P. 1
per_integ

per_integ

|Views: 59|Likes:
Published by andi
did
did

More info:

Published by: andi on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

PERSONALITATEA INTEGRALĂ – UN DEZIDERAT AL EDUCAŢIEI MODERNE

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 29 – 30 octombrie 2010

Chişinău, 2010

CZU 37.0(082)=135.1=161.1 P 52 Lucrarea este aprobată pentru editare de Consiliul Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Coordonatori ştiinţifici: Lilia POGOLŞA, dr., conf. univ., I.Ş.E. Nicolae BUCUN, dr. hab., prof. univ., I.Ş.E. Redactare ştiinţifică: Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. cercet., I.Ş.E. Stela CEMORTAN, dr. hab., prof. univ., I.Ş.E. Vlad PÂSLARU, dr. hab., prof. univ., I.Ş.E. Nelu VICOL, dr., conf. univ., I.Ş.E. Ion BOTGROS, dr., conf. univ., I.Ş.E. Maria HADÎRCĂ, dr., I.Ş.E. Mariana MARIN, dr., I.Ş.E. Redactare lingvistică: Stela LUCA Anastasia GUŢU Victor ŢÂMPĂU Nina GORBACIOVA Tehnoredactare computerizată: Oxana UZUN, Ion RABACU

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în exclusivitate autorilor

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii „Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne”, conf. şt. intern. (2010; Chişinău). „Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne”: Materialele Conf. Şt. Intern., 29-30 oct. 2010 / coord. şt.: Lilia Pogloşa. Nicolae Bucun; red. şt.: Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Vlad Pâslaru [et. al.]. – Ch.: S.n., 2010 (Tipogr. „Print-Caro” SRL). – 282 p. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-4152-4-8 P 52

ISBN 978-9975-4152-4-8 ©Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

COMUNICĂRI ÎN PLEN
PONDEREA MANAGEMENTULUI SCHIMBĂRII CURRICULUMULUI ŞCOLAR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Lilia Pogolşa, conferenţiar, dr. în istorie, director, I.Ş.E. Abstract. The article presents structures, acts, methods, stages of change management techniques aimed at developing the school curriculum. Schimbarea în învăţămînt reprezintă un fenomen complex, care presupune un ansamblu de acţiuni cu caracter strategic, ce se desfăşoară în timp în limitele instituţiei de învăţămînt, şi tactic, ce evoluează la nivelul clasei, care apoi influenţează rezultatele instruirii elevilor. Pornind de la afirmaţia lui Fullan şi Miles (1992) că „nici o schimbare nu ar fi mai temeinică decît expansiunea rapidă a capacităţii indivizilor şi organizaţiilor de a înţelege schimbarea şi de a face faţă acesteia”, este necesar să se descrie aspectele acestui amplu proces, cunoaşterea şi acceptarea cărora fac posibilă mişcarea înainte, spre viitor, spre progresul şcolii, permit a controla schimbarea, inovaţia în scopul garantării succesului elevilor. Schimbarea are loc cînd apar noi valori în conceperea unui sistem de organizare. Deci, este vorba despre o schimbare a structurii, a valorilor, a reprezentărilor, a normelor şi regulilor de funcţionare, interiorizate de către profesionişti, a identităţii profesionale - despre o înnoire a procesului de identificare. Managementul schimbării în învăţă mînt prevede tranziţia de la vechea paradigmă informativreproductivă la noua paradigmă pedagogică aplicativ-formativă. Renunţarea la învăţămîntul informativ-reproductiv, prin demontarea mecanismelor vechii mentalităţi: memorare mecanică reproductivă de scurtă durată, tradiţionalism/conservatorism/conformism anacronice, rutină, verbalism steril, limbaj de lemn, dogmatism, ambiguitate, transmiterea de informaţii enciclopedice, generale, abstracte pentru subiecţi/elevi/cursanţi abstracţi. Promovarea noii paradigme pedagogice prin angajare în favoarea unui învăţămînt aplicativformativ centrat: · pe elev, în vederea dobîndirii de achiziţii şcolare sau competenţe, formate în termeni de cunoştinţe funcţionale, aplicabile în viaţa activă, postşcolară (profesională, civică, privată), cunoştinţele destinate memoriei de lungă durată, care prin exerciţii de aplicare a lor la lecţie să formeze capacităţi de aplicare a acestor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi constructive, viziune, conduită, atitudini şi comportamente pozitive; · pe formarea personalităţii armonios dezvoltate; · pe formarea unei concepţii pozitive şi constructive; · pe predarea-învăţarea-evaluarea pe bază de obiective curriculare de formare, în viziune aplicativinterdisciplinară şi integrată. Managementul schimbări este un complex de procese şi relaţii la nivel de management, orientate spre implementarea inovaţiilor, care au drept scop adaptarea organizaţiei la condiţiile dezvoltării (A. Androniceanu); un proces sistematic, ce se subdivizează (structurează) într-un şir întreg de subprocese (J. Ivancevich, James H. Donnely, Lames Gibson). Managementul schimbării se realizează prin: · determinarea factorilor ce provoacă schimbările, conştientizarea necesităţi schimbărilor; · diagnosticarea problemei; · stabilirea metodelor şi alternativelor, cu ajutorul cărora se va realiza schimbarea; · determinarea condiţiilor existente; · stabilirea metodei fundamentale; · lichidarea rezistenţelor pentru schimbare (inovaţii); implementarea şi coordonarea schimbărilor. „Schimbarea tinde să se manifeste în cadrul instituţiilor în una din următoarele două forme: schimbarea planificată, care este o tranziţie treptată, adesea neobservabilă, de la o stare la alta, şi schimbarea planificată, al cărei obiectiv este să întrerupă cursul natural al evenimentelor pentru a institui o nouă ordine.” (David Hopkins). Hopkins precizează că sursele din care poate să provină schimbarea, de asemenea, sînt două: planificată şi progresivă. Schimbarea educaţională planificată îmbină schimbarea efectuată cu un scop definit şi inovaţia întro încercare de a planifica în mod conştient evoluţia şcolii ca răspuns la exigenţele din exterior. Avansează

3

şi schimbarea progresivă, dar ea este mai puţin semnificativă în raport cu schimbarea planificată, care ţine de natura reformei educaţionale. Modificarea situaţiei în instituţia de învăţămînt este posibilă prin: · creşterea forţei de presiune faţă de schimbare; · reducerea sau suprimarea completă a forţelor ce opun rezistenţă la schimbare; · schimbarea direcţiei unei forţe, adică transformarea forţei, care se opune schimbării, în una care determină schimbarea. Managementul schimbării orientat spre implementarea curriculumului impune următoarele acţiuni: · pregătirea concretă, individuală şi fundamentală a tuturor pedagogilor; · ajutor la nivelul unei clase concrete; · realizarea de către profesori a acestui gen de proiecte în alte clase, şcoli; · întîlniri sistematice ale participanţilor la proiect vizînd realizarea lui practică; · participarea profesorilor la luarea deciziilor în cadrul proiectului; · participarea directorilor şi vicedirectorilor la stagii în cadrul proiectului. De obicei, „implementarea” este corelată cu latura operaţională a schimbării, ea reprezentînd un postulat multiaspectual al schimbărilor la diferite niveluri: · schimbarea structurii şi modelului de conducere a şcolii; · schimbarea curriculumului şcolar; · însuşirea de către profesor a cunoştinţelor noi; · schimbarea tehnologiilor pedagogice, · schimbarea valorilor şi convingerilor. Factorii-cheie care favorizează succesul la etapa de implementare, potrivit lui Miles, sînt următorii: responsabilitatea clară pentru coordonare; controlul comun asupra implementării; activităţi şi relaţii între ierarhii; împuterniciri acordate atît şcolii, cît şi indivizilor; un amestec de presiune, insistenţă asupra corectitudinii, susţinere; pregătirea adecvată şi susţinută a personalului şi asistenţa lui oferită acestuia la locul de muncă etc. Pentru eficientizarea procesului managerial aplică m metode fundamentale ale schimbării practice: 1. Însuşirea elaborărilor ştiinţifice:, pregătite pentru utilizare de către şcoală. 2. Includerea şcolii în crearea noului de către savanţi. 3. Însuşirea experienţei înaintate în scopul soluţionării problemelor existente atît în cadrul şcolii, cît şi în afara ei. 4. Obţinerea experienţei noi în baza ideilor proprii sau a celor însuşite. 5. Metoda încercărilor, bazată nu pe ideea transformărilor, ci pe presupunerea despre rezolvarea posibilă a problemei. Stimularea schimbării la nivelul instituţiilor educaţionale se poate realiza prin: · susţinerea unui echilibru dinamic între centralizare şi descentralizare; · strînsa colaborare a instituţiilor educaţionale cu alţi factori implicaţi în activităţi educaţionale; · buna informare educaţională, inclusiv a elevilor şi părinţilor, vizînd schimbările produse şi cele preconizate; · realizarea unor grupuri de interese care să fie adepte schimbărilor, dar concomitent şi implicarea individuală în realizarea reformei; · viziunea de ansamblu şi o planificare strategică educaţională, în funcţie de resursele umane şi materiale; · menţinerea unui spirit optimist şi a unei gîndiri pozitiviste; · stabilirea unor politici educaţionale, în funcţie de opţiunile socio-economice locale, regionale, precum şi de mobilitatea standardelor ocupaţionale; · formarea unor echipe manageriale profesioniste; · implicarea elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în viaţa instituţiilor educaţionale. Conducerea efectivă a schimbării pentru dezvoltarea curriculumului şcolar necesită ca: · Profesorii să dispună de timp suficient pentru propria dezvoltare. · Profesorii implicaţi în proiectul de implementare a inovaţiilor trebuie să formuleze idei de îmbunătăţire a calităţii predării. · Profesorii să se includă activ în realizarea proiectului şi să coopereze cu alţi profesori din şcoală. · Priorităţile inovaţiilor trebuie să fie orientate clar şi să fie nenumeroase, pentru a evita supraîncărcarea profesorilor şi a şcolii în general.

4

· Schimbarea în paralel a condiţiilor externe ale şcolii, care contribuie la implementarea cu succes a inovaţiilor. · Profesorii participanţi la procesul inovaţional trebuie să fie stimulaţi şi susţinuţi (consultaţii, stagii etc.). · Este necesar ca proiectele de reformă a şcolii să se bazeze pe date concrete: participanţii la acest proces trebuie să utilizeze informaţia obiectivă ce rezultă din acţiunile evaluative. · Proiectele de ordin inovaţional nu trebuie să fie birocratizate. · Utilizarea materialelor, metodelor şi mijloacelor, care s-au bucurat deja de succes. Cunoscut este faptul că mulţi pedagogi confirmă necesitatea schimbării, însă chiar dacă există un acord asupra necesităţii schimbării, deseori poate apărea rezistenţa faţă de orice plan specific. După James Otula, există 33 motive de rezistenţă la schimbare: homeostaza – schimbarea este o stare nenaturală, artificială; prezumţia preferinţei statu-quo; inerţia: schimbarea direcţiei (cursului) necesită eforturi considerabile; satisfacţia de starea actuală; imaturitatea (profesională), infantilismul; frica de nou şi de necunoscut; egoismul; neîncrederea în sine; viitorul şocant; zădărnicia eforturilor; insuficienţa cunoştinţelor; natura omului (egoism, agresivitate, lăcomie); cinismul, neruşinarea; impertinenţa, denaturarea, falsificarea; conflictul dintre geniul personalităţii şi mediocritatea grupului; egocentrismul; dorinţa de a trăi în spiritul vremii; miopia; activitatea fără un scop; „orbirea avalanşei”; fanteziile colective; logica şovină: noi avem dreptate, iar cei care doresc schimbarea greşesc; sofismul excepţional: noi sîntem deosebiţi; ideologia: toţi avem diferite concepţii şi valori incompatibile; instituţionalismul: persoanele aparte pot să se schimbe, însă colectivul niciodată; natura nu suferă salturi; superioritatea indiscutabilă a şefilor (conducătorilor); schimbarea nu este susţinută de către mase; determinismul: nimeni nu are dreptul să efectueze schimbări orientate spre un anumit scop; scientismul: lecţiile istoriei nu sînt ştiinţifice:, de aceea sînt inutile; forţa deprinderii; despotismul obiectului: ideile schimbării par a fi o insultă adusă societăţii; incompetenţa (mediocritatea) omenească. Pentru depăşirea rezistenţei la schimbare este necesar să: · determinaţi necesitatea schimbării; · creaţi imaginea clară şi atrăgătoare a viitorului; arătaţi oamenilor cum se va îmbunătăţi educaţia; · informaţi, informaţi şi încă o dată informaţi; · formaţi o coaliţie puternică care să facă faţă schimbării, incluzînd în ea persoane din conducerea organizaţiei; · faceţi schimbarea complicată - ea este mai uşor de realizat decît una simplă. În cadrul sistemului educaţional pot fi implementate diferite modele ale managementului schimbării. Managementul schimbării curriculumului se realizează prin modele de proiectare, implementare, evaluare, monitorizare. Ca exemplu prezentă m parţial un model de implementare a curriculumului. Acest modelul de activitate managerială pentru implementarea curriculumului prevede următoarele etape. Etapa comunicativă: · prezentarea generală a curriculumului la şedinţele consiliului profesoral al şcolii; · prezentarea generală a curriculumului la şedinţele catedrelor şcolare; · prezentarea generală a curriculumului la adunarea clasei, la şedinţa comitetului părintesc. Etapa decizională: · elaborarea programei de aplicare şi dezvoltare a curriculumului; · determinarea resurselor şi căilor de implementare a curriculumului; · luarea deciziei corespunzătoare în implementarea programei; comunicarea soluţiei şi discuţia programei la nivelul consiliului pedagogic al şcolii; · determinarea instrumentariului şi mijloacelor de evaluare a procesului de implementare a programei. Etapa de proiectare şi organizare: · elaborarea unui plan operativ de acţiuni; · determinarea persoanelor / grupelor, care vor conduce acţiunile. Etapa conducerii operative: · realizarea relativ concretă a acţiunilor; · rezolvarea curentă a problemei; · optimizarea stilurilor de management. Etapa de evaluare a procesului de realizare a problemei: · evaluarea curentă a procesului de implementare; · corectarea procesului de implementare;

5

Chişinău-Bucureşti: Editura Litera Internaţional. 1998. · Selecţionarea. Ainsow M. · Conceperea unor strategii şi politici dinamice. plasîndu-ne astfel în rîndul ţărilor avansate la acest capitol. · Extinderea folosirii metodelor şi tehnicilor de creativitate. 1998.· evaluarea finală şi determinarea eficienţei programei. Managementul schimbărilor. asigurînd într-un timp scurt funcţionarea satisfăcătoare a serviciilor în cauză. Unde sîntem în prezent cu asistenţa psihologică şcolară? Greu de spus. Conducerea dezvoltării şcolii. ne convingem că dezvoltarea în acest domeniu a avut loc în tempouri susţinute. sarcini şi tehnologii. · Folosirea pe scară largă a delegării. Managementul schimbării se realizează cu ajutorul diferitor modele de abordare sistemică a sistemelor şi metode centrate pe: persoană. Levin D. Chişinău: Editura Prut Internaţional. Chişinău: TIPCIM. deoarece monitorizarea activităţii psihologilor şcolari este un proces problematic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. London. Sistemul managerial al schimbării de calitate trebuie să se axeze pe principiile creativităţii flexibilităţii. 2002. Referinţe bibliografice Androniceanu A. funcţia aceasta avînd statutul de suplimentară şi figurînd chiar şi în această categorie printre ultimele.. 2000. ci şi în şcoala de masă. conferinţe pe problemele curriculumului. care orientează cadrele didactice asupra problemelor noului an şcolar.. Mi-aş începe discursul mulţumindu-i dlui Mircea Druc. în scurt timp. au apărut minimumul necesar de documente normative. · Crearea unui sistem informaţional diversificat şi flexibil. Revenind la realizările din primii ani de instaurare a asistenţei psihologice şcolare. ci aproape în toate raioanele Republicii Moldova. Dicţionar de pedagogie. Cristea S. profesor. 1. Statutul dubios al psihologilor şcolari (este sau nu 6 . 1989.E. 2. structură şi strategie. Eficientizarea managementului schimbării curriculumului şcolar este posibilă prin: · Realizarea unui climat favorabil creativităţii. Author argumens a need of develope a systeme of psychological asssistence for all kind of primary and secondary schools and all groups of pupils. Comunitatea academică. describe the ways that can satissfied a necessity of such type of services and the directions to their optimisation. printr-un ordin. 6. dezvoltării şi punerii în practică a ideilor noi etc. Bucureşti: Editura ALL.Ş. Absolvenţii facultăţilor de psihologie refuză să vină la ţară şi în consecinţă doar municipiul Chişinău este asigurat cu cadre. Ţoca I. 4. doctor habilitat. Hopkins D. stimulării generării. unde această unitate s-a păstrat formal. Abstract. asistenţa psihologică necesară elevilor lipseşte nu numai în instituţiile şcolare (unitatea nu este legalizată). · Constituirea unor laboratoare de experimentare a ideilor. 1997. precum nu este spaţiu nici pentru cabinetul psihologic în scoală. menit să asimileze schimbările şi să regleze echilibrul sistemului organizaţional.. diversităţii. care după finisarea cursurilor de un an s-au încadrat în activitate nu doar în Chişinău. · perfecţionarea cadrelor didactice la cursurile corespunzătoare – raionale. Guţu V. nu este spaţiu pentru psihologii şcolari. Etapa formării profesionale şi a dezvoltării: · elaborarea propriului plan de implementare a curriculumului predat. În materialele conferinţelor din luna august. Management educaţional. Astfel. care susţine managementul creativ. · participarea la seminare. materiale orientative în domeniul asistenţei psihologice şcolare şi şi-a instruit cadre. Site Gased management: engine for reform or pipe. republicane. managerii şcolari au reacţionat rapid şi. In the paper author presents the actual situation of schools psychological assistence în Republic of Moldova. West M. care în anul 1991. Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării. Aceste modalităţi sînt încorporate într-o nouă strategie. ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ ŞCOLARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PREZENT ŞI PERSPECTIVE Aglaida Bolboceanu. I. flexibile. Rudic Gh. a oficializat şi materializat ideea asistenţei psihologice în Republica Moldova. angajarea şi promovarea persoanelor cu spirit de iniţiativă. 3. 5.

copilul este tratat ca subiect. fără asigurarea financiară. între două părţi active. de calitate. Problema majoră însă este imposibilitatea absolută a monitorizării şi creşterii profesionalismului asistenţilor psihologici şcolari. devenită populară în multe ţări. Cercetările realizate în sectorul de psihologie şcolară relevă expectanţele elevilor vizavi de şcoala modernă şi de profesori: respectul demnităţii. este marcat şi de remunerarea sub nivelul coşului de consum. Cercetările psihologice. Părinţii. inclusiv în Republica Moldova. la rîndul lor. bună voinţă. condiţii care ar asigura copilului starea psihofiziologică de bine. 7 . trebuie considerată o interacţiune între subiecţi. şcoala de astăzi cunoaşte fenomene. E. deseori prin aplicarea şantajului. Între timp viaţa . refuzul elevilor de a participa la munca de autodeservire. care depinde integral de nivelul pregătirii şi creativităţii psihologului. Piaget. S. asigurarea lui cu un sistem de competenţe care i-ar facilita integrarea cu succes în societate. dar pe măsură ce opinia publică reflectă tot mai amplu necesitatea unei asistenţe psihologice profesionale. apariţia unor materiale private. Totodată. Centrarea educaţiei pe copil a atras atenţia asupra considerării tendinţelor naturale proprii copilului. trebuinţa de a avea succes. Mă refer la excluderea psihologiei din lista disciplinelor obligatorii. legitate care se manifestă din primele zile de viaţă. beneficiari de servicii educaţionale. Actualmente. cu toate anexele. J. Lumea din jur. A fost revăzut rolul scolii în formarea personalităţii. nu doar influenţa cadrului didactic asupra copilului. Paradoxal. Sursa învăţării o constituie diversitatea experienţelor (cognitive. comunicare. fenomenele sînt percepute. dublarea sistemului de valori (unele declarate şi altele la nivel de comportament).şi odată cu ea şi şcoala . dar şi actori ai cîmpului educaţional. de echipare a cabinetului psihologic etc.s-au schimbat. consolidarea curiozităţii. securitatea Eu-lui. sînt prezentate drept oficiale şi impuse psihologilor spre a fi aplicate. violenţa verbală şi emoţională (mai rar . Nu este nevoie să mai amintim copiii crescuţi fără părinţi în familii „temporar” dezintegrate şi copii crescuţi cu părinţi. evenimentele. şcoala îşi propune formarea integrală a personalităţii elevului. pîna la categorizarea psihologului ca lucrător cultural /în proiectul Codului învăţămîntului/. emoţională. De aceea este foarte importantă încurajarea trebuinţelor naturale ale copilului de explorare. ci şi: securitate psihologică. Vîgotsky. Dewey. exploatarea prin muncă a colegilor. fără expertiza respectivă. Totodată. Probabil că situaţia se datorează unor reprezentări vage despre forţa de influenţă a psihologului asupra psihicului şi urmărilor care pot surveni în urma unor intervenţii necalificate. organele de stat responsabile elaborau documente care puteau doar complica situaţia. Această nouă viziune a generat ideea centrării educaţiei pe copil. să le stimuleze şi să le valorifice: în construirea contextelor şi situaţiilor în care copilul învaţă. caracterizînd starea actuală în domeniul asistenţei psihologice şcolare în Republica Moldova drept „haos”. Viziunea modernă asupra dezvoltării în ontogeneză a solicitat o reconsiderare a concepţiei asupra rolului educaţiei din perspectiva asigurării tuturor condiţiilor pentru dezvoltarea integrală. sociale. Asemenea viziune asupra copilului modifică şi concepţia asupra esenţei procesului educaţiei. trăite şi însuşite de către copil prin prisma propriilor trebuinţe (fiziologice şi psihologice). care. inclusiv în municipiul Chişinău. idealul educaţional şi finalităţile educaţiei în învăţămîntul preuniversitar. din perioadele timpurii. Teoreticieni precum J. a dorinţei de a comunica şi de a relaţiona. D. a celor cu nevoi educative speciale. influenţe nocive asupra sănătăţii mintale a elevilor. agresivitate sporită. Elconin. pe care educatorul şi părintele trebuie să le urmeze. în care copilul este autorul propriei învăţări. S-a constituit o nouă viziune referitor la educaţia copiilor abandonaţi. sentimente de invidie. Actualmente.şi cea fizică) manifestată de profesori faţă elevi şi a acestora faţă de colegi. antropologice recente schimbă viziunea asupra copilului şi rolului lui în propria dezvoltare. sociale. Drept urmare se încearcă reforme la nivel de: politici educaţionale. prin care s-a adoptat Regulamentul înnoit al activităţii psihologului şcolar. absenteismul ca formă mai nouă a abandonului şcolar (caracteristic nu numai pentru copiii care nu au ghiozdane şi încălţă minte). Teoria calităţii a atras atenţia asupra elevilor şi părinţilor. dar în familii dezorganizate. Erickson. etc. prin teoriile lor vizînd dezvoltării copilului. O parte din aceste schimbări s-au produs în societate. la permisiunea de a folosi unitatea de psiholog pentru soluţionarea problemelor de altă natura etc. pedagogice. normală şi deplină a copilului în funcţie de potenţialul de care dispune.B. ceea ce presupune participarea lui activă la procesul de formare a propriei personalităţi din momentul naşterii.este cadru didactic!?!). confort psihologic. căruia îi lipsesc nu doar materialele cu conţinut psihologic. a fost uitată Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului din august 2007. ascultare şi înţelegere. care nu sînt abordate în manualele de pedagogie: deficit pronunţat al motivaţiei pentru învăţare. Spre exemplu. metodologii şi evaluare. ci şi cele normative. emoţionale. în care se propuneau modele de menajare a timpului. fizice) pe care copilul le trăieşte. a forţei fizice. de experimentare. au contribuit la conturarea unei concepţii. Nu ştiu dacă exagerăm. Au intervenit modificări de paradigme în domeniul ştiinţelor educaţiei. aşteaptă astăzi de la şcoală nu doar carte/ cunoştinţe.

Bolboceanu A. Iaşi: Editura Polirom. Cluj-Napoca: Editura U. strategii de implementare. manageri. МГУ.Б. 2007. verificarea lor experimentală şi implementarea în practica şcolară. părinţi. 2006. Особенности межличностных отношений младших школьников временно воспитывающихся без родителей. 2001. Андреева Г. Бежан К. 6. 8. Influenţa presiunilor şi ameninţărilor asupra procesului de gîndire.: Издат. consiliere. стр. gimnazii. Cunoaşterea elevului: consiliere şi orientare (ghid practic pentru diriginţi). Социальная психология: учеб. 11. 17-23. · Elaborarea metodologiei Repere metodologice ale asistenţei psihologice (metode de psihoprofilaxie.T. М. М. metode de diagnostică. Psihologia dezvoltării umane. Chişinău. Se impune crearea unui sistem de asistenţă psihologică. Bolboceanu A. · Constituirea bazelor teoretico-aplicative ale managementului asistenţei psihologice în învăţămîntul preuniversitar (viziune generală. 1990. elementele căruia să existe în relaţii de contiguitate interrelaţionare. 2002. Pres. pozitive şi negative. Eficienţa este posibilă doar avînd în vizor condiţiile specifice: ale şcolii din Republica Moldova. preuniversitar. Ucraina. acordînd însă atenţie sporită şi eforturi susţinute asistenşţei psihologice. corecţie şi consiliere diferenţiate pentru psihologii din instituţiile educaţionale de diferite tipuri şi pentru managerii din domeniul educaţiei).). Майерс Д. 4. Психология общения. М. 1999. copii. Материалы Всероссийской научной конференции.: Аспект-Пресс. cadre manageriale. în baza analizei trebuinţelor şi expectanţelor clienţilor (elevi. Consideră m că sînt suficiente probleme pentru a înţelege necesitatea acută de a dezvolta realizările care s-au obţinut în acest domeniu. recomandări. şcoli tehnico-profesionale. necesitatea unor servicii psihologice de calitate este recunoscută şi resimţită de foarte mulţi părinţi. Желеску П. учеб. Comunicarea în câmpul social. factorul psihologic reprezentînd rolul subiectiv al calităţii educaţiei. p. Часть 1.: Питер. 2005 г. proiecte de acte normative. Горянина В. 5. Nivelul actual al ştiinţelor psihologice şi ale educaţiei permite abordarea acestei probleme şi elaborarea unor soluţii de reuşită. 3.. Болбочану A. şcoli primare. Chişinău.. 2010. Studiul eficienţei experienţelor de incluziune a copiilor cu CES dezvoltare în instituţiile de învăţămînt general din R. argumentat teoretic şi verificat experimental. ci cu considerabil mai multe. 8 . Rusia ne sugerează următoarele direcţii de orientare a eforturilor: · Crearea (pe baza cercetărilor teoretice şi a explorării bunelor practici) a unui model teoretic al sistemului de asistenţă psihologică. высш. шк. Москва. p. special din Republica Moldova. vocaţional. Социальная психология. Учебное пособие. manuale pentru psihologii şcolari privind lucrul cu beneficiarii. părinţi). verificarea lor experimentală şi implementarea în practica asistenţei psihologice. Психологические проблемы современной российской семьи.А. corecţie. Психология личности. et al. для высш. 25-27 октября. Experienţele existente în domeniul asistenţei psihologice în Româ nia. Psihologia Educaţiei. Problema asistenţei psihologice apare ca deziderat al educaţiei de calitate. Judecînd după declaraţiile din mass-media. № 3. sugestii etc. Bolboceanu A. Texte alese. Referinţe bibliografice 1. prin relevarea specificului şi elaborarea reperelor metodologice pentru toate tipurile de instituţii educaţionale: preşcolare. 156164. 9. Totodată. . 122-143. Iacob L..M. Асмолов Л. · Precizarea. Inclusiv EU. a conţinuturilor asistenţei psihologice pentru diferite categorii de copii. profesori . СПб. 7. Chişinău. elaborarea programelor de profilaxie. Iaşi. secundar general. 7-ое издание. 2.М. există contextul social favorabil. 2007.. colegii. licee. 1997. aprobarea lor experimentală şi implementarea în instituţiile preuniversitare. pentru a ne convinge că în prezent instituţiile educaţionale din Republica Moldova nu au mai puţine probleme de ordin psihologic şi psihosocial decît la momentul instaurării asistenţei psihologice cu 20 de ani în urmă.Am enumerat aceste caracteristici ale şcolii moderne. cadre didactice. verificarea lui experimentală şi implementarea în învăţămîntul preşcolar. manuale de autocunoaştere şi autoformare pentru elevi. cadre didactice. 10. există şi o orientare politică favorabilă dezvoltării asistenţei psihologice în învăţămîntul preuniversitar. Iacob L.pur şi simplu cetăţeni ai Republicii Moldova. Учебное пособие для студ. Univers Pedagogic. Jurcău N. зав. şcoli speciale. Muntean A. 2006.

I. motorie şi formarea competenţelor de aplicare a priceperilor.. Consideră m că structura Curriculumului Preşcolar trebuie să fie întemeiată pe principiile pedagogiei clasice. la concret.. activismului. să dobîndească cunoştinţe.Ş. orientate spre cultivarea interesului. studiul de caz. Consiliul Europei pentru modernizarea Curriculumului propune cadrelor didactice să-şi orienteze activitatea spre comunicarea cunoştinţelor. ne-a îndemnat să realiză m o analiză curentă a Curriculumului Preşcolar existent în rezultatul căruia să propunem o nouă structură a Curriculumului. motor. The modernity of this document requires well-structured and updated. emotional. afectivă. În cadrul activităţilor educativ-instructive nu însuşirea cunoştinţelor va fi scopul final. verbală.. conţinutul. cooperarea. Sohin F. este orientat spre formarea personalităţii.. care. profesor universitar. Abstract. ei sînt obligaţi să aplice metode interactive.Preschool Curriculum. cognitive. This participation must be made in the document state .E. ne-a permis atît să evidenţiem unele suporturi ştiinţifice ale fenomenului dat cît şi efectuarea unui experiment pedagogic. în parteneriat cu părinţii. asaltul de idei. la general. jocul de rol.REFLECŢII CU REFERIRE LA NECESITATEA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII COPILULUI ÎN BAZA CURRICULUMULUI PREŞCOLAR Stela Cemortan. trebuie. El presupune participarea părinţilor şi a educatorului în pregătirea copiilor pentru viaţă. experimentul. Zaporojeţ A. opinii. convingeri şi atitudini. Cristea S. specificul grupei de copii şi particularităţile de vîrstă a preşcolarilor. adulţii sînt chemaţi să aplice un ansamblu de metode şi procedee didactice moderne care vor include tehnici bazate pe memorare şi reproducere. descoperirea. Astfel. Slama-Cazacu T. motivaţiei. educatorul. volitional and motivational. accentele principale plasînd-se pe dezvoltarea personalităţii copilului şi formarea treptată a competenţelor. Importantă pentru dezvoltarea copilului va fi dezvoltarea social-patriotică. Actualmente.. demonstraţia mijloacelor audiovizuale. Studiul efectuat de noi în problema dezvoltării şi modernizării Curriculumului în ştiinţă. Procesul educativ-instructiv din instituţiile preşcolare se cere reorientat spre Educaţie. deprinderilor şi cunoştinţelor însuşite în situaţii noi de viaţă. colaborării sociale. precum şi spre formarea competenţelor elementare şi a unui comportament corespunzător. inventivitate şi creativitate. conversaţia. exerciţii de creativitate şi de dezvoltare a gîndirii logice etc. It should include areas of traditional and nontraditional basic training basic behaviors of children: social. realizat pe parcursul anilor 2006-2010. ajutaţi de adulţi. Acest experiment pedagogic. În aceeaşi ordine de idei. să-şi formeze priceperi. etc. verbal. conform cercetărilor savanţilor: Allport G. mijloacele disponibile. sînt chemaţi să utilizeze în procesul de educaţie şi instruire a copiilor atît strategii didactice tradiţionale ca: expunerea orală. demonstraţia intuitivă etc. organizării procesului educativ-instructiv din instituţiile preşcolare. Schematic acest proces poate fi prezentat astfel: 9 . subiectul. învăţarea reciprocă. Educaţia Preşcolară necesită remanieri considerabile şi în ţara noastră. Actul educaţiei preşcolare. iniţiativă. precum şi strategiile moderne: dialogul. doctor habilitat în pedagogie. Selectarea tehnologiilor educative va fi condiţionată de obiectivele. Conform rezultatelor cercetărilor ştiinţifice actuale realizate.. întru realizarea Curriculumului Preşcolar. precum şi al educaţiei la general. Personality formation process that begins in childhood included the participation of coteachers and parents. să însuşească deprinderi. în primul rînd. şi în problema dezvoltării Curriculumului Preşcolar. spiritului de organizare. axate pe clasificare şi enumerare. problematizarea. Golu P..

Componentul instruirii.Procesul general de educaţie. Activitatea productivă (orientarea spre educaţia practică) Modelarea (lipitul) Aplicarea Desenul Construirea Munca II. (în sensul îngust al cuvîntului) care conţine activitatea complexă a familiei. Domeniile netradiţionale Educaţie pentru comunicare Educaţia pentru socializare Educaţia pentru autocunoaştere şi relaţionare Educaţia pentru bunăstarea personală şi socială Structura obiectivelor educaţionale se va face în baza activităţii de joc a copiilor şi va include jocurile cu subiect. pentru autocunoaştere şi securitate. Activitatea de cunoaştere (educaţia pentru ştiinţe. cît şi un şir de domenii netradiţionale propuse de Teoria noilor educaţii şi anume: educaţia civică. trebuie orientat spre formarea competenţelor necesare personalităţii: 1. pentru arte şi muncă. cooperare. schematic. respectarea normelor şi legilor. pentru ştiinţe. Componentul educaţiei. poate fi reprezentată astfel: Activitatea de joc Jocurile cu subiect Jocurile dinamice Jocurile didactice Propunem structurarea Curriculumul Preşcolar Dezvoltat pe activităţile caracteristice ale copilului. Activitatea artistică (educaţia pentru arte. pe viitor. relaţionare. bunăstarea personală şi socială etc. Considerăm că compartimentele componente ale Curriculumului Preşcolar Dezvoltat trebuie să includă: I. învăţare) (Dezvoltarea vorbirii) Educaţia pentru comunicare (Familiarizarea cu mediul) Educaţia ecologică (Familiarizarea cu viaţa socială) Educaţia civică Educaţia pentru ştiinţe Formarea cunoştinţelor elementare din diverse domenii ale ştiinţelor Formarea premiselor învăţării Educaţia pentru ştiinţe IV. Domeniile tradiţionale · · · · Educaţia pentru Ştiinţe Educaţia Fizică Educaţia pentru Arte Educaţia pentru Muncă · · · · II. Activitatea de autocunoaştere (Educaţia pentru ocrotire a sănătăţii. pentru comunicare. cuprinzînd componentele: de învăţare. jocurile dinamice şi cele didactice care. deprinderilor şi abilităţilor necesare oricărei persoane pentru viaţă. orientate spre formarea unor personalităţii adevărate. cultură) Literatura Muzica şi ritmica Arta decorativă aplicată (munca artistică) III. 3. instruire şi educaţie (în sens îngust al cuvîntului). cadrelor didactice şi a actorilor sociali. 2. ce prevede activitatea independentă de acumulare a cunoştinţelor de către copil. Structura Curriculumului Preşcolar. pentru limbaj. trebuie să includă atît domeniile tradiţionale ce ţin de educaţia fizică. bunăstarea personală şi socială) Educaţia fizică Educaţia pentru sănătate Educaţia pentru securitate 10 . care include organizarea activităţilor planificate a cadrelor didactice din instituţiile preşcolare şi activitatea realizată de părinţi şi societate în scopul formării la copii a priceperilor. precum urmează: I. Componentul învăţării.

Scopul principal pe care sînt chemaţi să-l atingă adulţii – cadrele didactice şi părinţii realizînd obiectivele compartimentului Comunicare . de comunicare. Ca exemplu ne poate servi lucrarea Abecedarul preşcolarului. capacitatea de a vorbi corect. Important este să se schimbe accentul primordial . confirmă ipotezele înaintate de noi şi aduc aprecierile cadrelor didactice şi a părinţilor cu referire la necesitatea includerii în Curriculumul a compartimentului Comunicare. Conştientizarea necesităţii de respectare a normelor şi legilor pentru bunăstarea personală şi socială. Moldovă-floare şi cîteva seturi de tablouri. intuitivităţii. etno-cultural. 2.O atenţie aparte în această ordine de idei i se va acorda domeniului Activităţi de cunoaştere care va include. ghidurilor metodice. ţară. am urmărit scopul de formare treptată a premiselor citirii şi scrierii. Dezvoltarea şi modernizarea Curriculumului Preşcolar va prevedea. de cunoaştere a celor mai simple tehnologii informaţionale şi de comunicaţie. Principale considerăm direcţiile: 1.este formarea vorbirii orale a copiilor şi a abilităţilor de relaţionare şi cooperare cu persoanele din mediul ambiant (în baza însuşirii calitative a limbii literare). bogăţiile ei. conţinuturi şi proiecte didactice. centrarea pe copil şi formarea personalităţii în devenire. ci ca modalităţi de corelare a preşcolarului cu alte persoane adică ca competenţe elementare de comunicare. în mod obligatoriu. de manifestare respectului şi mîndriei pentru valori. pronunţia corectă. de comunicare într-o limbă străină (modernă). în mare măsură. colorăm. adulţii sînt chemaţi să 11 . în mod obligatoriu. au fost determinate obiectivele de referinţă şi seturi speciale de materiale didactico-metodice şi ghiduri metodologice. Socializarea ca o direcţie de educaţie social-personală şi actualmente persistă în toate compartimentele Curriculumului Preşcolar dar. prin ghidul metodic ne-am străduit să contribuim şi la includerea treptată a preşcolarilor în lumea ştiinţelor şi. Consideră m necesar pe viitor în acest proces să orientă m şi cadrele didactice din grădiniţele de copii spre formarea treptată a următoarelor competenţe generale: de socializare. conţinuităţii. Verificarea în practică a cărţilor. caietelor. a atitudinilor pozitive pentru valorile naţionale şi universale. de a dialoga. Paralel prin imagini. de posedare a capacităţii de calcul elementar matematic. de stabilire a relaţiilor interpersonale şi posedare a capacităţilor moral-civice necesare. cît şi conţinuturile propuse sînt dispersate şi incluse într-un mod nesistematizat. cultura naţională şi cea universală etc. Conţinutul Abecedarului este structurat în baza multor principii: al accesibilităţii. 3. acţionînd în această direcţie vor fi obligate să acţioneze în baza principiilor continuităţii şi atitudinii individual–diferenţiate faţă de fiecare copil. Importantă pentru noi a fost realizarea în această lucrare a scopurilor formării la copii a reprezentărilor elementare despre plaiul natal. fapt ce îngreuniază procesul de programare a activităţilor de educare civică şi instruire. sistematizării. 4. Ca parte componentă a compartimentului Comunicarea va include metodologia educaţiei pentru limbaj. colaborarea. compartimentele Comunicarea şi Socializarea. învăţăm. să fie formaţi şi utilizaţi ca mijloace de cooperare şi relaţionare cu alţi copii şi adulţi: în vederea formării priceperilor de a se înţelege. Dezvoltarea atitudinilor de relaţionare şi interacţiune. Ne jucăm. de învăţare. care este însoţită de ghidul metodic Ţara mea. Ne pregătim de şcoală etc. în scopul modernizării Curriculumului Şcolar propune orientarea lui spre formarea competenţelor de bază. cărţi şi materiale didactice. integrării. unităţii. obiecte. în conformitate cu programul proiectului Dezvoltarea Curriculumului Preşcolar în contextul modernizării sistemului educaţional din Republica Moldova (2006-2010). în procesul cercetărilor. II. de păreri în cadrul diferitor activităţi etc. I. Consiliul Europei. Finalităţile procesului de realizare a obiectivelor de educaţie verbală se vor prezenta nu atît ca priceperi şi deprinderi concrete. Plaiul meu natal. structura gramaticală şi limbajul coerent.pe prim-plan să fie puse competenţele de comunicativitate. cu părere de rău. susţinere reciprocă. Cadrele didactice împreună cu părinţii. respectării particularităţilor de vîrstă. de a face schimb de jucării. atît obiectivele înaintate. variabilităţii etc. Formarea atitudinilor pozitive pentru patrimoniul naţional şi universal etc. literar. ne-a permis să evidenţiem direcţiile. Concomitent. Formarea concepţiei despre sănătate ca valoare socială şi securitate. Aceste competenţe. Experimentul pedagogic realizat pe parcursul anilor. Lumea care ne înconjoară. toleranţă etc. Pe parcursul experimentului pedagogic organizat în scopul realizării obiectivelor evidenţiate la acest compartiment au fost verificate şi conţinuturile propuse în seturile didactice Abecedarele şi Caietele preşcolarului. Componenţii nivelului de dezvoltare a vorbirii: vocabularul. în special. se referă şi la dezvoltarea şi modernizarea Curriculumului Preşcolar. În baza acestor obiective generale. prin parteneriatul grădiniţă de copii–familie. obiectivele şi conţinuturile fundamentale ale acestui compartiment şi să elaborăm concepţia şi un curriculumul „Educaţia civică în preşcolaritate”. de pătrundere treptată în lumea ştiinţelor şi a tehnologiilor.

3. profesorilor de la catedrele respective ale Universităţilor Pedagogice din ţară. şi implementarea lucrărilor didactice pentru copii. 10. Cucoş C. Iaşi: Polirom. Ghid metodologic. Cemortan S. Crişan A. 4. doctoranzilor. Генезис развития личности в детском возрасте. Implementarea Curriculum-ului Preşcolar Dezvoltat în procesul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 2. Direcţiile care vor fi respectate în perioada dezvoltării şi modernizării Curriculumului Preşcolar sînt: · eficientizarea componentelor şi a structurii Curriculumului de Stat. 1997. Elaborarea şi validarea pe teren. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) din R. Moldova. Coord. În: Вопросы психологии. relaţionare inteligentă şi respectare a normelor de conduită personală în societate. Chişinău: Liceum. 7. Chişinău: Cartier Educaţional. 3. evidenţiind pe prim plan competenţele fundamentale. Monitorizarea implementării Curricula Educaţie Preşcolară în instituţiile preşcolare din Republica Moldova. Curriculumul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri. 5. · evidenţierea obiectivelor concrete ce contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului (prin formarea comportamentelor de bază). Chişinău: Stelpart. Elaborarea unei noi variante a Curriculum-ului Preşcolar. 2006. Nr. · modernizarea Curriculumului Preşcolar prin includerea diversităţii noilor strategii didactice. Pregătirea cu aportul cercetătorilor ştiinţifici de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. · restructurarea procesului instructiv-educativ. 9. Iniţierea unor cercetări în problemele educaţiei preşcolarilor (inclusiv în conţinuturile tezelor de masterat şi doctorat). 5. Referinţe bibliografice 1. · extinderea modalităţilor de structurare a conţinuturilor educativ-instructive şi tehnologiilor de evaluare. 1992. 8. care include eficientizarea activităţilor de învăţare prin integrarea domeniilor de cunoaştere). de relaţionare (interpersonale). 6. pe care noi am îndrăznit să o expunem anterior în Curriculumul Preşcolar (1997 şi s-o verifică m în practică. 1. de respectare a normelor şi regulilor pentru bunăstarea personală şi socială. Alcătuirea unor noi ghiduri metodologice de implementare a Curriculum-ului Preşcolar. de conştientizare a necesităţii respectării regulilor sano-igienice şi de securitate etc. Давыдов В. 2. · orientarea obiectivelor şi a conţinuturilor curriculare spre formarea concepţiei despre viaţă şi capacităţilor de securitate. 1996. · concretizarea (standardelor) nivelurilor optime de dezvoltarea a copiilor la fiecare etapă de vîrsta (3. Elaborarea lucrărilor metodologice pentru cadrele didactice (privind promovarea integrală a obiectivelor educaţionale prin toate compartimentele Curriculum-ului Preşcolar). de trecere treptată de la activitatea de joc la activitatea de învăţare. Chişinău. 5. · elaborarea a unor Curriculumuri la domeniile respective.formeze la un nivel incipient următoarele competenţe concrete: de exprimare şi comunicare corectă.: Cemortan S. Pedagogie. 12 . 6.. 1997. · o nouă concepţie asupra planului de învăţămînt. 7 ani). de formare a atitudinilor corecte faţă de valori şi patrimoniul naţional şi universal. expresivă şi cultă. de acumulare a cunoştinţelor elementare din diverse domenii de cunoaştere. Pentru perioada anilor 2011-2014 ne-am preconizat următoarele mecanisme de implementare şi cercetare: 1. · formarea competenţelor elementare de învăţare prin trecerea treptată de la act de joc la activitatea de învăţare. Guţu V. cadrelor didactice şi părinţilor a unui un set de lucrări ştiinţifico-metodicesub genericul Cheiţele educaţiei copiilor preşcolari etc. luînd în considerare conceptul nou. 2008. Proiectarea curriculumului de bază. 4. Colaborarea cu cadrele Universităţiilor Pedagogice în scopul elaborării unor noi generaţii de materiale didactice cu referire la teoria şi metodologia educaţiei preşcolarilor. Valenţele educaţiei preşcolare. Revizuirea şi completarea Programelor analitice de învăţămînt universitar (facultatea „Pedagogie”) şi a programelor pentru formatori la compartimentul „Educaţie preşcolară”. de cunoaştere a celor mai elementare tehnologii informaţionale. de comportare civilizată.

pot fi extrem de variate. precum şi de cea a asigurării în fapt a demnităţii acestuia? Nu. se vede obligat să constate că orice schimbare la nivel comunitar presupune mai întîi de toate existenţa unui regim operaţional în care “lucrurile şi oamenii se înlocuiesc unii pe alţii”(7. Ce-o fi însemnînd aceasta? O fiinţă abrutizată. stimulation of contrabalanced initiative and of the sense of convictional freedom. în sfîrşit. will be substituted widely with a modular facture one. el înfăţişează o mentalitate şi un stil comportamental complet diferite de ceea ce poartă numele de spirit hieratic. competenţă. As the implementation of ideas connected to the formation of the modular man should be promptly started. în contextul remodelărilor societale. justiţia socială. with its incapacity of being flexible in contrasting relational circumstances. consensualitate. bunăoară. This occasion must insist on the necessity of modernization of actual intra or extra scholar activities spectrum using spiritual development of emotional sense of adventure. credem. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. mai mult sau mai puţin pronunţat – existenţa acestuia. Floranţiu. entuziasm. ne întrebă m. pe de altă parte. de o manieră irefutabilă. spre exemplu. Sînt întrebări pe cît de incitante. Un posibil răspuns la ele. La fel şi E. curricular depletion. inteligenţă. concomitent. depăşite de vremuri.P. Parafrazîndu-l pe D. ea fiind acreditată de mai multă vreme. de completarea graduală a spaţiilor “deznodate” cu jaloane de inspiraţie social-liberală(2. Ideea cu privire la oportunitatea înlocuirii. varietate atitudinală şi indici marcanţi de tehnicitate operaţională se va produce doar atunci cînd tipul totalitar de personalitate umană. dacă este cu putinţă ca năravul nostru de a “capitula în faţa ambivalenţei lumii”(3 să fie înlocuit cu sentimentul că trăim o viaţă dominată de spontaneitate.OMUL MODULAR. vom atenţiona că toate aceste însuşiri nu reprezintă altceva decît sufletul şi speranţele adevăratei democraţii. căruia nu i se mai poate aplica noţiunea de hominizare biologică?(8 Sau poate un fel de a fi care face abstracţie de nevoia dezvoltării nelimitate a homosapiensului. doctor în pedagogie. Sensul sintagmei entitate umană de factură modulară. dacă este posibil să devenim vreo dată oameni dotaţi cu indicatori înalţi de independenţă cetăţenească. acesta îmbrăţişînd perspectivele de dezvoltare a cunoaşterii. bine aşezate în albia noilor curenţi evenimenţiali. a celui de avantaj mutual. precum e lesne de înţeles. cu incapacitatea sa de a dialoga. Cu peste o sută de ani în urmă. Aşadar. Grosso modo. UN DEZIDERAT AL EDUCAŢIEI MODERNE Mihai Şleahtiţchi. ar putea suna aproximativ astfel: adevărata ascensiune spre un viitor caracterizat prin plurivalenţă ideatică. o vie reflectare şi în zilele noastre. regimul ideologico-economic pe care ni-l dorim cu atîta ardoare nu poate fi materializat de actori sociali lipsiţi – cu desăvîrşire sau chiar parţial – de ambiţie. Parcurgînd un segment istoric extrem de anevoios marcat. Bolintineanu(9. 13 . accentuează. de a fi flexibil şi de a privi critic la lucruri(5. nu este mirobolantă dorinţa fiecăruia dintre noi de a ajunge. The transition from economy of the state to market economy will have chances of success only in the case when the totalitarian type of human personality. în Etica sau morala ştiinţifică(6. Ceea ce s-a afirmat şi continuă să se afirme. cu altele. pe atît de complicate. creativitate. demnitate. tipul de conformaţie antitetică? Care este numele şi cum pot fi prezentate liniile lui directoare? Răspunsurile. de la entitatea umană de tip liberal. de orice element ce-ar putea să justifice: – direct sau indirect. tot mai frecvent. doctor în psihologie. de estomparea poziţiilor comunismului ortodox(1 şi. mai devreme sau mai tîrziu. după cum vedem. pe de o parte. unitatea diversităţilor şi dacă. înclină m să credem – alături de mulţi alţi analişti ai cîmpului social – că în calitate de substituent al entităţii umane de factură totalitară nu poate apărea decît entitatea umană de factură modulară. cumsecădenie. în general. I. a unor entităţi umane. În ceea ce ne priveşte. onestitate. pasiune. perseverenţă sau/şi responsabilitate. bunăstării şi moralităţii. it is urgently needed to return at the status and the possibilities of organized education. că progresul obştesc variază în raport cu numărul de indivizi ce pot răspunde cu promptitudine imperativelor pe care acesta le generează. ţine de o cu totul altă ordine de idei. Or. ceva mai tîrziu. cum trebuie să arate antipodul. Lovinescu. bineînţeles. privată – cu sau fără impunere – de ansamblul caracterelor umane? Un spirit. de valorificare raţională a resurselor umane sau/şi a celui de optimizare a funcţionalităţii organizaţionale(4. parte alcătuitoare a unei orînduiri integral detaşate de comunitarismul asfixiant şi. pînă la cea de tip posttotalitar. va fi substituit. cinste. despre edificarea Universului – că evoluţia a tot ce există se produce doar cu condiţia modificării fiecărui grăuncior de nisip luat în parte – îşi găseşte. cu unul de turnură antitetică. nu este una de moment. bazate pe funcţionarea principiului de eficienţă economică. evident. generozitate.

separarea problemelor apărute. deschidere şi creştere exponenţială. mai ales. fiind mai degrabă expresia unor curenţi obişnuiţi de emoţii. destul de eficiente. E bine ştiut că astăzi. Potrivindu-se cu cea a omului tradiţional atît la capitolul potenţialitate bioenergetică.De ce anume entitatea umană de factură modulară sau – mai simplu – omul modular? Pentru că ori de cîte ori societatea umană resimte nevoia de a trece de la sistemul de tip anti-productiv. la ideile cu referire la entitatea omului modular –. exact la fel şi modulul uman are menirea de a exprima un gen de conduită ce ne-ar putea oferi posibilitatea să fim cît de cît “autocefali”. întîlnite în istorie. că avansarea societăţilor de sorginte posttotalitară pe palierul binelui comun ţine în foarte mare măsură – dacă nu chiar în totalitate – de apariţia şi reproducerea omului modular. Moralitatea şi inteligenţa acestuia dispun de suficiente energii pentru edificarea unei veritabile societăţi liberale. Drept consecinţă. stăpînirea şi estimarea adecvată a ambientului. cu grandioase acumulări de cifre şi date. Departe de a configura un înger(12. că . Intervenind în cele ce urmează cu cîteva concretizări vizînd chintesenţa omului modular. spre somare şi conservare. iar mai apoi – şi soluţionarea lor în mod succesiv. c) tinde să întruchipeze. Înclină m să credem. să încercăm să vedem în continuare ce ar trebui de întreprins in re pentru a transforma actualul sistem şcolar într-un microcosmos apt să furnizeze societăţii spirite cu ansambluri comportamentale elastice. fără teama de a afecta coerenţa estetică a aranjamentului. După cum modulul lunar vine să reprezinte un dispozitiv autonom al unui vehicul de lansare (sau al unei nave spaţiale) ce poate funcţiona în mod independent (servind pentru aselenizare sau/şi explorare). direcţionate de ritual sau stabilizate pe rapoarte inflexibile. un rol primordial în tot ce ţine de cristalizarea modularităţii umane. cît şi la cel ce vizează grila enculturaţională. cu segmente ne-sufocante. Cazuri multiple. maleabili şi multivalenţi în contexte sociale mai mult sau mai puţin contrastante. vom porni de la gîndul potrivit căruia a spune despre careva persoană că este de tip modular ar însemna să recunoşti că ea poate fi asemuită cu un modul. orientat. e) manifestă.în fond . Revenind la informaţia enunţată pînă acum – dar. oricînd şi oriunde. după cum şi şansa de a conlucra efectiv cu oameni fasonaţi după tipare culturale diferite. am putea observa. instituţiile şi asociaţiile căreia ar fi suficient de puternice pentru a preveni închistarea şi inerţia. în concluzie. la cel de tip productiv. progresiv. în mod evident. o trecere în revistă a tehnologiilor prin care tinerii de astăzi sînt pregătiţi pentru viaţă. cultura omului modular nu poate nicidecum să provină 14 . nu se ştiu multe din cele ce trebuiesc ştiute. etnie sau rang social. bazat pe conceptele de mobilitate. Necesarul şi utilul rămîn în planul secund. personalitatea omului modular este în fond una teriană. Aşa cum educaţiei organizate ar trebui să-i revină. se pretinde a preda totul. mituri şi aspiraţii. maximum de responsabilitate. mai întîi. concomitent. nu în sensul unui raport dintre diametrul primitiv al unei roţi dinţate şi numărul dinţilor acesteia sau a unui număr pozitiv egal cu rădăcina pătrată a sumei pătratelor elementelor unui număr complex(11. d) poate îndeplini sarcini foarte diferite în limitele aceluiaşi idiom cultural general. decît a unor poliedre ideatico-afective sofisticate sau a unor mulţimi de silogisme incomprehensibile. ea se defineşte prin aceea că: a) intră relativ uşor în asociaţii şi instituţii eficiente. ci de potenţialul cultural. şi făcînd. Or. conferite de intuirea. Prima varietate ar pune accentul pe necesitatea dezenciclopedizării algoritmului de acomodare a tinerilor la realitate. Esenţialmente. instrumentale şi revocabile. vise. sentimente. a unei valori absolute a unei mărimi reale sau a unei caracteristici înregistrate la cele mai multe unităţi ale unei colectivităţi statistice. personalitatea este doar întrucîtva altfel după modul în care-şi structurează spectrul însuşirilor fundamentale. f) se află în posesia unei gîndiri carteziene. fantezii. g) se impune printr-o identitate ce nu este determinată de conturi bancare. atît spiritul individualist cît şi cel egalitarist. ea ajunge să se întrebe – sub o formă sau alta – dacă dispune sau ar putea să dispună în cel mai apropiat timp de un asemenea tip de om. stratificate. b) preferă să se ralieze unor relaţii – interpersonale sau/şi intergrupale – nesanctificate. Şi aceasta nu în sensul unei unităţi de lungime convenţională. drept consecinţă. cu precădere. iar cel mobilier – o piesă pe care o poţi combina oricînd şi în orice fel. fapt ce presupune. opţionale şi. A spune despre o anume persoană că este modulară înseamnă a o recepta ca pe un segment dintr-un ansamblu societal care poate fi conceput separat sau/şi separabil. ci în sensul unui segment dintr-un ansamblu care poate fi conceput ca ceva separat sau separabil. atestă concluzia că anume această variantă de homosapiens şi nicidecum alta este chemată să marcheze cea mai importantă pre-condiţie de apariţie a unei societăţi. fără ca acestea să fie totale. în egală măsură.problema vizată ar putea fi soluţionată recurgîndu-se la cel puţin cinci varietăţi de intervenţie formativă mai mult sau mai puţin neordinare. ca şi cu mulţi ani înainte.

la modul cel mai serios. în formule incitante. Ceea ce s-a înTîmplat sau continuă să se întîmple cu fiinţa umană – luată separat sau din perspectiva unui existenţial grupal –. să reprezinte. va fi perceput într-o manieră cu totul distinctă. ar fi putut oare el să demonstreze că marele său predecesor greşea amarnic afirmînd că o piatră grea cade mai repede decît o pietricică? Nu. religioase şi ateiste. vor avea tot temeiul să afirme că dispun de o cultură provenită din libertate. Ideea de care ar trebui să ne conducem în acest caz ar fi aceea că tinerii sînt foarte sensibili la tot ce se înTîmplă în jurul lor. Fiind îmbibat cu variate şi originale trimiteri la pasiunile şi suferinţele regnului omenesc. s-ar fi mulţumit. şiruri interminabile de nume şi date de bătălii. să creăm condiţiile necesare pentru confruntarea ideilor şi a ipotezelor într-un fecund dialog platonic. dar şi cu veneraţie. necaz şi fericire. limbajului. au fost puse în discuţie cele mai contradictorii opţiuni (raţionale şi iraţionale. după conţinut şi funcţionalitate. lupta perenă a homosapiensului contra inexorabilelor forţe ambientale. totodată. precum e bine ştiut. ideal sau material. factori de încurajare a spiritului turbulent. cît şi nevoile de solidaritate şi bună înţelegere cu alţii. Cei cărora le va fi sortit să treacă prin filierele unui asemenea cîmp. imaginaţia şi voinţa ei. real sau imaginar. cu simţ critic. Varietatea a treia s-ar putea impune prin implementarea spiritului de iniţiativă contrabalansată. individual sau societal. Veritabilul om modular poate fi format doar apelîndu-se – sistematic şi în profunzime – la fapte vii şi tulburătoare legate de perpetua luptă a actorilor sociali contra forţelor naturii şi a frustrărilor de tot soiul. să repete. expresia aceluiaşi E. Acestea vor fi din categoria scrierilor ce-au izbutit să exploreze în chip insurmontabil existenţialul uman. dar fundamentale. curaj şi laşitate. care înregistrează vibraţiile aproape imperceptibile ale subsolului societal. cînd informaţiile supuse atenţiei descriu. bineînţeles. triumful va fi primit cu moderaţie şi înfrîngerea – cu demnitate. Într-o şcoală orientată. precum sînt diverse şi răspunsurile la ele. Dacă. Un gest de sfîntă indisciplină şi o întreagă lume află că aproape de o mie de ani ea fusese indusă în eroare de către întemeietorul Şcolii peripatetice. nu are decît să exploateze din plin spiritul răzvrătitor al discipolilor săi. dintr-un perimetru formativ în care. dansurilor sau muzicii. iar pe această bază. ne apare de astă dată ca o vie şi emoţionantă aventură legată de gîndirea. formulelor matematice. Sábato(13. o incontestabilă fire modulară. ar putea contribui la aceea ca segmentele de turnură educaţională. G. este atît tradiţie. dintr-o simplă repetiţie de cunoştinţe tipărite. liberale şi conservatoare. munţi şi golfuri. sînt diverse. Cîmpul ideatic creat nu are decît să îngă duie afirmarea unei libertăţi de opinie ce ar permite subiecţilor să gîndească chiar dacă greşesc sau să opereze cu nişte ipoteze ce ar putea părea extrem de nechibzuite. Ea nu are nimic în comun cu ceea ce ţine de enciclopedismul mort. destinaţia mecanismului vizat nu ar fi alta decît să favorizeze instaurarea unui echilibru între iniţiativa particulară şi munca în echipă. urcînd în vestitul turn. mecanismul de iniţiatism contrabalansat ar face ca dispoziţia de zi cu zi a tinerilor să cuprindă. Procedînd astfel. spre edificarea unui viitor eflorescent. oricare ar fi mărimea lor. comuniste şi capitaliste). După cum şi să submineze importanţa acelor categorii de agenţi educaţionali pentru care ştiinţa nu este altceva decît un dat ce nu mai suportă modificări. atît nevoia de autoafirmare. Întrebările ce se impun. de cataloage sau/şi cărţi acoperind cimitire de concepţii inutile. oricum. aparţinîndu-le un anumit rol în contextul matricelor cognitive). bunăoară. E. textele aristotelice cu referire la fizică. ilustrări nesemnificative ale unor rîuri. în combinaţii bine ajustate. atenţionează. prin toate fibrele sale. Varietatea a patra ne-ar oferi posibilitatea să raliem întreaga suită de acte educaţionale spiritului de libertate convicţională. pe timpuri. Numai astfel ea va fi în stare să fasoneze oameni cu adevărat noi. 15 . netradiţionali în gîndire şi mereu renovatori în acţiune. cît şi inovaţie. ei pot fi asemuiţi cu nişte seismografe spirituale. mai apoi. În conformitate cu această. fiind dezgheţat şi puţin nebunatic. ultima pe care am enunţat-o.dintr-un învăţămînt pur livresc. ca un “cirac ascultător”. pentru început. speranţă şi disperare. În fond. Galilei. În mare. Aplicat cu multă pacienţă şi competenţă. iar cei ce o însuşesc – sînt doar simple sugative şi nu torţe ce trebuie să ardă necontenit. Sábato(14. Mizînd doar parţial pe abstractizări (acestora. Cea de-a doua varietate s-ar axa pe ideea de implicare pasională. Varianta a cincea. o şcoală de calitate bună. efectelor gravitaţionale. Aceasta ne-ar permite să evită m egoismul sălbatic propriu condiţiei capitaliste brute (care condiţie l-a făcut pe Hobbes să enunţe tristul aforism Omul e lup pentru om) şi. orice studiu asupra accidentelor geografice:. Raliindu-se acestui adevăr. – şi un întreg set de abilităţi prin care vicisitudinile vor fi suportate cu petulanţă. drept consecinţă a acestui tip de înregistrare. vom obţine. Ştiinţa. orientată. Doar contrazicînd bunele obiceiuri academice. în context. acest tînăr de la Universitatea din Pisa se hotărăşte să facă proba. plăsmuirea modularităţii umane decurge deosebit de eficient atunci cînd fiecare element constitutiv al tehnologiilor educaţionale utilizate denotă stări de dramatism. va trebui să optăm pentru o manieră de socializare care ar scoate în prim plan partea esenţială a unor lucruri concrete. o cunoaştere temeinică a fenomenelor de moarte şi viaţă. spre formarea omului de tip modular tinerii vor fi învăţaţi să citească opere relativ puţine.

Fidelius. Economistul. Iaşi: Ed. omul modular constituie. Bucureşti: Ed. “liberalism social”. ci puterea de a face tot ce este posibil să se facă într-un stat de drept. Trăgîndu-şi originea din Democraţia franceză (1976) a lui Valery Giscard D’Estaing. cu incapacitate sa de a fi flexibil în conjuncturi relaţionale contrastante. un rol de primă importanţă.Rezumînd. fost preşedinte al Franţei. pledează totodată pentru unele intervenţii ale statului în sfera economică a existenţialului comunitar. O relatare detaliată relatare detaliată cu referire la tranziţia postsocialistă şi obiectivele fundamentale ale acesteia poate fi găsită în: Niculescu N. pe de altă parte. Sîntem convinşi – alături de mulţi alţi analişti sociali sau/şi psihosociali – că puterea de atracţie a ideii potrivit căreia colectivitatea de tip socialist redă o cerinţă a raţiunii şi o concretizare a idealului moral încă nu s-a epuizat. de fapt. cu o intensitate din ce în ce mai mare. mai întîi de toate. ură şi reticenţă. rev. Acesta. asigurarea unui regim de libertate convicţională şi/sau susţinerea pe toate căile posibile a stării de spirit turbulent. prin tot ce are mai important la capitolele inteligenţă. bunăoară. momentele nodale ale cotidianului sînt condiţionate de existenţa unui număr impunător de medii instituţionalizate şi sectoare asociative echilibratoare şi unde. Spunînd jaloane de inspiraţie social-liberală. Note şi referinţe bibliografice 1. Tribuna economică. Adumitrăcesei I. pe acest versant. în buna lor majoritate. indivizii. Economia de piaţă – legităţi şi mecanisme. Inter-Media. fapt pentru care ea a continuat să genereze varii forme de conduită. Şt. inhibiţii. Adumitrăcesei.. moralitate şi funcţionalitate comportamentală. 422 şi 423 din 1994. Distanţîndu-se într-o anumită măsură de originile sale fireşti (cauza fiind marea competiţie ideologică cu doctrina socialistă). ea mai continuînd să-şi exercite influenţa. 3. atitudini. Această mentalitate. angoase. Criza socialismului de tip sovietic. după cît e lesne de înţeles. în context. în: Gellner E. dezenciclopedizarea eşafodajului curricular. apare ca o pîrghie de primă importanţă în anihilarea sau corectarea exceselor individualismului (în sensul că doar puterea publică este în drept şi poate să protejeze colectivităţile de abuzurile puterii private). suspiciuni. 1992. cu imaginea unei colectivităţi în care. 213). va fi substituit. intervenţiile vizate dau posibilitate de-a justifica “pe nou” existenţa statului. Tismăneanu (a se vedea Tismăneanu V. mediilor educaţionale organizate revenindu-le. cît unui fond cultural bine definit. Iaşi:Ed. Spre economia de piaţă. şi nu despre o înfrîngere totală a ceea ce ţine de spiritul marxist-leninist. Spunînd acestea. cu timpul. Polirom. nu poate fi atît de simplu înlăturată de apelurile înălţătoare – chiar şi foarte multe la număr – la virtuţile unui viitor prielnic. nr. în legătură cu expansiunea conceptului de “liberalism avansat” sau. atenţionăm. Condiţiile libertăţii. 10 din 1996. 2. trimitere la V. I. 1990. Consonînd. Societatea civilă şi rivalii ei. cît se poate de bine.şi extraşcolare într–o direcţie ce ar presupune. Obiectivul strategic fundamental al tranziţiei. În: rev. nr. ne referim. după cum şi în calitate de cel mai potrivit organism pentru asigurarea unei planificări suple şi prospective a dezvoltării societale. 4. Ţinînd de bunul nume al lui P. vom specifica că mentalitatea de sorginte autoritaristă a fost. Cronica. Economistul. conceptul vizat. altfel spus.D. Din această îmbinare derivă o formulă de interpretare a existenţialului cotidian care. Obiective strategice ale reformei. decît o răposare/oprire a tuturor funcţiilor vitale. Ceea ce s-a întîmplat cu doctrina bolşevică de la ’89 încoace reprezintă mai degrabă o stare de agonie. Gheorghe. nr. la necesitatea modernizării actualului spectru de activităţi intra. aparţin nu atît unor niş e sociale specifice:. la scară largă. cel puţin.D. această expresie tinde să elucideze chintesenţa stilului de gîndire totalitară – un mod de reflectare a realităţii rezultînd din existenţa controlului poliţienesc şi concentrarea mijloacelor de informare şi propagandă în mîinile unui partid unic. Postfaţă. continuînd să vadă în jocul natural al forţelor pieţii un factor fundamental al progresului social. Bran P. profund interiorizată. încurajarea spiritului de iniţiativă contrabalansată. cade pe placul tot mai multor categorii de actori sociali: libertatea nu înseamnă puterea de a face orice. 1998. p. În: rev. Preferăm să credem că este bine să se vorbească anume despre o estompare. marea şansă a întemeierii unei ordini societale bazate pe drept. Făcînd. cu unul de turnură modulară. 833-837 din 1996 16 . ne vedem în drept să afirmăm că tranziţia de la economia controlată de stat la cea de piaţă va avea sorţi de izbîndă doar în cazul în care tipul totalitar de personalitate umană. în ultimii ani. Conştientizînd că fasonarea omului modular face parte din categoria obiectivelor majore. Gîndite într-o variantă foarte apropiată de postulatele social-democraţiei germane şi centrate pe ideea de ajutorare a categoriilor sociale defavorizate. vom remarca că punerea în aplicare a ideilor legate de acest gen de fasonare trebuie începută în mod neîntîrziat. neoliberalismul social tinde să îmbine tradiţionalismul liberal cu puncte de rezistenţă din perimetrul platformei social-democratice. asupra momentelor speciale care intervin în ultima vreme. pe de o parte. fără îndoială. cinci varietăţi de intervenţie formativă – promovarea ideii de implicare pasională.

Deci. Abstract. Bucureşti: Editura Academiei Române. 582 din 1995. Richelle M. Şchiopu U. p. Bucureşti: Editura Humanitas. Dicţionar de psihologie.. În lipsa conceptului nominalizat. antropologia culturală sau psihosociologia istorică (A se vedea. Popescu-Neveanu P.Ş. Bucureşti: Editura Albatros. One of the priority directions of activity of a competent and competitive educational institutions that operate in a competitive system of educational services is quality management. ar fi cu neputinţă să vorbim la modul serios despre aşa domenii de cunoaştere ca. Require a postmodernist understanding HRM in strategy focused on values. doctor în pedagogie. 12. p. pentru că-şi va face apariţia bestia. 1999.. Vezi Floranţiu I. de exemplu. Factorul economic al trecerii la sistemul economiei de piaţă.N. Кочетков О. spre exemplu. 1997. În condiţiile descentralizării în care instituţiile şcolare vor beneficia de reală autonomie. (coord. Dicţionar de neologisme. să nu pretindem prea mult omului să fie înger. pp. A se vedea. spirituale. 109. Etică sau morală ştiinţifică. Aşa cum spunea un gînditor de altă dată. cit. 1986. spre exemplu. 499.E. 124. Hominizarea biologică. Parot F. Iaşi:1892. 1978. Prezenţa unei pieţe educaţionale va aduce cu sine o competiţie complexă între instituţiile de învăţămînt pentru a obţine performanţe cît mai ridicate. se va crea un sistem concurenţial pe piaţa serviciilor educaţionale. Ibidem.). în: Şchiopu U. Mânecă C. vezi. 1995. 1. Vezi E. armonioase. 1969. Bucureşti: Editura Babel. first. dezvoltarea personalităţii integre a beneficiarului educaţiei. Vezi Antologia gândirii româneşti. a subsystem of the overall level of quality management education institution. ea influenţează în mod radical emanciparea culturală a indivizilor în diverse condiţii ale istoriei. p. 374. VALORI TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE Viorica Andriţchi. Vom aminti că noţiunea de hominizare biologică redă un proces evolutiv prin mijlocirea căruia specia umană s-a detaşat de celelalte specii de primate. employee personality Focussing attention seen in its entirety as a unit of bio-psycho-socio-cultural. devenirea omului sub raportul tuturor calităţilor sale definitorii. 11. Vezi Lovinescu E. conferenţiar universitar. p. Кочетков О. op. Vol. În: Doron R. 13. социальная и юридическая психология. libere. 14. 7. care se poate adapta la condiţiile vieţii. Moldova standardele de calitate pun accent pe formarea unei personalităţi integre.5. obiectivul primordial al politicilor educaţionale îl constituie asigurarea calităţii educaţiei. sau/şi în: Constantinescu N. include atît antropogeneza. 589-590). I. Bucureşti: Editura Universul Dalsi. ascensiunea fenomenului de personalitate prin asimilarea şi crearea de valori. стр. Bucureşti: Editura Academiei Româ ne. în acest sens. professional accomplishment. Hominizare.. Neadaptarea la cerinţele pieţei educaţionale va conduce la eliminarea rapidă a instituţiilor neperformante. pp.. a task not to use more and better man. p. Тоталитарный тип личности. Общая.. 6. 8. Gellner. 1997. to highlight the human value. creative. 194-195. Vol. p.. ie. Dicţionar de psihologie. 1. 318-319. Parot F. Dicţionarul explicativ al limbii române. Economistul. Între scris şi sânge. Еникеев М. anume aceste momente se impun în prim planul cvintesenţizării noţiunii de modul.P. 315. Bucureşti: Editura Politică. 107. Scrieri. Vezi Sábato E. to see what can and should do for the institution he to self-realization. cît şi ceea ce urmează după apariţia speţei umane. De regulă. Москва: Изд-во «Юридическая литература». 9. În: Еникеев М. 15.. Actualmente. p. 17 . În: rev. fizice etc. p. Rase. Ea exprimă. a capacităţilor şi a aptitudinilor lui intelectuale. Referitor la tipul totalitar de personalitate. Dicţionar de psihologie. În R. Avînd raporturi foarte strînse cu socializarea. 10. în fond. la nivelul potenţialului său maxim apare în prim plan. 1984. Quality management in human resources is an integral part of quality management level and educational institution. nr. 697. Bucureşti: Editura pentru literatură. In this regard it is necessary to redefine and rethink of HR issues. Una din direcţiile prioritare de activitate ale unei instituţii de învăţămînt competentă şi competitivă ce activează într-un sistem concurenţial al serviciilor educaţionale constituie managementul calităţii. 1972. but. 562 sau Marcu F. în fond. p.

spre interapreciere. metodelor şi tehnicilor de management al calităţii. a vedea ce poate şi ce trebuie să facă instituţia pentru ca el să se autorealizeze. punînd în centrul atenţei personalitatea angajatului văzut în integralitatea sa ca unitate bio-psiho-socio-culturală. aprecierea celuilalt. ca o sinteză unică a (1) caracteristicilor sale biologice. loialitate. Orientarea spre performanţă este dată de management. credinţa. Managementul bazat pe competenţe apreciază potenţele de ansamblu ale omului ca fiinţă multidimensională: valorile morale. religioase. În accepţiunea tradiţională omul este tratat ca o altă resursă alături de resursele materiale. De fapt. Calitatea activităţilor în domeniul resurselor umane depinde în mare măsură de gradul de implementare în cadrul instituţiei a SMC.) mai specific unui MRU de calitate îl consideră m managementul competenţelor. autoîmplinirea profesională a angajaţilor. îi redă umanitatea. determinarea necesităţilor angajaţilor. tehnologice. sociale. una dintre competenţele fundamentale ale instituţiei de învăţămînt este furnizarea serviciilor educaţionale de calitate într-un mediu plăcut. Dintre formele de management bine cunoscute ce şi-au găsit aplicabilitate mult timp în practica managerială (managementul pe bază de plan. folosit. ce presupune planificarea. 18 . ci. managementul prin excepţii. metodelor şi tehnicilor managementului calităţii şi gradul de satisfacţie a angajaţilor cu implicaţii directe asupra performanţelor instituţiei de învăţămînt. de măsura în care personalul se simte responsabil şi se implică în mod real pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei de învăţămînt. experienţă. autonomia responsabilă. individualitatea creatoare. iar activitatea managerială se va concentra pe valorificarea optimă a capitalului uman de care dispune instituţia de învăţămînt (competenţe. o activitate nu de folosire mai mult şi mai bine a omului. Spre exemplu. Ca şi orice resursă omul este achiziţionat (angajat). I. dialogul cu „semeni diferiţi" etc. un subsistem al sistemului general de management al calităţii la nivel de instituţie de învăţămînt. atitudinile personalului care prezintă valoare pentru instituţie. definirea caracteristicilor activităţilor care să satisfacă necesităţile angajaţilor. Astfel că managementul calităţii în domeniul resurselor umane reprezintă un subsistem al sistemului general de management al calităţii la nivel de instituţie. adaptabilitate. MRU în accepţiune postmodernistă solicită o strategie axată pe valori. aspiraţii. de a creea. 2. informaţionale etc. sistemului şi instituţiei de învăţămînt îi conferă capabilitate competenţele. autonomia responsabilă. nu este vorba de resurse umane. ca rezultat. respectiv. creativitate. autoîmplinească profesional.Punctul de plecare în managementul calităţii îl reprezintă proiectarea şi implementarea unui Sistem de Management a Calităţii (SMC) cît mai eficient pentru a realiza servicii educaţionale la un înalt standard de calitate. Există corelaţii directe între gradul de implementare a instrumentelor. Valorificarea optimă a capitalului uman oferă posibilitatea ca instituţia de învăţămînt să devină competentă şi competitivă. individualitatea creatoare. în primul rînd. a instrumentelor. Managementul calităţii în domeniul resurselor umane reprezintă o parte componentă a managementului calităţii la nivel de instituţie de învăţămînt şi. implementarea prin control şi îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor în domeniul RU. avînd la bază o politică şi o strategie a calităţii clar definită. energie etc. comportamente proactive. ci de capital uman. (3) a mijloacelor culturale de care dispune si a valorilor după care se conduce. autorealizarea. În acest context. În sensul acestor afirmaţii avansă m conceptul de calitate a managementului resurselor umane: totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor sistemului de activităţi manageriale orientat spre personalitate. Deci. managementul prin rezultate. stimulativ. (2) a structurilor sale psihice. În sensul unui management de calitate termenul „resurse umane” deja este depăşit. de evidenţiere a omului ca valoare. inteligenţă.) în vederea orientării acestuia spre realizarea misiunii sale strategice. Modelul competenţelor construieşte un nou tip de management al resurselor umane bazat pe pregătirea oamenilor şi pe competenţe. trebuie să se clarifice: semnificaţia conceptului de calitate a managementului resurselor umane şi managementul calităţii în domeniul resurselor umane. capacitătilor sale de a actiona eficient. dialog şi parteneriat. financiare. sentimentele de responsabilitate şi solidaritate umană. managementul prin produs. cooperarea şi relaţiile bazate pe încrederea reciprocă. managementul prin obiective etc. atitudini. cu un grad sporit de siguranţa fizică şi psihică. dar depinde. managementul prin proiecte. care determină asigurarea standardelor de calitate pentru serviciile educaţionale pe care instituţia le oferă societăţii. Deci. personalitatea. Managementul centrat pe om implică o redefinire şi reconsiderare a problematicii MRU. PLANIFICAREA CALITĂŢII ÎN DOMENIUL RU presupune: 1. (4) a competenţelor. managementul prin bugete.

o Fiabilitate: abilitate. Sistemul de evaluare a calităţii MRU trebuie să ţină cont de două aspecte: . dezvoltarea strategiilor şi a principalelor obiective a calităţii în domeniul RU. codul de conduită prin care instituţia arată ce îşi propune să obţină. determinarea responsabilităţilor şi alocarea resurselor necesare. o Recunoaşterea. deoarece necesităţile şi expectanţele beneficiarilor se modifică în timp. Elaborarea planului calităţii în domeniul MRU. corectitudine şi grijă. integralitate. urmărind să se evalueze realizarea obiectivelor instituţiei. 5. o Credibilitatea factorilor decizionali. promovare. II. 3. o Profesionalism. respect faţă de beneficiar şi amabilitate. comunicare. III. stilul specific unei instituţii de a aborda şi rezolva problematica capitalului uman). măsurile şi recomandările elaborate de managementul instituţiei. îmbunătăţirea continuă sau continuitatea procesului de planificare a calităţii managementului resurselor umane. angajare.cel referitor la instituţie.3. o Competenţă. urmărind să se evalueze nivelul lui de satisfacţie profesională. elucidarea abaterilor de la standarde. Etapele principale parcurse în vederea implementării subsistemului de management a calităţii în domeniul RU: 1. o Şanse egale. Criteriile după care se defineşte calitatea activităţilor în domeniul RU ar putea fi: o Compatibilitate cu necesităţile şi aşteptările beneficiarului. concretizarea şi deducerea activităţilor specifice: implementării politicii în domeniul RU. o Confidenţialitate şi securitate multiaspectuală (a informaţiei. motivare. care poate decide dacă se face sau nu o investiţie pentru un astfel de proiect. Ca principii diriguitoare pentru procesul de planificare al calităţii în domeniul RU pot servi: centrarea pe beneficiar. implicarea şi încurajarea participării active. definirea clară şi inteligentă a politicii privind calitatea în domeniul RU. Evaluarea situaţiei în care se află MRU: o identificarea valorilor pe care se fundamentează activitatea managerială şi a culturii organizaţionale existente. ŢINEREA SUB CONTROL A CALITĂŢII presupune evaluarea rezultatelor reale în obţinerea calităţii în domeniu RU. o Empatie. realizarea de acţiuni de corectare şi eliminare a abaterilor. . 2. raportarea realizărilor la standardele de calitate definite anterior. În sinteză. În sistemul MRU problema îmbunătăţirii este permanentă. emoţională etc). sprijinirea talentelor etc. prevederile. Fixarea obiectivelor privind asigurarea calităţii managementului resurselor umane şi divizarea lor în obiective specifice:. o gradul de satisfacţie real al RU. 4. Formularea politicii calităţii în domeniul RU (principiile. Evident că introducerea subsistemului calităţii MRU într-o instituţie este o opţiune a instituţiei. o nivelul de satisfacţie dorit de către personal. o Aprecierea diferenţelor. o Receptivitate. o nivelul de implicare în realizarea obiectivelor instituţiei. o necesităţile personalului. ceea ce ar presupune o nouă planificare care să includă şi noile elemente.cel referitor la angajat. selecţie. o Consideraţie. o Transparenţă. 5. o procentul de fluctuaţie etc. o Comunicare accesibilă. detalierea. integrare. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII. În contextul planificării calităţii în domeniul RU este necesar de a concepe subsistemul de management al calităţii specific MRU. modelul managementului calităţii în domeniul resurselor umane (MCRU) la nivel de proces este constituit din următoarele elemente: 19 . Detalierea procedurilor în domeniul RU cu descrierea activităţilor operaţionale în recrutare. 4. reliefarea necesităţilor şi expectanţelor acestuia.

8.Raportarea realizărilor la standardele de calitate definite. Expectanţe. Astfel. Bucureşti: EDP.Deducerea strategiei şi a obiectivelor calităţii MRU 9.Implementa rea continuă a politicii de personal 5.Elucudare a. corectarea şi eliminarea abaterilor abaterilor MCRU la nivel de proces 4. Olaru M. 1999.Definirea politicii calităţii în domeniul MRU. 10.Activităţi ce răspund nevoilor beneficiarilor 11.12. resurse insuficiente etc. modificarea şi optimizarea politicii de personal.Obţinerea satisfacţiei profesionale a angajaţilor 1.Supraveghe recontinuă ş i inspecţia calităţii în domeniul RU. 3. Bucureşti. 3.. SNSPA. care pe lîngă aceasta mai are şi alte responsabilităţi: managementul curriculei. lipsa de atractivitate a profesiei de cadru didactic. management al informaţiei deficitar. Lefter V.şi interinstituţionale. competenţi în legislaţia muncii. În plus. informaţionale etc. MRU de calitate solicită specialişti pregătiţi în MRU. 2.Obiective operaţionale şi activităţi specifice: 7. necesităţi ale beneficiarilor sistemului MRU 2. nivelul scăzut al competiţiei intra. Managementul resurselor umane. 6. Figura 1. psihologie. în instituţiile de învăţămînt preuniversitar nu există un manager specializat care să coordoneze toate activităţile legate de capitalul uman. Manolescu A. 2001. managementul resurselor financiare. Managementul calităţii. Referinţe bibliografice Stanciu Ş.Îmbunătăţi re. 2003. formarea managerilor şcolari în contextul MRU devine o oportunitate stringentă pentru sistemul de învăţămînt preuniversitar. sociologie etc. şi alţii. insuficienta pregătire a cadrelor de conducere în domeniul MRU. Bucureşti: Economica. Modelul managementului calităţii în domeniul resurselor umane la nivel de proces Beneficiile implementării subsistemului de asigurare a calităţii MRU sînt evidente. Însă în ţara noastră în acest sens există şi anumite riscuri: absenţa unei pieţe educaţionale. 20 .Evaluarea performanţelo r obţinute în domeniul calităţii MRU. chiar dacă acest sistem de activităţi este prea complex pentru a fi realizate de o singură persoană. 1. Managementul resurselor umane.

Această constatare este în concordanţă cu concluziile lui Л.E.24 0. Переслени [7] vizînd corelaţia dintre durata deficitului de informaţie auditivă şi diminuarea percepţiei caracteristicilor spaţiale a stimulilor tactili. în cazul tulburărilor la nivelul analizatorului auditiv. precum şi a sistemului analizator integral. Procesul de compensare devine un fenomen complicat determinat de un complex de mecanisme psihologice şi fiziologice. training of new dynamic systems subject links. al nivelului capacităţii de muncă. deseori insuficient apreciată. I. Virginia Rusnac.75 0. procesului de dezvoltare a priceperilor şi deprinderilor. Capacitatea de activitate a analizatorului cutanat poate servi drept indicator al stării psihofiziologice în condiţii de disconfort. dinamica funcţionării canalului tactil a fost studiată prin metodele: de discriminare a sensibilităţii şi palestezimetria. 1970). determinaţi de И. 1979. where are different substitutions. doctor. de formare a proceselor de cunoaştere şi poate fi scoasă în evidenţă. are developed physical and mental capacities and the childs personality as a whole. E. se dezvoltă capacităţi fizice şi mentale şi personalitatea copilului în ansamblul său. Abstract. Tabelul 1. are formed modes of action and ownership of social experience. se produc corectări şi refaceri ale unor funcţii lezate sau nedezvoltate. luat în parte. Starea funcţională a unui analizator. Funcţii esenţiale în acest proces îi revin sistemului motor. în diverse condiţii de acţiune. este dictată de rolul acestuia în cadrul mecanismelor de compensare şi adaptare. Lacking development of sensory systems. depinde de congestia întregului sistem analizator. au loc diferite substituiri.П.Ş.30 2. analizatorilor optic. Dezvoltarea deficitară a sistemelor senzoriale. Concomitent. Nivelurile de sensibilitate tactilă (date medii în unităţi convenţionale Makuorty) Vîrstă. is offset by the additional inclusion of sensory organs. Orice activitate este asigurată de acţiunea comună a diverşilor analizatori. În acest sens ne propunem examinarea funcţionării atît a sistemelor analizatorice separate. ani 8-9 10-11 12-13 Copii cu surditate M ±m 2. Importanţa analizatorului cutanat. de dezvoltare a compensării şi adaptării. se formează modalităţi de acţiune şi însuşire a experienţei sociale. care asigură efectuarea actului motor necondiţionat. de exemplu.E.46 0. caracteristică persoanelor cu disabilităţi de auz este compensată prin includerea suplimentară a organelor senzitive şi astfel conduce la modificarea bazei analizatorice a activităţii acestora. Clearing process is a complicated phenomenon determined by a complex psychological and physiological mechanisms. fapt determinat de nivelurile înalte de percepţie la copiii surzi (tab.1).10 0. characteristic of people with hearing disabilities.6 0.22 2.И. în condiţiile căruia se formează noi sisteme dinamice de legături condiţionate. Гозова. Павлов [6] ca sisteme care se compun din organul senzorial.16 2. iar utilizarea în procesul instructiv a unor exerciţii speciale contribuie la perfecţionarea acestei modalităţi de cunoaştere a lumii înconjurătoare (А.19 Corectitudinea de discriminare a stimulilor tactili evidenţiază nivelurile mai înalte de discriminare spaţială la copiii cu insuficienţă a auzului.34 2. fiecare analizator îşi are funcţia sa. doctor habilitat. În cercetarea noastră. iar eşantionul de cercetare a cuprins două grupuri: copii cu surditate şi copii cu auz normal. cutanat şi vestibular. rămîne a fi puţin studiat specificul structurilor separate ale analizatorului tactil în psihologia specială. Oбозовa. În acelaşi timp. nervul aferent senzorial şi o regiune corespunzătoare din scoarţa cerebrală (zona de proiecţie). profesor unirsitar.Ş.И. I.41 Copii cu auz normal M ±m 2.П. Posibil că deficitul senzoria frînează procesele de constituire a legăturilor corticale cu diverse structuri nervoase.PARTICULARITĂŢILE ANALIZATORILOR CUTANAT ŞI MOTOR LA COPII CU SURDITATE DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ŞCOLARE Nicolae Bucun. indiferent de faptul că analizatorul tactil este intact la copiii cu 21 . Cercetarea a scos în evidenţă un nivel mai înalt al sensibilităţii tactile la copiii fără patologie auditivă. Cercetările ce vizează particularităţile percepţiei tactile la elevii cu deficienţă auditivă au demonstrat că insuficienţa dezvoltării vorbirii la această categorie de copii se răsfrînge asupra percepţiei tactile.15 0. This process leads to changes in sensory systems and Neros central system.

3 3.1 . la rîndul lor. 5].0 8-9 14.2 0.6 0. Aceste formaţiuni se referă la modele complexe de integrare a activităţii comune a analizatorilor şi la realizarea celor mai dificile modalităţi de analiză şi sinteză în cadrul sistemelor relaţionale între excitanţi şi de orientare în mediu. de fapt. Procesul patologic al sistemului auditiv (surditatea) produce schimbări la nivelul aparatului vestibular care. 3) conturează faptul că drept componente ale mecanismelor psihofiziologice de coordonare a mişcărilor sînt concentrarea excitaţiei în timp la nivelul centrelor musculare şi particularităţilor de utilizare a pauzelor în procesul de prelucrare a informaţiei. Datele cercetării identifică că relaţiile pentru procesul de contractare a musculaturii se formează activ la copiii cu surditate pe întreg parcursul dezvoltării fiziologice. Nivelurile de sensibilitate la vibraţie (decibeli) la diverse frecvenţe Vîrstă. În cercetarea noastră datele despre starea funcţională a analizatorului motor la copiii cu deficienţ e de auz (acelaşi eşantion) au fost determinate prin metodele: dinamometrie. fapt care poate fi relaţionat cu tulburările existente la nivelul aparatului vestibular. sistemul nervos central utilizează diverse mecanisme. ani Frecvenţa Copii cu surditate 125 250 500 16 32 63 16 Copii cu auz normal 125 250 16. Inhibiţia motorie în acest caz îşi are sechelele sale care se conturează prin apariţia precoce a oboselii. tremorometrie.8 5. Fenomenele de dezvoltare deficitară a funcţiilor de relaxare a tonusului muscular au o importanţă fiziologică şi psihopedagogică deosebită.7 1.5 9.3 26.4 3.11 12. practic nu sînt formate. electormiotonometrie. În acest mod. 22 10.5 2. implicate în relaxarea musculaturii.5 16. în special la copiii de vîrstă şcolară mică.0 6. Analiza datelor cu referire la tremur (tab.3 16.6 15. sistem care participă activ la coordonarea acţiunilor musculare. activismul inegal al analizatorului cutanat în dependenţă de frecvenţa stimulilor.4 6.3 12 . asigurînd nu doar nivelul înalt de analiză a stimulilor externi. În cadrul studiului s-a fost identificat că la copiii cu surditate tonusul muscular este scăzut. Existenţa unui deficit sonor conduce la implicarea mai intensă a canalului care percepe semnalele de vibraţie (tab. bazate pe diferite principii de funcţionare. coordinometrie. perceput prin analizatorul tactil. deoarece cuvîntul este un mijloc deosebit de important în organizarea propriului comportament motor [3.3 32 63 7. ţine şi de organizarea receptorilor tactili. Un factor important care conferă efect asupra sistemului motor la persoanele cu surditate constă în limitările la nivel verbal.0 5.7 29. Acest fapt nu este condiţionat doar de aparenta similitudine între stimulii de vibraţie şi cei auditivi.13 10.2 2. dar şi posibilităţi majore de compensare a structurilor centrale.deficienţă de auz. dar. În acelaşi timp relaţiile condiţionat-reflectorii. mecanismele de filtrare şi limitare a informaţiei. perceperea de către persoanele cu surditate a unor niveluri mai joase de vibroenergii permit de a utiliza acest sistem pentru asimilarea unui volum mai complex de informaţie din mediu în procesul cognitiv. relaţiile condiţionat-reflectorii deja formate şi automatizate. astfel.2 4. probabil. 2).2 15. de a elibera alte canale senzoriale.8 7.8 12.1 7. formînd cîmpurile terţiare ale scoarţei [2]. Analiza indicilor funcţionalităţii canalului tactil a evidenţiat implicarea neuniformă a analizatorilor în procesul de compensare şi adaptare.1 Particularităţile specifice: de organizare a receptorilor cutanaţi.9 0. Volumul sporit de informaţie.9 7.5 0.8 0.9 7. 4. nu conduce la o compensare totală a tulburărilor survenite la nivelul activităţii integratoare a creierului. Capacitatea de tensionare şi relaxare musculară sînt. Tabelul 2. de a perfecţiona procesele de reabilitare şi compensare. În procesul dezvoltării progresive a regiunilor nucleice ale analizatorilor pe suprafaţa emisferelor are loc „suprapunerea” reciprocă a acestora.6 12. influenţează sfera motoră.4 2.3 500 20.8 10 .

Cluj-Napoca. într-o staţie de metrou din Washington. Ea poate fi condiţionată de comutări de provenienţă centrală. mai ales.2 32.1 36. Избранные психологические труды. Деятельность. М. Schimbarea regimurilor de activitate a structurilor nervoase contribuie la păstrarea unei capacităţi de muncă de lungă durată şi a unor niveluri înalte ale procesului de compensare şi adaptare.. Павлов И. М.6 21. Есаков А. posibil. 2. Запорожец А.. Dacă tremurul este o reacţie la viteză [8]. 1979. DEZVOLTAREA SENSIBILITĂŢII ARTISTICE A ELEVILOR PRIN ÎNVĂŢARE INTEGRATĂ Vasile Cioca. După calculele celor de la „Washington Post”.В. 3. Îmbrăcat în blugi şi cămaşă. 1952. Механизмы нарушения восприятия у аномальных детей: психофизиологическое исследование.tremur motor.: Политиздат.: Просвещение. 8.4 20. I. Indicii obţinuţi care caracterizează particularităţile analizatorilor cutanat şi psihomotor pot fi utilizaţi la perfecţionarea sistemului de reglare şi de dezvoltare a unor mecanisme de compensare în procesul de integrare şcolară. 224(1): 231-44.0 25. ca o evaluare a sensibilităţii artistice a populaţiei de rînd 23 .5 20. М.Tonusul muşchiului biceps (în unităţi convenţionale)în stare de tensiune (T) şi relaxare (R) şi indicii coordinometriei (numărul de atingeri. Aspectul determinat în cadrul cercetării la copiii cu surditate – existenţa unei reacţii de o durată mai lungă în cazul unei insuficienţe auditive din partea analizatorilor tactil şi motor – confirmă că reţinerea recepţionării şi transmiterii informaţiei are loc într-un întreg sistem de structuri. de procese de mobilizare musculară periferice ş. 4.2 28. 1984. Tabary J. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. lentoarea generală a reacţiilor la copiii cu surditate este determinată de întîrzierea în corecţia abaterilor între oscilaţiile minore necondiţionate ale diferitor părţi ale corpului. М. М..2 29. 1973. Joshua Bell a cîntat patruzeci şi ceva de minute cu un Stradivarius din 1713. care au filmat tot „concertul”. Posibil că anume lentoarea generală a reacţiilor şi tremurul mărit la copiii cu surditate poartă aspecte de protecţie şi adaptare. doar 27 i-au dat bani.6 Copii cu auz normal tonus tremur T R M S 27. cu o şapcă de baseball pe cap. atunci. Romania Abstract.14 Copii cu surditate tonus tremur T R M S 22. Сознание. Психология трудового обучения глухих.a.Н.9 26.4 Coordonarea mişcărilor depinde de activitatea integratoare a sistemului nervos central. In this paper.5 19. 5. Основы нейропсихологии. 1. Леонтьев А. 6. the importance and the specificity of the artistic sensibility are presented. Дмитриева Т. which are highly relevant for the debated topic.tremur static) Vîrsta. Dintre aceştia.9 16.. Tardieu C. 1971. several didactic experiments conducted with the help of students are described. Лурия А. pe lîngă Bell au trecut 1070 de persoane.. Universitatea de Artă şi Design.2 21. Introducere În 12 ianuarie 2007 cei de la „Washington Post” s-au gîndit să facă un experiment sociologic: l-au pus pe Joshua Bell – unul din marii violonişti ai lumii – să cînte incognito pentru nişte mărunţiş aruncat într-o cutie. M. ani 8-9 13 .П. funcţia coordonatoare a centrelor este determinată în mare măsură de starea aparatului motric şi a celorlalţi analizatori. 2. Physiological and structural changes in the cat's soleus muscle due to immobilization at different lengths by plaster casts. Tabary C. М.П. şase piese magistrale de Bach şi de Schubert. and also its connections with the integration phenomenon. И. doctor.Р.3 19. A series of strategies and methods for the development of students’ sensibility through integrated learning are also shown. de mobilitatea proceselor de contractare şi relaxare musculară. Переслени Л. Journal of Physiology 1972. S . Нейрофизиологические основы тактильного восприятия. Referinţe bibliografice Гозова А. majoritatea fără să se oprească din mers. 7.И.: Педагогика. Личность. Tardieu G. М. Moreover... 1986.1 27. 1975. S-au oprit să-l asculte doar 6 persoane şi un singur trecător la recunoscut. Acest experiment poate fi interpretat şi ca o evaluare a interesului pentru muzică dar.C.Tabelul 3.. М. Т.

sunet. de integrare a unor caracteristici elementare de la acelaşi stimul sau stimuli diferiţi. culoare. excitabilitate mai mică sau mai mare a unui sistem senzorial. conexiuni. rezultatul ar fi fost aproximativ acelaşi. Pentru că sensibilitatea artistică este implicată atît în exprimarea artistică cît şi în receptarea artei. conexiuni. vizibil de la nivelul recepţiei senzoriale. Sensibilitatea artistică şi dezvoltarea ei În artă. De aici şi ideea dezvoltării sensibilităţii artistice a elevilor cu precădere prin învăţare integrată şi nu prin învăţare specializată. transcodări. sînt utilizate în discriminarea stimulilor astfel detectaţi. formă) n secvenţe muzicale . dans). Probabil că dacă în locul lui Joshua Bell ar fi fost un artist celebru care ar fi pictat. pată. acuitate a simţurilor. într-o reprezentare mai elaborată/complexă – de exemplu ritmul). ansamblu al funcţiilor de detecţie şi de discriminare ale caracteristicilor fizice s-au chimice ale stimulilor.). capacitatea de a răspunde la o intensitate mică a stimulării. putem stabili între gest şi linie ca modalitate de expresie plastică? 24 . mişcare. dar mai ales pentru cei implicaţi în educaţia artistică. Detectarea şi discriminarea caracteristicilor calitative şi cantitative ale stimulilor foloseşte căi de conducere şi centre de proiecţie specifice: a influxurilor nervoase de la receptori. cît şi prin activităţi de contemplare/ascultare a diferitelor opere de artă.din capitala Statelor Unite. transcodări. de asemeni şi ca receptivitate artistică. III. 1. poziţia. psihopedagogic şi esenţial din perspectivă educaţională – cum putem dezvolta sensibilitatea artistică a elevilor? II.Dacă fenomenul de integrare se manifestă şi la nivelul percepţiei senzoriale cu atît mai mult el poate fi prezent/se manifestă în receptarea estetică a operelor de artă.reprezentare plastică (linie. în cadrul seminariilor de Didactica educaţiei plastice şi practicii pedagogice. comentariu) n personaj şosetă (pictură. pată) n sonoritatea cuvintelor . Reţinem deci faptul că sensibilitatea artistică este implicată atît în exprimarea artistică cît şi în receptarea artei. capacitate de reacţie afectivă.reprezentare plastică (linie. lumină. elemente. strategii ale învăţării integrate. Dacă în sensibilitatea artistică sînt implicate mai multe simţuri şi ea se regăseşte atît în exprimare cît şi în receptare în toate artele. intensitatea. Acest fenomen de integrare nu vizează numai mozaicul de semne ale unui stimul sau stimuli diferiţi ci cuprinde şi informaţiile referitoare la activităţile pe care le declanşează sau urmele lăsate de experienţe anterioare. ritm etc. culoare. de a reacţiona la excitaţii. poate avea sensibilitatea artistică în rîndul oamenilor. Discriminarea le vizează natura modalităţii (sunet. între aceste căi de conducere a influxurilor nervoase de la receptori şi între diferitele centre de proiecţie corticală au loc o serie de interacţiuni care pot modifica mai mult sau mai puţin emisia originală a receptorilor (fenomene de convergenţă. voce umană/cuvinte. care sînt de fapt. contur. următoarele corelaţii. este extrem de important în strategia privind dezvoltarea sensibilităţii artistice la elevi.). societate şi valorile acesteia? Întrebări grele dar cu siguranţă importante pentru noi toţi. Dar aceeaşi receptori sînt apţi să codeze parametri cantitativi de intensitate ai stimulului prin gradarea potenţialului lor generator şi prin frecvenţa influxurilor nervoase pe care le declanşează.linie n gust . de a provoca emoţii artistice. sensibilitatea este înţeleasă ca şi capacitate de a transmite. întinderea şi durata (elemente esenţiale în expresivitatea artistică din cadrul mai multor arte). gest. firească sau o situaţie care să ne sperie. spaţial şi temporal (codare nervoasă a informaţiei). Acest fenomen de integrare. intensitate afectivă. ce corelaţii există. deci are loc o codare calitativă.transcodare plastică (linie. ţinînd cont şi de faptul că marea lor majoritate vor fi receptori/contemplatori de artă. pată. Din aceste constatări rezultă că sensibilitatea artistică se dezvoltă atît prin implicarea elevului în activităţi de exprimare proprie prin diferite modalităţi artistice. arte plastice). sunet etc. Receptorii sînt specializaţi să răspundă la semnale specifice: (lumină.cuvinte (descriere. aspecte. emotivitate. în relaţiile dintre ei. în atitudinea lor faţă de mediu. versuri.). integrări. muzică. n prin diferite modalităţi de învăţare integrată. muzică. integrări în vederea dezvoltării sensibilităţii artistice a elevilor şi de ce nu şi a studenţilor: n gesturi . puncte) n desene . Aceste două coduri. culoare. textură etc. Noi am experimentat împreună cu studenţii de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Este o stare de fapt normală. să ne pună pe gînduri? Ce implicaţii are. Sensibilitatea şi fenomenul de integrare Sensibilitatea este definită în tratatele de psihologie ca fiind facultatea de a simţi. înseamnă că se pot face corelaţii. de a-şi modifica starea iniţială sub acţiunea unui agent exterior (culoare. Gest .linie Ce legături. Dar indiferent de aceste două aspecte – exprimare/contemplare—sensibilitatea artistică poate fi dezvoltată prin două strategii: n în cadrul fiecărei discipline artistice (literatură. noi ne vom concentra aici nu atît asupra problemelor de fond – ce este sensibilitatea artistică şi ce rost are ea în viaţa umană – ci asupra unui aspect pragmatic. textură.

reci etc. Subliniem faptul că prin prezentarea subiecţilor a stimulilor verbali şi nu a unor fragmente imagistice (fotografii. în cazul unor elevi de clasa a V-a. unghiulare. obraznic. gînduri. puncte. Gust . comlexe. Pot fi toate aceste caracteristici sonore/muzicale transpuse în modalităţi plastice? Dacă privim şi analiză m comparativ reprezentările plastice a şase secvenţe muzicale de către doi subiecţi constatăm cîteva lucruri: . Secvenţe muzicale . Transcodarea poate fi făcută şi invers: reprezentare plastică – gest cu mîna sau cu tot corpul. . Indiferent dacă linia descrie o formă reală (mişcare descriptivă) sau are o desfăşurare în sine. vîscoase. cu sens. blînde. Gestul linear are însă o autonomie expresivă. virile. 2. ca ornament. în dezvoltarea sensibilităţii artistice a elevilor. ele fiind esenţiale în exprimarea artistică şi contemplarea estetică şi. apoi melodia are două elemente structurale .aceste elemente structurale le-am regăsit şi în jocul gest-linie plastică. acest dans desfăşurîndu-se pe un suport. dreaptă. În cazul transcodării unor secvenţe de muzică clasică în culoare. aparţinînd diverselor stiluri. pot fi făcute. transcodată în semne plastice. două sau mai multe instrumente. nervoase.intensităţi. de energie. aspre. prin mişcarea mîini care ţine un creion. energie. obraznice. oameni. încet şi grăbit. apăsate. Cu alte cuvinte. oblice. Trasarea.sonoritatea unor cuvinte reale. . crescătoare. ritm. o pensulă etc. ne surprind rafinamentul. deci inventate.. tăioase. Comparînd exprimările subiecţilor putem constata anumite caracteristici structurale simţite şi transcodate plastic: ritm. fenomene. armonia acestora deşi specificul vîrstei sînt culorile vii. enrgie. ezitante. filogenetic vorbind. pe cale de consecinţă. deci ca gesturi lineare. 4.Gestul ar fi starea interioară a unei fiinţe sau a unui lucru (stare determinată de conjugarea acestora cu lumea. Mai intervine şi amplitudinea tonurilor muzicale. linia melodică este influenţată de raporturile dintre înălţimile succesive şi sensul lor ascendent sau descendent. nepăsător.ritmul şi linia melodică. uneori chiar violente. Rezultă că sensibilitatea cromatică poate fi dezvoltată prin asocieri cu muzica. sacadate. forme) sensibilizează elevii prin integrarea unor stimuli diferiţi dar mai ales prin activarea/integrarea urmelor lăsate de experienţele anterioare. zigzagată. încremenite. pete. Perceperea acestor caracteristici structurale şi sugerarea lor cu ajutorul liniilor plastice de diferite calităţi contribuie din plin la sensibilizarea elevilor. apare şi linia ca gest. transcodată în semne plastice. scrierea liniilor se face prin mişcare. aspecte esenţiale pentru cea ce numim sensibilitate artistică. ca elemnt de construire a formei sau ca element de structurare a suprafeţei. În exerciţiile iniţiate împreună cu studenţii şi elevii. calde. fără sens. incisive. din multitudinea de gesturi regăsite la obiecte. emoţie.o anumită formă (curbă. ruginite. gesturile ca mişcare. desenarea. sentimente doar şase gesturi-stări exprimate prin adjectivele moale. rotunde. decît cele de auz şi văz şi sînt intim legate de hrană. el poate fi produs de unul. ea se încarcă de mişcare. Gestul este o mişcare sau nemişcare a unei fiinţe sau lucru. Fragmentul muzical trebuie transcodat plastic concomitent cu audiţia sa.reprezentare plastică Transcodarea unor foarte scurte secvenţe muzicale. distinct perceptibilă de obiectul căruia îi circumscrie hotarele spaţiale. puternice. complexă). cîmpice. mişcare determinată de o energie lăuntrică sau exterioară. . am ales. liberă. Sonoritatea cuvintelor . Aceste caracteristici structurale se regăsesc în aproape toate artele. pe lîngă linia ca element de sine stătător. formă a gestului. cursive.. nepăsătoare. cosmosul) exprimată înafară printr-o mişcare totală sau fragmentară. în expresivităţi lineare.Într-o clasificare pragmatic – executorie şi didactică a ipostazelor liniei. repetitive. desfăşurare şi poziţie spaţială etc. săltăreţe. fiinţe. alunecoase. ea este gest. Transcodările unor senzaţii de gust şi miros în reprezentări plastice (linii. la care iese în evidenţă expresia sonoră care este mai aproape de culoare. . stări. Se observă că transcodarea plastică a sonorităţii cuvintelor cu sens este influenţată de semantismul acestora. stare. secvenţe filmice) s-a încercat evitarea tendinţei de copiere/imitare a gestului vizionat şi concentrarea pe trăirea şi simţirea cu precădere kinestezică. 3.ritmuri diferite. cromatice este un demers mai complex. precum şi ca scriere/reprezentare lineară. ca în primele reprezentări plastice ale copilului. forţe diferite ale liniilor. 25 . nesigure. văzute şi simţite moi. Să ne gîndim la chircirea vreascurilor sau hîrtiei sub acţiunea flăcărilor sau la zbîrlirea de frig a omului sau la gesturile de lehamite ale mîinii. . culori.desfăşurări spaţiale orizontale.reprezentare plastică În vederea dezvoltării sensibilităţii artistice am iniţiat două tipuri de transcodări: . monotone. tari.reprezentare plastică Senzaţiile de gust şi miros sînt mai vechi. agitate. descrescătoare.sonoritatea unor cuvinte inventate. Deci dezvoltarea sensibilităţii artistice prin relaţionarea sunet – reprezentare plastică este mai eficientă prin folosirea unor cuvinte fără sens. această mişcare. agitat.

conf. considerat punctaj maximal şi coeficient ideal de emoţionalitate (QE) pentru profesori. Testul conţine opt situaţii cu 3 variante de răspuns (dintre care se propune a alege îmcercuind una). Chişinău Abstract. Cioca V. 320 – 380 nivel peste medie. . iar caracteristicile emoţionale desprinse prin interpretarea punctajului acumulat la fiecare item reprezintă gradul de dezvoltare a indicatorilor CEP. În scopul măsurării culturii emoţionale am elaborat testul pentru aprecierea nivelului de cultură emoţională a cadrelor didactice [3. Саморокова И. Noi am experimentat. Ciolan L. 400 480 – nivel ridicat. Cluj-Napoca: Editura Dacia. dans) O activitate complexă în care elevii au fost puşi în situaţia să se exprime prin mai multe modalităţi artistice a fost crearea şi jucarea unui personaj şosetă. în acest sens. 2007). itemii acestuia modelează situaţii de relaţionări interpersonale profesori/profesori şi profesori/elevi. Năstasă L. Creangă”. Referinţe bibliografice Chiruţă A. sunetul. The determined affective characteristics reveal their potential to exercise professional roles.. 1999. metoda rotirii planşei în jurul centrului ei sau lumea pe dos. * * * Grand Dictionnaire de la Psyhologie. Bucureşti: Editura Univers. minimal – 20 puncte. Oradea: Editura ArtSpect.C. 3.5.. cuvîntul. 1.. Respondenţilor se acordă optimal – 60 puncte. Larousse. Paris. Prin cultură emoţională a cadrelor didactice (CEP) înţelegem subcomponenta psihopedagogică a culturii profesionale a personalităţii. muzică. testul de evaluare a culturii emoţionale a profesorului. 2.. to carry out the education for emotional development and to invest in the culture of contemporary society. Jocul de-a arta.. Opera fereastră. 2003. Desene . Iaşi: Editura Polirom. univ. Schmitt J. 6. D*Ambra. mişcarea. cuvinte. Consultînd studii reprezentative pe problema evaluării CEP (Wood R. E. Societatea nu poate deveni mai umană fără sensibilizarea artistică a membrilor săi. se calculează totalul şi se raportează la profilul corespunzător în funcţie de scala de interpretare propusă. 2010. film) în care sînt implicate forma. Concluzii Sensibilitatea artistică se dezvoltă cu precădere în viziune integrată prin: . UPS „I..cuvinte (descriere. 5. 1998. CARACTERISTICILE DEZVOLTĂRII CULTURII EMOŢIONALE A CADRELOR DIDACTICE ŞCOLARE Maia Cojocaru. film. Semnificaţia sens global se prezintă astfel: la 160 – 220 – nivel scăzut. conceput să reflecte unitatea dimensiunilor intrapersonală şi dimensiunea comunicativrelaţională pune în evidenţă competenţele emoţionale recomandabile profesorilor. 2008. Cluj-Napoca: Editura Limes. varianta cu ochii închişi (vezi Cioca V. Raţiunea gesturilor. 2009). Învăţarea integrată. 1991.vizionarea şi analiza interactivă a unor modalităţi de expresie complexe: teatru. 26 . gură sau pur şi simplu un personaj culoare) iar apoi aceste personaje au conversat. vocea umană. 240 -300 – nivel mediu. Tolley. Variantele de răspuns reprezintă calitatea reacţiei emoţionale şi a coeficientului emoţional. nas. lumina etc. 20-23]. situaţiile pedagogice incluse în test punînd în valoare caliatea formării constructelor la nivelul indicatorilor. IV. dansat şi cîntat. В. teatru. Ailincăi C. Privind desenele şi mai ales citind versurile unor elevi de clasa a V-a rămînem surprinşi de capacitatea lor de reacţie afectivă şi de intensitatea acesteia. operă. Interpretarea datelor experimentale Situaţiile prezentate se referă la dimensiunile şi respectiv componentele CEP. 2000. Elevii au realizat fiecare un personaj dintr-o şosetă (fie cu ochi. muzica. dr. Personaj şosetă (pictură. . gîndit să reprezinte modelul teoretic al culturii emoţionale a profesorilor şi nivelul dezvoltării elementelor structurale ale acestuia. comentarii) Transcodarea unui desen în versuri poate fi facilitată dacă desenul este mai poetic. culoarea. p. 2000. mediu – 40 puncte. versuri. 6. 4.transcodări dintr-o modalitate de expresie în altă modalitate. The study presents the results of the experimental research regarding the level of the emotional culture development of school teachers. gest.jucarea unor modalităţi de expresie complexe (animaţie. 2007. Manual de improvizaţie: 85 de jocuri teatrale.

