Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

PERSONALITATEA INTEGRALĂ – UN DEZIDERAT AL EDUCAŢIEI MODERNE

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 29 – 30 octombrie 2010

Chişinău, 2010

CZU 37.0(082)=135.1=161.1 P 52 Lucrarea este aprobată pentru editare de Consiliul Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Coordonatori ştiinţifici: Lilia POGOLŞA, dr., conf. univ., I.Ş.E. Nicolae BUCUN, dr. hab., prof. univ., I.Ş.E. Redactare ştiinţifică: Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. cercet., I.Ş.E. Stela CEMORTAN, dr. hab., prof. univ., I.Ş.E. Vlad PÂSLARU, dr. hab., prof. univ., I.Ş.E. Nelu VICOL, dr., conf. univ., I.Ş.E. Ion BOTGROS, dr., conf. univ., I.Ş.E. Maria HADÎRCĂ, dr., I.Ş.E. Mariana MARIN, dr., I.Ş.E. Redactare lingvistică: Stela LUCA Anastasia GUŢU Victor ŢÂMPĂU Nina GORBACIOVA Tehnoredactare computerizată: Oxana UZUN, Ion RABACU

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în exclusivitate autorilor

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii „Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne”, conf. şt. intern. (2010; Chişinău). „Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne”: Materialele Conf. Şt. Intern., 29-30 oct. 2010 / coord. şt.: Lilia Pogloşa. Nicolae Bucun; red. şt.: Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Vlad Pâslaru [et. al.]. – Ch.: S.n., 2010 (Tipogr. „Print-Caro” SRL). – 282 p. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-4152-4-8 P 52

ISBN 978-9975-4152-4-8 ©Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

COMUNICĂRI ÎN PLEN
PONDEREA MANAGEMENTULUI SCHIMBĂRII CURRICULUMULUI ŞCOLAR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Lilia Pogolşa, conferenţiar, dr. în istorie, director, I.Ş.E. Abstract. The article presents structures, acts, methods, stages of change management techniques aimed at developing the school curriculum. Schimbarea în învăţămînt reprezintă un fenomen complex, care presupune un ansamblu de acţiuni cu caracter strategic, ce se desfăşoară în timp în limitele instituţiei de învăţămînt, şi tactic, ce evoluează la nivelul clasei, care apoi influenţează rezultatele instruirii elevilor. Pornind de la afirmaţia lui Fullan şi Miles (1992) că „nici o schimbare nu ar fi mai temeinică decît expansiunea rapidă a capacităţii indivizilor şi organizaţiilor de a înţelege schimbarea şi de a face faţă acesteia”, este necesar să se descrie aspectele acestui amplu proces, cunoaşterea şi acceptarea cărora fac posibilă mişcarea înainte, spre viitor, spre progresul şcolii, permit a controla schimbarea, inovaţia în scopul garantării succesului elevilor. Schimbarea are loc cînd apar noi valori în conceperea unui sistem de organizare. Deci, este vorba despre o schimbare a structurii, a valorilor, a reprezentărilor, a normelor şi regulilor de funcţionare, interiorizate de către profesionişti, a identităţii profesionale - despre o înnoire a procesului de identificare. Managementul schimbării în învăţă mînt prevede tranziţia de la vechea paradigmă informativreproductivă la noua paradigmă pedagogică aplicativ-formativă. Renunţarea la învăţămîntul informativ-reproductiv, prin demontarea mecanismelor vechii mentalităţi: memorare mecanică reproductivă de scurtă durată, tradiţionalism/conservatorism/conformism anacronice, rutină, verbalism steril, limbaj de lemn, dogmatism, ambiguitate, transmiterea de informaţii enciclopedice, generale, abstracte pentru subiecţi/elevi/cursanţi abstracţi. Promovarea noii paradigme pedagogice prin angajare în favoarea unui învăţămînt aplicativformativ centrat: · pe elev, în vederea dobîndirii de achiziţii şcolare sau competenţe, formate în termeni de cunoştinţe funcţionale, aplicabile în viaţa activă, postşcolară (profesională, civică, privată), cunoştinţele destinate memoriei de lungă durată, care prin exerciţii de aplicare a lor la lecţie să formeze capacităţi de aplicare a acestor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi constructive, viziune, conduită, atitudini şi comportamente pozitive; · pe formarea personalităţii armonios dezvoltate; · pe formarea unei concepţii pozitive şi constructive; · pe predarea-învăţarea-evaluarea pe bază de obiective curriculare de formare, în viziune aplicativinterdisciplinară şi integrată. Managementul schimbări este un complex de procese şi relaţii la nivel de management, orientate spre implementarea inovaţiilor, care au drept scop adaptarea organizaţiei la condiţiile dezvoltării (A. Androniceanu); un proces sistematic, ce se subdivizează (structurează) într-un şir întreg de subprocese (J. Ivancevich, James H. Donnely, Lames Gibson). Managementul schimbării se realizează prin: · determinarea factorilor ce provoacă schimbările, conştientizarea necesităţi schimbărilor; · diagnosticarea problemei; · stabilirea metodelor şi alternativelor, cu ajutorul cărora se va realiza schimbarea; · determinarea condiţiilor existente; · stabilirea metodei fundamentale; · lichidarea rezistenţelor pentru schimbare (inovaţii); implementarea şi coordonarea schimbărilor. „Schimbarea tinde să se manifeste în cadrul instituţiilor în una din următoarele două forme: schimbarea planificată, care este o tranziţie treptată, adesea neobservabilă, de la o stare la alta, şi schimbarea planificată, al cărei obiectiv este să întrerupă cursul natural al evenimentelor pentru a institui o nouă ordine.” (David Hopkins). Hopkins precizează că sursele din care poate să provină schimbarea, de asemenea, sînt două: planificată şi progresivă. Schimbarea educaţională planificată îmbină schimbarea efectuată cu un scop definit şi inovaţia întro încercare de a planifica în mod conştient evoluţia şcolii ca răspuns la exigenţele din exterior. Avansează

3

şi schimbarea progresivă, dar ea este mai puţin semnificativă în raport cu schimbarea planificată, care ţine de natura reformei educaţionale. Modificarea situaţiei în instituţia de învăţămînt este posibilă prin: · creşterea forţei de presiune faţă de schimbare; · reducerea sau suprimarea completă a forţelor ce opun rezistenţă la schimbare; · schimbarea direcţiei unei forţe, adică transformarea forţei, care se opune schimbării, în una care determină schimbarea. Managementul schimbării orientat spre implementarea curriculumului impune următoarele acţiuni: · pregătirea concretă, individuală şi fundamentală a tuturor pedagogilor; · ajutor la nivelul unei clase concrete; · realizarea de către profesori a acestui gen de proiecte în alte clase, şcoli; · întîlniri sistematice ale participanţilor la proiect vizînd realizarea lui practică; · participarea profesorilor la luarea deciziilor în cadrul proiectului; · participarea directorilor şi vicedirectorilor la stagii în cadrul proiectului. De obicei, „implementarea” este corelată cu latura operaţională a schimbării, ea reprezentînd un postulat multiaspectual al schimbărilor la diferite niveluri: · schimbarea structurii şi modelului de conducere a şcolii; · schimbarea curriculumului şcolar; · însuşirea de către profesor a cunoştinţelor noi; · schimbarea tehnologiilor pedagogice, · schimbarea valorilor şi convingerilor. Factorii-cheie care favorizează succesul la etapa de implementare, potrivit lui Miles, sînt următorii: responsabilitatea clară pentru coordonare; controlul comun asupra implementării; activităţi şi relaţii între ierarhii; împuterniciri acordate atît şcolii, cît şi indivizilor; un amestec de presiune, insistenţă asupra corectitudinii, susţinere; pregătirea adecvată şi susţinută a personalului şi asistenţa lui oferită acestuia la locul de muncă etc. Pentru eficientizarea procesului managerial aplică m metode fundamentale ale schimbării practice: 1. Însuşirea elaborărilor ştiinţifice:, pregătite pentru utilizare de către şcoală. 2. Includerea şcolii în crearea noului de către savanţi. 3. Însuşirea experienţei înaintate în scopul soluţionării problemelor existente atît în cadrul şcolii, cît şi în afara ei. 4. Obţinerea experienţei noi în baza ideilor proprii sau a celor însuşite. 5. Metoda încercărilor, bazată nu pe ideea transformărilor, ci pe presupunerea despre rezolvarea posibilă a problemei. Stimularea schimbării la nivelul instituţiilor educaţionale se poate realiza prin: · susţinerea unui echilibru dinamic între centralizare şi descentralizare; · strînsa colaborare a instituţiilor educaţionale cu alţi factori implicaţi în activităţi educaţionale; · buna informare educaţională, inclusiv a elevilor şi părinţilor, vizînd schimbările produse şi cele preconizate; · realizarea unor grupuri de interese care să fie adepte schimbărilor, dar concomitent şi implicarea individuală în realizarea reformei; · viziunea de ansamblu şi o planificare strategică educaţională, în funcţie de resursele umane şi materiale; · menţinerea unui spirit optimist şi a unei gîndiri pozitiviste; · stabilirea unor politici educaţionale, în funcţie de opţiunile socio-economice locale, regionale, precum şi de mobilitatea standardelor ocupaţionale; · formarea unor echipe manageriale profesioniste; · implicarea elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în viaţa instituţiilor educaţionale. Conducerea efectivă a schimbării pentru dezvoltarea curriculumului şcolar necesită ca: · Profesorii să dispună de timp suficient pentru propria dezvoltare. · Profesorii implicaţi în proiectul de implementare a inovaţiilor trebuie să formuleze idei de îmbunătăţire a calităţii predării. · Profesorii să se includă activ în realizarea proiectului şi să coopereze cu alţi profesori din şcoală. · Priorităţile inovaţiilor trebuie să fie orientate clar şi să fie nenumeroase, pentru a evita supraîncărcarea profesorilor şi a şcolii în general.

4

· Schimbarea în paralel a condiţiilor externe ale şcolii, care contribuie la implementarea cu succes a inovaţiilor. · Profesorii participanţi la procesul inovaţional trebuie să fie stimulaţi şi susţinuţi (consultaţii, stagii etc.). · Este necesar ca proiectele de reformă a şcolii să se bazeze pe date concrete: participanţii la acest proces trebuie să utilizeze informaţia obiectivă ce rezultă din acţiunile evaluative. · Proiectele de ordin inovaţional nu trebuie să fie birocratizate. · Utilizarea materialelor, metodelor şi mijloacelor, care s-au bucurat deja de succes. Cunoscut este faptul că mulţi pedagogi confirmă necesitatea schimbării, însă chiar dacă există un acord asupra necesităţii schimbării, deseori poate apărea rezistenţa faţă de orice plan specific. După James Otula, există 33 motive de rezistenţă la schimbare: homeostaza – schimbarea este o stare nenaturală, artificială; prezumţia preferinţei statu-quo; inerţia: schimbarea direcţiei (cursului) necesită eforturi considerabile; satisfacţia de starea actuală; imaturitatea (profesională), infantilismul; frica de nou şi de necunoscut; egoismul; neîncrederea în sine; viitorul şocant; zădărnicia eforturilor; insuficienţa cunoştinţelor; natura omului (egoism, agresivitate, lăcomie); cinismul, neruşinarea; impertinenţa, denaturarea, falsificarea; conflictul dintre geniul personalităţii şi mediocritatea grupului; egocentrismul; dorinţa de a trăi în spiritul vremii; miopia; activitatea fără un scop; „orbirea avalanşei”; fanteziile colective; logica şovină: noi avem dreptate, iar cei care doresc schimbarea greşesc; sofismul excepţional: noi sîntem deosebiţi; ideologia: toţi avem diferite concepţii şi valori incompatibile; instituţionalismul: persoanele aparte pot să se schimbe, însă colectivul niciodată; natura nu suferă salturi; superioritatea indiscutabilă a şefilor (conducătorilor); schimbarea nu este susţinută de către mase; determinismul: nimeni nu are dreptul să efectueze schimbări orientate spre un anumit scop; scientismul: lecţiile istoriei nu sînt ştiinţifice:, de aceea sînt inutile; forţa deprinderii; despotismul obiectului: ideile schimbării par a fi o insultă adusă societăţii; incompetenţa (mediocritatea) omenească. Pentru depăşirea rezistenţei la schimbare este necesar să: · determinaţi necesitatea schimbării; · creaţi imaginea clară şi atrăgătoare a viitorului; arătaţi oamenilor cum se va îmbunătăţi educaţia; · informaţi, informaţi şi încă o dată informaţi; · formaţi o coaliţie puternică care să facă faţă schimbării, incluzînd în ea persoane din conducerea organizaţiei; · faceţi schimbarea complicată - ea este mai uşor de realizat decît una simplă. În cadrul sistemului educaţional pot fi implementate diferite modele ale managementului schimbării. Managementul schimbării curriculumului se realizează prin modele de proiectare, implementare, evaluare, monitorizare. Ca exemplu prezentă m parţial un model de implementare a curriculumului. Acest modelul de activitate managerială pentru implementarea curriculumului prevede următoarele etape. Etapa comunicativă: · prezentarea generală a curriculumului la şedinţele consiliului profesoral al şcolii; · prezentarea generală a curriculumului la şedinţele catedrelor şcolare; · prezentarea generală a curriculumului la adunarea clasei, la şedinţa comitetului părintesc. Etapa decizională: · elaborarea programei de aplicare şi dezvoltare a curriculumului; · determinarea resurselor şi căilor de implementare a curriculumului; · luarea deciziei corespunzătoare în implementarea programei; comunicarea soluţiei şi discuţia programei la nivelul consiliului pedagogic al şcolii; · determinarea instrumentariului şi mijloacelor de evaluare a procesului de implementare a programei. Etapa de proiectare şi organizare: · elaborarea unui plan operativ de acţiuni; · determinarea persoanelor / grupelor, care vor conduce acţiunile. Etapa conducerii operative: · realizarea relativ concretă a acţiunilor; · rezolvarea curentă a problemei; · optimizarea stilurilor de management. Etapa de evaluare a procesului de realizare a problemei: · evaluarea curentă a procesului de implementare; · corectarea procesului de implementare;

5

Comunitatea academică. Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării. West M.. 4. · Constituirea unor laboratoare de experimentare a ideilor. 3. Levin D. ci aproape în toate raioanele Republicii Moldova. 5. Dicţionar de pedagogie. · Folosirea pe scară largă a delegării. conferinţe pe problemele curriculumului. Management educaţional.· evaluarea finală şi determinarea eficienţei programei. În materialele conferinţelor din luna august. deoarece monitorizarea activităţii psihologilor şcolari este un proces problematic. 1. In the paper author presents the actual situation of schools psychological assistence în Republic of Moldova. 2000. Revenind la realizările din primii ani de instaurare a asistenţei psihologice şcolare. structură şi strategie. a oficializat şi materializat ideea asistenţei psihologice în Republica Moldova. Managementul schimbării se realizează cu ajutorul diferitor modele de abordare sistemică a sistemelor şi metode centrate pe: persoană. 6. flexibile. diversităţii. managerii şcolari au reacţionat rapid şi. angajarea şi promovarea persoanelor cu spirit de iniţiativă.E. stimulării generării. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. care susţine managementul creativ. · Extinderea folosirii metodelor şi tehnicilor de creativitate. Unde sîntem în prezent cu asistenţa psihologică şcolară? Greu de spus. plasîndu-ne astfel în rîndul ţărilor avansate la acest capitol. Author argumens a need of develope a systeme of psychological asssistence for all kind of primary and secondary schools and all groups of pupils. care orientează cadrele didactice asupra problemelor noului an şcolar. 1989. ci şi în şcoala de masă.Ş. Referinţe bibliografice Androniceanu A. Ţoca I. au apărut minimumul necesar de documente normative. · perfecţionarea cadrelor didactice la cursurile corespunzătoare – raionale. ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ ŞCOLARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PREZENT ŞI PERSPECTIVE Aglaida Bolboceanu. describe the ways that can satissfied a necessity of such type of services and the directions to their optimisation. menit să asimileze schimbările şi să regleze echilibrul sistemului organizaţional. Rudic Gh. Mi-aş începe discursul mulţumindu-i dlui Mircea Druc. Cristea S. I. Site Gased management: engine for reform or pipe. · Conceperea unor strategii şi politici dinamice. 1998. 2002... care în anul 1991. ne convingem că dezvoltarea în acest domeniu a avut loc în tempouri susţinute. nu este spaţiu pentru psihologii şcolari. Guţu V. Chişinău: TIPCIM. · participarea la seminare. funcţia aceasta avînd statutul de suplimentară şi figurînd chiar şi în această categorie printre ultimele. doctor habilitat. Statutul dubios al psihologilor şcolari (este sau nu 6 . Etapa formării profesionale şi a dezvoltării: · elaborarea propriului plan de implementare a curriculumului predat. Eficientizarea managementului schimbării curriculumului şcolar este posibilă prin: · Realizarea unui climat favorabil creativităţii. unde această unitate s-a păstrat formal. printr-un ordin. Conducerea dezvoltării şcolii. Aceste modalităţi sînt încorporate într-o nouă strategie. care după finisarea cursurilor de un an s-au încadrat în activitate nu doar în Chişinău. în scurt timp. Chişinău: Editura Prut Internaţional. asistenţa psihologică necesară elevilor lipseşte nu numai în instituţiile şcolare (unitatea nu este legalizată). precum nu este spaţiu nici pentru cabinetul psihologic în scoală. asigurînd într-un timp scurt funcţionarea satisfăcătoare a serviciilor în cauză. Sistemul managerial al schimbării de calitate trebuie să se axeze pe principiile creativităţii flexibilităţii. 1998. London. republicane. materiale orientative în domeniul asistenţei psihologice şcolare şi şi-a instruit cadre. Chişinău-Bucureşti: Editura Litera Internaţional. Astfel. sarcini şi tehnologii. 2. 1997. profesor. Bucureşti: Editura ALL. Hopkins D. Managementul schimbărilor. Abstract. · Selecţionarea. dezvoltării şi punerii în practică a ideilor noi etc. Absolvenţii facultăţilor de psihologie refuză să vină la ţară şi în consecinţă doar municipiul Chişinău este asigurat cu cadre. Ainsow M. · Crearea unui sistem informaţional diversificat şi flexibil.

sînt prezentate drept oficiale şi impuse psihologilor spre a fi aplicate. dar în familii dezorganizate. bună voinţă. a celor cu nevoi educative speciale. Actualmente. Actualmente. emoţionale. etc. inclusiv în municipiul Chişinău. Centrarea educaţiei pe copil a atras atenţia asupra considerării tendinţelor naturale proprii copilului. Cercetările realizate în sectorul de psihologie şcolară relevă expectanţele elevilor vizavi de şcoala modernă şi de profesori: respectul demnităţii. fără expertiza respectivă. E. violenţa verbală şi emoţională (mai rar . caracterizînd starea actuală în domeniul asistenţei psihologice şcolare în Republica Moldova drept „haos”. Lumea din jur. Nu ştiu dacă exagerăm. Totodată. între două părţi active. Drept urmare se încearcă reforme la nivel de: politici educaţionale. a forţei fizice. refuzul elevilor de a participa la munca de autodeservire. care. dar pe măsură ce opinia publică reflectă tot mai amplu necesitatea unei asistenţe psihologice profesionale. de calitate. aşteaptă astăzi de la şcoală nu doar carte/ cunoştinţe. trebuie considerată o interacţiune între subiecţi. sociale. din perioadele timpurii.este cadru didactic!?!). sentimente de invidie. D. care nu sînt abordate în manualele de pedagogie: deficit pronunţat al motivaţiei pentru învăţare. de echipare a cabinetului psihologic etc. antropologice recente schimbă viziunea asupra copilului şi rolului lui în propria dezvoltare. J. Cercetările psihologice. au contribuit la conturarea unei concepţii. ceea ce presupune participarea lui activă la procesul de formare a propriei personalităţi din momentul naşterii. dublarea sistemului de valori (unele declarate şi altele la nivel de comportament).şi odată cu ea şi şcoala . devenită populară în multe ţări. Această nouă viziune a generat ideea centrării educaţiei pe copil. pe care educatorul şi părintele trebuie să le urmeze. să le stimuleze şi să le valorifice: în construirea contextelor şi situaţiilor în care copilul învaţă. Dewey. Între timp viaţa . la rîndul lor. care depinde integral de nivelul pregătirii şi creativităţii psihologului. influenţe nocive asupra sănătăţii mintale a elevilor. fără asigurarea financiară. metodologii şi evaluare. absenteismul ca formă mai nouă a abandonului şcolar (caracteristic nu numai pentru copiii care nu au ghiozdane şi încălţă minte). ci şi cele normative. idealul educaţional şi finalităţile educaţiei în învăţămîntul preuniversitar. condiţii care ar asigura copilului starea psihofiziologică de bine. legitate care se manifestă din primele zile de viaţă. fenomenele sînt percepute. consolidarea curiozităţii. inclusiv în Republica Moldova. Piaget. pedagogice. Spre exemplu. Sursa învăţării o constituie diversitatea experienţelor (cognitive. Mă refer la excluderea psihologiei din lista disciplinelor obligatorii. Părinţii. Elconin. prin care s-a adoptat Regulamentul înnoit al activităţii psihologului şcolar. pîna la categorizarea psihologului ca lucrător cultural /în proiectul Codului învăţămîntului/. normală şi deplină a copilului în funcţie de potenţialul de care dispune.şi cea fizică) manifestată de profesori faţă elevi şi a acestora faţă de colegi. Problema majoră însă este imposibilitatea absolută a monitorizării şi creşterii profesionalismului asistenţilor psihologici şcolari. S-a constituit o nouă viziune referitor la educaţia copiilor abandonaţi. sociale. trăite şi însuşite de către copil prin prisma propriilor trebuinţe (fiziologice şi psihologice). comunicare. trebuinţa de a avea succes. este marcat şi de remunerarea sub nivelul coşului de consum. căruia îi lipsesc nu doar materialele cu conţinut psihologic. 7 . confort psihologic. securitatea Eu-lui. ci şi: securitate psihologică. exploatarea prin muncă a colegilor. cu toate anexele. deseori prin aplicarea şantajului. prin teoriile lor vizînd dezvoltării copilului.B. beneficiari de servicii educaţionale. organele de stat responsabile elaborau documente care puteau doar complica situaţia. şcoala îşi propune formarea integrală a personalităţii elevului. apariţia unor materiale private. în care se propuneau modele de menajare a timpului. asigurarea lui cu un sistem de competenţe care i-ar facilita integrarea cu succes în societate. şcoala de astăzi cunoaşte fenomene. la permisiunea de a folosi unitatea de psiholog pentru soluţionarea problemelor de altă natura etc. Vîgotsky. Viziunea modernă asupra dezvoltării în ontogeneză a solicitat o reconsiderare a concepţiei asupra rolului educaţiei din perspectiva asigurării tuturor condiţiilor pentru dezvoltarea integrală. Au intervenit modificări de paradigme în domeniul ştiinţelor educaţiei. a dorinţei de a comunica şi de a relaţiona. Probabil că situaţia se datorează unor reprezentări vage despre forţa de influenţă a psihologului asupra psihicului şi urmărilor care pot surveni în urma unor intervenţii necalificate.s-au schimbat. Nu este nevoie să mai amintim copiii crescuţi fără părinţi în familii „temporar” dezintegrate şi copii crescuţi cu părinţi. în care copilul este autorul propriei învăţări. evenimentele. Asemenea viziune asupra copilului modifică şi concepţia asupra esenţei procesului educaţiei. de experimentare. De aceea este foarte importantă încurajarea trebuinţelor naturale ale copilului de explorare. copilul este tratat ca subiect. emoţională. Erickson. dar şi actori ai cîmpului educaţional. Paradoxal. Teoria calităţii a atras atenţia asupra elevilor şi părinţilor. a fost uitată Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului din august 2007. Teoreticieni precum J. ascultare şi înţelegere. S. fizice) pe care copilul le trăieşte. agresivitate sporită. O parte din aceste schimbări s-au produs în societate. nu doar influenţa cadrului didactic asupra copilului. A fost revăzut rolul scolii în formarea personalităţii. Totodată.

elementele căruia să existe în relaţii de contiguitate interrelaţionare. cadre didactice. Experienţele existente în domeniul asistenţei psihologice în Româ nia.: Аспект-Пресс. Inclusiv EU. Cluj-Napoca: Editura U. 2006.pur şi simplu cetăţeni ai Republicii Moldova. proiecte de acte normative. Judecînd după declaraţiile din mass-media. 1999. corecţie. для высш. 8. Nivelul actual al ştiinţelor psihologice şi ale educaţiei permite abordarea acestei probleme şi elaborarea unor soluţii de reuşită. 9. учеб. МГУ. стр. consiliere. părinţi). a conţinuturilor asistenţei psihologice pentru diferite categorii de copii. pozitive şi negative. vocaţional. şcoli primare.M. Iaşi: Editura Polirom. Totodată. 156164. Influenţa presiunilor şi ameninţărilor asupra procesului de gîndire. Psihologia Educaţiei. în baza analizei trebuinţelor şi expectanţelor clienţilor (elevi. Eficienţa este posibilă doar avînd în vizor condiţiile specifice: ale şcolii din Republica Moldova. prin relevarea specificului şi elaborarea reperelor metodologice pentru toate tipurile de instituţii educaţionale: preşcolare. Социальная психология: учеб. Учебное пособие для студ. verificarea lor experimentală şi implementarea în practica şcolară. 17-23. · Constituirea bazelor teoretico-aplicative ale managementului asistenţei psihologice în învăţămîntul preuniversitar (viziune generală. Часть 1. Referinţe bibliografice 1. 6. Iaşi. Горянина В. manuale de autocunoaştere şi autoformare pentru elevi. şcoli speciale. metode de diagnostică.А. Bolboceanu A. шк. p. Особенности межличностных отношений младших школьников временно воспитывающихся без родителей. pentru a ne convinge că în prezent instituţiile educaţionale din Republica Moldova nu au mai puţine probleme de ordin psihologic şi psihosocial decît la momentul instaurării asistenţei psihologice cu 20 de ani în urmă. 11. factorul psihologic reprezentînd rolul subiectiv al calităţii educaţiei. Bolboceanu A. Москва. Comunicarea în câmpul social. colegii. manageri.: Издат.. Майерс Д. Pres.: Питер. 2. 1997. verificarea lor experimentală şi implementarea în practica asistenţei psihologice. manuale pentru psihologii şcolari privind lucrul cu beneficiarii. Problema asistenţei psihologice apare ca deziderat al educaţiei de calitate. elaborarea programelor de profilaxie. 1990. Желеску П.). Chişinău.Am enumerat aceste caracteristici ale şcolii moderne. Bolboceanu A. Учебное пособие.. Бежан К. Андреева Г. licee. · Precizarea. Chişinău. Материалы Всероссийской научной конференции. special din Republica Moldova. Асмолов Л. părinţi. preuniversitar. strategii de implementare. 4. sugestii etc. · Elaborarea metodologiei Repere metodologice ale asistenţei psihologice (metode de psihoprofilaxie. 7-ое издание. şcoli tehnico-profesionale.М. 122-143.. 2007. Iacob L. 7. М. verificarea lui experimentală şi implementarea în învăţămîntul preşcolar. 25-27 октября. СПб. Se impune crearea unui sistem de asistenţă psihologică.T. aprobarea lor experimentală şi implementarea în instituţiile preuniversitare. 2001. secundar general. 2010. Texte alese. profesori . Rusia ne sugerează următoarele direcţii de orientare a eforturilor: · Crearea (pe baza cercetărilor teoretice şi a explorării bunelor practici) a unui model teoretic al sistemului de asistenţă psihologică. Psihologia dezvoltării umane. acordînd însă atenţie sporită şi eforturi susţinute asistenşţei psihologice. cadre manageriale. 5. există şi o orientare politică favorabilă dezvoltării asistenţei psihologice în învăţămîntul preuniversitar. Chişinău. gimnazii. Болбочану A. Studiul eficienţei experienţelor de incluziune a copiilor cu CES dezvoltare în instituţiile de învăţămînt general din R. et al. Consideră m că sînt suficiente probleme pentru a înţelege necesitatea acută de a dezvolta realizările care s-au obţinut în acest domeniu. Психология личности. recomandări. argumentat teoretic şi verificat experimental. cadre didactice. Психологические проблемы современной российской семьи. 2005 г. высш. 2007. Психология общения. 10. зав. Cunoaşterea elevului: consiliere şi orientare (ghid practic pentru diriginţi). 3. Muntean A. М.Б. Ucraina. există contextul social favorabil. Социальная психология. М. 2006. Jurcău N. copii. necesitatea unor servicii psihologice de calitate este recunoscută şi resimţită de foarte mulţi părinţi. Univers Pedagogic. 2002. № 3. Iacob L. .. 8 . p. corecţie şi consiliere diferenţiate pentru psihologii din instituţiile educaţionale de diferite tipuri şi pentru managerii din domeniul educaţiei). ci cu considerabil mai multe.

motor. exerciţii de creativitate şi de dezvoltare a gîndirii logice etc. Golu P. ajutaţi de adulţi. învăţarea reciprocă. iniţiativă. care. Abstract. precum şi strategiile moderne: dialogul. El presupune participarea părinţilor şi a educatorului în pregătirea copiilor pentru viaţă. I.. problematizarea. motorie şi formarea competenţelor de aplicare a priceperilor. este orientat spre formarea personalităţii. jocul de rol. Studiul efectuat de noi în problema dezvoltării şi modernizării Curriculumului în ştiinţă.. Educaţia Preşcolară necesită remanieri considerabile şi în ţara noastră.Ş. Acest experiment pedagogic. Procesul educativ-instructiv din instituţiile preşcolare se cere reorientat spre Educaţie. Slama-Cazacu T. În aceeaşi ordine de idei. să-şi formeze priceperi. să însuşească deprinderi. inventivitate şi creativitate. Astfel. întru realizarea Curriculumului Preşcolar. doctor habilitat în pedagogie. organizării procesului educativ-instructiv din instituţiile preşcolare. spiritului de organizare.. în primul rînd. trebuie. Importantă pentru dezvoltarea copilului va fi dezvoltarea social-patriotică. Actualmente. This participation must be made in the document state .. convingeri şi atitudini. Personality formation process that begins in childhood included the participation of coteachers and parents.REFLECŢII CU REFERIRE LA NECESITATEA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII COPILULUI ÎN BAZA CURRICULUMULUI PREŞCOLAR Stela Cemortan. verbală. accentele principale plasînd-se pe dezvoltarea personalităţii copilului şi formarea treptată a competenţelor. Selectarea tehnologiilor educative va fi condiţionată de obiectivele. conversaţia. The modernity of this document requires well-structured and updated. profesor universitar. experimentul. mijloacele disponibile. precum şi spre formarea competenţelor elementare şi a unui comportament corespunzător. Consiliul Europei pentru modernizarea Curriculumului propune cadrelor didactice să-şi orienteze activitatea spre comunicarea cunoştinţelor. studiul de caz. în parteneriat cu părinţii. ne-a îndemnat să realiză m o analiză curentă a Curriculumului Preşcolar existent în rezultatul căruia să propunem o nouă structură a Curriculumului. În cadrul activităţilor educativ-instructive nu însuşirea cunoştinţelor va fi scopul final. motivaţiei. activismului. la concret. orientate spre cultivarea interesului. Cristea S.. asaltul de idei. Consideră m că structura Curriculumului Preşcolar trebuie să fie întemeiată pe principiile pedagogiei clasice. sînt chemaţi să utilizeze în procesul de educaţie şi instruire a copiilor atît strategii didactice tradiţionale ca: expunerea orală. Zaporojeţ A. volitional and motivational. conform cercetărilor savanţilor: Allport G. educatorul. cooperarea. specificul grupei de copii şi particularităţile de vîrstă a preşcolarilor. ei sînt obligaţi să aplice metode interactive. verbal. precum şi al educaţiei la general. la general. conţinutul. şi în problema dezvoltării Curriculumului Preşcolar. axate pe clasificare şi enumerare. cognitive. demonstraţia mijloacelor audiovizuale. colaborării sociale. afectivă. deprinderilor şi cunoştinţelor însuşite în situaţii noi de viaţă. descoperirea. Conform rezultatelor cercetărilor ştiinţifice actuale realizate. etc. ne-a permis atît să evidenţiem unele suporturi ştiinţifice ale fenomenului dat cît şi efectuarea unui experiment pedagogic. Schematic acest proces poate fi prezentat astfel: 9 .. adulţii sînt chemaţi să aplice un ansamblu de metode şi procedee didactice moderne care vor include tehnici bazate pe memorare şi reproducere. opinii. Actul educaţiei preşcolare. subiectul.E. realizat pe parcursul anilor 2006-2010. demonstraţia intuitivă etc. It should include areas of traditional and nontraditional basic training basic behaviors of children: social. emotional. Sohin F. să dobîndească cunoştinţe..Preschool Curriculum.

trebuie orientat spre formarea competenţelor necesare personalităţii: 1. pentru ştiinţe. Componentul educaţiei. 3. bunăstarea personală şi socială) Educaţia fizică Educaţia pentru sănătate Educaţia pentru securitate 10 . Componentul instruirii. orientate spre formarea unor personalităţii adevărate. cuprinzînd componentele: de învăţare. învăţare) (Dezvoltarea vorbirii) Educaţia pentru comunicare (Familiarizarea cu mediul) Educaţia ecologică (Familiarizarea cu viaţa socială) Educaţia civică Educaţia pentru ştiinţe Formarea cunoştinţelor elementare din diverse domenii ale ştiinţelor Formarea premiselor învăţării Educaţia pentru ştiinţe IV. Componentul învăţării. cultură) Literatura Muzica şi ritmica Arta decorativă aplicată (munca artistică) III. Activitatea productivă (orientarea spre educaţia practică) Modelarea (lipitul) Aplicarea Desenul Construirea Munca II. pentru arte şi muncă. precum urmează: I. Activitatea artistică (educaţia pentru arte. Structura Curriculumului Preşcolar. pentru limbaj. Domeniile netradiţionale Educaţie pentru comunicare Educaţia pentru socializare Educaţia pentru autocunoaştere şi relaţionare Educaţia pentru bunăstarea personală şi socială Structura obiectivelor educaţionale se va face în baza activităţii de joc a copiilor şi va include jocurile cu subiect. jocurile dinamice şi cele didactice care. Considerăm că compartimentele componente ale Curriculumului Preşcolar Dezvoltat trebuie să includă: I. pe viitor. Activitatea de autocunoaştere (Educaţia pentru ocrotire a sănătăţii. Domeniile tradiţionale · · · · Educaţia pentru Ştiinţe Educaţia Fizică Educaţia pentru Arte Educaţia pentru Muncă · · · · II. schematic. pentru comunicare. cooperare. cadrelor didactice şi a actorilor sociali. poate fi reprezentată astfel: Activitatea de joc Jocurile cu subiect Jocurile dinamice Jocurile didactice Propunem structurarea Curriculumul Preşcolar Dezvoltat pe activităţile caracteristice ale copilului. pentru autocunoaştere şi securitate. respectarea normelor şi legilor. ce prevede activitatea independentă de acumulare a cunoştinţelor de către copil. care include organizarea activităţilor planificate a cadrelor didactice din instituţiile preşcolare şi activitatea realizată de părinţi şi societate în scopul formării la copii a priceperilor. cît şi un şir de domenii netradiţionale propuse de Teoria noilor educaţii şi anume: educaţia civică. deprinderilor şi abilităţilor necesare oricărei persoane pentru viaţă. bunăstarea personală şi socială etc. Activitatea de cunoaştere (educaţia pentru ştiinţe. relaţionare.Procesul general de educaţie. instruire şi educaţie (în sens îngust al cuvîntului). 2. (în sensul îngust al cuvîntului) care conţine activitatea complexă a familiei. trebuie să includă atît domeniile tradiţionale ce ţin de educaţia fizică.

unităţii. Dezvoltarea atitudinilor de relaţionare şi interacţiune. Concomitent. atît obiectivele înaintate. cît şi conţinuturile propuse sînt dispersate şi incluse într-un mod nesistematizat. conţinuturi şi proiecte didactice. care este însoţită de ghidul metodic Ţara mea. Scopul principal pe care sînt chemaţi să-l atingă adulţii – cadrele didactice şi părinţii realizînd obiectivele compartimentului Comunicare . Plaiul meu natal. Ca exemplu ne poate servi lucrarea Abecedarul preşcolarului. bogăţiile ei. Formarea concepţiei despre sănătate ca valoare socială şi securitate. prin parteneriatul grădiniţă de copii–familie. capacitatea de a vorbi corect. conţinuităţii. în special. obiecte. respectării particularităţilor de vîrstă. Componenţii nivelului de dezvoltare a vorbirii: vocabularul. Ne jucăm. de învăţare. Conştientizarea necesităţii de respectare a normelor şi legilor pentru bunăstarea personală şi socială.O atenţie aparte în această ordine de idei i se va acorda domeniului Activităţi de cunoaştere care va include. Consiliul Europei. II. Dezvoltarea şi modernizarea Curriculumului Preşcolar va prevedea. caietelor. structura gramaticală şi limbajul coerent. 4. Verificarea în practică a cărţilor. a atitudinilor pozitive pentru valorile naţionale şi universale. învăţăm. în mod obligatoriu. Socializarea ca o direcţie de educaţie social-personală şi actualmente persistă în toate compartimentele Curriculumului Preşcolar dar. 3. de comunicare într-o limbă străină (modernă). în mare măsură. de manifestare respectului şi mîndriei pentru valori. sistematizării. Aceste competenţe. Conţinutul Abecedarului este structurat în baza multor principii: al accesibilităţii. pronunţia corectă. Pe parcursul experimentului pedagogic organizat în scopul realizării obiectivelor evidenţiate la acest compartiment au fost verificate şi conţinuturile propuse în seturile didactice Abecedarele şi Caietele preşcolarului. cărţi şi materiale didactice. Ca parte componentă a compartimentului Comunicarea va include metodologia educaţiei pentru limbaj. Importantă pentru noi a fost realizarea în această lucrare a scopurilor formării la copii a reprezentărilor elementare despre plaiul natal. Experimentul pedagogic realizat pe parcursul anilor. ghidurilor metodice.este formarea vorbirii orale a copiilor şi a abilităţilor de relaţionare şi cooperare cu persoanele din mediul ambiant (în baza însuşirii calitative a limbii literare). fapt ce îngreuniază procesul de programare a activităţilor de educare civică şi instruire. cu părere de rău. de a face schimb de jucării. de păreri în cadrul diferitor activităţi etc. să fie formaţi şi utilizaţi ca mijloace de cooperare şi relaţionare cu alţi copii şi adulţi: în vederea formării priceperilor de a se înţelege. variabilităţii etc. ne-a permis să evidenţiem direcţiile. colaborarea. în scopul modernizării Curriculumului Şcolar propune orientarea lui spre formarea competenţelor de bază. Formarea atitudinilor pozitive pentru patrimoniul naţional şi universal etc. de comunicare. Important este să se schimbe accentul primordial . de a dialoga. susţinere reciprocă. toleranţă etc. confirmă ipotezele înaintate de noi şi aduc aprecierile cadrelor didactice şi a părinţilor cu referire la necesitatea includerii în Curriculumul a compartimentului Comunicare. compartimentele Comunicarea şi Socializarea. în mod obligatoriu. de pătrundere treptată în lumea ştiinţelor şi a tehnologiilor. etno-cultural. Paralel prin imagini. obiectivele şi conţinuturile fundamentale ale acestui compartiment şi să elaborăm concepţia şi un curriculumul „Educaţia civică în preşcolaritate”. Finalităţile procesului de realizare a obiectivelor de educaţie verbală se vor prezenta nu atît ca priceperi şi deprinderi concrete. Moldovă-floare şi cîteva seturi de tablouri. adulţii sînt chemaţi să 11 . de stabilire a relaţiilor interpersonale şi posedare a capacităţilor moral-civice necesare. Lumea care ne înconjoară. se referă şi la dezvoltarea şi modernizarea Curriculumului Preşcolar. acţionînd în această direcţie vor fi obligate să acţioneze în baza principiilor continuităţii şi atitudinii individual–diferenţiate faţă de fiecare copil. centrarea pe copil şi formarea personalităţii în devenire. literar. intuitivităţii. integrării. Cadrele didactice împreună cu părinţii. cultura naţională şi cea universală etc. ci ca modalităţi de corelare a preşcolarului cu alte persoane adică ca competenţe elementare de comunicare. În baza acestor obiective generale.pe prim-plan să fie puse competenţele de comunicativitate. 2. I. prin ghidul metodic ne-am străduit să contribuim şi la includerea treptată a preşcolarilor în lumea ştiinţelor şi. Consideră m necesar pe viitor în acest proces să orientă m şi cadrele didactice din grădiniţele de copii spre formarea treptată a următoarelor competenţe generale: de socializare. Ne pregătim de şcoală etc. de posedare a capacităţii de calcul elementar matematic. au fost determinate obiectivele de referinţă şi seturi speciale de materiale didactico-metodice şi ghiduri metodologice. colorăm. Principale considerăm direcţiile: 1. ţară. de cunoaştere a celor mai simple tehnologii informaţionale şi de comunicaţie. am urmărit scopul de formare treptată a premiselor citirii şi scrierii. în conformitate cu programul proiectului Dezvoltarea Curriculumului Preşcolar în contextul modernizării sistemului educaţional din Republica Moldova (2006-2010). în procesul cercetărilor.

Elaborarea lucrărilor metodologice pentru cadrele didactice (privind promovarea integrală a obiectivelor educaţionale prin toate compartimentele Curriculum-ului Preşcolar). Iaşi: Polirom. · modernizarea Curriculumului Preşcolar prin includerea diversităţii noilor strategii didactice. Coord. 3. Revizuirea şi completarea Programelor analitice de învăţămînt universitar (facultatea „Pedagogie”) şi a programelor pentru formatori la compartimentul „Educaţie preşcolară”. Cucoş C. de cunoaştere a celor mai elementare tehnologii informaţionale. 10. 8. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) din R. · o nouă concepţie asupra planului de învăţămînt. Crişan A. Valenţele educaţiei preşcolare. 6. Referinţe bibliografice 1. Alcătuirea unor noi ghiduri metodologice de implementare a Curriculum-ului Preşcolar. de conştientizare a necesităţii respectării regulilor sano-igienice şi de securitate etc. Pedagogie. profesorilor de la catedrele respective ale Universităţilor Pedagogice din ţară. Implementarea Curriculum-ului Preşcolar Dezvoltat în procesul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 7. Pregătirea cu aportul cercetătorilor ştiinţifici de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. de trecere treptată de la activitatea de joc la activitatea de învăţare. cadrelor didactice şi părinţilor a unui un set de lucrări ştiinţifico-metodicesub genericul Cheiţele educaţiei copiilor preşcolari etc. 1996. · orientarea obiectivelor şi a conţinuturilor curriculare spre formarea concepţiei despre viaţă şi capacităţilor de securitate. 12 . evidenţiind pe prim plan competenţele fundamentale. Cemortan S. Pentru perioada anilor 2011-2014 ne-am preconizat următoarele mecanisme de implementare şi cercetare: 1. Colaborarea cu cadrele Universităţiilor Pedagogice în scopul elaborării unor noi generaţii de materiale didactice cu referire la teoria şi metodologia educaţiei preşcolarilor. · formarea competenţelor elementare de învăţare prin trecerea treptată de la act de joc la activitatea de învăţare. Iniţierea unor cercetări în problemele educaţiei preşcolarilor (inclusiv în conţinuturile tezelor de masterat şi doctorat). Elaborarea şi validarea pe teren. expresivă şi cultă. doctoranzilor. şi implementarea lucrărilor didactice pentru copii. de formare a atitudinilor corecte faţă de valori şi patrimoniul naţional şi universal. pe care noi am îndrăznit să o expunem anterior în Curriculumul Preşcolar (1997 şi s-o verifică m în practică. Direcţiile care vor fi respectate în perioada dezvoltării şi modernizării Curriculumului Preşcolar sînt: · eficientizarea componentelor şi a structurii Curriculumului de Stat. Давыдов В. 4. 5. · evidenţierea obiectivelor concrete ce contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului (prin formarea comportamentelor de bază). Chişinău: Liceum. Ghid metodologic. Генезис развития личности в детском возрасте. 2006. care include eficientizarea activităţilor de învăţare prin integrarea domeniilor de cunoaştere). Curriculumul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri. 5. 6. de comportare civilizată. Chişinău: Stelpart. 7 ani). 3. · restructurarea procesului instructiv-educativ. Elaborarea unei noi variante a Curriculum-ului Preşcolar. Guţu V. Monitorizarea implementării Curricula Educaţie Preşcolară în instituţiile preşcolare din Republica Moldova. Chişinău. 1997.. 9. 1997. · extinderea modalităţilor de structurare a conţinuturilor educativ-instructive şi tehnologiilor de evaluare. 2. Proiectarea curriculumului de bază. de respectare a normelor şi regulilor pentru bunăstarea personală şi socială. de acumulare a cunoştinţelor elementare din diverse domenii de cunoaştere. 2. În: Вопросы психологии. 4. Moldova. Chişinău: Cartier Educaţional. 1992. Nr.: Cemortan S. · concretizarea (standardelor) nivelurilor optime de dezvoltarea a copiilor la fiecare etapă de vîrsta (3. 2008. de relaţionare (interpersonale). luînd în considerare conceptul nou. 1. 5.formeze la un nivel incipient următoarele competenţe concrete: de exprimare şi comunicare corectă. · elaborarea a unor Curriculumuri la domeniile respective. relaţionare inteligentă şi respectare a normelor de conduită personală în societate.

în general. Bolintineanu(9. regimul ideologico-economic pe care ni-l dorim cu atîta ardoare nu poate fi materializat de actori sociali lipsiţi – cu desăvîrşire sau chiar parţial – de ambiţie. de estomparea poziţiilor comunismului ortodox(1 şi. va fi substituit. 13 . înclină m să credem – alături de mulţi alţi analişti ai cîmpului social – că în calitate de substituent al entităţii umane de factură totalitară nu poate apărea decît entitatea umană de factură modulară. The transition from economy of the state to market economy will have chances of success only in the case when the totalitarian type of human personality.P. Grosso modo. Ceea ce s-a afirmat şi continuă să se afirme. a unor entităţi umane. mai devreme sau mai tîrziu. Lovinescu. dacă este posibil să devenim vreo dată oameni dotaţi cu indicatori înalţi de independenţă cetăţenească. vom atenţiona că toate aceste însuşiri nu reprezintă altceva decît sufletul şi speranţele adevăratei democraţii. depăşite de vremuri. will be substituted widely with a modular facture one. pot fi extrem de variate. Parcurgînd un segment istoric extrem de anevoios marcat. cu unul de turnură antitetică. entuziasm. generozitate. Cu peste o sută de ani în urmă. spre exemplu. This occasion must insist on the necessity of modernization of actual intra or extra scholar activities spectrum using spiritual development of emotional sense of adventure. concomitent. UN DEZIDERAT AL EDUCAŢIEI MODERNE Mihai Şleahtiţchi. doctor în pedagogie. Un posibil răspuns la ele. bine aşezate în albia noilor curenţi evenimenţiali. în Etica sau morala ştiinţifică(6.OMUL MODULAR. parte alcătuitoare a unei orînduiri integral detaşate de comunitarismul asfixiant şi. varietate atitudinală şi indici marcanţi de tehnicitate operaţională se va produce doar atunci cînd tipul totalitar de personalitate umană. Or. mai mult sau mai puţin pronunţat – existenţa acestuia. Sensul sintagmei entitate umană de factură modulară. it is urgently needed to return at the status and the possibilities of organized education. privată – cu sau fără impunere – de ansamblul caracterelor umane? Un spirit. pe de o parte. de la entitatea umană de tip liberal. As the implementation of ideas connected to the formation of the modular man should be promptly started. ne întrebă m. în contextul remodelărilor societale. credem. cu altele. de o manieră irefutabilă. bineînţeles. ţine de o cu totul altă ordine de idei. de completarea graduală a spaţiilor “deznodate” cu jaloane de inspiraţie social-liberală(2. de valorificare raţională a resurselor umane sau/şi a celui de optimizare a funcţionalităţii organizaţionale(4. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. La fel şi E. precum e lesne de înţeles. with its incapacity of being flexible in contrasting relational circumstances. pînă la cea de tip posttotalitar. curricular depletion. unitatea diversităţilor şi dacă. Sînt întrebări pe cît de incitante. perseverenţă sau/şi responsabilitate. creativitate. după cum vedem. el înfăţişează o mentalitate şi un stil comportamental complet diferite de ceea ce poartă numele de spirit hieratic. cu incapacitatea sa de a dialoga. În ceea ce ne priveşte. cinste. consensualitate. a celui de avantaj mutual. Parafrazîndu-l pe D. în sfîrşit. I. inteligenţă. acesta îmbrăţişînd perspectivele de dezvoltare a cunoaşterii. o vie reflectare şi în zilele noastre. nu este mirobolantă dorinţa fiecăruia dintre noi de a ajunge. tipul de conformaţie antitetică? Care este numele şi cum pot fi prezentate liniile lui directoare? Răspunsurile. dacă este cu putinţă ca năravul nostru de a “capitula în faţa ambivalenţei lumii”(3 să fie înlocuit cu sentimentul că trăim o viaţă dominată de spontaneitate. evident. onestitate. ar putea suna aproximativ astfel: adevărata ascensiune spre un viitor caracterizat prin plurivalenţă ideatică. justiţia socială. cum trebuie să arate antipodul. de orice element ce-ar putea să justifice: – direct sau indirect. pe atît de complicate. căruia nu i se mai poate aplica noţiunea de hominizare biologică?(8 Sau poate un fel de a fi care face abstracţie de nevoia dezvoltării nelimitate a homosapiensului. accentuează. cumsecădenie. Aşadar. despre edificarea Universului – că evoluţia a tot ce există se produce doar cu condiţia modificării fiecărui grăuncior de nisip luat în parte – îşi găseşte. bunăoară. Ce-o fi însemnînd aceasta? O fiinţă abrutizată. Ideea cu privire la oportunitatea înlocuirii. Floranţiu. doctor în psihologie. de a fi flexibil şi de a privi critic la lucruri(5. stimulation of contrabalanced initiative and of the sense of convictional freedom. competenţă. demnitate. se vede obligat să constate că orice schimbare la nivel comunitar presupune mai întîi de toate existenţa unui regim operaţional în care “lucrurile şi oamenii se înlocuiesc unii pe alţii”(7. nu este una de moment. ceva mai tîrziu. tot mai frecvent. precum şi de cea a asigurării în fapt a demnităţii acestuia? Nu. bunăstării şi moralităţii. ea fiind acreditată de mai multă vreme. pasiune. bazate pe funcţionarea principiului de eficienţă economică. pe de altă parte. că progresul obştesc variază în raport cu numărul de indivizi ce pot răspunde cu promptitudine imperativelor pe care acesta le generează.

vom porni de la gîndul potrivit căruia a spune despre careva persoană că este de tip modular ar însemna să recunoşti că ea poate fi asemuită cu un modul. concomitent. vise. iar mai apoi – şi soluţionarea lor în mod succesiv. ea se defineşte prin aceea că: a) intră relativ uşor în asociaţii şi instituţii eficiente. e) manifestă. instrumentale şi revocabile. cu precădere. Înclină m să credem. Necesarul şi utilul rămîn în planul secund. în egală măsură. am putea observa. fără ca acestea să fie totale. să încercăm să vedem în continuare ce ar trebui de întreprins in re pentru a transforma actualul sistem şcolar într-un microcosmos apt să furnizeze societăţii spirite cu ansambluri comportamentale elastice. mituri şi aspiraţii. iar cel mobilier – o piesă pe care o poţi combina oricînd şi în orice fel. mai întîi. fără teama de a afecta coerenţa estetică a aranjamentului. că avansarea societăţilor de sorginte posttotalitară pe palierul binelui comun ţine în foarte mare măsură – dacă nu chiar în totalitate – de apariţia şi reproducerea omului modular. maleabili şi multivalenţi în contexte sociale mai mult sau mai puţin contrastante. Potrivindu-se cu cea a omului tradiţional atît la capitolul potenţialitate bioenergetică. Revenind la informaţia enunţată pînă acum – dar. fiind mai degrabă expresia unor curenţi obişnuiţi de emoţii. d) poate îndeplini sarcini foarte diferite în limitele aceluiaşi idiom cultural general. c) tinde să întruchipeze. cît şi la cel ce vizează grila enculturaţională. întîlnite în istorie.problema vizată ar putea fi soluţionată recurgîndu-se la cel puţin cinci varietăţi de intervenţie formativă mai mult sau mai puţin neordinare. E bine ştiut că astăzi. După cum modulul lunar vine să reprezinte un dispozitiv autonom al unui vehicul de lansare (sau al unei nave spaţiale) ce poate funcţiona în mod independent (servind pentru aselenizare sau/şi explorare). maximum de responsabilitate.De ce anume entitatea umană de factură modulară sau – mai simplu – omul modular? Pentru că ori de cîte ori societatea umană resimte nevoia de a trece de la sistemul de tip anti-productiv. Aşa cum educaţiei organizate ar trebui să-i revină. ci în sensul unui segment dintr-un ansamblu care poate fi conceput ca ceva separat sau separabil. progresiv. Şi aceasta nu în sensul unei unităţi de lungime convenţională. stăpînirea şi estimarea adecvată a ambientului. Prima varietate ar pune accentul pe necesitatea dezenciclopedizării algoritmului de acomodare a tinerilor la realitate. Drept consecinţă. ea ajunge să se întrebe – sub o formă sau alta – dacă dispune sau ar putea să dispună în cel mai apropiat timp de un asemenea tip de om. Esenţialmente. ca şi cu mulţi ani înainte. nu în sensul unui raport dintre diametrul primitiv al unei roţi dinţate şi numărul dinţilor acesteia sau a unui număr pozitiv egal cu rădăcina pătrată a sumei pătratelor elementelor unui număr complex(11. după cum şi şansa de a conlucra efectiv cu oameni fasonaţi după tipare culturale diferite. la ideile cu referire la entitatea omului modular –. o trecere în revistă a tehnologiilor prin care tinerii de astăzi sînt pregătiţi pentru viaţă. sentimente. în mod evident. deschidere şi creştere exponenţială. direcţionate de ritual sau stabilizate pe rapoarte inflexibile. fapt ce presupune. şi făcînd. orientat. ci de potenţialul cultural. personalitatea omului modular este în fond una teriană. Or. fantezii. cu grandioase acumulări de cifre şi date. la cel de tip productiv. etnie sau rang social. se pretinde a preda totul. conferite de intuirea. bazat pe conceptele de mobilitate. atestă concluzia că anume această variantă de homosapiens şi nicidecum alta este chemată să marcheze cea mai importantă pre-condiţie de apariţie a unei societăţi. b) preferă să se ralieze unor relaţii – interpersonale sau/şi intergrupale – nesanctificate. că . cu segmente ne-sufocante. Moralitatea şi inteligenţa acestuia dispun de suficiente energii pentru edificarea unei veritabile societăţi liberale. g) se impune printr-o identitate ce nu este determinată de conturi bancare. a unei valori absolute a unei mărimi reale sau a unei caracteristici înregistrate la cele mai multe unităţi ale unei colectivităţi statistice. nu se ştiu multe din cele ce trebuiesc ştiute. Cazuri multiple. exact la fel şi modulul uman are menirea de a exprima un gen de conduită ce ne-ar putea oferi posibilitatea să fim cît de cît “autocefali”. mai ales.în fond . stratificate. Departe de a configura un înger(12. în concluzie. f) se află în posesia unei gîndiri carteziene. A spune despre o anume persoană că este modulară înseamnă a o recepta ca pe un segment dintr-un ansamblu societal care poate fi conceput separat sau/şi separabil. opţionale şi. personalitatea este doar întrucîtva altfel după modul în care-şi structurează spectrul însuşirilor fundamentale. cultura omului modular nu poate nicidecum să provină 14 . drept consecinţă. instituţiile şi asociaţiile căreia ar fi suficient de puternice pentru a preveni închistarea şi inerţia. un rol primordial în tot ce ţine de cristalizarea modularităţii umane. destul de eficiente. separarea problemelor apărute. spre somare şi conservare. Intervenind în cele ce urmează cu cîteva concretizări vizînd chintesenţa omului modular. decît a unor poliedre ideatico-afective sofisticate sau a unor mulţimi de silogisme incomprehensibile. oricînd şi oriunde. atît spiritul individualist cît şi cel egalitarist.

Sábato(13. – şi un întreg set de abilităţi prin care vicisitudinile vor fi suportate cu petulanţă. va fi perceput într-o manieră cu totul distinctă. precum e bine ştiut. Cei cărora le va fi sortit să treacă prin filierele unui asemenea cîmp. ar fi putut oare el să demonstreze că marele său predecesor greşea amarnic afirmînd că o piatră grea cade mai repede decît o pietricică? Nu. o şcoală de calitate bună. formulelor matematice. în formule incitante. cît şi inovaţie. nu are decît să exploateze din plin spiritul răzvrătitor al discipolilor săi. După cum şi să submineze importanţa acelor categorii de agenţi educaţionali pentru care ştiinţa nu este altceva decît un dat ce nu mai suportă modificări. cît şi nevoile de solidaritate şi bună înţelegere cu alţii. 15 . atenţionează. după conţinut şi funcţionalitate. Mizînd doar parţial pe abstractizări (acestora. în context. aparţinîndu-le un anumit rol în contextul matricelor cognitive). expresia aceluiaşi E. Aplicat cu multă pacienţă şi competenţă. Fiind îmbibat cu variate şi originale trimiteri la pasiunile şi suferinţele regnului omenesc. Procedînd astfel. Un gest de sfîntă indisciplină şi o întreagă lume află că aproape de o mie de ani ea fusese indusă în eroare de către întemeietorul Şcolii peripatetice. pentru început. Varietatea a treia s-ar putea impune prin implementarea spiritului de iniţiativă contrabalansată. cînd informaţiile supuse atenţiei descriu. care înregistrează vibraţiile aproape imperceptibile ale subsolului societal. Doar contrazicînd bunele obiceiuri academice. dintr-o simplă repetiţie de cunoştinţe tipărite. curaj şi laşitate. ei pot fi asemuiţi cu nişte seismografe spirituale. În mare. Cîmpul ideatic creat nu are decît să îngă duie afirmarea unei libertăţi de opinie ce ar permite subiecţilor să gîndească chiar dacă greşesc sau să opereze cu nişte ipoteze ce ar putea părea extrem de nechibzuite. Galilei. individual sau societal. Ceea ce s-a înTîmplat sau continuă să se întîmple cu fiinţa umană – luată separat sau din perspectiva unui existenţial grupal –. Într-o şcoală orientată. la modul cel mai serios. necaz şi fericire. factori de încurajare a spiritului turbulent. orientată. Dacă. lupta perenă a homosapiensului contra inexorabilelor forţe ambientale. va trebui să optăm pentru o manieră de socializare care ar scoate în prim plan partea esenţială a unor lucruri concrete. bineînţeles. mecanismul de iniţiatism contrabalansat ar face ca dispoziţia de zi cu zi a tinerilor să cuprindă. totodată. ultima pe care am enunţat-o. urcînd în vestitul turn. Varietatea a patra ne-ar oferi posibilitatea să raliem întreaga suită de acte educaţionale spiritului de libertate convicţională. au fost puse în discuţie cele mai contradictorii opţiuni (raţionale şi iraţionale. ilustrări nesemnificative ale unor rîuri. Aceasta ne-ar permite să evită m egoismul sălbatic propriu condiţiei capitaliste brute (care condiţie l-a făcut pe Hobbes să enunţe tristul aforism Omul e lup pentru om) şi. să repete. comuniste şi capitaliste). netradiţionali în gîndire şi mereu renovatori în acţiune. Acestea vor fi din categoria scrierilor ce-au izbutit să exploreze în chip insurmontabil existenţialul uman. limbajului. acest tînăr de la Universitatea din Pisa se hotărăşte să facă proba. să creăm condiţiile necesare pentru confruntarea ideilor şi a ipotezelor într-un fecund dialog platonic. oricare ar fi mărimea lor. munţi şi golfuri. Sábato(14. bunăoară. În conformitate cu această. Ideea de care ar trebui să ne conducem în acest caz ar fi aceea că tinerii sînt foarte sensibili la tot ce se înTîmplă în jurul lor. vor avea tot temeiul să afirme că dispun de o cultură provenită din libertate. E. sînt diverse. ideal sau material. este atît tradiţie. şiruri interminabile de nume şi date de bătălii. real sau imaginar. dar şi cu veneraţie. Ştiinţa. ar putea contribui la aceea ca segmentele de turnură educaţională. pe timpuri. destinaţia mecanismului vizat nu ar fi alta decît să favorizeze instaurarea unui echilibru între iniţiativa particulară şi munca în echipă. iar pe această bază. mai apoi. Cea de-a doua varietate s-ar axa pe ideea de implicare pasională. textele aristotelice cu referire la fizică. prin toate fibrele sale. să reprezinte. oricum. Veritabilul om modular poate fi format doar apelîndu-se – sistematic şi în profunzime – la fapte vii şi tulburătoare legate de perpetua luptă a actorilor sociali contra forţelor naturii şi a frustrărilor de tot soiul. liberale şi conservatoare. s-ar fi mulţumit. speranţă şi disperare. cu simţ critic. În fond. spre edificarea unui viitor eflorescent. dintr-un perimetru formativ în care. religioase şi ateiste. dar fundamentale. G. ca un “cirac ascultător”. ne apare de astă dată ca o vie şi emoţionantă aventură legată de gîndirea. spre formarea omului de tip modular tinerii vor fi învăţaţi să citească opere relativ puţine. o cunoaştere temeinică a fenomenelor de moarte şi viaţă. Ea nu are nimic în comun cu ceea ce ţine de enciclopedismul mort. de cataloage sau/şi cărţi acoperind cimitire de concepţii inutile. Întrebările ce se impun. Raliindu-se acestui adevăr. imaginaţia şi voinţa ei. vom obţine. precum sînt diverse şi răspunsurile la ele. atît nevoia de autoafirmare. Varianta a cincea. iar cei ce o însuşesc – sînt doar simple sugative şi nu torţe ce trebuie să ardă necontenit. triumful va fi primit cu moderaţie şi înfrîngerea – cu demnitate. orice studiu asupra accidentelor geografice:. în combinaţii bine ajustate. o incontestabilă fire modulară. drept consecinţă a acestui tip de înregistrare. Numai astfel ea va fi în stare să fasoneze oameni cu adevărat noi.dintr-un învăţămînt pur livresc. fiind dezgheţat şi puţin nebunatic. efectelor gravitaţionale. plăsmuirea modularităţii umane decurge deosebit de eficient atunci cînd fiecare element constitutiv al tehnologiilor educaţionale utilizate denotă stări de dramatism. dansurilor sau muzicii.

profund interiorizată. Condiţiile libertăţii. fapt pentru care ea a continuat să genereze varii forme de conduită. p. Postfaţă. trimitere la V. Sîntem convinşi – alături de mulţi alţi analişti sociali sau/şi psihosociali – că puterea de atracţie a ideii potrivit căreia colectivitatea de tip socialist redă o cerinţă a raţiunii şi o concretizare a idealului moral încă nu s-a epuizat. în: Gellner E. cu timpul. un rol de primă importanţă. indivizii. Iaşi:Ed. Gîndite într-o variantă foarte apropiată de postulatele social-democraţiei germane şi centrate pe ideea de ajutorare a categoriilor sociale defavorizate. cinci varietăţi de intervenţie formativă – promovarea ideii de implicare pasională. decît o răposare/oprire a tuturor funcţiilor vitale. 1998. mai întîi de toate.. după cît e lesne de înţeles. 422 şi 423 din 1994. atitudini. la necesitatea modernizării actualului spectru de activităţi intra. conceptul vizat. şi nu despre o înfrîngere totală a ceea ce ţine de spiritul marxist-leninist. 1990. cît se poate de bine. omul modular constituie. nu poate fi atît de simplu înlăturată de apelurile înălţătoare – chiar şi foarte multe la număr – la virtuţile unui viitor prielnic. ci puterea de a face tot ce este posibil să se facă într-un stat de drept. în context. 1992. pe de altă parte. I. încurajarea spiritului de iniţiativă contrabalansată. Cronica. angoase. În: rev. intervenţiile vizate dau posibilitate de-a justifica “pe nou” existenţa statului. Spre economia de piaţă. Tismăneanu (a se vedea Tismăneanu V. Gheorghe. Această mentalitate. Conştientizînd că fasonarea omului modular face parte din categoria obiectivelor majore. cît unui fond cultural bine definit. Făcînd. atenţionăm. Fidelius. cade pe placul tot mai multor categorii de actori sociali: libertatea nu înseamnă puterea de a face orice.Rezumînd. moralitate şi funcţionalitate comportamentală. Tribuna economică. vom specifica că mentalitatea de sorginte autoritaristă a fost. cel puţin. Ceea ce s-a întîmplat cu doctrina bolşevică de la ’89 încoace reprezintă mai degrabă o stare de agonie. Bran P. bunăoară. Bucureşti: Ed. Economistul. cu incapacitate sa de a fi flexibil în conjuncturi relaţionale contrastante. Adumitrăcesei I. cu imaginea unei colectivităţi în care. aparţin nu atît unor niş e sociale specifice:. asigurarea unui regim de libertate convicţională şi/sau susţinerea pe toate căile posibile a stării de spirit turbulent. Acesta. apare ca o pîrghie de primă importanţă în anihilarea sau corectarea exceselor individualismului (în sensul că doar puterea publică este în drept şi poate să protejeze colectivităţile de abuzurile puterii private). nr. ură şi reticenţă. 3. Din această îmbinare derivă o formulă de interpretare a existenţialului cotidian care. inhibiţii. fost preşedinte al Franţei. în ultimii ani. 833-837 din 1996 16 . 4. altfel spus. “liberalism social”. la scară largă. Economistul. marea şansă a întemeierii unei ordini societale bazate pe drept. cu o intensitate din ce în ce mai mare. 10 din 1996. Consonînd. va fi substituit. prin tot ce are mai important la capitolele inteligenţă. Şt. cu unul de turnură modulară. în buna lor majoritate. Iaşi: Ed. mediilor educaţionale organizate revenindu-le. Spunînd acestea.şi extraşcolare într–o direcţie ce ar presupune. Obiectivul strategic fundamental al tranziţiei. momentele nodale ale cotidianului sînt condiţionate de existenţa unui număr impunător de medii instituţionalizate şi sectoare asociative echilibratoare şi unde. Obiective strategice ale reformei. O relatare detaliată relatare detaliată cu referire la tranziţia postsocialistă şi obiectivele fundamentale ale acesteia poate fi găsită în: Niculescu N.D. În: rev. Trăgîndu-şi originea din Democraţia franceză (1976) a lui Valery Giscard D’Estaing. dezenciclopedizarea eşafodajului curricular. Note şi referinţe bibliografice 1. neoliberalismul social tinde să îmbine tradiţionalismul liberal cu puncte de rezistenţă din perimetrul platformei social-democratice. nr. Adumitrăcesei. Inter-Media. ne referim. ne vedem în drept să afirmăm că tranziţia de la economia controlată de stat la cea de piaţă va avea sorţi de izbîndă doar în cazul în care tipul totalitar de personalitate umană. Distanţîndu-se într-o anumită măsură de originile sale fireşti (cauza fiind marea competiţie ideologică cu doctrina socialistă). ea mai continuînd să-şi exercite influenţa. pledează totodată pentru unele intervenţii ale statului în sfera economică a existenţialului comunitar. rev. nr. Preferăm să credem că este bine să se vorbească anume despre o estompare. Polirom. asupra momentelor speciale care intervin în ultima vreme. 213). pe acest versant. Spunînd jaloane de inspiraţie social-liberală.D. pe de o parte. Criza socialismului de tip sovietic. 2. după cum şi în calitate de cel mai potrivit organism pentru asigurarea unei planificări suple şi prospective a dezvoltării societale. suspiciuni. Economia de piaţă – legităţi şi mecanisme. continuînd să vadă în jocul natural al forţelor pieţii un factor fundamental al progresului social. fără îndoială. de fapt. în legătură cu expansiunea conceptului de “liberalism avansat” sau. Societatea civilă şi rivalii ei. Ţinînd de bunul nume al lui P. vom remarca că punerea în aplicare a ideilor legate de acest gen de fasonare trebuie începută în mod neîntîrziat. această expresie tinde să elucideze chintesenţa stilului de gîndire totalitară – un mod de reflectare a realităţii rezultînd din existenţa controlului poliţienesc şi concentrarea mijloacelor de informare şi propagandă în mîinile unui partid unic.

să nu pretindem prea mult omului să fie înger. Gellner. p.. În R. Dicţionar de neologisme. Rase. 499. 13. pp. Dicţionar de psihologie. 11. A se vedea. Vom aminti că noţiunea de hominizare biologică redă un proces evolutiv prin mijlocirea căruia specia umană s-a detaşat de celelalte specii de primate. dezvoltarea personalităţii integre a beneficiarului educaţiei.N. se va crea un sistem concurenţial pe piaţa serviciilor educaţionale. 318-319. 6. Iaşi:1892. libere.Ş. first.. стр. a subsystem of the overall level of quality management education institution. Etică sau morală ştiinţifică. Vezi Lovinescu E. VALORI TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE Viorica Andriţchi. Общая. De regulă. ie. 1999. Vezi Floranţiu I. Popescu-Neveanu P. Richelle M. (coord. Factorul economic al trecerii la sistemul economiei de piaţă. but. Quality management in human resources is an integral part of quality management level and educational institution. 315. nr. Vol.. professional accomplishment. În: Doron R. Neadaptarea la cerinţele pieţei educaţionale va conduce la eliminarea rapidă a instituţiilor neperformante. p. 1997. Bucureşti: Editura pentru literatură. p. cit. 1. 697. Ibidem. la nivelul potenţialului său maxim apare în prim plan. spirituale. op. 1969. 1972. p. în: Şchiopu U. Şchiopu U.. социальная и юридическая психология. Aşa cum spunea un gînditor de altă dată. Parot F. pp. 1984. ascensiunea fenomenului de personalitate prin asimilarea şi crearea de valori. în acest sens. Кочетков О. 124. ea influenţează în mod radical emanciparea culturală a indivizilor în diverse condiţii ale istoriei. p. Vezi Sábato E. 17 . 582 din 1995. obiectivul primordial al politicilor educaţionale îl constituie asigurarea calităţii educaţiei. 14. a capacităţilor şi a aptitudinilor lui intelectuale. to see what can and should do for the institution he to self-realization. Moldova standardele de calitate pun accent pe formarea unei personalităţi integre. Dicţionarul explicativ al limbii române. pentru că-şi va face apariţia bestia.). 1986. Între scris şi sânge. de exemplu. Hominizare. p. Bucureşti: Editura Academiei Româ ne. 194-195. 589-590). cît şi ceea ce urmează după apariţia speţei umane. 1997. 1995. 1. p. p. Москва: Изд-во «Юридическая литература». În condiţiile descentralizării în care instituţiile şcolare vor beneficia de reală autonomie. vezi. 10. Deci. în fond. care se poate adapta la condiţiile vieţii. Hominizarea biologică. anume aceste momente se impun în prim planul cvintesenţizării noţiunii de modul. 15. Еникеев М. 109. a task not to use more and better man. p. Dicţionar de psihologie. spre exemplu. Avînd raporturi foarte strînse cu socializarea. Referitor la tipul totalitar de personalitate. În: Еникеев М.E. Economistul. În: rev. Bucureşti: Editura Academiei Române. în fond. Bucureşti: Editura Humanitas.5. Parot F. Bucureşti: Editura Universul Dalsi. Ea exprimă. Mânecă C. I.. 8. Dicţionar de psihologie. 562 sau Marcu F. Require a postmodernist understanding HRM in strategy focused on values. spre exemplu. 7. to highlight the human value. 12. Scrieri.. conferenţiar universitar. One of the priority directions of activity of a competent and competitive educational institutions that operate in a competitive system of educational services is quality management. Vezi E. armonioase. Prezenţa unei pieţe educaţionale va aduce cu sine o competiţie complexă între instituţiile de învăţămînt pentru a obţine performanţe cît mai ridicate. Vol. devenirea omului sub raportul tuturor calităţilor sale definitorii. include atît antropogeneza. Bucureşti: Editura Albatros. Тоталитарный тип личности. fizice etc. 1978. creative. Vezi Antologia gândirii româneşti. 107. antropologia culturală sau psihosociologia istorică (A se vedea. Actualmente. ar fi cu neputinţă să vorbim la modul serios despre aşa domenii de cunoaştere ca. 374. Abstract.P. employee personality Focussing attention seen in its entirety as a unit of bio-psycho-socio-cultural. Bucureşti: Editura Politică. sau/şi în: Constantinescu N. 9. Кочетков О. Bucureşti: Editura Babel.. In this regard it is necessary to redefine and rethink of HR issues. Una din direcţiile prioritare de activitate ale unei instituţii de învăţămînt competentă şi competitivă ce activează într-un sistem concurenţial al serviciilor educaţionale constituie managementul calităţii. În lipsa conceptului nominalizat. doctor în pedagogie.

ce presupune planificarea.) mai specific unui MRU de calitate îl consideră m managementul competenţelor. implementarea prin control şi îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor în domeniul RU. dialogul cu „semeni diferiţi" etc. dar depinde. În sensul acestor afirmaţii avansă m conceptul de calitate a managementului resurselor umane: totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor sistemului de activităţi manageriale orientat spre personalitate. Există corelaţii directe între gradul de implementare a instrumentelor. sentimentele de responsabilitate şi solidaritate umană. Managementul calităţii în domeniul resurselor umane reprezintă o parte componentă a managementului calităţii la nivel de instituţie de învăţămînt şi. În sensul unui management de calitate termenul „resurse umane” deja este depăşit. ca o sinteză unică a (1) caracteristicilor sale biologice. de evidenţiere a omului ca valoare.Punctul de plecare în managementul calităţii îl reprezintă proiectarea şi implementarea unui Sistem de Management a Calităţii (SMC) cît mai eficient pentru a realiza servicii educaţionale la un înalt standard de calitate. 2. stimulativ. managementul prin excepţii. personalitatea. autorealizarea. îi redă umanitatea. spre interapreciere. loialitate. credinţa. De fapt. metodelor şi tehnicilor de management al calităţii. respectiv. experienţă. Deci. ci. Orientarea spre performanţă este dată de management. metodelor şi tehnicilor managementului calităţii şi gradul de satisfacţie a angajaţilor cu implicaţii directe asupra performanţelor instituţiei de învăţămînt. Managementul centrat pe om implică o redefinire şi reconsiderare a problematicii MRU. atitudini. managementul prin proiecte. Dintre formele de management bine cunoscute ce şi-au găsit aplicabilitate mult timp în practica managerială (managementul pe bază de plan. PLANIFICAREA CALITĂŢII ÎN DOMENIUL RU presupune: 1. religioase. I. managementul prin produs. cooperarea şi relaţiile bazate pe încrederea reciprocă. Calitatea activităţilor în domeniul resurselor umane depinde în mare măsură de gradul de implementare în cadrul instituţiei a SMC. 18 . managementul prin obiective etc. Deci. de a creea. comportamente proactive. creativitate. o activitate nu de folosire mai mult şi mai bine a omului. aspiraţii. determinarea necesităţilor angajaţilor. a vedea ce poate şi ce trebuie să facă instituţia pentru ca el să se autorealizeze. atitudinile personalului care prezintă valoare pentru instituţie. definirea caracteristicilor activităţilor care să satisfacă necesităţile angajaţilor. financiare. individualitatea creatoare. aprecierea celuilalt. (3) a mijloacelor culturale de care dispune si a valorilor după care se conduce. sistemului şi instituţiei de învăţămînt îi conferă capabilitate competenţele.) în vederea orientării acestuia spre realizarea misiunii sale strategice. Valorificarea optimă a capitalului uman oferă posibilitatea ca instituţia de învăţămînt să devină competentă şi competitivă. autonomia responsabilă. Ca şi orice resursă omul este achiziţionat (angajat). trebuie să se clarifice: semnificaţia conceptului de calitate a managementului resurselor umane şi managementul calităţii în domeniul resurselor umane. MRU în accepţiune postmodernistă solicită o strategie axată pe valori. avînd la bază o politică şi o strategie a calităţii clar definită. autoîmplinirea profesională a angajaţilor. a instrumentelor. autoîmplinească profesional. sociale. cu un grad sporit de siguranţa fizică şi psihică. de măsura în care personalul se simte responsabil şi se implică în mod real pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei de învăţămînt. un subsistem al sistemului general de management al calităţii la nivel de instituţie de învăţămînt. energie etc. iar activitatea managerială se va concentra pe valorificarea optimă a capitalului uman de care dispune instituţia de învăţămînt (competenţe. (2) a structurilor sale psihice. una dintre competenţele fundamentale ale instituţiei de învăţămînt este furnizarea serviciilor educaţionale de calitate într-un mediu plăcut. punînd în centrul atenţei personalitatea angajatului văzut în integralitatea sa ca unitate bio-psiho-socio-culturală. informaţionale etc. în primul rînd. tehnologice. Spre exemplu. ca rezultat. Astfel că managementul calităţii în domeniul resurselor umane reprezintă un subsistem al sistemului general de management al calităţii la nivel de instituţie. În accepţiunea tradiţională omul este tratat ca o altă resursă alături de resursele materiale. care determină asigurarea standardelor de calitate pentru serviciile educaţionale pe care instituţia le oferă societăţii. individualitatea creatoare. Modelul competenţelor construieşte un nou tip de management al resurselor umane bazat pe pregătirea oamenilor şi pe competenţe. Managementul bazat pe competenţe apreciază potenţele de ansamblu ale omului ca fiinţă multidimensională: valorile morale. inteligenţă. capacitătilor sale de a actiona eficient. (4) a competenţelor. În acest context. managementul prin rezultate. folosit. autonomia responsabilă. adaptabilitate. nu este vorba de resurse umane. dialog şi parteneriat. ci de capital uman. managementul prin bugete.