„M.1 24 28.12 13. 8.6 16 18.40 37.4 9 10.95 27 32.63 21 24.1 6 7.1 22 25.35 40.7 24 28.7 2 2.2 5 17.0 22 25.0 60 puncte Nr.83 18 21. Tabel generalizator privind nivelurile de dezvoltare a culturii emoţionale a profesorilor şcolari (85 subiecţi) Itemi Nr.17 29 34.0 19 22. 5.3 8 9.1 Niveluri ale culturii emoţionale Mediu Peste medie 20 40 60 20 40 60 1 24. 6.3 17 20.7 1 5 17.68 Media Abaterea aritmetică standart 27 .4 6 7.12 22 25. liceul teoretic Gh. 4.2 28 32.18 27 32.9 20 23.79 38.0 14 16.9 27.4 7 20.6 16 18. Tabelul 2. de Item subiecţi VII % Nr.89 28 32. de Item subiecţi VIII % Scăzut 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15. cu scopul constatării nivelului de cultură emoţională.23 6 7.23 12.4 0 11. subiecţi % 49 57.2 9 22.2 17 20.57 52 61.8 18 21. Tabelul 3. de Item subiecţi V % Nr.74 58.4 6 7.88 32 37.9 0 0 2 2.9 6 7.47 13.2 25 29.05 15. Ghimpu.76 39.12 12.1 5 29.94 Punctaj acordat 40 puncte Nr.40 44.1 4 4.8 17 20. de Item subiecţi II % Nr.7 21 24.88 29 34. Tabel generalizator al evaluării nivelului de formare a culturii emoţionale Nr/o FNP studenţilor 1 2 3 4 5 6 7 8 Punctaj acumulat Nivel al culturii emoţionale Prezentăm în continuare rezultatele aplicării testului de evaluare a culturii emoţionale a profesorilor şcolari.65 45 52.88 15. subiecţi % 16 18.8 8 9.0 22 25.1 6 7.1 4 28.52 22 25. 7.01 39 45.4 15 17.4 21 24.4 Ridicat 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.Mecanismul evaluării gradului de formare a culturii emoţionale a profesorilor şcolari Rezultatele experimentale obţinute prin testarea profesorilor şcolari au fost incluse într-un tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de formare a culturii emoţionale unde am fixat codul profesorilor. de Item subiecţi I % Nr.5 2 2.02 12 14. de Item subiecţi VI % Nr. Datele experimentale obţinute prin testarea profesorilor şcolari (media aritmetică şi abaterea standard) sînt incluse în tabelul 3.18 45 52. de Item subiecţi IV % Nr. Tabelul 1.06 1.1 8 21.3 13 15.9 13 15.12 14. Date statistice privind calitatea testării profesorilor şcolari ITEMI 20 puncte Nr.9 6 7. punctajul înregistrat pentru fiecare item şi nivelurile CEP apreciate în baza punctajului total acumulat.70 18 21.6 11 12.94 26 30.6 3 12. 2.44 34. Eliade”.88 51 60.59 14. Testul a fost aplicat pe un eşantion de 85 profesori şcolari de la liceele „Pro Succes”. de Item subiecţi III % Nr.5 24 28.4 5 5. subiecţi % 20 23. 3.

Nivelurile de cultură emoţională a profesorilor şcolari (85 subiecţi) 28 . fiecare nivel constituind rezultanta dezvoltării premiselor create la nivelul precedent. de fapt profesori cu nivel mediu – 42.480 Nr. În acelaşi timp în lotul de subiecţi investigaţi nu se constată profesori cu nivel ridicat de cultură emoţională. subiecţi 0 36 II Mediu 240-300 Nr. rezultatele oferind posibilitatea de a evidenţia caracteristicile subiecţilor plasaţi la fiecare dintre niveluri. Tabelul 4. predomină. subiecţi % 57. fapt ce confirmă necesitatea unui program de dezvoltare emoţională cu specific pedagogic. subiecţi Figura 2. subiecţi % 42. Datele statistice obţinute prin testare au făcut posibilă delimitarea nivelurilor dezvoltării culturii emoţionale a profesorilor şcolari.4 49 III Peste medie 320 – 380 Nr. abordînd procesul de dezvoltare a culturii emoţionale ca pe o trecere progresivă de la un nivel la altul mai complex şi mai calitativ (denumit în cercetare şi grad de dezvoltare).Analiza pertinentă a datelor experimentale obţinute prin testare a creat premise pentru determinarea nivelurilor CEP apreciate în baza punctajului individual acumulat de către profesorii şcolari prezentat în figura 1. Punctaj acumulat de către profesorii şcolari la itemii testului (85 subiecţi) Pentru determinarea caracteristicilor nivelurilor de dezvoltare am recurs la analiza expresiilor comportamentale de calitate maximală. Tabelul 4 prezintă rezultate plauzibile.6.4 % şi nivel peste medie – 57.6 0 IV Ridicat 400. Nivelurile de cultură emoţională a profesorilor şcolari (85 subiecţi) I Scăzut 160-220 Nr. Figura 1. prin faptul că în lotul de profesori şcolari investigaţi nu s-au atestat subiecţi cu nivel scăzut. minimală şi medie reflectate în opţiunile concrete ale testului.

de claritate a gîndirii. în practica educaţională mai puţin reuşesc exprimarea unui înalt nivel de CE. în aprecierea inexactă a calităţii şi intensităţii emoţiilor. capacităţi reduse de a percepe şi a diferenţia stările emoţionale (proprii şi ale elevilor). deşi au demonstrat nivel mediu şi peste medie al culturii emoţionale. evitării insuccesului. comunicare imprecisă a stărilor emoţionale şi toleranţă comunicativă redusă.4 %) se deosebesc prin grad sporit al acceptării de sine. Dezvoltarea CE. spectru modest al semnificaţiilor personale acordate emoţiilor recomandate pedagogilor. Prin urmare. în general. fidelitate şi coparticipare. Conform acestui criteriu de analiză ştiinţifică. delimită m unele caracteristici specifice: fiecărei categorii derivate din intervievarea profesorilor. Opţiunile acestora reflectă nevoia de a influenţa şi ajuta educaţii. Se constată tendinţă accentuată de reprimare a impulsurilor conflictogene şi autoreglare emoţională. Demnitatea personală este insuficient de dezvoltată pentru acoperirea provocărilor profesionale. competenţe nedezvoltate de management al conflictelor educaţionale. Caracterizaţi prin perseverenţă în construirea discursurilor emoţionale. Nivelul peste medie (49 profesori din 85 luaţi în experiment. Subiecţii demonstrează compasiune redusă. interes scăzut pentru alţii şi respectiv capacităţi minime de a menţine relaţii personale apropiate. Pedagogii acestui lot au înregistrat următoarele probleme emoţionale cu care se confruntă în relaţie cu elevii: incapacitatea de a crea un climat favorabil predării-învăţării. de recunoaştere a valorii personale. tactului. Constatăm. sociabilităţii. exigenţele şi standardele profesiei didactice. încrederea în sine exagerată. implicare emoţională parţială în dinamica grupului şcolar. practicînd rareori doar reflecţiile pedagogice şi autoreglarea emoţională. sentimentul realizării personale parţiale şi excitabilitate avansată. incapacitatea de autoreglare emoţională. În urma analizei datelor obţinute în experiment la profesorii şcolari au fost stabilite două dintre cele patru niveluri ale culturii emoţionale: Nivelul mediu (36 profesori din 85 luaţi în experiment. responsabilitate impusă de statutul profesional şi deficit de optimism pedagogic. constituind 42.6 %) au demonstrat acceptare şi respect de sine sporită în raport cu cei de nivel mediu. Relevarea influenţei stagiului pedagogic asupra evoluţiei QE a cadrelor didactice (cu diferit stagiu pedagogic) a constituit un alt obiectiv urmărit în cercetare. că profesorii şcolari. avînd în final un caracter aproximativ. de a pune totul în ordine şi a lua decizii emoţionale ferme. grijă şi compasiune. Subiecţii acestei categorii exprimă tendinţe şi nevoi de autoafirmare. conformării. Orientarea emoţională poate fi apreciată ca fiind pozitivă. de a înfrunta contradicţiile. Acestea demonstrează bunăvoinţa şi deschiderea pentru extinderea spectrului de experienţe emoţionale. cunoştinţe modeste despre viaţa emoţională a individului exprimate în incapacitatea pronosticării reacţiilor emoţionale. conştientizează puţin deficitul de cunoştinţe despre impactul coeficientului de emoţionalitate în dezvoltarea profesională. În acţiunile lor sînt conduşi de motivele puterii. se constată totuşi prezenţa frecventă a emoţiilor distructive: tolerarea unor stări emoţionale negative. şi de cunoaşterea de sine limitată. înţeleg superficial esenţa. etapele şi mai ales mecanismele dezvoltării culturii emoţionale. Interesul moderat pentru dezvoltare continuă şi perfecţiune se exprimă în evitarea situaţiilor de a face eforturi sporite şi de a se expune riscului. responsabilităţii. orientarea emoţională pozitivă cu oscilaţii frecvente ale dispoziţiei. Astfel. Se constată intenţii accentuate de valorizare personală şi integrare. se află în faza căutărilor individualităţii sale şi autodeterminării lor profesionale. respectiv optimismul pedagogic şi dorinţa de a se integra în mediul de comunicare didactică. creativitate emoţional-pedagogică moderată. Motivele evitării insuccesului şi a conformării susţin regulile de conduită afectivă. deşi recunosc explicit valoarea incontestabilă a QE în dezvoltarea carierei didactice. plasîndu-le pe ultimele locuri în scara aptitudinilor profesionale după criteriul importanţei. mai puţin conştientizează importanţa creativităţii şi competenţelor emoţionale. tensiuni volitive şi emoţionale.Trăsăturile sau caracteristicile afective identificate în cercetare prefigurează profilul emoţional al profesorilor şcolari. adoptarea unor strategii de dezvoltare accidentală nu poate asigura exact dezvoltarea raţională a competenţelor emoţionale. motivaţie predominant intrinsecă pentru autoafirmare profesională. profesorul ar putea ignora trebuinţele şi expectanţele elevilor. de autoritate. constituind 57. fapt ce permite a spera la dezvoltarea tendinţei de perfecţionare a conduitei deontologice care va face posibilă realizarea funcţiei de amplificare a culturii sociale. amor propriu evident. nedezvoltarea competenţelor 29 . Intervievarea profesorilor demonstrează că aceştia acţionează stihiinic în dezvoltarea componentei afective a culturii profesionale. profilurile subiecţilor studiaţi ce s-au conturat în experiment evidenţiază caracteristicile generale ale culturii emoţionale a profesorilor şcolari: respect de sine determinat de statutul social discutabil al cadrelor didactice. deşi se atestă reacţii critice imprevizibile şi rigiditate afectivă în managementul relaţiilor interpersonale. Caracteristicile psihocomportamentale ce definesc profilul subiecţilor acestui nivel prezintă nevoia de armonie cognitivă: tendinţa de a înţelege esenţa fenomenelor afective. Profesorii cu stagiu pedagogic de pînă la 5 ani acordă deosebită importanţă competenţei comunicative.

adică orientarea pozitivă. deficitul de energie. Subliniază rolul de manager al clasei de elevi şi cunosc responsabilităţile ce reies – de a conduce grupul de elevi spre dezvoltare şi perfecţiune. competenţa comunicativă şi competenţa de specialitate. responsabil de relaţii interpersonale – capacităţi de relaţionare cu copiii. Rolurile pe care le consideră prioritare – de agent motivator. sociabilitatea rămîn pe ultim plan. La întrebarea dacă intenţionează să-şi construiască carieră didactică. Această categorie de profesori cu greu fac efort pentru a generaliza experienţa proprie. creativitatea şi tendinţa spre autodezvoltare rămînînd pe ultimele locuri. fenomen care. Cu toate acestea ei nu se autopercep ca cercetători şi ca agenţi motivatori. capacitatea de a cointeresa elevii prin disciplina pe care o predau şi competenţa de specialitate. plăcerea de a forma oamenii şi mai puţine dezavantaje (salariu necorespunzător. imagine de sine pozitivă. considerînd acest act drept unul din principalele roluri ce presupun responsabilităţile: de a cunoaşte materia de studiu. cu regret. Spre mirarea noastră doar 23% dintre profesorii chestionaţi. Funcţiile pe care le consideră corespunzătoare profesiunii de cadru didactic sînt: de comunicare şi relaţionare. avînd în vedere responsabilităţile preponderent morale ale profesorului. autodezvoltarea şi pe ultimul plan competenţa relaţională. Profesorii cu stagiul pedagogic de 5-10 ani plasează pe prim plan bunătatea. Putem presupune că multitudinea responsabilităţilor în primii ani de activitate şi înseşi condiţiile mediului profesional nu lasă loc amplificării tendinţei spre autodezvoltare continuă prin autocunoaştere şi cercetare. Funcţiile pe care le consideră corespunzătoare profesiunii de cadru didactic sînt de dezvoltare emoţională a educaţilor. Pedagogii vizaţi se caracterizează prin integritatea autopercepţiei. afirmă entuziasmaţi pozitiv ”da – 89%”. d. competenţele emoţionale nu se identifică în viziunea acestei categorii de pedagogi. Aceşti profesori îşi cunosc responsabilităţile care reies din rolurile lor profesionale: persoană — resursă – responsabilitatea de a informa elevii. de a explica problemele de nereuşită a elevilor într-un limbaj pedagogic. prestigiu scăzut). ritm scăzut de adaptare la cîmpul şcolar. se explică nu atît prin ignorarea competenţelor emoţionale. de sporire a culturii profesionale. în defavoarea inteligenţei emoţionale în definirea succesului. Plauzibil este că aceştia conştientizează rolul social de persoană responsabilă de calitatea relaţiilor din grupul de elevi. din care rezultă responsabilitatea de a elabora/aplica strategii eficiente de motivare a elevilor. Se consideră evaluatori şi experţi ai actului de predare/învăţare. Consideră m că pedagogii vizaţi urmează să-şi activeze reflecţiile şi autoreglarea. pe cînd competenţa comunicativă. Profesorii cu stagiu de peste 20 ani plasează pe primele locuri inteligenţa academică IQ. a adopta stiluri şi strategii inovative de activitate. Acestora le sînt recomandabile reflecţii asupra succeselor/insucceselor în activitatea pedagogică pentru a evita stabilizarea unor stereotipii de abordare ierarhizată a educaţilor şi instituirea unui stil autoritar cu note de supraestimare a Eu-lui profesional. cît prin adoptarea intuitivă a unui stil de comunicare validat în timp. comunicarea cu elevii comportînd caracter strict orientat spre atingerea obiectivelor didactice. tactul.comunicative. ierarhizînd competenţele în următoarea ordine: competenţa de specialitate. şi din această cauză nu pot numi responsabilităţile ce rezultă din aceste roluri. Aceşti profesori găsesc mai multe avantaje ale profesiei didactice (comunicarea cu tineretul şi progres permanent. aceştia. de autoreglare şi perfecţionare a conduitei. de cunoaştere şi evaluare. mai puţin se prezintă interesaţi de autoperfecţionare. creativitatea. întrucît elevii pledează evident pentru un profesor cu înalt nivel de cultură emoţională. deşi nu fac referinţe speciale la competenţe emoţionale. Promiţător în acest sens. v. Conştienţi că inadecvaţi noilor exigenţe de mediu. iar modalităţile de formare continuă pentru cariera didactică pe care le cunosc sînt cursurile de reciclare şi studiul independent al literaturii de domeniu. încredere de sine în autoafirmarea profesională. Profesorii reprezentanţi ai acestui grup sînt consideraţi eficienţi. este faptul că ei consideră specifică profesiunii didactice funcţia de motivare/provocare /activare a educaţilor. Funcţiile specifice: profesiunii din p. rolul de model pentru elevi. să accepte mai uşor schimbarea şi să-şi sporească motivaţia pentru acceptarea noului. de valorizare personală şi integrare. rezistenţă scăzută la comunicarea didactică. caracteristicile evidenţiate de către elevi fiind preponderent competenţele emoţionale. că viziunile cadrelor didactice nu întotdeauna coincid cu expectanţele elevilor. deoarece anume această categorie de profesori se pomenesc cel mai frecvent în situaţii de dezechilibru afectiv. Constatăm. Profesorii cu stagiu pedagogic de 10-20 ani exprimă pe prim plan tendinţa spre autodezvoltare. a accepta competitivitatea şi a se adapta la condiţii în schimbare. Pe de altă parte profesorii avansează pe prim plan IQ 30 . autoritate socială. ”nu – 11%”. presupunem. formulează deşi cu greu explicaţii raţionale. ei posedă un stil marcat de rigiditate emoţională. iar modalităţile de formare continuă a profesorilor sînt analiza experienţelor avansate şi întrunirile metodice. al respondenţilor sînt de sporire a culturii profesionale şi de dezvoltare emoţională a educaţilor. consilier pentru elevi – capacitatea de a asculta elevii şi a le oferi soluţii în situaţii critice. reprezentanţi ai acestei categorii au identificat responsabilităţile ce derivă din rolul de profesionist reflexiv – responsabilitatea de a analiza acţiunile pedagogice şi a evidenţia cauzele unor nereuşite în activitate. muncă obositoare.

): Дис. Lelord F. Goleman D. Năstase M.be. 2008. Bucureşti: Teora. Chişinău: Tipografia Centrală. 2002. Richard D. Emotional intelligence as a basic competency in pre-service teacher training: some evidence. 2000. deficitul de energie. D’ambra G. Fernández-Berrocal P. 1. 2009. 2008. adică nivelurile determinate experimental şi argumentele ştiinţificopraxiologice privind importanţa dezvoltării culturii emoţionale a profesorului. ritm scăzut de adaptare la cerinţe crescînde. Bucureşti: Curtea veche. Cum să ne exprimăm emoţiile şi sentimentele. Э. 16. Coeficientul emoţional. 437. Referinţe bibliografice Baxan I. conformă importanţa aplicării unui Program de dezvoltare profesională a culturii emoţionale a cadrelor didactice atît în în perioada pregătirii iniţiale. Roberts. Chişinău. 13. Majoritatea respondeţilor (87%) s-au dovedit a fi convinşi că formarea iniţială (asigurată de universitate) a contribuit la dezvoltarea culturii emoţionale necesare pentru cariera didactică într-o măsură oarecare. Palomera R. Inteligenţa emoţională şi reuşita socio-profesională a cadrelor didactice. 9. 15. 14. 8. 17. Cu greu a fost conştientizată funcţia de amplificare a culturii sociale pentru care s-au pronunţat doar 1. Юсупова Г. Manz C. 2008. extenuare psihică şi epuizare emoţională. Wood R. No 15. fapt confirmat şi din opiniile la alţi itemi privind competenţele: doar 11% au răspuns „da” afirmativ şi 89 % dintre subiecţi au negat impactul pregătirii profesionale în dezvoltarea culturii emoţionale. Состав и измерения эмоциональной компетентности».В. 31 . пед. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. deşi problemele cu care se confruntă. Кулеба О.. 5. СПбГУ. Эмоциональность как профессионально – важное качество учителя. sînt de natură afectivă: stres ocupaţional. Letor C. Канд. comportament prosocial indefinit. constatate din interviu. 4. Institute of Technology.5% dintre cei investigaţi. Bucureşti: Editura Trei. How It Affects Learning. Изард К. Competences emotionnelles des enseignants: Source de plaisir ou vecteur d’apprentissages? // caroline. Eterogenitatea subiecţilor din punctul de vedere al dezvoltării culturii emoţionale. Zeidner M. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor. and Our Mental Health.. Teză de doctorat.ucl. 2009. канд. Echilibrul emoţional al cadrului didactic în societatea postmodernă. 2003. Cultura emoţională a profesorului: Suport de curs universitar. Москва. XX в.454 p. Formarea continuă a culturii emoţionale la profesorii şcolari. London. 2000. наук. Психология эмоций. coordonată importantă în profilul profesorului modern. Inteligenţa emoţională prin teste.. 2005. 7. England. Cambridge. Nu a fost remarcată la aceşti profesori funcţia de armonizare cu sine şi cu alţii..Г. 3. Bucureşti: Curtea veche.ac.letor@psp. Казань. Subliniem că datele obţinute privind cele mai relevante particularităţi ale profesorilor şcolari pentru conceperea dezvoltării emoţionale se conformează caracteristicii specifice: nivelurilor de formare a CEP. Пед. Chişinău: Tipografia Centrală. incapacitate de autoreglare emoţională. Work. Rezultatele cercetării experimentale au confirmat ipoteza prin care determinarea structurii şi conţinutului culturii emoţionale a cadrelor didactice a permis stabilirea particularităţilor şi a nivelurilor de formare a CEP. suprasolicitare cu responsabilităţi. Vol 6 (2) 2008. 12. 2010. Brackett Marc A. М. 2006. Cojocaru M. 2. Seminarii metodologice. cît şi în procesul formării continue. Сырицо Т. Decalajul stabilit între nivelurile dezvoltării culturii emoţionale denotă deficitul cunoştinţelor privind viaţa emoţională a individului şi orientarea emoţională incertă la subiecţii apreciaţi cu nivelurile mediu. Bucureşti: Meteor Press. Spain. 11. Inteligenţa emoţională. наук. Disciplina emoţională. Эмоциональная культура учителя в теории и практике отечественного педагогического образования (60-90-e гг.. conflicte interpersonale. Дис. tendinţe de optimism profesional şi responsabilitate pedagogică la subiecţii ce deţin nivelul peste medie. 2001. Москва. 10. Matthews G.. What we know about emotional intelligence. adică insuficientă. 1997. Спб. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 2000. Massachusetts. 2004. Cosnier J.şi competenţa de specialitate.U. 6. Cojocaru M. Relationships. andre C. Bucureşti. Iaşi: Polirom. nedorinţa de a participa la comunicarea didactică. Tolley H.

apartenenţa etnică. opţiunile religioase şi dizabilitaţi. îmbunătăţirea eficienţei de utilizare a resurselor şi fortificarea capacităţii sistemului de planificare şi management al prestării serviciilor educaţionale. ameliorarea calităţii instruirii în localităţile rurale. îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin trecerea treptată a invăţămîntului preuniversitar de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. .Insuficienţa abordării conceptului şcolii prietenoase copilului în cadrul reglementărilor juridice la nivel de unitate şcolară: regulamentul de ordine interioară a şcoii. extinderea educaţiei timpurii (în instituţii preşcolare) în fiecare localitate din ţară şi asigurarea accesibilităţii educaţiei timpurii pentru toţi copiii. democraţie.Implicarea insuficientă a comunităţii locale în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional.Puncte slabe Direcţiile analizei: 1. cerc. W (Weakness) . abordarea multisectorială şi multidisciplinară. îmbunătăţirea calităţii educaţiei. indiferent de gen. . se stabilesc următoarele obiective prioritare pentru domeniul educaţional: perfecţionarea cadrului legislativ in conformitate cu cerinţele societăţii moderne.Numărul exagerat de mare de elevi în clasă. originea sociala.Perfecţionarea cadrului normativ-juridic în scopul oficializării tuturor aspectelor ce ţin de apropierea şcolii de copil şi crearea unui mediu prietenos copilului. au vizat racordarea cadrului legal şi instituţional la politicile internaţionale în vederea asigurării echităţii sociale şi accesului la studii de calitate. conf. asigurarea accesului copilului şi familiei la servicii sociale de calitate de tip familial şi comunitar. în funcţie de posibilităţile reale. Analizînd acţiunile întreprinse din perspectiva analizei SWOT în contextul abordării incluziv integraliste. dr. . child-centered curriculum. dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat social în interesul suprem al copilului. în ped.Insuficienţa programelor de consiliere pentru copii cu cerinţe educative speciale. produse în sistemul educaţional al Republicii Moldova. legislaţia internaţională şi normele europene. Servicii educaţionale . inclusiv copiii cu dizabilităţi. curriculum.1. identifică m următoarele: S (Strenght) . necesităţile copilului şi ale familiei. Key words: educational policies.IMPLEMENTAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ABORDĂRII INCLUZIV INTEGRALISTE: ANALIZA SWOT Angela Cara. dezvoltarea unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate.Modernizarea curriculumului şcoala. . 32 . inclusive education.Insuficienţa unei coerenţe între segmentele sistemului educaţional şi cele ale asistenţei sociale a copiilor cu cerinţe educative speciale. bunăstare” pentru anii 2009-2013. promovarea educaţiei incluzive. limbă maternă. quality education. Prin Programul de guvernare „Integrare europeană: libertate.Lansarea unor proiecte . modernizarea învăţămîntului general prin optimizarea reţelei şcolare. pentru copiii aflaţi în dificultate. promovarea educaţiei extracurriculare. sporirea accesului la învăţămîntul de calitate pentru copiii din familiile sărace. .).. fişele de post. pentru cei din familii dezavantajate etc. Sintetizînd configuraţia obiectivelor strategice reflectate în documentele de politici educaţionale identifică m următoarele: asigurarea accesului universal la studii de calitate pentru toţi copiii. reorientarea sistemului rezidenţial spre comunitate şi familie. Servicii educaţionale . communityinvolved to schooling and out of school education. accentul punîndu-se pe instruirea centrată pe elev. proiectul instituţional de dezvoltare a unităţii şcolare. diversification of the educational services. .Puncte forte Direcţiile analizei: 1.Crearea alternativelor educaţionale comunitare (în primul rînd. In this sense. respectării dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial. în particular în mediul rural. .1. it is mentioned an alignment of the principles of inclusive education with educational policies. astfel încît nici un copil să nu fie exclus din procesul de învăţământ.pilot în domeniul integrării copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile comunitare. The article will reflect on some key issue regarding the implementation of the educational policies in Republic of Moldova through SWOT analysis. teacher training. Schimbările care au marcat sfîrşitul deceniului. pornind de la condiţiile locale concrete.

.Revizuirea completă a stării tehnice a fiecărui edificiu şcolar şi identificarea soluţiilor pentru optimizarea cheltuielilor de întreţinere. 33 . . centrate pe copil.Dezvoltarea unor alianţe parteneriale în funcţie de nevoi şi context. .fapt ce nu permite acordarea unei atenţii individuale fiecărui elev cu cerinţe educative speciale.Implementarea continuă în procesul educaţional a tehnologiilor moderne. .1.Modernizarea învăţămîntului pedagogic.Direcţionarea unei părţi considerabile a cheltuielilor publice pentru întreţinerea învăţămînt.Exodul cadrelor didactice.Demararea activităţilor legate de modernizarea asigura durabilitatea serviciilor specializate. formulei „banii urmează după copil”. 1. . Resursele materiale şi financiare . .Lipsa unor modele de finanţare.Copii cu risc de a rămîne în afara sistemului părţilor implicate în procesul educaţional: de educaţie.Demararea activităţilor privind implementarea edificiilor şi plăţilor comunale curente şi mai puţin pentru dezvoltarea potenţialului uman.Oportunităţi de T (Threat) – Riscuri dezvoltare 1. comunitate) pentru promovarea educaţiei centrate pe copil.Lipsa de atractivitate a profesiei de cadru didactic. . părinţi.Diversificarea serviciilor specializate destinate copiilor aflaţi în situaţii dificile. documentare. unităţile de învăţămînt. . .Susţinerea echipelor mixte de elevi. .Implicarea comunităţii şi a celorlalţi beneficiari ai actului educaţional în luarea deciziilor şi în asigurarea calităţii educaţiei.Implementarea unor politici pentru menţinerea . cadrelor didactice în şcoală.Încurajarea parteneriatelor (autorităţi publice locale. . copii.Insuficienţa pregătirii cadrelor didactice pentru a lucra cu diferite categorii de copiii. medicale. de asistenţă socială. copil. organizaţii neguvernamentale. . în special în mediul rural. . care ar . profesori şi părinţi care organizează activităţi ale şcolii.2.Îmbunătăţirea condiţiilor fizice în şcoli.Perfecţionarea cadrului legislativ în scopul . Resurse umane . Servicii educaţionale . stabilirii explicite a responsabilităţilor tuturor . exodul masiv al accentul punîndu-se pe instruirea centrată pe părinţilor. Resursele materiale şi financiare 1. .3.1. organele administraţiei publice locale.Lipsa interesului copiilor faţă de studii.Migraţia populaţiei.Implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia şi dezvoltarea copiilor. managementului financiar al sistemului de . consultanţă. Servicii educaţionale 1.3. .Instituirea de servicii de asistenţă socio-psihopedagogică a familiei cu copii mici în scop de informare. Resurse umane 1. 1.Stimularea parteneriatului în educaţie şi diversificarea funcţiilor educaţionale.Copii rămaşi fără supraveghere. . consiliere.Abordarea Curriculumului în clasă centrată pe conţinuturi. părinţi.2. . mai ales în cazul spaţiilor neutilizate. . instituţii educaţionale. O (Opportunity) .

. Educaţia de bază din perspectiva şcolii prietenoase copilului. . formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive.Implementarea unor politici pentru menţinerea cadrelor didactice în şcoală.Stimularea cadrelor didactice tinere de a lucra în şcolile rurale. Reforma la firul ierbii.2. 1. Gherguţ A. creşterea gradului de autonomie a instituţiilor educaţionale.Perfecţionarea modului de gestionare a resurselor financiare.munca cu copiii aflaţi în situaţii dificile.Îmbătrînirea corpului profesoral-didactic.. 34 . 2. Resursele materiale şi financiare .3. 2003. Centrul Educaţia 2000 +. pe managementul educaţional.1.Redirecţionarea resurselor financiare din sistemul rezidenţial spre serviciile sociale comunitare. UNICEF. Bunăstare” (2009-2013). . . Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Chişinău. . Referinţe bibliografice Crişan Al.Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu suport didactic necesar implementării educaţiei centrate pe copil. Resursele materiale şi financiare . Ceobanu C. 4. determinate de creşterea participării. Resurse umane .Insuficienţa condiţiilor logistice destinate integrării copiilor cu cerinţe educative speciale.Finanţarea programelor orientate spre acoperirea cerinţelor educaţionale diferite ale elevilor. . Iaşi: Editura Polirom. 1. . . . 2009.Formarea cadrele didactice din perspectiva muncii cu diferite categorii de elevi. Programul Educaţia 2000 + sau lecţiile unui proces de schimbare.3. 2009. 3.Actualizarea Curriculumului de formare iniţială a cadrelor didactice punîndu-se accent pe aspectele psihopedagogice ale procesului educaţional. 1. Resurse umane . .Asigurarea autonomiei financiare a instituţiilor de învăţămînt. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate.Consolidarea autonomiei unităţii şcolare de a gestiona resursele financiare şi umane.Conservatismul pentru schimbare a cadrelor didactice. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale.2.Implementarea unui sistem unitar de formare a cadrelor didactice. 1. abordări inclusive. Democraţie. Ghid practic.

le-a putut cîştiga Eu-l prin disciplinarea reacţiilor sale. se fixează şi se transferă asupra imaginii integrate obiectului ce a provocat-o. Aplicînd metoda dată. Potrivit Concepţiei învăţămîntului din Republica Moldova. sentimentele apar ca rezultat al unei generalizări specifice: a emoţiilor. Trăirile de acest gen au fost numite de către psiholog trăiri afective fundamentale. Rădulescu-Motru [4] afirmă că sentimentele sînt emoţii trecute din planul vieţii instinctuale într-un plan superior. ca trăiri afective situative. Condiţia generală a formării personalităţii este evoluarea ontogenetică a sistemului afectiv al individului. Deşi în psihologia afectivităţii nu s-a stabilit o poziţie univocă privind definirea sentimentelor. În urma unei generalizări specifice: a emoţiilor se declanşează emoţiile obiectivate ce au caracter anticipator. Trăirea afectivă evaluativă. Emoţiile propriu-zise provin din atitudinile repezi. Ucraina Natalia Daniliuc. le numim sentimente. la rîndul lor. emoţiile sînt fapte de conştiinţă.Н. Între emoţii şi sentimente există o legătură dialectică. Maturizarea psihologică. Din această stare de lucruri reiese incontestabila semnificaţie a cercetării sentimentelor la adolescenţi. Corelaţia dintre ele este explicată de către А. Rolul principal în acest proces îl are constituirea în copilăria fragedă a sentimentelor şi dezvoltarea lor în perioadele ulterioare ale vieţii. Originea fenomenului afectiv rezidă în trăirea de către subiect a plăcerii/neplăcerii în funcţie de corespunderea/necorespunderea obiectului trebuinţei lui actualizate. sentimentul de dragoste determină bucuria pentru succesele persoanei iubite şi întristarea la constatarea insucceselor ei. pozitivă sau negativă. pe care. În concepţia lui. de ele depind apariţia şi conţinutul emoţiilor situative. pe cînd sentimentele rezultă din atitudinile organizate. Леонтьев astfel: anumite obiecte şi situaţii. Funcţia lor rezidă în aprecierea obiectului. fenomenele afective pot fi clasificate în emoţii propriu-zise şi sentimente. Acestea. De exemplu. Faptele de conştiinţă. consolidarea profilului axiologic. Леонтьев [3]. 35 . В. care au precedat nemijlocit apariţia emoţiilor. В. dezorganizate pe care le ia eu-l faţă de excitaţiile bruşte şi intense. obiectivul major al procesului educaţional este formarea personalităţii. Izmail. în sens general. Вилюнас.В. Din multitudinea de teorii cu privire la sistemul afectiv uman noi le-am adoptat în studiul realizat pe acelea care ne-au oferit posibilitatea de a cerceta în mod experimental sentimentele adolescenţilor faţă de părinţi.К. Chişinău Abstract. C.К.Н. Вилюнас [5] deduce fapte deosebit de importante ce explică procesul de integrare a trăirilor afective în formaţiuni afective complexe numite sentimente. Aceste teze teoretice au fost concretizate în sondajele multor savanţi. dar în schimb îşi măresc durata şi bogăţia conţinutului. Запорожец). În baza lor se formează anumite atitudini stabile numite de către savant. trecătoare care au origine ideatorie şi prezintă reacţii la o situaţie reală sau posibilă ce îi descoperă sensul. devin principalele determinante ale vieţii afective a omului. conştientizarea responsabilităţii sociale. O direcţie aparte în psihologia vieţii afective formează cercetările întemeiate pe analiza materialului fenomenologic afectiv.Н. USMF „Nicolae Testemiţanu”. А. denotă structura lor şi funcţiile elementelor constituente. sînt simţite de conştiinţă ca emoţii. autodeterminarea – toate aceste formaţiuni ale personalităţii sînt corelate de cristalizarea la vîrsta adolescentină a sentimentelor ca factori orientativ-reglatorii şi stimulativi ai comportamentului uman.PERSONALITATEA INTEGRALĂ – DIMENSIUNE PSIHOLOGICĂ CERCETAREA SENTIMENTELOR LA ADOLESCENŢI – TEMEIURI TEORETICE ŞI DESCHIDERI METODOLOGICE Raisa Tereşciuc. psichopedagogical tools and empiric results regarding teenagers' feelings for their parents.constante emoţionale” specifice: sau sentimente obiectivate. faţă de excitaţii similare. Universitatea Umanistică de Stat. Леонтьев. Atitudinile eu-lui. In the article were elucidated theoretical causes. ca şi alţi cercetători (А. prin sentimente avem în vedere formaţiuni afective complexe ce reflectă atitudinea subiectului faţă de obiect.. care răspund la atitudinile mai complicate ale eu-lui. În cadrul acestui proces apar trăirile afective evaluative pozitive sau negative. Dezvoltarea lor aduce în sfera afectivă a subiectului formaţiuni stabile sub formă de atitudini pozitive sau negative. în înţeles special. noi. în care îşi pierd intensitatea. capătă aptitudinea de a le provoca. Potrivit teoriei elaborate de către А. scrie autorul. care răspund de atitudinile primitive ale eu-lui. Pentru subiect procesul începe cu fenomenul afectiv provocat de fenomenul obiectiv. Ca rezultat al repetării transferului la subiect apare un sistem stabil de atitudini pozitive sau negative faţă de obiectele ce au semnificaţie vitală nemijlocită.

procesul central de formare a sferei afective. neliniştea. prin tendinţa subiectului de a manifesta compasiune obiectului atitudinii sale. întrucît doar ea este aptă să provoace procesul afectiv complex ce constă dintr-un şir de trăiri derivate. trăirile afective motivante anticipează activitatea corespunzătoare. Pornind de la aceste concluzii. iar cele de ordin superior corespund trebuinţelor specific umane. Astfel. Trăirile afective fundamentale se împart. acestea fiind în interlegătură şi interacţiune. în arhitectonica sentimentelor se delimitează trăirile afective fundamentale ce reflectă atitudinea pozitivă sau negativă constantă a subiectului faţă de obiect şi trăirile afective derivate. în opinia lui. obiectivîndu-le în realitatea obiectelor. testul „Examinarea expresă a empatiei". la rîndul lor. Trezirea dorinţelor este funcţia principală a trăirilor afective derivate. marchează în imaginea lui scopurile şi-l impulsionează spre realizarea lor. proces ce are loc pe tot parcursul ontogenezei. În cazul dat are loc transferul trăirii fundamentale asupra imaginii integrate a persoanei ce a manifestat atitudinea. 36 . Anume acestea din urmă constituie sentimentele. acest proces se prezintă astfel: forma primară a trăirii afective fundamentale este trăirea difuză chinuitoare. “Întîlnirea” are drept impact fixarea trăirii afective fundamentale care se reproduce din nou la “întîlnirea”. Fiind corelate nemijlocit subiectiv cu trebuinţele. de exemplu. gelozie. Sensul personal al situaţiei concrete este condiţionat de poziţia obiectului trăirii afective fundamentale în situaţia data. gratitudine etc. noi am utilizat la cercetarea sentimentelor adolescenţilor faţă de părinţi urmă toarele probe psihodiagnostice: testul de culori al atitudinilor. îi provoacă acestuia trăiri afective situative. Dezvoltarea trăirilor afective fundamentale constituie. Ele incumbă. Şi aceasta în virtutea faptului că atitudinea obiectului provoacă la subiect o atitudine de răspuns. neliniştea generală ce corespunde acutizării trebuinţelor neobiectivate. o mijlocesc şi o concretizează. prin urmare. Trăirile fundamentale îi descoperă subiectului sensul personal al obiectului trebuinţei. testul ADOR. nu numai trebuinţa subiectului. Trăirea afectivă fundamentală este într-o oarecare măsură mascată de diversele trăiri afective derivate condiţionate de ea. Prima condiţie a apariţiei trăirilor derivate este prezentă trăirii afective (pozitive sau negative) fundamentale. mijlocesc atitudinea subiectului faţă de obiect. Trăirile afective derivate. a trăirii lui afective fundamentale. în primul rînd. percepţia repetată a acestui obiect. În temeiul ideilor expuse deducem că la studierea sentimentelor ca trăiri afective fundamentale constante ce reflectă atitudinea subiectului faţă de obiect. dar şi atunci cînd obiectul manifestă o anumită atitudine faţă de subiect. ele au fost numite de către В. semnificativă pentru problema abordată în prezentul articol. În relaţiile de dragoste. în teoria propusă de către В. Pentru apariţia trăirilor afective motivante sînt suficiente acutizarea unei trebuinţe şi prezenţa obiectului ce corespunde acesteia. Acestea din urmă sînt determinate de atitudine. ele se manifestă prin diferite tendinţe şi. Funcţia acestor trăiri constă în impulsionarea individului spre activismul neorientat ce durează pînă la “întîlnirea” cu obiectul trebuinţei. deşi au caracter situativ şi trecător. îi indică subiectului în imaginea lumii obiectul şi-l orientează spre atingerea scopului. Cu alte cuvinte. Trăirile afective derivate se finisează cu fenomene afective ce impulsionează spre o acţiune concretă. Primele sînt corelate de trebuinţele organice. Ele reflectă sensul situaţiei concrete. Pe de altă parte. Вилюнас trăiri afective derivate. o motivează şi poartă răspundere de orientarea ei generală. К. expusă de către acest savant. Prioritatea concepţiei elaborate de către В. pot fi utilizate probele psihodiagnostice menite pentru investigarea atitudinilor. Вилюнас este clar evidenţiată structura sentimentelor. mîndria. Ele se încheie cu dorinţe ce au un anumit conţinut: răzbunare. În ceea ce priveşte trăirile afective motivante.К. mult mai uşor se observă aşa trăiri derivate şi trecătoare ca bucuria. pe de o parte. Merită să subliniem aici încă o idee. în trăiri de ordin inferior şi superior. Dat fiind faptul că trăirile afective situative sînt determinate de trăirea fundamentală. Вилюнас constă în aceea că ea permite să urmărim modificările ce se produc în sfera afectivă de reflectare pe parcursul ontogenezei chiar de la începutul ei. decît ceea ce ar putea fi numit dragoste propriu-zis. Ea constă în aceea că transferul trăirii afective fundamentale asupra imaginii obiectului are loc nu numai în cadrul satisfacerii trebuinţelor vitale.Funcţia de bază a trăirilor afective fundamentale este de a nuanţa în imaginea lumii obiectele trebuinţelor şi de a le transforma în motive. Pe aşa cale apar trăirile afective fundamentale obiectivate. concretizează această atitudine fundamentală generală. dar şi atitudinea obiectului faţă de subiect devine izvor al atitudinii acestuia din urmă faţă de obiect. Multitudinii şi diversităţii condiţiilor în care nimereşte obiectul trăirii afective fundamentale îi corespunde multitudinea şi diversitatea variantelor posibile de dezvoltare a proceselor afective derivate. Multitudinea de situaţii concrete şi evenimente obiective în care se pomeneşte obiectul trebuinţei subiectului şi.К. gelozia. Esenţa dezvoltării trăirilor afective fundamentale rezidă în transferul lor de la însuşirea de bază a obiectului trebuinţei – capacitatea de a satisface trebuinţa actuală a subiectului – spre imaginea lui integrată. după cum s-a notat deja. trăirile afective evaluative pozitive şi negative şi trăirile afective motivante. În ontogeneză. Din acest punct de vedere trăirile derivate sînt identice cu trăirile afective fundamentale care.

Cît priveşte atitudinea faţă de tată. Drept reper pentru testul ADOR a servit chestionarul lui E. În lista eşantionului sondajului constatativ au fost înscrişi 197 adolescenţi.0 %) – de atitudine pozitivă faţă de ea şi doar la 10 adolescenţi. a) b) 5 32 0 13.şi din fosta U.elevi ai clasei a X şi 49 adolescenţi în vîrstă de 18 ani (32 fete şi 17 băieţi) – elevi ai clasei a XI. activităţii şi comportamentului personalităţii.2 63 pronunţat pozitivă pozitivă 33.5 pronunţat negativă Figura 1. cît şi nivelul parţial neconştientizat al acesteia. Ананьев despre natura imaginativă a structurilor psihice de orice nivel şi complexitate.6 44. mecanisme ce denaturează informaţia. 63 (32. Percepţia culorilor are strînse legături cu viaţa afectivă a personalităţii. negru şi sur. Temeiurile teoretice ale TCA sînt: concepţia atitudinilor elaborată de către В. cu bă tr îni. 72 subiecţi în vîrstă de 17 ani (47 fete şi 25 băieţi) . Матейчик şi П.Г. Юсупов) oferă informaţii despre nivelurile empatiei subiecţilor investigaţi şi tipurile ei: empatie cu părinţi.7 %) – atitudine negativă şi la 17 adolescenţi (8. din numărul total de subiecţi-ţintă (197) 124 (63. E de menţ ionat că administrarea repetată a TCA permite reliefarea dinamicii atitudinii subiectului faţă de obiect. ideile lui А.atitudine pronunţat negativă faţă de tată (vezi figura 1). Мясищев. La administrarea TCA se utilizează setul de culori-stimuli ca şi în testul Luscher: albastru. ideile lui Б. confirmată în multiple cercetări experimental-psihologice. După categoriile de vîrstă. iar mai t îrziu . Corelaţia în cauză. În corespundere cu presupunerea dată experimentul asociativ de culori asigură relevarea componentelor profunde.М. violet. Бехтерев şi Institutul de psihodiagnostică (Bratislava. Ca rezultat al conlucrării ştiinţifice: internaţionale dintre laboratorul psihologiei clinice a Institutului В.S.Н. cu oameni necunoscuţi sau puţin cunoscuţi. roşu. Ржичан au modificat chestionarul.0 %) de adolescenţi au dat dovadă de atitudine pronunţat pozitivă faţă de mamă. Proba reflectă atît nivelul conştientizat al atitudinii.elevi ai clasei a IX. În ele reacţia subiectului la culorile-stimuli se foloseşte în calitate de indicator al stării afective generale. Н. Testul „Examinarea expresă a empatiei" (И.6 %) .R. Proba întitulată „Comportamentul părinţilor şi atitudinea copiilor faţă de ei" (ADOR) este menită să elucideze felul cum percep şi evaluează adolescenţii experienţa educaţională a părinţilor. Potrivit datelor căpătate prin TCA. la 66 (33. la 27 (13.Testul de culori al atitudinilor (TCA) în literatura de specialitate este caracterizat drept metodă neverbală ce are drept scop studierea componentei afective a atitudinii subiectului faţă de persoanele semnificative şi faţă de sine. galben. În acest articol prezentăm rezultatele obţinute cu privire la atitudinile pozitive şi negative ale adolescenţilor faţă de părinţi ca trăiri afective fundamentale ce formează temelia sentimentelor copiilor faţă de mamă şi tată. cafeniu.S. TCA se deosebeşte de metodele de acest gen prin aceea că el arată atitudinea concretă a subiectului faţă de obiect. Baza metodologică a TCA o constituie experimentul asociativ de culori fondat pe presupunerea potrivit căreia caracteristicile esenţiale ale atitudinilor faţă de persoanele semnificative şi faţă de sine se reflectă în asociaţiile de culori. dintre care 123 – fete şi 74 – băieţi. Slovacia) З. Probele descrise au fost aplicate pe un lot experimental extras aleatoriu din rîndul elevilor de 16-18 ani ai Liceului Republican cu profil real din oraşul Chişinău.М. a fost depistată atitudinea negativă faţă de mamă. l-au adaptat la condiţiile socioculturale respective şi 1-au aprobat în 1983 pe eşantioane de adolescenţi din Cehoslovacia. cu copii. verde. b) tată 37 . Numărul adolescenţilor ce au manifestat diferite atitudini faţă de: a) mamă. am depistat următoarele rezultate: la 87 din subiecţi (44. Schaffer elaborat în anul 1965. Леонтьев despre ţesutul afectiv al sensului personal ce reglează procesele arhicomplexe ale comunicării. ocolind mecanismele de apărare ale sistemului verbal al conştiinţei.0 % din tot eşantionul.2 %) a fost atestată atitudine pronunţat pozitivă. parţial neconştientizate ale atitudinilor. atitudinea acestora faţă de copiii lor. cu animale. cu personaje ale operelor artistice. ani la r înd se foloseşte în diverse metode psihodiagnostice. Atitudinea pronunţat negativă faţă de mamă nu a fost înregistrată nici la un adolescent. în eşantion au fost incluse 76 persoane în vîrstă de 16 ani (44 fete şi 32 băieţi) .7 8. Ele au fost căpătate prin testul de culori al atitudinilor (TCA). ceea ce constituie 5.5 %) adolescenţi – atitudine pozitivă.

potrivit TCA. la 2 (2.5 0 26 26. În eşantionul supus cercetării am certificat şi adolescenţi ce au. În schimb. 2. am constatat că din 123 de fete 6 (4. Astfel. 1996. şi faţă de tată.6 % adolescenţi). a) b) 6. 38 . b) tată a) 6.7 %).8 %. atitudinea pronunţat negativă faţă de tată de asemenea a fost depistată la mai multe fete (10. Bucureşti: Editura Enciclopedică Română.8 67. b) tată Luînd în seamă participarea la cercetare a adolescenţilor de diferit sex.8 %) din 47 de fete de 17 ani.4 b) 12. E important să menţionă m că o atare atitudine a fost depistată doar la fete.5%) decît de băieţi (2.2 %) decît de fete (12.2 Figura 3. invers. Atitudinea negativă faţă de mamă a fost depistată la un număr mic de adolescenţi (5. Capitolul VII. Din viaţa sentimentelor.0 %). 1.9 %) au dat dovadă de atitudine negativă şi pronunţat negativă şi faţă de mamă. Rezultatele obţinute prin aplicarea uneia din ele – testul de culori al atitudinilor – ne-a permis să investigăm trăirile afective fundamentale pozitive şi negative ale adolescenţilor de diferite vîrste faţă de părinţi şi să constatăm că marea majoritate a adolescenţilor au atitudini pozitive faţă de ambii părinţi. ceea ce constituie 6.2 1.5 pronun țat negativă pronun țat pozitivă pozitivă 50. Faţă de tată a fost diagnosticată şi atitudinea pronunţat negativă (la 8.7 % subiecţi.6 12. Numărul băieţilor adolescenţi ce au manifestat diferite atitudini faţă de: a) mamă. atitudinea pronunţat negativă şi negativă faţă de ambii părinţi se întîlneşte doar la un număr redus de fete. Bucureşti: Editura Esotera. concepţiile elaborate în psihologia afectivităţii şi reliefate în articol îndreptăţesc utilizarea în calitate de căi indirecte de cercetare a sentimentelor.2 %).2 50.8 67. am depistat şi unele diferenţe Gender. a fost înregistrată la un număr mare de băieţi (16. la 1 (3.Din datele prezentate în diagrame sesiză m uşor că la marea majoritate a adolescenţilor supuşi investigaţiei a fost depistată atitudinea pozitivă şi pronunţat pozitivă faţă de ambii părinţi. atitudinea negativă şi pronunţat negativă faţă de ambii părinţi a fost constatată la 3 din 44 de fete de 16 ani.6 %) decît băieţi (5. mai mulţi adolescenţi au dat dovadă de atitudine pozitivă şi pronunţat pozitivă faţă de mamă decît faţă de tată. Din figurile 2 şi 3 completă m datele sumare prezentate mai sus prin afirmaţiile: atitudinea negativă faţă de mamă s-a depistat la un procent mai mare de fete (6. 1969. Editura Vox. Curs de psihologie. Rădulescu-Motru C. Referinţe bibliografice Pavelcu V. Du criteriul de vîrstă al adolescenţilor. Faţă de tată o atare atitudine a fost constatată la 13.4 %). Numărul fetelor adolescente ce au manifestat diferite atitudini faţă de: a) mamă.4 26.5 0 26 10. atitudine negativă şi pronunţat negativă faţă de ambii părinţi.5 pronunţat negativă pronun țat pozitivă pozitivă negativă Figura 2. Prin urmare. a metodelor valide enumerate mai sus.1 %) de 18 ani. atitudinea negativă faţă de tată.

2. USM Aglaida Bolboceanu. curiozitate socială. în articolul dat. În timpul experimentelor de constatare au fost testaţi: 25 de copii hipoacuzici din grupul de copii cu handicap (în continuare îi vom numi grupul №1) şi 25 de copii cu auz normal (în continuare îi vom numi grupul №2). care rămîne în afara domeniului de aplicare. copiii nu pot afla toată diversitatea experienţei umane. frate). 2. Т. comportament. comunicare (sociabilitate). Categoria acestor persoane cuprinde aproximativ 3 din 10 locuitori de pe Pămînt. Indicii relaţiilor interpersonale ale diferitelor categorii de copii (în procente) Curiozitatea socială VIII 65. tendinţă spre dominare. divizat în: a) variabilă care relevă relaţii atitudinale: faţă de membrii familiei (mamă. bunică.Я. nemulţumirea cronică etc. Pentru a compara diferite grupuri de copii. М. The paper analyzes the communication and behavioral features of children with hearing problems in terms of their integration into mainstream education. Ei sînt. limitaţi în activităţi practice şi în jocuri.06 11. М. intensity and character of reaction to frustration. În: Психология эмоций. 4. Prognoza pentru următorii zece ani este şi mai rezervată . faţă de prieteni. de asemenea. 64-82. 1984. reacţie la frustrare.doar 10% dintre copii se vor considera relativ sănătoşi. Cercetarea noastră este orientată spre studierea relaţiilor interpersonale ale copilului hipoacuz. Stările emoţionale negative.39 Grupul №1 №2 Media 39 . [7] pentru persoanele vorbitoare de limbă rusă şi varianta tradusă de noi pentru persoanele vorbitoare de limba româ nă. doctorandă. Restrînşi în deplasare şi în utilizarea canalelor senzoriale de percepţie. He then held a seminar organized by these categories of children.К.4 56 52.Н. rezultatele au fost transferate în procente. tendinţă spre dominare. izolare.Д. Acest test îmbină elemente de chestionar şi de teste proiective. sociability. tată.6 70. Copiii cu dizabilităţi sînt lipsiţi de sursele de informaţii la care au acces colegii lor sănătoşi.8 68. Differences relate to the dominant trends and tendencies toward isolation. Cu acest scop am aplicat metoda Rene Gille. Психология эмоциональных явлений. Грот Н. Вилюнас В.: Издательство Московского Университета. b) variabilă desemnatoare a copilului în diverse relaţii: comunicare.Н. М. Problema copiilor cu handicap este astăzi una din direcţiile cele mai urgente şi prioritare ale politicii educaţionale. distorsiuni în formarea personalităţii.5 Reacţie la frustrare XI 48. însă noi. pot duce la modificări patologice ale caracterului. 3. doctor habilitat în psihologie. şi Игнатова Н. Психология чувствований. Леонтьев А. percepţia de către el a acestor relaţii şi depistarea unor particularităţi comportamentale ale lor.: Издательство „Педагогика”. Applying the test Gille Rene authors noted some differences between deaf children attending special schools and children hear. PARTICULARITĂŢI COMPORTAMENTALE ALE COPIILOR HIPOACUZICI Adina Plătică. Tabelul 1. adaptată de Гильяшева И. 1976. Autorii evidenţiază 12 parametri. 5. 1983. ne vom referi numai la unii din ei: 1. izolare (precauţie). стр. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract.3. Избранные психологические произведения. soră. after which it was tested repeatedly.2 Tendinţele spre dominare IX 45 43 44 Itemii Comunicare (sociabilitate) X 85 82 83. 4. ceea ce afectează în mod negativ formarea funcţiilor psihice superioare. Тексты.2 Izolare (precauţie) XII 9.73 10.: Издательство Московского Университета. 5. Materialul psihologic ce caracterizează sistemul relaţiilor interpersonale ale copilului poate fi convenţional.

Mai puţin agresiv se manifestă copiii grupului №2: ei demonstrează mai multă agresivitate faţă de colegi şi mai puţină faţă de maturi. În centrul atenţiei noastre este aspectul de relaţii cu prietenii. Pentru o integrare reuşită şi pentru formarea particularităţilor comportamentale similare cu ale copiilor auzitori am organizat un training. Caracterul reacţiilor la frustrare în diferite grupuri de copii (în procente) Grupurile Caracterul reacţiei la frustrare Activ. Tabelul 2.4 Pe baza datelor ce reflectă caracterul reacţiei la frustrare (tabelul №2) se poate constata uşor că toate cele două grupuri reacţionează mai mult agresiv decît pasiv. Se evidenţiază un punctaj scăzut în rubrica XII – „Izolare (precauţie)” şi un punctaj mărit în rubrica X – „Comunicare (sociabilitate)”. Treningul a fost realizat în tabăra de odihnă „Speranţa”.2% este coerentă cu sociabilitatea (76. hipoacuzi care participă la seminar au o experienţă de comunicare cu copiii sănătoşi şi şi-au format un stil de relaţii. Noi nu ne-am pus ca scop să schimbă m radical evenimentele din timpul integrării sau soluţionarea problemelor personale. dar şi pe tot parcursul aflării în tabără.87%). Aceşti copii nu au participat la training. ambele grupuri de copii au obţinut procentaj înalt: №1 (85%). Aceşti copii au format grupul experimental.Examinarea rezultatelor expuse în tabelul 1 relevă că tendinţa de comunicare în grupuri (sociabilitatea) este impunătoare – 83. observă m un şir de indici comuni între grupuri la anumiţi itemi.4%. Ambele grupuri au o tendinţă scăzută spre izolare (10. mai puţin copii din grupul №1 –9. tată. profesor. însă au fost testaţi repetat. agresiv Suferinţă pasivă Grupul №1 50 16. constituie 44%. constatăm că: copiii din grupul №2 au luat un procent mai mare de medie – 56%. Analizînd datele prezentate în tabelul 1. iar grupul №1 mai mic de medie – 48. №2 (82%). Tipurile de grupuri conform mediilor în relaţiile interpersonale ale copiilor Analizînd desenul 1.73%. Particularităţile orientărilor acestora pot fi explicate prin diferite cauze. ele au apărut în timpul integrării pe fondul care au fost atît pozitive.06%. La compartimentul „Izolare” copiii din grupul №2 au luat un procent destul de mare – 11. Cel mai înalt nivel al curiozităţii sociale l-au demonstrat copiii din grupul №2 – 70.copiii din grupul №1 şi №2 au acumulat 45% şi 43%. O reacţie agresivă mai pronunţată la frustrare o au copiii grupului №1. agresivitatea lor manifestîndu-se atît faţă de copiii de aceeaşi vîrstă. Referitor la tendinţele de dominare se observă o apropiere în date .8 Media 48.5%. Activitivităţile în cadrul treningului au avut loc o dată în zi.4 Grupul №2 47. timp de zece zile. cît şi negative. unde copii hipoacuzici aveau posibilitatea de a comunica nu numai în timpul orei. Pentru comparaţie au fost aleşi încă 10 copii hipoacuzi ce se confruntă cu aceleaşi probleme. Tendinţa spre dominare. În ceea ce priveşte comunicarea. Curiozitatea socială cu indicele 68. cîte o oră. după cum arată tabelul.8%. În ambele grupuri curiozitatea socială a luat un punctaj mai mic decît comunicarea (sociabilitatea). De 40 . copii grupurilor №1 au manifestat un nivel mai scăzut – 65.6%. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 VIII Curiozitatea socială IX X XI Reac ţie la frustrare XII Izolare (precauţi) Tendinţele Comunicare spre dominare (sociabilitate) Itemii №1 №2 Figura 1.2 12. În total s-au organizat 9 activităţi cu cîte 20 de copii: 10 copii hipoacuzi şi 10 copii cu un auz normal.6 14.39). La alcătuirea programului de lucru am avut în vedere că. Ei au format grupul de control. Se observă o apropiere a grupurilor în rubrica IX – „Tendinţa spre dominare” şi în rubrica XII – „Izolare (precauţie)”. cît şi faţă de maturi: mamă. Un interes deosebit provoacă caracterul reacţiei la frustrare în grupurile studiate.

„Relaţiile cu alte persoane”. Din cauza că orientările copiilor reflectă în general păreri stereotipe despre semenii sănătoşi. b) Formarea unor competenţe de autoanaliză şi autocunoaştere.. Necesitatea familiarizării cu esenţa psihologică a comunicării şi cu metodele de comunicare a determinat rolul ei fundamental în dezvoltarea şi realizarea relaţiilor interpersonale. Informaţiile primite au fost prelucrate. La fiecare oră. În grupul de copii hipoacuzi – grupul de control . Iniţia. În grupul de control al copiilor hipoacuzi şi copiilor auzitori numai la doi copii s-a observat această schimbare. „Atenţie!”. În această probă. După seminar ambele grupuri de copii au fost testate repetat cu aplicarea metodei Rene Gille. componentele ei şi condiţiile de dezvoltare.ceea ce constituie o diferenţă de 16%. apoi conţinutul. Acest grups-a testat iniţial cu 61% şi în final cu 42%. cinci copii au schimbat tipul de reacţie la frustrare din agresivă spre suferinţă pasivă. despre rolul prietenilor în viaţa copiilor şi a maturilor. În grupul de copii auzitori se observă o schimbare spre pozitiv: iniţial .5%. la parametrul „Comunicare (sociabilitate)” s-au observat schimbări în grupurile de copii hipoacuzi – grupul experimental şi în grupul de copii auzitori. acest grup a obţinut 59%. Comunicarea (sociabilitatea) în diferite grupuri de copii. iar în final 75% . Copiii hipoacuzi – grupul experimental – au obţinut iniţial la acest parametru 90%. Pentru realizarea obiectivelor a fost nevoie de a familiariza copiii cu minimul de informaţie despre personalitate şi structura ei.54%. înţelegerea empatică. Conform din obiectivelor generale s-a alcătuit programa. Ambele grupuri au o diferenţă în date spre pozitiv cu 7.aceea ne-am dorit să ajutăm copiii să-şi lărgească cunoştinţele psihologice. 120 Date iniţiale Date finale 100 80 60 40 20 0 Experimental ă hipoacuzici De control hipoacuzici Experimental ă auzitori Figura 2. final – 60%. iar la testarea repetată 97. Noi am formulat obiectivele generale ale experimentului de formare: a) Formarea ştiinţifică a ideilor elementare despre personalitate.5%. copiilor li s-a propus de a discuta diferite aspecte ale uneia din aceste teme. cunoaşterea unei persoane necunoscute. însuşirea competenţelor de bază în colaborare cu o persoană puţin cunoscută: ascultarea activă şi reflectivă. „De ce avem nevoie de prieteni auzitori?” şi „Bucuria comunicării”. sistematizate şi unite în teme mai generale. iar diferenţa este de 19%. agresiv Suferinţă pasivă 41 . „Ce ne facem cu agresivitatea?”. „Depăşirea barierei de frustrare”. iar diferenţa de 6%. O schimbare vădită spre negativ se observă la grupul de copii hipoacuzi – grupul de control.5%. familiarizarea cu particularităţile esenţiale ale relaţiilor cu semenii şi cu regulile de comunicare constructivă. care îi va face să se privească cu alţi ochi pe ei înşişi şi pe persoanele ce-i înconjoară. despre dezvoltarea conştientului.datele iniţiale şi cele finale au rămas neschimbate – 77. La acest parametru cea mai mare schimbare spre pozitiv se observă la grupul de copii hipoacuzi – grupul experimental. În grupul experimental al copiilor hipoacuzi. abilităţile de comunicare. „Hai să ascultăm!”. ce combină informaţie din psihologia socială şi psihologia vîrstelor. a fost luată hotărîrea de a participala seminar împreună cu ei. în % Pentru o comunicare eficientă este necesar şi de o schimbare a reacţiei de frustrare. iar la testarea repetată 95%.5%. ca de exemplu: „Dezvoltarea toleranţei”. Grupul de copii auzitori au obţinut iniţial 87. Tabelul 3. În tabelul №3 putem observa care este diferenţa dintre numărul de copii care au păstrat un tip de reacţie agresiv după experimentul de constatare. Raportul tipurilor de reacţii la frustrare a copiilor în diferite grupuri pînă şi după seminar Grupurile Copii hipoacuzici (grupul experimental) Date Date iniţiale finale 6 4 1 9 Copii hipoacuzici (grupul de control) Date Date iniţiale finale 8 2 6 4 Copii auzitori Date Date iniţiale finale 5 5 3 7 Caracterul reacţiei la frustrare Activ.

Acest grup a obţinut iniţial 7.66%. Izolarea (precauţia) în diferite grupuri de copii.66%.67% decît cei din grupul de copii auzitori. în % La parametrul „Curiozitatea socială” s-au observat de asemenea unele schimbări. Cea mai mare diferenţă se observă la grupul de formare a copiilor hipoacuzi. în % Se remarcă anumite schimbări la capitolul „Tendinţa spre dominare”. Aceste schimbări sînt vizibile la copiii din grupul experimental al copiilor hipoacuzici cu o creştere de 7. S-a observat că după experimentul de formare grupul de control al copiilor hipoacuzi la acest parametru a manifestat puţină creştere. factori care exclud singurătatea. · Grupul copiilor hipoacuzici posedă o curiozitate socială cu mult mai redusă decît copiii auzitori. Ei sînt lipsiţi de sursele de informaţii la care au acces colegii lor sănătoşi: 42 . ceea ce constituie o scădere cu 6%. iar după experimentul de formare a crescut cu 0. Tendinţa spre dominare în diferite grupuri de copii.66%. 14 12 10 8 6 4 2 0 Experimentală hipoacuzici De control hipoacuzici Experimentală auzitori Date iniţiale Date f inale Figura 3. iar după training 6.53% şi constituie 2.69%. iar după experimentul de formare procentul s-a micşorat cu 8. regimul strict al zilei şi supravegherea permanentă a educatorilor. În grupul de control al copiilor hipoacuzi la acest parametru nu a avut loc nici o schimbare.8%. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Experimentală hipoacuzici De control hipoacuzici Experimentală auzitori Date iniţiale Date finale Figura 4. ceea ce constituie 8. 70 60 50 40 30 20 10 0 Experimentală hipoacuzici De control hipoacuzici Experimentală auz itori Date iniţiale Date f inale Figura 5. S-a înregistrat o creştere de 10% în grupul experimental al copiilor hipoacizi şi o creştere de 8% în grupul de copii auzitori. Aceşti copii au obţinut în experimentul de constatare 11.33%. Grupul de copiii auzitori a înregistrat din start 12.99%. Curiozitate socială în diferite grupuri de copii. Astfel de comportament al copiilor hipoacuzi îl putem explica prin traiul în colectiv (la şcoala/internat). În grupul de control al copiilor hipoacuzici la acest parametru se observă o scădere de 2%. Rezultatele obţinute în faza de constatare conduc spre următoarele concluzii: · Grupul de copii hipoacuzici manifestă o tendinţă spre izolare mai mică cu 2.5% şi la grupul de copii auzitori cu o creştere de 17%. în % I.Integrarea în societate a copiilor este direct proporţională cu dorinţa de a se izola.

№1.53%. Chişinau. 2004. Stanică I. Integrarea socială a persoanelor cu deficienţe de auz. în numeroase cazuri.Н. Elemente de psihologia deficienţilor de auz. Popa M. Se observă o schimbate foarte mică la itemul „Izolare” cu o creştere de 0. Diser. Игнатова Н. handicap ş. The article presents the case of a twins’ pair.) dar în nici un caz. PERSONALITATEA GEMENILOR . Aceste aspecte au fost 43 . conf. Ghiduri practice.5%. Integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe speciale.5%. 5. The twins’ school life is marked by the same destiny of the common identity. curiozitate. 1994. Simpozionul internaţional. 1994. obiectul preocupărilor poate fi extrem de diferit (copii aparţinînd diferitelor categorii socio-culturale. La grupul hipoacuzic această scădere este destul de mare – 8. / I.. Universitatea din Piteşti. 1998. 6. În: Didactica Pro. Priviţi de către ceilalţi cu bucurie. de incluziune. One of the traditions seeming eternally ingrained is that twins. p..m. Rep. Nagy A. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al. Cu cît sînt mai asemănători. asemănarea dintre gemeni poate merge foarte departe. mast to follow a life path at least similar if not identical. 2. Dar tot atît de bine. Referinţe bibliografice Bolboceanu A. Presupunem că această creştere după training se datorează creşterii nivelului de încredere în sine. Intervenţii timpurii. 2006. attending the kindergartens and the primary school. cu atît diferenţierea psihologică şi educaţională este mai absentă. II.. for the simple reason that they are twins. din punct de vedere psihologic. univ. Методическое пособие. Bucureşti.. Copilul cu dizabilităţi şi risc sporit. / Institutul Naţional de reciclare şi educaţie specială a persoanelor handicapate. sex. Chişinău: Epigraf. Tendinţa spre dominare a copiilor hipoacuzici diferă de cea a auzitorilor doar cu 2%... Spady W..· defectul canalelor auditive · nu au dreptul de a se deplasa din curtea şcolii/internatului · nu au acces la internet (decît la orele de informatică sub stricta supraveghere a profesorului) · practic nu vizionează emisiuni televizate · practic nu comunică cu persoane din afara instituţiei/familiei 1. grupul experimental – hipoacuzic cu 10%. Făcînd o analiză a rezultatelor obţinute la faza de control în grupul copiilor hipoacuzici constatăm că valorile itemilor „Comunicare (sociabilitate)” şi „Tendinţele spre dominare” rămîn aceleaşi ca şi la faza de constatare. 7. Методика исследования межличностных отношений ребёнка. Bucun N. 1. Ambele grupuri manifestă caracterul mai mult agresiv decît pasiv al reacţiei la frustrare. similitudinea se poate rezuma doar la înfăţişare.69% şi o creştere cu 2% la „Curiozitatea socială”. Гильяшева И. Puiu.ÎNTRE SIMILARITATE ŞI INDEPENDENŢĂ Magdalena Dumitrana. VA: American Association of School Administrators. Impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în diferite perioade ale ontogenezei.d. 2002. Fără îndoială. referinţa nu se face la gemeni. Foarte aproape este şi creşterea curiozităţii sociale: grupul de copii auzitori cu 8%. which cases expose this tradition as being profound harmful prejudice to the twins’ personality Introducere Atunci cînd se vorbeşte despre individualizarea învăţămîntului şi mai nou.Д. În grupul de copii auzitori şi hipoacuzici la itemul „Comunicare (sociabilitate)” s-a observat o creştere egală cu 7. 3. 3. Creşterea curiozităţii sociale şi comunicării se datorează relaţiilor strînse de comunicare dintre categoriile de copii în cadrul taberei de vară şi al seminarului. Univ. 15 – 18. Schimbările nesemnificative ale acestui grup se explică prin dezvoltarea firească a calităţilor de personalitate.a. 2.: USMF „Nicolae Testemiţeanu”/. Puiu I. România Abstract. în general. amuzament. Moldova. iar în cel al copiilor auzitori cu 17%. 4. Москва: Фолиум. religioase. Ambele grupuri au manifestat o tendinţă spre dominare sporită în faza de control: în grupul hipoacuzic aceasta a crescut cu 7. 2. Copiii auzitori înregistrează o reducere semnificativă de 6% la itemul „Izolare”. 1998. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”/ Gh. 1. Paradigm lost: Reclaiming America’s educational future. pt gradul ştiinţific de doctor habilitat. Arlington. dr. ca o singură persoană. ei sînt consideraţi.

inclusiv cele intelectuale. care nu îşi pierdea din ochi liderul. lipsind încă jumătate din acest timp. refuz de a participa la lecţii. programul de grădiniţă etc. vorbirea lor era complet neinteligibilă. De altfel. Bunica.de la cîteva cazuri în care dominarea unuia dintre gemeni faţă de celălalt era de-a dreptul distructivă pentru cel supus ori pentru amîndoi. Foarte bine situaţi profesional. 2 ar fi ştiut şi dorit să răspundă. La aproape 6 ani. cine decide acest lucru şi pe baza căror criterii? Cum se pot rezolva dificultăţile de învăţare ce apar la unul din gemeni (de obicei cel dominat). strategia părinţilor a fost de a „nu observa”. În general. Concluzii Studiul gemenilor este probabil una dintre cele mai favorabile situaţii în a studia dezvoltarea personalităţii copiilor. se părea că exista o perfectă sincronizare şi înţelegere. perioada preşcolarităţii este extrem de sensibilă. Mai mult investigaţia psihologică în acest domeniu pune şi la îndemîna pedagogiei o bază ştiinţifică pentru tratarea diferenţiată a copiilor în clasă. ochii ageri. lucru evident pentru absolut oricine. una dintre gemene. în acest război. unul dintre fraţi este practic sacrificat. Mai multe întrebări ar fi aici de pus: Este bine ca gemenii să fie permanent plasaţi împreună. îi era absolut interzis. Acest caz. oricare ar fi acţiunea ori situaţia? Dacă nu. dar şi asupra adulţilor din propria familie şi a personalului de serviciu angajat de aceasta. Aceasta nu înseamnă că nu a fost surprins un adevăr important: acela că. Era evident că aceşti copii aveau nevoie de o terapie susţinută şi complexă. foarte expresive. s-au îndepărtat sub pretextul cerinţelor profesionale. geamănul nr. fostă profesoară de pedagogie (de tip tradiţionalist-autoritar) şi-a asumat întreaga răspundere pentru educarea fetelor. 44 . refuz de a se juca cu alţi copii. în principiu. mai ales în ceea ce priveşte diferenţierile şi individualizările existente. Chiar dacă geamăna nr. cel puţin în acel moment. lucrurile trec relativ neobservate. Agresivitatea era îndreptată nu numai asupra adulţilor şi copiilor din grădiniţă. cadrele didactice. cea mai „mare” este stăpînul absolut al celeilalte. Acest lucru este important în discuţia prezentă. Iată unul din cazurile extreme care. dacă situaţia de „inseparare” în care este plasat. răspunsul a fost rapid: gemenele au fost retrase de la grădiniţă şi mutate în alta. gemenele erau inapte a participa la o activitate socială ori de învăţare. sînt apropiate ca nivel. social şi financiar. în plină fază de negare (nu doreşte să audă nici cea mai uşoară opinie privind eventualele dificultăţi ale fetelor) declară întotdeauna că totul este în regulă şi că vinovaţi pentru problemele gemenelor sînt ceilalţi copii. În ceea ce priveşte relaţia dintre ele. formată din cîteva vocale unite între ele. Iar liderul dicta o conduită generală de refuz: refuz de a-şi îndeplini sarcinile. pe care geamăna dominantă le arunca celeilalte. a i se împotrivi părea o idee complet nerealistă. capacitatea de a înţelege sarcinile şi de a le performa în mod corect au fost vizibile de la început. Într-una din grădiniţele din Bucureşti au fost înscrise două fetiţe gemene (univiteline). În acest context. se face o greşeală cînd gemenii sînt trataţi în acelaşi fel. sora dominată era complet la ordinele primea. În schimb. În primul rînd fetiţele nu îşi dezvoltaseră deloc limbajul expresiv fără să fi existat o cauză de ordin medical. Dar dacă diferenţele sînt mari. destinul este trasat de geamănul dominant. de 5 ani şi cîteva luni. mai mult de un semestru. mai degrabă observat decît studiat. Imediat însă au apărut şi aspecte mai puţin plăcute. La slaba încercare a cadrului didactic de a atrage atenţia asupra conduitei fetiţelor. Comportamentul vioi. Din cînd în cînd. Fratele sacrificat va dezvolta o personalitate „sub presiune”. nicăieri. în afară de familie. comunicau între ele într-un limbaj verbal inventat de ele. Comunicarea într-un context public nu se făcea verbal. istoria (pre)şcolarităţii lor se compunea dintr-o multitudine de asemenea retrageri şi înscrieri în altă parte. au apărut a nu avea o rezolvare imediată şi nici pe termen mediu. oricît de simplă ar fi fost. Un caz empiric Lucrarea de faţă porneşte de la cîteva experienţe empirice . De altfel. Pentru ceilalţi însă. Cugetul le-a fost şi mai uşurat cînd bunica din partea tatălui. 1 accepta să îndeplinească o acţiune (de pildă să coloreze o figură atunci cînd i se cerea) dar stopa orice încercare a surorii sale de a face la fel. ci numai prin priviri scurte. cu efecte greu de prevăzut pentru viitor. Fiecare moment constituia un moment de război a surorii dominante faţă de lume. În această situaţie disperată. Nu au stat niciodată. În realitate. a însemnat punctul de plecare al unui studiu în desfăşurare. nu permite diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării? Întrebarea cea mai importantă însă: este familia pregătită să educe pe gemeni? Este pregătită să recunoască cele două personalităţi diferite şi să le trateze ca atare? Observaţiile empirice constată un răspuns mai degrabă negativ. cu contribuţia deplină a familiei. Dacă aptitudinile.multi-exploatate în literatură constituind un subiect încă neepuizat. sub diferite pretexte.

1] îi atribuie spaţiului virtual o concepere alternativă cu rolul unui forum pentru dezvoltarea reţelelor sociale. fiind manifestată prin trei caracteristici: sociabilitatea.org/papers/haimowitz. 45 . ocupaţionale [Young K. 1990.html Segal N. but also by the other activities. [10].joc-uri. Adoption. drept ipoteză se presupune că adolescentul apelează la serviciile de Internet nu doar pentru distracţie. http://www. 9]. şi Moore S. de a manifesta încrederea în sine. manifestată nu doar în activitatea de joc online sau a comunicării.Ş. care conceptualizează utilizarea Internet-ului ca o activitate umană complexă. ci şi prin alte activităţi.J. Drept bază teoretică pentru aceasta au servit următoarele: taxonomia aplicaţiunilor de Internet [11]. there is a strict necessity to analyze the Internet activity like a complex human one. and Family Studies. Cercetările empirice actuale în domeniul ciberpsihologiei ce vizează utilizarea Inernet-ului de către adolescent. care sînt influenţate de particularităţile cognitive şi de personalitate ale acestora.van den Eijnden şi Gert-Jan Meerkert [van den Eijnden et al. cunoaştere.com/node/24503 Haimowitz A. this article represents an empirical research on adolescent online behaviour. contextul psihologic al Internet-ului [McKenna et al. Cuvîntul său în acest context îl exprimă psihologii Genevieve Marie Johnson şi Anastasia Kulpa. prezentat prin: domeniul de informare. simptomele comportamentului online adictiv [Jumirsky. ce variază de la o individualitate la alta.com şi de joc online: http://www. au fost realizate observări pasive şi active ale modului de manifestare a adolescenţilor în cadrul site-urilor de chat: www. Referinţe bibliografice Frisch D. Thus. Întrucît activitatea adolescentului în cadrul Internet-ului apare ca un proces multidirecţional. www.. Twin Observations: What Psychology Can Learn from Twins.. Chişinău). cum ar fi nevoia de comunicare. prezentate de către psihologii: Regina J.J. 4] Mai mult ca atît. 13]. dar şi pentru satisfacerea unor nevoi personale. www. http://www.ru.1. [Campbell et al.etc. p. 3. Journal of Counseling and Development.G.com. prezentat prin timpul navigării online (în medie 1.. nevoia unui cerc intim de prieteni.. drept fundament teoretic al căruia îl reprezintă: teoria social-istorică a dezvoltării psihice a lui Vîgotsky [14] şi teoria ierarhiei nevoilor umane a lui Maslow [7]. consecinţele negative ale utilizării adictive de Internet: probleme de familie.razboinici. Nick Yee [12].torrentsmd.. PARTICULARITĂŢILE COMPORTAMENTULUI ONLINE AL ADOLESCENTULUI– UTILIZATOR DE INTERNET Olga Morozan. Campbell A.psychologytoday. Ulterior. 612-622. utilizarea Internet-ului în limitele normei.de a fi afectuos. http://www. http://www..faces. Kulpa A. Internet-ul nu mai poate fi analizat doar ca fiind un mediu generator al adverselor consecinţe psihologice în cazul suprautilizării de către adolescenţi. Starting from this point. Datele obţinute au fost completate prin convorbiri de grup cu adolescenţii claselor 10-12 (Liceele Teoretice „Mihai Eminescu” şi „Nicolae Iorga” din mun. 5]. în baza datelor teoretice.ro/jocuri/multiplayer. 2. concentrîndu-se atenţia asupra activităţii lor de comunicare.ro/gta+san+andreas. through his/her age needs satisfaction. Din acest motiv se simte necesitatea realizării unui studiu ce ar contura într-un mod distinctiv activitatea online a adolescentului.E.md . Abstract. Heredity Versus Environment: Twin. În aşa mod.Young [13]. nevoia de autoexprimare etc. I.[Johnson G.]. that varies from one individuality to another. de a dezvolta abilităţile sociale ale utilizatorului şi de a realiza un suport social. 68.personalityresearch. Elisabeth Engelberg şi Lennart Sjoberg [3]. fac sesizabilă problema lipsei unor abordări integrale în interpretarea profilului personalităţii. The actual cyber-psychology studies regarding the adolescent Internet usage make visible the problem of the integrative approach absence in defining the user’s personality profile.. www. The importance of twin studies for individual differences research. utilitatea şi reciprocitatea.com/. care oferă şansa de a stabili unele relaţii esenţiale. ci şi din punctul de vedere al utilizării normale. domeniul de realizare a plăcerilor. academice.M..facebook. domeniul de oferire sau realizare a serviciilor. Kimberly S. M. lector superior. a fost necesară elaborarea unui chestionar empiric care să dezvăluie multitudinea implicării în mediul online al subiecţilor.odnoklassniki.3 ore pe zi) şi frecvenţa utilizării lui (25-50% din timpul liber) [13]. presented not only by the addictive online game behaviour or communication.playmania. L. Mazalin D. domeniul de comunicare.

manifestat prin activitatea de comunicare. Constatările privind modalitatea de satisfacere a nevoilor adolescentului prin intermediul serviciilor oferite de Internet şi a activităţilor realizate în cadrul acestor servicii au fost concentrate în tabelul ce urmează. care îi oferă posibilitatea de a se manifesta din punct de vedere emoţional. . influienţa Internet-ului asupra relaţiilor personale şi sociale. care include următoarele subdiviziuni: date generale.documentare şi descărcare de date.motivele întreruperii comunicării cu un partener sînt: prezenţa în vorbire a ticurilor verbale. . studiile şi articolele. de reciprocitate afectivă.distracţie. Institutul Social Oltenia în anul 2008-2009 [2] şi articolul psihologului Young [13]. utilă. utilizarea chat-ului şi a jocurilor online (jocurile online: tipul. site-uri de reţele sociale. FTP prin accesul la distanţă şi la surse de informaţii Nevoile adolescentului Nevoia de a cunoaşte şi a se documenta în domenii diferite. frecvenţa. funcţiile Internet-ului. nevoia de a crea. lenevia de a scrie sau folosirea prea multor abrevieri. chat-ul: frecvenţa accesării. În urma tuturor implicaţiunilor. drept sursă de inspiraţie parţială constituind: sondajul de opinie „Accesul la Internet şi formele de utilizare a acestuia”. .monkey. de a fi original şi a-şi satisface nevoia de distracţie. care depinde de prezenţa de interese comune. al cărui caracter defineşte modul de implicare a adolescentului.utilizarea frecventă a chat-ului (cîteva ore pe zi). de a se manifesta ca subiect al unei activităţi socialmente recunoscută. creativ şi social. autodeterminare şi autodesăvîrşire.alegerea partenerilor noi de comunicare după criteriul vîrstă . de cunoaştere. .survey. mediu de video conferinţă (skype. . subiectele. cele mai active fiind site-urile de blog. newsgroups. la rezolvarea de probleme personale. Astfel. de posedare a unui cerc intim de prieteni. Internetul Serviciile Aplicaţiunile Informare WWW.crearea blog-urilor de discuţie cu cel mai discutat subiect „şcoala”. durata. cărţi şi programe la calculator. cunoaştere şi distracţie. de distracţie. astfel autodeterminîndu-se.com (care oferă şi o analiză statistică simplă sub forma procentului de frecvenţă). permiţînd confirmarea ipotezei înaintate.navigare pe site-urile şi portalurile variate cu o frecvenţă medie. Procedura administrării chestionarului a fost realizată online prin intermediul site-ului specializat de sondaje şi chestionare www.ru. astfel confirmînd necesitatea de comunicare. frecvenţa.menţinerea conversării cu un partener de chat de la cîteva zile la mai mult de cîteva luni. grupul experimental fiind în mărime de 200 subiecţi de vîrstă adolescentă (15-19 ani). psihică. s-a realizat documentarea în domeniul unor instrumente empirice deja existente. datele personale.odnokl assniki. . Acest fapt elucidează conexiunea directă dintre acţiunile adolescentului în mediul online şi factorii motivaţionali de declanşare a lor. comunicarea online: alegerea partenerului. fotografii. nevoia de a fi afectuos. Analiza statistică descriptivă a datelor obţinute în urma administrării chestionarului dat a oferit conturarea aspectelor dominante ale comportamentului online al adolescentului. informaţia despre accesul la Internet. adică nevoile lui de comunicare.utilizarea activă a Internet-lui în mediul şcolar sau extraşcolar. dintre care cele mai dese ori sînt filmele. site-urile preferate. a creaţiei cu valoare socială. principalele motive ale navigării pe Internet. deseori prezentările de tip multimedia şi doar cîteodată muzică. eseuri şi referate. Mai mult ca atît. de a fi 46 . jocuri. www. regulile de politeţe.facebo De a comunica. prezentarea identităţii (nickname-ul. chat. Internet-ul şi formarea competenţelor şcolare sau extraşcolare. de a poseda „reciprocitate” afectivă. Comunicare E-mail. realizat de către Universitatea din Craiova. . relaţia online-offline. cunoaştere. timpul alocat navigării pe Internet. locul Internet-ului în bugetul de timp liber. educaţie şi hobby. Limbajul Net. de a interacţiona cu alte persoane şi stabili un cerc intim de prieteni. www. prin documentare şi descărcări de date. realizare de servicii în mediul virtual şi modului de influenţă a Internet-ului asupra stării generale a subiecţilor. Activitatea adolescentului în mediul online . s-a elaborat chestionarul „Utilizarea Internet-ului” format din 62 de itemi. influenţa Internet-ului asupra stării generale a utilizatorului: fizică. se iscă o tendinţă de satisfacere a acestor nevoi prin intermediul serviciilor oferite de Internet. personalitatea interlocutorului şi agreabilitatea exteriorului. motivele preferinţei. messanger. Internet-ul şi relaţiile virtuale: tipul. caracterul. avatarul)). descărcarea datelor de pe Internet şi programele utilizate.

care îi pot oferi participarea la diferite roluri. cu datele personale oferite nemodificate.com) original. . avatar ce reprezintă mai mult poza personală (pentru a completa sinceritatea datelor oferite în profil). Astfel. Implicarea tehnologiilor noi şi.utilizarea limbajului Net (sub forma de abrevieri. care va vor permite examinarea ei din punctul de vedere al satisfacerii nevoilor de vîrstă ale utilizatorului de Internet. . acronime. Acestea sînt: dureri de cap (24%).participarea în jocuri online de 2 ori pe săptămînă şi mai puţin.profilul său este prezentat prin nickname diferit de nume. dureri de spate (55%). În activitatea online a adolescentului de azi se iscă o tendinţa de creştere a valorii timpului de şedere online. s-au identificat anumite date referitoare la tendinţa de utilizare a Internetului la un nivel ridicat şi foarte ridicat din punctul de vedere al frecvenţei orelor de utilizare pe zi şi pe săptămînă.îşi prezintă identitatea prin profilul său. unde pot să se simtă mai iubiţi. Cele determinate în mod experimental ne permit să formulă m următoarele concluzii: 1. a fi creativ şi original. fapt care duce la apariţia unor consecinţe negative asupra sănătăţii fizice şi psihice a adolescentului. nevoia de a se autodetermina şi autodesăvîrşi. care i-ar caracteriza doar rolul atribuit de joc.întreruperea comunicării poate fi spontană prin ştergerea lui din lista de prieteni. creativ şi totodată foarte simplicist în exprimare. Aceste constatări ilustrează impactul pozitiv al utilizării aplicaţiunilor online asupra personalităţii adolescentului.5%).ok. de a se autorealiza etc. conturînd riscul constituirii unui comportament adictiv. . de a fi personalitate Realizarea plăcerilor MU*s (mediu de tip multiutilizator) (jocuri online) Nevoia de a se distra intelectualizat. nedorind astfel să cunoască lucrurile personale despre ei). confirmată şi de datele obţinute privind influenţa Internet-ului asupra sănătăţii fizice şi psihice cu valoarea „dese ori” sau ”foarte dese ori” trăite de către adolescenţi. dar incomplete (tind a fi oneşti. care. . în funcţie de propriile preferinţe. activitatea adolescentului în cadrul Internet-ului poartă un caracter complex de cunoaştere. comunicare şi realizare a plăcerilor sale. servesc drept simptome exterioare ale unui comportament online adictiv.com. L33t. de a fi afectuos. de a stabili relaţii sociale. elucidarea tendinţei adolescentului de a utiliza Internet-ul cu scopul satisfacerii nevoilor personale şi sociale serveşte drept materie primă pentru ştiinţele educaţiei de a utiliza potenţialul informaţional în procesul instruirii. în acţiunile căruia îşi văd reflectarea nevoile de a comunica. dar nu Eu-l său real.5%). emoticons şi smileys ce reprezentă stări emoţionale) din motivul de a fi original. dar avînd diferite viziuni asupra durabilităţii lor. Rezultatele obţinute contribuie la dezvoltarea psihologiei pedagogice şi sociale prin completarea bazelor teoretice cu o nouă abordare a relaţiei „adolescent-mediu online”. de a cunoaşte. Astfel se denotă existenţa unei tendinţe potenţiale de suprautilizare a mediului online. unde norma ar fi între 0-3 ore pe zi sau 0-24 ore pe săptămînă. . . accesarea chat-ului sau jocului fără motiv în timpul orelor de şcoală (52. ochi înroşiţi sau senzaţia de usturime a ochilor (33%). senzaţia de a fi total absorbit de online (37. De asemenea se vor elucida noi probleme şi arii de studiere din cadrul psihologiei corecţionale în vederea conturării profilului psihologic al adolescentului adictiv de Internet. cîteodată imagini animate şi imagini simbolizînd răul. în special a Internet-ului în cadrul lecţiilor cu scopul de a integra cerinţele curriculare cu nevoile psihologice ale adolescenţilor. www. atunci cînd se menţine o navigare medie în spaţiul virtual. avatar cu imagini reprezentînd putere. de a se distra. 2. din motivul distracţiei. de a se autodetermina şi autodesăvîrşi.respectarea Netiquette-i din motivul dorinţei de a se respecta reciproc.consideră relaţiile virtuale drept romantice. prezentate în complex. ceea ce solicită recomandări şi propuneri. dar limitaţi în cercul de prieteni intimi. optînd cel mai mult pentru jocurile cu subiect. În aşa mod se face observabil că în jurul a 52% din subiecţii experimentaţi utilizează Internetul în 4-10 ore pe zi şi în 25 . va permite realizarea nu numai a 47 . Pe lîngă aceste constatări.youtub e.51 de ore pe săptămînă. . care conţine nickname ce provine de la numele personal.

December. aplicaţiunea VoiceThread (http://voicethread.W. Mary Ann Liebert.H. Publishers. Ann Liebert. Jumirsky. 10.8]. August 2009.F. Elsevier Ltd. vol. Internet addiction: symptoms. Libraries unlimited. Drept exemplu. M. Chişinău: iEARN Moldova. Studiul oferă de asemenea perspective noi la studierea problemelor comportamentului online adictiv. McKenna K. Publishers. in CyberPsychology & Behavior. dar şi a satisfacerii nevoilor de comunicare. 2009.. Hughes I. Internet Use by the Socially Fearful: Addiction or Therapy? În: Cyberpsychology and Behavior.R. FL: Professional Resource Press.8.I. de creaţie.H. VandeCreek & T. February 2006. documente şi video. Branje S.6.). asistînd crearea şi publicarea de imagini..S. December. USA. Inc. Cumming S. ter Bogt T. 13.. Inc. Young K. Relatonship formation on the Internet: what’s the big attraction? Journal of Social Issues.T. 2009. Yee N. 48 . Universiatea din Craiova. eLearning Management: A Handbook for Teachers. 2002. Ann Liebert. 2.. Gleason M. extras: www.. number 1.17. A Practical Guide to Online Project Based Learning: Integrating Moldovan Teachers in the International Education and Resource Network. Chişinău. care ar putea aduce lumii posibilităţi noi de cucerire a imensităţii lumii virtuale într-un mod echilibrat. diferenţe de gen. [D.J.. îl poate servi aplicarea în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare a proiectelor online. ce asistă învăţarea mediată prin prezentările Power Point.) Sondaj de opinie: „Accesul la Internet şi formele de utilizare a acestuia”. (coord. Iaşi: Polirom. Crăiţoiu C. 2007. 14. 2007. Jackson (Eds. Inc. a reportajelor. dar şi a deschis uşi largi pentru alte probleme ale psihologiei adolescentului cum ar fi: aportul factorilor sociali asupra gradului de utilizare a Internet-ului. Green A. 2006. 2001. 19. Publishers. care reprezintă cea mai mare reţea de nivel global non-profit ce oferă profesorilor şi tinerilor posibilitatea de a utiliza Internet-ul şi alte tehnologii în crearea şi dezvoltarea unor proiecte colaborative axate pe învăţare şi ale căror rezultate pot reprezenta crearea de jurnale. 21.M. serviciile online de shopping.A.J. aplicaţiunea Ning (http://www. 58. Inc. Bucureşti: Editura TREI. oferite de către iEARN‫٭‬.J. vîrstă ale conţinutului utilizării Internet-ului.com) care oferă posibilitatea de creare a comunităţilor online de tipul reţelelor sociale etc. Savca L. Johnson G. iss. in Journal of Adolescence. Kulpa A. Innovations in Clinical Practice: A Source Book. 18. 12. 16. În final se poate spune că studiul dat a dezvăluit nu numai aspectul complex al activităţii adolescentului în mediul online. influenţa climatului psihologic familial. 11. Engelberg E. Selfhout M.С.) Univers Pedagogic. eficientă şi creativă a Internet-ului. Выготский Л. Referinţe bibliografice Campbell A.. issue 4.ro.slideshare.volume 10. Motivaţie şi Personalitate. însoţite de elementul de comentarii vocale.. eficient şi creativ. de afecţiune şi autoexprimare. M.. de distracţie. Maslow A. site-uri. aspectul creativ al Internet-ului reprezentat prin formarea de blog-uri. Issues for Libraries and Information Science in the Internet Age. În: L.com/#home) ce reprezintă un slide show multimedia cu caracter colaborativ. Schuman B. vol. Trainers and Managers in Learning Organizations. vol. 17. Sjoberg L. astfel atingîndu-se un nivel de utilizare raţională. Dimensions of Online Behavior: Toward a Use Typology. 15. Volumul II.. problema imaginii Eu-lui la stabilirea şi menţinerea relaţiilor virtuale. rolul stereotipurilor sociale în comunicarea online. Munca D. Motivations of Play in Online Games in CyberPsychology & Behavior. Psihoteste. Meeus W. Publisher. de cunoaştere.ning. 1999. Depression. Different Types of Internet use. portaluri. a stilului de educaţie parental la formarea atitudinii faţă de spaţiul virtual etc. Мышление и речь. Inc. a antologiilor de scriere creativă. Delsing M. care în era tehnologiilor informaţionale capătă statutul de cea mai mare problemă. 2007. volume 32. 20. and Social Anxiety: The role of Perceived Friendship Quality. aplicaţiunea Slideshare (http://www. February 2004. 1999) Sarasota. (coord.. instituţiei etc. În: Cyberpsychology and Behavior. (Vol. Ann Liebert. Socila Skills and Adjustment. Institututl Socal Oltenia.Y.net). Internet Use.H. evaluation and treatment. expoziţiilor de performanţe etc. Publishers. 2008. a site-urilor web. Vîrlan. 1.psihologiaonline.procesului de instruire. Rezolvarea acesteia va oferi ocazii pentru menţinerea şi dezvoltarea de mai departe a interacţiunii om-maşină. Printre cele mai des utilizate aplicaţiuni în iEARN sînt: Weblogs care asigură crearea de blog-uri educaţionale în cadrul clasei. Leinenbach J. Москва: Издательство Лабиринт.. number 1. 7.

В. стремнение понять точку зрения другого или его поступок. Луковицкая. отсутствие мнения. доброжелательность. проанализировав черты толерантности. мобильность действий. общительность (коммуникабельность). We find out this article interesting and useful for developing both theoretical and practical aspects of this problem.С. Толерантность свидетельствует об активной позиции личности в таких процессах. что принцип перевода когнитивного содержания в эмоциональное означает. A. как лучше и эффективнее сформировать эти черты характера. Рассмотрим основные точки зрения на этот процесс и определим нашу позицию. его личностного развития и отношений с окружающим миром. О. уважение к убеждениям других людей. терпение друг к другу. социальный оптимизм. Олпорт и др. В качестве механизма формирования толерантности может быть использован механизм трансформации когнитивного содержания в эмоциональное (Е.Н. что возникшая проблема описывается в терминах эмоциональных состояний. Крянгэ Abstract. Работа с эмоциональным содержанием позволяет доказать безусловную самоценность каждой личности. Яковлева). Это уровень толерантного поведения. Кишиневский государственный педагогический университет им. предрассудков. умение слушать и слышать. Л. социальная активность (социальная самоидентификация. отсутствие негативного отношения к другим. 49 . социальная адаптированность. The author of the article Psychological Aspects of Tolerance Formation Mr. социальная активность. понимание других. прогностицизм. Г. креативность. взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и сохранять свое «Я») (деятельностный уровень). критичность мышления). отсутствия раздражения на мнения и поступки других людей. Докторант. и затем определить. учтивость. уважение субъектами друг друга. Ионина. Процесс формирования толерантности как черты характера является сложным и раскрывается разными психологами по-разному.Г. Третьякова считает. какую личность мы считаем толерантной. мировоззрения) и позиции другого (гностический уровень). безусловное принятие человека. инициативность). социальная релаксация). равенство. социальная ответственность. Эмоции служат организующим и мотивирующим фактором поведения человека. доброжелательность. анализ результатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень). И. экстравертность. доктор педагогических наук. контактируемость. отсутствие тревожности. что прав только ты. национальное равенство. терпение. He has analyzed different psychological approaches and singled out the main characteristics of a tolerant person and established levels. определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень). steps and methods of tolerance formation as a process. как познание и признание своего «Я» (позиций. вежливость. доверительность. способность к рефлексии). автономность поведения. В структуре толерантности существенную позицию занимает также эмоционально-волевой компонент (Н. конференциар. умение найти выход из сложной ситуации. Смирнов. Он выделяет следующие качества толерантности: устойчивость личности (эмоциональная стабильность.). динамизм). который может быть охарактеризован следующими признаками: контактность. Е. Молдавский государственный университет Александр Кац. способствует принятию другого человека. дивергентность поведения (отсутствие стереотипов. вежливость.Л. не ограничивать свободу других. А. высокий уровень сопереживания. необходимо установить. эмпатия (чувствительность партнера. слияние – единство.У. мотивирует на конструктивное взаимодействие и формирует ценности толерантности [7]. взглядов. какие черты характера свойственны толерантной личности. отсутствие тревожности. Прежде всего. самостоятельность.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ Людмила Патрашку. выделяет следущие: терпимость к чужим мнениям и поступкам. Асташова. гибкость мышления. А. Kat considers that toleration as a characteristic of a person can be formed only on the base of the latest achievements of psychology. мобильность поведения (отсутствие напряженности в поведении. терпение.

Процесс формирования целостной картины мира в сознании человека складывается в результате определенного типа мировидения. Ильинская E. мироистолкование. При этом среди ключевых условий выделяются не сами по себе методы или тематика обучения. личностные установки (личностный подход). любознательность. Существует прямая зависимость представлений о мире от знаний субъектом об этом мире: 50 . а на создании условий.это сложный. [3] говорит. Естественная (натуральная) толерантность – открытость. осознание информации. Психологической основой и ключевым измерением является личностное измерение толерантности – ценности. Однако процесс формирования личности начинается с получения знаний. На этом этапе происходит понимание и формирование оценки объекта.Г. ассоциируемая с личностью («внешним Я» человека) (толерантность типа «Б»). или когнитивный. имеющий несколько «базовых измерений» (диверсификационный подход). формирование целостной «картины мира» (знаний) обеспечивает возможность формирования толерантности. осмысленного и ответственного выбора человека (экзистенциально-гуманистический подход). что.А. миропреобразование (А. самостоятельной и независимой позиции. существующие эмоции принимаются и поддерживаются так как без эмоци формирование мировоззрения невозможно.е. что для формирования любого качества личности необходима специально организаванная деятельность. моральная толерантность – терпение. рефлексивного и индивидуального становления толерантности во всех основных измерениях. Первый этап – информационнопознавательный. Это сложный. Среди всех разнообразных видов и форм толерантности для нас основанием общей толерантности человека является межличностная толерантность как особый способ взаимоотношения и межличностного взаимодействия. Пчелинцевой [5]. которые актуализируются.Выделяются три этапа формирования толерантности. при котором основное внимание сосредоточено не на достижении общих для всех «заданных результатов». как межличностный диалог (диалогический подход).может лишь создавать условия. что в конечном счете личность формируется сама. однако методика формирования качеств личности может быть разной. Мы согласны с мнением. многоаспектный и многокомпонентный феномен. формирование «собственной картины мира» в сознании индивида. – свойственная маленькому ребенку и еще не ассоциирующаяся с качествами его «Я» (толерантность типа «А»). В качестве механизма формирования толерантности может быть использован механизм трансформации когнитивного содержания в эмоциональное [7]. многоэтапный процесс. Распространено также так нызываемое дифференцированное понимание феномена толерантности. а ценности и смыслы. преломление через «я» новых знаний и ощущений. сколько развивается и главное здесь – создание нужных условий (фасилитативный подход). Принцип перевода когнитивного содержания в эмоциональное означает. Похожую теорию формирования толерантности мы встречаем у И. На данном этапе происходит апробация способов толерантного поведения в деятельности и повседневной жизни.A. включающего в себя миропонимание. т. все остальное — включая воспитание . в котором структурно можно выделить: восприятие.Л. и это — в высшей степени интимный процесс. этап осознания полученной информации с последующим обсуждением. эмоционально-волевой. в состав которого входят: естественная. Довгаль). Психологическое содержание толерантности . а как личностную позицию. нравственная толерантность – принятие. если понимать толерантность не как простую сумму знаний или поведенческих умений. общения с Другим. То есть. для естественного. мироощущение. смыслы. доверчивость. ассоциируемая с сущностью или «внутренним Я» человека (толерантность типа «В»). ценностное отношение. толерантность – это проявление сознательного. что возникшая проблема описывается в терминах эмоциональных состояний. Полноценная толерантность не может быть результатом только внешних воздействий: толерантность не столько формируется. доверие. то наиболее адекватной психолого-педагогической тактикой развития толерантности является фасилитативный подход. а также толерантность и личностная зрелость самих этих взрослых. Братченко [2] предпринял попытку сформулировать исходные идеи для построения психологии толерантности следующим образом: Толерантность не является результатом действия каких-либо «факторов». качество отношений между взрослыми и детьми. терпимость. Второй этап – аффективный. С. Все психологи сходятся на том. моральная и нравственная толерантность. Третий этап – мотивоционно-поведенческий. наиболее благоприятных для выработки каждым собственной.

. 2. 2000. то выпадает главное в воспитании внутренне свободного человека — обострение совести. выступающих основанием принятия.е. Расширение кругозора становится необходимым для построения целостной картины мира и для воспитания толерантности. работе. в которых человек оказывается – без нажима со стороны воспитателей. толерантности. В статье «Основания исследования толерантности в образовании». гибкость мышления. Построение толерантной среды в образовательном пространстве высшего учебного заведения. на аффективныом этапе происходит понимание и формирование оценки объекта. совместное ее планирование. Иванова). Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной деятельности. умение адекватно «принимать» (оценивать) свою личность. На каждом этапе происходит формирование каких-то своих черт.Г. 2006. т. обязанностям».krugosvet. Шапиро А. а «незнание» является причиной интолерантного поведения. Следовательно.к. 51 . М. 2009. Матвеева.http://www. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург.Л. т.html Пчелинцева И. В. подавление. что человеку можно привить любое качество путем передачи ему знаний и формирования нужных умений и навыков. с. где люди могли бы взаимодействовать. диалог и сотрудничество связаны с пониманием такой категории. с одной стороны. именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций в общении. Орлов А. Газмана. Все исследователи сходятся в одном: для формирования любого качества личности необходима специально организованная деятельность. которая позволяет отразить взаимосвязь понятий «взаимодействие» и «толерантность». когда считается. Байбородова) представляет следующие типы взаимодействия: диалог. 2003. Братченко С. конфронтация и конфликт. когнитивные и аффективные компоненты личности. 3. каков он есть. умение принять его таким.недостаточные знания делают «картину мира» неполной. как «свобода» (такую связь можно проследить в работах многих ученых. а также через умение «видеть» свою индивидуальность. в тонкой игре усилий каждого. толерантность выступает как специфическое качество личностной структуры.В. О. отсутствие стереотипности в восприятии других. Толерантность выступает.З. в желании работать вместе. и нетрадиционный. 1. как одно из качеств личности и логика его формирования подчиняется общим закономерностям развития личности в педагогическом процессе. Автореферат кандидатской диссертации.. А. индифферентность. Остановимся на одной из множества типологий. В структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты. Именно в сотрудничестве. которое делает ненужной требовательность. Красноярск. аффективный (эмоциональноволевой) и мотивационно-поведенческий. поскольку в нем взаимодействуют и взаимоусиливают друг друга эмоциональночувственное и рациональное начало. С другой стороны. но не создать при этом отношения сотрудничества. http://hpsy. Характеризуя эту связь. и рождается совестливое отношение к людям. 104-117. Данная типология (автор Л. И. опека.. необходимо уделить внимание ведущей мысли теоретиков и практиков педагогики сотрудничества: «Если предоставить детям полную свободу. 5. в основном можно выделить два подхода – традиционный. во взаимном побуждении.Б. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. чувство партнера. благодаря здравому смыслу.htm) Ильинская Е.ru/public/x831. Понимание – это главная составляющая рефлексивного сознания и мышления. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Второй тип взаимодействия — сотрудничество — подразумевает совместное определение целей деятельности. Это обусловливает необходимость комплексного и поэтапного подхода к процессу формирования толерантности: информационно-познавательный (когнитивный). когда черты характера формируются под влиянием условий. На мотивационно-поведенческом этапе происходит апробация способов толерантного поведения в деятельности и повседневной жизни. которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии.ru/ enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/TOLERANTNOST. заложенному в нас природой. в частности С. распределение сил и средств на основе возможностей каждого. как например. В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие Другого. Позитивной толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия. Соловейчика. который мы считаем более эффективным. Библиография Асмолов На пути к толерантному сознанию. Таким образом. 4. Толерантность: психологические аспекты. сотрудничество.

88%) ne-au demonstrat nivel foarte înalt al conştiinţei de sine. manifestă încredere şi optimism. 2009. abordează problemele cu calm şi siguranţă. Формирование толерантности у студентов.Н. intră uşor în conflict cu grupul social apropiat dacă nu le sînt recunoscute meritele. evaluează şi abordează uneori problemele cu un optimism exagerat. în faţa celui mai îndrăzneţ plan nu cedează. imagine psihologică. Starea valorilor. «Терпимость» или «вседозволенность»: дополнительность содержания и логики построения понятия // Одиссей. imagine socială. ceea ce le impune respect. Смирнов Л. dezvoltarea lor implică conştiinţa umană. îngăduie şi acceptă critica obiectivă şi nepărtinitoare. специализирующихся в сфере сервиса и туризма. refuză sfaturile altora. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. îi încîntă faptul de a fi consideraţi model pentru alţii. manifestă siguranţă. Pentru evaluarea conştiinţei de sine a adolescenţilor. tind să acţioneze independent. sînt convinşi că vor reuşi în final. как профессонально значимого качества личности. Abstract. stabileşte relaţii de interdependenţă între sistemele de valori şi conştiinţa de sine.6. NIVELURILE DE DEZVOLTARE A CONŞTIINŢEI DE SINE LA ADOLESCENŢI Oxana Paladi. Luînd în consideraţie că numărul de persoane cu conştiinţă de sine înaltă este destul de mic şi nu poate fi supus prelucrării statistice. înclină foarte lesne către statutul de star. ofer ă şi induce individului atitudini. posedă foarte multă iniţiativă.E. numai două (0. 7. There were established the difference between self-consciousness and gender factor. Subiecţii cu nivel înalt de dezvoltare a conştiinţei de sine conform testului manifestă nivel înalt a congruenţei de sine. caracteristicile conştiinţei lor de sine se bazează pe capacităţi de muncă. autoapreciere adecvată cu tendinţă spre imagine de sine pozitivă (imagine fizică. Societatea. o problemă nerezolvată cu succes este interpretată cu formule autojustificatoare. 205-225. Москва. în lucrarea dată. ştiu foarte bine ce vor să obţină în viaţă. simt din plin nevoia de activitate. convinşi că sînt pregătiţi pentru decizii importante. evaluează corect aspectele pro şi contra înainte de o nouă decizie. imagine vîrstă. se consideră puternici. deşi nu o fac intenţionat. efort. In this article are presented investigations concerning developing of self-consciousness of the adolescents. ceea ce determină apoi dezamăgire atunci cînd acţiunile nu se desfăşoară după planul imaginat. Din numărul total de 225 persoane. imagine filială. sînt preocupaţi permanent de Eu-l lor. с. îşi recunosc greşelile şi se străduie să le evite în viitor. Человек в истории / Ин-т всеобщей истории. îşi cunosc valoarea personală (sinele) fără a fi ostentativi. convinşi de influenţa personală. am utilizat testul arborelui. au curajul necesar ca într-o problemă controversată să-şi expună opiniile şi ideile. în situaţii de eşec reacţionează pe moment cu disperare. succesele personale le conferă independenţă în raport cu opiniile celorlalţi.В. produc disconfort acelor persoane care au o conştiinţă de sine puţin accentuată. acordă o mare atenţie perfecţionării permanente. recunoaşterea este pentru ei un îndemn şi un impuls spre o nouă realizare.Ş.6% a demonstrat nivel înalt al conştiinţei de sine. înclină spre supraevaluarea sinelui. idealuri. noi am exclus acest grup din procesul de stabilire a relaţiilor dintre factori. 52 . randament şi capacităţi spirituale superioare. forming profile and environment of the students origin. sînt receptivi la aprecieri şi recunoaşteri. 2004. propriile succse le oferă încredere în sine şi îi dinamizează spre rezolvarea de noi probleme. Pentru aceste persoane sînt caracteristice afirmaţiile: întreaga lume le este deschisă. sînt foarte fericite dacă rezolvă problema nerezolvate de alţii. prin comportamentul lor. dorinţă de a fi lider. dar ulterior o iau de la început cu calm şi curaj. acumulînd 42 puncte. Pentru acest nivel sînt caracteristice afirmaţii precum: ancoraţi bine în realitate. imagine naţională). în baza căruia am determinat cîteva nivele de dezvoltare a acesteia. Un alt grup care a acumulat între 24-40 puncte ceea ce constituie 46. imagine profesie. М. prin diferitele ei paliere de generalitate. efectuează acţiuni cutezătorii. componenţe de trufie. uneori arogant. lipsiţi de griji deoarece nu evaluează problemele posibile în întreaga lor complexitate şi importanţă. Третьякова А. ci este apreciat ca un prilej favorabil de a-şi evalua capacităţile şi de a se impune. hotărîre. nici un obstacol nu le dezorganizează activitatea. imagine gen. valori. Rezultatele cercetării ne-au demonstrat diferite niveluri de dezvoltare a conştiinţei de sine ale studenţilor respondenţi. orgoliu şi aroganţă. I. pretind să fie trataţi permanent cu respect.: Наука. cercetător ştiinţific.

1975. pe care le percep drept un atac la propria persoană şi o ofensă adusă sinelui lor. reacţionînd agitat şi speriat la oricare modificare a activităţilor rutiniere. În tabelul 1 sînt prezentate diferenţele dintre medii în funcţie de nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine . profil de formare şi mediul de provenienţă. Psihologia conştiinţei de sine. New York.5%. Iaşi: Polirom. de aceea în cazul unor evenimente neprevăzute se dezorganizează. dar şi la etapele precedente: preadolescenţa. Aceste rezultate ne orientează spre a promova condiţii eficiente de formare a conştiinţei de sine. renunţă uşor la expunerea propriilor păreri pentru confortul sinelui. cu tendinţe de supraevaluare a dificultăţilor obişnuite. Sinele şi cunoaşterea lui.gen. 2001. Self matters (Creating Your Life from the Inside Out). se simt siguri doar în situaţii de rutină obişnuite. Teme actuale de psihosociologie. adolescenţa timpurie. fără capacitate de a expune ceva convingător. Evident că rezultatele obţinute ne demonstrează comparativ nivel scăzut de dezvoltare a conştiinţei de sine la adolescenţi şi ne orientează spre a implementa modele de condiţii psihologice pentru dezvoltarea acestei formaţiuni nu numai la această etapă a vieţii.90 5. 2005.79 5.91 5. nehotărîţi. cu atitudinea permanent temătoare. Racu I. nu posedă capacitate de decizie. Diferenţele dintre medii în funcţie de nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine . 2001. înclină spre încredere exagerată în autoritatea altora. Chişinău: UPS „I.8 49. rareori au curajul de a-şi propune un nou scop şi au nevoie de un model care să-i ajute. au tendinţa de a-şi forma o imagine negativă asupra finalizării acţiunilor. datorită marii neîncrederi în propria persoană manifestă o atitudine pasiv-reflexivă asupra locului şi rolului lor în social. McGraw Ph. plasîndu-se în planul luptei motivelor şi mai puţin al deliberării. личность. se simt inferiori faţă de cei ce-i din jur. Referinţe bibliografice Iluţ P. preferă o poziţie retrasă pentru a nu atrage atenţia asupra propriei persoane. Москва: Издательство политической литературы.84 5. Persoanele cu nivelul scăzut al conştiinţei de sine pot fi descrise prin alte calificative şi afirmaţii decît cele anterioare: cu puţină încredere în sine. în general.84 5. Деятельность. сознание. Indici de comparare Gen Profil Provenienţă masculin feminin uman real rural urban M 49. nu acceptă critica şi mai ales autoevaluarea negativă.Cel mai numeros este grupul de studenţi care a acumulat de la 0 pînă la 23 puncte şi constituie 52. Tabelul 1. reţinuţi.0 50. în acele momente îşi propun să fie mai energici şi mai conştienţi de acţiunile viitoare. nesiguri. 3.88 Rezultatele prezentate ne demonstrează că nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine al adolescenţilor diferă puţin şi nu este dependent de factorul gen. ceea ce determină o reacţie negativă asupra sinelui. acordă o semnificaţie negativă oricăror schimbări de ritm cotidian. cred puţin în activitatea lor de a aprecia şi a se adapta la situaţii noi. Creangă”. sînt sceptice faţă de noutăţi. profilul de formare şi mediul de provenienţă. 1. au frică de eşec.9 50. Eu-l acestor persoane are nevoie de apreciere şi recunoaştere pentru cel mai mic succes. 4. au o structură a sinelui nesigură. sînt timizi. profil de formare şi mediul de provenienţă la adolescenţi.Н. evită asumarea răspunderii şi a riscului. retraşi. 2.gen.9 Abatere standard 5.C. Леонтьев А. sînt foarte vulnerabili la cele mai inofensive aprecieri. dar. 53 .1 49.7 49. dacă trebuie să-şi asume răspunderi sînt marcate de ideea eşecului. profilul de formare şi mediul de provenienţă al subiecţilor. Prezintă interes relaţiile stabilite între conştiinţa de sine şi gen.

dificultatea adaptării la solicitările muncii. Cadrele didactice. Aceşti profesori au o atitudine mai pozitivă faţă de elevi şi se simt mai realizaţi în viaţă. stresorii cronici de intensitate medie au un efect negativ mai mare asupra sănătăţii persoanei. acel al abordării particularizante a fenomenului. deoarece îi permite persoanei să se adapteze mai uşor la situaţiile stresante sau să găsească o soluţie mai eficientă (House. Cacha. 1981 etc. „lipsa sprijinului administrativ” (Russel. This article examines the problem of the organizational stress in the teaching environment. în special. Dacă la multe profesiuni putem constata prezenţa a numeroşi stresori acuţi (specifici mediului care cauzează stres). Briceag 2004). ceea ce conduce la o satisfacţie profesională scăzută. S. centrat pe munca învăţătorilor şi a educatorilor. variabilele care influenţează receptarea şi confruntarea cu stresul. pe superiorii lor. Altmaier &Van Velzen. Sprijinirea profesorului de către superiori şi colegi este subliniată de mai mulţi autori ca un moderator al stresului ocupaţional.). Briceag. o atitudine mai pozitivă faţă de copii. în munca profesorilor şi educatorilor. Russo”. care preferă să îşi valorifice: potenţialul în alte activităţi aducătoare de beneficii.. iar tensiunea atmosferei familiale va acutiza.UN FACTOR MODULATOR COMPLEX AL SĂNĂTĂŢII CADRELOR DIDACTICE Silvia Briceag. deoarece persoanele lipsite de acest gen de suport au dificultăţi de adaptare la munca didactică (Travers. atmosfera de susţinere în colectivul de muncă reduce probabilitatea de îmbolnăvire în situaţia de stres (Cobb. „un volum prea mare de lucru”. Astfel. 1978. „suplinirea la lecţii a profesorilor absenţi”. Aplicînd instrumentarul experimental preconizat pentru determinarea factorilor de stres ocupaţional în mediul educaţional am obţinut următoarele date: 54 . Unul dintre motivele invocate ale lipsei de apetenţă a absolvenţilor de învăţămînt superior pentru a fi profesori este. „prea multă muncă de documentare”. se simt într-o măsură mai mică depersonalizaţi (Russel. problemele de serviciu. desigur. au un nivel diminuat de stres. 1987. 1976). A fi dascăl în Moldova de astăzi nu este foarte atractiv pentru numeroşi tineri. precum şi relaţiile bazate pe încredere. evenimentele stresogene nu au o intensitate atît de mare. Alţi autori relevă şi alţi factori complementari ai stresului la profesori. Majoritatea profesorilor consideră că munca lor este „stresantă”. Există investigaţii destinate să identifice: modele ale stresului ocupaţional. „salarii inadecvate”. după afirmaţiile mai multor cercetători. Iată cîteva dintre cele mai frecvente surse de stres. doctor în psihologie. care beneficiază de atitudinea de respect faţă de priceperile şi aptitudinile lor. nu putem neglija nici suportul emoţional provenit din afara serviciului (familia. cum ar fi: „clasele supraaglomerate”. cauze ale stresului şi tipuri de stresuri. Cadrele didactice care se pot bizui pe alţii. poate avea repercusiuni negative asupra relaţiilor cu cei apropiaţi. rudele. 1987. recentă în spaţiul moldav.STRESUL PSIHIC . (Kyriacou & Sutclife. „foarte stresantă” sau „extrem de stresantă”. investigaţiile prezentate de noi vin să umple un gol. „comportamentul necuviincios” etc. perturbînd echilibrul psihologic al persoanei. calitatea relaţiilor profesionale interacţionează cu aceea a relaţiilor familiale: stresul la serviciu. the latter may be centred on the problem or on the emotions. 2005). Pe de alta parte. It considers the theoretical aspects of the organizational stress and the strategies of coping with stress. Ele sînt însă permanent prezente. însoţită de o interacţiune socială permanentă şi intensă. Altmaier Velzen. Bălţi Abstract. „părinţi pretenţioşi şi necooperanţi”. Astfel. S. „timpul insuficient pentru a lucra individual cu copiii”. conferenţiar universitar Universitatea de Stat „A. Or. 1995). adeseori. recunoaşterea meritelor personale. În mai multe studii privind activitatea cadrelor didactice este menţionat caracterul stresogen al acesteia. nu ajung la epuizarea emoţională ce apare ca o consecinţă a supraîncărcării cu activităţi. Farber & Miller. la instalarea stresului şi. alături de remuneraţia modestă. indicate de către profesori: „atitudinea nesatisfăcătoare a elevilor faţă de învăţare”. prietenii). asupra echilibrului ei emoţional şi relaţiilor sociale (Russel et al. Investigarea fenomenului stresului în muncă nu este. la o patologie specifică. La fel de importantă ca şi susţinerea din partea superiorilor este atitudinea de respect a colegilor. „elevi slab motivaţi”. 1981. la rîndul ei. 1981). în rezolvarea situaţiilor de stres. În cîmpul educaţional însă. 1987).

lipsa de comunicare. O importanţă mai puţin semnificativă o au aşa factori cum ar fi cei de pe poziţia 4: sarcini de muncă repetitive. neplanificate. relaţii frustrante la locul de muncă (pe orizontală). Cea mai mică semnificaţie o au factori de pe poziţia 5: incertitudine în evoluţia carierei. lucru suplimentar excesiv. control şi stabilitate emoţională. stare de spirit deprimată sau veselă. program de lucru inflexibil. neconsultarea şi neimplicarea în schimbările de la locul de muncă. lipsa controlului asupra ritmului de muncă.6 0. În urma testării am obţinut următoarele date: Evaluare a) b) c) d) e) f) Stare bună Stare satisfăcătoare Zona de stres Zona de distres Distres semnificativ Distres sever Scoruri 81-100 71-80 56-70 41-55 26-40 0-25 Cadre didactice 5% 9% 55% 22% 7% 2% 0. sarcini de muncă supraîncărcate. ritm de muncă inadecvat stilului. satisfacţie şi interes faţă de propria viaţă. a colegilor sau părinţilor. nivel de energie.5 0. izolare socială în colectivul de muncă. Aplicînd un test complex pentru determinarea intensităţii stresului am recurs la următorii parametri: grija de propria sănătate.2 0. modificarea statutului în cadrul şcolii (avansare în post sau invers). insuficienţa programelor de instruire (stagii de perfecţionare etc. lipsa controlului asupra propriei munci. E de menţionat faptul că nici un pedagog nu s-a plîns de sarcini de muncă subîncărcate.3 0. diferite tipuri de hărţuire (agresivitate verbală. riscuri sporite de îmbolnăviri la locul de muncă. conflicte interpersonale (pe verticală). hărţuire sexuală). lipsa unor obiective clare. precum şi lipsa recunoaşterii meritelor din partea direcţiei.1 0 cadre didactice evaluare a b c d e f 55 . slaba comunicare şi lipsa de informare în cadrul şcolii. relaxare sau încordare /anxietate.4 0. conflicte interpersonale (pe orizontală). relaţii slabe cu direcţia şcolii.Poziţia 1 Agenţi stresori cu referinţă la stilul de conducere din instituţia de învăţămînt Poziţia 2 Agenţi stresori cu referinţă la programul de lucru în cadrul instituţiei de învăţămînt Poziţia 3 Agenţi stresori cu referinţă la decizie şi control în cadrul şcolii Poziţia 4 Agenţi stresori cu referinţă la proiectarea locului de muncă Poziţia 5 Agenţi stresori cu referinţă la carieră Agenţii stresori de pe prima poziţie referitori la stilul de conducere din instituţia de învăţămînt se manifestă prin: lipsa susţinerii din partea direcţiei şcolii. relaţii frustrante la locul de munca (pe verticală). nivel exagerat de responsabilitate la locul de muncă. Poziţia a 3 este ocupată de următorii factori: slabă participare la luarea deciziilor în colectiv. apariţia imprevizibilă a unei suprasolicitări în cadrul instituţiei. frustrări neînsemnate în dezvoltarea carierei.). Pe poziţia 2 se evidenţiază aşa factori cum ar fi: ore de lucru suplimentare. lipsa de competenţă.

libertatea. S. Bălţi: Presa universitară bălţeană. Bălţi.). dar suportă şi confruntări cu comportamentele persoanelor de la serviciu şi din familie. palme transpirate. farmecul personal. tulburări ale somnului. 2008. doctor habilitat în psihologie. Menţionă m că la etapa actuală în incinta Universităţii de Stat „A. stări de anxietate. tot mai mulţi autori menţionează un factor important. iritabilitate. pedagogii acuză: diminuarea puterilor fizice. În cadrul profesional sînt necesare independenţa.Ş. Briceag (coord. deschis în baza Proiectului „Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional” (2007-2008) susţinut de Academia de Ştiinţe a Moldovei. int. 2007. Stresul în mediul didactic (Remedii de profilaxie. Nu trebuie să uită m şi de faptul că în instituţiile de învăţămînt activează cu preponderenţă femei. gură uscată. diaree. CARACTERISTICA REGLĂRII VOLITIVE LA COPIII CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ Nicolae Bucun. care contribuie. I. exagerarea consumului de tutun. Laboratorul acordă asistenţă psihologică cadrelor didactice în vederea profilaxiei. Devine clar că în situaţii de stres cronic angajatul are nevoie de intervenţia specialistului în domeniul gestionării stresului. Materialele Conf. 56 . plîns fără motiv. Rolul femeii . Bălţi. lapsus. confort psihic diminuat. 2. care au familie şi copii. şt. scăderea capacităţii intuitive. În baza interviului clinic realizat am constatat că un pedagog stresat manifestă următoarele acuze: Simptome fizice: tensiune musculară. depresie. uneori fermitatea.pedagog acoperă simultan mai multe arii ale vieţii personale şi profesionale. însă.În baza datelor obţinute putem contura un model de profil psihologic al unui pedagog stresat. Unii cercetători sînt de pă rere că femeile se refugiază în faţa stresului prin două moduri: pe de o parte. diminuarea considerabilă a capacităţilor de învingere a obstacolelor. S. 19 decembrie 2008. Stresul ocupaţional: perspective teoretico-praxiologice. incapacitate de concentrare. În familie. Briceag (coord. vertij. o gamă largă de performanţe fiziologice negative. Simptome psihice: anxietate. 2009. medicamente. sentimentul de nerealizare în viaţă. 3. sentiment de insecuritate. greaţă. care devin surse generatoare de stres. prin nevoia de a căuta şi de a obţine suport social. senzaţie de tensiune psihică. este solicitată sensibilitatea şi căldura. comportamente care se pot suprapune şi interfera. în mare măsură. Referinţe bibliografice 1. la accentuarea stării de stres. development of volitional adjustment. diminuarea perspicacităţii şi. pe de altă parte. disconfort psihic general. gestionării stresului ocupaţional. palpitaţii.la serviciu şi acasă (această încărcare fiind accentuată de criza de timp). Femeia angajată în serviciu nu numai că duce o sarcină dublă de muncă . În ultimul timp. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional: suport teoretico-aplicativ pentru psihologi/cadre didactice. femeile au tendinţa de a-şi proteja excesiv copiii şi de a găsi sprijin în prietenele lor. UPS „Ion Creangă” Abstract. Briceag S.Russo” din Bălţi activează un Laborator de Stres-control. prin atenţia şi grija acordate copiilor şi. doctorandă. alcool. deteriorarea fondului emotiv. Din cauza stresului. Acest factor este contradicţia dintre rolurile casnice şi cele profesionale şi se întîlneşte mai frecvent la femeile angajate. Victoria Maximciuc. Chişinău: Univers Pedagogic. Consecinţa contradicţiei menţionate conduce la nivelul sporit de stres al femeilor în raport cu bărbaţii. agitaţie. dificultatea de a lua decizii. De regulă. In this work are present the particularity development of regulation volition of children with mental development restrain and talks about the development program devoted of emotionalvolitional adjustment. gestionare şi control). în sfîrşit. profesor universitar. Modificări comportamentale: apetit alimentar modificat (anorexie sau bulimie nervoasă). scăderea considerabilă a dispoziţiei (după numai 4 luni de la începutul anului şcolar). "Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional". senzaţii de neîncredere.).E. sentiment de culpă.

Cercetările realizate în diferite ţări (Певзнер М. lipsesc programe psihopedagogice de dezvoltare a reglajului volitiv. care aveau vîrsta cuprinsă între 6 şi 7 ani: preşcolari de 6 ani din grupele preşcolare ale gimnaziului-internat pentru copiii orfani şi ră măşi fără îngrijirea părinţelor din or.И.. 1971)... În cercetare a fost antrenat un eşantion de 99 de copii preşcolari şi şcolari mici format din două loturi experimentale: primul lot experimental . Рейдибойм M. al doilea lot experimental . un şir de probleme rămîn insuficient abordate. Una dintre aceste probleme este starea reglajului volitiv la aceşti copii. Eşantionul a fost format după principiul retenţie şi normalitate în dezvoltarea psihică. p<0. capabile să valorifice: posibilităţile de angajare a tuturor structurilor şi componentelor psihologice ale reglării volitive şi să decşanşeze interacţiunea emoţional-volitivă.05. Ungureanu D.voinţă s-au aplicat tehnicile „Problema nerezolvabilă”. reglajului volitiv sînt episodice.17 copii cu RDP psihogenă. de încer..44 de preşcolari şi şcolari mici cu DN: 25 de copii din grădiniţa nr..50 1718. Pentru validarea datelor experimentale s-au aplicat teste statistice de comparare a datelor: testul Mann-Whithey U şi testul Wilcoxon W. elevi mici din clasele primare ale instituţiei sus numite . Марковская И.604 0. 1997. Semnificaţia diferenţelor interacţiunii emoţiilor şi voinţei la copiii cu RDP şi DN Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P Nivel 728. Însă contribuţiile cercetărilor în ceea ce priveşte domeniul dezvoltării. Nematurizarea interconexiunii emoţii-voinţă are un impact negativ asupra sferei cognive şi a personalităţii în ansamblu. 728. 1973. 1977.000 nr. 1972. Administrarea testelor prezentate ne-a permis să caracteriză m procesul de dezvoltare a reglării volitive la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică prin aprecierea respectării regulii şi exemplului.604 0.000 În urma prelucrării rezultatelor obţinute se atestă diferenţe statistic-semnificative dintre copiii cu DN şi cei cu RDP la următorii parametri: nivel.. Wender P. Ciobanu A. Străşeni . Străchinaru I. ceea ce ar contribui la diminuarea eşecului şcoloar. 1972. după „Da” şi „Nu”. a fost înaintat scopul investigaţiei care constă în cercetarea particularităţilor psihologice ale componentelor structurale ale reglării volitive la copiii cu RDP şi elaborarea modelului psihopedagogic de eficientizare a procesului de dezvoltare a acestora. 7 copii cu RDP cerebrogenă. sînt determinate unele particularităţi ale sferei volitive la copiii cu RDP. Sibirschi” din municipiu. se constată stabilitatea emoţională cu maturizarea calităţilor volitive în activitatea intelectual.50 1718. comparativ cu copiii cu RDP. 1982.. numărul de încercări. La copiii cu DN.. Лебединский В. 1999.18 copii cu RDP psihogenă. 1982.50 -3.604 0.Ф. Olărescu V.55 de copii cu RDP.С. Mocreac T.С.A. dar nu este stabilită legătura dintre nivelul de dezvoltare al reglajului volitiv şi interconexiunea emoţii .000.. p=0. Tabelul 1. stabilitatea emoţională z=-3.Deşi realizările în domeniul psihologiei copiilor cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP) sînt multidimensionale şi oferă noi condiţii de explorare a potenţialului acestora.50 -3. 1972. Întîrzierea în dezvoltare nu permite în măsură cuvenită ca emoţiile să se includă în dezvoltarea voinţei şi în formarea funcţiei reglării volitive de a schimba conştient a gradul includerii emoţiilor. Лебединская К. Straus A. Ţinînd cont de actualitatea subiectului. precum şi în Republica Moldova (Bucun N.50 -3.50 1718. 8 din municipiul Chişinău şi 19 elevi mici de 7 ani din Liceul-teoretic “K.604 0..000 stab. lipsa tehnologiilor de dezvoltare a reglării volitive necesită forme noi de activitate şi orientează investigaţiile psihopedagogice spre folosirea metodelor şi tehnologiilor dezvoltativ-corecţionale.В.000 cauza ins.. 728.50 -3. 13 copii cu RDP cerebrogenă.voinţă....50 1718. În prezent. Reţinerea în dezvoltarea reglării volitive la copiii cu RDP cerebrogen şi psihogen denotă nematurizatea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă. 1972. 2003) au stabilit unele particularităţi specifice: în dezvoltarea sferei volitive la copiii cu RDP şi au permis elaborarea acţiunilor psihopedagogice adecvate pentru apropierea de standardul de dezvoltare normală a acestei sfere. 1994. emoţ. situaţie prezentată în tabelul 1.604. 1985. Pentru evaluarea maturizării reglării volitive şi interconexiunii emoţii . Жаренкова Г. oferind doar soluţii pentru crearea condiţiilor de valorificare a potenţialului copiilor cu RDP şi nu includ metodologii complexe de dezvoltare a acestei formaţiuni psihice. cauza insuccesului. 728. În urma cercetării procesului reglării volitive prin respectarea regulii au fost stabilite următoarele (Tabelul 2): diferenţe statistic – semnificative s-au constatat la parametrii „date corecte” şi „procent”: Z=- 57 . 1998. 1998. Numărul impunător de copii cu RDP în Republica Moldova din totalul de copii din clasele primare.

La copiii cu DN. 58 . Tabelul 3.05. dezvoltarea reglării proceselor psihice (dezvoltarea atenţiei voluntare).05.00 -3. Diagnosticarea şi diferenţierea copiilor cu diferite forme de reţinere în dezvoltarea psihică. 3.696 Reţinerea în dezvoltarea reglării volitive la copiii cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă denotă nematurizarea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă. Conform rezultatelor obţinute. 2005. învingînd barierele interioare şi exterioare în mod conştient. 1999.05.696 Procent 328. Referinţe bibliografice Bucun N.725. Olărescu V. remarcăm creşterea reglării volitive a activităţii la copiii din grupul experimental. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării reglării volitive dintre copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P Corecte 328.391 0.001 corecte 1. regula nu se transformă într-un motiv cu sens personal orientat spre activitate.059 0. În urma cercetării putem concluziona că copiii cu RDP au reţinere în dezvoltarea reglării volitive şi se caracterizează prin nematuritatea legăturilor dintre emoţii şi voinţă.001 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 1. Chişinău: Tipografia „Elena”–V. P=0. nu apare atragerea emoţională a regulii.relaxarea.00 56. dezvoltarea capacităţii de respectare a regulii. psihologice. În: Standardele şi calitatea în învăţămîntul continuu. Tabelul 2.391 0. deoarece la ambele forme de RDP se observă nematurizarea reglării volitive cauzată de diferiţi factori (psihosociali şi organici) (tabelul 2).059 0. Reţinere în dezvoltare psihică.00 -3. Evaluarea modelului psihopedagogic elaborat de noi s-a efectuat prin aplicarea testului „Da” şi „Nu”. în şt. formarea capacităţii de trecere prin dificultăţi. Teorie-practica-terapie.391.001 1. Chişinău. are loc maturizarea normală a reglării volitive. La copiii cu RDP psihogenă se estimează diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri „date corecte” şi „procente”: Z=-5. 2.50 154. tezei de dr.001.4. P<0. Copiii cu RDP nu întotdeauna respectau regulile.000.696. Chişină u. 1. Modelul psihopedagogic elaborat a inclus următoarele etape: dezvoltarea atragerii emoţionale a regulii.725 0.001. nivelul scăzut al reglării volitive) ne-au permis să relevă m particularităţile individual-tipologice ale reglării volitive şi să propunem un model psihopedagogic de dezvoltare a reglării volitive la această categorie de copii.05. P=0. P<0.50 -5.50 -0. Suport de curs.00 56. P=0.059. comparativ cu copiii cu RDP. Ciobanu A. Nu am constatat diferenţe statistice semnificative la următorii parametri „date corecte” şi „procente”: Z=-0.50 538. Autoref. Semnificaţia diferenţelor dintre grupurile experimental şi cel de control RDP cerebrogenă Corecte procent RDP psihogenă procent 1.. P=0.001 La copiii cu RDP cerebrogenă se constată diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: „date corecte” şi „procente”: Z=-3.50 -5.I.725 0. P<0. Copiii cu DN respectau mai frecvent regulile în activitate. 2003. Rezultatele confirmă faptul că copiii din grupurile experimentale au îndeplinit lejer proba. Emoţiile nu se includ în dezvoltarea spontaneităţii şi a voinţei.50 -0. Indicatorii de calitate în învăţămînt. Rezultatele acestui studiu (nematurizarea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă şi invers. deoarece nu le înţelegeau sau aşteptau să le fie demonstrată acţiunea de mai multe ori.247. dezvoltarea controlului acţiunii.50 154.50 538. În tabelul 3 prezentă m rezultatele analizei comparative a grupurilor experimental şi de control la copiii cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă. P>0.

№ 4. Centrul de audiologie. În: Дефектология. The hearing deterioration determines major difficulties in both the assimilation of language and the realization of own psychical activity. Coţaga”. Материалы клинико-катамнестического изучения лиц с задержкой психического развития. Popa (1997). · Vocabular pasiv la – 7 copii / 54% (înţeleg vorbirea adresată. T. spitalul „Em. № 10. 5. inversiuni. 1973. 1998. limbajului. Cosmuta. cercetător ştiinţific. M. omitere. dar nu este formată vorbirea orală). Действия детей с задержкой психического развития по образцу и словесной инструкции. ei promovează o activitate psihică cu o anumită specificitate determinată de gradul de exersare a limbajului. · Formează propoziţii logice din două-trei cuvinte . comunicării verbale pentru acest contingent de copii. стр. · Vocabular activ – 6 copii / 46% (este formată vorbirea orală). 6.Ş. poate avea consecinţe grave. V. În: Журнал неврологии и психиатрии им. realizat la Centrul de Reabilitare a copiilor surzi şi din alte grupuri de risc. care au demonstrat că în urma aplicării MVT pentru reabilitarea copiilor deficienţi auditiv. iar în sistemul comunicaţional locul principal îl ocupă limbajul mimico-jesticular. Scopul a constat în adaptarea conform normelor fonetice a limbii româ ne.E. Studiul efectuat denotă complexitatea fenomenului luat în discuţie şi reflectă influenţa corecţionalrecuperatorie a metodei verbo-tonale (MVT) la dezvoltarea cît mai timpurie a auzului.). · Percep materialul cunoscut la urechea goală (1–2 m) – 8 copii 61%. · Percep materialul la aparatul „Verboton” – 13 copii / 100%. Au fost analizate unele rezultatele obţinute de către specialişti din diferite ţări: I.4. surdopedagog. prin urmare. I.С. 59 . Băcaru (1983). În continuare sînt determinate rezultatele obţinute cu ajutorul MVT. Рудченко (). A. ajută la formarea competenţelor de comunicare verbală a copilului protezat şi corectarea tulburărilor de vorbire (sunete afectate. Е. · Percep vorbirea prin aparatele auditiv-individuale – 8 copii / 61%.Г. ROLUL ACTIVITĂŢILOR VERBO-TONALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI DEFICIENT AUDITIV Emilia Furdui. înţeleg fraza uzuală fără labiolectură. С. For the success of the recovery of hearing deficiencies from the used methodological complex we point out the verbal-tonal method. G. Шереметьева (2005). Veronica Căpătici. Chişinău Abstract. cu deficienţă auditivă în diferite grade de complexitate. 29-35. Рейдибойм М. în a patra etapă a studiului nostru. Toţi copiii sînt protezaţi biauricular (ambele urechi) cu aparate auditive individuale. Ungureanu D. 1534-1538. după aplicarea MVT. Caraman (1983). Boulogne ş. В. a competenţelor de comunicare verbală la copiii deficienţi auditiv prin MVT. Căpătici (2007). I. стр. Stănică. Корсакова. · Înţeleg propoziţii simple şi dezvoltate – 6 copii / 46%. P. Cea mai multiplă şi variată informaţie despre mediul înconjurător neauzitorii o obţin vizual. Guberina (1988).. Alţi 85% din copiii cu deficienţe auditive pînă la 4 ani.И.a. s-a constatat că: · S-au format abilităţi de emitere şi percepţie a vocii naturale la – 13 copii / 100%. În cercetare au fost antrenaţi 13 copii cu vîrsta cuprinsă între 3-7 ani. 1972. circa 90 % din copii continuă să înveţe în condiţii obişnuite. Жаренкова Г. se poate realiza recuperarea lor şcolară. iar 11% dintre ei îşi fac studiile în colegii şi şcoli profesionale. Activităţile verbo-tonale permit copiilor cu deficienţe de auz să vorbească şi să perceapă vorbirea în acelaşi timp. În urma antrenamentului auditiv prin MVT. Copiii cu dificultăţi de învaţare. Activitatea senzorială a copiilor deficienţi auditiv evidenţiază un caracter limitat al legăturii lor cu mediul înconjurător. Dacă ei sînt educaţi de la o vîrstă mică în colective dotate cu aparatură specială şi supuşi exerciţiilor de educare a auzului şi a vorbirii.8copii / 61%. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Comunicarea este redusă şi. Plasarea unui copil cu handicap auditiv într-un mediu şcolar obişnuit fără a lua unele măsuri speciale. substituiri de sunete etc.

доктор. изменил первоначальные цели своего поведения. «которое основано на безоговорочном принятии обращения с другим человеком как с бездушной вещью. 1988. it is indulging the weaknesses of human or pressure on them. Для современной психологической науки все более актуальным становится изучение такой стратегии поведения. cît şi ale părinţilor sînt eficiente semnificativ pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului deficient auditiv. Загреб: СУВАГ. cu aparate auditive. În: Шереметьева Е. основанной на соперничестве. 3. психологический анализ понимания ситуации манипулятивного поведения определяется во многом поиском ответов на вопрос о том. наделяют ее подчас противоречивыми качествами. Psihologia deficienţilor de auz.6 copii / 46%. Таким образом.· Susţin un dialog scurt . прибегающего к манипулятивному поведению. основные тенденции поведения и социально-психологические установки. Главные 60 . Манипулятивный подход . Ритмическая организация речи ребенка третьего года жизни: норма и девиация. какими чертами характера обладают испытуемые. a higher level of hostility and dominance. 2007. but below the level of self governance. şi de utilizare profesionistă a MVT atît din partea profesorului.В. запугивание [6]. соревновании. «Макиавеллизм обычно определяется.a kind of psychological impact. едва уловимыми или нефизически агрессивными способами. Макиавеллизм рассматривается как личностная характеристика и как набор поведенческих стратегий. Как личностная черта. Современное рыночное общество характеризуется отсутствием стабильности и наличием высокой конкуренции. одобряющие макиавеллистский образ мыслей и поступки человека. как манипуляция. ОБРАЗ Я КАК ФАКТОР. Кишиневский государственный университет Abstract. превращение его в объект манипуляций» [1]. 2. Верботональный метод реабилитации лиц с проблемами в коммуникации. Т. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СКЛОННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К МАНИПУЛЯТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ Людмила Анцибор. Căpătici V. такими. Современные технологии диагностики. обман. Chişinău: Epigraf. как лесть. 4. Copiii cu deficienţe de auz. подкуп. Шереметьева Е. Москва: МПГУ. Губеринa P. когда субъект скрывает свои подлинные намерения. Ghid pentru pedagogi din şcolile generale. В связи с этим особый интерес представляют психологические особенности. Речь идет о таких случаях. Referinţe bibliografice Anca M. в частности. профилактики и коррекции нарушении развития. 1. Manipulation . В психологических исследованиях показано. что в коммуникативных ситуациях наличие манипулятивной направленности хотя бы у одного из партнеров по общению препятствует возникновению взаимопонимания между ними [2]. Макиавеллизмом западные психологи называют склонность человека манипулировать другими людьми в межличностных отношениях. 2001. конференциар. The results indicate that makiavellist strives to achieve a higher status in the system of interpersonal relationships. Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană. вместе с тем с помощью ложных отвлекающих маневров добивается того. сам того не осознавая. чтобы партнер. с высоким уровнем макиавеллизма в структуре характера.важный элемент многих культурных традиций и важная составляющая профессиональной культуры в самых разных областях деятельности. как склонность человека в ситуациях межличностного общения манипулировать другими тонкими. To resist manipulation is possible if people will seek to address these weaknesses in the structure of his character. că o protezare corectă. склонной к манипуляции в межличностном взаимодействии. · Îşi exprimă verbal dorinţele – 8 copii /61% De menţionat. а также уровень осознания и сформированности образа Я личности. 2. as they marked propensity to fight. 2005. which leads to the hidden excitation of another person's intentions do not coincide with its actual existing desires. он отражает желание и намерение человека манипулировать другими людьми. Изменения в социально-экономических условиях жизни выдвигают новые жесткие требования к успешной личности.В.

по сравнению с немакиавеллистом (ориентационная анкета Б. для них манипуляция – не только естественный.проанализировать структурные компоненты образа Я. 61 . однако. что при высоком уровне макиавеллизма выше уровень общительности (r=0. необходимой для эффективного манипулирования линии поведения. не видит в них ничего предосудительного. чем немакиавеллисту. позволяет им добиваться желаемого результата. люди с высоким уровнем макиавеллизма проявляют безразличное отношение к другим.0. Ему также в меньшей степени.05) и доминантности в межличностных отношениях (r=0.01) и при низком уровне доброжелательности (вектор G r= -0. p>0. что макиавеллист манипулирует всегда осознанно и исключительно ради собственной выгоды. что они смелы. на фоне которого. респонденты с высокими показателями по Мак-фактору характеризуются как более эгоистичные и амбициозные личности (r=0. поэтому Mак-личность более коммуникабельна и убедительна независимо от того. Как правило. у него менее выражена заинтересованность в решении деловых проблем и выполнении работы как можно лучше.309. p>0. которое полезно для достижения общей цели. Коэффициент корреляции между Мак-фактором и «направленностью личности на дело» указывает на слабую отрицательную взаимосвязь (r=-0.486. за которое человек не несет ответственность. Однако это устремление происходит на фоне высокого индекса доминантности (коэффициент корреляции вектора V с Мак-фактором r=0. p>0. как правило. Как показали исследования. сила воли у них проявляется через власть как потенциал влияния и ориентирует на общение. Ему также в меньшей степени.121). полученные результаты («Опросник самоотношения» Пантелеева и Столина) указывают на то. а скорее относится к ним с одобрением.121). существует некая тенденция к внутренне недифференцированному чувству «за» и «против» самого себя. Проведенное исследование показало. В то же время следует отметить. как эгоизм.486. и у неё чаще. Цель исследования . Исследование («Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере») показало. вплоть до императивной потребности командовать другими. способность отстаивать в интересах дела собственное мнение. Чем выше уровень макиавеллизма. у него более высокий показатель по фактору «тенденция к борьбе» (Q – Сортировка) (r=0.это убеждение в том. но и наиболее эффективный способ взаимодействия. что «макиавеллист» в меньшей степени по сравнению с немакиавеллистом направлен на решение проблемы. что проявление макиавеллизма зависит от преобладания в структуре личности таких свойств личности. Кроме того. предметно ориентированы: в социальных взаимодействиях они более целеустремленны. Басса «Направленность личности). она переоценивает собственные возможности.112). в меньшей степени. И уж. на достижение цели. Коэффициент корреляции между Мак-фактором и «направленностью личности на дело» указывает на слабую отрицательную взаимосвязь (r = . прежде всего.294. отмечена склонность к борьбе. склонной к манипулятивному поведению. которыми действует. видимо. проявляя высокие способности в выборе. что Мак-личность нетерпима к критике. конкурентоспособны и направлены.130). тенденции поведения и направленность личности. конечно же. а не на взаимодействие с партнерами [7]. говорит ли она собеседнику правду или лжет. Стефансона) показала. p>0. чем немакиавеллисту. умны и настойчивы. Полученные результаты свидетельствуют о том. Макиавеллист. чем у личности с низкими показателями по Мак-шкале отмечен дидактический стиль высказываний. ДМО Лири) свидетельствуют о том. Так как конкретные навыки и умения манипуляции построены на понимании психологии партнера. при этом он замечает слабые места других людей и успешно пользуются этим. направленность на себя в ущерб направленности на дело.05).01). что при общении с другими можно и нужно ими манипулировать. свойственна. направлен на решение проблемы. Диагностика основных тенденций поведения в реальной группе и представлений о себе («Q – сортировка» В. отличаются циничным взглядом на людей. в свою очередь. он не испытывает чувства вины за те способы. Важно подчеркнуть. что макиавеллист активно участвует в групповой жизни и стремится добиться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. p>0. В общении макиавеллисты. он в меньшей степени ориентирован на деловое сотрудничество.психологические составляющие макиавеллизма как черты личности .140). также у них отмечен более высокий уровень проявления враждебности (r=0. способность отстаивать в интересах дела собственное мнение. свойственна. Макиавелист обладает выраженной способностью к сокрытию негативных характеристик своей личности. Это последнее. Они могут умело “подтасовать” информацию о себе и сформировать ложное впечатление.05). е.294. Коэффициент корреляции Мак-фактора с октантом I (r=0. Полученные результаты тестирования (шкала МАК-4. он в меньшей степени ориентирован на деловое сотрудничество. у него менее выражена заинтересованность в решении деловых проблем. что. которое полезно для достижения общей цели. т.

пусть даже с некоторыми недостатками.423.281. r= -0. наложение понятий. одобряют свои планы и желания. но при этом оказывается менее последовательной в своих суждениях. недовольством другими и подозрительностью. Полученные результаты также свидетельствуют о том.тем ниже уровень самоуважения (SI r=-0.148). однако ответ на данный вопрос требует дальнейших исследований. Возможно. Как известно. он заменяет реальность моделью. у него более высокий показатель по фактору тенденция к «борьбе» (r=0. имеющегося у каждого человека.117). ДМО. что чем выше уровень макиавеллизма.01). что не всегда последователен и на самом деле может контролировать (S4. присущего макиавеллисту. термин «самосложность» и «самопростата» Я-концепции определяет не только разномерность организованного знания о себе. Видимо. r= -0.01). чем ниже уровень макиавеллизма. организации его компонентов.134) и неудовлетворенности собой (S7. макиавеллист не испытывает чувство вины по поводу своего манипулятивного поведения.117). т. Данные исследования показали. однако при этом у личности с высокими показателями по Макфактору наблюдается некая тенденция к усилению самообвинения. p>0. Э. p>0. Более низкие показатели по данному фактору свидетельствуют о подвластности «образа-Я» влиянию обстоятельств. что его характер и деятельность не всегда способны вызвать в других уважение. морально-этических ценностей имеет некую не вполне определенную направленность (зависимость r=-0. она все же проявляет склонность к компромиссным решениям.486. но эта модель по-своему логична и даже респектабельна.423. Внутренняя и внешняя несогласованность стремления индивида к принятию групповых стандартов и социальных. но не всегда понимает свои истинные побуждения. что аутизм «отнюдь не пренебрегает понятиями и связями. макиавеллист стремится добиться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. Возможно. тем ниже уровень саморуководства (S3 r=-0. Мак-личность стремится добиваться более высокого социального-психологического статуса. размытом фокусе «Я-концепции» и об отсутствии тенденции поиска причины поступков и результатов деятельности в себе самом. что в общении он отдает предпочтение именно тактике манипулирования другим человеком. Итак. Блейлер утверждал. они в большей степени связаны с ожиданием противоположных чувств по отношению к себе от другого и у него есть некие сомнения в способности вызывать уважение к себе (SII. В то время как Мак-личность менее всего стремится сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах. эта несогласованность зависимости-независимости указывает на некую «маску». неспособности человека противостоять судьбе.05) личности. что существует достоверная разница по шкале независимость. Сегодня психологи все чаще обращаются к анализу не только содержания знания. Таким образом. симпатию и одобрение. скрывающую истинное лицо человека. что на фоне высокой тенденции к борьбе проявляется некая тенденция к проявлению чувства зависимости.е. но и его структуры.133. несмотря на то. Полученные результаты указывают на то. описывающих разные стороны «Я». вплоть до самовозвышения. p>0. какие есть. который перерастает в крайне обидчивый и недоверчивый модус отношения к окружающим с выраженной склонностью к критицизму. но он пользуется ими лишь постольку. Построение этих «аутистических» моделей облегчается тем. полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: · существуют определенные личностные параметры (на уровне общесистемных свойств). общительность и тенденция к борьбе. степень выраженности которых определяют психологические составляющие макиавеллизма. p>0. r=0. Макиавеллисту более свойственен недоверчиво-скептический стиль межличностного поведения (октант II. которое комбинирует созданные воображением образы путем «отщепления» неприятной части и заменой её «под ковер». нарушение этой последовательности обусловлено преобладанием аутистического мышления над реалистическим. но и меру пересечения. а это легче реализовать посредством принятия групповых стандартов и ценностей. В данном случае. «безусловно» принимают себя такими. что интерес к собственному внутреннему миру личности макиавеллиста не пропадает (SIV. Однако это устремление происходит на фоне низкой саморегуляции личности.281) свою жизнь. тем более человек стремится и проявляет свою независимость от групповых стандартов (r=-0. Например. r=0.01). r= -0. которые его толкают к тому. Также где-то в глубине души он чувствует. 62 .122). это обусловлено большей неоднородностью и противоречивостью сущности человеческого «Я». независимость r=-0. Возможно. При этом они испытывают ощущение ценности собственной личности. что у них снижено чувство вины и более выражено чувство собственного превосходства над окружающими. которые даны опытом. макиавеллист осознает некую аморальность своего поведения. поскольку они не противоречат его цели » [3]. Данный аспект самоотношения личности эмоционально и содержательно отражает то.

2009. 8. но при этом не удовлетворена собой. Issue 4. б) направленность «на себя» в ущерб направленности на дело. 2-е. могут «иметь большое значение для развития потенциальных возможностей личности как сильного и целостного человеческого существа. Добреньков. которое проявляется посредством более высокого уровня враждебности и доминантности.. 2-ое изд. В. 135. не стремится отстаивать собственное мнение на пути к достижению общей цели. Din acest motiv prizonizarea trebuie analizată din punct de vedere cantitativ şi calitativ: a) Din punct de vedere cantitativ privările de liberate se întind pe perioade mai mari sau mai mici. Ценностно-смысловые детерминанты межличностного взаимопонимания. Библиография Знаков В. не принося манипулятору никакого результата и вынуждая его вообще отказаться от этих влияний. что может вызывать уважение к себе. после чего манипулятивное влияние окажется просто бессмысленным.И. Выполненная работа укрепила нашу позицию в том. 1978.: «Прогресс». 63 . Самоанализ. Фромм Э. СПб. Изд. в) образ-Я Мак-личности характеризуется неравномерностью и несогласованностью внешней и внутренней направленности в процессе принятия морально-этических ценностей. такая личность переоценивает собственные возможности и обладает чувством собственного превосходства над окружающими. Психология женщины. 1. М.В. Москва: Владос. в общении избегает ответственности./ Общ. и посл. lector. сила воли проявляется через власть. p. с англ. Хорни К. у нее ниже уровень саморуководства.: Питер.J. Scandell D.: Изд-во «Институт психологии РАН». М.А. Фромму) и стремиться к «бытийной» направленности. нетерпима к критике. 5. Is Self-Reflectiveness an Unhealthy Aspect of Private Self-Consciousness //The Journal of Psichology. Pentru a putea evita aceste efecte nefaste ale penitenciarizării trebuie sa cunoaştem problematica psiho-socială a privării de libertate şi specificul recuperării delincventului minor aflat în custoidie. и она сомневается в том. It assesses all specific feelings of detainees during their adaptation to the detention regime and their impact on juvenile delinquent personality.Г. 7. 4. 451-461. Vol. чтобы избегать в отношении к Другому направленности «на обладание» (по Э. Новые пути в психоанализе. 3.· к числу таких параметров относятся: а) стремление добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 6. что направленность на людей является более «выгодной» стратегией поведения. IMPACTUL PRIVĂRII DE LIBERTATE ASUPRA PERSONALITĂŢII DELINCVENTULUI MINOR Nicoletta Canţer. 1979. Осознание человеком своего внутреннего мира способствует тому. 1990. как потенциал влияния. Кара-Мурза C. что осознание своего внутреннего мира. доп. преобладающий стиль высказываний .: Академический Проект. М. · самым практичным и эффективным противодействием любым манипуляциям является устранение слабых мест в структуре характера человека. ред. внимание к своим мыслям и чувствам у нормальных людей способствует адекватной адаптации к социальной действительности [8]. Власть манипуляции. Желтонова Ю. 2. Russo”. Bălţi Abstract.дидактический. 2002. Ames Kidd. осознание того. Domelsmith Dietch. Попытки конструктивного самоанализа. свободного от калечащих внутренних» [5] и внешних форм принуждения. Universitatea de Stat „A. Психология понимания: Проблемы и перспективы. Иметь или быть? Пер. The realized study contains theoretical applicative references regarding the psychological problematic of liberty deprivation and social recovery of juvenile delinquents. Privarea de libertate la vîrsta adolescentină dăunează semnificativ delincventului minor presonalitatea caruia deja nu este armonică şi integră. 2005. 2004. 2001. Privarea de libertate îmbracă mai multe forme influienţînd în diferite moduri asupra personalităţii delincventului minor.

consumul de alcool. regimul autoritar. Unii devin homosexuali. el construindu-şi o lume imaginară unde încearcă să se refugieze. cadre. autoflagelări). de trai şi de comunicare. biblioteca. Factorii obiectivi: la ei se alătură şi conflictele ce apar între deţinuţi. începînd cu criza de detenţie manifestată de la închiderea în "carapacea tăcerii" pînă la comportamente agresive (sinucideri. Conduită de integrare conform căreia deţinutul se relaţionează activ cu ceilalţi deţinuţi şi cu mediul de detenţie. mediul închis şi activităţile monotone. practicarea relaţiilor homosexuale. Restrîngerea acută a libertăţii individuale. "locul de culcare". Viaţa în penitenciar nu este izolată doar numai într-o singură celulă. şi alte calităţi ale deţinuţilor minori. Unii deţinuţi minori se adaptează la condiţiile pozitive ale mediului în care trăiesc. obiceiuri specifice: subculturii carcerale. a căror lipsă este mereu resimţită. Recidiviştii criminalii. Se consideră că particularităţile vieţii de penitenciar. ci în continuă acţiune cu cei din jur (relaţii deţinut-deţinut. b)Din punct de vedere calitativ. Impactul detenţiei asupra individului se resimte în mod dramatic prin limitarea spaţiului de mişcare şi organizării timpului oricărui deţinut. Factorii subiectivi care stopează adaptarea sînt: comunicarea redusă. îi învaţă diferite tradiţii. să se abţină de lucru. de exemplu: la baie. Deţinuţii minori intră în contact şi cu lucrătorii inspectorali. izolarea deţinutului primar de comunitatea celorlalţi deţinuţi şi de viaţa din penitenciar. Privarea de libertate în sistemul detenţiei are drept consecinţe înlăturarea simbolurilor exterioare ale personalităţii prin obligativitatea purtării uniformei de deţinut. Pentru ca adaptarea deţinutul minor să decurgă cu succes este necesar de a lua în consideraţie atît factorii obiectivi. punctul sanitar. caracterizat prin rezistenţa deschisă la regimul vieţii de penitenciar. 3. precum şi caracteristicile personalităţii deţinutului primar generează următoarele tipuri de situaţii adaptive ale acestuia la regimul de detenţie: 1. În acest context gîndurile fiecăruia ramîn obsedate de ceea ce au pierdut: libertatea. respectarea acestora făcînd făcută în maneră formală astfel încît să nu atragă sancţiuni suplimentare. Urmărind o cunoaştere a fenomenelor psihice şi psihosociale ce se manifestă în locurile de detenţie se impune o tratare diferenţiată a deţinuţilor primari şi a celor recidivişti. negativismul. conturîndu-se "crize ale deprimării" ce se manifestă prin comportamente agresive îndreptate spre alţi deţinuţi. Reducerea perimetrului de mişcare a individului duce la apariţia unor "fenomene de teriorialitate". lipsa şanselor de a lucra. îi maltratează. condiţiile de existenţă nefavorabile. Comportament de consimţire prin care se înţelege conformarea pasivă a condamnatului la normele din penitenciar. lipsa de informaţii. să încalce regimul. 4. Comportament agresiv. Comportamentul defensiv (de retragere) care semnifică interiorizarea. jocuri de noroc etc.) ceea ce îl va duce la căutarea de "surogate de satisfacţii". Infractorul ajuns pentru prima dată în penitenciar este traumatizat din punct de vedere psihologic. de desfăşurarea procesului de judecată se vede dintr-o dată frustrat de lipsa ambianţei familiale obişnuite. Compensarea are loc prin consumul de droguri. Aceasta înseamnă necesitatea impusă de regulamentul instituţiei penitenciare . Împrejurările moral psihologice din celulă pot acţiona la alegerea strategiei noilor deţinuţi. Nu rar în penitenciar minorii au posibilitatea sa contacteze cu criminalii maturi. Recidivii minori se deprind întratît cu mediul de viaţă din penitenciar încît nici nu-şi dau seama că poate exista alte condiţii de viaţă. familia. Diminuarea gamei contactelor fizice. îi insultă. maturi îi învaţă pe minori să simuleze diferite boli. psihice şi psihosociale reprezintă o altă particularitate a vieţii de penitenciar. Deţinutul minor nu este o fiinţă pasivă. 2. Această formă de adaptare este vizibilă mai ales la deţinuţii condamnaţi pe termene lungi. sau autoagresie (automutilări.elaborării unor conduite noi legate de spaţiu şi de timp radical diferite de cele ale unui individ uman în libertate. persoane apropiate. tentative de suicid). La mărirea sentimentului de frustrare duce şi renunţarea forţată la o seamă de obiecte de uz personal.durata condamnărilor constituind principalul factor stresor. Acest fenomen se manifestă printr-o exagerată îndîrjire în apărarea spaţiului personal". profesionale şi imposibilitatea de a petrece timpul său liber după buna lui cuvinţă. cît şi cei subiectivi. subcultura carcerală. 64 . toate acestea fiind resimţite acut de către deţinuţii minori. privarea de libertate dă naştere unei sume complexe de frămîntări psihice şi psihosociale. De asemenea deţinutul este forţat să renunţe la cele mai multe din plăcerile pe care le-a putut oferi în viaţa liberă (de ex. să dea mărturii false la judecată. care deseori se poartă urît cu ei. Venind în locul de detenţie deja tensionat de contactul cu autorităţile judiciare. Există adaptare pozitivă şi negativă a deţinuţilor minori. Sărăcia relaţiilor împiedică individul de a-şi juca rolurile normale şi reduce puternic posibilitatea de interacţiune cu semenii. Această adaptare este pozitivă pentru că ea îl ajută pe minor să trăiască întrun mediu nou de viaţă şi-i cultivă multe obiceiuri necesare resocializării. care standardizează modul de viaţă şi anulează diferenţele individuale ducînd la depersonalizarea individului.

Evaluarea trebuie privită ca un proces complex. Persoanele care au familii şi ţin legătura cu ele mult mai optimist se uită la viitorul său. 3. . (deţinuţii aflaţi la regim strict foarte greu se adaptează la noile condiţii de viaţă). ori în afara lor.nivelului de informare a cadrelor didactice privitor la evaluarea copiilor cu CES în şcoala generală.В. de vîrsta deţinutului (cu cît este mai tînăr criminalul cu atît este mai mult influienţabil). Adaptarea depinde şi de studiile deţinuţilor. Юридическая психология. 1996. Sub acest aspect S. Apartenenţa la un tip sau altul trebuie să fie la baza proiectării demersurilor reeducative. În general. precum şi eficienţa metodei de predare-învăţare folosite. Чуфаровский Ю. nivelul.SEMN DE ÎNTREBARE PENTRU MULŢI PROFESORI. incidentele debilizante ale unei întemniţări totale asupra personalităţii umane. A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de însuşire au fost atinse. putînd fi convertiţi cu tact pedagogic respectiv. Cei chemaţi să se ocupe de prevenţia crimelor şi de tratamentul delicvenţilor minori se află în faţa unei dileme "tratamentul delicvenţilor în închisori sau fără închisori. restul deţinuţilor (prosociali.Ş. tipul de crimă comisă (de exemplu: deţinuţii care au fost judecaţi pentru crime în favoarea lor se străduie să ducă o viaţă dublă. Основы пенитенциарной психологии. dinamic. 2." Problemele pe care le pun penitenciarele supraaglomerate. Cu cît sînt ele mai superioare cu atît mai greu se depăşeşte perioada primară de privaţiune. EVALUAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE . ca valoarea. asociale. antisociale. condiţiile nefavorabile de trai. Bucureşti. The article reflects the opinion of teaching staff regarding the assessment of pupils with SEN in the school with inclusive practices. Учебное пособие. unui cămin. Ушатиков А. Abstract.. În momente critice sînt mai încrezute în sine. Mitrofan N. Рязань. 1997. integrat al întregului proces de învăţămînt. continuu. Harbordt a putut identifica în rîndurile deţinuţilor minori: tipuri de personalitate prosociale. interpretarea de date. inducînd în eroare colaboratorii). ştiut fiind că numai formele extreme ale timpului asocial şi antisocial ce pot considera foarte greu reeducabile. de durata detenţiei (deţinuţii judecaţi pe un termen mai îndelungat cît şi cei judecaţi pentru prima dată resimt mai acut influienţele nefaste ale detenţiei şi procesul adaptării decurge foarte greu. Referinţe bibliografice Florian G. Angela Cucer. gradul de adaptabilitate socială a deţinutului minor. Obiectivele preconizate vizau determinarea: . oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. În acest articol ne-am propus prezentarea unor sinteze în urma aplicării chestionarului referitor la opinia cadrelor didactice asupra evaluării cunoştinţelor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale ce-şi fac studiile în şcoala de cultură generală. depinde în mare măsură şi de regimul de penitenciar. 1. lipsa banilor. pseudosociali). I. de cunoaştere şi estimare cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi capacităţii de învăţare a copilului. Indiferent de argumentele tradiţionale se evidenţiază alţi factori precum aspectul dezumanizat al întemniţării. Evaluarea reprezintă actul didactic complex. Rezistenţa la impactul negativ al detenţiei depinde de mai mulţi factori cum ar fi: particularitaţile individual psihologice ale deţinuţior. Pledă m pentru evitarea dezumanizării prin izolare. 4. 2002.. optînd pentru deţinerea în comun şi consumarea timpului prin participare la activităţi utile. performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat. pseudosociale. presupunînd colectarea de informaţii complete. Psihologie penitenciară. menite în primul rînd statuării unui climat de microcooperare. 1997. Adaptarea mai depinde şi de numărul recidivelor. punerea şi rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenţiei. doctor în psihologie. Psihologia judiciară. М. care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobîndite. recidiviştii mai adînc înţeleg greutăţile ce-i aşteaptă la libertate. lipsa cadrelor calificate şi multe altele nu au făcut decît să aţîţe controversa referitoare la recurgerea la întemniţare. adaptarea depinde şi de genul deţinuţilor.opiniilor cadrelor didactice referitor la: o metodele ce evaluează mai eficient cunoştinţele elevilor cu CES. Bucureşti.И. a familiei. 65 .relaţii deţinut-cadre) relaţii care pot fi de cooperare sau conflictuale.. Întemniţarea nu este în stare să îmbunătăţească şansele ca un delicvent minor să urmeze calea cea dreaptă.E.

vîrstă.51%) sînt de părere că elevii unei şcoli ce promovează practici incluzive trebuie să cunoască criteriile de evaluare şi grila de corectare pentru formarea capacităţi de autoevaluare. portofoliul şi proiectele. 2.de standardele curriculare. 9. Mai mult de jumătate dintre respondenţi (55. La întrebarea “cum reacţionaţi cînd primiţi un răspuns incorect de la un copil cu cerinţe educative speciale”. La întrebarea “cum reacţionaţi cînd primiţi un răspuns corect”.91%) consideră că sînt necesare criterii de evaluare diferenţiate pentru diferite categorii de elevi ce-şi fac studiile în şcoala de cultură generală şi numai 7. 48.18%.46% n-au dat nici un răspuns. respondenţii evaluaţi reacţionează în felul următor: 2. schimbarea o văd în felul următor: să fie acceptate examenele orale. starea fizică. probele practice. 70.14% îşi exprimă satisfacţia prin cuvinte.02% respondenţi.39% n-au dat nici un răspuns. 67. n-au dat nici un răspuns . 12.32% respondenţi ţin cont de particularităţile psihologice ale elevilor. copiii cu CES pot să înveţe la şcoala de cultură generală. de a folosi teste diferenţiate. 68. În opinia a 78. părerea elevilor. Datele rezultate din aplicarea chestionarului au fost analizate din punct de vedere cantitativ. investigaţia.1%) consideră că sistemul de evaluare necesită schimbare.nu sînt de acord cu aceasta.38% apelează la consultaţia psihologului. copiii cu deficienţe să fie eliberaţi de 66 .de obiectivele curriculare.59% măresc notele cu un punct sau două.46% respondenţi consideră acest sistem mai eficient. 10.17% . Nota elevilor o acordă în raport cu nivelul general de pregătire al elevilor în clasa dată 21.39%.8%. 15. examenele. Mai mulţi respondenţi (83. o atitudinea cadrelor didactice faţă de răspunsurile copiilor cu CES. n-au răspuns 3. lucrările de control. de la simplu la compus.06% . standarde de evaluare.78% nu sînt de acord cu aceasta. 5.08% . proiectul. de ajuns.31% respondenţi încearcă să-l ajute.39%. n-au oferit nici un răspuns 29.47 .78% respondenţi consideră că sistemul actual de notare reflectă integral obiectivele curriculare din perspectiva educaţiei incluzive.39.97% respondenţi.39% n-au răspuns.89% . 6. disciplină etc. 14. nivelul intelectului competenţei. 27. pur şi simplu. 34.67% .ineficient.de specificul disciplinei. 29.59% .0% respondenţi consideră ca evaluarea elevilor stimulează calitatea învăţării şi doar 3. pentru a pune accent pe o comunicare corectă. În opinia lor. 38. iar 48.69% au păreri contrarii.19% anulează lucrarea. accesul la diversitatea obiectivelor curriculumului.o necesitarea unor criterii de evaluare diferenţiate pentru diferite categorii de elevi în şcoala generală. ceea ce a permis formularea unor concluzii şi conturarea unor direcţii de perspectivă.39% respondenţi îi pun nota meritată. comportament.28% respondenţi sînt de părere că aceşti copii nu posedă capacităţi de a învăţa la şcoala de cultură generală. 24. Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion de 91 respondenţi aflaţi la cursurile de formare continuă din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. 29. La întrebarea care sînt consecinţele (intenţionate şi neintenţionate) unei secvenţe de evaluare asupra modului de învăţare-predare profesori n-au ştiut ce să răspundă. 19. În caz că notele la lucrare sînt aproape toate sub nota “5“.2% sînt de părere că “nu”. 67. 34. 38.96% respondenţi.uneori.29%.39% n-au dat nici un răspuns. printre metodele ce evaluează mai eficient cunoştinţele elevilor cu CES sînt: testele.35% . mai puţin eficiente sînt considerate metodele alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor elevilor.03% respondenţi sînt de părere că sistemul actual de notare reflectă doar parţial obiectivele curriculare din perspective educaţiei incluzive şi numai 8. exprimă satisfacţia prin cuvinte. reuşită la învăţare. progresul înregistrat în ultimul timp cu scopul de a-l stimula .62% din respondenţi sînt de părere că la evaluarea elevilor trebuie ţinut cont de următoarele criterii: nivelul de dezvoltare al elevului. 4.28% respondenţi .58% din respondenţi ţin cont permanent de reacţia. 4. n-au răspuns la întrebare (probabil încă nu şi-au format o opinie referitor la subiectul dat).de specificul temei de predare. selectare de conţinuturi.35%. Evaluînd cunoştinţele elevilor. 73. n-au răspuns 4.98 folosesc cuvinte standard: bine. 81.46% respondenţi percep sistemul de evaluare prin calificative ca alternativă a celui prin note.3.86% respondenţi consideră că este necesar de a folosi grila de evaluare.29% respondenţi. o consecinţele (intenţionate sau neintenţionate) ale unei secvenţe de evaluare asupra modului de predare-învăţare. n-au răspuns 4. 4. Majoritatea respondenţilor (87. De asemenea 31.nu fac comentarii. n-au dat răspuns 13.79% respondenţi sînt de părere că sistemul actual de notare nu reflectă obiectivele curriculare din perspectiva educaţiei incluzive. în timp ce 19. În procesul proiectării didactice. În opinia respondenţilor.56% respondenţi.32. îndeplinirea obiectivelor didactice . 57.67% respondenţi se bucură de răspuns.uneori. particularităţile individuale şi psihologice. 3. 4.19% îl laudă.13% după o consultare la tema respectivă repetă lucrarea. Majoritatea respondenţilor (63. 44.73%) în procesul evaluă rii elevilor stimulează elementele creative în răspunsurile elevilor.

ceea ce vădeşte nedorinţa cadrelor didactice de a participa la diferite schimbări. Anume adultul satisface aceste necesităţi şi. The need for communication is not innate.5% respondenţi sînt de părere. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale. iar în caz de depravare socială. motivaţia comunicării primare devine pentru el personală. Iniţial. modelînd astfel procesul de comunicare.4% respondenţi n-au răspuns la întrebare. I. · apariţia emoţiilor în prezenţa adulţilor. ÎNSUŞIREA COMUNICĂRII DE CĂTRE COPILUL CU PARALIZIE CEREBRALĂ INFANTILĂ Valentina Olărescu. Însă 6. · să folosească metode şi procedee de evaluare. această necesitate nu se formează nici pînă la vîrsta de patru ani. În acest mod. În concluzie. · acţiuni de iniţ iativă pentru captarea atenţ iei adulţilor. 2006. doctor în psihologie. evaluarea iniţială a copiilor din clasa I. Deci. ales de copil din mediul înconjurător. pasivitatea acestora. excluderea examenelor. · să se implice în evaluarea şi dezvoltarea unui sistem de evaluare calitativ. In normal development. Specialists use the application of game elements for developing communication and motoricity. pentru a putea utiliza din punct de vedere pedagogic evaluările specializate ale acestora. iar 38. Necesitatea de comunicare nu este înnăscută. 3. · reacţii emoţionale din partea copilului atunci cînd i se adresează adulţii. ci şi aplicativ. 2005. 1. copilul – ce se dezvoltă în mod normal – e deja capabil să aprecieze atitudinea maturilor faţă de el. a micşora baremul de notare. Лисина: · apariţia atenţ iei şi interesului faţă de adulţi. UNESCO. În dezvoltarea normală. Adultul este cel care începe formarea primului tip de activitate a copilului – comunicarea. adultul se prezintă în faţa copilului în calitate de model pentru conduita comunicării. nu numai în plan intelectual. Să înţelegem şi să răspundem la cerinţele elevilor din clasele incluzive. iar motivele 67 . Bucureşti: Editura RO MEDIA. asigurarea unei evaluări calitative solicită cadrelor didactice care promovează practici incluzive: · să manifeste cunoştinţe profunde referitor la copiii cu CES. Copilul este perceput şi el ca subiect al comunicării (intersubiectivitate): adultul trebuie să atribuie valoare socială mişcărilor necondiţionate ale copilului. acţiunile sociale ale adulţilor capătă rol decisiv în apariţia şi dezvoltarea necesităţii de comunicare a copilului. Analizînd rezultatele chestionarului putem face concluzia că problema evaluării cunoştinţelor elevilor cu CES trezeşte multe semene de întrebare la toţi acei care sînt implicaţi în acest proces. procesul de formare a comunicării se evidenţiază în primele două luni de viaţă.Ş. În a doua lună de viaţă. Ghid pentru cadrele didactice de sprijin (CDS). communication training process is highlighted in the first two months of life.la examene. · să cunoască şi să aplice o gamă complexă de activităţi şi metode de evaluare a cunoştinţelor copiilor. evaluarea are multiple şi diverse obiective. Iaşi: Polirom. relatează autoarea de origine rusă M. prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele elevilor. devine un stimul important. · să ştie să stimuleze şi să sprijine la copii autoevaluarea proprie. notarea să fie cu zecimale. communication usually occur later. Children with cerebral palsy. conferenţiar. 2. Editura Vanemonde. UNICEF.E. introducerea unui alt sistem de notare. comunicarea cu adulţii derivă din necesităţile biologice şi din tendinţa spre noi senzaţii. psihologic şi social. · să coopereze cu profesioniştii din domeniul medical. evaluarea să fie diferenţiată. Deoarece la baza însuşirii oricărui tip de activitate stă imitarea. în acelaşi timp. ci se formează pe parcursul vieţii şi în realizarea acesteia se evidenţiază patru etape. Referinţe bibliografice Gerguţ A. 2002. toate însă cu scopul final al integrării şcolare şi sociale a copilului cu cerinţe educative speciale. Abstract. că sistemul de evaluare nu trebuie schimbat.

unde să i se arate diferite obiecte ce pot să-l intereseze. În acelaşi timp. mijloacele de comunicare mimico-expresive apar. Acest tip de comunicare apare în activităţi comune cu maturul. chiar şi atunci cînd copilul cu paralizie cerebrală nu priveşte la adult. Dezvoltarea reacţiei de orientare are loc prin jocul tradiţional De-a v-aţi ascunselea. Manipularea trebuie efectuată în activităţile cu obiectele. La această vîrstă. Ontogenetic. necesitatea de a comunica trebuie cultivată din primele zile de viaţă. copilul poate manipula deja obiectele. legănarea copilului. Comunicarea personal-situaţională devine o activitate dominantă în prima jumătate de an şi este prioritară în dezvoltarea psihologică a pruncului. din cauza insuficienţei funcţiei de apucare cu mîna. În primul rînd. copilul trebuie luat mai des în braţe. complicată de faptul că. În realitate. însoţeşte masajul feţei cu vorbirea. copiii încă nu deosebesc persoanele şi exprimă bucuria faţă de orice adult şi orice formă în care acesta îşi exprimă atenţia faţă de el. netezirile uşoare. Copilul imită elementele acelei activităţi în care doreşte să se implice alături de adult. (Pînă în clipa în care copilul începe să recunoască obiectele în realitate. adultul atrage copilul prin reacţiile sale emoţionale. muşchiul de pe fruntea copilului poate fi mişcat încet cu degetele. 68 . ci prin intensificarea reflexelor tonice. adulţii îi iau în braţe. În a doua jumătate a primului an. copilului îi este greu să întoarcă capul în direcţia adultului. se întind spre obiecte. ci de apariţia necesităţii de colaborare cu maturul. Pentru dezvoltarea coordonării senzoro-motorii. asupra celor care emit sunete. apoi cu toată mîna. ridicarea lor – “uimire”.acestei comunicări personale reies din necesitatea copiilor de a fi susţinuţi în a-şi exprima recunoştinţa faţă de grija şi dragostea mamei. Ulterior. utilizînd jucării-degetare. copilul începe să recunoască obiectele. adulţii îşi exprimă atenţia şi interesul. însoţite de mici cuvinte şi exclamări. provocînd încreţirea sprîncenelor. el percepe vorbirea adresată lui. vocalizări. comunicarea cu adulţii ia forma de conlucrare situativă. cu indexul şi degetul mare. pentru dezvoltarea continuă a necesităţilor de comunicare se pot utiliza următoarele forme de interacţionare cu copilul: · Copilul trebuie luat în braţe şi dus la fereastră. acţiune care devine dominantă. cele mai timpurii mijloace de comunicare sînt expresia mimică: privirea. însoţind această acţiune cu strigăte. La copil. atenţia acestor copii trebuie atrasă asupra propriilor mîini. trebuie să i se ia mîna atingîndu-se cu ea obiectele ce-l atrag. dezvoltînd iniţial apucarea lor pasivă. mai tîrziu decît la copii cu dezvoltarea normală. în procesul masajului. bunăvoinţa şi atitudinea faţă de copil. Vorbirea calmă. Copiii ocupă poziţia din care. Se recomandă să se dezvolte în mod sistematic abilitatea de manipulare a obiectelor pe un fundal emoţional pozitiv. fapt ce creează impresia unei atitudini indiferente a copilului faţă de comunicare. În prima jumătate de an. În această perioadă. gesturi. decît la fondul emoţional al comunicării. apariţia comunicării mimice este stimulată de reacţiile mimice ale maturului şi prin tehnicile de masaj facial. însă reacţiile lor emoţionale nu se manifestă prin mimică. îl mîngîie. prin excitabilitate motoră. îi orientează atenţia asupra unor jucării colorate. Adultul vorbeşte cu copilul cînd îl masează. unei neimplicări totale. Copiii cu paralizie cerebrală necesită o comunicare personal-situaţională specifică. nu se recomandă a utiliza cărţi şi imagini). de obicei. în mîna copilului trebuie plasate obiecte de diferite forme. de obicei. apariţia acţiunilor de manipulare cu obiectele are loc mai tîrziu. adultul trebuie să stea în cîmpul vizual al copilului. trebuie stimulată dezvoltarea senzorială: maturul se plasează în cîmpul vizual al copilului. strîngerea buzelor – “insatisfacţie”. Deoarece printre motivele comunicării de conlucrare situativă (colaborare) se numără şi necesitatea de noi impresii. La copiii cu paralizie cerebrală. În asemenea cazuri. de căutare şi găsire a obiectelor. adultul poate manipula cu mîinile în cîmpul vizual al copilului. utilizînd diverse mijloace de comunicare. În rezultat. copiii reacţionează mai mult la faptul că adulţii le acordă atenţie. Neatenţia adulţilor alarmează copilul. aşezarea corpului în poziţiile reflex interzise facilitează comunicarea personal-situaţională. în rezultatul mişcărilor reflectorii patologice. La copiii cu paralizie cerebrală. întinderea buzelor – “zîmbet”. să-i observe mimica şi gesturile. mimica. dacă e necesar. Prin intermediul acestor mijloace. Trecerea copilului la o nouă formă de comunicare trebuie determinată nu de manipularea cu obiectele. în cadrul căreia sînt deseori utilizate acţiuni obiectuale. trebuie îndreptate palmele (pentru înlăturarea spasmelor se poate utiliza vibraţia-scuturări uşoare ale mîinilor). producînd expresii mimice corespunzătoare şi pe faţa copilului. să fixeze privirea asupra feţei acestuia. chiar dacă el nu încearcă pe cont propriu să le atingă. gesturile. locomoţii şi poziţii statice. aceşti copii sînt mult mai emoţionali decît par. iar activitatea practică cu obiectele trebuie realizată sub formă de joc. apoi cu degetul mic. Şi pentru copiii cu paralizie cerebrală. producînd o anumită legătură între emoţii şi evidenţierea obiectelor concrete din mediul înconjurător. Într-un anumit sens. De exemplu. de mişcare şi de sprijin psihologic. însoţită de o vorbire elementară. vocalizările emoţionale.

2. Ion pleacă. În a doua jumătate de an. pentru a trezi în copil intenţia de a le substitui. se aprinde cu ajutorul unui buton. pe care copilul se poate legă na uşor. 1.И. începe să perceapă vorbirea. pisica bea lapte). 69 . copilul tinde să se joace cu toate obiectele ce le are la îndemînă. Chisinau. Лисина М. Treptat. obiecte şi cuvintele adulţilor. Ei se întind singuri să aprindă lumina. bazate pe contacte emoţionale şi activităţi comune între adult şi copil. de aceea. dar adresată altcuiva – ca şi cum ar vorbi din perspectiva copilului. · Adultul ţ ine copilul în braţe şi imită comunicarea. care permit modelarea diferitor mişcări. pisica zîmbeşte. pe covor. ulterior. Mergi. Ion este bun (e mîngîiat cu mîna copilului). Copiii cu paralizie cerebrală trebuie învăţaţi să se joace cu jucăriile. De exemplu: Unde este Ion. trebuie dezvoltate iniţial formele timpurii ale comunicării. o minge rotundă. În funcţie de modul în care copilul începe să diferenţieze şi să recunoască obiectele din spaţiul înconjurător. Cele mai potrivite sînt cărţile pliante. O importanţă deosebită o au maşinile şi păpuşile. astfel încît copilul să-l poată apăsa doar cu un singur deget. veioza. Mijloacele comunicării apar în ontogeneză atunci cînd copilul a asimilat deja expresivitatea mimicală şi manipularea cu obiectele. Jucăriile trebuie să ofere copilului posibilitate maximă de manipulare cu ele. în cazul în care copilul nu încearcă în mod spontan să-şi mişte mîinile. îndreaptă mîna copilului spre obiect). să lovească. devine posibilă recunoaşterea acestor obiecte în imagini. În timpul acestor acţiuni adultul vorbeşte. cît şi pentru dezvoltarea mişcărilor mîinii. Ursuleţul a plecat. adultul trebuie să-l înveţe să arate imaginea. sînt adecvate jocurile cu lanterna. în cele mai multe cazuri. pentru formarea vorbirii. Hai să-l chemăm. Cele mai utile sînt păpuşile mobile. · Pentru copiii care nu se tem de întuneric. adultul poate încerca să-i capteze atenţia cu o jucărie care emite sunete. carei dau copilului posibilitatea de a-şi crea situaţia de joc pe care şi-o doreşte. Adultul face diferite mişcări. exerciţiu foarte important pentru funcţia de apucare. Perspectiva diagnosticului logopedic. devine posibilă modificarea identităţii obiectului în joc. el trebuie asigurat cu toate cele necesare. de culori vii. fapt care poate fi utilizat atît pentru stimularea comunicării. 2008. Logopedia. să respingă. Această variantă de activitate susţinută de cărţi reprezintă şi ea pentru copil o activitate practică de lucru cu obiectele. butonul poate fi astupat cu un filtru.· Se recomandă a organiza. Ah! (cuprinde pe ursuleţ). Ion. îndoirea şi dezdoirea mîinilor. înlocuite una cîte una. cum ar fi lampa de masă. Adultul duce copilul în acest spaţiu şi se joacă cu el. Referinţe bibliografice Olărescu V. întărindu-le cu intonaţii emoţionale şi provocînd o reacţie analogică din partea copilului. dă ursuleţul (adultul arată mişcări de apucare. aparent din partea copilului. să le legene. În cazul în care copilul nu este interesat. acţiuni cu jucăria în cîmpul vizual al copilului. picioarelor. Moсква. La revedere (gestul de despărţire). Pentru stimularea acestui proces trebuie create situaţii de absenţă a unor obiecte-jucării. Apăsarea cu alte degete presupune dezvoltarea motricităţii fine. exprimînd reacţii emoţionale. mai departe – modificarea absolută a cuvintelor. Jocul cu maşina poate fi completat cu jocuri gen LEGO. în care pe fiecare pagină sînt reprezentate obiecte separate sau acţiuni (de exemplu: pisica doarme. aplecarea capului. Acest proces se află în interdependenţă strictă cu dezvoltarea gîndirii abstracte şi formarea lexicului. stînd pe burtă. · Manipularea cu obiectele ce emit sunete. veselă. Pe măsură asimilării vocabularului. mersul. adultul îl ajută să se atingă de jucării. adultul pregăteşte spaţiul pentru joacă şi în prezenţa copilului. copilul poate fi învăţat să apese pe buton cu pumnul sau cu palma. Pentru dezvoltarea activităţii de joc. Ah! (îl cuprinde pe Ion). La revedere (gestul de despărţire). Şi Ion este bun (îl mîngîie pe Ion). Cu timpul. Ursuleţul este bun (mîngîie ursuleţul). un spaţiu cu obiecte atractive pentru copil: aici poate fi dispusă o pernă mică. să le scuture. Dacă un anumit obiect. Проблемы онтогенеза обучения. Adulţii mai includ şi cuvinte-onomatopee. 1986. să le netezească. Atrăgîndu-l cu jucăriile. copilul începe să facă legături dintre gesturi. obiecte medicinale şi altele. Ele îl vor interesa pe copil şi-l vor ajuta la dezvoltarea fixării atenţiei vizuale şi urmăririi obiectelor în spaţiu. 2-3 jucării de aceeaşi culoare. · Pe copiii mici îi atrag în special obiectele ce emit lumină sau sunete. mobilă de jucărie. dar îl ia să se joace doar atunci cînd acesta manifestă dorinţa să ajungă pe covoraş.

М. Куницина etc.Ş. Aceste concluzii s-au bazat pe următoarele forme de comportament ale copilului în diverse situaţii: · ajută mamei să ducă geanta cu cumpărături. Începînd cu anii 90 ai secolului XX. privit mai larg ca noţiune. 3. interese etc. The present article reflects the results of the theoretic investigation concerning social competence conception and denotes importance of it in developing of integral personality. comunicabilitatea.10 ani. Bolboceanu. deprinderi la disciplinele de bază. Astfel. p. în care s-a menţionat:. Cooley. 31]. de a atinge scopuri social importante. în faţa învăţămîntului sînt puse sarcini nu numai de a comuica copiilor un anumit nivel de cunoştinţe. 4. puterea influenţei. · se interesează de problemele de familie. · se interesează la adulţi despre modalităţi de supravieţuire în caz de forţă majoră. devine una din valorile educaţiei contemporane [4]. 24]. 16]. Bolboceanu. priceperi. p. potenţialul comunicativ. manifestînd multă bucurie şi satisfacere cînd este comparat cu adulţii.E. Rezultatele obţinute dovedesc că copiii manifestă de timpuriu sensibilitate la influenţa socială a adulţilor în anumite condiţii. o personalitate social-competentă. responsabilităţi. consideră că structura competenţei sociale este determinată de 4 trăsături de personalitate: 1.simţul competenţei sociale”. autorespectul etc. Vorwerg M. Forme specifice: ale activităţii sociale au fost depistate în urma cercetărilor la vîrsta de 1.UNELE CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR SOCIALE Lilia Pavlenko. în conformitate cu potenţialul intelectual şi creativ. Unul din aspectele personalităţii integrate ale omului şi anume Eu-l manifestat. Spre exemplu. În urma observărilor sistematice efectuate de un grup de savanţi din Rusia [6. Însăşi sfera socială devine în acelaşi timp şi obiectul de cunoaştere al copilului şi locul manifestării Eu-lui propriu. cercetător ştiinţific. multilateral dezvoltată. B. Legea învăţămîntului Republicii Moldova prevede ca obiectiv educaţional major în art. Н. Această idee îşi găseşte susţinerea în Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova. A. Toate acestea necesită de la preşcolar noi deprinderi. Aceste forme nu apar haotic chiar şi cînd există posibilitatea interacţiunii cu cei de o seamă. Toate aceste manifestări au fost determinate ca. menţionează impactul comunicării asupra dezvoltării intelectuale a personalităţii:. armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative. abilităţi.dezvoltarea liberă. îşi extinde cercul de comunicare cu cei de o seamă. Racu. Copilul nimereşte într-un mediu nou social de dezvoltare. printre care Ch. în cercetările sale. 70 . p. care va socializa cu succes în lumea schimbătoare. în domeniul psihologiei..547-XIII din 21. dar şi de a asigura capacitatea şi starea de pregătire pentru a trăi în societatea contemporană. 2. diferit de cel familial. construieşte relaţii cu un nou adult – învăţătorul. Калинина.. 5 (Nr.10]. p. de a interrelaţiona eficient şi de a rezolva probleme vitale.. [5. Tereşciuc ş.66] s-au constatat la vîrsta de 7 ani semne specifice: vîrstei care au remarcat tendinţa copilului de a ocupa o poziţie egală cu cea a maturului în relaţiile sociale. competenţa socială devine obiect de discuţie pentru savanţi şi practicieni. concepţia Eu-lui. capabile să exercite şi să iniţieze unele roluri sociale în raport cu propriile aspiraţii şi cerinţe sociale. R. starea de pregătire pentru comunicare.Activitatea comunicativă reprezintă domeniul prin care individul uman stabileşte relaţii cu societatea. a eforturilor asupra acestora este vîrsta preşcolară. unde dezvoltarea competenţelor este menţionată ca una din priorităţile educaţionale. În Republica Moldova. achiziţionează experienţa socială” [2. prin ele. I.10 ani [3. care se poate adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii”. Acest obiectiv presupune dezvoltarea unei personalităţi integrate. p.07. Importanţa acestei influenţe a fost evidenţiată în monografia savantului A.numai atitudinea şi comportarea adultului va decide dacă copilul ajunge să descopere şi calităţile subiectuale ale partenerului caracteristice activităţii de comuncare şi. Abstract. ci ca rezultat al unor activităţi special organizate de adulţi în context de joc. pe ale sale proprii” [2. vîrsta cînd începe să se dezvolte Eu-l social... În contextul celor spuse se evidenţiază importanţa dezvoltării competenţelor sociale. I. Studiile teoretice referitor la dezvoltarea competenţelor sociale au dovedit că vîrsta favorabilă pentru fixarea maximă a atenţiei.a. · ia o parte din grijile părinţilor. conceptul de competenţă (cu referire la competenţa de comunicare) a fost cercetat de A.95). psihologii Shroder H. Astfel. Bolboceanu. apar noi funcţii. În baza celor spuse mai sus putem formula următoarele concluzii: · forme specifice: ale activităţii sociale apar încă de la vîrsta de 1. Мead. include competenţele de viaţă.

constante şi independente de vîrstă. Кирюшина М. Кондратова Т. Журнал «Теоретическая и экспериментальная психология». № 2. 2. р. 31-41. 62-71. PERSONALITATEA LA VÎRSTA A TREIA – ABORDAREA LONG LIFE SPAN Romeo Panaintescu. 2005. Социальное «Я» как личностное новообразование кризиса 7 лет. Prima se referă la cuplul 71 .С. asertivitate şi integritate. 4. 2.547-XIII din 21. Серия «Гуманитарные науки».1995. apar anumite manifestări ale comportamentului. 1.E. Jung (1933) is the one who founded the theory of long life span. cu mai mult sau mai puţin succes. Bolboceanu A. nr. Cущность и содержание понятия cоциально – психологической компетентности специалиста социальной работы. trec în elemente sociale mai complexe. de adolescent şi de matur decît de persoana în vîrstă. Imbătrînirea şi dezvoltarea sînt ansambluri de fenomene dinamice care evocă transformări de natură biologică sau psihologică ale organismului în funcţie de timp.. schimbările de roluri şi statute sociale. în baza particularităţilor de vîrstă. Jung (1933). 3. Contribuţia principală a lui Jung în ce priveşte îmbătrînirea este de a fi postulat existenţa a doua tendinţe fundamentale ce determină evoluţia individului în cursul vieţii. She insists that profound psychological changes can be observed along the entire life. a dezvoltării Eu-lui social. să ne “obişnuim”. 5-11. nuanţînd puternic principiul lui Freud care susţine că structura noastră mentală se construieşte în timpul copilăriei şi că toată viaţa învăţăm. precipită în mod considerabil modificarea în timp a mecanismelor de adaptare ale oamenilor. ci prin dirijarea activităţilor de către adult.В. respectiv dezvoltarea acestora influenţează direct formarea personalităţii integrate. Chişinău: Univers Pedagogic.В. Ермолова Т.07. ceea ce subliniază importanţa relaţiei copil-adult. schimbările în starea sănătăţii.Ş. 2007-2008 г. Psihologia comunicării. 2. Psychologists have always been more interested in child. Această orientare a provocat înrădăcinarea ideii că evoluţia persoanei încetează la maturitate. Cu toate acestea pe măsura avansării în vîrstă. Социальное развитие ребенка раннего возраста. №1 (13). care determină. Минкина О. · dezvoltarea competenţelor sociale include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii. Сажина Н. Imbătrînirea este ansamblul proceselor pe care le suferă un organism după faza sa de dezvoltare. Армавир.simţul competenţei sociale”.М. Научный журнал «Синергетика образования».· în continuare aceste forme se îmbogăţesc. adolescent and mature than the elder person. Later one of the most importamte experimental contributions to the study had a personality Elder representatives of the Chicago School. Abstract. Recent studies show that individual personality built during childhood and youth is the best predictor of adjustment to old age. 6. Т. p. Psihologii s-au interesat dintotdeauna mai mult de copil. Выпуск 12. unul dintre cei mai celebri discipoli ai lui Freud. Literatura de specialitate arată că marea majoritate a modelelor observabile de adaptare la mediu sînt destul de stabile. I. 2.С. este cel care a pus bazele teoriei long life span.. vol. 2007. 136. Теоретическая и экспериментальная психология. Long life span approach aims lifetime. îmbătrînirea fiind un fenomen de involuţie. p. Aging and development phenomena are dynamic assemblies that evokes trnsformari biological or psychological nature of the body depending on the weather. care mai apoi vor determina structura viitoarelor competenţe sociale. · la etapa preşcolară. Развитие социальной компетентности подростков в общеобразовательной школе. se bazează pe o atitudine de colaborare. · formele de comportament social nu apar haotic. Ea insistă asupra faptului că modificări psihologice profunde pot fi observate de-a lungul întregii vieţi. p. nr. Referinţe bibliografice Legea Învăţă mîntului. doctorand. Putem spune că există atît constanţă cît şi schimbarea personalităţii pe durata ciclului vieţii. 5. Abordarea long life span vizează întreaga viaţă.

diferenţele culturale. şi Sheldon Tobin (1968) arată că subiecţii bătrîni adoptă mai frecvent un stil pasiv în adaptarea la mediu. singura modificare pentru care există un mare acord între specialişti. ascendenţa-dominanţa. ale diferitelor trăsături în funcţie de vîrstă: . Dimensiunile mai “profunde” ale personalităţii. Riley. dogmatismul (ca sistem cognitiv închis. Darwin. aşa cum foarte just nea învăţat părintele teoriei evoluţiei. Autorii se pronunţă în legătură cu existenţa unei continuităţi în stilul de viaţă al vîrstnicilor: în ceea ce priveşte “personalitatea socială/comportamentul manifest” al vîrstnicului. Haan (1986). Ea reprezintă Eu-l. Schaie remarcă o creştere a rigidităţii şi o descreştere a flexibilităţii în funcţie de vîrstă. a doua la cuplul feminitate-masculinitate cu diminuarea rolurilor către senescenţă şi apariţia fenomenului de androginie. sinele sau ego-ul subiectului. Robert Havighurst. în mod mult mai asemă nător decît tinerii.astfel. Foner şi asociaţii (1968) au analizat mai multe studii referitoare la schimbarea personalităţii la persoane mai în vîrstă şi au ajuns la concluzia că aceştia sînt mai rigizi. Una din cele mai importamte contribuţii experimentale la studiul personalităţii vîrstnicului au avut-o reprezentanţii Şcolii de la Chicago (Neugarten. apar prin contrast. este scăderea treptată a extraversiei. 1972). 1973). ei s-au arătat mai pasivi. prin a face faţă problemelor vieţii. comparativ cu stilul de înfruntare evidenţiat la subiecţii tineri. Bernice Neugarten. Ansamblul acestor teorii şi studii nu trebuie să conducă la un sentiment de contradicţie şi de incoerenţă. vîrstnicul este de fapt orientat către evitarea sau amînarea răspunsului agresiv. care apar la oamenii în vîrstă. 2. Diversitatea şi universalitatea sînt faţa şi reversul oricărui fenomen viu. mai timpurii sau mai tîrzii. . presupunînd autoritarism şi intoleranţă). după care urmează o relativă stabilizare (Pointrenaud şi alţii. Marjorie Lowenthal (1975) caracterizează. cercetările indică mai degrabă o continuitate comportamentală de-a lungul procesului de îmbătrînire. decît prin a-şi fixa obiective prea înalte. Referinţe bibliografice 1. ca mult mai autolimitate şi aparent mai preocupate de minimalizarea frustraţiilor. vîrstnicul devine deci mai puţin îngăduitor şi răbdător la supărare“.modificarea agresivităţii se realizează în mod diferenţiat: deşi se descrie pe sine ca fiind mai puţin agresiv ca înainte. adaptîndu-se mai puţin la nou faţă de tineri. o mai mare intoleranţă faţă de ambiguitate dovedindu-se mai puţin grijulii faţă de presiunea socială exercitată asupra lor pentru a se conforma.extraversie-introversie. rigiditatea (care poate fi un mecanism defensiv. Livson (1981). totuşi pe măsură ce “răspunsul agresiv “ apare el este greu de controlat şi de inhibat. altele nu au găsit însă schimbări semnificative. este susţinută de unii autori ca Swenson (1961) fiind însă infirmată de alţii. În acest domeniu. se caracterizează mai ales prin discontinuitate. Rămîn totuşi de analizat. au fost oarecum neconcludente (Cox): unele rezultate obţinute indică o schimbare considerabilă a personalităţii. Este logic deci să putem observa aspecte diferite ale îmbătrînirii pesonalităţii în funcţie de instrumentele psihodiagnostice şi de preconceptele teoretice. 1995. evoluţia “personalitătii sociale/ comportamentului manifest”. Bucureşti: Editura IRI.o altă trăsătură de personalitate. Persoanele de vîrstă mijlocie şi persoanele vîrstnice. se are în vedere. . Cunoaşterea omului. 1991. Ca atitudine. Sensul vieţii. Se observă că persoanele vîrstnice se descriu între ele (barbaţi şi femei). Studiile care au încercat să determine schimbări precise ale personalităţii. aceasta fiind totuşi mai accentuată după 50 ani. etapele primare ale ciclului de viaţă ca expansive şi cu mari aşteptări de realizări. Adler A. care va rămîne de-a lungul vieţii integratorul conduitelor sale. personalitatea construită de individ în cursul copilăriei şi tinereţii este cel mai bun predictor al adaptării la bătrîneţe. . Principalele aspecte studiate de aceştia. odată cu vîrsta. sînt legate de evoluţia personalităţii în procesul de îmbătrînire: astfel atunci cînd se discută evoluţia persoanalităţii în procesul de îmbătrînire. nu par a se înregistra modificări majore înainte de 60 ani.60 de ani. Maddox şi Thomas Muller). Existenţa unei tendinţe spre androginie la vîrstnic a făcut obiectul multor cercetări empirice.scăderea echilibrului emoţional. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Se pare că extraversia descreşte linear între 20 şi 60 ani. în anii tîrzii ai vieţii. şi trecerea de la una la cealaltă odată cu înaintarea în vîrstă. Tot pe linia discontinuităţii se mai înscrie un grup de trăsături specifice: înrudite între ele: conservatorismul. scade linear între 20 . mai conformişti şi mai preocupaţi de propriile emoţii şi de propria persoană. în urma unui experiment efectuat pe reprezentanţii a trei grupe de vîrstă diferită. în acest context. Mai mult. după care se ajunge la o relativă stabilizare (Pointreaud. Adler A. Personalitatea apare deci ca o structura omogena ale carei aspecte stabile predomina asupra aspectelor schimbatoare în cursul vieţii. 72 . dar şi lipsă de flexibilitate). mai ales. Potrivit lui Hertu (1988). vîrstnicii au evidenţiat un mare grad de dogmatism. prin modificări mai mult sau mai puţin pronunţate.

The experimental data obtained after a recent research on "Empathy communication of the adults . on the school success of their child. întîlnită la oamenii de anumite profesii şi care ar putea să se structureze ca stil empatic de personalitate. constructiv şi de încredere. Albou P.3. TENDINŢELE COMUNICATIVE EMPATICE ALE PĂRINŢILOR Raisa Jelescu. Registrul infiltrării empatiei îi permite omului să creeze în comunicarea cu alţii un climat psihologic spiritual favorabil. aspiraţiile. visele partenerului de comunicare.S. oportună a problemelor depistate se defineşte în psihologie ca empatie.condition of diminishing th schoolstress" shows us that from 118 questioned partents. G. Registrul intuitiv îi permite omului să exercite o acţiune adecvată asupra partenerului de comunicare. dar şi ca aptitudine specială. intiutiv. 4. Cox H. (Marcus S. difficult to comment psycologicaly. Later Life. alţii spre finele învăţării în ciclul primar încep să se se opună influenţelor educaţionale. motive. empatia poate fi recunoscută nu numai ca aptitudine generală. 1981. interesele.E. Hall. Lindzey. Biological basis of personality. Din cele menţionate mai sus reiese că omul empatic nu este indiferent faţă de starea de spirit a celui cu care comunică. motivaţional-acţional-volitiv. imaginaţie. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Handbook of the Psychologie of Aging. Englewood Cliffs. The Realities of Aginng (third edition) Prentice Hall.. montaj. 7. New York: Van Nostrand Reinhold. dar şi factor de declanşare a sresului şcolar în familie. Datele obţinute într-un sondaj recent la tema”Comunicarea empatică a adulţilor-condiţie de diminuare a stresului şcolar” cu 118 părinţii care au elevi în clasele primare demonstrează că tendinţele părinţilor de a empatiza nu sînt suficient dezvoltate. ca produs al identificării raţionale cu el în impas. 6. New Jersey. Eysenck H. generalizarea.).Willey (Ed. cognitiv. în condiţiile deficitului de informaţie despre el. 1966.E. I. prin colaborare şi cooperare eficientă în activitatea de educaţie. (Eds). independenţă) şi presupune coparticipare. acţiune şi respectiv se manifestă concomitent în mai multe aspecte psihologice. Bucureşti: EDP. Paris: PUF. (Indiana State University). cercetător ştiinţific. situaţia. Allport G. 1977. descătuşat. persrverenţă. cu o conotaţie de suferinţă. interesată în soluţionarearea constructivă. După natura sa empatia se manifestă ca trăire. but also the meaning of empathy. Registrul identificării integrale oportune este condiţia obţinerii succesului competenţei empatice cu efecte pozitive. like children need a psycological assistance in order to learn the secrets of educational influences in the family. Registrul afectiv presupune identificarea afectivă proprie cu starea spirituală trăită de partener în activitatea de comunicare într-un moment dat. But it may have a negative impact on the relation with their children in the family. & Schaie K.Ş.toate fiind în strînsă conexiune şi interacţiune. Prezentă în cadrul oricărui comportament relaţional al individului. 5. motivele. sprijinindu-se pe experienţa proprie de viaţă consrevată în memorie.1981). Abstract. Parents. gîndire. Registrul montajului psihologic suscită gătinţa omului de a-i sări în ajutor urgent celui care are nevoie. al identificării integrale oportune . al montajului psihologic: al infiltrării.G. insistenţă. Les chestionnaires psychologiques. Conceptul provine de la grecescul empatheia care înseamnă pasiune şi afecţiune. 1973. Registrul motivaţional-acţional-volitiv „îl conduce pe subiect la acţiune” prin anumite eforturi de voinţă (decizie. Identificarea spirituală cu persoana implicată în comunicare şi coparticiparea neimpusă.W. Registrul cognitiv al empatiei presupune atenţia sporită faţă de starea de spirit al subiectului în cauză. C. In Theories of personality. as well as the consequences of the school stress.J. 73 . Unii copii cu vîrsta în astfel de familii îşi pierd interesul pentru studii. În psihologie se delimitează următoarele registre ale empatiei: emoţional. New York. soluţionare în comun a problemei apărute. Acest fenomen presupunem poate fi motiv serios în atitudinea copiilor faţă de instruire. 50% of them has a low and limite level of empathy.W. Birren J. voinţă. analiza preventivă ideatică.. înţelegerea şi pătrunderea profundă în rolul.

Exprimarea tendinţelor comunicative empatice (T. Mai tîrziu va provoca şi alte fenomene negative.E. Sub nivelul mediu. In f. Nivelul submediu Datele obţinute vorbesc singure de la sine. dar numai nu de om”. 3 p. care se observă mai frecvent în familiile vulnerabile. Numai ~ 7% de părinţi deţin nivel mediu de empatie în comunicare şi ~ 2% nivel avansat. 45. Registrul emoţional Aprecierea (puncte) 3. Suma % ~3 ~4 ~29 ~26 ~24 ~ 14 ~0 100 ~5 ~12 ~28 ~19 ~22 ~14 0 100 ~6 ~9 ~19 ~24 ~25 ~13 ~4 100 ~2 ~6 ~12 ~31 ~30 ~17 ~2 100 ~3 ~3 ~14 ~28 ~32 ~17 ~3 100 Din tabelul 2 observă m că în tendinţele competenţelor comunicative empatice în toate registrele mai frecvente aprecierile părinţilor sînt cu 4. R.R . R. persoane 2 0 8 74 35 Rezultatele % ~2 0 ~7 ~62 ~29 Datele experimentale fixate în tabel. 5 p. avansat înalt mediu inferior limitat Nr. R. 4 p. ~36% de puncte. Cu scurgerea timpului principalul în grija părinţilor rămîne parcă doar asigurarea materială a copiilor.) la părinţi (în %) 4.C. 26 şi 23% de puncte. Ludvig Bern scria că „Omul se poate lipsi de multe în viaţă.3 şi 2 puncte. în fiecare registru au acumulat ~38% de puncte. Registrul competenţei de identificare empatică ~2 ~6 ~15 ~20 ~23 ~26 ~8 100 1. Id . 1 p. Registrul intuitiv 6 p.) la părinţi Nivelurile T. 2 p. de a înţelege rostul. Exprimarea empatiei 60 50 40 30 20 10 0 R. C.Tabelul 1. dar cea spirituală rămîne pentru şcoală. 24. 0 p. .E. Registrele empatiei Nivelul supramediu Nivelul mediu R. ~52% de puncte şi ~56% de puncte. care ar putea fi şi sursa principală a insuccesului şi stresului şcolar.C. 74 R. necătînd la faptul că anume ei au un rol decisiv în viaţa şi destinul copiilor. Registrul montajului spre raţionamentul abstract 5. esenţa vieţii. ~49% de puncte. ne arată că la părinţi predomină nivelul inferior şi limitat de empatie (~91% din 100). confirmînd gîndul nostru că omul pentru om înseamnă şansa de a supravieţui. . de a se bucura de viaţă. Care ar fi consecinţele mediocrităţii în tendinţele empatice la părinţi? Acest fenomen psihologic nu este investigat şi e dificil de comentat. I. Clar este însă că dacă competenţa comunicativă empatică este insuficient dezvoltată la părinţi. învăţători. Registrul raţional 2.E . Cea mai gravă consecinţă ar putea fi declanşarea frecventă a ciocnirilor violente dintre părinţi şi copii. Tabelul 2 Exprimarea tendinţelor comunicative empatice (T. Deasupra nivelului mediu ei au acumulat în registrele empatiei ~36. C. 45 36 26 28 19 36 49 42 52 57 31 24 24 20 20 28 23 20 . societate. E M R. după cum vedem.C. 26.A . E. ~42% de puncte. Registrul competenţei de infiltrare a empatiei 6.E. copilul nu se simte la sigur protejat de influenţele nefavorabile chiar şi în sînul familiei.

но и различные точки зрения на толератность внутри каждого из этих подходов. нравственного и т. Задача нашей статьи – определить психологические характеристики толерантности как основу для формирования этого качества личности и отграничить это понятие от других.: 2004. стр. 2003. Настольная книга школьного практического психолога. что она служит лишь для того. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ Александр Кац. стр. Значение толерантности заключается в том. что толерантность может иметь как положительную. в том числе и личной. докторант. 300-302. М.. но и построить программу формирования этого качества. Referinţe bibliografice Chiţu S. Практикум. что она одна даст шанс выжить цивилизации. Столяренко Л. Chişinău. Kat is devoted to a very complex theme of psychological characteristics of tolerance. Основы психологии.. Одни видят в толерантности идеал и жизненно важный принцип. 1.интолерантностью. социальный. ценностей другого». Conferinţa Ştiinţifică internaţională. This topic has been studied by many psychologists from different points of view and has different facets. Заметим. dar şi a însuşirii de către ei a misterelor empatiei. 671-676. Profilaxia şi terapia stresului şcolar. так и негативную окраску. 2000) толерантность определяется неоднозначно: как «установка либерального принятия моделей поведения. Характеризуя современность как эпоху глобального кризиса — политического. Jelescu R. свободы» и «неестественное воздержание. Formarea empatiei cadrelor didactice. убеждения. 2009. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale . Chişinău. которая встречается в разнообразных формах в нашей жизни. pentru a consulta părinţii în problemele influenţelor educaţionale. как «способность выносить стресс без серьезного вреда» и т. Рогов Е. исследователи проблемы толерантности отмечают в ней прямо противоположные качества. особенно если мы хотим не только знать.. 4. The article by A.deschidere spre o personalitate integrală. Revistă ştiinţifico-practică.Д. 3.Datele obţinute în experiment ne sugerează ideea necesităţii asistenţei psihologice a familiei. Это делает задачу рассмотрения толерантности сложной.. вредным воздействиям окружающей среды и собственному раздражению поведением другого индивида. 3. He establishes limits to tolerance to keep social life safe and not to destroy native culture and traditions. 2005.д. что составители словаря указывают. În: Psihologie. Ростов-на. Понятие толерантность имеет много различных аспектов – философский. И. Тут и «формирование способности противостоять любым попыткам ограничения человеческой. it is an active position that allows people to find a compromise to build a multinational society avoiding confrontations and conflicts. следует отметить. 48-52. 5. Savca L. 2009. что в «Большом психологическом словаре» (М. при смирении с поведением. которые демонстрирует человечество. For him. Ştefan M.д. Исследователи в содержании понятия «толерантность» выделяют три основных аспекта: одни 75 . Кишиневский государственный педагогический университет им. психологический и педагогический и каждый из этих подходов отражает не только специфические характеристики толерантности.. The purpose of the author of the article is to consider main of them and find his own point of view. Teoria situaţiilor educative. pentru a colabora just cu copii în activitatea de învăţare. Chişinău. полагая. какой вид толерантности является для нас приемлемым. не приводя к разрушительным конфликтам и войнам. что данный термин употребляется для обозначения способности к сопротивлению стрессам. 6. Крянгэ Abstract. 2. Несмотря на столь сильные различия в оценке толерантности. Bucureşti. p. похожих на него понятий. убеждениями и ценностями другого». всех ученых объединяет уверенность в необходимости борьбы с ее антиподом . чтобы символически скрадывать и лечить реальный раскол и безразличие. И. 2006. tolerance is not a passive quality like conformism that allows accepting everything that is otherwise to the norms of society. другие считают. Nr.Дону: Высшее образование. Motivele disconfortului emoţional în procesul evaluării. Рассматривая психологическую трактовку понятия толерантность. Jelescu R.

* подчинение законам. глагол «терпеть» выражал различные значения: выносить. поведению. так и научными дефинициями психологического феномена толерантности. В психологии толерантность — отсутствие или ослабление реагирования на некий неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию. Однако в современной психологической литературе провести данное различение представляется крайне затруднительным. моральная толерантность – терпение. допустимостью. основанная на гораздо более полном осознании и принятии человеком реальности. зрелая. традициям и обычаям при удовлетворении общественных потребностей. страдать. сдержанности и терпимости. необходимо рассмотреть и его противоположность – нетерпимость. допустимым отклонением [1].А. Орлов и А. — tolerance. Философско-психологический аспект рассматривает толерантность как терпимость к чужим мнениям. акцент на искренности его убеждений. хотя в определенный момент дисциплинируют людей. Идеалом толерантности является толерантность типа «В». [4] построила систему поведенческих реакций по двум моделям: толерантная и интолерантная. * умение принудить себя. Ильинская Е. — tolerantia — терпение. доверие. Терпимость означает. — tolerance. * добровольность выбора. Первая модель характеризуется 76 . применяемый для описания коллективного и индивидуального поведения. англ. и употребляется в связи с проблемами религии. в целом. не спешить. а также сознательное решение не делать этого. Страх и принуждение извне не способствуют.с допуском. так и самого себя. доверчивость – свойственная маленькому ребенку и еще не ассоциируемая с качествами его «Я» (толерантность типа «А»). чьё отличие от окружающего большинства вызывает у них раздражение. культурный и религиозный термин. Все эти определения могут служить в равной степени как обыденными. Чтобы лучше понять толерантность. А. Это подлинная. и очень часто во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости »: лат. что люди терпят человека или социальную группу. «свобода совести».Б. ассоциируемая с личностью («внешним Я» человека) (толерантность типа «Б»). нем. * принятие Другого. Естественная (натуральная) толерантность – открытость. пассивную направленность [5]. послаблять. основанному на достижении консенсуса. любознательность.д. можно сказать.Шапиро [5] предлагают различать обыденные и собственно научные определения толерантности. ассоциируемая с сущностью или «внутренним Я» человека (толерантность типа «В»). не гнать и т. Терпимость — социальный. в состав которого входят: естественная. не боится быть лицом к лицу с этим напряжением. Для человека. Первая точка зрения достаточно распространена. категория «терпимости» имеет созерцательный оттенок.З. нетолерантность. Обычно данный термин применяется к ненасильственному поведению.связывают данное понятие с терпимостью. построенная на принятии человеком как окружающих. при этом формируя определенные нравы. выносливостью. В XIX в. терпимость. выжидать чего-то. верованиям. обладающего толерантностью типа «В». Известный российский исследователь проблемы толерантности М. Терпимость подразумевает способность преследовать (наказывать). Так. [ 3]. Таким образом. диалогической манере. toleration. не принуждая других. на взаимодействии с внешним и внутренним миром в принимающей. политики и морали. Хомяков называет терпимость «странной ценностью воздержания от применения своей силы во вред принципиально неприемлемому отклонению». нравственная толерантность – принятие. который может отличаться по разным признакам. Данные авторы раскрывают так нызываемое дифференцированное понимание феномена толерантности. моральная и нравственная толерантность. что понятие толерантность (терпимость) в его психологическом ракурсе практически отсутствует. третьи . способность относиться к ним без раздражения. действительно позитивная толерантность. —toleranz. крепиться. допускать. он постоянно живет в ситуации напряженного существования. Исходные принципы толерантности: * отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения человека к какой-либо идее. напряжения и конфликты вовсе не исключены. стоять не изнемогая. чей образ мыслей или действий не совпадает с твоим собственным и вызывает твоё-моё-вашенаше неодобрение. Анализ словарей последних десятилетий свидетельствует о том. фран. другие — с устойчивостью. заключающегося в непреследовании тех. Несмотря на многозначность. достойно выдерживать и принимать его как безусловную экзистенциальную данность. в своем широком смысле слово толерантность означает терпимость к чужим мнениям и поступкам.

доброжелательным отношением к миру, знанием себя и признанием других. Вторая модель дает представление о качествах личности, не признающей ценность и самобытность другого человека. Она выделяет критерии толерантности: знание самого себя, способность к критичности по отношению к себе, способность к эмпатии, мобильность поведения, ответственность, дивергентность/гибкость мышления, ориентация на себя или других, обладание чувством юмора, социальная активность/ просоциальное поведение. Для каждого их этих критериев она предлагает характеристики как для толерантной, так и для интолерантной личности. В литературе (Н.А. Асташова, Н.К Бахарева, В.В. Бойко, И.Б. Гриншпун, О.С. Ионина, Е.Г. Луковицкая, Г. Олпорт, Е.В. Селезнева, Л.В. Смирнов, Г.У. Солдатова, А.Б. Орлов, А.З. Шапиро, М. Конш, М. Хомяков, В.Мухина и др.) указывается множество показателей и критериев позиции толерантности как сознательного выбранного поведения по отношению к другим людям: - уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности; уважение человеческого достоинства; - готовность субъекта к осознанным личностным действиям, направленным на выстраивание отношений с представителями иной социальной, нравственной, культурной среды на конструктивной основе; - сохранение собственной самобытности; - отсутствие негативного отношения к другим; - стремление понять точку зрения другого или его поступок; - терпимость к чужим мнениям и поступкам; - умение слушать и слышать; понимание других; - стремление и способность к установлению и поддержанию общности с другими людьми; - выражение каждым своих верований и мнений не несет никакого насилия; - взаимная свобода, которую люди используют, чтобы верить и говорить то, что им кажется истиной; равенство; - толерантность предполагает принятие другого таким, какой он есть, при этом вовсе не отказываясь от собственной позиции, но и не навязывая ее партнеру; - отсутствие раздражения на мнения и поступки других людей; - ненасильственное поведение, основанное на достижении консенсусa и т.д. Л.В. Смирнов [7] выделяет следующие психологические качества толерантной личности: устойчивость (эмоциональная стабильность; доброжелательность, вежливость, терпение; социальная ответственность; самостоятельность; социальная релаксация); эмпатия (чувствительность партнера; высокий уровень сопереживания; учтивость; экстравертность; способность к рефлексии); дивергентность поведения (отсутствие стереотипов, предрассудков; гибкость мышления; критичность мышления); мобильность поведения (отсутствие напряженности в поведении; отсутствие тревожности; контактируемость, общительность (коммуникабельность); умение найти выход из сложной ситуации; автономность поведения; прогностицизм; динамизм; социальная активность (социальная самоидентификация; социальная адаптированность; креативность; социальный оптимизм; инициативность). Как мы видим, многие психологи считают одним из факторов, способствующих развитию толерантности, креативность. На существование связи толерантности с креативностью неоднократно указывается в литературе (Ф. Баррон, Е.В. Баскакова, Н.К. Бахарева, С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, А. Маслоу, Г.У. Солдатова, К. Роджерс, К. Тэйлор и др.). Однако вопрос о роли креативности в развитии толерантности эмпирически исследован недостаточно. С точки зрения развития толерантности интересны работы, в которых креативность рассматривается как процесс, как реализация своей индивидуальности, в которых исследуется взаимосвязь креативности с процессами межличностного взаимодействия (А.М. Воронин, Э.Д. Телегина, Е.Л. Яковлева и др.). Креативность влияет на формирование толерантности не только в плане более позитивного отношения к различиям, но и постольку, поскольку сам процесс формирования толерантности может быть рассмотрен как креативный процесс осознания противоречий и путей нахождения их решения. В структуре толерантности существенную позицию занимает также эмоциональноволевой компонент (Н.А. Асташова, О.С. Ионина, Е.Г. Луковицкая, Г.У. Олпорт и др.). Важную роль эмоций в развитии личности отмечают многие исследователи. Эмоции служат организующим и мотивирующим фактором поведения человека, его личностного развития и отношений с окружающим миром. Как видно, хотя понятие толерантности и отождествляется большинством источников с

77

понятием терпения, оно имеет более яркую активную направленность. Толерантность — не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. Такое пояснение толерантности свидетельствует об активной позиции личности и уровнях ее деятельности в таких процессах, как: — познание и признание своего «Я» и позиции другого (гностический уровень); — определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень); — взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и сохранять свое «Я») (деятельностный уровень); — анализ результатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень). Уровень толерантного поведения может быть охарактеризован следующими признаками: контактность; доброжелательность (отсутствие агрессии, в том числе и самоагрессии); отсутствие тревожности; мобильность действий; вежливость (учтивость); терпение; доверительность; социальная активность. Важным вопросом при определении понятия терпимости является вопрос о границах терпимости. Сложно установить границы толерантности не только применительно к разным обществам, но даже иногда в пределах одного общества. Например, современное преследование нацизма в Германии расценивается некоторыми странами как нетерпимость, тогда как в самой Германии сам нацизм считается в высшей мере нетерпимым. Однако следует помнить о границах толерантности, то есть пределах, до которых мы можем спокойно относиться к чужому мнению или поведению, так как часто под прикрытием толерантности многие совершают неприемлемые в обществе поступки и даже преступления. В. Хомяков [8] справедливо считает, что часто реализуемая «толерантность» к чужому оборачивается колоссальной «нетолерантностью» и произволом по отношению к собственному народу, его духовности, культуре и традиции. Он опасается, что детям станут внушать необходимость «терпимого» отношения ко всему «не такому»: сексуальным извращениям, порнографии, сектам, унижающим их Родину и народ проявлениям «культуры» и т.д. Приведем здесь понятие толерантности, данное в Преамбуле Устава ООН: «…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи» – и сравним её с тем, что говорится в Декларации принципов терпимости, принятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году: «Терпимость – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира». В Декларации понятие толерантности определено как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в международно-правовых актах в области прав человека». Такое свободное толкование понятия «терпимость» в духе Декларации ЮНЕСКО, практикуемое сегодня либеральным Западом и навязываемое им другим, вполне может оправдать все аморальные формы поведения, которые отрицаются обществом. Мы считаем, что общество в целом должно быть терпимым, следовательно, к нетерпимости должно относится терпимо, так как противоположная ситуация привела бы к несправедливости. Тем не менее, мы отстаиваем разумное право самозащиты общества и его социальных институтов, которое преобладает над правом терпимости. Следовательно, к нетерпимости необходимо относиться терпимо, но лишь до тех пор, пока она не создаёт угрозу обществу. Таким образом, можно сделать следующие выводы: Как мы видим, существует множество гуманитарных подходов к определению и исследованию толерантности, однако при этом ее собственно психологические трактовки недостаточно разработаны для того, чтобы ими можно было пользоваться как своебразным инструментом для формирования толерантности. Однако имеются исследования, помогающие понять природу и качества толерантной личности, подходы к решению проблемы формирования толерантности, среди которых особую роль играет фасилитативный подход, уровни (гностический, конструктивный, деятельный и аналитикорезультативный) и этапы формирования толерантности. 1. 2. Библиография Асмолов, На пути к толерантному сознанию. М., 2000. Братченко С.Л. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. В статье «Основания исследования толерантности в образовании». Красноярск, 2003. с. 104-117; http://hpsy.ru/public/x831.htm)

78

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Даль В. Толковый словарь русского языка. М., 1998. Ильинская Е. А. Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной деятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Санкт-Петербург, 2009. Орлов А.Б., Шапиро А.З. Толерантность: психологические аспекты.http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/TOLERANTNOST.html Пчелинцева И.Г. Построение толерантной среды в образовательном пространстве высшего учебного заведения. Автореферат кандидатской диссертации.- Санкт-Петербург, 2006. – 32 с. Смирнов Л.В. «Терпимость» или «вседозволенность»: дополнительность содержания и логики построения понятия. // Одиссей. Человек в истории / Ин-т всеобщей истории. М.: Наука, 2004, с. 205—225. Хомяков В. «Толерантность» как духовно-культурная капитуляция. декабрь, 21, 2009 - 17:39 (Русская линия). - http://mdn.md/ru/index.php?view=viewarticle&articleid=5613 MIJLOACE DE INTEGRARE SOCIO - PROFESIONALĂ A COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES) Viorel Bucliş, CRDÎP, I.Ş.E.