Evident că introducerea subsistemului calităţii MRU într-o instituţie este o opţiune a instituţiei. elucidarea abaterilor de la standarde. o Fiabilitate: abilitate. În sistemul MRU problema îmbunătăţirii este permanentă. Elaborarea planului calităţii în domeniul MRU. Ca principii diriguitoare pentru procesul de planificare al calităţii în domeniul RU pot servi: centrarea pe beneficiar.cel referitor la instituţie. o Transparenţă. Detalierea procedurilor în domeniul RU cu descrierea activităţilor operaţionale în recrutare. angajare. 2. Fixarea obiectivelor privind asigurarea calităţii managementului resurselor umane şi divizarea lor în obiective specifice:. Formularea politicii calităţii în domeniul RU (principiile. definirea clară şi inteligentă a politicii privind calitatea în domeniul RU. reliefarea necesităţilor şi expectanţelor acestuia. Sistemul de evaluare a calităţii MRU trebuie să ţină cont de două aspecte: . ceea ce ar presupune o nouă planificare care să includă şi noile elemente. detalierea. 5. o Empatie. o Confidenţialitate şi securitate multiaspectuală (a informaţiei. îmbunătăţirea continuă sau continuitatea procesului de planificare a calităţii managementului resurselor umane. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII. selecţie. 4. concretizarea şi deducerea activităţilor specifice: implementării politicii în domeniul RU. Evaluarea situaţiei în care se află MRU: o identificarea valorilor pe care se fundamentează activitatea managerială şi a culturii organizaţionale existente. În contextul planificării calităţii în domeniul RU este necesar de a concepe subsistemul de management al calităţii specific MRU. 4. 3. o Şanse egale. prevederile. respect faţă de beneficiar şi amabilitate. ŢINEREA SUB CONTROL A CALITĂŢII presupune evaluarea rezultatelor reale în obţinerea calităţii în domeniu RU. o Receptivitate. integrare. o nivelul de implicare în realizarea obiectivelor instituţiei. măsurile şi recomandările elaborate de managementul instituţiei. corectitudine şi grijă. III. implicarea şi încurajarea participării active. integralitate. . sprijinirea talentelor etc. o Profesionalism. dezvoltarea strategiilor şi a principalelor obiective a calităţii în domeniul RU. o Competenţă. promovare. În sinteză. o Credibilitatea factorilor decizionali. raportarea realizărilor la standardele de calitate definite anterior. o Recunoaşterea. determinarea responsabilităţilor şi alocarea resurselor necesare. Etapele principale parcurse în vederea implementării subsistemului de management a calităţii în domeniul RU: 1. o Consideraţie. comunicare. care poate decide dacă se face sau nu o investiţie pentru un astfel de proiect. codul de conduită prin care instituţia arată ce îşi propune să obţină. o Comunicare accesibilă. o procentul de fluctuaţie etc. emoţională etc).3. II. urmărind să se evalueze nivelul lui de satisfacţie profesională. deoarece necesităţile şi expectanţele beneficiarilor se modifică în timp. motivare. urmărind să se evalueze realizarea obiectivelor instituţiei. o necesităţile personalului. stilul specific unei instituţii de a aborda şi rezolva problematica capitalului uman). o Aprecierea diferenţelor.cel referitor la angajat. realizarea de acţiuni de corectare şi eliminare a abaterilor. o nivelul de satisfacţie dorit de către personal. 5. Criteriile după care se defineşte calitatea activităţilor în domeniul RU ar putea fi: o Compatibilitate cu necesităţile şi aşteptările beneficiarului. o gradul de satisfacţie real al RU. modelul managementului calităţii în domeniul resurselor umane (MCRU) la nivel de proces este constituit din următoarele elemente: 19 .

management al informaţiei deficitar. formarea managerilor şcolari în contextul MRU devine o oportunitate stringentă pentru sistemul de învăţămînt preuniversitar.şi interinstituţionale. 20 . în instituţiile de învăţămînt preuniversitar nu există un manager specializat care să coordoneze toate activităţile legate de capitalul uman. 6. corectarea şi eliminarea abaterilor abaterilor MCRU la nivel de proces 4.Definirea politicii calităţii în domeniul MRU. 8. managementul resurselor financiare. necesităţi ale beneficiarilor sistemului MRU 2. Astfel. informaţionale etc. 1. insuficienta pregătire a cadrelor de conducere în domeniul MRU. resurse insuficiente etc. Bucureşti: Economica. Olaru M. competenţi în legislaţia muncii.Elucudare a.Obţinerea satisfacţiei profesionale a angajaţilor 1. Bucureşti.Evaluarea performanţelo r obţinute în domeniul calităţii MRU. În plus. şi alţii. lipsa de atractivitate a profesiei de cadru didactic. sociologie etc. 1999. Bucureşti: EDP. Managementul calităţii. Expectanţe. chiar dacă acest sistem de activităţi este prea complex pentru a fi realizate de o singură persoană.12. SNSPA..Raportarea realizărilor la standardele de calitate definite.Activităţi ce răspund nevoilor beneficiarilor 11.Obiective operaţionale şi activităţi specifice: 7. 2001. 10. 2003. Lefter V. 3. modificarea şi optimizarea politicii de personal. 3. nivelul scăzut al competiţiei intra. Managementul resurselor umane. Modelul managementului calităţii în domeniul resurselor umane la nivel de proces Beneficiile implementării subsistemului de asigurare a calităţii MRU sînt evidente.Implementa rea continuă a politicii de personal 5. Manolescu A. Referinţe bibliografice Stanciu Ş.Supraveghe recontinuă ş i inspecţia calităţii în domeniul RU. care pe lîngă aceasta mai are şi alte responsabilităţi: managementul curriculei. Însă în ţara noastră în acest sens există şi anumite riscuri: absenţa unei pieţe educaţionale. Managementul resurselor umane. 2.Deducerea strategiei şi a obiectivelor calităţii MRU 9.Îmbunătăţi re. Figura 1. psihologie. MRU de calitate solicită specialişti pregătiţi în MRU.

training of new dynamic systems subject links. au loc diferite substituiri. procesului de dezvoltare a priceperilor şi deprinderilor. Nivelurile de sensibilitate tactilă (date medii în unităţi convenţionale Makuorty) Vîrstă. În acest sens ne propunem examinarea funcţionării atît a sistemelor analizatorice separate. în condiţiile căruia se formează noi sisteme dinamice de legături condiţionate. I.E.24 0. characteristic of people with hearing disabilities. Cercetările ce vizează particularităţile percepţiei tactile la elevii cu deficienţă auditivă au demonstrat că insuficienţa dezvoltării vorbirii la această categorie de copii se răsfrînge asupra percepţiei tactile. se formează modalităţi de acţiune şi însuşire a experienţei sociale. caracteristică persoanelor cu disabilităţi de auz este compensată prin includerea suplimentară a organelor senzitive şi astfel conduce la modificarea bazei analizatorice a activităţii acestora. analizatorilor optic. rămîne a fi puţin studiat specificul structurilor separate ale analizatorului tactil în psihologia specială.Ş. Dezvoltarea deficitară a sistemelor senzoriale. Această constatare este în concordanţă cu concluziile lui Л. indiferent de faptul că analizatorul tactil este intact la copiii cu 21 .П. fiecare analizator îşi are funcţia sa. Clearing process is a complicated phenomenon determined by a complex psychological and physiological mechanisms. de formare a proceselor de cunoaştere şi poate fi scoasă în evidenţă. al nivelului capacităţii de muncă. where are different substitutions. are formed modes of action and ownership of social experience.П.И.16 2. doctor habilitat. depinde de congestia întregului sistem analizator. ani 8-9 10-11 12-13 Copii cu surditate M ±m 2. Capacitatea de activitate a analizatorului cutanat poate servi drept indicator al stării psihofiziologice în condiţii de disconfort. profesor unirsitar. Starea funcţională a unui analizator.46 0. Procesul de compensare devine un fenomen complicat determinat de un complex de mecanisme psihologice şi fiziologice. se produc corectări şi refaceri ale unor funcţii lezate sau nedezvoltate. is offset by the additional inclusion of sensory organs. care asigură efectuarea actului motor necondiţionat. nervul aferent senzorial şi o regiune corespunzătoare din scoarţa cerebrală (zona de proiecţie). În acelaşi timp. Tabelul 1. determinaţi de И. E. deseori insuficient apreciată. Abstract. luat în parte.75 0. de exemplu. Orice activitate este asigurată de acţiunea comună a diverşilor analizatori.1). iar utilizarea în procesul instructiv a unor exerciţii speciale contribuie la perfecţionarea acestei modalităţi de cunoaştere a lumii înconjurătoare (А.34 2. doctor.E.19 Corectitudinea de discriminare a stimulilor tactili evidenţiază nivelurile mai înalte de discriminare spaţială la copiii cu insuficienţă a auzului. fapt determinat de nivelurile înalte de percepţie la copiii surzi (tab. This process leads to changes in sensory systems and Neros central system. dinamica funcţionării canalului tactil a fost studiată prin metodele: de discriminare a sensibilităţii şi palestezimetria. Posibil că deficitul senzoria frînează procesele de constituire a legăturilor corticale cu diverse structuri nervoase.6 0. Importanţa analizatorului cutanat.Ş. în diverse condiţii de acţiune. Funcţii esenţiale în acest proces îi revin sistemului motor. Virginia Rusnac. se dezvoltă capacităţi fizice şi mentale şi personalitatea copilului în ansamblul său. În cercetarea noastră.15 0. Concomitent. de dezvoltare a compensării şi adaptării. 1970).PARTICULARITĂŢILE ANALIZATORILOR CUTANAT ŞI MOTOR LA COPII CU SURDITATE DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ŞCOLARE Nicolae Bucun.41 Copii cu auz normal M ±m 2.10 0. Oбозовa. precum şi a sistemului analizator integral.30 2. 1979. I. este dictată de rolul acestuia în cadrul mecanismelor de compensare şi adaptare. Павлов [6] ca sisteme care se compun din organul senzorial. cutanat şi vestibular.22 2. are developed physical and mental capacities and the childs personality as a whole. Cercetarea a scos în evidenţă un nivel mai înalt al sensibilităţii tactile la copiii fără patologie auditivă.И. Lacking development of sensory systems. în cazul tulburărilor la nivelul analizatorului auditiv. Гозова. Переслени [7] vizînd corelaţia dintre durata deficitului de informaţie auditivă şi diminuarea percepţiei caracteristicilor spaţiale a stimulilor tactili. iar eşantionul de cercetare a cuprins două grupuri: copii cu surditate şi copii cu auz normal.

5 0.8 7.3 26.2 4. Tabelul 2.3 32 63 7. coordinometrie.9 7. Fenomenele de dezvoltare deficitară a funcţiilor de relaxare a tonusului muscular au o importanţă fiziologică şi psihopedagogică deosebită. probabil. Nivelurile de sensibilitate la vibraţie (decibeli) la diverse frecvenţe Vîrstă.6 15.2 2.2 0. nu conduce la o compensare totală a tulburărilor survenite la nivelul activităţii integratoare a creierului. Datele cercetării identifică că relaţiile pentru procesul de contractare a musculaturii se formează activ la copiii cu surditate pe întreg parcursul dezvoltării fiziologice.4 6. activismul inegal al analizatorului cutanat în dependenţă de frecvenţa stimulilor. În acelaşi timp relaţiile condiţionat-reflectorii. 2). dar. Un factor important care conferă efect asupra sistemului motor la persoanele cu surditate constă în limitările la nivel verbal. Aceste formaţiuni se referă la modele complexe de integrare a activităţii comune a analizatorilor şi la realizarea celor mai dificile modalităţi de analiză şi sinteză în cadrul sistemelor relaţionale între excitanţi şi de orientare în mediu. de a elibera alte canale senzoriale. În procesul dezvoltării progresive a regiunilor nucleice ale analizatorilor pe suprafaţa emisferelor are loc „suprapunerea” reciprocă a acestora. dar şi posibilităţi majore de compensare a structurilor centrale.5 16. Procesul patologic al sistemului auditiv (surditatea) produce schimbări la nivelul aparatului vestibular care.deficienţă de auz.5 2. practic nu sînt formate. Volumul sporit de informaţie.0 8-9 14. perceperea de către persoanele cu surditate a unor niveluri mai joase de vibroenergii permit de a utiliza acest sistem pentru asimilarea unui volum mai complex de informaţie din mediu în procesul cognitiv. deoarece cuvîntul este un mijloc deosebit de important în organizarea propriului comportament motor [3. de a perfecţiona procesele de reabilitare şi compensare.8 5. astfel. În cercetarea noastră datele despre starea funcţională a analizatorului motor la copiii cu deficienţ e de auz (acelaşi eşantion) au fost determinate prin metodele: dinamometrie. Analiza datelor cu referire la tremur (tab.6 12.3 3. la rîndul lor.11 12. sistem care participă activ la coordonarea acţiunilor musculare.3 500 20.8 0.7 1.2 15. relaţiile condiţionat-reflectorii deja formate şi automatizate. perceput prin analizatorul tactil. în special la copiii de vîrstă şcolară mică.3 12 . de fapt.7 29.0 5. ţine şi de organizarea receptorilor tactili. Capacitatea de tensionare şi relaxare musculară sînt. Analiza indicilor funcţionalităţii canalului tactil a evidenţiat implicarea neuniformă a analizatorilor în procesul de compensare şi adaptare.1 . În acest mod. 5]. Inhibiţia motorie în acest caz îşi are sechelele sale care se conturează prin apariţia precoce a oboselii. formînd cîmpurile terţiare ale scoarţei [2].9 7. ani Frecvenţa Copii cu surditate 125 250 500 16 32 63 16 Copii cu auz normal 125 250 16.3 16. fapt care poate fi relaţionat cu tulburările existente la nivelul aparatului vestibular.1 Particularităţile specifice: de organizare a receptorilor cutanaţi.4 2. implicate în relaxarea musculaturii.1 7.8 10 .0 6. influenţează sfera motoră.6 0. Acest fapt nu este condiţionat doar de aparenta similitudine între stimulii de vibraţie şi cei auditivi.4 3. 3) conturează faptul că drept componente ale mecanismelor psihofiziologice de coordonare a mişcărilor sînt concentrarea excitaţiei în timp la nivelul centrelor musculare şi particularităţilor de utilizare a pauzelor în procesul de prelucrare a informaţiei. electormiotonometrie. sistemul nervos central utilizează diverse mecanisme.8 12. 4. bazate pe diferite principii de funcţionare. În cadrul studiului s-a fost identificat că la copiii cu surditate tonusul muscular este scăzut. 22 10. asigurînd nu doar nivelul înalt de analiză a stimulilor externi.13 10.9 0. Existenţa unui deficit sonor conduce la implicarea mai intensă a canalului care percepe semnalele de vibraţie (tab. mecanismele de filtrare şi limitare a informaţiei. tremorometrie.5 9.

2 29. cu o şapcă de baseball pe cap. 8.. doctor. 2. Есаков А. de mobilitatea proceselor de contractare şi relaxare musculară. and also its connections with the integration phenomenon.2 21. Aspectul determinat în cadrul cercetării la copiii cu surditate – existenţa unei reacţii de o durată mai lungă în cazul unei insuficienţe auditive din partea analizatorilor tactil şi motor – confirmă că reţinerea recepţionării şi transmiterii informaţiei are loc într-un întreg sistem de structuri. Личность.2 32. Переслени Л. 4. Избранные психологические труды. Tardieu C. Запорожец А. Introducere În 12 ianuarie 2007 cei de la „Washington Post” s-au gîndit să facă un experiment sociologic: l-au pus pe Joshua Bell – unul din marii violonişti ai lumii – să cînte incognito pentru nişte mărunţiş aruncat într-o cutie. Психология трудового обучения глухих. Сознание. Tabary C..tremur static) Vîrsta.П. Indicii obţinuţi care caracterizează particularităţile analizatorilor cutanat şi psihomotor pot fi utilizaţi la perfecţionarea sistemului de reglare şi de dezvoltare a unor mecanisme de compensare în procesul de integrare şcolară.: Просвещение. Physiological and structural changes in the cat's soleus muscle due to immobilization at different lengths by plaster casts. ani 8-9 13 .П. Acest experiment poate fi interpretat şi ca o evaluare a interesului pentru muzică dar. Т.В. Cluj-Napoca.Р.. Павлов И.14 Copii cu surditate tonus tremur T R M S 22. atunci. Tabary J. A series of strategies and methods for the development of students’ sensibility through integrated learning are also shown. М. posibil. Механизмы нарушения восприятия у аномальных детей: психофизиологическое исследование. 1986.Tonusul muşchiului biceps (în unităţi convenţionale)în stare de tensiune (T) şi relaxare (R) şi indicii coordinometriei (numărul de atingeri.Tabelul 3. de procese de mobilizare musculară periferice ş. Referinţe bibliografice Гозова А. 1952.a. Posibil că anume lentoarea generală a reacţiilor şi tremurul mărit la copiii cu surditate poartă aspecte de protecţie şi adaptare. Dintre aceştia. И. 1975. Леонтьев А. Universitatea de Artă şi Design. М. Îmbrăcat în blugi şi cămaşă. Лурия А.: Политиздат. doar 27 i-au dat bani.9 16. Moreover.4 Coordonarea mişcărilor depinde de activitatea integratoare a sistemului nervos central. şase piese magistrale de Bach şi de Schubert. DEZVOLTAREA SENSIBILITĂŢII ARTISTICE A ELEVILOR PRIN ÎNVĂŢARE INTEGRATĂ Vasile Cioca. Основы нейропсихологии. Romania Abstract. 1973. 1. 2. 5. Дмитриева Т. 7.6 Copii cu auz normal tonus tremur T R M S 27. Нейрофизиологические основы тактильного восприятия. М. Schimbarea regimurilor de activitate a structurilor nervoase contribuie la păstrarea unei capacităţi de muncă de lungă durată şi a unor niveluri înalte ale procesului de compensare şi adaptare. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Деятельность. the importance and the specificity of the artistic sensibility are presented. pe lîngă Bell au trecut 1070 de persoane.9 26. mai ales. Tardieu G.C. funcţia coordonatoare a centrelor este determinată în mare măsură de starea aparatului motric şi a celorlalţi analizatori. Ea poate fi condiţionată de comutări de provenienţă centrală.. Dacă tremurul este o reacţie la viteză [8].. S . several didactic experiments conducted with the help of students are described. ca o evaluare a sensibilităţii artistice a populaţiei de rînd 23 .5 19.И. Journal of Physiology 1972. М. 3. which are highly relevant for the debated topic. După calculele celor de la „Washington Post”. lentoarea generală a reacţiilor la copiii cu surditate este determinată de întîrzierea în corecţia abaterilor între oscilaţiile minore necondiţionate ale diferitor părţi ale corpului. М.0 25.. Joshua Bell a cîntat patruzeci şi ceva de minute cu un Stradivarius din 1713. 1971. М.3 19. care au filmat tot „concertul”. 224(1): 231-44. 1979. I.2 28. М. S-au oprit să-l asculte doar 6 persoane şi un singur trecător la recunoscut. In this paper. М.1 36. 6.Н.5 20.6 21. într-o staţie de metrou din Washington..1 27.4 20.tremur motor. 1984.. M. majoritatea fără să se oprească din mers.: Педагогика.

de a provoca emoţii artistice. Receptorii sînt specializaţi să răspundă la semnale specifice: (lumină. Detectarea şi discriminarea caracteristicilor calitative şi cantitative ale stimulilor foloseşte căi de conducere şi centre de proiecţie specifice: a influxurilor nervoase de la receptori. sensibilitatea este înţeleasă ca şi capacitate de a transmite. spaţial şi temporal (codare nervoasă a informaţiei). intensitatea. în relaţiile dintre ei.cuvinte (descriere. de a-şi modifica starea iniţială sub acţiunea unui agent exterior (culoare. vizibil de la nivelul recepţiei senzoriale. aspecte.Dacă fenomenul de integrare se manifestă şi la nivelul percepţiei senzoriale cu atît mai mult el poate fi prezent/se manifestă în receptarea estetică a operelor de artă. să ne pună pe gînduri? Ce implicaţii are. capacitatea de a răspunde la o intensitate mică a stimulării.linie Ce legături. comentariu) n personaj şosetă (pictură. textură. capacitate de reacţie afectivă. Noi am experimentat împreună cu studenţii de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. putem stabili între gest şi linie ca modalitate de expresie plastică? 24 . rezultatul ar fi fost aproximativ acelaşi. poziţia.). Din aceste constatări rezultă că sensibilitatea artistică se dezvoltă atît prin implicarea elevului în activităţi de exprimare proprie prin diferite modalităţi artistice. societate şi valorile acesteia? Întrebări grele dar cu siguranţă importante pentru noi toţi.linie n gust . culoare. pată. între aceste căi de conducere a influxurilor nervoase de la receptori şi între diferitele centre de proiecţie corticală au loc o serie de interacţiuni care pot modifica mai mult sau mai puţin emisia originală a receptorilor (fenomene de convergenţă. Este o stare de fapt normală.). muzică. lumină. noi ne vom concentra aici nu atît asupra problemelor de fond – ce este sensibilitatea artistică şi ce rost are ea în viaţa umană – ci asupra unui aspect pragmatic. acuitate a simţurilor. pată) n sonoritatea cuvintelor . sînt utilizate în discriminarea stimulilor astfel detectaţi. III. sunet etc.). formă) n secvenţe muzicale . excitabilitate mai mică sau mai mare a unui sistem senzorial. poate avea sensibilitatea artistică în rîndul oamenilor. voce umană/cuvinte. în cadrul seminariilor de Didactica educaţiei plastice şi practicii pedagogice. dar mai ales pentru cei implicaţi în educaţia artistică. ritm etc.reprezentare plastică (linie. Dacă în sensibilitatea artistică sînt implicate mai multe simţuri şi ea se regăseşte atît în exprimare cît şi în receptare în toate artele. Probabil că dacă în locul lui Joshua Bell ar fi fost un artist celebru care ar fi pictat. integrări în vederea dezvoltării sensibilităţii artistice a elevilor şi de ce nu şi a studenţilor: n gesturi . Pentru că sensibilitatea artistică este implicată atît în exprimarea artistică cît şi în receptarea artei. Sensibilitatea artistică şi dezvoltarea ei În artă. psihopedagogic şi esenţial din perspectivă educaţională – cum putem dezvolta sensibilitatea artistică a elevilor? II. culoare. Acest fenomen de integrare nu vizează numai mozaicul de semne ale unui stimul sau stimuli diferiţi ci cuprinde şi informaţiile referitoare la activităţile pe care le declanşează sau urmele lăsate de experienţe anterioare. elemente. intensitate afectivă. următoarele corelaţii. de integrare a unor caracteristici elementare de la acelaşi stimul sau stimuli diferiţi.din capitala Statelor Unite. puncte) n desene . de a reacţiona la excitaţii. sunet. conexiuni. Discriminarea le vizează natura modalităţii (sunet. într-o reprezentare mai elaborată/complexă – de exemplu ritmul). conexiuni. transcodări. deci are loc o codare calitativă. întinderea şi durata (elemente esenţiale în expresivitatea artistică din cadrul mai multor arte). De aici şi ideea dezvoltării sensibilităţii artistice a elevilor cu precădere prin învăţare integrată şi nu prin învăţare specializată. mişcare. integrări. firească sau o situaţie care să ne sperie. este extrem de important în strategia privind dezvoltarea sensibilităţii artistice la elevi. contur. înseamnă că se pot face corelaţii. emotivitate. care sînt de fapt. gest. Gest . versuri. Aceste două coduri. n prin diferite modalităţi de învăţare integrată. Dar indiferent de aceste două aspecte – exprimare/contemplare—sensibilitatea artistică poate fi dezvoltată prin două strategii: n în cadrul fiecărei discipline artistice (literatură. ţinînd cont şi de faptul că marea lor majoritate vor fi receptori/contemplatori de artă.reprezentare plastică (linie. Acest fenomen de integrare. ce corelaţii există. ansamblu al funcţiilor de detecţie şi de discriminare ale caracteristicilor fizice s-au chimice ale stimulilor. în atitudinea lor faţă de mediu. cît şi prin activităţi de contemplare/ascultare a diferitelor opere de artă. culoare. Dar aceeaşi receptori sînt apţi să codeze parametri cantitativi de intensitate ai stimulului prin gradarea potenţialului lor generator şi prin frecvenţa influxurilor nervoase pe care le declanşează.transcodare plastică (linie. arte plastice). 1. muzică. dans). de asemeni şi ca receptivitate artistică. Sensibilitatea şi fenomenul de integrare Sensibilitatea este definită în tratatele de psihologie ca fiind facultatea de a simţi. transcodări. strategii ale învăţării integrate. pată. textură etc. Reţinem deci faptul că sensibilitatea artistică este implicată atît în exprimarea artistică cît şi în receptarea artei.

încet şi grăbit. secvenţe filmice) s-a încercat evitarea tendinţei de copiere/imitare a gestului vizionat şi concentrarea pe trăirea şi simţirea cu precădere kinestezică.Într-o clasificare pragmatic – executorie şi didactică a ipostazelor liniei.desfăşurări spaţiale orizontale. apare şi linia ca gest. el poate fi produs de unul. tari. . obraznice. incisive. agitat. două sau mai multe instrumente. virile. aparţinînd diverselor stiluri. Gestul linear are însă o autonomie expresivă. aspre. emoţie. obraznic. ea se încarcă de mişcare. Transcodările unor senzaţii de gust şi miros în reprezentări plastice (linii. alunecoase. distinct perceptibilă de obiectul căruia îi circumscrie hotarele spaţiale. În exerciţiile iniţiate împreună cu studenţii şi elevii. 25 .ritmuri diferite. 4. În cazul transcodării unor secvenţe de muzică clasică în culoare. săltăreţe. rotunde. culori. cosmosul) exprimată înafară printr-o mişcare totală sau fragmentară.. Transcodarea poate fi făcută şi invers: reprezentare plastică – gest cu mîna sau cu tot corpul. ea este gest. vîscoase. cu sens. sacadate. desfăşurare şi poziţie spaţială etc. din multitudinea de gesturi regăsite la obiecte. pe lîngă linia ca element de sine stătător. mişcare determinată de o energie lăuntrică sau exterioară. apăsate. 2. ezitante. . cromatice este un demers mai complex. nepăsătoare. ca în primele reprezentări plastice ale copilului. Trasarea. aspecte esenţiale pentru cea ce numim sensibilitate artistică. transcodată în semne plastice. tăioase. cursive. Aceste caracteristici structurale se regăsesc în aproape toate artele. dreaptă. Comparînd exprimările subiecţilor putem constata anumite caracteristici structurale simţite şi transcodate plastic: ritm. zigzagată. Sonoritatea cuvintelor . Pot fi toate aceste caracteristici sonore/muzicale transpuse în modalităţi plastice? Dacă privim şi analiză m comparativ reprezentările plastice a şase secvenţe muzicale de către doi subiecţi constatăm cîteva lucruri: . uneori chiar violente. Perceperea acestor caracteristici structurale şi sugerarea lor cu ajutorul liniilor plastice de diferite calităţi contribuie din plin la sensibilizarea elevilor. am ales. formă a gestului. crescătoare. deci ca gesturi lineare. Rezultă că sensibilitatea cromatică poate fi dezvoltată prin asocieri cu muzica. Gust . oblice. filogenetic vorbind. nepăsător. desenarea. ruginite. acest dans desfăşurîndu-se pe un suport. monotone. armonia acestora deşi specificul vîrstei sînt culorile vii. prin mişcarea mîini care ţine un creion. forţe diferite ale liniilor. cîmpice. Deci dezvoltarea sensibilităţii artistice prin relaţionarea sunet – reprezentare plastică este mai eficientă prin folosirea unor cuvinte fără sens. scrierea liniilor se face prin mişcare.reprezentare plastică Senzaţiile de gust şi miros sînt mai vechi. . pe cale de consecinţă. stări. unghiulare.. Se observă că transcodarea plastică a sonorităţii cuvintelor cu sens este influenţată de semantismul acestora. ca elemnt de construire a formei sau ca element de structurare a suprafeţei. de energie. pot fi făcute. gînduri. stare. puternice. Secvenţe muzicale .o anumită formă (curbă.intensităţi. o pensulă etc. comlexe. forme) sensibilizează elevii prin integrarea unor stimuli diferiţi dar mai ales prin activarea/integrarea urmelor lăsate de experienţele anterioare. . fără sens. Indiferent dacă linia descrie o formă reală (mişcare descriptivă) sau are o desfăşurare în sine. energie.Gestul ar fi starea interioară a unei fiinţe sau a unui lucru (stare determinată de conjugarea acestora cu lumea. transcodată în semne plastice. încremenite.ritmul şi linia melodică. decît cele de auz şi văz şi sînt intim legate de hrană. Gestul este o mişcare sau nemişcare a unei fiinţe sau lucru. Să ne gîndim la chircirea vreascurilor sau hîrtiei sub acţiunea flăcărilor sau la zbîrlirea de frig a omului sau la gesturile de lehamite ale mîinii. 3. descrescătoare. Cu alte cuvinte. liberă. agitate. linia melodică este influenţată de raporturile dintre înălţimile succesive şi sensul lor ascendent sau descendent. această mişcare. la care iese în evidenţă expresia sonoră care este mai aproape de culoare. reci etc. oameni. pete.sonoritatea unor cuvinte reale. enrgie. puncte. Mai intervine şi amplitudinea tonurilor muzicale. Subliniem faptul că prin prezentarea subiecţilor a stimulilor verbali şi nu a unor fragmente imagistice (fotografii.reprezentare plastică În vederea dezvoltării sensibilităţii artistice am iniţiat două tipuri de transcodări: .reprezentare plastică Transcodarea unor foarte scurte secvenţe muzicale. ele fiind esenţiale în exprimarea artistică şi contemplarea estetică şi. calde. nervoase. Fragmentul muzical trebuie transcodat plastic concomitent cu audiţia sa. blînde.sonoritatea unor cuvinte inventate. sentimente doar şase gesturi-stări exprimate prin adjectivele moale. complexă). ca ornament. în expresivităţi lineare. ritm. nesigure. în cazul unor elevi de clasa a V-a. precum şi ca scriere/reprezentare lineară. apoi melodia are două elemente structurale . fiinţe. repetitive.aceste elemente structurale le-am regăsit şi în jocul gest-linie plastică. ne surprind rafinamentul. . văzute şi simţite moi. gesturile ca mişcare. în dezvoltarea sensibilităţii artistice a elevilor. deci inventate. fenomene.

Iaşi: Editura Polirom. Tolley. В. UPS „I. Chişinău Abstract. vocea umană. The study presents the results of the experimental research regarding the level of the emotional culture development of school teachers. Ciolan L. film.. 6. D*Ambra. 20-23]. gest. Personaj şosetă (pictură. Învăţarea integrată.. conceput să reflecte unitatea dimensiunilor intrapersonală şi dimensiunea comunicativrelaţională pune în evidenţă competenţele emoţionale recomandabile profesorilor. metoda rotirii planşei în jurul centrului ei sau lumea pe dos. Opera fereastră. E. 1991. Privind desenele şi mai ales citind versurile unor elevi de clasa a V-a rămînem surprinşi de capacitatea lor de reacţie afectivă şi de intensitatea acesteia. CARACTERISTICILE DEZVOLTĂRII CULTURII EMOŢIONALE A CADRELOR DIDACTICE ŞCOLARE Maia Cojocaru. 400 480 – nivel ridicat. dans) O activitate complexă în care elevii au fost puşi în situaţia să se exprime prin mai multe modalităţi artistice a fost crearea şi jucarea unui personaj şosetă. Testul conţine opt situaţii cu 3 variante de răspuns (dintre care se propune a alege îmcercuind una). Schmitt J. Referinţe bibliografice Chiruţă A. Paris. nas. Prin cultură emoţională a cadrelor didactice (CEP) înţelegem subcomponenta psihopedagogică a culturii profesionale a personalităţii. muzica.vizionarea şi analiza interactivă a unor modalităţi de expresie complexe: teatru. minimal – 20 puncte. iar caracteristicile emoţionale desprinse prin interpretarea punctajului acumulat la fiecare item reprezintă gradul de dezvoltare a indicatorilor CEP. situaţiile pedagogice incluse în test punînd în valoare caliatea formării constructelor la nivelul indicatorilor. 6. Jocul de-a arta. itemii acestuia modelează situaţii de relaţionări interpersonale profesori/profesori şi profesori/elevi. Societatea nu poate deveni mai umană fără sensibilizarea artistică a membrilor săi. Ailincăi C. sunetul. Năstasă L. în acest sens. 1999. gîndit să reprezinte modelul teoretic al culturii emoţionale a profesorilor şi nivelul dezvoltării elementelor structurale ale acestuia. 2010.. 2007. mediu – 40 puncte. cuvîntul. 5. versuri.5. Cluj-Napoca: Editura Limes. În scopul măsurării culturii emoţionale am elaborat testul pentru aprecierea nivelului de cultură emoţională a cadrelor didactice [3.cuvinte (descriere. culoarea. conf. 240 -300 – nivel mediu. Larousse.transcodări dintr-o modalitate de expresie în altă modalitate. . Semnificaţia sens global se prezintă astfel: la 160 – 220 – nivel scăzut. The determined affective characteristics reveal their potential to exercise professional roles. teatru. 1998. 4. cuvinte. Raţiunea gesturilor. IV. Respondenţilor se acordă optimal – 60 puncte. muzică.jucarea unor modalităţi de expresie complexe (animaţie. gură sau pur şi simplu un personaj culoare) iar apoi aceste personaje au conversat. 2008. 2009). Interpretarea datelor experimentale Situaţiile prezentate se referă la dimensiunile şi respectiv componentele CEP. Variantele de răspuns reprezintă calitatea reacţiei emoţionale şi a coeficientului emoţional. Creangă”. Cluj-Napoca: Editura Dacia. dr. mişcarea. 1. testul de evaluare a culturii emoţionale a profesorului. Desene . 2007). * * * Grand Dictionnaire de la Psyhologie. 320 – 380 nivel peste medie. 3. Саморокова И. Consultînd studii reprezentative pe problema evaluării CEP (Wood R. Cioca V. operă.C. 2. 2000. 2003. Elevii au realizat fiecare un personaj dintr-o şosetă (fie cu ochi. univ. to carry out the education for emotional development and to invest in the culture of contemporary society. Concluzii Sensibilitatea artistică se dezvoltă cu precădere în viziune integrată prin: . Manual de improvizaţie: 85 de jocuri teatrale. Bucureşti: Editura Univers. se calculează totalul şi se raportează la profilul corespunzător în funcţie de scala de interpretare propusă. comentarii) Transcodarea unui desen în versuri poate fi facilitată dacă desenul este mai poetic. 2000. lumina etc.. considerat punctaj maximal şi coeficient ideal de emoţionalitate (QE) pentru profesori... 26 . Oradea: Editura ArtSpect. Noi am experimentat. . varianta cu ochii închişi (vezi Cioca V. p. dansat şi cîntat. film) în care sînt implicate forma.

63 21 24.1 22 25.2 9 22.0 22 25. Tabel generalizator privind nivelurile de dezvoltare a culturii emoţionale a profesorilor şcolari (85 subiecţi) Itemi Nr.23 12.3 13 15.1 4 28.7 2 2.1 4 4.9 13 15.94 Punctaj acordat 40 puncte Nr.2 28 32.1 24 28.40 44. Tabelul 2.6 3 12. 2. de Item subiecţi II % Nr. subiecţi % 20 23. 7.4 7 20. Tabel generalizator al evaluării nivelului de formare a culturii emoţionale Nr/o FNP studenţilor 1 2 3 4 5 6 7 8 Punctaj acumulat Nivel al culturii emoţionale Prezentăm în continuare rezultatele aplicării testului de evaluare a culturii emoţionale a profesorilor şcolari. de Item subiecţi I % Nr.0 22 25. de Item subiecţi VI % Nr.70 18 21.88 29 34.12 22 25.9 6 7.9 6 7.17 29 34.44 34.6 16 18.02 12 14.2 5 17.12 13. de Item subiecţi VII % Nr. de Item subiecţi III % Nr.7 1 5 17. Date statistice privind calitatea testării profesorilor şcolari ITEMI 20 puncte Nr.4 0 11.57 52 61.83 18 21. 5.7 21 24.74 58.4 6 7.4 Ridicat 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42. 6.9 0 0 2 2.1 8 21.8 8 9.06 1.8 17 20.6 16 18. „M. subiecţi % 16 18.9 27. de Item subiecţi V % Nr.Mecanismul evaluării gradului de formare a culturii emoţionale a profesorilor şcolari Rezultatele experimentale obţinute prin testarea profesorilor şcolari au fost incluse într-un tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de formare a culturii emoţionale unde am fixat codul profesorilor.2 25 29.0 60 puncte Nr.88 15.94 26 30.5 24 28.23 6 7. de Item subiecţi IV % Nr.89 28 32.5 2 2. Tabelul 3.18 27 32.6 11 12. liceul teoretic Gh.4 6 7. 3.40 37. subiecţi % 49 57.2 17 20.95 27 32.1 Niveluri ale culturii emoţionale Mediu Peste medie 20 40 60 20 40 60 1 24. Tabelul 1.4 5 5.59 14. Datele experimentale obţinute prin testarea profesorilor şcolari (media aritmetică şi abaterea standard) sînt incluse în tabelul 3.18 45 52.8 18 21.4 15 17.47 13.88 51 60. punctajul înregistrat pentru fiecare item şi nivelurile CEP apreciate în baza punctajului total acumulat.12 14.0 19 22.12 12. Testul a fost aplicat pe un eşantion de 85 profesori şcolari de la liceele „Pro Succes”.76 39.79 38.3 17 20.7 24 28.3 8 9. Eliade”. cu scopul constatării nivelului de cultură emoţională.35 40. 8. 4.1 5 29.65 45 52.05 15. de Item subiecţi VIII % Scăzut 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15.88 32 37.4 9 10.52 22 25.1 6 7.1 6 7.0 14 16.01 39 45.68 Media Abaterea aritmetică standart 27 .9 20 23.4 21 24. Ghimpu.

abordînd procesul de dezvoltare a culturii emoţionale ca pe o trecere progresivă de la un nivel la altul mai complex şi mai calitativ (denumit în cercetare şi grad de dezvoltare). fapt ce confirmă necesitatea unui program de dezvoltare emoţională cu specific pedagogic. Figura 1. Nivelurile de cultură emoţională a profesorilor şcolari (85 subiecţi) 28 .480 Nr. subiecţi % 57. Punctaj acumulat de către profesorii şcolari la itemii testului (85 subiecţi) Pentru determinarea caracteristicilor nivelurilor de dezvoltare am recurs la analiza expresiilor comportamentale de calitate maximală. Tabelul 4. prin faptul că în lotul de profesori şcolari investigaţi nu s-au atestat subiecţi cu nivel scăzut. Datele statistice obţinute prin testare au făcut posibilă delimitarea nivelurilor dezvoltării culturii emoţionale a profesorilor şcolari. subiecţi 0 36 II Mediu 240-300 Nr.4 49 III Peste medie 320 – 380 Nr.4 % şi nivel peste medie – 57. predomină. Tabelul 4 prezintă rezultate plauzibile. În acelaşi timp în lotul de subiecţi investigaţi nu se constată profesori cu nivel ridicat de cultură emoţională. minimală şi medie reflectate în opţiunile concrete ale testului.Analiza pertinentă a datelor experimentale obţinute prin testare a creat premise pentru determinarea nivelurilor CEP apreciate în baza punctajului individual acumulat de către profesorii şcolari prezentat în figura 1.6. subiecţi Figura 2. rezultatele oferind posibilitatea de a evidenţia caracteristicile subiecţilor plasaţi la fiecare dintre niveluri. de fapt profesori cu nivel mediu – 42.6 0 IV Ridicat 400. subiecţi % 42. fiecare nivel constituind rezultanta dezvoltării premiselor create la nivelul precedent. Nivelurile de cultură emoţională a profesorilor şcolari (85 subiecţi) I Scăzut 160-220 Nr.

deşi recunosc explicit valoarea incontestabilă a QE în dezvoltarea carierei didactice. conştientizează puţin deficitul de cunoştinţe despre impactul coeficientului de emoţionalitate în dezvoltarea profesională. Se constată tendinţă accentuată de reprimare a impulsurilor conflictogene şi autoreglare emoţională. Caracteristicile psihocomportamentale ce definesc profilul subiecţilor acestui nivel prezintă nevoia de armonie cognitivă: tendinţa de a înţelege esenţa fenomenelor afective.4 %) se deosebesc prin grad sporit al acceptării de sine. în general. Intervievarea profesorilor demonstrează că aceştia acţionează stihiinic în dezvoltarea componentei afective a culturii profesionale. orientarea emoţională pozitivă cu oscilaţii frecvente ale dispoziţiei. tensiuni volitive şi emoţionale. spectru modest al semnificaţiilor personale acordate emoţiilor recomandate pedagogilor. responsabilităţii. cunoştinţe modeste despre viaţa emoţională a individului exprimate în incapacitatea pronosticării reacţiilor emoţionale. exigenţele şi standardele profesiei didactice. sentimentul realizării personale parţiale şi excitabilitate avansată. Dezvoltarea CE. motivaţie predominant intrinsecă pentru autoafirmare profesională.6 %) au demonstrat acceptare şi respect de sine sporită în raport cu cei de nivel mediu. profilurile subiecţilor studiaţi ce s-au conturat în experiment evidenţiază caracteristicile generale ale culturii emoţionale a profesorilor şcolari: respect de sine determinat de statutul social discutabil al cadrelor didactice. Subiecţii acestei categorii exprimă tendinţe şi nevoi de autoafirmare. profesorul ar putea ignora trebuinţele şi expectanţele elevilor. de recunoaştere a valorii personale. Demnitatea personală este insuficient de dezvoltată pentru acoperirea provocărilor profesionale. nedezvoltarea competenţelor 29 . Opţiunile acestora reflectă nevoia de a influenţa şi ajuta educaţii. înţeleg superficial esenţa. capacităţi reduse de a percepe şi a diferenţia stările emoţionale (proprii şi ale elevilor). de claritate a gîndirii. comunicare imprecisă a stărilor emoţionale şi toleranţă comunicativă redusă. Astfel.Trăsăturile sau caracteristicile afective identificate în cercetare prefigurează profilul emoţional al profesorilor şcolari. constituind 42. conformării. În acţiunile lor sînt conduşi de motivele puterii. incapacitatea de autoreglare emoţională. Orientarea emoţională poate fi apreciată ca fiind pozitivă. Caracterizaţi prin perseverenţă în construirea discursurilor emoţionale. interes scăzut pentru alţii şi respectiv capacităţi minime de a menţine relaţii personale apropiate. implicare emoţională parţială în dinamica grupului şcolar. că profesorii şcolari. se constată totuşi prezenţa frecventă a emoţiilor distructive: tolerarea unor stări emoţionale negative. Profesorii cu stagiu pedagogic de pînă la 5 ani acordă deosebită importanţă competenţei comunicative. Interesul moderat pentru dezvoltare continuă şi perfecţiune se exprimă în evitarea situaţiilor de a face eforturi sporite şi de a se expune riscului. Se constată intenţii accentuate de valorizare personală şi integrare. respectiv optimismul pedagogic şi dorinţa de a se integra în mediul de comunicare didactică. Prin urmare. competenţe nedezvoltate de management al conflictelor educaţionale. avînd în final un caracter aproximativ. evitării insuccesului. etapele şi mai ales mecanismele dezvoltării culturii emoţionale. fidelitate şi coparticipare. Motivele evitării insuccesului şi a conformării susţin regulile de conduită afectivă. Relevarea influenţei stagiului pedagogic asupra evoluţiei QE a cadrelor didactice (cu diferit stagiu pedagogic) a constituit un alt obiectiv urmărit în cercetare. grijă şi compasiune. sociabilităţii. Constatăm. tactului. Conform acestui criteriu de analiză ştiinţifică. practicînd rareori doar reflecţiile pedagogice şi autoreglarea emoţională. Pedagogii acestui lot au înregistrat următoarele probleme emoţionale cu care se confruntă în relaţie cu elevii: incapacitatea de a crea un climat favorabil predării-învăţării. Nivelul peste medie (49 profesori din 85 luaţi în experiment. În urma analizei datelor obţinute în experiment la profesorii şcolari au fost stabilite două dintre cele patru niveluri ale culturii emoţionale: Nivelul mediu (36 profesori din 85 luaţi în experiment. se află în faza căutărilor individualităţii sale şi autodeterminării lor profesionale. adoptarea unor strategii de dezvoltare accidentală nu poate asigura exact dezvoltarea raţională a competenţelor emoţionale. de a pune totul în ordine şi a lua decizii emoţionale ferme. plasîndu-le pe ultimele locuri în scara aptitudinilor profesionale după criteriul importanţei. deşi au demonstrat nivel mediu şi peste medie al culturii emoţionale. constituind 57. de autoritate. deşi se atestă reacţii critice imprevizibile şi rigiditate afectivă în managementul relaţiilor interpersonale. delimită m unele caracteristici specifice: fiecărei categorii derivate din intervievarea profesorilor. în aprecierea inexactă a calităţii şi intensităţii emoţiilor. responsabilitate impusă de statutul profesional şi deficit de optimism pedagogic. fapt ce permite a spera la dezvoltarea tendinţei de perfecţionare a conduitei deontologice care va face posibilă realizarea funcţiei de amplificare a culturii sociale. Subiecţii demonstrează compasiune redusă. de a înfrunta contradicţiile. Acestea demonstrează bunăvoinţa şi deschiderea pentru extinderea spectrului de experienţe emoţionale. mai puţin conştientizează importanţa creativităţii şi competenţelor emoţionale. creativitate emoţional-pedagogică moderată. şi de cunoaşterea de sine limitată. în practica educaţională mai puţin reuşesc exprimarea unui înalt nivel de CE. amor propriu evident. încrederea în sine exagerată.

încredere de sine în autoafirmarea profesională. Profesorii cu stagiu pedagogic de 10-20 ani exprimă pe prim plan tendinţa spre autodezvoltare. autodezvoltarea şi pe ultimul plan competenţa relaţională. a accepta competitivitatea şi a se adapta la condiţii în schimbare. Rolurile pe care le consideră prioritare – de agent motivator. imagine de sine pozitivă. că viziunile cadrelor didactice nu întotdeauna coincid cu expectanţele elevilor. competenţele emoţionale nu se identifică în viziunea acestei categorii de pedagogi. de a explica problemele de nereuşită a elevilor într-un limbaj pedagogic. Profesorii reprezentanţi ai acestui grup sînt consideraţi eficienţi. considerînd acest act drept unul din principalele roluri ce presupun responsabilităţile: de a cunoaşte materia de studiu. de valorizare personală şi integrare. Acestora le sînt recomandabile reflecţii asupra succeselor/insucceselor în activitatea pedagogică pentru a evita stabilizarea unor stereotipii de abordare ierarhizată a educaţilor şi instituirea unui stil autoritar cu note de supraestimare a Eu-lui profesional. deficitul de energie. capacitatea de a cointeresa elevii prin disciplina pe care o predau şi competenţa de specialitate. caracteristicile evidenţiate de către elevi fiind preponderent competenţele emoţionale. autoritate socială. competenţa comunicativă şi competenţa de specialitate. ritm scăzut de adaptare la cîmpul şcolar. presupunem. creativitatea. afirmă entuziasmaţi pozitiv ”da – 89%”. rolul de model pentru elevi. prestigiu scăzut). este faptul că ei consideră specifică profesiunii didactice funcţia de motivare/provocare /activare a educaţilor. Aceşti profesori îşi cunosc responsabilităţile care reies din rolurile lor profesionale: persoană — resursă – responsabilitatea de a informa elevii. ”nu – 11%”. muncă obositoare. Cu toate acestea ei nu se autopercep ca cercetători şi ca agenţi motivatori. iar modalităţile de formare continuă pentru cariera didactică pe care le cunosc sînt cursurile de reciclare şi studiul independent al literaturii de domeniu. adică orientarea pozitivă. tactul. avînd în vedere responsabilităţile preponderent morale ale profesorului. Subliniază rolul de manager al clasei de elevi şi cunosc responsabilităţile ce reies – de a conduce grupul de elevi spre dezvoltare şi perfecţiune. deoarece anume această categorie de profesori se pomenesc cel mai frecvent în situaţii de dezechilibru afectiv. aceştia. din care rezultă responsabilitatea de a elabora/aplica strategii eficiente de motivare a elevilor. ei posedă un stil marcat de rigiditate emoţională. Se consideră evaluatori şi experţi ai actului de predare/învăţare. Aceşti profesori găsesc mai multe avantaje ale profesiei didactice (comunicarea cu tineretul şi progres permanent. Funcţiile pe care le consideră corespunzătoare profesiunii de cadru didactic sînt: de comunicare şi relaţionare. Pe de altă parte profesorii avansează pe prim plan IQ 30 . se explică nu atît prin ignorarea competenţelor emoţionale. mai puţin se prezintă interesaţi de autoperfecţionare. întrucît elevii pledează evident pentru un profesor cu înalt nivel de cultură emoţională. sociabilitatea rămîn pe ultim plan. a adopta stiluri şi strategii inovative de activitate. La întrebarea dacă intenţionează să-şi construiască carieră didactică. Constatăm. Această categorie de profesori cu greu fac efort pentru a generaliza experienţa proprie. Promiţător în acest sens. rezistenţă scăzută la comunicarea didactică. să accepte mai uşor schimbarea şi să-şi sporească motivaţia pentru acceptarea noului. fenomen care. Funcţiile specifice: profesiunii din p. şi din această cauză nu pot numi responsabilităţile ce rezultă din aceste roluri. al respondenţilor sînt de sporire a culturii profesionale şi de dezvoltare emoţională a educaţilor. Funcţiile pe care le consideră corespunzătoare profesiunii de cadru didactic sînt de dezvoltare emoţională a educaţilor. pe cînd competenţa comunicativă. Spre mirarea noastră doar 23% dintre profesorii chestionaţi. plăcerea de a forma oamenii şi mai puţine dezavantaje (salariu necorespunzător. reprezentanţi ai acestei categorii au identificat responsabilităţile ce derivă din rolul de profesionist reflexiv – responsabilitatea de a analiza acţiunile pedagogice şi a evidenţia cauzele unor nereuşite în activitate. de cunoaştere şi evaluare. Profesorii cu stagiul pedagogic de 5-10 ani plasează pe prim plan bunătatea. Pedagogii vizaţi se caracterizează prin integritatea autopercepţiei. de autoreglare şi perfecţionare a conduitei. d. ierarhizînd competenţele în următoarea ordine: competenţa de specialitate. Putem presupune că multitudinea responsabilităţilor în primii ani de activitate şi înseşi condiţiile mediului profesional nu lasă loc amplificării tendinţei spre autodezvoltare continuă prin autocunoaştere şi cercetare. Profesorii cu stagiu de peste 20 ani plasează pe primele locuri inteligenţa academică IQ. Plauzibil este că aceştia conştientizează rolul social de persoană responsabilă de calitatea relaţiilor din grupul de elevi.comunicative. Consideră m că pedagogii vizaţi urmează să-şi activeze reflecţiile şi autoreglarea. responsabil de relaţii interpersonale – capacităţi de relaţionare cu copiii. deşi nu fac referinţe speciale la competenţe emoţionale. consilier pentru elevi – capacitatea de a asculta elevii şi a le oferi soluţii în situaţii critice. cît prin adoptarea intuitivă a unui stil de comunicare validat în timp. comunicarea cu elevii comportînd caracter strict orientat spre atingerea obiectivelor didactice. formulează deşi cu greu explicaţii raţionale. v. cu regret. iar modalităţile de formare continuă a profesorilor sînt analiza experienţelor avansate şi întrunirile metodice. în defavoarea inteligenţei emoţionale în definirea succesului. de sporire a culturii profesionale. Conştienţi că inadecvaţi noilor exigenţe de mediu. creativitatea şi tendinţa spre autodezvoltare rămînînd pe ultimele locuri.

Bucureşti: Curtea veche. Юсупова Г. Bucureşti: Meteor Press. 2000. Coeficientul emoţional. Palomera R. coordonată importantă în profilul profesorului modern. 3. Cojocaru M. Fernández-Berrocal P. Tolley H. 2. Matthews G. Дис. Wood R. 2008. 2008. 2005. 2009.454 p. Institute of Technology. Москва. and Our Mental Health. Formarea continuă a culturii emoţionale la profesorii şcolari. Năstase M. Состав и измерения эмоциональной компетентности». London.. наук. Work. 2003. Сырицо Т. 9. Nu a fost remarcată la aceşti profesori funcţia de armonizare cu sine şi cu alţii. Спб. Изард К. andre C.В. Bucureşti: Curtea veche. Vol 6 (2) 2008. Inteligenţa emoţională prin teste. XX в.şi competenţa de specialitate.. Канд. adică nivelurile determinate experimental şi argumentele ştiinţificopraxiologice privind importanţa dezvoltării culturii emoţionale a profesorului. 5. extenuare psihică şi epuizare emoţională. Cojocaru M. Chişinău: Tipografia Centrală. Эмоциональность как профессионально – важное качество учителя. 1. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. Cu greu a fost conştientizată funcţia de amplificare a culturii sociale pentru care s-au pronunţat doar 1. suprasolicitare cu responsabilităţi. Казань. Subliniem că datele obţinute privind cele mai relevante particularităţi ale profesorilor şcolari pentru conceperea dezvoltării emoţionale se conformează caracteristicii specifice: nivelurilor de formare a CEP. fapt confirmat şi din opiniile la alţi itemi privind competenţele: doar 11% au răspuns „da” afirmativ şi 89 % dintre subiecţi au negat impactul pregătirii profesionale în dezvoltarea culturii emoţionale. Decalajul stabilit între nivelurile dezvoltării culturii emoţionale denotă deficitul cunoştinţelor privind viaţa emoţională a individului şi orientarea emoţională incertă la subiecţii apreciaţi cu nivelurile mediu. Teză de doctorat. 2002. 2004. England. constatate din interviu. 2001.): Дис. канд. Letor C. Lelord F. 11. deşi problemele cu care se confruntă. 13.. Echilibrul emoţional al cadrului didactic în societatea postmodernă. Cambridge.. Disciplina emoţională. conformă importanţa aplicării unui Program de dezvoltare profesională a culturii emoţionale a cadrelor didactice atît în în perioada pregătirii iniţiale. ritm scăzut de adaptare la cerinţe crescînde. Inteligenţa emoţională şi reuşita socio-profesională a cadrelor didactice.letor@psp. Cultura emoţională a profesorului: Suport de curs universitar. tendinţe de optimism profesional şi responsabilitate pedagogică la subiecţii ce deţin nivelul peste medie.ac. Inteligenţa emoţională. Cum să ne exprimăm emoţiile şi sentimentele. Москва. adică insuficientă. incapacitate de autoreglare emoţională.. deficitul de energie. 4. Психология эмоций. Rezultatele cercetării experimentale au confirmat ipoteza prin care determinarea structurii şi conţinutului culturii emoţionale a cadrelor didactice a permis stabilirea particularităţilor şi a nivelurilor de formare a CEP. 14. Manz C. Кулеба О. 16. Competences emotionnelles des enseignants: Source de plaisir ou vecteur d’apprentissages? // caroline. Goleman D. Richard D. 17. 10. D’ambra G.Г.. Majoritatea respondeţilor (87%) s-au dovedit a fi convinşi că formarea iniţială (asigurată de universitate) a contribuit la dezvoltarea culturii emoţionale necesare pentru cariera didactică într-o măsură oarecare.5% dintre cei investigaţi.ucl. Spain. Emotional intelligence as a basic competency in pre-service teacher training: some evidence. Cosnier J. nedorinţa de a participa la comunicarea didactică. 2000. 2009. What we know about emotional intelligence. Bucureşti: Editura Trei. 31 . sînt de natură afectivă: stres ocupaţional. М. 1997. 2010. How It Affects Learning. Brackett Marc A. Iaşi: Polirom. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor. Referinţe bibliografice Baxan I. No 15. наук. Пед. 8.U. Э. cît şi în procesul formării continue. Eterogenitatea subiecţilor din punctul de vedere al dezvoltării culturii emoţionale. 12. Relationships. comportament prosocial indefinit. Chişinău. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.be. Seminarii metodologice. 437. 2006. 6. Bucureşti: Teora. СПбГУ. Roberts. Massachusetts. Bucureşti. Эмоциональная культура учителя в теории и практике отечественного педагогического образования (60-90-e гг. 2000. Chişinău: Tipografia Centrală. пед. 15. conflicte interpersonale. 7. 2008. Zeidner M.

.Insuficienţa abordării conceptului şcolii prietenoase copilului în cadrul reglementărilor juridice la nivel de unitate şcolară: regulamentul de ordine interioară a şcoii. inclusive education. Prin Programul de guvernare „Integrare europeană: libertate. se stabilesc următoarele obiective prioritare pentru domeniul educaţional: perfecţionarea cadrului legislativ in conformitate cu cerinţele societăţii moderne. teacher training. communityinvolved to schooling and out of school education. în particular în mediul rural.Puncte forte Direcţiile analizei: 1. . necesităţile copilului şi ale familiei. . promovarea educaţiei incluzive.Numărul exagerat de mare de elevi în clasă. dr. îmbunătăţirea calităţii educaţiei. ameliorarea calităţii instruirii în localităţile rurale. . cerc. produse în sistemul educaţional al Republicii Moldova. pentru cei din familii dezavantajate etc.Implicarea insuficientă a comunităţii locale în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional. originea sociala. îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin trecerea treptată a invăţămîntului preuniversitar de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă. apartenenţa etnică. abordarea multisectorială şi multidisciplinară. identifică m următoarele: S (Strenght) .Modernizarea curriculumului şcoala.pilot în domeniul integrării copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile comunitare. Schimbările care au marcat sfîrşitul deceniului. conf. The article will reflect on some key issue regarding the implementation of the educational policies in Republic of Moldova through SWOT analysis. diversification of the educational services. Sintetizînd configuraţia obiectivelor strategice reflectate în documentele de politici educaţionale identifică m următoarele: asigurarea accesului universal la studii de calitate pentru toţi copiii. quality education. it is mentioned an alignment of the principles of inclusive education with educational policies. sporirea accesului la învăţămîntul de calitate pentru copiii din familiile sărace. au vizat racordarea cadrului legal şi instituţional la politicile internaţionale în vederea asigurării echităţii sociale şi accesului la studii de calitate. extinderea educaţiei timpurii (în instituţii preşcolare) în fiecare localitate din ţară şi asigurarea accesibilităţii educaţiei timpurii pentru toţi copiii.Insuficienţa programelor de consiliere pentru copii cu cerinţe educative speciale. în funcţie de posibilităţile reale.IMPLEMENTAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ABORDĂRII INCLUZIV INTEGRALISTE: ANALIZA SWOT Angela Cara. 32 . promovarea educaţiei extracurriculare.. indiferent de gen. democraţie.Lansarea unor proiecte . W (Weakness) . astfel încît nici un copil să nu fie exclus din procesul de învăţământ. In this sense. Servicii educaţionale . . reorientarea sistemului rezidenţial spre comunitate şi familie. . respectării dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial. Key words: educational policies. proiectul instituţional de dezvoltare a unităţii şcolare.Crearea alternativelor educaţionale comunitare (în primul rînd. inclusiv copiii cu dizabilităţi. modernizarea învăţămîntului general prin optimizarea reţelei şcolare.Insuficienţa unei coerenţe între segmentele sistemului educaţional şi cele ale asistenţei sociale a copiilor cu cerinţe educative speciale.1. bunăstare” pentru anii 2009-2013. fişele de post. . îmbunătăţirea eficienţei de utilizare a resurselor şi fortificarea capacităţii sistemului de planificare şi management al prestării serviciilor educaţionale. opţiunile religioase şi dizabilitaţi. accentul punîndu-se pe instruirea centrată pe elev. curriculum. Analizînd acţiunile întreprinse din perspectiva analizei SWOT în contextul abordării incluziv integraliste.Puncte slabe Direcţiile analizei: 1. dezvoltarea unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate. în ped. asigurarea accesului copilului şi familiei la servicii sociale de calitate de tip familial şi comunitar.). pentru copiii aflaţi în dificultate. pornind de la condiţiile locale concrete. limbă maternă. child-centered curriculum.Perfecţionarea cadrului normativ-juridic în scopul oficializării tuturor aspectelor ce ţin de apropierea şcolii de copil şi crearea unui mediu prietenos copilului.1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. legislaţia internaţională şi normele europene. dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat social în interesul suprem al copilului. Servicii educaţionale .

. copil. organizaţii neguvernamentale.Copii cu risc de a rămîne în afara sistemului părţilor implicate în procesul educaţional: de educaţie.3.Stimularea parteneriatului în educaţie şi diversificarea funcţiilor educaţionale. unităţile de învăţămînt. Resursele materiale şi financiare . părinţi. . 33 . .2.Implicarea comunităţii şi a celorlalţi beneficiari ai actului educaţional în luarea deciziilor şi în asigurarea calităţii educaţiei.Implementarea continuă în procesul educaţional a tehnologiilor moderne. . centrate pe copil.Încurajarea parteneriatelor (autorităţi publice locale. O (Opportunity) .Lipsa unor modele de finanţare.Insuficienţa pregătirii cadrelor didactice pentru a lucra cu diferite categorii de copiii. 1. .Migraţia populaţiei.Demararea activităţilor privind implementarea edificiilor şi plăţilor comunale curente şi mai puţin pentru dezvoltarea potenţialului uman.Perfecţionarea cadrului legislativ în scopul . . . . consiliere.Revizuirea completă a stării tehnice a fiecărui edificiu şcolar şi identificarea soluţiilor pentru optimizarea cheltuielilor de întreţinere.Îmbunătăţirea condiţiilor fizice în şcoli. . părinţi. de asistenţă socială. comunitate) pentru promovarea educaţiei centrate pe copil.Exodul cadrelor didactice.Direcţionarea unei părţi considerabile a cheltuielilor publice pentru întreţinerea învăţămînt. documentare. . Resurse umane 1.fapt ce nu permite acordarea unei atenţii individuale fiecărui elev cu cerinţe educative speciale. organele administraţiei publice locale.Instituirea de servicii de asistenţă socio-psihopedagogică a familiei cu copii mici în scop de informare. . formulei „banii urmează după copil”.Implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia şi dezvoltarea copiilor. medicale. 1. .Susţinerea echipelor mixte de elevi.Abordarea Curriculumului în clasă centrată pe conţinuturi. exodul masiv al accentul punîndu-se pe instruirea centrată pe părinţilor. Resursele materiale şi financiare 1.Copii rămaşi fără supraveghere. . care ar .Demararea activităţilor legate de modernizarea asigura durabilitatea serviciilor specializate.Modernizarea învăţămîntului pedagogic. cadrelor didactice în şcoală. Servicii educaţionale 1.Diversificarea serviciilor specializate destinate copiilor aflaţi în situaţii dificile. Resurse umane . profesori şi părinţi care organizează activităţi ale şcolii. . .Lipsa de atractivitate a profesiei de cadru didactic.2.1.Implementarea unor politici pentru menţinerea .3. . .Lipsa interesului copiilor faţă de studii.1. în special în mediul rural. Servicii educaţionale . managementului financiar al sistemului de . mai ales în cazul spaţiilor neutilizate. consultanţă.Oportunităţi de T (Threat) – Riscuri dezvoltare 1. instituţii educaţionale. copii. .Dezvoltarea unor alianţe parteneriale în funcţie de nevoi şi context. stabilirii explicite a responsabilităţilor tuturor .

Redirecţionarea resurselor financiare din sistemul rezidenţial spre serviciile sociale comunitare.Stimularea cadrelor didactice tinere de a lucra în şcolile rurale.3. . Referinţe bibliografice Crişan Al.Conservatismul pentru schimbare a cadrelor didactice. 2003.2. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate. Reforma la firul ierbii. Programul Educaţia 2000 + sau lecţiile unui proces de schimbare. pe managementul educaţional. 2. 2009. .Îmbătrînirea corpului profesoral-didactic. .Insuficienţa condiţiilor logistice destinate integrării copiilor cu cerinţe educative speciale. Resurse umane . 4. Democraţie. Gherguţ A. 2009.2. creşterea gradului de autonomie a instituţiilor educaţionale. . Chişinău. Iaşi: Editura Polirom.Perfecţionarea modului de gestionare a resurselor financiare.Actualizarea Curriculumului de formare iniţială a cadrelor didactice punîndu-se accent pe aspectele psihopedagogice ale procesului educaţional. 1. abordări inclusive. 1.Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu suport didactic necesar implementării educaţiei centrate pe copil. Resurse umane . 3. . .munca cu copiii aflaţi în situaţii dificile.Implementarea unui sistem unitar de formare a cadrelor didactice. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale.Formarea cadrele didactice din perspectiva muncii cu diferite categorii de elevi. Resursele materiale şi financiare .1.Asigurarea autonomiei financiare a instituţiilor de învăţămînt. Resursele materiale şi financiare .3. Educaţia de bază din perspectiva şcolii prietenoase copilului.Implementarea unor politici pentru menţinerea cadrelor didactice în şcoală.Finanţarea programelor orientate spre acoperirea cerinţelor educaţionale diferite ale elevilor. . 1.Consolidarea autonomiei unităţii şcolare de a gestiona resursele financiare şi umane. UNICEF. . . Ceobanu C. Bunăstare” (2009-2013). 34 . Ghid practic. formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive. 1. Centrul Educaţia 2000 +. determinate de creşterea participării. .. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

de ele depind apariţia şi conţinutul emoţiilor situative. emoţiile sînt fapte de conştiinţă. pozitivă sau negativă. noi. dezorganizate pe care le ia eu-l faţă de excitaţiile bruşte şi intense. Universitatea Umanistică de Stat. Potrivit teoriei elaborate de către А. scrie autorul. obiectivul major al procesului educaţional este formarea personalităţii. Maturizarea psihologică. faţă de excitaţii similare. conştientizarea responsabilităţii sociale. care răspund de atitudinile primitive ale eu-lui. De exemplu. Dezvoltarea lor aduce în sfera afectivă a subiectului formaţiuni stabile sub formă de atitudini pozitive sau negative.constante emoţionale” specifice: sau sentimente obiectivate. fenomenele afective pot fi clasificate în emoţii propriu-zise şi sentimente. capătă aptitudinea de a le provoca. Trăirile de acest gen au fost numite de către psiholog trăiri afective fundamentale.К. trecătoare care au origine ideatorie şi prezintă reacţii la o situaţie reală sau posibilă ce îi descoperă sensul. O direcţie aparte în psihologia vieţii afective formează cercetările întemeiate pe analiza materialului fenomenologic afectiv. În cadrul acestui proces apar trăirile afective evaluative pozitive sau negative. Запорожец).К. Deşi în psihologia afectivităţii nu s-a stabilit o poziţie univocă privind definirea sentimentelor.В. dar în schimb îşi măresc durata şi bogăţia conţinutului. Pentru subiect procesul începe cu fenomenul afectiv provocat de fenomenul obiectiv. Din multitudinea de teorii cu privire la sistemul afectiv uman noi le-am adoptat în studiul realizat pe acelea care ne-au oferit posibilitatea de a cerceta în mod experimental sentimentele adolescenţilor faţă de părinţi. Între emoţii şi sentimente există o legătură dialectică. în sens general. În baza lor se formează anumite atitudini stabile numite de către savant. Din această stare de lucruri reiese incontestabila semnificaţie a cercetării sentimentelor la adolescenţi. Trăirea afectivă evaluativă. În urma unei generalizări specifice: a emoţiilor se declanşează emoţiile obiectivate ce au caracter anticipator. Originea fenomenului afectiv rezidă în trăirea de către subiect a plăcerii/neplăcerii în funcţie de corespunderea/necorespunderea obiectului trebuinţei lui actualizate. pe cînd sentimentele rezultă din atitudinile organizate. se fixează şi se transferă asupra imaginii integrate obiectului ce a provocat-o.Н. Ca rezultat al repetării transferului la subiect apare un sistem stabil de atitudini pozitive sau negative faţă de obiectele ce au semnificaţie vitală nemijlocită. Atitudinile eu-lui. Faptele de conştiinţă. Emoţiile propriu-zise provin din atitudinile repezi. ca trăiri afective situative. Aceste teze teoretice au fost concretizate în sondajele multor savanţi. 35 . le numim sentimente.. prin sentimente avem în vedere formaţiuni afective complexe ce reflectă atitudinea subiectului faţă de obiect. Rădulescu-Motru [4] afirmă că sentimentele sînt emoţii trecute din planul vieţii instinctuale într-un plan superior. Condiţia generală a formării personalităţii este evoluarea ontogenetică a sistemului afectiv al individului. denotă structura lor şi funcţiile elementelor constituente. Funcţia lor rezidă în aprecierea obiectului. C. le-a putut cîştiga Eu-l prin disciplinarea reacţiilor sale. sentimentul de dragoste determină bucuria pentru succesele persoanei iubite şi întristarea la constatarea insucceselor ei. А. care au precedat nemijlocit apariţia emoţiilor. Вилюнас [5] deduce fapte deosebit de importante ce explică procesul de integrare a trăirilor afective în formaţiuni afective complexe numite sentimente. Potrivit Concepţiei învăţămîntului din Republica Moldova. Леонтьев [3]. Rolul principal în acest proces îl are constituirea în copilăria fragedă a sentimentelor şi dezvoltarea lor în perioadele ulterioare ale vieţii. sînt simţite de conştiinţă ca emoţii. În concepţia lui. Aplicînd metoda dată.Н. psichopedagogical tools and empiric results regarding teenagers' feelings for their parents. Леонтьев astfel: anumite obiecte şi situaţii. Вилюнас. sentimentele apar ca rezultat al unei generalizări specifice: a emoţiilor.PERSONALITATEA INTEGRALĂ – DIMENSIUNE PSIHOLOGICĂ CERCETAREA SENTIMENTELOR LA ADOLESCENŢI – TEMEIURI TEORETICE ŞI DESCHIDERI METODOLOGICE Raisa Tereşciuc. USMF „Nicolae Testemiţanu”. В. în înţeles special. Corelaţia dintre ele este explicată de către А. В. In the article were elucidated theoretical causes. devin principalele determinante ale vieţii afective a omului. Ucraina Natalia Daniliuc.Н. în care îşi pierd intensitatea. Izmail. consolidarea profilului axiologic. Acestea. la rîndul lor. pe care. Леонтьев. Chişinău Abstract. ca şi alţi cercetători (А. care răspund la atitudinile mai complicate ale eu-lui. autodeterminarea – toate aceste formaţiuni ale personalităţii sînt corelate de cristalizarea la vîrsta adolescentină a sentimentelor ca factori orientativ-reglatorii şi stimulativi ai comportamentului uman.

gelozia. Merită să subliniem aici încă o idee. marchează în imaginea lui scopurile şi-l impulsionează spre realizarea lor. Sensul personal al situaţiei concrete este condiţionat de poziţia obiectului trăirii afective fundamentale în situaţia data. expusă de către acest savant. pe de o parte. testul „Examinarea expresă a empatiei". Anume acestea din urmă constituie sentimentele. procesul central de formare a sferei afective. Şi aceasta în virtutea faptului că atitudinea obiectului provoacă la subiect o atitudine de răspuns. nu numai trebuinţa subiectului. “Întîlnirea” are drept impact fixarea trăirii afective fundamentale care se reproduce din nou la “întîlnirea”. semnificativă pentru problema abordată în prezentul articol. Fiind corelate nemijlocit subiectiv cu trebuinţele. În cazul dat are loc transferul trăirii fundamentale asupra imaginii integrate a persoanei ce a manifestat atitudinea. Prima condiţie a apariţiei trăirilor derivate este prezentă trăirii afective (pozitive sau negative) fundamentale. Trăirile afective derivate se finisează cu fenomene afective ce impulsionează spre o acţiune concretă. concretizează această atitudine fundamentală generală.Funcţia de bază a trăirilor afective fundamentale este de a nuanţa în imaginea lumii obiectele trebuinţelor şi de a le transforma în motive. Dat fiind faptul că trăirile afective situative sînt determinate de trăirea fundamentală. În temeiul ideilor expuse deducem că la studierea sentimentelor ca trăiri afective fundamentale constante ce reflectă atitudinea subiectului faţă de obiect. Ele reflectă sensul situaţiei concrete. ele se manifestă prin diferite tendinţe şi. Primele sînt corelate de trebuinţele organice. Trăirile afective fundamentale se împart. Prioritatea concepţiei elaborate de către В. neliniştea generală ce corespunde acutizării trebuinţelor neobiectivate. Acestea din urmă sînt determinate de atitudine. îi indică subiectului în imaginea lumii obiectul şi-l orientează spre atingerea scopului. Вилюнас constă în aceea că ea permite să urmărim modificările ce se produc în sfera afectivă de reflectare pe parcursul ontogenezei chiar de la începutul ei. Pentru apariţia trăirilor afective motivante sînt suficiente acutizarea unei trebuinţe şi prezenţa obiectului ce corespunde acesteia. în trăiri de ordin inferior şi superior. iar cele de ordin superior corespund trebuinţelor specific umane. 36 . după cum s-a notat deja. noi am utilizat la cercetarea sentimentelor adolescenţilor faţă de părinţi urmă toarele probe psihodiagnostice: testul de culori al atitudinilor. Ele se încheie cu dorinţe ce au un anumit conţinut: răzbunare. trăirile afective evaluative pozitive şi negative şi trăirile afective motivante. prin urmare. Ele incumbă. îi provoacă acestuia trăiri afective situative. În relaţiile de dragoste. În ceea ce priveşte trăirile afective motivante. Trăirile fundamentale îi descoperă subiectului sensul personal al obiectului trebuinţei. Esenţa dezvoltării trăirilor afective fundamentale rezidă în transferul lor de la însuşirea de bază a obiectului trebuinţei – capacitatea de a satisface trebuinţa actuală a subiectului – spre imaginea lui integrată. mîndria. acestea fiind în interlegătură şi interacţiune. în teoria propusă de către В. neliniştea. prin tendinţa subiectului de a manifesta compasiune obiectului atitudinii sale. Astfel. în opinia lui. mijlocesc atitudinea subiectului faţă de obiect. Trezirea dorinţelor este funcţia principală a trăirilor afective derivate. o motivează şi poartă răspundere de orientarea ei generală. Cu alte cuvinte. dar şi atunci cînd obiectul manifestă o anumită atitudine faţă de subiect.К. În ontogeneză. Multitudinii şi diversităţii condiţiilor în care nimereşte obiectul trăirii afective fundamentale îi corespunde multitudinea şi diversitatea variantelor posibile de dezvoltare a proceselor afective derivate. gelozie. obiectivîndu-le în realitatea obiectelor. testul ADOR. Dezvoltarea trăirilor afective fundamentale constituie. deşi au caracter situativ şi trecător. Ea constă în aceea că transferul trăirii afective fundamentale asupra imaginii obiectului are loc nu numai în cadrul satisfacerii trebuinţelor vitale. Вилюнас este clar evidenţiată structura sentimentelor. decît ceea ce ar putea fi numit dragoste propriu-zis. proces ce are loc pe tot parcursul ontogenezei. pot fi utilizate probele psihodiagnostice menite pentru investigarea atitudinilor. dar şi atitudinea obiectului faţă de subiect devine izvor al atitudinii acestuia din urmă faţă de obiect. în arhitectonica sentimentelor se delimitează trăirile afective fundamentale ce reflectă atitudinea pozitivă sau negativă constantă a subiectului faţă de obiect şi trăirile afective derivate. Trăirile afective derivate. o mijlocesc şi o concretizează. Pe aşa cale apar trăirile afective fundamentale obiectivate. gratitudine etc. Вилюнас trăiri afective derivate.К. Multitudinea de situaţii concrete şi evenimente obiective în care se pomeneşte obiectul trebuinţei subiectului şi. Funcţia acestor trăiri constă în impulsionarea individului spre activismul neorientat ce durează pînă la “întîlnirea” cu obiectul trebuinţei. Trăirea afectivă fundamentală este într-o oarecare măsură mascată de diversele trăiri afective derivate condiţionate de ea. în primul rînd. percepţia repetată a acestui obiect. de exemplu. întrucît doar ea este aptă să provoace procesul afectiv complex ce constă dintr-un şir de trăiri derivate. mult mai uşor se observă aşa trăiri derivate şi trecătoare ca bucuria. Din acest punct de vedere trăirile derivate sînt identice cu trăirile afective fundamentale care. Pe de altă parte. К. Pornind de la aceste concluzii. ele au fost numite de către В. trăirile afective motivante anticipează activitatea corespunzătoare. acest proces se prezintă astfel: forma primară a trăirii afective fundamentale este trăirea difuză chinuitoare. la rîndul lor. a trăirii lui afective fundamentale.

confirmată în multiple cercetări experimental-psihologice. Ca rezultat al conlucrării ştiinţifice: internaţionale dintre laboratorul psihologiei clinice a Institutului В. Proba întitulată „Comportamentul părinţilor şi atitudinea copiilor faţă de ei" (ADOR) este menită să elucideze felul cum percep şi evaluează adolescenţii experienţa educaţională a părinţilor. 72 subiecţi în vîrstă de 17 ani (47 fete şi 25 băieţi) . în eşantion au fost incluse 76 persoane în vîrstă de 16 ani (44 fete şi 32 băieţi) . TCA se deosebeşte de metodele de acest gen prin aceea că el arată atitudinea concretă a subiectului faţă de obiect. cafeniu. am depistat următoarele rezultate: la 87 din subiecţi (44.7 8. violet.2 63 pronunţat pozitivă pozitivă 33. Бехтерев şi Institutul de psihodiagnostică (Bratislava. cît şi nivelul parţial neconştientizat al acesteia. ideile lui А. Potrivit datelor căpătate prin TCA. Ананьев despre natura imaginativă a structurilor psihice de orice nivel şi complexitate.0 %) de adolescenţi au dat dovadă de atitudine pronunţat pozitivă faţă de mamă. din numărul total de subiecţi-ţintă (197) 124 (63.6 %) . Юсупов) oferă informaţii despre nivelurile empatiei subiecţilor investigaţi şi tipurile ei: empatie cu părinţi.0 %) – de atitudine pozitivă faţă de ea şi doar la 10 adolescenţi.0 % din tot eşantionul.Г. În corespundere cu presupunerea dată experimentul asociativ de culori asigură relevarea componentelor profunde.elevi ai clasei a X şi 49 adolescenţi în vîrstă de 18 ani (32 fete şi 17 băieţi) – elevi ai clasei a XI. Н. Леонтьев despre ţesutul afectiv al sensului personal ce reglează procesele arhicomplexe ale comunicării. Schaffer elaborat în anul 1965. La administrarea TCA se utilizează setul de culori-stimuli ca şi în testul Luscher: albastru. iar mai t îrziu . În acest articol prezentăm rezultatele obţinute cu privire la atitudinile pozitive şi negative ale adolescenţilor faţă de părinţi ca trăiri afective fundamentale ce formează temelia sentimentelor copiilor faţă de mamă şi tată. dintre care 123 – fete şi 74 – băieţi. Corelaţia în cauză. ani la r înd se foloseşte în diverse metode psihodiagnostice. 63 (32. parţial neconştientizate ale atitudinilor. Матейчик şi П. la 66 (33. galben. Percepţia culorilor are strînse legături cu viaţa afectivă a personalităţii. verde.М. Testul „Examinarea expresă a empatiei" (И. cu oameni necunoscuţi sau puţin cunoscuţi.М.atitudine pronunţat negativă faţă de tată (vezi figura 1).5 %) adolescenţi – atitudine pozitivă. Atitudinea pronunţat negativă faţă de mamă nu a fost înregistrată nici la un adolescent.Testul de culori al atitudinilor (TCA) în literatura de specialitate este caracterizat drept metodă neverbală ce are drept scop studierea componentei afective a atitudinii subiectului faţă de persoanele semnificative şi faţă de sine. activităţii şi comportamentului personalităţii. roşu.S.6 44. cu animale. După categoriile de vîrstă. b) tată 37 . a) b) 5 32 0 13. Proba reflectă atît nivelul conştientizat al atitudinii.2 %) a fost atestată atitudine pronunţat pozitivă. Мясищев. În lista eşantionului sondajului constatativ au fost înscrişi 197 adolescenţi. Temeiurile teoretice ale TCA sînt: concepţia atitudinilor elaborată de către В. cu copii. Numărul adolescenţilor ce au manifestat diferite atitudini faţă de: a) mamă. a fost depistată atitudinea negativă faţă de mamă. Cît priveşte atitudinea faţă de tată. E de menţ ionat că administrarea repetată a TCA permite reliefarea dinamicii atitudinii subiectului faţă de obiect. mecanisme ce denaturează informaţia. ceea ce constituie 5. În ele reacţia subiectului la culorile-stimuli se foloseşte în calitate de indicator al stării afective generale. la 27 (13. ocolind mecanismele de apărare ale sistemului verbal al conştiinţei.R. cu bă tr îni.7 %) – atitudine negativă şi la 17 adolescenţi (8.S. Slovacia) З. atitudinea acestora faţă de copiii lor. l-au adaptat la condiţiile socioculturale respective şi 1-au aprobat în 1983 pe eşantioane de adolescenţi din Cehoslovacia. Ele au fost căpătate prin testul de culori al atitudinilor (TCA).Н.şi din fosta U. ideile lui Б. Ржичан au modificat chestionarul.elevi ai clasei a IX. Drept reper pentru testul ADOR a servit chestionarul lui E. Baza metodologică a TCA o constituie experimentul asociativ de culori fondat pe presupunerea potrivit căreia caracteristicile esenţiale ale atitudinilor faţă de persoanele semnificative şi faţă de sine se reflectă în asociaţiile de culori.5 pronunţat negativă Figura 1. Probele descrise au fost aplicate pe un lot experimental extras aleatoriu din rîndul elevilor de 16-18 ani ai Liceului Republican cu profil real din oraşul Chişinău. negru şi sur. cu personaje ale operelor artistice.

4 b) 12.2 %) decît de fete (12. 1996. Atitudinea negativă faţă de mamă a fost depistată la un număr mic de adolescenţi (5.7 %). ceea ce constituie 6. În eşantionul supus cercetării am certificat şi adolescenţi ce au. 1969. invers. b) tată a) 6.6 %) decît băieţi (5. atitudinea pronunţat negativă şi negativă faţă de ambii părinţi se întîlneşte doar la un număr redus de fete. Faţă de tată o atare atitudine a fost constatată la 13. Prin urmare.8 %.5 0 26 26.Din datele prezentate în diagrame sesiză m uşor că la marea majoritate a adolescenţilor supuşi investigaţiei a fost depistată atitudinea pozitivă şi pronunţat pozitivă faţă de ambii părinţi. atitudinea negativă faţă de tată. Numărul băieţilor adolescenţi ce au manifestat diferite atitudini faţă de: a) mamă. b) tată Luînd în seamă participarea la cercetare a adolescenţilor de diferit sex.0 %).8 67. Bucureşti: Editura Enciclopedică Română. a metodelor valide enumerate mai sus. am constatat că din 123 de fete 6 (4. potrivit TCA. am depistat şi unele diferenţe Gender. Rezultatele obţinute prin aplicarea uneia din ele – testul de culori al atitudinilor – ne-a permis să investigăm trăirile afective fundamentale pozitive şi negative ale adolescenţilor de diferite vîrste faţă de părinţi şi să constatăm că marea majoritate a adolescenţilor au atitudini pozitive faţă de ambii părinţi. atitudinea negativă şi pronunţat negativă faţă de ambii părinţi a fost constatată la 3 din 44 de fete de 16 ani.1 %) de 18 ani.2 50.6 12.9 %) au dat dovadă de atitudine negativă şi pronunţat negativă şi faţă de mamă.8 67. la 1 (3.6 % adolescenţi). Numărul fetelor adolescente ce au manifestat diferite atitudini faţă de: a) mamă.2 Figura 3. Astfel. Curs de psihologie. şi faţă de tată. Capitolul VII. atitudinea pronunţat negativă faţă de tată de asemenea a fost depistată la mai multe fete (10.2 1. atitudine negativă şi pronunţat negativă faţă de ambii părinţi. a fost înregistrată la un număr mare de băieţi (16. Du criteriul de vîrstă al adolescenţilor. 2.5 pronunţat negativă pronun țat pozitivă pozitivă negativă Figura 2. Faţă de tată a fost diagnosticată şi atitudinea pronunţat negativă (la 8. concepţiile elaborate în psihologia afectivităţii şi reliefate în articol îndreptăţesc utilizarea în calitate de căi indirecte de cercetare a sentimentelor. Din viaţa sentimentelor.4 26.4 %).5 0 26 10. E important să menţionă m că o atare atitudine a fost depistată doar la fete.7 % subiecţi. Bucureşti: Editura Esotera.5%) decît de băieţi (2. mai mulţi adolescenţi au dat dovadă de atitudine pozitivă şi pronunţat pozitivă faţă de mamă decît faţă de tată. 38 . 1.2 %). Editura Vox.5 pronun țat negativă pronun țat pozitivă pozitivă 50. la 2 (2. Rădulescu-Motru C.8 %) din 47 de fete de 17 ani. a) b) 6. În schimb. Referinţe bibliografice Pavelcu V. Din figurile 2 şi 3 completă m datele sumare prezentate mai sus prin afirmaţiile: atitudinea negativă faţă de mamă s-a depistat la un procent mai mare de fete (6.

soră.: Издательство „Педагогика”. 5. Вилюнас В. Acest test îmbină elemente de chestionar şi de teste proiective. Problema copiilor cu handicap este astăzi una din direcţiile cele mai urgente şi prioritare ale politicii educaţionale. Tabelul 1. şi Игнатова Н.5 Reacţie la frustrare XI 48. Избранные психологические произведения. Differences relate to the dominant trends and tendencies toward isolation.3. percepţia de către el a acestor relaţii şi depistarea unor particularităţi comportamentale ale lor. adaptată de Гильяшева И. În timpul experimentelor de constatare au fost testaţi: 25 de copii hipoacuzici din grupul de copii cu handicap (în continuare îi vom numi grupul №1) şi 25 de copii cu auz normal (în continuare îi vom numi grupul №2). însă noi. pot duce la modificări patologice ale caracterului. b) variabilă desemnatoare a copilului în diverse relaţii: comunicare. Materialul psihologic ce caracterizează sistemul relaţiilor interpersonale ale copilului poate fi convenţional. tendinţă spre dominare. distorsiuni în formarea personalităţii. Autorii evidenţiază 12 parametri. Pentru a compara diferite grupuri de copii. în articolul dat. izolare (precauţie). intensity and character of reaction to frustration. PARTICULARITĂŢI COMPORTAMENTALE ALE COPIILOR HIPOACUZICI Adina Plătică. copiii nu pot afla toată diversitatea experienţei umane. М. comportament.6 70. 1976. Грот Н. comunicare (sociabilitate). divizat în: a) variabilă care relevă relaţii atitudinale: faţă de membrii familiei (mamă. rezultatele au fost transferate în procente. bunică.2 Izolare (precauţie) XII 9.4 56 52. Indicii relaţiilor interpersonale ale diferitelor categorii de copii (în procente) Curiozitatea socială VIII 65. Restrînşi în deplasare şi în utilizarea canalelor senzoriale de percepţie. Психология эмоциональных явлений. USM Aglaida Bolboceanu. Prognoza pentru următorii zece ani este şi mai rezervată .: Издательство Московского Университета. limitaţi în activităţi practice şi în jocuri. În: Психология эмоций.8 68. frate). стр. 1984. Categoria acestor persoane cuprinde aproximativ 3 din 10 locuitori de pe Pămînt. 2.73 10. ceea ce afectează în mod negativ formarea funcţiilor psihice superioare.2 Tendinţele spre dominare IX 45 43 44 Itemii Comunicare (sociabilitate) X 85 82 83. Т. izolare. Applying the test Gille Rene authors noted some differences between deaf children attending special schools and children hear. Леонтьев А. 2.Я. sociability. nemulţumirea cronică etc. tată. He then held a seminar organized by these categories of children. reacţie la frustrare. 1983. faţă de prieteni. Copiii cu dizabilităţi sînt lipsiţi de sursele de informaţii la care au acces colegii lor sănătoşi. doctor habilitat în psihologie. М. [7] pentru persoanele vorbitoare de limbă rusă şi varianta tradusă de noi pentru persoanele vorbitoare de limba româ nă. Cercetarea noastră este orientată spre studierea relaţiilor interpersonale ale copilului hipoacuz. Stările emoţionale negative. tendinţă spre dominare. 4. ne vom referi numai la unii din ei: 1.06 11. after which it was tested repeatedly.Д. curiozitate socială. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. The paper analyzes the communication and behavioral features of children with hearing problems in terms of their integration into mainstream education. 4. 5. Ei sînt.К. doctorandă.39 Grupul №1 №2 Media 39 . М. de asemenea.Н. 3.: Издательство Московского Университета. Психология чувствований.doar 10% dintre copii se vor considera relativ sănătoşi. Тексты.Н. 64-82. Cu acest scop am aplicat metoda Rene Gille. care rămîne în afara domeniului de aplicare.

Cel mai înalt nivel al curiozităţii sociale l-au demonstrat copiii din grupul №2 – 70. De 40 . Ei au format grupul de control. Caracterul reacţiilor la frustrare în diferite grupuri de copii (în procente) Grupurile Caracterul reacţiei la frustrare Activ. Aceşti copii nu au participat la training. Mai puţin agresiv se manifestă copiii grupului №2: ei demonstrează mai multă agresivitate faţă de colegi şi mai puţină faţă de maturi. Noi nu ne-am pus ca scop să schimbă m radical evenimentele din timpul integrării sau soluţionarea problemelor personale.copiii din grupul №1 şi №2 au acumulat 45% şi 43%. Activitivităţile în cadrul treningului au avut loc o dată în zi.Examinarea rezultatelor expuse în tabelul 1 relevă că tendinţa de comunicare în grupuri (sociabilitatea) este impunătoare – 83. iar grupul №1 mai mic de medie – 48. În total s-au organizat 9 activităţi cu cîte 20 de copii: 10 copii hipoacuzi şi 10 copii cu un auz normal. ele au apărut în timpul integrării pe fondul care au fost atît pozitive. observă m un şir de indici comuni între grupuri la anumiţi itemi.06%.39). În ceea ce priveşte comunicarea. cît şi faţă de maturi: mamă. Particularităţile orientărilor acestora pot fi explicate prin diferite cauze. Tabelul 2. Aceşti copii au format grupul experimental.6 14. agresiv Suferinţă pasivă Grupul №1 50 16.87%). constituie 44%. însă au fost testaţi repetat. tată. hipoacuzi care participă la seminar au o experienţă de comunicare cu copiii sănătoşi şi şi-au format un stil de relaţii. Curiozitatea socială cu indicele 68.8 Media 48. Ambele grupuri au o tendinţă scăzută spre izolare (10. ambele grupuri de copii au obţinut procentaj înalt: №1 (85%). Treningul a fost realizat în tabăra de odihnă „Speranţa”. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 VIII Curiozitatea socială IX X XI Reac ţie la frustrare XII Izolare (precauţi) Tendinţele Comunicare spre dominare (sociabilitate) Itemii №1 №2 Figura 1. Tendinţa spre dominare.2% este coerentă cu sociabilitatea (76. Pentru o integrare reuşită şi pentru formarea particularităţilor comportamentale similare cu ale copiilor auzitori am organizat un training. Referitor la tendinţele de dominare se observă o apropiere în date .8%.5%. Se observă o apropiere a grupurilor în rubrica IX – „Tendinţa spre dominare” şi în rubrica XII – „Izolare (precauţie)”.73%. Tipurile de grupuri conform mediilor în relaţiile interpersonale ale copiilor Analizînd desenul 1. Un interes deosebit provoacă caracterul reacţiei la frustrare în grupurile studiate. constatăm că: copiii din grupul №2 au luat un procent mai mare de medie – 56%.6%. mai puţin copii din grupul №1 –9. cît şi negative. O reacţie agresivă mai pronunţată la frustrare o au copiii grupului №1. profesor.2 12. La alcătuirea programului de lucru am avut în vedere că. La compartimentul „Izolare” copiii din grupul №2 au luat un procent destul de mare – 11. În centrul atenţiei noastre este aspectul de relaţii cu prietenii.4 Pe baza datelor ce reflectă caracterul reacţiei la frustrare (tabelul №2) se poate constata uşor că toate cele două grupuri reacţionează mai mult agresiv decît pasiv. Pentru comparaţie au fost aleşi încă 10 copii hipoacuzi ce se confruntă cu aceleaşi probleme. În ambele grupuri curiozitatea socială a luat un punctaj mai mic decît comunicarea (sociabilitatea). cîte o oră. unde copii hipoacuzici aveau posibilitatea de a comunica nu numai în timpul orei. agresivitatea lor manifestîndu-se atît faţă de copiii de aceeaşi vîrstă.4 Grupul №2 47. №2 (82%). timp de zece zile. copii grupurilor №1 au manifestat un nivel mai scăzut – 65. Analizînd datele prezentate în tabelul 1. Se evidenţiază un punctaj scăzut în rubrica XII – „Izolare (precauţie)” şi un punctaj mărit în rubrica X – „Comunicare (sociabilitate)”. după cum arată tabelul. dar şi pe tot parcursul aflării în tabără.4%.

Tabelul 3. ca de exemplu: „Dezvoltarea toleranţei”. În grupul experimental al copiilor hipoacuzi. despre rolul prietenilor în viaţa copiilor şi a maturilor. ce combină informaţie din psihologia socială şi psihologia vîrstelor. Copiii hipoacuzi – grupul experimental – au obţinut iniţial la acest parametru 90%. copiilor li s-a propus de a discuta diferite aspecte ale uneia din aceste teme. Grupul de copii auzitori au obţinut iniţial 87. „Relaţiile cu alte persoane”. 120 Date iniţiale Date finale 100 80 60 40 20 0 Experimental ă hipoacuzici De control hipoacuzici Experimental ă auzitori Figura 2.5%. înţelegerea empatică. În grupul de control al copiilor hipoacuzi şi copiilor auzitori numai la doi copii s-a observat această schimbare. iar la testarea repetată 97. După seminar ambele grupuri de copii au fost testate repetat cu aplicarea metodei Rene Gille.5%. „Ce ne facem cu agresivitatea?”. Ambele grupuri au o diferenţă în date spre pozitiv cu 7. Din cauza că orientările copiilor reflectă în general păreri stereotipe despre semenii sănătoşi. acest grup a obţinut 59%. abilităţile de comunicare. componentele ei şi condiţiile de dezvoltare.aceea ne-am dorit să ajutăm copiii să-şi lărgească cunoştinţele psihologice. În această probă.5%. „Hai să ascultăm!”.. În tabelul №3 putem observa care este diferenţa dintre numărul de copii care au păstrat un tip de reacţie agresiv după experimentul de constatare. iar diferenţa este de 19%. „Depăşirea barierei de frustrare”. Comunicarea (sociabilitatea) în diferite grupuri de copii. O schimbare vădită spre negativ se observă la grupul de copii hipoacuzi – grupul de control. la parametrul „Comunicare (sociabilitate)” s-au observat schimbări în grupurile de copii hipoacuzi – grupul experimental şi în grupul de copii auzitori.ceea ce constituie o diferenţă de 16%. cinci copii au schimbat tipul de reacţie la frustrare din agresivă spre suferinţă pasivă. În grupul de copii hipoacuzi – grupul de control . La fiecare oră. familiarizarea cu particularităţile esenţiale ale relaţiilor cu semenii şi cu regulile de comunicare constructivă. iar diferenţa de 6%.54%. Acest grups-a testat iniţial cu 61% şi în final cu 42%. apoi conţinutul. în % Pentru o comunicare eficientă este necesar şi de o schimbare a reacţiei de frustrare. însuşirea competenţelor de bază în colaborare cu o persoană puţin cunoscută: ascultarea activă şi reflectivă. iar în final 75% . care îi va face să se privească cu alţi ochi pe ei înşişi şi pe persoanele ce-i înconjoară. Conform din obiectivelor generale s-a alcătuit programa. „De ce avem nevoie de prieteni auzitori?” şi „Bucuria comunicării”. iar la testarea repetată 95%. Necesitatea familiarizării cu esenţa psihologică a comunicării şi cu metodele de comunicare a determinat rolul ei fundamental în dezvoltarea şi realizarea relaţiilor interpersonale. agresiv Suferinţă pasivă 41 . Raportul tipurilor de reacţii la frustrare a copiilor în diferite grupuri pînă şi după seminar Grupurile Copii hipoacuzici (grupul experimental) Date Date iniţiale finale 6 4 1 9 Copii hipoacuzici (grupul de control) Date Date iniţiale finale 8 2 6 4 Copii auzitori Date Date iniţiale finale 5 5 3 7 Caracterul reacţiei la frustrare Activ. sistematizate şi unite în teme mai generale.5%. final – 60%. cunoaşterea unei persoane necunoscute. Informaţiile primite au fost prelucrate.datele iniţiale şi cele finale au rămas neschimbate – 77. despre dezvoltarea conştientului. Noi am formulat obiectivele generale ale experimentului de formare: a) Formarea ştiinţifică a ideilor elementare despre personalitate. Pentru realizarea obiectivelor a fost nevoie de a familiariza copiii cu minimul de informaţie despre personalitate şi structura ei. a fost luată hotărîrea de a participala seminar împreună cu ei. „Atenţie!”. b) Formarea unor competenţe de autoanaliză şi autocunoaştere. La acest parametru cea mai mare schimbare spre pozitiv se observă la grupul de copii hipoacuzi – grupul experimental. Iniţia. În grupul de copii auzitori se observă o schimbare spre pozitiv: iniţial .

Grupul de copiii auzitori a înregistrat din start 12. Curiozitate socială în diferite grupuri de copii. iar după experimentul de formare procentul s-a micşorat cu 8.Integrarea în societate a copiilor este direct proporţională cu dorinţa de a se izola. S-a observat că după experimentul de formare grupul de control al copiilor hipoacuzi la acest parametru a manifestat puţină creştere. regimul strict al zilei şi supravegherea permanentă a educatorilor. Izolarea (precauţia) în diferite grupuri de copii. Aceşti copii au obţinut în experimentul de constatare 11.33%.67% decît cei din grupul de copii auzitori. iar după experimentul de formare a crescut cu 0. În grupul de control al copiilor hipoacuzi la acest parametru nu a avut loc nici o schimbare. S-a înregistrat o creştere de 10% în grupul experimental al copiilor hipoacizi şi o creştere de 8% în grupul de copii auzitori.66%.66%.69%. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Experimentală hipoacuzici De control hipoacuzici Experimentală auzitori Date iniţiale Date finale Figura 4. în % I.8%. Ei sînt lipsiţi de sursele de informaţii la care au acces colegii lor sănătoşi: 42 .5% şi la grupul de copii auzitori cu o creştere de 17%. Astfel de comportament al copiilor hipoacuzi îl putem explica prin traiul în colectiv (la şcoala/internat). Cea mai mare diferenţă se observă la grupul de formare a copiilor hipoacuzi. ceea ce constituie 8.66%. 70 60 50 40 30 20 10 0 Experimentală hipoacuzici De control hipoacuzici Experimentală auz itori Date iniţiale Date f inale Figura 5. ceea ce constituie o scădere cu 6%. iar după training 6. · Grupul copiilor hipoacuzici posedă o curiozitate socială cu mult mai redusă decît copiii auzitori. factori care exclud singurătatea. 14 12 10 8 6 4 2 0 Experimentală hipoacuzici De control hipoacuzici Experimentală auzitori Date iniţiale Date f inale Figura 3. Aceste schimbări sînt vizibile la copiii din grupul experimental al copiilor hipoacuzici cu o creştere de 7.99%. Rezultatele obţinute în faza de constatare conduc spre următoarele concluzii: · Grupul de copii hipoacuzici manifestă o tendinţă spre izolare mai mică cu 2. în % Se remarcă anumite schimbări la capitolul „Tendinţa spre dominare”.53% şi constituie 2. Tendinţa spre dominare în diferite grupuri de copii. În grupul de control al copiilor hipoacuzici la acest parametru se observă o scădere de 2%. Acest grup a obţinut iniţial 7. în % La parametrul „Curiozitatea socială” s-au observat de asemenea unele schimbări.

Diser. 5. pt gradul ştiinţific de doctor habilitat. cu atît diferenţierea psihologică şi educaţională este mai absentă. Priviţi de către ceilalţi cu bucurie. Ambele grupuri au manifestat o tendinţă spre dominare sporită în faza de control: în grupul hipoacuzic aceasta a crescut cu 7.Д. 6. p. which cases expose this tradition as being profound harmful prejudice to the twins’ personality Introducere Atunci cînd se vorbeşte despre individualizarea învăţămîntului şi mai nou. Chişinău: Epigraf.a. Методика исследования межличностных отношений ребёнка. Moldova. The article presents the case of a twins’ pair. Paradigm lost: Reclaiming America’s educational future. Presupunem că această creştere după training se datorează creşterii nivelului de încredere în sine.. The twins’ school life is marked by the same destiny of the common identity. Игнатова Н. handicap ş.m. 1998.. 1994. Ghiduri practice.. 1998.ÎNTRE SIMILARITATE ŞI INDEPENDENŢĂ Magdalena Dumitrana. Copiii auzitori înregistrează o reducere semnificativă de 6% la itemul „Izolare”. curiozitate. Tendinţa spre dominare a copiilor hipoacuzici diferă de cea a auzitorilor doar cu 2%.d. 2. 7. mast to follow a life path at least similar if not identical. Copilul cu dizabilităţi şi risc sporit. Puiu I. 3. religioase. Гильяшева И. conf. din punct de vedere psihologic. Impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în diferite perioade ale ontogenezei.· defectul canalelor auditive · nu au dreptul de a se deplasa din curtea şcolii/internatului · nu au acces la internet (decît la orele de informatică sub stricta supraveghere a profesorului) · practic nu vizionează emisiuni televizate · practic nu comunică cu persoane din afara instituţiei/familiei 1. În grupul de copii auzitori şi hipoacuzici la itemul „Comunicare (sociabilitate)” s-a observat o creştere egală cu 7. Integrarea socială a persoanelor cu deficienţe de auz. 3. Chişinau. La grupul hipoacuzic această scădere este destul de mare – 8. / Institutul Naţional de reciclare şi educaţie specială a persoanelor handicapate. 4. Schimbările nesemnificative ale acestui grup se explică prin dezvoltarea firească a calităţilor de personalitate. Se observă o schimbate foarte mică la itemul „Izolare” cu o creştere de 0. Bucun N. Bucureşti. Foarte aproape este şi creşterea curiozităţii sociale: grupul de copii auzitori cu 8%. iar în cel al copiilor auzitori cu 17%.5%. România Abstract. 2004. Spady W. în numeroase cazuri. obiectul preocupărilor poate fi extrem de diferit (copii aparţinînd diferitelor categorii socio-culturale. Simpozionul internaţional. Popa M. grupul experimental – hipoacuzic cu 10%. attending the kindergartens and the primary school. referinţa nu se face la gemeni. / I.Н. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”/ Gh. II. 1. Ambele grupuri manifestă caracterul mai mult agresiv decît pasiv al reacţiei la frustrare. Intervenţii timpurii. univ. de incluziune. în general. sex. №1. Nagy A. 2. VA: American Association of School Administrators. 1.. Puiu.. Cu cît sînt mai asemănători. 2006. Universitatea din Piteşti. Creşterea curiozităţii sociale şi comunicării se datorează relaţiilor strînse de comunicare dintre categoriile de copii în cadrul taberei de vară şi al seminarului. PERSONALITATEA GEMENILOR .69% şi o creştere cu 2% la „Curiozitatea socială”. One of the traditions seeming eternally ingrained is that twins. Referinţe bibliografice Bolboceanu A. dr.: USMF „Nicolae Testemiţeanu”/. asemănarea dintre gemeni poate merge foarte departe...) dar în nici un caz. ca o singură persoană. Arlington. Stanică I. În: Didactica Pro. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al. 2002.53%. Fără îndoială. 15 – 18. for the simple reason that they are twins. Elemente de psihologia deficienţilor de auz. Univ. Москва: Фолиум. 1994. 2. Методическое пособие. Rep.5%. Dar tot atît de bine. amuzament. similitudinea se poate rezuma doar la înfăţişare. Aceste aspecte au fost 43 . ei sînt consideraţi. Integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe speciale. Făcînd o analiză a rezultatelor obţinute la faza de control în grupul copiilor hipoacuzici constatăm că valorile itemilor „Comunicare (sociabilitate)” şi „Tendinţele spre dominare” rămîn aceleaşi ca şi la faza de constatare.

a i se împotrivi părea o idee complet nerealistă. Din cînd în cînd. oricît de simplă ar fi fost. strategia părinţilor a fost de a „nu observa”. sînt apropiate ca nivel. răspunsul a fost rapid: gemenele au fost retrase de la grădiniţă şi mutate în alta. De altfel. în plină fază de negare (nu doreşte să audă nici cea mai uşoară opinie privind eventualele dificultăţi ale fetelor) declară întotdeauna că totul este în regulă şi că vinovaţi pentru problemele gemenelor sînt ceilalţi copii. una dintre gemene. Un caz empiric Lucrarea de faţă porneşte de la cîteva experienţe empirice . Foarte bine situaţi profesional. În această situaţie disperată. se face o greşeală cînd gemenii sînt trataţi în acelaşi fel. 1 accepta să îndeplinească o acţiune (de pildă să coloreze o figură atunci cînd i se cerea) dar stopa orice încercare a surorii sale de a face la fel. s-au îndepărtat sub pretextul cerinţelor profesionale. 2 ar fi ştiut şi dorit să răspundă. cea mai „mare” este stăpînul absolut al celeilalte. nu permite diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării? Întrebarea cea mai importantă însă: este familia pregătită să educe pe gemeni? Este pregătită să recunoască cele două personalităţi diferite şi să le trateze ca atare? Observaţiile empirice constată un răspuns mai degrabă negativ. În acest context. Mai multe întrebări ar fi aici de pus: Este bine ca gemenii să fie permanent plasaţi împreună. lucrurile trec relativ neobservate. mai degrabă observat decît studiat. Imediat însă au apărut şi aspecte mai puţin plăcute. au apărut a nu avea o rezolvare imediată şi nici pe termen mediu. Iată unul din cazurile extreme care. Cugetul le-a fost şi mai uşurat cînd bunica din partea tatălui. capacitatea de a înţelege sarcinile şi de a le performa în mod corect au fost vizibile de la început. Concluzii Studiul gemenilor este probabil una dintre cele mai favorabile situaţii în a studia dezvoltarea personalităţii copiilor. Acest caz.de la cîteva cazuri în care dominarea unuia dintre gemeni faţă de celălalt era de-a dreptul distructivă pentru cel supus ori pentru amîndoi. formată din cîteva vocale unite între ele. La aproape 6 ani. lipsind încă jumătate din acest timp. Acest lucru este important în discuţia prezentă. ochii ageri. mai mult de un semestru. istoria (pre)şcolarităţii lor se compunea dintr-o multitudine de asemenea retrageri şi înscrieri în altă parte. comunicau între ele într-un limbaj verbal inventat de ele. lucru evident pentru absolut oricine. se părea că exista o perfectă sincronizare şi înţelegere. nicăieri. în afară de familie. Comunicarea într-un context public nu se făcea verbal. foarte expresive. refuz de a se juca cu alţi copii. În schimb. cadrele didactice. în acest război. Fiecare moment constituia un moment de război a surorii dominante faţă de lume. perioada preşcolarităţii este extrem de sensibilă. ci numai prin priviri scurte. dacă situaţia de „inseparare” în care este plasat. oricare ar fi acţiunea ori situaţia? Dacă nu. dar şi asupra adulţilor din propria familie şi a personalului de serviciu angajat de aceasta. În realitate. În primul rînd fetiţele nu îşi dezvoltaseră deloc limbajul expresiv fără să fi existat o cauză de ordin medical. De altfel. vorbirea lor era complet neinteligibilă. Bunica.multi-exploatate în literatură constituind un subiect încă neepuizat. cel puţin în acel moment. Era evident că aceşti copii aveau nevoie de o terapie susţinută şi complexă. social şi financiar. Comportamentul vioi. refuz de a participa la lecţii. Mai mult investigaţia psihologică în acest domeniu pune şi la îndemîna pedagogiei o bază ştiinţifică pentru tratarea diferenţiată a copiilor în clasă. unul dintre fraţi este practic sacrificat. Aceasta nu înseamnă că nu a fost surprins un adevăr important: acela că. de 5 ani şi cîteva luni. a însemnat punctul de plecare al unui studiu în desfăşurare. Agresivitatea era îndreptată nu numai asupra adulţilor şi copiilor din grădiniţă. sora dominată era complet la ordinele primea. cine decide acest lucru şi pe baza căror criterii? Cum se pot rezolva dificultăţile de învăţare ce apar la unul din gemeni (de obicei cel dominat). Fratele sacrificat va dezvolta o personalitate „sub presiune”. programul de grădiniţă etc. cu contribuţia deplină a familiei. Iar liderul dicta o conduită generală de refuz: refuz de a-şi îndeplini sarcinile. în principiu. 44 . pe care geamăna dominantă le arunca celeilalte. sub diferite pretexte. cu efecte greu de prevăzut pentru viitor. inclusiv cele intelectuale. Chiar dacă geamăna nr. În general. Pentru ceilalţi însă. gemenele erau inapte a participa la o activitate socială ori de învăţare. Nu au stat niciodată. îi era absolut interzis. mai ales în ceea ce priveşte diferenţierile şi individualizările existente. Dacă aptitudinile. geamănul nr. În ceea ce priveşte relaţia dintre ele. fostă profesoară de pedagogie (de tip tradiţionalist-autoritar) şi-a asumat întreaga răspundere pentru educarea fetelor. Într-una din grădiniţele din Bucureşti au fost înscrise două fetiţe gemene (univiteline). care nu îşi pierdea din ochi liderul. La slaba încercare a cadrului didactic de a atrage atenţia asupra conduitei fetiţelor. destinul este trasat de geamănul dominant. Dar dacă diferenţele sînt mari.

Young [13]. that varies from one individuality to another. care oferă şansa de a stabili unele relaţii esenţiale. Întrucît activitatea adolescentului în cadrul Internet-ului apare ca un proces multidirecţional.Ş. Referinţe bibliografice Frisch D. au fost realizate observări pasive şi active ale modului de manifestare a adolescenţilor în cadrul site-urilor de chat: www. Datele obţinute au fost completate prin convorbiri de grup cu adolescenţii claselor 10-12 (Liceele Teoretice „Mihai Eminescu” şi „Nicolae Iorga” din mun. Heredity Versus Environment: Twin. consecinţele negative ale utilizării adictive de Internet: probleme de familie. Starting from this point. Thus. I. Chişinău).1] îi atribuie spaţiului virtual o concepere alternativă cu rolul unui forum pentru dezvoltarea reţelelor sociale. nevoia de autoexprimare etc. ocupaţionale [Young K. prezentat prin timpul navigării online (în medie 1. but also by the other activities. Elisabeth Engelberg şi Lennart Sjoberg [3]. domeniul de comunicare.faces.com/node/24503 Haimowitz A. 3. PARTICULARITĂŢILE COMPORTAMENTULUI ONLINE AL ADOLESCENTULUI– UTILIZATOR DE INTERNET Olga Morozan.3 ore pe zi) şi frecvenţa utilizării lui (25-50% din timpul liber) [13].J. a fost necesară elaborarea unui chestionar empiric care să dezvăluie multitudinea implicării în mediul online al subiecţilor. Cercetările empirice actuale în domeniul ciberpsihologiei ce vizează utilizarea Inernet-ului de către adolescent. [Campbell et al. www. contextul psihologic al Internet-ului [McKenna et al. 4] Mai mult ca atît.com/. domeniul de oferire sau realizare a serviciilor. there is a strict necessity to analyze the Internet activity like a complex human one.ro/gta+san+andreas.G. www. Journal of Counseling and Development. dar şi pentru satisfacerea unor nevoi personale.com..html Segal N. 2. Nick Yee [12]. Kulpa A. prezentat prin: domeniul de informare. p. Adoption..personalityresearch. M. În aşa mod. presented not only by the addictive online game behaviour or communication..etc. fiind manifestată prin trei caracteristici: sociabilitatea. de a dezvolta abilităţile sociale ale utilizatorului şi de a realiza un suport social. 612-622.ro/jocuri/multiplayer.1. şi Moore S. lector superior. 1990. care conceptualizează utilizarea Internet-ului ca o activitate umană complexă. manifestată nu doar în activitatea de joc online sau a comunicării. domeniul de realizare a plăcerilor.odnoklassniki.md . this article represents an empirical research on adolescent online behaviour. http://www. concentrîndu-se atenţia asupra activităţii lor de comunicare. http://www. 45 .playmania. simptomele comportamentului online adictiv [Jumirsky.van den Eijnden şi Gert-Jan Meerkert [van den Eijnden et al. care sînt influenţate de particularităţile cognitive şi de personalitate ale acestora. through his/her age needs satisfaction. ci şi din punctul de vedere al utilizării normale.. The importance of twin studies for individual differences research. Abstract.razboinici. 13]. 9]. Kimberly S. The actual cyber-psychology studies regarding the adolescent Internet usage make visible the problem of the integrative approach absence in defining the user’s personality profile. cum ar fi nevoia de comunicare. Ulterior. L. Mazalin D.M. ce variază de la o individualitate la alta. în baza datelor teoretice. Internet-ul nu mai poate fi analizat doar ca fiind un mediu generator al adverselor consecinţe psihologice în cazul suprautilizării de către adolescenţi. academice. http://www. http://www. prezentate de către psihologii: Regina J. drept fundament teoretic al căruia îl reprezintă: teoria social-istorică a dezvoltării psihice a lui Vîgotsky [14] şi teoria ierarhiei nevoilor umane a lui Maslow [7].E..de a fi afectuos.com şi de joc online: http://www..org/papers/haimowitz. Din acest motiv se simte necesitatea realizării unui studiu ce ar contura într-un mod distinctiv activitatea online a adolescentului. drept ipoteză se presupune că adolescentul apelează la serviciile de Internet nu doar pentru distracţie. www. utilizarea Internet-ului în limitele normei.facebook.. Drept bază teoretică pentru aceasta au servit următoarele: taxonomia aplicaţiunilor de Internet [11]. fac sesizabilă problema lipsei unor abordări integrale în interpretarea profilului personalităţii. utilitatea şi reciprocitatea. de a manifesta încrederea în sine. Cuvîntul său în acest context îl exprimă psihologii Genevieve Marie Johnson şi Anastasia Kulpa.].ru.torrentsmd. 68. and Family Studies.[Johnson G. ci şi prin alte activităţi. 5]. Campbell A. [10]. nevoia unui cerc intim de prieteni. Twin Observations: What Psychology Can Learn from Twins.J. cunoaştere.psychologytoday.joc-uri..

funcţiile Internet-ului.crearea blog-urilor de discuţie cu cel mai discutat subiect „şcoala”. datele personale. cărţi şi programe la calculator. Acest fapt elucidează conexiunea directă dintre acţiunile adolescentului în mediul online şi factorii motivaţionali de declanşare a lor. de a interacţiona cu alte persoane şi stabili un cerc intim de prieteni. cunoaştere şi distracţie. al cărui caracter defineşte modul de implicare a adolescentului. la rezolvarea de probleme personale. Internet-ul şi formarea competenţelor şcolare sau extraşcolare. fotografii. În urma tuturor implicaţiunilor. care include următoarele subdiviziuni: date generale. de a poseda „reciprocitate” afectivă. de a fi 46 .survey.monkey. regulile de politeţe. drept sursă de inspiraţie parţială constituind: sondajul de opinie „Accesul la Internet şi formele de utilizare a acestuia”. astfel autodeterminîndu-se.facebo De a comunica. de posedare a unui cerc intim de prieteni. durata. frecvenţa.documentare şi descărcare de date. autodeterminare şi autodesăvîrşire. mediu de video conferinţă (skype. motivele preferinţei. creativ şi social. Astfel. site-urile preferate. subiectele. cunoaştere. de reciprocitate afectivă.utilizarea frecventă a chat-ului (cîteva ore pe zi). www. Limbajul Net. s-a elaborat chestionarul „Utilizarea Internet-ului” format din 62 de itemi. care îi oferă posibilitatea de a se manifesta din punct de vedere emoţional. comunicarea online: alegerea partenerului. permiţînd confirmarea ipotezei înaintate. frecvenţa. Comunicare E-mail. site-uri de reţele sociale. eseuri şi referate.navigare pe site-urile şi portalurile variate cu o frecvenţă medie. messanger.ru. Activitatea adolescentului în mediul online . newsgroups. influienţa Internet-ului asupra relaţiilor personale şi sociale. . astfel confirmînd necesitatea de comunicare.alegerea partenerilor noi de comunicare după criteriul vîrstă . . realizat de către Universitatea din Craiova. educaţie şi hobby. chat-ul: frecvenţa accesării. de a fi original şi a-şi satisface nevoia de distracţie. . realizare de servicii în mediul virtual şi modului de influenţă a Internet-ului asupra stării generale a subiecţilor. timpul alocat navigării pe Internet. de cunoaştere. informaţia despre accesul la Internet.com (care oferă şi o analiză statistică simplă sub forma procentului de frecvenţă). . Internet-ul şi relaţiile virtuale: tipul. psihică.motivele întreruperii comunicării cu un partener sînt: prezenţa în vorbire a ticurilor verbale. Institutul Social Oltenia în anul 2008-2009 [2] şi articolul psihologului Young [13]. . prin documentare şi descărcări de date. dintre care cele mai dese ori sînt filmele. chat. a creaţiei cu valoare socială. . utilizarea chat-ului şi a jocurilor online (jocurile online: tipul. nevoia de a crea. lenevia de a scrie sau folosirea prea multor abrevieri. www. prezentarea identităţii (nickname-ul. Mai mult ca atît. grupul experimental fiind în mărime de 200 subiecţi de vîrstă adolescentă (15-19 ani).odnokl assniki. Analiza statistică descriptivă a datelor obţinute în urma administrării chestionarului dat a oferit conturarea aspectelor dominante ale comportamentului online al adolescentului. Procedura administrării chestionarului a fost realizată online prin intermediul site-ului specializat de sondaje şi chestionare www. avatarul)).menţinerea conversării cu un partener de chat de la cîteva zile la mai mult de cîteva luni. care depinde de prezenţa de interese comune. de distracţie. .distracţie. nevoia de a fi afectuos. influenţa Internet-ului asupra stării generale a utilizatorului: fizică. utilă. adică nevoile lui de comunicare. se iscă o tendinţă de satisfacere a acestor nevoi prin intermediul serviciilor oferite de Internet. Constatările privind modalitatea de satisfacere a nevoilor adolescentului prin intermediul serviciilor oferite de Internet şi a activităţilor realizate în cadrul acestor servicii au fost concentrate în tabelul ce urmează. s-a realizat documentarea în domeniul unor instrumente empirice deja existente. descărcarea datelor de pe Internet şi programele utilizate.utilizarea activă a Internet-lui în mediul şcolar sau extraşcolar. relaţia online-offline. studiile şi articolele. FTP prin accesul la distanţă şi la surse de informaţii Nevoile adolescentului Nevoia de a cunoaşte şi a se documenta în domenii diferite. deseori prezentările de tip multimedia şi doar cîteodată muzică. jocuri. personalitatea interlocutorului şi agreabilitatea exteriorului. principalele motive ale navigării pe Internet. Internetul Serviciile Aplicaţiunile Informare WWW. locul Internet-ului în bugetul de timp liber. caracterul. de a se manifesta ca subiect al unei activităţi socialmente recunoscută. cele mai active fiind site-urile de blog. manifestat prin activitatea de comunicare.

fapt care duce la apariţia unor consecinţe negative asupra sănătăţii fizice şi psihice a adolescentului.utilizarea limbajului Net (sub forma de abrevieri. cîteodată imagini animate şi imagini simbolizînd răul.com) original.profilul său este prezentat prin nickname diferit de nume. de a fi afectuos. dar limitaţi în cercul de prieteni intimi. . senzaţia de a fi total absorbit de online (37. . a fi creativ şi original. nevoia de a se autodetermina şi autodesăvîrşi. atunci cînd se menţine o navigare medie în spaţiul virtual. De asemenea se vor elucida noi probleme şi arii de studiere din cadrul psihologiei corecţionale în vederea conturării profilului psihologic al adolescentului adictiv de Internet. care conţine nickname ce provine de la numele personal. care va vor permite examinarea ei din punctul de vedere al satisfacerii nevoilor de vîrstă ale utilizatorului de Internet.ok. Implicarea tehnologiilor noi şi. unde norma ar fi între 0-3 ore pe zi sau 0-24 ore pe săptămînă. .respectarea Netiquette-i din motivul dorinţei de a se respecta reciproc.youtub e. va permite realizarea nu numai a 47 . de a stabili relaţii sociale. care îi pot oferi participarea la diferite roluri. Aceste constatări ilustrează impactul pozitiv al utilizării aplicaţiunilor online asupra personalităţii adolescentului. prezentate în complex. Acestea sînt: dureri de cap (24%). s-au identificat anumite date referitoare la tendinţa de utilizare a Internetului la un nivel ridicat şi foarte ridicat din punctul de vedere al frecvenţei orelor de utilizare pe zi şi pe săptămînă. care i-ar caracteriza doar rolul atribuit de joc. în special a Internet-ului în cadrul lecţiilor cu scopul de a integra cerinţele curriculare cu nevoile psihologice ale adolescenţilor. Rezultatele obţinute contribuie la dezvoltarea psihologiei pedagogice şi sociale prin completarea bazelor teoretice cu o nouă abordare a relaţiei „adolescent-mediu online”. avatar cu imagini reprezentînd putere. creativ şi totodată foarte simplicist în exprimare. nedorind astfel să cunoască lucrurile personale despre ei). . cu datele personale oferite nemodificate. în funcţie de propriile preferinţe. conturînd riscul constituirii unui comportament adictiv. ochi înroşiţi sau senzaţia de usturime a ochilor (33%). accesarea chat-ului sau jocului fără motiv în timpul orelor de şcoală (52. Pe lîngă aceste constatări. servesc drept simptome exterioare ale unui comportament online adictiv. comunicare şi realizare a plăcerilor sale.îşi prezintă identitatea prin profilul său. confirmată şi de datele obţinute privind influenţa Internet-ului asupra sănătăţii fizice şi psihice cu valoarea „dese ori” sau ”foarte dese ori” trăite de către adolescenţi. emoticons şi smileys ce reprezentă stări emoţionale) din motivul de a fi original.5%). În aşa mod se face observabil că în jurul a 52% din subiecţii experimentaţi utilizează Internetul în 4-10 ore pe zi şi în 25 . acronime. care.consideră relaţiile virtuale drept romantice. Astfel. dureri de spate (55%).participarea în jocuri online de 2 ori pe săptămînă şi mai puţin. www.întreruperea comunicării poate fi spontană prin ştergerea lui din lista de prieteni. activitatea adolescentului în cadrul Internet-ului poartă un caracter complex de cunoaştere. L33t. de a se distra. de a se autodetermina şi autodesăvîrşi. din motivul distracţiei. de a fi personalitate Realizarea plăcerilor MU*s (mediu de tip multiutilizator) (jocuri online) Nevoia de a se distra intelectualizat. optînd cel mai mult pentru jocurile cu subiect. 2. unde pot să se simtă mai iubiţi.5%). ceea ce solicită recomandări şi propuneri. de a cunoaşte. în acţiunile căruia îşi văd reflectarea nevoile de a comunica. Cele determinate în mod experimental ne permit să formulă m următoarele concluzii: 1. avatar ce reprezintă mai mult poza personală (pentru a completa sinceritatea datelor oferite în profil). dar nu Eu-l său real. În activitatea online a adolescentului de azi se iscă o tendinţa de creştere a valorii timpului de şedere online.51 de ore pe săptămînă. . dar incomplete (tind a fi oneşti. . elucidarea tendinţei adolescentului de a utiliza Internet-ul cu scopul satisfacerii nevoilor personale şi sociale serveşte drept materie primă pentru ştiinţele educaţiei de a utiliza potenţialul informaţional în procesul instruirii. dar avînd diferite viziuni asupra durabilităţii lor. . Astfel se denotă existenţa unei tendinţe potenţiale de suprautilizare a mediului online.com. de a se autorealiza etc.

58. Jackson (Eds. astfel atingîndu-se un nivel de utilizare raţională. vîrstă ale conţinutului utilizării Internet-ului.. Jumirsky. Publishers. Depression. Publisher. Internet Use by the Socially Fearful: Addiction or Therapy? În: Cyberpsychology and Behavior.volume 10. Kulpa A. Relatonship formation on the Internet: what’s the big attraction? Journal of Social Issues. Socila Skills and Adjustment.J. asistînd crearea şi publicarea de imagini.) Univers Pedagogic. issue 4.procesului de instruire. Publishers. Ann Liebert. Bucureşti: Editura TREI. iss. Drept exemplu.psihologiaonline. aplicaţiunea Ning (http://www. Motivations of Play in Online Games in CyberPsychology & Behavior. 15.W.com) care oferă posibilitatea de creare a comunităţilor online de tipul reţelelor sociale etc. Studiul oferă de asemenea perspective noi la studierea problemelor comportamentului online adictiv... M. 20.8. eLearning Management: A Handbook for Teachers. FL: Professional Resource Press. 2002. 10. a site-urilor web. În: Cyberpsychology and Behavior. 48 . Universiatea din Craiova. 2008. Dimensions of Online Behavior: Toward a Use Typology. 2007. Inc. Volumul II. Elsevier Ltd. A Practical Guide to Online Project Based Learning: Integrating Moldovan Teachers in the International Education and Resource Network. 2009. volume 32. de creaţie. Schuman B. vol. a antologiilor de scriere creativă. aspectul creativ al Internet-ului reprezentat prin formarea de blog-uri.S.).net). serviciile online de shopping.8]. in Journal of Adolescence. de afecţiune şi autoexprimare.. dar şi a satisfacerii nevoilor de comunicare. Printre cele mai des utilizate aplicaţiuni în iEARN sînt: Weblogs care asigură crearea de blog-uri educaţionale în cadrul clasei. 1999) Sarasota. Мышление и речь. de distracţie.6. Chişinău. Sjoberg L. December. 2. Выготский Л. dar şi a deschis uşi largi pentru alte probleme ale psihologiei adolescentului cum ar fi: aportul factorilor sociali asupra gradului de utilizare a Internet-ului. McKenna K.. Ann Liebert. Motivaţie şi Personalitate.com/#home) ce reprezintă un slide show multimedia cu caracter colaborativ. 11. Chişinău: iEARN Moldova.) Sondaj de opinie: „Accesul la Internet şi formele de utilizare a acestuia”. [D. ce asistă învăţarea mediată prin prezentările Power Point. 2006.R.H. Psihoteste. 14. Institututl Socal Oltenia. 21. Different Types of Internet use. Libraries unlimited. evaluation and treatment. Cumming S. portaluri.ro. 17.. Selfhout M. Meeus W. Branje S. Vîrlan. 19. Engelberg E. vol. Leinenbach J. Yee N. diferenţe de gen. Internet addiction: symptoms.slideshare. Москва: Издательство Лабиринт. Innovations in Clinical Practice: A Source Book. În: L. aplicaţiunea Slideshare (http://www. 2001. 16. care reprezintă cea mai mare reţea de nivel global non-profit ce oferă profesorilor şi tinerilor posibilitatea de a utiliza Internet-ul şi alte tehnologii în crearea şi dezvoltarea unor proiecte colaborative axate pe învăţare şi ale căror rezultate pot reprezenta crearea de jurnale. eficientă şi creativă a Internet-ului. (coord. Trainers and Managers in Learning Organizations.T.M. influenţa climatului psihologic familial.J. number 1. de cunoaştere. eficient şi creativ. December. care în era tehnologiilor informaţionale capătă statutul de cea mai mare problemă. 2007. Inc. problema imaginii Eu-lui la stabilirea şi menţinerea relaţiilor virtuale. Rezolvarea acesteia va oferi ocazii pentru menţinerea şi dezvoltarea de mai departe a interacţiunii om-maşină. Issues for Libraries and Information Science in the Internet Age. M. rolul stereotipurilor sociale în comunicarea online.. (coord. Hughes I. Green A. USA. 2007.H. Inc. În final se poate spune că studiul dat a dezvăluit nu numai aspectul complex al activităţii adolescentului în mediul online. documente şi video. Crăiţoiu C. aplicaţiunea VoiceThread (http://voicethread. February 2004. Gleason M.Y.I. 1999. number 1. (Vol. Inc. instituţiei etc. extras: www. 7. Internet Use. care ar putea aduce lumii posibilităţi noi de cucerire a imensităţii lumii virtuale într-un mod echilibrat. ter Bogt T. Delsing M.. Maslow A. 18.F. îl poate servi aplicarea în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare a proiectelor online.С.. and Social Anxiety: The role of Perceived Friendship Quality.. vol.H.ning. Inc. însoţite de elementul de comentarii vocale. Publishers. Savca L. August 2009. Referinţe bibliografice Campbell A.17.. Johnson G. expoziţiilor de performanţe etc. 12. Iaşi: Polirom. a stilului de educaţie parental la formarea atitudinii faţă de spaţiul virtual etc. a reportajelor.A. oferite de către iEARN‫٭‬. February 2006. site-uri. Mary Ann Liebert.J. in CyberPsychology & Behavior.. 2009. Munca D. Ann Liebert. Young K. VandeCreek & T. 1. Publishers. 13.

взглядов. Он выделяет следующие качества толерантности: устойчивость личности (эмоциональная стабильность. А. отсутствие негативного отношения к другим. Яковлева). национальное равенство.Л. Л. доверительность. доктор педагогических наук. Третьякова считает. Е. мировоззрения) и позиции другого (гностический уровень).ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ Людмила Патрашку. общительность (коммуникабельность). мобильность действий. что прав только ты. The author of the article Psychological Aspects of Tolerance Formation Mr. мотивирует на конструктивное взаимодействие и формирует ценности толерантности [7]. Кишиневский государственный педагогический университет им. Докторант. прогностицизм. проанализировав черты толерантности. Крянгэ Abstract. и затем определить. инициативность). вежливость. Смирнов.В. отсутствие тревожности.С. социальный оптимизм. A. Рассмотрим основные точки зрения на этот процесс и определим нашу позицию. Луковицкая. Процесс формирования толерантности как черты характера является сложным и раскрывается разными психологами по-разному. социальная релаксация). терпение. Г. умение найти выход из сложной ситуации. учтивость. высокий уровень сопереживания. определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень). Прежде всего. слияние – единство. Молдавский государственный университет Александр Кац. Олпорт и др. отсутствие тревожности. как познание и признание своего «Я» (позиций. отсутствия раздражения на мнения и поступки других людей. динамизм). О. креативность. We find out this article interesting and useful for developing both theoretical and practical aspects of this problem. А. Это уровень толерантного поведения. И. steps and methods of tolerance formation as a process. необходимо установить. что возникшая проблема описывается в терминах эмоциональных состояний. стремнение понять точку зрения другого или его поступок. терпение друг к другу. 49 . взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и сохранять свое «Я») (деятельностный уровень).У. В качестве механизма формирования толерантности может быть использован механизм трансформации когнитивного содержания в эмоциональное (Е. самостоятельность. Ионина. что принцип перевода когнитивного содержания в эмоциональное означает. уважение к убеждениям других людей. Эмоции служат организующим и мотивирующим фактором поведения человека. способствует принятию другого человека. критичность мышления). какую личность мы считаем толерантной.). Толерантность свидетельствует об активной позиции личности в таких процессах. He has analyzed different psychological approaches and singled out the main characteristics of a tolerant person and established levels. социальная адаптированность. гибкость мышления. В структуре толерантности существенную позицию занимает также эмоционально-волевой компонент (Н. Асташова. отсутствие мнения. дивергентность поведения (отсутствие стереотипов. умение слушать и слышать. вежливость. доброжелательность. доброжелательность. выделяет следущие: терпимость к чужим мнениям и поступкам. анализ результатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень). равенство.Г. экстравертность. предрассудков. как лучше и эффективнее сформировать эти черты характера. Работа с эмоциональным содержанием позволяет доказать безусловную самоценность каждой личности. контактируемость. способность к рефлексии). мобильность поведения (отсутствие напряженности в поведении. его личностного развития и отношений с окружающим миром. социальная активность.Н. автономность поведения. конференциар. не ограничивать свободу других. Kat considers that toleration as a characteristic of a person can be formed only on the base of the latest achievements of psychology. социальная активность (социальная самоидентификация. уважение субъектами друг друга. эмпатия (чувствительность партнера. социальная ответственность. понимание других. который может быть охарактеризован следующими признаками: контактность. терпение. безусловное принятие человека. какие черты характера свойственны толерантной личности.

– свойственная маленькому ребенку и еще не ассоциирующаяся с качествами его «Я» (толерантность типа «А»). Пчелинцевой [5]. моральная толерантность – терпение. если понимать толерантность не как простую сумму знаний или поведенческих умений. личностные установки (личностный подход). в состав которого входят: естественная.Л. При этом среди ключевых условий выделяются не сами по себе методы или тематика обучения. многоаспектный и многокомпонентный феномен. ценностное отношение. Среди всех разнообразных видов и форм толерантности для нас основанием общей толерантности человека является межличностная толерантность как особый способ взаимоотношения и межличностного взаимодействия. [3] говорит. что в конечном счете личность формируется сама. качество отношений между взрослыми и детьми. смыслы. Психологической основой и ключевым измерением является личностное измерение толерантности – ценности. доверчивость. моральная и нравственная толерантность. Процесс формирования целостной картины мира в сознании человека складывается в результате определенного типа мировидения. а как личностную позицию. и это — в высшей степени интимный процесс. однако методика формирования качеств личности может быть разной. Принцип перевода когнитивного содержания в эмоциональное означает. имеющий несколько «базовых измерений» (диверсификационный подход). Полноценная толерантность не может быть результатом только внешних воздействий: толерантность не столько формируется. осознание информации. многоэтапный процесс. т. общения с Другим. Это сложный. В качестве механизма формирования толерантности может быть использован механизм трансформации когнитивного содержания в эмоциональное [7]. миропреобразование (А. эмоционально-волевой. что возникшая проблема описывается в терминах эмоциональных состояний. Распространено также так нызываемое дифференцированное понимание феномена толерантности. Третий этап – мотивоционно-поведенческий. Однако процесс формирования личности начинается с получения знаний. этап осознания полученной информации с последующим обсуждением.е. любознательность. Братченко [2] предпринял попытку сформулировать исходные идеи для построения психологии толерантности следующим образом: Толерантность не является результатом действия каких-либо «факторов». включающего в себя миропонимание. все остальное — включая воспитание . рефлексивного и индивидуального становления толерантности во всех основных измерениях. преломление через «я» новых знаний и ощущений.А. Естественная (натуральная) толерантность – открытость. Ильинская E. доверие. в котором структурно можно выделить: восприятие. формирование «собственной картины мира» в сознании индивида. мироистолкование.A. для естественного. что для формирования любого качества личности необходима специально организаванная деятельность. существующие эмоции принимаются и поддерживаются так как без эмоци формирование мировоззрения невозможно. что. На данном этапе происходит апробация способов толерантного поведения в деятельности и повседневной жизни. которые актуализируются.Выделяются три этапа формирования толерантности. ассоциируемая с сущностью или «внутренним Я» человека (толерантность типа «В»). То есть. а также толерантность и личностная зрелость самих этих взрослых. На этом этапе происходит понимание и формирование оценки объекта. или когнитивный. терпимость. Довгаль). С. мироощущение.может лишь создавать условия. толерантность – это проявление сознательного. то наиболее адекватной психолого-педагогической тактикой развития толерантности является фасилитативный подход. а ценности и смыслы. Все психологи сходятся на том. Второй этап – аффективный. при котором основное внимание сосредоточено не на достижении общих для всех «заданных результатов». а на создании условий. осмысленного и ответственного выбора человека (экзистенциально-гуманистический подход). Похожую теорию формирования толерантности мы встречаем у И. формирование целостной «картины мира» (знаний) обеспечивает возможность формирования толерантности.это сложный. Существует прямая зависимость представлений о мире от знаний субъектом об этом мире: 50 . Мы согласны с мнением. самостоятельной и независимой позиции. наиболее благоприятных для выработки каждым собственной. нравственная толерантность – принятие. Первый этап – информационнопознавательный.Г. сколько развивается и главное здесь – создание нужных условий (фасилитативный подход). Психологическое содержание толерантности . ассоциируемая с личностью («внешним Я» человека) (толерантность типа «Б»). как межличностный диалог (диалогический подход).

и рождается совестливое отношение к людям. Толерантность: психологические аспекты. Позитивной толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия. На мотивационно-поведенческом этапе происходит апробация способов толерантного поведения в деятельности и повседневной жизни. выступающих основанием принятия. толерантность выступает как специфическое качество личностной структуры. где люди могли бы взаимодействовать. гибкость мышления. работе.е. во взаимном побуждении. чувство партнера. каков он есть. заложенному в нас природой. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. когда черты характера формируются под влиянием условий. Характеризуя эту связь. Байбородова) представляет следующие типы взаимодействия: диалог. 5. как «свобода» (такую связь можно проследить в работах многих ученых. 3. именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций в общении. обязанностям». совместное ее планирование.. которое делает ненужной требовательность. сотрудничество. с одной стороны. 4. Автореферат кандидатской диссертации. Соловейчика. которая позволяет отразить взаимосвязь понятий «взаимодействие» и «толерантность». который мы считаем более эффективным. а также через умение «видеть» свою индивидуальность. и нетрадиционный. М.Г. опека. А. Понимание – это главная составляющая рефлексивного сознания и мышления. 2000. 2006.Л. т. О. Газмана. диалог и сотрудничество связаны с пониманием такой категории. умение адекватно «принимать» (оценивать) свою личность. Санкт-Петербург. умение принять его таким. С другой стороны.. в тонкой игре усилий каждого. в которых человек оказывается – без нажима со стороны воспитателей. 2009. Таким образом. Построение толерантной среды в образовательном пространстве высшего учебного заведения. поскольку в нем взаимодействуют и взаимоусиливают друг друга эмоциональночувственное и рациональное начало. а «незнание» является причиной интолерантного поведения.В. в частности С. как одно из качеств личности и логика его формирования подчиняется общим закономерностям развития личности в педагогическом процессе. но не создать при этом отношения сотрудничества. Санкт-Петербург..http://www. когда считается. 2.html Пчелинцева И. Иванова). то выпадает главное в воспитании внутренне свободного человека — обострение совести. т.недостаточные знания делают «картину мира» неполной. Все исследователи сходятся в одном: для формирования любого качества личности необходима специально организованная деятельность. Братченко С. распределение сил и средств на основе возможностей каждого. И. Матвеева. как например. В. Библиография Асмолов На пути к толерантному сознанию. Следовательно.Б. когнитивные и аффективные компоненты личности. что человеку можно привить любое качество путем передачи ему знаний и формирования нужных умений и навыков. В структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты. Второй тип взаимодействия — сотрудничество — подразумевает совместное определение целей деятельности. благодаря здравому смыслу. Орлов А. индифферентность. в желании работать вместе. 2003. Данная типология (автор Л. 51 . Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 1. В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие Другого. Остановимся на одной из множества типологий. подавление. В статье «Основания исследования толерантности в образовании». отсутствие стереотипности в восприятии других. конфронтация и конфликт. Красноярск. На каждом этапе происходит формирование каких-то своих черт. Именно в сотрудничестве. толерантности.htm) Ильинская Е.ru/ enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/TOLERANTNOST. которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии. на аффективныом этапе происходит понимание и формирование оценки объекта. Толерантность выступает. Это обусловливает необходимость комплексного и поэтапного подхода к процессу формирования толерантности: информационно-познавательный (когнитивный). с. Расширение кругозора становится необходимым для построения целостной картины мира и для воспитания толерантности. необходимо уделить внимание ведущей мысли теоретиков и практиков педагогики сотрудничества: «Если предоставить детям полную свободу.ru/public/x831.krugosvet. Шапиро А. Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной деятельности.З. в основном можно выделить два подхода – традиционный. http://hpsy. аффективный (эмоциональноволевой) и мотивационно-поведенческий.к. 104-117.

îşi recunosc greşelile şi se străduie să le evite în viitor. There were established the difference between self-consciousness and gender factor. componenţe de trufie. In this article are presented investigations concerning developing of self-consciousness of the adolescents. Pentru acest nivel sînt caracteristice afirmaţii precum: ancoraţi bine în realitate. în lucrarea dată. am utilizat testul arborelui. în faţa celui mai îndrăzneţ plan nu cedează. sînt preocupaţi permanent de Eu-l lor. М. Starea valorilor. I. imagine vîrstă. Москва. sînt foarte fericite dacă rezolvă problema nerezolvate de alţii. îşi cunosc valoarea personală (sinele) fără a fi ostentativi. randament şi capacităţi spirituale superioare. imagine gen. Pentru aceste persoane sînt caracteristice afirmaţiile: întreaga lume le este deschisă. NIVELURILE DE DEZVOLTARE A CONŞTIINŢEI DE SINE LA ADOLESCENŢI Oxana Paladi. imagine filială. posedă foarte multă iniţiativă. convinşi că sînt pregătiţi pentru decizii importante. ci este apreciat ca un prilej favorabil de a-şi evalua capacităţile şi de a se impune. Третьякова А. imagine socială. Pentru evaluarea conştiinţei de sine a adolescenţilor. forming profile and environment of the students origin.Ş. în baza căruia am determinat cîteva nivele de dezvoltare a acesteia. Din numărul total de 225 persoane. imagine profesie. o problemă nerezolvată cu succes este interpretată cu formule autojustificatoare. îngăduie şi acceptă critica obiectivă şi nepărtinitoare. специализирующихся в сфере сервиса и туризма.: Наука. prin comportamentul lor. nici un obstacol nu le dezorganizează activitatea.E. Un alt grup care a acumulat între 24-40 puncte ceea ce constituie 46. orgoliu şi aroganţă. evaluează corect aspectele pro şi contra înainte de o nouă decizie. Abstract. dorinţă de a fi lider. deşi nu o fac intenţionat. ofer ă şi induce individului atitudini. propriile succse le oferă încredere în sine şi îi dinamizează spre rezolvarea de noi probleme. 205-225. efectuează acţiuni cutezătorii. simt din plin nevoia de activitate. dezvoltarea lor implică conştiinţa umană. se consideră puternici. în situaţii de eşec reacţionează pe moment cu disperare. acordă o mare atenţie perfecţionării permanente. lipsiţi de griji deoarece nu evaluează problemele posibile în întreaga lor complexitate şi importanţă. efort. înclină spre supraevaluarea sinelui. 7.Н. succesele personale le conferă independenţă în raport cu opiniile celorlalţi. numai două (0. acumulînd 42 puncte. Societatea. cercetător ştiinţific. Человек в истории / Ин-т всеобщей истории. pretind să fie trataţi permanent cu respect. noi am exclus acest grup din procesul de stabilire a relaţiilor dintre factori. с. Luînd în consideraţie că numărul de persoane cu conştiinţă de sine înaltă este destul de mic şi nu poate fi supus prelucrării statistice. «Терпимость» или «вседозволенность»: дополнительность содержания и логики построения понятия // Одиссей. manifestă siguranţă. manifestă încredere şi optimism. refuză sfaturile altora. convinşi de influenţa personală. produc disconfort acelor persoane care au o conştiinţă de sine puţin accentuată.6. ceea ce le impune respect.6% a demonstrat nivel înalt al conştiinţei de sine. 52 . dar ulterior o iau de la început cu calm şi curaj. uneori arogant. ştiu foarte bine ce vor să obţină în viaţă. autoapreciere adecvată cu tendinţă spre imagine de sine pozitivă (imagine fizică. hotărîre. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. imagine psihologică. prin diferitele ei paliere de generalitate. sînt convinşi că vor reuşi în final. abordează problemele cu calm şi siguranţă. intră uşor în conflict cu grupul social apropiat dacă nu le sînt recunoscute meritele. îi încîntă faptul de a fi consideraţi model pentru alţii. sînt receptivi la aprecieri şi recunoaşteri.88%) ne-au demonstrat nivel foarte înalt al conştiinţei de sine. imagine naţională). Смирнов Л. caracteristicile conştiinţei lor de sine se bazează pe capacităţi de muncă. idealuri. evaluează şi abordează uneori problemele cu un optimism exagerat. Формирование толерантности у студентов. stabileşte relaţii de interdependenţă între sistemele de valori şi conştiinţa de sine. au curajul necesar ca într-o problemă controversată să-şi expună opiniile şi ideile. valori. 2004. Rezultatele cercetării ne-au demonstrat diferite niveluri de dezvoltare a conştiinţei de sine ale studenţilor respondenţi. как профессонально значимого качества личности. ceea ce determină apoi dezamăgire atunci cînd acţiunile nu se desfăşoară după planul imaginat.В. recunoaşterea este pentru ei un îndemn şi un impuls spre o nouă realizare. înclină foarte lesne către statutul de star. 2009. Subiecţii cu nivel înalt de dezvoltare a conştiinţei de sine conform testului manifestă nivel înalt a congruenţei de sine. tind să acţioneze independent.

3. 1975. dacă trebuie să-şi asume răspunderi sînt marcate de ideea eşecului. Sinele şi cunoaşterea lui. личность. datorită marii neîncrederi în propria persoană manifestă o atitudine pasiv-reflexivă asupra locului şi rolului lor în social. în acele momente îşi propun să fie mai energici şi mai conştienţi de acţiunile viitoare. Chişinău: UPS „I. Tabelul 1. Леонтьев А. McGraw Ph. Деятельность. au o structură a sinelui nesigură. nesiguri. 53 . New York. au frică de eşec. Eu-l acestor persoane are nevoie de apreciere şi recunoaştere pentru cel mai mic succes. 2001. sînt sceptice faţă de noutăţi. înclină spre încredere exagerată în autoritatea altora. Aceste rezultate ne orientează spre a promova condiţii eficiente de formare a conştiinţei de sine.8 49.88 Rezultatele prezentate ne demonstrează că nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine al adolescenţilor diferă puţin şi nu este dependent de factorul gen. cu tendinţe de supraevaluare a dificultăţilor obişnuite. profil de formare şi mediul de provenienţă la adolescenţi. în general. plasîndu-se în planul luptei motivelor şi mai puţin al deliberării. 2. cred puţin în activitatea lor de a aprecia şi a se adapta la situaţii noi.9 50.90 5. se simt siguri doar în situaţii de rutină obişnuite. 4.9 Abatere standard 5. 1.7 49. reacţionînd agitat şi speriat la oricare modificare a activităţilor rutiniere. Racu I. nu posedă capacitate de decizie. 2001. dar şi la etapele precedente: preadolescenţa. preferă o poziţie retrasă pentru a nu atrage atenţia asupra propriei persoane. se simt inferiori faţă de cei ce-i din jur. Prezintă interes relaţiile stabilite între conştiinţa de sine şi gen.79 5. Psihologia conştiinţei de sine. reţinuţi. Diferenţele dintre medii în funcţie de nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine .0 50. profilul de formare şi mediul de provenienţă al subiecţilor.C. nehotărîţi.5%. cu atitudinea permanent temătoare. Self matters (Creating Your Life from the Inside Out). Creangă”. 2005. adolescenţa timpurie.gen. сознание.gen.84 5. renunţă uşor la expunerea propriilor păreri pentru confortul sinelui. În tabelul 1 sînt prezentate diferenţele dintre medii în funcţie de nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine . fără capacitate de a expune ceva convingător. retraşi. profil de formare şi mediul de provenienţă. sînt timizi. nu acceptă critica şi mai ales autoevaluarea negativă. acordă o semnificaţie negativă oricăror schimbări de ritm cotidian. Iaşi: Polirom. Persoanele cu nivelul scăzut al conştiinţei de sine pot fi descrise prin alte calificative şi afirmaţii decît cele anterioare: cu puţină încredere în sine. au tendinţa de a-şi forma o imagine negativă asupra finalizării acţiunilor. sînt foarte vulnerabili la cele mai inofensive aprecieri.91 5. ceea ce determină o reacţie negativă asupra sinelui.Cel mai numeros este grupul de studenţi care a acumulat de la 0 pînă la 23 puncte şi constituie 52.1 49. rareori au curajul de a-şi propune un nou scop şi au nevoie de un model care să-i ajute. Москва: Издательство политической литературы. dar.84 5. profilul de formare şi mediul de provenienţă. Evident că rezultatele obţinute ne demonstrează comparativ nivel scăzut de dezvoltare a conştiinţei de sine la adolescenţi şi ne orientează spre a implementa modele de condiţii psihologice pentru dezvoltarea acestei formaţiuni nu numai la această etapă a vieţii. Referinţe bibliografice Iluţ P. pe care le percep drept un atac la propria persoană şi o ofensă adusă sinelui lor. Indici de comparare Gen Profil Provenienţă masculin feminin uman real rural urban M 49. Teme actuale de psihosociologie. evită asumarea răspunderii şi a riscului.Н. de aceea în cazul unor evenimente neprevăzute se dezorganizează.

Altmaier &Van Velzen. 1978. conferenţiar universitar Universitatea de Stat „A. „un volum prea mare de lucru”. the latter may be centred on the problem or on the emotions. cauze ale stresului şi tipuri de stresuri. Astfel. „comportamentul necuviincios” etc. Briceag 2004). 1987). Aceşti profesori au o atitudine mai pozitivă faţă de elevi şi se simt mai realizaţi în viaţă. În mai multe studii privind activitatea cadrelor didactice este menţionat caracterul stresogen al acesteia. pe superiorii lor. însoţită de o interacţiune socială permanentă şi intensă. „timpul insuficient pentru a lucra individual cu copiii”. alături de remuneraţia modestă. Or. Pe de alta parte. „elevi slab motivaţi”. This article examines the problem of the organizational stress in the teaching environment. variabilele care influenţează receptarea şi confruntarea cu stresul. precum şi relaţiile bazate pe încredere. la rîndul ei. It considers the theoretical aspects of the organizational stress and the strategies of coping with stress. recunoaşterea meritelor personale. o atitudine mai pozitivă faţă de copii. care preferă să îşi valorifice: potenţialul în alte activităţi aducătoare de beneficii. se simt într-o măsură mai mică depersonalizaţi (Russel. „salarii inadecvate”. Iată cîteva dintre cele mai frecvente surse de stres. Russo”. Dacă la multe profesiuni putem constata prezenţa a numeroşi stresori acuţi (specifici mediului care cauzează stres). Cacha. (Kyriacou & Sutclife. „suplinirea la lecţii a profesorilor absenţi”. au un nivel diminuat de stres. Farber & Miller. S. cum ar fi: „clasele supraaglomerate”. perturbînd echilibrul psihologic al persoanei. acel al abordării particularizante a fenomenului. după afirmaţiile mai multor cercetători. recentă în spaţiul moldav. „prea multă muncă de documentare”. 1981. Alţi autori relevă şi alţi factori complementari ai stresului la profesori. doctor în psihologie. Investigarea fenomenului stresului în muncă nu este. Unul dintre motivele invocate ale lipsei de apetenţă a absolvenţilor de învăţămînt superior pentru a fi profesori este. 1976). în munca profesorilor şi educatorilor. stresorii cronici de intensitate medie au un efect negativ mai mare asupra sănătăţii persoanei. asupra echilibrului ei emoţional şi relaţiilor sociale (Russel et al. „lipsa sprijinului administrativ” (Russel. rudele. Aplicînd instrumentarul experimental preconizat pentru determinarea factorilor de stres ocupaţional în mediul educaţional am obţinut următoarele date: 54 . Bălţi Abstract. Ele sînt însă permanent prezente.. nu putem neglija nici suportul emoţional provenit din afara serviciului (familia. Altmaier Velzen. A fi dascăl în Moldova de astăzi nu este foarte atractiv pentru numeroşi tineri. în rezolvarea situaţiilor de stres. adeseori. care beneficiază de atitudinea de respect faţă de priceperile şi aptitudinile lor. desigur. Cadrele didactice. Sprijinirea profesorului de către superiori şi colegi este subliniată de mai mulţi autori ca un moderator al stresului ocupaţional. problemele de serviciu. în special. S. Există investigaţii destinate să identifice: modele ale stresului ocupaţional. La fel de importantă ca şi susţinerea din partea superiorilor este atitudinea de respect a colegilor. investigaţiile prezentate de noi vin să umple un gol. Majoritatea profesorilor consideră că munca lor este „stresantă”. indicate de către profesori: „atitudinea nesatisfăcătoare a elevilor faţă de învăţare”. ceea ce conduce la o satisfacţie profesională scăzută. 2005). deoarece îi permite persoanei să se adapteze mai uşor la situaţiile stresante sau să găsească o soluţie mai eficientă (House. dificultatea adaptării la solicitările muncii. deoarece persoanele lipsite de acest gen de suport au dificultăţi de adaptare la munca didactică (Travers. centrat pe munca învăţătorilor şi a educatorilor. prietenii). În cîmpul educaţional însă. poate avea repercusiuni negative asupra relaţiilor cu cei apropiaţi.UN FACTOR MODULATOR COMPLEX AL SĂNĂTĂŢII CADRELOR DIDACTICE Silvia Briceag. 1987.). Briceag. la o patologie specifică. „părinţi pretenţioşi şi necooperanţi”. calitatea relaţiilor profesionale interacţionează cu aceea a relaţiilor familiale: stresul la serviciu. iar tensiunea atmosferei familiale va acutiza. Cadrele didactice care se pot bizui pe alţii. 1981). 1987. 1995). nu ajung la epuizarea emoţională ce apare ca o consecinţă a supraîncărcării cu activităţi. Astfel. la instalarea stresului şi.STRESUL PSIHIC . „foarte stresantă” sau „extrem de stresantă”. atmosfera de susţinere în colectivul de muncă reduce probabilitatea de îmbolnăvire în situaţia de stres (Cobb. 1981 etc. evenimentele stresogene nu au o intensitate atît de mare.

Pe poziţia 2 se evidenţiază aşa factori cum ar fi: ore de lucru suplimentare.). modificarea statutului în cadrul şcolii (avansare în post sau invers).3 0. control şi stabilitate emoţională. riscuri sporite de îmbolnăviri la locul de muncă. izolare socială în colectivul de muncă. relaţii frustrante la locul de muncă (pe orizontală). ritm de muncă inadecvat stilului. precum şi lipsa recunoaşterii meritelor din partea direcţiei. relaţii slabe cu direcţia şcolii. sarcini de muncă supraîncărcate. conflicte interpersonale (pe orizontală). neconsultarea şi neimplicarea în schimbările de la locul de muncă.5 0.6 0. conflicte interpersonale (pe verticală). lipsa controlului asupra ritmului de muncă. lipsa unor obiective clare. stare de spirit deprimată sau veselă. În urma testării am obţinut următoarele date: Evaluare a) b) c) d) e) f) Stare bună Stare satisfăcătoare Zona de stres Zona de distres Distres semnificativ Distres sever Scoruri 81-100 71-80 56-70 41-55 26-40 0-25 Cadre didactice 5% 9% 55% 22% 7% 2% 0. lipsa de comunicare. E de menţionat faptul că nici un pedagog nu s-a plîns de sarcini de muncă subîncărcate. frustrări neînsemnate în dezvoltarea carierei. program de lucru inflexibil. nivel exagerat de responsabilitate la locul de muncă. diferite tipuri de hărţuire (agresivitate verbală. nivel de energie. Aplicînd un test complex pentru determinarea intensităţii stresului am recurs la următorii parametri: grija de propria sănătate. insuficienţa programelor de instruire (stagii de perfecţionare etc.Poziţia 1 Agenţi stresori cu referinţă la stilul de conducere din instituţia de învăţămînt Poziţia 2 Agenţi stresori cu referinţă la programul de lucru în cadrul instituţiei de învăţămînt Poziţia 3 Agenţi stresori cu referinţă la decizie şi control în cadrul şcolii Poziţia 4 Agenţi stresori cu referinţă la proiectarea locului de muncă Poziţia 5 Agenţi stresori cu referinţă la carieră Agenţii stresori de pe prima poziţie referitori la stilul de conducere din instituţia de învăţămînt se manifestă prin: lipsa susţinerii din partea direcţiei şcolii. lucru suplimentar excesiv.4 0. apariţia imprevizibilă a unei suprasolicitări în cadrul instituţiei.1 0 cadre didactice evaluare a b c d e f 55 . neplanificate. a colegilor sau părinţilor. lipsa de competenţă. lipsa controlului asupra propriei munci. relaxare sau încordare /anxietate. satisfacţie şi interes faţă de propria viaţă. Cea mai mică semnificaţie o au factori de pe poziţia 5: incertitudine în evoluţia carierei.2 0. slaba comunicare şi lipsa de informare în cadrul şcolii. O importanţă mai puţin semnificativă o au aşa factori cum ar fi cei de pe poziţia 4: sarcini de muncă repetitive. Poziţia a 3 este ocupată de următorii factori: slabă participare la luarea deciziilor în colectiv. relaţii frustrante la locul de munca (pe verticală). hărţuire sexuală).

gestionării stresului ocupaţional. Menţionă m că la etapa actuală în incinta Universităţii de Stat „A. diaree. femeile au tendinţa de a-şi proteja excesiv copiii şi de a găsi sprijin în prietenele lor. vertij. Modificări comportamentale: apetit alimentar modificat (anorexie sau bulimie nervoasă). 2. Briceag S. Bălţi. care au familie şi copii. In this work are present the particularity development of regulation volition of children with mental development restrain and talks about the development program devoted of emotionalvolitional adjustment. Victoria Maximciuc. dificultatea de a lua decizii. tulburări ale somnului. profesor universitar. CARACTERISTICA REGLĂRII VOLITIVE LA COPIII CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ Nicolae Bucun. disconfort psihic general. diminuarea considerabilă a capacităţilor de învingere a obstacolelor. medicamente. "Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional". gestionare şi control). 19 decembrie 2008. 2008. Unii cercetători sînt de pă rere că femeile se refugiază în faţa stresului prin două moduri: pe de o parte. tot mai mulţi autori menţionează un factor important. Din cauza stresului. Materialele Conf. farmecul personal. deschis în baza Proiectului „Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional” (2007-2008) susţinut de Academia de Ştiinţe a Moldovei. senzaţie de tensiune psihică. plîns fără motiv. alcool. Consecinţa contradicţiei menţionate conduce la nivelul sporit de stres al femeilor în raport cu bărbaţii. int. 56 . Chişinău: Univers Pedagogic. Rolul femeii . 2007. doctorandă.). S.Russo” din Bălţi activează un Laborator de Stres-control. deteriorarea fondului emotiv. development of volitional adjustment. confort psihic diminuat. care devin surse generatoare de stres. În familie. care contribuie. stări de anxietate. Nu trebuie să uită m şi de faptul că în instituţiile de învăţămînt activează cu preponderenţă femei. incapacitate de concentrare. este solicitată sensibilitatea şi căldura. exagerarea consumului de tutun. Briceag (coord. gură uscată. prin nevoia de a căuta şi de a obţine suport social. De regulă. în sfîrşit. Referinţe bibliografice 1. Briceag (coord. Femeia angajată în serviciu nu numai că duce o sarcină dublă de muncă . Simptome psihice: anxietate.Ş. palpitaţii. 2009. pe de altă parte. şt.). I. În ultimul timp. comportamente care se pot suprapune şi interfera. sentiment de insecuritate. Bălţi: Presa universitară bălţeană. o gamă largă de performanţe fiziologice negative. Bălţi. În cadrul profesional sînt necesare independenţa. senzaţii de neîncredere. scăderea capacităţii intuitive. în mare măsură. scăderea considerabilă a dispoziţiei (după numai 4 luni de la începutul anului şcolar). palme transpirate.În baza datelor obţinute putem contura un model de profil psihologic al unui pedagog stresat. depresie. sentimentul de nerealizare în viaţă. Devine clar că în situaţii de stres cronic angajatul are nevoie de intervenţia specialistului în domeniul gestionării stresului. Acest factor este contradicţia dintre rolurile casnice şi cele profesionale şi se întîlneşte mai frecvent la femeile angajate. greaţă. dar suportă şi confruntări cu comportamentele persoanelor de la serviciu şi din familie. S. prin atenţia şi grija acordate copiilor şi.la serviciu şi acasă (această încărcare fiind accentuată de criza de timp). lapsus. pedagogii acuză: diminuarea puterilor fizice.E. doctor habilitat în psihologie. UPS „Ion Creangă” Abstract. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional: suport teoretico-aplicativ pentru psihologi/cadre didactice. iritabilitate.pedagog acoperă simultan mai multe arii ale vieţii personale şi profesionale. 3. libertatea. Stresul în mediul didactic (Remedii de profilaxie. Stresul ocupaţional: perspective teoretico-praxiologice. la accentuarea stării de stres. agitaţie. sentiment de culpă. uneori fermitatea. În baza interviului clinic realizat am constatat că un pedagog stresat manifestă următoarele acuze: Simptome fizice: tensiune musculară. Laboratorul acordă asistenţă psihologică cadrelor didactice în vederea profilaxiei. însă. diminuarea perspicacităţii şi.

comparativ cu copiii cu RDP. dar nu este stabilită legătura dintre nivelul de dezvoltare al reglajului volitiv şi interconexiunea emoţii . Ţinînd cont de actualitatea subiectului. În prezent.. care aveau vîrsta cuprinsă între 6 şi 7 ani: preşcolari de 6 ani din grupele preşcolare ale gimnaziului-internat pentru copiii orfani şi ră măşi fără îngrijirea părinţelor din or.И..50 -3. Străşeni . a fost înaintat scopul investigaţiei care constă în cercetarea particularităţilor psihologice ale componentelor structurale ale reglării volitive la copiii cu RDP şi elaborarea modelului psihopedagogic de eficientizare a procesului de dezvoltare a acestora.604 0. 1998.С.50 1718. 1994. Însă contribuţiile cercetărilor în ceea ce priveşte domeniul dezvoltării. 728. al doilea lot experimental . 1972. 1997. 1972. Pentru validarea datelor experimentale s-au aplicat teste statistice de comparare a datelor: testul Mann-Whithey U şi testul Wilcoxon W.50 1718. Рейдибойм M.. 1999. Străchinaru I.000 nr.A. 1973.000 stab. lipsesc programe psihopedagogice de dezvoltare a reglajului volitiv. cauza insuccesului. 1977. 1971).604 0. Reţinerea în dezvoltarea reglării volitive la copiii cu RDP cerebrogen şi psihogen denotă nematurizatea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă. Ciobanu A.. Марковская И. sînt determinate unele particularităţi ale sferei volitive la copiii cu RDP. p<0. 728.000 În urma prelucrării rezultatelor obţinute se atestă diferenţe statistic-semnificative dintre copiii cu DN şi cei cu RDP la următorii parametri: nivel. Лебединский В.604. Pentru evaluarea maturizării reglării volitive şi interconexiunii emoţii . La copiii cu DN..50 -3. după „Da” şi „Nu”. Cercetările realizate în diferite ţări (Певзнер М.. Una dintre aceste probleme este starea reglajului volitiv la aceşti copii.. În cercetare a fost antrenat un eşantion de 99 de copii preşcolari şi şcolari mici format din două loturi experimentale: primul lot experimental .50 1718.Ф. Numărul impunător de copii cu RDP în Republica Moldova din totalul de copii din clasele primare..50 -3.voinţă s-au aplicat tehnicile „Problema nerezolvabilă”.604 0. Olărescu V. 1972. elevi mici din clasele primare ale instituţiei sus numite . un şir de probleme rămîn insuficient abordate. reglajului volitiv sînt episodice. Straus A..Deşi realizările în domeniul psihologiei copiilor cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP) sînt multidimensionale şi oferă noi condiţii de explorare a potenţialului acestora. Întîrzierea în dezvoltare nu permite în măsură cuvenită ca emoţiile să se includă în dezvoltarea voinţei şi în formarea funcţiei reglării volitive de a schimba conştient a gradul includerii emoţiilor. Eşantionul a fost format după principiul retenţie şi normalitate în dezvoltarea psihică. lipsa tehnologiilor de dezvoltare a reglării volitive necesită forme noi de activitate şi orientează investigaţiile psihopedagogice spre folosirea metodelor şi tehnologiilor dezvoltativ-corecţionale. Лебединская К. Wender P.50 1718. 1972.604 0. numărul de încercări. 8 din municipiul Chişinău şi 19 elevi mici de 7 ani din Liceul-teoretic “K. Tabelul 1.С. În urma cercetării procesului reglării volitive prin respectarea regulii au fost stabilite următoarele (Tabelul 2): diferenţe statistic – semnificative s-au constatat la parametrii „date corecte” şi „procent”: Z=- 57 .44 de preşcolari şi şcolari mici cu DN: 25 de copii din grădiniţa nr. capabile să valorifice: posibilităţile de angajare a tuturor structurilor şi componentelor psihologice ale reglării volitive şi să decşanşeze interacţiunea emoţional-volitivă.50 -3. 13 copii cu RDP cerebrogenă.55 de copii cu RDP.17 copii cu RDP psihogenă. 1985. p=0. 728. Жаренкова Г. 7 copii cu RDP cerebrogenă.. 1982. Semnificaţia diferenţelor interacţiunii emoţiilor şi voinţei la copiii cu RDP şi DN Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P Nivel 728.В.05.. 1998.. Administrarea testelor prezentate ne-a permis să caracteriză m procesul de dezvoltare a reglării volitive la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică prin aprecierea respectării regulii şi exemplului.000. de încer.. se constată stabilitatea emoţională cu maturizarea calităţilor volitive în activitatea intelectual. Ungureanu D.18 copii cu RDP psihogenă. Sibirschi” din municipiu. emoţ. Mocreac T. 1982. 2003) au stabilit unele particularităţi specifice: în dezvoltarea sferei volitive la copiii cu RDP şi au permis elaborarea acţiunilor psihopedagogice adecvate pentru apropierea de standardul de dezvoltare normală a acestei sfere.voinţă. situaţie prezentată în tabelul 1. Nematurizarea interconexiunii emoţii-voinţă are un impact negativ asupra sferei cognive şi a personalităţii în ansamblu. precum şi în Republica Moldova (Bucun N. oferind doar soluţii pentru crearea condiţiilor de valorificare a potenţialului copiilor cu RDP şi nu includ metodologii complexe de dezvoltare a acestei formaţiuni psihice.000 cauza ins.. stabilitatea emoţională z=-3. ceea ce ar contribui la diminuarea eşecului şcoloar.