Abstract. This article reflects a particular method of collaboration of teachers, children and parents with children with special educaţinale. Şcoala şi familia sînt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei şi societaţii, iar între aceştia şi comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul cu relaţiile lui intrapersonale şi interpersonale, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială Şcoala trebuie să aibă contacte şi sa dirijeze prin relaţii strînse cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei copilului de vîrstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Şcoala contribuie în unanimitate la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc. Actul educativ în şcoala incluzivă are şanse de reuşita dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe, familia, echipa de specialişti, cooperează şi sînt parteneri care conlucrează în aceea şi direcţie: dezvoltarea şi incluziunea copilului cu CES Fiecare dintre parteneri are atribuţii clare în actul educativ, care, însă, nu acţionează şi nu se implementeaza cu succes decît dacă sînt sincronizate cu ale celorlalţi membri ai echipei. Implicaţiile fiecărui partener în acţiunea de educare a copiilor cu CES într-un sistem integrat vizează: Implicaţii pentru elevi: Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în clasa obişnuită presupune: a) copilul rămîne în familie, beneficiind de sprijin moral-afectiv necondiţionat; b) adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; c) învaţă în clase omogene; d) creşte motivaţia pentru învăţare, fiind stimulat de mediul competiţional şi de performanţele şcolare ale colegilor valizi; e) scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii obişnuiţi, sporind nivelul de socializare; f) copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor înţelege, îi vor accepta şi îşi vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. Implicaţii pentru părinţi: Pornim de la constatarea că părinţii sînt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe sau a copilului sănătos. Viaţa familiei (sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va plia după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie:

79

• consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului, ţinînd cont de evoluţia previzibilă a defectului şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare; • informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; • informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi speciale. Cooperarea familiei cu echipa de intervenţie poate transforma părintele într-un bun “specialist”, care creează un mediu prielnic educaţiei incluzive, generat de: · Instaurarea unei relaţii pozitive părinţi – copii - copil deficient, eliminîndu-se reacţiile tipice, ca: depresia, furia, culpabilitatea, sentimentul de injustiţie, anxietatea, autocompătimirea, respingerea copilului sau supraprotejarea sa, ceea ce împiedică formarea abilităţilor de autonomie ale copilului cu nevoi speciale. · Convingerea părinţilor că nu sînt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient. · Învăţarea familiei să trăiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale. · Însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrînd adecvat cu profesioniştii. · Elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. Realizarea unei atmosfere prielnice dezvoltării potenţialului copilului cu deficienţe presupune, din partea părinţilor, următoarele manifestări: • acceptarea realităţii; • acordarea unei atenţii speciale copilului cu deficienţe pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor sale; • disponibilitatea la efort fizic şi psihic îndelungat; • încrederea în factorii care pot sprijini dezvoltarea copilului (medic, kinetoterapeut, psiholog, logoped, învăţător); • afectivitate şi răbdare. Implicaţii ale cadrelor didactice: În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu adevărat potenţialul fiecărui copil cu CES, trebuie să reformulă m toate componentele educaţiei: • obiectivele/scopurile; • resursele procedurale, materiale, organizatorice; • curriculumul • evaluarea; • relaţiile între partenerii educaţiei; • resursele umane. Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea integrării copiilor cu CES în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cît mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale, s-a valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. Ne apropiem de copilul cu CES cu încredere şi disponibilitate de a face tot posibilul să-l ajută m. În aceste condiţii va accepta observaţia critică, chiar şi dojana, reacţionînd spre corectare, nu izolîndu-se. Alt aspect care trebuie avut în vedere este acela de a-i trata în mod egal cu ceilalţi copii, pe cît este posibil. Indiferent de activitate nu vom spune unui copil cu CES “Tu nu poţi participa la...”(vizită, excursie, serbare etc.). Dimpotrivă, îl vom încuraja să acţioneze, fiindcă nevoile lui speciale oricum îi vor limita activitatea. Aici vom interveni noi cu sprijin. Prezenţa în colectivul clasei a unor astfel de copii, solicită efort crescut din partea dascălului sub toate aspectele: pregătirea pentru lecţii, pentru activităţi extraşcolare; atitudinea faţă de toţi elevii clasei. Învăţătoarea trebuie să ofere copilului/elevului cu CES tratarea individuală de care are nevoie în toate etapele lecţiei, pentru ca acesta să recupereze neajunsurile, să valorifice: în mod compensatoriu potenţialul sănătos, dar să nu neglijeze pe ceilalţi elevi ai clasei. Intervenţia educaţională trebuie însoţită de atitudinea pozitivă a cadrelor didactice şi a familiei faţă de copiii cu cerinţe educative speciale. Educaţia incluzivă va permite copilului cu CES să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu copii valizi, să dobîndească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are şi cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. Psihopedagogia şi psihosociologia, dar mai ales cercetările-acţiune, vor permite aplicarea principiului normalizării, dacă aplică m eficient intervenţia timpurie şi principiul educaţiei incluzive. Integrarea şcolară ca situaţie particulară a socializării, se poate defini, de asemenea, în două feluri: • Într-un sens larg, care se referă la adaptarea oricărui copil la cerinţele şcolare;

80

• În sens retrîns, legat de problematica unor copii cu cerinţe speciale, în contextul normalizării, cuprinderea acestora în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare cît mai apropiate de acestea. Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţămîntul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţămîntul obişnuit, se iau măsuri pentru integrarea lui reală. În prezent Moldova cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în contextul unui ”parteneriat pentru educaţie”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii educaţionali (familie, Biserică, şcoală, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei (şcoală - comunitate‚ şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală), în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la îndemîna tuturor, tineri şi mai puţin tineri. Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cît mai independent posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde. Însă, orice demers în abordarea strategiilor de implementare a învăţămîntului integrativ, sistemul de învăţămînt actual trebuie să-l pornească atît de la analiză la nivelul macro-social, precum şi de la analiza la nivel micro-social a acestei problematici.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Referinţe bibliografice Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948). Convenţia ONU privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului (1960). Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (1989). Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2007). Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966). Principiile ONU pentru prevenirea delicvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh) (1990). Maciuc I. Formarea continuă a cadrelor didactice. Craiova: Editura Omniscop, 1998 (accesată prin motorul de căutare Google). COMPONENŢELE CONŞTIINŢEI DE SINE LA ADOLESCENŢI Oxana Paladi, cercetător ştiinţific, I.Ş.E.

Abstract. In this article are described the components of self-consciousness and especially are established the particularities of self-consciousness, of self-esteem, self-image and motivation for success in adolescent age. Abordînd problema conştiinţei de sine ne-am propus să elucidăm componentele acestei formaţiuni prin stabilirea particularităţilor congruenţei de sine, autoaprecierii, imaginii de sine, motivării pentru succes. Prezentăm nivelurile stabilite ale congruenţei de sine. Analizînd rezultatele obţinute am observat că scorul potenţial şi scorul actual are diferite niveluri de dezvoltare. Nivelul înalt al acestor caracteristici constituie peste 100 puncte şi reprezintă pentru scorul potenţial 19,54%; şi nivelul mediu atinge pînă la 100 puncte şi înregistrează – 54,17%; nivelul scăzut– 26,29%. Analizînd produsele activităţii subiecţilor am stabilit că scorul actual este mult deosebit de cel potenţial; mulţi studenţi demonstrează un nivel scăzut, alcătuind 57,38%. Acest indice ne informează că persoanele cercetate se limitează pe sine şi folosesc doar o mică parte din ceea ce sînt cu adevărat. Scorul mare al potenţialului şi destul de mic cel actual ne relatează că persoanele investigate şi-au inventat singuri conceptul despre sine şi au fost influenţaţi de concepte fictive, iar eforturile lor sînt orientate greşit spre scoruri care nu le aparţin. Subiecţii din această grupă sînt la o distanţă mare de Eu-l lor. Numai 4,88% din subiecţi activează în întregul lor potenţial demonstrînd un scor actual aproape de cel potenţial. Diferenţa dintre nivelul de experienţă de viaţă din prezent în comparaţie cu prezentarea experienţei dintr-o viaţă ideală constituie congruenţa de sine. Datele obţinute ne demonstrează că 20,24% subiecţi au un nivel de congruenţă înalt, 57,22% nivel mediu şi 22,54% nivel scăzut. La unii subiecţi se înregistrează o distanţă foarte mare între scorul potenţial şi actual. Printre cei incluşi în experimentul de constatare întîlnim şi subiecţi cu scorul potenţial mai mic decît cel actual. Congruenţa de sine în 57,22% cazuri are un nivel mediu sau foarte apropiat de cel înalt demonstrînd scoruri destul de strînse între scorul potenţial şi cel actual. Rezultatele obţinute în diferite situaţii de prezentare a subiecţilor arată că dimensiunile reflectate într-o viaţă închipuită şi cele reale sînt mai frecvent apropiate. Spaţiul dintre conceptul ideal şi realitate, adică adevărul despre propria persoană

81

se află în concordanţă cu întregul potenţial al subiecţilor în 77,46% cazuri iar în 22,56% este transformat în nişte versiuni inventate ale subiecţilor. Aceste rezultate ne indică şi nivelul de aspiraţie al subiecţilor. Convingerea în autoeficienţă, autorealizare, fixarea unui anumit scop pe care vrea să-l atingă adolescentul în comparaţie cu cel realizat pînă la un moment dat este diferită. Particularităţile congruenţei de sine stabilite în cercetare ne oferă posibilitate să determină m unele strategii de creare a situaţiilor de motivare pentru formarea conştiinţei de sine. O altă dezvăluire a conştiinţei de sine o putem prezenta prin rezultatele studiului motivaţiei pentru succes. Noi am cercetat acest indice bazîndu-ne pe cunoaşterea că motivaţia determină conduita unui individ şi că ea este componenta implicată în organizarea activităţii tuturor funcţiilor psihice. Motivaţia prin funcţiile ei de activare internă, de semnalizare a unui dezechilibru, de factor declanşator al acţiunilor efective, de autorealizare a conduitei este considerată, după atitudine, drept componenta de bază a succesului. Important de reţinut este că tipurile de subiecţi conform rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor sînt mult asemă nătoare cu cele din alte măsurări. Nivelului de motivare pentru succes s-a repartizat în trei grupuri. Primul grup, cu un punctaj mai mare de 15 puncte, constituie 38,26%; al doilea, cu un punctaj între 10 şi 14 puncte; alcătuieşte 55,68% şi al treilea, cu punctajul mai mic de 9, înregistrează 6,16%. Nivelurile de motivaţie pentru succes stabilite ne demonstrează că unii subiecţi prezintă tendinţa de a se considera superiori tuturor celor din jur, ei nu se compară cu alţi subiecţi, uneori sînt încrezuţi, au o automulţumire exagerată, şi, invers, alţii din cei supuşi investigaţiei se aşteaptă mai mult la eşec, demonstrînd situaţii de inferioritate. Variabila nivelului de motivare pentru succes indirect ne prezintă starea conştiinţei de sine şi mediază relaţia succes-eşec. Consolidarea motivaţiei pentru succes, dezvoltarea relaţiei afectivitate–intelect sînt obiectivele propuse de noi incluse în modelele de dezvoltare a conştiinţei de sine la adolescenţi. Rezultatele ne arată că 2,66% subiecţi au frică de eşec; motivaţie într-un potenţial neexprimat alcătuiesc – 42,18%; iar cu tendinţe de motivare pentru succes – 55,16% subiecţi. Deosebit de necesară pentru dezvoltarea complexă a conştiinţei de sine este dezvoltarea autoaprecierii şi imaginii de sine. Reflectarea conştiinţei de sine în planul gîndirii împreună cu extinderea Eu-lui la subiecţii cercetaţi, are diferite niveluri. În urma evaluărilor realizate, autoaprecierea orientată spre ideal se prezintă în felul următor: cu mărimea de 0,1 - 0,3 unităţi convenţionale – 6,6%; cu mărimea 0,4 – 0,6 sînt 50,6% şi cu mărimea 0,6 - 0,9 s-au înregistrat 42,8%. Calităţile pozitive stabilite variază spre diferite niveluri şi alcătuiesc un grup mare - 42,8% caracterizat prin supraaprecierea sinelui. Nivel înalt de autocriticism sau subapreciere întîlnim numai la 6,6% subiecţi. Se apreciază adecvat şi se percep destul de critic 50,6% subiecţi. Rezultatele autoaprecierii după calităţile pozitive ne indică necesitatea de a construi modele psihologice orientate spre dezvoltarea nivelului de autocriticism la subiecţii cercetaţi. Autoaprecierea orientată spre antiideal, înclinînd spre calităţi negative, are o configuraţie deosebită de autoaprecierea spre ideal. În urma măsurărilor sînt stabiliţi următorii indici: 0,1 – 0,3 unităţi convenţionale înregistrînd – 62,04%; 0,4 – 0,6 constituie 3,28%; 0,7 – 0,9 alcătuiesc unităţi convenţionale 34, 68%. Rezultatele ne demonstrează o frecvenţă mai mare între subiecţi a autoaprecierii înalte. Nivelul scăzut se caracterizează prin scopuri mai mici decît cele pe care le pot atinge, subiecţii măresc importanţa insuccesului, au nevoie de susţinerea celor din jur. Aceste persoane se consideră mai slabe decît ceilalţi, suferă de complexul inferiorităţii, a vinei; le sînt caracteristice: nehotărîrea, frica, timiditatea; acţionează după principiul „ceva o să iasă”; sînt privite de cei din jur ca fiind foarte ursuzi, necomunicativi, ceea ce duce la ruperea relaţiilor, izolare de oameni, singurătate. Reprezintă un mare interes rezultatele obţinute în urma cercetării imaginii de sine ca componentă a conştiinţei de sine. Rezultatele sînt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 1. Diferenţele dintre nivelelurile de dezvoltare a imaginii de sine împărţite în diferite categorii.
Psihologic (%) Naţională (%) 58,9 36,1 4,88 Profesie (%) Socială (%) 50,1 47,9 7,9 1,8 1,88 Niveluri de dezvoltare a imaginii de sine Nivel înalt Nivel mediu Nivel scăzut Vîrstă (%) Fizică (%) Filială (%) 74,1 25,4 0,44 Gen (%) 37,3 58,6 4,0

40,4 56,3 3,2

63,4 32,8 3,6

51,9 43,9 4,0

50,1

82

Am stabilit trei niveluri de dezvoltare a imaginii de sine exprimîndu-le prin categorii. Primele trei categorii de răspuns (fizic, gen/sex, vîrstă) ne prezintă o sensibilitate mărită a subiecţilor faţă de aceste probleme. La această etapă pe ei îi preocupă mult aprecierea fizică, îi interesează de diferenţele dintre sexe şi conştientizează trecerea spre maturitate. Imaginea de sine profesională exprimată prin categoria a 4-a este înaltă şi de nivel mediu, şi relevă importanţa statutului profesional pentru adolescenţi. Însuşirile psihice, exprimate prin categoria a 5-a demonstrează importanţa personalităţii şi nivelul de conştientizare la această etapă. Numai 1,88% subiecţi manifestă imagine de sine scăzută la această categorie. Imaginea de sine sub raportul relaţiilor sociale – generale, celor filiale şi a apartenenţei naţionale după cum observă m din tabelă tot se prezintă la un nivel înalt, raportînd despre evoluţia subiectului în relaţie cu micro- şi macromediul. Imaginea de sine integrează ierarhia valorilor personale ale subiecţilor şi este un indice direct al implicării conştiinţei de sine în sistemul lor valoric. Imaginea de sine înaltă poate fi defavorabilă în sensul că subiecţii nu-şi fac cale spre succes pornind de la potenţialul lor real, dar îşi au începutul într-o manieră artificială. Esenţial este să aducem subiecţii în situaţia de a se privi, de a vorbi despre ei într-o altă manieră, de a-i face să identifice: ce au pozitiv şi de a incita anturajul să-i încurajeze. O autoimagine scăzută determină o mobilizare insuficientă a resurselor, mărind probabilitatea eşecului şi generînd sentimentul ineficienţei. Toate componentele conştiinţei de sine descrise ne relatează că în activitatea de formare a conştiinţei de sine este necesar de a cuprinde aceste componente în mod complex. Interdependenţa şi corelaţia dintre aceste structuri va stabili unele mecanisme de dezvoltare în comun. 5. 6. 7. 8. 9. Referinţe bibliografice Iluţ P. Sinele şi cunoaşterea lui. Teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Polirom, 2001. Racu I. Psihologia conştiinţei de sine. Chişinău: UPS „I. Creangă”, 2005. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. Пермь, 1990. Психология самосознания. Хрестоматия. Самара: Издательский Дом Бахрах-М, 2003. Сидоров К.Р. Самооценка в психологии. În: Мир психологии, № 2, 2006.

ORGANIZAREA INSTRUIRII ELEVULUI CU CES ÎN CLASA I-A A ŞCOLII DE CULTURĂ GENERALĂ Emilia Furdui, cercetător ştiinţific, I.Ş.E. Abstract. The role of this is to emphasize the differences between young scholars with the need of special education requirements and normal scholars at the same age, concomitantly having a recoveryeducational character which should be taken into consideration by the specialists regarding the adjustment, in the possible limits, of some incapacity which are difficult to endure for these children. They can do better, but in comparison with normal children they require a consolidated affective support, motivational stimulation which would change their direction towards an active life. Investigaţiile efectuate de cercetătorii N. Bucun, A. Nosatîi, S. Cemortan, J. Racu, E. Verza ş.a. demonstrează că 80-90 % de copii în vîrstă de 6-7 ani, din cei care fac debutul şcolar, au unele devieri de sănătate fizică, iar 18-20 % au dereglări de să nătate psihică. La aceşti copii sînt reduse posibilităţile de învăţare şi capacitatea de lucru, este sporită extenuarea, drept consecinţă ei suferă o tensionare a sistemelor funcţionale centrale. Toate acestea diminuează posibilităţile de adaptare a organismului, fac dificil procesul şi particularităţile adaptării funcţionale a copiilor în şcoală. Şcoala primară permite adaptarea uşoară a copilului sănătos la noile condiţii sociale, nu admite supraîncărcarea, asigură dezvoltarea plenară conform particularităţilor şi necesităţilor de vîrstă şi individualităţii fiecăruia. Cu mult mai nefavorabilă este adaptarea copiilor cu cerinţe educative speciale (CES). Starea sănătăţii elevilor mici cu CES implică o atitudine şi o atenţie deosebită faţă de organizarea vieţii lor şcolare, regimului, orarului, dozării materiei, metodicilor instruirii, cerinţelor igienice, climatului emoţional din clasă etc. Observările au demonstrat, că şi adaptarea social-psihologică a copiilor sănătoşi şi a copiilor cu CES decurge diferit. Diferenţele sînt remarcabile atît în plan afectiv, cît şi motivaţional. Dacă la şcolarul mic cu CES predomină un dezinteres motivaţional pentru învăţare, datorat unor regresii intelectuale

83

dereglarea sănătăţii psihice. Prin aceasta copiii discută. Acestor copii le vine greu şi la însuşirea programelor de studii. să nu aibă temere de a-l lăuda. ceea ce le provoacă o nouă reacţie de protest. aceasta poate provoca la copil apariţia neurozelor. ce şi cum să facă („deschidem casa literelor”. în sfîrşit. cu grad diferit de comunicare în colectiv. netezit pe cap etc. dictează oportunitatea de a acorda copiilor sarcini instructive diferite ca complexitate şi. să remarce demnitatea şi succesele elevilor. Alternanţa tipurilor de activitate este obligatorie pentru ambele categorii de copii. cei care se sfiesc să răspundă şi care creează impresia că nu ştiu nimic sau nu ascultă pedagogul. de a lucra la tablă. ci să se concentreze asupra manifestărilor pozitive ale elevului. în fiecare clasă sînt circa 14 % de elevi cu dificultăţi de învăţare la care se adaugă dificultăţi de sănătate şi de durată a adaptării (pînă la 1 an). cînd nu trebuie mărită dozarea informaţiei. Pentru dezvoltarea independenţei şi activismului copiilor este important să i se aprecieze pozitiv fiecare pas reuşit. De aceea urmează ca jocul să fie inclus activ în procesul de învăţămînt. care le explică consecutivitatea acţiunilor. decît să spună cu voce tare eventuala greşeală. Stilul de comunicare al pedagogului cu elevii clasei 1-a are ceva deosebit. răbdare. reprezintă un proces de optimizare. Nu se vor evita nici forme neverbale (stă m de mîină. este foarte important. specifice: atît şcolarului mic cu CES. cît şi celui obişnuit. Dascălul trebuie să fie alături de copil. să demonstreze clasei reuşita şi activismul lui. nu îndeplinesc deodată cerinţele pedagogului.). La început. nedorinţa de a învăţa şi a frecventa şcoala. Copilul se obişnuieşte în colectiv. Pînă la sfîrşitul primului semestru ei pot să dea întîietate activităţii de joc. încercînd să se mobilizeze pentru rezolvarea situaţiilor problematice. de a răspunde la întrebare. de aceea este important ca pedagogul să nu le facă observaţii aspre. El trebuie să fie reţinut. cele mai utile bazîndu-se pe joc. De asemenea. încercarea de a găsi singur răspuns la întrebare.). La copiii care au trecut adaptarea reuşit domină o bună dispoziţie. găsirea altor exemple etc. aparte. distragerea momentană . Aceştia se deosebesc prin forme negative stabile. Tonul pedagogului trebuie să fie blînd. „o luăm”. inhibiţii greu de depăşit. este inadmisibilă construirea lecţiei pe un singur tip de activitate: numai să se citească sau numai să se scrie toate 35 de minute. dar şi cei care au teamă de anturajul clasei. Altor copii (aproximativ 30%) le trebuie mai mult timp pentru a se obişnui cu noua viaţă şcolară.specifice:. dar şi îi inspiră încredere că adultul are o atitudine bună faţă de el. deoarece este destul de înalt procentul copiilor cu handicap. adaptare „dificilă. împreună cu pedagogul. ca şi orice alt demers terapeutic. dacă pedagogul nu este sigur în corectitudinea răspunsului. Cele mai tensionate pentru toţi copiii sînt primele patru săptămîni de instruire. Stilul autoritar de comunicare este inadmisibil. să creeze relaţii bune între ei. Pedagogul trebuie să ştie că mulţi copii la această vîrstă sînt în stare să îndeplinească sarcinile numai cu ajutorul adulţilor. calm. Dacă pedagogul nu ţine cont de dificultăţile perioadei de adaptare. să inspire încredere. O parte considerabilă de copii (de obicei 50-60 %) se adaptează la şcoală după două-trei luni. Trebuie subliniat că neatenţia. găsesc răspunsul O atenţie deosebită trebuie acordată copiilor cu CES care au un nivel scăzut de activitate. pedagogul trebuie să ofere fiecărui copil posibilitatea de a lucra în ritmul său propriu. Şi într-un caz şi în altul e nevoie de diferite forme de lucru ale pedagogului care cer bunăvoinţă. După cum s-a subliniat deja. Sînt absolut inadmisibile în această perioadă observaţiile de tipul „Mai repede!”. „închidem casa”). să colaboreze. iar volumul de lucru al elevului trebuie să se majoreze treptat. „găsim buzunăraşul pentru litera dată”. Sînt foarte actuale tipurile de activitate practicate în perioada preşcolară. memoria. ritmul de lucru. Pedagogul îşi organizează activitatea conform gradului şi duratei de adaptare a copiilor în şcoală. o atitudine activă faţă de învăţătură. adeseori clarifică relaţiile cu colegii pe căi neadecvate. „Rămîi în urmă”. care explică detaliat. Sarcina pedagogului constă în stimularea dorinţei copilului de a se exprima. de a îndeplini conştiincios sarcinile pedagogului. participarea pedagogului la îndeplinirea lor. de durată mai lungă. Adeseori anume cu ei colegii nu vor să prietenească. Nivelul de dezvoltare al sistemelor funcţionale şi formării proceselor psihice la copii (atenţia. care îi încurcă pedagogului în timpul lecţiei. să-l stimuleze. pentru formarea şi dezvoltarea priceperilor de învăţare. 84 . la baza căreia este instrucţia pe paşi. dorinţa de a frecventa şcoala. îi cunoaşte mai bine pe colegii de clasă. greşesc şi. se cere muncă cu răbdare. Acestea nu numai că liniştesc copilul. nepriceperea de a dirija comportamentul sînt legate de particularităţile psihice ale copiilor. maturizarea dorinţelor şi satisfacerea împlinirilor. La această categorie se referă şi copiii hipercomunicativi. acută”. gîndesc. Mai bine e ca elevul să-i răspundă „la ureche”. de suport sau de recuperare a potenţialului atît de divers al copilului şi este un mediu pentru exprimarea sentimentelor. şcolarul normal din punct de vedere intelectual este avid de cunoaştere. Terapia prin joc. Este util ca elevilor să li se dea sarcini instructive creatoare. Şi. pentru explorarea relaţiilor. gîndirea etc. îşi face prieteni. care să le sugereze răspunsul. care asigură reuşita instruirii. tact. perioadă aşa-numita. Nu trebuie grăbit ieşitul la tablă.

. Prin empatie emoţională se are în vedere. La răspunsul incorect al elevului nu se spune „nu te-ai gîndit”. „aceasta e părerea ta?”. 1. comparativ cu şcolarul obişnuit. putem constata că empatia constă în sesizarea cu cît mai multă exacticitate cu putinţă a referinţelor interne şi a componentelor emoţionale ale unei persoane şi în a le înţelege ca şi cum ai fi această altă persoană.se cere o bună pregătire de specialitate şi de competenţe psihopedagogice a cadrelor didactice. . 1977).realizarea de parteneriate între familie . Specialiştii (psihologul. lector universitar. Referinţe bibliografice Bucun N. Carl Rogers. trebuie înfiinţat un cabinet de consiliere psihologică. Bălţi Abstract. In the given article. „nu e aşa”. Univeritatea de Stat “A.şcoală. 2002. . participarea cadrului didactic la emoţiile şi sentimentele elevilor [4]. cu el se poate vorbi astfel: „aşa gîndeşti tu?”. respect şi demnitate. 5. 2004. Russo”. În clasa a 1-a a şcolii primare se exclude sistemul de evaluare prin note.grădiniţă .И. 3. reprezintă capacitatea cadrului didactic să se transpună în “rolul“ elevului şi de a-i prevedea comportamentul ulterior [5.O CALITATE A PERSONALITĂŢII ÎNVĂŢĂTORULUI ŞI UN FACTOR AL EFICIENŢEI ÎNVĂŢĂRII ELEVULUI Vasile Garbuz. Modernizarea procesului de instruire. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. Iaşi: Editura Polirom. „vezi că poţi”. Chişinău.. .Controlul şi evaluarea rezultatelor instruirii Evaluarea este parte integrantă a procesului de învăţare şi cu ajutorul ei se stabileşte dacă finalităţile esenţiale au fost atinse sau nu. au nevoie de un suport afectiv mult consolidat. Gusti Cel mai important lucru ce se referă la cadrul didactic o reprezintă competenţa didactică a acestuia. calităţile de personalitate. ş.solicitările şcolare urmează să fie dozate în concordanţă cu starea organismului. Psihologia persoanelor cu cerinţe educative speciale. semne simbolice. Психологическая готовность к школе. 2003. şcoala primară. Danii A. Gerguţ A. De exemplu. pornind de la principiile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului: aceasta garantează copiilor protecţie.este necesară sporirea rolului învăţămîntului preşcolar în special în grădiniţă. o atenţie deosebită i se acordă manifestării empatiei. . 2006. Bazele curriculare şi standardele învăţămîntului special. 6. 2007.a. 2. Питер. reprezentantul psihologiei umaniste (1962) a menţionat faptul că empatia reprezintă 85 . defectologul. The presence of this one ensures the efficiency of the educational process and also the school success. Practicile ne-au demonstrat un progres şcolar şi dorinţa elevului de a se afirma în urma evaluării verbale făcute în cadrul colectivului şcolar. educaţie şi recuperare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. dar.regimul de muncă şi de odihnă al şcolarului mic. 4. medicul şcolar) trebuie să înceapă să lucreze cu şcolarul mic.. the author tries to highlight the notion of "empathy" as being a primary quality of the teacher personality. cunoaşterea temperamentului şi caracterului şcolarului mic cu CES. Conform dicţionarului de psihologie (Roland Doron şi Francoise Parot 1999) empatia exprimă : “Intuire a ceea ce se petrece în celălalt. Гуткина Н. precum şi de un stimulent motivaţional care să le schimbe direcţia. „să-i ascultă m şi pe alţii” etc. educatorul. „bravo”. fără a uita totuşi că eşti tu însuţi.un educator al copiilor de vîrstă şcolară mică trebuie să cunoască psihologia copilului. “Empatia predictivă” (Stroe Marcus. inclusv al celui cu CES va fi organizat raţional. dirijîndu-i spre o viaţă activă. Printre multiple cerinţe înaintate faţă de profesor. Concluzii E de menţionat că copiii cu CES pot mai mult. Nu se evaluează în nici un caz ritmul de lucru al elevului. spre deosebire de colegii lor obişnuiţi. p. Chişinău. metode educative care vizează dezvoltarea aptitudinilor. “Personalitatea nu se capătă ci se cucereşte” D.” Totodată. În viziunea celor expuse mai sus. EMPATIA . Educaţie pentru toţi. Andronache N. putem trage următoarele concluzii: . 176].

2004. nevoia de securitate pe termen lung. Orice încercare de a umili sau încurca un elev mai ales în prezenţa colegilor săi va sfîrşi printr-un rezultat nedorit. Bucureşti: ARSR. Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului. Cunoaşterea elevului. respectul faţă de sine. Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de bază ale acestuia. Galaţi: Porto-Franco. tactul pedagogic. acesta subliniază în repetate rînduri despre necesitatea stabilirii de către profesor a unei relaţii pozitive cu elevul său. exigenţa şi constanţa în cerinţele formulate. încredere reciprocă sau. Dorinţa de afiliere. iar pe de altă parte.empatie faţă de elev. 2005. elevul ori se retrage în sine. de a corespunde aşteptărilor învăţătorului generează efort fizic şi cel intelectual cu scopul de a obţine satisfacţie. A fi pedagog înseamnă: a poseda cunoştinţe în materia predată. Autoritatea profesorului. ca şi priceperea de a realiza o corectă evaluare a performanţelor elevilor sînt tot atîtea calităţi care asigură eficienţa muncii în cadrul instituţiei de învăţămînt. de societate. oamenii formaţi pentru o integrare eficientă în circuitul vieţii social-productive. Înţelegerea empatică presupune: modificarea pozitivă a imaginii de sine. refuzînd să mai comunice.-E. El menţionează că procesul instructiv-educativ vine să formeze la elev anumite deprinderi. alegerea de activităţi atractive la lecţie şi talentul de a trezi interesul elevilor pentru activitatea de învăţare. Acest proces este mult mai eficient. Capacitatea empatică contribuie la identificarea acelor modalităţi de a menţine concentrată atenţia elevilor la lecţii. Recompensa meritată este un factor deosebit de stimulator. Empatia este abilitatea cadrului didactic de a intra în pielea elevilor săi. dimpotrivă. 2. de antipatie. condiţionînd înţelegerea şi comunicarea implicită şi o retrăire afectivă a stărilor emoţionale ale modelului. . Turcu F. Sînt şi cazuri cînd contactul spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei: clasa nu există pentru profesor şi nici profesorul pentru clasă.capacitatea individului uman să pătrundă sau să se transpună în lumea interioară a altei persoane. Dragostea pentru copii.atitudine pozitivă. 4. capacitatea de a explica elevilor acestea cunoştinţe într-o manieră didactică deosebită. în general. capacitatea de empatie. Rezultatul unui raport pozitiv profesor . de colegi. profesori stimaţi de foştii lor elevi. Psihologia atitudinii elevului faţă de aprecierea şcolară. Aptitudinea pedagogică. În final putem menţiona faptul că personalitatea cadrului didactic ne serveşte drept acel motiv extrinsec ce-l stimulează pe elev să depună efort în cadrul activităţii de învăţare. producîndu-i educatorului satisfacţie. Bucureşti: ASE. 1. neîncredere şi chiar ostilitate. nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur. competenţa şi pasiunea pentru disciplina pe care o predă şi în general pentru cunoaştere. Studiile privitoare la aptitudinile pedagogice au scos în evidenţă funcţia specială pe care o capătă conduita empatică în relaţia profesor-elev. delicateţea sufletească. antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceeaşi calitate. trebuie să conducă. În investigaţiile sale David Aspy şi Flora Roebuck au constatat că profesorii care prezintă calităţile menţionate mai sus permit elevilor lor de a face progrese semnificative pe parcursul anului şcolar [4]. care implică transferul de informaţii dintre emiţător şi receptor. Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează. să-l înzestreze cu anumite cunoştinţe. de a-i determina să se implice în diverse activităţi. Psihologia şcolară. să dirijeze aceste relaţii şi să le structureze pe colaborare.autenticitate. Referinţe bibliografice Druţă M. el poate face acest lucru prin procesul de comunicare pedagogică. schimbarea sistemului de valori. . trăire stimulatoare pentru noi şi noi eforturi în scopul perfecţionării stilului de muncă. puterea de stăpînire de sine. dorinţa de a fi recunoscut. Empatia ca însuşire de personalitate presupune capacitatea de transpunere a unei persoane într-un mod uman exterior. spiritul de echitate. ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat sau umilit. dacă cadrul didactic dispune de cîteva calităţi şi anume: . Vrabie D. bazată pe principiul „Dictatorial” trebuie înlocuită cu una întemeiată pe relaţii în care profesorul are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. 3. Mitrofan N. de succes. 1997. uşurinţa de a se adapta la neprevăzut şi necapitularea în faţa greutăţilor. educatori care-şi onorează misiunea socială asumată. satisfacţia succesului dinamizează şcolarul pentru a obţine şi alte rezultate bune. Bucureşti: ASE.elevi înseamnă. pe de o parte. în sentimente de simpatie. 2005. Totodată. 86 . precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi acceptat de acesta. înlăturarea sentimentului de vinovăţie sau inferioritate. care ţinînd seama de legea esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia empatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi bunăvoinţă.

În opinia mai multor psihologi. Educaţia prin simbioză. Acceptarea dizabilităţii copilului şi. Albu. nu-şi formează deprinderi de autoservire. Abstract. le este dificil să delimiteze hotarul dintre ceea ce poate face copilul de unul singur şi domeniul în care el are nevoie de ajutor. Plasat în „condiţii de seră”. dezvoltîndu-i un comportament de eschivare de la problemă şi determinînd formarea unei legături simbiotice cu adultul.ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA UNEI PERSONALITĂŢI DE SUCCES Tatiana Vasian. caracterizată printr-o „dizolvare” totală a părintelui în problemele copilului. după cum menţionează Ecaterina Vrăsmaş [1]. a copilului în sine îl ajută pe părinte să-l iubească aşa cum este.E. Studiile de analiză a factorilor care influenţează dezvoltarea copilului confirmă tot mai mult că perioada petrecută în familie este determinantă pentru evoluţia personalităţii lui şi pentru integrarea lui şcolară şi socială. 87 . dar şi de „fobia pierderii lui”. care conduc la constituirea unei imagini de sine scăzute la copil [2]. Dar a fi părinte nu este doar o calitate dată de vîrstă şi înţelepciunea acestuia. tratarea acestuia de la egal la egal. styles of interaction adopted by the parents on the basis of attitude created and in the same time their influence of the psychological development of the child and development of their personality. relaţiile de simbioză. Protecţia excesivă poate fi cauzată de neîncrederea în puterile. precum şi familiei în întregime. La alt gen de educaţie. hipersocializarea autoritară. В. I. recurg părinţii care au aşteptări exagerate faţă de copil. iar neacceptarea duce la respingerea lui latentă. Comunicarea ghidată de o excesivă responsabilizare morală din partea adultului conduce la stări de tensionare şi suprasolicitare cronice la copil. De obicei. Rezultatul acestui gen de abordare a copilului este personalitatea lui egocentrică. Cu atît mai validă este afirmaţia pentru un părinte ce educă un copil cu dizabilităţi. respectiv. El este supraobosit continuu. care nu admite ca fiind posibilă nici un fel de iniţiativă de autonomie din partea copilului. supraprotecţia. ca şi în cazul oricărui alt copil) sînt: cooperarea. Excepţie fac anumite perioade ale ciclului vital al familiei cînd se pot manifesta unele aspecte. Ткачева. Frica exagerată a părintelui pentru viaţa copilului i se transmite şi lui. venite din insatisfacţia permanentă a părintelui. A. ci devine tot mai mult o responsabilitate care cere cunoştinţe şi competenţe. stimularea independenţei şi a iniţiativei. hipoprotecţia şi respingerea copilului. Vrem să specifică m din start că nu există stiluri de relaţionare dintre părinţi şi copiii cu dizabilităţi specifice: doar acestor familii. părintelui.). Ne propunem în continuare să analiză m specificul relaţiilor părinte-copil din cadrul familiei în care creşte şi se dezvoltă un copil cu dizabilităţi. care. dar şi a copilului. se întîlneşte frecvent la mamele ce-şi educă copilul de unele singure. nu-şi poate aprecia adecvat posibilităţile. părinţii îi limitează posibilităţile de dezvoltare. capacităţile copilului. devine ineficient în ceea ce face. Спиваковская) şi româ ni (A. părinţii încearcă să facă pentru el tot. Sînt multiple cazuri cînd părinţii înaintează cerinţe irealizabile pentru copil datorită dizabilităţii pe care o are. incapabilă de a manifesta dragoste [3]. Gherguţ ş. în mod vădit. E. În încercarea de a-i crea o atmosferă familială deosebită şi de a-i oferi dragoste absolută. chiar şi ceea ce copilul este în stare s-o facă de unul singur. Manifestînd permanent dorinţa de a-l ajuta. Conţinutul relaţiei date relevă acceptarea şi respectarea individualităţii copilului de către părintele său. o atare dragoste reduce considerabil şansele de autorealizare a părintelui. hipersocializarea autoritară (stilul autoritar). There are described the models of communication. Cooperarea reflectă imaginea social dorită a atitudinii parentale şi presupune încredere şi interes pentru problemele şi proiectele de viitor ale copilului. infantilizarea lui (invalidizarea). sînt frustrarea şi simţul culpabilităţii. ruşi (A. cele mai frecvente relaţii de comunicare în familia copilului cu dizabilităţi (de fapt. ele uită de propriile probleme. Deoarece rareori ajunge să trăiască bucuria succesului. Stările emoţionale frecvente pe care le trăieşte. de cariera profesională şi devenirea personală. el nu învaţă să înfrunte greutăţile. În consecinţă. aprecierea abilităţilor lui intelectuale şi creative.Ş. Ne întoarcem la adevărul popular despre cei şapte ani de acasă care ne marchează pe fiecare de-a lungul vieţii. În cazul unei atitudini supraprotective şi al comportamentului de supraprotecţie adoptat. care necesită acceptare şi multă dragoste. E. simpatie şi interes continuu pentru el. Familia este mediul normal în care personalitatea oricărui copil se dezvoltă armonios sub toate aspectele. îşi vor pune amprenta asupra copilului. Aйдемиллер. un “copil cu nevoi speciale”. In the article „The role of family in development of a successfully personality” are presented the results of the research of the attitude adopted by the parents of children with disabilities in comparison with the attitude of parents of typical children. Mастюкова. doctorandă.a.

respingerea emoţională a copilului este periculoasă. Părinţii sînt jenaţi de situaţia copilului lor. O atare atitudine a societăţii are o influenţă negativă asupra climatului din interiorul familiei şi asupra poziţiei părinţilor în vederea acceptării copilului cu probleme de dezvoltare. Respingerea copilului poate fi dictată în conştiinţa acestora de identificarea lor cu dizabilitatea copilului (mai frecventă la taţi)1.Frecvent întîlnită în familia copilului cu dizabilităţi este şi infantilizarea copilului. Lipsa de ataşament faţă de copil poate fi întîlnită însă şi la părinţi realizaţi din punct de vedere profesional şi personal. Chişinău. iar mai tîrziu. ei fiind presaţi de societatea ”care pune în capul „măsurătoarei” normalitatea şi corespunderea psihofizică a copilului cu ea” [4]. mai ales prin faptul că poate avea ca urmare respingerea fizică . o anumită reţinere în dezvoltarea psihică. Figura 1. în aceeaşi situaţie sînt şi fraţii şi surorile lui. hipersocializare autoritară şi infantilizare. neîncredere. însă. prin atitudinea manifestată. conştientizată sau nu. plină de desconsiderare faţă de persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor. Stolin). Varga şi V. Nimeni nu se îngrijeşte să-i asigure condiţii pentru o dezvoltare normală. Considerînd că nu va reuşi în viaţă. complexul de inferioritate. dezamăgiţi de viitorul lui. Pe parcursul evoluţiei sale omenirea şi-a schimbat atitudinea faţă de dizabilitate de la debarasarea de noii-născuţii cu deficienţă la acceptarea acestora şi înţelegerea necesităţii de a le oferi sprijin. aceşti părinţi. Aceste condiţii sînt întărite şi de montajele sociale privind dizabilitatea: presiuni şi tensiuni suplimentare legate de statutul lor de părinte într-o societate care nu este întotdeauna pregătită să accepte şi angajată să ajute un copil cu dizabilităţi [4]. În cazul mamei situaţia dată se explică prin imaturitatea ei psihologică. mulţi calificînd viaţa cu el drept o „cruce” ce trebuie dusă tot timpul. îi conferă din start insolvabilitate socială. Această atitudine a părintelui provoacă la copil anxietate. Experienţa arată. Adulţii din grupul A au fost selectaţi dintre părinţii ai căror copii frecventează Centrul de zi „Speranţa” din or. [3]. la o vîrstă mai mare. în familiile dezavantajate social sau în cele în care copilul cu dizabilităţi nu prezintă nici o valoare din cauza deficienţei. mai ales. Respingerea emoţională este adesea provocată de faptul că. [5]. cu dezvoltare tipică (grupul C). prin aplicarea Testului de determinare a atitudinilor părinteşti (A. Prezentă m în continuare datele obţinute în cadrul unei cercetări întreprinse de noi cu referire la atitudinile adoptate de părinte faţă de copilul cu dizabilităţi. Oricare ar fi ea. simbioză. Acest test permite studierea atitudinilor parentale în baza a 5 scale: acceptare/respingere. Atitudinile adoptate de părinţi faţă de copil 88 . şi un comportament deviant. caracteristice fiecărui grup. De obicei. Hipoprotecţia este frecventă. care educă copii fără dizabilităţi. că societatea renunţă foarte încet la atitudinea intolerantă. centru de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi. nu le satisface ambiţiile sociale. Grupul B a fost constituit din părinţi ai căror copii sînt instituţionalizaţi în Casa internat pentru copii cu deficienţe mentale (băieţi) din or. care şi-au plasat copilul cu dizabilităţi într-o instituţie de tip rezidenţial (grupul B). Pentru a putea realiza o comparaţie între ceea ce se înTâmplă în familia copilului cu dizabilităţi şi familia copilului cu o dezvoltare tipică au fost selectaţi părinţi care pot fi repartizaţi convenţional în 3 grupuri: părinţi care educă copii cu dizabilităţi în familie (grupul A). prin ceea ce face şi ceea ce este. În figura de mai jos sînt prezentate valorile medii obţinute pentru cele 5 scale. Orhei. cooperare.abandonarea sau plasarea copilului într-o instituţie de tip rezidenţial. printr-un instinct matern insuficient conturat. copilul nu adevereşte expectanţele părinteşti.

părinţii pot recurge la ruperea relaţiei. de data aceasta cel mai mare scor fiind obţinut de grupul B. Între valorile medii obţinute la această scală atitudinală de către subiecţii grupului A şi C nu s-au înregistrat diferenţe semnificative..2 pentru pragul p=0. Însă В. dar şi să adapteze copilul la cerinţele mediului înconjurător. o astfel de atitudine nu face altceva decît să accentueze situaţia de inferioritate a copilului şi să-i limiteze posibilităţile de dezvoltare. infantilizarea. or. Ткачева explică această aptitudine prin faptul că la baza tipului autoritar stă reacţia stenică la stres. Diferenţe statistic semnificative au fost obţinute şi la ultima scală atitudinală.1 % cazuri) la stabilirea unor relaţii optime (modelul cooperării). de acceptare a copilului la părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familie şi la părinţii cu copii cu o dezvoltare tipică. inclusiv a celor vizînd copilul cu dizabilităţi. dar nu neapărat şi acţiunile lui. dragostea îl face să se adapteze la specificul lui.Datele obţinute relevă o atitudine pozitivă. La nivel de hipersocializare autoritară avem înregistrate diferenţe semnificative între toate cele trei grupuri. Motivul îl vedem în faptul că foarte multe familii din această categorie nu au beneficiat la moment de asistenţă psihosocială pentru a depăşi perioada de criză. cel mai înalt scor fiind obţinut tot de părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familie (vezi figura 1). prezenţa valorilor înalte reliefează existenţa unor tendinţe simbiotice ale părintelui în relaţia cu copilul. Hipoprotecţia sau respingerea sînt generate de frică sau de neacceptarea dizabilităţii copilului. aspiraţiile părintelui: răspunsurile afirmative de genul „Copilul trebuie protejat de problemele vieţii. aceste două scale par să nu coreleze: un părinte cooperant nu poate fi şi autoritar.15. Deşi relativă. şi pentru a-şi creşte copilul acasă.diferenţele intragrupale au fost mari.15 şi 78.21 şi 72. dacă ele sînt traumatizante pentru el”. Este un parametru atitudinal ce corelează cu acceptarea. De fapt. La prima vedere. S-ar părea că dorinţa de a fi un tot întreg cu copilul ar trebui să fie străină unui părinte ce şi-a plasat copilul într-o instituţie. De aceea un părinte ce-şi respinge copilul nu este în stare de o cooperare optimă cu el. La această categorie s-au înregistrat diferenţe semnificative între valorile medii pentru scala acceptare/respingere comparativ cu grupul A (t=-4. constatăm un indice înalt la toate grupurile: 76.17% pentru grupurile A şi C). În baza rezultatelor furnizate de studiu formulă m următoarelor concluzii: · Există o anumită interdependenţă între atitudinea de acceptare a copilului cu dizabilităţi şi relaţia pe care şi-o construiesc părinţii cu el. nivelul înalt de respingere nu corelează cu un nivel înalt al simbiozei.001) şi grupul C (t=-4. aceste scoruri reflectă. O dată ce această tendinţă se conturează la toate grupurile investigate. Una din explicaţii ar putea fi că părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familiile participante la studiu sînt beneficiari ai unui centru de integrare socială pentru copii cu dizabilităţi şi dispun de o anumită pregătire în domeniu. părinţii copiilor instituţionalizaţi adunînd un scor extrem de mic (9. 73. Conform autorilor testului. ele constituind 79. inadaptat. Întrucît scala reflectă distanţa interpersonală părinte-copil. cei mai apţi de a-şi ajuta copilul cu dizabilităţi sînt părinţii de tip autoritar. dorinţa de a comunica şi a se implica în viaţa lui.care reprezintă contactul şi ajutorul acordat copilului de către părinţi . indicele înalt la această scală vorbeşte despre respingerea emoţională a copilului de către respondent. 89 .001).8 (în medie 4 puncte brute din 7 posibile) (vezi figura 1). Comparînd rezultatele pentru scala privind nivelul de simbioză. Respectiva situaţie nu poate să nu influenţeze pozitiv atitudinea părintelui faţă de copilul său. nu doar pentru cei ai copiilor cu dizabilităţi.09. ceea ce indică asupra perceperii acestuia ca fiind neajutorat. să accepte dizabilitatea şi copilul propriu-zis. Dacă acceptă copilul. cooperarea .86 valoare situată aproape de limita de sus).38% faţă de 47. de fapt. În schimb la următoarea scală. Ткачева a demonstrat experimental că între tipul psihologic al părintelui şi modalitatea de relaţionare cu copilul există o anumită interdependenţă. „Încerc să-i îndeplinesc toate rugă minţile” denotă opţiunea părintelui. La cei ce şi-au plasat copilul în instituţie prevalează indicele de respingere (valoarea medie a indicelui de acceptare este egală cu 96. „excluderea” copilului din familie prin plasarea într-o instituţie de tip rezidenţial. putem afirma că este caracteristică pentru toţi părinţii. ceea ce ne permite să susţinem că părinţii copiilor cu dizabilităţi au reuşit să depăşească situaţia. В. Probabil. „ Este important ca să-i asigurăm o copilărie fericită”. Conform constatărilor cercetătoarei. pe cînd supraprotecţia şi cooperarea pot fi instituite doar dacă există dorinţa de a ajuta [6]. ei demonstrînd cei mai înalţi indici (în 60. În cazul unui indice înalt al neacceptării şi chiar al respingerii lui emoţionale. iar cel mai mic de grupul C (vezi figura 1).7 pentru pragul p=0. Lucrurile stau altfel în cazul familiilor ce şi-au plasat copilul în instituţie. ale cărei caracteristici presupun posibilitatea înfruntării şi soluţionării diverselor probleme. Tendinţa respectivă pare a fi caracteristică într-o măsură mai mare părinţilor copilului cu dizabilităţi.75% şi 32. aceasta permite reliefarea anumitor tendinţe în atitudinea şi comportamentul părintelui faţă de copil. au parte de suport de la un grup constituit din părinţi cu probleme similare. ”dezrădăcinînd” astfel orice diferenţiere în perceperea copilului cu dizabilităţi şi a celui cu o dezvoltare în normă.

Dacă îşi acceptă copilul şi îl iubeşte. Astfel se explică şi prevalarea supraprotecţiei în relaţia cu un copil cu dizabilităţi: dorinţa de a ajuta poate conduce la supraprotecţie. 2006. 17. Părintele. Dificultăţi de învăţare în şcoala – domeniul nou d studiu şi aplicaţie. 5. 6. iar valoarea lui va fi negată atît la nivel de subconştient. Мастюкова Е. · Părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familie reuşesc să edifice: relaţii armonioase. pe acceptarea dizabilităţii şi a copilului. la rîndul său. Москва: Книголюб. De aceea anume modalităţile de contact cu copilul determină modelul educativ adoptat de părinte. părintele se va adapta la specificul modelului educativ. bazate pe încredere şi cooperare. Владос. devenind din ce în ce mai insistent în explorarea realităţii. în care accentul principal se va plasa pe echilibrul dintre protecţie şi cerinţele înaintate copilului la diferite etape ale dezvoltării sale. p. el este ajutat să performeze de la dependenţa absolută la autonomie şi integrare socială de succes (în funcţie de potenţialul fiecăruia). · Atitudinea părintelui faţă de copilul cu dizabilităţi şi relaţiile dintre cei doi subiecţi bazate pe această atitudine se realizează. –Bucureşti: Aramis. Prin sprijinul emoţional adecvat din partea familiei copilul capătă. Vrăsmaş E. 3. 2. Московкина А. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии.· Părinţii nepregătiţi să accepte dizabilitatea vor respinge copilul. are nevoie de sprijin în identificarea stilului educaţional optim. 90 . Vrăsmaş E. Referinţe bibliografice Muntean A. de regulă. 2007. pas cu pas. Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi. Шапарь В. Семья ребенка с отклонениями в развитии. Dobîndirea acestor dexterităţi este posibilă doar într-un mediu familial stabil şi sigur. adecvat stării copilului. Ростов на Дону: Феникс. iar frica sau neacceptarea dizabilităţii copilului poate dezvolta hipoprotecţia (respingerea copilului de către părinte). Психодиагностика отношений между родителями и детьми. dar va adapta şi copilul la cerinţele mediului înconjurător. Диагностика и консультирование. 2008. p. Iaşi: Polirom. 51-53. Psihologia dezvoltării umane. Bucureşti: VŞI Integral. 2006. cît şi deschis. Astfel. Relaţia copilului cu familia constituie un factor necesar şi indispensabil în dezvoltarea sa psihică. Практическая психология. 1. 4. 2004. 2007.. în comunicare. tot mai multă încredere. Ткачева В.

MCM stabilit în familie facilitează învăţarea a două limbi de la o vîrstă precoce. Trăsăturile negative de caracter – intravertismul. Баранникова. · Bilingvismul este facilitat de dezvoltarea intelectuală şi personală a copilului şi de anumite calităţi de caracter – sociabilitatea. capabili să le distingă. eventualitatea de a deveni lider în grupul de semeni.С. încrederea în sine. 1. precum şi nivelurile. Factorul principal este mediul comunicativ. b) repartizarea limbilor după principiul „o limbă – un adult – o situaţie comunicativă”. Problema nu este generată de confuzie. care include următoarele concluzii: · Realizarea studiului ne-a permis identificarea şi descrierea a cinci factori esenţiali ai bilingvismului timpuriu. Capacitatea de a-şi expune ideile şi de a înţelege două limbi îi determină locul şi rolul în societate (cercul de prieteni. copiilor bilingvi le este caracteristică dezvoltarea incidentală a limbajului în asimilarea a două limbi. exigenţa. 2. Bloomfield. de obicei. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor obţinute la fazele de constatare. bilingvismul cuprinde mai mult de jumătate din populaţia lumii şi se extinde continuu (L. ci de interferenţa stabilită atunci cînd cuvintele sau gramatica dintr-o limbă se întîlnesc şi în 91 . Conform datelor cercetărilor recente. Weinreich. Examinarea surselor ştiinţifice:. iar bilingvismul lor are un caracter haotic. Totodată. Dezvoltarea limbajului la finele perioadei antepreşcolare este determinată de influenţele mediului comunicativ din familie. tipurile şi funcţiile). lipsa de voinţă frînează dezvoltarea bilingvismului. prietenia etc. se atestă situaţii cînd copiii din familiile monolingve frecventează grădiniţe şi şcoli cu o altă limbă de predare. It is proved the determinant role of the communicative environment and the character of language present in the process of communication between the adult and the child of preschool age. А. preşcolară şi şcolară mică. 3. Preşcolarii din MCM. In the paper are described the factors. Маркосян etc. vor folosi ambele limbi în stadiile primare ale dezvoltării lingvistice. Uneori. Subiecţii care s-au confruntat cu o altă limbă în momentul înscrierii în instituţia preşcolară. · Eficacitatea bilingvismului primar este determinată de strategiile de realizare a educaţiei dualismului verbal în familie şi de dezvoltarea limbajului la grădiniţă şi în şcoală. extravertismul. М. dacă nu toţi copiii bilingvi. a datelor experimentale obţinute a relevat rolul mediului comunicativ mixt (MCM) în dezvoltarea bilingvismului la diferite etape de vîrstă şi a condus la elaborarea propriei concepţii a psihogenezei limbajului în MCM. remarcarea şi înţelegerea limbajului în două limbi. profesor universitar. particularităţile căruia determină specificul dezvoltării bilingvismului la copii (aspectele. oferindu-i mai multe oportunităţi. doctor habilitat. Ambii factori determină modul de formare a bilingvismului. · Nivelul de posedare a limbii materne (înalt. un prezintă bilingvism.).E. Sinteza surselor ştiinţifice: a condus la descrierea bazelor teoretice de instalare a bilingvismului şi la identificarea mecanismelor de dezvoltare a limbajului la vîrstele antepreşcolară şi preşcolară. mechanisms and the fundamental laws of this process. neîncrederea în sine. în care sînt clar delimitate “sferele lingvistice”. mediu şi scăzut) influenţează pozitiv sau negativ bilingvismul. dinamica şi tempoul lui. Mulţi. formativă şi de control a favorizat formularea legităţilor generale de dezvoltare a limbajului şi sferei comunicative la copiii din MCM. În condiţii reale de comunicare. duşmănia.EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR – FUNDAMENT AL FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE EDUCAŢIA LINGVISTICĂ A PREŞCOLARILOR DIN MEDII COMUNICATIVE MIXTE ÎN CONTEXTUL FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE Jana Racu. aprecierea şcolară etc. Y.Ş.). bilingvii preşcolari încurcă limbile. Abstract.Т. la etapele primare posedă mai bine a limbajul matern decît cel nematern.language psychogenesis in mixed communication environment. Un alt factor important este vîrsta în limitele căreia se prezintă în MCM – antepreşcolară. Nivelul de dezvoltare a vorbirii influenţează personalitatea copilului bilingv. I. pentru eventualul bilingv este specifică perceperea. 4. Varietăţile de medii comunicative mixte: a) folosirea haotică a două limbi. Prevalarea limbajului matern la majoritatea copiilor preşcolari influenţează volumul şi nivelul de folosire a două limbi în comunicare. The research is based on an actual problem for contemporaneous pedagogical psychology .

4. Bilingvismul primar determină prezenţa la copil a unei varietăţi extinse a reprezentărilor despre limbă şi limbaj şi despre semnificaţia lor vitală în raport cu conţinutul mai sărac al reprezentărilor monolingvului. Вайнрайх У. Dat fiind faptul că fiecare copil este unic prin personalitatea sa. Indicii bilingvismului la preşcolarul mic sînt net inferiori. funcţiilor şi a tot ceea ce este adiacent limbii a doua. 2000. mediului fizic şi social în care se dezvoltă. 5-7. multifunctional. Proceedings of the Lilian Katz Symposium. 2004. psiho. (ed. III. iar persoana care vorbeşte nu-şi dă seama de acest lucru. Acest lucru este posibil pornind de la bază prin fundamentarea unui suport specific de formare şi dezvoltare permanentă a copilului şi continuînd cu punerea în valoare a particularităţilor psihologice şi individual psihologice ale personalităţii copilului în ceea ce priveşte sfera individuală cognitivă. p. Activităţile formative. emotional. EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ – FUNDAMENT AL FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE Daniela Olar. indiferent de situaţia comunicativă. motivational. a influenţelor şi a experienţelor cu care intră în contact pe parcursul dezvoltării sale. 6. La preşcolarii din medii comunicative clar diferenţiate după criteriul limbii utilizate. în comparaţie cu cei monolingvi. În: Зарубежная лингвистика. 5. care vor fi prezentate mai desfăşurat în tezele viitoare. Referinţe bibliografice Clark B. constituţiei proprii. 1992. tipurile şi tot ce este adiacent limbii a doua. Всякий ли живой неродной язык – иностранный? În: Иностранные языки в школе. Knowing the psychological features of the individual. dinamica dezvoltării limbajului în procesul de învăţare a limbii a doua este mai amplă. Issues in Early Childhood Education: Curriculum. În plan 92 . însă la vîrsta preşcolară mare aceste diferenţe se diminuează. motivaţională. profesor. culturală.A.. 64-68. spre deosebire de semenii monolingvi. № 5. În baza cercetărilor efectuate am formulat următoarele legităţi particulare. 1. Viteazu” Şelimbăr. Paulston C. First and second language acquisition in early childhood. М.socială. copilul intră în contact cu elementele de bază ale educaţiei. Şcoala “M. de asimilează mai accelerat funcţiile. de la 5 la 7 ani. Одноязычие и многоязычие. 3. oferă oportunităţi de corectare a nivelului redus al bilingvismului în stadiile primare ale dualismului lingvistic şi declanşează mecanismele de instalare în MCM. Creativitatea verbală a copilului bilingv se bazează pe amestecul de limbi. unabridged personality of a preschool-aged child. 7-42.) International Handbook of Bilingualism and Bilingual Education. decît a limbii materne. associated with the utilization of all aspects of education gives the opportunity of outlining. orientate spre dezvoltarea tipurilor. jud. În MCM perioada cea mai proprie pentru învăţarea eficientă a limbii a doua este vîrsta preşcolară mare.cea de a doua.B. стр.С. cu însemnătate în evoluţia şi în conturarea personalităţii. Copiii cu bilingvism succesiv înregistrează în decursul perioadei preşcolare o dinamică mai amplă în învăţarea limbii a doua. acest fapt datorîndu-se suportului genetic. creative. 181-188. cu prevalarea lexicului matern. psychological sphere of a child’s personality. prezintă o relevanţă deosebită individualizarea educaţiei prin coordonarea acţiunilor educative şi formative conform necesităţilor personale şi a potenţialului individual al copiilor. Маркосян А. flexible. 1999. developing and shaping an open. and Dissemination of Information. Вып. Greenwood. Nov. La preşcolarii mari din medii lingvistice bine delimitate fenomenul se reduce considerabil. Limbajul egocentric al preşcolarului din MCM se realizează doar în limba maternă. emoţională. Tempoul dezvoltării bilingvismului la vîrsta preşcolară este determinat de particularităţile MCM şi de modalitatea de însuşire a limbilor. Formarea şi dezvoltarea unei personalităţi integrale reprezintă o problemă care vizează o multitudine de aspecte în a cărei realizare se va ţine cont de componentele reale ale personalităţii. 2. În mediul preşcolarităţii. Analiza complexă a evoluţiei limbajului la copiii din asemenea medii a demonstrat că dualismul verbal poartă un caracter haotic. Sibiu Abstract. Preşcolarilor bilingvi le este caracteristic un tempou mai rapid de formare a noţiunilor vitale. стр. autonomous. cognitive. Preşcolarii bilingvi. Dinamica limbajului la copiii bilingvi este favorizată de particularităţile mediului comunicativ. Teacher Education. răspunzîndu-ise nevoilor fundamentale de dezvoltare. psihomotrică. New York.

sociale. flexibile. social-emoţionale. emoţională. de a fi eficient în interacţiunile cu ceilalţi. de a se simţi competenţi în cât mai multe domenii de activitate. 1991. de comunicare şi sociale. culturală care stau la baza formării şi dezvoltării personalităţii umane. motorii care îi vor oferi oportunitatea de a se integra în mediul în care trăieşte. psiho-socială. social-emoţionale. 2006. la preşcolari. tehnice şi digitale. integrală şi armonioasă a copilului. presupune studierea întregului evantai de factori implicaţi în educaţie. multifuncţionale. să asigure premisele cultivării la copii a unei percepţii corecte a competiţiei economice şi a spiritului de asociere şi colaborare. prin iniţierea de acţiuni specifice: menite să pună bazele formării unei gîndiri şi a unui comportament economic. Prin selectarea şi adaptarea conţinuturilor prevăzute în curriculum.D. pentru ambele genuri cu accent pe promovarea echităţii. Referinţe bibliografice Allport G. a importanţei acţiunilor în dezvoltarea şi modelarea personalităţii copilului. 2002. Cristea S. social. Problematica diferenţelor de gen are un rol decisiv în modul în care se formează abilităţile emoţionale ale copiilor.. 1.P. a analizei rezultatelor şi a îmbunătăţirii acestora în vederea creării unei legături esenţiale între acţiunile întreprinse şi valorile din sfera individuală cognitivă. Curriculum pedagogic. dar şi prin iniţierea unor acţiuni concrete menite să conducă la obţinerea unui învăţămînt formativ de calitate i se oferă şansa copilului să-şi construiască şi să-şi modeleze propria personalitate într-o direcţie favorabilă. Iucu R. îi sînt stimulate motivaţia de a depune în viitor un efort susţinut în şcoală. De aceea. tehnologice. complete. este definitoriu ca în evoluţia intelectuală şi afectiv-relaţională a copilului să se procedeze la crearea unui mediu propice de învăţare care să stimuleze activitatea comunicaţională. de relaţionare şi comunicare. psihologic. este indicat ca dascălul să utilizeze strategii didactice care să ofere oportunităţi egale de învăţare. cooperante. 2. fizic. centrată pe elev. Elaborarea unor concluzii cu privire la formarea personalităţii integrale a copilului. a educaţiei de gen şi totodată a valorilor dobîndite prin intermediul „noilor educaţii” copilul îşi va îmbogăţi zestrea cu abilităţi cognitive. psihomotrică. Dat fiind faptul că modalitatea fundamentală de interacţiune şi de relaţionare psihosocială o reprezintă comunicarea. Prin punerea în valoare a aspectelor educaţiei intelectuale. persistenţa în activitate. iniţiativa. Pentru a veni în sprijinul instruirii preşcolarilor şi pentru a-i pregăti pentru nivelul următor de învăţământ este necesar ca acestora să li se ofere pe lîngă o educaţie de calitate şi oportunitatea de a fi implicaţi în diferite programe care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor personale prin participarea la activităţi pentru petrecerea într-o manieră creativă şi recreativă a timpului liber. a parteneriatului de gen. conştientizarea rolului.W. Bucureşti: E. capabilă să se adapteze. Iar acest lucru se face posibil prin implicarea cu profesionalism şi responsabilitate a dascălului înzestrat cu un set complex de competenţe profesionale. morale şi civice. pozitivă. este decisivă în formarea unei personalităţi autonome. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică RA. Structura si dezvoltarea personalitătii. contribuind la formarea unei personalităţi deschise. Educaţia preşcolară în România. psihosociale. Formarea de competenţe. Rezultatul va consta în dezvoltarea liberă. religioase. 93 . precum şi valori specifice: “noilor educaţii”. a coeziunii de grup şi a dezvoltării propriei identităţi. la workshop-uri sau la orice alte forme de instruire organizată şi nu în ultimul rînd asigurarea parteneriatului şcoală-familie. în formarea unei personalităţi autonome şi creative. manageriale. acest lucru continuînd pe tot parcursul vieţii. Un alt aspect al educaţiei care contribuie la formarea personalităţii copilului de vîrstă preşcolară se referă la conceptul de gen. moral. În acelaşi timp i de dezvăluie valori ale educaţiei psihofizice. să se relaţioneze şi să se integreze cu uşurinţă în spaţiul european şi într-o societate a viitorului. Să nu uită m că la această vîrstă jocul reprezintă cel mai eficient mijloc de formare şi dezvoltare a potenţialului intelectual. începând încă din grădiniţă. dobîndind un set de abilităţi intelectuale. să dezvolte abilităţi antreprenoriale şi de liberă iniţiativă.intelectual şi cognitiv copilului i se dă posibilitatea formării şi dezvoltării unei atitudini pozitive faţă de învăţare. Iaşi: Editura Polirom. conform cu cerinţele societăţii actuale. prin cooperare. În prezent se solicită formarea de competenţe europene dată fiind importanţa orientării acţiunilor în sensul formării unei personalităţi complexe. În formarea personalităţii copilului un rol deosebit îl are formarea spiritului antreprenorial. personale şi nu în ultimul rînd competenţe generale metodologice. de dezvoltare a capacităţilor de comunicare şi socializare care definesc personalitatea copilului. psihofizice. astfel că efortul susţinut al tuturor factorilor implicaţi în educaţie îşi găseşte utilitatea şi indispensabilitatea în sfera educaţională. moralcivice. curiozitatea şi interesul. motivaţională. creativitatea. toate acestea avînd o influenţă benefică asupra personalităţii copilului.. cu siguranţă de sine în realizarea sarcinilor şi responsabile de propriile acţiuni. antreprenoriale. estetice. prin instruirea individualizată. Păun E. 3.

atunci modelul evaluării autentice ne orientează spre evaluarea contextualizată. acestea urmînd a fi formate corect. Percepţia că evaluarea este nu doar un element de ierarhie. Citizens who feel the value write more acute in a growing company that dominates social interaction and the accuracy of speech is a success in harmonizing human relations. Cu siguranţă că vom proiecta să accentuă m rezolvarea de probleme. Tabel 1. Educational aspect of writing competence must ascension of student beliefs. poetice etc. ci un mod de dezvoltare.INTERPRETAREA MODELULUI CANONIC ÎN EVALUAREA COMPETENŢEI DE SCRIERE Mariana Marin. o creştere intelectuală va condiţiona demersul didactic spre eficienţă şi productivitate aşteptată. Model standardizat de evaluare sau model autentic? Dacă modelul standardizat impune evaluarea performanţelor finale ale elevilor (“produsul” învăţării / formării). gramaticală. fiabilitatea şi practicabilitatea acestora. So action will be assessing students in identifying priority evaluation of teaching strategies. însă vom insista ca acestea să angajeze elevii în situaţii concrete.de obiect şi de mijloc al învăţării – acestea fiind bazate pe diverse teze ale domeniilor teoriilor comunicării. Procesul didactic abordează o serie de probleme vizavi de evaluarea produselor scrise. Mulţi cercetători şi-au conturat ideile în anumite grile de evaluare privind aspectul comunicativ al textului scris. Teaching deals with issues across the assessment written products. Pentru evaluarea produselor scrise trebuie să ţinem cont aşadar de aspectele scrierii funcţionale exprimate prin competenţa ortografică. Criterii de evaluare a produselor de scriere Criterii de evaluare a coerenţei Criterii de evaluare a textuale echilibrului lexical în textul produs Ordinea logică a Elaborarea propriu-zisă a informaţiilor textului Legătura dintre propoziţii Numărul de lexeme Punctuaţia Numărul de propoziţii Topica în propoziţie Raportul echilibrat între Realizarea acordurilor cuvintele ce denotă părţi de vorbire Modelul canonic de evaluare a produselor de scriere 94 . Concepute în afara modelului autentic de apreciere putem risca să obţinem lucrări în cantitate. bazate pe propriile experienţe pozitive sau negative. Se creează impresia că aprecierea scrierii este facilă aceasta însă distorsionează evaluatorii prin faptul că sarcinile proiectate pentru evaluare trebuie să fie autentice şi integrate în acţiuni de mobilizare a mai multor aspecte de comunicare. iar exactitatea exprimării reprezintă un succes în armonizarea relaţiilor umane. which will be formed correctly. doctor în pedagogie. Valoarea cetăţeanului care scrie o resimţim tot mai acut într-o societate în plină dezvoltare în care interacţiunea socială domină. Direcţiile de utilizare au vizat scrierea în dubla ei ipostază . Orice produs de scriere asamblează necesitatea examinării din perspectiva coerenţei textuale precum şi a echilibrului lexical în textul produs. Evaluare criterială Competenţa de comunicare scrisă fiind mai complexă în procesul evaluării diferă de evaluarea competenţei de comunicare orală. teoriilor textului. Argument. Designed outside the authentic model of risk assessment can get work in quantity and their quality remains a problem. psihologiei cognitive. Aspectul educativ al competenţei de scriere trebuie să ascensioneze de la convingerile elevului. Componentele acestora sînt reprezentate în tabelul nr. Utilizarea instrumentelor de măsurare implică validitatea. iar calitatea acestora să rămînă a fi o problemă. dar este foarte dificil să se stabilească factorii de aplicare a acestor grile. 1. Aşadar evaluarea elevilor în acţiune va constitui prioritatea identificării strategiilor didactice de evaluare. bazată pe legătura dintre experienţele concrete de viaţă şi ceea ce se învaţă la lecţie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract.

să fie consecvent în organizarea textului scris. 1. confruntarea cu rezultatele colegilor. referindu-se la procesul scrierii. Relectura sau revizuirea concepe reluarea textului în vederea ameliorării şi finalizării redactării. schematizînd abilităţile anterioare pe un demers de motivaţie în scopul proiectării unui demers conştient. reprezentate în figura 1 poate fi luat drept bază a unui sistem de evaluare. Interpretarea fiecărei etape în contextul evaluării va constitui premisa unei grile logice în aprecierea versus conştientizarea erorilor. Centrarea pe proces interesează şi evaluarea autentică. logic şi specific producerii textelor scrise de mică întindere şi a compunerilor. iar învăţătorul va constitui reperul ameliorativ şi nu cel de evaluare a produsului obţinut. Textualizarea presupune activităţile de linearizare a cunoştinţelor. ajutat să selecteze cele mai relevante idei. dacă elevul este antrenat activ.Pentru a oferi o claritate şi o unificare metodologică în evaluarea competenţei de scriere. ar trebui evitată din procesul didactic. de ce aş putea şti şi cum aş putea şti? Invocaţiile stabilite la început. în clasă? Ce aş putea suplimenta. oferă o claritate în metodologia elaborării şi a intensificării activităţilor de scriere şi postscriere. Modelul canonic al celor cinci etape consecutive [cf 2]. Procedeul vizează un feed-back momentan şi intenţionează ca elevul să interacţioneze adecvat în vederea stabilirii propriilor greşeli. învăţătorul? Ce aş putea să folosesc din cele discutate în grup. ce aş putea face. efectul fiind calitatea scrierii. Prerogativa de iniţiere a proiectului de scriere este autoevaluarea. În procesul acestei etape. Cercetătoarea Alina Pamfil. învăţătorul este obligat să respecte liniştea şi atmosfera de lucru. cum aş putea face? De ce trebuie să ştiu. Fig. Elevul este destul de motivat pentru a elabora calitativ o compunere sau alt produs de scriere. Modelul canonic al producerii textelor scrise [apud A. Interogaţiile acestei etape pot fi sintetizate prin următoarele repere: Ce ştiu. Planificarea. nu necesită ajutor. Bineînţeles. astfel încît învăţătorul să aştepte doar produsul scrierii. elevul îşi va da răspuns la fiecare din următoare interogaţii: Ce am de făcut? De unde voi iniţia scrierea? Ce aş putea să folosesc în scopul scrierii? Cum mă va putea ajuta colegul. Şi această etapă este una destul de importantă. corelarea cu cerinţele propuse. bazată pe autoevaluare. cum pot face? Ce aş dori să ştiu. Elevul nu va fi lăsat să redacteze independent. ci va fi consiliat individual. recuperare şi redactare propriuzisă. 95 . vor iniţia un demers calitativ. ce pot face. e necesar de a aborda un model coerent. Pamfil] Concepţia eronată despre faptul că în această etapă elevul trebuie lăsat să lucreze independent. adăuga ca să fiu mai creativ? Rolul învăţătorului este important şi în acest context. Modelul canonic orientează către înţelegerea şi asimilarea tiparelor textuale consacrate şi asimilarea unor strategii de redactare desfăşurate în procesul scrierii. Activităţile de recuperare şi structurare a cunoştinţelor vor viza etapa în care învăţătorul va premedita schema organizării logice a informaţiei şi va oferi elevului un feed-back imediat prin posibilitatea de a se autoevalua.

La fiecare etapă de lucru asupra compoziţiei.. Zerbato-Poudou M. Piteşti: Paralela 45. 5. 2 volumes. p. Evaluarea dublă a scrierii . spre exemplu. acesta fiind un indicator al propriei performanţe.ca produs şi ca proces va urmări nu doar finalitatea propriu-zisă. chestionarul de evaluare propuse elevului nu vor fi elemente de noutate. Nota. Centrarea activităţii de scriere asupra substanţei şi coerenţei mesajului va asambla spectrul de activităţi evaluative pe parcursul evaluării. Astfel. Motivaţiile elevului trebuie să pornească de la ideile: Am greşit la acest moment… Data viitoare cu siguranţă că voi fi atent la… Sînt sigur că nu voi repeta greşeala… Trebuie să mă concentrez atunci cînd e vorba de… Conexiuni ale evaluării cu modelul canonic al competenţei de scriere. Astfel. elevii vor conştientiza impactul scrierii în perioada de formare a acesteia. original în măsura în acre nu s-a depistat o lucrare asemănătoare. Astfel. Este ultima etapă a postscrierii şi tot importantă. 2007. Versta» d'enseignement de l'écriture.P. Germain C. Limba şi literatura română în şcoala primară.-Th. vizualizate în figura 3. Evaluarea acum va fi una de sinteză. însă într-un sistem autentic de învăţare. 2. cadrul didactic va intenţiona să analizeze coerenţa mesajului produs de unii elevi. L’évaluation de la communication écrite au primaire. 2009. este foarte importantă recuperarea propriilor erori. creativ. dar şi evoluţia competenţei. 1995. dublarea actului scrierii printr-un parcurs reflexiv reperează feed-back-ul inerent. Grila. (ed. 4. Concluzii: Ajustarea acestui model de evoluţie a competenţei în clasele primare va fi salutar în contextul în care vom dori să percepem ca o finalitate formată a micului elev . elevul va utiliza instrumentul de evaluare.. 3. 109-113.Y. generînd cel puţin 5 etape de dezvoltare a competenţei. necesar conştientizării erorilor aparente. competenţa marcată va presupune că elevul a oferit un produs al scrierii mai presus de cerinţe.-E. Paris: Retz. subsemnata fiind coordonator. fişa. Din această perspectivă atenţionările didacticienilor din învăţămîntul primar vizează procesul ghidat al producerii textului scris. Raymond P. Reperele studiului dat au stat la baza elaborării metodologiei modernizării curriculumului de limba şi literatura română în clasele I – a IV-a. p. Lapointe R.utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor fiind o competenţa specifică disciplinei.. Una din etapele pe care învăţătorii le evită sau de cele mai deseori le conturează prin acordarea/anunţarea notei este feed-back-ul sau revenirea asupra textului în activităţi ulterioare. Elevii vor beneficia de un ghidaj permanent ceea ce va favoriza demersul scrierii calitative. Educaţia profesorul şi vremurile. Apprendre à écrire de la PS à la GS: Maternelle. În: Boyer J. 1. Revizuirea finală va permite doar să constate şi nu neapărat să depisteze ceva la care nici nu s-ar fi gîndit. 96 . 2009. Piteşti: Paralela 45. calificativul reprezintă indicatorul de performanţă. Montr éal: Les Editions Logiques.Aspectele practice vor iniţia o analiză interioară pornind de la următoarele interogaţii: Ce a reuşit foarte bine? Unde e locul pe care l-aş putea modifica? Ce a impresionat colegii? Am respectat toate cerinţele? Aş putea întreba învăţătorul dacă am ortografiat corect? Controlul presupune demersul evaluativ şi reflexiv asupra întregului. astfel încît autoreglajul celorlalţi să fie evident. Referinţe bibliografice Albu G. 1985. Dionne J. Pe parcursul întregul demers. dar nu mai puţin sugestivă fiind şi analiza greşelilor efectuate de către colegii de clasă. 26. Pamfil A. TroisRivières: Editions du réseau U et Montréal: Université de Montr éal. Vers un modèle de la production de textes. Corelarea dintre produsul final al scrierii şi nivele de dezvoltare a competenţei ajustează indicatorii referenţialului de evaluare. pe baza produsului final al scrierii.) La production de texte. Deschenes J.

Knowing the nature. în parcuri. a prilejuit organizarea mai multor activităţi prin care elevii s-au apropiat de lumea pă durii.Vaslui. · atragerea elevilor la cercetarea şi cunoaşterea ştiinţifică a mediului natural local (pădurea Tutova.The right to education is one of the fundamental rights of the humans. At school. unde elevii au aplicat cunoştinţele învăţate în lecţiile de biologie.clasa a II-a – Copiii şi pădurea.Să învăţăm despre pădure”. am organizat jocuri. The love for nature must be an essential element to the human behaviour.Pădurea. primar. · colectarea unor materiale din pădure (frunze. belives. judeţul Galaţi. desfăşurat în cadrul Programului Internaţional. educaţie tehnologică. Tutova. componentă a „noilor educaţii" îşi propune să conducă pe elev spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii.clasa a IV-a – Iubim şi ocrotim pădurea. am dorit ca elevii să înveţe să iubească natura. judgments which belongs to an adequate behaviour and an ecological consciousness. dar am organizat şi activităţi în cadrul comunei Tutova. păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecărui om. a florei şi faunei. participînd la proiect un număr de 50 de elevi din clasele primare.. geografie. să devină conştient de viitor. lupta împotriva despăduririlor. fragmente de lemn) ce le vor folosi în confecţionarea de jucării. calitatea ei depind într-o mare măsură şi de opiniile sale. pădurea Bădeana-arie protejată de interes naţional). precum şi măsurile ce trebuie luate pentru protejarea şi conservarea ei. În realizarea proiectului am urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: · cunoaşterea particularităţilor mediului înconjurător. Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi. muşchi de pă mînt. prietena celor mici. Proiectul. licheni. propice vieţii. au cunoscut importanţa pe care o are în viaţa oamenilor. . S..A. parcul Tecuci. · formarea unei atitudini de respect şi al unui comportament responsabil faţă de ceea ce ne înconjoară.Pădurea dăruieşte şi inspiră”. prof. Bazîndu-ne pe cunoştinţele dobîndite de elevi în diferite lecţii la clasă. Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii. În etapa de documentare am constituit un comitet de mediu. Prin activităţile desfăşurate.FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC AL MICILOR ŞCOLARI PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE Natalia Secăreanu. ideas. a unui comportament adecvat. educaţie civică. fiind cel mai mare producător de oxigen al atmosferei. implicit. prietena noastră’’ am organizat cu elevii o drumeţie în pădure. fără de care viaţa nu ar fi posibilă. în grădina şcolii.M.clasa a III-a – Culorile pădurii. Fiecare clasă a avut cîte un titlu în cadrul proiectului: . the enviroument is necessary for making up thoughts. Derularea Programului mondial LeAF contribuie efectiv la educarea tinerei generaţii pentru cunoaşterea pădurii şi crearea unei armonii pe termen lung între om şi mediul înconjurător. Am stabilit ca loc de desfăşurare a proiectului pădurea Tutova.. au comparat părţile componente ale copacilor. am mers în pădure. elevii mici au rezolvat probleme de matematică compuse de elevii mai mari cu elemente din pădure. colaje şi alte lucrări din materiale biologice. România Abstract.clasa I – Pădurea. 97 . În cadrul activităţii. au observat muşchi. de faptul că viaţa generaţiilor viitoare. · participarea la acţiuni de menţinere a calităţii în pădure. ci şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. . să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea unui mediu sănătos. Au observat frumuseţile naturii. Obligaţia tuturor dascălilor este de a pregăti tinerele vlăstare pentru a-şi înţelege mediul natural de viaţă şi pentru a acţiona astfel încît acest mediu să le permită vieţuirea pe bătrîna şi mai mult încercata planetă Terra. pt. Educaţia ecologică. the teacher must assure the necessary conditions to develop a complete personality of the student. înv. ghinde. · dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. educaţie plastică. să-l incite la participare. Ocrotirea naturii. . să cunoască funcţiile pădurii.

cu operaţiile în calitate de coordonări generale ale acţiunilor. avînd în comun metodologia cercetării ştiinţifice: (U. şcolii. a anotimpurilor şi în scenete. Elevii clasei I au arătat frumuseţea pădurii. aruncă din maşini pe marginea şoselei tot felul de gunoaie. Patraşcu. au citit poezii. gustative. consciousness. G. I. obiect. Eco. cauzalitatea raţională nu mai este prin asimilare cu acţiunile proprii în orientarea lor egocentrică. Copiii le-au adunat în saci de plastic şi le-au depozitat în europubele. servind o lecţie celor ce treceau cu maşinile pe şosea. sus la cetate. Precizarea componentelor structurale ale activităţii de explorare/investigare este în corelare cu 98 . cu definitivarea ierbarului cu plantele presate. comunei. cu înmînarea diplomelor pentru activitatea desfăşurată în cadrul proiectului. М. L.În poiană. Au adunat frunze de diferite culori ale toamnei.al. copiii au privit frumuseţile naturii.Un copil curat demn de urmat”.. parcuri. trebuie să modelă m omul de mic. subiect. descriere. cea a cauzalităţii obiectuale. umiditate mai mare. să devină propriul său formator în aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător. precum şi păduri de conifere. are structura proprie oricărei activităţi umane (scop. pe care le-au folosit la şcoală la diferite colaje. Curiozitatea şi interesul faţă de problemele de mediu ale elevilor au fost stimulate şi prin excursia organizată la Cetatea Neamţului din Tg. prilej cu care ei au văzut păduri de foioase de la poalele munţilor. D. Piaget [6]. tactile.Pădurea dăruieşte şi inspiră” s-a finalizat realizînd CD-uri cu imagini din pădure. texte despre pădure. Abstract. fiecare componentă structurală avînd caracteristici specifice:. fauna specifică. Teaching science offer opportunities to explore the environment in primary school. din perspectiva teoriei generale a activităţii. Ţinînd cont că Tutova este o comună situată la şosea europeană. Majoritatea opiniilor susţin că activitatea instructivă de cercetare reprezintă o formă specifică a activităţii ştiinţifice: de cercetare. în primul rînd. Numeroase cercetări psihologice confirmă senzitivitatea vîrstei preşcolare şi şcolare mici la activităţi de explorare/investigare (E/I) a mediului. Neamţ. prin nivelul amplificării sensibilităţii vizuale. deseori oamenii. attitude and environmental behavior. Educaţia ecologică va contribui la formarea personalităţii integrale a elevilor. Papuc et. mijloace. ghicitori. activităţile de observare. Dezvoltarea senzorial-perceptivă are nuanţe specifice: şi se manifestă.Ş. prin care se realizează E/I mediului. iar interesele oamenilor trebuie corelate cu legile naturii. Activitatea de E/I a mediului în cadrul disciplinei Ştiinţe la treapta primară. la decorarea unor suprafeţe cu motive inspirate din natură. pe care le-au pregătit şi prezentat cu prilejul unor evenimente. Dacă dorim să realiză m o schimbare de mentalitate.. presupun o trecere de la precauzalitate la o nouă etapă de dezvoltare. proces. Am stabilit în cadrul proiectului şi activităţi care să facă din elev un participant activ la igienizarea clasei.E. motivaţie. Restructurarea procedeelor de percepţie asigură premisele orientării percepţiei spre un scop anume. că realul revine din deducţie şi comportă întotdeauna o parte aleatorie.). Unii elevi se pot întîlni cu obstacolul. condiţii ecologice de munte-climat răcoros. măsurare etc. Kneller. În vederea observării naturii în toamna 2009 am mers în excursie în parcul din oraşul Tecuci. au ascultat ciripitul păsărelelor. ceea ce favorizează implicarea în activităţi instructive de E/I a mediului. încîntaţi fiind de veveriţele care săreau de pe o creangă pe alta. argumentînd necesitatea de a acţiona pentru binele întregii comunităţi. ACTIVITĂŢI DE EXPLORARE / INVESTIGARE A MEDIULUI ÎN CLASELE PRIMARE Angela Teleman. identificare. judeţul Galaţi. Activitatea de explorare/investigare reprezintă relaţia dintre activitatea instructivă şi cea ştiinţifică de cercetare. auditive. Proiectul. soluri brune. certaţi cu curăţenia. La vîrsta şcolară mică. După J. lector superior. The abordation of investigational activities by pupils favour environmental education of children through: culture. experimentare. olfactive. Una dintre aceste activităţi s-a numit. au desenat un colţ din pădure în culori naturale şi cele mai frumoase desene au fost premiate. Скаткин. cu expoziţii de fotografii. relevînd premisele fiziologice (printre care reflexul de orientare-cercetare) şi demonstrînd caracterul firesc al comportamentului exploratoriu/investigaţional din cea mai fragedă vîrstă.. rezultate).

realizarea acţiunilor.mijloace externe (specifice: obiectului): surse de informare. În baza analizei cercetărilor ştiinţifice:. p. 30].Ю. 2) formularea scopului în forma unei întrebări. enciclopedii. . mai mult decît atît. p. 3) explicarea (analiza realaţiei dintre presupunere şi observare) [9.А. p. Astfel. formularea concluziilor. p. cărţi şi reviste de popularizare a ştiinţei pentru copii.mijloace acţionale (specifice: interacţiunii subiect-obiect): tipurile de acţiuni în vederea realizării de către subiect a activităţii de E/I a obiectului. o Антонова С. pentru a presupune ce se poate înTâmpla). experimentare în cadrul actului instructiv [apud 1]. o Семенова Н. care se include în structura reprezentărilor despre profesionalism în orice sferă de activitate umană.. tactilă. 8]. .abordarea cauzală: se indică în cazul problemelor generate de o dezordine ori o „pană”. manipulativă.abordarea descriptivă: face o descriere minuţioasă a mediului. 6) identificarea a cel puţin trei modalităţi de prezentare a rezultatelor. (manuale şi alte auxiliare didactice. 217]. (2007) recomandă: alegerea obiectului de explorare/investigare. 8) stabilirea modului în care va fi evaluată activitatea [apud 2. internet) instrumente şi dispozitive de măsurare.investigaţii generale (studiu teoretic.mijloace interne (specifice: subiectului): motivaţia. o V.de tipul „Cum” (Cum afectează X pe Y? Cum variază X în raport cu Y?).. prezentarea rezultatelor. 131]. . . o J.de tipul „Ce” (Ce se înTâmplă dacă. Mijloacele activităţii de E/I a mediului în cadrul disciplinei Ştiinţe în clasele primare sînt determinate de factorii implicaţi în activitate: subiectul şi obiectul. p. Henderson (1994) clasifică acţiunile instructive de explorare/investigare: după criteriul varietăţii rezultatelor: . . Cercetătorii au clasificat activităţile de explorare/investigare a mediului după criterii specifice:. o Campbell B.. 2) observarea (descrierea a tot ce s-a observat în timpul unei demonstraţii). 4) descrierea paşilor care vor fi întreprinşi pentru atingerea scopului. în care se evidenţiază diferite interacţiuni [4.. ? Care este relaţia dintre X şi Y. . cunoştinţele. formularea scopului şi sarcinilor. 135]. proiect).noţiunea psihologică de comportament investigaţional – „o caracteristică indispensabilă a personalităţii. o D. şi. Wood-Watson (1998) argumentează intercondiţionarea proceselor de explorare. un stil de viaţă al omului contemporan” [7. căutarea informaţiei. dacă simţim un disconfort vag ce nu poate fi precizat mai mult. verbală [idem. . 5) identificarea a cel puţin cinci concepte pe studiul cărora se va centra activitatea. ?): . (1994): 1) stabilirea scopului. clasificarea noastră vizează: .. investigare.. ? Ce putem realiza cu. mai difuză. interpretarea rezultatelor. autoevaluarea activităţii. după modul de formulare a întrebării: . Cercetările psihologice ale comportamentului investigaţional al elevilor de vîrstă şcolară mică demonstrează că: ”comportamentul investigaţional este determinat de un ansamblu de particularităţi individuale ale personalităţii elevului. dicţionare. Gorlitz (1987) distinge 4 tipuri interdependente de explorare: vizuală.abordarea afectivă: este utilizată atunci cînd problema este mai puţin acută. prezentarea planului de acţiuni şi a metodelor de E/I. . utilaj special. 3) identificarea a cel puţin trei surse de informare în vederea răspunsului la întrebare. ‫ ٭‬diversiv: se manifestă atunci cînd cercetarea are loc după un plan. (2009) evidenţiază: 99 . care constituie condiţiile subiective de adaptare la mediu” [5. 8]: ‫ ٭‬specific: se bazează pe antrenarea simţurilor în cadrul unei simple cunoaşteri. (1991) ([P-O-E] Predict-Observe-Explain): 1) presupunerea (analiza unei situaţii-problemă. ?). 135].închise: presupun doar o soluţie şi o posibilitate de soluţionare. cum ar fi: .deschise: presupun mai multe soluţii şi mai multe posibilităţi de soluţionare. p... chiar în formă de sistem. capacităţile şi atitudinile care determină comportamentul investigaţional al elevilor la nivelurile [apud. relevă m următoarele descrieri ale etapelor activităţii de E/I a mediului aplicabile în clasele primare: o Gustone L.de tipul „Care”(Care factori afectează X? Care schemă este mai bună pentru.abordarea schematică: reia ansamblul problemei în mod sintetic şi structurat. 7) organizarea şi planificarea activităţii în timp.

2005.П. aplicarea conştientă a algoritmului. familiarizează elevii cu algoritmul acţiunilor. prezintă mijloacele externe ale activităţii. cea a cercetării ştiinţifice: şi nu ia în considerare dezvoltarea experienţei personale a elevului. 8. доктор педагогических наук. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Din semnificaţia termenilor de explorare şi investigare. 2005. pedagogul formulează sarcina didactică. связывая физическое с моральным» С. elevii efectuează algoritmul în mod independent. Исследовательское поведение. deducem că activitatea de E/I a micului şcolar este o activitate instructivă de cercetare. indică forma de organizare a clasei. Science in school. интеллект и творчество. Iaşi: Editura Polirom. Bucureşti: Editura Enciclopedică. Susţinînd această opinie. considerăm că metodologia cercetării ştiinţifice: are un impact serios asupra metodologiei cercetării instructive. strategii. avînd impact asupra finalităţilor specifice:: cultura. controlul şi autoaprecierea calităţii şi rezultatelor activităţii. cтр.motivarea elevilor prin conştientizarea şi acceptarea sarcinii didactice de E/I. care susţin că metodologia activităţii instructive de cercetare trebuie să difere de cea ştiinţifică: „Într-o asemenea accepţiune. но и душу. dar nu reprezintă esenţa acesteia. 4. «Танец развивает не только тело. Wellington J. This article raises a problem of artistic and motor education of the children in kindergartens. Abstract. 3. 9. Henderson J. The author has emphasized the main theoretical conditions which allow to realize the educational potential of artistic movements. Кирицеску 100 . 29–42. 1994. Goldsworthy J. Minder M. Piaget J.Н. the problem of children`s need and necessity of motor culture development from the very early age. New York: Routledge. într-un mod simplist. Referinţe bibliografice Ardeanu A. controlul operativ (curent) asupra lucrului independent al elevilor. 3. Didactica funcţională: obiective. Secondary Science: contemporary issues and practical approaches. 5. 1999. 2. И. 7. Ciolan L. Dicţionar de psihologie. Chişinău: Editura Cartier. 2. Procesul activităţii de E/I la vîrsta şcolară mică trebuie să fie în conformitate cu particularităţile de vîrstă ale elevilor. prin colaborare în grupuri. London: Routledge. Majoritatea descoperirilor ştiinţifice: de valoare n-au fost construite conform unei logici stricte şi respectării riguroase a etapelor unei cercetări ştiinţifice:” [3]. dinamica tradiţională a activităţii instructive de E/I în clasele primare se proiectează pe următoarele etape: 1. Există şi opinii. 2002. nivelurile superioare de studiu al naturii favorizează educaţia ecologică a elevilor. Generalizînd experienţa practicii învăţă mîntului primar naţional. 2003. nr. Prin abordarea activităţilor de explorare a mediului în clasele primare. Reprezentarea lumii la copil. Bucureşti: Editura Aramis. constatăm că. pedagogul dirijează elevii în formularea concluziilor şi autoaprecierea calităţii activităţii.: Издательство Генезис. Chişinău: Editura Cartier educaţional. 1. comportamentul ecologic. Învăţarea integrată. Путь в неизведанное: развитие исследовательских способностей школьников. În: Исследовательская работа школьников. 2001. familiarizarea elevilor cu algoritmul de acţiuni. 6. metodologia investigaţiei instructive reia. 2002. atitudinile. 1) 2) 3) 4) 5) ХУДОЖЕСТВЕННО-ДВИГАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ – ПОТРЕБНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ Виктория Акчиу. evaluare. Psihopedagogia şcolară pentru învăţători. Савенков А. 2008 Creţu E. conştiinţa. М. 2.. Поддъяков А.

взаимодействие между воспитателем и воспитуемым. основы которых закладываются с рождения. как метод физического воспитания. сферы воздействия. в частности. полетность. источников и содержания в основу были положены следующие принципы: ориентация на личность с соблюдением прав ребенка. проведенного в детском саду № 196. Ветлугиной Н. эмоциональной сферы ребенка. межкультурное развитие. зажигательность. основанное на том. исследователей по художественной педагогике. Формулировка основной цели художественно-двигательного воспитания менялась и уточнялась параллельно с развитием теорий в художественной педагогике от узкого определения научить танцевать до более широкого формирование основ двигательной культуры. интегрированное развитие. письмо. У детей появляются такие качества движения. как легкость. математику. что специфические компетенции. При проведении анализа констатирующего этапа эксперимента в рамках лаборатории «Дошкольное воспитание» ИНВ из многих причин узкого применения художественного движения была выделена основная . познание себя и своих возможностей в выражении своих чувств через движение под музыку. развитие музыкально-двигательных способностей. упругость. культивирование уважительного отношения к народному творчеству. показали необходимость более широкой формулировки основной цели. жизнерадостность танца. специфические компетенции. быстрота. отношениям. личного практического опыта и эксперимента. моральные и этические нормы. воспитание чувства коллективизма. что развивают музыкальные способности.. ответственности за общее дело. Коноровой Е. и Шевчук Н. В свете новых тенденций в воспитательной политике нашего государства с целью отбора сфер деятельности. С одной стороны. вовлечение детей в красоту. источники. дети в игровой и доступной их возрасту форме без назиданий и нравоучений могут постигнуть правила хорошего тона. науки и т. мимики без излишнего напряжения. что веселые игры и танцы возбуждают нервную систему и вызывают усиленную деятельность высших отделов головного мозга. Школьник Л.. а именно: формирование двигательной культуры как части общей культуры человека. музыкальные игры и пляски помогают развивать эмоциональность и образность восприятия музыки. интеллектуальными и волевыми процессами. терпимости и уважения к партнеру. а также творческого воображения. Через танец. в ведении здорового образа жизни и профилакте некоторых заболеваний. справедливость и недискриминация. и др. ощущение музыкальной формы. что почти весь воспитательный процесс в детском саду предполагает включение различных видов двигательной активности детей. движений. так и другие занятия: физическая культуру. Под двигательной культурой мы понимаем умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов. которые могут быть сформированы посредством художественно-двигательной 101 . И считаем.отсутствие разработанной и теоретически обоснованной системы художественно-двигательного воспитания в детском саду. Эта часть культуры обладает определенными преимуществами в эстетическом плане. систему целей по знаниям. способствуют формированию моторики. В определении специфических компетенций мы опирались на последние исследования. движения под музыку укрепляют организм.. ловкость. а также в плане положительной жизненной позиции и хорошего настроения. законы творчества.. активное обучение. мы встречаем художественное движение в работах Боголюбской М. Анализ опыта педагогов по ритмике и музыкальному воспитанию различных детских садов города Кишинева. знакомство с искусством танца в его разнообразии. В Молдове разработке этой темы содействовали Корой Е. Диментман В. энергичность.Благотворное влияние музыки и движения на развитие детей известно из работ Блок Л. принципы. улучшают осанку. где музыкальному движению отводится особое значение. который является основным источником художественного движения. способностям. В помощь дидактическим кадрам для реализации воспитательного потенциала художественного движения мы обосновали и сформулировали основную цель. учитывали возрастные особенности детей дошкольного возраста. к его обычаям и традициям.. мелодический и гармонический слух. Особый интерес представляет влияние художественного движения на гармонизацию развития психической и. Как метод развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. Вондаренко Л.. поз. формирование навыков поведения в обществе. связанных с ассоциативными. чувство ритма. развитие речи. музыкальную память. и др. проводимые в нашем институте. С другой стороны. охватывающей как занятия по ритмике и музыке. Из сфер воздействия художественно-двигательной деятельности выделены следующие: гармоничное физическое воспитание. централизация на формирование компетенций. Это при том. Однако из всех возможностей искусства танца на практике используются лишь те.д. исходили из специфики самой деятельности.

competenţelor de rezolvare a problemelor de matematică va avea. бальный танцы. В разработке содержания предложены танцы разных видов. În Larousse este propusă următoarea definiţie a personalităţii. The present article contains a brief analysis of temperamental traits of personality. se educă spiritul de iniţiativă. Боголюбская М. способностей. se cultivă creativitatea şi flexibilitatea gîndirii. исполнять. astfel. Что должен знать педагог о культуре танцевального движения: Материалы к семинару учителей музыки. психогимнастика. Conform curriculumului şcolar modernizat. problemele de matematică reflectă situaţii de viaţă. историко-бытовой. Источниками для художественно-двигательной деятельности выбраны народный. Менеджмент. танцы. volitive şi motivaţional-afective. некоторые виды спорта и виды деятельности. Они адаптированы для детей дошкольного возраста. этапы развития выразительтности. стр. se favorizează formarea competenţelor de muncă intelectuală. способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. От возникновения человека до первых великий цивилизаций. 102 .Е. Pedagogia contemporană. тем.) şi alţii.. Fiecare individ are particularităţile sale intelectuale. задания. 1997. doctor în pedagogie. М. гибкой. а главное .С. которые в дальнейшем позволят успешно заниматься хореографической деятельностью (воспринимать. художественная гимнастика и др. В рамках эксперимента для каждой возрастной группы нами были разработаны и апробированны этюды. Rezolvarea de probleme constituie un cadru propice pentru consolidarea şi dezvoltarea tuturor cunoştinţelor şi capacităţilor dobîndite de elevi în procesul de studiu al matematicii şi altor discipline. scopul major al educaţiei matematice la treapta primară de învăţă mînt vizează formarea competenţelor matematice specifice:. afective şi cognitive (cu referire la voinţă. упражнения. Astfel. la temperament). творить). 2008. Минск: Армита-Маркетинг. отношений. эвритмия.. 4. utilizînd achiziţiile matematice [4]. din cele expuse mai sus. (coord. В этом материале учтены интересы детей. UPS „Ion Creangă” Abstract.это те сочетания знаний. Библиография Chiş V. так как танец . 2. Бахто С. se poate concluziona că formarea cu succes a capacităţilor. pedagogia pentru competenţe. conferenţiar universitar interimar. музыкальной. by reference to the problem solving process in the elementary school. Chişinău: CEP USM. 3.способствовать в дальнейшем формированию всесторонне развитой. Fiecare om este totodată asemă nător cu ceilalţi membri ai grupului şi diferit de ei prin amprenta unică a trăirilor sale” [5]. Una dintre competenţele stipulate vizează rezolvarea şi formularea de probleme. Cluj. Королева Э. cu certitudine. 2005. . разных национальностей. În clasele primare. Танец и художественная культура. „Element stabil al conduitei unei persoane. cotidiene. к средствам выражения которых относятся выразительные движения: театр. динамичной личности. care îi vor asigura premisele integrării şcolare la următoarea treaptă de învăţămînt şi ale integrării lui sociale şi profesionale de perspectivă.это важная духовная составляющая личности ребенка. rezolvarea lor generează la copii un simţ al realităţii de tip matematic şi creează premise ale succesului rezolvării unor probleme practice. al căror ansamblu organizat determină personalitatea. Prin racordare la procesul rezolutiv. ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă persoană.деятельности в детском саду. 16-17. necesare pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului. 1. se fortifică încrederea în forţele proprii etc. современный. CARACTERISTICILE DIMENSINII DINAMICO-ENERGETICE A PERSONALITĂŢII REZOLVATORULUI DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ – PREMISĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Tatiana Rusuleac. Guţu V. Valenţele educaţionale ale rezolvării de probleme de matematică în procesul formării personalităţii copilului sînt deosebit de preţioase: se mobilizează procesele cognitive. любым видом спорта. сюжетов.А. 1977. Psihopedagogia centrată pe copil. В Молдове художественное движение было и останется важным средством воспитания детей дошкольного возраста. сложность и объем танцевальной техники. se dezvoltă capacităţile de anticipare şi perspicacitate. un impact pozitiv asupra forării şi dezvoltării personalităţii integrale a micului şcolar.

Москва: Че Ро. reactiv. nu preferă situaţiile imprevizibile. cu tendinţă de dominare a altora. scheme. favorizante din punct de vedere educaţional şi compensînd. p. de exemplu. 232-233]. 2. condiţionează caracterul manifestării proceselor psihice. în vederea realizării optime a procesului dat. rezervat. vioi. http://edu.В. care într-o măsură semnificativă determină stilul persoanei” [3. susţine că „temperamentul este o particularitate a personalităţii. Cercetînd literatura de specialitate. sfera dinamico-energetică. demn de încredere. îngîndurat. Organizarea şi realizarea procesului de rezolvare a problemelor presupune excitaţia centrilor nervoşi. 2000. Ei pot lucra mai mult timp în situaţii tensionate. rezistent la solicitări. Данилова Е. cu spirit de grup. cadrul didactic poate acţiona valorificînd trăsăturile pozitive. uşor adaptabil. efectuează verificările în mod repetat. 122]. Dimensiunea (sfera) dinamico-energetică a personalităţii individului se referă la temperamentul acestuia. astfel de calităţi ale sistemului nervos ca puterea (capacitatea de muncă) celulelor nervoase influenţează desfăşurarea oricărui proces” [2. va sintetiza slab informaţia prelucrată. chiar dacă trebuie să execute ceva într-un timp limitat. sfera relaţional-valorică şi de autoreglaj (caracter). 1999. ceea ce va conduce la formarea unei personalităţi integrale.. După caracteristicile sistemului nervos. În acest sens. elevii de vîrsta şcolară mică se împart în două categorii: „slabi” şi „puternici”.. despre care putem judeca în dependenţă de temperament. Платонов К. Datorită meticulozităţii aceste persoane sînt predispuse să perceapă independent şi cît mai profund conţinutul examinat şi folosesc repere exterioare. uneori nepăsător. nu mai puţin importantă este şi inhibarea anumitor legături neadecvate. neasTâmpărat. susţine Г. Кулюткин Ю. Extraverţia şi introverţia. mai greu adaptabil. Психология индивидуальных различий // под ред. rezistent la solicitări repetitive. nesigur. sfera instrumentală (capacităţi). într-un ritm lent. deschis. execută fiecare pas cu exactitate. pe cît e de posibil. excitabil. sobru. grafice:. anxios. mobil. pasiv. Manifestarea cea mai firească a celor patru temperamente. nu sînt predispuşi de a efectua sistematizări. sociabil. Cei cu tipul puternic rezolvă cu greu o problemă după algoritm. de a-şi planifica acţiunile şi de a verifica cele realizate. grijuliu. fiecare implicînd o serie de factori: sfera cognitivă. 3.Е. Москва: Академия. pesimist. 1. p. Mai mult ca atît. Психология. Москва: Педагогика. să prevadă posibile devieri de la planul de rezolvare. sfera afectiv-motivaţional-volitivă (stimulatorie). Дубровина (1999). Pe de altă parte. Эвристические методы в структуре решении задач. controlat. „Particularităţile neurodinamice. agresiv. poate fi observată la vîrsta micii şcolarităţi. schimbător. nu se tem de responsabilitate. care influenţează constituirea stilului rezolutiv la elevii de vîrstă şcolară mică: – calităţile persoanelor extraverte: activ. astfel. liniştit. importantă este corelarea între procesul de excitare şi inhibiţie. – calităţile persoanelor introverte: temperat. Гиппеннрейтер Ю. atribuite sferelor de personalitate a rezolvatorilor. desene. Cei cu tipul slab preferă rezolvarea problemelor după algoritm. iar nivelul de construire a ipotezelor va fi scăzut. 4. au nevoie de suficient timp pentru realizarea sarcinii. am evidenţiat următoarele sfere ale personalităţii. determină valorile polare ale calităţilor cardinale ale sferei dinamico – energetice. p.md/ http://nigma. Din cele expuse mai sus reiese că însuşirile temperamentale pot favoriza medierea eficientă a activităţii de învăţare (de rezolvare a problemelor) de către învăţător. vorbăreţ. diagrame etc. controlat. retras.ru/ 103 . impulsiv. formată în urma experienţei personale şi pe baza tipului de sistem nervos moştenit. tind să-şi planifice: acţiunile foarte bine.Я.Я. aspectele negative. cu toate trăsăturile ce le implică. 184]. Referinţe bibliografice Дубровина И. nesociabil. 5. Această vîrstă este una foarte favorabilă pentru modificarea (depăşirea unor calităţi) negative [1. Романова В. optimist. rigid. Elevul cu un nivel înalt de excitaţie şi un sistem nervos puternic va acţiona în procesul de rezolvare sub semnul impulsivităţii şi riscului. energic. Elevul cu sistem nervos slab şi nivel înalt de inhibiţie va acţiona în procesul de rezolvare prudent.reiese importanţa cunoaşterii categoriior de factori. 1970.