P<0. Ciobanu A.05. Olărescu V. Diagnosticarea şi diferenţierea copiilor cu diferite forme de reţinere în dezvoltarea psihică. are loc maturizarea normală a reglării volitive.725.00 -3. Tabelul 2. Conform rezultatelor obţinute. dezvoltarea controlului acţiunii.50 538. Teorie-practica-terapie. În: Standardele şi calitatea în învăţămîntul continuu. nu apare atragerea emoţională a regulii.50 538.05.001 corecte 1. remarcăm creşterea reglării volitive a activităţii la copiii din grupul experimental.00 56. regula nu se transformă într-un motiv cu sens personal orientat spre activitate.059 0. Semnificaţia diferenţelor dintre grupurile experimental şi cel de control RDP cerebrogenă Corecte procent RDP psihogenă procent 1. 1999. Copiii cu DN respectau mai frecvent regulile în activitate. formarea capacităţii de trecere prin dificultăţi.00 56.001 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 1.059. Rezultatele acestui studiu (nematurizarea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă şi invers.696 Reţinerea în dezvoltarea reglării volitive la copiii cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă denotă nematurizarea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă.00 -3.50 -5.001. Nu am constatat diferenţe statistice semnificative la următorii parametri „date corecte” şi „procente”: Z=-0..50 154. dezvoltarea reglării proceselor psihice (dezvoltarea atenţiei voluntare). 1. învingînd barierele interioare şi exterioare în mod conştient. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării reglării volitive dintre copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P Corecte 328. P=0. 3. P=0.696 Procent 328. Indicatorii de calitate în învăţămînt. La copiii cu RDP psihogenă se estimează diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri „date corecte” şi „procente”: Z=-5. Emoţiile nu se includ în dezvoltarea spontaneităţii şi a voinţei. Evaluarea modelului psihopedagogic elaborat de noi s-a efectuat prin aplicarea testului „Da” şi „Nu”. Modelul psihopedagogic elaborat a inclus următoarele etape: dezvoltarea atragerii emoţionale a regulii. La copiii cu DN. P<0. Chişinău. P<0.50 154.relaxarea. 2005.001.05. 2003. comparativ cu copiii cu RDP.05. Copiii cu RDP nu întotdeauna respectau regulile. Referinţe bibliografice Bucun N.391 0.725 0. P>0. Tabelul 3. Rezultatele confirmă faptul că copiii din grupurile experimentale au îndeplinit lejer proba.391. În tabelul 3 prezentă m rezultatele analizei comparative a grupurilor experimental şi de control la copiii cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă. dezvoltarea capacităţii de respectare a regulii. Suport de curs.696.50 -0. P=0. Reţinere în dezvoltare psihică.247.001 1. în şt.50 -0. deoarece la ambele forme de RDP se observă nematurizarea reglării volitive cauzată de diferiţi factori (psihosociali şi organici) (tabelul 2). nivelul scăzut al reglării volitive) ne-au permis să relevă m particularităţile individual-tipologice ale reglării volitive şi să propunem un model psihopedagogic de dezvoltare a reglării volitive la această categorie de copii. deoarece nu le înţelegeau sau aşteptau să le fie demonstrată acţiunea de mai multe ori.I.4. 2.001 La copiii cu RDP cerebrogenă se constată diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: „date corecte” şi „procente”: Z=-3. Chişină u. 58 .391 0.059 0. Autoref.000.50 -5. psihologice. tezei de dr. În urma cercetării putem concluziona că copiii cu RDP au reţinere în dezvoltarea reglării volitive şi se caracterizează prin nematuritatea legăturilor dintre emoţii şi voinţă. Chişinău: Tipografia „Elena”–V.725 0. P=0.

Veronica Căpătici. Жаренкова Г. A. T. În: Журнал неврологии и психиатрии им. Ungureanu D. M. În: Дефектология. Шереметьева (2005). Действия детей с задержкой психического развития по образцу и словесной инструкции.Ş. Băcaru (1983). Cea mai multiplă şi variată informaţie despre mediul înconjurător neauzitorii o obţin vizual. · Percep vorbirea prin aparatele auditiv-individuale – 8 copii / 61%. 59 . Centrul de audiologie.С. Stănică. Studiul efectuat denotă complexitatea fenomenului luat în discuţie şi reflectă influenţa corecţionalrecuperatorie a metodei verbo-tonale (MVT) la dezvoltarea cît mai timpurie a auzului. стр. ROLUL ACTIVITĂŢILOR VERBO-TONALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI DEFICIENT AUDITIV Emilia Furdui. 5. · Vocabular pasiv la – 7 copii / 54% (înţeleg vorbirea adresată. Chişinău Abstract. Coţaga”. стр. Рейдибойм М. s-a constatat că: · S-au format abilităţi de emitere şi percepţie a vocii naturale la – 13 copii / 100%. În urma antrenamentului auditiv prin MVT.E. G. 29-35. Guberina (1988). P. iar în sistemul comunicaţional locul principal îl ocupă limbajul mimico-jesticular. prin urmare.И. cu deficienţă auditivă în diferite grade de complexitate. realizat la Centrul de Reabilitare a copiilor surzi şi din alte grupuri de risc. Caraman (1983). inversiuni. înţeleg fraza uzuală fără labiolectură. Comunicarea este redusă şi. Boulogne ş. comunicării verbale pentru acest contingent de copii. С. cercetător ştiinţific. Plasarea unui copil cu handicap auditiv într-un mediu şcolar obişnuit fără a lua unele măsuri speciale. Activitatea senzorială a copiilor deficienţi auditiv evidenţiază un caracter limitat al legăturii lor cu mediul înconjurător. Toţi copiii sînt protezaţi biauricular (ambele urechi) cu aparate auditive individuale.4. 1973.a. după aplicarea MVT. 6. · Percep materialul la aparatul „Verboton” – 13 copii / 100%. 1998.8copii / 61%. · Vocabular activ – 6 copii / 46% (este formată vorbirea orală). În continuare sînt determinate rezultatele obţinute cu ajutorul MVT. ei promovează o activitate psihică cu o anumită specificitate determinată de gradul de exersare a limbajului. surdopedagog. substituiri de sunete etc. Рудченко (). № 10. limbajului. · Formează propoziţii logice din două-trei cuvinte . ajută la formarea competenţelor de comunicare verbală a copilului protezat şi corectarea tulburărilor de vorbire (sunete afectate. Au fost analizate unele rezultatele obţinute de către specialişti din diferite ţări: I. 1534-1538. Корсакова. · Înţeleg propoziţii simple şi dezvoltate – 6 copii / 46%. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Căpătici (2007). Dacă ei sînt educaţi de la o vîrstă mică în colective dotate cu aparatură specială şi supuşi exerciţiilor de educare a auzului şi a vorbirii.Г. · Percep materialul cunoscut la urechea goală (1–2 m) – 8 copii 61%.. Scopul a constat în adaptarea conform normelor fonetice a limbii româ ne. în a patra etapă a studiului nostru. spitalul „Em. Материалы клинико-катамнестического изучения лиц с задержкой психического развития. V. Alţi 85% din copiii cu deficienţe auditive pînă la 4 ani. Copiii cu dificultăţi de învaţare. care au demonstrat că în urma aplicării MVT pentru reabilitarea copiilor deficienţi auditiv. a competenţelor de comunicare verbală la copiii deficienţi auditiv prin MVT. I. În cercetare au fost antrenaţi 13 copii cu vîrsta cuprinsă între 3-7 ani. № 4. Е. se poate realiza recuperarea lor şcolară. omitere. Cosmuta. The hearing deterioration determines major difficulties in both the assimilation of language and the realization of own psychical activity. В. circa 90 % din copii continuă să înveţe în condiţii obişnuite. poate avea consecinţe grave.). I. dar nu este formată vorbirea orală). Activităţile verbo-tonale permit copiilor cu deficienţe de auz să vorbească şi să perceapă vorbirea în acelaşi timp. For the success of the recovery of hearing deficiencies from the used methodological complex we point out the verbal-tonal method. Popa (1997). iar 11% dintre ei îşi fac studiile în colegii şi şcoli profesionale. 1972.

but below the level of self governance. which leads to the hidden excitation of another person's intentions do not coincide with its actual existing desires. Таким образом. 2005. it is indulging the weaknesses of human or pressure on them. Макиавеллизм рассматривается как личностная характеристика и как набор поведенческих стратегий. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СКЛОННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К МАНИПУЛЯТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ Людмила Анцибор. Copiii cu deficienţe de auz. cu aparate auditive. · Îşi exprimă verbal dorinţele – 8 copii /61% De menţionat. прибегающего к манипулятивному поведению. Для современной психологической науки все более актуальным становится изучение такой стратегии поведения. Шереметьева Е. он отражает желание и намерение человека манипулировать другими людьми. Т.· Susţin un dialog scurt . психологический анализ понимания ситуации манипулятивного поведения определяется во многом поиском ответов на вопрос о том. a higher level of hostility and dominance. Современное рыночное общество характеризуется отсутствием стабильности и наличием высокой конкуренции. изменил первоначальные цели своего поведения. «которое основано на безоговорочном принятии обращения с другим человеком как с бездушной вещью. 1.В. Psihologia deficienţilor de auz. профилактики и коррекции нарушении развития. Манипулятивный подход . основанной на соперничестве. с высоким уровнем макиавеллизма в структуре характера. сам того не осознавая. основные тенденции поведения и социально-психологические установки. Referinţe bibliografice Anca M. şi de utilizare profesionistă a MVT atît din partea profesorului. одобряющие макиавеллистский образ мыслей и поступки человека. склонной к манипуляции в межличностном взаимодействии. запугивание [6]. 2001. как лесть. În: Шереметьева Е. как склонность человека в ситуациях межличностного общения манипулировать другими тонкими. Макиавеллизмом западные психологи называют склонность человека манипулировать другими людьми в межличностных отношениях. превращение его в объект манипуляций» [1]. Изменения в социально-экономических условиях жизни выдвигают новые жесткие требования к успешной личности. ОБРАЗ Я КАК ФАКТОР. 3. Загреб: СУВАГ. наделяют ее подчас противоречивыми качествами. вместе с тем с помощью ложных отвлекающих маневров добивается того. едва уловимыми или нефизически агрессивными способами. Căpătici V. as they marked propensity to fight. Как личностная черта. că o protezare corectă. В связи с этим особый интерес представляют психологические особенности. The results indicate that makiavellist strives to achieve a higher status in the system of interpersonal relationships. конференциар. соревновании. в частности. 2. когда субъект скрывает свои подлинные намерения. такими. Chişinău: Epigraf. Москва: МПГУ. «Макиавеллизм обычно определяется. как манипуляция.6 copii / 46%. Верботональный метод реабилитации лиц с проблемами в коммуникации. В психологических исследованиях показано. Главные 60 . Manipulation . чтобы партнер.a kind of psychological impact. обман. cît şi ale părinţilor sînt eficiente semnificativ pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului deficient auditiv. Ритмическая организация речи ребенка третьего года жизни: норма и девиация. 2007. какими чертами характера обладают испытуемые. Ghid pentru pedagogi din şcolile generale. подкуп. 4. Губеринa P. Кишиневский государственный университет Abstract. Речь идет о таких случаях. Современные технологии диагностики. что в коммуникативных ситуациях наличие манипулятивной направленности хотя бы у одного из партнеров по общению препятствует возникновению взаимопонимания между ними [2]. 2. 1988. Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană. доктор.важный элемент многих культурных традиций и важная составляющая профессиональной культуры в самых разных областях деятельности. To resist manipulation is possible if people will seek to address these weaknesses in the structure of his character. а также уровень осознания и сформированности образа Я личности.В.

121). но и наиболее эффективный способ взаимодействия. предметно ориентированы: в социальных взаимодействиях они более целеустремленны. которыми действует. склонной к манипулятивному поведению. Как показали исследования. отмечена склонность к борьбе. не видит в них ничего предосудительного. люди с высоким уровнем макиавеллизма проявляют безразличное отношение к другим. Коэффициент корреляции между Мак-фактором и «направленностью личности на дело» указывает на слабую отрицательную взаимосвязь (r = . направлен на решение проблемы. для них манипуляция – не только естественный. также у них отмечен более высокий уровень проявления враждебности (r=0. В общении макиавеллисты. чем у личности с низкими показателями по Мак-шкале отмечен дидактический стиль высказываний.486.130).0. респонденты с высокими показателями по Мак-фактору характеризуются как более эгоистичные и амбициозные личности (r=0. у него менее выражена заинтересованность в решении деловых проблем. что проявление макиавеллизма зависит от преобладания в структуре личности таких свойств личности.психологические составляющие макиавеллизма как черты личности .это убеждение в том. что «макиавеллист» в меньшей степени по сравнению с немакиавеллистом направлен на решение проблемы. он в меньшей степени ориентирован на деловое сотрудничество. что при общении с другими можно и нужно ими манипулировать. Полученные результаты свидетельствуют о том. чем немакиавеллисту. Так как конкретные навыки и умения манипуляции построены на понимании психологии партнера. на достижение цели. за которое человек не несет ответственность. он в меньшей степени ориентирован на деловое сотрудничество. вплоть до императивной потребности командовать другими. И уж. и у неё чаще. Коэффициент корреляции Мак-фактора с октантом I (r=0. Чем выше уровень макиавеллизма. Диагностика основных тенденций поведения в реальной группе и представлений о себе («Q – сортировка» В. у него менее выражена заинтересованность в решении деловых проблем и выполнении работы как можно лучше. Это последнее. Коэффициент корреляции между Мак-фактором и «направленностью личности на дело» указывает на слабую отрицательную взаимосвязь (r=-0. p>0. Проведенное исследование показало. p>0. а скорее относится к ним с одобрением. т. Макиавеллист. что макиавеллист манипулирует всегда осознанно и исключительно ради собственной выгоды. необходимой для эффективного манипулирования линии поведения. 61 . у него более высокий показатель по фактору «тенденция к борьбе» (Q – Сортировка) (r=0. направленность на себя в ущерб направленности на дело. Кроме того.05). p>0. что Мак-личность нетерпима к критике. Ему также в меньшей степени. Однако это устремление происходит на фоне высокого индекса доминантности (коэффициент корреляции вектора V с Мак-фактором r=0. свойственна. чем немакиавеллисту.01) и при низком уровне доброжелательности (вектор G r= -0. Цель исследования . Басса «Направленность личности). Стефансона) показала. отличаются циничным взглядом на людей. Полученные результаты тестирования (шкала МАК-4. е.294.294. сила воли у них проявляется через власть как потенциал влияния и ориентирует на общение. способность отстаивать в интересах дела собственное мнение.486. которое полезно для достижения общей цели. проявляя высокие способности в выборе. что при высоком уровне макиавеллизма выше уровень общительности (r=0. в меньшей степени. Ему также в меньшей степени.112). тенденции поведения и направленность личности. Исследование («Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере») показало. что. В то же время следует отметить.121). поэтому Mак-личность более коммуникабельна и убедительна независимо от того.309. конкурентоспособны и направлены. существует некая тенденция к внутренне недифференцированному чувству «за» и «против» самого себя. ДМО Лири) свидетельствуют о том. способность отстаивать в интересах дела собственное мнение. свойственна. которое полезно для достижения общей цели. а не на взаимодействие с партнерами [7].140). при этом он замечает слабые места других людей и успешно пользуются этим. как эгоизм.05) и доминантности в межличностных отношениях (r=0. по сравнению с немакиавеллистом (ориентационная анкета Б. что они смелы. он не испытывает чувства вины за те способы. p>0. полученные результаты («Опросник самоотношения» Пантелеева и Столина) указывают на то. в свою очередь. Важно подчеркнуть. прежде всего. что макиавеллист активно участвует в групповой жизни и стремится добиться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. p>0. видимо. умны и настойчивы. как правило.проанализировать структурные компоненты образа Я. однако. Макиавелист обладает выраженной способностью к сокрытию негативных характеристик своей личности.01). говорит ли она собеседнику правду или лжет. она переоценивает собственные возможности. Как правило. на фоне которого.05). Они могут умело “подтасовать” информацию о себе и сформировать ложное впечатление. конечно же. позволяет им добиваться желаемого результата.

степень выраженности которых определяют психологические составляющие макиавеллизма. поскольку они не противоречат его цели » [3]. что чем выше уровень макиавеллизма.486. Макиавеллисту более свойственен недоверчиво-скептический стиль межличностного поведения (октант II. термин «самосложность» и «самопростата» Я-концепции определяет не только разномерность организованного знания о себе. В данном случае. Итак.148). Данный аспект самоотношения личности эмоционально и содержательно отражает то. p>0. он заменяет реальность моделью. имеющегося у каждого человека.05) личности. Возможно. Более низкие показатели по данному фактору свидетельствуют о подвластности «образа-Я» влиянию обстоятельств. какие есть. одобряют свои планы и желания. организации его компонентов. недовольством другими и подозрительностью. В то время как Мак-личность менее всего стремится сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах. макиавеллист не испытывает чувство вины по поводу своего манипулятивного поведения. эта несогласованность зависимости-независимости указывает на некую «маску».117). тем ниже уровень саморуководства (S3 r=-0.134) и неудовлетворенности собой (S7. нарушение этой последовательности обусловлено преобладанием аутистического мышления над реалистическим. Данные исследования показали. а это легче реализовать посредством принятия групповых стандартов и ценностей. Э.281. у него более высокий показатель по фактору тенденция к «борьбе» (r=0. ДМО. чем ниже уровень макиавеллизма. r= -0.281) свою жизнь. Мак-личность стремится добиваться более высокого социального-психологического статуса. но и меру пересечения. p>0. вплоть до самовозвышения. Полученные результаты также свидетельствуют о том. общительность и тенденция к борьбе. которое комбинирует созданные воображением образы путем «отщепления» неприятной части и заменой её «под ковер».122). наложение понятий. Видимо. пусть даже с некоторыми недостатками. скрывающую истинное лицо человека. «безусловно» принимают себя такими. описывающих разные стороны «Я».01). которые даны опытом. Как известно. она все же проявляет склонность к компромиссным решениям. r=0. что аутизм «отнюдь не пренебрегает понятиями и связями. Таким образом. симпатию и одобрение.423.423. что существует достоверная разница по шкале независимость. p>0.117). Внутренняя и внешняя несогласованность стремления индивида к принятию групповых стандартов и социальных.01).е. размытом фокусе «Я-концепции» и об отсутствии тенденции поиска причины поступков и результатов деятельности в себе самом. но не всегда понимает свои истинные побуждения. они в большей степени связаны с ожиданием противоположных чувств по отношению к себе от другого и у него есть некие сомнения в способности вызывать уважение к себе (SII. однако при этом у личности с высокими показателями по Макфактору наблюдается некая тенденция к усилению самообвинения. Возможно. присущего макиавеллисту.01). что в общении он отдает предпочтение именно тактике манипулирования другим человеком. полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: · существуют определенные личностные параметры (на уровне общесистемных свойств). Полученные результаты указывают на то. Возможно. Однако это устремление происходит на фоне низкой саморегуляции личности. который перерастает в крайне обидчивый и недоверчивый модус отношения к окружающим с выраженной склонностью к критицизму. макиавеллист стремится добиться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. но он пользуется ими лишь постольку. что на фоне высокой тенденции к борьбе проявляется некая тенденция к проявлению чувства зависимости. но эта модель по-своему логична и даже респектабельна. Построение этих «аутистических» моделей облегчается тем. что у них снижено чувство вины и более выражено чувство собственного превосходства над окружающими. но и его структуры. которые его толкают к тому. неспособности человека противостоять судьбе. это обусловлено большей неоднородностью и противоречивостью сущности человеческого «Я». морально-этических ценностей имеет некую не вполне определенную направленность (зависимость r=-0.тем ниже уровень самоуважения (SI r=-0. что не всегда последователен и на самом деле может контролировать (S4. тем более человек стремится и проявляет свою независимость от групповых стандартов (r=-0. При этом они испытывают ощущение ценности собственной личности. Например. независимость r=-0. r= -0. что его характер и деятельность не всегда способны вызвать в других уважение. Сегодня психологи все чаще обращаются к анализу не только содержания знания. несмотря на то. r= -0. p>0. что интерес к собственному внутреннему миру личности макиавеллиста не пропадает (SIV.133. r=0. 62 . Блейлер утверждал. Также где-то в глубине души он чувствует. макиавеллист осознает некую аморальность своего поведения. однако ответ на данный вопрос требует дальнейших исследований. но при этом оказывается менее последовательной в своих суждениях. т.

: «Прогресс». 5.А. lector. Bălţi Abstract.: Питер. Выполненная работа укрепила нашу позицию в том. Добреньков. внимание к своим мыслям и чувствам у нормальных людей способствует адекватной адаптации к социальной действительности [8]. Кара-Мурза C. ред. СПб./ Общ. Новые пути в психоанализе. Scandell D. не принося манипулятору никакого результата и вынуждая его вообще отказаться от этих влияний. Психология понимания: Проблемы и перспективы. 6.дидактический. Universitatea de Stat „A. Осознание человеком своего внутреннего мира способствует тому.Г. Din acest motiv prizonizarea trebuie analizată din punct de vedere cantitativ şi calitativ: a) Din punct de vedere cantitativ privările de liberate se întind pe perioade mai mari sau mai mici. свободного от калечащих внутренних» [5] и внешних форм принуждения. Москва: Владос.В. Хорни К. М. 2. такая личность переоценивает собственные возможности и обладает чувством собственного превосходства над окружающими. нетерпима к критике. It assesses all specific feelings of detainees during their adaptation to the detention regime and their impact on juvenile delinquent personality. Pentru a putea evita aceste efecte nefaste ale penitenciarizării trebuie sa cunoaştem problematica psiho-socială a privării de libertate şi specificul recuperării delincventului minor aflat în custoidie. осознание того. сила воли проявляется через власть. Ценностно-смысловые детерминанты межличностного взаимопонимания. как потенциал влияния. 2002. преобладающий стиль высказываний . чтобы избегать в отношении к Другому направленности «на обладание» (по Э. 8.J. 2-ое изд. Фромм Э. у нее ниже уровень саморуководства. 2005. The realized study contains theoretical applicative references regarding the psychological problematic of liberty deprivation and social recovery of juvenile delinquents. Privarea de libertate la vîrsta adolescentină dăunează semnificativ delincventului minor presonalitatea caruia deja nu este armonică şi integră.: Академический Проект. с англ. 1978. что осознание своего внутреннего мира. которое проявляется посредством более высокого уровня враждебности и доминантности. но при этом не удовлетворена собой.· к числу таких параметров относятся: а) стремление добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений.. 2-е. М. В. Психология женщины.И. · самым практичным и эффективным противодействием любым манипуляциям является устранение слабых мест в структуре характера человека. 4.: Изд-во «Институт психологии РАН». Попытки конструктивного самоанализа. Vol. 451-461. Иметь или быть? Пер. Ames Kidd. что может вызывать уважение к себе. б) направленность «на себя» в ущерб направленности на дело. 2001. Самоанализ. не стремится отстаивать собственное мнение на пути к достижению общей цели. 3. Russo”. могут «иметь большое значение для развития потенциальных возможностей личности как сильного и целостного человеческого существа. Библиография Знаков В. и она сомневается в том. М. IMPACTUL PRIVĂRII DE LIBERTATE ASUPRA PERSONALITĂŢII DELINCVENTULUI MINOR Nicoletta Canţer. Власть манипуляции. Фромму) и стремиться к «бытийной» направленности. 1990. Domelsmith Dietch. p. Is Self-Reflectiveness an Unhealthy Aspect of Private Self-Consciousness //The Journal of Psichology. Issue 4. и посл. 135. Изд. 7. после чего манипулятивное влияние окажется просто бессмысленным. в общении избегает ответственности. в) образ-Я Мак-личности характеризуется неравномерностью и несогласованностью внешней и внутренней направленности в процессе принятия морально-этических ценностей. 2009. 1979. доп. что направленность на людей является более «выгодной» стратегией поведения. Privarea de libertate îmbracă mai multe forme influienţînd în diferite moduri asupra personalităţii delincventului minor. 63 . Желтонова Ю. 1. 2004.

Se consideră că particularităţile vieţii de penitenciar. cadre. Impactul detenţiei asupra individului se resimte în mod dramatic prin limitarea spaţiului de mişcare şi organizării timpului oricărui deţinut. Privarea de libertate în sistemul detenţiei are drept consecinţe înlăturarea simbolurilor exterioare ale personalităţii prin obligativitatea purtării uniformei de deţinut. Nu rar în penitenciar minorii au posibilitatea sa contacteze cu criminalii maturi. care standardizează modul de viaţă şi anulează diferenţele individuale ducînd la depersonalizarea individului. Deţinuţii minori intră în contact şi cu lucrătorii inspectorali. Urmărind o cunoaştere a fenomenelor psihice şi psihosociale ce se manifestă în locurile de detenţie se impune o tratare diferenţiată a deţinuţilor primari şi a celor recidivişti. privarea de libertate dă naştere unei sume complexe de frămîntări psihice şi psihosociale. care deseori se poartă urît cu ei. obiceiuri specifice: subculturii carcerale. să încalce regimul. îi insultă. negativismul. Conduită de integrare conform căreia deţinutul se relaţionează activ cu ceilalţi deţinuţi şi cu mediul de detenţie. Comportament agresiv. Există adaptare pozitivă şi negativă a deţinuţilor minori. 3. de trai şi de comunicare. cît şi cei subiectivi. a căror lipsă este mereu resimţită. caracterizat prin rezistenţa deschisă la regimul vieţii de penitenciar. îi învaţă diferite tradiţii. Această formă de adaptare este vizibilă mai ales la deţinuţii condamnaţi pe termene lungi.elaborării unor conduite noi legate de spaţiu şi de timp radical diferite de cele ale unui individ uman în libertate. Acest fenomen se manifestă printr-o exagerată îndîrjire în apărarea spaţiului personal". Sărăcia relaţiilor împiedică individul de a-şi juca rolurile normale şi reduce puternic posibilitatea de interacţiune cu semenii. Recidiviştii criminalii. Deţinutul minor nu este o fiinţă pasivă. 64 . maturi îi învaţă pe minori să simuleze diferite boli. precum şi caracteristicile personalităţii deţinutului primar generează următoarele tipuri de situaţii adaptive ale acestuia la regimul de detenţie: 1. să dea mărturii false la judecată. familia. În acest context gîndurile fiecăruia ramîn obsedate de ceea ce au pierdut: libertatea. Restrîngerea acută a libertăţii individuale. Unii deţinuţi minori se adaptează la condiţiile pozitive ale mediului în care trăiesc. Factorii obiectivi: la ei se alătură şi conflictele ce apar între deţinuţi. Comportamentul defensiv (de retragere) care semnifică interiorizarea. "locul de culcare". autoflagelări). începînd cu criza de detenţie manifestată de la închiderea în "carapacea tăcerii" pînă la comportamente agresive (sinucideri. subcultura carcerală. biblioteca. Diminuarea gamei contactelor fizice. punctul sanitar. b)Din punct de vedere calitativ. practicarea relaţiilor homosexuale. Pentru ca adaptarea deţinutul minor să decurgă cu succes este necesar de a lua în consideraţie atît factorii obiectivi. respectarea acestora făcînd făcută în maneră formală astfel încît să nu atragă sancţiuni suplimentare. persoane apropiate. Compensarea are loc prin consumul de droguri. lipsa de informaţii. Factorii subiectivi care stopează adaptarea sînt: comunicarea redusă. 4. Aceasta înseamnă necesitatea impusă de regulamentul instituţiei penitenciare . de exemplu: la baie. Unii devin homosexuali.durata condamnărilor constituind principalul factor stresor. lipsa şanselor de a lucra. Reducerea perimetrului de mişcare a individului duce la apariţia unor "fenomene de teriorialitate". regimul autoritar. Infractorul ajuns pentru prima dată în penitenciar este traumatizat din punct de vedere psihologic. psihice şi psihosociale reprezintă o altă particularitate a vieţii de penitenciar. Comportament de consimţire prin care se înţelege conformarea pasivă a condamnatului la normele din penitenciar. mediul închis şi activităţile monotone. Venind în locul de detenţie deja tensionat de contactul cu autorităţile judiciare. ci în continuă acţiune cu cei din jur (relaţii deţinut-deţinut. jocuri de noroc etc. şi alte calităţi ale deţinuţilor minori. consumul de alcool. toate acestea fiind resimţite acut de către deţinuţii minori. De asemenea deţinutul este forţat să renunţe la cele mai multe din plăcerile pe care le-a putut oferi în viaţa liberă (de ex. Viaţa în penitenciar nu este izolată doar numai într-o singură celulă. Recidivii minori se deprind întratît cu mediul de viaţă din penitenciar încît nici nu-şi dau seama că poate exista alte condiţii de viaţă. condiţiile de existenţă nefavorabile.) ceea ce îl va duce la căutarea de "surogate de satisfacţii". conturîndu-se "crize ale deprimării" ce se manifestă prin comportamente agresive îndreptate spre alţi deţinuţi. îi maltratează. sau autoagresie (automutilări. să se abţină de lucru. 2. profesionale şi imposibilitatea de a petrece timpul său liber după buna lui cuvinţă. de desfăşurarea procesului de judecată se vede dintr-o dată frustrat de lipsa ambianţei familiale obişnuite. el construindu-şi o lume imaginară unde încearcă să se refugieze. tentative de suicid). Împrejurările moral psihologice din celulă pot acţiona la alegerea strategiei noilor deţinuţi. izolarea deţinutului primar de comunitatea celorlalţi deţinuţi şi de viaţa din penitenciar. Această adaptare este pozitivă pentru că ea îl ajută pe minor să trăiască întrun mediu nou de viaţă şi-i cultivă multe obiceiuri necesare resocializării. La mărirea sentimentului de frustrare duce şi renunţarea forţată la o seamă de obiecte de uz personal.

presupunînd colectarea de informaţii complete. de durata detenţiei (deţinuţii judecaţi pe un termen mai îndelungat cît şi cei judecaţi pentru prima dată resimt mai acut influienţele nefaste ale detenţiei şi procesul adaptării decurge foarte greu. În acest articol ne-am propus prezentarea unor sinteze în urma aplicării chestionarului referitor la opinia cadrelor didactice asupra evaluării cunoştinţelor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale ce-şi fac studiile în şcoala de cultură generală. continuu. pseudosociali). Persoanele care au familii şi ţin legătura cu ele mult mai optimist se uită la viitorul său. Evaluarea trebuie privită ca un proces complex.И. menite în primul rînd statuării unui climat de microcooperare. Основы пенитенциарной психологии. 3.SEMN DE ÎNTREBARE PENTRU MULŢI PROFESORI. punerea şi rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenţiei. oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Indiferent de argumentele tradiţionale se evidenţiază alţi factori precum aspectul dezumanizat al întemniţării. putînd fi convertiţi cu tact pedagogic respectiv. Psihologie penitenciară. Ушатиков А. condiţiile nefavorabile de trai.E. A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de însuşire au fost atinse. recidiviştii mai adînc înţeleg greutăţile ce-i aşteaptă la libertate. asociale.. lipsa banilor. de cunoaştere şi estimare cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi capacităţii de învăţare a copilului. Mitrofan N.relaţii deţinut-cadre) relaţii care pot fi de cooperare sau conflictuale. Referinţe bibliografice Florian G. Abstract. pseudosociale. Юридическая психология. I. 4. unui cămin. integrat al întregului proces de învăţămînt. 1997. antisociale. 2. ştiut fiind că numai formele extreme ale timpului asocial şi antisocial ce pot considera foarte greu reeducabile. inducînd în eroare colaboratorii). lipsa cadrelor calificate şi multe altele nu au făcut decît să aţîţe controversa referitoare la recurgerea la întemniţare. Рязань. М. performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat. optînd pentru deţinerea în comun şi consumarea timpului prin participare la activităţi utile. a familiei. (deţinuţii aflaţi la regim strict foarte greu se adaptează la noile condiţii de viaţă). 1997. . de vîrsta deţinutului (cu cît este mai tînăr criminalul cu atît este mai mult influienţabil). În general. 1." Problemele pe care le pun penitenciarele supraaglomerate. adaptarea depinde şi de genul deţinuţilor.Ş. ca valoarea. 65 . dinamic. Cu cît sînt ele mai superioare cu atît mai greu se depăşeşte perioada primară de privaţiune. Cei chemaţi să se ocupe de prevenţia crimelor şi de tratamentul delicvenţilor minori se află în faţa unei dileme "tratamentul delicvenţilor în închisori sau fără închisori. care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobîndite. Bucureşti. Rezistenţa la impactul negativ al detenţiei depinde de mai mulţi factori cum ar fi: particularitaţile individual psihologice ale deţinuţior. The article reflects the opinion of teaching staff regarding the assessment of pupils with SEN in the school with inclusive practices. Sub acest aspect S. precum şi eficienţa metodei de predare-învăţare folosite. doctor în psihologie. Psihologia judiciară. Harbordt a putut identifica în rîndurile deţinuţilor minori: tipuri de personalitate prosociale. Evaluarea reprezintă actul didactic complex. Adaptarea mai depinde şi de numărul recidivelor. EVALUAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE . 2002. Чуфаровский Ю. Учебное пособие. Bucureşti. Apartenenţa la un tip sau altul trebuie să fie la baza proiectării demersurilor reeducative.В. interpretarea de date.. Întemniţarea nu este în stare să îmbunătăţească şansele ca un delicvent minor să urmeze calea cea dreaptă. restul deţinuţilor (prosociali. nivelul.opiniilor cadrelor didactice referitor la: o metodele ce evaluează mai eficient cunoştinţele elevilor cu CES. gradul de adaptabilitate socială a deţinutului minor.. Adaptarea depinde şi de studiile deţinuţilor. În momente critice sînt mai încrezute în sine. depinde în mare măsură şi de regimul de penitenciar. Pledă m pentru evitarea dezumanizării prin izolare. Obiectivele preconizate vizau determinarea: . incidentele debilizante ale unei întemniţări totale asupra personalităţii umane. Angela Cucer. tipul de crimă comisă (de exemplu: deţinuţii care au fost judecaţi pentru crime în favoarea lor se străduie să ducă o viaţă dublă.nivelului de informare a cadrelor didactice privitor la evaluarea copiilor cu CES în şcoala generală. ori în afara lor. 1996.

3. în timp ce 19. investigaţia.39% respondenţi îi pun nota meritată. 4. 4. examenele. 6. părerea elevilor.02% respondenţi. 38.31% respondenţi încearcă să-l ajute.03% respondenţi sînt de părere că sistemul actual de notare reflectă doar parţial obiectivele curriculare din perspective educaţiei incluzive şi numai 8.47 . Nota elevilor o acordă în raport cu nivelul general de pregătire al elevilor în clasa dată 21.73%) în procesul evaluă rii elevilor stimulează elementele creative în răspunsurile elevilor.39% n-au dat nici un răspuns. La întrebarea “cum reacţionaţi cînd primiţi un răspuns incorect de la un copil cu cerinţe educative speciale”. 38. nivelul intelectului competenţei.38% apelează la consultaţia psihologului. 67. 15.08% . 5.96% respondenţi.98 folosesc cuvinte standard: bine.78% respondenţi consideră că sistemul actual de notare reflectă integral obiectivele curriculare din perspectiva educaţiei incluzive.14% îşi exprimă satisfacţia prin cuvinte. În procesul proiectării didactice.69% au păreri contrarii. copiii cu CES pot să înveţe la şcoala de cultură generală. n-au răspuns la întrebare (probabil încă nu şi-au format o opinie referitor la subiectul dat). 73. 29. Mai mulţi respondenţi (83.2% sînt de părere că “nu”. În opinia respondenţilor. proiectul.39%. În opinia lor.de standardele curriculare. 29.o necesitarea unor criterii de evaluare diferenţiate pentru diferite categorii de elevi în şcoala generală.32.28% respondenţi sînt de părere că aceşti copii nu posedă capacităţi de a învăţa la şcoala de cultură generală. exprimă satisfacţia prin cuvinte. de ajuns.de obiectivele curriculare. pur şi simplu. 34. 67.35% .56% respondenţi. Majoritatea respondenţilor (63. îndeplinirea obiectivelor didactice .46% respondenţi consideră acest sistem mai eficient. schimbarea o văd în felul următor: să fie acceptate examenele orale. printre metodele ce evaluează mai eficient cunoştinţele elevilor cu CES sînt: testele.59% măresc notele cu un punct sau două. n-au răspuns 3.32% respondenţi ţin cont de particularităţile psihologice ale elevilor.97% respondenţi.58% din respondenţi ţin cont permanent de reacţia. Mai mult de jumătate dintre respondenţi (55.51%) sînt de părere că elevii unei şcoli ce promovează practici incluzive trebuie să cunoască criteriile de evaluare şi grila de corectare pentru formarea capacităţi de autoevaluare.1%) consideră că sistemul de evaluare necesită schimbare. 81. de la simplu la compus. 68. n-au dat nici un răspuns .59% .19% anulează lucrarea.19% îl laudă.0% respondenţi consideră ca evaluarea elevilor stimulează calitatea învăţării şi doar 3. copiii cu deficienţe să fie eliberaţi de 66 . 48. 27. vîrstă. La întrebarea “cum reacţionaţi cînd primiţi un răspuns corect”. portofoliul şi proiectele. lucrările de control.67% .18%. standarde de evaluare.29%.86% respondenţi consideră că este necesar de a folosi grila de evaluare. 14.3.nu sînt de acord cu aceasta. De asemenea 31.ineficient. comportament. starea fizică. 9. 70.89% .17% . pentru a pune accent pe o comunicare corectă. disciplină etc. particularităţile individuale şi psihologice.79% respondenţi sînt de părere că sistemul actual de notare nu reflectă obiectivele curriculare din perspectiva educaţiei incluzive. 4. 57. n-au dat răspuns 13.39% n-au răspuns.06% . Datele rezultate din aplicarea chestionarului au fost analizate din punct de vedere cantitativ. progresul înregistrat în ultimul timp cu scopul de a-l stimula . n-au răspuns 4.de specificul temei de predare. 2. respondenţii evaluaţi reacţionează în felul următor: 2.46% n-au dat nici un răspuns.91%) consideră că sînt necesare criterii de evaluare diferenţiate pentru diferite categorii de elevi ce-şi fac studiile în şcoala de cultură generală şi numai 7. 12.62% din respondenţi sînt de părere că la evaluarea elevilor trebuie ţinut cont de următoarele criterii: nivelul de dezvoltare al elevului.13% după o consultare la tema respectivă repetă lucrarea.nu fac comentarii.46% respondenţi percep sistemul de evaluare prin calificative ca alternativă a celui prin note. mai puţin eficiente sînt considerate metodele alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor elevilor. ceea ce a permis formularea unor concluzii şi conturarea unor direcţii de perspectivă. Majoritatea respondenţilor (87. o consecinţele (intenţionate sau neintenţionate) ale unei secvenţe de evaluare asupra modului de predare-învăţare. Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion de 91 respondenţi aflaţi la cursurile de formare continuă din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. o atitudinea cadrelor didactice faţă de răspunsurile copiilor cu CES. 4. iar 48.67% respondenţi se bucură de răspuns.29% respondenţi. de a folosi teste diferenţiate.8%.78% nu sînt de acord cu aceasta. 34.39% n-au dat nici un răspuns.28% respondenţi . Evaluînd cunoştinţele elevilor.39%.uneori. 44. În opinia a 78. probele practice. selectare de conţinuturi. reuşită la învăţare.de specificul disciplinei. 10. La întrebarea care sînt consecinţele (intenţionate şi neintenţionate) unei secvenţe de evaluare asupra modului de învăţare-predare profesori n-au ştiut ce să răspundă. accesul la diversitatea obiectivelor curriculumului.uneori.35%. În caz că notele la lucrare sînt aproape toate sub nota “5“. n-au răspuns 4. 24.39. 19. n-au oferit nici un răspuns 29.

adultul se prezintă în faţa copilului în calitate de model pentru conduita comunicării. relatează autoarea de origine rusă M. evaluarea are multiple şi diverse obiective. Bucureşti: Editura RO MEDIA. În concluzie. Specialists use the application of game elements for developing communication and motoricity.Ş. conferenţiar. 3. ales de copil din mediul înconjurător. în acelaşi timp. 2. asigurarea unei evaluări calitative solicită cadrelor didactice care promovează practici incluzive: · să manifeste cunoştinţe profunde referitor la copiii cu CES. Iaşi: Polirom. acţiunile sociale ale adulţilor capătă rol decisiv în apariţia şi dezvoltarea necesităţii de comunicare a copilului. · să ştie să stimuleze şi să sprijine la copii autoevaluarea proprie. Abstract. ci şi aplicativ. I. UNESCO. doctor în psihologie. modelînd astfel procesul de comunicare. copilul – ce se dezvoltă în mod normal – e deja capabil să aprecieze atitudinea maturilor faţă de el. iar în caz de depravare socială. pasivitatea acestora. UNICEF. evaluarea să fie diferenţiată. ceea ce vădeşte nedorinţa cadrelor didactice de a participa la diferite schimbări. communication training process is highlighted in the first two months of life. Editura Vanemonde. notarea să fie cu zecimale. Ghid pentru cadrele didactice de sprijin (CDS). nu numai în plan intelectual. iar 38. Adultul este cel care începe formarea primului tip de activitate a copilului – comunicarea. 2002. Analizînd rezultatele chestionarului putem face concluzia că problema evaluării cunoştinţelor elevilor cu CES trezeşte multe semene de întrebare la toţi acei care sînt implicaţi în acest proces.5% respondenţi sînt de părere. communication usually occur later. 2006. pentru a putea utiliza din punct de vedere pedagogic evaluările specializate ale acestora. introducerea unui alt sistem de notare. ci se formează pe parcursul vieţii şi în realizarea acesteia se evidenţiază patru etape. motivaţia comunicării primare devine pentru el personală. Să înţelegem şi să răspundem la cerinţele elevilor din clasele incluzive. · să coopereze cu profesioniştii din domeniul medical. excluderea examenelor.E. In normal development. prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele elevilor. a micşora baremul de notare. · apariţia emoţiilor în prezenţa adulţilor.la examene. · să folosească metode şi procedee de evaluare. evaluarea iniţială a copiilor din clasa I. 1. · acţiuni de iniţ iativă pentru captarea atenţ iei adulţilor. În a doua lună de viaţă. Лисина: · apariţia atenţ iei şi interesului faţă de adulţi. Anume adultul satisface aceste necesităţi şi. această necesitate nu se formează nici pînă la vîrsta de patru ani. Copilul este perceput şi el ca subiect al comunicării (intersubiectivitate): adultul trebuie să atribuie valoare socială mişcărilor necondiţionate ale copilului. iar motivele 67 .4% respondenţi n-au răspuns la întrebare. Iniţial. În acest mod. Însă 6. The need for communication is not innate. procesul de formare a comunicării se evidenţiază în primele două luni de viaţă. ÎNSUŞIREA COMUNICĂRII DE CĂTRE COPILUL CU PARALIZIE CEREBRALĂ INFANTILĂ Valentina Olărescu. Referinţe bibliografice Gerguţ A. devine un stimul important. Necesitatea de comunicare nu este înnăscută. · să se implice în evaluarea şi dezvoltarea unui sistem de evaluare calitativ. · să cunoască şi să aplice o gamă complexă de activităţi şi metode de evaluare a cunoştinţelor copiilor. În dezvoltarea normală. toate însă cu scopul final al integrării şcolare şi sociale a copilului cu cerinţe educative speciale. comunicarea cu adulţii derivă din necesităţile biologice şi din tendinţa spre noi senzaţii. Deoarece la baza însuşirii oricărui tip de activitate stă imitarea. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale. că sistemul de evaluare nu trebuie schimbat. Deci. 2005. Children with cerebral palsy. · reacţii emoţionale din partea copilului atunci cînd i se adresează adulţii. psihologic şi social.

legănarea copilului. apoi cu degetul mic. decît la fondul emoţional al comunicării. vocalizările emoţionale. copilul începe să recunoască obiectele. trebuie stimulată dezvoltarea senzorială: maturul se plasează în cîmpul vizual al copilului. În a doua jumătate a primului an. se întind spre obiecte. La copiii cu paralizie cerebrală. din cauza insuficienţei funcţiei de apucare cu mîna. utilizînd diverse mijloace de comunicare. aşezarea corpului în poziţiile reflex interzise facilitează comunicarea personal-situaţională. În asemenea cazuri. Copilul imită elementele acelei activităţi în care doreşte să se implice alături de adult. mijloacele de comunicare mimico-expresive apar. în rezultatul mişcărilor reflectorii patologice. atenţia acestor copii trebuie atrasă asupra propriilor mîini. în mîna copilului trebuie plasate obiecte de diferite forme. fapt ce creează impresia unei atitudini indiferente a copilului faţă de comunicare. asupra celor care emit sunete. de mişcare şi de sprijin psihologic. vocalizări. Neatenţia adulţilor alarmează copilul. ci de apariţia necesităţii de colaborare cu maturul. copilul trebuie luat mai des în braţe. gesturi. complicată de faptul că. aceşti copii sînt mult mai emoţionali decît par. muşchiul de pe fruntea copilului poate fi mişcat încet cu degetele. 68 . Deoarece printre motivele comunicării de conlucrare situativă (colaborare) se numără şi necesitatea de noi impresii. netezirile uşoare. apariţia acţiunilor de manipulare cu obiectele are loc mai tîrziu. În acelaşi timp. Copiii ocupă poziţia din care. mai tîrziu decît la copii cu dezvoltarea normală. apoi cu toată mîna. Copiii cu paralizie cerebrală necesită o comunicare personal-situaţională specifică. Manipularea trebuie efectuată în activităţile cu obiectele. copiii încă nu deosebesc persoanele şi exprimă bucuria faţă de orice adult şi orice formă în care acesta îşi exprimă atenţia faţă de el. La copiii cu paralizie cerebrală.acestei comunicări personale reies din necesitatea copiilor de a fi susţinuţi în a-şi exprima recunoştinţa faţă de grija şi dragostea mamei. cele mai timpurii mijloace de comunicare sînt expresia mimică: privirea. adulţii îi iau în braţe. trebuie să i se ia mîna atingîndu-se cu ea obiectele ce-l atrag. de căutare şi găsire a obiectelor. să-i observe mimica şi gesturile. nu se recomandă a utiliza cărţi şi imagini). bunăvoinţa şi atitudinea faţă de copil. în cadrul căreia sînt deseori utilizate acţiuni obiectuale. Acest tip de comunicare apare în activităţi comune cu maturul. pentru dezvoltarea continuă a necesităţilor de comunicare se pot utiliza următoarele forme de interacţionare cu copilul: · Copilul trebuie luat în braţe şi dus la fereastră. provocînd încreţirea sprîncenelor. Trecerea copilului la o nouă formă de comunicare trebuie determinată nu de manipularea cu obiectele. să fixeze privirea asupra feţei acestuia. Pentru dezvoltarea coordonării senzoro-motorii. necesitatea de a comunica trebuie cultivată din primele zile de viaţă. dezvoltînd iniţial apucarea lor pasivă. strîngerea buzelor – “insatisfacţie”. ci prin intensificarea reflexelor tonice. îi orientează atenţia asupra unor jucării colorate. În prima jumătate de an. copilul poate manipula deja obiectele. Într-un anumit sens. (Pînă în clipa în care copilul începe să recunoască obiectele în realitate. însoţite de mici cuvinte şi exclamări. comunicarea cu adulţii ia forma de conlucrare situativă. dacă e necesar. de obicei. În această perioadă. În realitate. apariţia comunicării mimice este stimulată de reacţiile mimice ale maturului şi prin tehnicile de masaj facial. însă reacţiile lor emoţionale nu se manifestă prin mimică. utilizînd jucării-degetare. el percepe vorbirea adresată lui. În primul rînd. chiar şi atunci cînd copilul cu paralizie cerebrală nu priveşte la adult. îl mîngîie. însoţind această acţiune cu strigăte. adultul trebuie să stea în cîmpul vizual al copilului. Comunicarea personal-situaţională devine o activitate dominantă în prima jumătate de an şi este prioritară în dezvoltarea psihologică a pruncului. acţiune care devine dominantă. iar activitatea practică cu obiectele trebuie realizată sub formă de joc. Se recomandă să se dezvolte în mod sistematic abilitatea de manipulare a obiectelor pe un fundal emoţional pozitiv. copilului îi este greu să întoarcă capul în direcţia adultului. producînd o anumită legătură între emoţii şi evidenţierea obiectelor concrete din mediul înconjurător. Şi pentru copiii cu paralizie cerebrală. cu indexul şi degetul mare. ridicarea lor – “uimire”. prin excitabilitate motoră. Ontogenetic. de obicei. Adultul vorbeşte cu copilul cînd îl masează. adultul poate manipula cu mîinile în cîmpul vizual al copilului. adultul atrage copilul prin reacţiile sale emoţionale. La copil. mimica. copiii reacţionează mai mult la faptul că adulţii le acordă atenţie. Vorbirea calmă. însoţeşte masajul feţei cu vorbirea. adulţii îşi exprimă atenţia şi interesul. La această vîrstă. unei neimplicări totale. Ulterior. producînd expresii mimice corespunzătoare şi pe faţa copilului. locomoţii şi poziţii statice. gesturile. unde să i se arate diferite obiecte ce pot să-l intereseze. întinderea buzelor – “zîmbet”. însoţită de o vorbire elementară. În rezultat. chiar dacă el nu încearcă pe cont propriu să le atingă. Prin intermediul acestor mijloace. Dezvoltarea reacţiei de orientare are loc prin jocul tradiţional De-a v-aţi ascunselea. trebuie îndreptate palmele (pentru înlăturarea spasmelor se poate utiliza vibraţia-scuturări uşoare ale mîinilor). în procesul masajului. De exemplu.

Moсква. mobilă de jucărie. să respingă. sînt adecvate jocurile cu lanterna. În a doua jumătate de an. Ursuleţul este bun (mîngîie ursuleţul). devine posibilă modificarea identităţii obiectului în joc. ulterior. 2.· Se recomandă a organiza. cum ar fi lampa de masă. Лисина М. el trebuie asigurat cu toate cele necesare. să lovească. carei dau copilului posibilitatea de a-şi crea situaţia de joc pe care şi-o doreşte. îndreaptă mîna copilului spre obiect). de culori vii. pe care copilul se poate legă na uşor. 1986. butonul poate fi astupat cu un filtru. În funcţie de modul în care copilul începe să diferenţieze şi să recunoască obiectele din spaţiul înconjurător. Adultul duce copilul în acest spaţiu şi se joacă cu el. veioza. pentru formarea vorbirii. · Pe copiii mici îi atrag în special obiectele ce emit lumină sau sunete. Această variantă de activitate susţinută de cărţi reprezintă şi ea pentru copil o activitate practică de lucru cu obiectele. Perspectiva diagnosticului logopedic. În timpul acestor acţiuni adultul vorbeşte. Проблемы онтогенеза обучения. În cazul în care copilul nu este interesat. să le netezească. pentru a trezi în copil intenţia de a le substitui. mai departe – modificarea absolută a cuvintelor. Ele îl vor interesa pe copil şi-l vor ajuta la dezvoltarea fixării atenţiei vizuale şi urmăririi obiectelor în spaţiu. Atrăgîndu-l cu jucăriile. Adulţii mai includ şi cuvinte-onomatopee. Ion pleacă. se aprinde cu ajutorul unui buton. aparent din partea copilului. 2008. Acest proces se află în interdependenţă strictă cu dezvoltarea gîndirii abstracte şi formarea lexicului. mersul. pisica zîmbeşte. dă ursuleţul (adultul arată mişcări de apucare. Mijloacele comunicării apar în ontogeneză atunci cînd copilul a asimilat deja expresivitatea mimicală şi manipularea cu obiectele. Ion este bun (e mîngîiat cu mîna copilului). acţiuni cu jucăria în cîmpul vizual al copilului. Treptat. în care pe fiecare pagină sînt reprezentate obiecte separate sau acţiuni (de exemplu: pisica doarme. adultul pregăteşte spaţiul pentru joacă şi în prezenţa copilului. cît şi pentru dezvoltarea mişcărilor mîinii. Ei se întind singuri să aprindă lumina. adultul poate încerca să-i capteze atenţia cu o jucărie care emite sunete. Cu timpul. La revedere (gestul de despărţire). care permit modelarea diferitor mişcări. aplecarea capului. Chisinau. veselă. fapt care poate fi utilizat atît pentru stimularea comunicării. obiecte şi cuvintele adulţilor. Pentru stimularea acestui proces trebuie create situaţii de absenţă a unor obiecte-jucării. 69 . trebuie dezvoltate iniţial formele timpurii ale comunicării. Dacă un anumit obiect. o minge rotundă. Pe măsură asimilării vocabularului. Cele mai potrivite sînt cărţile pliante. adultul trebuie să-l înveţe să arate imaginea. dar îl ia să se joace doar atunci cînd acesta manifestă dorinţa să ajungă pe covoraş. un spaţiu cu obiecte atractive pentru copil: aici poate fi dispusă o pernă mică. Jucăriile trebuie să ofere copilului posibilitate maximă de manipulare cu ele. Jocul cu maşina poate fi completat cu jocuri gen LEGO. · Adultul ţ ine copilul în braţe şi imită comunicarea. Adultul face diferite mişcări. · Manipularea cu obiectele ce emit sunete. Copiii cu paralizie cerebrală trebuie învăţaţi să se joace cu jucăriile. Apăsarea cu alte degete presupune dezvoltarea motricităţii fine. Şi Ion este bun (îl mîngîie pe Ion). Hai să-l chemăm. Mergi. pe covor. copilul poate fi învăţat să apese pe buton cu pumnul sau cu palma. să le legene. Logopedia. devine posibilă recunoaşterea acestor obiecte în imagini. Ah! (cuprinde pe ursuleţ). îndoirea şi dezdoirea mîinilor.И. Pentru dezvoltarea activităţii de joc. copilul tinde să se joace cu toate obiectele ce le are la îndemînă. bazate pe contacte emoţionale şi activităţi comune între adult şi copil. Referinţe bibliografice Olărescu V. de aceea. stînd pe burtă. exerciţiu foarte important pentru funcţia de apucare. copilul începe să facă legături dintre gesturi. obiecte medicinale şi altele. Cele mai utile sînt păpuşile mobile. astfel încît copilul să-l poată apăsa doar cu un singur deget. Ah! (îl cuprinde pe Ion). · Pentru copiii care nu se tem de întuneric. 1. în cazul în care copilul nu încearcă în mod spontan să-şi mişte mîinile. în cele mai multe cazuri. Ion. picioarelor. O importanţă deosebită o au maşinile şi păpuşile. De exemplu: Unde este Ion. pisica bea lapte). exprimînd reacţii emoţionale. începe să perceapă vorbirea. Ursuleţul a plecat. 2-3 jucării de aceeaşi culoare. adultul îl ajută să se atingă de jucării. înlocuite una cîte una. La revedere (gestul de despărţire). dar adresată altcuiva – ca şi cum ar vorbi din perspectiva copilului. întărindu-le cu intonaţii emoţionale şi provocînd o reacţie analogică din partea copilului. să le scuture.

Racu. capabile să exercite şi să iniţieze unele roluri sociale în raport cu propriile aspiraţii şi cerinţe sociale. În contextul celor spuse se evidenţiază importanţa dezvoltării competenţelor sociale. A. abilităţi. p. competenţa socială devine obiect de discuţie pentru savanţi şi practicieni.. Bolboceanu. autorespectul etc.dezvoltarea liberă. unde dezvoltarea competenţelor este menţionată ca una din priorităţile educaţionale. concepţia Eu-lui. în cercetările sale. în faţa învăţămîntului sînt puse sarcini nu numai de a comuica copiilor un anumit nivel de cunoştinţe. 24]. a eforturilor asupra acestora este vîrsta preşcolară.E. potenţialul comunicativ. achiziţionează experienţa socială” [2. Bolboceanu. o personalitate social-competentă.. îşi extinde cercul de comunicare cu cei de o seamă. B. care va socializa cu succes în lumea schimbătoare. armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative. consideră că structura competenţei sociale este determinată de 4 trăsături de personalitate: 1.Activitatea comunicativă reprezintă domeniul prin care individul uman stabileşte relaţii cu societatea. multilateral dezvoltată. Unul din aspectele personalităţii integrate ale omului şi anume Eu-l manifestat. 31]. Toate aceste manifestări au fost determinate ca.10 ani [3. Aceste forme nu apar haotic chiar şi cînd există posibilitatea interacţiunii cu cei de o seamă.. · ia o parte din grijile părinţilor. printre care Ch. 5 (Nr. conceptul de competenţă (cu referire la competenţa de comunicare) a fost cercetat de A. I. prin ele. Importanţa acestei influenţe a fost evidenţiată în monografia savantului A.10]. În Republica Moldova.numai atitudinea şi comportarea adultului va decide dacă copilul ajunge să descopere şi calităţile subiectuale ale partenerului caracteristice activităţii de comuncare şi. Tereşciuc ş. puterea influenţei. de a interrelaţiona eficient şi de a rezolva probleme vitale. Copilul nimereşte într-un mediu nou social de dezvoltare. privit mai larg ca noţiune. Însăşi sfera socială devine în acelaşi timp şi obiectul de cunoaştere al copilului şi locul manifestării Eu-lui propriu. Studiile teoretice referitor la dezvoltarea competenţelor sociale au dovedit că vîrsta favorabilă pentru fixarea maximă a atenţiei. în conformitate cu potenţialul intelectual şi creativ. p. Мead.. în care s-a menţionat:. 3. ci ca rezultat al unor activităţi special organizate de adulţi în context de joc. interese etc. I. care se poate adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii”. deprinderi la disciplinele de bază. pe ale sale proprii” [2. p. starea de pregătire pentru comunicare. în domeniul psihologiei. Astfel. apar noi funcţii. 70 . diferit de cel familial. Н. devine una din valorile educaţiei contemporane [4]. p. 16]. Începînd cu anii 90 ai secolului XX. responsabilităţi. Vorwerg M. The present article reflects the results of the theoretic investigation concerning social competence conception and denotes importance of it in developing of integral personality. de a atinge scopuri social importante. menţionează impactul comunicării asupra dezvoltării intelectuale a personalităţii:.66] s-au constatat la vîrsta de 7 ani semne specifice: vîrstei care au remarcat tendinţa copilului de a ocupa o poziţie egală cu cea a maturului în relaţiile sociale.a. Abstract. Bolboceanu. · se interesează de problemele de familie. Cooley. vîrsta cînd începe să se dezvolte Eu-l social. 4. Rezultatele obţinute dovedesc că copiii manifestă de timpuriu sensibilitate la influenţa socială a adulţilor în anumite condiţii. include competenţele de viaţă. priceperi. R. Legea învăţămîntului Republicii Moldova prevede ca obiectiv educaţional major în art.simţul competenţei sociale”. М.10 ani.Ş. [5. Калинина. Forme specifice: ale activităţii sociale au fost depistate în urma cercetărilor la vîrsta de 1. Spre exemplu. · se interesează la adulţi despre modalităţi de supravieţuire în caz de forţă majoră. dar şi de a asigura capacitatea şi starea de pregătire pentru a trăi în societatea contemporană. În urma observărilor sistematice efectuate de un grup de savanţi din Rusia [6. În baza celor spuse mai sus putem formula următoarele concluzii: · forme specifice: ale activităţii sociale apar încă de la vîrsta de 1. 2.95). Astfel. manifestînd multă bucurie şi satisfacere cînd este comparat cu adulţii.07.. Acest obiectiv presupune dezvoltarea unei personalităţi integrate.547-XIII din 21. Куницина etc. Toate acestea necesită de la preşcolar noi deprinderi. cercetător ştiinţific. construieşte relaţii cu un nou adult – învăţătorul. Aceste concluzii s-au bazat pe următoarele forme de comportament ale copilului în diverse situaţii: · ajută mamei să ducă geanta cu cumpărături. p.UNELE CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR SOCIALE Lilia Pavlenko. comunicabilitatea. psihologii Shroder H. Această idee îşi găseşte susţinerea în Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova.

Серия «Гуманитарные науки». 2007.. care mai apoi vor determina structura viitoarelor competenţe sociale. Jung (1933). Referinţe bibliografice Legea Învăţă mîntului. nr. 136. Теоретическая и экспериментальная психология.E.С. Imbătrînirea şi dezvoltarea sînt ansambluri de fenomene dinamice care evocă transformări de natură biologică sau psihologică ale organismului în funcţie de timp. îmbătrînirea fiind un fenomen de involuţie. Contribuţia principală a lui Jung în ce priveşte îmbătrînirea este de a fi postulat existenţa a doua tendinţe fundamentale ce determină evoluţia individului în cursul vieţii. Bolboceanu A. ceea ce subliniază importanţa relaţiei copil-adult. Această orientare a provocat înrădăcinarea ideii că evoluţia persoanei încetează la maturitate.М. Научный журнал «Синергетика образования». Т. Социальное «Я» как личностное новообразование кризиса 7 лет. Later one of the most importamte experimental contributions to the study had a personality Elder representatives of the Chicago School. №1 (13). Abstract.07. 4. Abordarea long life span vizează întreaga viaţă. 2007-2008 г. Prima se referă la cuplul 71 . Psihologia comunicării. 31-41. I.С. constante şi independente de vîrstă. № 2. care determină. schimbările de roluri şi statute sociale. precipită în mod considerabil modificarea în timp a mecanismelor de adaptare ale oamenilor. Ea insistă asupra faptului că modificări psihologice profunde pot fi observate de-a lungul întregii vieţi. să ne “obişnuim”. Cущность и содержание понятия cоциально – психологической компетентности специалиста социальной работы. 5-11. nr. Кондратова Т. se bazează pe o atitudine de colaborare. p. apar anumite manifestări ale comportamentului. · la etapa preşcolară. Cu toate acestea pe măsura avansării în vîrstă. Армавир. 2. trec în elemente sociale mai complexe.· în continuare aceste forme se îmbogăţesc. 62-71. a dezvoltării Eu-lui social. Chişinău: Univers Pedagogic. cu mai mult sau mai puţin succes. unul dintre cei mai celebri discipoli ai lui Freud.В. Развитие социальной компетентности подростков в общеобразовательной школе. Recent studies show that individual personality built during childhood and youth is the best predictor of adjustment to old age. adolescent and mature than the elder person. Минкина О. Кирюшина М.. nuanţînd puternic principiul lui Freud care susţine că structura noastră mentală se construieşte în timpul copilăriei şi că toată viaţa învăţăm. PERSONALITATEA LA VÎRSTA A TREIA – ABORDAREA LONG LIFE SPAN Romeo Panaintescu. Сажина Н. Aging and development phenomena are dynamic assemblies that evokes trnsformari biological or psychological nature of the body depending on the weather. asertivitate şi integritate. Putem spune că există atît constanţă cît şi schimbarea personalităţii pe durata ciclului vieţii. · dezvoltarea competenţelor sociale include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii. respectiv dezvoltarea acestora influenţează direct formarea personalităţii integrate.В. 2005. 2. Выпуск 12. Jung (1933) is the one who founded the theory of long life span. Социальное развитие ребенка раннего возраста. vol. 2. este cel care a pus bazele teoriei long life span. Psihologii s-au interesat dintotdeauna mai mult de copil. She insists that profound psychological changes can be observed along the entire life. în baza particularităţilor de vîrstă. Imbătrînirea este ansamblul proceselor pe care le suferă un organism după faza sa de dezvoltare. Long life span approach aims lifetime. Ермолова Т. Literatura de specialitate arată că marea majoritate a modelelor observabile de adaptare la mediu sînt destul de stabile. 5. Psychologists have always been more interested in child.simţul competenţei sociale”.547-XIII din 21. 3. · formele de comportament social nu apar haotic. 2. 1. р. Журнал «Теоретическая и экспериментальная психология».Ş. de adolescent şi de matur decît de persoana în vîrstă. p. 6. schimbările în starea sănătăţii. ci prin dirijarea activităţilor de către adult.1995. p. doctorand.

mai conformişti şi mai preocupaţi de propriile emoţii şi de propria persoană. ei s-au arătat mai pasivi. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. dar şi lipsă de flexibilitate). se are în vedere. Robert Havighurst. aşa cum foarte just nea învăţat părintele teoriei evoluţiei. Riley. personalitatea construită de individ în cursul copilăriei şi tinereţii este cel mai bun predictor al adaptării la bătrîneţe.scăderea echilibrului emoţional. 2. . 1973). . Diversitatea şi universalitatea sînt faţa şi reversul oricărui fenomen viu. Haan (1986). au fost oarecum neconcludente (Cox): unele rezultate obţinute indică o schimbare considerabilă a personalităţii. În acest domeniu.60 de ani. Marjorie Lowenthal (1975) caracterizează. presupunînd autoritarism şi intoleranţă). a doua la cuplul feminitate-masculinitate cu diminuarea rolurilor către senescenţă şi apariţia fenomenului de androginie. Referinţe bibliografice 1. prin a face faţă problemelor vieţii. se caracterizează mai ales prin discontinuitate. aceasta fiind totuşi mai accentuată după 50 ani. adaptîndu-se mai puţin la nou faţă de tineri. este scăderea treptată a extraversiei. Autorii se pronunţă în legătură cu existenţa unei continuităţi în stilul de viaţă al vîrstnicilor: în ceea ce priveşte “personalitatea socială/comportamentul manifest” al vîrstnicului. apar prin contrast. o mai mare intoleranţă faţă de ambiguitate dovedindu-se mai puţin grijulii faţă de presiunea socială exercitată asupra lor pentru a se conforma. 1991. ale diferitelor trăsături în funcţie de vîrstă: . scade linear între 20 . evoluţia “personalitătii sociale/ comportamentului manifest”. prin modificări mai mult sau mai puţin pronunţate. Bernice Neugarten. vîrstnicii au evidenţiat un mare grad de dogmatism. . sînt legate de evoluţia personalităţii în procesul de îmbătrînire: astfel atunci cînd se discută evoluţia persoanalităţii în procesul de îmbătrînire. Potrivit lui Hertu (1988). etapele primare ale ciclului de viaţă ca expansive şi cu mari aşteptări de realizări. Principalele aspecte studiate de aceştia. după care urmează o relativă stabilizare (Pointrenaud şi alţii. rigiditatea (care poate fi un mecanism defensiv. Dimensiunile mai “profunde” ale personalităţii. ascendenţa-dominanţa. Se observă că persoanele vîrstnice se descriu între ele (barbaţi şi femei). Rămîn totuşi de analizat.modificarea agresivităţii se realizează în mod diferenţiat: deşi se descrie pe sine ca fiind mai puţin agresiv ca înainte. Mai mult. şi trecerea de la una la cealaltă odată cu înaintarea în vîrstă. odată cu vîrsta. dogmatismul (ca sistem cognitiv închis. care va rămîne de-a lungul vieţii integratorul conduitelor sale.astfel. singura modificare pentru care există un mare acord între specialişti. în anii tîrzii ai vieţii. care apar la oamenii în vîrstă. Ea reprezintă Eu-l. Sensul vieţii. în mod mult mai asemă nător decît tinerii. Cunoaşterea omului. Una din cele mai importamte contribuţii experimentale la studiul personalităţii vîrstnicului au avut-o reprezentanţii Şcolii de la Chicago (Neugarten. în urma unui experiment efectuat pe reprezentanţii a trei grupe de vîrstă diferită. şi Sheldon Tobin (1968) arată că subiecţii bătrîni adoptă mai frecvent un stil pasiv în adaptarea la mediu. totuşi pe măsură ce “răspunsul agresiv “ apare el este greu de controlat şi de inhibat. Se pare că extraversia descreşte linear între 20 şi 60 ani. comparativ cu stilul de înfruntare evidenţiat la subiecţii tineri. altele nu au găsit însă schimbări semnificative. cercetările indică mai degrabă o continuitate comportamentală de-a lungul procesului de îmbătrînire. Persoanele de vîrstă mijlocie şi persoanele vîrstnice. ca mult mai autolimitate şi aparent mai preocupate de minimalizarea frustraţiilor. Este logic deci să putem observa aspecte diferite ale îmbătrînirii pesonalităţii în funcţie de instrumentele psihodiagnostice şi de preconceptele teoretice. Existenţa unei tendinţe spre androginie la vîrstnic a făcut obiectul multor cercetări empirice.o altă trăsătură de personalitate. Livson (1981). Adler A. vîrstnicul este de fapt orientat către evitarea sau amînarea răspunsului agresiv. este susţinută de unii autori ca Swenson (1961) fiind însă infirmată de alţii. Tot pe linia discontinuităţii se mai înscrie un grup de trăsături specifice: înrudite între ele: conservatorismul. mai timpurii sau mai tîrzii. Ansamblul acestor teorii şi studii nu trebuie să conducă la un sentiment de contradicţie şi de incoerenţă. Personalitatea apare deci ca o structura omogena ale carei aspecte stabile predomina asupra aspectelor schimbatoare în cursul vieţii. vîrstnicul devine deci mai puţin îngăduitor şi răbdător la supărare“. Darwin. 1995. după care se ajunge la o relativă stabilizare (Pointreaud.extraversie-introversie. Bucureşti: Editura IRI. 72 . 1972). Foner şi asociaţii (1968) au analizat mai multe studii referitoare la schimbarea personalităţii la persoane mai în vîrstă şi au ajuns la concluzia că aceştia sînt mai rigizi. sinele sau ego-ul subiectului. decît prin a-şi fixa obiective prea înalte. Schaie remarcă o creştere a rigidităţii şi o descreştere a flexibilităţii în funcţie de vîrstă. Ca atitudine. nu par a se înregistra modificări majore înainte de 60 ani. Maddox şi Thomas Muller). Adler A. Studiile care au încercat să determine schimbări precise ale personalităţii. în acest context. mai ales. diferenţele culturale.

Identificarea spirituală cu persoana implicată în comunicare şi coparticiparea neimpusă. oportună a problemelor depistate se defineşte în psihologie ca empatie.W. like children need a psycological assistance in order to learn the secrets of educational influences in the family. The Realities of Aginng (third edition) Prentice Hall. În psihologie se delimitează următoarele registre ale empatiei: emoţional. New Jersey. montaj.J. soluţionare în comun a problemei apărute. După natura sa empatia se manifestă ca trăire. independenţă) şi presupune coparticipare.1981).toate fiind în strînsă conexiune şi interacţiune. motivaţional-acţional-volitiv. 50% of them has a low and limite level of empathy. prin colaborare şi cooperare eficientă în activitatea de educaţie. TENDINŢELE COMUNICATIVE EMPATICE ALE PĂRINŢILOR Raisa Jelescu. Registrul cognitiv al empatiei presupune atenţia sporită faţă de starea de spirit al subiectului în cauză. motivele. întîlnită la oamenii de anumite profesii şi care ar putea să se structureze ca stil empatic de personalitate. Les chestionnaires psychologiques. G. cercetător ştiinţific. Registrul infiltrării empatiei îi permite omului să creeze în comunicarea cu alţii un climat psihologic spiritual favorabil.S. Conceptul provine de la grecescul empatheia care înseamnă pasiune şi afecţiune. Registrul identificării integrale oportune este condiţia obţinerii succesului competenţei empatice cu efecte pozitive. In Theories of personality. al identificării integrale oportune . 5. dar şi ca aptitudine specială. 7.). on the school success of their child. 6. ca produs al identificării raţionale cu el în impas. Acest fenomen presupunem poate fi motiv serios în atitudinea copiilor faţă de instruire. 73 . 1981. analiza preventivă ideatică. Lindzey. (Eds). al montajului psihologic: al infiltrării. alţii spre finele învăţării în ciclul primar încep să se se opună influenţelor educaţionale. 4. gîndire. Parents.. înţelegerea şi pătrunderea profundă în rolul. interesele. cu o conotaţie de suferinţă. 1977. descătuşat. sprijinindu-se pe experienţa proprie de viaţă consrevată în memorie. Handbook of the Psychologie of Aging. aspiraţiile. Registrul afectiv presupune identificarea afectivă proprie cu starea spirituală trăită de partener în activitatea de comunicare într-un moment dat. Din cele menţionate mai sus reiese că omul empatic nu este indiferent faţă de starea de spirit a celui cu care comunică. empatia poate fi recunoscută nu numai ca aptitudine generală. The experimental data obtained after a recent research on "Empathy communication of the adults . motive. (Marcus S. Registrul motivaţional-acţional-volitiv „îl conduce pe subiect la acţiune” prin anumite eforturi de voinţă (decizie. persrverenţă. imaginaţie.E. interesată în soluţionarearea constructivă.Ş. insistenţă. as well as the consequences of the school stress. 1966. Unii copii cu vîrsta în astfel de familii îşi pierd interesul pentru studii. Biological basis of personality. Paris: PUF. cognitiv. dar şi factor de declanşare a sresului şcolar în familie. but also the meaning of empathy. constructiv şi de încredere. 1973. (Indiana State University).G. visele partenerului de comunicare. New York. Cox H. Bucureşti: EDP. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Later Life. Datele obţinute într-un sondaj recent la tema”Comunicarea empatică a adulţilor-condiţie de diminuare a stresului şcolar” cu 118 părinţii care au elevi în clasele primare demonstrează că tendinţele părinţilor de a empatiza nu sînt suficient dezvoltate.3. Prezentă în cadrul oricărui comportament relaţional al individului.E. difficult to comment psycologicaly. C. Birren J. Englewood Cliffs. Allport G. Eysenck H. Abstract. But it may have a negative impact on the relation with their children in the family. New York: Van Nostrand Reinhold. acţiune şi respectiv se manifestă concomitent în mai multe aspecte psihologice. intiutiv. voinţă. Registrul montajului psihologic suscită gătinţa omului de a-i sări în ajutor urgent celui care are nevoie. & Schaie K. Hall. Albou P.W. situaţia.Willey (Ed.condition of diminishing th schoolstress" shows us that from 118 questioned partents. Registrul intuitiv îi permite omului să exercite o acţiune adecvată asupra partenerului de comunicare. în condiţiile deficitului de informaţie despre el.. I. generalizarea.

E. care se observă mai frecvent în familiile vulnerabile.R . C.E. esenţa vieţii. ne arată că la părinţi predomină nivelul inferior şi limitat de empatie (~91% din 100). Tabelul 2 Exprimarea tendinţelor comunicative empatice (T. ~49% de puncte. Numai ~ 7% de părinţi deţin nivel mediu de empatie în comunicare şi ~ 2% nivel avansat. Registrul montajului spre raţionamentul abstract 5. care ar putea fi şi sursa principală a insuccesului şi stresului şcolar. 5 p.C. Deasupra nivelului mediu ei au acumulat în registrele empatiei ~36. Registrul intuitiv 6 p. ~42% de puncte. Exprimarea tendinţelor comunicative empatice (T.E. 2 p.C. Id .3 şi 2 puncte. persoane 2 0 8 74 35 Rezultatele % ~2 0 ~7 ~62 ~29 Datele experimentale fixate în tabel. învăţători. 26. 45. Nivelul submediu Datele obţinute vorbesc singure de la sine. Registrul competenţei de identificare empatică ~2 ~6 ~15 ~20 ~23 ~26 ~8 100 1. copilul nu se simte la sigur protejat de influenţele nefavorabile chiar şi în sînul familiei. dar cea spirituală rămîne pentru şcoală. de a se bucura de viaţă. R. 74 R. Suma % ~3 ~4 ~29 ~26 ~24 ~ 14 ~0 100 ~5 ~12 ~28 ~19 ~22 ~14 0 100 ~6 ~9 ~19 ~24 ~25 ~13 ~4 100 ~2 ~6 ~12 ~31 ~30 ~17 ~2 100 ~3 ~3 ~14 ~28 ~32 ~17 ~3 100 Din tabelul 2 observă m că în tendinţele competenţelor comunicative empatice în toate registrele mai frecvente aprecierile părinţilor sînt cu 4. E M R. Cu scurgerea timpului principalul în grija părinţilor rămîne parcă doar asigurarea materială a copiilor. avansat înalt mediu inferior limitat Nr.C. Registrul emoţional Aprecierea (puncte) 3. Care ar fi consecinţele mediocrităţii în tendinţele empatice la părinţi? Acest fenomen psihologic nu este investigat şi e dificil de comentat. Cea mai gravă consecinţă ar putea fi declanşarea frecventă a ciocnirilor violente dintre părinţi şi copii.E . Sub nivelul mediu. 24.) la părinţi Nivelurile T. Mai tîrziu va provoca şi alte fenomene negative. I. Registrul raţional 2.A . 4 p. Exprimarea empatiei 60 50 40 30 20 10 0 R. în fiecare registru au acumulat ~38% de puncte.Tabelul 1.) la părinţi (în %) 4. . ~52% de puncte şi ~56% de puncte. Registrul competenţei de infiltrare a empatiei 6. . Registrele empatiei Nivelul supramediu Nivelul mediu R. C. R. In f. necătînd la faptul că anume ei au un rol decisiv în viaţa şi destinul copiilor. 45 36 26 28 19 36 49 42 52 57 31 24 24 20 20 28 23 20 . 3 p. ~36% de puncte. dar numai nu de om”. Ludvig Bern scria că „Omul se poate lipsi de multe în viaţă. R. de a înţelege rostul. 1 p. Clar este însă că dacă competenţa comunicativă empatică este insuficient dezvoltată la părinţi.E. 0 p. 26 şi 23% de puncte. societate. după cum vedem. confirmînd gîndul nostru că omul pentru om înseamnă şansa de a supravieţui.

pentru a colabora just cu copii în activitatea de învăţare. стр. не приводя к разрушительным конфликтам и войнам. И. 2005. Jelescu R. Profilaxia şi terapia stresului şcolar. что составители словаря указывают. что в «Большом психологическом словаре» (М..Datele obţinute în experiment ne sugerează ideea necesităţii asistenţei psihologice a familiei. похожих на него понятий. другие считают. Teoria situaţiilor educative. Кишиневский государственный педагогический университет им. Крянгэ Abstract.. Conferinţa Ştiinţifică internaţională. Chişinău. Jelescu R. p. tolerance is not a passive quality like conformism that allows accepting everything that is otherwise to the norms of society. Kat is devoted to a very complex theme of psychological characteristics of tolerance. при смирении с поведением. что толерантность может иметь как положительную. Savca L. 48-52. ценностей другого». Понятие толерантность имеет много различных аспектов – философский. Одни видят в толерантности идеал и жизненно важный принцип. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ Александр Кац. Nr. Практикум. вредным воздействиям окружающей среды и собственному раздражению поведением другого индивида. Bucureşti. которая встречается в разнообразных формах в нашей жизни. The article by A. For him. Рассматривая психологическую трактовку понятия толерантность.. 5. Столяренко Л. М. социальный. как «способность выносить стресс без серьезного вреда» и т. This topic has been studied by many psychologists from different points of view and has different facets. всех ученых объединяет уверенность в необходимости борьбы с ее антиподом .д. полагая. He establishes limits to tolerance to keep social life safe and not to destroy native culture and traditions. которые демонстрирует человечество. Это делает задачу рассмотрения толерантности сложной. какой вид толерантности является для нас приемлемым. чтобы символически скрадывать и лечить реальный раскол и безразличие. Рогов Е. что данный термин употребляется для обозначения способности к сопротивлению стрессам. The purpose of the author of the article is to consider main of them and find his own point of view.Д. dar şi a însuşirii de către ei a misterelor empatiei. убеждениями и ценностями другого». Motivele disconfortului emoţional în procesul evaluării. Значение толерантности заключается в том. 1. Основы психологии. 2000) толерантность определяется неоднозначно: как «установка либерального принятия моделей поведения. Заметим. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale . Исследователи в содержании понятия «толерантность» выделяют три основных аспекта: одни 75 . 671-676. În: Psihologie.. 2009. 2006. Настольная книга школьного практического психолога. Ростов-на. it is an active position that allows people to find a compromise to build a multinational society avoiding confrontations and conflicts. но и построить программу формирования этого качества. 3. Тут и «формирование способности противостоять любым попыткам ограничения человеческой. pentru a consulta părinţii în problemele influenţelor educaţionale. 2009. Formarea empatiei cadrelor didactice. нравственного и т. исследователи проблемы толерантности отмечают в ней прямо противоположные качества. но и различные точки зрения на толератность внутри каждого из этих подходов. 6.: 2004. убеждения. что она служит лишь для того. 2. И. 3. в том числе и личной. Характеризуя современность как эпоху глобального кризиса — политического. Referinţe bibliografice Chiţu S. Revistă ştiinţifico-practică. 4.д. особенно если мы хотим не только знать. что она одна даст шанс выжить цивилизации. Chişinău. 2003. Ştefan M. следует отметить.Дону: Высшее образование. свободы» и «неестественное воздержание. психологический и педагогический и каждый из этих подходов отражает не только специфические характеристики толерантности. Chişinău. докторант. 300-302.интолерантностью.. так и негативную окраску. стр. Несмотря на столь сильные различия в оценке толерантности. Задача нашей статьи – определить психологические характеристики толерантности как основу для формирования этого качества личности и отграничить это понятие от других.deschidere spre o personalitate integrală.

нравственная толерантность – принятие. ассоциируемая с сущностью или «внутренним Я» человека (толерантность типа «В»).связывают данное понятие с терпимостью. традициям и обычаям при удовлетворении общественных потребностей. [ 3].с допуском. чьё отличие от окружающего большинства вызывает у них раздражение. не гнать и т. * подчинение законам. терпимость. Анализ словарей последних десятилетий свидетельствует о том. Исходные принципы толерантности: * отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения человека к какой-либо идее. toleration. третьи . Все эти определения могут служить в равной степени как обыденными. Орлов и А. выжидать чего-то. выносливостью.З. * умение принудить себя. действительно позитивная толерантность. Таким образом.Шапиро [5] предлагают различать обыденные и собственно научные определения толерантности. Для человека. — tolerance. Известный российский исследователь проблемы толерантности М. категория «терпимости» имеет созерцательный оттенок. В психологии толерантность — отсутствие или ослабление реагирования на некий неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию. В XIX в. англ. * принятие Другого. в целом. Однако в современной психологической литературе провести данное различение представляется крайне затруднительным. что понятие толерантность (терпимость) в его психологическом ракурсе практически отсутствует. Хомяков называет терпимость «странной ценностью воздержания от применения своей силы во вред принципиально неприемлемому отклонению». необходимо рассмотреть и его противоположность – нетерпимость. глагол «терпеть» выражал различные значения: выносить. применяемый для описания коллективного и индивидуального поведения. доверие. акцент на искренности его убеждений. заключающегося в непреследовании тех. фран. чей образ мыслей или действий не совпадает с твоим собственным и вызывает твоё-моё-вашенаше неодобрение. Первая точка зрения достаточно распространена. что люди терпят человека или социальную группу. не спешить. Чтобы лучше понять толерантность. —toleranz. любознательность. можно сказать. Терпимость означает. основанная на гораздо более полном осознании и принятии человеком реальности.А. Терпимость подразумевает способность преследовать (наказывать). стоять не изнемогая. так и научными дефинициями психологического феномена толерантности. моральная толерантность – терпение. он постоянно живет в ситуации напряженного существования. «свобода совести». А. моральная и нравственная толерантность. доверчивость – свойственная маленькому ребенку и еще не ассоциируемая с качествами его «Я» (толерантность типа «А»). диалогической манере. Идеалом толерантности является толерантность типа «В». Обычно данный термин применяется к ненасильственному поведению.д. Несмотря на многозначность. поведению. сдержанности и терпимости. напряжения и конфликты вовсе не исключены. допускать. Так. построенная на принятии человеком как окружающих. при этом формируя определенные нравы. способность относиться к ним без раздражения. хотя в определенный момент дисциплинируют людей. Страх и принуждение извне не способствуют. * добровольность выбора. так и самого себя. Ильинская Е. на взаимодействии с внешним и внутренним миром в принимающей. — tolerantia — терпение. допустимым отклонением [1]. основанному на достижении консенсуса. обладающего толерантностью типа «В». послаблять. не боится быть лицом к лицу с этим напряжением. Первая модель характеризуется 76 . [4] построила систему поведенческих реакций по двум моделям: толерантная и интолерантная. который может отличаться по разным признакам. Данные авторы раскрывают так нызываемое дифференцированное понимание феномена толерантности. в своем широком смысле слово толерантность означает терпимость к чужим мнениям и поступкам. ассоциируемая с личностью («внешним Я» человека) (толерантность типа «Б»). другие — с устойчивостью. допустимостью. Это подлинная. политики и морали. нетолерантность. пассивную направленность [5]. нем. достойно выдерживать и принимать его как безусловную экзистенциальную данность. в состав которого входят: естественная.Б. крепиться. Терпимость — социальный. — tolerance. культурный и религиозный термин. не принуждая других. зрелая. и очень часто во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости »: лат. Философско-психологический аспект рассматривает толерантность как терпимость к чужим мнениям. Естественная (натуральная) толерантность – открытость. страдать. верованиям. и употребляется в связи с проблемами религии. а также сознательное решение не делать этого.

доброжелательным отношением к миру, знанием себя и признанием других. Вторая модель дает представление о качествах личности, не признающей ценность и самобытность другого человека. Она выделяет критерии толерантности: знание самого себя, способность к критичности по отношению к себе, способность к эмпатии, мобильность поведения, ответственность, дивергентность/гибкость мышления, ориентация на себя или других, обладание чувством юмора, социальная активность/ просоциальное поведение. Для каждого их этих критериев она предлагает характеристики как для толерантной, так и для интолерантной личности. В литературе (Н.А. Асташова, Н.К Бахарева, В.В. Бойко, И.Б. Гриншпун, О.С. Ионина, Е.Г. Луковицкая, Г. Олпорт, Е.В. Селезнева, Л.В. Смирнов, Г.У. Солдатова, А.Б. Орлов, А.З. Шапиро, М. Конш, М. Хомяков, В.Мухина и др.) указывается множество показателей и критериев позиции толерантности как сознательного выбранного поведения по отношению к другим людям: - уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности; уважение человеческого достоинства; - готовность субъекта к осознанным личностным действиям, направленным на выстраивание отношений с представителями иной социальной, нравственной, культурной среды на конструктивной основе; - сохранение собственной самобытности; - отсутствие негативного отношения к другим; - стремление понять точку зрения другого или его поступок; - терпимость к чужим мнениям и поступкам; - умение слушать и слышать; понимание других; - стремление и способность к установлению и поддержанию общности с другими людьми; - выражение каждым своих верований и мнений не несет никакого насилия; - взаимная свобода, которую люди используют, чтобы верить и говорить то, что им кажется истиной; равенство; - толерантность предполагает принятие другого таким, какой он есть, при этом вовсе не отказываясь от собственной позиции, но и не навязывая ее партнеру; - отсутствие раздражения на мнения и поступки других людей; - ненасильственное поведение, основанное на достижении консенсусa и т.д. Л.В. Смирнов [7] выделяет следующие психологические качества толерантной личности: устойчивость (эмоциональная стабильность; доброжелательность, вежливость, терпение; социальная ответственность; самостоятельность; социальная релаксация); эмпатия (чувствительность партнера; высокий уровень сопереживания; учтивость; экстравертность; способность к рефлексии); дивергентность поведения (отсутствие стереотипов, предрассудков; гибкость мышления; критичность мышления); мобильность поведения (отсутствие напряженности в поведении; отсутствие тревожности; контактируемость, общительность (коммуникабельность); умение найти выход из сложной ситуации; автономность поведения; прогностицизм; динамизм; социальная активность (социальная самоидентификация; социальная адаптированность; креативность; социальный оптимизм; инициативность). Как мы видим, многие психологи считают одним из факторов, способствующих развитию толерантности, креативность. На существование связи толерантности с креативностью неоднократно указывается в литературе (Ф. Баррон, Е.В. Баскакова, Н.К. Бахарева, С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, А. Маслоу, Г.У. Солдатова, К. Роджерс, К. Тэйлор и др.). Однако вопрос о роли креативности в развитии толерантности эмпирически исследован недостаточно. С точки зрения развития толерантности интересны работы, в которых креативность рассматривается как процесс, как реализация своей индивидуальности, в которых исследуется взаимосвязь креативности с процессами межличностного взаимодействия (А.М. Воронин, Э.Д. Телегина, Е.Л. Яковлева и др.). Креативность влияет на формирование толерантности не только в плане более позитивного отношения к различиям, но и постольку, поскольку сам процесс формирования толерантности может быть рассмотрен как креативный процесс осознания противоречий и путей нахождения их решения. В структуре толерантности существенную позицию занимает также эмоциональноволевой компонент (Н.А. Асташова, О.С. Ионина, Е.Г. Луковицкая, Г.У. Олпорт и др.). Важную роль эмоций в развитии личности отмечают многие исследователи. Эмоции служат организующим и мотивирующим фактором поведения человека, его личностного развития и отношений с окружающим миром. Как видно, хотя понятие толерантности и отождествляется большинством источников с

77

понятием терпения, оно имеет более яркую активную направленность. Толерантность — не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. Такое пояснение толерантности свидетельствует об активной позиции личности и уровнях ее деятельности в таких процессах, как: — познание и признание своего «Я» и позиции другого (гностический уровень); — определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень); — взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и сохранять свое «Я») (деятельностный уровень); — анализ результатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень). Уровень толерантного поведения может быть охарактеризован следующими признаками: контактность; доброжелательность (отсутствие агрессии, в том числе и самоагрессии); отсутствие тревожности; мобильность действий; вежливость (учтивость); терпение; доверительность; социальная активность. Важным вопросом при определении понятия терпимости является вопрос о границах терпимости. Сложно установить границы толерантности не только применительно к разным обществам, но даже иногда в пределах одного общества. Например, современное преследование нацизма в Германии расценивается некоторыми странами как нетерпимость, тогда как в самой Германии сам нацизм считается в высшей мере нетерпимым. Однако следует помнить о границах толерантности, то есть пределах, до которых мы можем спокойно относиться к чужому мнению или поведению, так как часто под прикрытием толерантности многие совершают неприемлемые в обществе поступки и даже преступления. В. Хомяков [8] справедливо считает, что часто реализуемая «толерантность» к чужому оборачивается колоссальной «нетолерантностью» и произволом по отношению к собственному народу, его духовности, культуре и традиции. Он опасается, что детям станут внушать необходимость «терпимого» отношения ко всему «не такому»: сексуальным извращениям, порнографии, сектам, унижающим их Родину и народ проявлениям «культуры» и т.д. Приведем здесь понятие толерантности, данное в Преамбуле Устава ООН: «…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи» – и сравним её с тем, что говорится в Декларации принципов терпимости, принятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году: «Терпимость – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира». В Декларации понятие толерантности определено как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в международно-правовых актах в области прав человека». Такое свободное толкование понятия «терпимость» в духе Декларации ЮНЕСКО, практикуемое сегодня либеральным Западом и навязываемое им другим, вполне может оправдать все аморальные формы поведения, которые отрицаются обществом. Мы считаем, что общество в целом должно быть терпимым, следовательно, к нетерпимости должно относится терпимо, так как противоположная ситуация привела бы к несправедливости. Тем не менее, мы отстаиваем разумное право самозащиты общества и его социальных институтов, которое преобладает над правом терпимости. Следовательно, к нетерпимости необходимо относиться терпимо, но лишь до тех пор, пока она не создаёт угрозу обществу. Таким образом, можно сделать следующие выводы: Как мы видим, существует множество гуманитарных подходов к определению и исследованию толерантности, однако при этом ее собственно психологические трактовки недостаточно разработаны для того, чтобы ими можно было пользоваться как своебразным инструментом для формирования толерантности. Однако имеются исследования, помогающие понять природу и качества толерантной личности, подходы к решению проблемы формирования толерантности, среди которых особую роль играет фасилитативный подход, уровни (гностический, конструктивный, деятельный и аналитикорезультативный) и этапы формирования толерантности. 1. 2. Библиография Асмолов, На пути к толерантному сознанию. М., 2000. Братченко С.Л. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. В статье «Основания исследования толерантности в образовании». Красноярск, 2003. с. 104-117; http://hpsy.ru/public/x831.htm)

78

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Даль В. Толковый словарь русского языка. М., 1998. Ильинская Е. А. Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной деятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Санкт-Петербург, 2009. Орлов А.Б., Шапиро А.З. Толерантность: психологические аспекты.http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/TOLERANTNOST.html Пчелинцева И.Г. Построение толерантной среды в образовательном пространстве высшего учебного заведения. Автореферат кандидатской диссертации.- Санкт-Петербург, 2006. – 32 с. Смирнов Л.В. «Терпимость» или «вседозволенность»: дополнительность содержания и логики построения понятия. // Одиссей. Человек в истории / Ин-т всеобщей истории. М.: Наука, 2004, с. 205—225. Хомяков В. «Толерантность» как духовно-культурная капитуляция. декабрь, 21, 2009 - 17:39 (Русская линия). - http://mdn.md/ru/index.php?view=viewarticle&articleid=5613 MIJLOACE DE INTEGRARE SOCIO - PROFESIONALĂ A COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES) Viorel Bucliş, CRDÎP, I.Ş.E.

Abstract. This article reflects a particular method of collaboration of teachers, children and parents with children with special educaţinale. Şcoala şi familia sînt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei şi societaţii, iar între aceştia şi comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul cu relaţiile lui intrapersonale şi interpersonale, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială Şcoala trebuie să aibă contacte şi sa dirijeze prin relaţii strînse cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei copilului de vîrstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Şcoala contribuie în unanimitate la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc. Actul educativ în şcoala incluzivă are şanse de reuşita dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe, familia, echipa de specialişti, cooperează şi sînt parteneri care conlucrează în aceea şi direcţie: dezvoltarea şi incluziunea copilului cu CES Fiecare dintre parteneri are atribuţii clare în actul educativ, care, însă, nu acţionează şi nu se implementeaza cu succes decît dacă sînt sincronizate cu ale celorlalţi membri ai echipei. Implicaţiile fiecărui partener în acţiunea de educare a copiilor cu CES într-un sistem integrat vizează: Implicaţii pentru elevi: Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în clasa obişnuită presupune: a) copilul rămîne în familie, beneficiind de sprijin moral-afectiv necondiţionat; b) adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; c) învaţă în clase omogene; d) creşte motivaţia pentru învăţare, fiind stimulat de mediul competiţional şi de performanţele şcolare ale colegilor valizi; e) scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii obişnuiţi, sporind nivelul de socializare; f) copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor înţelege, îi vor accepta şi îşi vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. Implicaţii pentru părinţi: Pornim de la constatarea că părinţii sînt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe sau a copilului sănătos. Viaţa familiei (sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va plia după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie:

79

• consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului, ţinînd cont de evoluţia previzibilă a defectului şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare; • informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; • informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi speciale. Cooperarea familiei cu echipa de intervenţie poate transforma părintele într-un bun “specialist”, care creează un mediu prielnic educaţiei incluzive, generat de: · Instaurarea unei relaţii pozitive părinţi – copii - copil deficient, eliminîndu-se reacţiile tipice, ca: depresia, furia, culpabilitatea, sentimentul de injustiţie, anxietatea, autocompătimirea, respingerea copilului sau supraprotejarea sa, ceea ce împiedică formarea abilităţilor de autonomie ale copilului cu nevoi speciale. · Convingerea părinţilor că nu sînt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient. · Învăţarea familiei să trăiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale. · Însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrînd adecvat cu profesioniştii. · Elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. Realizarea unei atmosfere prielnice dezvoltării potenţialului copilului cu deficienţe presupune, din partea părinţilor, următoarele manifestări: • acceptarea realităţii; • acordarea unei atenţii speciale copilului cu deficienţe pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor sale; • disponibilitatea la efort fizic şi psihic îndelungat; • încrederea în factorii care pot sprijini dezvoltarea copilului (medic, kinetoterapeut, psiholog, logoped, învăţător); • afectivitate şi răbdare. Implicaţii ale cadrelor didactice: În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu adevărat potenţialul fiecărui copil cu CES, trebuie să reformulă m toate componentele educaţiei: • obiectivele/scopurile; • resursele procedurale, materiale, organizatorice; • curriculumul • evaluarea; • relaţiile între partenerii educaţiei; • resursele umane. Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea integrării copiilor cu CES în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cît mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale, s-a valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. Ne apropiem de copilul cu CES cu încredere şi disponibilitate de a face tot posibilul să-l ajută m. În aceste condiţii va accepta observaţia critică, chiar şi dojana, reacţionînd spre corectare, nu izolîndu-se. Alt aspect care trebuie avut în vedere este acela de a-i trata în mod egal cu ceilalţi copii, pe cît este posibil. Indiferent de activitate nu vom spune unui copil cu CES “Tu nu poţi participa la...”(vizită, excursie, serbare etc.). Dimpotrivă, îl vom încuraja să acţioneze, fiindcă nevoile lui speciale oricum îi vor limita activitatea. Aici vom interveni noi cu sprijin. Prezenţa în colectivul clasei a unor astfel de copii, solicită efort crescut din partea dascălului sub toate aspectele: pregătirea pentru lecţii, pentru activităţi extraşcolare; atitudinea faţă de toţi elevii clasei. Învăţătoarea trebuie să ofere copilului/elevului cu CES tratarea individuală de care are nevoie în toate etapele lecţiei, pentru ca acesta să recupereze neajunsurile, să valorifice: în mod compensatoriu potenţialul sănătos, dar să nu neglijeze pe ceilalţi elevi ai clasei. Intervenţia educaţională trebuie însoţită de atitudinea pozitivă a cadrelor didactice şi a familiei faţă de copiii cu cerinţe educative speciale. Educaţia incluzivă va permite copilului cu CES să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu copii valizi, să dobîndească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are şi cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. Psihopedagogia şi psihosociologia, dar mai ales cercetările-acţiune, vor permite aplicarea principiului normalizării, dacă aplică m eficient intervenţia timpurie şi principiul educaţiei incluzive. Integrarea şcolară ca situaţie particulară a socializării, se poate defini, de asemenea, în două feluri: • Într-un sens larg, care se referă la adaptarea oricărui copil la cerinţele şcolare;

80

• În sens retrîns, legat de problematica unor copii cu cerinţe speciale, în contextul normalizării, cuprinderea acestora în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare cît mai apropiate de acestea. Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţămîntul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţămîntul obişnuit, se iau măsuri pentru integrarea lui reală. În prezent Moldova cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în contextul unui ”parteneriat pentru educaţie”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii educaţionali (familie, Biserică, şcoală, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei (şcoală - comunitate‚ şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală), în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la îndemîna tuturor, tineri şi mai puţin tineri. Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cît mai independent posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde. Însă, orice demers în abordarea strategiilor de implementare a învăţămîntului integrativ, sistemul de învăţămînt actual trebuie să-l pornească atît de la analiză la nivelul macro-social, precum şi de la analiza la nivel micro-social a acestei problematici.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Referinţe bibliografice Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948). Convenţia ONU privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului (1960). Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (1989). Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2007). Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966). Principiile ONU pentru prevenirea delicvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh) (1990). Maciuc I. Formarea continuă a cadrelor didactice. Craiova: Editura Omniscop, 1998 (accesată prin motorul de căutare Google). COMPONENŢELE CONŞTIINŢEI DE SINE LA ADOLESCENŢI Oxana Paladi, cercetător ştiinţific, I.Ş.E.

Abstract. In this article are described the components of self-consciousness and especially are established the particularities of self-consciousness, of self-esteem, self-image and motivation for success in adolescent age. Abordînd problema conştiinţei de sine ne-am propus să elucidăm componentele acestei formaţiuni prin stabilirea particularităţilor congruenţei de sine, autoaprecierii, imaginii de sine, motivării pentru succes. Prezentăm nivelurile stabilite ale congruenţei de sine. Analizînd rezultatele obţinute am observat că scorul potenţial şi scorul actual are diferite niveluri de dezvoltare. Nivelul înalt al acestor caracteristici constituie peste 100 puncte şi reprezintă pentru scorul potenţial 19,54%; şi nivelul mediu atinge pînă la 100 puncte şi înregistrează – 54,17%; nivelul scăzut– 26,29%. Analizînd produsele activităţii subiecţilor am stabilit că scorul actual este mult deosebit de cel potenţial; mulţi studenţi demonstrează un nivel scăzut, alcătuind 57,38%. Acest indice ne informează că persoanele cercetate se limitează pe sine şi folosesc doar o mică parte din ceea ce sînt cu adevărat. Scorul mare al potenţialului şi destul de mic cel actual ne relatează că persoanele investigate şi-au inventat singuri conceptul despre sine şi au fost influenţaţi de concepte fictive, iar eforturile lor sînt orientate greşit spre scoruri care nu le aparţin. Subiecţii din această grupă sînt la o distanţă mare de Eu-l lor. Numai 4,88% din subiecţi activează în întregul lor potenţial demonstrînd un scor actual aproape de cel potenţial. Diferenţa dintre nivelul de experienţă de viaţă din prezent în comparaţie cu prezentarea experienţei dintr-o viaţă ideală constituie congruenţa de sine. Datele obţinute ne demonstrează că 20,24% subiecţi au un nivel de congruenţă înalt, 57,22% nivel mediu şi 22,54% nivel scăzut. La unii subiecţi se înregistrează o distanţă foarte mare între scorul potenţial şi actual. Printre cei incluşi în experimentul de constatare întîlnim şi subiecţi cu scorul potenţial mai mic decît cel actual. Congruenţa de sine în 57,22% cazuri are un nivel mediu sau foarte apropiat de cel înalt demonstrînd scoruri destul de strînse între scorul potenţial şi cel actual. Rezultatele obţinute în diferite situaţii de prezentare a subiecţilor arată că dimensiunile reflectate într-o viaţă închipuită şi cele reale sînt mai frecvent apropiate. Spaţiul dintre conceptul ideal şi realitate, adică adevărul despre propria persoană

81

se află în concordanţă cu întregul potenţial al subiecţilor în 77,46% cazuri iar în 22,56% este transformat în nişte versiuni inventate ale subiecţilor. Aceste rezultate ne indică şi nivelul de aspiraţie al subiecţilor. Convingerea în autoeficienţă, autorealizare, fixarea unui anumit scop pe care vrea să-l atingă adolescentul în comparaţie cu cel realizat pînă la un moment dat este diferită. Particularităţile congruenţei de sine stabilite în cercetare ne oferă posibilitate să determină m unele strategii de creare a situaţiilor de motivare pentru formarea conştiinţei de sine. O altă dezvăluire a conştiinţei de sine o putem prezenta prin rezultatele studiului motivaţiei pentru succes. Noi am cercetat acest indice bazîndu-ne pe cunoaşterea că motivaţia determină conduita unui individ şi că ea este componenta implicată în organizarea activităţii tuturor funcţiilor psihice. Motivaţia prin funcţiile ei de activare internă, de semnalizare a unui dezechilibru, de factor declanşator al acţiunilor efective, de autorealizare a conduitei este considerată, după atitudine, drept componenta de bază a succesului. Important de reţinut este că tipurile de subiecţi conform rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor sînt mult asemă nătoare cu cele din alte măsurări. Nivelului de motivare pentru succes s-a repartizat în trei grupuri. Primul grup, cu un punctaj mai mare de 15 puncte, constituie 38,26%; al doilea, cu un punctaj între 10 şi 14 puncte; alcătuieşte 55,68% şi al treilea, cu punctajul mai mic de 9, înregistrează 6,16%. Nivelurile de motivaţie pentru succes stabilite ne demonstrează că unii subiecţi prezintă tendinţa de a se considera superiori tuturor celor din jur, ei nu se compară cu alţi subiecţi, uneori sînt încrezuţi, au o automulţumire exagerată, şi, invers, alţii din cei supuşi investigaţiei se aşteaptă mai mult la eşec, demonstrînd situaţii de inferioritate. Variabila nivelului de motivare pentru succes indirect ne prezintă starea conştiinţei de sine şi mediază relaţia succes-eşec. Consolidarea motivaţiei pentru succes, dezvoltarea relaţiei afectivitate–intelect sînt obiectivele propuse de noi incluse în modelele de dezvoltare a conştiinţei de sine la adolescenţi. Rezultatele ne arată că 2,66% subiecţi au frică de eşec; motivaţie într-un potenţial neexprimat alcătuiesc – 42,18%; iar cu tendinţe de motivare pentru succes – 55,16% subiecţi. Deosebit de necesară pentru dezvoltarea complexă a conştiinţei de sine este dezvoltarea autoaprecierii şi imaginii de sine. Reflectarea conştiinţei de sine în planul gîndirii împreună cu extinderea Eu-lui la subiecţii cercetaţi, are diferite niveluri. În urma evaluărilor realizate, autoaprecierea orientată spre ideal se prezintă în felul următor: cu mărimea de 0,1 - 0,3 unităţi convenţionale – 6,6%; cu mărimea 0,4 – 0,6 sînt 50,6% şi cu mărimea 0,6 - 0,9 s-au înregistrat 42,8%. Calităţile pozitive stabilite variază spre diferite niveluri şi alcătuiesc un grup mare - 42,8% caracterizat prin supraaprecierea sinelui. Nivel înalt de autocriticism sau subapreciere întîlnim numai la 6,6% subiecţi. Se apreciază adecvat şi se percep destul de critic 50,6% subiecţi. Rezultatele autoaprecierii după calităţile pozitive ne indică necesitatea de a construi modele psihologice orientate spre dezvoltarea nivelului de autocriticism la subiecţii cercetaţi. Autoaprecierea orientată spre antiideal, înclinînd spre calităţi negative, are o configuraţie deosebită de autoaprecierea spre ideal. În urma măsurărilor sînt stabiliţi următorii indici: 0,1 – 0,3 unităţi convenţionale înregistrînd – 62,04%; 0,4 – 0,6 constituie 3,28%; 0,7 – 0,9 alcătuiesc unităţi convenţionale 34, 68%. Rezultatele ne demonstrează o frecvenţă mai mare între subiecţi a autoaprecierii înalte. Nivelul scăzut se caracterizează prin scopuri mai mici decît cele pe care le pot atinge, subiecţii măresc importanţa insuccesului, au nevoie de susţinerea celor din jur. Aceste persoane se consideră mai slabe decît ceilalţi, suferă de complexul inferiorităţii, a vinei; le sînt caracteristice: nehotărîrea, frica, timiditatea; acţionează după principiul „ceva o să iasă”; sînt privite de cei din jur ca fiind foarte ursuzi, necomunicativi, ceea ce duce la ruperea relaţiilor, izolare de oameni, singurătate. Reprezintă un mare interes rezultatele obţinute în urma cercetării imaginii de sine ca componentă a conştiinţei de sine. Rezultatele sînt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 1. Diferenţele dintre nivelelurile de dezvoltare a imaginii de sine împărţite în diferite categorii.
Psihologic (%) Naţională (%) 58,9 36,1 4,88 Profesie (%) Socială (%) 50,1 47,9 7,9 1,8 1,88 Niveluri de dezvoltare a imaginii de sine Nivel înalt Nivel mediu Nivel scăzut Vîrstă (%) Fizică (%) Filială (%) 74,1 25,4 0,44 Gen (%) 37,3 58,6 4,0

40,4 56,3 3,2

63,4 32,8 3,6

51,9 43,9 4,0

50,1

82

Am stabilit trei niveluri de dezvoltare a imaginii de sine exprimîndu-le prin categorii. Primele trei categorii de răspuns (fizic, gen/sex, vîrstă) ne prezintă o sensibilitate mărită a subiecţilor faţă de aceste probleme. La această etapă pe ei îi preocupă mult aprecierea fizică, îi interesează de diferenţele dintre sexe şi conştientizează trecerea spre maturitate. Imaginea de sine profesională exprimată prin categoria a 4-a este înaltă şi de nivel mediu, şi relevă importanţa statutului profesional pentru adolescenţi. Însuşirile psihice, exprimate prin categoria a 5-a demonstrează importanţa personalităţii şi nivelul de conştientizare la această etapă. Numai 1,88% subiecţi manifestă imagine de sine scăzută la această categorie. Imaginea de sine sub raportul relaţiilor sociale – generale, celor filiale şi a apartenenţei naţionale după cum observă m din tabelă tot se prezintă la un nivel înalt, raportînd despre evoluţia subiectului în relaţie cu micro- şi macromediul. Imaginea de sine integrează ierarhia valorilor personale ale subiecţilor şi este un indice direct al implicării conştiinţei de sine în sistemul lor valoric. Imaginea de sine înaltă poate fi defavorabilă în sensul că subiecţii nu-şi fac cale spre succes pornind de la potenţialul lor real, dar îşi au începutul într-o manieră artificială. Esenţial este să aducem subiecţii în situaţia de a se privi, de a vorbi despre ei într-o altă manieră, de a-i face să identifice: ce au pozitiv şi de a incita anturajul să-i încurajeze. O autoimagine scăzută determină o mobilizare insuficientă a resurselor, mărind probabilitatea eşecului şi generînd sentimentul ineficienţei. Toate componentele conştiinţei de sine descrise ne relatează că în activitatea de formare a conştiinţei de sine este necesar de a cuprinde aceste componente în mod complex. Interdependenţa şi corelaţia dintre aceste structuri va stabili unele mecanisme de dezvoltare în comun. 5. 6. 7. 8. 9. Referinţe bibliografice Iluţ P. Sinele şi cunoaşterea lui. Teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Polirom, 2001. Racu I. Psihologia conştiinţei de sine. Chişinău: UPS „I. Creangă”, 2005. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. Пермь, 1990. Психология самосознания. Хрестоматия. Самара: Издательский Дом Бахрах-М, 2003. Сидоров К.Р. Самооценка в психологии. În: Мир психологии, № 2, 2006.

ORGANIZAREA INSTRUIRII ELEVULUI CU CES ÎN CLASA I-A A ŞCOLII DE CULTURĂ GENERALĂ Emilia Furdui, cercetător ştiinţific, I.Ş.E. Abstract. The role of this is to emphasize the differences between young scholars with the need of special education requirements and normal scholars at the same age, concomitantly having a recoveryeducational character which should be taken into consideration by the specialists regarding the adjustment, in the possible limits, of some incapacity which are difficult to endure for these children. They can do better, but in comparison with normal children they require a consolidated affective support, motivational stimulation which would change their direction towards an active life. Investigaţiile efectuate de cercetătorii N. Bucun, A. Nosatîi, S. Cemortan, J. Racu, E. Verza ş.a. demonstrează că 80-90 % de copii în vîrstă de 6-7 ani, din cei care fac debutul şcolar, au unele devieri de sănătate fizică, iar 18-20 % au dereglări de să nătate psihică. La aceşti copii sînt reduse posibilităţile de învăţare şi capacitatea de lucru, este sporită extenuarea, drept consecinţă ei suferă o tensionare a sistemelor funcţionale centrale. Toate acestea diminuează posibilităţile de adaptare a organismului, fac dificil procesul şi particularităţile adaptării funcţionale a copiilor în şcoală. Şcoala primară permite adaptarea uşoară a copilului sănătos la noile condiţii sociale, nu admite supraîncărcarea, asigură dezvoltarea plenară conform particularităţilor şi necesităţilor de vîrstă şi individualităţii fiecăruia. Cu mult mai nefavorabilă este adaptarea copiilor cu cerinţe educative speciale (CES). Starea sănătăţii elevilor mici cu CES implică o atitudine şi o atenţie deosebită faţă de organizarea vieţii lor şcolare, regimului, orarului, dozării materiei, metodicilor instruirii, cerinţelor igienice, climatului emoţional din clasă etc. Observările au demonstrat, că şi adaptarea social-psihologică a copiilor sănătoşi şi a copiilor cu CES decurge diferit. Diferenţele sînt remarcabile atît în plan afectiv, cît şi motivaţional. Dacă la şcolarul mic cu CES predomină un dezinteres motivaţional pentru învăţare, datorat unor regresii intelectuale

83

Dacă pedagogul nu ţine cont de dificultăţile perioadei de adaptare. „închidem casa”). ca şi orice alt demers terapeutic. „găsim buzunăraşul pentru litera dată”. distragerea momentană . maturizarea dorinţelor şi satisfacerea împlinirilor. gîndirea etc. memoria. încercînd să se mobilizeze pentru rezolvarea situaţiilor problematice. Este util ca elevilor să li se dea sarcini instructive creatoare. în sfîrşit. participarea pedagogului la îndeplinirea lor. La început. Aceştia se deosebesc prin forme negative stabile. Altor copii (aproximativ 30%) le trebuie mai mult timp pentru a se obişnui cu noua viaţă şcolară. cele mai utile bazîndu-se pe joc. reprezintă un proces de optimizare. La această categorie se referă şi copiii hipercomunicativi. adaptare „dificilă. de durată mai lungă. netezit pe cap etc. Prin aceasta copiii discută. adeseori clarifică relaţiile cu colegii pe căi neadecvate. de aceea este important ca pedagogul să nu le facă observaţii aspre. specifice: atît şcolarului mic cu CES. răbdare. cînd nu trebuie mărită dozarea informaţiei. de a răspunde la întrebare. gîndesc. să-l stimuleze. Nivelul de dezvoltare al sistemelor funcţionale şi formării proceselor psihice la copii (atenţia. nepriceperea de a dirija comportamentul sînt legate de particularităţile psihice ale copiilor. Nu trebuie grăbit ieşitul la tablă. împreună cu pedagogul. Adeseori anume cu ei colegii nu vor să prietenească. îşi face prieteni. „o luăm”. dorinţa de a frecventa şcoala. să inspire încredere. Şi într-un caz şi în altul e nevoie de diferite forme de lucru ale pedagogului care cer bunăvoinţă. pentru explorarea relaţiilor. Pînă la sfîrşitul primului semestru ei pot să dea întîietate activităţii de joc. deoarece este destul de înalt procentul copiilor cu handicap. Nu se vor evita nici forme neverbale (stă m de mîină. ci să se concentreze asupra manifestărilor pozitive ale elevului. iar volumul de lucru al elevului trebuie să se majoreze treptat. care le explică consecutivitatea acţiunilor. Alternanţa tipurilor de activitate este obligatorie pentru ambele categorii de copii. De asemenea. Stilul de comunicare al pedagogului cu elevii clasei 1-a are ceva deosebit. cei care se sfiesc să răspundă şi care creează impresia că nu ştiu nimic sau nu ascultă pedagogul. Cele mai tensionate pentru toţi copiii sînt primele patru săptămîni de instruire. Sarcina pedagogului constă în stimularea dorinţei copilului de a se exprima. este inadmisibilă construirea lecţiei pe un singur tip de activitate: numai să se citească sau numai să se scrie toate 35 de minute. Pedagogul îşi organizează activitatea conform gradului şi duratei de adaptare a copiilor în şcoală. să remarce demnitatea şi succesele elevilor. dereglarea sănătăţii psihice. Pedagogul trebuie să ştie că mulţi copii la această vîrstă sînt în stare să îndeplinească sarcinile numai cu ajutorul adulţilor. ritmul de lucru. nedorinţa de a învăţa şi a frecventa şcoala. ceea ce le provoacă o nouă reacţie de protest. Sînt absolut inadmisibile în această perioadă observaţiile de tipul „Mai repede!”. Terapia prin joc. pedagogul trebuie să ofere fiecărui copil posibilitatea de a lucra în ritmul său propriu. perioadă aşa-numita. o atitudine activă faţă de învăţătură. nu îndeplinesc deodată cerinţele pedagogului. să demonstreze clasei reuşita şi activismul lui. de suport sau de recuperare a potenţialului atît de divers al copilului şi este un mediu pentru exprimarea sentimentelor. care asigură reuşita instruirii. Dascălul trebuie să fie alături de copil. se cere muncă cu răbdare. în fiecare clasă sînt circa 14 % de elevi cu dificultăţi de învăţare la care se adaugă dificultăţi de sănătate şi de durată a adaptării (pînă la 1 an).specifice:. să colaboreze.). 84 . care să le sugereze răspunsul. Şi. „Rămîi în urmă”. de a lucra la tablă. găsirea altor exemple etc. cît şi celui obişnuit. dar şi îi inspiră încredere că adultul are o atitudine bună faţă de el. să creeze relaţii bune între ei. încercarea de a găsi singur răspuns la întrebare. Mai bine e ca elevul să-i răspundă „la ureche”. calm. Tonul pedagogului trebuie să fie blînd. Sînt foarte actuale tipurile de activitate practicate în perioada preşcolară. dar şi cei care au teamă de anturajul clasei. decît să spună cu voce tare eventuala greşeală. El trebuie să fie reţinut. să nu aibă temere de a-l lăuda. De aceea urmează ca jocul să fie inclus activ în procesul de învăţămînt. După cum s-a subliniat deja. Trebuie subliniat că neatenţia. dictează oportunitatea de a acorda copiilor sarcini instructive diferite ca complexitate şi. Stilul autoritar de comunicare este inadmisibil. de a îndeplini conştiincios sarcinile pedagogului. Pentru dezvoltarea independenţei şi activismului copiilor este important să i se aprecieze pozitiv fiecare pas reuşit. dacă pedagogul nu este sigur în corectitudinea răspunsului. la baza căreia este instrucţia pe paşi. greşesc şi. care explică detaliat. inhibiţii greu de depăşit. este foarte important. aceasta poate provoca la copil apariţia neurozelor. acută”. aparte. cu grad diferit de comunicare în colectiv. tact. pentru formarea şi dezvoltarea priceperilor de învăţare. Acestor copii le vine greu şi la însuşirea programelor de studii. găsesc răspunsul O atenţie deosebită trebuie acordată copiilor cu CES care au un nivel scăzut de activitate. îi cunoaşte mai bine pe colegii de clasă. La copiii care au trecut adaptarea reuşit domină o bună dispoziţie. Copilul se obişnuieşte în colectiv. şcolarul normal din punct de vedere intelectual este avid de cunoaştere. O parte considerabilă de copii (de obicei 50-60 %) se adaptează la şcoală după două-trei luni. care îi încurcă pedagogului în timpul lecţiei. ce şi cum să facă („deschidem casa literelor”.). Acestea nu numai că liniştesc copilul.

Гуткина Н.este necesară sporirea rolului învăţămîntului preşcolar în special în grădiniţă. fără a uita totuşi că eşti tu însuţi.Controlul şi evaluarea rezultatelor instruirii Evaluarea este parte integrantă a procesului de învăţare şi cu ajutorul ei se stabileşte dacă finalităţile esenţiale au fost atinse sau nu. semne simbolice. lector universitar. au nevoie de un suport afectiv mult consolidat. . Printre multiple cerinţe înaintate faţă de profesor. cunoaşterea temperamentului şi caracterului şcolarului mic cu CES. Danii A. cu el se poate vorbi astfel: „aşa gîndeşti tu?”. respect şi demnitate. 5. Modernizarea procesului de instruire. The presence of this one ensures the efficiency of the educational process and also the school success. În clasa a 1-a a şcolii primare se exclude sistemul de evaluare prin note. 6. putem constata că empatia constă în sesizarea cu cît mai multă exacticitate cu putinţă a referinţelor interne şi a componentelor emoţionale ale unei persoane şi în a le înţelege ca şi cum ai fi această altă persoană. precum şi de un stimulent motivaţional care să le schimbe direcţia. La răspunsul incorect al elevului nu se spune „nu te-ai gîndit”. Chişinău. Bălţi Abstract. 2004. „nu e aşa”. dar. „aceasta e părerea ta?”. “Personalitatea nu se capătă ci se cucereşte” D. reprezentantul psihologiei umaniste (1962) a menţionat faptul că empatia reprezintă 85 .И. Carl Rogers..un educator al copiilor de vîrstă şcolară mică trebuie să cunoască psihologia copilului. Russo”. spre deosebire de colegii lor obişnuiţi. Chişinău. 4. defectologul. educatorul. . In the given article. În viziunea celor expuse mai sus. Психологическая готовность к школе. şcoala primară. Питер. 3. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. 2006. . pornind de la principiile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului: aceasta garantează copiilor protecţie. Conform dicţionarului de psihologie (Roland Doron şi Francoise Parot 1999) empatia exprimă : “Intuire a ceea ce se petrece în celălalt.O CALITATE A PERSONALITĂŢII ÎNVĂŢĂTORULUI ŞI UN FACTOR AL EFICIENŢEI ÎNVĂŢĂRII ELEVULUI Vasile Garbuz. Practicile ne-au demonstrat un progres şcolar şi dorinţa elevului de a se afirma în urma evaluării verbale făcute în cadrul colectivului şcolar. EMPATIA . Gusti Cel mai important lucru ce se referă la cadrul didactic o reprezintă competenţa didactică a acestuia. Andronache N.se cere o bună pregătire de specialitate şi de competenţe psihopedagogice a cadrelor didactice. metode educative care vizează dezvoltarea aptitudinilor. 2002.. participarea cadrului didactic la emoţiile şi sentimentele elevilor [4]. 176]. Univeritatea de Stat “A. Prin empatie emoţională se are în vedere. educaţie şi recuperare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Nu se evaluează în nici un caz ritmul de lucru al elevului. .solicitările şcolare urmează să fie dozate în concordanţă cu starea organismului. comparativ cu şcolarul obişnuit. Referinţe bibliografice Bucun N. putem trage următoarele concluzii: . 2007. the author tries to highlight the notion of "empathy" as being a primary quality of the teacher personality. 1.realizarea de parteneriate între familie . 1977). Concluzii E de menţionat că copiii cu CES pot mai mult. 2003. Gerguţ A. Specialiştii (psihologul. inclusv al celui cu CES va fi organizat raţional. „să-i ascultă m şi pe alţii” etc. Psihologia persoanelor cu cerinţe educative speciale. medicul şcolar) trebuie să înceapă să lucreze cu şcolarul mic. Iaşi: Editura Polirom. ş. 2. Educaţie pentru toţi. reprezintă capacitatea cadrului didactic să se transpună în “rolul“ elevului şi de a-i prevedea comportamentul ulterior [5.grădiniţă . “Empatia predictivă” (Stroe Marcus. „vezi că poţi”. o atenţie deosebită i se acordă manifestării empatiei. trebuie înfiinţat un cabinet de consiliere psihologică. p.şcoală.a. dirijîndu-i spre o viaţă activă. Bazele curriculare şi standardele învăţămîntului special.” Totodată. „bravo”.regimul de muncă şi de odihnă al şcolarului mic. De exemplu. calităţile de personalitate. .

exigenţa şi constanţa în cerinţele formulate. El menţionează că procesul instructiv-educativ vine să formeze la elev anumite deprinderi. Galaţi: Porto-Franco. el poate face acest lucru prin procesul de comunicare pedagogică. . Turcu F. de a corespunde aşteptărilor învăţătorului generează efort fizic şi cel intelectual cu scopul de a obţine satisfacţie. ca şi priceperea de a realiza o corectă evaluare a performanţelor elevilor sînt tot atîtea calităţi care asigură eficienţa muncii în cadrul instituţiei de învăţămînt. respectul faţă de sine. de societate. Vrabie D. elevul ori se retrage în sine. acesta subliniază în repetate rînduri despre necesitatea stabilirii de către profesor a unei relaţii pozitive cu elevul său. Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de bază ale acestuia. Psihologia atitudinii elevului faţă de aprecierea şcolară. în sentimente de simpatie. încredere reciprocă sau. pe de o parte. 3. Empatia este abilitatea cadrului didactic de a intra în pielea elevilor săi. de antipatie. educatori care-şi onorează misiunea socială asumată. nevoia de securitate pe termen lung.empatie faţă de elev. uşurinţa de a se adapta la neprevăzut şi necapitularea în faţa greutăţilor. 86 . competenţa şi pasiunea pentru disciplina pe care o predă şi în general pentru cunoaştere. Recompensa meritată este un factor deosebit de stimulator. Psihologia şcolară. să-l înzestreze cu anumite cunoştinţe. Capacitatea empatică contribuie la identificarea acelor modalităţi de a menţine concentrată atenţia elevilor la lecţii. producîndu-i educatorului satisfacţie. Sînt şi cazuri cînd contactul spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei: clasa nu există pentru profesor şi nici profesorul pentru clasă. Acest proces este mult mai eficient. Orice încercare de a umili sau încurca un elev mai ales în prezenţa colegilor săi va sfîrşi printr-un rezultat nedorit. Referinţe bibliografice Druţă M. 2005. Bucureşti: ASE. satisfacţia succesului dinamizează şcolarul pentru a obţine şi alte rezultate bune. dorinţa de a fi recunoscut. Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează. dacă cadrul didactic dispune de cîteva calităţi şi anume: . 4. 2004. capacitatea de a explica elevilor acestea cunoştinţe într-o manieră didactică deosebită. 2005. nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur.autenticitate. alegerea de activităţi atractive la lecţie şi talentul de a trezi interesul elevilor pentru activitatea de învăţare. schimbarea sistemului de valori. trebuie să conducă. în general. capacitatea de empatie. Dorinţa de afiliere. refuzînd să mai comunice. Empatia ca însuşire de personalitate presupune capacitatea de transpunere a unei persoane într-un mod uman exterior. 2. trăire stimulatoare pentru noi şi noi eforturi în scopul perfecţionării stilului de muncă. profesori stimaţi de foştii lor elevi. bazată pe principiul „Dictatorial” trebuie înlocuită cu una întemeiată pe relaţii în care profesorul are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat sau umilit. Studiile privitoare la aptitudinile pedagogice au scos în evidenţă funcţia specială pe care o capătă conduita empatică în relaţia profesor-elev. care implică transferul de informaţii dintre emiţător şi receptor. tactul pedagogic. care ţinînd seama de legea esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia empatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi bunăvoinţă. spiritul de echitate. iar pe de altă parte. delicateţea sufletească. Totodată. dimpotrivă. 1997. În investigaţiile sale David Aspy şi Flora Roebuck au constatat că profesorii care prezintă calităţile menţionate mai sus permit elevilor lor de a face progrese semnificative pe parcursul anului şcolar [4].atitudine pozitivă. În final putem menţiona faptul că personalitatea cadrului didactic ne serveşte drept acel motiv extrinsec ce-l stimulează pe elev să depună efort în cadrul activităţii de învăţare.capacitatea individului uman să pătrundă sau să se transpună în lumea interioară a altei persoane. Bucureşti: ASE. Dragostea pentru copii. de a-i determina să se implice în diverse activităţi. de succes. Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului. 1.elevi înseamnă. să dirijeze aceste relaţii şi să le structureze pe colaborare. Bucureşti: ARSR. precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi acceptat de acesta. Rezultatul unui raport pozitiv profesor . antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceeaşi calitate. condiţionînd înţelegerea şi comunicarea implicită şi o retrăire afectivă a stărilor emoţionale ale modelului. Mitrofan N. Cunoaşterea elevului.-E. oamenii formaţi pentru o integrare eficientă în circuitul vieţii social-productive. neîncredere şi chiar ostilitate. Înţelegerea empatică presupune: modificarea pozitivă a imaginii de sine. . Autoritatea profesorului. înlăturarea sentimentului de vinovăţie sau inferioritate. Aptitudinea pedagogică. A fi pedagog înseamnă: a poseda cunoştinţe în materia predată. de colegi. puterea de stăpînire de sine.

hipersocializarea autoritară. precum şi familiei în întregime. Vrem să specifică m din start că nu există stiluri de relaţionare dintre părinţi şi copiii cu dizabilităţi specifice: doar acestor familii. cele mai frecvente relaţii de comunicare în familia copilului cu dizabilităţi (de fapt. Mастюкова. o atare dragoste reduce considerabil şansele de autorealizare a părintelui. A. In the article „The role of family in development of a successfully personality” are presented the results of the research of the attitude adopted by the parents of children with disabilities in comparison with the attitude of parents of typical children. Familia este mediul normal în care personalitatea oricărui copil se dezvoltă armonios sub toate aspectele. care nu admite ca fiind posibilă nici un fel de iniţiativă de autonomie din partea copilului. respectiv. capacităţile copilului.Ş. caracterizată printr-o „dizolvare” totală a părintelui în problemele copilului. Studiile de analiză a factorilor care influenţează dezvoltarea copilului confirmă tot mai mult că perioada petrecută în familie este determinantă pentru evoluţia personalităţii lui şi pentru integrarea lui şcolară şi socială. care. părinţii încearcă să facă pentru el tot. hipoprotecţia şi respingerea copilului. Ne propunem în continuare să analiză m specificul relaţiilor părinte-copil din cadrul familiei în care creşte şi se dezvoltă un copil cu dizabilităţi. el nu învaţă să înfrunte greutăţile. Cooperarea reflectă imaginea social dorită a atitudinii parentale şi presupune încredere şi interes pentru problemele şi proiectele de viitor ale copilului. styles of interaction adopted by the parents on the basis of attitude created and in the same time their influence of the psychological development of the child and development of their personality. care conduc la constituirea unei imagini de sine scăzute la copil [2]. recurg părinţii care au aşteptări exagerate faţă de copil. El este supraobosit continuu. Albu. Спиваковская) şi româ ni (A. iar neacceptarea duce la respingerea lui latentă. care necesită acceptare şi multă dragoste. Dar a fi părinte nu este doar o calitate dată de vîrstă şi înţelepciunea acestuia. Manifestînd permanent dorinţa de a-l ajuta. aprecierea abilităţilor lui intelectuale şi creative. Rezultatul acestui gen de abordare a copilului este personalitatea lui egocentrică. nu-şi poate aprecia adecvat posibilităţile. Cu atît mai validă este afirmaţia pentru un părinte ce educă un copil cu dizabilităţi. dar şi a copilului. infantilizarea lui (invalidizarea). părinţii îi limitează posibilităţile de dezvoltare. Educaţia prin simbioză.E. stimularea independenţei şi a iniţiativei. Ne întoarcem la adevărul popular despre cei şapte ani de acasă care ne marchează pe fiecare de-a lungul vieţii. În opinia mai multor psihologi. venite din insatisfacţia permanentă a părintelui. îşi vor pune amprenta asupra copilului. părintelui. dezvoltîndu-i un comportament de eschivare de la problemă şi determinînd formarea unei legături simbiotice cu adultul. La alt gen de educaţie. În încercarea de a-i crea o atmosferă familială deosebită şi de a-i oferi dragoste absolută. hipersocializarea autoritară (stilul autoritar).ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA UNEI PERSONALITĂŢI DE SUCCES Tatiana Vasian. tratarea acestuia de la egal la egal. supraprotecţia. după cum menţionează Ecaterina Vrăsmaş [1]. Excepţie fac anumite perioade ale ciclului vital al familiei cînd se pot manifesta unele aspecte. ca şi în cazul oricărui alt copil) sînt: cooperarea. devine ineficient în ceea ce face. ruşi (A. se întîlneşte frecvent la mamele ce-şi educă copilul de unele singure. Comunicarea ghidată de o excesivă responsabilizare morală din partea adultului conduce la stări de tensionare şi suprasolicitare cronice la copil. chiar şi ceea ce copilul este în stare s-o facă de unul singur. Abstract. de cariera profesională şi devenirea personală. I. dar şi de „fobia pierderii lui”. doctorandă. Gherguţ ş. 87 . В. Protecţia excesivă poate fi cauzată de neîncrederea în puterile.a.). There are described the models of communication. simpatie şi interes continuu pentru el. Plasat în „condiţii de seră”. ci devine tot mai mult o responsabilitate care cere cunoştinţe şi competenţe. a copilului în sine îl ajută pe părinte să-l iubească aşa cum este. Ткачева. Sînt multiple cazuri cînd părinţii înaintează cerinţe irealizabile pentru copil datorită dizabilităţii pe care o are. ele uită de propriile probleme. în mod vădit. E. De obicei. Stările emoţionale frecvente pe care le trăieşte. În cazul unei atitudini supraprotective şi al comportamentului de supraprotecţie adoptat. În consecinţă. relaţiile de simbioză. Frica exagerată a părintelui pentru viaţa copilului i se transmite şi lui. sînt frustrarea şi simţul culpabilităţii. un “copil cu nevoi speciale”. le este dificil să delimiteze hotarul dintre ceea ce poate face copilul de unul singur şi domeniul în care el are nevoie de ajutor. E. incapabilă de a manifesta dragoste [3]. Aйдемиллер. Conţinutul relaţiei date relevă acceptarea şi respectarea individualităţii copilului de către părintele său. Deoarece rareori ajunge să trăiască bucuria succesului. nu-şi formează deprinderi de autoservire. Acceptarea dizabilităţii copilului şi.

care educă copii fără dizabilităţi. Orhei. Grupul B a fost constituit din părinţi ai căror copii sînt instituţionalizaţi în Casa internat pentru copii cu deficienţe mentale (băieţi) din or. prin aplicarea Testului de determinare a atitudinilor părinteşti (A. Părinţii sînt jenaţi de situaţia copilului lor. o anumită reţinere în dezvoltarea psihică. Varga şi V. În figura de mai jos sînt prezentate valorile medii obţinute pentru cele 5 scale. De obicei. Această atitudine a părintelui provoacă la copil anxietate. O atare atitudine a societăţii are o influenţă negativă asupra climatului din interiorul familiei şi asupra poziţiei părinţilor în vederea acceptării copilului cu probleme de dezvoltare. Nimeni nu se îngrijeşte să-i asigure condiţii pentru o dezvoltare normală. În cazul mamei situaţia dată se explică prin imaturitatea ei psihologică. Hipoprotecţia este frecventă. mulţi calificînd viaţa cu el drept o „cruce” ce trebuie dusă tot timpul. Aceste condiţii sînt întărite şi de montajele sociale privind dizabilitatea: presiuni şi tensiuni suplimentare legate de statutul lor de părinte într-o societate care nu este întotdeauna pregătită să accepte şi angajată să ajute un copil cu dizabilităţi [4]. hipersocializare autoritară şi infantilizare. mai ales prin faptul că poate avea ca urmare respingerea fizică . cooperare. Pe parcursul evoluţiei sale omenirea şi-a schimbat atitudinea faţă de dizabilitate de la debarasarea de noii-născuţii cu deficienţă la acceptarea acestora şi înţelegerea necesităţii de a le oferi sprijin. aceşti părinţi. prin ceea ce face şi ceea ce este. în familiile dezavantajate social sau în cele în care copilul cu dizabilităţi nu prezintă nici o valoare din cauza deficienţei. Chişinău. Figura 1. ei fiind presaţi de societatea ”care pune în capul „măsurătoarei” normalitatea şi corespunderea psihofizică a copilului cu ea” [4]. nu le satisface ambiţiile sociale. care şi-au plasat copilul cu dizabilităţi într-o instituţie de tip rezidenţial (grupul B). prin atitudinea manifestată. plină de desconsiderare faţă de persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor. dezamăgiţi de viitorul lui. complexul de inferioritate. Stolin). [5]. mai ales. respingerea emoţională a copilului este periculoasă. Oricare ar fi ea. şi un comportament deviant.Frecvent întîlnită în familia copilului cu dizabilităţi este şi infantilizarea copilului. copilul nu adevereşte expectanţele părinteşti. Respingerea copilului poate fi dictată în conştiinţa acestora de identificarea lor cu dizabilitatea copilului (mai frecventă la taţi)1. conştientizată sau nu. Atitudinile adoptate de părinţi faţă de copil 88 . Respingerea emoţională este adesea provocată de faptul că. că societatea renunţă foarte încet la atitudinea intolerantă. printr-un instinct matern insuficient conturat. Lipsa de ataşament faţă de copil poate fi întîlnită însă şi la părinţi realizaţi din punct de vedere profesional şi personal. simbioză. însă. îi conferă din start insolvabilitate socială. Pentru a putea realiza o comparaţie între ceea ce se înTâmplă în familia copilului cu dizabilităţi şi familia copilului cu o dezvoltare tipică au fost selectaţi părinţi care pot fi repartizaţi convenţional în 3 grupuri: părinţi care educă copii cu dizabilităţi în familie (grupul A). caracteristice fiecărui grup. Acest test permite studierea atitudinilor parentale în baza a 5 scale: acceptare/respingere. Adulţii din grupul A au fost selectaţi dintre părinţii ai căror copii frecventează Centrul de zi „Speranţa” din or. Experienţa arată. centru de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi. [3]. neîncredere.abandonarea sau plasarea copilului într-o instituţie de tip rezidenţial. iar mai tîrziu. Considerînd că nu va reuşi în viaţă. Prezentă m în continuare datele obţinute în cadrul unei cercetări întreprinse de noi cu referire la atitudinile adoptate de părinte faţă de copilul cu dizabilităţi. cu dezvoltare tipică (grupul C). în aceeaşi situaţie sînt şi fraţii şi surorile lui. la o vîrstă mai mare.

dar şi să adapteze copilul la cerinţele mediului înconjurător. Întrucît scala reflectă distanţa interpersonală părinte-copil. Lucrurile stau altfel în cazul familiilor ce şi-au plasat copilul în instituţie.2 pentru pragul p=0. Însă В.15. Este un parametru atitudinal ce corelează cu acceptarea. Deşi relativă.001) şi grupul C (t=-4. Respectiva situaţie nu poate să nu influenţeze pozitiv atitudinea părintelui faţă de copilul său. nu doar pentru cei ai copiilor cu dizabilităţi. ceea ce ne permite să susţinem că părinţii copiilor cu dizabilităţi au reuşit să depăşească situaţia. cooperarea . La această categorie s-au înregistrat diferenţe semnificative între valorile medii pentru scala acceptare/respingere comparativ cu grupul A (t=-4. Între valorile medii obţinute la această scală atitudinală de către subiecţii grupului A şi C nu s-au înregistrat diferenţe semnificative. Hipoprotecţia sau respingerea sînt generate de frică sau de neacceptarea dizabilităţii copilului. Ткачева a demonstrat experimental că între tipul psihologic al părintelui şi modalitatea de relaţionare cu copilul există o anumită interdependenţă. prezenţa valorilor înalte reliefează existenţa unor tendinţe simbiotice ale părintelui în relaţia cu copilul. inclusiv a celor vizînd copilul cu dizabilităţi. aceasta permite reliefarea anumitor tendinţe în atitudinea şi comportamentul părintelui faţă de copil. infantilizarea.15 şi 78.17% pentru grupurile A şi C).1 % cazuri) la stabilirea unor relaţii optime (modelul cooperării). De aceea un părinte ce-şi respinge copilul nu este în stare de o cooperare optimă cu el. S-ar părea că dorinţa de a fi un tot întreg cu copilul ar trebui să fie străină unui părinte ce şi-a plasat copilul într-o instituţie. aceste scoruri reflectă. „ Este important ca să-i asigurăm o copilărie fericită”.Datele obţinute relevă o atitudine pozitivă. Conform autorilor testului. Una din explicaţii ar putea fi că părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familiile participante la studiu sînt beneficiari ai unui centru de integrare socială pentru copii cu dizabilităţi şi dispun de o anumită pregătire în domeniu. pe cînd supraprotecţia şi cooperarea pot fi instituite doar dacă există dorinţa de a ajuta [6].7 pentru pragul p=0. Conform constatărilor cercetătoarei.09. constatăm un indice înalt la toate grupurile: 76. Comparînd rezultatele pentru scala privind nivelul de simbioză. „excluderea” copilului din familie prin plasarea într-o instituţie de tip rezidenţial. В. 89 . 73. La nivel de hipersocializare autoritară avem înregistrate diferenţe semnificative între toate cele trei grupuri.75% şi 32.001). nivelul înalt de respingere nu corelează cu un nivel înalt al simbiozei. de acceptare a copilului la părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familie şi la părinţii cu copii cu o dezvoltare tipică. putem afirma că este caracteristică pentru toţi părinţii.8 (în medie 4 puncte brute din 7 posibile) (vezi figura 1). ale cărei caracteristici presupun posibilitatea înfruntării şi soluţionării diverselor probleme. inadaptat. Dacă acceptă copilul. de data aceasta cel mai mare scor fiind obţinut de grupul B. Probabil. să accepte dizabilitatea şi copilul propriu-zis. În cazul unui indice înalt al neacceptării şi chiar al respingerii lui emoţionale.38% faţă de 47. La prima vedere. dacă ele sînt traumatizante pentru el”. „Încerc să-i îndeplinesc toate rugă minţile” denotă opţiunea părintelui. Tendinţa respectivă pare a fi caracteristică într-o măsură mai mare părinţilor copilului cu dizabilităţi. dorinţa de a comunica şi a se implica în viaţa lui. o astfel de atitudine nu face altceva decît să accentueze situaţia de inferioritate a copilului şi să-i limiteze posibilităţile de dezvoltare. au parte de suport de la un grup constituit din părinţi cu probleme similare. Motivul îl vedem în faptul că foarte multe familii din această categorie nu au beneficiat la moment de asistenţă psihosocială pentru a depăşi perioada de criză. O dată ce această tendinţă se conturează la toate grupurile investigate. ei demonstrînd cei mai înalţi indici (în 60. ceea ce indică asupra perceperii acestuia ca fiind neajutorat.. de fapt.care reprezintă contactul şi ajutorul acordat copilului de către părinţi . cei mai apţi de a-şi ajuta copilul cu dizabilităţi sînt părinţii de tip autoritar. iar cel mai mic de grupul C (vezi figura 1). dragostea îl face să se adapteze la specificul lui. ”dezrădăcinînd” astfel orice diferenţiere în perceperea copilului cu dizabilităţi şi a celui cu o dezvoltare în normă. indicele înalt la această scală vorbeşte despre respingerea emoţională a copilului de către respondent. aspiraţiile părintelui: răspunsurile afirmative de genul „Copilul trebuie protejat de problemele vieţii. În baza rezultatelor furnizate de studiu formulă m următoarelor concluzii: · Există o anumită interdependenţă între atitudinea de acceptare a copilului cu dizabilităţi şi relaţia pe care şi-o construiesc părinţii cu el.86 valoare situată aproape de limita de sus). dar nu neapărat şi acţiunile lui. or. şi pentru a-şi creşte copilul acasă. ele constituind 79. La cei ce şi-au plasat copilul în instituţie prevalează indicele de respingere (valoarea medie a indicelui de acceptare este egală cu 96. părinţii pot recurge la ruperea relaţiei. Ткачева explică această aptitudine prin faptul că la baza tipului autoritar stă reacţia stenică la stres.21 şi 72. părinţii copiilor instituţionalizaţi adunînd un scor extrem de mic (9. cel mai înalt scor fiind obţinut tot de părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familie (vezi figura 1). În schimb la următoarea scală.diferenţele intragrupale au fost mari. De fapt. aceste două scale par să nu coreleze: un părinte cooperant nu poate fi şi autoritar. Diferenţe statistic semnificative au fost obţinute şi la ultima scală atitudinală.

2006. · Părinţii ce-şi educă copilul cu dizabilităţi în familie reuşesc să edifice: relaţii armonioase. Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi. Московкина А. dar va adapta şi copilul la cerinţele mediului înconjurător. tot mai multă încredere. pe acceptarea dizabilităţii şi a copilului. Dificultăţi de învăţare în şcoala – domeniul nou d studiu şi aplicaţie. bazate pe încredere şi cooperare. Psihologia dezvoltării umane.. Семья ребенка с отклонениями в развитии. Практическая психология. Ростов на Дону: Феникс. p. 2008. cît şi deschis. 2004. 6.· Părinţii nepregătiţi să accepte dizabilitatea vor respinge copilul. Мастюкова Е. iar valoarea lui va fi negată atît la nivel de subconştient. Vrăsmaş E. 3. părintele se va adapta la specificul modelului educativ. Диагностика и консультирование. 2. Психодиагностика отношений между родителями и детьми. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. Părintele. el este ajutat să performeze de la dependenţa absolută la autonomie şi integrare socială de succes (în funcţie de potenţialul fiecăruia). Prin sprijinul emoţional adecvat din partea familiei copilul capătă. De aceea anume modalităţile de contact cu copilul determină modelul educativ adoptat de părinte. Dacă îşi acceptă copilul şi îl iubeşte. are nevoie de sprijin în identificarea stilului educaţional optim. la rîndul său. –Bucureşti: Aramis. de regulă. 51-53. p. 5. Bucureşti: VŞI Integral. 90 . în comunicare. Astfel. adecvat stării copilului. devenind din ce în ce mai insistent în explorarea realităţii. în care accentul principal se va plasa pe echilibrul dintre protecţie şi cerinţele înaintate copilului la diferite etape ale dezvoltării sale. Vrăsmaş E. pas cu pas. Шапарь В. Referinţe bibliografice Muntean A. 1. 2007. 2007. 2006. Ткачева В. Relaţia copilului cu familia constituie un factor necesar şi indispensabil în dezvoltarea sa psihică. Владос. Dobîndirea acestor dexterităţi este posibilă doar într-un mediu familial stabil şi sigur. iar frica sau neacceptarea dizabilităţii copilului poate dezvolta hipoprotecţia (respingerea copilului de către părinte). 17. Москва: Книголюб. · Atitudinea părintelui faţă de copilul cu dizabilităţi şi relaţiile dintre cei doi subiecţi bazate pe această atitudine se realizează. Astfel se explică şi prevalarea supraprotecţiei în relaţia cu un copil cu dizabilităţi: dorinţa de a ajuta poate conduce la supraprotecţie. Iaşi: Polirom. 4.

copiilor bilingvi le este caracteristică dezvoltarea incidentală a limbajului în asimilarea a două limbi. Mulţi. М. · Bilingvismul este facilitat de dezvoltarea intelectuală şi personală a copilului şi de anumite calităţi de caracter – sociabilitatea.Ş. în care sînt clar delimitate “sferele lingvistice”. particularităţile căruia determină specificul dezvoltării bilingvismului la copii (aspectele. preşcolară şi şcolară mică. Factorul principal este mediul comunicativ. It is proved the determinant role of the communicative environment and the character of language present in the process of communication between the adult and the child of preschool age. încrederea în sine. · Eficacitatea bilingvismului primar este determinată de strategiile de realizare a educaţiei dualismului verbal în familie şi de dezvoltarea limbajului la grădiniţă şi în şcoală. eventualitatea de a deveni lider în grupul de semeni. · Nivelul de posedare a limbii materne (înalt.). mechanisms and the fundamental laws of this process. Capacitatea de a-şi expune ideile şi de a înţelege două limbi îi determină locul şi rolul în societate (cercul de prieteni. ci de interferenţa stabilită atunci cînd cuvintele sau gramatica dintr-o limbă se întîlnesc şi în 91 . capabili să le distingă. Trăsăturile negative de caracter – intravertismul. Un alt factor important este vîrsta în limitele căreia se prezintă în MCM – antepreşcolară. Conform datelor cercetărilor recente. dinamica şi tempoul lui. In the paper are described the factors. la etapele primare posedă mai bine a limbajul matern decît cel nematern. profesor universitar. Nivelul de dezvoltare a vorbirii influenţează personalitatea copilului bilingv. pentru eventualul bilingv este specifică perceperea. 4. un prezintă bilingvism. 2. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor obţinute la fazele de constatare.). 3. aprecierea şcolară etc. În condiţii reale de comunicare. mediu şi scăzut) influenţează pozitiv sau negativ bilingvismul. Abstract. lipsa de voinţă frînează dezvoltarea bilingvismului. doctor habilitat. vor folosi ambele limbi în stadiile primare ale dezvoltării lingvistice. А. care include următoarele concluzii: · Realizarea studiului ne-a permis identificarea şi descrierea a cinci factori esenţiali ai bilingvismului timpuriu. Varietăţile de medii comunicative mixte: a) folosirea haotică a două limbi. Examinarea surselor ştiinţifice:. Preşcolarii din MCM.Т. The research is based on an actual problem for contemporaneous pedagogical psychology . b) repartizarea limbilor după principiul „o limbă – un adult – o situaţie comunicativă”. I. prietenia etc. iar bilingvismul lor are un caracter haotic.E. tipurile şi funcţiile). Баранникова. Dezvoltarea limbajului la finele perioadei antepreşcolare este determinată de influenţele mediului comunicativ din familie. exigenţa. formativă şi de control a favorizat formularea legităţilor generale de dezvoltare a limbajului şi sferei comunicative la copiii din MCM. neîncrederea în sine. oferindu-i mai multe oportunităţi. Prevalarea limbajului matern la majoritatea copiilor preşcolari influenţează volumul şi nivelul de folosire a două limbi în comunicare. bilingvii preşcolari încurcă limbile. remarcarea şi înţelegerea limbajului în două limbi. duşmănia. Ambii factori determină modul de formare a bilingvismului. 1. Totodată. MCM stabilit în familie facilitează învăţarea a două limbi de la o vîrstă precoce. Sinteza surselor ştiinţifice: a condus la descrierea bazelor teoretice de instalare a bilingvismului şi la identificarea mecanismelor de dezvoltare a limbajului la vîrstele antepreşcolară şi preşcolară. a datelor experimentale obţinute a relevat rolul mediului comunicativ mixt (MCM) în dezvoltarea bilingvismului la diferite etape de vîrstă şi a condus la elaborarea propriei concepţii a psihogenezei limbajului în MCM. Y. dacă nu toţi copiii bilingvi. bilingvismul cuprinde mai mult de jumătate din populaţia lumii şi se extinde continuu (L.С. Маркосян etc. Weinreich.EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR – FUNDAMENT AL FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE EDUCAŢIA LINGVISTICĂ A PREŞCOLARILOR DIN MEDII COMUNICATIVE MIXTE ÎN CONTEXTUL FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE Jana Racu. extravertismul. Problema nu este generată de confuzie. Bloomfield. Uneori. de obicei.language psychogenesis in mixed communication environment. se atestă situaţii cînd copiii din familiile monolingve frecventează grădiniţe şi şcoli cu o altă limbă de predare. Subiecţii care s-au confruntat cu o altă limbă în momentul înscrierii în instituţia preşcolară. precum şi nivelurile.

acest fapt datorîndu-se suportului genetic. Всякий ли живой неродной язык – иностранный? În: Иностранные языки в школе. EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ – FUNDAMENT AL FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE Daniela Olar. Preşcolarilor bilingvi le este caracteristic un tempou mai rapid de formare a noţiunilor vitale. emotional. New York. Bilingvismul primar determină prezenţa la copil a unei varietăţi extinse a reprezentărilor despre limbă şi limbaj şi despre semnificaţia lor vitală în raport cu conţinutul mai sărac al reprezentărilor monolingvului. constituţiei proprii. oferă oportunităţi de corectare a nivelului redus al bilingvismului în stadiile primare ale dualismului lingvistic şi declanşează mecanismele de instalare în MCM. 64-68. Copiii cu bilingvism succesiv înregistrează în decursul perioadei preşcolare o dinamică mai amplă în învăţarea limbii a doua. copilul intră în contact cu elementele de bază ale educaţiei. III. În plan 92 . emoţională.) International Handbook of Bilingualism and Bilingual Education. Acest lucru este posibil pornind de la bază prin fundamentarea unui suport specific de formare şi dezvoltare permanentă a copilului şi continuînd cu punerea în valoare a particularităţilor psihologice şi individual psihologice ale personalităţii copilului în ceea ce priveşte sfera individuală cognitivă. 5-7. Limbajul egocentric al preşcolarului din MCM se realizează doar în limba maternă. unabridged personality of a preschool-aged child. însă la vîrsta preşcolară mare aceste diferenţe se diminuează. care vor fi prezentate mai desfăşurat în tezele viitoare. (ed. Nov. dinamica dezvoltării limbajului în procesul de învăţare a limbii a doua este mai amplă.С. prezintă o relevanţă deosebită individualizarea educaţiei prin coordonarea acţiunilor educative şi formative conform necesităţilor personale şi a potenţialului individual al copiilor. Knowing the psychological features of the individual. de asimilează mai accelerat funcţiile. № 5. tipurile şi tot ce este adiacent limbii a doua. 6. Greenwood. Вайнрайх У. orientate spre dezvoltarea tipurilor. cu prevalarea lexicului matern. Dinamica limbajului la copiii bilingvi este favorizată de particularităţile mediului comunicativ. 2004. Маркосян А. Activităţile formative. and Dissemination of Information. în comparaţie cu cei monolingvi. În baza cercetărilor efectuate am formulat următoarele legităţi particulare. First and second language acquisition in early childhood. cu însemnătate în evoluţia şi în conturarea personalităţii. de la 5 la 7 ani. răspunzîndu-ise nevoilor fundamentale de dezvoltare. developing and shaping an open. psychological sphere of a child’s personality. Creativitatea verbală a copilului bilingv se bazează pe amestecul de limbi.B. psiho. Proceedings of the Lilian Katz Symposium. multifunctional. creative. Dat fiind faptul că fiecare copil este unic prin personalitatea sa. Вып. Referinţe bibliografice Clark B. Одноязычие и многоязычие. La preşcolarii din medii comunicative clar diferenţiate după criteriul limbii utilizate. funcţiilor şi a tot ceea ce este adiacent limbii a doua. 5. Şcoala “M. motivaţională. În MCM perioada cea mai proprie pentru învăţarea eficientă a limbii a doua este vîrsta preşcolară mare. decît a limbii materne. spre deosebire de semenii monolingvi. Teacher Education. Issues in Early Childhood Education: Curriculum. 2000. associated with the utilization of all aspects of education gives the opportunity of outlining. La preşcolarii mari din medii lingvistice bine delimitate fenomenul se reduce considerabil. стр. 7-42. culturală. a influenţelor şi a experienţelor cu care intră în contact pe parcursul dezvoltării sale. indiferent de situaţia comunicativă.cea de a doua. Sibiu Abstract.. jud. cognitive. motivational. М. În: Зарубежная лингвистика. Paulston C. стр. p.A. 1999. Preşcolarii bilingvi. Formarea şi dezvoltarea unei personalităţi integrale reprezintă o problemă care vizează o multitudine de aspecte în a cărei realizare se va ţine cont de componentele reale ale personalităţii. Tempoul dezvoltării bilingvismului la vîrsta preşcolară este determinat de particularităţile MCM şi de modalitatea de însuşire a limbilor. Analiza complexă a evoluţiei limbajului la copiii din asemenea medii a demonstrat că dualismul verbal poartă un caracter haotic. profesor. 2. 181-188. flexible. iar persoana care vorbeşte nu-şi dă seama de acest lucru. Viteazu” Şelimbăr. 4. 1.socială. mediului fizic şi social în care se dezvoltă. În mediul preşcolarităţii. psihomotrică. Indicii bilingvismului la preşcolarul mic sînt net inferiori. 1992. 3. autonomous.