. ale fenomenului de personalitate. . Aşadar. .studierea speciilor umane şi faptelor de cultură. În el se cristalizează modul în care componentele bioenergetice se implică în desfăşurarea proceselor psihice – percepţie. Personalitatea este reflectarea socială a individualităţii. cît şi conţinutului care se introduce în sfera noţiunii (definirea personalităţii). ca de exemplu: 104 .PERSOANA ŞI PERSONALITATEA. Se manifestă cel mai timpuriu şi se exprimă cel mai pregnant în conduită şi comportament. his knowledge is deepest. It is a set of psychological traits that allow adaptation to the demands of society. Temperamentul reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii. . Determined sociohistorical and human event involving a social given. Social personality is a reflection of individuality. psihologice. Fiind o realitate extrem de complexă (pentru că în structură apare o varietate de componente – biologice. funcţiile şi stările psihice individuale se subordonează celor trei coordonate principale: dinamico-energetică. Personality psychology focuses on how the processes. deoarece psihologia este ştiinţa centrală despre om şi personalitatea sa. Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan cel Mare. is the general logic integration mechanism and components of bio-psycho-socio-cultural human specific. Cu toate că arta şi literatura nu s-au putut implica pe linia descoperirii legilor fenomenului de personalitate. Psychological concept of "personality" meaning differs from other disciplines. pentru a descoperi trăsăturile pozitive ce urmează a fi dezvoltate. Aplicarea principiului tratării individuale. Person is the social correspondent of the biological individual. istorice) şi dinamică (în plan filogenetic şi ontogenetic). este o importantă condiţie a eficientizării muncii educative. Între psihologi au existat divergenţe datorate atît perspectivei metodologice prin care se abordează personalitatea ca obiect de studiu ştiinţific (divergenţe metodologice). axiologice. Conceptul psihologic de „personalitate” se deosebeşte de accepţiunile celorlalte discipline. instrumentalperformanţială. Portretele temperamentale se elaborează în funcţie de manifestările comune tuturor însuşirilor psihice. înv. It requires the person with a note value.estetica – preocuparea pentru aprecierea omului sub raportul creaţiei şi perceperii frumosului. . . . memorie. au contribuit valoros privind cunoaşterea şi înţelegerea vieţii omului. A cunoaşte copilul din punct de vedere psihopedagogic este o activitate ştiinţifică ce presupune o mare responsabilitate a specialiştilor interesaţi. PERMANENŢE ALE PREOCUPĂRII EDUCATORULUI Cristina Botezatu. functions and states individual psychological reports to the three main coordinates: dinamico-energy instrument performantial. afectivitate – şi se reflectă în comportament. because psychology is the central science of man and his personality.psihologia – studierea sistematică a legilor vieţii psihice şi structurilor psihice ale personalităţii. personalitatea necesită o abordare multidisciplinară: . sau negative. relaţional-socială. dar stă la baza lor. România Abstract.filosofia – considerarea omului ca „esenţă umană”.sociologia – studierea omului ca parte componentă a vieţii sociale. persoana şi personalitatea sînt concepte cheie care delimitează finalitatea formativă a procesului instructiv-educativ şi pe cea a preocupărilor educatorului.pedagogia – stabilirea legilor formării personalităţii. numite indicatori psihocomportamentali ai temperamentului. în plan istoric.istoria – evidenţierea rolul individului în dezvoltarea istorică şi modificărilor. Persoana este corespondentul în plan social al individului din plan biologic. gîndire. ce trebuie a fi diminuate. but behind them.morala – considerarea personalităţii ca deţinătoare a valorilor morale. Ea reprezintă un ansamblu de însuşiri psihice care permit adaptarea la cerinţele societăţii. cunoştinţele sale fiind cele mai profunde. Este determinată socioistoric şi implică manifestarea omului într-un plan social dat. relational and social. . reprezintă mecanismul şi logica generală de integrare a componentelor bio-/ psiho-/ socio-/ culturale specifice: omului.medicina – studierea delimitării dintre starea de sănătate şi boală.antropologia fizică şi culturală . sociale. Psihologia personalităţii se axează pe modul în care procesele. Bacău. Ea presupune persoana împreună cu o notă de valoare.

echilibrat. alături de predispoziţii. There are described the project stages of development in the preschool institution.Ş. proiectul. la stres. modelat sub influenţa factorilor socio-culturali. Montain identifică patru temperamente în funcţie de grupele sangvine: . Măsura gradului de organizare a personalităţii sub aspect concret adaptativ o dau aptitudinile. are rol mediator între intensitatea. conferenţiar universitar. Este latura de suprafaţă. Nu are semnificaţie axiologică. disponibilitatea la comunicare interpersonală. 2. mobil. dependenţa de stimularea externă sau de activismul intern. cea internă.coleric – puternic. la situaţii conflictuale. de exteriorizare a personalităţii si nu. There are shaped the advantages of the project method for the maximization of potential of each child. Reactualizarea preocupărilor pentru valoarea formativă a metodei proiectului ca expresie a reflectării demersurilor de organizare a procesului preşcolar determină o antrenare crescîndă a acesteia în activitatea cadrelor didactice. prin următoarea grupare tipologică: . orientarea dominantă a răspunsurilor (extraversie / introversie). însă. dovedesc foarte puţin şi abordează doar parţial personalitatea. nu pun problema genezei şi direcţiei în care ar putea fi modelate temperamentele. Deşi temperamentul este. care permit efectuarea anumitor tipuri de activităţi la un nivel calitativ superior celui mediu. This article examinate some approaches of the project method like a strategy of the preschool curriculum from the learning-by-doing perspective. Pedagogie.melancolic – slab. rezistenţa la frustraţie. Pavlov. Din punct de vedere adaptativ.grupa B – ritmic. mobilitate) ale proceselor nervoase fundamentale (excitaţia şi inhibiţia). atracţie-respingere). autorul sublinia importanţa creării de situaţii educaţionale care să stimuleze atît dezvoltarea individuală. neechilibrat. Craiova: Editura Gheorghe Cîrţu-Alexandru. ereditar.grupa A – armonic.grupa 0 – melodic. echilibru. mai ales în sfera relaţiilor interpersonale (simpatie-antipatie. O mare diversitate a criteriilor de clasificare a dus la o multitudine de categorii temperamentale.P. . .flegmatic – puternic. Fundamentele psihologiei. Pentru atingerea finalităţilor. el poate fi educat. În viziunea lui J. cît şi conştientizarea de către copil a poziţiei sale în societate şi a relaţionării cu 105 . Reprezintă fundamentul emoţional al personalităţii. - SENSUL METODEI PROIECTULUI ÎN CONTEXTUL FORMĂRII UNEI PERSONALITĂŢI ACTIVE LA VÎRSTA PREŞCOLARĂ Valentina Pascari. Stoica M. Abstract. . Bucureşti: Editura Fundaţia Româ nia de Mâine. capacitatea generală de lucru şi rezistenţa la solicitările puternice şi de lungă durată. 2004. Ele presupun un complex de procese şi însuşiri psihice individuale. forţa răspunsurilor la succesiunea stimulărilor externe. intensitatea acţiunilor voluntare şi a trăirilor afective. de conţinut.grupa AB – complex. a reacţiilor motrice. echilibrat. doctor în pedagogie. vol. II. a răspunsurilor verbale la întrebări. I. se impune în cadrul tipologiei fiziologice şi psihofiziologice. .E. excitabil. I. Golu M. Referinţe bibliografice 1. inert. nu poate fi scopul final al procesului educaţional. Deşi tipologiile uşurează cunoaşterea omului. studiind tipul de activitate nervoasă fundamentală în funcţie de trei însuşiri (intensitate. ascendenţa sau obedienţa relaţională. 1997. Dewey. . durata şi semnificaţia influenţelor externe şi efectele psihocomportamentale. nu generează performanţe psihice. .rapiditatea percepţiei. în esenţă. ci se implică în personalitate ca stil comportamental. B. nu poate fi calificat ca bun sau rău.sangvinic – puternic.

poartă discuţii libere cu ei. Prin urmare. în opinia autorului. în cadrul căreia copilul experimentează lucruri noi. educatorul învaţă să-i asculte. · Temele concurente sînt subiecte ce vor fi tratate în paralel cu tema globală. urmăreşte. Aceştia din urmă vor fi pregătiţi nu numai să înţeleagă lumea complexă în care trăiesc. Educatorului îi revine sarcina de a sintetiza şi a ajuta copilul să depăşească unele dificultăţi. interacţiunea dintre învăţarea dirijată şi cea spontană. integrarea transdisciplinară a învăţării.cei din jurul lui. care îl motivează puternic. Knoll. care vor fi tratate într-o zi sau două). „Cum primim oaspeţi” sau „Casa mare”. Ca urmare. Se produce. educatorul elaborează. În acest cadru. fapt care exprimă conceptul lansat de autor – „învăţare prin/din acţiune” [1]. care afirmă că proiectul instaurează o interdisciplinaritate. Ceea ce defineşte în mod esenţial proiectul pare a fi şi faptul că proiectul nu este o întreprindere a copilului. educatorul. tema globală poate fi secondată de: · Subteme (subiecte inspirate din tema globală. în instituţia preşcolară nu pot fi operate proiecte într-o formă autentică. se va produce o schimbare a modului de relaţionare a educatorului cu copiii. fiind integrate cu activitatea copiilor în centre de interese. În grupele mici şi mijlocii. pe care le expunem în continuare. Harta proiectului are caracter flexibil. situînd în centrul preocupărilor dorinţele copiilor. iniţiativei etc. cum ar fi datele calendaristice. Totodată. implicarea părinţilor şi a comunităţii. autoafirmare.” „trebuie” şi „ştiu” să înveţe şi să opereze. care va include conţinuturile ce vor fi abordate în cadrul proiectului. obiectivele „a şti să fii” şi „a şti să faci”. fiind deschisă pentru completări şi modificări pe tot parcursul derulării subiectului. În planificarea calendaristică a proiectelor trebuie să existe un echilibru între sursele de provenienţă ale subiectelor abordate. în baza unei teme globale. p. Astfel. Deci. totodată acumulează achiziţii de învăţare şi un stimul pentru căutare. deoarece preşcolarul nu este competent să planifice: activităţi de sine stătător. 157]. activismul şi creativitatea copiilor. Pe coordonate similare se înscrie şi opinia cercetătorului M. Subiectul proiectului poate fi sugerat: de către copii (atunci cînd aceştia au deja o experienţă a derulării unui proiect). creativităţii. Proiectul. Oportunitatea proiectării temelor concurente vine din necesitatea avansării unui spaţiu nou de discuţii şi valorificare a temei globale. ci o întreprindere comună a educatorului şi a copilului. în legătură cu care ei „vor. dar şi realizarea unei pauze în parcurgerea temei globale sau a explorării unui subiect care nu aşteaptă amînare. subiectul să fie accesibil şi adaptabil la posibilităţile din instituţia preşcolară. După stabilirea inventarului de probleme. care susţine că proiectul reprezintă o metodă de învăţare prin intermediul căreia copilul aplică cunoştinţele. acordîndu-se prioritate învăţării afective. autonomiei. 106 . Deci este vorba de o învăţare integrată în efortul constructiv de realizare a proiectului. fapt care ar determina conturarea obiectivelor care urmează să fie realizate în etapa a II-a. independenţă şi responsabilitate [4. el fiind legat de unele evenimente importante parcurse de curînd. experienţa anterioară a majorităţii copiilor. evidente. tema globală „Universul” poate fi abordată în paralel cu tema concurentă „Anul şi lunile anului”. Devenind un partener al lor. Alegerea subiectului constituie o secvenţă importantă în organizarea şi desfăşurarea unui eventual proiect. să devină ei înşişi factori ai schimbărilor viitoare. Minder. Plecînd de la complexitatea acestui fenomen constatăm că proiectul reprezintă realizarea de către copii a unor acţiuni de investigare. elaborarea şi ilustrarea Hărţii proiectului educatorul. presupune procedura de proiectare a activităţii pe care urmează să o desfăşoare educatorul împreună cu copiii. 2 ]. Fiind o strategie de învăţare. Astfel. proiectul preia structura unei cercetări adaptate. La alegerea temei se va ţine cont de următoarele condiţii: interesul majorităţii copiilor faţă de subiect. în special. bazată pe experienţă. susţine iniţiativa. De exemplu. Cu toate acestea. care să asigure continuitatea procesului de învăţare şi de creştere a acestuia. astfel. centrate pe un subiect de interes comun. Cu alte cuvinte. [2. Profilarea direcţiilor de dezvoltare a proiectului. educatorul creează şi coordonează situaţii de învăţare. metoda proiectului asigură o învăţare diferenţiată. metoda proiectului va oferi oportunităţi pentru a-i ajuta pe copii să înveţe singuri şi să aplice în situaţii noi cunoştinţele asimilate. rezolvă situaţii-problemă. Harta proiectului. p. caracteristicile vîrstei preşcolare şi de aici apare necesitatea respectării a trei etape. Etapa I. împreună cu copiii. mai întîi de toate. identifică împreună cu copiii un inventar de probleme: „Ce ştiu copiii?” şi „Ce ar dori să afle?”. despre care aceştia vor trebui să cunoască cît mai mult şi să acţioneze pentru a se produce cunoaşterea. De exemplu. la grupele mari şi pregătitoare Harta poate fi întocmită de copii în comun cu educatorul. copilul are nevoie de ajutor din partea educatorului. de educator (în special în perioada incipientă a aplicării metodei proiectelor) şi de către educator împreună cu copiii. Semnificativă pare a fi şi părerea lui M. proiectul solicită copiii să se implice în conducerea unei cercetări asupra fenomenelor şi evenimentelor dintr-un mediu apropiat. tema globală „Familia” poate implica subtemele: „Casa mea”. ci şi să accepte schimbările permanente.

asigură respectarea ritmului propriu de creştere şi dezvoltare al fiecărui copil. dar şi activităţi alese de copii). Etapa III. specifice: diverselor domenii de activităţi. educaţie fizică. Evaluarea este orientată spre punerea în evidenţă a progreselor pe care le-au realizat copiii în cadrul proiectului: cunoştinţe. Activitatea de documentare şi investigare presupune profilarea activităţilor practice şi experimentale în funcţie de subiectul proiectului. UPS „I. deprinderi. capacitatea de a descoperi şi valorifica valenţele proiectului din perspectiva iniţierii şi dezvoltării unui nou proiect. Minder M. cînd dispar hotarele dintre domeniile de activităţi. asumîndu-şi anumite roluri şi responsabilităţi pentru cercetarea subiectului. priceperi. MEDIUL FAMILIAL ŞI CONJUNCTURA MOTIVAŢIONALĂ A PERSONALITĂŢII Valentina Olărescu. Didactica funcţională.P. the developmental aspects and stages. Chişinău: Cartier Educaţional. Obiective. facilitează contactul copilului cu lumea înconjurătoare. bibliografie critică de V.. Educatorul va avea grijă să creeze copiilor numeroase posibilităţi de acţiune. care necesită promovarea unui parteneriat de acţiune pentru o desfăşurare eficientă a cercetării. competenţe şi capacitatea acestora de a realiza transferul în alte domenii. Pasul al treilea reprezintă o sinteză a informaţiilor şi a rezultatelor obţinute de copii în centrele de interes. care pot sprijini realizarea procesului educativ. 2003. Educatorul poate implica părinţii ca persoane-sursă în cadrul proiectului. 3. Putem face ceva? Pentru toţi copiii pe care îi avem în grijă. Educatorul va opera diverse forme de învăţare. 2003. Al doilea pas presupune valorificarea cunoştinţelor. Educatorul va desfăşura activitatea de proiectare din perspectiva organizării timpului. conferenţiar.Realizarea proiectului necesită crearea unui spaţiu educaţional stimulativ. precum şi a unei variate game de activităţi la tema proiectului. cît şi de învăţare individuală şi pe grupuri mici. presupune implicarea activ-participativă a copilului la rezolvarea sarcinii. 1977. Bucureşti: E. permite implicarea părinţilor şi comunităţii. doctor în psihologie. 107 . permite atingerea finalităţilor. Etapa II. iar tema este investigată cu mijloacele diverselor activităţi (matematică. In this paper there are underline the developmental way of the personality in the family enviroment and there are mentioned the primary needs of a child. care se va produce în cadrul activităţilor comune (formarea unor cunoştinţe). Abordarea proiectului se va face printr-un demers global. în alte contexte. Bucureşti. totodată va colabora activ cu copiii. muzică. materialelor şi a grupei de copii. Discuţii cu persoanele implicate constituie următoarea secvenţă a proiectului. Copiii vor merge în diferite centre. 4. Volume 34. frontală. Nicolescu. care se va realiza în cadrul activităţilor şi al jocurilor alese de copii (în centre de interese).D. de cea mai mare importanţă este ca ei să se simtă în siguranţă cu noi. a sălii de grupă. În baza consideraţiilor expuse putem concluziona că metoda proiectului consemnează interacţiunea directă a copilului cu mediul. părinţii. Studiu introductiv. strategii. transformîndu-se într-un scenariu unitar. la nivel de acţiune. Primul pas de realizare a proiectului (la etapa a doua) implică examinarea subiectului la nivel de reflecţie. care va încuraja manifestările de curiozitate şi dorinţa de a explora unele detalii noi ale proiectului. FAMILIA e cea pe care o avem. conferindu-i un rol nou şi o semnificaţie mai largă. În: Journal of Industrial Teacher Education. În: Trei scrieri despre educaţie. 1. The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Developement. Referinţe bibliografice Dewey J. (coordonator) Grădiniţa. educatorul va efectua şi evaluarea proiectului. Se are în vedere completarea centrelor de interese cu materiale necesare.. Aşadar. note de comentarii. the parental attitude and practice regarding child’s acquisition in different developmental stages. Preda V. Knoll M. evaluare. care sînt specializaţi în diferite domenii. La această etapă. limbaj etc. Creangă” Abstract. altfel. în alte situaţii. Number. organizarea activităţilor din cadrul proiectului lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune pentru educator. precum şi pentru copil. and the family factors that generate learning attitude. Experienţă şi educaţie. Adăugarea de detalii şi atribuirea de funcţionalităţi presupune susţinerea demersurilor copiilor. 2.

Valorile şi cunoştinţele transmise de către familie. Mediul familial se impune ca primul în care se instalează copilul în perspectiva cronologică şi cel de care va fi dependent mult timp. copiii care vin din medii în care sînt frecvent pedepsiţi. divorţul părinţilor.părinţi. fiind cunoscut faptul existenţei unor „perioade critice” în cursul cărora organizarea psihică este deosebit de sensibilă la anumiţi stimuli ce contribuie la însuşirea de noi experienţe şi achiziţii. dîndu-i posibilitate să-şi rezolve problemele proprii . îi întrerup şi îşi oferă mereu ajutorul. care recunosc normal acest moment al evoluţiei şi care pune bazele viitoarei conduite independente: ei îl lasă pe copil să facă singur tot ceea ce acesta încearcă şi poate face singur. dobîndirea primelor elemente de autonomie.Copiii care provin din familii unite şi afectuoase sînt de obicei mult mai apţi să accepte şi să se bucura de noul mediu. ce contribuie la stabilirea independenţei de adult şi a socializării. practicile educative puse în funcţiune de aceştia. Controlul se referă la contrapunerea dintre permisivitate – constrîngere. se recomandă respectarea unor condiţii pentru asigurarea reuşitei şcolare a copilului: . Practicile educative aduc în atenţie o problemă esenţială a învăţămîntului: educarea părinţilor pentru profesiunea de părinte.Pregătirea afectivă a mamei de despărţirea de copil. La trei ani copilul trăieşte criza de opoziţie faţă de adult. contribuie asupra diferenţelor de reuşită. ştiut fiind că o mamă hiperprotectoare nu va face din intrarea copilului în şcoală o reuşită. Reuşita şcolară a copilului constituie un efect direct al stilului familial de influenţă sau educaţie. şi care se simt adesea nefericiţi. îi diferenţiază: . pornind de la convingerea că altfel nu se va descurca mai tîrziu. Suportul se evaluează prin contrapunerea afectivităţii – ostilităţii. vizavi de activităţile copilului. cultivă independenţa. Se evidenţiază următoarele stiluri familiale: permisiv: control slab şi suport crescut. indecizia. pot manifesta prudenţă şi suspiciune în ceea ce priveşte cei care-l înconjoară. intervenţia lor fiind profitabilă dacă are loc în „momentele cheie” ale dezvoltării. avînd mult mai puţine şanse de reuşită şcolară copilul care priveşte şcoala din perspectiva punitivă.a. Copii care beneficiază de o adaptare normală la regimul grădiniţei. De către familie.expansiunea (dezvoltarea) cogniţiei prin experienţe noi de viaţă Atitudinile parentale şi formele disciplinei familiale în care a fost crescut copilul. Vîrsta preşcolarităţii este cunoscută şi ca vîrsta întrebărilor. ş. chiar dacă e dificil. menţionă m că contribuţia familiei la reuşita şcolară a copilului se manifestă încă din primele luni de viaţă ale acestuia. care marchează dependenţa sa de altă persoană. inclusiv E. Pe de altă parte. cei din a doua categorie. precum şi stilurile educative parentale.Cultivarea motivaţiei pentru activitatea şcolară. Mitrofan. inhibiţia. Atitudinea faţă de şcoală se va constitui în funcţie de motivaţia care i-a fost inoculată. cum ar fi. autorizat: control şi suport crescut. de a explora realitatea. Deşi conduitele autonome ar trebui să-i bucure pe părinţi şi să fie favorizate. diferit de cel familial. ceea ce se va reflecta asupra debutului şcolarităţii. Aceasta este confirmat de mulţi cercetători. şi anume: apariţia şi însuşirea mersului. Violenţa sau persuasiunea nu-şi au locul în rezolvarea crizei de opoziţie.„foamea de realitate” sau interogaţia şi adaptarea la noul mediu . Experienţa lor pozitivă îi determină să creadă că lumea este în general un loc agreabil şi te poţi încrede în ceilalţi. învăţarea comunicării verbale. . ca mijloc de formare a personalităţii . .activităţile de joc. În legătură cu debutul şcolarităţii şi supravegherea învăţării. Între 3-6 ani copilul parcurge o perioadă de intensă dezvoltare psihică aflîndu-se în mediul de grădiniţă.Debutul şcolarităţii nu trebuie să coincidă cu evenimente declanşatoare de emoţii puternice la copil. Rolul familiei ră mîne esenţial. naşterea unui frate.Bătrînu. scrie I. şi atitudinile şi practicile educative parentale au un impact hotărîtor. dezvoltă timiditatea. determină o adaptare reuşită sau eşuantă faţă de mediul grădiniţei. încrederea în sine. renunţînd de a-l mai duce la grădiniţă. A răspunde tuturor întrebărilor. iresponsabilitatea. Elementul esenţial al crizei este încercarea copilului de a face totul singur. de a acţiona pentru sine odată cu cucerirea pronumelui „eu”. care se distinge prin asocierea a două dimensiuni: control şi susţinere. le cultivă sau nu acestora dorinţa de a afla. sînt cei crescuţi într-un climat familial cu un regim mai liberal. este obligaţiunea părinţilor/ adulţilor ce trebuie îndeplinită. libertatea de acţiune – supraveghere. ceea ce impune concentrarea atenţiei asupra atitudinilor şi practicilor parentale faţă de următoarele achiziţii ale acestei perioade: .părinţi supraprotectori sau rejectivi care intervin în activitatea copiilor. măsurîndu-se prin timpul petrecut de părinţi cu copiii. Modul în care părinţii răspund întrebărilor adresate. Deseori părinţii consideră că acestea pot să-l elibereze de responsabilităţi faţă de copil. autoritar: control crescut şi suport slab. Primii. 108 .

Părinţii din punct de vedere afectiv sînt reci. căci sub influenţa sistemică a stimulării şi întăririi. 2. În formarea stilului familial un rol determinant îl au motivele respectării normelor de conduită. La începutul şcolarităţii e indicat stilul autorizat. hipotutelare) În familii se stabilesc o multitudine de modele educaţionale. Motivaţia e rezultatul educaţiei în familie. cei care contribuie la formarea sistemului motivaţional al copilului / elevului. pedocentristă. Părinţii formulează cerinţele faţă de copil cu multă raţiune ţi fermitate. dar face posibilă formarea prin interdicţii realizarea personalităţii copiliului în personalităţii co-pilului. stricteţe. frustrează prin altele nu sau nici inconsecvenţă. consecventă în respectarea cerinţe-lor educaţionale Influenţe motivaţionale o Rece – Nesatisfăcătoare frustrare afectivă afectiv. de refuz). în adolescenţă. În centrul acestui model se situează respectul reciproc. Tabelul. Părinţii adepţii acestui model educă cu dragoste. prin educatorul nu le respectă atitudine indulgentă sau autoritară Conativă 1. cu o flexibilitate optimă şi cu multă siguranţă. afectivă. Acest model oferă copilului o educaţie democratică. Motivaţia este structura dinamicii tensiunilor din familie. Model educaţional autonom (. de noncompromis / iertătoare. evidente din tabel: a) atitudine educaţională caldă şi rece (educaţie de acceptare. a unui comportament. rezervaţi. la copil. devine inteligent. cu timpul manifestă agresivitate orientată prosocial – îşi apără colegii mai slabi. Acest model oferă posibilitatea realizării cu uşurinţă a contactelor cu părinţii în care normele educative se integrează cu desăvîrşire. laudă / ostilă. iar motivaţia acţionează ca o tensiune internă pentru declanşarea unei activităţi. Motivarea reprezintă o activitate cu ajutorul căreia pedagogul – părinţii – cadrele didactice. dar şi condiţie indispensabilă a educaţiei. Aici se pun bazele structurii motivaţionale familiale care devine o condiţie preliminară a activităţii de motivare a pedagogului. loială).control şi susţinere. Copilul crescut în acest cadru educaţional este prietenos. orice direcţie pretinde reali-zarea obiectivelor educaţionale prescrise Unele cerinţe Slabă – nesigură. fermă. Altfel spus. consideră ca datorie morală educarea cît mai corectă a copilului. Influenţele motivaţionale în modelul motivaţional – educaţional Dimensiunea motivaţională Afectivă Cognitivă + Caldă – satisfacerea din punct de vedere motivaţional Deschisă – sprijină realizarea copilului. o eficienţă mai mare are stilul permisiv. Combinarea dimensiunilor şi a influenţelor motivaţionale va forma un model educaţional al copilului. aprobatoare. hipertutelare / indiferenţă. Care sînt principalele modele educaţionale în contextul structurilor familiale ale motivaţiei? Înainte de a descrie modelele sau sistemele educaţionale familiale. contribuie la formarea sistemului motivaţional al elevului. în contextul sistemului de motivare acceptat de unul sau celălalt părinte. aparţin şi deţin un sistem/ model educaţional – motivaţional familial pe care îl aplică în educarea propriului copil. sprijin excesiv. ale conştiinciozităţii şi ale responsabilităţii. motivaţia poate fi o rezultantă a educaţiei. activ şi de încredere. grijă exagerată. dar cu păstrarea autonomiei proprii. reflectate în tabel.Becher (1964) recomandă familiarizarea cu modelele conduitei părinţilor: 3 perechi de atitudini educaţionale sau influenţe de motivare de bază. dorinţă de colaborare.C. În literatura de specialitate a motivaţiei învăţării şi a educaţiei sînt disociate 2 noţiuni de bază : motivarea şi motivaţia. înţelegătoare. copilul vine în instituţia educaţională cu o predispunere spre învăţare generată de o multitudine de factori. b) atitudine educaţională autoritară şi indulgentă (severitate. educîndu-l pe copil în spiritul acestei autonomii. deschisă. iar cerinţele faţă de copil sînt clare şi ferme.+ +). Astfel că. Copilul este orientat spre cunoaştere. Părinţii manifestă faţă de copil înţelegere. se 109 . educative sînt respectate. W. onest însă afectiv nesatisfăcut. Obţinerea echilibrului tensiunii motivelor e posibilă doar cu ajutorul stimulării din partea părinţilor prin cele două dimensiuni menţionate . dar fără efect de frustrare Închisă – frustrează Nu ajută. se formează tendinţe motivaţionale valoroase. asigură conducerea dezvoltării libere a acestuia Fermă/ autoritară. Respectă opinia copilului şi normele de conduită stabilite în comun. explicatoare. c) atitudine educaţională anxioasă şi distantă (emoţionalitate crescută.Pentru a viza reuşita şcolară este necesară flexibilitatea acestor stiluri în funcţie de evoluţia copilului. În fine. Model educaţional armonios (+ + +).

obligaţiuni iar copilul din frică îndeplineşte automat fără să-i fie ascultată opinia. pasiv şi egocentric. nehotărît şi agresiv. Mai des sînt îngrijoraţi să nu fie copilul o povară pentru ei. dar nu-l prea iau în seamă. nu aspiră la atingerea succeselor înalte. Pentru acest stil este important respectarea normelor.+ -). comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste. motivat spre sociabilitate pentru a obţine roluri de lider fără să posede în autocontrol constant. nu-i oferă autonomie. are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Învaţă bine dar mai mult din datorie decît din interes cognitiv. motivarea cognitivă deschisă. onestitatea. Pedagogul conlucrează fructuos cu părinţii şi copiii. îngă duitor. cu disperare. autocontrolul părinţilor au de asemenea ponderea lor în formarea acestei structuri motivaţionale familiale. Părinţii induc frici şi invinuiri. dar în acelaşi timp contradictoriu. Părinţii nu-l stimulează. 3. hrană bună şi exerciţiu. din contra încearcă să culpabilizeze copilul.deschis. Sub aspect afectiv este rece. Există cîteva lucruri esenţiale. Copilul crescut în această ambianţă înclină spre dependenţă şi adaptare.. Formarea structurii motivaţionale constituie o sarcină importantă atît din perspectiva educaţiei familiale.toţi diferiţi şi toţi egali Fiecare copil este diferit. devine conştiincios mai cu seamă în clasele primare. Este lipsit de gîndire independentă. Modelul educaţional disarmonios (. Copiii . din punct de vedere conativ se educă o personalitate frustrată deoarece înTâmpină interdicţii mari în realizarea sa. 110 . Îl brutalizează pe copil. Din aspectul educabilităţii prezintă multe dificultăţi. îl umilesc. inconsecvenţi. Emoţional este satisfăcut însă lipseşte iniţiativa. 5. Prin dimensiunea motivaţională afectivă este rece. Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat. Modelul educaţional normativ (+ . independenţa copilului.+). neîncrezut în sine. psihogene: ură. asigură posibilitatea realizării libere. iar prin prisma dimensiunii cognitive . 7. recurgînd la încălcarea normelor morale pe căi necinstite. Educaţia normativă oferă influenţă motivaţională caldă afectivă. lipsit de autocontrol. rămînînd în afară calităţile de personalitate ale copilului. cît şi în sprijinirea muncii instructiv-educative a şcolii. 4. nivelul lor emoţional. închisă – cognitivă şi puternică conativă. Cu ei este dificil să stabileşti contacte cu toate că sînt prezenţi foarte des la şcoală pentru plîngeri născocite la adresa copilului. Faţă de părinţi nu exprimă ataşament şi responsabilitate. dragoste. Felul cum este aşteptată naşterea copiluli. 6. egocentric. de securitate. Modelul educaţional indiferent (. ci prin excluderea acestora. urmăresc acţiunile copilului limitîndu-l în independenţă. Acest stil educaţional se lipseşte de toate influenţele şi dimensiunile motivaţionale valoroase. competiţie şi iniţiativă. străduitoare însă lipsită de creativitate. este creativ. dar nu-l stimulează şi nu-i dezvoltă personalitatea. evită eşecul. hipertutelare şi lipsa celorlalte dimensiuni – aspectul cognitiv este închis. Sînt neurotici. culpabilitate. fixaţii. În centrul acestui tip de educaţie se află influenţa afectivă caldă. dădăcire. chiar e vorba de alintare. conduite de tipul „acting out” pînă la simptome paranoice. De asemenea depinde de orientarea cognitivă şi pregătirea adulţilor la rolul de părinte: şi-au elaborat ei sau nu planuri educative? Din punct de vedere conativ. Modelul educaţional liberal. în fond e vorba de indiferenţă. conştiinciozitatea. Părinţii. însă pentru popularitate comite multe încălcări. valorile nu se formează ca sinteză a dimensiunilor afective şi cognitive. acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. În schimb atestăm simptome somatice. cînd manifestă atitudine educativă indulgenţă cînd prea autoritară. 8.-). libertatea în decizii. Acest tip educaţional este autocratic. Posibil în viitor să apară tendinţa de răzbunare. adepţi ai acestui model sînt personalităţi deviate. iar prin cea conativă – puternică. Motivarea copilului în acest cadru se restrînge exclusiv la principiile condiţionării. dar doresc să-i dirijeze toate activităţile. pasiv. fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit şi chiar îi trebuie un anumit element de control din partea adultului. Prin acest tip de educaţie se formează o personalitate demnă de încredere. inducîndu-i frica. agresivitate.angajează în îndeplinirea sarcinilor. Conform constelaţiei se observă prezenţa afecţiunii.-). posedă un autocontrol puternic şi o autoapreciere ridicată. Părinţii îşi iubesc copilul. intelectual şi moral este scăzut. astfel lezînd autonomia. deoarece ei pentru el nu sînt persoane respectabile şi referente. Copilul creşte o fiinţă afiliativă. Însăşi părinţii sînt nesiguri. evită eşecul. egocentrică. Părinţii stimulează autonomia. (+ + -). Structura motivaţională familială începe să se formeze încă înaintea naşterii copilului. Părinţii revendică cerinţe. Copilul crescut în acest mediu devine foarte frustrat. Este un stil educaţional nepăsător. cu anxietate. prin cea cognitivă – închisă. egoist. pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi face primii paşi spre independenţă..+). determină în mare măsură structura afectiv-motivaţională a copilului. Modelul educaţional autoritar (. afiliativ. Părinţii pretind a educa independenţa în propriul copil. Modelul educaţional protector (+ . Sînt îngrijoraţi de viitorul copiilor. iresponsabilitate. activă. Copilul este anxios. Copilul crescut în acest mediu devine agresiv.

este o persoană integrală. Parent and Teachers as educative partners. în toate aspectele lor. but the pattern of integration and use of their behavior. un băieţel de 5 ani. Melnic. intelectual. Un copil poate apărea mai avansat într-un plan şi mai puţin într-altul. Consequences of different kinds of parental discipline. Deşi manifestă entuziasm pentru cele mai multe activităţi din clasă. zîmbind fiecăruia. se iau în consideraţie numai achiziţiile intelectuale. care are 3 ani: ea are un vocabular uimitor. De asemenea. Daniel.. Trebuie să ne amintim însă. ea are multe neînţelegeri cu ceilalţi copii.. dezvoltarea socială şi emoţională a copilului este la fel de importantă ca si aceea fizică şi cea intelectuală. 1989. în grădiniţă. Melnik C. child specific development. Mitrofan I. Aici unul dintre principalii factori care nu contribuie la formarea unei 111 . Over time. călătoria este aceeaşi pentru fiecare dintre ei. urmate de altele dinamice. 1991. Totuşi. Maria refuză să participe şi chiar plînge. încercînd să descifreze cuvinte. atribuindu-i un aspect practic. Chişinău Abstract. Daniel este mult mai avansat din punct de vedere social şi emoţional decît intelectual. nu are răbdare să termine ceea ce începe ori să îşi aştepte rîndul atunci cînd regula o cere. pentru că este prietenos şi drăguţ. 4. după care urmează o perioadă de ajustare. achiziţionează noi comportamente. 1980. Armonie şi dizarmonie. este generos. cînd iese afară la joacă şi toţi copiii aleargă. puterea sa de concentrare este limitată. good manners. 1964. Dezvoltarea are loc pe mai multe paliere: fizic. Maria este „peste anii săi”. Nu este deloc greu să-l simpatizezi.celor 7 ani de acasă. îşi scrie deja numele şi încearcă să copieze cuvintele pe care le vede. că. Bucureşti. al generaţiei în creştere. are not so significant characteristics. îi este greu să stea aşezat mai mult timp ori să fie atent la ceva pe o perioadă mai lungă. gata să coopereze în jocuri şi în muncă. The main task of family pedagogy is to. cînd se vorbeşte de maturizarea lui. Educaţia în familie. based on family values which are transmitted to the child. Diferitele aspecte ale dezvoltării copilului se interrelaţionează. Referinţe bibliografice Bătrînu E. În: Internaţional Journal of educaţional research. Există perioade de stabilitate. atunci cînd trăieşte sentimentul de apartenenţă.make man” worthy of others. 3. după cum menţionează şi C. Cuplul conjugal. Copilul învaţă. Bucureşti. pînă cînd se instalează din nou echilibrul pe un palier mai înalt de dezvoltare. se simte liber de a face noi achiziţii intelectuale numai atunci cînd se ştie acceptat. Ceea ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. nu are capacitatea de a asculta o poveste un timp mai îndelungat. social şi emoţional. copilul creşte. each kid.Y. Nu în zadar anticii afirmau că toate relele provin din ignoranţă. N. În pofida atîtor deosebiri între copiii ce păşesc pe calea maturizării. aceste caracteristici îi afectează activitatea de învăţare. din punct de vedere intelectual. li se supune cu plăcere. în aceşti ani timpurii.. 1. Fiecare realizare pregăteşte copilul pentru următorul stadiu de evoluţie. perceived as real or ideal personality to achieve. But the education received in those seven years at home depends on several factors: emotional relationship between child and a parent. 2. orice evoluţie normală duce în direcţia dezvoltării spre nivele superioare. Fireşte. Mannered child will do much better in dealing with others than one that lacks seven years from home. Trebuie să ştim că mai repede nu înseamnă în mod necesar şi mai bine. creşterea nu are loc cu necesitate. ea este în urma celor de-o vîrstă cu ea. mişcările sale sînt evident neîndemînatice. LT „Mihail Kogălniceanu”. Education. referitor la alte arii ale dezvoltării. învaţă lucruri noi. 15/2. de schimbare.Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după un acelaşi model. moral rules are key to the children’s adjustment in the society. sar şi îşi exersează muşchii. îndeplineşte bucuros ceea ce i se cere de către ceilalţi copii. Se vede deci că procesele maturizării şi dezvoltării nu se desfăşoară simultan. Becker W. cea mai mare parte a timpului şi-o petrece peste cărţile cu poze. învaţă iute conceptele noi şi îşi utilizează corect cunoştinţele. on personality were developed many theories. în schimb. De asemenea. şi acest lucru se uită adesea. băieţei şi fetiţe. În: Review of child development. în mod lin si continuu. ASPECTE ALE FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE A COPILULUI ÎN CONTEXTUL BUNEI CREŞTERI Lilia Gherasimov. Să o luăm de exemplu pe Maria. Totuşi. Dat fiind faptul că iniţial persistă interesul. În această perioadă a evoluţiei sale. scopul acestei lucrări este de a încinge spiritul. Putem conchide aşadar că. Un copil. The full human persoanality.

spre ceilalţi oameni. ea oferindu-i copilului o baza consistenta. A. apoi intervin mulţi alţi factori. Ele sînt cheia către succesul lui social.personalităţi interale. socioculturale. acţionează continuu asupra mediului. te rog. percepută ca personalitate concretă sau ideală a realizării. Fie că se numesc pozitiviste. ce gîndeşte despre alţii. chiar de cînd copilul este un bebeluş. De-a lungul timpului. Armonia dezvoltării este rezultatul satisfacerii tuturor acestor trebuinţe. Înca de la vîrsta fragedă. observînd efectul pe care îl are acţiunea sa. de reuşită şi un statut corespunzător posibilităţilor individului). El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi. colegii. iar asta e răspunderea noastră. Esenţială pentru om este asigurarea nevoilor bazice ale supravieţuirii nevoile biologice. ce doreste să fie. originalitatea si unicitatea sa. Copilul. "dezvoltă" personalitatea acestuia. Trebuie să-l obişnuim de mic pe copil cu bunele maniere. umaniste. Cînd vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gîndim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi. O mare importanţa are ce este omul în realitate. Ultima treaptă a acestei ierarhii o constituie afirmarea şi actualizarea potenţialului persoanei în societate. cu părere de rău. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decît unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obişnui cu bunele maniere este sa fim. lipsa celor “7 ani de acasă”. noi. Iscusinţa lor de a transmite acest mesaj determină gradul nostru de receptivitate şi tendinţa de a reacţiona la problemele societăţii. ei trebuie să ne iubească şi să ne respecte indiferent de ceea ce facem noi. ce crede el că este. fie că interpretează omul ca fiinţa re-activă sau pro-activă. ca fiinţă activă. În personalitatea integrala a omului. cred că se "formează". Dar buna creştere nu trebuie să se oprească aici. nevoia de stimă (stima de sine-nevoia de succes. Piaget (1896-1980) a considerat inteligenţa ca pe o formă de dezvoltare prin interacţiunea cu mediul. Poporul nostru moşteneşte tradiţii frumoase de educaţie în familie. În primii 7 ani cei mici se modelează. Experienţa pedagogică a familiei necesită a fi permanent valorificată. pentru creşterea unei generaţii în spiritul dragostei şi a respectului. Ierarhic urmează nevoile de securitate şi stabilitate. Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învata să scrie. prietenii. la formarea personalităţii şi comportamentului copilului pînă merge la şcoală. Familia este şi va fi mereu un model pentru cei mici. valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. Cu alte cuvinte. semnificaţie au nu atît însuşirile. Maslow (1908-1970) afirma că fiecare dintre noi are natura lui proprie şi o puternică motivare pentru a-şi exprima aceasta natură. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de cîţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi. cum ar fi profesorii. Acestea trebuie să ne ofere ajutor necondiţionat. personaliste. Educaţia. să spună "te rog" si "mulţumesc". care ştie să salute. Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenţa celorlalţi decît unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasa. fie că se concentrează asupra descoperirii sau inventarierii elementelor componente ale personalităţii sau că au o deschidere mai mare spre social. care se comportă cuviincios cu cei de vîrsta lui şi cu adulţii. In personalitatea totala a omului exista mai multe faţete: Personalitatea reală PR Personalitatea autoevaluată PA Personalitatea ideală PI Personalitatea percepută PP Pesonalitatea proiectată Ppro Personalitatea manifestată PM Sarcina primordială a etnopedagogiei familiei este de „a face om” demn de alţii pe fiecare copil. ci modul particular de integrare si utilizare comportamentală a acestora. C. existenţialiste. factoriale. 112 . Trebuie sa începem sa-l invăţăm lucrurile simple înca de la vîrsta fragedă: să salute. Rogers afirmă că omul poate ajunge la nivelul cel mai înalt al posibilităţilor sale cu ajutorul persoanelor apropiate (familie. este nivelul slab de cultură al populaţiei sau. apoi nevoia de dragoste şi apartenenţă. toate încearca să surprindă esenţa personalitaţii. întrucît este parte a moştenirii culturale. regulile morale sînt cheia către adaptarea copilului în societate. specificul de dezvoltare a copilului. comportamentul său fiind manifestat în funcţie de unul sau de altul dintre aceste elemente sau de modul particular de integrare şi funcţionare a acestora. asupra personalităţii au fost elaborate o multitudine de teorii. bunele maniere. ca răspuns la cerinţele noilor educaţii şi dezvoltării durabile a societăţii. indivizi în viaţa sa. obiectivul principal fiind grija părinţilor pentru binele copiilor. să citească si să calculeze. Teoria cognitivă J. prieteni). dar deja la acest nivel discutăm de influenţarea personalităţii. Scopul studiului este de a aborda problema dată din punct de vedere practic. pedagogii un bun model pentru el. Iniţial părinţii. apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme şi valori morale. să spună mulţumesc. de multe ori. dinamiste. Cînd spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gîndim la un copil bine crescut. parinţii. ce consideră că gîndesc alţii despre el. exprimîndu-ne mai dur.

2002. Arta şi ştiinţa educaţiei. Bontaş I. Ghicov A. Bucureşti: E. 2003. 1997. În acest sens. 2. filosoful antic Platon zicea că „tînărul nu-i în stare să judece ce e bine şi ce e rău. 1. îi va rămîne neştearsă şi neschimbată”. Mîndîcanu V. 3. Dicţionar de psihologie. (Democrit). Bucureşti: Editura Erasmus. să fie expus cît mai frumos şi să se refere la virtute. 7. de aceea. 113 .În general. Chişinău: Editura Civitas. 2001. Şchiopu U. trebuie făcut tot posibilul ca ceea ce aude şi vede pentru întîia oară. 6. Stiluri şi metode de comunicare. 1995. Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor. Bucureşti: Editura Aramis. Pâslaru Vl. Principiul pozitiv al educaţiei.P. căci “Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat”. Bucureşti: Editura Babei. Pedagogie. 4. Referinţe bibliografice Anghel P. Bârzea C. 5. 2003. fără îndoială. ci orice părere primeşte el.D. Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice. atitudinile pe care ni le formă m pe tot parcursul vieţii depind de mă iestria celor care au izbutit să ne trezească interesul. Iaşi: Editura Polirom.

Una poate învăţa copilul de la părinţi. el începe să fie completat şi corelat cu sarcini de ordin instructiv-educativ.. grădiniţă) şi altceva i se inoculează prin mass-media. poate şi vrea să devină. Ceva i se propune în instituţiile de învăţămînt (şcoală. culturalizării şi integrării în viaţă. Eficienţa integrării copilului în colectivitatea de semeni şi rata educabilităţii lui creşte odată cu implicarea familiei în sprijinirea influenţelor educative din partea grădiniţei şi a eforturilor depuse de copil în direcţia interiorizării experienţei sociale şi a comportamentului inteligent. şi alta i se spune la şcoală. goal of the new features of contemporary society based on the education. Conflictul valoric este una dintre cele mai complicate probleme ale practicii educaţionale.] Vreme este să păstrezi şi vreme să arunci. De multe ori.este supus unor influenţe formative divergente. Statutul de şcolar al copilului îi schimbă poziţia acestuia în societate şi în familie. tînărul. e de dorit ca aceste influenţe să se sprijine şi să se întărească reciproc. cu a deprinde primele reguli sociale. psiho-fizice şi socio-afective. Prin joc şi alte activităţi educative din grădiniţă copilul se face util. de a se face vizibil. cu a te integra într-o ordine cu care trebuie să te obişnuieşti la un moment dat.Ş. Jocul este maniera lui de a munci. şi printr-o fază ludică. iar rezultatele se vor vedea în viitor. inevitabil. se produc asemenea decalaje chiar la nivelul aceleaşi instanţe: una propune un părinte copilului şi altceva celălalt părinte sau bunicii.FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE ÎN INSTITUŢIILE PREŞCOLARE ŞI ŞCOALA PRIMARĂ Silvia Şpac. Orice om normal trece. chiar adultul . doctorandă. asigurate de părinţi şi de colaboratorii instituţiilor preşcolare influenţează asupra formării moral-spirituale a copiilor asupra dezvoltării şi maturizării lor intelectuale. într-o colectivitate de semeni care este mereu în schimbare şi presupune competivitate. iar învăţămîntul primar devine treapta cea mai importantă şi responsabilă în cadrul sistemului de învăţămînt „trambulina” de plasare a copilului în activitatea de cunoaştere şi învăţare sistemică. un continuum şi o coerenţă a tuturor acestor factori educogeni. I stressed the steps. This article refers to the children whole personality training starting in the early age of childhood and continuing with the small age. Abstract. oferă posibilităţi mai mari de descoperire a realităţii socio-culturale. care se pregătesc să facă faţă unor solicitări viitoare. să contribuie la formarea unei personalităţi integrale. Familia. they are foundation of the whole personality formation. I. de a-şi manifesta voinţa. Extinderea cadrului relaţional constituie una dintre cele mai importante premise pentru dezvoltarea psihică de mai departe a copilului în toate aspectele ei. A şti să identifice: ce-i valoros.. Vîrsta preşcolară aduce schimbări importante nu numai în planul dezvoltării comportamentului cognitiv.. modalitatea de antrenament al unor facultăţi prezente. a face clasificări în cunoştinţă de cauză.6.[. asupra dezvoltării personalităţii lor. presupune o anumită perioadă de formare. şi prin joc.] Vreme este să taci şi vreme să grăieşti. „Pentru orice lucru este o clipa prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. să se dezvolte armonios. Cel ce urmează să fie educat – copilul. condiţiile socio-culturale şi psihopedagogice. pe formarea autonomiei axiologice a acestuia este soluţia spre formarea unei asemenea personalităţi. de a-şi anunţa prezenţa. Ideea principală care trebuie promovată că e bine să existe o rezonanţă. este anunţul gingaş şi semnificativ al unei noi existenţe. Educaţia în instituţiile preşcolare îi ajută pe copii să depăşească orizontul restrîns al familiei. mai ales în perioada copilăriei. Este modul propriu al copilăriei de a se manifesta. copilul descoperă lumea şi se descoperă pe sine – cu ceea ce are. 3. Anume şcoala îl învaţă pe copil să se situeze printre semeni. Este cunoscut faptul că educaţia se realizează de către adulţi prin intermediul acţiunilor şi influenţelor care încep odată cu naşterea copilului. îşi dezvoltă personalitatea pe o scenă dimensionată pe măsura lui. Deşi activitatea dominantă a acestei vîrste este jocul. să 114 . fixată.1. [.7) Experienţa învăţării şi educaţiei este intrisec legată de temporalitate. socio-afectiv cît şi în comportamentul relaţional. Acest efort îl ajută pe copil să treacă într-un mediu social nou – şcoala. Pedagogia centrată pe educat. motor. care produc stres şi confuzie.” (Eccl. contradictorii. Învăţămîntul primar constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă şi ordonată.E.. comportamentul părinţilor şi interrelaţiile din familie se reflectă integral asupra copiilor. Viaţa cotidiană a familiei şi anturajul adecvat. pentru că survine în timp. „A te juca la vîrsta copilăriei este sinonim cu a acţiona la modul efectiv. a exersa valoarea care i se potriveşte şi care este şi în beneficiul altora – sînt doar cîteva dintre ţintele unei educaţii autentice necesare unei personalităţi integrale.. În. este răspunsul pe care copilul îl prefigurează pentru vremurile de mai tîrziu.” O astfel de activitate reprezintă anticamera socializării.

Cuzneţov L. Chişinău: Litera Educaţional. ca şi lipsa lor marchează destinul fiecărui om. să spună adevărul. se bucură Dumnezeu şi oamenii. 6. susţine şi argumentează judecăţi de valoare întemeiate. 2008. Copilul începe să înţeleagă ce şi cum trebuie să facă pentru ca să corespundă unui anumit criteriu de referinţă şi că trebuie să depună efort pentru a obţine performanţele dorite. Dacă în familie nu doar s-a vorbit despre cele sacre. Astfel M. Chişinău. subordonări-anumite variabile în funcţie de criteriul de referinţă ca: grad de instruire. de alţii. apoi familia nu poate fi restructurată la comandă prin directive. Ambele se află într-o relaţie de feed-back continuu şi ambele traversează o perioadă de criză. cîţi profesori buni există. Chişinău. Patraşcu D. Tratat de educaţie pentru familie. Zlate (2000) configurează o serie de 10 criterii ca fiind relevante pentru devenirea personalităţii integrale cînd: 1. conlucrarea mai multor paradigme explicative. Chişinău. Cultura umană la fel şi personalitatea integrală este de neconceput fără de cele două instituţii sociale: familia şi învăţămîntul. un centru cultural al comunităţii. Referinţe bibliografice Cucoş C. 2008. vestimentaţie. îşi va găsi un loc potrivit printre semeni. Cristea S. Educaţia. să educăm personalităţi integrale deoarece: nu există nici o artă mai înaltă decît arta educaţiei spirituale autentice. 6. Se integrează armonios în colectivitate. 5. 5. ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă. ranguri. aptitudini artistice. spre formarea personalităţii acestuia. pe care văzîndu-l. Educaţie prin optim axiologic. Ambele formaţiuni sociale reflectă şi reproduc particularităţile dezvoltării societăţii. 3. nobil. 2008. Construirea unor punţi de legătură între familie-grădiniţă-şcoală. comportament. Desfăşoară activităţi socialmente utile şi recunoscute. va iubi copilul învăţătura sau nu. a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi. se transformă din consumator de valori în producător de valori. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. convingeri în raport cu lumea şi cu sine. Iubire. 2007. vor fi adecvate comunicarea şi relaţiile cu ei sau vor fi dificile.). 9. dar şi cu ansamblul de referinţe ce pun în evidenţă anumite priorităţi. care plăsmuieşte şi stabilizează din punct de vedere psiho-social personalitatea umană. Cuzneţov L. frumos. de sine. Metode reuşeşte există aproape atîtea. Dacă învăţămîntul poate fi reformat conform anumitor strategii elaborate la nivel macrostructural. 10. Chişinău. 115 . La această vîrstă influenţa învăţătorului este destul de mare. dominante. 2.. Pictorul şi sculptorul creează doar figuri fără viaţă. dar se deosebesc radical prin posibilităţile şi specificul de reacţionare la intervenţiile sociale. acest copil va creşte o personalitate integrală. Poate fi luat drept model pentru formarea altor personalităţi.se obişnuiască cu anumite cerinţe şi realităţi sociale. dragoste. abilitate fizică. iar un educator înţelept făureşte un om viu. ea este într-adevăr o realitate persistentă şi structurală de o importanţă majoră (Tellere F. şcoala devenind laboratorul principal pentru dezvoltarea acesteia. Are un profil moral bine conturat. Practic de el depinde dacă se „va îndrăgosti”. Personalitatea se formează pe bază de modele de la cea mai fragedă vîrstă. Cei „şapte ani de-acasă”. 4. 3. moralitate. 7. Devine conştient de lume. Anume la treapta primară începe cea mai complexă muncă de orientare a copilului spre autocunoaştere şi autoperfecţionare. Creează valori sociale. coerent. Elaborează un sistem propriu. Şi-a format capacitatea de control şi autocontrol în concordanţă cu semnificaţia situaţiilor. atitudini. 1. Cercetările în domeniul ştiinţelor educaţiei demonstrează elocvent faptul că familia reprezintă „cea mai importantă curea de transmisie a valorilor şi a normelor culturale din generaţie în generaţie” (Meton R. Segalen M. articularea puterii minţii cu alte facultăţi umane ne vor ajuta să formă m. 8. desăvîrşire. Tehnologii educaţionale. Iaşi: Polirom. să se facă recunoscut de alţii. ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit. Ştie să se pună în valoare. iubitoare şi responsabilă. bine. La această etapă copilul îşi corelează comportamentul său cu trebuinţele proprii. edificare. dar şi un agent de integrare socială. poate favoriza creşterea unei personalităţi integrale. să-i respecte pe cei mai în vîrstă. personal de reprezentări concepţii. Curriculum Educaţia pentru familie. Emite. să aprecieze binele şi frumosul. respect şi toleranţă. 2003. ale statului şi ale etniei. 2. 2005. inteligenţă.). Pedagogia familiei. despre adevăr. să se îngrijească de cele sacre. performanţă. 4. Cuzneţov L.

Н. Alte programe de educaţie bilingvă a copilului după criteriul de vrstă propun două căi de asimilare a limbii a doua: intuitiv-neconştientizată şi discursiv-coştientizată (Ф. relevă un model complex de dezvoltare a bilingvismului ce include activităţi orientate spre formarea bilingvismului. Михайлов etc. crearea la copil a unei motivaţii pozitive în formarea bilingvismului şi a unei conştientizări a rolului propriu în desfăşurarea acestei activităţi. iar pe de altă parte. S.STRATEGII EFICIENTE DE EDUCAŢIE BILINGVĂ A COPIILOR DE VÎRSTA PREŞCOLARĂ DIN MEDII COMUNICATIVE MIXTE Jana Racu. În opinia acestora. învăţarea limbii a doua se fundamentează pe vorbirea activă în această limbă. La organizarea acestor activităţi suplimentare am ţinut cont de caracteristicile psihologice ale procesului de dezvoltare a bilingvismului care include: 1. 4.E. În conformitate cu opinia expusă.М. la etapele timpurii. Bilingual development is insufficiently studied problem in terms of theoretical effective organizational learning two languages in mixed communicative environment. A. Weinreich etc. Winsler. este determinată şi reflectă poziţia adulţilor. Н. Яцикевичус. care. Formarea bilingvismului la preşcolarii alolingvi este bazată pe principii fundamentale. pe strategiile şi stilurile de învăţare a limbilor în perioada preşcolară (T. potenţialul creativ şi conştientizarea propriului bilingvism. autoactualizarea şi autoafirmarea copilului prin limba a doua. Fundamentîndu-ne pe modelul 2 de educaţie a bilingvismului. Шахнарович ş.). Ярмоленко.М. Petrovici. R. Чиршева etc. abordează diferite obiective de cercetare în situaţii similare. Diaz.M. Studiind şi analizînd strategiile şi modalităţile de dezvoltare şi de corecţie a limbajului. I. Струнина. Analiza programelor de dezvoltare a bilingvismului. Modelul care includ situaţii de comunicare în două limbi în condiţii reale de educaţie. Summary of facts and laws indentified in each period for language development leads to a series of recommendations for adults on bilingual education in mixed communicative environment. a permis relevarea diferitelor opinii personalizate ale autorilor în ce priveşte formarea bilingvismului la preşcolarii din medii reale de comunicare. 3.В. am acceptat drept suport pentru programa noastră concepţia despre rolul esenţial al mediului comunicativ în constituirea dualismului lingvistic. care se prezintă ca factor esenţial de dezvoltare a limbajului la preşcolarii alolingvi.). profesor universitar. în prezent se atestă un număr impunător de programe de dezvoltare a bilingvismului.a. Е. Totodată. Modele de dezvoltare a bilingvismului la preşcolari: 1. vizează diferite poziţii teoretice de tratare a fenomenului de bilingvism şi a mecanismelor psihologice. Slama-Cazacu. care. A. Cercetările savanţilor Т. 116 . Abstract. Programa de învăţare a limbilor moderne de către preşcolari sub formă de joc a fost prezentată în lucrările autorilor Е. Негневицкая şi Ф. În procesul de formare a bilingvismului n-ar trebui neglijate tehnicile consacrate de dezvoltare a limbajului matern la preşcolari. o programă de dezvoltare a capacităţii comunicative a preşcolarilor. 6. prezentate în literatura de specialitate. 5.И.И. consideră m drept o condiţie importantă modelarea unor situaţii comunicative favorabile învăţării limbii nematerne. Cu acest scop consideră m necesar efectuarea unor activităţi suplimentare.А.В. atitudinea copilului faţă de modelul lingvistic.Ş. 2. Modelul care include activităţi individuale de formare a abilităţilor comunicative organizate în grupuri. activismul copilului. Сохин. Analysis of experimental data and observation contents direct the elucidation of two models of bilingual development in preschool children from mixed communicative environment. am elaborat pentru R. Г. Старжинская. Romaine.С. pe de o parte. Analiza datelor experimentale şi a conţinuturilor observărilor realizate de noi a condus la elucidarea a două modele de dezvoltare a bilingvismului la preşcolarii MCM. Slama-Cazacu. doctor habilitat. formarea unei atitudini pozitive de învăţare a limbii a doua în MCM. 2. Y. Problema dezvoltării bilingvismului este insuficient abordată sub aspectul elaborării unor fundamente teoretice de organizare eficientă a învăţării a două limbi în medii comunicative mixte (MCM). Ф. А. М.

mai ales la etapele primare ale dezvoltării lingvistice. p. vor fi clar delimitate structural. Este necesar ca părinţii şi cadrele didactice ar trebui să reprezinte un model impecabil al utilizării limbii. Respectarea acestor indicaţii asigură formarea la copil a unei atitudini pozitive faţă de limbi.M. În procesul de dezvoltare a bilingvismului. şi a nu-l blama în cazul formulării gramaticale eronate a enunţurilor în limba a doua. a unei trebuinţe de a le învăţa. fapt ce determina selectarea corectă a mijloacelor lingvistice adecvate situaţiei de comunicare. Realizarea acestui principiu se solda cu dezvoltarea la copil a capacităţii de diferenţiere a limbilor. ţinînd seama de senzitivitatea vîrstelor antepreşcolară şi preşcolară în dezvoltarea limbajului. 1. 349-363. Espinoza L. When learning a second languages does not mean losing the first: Bilingual language development in low-in come. se prezintă important de a încuraja tentativele copilului de a-şi exprima ideile. Pentru fiecare copil este necesar să fie stabilit nivelul individual de vorbire în ambele limbi. ci şi de utilizarea lor în comunicarea activă cu adulţii şi cu cei de o seamă. Winsler A.. 5. 1999. Дошкольное детство: усвоение родного и второго языка. fără a admite fenomenul de interferenţă lexicală. Părinţii urmează să aprecieze pozitiv limbile practicate în mediile de comunicare ale copiilor şi cele considerate „de prestigiu” în societate. 3. În acest context. 49-52. 4. Astfel la copil se forma abilitatea de a vorbi o limbă sau alta în comunicarea cu adultul sau semenii în funcţie de situaţia comunicativă. aspiraţiile. 1999. funcţiile şi aspectele limbajului nematern contribuie la dezvoltarea bilingvismului şi determină declanşarea mecanismelor de formare a dualismului lingvistic în MCM. Situaţiile comunicative. 1991. la momentul respectiv. Psiholingvistica. Sinteza datelor şi legităţilor identificate în fiecare perioadă de dezvoltare a limbajului copilului neau condus spre un şir de recomandări pentru adulţi referitor la educaţia bilingvismului. În scopul dezvoltării eficiente a bilingvismului este bine ca activităţile să fie organizate în grupuri mici sau realizate individual. Старжинская Н. Părinţii şi cadrele didactice trebuie să fie apţi de a stabili particularităţile mediului comunicativ în care este educat copilul şi alţi factori de dezvoltare a dualismului lingvistic (nivelul autentic de cunoaştere a limbilor de către copil. după conţinut şi accesibile prin mijloacele lingvistice utilizate: fonetice. 3.un singur adult – o situaţie comunicativă” la etapele incipiente ale dualismului lingvistic. de care s-a ţinut cont în prognozarea rezultatelor obţinute administrarea programei speciale. & Rodrigues J.. ne-an convins că comunicarea copilului cu adultul poate fi modificată pozitiv. particularităţile de vîrstă. Adultul trebuie să conştientizeze însemnătatea dezvoltării limbajului copilului bilingv pentru dezvoltarea lui psihică. № 10. propuse de noi. Un imperativ al dezvoltării bilingvismului la copii poate fi considerată situaţia creare unei motivaţii pozitive de învăţare a două limbi. Diaz R. Analiza situaţiilor de bilingvism cu care ne-am confruntat noi. adultul va respecta principiul proporţionalităţii utilizarea celor două limbi în comunicare cu scopul asimilării şi folosirii egale a acestora de către copil. stilistică. nivelul dezvoltării intelectuale. 1. modelate de adulţi. gramaticală.А. Сохин Ф..). 4. calităţile de personalitate etc. Referinţe bibliografice Slama-Cazacu T. 117 . Развитие речи детей дошкольного возраста.С. Eficacitatea acestora este determinată nu doar de familiarizarea copilului cu formele lingvistice ale limbii nematerne. Copiii trebuie să participe sistematic la activităţi suplimentare speciale cu caracter formativ. Adultul. În: Дошкольное воспитание. 2. cognitivă şi personală şi să creeze o atmosferă agreabilă în diferite situaţii de comunicare. 2. Child Development. Bucureşti: Editura All. М. emoţiile etc. Spanish-speaking children attending bilingual preschool.În activităţile special organizate. стр. lexicale şi gramaticale. 1984. indică necesitatea utilizării principiului „O limbă . deoarece aplicarea tipurile. trebuie să creeze condiţii optime de învăţare a ambelor limbi.

un spaţiu caracterizat prin frumuseţe. deprinde obişnuinţa de a se gospodări şi realizează faptul că pe lîngă drepturile de care se bucură în cadrul familiei îi revin şi o serie de îndatoriri. Aceasta urmăreşte iniţierea micului şcolar în practicarea unui comportament caracterizat prin respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi. that’s why we need to create educational programs suited to these characteristics and abilities. in the professional formation of teachers and in the evaluation of the educational process. for all children. presupune un amplu proces de schimbare ce se referă la dezvoltarea de politici şi practici incluzive în domeniul curriculum-ului. abilities and needs. Switching towards an inclusive education. 118 . a comportamentului activ şi responsabil. perceperea acestei realităţi va contribui la cultivarea dragostei. evaluării procesului educativ. studiul de caz în legătură cu afectarea integrităţii fizice sau morale a copiilor determină pe elevi să-ţi exprime părerile. means lots of changes in curriculum domain.de unde elevul află modele exemplare de comportament în spiritul valorilor care s-au impus în societate de-a lungul timpului. Temele prevăzute în programa şcolară iniţiază copilul asupra drepturilor şi îndatoririlor. România Abstract. Formînd comportamentul civic elevilor noştri le oferim în permanenţă ca exemplu. să ia atitudine. Fiecare copil are caracteristici. valori. oferă exemple concrete de fapte. evenimente pe care analizîndu-le elevii îşi însuşesc concepte. Pentru realizarea unor astfel de obiective trebuie selectate şi organizate tipuri de activităţi în funcţie de particularităţile de vîrstă ale copiilor. comportamente. pentru toţi copiii. Aşa îşi însuşeşte micul şcolar modele pozitive. abilităţi şi cerinţe de învăţare individuale. interests. Cunoaşterea premiselor istorice ale formării şi afirmării virtuţilor poporului româ n generează în sufletul elevilor sentimente de apreciere faţă de curajul şi vitejia înaintaşilor. Atitudinile şi faptele zilnice trebuie să se constituie într-o conduită general –umană pozitivă pe care micul şcolar o va recepta ca atare.histoty. Şcoala nr. The civic education refers to forming the moral integrity of young students in the sense of becoming aware of their own self and of the behaviour as membres of the school group and social community. formării profesionale a cadrelor didactice. în cadrul căreia cunoaşterea particularitţilor vieţii plantelor şi animalelor îi va ajuta să conştientizeze consecinţele perturbării echilibrului mediului. Problematizarea unor situaţii comportamentale. idei şi comportamente dezirabile. Cunoştinţele ce urmează a fi predate în orele de educaţie civică în clasele a III-a şi aIV-a vor fi asimilate în mod firesc şi vor întregi aportul la formarea unor deprinderi şi priceperi cu ajutorul cărora elevul devine apt să se adapteze cerinţelor şi normelor pe care societatea le impune. a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi. interese. Un corect comportament ecologic îl deprind elevii şi prin intermediul disciplinei Ştiinţe.aesthetic education. like geography. Trecerea către o educaţie incluzivă. inst. Textele inspirate din viaţa de familie contribuie la dezvoltarea concepţiei despre sine şi despre semeni. Deasemeni este necesar să se creeze un climat afectiv plăcut.ecology and out-of-school activites. exemplificarea actelor de curaj. frică. dar şi echilibrul formelor de relief. laşitate etc. Dorohoi. Educaţia civică presupune formarea de deprinderi.DIMENSIUNI INTERDISCIPLINARE ALE EDUCAŢIEI CIVICE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR Lucica Crişan. Lecţiile de limbă română prin bogăţia tematică a textelor prezentate în manuale. În acest fel elevii vor dobîndi capacitatea de a selecta faptele şi acţiunile demne de urmat. Civic education also becomes manifest both by adults personal example and by stressing the formative values of other disciplines. propriu nostru comportament. a grijii şi respectului faţă de mediul înconjurător. Formarea personalităţii micului şcolar se face prin intermediul disciplinelor Istorie şi Educaţie civică. Prin valorificarea valenţelor formative ale mesajelor acestor lecturi. copilul conştientizează necesitatea unei implicări active în viaţa familiei.. Each child has his own characteristics. promovării unui parteneriat implicat între şcoală şi toţi factorii educaţionali. conştientizînd treptat valoarea acestui tip de comportament. 8 „Mihail Kogălniceanu”. să motiveze comportamente. un simţ al apartenenţei la destinul grupului din care faci parte.Romanian language and literature. Educaţia civică la treapta primară vizează cultivarea integrităţii morale sub aspectul conştientizării propriei personalităţi şi a modelării comportamentului ca viitori membri ai comunităţii sociale. liber şi deschis spre societate. Lecţiile de geografie dezvoltă sentimentul apartenenţei la spaţiul geografic carpato-danubianopontic. conştient de drepturi şi îndatoriri. participativ şi stimulativ. atitudini.

sprijin şi asistenţă a influenţelor educative formale. Este indiscutabilă accepţiunea precum cultura familiei reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale de care dispune aceasta ca instituţie socială. Bucureşti. Din această relaţie au de învăţat ambii: educătorul /pedagogul. dramatizări. la treapta învăţămîntului primar.exerciţii de simulare a unor cazuri concrete. 2001 ASPECTE ŞI STRATEGII PRACTICE DE VALORIFICARE A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE Maria Braghiş. exprimării opiniilor faţă de activitatea grupurilor din care fac parte. decizia. Astfel. rezolvă probleme educative. În acest context evidenţiem lacunele observate şi stabilite printr-un sondaj special în realizarea parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. convingerile. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor. tradiţiile. Relaţia învăţător-copil trebuie să devină una de colaborare şi de parteneriat. ateliere de creaţie pentru elaborarea unor compuneri cu conţinut civic. acţiunea şi evaluarea în educaţie pentru ca aceasta să fie realizată în cooperare şi colaborare cu elevul. Abstract.Concomitent. influenţele cărora au caracter educativ. Elevii dobîndesc capacitatea de a asculta şi de a se face ascultaţi. Today understanding of the educational partnership as a form of cooperation. părinţii nu sînt 119 . doctorandă. Direcţii prioritare ale ridicării calităţii în învăţămînt. Avînd un caracter practic-aplicativ.dezbaterea unor fapte reale. Textele referitoare la activitatea educativă contribuie la formarea unor atitudini pozitive faţă de şcoală. vizionarea unor filme urmate de comentarea imaginilor. O altă relaţie stabilă. modelele comportamentale ale părinţilor. de a-şi face cunoscute propriile opinii. tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ ca formă de colaborare. reprezintă unul din obiectivele care contribuie la antrenarea copiilor în activităţi directe. dar şi a agenţilor ce participă activ în colaborarea cu şcoala. şi elevul. Parteneriatul educativ se desfăşoară concomitent cu actul educaţional propriu-zis. exerciţii de comentare a conţinutului unei ştiri. 2. pentru a realiza dezideratul principal – crearea unei şcoli prietenoase copilului. M.a şi a IV-a. vizite şi altele. Astăzi se solicită. Valorile spirituale rezidă în cunoştinţele variate pe care le achiziţionează membrii familiei prin virtuţile. Este necesar să consolidă m ceea ce face familia ca să fie în acord cu cerinţele şcolii şi invers. bunicilor. chiar de la debutul şcolarităţii. 2005. copiilor. avînd o mare importanţă pentru formarea personalităţii integrale a elevului. Cooperarea cu actorii educaţionali va fi orientată spre cultivarea familiei şi copilului.C. contribuie în mod specific la formarea şi dezvoltarea personalităţii integrale a elevilor din ciclul primar. Acţiunile cadrelor didactice au valoare de principiu şi reprezintă o extensie de la principiul umanizării procesului de învăţămînt pînă la organizarea – desfăşurarea cogniţiei şi formării personalităţii elevului prin respectarea drepturilor acestuia şi a unităţii cerinţelor. I. acceptînd şi părerile celorlalţi. Programe şcolare pentru clasa a III. that making school integrated in the family. astfel îşi formează competenţe noi. Parteneriatul educativ are la bază proiectarea. Bucureşti.E. familia şi alte instituţii din comunitate. Referinţe bibliografice 1. copilul învaţă să se recunoască drept o entitate cu năzuinţe proprii înţelegînd diferenţele dintre oameni. support and assistance in formal educational influence is required more and more.aceste forme de activitate ce pot fi valorificate la nivelul tuturor disciplinelor de învăţămînt. este cea cu copilul. acceptînd schimbarea. Teachers’ actions should be oriented towards strengthening the family’s efforts to stay in line with school requirements and vice versa. îl învăţăm să depună efort pentru a se mobiliza în cadrul orelor şi a începe munca de autoeducaţie. faţă de colegi şi prieteni. Pop R. ceea ce face şcoala să fie consolidat în familie. datorită aspectului ei democratic şi a flexibilităţii în luarea deciziilor. fie cu întreaga clasă şi pot fi desfăşurate sub diverse forme: jocuri de rol.Ş. adoptînd o atitudine corespunzătoare faţă de cei din jur. în special.E. Aceste activităţi se pot organiza fie pe grupe. School-family-community educational partnership is of great importance for the training of a complex personality of the pupil.

de obicei. aplicarea şi validarea modalităţilor şi strategiilor de formare a competenţelor parentale. părinţisuporteri ai imaginii pozitive privind instituţia de învăţămînt.familiarizaţi suficient cu curriculumul la disciplinele şcolare de bază (89% ). lectorate pentru părinţi. învăţătorii din clasele primare organizează şedinţe cu părinţii. iar instruirea şi educaţia ar trebui obligatoriu să se efectueze în baza scopului de a face din obiect un subiect conştient. este prima care începe formarea intelectuală şi morală a copilului. la amenajarea sălilor de clasă. 3. părinţi şi elevi. în comunitate. Cele evidenţiate au servit drept premise pentru stabilirea modalităţilor de implicare a părinţilor pentru a asigura o educaţie de calitate elevilor de vîrstă şcolară mică în cadrul parteneriatului şcoalafamilie-comunitate. la confecţionarea materialului didactic. 4. familia este considerată prima şcoală a copilului care constituie un agent şi actor educativ social ce necesită o atenţie deosebită. îi revine sarcina de a organiza cu mare grijă experienţele copilului şi a familiei de a colabora activ nu numai cu şcoala. optimă a învăţătorului cu părinţii este nevoie de utilizat mai multe strategii de lucru. devianţe comportamentale ale elevilor. la amenajarea standurilor mobile „Buletinul informativ pentru părinţi”etc. Implicarea ambelor părţi în luarea deciziilor. permanentă din partea instituţiilor de învăţămînt. Unele dintre cele mai eficiente sînt: . pedagogii practic nu familiarizează părinţii cu planul de învăţămînt. părinţii episodic sînt implicaţi în activităţi care ar contribui la eficientizarea competenţelor parentale (79% ). care include teme speciale destinate educaţiei copilului şi prevenirii eşecului şcolar. dar şi practicarea altor forme de lucru cu aceştia: ateliere. ca nucleu fundamental al societăţii.portofoliu pentru fiecare colectiv de părinţi ai claselor primare. privind asigurarea educaţiei la elevii claselor primare. cu cerinţele faţă de lecţia contemporană. cu teatrul pentru copii (93%). integrării sociale şi formării individului. dar în cadrul acestora. Scopul nostru constă în determinarea.şedinţe tradiţionale cu părinţii. în clasă. Din partea comunităţii. . cu finalităţile educaţionale curriculare. fapt care contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor curriculare la disciplinele şcolare pentru clasele primare.implicarea părinţilor în activităţi cognitive şi educative: în cadrul demersurilor didactice. Instituţia de învăţămînt şi familia reprezintă pilonii de bază ai umanizării. experienţa lor. ca prima treaptă a sistemului de învăţămînt. fapt care nu poate fi conceput în afara unei culturi de promovare a valorilor şi relaţiilor familie-elev-pedagog-comunitate. la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. că şcolii primare. iar familia. puţin sînt informaţi părinţii referitor la organizarea activităţilor extracurriculare cu scopul dezvoltării morale şi intelectuale a copiilor (93% ). memorarea şi utilizarea ei în comunicare pe parcursul orelor şi în afara lor. cu Casele de creaţie (98%). 6]. În majoritatea instituţiilor vizate părinţii sînt prezenţi în sala de clasă în calitate de: părinţivoluntari/ajutori ai cadrului didactic. care facilitează accesul elevilor la informaţia nou-obţinută în cadrul lecţiilor. mese rotunde. unde se insistă pe formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a copiilor pentru viaţa şcolară şi cea socială. că implicarea fiecăruia este importantă pe întregul parcurs al studiilor şcolare. avînd aceleaşi repere educaţionale.caiet de notiţe pentru fiecare elev referitor la organizarea orelor de lectură în familie. (85%). În esenţă. pe parcursul cercetării au fost apreciate panourile mobile din sălile de clasă create de învăţători şi părinţi. am stabilit că pentru o relaţie adecvată. Practica avansată a demonstrat că. marea majoritate a familiilor sînt cointeresate într-o colaborare strînsă cu şcoala. reuşită ale elevilor et. probleme de disciplină existente sau însuşită insuficientă. Cercetarea a confirmat. Aceasta nu întotdeauna valorifică potenţialul părinţilor. în şcoală. la discuţii cu caracter pedagogic. . bazată pe principii democratice. părinţii conştientizează că cerinţele unice faţă de copil trebuie menţinute de către toţi actorii implicaţi în educaţia acestuia. Conform viziunii unor cercetători [1. la procurarea literaturii pentru copii. În rezultat. face să progreseze învăţarea şi dezvoltarea copiilor. 120 . la luarea deciziilor referitoare la organizarea procesului educaţional în instituţie. Participanţii la parteneriat au învăţat. este necesară o colaborare eficientă între învăţător. evenimentele profesionale. pe lîngă procesul didactic. actor al propriei formări. pasiunile. participative şi crearea unui mediu cultural favorabil acasă. disciplină. părinţi-sursă complementară de informaţii pentru cadrul didactic despre copilul său şi referitor la tema demersului didactic. discută probleme de comportament. . O importanţă deosebită îl are parteneriatul cu familia. care împărtăşesc copiilor propriile lor interese cognitive. cu biblioteca pentru copii (81%). Cercetînd activitatea de colaborare cu familia a 56 cadre didactice din 7 instituţii de învăţă mînt preuniversitar din municipiul Chişinău. mai frecvent se apelează la familie în situaţii dificile legate de acordarea unui suport financiar pentru şcoală. părinţii solicită colaborare cu biserica (73%). părinţi-resursă educaţională. dar şi cu comunitatea.

Educaţia în familie. Tratat de educaţie pentru familie. elevul va trebui să revină perseverent la lucrarea pe care o contemplă iniţial doar la un mod general. Profesionalismul şi erudiţia învăţătorului sînt facilitatorii parteneriatului educaţional atunci. aceştia participau doar la şedinţele cu părinţii.. p. Stănciulescu E. Teatru şi Arte Plastice. 1980. Arta de a audia presupune a auzi în muzică ceea ce nu se aude. Dar pentru a înţelege pe deplin conţinutul operei muzicale ei nu trebuie să rămînă doar la perceperea emoţională. 3. Ascultarea conştientă va începe în momentul cînd elevii îşi vor da seama că audiţia muzicii nu este un simplu mijloc de distracţie. deoarece cînd iubeşti cu adevărat muzica. că la etapa de iniţiere a părinţilor în procesul educaţional. lector. s-a confirmat axioma pedagogică potrivit căreia gradul de implicare a părinţilor în procesul educaţional depinde de: nivelul de profesionalism al cadrului didactic. passion and love on the other hand. simple. în acelaşi timp e şi o tehnică pentru formarea deprinderilor de audiere a muzicii. în acelasi timp. Emoţiile trăite de elevi în timpul audiţiei se caracterizează prin aceea că elevii îşi implică o parte din propriul eu. The chosen musical works contribute to the development of the voice and hearing on the one hand.R. capacitatea lui de a motiva elevii pentru învăţare. Academia de Muzică. cînd el dirijează cu multă măiestrie actul didactic. Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional. Cuzneţov L. 1997. competenţele de selectare şi aplicare a metodelor şi formelor de lucru cu aceştia. E limbajul dragostei. 2004. În acest context. realizînd obiective de formare unei personalităţi armonioase. susţine T. 6. In order not be discredid the children are tought in the primary school to have different activities where they train their voice and hearing where they show the passion and love towards music. integrale şi de dezvoltare potenţialului intelectual şi moral al acesteia. Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi. ci un act de cunoaştere. The musical education must be provided on the condition of understading and it be conditioned functionally. Bucureşti: S. Astfel pentru ei va începe o căutare şi. După ce subiectul a fost discutat în cadrul seminarelor cu părinţii privitor la diversele modalităţi şi strategii de implicare directă a acestora în procesul educaţional. Vrasmaş E. membrii senatului clasei. Aramis Print S. ci trebuie să încadreze şi intelectul. taina ascunsă de unele lucrări. Chişinău: CEP UPS. Audiţia muzicii este o artă. În concluzie.7].C.S-a constatat. pe parcursul audiţiei şi la sfîrşitul ei. volumul I. Bucureşti: Editura Politică. comunicau prin telefon cu învăţătorul. 2008. Referinţe bibliografice Băran-Pescaru A. 2002. este nevoe de o dirijare specială a acestui proces. Iaşi: Polirom. situaţia s-a ameliorat considerabil. Parteneriat în educaţie – familie-şcoală-comunitate. implicit în formarea personalităţii copilului. Pedagogia familiei. Sociologia educaţiei familiale. Un 121 . CEP UPS. Bătrânu E. 5. Chişinău. 2. La ore asistau doar acei părinţi ai căror copii aveau o reuşită mai redusă la învăţătură sau acei care nu erau de acord cu apreciarea făcută de către cadrul didactic. învăţătorul terebuie să-i înveţe pe elevi să asculte o lucrare nerelaxîndu-se totalmente. 4. Nemulţumindu-se cu simple impresii emoţionale oferite de o singură audiţie. 1. cu referinţă la lucrarea propusă pentru audiţie. în special. Întrebările vor fi concise. De un real folos în procesul de audiţie sînt întrebările adresate elevilor înainte de audiţie. care înnobilează sentimentele şi umanizează gîndirea [5.L. Ajungînd la înţelegerea faptului că muzica poate oferi mai mult decît o distracţie. Ribot: limbajul este artistic-muzical. o aventură interioară fără deznodă mînt ştiut. Vocea inimii este cîntecul. AUDIŢIA . ci mobilizîndu-şi capacităţile intelectuale. Astfel ei vor ajunge la înţelegerea faptului că muzica nu este ceva trecător pe alături. nu numai ca te încurajează dar şi te atrage magnific. pasiunea învăţătorului pentru realizarea actului didactic. Cuzneţov L. 2008. Bucureşti: Aramis Print. Chişinău Abstract. vizitau uneori şcoala. elevul hotărăşte să acţioneze pentru a pătrunde în interiorul lumii sunetelor. ci ceva ce trece prin interiorul lor.FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ A ELEVILOR LA TREAPTA PRIMARĂ Angela Leiba. verificau şi semnau agendele copiilor lor.

Această atitudine. Ea este relativ fidelă. Şi aici este nevoe de ajutorul învăţătorului. exprimă atitudinea prin muzică etc. durata sunetului (scurt-lung). timbrul sunetului (voce-instrument). legităţile dezvoltării personalităţii copiilor. în virtutea particularităţilor sale de vîrstă. o agrează sau o dezagrează. nu reţine doar ca un mecanism „neutru” informaţiile în forma în care au fost prezentate. în mod inevitabil şi aprecierea lucrării muzicale. de fapt. Memoria la elev este mijlocită. Mîndîcanu. în acest mod. ca şi în filozofie. interese. Dar sînt cazuri cînd învăţătorul are nevoe să le înainteze mai multe întrebări. dar în ştiinţa pedagogică. Ascultătorul deja dă o apreciere. expresia feţei şi a ochilor lor. procesele intelectuale. Dar una e să ai o poziţie (atitudine) în „simţiri” şi alta e să formulezi această atitudine prin cuvinte. din păcate. 122 . pe de o parte.”frumoasă” sau nu. ceea ce înseamnă că nu reactualizează totul. La baza actului de apreciere se află un sistem de cunoştinţe şi o anumită experienţă de trăire interioară a artei sunetelor. Acest lucru învăţătorul îl poate determina după comportarea exterioară a elevilor. Acest lucru învăţătorul îl poate vedea în reacţiile elevului: după cum se mişcă în tactul muzicii. în concordanţă cu starea internă a subiectului şi cu particularităţile de timp şi spaţiu ale situaţiei. de altfel. Dar. omul ar putea să se orienteze şi pe linie spirituală prin muzică. Datorită lor urechea umană distinge patru calităţi: intensitatea sunetului (tare-slab). îi pare veselă sau tristă.79]. în sensul că el pentru a ţine minte mai bine şi pentru a reproduce mai uşor se foloseşte de instrumente. susţine V. La prima vedere. se va mai formula o întrebare. Piesele muzicale alese contribuie la dezvoltarea vocii şi a auzului. cît şi în materialul memorat. Menţionă m că la copii de vîrstă şcolară mică auzul atinge performanţe importante. ordonarea după un criteriu etc. pentru a nu le distrage atenţia de la audiţia lucrării muzicale. Integrarea metodelor tradiţionale cu cele netradiţionale de organizare a audiţiilor în cadrul orelor de Educaţie Muzicală. adică o acceptă sau o respinge. formulate dupa audiţie. cine este interpretul operei?). Învăţătorul va acorda o atenţie deosebită aprecierii artistice a creaţiei muzicale de către elevi. acuitatea acestei forme de sensibilitate devenind foarte bună. Este situaţională. elevii vor perde interesul pentru lucrarea propusă. Ştiinţa actuală cunoaşte trei tipuri de senzaţii auditive: verbale. deoarece. actul percepţiei. nu a fost încă determinat aparatul categorial ce explică fenomenele educaţiei spirituale [3. a pasiunii şi dragostei pentru muzică. îi este plăcută sau neplăcută. ar putea accepta pentru educaţie valorile autentice şi. contribuie la formarea unei atitudini adecvate a elevilor mici pentru arta muzicală de calitate. ci doar însuşirile mai evidente ale stilulilor sau ceea ce este mai puternic legat de preocupări. pasiunea şi dragostea pentru muzică. Ne referim la sensibilitatea muzicală. care este o formă mai profundă de percepere auditivă şi sufletească a lucrării. ia o poziţie faţă de lucrare: o acceptă sau o respinge. că elevii iau o atitudine faţă de creaţia muzicală audiată. care se concretizează în senzaţii auditive. Societatea noastră. elevii nu o vor putea exprima detaliat prin cuvinte.elev de vîrstă şcolară mică. nu o pot verbaliza. Audiţia muzicii presupune. muzicale şi zgomotoase. muzical-artistică a unei lucrări muzicale vorbeşte despre un grad mai superior de înţelegere a muzicii şi poate fi nominalizat ca un indice al culturii elevului. atunci cînd elevii vor fi capabili să răspundă la o întrebare chiar din primele acorduri (de exemplu. ia o atitudine faţă de lucrare. Actul de apreciere a lucrării începe încă de la audiţia propriu-zisă sau chiar de la cuvîntul introductiv. Chiar din momentul audiţiei primelor sunete. doar credinţa acceptă şi utilizează valorile autentice în scopul spiritualizării fiinţei umane. Pentru a nu fi compromisă nici una dintre ele elevii la treapta primară vor fi antrenaţi să participe la diferite activităţi care le va dezvolta vocea şi auzul. La elevii de vîrstă mică senzaţiile auditive sînt formate datorită activităţilor practice care solicită auzul pentru formarea deprinderii de a percepe şi reproduce proprietăţile sunetului muzical şi datorită organizării sistematice a educaţiei muzicale. deoarece cu ajutorul lor se realizează perceperea muzicii. schimbă priviri cu colegii. elevul face deja o apreciere. pe de altă parte. Actul de apreciere a piesei muzicale începe în lăuntricul ascultătorului. Nivelul de evaluare estetică. ca puncte de reper. Spre exemplu. în caz contrar. clară sau neclară. găsind răspuns. însă nu e de dorit să se înainteze întrebări-probleme. nu este capabil să fie atent şi să răspundă la mai multe întrebări. manifestată prin comportament. Pentru a organiza cu succes procesul de educaţie muzicală învăţătorul trebuie să cunoască particularităţile psihologice de vîrstă ale elevilor. înălţimea sunetului (acut-grav). Memoria este selectivă. lucrările par simple. în educaţia muzicală trebuie să se întrepătrundă şi să se condiţioneze funcţional. Nu este o copie fotografică. La însuşirea repertoriului muzical a elevilor din la treapta primară se solicită diferite tipuri de memorie: Ea este activă. Aceasta înseamnă. mijloace de memorare: sublinieri cu culori diferite. p. în sensul că aduce modificări şi transformări atît în subiectul care memorează.

S-a constatat că pentru a forma un repertoriu muzical adecvat posibilităţilor de vîrstă este nevoie de o mai mare autonomie intelectuală. Cu cît mai devreme copilul se include în procesul de comunicare socială. în care se aduc explicaţii. s-o ameliorăm sau să o schimbă m.. o stăpînire de sine. marş).R. mai maleabil. trăsăturile specifice: ale imaginilor muzicale determinate de caracterul muzicii de marş. Referinţe bibliografice 1. Şi afectivitatea este legată de memorie. Ribot T. Cadrul în care se va forma memoria muzicală este polivalent şi cuprinde: o memorie nominală denumirea notelor şi scriiturii muzicale. mai senzitiv devine faţă de factorii educaţionali şi de învăţămînt. Personalitatrea este cea mai complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu care luă m contact şi care urmează să o influenţă m. Problema lecturii copiilor se studiază în legătură cu particularităţile lor de vîrstă. Chişinău: Epigraf. 1998. care se petrece sub conducerea învăţătorului. It is mentioned the fact that through literary-artistic education pupil’s personality forms conceptions about the word. Chişinău Abstract. se emit judecăţi de valoare. Etica Pedagogică. În muzică. afective. Răspunsurile muzicii. putere de concentrare psihică. memorarea treptelor tonale este hotărîtoare pentru formarea imaginii auditive interioare a sunetelor muzicale.”Ion Creangă”. epocă. melodia – ca mijloc important al graiului muzical etc. care se exprimă printr-un anumit nivel de organizare a capacităţilor intelectuale. curente artistice. astfel se vor obţine mai bune rezultate şi la alte disciplini de învăţămînt prin transferul competenţei psihice. dans. Morari M. Una din cerinţele primordiale ale societăţii contemporane este dezvoltarea adecvată a personalităţii umane. Valoarea formativă a repertoriului şcolar constă în perceperea caracterului cantabil. Chişinău: T. Dicţionar de forme şi genuri muzicale. extends his knowledge about the world and life. ROLUL LITERATURII PENTRU COPII PRIVIND DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI MIC Ludmila Samanati învăţătoare. 5. Bineînţeles. 1998. dans. Bălan [1]. pe stadii. delimitîndu-se în timp consolidarea unor particularităţi ale activităţii psihice. 1996. obţinerea unei interpretări expresive ş i executarea mişcărilor muzicale ritmice. Omul în faţa muzicii. reprezintă principalul ghid în modelarea concretă a omului. memoria se manifestă sub forma unor imagini. Logica sentimentelor.Fără memorie nu poate exista nici imaginaţie şi nici creaţie. In this chapter it is treated the problem of the literature’s role in personality’s development. pe bază psihofiziologică. he wants to read and to find more things. însuşirea cunoştinţelor despre compozitori şi interpreţi. 3. 2000. critică muzicală. cu atît mai docil. pentru că imaginaţia artistică nu este nicidecum capacitatea de a crea din nimic. noţiuni sau idei. acesta-i un proces îndelungat. 123 . sesizarea şi conştientizarea melodiei ca mijloc important al graiului muzical.U. care sînt „formele de organizare a copilului ca personalitate”. 4. Mîndîcanu V. Unicitatea şi originalitatea personalităţii presupune acţiuni educative care să permită fiecărui copil să-ţi urmeze drumul personal de creştere şi dezvoltare. săltareţ şi cadenţat în muzică (cîntec. voliţionale. În domeniul vieţii intelectuale. Bălţi: KUB. Intrarea copilului în şcoală are o mare însemnătate pentru formarea personalităţii lui. În lucrările consacrate cercetării specificului lecturii la diferite perioade de dezvoltare psihică a copiilor diferenţierea de vîrstă se realizează.P. Iată de ce muzica şi repertoriul muzical au un rol covîrşitor instructiv. Bălan G. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. Vîrsta preşcolarului şi a elevului mic este cea mai favorabilă în acest sens. Gagim I. he grows from ethetic and moral point of view.însuşirea noţiunilor de teorie muzicală. determinarea formei creaţiei muzicale. Bucureşti: I. personalitatea. Ea.I. educativ şi formativ. în primul rînd. o memorie conceptuală . 2. cîntec. 1998. Asimilarea unor reguli şi norme morale se poate uşor realiza prin intermediul literaturii pentru copii. Nu poţi fi un bun muzician dacă ”ai muzica numai în degete şi n-o ai în minte şi în inimă” afirmă I.cunoştinţe de stil. o memorie idiativă . Bucureşti: Univers.

li s-a conturat categoriile de bine şi de rău. Elevii au înţeles bine sensul întrebuinţării proverbelor. Literatura pentru copii. În concluzie ţinem să menţionă m. 3. Stanciu I. 5 ore de evaluare a cunoştinţelor şi 2 ore de consolidare. Frămîntările de limbă i-au distrat şi captivat pe elevi. îi lărgeşte orizontul vieţii. Conducîndu-ne de spusele savantei В. Iulian Filip. Opera literară dezvăluie aspecte ale realităţii. Mihai Eminescu. social şi afectiv al personalităţii copilului. De asemenea. despre specificul cititului. cele mai simple genuri şi specii literare. am elaborat un ghid metodologic pentru învăţători şi părinţi şi. 1968. Copiii. se va produce în două direcţii şi va include formarea culturii fizice şi a celei spirituale. Cemortan. Ea contribuie la cunoaşterea adevărului. Chişinău. Проблемы литературного образования в средней школе. elevii au dobîndit cunoştinţe din diverse domenii. George Coşbuc. creativitatea. dezvoltîndu-le spiritul asociativ. Prin intermediul povestirilor studiate. adesea. în lumea frumosului şi a valorilor general-umane. 1982. literatura în şcoală trebuie să fie nucleul. plai. susţine I. Referinţe bibliografice Cemortan S. poveşti ei spuneau proverbe la aceeaşi temă. a posibilităţilor de creaţie în toate sferele activităţii. evenimentele vieţii socio-culturale. Utilizarea textelor literare dezvoltă intelectul. a-i dezvolta vorbirea şi intelectul. evenimentele basmului şi le venea greu să se menţină în rol de spectatori: simţeau nevoia să acţioneze. am încercat să includem o oră opţională de Literatură pentru copii. le-a dezvoltat imaginaţia. 1. nedreptăţii şi prejudecăţilor. Prin intermediul poveştilor copiilor le-au devenit accesibile marile probleme social-umane. Cursul opţional Literatura pentru copii a fost prevăzut pentru 34 ore (o oră săptămînal). a îmbogăţirii intelectului şi sentimentelor. gîndirea asociativă. cognitiv. ci şi ne învaţă să trăim în afara minciunii. erau furaţi de subiectul. prin forma lor concisă şi prin conţinutul lor generalizator au îmbogăţit experienţa de viaţă a elevilor.) pentru fiecare lecţie. Ghicitorile incluse în cadrul orelor de Literatură pentru copii au mobilizat gîndirea elevilor. Poveştile le-a organizat atenţia. interveneau activ în desfăşurarea evenimentelor. să descifreze sensuri. ambiţionîndu-i pe unii din ei să depăşească dificultăţile fonetice ale vorbirii. frămîntări de limbă. prin folclor şi literatură. demonstrînd că proverbul exprimă acelaşi lucru. Spiridon Vangheli. prilej de exercitare a forţelor intelectuale ale copiilor. Vasile Romanciuc etc. îi pune la contradicţie cele mai înalte sentimente. plîngeau cînd acestea au insucces. Copiii prin intermediul textelor literare dobîndesc cunoştinţe despre floră şi faună. a-i forma o atitudine proprie faţă de realitatea ce-l înconjoară. le-a dezvoltat simţul şi atitudinea estetică faţă de bogăţia şi frumuseţea limbii. în corespundere cu ghidul. după cum susţine S. frumos şi urît. 2001. Москва: Просвещениe. texte din literatura clasică (Ion Creangă. gustul artistic. ci şi au servit drept stimulent mintal. fantezia şi acuitatea reacţiei. Otilia Cazimir) şi literatura contemporană (Grigore Vieru.Р. să susţină sau să respingă pe cineva sau ceva. însă extrem de concis şi plastic. despre scriitorii care creează opere pentru copii. Înregistrînd şi ascunzînd în subiect calităţile obiectelor şi fenomenelor din lumea înconjurătoare ele le-a dezvoltat elevilor “gîndirea în imagini”. Ele au influenţat nu numai asupra sferei emoţionale. Stanciu. Vasile Alecsandri. 2. am alcătuit Cartea de lectură preconizată pentru elevi. Proverbele şi zicătorile propuse pentru fiecare lecţie de Literatură pentru copii. De asemenea. au contribuit astfel la familiarizarea copiilor cu Universul. să formuleze aprecieri morale. dobîndesc cunoştinţe elementare despre folclorul şi literatura pentru copii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ei încercau să-şi cultive unele calităţi asemă nătoare cu cele ale eroilor preferaţi. Formarea culturii fizice include dezvoltarea psiho-motorie a copiilor. le-a dezvoltat agerimea şi prezenţa de spirit. astfel la povestirea unor înTâmplări. Щербина că. au învăţat să judece. rîdeau odată cu ei. Am selectat şi am inclus ghicitori. proverbe. În asect scop. ţară. Ion Druţă. prin intermediul proverbelor şi zicătorilor elevii au asimilat limba maternă în însuşi spiritul ei. Verbalizînd acţiunile şi calităţile pe care le posedă personajele literare. sfera principală de dezvoltare universală a personalităţii. că a forma personalitatea înseamnă a-l aduce pe copil. Dezvoltarea personalităţii copilului prin literatură. şi-au lărgit orizontul de cunoaştere şi concepţii. Formarea culturii spirituale prevede dezvoltarea comportamentului verbal. Elena Farago. în mod neforţat. încremeneau într-o atitudine încordată. Teoria şi metodologia educaţiei verbal-artistice a copiilor.Cartea de literatură artistică îndeplineşte nu numai marea misiune de a ne pune în contact cu semenii noştri îndepărtaţi în timp şi spaţiu. dezvăluie copilului un crîmpei din realitate şi făcîndu-l să retrăiască. distrîndu-i. dintre care 27 ore de predare-învăţare. snoave. Щербина В. Micii elevi începeau a le şopti personajelor cum să procedeze. 124 .

cele mai importante fiind: a) preşcolarii participă la jocul-dramatizare ca modus vivendi. minciuna ş. p. de aici rezultă că dramatizarea nu se confundă cu jocul-dramatizare [2]. b) preşcolarii manifestă dorinţa de a se transpune în rolul personajelor din opera literară. elemente de improvizaţie şi creativitate artistică. ce-şi imaginează. dar pentru pedagogia creativităţii contează nu capacitatea copiilor de a crea valori noi pentru omenire. dar şi învaţă.” [4. fără să conştientizeze aspectul ludic pe care nu-l exclude. 4]. ca în cazul jocurilor regizorale. imagination and creative thinking. Însă jocul regizoral include în sine imaginarea situaţiei. Abstract. în exclusivitate. care se află în proporţie/raport diferit. prin care copiii îşi dezvoltă procesele cunoaşterii. insecuritatea. Jocul-dramatizare este clasificat la tipul jocurilor de creaţie. În cadrul acestor jocuri copilul sau adultul nu este un personaj concret. artiştilor. ci dimpotrivă. însă acestea cer corespunderea totală a jocul-dramatizare jocurilor de creaţie. fiind apoi consolidat de influenţa teatrului şi a filmului pentru copii. Fireşte. Huizinga. căci anume acestea sînt valorile create de ei. îl implică în mod necesar activitatea care participă. căci orice spectator nu este doar un receptor absolut de artă în timpul spectacolului. modelarea relaţiilor sociale reale în activitatea de joc. trebuinţa de model. inclusiv în dezvoltarea gîndirii divergente: „Venind în contact cu un anumit conţinut de idei. preşcolarilor [Ibidem]. vorbire expresivă. The game-dramatizing children satisfy their need for affection and activism. Jocul cu subiect pe rol este mai simplu. 125 .E. Transpunerea în scenă a operelor literare sau a faptelor de viaţă este accesibilă în anumite limite ş i preşcolarilor. iar şcolarii iau parte la dramatizări cu intenţia de a finaliza anumite preocupări artistice. În acest context. J. el îşi îmbogăţeşte lumea sa spirituală. De aceea subscriem ideii că joculdramatizare este concomitent şi joc de creaţie şi joc didactic.şi de fapt este! . ce este teatrul şi arta dramatică. mimică. elemente de improvizaţie şi creativitate artistică. developing their perception. îşi imaginează şi gîndesc creativ. ca activitate implicită existenţei lor. dramatizarea este specifică îndeosebi copiilor de vîrstă şcolară.a. ce gîndesc copiii în timpul jocului-dramatizare. fapt care imprimă acţiunii de transpunere anumite particularităţi.Cemortan. cu fiecare spectacol nou. constată valoarea cultural-spirituală generală a receptării literare. Ca formă de activitate predominant artistică.şi ca joc didactic. prin confruntări şi judecată.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR DRAMATIZARE Nadejda Baraliuc. contează ce percep. jocul-dramatizare este propriu. chiar şi un spectacol jucat de actori profesionişti la cel mai prestigios teatru poate apreciat . la şcolari apare în plus dorinţa de a se transpune în rolul interpreţilor. sugerat de opera literară. Fenomenul de aceea a obţinut denumirea de joc-dramatizare şi este unul general şi specific copiilor din întreaga lume. deşi există şi opinii opuse. Într-un fel sau altul. Jocurile teatrale se bucură de succes la copiii de vîrsta preşcolară şi şcolară mică. ci se manifestă specific în fiecare ciclu al dezvoltării” [1]. procesele afective şi volitive. Se consideră că jocul-dramatizare ar fi apărut ca oricare altă formă a jocului. prcum şi simplul fapt că ei percep. artistic and literary. precum şi trăsăturile de personalitate. is the most important activities in their artistic training. de aceea s-au constituit diverse tipuri de jocuri teatrale regizorale: Jocurile-dramatizări sînt cercetate în limitele jocurilor teatrale avînd la bază jocul regizoral şi structura jocului cu subiect şi rol. I. singurii în măsură să dea viaţă eroilor operei literare respective. prin intonaţie. ci procesul de ”creare a propriei identităţi”. iar ca formă de activitate predominant ludică.Ş. în funcţie de etapa copilăriei. În cazul dat. sub influenţa poveştilor şi a basmelor. receptorul este predispus să accepte sau să nege anumite gînduri. The article contains analysis of game-play is a dramatization. nu necesită un nivel înalt al generalizării jocului. Una dintre sarcinile pe care trebuie să le realizeze copilul în cadrul jocului-dramatizare este imitaţia pe care copilul o posedă de la naştere şi domină pe tot parcursul vîrstei preşcolare: „imitaţia. consideră S. repartizarea polurilor între colegii de joc. sentimente. precum că jocul-dramatizare ar fi jocuri-didactice [2]. ci dirijează acest joc şi prezintă rolurile prin intermediul jucăriilor sau imaginilor. nu sînt specifice: copilăriei. egoismul. deoarece conţine elemente de improvizaţie şi creativitate ludică. cercetător ştiinţific. Reputatul autor al teoriei jocurilor. Vîrsta propice jocului-dramatizare începe de la 5 ani. Transpunerea scenică a operei literare conţine elemente de improvizaţie şi creativitate ludică. jocul copiilor este departe de a crea imagini artistice originale.

a-şi asuma responsabilitatea de a juca un rol. Jocul-dramatizare: Găinuşa Roşie. pantomimica.(îngîndurată) . în calităţile lor sufleteşti [3. interesul de explorare şi competenţele creatoare. înclinaţiile. (zise Cîinele). . ci este o temelie a jocului în limitele căreia se manifestă improvizarea.Grîul a crescut înalt şi galben. 26]. intonaţia variate şi a vorbirii logice. imaginaţia. Cîinele – (ham-ham) Eu nu. jocul-dramatizare contribuie la dezvoltarea social-emoţională a copilului: a încrederii în forţele proprii şi a comportamentelor sociale. Găinuşa Roşie – (plantînd bobul). după conţinutul operei lui Joseph Jacobs Găinuşa Roşie – (scurmă pămîntul cu ciocul) – Am găsit un bob de grîu. Improvizarea nu ţine numai de conţinutul textului. compătimirea. ajutorul reciproc. Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele). Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). formează simţul frumosului. singur creează imaginea cu ajutorul mijloacelor expresive (intonaţia. vorbirea monologată şi dialogată. dar şi de acţiunile scenice ale copiilor. . elemente importante ale căruia se regăsesc în jocurile populare. manifestarea individualităţii. 126 . rolurile şi acţiunile de joc sînt condiţionate de conţinutul şi subiectul unei anumite opere literare. pantomimica). îşi dezvoltă percepţia. bunătatea. În jocurile-dramatizări copilul este actor. Gainuşa Roşie . vitejia. cît şi în comportamentul lor. decor. memoria. dezvoltarea capacităţii de articulare corectă. dar reproducerea nu este strictă. fiind activitatea cea mai importantă în formarea lor artistică şi literar-artistică. lupta binelui şi răului. Jocuriledramatizări se pot desfăşura fără spectatori sau cu spectatori dacă se desfăşoară în forma simplă a teatrului (scenă. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). În jocul-dramatizare se manifestă curiozitatea. ajutor reciproc. O trăsătură caracteristică pentru majoritatea poveştilor este prezenţa personajelor diametral opuse – negative şi pozitive. Dar cine va duce grîul la moara? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa). curiozitatea. abilitatea de interacţiune cu realitatea. dezvoltarea respiraţiei. Acest bob de grîu trebuie plantat. costumelor. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). Cine va treiera grîul? Raţa – (a lene) Eu nu (zise Raţa). Este important a trata individual copiii. este mijlocul de manifestare a individualităţii copilului în care se manifestă nivelul lui de dezvoltare şi experienţa de viaţă. Jocul-dramatizare este un joc specific activităţii artistice a copiilor. p. veridicitatea şi altele. reproduce propriile acţiuni imitînd personajul. imaginaţia şi gîndirea creativă. jucăriilor pentru teatru. cortină.îndeletnicirile manuale: confecţionarea măştilor.emotivitatea. Conform surselor consultate. Pregătirea atributelor. (se adresează prietenilor) – Cine va planta bobul acesta de grîu? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa). În joc conţinutul. (tristă) . fenomenele şi capacităţile psihofizice posibil a fi dezvoltate prin jocul-dramatizare sînt: . a improviza. procesele.Atunci îl voi planta eu.procesele psihice: perceperea. decoraţiilor. Grîul este copt. Gainuşa Roşie – Atunci îl voi treiera eu (zise Găinuşa Roşie). elementelor de costumaţie pentru spectacol dezvoltă gustul estetic. atenţia. a lua în considerare particularităţile individuale ale copiilor . gîndirea. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). O însemnătate mare au jocurile teatrale în educaţia estetică. care ulterior sînt importante pentru receptarea literară. se pune accent pe tratarea individuală a copilului. dezvoltarea dicţiei corecte. Atmosfera jocului asigură activitatea în comun a preşcolarilor asupra jocului-dramatizare. Prin jocul-dramatizare copiii îşi satisfac nevoia de afectivitate şi de activism. Găinuşa Roşie .Tematica şi conţinutul jocurilor teatrale includ o orientare morală ce este inclusă în subiectul oricărei poveşti sau povestiri: prietenia.(secerînd) .Atunci îl voi secera eu. Se dezvoltă noi forme de comunicare cu copiii. Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele). apreciază frumosul atît în aspectul exterior al personajelor. . mimica. costume ş.capacităţi complexe: atitudinea faţă de realitate. .a. .însuşirile creative: iscusinţa de a se transpune în rol.capacităţile de lucru în colectiv: conlucrare.capacităţile: mimica. dorinţele şi necesităţile lor. Cine va secera grîul acesta? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa).) Cultura şi tehnica vorbirii în jocurile-dramatizări este orientată la unificarea jocului.

М: Прогресс. Chişinău: Lumina. o lipsă de maturitate. 127 . Dificultăţile de concentrare reprezintă unul dintre motivele frecvente pentru care un copil este adus la psiholog de către părinţi.E.ro 3.Ş. 1998. 4. problemei de concentrare devin evidente şi perturbatoare. invaţătoare). calitatea relaţiilor interpersonale şi capacitatea de adaptare socială? De cele mai multe ori. dificultăţile de concentrare se deceleaza între 6 ani şi 9 ani. doctor în psihologie. Curs de prelegeri pentru studenţii facultăţii „Pedagogie şi Psihologie”. causes. doctorandă Abstract.Atunci eu voi frămînta şi coace pîinea. Pisica . These are frequently asked for one of the reasons for the increase that a child is brought to psychologist. NU! (zise Găinuşa Roşie). aceste tulburări sînt decelabile la 3-4 ani. iar depistarea precoce este foarte importantă şi ea trebuie obligatoriu validată de către specialist. maturizarea emoţională. Teoria jocului. atunci cînd. conferenţiar. Хуизинга Й. instabilitatea psiho-motorie. logoped.n. (frămîntă aluatul) . Găinuşa Roşie . asistaţi de specialişti. Găinuşa Roşie – Atunci eu voi duce grîul la moară. In general. medic neuropsihiatru) o dată cu debutul şcolarităţii.. H. Se estimează astăzi că mai mult de un şcolar din 10 suferă de o formă de dificultate de concentrare. comunicarea şi schimbul permanent de informaţie între familie şi cei care se ocupă de educaţia copilului (bone. deficitul atenţional al copilului reprezintă o problemă şi preocupă parinţii şi învăţătorul care solicită ajutorul specialistului (psiholog. Eu voi face asta. eu o voi mînca (zise Raţa). Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). Homo ludens. Bazele psiho-pedagogice ale activităţii verbal-artistice a copiilor de vîrstă preşcolară. 2. părinţii îşi descriu copilul cu deficit de concentrare ca fiind "foarte vioi". la iniţiativa lor sau la solicitarea educatoarei sau a învăţătoarei. Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele). I. Cîinele . Şi asta făcu. o reacţie dezadaptativă a copilului la un mediu ostil sau inadecvat.Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele).Cine va mînca această pîine? Raţa . Bălţi: s. să beneficieze de susţinerea unor metode de intervenţie adecvate. "plin de energie". 1996. Inainte de 6 ani. vigilenţa şi implicarea educatoarelor şi a invaţătorilor. Petcu G. Referinţe bibliografice Cemortan S. dificultăţile de concentrare sînt adesea confundate cu deficitul intelectual. pot recupera mai uşor situaţia. "veşnic în acţiune". Dar cine va frămînta şi coace pîinea? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa). Asociate frecvent cu dificultăţile de învăţare. capacitatea de asimilare a informaţiei.Ooo. 1.Si eu (zise Pisica). De fapt. Găinuşa Roşie . prevention and recovery measures of concentration difficulties and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder.didactic. să fie bine analizată şi studiată de către specialist. Marina Trancalan. ceea ce e firesc pentru că la acestă vîrstă dominantă este componenta comportamentală hiperactivismul. D. educatoare. Dar în fond ce reprezintă dificultatea de concentrare? Este o disfuncţie cerebrală.NU. cu retardul sau chiar cu eşecul şcolar şi cu probleme comportamentale şi de adaptare. The article tells about the symptoms. "turbulent". confruntate cu exigenţele şi rigorile programei. 1997. La aceste vîrste. fără a deprecia copilul şi a-l culpabiliza. D. Vîrsta la care dificultăţile de concentrare devin evidente depinde de: disponibilitatea şi interesul parinţilor care urmăresc evoluţia psiho. Jocul-dramatizare//www. cu cîteva condiţii: ca această dificultate să fie asumată pozitiv. DIFICULTĂŢILE DE CONCENTRARE ŞI ŞINDROMUL HIPERKINETIC LA COPIL Valentina Olărescu.A.Si eu (zise Cîinele). o caracteristică înnăscută sau un efect al educaţiei insuficient structurate? Cum trebuie abordat şi mai ales cum poate fi ajutat un copil confruntat cu acest tip de dificultate care îi afectează performanţele intelectuale.comportamentală a copilului. reversibilitatea tulburărilor este semnificativ crescută şi părinţii.