Prin punerea în valoare a aspectelor educaţiei intelectuale. În formarea personalităţii copilului un rol deosebit îl are formarea spiritului antreprenorial. este indicat ca dascălul să utilizeze strategii didactice care să ofere oportunităţi egale de învăţare. psihomotrică. religioase. moralcivice. centrată pe elev. 1. cu siguranţă de sine în realizarea sarcinilor şi responsabile de propriile acţiuni. în formarea unei personalităţi autonome şi creative. 2006. dobîndind un set de abilităţi intelectuale. psihofizice. social-emoţionale. tehnologice. 1991. iniţiativa.. Prin selectarea şi adaptarea conţinuturilor prevăzute în curriculum. social. integrală şi armonioasă a copilului.D. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică RA. Problematica diferenţelor de gen are un rol decisiv în modul în care se formează abilităţile emoţionale ale copiilor. psihologic. precum şi valori specifice: “noilor educaţii”. prin cooperare. Dat fiind faptul că modalitatea fundamentală de interacţiune şi de relaţionare psihosocială o reprezintă comunicarea. culturală care stau la baza formării şi dezvoltării personalităţii umane. a parteneriatului de gen. Bucureşti: E. să se relaţioneze şi să se integreze cu uşurinţă în spaţiul european şi într-o societate a viitorului. Educaţia preşcolară în România. sociale. tehnice şi digitale. de relaţionare şi comunicare. Păun E. prin iniţierea de acţiuni specifice: menite să pună bazele formării unei gîndiri şi a unui comportament economic. social-emoţionale. Iaşi: Editura Polirom. conştientizarea rolului. la workshop-uri sau la orice alte forme de instruire organizată şi nu în ultimul rînd asigurarea parteneriatului şcoală-familie. a educaţiei de gen şi totodată a valorilor dobîndite prin intermediul „noilor educaţii” copilul îşi va îmbogăţi zestrea cu abilităţi cognitive. este definitoriu ca în evoluţia intelectuală şi afectiv-relaţională a copilului să se procedeze la crearea unui mediu propice de învăţare care să stimuleze activitatea comunicaţională. astfel că efortul susţinut al tuturor factorilor implicaţi în educaţie îşi găseşte utilitatea şi indispensabilitatea în sfera educaţională. Curriculum pedagogic. cooperante. să asigure premisele cultivării la copii a unei percepţii corecte a competiţiei economice şi a spiritului de asociere şi colaborare. de a se simţi competenţi în cât mai multe domenii de activitate. Rezultatul va consta în dezvoltarea liberă. pozitivă. 2002. Să nu uită m că la această vîrstă jocul reprezintă cel mai eficient mijloc de formare şi dezvoltare a potenţialului intelectual. multifuncţionale. începând încă din grădiniţă. a importanţei acţiunilor în dezvoltarea şi modelarea personalităţii copilului. conform cu cerinţele societăţii actuale. psiho-socială. Iucu R. Cristea S. manageriale. De aceea. flexibile.P.intelectual şi cognitiv copilului i se dă posibilitatea formării şi dezvoltării unei atitudini pozitive faţă de învăţare. este decisivă în formarea unei personalităţi autonome. moral. dar şi prin iniţierea unor acţiuni concrete menite să conducă la obţinerea unui învăţămînt formativ de calitate i se oferă şansa copilului să-şi construiască şi să-şi modeleze propria personalitate într-o direcţie favorabilă. complete. antreprenoriale. Elaborarea unor concluzii cu privire la formarea personalităţii integrale a copilului. personale şi nu în ultimul rînd competenţe generale metodologice. presupune studierea întregului evantai de factori implicaţi în educaţie. capabilă să se adapteze. fizic. În acelaşi timp i de dezvăluie valori ale educaţiei psihofizice. psihosociale. Formarea de competenţe. pentru ambele genuri cu accent pe promovarea echităţii. Structura si dezvoltarea personalitătii. emoţională. a analizei rezultatelor şi a îmbunătăţirii acestora în vederea creării unei legături esenţiale între acţiunile întreprinse şi valorile din sfera individuală cognitivă. acest lucru continuînd pe tot parcursul vieţii. la preşcolari. creativitatea. 93 . Iar acest lucru se face posibil prin implicarea cu profesionalism şi responsabilitate a dascălului înzestrat cu un set complex de competenţe profesionale. toate acestea avînd o influenţă benefică asupra personalităţii copilului. Referinţe bibliografice Allport G.W. să dezvolte abilităţi antreprenoriale şi de liberă iniţiativă. îi sînt stimulate motivaţia de a depune în viitor un efort susţinut în şcoală. prin instruirea individualizată. motivaţională. de comunicare şi sociale. persistenţa în activitate. de a fi eficient în interacţiunile cu ceilalţi. 2. Un alt aspect al educaţiei care contribuie la formarea personalităţii copilului de vîrstă preşcolară se referă la conceptul de gen. estetice. Pentru a veni în sprijinul instruirii preşcolarilor şi pentru a-i pregăti pentru nivelul următor de învăţământ este necesar ca acestora să li se ofere pe lîngă o educaţie de calitate şi oportunitatea de a fi implicaţi în diferite programe care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor personale prin participarea la activităţi pentru petrecerea într-o manieră creativă şi recreativă a timpului liber. curiozitatea şi interesul. 3. de dezvoltare a capacităţilor de comunicare şi socializare care definesc personalitatea copilului. motorii care îi vor oferi oportunitatea de a se integra în mediul în care trăieşte.. contribuind la formarea unei personalităţi deschise. morale şi civice. a coeziunii de grup şi a dezvoltării propriei identităţi. În prezent se solicită formarea de competenţe europene dată fiind importanţa orientării acţiunilor în sensul formării unei personalităţi complexe.

iar exactitatea exprimării reprezintă un succes în armonizarea relaţiilor umane. iar calitatea acestora să rămînă a fi o problemă. Mulţi cercetători şi-au conturat ideile în anumite grile de evaluare privind aspectul comunicativ al textului scris. Orice produs de scriere asamblează necesitatea examinării din perspectiva coerenţei textuale precum şi a echilibrului lexical în textul produs. Tabel 1. poetice etc. Evaluare criterială Competenţa de comunicare scrisă fiind mai complexă în procesul evaluării diferă de evaluarea competenţei de comunicare orală. 1. Model standardizat de evaluare sau model autentic? Dacă modelul standardizat impune evaluarea performanţelor finale ale elevilor (“produsul” învăţării / formării). ci un mod de dezvoltare. dar este foarte dificil să se stabilească factorii de aplicare a acestor grile. doctor în pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. Procesul didactic abordează o serie de probleme vizavi de evaluarea produselor scrise.INTERPRETAREA MODELULUI CANONIC ÎN EVALUAREA COMPETENŢEI DE SCRIERE Mariana Marin. Valoarea cetăţeanului care scrie o resimţim tot mai acut într-o societate în plină dezvoltare în care interacţiunea socială domină. Direcţiile de utilizare au vizat scrierea în dubla ei ipostază . Percepţia că evaluarea este nu doar un element de ierarhie. fiabilitatea şi practicabilitatea acestora. bazată pe legătura dintre experienţele concrete de viaţă şi ceea ce se învaţă la lecţie. bazate pe propriile experienţe pozitive sau negative. Pentru evaluarea produselor scrise trebuie să ţinem cont aşadar de aspectele scrierii funcţionale exprimate prin competenţa ortografică. Componentele acestora sînt reprezentate în tabelul nr. Designed outside the authentic model of risk assessment can get work in quantity and their quality remains a problem. Argument. Utilizarea instrumentelor de măsurare implică validitatea. o creştere intelectuală va condiţiona demersul didactic spre eficienţă şi productivitate aşteptată. Aşadar evaluarea elevilor în acţiune va constitui prioritatea identificării strategiilor didactice de evaluare. Teaching deals with issues across the assessment written products. psihologiei cognitive. teoriilor textului. Criterii de evaluare a produselor de scriere Criterii de evaluare a coerenţei Criterii de evaluare a textuale echilibrului lexical în textul produs Ordinea logică a Elaborarea propriu-zisă a informaţiilor textului Legătura dintre propoziţii Numărul de lexeme Punctuaţia Numărul de propoziţii Topica în propoziţie Raportul echilibrat între Realizarea acordurilor cuvintele ce denotă părţi de vorbire Modelul canonic de evaluare a produselor de scriere 94 . Concepute în afara modelului autentic de apreciere putem risca să obţinem lucrări în cantitate. gramaticală. Cu siguranţă că vom proiecta să accentuă m rezolvarea de probleme. Educational aspect of writing competence must ascension of student beliefs. atunci modelul evaluării autentice ne orientează spre evaluarea contextualizată. însă vom insista ca acestea să angajeze elevii în situaţii concrete. Se creează impresia că aprecierea scrierii este facilă aceasta însă distorsionează evaluatorii prin faptul că sarcinile proiectate pentru evaluare trebuie să fie autentice şi integrate în acţiuni de mobilizare a mai multor aspecte de comunicare. acestea urmînd a fi formate corect. Aspectul educativ al competenţei de scriere trebuie să ascensioneze de la convingerile elevului.de obiect şi de mijloc al învăţării – acestea fiind bazate pe diverse teze ale domeniilor teoriilor comunicării. which will be formed correctly. So action will be assessing students in identifying priority evaluation of teaching strategies. Citizens who feel the value write more acute in a growing company that dominates social interaction and the accuracy of speech is a success in harmonizing human relations.

Şi această etapă este una destul de importantă. Bineînţeles. Pamfil] Concepţia eronată despre faptul că în această etapă elevul trebuie lăsat să lucreze independent. efectul fiind calitatea scrierii. de ce aş putea şti şi cum aş putea şti? Invocaţiile stabilite la început. 95 . Procedeul vizează un feed-back momentan şi intenţionează ca elevul să interacţioneze adecvat în vederea stabilirii propriilor greşeli. adăuga ca să fiu mai creativ? Rolul învăţătorului este important şi în acest context. Fig. Prerogativa de iniţiere a proiectului de scriere este autoevaluarea. e necesar de a aborda un model coerent. ar trebui evitată din procesul didactic. Relectura sau revizuirea concepe reluarea textului în vederea ameliorării şi finalizării redactării. Modelul canonic al celor cinci etape consecutive [cf 2]. ce pot face. Textualizarea presupune activităţile de linearizare a cunoştinţelor. ce aş putea face. oferă o claritate în metodologia elaborării şi a intensificării activităţilor de scriere şi postscriere. învăţătorul este obligat să respecte liniştea şi atmosfera de lucru. În procesul acestei etape. Interogaţiile acestei etape pot fi sintetizate prin următoarele repere: Ce ştiu. dacă elevul este antrenat activ. reprezentate în figura 1 poate fi luat drept bază a unui sistem de evaluare. Cercetătoarea Alina Pamfil. Planificarea. Centrarea pe proces interesează şi evaluarea autentică. învăţătorul? Ce aş putea să folosesc din cele discutate în grup. 1. nu necesită ajutor. în clasă? Ce aş putea suplimenta. schematizînd abilităţile anterioare pe un demers de motivaţie în scopul proiectării unui demers conştient. Activităţile de recuperare şi structurare a cunoştinţelor vor viza etapa în care învăţătorul va premedita schema organizării logice a informaţiei şi va oferi elevului un feed-back imediat prin posibilitatea de a se autoevalua. Modelul canonic orientează către înţelegerea şi asimilarea tiparelor textuale consacrate şi asimilarea unor strategii de redactare desfăşurate în procesul scrierii. astfel încît învăţătorul să aştepte doar produsul scrierii. ajutat să selecteze cele mai relevante idei. confruntarea cu rezultatele colegilor. bazată pe autoevaluare. cum pot face? Ce aş dori să ştiu. cum aş putea face? De ce trebuie să ştiu. iar învăţătorul va constitui reperul ameliorativ şi nu cel de evaluare a produsului obţinut. Elevul este destul de motivat pentru a elabora calitativ o compunere sau alt produs de scriere. logic şi specific producerii textelor scrise de mică întindere şi a compunerilor. elevul îşi va da răspuns la fiecare din următoare interogaţii: Ce am de făcut? De unde voi iniţia scrierea? Ce aş putea să folosesc în scopul scrierii? Cum mă va putea ajuta colegul. Elevul nu va fi lăsat să redacteze independent. ci va fi consiliat individual. Interpretarea fiecărei etape în contextul evaluării va constitui premisa unei grile logice în aprecierea versus conştientizarea erorilor. recuperare şi redactare propriuzisă. corelarea cu cerinţele propuse. Modelul canonic al producerii textelor scrise [apud A.Pentru a oferi o claritate şi o unificare metodologică în evaluarea competenţei de scriere. referindu-se la procesul scrierii. să fie consecvent în organizarea textului scris. vor iniţia un demers calitativ.

Piteşti: Paralela 45. Astfel. 1985. Pe parcursul întregul demers.. p. Referinţe bibliografice Albu G. competenţa marcată va presupune că elevul a oferit un produs al scrierii mai presus de cerinţe. calificativul reprezintă indicatorul de performanţă.P. original în măsura în acre nu s-a depistat o lucrare asemănătoare. În: Boyer J.. Evaluarea acum va fi una de sinteză. Deschenes J. spre exemplu. este foarte importantă recuperarea propriilor erori. chestionarul de evaluare propuse elevului nu vor fi elemente de noutate. necesar conştientizării erorilor aparente. 96 . astfel încît autoreglajul celorlalţi să fie evident. Evaluarea dublă a scrierii . Este ultima etapă a postscrierii şi tot importantă. Piteşti: Paralela 45.Y. Paris: Retz. 4. 5. Vers un modèle de la production de textes. Zerbato-Poudou M. Raymond P. L’évaluation de la communication écrite au primaire.ca produs şi ca proces va urmări nu doar finalitatea propriu-zisă. 2009.. vizualizate în figura 3. Elevii vor beneficia de un ghidaj permanent ceea ce va favoriza demersul scrierii calitative. Dionne J. Pamfil A. pe baza produsului final al scrierii. 26.utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor fiind o competenţa specifică disciplinei.-E. Educaţia profesorul şi vremurile. generînd cel puţin 5 etape de dezvoltare a competenţei. Astfel. 1995. acesta fiind un indicator al propriei performanţe. Versta» d'enseignement de l'écriture. dar nu mai puţin sugestivă fiind şi analiza greşelilor efectuate de către colegii de clasă. 1. Din această perspectivă atenţionările didacticienilor din învăţămîntul primar vizează procesul ghidat al producerii textului scris. TroisRivières: Editions du réseau U et Montréal: Université de Montr éal. 2. Una din etapele pe care învăţătorii le evită sau de cele mai deseori le conturează prin acordarea/anunţarea notei este feed-back-ul sau revenirea asupra textului în activităţi ulterioare. 2009. dublarea actului scrierii printr-un parcurs reflexiv reperează feed-back-ul inerent.Aspectele practice vor iniţia o analiză interioară pornind de la următoarele interogaţii: Ce a reuşit foarte bine? Unde e locul pe care l-aş putea modifica? Ce a impresionat colegii? Am respectat toate cerinţele? Aş putea întreba învăţătorul dacă am ortografiat corect? Controlul presupune demersul evaluativ şi reflexiv asupra întregului.-Th. Lapointe R. elevul va utiliza instrumentul de evaluare. Montr éal: Les Editions Logiques. Corelarea dintre produsul final al scrierii şi nivele de dezvoltare a competenţei ajustează indicatorii referenţialului de evaluare. Reperele studiului dat au stat la baza elaborării metodologiei modernizării curriculumului de limba şi literatura română în clasele I – a IV-a. dar şi evoluţia competenţei. 109-113. Grila. Limba şi literatura română în şcoala primară. La fiecare etapă de lucru asupra compoziţiei. p. Astfel. fişa. Concluzii: Ajustarea acestui model de evoluţie a competenţei în clasele primare va fi salutar în contextul în care vom dori să percepem ca o finalitate formată a micului elev . Motivaţiile elevului trebuie să pornească de la ideile: Am greşit la acest moment… Data viitoare cu siguranţă că voi fi atent la… Sînt sigur că nu voi repeta greşeala… Trebuie să mă concentrez atunci cînd e vorba de… Conexiuni ale evaluării cu modelul canonic al competenţei de scriere. 3. elevii vor conştientiza impactul scrierii în perioada de formare a acesteia. cadrul didactic va intenţiona să analizeze coerenţa mesajului produs de unii elevi.) La production de texte. (ed. creativ. subsemnata fiind coordonator. Apprendre à écrire de la PS à la GS: Maternelle. 2007. Centrarea activităţii de scriere asupra substanţei şi coerenţei mesajului va asambla spectrul de activităţi evaluative pe parcursul evaluării. Nota. 2 volumes. Germain C. însă într-un sistem autentic de învăţare. Revizuirea finală va permite doar să constate şi nu neapărat să depisteze ceva la care nici nu s-ar fi gîndit.

au comparat părţile componente ale copacilor. pt. educaţie plastică.A. Knowing the nature. prietena celor mici. S. Obligaţia tuturor dascălilor este de a pregăti tinerele vlăstare pentru a-şi înţelege mediul natural de viaţă şi pentru a acţiona astfel încît acest mediu să le permită vieţuirea pe bătrîna şi mai mult încercata planetă Terra. Bazîndu-ne pe cunoştinţele dobîndite de elevi în diferite lecţii la clasă. calitatea ei depind într-o mare măsură şi de opiniile sale. am mers în pădure. judgments which belongs to an adequate behaviour and an ecological consciousness.Pădurea. în grădina şcolii.clasa a IV-a – Iubim şi ocrotim pădurea. · dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. propice vieţii.Vaslui. au observat muşchi. Ocrotirea naturii. elevii mici au rezolvat probleme de matematică compuse de elevii mai mari cu elemente din pădure. Derularea Programului mondial LeAF contribuie efectiv la educarea tinerei generaţii pentru cunoaşterea pădurii şi crearea unei armonii pe termen lung între om şi mediul înconjurător. . ci şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Proiectul.Să învăţăm despre pădure”.clasa a III-a – Culorile pădurii. a unui comportament adecvat. judeţul Galaţi. . . primar.M. Educaţia ecologică. să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea unui mediu sănătos. ideas. · colectarea unor materiale din pădure (frunze. în parcuri.Pădurea dăruieşte şi inspiră”. educaţie tehnologică. fragmente de lemn) ce le vor folosi în confecţionarea de jucării. România Abstract. fără de care viaţa nu ar fi posibilă. păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecărui om. prietena noastră’’ am organizat cu elevii o drumeţie în pădure. ghinde. În realizarea proiectului am urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: · cunoaşterea particularităţilor mediului înconjurător. prof. Au observat frumuseţile naturii. belives. Prin activităţile desfăşurate.The right to education is one of the fundamental rights of the humans. licheni. precum şi măsurile ce trebuie luate pentru protejarea şi conservarea ei. a florei şi faunei. să cunoască funcţiile pădurii. 97 .clasa I – Pădurea. Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii. pădurea Bădeana-arie protejată de interes naţional). lupta împotriva despăduririlor. am dorit ca elevii să înveţe să iubească natura. At school. · participarea la acţiuni de menţinere a calităţii în pădure. În etapa de documentare am constituit un comitet de mediu. the enviroument is necessary for making up thoughts..FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC AL MICILOR ŞCOLARI PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE Natalia Secăreanu. muşchi de pă mînt. înv. a prilejuit organizarea mai multor activităţi prin care elevii s-au apropiat de lumea pă durii. The love for nature must be an essential element to the human behaviour. Fiecare clasă a avut cîte un titlu în cadrul proiectului: .. dar am organizat şi activităţi în cadrul comunei Tutova. unde elevii au aplicat cunoştinţele învăţate în lecţiile de biologie. fiind cel mai mare producător de oxigen al atmosferei.clasa a II-a – Copiii şi pădurea. participînd la proiect un număr de 50 de elevi din clasele primare. educaţie civică. În cadrul activităţii. geografie. Am stabilit ca loc de desfăşurare a proiectului pădurea Tutova. componentă a „noilor educaţii" îşi propune să conducă pe elev spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii. am organizat jocuri. au cunoscut importanţa pe care o are în viaţa oamenilor. să-l incite la participare. Tutova. desfăşurat în cadrul Programului Internaţional.. · formarea unei atitudini de respect şi al unui comportament responsabil faţă de ceea ce ne înconjoară. the teacher must assure the necessary conditions to develop a complete personality of the student. de faptul că viaţa generaţiilor viitoare. · atragerea elevilor la cercetarea şi cunoaşterea ştiinţifică a mediului natural local (pădurea Tutova. implicit. parcul Tecuci. colaje şi alte lucrări din materiale biologice. să devină conştient de viitor. Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi.

Una dintre aceste activităţi s-a numit.. prilej cu care ei au văzut păduri de foioase de la poalele munţilor. Patraşcu. auditive. La vîrsta şcolară mică. a anotimpurilor şi în scenete. cu operaţiile în calitate de coordonări generale ale acţiunilor. precum şi păduri de conifere. proces. cea a cauzalităţii obiectuale. Activitatea de explorare/investigare reprezintă relaţia dintre activitatea instructivă şi cea ştiinţifică de cercetare. trebuie să modelă m omul de mic. Eco. iar interesele oamenilor trebuie corelate cu legile naturii. şcolii. După J.). măsurare etc. Teaching science offer opportunities to explore the environment in primary school. judeţul Galaţi. Dezvoltarea senzorial-perceptivă are nuanţe specifice: şi se manifestă. din perspectiva teoriei generale a activităţii. Proiectul. Activitatea de E/I a mediului în cadrul disciplinei Ştiinţe la treapta primară. subiect. la decorarea unor suprafeţe cu motive inspirate din natură. are structura proprie oricărei activităţi umane (scop. ACTIVITĂŢI DE EXPLORARE / INVESTIGARE A MEDIULUI ÎN CLASELE PRIMARE Angela Teleman. Abstract. avînd în comun metodologia cercetării ştiinţifice: (U. I. parcuri. descriere.. relevînd premisele fiziologice (printre care reflexul de orientare-cercetare) şi demonstrînd caracterul firesc al comportamentului exploratoriu/investigaţional din cea mai fragedă vîrstă. au ascultat ciripitul păsărelelor. texte despre pădure. că realul revine din deducţie şi comportă întotdeauna o parte aleatorie.Pădurea dăruieşte şi inspiră” s-a finalizat realizînd CD-uri cu imagini din pădure. identificare. comunei. Neamţ. pe care le-au folosit la şcoală la diferite colaje. În vederea observării naturii în toamna 2009 am mers în excursie în parcul din oraşul Tecuci. soluri brune. ceea ce favorizează implicarea în activităţi instructive de E/I a mediului. М. cauzalitatea raţională nu mai este prin asimilare cu acţiunile proprii în orientarea lor egocentrică. consciousness. cu expoziţii de fotografii. lector superior. motivaţie. Copiii le-au adunat în saci de plastic şi le-au depozitat în europubele. condiţii ecologice de munte-climat răcoros. prin care se realizează E/I mediului. presupun o trecere de la precauzalitate la o nouă etapă de dezvoltare. Piaget [6]. Elevii clasei I au arătat frumuseţea pădurii. copiii au privit frumuseţile naturii. Dacă dorim să realiză m o schimbare de mentalitate.E. The abordation of investigational activities by pupils favour environmental education of children through: culture. pe care le-au pregătit şi prezentat cu prilejul unor evenimente.În poiană. Precizarea componentelor structurale ale activităţii de explorare/investigare este în corelare cu 98 . Au adunat frunze de diferite culori ale toamnei. cu înmînarea diplomelor pentru activitatea desfăşurată în cadrul proiectului. Am stabilit în cadrul proiectului şi activităţi care să facă din elev un participant activ la igienizarea clasei. argumentînd necesitatea de a acţiona pentru binele întregii comunităţi. G. au desenat un colţ din pădure în culori naturale şi cele mai frumoase desene au fost premiate. rezultate). încîntaţi fiind de veveriţele care săreau de pe o creangă pe alta. Educaţia ecologică va contribui la formarea personalităţii integrale a elevilor.Un copil curat demn de urmat”. Curiozitatea şi interesul faţă de problemele de mediu ale elevilor au fost stimulate şi prin excursia organizată la Cetatea Neamţului din Tg. deseori oamenii. servind o lecţie celor ce treceau cu maşinile pe şosea. umiditate mai mare. gustative. au citit poezii. attitude and environmental behavior. Ţinînd cont că Tutova este o comună situată la şosea europeană. experimentare. D. Majoritatea opiniilor susţin că activitatea instructivă de cercetare reprezintă o formă specifică a activităţii ştiinţifice: de cercetare. fiecare componentă structurală avînd caracteristici specifice:. aruncă din maşini pe marginea şoselei tot felul de gunoaie. prin nivelul amplificării sensibilităţii vizuale. ghicitori. Papuc et. Restructurarea procedeelor de percepţie asigură premisele orientării percepţiei spre un scop anume. olfactive. mijloace. L.. cu definitivarea ierbarului cu plantele presate. Kneller. obiect. în primul rînd. Numeroase cercetări psihologice confirmă senzitivitatea vîrstei preşcolare şi şcolare mici la activităţi de explorare/investigare (E/I) a mediului. tactile. sus la cetate. activităţile de observare. să devină propriul său formator în aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător. Unii elevi se pot întîlni cu obstacolul. certaţi cu curăţenia.al. fauna specifică. Скаткин.Ş.

135].abordarea afectivă: este utilizată atunci cînd problema este mai puţin acută. Cercetările psihologice ale comportamentului investigaţional al elevilor de vîrstă şcolară mică demonstrează că: ”comportamentul investigaţional este determinat de un ansamblu de particularităţi individuale ale personalităţii elevului. o J. Gorlitz (1987) distinge 4 tipuri interdependente de explorare: vizuală. . un stil de viaţă al omului contemporan” [7. o Антонова С. realizarea acţiunilor. dacă simţim un disconfort vag ce nu poate fi precizat mai mult. după modul de formulare a întrebării: . 135]. Cercetătorii au clasificat activităţile de explorare/investigare a mediului după criterii specifice:. căutarea informaţiei..abordarea descriptivă: face o descriere minuţioasă a mediului. 30]. p.investigaţii generale (studiu teoretic. 7) organizarea şi planificarea activităţii în timp. Wood-Watson (1998) argumentează intercondiţionarea proceselor de explorare. enciclopedii.. cum ar fi: . chiar în formă de sistem. . (1994): 1) stabilirea scopului. capacităţile şi atitudinile care determină comportamentul investigaţional al elevilor la nivelurile [apud.. . (manuale şi alte auxiliare didactice. În baza analizei cercetărilor ştiinţifice:.. utilaj special.deschise: presupun mai multe soluţii şi mai multe posibilităţi de soluţionare..mijloace interne (specifice: subiectului): motivaţia. 8]. verbală [idem. prezentarea rezultatelor..noţiunea psihologică de comportament investigaţional – „o caracteristică indispensabilă a personalităţii. .Ю. p.А.abordarea cauzală: se indică în cazul problemelor generate de o dezordine ori o „pană”. ?). ?): . şi. . o Семенова Н.de tipul „Ce” (Ce se înTâmplă dacă. Mijloacele activităţii de E/I a mediului în cadrul disciplinei Ştiinţe în clasele primare sînt determinate de factorii implicaţi în activitate: subiectul şi obiectul. 2) formularea scopului în forma unei întrebări. autoevaluarea activităţii. 4) descrierea paşilor care vor fi întreprinşi pentru atingerea scopului. . 3) explicarea (analiza realaţiei dintre presupunere şi observare) [9. 2) observarea (descrierea a tot ce s-a observat în timpul unei demonstraţii). p. 8]: ‫ ٭‬specific: se bazează pe antrenarea simţurilor în cadrul unei simple cunoaşteri. formularea scopului şi sarcinilor. Astfel. (2009) evidenţiază: 99 . investigare. 217]. cărţi şi reviste de popularizare a ştiinţei pentru copii. care constituie condiţiile subiective de adaptare la mediu” [5. dicţionare. (1991) ([P-O-E] Predict-Observe-Explain): 1) presupunerea (analiza unei situaţii-problemă. (2007) recomandă: alegerea obiectului de explorare/investigare. experimentare în cadrul actului instructiv [apud 1]. mai mult decît atît. interpretarea rezultatelor. 8) stabilirea modului în care va fi evaluată activitatea [apud 2. mai difuză.închise: presupun doar o soluţie şi o posibilitate de soluţionare. relevă m următoarele descrieri ale etapelor activităţii de E/I a mediului aplicabile în clasele primare: o Gustone L. 3) identificarea a cel puţin trei surse de informare în vederea răspunsului la întrebare. clasificarea noastră vizează: . proiect). ? Care este relaţia dintre X şi Y. manipulativă. ‫ ٭‬diversiv: se manifestă atunci cînd cercetarea are loc după un plan. . p. internet) instrumente şi dispozitive de măsurare. ? Ce putem realiza cu.de tipul „Care”(Care factori afectează X? Care schemă este mai bună pentru. . o D. p.mijloace acţionale (specifice: interacţiunii subiect-obiect): tipurile de acţiuni în vederea realizării de către subiect a activităţii de E/I a obiectului.. p. tactilă. o V. o Campbell B. cunoştinţele. care se include în structura reprezentărilor despre profesionalism în orice sferă de activitate umană. Henderson (1994) clasifică acţiunile instructive de explorare/investigare: după criteriul varietăţii rezultatelor: .mijloace externe (specifice: obiectului): surse de informare. 6) identificarea a cel puţin trei modalităţi de prezentare a rezultatelor. formularea concluziilor.de tipul „Cum” (Cum afectează X pe Y? Cum variază X în raport cu Y?). pentru a presupune ce se poate înTâmpla). 131]. prezentarea planului de acţiuni şi a metodelor de E/I.abordarea schematică: reia ansamblul problemei în mod sintetic şi structurat. 5) identificarea a cel puţin cinci concepte pe studiul cărora se va centra activitatea.. în care se evidenţiază diferite interacţiuni [4.

the problem of children`s need and necessity of motor culture development from the very early age. доктор педагогических наук. familiarizează elevii cu algoritmul acţiunilor. Didactica funcţională: obiective. dinamica tradiţională a activităţii instructive de E/I în clasele primare se proiectează pe următoarele etape: 1. cтр. Wellington J. evaluare. 2. 3.П. strategii. Reprezentarea lumii la copil. avînd impact asupra finalităţilor specifice:: cultura. И. 1994. Majoritatea descoperirilor ştiinţifice: de valoare n-au fost construite conform unei logici stricte şi respectării riguroase a etapelor unei cercetări ştiinţifice:” [3]. Bucureşti: Editura Enciclopedică. 2005. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. 5. Исследовательское поведение. prin colaborare în grupuri. Goldsworthy J. интеллект и творчество. prezintă mijloacele externe ale activităţii. deducem că activitatea de E/I a micului şcolar este o activitate instructivă de cercetare. dar nu reprezintă esenţa acesteia. 1999. 7. 3.: Издательство Генезис. Кирицеску 100 . familiarizarea elevilor cu algoritmul de acţiuni. Science in school. The author has emphasized the main theoretical conditions which allow to realize the educational potential of artistic movements. într-un mod simplist.Н. Susţinînd această opinie. 6. aplicarea conştientă a algoritmului. constatăm că. Henderson J. 8. 2. Ciolan L. Dicţionar de psihologie. nr. М. 1. Chişinău: Editura Cartier. 2001. considerăm că metodologia cercetării ştiinţifice: are un impact serios asupra metodologiei cercetării instructive. elevii efectuează algoritmul în mod independent. «Танец развивает не только тело. Psihopedagogia şcolară pentru învăţători. În: Исследовательская работа школьников. Referinţe bibliografice Ardeanu A. pedagogul formulează sarcina didactică.. nivelurile superioare de studiu al naturii favorizează educaţia ecologică a elevilor. Iaşi: Editura Polirom. cea a cercetării ştiinţifice: şi nu ia în considerare dezvoltarea experienţei personale a elevului. но и душу. pedagogul dirijează elevii în formularea concluziilor şi autoaprecierea calităţii activităţii. 2008 Creţu E. Generalizînd experienţa practicii învăţă mîntului primar naţional. London: Routledge. metodologia investigaţiei instructive reia. Bucureşti: Editura Aramis. care susţin că metodologia activităţii instructive de cercetare trebuie să difere de cea ştiinţifică: „Într-o asemenea accepţiune. Piaget J. New York: Routledge. Prin abordarea activităţilor de explorare a mediului în clasele primare. Există şi opinii. 2005. Secondary Science: contemporary issues and practical approaches. 2002. conştiinţa. comportamentul ecologic. 29–42. Procesul activităţii de E/I la vîrsta şcolară mică trebuie să fie în conformitate cu particularităţile de vîrstă ale elevilor. Chişinău: Editura Cartier educaţional. 2. This article raises a problem of artistic and motor education of the children in kindergartens. atitudinile. indică forma de organizare a clasei. controlul şi autoaprecierea calităţii şi rezultatelor activităţii. 2002. Савенков А. Поддъяков А. controlul operativ (curent) asupra lucrului independent al elevilor. Abstract. 1) 2) 3) 4) 5) ХУДОЖЕСТВЕННО-ДВИГАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ – ПОТРЕБНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ Виктория Акчиу.motivarea elevilor prin conştientizarea şi acceptarea sarcinii didactice de E/I. 2003. связывая физическое с моральным» С. Minder M. Путь в неизведанное: развитие исследовательских способностей школьников. Din semnificaţia termenilor de explorare şi investigare. 4. Învăţarea integrată. 9.

показали необходимость более широкой формулировки основной цели. движений. эмоциональной сферы ребенка.д. централизация на формирование компетенций. мимики без излишнего напряжения. взаимодействие между воспитателем и воспитуемым. терпимости и уважения к партнеру. дети в игровой и доступной их возрасту форме без назиданий и нравоучений могут постигнуть правила хорошего тона. сферы воздействия. упругость. быстрота. к его обычаям и традициям. исследователей по художественной педагогике. а именно: формирование двигательной культуры как части общей культуры человека. проведенного в детском саду № 196. что развивают музыкальные способности.. Это при том. познание себя и своих возможностей в выражении своих чувств через движение под музыку. Особый интерес представляет влияние художественного движения на гармонизацию развития психической и. что веселые игры и танцы возбуждают нервную систему и вызывают усиленную деятельность высших отделов головного мозга. а также творческого воображения. развитие музыкально-двигательных способностей. основы которых закладываются с рождения. В помощь дидактическим кадрам для реализации воспитательного потенциала художественного движения мы обосновали и сформулировали основную цель. вовлечение детей в красоту.. специфические компетенции. в ведении здорового образа жизни и профилакте некоторых заболеваний. У детей появляются такие качества движения. И считаем. полетность. Как метод развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. законы творчества. как метод физического воспитания.. проводимые в нашем институте. что специфические компетенции. интегрированное развитие. и др. интеллектуальными и волевыми процессами. а также в плане положительной жизненной позиции и хорошего настроения. письмо. математику. науки и т. Анализ опыта педагогов по ритмике и музыкальному воспитанию различных детских садов города Кишинева. в частности. систему целей по знаниям. связанных с ассоциативными. моральные и этические нормы. Коноровой Е. исходили из специфики самой деятельности. источники. развитие речи. В определении специфических компетенций мы опирались на последние исследования. ответственности за общее дело. отношениям. что почти весь воспитательный процесс в детском саду предполагает включение различных видов двигательной активности детей. чувство ритма. энергичность. справедливость и недискриминация.. межкультурное развитие. Из сфер воздействия художественно-двигательной деятельности выделены следующие: гармоничное физическое воспитание.Благотворное влияние музыки и движения на развитие детей известно из работ Блок Л. который является основным источником художественного движения. музыкальную память. С другой стороны. знакомство с искусством танца в его разнообразии. личного практического опыта и эксперимента. и др. С одной стороны. охватывающей как занятия по ритмике и музыке. музыкальные игры и пляски помогают развивать эмоциональность и образность восприятия музыки. В Молдове разработке этой темы содействовали Корой Е.отсутствие разработанной и теоретически обоснованной системы художественно-двигательного воспитания в детском саду. поз. активное обучение. Ветлугиной Н. формирование навыков поведения в обществе. способствуют формированию моторики. Формулировка основной цели художественно-двигательного воспитания менялась и уточнялась параллельно с развитием теорий в художественной педагогике от узкого определения научить танцевать до более широкого формирование основ двигательной культуры. зажигательность. В свете новых тенденций в воспитательной политике нашего государства с целью отбора сфер деятельности. принципы. как легкость. культивирование уважительного отношения к народному творчеству. Однако из всех возможностей искусства танца на практике используются лишь те. жизнерадостность танца.. ощущение музыкальной формы. которые могут быть сформированы посредством художественно-двигательной 101 . и Шевчук Н. так и другие занятия: физическая культуру. движения под музыку укрепляют организм. Через танец. Школьник Л. ловкость. Вондаренко Л. Эта часть культуры обладает определенными преимуществами в эстетическом плане.. При проведении анализа констатирующего этапа эксперимента в рамках лаборатории «Дошкольное воспитание» ИНВ из многих причин узкого применения художественного движения была выделена основная . Под двигательной культурой мы понимаем умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов. Диментман В. где музыкальному движению отводится особое значение. воспитание чувства коллективизма. мелодический и гармонический слух. основанное на том. источников и содержания в основу были положены следующие принципы: ориентация на личность с соблюдением прав ребенка. учитывали возрастные особенности детей дошкольного возраста. улучшают осанку. мы встречаем художественное движение в работах Боголюбской М. способностям.

3. музыкальной. В рамках эксперимента для каждой возрастной группы нами были разработаны и апробированны этюды.это те сочетания знаний. se cultivă creativitatea şi flexibilitatea gîndirii. В разработке содержания предложены танцы разных видов. (coord. UPS „Ion Creangă” Abstract. În clasele primare. În Larousse este propusă următoarea definiţie a personalităţii. cu certitudine. В Молдове художественное движение было и останется важным средством воспитания детей дошкольного возраста. разных национальностей. исполнять. . Королева Э. творить). astfel. гибкой. ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă persoană. 2005. Prin racordare la procesul rezolutiv. la temperament). Cluj. din cele expuse mai sus.А. 4. М. упражнения.Е. Что должен знать педагог о культуре танцевального движения: Материалы к семинару учителей музыки.. Fiecare individ are particularităţile sale intelectuale. Библиография Chiş V. бальный танцы. se dezvoltă capacităţile de anticipare şi perspicacitate. историко-бытовой. Источниками для художественно-двигательной деятельности выбраны народный. стр. 1977. 1. способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. CARACTERISTICILE DIMENSINII DINAMICO-ENERGETICE A PERSONALITĂŢII REZOLVATORULUI DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ – PREMISĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Tatiana Rusuleac. а главное . Chişinău: CEP USM.это важная духовная составляющая личности ребенка. utilizînd achiziţiile matematice [4]. тем. современный. некоторые виды спорта и виды деятельности. The present article contains a brief analysis of temperamental traits of personality.) şi alţii.С. художественная гимнастика и др. 1997. doctor în pedagogie. Pedagogia contemporană. эвритмия. se favorizează formarea competenţelor de muncă intelectuală. этапы развития выразительтности. 16-17. Fiecare om este totodată asemă nător cu ceilalţi membri ai grupului şi diferit de ei prin amprenta unică a trăirilor sale” [5]. Valenţele educaţionale ale rezolvării de probleme de matematică în procesul formării personalităţii copilului sînt deosebit de preţioase: se mobilizează procesele cognitive.способствовать в дальнейшем формированию всесторонне развитой.. так как танец . 102 . necesare pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului. способностей. by reference to the problem solving process in the elementary school. conferenţiar universitar interimar. Psihopedagogia centrată pe copil. Rezolvarea de probleme constituie un cadru propice pentru consolidarea şi dezvoltarea tuturor cunoştinţelor şi capacităţilor dobîndite de elevi în procesul de studiu al matematicii şi altor discipline. сложность и объем танцевальной техники. От возникновения человека до первых великий цивилизаций. В этом материале учтены интересы детей. al căror ansamblu organizat determină personalitatea. психогимнастика. competenţelor de rezolvare a problemelor de matematică va avea. Astfel. volitive şi motivaţional-afective. pedagogia pentru competenţe. rezolvarea lor generează la copii un simţ al realităţii de tip matematic şi creează premise ale succesului rezolvării unor probleme practice. Боголюбская М. afective şi cognitive (cu referire la voinţă. которые в дальнейшем позволят успешно заниматься хореографической деятельностью (воспринимать. сюжетов. Минск: Армита-Маркетинг. 2. „Element stabil al conduitei unei persoane. Conform curriculumului şcolar modernizat. отношений. problemele de matematică reflectă situaţii de viaţă. se fortifică încrederea în forţele proprii etc.деятельности в детском саду. scopul major al educaţiei matematice la treapta primară de învăţă mînt vizează formarea competenţelor matematice specifice:. танцы. 2008. Guţu V. Бахто С. care îi vor asigura premisele integrării şcolare la următoarea treaptă de învăţămînt şi ale integrării lui sociale şi profesionale de perspectivă. Танец и художественная культура. cotidiene. un impact pozitiv asupra forării şi dezvoltării personalităţii integrale a micului şcolar. задания. Менеджмент. динамичной личности. любым видом спорта. к средствам выражения которых относятся выразительные движения: театр. se educă spiritul de iniţiativă. se poate concluziona că formarea cu succes a capacităţilor. Они адаптированы для детей дошкольного возраста. Una dintre competenţele stipulate vizează rezolvarea şi formularea de probleme.

rezistent la solicitări repetitive.В. care influenţează constituirea stilului rezolutiv la elevii de vîrstă şcolară mică: – calităţile persoanelor extraverte: activ. diagrame etc. sfera dinamico-energetică. Гиппеннрейтер Ю. 122]. să prevadă posibile devieri de la planul de rezolvare. controlat. 4. Психология индивидуальных различий // под ред. vorbăreţ. reactiv. grafice:. Данилова Е..md/ http://nigma. cu toate trăsăturile ce le implică. pesimist. Эвристические методы в структуре решении задач. nesociabil. sfera instrumentală (capacităţi). am evidenţiat următoarele sfere ale personalităţii.ru/ 103 . sociabil. vioi. excitabil. uşor adaptabil. p. retras. determină valorile polare ale calităţilor cardinale ale sferei dinamico – energetice. energic. fiecare implicînd o serie de factori: sfera cognitivă. rezistent la solicitări. Cercetînd literatura de specialitate. 232-233]. mobil. chiar dacă trebuie să execute ceva într-un timp limitat. Москва: Академия. cu tendinţă de dominare a altora. aspectele negative. pasiv.Е. cu spirit de grup. 5. desene. Din cele expuse mai sus reiese că însuşirile temperamentale pot favoriza medierea eficientă a activităţii de învăţare (de rezolvare a problemelor) de către învăţător. favorizante din punct de vedere educaţional şi compensînd. grijuliu. Психология. poate fi observată la vîrsta micii şcolarităţi. de a-şi planifica acţiunile şi de a verifica cele realizate. 184]. susţine că „temperamentul este o particularitate a personalităţii. p. agresiv. impulsiv. nesigur. sobru.reiese importanţa cunoaşterii categoriior de factori. Дубровина (1999). Extraverţia şi introverţia. elevii de vîrsta şcolară mică se împart în două categorii: „slabi” şi „puternici”. Referinţe bibliografice Дубровина И. Datorită meticulozităţii aceste persoane sînt predispuse să perceapă independent şi cît mai profund conţinutul examinat şi folosesc repere exterioare. pe cît e de posibil. „Particularităţile neurodinamice. cadrul didactic poate acţiona valorificînd trăsăturile pozitive. Cei cu tipul slab preferă rezolvarea problemelor după algoritm. Elevul cu sistem nervos slab şi nivel înalt de inhibiţie va acţiona în procesul de rezolvare prudent.Я. va sintetiza slab informaţia prelucrată. 1999. După caracteristicile sistemului nervos. nu sînt predispuşi de a efectua sistematizări. astfel. au nevoie de suficient timp pentru realizarea sarcinii. mai greu adaptabil. Elevul cu un nivel înalt de excitaţie şi un sistem nervos puternic va acţiona în procesul de rezolvare sub semnul impulsivităţii şi riscului. demn de încredere. îngîndurat. controlat. rezervat. de exemplu. schimbător. 3. – calităţile persoanelor introverte: temperat. În acest sens. tind să-şi planifice: acţiunile foarte bine. Ei pot lucra mai mult timp în situaţii tensionate. Mai mult ca atît.Я. condiţionează caracterul manifestării proceselor psihice. formată în urma experienţei personale şi pe baza tipului de sistem nervos moştenit. Кулюткин Ю. Această vîrstă este una foarte favorabilă pentru modificarea (depăşirea unor calităţi) negative [1. ceea ce va conduce la formarea unei personalităţi integrale. sfera relaţional-valorică şi de autoreglaj (caracter). liniştit. Dimensiunea (sfera) dinamico-energetică a personalităţii individului se referă la temperamentul acestuia. nu se tem de responsabilitate. p. Москва: Педагогика. Платонов К. Pe de altă parte.. neasTâmpărat. anxios. despre care putem judeca în dependenţă de temperament. 1970. Москва: Че Ро. 1. care într-o măsură semnificativă determină stilul persoanei” [3. execută fiecare pas cu exactitate. Романова В. Organizarea şi realizarea procesului de rezolvare a problemelor presupune excitaţia centrilor nervoşi. 2. atribuite sferelor de personalitate a rezolvatorilor. în vederea realizării optime a procesului dat. scheme. Manifestarea cea mai firească a celor patru temperamente. http://edu. nu preferă situaţiile imprevizibile. importantă este corelarea între procesul de excitare şi inhibiţie. iar nivelul de construire a ipotezelor va fi scăzut. susţine Г. nu mai puţin importantă este şi inhibarea anumitor legături neadecvate. efectuează verificările în mod repetat. deschis. uneori nepăsător. 2000. rigid. sfera afectiv-motivaţional-volitivă (stimulatorie). optimist. într-un ritm lent. astfel de calităţi ale sistemului nervos ca puterea (capacitatea de muncă) celulelor nervoase influenţează desfăşurarea oricărui proces” [2. Cei cu tipul puternic rezolvă cu greu o problemă după algoritm.

Psihologia personalităţii se axează pe modul în care procesele. axiologice. personalitatea necesită o abordare multidisciplinară: . Person is the social correspondent of the biological individual. în plan istoric. . Este determinată socioistoric şi implică manifestarea omului într-un plan social dat.filosofia – considerarea omului ca „esenţă umană”. Bacău. Portretele temperamentale se elaborează în funcţie de manifestările comune tuturor însuşirilor psihice. persoana şi personalitatea sînt concepte cheie care delimitează finalitatea formativă a procesului instructiv-educativ şi pe cea a preocupărilor educatorului.istoria – evidenţierea rolul individului în dezvoltarea istorică şi modificărilor. memorie. România Abstract.estetica – preocuparea pentru aprecierea omului sub raportul creaţiei şi perceperii frumosului. is the general logic integration mechanism and components of bio-psycho-socio-cultural human specific. because psychology is the central science of man and his personality. Ea reprezintă un ansamblu de însuşiri psihice care permit adaptarea la cerinţele societăţii. gîndire. este o importantă condiţie a eficientizării muncii educative. PERMANENŢE ALE PREOCUPĂRII EDUCATORULUI Cristina Botezatu. . afectivitate – şi se reflectă în comportament. sociale. istorice) şi dinamică (în plan filogenetic şi ontogenetic). instrumentalperformanţială. Psychological concept of "personality" meaning differs from other disciplines. Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan cel Mare. Persoana este corespondentul în plan social al individului din plan biologic. dar stă la baza lor. reprezintă mecanismul şi logica generală de integrare a componentelor bio-/ psiho-/ socio-/ culturale specifice: omului. Ea presupune persoana împreună cu o notă de valoare.antropologia fizică şi culturală . Temperamentul reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii. numite indicatori psihocomportamentali ai temperamentului. . Se manifestă cel mai timpuriu şi se exprimă cel mai pregnant în conduită şi comportament. Fiind o realitate extrem de complexă (pentru că în structură apare o varietate de componente – biologice. au contribuit valoros privind cunoaşterea şi înţelegerea vieţii omului. relaţional-socială. Personalitatea este reflectarea socială a individualităţii. În el se cristalizează modul în care componentele bioenergetice se implică în desfăşurarea proceselor psihice – percepţie. cunoştinţele sale fiind cele mai profunde.pedagogia – stabilirea legilor formării personalităţii. cît şi conţinutului care se introduce în sfera noţiunii (definirea personalităţii). Aşadar.PERSOANA ŞI PERSONALITATEA. . funcţiile şi stările psihice individuale se subordonează celor trei coordonate principale: dinamico-energetică. înv. psihologice. It requires the person with a note value. but behind them. .psihologia – studierea sistematică a legilor vieţii psihice şi structurilor psihice ale personalităţii. Social personality is a reflection of individuality. ce trebuie a fi diminuate. deoarece psihologia este ştiinţa centrală despre om şi personalitatea sa.morala – considerarea personalităţii ca deţinătoare a valorilor morale. A cunoaşte copilul din punct de vedere psihopedagogic este o activitate ştiinţifică ce presupune o mare responsabilitate a specialiştilor interesaţi. . relational and social. ale fenomenului de personalitate. . functions and states individual psychological reports to the three main coordinates: dinamico-energy instrument performantial. Aplicarea principiului tratării individuale. Personality psychology focuses on how the processes. pentru a descoperi trăsăturile pozitive ce urmează a fi dezvoltate. Conceptul psihologic de „personalitate” se deosebeşte de accepţiunile celorlalte discipline.sociologia – studierea omului ca parte componentă a vieţii sociale. Determined sociohistorical and human event involving a social given. his knowledge is deepest. Cu toate că arta şi literatura nu s-au putut implica pe linia descoperirii legilor fenomenului de personalitate.medicina – studierea delimitării dintre starea de sănătate şi boală. ca de exemplu: 104 . . sau negative. Între psihologi au existat divergenţe datorate atît perspectivei metodologice prin care se abordează personalitatea ca obiect de studiu ştiinţific (divergenţe metodologice). It is a set of psychological traits that allow adaptation to the demands of society.studierea speciilor umane şi faptelor de cultură.

capacitatea generală de lucru şi rezistenţa la solicitările puternice şi de lungă durată. cît şi conştientizarea de către copil a poziţiei sale în societate şi a relaţionării cu 105 . În viziunea lui J. a reacţiilor motrice. Fundamentele psihologiei. cea internă. 1997. 2.rapiditatea percepţiei. neechilibrat. excitabil. II. el poate fi educat. This article examinate some approaches of the project method like a strategy of the preschool curriculum from the learning-by-doing perspective. Stoica M.grupa A – armonic. ascendenţa sau obedienţa relaţională. . echilibrat. Reactualizarea preocupărilor pentru valoarea formativă a metodei proiectului ca expresie a reflectării demersurilor de organizare a procesului preşcolar determină o antrenare crescîndă a acesteia în activitatea cadrelor didactice.Ş. Nu are semnificaţie axiologică. . Din punct de vedere adaptativ. Craiova: Editura Gheorghe Cîrţu-Alexandru.P. studiind tipul de activitate nervoasă fundamentală în funcţie de trei însuşiri (intensitate. dovedesc foarte puţin şi abordează doar parţial personalitatea. intensitatea acţiunilor voluntare şi a trăirilor afective. inert. Golu M. durata şi semnificaţia influenţelor externe şi efectele psihocomportamentale. Pentru atingerea finalităţilor. are rol mediator între intensitatea. Pavlov.sangvinic – puternic. echilibrat. disponibilitatea la comunicare interpersonală. modelat sub influenţa factorilor socio-culturali. de exteriorizare a personalităţii si nu. de conţinut. rezistenţa la frustraţie. Măsura gradului de organizare a personalităţii sub aspect concret adaptativ o dau aptitudinile. Ele presupun un complex de procese şi însuşiri psihice individuale. Bucureşti: Editura Fundaţia Româ nia de Mâine. There are described the project stages of development in the preschool institution. Montain identifică patru temperamente în funcţie de grupele sangvine: . proiectul. la stres. la situaţii conflictuale. mobil. echilibru.coleric – puternic. care permit efectuarea anumitor tipuri de activităţi la un nivel calitativ superior celui mediu. nu poate fi scopul final al procesului educaţional. There are shaped the advantages of the project method for the maximization of potential of each child. mai ales în sfera relaţiilor interpersonale (simpatie-antipatie. I. se impune în cadrul tipologiei fiziologice şi psihofiziologice. . ereditar. Reprezintă fundamentul emoţional al personalităţii. 2004.melancolic – slab. a răspunsurilor verbale la întrebări. dependenţa de stimularea externă sau de activismul intern. atracţie-respingere). . Abstract. nu generează performanţe psihice.flegmatic – puternic. prin următoarea grupare tipologică: . Referinţe bibliografice 1. Pedagogie. orientarea dominantă a răspunsurilor (extraversie / introversie). doctor în pedagogie.grupa 0 – melodic. mobilitate) ale proceselor nervoase fundamentale (excitaţia şi inhibiţia). O mare diversitate a criteriilor de clasificare a dus la o multitudine de categorii temperamentale. vol. . .grupa B – ritmic. Deşi tipologiile uşurează cunoaşterea omului.E. în esenţă. alături de predispoziţii. B. I. nu poate fi calificat ca bun sau rău. conferenţiar universitar. nu pun problema genezei şi direcţiei în care ar putea fi modelate temperamentele. forţa răspunsurilor la succesiunea stimulărilor externe. Este latura de suprafaţă. - SENSUL METODEI PROIECTULUI ÎN CONTEXTUL FORMĂRII UNEI PERSONALITĂŢI ACTIVE LA VÎRSTA PREŞCOLARĂ Valentina Pascari. Dewey.grupa AB – complex. autorul sublinia importanţa creării de situaţii educaţionale care să stimuleze atît dezvoltarea individuală. însă. Deşi temperamentul este. ci se implică în personalitate ca stil comportamental.

Totodată. deoarece preşcolarul nu este competent să planifice: activităţi de sine stătător. centrate pe un subiect de interes comun. De exemplu. Deci. Plecînd de la complexitatea acestui fenomen constatăm că proiectul reprezintă realizarea de către copii a unor acţiuni de investigare. presupune procedura de proiectare a activităţii pe care urmează să o desfăşoare educatorul împreună cu copiii. metoda proiectului va oferi oportunităţi pentru a-i ajuta pe copii să înveţe singuri şi să aplice în situaţii noi cunoştinţele asimilate. Ca urmare. Educatorului îi revine sarcina de a sintetiza şi a ajuta copilul să depăşească unele dificultăţi. Cu alte cuvinte. fiind integrate cu activitatea copiilor în centre de interese. metoda proiectului asigură o învăţare diferenţiată. Deci este vorba de o învăţare integrată în efortul constructiv de realizare a proiectului. Devenind un partener al lor. în special. totodată acumulează achiziţii de învăţare şi un stimul pentru căutare. autonomiei. Fiind o strategie de învăţare. tema globală „Universul” poate fi abordată în paralel cu tema concurentă „Anul şi lunile anului”. ci o întreprindere comună a educatorului şi a copilului. care vor fi tratate într-o zi sau două). activismul şi creativitatea copiilor. În grupele mici şi mijlocii. Alegerea subiectului constituie o secvenţă importantă în organizarea şi desfăşurarea unui eventual proiect. de educator (în special în perioada incipientă a aplicării metodei proiectelor) şi de către educator împreună cu copiii. Astfel. educatorul creează şi coordonează situaţii de învăţare. împreună cu copiii. care va include conţinuturile ce vor fi abordate în cadrul proiectului. la grupele mari şi pregătitoare Harta poate fi întocmită de copii în comun cu educatorul. copilul are nevoie de ajutor din partea educatorului. rezolvă situaţii-problemă. iniţiativei etc. implicarea părinţilor şi a comunităţii. evidente. acordîndu-se prioritate învăţării afective. în baza unei teme globale. dar şi realizarea unei pauze în parcurgerea temei globale sau a explorării unui subiect care nu aşteaptă amînare. Astfel. „Cum primim oaspeţi” sau „Casa mare”. creativităţii. care să asigure continuitatea procesului de învăţare şi de creştere a acestuia. în cadrul căreia copilul experimentează lucruri noi. Cu toate acestea. fiind deschisă pentru completări şi modificări pe tot parcursul derulării subiectului. astfel. poartă discuţii libere cu ei. susţine iniţiativa. interacţiunea dintre învăţarea dirijată şi cea spontană. În acest cadru. fapt care exprimă conceptul lansat de autor – „învăţare prin/din acţiune” [1]. educatorul. elaborarea şi ilustrarea Hărţii proiectului educatorul. tema globală „Familia” poate implica subtemele: „Casa mea”. Proiectul. în legătură cu care ei „vor.cei din jurul lui. Profilarea direcţiilor de dezvoltare a proiectului. subiectul să fie accesibil şi adaptabil la posibilităţile din instituţia preşcolară. Se produce. se va produce o schimbare a modului de relaţionare a educatorului cu copiii. cum ar fi datele calendaristice. Minder. Pe coordonate similare se înscrie şi opinia cercetătorului M. Semnificativă pare a fi şi părerea lui M. bazată pe experienţă. în instituţia preşcolară nu pot fi operate proiecte într-o formă autentică. caracteristicile vîrstei preşcolare şi de aici apare necesitatea respectării a trei etape. să devină ei înşişi factori ai schimbărilor viitoare. Ceea ce defineşte în mod esenţial proiectul pare a fi şi faptul că proiectul nu este o întreprindere a copilului. educatorul elaborează. despre care aceştia vor trebui să cunoască cît mai mult şi să acţioneze pentru a se produce cunoaşterea. p. în opinia autorului. proiectul preia structura unei cercetări adaptate. independenţă şi responsabilitate [4. [2. 106 . tema globală poate fi secondată de: · Subteme (subiecte inspirate din tema globală. fapt care ar determina conturarea obiectivelor care urmează să fie realizate în etapa a II-a. După stabilirea inventarului de probleme. Knoll. urmăreşte. Subiectul proiectului poate fi sugerat: de către copii (atunci cînd aceştia au deja o experienţă a derulării unui proiect). De exemplu. pe care le expunem în continuare. el fiind legat de unele evenimente importante parcurse de curînd. La alegerea temei se va ţine cont de următoarele condiţii: interesul majorităţii copiilor faţă de subiect. integrarea transdisciplinară a învăţării. autoafirmare. Oportunitatea proiectării temelor concurente vine din necesitatea avansării unui spaţiu nou de discuţii şi valorificare a temei globale. obiectivele „a şti să fii” şi „a şti să faci”. p. situînd în centrul preocupărilor dorinţele copiilor. identifică împreună cu copiii un inventar de probleme: „Ce ştiu copiii?” şi „Ce ar dori să afle?”. 157]. experienţa anterioară a majorităţii copiilor. care susţine că proiectul reprezintă o metodă de învăţare prin intermediul căreia copilul aplică cunoştinţele. Prin urmare. Harta proiectului. În planificarea calendaristică a proiectelor trebuie să existe un echilibru între sursele de provenienţă ale subiectelor abordate. Aceştia din urmă vor fi pregătiţi nu numai să înţeleagă lumea complexă în care trăiesc. care îl motivează puternic. care afirmă că proiectul instaurează o interdisciplinaritate. proiectul solicită copiii să se implice în conducerea unei cercetări asupra fenomenelor şi evenimentelor dintr-un mediu apropiat. 2 ]. mai întîi de toate. Harta proiectului are caracter flexibil. ci şi să accepte schimbările permanente. educatorul învaţă să-i asculte. · Temele concurente sînt subiecte ce vor fi tratate în paralel cu tema globală. Etapa I.” „trebuie” şi „ştiu” să înveţe şi să opereze.

Etapa III. deprinderi. cînd dispar hotarele dintre domeniile de activităţi. Bucureşti: E. evaluare. Number. 4. Educatorul poate implica părinţii ca persoane-sursă în cadrul proiectului. Volume 34. Activitatea de documentare şi investigare presupune profilarea activităţilor practice şi experimentale în funcţie de subiectul proiectului. Studiu introductiv. iar tema este investigată cu mijloacele diverselor activităţi (matematică. 107 . Al doilea pas presupune valorificarea cunoştinţelor. Discuţii cu persoanele implicate constituie următoarea secvenţă a proiectului. materialelor şi a grupei de copii. presupune implicarea activ-participativă a copilului la rezolvarea sarcinii. care pot sprijini realizarea procesului educativ. bibliografie critică de V. altfel. (coordonator) Grădiniţa. care se va produce în cadrul activităţilor comune (formarea unor cunoştinţe). and the family factors that generate learning attitude. 1977. Preda V. UPS „I. Knoll M. 2003. precum şi pentru copil. care se va realiza în cadrul activităţilor şi al jocurilor alese de copii (în centre de interese). în alte situaţii.. de cea mai mare importanţă este ca ei să se simtă în siguranţă cu noi. în alte contexte. Primul pas de realizare a proiectului (la etapa a doua) implică examinarea subiectului la nivel de reflecţie. a sălii de grupă. Bucureşti. cît şi de învăţare individuală şi pe grupuri mici. educaţie fizică. the parental attitude and practice regarding child’s acquisition in different developmental stages. În: Trei scrieri despre educaţie. totodată va colabora activ cu copiii. 2003. Abordarea proiectului se va face printr-un demers global. Putem face ceva? Pentru toţi copiii pe care îi avem în grijă. conferindu-i un rol nou şi o semnificaţie mai largă. specifice: diverselor domenii de activităţi. 1. priceperi. Etapa II. organizarea activităţilor din cadrul proiectului lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune pentru educator. care necesită promovarea unui parteneriat de acţiune pentru o desfăşurare eficientă a cercetării.P. permite atingerea finalităţilor. Creangă” Abstract. 3. Copiii vor merge în diferite centre. Minder M. părinţii. dar şi activităţi alese de copii). conferenţiar.. doctor în psihologie. educatorul va efectua şi evaluarea proiectului. care va încuraja manifestările de curiozitate şi dorinţa de a explora unele detalii noi ale proiectului. Pasul al treilea reprezintă o sinteză a informaţiilor şi a rezultatelor obţinute de copii în centrele de interes. strategii. MEDIUL FAMILIAL ŞI CONJUNCTURA MOTIVAŢIONALĂ A PERSONALITĂŢII Valentina Olărescu. note de comentarii. 2. The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Developement. Educatorul va desfăşura activitatea de proiectare din perspectiva organizării timpului. competenţe şi capacitatea acestora de a realiza transferul în alte domenii.D. Obiective. the developmental aspects and stages. muzică. frontală. facilitează contactul copilului cu lumea înconjurătoare.Realizarea proiectului necesită crearea unui spaţiu educaţional stimulativ. Nicolescu. La această etapă. Referinţe bibliografice Dewey J. limbaj etc. asigură respectarea ritmului propriu de creştere şi dezvoltare al fiecărui copil. capacitatea de a descoperi şi valorifica valenţele proiectului din perspectiva iniţierii şi dezvoltării unui nou proiect. Educatorul va opera diverse forme de învăţare. asumîndu-şi anumite roluri şi responsabilităţi pentru cercetarea subiectului. precum şi a unei variate game de activităţi la tema proiectului. Chişinău: Cartier Educaţional. In this paper there are underline the developmental way of the personality in the family enviroment and there are mentioned the primary needs of a child. transformîndu-se într-un scenariu unitar. FAMILIA e cea pe care o avem. Didactica funcţională. Educatorul va avea grijă să creeze copiilor numeroase posibilităţi de acţiune. Aşadar. Se are în vedere completarea centrelor de interese cu materiale necesare. Experienţă şi educaţie. care sînt specializaţi în diferite domenii. Evaluarea este orientată spre punerea în evidenţă a progreselor pe care le-au realizat copiii în cadrul proiectului: cunoştinţe. Adăugarea de detalii şi atribuirea de funcţionalităţi presupune susţinerea demersurilor copiilor. permite implicarea părinţilor şi comunităţii. În baza consideraţiilor expuse putem concluziona că metoda proiectului consemnează interacţiunea directă a copilului cu mediul. În: Journal of Industrial Teacher Education. la nivel de acţiune.

ceea ce se va reflecta asupra debutului şcolarităţii. dobîndirea primelor elemente de autonomie.„foamea de realitate” sau interogaţia şi adaptarea la noul mediu . autorizat: control şi suport crescut.părinţi. Atitudinea faţă de şcoală se va constitui în funcţie de motivaţia care i-a fost inoculată. iresponsabilitatea. renunţînd de a-l mai duce la grădiniţă. libertatea de acţiune – supraveghere. ştiut fiind că o mamă hiperprotectoare nu va face din intrarea copilului în şcoală o reuşită. cum ar fi. Primii. Copii care beneficiază de o adaptare normală la regimul grădiniţei. determină o adaptare reuşită sau eşuantă faţă de mediul grădiniţei. încrederea în sine. Modul în care părinţii răspund întrebărilor adresate. scrie I. îi întrerup şi îşi oferă mereu ajutorul. care marchează dependenţa sa de altă persoană. Mitrofan. Vîrsta preşcolarităţii este cunoscută şi ca vîrsta întrebărilor. pornind de la convingerea că altfel nu se va descurca mai tîrziu. practicile educative puse în funcţiune de aceştia. Reuşita şcolară a copilului constituie un efect direct al stilului familial de influenţă sau educaţie. îi diferenţiază: . . care se distinge prin asocierea a două dimensiuni: control şi susţinere. Deseori părinţii consideră că acestea pot să-l elibereze de responsabilităţi faţă de copil. Valorile şi cunoştinţele transmise de către familie. cei din a doua categorie. copiii care vin din medii în care sînt frecvent pedepsiţi. fiind cunoscut faptul existenţei unor „perioade critice” în cursul cărora organizarea psihică este deosebit de sensibilă la anumiţi stimuli ce contribuie la însuşirea de noi experienţe şi achiziţii. Experienţa lor pozitivă îi determină să creadă că lumea este în general un loc agreabil şi te poţi încrede în ceilalţi. Mediul familial se impune ca primul în care se instalează copilul în perspectiva cronologică şi cel de care va fi dependent mult timp. învăţarea comunicării verbale. Între 3-6 ani copilul parcurge o perioadă de intensă dezvoltare psihică aflîndu-se în mediul de grădiniţă. autoritar: control crescut şi suport slab. La trei ani copilul trăieşte criza de opoziţie faţă de adult. dîndu-i posibilitate să-şi rezolve problemele proprii . ca mijloc de formare a personalităţii . Controlul se referă la contrapunerea dintre permisivitate – constrîngere. şi anume: apariţia şi însuşirea mersului. şi atitudinile şi practicile educative parentale au un impact hotărîtor.activităţile de joc. contribuie asupra diferenţelor de reuşită.expansiunea (dezvoltarea) cogniţiei prin experienţe noi de viaţă Atitudinile parentale şi formele disciplinei familiale în care a fost crescut copilul. şi care se simt adesea nefericiţi. Suportul se evaluează prin contrapunerea afectivităţii – ostilităţii.părinţi supraprotectori sau rejectivi care intervin în activitatea copiilor. Deşi conduitele autonome ar trebui să-i bucure pe părinţi şi să fie favorizate. dezvoltă timiditatea. avînd mult mai puţine şanse de reuşită şcolară copilul care priveşte şcoala din perspectiva punitivă.a. chiar dacă e dificil. este obligaţiunea părinţilor/ adulţilor ce trebuie îndeplinită. Violenţa sau persuasiunea nu-şi au locul în rezolvarea crizei de opoziţie.Cultivarea motivaţiei pentru activitatea şcolară. De către familie. ş. de a explora realitatea.Bătrînu. Elementul esenţial al crizei este încercarea copilului de a face totul singur. de a acţiona pentru sine odată cu cucerirea pronumelui „eu”. diferit de cel familial.Copiii care provin din familii unite şi afectuoase sînt de obicei mult mai apţi să accepte şi să se bucura de noul mediu.Debutul şcolarităţii nu trebuie să coincidă cu evenimente declanşatoare de emoţii puternice la copil. le cultivă sau nu acestora dorinţa de a afla. care recunosc normal acest moment al evoluţiei şi care pune bazele viitoarei conduite independente: ei îl lasă pe copil să facă singur tot ceea ce acesta încearcă şi poate face singur. În legătură cu debutul şcolarităţii şi supravegherea învăţării. intervenţia lor fiind profitabilă dacă are loc în „momentele cheie” ale dezvoltării. indecizia. Rolul familiei ră mîne esenţial. A răspunde tuturor întrebărilor. Aceasta este confirmat de mulţi cercetători. sînt cei crescuţi într-un climat familial cu un regim mai liberal. Practicile educative aduc în atenţie o problemă esenţială a învăţămîntului: educarea părinţilor pentru profesiunea de părinte. precum şi stilurile educative parentale. inhibiţia. Pe de altă parte. pot manifesta prudenţă şi suspiciune în ceea ce priveşte cei care-l înconjoară. Se evidenţiază următoarele stiluri familiale: permisiv: control slab şi suport crescut. divorţul părinţilor. . ce contribuie la stabilirea independenţei de adult şi a socializării. măsurîndu-se prin timpul petrecut de părinţi cu copiii. ceea ce impune concentrarea atenţiei asupra atitudinilor şi practicilor parentale faţă de următoarele achiziţii ale acestei perioade: . vizavi de activităţile copilului. menţionă m că contribuţia familiei la reuşita şcolară a copilului se manifestă încă din primele luni de viaţă ale acestuia. inclusiv E. cultivă independenţa. 108 .Pregătirea afectivă a mamei de despărţirea de copil. naşterea unui frate. se recomandă respectarea unor condiţii pentru asigurarea reuşitei şcolare a copilului: .

Influenţele motivaţionale în modelul motivaţional – educaţional Dimensiunea motivaţională Afectivă Cognitivă + Caldă – satisfacerea din punct de vedere motivaţional Deschisă – sprijină realizarea copilului. grijă exagerată. reflectate în tabel. pedocentristă. În literatura de specialitate a motivaţiei învăţării şi a educaţiei sînt disociate 2 noţiuni de bază : motivarea şi motivaţia. deschisă. Părinţii formulează cerinţele faţă de copil cu multă raţiune ţi fermitate. Copilul crescut în acest cadru educaţional este prietenos. explicatoare. copilul vine în instituţia educaţională cu o predispunere spre învăţare generată de o multitudine de factori. se formează tendinţe motivaţionale valoroase. dar şi condiţie indispensabilă a educaţiei. iar motivaţia acţionează ca o tensiune internă pentru declanşarea unei activităţi. În formarea stilului familial un rol determinant îl au motivele respectării normelor de conduită. Tabelul. Aici se pun bazele structurii motivaţionale familiale care devine o condiţie preliminară a activităţii de motivare a pedagogului. asigură conducerea dezvoltării libere a acestuia Fermă/ autoritară. W. aparţin şi deţin un sistem/ model educaţional – motivaţional familial pe care îl aplică în educarea propriului copil. cu o flexibilitate optimă şi cu multă siguranţă. Copilul este orientat spre cunoaştere. fermă. de refuz). aprobatoare. activ şi de încredere. În centrul acestui model se situează respectul reciproc. Acest model oferă copilului o educaţie democratică. Părinţii adepţii acestui model educă cu dragoste. contribuie la formarea sistemului motivaţional al elevului.Pentru a viza reuşita şcolară este necesară flexibilitatea acestor stiluri în funcţie de evoluţia copilului. rezervaţi. se 109 . evidente din tabel: a) atitudine educaţională caldă şi rece (educaţie de acceptare. Altfel spus. dar face posibilă formarea prin interdicţii realizarea personalităţii copiliului în personalităţii co-pilului. a unui comportament. orice direcţie pretinde reali-zarea obiectivelor educaţionale prescrise Unele cerinţe Slabă – nesigură. educîndu-l pe copil în spiritul acestei autonomii. o eficienţă mai mare are stilul permisiv. 2. Motivaţia e rezultatul educaţiei în familie. La începutul şcolarităţii e indicat stilul autorizat.control şi susţinere.C. prin educatorul nu le respectă atitudine indulgentă sau autoritară Conativă 1. c) atitudine educaţională anxioasă şi distantă (emoţionalitate crescută. sprijin excesiv. iar cerinţele faţă de copil sînt clare şi ferme. Obţinerea echilibrului tensiunii motivelor e posibilă doar cu ajutorul stimulării din partea părinţilor prin cele două dimensiuni menţionate . loială).+ +). b) atitudine educaţională autoritară şi indulgentă (severitate. Acest model oferă posibilitatea realizării cu uşurinţă a contactelor cu părinţii în care normele educative se integrează cu desăvîrşire. înţelegătoare. Model educaţional autonom (. dar fără efect de frustrare Închisă – frustrează Nu ajută. Combinarea dimensiunilor şi a influenţelor motivaţionale va forma un model educaţional al copilului. în adolescenţă. Astfel că. consecventă în respectarea cerinţe-lor educaţionale Influenţe motivaţionale o Rece – Nesatisfăcătoare frustrare afectivă afectiv. consideră ca datorie morală educarea cît mai corectă a copilului. onest însă afectiv nesatisfăcut. hipertutelare / indiferenţă. de noncompromis / iertătoare. în contextul sistemului de motivare acceptat de unul sau celălalt părinte.Becher (1964) recomandă familiarizarea cu modelele conduitei părinţilor: 3 perechi de atitudini educaţionale sau influenţe de motivare de bază. Model educaţional armonios (+ + +). dorinţă de colaborare. Motivarea reprezintă o activitate cu ajutorul căreia pedagogul – părinţii – cadrele didactice. Părinţii din punct de vedere afectiv sînt reci. Respectă opinia copilului şi normele de conduită stabilite în comun. Părinţii manifestă faţă de copil înţelegere. frustrează prin altele nu sau nici inconsecvenţă. Motivaţia este structura dinamicii tensiunilor din familie. Care sînt principalele modele educaţionale în contextul structurilor familiale ale motivaţiei? Înainte de a descrie modelele sau sistemele educaţionale familiale. la copil. motivaţia poate fi o rezultantă a educaţiei. căci sub influenţa sistemică a stimulării şi întăririi. dar cu păstrarea autonomiei proprii. afectivă. În fine. educative sînt respectate. cei care contribuie la formarea sistemului motivaţional al copilului / elevului. laudă / ostilă. devine inteligent. ale conştiinciozităţii şi ale responsabilităţii. stricteţe. cu timpul manifestă agresivitate orientată prosocial – îşi apără colegii mai slabi. hipotutelare) În familii se stabilesc o multitudine de modele educaţionale.

egocentric.-). nu aspiră la atingerea succeselor înalte. De asemenea depinde de orientarea cognitivă şi pregătirea adulţilor la rolul de părinte: şi-au elaborat ei sau nu planuri educative? Din punct de vedere conativ. dar doresc să-i dirijeze toate activităţile. Acest stil educaţional se lipseşte de toate influenţele şi dimensiunile motivaţionale valoroase. Pedagogul conlucrează fructuos cu părinţii şi copiii. Copiii . inconsecvenţi. 3. Există cîteva lucruri esenţiale. Felul cum este aşteptată naşterea copiluli. În centrul acestui tip de educaţie se află influenţa afectivă caldă. Prin acest tip de educaţie se formează o personalitate demnă de încredere. inducîndu-i frica. Este lipsit de gîndire independentă.. Copilul crescut în această ambianţă înclină spre dependenţă şi adaptare. cu anxietate. culpabilitate. chiar e vorba de alintare. Copilul este anxios. cît şi în sprijinirea muncii instructiv-educative a şcolii. Părinţii nu-l stimulează. Posibil în viitor să apară tendinţa de răzbunare. acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Părinţii îşi iubesc copilul. închisă – cognitivă şi puternică conativă. obligaţiuni iar copilul din frică îndeplineşte automat fără să-i fie ascultată opinia. Copilul crescut în acest mediu devine foarte frustrat. Modelul educaţional indiferent (. pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi face primii paşi spre independenţă. în fond e vorba de indiferenţă. Părinţii revendică cerinţe. nehotărît şi agresiv.angajează în îndeplinirea sarcinilor. Faţă de părinţi nu exprimă ataşament şi responsabilitate. 7. hipertutelare şi lipsa celorlalte dimensiuni – aspectul cognitiv este închis. Părinţii stimulează autonomia. Părinţii induc frici şi invinuiri. pasiv şi egocentric. iar prin cea conativă – puternică. Învaţă bine dar mai mult din datorie decît din interes cognitiv. este creativ. Părinţii pretind a educa independenţa în propriul copil. afiliativ. Copilul creşte o fiinţă afiliativă. libertatea în decizii. neîncrezut în sine. competiţie şi iniţiativă. lipsit de autocontrol. Este un stil educaţional nepăsător. Modelul educaţional liberal. motivarea cognitivă deschisă. ci prin excluderea acestora. cînd manifestă atitudine educativă indulgenţă cînd prea autoritară. autocontrolul părinţilor au de asemenea ponderea lor în formarea acestei structuri motivaţionale familiale. dădăcire. din punct de vedere conativ se educă o personalitate frustrată deoarece înTâmpină interdicţii mari în realizarea sa. comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste. Conform constelaţiei se observă prezenţa afecţiunii. În schimb atestăm simptome somatice. Educaţia normativă oferă influenţă motivaţională caldă afectivă. recurgînd la încălcarea normelor morale pe căi necinstite. Copilul crescut în acest mediu devine agresiv. Părinţii. 5. determină în mare măsură structura afectiv-motivaţională a copilului. Sînt îngrijoraţi de viitorul copiilor. agresivitate. asigură posibilitatea realizării libere. cu disperare. 110 . motivat spre sociabilitate pentru a obţine roluri de lider fără să posede în autocontrol constant. valorile nu se formează ca sinteză a dimensiunilor afective şi cognitive. Prin dimensiunea motivaţională afectivă este rece. Mai des sînt îngrijoraţi să nu fie copilul o povară pentru ei. Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat. Acest tip educaţional este autocratic. posedă un autocontrol puternic şi o autoapreciere ridicată. prin cea cognitivă – închisă. de securitate. are nevoie ca ceilalţi să-l placă.deschis. Modelul educaţional normativ (+ . evită eşecul. dar în acelaşi timp contradictoriu.+). adepţi ai acestui model sînt personalităţi deviate. devine conştiincios mai cu seamă în clasele primare. conduite de tipul „acting out” pînă la simptome paranoice. Modelul educaţional disarmonios (. însă pentru popularitate comite multe încălcări. Emoţional este satisfăcut însă lipseşte iniţiativa. Motivarea copilului în acest cadru se restrînge exclusiv la principiile condiţionării. Însăşi părinţii sînt nesiguri.toţi diferiţi şi toţi egali Fiecare copil este diferit. îl umilesc. Modelul educaţional protector (+ . activă. dragoste. străduitoare însă lipsită de creativitate. Structura motivaţională familială începe să se formeze încă înaintea naşterii copilului. îngă duitor. Din aspectul educabilităţii prezintă multe dificultăţi. pasiv. dar nu-l prea iau în seamă. iresponsabilitate. astfel lezînd autonomia. deoarece ei pentru el nu sînt persoane respectabile şi referente. urmăresc acţiunile copilului limitîndu-l în independenţă. hrană bună şi exerciţiu. 4. din contra încearcă să culpabilizeze copilul. Pentru acest stil este important respectarea normelor. dar nu-l stimulează şi nu-i dezvoltă personalitatea. fixaţii. nivelul lor emoţional. psihogene: ură. egoist. iar prin prisma dimensiunii cognitive . nu-i oferă autonomie. (+ + -).+). Cu ei este dificil să stabileşti contacte cu toate că sînt prezenţi foarte des la şcoală pentru plîngeri născocite la adresa copilului. egocentrică. conştiinciozitatea.+ -). intelectual şi moral este scăzut. Modelul educaţional autoritar (. Sînt neurotici. fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit şi chiar îi trebuie un anumit element de control din partea adultului.. rămînînd în afară calităţile de personalitate ale copilului. 6. onestitatea. evită eşecul.-). 8. independenţa copilului. Sub aspect afectiv este rece. Formarea structurii motivaţionale constituie o sarcină importantă atît din perspectiva educaţiei familiale. Îl brutalizează pe copil.

Fireşte. Melnik C. The main task of family pedagogy is to. Daniel. Parent and Teachers as educative partners. 3. Bucureşti. Trebuie să ştim că mai repede nu înseamnă în mod necesar şi mai bine. Putem conchide aşadar că. Educaţia în familie. De asemenea. Există perioade de stabilitate. Un copil. În pofida atîtor deosebiri între copiii ce păşesc pe calea maturizării. În: Internaţional Journal of educaţional research.Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după un acelaşi model. N. atunci cînd trăieşte sentimentul de apartenenţă. on personality were developed many theories. cea mai mare parte a timpului şi-o petrece peste cărţile cu poze. De asemenea. Becker W. child specific development. Totuşi. perceived as real or ideal personality to achieve. ea este în urma celor de-o vîrstă cu ea.. 1989. după cum menţionează şi C. în toate aspectele lor. Armonie şi dizarmonie. care are 3 ani: ea are un vocabular uimitor. Totuşi. Dat fiind faptul că iniţial persistă interesul. Copilul învaţă. ea are multe neînţelegeri cu ceilalţi copii. se iau în consideraţie numai achiziţiile intelectuale. LT „Mihail Kogălniceanu”. Daniel este mult mai avansat din punct de vedere social şi emoţional decît intelectual. Chişinău Abstract. Maria este „peste anii săi”. Fiecare realizare pregăteşte copilul pentru următorul stadiu de evoluţie. învaţă lucruri noi. 1. social şi emoţional. Nu este deloc greu să-l simpatizezi. În: Review of child development. referitor la alte arii ale dezvoltării. mişcările sale sînt evident neîndemînatice. nu are răbdare să termine ceea ce începe ori să îşi aştepte rîndul atunci cînd regula o cere. în grădiniţă. Mitrofan I. un băieţel de 5 ani. Mannered child will do much better in dealing with others than one that lacks seven years from home. atribuindu-i un aspect practic. achiziţionează noi comportamente. 1980. este generos. Ceea ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. că. de schimbare. puterea sa de concentrare este limitată. Deşi manifestă entuziasm pentru cele mai multe activităţi din clasă. 4. Aici unul dintre principalii factori care nu contribuie la formarea unei 111 . Maria refuză să participe şi chiar plînge. Se vede deci că procesele maturizării şi dezvoltării nu se desfăşoară simultan. călătoria este aceeaşi pentru fiecare dintre ei. urmate de altele dinamice. Cuplul conjugal.. pentru că este prietenos şi drăguţ. Bucureşti. zîmbind fiecăruia. gata să coopereze în jocuri şi în muncă. each kid. cînd iese afară la joacă şi toţi copiii aleargă. cînd se vorbeşte de maturizarea lui. învaţă iute conceptele noi şi îşi utilizează corect cunoştinţele. îndeplineşte bucuros ceea ce i se cere de către ceilalţi copii. după care urmează o perioadă de ajustare.celor 7 ani de acasă. este o persoană integrală. nu are capacitatea de a asculta o poveste un timp mai îndelungat. intelectual. based on family values which are transmitted to the child.. şi acest lucru se uită adesea. se simte liber de a face noi achiziţii intelectuale numai atunci cînd se ştie acceptat. În această perioadă a evoluţiei sale. Nu în zadar anticii afirmau că toate relele provin din ignoranţă. al generaţiei în creştere. sar şi îşi exersează muşchii. în mod lin si continuu. But the education received in those seven years at home depends on several factors: emotional relationship between child and a parent. încercînd să descifreze cuvinte. Over time. 1964. dezvoltarea socială şi emoţională a copilului este la fel de importantă ca si aceea fizică şi cea intelectuală. are not so significant characteristics.make man” worthy of others. li se supune cu plăcere. în aceşti ani timpurii. aceste caracteristici îi afectează activitatea de învăţare. Education. moral rules are key to the children’s adjustment in the society. but the pattern of integration and use of their behavior. Un copil poate apărea mai avansat într-un plan şi mai puţin într-altul. în schimb. Dezvoltarea are loc pe mai multe paliere: fizic. băieţei şi fetiţe. scopul acestei lucrări este de a încinge spiritul. ASPECTE ALE FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRALE A COPILULUI ÎN CONTEXTUL BUNEI CREŞTERI Lilia Gherasimov. 2.Y. îşi scrie deja numele şi încearcă să copieze cuvintele pe care le vede. Consequences of different kinds of parental discipline. good manners. orice evoluţie normală duce în direcţia dezvoltării spre nivele superioare. copilul creşte. Diferitele aspecte ale dezvoltării copilului se interrelaţionează. 1991. Referinţe bibliografice Bătrînu E. îi este greu să stea aşezat mai mult timp ori să fie atent la ceva pe o perioadă mai lungă. Trebuie să ne amintim însă. Să o luăm de exemplu pe Maria. Melnic. pînă cînd se instalează din nou echilibrul pe un palier mai înalt de dezvoltare. creşterea nu are loc cu necesitate. 15/2. din punct de vedere intelectual. The full human persoanality.

ce crede el că este. acţionează continuu asupra mediului. comportamentul său fiind manifestat în funcţie de unul sau de altul dintre aceste elemente sau de modul particular de integrare şi funcţionare a acestora. noi. care ştie să salute. De-a lungul timpului. factoriale. parinţii. ce gîndeşte despre alţii. Armonia dezvoltării este rezultatul satisfacerii tuturor acestor trebuinţe. spre ceilalţi oameni. să spună "te rog" si "mulţumesc". lipsa celor “7 ani de acasă”. Dar buna creştere nu trebuie să se oprească aici. fie că se concentrează asupra descoperirii sau inventarierii elementelor componente ale personalităţii sau că au o deschidere mai mare spre social. Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învata să scrie. Piaget (1896-1980) a considerat inteligenţa ca pe o formă de dezvoltare prin interacţiunea cu mediul. apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme şi valori morale. Trebuie să-l obişnuim de mic pe copil cu bunele maniere. El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi. Teoria cognitivă J. C. Cu alte cuvinte. Ultima treaptă a acestei ierarhii o constituie afirmarea şi actualizarea potenţialului persoanei în societate. Experienţa pedagogică a familiei necesită a fi permanent valorificată. apoi intervin mulţi alţi factori. Acestea trebuie să ne ofere ajutor necondiţionat. prietenii. să spună mulţumesc. ca răspuns la cerinţele noilor educaţii şi dezvoltării durabile a societăţii. percepută ca personalitate concretă sau ideală a realizării. A. ce doreste să fie. Rogers afirmă că omul poate ajunge la nivelul cel mai înalt al posibilităţilor sale cu ajutorul persoanelor apropiate (familie. cum ar fi profesorii. Ele sînt cheia către succesul lui social. Maslow (1908-1970) afirma că fiecare dintre noi are natura lui proprie şi o puternică motivare pentru a-şi exprima aceasta natură. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obişnui cu bunele maniere este sa fim. indivizi în viaţa sa. În primii 7 ani cei mici se modelează.personalităţi interale. de reuşită şi un statut corespunzător posibilităţilor individului). Ierarhic urmează nevoile de securitate şi stabilitate. "dezvoltă" personalitatea acestuia. pedagogii un bun model pentru el. Înca de la vîrsta fragedă. În personalitatea integrala a omului. la formarea personalităţii şi comportamentului copilului pînă merge la şcoală. semnificaţie au nu atît însuşirile. obiectivul principal fiind grija părinţilor pentru binele copiilor. regulile morale sînt cheia către adaptarea copilului în societate. fie că interpretează omul ca fiinţa re-activă sau pro-activă. Educaţia. specificul de dezvoltare a copilului. umaniste. prieteni). pentru creşterea unei generaţii în spiritul dragostei şi a respectului. Iscusinţa lor de a transmite acest mesaj determină gradul nostru de receptivitate şi tendinţa de a reacţiona la problemele societăţii. toate încearca să surprindă esenţa personalitaţii. exprimîndu-ne mai dur. Trebuie sa începem sa-l invăţăm lucrurile simple înca de la vîrsta fragedă: să salute. Cînd spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gîndim la un copil bine crescut. Cînd vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gîndim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi. ei trebuie să ne iubească şi să ne respecte indiferent de ceea ce facem noi. originalitatea si unicitatea sa. Poporul nostru moşteneşte tradiţii frumoase de educaţie în familie. In personalitatea totala a omului exista mai multe faţete: Personalitatea reală PR Personalitatea autoevaluată PA Personalitatea ideală PI Personalitatea percepută PP Pesonalitatea proiectată Ppro Personalitatea manifestată PM Sarcina primordială a etnopedagogiei familiei este de „a face om” demn de alţii pe fiecare copil. Fie că se numesc pozitiviste. Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenţa celorlalţi decît unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasa. 112 . ea oferindu-i copilului o baza consistenta. Familia este şi va fi mereu un model pentru cei mici. care se comportă cuviincios cu cei de vîrsta lui şi cu adulţii. O mare importanţa are ce este omul în realitate. dinamiste. să citească si să calculeze. este nivelul slab de cultură al populaţiei sau. existenţialiste. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de cîţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi. Iniţial părinţii. ce consideră că gîndesc alţii despre el. dar deja la acest nivel discutăm de influenţarea personalităţii. colegii. bunele maniere. apoi nevoia de dragoste şi apartenenţă. cu părere de rău. iar asta e răspunderea noastră. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decît unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. de multe ori. Esenţială pentru om este asigurarea nevoilor bazice ale supravieţuirii nevoile biologice. Copilul. chiar de cînd copilul este un bebeluş. Scopul studiului este de a aborda problema dată din punct de vedere practic. te rog. socioculturale. nevoia de stimă (stima de sine-nevoia de succes. observînd efectul pe care îl are acţiunea sa. ci modul particular de integrare si utilizare comportamentală a acestora. ca fiinţă activă. întrucît este parte a moştenirii culturale. asupra personalităţii au fost elaborate o multitudine de teorii. personaliste. cred că se "formează". valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.

Pedagogie. căci “Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat”. Bucureşti: Editura Babei. 2003. 6.D. Referinţe bibliografice Anghel P. Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice. 2002. Bucureşti: Editura Erasmus. În acest sens. Şchiopu U. 7. 113 . de aceea. 1995.P. 1. Iaşi: Editura Polirom. 1997. trebuie făcut tot posibilul ca ceea ce aude şi vede pentru întîia oară. Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor. 5. Bucureşti: E. (Democrit). Bucureşti: Editura Aramis. să fie expus cît mai frumos şi să se refere la virtute. 2. îi va rămîne neştearsă şi neschimbată”. filosoful antic Platon zicea că „tînărul nu-i în stare să judece ce e bine şi ce e rău.În general. Mîndîcanu V. Chişinău: Editura Civitas. ci orice părere primeşte el. Principiul pozitiv al educaţiei. Arta şi ştiinţa educaţiei. Stiluri şi metode de comunicare. Ghicov A. 4. 2001. 2003. atitudinile pe care ni le formă m pe tot parcursul vieţii depind de mă iestria celor care au izbutit să ne trezească interesul. Pâslaru Vl. Dicţionar de psihologie. 3. Bârzea C. Bontaş I. fără îndoială.

. Învăţămîntul primar constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă şi ordonată. modalitatea de antrenament al unor facultăţi prezente. Pedagogia centrată pe educat. Acest efort îl ajută pe copil să treacă într-un mediu social nou – şcoala. Anume şcoala îl învaţă pe copil să se situeze printre semeni. fixată. pe formarea autonomiei axiologice a acestuia este soluţia spre formarea unei asemenea personalităţi. inevitabil. I stressed the steps. contradictorii. îşi dezvoltă personalitatea pe o scenă dimensionată pe măsura lui.. Eficienţa integrării copilului în colectivitatea de semeni şi rata educabilităţii lui creşte odată cu implicarea familiei în sprijinirea influenţelor educative din partea grădiniţei şi a eforturilor depuse de copil în direcţia interiorizării experienţei sociale şi a comportamentului inteligent. se produc asemenea decalaje chiar la nivelul aceleaşi instanţe: una propune un părinte copilului şi altceva celălalt părinte sau bunicii. el începe să fie completat şi corelat cu sarcini de ordin instructiv-educativ. Orice om normal trece. I. Una poate învăţa copilul de la părinţi. de a se face vizibil.E.” (Eccl. care produc stres şi confuzie. Extinderea cadrului relaţional constituie una dintre cele mai importante premise pentru dezvoltarea psihică de mai departe a copilului în toate aspectele ei. „A te juca la vîrsta copilăriei este sinonim cu a acţiona la modul efectiv. să 114 .6. they are foundation of the whole personality formation. de a-şi anunţa prezenţa. 3. şi prin joc. copilul descoperă lumea şi se descoperă pe sine – cu ceea ce are. poate şi vrea să devină. Deşi activitatea dominantă a acestei vîrste este jocul. psiho-fizice şi socio-afective. şi printr-o fază ludică. este răspunsul pe care copilul îl prefigurează pentru vremurile de mai tîrziu. un continuum şi o coerenţă a tuturor acestor factori educogeni. comportamentul părinţilor şi interrelaţiile din familie se reflectă integral asupra copiilor. Ceva i se propune în instituţiile de învăţămînt (şcoală.] Vreme este să taci şi vreme să grăieşti.] Vreme este să păstrezi şi vreme să arunci. iar învăţămîntul primar devine treapta cea mai importantă şi responsabilă în cadrul sistemului de învăţămînt „trambulina” de plasare a copilului în activitatea de cunoaştere şi învăţare sistemică. Conflictul valoric este una dintre cele mai complicate probleme ale practicii educaţionale.Ş..FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE ÎN INSTITUŢIILE PREŞCOLARE ŞI ŞCOALA PRIMARĂ Silvia Şpac. asupra dezvoltării personalităţii lor.1. asigurate de părinţi şi de colaboratorii instituţiilor preşcolare influenţează asupra formării moral-spirituale a copiilor asupra dezvoltării şi maturizării lor intelectuale. este anunţul gingaş şi semnificativ al unei noi existenţe. Ideea principală care trebuie promovată că e bine să existe o rezonanţă. cu a deprinde primele reguli sociale. [. goal of the new features of contemporary society based on the education. culturalizării şi integrării în viaţă. Viaţa cotidiană a familiei şi anturajul adecvat. presupune o anumită perioadă de formare. doctorandă. de a-şi manifesta voinţa.7) Experienţa învăţării şi educaţiei este intrisec legată de temporalitate. să se dezvolte armonios. într-o colectivitate de semeni care este mereu în schimbare şi presupune competivitate. motor. să contribuie la formarea unei personalităţi integrale. mai ales în perioada copilăriei. În. care se pregătesc să facă faţă unor solicitări viitoare. oferă posibilităţi mai mari de descoperire a realităţii socio-culturale. De multe ori.. condiţiile socio-culturale şi psihopedagogice. pentru că survine în timp. Educaţia în instituţiile preşcolare îi ajută pe copii să depăşească orizontul restrîns al familiei. Statutul de şcolar al copilului îi schimbă poziţia acestuia în societate şi în familie.[. cu a te integra într-o ordine cu care trebuie să te obişnuieşti la un moment dat. Vîrsta preşcolară aduce schimbări importante nu numai în planul dezvoltării comportamentului cognitiv. Jocul este maniera lui de a munci. chiar adultul . şi alta i se spune la şcoală. e de dorit ca aceste influenţe să se sprijine şi să se întărească reciproc. „Pentru orice lucru este o clipa prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. Familia. tînărul. socio-afectiv cît şi în comportamentul relaţional. Abstract. a face clasificări în cunoştinţă de cauză. Prin joc şi alte activităţi educative din grădiniţă copilul se face util. grădiniţă) şi altceva i se inoculează prin mass-media. Este modul propriu al copilăriei de a se manifesta. A şti să identifice: ce-i valoros. a exersa valoarea care i se potriveşte şi care este şi în beneficiul altora – sînt doar cîteva dintre ţintele unei educaţii autentice necesare unei personalităţi integrale. Este cunoscut faptul că educaţia se realizează de către adulţi prin intermediul acţiunilor şi influenţelor care încep odată cu naşterea copilului. This article refers to the children whole personality training starting in the early age of childhood and continuing with the small age.este supus unor influenţe formative divergente. Cel ce urmează să fie educat – copilul. iar rezultatele se vor vedea în viitor.” O astfel de activitate reprezintă anticamera socializării..

Chişinău. iubitoare şi responsabilă. aptitudini artistice. Referinţe bibliografice Cucoş C. Anume la treapta primară începe cea mai complexă muncă de orientare a copilului spre autocunoaştere şi autoperfecţionare. 6. vor fi adecvate comunicarea şi relaţiile cu ei sau vor fi dificile. dragoste. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. personal de reprezentări concepţii. Dacă învăţămîntul poate fi reformat conform anumitor strategii elaborate la nivel macrostructural. convingeri în raport cu lumea şi cu sine. Cultura umană la fel şi personalitatea integrală este de neconceput fără de cele două instituţii sociale: familia şi învăţămîntul. iar un educator înţelept făureşte un om viu. Pedagogia familiei. să se facă recunoscut de alţii. de sine. să spună adevărul. un centru cultural al comunităţii. 1. Poate fi luat drept model pentru formarea altor personalităţi. La această etapă copilul îşi corelează comportamentul său cu trebuinţele proprii. ca şi lipsa lor marchează destinul fiecărui om. Cercetările în domeniul ştiinţelor educaţiei demonstrează elocvent faptul că familia reprezintă „cea mai importantă curea de transmisie a valorilor şi a normelor culturale din generaţie în generaţie” (Meton R.. ranguri. Cuzneţov L. Iaşi: Polirom. vestimentaţie. spre formarea personalităţii acestuia. Elaborează un sistem propriu. despre adevăr. Chişinău. 4. ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit. Cuzneţov L. va iubi copilul învăţătura sau nu. ale statului şi ale etniei. care plăsmuieşte şi stabilizează din punct de vedere psiho-social personalitatea umană. Iubire. să-i respecte pe cei mai în vîrstă. ea este într-adevăr o realitate persistentă şi structurală de o importanţă majoră (Tellere F. moralitate. să se îngrijească de cele sacre. edificare. se bucură Dumnezeu şi oamenii. Tehnologii educaţionale. Tratat de educaţie pentru familie. 9. 3. Segalen M. respect şi toleranţă. acest copil va creşte o personalitate integrală. se transformă din consumator de valori în producător de valori. Chişinău: Litera Educaţional. Devine conştient de lume. Cuzneţov L. 4. 5. să educăm personalităţi integrale deoarece: nu există nici o artă mai înaltă decît arta educaţiei spirituale autentice. Practic de el depinde dacă se „va îndrăgosti”. conlucrarea mai multor paradigme explicative. Şi-a format capacitatea de control şi autocontrol în concordanţă cu semnificaţia situaţiilor. Ambele formaţiuni sociale reflectă şi reproduc particularităţile dezvoltării societăţii. 2008. 5. 2005. îşi va găsi un loc potrivit printre semeni. frumos. a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi. 6. Pictorul şi sculptorul creează doar figuri fără viaţă. Construirea unor punţi de legătură între familie-grădiniţă-şcoală. comportament. Creează valori sociale. Metode reuşeşte există aproape atîtea. 2. La această vîrstă influenţa învăţătorului este destul de mare. Dacă în familie nu doar s-a vorbit despre cele sacre. Copilul începe să înţeleagă ce şi cum trebuie să facă pentru ca să corespundă unui anumit criteriu de referinţă şi că trebuie să depună efort pentru a obţine performanţele dorite. Cei „şapte ani de-acasă”. 3. Ştie să se pună în valoare. inteligenţă. Cristea S. dar se deosebesc radical prin posibilităţile şi specificul de reacţionare la intervenţiile sociale. Curriculum Educaţia pentru familie. 7. Patraşcu D. de alţii. apoi familia nu poate fi restructurată la comandă prin directive. Chişinău. 10.). şcoala devenind laboratorul principal pentru dezvoltarea acesteia. 2008. Ambele se află într-o relaţie de feed-back continuu şi ambele traversează o perioadă de criză. subordonări-anumite variabile în funcţie de criteriul de referinţă ca: grad de instruire. dar şi un agent de integrare socială. să aprecieze binele şi frumosul. Personalitatea se formează pe bază de modele de la cea mai fragedă vîrstă. cîţi profesori buni există. Zlate (2000) configurează o serie de 10 criterii ca fiind relevante pentru devenirea personalităţii integrale cînd: 1. atitudini. 8. desăvîrşire. poate favoriza creşterea unei personalităţi integrale. nobil. ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă. Chişinău. Emite. dominante.). dar şi cu ansamblul de referinţe ce pun în evidenţă anumite priorităţi. coerent. 2003. Astfel M. performanţă. 2008. Educaţia. Educaţie prin optim axiologic. abilitate fizică. susţine şi argumentează judecăţi de valoare întemeiate. pe care văzîndu-l. Are un profil moral bine conturat. 2. 2007. articularea puterii minţii cu alte facultăţi umane ne vor ajuta să formă m. 115 . Desfăşoară activităţi socialmente utile şi recunoscute.se obişnuiască cu anumite cerinţe şi realităţi sociale. Se integrează armonios în colectivitate. bine.

И. Старжинская. Romaine. Modelul care include activităţi individuale de formare a abilităţilor comunicative organizate în grupuri. potenţialul creativ şi conştientizarea propriului bilingvism. autoactualizarea şi autoafirmarea copilului prin limba a doua. Fundamentîndu-ne pe modelul 2 de educaţie a bilingvismului. învăţarea limbii a doua se fundamentează pe vorbirea activă în această limbă. Studiind şi analizînd strategiile şi modalităţile de dezvoltare şi de corecţie a limbajului. Weinreich etc. Summary of facts and laws indentified in each period for language development leads to a series of recommendations for adults on bilingual education in mixed communicative environment.В. consideră m drept o condiţie importantă modelarea unor situaţii comunicative favorabile învăţării limbii nematerne. 3. pe de o parte. S. Е. În conformitate cu opinia expusă. în prezent se atestă un număr impunător de programe de dezvoltare a bilingvismului. Ярмоленко. vizează diferite poziţii teoretice de tratare a fenomenului de bilingvism şi a mecanismelor psihologice.). Шахнарович ş. Modelul care includ situaţii de comunicare în două limbi în condiţii reale de educaţie. Formarea bilingvismului la preşcolarii alolingvi este bazată pe principii fundamentale. Яцикевичус. A. Струнина. Petrovici.a. la etapele timpurii. А. Slama-Cazacu. Alte programe de educaţie bilingvă a copilului după criteriul de vrstă propun două căi de asimilare a limbii a doua: intuitiv-neconştientizată şi discursiv-coştientizată (Ф. 116 .И. A. 5. În procesul de formare a bilingvismului n-ar trebui neglijate tehnicile consacrate de dezvoltare a limbajului matern la preşcolari. este determinată şi reflectă poziţia adulţilor. 2. Г. Analiza datelor experimentale şi a conţinuturilor observărilor realizate de noi a condus la elucidarea a două modele de dezvoltare a bilingvismului la preşcolarii MCM. profesor universitar. Programa de învăţare a limbilor moderne de către preşcolari sub formă de joc a fost prezentată în lucrările autorilor Е. crearea la copil a unei motivaţii pozitive în formarea bilingvismului şi a unei conştientizări a rolului propriu în desfăşurarea acestei activităţi. La organizarea acestor activităţi suplimentare am ţinut cont de caracteristicile psihologice ale procesului de dezvoltare a bilingvismului care include: 1. Сохин.STRATEGII EFICIENTE DE EDUCAŢIE BILINGVĂ A COPIILOR DE VÎRSTA PREŞCOLARĂ DIN MEDII COMUNICATIVE MIXTE Jana Racu. I. Чиршева etc. atitudinea copilului faţă de modelul lingvistic. Ф. Н. doctor habilitat. a permis relevarea diferitelor opinii personalizate ale autorilor în ce priveşte formarea bilingvismului la preşcolarii din medii reale de comunicare.Н. Diaz. Cu acest scop consideră m necesar efectuarea unor activităţi suplimentare. În opinia acestora. М. 4. activismul copilului.В. abordează diferite obiective de cercetare în situaţii similare. Modele de dezvoltare a bilingvismului la preşcolari: 1. Y. Problema dezvoltării bilingvismului este insuficient abordată sub aspectul elaborării unor fundamente teoretice de organizare eficientă a învăţării a două limbi în medii comunicative mixte (MCM). care. o programă de dezvoltare a capacităţii comunicative a preşcolarilor. Totodată. prezentate în literatura de specialitate. Abstract. Analysis of experimental data and observation contents direct the elucidation of two models of bilingual development in preschool children from mixed communicative environment. iar pe de altă parte. Михайлов etc.E. care. care se prezintă ca factor esenţial de dezvoltare a limbajului la preşcolarii alolingvi. am elaborat pentru R.). Cercetările savanţilor Т. Bilingual development is insufficiently studied problem in terms of theoretical effective organizational learning two languages in mixed communicative environment. Winsler. pe strategiile şi stilurile de învăţare a limbilor în perioada preşcolară (T.А. Slama-Cazacu.Ş.М. R. 2. 6.С. Негневицкая şi Ф. formarea unei atitudini pozitive de învăţare a limbii a doua în MCM. relevă un model complex de dezvoltare a bilingvismului ce include activităţi orientate spre formarea bilingvismului.M.М. Analiza programelor de dezvoltare a bilingvismului. am acceptat drept suport pentru programa noastră concepţia despre rolul esenţial al mediului comunicativ în constituirea dualismului lingvistic.

Psiholingvistica. Analiza situaţiilor de bilingvism cu care ne-am confruntat noi. М. ci şi de utilizarea lor în comunicarea activă cu adulţii şi cu cei de o seamă. Adultul trebuie să conştientizeze însemnătatea dezvoltării limbajului copilului bilingv pentru dezvoltarea lui psihică.În activităţile special organizate. Diaz R. When learning a second languages does not mean losing the first: Bilingual language development in low-in come. de care s-a ţinut cont în prognozarea rezultatelor obţinute administrarea programei speciale. Este necesar ca părinţii şi cadrele didactice ar trebui să reprezinte un model impecabil al utilizării limbii. 3. nivelul dezvoltării intelectuale.). Bucureşti: Editura All. Child Development. Дошкольное детство: усвоение родного и второго языка. Sinteza datelor şi legităţilor identificate în fiecare perioadă de dezvoltare a limbajului copilului neau condus spre un şir de recomandări pentru adulţi referitor la educaţia bilingvismului. În scopul dezvoltării eficiente a bilingvismului este bine ca activităţile să fie organizate în grupuri mici sau realizate individual. & Rodrigues J. 1. 1. Referinţe bibliografice Slama-Cazacu T. 2. se prezintă important de a încuraja tentativele copilului de a-şi exprima ideile. Eficacitatea acestora este determinată nu doar de familiarizarea copilului cu formele lingvistice ale limbii nematerne. deoarece aplicarea tipurile. În procesul de dezvoltare a bilingvismului.un singur adult – o situaţie comunicativă” la etapele incipiente ale dualismului lingvistic. modelate de adulţi. Espinoza L.. gramaticală. Respectarea acestor indicaţii asigură formarea la copil a unei atitudini pozitive faţă de limbi. Adultul. p. Părinţii şi cadrele didactice trebuie să fie apţi de a stabili particularităţile mediului comunicativ în care este educat copilul şi alţi factori de dezvoltare a dualismului lingvistic (nivelul autentic de cunoaştere a limbilor de către copil. calităţile de personalitate etc. 5. stilistică. a unei trebuinţe de a le învăţa.. cognitivă şi personală şi să creeze o atmosferă agreabilă în diferite situaţii de comunicare. 1999. 117 . Un imperativ al dezvoltării bilingvismului la copii poate fi considerată situaţia creare unei motivaţii pozitive de învăţare a două limbi. adultul va respecta principiul proporţionalităţii utilizarea celor două limbi în comunicare cu scopul asimilării şi folosirii egale a acestora de către copil. 1999. lexicale şi gramaticale. Pentru fiecare copil este necesar să fie stabilit nivelul individual de vorbire în ambele limbi. Развитие речи детей дошкольного возраста.С. 4. fără a admite fenomenul de interferenţă lexicală. funcţiile şi aspectele limbajului nematern contribuie la dezvoltarea bilingvismului şi determină declanşarea mecanismelor de formare a dualismului lingvistic în MCM. după conţinut şi accesibile prin mijloacele lingvistice utilizate: fonetice. Părinţii urmează să aprecieze pozitiv limbile practicate în mediile de comunicare ale copiilor şi cele considerate „de prestigiu” în societate. 49-52. Spanish-speaking children attending bilingual preschool. şi a nu-l blama în cazul formulării gramaticale eronate a enunţurilor în limba a doua. 3. fapt ce determina selectarea corectă a mijloacelor lingvistice adecvate situaţiei de comunicare. propuse de noi. În acest context.А. 1984.M. În: Дошкольное воспитание. mai ales la etapele primare ale dezvoltării lingvistice. vor fi clar delimitate structural. ne-an convins că comunicarea copilului cu adultul poate fi modificată pozitiv. 2. № 10. Winsler A. emoţiile etc. ţinînd seama de senzitivitatea vîrstelor antepreşcolară şi preşcolară în dezvoltarea limbajului. Situaţiile comunicative. Astfel la copil se forma abilitatea de a vorbi o limbă sau alta în comunicarea cu adultul sau semenii în funcţie de situaţia comunicativă. Старжинская Н. Copiii trebuie să participe sistematic la activităţi suplimentare speciale cu caracter formativ. 1991. indică necesitatea utilizării principiului „O limbă .. Сохин Ф. стр. 4. trebuie să creeze condiţii optime de învăţare a ambelor limbi. 349-363. la momentul respectiv. particularităţile de vîrstă. aspiraţiile. Realizarea acestui principiu se solda cu dezvoltarea la copil a capacităţii de diferenţiere a limbilor.

evaluării procesului educativ. Educaţia civică presupune formarea de deprinderi. participativ şi stimulativ. dar şi echilibrul formelor de relief. means lots of changes in curriculum domain.ecology and out-of-school activites. liber şi deschis spre societate. Textele inspirate din viaţa de familie contribuie la dezvoltarea concepţiei despre sine şi despre semeni. abilities and needs. Each child has his own characteristics. conştient de drepturi şi îndatoriri.. in the professional formation of teachers and in the evaluation of the educational process. Problematizarea unor situaţii comportamentale. interese. În acest fel elevii vor dobîndi capacitatea de a selecta faptele şi acţiunile demne de urmat. copilul conştientizează necesitatea unei implicări active în viaţa familiei. atitudini. 8 „Mihail Kogălniceanu”.aesthetic education. Educaţia civică la treapta primară vizează cultivarea integrităţii morale sub aspectul conştientizării propriei personalităţi şi a modelării comportamentului ca viitori membri ai comunităţii sociale. Aşa îşi însuşeşte micul şcolar modele pozitive. Formarea personalităţii micului şcolar se face prin intermediul disciplinelor Istorie şi Educaţie civică. a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi. România Abstract.de unde elevul află modele exemplare de comportament în spiritul valorilor care s-au impus în societate de-a lungul timpului. abilităţi şi cerinţe de învăţare individuale.DIMENSIUNI INTERDISCIPLINARE ALE EDUCAŢIEI CIVICE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR Lucica Crişan. Formînd comportamentul civic elevilor noştri le oferim în permanenţă ca exemplu. Lecţiile de limbă română prin bogăţia tematică a textelor prezentate în manuale. studiul de caz în legătură cu afectarea integrităţii fizice sau morale a copiilor determină pe elevi să-ţi exprime părerile. like geography. 118 . inst. Aceasta urmăreşte iniţierea micului şcolar în practicarea unui comportament caracterizat prin respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Deasemeni este necesar să se creeze un climat afectiv plăcut. în cadrul căreia cunoaşterea particularitţilor vieţii plantelor şi animalelor îi va ajuta să conştientizeze consecinţele perturbării echilibrului mediului. Fiecare copil are caracteristici. Civic education also becomes manifest both by adults personal example and by stressing the formative values of other disciplines. Lecţiile de geografie dezvoltă sentimentul apartenenţei la spaţiul geografic carpato-danubianopontic. a comportamentului activ şi responsabil. formării profesionale a cadrelor didactice. Cunoaşterea premiselor istorice ale formării şi afirmării virtuţilor poporului româ n generează în sufletul elevilor sentimente de apreciere faţă de curajul şi vitejia înaintaşilor. a grijii şi respectului faţă de mediul înconjurător. Dorohoi. evenimente pe care analizîndu-le elevii îşi însuşesc concepte. un spaţiu caracterizat prin frumuseţe. idei şi comportamente dezirabile. un simţ al apartenenţei la destinul grupului din care faci parte. for all children. presupune un amplu proces de schimbare ce se referă la dezvoltarea de politici şi practici incluzive în domeniul curriculum-ului. deprinde obişnuinţa de a se gospodări şi realizează faptul că pe lîngă drepturile de care se bucură în cadrul familiei îi revin şi o serie de îndatoriri. Cunoştinţele ce urmează a fi predate în orele de educaţie civică în clasele a III-a şi aIV-a vor fi asimilate în mod firesc şi vor întregi aportul la formarea unor deprinderi şi priceperi cu ajutorul cărora elevul devine apt să se adapteze cerinţelor şi normelor pe care societatea le impune. Un corect comportament ecologic îl deprind elevii şi prin intermediul disciplinei Ştiinţe. propriu nostru comportament. The civic education refers to forming the moral integrity of young students in the sense of becoming aware of their own self and of the behaviour as membres of the school group and social community. perceperea acestei realităţi va contribui la cultivarea dragostei. valori. promovării unui parteneriat implicat între şcoală şi toţi factorii educaţionali. Atitudinile şi faptele zilnice trebuie să se constituie într-o conduită general –umană pozitivă pe care micul şcolar o va recepta ca atare. pentru toţi copiii. oferă exemple concrete de fapte. Şcoala nr.histoty. Temele prevăzute în programa şcolară iniţiază copilul asupra drepturilor şi îndatoririlor. Prin valorificarea valenţelor formative ale mesajelor acestor lecturi. frică. să motiveze comportamente. comportamente. that’s why we need to create educational programs suited to these characteristics and abilities. Switching towards an inclusive education. Trecerea către o educaţie incluzivă. conştientizînd treptat valoarea acestui tip de comportament. laşitate etc. Pentru realizarea unor astfel de obiective trebuie selectate şi organizate tipuri de activităţi în funcţie de particularităţile de vîrstă ale copiilor. interests. exemplificarea actelor de curaj.Romanian language and literature. să ia atitudine.

acţiunea şi evaluarea în educaţie pentru ca aceasta să fie realizată în cooperare şi colaborare cu elevul. exprimării opiniilor faţă de activitatea grupurilor din care fac parte. Este indiscutabilă accepţiunea precum cultura familiei reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale de care dispune aceasta ca instituţie socială. Astăzi se solicită. Bucureşti. părinţii nu sînt 119 . Parteneriatul educativ se desfăşoară concomitent cu actul educaţional propriu-zis. Avînd un caracter practic-aplicativ. Din această relaţie au de învăţat ambii: educătorul /pedagogul. bunicilor. copiilor. influenţele cărora au caracter educativ. Valorile spirituale rezidă în cunoştinţele variate pe care le achiziţionează membrii familiei prin virtuţile. la treapta învăţămîntului primar. adoptînd o atitudine corespunzătoare faţă de cei din jur. Relaţia învăţător-copil trebuie să devină una de colaborare şi de parteneriat. doctorandă. O altă relaţie stabilă. that making school integrated in the family. acceptînd şi părerile celorlalţi. Aceste activităţi se pot organiza fie pe grupe.E.E. fie cu întreaga clasă şi pot fi desfăşurate sub diverse forme: jocuri de rol. Acţiunile cadrelor didactice au valoare de principiu şi reprezintă o extensie de la principiul umanizării procesului de învăţămînt pînă la organizarea – desfăşurarea cogniţiei şi formării personalităţii elevului prin respectarea drepturilor acestuia şi a unităţii cerinţelor. vizite şi altele. dramatizări.Ş. astfel îşi formează competenţe noi. I. ateliere de creaţie pentru elaborarea unor compuneri cu conţinut civic. contribuie în mod specific la formarea şi dezvoltarea personalităţii integrale a elevilor din ciclul primar. reprezintă unul din obiectivele care contribuie la antrenarea copiilor în activităţi directe. vizionarea unor filme urmate de comentarea imaginilor. Textele referitoare la activitatea educativă contribuie la formarea unor atitudini pozitive faţă de şcoală.dezbaterea unor fapte reale. Programe şcolare pentru clasa a III. de a-şi face cunoscute propriile opinii. dar şi a agenţilor ce participă activ în colaborarea cu şcoala. support and assistance in formal educational influence is required more and more. datorită aspectului ei democratic şi a flexibilităţii în luarea deciziilor. chiar de la debutul şcolarităţii. este cea cu copilul. acceptînd schimbarea.C. Abstract. modelele comportamentale ale părinţilor. pentru a realiza dezideratul principal – crearea unei şcoli prietenoase copilului. 2001 ASPECTE ŞI STRATEGII PRACTICE DE VALORIFICARE A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE Maria Braghiş.aceste forme de activitate ce pot fi valorificate la nivelul tuturor disciplinelor de învăţămînt. Elevii dobîndesc capacitatea de a asculta şi de a se face ascultaţi. Parteneriatul educativ are la bază proiectarea. School-family-community educational partnership is of great importance for the training of a complex personality of the pupil. M. 2. tradiţiile. Astfel. rezolvă probleme educative. Este necesar să consolidă m ceea ce face familia ca să fie în acord cu cerinţele şcolii şi invers. decizia. în special. Pop R. exerciţii de comentare a conţinutului unei ştiri. Teachers’ actions should be oriented towards strengthening the family’s efforts to stay in line with school requirements and vice versa.Concomitent. avînd o mare importanţă pentru formarea personalităţii integrale a elevului. sprijin şi asistenţă a influenţelor educative formale. faţă de colegi şi prieteni. convingerile. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor. Referinţe bibliografice 1. Bucureşti. tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ ca formă de colaborare. familia şi alte instituţii din comunitate. Cooperarea cu actorii educaţionali va fi orientată spre cultivarea familiei şi copilului. copilul învaţă să se recunoască drept o entitate cu năzuinţe proprii înţelegînd diferenţele dintre oameni. îl învăţăm să depună efort pentru a se mobiliza în cadrul orelor şi a începe munca de autoeducaţie.exerciţii de simulare a unor cazuri concrete. Direcţii prioritare ale ridicării calităţii în învăţămînt. Today understanding of the educational partnership as a form of cooperation. 2005.a şi a IV-a. ceea ce face şcoala să fie consolidat în familie. În acest context evidenţiem lacunele observate şi stabilite printr-un sondaj special în realizarea parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. şi elevul.

iar instruirea şi educaţia ar trebui obligatoriu să se efectueze în baza scopului de a face din obiect un subiect conştient. Conform viziunii unor cercetători [1. părinţii conştientizează că cerinţele unice faţă de copil trebuie menţinute de către toţi actorii implicaţi în educaţia acestuia. care împărtăşesc copiilor propriile lor interese cognitive. permanentă din partea instituţiilor de învăţămînt. Aceasta nu întotdeauna valorifică potenţialul părinţilor. În esenţă. evenimentele profesionale. cu finalităţile educaţionale curriculare. . fapt care contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor curriculare la disciplinele şcolare pentru clasele primare. pe lîngă procesul didactic. unde se insistă pe formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a copiilor pentru viaţa şcolară şi cea socială. că implicarea fiecăruia este importantă pe întregul parcurs al studiilor şcolare. mese rotunde. pasiunile. la confecţionarea materialului didactic. dar şi cu comunitatea. în şcoală. actor al propriei formări. 120 . ca nucleu fundamental al societăţii. participative şi crearea unui mediu cultural favorabil acasă. reuşită ale elevilor et. cu teatrul pentru copii (93%). 3. Instituţia de învăţămînt şi familia reprezintă pilonii de bază ai umanizării. care include teme speciale destinate educaţiei copilului şi prevenirii eşecului şcolar. (85%). marea majoritate a familiilor sînt cointeresate într-o colaborare strînsă cu şcoala. . este necesară o colaborare eficientă între învăţător.familiarizaţi suficient cu curriculumul la disciplinele şcolare de bază (89% ). optimă a învăţătorului cu părinţii este nevoie de utilizat mai multe strategii de lucru. este prima care începe formarea intelectuală şi morală a copilului. pe parcursul cercetării au fost apreciate panourile mobile din sălile de clasă create de învăţători şi părinţi. pedagogii practic nu familiarizează părinţii cu planul de învăţămînt. familia este considerată prima şcoală a copilului care constituie un agent şi actor educativ social ce necesită o atenţie deosebită. iar familia. părinţi-resursă educaţională. dar şi practicarea altor forme de lucru cu aceştia: ateliere. discută probleme de comportament. bazată pe principii democratice. învăţătorii din clasele primare organizează şedinţe cu părinţii. părinţii episodic sînt implicaţi în activităţi care ar contribui la eficientizarea competenţelor parentale (79% ). 6]. Implicarea ambelor părţi în luarea deciziilor. face să progreseze învăţarea şi dezvoltarea copiilor. memorarea şi utilizarea ei în comunicare pe parcursul orelor şi în afara lor. Scopul nostru constă în determinarea. părinţii solicită colaborare cu biserica (73%). În rezultat. părinţi şi elevi. lectorate pentru părinţi. ca prima treaptă a sistemului de învăţămînt. părinţisuporteri ai imaginii pozitive privind instituţia de învăţămînt. probleme de disciplină existente sau însuşită insuficientă. aplicarea şi validarea modalităţilor şi strategiilor de formare a competenţelor parentale.şedinţe tradiţionale cu părinţii. la amenajarea standurilor mobile „Buletinul informativ pentru părinţi”etc. 4. O importanţă deosebită îl are parteneriatul cu familia.portofoliu pentru fiecare colectiv de părinţi ai claselor primare. la procurarea literaturii pentru copii. integrării sociale şi formării individului. disciplină. părinţi-sursă complementară de informaţii pentru cadrul didactic despre copilul său şi referitor la tema demersului didactic. cu biblioteca pentru copii (81%). la discuţii cu caracter pedagogic. Cercetînd activitatea de colaborare cu familia a 56 cadre didactice din 7 instituţii de învăţă mînt preuniversitar din municipiul Chişinău. de obicei. Participanţii la parteneriat au învăţat. am stabilit că pentru o relaţie adecvată. în comunitate. privind asigurarea educaţiei la elevii claselor primare. Practica avansată a demonstrat că. care facilitează accesul elevilor la informaţia nou-obţinută în cadrul lecţiilor. Cele evidenţiate au servit drept premise pentru stabilirea modalităţilor de implicare a părinţilor pentru a asigura o educaţie de calitate elevilor de vîrstă şcolară mică în cadrul parteneriatului şcoalafamilie-comunitate. . cu Casele de creaţie (98%). Din partea comunităţii. în clasă.implicarea părinţilor în activităţi cognitive şi educative: în cadrul demersurilor didactice. experienţa lor. Unele dintre cele mai eficiente sînt: . puţin sînt informaţi părinţii referitor la organizarea activităţilor extracurriculare cu scopul dezvoltării morale şi intelectuale a copiilor (93% ). la luarea deciziilor referitoare la organizarea procesului educaţional în instituţie. mai frecvent se apelează la familie în situaţii dificile legate de acordarea unui suport financiar pentru şcoală. fapt care nu poate fi conceput în afara unei culturi de promovare a valorilor şi relaţiilor familie-elev-pedagog-comunitate. la amenajarea sălilor de clasă. devianţe comportamentale ale elevilor. cu cerinţele faţă de lecţia contemporană. avînd aceleaşi repere educaţionale.caiet de notiţe pentru fiecare elev referitor la organizarea orelor de lectură în familie. la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. dar în cadrul acestora. îi revine sarcina de a organiza cu mare grijă experienţele copilului şi a familiei de a colabora activ nu numai cu şcoala. Cercetarea a confirmat. că şcolii primare. În majoritatea instituţiilor vizate părinţii sînt prezenţi în sala de clasă în calitate de: părinţivoluntari/ajutori ai cadrului didactic.

passion and love on the other hand. este nevoe de o dirijare specială a acestui proces. cînd el dirijează cu multă măiestrie actul didactic. Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional. Astfel ei vor ajunge la înţelegerea faptului că muzica nu este ceva trecător pe alături. ci ceva ce trece prin interiorul lor. s-a confirmat axioma pedagogică potrivit căreia gradul de implicare a părinţilor în procesul educaţional depinde de: nivelul de profesionalism al cadrului didactic. La ore asistau doar acei părinţi ai căror copii aveau o reuşită mai redusă la învăţătură sau acei care nu erau de acord cu apreciarea făcută de către cadrul didactic. implicit în formarea personalităţii copilului.7]. Sociologia educaţiei familiale. În acest context.L. comunicau prin telefon cu învăţătorul. aceştia participau doar la şedinţele cu părinţii. elevul va trebui să revină perseverent la lucrarea pe care o contemplă iniţial doar la un mod general. 2004. competenţele de selectare şi aplicare a metodelor şi formelor de lucru cu aceştia. Astfel pentru ei va începe o căutare şi. 1980. Chişinău Abstract. capacitatea lui de a motiva elevii pentru învăţare. E limbajul dragostei. Ajungînd la înţelegerea faptului că muzica poate oferi mai mult decît o distracţie. Teatru şi Arte Plastice. că la etapa de iniţiere a părinţilor în procesul educaţional. pe parcursul audiţiei şi la sfîrşitul ei. Iaşi: Polirom. Referinţe bibliografice Băran-Pescaru A. Audiţia muzicii este o artă. realizînd obiective de formare unei personalităţi armonioase. 2. 3. Chişinău. Dar pentru a înţelege pe deplin conţinutul operei muzicale ei nu trebuie să rămînă doar la perceperea emoţională. cu referinţă la lucrarea propusă pentru audiţie. p. taina ascunsă de unele lucrări. 2008. The chosen musical works contribute to the development of the voice and hearing on the one hand.FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ A ELEVILOR LA TREAPTA PRIMARĂ Angela Leiba. De un real folos în procesul de audiţie sînt întrebările adresate elevilor înainte de audiţie. ci mobilizîndu-şi capacităţile intelectuale. Parteneriat în educaţie – familie-şcoală-comunitate. integrale şi de dezvoltare potenţialului intelectual şi moral al acesteia. Stănciulescu E. The musical education must be provided on the condition of understading and it be conditioned functionally. simple. Cuzneţov L. pasiunea învăţătorului pentru realizarea actului didactic. În concluzie. situaţia s-a ameliorat considerabil. 1. Arta de a audia presupune a auzi în muzică ceea ce nu se aude. Educaţia în familie. învăţătorul terebuie să-i înveţe pe elevi să asculte o lucrare nerelaxîndu-se totalmente. 1997. o aventură interioară fără deznodă mînt ştiut. ci trebuie să încadreze şi intelectul. Aramis Print S. care înnobilează sentimentele şi umanizează gîndirea [5. 5. Academia de Muzică.S-a constatat. Ribot: limbajul este artistic-muzical. susţine T. lector. volumul I. După ce subiectul a fost discutat în cadrul seminarelor cu părinţii privitor la diversele modalităţi şi strategii de implicare directă a acestora în procesul educaţional. verificau şi semnau agendele copiilor lor. elevul hotărăşte să acţioneze pentru a pătrunde în interiorul lumii sunetelor. deoarece cînd iubeşti cu adevărat muzica. membrii senatului clasei. în acelasi timp. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei.C.R. CEP UPS. Bucureşti: Editura Politică. nu numai ca te încurajează dar şi te atrage magnific. Bucureşti: S. In order not be discredid the children are tought in the primary school to have different activities where they train their voice and hearing where they show the passion and love towards music. Cuzneţov L. 4. în acelaşi timp e şi o tehnică pentru formarea deprinderilor de audiere a muzicii. Chişinău: CEP UPS.. în special. 6. Nemulţumindu-se cu simple impresii emoţionale oferite de o singură audiţie. Un 121 . Ascultarea conştientă va începe în momentul cînd elevii îşi vor da seama că audiţia muzicii nu este un simplu mijloc de distracţie. Bătrânu E. Vrasmaş E. 2008. Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi. Emoţiile trăite de elevi în timpul audiţiei se caracterizează prin aceea că elevii îşi implică o parte din propriul eu. vizitau uneori şcoala. Profesionalismul şi erudiţia învăţătorului sînt facilitatorii parteneriatului educaţional atunci. Vocea inimii este cîntecul. AUDIŢIA . ci un act de cunoaştere. Întrebările vor fi concise. 2002. Bucureşti: Aramis Print.

din păcate. Este situaţională. La prima vedere. Menţionă m că la copii de vîrstă şcolară mică auzul atinge performanţe importante. se va mai formula o întrebare. pe de altă parte. în caz contrar. Audiţia muzicii presupune.elev de vîrstă şcolară mică. în acest mod. în virtutea particularităţilor sale de vîrstă. ar putea accepta pentru educaţie valorile autentice şi. Actul de apreciere a piesei muzicale începe în lăuntricul ascultătorului. înălţimea sunetului (acut-grav). de altfel. Învăţătorul va acorda o atenţie deosebită aprecierii artistice a creaţiei muzicale de către elevi. în sensul că el pentru a ţine minte mai bine şi pentru a reproduce mai uşor se foloseşte de instrumente. Datorită lor urechea umană distinge patru calităţi: intensitatea sunetului (tare-slab). elevii vor perde interesul pentru lucrarea propusă. clară sau neclară. Ascultătorul deja dă o apreciere. îi pare veselă sau tristă. nu a fost încă determinat aparatul categorial ce explică fenomenele educaţiei spirituale [3. La baza actului de apreciere se află un sistem de cunoştinţe şi o anumită experienţă de trăire interioară a artei sunetelor. ia o atitudine faţă de lucrare. mijloace de memorare: sublinieri cu culori diferite. omul ar putea să se orienteze şi pe linie spirituală prin muzică. Nivelul de evaluare estetică. ceea ce înseamnă că nu reactualizează totul. Aceasta înseamnă. Ne referim la sensibilitatea muzicală. pe de o parte. muzicale şi zgomotoase. Ştiinţa actuală cunoaşte trei tipuri de senzaţii auditive: verbale. pasiunea şi dragostea pentru muzică. Mîndîcanu. că elevii iau o atitudine faţă de creaţia muzicală audiată. de fapt.79]. actul percepţiei. deoarece cu ajutorul lor se realizează perceperea muzicii. cine este interpretul operei?). ci doar însuşirile mai evidente ale stilulilor sau ceea ce este mai puternic legat de preocupări. care se concretizează în senzaţii auditive. Spre exemplu. Ea este relativ fidelă. Chiar din momentul audiţiei primelor sunete. adică o acceptă sau o respinge. legităţile dezvoltării personalităţii copiilor. în sensul că aduce modificări şi transformări atît în subiectul care memorează. însă nu e de dorit să se înainteze întrebări-probleme. expresia feţei şi a ochilor lor. ordonarea după un criteriu etc. Această atitudine. dar în ştiinţa pedagogică.”frumoasă” sau nu. muzical-artistică a unei lucrări muzicale vorbeşte despre un grad mai superior de înţelegere a muzicii şi poate fi nominalizat ca un indice al culturii elevului. doar credinţa acceptă şi utilizează valorile autentice în scopul spiritualizării fiinţei umane. ca puncte de reper. manifestată prin comportament. Piesele muzicale alese contribuie la dezvoltarea vocii şi a auzului. pentru a nu le distrage atenţia de la audiţia lucrării muzicale. Nu este o copie fotografică. care este o formă mai profundă de percepere auditivă şi sufletească a lucrării. Acest lucru învăţătorul îl poate vedea în reacţiile elevului: după cum se mişcă în tactul muzicii. nu reţine doar ca un mecanism „neutru” informaţiile în forma în care au fost prezentate. Integrarea metodelor tradiţionale cu cele netradiţionale de organizare a audiţiilor în cadrul orelor de Educaţie Muzicală. La însuşirea repertoriului muzical a elevilor din la treapta primară se solicită diferite tipuri de memorie: Ea este activă. atunci cînd elevii vor fi capabili să răspundă la o întrebare chiar din primele acorduri (de exemplu. susţine V. în educaţia muzicală trebuie să se întrepătrundă şi să se condiţioneze funcţional. Dar. p. 122 . interese. nu o pot verbaliza. Societatea noastră. Memoria este selectivă. timbrul sunetului (voce-instrument). ca şi în filozofie. elevii nu o vor putea exprima detaliat prin cuvinte. a pasiunii şi dragostei pentru muzică. Pentru a organiza cu succes procesul de educaţie muzicală învăţătorul trebuie să cunoască particularităţile psihologice de vîrstă ale elevilor. elevul face deja o apreciere. durata sunetului (scurt-lung). în concordanţă cu starea internă a subiectului şi cu particularităţile de timp şi spaţiu ale situaţiei. nu este capabil să fie atent şi să răspundă la mai multe întrebări. acuitatea acestei forme de sensibilitate devenind foarte bună. Memoria la elev este mijlocită. contribuie la formarea unei atitudini adecvate a elevilor mici pentru arta muzicală de calitate. procesele intelectuale. Pentru a nu fi compromisă nici una dintre ele elevii la treapta primară vor fi antrenaţi să participe la diferite activităţi care le va dezvolta vocea şi auzul. Dar sînt cazuri cînd învăţătorul are nevoe să le înainteze mai multe întrebări. găsind răspuns. o agrează sau o dezagrează. La elevii de vîrstă mică senzaţiile auditive sînt formate datorită activităţilor practice care solicită auzul pentru formarea deprinderii de a percepe şi reproduce proprietăţile sunetului muzical şi datorită organizării sistematice a educaţiei muzicale. Actul de apreciere a lucrării începe încă de la audiţia propriu-zisă sau chiar de la cuvîntul introductiv. exprimă atitudinea prin muzică etc. în mod inevitabil şi aprecierea lucrării muzicale. Dar una e să ai o poziţie (atitudine) în „simţiri” şi alta e să formulezi această atitudine prin cuvinte. îi este plăcută sau neplăcută. lucrările par simple. formulate dupa audiţie. Şi aici este nevoe de ajutorul învăţătorului. cît şi în materialul memorat. ia o poziţie faţă de lucrare: o acceptă sau o respinge. schimbă priviri cu colegii. deoarece. Acest lucru învăţătorul îl poate determina după comportarea exterioară a elevilor.

cîntec.însuşirea noţiunilor de teorie muzicală. afective.. mai maleabil. În muzică. S-a constatat că pentru a forma un repertoriu muzical adecvat posibilităţilor de vîrstă este nevoie de o mai mare autonomie intelectuală. memorarea treptelor tonale este hotărîtoare pentru formarea imaginii auditive interioare a sunetelor muzicale. memoria se manifestă sub forma unor imagini. sesizarea şi conştientizarea melodiei ca mijloc important al graiului muzical. Cu cît mai devreme copilul se include în procesul de comunicare socială. Etica Pedagogică. he wants to read and to find more things. cu atît mai docil. 2000. pentru că imaginaţia artistică nu este nicidecum capacitatea de a crea din nimic. Chişinău: Epigraf. pe stadii. În lucrările consacrate cercetării specificului lecturii la diferite perioade de dezvoltare psihică a copiilor diferenţierea de vîrstă se realizează. care se petrece sub conducerea învăţătorului. Bineînţeles. curente artistice. Unicitatea şi originalitatea personalităţii presupune acţiuni educative care să permită fiecărui copil să-ţi urmeze drumul personal de creştere şi dezvoltare. Omul în faţa muzicii. o memorie idiativă . 4. he grows from ethetic and moral point of view.Fără memorie nu poate exista nici imaginaţie şi nici creaţie. astfel se vor obţine mai bune rezultate şi la alte disciplini de învăţămînt prin transferul competenţei psihice. Mîndîcanu V. Cadrul în care se va forma memoria muzicală este polivalent şi cuprinde: o memorie nominală denumirea notelor şi scriiturii muzicale.R. mai senzitiv devine faţă de factorii educaţionali şi de învăţămînt. Bălţi: KUB. Şi afectivitatea este legată de memorie. săltareţ şi cadenţat în muzică (cîntec. extends his knowledge about the world and life.”Ion Creangă”. 2. Bucureşti: I. 3. Intrarea copilului în şcoală are o mare însemnătate pentru formarea personalităţii lui. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. trăsăturile specifice: ale imaginilor muzicale determinate de caracterul muzicii de marş. 5. Chişinău: T. pe bază psihofiziologică. critică muzicală. acesta-i un proces îndelungat. dans. Ribot T. delimitîndu-se în timp consolidarea unor particularităţi ale activităţii psihice.P. Bălan G. Dicţionar de forme şi genuri muzicale. ROLUL LITERATURII PENTRU COPII PRIVIND DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI MIC Ludmila Samanati învăţătoare. voliţionale. Bălan [1]. dans. o memorie conceptuală . o stăpînire de sine. Asimilarea unor reguli şi norme morale se poate uşor realiza prin intermediul literaturii pentru copii. s-o ameliorăm sau să o schimbă m. În domeniul vieţii intelectuale. se emit judecăţi de valoare. Nu poţi fi un bun muzician dacă ”ai muzica numai în degete şi n-o ai în minte şi în inimă” afirmă I. determinarea formei creaţiei muzicale. epocă. Iată de ce muzica şi repertoriul muzical au un rol covîrşitor instructiv. 1996. marş). Ea. In this chapter it is treated the problem of the literature’s role in personality’s development. care sînt „formele de organizare a copilului ca personalitate”. în care se aduc explicaţii. 1998. Problema lecturii copiilor se studiază în legătură cu particularităţile lor de vîrstă. Una din cerinţele primordiale ale societăţii contemporane este dezvoltarea adecvată a personalităţii umane. Vîrsta preşcolarului şi a elevului mic este cea mai favorabilă în acest sens. însuşirea cunoştinţelor despre compozitori şi interpreţi. educativ şi formativ. Personalitatrea este cea mai complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu care luă m contact şi care urmează să o influenţă m.cunoştinţe de stil.I. Valoarea formativă a repertoriului şcolar constă în perceperea caracterului cantabil. personalitatea. noţiuni sau idei.U. Logica sentimentelor. 123 . melodia – ca mijloc important al graiului muzical etc. putere de concentrare psihică. Morari M. 1998. reprezintă principalul ghid în modelarea concretă a omului. Referinţe bibliografice 1. Bucureşti: Univers. în primul rînd. Chişinău Abstract. It is mentioned the fact that through literary-artistic education pupil’s personality forms conceptions about the word. 1998. obţinerea unei interpretări expresive ş i executarea mişcărilor muzicale ritmice. Gagim I. Răspunsurile muzicii. care se exprimă printr-un anumit nivel de organizare a capacităţilor intelectuale.

Micii elevi începeau a le şopti personajelor cum să procedeze. 3. a îmbogăţirii intelectului şi sentimentelor. 1. plîngeau cînd acestea au insucces. despre scriitorii care creează opere pentru copii. a-i forma o atitudine proprie faţă de realitatea ce-l înconjoară. plai. Щербина că. Înregistrînd şi ascunzînd în subiect calităţile obiectelor şi fenomenelor din lumea înconjurătoare ele le-a dezvoltat elevilor “gîndirea în imagini”. Opera literară dezvăluie aspecte ale realităţii. Vasile Romanciuc etc. Conducîndu-ne de spusele savantei В. proverbe. Ghicitorile incluse în cadrul orelor de Literatură pentru copii au mobilizat gîndirea elevilor. despre specificul cititului.Р. ei încercau să-şi cultive unele calităţi asemă nătoare cu cele ale eroilor preferaţi. George Coşbuc. prin folclor şi literatură. ci şi au servit drept stimulent mintal. 2. creativitatea.Cartea de literatură artistică îndeplineşte nu numai marea misiune de a ne pune în contact cu semenii noştri îndepărtaţi în timp şi spaţiu. 2001. am încercat să includem o oră opţională de Literatură pentru copii. prin intermediul proverbelor şi zicătorilor elevii au asimilat limba maternă în însuşi spiritul ei. Vasile Alecsandri. în lumea frumosului şi a valorilor general-umane. 1968. Am selectat şi am inclus ghicitori. după cum susţine S. Prin intermediul poveştilor copiilor le-au devenit accesibile marile probleme social-umane. dintre care 27 ore de predare-învăţare. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. au învăţat să judece. că a forma personalitatea înseamnă a-l aduce pe copil. Utilizarea textelor literare dezvoltă intelectul. a posibilităţilor de creaţie în toate sferele activităţii. poveşti ei spuneau proverbe la aceeaşi temă. încremeneau într-o atitudine încordată. gîndirea asociativă. elevii au dobîndit cunoştinţe din diverse domenii. le-a dezvoltat imaginaţia. le-a dezvoltat simţul şi atitudinea estetică faţă de bogăţia şi frumuseţea limbii. Москва: Просвещениe. Frămîntările de limbă i-au distrat şi captivat pe elevi. Poveştile le-a organizat atenţia. Mihai Eminescu. Dezvoltarea personalităţii copilului prin literatură. dobîndesc cunoştinţe elementare despre folclorul şi literatura pentru copii. Proverbele şi zicătorile propuse pentru fiecare lecţie de Literatură pentru copii. dezvăluie copilului un crîmpei din realitate şi făcîndu-l să retrăiască. le-a dezvoltat agerimea şi prezenţa de spirit. Referinţe bibliografice Cemortan S. 5 ore de evaluare a cunoştinţelor şi 2 ore de consolidare. Ea contribuie la cunoaşterea adevărului. frămîntări de limbă. cognitiv. literatura în şcoală trebuie să fie nucleul. în corespundere cu ghidul. Elena Farago. dezvoltîndu-le spiritul asociativ. distrîndu-i. snoave. Prin intermediul povestirilor studiate. demonstrînd că proverbul exprimă acelaşi lucru. susţine I. se va produce în două direcţii şi va include formarea culturii fizice şi a celei spirituale. erau furaţi de subiectul. Verbalizînd acţiunile şi calităţile pe care le posedă personajele literare. însă extrem de concis şi plastic. am elaborat un ghid metodologic pentru învăţători şi părinţi şi. 1982. Stanciu I. prilej de exercitare a forţelor intelectuale ale copiilor. Cemortan. Formarea culturii spirituale prevede dezvoltarea comportamentului verbal. prin forma lor concisă şi prin conţinutul lor generalizator au îmbogăţit experienţa de viaţă a elevilor. 124 . în mod neforţat. Stanciu. nedreptăţii şi prejudecăţilor. a-i dezvolta vorbirea şi intelectul. îi lărgeşte orizontul vieţii. cele mai simple genuri şi specii literare. frumos şi urît. Formarea culturii fizice include dezvoltarea psiho-motorie a copiilor. astfel la povestirea unor înTâmplări. au contribuit astfel la familiarizarea copiilor cu Universul. sfera principală de dezvoltare universală a personalităţii. Проблемы литературного образования в средней школе. şi-au lărgit orizontul de cunoaştere şi concepţii. Ion Druţă.) pentru fiecare lecţie. Щербина В. Iulian Filip. să formuleze aprecieri morale. Ele au influenţat nu numai asupra sferei emoţionale. Chişinău. să susţină sau să respingă pe cineva sau ceva. evenimentele vieţii socio-culturale. îi pune la contradicţie cele mai înalte sentimente. social şi afectiv al personalităţii copilului. Literatura pentru copii. În concluzie ţinem să menţionă m. ţară. Copiii. ci şi ne învaţă să trăim în afara minciunii. interveneau activ în desfăşurarea evenimentelor. adesea. Cursul opţional Literatura pentru copii a fost prevăzut pentru 34 ore (o oră săptămînal). să descifreze sensuri. rîdeau odată cu ei. Teoria şi metodologia educaţiei verbal-artistice a copiilor. evenimentele basmului şi le venea greu să se menţină în rol de spectatori: simţeau nevoia să acţioneze. Otilia Cazimir) şi literatura contemporană (Grigore Vieru. gustul artistic. De asemenea. fantezia şi acuitatea reacţiei. De asemenea. În asect scop. texte din literatura clasică (Ion Creangă. ambiţionîndu-i pe unii din ei să depăşească dificultăţile fonetice ale vorbirii. li s-a conturat categoriile de bine şi de rău. Elevii au înţeles bine sensul întrebuinţării proverbelor. Spiridon Vangheli. Copiii prin intermediul textelor literare dobîndesc cunoştinţe despre floră şi faună. am alcătuit Cartea de lectură preconizată pentru elevi.

căci orice spectator nu este doar un receptor absolut de artă în timpul spectacolului. precum că jocul-dramatizare ar fi jocuri-didactice [2]. prin intonaţie. însă acestea cer corespunderea totală a jocul-dramatizare jocurilor de creaţie.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR DRAMATIZARE Nadejda Baraliuc. elemente de improvizaţie şi creativitate artistică. J. Huizinga. mimică. is the most important activities in their artistic training. cele mai importante fiind: a) preşcolarii participă la jocul-dramatizare ca modus vivendi. minciuna ş. dar şi învaţă. chiar şi un spectacol jucat de actori profesionişti la cel mai prestigios teatru poate apreciat . insecuritatea. În cadrul acestor jocuri copilul sau adultul nu este un personaj concret. The article contains analysis of game-play is a dramatization. egoismul. 4]. ce gîndesc copiii în timpul jocului-dramatizare. vorbire expresivă. jocul-dramatizare este propriu.” [4.Ş. nu necesită un nivel înalt al generalizării jocului. ce-şi imaginează. În cazul dat.şi ca joc didactic. Jocul cu subiect pe rol este mai simplu. fapt care imprimă acţiunii de transpunere anumite particularităţi. îl implică în mod necesar activitatea care participă. consideră S. inclusiv în dezvoltarea gîndirii divergente: „Venind în contact cu un anumit conţinut de idei. ca activitate implicită existenţei lor. prcum şi simplul fapt că ei percep. artistic and literary. constată valoarea cultural-spirituală generală a receptării literare. Se consideră că jocul-dramatizare ar fi apărut ca oricare altă formă a jocului. receptorul este predispus să accepte sau să nege anumite gînduri. Ca formă de activitate predominant artistică. contează ce percep. ce este teatrul şi arta dramatică. repartizarea polurilor între colegii de joc. p. Într-un fel sau altul. modelarea relaţiilor sociale reale în activitatea de joc. dramatizarea este specifică îndeosebi copiilor de vîrstă şcolară.a. la şcolari apare în plus dorinţa de a se transpune în rolul interpreţilor. de aici rezultă că dramatizarea nu se confundă cu jocul-dramatizare [2]. deşi există şi opinii opuse. Jocurile teatrale se bucură de succes la copiii de vîrsta preşcolară şi şcolară mică. Jocul-dramatizare este clasificat la tipul jocurilor de creaţie. căci anume acestea sînt valorile create de ei. Însă jocul regizoral include în sine imaginarea situaţiei. care se află în proporţie/raport diferit. cu fiecare spectacol nou. ca în cazul jocurilor regizorale. Abstract. în funcţie de etapa copilăriei. sub influenţa poveştilor şi a basmelor. cercetător ştiinţific. Transpunerea în scenă a operelor literare sau a faptelor de viaţă este accesibilă în anumite limite ş i preşcolarilor. singurii în măsură să dea viaţă eroilor operei literare respective. Reputatul autor al teoriei jocurilor. artiştilor. fără să conştientizeze aspectul ludic pe care nu-l exclude. procesele afective şi volitive. trebuinţa de model. ci dimpotrivă. iar ca formă de activitate predominant ludică. elemente de improvizaţie şi creativitate artistică. preşcolarilor [Ibidem]. îşi imaginează şi gîndesc creativ. fiind apoi consolidat de influenţa teatrului şi a filmului pentru copii.Cemortan. în exclusivitate. prin care copiii îşi dezvoltă procesele cunoaşterii. Transpunerea scenică a operei literare conţine elemente de improvizaţie şi creativitate ludică. Fireşte. prin confruntări şi judecată. dar pentru pedagogia creativităţii contează nu capacitatea copiilor de a crea valori noi pentru omenire. precum şi trăsăturile de personalitate.E. deoarece conţine elemente de improvizaţie şi creativitate ludică. De aceea subscriem ideii că joculdramatizare este concomitent şi joc de creaţie şi joc didactic. Vîrsta propice jocului-dramatizare începe de la 5 ani. de aceea s-au constituit diverse tipuri de jocuri teatrale regizorale: Jocurile-dramatizări sînt cercetate în limitele jocurilor teatrale avînd la bază jocul regizoral şi structura jocului cu subiect şi rol. Fenomenul de aceea a obţinut denumirea de joc-dramatizare şi este unul general şi specific copiilor din întreaga lume. b) preşcolarii manifestă dorinţa de a se transpune în rolul personajelor din opera literară. sentimente. I. ci se manifestă specific în fiecare ciclu al dezvoltării” [1]. developing their perception. ci procesul de ”creare a propriei identităţi”. jocul copiilor este departe de a crea imagini artistice originale. el îşi îmbogăţeşte lumea sa spirituală.şi de fapt este! . ci dirijează acest joc şi prezintă rolurile prin intermediul jucăriilor sau imaginilor. sugerat de opera literară. 125 . În acest context. Una dintre sarcinile pe care trebuie să le realizeze copilul în cadrul jocului-dramatizare este imitaţia pe care copilul o posedă de la naştere şi domină pe tot parcursul vîrstei preşcolare: „imitaţia. The game-dramatizing children satisfy their need for affection and activism. imagination and creative thinking. nu sînt specifice: copilăriei. iar şcolarii iau parte la dramatizări cu intenţia de a finaliza anumite preocupări artistice.

Atunci îl voi planta eu.procesele psihice: perceperea. rolurile şi acţiunile de joc sînt condiţionate de conţinutul şi subiectul unei anumite opere literare. apreciază frumosul atît în aspectul exterior al personajelor. Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele). este mijlocul de manifestare a individualităţii copilului în care se manifestă nivelul lui de dezvoltare şi experienţa de viaţă. 26]. ajutor reciproc. decor. a improviza. O însemnătate mare au jocurile teatrale în educaţia estetică. îşi dezvoltă percepţia. se pune accent pe tratarea individuală a copilului.capacităţile: mimica. manifestarea individualităţii. cortină. Improvizarea nu ţine numai de conţinutul textului. vorbirea monologată şi dialogată. Găinuşa Roşie – (plantînd bobul). ci este o temelie a jocului în limitele căreia se manifestă improvizarea. care ulterior sînt importante pentru receptarea literară.(secerînd) . lupta binelui şi răului. În joc conţinutul. pantomimica). Pregătirea atributelor. (zise Cîinele).Grîul a crescut înalt şi galben. costume ş.Atunci îl voi secera eu. compătimirea. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). abilitatea de interacţiune cu realitatea. elementelor de costumaţie pentru spectacol dezvoltă gustul estetic. (tristă) . Dar cine va duce grîul la moara? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa). intonaţia variate şi a vorbirii logice. imaginaţia. jocul-dramatizare contribuie la dezvoltarea social-emoţională a copilului: a încrederii în forţele proprii şi a comportamentelor sociale.capacităţile de lucru în colectiv: conlucrare. imaginaţia şi gîndirea creativă. dar reproducerea nu este strictă. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). Acest bob de grîu trebuie plantat.îndeletnicirile manuale: confecţionarea măştilor.(îngîndurată) .capacităţi complexe: atitudinea faţă de realitate. mimica. Cine va secera grîul acesta? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa). . elemente importante ale căruia se regăsesc în jocurile populare. procesele. după conţinutul operei lui Joseph Jacobs Găinuşa Roşie – (scurmă pămîntul cu ciocul) – Am găsit un bob de grîu. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). atenţia. dorinţele şi necesităţile lor.) Cultura şi tehnica vorbirii în jocurile-dramatizări este orientată la unificarea jocului. memoria. . ajutorul reciproc. dar şi de acţiunile scenice ale copiilor. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). . dezvoltarea respiraţiei. Grîul este copt.a. costumelor. Cine va treiera grîul? Raţa – (a lene) Eu nu (zise Raţa). Jocul-dramatizare: Găinuşa Roşie. în calităţile lor sufleteşti [3. dezvoltarea capacităţii de articulare corectă. O trăsătură caracteristică pentru majoritatea poveştilor este prezenţa personajelor diametral opuse – negative şi pozitive.Tematica şi conţinutul jocurilor teatrale includ o orientare morală ce este inclusă în subiectul oricărei poveşti sau povestiri: prietenia. Jocuriledramatizări se pot desfăşura fără spectatori sau cu spectatori dacă se desfăşoară în forma simplă a teatrului (scenă.însuşirile creative: iscusinţa de a se transpune în rol. În jocul-dramatizare se manifestă curiozitatea. gîndirea. Conform surselor consultate. Găinuşa Roşie . fenomenele şi capacităţile psihofizice posibil a fi dezvoltate prin jocul-dramatizare sînt: . pantomimica. fiind activitatea cea mai importantă în formarea lor artistică şi literar-artistică. singur creează imaginea cu ajutorul mijloacelor expresive (intonaţia. cît şi în comportamentul lor. formează simţul frumosului. . În jocurile-dramatizări copilul este actor. veridicitatea şi altele. 126 . Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele). Cîinele – (ham-ham) Eu nu. Este important a trata individual copiii. reproduce propriile acţiuni imitînd personajul. Jocul-dramatizare este un joc specific activităţii artistice a copiilor. a lua în considerare particularităţile individuale ale copiilor .emotivitatea. (se adresează prietenilor) – Cine va planta bobul acesta de grîu? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa). Atmosfera jocului asigură activitatea în comun a preşcolarilor asupra jocului-dramatizare. Se dezvoltă noi forme de comunicare cu copiii. . înclinaţiile. interesul de explorare şi competenţele creatoare. vitejia. dezvoltarea dicţiei corecte. curiozitatea. bunătatea. Gainuşa Roşie . a-şi asuma responsabilitatea de a juca un rol. p. Gainuşa Roşie – Atunci îl voi treiera eu (zise Găinuşa Roşie). jucăriilor pentru teatru. Prin jocul-dramatizare copiii îşi satisfac nevoia de afectivitate şi de activism. decoraţiilor.

La aceste vîrste. 4.A. vigilenţa şi implicarea educatoarelor şi a invaţătorilor. Pisica – (miau) Eu nu (zise Pisica). să fie bine analizată şi studiată de către specialist. Asociate frecvent cu dificultăţile de învăţare. Dificultăţile de concentrare reprezintă unul dintre motivele frecvente pentru care un copil este adus la psiholog de către părinţi. reversibilitatea tulburărilor este semnificativ crescută şi părinţii. Dar în fond ce reprezintă dificultatea de concentrare? Este o disfuncţie cerebrală. 1997. 1998. asistaţi de specialişti. The article tells about the symptoms. dificultăţile de concentrare sînt adesea confundate cu deficitul intelectual. comunicarea şi schimbul permanent de informaţie între familie şi cei care se ocupă de educaţia copilului (bone. Găinuşa Roşie . Marina Trancalan. "turbulent". problemei de concentrare devin evidente şi perturbatoare. aceste tulburări sînt decelabile la 3-4 ani. prevention and recovery measures of concentration difficulties and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. maturizarea emoţională. ceea ce e firesc pentru că la acestă vîrstă dominantă este componenta comportamentală hiperactivismul. cu cîteva condiţii: ca această dificultate să fie asumată pozitiv. Vîrsta la care dificultăţile de concentrare devin evidente depinde de: disponibilitatea şi interesul parinţilor care urmăresc evoluţia psiho. educatoare.Atunci eu voi frămînta şi coace pîinea. "veşnic în acţiune".ro 3. o reacţie dezadaptativă a copilului la un mediu ostil sau inadecvat. Se estimează astăzi că mai mult de un şcolar din 10 suferă de o formă de dificultate de concentrare. Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele). Găinuşa Roşie . 1. Şi asta făcu. pot recupera mai uşor situaţia.didactic.Si eu (zise Pisica). "plin de energie". Jocul-dramatizare//www. Petcu G. părinţii îşi descriu copilul cu deficit de concentrare ca fiind "foarte vioi". In general. la iniţiativa lor sau la solicitarea educatoarei sau a învăţătoarei. cu retardul sau chiar cu eşecul şcolar şi cu probleme comportamentale şi de adaptare. Chişinău: Lumina. deficitul atenţional al copilului reprezintă o problemă şi preocupă parinţii şi învăţătorul care solicită ajutorul specialistului (psiholog. să beneficieze de susţinerea unor metode de intervenţie adecvate. Referinţe bibliografice Cemortan S.Si eu (zise Cîinele). М: Прогресс. Teoria jocului. iar depistarea precoce este foarte importantă şi ea trebuie obligatoriu validată de către specialist. 2. Eu voi face asta. invaţătoare).E.n. Curs de prelegeri pentru studenţii facultăţii „Pedagogie şi Psihologie”.Ş. instabilitatea psiho-motorie. Хуизинга Й. causes. These are frequently asked for one of the reasons for the increase that a child is brought to psychologist. confruntate cu exigenţele şi rigorile programei. Cîinele . I. doctor în psihologie. DIFICULTĂŢILE DE CONCENTRARE ŞI ŞINDROMUL HIPERKINETIC LA COPIL Valentina Olărescu. o caracteristică înnăscută sau un efect al educaţiei insuficient structurate? Cum trebuie abordat şi mai ales cum poate fi ajutat un copil confruntat cu acest tip de dificultate care îi afectează performanţele intelectuale.NU. Dar cine va frămînta şi coace pîinea? Raţa – (alene) Eu nu (zise Raţa).Cine va mînca această pîine? Raţa . Pisica . atunci cînd.comportamentală a copilului. capacitatea de asimilare a informaţiei. 127 . H. eu o voi mînca (zise Raţa).. NU! (zise Găinuşa Roşie). Inainte de 6 ani. o lipsă de maturitate. conferenţiar. Bălţi: s. medic neuropsihiatru) o dată cu debutul şcolarităţii. fără a deprecia copilul şi a-l culpabiliza. Homo ludens. dificultăţile de concentrare se deceleaza între 6 ani şi 9 ani. D. D. 1996. doctorandă Abstract. logoped. Bazele psiho-pedagogice ale activităţii verbal-artistice a copiilor de vîrstă preşcolară. Găinuşa Roşie – Atunci eu voi duce grîul la moară. calitatea relaţiilor interpersonale şi capacitatea de adaptare socială? De cele mai multe ori. De fapt.Ooo. (frămîntă aluatul) .Cîinele – (ham-ham) Eu nu (zise Cîinele).

răspunde la întrebări înainte de a auzi integral conţinutul acestora. 3. medic specialist care poate 128 .disgrafia şi dislexia. îşi întrerupe frecvent interlocutorul. lucrează sau se joacă haotic. Odată semnalul de alarmă tras. regulilor. are dificultăţi de a se conforma normelor. este cu mare uşurinţa distras de orice tip de stimul din ambianţă: vizual.R.neastîmpăr motor permanent. atentie!: nervozitatea părinţilor. inevitabil. lucrează sau se joacă discontinuu.pentru a se revaloriza . dificultăţile şcolare cu care. O atitudine corectă din partea familiei presupune: depistarea precoce a tulburărilor şi a dificultăţilor cu care se confruntă copilul. ceea ce face ca presiunea din partea familiei.copilul nu-şi poate aştepta rîndul în activitatea de grup. de regulă. se ridică din bancă.D.H. tulburările de concentrare/ deficitul atenţional .D. le generează agresivitatea verbală şi/sau fizică. pierde lucruri. vorbeşte mult şi tare. Concentrarea are o dublă funcţie: permite accesul la informaţie.H.examen psihologic. să se determine acuitatea vizuală şi auditivă (examen oftalmologic şi O.D. atitudini de frondă. trece de la o activitate la alta. au conştiinţa faptului că sînt altfel decît ceilalţi. capricioşi. Ce consecinţe are hiperkinetismul şi deficitul atenţional? Anturajul cataloghează copiii afectaţi de A. ca fiind dificili. demonstrativitate.D. persistă şi la vîrsta adultă.H. Este evident că acest tip de simptomatologie afectează: eficienţa intelectuală şi performanţa şcolară. rejectaţi şi marginalizaţi în grupul de copii şi culpabilizaţi în familie.sînt în mod curent cauzele problemelor de concentrare. are performanţe intelectuale şi şcolare foarte inegale.) pentru a elimina eventualele deficienţ e senzoriale care pot genera dificultăţi de concentrare. larg mediatizat în ultima vreme. dacă copilul nu se poate juca prelungit laun joc care necesită atenţie susţinută."tulburarea hiperkinetică cu deficit atenţional". răspunde adeseori la inTâmplare la întrebări concrete. opoziţionişti. dar. Este important de subliniat că fiind o tulburare neurobiologică. se confruntă. A. este distras cu uşurinţă. Este indicat şi un examen logopedic pentru că practica a demonstrat că întreruperile în vorbire şi tulburările de învăţare ale scris/cititului . Din acest motiv.D pe care îl pune doar specialistul (psihologul clinician sau specialistul de neuropsihiatrie infantilă) presupune existenţa a trei simptome bazale: 1. Cauzele sînt legate de o întrerupere în maturarea cerebrală şi un dezechilibru al unor substanţe chimice din creier.D. impulsivi.comportamente dezadaptative care le sporesc dificultatea de integrare.H.H. agresivi şi de aceea sînt. personalitatea copilului. De aceea este obligatoriu să se facă o evaluare a nivelului intelectual al copilului (pentru a se exclude deficitul intelectual) . Diagnosticul de A. modul de viaţă agitat. manifestă frecvent complexe de inferioritate. ei trăiesc un sentiment penibil de izolare.D.D.copilul nu-şi poate focaliza atenţia decît pentru secvenţe foarte scurte. creşei şi şcolii să fie resimţită şi mai frustrant de către copil. nerespectarea regulilor de igienă a vieţii. aleargă. competenţa sa relaţională şi calitatea adaptării sociale. pot agrava o hiperactivitate constituţională.D. 2. Incidenţa cea mai mare a tulburărilor de concentrare s-a constatat a fi şi cadrul simptomatologiei specifice: sindromului cunoscut sub denumirea de A. ea nu este generată de erori educative sau de factori de mediu. nu stă pe scaun nici atunci cînd mănîncă.L. dezvoltarea şi maturizarea lui emoţională (cu riscul reacţiilor depresive). (Copiii cu A. lipsa dialogului şi a comunicării. răspunde la întâ mplare. impulsivitatea . consultarea unui specialist. conflictuali. hiperactivitatea . Cînd vorbim de dificultăţi de concentrare? Putem vorbi de dificultăţi de concentrare. absenţa regulilor. copilul este incapabil să stea liniştit. Tulburarea nediagnosticată şi netratată. de regulă. nu reuşeşte să se organizeze. nu finalizează sarcinile sau acţiunile pe care le iniţiază.D. aruncă obiecte.D afectează aproape 5% dintre copiii şcolari şi are o incidenţă mai mare la băieţi.Concentrarea atenţiei presupune capacitatea persoanei de a-şi fixa activitatea mentală pe un obiect sau pe o sarcină şi de a inhiba alte centre de interes perturbatoare.H. sînt demotivaţi şcolar şi pot dezvolta compensator . au o imagine de sine negativă. nu respectă instrucţiunile. are adeseori aerul că nu ascultă cînd i se vorbeşte. sînt frecvent diagnosticaţi eronat ca fiind atestaţi tulburări de comportament). se pune problema de a decela semnificaţia tulburării şi de a plasa acest simptom într-un context inteligibil. este dezordonat şi neglijent.D. tactil. psiholog clinician. Adeseori performanţele lor şcolare sînt sub nivelul capacităţii cognitive reale. nu este capabil de efort intelectual prelungit. uită ce are de făcut. permite fixarea şi potenţarea. iniţiază uneori acţiuni periculoase fără să ţină cont de riscuri. Consecinţelor enumerate li se adaugă. se plictiseşte uşor de orice tip de activitate. interdicţiile şi e incapabil să-şi organizeze activitatea. rătăceşte sau pierde cu uşurinţă obiecte personale. Un copil este diagnosticat ca suferind de acest sindrom dacă simptomele apar înainte de 7ani ş i durează minimum 6 luni. se agaţăn mişcare obiectele din jur. practic este vorba de o activitate de selectare şi de filtrare a informaţiei. punînd în pericol şansele sale de reuşită socială2 din 3 copii cu A. Această activitate selectivă stă la baza învăţării. trînteşte uşile. îşi întrerupe frecvent activitatea şi are dificultăţi în a finaliza o sarcină. recalcitranţi. nu este atent cînd i se vorbeşte. sonor.