"tulburarea hiperkinetică cu deficit atenţional". îşi întrerupe frecvent interlocutorul. copilul este incapabil să stea liniştit.D. manifestă frecvent complexe de inferioritate. este cu mare uşurinţa distras de orice tip de stimul din ambianţă: vizual.D. iniţiază uneori acţiuni periculoase fără să ţină cont de riscuri. Această activitate selectivă stă la baza învăţării.D. se agaţăn mişcare obiectele din jur.H. Diagnosticul de A. nu este atent cînd i se vorbeşte. dificultăţile şcolare cu care. este dezordonat şi neglijent. tulburările de concentrare/ deficitul atenţional .) pentru a elimina eventualele deficienţ e senzoriale care pot genera dificultăţi de concentrare. inevitabil. se confruntă. nu respectă instrucţiunile.neastîmpăr motor permanent. aleargă. dar.disgrafia şi dislexia. impulsivitatea . Este important de subliniat că fiind o tulburare neurobiologică. creşei şi şcolii să fie resimţită şi mai frustrant de către copil. nu reuşeşte să se organizeze. îşi întrerupe frecvent activitatea şi are dificultăţi în a finaliza o sarcină. regulilor. psiholog clinician. hiperactivitatea . pot agrava o hiperactivitate constituţională.D afectează aproape 5% dintre copiii şcolari şi are o incidenţă mai mare la băieţi. le generează agresivitatea verbală şi/sau fizică. De aceea este obligatoriu să se facă o evaluare a nivelului intelectual al copilului (pentru a se exclude deficitul intelectual) .D. de regulă. trînteşte uşile.D.H. modul de viaţă agitat.D.H. rejectaţi şi marginalizaţi în grupul de copii şi culpabilizaţi în familie. lipsa dialogului şi a comunicării. nu este capabil de efort intelectual prelungit.copilul nu-şi poate focaliza atenţia decît pentru secvenţe foarte scurte. dezvoltarea şi maturizarea lui emoţională (cu riscul reacţiilor depresive). tactil.examen psihologic. recalcitranţi. agresivi şi de aceea sînt. larg mediatizat în ultima vreme. au conştiinţa faptului că sînt altfel decît ceilalţi. răspunde la întrebări înainte de a auzi integral conţinutul acestora. punînd în pericol şansele sale de reuşită socială2 din 3 copii cu A. Consecinţelor enumerate li se adaugă. sînt demotivaţi şcolar şi pot dezvolta compensator . răspunde adeseori la inTâmplare la întrebări concrete.D. Este evident că acest tip de simptomatologie afectează: eficienţa intelectuală şi performanţa şcolară. se ridică din bancă. vorbeşte mult şi tare. răspunde la întâ mplare.H. ceea ce face ca presiunea din partea familiei. permite fixarea şi potenţarea. medic specialist care poate 128 . 3.H. persistă şi la vîrsta adultă. Cauzele sînt legate de o întrerupere în maturarea cerebrală şi un dezechilibru al unor substanţe chimice din creier. O atitudine corectă din partea familiei presupune: depistarea precoce a tulburărilor şi a dificultăţilor cu care se confruntă copilul. este distras cu uşurinţă.pentru a se revaloriza . Concentrarea are o dublă funcţie: permite accesul la informaţie. Cînd vorbim de dificultăţi de concentrare? Putem vorbi de dificultăţi de concentrare. pierde lucruri.L. lucrează sau se joacă haotic.D pe care îl pune doar specialistul (psihologul clinician sau specialistul de neuropsihiatrie infantilă) presupune existenţa a trei simptome bazale: 1. de regulă.D. atitudini de frondă. Din acest motiv. Un copil este diagnosticat ca suferind de acest sindrom dacă simptomele apar înainte de 7ani ş i durează minimum 6 luni. uită ce are de făcut. sînt frecvent diagnosticaţi eronat ca fiind atestaţi tulburări de comportament).D. capricioşi. 2. aruncă obiecte. nerespectarea regulilor de igienă a vieţii. Adeseori performanţele lor şcolare sînt sub nivelul capacităţii cognitive reale.D.copilul nu-şi poate aştepta rîndul în activitatea de grup. interdicţiile şi e incapabil să-şi organizeze activitatea. Incidenţa cea mai mare a tulburărilor de concentrare s-a constatat a fi şi cadrul simptomatologiei specifice: sindromului cunoscut sub denumirea de A. A. atentie!: nervozitatea părinţilor. să se determine acuitatea vizuală şi auditivă (examen oftalmologic şi O. au o imagine de sine negativă. demonstrativitate. Ce consecinţe are hiperkinetismul şi deficitul atenţional? Anturajul cataloghează copiii afectaţi de A. se pune problema de a decela semnificaţia tulburării şi de a plasa acest simptom într-un context inteligibil. dacă copilul nu se poate juca prelungit laun joc care necesită atenţie susţinută. practic este vorba de o activitate de selectare şi de filtrare a informaţiei. sonor. ea nu este generată de erori educative sau de factori de mediu. competenţa sa relaţională şi calitatea adaptării sociale. nu stă pe scaun nici atunci cînd mănîncă. se plictiseşte uşor de orice tip de activitate. Este indicat şi un examen logopedic pentru că practica a demonstrat că întreruperile în vorbire şi tulburările de învăţare ale scris/cititului .Concentrarea atenţiei presupune capacitatea persoanei de a-şi fixa activitatea mentală pe un obiect sau pe o sarcină şi de a inhiba alte centre de interes perturbatoare.sînt în mod curent cauzele problemelor de concentrare. are adeseori aerul că nu ascultă cînd i se vorbeşte. consultarea unui specialist.comportamente dezadaptative care le sporesc dificultatea de integrare. conflictuali. (Copiii cu A. rătăceşte sau pierde cu uşurinţă obiecte personale. opoziţionişti. lucrează sau se joacă discontinuu. nu finalizează sarcinile sau acţiunile pe care le iniţiază. ca fiind dificili. personalitatea copilului. Tulburarea nediagnosticată şi netratată. ei trăiesc un sentiment penibil de izolare. absenţa regulilor. Odată semnalul de alarmă tras.R. are dificultăţi de a se conforma normelor.H. impulsivi. are performanţe intelectuale şi şcolare foarte inegale. trece de la o activitate la alta.

ceea ce învaţă copii la grădiniţă este nesemnificativ comparativ cu „şcoala vieţii”. Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţămînt.W. Prin urmare. (1997). evitarea exceselor).E. În: J. 1 şi Nr. Lloyd. articulată. able to achieve the purpose. fără să se implice în mod deosebit în activităţile care se desfăşoară în ea. ce susţine ideea implicării părinţilor în programul educativ încă de la început.terapia comportamentală. & Forness S. abordare educaţională adecvată. 2. respectarea orarului zilnic ). 2. un regim de viaţă corect (alimentaţie... PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ – FAMILIE. UN MIJLOC EFICIENT DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI LA COPIII DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ Stella Şimon. 1998.) Issues in educating students with disabilities. somn. psihologul. căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa şi implicit cu educatoarea. I. Ei consideră că doar grădiniţei îi revine în exclusivitate rolul de a-l educa şi de a-l instrui. Aşa dar este evident că îngrijirea şi tratarea copilului hiperkinetic cu deficit de concentrare necesită o abordare multidisciplinară. în baza activităţilor integrate organizate cu copilul va avea un bagaj de cunoştinţe şi un comportament corespunzător vîrstei lui. Crearea unui sistem educaţional modern în instituţiile preşcolare. implică elaborarea unui model de proiectare incluzînd parteneriatul grădiniţă – familie. să le dea sarcini pentru a-i menţine ocupaţi pe parcursul zilei.institui în funcţie de particularitatea simptomatologiei un tratament specific. adecvat cerinţelor unei lumi dinamice. Ungureanu D. logopedul. este supus unor operaţii ştiinţifice:.. Cuzneţov L. Ei consideră că oricum. Chestionarul realizat cu părinţii de la grădiniţele experimentale (Nr.A. Kavale K. ü Părinţii văd grădiniţa ca fiind o instituţie publică (31%) a cărei sarcină este să aibă grijă de copii lor. Kameenui & D. s. lasă toată grija pe seama grădiniţei. Mahwah. ca atare. Educatorul trebuie să cunoască dacă la aceşti 129 . involves developing a partnership model design including nursery – family. cercetător ştiinţific. coerentă şi mai ales consecventă în care sînt deopotrivă implicaţi părinţii. În urma acestora se presupune că. profesorii şi mai ales copilul însuşi. Această categorie de părinţi este formată din cei care nu manifestă interesul necesar faţă de evoluţia copilului. Creating a modern educational system in preschool institutions. Сохин Ф. Copiii cu dificultăţi de învăţare. Truşeni) am evidenţiat că definirea rolului grădiniţei este foarte diferită din punctul lor de vedere: Atitudinea părinţilor faţă de grădiniţă laborator de cunoştinţe instituţie publică implicare activă % 5% 1% 4% ü Părinţii văd grădiniţa ca pe un laborator (65%) în care copilul odată introdus.) şi experienţa cadrelor didactice din instituţiile preşcolare confirmă că dezvoltarea limbajului copiilor are loc sub influenţa mediului din grădiniţă şi familie. Referinţe ibliografice 1. Cercetările psihopedagogice (Popescu–Neveanu P. 325). părinţii de acest tip manifestă încredere deplină în instituţia de învăţămînt. definite ca norme care stabilesc prescripţii privitoare la calitatea şi dimensiunile ce caracterizează produsul procesului educaţional. E. Chard (Eds.J. defined as rules that establish requirements regarding product quality and dimensions that characterize the educational process. Abstract. Cemortan S. consilierea familiei.R. Bucureşti: EDP.Ş. psihoterapie . educatorii. Defining learning disabilities: Consonance and dissonance. după cîţiva ani. NJ: Lawrence Erlbaum. doar eu l-am învăţat poezii şi cîntece!”). (pp. de aceea nu se obosesc să de-a o mare importanţă acestei instituţii (spunînd că „lasă că ştiu ce se face la grădiniţă. capabil să asigure atingerea finalităţilor. adequacy requirements of a dynamic world.

explicîndu-le conţinutul acestora şi rolul lor de a se implica activ în cadrul activităţilor. astfel.152]. Experimentul pedagogic ne-a demonstrat cîteva exemple de bune practici în relaţiile cu părinţii. vizitarea grădiniţei de către părinţi. activ. Ø Formarea premiselor elementare de matematică . aplicînd strategii moderne de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor.. Recitarea poeziei Familia mea de C. Lectura textului Fraţii de V.dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară. dimpotrivă. muzică. Finalităţile Manifestă respect faţă de adulţi şi alţ i copii. Macovei.capacităţile de receptare a mesajului muzical (limbajul muzical). a munci. Desenul Arborele familiei mele. unele probe pot fi organizate în viaţa cotidiană: Ø În prima şedinţă cu părinţii. s-a putut observa cu uşurinţă liantul dintre literatură. încît copilul lor să posede un bagaj mare de cunoştinţe.dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală corectă şi fluentă. Aplicaţie: „Salutul”. uneori exagerînd fără să-şi dea seama. Spre exemplu. de Gr. suplimentar au fost incluse obiectivele la educaţia plastică şi muzicală. Dragomir. Povestire O zi din viaţa mea. 130 . educatorul le va oferi acestora cîte un exemplar din programă şi planul activităţilor. muzică şi matematică. vrednic. p. psiho-motricitate) aplicînd pe larg activitatea de joc. limbă. Deci. O astfel de proiectare a unei activităţi integrate necesită un efort permanent din partea educatorului. Ø Educaţia plastică . Cunoaşte responsabilităţil e şi obligaţiunile sale în familie. Ei sînt în stare să facă aproape orice. să le spună cum să realizeze activităţile etc.Vieru. Pentru a-i uşura activitatea de formare a personalităţii copilului au fost implicaţi şi părinţii. Şi întrun caz şi în celă lalt. conduc la creşterea si educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sînt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei. participarea la lecţii deschise şi serbări. Ø Educaţia literar-artistică . harnic. Părinţii nu vor fi nicidecum un obstacol în derularea activităţilor integrate. relaţiile familiale au fost mult diluate. Discuţie Cei şapte ani de acasă? Activitatea părinţilor Conversaţie Mama m-a învăţat frumos să fiu bun şi respectuos. ei vor fi partenerii ce vor continua să lucreze cu copii acasă. Noi am realizat în cadrul instituţiei preşcolare experimentale cîteva activităţii integrate cu participarea părinţilor. Ca exemplu propunem o secvenţă din planificarea activităţilor pe o săptămînă: Tema Familia mea Activitatea educatorului Conversaţie Să nu uităm salutul în buzunar. Interpretarea cîntecului Casa mea muz. îmbinînd diverse domenii de activităţi (limbaj. bine crescut. Proba experimentală ne-a relevat că poziţia celor două instituţii educaţionale trebuie să fie una de parteneriat. ü Părinţi se implică deosebit de mult în activitatea educativ-instructivă (4%). Din această. propoganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie şi materiale ce arată activitatea copiilor. matematică. ştiinţă.dezvoltarea limbajului matematic. instabilitate în viaţa profesională şi. grădiniţa trebuie să-şi asume obligaţia de a investiga şi a cunoaşte toate situaţiile ca factor cu rol de conducător. Caracteristicile societăţii moderne au imprimat vieţii de familie propriile ei sensuri: ritm alert în desfăşurarea evenimentelor economico-sociale. de I. Ø Educaţia muzicală . pictură. De exemplu. civilizat.. Uneori din exces de zel. artă.părinţi lipsa de interes este expresia unei indiferenţe faţă de dezvoltarea copilului şi din ce cauză. cauză. Scopul nostru a fost să urmărim dezvoltarea limbajului la copii de vîrstă preşcolară din perspectivele: lingvistică şi literară. la ariile curriculare s-au urmărit: Ø Educaţia pentru limbaj şi comunicare . surpriză! (traseul grădiniţă – casa copilului) Vocabular educat. De aceea şi responsabilitatea părinţilor faţă de educaţia copiilor a scăzut foarte mult [3. uneori se poate ajunge la reproşuri. ajung să le impună educatoarelor să folosească metode pe care ei le consideră eficiente. vers. silitor. pentru ca părinţii să-şi dorească să se implice din ce în ce mai mult în viaţa grădiniţei. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme şi metode prin care activităţile desfăşurare. Oseev. mai ales cînd performanţele copiilor sînt mai scăzute decît s-ar fi aşteptat părinţii.dezvoltarea limbajului plastic. a face ordine.

Evaluarea unei persoane se face prin comparare cu altele. pentru asigurarea şi dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă. Assessment of a person is by comparison with others. Attitudes. O relaţie de parteneriat presupune informarea reciprocă în mod curent. Eul conţine şi exprimă personalitatea. Acesta se profilează în laturile educaţiei. După G. noi. Ø La sfîrşitul ultimului an de preşcolaritate. consistent. în societatea informatică de mîine. atitudini. Creţu E. dar şi de standardele de dezvoltare a copilului preşcolar. It includes general concept about the world and life of the subject. ideals. Сurriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. şase „faţete”ale Eului (Eul real. Referinţe bibliografice 1. Eul proiectat. Eul manifestat). Pedagogia familiei. Tratat de educaţie pentru familie. The direction and intensity of attitudes determine the nature of personality and adaptive potential in society. Zlate distinge. El include concepţia generală despre lume şi viaţă a subiectului. 2006. Munteanu C.. înv. Bacău. autoevaluată. coerentă. attitudes. asupra rezolvării unor probleme sau despre menţinerea unor situaţii în starea cunoscută. values system. is built where attitudes come into line with social norms. România Abstract. Chişinău. activities. idealuri. 1999. De aceea este necesară analiza procesului educativ al formării personalităţii integrale prin realizarea obiectivelor specifice: fiecărei dimensiuni (laturi) a educaţiei. Prin interacţiunea dintre conştiinţa despre lumea externă şi conştiinţa de sine se produce structurarea personalităţii la nivelul eului. proiectată. Psihopedagogia pentru învăţământul primar. convingerile şi sentimentele socio-morale. Sensul şi intensitatea atitudinilor determină valoarea caracterului şi potenţialului adaptativ al personalităţii la viaţa socială. the peculiarity of personality. atît părinţii cît şi educatorul vor cunoaşte evoluţia dezvoltării limbajului copilului.Ø Educatorul va discuta şi va face schimb de informaţii.N. 4. cu valoare morală şi nu orice manifestare comportamentală. Educaţia intelectuală ocupă un loc central în devenirea integrală a personalităţii omului contemporan şi vizează formarea competenţelor corespunzătoare. poate deveni un start pentru a crea părinţilor încredere în competenţele lor. ca particularitate a personalităţii. Cemortan S. 2009. căci ambele medii educative îl marchează profund. Chişinău: CEP USM. Bucureşti: Aramis. Doar în acest fel. Eul ideal. idei cu părinţii despre anumite probleme ce apar în evoluţia dezvoltării limbajului copiilor. ideală. activităţi. Toate aspectele vieţii copilului pot face obiectul schimbului de informaţii. Eul perceput. Munteanu E. considerînd trăsătură caracterială doar pe cea esenţială. Ghid pentru învăţământul preşcolar. social and moral beliefs and feelings. aspiraţii. M. Pornind de la aceste considerente despre persoană şi personalitate vom adăuga o oarecare rigoare în abordarea idealului educaţional al învăţămîntului românesc. 5. părinţii trebuie să evalueze activitatea educatorului ţinînd cont de obiectivele prevăzute în programă. Cuzneţov L. 3. El este ceea ce diferenţiază şi delimitează personalitatea. Chişinău: Stelpart. Valenţele educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară. Educaţia profesională este impusă de evoluţia rapidă a civilizaţiei contemporane şi e necesară pentru integrarea. 10. inclusiv obiectivele şi modalităţile de realizare a lor. Activitatea cu părinţii. reflectate la nivelul personalităţii – personalitatea reală. asupra tuturor problemelor. devenind valori. 131 . în cursul vieţii. considering only the essential feature caracterială. ca parteneri. în plan dinamic. PERSONALITATEA ŞI EDUCAŢIA ÎN STRÎNSĂ INTERDEPENDENŢĂ Aurelia Deju. Sistemul atitudini-valori. importante. fără dificultăţi. Allport. aspirations. Eul autoevaluat. 2007. Chintesenţa procesului de formare a caracterului şi de integrare a personalităţii o reprezintă Eu-l. Bucureşti: Polirom. 2009. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. se construieşte atunci cînd atitudinile intră în concordanţă cu normele sociale. Caracterul este latura relaţional-valorică şi de autoreglaj a personalităţii. defining human moral value and not every behavioral manifestation. ce decurge din idealul social şi constă în formarea integrală şi armonioasă de personalităţi creative şi autonome. manifestată. definitorie pentru om. 2. fapt ce implică studierea lor. percepută. Character-value is the relational aspect of personality and self-adjustment. values become.

Referinţe bibliografice 1. care propun o abordare mai adecvată a noţiunii de „competenţă de comunicare”. pentru a deveni creator şi consumator de frumos. înseamnă „dezvoltarea interesului şi a sensibilităţii către valorile şi tradiţiile poporului a cărui limbă este studiată” [4]. învăţarea unei limbi străine nu poate fi redusă la predarea noţiunilor de gramatică şi vocabular. Pentru orientarea cadrelor didactice. Pedagogie.R. am realizat un experiment. sînt de menţionat cercetările lui Tuker G. interesul pentru cunoaşterea şi devenirea ei trebuie să fie o prioritate socială. 7-8 ani organizate de noi în mod special. despre acţiuni în timpul jocului etc. „o gramatică a folosirii limbii”. Bucureşti: Editura Fundaţiei Româ nia de Mîine. Comunicarea am organizat-o în situaţii de joc. Altfel spus. Concluzionă m: toate că personalitatea umană reprezintă unul dintre cele mai complexe fenomene din univers. Educaţia moral-civică imprimă reguli de convieţuire a oamenilor pe baza principiilor morale. Educaţia fizică armonizează dezvoltarea corporală şi presupune menţinerea sănătăţii acestuia. cît şi pentru cei de 7-8 ani. their cultures and points of view. Ţuţu M. artă şi societate. respectînd principiul continuităţii. care a condus la elaborarea unui ghid metodic la predarea . Aceste noţiuni au stat la baza predării-învăţării limbii franceze de către. completînd cultura teoretică. cu vîrstele 6-7. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. şi încercau să comunice. Educaţia estetică participă la formarea personalităţii omului prin frumosul existent în natură. This improves our cognitive abilities and consolidates our linguistic competence in our mother tongue a states that wants to be competitive and performing at the European level should street the problem of learning a foreign language as a priority of its national educational system. unde copiii obţineau informaţii despre jucării. De exemplu: în I an se învaţă doar două. UNELE SUGESTII ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA LIMBII FRANCEZE DE CĂTRE COPIII DE 6-8 ANI Cristina Straistari-Lungu. Psihologia persoanei – sinteze. În viziunea. Bucureşti: Editura Fundaţiei Româ nia de Mâine. 2005. principalul obiectiv fiind acela de a crea abilităţile necesare comunicării în situaţiile pe care le presupune viaţa cotidiană şi profesională. trei formule de salut. Şerdean I. Învăţarea limbilor străine trebuie înţeleasă mai mult decît o simplă parte a procesului educaţional.învăţarea limbii franceze de către copiii din grupele pregătitoare ale instituţiilor preşcolare (6-7 ani) şi clasa întîi a şcolilor primare (7-8 ani). 2004. Tematica era aceeaşi atît pentru copiii de 6-7 ani. e nevoie de o „gramatică a competenţei de comunicare”. afectiv şi comportamental. Ea reprezintă o îmbunătăţire a perspectivei de învăţare la nivel profesional dar şi cultural. posibilitatea de a dialoga şi de a construi eficient în cadrul comunităţii europene. economie de piaţă şi informatizare constituie valoarea resurselor umane. Un stat care îşi doreşte să fie competitiv şi performant la nivel european şi mondial trebuie să trateze chestiunea învăţării limbilor străine ca o prioritate a sistemului naţional de învăţămînt. informaţia propusă se completa cu mai multe cuvinte. am descris toate activităţile ce se pot preda în grupa pregătitoare şi cîteva modele pentru clasa întîi. o preocupare permanentă. despre colegii de grupă. dezvoltarea competenţelor de comunicare presupune mai mult decît stăpînirea unui cod lingvistic. Am propus ca activităţile să se desfăşoare pe cale verbală de două ori pe săptămînă. despre sine.Educaţia religioasă e o componentă a formării spirituale a omului. cu rezonanţe în plan intelectual. Familiarization and practicing any foreign languages encourages us to be more open to others. cunoaşterea celuilalt. şi Lambert W. Cursul de predare a limbii franceze la vîrsta de 6-8 ani este orientat spre trezirea interesului copiilor pentru limba străină şi a dorinţei de a comunica în această limbă. 2. în anul II celelalte. Educaţia tehnologică asigură pregătirea tehnică. doar că în al doilea an de studiu (7-8 ani). (durata unei activităţi era de 25-30 minute). În continuare vă propunem cîteva modele de activităţi. Însă. cercetător ştiinţific. 132 .E. În acest scop. În acest sens. Cunoaşterea limbilor europene înseamnă deschiderea către celălalt. Într-o societate orientată spre democratizare.

Tehnologii educaţionale: conversaţia. Această activitate se va realiza analogic lecţiei 1 prevăzută pentru grupa pregătitoare. The article aims to develop the creativitg of small school age children in the process of theater activities. Instructiv: – Familiarizrea cu cele mai simple formule de salut. la amiază (Bonjour!) şi seara (Bon soir!). a dorinţei de a se saluta. Sinaia. Бэлць Abstract. spune: Bonjour. Referinţe bibliografice Berard E. le dîner. Dumond P. bon soir. Cours d’ete et Colloque scientifique. Vocabular: le matin. A special attention is given to achieve the work performed by the students with trening that provides full partnership between children and their parents. 2. „bon soir” se introduc prin intermediul jocului „Salut”. Vocabular: Bonjour. W.E.“amiaza”. Cuvintele „bon matin”. apoi le spune copiilor ce formulă de salut trebuie să utilizeze ei dimineaţa (Bon matin!). Tuker G. în limba franceză. Prima lecţie s-a realizat cu ajutorul educatorului. Focus on the Learner.1999. Paris: Clé International. În J. însoţind cuvintele de mişcarea mîinii. 4. Rowley: Newbury House. Oller and J.. salut. Pentru clasa I: Lecţia 1 „Salutul” Obiective generale: Educativ: – Educarea comportării civilizate. Copiii repetă pe rînd fiecare formulă de salut pînă cînd le memorizează. 1990. Învăţătorul trebuie să obţină o pronunţie clară şi exactă. à biento. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ Татьяна Гынжу. 3. altul . Sînt invitaţi trei doritori să iasă în faţă. le soir. În: Le Français dans le monde. învăţătorul. Educatorul le-a comunicat copiilor că vor învăţa să vorbească în altă limbă. Is proved by its timeliness. Государственный Университет „Alecu Russo”. dă din mînă şi spune À biento! (se repetă de 2-3 ori). L’approche communicative: Théorie et pratiques. Instructiv: – Formarea deprinderii de salut în dependenţă de evenimentul zilei. Théories linguistiques et pratiques de l’enseignement des langues. bon matin. 1995. Copiii repetă cuvîntul „bonjour” de cîteva ori. 5. le soir). C. în dependenţă de evenimentul zilei. Tehnologii educaţionale: conversaţia. prietenii – „Salut”. 1. Unul va reprezenta “dimineaţa”. De asemenea. Pedagogul le comunică cum se numesc acestea în limba franceză (le matin. it follows the content and the forms in which are included students. Vigner G. Realizarea obiectivelor experimentului prin activităţile realizate au confirmat că: o limbă străină poate fi învăţată începînd cu vîrsta preşcolară acordîndu-se o atenţie deosebită comunicării verbale. Învăţătorul salută copiii. преподаватель. Présentation et organisation des activités dans les méthodes. Paris: l’ Hartman. apleacă capul şi spune Bonjour! (cuvîntul „bonjour” se repetă de 5-6 ori). Sociocultural aspects of language study. Apoi şi copiii repetă „À biento” de cîteva ori.Pentru grupa pregătitoare: Lecţia 1 „Salutul” Obiective generale: Educativ: – Educarea abilităţilor de comportare civilizată. repetiţia.R. Roulet E. La plecare. mes enfants! Apoi. La politique linguistique et culturelle de la France en Turquie. le dîner. 133 . a dorinţei de a se saluta. însoţit de plecăciunea capului. repetiţia. învăţătorul le mai comunică copiilor că mai există o formulă de salut pe care o pot utiliza atunci cînd îşi salută colegii. Învăţătorul. Paris. Lambert W. intrînd. le comunică copiilor că există şi alte formule de salut. Educatorul le spune copiilor că ei tot trebuie să se salute în limba franceză. şi celălalt – “seara”. 1977. Richards.

Ребенок в творческом театральном коллективе привыкает действовать согласованно с партнерами. что происходит в игровой совместной деятельности. КВНы. выступает вовлечение ребенка в театрализованную деятельность в условиях целого класса. И этот процесс переводится на третьем этапе в глубинное импровизирование через интонацию. интенсивно идет его личностное развитие. соотносит поступки сыгранных героев. способствующем активному приобщению ко всем явлениям окружающей жизни. позволяет педагогу обеспечить педагогические условия творческого саморазвития ребенка. который содержит три этапа: литературный текст автора. Театрализованная деятельность детей включает: постановки спектаклей (в среднем два спектакля за учебный год). Они способствует гибкости проявления творческой мысли. Этюд . общекультурным ценностям. Мы считаем приемлемым использование в театрализованной деятельности младшего школьника метода действенного анализа этюда. осознать те внутренние изменения. исполнению предложенной роли. В статье рассматривается проблема развития творчества у детей младшего школьного возраста в процессе театрализованной деятельности. интерпретирующей. активности. 134 . театрализованные праздники. отследить степень проявления творческих возможностей личности. изменения темпо-ритма. а не рождается у него изнутри. развитию коммуникативных способностей. разыгрываемые детьми с участием пальчиковых кукол. он по-своему переживает эмоциональные состояния. Наиболее приемлемым средством при этом.С. В процессе познания театрального искусства ребенок младшего школьного возраста переходит к совершенно новому типу деятельности. продуктивно-деятельный характер. что пассивное исполнительство ведет к тому.Современный этап социально-политического развития Молдовы ставит перед системой образования задачу воспитания творческой личности учащихся. сделать устремления персонажа личными устремлениями участника сценической игры. которые ориентированы на воспитание творческой личности младшего школьника. физическое действие. импровизированный текст актера в этюдах. воспитание творческой личности ребенка в театрализованной деятельности рассматривается как целостное воздействие на его нравственно-эстетическое познание картины мира через доступные возрасту виды театрализованной деятельности. Значительно развивают творческую активность проблемные ситуации. В этюдах ребенок-актер наполняет исходный текст личными переживаниями. располагающей такими педагогическими возможностями. которые происходят в процессе их формирования. на наш взгляд. направленные на развитие выразительной речи и словотворчества. которую ввел К. будучи внутренне ему необходимой. В театрализованной деятельности каждый из детей может почувствовать себя созидателем. что роль изображается ребенком. что в свою очередь. связанные с выбранной ролью и воплощением художественного образа. имеющей творческий. определить дальнейшие возможные пути воспитания творческой личности ребенка в театрализованной деятельности. воображения. ярче изображает роль. Решение этой задачи педагоги связывают с театрализованной деятельностью учащихся. При этом педагогу важно помнить о том. освоенный актером литературный текст автора. действующих от лица ребенка. Здесь он проявляет индивидуальную способность к самовыражению. накапливать собственный опыт. а также возможности к перевоплощению.это игра персонажа в проблемной ситуации с использованием собственных слов исполнителя роли. подробным осмыслением речи. подготовку спектакля для участия в ежегодном школьном фестивале Сказки. создание определенных условий позволяет отображать свои впечатления в учебном процессе. взгляд. физического самочувствия и других средств богатой актерской психотехники при незыблемом сохранении текста как такового. собственный. В связи с этим важна в театральной практике этюдная разработка роли. Он широко импровизирует на втором этапе для того. Станиславский. определению социального статуса ребенка в коллективе сверстников. Вариативность форм организации театрализованной деятельности позволяет использовать имеющиеся у младших школьников представления. Данные ситуации предполагают поиск вариативных путей их разрешения. чтобы убедительнее прозвучали неизменные авторские реплики на заключительном этапе выступления. С помощью этюдов можно найти путь к индивидуальности исполнителя. Таким образом. театрализованные игры и этюды с использованием пальчиковых и театральных кукол. проявляющейся в готовности и способности принимать ответственные решения. дополнительные факультативные занятия «Искусство словесного мастерства».

pînă la nivelul lor în sisteme ireversibile. Piaget care subliniază că „între 3 şi 7 ani copiii trebuie să-şi dezvolte capacităţile de cunoaştere în direcţia înţelegerii invariaţiei cantităţii. în didactica preşcolară atît cadrul didactic. 2003. corelată cu stadiul de dezvoltare intelectuală în care se găsesc. the desire to resolve a situation quickly and well they for him and his fellows and to adapt creatively to new situations. 1994. Abstract. Москва. 3. astfel.. în dezvoltarea psihicului acestora trebuie să aibă loc o serie de procese care să le asigure maturizarea şi înţelegerea conştientă a conceptului de număr. Formarea gîndirii copiilor se realizează ca o construcţie progresivă. FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE A COPILULUI PREŞCOLAR PRIN ABORDAREA ACTIVITAŢILOR MATEMATICE Angela Dascal. пед. Театрализованные игры в школе. Probele experimentale realizate de noi în cadrul activităţilor cu conţinut matematic în grădiniţa de copii. cercetător ştiinţific stagiar. Колчеева Н. Колосова М. 2001. Vîgotschi. şi în special cercetările savanţilor J. I. канд.. încă din grupa mică. ability to formulate specific views. to know the child individuality and to find those methods and processes to generate interest for mathematics. 1. În contextul vieţii contemporane. Introducerea acestor cunoştinţe în programa învăţămîntului preşcolar porneşte de la faptul că teoria mulţimilor stă la baza matematicii moderne.Ş. that prior mathematical knowledge to teach. Библиография Букатов В. Zaporojeţ ne-au permis să evidenţiem că fiind domeniul unei gîndirii care operează cu cantităţile şi cu relaţiile stabilite între ele. indiferent de locul sau. după cum menţionează şi J. Piaget ca „o construcţie progresivă de asemenea natură încît fiecare inovaţie nu devine posibilă decît în funcţie de cea precedentă” [3. dezvoltarea intelectuală ne apare. rolul acţiunii subiectului. L. iar înţelegerea noţiunii de număr este strîns legată de noţiunea de mulţime. all pre-school teacher a thorough psychological preparation. The main purpose of education is to foster continuing those sides of the child's personality which would help to shape the best interests of knowledge. matematica este descrisă şi comunicată copiilor printr-un sistem specific de simboluri. Piaget. În cercetarea noastră am avut ca suport convingerea lui J. în direcţia însuşirii noţiunilor matematice. Astfel. Datele psihologice asupra dezvoltării matematice a copilului în perioada preşcolară arată că înainte de a se forma la copii noţiunea de număr. cît şi pedagogii care proiectează un curriculum pentru învăţămîntul preşcolar trebuie să ia în considerare dezvoltarea simultană a gîndirii şi limbajului. рассматривается содержание и формы вовлечения учащихся в процесс театализации. который предусматривает совместное участие детей.Обосновывается ее актуальность. au apărut aspecte noi. Особое внимание уделяется реализации целостного подхода в театрализованной деятельности учащихся. Москва. Москва: Школьная пресса.В. ca şi în dezvoltarea ştiinţei matematice. Este ştiut că în această viziune: „esenţa evoluţiei intelectuale. mai ales.В. Колчеев Ю. 135 . prin activităţile sale concrete.М. наук. pentru noi au prezentat interes practic şi ideile ce decurg din cercetările psihologiei genetice. 34].М. cognitive a copilului” presupune în afară de rolul maturizării şi. care ne obligă să privim într-un alt mod activitatea desfăşurată în cadrul procesului instructiv-educativ pe toate treptele de învăţămînt.. de poziţia pe care ar ocupa-o în spaţiu. 2. intellectual skills.E. A. de elementele care o compun” [3. Театральные технологии в гуманизации процесса обучения школьников. Развитие творческого потенциала детей средствами театрального искусства: Автореф. 34]. Studierea literaturii ştiinţifice: la tema dată. ne-au convins că aici un loc important îl ocupă însuşirea unor cunoştinţe elementare despre grupele de obiecte – mulţimi. педагогов и родителей. Pentru sfera problemelor aplicative la activităţile cu conţinut matematic din învăţămîntul preşcolar. ale inteligenţei operatorii. pe baza interiorizării şi coordonării acţiunilor. Modern mathematics requires today more than ever. cel al interacţiunilor şi transmiterilor sociale. Activitatea Matematica face parte din domeniul Ştiinţe. cu caracteristici proprii elaborărilor logicomatematice. pedagogical and methodological.

Observările şi analizele noastre ne-au demonstrat că în urma îmbogăţirii experienţei senzoriale a copiilor şi implicit a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea. 3. Ţinînd cont de cele expuse. Iaşi: Polirom. 2002. ei reuşesc cu uşurinţă (prin exerciţiu sistematic) să perceapă relaţiile cantitative dintre mulţimi. Bucureşti: MEC. „mai puţine”. reuşesc să ordoneze obiectele unei mulţimi şi grupele mulţimii după criteriile date. Miclea M. îmbrăcămintea. obiecte pe care trebuie să le mînuiască. Numai aşa trebuie să ne explică m introducerea noţiunilor de matematică încă de la grădiniţă. Educatoarea însăşi trebuie să vadă în matematica nu numai disciplina care îi învaţă pe copii regulile necesare pentru găsirea rezultatelor exacte. relaţiile sociale. Matematica le poate rezolva pe toate acestea cînd predarea ei este realizată în mod corect. mic). sa aprecieze numerele după valoarea lor. Activitatea integrată din grădiniţă. Tomşa G. triunghi). înainte de a preda cunoştinţele matematice. pătrat. limbajul etc. denumirea şi constituirea mulţimilor de obiecte pe baza unor reprezentări mai ample despre formă. global şi pe baza punerii în corespondenţă (formare de perechi) folosind în cadrul comparaţiei termenii „mai multe”. cu atît cresc şi posibilităţile lui de înţelegere. albastru). 2008. de a face asocieri între ele şi obiectele ce le înconjoară (mingea este rotundă. prin diverse situaţii de joc. Formarea conceptului de număr după cerinţele formulate de programă. cum ar fi: culoare (roşu. tuturor cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar o temeinică pregătire psihologică. gîndirea copilului preşcolar este preoperatorie. Cu cît preşcolarul înaintează în vîrstă. Glava A. să le clasifice: după anumite criterii comune cerute (mărime. galben. dimensiune. mai mult ca oricînd. „tot atîtea” obiecte ca mai apoi să aşeze obiectele mulţimii în şir crescător. copiii care frecventează cu regularitate grădiniţa. Scopul principal al educaţiei este de a stimula continuu acele laturi ale personalităţii copilului care l-ar ajuta să-şi contureze mai bine interesele de cunoaştere. Cunoştinţele matematice pe care le asimilează copiii grupei mici şi mijlocii formează punctul de plecare în însuşirea cunoştinţelor matematice destul de complexe ce se predau în grupa mare. să formeze conştient şirul crescător şi descrescător. dorinţa de a rezolva repede şi bine o situaţie care îl priveşte pe el şi pe semenii săi şi de a se adapta în mod creator la situaţiile noi. 2005. (pe baza teoriei mulţimilor) îi face pe copii să cunoască numărul ca o proprietate a mulţimilor echivalente. Editura Didactica Publishing House. Aceasta presupune un efort al gîndirii. Ediţia II. se dezvoltă continuu. Matematica modernă cere astăzi. copilul trebuie să parcurgă o etapă îndelungată de acţiune directă cu obiectele de aceleaşi dimensiuni şi de acelaşi fel. avînd posibilitatea de a le compara. Experimentele ne-a demonstrat faptul că preşcolarul de 3-4 ani reţine cu uşurinţă unele forme ale pieselor geometrice (cerc. încredere în forţele sale proprii şi rapiditate în gîndire şi acţiune. fiind permanent. dar „pe planul acţiunii efective şi actuale”. Psihologia cognitivă. pentru ca. va căpăta independenţă în gîndire şi acţiune. 4. Aceste trei forme copiii de 3-4 ani le însuşesc cu uşurinţă. deprinderile intelectuale. culoare. Modele teoretico-experimentale. pedagogică şi metodologică. conţinutul activităţilor matematice la copiii din grupa mijlocie (4-5 ani) se complică. să înţeleagă aspectul sau cardinal. Referinţe bibliografice Culea L. să le aşeze în diferite locuri din grupă. Cluj Napoca: Editura Dacia. La vîrsta de 5-6 ani. 1. să-şi însuşească logic număratul în limitele 1-10. 136 .Din această perspectivă. formă. capacitatea de a formula opinii concrete. Psihopedagogie preşcolară şi şcolară. precum şi unele atribute ale acestora. mărime (mare. 2003. batista este pătrată. Introducere în pedagogia preşcolară. care. să cunoască individualitatea copilului şi să găsească acele metode şi procedee care sa trezească interesul pentru matematică. 2. ci ştiinţa care se înscrie în viaţă cu acelaşi titlu ca hrana. ea prezintă primele „instrumente de interacţiune cognitivă”. Probele experimentale ne-au demonstrat că pentru a înţelege limitele mulţimii şi structura interioară a acesteia. acoperişul casei este în formă de triunghi). culoare).

filiala Iaşi Abstract: Change is ubiquitous and relentless. stresul şi anxietatea sînt emoţii normale de debut. constituind astfel. Dezvoltarea într-o şcoală presupune schimbări. Academia Româ nă. where seeking assistance is a sign of strength.rezultat al sistematizărilor succesive ce generează un ansamblu de practici. forcing itself on us at every turn. acţiune. p. pentru o creştere a performanţelor sale. schimbări ce trebuie prevăzute. Associate Professor PhD. a impactului schimbărilor sociale asupra şcolii trebuie să ţină seama de modul specific în care se produc schimbările în învăţămînt. Fullan precizează [3. Dezvoltarea şcolară este probabil cel mai interdisciplinar construct conceptual din domeniul ştiinţelor educaţiei datorită imaginii holistice generată de schimbarea şcolară ce nu poate fi obţinută altfel decît prin integrarea conceptelor şi teoriilor dintr-un număr de ramuri pedagogice diferite la care vom face trimiteri pe parcursul lucrării.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SECUNDAR GENERAL SCHIMBĂRILE EDUCAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ ÎN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE2 Simona Marin.a paradigm breakthrouth – in how we think about and act in relation to change. It is remarkable how far this study of educational change has come in the last years. implementate. It is a world where change is a journey of unknown destination. schimbări care se impun atît în şcoli cît şi în societăţile din întreaga lume. o schimbarea este abordată diferit de fiecare şcoală pentru a se potrivi contextului propriu. 2 This paper was made within The Knowledge Based Society Project supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD). Noua orientare pedagogică tratează subiectele cheie care au apărut ca urmare a valului mare de schimbări fără precedent în domeniul educaţiei. relativ independent de presiunile ş i schimbările externe. În acest sens M. în mare parte. I will not review the evolution of this development except to say that it has brought us to the beginning of a new phase which will represent a quantum leap . numai că am descoperit că nu există reguli bătute în cuie. domeniul unei noi orientări educaţionale – dezvoltarea şcolară (school development). Logica socialului şi logica învăţămîntului nu sînt întotdeauna convergente. avînd rolul de „filtru” în relaţia şcolii cu sistemul social. o este nevoie de amestec între presiune şi sprijin. o oamenii trebuie să înţeleagă schimbarea şi să-şi clarifice: ceea ce înseamnă ea pentru fiecare. de faptul că ele nu sînt obiectivarea imediată şi directă a cerinţelor sociale. ci sînt mediate şi adesea. putem spune că pentru a menţine o organizaţie şcolară în stare de funcţionare eficientă şi.” Aşadar. O astfel de adaptare presupune permanente schimbări în cadrul instituţiilor de învăţămînt. since it started in earnest in the 1960 s. Cele mai relevante note definitorii ale schimbării educaţionale le prezintă M. where simultaneous top-down bottom-up initiatives merge. Analiza relaţiei dintre învăţămînt şi societate. atitudini şi mentalităţi pedagogice cu tendinţa de a se autoconserva şi autoreproduce. o conflictul şi neînţelegerea sînt inevitabile şi fundamentale. 47]: „Ştim mai multe despre procesele schimbării ca urmare a cercetării din anii 1970 şi 1980. între ajutor şi încurajare. cu atît mai mult. ci mai degrabă un set de sugestii ori implicări date de contingenţele specifice: situaţiilor locale. proiectate. însă e dificil să elaborezi strategii de dezvoltare a şcolilor în contexte atît de variate. financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU ID 56815 137 . where collegiality and individualism co-exist in productive tension. pentru că logica internă a învăţămîntului este rezultatul istoriei sale – subliniază P. este necesară o adaptare a acesteia la transformările care au loc în societate. distorsionate de logica internă a sistemului educaţional. Bourdieu [2] . o schimbarea este o experienţă personală. evaluate. Fullan [3] sub denumirea de „ postulatele schimbării ” din care facem o sinteză a celor mai relevante pentru contextul societăţii bazate pe cunoaştere: o nu există numai o singură versiune a ceea ce ar trebui să fie schimbarea.

1970. Bourdieu P. ţelurile şi activităţile diverselor persoane şi instituţii implicate trebuie să fie coerente. instabilitatea şi rezistenţa în toate faţetele societăţii. Schimbarea autentică se produce uneori extrem de lent datorită complexităţii organizaţiei şcolare. § Monitorizarea. profesorilor şi altor factori din comunitate. O politică şcolară pozitivă poate construi conexiuni productive între partenerii educaţionali. o o şcoală nu se poate dezvolta tot timpul. este ca oamenii schimbării să provină din interiorul sistemului de învăţă mînt pentru a consolida iniţiativele de schimbare şi a obţine astfel instituţionalizarea schimbării. Managementul proiectelor. între DE CE–ul schimbării. acolo unde oamenii trebuie să implementeze schimbările educaţionale dar care au fost în număr mare excluşi de la luarea deciziilor. evaluarea şi eventual reorientarea planurilor strategice în funcţie de condiţiile realităţii educaţionale. La reproduction. O şcoală poate să-şi planifice: propria dezvoltare în timp dacă ia în considerare iniţiativele oficiale şi ale conducerii şcolii. într-o viziune sintetică am putea spune că paşii schimbărilor văzuţi din perspectiva şcolii ar implica: § Estimarea necesităţilor fiecărei şcoli – o adevărată provocare realizată printr-o investigaţie asupra tuturor celor implicaţi. cel al organizaţiei şcolare. · Realitatea a demonstrat că aceste încercări de dezvoltare şcolară. Schimbarea şcolară autentică presupune realizarea corelaţiei între scopuri – componente vizate şi strategiile de dezvoltare. § Folosirea rezultatelor pentru realizarea unei diagnoze şi în procesul de planificare. o nici o cantitate de informaţie nu poate arăta perfect clar ce fel de acţiune trebuie făcută! Dezvoltarea evoluează! Nu e bine să faci planuri prea exacte. prin neimplicarea membrilor organizaţiei şcolare au eşuat în trecut şi vor eşua şi-n viitor pentru că profesorii nu au luat parte la schimbări şi nu găsesc în ele prea multă însemnătate personală – de unde necesitatea implicării profesorilor în proiectarea şi implementarea schimbărilor educaţionale. o nu e realist să te aştepţi ca toată lumea să se schimbe – nu uda stîncile ! o este necesar să faci planuri pornind de la aceste afirmaţii. nu numai în educaţie. · Realizarea unor proiecte de dezvoltare şcolară viabile. nu e vorba întotdeauna de rezistenţa la schimbare. 1. Referinţe bibliografice Alecu S.. trebuie considerate realităţi ale vieţii contemporane.M.C. centralizată. elements pour une theorie du sisteme de enseignement. aşadar e esenţial să perseverezi.o schimbările de sus în jos şi de jos în sus aduc cu ele mai mult angajament şi consecvenţă decît o abordare autoritară. 2. Bucureşti: EDP. altfel ar rămîne fără combustibil. adaptate condiţiilor fiecărei şcoli şi prin implicarea tuturor membrilor organizaţiei. CE-ul schimbării şi CUM-ul schimbării. Una dintre condiţiile succesului şi a rezistenţei în timp. o schimbarea eficientă ia timp.Totuşi a rezista este considerat a fi iraţional. o există multe motive valide pentru care oamenii nu implementează schimbarea. · Are succes doar în contextul unei culturi şcolare „bogate” – în care se creează o colaborare între profesori în vederea promovării dezvoltării şcolare – de aceea e nevoie de modele practice în care şcolile pot construi culturi bazate pe colaborare şi dezvoltare. § Adaptarea întregului cadru conceptual şi metodologic pentru optimizarea procesului instructiveducativ pornind de la nivelul clasei de elevi. mozaicul contextului său unic şi a părerile elevilor. Passeron J. § Identificarea cîtorva priorităţi şi concentrarea atenţiei şi a resurselor pe activităţi importante şi interdependente. · Dacă trebuie să se producă o schimbare. Particularizînd procesul schimbării la nivelul fundamental. părinţilor. Acest deziderat se poate obţine prin respectarea unor condiţii: · Schimbarea. Asemenea practici au făcut ca şcolile să devină instituţii conservatoare care de-a lungul timpului au rezistat schimbărilor şi au căutat să menţină continuitatea cu experienţele lor trecute. restructurarea organizaţională poate dura foarte mult. Deşi inevitabile schimbările nu sînt întotdeauna pozitive. 2007. Paris: Edition de Minuit. de aceea se recomandă parteneriatele. Dezvoltarea organizaţiei şcolare. 138 . § Implementarea schimbărilor prevăzute. schimbarea înseamnă alternarea perioadelor de activitate relativă cu cele de consolidare. sau o abordare descentralizată gen laissez-faire. Proiectele proaste în educaţie au crescut reticenţa la schimbare! · Cea mai mare rezistenţă se întîlneşte în şcoli. pentru a crea o abordare adecvată a schimbării. de aceea oamenii şi şcolile trebuie să le filtreze.

London: Falmer Press. 5. The concept of integral personality identifies with that of moral personality. impactul negării dimensiunilor artistic-estetică şi naţional-culturală poate fi catastrofal. caracteristicile şi trăsăturile esenţiale ale fiinţei umane. Memoria limbii a înregistrat acest fenomen prin termenul om integru. căci. The author finds the solution in reintegration of national-european education in Moldova. profesor universitar. Acest proces este dublat şi de legea progresului tehnico-ştiinţific. cîmpul educaţional şi axiologia educaţiei cărora includ implicit dimensiunile artistic-estetică şi naţional-culturală ca şi constituente ale calităţii de naţiune şi stat democratic. precum cea artistic-estetică şi cea de autoidentificare cultural-etnică. Demersul pentru integrarea europeană se descifrează odată cu sensurile cuvîntului a integra: a (se) include. Cotidianul pragmatic contemporan însă. proiectate-structurate de primele documente ale reformei învăţămîntului [5]. deşi se asociază conceptului de om integru. omul modern s-a complăcut acţiunii pragmatice aducătoare de profit material şi politic imediat. tendinţele din ultima vreme indică o cale nefirească de cunoaştere.. fiecare individ devenind liber să se afirme în cadrul oricărui grup social. Procesul de diminuare a valorii omului integru se asociază perioadei de după constituirea naţiunilor europene ca entităţi etnice superioare. ca finalitate a procesului de integrare. dicţionarele acordîndu-i sensul de om moral [4]. deci şi conceptului om integru. în antichitate pedagogia fiind componentă a filosofiei. a (se) îngloba. populaţia căreia suferă de criza de identitate şi de criza de proprietate. încurajîndule pe cele care răspund adîncirii şi amplificării proceselor respective. a (se) armoniza într-un tot [4]. Conceptul de personalitate integră este piatra unghiulară a filosofiei şi pedagogiei. exploatează partea general umană a omului integru şi mai puţin pe cea etnic-naţională. 1993. nu se regăsesc în cele zece competenţe generale. Hargreaves D. nu-l substituie şi nici nu-l reprezintă deplin. London: Cassell. ce-i drept.3. it can be crucial reobtaining the cultural and national identity by moldovan learners. şi anume urmarea idealurilor şi obiectivelor europene prin abandonarea idealului şi obiectivelor educaţionale naţionale. Moldova prin redevenirea în propria fiinţă naţională. 4. care. Pentru învăţămîntul din R. tehnico-ştiinţific şi de globalizare/europenizare. însă.sînt centrate pe ideea de om moral. preocupat mai mult de aspectele de suprafaţă ale fiinţei umane. care. 139 . Moldova..Ş. nu poate avea loc deci altfel decît prin promovarea propriilor valori. Consecinţa cea mai puternică. formare şi dezvoltare a acestei comunităţi. nu neapărat şi etnic. a diminuat valoarea lui om integru pînă la cea de om politicos. Acţiunea de armonizare. în educaţie. 1999. de ex. Şcoala – abordare sociopedagogică. dacă nu chiar ignorează. Astfel. aşa încît în mod logic apare întrebarea. I. la Platon [1] şi Aristotel [2] . aceasta fiind congenitală filosofiei. Indiferent de aprecierile pe care le-au avut de-a lungul anilor. cînd limitele etnicului au încetat treptat să mai fie obligatorii. precum. în loc să fie proiectată şi realizată educaţional re-integrarea europeană a poporului R. are tendinţa de a dezlocui valoarea existenţială a lui om integru. doar recomandate de comunitatea europeană ţărilor care o alcătuiesc sau care năzuiesc integrarea în UE. Păun E. Ambele procese solicită educaţiei o orientare pragmatică. bun sau binevoitor etc. corect. IDEALUL PERSONALITĂŢII INTEGRE – REPLICĂ EDUCAŢIEI PRAGMATICE MODERNE Vlad Pâslaru. pericolul dezumanizării educaţiei prin cele două procese. ca valoare creată. fapt care a condus la o structură a personalităţii solicitată de progresul tehnico-ştiinţific şi de cel de globalizare/europenizare. În cazul ţărilor. aceasta identificîndu-se cu cea de om integru. 1994.The primary meaning of the following is diminished today.G. Hopkins D. care diminuează. dacă este posibil să se integreze în cultura europeană o persoană care încă nu s-a autoidentificat ca atare.E.. dimensiuni şi competenţe care marchează esenţa fiinţei umane. Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. conceptele şi sistemele filosofice: – cărora le-au urmat fidel şi cele pedagogice. om universal etc. dar şi cea mai gravă. om total. este nesemnificativ. Development Planing for School Improvement. fireşte. se produce. Iaşi: Editura Polirom. Urmînd acţiunii de cedare axiologică privind omul integru. trăsături care. a (se) încorpora. Abstract. doctor habilitat în pedagogie. Fullan M. fiind în esenţă de natură universală. [3].

3. Dar şi voinţa politică. the author examines some methodological aspects of the organization and conducting exams for the course of junior. calea pragmatismului educaţional nu numai că ne este mai puţin potrivită. educaţia din R. Poetica.d. atît psihopedagogică. doctor în pedagogie. Moldova are de ales între pragmatismul occidental – un lux pe care şi-l pot permite doar ţările cu identitate naţional-culturală şi democratică definitivată. Soluţia epistemică pentru depăşirea situaţiei este una: valorificarea potenţialului axiologic naţional implicit şi stabilirea principiilor. Bisides. 2. gymnasium and lyceum levels. 22 aprilie 1995. 1996. Bucureşti: Humanitas. Aristotel. Mirarea filosofică. În: Făclia. p. Cu alte cuvinte. Chişinău: CNCE. Cauzele insuccesului 140 . de importanţă supremă. şi redevenirea în propria integritate a fiecărui educat. 1965. UE nu acceptă popoare fără o identitate clară. nr. profesională. se obţin doar prin educaţie. 1993. Modernizarea curriculumului şcolar şi axarea învăţămîntului în Republica Moldova pe formarea de competenţe implică racordarea tuturor componentelor procesului educaţional modern. Bucureşti: Univers Enciclopedic. I. Curriculum de bază. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE DIN PERSPECTIVA FORMĂRII COMPETENŢELOR Ion Achiri. individuală sau colectivă. 2 (23). 1997. Hersch J. Or.E. 5. Reintegrarea europeană a învăţămîntului din Moldova. În concluzie. Moldova. în procesul educaţional integrat predare–învăţare-evaluare. ca şi celelalte caracteristici şi trăsături de personalitate. Bucureşti: Editura Academiei Româ ne. Pâslaru Vl. exprimată ferm de voinţa politică a acestora [6]. 20-25. Phaidros. În acest context. 1992. la cerinţele curriculare şi standardele de competenţă. inclusiv a procesului evaluativ.propriei identităţi. cît şi factorilor de decizie şi publicului larg.m. componenta evaluare ocupă un loc nodal.a. Referinţe bibliografice Platon. dar poate conduce catastrofal la demolarea integralităţii educaţilor moldoveni. ca şi a întregii comunităţi – poporul R. Acest fapt este confirmat şi de algoritmul procesului educaţional modern: Obiective → Competenţe Instrumente Conţinuturi Tehnologii Evaluarea Insucces Succes Obiective noi ş. Abstract. Rolul fundamental al evaluării constă în asigurarea unui feed-back permanent şi corespunzător. necesar atît actorilor procesului educaţional.Ş. 4. 1. Bucureşti: Humanitas. care este o cale specifică de europenizare pentru comunităţile în proces de definitivare ca atare. căilor şi metodelor de armonizare a acestuia cu valorile educaţionale avansate de comunitatea europeană. Concepţia dezvoltării învăţămîntului în R. Moldova. cît şi socială. 2004. Aşadar. Dicţionarul explicativ al limbii româ ne. The article deals with the problem of the quality of school evaluation in the Republic of Moldova. 6. The author offers some conceptional changes in evaluation on the level of Secondary Education. În: Didactica Pro.

Este absolut inadmisibil (din punct de vedere psihopedagogic şi al deontologiei profesionale) să se predea una şi să se ceară (la evaluare) alta. În acest context considerăm necesară modernizarea sistemului de notare în Republica Moldova astfel: a) utilizarea în clasele I-VI a sistemului de calificative excelent. Ea nu trebuie să-i inhibe ori să-i demotiveze pe elevi. satisfăcător. V. realizînd funcţia formativă. În acest aspect. ce va şti să facă şi cum va fi elevul)) la finele procesului educaţional. la etapa respectivă de şcolarizare. subcompetenţele respective şi standardele de competenţă corespunzătoare. b) aplicarea în clasele VII-XII a sistemului de note 1-10. în ansamblu. fixate în curriculum pentrru fiecare modul. Evaluarea depistează şi stimulează succesul elevilor. II. b) evaluarea curentă. c) evaluarea finală (sumativă). Axarea pe aceste principii la toate treptele de învăţămînt din Republica Moldova este o necesitate din perspectiva formării de competenţe. să-i încurajeze şi să-i stimuleze în realizarea obiectivelor şi formarea competenţelor preconizate. prin obiectivele anunţate. Evaluarea este un proces permanent. VII. bine. În contextul reformei învăţămîntului considerăm că evaluarea educaţională trebuie să se axeze pe următoarele principii fundamentale: I. sugerează demersuri pe care le poate intreprinde profesorul pentru formarea subcompetenţelor şi competenţelor specifice:. Cerinţele probelor de evaluare trebuie să fie identice cu cerinţele formulate în procesul predării. treapta gimnazială şi cea liceală de învăţămînt şi dacă au fost atinse standardele de competenţă la disciplinele respective. realizînd funcţia diagnostică. fiecare dintre ele fiind notă de promovare. Următorul pas constă în formularea de obiective noi şi procesul continuă. realizînd funcţia prognostică. de fiecare dată. Succesul lecţiei e în funcţie de atingerea obiectivelor preconizate. profesorul va aplica în continuare: a) evaluarea iniţială. Acest principiu se referă la caracterul stimulator al evaluării. metode şi procedee (tradiţionale şi moderne). ci. Această accepţiune include triada unică a procesului educaţional modern: predare–învăţare-evaluare. Evaluarea va implica. cu competenţele respective. Evaluarea se axează pe necesitatea de a compara pregătirea elevilor cu obiectivele specifice: fiecărui domeniu educaţional şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi educaţionale concrete. VI. Există o şansă pentru Republica Moldova de a moderniza în acest mod sistemul de notare . Fixînd de fiecare dată obiectivele lecţiei. Prin testarea naţională la finele învăţămîntului primar. secvenţa Evaluare este obligatorie pentru fiecare lecţie şi în cadrul acestei secvenţe se va evalua nivelul de atingere a obiectivelor lecţiei. Activitatea didactică modernă este concepută simultan ca activitate de predare-învăţare-evaluare. încît rezultatul final să fie de succes. formînd o spirală educaţională. Probele de evaluare utilizate la clasă vor conţine itemi şi sarcini prin intermediul cărora se vor evalua. în cadrul evaluării. adică fiecare notă va indica succesul elevului la disciplina şcolară. o autoapreciere corectă şi spre o îmbunătăţire continuă a performanţelor obţinute. nu insuccesul acestora şi nu-i pedepseşte. preconizate pentru treapta primară. Pregătirea fiecărui elev se compară doar cu obiectivele preconizate şi cu nivelul de atingere a acestora şi. Acestea sînt recomandabile pentru peofesor. Evaluările finale la finele anului de învăţămînt vor demonstra dacă sînt atinse subcompetenţele preconizate pentru clasa respectivă. Exemplele de activităţi de învăţare şi evaluare. În cazul unui insucces se vor determina cauzele acestuia şi activitatea se va relua astfel. În procesul educaţional. 141 . nu se admite ca profesorul să compare pregătirea unui elev cu pregătirea altor elevi.Codul Educaţiei. nu cunoştinţe şi capacităţi separate. Cu regret. Evaluarea se fundamentează pe standarde educaţionale de stat – standarde orientate spre formarea competenţelor (ce va şti. Evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi spre o autoevaluare. profesorul le va corela cu competenţele specifice:. IV. dimpotrivă. În contextul principiilor evaluării prioritară şi dominantă în procesul lecţiei/activităţii educaţionale este evaluarea curentă – evaluarea formativă. dacă sînt atinse obiectivele preconizate şi constată ce obţinem ca rezultat al activităţii respective: succes sau insucces. în final. ci formarea de competenţe. dimensiunea esenţială a procesului educaţional şi o practică eficientă în unitatea de învăţămînt şi în sistemul educaţional naţional. De asemenea. III. prioritar. examenele de absolvire a gimnaziului şi la BAC se va evalua dacă au fost formate competenţele specifice: şi cele transdisciplinare. care determină calitatea activităţilor educaţionale. Evaluarea este un proces reglator.Evaluarea determină. foarte bine. Evaluarea implică utilizarea unei mari varietăţi de forme. cele propuse în varianta actuală a Codului Educaţiei privitor la sistemul de notare contrazic acestui principiu.

gimnazial şi liceal şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. . celorlalte discipline şcolare studiate în gimnaziu. 2. 30% . celorlalte discipline şcolare studiate în gimnaziu. ucraineană. deoarece toate disciplinele şcolare sînt importante şi necesare pentru formarea competenţelor preconizate pentru învăţămîntul gimnazial. ce ar include itemi integrativi cu sarcini din majoritatea 5.atitudini. Competenţele vor fi formate la elevi la finalizarea învăţămîntului primar.motivaţii. Treapta primară O unică testare naţională. procesul educaţional în liceu. corelate cu formarea profesională iniţială la facultate. B. în cadrul cărora studiile se vor realiza la diverse profiluri. Astfel. ci se raportează şi la cel afectiv-atitudinal şi psihomotor. licee tehnologice. test la limba şi literatura maternă (rusă.capacităţi praxiologice. realizat prin intermediul unui test cu itemi integrativi în care 30% din itemi sînt de matematică. deoarece toate disciplinele şcolare sînt importante şi necesare pentru formarea competenţelor preconizate pentru învăţămîntul gimnazial. a şti să fii. Treapta gimnazială Luînd în consideraţie ponderea şi impactul limbii materne şi matematicii în studierea tuturor disciplinelor şcolare şi nu numai. Avantajul acestei metodologii constă în minimalizarea stresurilor şi axarea evaluării pe evaluarea nivelului de formare a competenţelor elevilor.). Astfel. bulgară etc. funcţionarea diferitelor tipuri de licee (licee teoretice. Aceste 3 (4) examene ar putea fi integrate într-un singur examen – examen de competenţă la finele învăţămîntului gimnazial. ce ar include itemi integrativi cu sarcini din majoritatea 4. metode şi tehnici.cunoştinţe. de comun acord cu instituţiile de învăţămînt superior. prin intermediul unui test de competentă. . test de competenţă. 3. Metodologia evaluării finale şi instrumentariul de evaluare utilizate la nivel de stat necesită modernizare. 3. . studiate în gimnaziu. În acest context este important cum va fi realizată evaluarea finală (sumativă) la nivel de stat. test la matematică. La formarea şi dezvoltarea sistemului acceptat de competenţe vor contribui toate disciplinele şcolare. nu numai a cunoştinţelor acestora. inclusiv procesul de evaluare. a şti să faci. deci nu este rezultatul acţiunii educaţionale numai în domeniul cognitiv. filiere şi specializări (corelate cu necesităţile economiei naţionale). Este binevenită evaluarea asistată de calculator. . b) şcolile alolingve – 4 examene obligatorii.capacităţi cognitive. licee vocaţionale etc. În acest context propunem pentru A. lucrările de laborator şi grafice:. fiecare competenţă posedă o structură internă bine determinată ce include: . test la limba şi literatura română. test la matematică. corelate cu disciplinele de 142 . probele practice.itemi intregrativi din toate celelalte discipline şcolare. În contextul evaluării formării competenţelor prioritare se vor aplica metoda proiectelor. testarea şi realizarea testelor docimologice integrative. . Astfel. a şti să convieţueşti. propunem următorul sistem de examene pentru: a) şcolile naţionale – 3 examene obligatorii. prin intermediul testărilor naţionale: 1. ce ar include itemi integrativi cu sarcini din toate disciplinele studiate în şcoala primară. C. morale.emoţii. investigaţia. considerăm absolut necesară evaluarea la nivel de stat a elevilor la aceste discipline de învăţămînt. Treapta liceală Ţinînd cont de continuitatea învăţămînt liceal – învăţămînt superior. evaluarea rezultatelor şcolare la finele treptei liceale îşi va avea specificul respectiv. În această ordine de idei propunem: a) Determinarea. 2. prin intermediul testărilor naţionale 1.de limba maternă şi 40% . filierele respective. 4. a şti să devii. a listelor examenelor de bacalaureat obligatorii la fiecare dintre profilurile.valori etice.). test la limba şi literatura română.utilizarea diverselor forme. . trebuie să fie axat pe formarea şi evaluarea de competenţe. competenţa se naşte şi se evaluează la confluenţa sensurilor date de verbele a şti. În ansamblu. test de competenţă.

Privită în plan diacronic. Este important ca fiecare elev şi profesor să conştientizeze că evaluarea în orice circumstanţe trebuie să fie obiectivă. Ajungem. agricol. puternic centralizat şi ideologizat. de regulă testele. În contextul aserţiunii date. c) Instrumentele de evaluare. L’ article propose quelques suggestions pour reformuler l’idéal éducationnel de la perspective du paradigme postmoderne dans l’éducation. b) Includerea în lista de examene obligatorii de BAC la toate profilurile şi filierele.profil ale facultăţilor la care se va face admiterea ulterioară a absolvenţilor liceelor. luînd în consideraţie ponderea şi impactul acestei discipline de învăţămînt asupra activităţii ulterioare a absolventului liceului şi formării competenţei-cheie III. evolutiv. dacă în evul mediu această perfecţiune era întruchipată în personalitatea religioasă.un stat ce nu-şi cunoaşte performanţele din sistemul educaţional nu poate realiza o politică educaţională adecvată. analyse les dernières formulations du but éducationnel établit pour l’enseignement de la République de Moldova. Considerăm absolut necesară realizarea evaluării predictive la finele clasei a IX-a. lista examenelor va fi diferită de cea pentru profilul economic. doctor în pedagogie. Astfel. formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate. este interesant de examinat formula scopului educativ al învăţămîntului din perioada sovietică. Această evaluare va determina care este profilul probabil al învăţării în continuare pentru fiecare elev şi care sînt riscurile posibile de eşec pentru acesta. omul universal. cît şi pentru părinţii acestora. Se va conştientiza că fiecare elev (copil) este de preţ şi important pentru ţară şi economia acesteia. Bârsănescu: „există tot atîtea scopuri ale educaţiei cîte genuri de societate există. Efectul copiatului este prezent la toate nivelurile de învăţămînt. pentru profilul tehnic. şi care viza „dezvoltarea 143 . Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Résumé. cît şi în cadrul evaluărilor externe la nivel de stat. oricare ar fi ele. Dezvoltarea în continuare a şcolii în Republica Moldova confirmă necesitatea modernizării procesului de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţă mîntul preuniversitar. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. Liceenii îşi vor alege seturile respective de examene. a vizat. Această problemă ţine şi de securitatea statului . aşadar. educaţia. în societatea industrială. prin scopul ei. prin înscrierea acestora la facultate. a ţintit mereu atingerea unui scop cît mai înalt al perfecţiunii umane. Orice tip de activitate umană urmăreşte un scop. Educaţia. la concluzia făcută la timpul respectiv de Şt. Practica educaţională demonstrează că în Republica Moldova calitatea evaluării rezultatelor şcolare lasă de dorit. Împlinirea unui sau altui proiect de devenire umană a constituit dintotdeauna funcţia centrală a educaţiei. La etapa actuală de dezvoltare a şcolii naţionale. iar idealurile educative sînt înrudite cu valoarea supremă a unei epoci” [1]. Astfel. dar nu a unor cunoştinţe sau capacităţi separate. educaţia. urmăreşte un scop educativ bine determinat: formarea personalităţii umane proiectate în viitor. înţeleasă „ca reconstrucţie şi transformare continuă” [4]. conferenţiar cercetător. social sau cel de medicină etc. L’article présent l’évolution du concept d’idéal pédagogique. În acest context nu se cunoaşte situaţia reală în învăţămînt în Republica Moldova. un sistem închis. vor include itemi integrativi prin intermediul cărora se va evalua nivelul de formare a competenţelor preconizate. Elaborarea instrumentarului pentru realizarea evaluării predictive este o problemă care necesită rezolvare. iar în societatea postindustrială – formarea unei personalităţi creatoare şi autonome. atunci în epoca Renaşterii aceasta a vizat personalitatea enciclopedică. ca tip specific de activitate. a examenului la Limba străină. IDEALUL EDUCAŢIEI MODERNE: PERSONALITATEA COMPETENTĂ SAU PERSONALITATEA INTEGR(AL)Ă? Maria Hadîrcă. Nota a devenit un idol atît pentru elevi. principiul obiectivităţii evaluării nu este realizat atît la nivel de unitate de învăţămînt. iar aceasta s-a realizat mereu din perspectiva unui model de personalitate acordat la reperele culturale şi istorice ale unei sau altei societăţi. prin activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii.

avînd o conştiinţă marxist-leninistă etc. însă aceste accente au dispărut repede din noua proiecţie a devenirii noastre prin educaţie. lipsit de identitate şi de conştiinţă naţională. încearcă să sistematizeze şi să integralizeze idei. sugerînd că sarcina şcolii de astăzi este de a dezvolta umanitatea în om. acesta fiind formulat astfel: „crearea personalităţii unei comunităţi naţionale şi istoricosociale concrete. începută la finele secolului trecut şi care a constituit o etapă decisivă pentru democratizarea şi umanizarea educaţiei. cultură naţională) urmăreau nu doar înlăturarea consecinţelor deznaţionalizării din perioada totalitarismului sovietic. Remarcăm. respectul faţă de părerea şi poziţia celuilalt. concepte. să stimuleze libertatea de gîndire. 144 . „formarea omului nou”. Prin acest scop educativ anacronic. statuat deja în posmodernitate. au proiectat. iar sistemele educaţionale din occident urmăreau formarea unei personalităţi creatoare. 2003). idealul educaţional în vigoare vizează „dezvoltarea liberă. caracteristică societăţii industriale la personalitatea productivă – liberă. Pâslaru. 5. sistemul educaţional de tip sovietic profera un scop educativ caracteristic unei societăţi deja apuse. Spre regret. dar şi stabilirea unor noi principii pentru funcţionarea sistemului de învăţămînt şi promovarea unor noi valori naţionale şi general-umane în activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii. a solicitat remanierea scopului de bază al şcolii naţionale. Accentele puse în această nouă formulă a idealului educaţional (naţiune. armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative. În corespundere cu acest scop major au fost formulate obiectivele generale ale sistemului de învăţă mînt reformat din R. într-o lume în continuă schimbare. care nu se mai axează pe o singură ideologie. în acelaşi timp istoric. De atunci au trecut aproape două decenii. nu doar intelectuale.. pentru activitatea de formare. autorii reformei. iar sistemul educaţional. prin ideal. inclusiv în domeniul învăţămîntului. ci. Orice reformă în educaţie a avut şi are drept punct de plecare formularea unui nou scop sau ideal educaţional. sociale. responsabilă şi creativă – idealul pedagogic al lumii contemporane. de tip sovietic. dimpotrivă. Schimbarea. dăunator celor educaţi” (Vl. teorii şi curente de opinii. obiectivele cadru şi de referinţă ale procesului educaţional (vezi curricula disciplinare). care să se poată adapta la condiţiile de schimbare ale vieţii” (Legea Învăţămîntului. care să-i permită nu atît integrarea socială. cît. estetice etc. Moldova (vezi Curriculum de bază). comunitate naţională. spiritul critic şi autocritic. deschisă. a designului educaţional înseamnă reorientarea învăţămîntului spre alte principii şi valori ale educaţiei. timp în care în societatea moldovenească s-au produs multe şi mari transformări politice. şi „saltul” de la personalitatea reproductivă. nonformal şi informal” [2] – fapt ce va declanşa procedura de reformulare şi a finalităţilor de ordin microstructural . psihofizice. trece din nou printr-un amplu proces de restructurare. Paradigma postmodernă în educaţie formulează ca obiectiv esenţial al educaţiei dezvoltarea integrală a personalităţii umane. asocial şi anaţional. proiectarea unei noi viziuni asupra modului de concepere şi proiectare demersului educaţional. respectiv. în primul rînd. ca naţiune şi popor. în afara contextului axiologic naţional şi universal. ci şi morale. mai ales. în contextul culturii naţionale şi în conformitate cu tendinţele de dezvoltare a societăţii. (1). art. fapt ce determină schimbări majore la nivelul activităţii de formare-dezvoltare pedagogică. societatea de astăzi mai poartă amprenta acelei îndoctrinări comuniste. a înzestra elevul cu multiple valori educaţionale. care şi constituia „valoarea supremă” a epocii respective. inadecvarea socială a acestui scop. toleranţa reciprocă. într-un cadru formal.multilaterală şi armonioasă a personalităţii”. atunci cînd societatea umană se afla în stadiul de dezvoltare postindustrială. sociale. nu mai promovează un singur adevăr. de aceea scopul respectiv a fost ca fiind „devansat istoric şi cultural. or. de fapt. îndoctrinat de ideologia comunistă. scopurile studierii disciplinelor şcolare (vezi concepţiile disciplinelor). trăirea într-o societate democratică. 1988). de astă dată postparadigmatică. vom asista la o nouă proiectare a profilului de formare-dezvoltare a personalităţii. economice şi culturale. încercînd să articuleze scopul educaţional la cerinţele societăţii postindustriale. Reforma învăţămîntului din R. la nivelul politicii educaţiei urmează să se producă o nouă re-definire a idealului educaţional – această „finalitate de maximă generalitate care angajează în activitatea de formaredezvoltare a personalităţii toate resursele formative ale societăţii existente la nivel instituţional ş i noninstituţional. Postmodernitatea în educaţie desemnează o nouă abordare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii. care au şi determinat realităţile pedagogice să urmeze traiectul stabilit în ceea ce priveşte activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii. Ne află m la finele primului deceniu al secolului XXI. alin. Astfel. Moldova.standarde educaţionale şi obiective curriculare. Prin urmare. se urmărea formarea acelui homo sovieticus. poporului şi naţiunii şi cu orientarea generală în dezvoltarea personalităţii concrete” (Concepţia învăţămîntului.

conţinutul inserat în formula idealului educaţional. respectiv. Genericul conferinţei actuale – „Personalitatea integrală: un deziderat al educaţiei moderne” – poate fi interpretat ca o nouă orientare prospectivă asupra finalităţii macrostructurale a educaţiei în postmodernitate. valorificarea potenţialului existent de resurse interne şi externe ale sistemului şi să permită deschiderea spre alternative operaţionale. În această ordine de idei.Proiectul Codului Învăţămîntului. în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sînt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală” (art. Cucoş. care viza „formarea personalităţii competente. integrale. culturală. cum ar fi integralitate. cei care vor contribui la formularea noului ideal nu ar trebui să neglijeze conceptele de educaţie integrală. conţinea deja o nouă formulă a idealului educaţional. o altă orientare pedagogică asupra activităţii de formaredezvoltare a personalităţii. planificate la nivel de politică a educaţiei. care este idealul postmodernităţii. putem vorbi de educaţie integrală. dar care exclude din concept ideea de libertate. 145 . care să dezvolte în om toate dispoziţiile sale naturale” (Im. criza de identitate (naţională. creative. va munci şi va dezvolta societatea de mîine. capabilă să conducă la întregirea sistemului. Prin urmare. Fiind proiectat pe termen mediu şi lung. fiind stipulat şi în textul Legii Educaţiei Naţionale. substantivul personalitate poate primi ca determinativ numai adjectivul integră. 2002). strategiile. funcţionalitate. De aceea. va trăi. ci şi cea de dincolo de pereţii şcolii. este deja inclus în formula idealului pedagogic decretat pentru sistemul de învăţămînt din Româ nia. informală). astfel încît se poate spune că. alin. apte să-şi asume responsabilităţile într-o societate democratică în continuă schimbare” (C. Incluzînd această sintagmă în formula sa. scopurile şi obiectivele educaţiei” (C. ajustarea structurală de tip reformator. existenţialitate.). or. pentru a depăşi starea actuală. p. ci şi calităţile viitorului cetăţean. astfel încît să asigure depăşirea stării actuale a sistemului (subl. De menţionat. criza în orientarea şi formarea profesională etc. deschidere spre dialog etc. conceptul de formare-dezvoltare integrală a personalităţii. şi care prevede că noul „ideal educaţional al şcolii româ neşti constă în dezvoltarea liberă. adică ar viza întregul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii. astfel încît noul ideal educaţional să vizeze cu adevărat formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii elevului. Kant) este absolut adevărată. din care să derive strategii de rezolvare a mai multor crize pe care sistemul ale are înregistrate la activul său. nonformală. umanitate. deci şi ca o sugestie de re-definire a idealului educaţional pentru sistemul şi procesul de învăţămînt din R. ar cîştiga un spor de adecvaţie la definiţia dată de S. 6. Totuşi. formularea acestora în concordanţă cu idealul pedagogic şi sprijinirea lor prin acţiuni concrete. apoi să proiecteze o nouă politică a educaţiei. n. de obicei). atunci şi ideea unei „educaţii perfecte. sugerează J. 7). ceea ce ar face trimitere la necesitatea unei abordări holistice. mai pragmatică. 2 (1). Pentru orice sistem şi proces de învăţămînt. Dewey [4]. prin acţiuni adaptabile la diferite situaţii particulare”. exprimată în conceptul integrator de proces instructiv-educativ. aflat în plin proces de modernizare şi aprofundare a reformelor. sistemul de învăţămînt din R. prin corelarea în procesul educaţional a tuturor dimensiunilor educaţiei (moralăştiinţifică-tehnologică-estetică-psihofizică-socială şi formelor educaţiei (formală. (1). nu doar o parte a acesteia. globale a educaţiei şi la realizarea unei activităţi întregite de formare-dezvoltare a personalităţii umane. tocmai este momentul să se angajeze şi în promovarea unor unor astfel de valori specifice: educaţiei secolului XXI. pe lîngă perpetuarea valorilor educaţionale tradiţionale. avînd un ideal educaţional integrator. care reprezintă „instanţa valorică” cea mai înaltă şi din care „iradiază normele. dat fiind că prin ideal se conturează nu doar modelul personalităţii dezirabile. iar cu referire la ideal educaţional – de formare-dezvoltare integrală a personalităţii. economică şi socială” a viitorului. prin urmare. prin mass-media etc. lingvistică etc. se impune alegerea cu mare grijă „a scopurilor pozitive ale educa ţiei. Dacă un ideal nu este altceva decît formula conceptului de perfecţiune în educaţie. determinativul integrală poate fi ataşat contextual la conceptele pedagogice educaţie sau formare-dezvoltare. cea desfăşurată în cadrul învăţămîntului formal (cum se percepe. deci corect ar fi personalitate integră. Dar. are o mare importanţă proiectiv-strategică. în instituţii nonformale. ni se pare improprie alăturarea de termeni din sintagma personalitate integrală. ceea ce evidenţiază o nouă redimensionare a idealului pedagogic.). se anticipează “calitatea culturală. art. cum ar fi criza de valori. Înv. el are capacitatea de a declanşa acţiuni de anvergură la nivelul politicii educaţiei şi al finalităţilor pedagogice. principiile. integrală şi armonioasă a individualităţii umane. integralizare pedagogică şi abordare integratoare a instruirii şi educaţiei. de fapt. Moldova. cel care va fi.. desfăşurată în familie. prin tipul de personalitate proiectat pedagogic la nivel de sistem şi proces de învăţămînt. noul ideal educaţional ar căpăta amprenta postmodernităţii în educaţie. Cristea în Dicţionarul de pedagogie şi ar avea în vedere integralitatea sau totalitatea educaţiei. lansat în anul curent pentru dezbatere publică. Moldova ar trebui mai întîi sa identifice: acea idee naţională. considerăm că un sistem educaţional deschis. Pe de altă parte.

rămîne a fi identificarea mecanismului de promovare a acestui deziderat la nivelul procesului de învăţămînt şi a posibilităţilor de realizare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii în direcţia dorită. Or. Cristea S. dar şi de identitatea lumii în care trăieşte. In this article are presented the strategic ideas of integration of scholar monodisciplines: biology. Vl.E. ce model filozofic va fi luat ca bază în proiectarea noului ideal educaţional? Ce tip de personalitate urmează a fi proiectat de către viitorologii în educaţie pentru şcoala anilor viitori? Personalitate liberă? Personalitate competentă? Personalitate integră? Într-o lume a schimbărilor imprevizibile. Curs de pedagogie generală. 2001. descriind noua filozofie a educaţiei în contextul integrării europene. physics. 3. Démocratie et Education. Bucureşti.Sintagma respectivă este vehiculată şi în articolele publicate în revistele ruseşti de specialitate – „Педагогика” şi „Инновации в образовании”. 7. la această nouă etapă de restructurare şi de modernizare a învăţămîntului din R. care. Bucureşti: Lit. I. 8. deschisă la schimbare şi adaptabilă la schimbări” (Vl. 1992. de fapt. Referinţe bibliografice Bârsănescu Şt. afirmă că „fiinţa umană trebuie să fie integră nu numai moral. cultural şi religios. cea mai responsabilă sarcină a unui sistem de învăţămînt.and transdisciplinary. 2001). Cercetării.Ş. Reforma şi filozofia educaţiei în contextul integrării europene. Ministerul Învăţă mîntului. Legea Educaţiei Naţionale. Dicţionar de pedagogie. Paris: Armand Cillin. Aşadar.Ş. Modernizarea curriculumului şcolar la aria „Matematică şi Ştiinţe” în contextul formării competenţelor constituie un prim pas spre ideea integralizării monodisciplinelor tradiţionale care. Ministerul Educaţiei. Codul Învăţămîntului (Proiect) Chişinău. Iaşi: Editura Polirom. Să nu uităm totuşi că. totuşi în ultimii ani. Cucoş C. conferenţiar universitar. Definind idealul educaţional în termenii unei personalităţi dezirabile societăţii postmoderne. Chişinău: Editura Litera. Ionescu. I. teleologic şi spiritual.1990. CURRICULUM INTEGRALIZAT: ABORDĂRI STRATEGICE Ion Botgros. 2002. Partea I. On the base of scientific cognition there are specified the ways and approaches of scientific education integration: multi-/ pluri-/ inter. Proiect. Legea Învăţămîntului. Tineretului şi Sportului. 4. reprezintă o problemă inevitabilă privind formarea unei personalităţi integrale necesară societăţii contemporane bazate pe cunoaştere. Editura Liceum. Chişinău. //Reformarea sistemului educaţional. idealul educativ reprezintă „marea promisiune” a şcolii în faţa societăţii. 9. 5. Pedagogie. desăvîrşită conceptual. 146 . Valenţele reformei învăţămîntului. doctor. domenii care nu sînt la îndemîna oricui. echilibrată ecologic ş i sănătoasă fizic. unde se vorbeşte tot mai insistent despre necesitatea abordării competenţiale a instruirii (компетентностный подход в образовании). Chişinău: Editura Arc. se intră pe terenul filosofiei educaţiei şi chiar al politicii educaţiei. Pâslaru. Dewey J. 2002. Problema definirii sau re-definirii idealului educaţional nu este una tehnică sau de redactare. 1. care doreşte cu adevărat să acceadă la atingerea modelului de personalitate proiectat.E. Ludmila Franţuzan. cum sar părea la prima vedere. doctor în pedagogie. ceea ce reprezintă o nouă treaptă valorică în proiectarea activităţii de formare-dezvoltare a fiinţei umane şi prefigurează o viziune integratoare asupra educabilităţii. Pâslaru. dincolo de definirea sau re-definirea idealului educaţional. 2010. odată formulat. Pâslaru Vl. chemistry. 6. conştientă de propria identitate. Moldova. 2. ci şi ca individ naţional şi social. Chişinău. Abstract. cine ar mai putea să spună cum ar trebui să fie proiectată fiinţa umană? Un posibil răspuns la aceste întrebări îl oferă prof. creşterii nivelului educaţiei moral-spirituale în vederea asigurării unei educaţii integrale (целостность воспитания) ca unul din scopurile de bază ale învăţămîntului actual din Federaţia Rusă. 2000. 1935. C. tolerantă naţional.

Ansamblul comun de noţiuni /concepte ştiinţifice:: corp. anume: 1. intuiţia permite de a face o legătură directă conştient şi inconştient. biologia situiază procesul educaţional într-o viziune globală a unicităţii cunoaşterii ştiinţifice: şi pune în prim plan coerenţa şi logica ansamblului de cunoştinţe din diverse domenii ale ştiinţelor fundamentale. evidenţiem existenţa a două modalităţi de cunoaştere şi dobîndire a cunoştinţelor despre natură şi Sine. fizica. care are un suport metodologic şi un raţionament strict bazat pe obsevare. care include ideile de umanizare a educaţiei. Valorile general-umane comune care permit dezvoltarea integrală a personalităţii elevului: adevărul. Este stabilit că intuiţia poate face o legătură directă dintre conştient şi subconştient. · interdisciplinar. Educaţia în spiritul valorilor ştiinţifice: în baza disciplinelor şcolare tradiţionale: fizica. axate pe interacţiuni ale raţionamentului dialectic. anume: cunoaşterea ştiinţifică (raţionalistă) şi cunoaşterea intuitivă (iraţionalistă). conştientă) şi cunoaşterea ezoterică (interioară. gîndirii epistemologice. care depind de gradul de complexitate a conţinuturilor ştiinţifice: integralizate: · Competenţa de achiziţii intelectuale. proces. experiment şi deducţie. cunoaşterea exoterică (exterioară. biologia. că multe idei şi teorii ştiinţifice: au apărut nu în rezultatul unui raţionament ştiinţific. Astfel. Această modalitate este posibilă deoarece procesul de cunoaştere poate fi axat nu numai pe un raţionament strict şi logic bazat pe experiment şi deducţie. accesibil. mişcare. binele şi frumosul [1]. experiment şi raţionament inductiv-deductiv. spaţiu. timp. Aceste două modalităţi de cunoaştere ne orientează spre formarea conştiinţei ştiinţifice: (raţionaliste) despre realitatea din jurul nostru şi a conştiinţei de sine (iraţionaliste/spirituale) despre realitatea din noi înşine. Abordarea integralizată a acestor discipline şcolare derivă din unicitatea cunoaşterii ştiinţifice: specifică domeniilor respective de cunoaştere. chimia. ci pe cale intuitivă. Sistemul metodologic unic de cunoaştere ştiinţifică bazat pe observare. care pot fi considerate finalităţii autentice a educaţiei ştiinţifice: actuale din „învăţămîntul şcolar”. 2. fizic.În linii generale specificul integralizării disciplinelor şcolare: fizica. Deci. chimia. Integralizarea disciplinelor şcolare într-un sistem unitar al cunoaşterii ştiinţifice:: cunoaşterea extrinsecă şi cunoaşterea intrinsecă numite. La baza proiectării unui curriculum integralizat specific acestor discipline şcolare se află competenţa de cunoaştere ştiinţifică. Competenţa de cunoaştere ştiinţifică. este constituită din cinci competenţe specifice:. respectiv. avînd la bază obiectul cunoaşterii-natura unitară. comune disciplinelor şcolare biologia. dar avem nevoie de o cunoaştere a Sinelui ca un tot unitar cu Universul. Astfel. chimia centrată pe competenţe şi integralizarea acestora în baza competenţei de cunoaştere ştiinţifică a naturii unitare reprezintă o configuraţie puternică raţionalistă şi pragmatică specifică domeniilor de cercetare. energie etc. Anume practica descoperirilor ştiinţifice: ne demonstrează. „ştiinţa trebuie predată la orice 147 . · Competenţa de achiziţii pragmatice. definită: „ ca un ansamblu integrat de resurse interne ale elevului. fiind o competenţă generală. fenomen. cît şi cunoaşterea ştiinţifică intrinsecă ar constitui o a doua cale/modalitate de formare integrală a personalităţii elevului din punct de vedere intelectual. utilizării limbajului ştiinţific şi a unui comportament adecvat mobilizat în vederea rezolvării unor situaţii semnificative modelate pedagogic ” [1]. ascunsă inconştientă) poate fi realizată prin abordarea transdisciplinară. moral şi spiritual. dar şi pe intuiţie care permite de a dobîndi cunoştinţe din adîncul subconştientului. Însă viaţa noastră există nu numai sub aspectul cunoaşterii ştiinţifice: a mediului din jur din care facem parte şi noi înşine. · Competenţa de protecţie a mediului ambiant şi cultura sănătăţii personale [1]. Formarea unei personalităţi centrată pe axa integralităţii cunoaşterii ştiinţifice: atît extrinsecă. Această educaţiei ştiinţifică. Integralizarea monodisciplinelor şcolare prin optimizarea şi unificarea conţinuturilor într-un sistem unitar al conceptelor ştiinţifice: reprezintă o primă cale/modalitate de integrare şi poate fi realizată prin două demersuri: · pluri/multidisciplinar. În rezultat se obţin cunoştinţele respective. demonstrează orientarea materialistă în cunoaşterea lumii din jur. obţinînd astfel acces la sursa de cunoaştere. viaţa. · Competenţa de comunicare în limbaj ştiinţific. 3. · Competenţa de investigaţie ştiinţifică. substanţă.

Metodologia promovării disciplinei Integrare europeană pentru tine reclamă cîteva deziderate de care trebuie să ţină cont profesorul care o va implementa şi anume: 1. Păun „va produce modificări esenţiale în registrul epistemologic al tuturor ştiinţelor” [4]. § limbaj ştiinţific specific cunoaşterii integralizate. apend The Project Physics Course.Ş. · Realizare a sensului – elevul va lua cunoştinţă cu informaţia nouă. basically. · Evocare – elevul va fi încadrat în subiectul lecţiei. 2. cursul opţional de liceu Integrare europeană pentru tine.) It is emphasized the importance and the actuality of the respective course. este actual şi util [1]. doctor. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar.deschidere spre o personalitate integrală. Sociopedagogie şcolară. 2008.nivel de la cel mai scăzut pînă la cel mai înalt.. să-şi formeze/ dezvolte anumite competenţe. 1982. 1974. METODOLOGIA DE PROMOVARE A DIMENSIUNII EUROPENE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL LA LICEU (studiu de caz: Cursul opţional pentru liceu Integrare europeană pentru tine) Rodica Solovei. Cursul stabileşte un parcurs de învăţare axat pe competenţele de bază determinate de Comisia Europeană. 5. 2009. § comportament adecvat în rezolvarea situaţiilor semnificative. § sistem de metode de cunoaştere unitară a realităţii. conferenţiar universitar.. It is presented a classification on four categories of teaching-learning-assessment techniques which will be applied to the lessons. Inc. Se vor aplica modalităţi de procesare care presupun participarea activă a elevului. Chişinău. Rinehart and Winston. În acest context. Rabi I. În contextul reformei învăţămîntului secundar general din Republica Moldova.extindere). Păun E. Conceptualizarea integrată în dezvoltarea curricula şcolare la aria „Matematică şi Ştiinţe”. It is mentioned that the teacher that teaches this subject will take into account the following aspects: the conducting of lessons on the base of thinking and learning framework: Evocation-Sense performance-Reflection-Extension. 148 . the use of. o abordare integralizată a educaţiei ştiinţifice: va avea valenţe pozitive prin anumite valori şi atitudini care pot fi formate la elevi: § gîndire complexă şi creativă. Bocancea V. Materialele Conferinţei Ştiinţifice: Internaţionale din 22-23 octombrie 2009. Iar transdisciplinaritatea. El va fi ghidat să-şi conecteze cunoştinţele recent descoperite la sistemul propriu de cunoştinţe şi convingeri. I. culturală şi formarea calităţilor unui bun cetăţean al Republicii Moldova şi al Europei. Bucureşti: EDP. § grad înalt de obiectivitate în cunoaşterea realităţii. menţinerea motivaţiei. Elevul va fi motivat pentru oră. oferindu-i-se un punct de sprijin – din cunoştinţele anterioare – care îl va ajuta să se implice activ în studierea temei noi. Păgînu V.E. Abstract. Păun E. în mod umanist” [5]. construit pe premiza: ceea ce ştim determină ceea ce putem învăţa [3]. · Reflecţie – elevul va exprima în propriile cuvinte ideile şi informaţiile atestate/ asimilate. Învăţarea integrată. New YorkThe. interactive and nontraditional strategies. lucru necesar pentru construirea unor scheme noi. Actualitatea acestuia este determinată de necesitatea de a contribui la creşterea gradului de informare şi formare cu privire la integrarea europeană în mediul educaţional secundar general din Republica Moldova. 3. Holt. Referinţe bibliografice Botgros I. a atenţiei. al procesului de racordare al acestuia la standardele europene. 4. indică E. economică. In this article it is approached the methodology of European dimension promotion in the educative process (the case study: The optional course for lyceum European Integration of You. care au drept scop motivarea pentru implicare activă în viaţa social-politică. Ciolan L. Tehnologia proiectării şi desfăşurării procesului didactic la disciplină se va realiza în baza cadrului de gîndire şi învăţare ERRE (evocare – realizare a sensului – reflecţie . Bucureşti: EDP. use of multiple intelligence theory. 1. iar interesul trezit va fi menţinut pe parcursul celorlalte etape ale lecţiei. În Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale . Educaţia şi rolul ei în dezvoltarea social-economică. Iaşi: Editura Polirom.

Referinţe bibliografice Eşanu R. să abordeze probleme de rang local/ naţional/ european/ global. Tehnici care facilitează informarea. Exemple de tehnici care permit formarea capacităţilor susmenţionate: 1. cîţiva paşi. Tehnici care facilitează simularea unor procese. Eşanu R. Gardner H. Inteligenţa interpersonală. să elaboreze şi să implementeze proiecte specifice: problematicii europene. formarea capacităţilor şi a atitudinilor se va realiza adecvat nu printr-o receptare pasivă. Şcoala şi comunitatea.. Chişinău: CE Pro Didactica. joc de rol. 2009. Metodologia didactică va fi stabilită de profesor în funcţie de: • Standardele educaţionale • Formele de organizare • Conţinutul de instruire • Mijloacele utilizate • Timpul de învăţare • Particularităţile psihologice individuale ale elevilor şi ale clasei • Experienţa şi factorii de personalitate ale profesorului. · Adecvarea conţinutului şi comunicării (limbajului) la capacităţile de înţelegere ale clasei. pe valorificarea metodelor formative. accentul fiind pus. · Îmbinarea expunerii cu celelalte metode didactice. MET. Noi orizonturi pentru teorie şi practică. careul cunoştinţelor etc. 2. 149 . [4]. dorinţe de dezvoltare din perspectiva integrării europene şi elaborarea de soluţii: recensămîntul problemelor. 5. care va presupune: · Transformarea monologului în dialog prin problematizare. Această opţiune este determinată de faptul că însuşirea operaţională şi funcţională a cunoştinţelor. în mare parte. proiect de acţiune în folosul comunităţii etc. 2. La selectarea strategiilor de învăţare se va ţine cont de teoria inteligenţelor multiple. de exprimare a punctului de vedere personal. Tehnici care facilitează elaborarea şi implementarea de proiecte specifice: problematicii europene: proiect de cercetare. Chişinău: Editura Ştiinţa. să-şi formeze atitudini valorice europene şi în final va învăţa să iniţieze acţiuni şi să-i implice şi pe ceilalţi. în cadrul procesului didactic. 4. 1. 3. 4. Inteligenţa naturalistă. Ulterior elevii vor învăţa să identifice: probleme. Pentru ca elevii să fie capabili să realizeze aceşti paşi.elevul va face un transfer de cunoaştere şi va aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare autentice.vor parcurge. să conştientizeze propria responsabilitate. documentarea despre problematica integrării europene: linia timpului. 2. reunirea prin metoda percutării. a unui volum important de cunoştinţe la temă. să poată lua decizii. 2009. Aplicarea în cadrul orelor a metodelor expozitive va necesita o optimizare a acestora. discuţie–panel. sau a activităţii unor organisme/ instituţii: negociatorii.a XII-a . Inteligenţa intrapersonală [2]. 3. ci în condiţiile stării active. Inteligenţa muzical – ritmică. 3. Implementarea eficientă a cursului presupune o reconsiderare a metodologiei didactice. 2006. şi alţii. Chişinău: CE Pro Didactica. nevoi. Inteligenţe multiple. proces simulat. Inteligenţa corporal – chinestezică. 2007. aceasta vizînd următoarele tipuri de inteligenţe: Inteligenţa verbal – lingvistică. Tehnici care facilitează identificarea unor probleme. beneficiarii direcţi ai acestuia – elevii din clasele a X-a . 4. pornind de la însuşirea. folosirea resurselor comunităţii. activ –participative. ca mai apoi să-şi formeze abilităţi de analiză a informaţiei. metoda cazului. masa rotundă etc. nevoi. Pentru realizarea scopului general al cursului. metoda învăţării reciproce. dorinţe de dezvoltare ale comunităţii din perspectiva integrării europene. şi alţii. Curriculum Educaţie pentru integrare europeană. Bucureşti: Editura Sigma. triade etc. cadrul didactic are responsabilitatea de a utiliza tehnici care să formeze treptat capacităţile pe care le implică această creştere. Ghid metodologic pentru profesori. de estimare a consecinţelor unor acţiuni.· Extindere . Integrare europeană pentru tine. Goraş-Postică V. Inteligenţa vizual – spaţială. baza de date. Inteligenţa logico – matematică. Solovei R. în primul rînd. interacţiuni. · Folosirea surselor suplimentare de informaţii.

Limba este locul de adăpost al Fiinţei” sau -. Autenticitatea este semnul ontologic al umanităţii. Filozofii au conceput această problemă ca pe un pericol al dezumanizării omului şi a esenţei lui. p. Dar e puţin să spunem că ea ar fi doar o expresie orală şi scrisă a conţinutului de comunicat. The disontologization of the language leads to learner’s intellectual unaccomplishment.lăcaş al esenţei Omului” [3. deoarece activitatea este forma cea mai importantă de manifestare a conştiinţei lui. 197-198]. a golului ideatic de a căror gravitate trebuie să devină conştienţi. Abia prin dialog limba survine în Istorie şi devine esenţială. a „limbajului de lemn”. „violenţa limbajului devine un mijloc puternic pentru ameţirea inteligenţei”. elevul văzîndu-se pe sine prin interpretarea. este o determinare curentă a funcţiilor ei. În cele relatate de noi se fundamentează ştiinţific răspunsul la întrebarea cum poate fi formată conştiinţa lingvistică a elevilor în procesul educaţional. I. Limbajele bazate pe clişee au drept urmare eliminarea diversităţii tipurilor de limbaj şi a pierderii principiilor morale şi a identităţii. la rîndul ei. este dependentă de cultură. 146]. doctor în pedagogie. Ea se formează în baza unui anumit tip de experienţă şi se manifestă în atitudinea faţă de valorile naţionale exprimate. „gîndirea” limbajului pe care îl utilizează.Ş. 13]. nu stăpînesc pe deplin materialul ei de fineţe şi distincţiuni” [Apud 6. limbaj şi context cultural are o importanţă deosebită. despre care a relatat G. Există realităţi mai expresive ontologic decît omul. la necesitatea de „a conduce limbajul ca limbaj spre limbaj” [1. elevii recunosc înşişi despre ameninţarea şuvoiului de cuvinte. Eminescu indica asupra faptului că tinerii „nu domină pe deplin limba. sîntem în mod autentic noi înşine” [3. mai ales. iar conştiinţa nu există decît în şi prin limbaj şi gîndirea poate să gîndească numai în şi prin limbaj. Linguistic consciousness aims to valorize learner’s capacity to “sort things out” and forms active attitudes towards their linguistic practice. Importanţa subiectului abordat este dată de acele decalaje care apar în procesul de realizare a educaţiei lingvistice . Abstract.Maiorescu atrage atenţia asupra întrebuinţării nefireşti a cuvintelor. „asupra căruia cădem de acord. 47-52]. Cu părere de rău..fenomenul cel mai demn de a fi gîndit şi interogat. idei. educaţii [7. p. printr-un serios demers de autocunoaştere.ca o conştientizare a rolului limbii în manifestarea eului personal şi necesitatea generată de aportul acesteia în formarea unei atitudini active a elevului faţă de propria sa practică lingvistică. care.. avînd drept consecinţă subrealizarea intelectual-lingvistică. fapt care cauzează un fenomen de îngustare a gîndirii pînă la privarea de propriul concept de sine. p. p.E. A fi authentic înseamnă a vedea ceea ce este. De-semantizarea cuvintelor are drept rezultat reducerea statutului ontologic al lor. care serveşte la înţelegerea reciprocă între oameni. a confuziei provocată de lipsa de respect pentru inteligenţa omenească [4. în care se constată o dezontologizare a limbajului. Pretenţia că omul este capabil să ajungă la esenţa lucrurilor ne parvine din limbă. p. 577-603]. Că limba „trece drept o specie a comunicării”.ESENŢIALITATEA CUVÎNTULUI – CONDIŢIE A AUTENTICITĂŢII ŞI A REÎNNOIRII ONTOLOGICE Veronica Bâlici. Iar C. 87. Formarea conştiinţei lingvistice a elevului presupune o raportare a exprimării personale la sine. SlamaCazacu vorbeşte despre enorma capacitate a cuvintelor de a se „întoarce împotriva umanităţii”. the completion and the ontological renewal are realized only insofar the individual disposes of language. concepţii. a te cunoaşte aşa cum eşti – exerciţiu al nesfîrşitei probleme ontologice [2. Noica consideră că simţul ontologic al limbii şi codul fiinţei sînt convergente. p. T. în felul acesta. 42]. T. M. p. gîndirea noastră concepe prea sărăcăcios esenţa lucrurilor. Aceasta înseamnă că unitatea dialogului constă în esenţialitatea cuvîntului. De fapt. pe care nu le pot asimila. 321-339]. Chestiunea aceasta este firesc legată de noţiunea de responsabilitate epistemică. În concepţia lui M. Acest lucru este posibil cînd cuvîntul devine esenţial iar gîndirea devine profundă. Dimensiunea ontologică a limbajului se rezumă. Heidegger aceasta este limba . Orwell. p. al căderilor culturale. p.. astfel. dacă nu li se oferă timp şi ocazii pentru aceasta. manifestate prin limbă. 186189]. Pe de altă parte. abordîndu-se un şir de probleme ce vizează valorificarea posibilităţilor elevului de a „pune ordine” în lucruri printr-un şir de acţiuni conştientizate. a „paralizării raţiunii”. Dispariţia identităţii indică „o stare de confuzie care face ca o persoană să nu mai distingă între lucrurile care contează sau nu în viaţa personală” [5. Pierderea identităţii conduce la pierderea originalităţii şi a autenticităţii. Interdependenţa dintre identitatea personală. 150 . The discovery of the true identity. pe baza căruia sîntem uniţi şi. Autoarea obiectează împotriva distorsionărilor de comunicare în viaţa socială.

A căuta în gînd sensul cuvîntului de fiecare dată cînd îl utilizez şi. în cazul dat. 19 elevi indicînd variantele corecte. situaţia este următoarea: din 31 elevi dintr-o clasă de a XI-a 15 au notat doar cîte un sinonim. se antrenează manipularea cunoaşterii şi scoaterea în evidenţă a acesteia.3. să o explice. oportun. ca facultăţi de a rezolva anumite clase de probleme empirico-analitice. Am crezut că este suficient cîte un sinonim etc. La întrebarea de ce au notat unul sau două cuvinte şi de ce anume acestea. comun. în cazul dat.1. metodic. oportun (potrivit. Cele mai multe cuvinte au fost notate de elevi pentru următoarele cuvinte: integru – 15 variante. cel al numărului de sinonime. acţiune. care au o frecvenţă mare în limbă. elevii nu au putut să explice operativ acest fenomen. 14 pentru cuvîntul serios. metodic. ca indicatori ai conştiinţei lingvistice prin aplicarea testului de sinonime şi analiza rezultatelor în cadrul discuţiei reflexive. Acumularea de cuvinte este măsurată în mod obiectiv după pretenţiile de posibilităţi în verbalizare. elevii au formulat răspunsuri de tipul: Am scris cuvîntul în baza asocierilor. orientarea către facultatea conştiinţei lingvistice se face în favoarea acţiunii de limbaj. Elevii şi-au făcut autoaprecierea pînă la analiza rezultatelor în comun şi. picant. paralel. a furniza. S. căruia cunoaşterea sinonimelor îi conferă reprezentativitate. a releva) cu unul-două sinonime mai apropiate ca sens şi o analiză ulterioară a rezultatelor. elevii au fost orientaţi spre un acord motivaţional cu opţiunea pentru care au făcut şi au fost solicitaţi nu atît s-o infirme. normativitate. Testul de sinonime a prevăzut ca elevii să completeze lista din 10 cuvinte date (elocvenţă. redată prin calificativul „nu chiar bine”. Formularea acestor sarcini reflectă competenţele de reflecţie ale elevilor. Cîştigul pragmatic este la suprafaţă.Conştiinţa lingvistică indică valoarea competenţei metalingvistice a elevilor prin ansamblul de sarcini formulate de ei în vederea dezvoltării limbajului. integru. Dacă ne referim la corectitudinea sinonimelor notate. competent. Atît cunosc. comun – cîte 11 variante. Prin această activitate. prin discuţie reflexivă. A cunoaşte cuvintele limbii române. comun. a furniza. fiindcă situaţia de alegere a diminuat. Mai puţin corect au fost notate sinonimele pentru cuvintele comun. o secvenţă dintr-o activitate didactică la clasă pentru a conferi verosimilitate afirmaţiilor noastre. întemeiere etc.20). 16 au notat cîte două sinonime sau mai multe. în temei. Elevii s-au apreciat şi cu calificativul „sub nivel” şi „mediu”. A lucra sistematic cu dicţionarul. plus la aceasta. La primul aspect. Nu am găsit alte variante. competent (capabil .). a da). 24 elevi indicînd variantele corecte şi a revela (a arăta. atît am scris. serios – 13 variante.2. aceasta a fost obiectivă. În felul acesta. cît să o justifice:. într-o oarecare măsură. Acest lucru este semnificativ. clarificîndu-se: (a) cîţi elevi au optat doar pentru un sinonim (De ce unul şi nu două sau chiar mai multe?). cele de analiză lingvistică şi reflecţie conştientizată în raport cu rolul şi locul cunoaşterii cuvintelor limbii româ ne şi a metacunoaşterii în raport cu posibilităţile acestor cuvinte. caracterul corect al sinonimelor pentru adjectivele picant (iute – 31). a revela – 12 variante. deoarece au fost doar doi elevi care au reuşit să scrie sinonime pentru toate cele 10 cuvinte. Travaliul respectiv s-a bazat pe valorificarea autocontrolului cognitiv şi a orizontului informaţional. exprimare. c) care este frecvenţa cuvintelor necunoscute (Cîte cuvinte nu cunosc? Acest lucru e bine? E rău? De ce?). sinonimele au „venit” înspre elev ca ceva absolut necesar. incluzîndu-le şi pe cele de corectitudine. deoarece în acest şir se conţin cuvinte cu frecvenţă diferită în limba română. a descoperi). În felul acesta. serios. cuvintele acţiune – a furniza (a livra. în continuare. constatăm ca o trăsătură caracteristică pentru elevi. s-au formulat de către elevi trei dintre sarcinile cele mai relevante pentru formarea conştiinţei lingvistice: S. în baza unui anumit număr de cuvinte. ca o 151 . elocinţă. 20 de elevi nu au notat nici un sinonim pentru cuvîntul metodic. (b) corectitudinea alegerii (elevii fiind solicitaţi să reflecteze asupra întrebării: Cum te autoapreciezi ?). favorabil – 17). Propunem. În discuţia privind cauzele unei asemenea situaţii elevii au numit faptul că nu se lucrează cu dicţionarul explicativ în cadrul lecţiilor şi nu sînt formulate cît mai multe sarcini care ar viza achiziţionarea funcţională a cuvintelor. serios. riscul ratării în cazul în care elevul ar fi fost pus în faţa faptului de a nu face o opţiune. Am scris primul cuvînt care mi-a venit în memorie. 17 pentru cuvîntul elocvenţă. orientarea atît spre cantitate cît şi spre calitate în variantele de răspuns. cunoaşterea apare ca produs al proceselor de acumulare şi ca proces de rezolvare a problemelor la care elevul ce învaţă ia parte activ şi. să spun sinonimul lui cel mai apropiat sau adecvat contextului respectiv. (d) posibilităţile de completare (Pe care cuvinte le alegi din variantele colegilor? Comentează. comunicare şi gîndire chiar. S. În felul acesta. Competenţa lingvistică /metalingvistică a elevului maturizat lexical se formează în cadrul acestor reconstrucţii lexicale raţionale ale gîndirii operaţionale şi a concluziilor postoperaţionale. La nivelul de adaptare a informaţiei. Fiind solicitaţi să comenteze rezultatele referitoare la sinonimele cuvintelor serios.

The article includes views across the need for education for peace and cooperation in school. elevii au formulat următoarea sarcină de lucru: S. în mediu. Din seria cuvintelor adunate în comun elevii au reţinut. Noica C. Contextul cognitiv presupune un şir de evidenţe care atestă faptul că operaţiunile respective sînt relevante în formarea conştiinţei lingvistice. În acest sens. Bucureşti: Editura Tehnică. 4. După un timp de reflecţie oferit.4. 6. elevii au constatat că. Societatea modernă. Bucureşti: Editura Roza vînturilor. în particular se confruntă cu multe probleme educaţionale mai numite şi problematică educaţională a lumii contemporane. 1992). doctor. Heidegger M. 1. Limbaj şi autenticitate. La următoarea activitate elevii şi-au formulat interior răspuns la întrebările: cîte cuvinte nu cunoaşte fiecare şi dacă acest lucru este acceptabil /neacceptabil.5. 1992. Introducere la miracolul eminescian. EDUCAŢIA PENTRU PACE ŞI COOPERARE ÎN ŞCOALĂ Lora Ciobanu. Bucureşti: Editura Univers. în general. decizie. A vedea în cuvînt mai mult decît locul pe care îl ocupă el în spaţiu. În: Psihologia socială. Referinţe bibliografice Costandache G. Bucureşti: Editura Humanitas. Conform condiţiilor reclamate de necesităţile lingvistice ale activităţii de limbaj. 1999. şi în cel al conştientizării lingvistice. favorizarea dezvoltării potenţialului cognitiv şi reflexiv al elevului „alimentează„ adecvat intelectul elevului şi îl încurajează să gîndească profund. Raţionalitate. din cele 10 cuvinte. Eliade M. 5. elevul trece de la înţelegerea primară a cuvîntului la una mai amplă. In the article are selected a set of fundamental objectives and teaching strategies that can be revaluated in the process of culture peace formation and pupils cooperation in general schools. Prin urmare. Originea operei de artă. 152 . mai consistentă. Această direcţie în educaţie a fost confirmată de către Carta Terrei (PNOUED. Profetism românesc. În tratarea problemei pornim de la convingerea că educaţia pentru pace şi cooperare este cel mai optim conţinut prin care se asigură formarea unei personalităţi non-violente. îi formează încrederea în limbaj. non-agresive nonconformiste violenţei ca modalitate posibilă de rezolvare a conflictelor la nivel de comunitate. experţii UNESCO propun noi direcţii în educaţie / noi educaţii. Slama-Cazacu T. 4. 1990. demers care urmează să fie larg aplicat de către toate cadrele didactice. 1999. 1990.activitate dirijată prin chiar ideile elevului care participă nemijlocit la propria sa formare. Chişinău: Editura Hyperion. Bucureşti: Editura ALL Educaţional. la necesităţile acumulative şi de sinonimizare a cuvintelor. este relevant faptul formulării de către elevi a unui şir de sarcini de perspectivă în vederea dezvoltării lor lingvistice. 7. 1994. ce cuvinte au reţinut din seria celor „adunate” în comun. serios. metodic. în genere. În concluzie: Conştientizarea rolului limbajului în manifestarea eului se produce în cadrul activităţii educaţionale care generează asumarea unor sarcini concrete în raport cu realitatea lingvistică. elevul îşi poate descoperi adevărata identitate. Ca răspuns la aceste problem. îşi poate desăvîrşi şi reînnoi ontologic fiinţa. 2. S. chiar în pofida unor cereri care preexistă. Marcova Iv. Bălţi Abstract. adică devine ceea ce este. Russo”. În felul acesta obiectivele formării conştiinţei lingvistice implică faptul ca fiecare elev să se adapteze spontan sau foarte bine dirijat. şi şcoala. 2. Rio de Janeiro. Universitatea de Stat „A. Maiorescu T. se poate realiza unitar. Printre ele se numără şi educaţia pentru pace şi cooperare. 3. Critice. nu cunosc 4-5 cuvinte (elocvenţă. Astfel. conferenţiar universitar. Toate acestea confirmă ipoteza conform căreia numai în măsura în care dispune de limbă. în special. cuvintele metodic şi serios. nr. mai productivă în raport de exprimare şi comportament verbal. A nota în fiecare zi 3-5 cuvinte utilizate /auzite /învăţate şi a scrie şirul lor sinonimic. 1982. în temei. Schimbările intervenite în sistemul educaţional dau naştere unor dezvoltări notabile în domeniul conştientizării. a revela). oportun. Psiholingvistica. nu mai puţin de 3 cuvinte. limbaj. iunie. familie.

Or.şcoală etc. Hobbes Nismant. b) învăţarea unor idei şi cunoştinţe. La etapa de astăzi. * exerciţii de simulare etc. Ele sînt următoarele: a) educaţia pentru respectarea drepturilor omului. Aceste strategii sînt forte importante în aspectul educaţiei pentru pace şi coope3rare a elevilor (din punctul nostru de vedere). societate. însă multe din aspectele educaţiei pentru pace şi cooperare sînt cercetate insuficient mai ales în aspect pedagogic. * convorbiri tematice. Referinţe bibliografice Carta Terrei. * rebusuri. însă problema ar fi uşor de rezolvat la toate ciclurile de învăţămînt dacă ar exista şi modalităţile de valorificare operaţională a lor. dobîndirea capacităţii de a acţiona în spirit pacifist. Or. metodişti şi cadre didactice. * povestiri. Referinţe de valoare. strîns conectate şi interdependente: 1. 2. Johan Caltung. Din literatura studiată am depistat următoarele strategii: * memorizări. în accepţiunea autorului este în primul rînd o competenţă care include cunoştinţe care ajută individul la luarea unei atitudini pacifiste în orice grup social. natură. ca rezultat problema rămînînd deschisă pentru savanţi. Acest tip de educaţie promovează comunicarea şi participarea. obiectivele definite de experţii UNESCO ar putea servi drept fundament / călăuză în elaborarea obiectivelor operaţionale pentru toate ciclurile şcolare de învăţămînt. Ernst-Otto Czempiel etc. f) înţelegerea conflictelor (de orice fel) ca activităţi inadmisibile în societate etc. În această ordine de idei ne-au interesat special. educaţia pentru pace şi cooperare este un conţinut necesar de implementat în şcoală. modalităţile de realizare a educaţiei pentru pace ş i cooperare la nivelul şcolii. Günther Gugel şi Uli Jäger de la Institut für Friedenspädagogik Tübingen (Institutul de educaţie pentru pace din Tübingen) disting trei elemente centrale ale educaţiei pentru pace. specifice: problemei propagării păcii. * desene realizate de copii. obiectivele educaţiei pentru pace şi cooperare descrise mai sus ar mai putea fi completate şi cu alte obiective fundamentale care trebuie realizate începînd chiar cu vîrsta elevului clasele primare: d) educarea toleranţei unul faţă de altul. 153 . Valoarea incontestabilă a acestor conţinuturi constă în formarea atitudinii fundamental-pozitive a copilului faţă de om. ţară. c) împărtăşirea unor atitudini pacifiste faţă de societate şi de umanitate. Rio de Janeiro: CNOUED. * dezbaterea unor fapte. uşurînd educarea copiilor care ulterior vor promova pacea şi liniştea în orice situaţie de conflict. intermedierea competenţei pacifiste. inclusiv în şcoală. în Republica Moldova se pune problema asigurării unei educaţii de calitate (care pe lîngă aspectele tradiţionale ar cuprinde şi conţinuturi noi) în toate ciclurile şi tipurile de şcoli. La finalul articolului concluzionăm următoarele: Vîrsta şcolară este perioada senzitivă pentru iniţierea personalităţii în noile conţinuturi educaţionale. conţinuturile şi strategiile de realizare a ei. Competenţa pacifistă. De aici putem spune că există anumite premise teoretice şi metodologice în rezolvarea problemei. * activităţi de observare.). 3. educaţia în spirit pacifist. Susţinem ideea că educaţia pentru pace şi cooperare are şanse să fie eficientă în şcolile din ţara noastră dacă se definesc clar obiectivele. * jocuri de rol. Educaţia pentru pace şi cooperare reprezintă şi un factor capabil de a contribui la crearea unei societăţi democratice în ţara noastră. iar ulterior în societate. 1992. 1. În opinia noastră. * filme. * lecturi după imagini. e) participarea pentru comunitate. în care se justifică necesitatea formării culturii păcii şi cooperării în şcoală ca rezultat al realizării instituţionale a educaţiei pentru pace o dovedesc şi ideile unor reprezentanţi de vază din Occident (Herfried Munkler.

valoarea educaţională este „acel raport optim. Cercetătorul Vl. În viziunea altor cercetători. are întotdeauna un caracter ierarhic. în cazul nostru. aceasta putînd fi transmisă prin efort intelectual. În cele ce urmează. Cristea consideră că însuşi curriculum reprezintă „una dintre cele mai importante valori ale educaţiei. Demokratisierung und Wirtschaft. Terrornetzwerke und die Zukunft kriegerischer Gewalt. solicitînd în acest sens. Este ştiut faptul că însuşi curriculumul este o valoare care. majoritatea din ele fiind proprii tuturor oamenilor. Pâslaru. Das Ende des "klassischen" Krieges. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. 6. Münkler Herfried. 73. Plecînd de la definiţia formulată de Vl. a fost sistematizat un sistem de valori ale educaţiei. Systemwandel durch Internationale Organisationen. Friedensstrategien. p. obiectivele predării-învăţării etc. în sistemul educaţional. 105-106].127]. qui a le but de promouvoir de différentes valeurs. scopul studierii disciplinei. Pâslaru. 375]. ci primesc consistenţă în diferite cadre particulare” [1. Friedensstrategien. qui ont participé à la formation continue. p. Galtung Johan. ideală” [4. în vîrful acestuia fiind situată valoarea supremă – Omul” [3. precum se ştie. cum ar fi idealul educaţional. Neue Zürcher Zeitung vom 14. 1987. Jäger Uli. adică sînt general umane. Gewalt muss nicht sein. pentru ca cercetarea noastră să fie validă. În cadrul proiectului a fost sistematizat un sistem de valori: morale. sociale. opinia profesorilor antrenaţi la cursurile de formare continuă în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Paderborn. În cadrul cursurilor de formare continuă este accentuat în permanenţă dimensiunea specialităţii. Profesorul 154 . instruire şi formare a celor educaţi” [4. Activitatea de dirigenţie reprezintă o parte componentă a acestui proces şi trebuie trasată axiologic pe tot parcursul şcolarităţii. prima întrebare care se impune este ce înseamnă valoare şi ce ar trebui să înţelegem prin valoare educaţională. Hobbes Nismant. valoare dată de capacitatea sa de a realiza rolul de instrument principal general de proiectare. referindu-se la valorile concrete ale educaţiei. p. Czempiel Ernst-Otto. care au participat la cursurile de formare continuă. p. Tübingen. Eine Einführung in friedenspädagogisches Denken und Handeln. Une place importante occupe l’activité de la conduite d’une classe. Experimentul de validare a sistemului de valori s-a desfăşurat în cadrul proiectului Educaţie pentru schimbare din perspectivă axiologică. Alţi cercetători consideră că valorile capătă semnificaţii cu adevărat fiind incluse în sistem. conţine multiple valori în structura sa. 3. virtuală. condiţiile) de realizare a educaţiei şi finalitatea (ţinta) acesteia – formarea individului (pentru umanitate)” [1.09. 104]. p. 63]. Demokratisierung und Wirtschaft. Activitatea de dirigenţie constă nu numai în conducerea clasei de elevi. ci şi în promovarea şi implementarea valorilor în cadrul procesului educaţional. iar acestea urmează să fie accentuate în cadrul fiecărei discipline. 5. afectiv şi psihomotor celui educat [2. Dar orice valoare capătă un sens adevărat doar fiind inclusă într-un sistem. Valoarea reflectă „o realitate potenţială. NECESITATEA EDUCAŢIEI VALORICE ÎN ACTIVITATEA DIRIGINTELUI Aliona Afanas. curriculare. 4. Înscrierea educaţiei în perspectivă axiologică este o problemă ce trebuie să-i intereseze pe toţi factorii implicaţi în acest proces. Sistemul. Systemwandel durch Internationale Organisationen. Însă este foarte important de a atrage atenţia profesorului că un curriculum la dirigenţie posedă anumite valori generale şi valori educaţionale concrete. On a proposé un questionnaire qui a été appliqué sur un échantillon formé de 119 professeurs. Paderborn. Gugel Günther. dintre mijlocul (forma. Unii autori consideră că „valorile nu se manifestă la modul general. Atunci cînd vorbim despre valori. S.2. Der Weg ist das Ziel. 375]. p. 2000. Acţiunea valorii presupune introducerea în realitatea educaţională „o serie de variabile noi care (auto) reglează acţiunea înspre finalităţile propuse sub formă de ideal – scopuri – obiective pedagogice” [4. defineşte valoarea educaţională ca fiind „ceea ce comportă imanent materiile predate-învăţate. 1986. articolul prezintă o viziune asupra valorilor a profesorilor din republică. „Există nenumărate valori şi toate par principale.2002. doctor în pedagogie. Warlords. On vous présente quellleques réponses des professeurs. L’article présente une vision sur les valeurs des professeurs de notre république. deoarece vorbim despre sistemul educaţional. 1997. Wuppertal. S. p. de adecvaţie. 127].

răspunsurile profesorilor la această întrebare: foarte mult Valori morale – 88 prof. accentul fiind axat pe activitatea de dirigenţie. putem conchide că profesorii conştientizează că la baza formării personalităţii se află educaţia morală.cunoaşte. Valori sociale – 64 prof.24 %) sînt apreciate cel mai puţin. În acest articol prezentă m doar unele întrebări şi răspunsurile acestora în înţelegerea cadrelor didactice. ce înţelegeţi prin sintagma „valoare educaţională”? Din cei 119 de profesori chestionaţi. Ceea ce cunoaşte cu adevărat bine profesorul din valorile curriculare sînt componenta Conţinuturi (materii de studiu şi formare). totuşi. limbă franceză. Profesorii apreciază cu calificativul foarte mult valorile morale (88 de profesori (73. specifice: şi activităţii de dirigenţie.50 %) din 119 de profesori. mult. înseamnă cultură naţională. iar răspunsurile lor pot fi grupate în felul următor: . Valori intelectuale – 8 prof. profesori. valorile tehnologice (11 profesori – 9. onestitate. de aceea acordă punctajul cel mai mare. ceea ce demonstrează că este necesar de a acorda o atenţie mai mare aplicabilităţii informaţiei. mai puţin. . la această întrebare au răspuns 107 profesori (89. . Valori estetice – 68 prof. biologie.valoarea educaţională înseamnă ceea ce ne ajută să formă m cetăţeni adevăraţi. aplicate în situaţii concrete şi valorificate în cazuri particulare. Au fost şi profesori care nu au dat nici un răspuns: pentru valorile estetice – 2 persoane. Valori estetice – 8 prof. trecut. Valori intelectuale – 38 prof. aflaţi în perioada 13. pe poziţia a treia se situează valorile sociale – 50 de profesori (42. înseamnă verticalitate. . aplicate în situaţii concrete şi valorificate în cazuri particulare. psihopedagogice şi psihosociale. limba şi literatura română în şcoala naţională şi limba şi literatura română în şcoala alolingvă. Prima întrebare a chestionarului a fost formulată astfel: Explicaţi. Pâslaru. Valori fizice – 22 prof. la cursurile de formare continuă şi a inclus 5 grupe: profesori de istorie. Valori tehnologice – 68 prof. Valorile 155 . limbă. altoirea calităţilor pozitive persoanelor. Scopul chestionarului a fost evaluarea opiniei profesorilor vizavi de sistemul de valori educaţionale elaborat. valorile sociale – 1 persoană. este grija profesorului pentru dezvoltarea calităţilor morale.08 %). valorile morale – 1 persoană. Valori morale – 1 prof. observă m că profesorii au o înţelegere aproximativă a ceea ce înseamnă valoare educaţională şi anume stăpînirea unui sistem de achiziţii profesionale. puţin Valori tehnologice – 35 prof. valorile tehnologice – 5 persoane. utilizînd unul din calificativele următoare: foarte mult. valoarea este ceea ce este important în formarea unei personalităţi.10. mult Valori fizice – 76 prof. frumosul de urît. Valori tehnologice – 11 prof. care pot fi numite valori conţinutale. O altă întrebare a fost formulată astfel: Apreciaţi fiecare din categoriile de valori prezentate mai jos necesare de educat în şcoală. în tabel.04. Valori estetice – 41 prof. am constatat că la modul general profesorii au o înţelegere adecvată a noţiunii de valoare educaţională şi au încercat să-şi exprime viziunea lor în acest sens.94 %) din 119 de profesori). ceea ce demonstrează că ei încă nu conştientizează importanţa educaţiei fizice.10 – 30. în cuvinte proprii. au fost şi unele răspunsuri evazive.valoarea educaţională: este un sistem de achiziţii personale care îl vor face pe elev să fie Om. valorile fizice se situează pe poziţia a cincea. puţini profesori acordă. puţin: a) intelectuale d) fizice b) estetice e) tehnologice c) morale f) sociale Iată cum se prezintă. Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion de 119 profesori. Valori morale – 29 prof. au fost şi profesori care nu au răspuns deloc – 12 (10.01 %).04. în baza cărora se proiectează activitatea de formare şi dezvoltare a unei personalităţi. şi componenta Metodologie. că aceste componente sînt valori curriculare. adică să posede bagajul necesar de cunoştinţe. iar noi am încercat să evaluă m răspunsurile respective. apoi urmează valorile intelectuale – 72 de profesori (60. Majoritatea profesorilor au explicat ce înţeleg ei prin valoare educaţională. iar pe a patra – valorile estetice. Pentru a evalua a fost elaborat un chestionar.valoarea educaţională este ceea ce îl determină pe elev să deosebească binele de rău. Valori sociale – 4 prof. valorile fizice – 1 persoană. totuşi calificativul foarte mult. Valori intelectuale – 72 prof. De remarcat. Valori sociale – 50 prof. părinţi. Dacă raportăm aceste răspunsuri la definiţia dată valorii educaţionale de profesorul Vl.91 %). dar. la care profesorii au încercat să răspundă. alcătuit din 7 întrebări. Bineînţeles. Prin urmare. Valori fizice – 20 prof.valoarea educaţională înseamnă respectul elevilor pentru ţară.

Polirom. editarea mai multor ghiduri referitoare la promovarea valorilor educaţionale. dar şi în cadrul unor activităţi instructiv-educative. conferirea gradelor didactice la dirignţi. 2006. Studii Si Eseuri Pedagogice. 103 au răspuns că astăzi în şcoală se realizează mai mult latura instructivă. toate avînd un scop preponderent moral şi vizează obiective pedagogice afective. întrucît acestea conferă omului un anume statut social. . mai ales. Principiul Pozitiv Al Educaţiei. În societatea de astăzi. Pedagogie. morale. rolul familiei în formarea elevului. Iaşi: Collegium. prezenţa funcţiei de diriginte separată de cea de profesor. 3. Atunci cînd vorbim despre activitatea de dirigenţie. îl ajută să se înţeleagă mai bine cu „ceilalţi” şi determină. valorile general-umane. Paslaru.. valorile fizice au o asemenea apreciere. de a-i vedea în diverse situaţii. N. sociale etc. 2. apar mai multe întrebări: Cum este format un diriginte din perspectivă teoretică şi practică? Care este legătura dintre cele două aspecte: teoretic şi practic? Ce competenţe necesită formarea unui diriginte? În ce măsură nivelul pregătirii psihopedagogice a dirigintelui corespunde situaţiei reale? Cum poate fi perfecţionată activitatea dirigintelui? etc. acordarea unei atenţii sporite asupra conţinuturilor curriculare ce vizează etica cetăţeanului contemporan. organizarea diverselor cercuri de dansuri. Este regretabil faptul că valorile fizice se află ultimele în aprecierea profesorilor. Chişinău: Editura Combinatului Poligrafic. care sînt promovate în cadrul tuturor disciplinelor de studiu. În schimb. C.. includerea părinţilor în diverse activităţi extraşcolare şi responsabilitatea acestora pentru educaţia moral-spirituală a copiilor proprii.elaborarea reperelor axiologice pentru activitatea diriginţilor în conformitate cu cerinţele şi cu schimbările actuale în educaţie. curriculare etc. nu numai a diriginţilor. care dintre laturile educaţiei credeţi că se realizează preponderent astăzi în şcoală – instructivă sau educativă? Ce ar trebui de făcut.? Din 119 de profesori. lupta cu migraţia. formarea competenţelor şi nu doar a cunoştinţelor ştiinţifice:. Acest fapt înseamnă insuficienţa cunoaşterii aplicative a diverselor activităţi. De aceea este prezentă specializarea unor cadre didactice pentru promovarea valorilor estetice. Referinţe bibliografice Cucoş. 156 . Reieşind din cerinţele curriculumului de dirigenţie. sugerăm ca fiind necesare: . În cadrul aceluiaşi chestionar a fost inclusă o întrebare cu referire la activitatea educaţională a dirigintelui: Evidenţiaţi. în opinia Dvs.. Conţinuturile orelor de dirigenţie promovează întotdeauna o multitudine de valori: intelectuale.este necesară elaborarea unor suporturi metodice pentru activitatea diriginţilor. menţionă m că acestea pot fi formate nu numai prin intermediul disciplinelor de profil. definirea. spre specificul zonei şi al comunităţii.este necesară elaborarea din perspectivă axiologică a tematicii orelor de dirigenţie în colaborare cu diriginţii. spre „noile educaţii”etc. dar profesorii au situat pe poziţia a treia anume valorile sociale. de „formarea unor interese de cunoaştere” etc. ţinînd cont de vîrstă. în ultimă instanţă. posibilitatea dirigintelui de a dispune de timp pentru a se ocupa cu copiii. doar 24 de profesori au menţionat ca preponderent şi latura educativă.. Orice persoană are nevoie de un „bagaj informaţional de bază”. Vorbind despre valorile estetice. în cadrul educaţiei nonformale. Vl.morale pot fi formate în cadrul tuturor disciplinelor predate în învăţămîntul preuniversitar. naţionale. Chişinău: Editura Civitas. 1. introducerea unei discipline speciale ce s-ar ocupa de educaţie în general. cînd vorbim despre „noile educaţii”. precum educaţia pentru sănătate. Silistraru. stimularea diriginţilor de clasă. 2003. de aceea nu trebuie de neglijat activităţile extraşcolare.. Valori Ale Educaţiei Moderne. prin subliniere. Valorile tehnologice şi valorile fizice sînt pe ultimele poziţii în viziunea profesorilor. promovarea turismului. de „dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere”. pedagogizarea părinţilor. la nivel de stat a statutului de diriginte. dar prioritare în cadrul disciplinelor socio-umane. grila de emisie TV. În concluzie. acestea fiind deschise spre experienţa de viaţă a elevilor. şi toate acestea pot fi realizate în cadrul educaţiei intelectuale prin promovarea valorilor cognitive. idei etc. Ediţia A Ii-A Revăzută Şi Adăugită. în primul rînd. pot fi extrase mai multe sugestii privind activitatea dirigintelui: remunerarea dirigintelui conform cerinţelor ce stau în faţa lui. Cunoaştem că realizarea unor astfel de activităţi necesită timp personal şi ar trebui să se ţină cont pentru a acorda o remunerare corespunzătoare. . întrunirea elevilor în grupuri educaţionale. 2006. însă nu au exprimat o opinie în legătură cu ceea ce ar trebui de făcut. Toate tipurile de valori sînt necesar a fi promovate prin educaţie. profesorii apreciază foarte mult valorile intelectuale. Promovarea valorilor morale este necesară de a fi realizată în baza unor conţinuturi. conţinuturile orelor de dirigenţie vizează. responsabilitatea Guvernului pentru educaţia elevilor. Alături de valorile morale. 21 de profesori au subliniat doar una dintre laturi. educaţia pentru mediul ecologic. pe cea instructivă. din răspunsurile profesorilor. poziţia socială a omului în societate. Toate aceste valori pot fi promovate.

În momentul în care se constată că este în interesul copilului să fie separat de părinţi. nu poate fi lăsat în acest mediu. APP). 20 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (1989): · Orice copil care este. nu mai mult de trei copii. Familia a fost. Dicţionar De Pedagogie. 5 al aceluiaşi document.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă. Likewise. Pentru a preveni instituţionalizarea copiilor şi a asigura respectarea dreptului copilului în familie au fost create şi dezvoltate diverse servicii sociale.rudele familiei. Organizarea şi funcţionarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă în R. Altfel spus „familia este un adevărat laborator de formare a personalităţii”. doctor în sociologie. creşterea şi educarea temporară a copilului. lipsit de mediul său familial sau care. Semnificaţia internaţională a acestui serviciu este prezentată în art. În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi. 1361 din 07. înainte de a apela la alte forme alternative. 4 din Declaraţia privind principiile sociale şi legale (1986) se menţionează: „Cînd propriii părinţi nu pot avea grijă de copil sau o fac în mod necorespunzător. trebuie luată în consideraţie posibilitatea ca rudele părinţilor sau o altă familie să ia în îngrijire copilul prin plasament”.12. temporar sau definitiv. reintegration and monitoring the processes. “kafala” din legea islamică. culturală şi lingvistică. în propriul său interes. în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică/instituirii tutelei/ curatelei. încredinţare într-o instituţie corespunzătoare pentru copii. Prin caracterul său stabil şi coerent. forma de plasament familial. · astfel de ocrotire alternativă poate să aibă. conferenţiar universitar Abstract. care şi-a dovedit eficienţa. 1479 din 25.4. nu la părinţi. Această prevedere face trimitere la familie. statul trebuie mai întîi de toate să încerce să încredinţeze copilul unei persoane din familia extinsă. are dreptul la protecţie şi la ajutor din partea statului. APP este definită drept un serviciu social. dacă e cazul. Asistentul parental profesionist este persoana care asigură la domiciliul său îngrijirea. familia este mediul educogen primar. IMPORTANŢA ASISTENŢEI PARENTALE PROFESIONISTE Marcela Dilion. adopţie sau. religioasă. · Statele-părţi vor prevedea pentru acest copil o ocrotire alternativă în conformitate cu legislaţia naţională. încît se egalează cu acţiunea celorlalte grupuri sociale luate împreună. ceea ce constituie o diferenţă importantă. iar pentru asigurarea calităţii funcţionării serviciului în cauză a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. este asistenţa parentală profesionistă (APP). S. aşa cum este definită aceasta în art. there also are elucidated some aspects of it’s evolution. Cristea. the author refers to the role of the social worker in preparing children for the their placement. excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor. de exemplu. Scopul serviciului de asistenţă parentală profesionistă constă în asigurarea protecţiei temporare a copilului aflat în dificultate. Unul din serviciile substitutive de tip familial. deoarece ea influenţează şi modelează personalitatea. În art. socializarea în comunitate şi reintegrarea acestuia în familia biologică/sau în alte forme şi servicii de îngrijire de tip familial. cu valenţe formative esenţiale pentru dezvoltarea normală a copilului. în baza delimitării drepturilor şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului şi intereselor lui legale între secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru protecţia copiilor din municipiul Chişinău şi asistentul parental profesionist. în primul rînd . adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial. 2002. care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist. benefits and attributes of foster care regarding education and raising children in the approach if their social integration.12. în acelaşi timp. Moldova este reglementat de Hotărîrea Guvernului Nr.o altă familie prin plasament (cum ar fi. între altele. în al doilea .. Chişinău: Grupul Editorial Litera Educational. este şi va fi comunitatea umană cea mai importantă. În alegerea uneia din aceste soluţii este necesar să se ţină seama de necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului. precum şi de originea sa etnică. Prin aceasta se stabileşte o ierarhie a opţiunilor.2008 privind aprobarea 157 . In the article „The development of child’s personality within of the foster care service” the specialty of the foster care system in the Republic of Moldova is reflected. Cercetătorii în domeniul psihosociologiei familiei susţin că acţiunea familiei asupra copilului e atît de mare.

plasamentul este o încercare de a crea un mediu mai pozitiv atît pentru copil. copilul trebuie să fie ajutat de către asistentul social să-şi înţeleagă propria biografie. 924 din 31. 158 . Asistenţii parentali profesionişti oferă îngrijire temporară. În scopul implementării noilor forme de protecţie a copiilor ce se află în situaţii de risc şi sînt lipsiţi de mediul familial. asistentul social trebuie să se focuseze pe trei dimensiuni majore. Pe copii îi preocupă un şir de întrebări – întrebări legate de naştere. care se află temporar sau permanent într-una dintre următoarele situaţii: · sînt privaţi temporar sau permanent de mediul său familial. iar în anul 2010 acest proiect s-a extins încă în 9 raioane ale republicii. deseori. pregătirea asistentului parental pentru a le dezvolta abilităţi de părinte îl deţine asistentul social. alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. copiii plasaţi pentru serviciile planificate care vor sprijini realizarea planului de viaţă stabilit pentru copii. · are între 14 şi 18 ani şi i-a fost aplicată pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau a fost eliberat de răspundere penală. cît şi pentru reabilitarea familiei. a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabil de îngrijire. De fapt. Un rol deosebit de important la pregătirea copilului pentru plasament. în scopul de a oferi părinţilor copilului cu necesităţi speciale timp pentru odihnă şi de a permite menţinerea copilului în familie. Acest serviciu a fost dezvoltat ulterior cu suportul ONG Every Child şi în raioanele Cahul. copiii care au petrecut un timp considerabil în instituţiile rezidenţiale. În acest sens. precum şi în munca socială cu familia biologică/extinsă a copilului pentru a rezolva problemele care au dus la plasament şi inclusiv. prin decizia autorităţii tutelare. care implică următoarele tipuri: alocaţia unică la plasament. de abandon sau neglijenţă. · nu au împlinit vîrsta de 14 ani şi au comis o încălcare a legii penale. · sînt sau pot deveni victima unei forme de violenţă. a decis susţinerea proiectului . Conform acestor documente deosebim următoarele forme de plasament: 1) plasament de urgenţă . Principiul fundamental care trebuie respectat în cazul plasamentului copilului în familia asistentului parental profesionist constă în preocuparea prioritară a asistentului social de a proteja copilul de orice formă de abuz sau neglijenţă şi de a asigura securitatea şi bunăstarea necesară dezvoltării normale.2009 au fost aprobate alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă. Republica Moldova cunoaşte cîteva experienţe reuşite privind implementarea asistenţei parentale profesioniste.Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă. · necesităţile speciale nu le pot fi asigurate de către familia biologică. părinţi şi alţi membri ai familiei. însă nu trebuie să depăşească o lună. Orhei.plasament planificat al copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de pînă la o săptămînă. implementează în 12 raioane ale republicii proiectul „Dezvoltarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă la nivel naţional”.plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pînă la data atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani. de rele tratamente sau de exploatare în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinţi. în locuinţele lor. în mod regulat. Termenul de 72 de ore poate fi extins pentru perioada de evaluare. Cunoscînd nevoile copilului. precum şi a sistemului de prevenire a instituţionalizării copilului. sînt îşi amintesc confuz în ceea ce priveşte trecutul lor. 4) plasament provizoriu .12. de motivele pentru care au ajuns în instituţie etc. Conform Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă beneficiari ai serviciului de APP sînt copii în situaţie de risc. în anul 2000 (Hotărîrea 18/21 din 07. în parteneriat cu Ministerul Muncii. dar nu poartă răspundere din punct de vedere juridic. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. ocrotesc şi sprijină fizic şi emoţional. obiectivul căruia constă în consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea serviciului vizat. fără avizul Comisiei pentru protecţia copilului în dificultate. 3) plasament de lungă durată . ONG Every Child. alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului.plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pe o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni. În primul rînd. 2) plasament de scurtă durată .09. Primăria Municipiului Chişinău.plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de 72 de ore. produse igienico-sanitare şi alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani.pilot de asistenţă maternală profesionistă. Actualmente. în Republica Moldova sînt 87 asistenţi parentali profesionişti care îngrijesc 103 copii. Ungheni şi Soroca.2000). Protecţiei Sociale şi Familiei.

159 . Să asigure educaţia copilului. 3. educare şi socializare a copilului plasat sau încredinţat. Chiar din momentul primirii atestatului de asistent parental profesionist acesta trebuie să înţeleagă că fiecare copil pe care îl va avea în îngrijire aparţine unei alte familii. Contactele pot fi frecvente.Activităţi. în prezenţa reprezentanţilor serviciului public specializat. ceea ce presupune: . care să se ocupe în mod corespunzător de un copil în dificultate: este necesară o pregătire adecvată. copilul primit în plasament nu devine din punct de vedere juridic membru al familiei de primire. nu ne putem aştepta de la copii să dezvolte relaţii cu noii părinţi dacă sînt plasaţi în familii fără a înţelege motivul pentru care au fost plasaţi într-o familie şi de ce nu pot trăi împreună cu părinţii lor biologici. familia biologică. chiar zilnice în unele cazuri. 3) copilul trăieşte într-un mediu care-l poate pregăti pentru viaţa de adult. . să respecte noţiunea de familie.Drepturi şi îndatoriri contractuale. Deşi există dificultăţi privind reintegrarea familială a copiilor din cadrul asistenţei parentale profesioniste. asistentul parental trebuie să respecte trei principii: 1.În al doilea rînd. De asemenea. În concluzie menţionă m următoarele observaţii generale: · Departe de a fi o profesie simplă. şcoală. tradiţiile. · Nu este suficientă calitatea de părinte bun şi iubitor pentru a fi un bun asistent parental. chiar dacă are o experienţă personală dureroasă în acest sens. Prioritatea îngrijirii prin plasament poate fi cerută de părinţi. aflate în imposibilitatea de a-l ocroti. Să ocrotească copilul. Pe durata plasamentului. care ar putea fi distorsionate şi care pot influenţa comportamentul actual şi abilitatea de a accepta relaţii noi. părinţii copilului îşi menţin drepturile şi obligaţiile faţă de copil. în comparaţie cu sistemul de îngrijire rezidenţial: 1) copilul trăieşte într-un mediu familial şi se socializează într-o familie. se bucură de o atenţie deosebită din partea familiei asistentului parental. să corespondeze cu acesta şi să-l viziteze cu acordul persoanei la care a fost plasat. În al treilea rînd. cei ce stabilesc aceste contacte care pot avea o influenţă importantă asupra obiceiurilor vieţii de familie. . 2.Formare şi perfecţionare. Asistentul parental şi membrii familiei sale vor evite orice comentariu negativ în legătură cu familia naturală a copilului în prezenţa acestuia: copilul trebuie stimulat să-şi iubească şi să-şi înţeleagă părinţii. Asistentul parental desfăşoară o activitate similară cu a mamei în cadrul familiei. asigurîndu-i un loc în că minul său şi egalitate în drepturi cu ceilalţi copii din familie şi creîndu-i condiţii corespunzătoare de dezvoltare fizică şi psihică. iar reintegrarea în familia biologică se poate realiza mai uşor dacă relaţiile cu aceasta sînt menţinute şi dacă plasamentul în asistenţa parentală nu este privit ca o finalitate sau ca un scop în sine.Relaţii profesionale stabilite (un parteneriat cu alte categorii de profesionişti). atribuţii şi competenţe definite. ci continuă să aparţină familiei de origine. Asistenţii parentali sînt. APP are un profil profesionist destul de complex. Aceasta implică intervenţia asistentului social în oferirea suportului psiho-emoţional. 4) familia asistentului parental profesionist îi facilitează copilului integrarea în comunitate şi îi oferă sprijin pentru adaptarea şi integrarea sa şcolară. 2) copilul are şanse să-şi dezvolte potenţialul. Eventualele comentarii pot provoca o mare suferinţă copilului şi pot produce dificultăţi în procesul de integrare în mediul şcolar sau comunitar. pot veni în vizită împreună cu părinţii mai multe rude. băilor sau orelor de odihnă. în mod obişnuit. . respectîndu-i trecutul şi personalitatea. beneficiază de o dezvoltare afectivă echilibrată. copiii pot păstra sentimente despre separările din trecut sau despre experienţele dureroase. Spre deosebire de copilul adoptat. pentru o abordare profesionistă a funcţiilor de îngrijire. din diferite motive. care trebuie înţeles atît de cel care doreşte să devină asistent parental. Pentru a fi semnificative şi eficiente. În relaţia cu copilul.O deontologie specifică. Să favorizeze integrarea copilului în cartier. dacă nu este în detrimentul copilului. au dreptul să menţină un contact permanent şi nemijlocit cu copilul. aceste contacte au tendinţa să se petreacă în perioadele cele mai încărcate din viaţa zilnică: în timpul meselor. . cît şi de specialiştii din serviciul public sau privat care îl angajează. de unul dintre ei sau de o rudă a copilului pînă la gradul IV de rudenie inclusiv. dar care poartă un cu caracter profesionist. comunitate. politicile din domeniul protecţiei copilului promovează acest serviciu ca avînd o serie de avantaje.

2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă.P. abordarea integrativă a conţinuturilor se poate realiza la nivel teoretic. fiind practic într-un permanent proces de autoformare. Creangă”. Hotărîrea Guvernului nr. Dilion M. punîndu-se accentul pe efortul individual sau colectiv pentru propria formare.2008 “Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă”. permite demonstrarea complexităţii obiectului. UNICEF. 5. îşi manifestă propria individualitate. 1998. Integrarea. Or. instrumental. mental. În acest context. pe receptarea de informaţii şi pe reacţiile la acestea. înţelegere.S. Chişinău: EveryChild. Copilăria şi construcţia parentalităţii. ci e bine să conştientizeze propriul aport la un proiect complex de ocrotire a copilului aflat în dificultate. Grigoraş S. informatică. implică ambele abordări. În ultimul timp se acordă o atenţie deosebită fenomenului integrării. independenţei. învăţămîntul modern dobîndeşte o importanţă tot mai mare în organizarea educaţiei şi instruirii în baza conţinuturilor integrate care situează elevul în prim plan. În viziunea lui I. Cristea. pe cultura acumulată (în sens sociologic). La aceasta se ajunge prin stabilirea conştientă a legăturilor între idei [3]. Cunoaşterea.12. psihologul etc. Spînu M. mai ales.· În afara programului propriu-zis de pregătire. 3. dar şi a specificităţii. măsurabil. asistentul parental trebuie să beneficieze de consiliere de specialitate din partea profesioniştilor (asistentul social. Referinţe bibliografice Cojocaru D. Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţiei copilului. această abordare o regăsim şi la 160 . 2008. Chişinău. U. 1479 din 25. 2001. În primul rînd. accentul cade pe comportament şi pe factorii externi. Narly. corelată a problemelor fundamentale. DFID. pentru o explicare unitară. În al doilea caz. Integrarea. a realizării educaţiei. Nicola. Iaşi: Polirom. Chişinău Abstract. Elevii posedă cunoştinţe mai variate. în viziunea lui C. 2003.) [1]. categorizare.). Asistenţa maternală în România. în plan teoretic şi aplicativ [5]. pentru a concretiza un comportament ca produs observabil.12. 2. conferenţiar universitar. Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea demonstrează aici raportarea la o esenţă metodologică unică. dar şi modificărilor profunde ale societăţii: desimbolizarea. lăsînd în umbră ceea ce se petrece la nivel intern. Cadrele didactice de astăzi şi de mîine trebuie să răspundă solicitărilor unei noi generaţii de elevi. care trebuie astfel consolidate încît să alcătuiască o unitate. atitudinilor şi acumulării cunoştinţelor complexe. prin explicitarea ei psihologică. Chişinău. rezolvarea de probleme etc. din perspectiva educaţiei pentru viitor. efectuarea de raţionamente. 1361 din 07. dar şi afirmarea unui pluralism operaţional. susţine S. susţine I. atenţia se concentrează pe procesele interne de cunoaştere (reprezentare. doctor. conceptualizare. care îi permite să depăşească eventualele situaţii mai dificile cu care se va confrunta. se relevă pe măsură ce elevul însuşeşte şi diverse cunoştinţ e cunoştinţe. În cadrul învăţămîntului formativ se oferă posibilitatea integrării informaţiilor din mai multe domenii în vederea formării competenţelor.. Metoda integrativă. 4. schimbarea de valori. dar şi ca proces mental de relaţionare între mecanismele acestuia şi mediul real înconjurător. presiunea cerinţelor sociale etc. trebuie abordată şi ca produs al activităţii cognitive. Neacşu. FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN INTEGRAREA CONŢINUTURILOR Nina Garştea. educaţia a avut-o în vedere pînă nu demult pe prima dintre ele. · Asistentul parental nu trebuie să se simtă numai controlat şi coordonat de către profesioniştii respectivi. Ghid de aplicare practică a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Ca etape. însă. cercetările pluri. 6. fiind atraşi de tot ce este nou. Asistenţa Parentală Profesionistă. Deci. „I. a metodologiei. logică la nivel integrat. This article treats the pupils’ personality formation through the integration of content which achieves a juction with educational objectives and the pupils interest and availability in the learning process. Hotărîrea Guvernului Nr. 1. la nivel integrat.şi interdisciplinare permit acum o clarificare şi o aplicare adecvată şi a celeilalte etape a cunoaşterii – cea cognitivă propriuzisă. mijloace moderne de comunicare.

. Toate vor contribui la facilitarea socializării elevilor în viaţa de toate zilele şi cea de perspectivă. Pe măsură ce vocaţia se precizează şi interesul predominant se manifestă într-o ierarhie a intereselor. 1. integrarea oferă prilejul ca munca elevului să se desfăşoare cu interes. chiar în prelucrarea acelor materii de învăţămînt care prin ele însele nu l-ar interesa. 1990. DEZVOLTARE A PERSONALITĂŢII INTEGRALE ÎN CADRUL EDUCAŢIEI MUZICALE Marina Morari. comunicarea între discipline [4]. An integral man is a unique personal significance. dacă nu au fost greşit concepute. ce idei vor fi lăsate mai în umbră şi care altele vor fi cu deosebire accentuate. Centrarea conţinuturilor pe codurile de referinţă şi cele de interpretare (concepte. În ansamblul componentelor procesului de învăţămînt. cît şi al celor extracurriculare. Managementul organizaţiei şcolare. 1996.) se stabilesc în funcţie de particularităţile conţinuturilor vehiculate. organizarea integrată a conţinuturilor în abordarea curriculară a învăţămîntului. music performance. aplicabilitate şi eficienţă. 5. cît şi a învăţătorilor. pentru a reliefa valenţele formative. Cucoş [2]. Cucoş C. Neacşu I. Bucureşti: E. 2001. Ea dă posibilitate de manifestare a zelului sporit. Depinde. Toate celelalte componente ale procesului de învăţămînt (metode. integrarea conţinuturilor mai înseamnă şi satisfacerea trebuinţei de ocupaţie enciclopedică.. Aceasta poate contribui la educaţia şi deci la structurarea unitară a vieţii emoţionale şi volitive.P. ci numai în raport cu conţinuturile ce sînt vehiculate în activitatea de instruire şi învăţare. Există o relaţie între integrare şi concentrare.P. artistic creation. Bălţi Abstract. Integrarea conţinuturilor permite învăţătorului să corecteze anumite defecte pe care le poate prezenta atît programa. teorii) asigură acestora perenitate şi consistenţă.A. cît şi principiul care îi stă la bază. în ce direcţie se va desfăşura cu precădere integrarea. R. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. mijloace. a situaţiilor de instruire se realizează în funcţie de conţinuturile învăţării integrate.D. Pedagogie generală. idee sugerată de I. Pentru elevii şcolii primare. Referinţe bibliografice Cristea S. 1996. conţinutul integrat ocupă o poziţie centrală. Bucureşti: Editura Militară. Oricît de oportun ar fi structurat un conţinut. la educaţia personalităţii în ansamblu. de tactul şi competenţa învăţătorului.D. Universitatea de Stat “Alecu Russo”. 2002..P. Găsirea unui echilibru între cele două componente este o sarcină atît a factorilor de decizie. 3. Obiectivele educaţionale nu se pot determina în mod abstract. reflections. Putem conchide că integrarea conţinuturilor realizează o joncţiune a obiectivelor educaţionale şi a intereselor şi disponibilităţilor elevilor în învăţare.. doctor în pedagogie. 4. Neacşu [4].D. conferenţiar universitar. Nicola I. Fixarea în conţinuturi a unor elemente conjucturale le asigură un caracter adecvat. în mare parte. dar care dobîndesc o importanţă pentru el prin raportul lor faţă de obiectul cu interes predominant. The development of the integral personality within the pupils’ musical education is realized in the following shapes initiating into music: audition. strategii etc. integrarea în sistem a elementelor procesului de învăţămînt în proiectarea activităţilor. 161 . susţine C. 2. dar cu tendinţa schimbării frecvente de obiect. R. Bucureşti: E.A. Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom. Bucureşti: E. ca paradigme: o unitate între formele. deoarece formarea (modificările care se produc la nivelul personalităţii elevului) se bazează pe informare.. evidenţiat în programă. pe calitatea informaţiilor şi pe modalităţile participative de achiziţionare a acestora de către elevi. dimensiunile sau factorii educaţiei pentru „formarea integrală şi armonioasă a individualităţii” (idealul educaţiei). Prin concentrare înţelegem tendinţa dominantă potrivit căreia toate materiile de învăţămînt sînt structurate într-un armonic. Narly C. O personalitate armonios dezvoltată poate fi formată în cadrul activităţilor curriculare integrate. acesta va înregistra întotdeauna un decalaj între ceea ce este nou şi ceea ce se oferă realmente elevilor. Tratat de pedagogie şcolară. metodologii.nivelul unor probleme specifice:. Proiectarea întregului demers didactic.

Ne poate încînta prin talent sau tehnică. precum şi în multiplele definiţii date artei muzicale. Descriptograma personalităţii integrale. Această deprindere. 3 – arta muzicală provoacă atracţie estetică. lumea naturală sau cea a gîndurilor şi acţiunilor oamenilor. entuziaşti sau furioşi. Schönberg A. Ea poate ocoli filtrele logice şi analitice ale minţii pentru a stabili contact direct cu sentimentele şi cu pasiunile profunde din adîncul memoriei şi imaginaţiei.The defining components forming the personality traits. pasiunea (activităţile care te stimulează. p. nevoia (care include ceea ce meriţi cu prisosinţă de la cei care te recompensează) şi conştiinţa (acea voce interioară care îţi şopteşte ce este corect să faci în viaţă şi te convinge să faci lucrul respectiv)” [ 2. the musical feeling. Cum aceste principii lucrează în contextul procesului didactic al disciplinei Educaţie muzicală? Cum se raportează cunoştinţele. demonstrează intervenţia atît a inimii. the musical intelligence. prin capacitatea de a reprezenta o contribuţie reală în sfera culturii în care ia fiinţă şi din care se răspîndeşte în lume. attitudes. după Covey. which will allow developing an integral personality through the musical education are: musical sensitiveness. 4 – arta oferă o ierarhizare a valorilor psihologice. inteligenţe şi atribute respective [Idem]: Persoana integrală CORP MINTE INIMĂ SPIRIT Nevoi A trăi A învăţa A iubi A lăsa o moştenire Inteligenţe Inteligenţa fizică (PQ) Inteligenţa mentală (IQ) Inteligenţa emoţională (EQ) Inteligenţa spirituală (SQ) Atribute Disciplină Viziune Pasiune Conştiinţă Semnificaţia esenţială a acestei descriptograme este ascunsă în faptul. 2 – arta ne poate atrage prin capacitatea de a oglindi realitatea. Valorificarea alternativă sau concomitentă a acestora poate asigura formarea personalităţii integrale. p. care asigură unitatea dinamică a personalităţii elevului sînt numite corpul. Covey: a fi om integral înseamnă să fii caracterizat prin viziune. Om integral este semnificaţie personală unică. muzica acţionează asupra vieţii psihice a oamenilor. că persoana integrală. Marile opere de artă muzicală întrunesc toate aceste forme de atracţie. Însă scopul muzicii nu poate fi redus doar la exprimarea stărilor de sentiment. Actualmente. pasiune. the necessity for spiritual communication and feeling of the soundartistic message. Există două opinii absolut contrare: 162 . sau ne poate mişca într-un mod care nu poate fi explicat. afirmă. Centralizing the musical activities on spirit and emotions insures the dinamic unity of the pupil’s personality. Muzica ne poate amuza sau înfricoşa. că „Tot ceea ce este de o supremă valoare în artă. ambiţionează. După Carmen Cozma [3]. inimă. prin care se percepe frumosul din arta muzicală. care defineşte codul sufletesc al fiecărui individ izvorăşte din intersecţia a patru elemente: talentul. p. consecvenţă stilistică.attitudes. In the chain knowledge . Formula de mai sus figurează în trei sferturi din cele treizeci de formule adunate de muzicograful Théodule Ribot [8]. motivează şi inspiră). ne poate comunica ceva. 8]. ne poate inspira sau ne poate face să acţionă m. 85]. putere emoţională şi grad de perfecţiune. perception of music. valoarea frumosului muzical se exprimă prin autencitate. unele din ele fiind mai accentuate. Toate aceste efecte ar putea fi rezumate în patru forme de atracţie pentru muzică [6. Puterea muzicii de a induce reacţii emoţionale este evocată în creaţia poeţilor. mintea. tratatele filosofilor. pasiunea. Una din aceste definiţii revine în mod constant: „Muzica este arta de a exprima sentimentele şi pasiunile cu ajutorul sunetelor”. Aceste atracţii pot fi prezente chiar şi în arta mai puţin valoroasă. care ar permite evoluţia elevului de la reuşită personală spre o personalitate integrală. morale şi spirituale. minte. motivation. disciplină şi conştiinţă. în rezultatul procesului educaţional. nevoia şi conştiinţa: „Vocea unică personală se află în punctul care uneşte talentul (darurile şi punctele forte cu care te-a hărăzit natura).]: 1 – în sensul ei cel mai general – arta poate fi o formă de divertisment. inima şi spiritul. una din cele mai apreciate tălmăciri ale omului integral aparţine sociologului Stephen R. trebuie să fie centrată pe spirit şi nu pe celelalte elemente: corp. include următoarele nevoi. Un imperativ al pedagogiei moderne a devenit căutarea strategiilor. ne poate face fericiţi sau trişti.aptitudes . aptitudinile şi atitudinile în realizarea demersului lecţiei? Care activităţi muzical-didactice asigură dezvoltarea unei personalităţi integrale? Considerată ca una din formele specifice: ale conştiinţei sociale. Ca elemente. cît şi a intelectului” [7. the attitudes are those to provoke the will to know and research the musical art.

forme şi genuri. ci poate influenţa trăirile. ascultare-cunoaştere. liedurilor. Muzica este creată de compozitor. care continuă opera compozitorului şi a interpretului. În mod obişnuit însă acest rol a fost asociat cu religia.un lucru foarte bun de alt fel. pentru a încuraja aderenţa indivizilor la o anumită ideologie politică sau de a încuraja la război. Ascultătorul este destinaţia ei finală. Vîgotsky. Cadrul didactic este într-un fel obligat să ofere elevilor posibilitatea de a trăi mesajul creaţiilor muzicale din diferite epoci. I. p. Activitatea muzicală a omului poate să se manifeste în trei ipostaze: creaţie. În formele sonore şi precise rezidă sensul spiritual al compoziţiei şi nu în vaga expresie de ansamblu a unui sentiment abstract. societăţii. pe lîngă muzică populară cunoaşte şi cîntă muzică religioasă. politică. prin care se fortifică valorile spirituale personale (idealurile. de diferite stiluri. esteticieni (H. tot ce epoca îmi oferă remarcabil. muzica stîrneşte o agitaţie interioară. R. de divertisment) etc. Atitudinea pentru artă. O teză contrară a fost susţinută de mai mulţi autori: F. află la ce nivel s-a ridicat muzica în sufletul lui” [7. H. în acest context. F. Hegel. iar aceasta îşi află manifestarea în afară sub formă de muzică. Dacă acelaşi om. arta muzicii este mijloc al formării personalităţii elevului. F. Schelling. Prin mesajul său – arta muzicală. receptare. naturii) a contribuit la cunoaşterea şi transformarea omului şi a lumii înconjurătoare. cunoscător de obiceiuri şi tradiţii populare.este foarte sensibil. ci va exprima gradul de percepere a vieţii înseşi. Viaţa este sursa artei muzicale. ritmuri originale. Muzica răspunde unei necesităţi universale. de circumstanţele particulare care îl caracterizează. apoi ne vom convinge. trăieşte în spiritul înţelepciunii populare . creaţiile muzicale reprezintă înţelegerea filosofică a lumii şi existenţei. iubitor de viaţă. nu se va limita doar la aprecieri estetice asupra unor creaţii muzicale. modulaţii savante. literatură. ascultare-cercetare. Conţinutul artistic al unei creaţii muzicale se constituie din trei componente: ideatic. Partea esenţială a tezei se rezumă la faptul că singurul conţinut al muzicii este sunetul. ea nu dispune de o materie în sensul subiectului de tratat. nu numai exprimă. „În muzică nu vorbesc decît sunetele”. istoria societăţii umane. romanţelor.nu putem afirma că este mai bun decît acela care iubeşte doar muzica populară. că omul care consumă doar muzică populară (spre exemplu) . afectiv şi concret obiectual. a fragmentelor accesibile din lucrări vocal-corale şi vocal-simfonice ample (cantată. oratoriu. la lecţia de educaţie muzicală profesorul trebuie să selecteze repertoriul muzical astfel. dar cursul vieţii şi-l întregeşte ajungînd la ascultător. fără contururi nete şi a cărui lege este armonia. 8]. În opinia lor. p. În timpurile moderne acest rol a fost folosit tot mai mult în scopuri politice. Chopin spunea: „Nu cunosc nimic mai detestabil în lumea aceasta decît muzica lipsită de subtextul ideilor” [7. trebuie să exprim în formă muzicală” [7. Dacă ne vom permite să dezvăluim acest gînd. Helmholtz. cu o sensibilitate. cultura naţională/universală) § Competenţa de interpretare vocal-corală a cîntecelor. Herbart. combinaţii sonore. filozofi. Din totdeauna şi pretutindeni în lume. El este a treia persoană. Mesajul sonor cu nenumăratele-i nuanţe ale înălţimii. popular. În acest sens. independent de cauzele care îl explică. care stăpîni pe teorie. 9]. gîndurile şi faptele oamenilor. Kant. Astfel. A. G. cîntată de interpret. Berlioz îi scotea din rîndul muzicienilor pe „cei care nu simt. Rousseau). cealaltă afirmă prezenţa trăirii emoţionale în actul muzical. ea însoţeşte viaţa oamenilor. B.-J. fără limite precise. încît fiece întîlnire cu muzica să contribuie la formarea unor atitudini pentru artă. abilitate în desfăşurare. compun o aparenţă de muzică” [7. Pentru a transforma muzica în mijloc de înălţare spirituală. este un arabesc care se animă printr-o autogenie continuă. J. Anume conţinutului afectiv îi revine locul primordial în exprimarea indirectă a ideilor abstracte şi a problemelor cu caracter generalizat. În funcţie de cele patru forme principale de iniţiere în muzică. uneori intense. are interes şi studiază muzica clasică etc. adică ştiinţa abstractă a combinării sunetelor între ele. remarcă Ion Gagim [4]. ea nu cuprinde nimic altceva decît forme sonore în mişcare. Wagner compara imperiul sunetelor cu un imens ocean care se întinde la infinit. în opoziţie cu sentimentul. 163 . Compozitorul Robert Schumann spunea: „Mă simt afectat de tot ceea ce se numeşte în lume: oameni. muzica nu este decît o arhitectură de sunete. trebuie de urmat anumite principii de ascultare-căutare. fiind participantul ei activ.). 9]. sentimentul însuşi. Capacitatea muzicii de reflectare şi oglindire a vieţii (omului. credinţa etc. Lotzer. Schopenhauer. Anume din aceste considerente. necesităţile. Vische etc. Potrivit unora. Rubinştein. interpretare. Asafiev etc.) şi chiar de unii muzicieni (J. gusturile. L. p. au fost elaborate standardele de competenţă la disciplina educaţie muzicală: § Competenţa de audiţie-receptare a muzicii ca imagine artistică a vieţii (imaginea naturii. el este al treilea creator al lucrării. ea este muzica însăşi”. 8].. emoţiile şi sentimentele umane. Vorba lui Emil Cioran: “Dacă vrei să cunoşti un om. S. trezeşte în auditor stări emoţionale variate. este adevăratul subiect. H. adevăratul fond al muzicii. ariilor. operă etc. şi de majoritatea muzicienilor. academic. p.). „Forma pură. baladelor. de a înălţa şi de a inspira. Ultimul rol acordat artei în societate este de a modela. . paliere (muzică religioasă. spiritualitate şi cultură mai bogată. Prima teză a fost susţinută de savanţi. dar totuşi este un alt om.una neagă. care încheie actul de comunicare muzicală. timbrului sau intensităţii este expresia adecvată şi naturală a nenumăratelor nuanţe pe care le poate îmbrăca emoţia pură.

o lecţie de educaţie muzicală trebuie să se bazeze pe următoarele forme de iniţiere în muzică: interpretare. 1. eliberată de gînduri subiective 6. gîndeşte mai bine la ordinea şi comuniunea de care are nevoie. necesitatea de comunicare spirituală şi trăire a mesajului sonor-artistic. 128]. autoexprimare emoţională prin muzică etc. Reacţia pur emoţională 2. experienţa muzicală şi competenţa muzicală reprezintă componentele definitorii pentru formarea trăsăturilor de personalitate. care vor permite dezvoltarea unei personalităţi integrale prin intermediul educaţiei muzicale. prin subiectul ce se raportează la ea: omul. Mesajul muzicii este un mijloc de formare a personalităţii şi nu doar scop în sine. Enumeră m aceste trăsături şi elementele din care se constituie: § Sensibilitate muzicală: simţul ritmului. sentimentul muzical. Percepţia muzicii ca lume în sine 7. gusturile.§ Competenţa de creaţie în cadrul formelor de iniţiere muzicală § Competenţa de analiză-caracterizare a muzicii în baza criteriilor de apreciere artistică şi valorică. p. accesul la esenţa muzicii este înlesnit prin convergenţa trăirii şi înţelegerii. Bucureşti: Humanitas. se poate lumina în căutarea şi desluşirea principiului ordonator al vieţii sale. omul dobîndeşte o concepţie mai clară. Percepţia imaginativă. gîndire muzicală. creaţie şi reflecţie (gîndire muzicală).atitudini. § Atitudini: conştiinţă muzicală. Bălan consemnează şapte trepte în procesul de cunoaştere a unei creaţii muzicale: 1. 164 . Sensibilizat la armonia sunetelor muzicale. audiţie. principalul mijloc de investigaţie trebuie să fie ascultarea analitică. Muzica nu poate exista în afara percepţiei. conştiinţa muzicală etc. Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii. la perceperea imaginii muzicale. 130]. ci un obiect de investigaţie” [1. § Sentimentul muzical: gust muzical. Muzica ne deşteaptă emoţii puternice. inteligenţa muzicală. Referinţe bibliografice Bălan G. Pe lîngă pasiunea pentru muzică. desfătării şi cugetului. reacţie emotivă la muzică. capacitatea de a o audia. În formarea unei culturi muzicale este necesară acumularea experienţei de receptare a muzicii. Astfel. a unei educaţii în receptarea / interpretarea muzicii. Potrivit conceptului de cultură muzicală [5]. Muzica nu este doar „un prilej de desfătare. Prin urmare. ea invită şi predispune la meditaţie şi la surprinderea directă a înţelesului. apreciem că doar la treapta a patra ascultarea muzicii devine act veritabil de cunoaştere. aprecierile. alcătuită din reprezentări mintale 3. În lanţul cunoştinţe . este prezentă în toate momentele actului muzicii. § Perceperea muzicii: auzirea/ascultarea. Muzicologul şi filosoful G. comportamente etc. § Motivaţia: trebuinţe. modului etc. Gîndirea pur muzicală: contemplarea muzicii în realitatea ei obiectivă 5. 2. Emoţiile provocate de creaţia artistică pot servi drept unul din indicele de cunoaştere a fenomenului artistic. intensităţii. valorizări. cînd muzica este percepută ca fiind desprinsă de impactul ei emoţional şi intelectual [Ibidem. atitudinile pentru viaţă. Efectul muzicii asupra gîndirii: meditaţii inspirate de stările sufleteşti 4. idei. Anume prin reflecţii elevul îşi va exprima/forma viziunea. Trăirea emoţiei reprezintă exigenţa unei educaţii muzicale. interpreta. Treapta existenţială: ascultarea muzicii ca necesitate vitală [Ibidem. melosului. § Inteligenţa muzicală : asociaţie muzicală liberă. p. „Muzica este deschidere a lumii întrebării şi a întrebătorului. intenţii. Prin gradul de asimilare al artei muzicale poate fi apreciat nivelul de cultură muzicală al unei persoane. sentimente. Astfel. evaluări. atitudinile sînt acelea care provoacă dorinţa nesecată pentru cunoaşterea şi cercetarea artei muzicale. 130]. analiză muzicală. concepte/convingeri despre muzică. care se întregeşte prin reflecţii. Covey S. orice activitate muzicală ne dezvoltă simţul muzical. Încercînd să decupăm şi să re-aranjăm elementele mai importante din tezele de mai sus. sensibilului şi mentalului. 18]. interese.R.aptitudini . simţi. p. cultura muzicală presupune neapărat şi un sistem de cunoştinţe: cunoştinţe care contribuie la formarea unei viziuni integre despre arta muzicală şi cunoştinţe care ajută la cercetarea muzicii. p. Însă din acestea nu rezultă că scopul artei se reduce la o simplă excitaţie emoţională. Bucureşti: Editura ALLFA. trăirea spirituală. 1998. Filozofia inerentă muzicii. Orice formă de comunicare cu muzica. 2005. disciplinîndu-şi spiritul. Cum să ascultăm muzica. aprecieri. Arta muzicală este un complex proces de conştiinţă ce adună emoţii. impresii. poate deveni conştient de măreţia de care el este în stare” [3.

3 165 . comunicarea audio-video. maltratează. consumeristă. care au aspiraţii. 25 – 28. abdică zilnic de la momentele de reflecţie. geniul rebel. de reclame. Bălţi: Presa Universitară Bălţeană. Bucureşti: Editura IRI. România Abstract. Logica sentimentelor. Pe lîngă rolul de entertainer. pentru supravieţuirea frumuseţilor lumii reflectate în sensibilitatea umană. Se naşte aleator sau graţie generozităţii genei. It was the reason “Agatha Bacovia” literary circle from Mizil started 6 years ago… Talentul este o nestemată rară. a iubirii de frumos? Cu certitudine nu este una singură şi valabilă pentru orice vîrstă a fiinţei umane. sau aiurea. orientate spre mă gulirea ego-ului de suprafaţă. Bucureşti: Editura Univers enciclopedic. de lectură. atîta timp cît sînt de ultimă generaţie şi le oferă zgomot. prin mass media cvasi-tabloidizată. televiziunea şi internetul sînt unelte tot mai acaparante pentru omul secolului XXI. de suflet. Internetul are aproape acelaşi rol/efect. prieteni. copleşit de informaţii. de zgomot. Thomas Alva Edison3 spunea că „geniul este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie”. care se hrăneşte cu timpul nostru şi ne anesteziază/paralizează logica. Morari M. Preadolescenţii şi adolescenţii sînt însă cei mai expuşi seducţiei tehnologiilor de orice fel. tot mai depersonalizată şi manipulatorie. Care să fie alternativa pentru liniştea sufletului. Gagim I. oferă tinerilor. alteori supravegheat şi se şlefuieşte prin efort permanent. internetul facilitează contactul non-fizic între fiinţele umane. Preadolescents and adolescents are more exposed to the seduction of any technology as long as the latest device provide them sounds. Cozma C. ilustrul înaintaş al culturii scrise. Iluţ P. de artişti etc legaţi prin afinităţi estetice. oferindu-i la pachet. proiecţii. în aer. una dintre alternativele culturale. 1996. p. profesor Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”. credem. Conceptul de cultură muzicală în context curricular. Mutatis mutandis tehnologia înghesuie. pentru cultivarea afectivităţii. exemple care adeseori contrazic aserţiunea de mai sus. pe apă. un emiţător vorace care adoarme sau elimină gîndirea privitorului. globalizată.wikipedia.3. Morari M. program estetic comun. blîndeţea. judeţul Prahova. În: Didactica Pro. S-a născut în 2004 şi a fost „moşit” de dl. 4. 2000. Ribot T. colors. fără eforturi consecvente. atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Junimea. spre satisfacţia telespectatorului. cf DEX. bunul simţ. că materia sufocă sufletul. la 4 http://ro. sub apă. plăceri primare. Omul în faţa muzicii. Televiziunea este. proiecţia de senzaţii stimulatoare.H. creşterea ei progresivă însemnînd descreşterea sufletului. № 3 (25). 2007. 5. transmiterea şi culegerea de informaţii cu o viteză care l-ar ameţi pînă şi pe Guttenberg. Îl parafrazăm pe Baudelaire. Emil Proşcan şi de mine. de dialog real cu semenii-familie. 2004. 6. prin întîlnirile din Sala de Consiliu a primăriei. pleasant sensations and particularly their integration endorses always update / upgrade group / entourage they belong to. temperamentale. împliniri virtuale. tentant ambalate. De atunci şi pînă acum şi-a găsit o cale de exprimare săptămînală. Bălţi: Presa universitară bălţeană. Meloeticul. 1996. CENACLUL LITERAR – UN TERITORIU AL LIBERTĂŢII SPIRITULUI JUVENIL? Laurenţiu Bădicioiu.org/wiki/Thomas_Alva_Edison Pluralul cenacluri: grup de literaţi. Valori. de viteză. Sîntem de acord cu această afirmaţie însă societatea în care trăim. Pentru elevii mizileni. umanitatea homo sapiens. a fost şi este Cenaclul4 literar „Agatha Bacovia”. A weekly/monthly literary circle may be an escape to the scholar routine. oferind în plus o libertate fără margini. ochiul conştiinţei. senzaţii şi mai ales le girează integrarea mereu updatată/upgradată în grupul/anturajul din care fac parte. vecini etc. Teoria muzicii. Cenaclul a alimentat şi publicaţia culturală săptămînală Fereastra. Mizil. care intuia încă din secolul al XIX-lea. 8. uneori o publicaţie proprie. Iaşi: Editura Polirom. Creşte uneori haotic. funcţional pe întreaga Terră. care. Chişinău. 7. evidenţiind reuşite facile. preponderent. viaţa autentică.. 1996. în favoarea acestui monstru hulpav. 2004. Recunoaştem că. eseu semiotic asupra valorilor morale ale creaţiei artistice muzicale. iluzii. cu bune şi rele. afectează ireversibil sensibilitatea umană. culoare. un haos la dispoziţia unui click. Elemente de limbaj muzical. pe pă mînt. primar al oraşului. sedus.

Alexandra. avocatul Busuioc. spre confirmare. p.L. Apărea dorinţa de a spune altora prin viu grai şi prin viu gînd. subsemnatul şi mai ales ei. Da. I. pe buze… Tinerii de orice vîrstă.org/wiki/Junimea I. Unii veneau îmbătaţi de frumos. 1. primitor. cu ochii vii. interveneam. din vechea primărie a antebelicului Leonida Condeescu7. Ruxandra. Bacovia. de Matei. pleacă dacă mai poţi!” Cei prezenţi la această afirmaţie au rezonat. Cenaclul respira valoarea celor care. deveniţi peste ani seniori ai şedinţelor de cenaclu. de lecturi acasă şi presărate cu talentul hrănit mereu. la început. Cu toţii. care m-a făcut să refac dictonul cenaclului nostru în „Intră dacă vrei. Motivaţia era una singură: interacţiunea sufletelor prin intermediul poeziei. dar mereu înainte. care simţeau nevoia să fie ascultaţi într-un cadru nonformal. 1971. Ana-Maria. Bucureşti: Editura Univers enciclopedic. Agatha Grigorescu Bacovia fiind soţia lui George Bacovia. a polarizat în scurt timp nu doar tinerii biologic. În ceea ce urmează voi face o pledoarie în favoarea acestui tip de întîlnire întru spirit. Tehnologia nu trebuie să ne sufoce. cald. ca la Junimea6. care a devenit. născută la noi. publicaţie a Fundaţiei „Agatha Grigorescu Bacovia”. 112. cu Ana. deschis lor. Prima generaţie a cenaclului a plecat din oraş spre universităţi. rămînea cine putea. oarecum haotic. Uneori. cu prietenie de către cei care erau oarecum consacraţi sau de scriitorii invitaţi. cînd simţeam nevoia. copiii lumii. Acolo şi aşa a început cenaclul nostru. Burlacu. paznicul de noapte Dumitru Băescu – parcă ar putea cineva păzi noaptea – profesoarele Stanciu. cînd cineva spunea „libertate” era scînteia care aprindea gîndurile gestante sau spontane. încet.început. după trei ani. Solemnul şi nefericitul primar Condeescu. 2003.Ş. Momente şi schiţe. 2. Frăsinoiu. retractile orizontul din faţa lor. Fereastra5. prieten cu Caragiale. EDUCAŢIA LINGVISTICĂ ŞI LITERARĂ: REALIZĂRI ŞI STRINGENŢE Vlad Pâslaru doctor habilitat în pedagogie. capabile să scrie poezie. au obţinut premii naţionale. de poezie.L. Aşa s-a înTâmplat cu majoritatea. Apoi urcau la bord. Andreea. Andreea. Bucureşti: Editura Hyperion. fata lui. Grigorescu-Bacovia A. căpitanul de regiment 32. talent şi reflecţie. pentru că tinerii. înţelegîndu-mi sentimentele faţă de cenaclul de la ora cinci şi de emoţiile comune trăite în şedinţele de după amiază. „Actorii”? Timizi. 166 . a literaturii în general. dar şi tineri de… orice vîrstă şi de orice profesie. ce crezi.E. prin gesturi şi priviri ce simţi. Carmen. primar Proşcan. Cenaclul „Agatha Bacovia”. Referinţe bibliografice Caragiale I. facultăţi. Citea cine voia. Alexandru. Poezie sau destin. spre confirmare. primarul Proşcan. Andrei. La început noi. în Mizil. Dicţionarul explicativ al limbii române. primarul subjugat de Mizil. în biroul primarului Proşcan. Beţia de cuvinte se cernea în sita polemicilor cordiale iar aspirantul la graţiile Caliopei făcea paşi ezitanţi. pensionarul Avramescu. trecea cine voia. băteau ezitant la uşă. dar sufletul lor se „sprijină” încă de dictonul pe care l-am rostit cînd eu însumi părăsisem pentru scurtă vreme cenaclul: „Intră dacă vrei. profesor universitar. Momente şi schiţe. 2003. ce arde în tine. Cel puţin pînă acum… Iar tinerii au poezia în ochi. Caragiale. progresa necontenit. frumoşii de ei. încet au publicat. neîncorsetate de rigoarea şcolară. cu geamuri hublou de vapor. fragile. arzători. 1996. 6 7 http://ro. au contribuit la reuşita multor spectacole culturale zonale. tinerii noştri: Adriana. Sîntem singurele fiinţe superioare. pleacă dacă mai poţi!” Altă generaţie va respira de acum înainte aerul prieteniei fără vîrstă întru literatură şi estetic.wikipedia. după acumulări. maturii. Anca. într-o agora a sufletului. 3. îndrăgostită şi nevastă de Eminescu. pipăind cu antene sensibile. Bucureşti: Editura Eminescu. neîncrezători în posibilităţile lor. condusă de dl. purtător de ilustru nume. fără însă a induce celor analizaţi impresia unor false valori. Dincolo de uşă. Bucureşti: Editura Hyperion. progresau în mediul de cenaclu. a prozei. Tinerii timizi de la început. după sutele de ore de cenaclu. Avant la lettre voi face o paranteză/parafrază generată de o întrerupere a participării mele la întruniri. au reuşit în viaţă cu sufletul înfrumuseţat de poezie şi artă. şomera Beatrice. de cuvinte. a ideilor libere. Observaţiile erau făcute cu zîmbete. Cine ştia să primească criticile.

school discipline Romanian language and literature established two new educational areas: language education and literary education. which were based on theoretical and applied research and approved by national and international scientific community. că. gîndire şi creaţie şi structurată pe tipurile specifice: lecturii artistice lectura propriu-zisă. care a încetăţenit termenul educaţie lingvistică (EL) [1]. nici diminuat. 167 . vorbire.Abstract. unul din lingvistică şi altul din ştiinţa literară. Aspectul instructiv al disciplinei nu este însă nici anulat.obiective operaţionale. fiziologică. deşi denumirea disciplinei şcolare. Ambele planuri interacţionează datorită caracterului universal al limbii în cunoaşterea generală şi specifică – artistic-estetică şi literar-artistică. studiul/învăţarea operelor şi fenomenelor literare este convertit în instrument epistemic de cunoaştere artistic-estetică. în funcţie de acestea. urmînd tradiţia. La nivelul conţinuturilor EL/ELA formarea/dezvoltarea celor două competenţe este asigurată de structurarea ierarhic-concentrică a fenomenelor limbii. teoretice şi religioase ale literaturii. teoretic şi metodologic atingerii celor două scopuri educative ale acesteia: formarea unui vorbitor cult de limba română şi a unui cititor cult de literatură. opera literară şi lectura). Binele. sistemelor limbii şi actelor comunicării/valorilor literaturii şi lecturii. imaginaţie. At the end of 20th century. Disciplina şcolară Limba şi literatura română a marcat sfîrşitul sec. în praxis-ul uman şi în cel educaţional (formarea şi dezvoltarea tuturor sferelor fiinţei elevului: bio-. Conţinuturile educaţionale sînt adecvate teleologiei. XX cu un nou concept educaţional. Metodologiile EL/ELA valorifică specificul obiectelor de cunoaştere (sistemele limbii şi actele de comunicare. Frumosul. a cărui denumire se datorează atît marelui lingvist româ n E. nu în ultimul rînd şi pentru a sublinia valoarea deosebită a disciplinei în formarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a elevilor. comunicativ-lingvistică şi literară-lectorală. Coşeriu.obiective de referinţă . a valorilor estetice. subdivizată în creaţie literară şi creaţie ştiinţifică. la nivelul metodologiei EL/ELA – în sisteme specifice: de activitate de comunicare/învăţare a comunicării pe cele patru deprinderi integratoare (înţelegere după auz. În planul educaţiei lingvistice. disciplina s-a reorientat de la activitatea de predare-însuşirereproducere a sistemelor limbii româ ne la formarea competenţei comunicativ-lingvistice. precum şi datorită valorii congenitale a cunoaşterii artistic-estetice – condiţii definitorii caracterului integrator al disciplinei Limba şi literatura română. în formele receptare.ideal educaţional – scop obiective generale . mentioned in the Third Edition of the curriculum discipline. anume aceste caracteristici identificîndu-l în calitatea de cititor cult de literatură. Deviation from these values. teachers and students. strategii educaţionale întemeiate pe cunoaşterea empirică-ştiinţifică (EL) şi pe cunoaşterea artistic-estetică. intelectuală şi spirituală). morale. adică planul strict cognitiv al limbii a fost convertit în planul activităţii verbale a elevului. cît şi şcolii ştiinţifice: de la Institutul de Educaţie Artistică de la Moscova. precum şi prin discriminarea valorilor humanitas-ului (Adevărul. fundamentat apoi epistemic de noi [3] şi implementat prin curriculumul disciplinei [4]: educaţie lingvistică şi literară. Libertatea) în valori aferente vîrstei elevilor şi valori contextuale. tipurilor şi formelor de activitate literară-lectorală a elevilor. citire. sintetizînd. În planul educaţiei literar-artistice. ci doar subordonat epistemic. al subiecţilor cunoscători (elevii) şi al subiecţilor educatori (profesorii). se menţine în limitele a doi termeni nepedagogici. Competenţele specifice: EL/ELA. categoriilor lingvistice şi actelor comunicării şi de structurarea concentric-liniară şi istoric-literară a operelor şi fenomenelor literare. Teleologia EL/ELA este conformă sistemului axiologic ideal uman . Noul concept educaţional indică cu claritate. de capacităţi de înţelegere după auz/ vorbire/scriere/citire şi de lectură/analiză/ comentare/ interpretare/ creaţie şi de atitudini cultural-lingvistice şi literare/lectorale. scriere) şi activitate literară/lectorală. care a lansat termenul educaţie literar-artistică (ELA) [2]. dar şi de capacitatea de cunoaştere a elevilor. Cea mai importantă valoare obţinută de elev în acest context este transgresarea progresivă către calitatea de subiect creator al vorbirii. sînt concretizate la nivelul teleologiei disciplinei în sisteme adecvate de cunoştinţe lingvistice/de comunicare şi literare/estetice/lectorale. în care elevul este deopotrivă receptor-consumator al operei literare cît şi receptor creator al acesteia. Dreptatea. procesul instructiv-educativ în cadrul disciplinei date este de natură preponderent educativă. represents a step backwards in education. activitatea ştiinţifico-literară şi activitatea de creaţie. ştiinţifică şi mitic-religioasă (ELA). psiho-. ci include şi cunoaşterea sistemelor limbii. structurii competenţelor şi sistemului specific de activitate comunicativ-lingvistică şi literară-lectorală a elevilor. activitatea critico-literară. care însă nu exclude. manifestă în competenţa literară-lectorală.

Însă dacă privim lucrurile în esenţă. În: Didactica Pro. Vl. concepte. hab. Goraş-Postică. precum şi ambele domenii – în cîteva monografii şi o mulţime de articole ştiinţifice:. D. C. Pâslaru. tehnologies of change and the conditions of integration of theoretical approaches and practical realiyations are to be established within methodological and praxiological terms. şi conceptul de EL prevăd transformarea valorilor proiectate ale educaţiei – obiectivele. 2. Vicol. literaturii şi receptării (lecturii). Cl. Совершенствование литературного развития школьника. principii. Pâslaru Vl. doctor habilitat. 2000. Ţaulean. Bălţi Abstract. în Curriculumul de LLR. Pâslaru). V. 1979.: Vl. S. Curriculum de limba şi literatura română. Chişinău: MET. L. while stimulation strategies. a tezelor de doctor în pedagogie elaborate de C. V. Clasele V-IX. Botnarciuc. p. Perfecţionarea acestui document conceptual-normativ pe principiile ştiinţifice: şi deontologice este o acţiune de primă stringenţă. coord. ed. Pâslaru Vl. L. Usaci. Pare a fi paradoxal faptul că între teoria şi practica educaţional-artistică există o discrepanţă considerabilă. Suruceanu. Coord. Marin. conferenţiar universitar. The eficienncy contents and conceptional components are imposed to be established within theoretical and epistemological terms. 1999. profesorii şcolari sînt receptivi la recomandările (mai mult sau mai puţin reuşite) propuse de către autorii elaborărilor teoretice şi expuse în formă de disertaţii. Limbă şi comunicare. науч. Callo) şi în tezele de doctor în pedagogie susţinute de T. nr. Modern education certifies a period of transfomations with an integrational character and qualitative changel cented on the pupil΄s and teacher΄s personalitiet-actors of the process of intellectuall potential valuation. Golubiţchi. M. în valori-achiziţii ale elevilor – competenţe şi în finalităţi ale educaţiei – vorbitorul cult de limba română şi cititorul cult de literatură. 3. M. трудов. Curriculum de limba şi lit. M. Lecţii de lingvistică generală. neagă sau diminuează specificul cunoaşterii şi activităţii comunicativ-lingvistice şi literare-lectorale. Fekete. 4. Fekete. formării şi dezvoltării comunicativ-lingvistice şi literare-lectorale a elevilor. 1. USB “Alecu Russo”. În concluzie. ghiduri metodologice şi materiale didactice.) ş. Realizările teoretice şi experienţele aplicative în domeniul ELA s-au materializat în teoria educaţiei literar-artistice. EFICIENŢA EDUCAŢIEI MUZICAL-ARTISTICE: ABORDARE PRAXIOLOGICĂ Vladimir Babii. p. Iaşi: Dosoftei. S. care explică natura şi dinamica limbii şi comunicării. articole ştiinţifice:. 3 (7). (coord. Educaţia literar-artistică (definirea termenului). Programe pentru învăţămîntul liceal. M. The formation of a gifted specialist with professional competencies and a higt organizational culture constitutes the key objective of the whole preuniversity and university system. 1997. Ediţia a III-a a Curriculumului de LLR (2010) reinstalează conceptul depăşit la scară mondială de centrare a disciplinei pe conţinuturile instruirii. Frunză. Curriculum naţional. Chişinău: Ştiinţa. 2000. Posternac. (Limba şi literatura româ nă. care afectează negativ procesul de formare din perspectiva strategiilor de schimbare. Căruntu. Botezatu. Hadârcă. observă m că în tandemul teorie-practică ne lipseşte elementul unei praxiologii inovaţionale.a. 2001. română. Şchiopu. CNCE. Dacă examină m această situaţie de pe poziţii formale. L. Cazacu. Chişinău: ARC. sisteme. (T. V. atunci confirmă m cu siguranţă că în majoritate. M. aprobată de comunitatea ştiinţifică în forma unei teze de doctor habilitat (Vl. realizînd un regres faţă de teoria şi practica EL/ELA. Cartier.Epistemologia EL/ELA s-a constituit din idei. 45-48.. Сб. A. Popa şi a Curriculumului de LLR. Teoria ELA şi conceptul de EL au fost aprobate şi la un număr mare de foruri ştiinţifice: naţionale şi internaţionale. CE Pro Didactica. V-IX /MET. M. modele. There is a need for elaboration and validation of a system of criteria and techniques of applyng methods to appreciate both the resorcet invested in the process and the efficiency of the obtained results. 168 . teorii. Crişan Al. paradigme. 11-29). Bolocan. Repere bibliografice Coşeriu E. Conceptul EL este reflectat într-o teză de dr. Şi teoria ELA. 1999-2000 şi 2006. Москва. S. N. Bâlici. monografii. Chirilenco. Hadârcă. L. Pâslaru. ghiduri metodice etc.

bazată pe stimulii veniţi din exterior şi naturală. „fac aşa cum este expus în ghidul metodic” etc. · utilizarea ineficientă a principiului introdeschiderii artistice frînează procesul deschiderii elevului spre spirit prin intermediul muzical-artistic.) spre elementele unei praxiologii inovaţionale („preiau o anumită idee şi o transpun în acţiuni realizate în contexte concrete”. este necesar a pune în valoare dinamica schimbării obiectului/subiectului educaţiei: receptor → interpret-explicator. În acest sens. strategiile de stimulare a factorilor de personalitate. gest. responsabili de extinderea universului spiritual. Noi am evidenţiat cele mai frecvente tipuri de erori: de prezentare (27 la sută).proiectarea traseului strategic de formare a competenţelor profesionale ale profesorului de muzică. introdeschiderii artistice. Întreaga gamă de premise-oportunităţi poate fi eficientă dacă sînt realizate: . ci şi a experienţelor personale. Se ştie că la fiecare oră profesorul utilizează un număr imens de aşa-numiţii stimuli pedagogici (cuvînt. . în mediu.) S-a constatat că la o oră academică pot fi folosiţi. proiectarea independentă a acţiunilor personale. Principiul educaţiei personalităţii proactive este analizat ca fundament teoretic al educaţiei pe temeiul că persoana dirijează comportamentele sale nu numai de pe poziţii normative. specifice: domeniului educaţional-artistic. texte. Erorile pot fi de diferită natură. în special. Se impune stabilirea unei cooperări eficiente între elev–profesor. de aceea. este necesar a răspunde la întrebarea: Ce se produce şi care este randamentul? acţiunii elevului şi profesorului. · necesitatea promovării acţiunii muzical-artistice cu un randament mai înalt. Prin aceste exemple intenţionăm să atenţionăm practicienii şcolari asupra necesităţii de a schimba praxiologia receptivităţii („fac aşa cum scrie în carte”. circa 350 de stimuli pedagogici. individual şi muzical-artistic. iar drept fundamente praxiologice servesc tehnologiile de schimbare calitativă. · existenţa oportunităţii de asigurare a unei conexiuni eficiente între factorii: educaţional. integrarea informaţiilor ce ţin de cultura organizaţională a practicianului – toate acestea contribuind la eficientizarea procesului de ghidare a aspectelor de proiectare-organizare-realizareevaluare a acţiunii educative. precum şi întregul sistem educaţional-artistic trebuie să fie reglementate de anumite principii: educaţiei personalităţii proactive. elev– artă prin receptarea şi interpretarea mesajului muzicii.generarea conştientizării şi valorificării unei praxiologii inovaţionale. mimică. secvenţiale (17 la sută) de operare (36 la sută). Paradoxul constă în aceea că randamentul procesului formativ depinde nu de numărul stimulilor folosiţi de profesor.) În vederea implementării elementelor praxiologice inovaţionale noi pornim de la consideraţia că activismul elevilor privind sporirea randamentului acţiunii muzical-artistice. instrumentate fiind metodologic şi validate în activitatea practică. care este o componentă fundamentală a personalităţii şi care înlesneşte formarea idealului individual şi propriei imagini a elevului. în mod direct. „pentru o situaţie descrisă în ghidul metodic mai creez două-trei situaţii-opţiuni proprii” etc. centrării valorice. care pune în valoare pedagogică aplicarea graduală a unor modele comportamental-artistice. · stimularea ineficientă a creativităţii muzical-artistice. care ar contribui. bazată pe 169 . orientate spre ridicarea eficienţei acţiunii muzical-artistice a elevului şi a acţiunii didactice a profesorului. precum şi condiţiile de integrare. · conştientizarea integralităţii praxiologice a succesului. la ridicarea eficienţei acţiunii didactice şi acţiunii elevului. Nimic mai simplu. fragmente audio-video etc. Ne vom referi doar la o singură secvenţă a unei ore de educaţie muzical-artistică. ci de numărul de stimuli-erori identificaţi în timpul acestei ore. ar contribui la re-dimensionarea factorilor de personalitate.Obiectul praxiologiei îl constituie studiul acţiunii umane şi modalităţile de eficientizare a acesteia. ţinem să specifică m următoarele premise de ordin praxiologic: · conştientizarea aplicării eficiente a principiului educaţiei personalităţii proactive prin transferul gradual al elevului de la starea de dependenţă la starea de independenţă şi intraindependenţă. care ar constitui baza atitudinii elevului pentru achiziţiile muzical-artistice şi rezultatele obţinute. la promovarea relaţiei valoare-educaţie. creativităţii şi succesului. . considerat drept condiţie şi finalitate a educaţiei muzical-artistice.principiile eficienţei le constituim drept fundamente teoretice şi epistemologice. care din start pot servi drept fundamente pentru obţinerea unei înalte eficienţe a educaţiei muzical-artistice a elevilor. Pornind de la realitatea practicii educaţionale. Principala semnificaţie a proactivităţii constă în tendinţa persoanei de a schimba – proces care se desfăşoară pe două căi: tehnologică. la etapele de proiectare şi realizare a acesteia. însă constatăm că în practica pedagogică această importantă pîrghie aproape că nu este folosită.

prin intermediul unui sau altui domeniu. cu tendinţa spre inovare. care determină productivitatea individuală a personalităţii în mediul social. Raportul dintre ceea ce s-a obţinut şi ceea ce s-a consumat. Principiul centrării valorice constituie baza atitudinală şi poziţională a elevului pentru achiziţiile şi realizările muzical-artistice.particularităţile individuale (imaginaţie. creativitate şi stimulare. constituie randamentul eficienţei succesului. drd. valabile pentru oricare situaţie comportamentală. prin intermediul introdeschiderii interne spre principalele esenţe informaţionale ale muzicii: melodie. care îi determină puterea influenţei asupra lumii. de a trăi. Personalitatea. atitudini. care capătă o dezvoltare orientată într-un domeniu. Proactivitatea este mai mult decît un factor de eficientizare a procesului de dezvoltare. o paradigmă performantă în orice domeniu în care sînt prezente elementele noului. preferinţe etc. Contrar stării de succes-succes este cea de succes-insucces. COMPETENŢELE DASCĂLULUI POSTMODERN – PREMISE ALE UNEI EDUCAŢIEI INTEGRALE Vasile Flueraş. Conştientizarea profunzimii valorice a obiectului acţiunii stimulează persoana să preia din nou activitatea. Aşadar. conştiinţă de sine. de a se schimba şi dezvolta. Principiul creativităţii. specifice: domeniului. la postmodernité offere des rêponses et des solutions dans l’éducation. creativitate şi procesualitate.. Creativitatea nu este un construct impus firii umane din exterior. În educaţia muzical-artistică este important a orienta demersurile teoretice şi legităţile praxiologice spre o desfăşurare eficientă a acţiunii. de stăpînire a artei creative. chiar şi atunci cînd acţiunile practice sau intenţionalităţile sînt lipsite de originalitate. Persoanele care acţionează conform paradigmei descrise impun altora voinţa lor proprie. responsabili de cultivarea unei pedagogii a succesului. voinţă etc. constituie o structură de valori (caracter. ci este o esenţialitate de principiu a modului de „a fi”. România Rêsumé. Valoarea performanţei unei persoane în domeniul muzical rezidă în libertatea de a alege între stimul şi răspuns sentimentele. educaţia personalităţii proactive va contribui la valorificarea aspectelor ce ţin de integralitatea conceptului eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor şi stimularea unei praxiologii inovaţionale (caracterizată prin faptul că practicianul implementează creativ demersurile teoretice şi generează noi modalităţi de funcţionare eficientă a procesului educaţional). Echilibrul dintre valorile personale şi valorile artistice constituie o însuşire fundamentală a personalităţii elevului. avansat fiind la gradul de factor integraţional. Examinată de pe poziţiile unui principiu. Principiul succesului. Studiul creativităţii obligă stabilirea raporturilor dintre creativitate şi imaginaţie. ci acea competenţă generală. Orientarea copilului spre lumea artistică are loc prin activitate şi. În plan formativ predominantă rămîne a fi starea de succes-succes. Universitatea Bucureşti. stimulate din interior. care se reduce la dorinţa elevului de a obţine succes în activitate prin oricare mijloace. Dans ce contexte. îi fortifică puterile şi siguranţa pentru a tinde spre o manifestare amplă şi continuă. L’humanité se trouve devant un impressionnant bond en avant et elle est confrontée aux plus profonds troubles socioculturels et aux plus créatifs changements de structure de tous les temps. Ca atare. îi determină introdeschiderea. Elle permet 170 . Directorul Şcolilor Genesis. lansăm ideea că dimensiunea introdeschiderii artistice a elevului „trădează” nivelul creativ al acestuia. Creativitatea a devenit un termen de sinteză. realizate individual sau în grup. cît şi componenta închiderii oferă procesului de cunoaştere teoretică şi practică a muzicii mari posibilităţi pe temeiul că aceste două componente ale principiului introdeschiderii focalizează energiile elevului de pe poziţiile interiorizării şi exteriorizării conţinuturilor muzicale. intonaţie. Creativitatea vizează nu un gen de activitate oarecare. Principiul introdeschiderii artistice. Actualmente. ceea ce face ca libertatea opţiunii să se transfere din scop în motiv continuu. datorită alegerii unui ideal. la formarea la elev a unei viziuni creative de geneză. atît componenta deschiderii. În calitate de concluzie. care înseamnă că de pe urma unei activităţi/acţiuni muzicale. succesul constituie acea stare de satisfacţie care stimulează persoana. prin felul său individualizat. originalităţii. Persoana este impusă a se „întreba” şi a-şi evalua „măsura” în care este capabilă să răspundă la stimulii din exterior sau interior. presupune re-dimensionarea factorilor personali-atitudinali-comportamentali. prof. Bucureşti. în primul rînd. deciziile personale sau împrejurările – aspecte indispensabile ale modelului proactivităţii muzical-artistice. problema se reduce nu la un exerciţiu creativ în domenii concrete ci.). nimeni nu este în pierdere.). abilităţi.

De aceea se impune: “clădirea şi dezvoltarea societăţii culturale şi ştiinţifice:” (s. mai degrabă. Scopul nu este neapărat cel de a-i antrena pe elevi în formularea de răspunsuri la întrebările şi problemele enunţate. prelungirea şi nu scurtarea procesului de învăţare. la competence d’investiguer. educaţională. Le Délabrement de ľOccident. 2003. De aceea. ca agent al construcţiei propriei învăţări. concomitent cu manifestarea respectului diversităţii personalităţilor şi culturilor. Individul de jure nu se poate transforma într-un individ de facto. deconstrucţionismul. Fundamentarea educaţiei pe coordonatele postmoderne este o obligaţie pentru politicile educaţionale actuale şi o premisă pentru succesul acestora în prezent şi în viitorii ani. toţi indivizii sînt liberi să îşi proiecteze şi şi îşi creeze orice semnificaţie nouă pentru viaţa lor (Cornelius Castoriadis. Consideră m că recîştigarea valorilor personale. nu tehnologia şi capitalul ca şi pînă acum.). 40). În acelaşi ton. deschidere către cultur ă şi gîndire interconexată. Este nevoie de o pedagogie care atrage atenţia asupra procesului direct în care cunoaşterea este produsă şi recunoscută. reorientarea politicii educaţionale şi culturale prin investiţii rapide în educaţie. Bauman. în remobilarea şi repopularea spaţiului public care se goleşte rapid datorită dezertărilor din ambele tabere (Bauman. decentrarea şi interculturalitatea. Într-o astfel de societate. cultură şi cercetare este o necesitate stringentă a epocii postmoderne. una care este democratică şi recunoaşte constructele sociale şi natura multiculturală a ştiinţei în contextul său global. Ea anunţă imperativ faptul că avem nevoie de o postmodernă ştiinţă a educaţiei. Aceste comunităţi de învăţare au şi rolul de a prefigura şi schiţa o societate autonomă şi democratică cu adevărat. des compétences sociales. creează reţele comunitare eficiente pentru ca individul de jure să devină individ de facto. 177). Sarcina teoriei critice este aceea de a apăra autonomia particulară asupra statului impersonal “omnipotent şi împotriva numeroaselor sale tentacule birocratice sau împotriva replicilor sale miniaturale ale acestora” precum şi a tărîmului public în curs de dispariţie. ci. fără a se pune semnul egalităţii între destin şi soartă. putem spune că educaţia postmodernă trebuie să refacă agora. Aceste trăsături caracteristice ale pedagogiei postmoderniste şi-ar putea găsi concretizarea în ştiinţele educaţiei prin: crearea de alternative metodologice. competenţe de a aplana şi negocia conflicte. Orice iniţiativă. de a-i ajuta să descopere căile de a pune întrebări şi de a identifica. cu disfuncţiile şi dezechilibrele ei. pentru a găsi soluţiile de contestare şi de reclă dire optime. interesîndu-ne procesul lor sociogenetic. culturală – concepută in afara postmodernismului aparţine artizanalului şi este sortită eşecului. p. citat de acelaşi autor. apud. “Politicienii nu au înţeles că adevăratele active tehnologice ale unei ţări se află în capacitatea cetăţenilor ei de a rezolva problemele complexe ale viitorului”. sau. de orice natură ar fi ea – economică. non-totalitarismul. de a circumscrie şi de a critica problemele. energisante. p. mai mult. prin care oamenii să-şi ia viaţa în propriile mîini”. accentul pus pe elev. deoarece cunoştinţele şi capacitatea lor de a rezolva problemele viitorului. adică să-şi cîştige controlul asupra propriului destin. capacitatea de a face faţă incertitudinilor şi paradoxurilor celui de-al Doilea Modernism (Ulrich Beck. empathique. aceasta din urmă fiind descrisă de către Cornelius Castoriadis ca o societate care pune la îndoială tot ceea ce se dă dinainte şi. la compêtence de travailler en équipe. pregătirea fiecăruia prin sine însuşi şi valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui individ pot fi considerate principii ale educaţiei postmoderne. să o reformuleze şi să o repopuleze ca loc de întîlnire şi negociere între bunul comun. în care agenţii cunoaşterii sînt concreţi. la compétence interrelationnelle. decît în condiţiile în care a devenit mai întîi cetăţean. non-universalismul şi non-esenţializarea. încurajarea viziunilor alternative şi a interpretărilor specifice: culturii. utilitatea. 198). 2003. dialogul şi democraţia. ludique. la competence d’engendrer des interactions constructives. a căror origine se află în social. particular şi public după modelul agorei antice. competenţe de lucru în echipă. evidenţiind importanţa socialului pentru întreaga învăţare. p. vizibili şi amplasaţi social. promovarea proceselor de instruire cu un spectru larg de calificări-cheie depăşind pe cele de “flexibilitate” sau “învăţare pe tot parcursul vieţii” prin formarea de competenţe sociale.a. Postulatele curentului postmodernist în educaţie solicită apropierea individului de lumea reală cu contradicţiile şi complexitatea ei. de meme que la compétence de management. 2000. comunităţile de învăţare create în şcoala postmodernistă abandonează practicile care întăresc ierarhia în favoarea strategiilor care difuzează şi decentrează puterea. permite crearea de semnificaţii noi.) specifică faptul că este necesară identificarea şi stimularea dezvoltării constructelor cognitive ale copiilor. Conform lui Reinhard Kahl. vor aduce bunăstare ţării lor. Clasele de elevi în viziune postmodernistă sînt privite de către Peter Appelbaum drept adevărate comunităţi de cercetare.l’identification des compétences necessaries aux professeurs dans les années à venir. căutarea unei vieţi alternative în comun 171 . “învăţarea să fie corelată cu activităţi. De aceea. în acela şi mod. Caracteristicile pedagogiei postmoderniste pot fi sumarizate astfel: autoreflexivitatea.

p. evitînd posibilele blocaje: “Procesul de învăţămînt începe cînd tu. gîndire critică. demografică. globalizarea economică şi noua civilizaţie ştiinţifică şi tehnică (Computerworld Romania. au fost foarte puţin explorate. · introducerea noilor educaţii (educaţie ecologică. experienţele de învăţare şi mediul de învăţare în clasa de elevi. ceea ce va genera o mai bună comunicare între el şi elevii săi. · competenţă empatică care se referă la abilitatea de a se transpune în situaţiile pe care elevii le parcurg. fără ca ea să producă educaţie. stil nou de relaţii educative între om şi om şi între om şi mediul ambiant. · regîndirea educaţiei din perspectiva celor patru stîlpi ai educaţiei: a învăţa să cunoşti. · construirea de către fiecare şcoală a identităţii proprii. nutriţională. avînd drept obiectiv formarea personalităţii integrale. Legăturile dintre educaţie. situîndu-te în locul lui. gîndire laterală gîndirea traseelor educaţionale ca dezvoltare a cunoaşterii şi a înţelegerii fundamentate pe integrarea mediului extraşcolar în curriculum-ul formal. De asemenea. · competenţă interrelaţională care presupune: presupune disponibilităţi de comunicare cu elevii şi părinţii. toleranţă şi exigenţă în acelaşi timp. 2000). aprecierea comportamentului elevilor şi a ideile lor. elaborarea de jurnale reflexive. proiecte. sînt reconceptualizarea. p. educaţie pentru timpul liber. asumarea rolului de coparticipant alături de elev la activităţile pe care le propune. favorizarea iniţiativei. convertibilitatea. spontaneităţii şi creativităţii. a creativităţii şi a cercetării. educaţie pentru schimbare şi dezvoltare. (G. conectivitatea. nonformale şi informale. aceasta depăşind cu mult problemele legate de resurse financiare. dacă e vorba ca şcolile să pregătească oameni pentru o viaţă civilizată în noua societate. abilitatea de a organiza situaţiilor de învăţare. în contextul în care educaţia nu poate fi decît integrală. Problemele fundamentale pentru educaţie generate de cele trei şocuri ale viitorului – societatea informaţională. rezultat al unei filosofii educaţionale ce depăşeşte artizanalul (în acest moment. · stimularea alternativelor educaţionale. şi cele şase principii ale sistemului mass-media – interactivitatea. educaţie pentru pace şi cooperare. 1997). educaţiei i se impune proliferarea unor noi deschideri şi o vastă expansiune a diversităţii programelor precum şi un sistem de “înalt ă alegere” (Alvin şi Heidi Toffler. educaţie economică şi casnică etc. cînd tu. Văideanu. 9/1996. eliminînd carenţele educaţiei formale. · competenţă ludică implică valorificarea potenţialului jocului şi integrarea acestuia în demersul didactic în scopul menţinerii unui potenţial optim de învăţare pe o durată de timp mai mare. a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti (J. precum şi capacitatea de a genera un dialog autentic şi democratic între elevi. cercetarea sentimentelor proprii.prin examinarea alternativelor politicii de viaţă. Postmodernismul recomandă noi finalităţi asociate celorlalte forme ale educaţiei: dezvoltarea capacităţilor cognitive complexe: gîndire divergentă. ubicuitatea şi globalizarea –. înveţi de la elev. educaţie pentru comunicare şi mass media. Concluzia ce se poate desprinde este aceea că şcoala trebuie să se deschidă lumii contemporane şi să se pună în slujba acesteia printr-o ofertă de servicii caracterizate de profesionalism. portofolii. 367) care va trebui să înlocuiască sistemul restrîns de alegere. Acest deziderat poate fi realizat prin: · conştientizarea educaţiei ca prioritatea numărul unu a acestui secol. Toate aceste aspecte teoretice ale postmodernităţii ne permit identificarea următoarelor competenţ e pentru dascălul viitorului: · competenţă managerială care implică: abilitatea de a organiza colectivul de elevi în echipe de lucru şi de a evita devierile de la subiectul investigat. pag. nr. Delors. ignorarea acestora în raport cu sistemul educaţional ce se prefigurează înseamnă “a-i înşela pe învăţăceii ce urmează a fi formaţi de amîndouă” (Alvin şi Heidi Toffler.107) · integrarea noilor tehnologii comunicaţionale în viaţa şcolii. educaţie pentru sănătate. atenţionează Toffler. stimularea imaginaţiei. 1988. mobilitatea. ambele esenţiale pentru a păşi spre o societate cognitivă. · crearea de contexte educative de către şcoală. educaţie pentru democraţie şi drepturile omului. abilitatea de a crea clase responsabile. 1995. a învăţa să faci. 8). nicidecum pentru roluri productive economic. 1995. dezvoltarea la elevi a aptitudinile cooperative şi de rezolvare de probleme. înţelegi ceea ce a înţeles el în felul în care a înţeles” (Kierkegaard. profesor. precum şi învăţarea continuă. · construirea unui curriculum local şi dezvoltarea celui opţional. p. retribuţie a cadrelor didactice sau programe analitice. · identificarea modalităţilor optime de articulare a învăţării formale. identitatea şcolilor din Româ nia este dată de adresă şi uneori de clădirea şcolii). 367). · competenţa energizantă are în vedere motivarea elevilor pentru activitatea de învăţare prin 172 .

1993. 1995. Bucureşti: Editura Antet. 2. prin stimularea proceselor locale sau/şi globale de conceptualizare. Berlin. Beck U. Morris Marla. Six Thinking Hats. (Post) Modern Science (Education): Propositions and Alternative Paths.E. crearea de noi cunoştinţe şi modelarea propriului destin. prin construirea unui sistem nou de diverse dar interconectate comunităţi deschise de învăţare cu intenţia de a apropia frontierele formale.. FORMAREA PERSONALITĂŢII ÎN DEVENIRE PRIN CONŞTIINŢA COMUNITĂŢII DE CULTURĂ Veronica Bâlici. · competenţa de a genera interacţiuni. www. Reich Robert B. Educaţia la frontiera dintre milenii. 2003. care să permită individului să înţeleagă modificările din mediu. Bazoges-en-Pareds. non-formale şi informale ale educaţiei. Why Do Quality Efforts Lose Their Fizz?.formularea unor scopuri ale învăţării şi prin încurajarea gîndirii alternative (C. Delors J. Iaşi: Editura Polirom. Teoria educaţiei. conceperea învăţării ca proces holistic de reflectare.cg Appelbaum P. Comoara lăuntrică. Leroy. 3. Post Modern Science Education: Propositions and. 10.edu. doctor în pedagogie. crearea de mediii în care “a trăi” înseamnă “a învăţa”. creaţie. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. trebuie accentuate formele de învăţare şi de gîndire critică. pag. 8. citat de Ulrich Beck în: Ce este globalizarea? Bucureşti: Editura Trei. De Bono. deakin. 9. Weaver J. 173 . 2001. acţiune şi creştere care nu are loc doar la începuturile vieţii.jp/guest/ cgibin/booksea. Oprea. which acknowledges and valorizes the qualities of the language. interpretare. It forms basing on acts of spiritual creation. evoca următorul fapt: La ce bun un drum dacă el nu duce la biserică? Parafrazînd expresia aceasta. · competenţa de a determina elevul să-şi valorifice: la maximum potenţialul. 1995 Toffler A.Ş.. ci este văzută ca un proces continuu în tot cursul vieţii. simţire. Abstract. Modernitatea lichidă.181. asumate şi operaţionalizate de către aceştia în complexul proces educaţional.co. Omul de cultură George Pruteanu. Văideanu G. New York. 6. 2003. Toffler A. Bucureşti: Editura Politică.A. Gilbert. Power Shift. gîndire. · competenţa de a investiga. analiză. Ce este globalizarea? Bucureşti: Editura Trei. 2003. research. În concluzie putem constata că date fiind tendinţele spre o societate mai deschisă şi a tendinţelor de globalizare a economiei. Gough A.htm Point de vue explicatif de mon oeuvre. Toate acestea vor fi posibile în condiţiile în care noile competenţe ale dascălilor vor identificate. 11. Bucureşti: Editura Antet. brings to light the characteristics of the ethnos and in which the human individuality reveals itself by reflection and opinion expression. · competenţa de a lucra în echipă şi de a forma echipe. 5. Pedagogies of science (in)formed by global perspectives: encouraging strong objectivity in the classroom. 2001. prin toate instituţiile societăţii. Alternative Paths – Counterpoints. Noua economie mondială. 2000. New York. 2000.au/performance/pubs/reports/cd/2002/output/person/goughan. 1940.. Actualitate şi perspective. · competenţa sociale. 12. 13. Stan C. 2003). Toffler H. De asemenea. Referinţe bibliografice Bauman Z. 1. 1988. Bucureşti: Editura Antet. Peter Lang Publishing. I. spunea el. A crea o nouă civilizaţie. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. 1974. The conscience of the cultural/linguistic community is a fundamental condition to learner’s full and balanced performance.kinokuniya. apud. 4. Ed. trebuie să răspundem noilor provocări prin promovarea învăţării în toate aspectele vieţii. bookweb. 7. comunicare şi cuminecare. am ajuns la următoarea întrebare foarte semnificativă din punct de vedere educaţional: La ce bun o lecţie dacă ea nu duce la împlinirea fiinţei elevului? Lecţia.

nu este o sesiune de comunicări ştiinţifice:, aşa cum nici şcoala nu poate fi o simplă instituţie, ci simbolul uman a,,ceea ce îşi doreşte omul să fie mîine”. Răspunsul la ultima interogaţie ne trimite cu gîndul la perspectivele foarte largi, profund umane ale înţelegerii rostului educaţiei. D.K. Wheeler, de exemplu, propune şase opţiuni, puternic polarizate, ale scopurilor educaţiei. Astfel, educaţia trebuie: să contribuie la autorealizare, să asigure transmiterea moştenirii culturale în mod integral, să transmită doar cunoaşterea organizată şi capacităţile de a o utiliza, să servească cerinţelor societăţii, să sevească trebuinţelor individuale, să servească reconstrucţiei societăţii. O perspectivă profundă a ceea ce este esenţial în educaţie, valabilă şi pentru sec. XXI, ne este oferită de către clarvăzătorul Comenius. Pentru deplina umanitate, crede el, omul să fie deprins cu toate lucrurile care desăvîrşesc natura umană, să ştie ce este adevărul, să iubească binele, să vorbească înţelept, să acţioneze raţional [Apud 7, p. 207, 398]. Caracterul eminamente uman al educaţiei, după cum am putut constata în alte cercetări ale noastre, este conferit de rolul decisiv al conştiinţei. Elevul devine conştient, uman şi adult în măsura în care este în stare să parcurgă figurile a căror suită o constituie spiritul în sensul hegelian al termenului. Conştiinţa de sine se făureşte într-o istorie prin medierea diferitelor conştiinţe de sine, ale căror interacţiune şi unitate o constituie Spiritul. De aceea, afirmă Im. Kant, funcţia educatorilor este de a forma o cultură a disciplinei pentru a-l pregăti pe elev pentru o dominaţie raţională a lumii, deci conştientă [6, p. 328-331]. Atitudinea conştientă nu cere decît cultură. Ea este acţiune, experienţă, dar şi rezultatul acestora. Ea semnifică faptul de „a pune în valoare” spiritul, ceea ce înseamnă că singura valoare din lume este creaţia, facultatea de a produce valori. P. Andrei scrie că „statul democratic trebuie să facă din spiritual şi din cultură un scop principal al activităţii sale” [1, p. 9]. Se ştie că neutralitatea face ca raţiunea să se piardă ca raţiune. Fără orientare dialecticul nu are sens, iar „orientarea ar însemna orientare către fiinţă”, către valori, către o viaţă trăită cu sens. Această orientare va restitui demnitatea elevului şi va face ca el să devină ca personalitate,,în-fiinţîndu-se ca om de cultură”. Problema este de a arăta cum şi către ce trebuie orientată raţiunea [8, p.109-124]. Intervenţia raţională şi responsabilă a persoanei umane presupune alegerea istoriei, adică, a comunităţii de dragoste şi destin şi a dorinţei de a te integra legilor ei [5, p.189]. În calitatea ei de „mare comuniune de dragoste şi destin”, naţiunea cuprinde cea mai mare concentrare de sens. C. Rădulescu-Motru afirmă că o conştiinţă de comunitate este o condiţie fundamentală care conduce spre afirmarea integrală a personalităţii elevului. [10, p. 30, p. 187; 2, p. 34]. Activitatea culturală se fortifică, după C. Rădulescu-Motru, pe conştiinţa de comunitate – „cheia de boltă care susţine edificiul statului naţional modern”; „conştiinţa de comunitate este, în primul rînd, cea a comunităţii de limbă, dat fiind faptul că oamenii de aceeaşi limbă tind spre o unitate de cultură” [10, p.100]. În esenţă, o societate construită printr-o identitate de experienţe, face posibilă cultura – atmosfera care generează creaţia spirituală [4, p. 35-38]. C.Rădulescu-Motru scrie că ridicarea omului spre umanism prin educaţie este posibilă doar prin cunoaşterea realităţilor locului [10, p.152]. M. Eliade consideră că naţionalul, fiind valorificat într-un mod propriu şi creîndu-se un sens nou al existenţei, devine universal. De altfel, „actul adevăratei creaţii spirituale este tocmai această valorificare completă a unui act de trăire individuală” [5, p.194-196]. Fondul naţional asigură echilibrul şi unitatea spirituală elevului şi el nu se poate emancipa decît în interiorul propriei naţiuni [2, p.12]. V. Pavelcu constată, de asemenea, că aşezate pe un fond naţional, permanenţele personale, sisteme dinamice şi organizate, asigură persoanei echilibrul şi itegralitatea [9, p.112]. Unitatea naţională este realizată prin limbă, care unifică în sens cultural [2, p. 24-25]. Conştiinţa comunităţii de limbă este în acelaşi timp conştiinţa comunităţii de cultură, dat fiind faptul că prin „cultivarea limbii se mijloceşte cultura în genere”. Cînd oamenii iau cunoştinţă de comunitatea lor culturală, limba leagă gîndurile şi sentimentele lor într-o admiraţie comună şi încetează să fie doar un simplu mijloc de comunicare. Toate virtuţile limbii pun în valoare facultăţile etnicului; virtualităţile limbii, prin urmare, prin extinderea conştiinţei comunităţii de limbă se transformă în conştiinţa comunităţii de destin [10, p. 35-50]. Aşadar, cultura şi limba oferă „certitudinea împlinirii, certitudinea de a fi ca personalitate, ca popor făuritor de istorie. A fi om de cultură înseamnă deja a fi om cu identitate, cu personalitate” [ 3, p.37]. Preţuind rolul limbajului în formarea conştiinţei identitare a elevului, vom căuta, atunci, indicii identităţii culturale, trăsăturile lingvistice, care definesc în modul cel mai autentic o persoană, valorile pe care ea le poate exprima într-un act de creaţie spirituală, pentru a ne da seama de măsura în care conştiinţa comunităţii de cultură a elevului se manifestă. Iată de ce, în secvenţa de formare pe care o propunem, activitatea s-a bazat pe valorificarea conştientizării virtuţilor limbii prin răspunsul la întrebarea Ce –mi spune mie limba? Orientarea dată comportă raportări cu mare încărcătură afectivă şi elevii au fost puşi în situaţia să invoce cu multă pondere trăsăturile specifice: personalităţii fiecăruia şi să-şi dezvăluie

174

această personalitate prin reflecţie susţinută şi exprimarea de opinie. Prin această activitate elevul se manifestă ca „expert” al propriei gîndiri în faţa problemelor ridicate. În acest caz, funcţionează un sistem întreg de reprezentări, cunoştinţe, competenţe care modelează conştiinţa comunităţii de cultură, dar şi cea lingvistică şi care au fost obţinute anterior, în contextele de formare aplicate. În baza variantelor de răspuns putem menţiona că elevii pun în funcţiune un program de gîndire şi de analiză instrumental, îmbogăţit printr-o poziţie activă în raport cu valorile culturale, comunicative, afective, cognitive, relaţionale, proiective etc. Conţinutul se transpune prin interiorizarea subiectivă a limbii şi a limbajului, ca valoare culturală supremă, sub formă de ipoteze. Astfel, aceste ipoteze se deosebesc după conţinut, după orientare, structură, mecanisme de realizare, funcţii, finalităţi etc., însă toate au în centru limba care acţionează, care „lucrează” la modelarea personalităţii elevului sau a celor din jur. Pe de o parte, ideile se concentrează în jurul unor categorii funcţionale (încotro merg, care este chipul meu adevărat etc.), pe de altă parte, mijlocul priveligiat al accesului la aceste valori funcţionale este limbajul, el fiind, de asemenea, vectorul care permite cunoaşterea lumii şi a reflectării acestei cunoaşteri. Devenirea conştientă este limbaj, condiţia de manifestare a realităţii conştiinţei noastre este limbajul. Limbajul este structura conştiinţei în dezbatere cu ea însăşi, el înlesneşte procesele de conştientizare, deoarece structura conştiinţei este reflexivă. Analiza rezultatelor obţinute de către elevii demonstrează acest lucru, iar opţiunile în toate cele trei categorii observate au o repartizare aproape identică: încrederea în propria judecată, reflectarea de sine, autoguvernarea, ca indicatori ai conştiinţei, fapt ce este ilustrat în tabelul de mai jos. Indicatorii competenţei lingvistice ÎNCREDEREA ÎN PROPRIA JUDECATĂ · · · · · · · · · · Variantele de răspuns ale elevilor limba spune totul despre personalitate spune despre cultura unui individ spune cît de citită este persoana ajută să-mi cunosc aproapele oglindeşte căldura şi frumosul unui popor ajută omul la cunoaşterea de sine este instrumentul de bază al perfecţiunii personalităţii pe limbă nu te poţi baza, ea este schimbătoare redă realitatea mă ajută să trăiesc în această lume

REFLECTAREA DE SINE

AUTOGUVERNAREA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

îmi arată adevărata faţă a lumii îmi spune cine sînt eu arată tuturor cine sînt eu este sufletul meu că sînt aşa cum sînt povesteşte viaţa mea ca o poveste mă ajută să nu-mi fie ruşine să vorbesc mă ajută chiar să simt îmi pune întrebări la care nu pot răspunde îmi spune ce este viaţa ce şi cum să vorbesc îmi spune că trebuie să-mi luminez sufletul să mă trezesc din întuneric că am dreptul să refuz ce nu vreau îmi sugerează întrebări care mă ajută să răzbat îmi spune cum să mă comport în societate îmi spune ce trebuie să fac, cum trebuie să fac îmi spune cu cine merit să comunic şi cine mă merită ca interlocutor îmi spune că trebuie să mă cunosc

175

Punctul de plecare în formularea răspunsului la întrebare a fost pentru elevi proprietatea limbii ce se regăseşte permanent în existenţa umană, aceea de a fi multidimensională şi multifuncţională, fundament al cunoaşterii, deschidere spre cultură. Limba se înscrie în „istoria” personală a elevului printrun organizat proces de formare a conştiinţei sale. De la abordarea extensivă a limbii, ca o cugetare, elevii ajung la o tratare intensivă, ca proiectare a reflecţiilor personale, de la o simplă manipulare a limbii se trece la o vizualizare extinsă a rolului ei în viaţa personală şi în manifestarea socială a elevilor. Modul de concepere şi de tratare a limbii, a modelelor ei de exprimare devine destul de complex şi pune în evidenţă individuaţia elevilor, caracterul orientat conştient şi sistemic al ideilor în procesul reflecţiei. Acestea fiind constatate, vom formula următoarele concluzii: Elevul caută identitatea sa culturală şi lingvistică, transformînd semnificativ rolul său în această percepere printr-o competenţă de autoapreciere a propriei formări, confirmînd astfel valoarea sa de subiect al educaţiei. Această competenţă face posibilă formarea elevului sub aspectul argumentării propriei baze de cunoştinţe lingvistice, de valori spirituale, formulînd răspuns la întrebarea: Cum văd eu limba? Cum înţeleg eu limba? Formarea conştiinţei în devenire a elevului oferă soluţii pentru multiplele probleme de cultură şi lingvistice care rămîn în afara atenţiei în procesul educaţional actual. Prin contribuţia reflecţiilor lui Im.Kant, P. Andrei, C. Rădulescu-Motru, M. Eliade, C. Noica, V. Pavelcu, M. Cimpoi etc. putem afirma că formarea personalităţii în devenire reclamă plasarea fenomenului de educaţie în cîteva zone de referinţă: umanismul, raţiunea, cultura naţională, valoarea umană, limba, creaţia spirituală etc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Repere bibliografice Andrei P. Filosofia valorii. Iaşi: Editura Polirom, 1997. Boia L. Două secole de mitologie naţională.. Bucureşti: Editura Humanitas, 2002. Cimpoi M. Nostalgia centrului.În: Limba Română, nr.7-9, 2002, p. 28-37. Eliade M. Profetism românesc. 1. Bucureşti: Editura Roza vânturilor, 1990. Eliade M. Profetism românesc. 2. Bucureşti: Editura Roza vînturilor, 1990. Kant Im. Critica facultăţii de judecare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1981. Negreţ-Dobridor I. Teoria generală a curriculumului educaţoinal. Iaşi: Polirom, 2008. Noica C. Devenirea întru fiinţă. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. Pavelcu V. Invitaţie la cunoaşterea de sine. Bucureşti:Editura Ştiinţifică, 1970. Rădulescu-Motru C. Etnicul românesc. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1999.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Мария Волковская, доктор, конференциар, Институт педагогических наук Abstract. In the integrated rate of Russian and the literature at national school of knowledge get qualities of system, skills become generalized, complex, the world outlook orientation of cognitive interests of pupils amplifies, comprehensively developed person is more effectively shaped. Понятие интеграции в образовании достаточно хорошо известно издавна. Одна из его исторических форм - межпредметная интеграция (трудовая школа начала ХХ века - 20-х гг., межпредметные связи, которым уделялось достаточно большое внимание в 50-е - 80-е гг. ХХ в. и появление/распространение интегрированных курсов во второй половине 90-х годов ХХ века. В настоящее время это направление представляет собой одно из самых значительных инновационных движений. По мнению Ю. М. Колягина, применительно к системе обучения понятие «интеграция» может принимать два значения: «во-первых, это создание у школьника целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция - средство обучения)» [5, с. 29]. В дидактике различают три формы интеграции: полную, частичную и блоковую. Полная слияние учебного материала в едином курсе. Частичная - слияние большей части учебного

176

материала с выделением специфических глав. Блоковая - построение автономных блоков с самостоятельными программами или разделами общей программы [3]. При обучении русскому как неродному уже несколько лет ученикам предлагается интегрированный курс по русскому языку и литературе (в последнем варианте куррикулума авторами предложено понятие не литература, а литературное чтение), который изучается в 8-9 классах. С практической точки зрения, интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения. Она снимает утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности. В интегрированном курсе знания приобретают качества системности, умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся, более эффективно формируется всесторонне развитая личность. В научной литературе по этому вопросу обычно выделяют три ведущих принципа, которые предопределяют интегративную организацию образования: 1. Принцип единства интеграции и дифференциации; 2. Антропоцентрический характер интеграции; 3. Культуросообразность интеграции образования [2]. В основу концепции интегрированного курса русского языка и литературного чтения положены методические принципы, согласно которым строятся, анализируются и оцениваются методические категории в рамках базисной стратегии обучения: - коммуникативность; - функциональность; - учёт родного языка; - интенсивность; - многоаспектность; - страноведческая направленность; - индивидуализация и др. [4]. Наиболее важным является принцип коммуникативности, который предполагает использование упражнений и заданий, максимально воссоздающих ситуации общения. Это касается как собственно речевых упражнений, стимулирующих речевую деятельность, так и условно-речевых упражнений, стимулирующих развитие языковых умений и навыков. В отличие от комплексных уроков на интегративных уроках предлагаются оригинальные художественные тексты. Они значительно повышают интерес к изучению языка, выступают важным источником информации о жизни и культуре носителей русского языка, способствуют повышению речевой и общей культуры, расширяют духовные, эмоциональные, нравственные и эстетические способности учащихся, способствуют развитию восприятия иноязычного художественного произведения, образной системы другой национальной культуры. Учитывая все сказанное выше, можно выделить основные положения, составляющие сущность интеграции применительно к русскому языку как неродному: - при интегрированном обучении продолжается развитие и совершенствование коммуникативной компетенции; - на основе литературных произведений формируется культурологическая компетенция, которая расширяет кругозор учащихся, повышает мотивацию изучения русского языка как неродного, формирует учащихся как разностороннюю личность. 1. 2. 3. 4. 5. Библиография Бугаева И., Волковская М. Об интегративном курсе русской словесности. // Педагогический журнал, № 5-6, 1994. Данилюк А.Я. Три принципа интеграции образования // http://www.rspu.edu.ru/university/publish/schools/2/6.html Дик Ю.И., Пинский А.А., Усанов В.В. Интеграция учебных предметов. // Советская педагогика, 1987, № 9, стр. 42-47. Капитонова Т.И., Щукин А.Н. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. М., Русский язык, 1987. Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения. // Начальная школа. 1989, № 9, стр. 28-31.

177

6. 7. 8.

Михайлова О.С. Интеграция как методическое явление. // http://festival.1september.ru/articles/214076/ Федорец Г.Ф. Проблемы интеграции в теории и практике обучения (пути развития). Л., 1990. Шепель Э.Н. Интегрированные учебные программы и обучение иностранному языку. // ИЯШ, 1990, № 1.

178

Interesul scăzut. Abstract.Ş. Datele tabelului 1 confirmă că 90% de elevi conştientizează necesitatea limbii româ ne ca mijloc de integrare socială. mai puţin însă sînt interesaţi cei de la sate (21%).CONDIŢIE INERENTĂ DE FORMARE A PERSONALITĂŢII INTEGRE A ELEVILOR DE ALTE ETNII Tamara Cazacu. prin limba română ei pot să-şi realizeze mai lesne năzuinţa de integrare cultural-spirituală europeană. deoarece îşi racordează propria dezvoltare şi fiinţare la condiţiile reale ale mediului existenţial. While learning it they get access to real conditions of existential environment and can easier join European cultural and spiritual values. Acesta vizează aspectele de interes: a) motivaţia pentru studierea limbii româ ne. limba oficială a statului. Drept factor motivant de studiere a limbii româ ne au fost menţionate temele interesante propuse în manuale (76% de respondenţi din mediul urban şi. în special elevii din oraşe (31%). În plus. 66% din mediul rural). circa 45% de profesori afirmă că interesul este nu prea mare. constatăm că 80% dintre ei indică un interes mare al elevilor şi relativ mare.E. Formarea personalităţii integre a educaţilor de alte etnii din Republica Moldova este condiţionată în mare măsură şi de motivaţia acestora de a învăţa limba româ nă. (Numărul de elevi chestionaţi constituie 351. I. c) Intenţiile de a-şi face studiile profesionale în limba română (Tabelul 3): 179 . Motivaţia pentru studierea limbii române MOTIVAŢIA PENTRU STUDIEREA LIMBII ROMÂNE OPINIA ELEVILOR OPINIA PROFESORILOR O necesitate 45% MARE 65% O şansă pentru viitor 28% RELATIV MARE 15% O datorie de cetăţean 20% NU PREA MARE 15% O preferinţă 5% MINIM 5% Nu au nevoie 2% - La necesitatea de a comunica au fost indicate: comunicarea cu vecinii. iar de profesori – 66. The formation of integral personality among ethnically varying educated persons from the Republic of Moldova is greatly conditioned by their motivation to learn the Romanian language. c) intenţiile de a-şi face studiile profesionale în limba română. Nivelul de cunoaştere a limbii române Pot comunica foarte bine Pot comunica destul de bine Pot comunica. este cauzat şi de lipsa mediului de comunicare în româ nă. doctor în pedagogie. lipsa intenţiei de a-şi continua studiile profesionale în limba română.) Tabelul 1. iar 5 % consideră că interesul este minim. ei pot deveni personalităţi cu adevărat integre. Un studiu recent în problema enunţată [1] oferă informaţii semnificative pentru datele problemei. cifră care coincide în mare cu cele relatate de către elevi. a) Analizînd interesul/ motivaţia elevilor faţă de studierea limbii române conform aprecierii făcute de profesorii acestora. cu prietenii. b) nivelul de stăpînire a limbii române (opiniile elevilor şi profesorilor). respectiv. dar cu unele dificultăţi Nu pot comunica deloc 14% 36% 46% 4% Profesorii consideră că puţini elevi nu pot comunica pe teme cotidiene. indică profesorii. Explorările motivaţiei educaţilor de alte etnii pentru învăţarea limbii româ ne confirmă acest deziderat. d) factorii care pot contribui la o mai bună cunoaştere a limbii româ ne. a necesităţii de a cunoaşte limba română la angajare în cîmpul muncii etc. căci învăţînd-o. b) Nivelul de cunoaştere a limbii române în opinia elevilor (autoapreciere) şi profesorilor se prezintă în felul următor: Tabelul 2.ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE . Propunem în continuare un nou concept metodologic de atingere a acestui obiectiv în condiţiile Republicii Moldova.

din cauza lipsei de competenţă lingvistică. 180 .a. română fac parte din reţeaua limbilor europene. „Nu este normal ca etniile. dar am nevoie de pregătire suplimentară (!?) Mi-ar fi greu să-mi continui studiile în limba română Nu aş putea să-mi continui studiile în limba română 14% 61% 22% 3% Opiniile sus-prezentate coincid cu opinia profesorilor care au indicat că mai mult de jumătate dintre absolvenţi ar putea să-şi continue studiile în limba română: 60% dintre profesori au afirmat că au absolvenţi care îşi fac studiile în română şi 36% . neînţelegerii. Un impediment (neoficial) al reducerii substanţiale a motivaţiei alolingvilor de a studia româna în universităţi este dreptul. trăind alături. Trebuie să spunem cu voce tare că nu se doreşte ca în societatea noastră. păstrîndu-se legătura cu propria lor cultură. organizarea şcolilor de vară. Intenţiile de a-şi face studiile profesionale în limba română Aş putea să-mi continui cu uşurinţă studiile în limba română Aş putea să-mi continui studiile în limba română. stagii de formare în România (în special copii găgăuzi sau bulgari care sînt lipsiţi de mediul lingvistic românesc) în temeiul acordurilor bilaterale directe sau acorduri dintre ministerele respective. comunicarea în limba română. dar avînd un fond comun. riscînd să-şi piardă încrederea reciprocă. de exemplu) la unul în care acestea pot schimba mai multe locuri de muncă. de comunicare în limba statului.” [3]. deschide calea către locuri de muncă mai variate. · disciplina de înv ăţă mî nt se predă într-o altă limbă decît limba maternă ş. de odihnă şi studii. chiar şi un acces mai bun către pieţele internaţionale. deoarece limbile italiană. De aceea aplicarea noilor abordări. de a studia în limba maternă la orice treaptă de învăţămînt. vorbind limbi diferite. Factorii de îmbunătăţire a competenţelor de comunicare în română Posibilitatea de continuare a studiilor profesionale în română Utilizarea computerului în instruire Mai multe activităţi extracurriculare în română Metode variate de învăţare Teme interesante pentru discuţie Mai multe posibilităţi de utilizare a limbii române în viaţa cotidiană 1% 0% 7% 5% 3% 4% Continuînd lista factorilor care ar contribui la un nivel mai avansat de stăpînire a limbii de stat. Ar fi utile şi alte progrese în domeniul studierii limbilor. Persoanele care nu stăpînesc limba română sau o stăpînesc la un nivel insuficient pierd din competitivitate în căutarea unui loc de muncă şi. bariere care duc la disconfort psihologic. Această metodă a fost numită în ultimii ani învăţarea integrată a limbilor străine şi a conţinutului altor discipline – IILSCD (Content and Languaje Integra ted Learning . dar şi pe imigranţi prin limba română. dar şi limbă prin învăţarea limbii materne. cum ar fi învăţarea limbii române de la vîrste fragede. Este vorba despre o deplasare semnificativă a accentului de la predare spre învăţare [4]. economic şi ştiinţific.Tabelul 3.CLIL). Educaţia bilingvă sau multilingvă presupune că: · o parte a curriculumului se predă într-o altă limbă decît limba maternă. Strategia conceptului constă în a-i integra în societate pe vorbitorii de limbă rusă. fără bariere lingvistice. să nu poată interacţiona liber. d) Dintre factorii care pot contribui la îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în română (opinia elevilor) fac parte (Tabelul 4): Tabelul 4. abordarea învăţării limbii române prin imersiune reprezintă un excelent instrument de coeziune socială şi de dialog. Evoluînd nivelul de stăpînire a limbilor. considerăm că în perspectivă va fi posibilă trecerea de la un loc de muncă pe viaţă (persoana nu-şi poate schimba locul de muncă deoarece face faţă doar unei anume situaţii: vorbeşte doar rusa. limba oficială a statului. la bariere de ordin social. necunoaşterea limbii de stat să fie o ameninţare a nesiguranţei.că n-au astfel de absolvenţi. franceză. Cunoaşterea limbii statului. tehnologii de însuşire eficientă a limbii române este mai mult decît actuală. prezentă m/sugeră m şi alte instrumente eficiente pentru construirea unei societăţi în care cetăţenii convieţuiesc în bună înţelegere. spaniolă. nemotivat politic. este vitală. în care locuiesc ca cetăţeni cu drepturi depline. Din acest punct de vedere. Promovarea multilingvismului este susţinută de politica lingvistică a Uniunii Europene fiind desemnat şi un comisar european cu această responsabilitate.

biologia... Teoriile învăţării limbilor referitoare la multilingvism se concentrează. c) unde sînt profesori. modului în care şcolile interacţionează cu lumea din afară. fizică etc. sau educaţie multilingvă care este considerat un termen mai neutru şi corespunde evoluţiilor care au loc în prezent în Uniunea Europeană şi în Consiliul European pentru Limbi Străine. ar putea fi structurată pe două aspecte. în primul rînd. desenul f) geografia. Instruirea poate începe concomitent. doar dacă terenul este bine pregătit. examen. b) literatura universală etc. învăţămîntul gimnazial şi cel liceal.B.. Educaţia multilingvă sau învăţarea prin imersiune (metodom pogrujenia) în Republica Moldova. Etapele aplicării educaţiei multilingve.. în toate V-XII (experimentale). organizării şcolii... ! La primele etape nu cele de b) muzica. 1997]. IILSCD este un proiect pedagogic. Etapele aplicării educaţiei multilingve. condiţia principală: să nu se forţeze nota. pe modul în care învăţarea unei a doua limbi – IDL (L2) diferă de învăţarea limbii materne sau a primei limbi [Segalowitz. acordul părinţilor / elevilor etc.. Este evident că o şcoală multilingvă poate schimba considerabil şi în bine climatul social. Gimnaziu (Intenţie) Disciplinele Etapele 20% (3 discipline) 30% (5 discipline) 40% (7 discipline) I etapă 2013/ 2015 2016/ 2018 2019 a II – a etapă a III – a etapă Discipline în limba de instruire 80% 70% 60% - Discipline în limba română a) unde sînt profesori. ed. I etapă 2013/ 2015 2016/ 2018 2019 d) unde sînt profesori. a) unde sînt profesori. a II-a etapă a III–a etapă Discipline în limba de instruire 70 % 60% 50% - N. într-o şcoală care să susţină educaţia multilingvă presupune un impact important şi puternic asupra activităţilor în clasă. Tabelele de mai jos prezintă viziuni de aplicare a abordării sus-descrise. e) unde sînt profesori. 181 . în 2013. cu referire la limba româ nă pentru alolingvi. şi în trei etape: 2013/2015. c) istoria. Această metodă am putea-o numi şi educaţie bilingvă sau învăţare prin imersiune. Liceu Disciplinele Etapele 30% (5 discipline) 40% (7 discipline) 50% (8 discipline) Discipline în limba română! La primele etape nu cele de examen. Tabelul 6.. b) unde sînt profesori.. 2019. Scopul IILSCD este dublu: învăţarea unei materii şi învăţarea unei limbi. Învăţarea unor discipline în limba română poate începe deja în anul de studii 2013/2014. monolingve. e) geografia. La această etapă se proiectează că vom avea profesori instruiţi. 2016/2018.. elaborării curriculumului. IILSCD reprezintă mai întîi o abordare educaţională care cuprinde „o gamă de diverse metodologii” şi nu doar „utilizarea unei alte limbi în scopul instruirii” [Marsh 1999].Termenul educaţie multilingvă sau IILSCD se foloseşte pentru a desemna orice formă de educaţie privind limbile în care obiectul de studiu este predat într-o altă limbă (într-o a doua limbă sau într-o limbă străină). liniar. pentru că educaţia multilingvă modifică în mod radical cadrul social şi de învăţare [4]. d) istoria.. Transformarea unei şcoli tradiţionale. manuale /curricula editate. Tabelul 5.

Excurs conceptual. 2010. simţirea şi acţiunea elevilor în context educaţional le solicită să gîndească. Orban L. În expunerea noastră ne vom referi la trei tipuri de limbaj sau de stiluri/tipare de limbaj cărora le atribuim valoare de input în educaţia integrală a fiinţei umane. dată fiind realitatea că şcoala este o instituţie socială şi elevii săi sînt socializaţi în contextul educaţiei pentru şi prin valorile societăţii (educaţie per valorem sau educaţia ad valorem). Vrije Universiteit Brussel. acţiunea/activitatea omului. juridic. I. 5. Those come from the literature of „the social field” and are supported by people of other specialties that often lack the elementary pedagogical practice. doctor. al părinţilor acestora pătrunşi de satisfacţia comunicării libere într-o altă limbă decît materna.E. Or. Departamentul de limbi germanice. conferenţiar universitar. aceasta. Este necesar să demonstrăm – să convingem cititorul – că stilurile proprii de gîndire. Ponta Delgata. The response to external attempts to incorporate the language in terms of the rhetorics in the context of interpersonal communication avoids the tendency to forced assimilation of direct or hidden ideological intentions in Pedagogical domain. Dum spiro. în cadrul social există varietatea stilurilor sau a limbajelor/a tiparelor de limbaj. managerial. 3. pe care nu o putem insera aici dată fiind tipologia de stiluri variate şi ample ca interpretare şi explicitare teoretică şi metodologică (artistic. în particular. limbajul semnifică modalitatea psiholingvistică de optimizare a activităţii sociale şi profesionale a omului. cred unii cercetători. Abstract. Legea Învăţămîntului. simţirea. concept validat de practica predării-învăţării unor limbi străine prin intermediul diferitor discipline decît limba propriu-zisă. Chişinău: Ştiinţa. (psiho)lingvistică şi psihopedagogică limbajul este vizualizat nu doar ca material de construcţie a comunicării interumane. stilul de simţire şi stilul de acţiune umană/interumană/interpersonală. şi care nu are decît o valoare estetică. 2009.).În concluzie: Abordarea studierii limbii româ ne prin imersiune ar facilita substanţial nu doar calitatea însuşirii. şi a elevilor. care motivează „ceea ce se realizează” şi modul „cum se realizează” gîndirea. pedagogic. de simţire şi de acţiune umană/interumană/interpersonală nu trebuie privite (cum se încearcă de obicei) doar ca ceva secundar. ecologic. În literatura psihologică. ştiinţific.Ş. Delimitările şi interpretările conceptuale privind această problematică demonstrează că limbajul este examinat în complexitatea şi în multitudinea aspectelor teoretice şi practice. 4. de experienţa favorabilă a liceului moldo-turc care desfăşoară procesul educaţional al disciplinelor umaniste în limba română. Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica. spero. ca stil propriu de simţire şi ca stil propriu de acţiune umană/interumană/interepsonală. Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi. dar şi de confortul absolvenţilor. LIMBAJUL CU VALOARE DE INPUT AL EDUCAŢIEI INTEGRALE Nelu Vicol. cu atît mai mult că este vorba de limba statului în care trăiesc. în general. 1. limbajul fundează stilul de gîndire. În această configuraţie rolul decisiv îl are limbajul. 2. să simtă şi să acţioneze şi în contexte sociale [1]. Importanţa multilingvismului. O atare viziune se impune deoarece gîndirea. Piet Van de Graen. ale 182 . care se reflectă şi se manifestă în gradul de utilizare a competenţelor profesionale ale omului de ştiinţă. medical. retoric etc. ci şi ca stil propriu de gîndire. De aceea. În viaţa sa obişnuită omul se (auto)caracterizează prin comportament şi prin maniera de acţiune. concretizînu-se în funcţia de input al formării şi al dezvoltării personalităţii sale integrale. iar în cel profesional se evidenţiază eficacitatea acestora. Referinţe bibliografice Curriculum la limba şi literatura română pentru instituţiile de învăţămînt cu limba rusă de instruire. 2009. ca un factor exterior lipsit de importanţă şi colateral. că are sorgintea în stilistică şi care nu influenţează cu nimic eficacitatea activităţii omului. susţinute de o amplă informaţie de natură interdisciplinară. The problem addressed means an ethical and epistemological challenge.

relaţia sau confruntarea subiectului cu faptele brute. deoarece semnul nu este altceva decît „ceva care ţine locul 183 . nu numai conştiinţa monadică. pentru elevi. datorită stilului propriu de gîndire. ale managerului. acesta exercitînd capacitatea sau înclinaţiile noastre de a ne dirija gîndirea într-o formă stabilă. ci mijlocire – mediation – a unei opinii consistente asupra realului. În acest context se întrevede „întîlnirea” pe plan fizic-fiziologic a subiectului cu obiectul. punîndu-se. datorită interrelaţiilor lor şi a relaţiilor lor cu lucrurile.pedagogului. . Acest demers metodologic a fost expus de Ch. se prezintă perpetuu „comportamentul” lucrurilor ce înregistrează anumite repetări (imitaţii) care stau la baza termenilor generali. . limbajul semnifică inputul procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii lor integrale prin stilurile respective. în legătura lor planul conceptelor cu planul acţiunii. de simţire şi de acţiune umană/interumană/interpersonală din perspectiva limbajului. de simţire şi de acţiune. în acest cadru se evidenţiază aspectele sintactic şi semantic ale folosirii semnelor în legătură cu aspectul pragmatic. valoare şi funcţie de exprimare a gîndirii.corespunderea conceptelor în lucruri. de simţire şi de acţiune sau de activitate proprie de învăţare. care presupune perpetuu o inferenţă ipotetică pe baza afectării şi a calităţii de semne a datelor psihice (a codurilor psihice în cîmpul limbajului [3]). ale artistului.subsumarea adevărului faţă de ceea ce este util. ce funcţie are limbajul în mecanismul cunoaşterii? Răspunsul rezidă în aceea că elucidarea conceptelor. Folosirea semnelor este calificată ca un comportament în care se relevă dimensiunea interactivă a acestei folosiri. ele constituind un anumit uzaj pragmatic şi semnificativ în cunoaşterea lumii şi a realităţii. . a acţiunii. artistică sau pragmatică) implică o relaţie esenţială între acţiune şi experienţă în aşa fel că atunci cînd este înfăptuită o acţiune sau alta rezultă cu necesitate unele consecinţe experimentale sau altele. trebuie să însuşim normele şi regulile pe care se fundează limbajul. şi anume: . Or. de simţire şi de acţiune umană/interumană/interpersonală. în corpusul limbajului semnele sînt privite din perspectiva comunicării soldate cu înţelegerea. ci şi sfera comunicării interpersonale. Pentru ca să putem şti cum să facem ca ideile să ne fie clare. care este pentru elevi. Peirce în cunoscuta „maximă pragmatică” [6]. deoarece stilul constituie lentila [2] ce concentrează conţinutul într-o viziune de gîndire. în mod deosebit. Noi.conceperea cunoaşterii ştiinţifice: a realităţii drept curs spre stabilirea convingerii. nici intuiţie a datelor nemijlocite.calitatea sau expresia lucrului astfel cum este dat el prin gîndire/simţire/simţuri.reprezentarea faptelor prin „mijlocirea” unei ipoteze pe baza datelor gîndirii/simţirii/simţurilor care duce la a reprezenta ceva ca ceva. . omul de ştiinţă. Astfel. a simţirii. realitatea este identificată de Ch. care se reduce la inferenţa ipotetica – abducţia [4] – conceptul (conception) a ceva ca ceva în forma unui simbol interpretator (interpretant) la unitatea – la comuniunea comunicativă – asupra faptelor exterioare. În contextul dat. Cele expuse pîna aici ne incită viziunea noastră că trebuie să tratăm stilurile proprii de gîndire. cu obiectele. ale simţirii şi ale acţiunii noastre. medicul etc. depinde de înţelegerea prealabilă a semnelor (cuvinte.reductibilitatea certitudinilor la convingeri pragmatice. pedagogul. De aceea. limbajul (gîndirea în semne) implică anumite circumstanţe şi condiţii de funcţionare a semnelor. De aceea. Aceasta relevă anumite teze. oamenii. ca oameni. . poate apărea întrebarea: ce valoare. adică reprezentare a faptelor exterioare. în multitudinea de date senzoriale.S. asigură claritatea şi precizia produselor ştiinţifice:. Aceasta semnifică implicit reprezentarea semiotico-ipotetică a cunoaşterii. simboluri) şi funcţionării lor în limbaj. capabilă să înfăptuiască sporirea cunoaşterii prin limbaj ca stil de gîndire. . a gîndirii în general. Din perspectivă praxiologică. ne formă m noi înşine un „comportament” pe care îl instală m în cadrul unor „obişnuinţe” (habitus) călăuzite de anumite reguli ale gîndirii. Atare capacitate este legată de reprezentarea posibilă în semne lingvistice (în cuvinte) a lumii într-o comunitate comunicativă a fiinţelor care gîndesc. stilul propriu de gîndire poate stimula ori poate frîna iniţiativa omului în activitatea sa de muncă. Argument metodologic. în concordanţă cu exigenţele impuse în aceste domenii. Peirce [5] cu ceea ce este cognoscibil de către o comunitate nelimitată a oamenilor. iar acestea sînt relevate de stilurile proprii de gîndire. oamenii. ale medicului etc. aşadar. acel semn al expresiei calitative sau echivalent (icons) al „felului de existenţă” a lor. construiesc cunoaşterea realului. a realului. plecînd de la aceşti termeni generali. cunoaşterea nu semnifică nici ceva impus de lucrul/obiectul în sine. Astfel.determinarea convingerii ca instituire a unui mod de comportament. În experienţa noastră. atare interferenţă indică existenţa lor şi lasă în urmă. care evidenţiază: . ci şi sfera comportamentului. medicale etc. sub aspectul funcţionării ei. „laptele matern” al iniţierii lor în lume şi al construirii realului şi care este mod. Or. din care putem detaşa următorul nucleu al acesteia: semnificaţia unui concept intelectual (cunoaşterea ştiinţifică. folosirea semnelor angajează nu numai sfera conştiinţei. educaţionale.S.

iar A. dar şi de destinaţie. estetice. Printre premisele obiective şi subiective ale structurării acestei învăţări şi acţiuni invitaţionale putem evidenţa relaţia dintre stilul propriu şi particularităţile temperamentale. un asistent al copilului. este primordială. integraţi unei comunităţi în care-şi pot „interpreta” rolurile sociale [7] prin stilurile lor proprii de a gîndi. care constituie obişnuinţa de comportament şi această obişnuinţă fundează stilurile proprii de gîndire. această „căutare” a copiilor orientată spre găsirea satisfacţiei în experienţele de viaţă a fost exprimată de A. de fapt. de simţire şi de acţiune.pentru altceva” (un reprezentamen) şi este adresat cuiva. de simţire. profesional. intervenţii educative prin „mentalităţi comunitare”. avînd sprijinul constructiv al stilurilor proprii de gîndire. stilurile proprii conduc şi spre anumite intervenţii (auto)educative. însuşirile 184 . biologic etc. autorităţii şi socialităţii. responsabilitate şi libertate. inteligenţa emoţională. A. de a simţi şi de a acţiona socialmente.. semnul echivalent suscitat în spiritul adresantului este interpretantul. de acţiune interumană în care se percep ei înşişi. iar în ceea ce priveşte însă idealul umanist. referinţa sa este un decupaj al obiectului. Patterson consideră că educatorii umanişti sînt u facilitator. Problematica raporturilor dintre individ şi societate trebuie privită din punct de vedere sociologic şi din punct de vedere axiologic[9]. faţă de îmbinările elementelor afective cu cele cognitive [12]. cum „curge” cultural. o idee despre obiect. Din perspectiva logicii afectivităţii. creînd astfel în spiritul adresantului un semn echivalent. de raportare la societate avansează doua realităţi reciproc ireductibile – individul şi societatea –. care sînt în acelaşi timp inseparabile. Stilurile respectice şi filtrele cognitive îi conduc pe copii spre căutarea experienţelor de viaţă care le aduc satisfacţie.. A. chiar dacă „depozitarul” acestora este societatea. de simţire şi de acţiune interumană/interpersonală. sprijin. ele fiind şi moduri de exprimare a gîndirii ştiinţifice:. prin mijloace şi modele de exprimare (verbală. rezidă în aceea că în liantul sau lanţul obiectiv al cauzalităţii se identifică primordialitatea faptelor sociale în raport cu acţiunile individuale. artei. adică o îmbinare a elementelor afective cu cele cognitive [11]. cum se materializează intelectual. se prefigurează şcoala orientată spre elev. Iacob consideră că mişcarea umanistică a educaţiei avansează acordarea atenţiei sporite faţă de aspectele afective ale învăţării. stilul practic. educaţia sa umanistică. De aceea. Aşadar. Stilul sau maniera de comportare. semnifică (auto)educaţia umanistică a sa. adică el o (auto)încadrează în stilurile proprii de gîndire. iar modul în care se comportă adulţii în societate depinde în foarte mare măsură de stilurile lor proprii de gîndire. literaturii etc. societatea este punctul de plecare. stilul vizual. sociologic vorbind. desăvîrşirea fiinţei este primordială prin asimilarea valorilor. ca urmare a stilului de învăţare preferat: stilul auditiv. bazat pe toleranţă. material. De aici porneşte şi învăţarea invitaţională şi acţiunea invitaţională. semnul nu ţine niciodată locul întregului obiect. C. în mediul educaţional. unde nevoile şi disponibilităţile lui sînt armonizate la nevoile şi cerinţele mediului. ca scop de realizat. Rogers afirma că scopul final al educaţiei este dezvoltarea capacităţilor şi tehnicilor de învăţare astfel ca educaţia să plece şi să revină la elev. Ele devin pentru fiecare elev baza pentru construirea realităţii şi pentru interpretarea experienţelor de viaţă. Acestea constituie filtrele cognitive în procesul de învăţare. scrisă. unde elevul devine partener activ în procesul propriei învăţări. iconică/simbolică). Brown propune şi descrie educaţia confluentă. perfecţionarea umană a omului. axiologic vorbind. Maslow astfel: Lăsaţi copii sa crească! C. Combs crede că modul în care o persoană se percepe pe sine este de o importanţă vitală şi formulează scopul educării care este să-l ajute pe copil săşi dezvolte o imagine pozitivă despre sine. că ei sînt un antidot al crizei educaţiei. al (auto)educaţiei omului. Combs se bazează pe teoria cognitivistă [10]. Cosmovici şi L. social. Acel ceva al cărui loc îl ţine semnul este obiectul. în acest context educaţia se realizează atît între subiect şi obiect care este aceeaşi persoană. artistice (metaforice. Aşadar. De aici putem să identifică m ipoteza că stilurile de învăţare şi stilurile proprii de gîndire. susţinînd că toate comportamentele unei persoane sînt rezultatul direct al cîmpului perceptiv din momentul comportării sale. ele consistînd în convingerile personale. Aceasta. intervenţii educative prin altul. o simte cum respiră. Elevii învaţă diferenţiat. Or. deoarece indivizii sînt purtători ai unor determinaţii psihosociale concrete. prin imagini specifice: ştiinţei. Abordarea umanistică asupra educaţiei a lui A. Ireductibilitatea şi inseparabilitatea acestor două realităţi constituite istoriceşte – individul şi societatea –. Sălăvăstru [8] diferenţiază trei tipuri de intervenţii educative: intervenţii educative prin sine (autointervenţii educative). pragmatice) etc. înţelegere. cît şi ca o relaţie între un subiect (individual sau colectiv) şi obiect. de simţire şi de acţiune. de simţire şi de acţiune interumană conduc spre semnificaţia relaţiei dintre imaginea de sine şi succesul şcolar sau de muncă : modul în care se comportă elevii la şcoală depinde în foarte mare măsură de modul în care se percep pe ei înşişi. în viaţa omului mai întîi este limbajul şi prin limbaj omul îşi gîndeşte viaţa sa.L. individual este dependent de societate şi interesului comunitar i se subordonează interesele individuale. în procesarea mentală şi înţelegerea ce rezultă din acumulări de cunoştinţe şi interpretări anterioare.

muzică. atitudinile şi conduita. ideilor. părinţii se identifică din aceste perspective în faţa propriilor copii ca părinţi democratici şi ca părinţi democratici. şi anume influenţa chimică. în viaţă. să căutăm a înţelege stilul cognitiv . înţelegerea noastră a persoanei respective pretinde ca noi să o luăm ca pe o fiinţă unică în lumea sa. să căutăm a descifra modul de a gîndi caracteristic persoanei: cum vor colora valorile şi orientările principale judecăţile. educaţie. stilul propriu de simţire. maniere de realizare a unei activităţi dă naştere stilului propriu” [2.şi transdisciplinar. prin cunoaşterea mutualizatoare. deoarece tocmai aici se unesc punctele istoric. De aceea. se schimbă. pentru elevi este cît se poate de necesar a se opera cu trei stiluri importante formării şi dezvoltării personalităţii lor integrale.. bucuria. cultură. elevii trebuie să înţeleagă adevărul că în fiecare epocă istorică. prin cunoaşterea interactivă obţinută printr-o viziune polioculară. adică toate categoriile de artă ale unei epoci şi varietatea şi specificitatea lor în domeniul ştiinţific. Din această perspectivă. deoarece în fiecare etapă istorică. atitudinilor. mînia. la fiecare naţiune există factori unici şi irepetabili. fizică. prin care se evidenţiază unicitatea şi individualitatea unei persoane. de a simţi. elevii trebuie educaţi în stilul naţional ca să înţeleagă şi ei că fiecare generaţie adaugă la multitudinea elementelor conştiinţei naţionale „stratul” său propriu [15]. specific. stilul ecologic este structurat în „mediul intern” al omului. în devenire. literatură. nu e suficient să-i ştim notele la testele de personalitate. Există însă şi un „mediu intern” care cuprinde lumea spirituală a omului. . ceea ce face şi cum spune şi cum face. încăpăţînarea. adică tot ceea ce îl face pe om să se considere personalitate.stilul este omul însuşi. acţiuni practice. În concluzia textului nostru. ponderile pe care le ocupă „logica inconştientului” şi „logica raţională” în acest proces. Stilul ecologic se pretează la importanţa psihologică a mediului uman şi a celui înconjurător. legate de desfăşurarea proceselor organice din organism. stilul ecologic şi stilul naţional. mirarea. nici biografii. adică „ Le style est l’homme même” (Buffon).W. Stilul naţional semnifică esenţa „păstrării caracterului naţional în literatură. Adler). educaţiei etc. în artă. educaţie. şi anume stilul educaţional în familie. aceasta dat fiind că ceea ce gîndeşte o persoană se referă la conţinut. biologică. artei. în educaţie. se dezvoltă. constituie structura complexă şi completă a comportamentului expresiv. artistic. felul de a fi. în muzică. în ultimă instanţă. stilul propriu de acţiune. cele din aria socioumanistică trebuie studiate inter. Or. ecologia elementară şi bioetica. prin caracterul controlului activităţii şi conduitei copilului. care semnifică acea microlume spirituală a omului ce trezeşte în inconştiinţa lui o gamă de stări şi senzaţii plăcute şi neplăcute. De aceea este necesar ca în şcoala preuniversitară să se studieze psihologia pentru elevi. formarea şi educarea personalităţii integrale se desfăşoară în liantul stilurilor universale cu stilurile individuale/proprii. autoritari şi indiferenţi. stilul. „life style” (G. prin cunoaşterea eterogenă a informaţiilor specifice: fiecărei activităţi. stilul propriu de viaţă constituie factori importanţi pentru înţelegerea personalităţii integrale umane. deosebit. stilul este faţa sufletului. prin natura cerinţelor. putem menţiona că stilurile interrelaţionează prin cunoaşterea omogenă a regulilor generale. însă modul său de a gîndi se referă la stilul cognitiv din diversele domenii de activitate: ştiinţă.aptitudinale. fiecare efort individual de activitate aduc în acest stil momente noi. care se datoresc unor particularităţi ale personalităţii. pe care o simte şi de care este conştient fiecare individ dezvoltat normal: lumea gîndurilor. G.modul de a recepţiona şi de a prelucra informaţia. care îşi lasă amprenta asupra psihicului naţional şi de aceea conştiinţa socială sau conştiinţa naţională a propriei naţiuni se deosebeşte intr-o etapă anumită de dezvoltare anume prin ceva. tehnic. fiecare generaţie de oameni ai culturii. ştiinţei. stilul naţional este. tristeţea. prin formele de stimulare şi prin cele de pedeapsă [14]. literatură. dat fiind că omul îşi orientează gîndirea în direcţia unui anumit mod de efectuare a respectivei activităţi. arhitectură. stilul propriu de gîndire. istorie. Allport [13] observa că dacă dorim să cunoaştem cu adevărat o persoană. frica. care se identifică prin limbajul verbal ori nonverbal. sportiv etc. În cadrul disciplinelor de învăţămînt şcolar. Astfel. procedee. Aceste premise derivă din conceptul de stil. sentimentelor. coregrafie. modul de a gîndi şi de a acţiona. juridic. trăită intim şi în mod relaţional faţă de schimbările din mediul intern sau extern. Aceste două „tipuri” de mediu fac sinteza mediului psihologic în care iau naştere curiozitatea. De aceea maniera şi stilul propriu expresiv. să simtă şi să-şi conştientizeze propriul eu. ecologia are atît un conţinut „natural” cît şi unul „umanitar”. logica elementară.. literaturii. iar „orientarea gîndirii sale în direcţia valorificării unor anumitor modalităţi. 19]. stilul oamenilor seamănă cu viaţa lor („Oratio vultus animi est” (Seneca). acestea fiind rezonanţa subiectivă a omului. folclor. uimirea. În acest context. deoarece în viaţa obişnuită acordăm atenţie comportamentului unei persoane – ceea ce spune. din această retro-şi pro-specţie. estetic şi psihologic ale naţiunii în artă. educaţional/pedagogic. interre- 185 . De aici. psihologică. de conştiinţa socială a altor naţiuni. medical. deoarece în preocupările ei face parte şi interacţiunea omului cu mediul înconjurător – perceperea mediului şi influenţa acestuia asupra omului. Stilul educaţional în familie se identifică prin atitudinea părinţilor faţă de copil. p.

Semnificaţie şi acţiune.L. Esenţa problematizări o constituie „problema” care determină ceea ce se află în faţa sinelui şi împiedică avansarea pe treptele cunoaşterii ştiinţifice:. Bucureşti: Aramis. problematizarea îşi găseşte utilizarea la toate etapele procesului didactic şi la nivelul tuturor treptelor de învăţămînt. Bucureşti: Humanitas. p. Allport G. Cosmovici A. Bucureşti: Aramis.M.E. artistică şi pragmatică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Educarea umană pentru o învăţare umană. Brown A. de simţire şi de acţiune interumană/interpersonală este imanentă formării şi dezvoltării personalităţii integrale a omului în cadrul limbajului. 4. Ecco U. p. O atare abordare a stilurilor proprii de gîndire. doctor. 15. Tratat de semiotică generală. Москва. Vicol N. 273-274. În viziunea lui J.Ş. Structura şi dezvoltarea personalităţii. În: Peirce Ch. 12. 1. Crenguţa Simion. Sălăvăstru C.S. Bucureşti: Editura Univers. 212-226. Iosifescu V. Roth A. şi acţiunea înseamnă cunoaştere ştiinţifică. p. 50. Valori psiholingvistice şi psihopedagogice ale comunicării interpersonale.component ale unei situaţii-problemă. incertitudine. 178-181. 2007. p. Semnificaţie şi acţiune.” [1]. 18-19. Iaşi: Polirom. 67-107. 5. lector superior. Bruner „o adevărată problematizare presupune zdruncinarea vechiului sistem de reprezentări şi constituirea în baza acestora a unei noi structuri care corespunde unui nivel mai superior de explicare ştiinţifică a realităţii” [1]. specifice: unei anumite discipline şcolare. Chişinău: Univers Pedagogic. 9. This article addresses the concept of problematical discipline of biology and the study examines the formative context of this method in achieving a competenc-focused on education. Учителъ и семъя школъника // Знание. 1988.E. Obiectivul primordial al problematizării este stimularea activitatăţii intelectuale a elevilor şi formarea achiziţiilor finale ale învăţării. Bucureşti: EDP. 2. Abstract. Logică şi limbaj educaţional. O şcoală orientată spre elev. Bucureşti: EDP. Ludmila Franţuzan. Psihopedagogie şcolară. 1999. p. 6.E. Bucureşti: Humanitas. I. p. Iaşi: Polirom. 10. 2004.Ş. 1982. I. care are funcţia sa de input al acestui proces: gîndirea. 14. 8. p. 11. Universal şi naţional în folclor.S. 67-107. Peirce Ch.. 9. 487. Individ şi societate. Câteva consecinţe a patru incapacităţi. p. Psihologia stilurilor de gândire şi acţiune umană. Popa C. nedumerire. conferenţiar universitar. 1986. 1971. 2007. Problema este considerată un element . Гаврилова Т. 4. Eseuri despre folclor. p. Situaţia-problemă reuneşte situaţiile de instruire caracterizate prin faptul că în calea activităţii de cunoaştere apare un 186 . 1990. De aici se conturează două dimensiuni ale problemei enigma şi controversa sau. 1981. Duplicitate şi educaţie morală. 13. Referinţe bibliografice Bontaş I. p. Bucureşti: EDP. conform definiţiilor din sursele psihopedagogice „existenţa unui conflict cognitiv generat de raportul dintre cunoscut şi necunoscut. Kramar M. 2009.S. o stare de conflict intelectual care va fi înlăturată prin intermediul unei cercetări realizate de către elev. 16-21. p. simţirea. стр. Ca metodă de instruire.П.lativă generatoare de pattern. 2002. 34-48. 1981.Ş.W. 1995. 7. Ideea modernizării metodologiei de instruire în vizunea formării unui sistem de competenţ e specifice: fiecărei discipline şcolare cu domeniul său de cunoaştere devine posibilă în măsura în care aceasta recurge la metoda problematizării. Bucureşti. Tratat de pedagogie. 18. p. 1990. doctor în pedagogie I. Iacob L. nr. Problema în cadrul orelor de biologie presupune dificultate. Roşianu N. Peirce Ch. 283. Problematizarea presupune un ansamblu de procedee şi modalităţi operaţionale care impulsionează procesul de realizare a cunoaşterii ştiinţifice:. 25. 3. UTILIZAREA PROBLEMATIZĂRII ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE Ion Botgros. Bucureşti: Editura Politică.

avansare pe o treaptă mai superioară a cunoaşterii ştiinţifice:. Este cunoscut că în formarea competenţei şcolare se parcurge patru etape succesive[3]: . Argumentează importanţa vaccinării. Din punct de vedere fiziologic în sîngele organismului bolnav se declanşează anumite procese. care contribuie fiecare independent la stabilitatea ecosistemului. iar situaţia-problemă reflectă problema de rezolvat. Dacă nu te-ai vaccinat. La această etapă. Exemplu: Examinînd la microscop mişcarea amibii. observăm că aceasta îşi schimbă forma corpului. Pentru elev nu este suficient să posede anumite cunoştinţ e ştiinţifice:. exprimă ceea ce este în esenţa sa individul. cu toate componentele sale. La cea de-a treia etapă. Exemplu: Situaţie-problemă Poluarea mediului ambiant are consecinţe grave asupra organismelor vii.cunoştinţe funcţionale. c. ierarhizate şi propune strategii proprii de acţiune. conştientizate. . care presupune rezolvarea de situaţii-problemă de un nivel tot mai complex şi pune accent pe întreaga acţiune cognitivă a elevilor în procesul de rezolvare a problemei. Situaţie-problemă Muşchii mai sînt numiţi pioneri ai vegetaţiei. comportamente. elevul operează cu cunoştinţele interiorizate. Această etapă. dureri în gît. evaluează şi ajustează propriile activităţi. Crearea unei situaţii – problemă care are la bază un fenomen paradoxal Exemplu: Nimicirea păsărilor răpitoare din pădure duce spre creşterea numărului altor specii de păsări. Explicaţi cauza ce determină schimbarea formei corpului la amibă. Etapa cunoştinţelor fundamentale. tuse. efectuării unei lucrări practice. Depăşirea obstacolului presupune învăţarea unor noi cunoştinţe. rezultate. dar este necesar să le poată aplica în anumite situaţii. Pentru crearea situaţiilor .problemă în cadrul orelor de biologie. Lanţul trofic şi lanţul de nutriţie reprezintă: § Interacţiunea dintre organisme.cunoştinţe exteriorizate (adică competenţa). Explicaţii semnificaţia pe care o prezintă această afirmaţie? Etapa cunoştinţelor funcţionale. personalizate. cunoştinţele funcţionale sînt interiorizate şi devin abilităţi. b. deprinderi. Explicaţi cauzele acestui fenomen. profesorul poate utiliza cîteva metode [6]: a. La această etapă elevul trebuie să obţinî mai întîi o sumă de informaţii din domeniul biologiei care se transformă în achiziţii proprii. care coordonează cu schimbul de informaţie.început de iarnă şi sfîrşit iarnă –început de primăvară) care sînt favorabile multiplicării virusului gripal. Crearea unei situaţii-problemă în procesul demonstrării unui experiment. Aşadar.cunoştinţe interiorizate. Formarea competenţelor şcolare în procesul educaţional la biologie devine posibilă în măsura în care aceasta recurge la metoda problematizării. În continuare vom prezenta exemple de situaţii-problemă în dependenţă de cerinţele fiecărei etape de formare. Obstacolul presupune existenţa unui dezacord cognitiv generat în cadrul achiziţiilor existente ale elevilor care sînt contrazise de datele problemei.cunoştinţe fundamentale. § Interacţiunea dintre organisme. 187 . Încercaţi să le identificaţi. § Interacţiunea dintre organisme prin intermediul cărora în ecosistem au loc transformări de substanţe şi energie. Explicaţi ce semnifică acest fapt şi care vor fi consecinţele posibile ? Etapa cunoştinţelor interiorizate. aplicîndule. dar peste un timp numărul acestor păsări scade brusc. Un organism cu gripă are febră. interrelaţionate. elaborează şi pune în practică un proiect de lucru. problema defineşte numai unele aspecte ale sarcinii de învăţare. . Exemplu: Situaţii-probleme (situaţie semnificativă) „Există două perioade ale anului (sfîrşit de toamnă . . Exemplu: Situaţie-problemă În sîngele uman au fost depistate eritrocite în formă de seceră. Enumeraţi metodele de prevenire a gripei şi estimaţi importanţa fiecărei soluţii. Crearea unei situaţii-problemă care are la bază un proces sau un fenomen ce poate avea mai multe elemente contradictorii. Exemplu. fiind mai bogată în elemente şi mai complexă în activităţi de cercetare decît aceasta. acum nu mai are rost. Conceptul de situaţie-problemă îmbină toate dimensiunile specifice: problemei. Exemplu: Argumentaţi care punct de vedere îl consideraţi corect.obstacol. Explicaţi de ce substanţele radioactive emanate în mediul ambiant prezintă pericol pentru tot ce este viu? Etapa cunoştinţelor exteriorizate.

Iaşi: Polirom.И. The author proposes to solve this problem through trainings to create the possibilities for other persons to study productive and to improve their selves. Москва: Просвещение.. Franţuzan L.П. Metode de învăţământ. Situaţiileproblemă aplicate în cadrul orelor de biologie în dependenţă de nivelul de complexitate.. Тихоненко И.Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale . 2006. Gordienco A. 2004.) Corelaţia ICAT Test la gîndire ştiinţifică Spearman p Spearman p ICAT 1. Creangă”.357). 22-23 octombrie. lector. chimie. 3. 3. 1998. 5. 1. This article describes the importance of some personality qualities in scientific thinking formation. iar pentru a verifica autenticitatea rezultatelor obţinute a mai fost aplicat testul de gîndirea critică ICAT (International Critical Thinking Essay Test). În: Univers pedagogic. Омск: Издательство ОмГУ.001 Test la gîndire ştiinţifică 0. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice: Internaţionale.deschidere spre o personalitate integrală”.. Botgros I. Cerghit I. Cluj-Napoca: Presa universitară clujană.398) cu eroarea standard (0..61 0. s-a optat pentru corelaţia Pearson. (Vezi figura 1. Astfel s-a obţinut o corelaţie puternică de (r=0. ca metodă euristică. Проблемное обучение физике в средней школе. Franţuzan L.00 . активизирующие процесс обучения. şi (0. reprezintă un mediu favorabil şi necesar în contextul formării competenţelor şcolare necesare elevilor pentru – „formarea unei personalităţi integrale” capabile să se adapteze la schimbările permanente ce au loc în societatea contemporană. Botgros I. fizică.Problematizarea. nr.001). Because the scientific thinking is the most important component in educational and research process in author's opinion. 2.61 0. TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE ALE UNUI BUN GÎNDITOR ŞTIINŢIFIC Sergiu Sanduleac. It was also presented a profile of a good scientific thinker. Cercetarea a avut ca scop descoperirea profilului de personalitate a unui bun gînditor ştiinţific şi evidenţierea trăsăturilor de personalitate care contribuie la formarea unei bune gîndiri ştiinţifice:.688) la un prag de semnificaţie (p=0. îşi centrează activitatea pe personalitatea elevului stimulînd operaţiile gîndirii şi orientîndu-l spre dobîndirea noului în mod independent. 2007.001 1.. Fig.904) pentru variabila gîndire critică cu eroarea standard de (0. UPS „I. 0.Г. Metodele euristice în studiul chimiei. care a demonstrat autenticitatea chestionarului de gîndire ştiinţifică.. Pentru a depista subiecţii cu un nivel înalt al gîndirii ştiinţifice: acestora li s-a aplicat un chestionar de gîndire ştiinţifică. Chişinău Abstract.1993.2009. Metodologia formării competenţelor şcolare în cadrul orelor de biologie. Дидактические методы.00 . Chişinău. 1. 4. În 188 . It has been made a research that confirm the importance of these personality factors and their influence on the scientific thinking development. Conceptul de problematizare şi semnificaţiile lui în procesul educaţional la fizică.357). 6. Subiecţii cercetaţi au fost împărţiţi în două straturi conform criteriului nivelului gîndirii ştiinţifice: în studenţi ce posedă la nivel înalt gîndirea ştiinţifică şi ce au un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice:. 2009. Дубенский Ю. Corelaţia dintre variabila gîndire ştiinţifică şi gîndire critică Datorită faptului că s-a obţinut o distribuţie simetrică în urma analizei descriptive a datelor coeficienţii de asimetrie la variabila gîndire ştiinţifică fiind (-0. Малафеев Р. La cercetare au participat 44 de subiecţi studenţi de la facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Referinţe bibliografice Bocoş M.

fire deschisă.00 5. Subiecţii cu un nivel al gîndirii ştiinţifice: mai ridicat s-au dovedit a fi mai sociabili.33 Inhibiţie 5.86 7 9 1 13 15 7 1 5. mai agitaţi şi înclinaţi spre meditări inutile.86 189 . caracter calm. Tot odată subiecţii cu un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice: au demonstrat tendinţe de dominare. 2. mai puţin autocritici.73 5.66 4.52 Fig.introversiune. Profilul unui bun gînditor ştiinţific Sociabilitate Caracter calm Dominare 1 3 5 5.73 5. tendinţe mai ridicate spre o gîndire autoritar-conformistă.20 4.6 Fire deschisa Extraversiune introversiune Labilitate emoţională 5.) Gândire ştiinţifică ridicat ă 7. În continuare sînt prezentate profilurile de personalitate a celor două loturi de subiecţi. (Vezi figura 3). Diferenţe dintre loturile de subiecţi la unii factori de personalitate Concluzia la care s-a ajuns în urma studiului organizat a fost.87 5.76 5. pentru a nu perturba procesul de formare a gîndirii ştiinţifice.00 3.66 6.00 Sociabilitate Dominare Fire deschisă Labilitate emoţionala 5. (Vezi figura 2.33 5.continuare subiecţilor li s-a aplicat testul de personalitate FPI şi s-a efectuat profilul personalităţii subiecţilor cu un nivel înalt al gîndirii ştiinţifice: comparativ cu lotul de subiecţi cu un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice:.60 5.34 5.00 0.67 4. mai pasivi. dominare. inhibiţie. calităţile de personalitate dominante la persoanele cu un nivel al gîndirii ştiinţifice: scăzute servesc drept barieră ce blochează formarea gîndirii ştiinţifice: la tinerii cercetători.00 2. mai închişi în sine.00 4. Astfel s-au observat diferenţe la următorii factori de personalitate: sociabilitate.48 6.00 6.83 6.38 5. extraversiune . Totodată ei s-au dovedit a fi mai puţin capabili de a stabili relaţii. labilitate emoţională. cu un cerc mare de cunoştinţe. încredere în sine etc. mai încrezuţi în forţele proprii. Astfel autorul propune ca în formarea gîndirii ştiinţifice: să fie prezente elemente de training ce ar presupune dezvoltarea abilităţilor de comunicare.87 Gândire ştiinţifică scazut ă 6.2 5. Cert este faptul că aceste elemente trebuie îmbunătăţite apriori.00 1. mai energici şi optimişti în comparaţie cu subiecţii ce posedă un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice:.

calculînd fluxurile de informaţie.82 5. Ecologia este ştiinţa care studiază relaţiile stabilite în cadrul lumii vii şi interreacţiile existente între aceasta şi partea abiotică care-i serveşte de suport. The nature of human intelligence. protecţia mediului înconjurător. Cunoaşterea personalităţii. în primul rînd. de materie şi de energie care le străbat şi obţinînd de la acestea argumentări maximale. Profilurile de personalitate 1. 4. The present article discusses the theoretical and practical retrospection of education in the ecological spirit for an integration personalite. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie.: Iaşi: Gheorghe Asachi. 2006. Carcea M. lumea are două faţete şi – deşi între extremităţile colorate una în alb şi alta în negru există destule tente de gri – revine adevăratelor civilizaţii să găsească nuanţa favorabilă pentru a continua ascendenţa în timp [8]. această ştiinţă a cîştigat cu repeziciune simpatii pe toate meridianele globului.. conferenţiar universitar.Sociabilitate Caracter calm Profilul persoanelor cu gîndire ştiinţifică scăzută 1 3 5 7 9 13 1 4. doctor în pedagogie. 3. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – PREMISĂ PENTRU PERSONALITATE INTEGRATĂ Liliana Saranciuc-Gordea. 2.65 6. 3. pentru că una din părţile sale componente este ocrotirea naturii. McGraw-Hill: New York.48 4.75 6. Apărută relativ de curînd – către sfîrşitul secolului XIX – şi datorită savantului german Ernst Haeckel. P.51 5. 1998. Ca în orice demers dialectic. în acelaşi timp ecologia păstrează în perspectivă toate elementele naturii. I. Iacob L. 1971. Psihologie şcolară. Guilford J.34 Fig. Cosmovici A. 2000. 190 . Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limba engleză. Ecologia oferă posibilitatea gospodăririi raţionale a teritoriilor considerate drept ecosisteme.37 15 7 Dominare Inhibiţie Fire deschisa Extraversiune introversiune Labilitate emoţională 4. Referinţe bibliografice Budnic A. UPS „Ion Creangă” Abstract. folositoare prin echilibrul pe care-l stabilesc şi prin interrelaţiile care asigură esenţa vieţii pe Pămînt [1]. Chişinău. Iaşi: Polirom.

Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică. 1980. Este o exprimare în versuri a dialecticii naturii. 5. original şi fundamental de transmitere a experienţei de viaţă şi a culturii generaţiilor adulte către generaţii tinere [3]. Cu cît mai devreme se iniţiază procesul de educaţie ecologică. tehnologice şi juridice trebuie să fie bazate pe strategii educaţionale. Educaţia ecologică va învăţa pe orice om al muncii. educarea cadrelor didactice ca modele. et al. Fondul Mondial pentru Protecţia Naturii etc. din materialul-matrice al unei educaţii ecologice – premisă pentru formarea unei personalităţi integrate: permanenta actualitate. Este timpul să fie promovată o educaţie ecologică. pentru cei care înţeleg. Constituită astfel. 1988. 4. avantajele reciclării şi refolosirii deşeurilor şi va promova importanţa unui studiu cumpă nit în problemele amenajării mediului spre binele. pentru a realiza reciclarea. instrucţia teoretică şi ilustrarea ei practică. 1980. de altfel. cu atît mai mult vor creşte şansele ca generaţia de mîine să fie orientată spre un mediu de viaţă sănătos. o educaţie a voinţei. Această stare nu poate fi lichidată decît prin educaţie. înlocuindu-le cu mentalităţi ecologice. deşi educaţia ecologică este declarată obligatorie şi permanentă. gîndirea dialectică a conexiunilor. Cercul care se închide. cu cît mai complex. pe cele imuabile şi pe cele trecătoare. a acelei ştiinţe care ne învaţă să ne clădim fericirea şi bunăstarea printr-o educaţie completă în care va trebui să promovă m cu prioritate grija pentru natura patriei noastre. Această idee şi-a găsit reflectare în diverse acte ale organizaţiilor internaţionale (UNESCO. una a aptitudinilor şi sentimentelor. Ionescu A. care să-i înveţe pe cei tineri – pe toţi oameni. în viziunea noastră. Totuşi. O educaţie ecologică formează în acelaşi timp o personalitate integrată cu o gîndire sistemică. promptitudine vizavi de acţiunile antiecologice. 1. produse nepoluate. alături de sprijinul efectiv acordat liberei iniţiative etc. morale şi fizice în scopul integrării lor în activitatea socială. 3). cultivarea conexiunilor disciplinare şi ecologizarea disciplinelor tradiţionale. 2002. sînt tainic unite între ele. prin puteri nemuritoare. a o îmbogăţi material şi spiritual [5]. ameliorarea îndrumărilor pedagogice prin experimentarea soluţiilor propuse. a dezvoltării însuşirilor intelectuale. mentalitatea şi comportamentul cetăţenilor sînt dominate de indiferentă faţă de mediu. judicios şi continuu este proiectat şi realizat acest proces. p. care poate căpăta rezonanţe poetice cînd ea va însemna şi ocrotirea naturii şi mijloc de depoluare. 191 . menite să formeze o personalitate integrată cu o conştiinţă socială de tip ecocentric. 3. Acest ansamblu a fost numit educaţie şi el reprezintă un fenomen social. una morală. de ce şi cum trebuie protejată natura [6]. Există o educaţie intelectuală. încît dacă pe pămînt atingi o floare. Bucureşti: Editura Politică. a dezvolta societatea omenească pe baze trainice. planificarea şi coordonarea. recondiţionarea şi refolosirea. Ionescu A.De mult. este ubicvistică. Bucureşti. educaţia ecologică va pune în prim plan necesitatea păstrării curate a mediului ambiant. studiile speciale nu constată o dinamică pozitivă a schimbărilor stării mediului ambiant. să respecte tehnologie pentru a se obţine. 2002. şi alţii. Fundaţia Europeană de Educaţie şi Cultură Ecologică. Copiii trebuie învăţaţi că „lucrurile.în cadrul unui organism unitar. lozincă curentă în domeniul economiei. UNICEF. Societatea civilă este pasivă.. adresîndu-se tuturor vîrstelor. pentru ca în viaţa socială şi în viaţa personală a fiecăruia să pătrundă ideile şi imperativele ecologice. cuprinde ecologizarea programelor de instrucţie şi se interferează cu sistemul educaţional clasic din şcoli şi instituţii. pentru natura Terrei [4].economice naţionale. Chişinău. Ecologie şi protecţia mediului. treptei primare de învăţămînt îi revine un rol fundamental în cadrul educaţiei ecologice permanente a cetăţenilor. oamenii maturi au aplicat în educaţia celor tineri – în mod conştient şi sistematic – un ansamblu de măsuri în vederea formării personalităţii. Cu toate acestea încercăm să subliniem unele aspecte caracteristice şi unele repere care fac parte. Donea V. Berca M. Referinţe bibliografice Commoner B. ONU. A proteja natura înseamnă. loc de viaţă şi logos – ştiinţă (În: Donea V. pune problemele mediului deopotrivă în contextul dezvoltării umane şi în contextul dezvoltării social . Bucureşti. Ecologie şi protecţia ecosistemelor. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii. O educaţie ecologică va aduce înţelegerea că omul poate avea planeta la picioare numai cunoscîndo în întregime şi folosindu-i legile. Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare. Strategiile economice. combate prejudecăţile. 1866. trezeşti înfiorare între stele”. Educaţia ecologică: se desfăşoară la toate nivelele culturale ale societăţii.. a feed-back-ului. În acest context.) şi ale Republicii Moldova. Morfologia generală a organismelor. a părţilor componente care se găsesc în surplus (calitativ). una estetică. şi „Istoria naturală a lumii” unde autorul a introdus termenul „ecologie” – ştiinţa generală despre relaţiile organismelor vii cu mediul ambiant – oicos – casă. 2. o educaţie tehnică şi profesională. Haeckel E.

comunicarea rămîne a fi în continuare un cîmp vast de studiere şi dezbateri controversate pentru specialiştii din diverse domenii. subliniază L. comunicarea didactic ă este procesul prin care un conţinut cognitiv se transmite de la profesor la elev prin semne care au aceeaşi semnificaţie atît pentru emiţător cît şi pentru receptor. 1990. influenţînd raporturile pe verticală şi pe orizontală între subiecţii educaţionali.А. [1. т. Линблад Я. 2000. p. statutul intern (credinţele) şi comportamentul extern interacţionează permanent. deoarece profesorul. Cel care învaţă trebuie să-şi interiorizeze rostul actului de învăţare. Москва. 8. FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE A CELUI CE ÎNVAŢĂ PRIN COMUNICAREA PEDAGOGICĂ Zinaida Stanciuc. subliniază Abric J. lector superior. Ясвин В. Comunicarea didactică în cadrul comunităţii educaţionale poate fi considerată în termenii rolurilor legate funcţional. În acest context de referinţă trebuie să menţionă m şi faptul că criteriile.6. Человек – ты. 1996. Одум И. Elevul este coparticipant la actul comunicării. p. valorile şi credinţele sînt trei elemente pe interferenţa cărora este întemeiată comunicarea în parte. impresii. nu atît pentru aplicarea în prezent a informaţiilor in contexte noi. Mesajul pedagogului este codat după principiile ştiinţei şi ale legităţilor psihopedagogice. Психология отношения к природе. un plus 192 . 11] astfel îndreptăţind. Fiecare rol este caracterizat prin anumite indicii atribuite celor ce îndeplinesc rolurile. un act de comunicare. pentru a deveni în stare de formare şi autoformare ulterioară şi permanentă. 9. Comunicarea constituie obiectul unei ştiinţe integrative. şi se realizează cu scopul de a stabiliza un comportamet existent sau de a produce modificări comportamentale la elevi [5]. Şoitu [5. cît şi a construi cunoaşterea şi comunicarea. Pentru aceasta. Экологическая педагогика и психология. judecăţi de valoare etc. este previzibil şi prescriptiv. Москва. A instrui.1. În cercetările curente. 7. Tot în acest cadru referenţial. ca moduri de acţiune atribuite subiecţilor în acest proces.Д. Экология. Алма-Ата. Aceste trei sisteme – procesul intern (cognitiv). se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cînd un sistem. Este un fapt bine cunoscut că procesul educaţional se realizează prin şi pentru comunicare.. care-şi particularizează diferenţa specifică prin „studierea circuitelor profesionale şi instituţionale ale informaţiei. beging a far reaching educational perspective concept. Экология – наука для всех. fie că este destinată publicului specializat”. Дерябо С. În sensul cel mai general. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract.. o sursă influenţează un alt sistem. 10. as a influence. fundamentarea ştiinţifică a sintagmei ştiinţele comunicării. în ultimă instanţă. Cucoş prezintă comunicarea didactică drept „un transfer complex. Comunicarea ca act şi sistem stă la baza organizării şi dezvoltării personalităţii. înseamnă atît a transmite.Comportamentul de rol variază după situaţia de interacţiune. prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care se leagă. The article deals with the problem of didactic communication as a CD-usin process. 2. 132]. Comunicarea cuprinde informaţii. Гуриков Д. Educatorul urmăreşte un efect progresiv: un plus de informaţii. p. în special un destinatar. comunicînd. 177]. lui fiindu-i transmise nu numai informaţii. un plus de capacităţi. cat. în opinia lui Bougnoux D. C. 1986. p. т. semnificînd conţinuturi dezirabile in contextul procesului educaţional [2. 177]. intervenind chiar în aspiraţiile lor şi în cunoaşterea realităţii. It formulates one of the premises of the effectiveness of CD-using process: The three-functional aspect of didactic communication related to those who educate. Totalitatea rolurilor de comunicare dintr-un proces educaţional o putem numi matrice de comunicare. Ясвин В. 1991.А. contextul de situaţie sau ambianţa. mai ales. a comunica informaţii. fie că această informaţie este destinată publicului larg. Ростов-на Дону. fiind. multifazial şi prin mai multe canale ale informaţiei între două entităţi ce-şi asumă simultan şi succesiv rolurile de constructor. ci şi fiindu-i formate competenţe de însuşire a informaţiilor şi de utilizare a acestora. să devină doritor de a învăţa şi capabil de a o face. Москва: Издательство «Смысл». poate stimula şi motiva pozitivarea elevului în raport cu cerinţele sale. я и первозданный. menţionează Dafinoiu J. Intr-o definire destul de cuprinzătoare. el are nevoie. trăiri afective. inevitabil de reciprocitate în comunicare. fireşte. [3.

Relevantă circumstanţelor menţionate devine ideea lui Dospinescu V. 1998. mai bine”.Ş. Prezentînd aspectele ale fenomenului de comunicare pedagogică putem concluziona: Ø Comunicarea didactică este matricea în care sînt cuprinse toate activităţile procesului educaţional. cercetător ştiinţific. Psihologia comunicării. democrat de la egal la egal. Determinantă rămâne caracteristica formativă a comunicării didactice.. 2002. în sensul că iniţiativa mesajului este. Personalitatea. Semne şi cunoaşterea în discursul didactic.atitudinal. În asemenea relaţii de influenţare a elevilor sau studenţilor prin comunicare.suferind“ influenţa elevului. Şoitu L. negociator. în egală măsură cu educatorul. In this article „The cultural values in terms of integral formation of the personality” are highlighted concepts interating cultural values of education and the role of culture in shaping human personality. intr-o viziune interactivă cu procesul educaţional şi elevului. capabil să provoace reacţia formativă a celui ce învaţă.. Actualmente se pune problema formării la elevi a competenţelor de adaptare şi înţelegere nu numai în planul cunoaşterii riguros ştiinţifice: ci şi în plan spiritual. potrivit căreia comunicarea didactică presupune întâlnirea a doi actori. VALORILE CULTURALE DIN PERSPECTIVA FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRE Antonina Rusu. fără formalism şi ritualuri inutile măreşte încrederea membrilor în activităţi educaţionale. Iaşi: Editura Polirom. dialogul devenind mai viu şi mai nuanţat în funcţie de aşteptările ambilor termeni ai relaţiei implicate în activitatea didactică şi nu în mod unilateral. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 193 . agent al comunicării didactice. Abstract. dar iniţierea mesajului de către elev se referă mai puţin la conţinutul cognitiv al ştiinţei pe care trebuie să şi-l însuşească şi mai mult la cum poate face acest lucru.. în acest sens. interpret al informaţiei. 2002. „educatorul şi educatul intră intr-un proces de tranzacţie educativă” [4. O comunicare deschisă. dar nu exclusiv.E. „de ce se înTâmplă acest fenomen?” etc. 5. generează formarea unei personalităţii integrale. Ø Pentru formarea personalităţii integrale este necesar ca profesorul să comunice asertiv. în care fiecare şi-a asumat un rol şi pe care îl interpretează cît poate de bine. atunci reciprocitatea comunicaţională este asigurată şi potenţează eficienţa actului didactic. 1. 3. Dafinoiu I. Iaşi: Editura Polirom. fără restricţii. astfel. 2002. Pedagogia. Ø Prin comunicarea didactică profesorul. cu efecte pozitive. Pedagogia comunicării. 4. p. 2. Cucoş C. Iaşi: Editura Polirom. În acest mod profesorul şi elevii trebuie să se influenţeze unul pe altul. El nu poate să ceară explicit „învaţă-mă cum să pricep mai mult. soluţionarea eficientă a problemelor cu care se confruntă integrarea în mediul cultural. Reciprocitatea relaţiei comunicaţionale didactice trebuie înţeleasă în primul rînd. cadrul didactic poate să exercite comportamente de rol constructive. dar întreabă „cum se rezolvă acest exerciţiu?”. Ø Semnificaţia comunicării didactice păstrînd în centru actul educaţional şi punîndu-l în valoare pe cel ce învaţă.îşi realizează” meseria. Elevul este. Dospinescu V. Ø Comunicarea didactică este o influenţă reciprocă. este o construcţie la care participă în egală măsură cei doi: educatorul şi cel educat. Metode calitative de abordare. Cînd profesorul recepţionează acest mesaj transmis de educat şi îl decodifică. 2001. I. comunicarea didactică urmăreşte capacitatea de a pune în relaţie informaţii anterioare cu cele noi mobilizarea unitară a cunoştinţelor spre crearea nevoii de cercetare încorporarea reprezentărilor între cele oferite de viaţa socială. cadrele didactice trebuie să înveţe deopotrivă cu elevii şi chiar de la aceştia. evaluator. diferite roluri: animator. social în care trăieşte. asumîndu-şi. răspunzînd pentru sine întebării „de ce?”. profesorul asupra conţinuturilor. Referinţe bibliografice Abric J. dar şi. Iaşi: Editura Junimea. orientarea în cele mai diverse situaţii de viaţă. integrity and redifining culture. ştiinţifică şi culturală. Profesorul urmăreşte printr-o comunicare participativă să transfere elevului un obiect de valoare. 57-61]. Astfel. Consacrată fiind învăţării de a învăţa.

19]. Este vorba deci de o moştenire colectivă. constituit de un şir de generaţii”. prin procese de monitorizare şi control. Piaget conceptul de învăţare desenează totalitatea capacităţilor cognitiv-adaptative dobîndite în timpul vieţii individuale – altele decît cele preconstruite în genomul speciei [2.Macovei „Prin cultură omul interpretează lumea. dacă admitem evidenţa că fiecare fiinţă umană este o creaţie unică. Educaţia prin şi pentru valorizare este primul pas către devenirea progresivă a culturii. 46]. cu toate că pedagogia contemporană orientează spre reconstrucţia personală – personalitate integră. – axioma teleologică. se interpretează pe sine. bucuria pentru frumos. de instituţii. După cum afirmă I. reprezentînd un cadru de referinţă. Hilebrond (1958). care afirmă că. După J. p. imposibilitatea de a trăi într-un alt fel de mediu decît unul cultural [5. p. p. în acelaşi timp. fundamentată pe două axiome: axioma fenomenologică care pune accent pe strînsa relaţie dintre fenomenul ce constituie obiectul cunoaşterii. Caracterul educabil al metacogniţiilor sînt argumentate consistent în numeroase studii de specialitate. morale. şi procesul subiectiv al celui care studiază. Perspectiva pedagogică aduce dovezi pertinente privind rolul proceselor metocognitive în eficienţa învăţării. cuvîntul desenează „mai presus de orice”. către descoperire şi creativitate. p. Pentru ştiinţele educaţiei. şi valorizator al propriei sale creaţii. Negreţ-Dobridor. mai presus de orice. p. Opţiunile pedagogice generale (finalităţile) rezultate din axiologizare – valori sociale şi culturale. 31]. structurarea cunoaşterii. Avantajele sînt numeroase. dar şi explicarea categoriilor atribuite. el trebuie să înveţe să fie altceva decît simplă vietate. juridice. utilizarea metodologiei de cunoaştere orientate spre atingerea finalităţilor. Interrelaţia dintre educaţie şi cultură poate fi evidenţiată atît din perspectivă conceptuală. către multiplicarea schimbărilor valorice. irepetabilă) şi nu pot fi încălcate pe nici un considerent [1.” [3. iar ceea ce îl singularizează în raport cu celelalte existenţe. raţionalitatea cogniţiei şi a organizării ei. dintre care se pot menţiona: formarea autoreglării cognitive a învăţării.Minder [4. a creat valori şi a devenit el însuşi o valoare [3. [1. care este obiectiv. ştiinţifice:. „Şcoala este. politice. precum cinstea. sociale etc. Perceperea culturii ca stare de spirit este în consens de ideea filozofică a lui Lucian Blaga (1974). de un patrimoniu intelectual şi spiritual universalist concluzionează M. moştenirea experienţei şi a gîndirii economice. p. capacitatea lui de a interpreta informaţiile din perspectiva finalităţilor. p.a. care exprimă intenţionalitatea. finalitatea actului cognitiv pentru subiectul cunoscător. Prin cultură omul s-a obiectivat. datorită faptului că omul este o fiinţă culturală. crearea frumosului ş. În viziunea lui Blaga. 194 . cît şi din perspectivă pragmatică. cultura ţine mai mult de definiţia omului decît de conformaţia sa fizică sau. Una din funcţiile educaţiei este transmiterea culturală. artistice. un patrimoniu de cunoştinţe. integrarea prin posibilitatea gestionării activităţii de învăţare. o funcţie socială. 29]. p. ceea ce îl individualizează pe om este un întreg univers. El consideră că fiinţa umană este condamnată să aibă un destin creator şi că omul cu spirit creator este. 30]. stăpînirea de sine. „Ca ipoteză majoră a umanului.M. o perspectivă largă de activitate pedagogică. care reprezintă pentru cadrele didactice o utilitate incontestabilă. De aceea din concepţia cu privire la om şi la probabila devenire a omenirii va rezulta idealul educaţiei şi finalităţile pedagogice. împuternicită de către autoritate în vederea concretizării unei concepţii despre om” [4. cultura este istoria spiritului uman. Constructivismul este considerat o teorie asupra cunoaşterii. cel puţin tot atît de mult. 45]. După V. 123].Considerente de ordin deontologic şi moral al idealului pedagogic este formarea omului. După cum afirmă E. învăţarea umană se distinge prin aceea că omul trebuie să asimileze şi o serie de conduite specifice:. s-a exprimat axiologie. înţelegerea problematicii învăţării umane este un fenomen central şi este strîns legată de conştientizarea modului în care se produce fenomenul acesta. Finalităţile educaţiei se bazează pe diferite concepţii filozofice:. tehnice. este tocmai funcţia sa de creator de cultură. 129]. construirea de noi cunoştinţe pornind de la structurile deja existente. Educabilitatea şi învăţarea nu pot fi separate la om. valori şi simboluri. modalitatea individuală de abordare din care decurge esenţa procesului de cunoaştere. dezvoltarea proceselor şi operaţiilor cognitive. normele pedagogice au raţiuni profunde (aproape sacre. Dar ce să înţelegem prin cuvîntul „cultură”? Pentru Forquin (1996). De menţionat faptul că învăţarea umană porneşte de la problema educabilităţii – condiţie de bază a procesului instructiv-educativ.

131]. Pe parcursul formării-dezvoltării competenţei literar-lectorale elevului i se solicită realizarea obiectivelor operaţionale. amplificator. să accepte/să nu accepte motivat. • caracteristicile individuale condiţionate sociopedagogic. • să dorească să exprime. Chişinău: Cartier. 1. Didactica funcţională. 688]. • de a înţelege elevul cu lumea sa interioară. 4. conditions etc.. Procesul cognitiv se realizează la nivelurile de: • percepere a textului. intervenţiile sale şi asupra elevilor prin întreg concursul de circumstanţe în activitatea de învăţare şi asimilare. Bucureşti: Aramis. the turning to value of reading by interest.Ş. să participe prin trăiri autentice. 2004. critical attitude etc. posesor valorizant al instrumentarului literar/estetic/lectoral. Negreţ-Dobridor I. 2. I. The text addresses the formation-development of literary-reading competency referring at different components of pupil personality. absolventul are mai multe avantaje: • permite bazîndu-se pe diferenţele interindividuale. Abordări conceptuale şi praxiologice în ştiinţele educaţiei. Abstract. p. factors. „În conformitate cu domeniile şi coordonatele teleologice. modele de influenţare instructiv-educativă în anumite situaţii. • anticipare şi identificare a mesajului. condiţii educaţionale [8]. culturale. 195 . Raportată la personalitatea elevului competenţa psiho-pedagogică este asigurată de un şir de capacităţi necesare pentru „construirea” diferitelor componente ale personalităţii lui cu funcţia: • de a determina gradul de dificultate a materialului destinat învăţării. 3. 2007. 5. motivation. • să prefere / să respingă. Repere bibliografice Ionescu M. Prin atingerea acestor performanţe elevul. • interpretare şi apreciere a textului. • de a face materialul de învăţare accesibil prin găsirea celor mai eficiente modalităţi de accesibilitate. p. Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional. Macavei E. valorizant şi comunicant al fenomenelor. cultura şi dinamismul său au avut repercursiuni importante în reevaluarea şi dezvoltarea sistemului de valori. care apoi prin interiorizare stabileşte o relaţie comunicaţională cu propriul Eu al cititorului. evidenţiind schimbările produse” [6. Bucureşti: Aramis. Negreţ-Dobridor I. COORDONATE ALE COMPETENŢEI LITERAR-LECTORALE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI Victor Ţâmpău. operator şi creaţiilor literare. Minder M. Pedagogie. explorarea relaţiilor cauzale existente între componentele latente şi competenţa de lectură. 2001. There are emphasized the characteristics in the reading formation the gimnasial level. • aptitudinea intelectuală. Cluj-Napoca: Eicon. orientînd influenţele. considerate relevante pentru procesul educaţional de formare şi modelare a personalităţii umane. 2003. Scopul ELA preconizează formarea elevului cititor ca subiect receptor. dintre care menţionă m: • să manifeste interes faţă de literatură şi lectură. including decoding of an artistic text. subiect al propriilor performanţe umaniste. Didactica nova.E. • de a crea noi proiecte. Jinga I. Procesul cognitiv asigură lectura pe calea recepţionării şi prelucrării informaţiei despre lumea externă (textul). Teoria Educaţiei. 2005. The pupil achieved performance i tis referred to the two big plans. permite de asemenea evoluarea dinamicii învăţării. Bucureşti: Aramis. 2.Concluzionăm: Întotdeauna şi în toate societăţile. cercetător ştiinţific. Resursele cognitive ale elevului în procesul lecturii depind de: • vîrsta psihologică. literare şi artistice” [9.

emoţională etc. de aspiraţie. să critice. Pe baza observaţiilor danezului Janser. culturali şi sociali. fluentă. ideologică. 119). De aceea principalul este ca elevii să însuşească tehnica „decodificării” mesajului celor lectorate. interese. La vîrsta elevilor treptei gimnaziale nu putem vorbi despre nişte opinii asupra celor citite. Astfel „decodajul” unui text artistic este întotdeauna un act de valorizare gnoseologică. dreptatea. interpretărilor. în special al creaţiilor literare. argumente asupra textului lecturat. Actul de valorizare în formarea-dezvoltarea CLL se produce atît în cadrul lecturii.ELA în general şi formarea – dezvoltarea CLL vorbesc despre o înţelegere a operei literare raportată la două mari planuri: 1) mesage şi conţinuturi de idei şi sentimente. p. capacităţilor de muncă intelectuală care pe parcurs vor evolua în CLL. juridice şi istorice necesare existenţei unui stat şi naţiunii cum sînt democraţia. Termenul de educaţie literar – artistică înglobează o arie semantică amplă. autorul începe să-şi piardă „aura”. CLL ca achiziţie personală a elevului se manifestă prin: a) propriile puncte de vedere. este necesar să se dezvolte capacităţi de interpretare şi apreciere estetică a textului.dezvoltată ca o achiziţie proprie de care are nevoie individul pe parcursul întregii vieţi. să concluzioneze. Astfel interesul faţă de poezie scade. elevul se descoperă ca sursă de valorizare” (3. să prefere. ca o atitudine proprie faţă de frumosul artistic. evidenţa. tonusul şi forţa fizică. superficialitate. în speţă vorbim despre următoarele categorii de valori: „a) valorile vitale necesare apărării vieţii şi mediului. afectivi. c) valori teoretice necesare cunoaşterii şi creaţiei umane. Paul Cornea conchide: „Pe la 11-12 ani elevul dispune de o capacitate sporită de înţelegere: e în stare să răspundă unor întrebări despre cele citite. sînt sesizate unele contradicţii. obiectivitatea. f) prezenţa verbală şi în scris în acţiunea de comunicare pe parcursul întregii şcolarităţi. frumuseţea şi armonia organismului. Valoarea cognitiv-informativă şi afectivă a textului este prezentă prin actualitate. c) gîndirea şi exprimarea flexibilă motivarea lecturii. făcînd unele referinţe. p. să convingă. îşi poate controla în oarecare măsură ritmul performării. iubirea de neam etc. adică activităţi ne natură extralecturală. curajul. In extensio pe parcursul lecturii se vor explora. 2) valori artistice complexe. deoarece ele suferă încă de incoerenţă. bunurile materiale şi prosperitatea economică etc. fiind orientată la formarea unui orizont cultural general şi la formarea deprinderilor. Astfel prin actul valorizării elevul realizează obiective pentru că: să respecte. dorinţe. să discearnă. cum sînt sănătate (fizică şi mentală). vom face referinţă la distinsul cercetător în domeniu Paul Cornea. d) valorile estetice şi religioase. Se impune remarcat faptul. imaginarul ştiinţific. d) creativitatea în interpretarea textelor lecturate. suveranitatea. valorile democratice. antrenînd raporturile definitorii ale unui domeniu educaţional distinct. De aceea gradul obiectivităţii referitor la opinii. starea de echilibru a mediului. Totodată. 179] 196 . vocabularul însuşit şi folosit. recitind. să identifice:. b)valorile morale politice. iar faţă de literatura de aventuri. indirect valorile umane generale. mijloacele de exprimare.dezvoltare a cititorului în devenire. să expună. p. atitudinilor etc.. La acestea contribuie factorii intelectuali. inclusiv un sistem propriu de activitate (lectorală) [9. binele. interes. să extimeze. propria opinie. în special. La etapa decodării se reliefează mesajul textului. forme de organizare a textului. cultiva achiziţiona în mod direct.. imagini artistice. prefigurat de caracteristici specifice: (7). că la această vîrstă motivele lecturii tind să se diferenţieze. să opineze. să conştientizeze. autenticitate. utilitate. (auto) evaluării textului citit. modificărilor. puncte vulnerabile etc. să accepte.” [5. legalitatea. independenţa. „Pe la 13-14 ani se schiţează o abordare critică: textul e supus interogaţiilor. Oricum „competenţa este în dublă relaţie cu motivaţia: prin ceea ce se reclamă ca orizont motivaţional şi prin ceea ce se atinge – realizează în planul performanţelor acestuia.. demnitatea. să comenteze pe baza textului lecturat. SF creşte. 129]. care privesc contemplarea lumii vii şi a creaţiilor umane” [1]. Deoarece în motivaţia lecturii sînt implicate cerinţe diferite ca timp şi durată. cînd e vorba de operele literare este predominant relativ. competenţă literar-lectorală este formată . cum sînt adevărul. Remarcăm că la această etapă cititorilor li se formează motivaţia lecturii prin aspiraţii. să interiorizeze. Motivaţia ineficientă provoacă distonări între factorii intelectuali. semnificaţii. b) vorbirea coerentă. [10. cînd elevul-cititor revine la cele lecturale povestind. e) depăşirea perceperii textului ca simplă povestire. Interesul elevului pentru lectură se menţine şi se stimulează pe calea realizării obiectivelor operaţionale prin dezvoltarea creativităţii. înţelepciunea. 64]. gust. dar în special în faza postelecturală. influenţînd traseul de formare . instabilitate. apare o tendinţă de smulgere din tirania cuvîntului de cuvînt”. rafinament. disocierii valorilor. Dat fiind faptul că am fost preocupaţi de această problemă în special la treapta gimnazială. p. motivaţie.

îşi formează propriile opinii şi concluzii. sînt prezente patru condiţii a căror respectare orientează spre finalitate prin: • obiectivele care urmează a fi realizate pornind de nevoile şi doleanţele de lectură ale elevilor. [3]. valori. inclusiv recreerea sau divertismentul. acesta este o finalitate extrem de dezirabilă a educaţiei lecturii” [2. cîmpul reprezentărilor. lectorul înscris e cititorul reprezentat „în carne şi oase” în text. tradiţie. Însă toate acestea vor depinde de tipul de lectură. adică lectura coincide aproape cu elaborarea scriptică. muzică etc.numit şi ideal este cel pe care autorul îl revendică fără a-l cunoaşte. este cititorul pe care şi-l imaginează poetul neînţeles. îşi pune întrebări.empiric este cititorul propriu–zis [3.destinatarul pe care îl are în vedere nemijlocit emitentul unui text.formării CCL. critica şi istoria literaturii. 3) la nivelul intercorelărilor textului (mesajului artistic) cu educaţia estetică. p. Fiecare nouă lectură oferă cititorului o percepere mai avansată. condiţie care ajută la folosirea cititului. preluînd noi conotaţii. mediu familial). aspiraţii etc. vîrstă. care se transformă în lectură. valorifica.citire. 61-63]. 104]. cel analitic se va manifesta prin capacitatea de a pune întrebări cu răspunsuri posibile. • conţinuturile de lectură sînt personalizate. Neîndoielnic. perceperea de lectură prin emotivitatea textului. se autoperfecţionează. promova. Acestea din urmă focalizate într-o lectură eficientă. răspunde. stabilind o tipologie lectorală. mediu sociopedagogic. finalizînd cu treapta de învăţămînt. lectorul prezumtiv . atractivă vor profila un cititor capabil să înţeleagă. apreciază. deschizînd noi asociaţii. Perceperea mesajului textului scris se realizează prin stabilirea unui cod de simboluri între scriitor şi cititor. În cazul nostru am preluat unele orientări pentru a facilita înţelegerea fenomenului de lectură. din care fac parte: lectorul alter-ego primul cititor al rîndurilor pe care le scriu eu acum sînt eu însumi. cît şi formareadezvoltarea deprinderilor de lectură. Competenţa literar-lectorală implică elevului . depăşirea comprehensiunii textului la nivel reproductiv. simboluri. semnificaţiilor. Tipologia lectorală prin viziune şi interpretare se referă la cititorul adult. textul căutat printr-o valorizare şi aplicare a celor achiziţionate în situaţii reale. care este o competenţă constantă de la clasă la clasă. un transfer durabil al înţelegerii. deprinderi de a citi zilnic un minimum de pagini. pentru scopuri diferite. 197 . demonstrarea capacităţilor perceptive.Din acestea rezultă. analiza textului artistic lecturat. Stabilirea nivelului de lectură vizează interesele elevilor printr-un stimul şi intern motivaţional nevoile socio-culturale de a citi. lectorul real . Se distinge: lectura . lectorul virtual . Nivelurile de înţelegere a textului vor stabili două competenţe literar-lectorale. sintetizarea va presupune viziunea de ansamblu asupra textului lecturat şi nu mai puţin importantă va fi conştientizarea formei artistice. • stabilirea cu certitudine a destinatarului (clasă. Evident. care este un construct abstract. mai tîrziu în viaţă. lectura receptare [3. să discearnă. orienta. mesaje prin care el se autodepăşeşte. imaginilor artistice. Scriitorul vine prin opera sa cu un complex de coduri. În formarea-dezvoltarea competenţei literar-lectorale un loc aparte revin extraselor referinţelor din critica literară care are menirea de a aprecia. pe cînd în cea de a doua de lectură creativă cititorul analizează. stabilind noi relaţii. Cunoştinţele din teoria literaturii facilitează formarea cititorului prin idei şi opinii corelate cu natura producerii şi receptării operei literare. Una se referă la înţelegerea globală a celor citite.numit şi implicit sau model. sensuri şi semnificaţii care urmează a fi receptate de cititor. că formarea competenţei literar-lectorale poate fi stabilită. structurii ei specifice:. ierarhiza operele literare. orientări. stărilor trăite ale scriitorului este superior celui al cititorului în formare. 14-15]. Nivelul de dezvoltare al CLL include povestirea. În acest context „lectura literară a fost de obicei considerată un mijloc pentru dobîndirea „culturii generale”.cititor abilităţi intelectuale de muncă individuală cu cartea. receptării textului. Nivelul reproductiv de înţelegere a textului se stabileşte prin povestirea verbală şi în scris. p. 2) la nivel de analiză-interpretare. aprecierea adecvată a celor citite. să selecteze din torentul de informaţie autorul necesar. p. pe parcursul dezvoltării . evaluată prin nivelurile atinse de elevii-cititori. Însă tendinţa unei achiziţii lecturale cît mai înalte din partea lui rămîne obiectivul şi dominanta de bază pe întreg parcursul şcolar. lectorul vizat . avînd rolul de a prescurta potenţialităţile semantice ale textului. imaginaţia recreativă şi creativă. format. • evaluabilitatea (inclusiv autoevaluarea). pictură. Rezultă că. Receptarea se va produce: 1) la nivel de subiect. lectura -decodificare.

să înveţe utilizînd noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.-Jiu. Şcoala „Constantin Săvoiu” Tg.1. iar înţelegerea contextului 198 . 5. Către o poetică a re(lecturii). în sensul competenţelor lingvistice. îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană comunicarea în cel puţin două limbi străine). de comunicare interpersonală. Bucureşti: Aramis. Foarte multe programe sau proiecte au urmărit promovarea noilor tehnologii în educaţie. Marele dicţionar al Psihologiei. Larousse. Introducere în teoria literar-artistice. se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atît în cazul cadrelor didactice cît şi în cazul elevilor). Bucureşti: EŞE. 9. Referinţe bibliografice Călin M. Impactul acţiunii eTwinning asupra procesului de educaţie Deşi putem aborda impactul acţiunii la diferite niveluri –instituţional. toate proiectele eTwinning ar trebui să determine ameliorarea competenţelor de comunicare ale elevilor. Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene. În mod direct sau indirect. Psihologia şcolară şi optim educaţional. reunind peste 65000 de cadre didactice. Bucureşti: EDP. programul eTwinning a început să fie derulat şi în România. eTwinning – comunitatea şcolilor din Europa eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005. 2006. Un exemplu în acest sens îl reprezintă acţiunea eTwinning – parte componentă a „Programului de învăţare pe parcursul întregii vieţi” al Comisiei Europene. platforma etwinning. Bucureşti: Trei. 2. 2007. Cornea P. scopurile acţiunii s-au consolidat. Chişinău: Museum. 1989. Iaşi: Polirom. dezvoltarea de soft educaţional. The integrating problems of the new technologies in education has been long discussed and analyzed. Pe termen lung. Prin participarea la proiecte de eTwinning. Iaşi: Polirom. Many programs and projects aimed to promote new technologies in education. 4. fiind în special evidenţiate avantajele. Filosofia educaţiei. a reciti. – cel mai important dintre acestea rămîne cel al activităţii didactice propriu-zise. 3. 1998. să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei din ţările partenere. Jude I. 8. (coord. A citi. al comunităţii etc. Artă şi convenţie. Introducere în teoria lecturii. 2001. Goia V. Metodica predării limbii şi literaturii române. înv. Călinescu M. dar şi în sens social. cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţămînt preuniversitar din Europa.V-IX). 10. Drăgotoiu I. cunoaşterea şi dialogul intercultural. Competenţa didactică: perspectivă psihologică. la nivelul cadrelor didactice şi elevilor. Ulterior. Chişinău: UP. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE A ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE Dinu Nicoliţa. Româ nia Cornelia Popescu.). Limba şi Literatura Română. Bucureşti: ALL educaţional. the internet connection. 6.. Pâslaru Vl. elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice. 2001 Radu C. racordarea la internet. 2006. 1995.There have been checked in significant progresses: the provider of the schools with information technology.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa. implicînd cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări.. S-au înregistrat progrese semnificative: dotarea şcolilor cu tehnologie informatică. Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova. elevii au posibilitatea să comunice cu colegi din Europa. the development of the support materials and the providing training for teachers. 2002.. 2003. resursele necesare implicaţiile estimate la diferite niveluri. prof. Introducere Problematica implementării noilor tehnologii în educaţie pentru formarea unei personalităţi integrale este deja de mult timp abordată şi analizată din multiple perspective. Bucureşti: EDP. 7. al activităţilor de predare-învăţare. Marcus S. Este evident că pentru cadrele didactice apartenenţa la o comunitate profesională europeană este importantă. România Abstract. Cunoaşterea limbii unei ţări deschide calea către cultura acesteia. de utilizare a unei limbi străine. the education software development. Curriculumul pentru învăţămîntul gimnazial (Cl. Din octombrie 2007.

Materialele postate tind să fie rezultate ale unor iniţiative sau interese individuale şi nu un produs al parteneriatului. Pavlova S. În Româ nia. realizarea unor experimente ştiinţifice: şi discutarea observaţiilor împreună cu colegi din alte ţări.П. Pentru ca un profesor să poată pune în practică strategii de învăţare prin cooperare. cele mai multe au în vedere comunicarea prin email. În: Elearning. Bucureşti: TEHNE .ro. конф. чтобы чувствовать себя уверенно в современном информационном обществе. Lakkala M. învăţarea unei limbi străine prin activităţi didactice la fizică. Referinţe bibliografice Gheorghe O. Disponibil online: http://www.Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. Development of Teachers Communities during Intensive ICT Projects.. 3. matematică etc. în general. Într-o pondere mai mică apar activităţi inovatoare precum: implicarea elevilor din mai multe ţări în elaborarea împreună a unei prezentări a ţărilor lor. În cea mai mare parte. reviste electronice.elearning.. În: Elearning. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ Нина Горбачева. au determinat creşterea atractivităţii lecţiilor şi a motivaţiei elevilor. cadrele didactice au posibilitatea de a experimenta şi de a învăţa prin intermediul instrumentelor puse la dispoziţie de platformele de cooperare..о. eTwinning în 2008. Aici apare rolul important al atelierelor pentru cadre didactice organizate în cadrul acţiunii eTwinning sau al activităţilor de formare din cadrul altor programe şi proiecte. Bucureşti: TEHNE . Romania.) Metodele de predare bazate pe TIC sau diversificat. Hakkarainen K. Современная школа должна вооружать ученика не только суммой знаний по отдельным предметам. Concluzii Activităţile de formare a cadrelor nu trebuie să se rezume la dezvoltarea competenţelor de utilizare a computerului şi a tehnologiei. Româ nia 2008-06-24.. chimie. analiza consecinţelor deciziilor pe care le adoptăm în viaţa de zi cu zi şi discutarea lor în grup. videoconferinţe. În absenţa unor competenţe pedagogice de proiectare a demersului didactic integrînd noile tehnologii ca resursă şi nu ca scop în procesul de predare-învăţare.Н. основное направление 199 . Abstract. и. Выпускнику 21-го века необходимо широко и масштабно мыслить. Din punct de vedere al activităţilor propuse în cadrul parteneriatelor. Aceasta este o condiţie şi un prim stadiu în pregătirea pentru integrarea TIC în educaţie. 1. Illomaki L. nu este suficient să citească despre acestea. devenind mai eficiente şi mai motivante nu numai pentru elevii şi profesorii participanţi la proiectele derulate. 2003.ro..cultural al celuilalt înseamnă acceptarea şi preţuirea diversităţii. но формировать на их базе компетенции.. 2008-12-17. luînd în calcul şi elemente de specific cultural. 7 profesori din 10 preferă ajutorul calculatorului. unii dintre aceştia manifestîndu-şi dorinţa de a începe să lucreze la un astfel de proiect" [1].elearning. cadrele didactice participante la eTwinning susţin că "motivaţia pentru rezolvarea sarcinilor de învăţare s-a îmbunătăţit. însă este nevoie de activităţi susţinute de pregătire pedagogică. glosare etc. elaborarea unor prezentări sau a unor albume de fotografii. se va rămîne la un nivel superficial de valorificare a noilor tehnologii şi a oportunităţilor de cooperare interşcolară. Given article is dedicated to the problems of integrated lesson as a means of forming transdisciplinary competence. Prin atelierele eTwinning. ci trebuie să fi trecut personal prin astfel de experienţe de învăţare.Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. Следовательно. которые будут способствовать скорейшей интеграции ученика в современное общество и успешной реализации в нем себя как личности (это так называемые транспредметные компетенции). al lucrului în echipă. Istrate O. Astfel. dar şi pentru alţi elevi şi profesori din şcoală. pornind de la elemente comune şi elemente diferenţiatoare. Elevii au manifestat un interes sporit de a lucra la computer pentru realizarea proiectelor de colaborare (. И. activităţile individuale de documentare au fost înlocuite cu dezbaterile şi experienţele realizate împreună cu colegii din ţara parteneră. Disponibil online: http://www. 2.

Сформулировать учебную ситуацию.. Определить ценности современного общества (культура. Однако педагоги. извлекаемые из них. что пересекает разные области знаний и находится за пределами каждой из них (в самой действительности. Впервые этот термин в широкую практику ввел известный французский философ и психолог Ж. экология. В-пятых. Какое место среди них занимает любовь? Что это такое? Нужна ли она ? Кто-то говорит. Пиаже в 1970 году. 1. который способен самостоятельно ставить и решать проблемы разного характера. бесспорно. Выявить ключевое понятие.ключевое понятие. Основой формирования транспредметных компетенций являются интегрированные уроки. чтобы знания. которую в ходе урока должны были решить лицеисты. разнообразии ее отношений). химия). должны быть ориентированы на необходимость такого подхода к изучению школьных предметов. 4. Эти компетенции и отношения будут полезны учащимся в их дальнейшей жизни. На что прежде всего обращали внимание учителя в ходе интегрированного урока? В первую очередь. творчество. что у учащихся последовательно формировалось целостное видение проблемы.А. педагогами не случайно была выбрана такая тема урока. литература. в которой лицеисты должны были решать проблему: «Ребята. Организовать содержание урока по последовательному решению проблемы.современного образования и инновации. с которыми учащиеся знакомились в ходе урока. 2. то есть между тем. конечная цель транспредметности – это понимание человека во всей совокупности его отношений с миром» [2]. религиями. Как организовать и провести такой урок? Прежде всего. Отобрать необходимую информацию. «любовь» . в 12-ом классе. 3. когда они составляли «Пирамиду потребностей » или подбирали прилагательные-синонимы и антонимы к слову «любовь» при ответе на вопрос: «Какая бывает любовь?». что в наше время она вообще не нужна. «Другими словами. карьера и т. Одним из таких уроков является урок «Биохимия любви». способным оказать помощь в решении различных проблем. Транспредметность предполагает установление связей между фактами действительности. носили не автономный характер. на собственный опыт учащихся. Безусловно. которая пересекает границу ряда областей знаний (в данном случае школьных предметов). 5. Она была изложена в виде эпиграфа В-четвертых.д. событиями. проведение такого рода интегрированных уроков требует значительных усилий учителей-предметников. которое входит в содержание ряда учебных предметов. уже выходили за рамки этих учебных предметов. биология. химии в ходе урока. Сформулировать проблему. 7. проведенный в лицее «Светоч» учителем русского языка и литературы Гайко Л.В. Во-вторых. поскольку любовь. активно внедряют на своих уроках элементы транспредметности. Компетенции и отношения. была сформулирована проблема. связанные с ним. необходимо тщательно обдумать его планирование. биологии. мы с вами нуждаемся в разных потребностях. различными культурами. с точки зрения методики урок был организован таким образом. 6. необходимые рабочие материалы. и учителем биологии и химии Слуцкой И. а нескольких учителей-предметников. которое входит в содержание ряда учебных предметов (русский язык. по-настоящему заинтересованные в формировании мыслящего ученика. носит название транспредметности. учителями была отобрана необходимая актуальная информация. которые вызывают у учащихся непосредственный интерес. сформированные у школьников на основе знаний по русскому языку. вырабатывался более глубокий взгляд на любовь как на явление физического и духовного характера. которая должна обладать практической ценностью. Проанализировать эффективность урока. ее заменяет секс. литературе. Организация содержания обучения вокруг проблемы. а также когда проводили заочную экскурсию по картинной галерее и думали над вопросом: «Какие чувства способна вызвать эта экскурсия?» 200 . В-третьих. была создана учебная ситуация. Каково ваше мнение? В-шестых.). У каждого человека они свои – одинаковых потребностей не бывает.во всем богатстве. которые волнуют современных старшеклассников. Во-первых. поскольку такие уроки должны быть подготовлены силами не одного. быть актуальной. одна из тех ценностей общества. которые ставит перед ним жизнь. неоднозначности. школьными предметами и др. а служили ученику необходимым инструментом.

вызывающим различную реакцию со стороны учителей.А. как и много лет назад и ничто не сможет служить ей заменой. Кришан А. Методологический гид. учащиеся приходят к единому мнению: несмотря на различие в странах. И в наше время любовь будет необходима так же. Гиков А. Поэтому домашнее задание было рассчитано на самостоятельный поиск материала и на высказывание собственного мнения в эссе по теме «Единство и неразрывность мужского и женского начала в различных культурах». переживаемые героями рассказов?» и «Почему расстаются герои рассказов?». учащимся необходимо было обратиться к сведениям по химии и биологии. хотя и неоднозначным явлением. doctor.Ş. к которому пришли лицеисты: Любовь всегда останется чем-то большим. Без сомнения. lector superior. они выделяли стадии любви и характерные признаки каждой из трех стадий. религиях. стр. the given issues are touched upon in the present article. Statutul actual al Republicii Moldova în plan politic. Формирование транспредметных компетенций на интегрированных уроках представляется на современном этапе развития методики достаточно актуальным. Методический анализ. 201 . 2007. 4-12. Каждая эпоха вписывает свою страницу в книгу любви. эпохах. анализируя стихи Пушкина. profesor universitar. а как сумму сформированных витагенных компетенций и отношений. doctor habilitat. Бунина «Муза» и «Темные аллеи»: « Как можно охарактеризовать чувства. university and postuniversity education. In this context. проблема. анализируя их любовные отношения(в том числе и речевое поведение). культурах. 4. Методическое пособие. I. Инновации в образовании. Инновации в образовании. economic şi social presupune anumite cerinţe faţă de specialişti pentru a fi competitivi pe piaţa muncii. Проектирование базового куррикулума. определяя. возможно. какие химические процессы происходят на каждой стадии и какие химические вещества отвечают за наши чувства и эмоции на каждой из них. важна для лицеистов. 2. Затем. one of the most important is knowing and possessing of foreign langages communicative skills. 2007.. Полонский В. Безусловно. речи чувства этих героев понятны и сегодня. Кишинэу: Ştiinţa. USM Abstract: The present political. старшеклассники выделяли в них описание той или иной стадии любви. но результат такой деятельности позволит учащимся относиться к учению более сознательно. затронутая на уроке. which in its turn presupposes certain curricular requirements for pre-university. воспринимать его не как сумму знаний по отдельным предметам.М. Тютчева. Minder M. Didactica funcţională. чем простая сумма химических веществ. № 3. поэзии и мечты.Для того чтобы ответить на вопросы по произведениям И.. 3. Вывод. Элементы транспредметности в преподавании. это связь души и тела. economic and social status of the Republic of Moldova presupposes certain requirements towards competences of modern specialists to be competitive on the labour market. Называя пары известных литературных героев. Nicanor Babără. CONSIDERAŢIUNI VIZÎND EDUCAŢIA LINGVISTICĂ ÎN CONTEXTUL FORMĂRII INIŢIALE ŞI A CELEI CONTINUE Alexei Chirdeachin. Among these requirements. Пастернака и других русских поэтов. 1998. Учитель рассказал. dacă în condiţiile economiei planificate şi a monopolului de stat în economie exista aşa-zisă „comandă de stat” caracterizată printr-un număr limitat de 1. работая над которой. такие уроки создаются усилиями всего педагогического коллектива. Библиография Гуцу В. Chişinău: Ştiinţa. избежать в дальнейшем каких-либо ошибок. 2007. но оценить и собственное поведение. Учитель химии познакомил лицеистов со статьей «Любовь и химия». не причинять боли себе и другим.E. Калло Т. În special. Фета. Знания из области биологии и химии позволили учащимся понять состояние не только бунинских героев. действительности и воображения. Чимишлия. насколько точно и убедительно поэты подбирали слова для выражения чувств и эмоционального состояния.

Chişinău: S. sociolingvistică etc.. o parte de obiecte predîndu-se în ele şi numărul lor mărindu-se în aşa fel încît la ultimii ani toate disciplinele (unde este posibil) să fie predate în ele. Ca rezultat al celor examinate supra conchidem că instruirea lingvistică este de o importanţă strategică atît în cadrul formării iniţiale cît şi în cel al formării continue. adică posedarea liberă a limbilor străine. în condiţiile economiei de piaţă unde sînt prezente proprietatea privată şi concurenţa dintre mai mulţi agenţi economici şi nu mai există asigurarea centralizată cu locuri de muncă. 4) Pregătirea de cercetare. ceea ce presupune anumite modificări de ordin curricular în învăţămînt preuniversitar. Referinţe bibliografice Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare. În ceea ce priveşte nivel universitar. sugerăm organizarea cursurilor de limbi străine pentru cadrele didactice preuniversitare pentru ca ei să fie în stare să-şi predea disciplinele în limbi străine.) şi extralingvistic (literatură. La formarea continuă de profil nefilologic se propune introducerea cursurilor de limbi străine pentru diferiţi specialişti şi ulterioara consolidare a competenţelor lingvistice comunicative la viitoarele cursuri de perfecţionare. Chişinău: UASM. 1. Astfel. sugeram următoarele. ei vor fi capabili: a) să-şi cîştige propria existenţă întreţinîndu-se. Pregătirea profesională în domeniul limbilor străine cuprinde următoarele aspecte: 1) Pregătirea lingvistică practică în vederea formării şi dezvoltării abilităţilor şi a deprinderilor comunicative pentru posedarea liberă a limbilor respective. dat fiind faptul ca ea este unul dintre factori de competitivitate a specialiştilor pe piaţa muncii în condiţii actuale sociale. 2001.specialişti pregătiţi care urmau a fi repartizaţi la o întreprindere sau alta. Babuc V. b) să contribuie la dezvoltarea generală a economiei şi la rezolvarea problemei şomajului. istoria limbii etc. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de cercetare deschide oportunităţi noi pentru dezvoltarea independentă şi abordarea creativ-inovativă a propriei activităţi profesionale viitoare. Pentru a realiza obiectivul dat. evaluare. numărul cărora să se mărească treptat din clasă în clasă în aşa fel încît spre sfîrşitul ciclului toate obiectele să fie predate în limba străină studiată. În această ordine de idei. limba şi literatură maternă în şcoli şi clase alolingve etc. cu excepţia disciplinelor unde nu este posibil (de exemplu. 3) Pregătirea aplicativă. La facultăţi cu alt profil decît cel lingvistic propunem studierea aprofundată a două limbi străine pînă la sfîrşitul anilor de studii. ea se efectuează în aceleaşi direcţii ca şi cea iniţială: dezvoltarea competenţelor comunicative practice. Numărul acestor obiecte trebuie să se mărească gradual ca spre sfîrşitul ciclului liceal numărul de obiecte predate în cele două limbi străine să fie aproximativ egal (disciplinele care s-au predat în limba de bază la ciclul gimnazial să se predea preponderent în limba II la cel liceal). lexicologie. a celor lingvistice şi extralingvistice teoretice. predare. gradul de studiere a limbii II să se mărească în continuare. Cimpoieş Gh. n. la facultăţi de profil propunem studierea aprofundată a 3 limbi străine ca specialitate. specialiştii actuali indiferent de domeniul de pregătire profesională trebuie să posede anumite competenţe care i-ar face competitivi pe piaţa muncii ca să reuşească ori să se angajeze la întreprinderi deja existente ori să creeze cele proprii. Ghid Metodologic. Însuşirea de către viitorii specialişti a materiei teoretice şi practice care ţine de formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor metodico-didactice şi de traducere. În cadrul formării iniţiale. În ceea ce priveşte formare continuă de specialitate. Gradul de aprofundare a studierii limbii străine să se mărească treptat ca să fie posibilă prin mijlocul ciclului gimnazial trecerea predării unor obiecte la limba străină studiată. recomandă m studierea limbii străine chiar de la bun început al ciclului primar.). la nivel preuniversitar. iar predarea unor obiecte să fie trecută la limba II. limba şi literatură română.. universitar şi post-universitar la nivelul formării iniţiale şi a celei continue. Familiarizarea studenţilor cu materialul teoretic lingvistic (fonetica teoretică. propunem ca majoritatea disciplinelor cu excepţia celor menţionate supra să fie predate în limba străină de bază. Proiectarea curriculum-ului învăţămîntului agrar în Republica Moldova. Printre aceste competenţe un loc deosebit de important îl ocupă cele lingvistice. politice şi economice. Guţu V. indiferent de profil profesional. 2) Pregătirea filologică teoretică.. 2003.). gramatica teoretică. De asemenea sugeră m introducerea limbii II nu mai tîrziu de începutul ciclului gimnazial. înscriindu-se în metoda de studiere prin descoperire. 2. civilizaţie. aplicative (metodico-didactice şi de traducere) şi de cercetare. La începutul ciclului liceal. şi alţii. c) să contribuie la consolidarea bugetului de stat deoarece oricine lucrează este şi contribuabil. gradul de aprofundare a studierii mărindu-se astfel încît spre sfîrşitul acestuia elevii să fie gata să studieze alte discipline în această limbă la ciclul liceal. 202 .

national community. frumuseţe. Практическая методика обучения иностранному языку. din care observăm că C. religioase. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. Pâslaru adaugă progresiv fiecărei vîrste valori noi. Теория и практика инновационной деятельности в образовании. vîrstei maturităţii . Pâslaru]. 5. family. Еналиева Т.М. с. precizează autorul. desfăşurată în toate sferele vieţii şi existenţei sale.valorile de apropriere (=de achiziţie) [C. prospectivă şi creativă. From the multitude of values. competences.М. din care este dedus principiul unităţii devenirii moral-spirituale a educatului cu devenirea axiologică a acestuia [5]. The assimilation of values should be turned into a creative act. we are interested in those learnt by the students. afirmă Vl. doctor în pedagogie. Pâslaru].С. comunitate naţională. and attitudes. valorile culturale [sau de înţelegere] [C. interesele socio-abstracte şi intelectuale. 2007. Cucoş [1] şi Vl. Însuşirea valorilor necesită deci o abordare sistematică. REPERE AXIOLOGICE PENTRU FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRE Silvia Golubiţchi. В. The basic principle of value classifications related to education denotes the idea that values are found in every educational action. Значение результатов контрастивного анализа для преподавания двух иностранных языков как специальности// Наукова спадщина професора С.. teoretice. dragoste.3. Doar un om cultivat/valorizat/ educat este şi un om moral. 4.. технологии. adolescenţei . Educaţia. sînt imanente fiecărui individ. Селиванов В. The aim of education means the accomplishment of the activities of forming/permanent development of human personality for and through everlasting values.С. teoretice şi estetice [Vl. Колкер Я. 2004. Pâslaru. these are the personal values of which: knowledge. morale. valorile spirituale înalte [adevăr.interesele ludico-afective şi valorile tehnice (sau de producţie) [C. vîrstei preadolescenţei/a treia copilărie .. Valorile sînt produse prin activitatea omului. Устинова Е. Гринько Г. Cucoş]/valorile vitale. familie. definită ca fiinţă umană în existenţa ei socială şi înzestrarea culturală. Гез Н. Москва: Академия. Valorile. системы. religioase.nevoile trans-sociale. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. Pâslaru]. 5-е изд. Гальскова Н. Pâslaru [5] au stabilit priorităţile axiologice pentru fiecare vîrstă de dezvoltare a omului în ontogeneză: copilăriei fragede – valorile vitale. Киïв: ВПЦ «Киïвський унiверситет». Москва: Академия.Cucoş indică doar valorile dominante fiecărei vîrste. Pâslaru]. juridice. Збiрник наукових праць. 2004. Cucoş]/ valorile vitale şi morale [Vl. politice şi economice [Vl. Cucoş]/valorile vitale. 2004.Х. Namely. Pâslaru. morale şi religioase [Vl. 2004. pietate]. that assures the coherence between human conscience and condition. care să asigure coerenţa dintre conştiinţa şi conduita umană. morale. se formează printr-o educaţie întemeiată pe un sistem de valori. 7. 8. Personalitatea. copilăriei mici . Частина перша. vîrstei timpurii/copilăriei mici – valorile senzual (de plăcere) [C. Education is achieved through different values. Autori precum C. 6. estetice.valorile politice (sau de organizare) [C. religioase şi teoretice [Vl.Д. The values.И. Postmodern culture model stimulates the ideal of a creative personality by employing values specific for an innovative and autonomous activity. 274-279. 3-е изд. are the immanent of life of every individual. Москва: МАКС Пресс. Cucoş]/ valorile vitale. constituie factorul definitoriu al schimbării în pozitiv şi desăvîrşirii fiinţei umane. Розов Н. Cucoş]/ valorile vitale. 2001. according to Vl. Москва: Академия. Семчинського i сучасна фiлологiя. Pâslaru]. Педагогика: педагогические теории. Universitatea de Stat din Tiraspol Abstract. 203 . Москва: Академия. systematical and prospective. iar Vl. raţionale. morale. Ideea de autodesăvîrşire a individului prin educaţie/cultivare/valorizare penetrează discursul tuturor autorilor şi este sintetizată de teleologia educaţiei.

complexul de norme şi valori [Cf. a dorinţelor.de a detecta. afectiv (sentimente. concepte şi principii ce pot oferi un model de educaţie axiologică în şcoala contemporană. relaţiile interpersonale.1.P. numite de autor şi faze ale procesului educaţional. Rosenberg şi C. precum şi utilitatea [2. 65].D. necesară dinamizării afective şi motivaţionale a personalităţii. 2004. Chişinău: Civitas. Viziunea pedagogică a valorilor include factorii: condiţiile istorico-culturale şi psihosociale. cultura este scop şi mijloc al educaţiei. de prelungire şi emancipare a vieţii [ibid. Referinţe bibliografice Cucoş C. precum: . În concluzie. Bucureşti: E. sînt constituite din elementele: cognitiv (credinţe. volitivă. Dewey. că rora le este proprie aspiraţia că tre ideal. cu educaţia..J. care se constituie din idei. Principiul fundamental de clasificare a valorilor în raport cu educaţia denotă ideea că valorile se regăsesc în orice acţiune educaţională. patriotismul. 2003.D. cumsecădenia. 6. onestitatea. selecta.J. intenţional (decizii. cunoaşterea. comportamental (acţiuni propriu-zise) [apud 3. analiza şi sintetiza date. Valori. Principiul pozitiv al educaţiei: studii şi eseuri pedagogice. modelele comportamentale. p. Modelul culturii postmoderne stimulează idealul personalităţii libere şi creative [5]. Formarea integră a personalităţii prin valori presupune elaborarea unei viziuni pedagogice asupra valorilor. responsabilitatea socială. Valorile achiziţionate de elevi sînt: cunoştinţele . Sinteza cunoştinţelor-capacităţilor-atitudinilor ne dă valoarea competentă. 2. codurile culturale. 44]. Pâslaru Vl. Semnificaţia valorilor general-umane în procesul educaţional. conceptuală şi comportamentală [6]. emoţii). instrument de creştere a experienţei. . Structurarea pedagogică a valorilor este şi în funcţie de idealul social şi moral al omenirii. necesară eficientizării pragmatice şi realiste activităţii de formaredezvoltare a personalităţii um