. 2. Copiii cu dificultăţi de învăţare. să le dea sarcini pentru a-i menţine ocupaţi pe parcursul zilei. & Forness S. respectarea orarului zilnic ). abordare educaţională adecvată.) Issues in educating students with disabilities. defined as rules that establish requirements regarding product quality and dimensions that characterize the educational process. implică elaborarea unui model de proiectare incluzînd parteneriatul grădiniţă – familie. Cuzneţov L. Educatorul trebuie să cunoască dacă la aceşti 129 . Ungureanu D. este supus unor operaţii ştiinţifice:. capabil să asigure atingerea finalităţilor. ü Părinţii văd grădiniţa ca fiind o instituţie publică (31%) a cărei sarcină este să aibă grijă de copii lor.R. fără să se implice în mod deosebit în activităţile care se desfăşoară în ea. logopedul. Chestionarul realizat cu părinţii de la grădiniţele experimentale (Nr. Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţămînt. 325). Creating a modern educational system in preschool institutions. s. involves developing a partnership model design including nursery – family. profesorii şi mai ales copilul însuşi. Ei consideră că oricum. ceea ce învaţă copii la grădiniţă este nesemnificativ comparativ cu „şcoala vieţii”. Chard (Eds. În urma acestora se presupune că. (pp.J. căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa şi implicit cu educatoarea. PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ – FAMILIE. adecvat cerinţelor unei lumi dinamice.A. 1998. Сохин Ф. NJ: Lawrence Erlbaum. UN MIJLOC EFICIENT DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI LA COPIII DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ Stella Şimon. Crearea unui sistem educaţional modern în instituţiile preşcolare. Bucureşti: EDP. Această categorie de părinţi este formată din cei care nu manifestă interesul necesar faţă de evoluţia copilului. doar eu l-am învăţat poezii şi cîntece!”). Ei consideră că doar grădiniţei îi revine în exclusivitate rolul de a-l educa şi de a-l instrui. Abstract. lasă toată grija pe seama grădiniţei. Defining learning disabilities: Consonance and dissonance. părinţii de acest tip manifestă încredere deplină în instituţia de învăţămînt. după cîţiva ani. Kameenui & D. Prin urmare.) şi experienţa cadrelor didactice din instituţiile preşcolare confirmă că dezvoltarea limbajului copiilor are loc sub influenţa mediului din grădiniţă şi familie. E.. Aşa dar este evident că îngrijirea şi tratarea copilului hiperkinetic cu deficit de concentrare necesită o abordare multidisciplinară.W. în baza activităţilor integrate organizate cu copilul va avea un bagaj de cunoştinţe şi un comportament corespunzător vîrstei lui..terapia comportamentală. definite ca norme care stabilesc prescripţii privitoare la calitatea şi dimensiunile ce caracterizează produsul procesului educaţional. coerentă şi mai ales consecventă în care sînt deopotrivă implicaţi părinţii. psihoterapie . Cercetările psihopedagogice (Popescu–Neveanu P. Referinţe ibliografice 1. I. evitarea exceselor). somn. de aceea nu se obosesc să de-a o mare importanţă acestei instituţii (spunînd că „lasă că ştiu ce se face la grădiniţă. consilierea familiei. un regim de viaţă corect (alimentaţie.Ş. articulată. Kavale K. Truşeni) am evidenţiat că definirea rolului grădiniţei este foarte diferită din punctul lor de vedere: Atitudinea părinţilor faţă de grădiniţă laborator de cunoştinţe instituţie publică implicare activă % 5% 1% 4% ü Părinţii văd grădiniţa ca pe un laborator (65%) în care copilul odată introdus. În: J. adequacy requirements of a dynamic world.E. 1 şi Nr. psihologul. Lloyd. ce susţine ideea implicării părinţilor în programul educativ încă de la început. Mahwah. cercetător ştiinţific. educatorii. able to achieve the purpose.institui în funcţie de particularitatea simptomatologiei un tratament specific. Cemortan S. ca atare. (1997). 2.

educatorul le va oferi acestora cîte un exemplar din programă şi planul activităţilor. cauză. de Gr. s-a putut observa cu uşurinţă liantul dintre literatură. ü Părinţi se implică deosebit de mult în activitatea educativ-instructivă (4%). O astfel de proiectare a unei activităţi integrate necesită un efort permanent din partea educatorului. încît copilul lor să posede un bagaj mare de cunoştinţe. dimpotrivă. explicîndu-le conţinutul acestora şi rolul lor de a se implica activ în cadrul activităţilor. Ø Educaţia muzicală . silitor. artă. matematică. vizitarea grădiniţei de către părinţi. Experimentul pedagogic ne-a demonstrat cîteva exemple de bune practici în relaţiile cu părinţii. vrednic. 130 . a munci. suplimentar au fost incluse obiectivele la educaţia plastică şi muzicală. pictură.152]. ei vor fi partenerii ce vor continua să lucreze cu copii acasă. Scopul nostru a fost să urmărim dezvoltarea limbajului la copii de vîrstă preşcolară din perspectivele: lingvistică şi literară. astfel..Vieru. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme şi metode prin care activităţile desfăşurare. ştiinţă. De exemplu. Ø Formarea premiselor elementare de matematică . Aplicaţie: „Salutul”. Proba experimentală ne-a relevat că poziţia celor două instituţii educaţionale trebuie să fie una de parteneriat. Lectura textului Fraţii de V. civilizat. De aceea şi responsabilitatea părinţilor faţă de educaţia copiilor a scăzut foarte mult [3. conduc la creşterea si educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sînt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei. bine crescut.dezvoltarea limbajului matematic. Dragomir. mai ales cînd performanţele copiilor sînt mai scăzute decît s-ar fi aşteptat părinţii. Interpretarea cîntecului Casa mea muz. p. unele probe pot fi organizate în viaţa cotidiană: Ø În prima şedinţă cu părinţii. activ.dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală corectă şi fluentă. surpriză! (traseul grădiniţă – casa copilului) Vocabular educat. Părinţii nu vor fi nicidecum un obstacol în derularea activităţilor integrate. vers. Povestire O zi din viaţa mea. relaţiile familiale au fost mult diluate. Uneori din exces de zel. la ariile curriculare s-au urmărit: Ø Educaţia pentru limbaj şi comunicare . Spre exemplu. propoganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie şi materiale ce arată activitatea copiilor. Ø Educaţia plastică . îmbinînd diverse domenii de activităţi (limbaj. Pentru a-i uşura activitatea de formare a personalităţii copilului au fost implicaţi şi părinţii. a face ordine. Ca exemplu propunem o secvenţă din planificarea activităţilor pe o săptămînă: Tema Familia mea Activitatea educatorului Conversaţie Să nu uităm salutul în buzunar. uneori se poate ajunge la reproşuri. limbă. grădiniţa trebuie să-şi asume obligaţia de a investiga şi a cunoaşte toate situaţiile ca factor cu rol de conducător. ajung să le impună educatoarelor să folosească metode pe care ei le consideră eficiente. Macovei. muzică.părinţi lipsa de interes este expresia unei indiferenţe faţă de dezvoltarea copilului şi din ce cauză. Deci. pentru ca părinţii să-şi dorească să se implice din ce în ce mai mult în viaţa grădiniţei. Ei sînt în stare să facă aproape orice. Din această. de I. muzică şi matematică. harnic. Finalităţile Manifestă respect faţă de adulţi şi alţ i copii.dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară. instabilitate în viaţa profesională şi. Caracteristicile societăţii moderne au imprimat vieţii de familie propriile ei sensuri: ritm alert în desfăşurarea evenimentelor economico-sociale. Oseev. Ø Educaţia literar-artistică . Desenul Arborele familiei mele. Şi întrun caz şi în celă lalt. aplicînd strategii moderne de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor. să le spună cum să realizeze activităţile etc.. psiho-motricitate) aplicînd pe larg activitatea de joc.dezvoltarea limbajului plastic. Noi am realizat în cadrul instituţiei preşcolare experimentale cîteva activităţii integrate cu participarea părinţilor. Discuţie Cei şapte ani de acasă? Activitatea părinţilor Conversaţie Mama m-a învăţat frumos să fiu bun şi respectuos. Cunoaşte responsabilităţil e şi obligaţiunile sale în familie. uneori exagerînd fără să-şi dea seama.capacităţile de receptare a mesajului muzical (limbajul muzical). Recitarea poeziei Familia mea de C. participarea la lecţii deschise şi serbări.

Assessment of a person is by comparison with others. Chişinău: CEP USM. asupra rezolvării unor probleme sau despre menţinerea unor situaţii în starea cunoscută. Psihopedagogia pentru învăţământul primar. pentru asigurarea şi dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă. Attitudes. values system. Eul ideal. devenind valori. autoevaluată. aspiraţii. Pornind de la aceste considerente despre persoană şi personalitate vom adăuga o oarecare rigoare în abordarea idealului educaţional al învăţămîntului românesc. Ghid pentru învăţământul preşcolar. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. importante. reflectate la nivelul personalităţii – personalitatea reală. inclusiv obiectivele şi modalităţile de realizare a lor. Creţu E. proiectată. 5. Sensul şi intensitatea atitudinilor determină valoarea caracterului şi potenţialului adaptativ al personalităţii la viaţa socială. ce decurge din idealul social şi constă în formarea integrală şi armonioasă de personalităţi creative şi autonome. Character-value is the relational aspect of personality and self-adjustment. asupra tuturor problemelor. Caracterul este latura relaţional-valorică şi de autoreglaj a personalităţii. defining human moral value and not every behavioral manifestation. căci ambele medii educative îl marchează profund. values become. ca parteneri. în societatea informatică de mîine. Educaţia profesională este impusă de evoluţia rapidă a civilizaţiei contemporane şi e necesară pentru integrarea. Activitatea cu părinţii. M. Munteanu C. El este ceea ce diferenţiază şi delimitează personalitatea. coerentă. Pedagogia familiei. 1999. Bucureşti: Polirom. Doar în acest fel. Eul manifestat). Referinţe bibliografice 1. Educaţia intelectuală ocupă un loc central în devenirea integrală a personalităţii omului contemporan şi vizează formarea competenţelor corespunzătoare. poate deveni un start pentru a crea părinţilor încredere în competenţele lor. Zlate distinge. Bacău. El include concepţia generală despre lume şi viaţă a subiectului. De aceea este necesară analiza procesului educativ al formării personalităţii integrale prin realizarea obiectivelor specifice: fiecărei dimensiuni (laturi) a educaţiei. cu valoare morală şi nu orice manifestare comportamentală. Sistemul atitudini-valori. şase „faţete”ale Eului (Eul real. 3. idei cu părinţii despre anumite probleme ce apar în evoluţia dezvoltării limbajului copiilor. Acesta se profilează în laturile educaţiei. în cursul vieţii. Allport. the peculiarity of personality. Cemortan S. în plan dinamic. activităţi. aspirations. consistent. convingerile şi sentimentele socio-morale. ideală. 4. considering only the essential feature caracterială. Ø La sfîrşitul ultimului an de preşcolaritate. noi. atît părinţii cît şi educatorul vor cunoaşte evoluţia dezvoltării limbajului copilului. social and moral beliefs and feelings. Valenţele educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară. Tratat de educaţie pentru familie. 131 .Ø Educatorul va discuta şi va face schimb de informaţii. înv. attitudes. 2009. manifestată. fără dificultăţi. Evaluarea unei persoane se face prin comparare cu altele. Prin interacţiunea dintre conştiinţa despre lumea externă şi conştiinţa de sine se produce structurarea personalităţii la nivelul eului. activities. 10. 2007. is built where attitudes come into line with social norms.. se construieşte atunci cînd atitudinile intră în concordanţă cu normele sociale. 2009. Munteanu E. Eul conţine şi exprimă personalitatea. PERSONALITATEA ŞI EDUCAŢIA ÎN STRÎNSĂ INTERDEPENDENŢĂ Aurelia Deju. ideals. Chişinău: Stelpart. 2. O relaţie de parteneriat presupune informarea reciprocă în mod curent. Chintesenţa procesului de formare a caracterului şi de integrare a personalităţii o reprezintă Eu-l. ca particularitate a personalităţii. Сurriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. The direction and intensity of attitudes determine the nature of personality and adaptive potential in society. Eul autoevaluat. dar şi de standardele de dezvoltare a copilului preşcolar. Cuzneţov L. atitudini. idealuri. percepută. considerînd trăsătură caracterială doar pe cea esenţială. Eul proiectat. Eul perceput. După G. România Abstract. 2006. It includes general concept about the world and life of the subject. Chişinău. părinţii trebuie să evalueze activitatea educatorului ţinînd cont de obiectivele prevăzute în programă. Bucureşti: Aramis.N. Toate aspectele vieţii copilului pot face obiectul schimbului de informaţii. fapt ce implică studierea lor. definitorie pentru om.

Familiarization and practicing any foreign languages encourages us to be more open to others. învăţarea unei limbi străine nu poate fi redusă la predarea noţiunilor de gramatică şi vocabular. Am propus ca activităţile să se desfăşoare pe cale verbală de două ori pe săptămînă. am descris toate activităţile ce se pot preda în grupa pregătitoare şi cîteva modele pentru clasa întîi. în anul II celelalte. Comunicarea am organizat-o în situaţii de joc. UNELE SUGESTII ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA LIMBII FRANCEZE DE CĂTRE COPIII DE 6-8 ANI Cristina Straistari-Lungu. despre acţiuni în timpul jocului etc. principalul obiectiv fiind acela de a crea abilităţile necesare comunicării în situaţiile pe care le presupune viaţa cotidiană şi profesională. respectînd principiul continuităţii. cercetător ştiinţific. despre colegii de grupă. despre sine. afectiv şi comportamental. 2. am realizat un experiment. o preocupare permanentă. şi încercau să comunice. Cunoaşterea limbilor europene înseamnă deschiderea către celălalt. În acest sens.E. 7-8 ani organizate de noi în mod special. (durata unei activităţi era de 25-30 minute). Bucureşti: Editura Fundaţiei Româ nia de Mâine. „o gramatică a folosirii limbii”. cu vîrstele 6-7. Şerdean I. Un stat care îşi doreşte să fie competitiv şi performant la nivel european şi mondial trebuie să trateze chestiunea învăţării limbilor străine ca o prioritate a sistemului naţional de învăţămînt. dezvoltarea competenţelor de comunicare presupune mai mult decît stăpînirea unui cod lingvistic. Referinţe bibliografice 1. Educaţia fizică armonizează dezvoltarea corporală şi presupune menţinerea sănătăţii acestuia. Educaţia tehnologică asigură pregătirea tehnică. şi Lambert W. completînd cultura teoretică. Psihologia persoanei – sinteze. Ea reprezintă o îmbunătăţire a perspectivei de învăţare la nivel profesional dar şi cultural. Aceste noţiuni au stat la baza predării-învăţării limbii franceze de către. Educaţia estetică participă la formarea personalităţii omului prin frumosul existent în natură. În acest scop. În continuare vă propunem cîteva modele de activităţi. unde copiii obţineau informaţii despre jucării.învăţarea limbii franceze de către copiii din grupele pregătitoare ale instituţiilor preşcolare (6-7 ani) şi clasa întîi a şcolilor primare (7-8 ani). Concluzionă m: toate că personalitatea umană reprezintă unul dintre cele mai complexe fenomene din univers. Cursul de predare a limbii franceze la vîrsta de 6-8 ani este orientat spre trezirea interesului copiilor pentru limba străină şi a dorinţei de a comunica în această limbă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. Educaţia moral-civică imprimă reguli de convieţuire a oamenilor pe baza principiilor morale.Educaţia religioasă e o componentă a formării spirituale a omului. 2005. care propun o abordare mai adecvată a noţiunii de „competenţă de comunicare”. cu rezonanţe în plan intelectual. Într-o societate orientată spre democratizare. artă şi societate. interesul pentru cunoaşterea şi devenirea ei trebuie să fie o prioritate socială. În viziunea. their cultures and points of view. 2004. Altfel spus. cît şi pentru cei de 7-8 ani. Învăţarea limbilor străine trebuie înţeleasă mai mult decît o simplă parte a procesului educaţional. cunoaşterea celuilalt. doar că în al doilea an de studiu (7-8 ani). trei formule de salut. Ţuţu M. Tematica era aceeaşi atît pentru copiii de 6-7 ani. Pentru orientarea cadrelor didactice. Pedagogie.R. De exemplu: în I an se învaţă doar două. posibilitatea de a dialoga şi de a construi eficient în cadrul comunităţii europene. e nevoie de o „gramatică a competenţei de comunicare”. economie de piaţă şi informatizare constituie valoarea resurselor umane. This improves our cognitive abilities and consolidates our linguistic competence in our mother tongue a states that wants to be competitive and performing at the European level should street the problem of learning a foreign language as a priority of its national educational system. informaţia propusă se completa cu mai multe cuvinte. pentru a deveni creator şi consumator de frumos. 132 . care a condus la elaborarea unui ghid metodic la predarea . sînt de menţionat cercetările lui Tuker G. Bucureşti: Editura Fundaţiei Româ nia de Mîine. Însă. înseamnă „dezvoltarea interesului şi a sensibilităţii către valorile şi tradiţiile poporului a cărui limbă este studiată” [4].

Unul va reprezenta “dimineaţa”. Théories linguistiques et pratiques de l’enseignement des langues.1999. apoi le spune copiilor ce formulă de salut trebuie să utilizeze ei dimineaţa (Bon matin!). Rowley: Newbury House. a dorinţei de a se saluta. însoţit de plecăciunea capului. a dorinţei de a se saluta. Pedagogul le comunică cum se numesc acestea în limba franceză (le matin. în dependenţă de evenimentul zilei. dă din mînă şi spune À biento! (se repetă de 2-3 ori). salut.“amiaza”. Paris. Învăţătorul trebuie să obţină o pronunţie clară şi exactă. 1. Apoi şi copiii repetă „À biento” de cîteva ori. le soir. Paris: Clé International. Cuvintele „bon matin”. Prima lecţie s-a realizat cu ajutorul educatorului. L’approche communicative: Théorie et pratiques. altul .Pentru grupa pregătitoare: Lecţia 1 „Salutul” Obiective generale: Educativ: – Educarea abilităţilor de comportare civilizată. Copiii repetă pe rînd fiecare formulă de salut pînă cînd le memorizează. Sînt invitaţi trei doritori să iasă în faţă.E.R. le dîner. 1977. 133 . C. Dumond P. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ Татьяна Гынжу. преподаватель. it follows the content and the forms in which are included students. Sociocultural aspects of language study. De asemenea. Oller and J. Învăţătorul. Instructiv: – Formarea deprinderii de salut în dependenţă de evenimentul zilei. intrînd. În: Le Français dans le monde. Tuker G. bon soir. în limba franceză. repetiţia. W. Cours d’ete et Colloque scientifique. 3. à biento. Государственный Университет „Alecu Russo”. Présentation et organisation des activités dans les méthodes. Învăţătorul salută copiii. Richards. „bon soir” se introduc prin intermediul jocului „Salut”. Is proved by its timeliness. Roulet E. 4. Referinţe bibliografice Berard E. Бэлць Abstract. repetiţia. Realizarea obiectivelor experimentului prin activităţile realizate au confirmat că: o limbă străină poate fi învăţată începînd cu vîrsta preşcolară acordîndu-se o atenţie deosebită comunicării verbale. La plecare. Educatorul le-a comunicat copiilor că vor învăţa să vorbească în altă limbă. prietenii – „Salut”. La politique linguistique et culturelle de la France en Turquie. le soir). le dîner. Această activitate se va realiza analogic lecţiei 1 prevăzută pentru grupa pregătitoare. Vocabular: le matin. spune: Bonjour. Instructiv: – Familiarizrea cu cele mai simple formule de salut. 1995. la amiază (Bonjour!) şi seara (Bon soir!). Vocabular: Bonjour. În J. apleacă capul şi spune Bonjour! (cuvîntul „bonjour” se repetă de 5-6 ori). 1990. Tehnologii educaţionale: conversaţia. învăţătorul. A special attention is given to achieve the work performed by the students with trening that provides full partnership between children and their parents. însoţind cuvintele de mişcarea mîinii. 2. Sinaia. bon matin. mes enfants! Apoi. Lambert W. Focus on the Learner. învăţătorul le mai comunică copiilor că mai există o formulă de salut pe care o pot utiliza atunci cînd îşi salută colegii. le comunică copiilor că există şi alte formule de salut. şi celălalt – “seara”.. The article aims to develop the creativitg of small school age children in the process of theater activities. Paris: l’ Hartman. Copiii repetă cuvîntul „bonjour” de cîteva ori. Pentru clasa I: Lecţia 1 „Salutul” Obiective generale: Educativ: – Educarea comportării civilizate. 5. Tehnologii educaţionale: conversaţia. Vigner G. Educatorul le spune copiilor că ei tot trebuie să se salute în limba franceză.

Он широко импровизирует на втором этапе для того. которую ввел К. Решение этой задачи педагоги связывают с театрализованной деятельностью учащихся. Ребенок в творческом театральном коллективе привыкает действовать согласованно с партнерами. соотносит поступки сыгранных героев. чтобы убедительнее прозвучали неизменные авторские реплики на заключительном этапе выступления. имеющей творческий. продуктивно-деятельный характер. позволяет педагогу обеспечить педагогические условия творческого саморазвития ребенка. действующих от лица ребенка. что происходит в игровой совместной деятельности. определению социального статуса ребенка в коллективе сверстников. КВНы. физическое действие. Станиславский. что пассивное исполнительство ведет к тому. В процессе познания театрального искусства ребенок младшего школьного возраста переходит к совершенно новому типу деятельности. ярче изображает роль. накапливать собственный опыт. что роль изображается ребенком. воображения. развитию коммуникативных способностей. В театрализованной деятельности каждый из детей может почувствовать себя созидателем. подробным осмыслением речи. собственный. проявляющейся в готовности и способности принимать ответственные решения. интенсивно идет его личностное развитие. Этюд . При этом педагогу важно помнить о том. Они способствует гибкости проявления творческой мысли. воспитание творческой личности ребенка в театрализованной деятельности рассматривается как целостное воздействие на его нравственно-эстетическое познание картины мира через доступные возрасту виды театрализованной деятельности. Здесь он проявляет индивидуальную способность к самовыражению. Наиболее приемлемым средством при этом. В статье рассматривается проблема развития творчества у детей младшего школьного возраста в процессе театрализованной деятельности. активности. он по-своему переживает эмоциональные состояния. В связи с этим важна в театральной практике этюдная разработка роли. физического самочувствия и других средств богатой актерской психотехники при незыблемом сохранении текста как такового. способствующем активному приобщению ко всем явлениям окружающей жизни. общекультурным ценностям. взгляд. создание определенных условий позволяет отображать свои впечатления в учебном процессе.это игра персонажа в проблемной ситуации с использованием собственных слов исполнителя роли. Вариативность форм организации театрализованной деятельности позволяет использовать имеющиеся у младших школьников представления.Современный этап социально-политического развития Молдовы ставит перед системой образования задачу воспитания творческой личности учащихся. С помощью этюдов можно найти путь к индивидуальности исполнителя. Театрализованная деятельность детей включает: постановки спектаклей (в среднем два спектакля за учебный год). который содержит три этапа: литературный текст автора. импровизированный текст актера в этюдах. располагающей такими педагогическими возможностями. осознать те внутренние изменения. 134 . будучи внутренне ему необходимой.С. на наш взгляд. направленные на развитие выразительной речи и словотворчества. что в свою очередь. интерпретирующей. а также возможности к перевоплощению. Данные ситуации предполагают поиск вариативных путей их разрешения. которые ориентированы на воспитание творческой личности младшего школьника. И этот процесс переводится на третьем этапе в глубинное импровизирование через интонацию. освоенный актером литературный текст автора. театрализованные игры и этюды с использованием пальчиковых и театральных кукол. которые происходят в процессе их формирования. театрализованные праздники. разыгрываемые детьми с участием пальчиковых кукол. Мы считаем приемлемым использование в театрализованной деятельности младшего школьника метода действенного анализа этюда. сделать устремления персонажа личными устремлениями участника сценической игры. исполнению предложенной роли. В этюдах ребенок-актер наполняет исходный текст личными переживаниями. Значительно развивают творческую активность проблемные ситуации. выступает вовлечение ребенка в театрализованную деятельность в условиях целого класса. дополнительные факультативные занятия «Искусство словесного мастерства». отследить степень проявления творческих возможностей личности. определить дальнейшие возможные пути воспитания творческой личности ребенка в театрализованной деятельности. связанные с выбранной ролью и воплощением художественного образа. подготовку спектакля для участия в ежегодном школьном фестивале Сказки. изменения темпо-ритма. Таким образом. а не рождается у него изнутри.

pe baza interiorizării şi coordonării acţiunilor. Formarea gîndirii copiilor se realizează ca o construcţie progresivă. FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE A COPILULUI PREŞCOLAR PRIN ABORDAREA ACTIVITAŢILOR MATEMATICE Angela Dascal. 34]. pînă la nivelul lor în sisteme ireversibile. de elementele care o compun” [3. Vîgotschi. Особое внимание уделяется реализации целостного подхода в театрализованной деятельности учащихся. рассматривается содержание и формы вовлечения учащихся в процесс театализации. Probele experimentale realizate de noi în cadrul activităţilor cu conţinut matematic în grădiniţa de copii.. care ne obligă să privim într-un alt mod activitatea desfăşurată în cadrul procesului instructiv-educativ pe toate treptele de învăţămînt. Studierea literaturii ştiinţifice: la tema dată. to know the child individuality and to find those methods and processes to generate interest for mathematics. ability to formulate specific views.Ş. cercetător ştiinţific stagiar. 1994. cît şi pedagogii care proiectează un curriculum pentru învăţămîntul preşcolar trebuie să ia în considerare dezvoltarea simultană a gîndirii şi limbajului. Москва. Zaporojeţ ne-au permis să evidenţiem că fiind domeniul unei gîndirii care operează cu cantităţile şi cu relaţiile stabilite între ele. Москва. 2. пед. Москва: Школьная пресса. L. prin activităţile sale concrete. the desire to resolve a situation quickly and well they for him and his fellows and to adapt creatively to new situations. intellectual skills. Astfel. Колчеева Н. Activitatea Matematica face parte din domeniul Ştiinţe.В. cognitive a copilului” presupune în afară de rolul maturizării şi. după cum menţionează şi J.В. The main purpose of education is to foster continuing those sides of the child's personality which would help to shape the best interests of knowledge. Modern mathematics requires today more than ever. În contextul vieţii contemporane. rolul acţiunii subiectului. 2001.М. Datele psihologice asupra dezvoltării matematice a copilului în perioada preşcolară arată că înainte de a se forma la copii noţiunea de număr. ca şi în dezvoltarea ştiinţei matematice. matematica este descrisă şi comunicată copiilor printr-un sistem specific de simboluri. Introducerea acestor cunoştinţe în programa învăţămîntului preşcolar porneşte de la faptul că teoria mulţimilor stă la baza matematicii moderne. pedagogical and methodological. astfel. şi în special cercetările savanţilor J. 1. de poziţia pe care ar ocupa-o în spaţiu. that prior mathematical knowledge to teach.М.Обосновывается ее актуальность. Piaget care subliniază că „între 3 şi 7 ani copiii trebuie să-şi dezvolte capacităţile de cunoaştere în direcţia înţelegerii invariaţiei cantităţii. în didactica preşcolară atît cadrul didactic. au apărut aspecte noi. mai ales. который предусматривает совместное участие детей.E. педагогов и родителей. Колосова М. corelată cu stadiul de dezvoltare intelectuală în care se găsesc. ale inteligenţei operatorii. pentru noi au prezentat interes practic şi ideile ce decurg din cercetările psihologiei genetice. dezvoltarea intelectuală ne apare. Pentru sfera problemelor aplicative la activităţile cu conţinut matematic din învăţămîntul preşcolar. ne-au convins că aici un loc important îl ocupă însuşirea unor cunoştinţe elementare despre grupele de obiecte – mulţimi. indiferent de locul sau. наук. cu caracteristici proprii elaborărilor logicomatematice. I. 34]. Театральные технологии в гуманизации процесса обучения школьников. în dezvoltarea psihicului acestora trebuie să aibă loc o serie de procese care să le asigure maturizarea şi înţelegerea conştientă a conceptului de număr. în direcţia însuşirii noţiunilor matematice. Piaget ca „o construcţie progresivă de asemenea natură încît fiecare inovaţie nu devine posibilă decît în funcţie de cea precedentă” [3. Abstract. Este ştiut că în această viziune: „esenţa evoluţiei intelectuale. cel al interacţiunilor şi transmiterilor sociale. Развитие творческого потенциала детей средствами театрального искусства: Автореф. încă din grupa mică. Библиография Букатов В. канд. A. În cercetarea noastră am avut ca suport convingerea lui J. iar înţelegerea noţiunii de număr este strîns legată de noţiunea de mulţime. 3. Колчеев Ю.. 2003. 135 . Театрализованные игры в школе.. all pre-school teacher a thorough psychological preparation. Piaget.

mic).Din această perspectivă. să le aşeze în diferite locuri din grupă. 2003. triunghi). Cluj Napoca: Editura Dacia. să formeze conştient şirul crescător şi descrescător. cum ar fi: culoare (roşu. Cunoştinţele matematice pe care le asimilează copiii grupei mici şi mijlocii formează punctul de plecare în însuşirea cunoştinţelor matematice destul de complexe ce se predau în grupa mare. „tot atîtea” obiecte ca mai apoi să aşeze obiectele mulţimii în şir crescător. 1. Miclea M. global şi pe baza punerii în corespondenţă (formare de perechi) folosind în cadrul comparaţiei termenii „mai multe”. Psihologia cognitivă. Editura Didactica Publishing House. culoare). (pe baza teoriei mulţimilor) îi face pe copii să cunoască numărul ca o proprietate a mulţimilor echivalente. deprinderile intelectuale. copiii care frecventează cu regularitate grădiniţa. Referinţe bibliografice Culea L. dorinţa de a rezolva repede şi bine o situaţie care îl priveşte pe el şi pe semenii săi şi de a se adapta în mod creator la situaţiile noi. se dezvoltă continuu. ea prezintă primele „instrumente de interacţiune cognitivă”. Bucureşti: MEC. „mai puţine”. dar „pe planul acţiunii efective şi actuale”. ci ştiinţa care se înscrie în viaţă cu acelaşi titlu ca hrana. Formarea conceptului de număr după cerinţele formulate de programă. galben. Introducere în pedagogia preşcolară. reuşesc să ordoneze obiectele unei mulţimi şi grupele mulţimii după criteriile date. pentru ca. 2005. Tomşa G. albastru). Probele experimentale ne-au demonstrat că pentru a înţelege limitele mulţimii şi structura interioară a acesteia. Numai aşa trebuie să ne explică m introducerea noţiunilor de matematică încă de la grădiniţă. Observările şi analizele noastre ne-au demonstrat că în urma îmbogăţirii experienţei senzoriale a copiilor şi implicit a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea. ei reuşesc cu uşurinţă (prin exerciţiu sistematic) să perceapă relaţiile cantitative dintre mulţimi. va căpăta independenţă în gîndire şi acţiune. să-şi însuşească logic număratul în limitele 1-10. pedagogică şi metodologică. Aceasta presupune un efort al gîndirii. denumirea şi constituirea mulţimilor de obiecte pe baza unor reprezentări mai ample despre formă. de a face asocieri între ele şi obiectele ce le înconjoară (mingea este rotundă. mărime (mare. 2. să cunoască individualitatea copilului şi să găsească acele metode şi procedee care sa trezească interesul pentru matematică. capacitatea de a formula opinii concrete. 2008. înainte de a preda cunoştinţele matematice. Cu cît preşcolarul înaintează în vîrstă. gîndirea copilului preşcolar este preoperatorie. să înţeleagă aspectul sau cardinal. Educatoarea însăşi trebuie să vadă în matematica nu numai disciplina care îi învaţă pe copii regulile necesare pentru găsirea rezultatelor exacte. 2002. Psihopedagogie preşcolară şi şcolară. 4. La vîrsta de 5-6 ani. pătrat. batista este pătrată. Matematica le poate rezolva pe toate acestea cînd predarea ei este realizată în mod corect. dimensiune. precum şi unele atribute ale acestora. mai mult ca oricînd. conţinutul activităţilor matematice la copiii din grupa mijlocie (4-5 ani) se complică. îmbrăcămintea. Ediţia II. fiind permanent. formă. Modele teoretico-experimentale. prin diverse situaţii de joc. Experimentele ne-a demonstrat faptul că preşcolarul de 3-4 ani reţine cu uşurinţă unele forme ale pieselor geometrice (cerc. Activitatea integrată din grădiniţă. Aceste trei forme copiii de 3-4 ani le însuşesc cu uşurinţă. Matematica modernă cere astăzi. să le clasifice: după anumite criterii comune cerute (mărime. cu atît cresc şi posibilităţile lui de înţelegere. avînd posibilitatea de a le compara. relaţiile sociale. acoperişul casei este în formă de triunghi). tuturor cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar o temeinică pregătire psihologică. Glava A. care. Iaşi: Polirom. 136 . culoare. Scopul principal al educaţiei este de a stimula continuu acele laturi ale personalităţii copilului care l-ar ajuta să-şi contureze mai bine interesele de cunoaştere. limbajul etc. sa aprecieze numerele după valoarea lor. încredere în forţele sale proprii şi rapiditate în gîndire şi acţiune. Ţinînd cont de cele expuse. copilul trebuie să parcurgă o etapă îndelungată de acţiune directă cu obiectele de aceleaşi dimensiuni şi de acelaşi fel. obiecte pe care trebuie să le mînuiască. 3.

2 This paper was made within The Knowledge Based Society Project supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD). Academia Româ nă. evaluate. O astfel de adaptare presupune permanente schimbări în cadrul instituţiilor de învăţămînt. where collegiality and individualism co-exist in productive tension. o schimbarea este abordată diferit de fiecare şcoală pentru a se potrivi contextului propriu. avînd rolul de „filtru” în relaţia şcolii cu sistemul social. numai că am descoperit că nu există reguli bătute în cuie. since it started in earnest in the 1960 s. p. este necesară o adaptare a acesteia la transformările care au loc în societate.a paradigm breakthrouth – in how we think about and act in relation to change. Cele mai relevante note definitorii ale schimbării educaţionale le prezintă M. de faptul că ele nu sînt obiectivarea imediată şi directă a cerinţelor sociale. It is a world where change is a journey of unknown destination. o conflictul şi neînţelegerea sînt inevitabile şi fundamentale. distorsionate de logica internă a sistemului educaţional. schimbări care se impun atît în şcoli cît şi în societăţile din întreaga lume. 47]: „Ştim mai multe despre procesele schimbării ca urmare a cercetării din anii 1970 şi 1980. proiectate. o oamenii trebuie să înţeleagă schimbarea şi să-şi clarifice: ceea ce înseamnă ea pentru fiecare.” Aşadar. pentru că logica internă a învăţămîntului este rezultatul istoriei sale – subliniază P. I will not review the evolution of this development except to say that it has brought us to the beginning of a new phase which will represent a quantum leap . atitudini şi mentalităţi pedagogice cu tendinţa de a se autoconserva şi autoreproduce. acţiune. Analiza relaţiei dintre învăţămînt şi societate. o este nevoie de amestec între presiune şi sprijin. între ajutor şi încurajare. putem spune că pentru a menţine o organizaţie şcolară în stare de funcţionare eficientă şi. Associate Professor PhD. Noua orientare pedagogică tratează subiectele cheie care au apărut ca urmare a valului mare de schimbări fără precedent în domeniul educaţiei. implementate. financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU ID 56815 137 . Bourdieu [2] . Dezvoltarea într-o şcoală presupune schimbări. Logica socialului şi logica învăţămîntului nu sînt întotdeauna convergente. cu atît mai mult. Fullan [3] sub denumirea de „ postulatele schimbării ” din care facem o sinteză a celor mai relevante pentru contextul societăţii bazate pe cunoaştere: o nu există numai o singură versiune a ceea ce ar trebui să fie schimbarea. ci mai degrabă un set de sugestii ori implicări date de contingenţele specifice: situaţiilor locale. schimbări ce trebuie prevăzute. Dezvoltarea şcolară este probabil cel mai interdisciplinar construct conceptual din domeniul ştiinţelor educaţiei datorită imaginii holistice generată de schimbarea şcolară ce nu poate fi obţinută altfel decît prin integrarea conceptelor şi teoriilor dintr-un număr de ramuri pedagogice diferite la care vom face trimiteri pe parcursul lucrării. o schimbarea este o experienţă personală. stresul şi anxietatea sînt emoţii normale de debut. forcing itself on us at every turn. relativ independent de presiunile ş i schimbările externe. where seeking assistance is a sign of strength. a impactului schimbărilor sociale asupra şcolii trebuie să ţină seama de modul specific în care se produc schimbările în învăţămînt. ci sînt mediate şi adesea. constituind astfel. filiala Iaşi Abstract: Change is ubiquitous and relentless. It is remarkable how far this study of educational change has come in the last years. Fullan precizează [3. pentru o creştere a performanţelor sale.rezultat al sistematizărilor succesive ce generează un ansamblu de practici. where simultaneous top-down bottom-up initiatives merge.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SECUNDAR GENERAL SCHIMBĂRILE EDUCAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ ÎN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE2 Simona Marin. domeniul unei noi orientări educaţionale – dezvoltarea şcolară (school development). în mare parte. însă e dificil să elaborezi strategii de dezvoltare a şcolilor în contexte atît de variate. În acest sens M.

CE-ul schimbării şi CUM-ul schimbării.Totuşi a rezista este considerat a fi iraţional. schimbarea înseamnă alternarea perioadelor de activitate relativă cu cele de consolidare. Asemenea practici au făcut ca şcolile să devină instituţii conservatoare care de-a lungul timpului au rezistat schimbărilor şi au căutat să menţină continuitatea cu experienţele lor trecute. · Dacă trebuie să se producă o schimbare. de aceea se recomandă parteneriatele. Bucureşti: EDP. instabilitatea şi rezistenţa în toate faţetele societăţii. Proiectele proaste în educaţie au crescut reticenţa la schimbare! · Cea mai mare rezistenţă se întîlneşte în şcoli. centralizată. La reproduction. · Are succes doar în contextul unei culturi şcolare „bogate” – în care se creează o colaborare între profesori în vederea promovării dezvoltării şcolare – de aceea e nevoie de modele practice în care şcolile pot construi culturi bazate pe colaborare şi dezvoltare. altfel ar rămîne fără combustibil. prin neimplicarea membrilor organizaţiei şcolare au eşuat în trecut şi vor eşua şi-n viitor pentru că profesorii nu au luat parte la schimbări şi nu găsesc în ele prea multă însemnătate personală – de unde necesitatea implicării profesorilor în proiectarea şi implementarea schimbărilor educaţionale. Acest deziderat se poate obţine prin respectarea unor condiţii: · Schimbarea. Paris: Edition de Minuit. · Realizarea unor proiecte de dezvoltare şcolară viabile. Dezvoltarea organizaţiei şcolare. de aceea oamenii şi şcolile trebuie să le filtreze. o schimbarea eficientă ia timp.o schimbările de sus în jos şi de jos în sus aduc cu ele mai mult angajament şi consecvenţă decît o abordare autoritară. O şcoală poate să-şi planifice: propria dezvoltare în timp dacă ia în considerare iniţiativele oficiale şi ale conducerii şcolii. adaptate condiţiilor fiecărei şcoli şi prin implicarea tuturor membrilor organizaţiei. § Folosirea rezultatelor pentru realizarea unei diagnoze şi în procesul de planificare. nu e vorba întotdeauna de rezistenţa la schimbare. Schimbarea autentică se produce uneori extrem de lent datorită complexităţii organizaţiei şcolare. 1970. cel al organizaţiei şcolare. Referinţe bibliografice Alecu S. nu numai în educaţie. § Implementarea schimbărilor prevăzute. Una dintre condiţiile succesului şi a rezistenţei în timp. acolo unde oamenii trebuie să implementeze schimbările educaţionale dar care au fost în număr mare excluşi de la luarea deciziilor. 1. sau o abordare descentralizată gen laissez-faire. profesorilor şi altor factori din comunitate. o o şcoală nu se poate dezvolta tot timpul. pentru a crea o abordare adecvată a schimbării.C. o nici o cantitate de informaţie nu poate arăta perfect clar ce fel de acţiune trebuie făcută! Dezvoltarea evoluează! Nu e bine să faci planuri prea exacte. o există multe motive valide pentru care oamenii nu implementează schimbarea. § Monitorizarea. părinţilor. evaluarea şi eventual reorientarea planurilor strategice în funcţie de condiţiile realităţii educaţionale. O politică şcolară pozitivă poate construi conexiuni productive între partenerii educaţionali. · Realitatea a demonstrat că aceste încercări de dezvoltare şcolară. Particularizînd procesul schimbării la nivelul fundamental. Managementul proiectelor. într-o viziune sintetică am putea spune că paşii schimbărilor văzuţi din perspectiva şcolii ar implica: § Estimarea necesităţilor fiecărei şcoli – o adevărată provocare realizată printr-o investigaţie asupra tuturor celor implicaţi. între DE CE–ul schimbării. o nu e realist să te aştepţi ca toată lumea să se schimbe – nu uda stîncile ! o este necesar să faci planuri pornind de la aceste afirmaţii. ţelurile şi activităţile diverselor persoane şi instituţii implicate trebuie să fie coerente. mozaicul contextului său unic şi a părerile elevilor. Bourdieu P. elements pour une theorie du sisteme de enseignement. aşadar e esenţial să perseverezi. § Identificarea cîtorva priorităţi şi concentrarea atenţiei şi a resurselor pe activităţi importante şi interdependente. 2007. § Adaptarea întregului cadru conceptual şi metodologic pentru optimizarea procesului instructiveducativ pornind de la nivelul clasei de elevi. restructurarea organizaţională poate dura foarte mult. 138 . este ca oamenii schimbării să provină din interiorul sistemului de învăţă mînt pentru a consolida iniţiativele de schimbare şi a obţine astfel instituţionalizarea schimbării.M. Deşi inevitabile schimbările nu sînt întotdeauna pozitive. Passeron J.. Schimbarea şcolară autentică presupune realizarea corelaţiei între scopuri – componente vizate şi strategiile de dezvoltare. 2. trebuie considerate realităţi ale vieţii contemporane.

corect. Fullan M. dacă nu chiar ignorează. fiecare individ devenind liber să se afirme în cadrul oricărui grup social. Demersul pentru integrarea europeană se descifrează odată cu sensurile cuvîntului a integra: a (se) include. London: Cassell. la Platon [1] şi Aristotel [2] . precum. deşi se asociază conceptului de om integru. Ambele procese solicită educaţiei o orientare pragmatică. ca valoare creată. dacă este posibil să se integreze în cultura europeană o persoană care încă nu s-a autoidentificat ca atare. Indiferent de aprecierile pe care le-au avut de-a lungul anilor. Hopkins D. deci şi conceptului om integru.. are tendinţa de a dezlocui valoarea existenţială a lui om integru. profesor universitar. care.. aşa încît în mod logic apare întrebarea. 1993. fapt care a condus la o structură a personalităţii solicitată de progresul tehnico-ştiinţific şi de cel de globalizare/europenizare. I. doctor habilitat în pedagogie. preocupat mai mult de aspectele de suprafaţă ale fiinţei umane. şi anume urmarea idealurilor şi obiectivelor europene prin abandonarea idealului şi obiectivelor educaţionale naţionale. IDEALUL PERSONALITĂŢII INTEGRE – REPLICĂ EDUCAŢIEI PRAGMATICE MODERNE Vlad Pâslaru. The author finds the solution in reintegration of national-european education in Moldova. Conceptul de personalitate integră este piatra unghiulară a filosofiei şi pedagogiei. Memoria limbii a înregistrat acest fenomen prin termenul om integru. nu-l substituie şi nici nu-l reprezintă deplin. 5. Development Planing for School Improvement. nu poate avea loc deci altfel decît prin promovarea propriilor valori. tendinţele din ultima vreme indică o cale nefirească de cunoaştere. Procesul de diminuare a valorii omului integru se asociază perioadei de după constituirea naţiunilor europene ca entităţi etnice superioare. nu neapărat şi etnic. în loc să fie proiectată şi realizată educaţional re-integrarea europeană a poporului R. exploatează partea general umană a omului integru şi mai puţin pe cea etnic-naţională. a (se) armoniza într-un tot [4]. doar recomandate de comunitatea europeană ţărilor care o alcătuiesc sau care năzuiesc integrarea în UE. Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. Abstract. Cotidianul pragmatic contemporan însă. este nesemnificativ. dar şi cea mai gravă. încurajîndule pe cele care răspund adîncirii şi amplificării proceselor respective. 1999. Acţiunea de armonizare. 139 . se produce. care diminuează. om universal etc. Moldova.E. a (se) îngloba. omul modern s-a complăcut acţiunii pragmatice aducătoare de profit material şi politic imediat. trăsături care. cînd limitele etnicului au încetat treptat să mai fie obligatorii. fireşte. a diminuat valoarea lui om integru pînă la cea de om politicos. The concept of integral personality identifies with that of moral personality. 4.Ş. Hargreaves D. care. nu se regăsesc în cele zece competenţe generale. dimensiuni şi competenţe care marchează esenţa fiinţei umane. 1994. London: Falmer Press. fiind în esenţă de natură universală. [3].The primary meaning of the following is diminished today. în antichitate pedagogia fiind componentă a filosofiei. însă.3. Iaşi: Editura Polirom. Urmînd acţiunii de cedare axiologică privind omul integru. om total. dicţionarele acordîndu-i sensul de om moral [4]. Pentru învăţămîntul din R. Acest proces este dublat şi de legea progresului tehnico-ştiinţific. a (se) încorpora. de ex. ca finalitate a procesului de integrare. populaţia căreia suferă de criza de identitate şi de criza de proprietate. în educaţie.sînt centrate pe ideea de om moral. bun sau binevoitor etc. cîmpul educaţional şi axiologia educaţiei cărora includ implicit dimensiunile artistic-estetică şi naţional-culturală ca şi constituente ale calităţii de naţiune şi stat democratic. aceasta identificîndu-se cu cea de om integru. Şcoala – abordare sociopedagogică. caracteristicile şi trăsăturile esenţiale ale fiinţei umane. căci. it can be crucial reobtaining the cultural and national identity by moldovan learners. formare şi dezvoltare a acestei comunităţi. În cazul ţărilor. impactul negării dimensiunilor artistic-estetică şi naţional-culturală poate fi catastrofal. Moldova prin redevenirea în propria fiinţă naţională. Astfel. tehnico-ştiinţific şi de globalizare/europenizare. precum cea artistic-estetică şi cea de autoidentificare cultural-etnică. conceptele şi sistemele filosofice: – cărora le-au urmat fidel şi cele pedagogice. Consecinţa cea mai puternică..G. ce-i drept. aceasta fiind congenitală filosofiei. proiectate-structurate de primele documente ale reformei învăţămîntului [5]. pericolul dezumanizării educaţiei prin cele două procese. Păun E.

Abstract. 2. căilor şi metodelor de armonizare a acestuia cu valorile educaţionale avansate de comunitatea europeană.Ş. 1. de importanţă supremă. 4. 3. 22 aprilie 1995. Dicţionarul explicativ al limbii româ ne. Cauzele insuccesului 140 . Hersch J. Moldova. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE DIN PERSPECTIVA FORMĂRII COMPETENŢELOR Ion Achiri. Mirarea filosofică. Bisides. Modernizarea curriculumului şcolar şi axarea învăţămîntului în Republica Moldova pe formarea de competenţe implică racordarea tuturor componentelor procesului educaţional modern. la cerinţele curriculare şi standardele de competenţă. atît psihopedagogică. Moldova. Soluţia epistemică pentru depăşirea situaţiei este una: valorificarea potenţialului axiologic naţional implicit şi stabilirea principiilor. Aristotel. componenta evaluare ocupă un loc nodal. ca şi a întregii comunităţi – poporul R. se obţin doar prin educaţie. 20-25. Poetica. Curriculum de bază. p. Pâslaru Vl. I. Aşadar. Bucureşti: Humanitas. Acest fapt este confirmat şi de algoritmul procesului educaţional modern: Obiective → Competenţe Instrumente Conţinuturi Tehnologii Evaluarea Insucces Succes Obiective noi ş. UE nu acceptă popoare fără o identitate clară. În: Făclia. În concluzie. Concepţia dezvoltării învăţămîntului în R. calea pragmatismului educaţional nu numai că ne este mai puţin potrivită. necesar atît actorilor procesului educaţional. Rolul fundamental al evaluării constă în asigurarea unui feed-back permanent şi corespunzător. dar poate conduce catastrofal la demolarea integralităţii educaţilor moldoveni. 1993. care este o cale specifică de europenizare pentru comunităţile în proces de definitivare ca atare. Chişinău: CNCE. cît şi socială. The author offers some conceptional changes in evaluation on the level of Secondary Education. Reintegrarea europeană a învăţămîntului din Moldova. Moldova are de ales între pragmatismul occidental – un lux pe care şi-l pot permite doar ţările cu identitate naţional-culturală şi democratică definitivată. The article deals with the problem of the quality of school evaluation in the Republic of Moldova. individuală sau colectivă. 5. În: Didactica Pro. nr. 2004.E. doctor în pedagogie. În acest context. 1992. Bucureşti: Humanitas. inclusiv a procesului evaluativ. şi redevenirea în propria integritate a fiecărui educat. cît şi factorilor de decizie şi publicului larg. the author examines some methodological aspects of the organization and conducting exams for the course of junior. 1997. Dar şi voinţa politică. 1965. gymnasium and lyceum levels. în procesul educaţional integrat predare–învăţare-evaluare. Cu alte cuvinte. ca şi celelalte caracteristici şi trăsături de personalitate. Referinţe bibliografice Platon. Phaidros. 2 (23). Bucureşti: Editura Academiei Româ ne.a. 1996. Bucureşti: Univers Enciclopedic.m. exprimată ferm de voinţa politică a acestora [6]. profesională.propriei identităţi.d. Or. 6. educaţia din R.

VII. V. 141 . prioritar. În contextul principiilor evaluării prioritară şi dominantă în procesul lecţiei/activităţii educaţionale este evaluarea curentă – evaluarea formativă. nu insuccesul acestora şi nu-i pedepseşte. Evaluarea implică utilizarea unei mari varietăţi de forme. cele propuse în varianta actuală a Codului Educaţiei privitor la sistemul de notare contrazic acestui principiu. c) evaluarea finală (sumativă). bine. ce va şti să facă şi cum va fi elevul)) la finele procesului educaţional. o autoapreciere corectă şi spre o îmbunătăţire continuă a performanţelor obţinute. Evaluarea este un proces reglator. Acest principiu se referă la caracterul stimulator al evaluării. formînd o spirală educaţională. Evaluarea depistează şi stimulează succesul elevilor. b) evaluarea curentă. Exemplele de activităţi de învăţare şi evaluare. în cadrul evaluării. subcompetenţele respective şi standardele de competenţă corespunzătoare. Există o şansă pentru Republica Moldova de a moderniza în acest mod sistemul de notare . ci. secvenţa Evaluare este obligatorie pentru fiecare lecţie şi în cadrul acestei secvenţe se va evalua nivelul de atingere a obiectivelor lecţiei. VI. foarte bine. Evaluarea se fundamentează pe standarde educaţionale de stat – standarde orientate spre formarea competenţelor (ce va şti. să-i încurajeze şi să-i stimuleze în realizarea obiectivelor şi formarea competenţelor preconizate. treapta gimnazială şi cea liceală de învăţămînt şi dacă au fost atinse standardele de competenţă la disciplinele respective. II. Succesul lecţiei e în funcţie de atingerea obiectivelor preconizate. III. Următorul pas constă în formularea de obiective noi şi procesul continuă.Evaluarea determină. nu se admite ca profesorul să compare pregătirea unui elev cu pregătirea altor elevi. satisfăcător. Evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi spre o autoevaluare. de fiecare dată. În acest aspect. Este absolut inadmisibil (din punct de vedere psihopedagogic şi al deontologiei profesionale) să se predea una şi să se ceară (la evaluare) alta. Pregătirea fiecărui elev se compară doar cu obiectivele preconizate şi cu nivelul de atingere a acestora şi. În procesul educaţional. În acest context considerăm necesară modernizarea sistemului de notare în Republica Moldova astfel: a) utilizarea în clasele I-VI a sistemului de calificative excelent. adică fiecare notă va indica succesul elevului la disciplina şcolară.Codul Educaţiei. realizînd funcţia diagnostică. Probele de evaluare utilizate la clasă vor conţine itemi şi sarcini prin intermediul cărora se vor evalua. în final. În contextul reformei învăţămîntului considerăm că evaluarea educaţională trebuie să se axeze pe următoarele principii fundamentale: I. Prin testarea naţională la finele învăţămîntului primar. fiecare dintre ele fiind notă de promovare. realizînd funcţia formativă. cu competenţele respective. Fixînd de fiecare dată obiectivele lecţiei. nu cunoştinţe şi capacităţi separate. examenele de absolvire a gimnaziului şi la BAC se va evalua dacă au fost formate competenţele specifice: şi cele transdisciplinare. realizînd funcţia prognostică. Acestea sînt recomandabile pentru peofesor. profesorul le va corela cu competenţele specifice:. b) aplicarea în clasele VII-XII a sistemului de note 1-10. metode şi procedee (tradiţionale şi moderne). Evaluările finale la finele anului de învăţămînt vor demonstra dacă sînt atinse subcompetenţele preconizate pentru clasa respectivă. dimensiunea esenţială a procesului educaţional şi o practică eficientă în unitatea de învăţămînt şi în sistemul educaţional naţional. fixate în curriculum pentrru fiecare modul. încît rezultatul final să fie de succes. prin obiectivele anunţate. ci formarea de competenţe. Activitatea didactică modernă este concepută simultan ca activitate de predare-învăţare-evaluare. la etapa respectivă de şcolarizare. În cazul unui insucces se vor determina cauzele acestuia şi activitatea se va relua astfel. Cu regret. în ansamblu. IV. Axarea pe aceste principii la toate treptele de învăţămînt din Republica Moldova este o necesitate din perspectiva formării de competenţe. De asemenea. Cerinţele probelor de evaluare trebuie să fie identice cu cerinţele formulate în procesul predării. care determină calitatea activităţilor educaţionale. Evaluarea va implica. sugerează demersuri pe care le poate intreprinde profesorul pentru formarea subcompetenţelor şi competenţelor specifice:. Evaluarea este un proces permanent. dacă sînt atinse obiectivele preconizate şi constată ce obţinem ca rezultat al activităţii respective: succes sau insucces. Evaluarea se axează pe necesitatea de a compara pregătirea elevilor cu obiectivele specifice: fiecărui domeniu educaţional şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi educaţionale concrete. preconizate pentru treapta primară. Ea nu trebuie să-i inhibe ori să-i demotiveze pe elevi. Această accepţiune include triada unică a procesului educaţional modern: predare–învăţare-evaluare. profesorul va aplica în continuare: a) evaluarea iniţială. dimpotrivă.

. metode şi tehnici. inclusiv procesul de evaluare. propunem următorul sistem de examene pentru: a) şcolile naţionale – 3 examene obligatorii. b) şcolile alolingve – 4 examene obligatorii. Avantajul acestei metodologii constă în minimalizarea stresurilor şi axarea evaluării pe evaluarea nivelului de formare a competenţelor elevilor. test la matematică. test la limba şi literatura maternă (rusă. B. testarea şi realizarea testelor docimologice integrative. fiecare competenţă posedă o structură internă bine determinată ce include: . de comun acord cu instituţiile de învăţămînt superior. Astfel. test la limba şi literatura română. 3. celorlalte discipline şcolare studiate în gimnaziu. corelate cu disciplinele de 142 . 2. Metodologia evaluării finale şi instrumentariul de evaluare utilizate la nivel de stat necesită modernizare. prin intermediul testărilor naţionale 1. procesul educaţional în liceu. ce ar include itemi integrativi cu sarcini din toate disciplinele studiate în şcoala primară. deoarece toate disciplinele şcolare sînt importante şi necesare pentru formarea competenţelor preconizate pentru învăţămîntul gimnazial. La formarea şi dezvoltarea sistemului acceptat de competenţe vor contribui toate disciplinele şcolare. Treapta primară O unică testare naţională. studiate în gimnaziu. realizat prin intermediul unui test cu itemi integrativi în care 30% din itemi sînt de matematică. competenţa se naşte şi se evaluează la confluenţa sensurilor date de verbele a şti. . Astfel. probele practice.capacităţi cognitive. evaluarea rezultatelor şcolare la finele treptei liceale îşi va avea specificul respectiv. a şti să convieţueşti. investigaţia. În ansamblu. test la limba şi literatura română. test de competenţă.utilizarea diverselor forme. Astfel. 4.emoţii. în cadrul cărora studiile se vor realiza la diverse profiluri. . test la matematică. a listelor examenelor de bacalaureat obligatorii la fiecare dintre profilurile. . ce ar include itemi integrativi cu sarcini din majoritatea 5. În contextul evaluării formării competenţelor prioritare se vor aplica metoda proiectelor. ci se raportează şi la cel afectiv-atitudinal şi psihomotor. considerăm absolut necesară evaluarea la nivel de stat a elevilor la aceste discipline de învăţămînt. ce ar include itemi integrativi cu sarcini din majoritatea 4. Treapta liceală Ţinînd cont de continuitatea învăţămînt liceal – învăţămînt superior.atitudini. filierele respective.capacităţi praxiologice. funcţionarea diferitelor tipuri de licee (licee teoretice. C. În acest context propunem pentru A.de limba maternă şi 40% . deoarece toate disciplinele şcolare sînt importante şi necesare pentru formarea competenţelor preconizate pentru învăţămîntul gimnazial. corelate cu formarea profesională iniţială la facultate. Este binevenită evaluarea asistată de calculator. morale. 3. Aceste 3 (4) examene ar putea fi integrate într-un singur examen – examen de competenţă la finele învăţămîntului gimnazial. nu numai a cunoştinţelor acestora. bulgară etc. licee vocaţionale etc. filiere şi specializări (corelate cu necesităţile economiei naţionale).itemi intregrativi din toate celelalte discipline şcolare.). deci nu este rezultatul acţiunii educaţionale numai în domeniul cognitiv. trebuie să fie axat pe formarea şi evaluarea de competenţe. a şti să fii.). ucraineană. . În acest context este important cum va fi realizată evaluarea finală (sumativă) la nivel de stat. prin intermediul testărilor naţionale: 1.valori etice. test de competenţă. Competenţele vor fi formate la elevi la finalizarea învăţămîntului primar.motivaţii. a şti să devii. lucrările de laborator şi grafice:. licee tehnologice. a şti să faci. Treapta gimnazială Luînd în consideraţie ponderea şi impactul limbii materne şi matematicii în studierea tuturor disciplinelor şcolare şi nu numai. 2. gimnazial şi liceal şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. . celorlalte discipline şcolare studiate în gimnaziu. În această ordine de idei propunem: a) Determinarea. 30% . prin intermediul unui test de competentă.cunoştinţe.

evolutiv. social sau cel de medicină etc. cît şi pentru părinţii acestora. este interesant de examinat formula scopului educativ al învăţămîntului din perioada sovietică. principiul obiectivităţii evaluării nu este realizat atît la nivel de unitate de învăţămînt. oricare ar fi ele. agricol. prin activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii. Nota a devenit un idol atît pentru elevi. iar idealurile educative sînt înrudite cu valoarea supremă a unei epoci” [1]. Elaborarea instrumentarului pentru realizarea evaluării predictive este o problemă care necesită rezolvare. lista examenelor va fi diferită de cea pentru profilul economic. cît şi în cadrul evaluărilor externe la nivel de stat. Astfel.un stat ce nu-şi cunoaşte performanţele din sistemul educaţional nu poate realiza o politică educaţională adecvată. conferenţiar cercetător. Efectul copiatului este prezent la toate nivelurile de învăţămînt. Liceenii îşi vor alege seturile respective de examene. Astfel. Această problemă ţine şi de securitatea statului . ca tip specific de activitate. analyse les dernières formulations du but éducationnel établit pour l’enseignement de la République de Moldova. Educaţia. atunci în epoca Renaşterii aceasta a vizat personalitatea enciclopedică. prin înscrierea acestora la facultate. În contextul aserţiunii date. dar nu a unor cunoştinţe sau capacităţi separate. Ajungem. în societatea industrială. Privită în plan diacronic. la concluzia făcută la timpul respectiv de Şt. Această evaluare va determina care este profilul probabil al învăţării în continuare pentru fiecare elev şi care sînt riscurile posibile de eşec pentru acesta. un sistem închis. înţeleasă „ca reconstrucţie şi transformare continuă” [4]. a examenului la Limba străină. b) Includerea în lista de examene obligatorii de BAC la toate profilurile şi filierele. doctor în pedagogie. pentru profilul tehnic. a vizat. formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. Bârsănescu: „există tot atîtea scopuri ale educaţiei cîte genuri de societate există. La etapa actuală de dezvoltare a şcolii naţionale. iar aceasta s-a realizat mereu din perspectiva unui model de personalitate acordat la reperele culturale şi istorice ale unei sau altei societăţi. Dezvoltarea în continuare a şcolii în Republica Moldova confirmă necesitatea modernizării procesului de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţă mîntul preuniversitar. IDEALUL EDUCAŢIEI MODERNE: PERSONALITATEA COMPETENTĂ SAU PERSONALITATEA INTEGR(AL)Ă? Maria Hadîrcă. educaţia. Orice tip de activitate umană urmăreşte un scop. luînd în consideraţie ponderea şi impactul acestei discipline de învăţămînt asupra activităţii ulterioare a absolventului liceului şi formării competenţei-cheie III.profil ale facultăţilor la care se va face admiterea ulterioară a absolvenţilor liceelor. prin scopul ei. Se va conştientiza că fiecare elev (copil) este de preţ şi important pentru ţară şi economia acesteia. L’article présent l’évolution du concept d’idéal pédagogique. iar în societatea postindustrială – formarea unei personalităţi creatoare şi autonome. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Résumé. Împlinirea unui sau altui proiect de devenire umană a constituit dintotdeauna funcţia centrală a educaţiei. a ţintit mereu atingerea unui scop cît mai înalt al perfecţiunii umane. educaţia. omul universal. În acest context nu se cunoaşte situaţia reală în învăţămînt în Republica Moldova. L’ article propose quelques suggestions pour reformuler l’idéal éducationnel de la perspective du paradigme postmoderne dans l’éducation. şi care viza „dezvoltarea 143 . urmăreşte un scop educativ bine determinat: formarea personalităţii umane proiectate în viitor. Este important ca fiecare elev şi profesor să conştientizeze că evaluarea în orice circumstanţe trebuie să fie obiectivă. Considerăm absolut necesară realizarea evaluării predictive la finele clasei a IX-a. c) Instrumentele de evaluare. dacă în evul mediu această perfecţiune era întruchipată în personalitatea religioasă. vor include itemi integrativi prin intermediul cărora se va evalua nivelul de formare a competenţelor preconizate. de regulă testele. aşadar. Practica educaţională demonstrează că în Republica Moldova calitatea evaluării rezultatelor şcolare lasă de dorit. puternic centralizat şi ideologizat.

Ne află m la finele primului deceniu al secolului XXI.multilaterală şi armonioasă a personalităţii”. inadecvarea socială a acestui scop. într-o lume în continuă schimbare. îndoctrinat de ideologia comunistă. care să se poată adapta la condiţiile de schimbare ale vieţii” (Legea Învăţămîntului. la nivelul politicii educaţiei urmează să se producă o nouă re-definire a idealului educaţional – această „finalitate de maximă generalitate care angajează în activitatea de formaredezvoltare a personalităţii toate resursele formative ale societăţii existente la nivel instituţional ş i noninstituţional. acesta fiind formulat astfel: „crearea personalităţii unei comunităţi naţionale şi istoricosociale concrete. a înzestra elevul cu multiple valori educaţionale. scopurile studierii disciplinelor şcolare (vezi concepţiile disciplinelor). dăunator celor educaţi” (Vl. teorii şi curente de opinii. Postmodernitatea în educaţie desemnează o nouă abordare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii. poporului şi naţiunii şi cu orientarea generală în dezvoltarea personalităţii concrete” (Concepţia învăţămîntului. ci şi morale. trăirea într-o societate democratică. 144 . care au şi determinat realităţile pedagogice să urmeze traiectul stabilit în ceea ce priveşte activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii. atunci cînd societatea umană se afla în stadiul de dezvoltare postindustrială. proiectarea unei noi viziuni asupra modului de concepere şi proiectare demersului educaţional. cultură naţională) urmăreau nu doar înlăturarea consecinţelor deznaţionalizării din perioada totalitarismului sovietic. nu mai promovează un singur adevăr. încearcă să sistematizeze şi să integralizeze idei. avînd o conştiinţă marxist-leninistă etc. art. a solicitat remanierea scopului de bază al şcolii naţionale. ca naţiune şi popor. Remarcăm. 5. În corespundere cu acest scop major au fost formulate obiectivele generale ale sistemului de învăţă mînt reformat din R. în afara contextului axiologic naţional şi universal. sociale. Paradigma postmodernă în educaţie formulează ca obiectiv esenţial al educaţiei dezvoltarea integrală a personalităţii umane.. caracteristică societăţii industriale la personalitatea productivă – liberă. care şi constituia „valoarea supremă” a epocii respective. Spre regret. trece din nou printr-un amplu proces de restructurare. să stimuleze libertatea de gîndire. Reforma învăţămîntului din R. Prin acest scop educativ anacronic. or. cît. 1988). sociale. sugerînd că sarcina şcolii de astăzi este de a dezvolta umanitatea în om.standarde educaţionale şi obiective curriculare. 2003). care nu se mai axează pe o singură ideologie. de fapt. autorii reformei. sistemul educaţional de tip sovietic profera un scop educativ caracteristic unei societăţi deja apuse. respectul faţă de părerea şi poziţia celuilalt. De atunci au trecut aproape două decenii. de tip sovietic. Prin urmare. de astă dată postparadigmatică. comunitate naţională. dimpotrivă. psihofizice. iar sistemele educaţionale din occident urmăreau formarea unei personalităţi creatoare. Moldova. într-un cadru formal. începută la finele secolului trecut şi care a constituit o etapă decisivă pentru democratizarea şi umanizarea educaţiei. Schimbarea. încercînd să articuleze scopul educaţional la cerinţele societăţii postindustriale. obiectivele cadru şi de referinţă ale procesului educaţional (vezi curricula disciplinare). dar şi stabilirea unor noi principii pentru funcţionarea sistemului de învăţămînt şi promovarea unor noi valori naţionale şi general-umane în activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii. se urmărea formarea acelui homo sovieticus. a designului educaţional înseamnă reorientarea învăţămîntului spre alte principii şi valori ale educaţiei. armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative. asocial şi anaţional. însă aceste accente au dispărut repede din noua proiecţie a devenirii noastre prin educaţie. „formarea omului nou”. pentru activitatea de formare. estetice etc. Moldova (vezi Curriculum de bază). Accentele puse în această nouă formulă a idealului educaţional (naţiune. concepte. în primul rînd. societatea de astăzi mai poartă amprenta acelei îndoctrinări comuniste. respectiv. fapt ce determină schimbări majore la nivelul activităţii de formare-dezvoltare pedagogică. au proiectat. economice şi culturale. timp în care în societatea moldovenească s-au produs multe şi mari transformări politice. Orice reformă în educaţie a avut şi are drept punct de plecare formularea unui nou scop sau ideal educaţional. deschisă. mai ales. nonformal şi informal” [2] – fapt ce va declanşa procedura de reformulare şi a finalităţilor de ordin microstructural . iar sistemul educaţional. de aceea scopul respectiv a fost ca fiind „devansat istoric şi cultural. responsabilă şi creativă – idealul pedagogic al lumii contemporane. în acelaşi timp istoric. (1). inclusiv în domeniul învăţămîntului. lipsit de identitate şi de conştiinţă naţională. în contextul culturii naţionale şi în conformitate cu tendinţele de dezvoltare a societăţii. prin ideal. Astfel. idealul educaţional în vigoare vizează „dezvoltarea liberă. nu doar intelectuale. toleranţa reciprocă. ci. şi „saltul” de la personalitatea reproductivă. Pâslaru. vom asista la o nouă proiectare a profilului de formare-dezvoltare a personalităţii. statuat deja în posmodernitate. spiritul critic şi autocritic. care să-i permită nu atît integrarea socială. alin.

economică şi socială” a viitorului.. or. existenţialitate. Cucoş. capabilă să conducă la întregirea sistemului. atunci şi ideea unei „educaţii perfecte. care reprezintă „instanţa valorică” cea mai înaltă şi din care „iradiază normele. scopurile şi obiectivele educaţiei” (C. prin corelarea în procesul educaţional a tuturor dimensiunilor educaţiei (moralăştiinţifică-tehnologică-estetică-psihofizică-socială şi formelor educaţiei (formală. Dacă un ideal nu este altceva decît formula conceptului de perfecţiune în educaţie. În această ordine de idei. art. dat fiind că prin ideal se conturează nu doar modelul personalităţii dezirabile. Moldova. principiile. culturală. deci corect ar fi personalitate integră. prin urmare. se impune alegerea cu mare grijă „a scopurilor pozitive ale educa ţiei. Totuşi. lingvistică etc. ceea ce ar face trimitere la necesitatea unei abordări holistice. Fiind proiectat pe termen mediu şi lung. deschidere spre dialog etc. astfel încît să asigure depăşirea stării actuale a sistemului (subl. are o mare importanţă proiectiv-strategică. globale a educaţiei şi la realizarea unei activităţi întregite de formare-dezvoltare a personalităţii umane. prin acţiuni adaptabile la diferite situaţii particulare”. ci şi calităţile viitorului cetăţean. cum ar fi criza de valori. Cristea în Dicţionarul de pedagogie şi ar avea în vedere integralitatea sau totalitatea educaţiei. integralizare pedagogică şi abordare integratoare a instruirii şi educaţiei. cei care vor contribui la formularea noului ideal nu ar trebui să neglijeze conceptele de educaţie integrală. şi care prevede că noul „ideal educaţional al şcolii româ neşti constă în dezvoltarea liberă. ni se pare improprie alăturarea de termeni din sintagma personalitate integrală. ajustarea structurală de tip reformator. de fapt. din care să derive strategii de rezolvare a mai multor crize pe care sistemul ale are înregistrate la activul său. Prin urmare. (1). planificate la nivel de politică a educaţiei. pentru a depăşi starea actuală.). 7). determinativul integrală poate fi ataşat contextual la conceptele pedagogice educaţie sau formare-dezvoltare. va munci şi va dezvolta societatea de mîine. Dewey [4]. formularea acestora în concordanţă cu idealul pedagogic şi sprijinirea lor prin acţiuni concrete. 2002). conţinutul inserat în formula idealului educaţional. avînd un ideal educaţional integrator. astfel încît noul ideal educaţional să vizeze cu adevărat formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii elevului.). sistemul de învăţămînt din R. noul ideal educaţional ar căpăta amprenta postmodernităţii în educaţie. el are capacitatea de a declanşa acţiuni de anvergură la nivelul politicii educaţiei şi al finalităţilor pedagogice. ceea ce evidenţiază o nouă redimensionare a idealului pedagogic. mai pragmatică. tocmai este momentul să se angajeze şi în promovarea unor unor astfel de valori specifice: educaţiei secolului XXI. funcţionalitate. informală). ci şi cea de dincolo de pereţii şcolii. De aceea. Incluzînd această sintagmă în formula sa. desfăşurată în familie. se anticipează “calitatea culturală. nonformală. cea desfăşurată în cadrul învăţămîntului formal (cum se percepe. exprimată în conceptul integrator de proces instructiv-educativ. criza de identitate (naţională. integrale. putem vorbi de educaţie integrală. adică ar viza întregul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii. 145 . deci şi ca o sugestie de re-definire a idealului educaţional pentru sistemul şi procesul de învăţămînt din R. în instituţii nonformale. considerăm că un sistem educaţional deschis. strategiile. 6. n. prin tipul de personalitate proiectat pedagogic la nivel de sistem şi proces de învăţămînt. apte să-şi asume responsabilităţile într-o societate democratică în continuă schimbare” (C. apoi să proiecteze o nouă politică a educaţiei. Dar. respectiv. creative. o altă orientare pedagogică asupra activităţii de formaredezvoltare a personalităţii. Moldova ar trebui mai întîi sa identifice: acea idee naţională. alin. integrală şi armonioasă a individualităţii umane. conceptul de formare-dezvoltare integrală a personalităţii. criza în orientarea şi formarea profesională etc. sugerează J. substantivul personalitate poate primi ca determinativ numai adjectivul integră. Pe de altă parte. care este idealul postmodernităţii. dar care exclude din concept ideea de libertate. este deja inclus în formula idealului pedagogic decretat pentru sistemul de învăţămînt din Româ nia. care viza „formarea personalităţii competente. prin mass-media etc. lansat în anul curent pentru dezbatere publică. fiind stipulat şi în textul Legii Educaţiei Naţionale. în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sînt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală” (art. aflat în plin proces de modernizare şi aprofundare a reformelor. Kant) este absolut adevărată. 2 (1). cel care va fi. Înv. valorificarea potenţialului existent de resurse interne şi externe ale sistemului şi să permită deschiderea spre alternative operaţionale. pe lîngă perpetuarea valorilor educaţionale tradiţionale. De menţionat. va trăi. p.Proiectul Codului Învăţămîntului. iar cu referire la ideal educaţional – de formare-dezvoltare integrală a personalităţii. Genericul conferinţei actuale – „Personalitatea integrală: un deziderat al educaţiei moderne” – poate fi interpretat ca o nouă orientare prospectivă asupra finalităţii macrostructurale a educaţiei în postmodernitate. ar cîştiga un spor de adecvaţie la definiţia dată de S. umanitate. astfel încît se poate spune că. Pentru orice sistem şi proces de învăţămînt. conţinea deja o nouă formulă a idealului educaţional. de obicei). care să dezvolte în om toate dispoziţiile sale naturale” (Im. cum ar fi integralitate. nu doar o parte a acesteia.

8. totuşi în ultimii ani. Ministerul Învăţă mîntului.1990. //Reformarea sistemului educaţional. I. domenii care nu sînt la îndemîna oricui. 9. 1. Ionescu. Dicţionar de pedagogie.and transdisciplinary. CURRICULUM INTEGRALIZAT: ABORDĂRI STRATEGICE Ion Botgros. Iaşi: Editura Polirom. 5.E. cum sar părea la prima vedere. Moldova. 2002. Chişinău. 2002. Legea Învăţămîntului. chemistry. echilibrată ecologic ş i sănătoasă fizic. 146 . Cercetării. Referinţe bibliografice Bârsănescu Şt. care. Chişinău: Editura Litera. I. Dewey J. care doreşte cu adevărat să acceadă la atingerea modelului de personalitate proiectat. 2010. Tineretului şi Sportului. C. reprezintă o problemă inevitabilă privind formarea unei personalităţi integrale necesară societăţii contemporane bazate pe cunoaştere. Démocratie et Education. Paris: Armand Cillin. 2000. Legea Educaţiei Naţionale. conferenţiar universitar. cea mai responsabilă sarcină a unui sistem de învăţămînt. conştientă de propria identitate. ceea ce reprezintă o nouă treaptă valorică în proiectarea activităţii de formare-dezvoltare a fiinţei umane şi prefigurează o viziune integratoare asupra educabilităţii. 4.Ş. unde se vorbeşte tot mai insistent despre necesitatea abordării competenţiale a instruirii (компетентностный подход в образовании). 6. Chişinău. odată formulat. Chişinău: Editura Arc. 3. Codul Învăţămîntului (Proiect) Chişinău. Pedagogie. de fapt. creşterii nivelului educaţiei moral-spirituale în vederea asigurării unei educaţii integrale (целостность воспитания) ca unul din scopurile de bază ale învăţămîntului actual din Federaţia Rusă. Să nu uităm totuşi că. In this article are presented the strategic ideas of integration of scholar monodisciplines: biology. Editura Liceum. tolerantă naţional. Cucoş C. rămîne a fi identificarea mecanismului de promovare a acestui deziderat la nivelul procesului de învăţămînt şi a posibilităţilor de realizare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii în direcţia dorită.E. Cristea S. 1935. Proiect. cultural şi religios. 2001. afirmă că „fiinţa umană trebuie să fie integră nu numai moral. Modernizarea curriculumului şcolar la aria „Matematică şi Ştiinţe” în contextul formării competenţelor constituie un prim pas spre ideea integralizării monodisciplinelor tradiţionale care. Pâslaru. la această nouă etapă de restructurare şi de modernizare a învăţămîntului din R. ce model filozofic va fi luat ca bază în proiectarea noului ideal educaţional? Ce tip de personalitate urmează a fi proiectat de către viitorologii în educaţie pentru şcoala anilor viitori? Personalitate liberă? Personalitate competentă? Personalitate integră? Într-o lume a schimbărilor imprevizibile. Pâslaru Vl. teleologic şi spiritual. 2. Aşadar.Ş. dincolo de definirea sau re-definirea idealului educaţional. se intră pe terenul filosofiei educaţiei şi chiar al politicii educaţiei. idealul educativ reprezintă „marea promisiune” a şcolii în faţa societăţii. Vl. 7. descriind noua filozofie a educaţiei în contextul integrării europene.Sintagma respectivă este vehiculată şi în articolele publicate în revistele ruseşti de specialitate – „Педагогика” şi „Инновации в образовании”. On the base of scientific cognition there are specified the ways and approaches of scientific education integration: multi-/ pluri-/ inter. Reforma şi filozofia educaţiei în contextul integrării europene. deschisă la schimbare şi adaptabilă la schimbări” (Vl. 1992. dar şi de identitatea lumii în care trăieşte. Bucureşti: Lit. doctor în pedagogie. Abstract. Pâslaru. Problema definirii sau re-definirii idealului educaţional nu este una tehnică sau de redactare. Bucureşti. Ludmila Franţuzan. ci şi ca individ naţional şi social. desăvîrşită conceptual. physics. 2001). Or. Valenţele reformei învăţămîntului. Ministerul Educaţiei. Curs de pedagogie generală. doctor. Partea I. cine ar mai putea să spună cum ar trebui să fie proiectată fiinţa umană? Un posibil răspuns la aceste întrebări îl oferă prof. Definind idealul educaţional în termenii unei personalităţi dezirabile societăţii postmoderne.

Această modalitate este posibilă deoarece procesul de cunoaştere poate fi axat nu numai pe un raţionament strict şi logic bazat pe experiment şi deducţie. biologia situiază procesul educaţional într-o viziune globală a unicităţii cunoaşterii ştiinţifice: şi pune în prim plan coerenţa şi logica ansamblului de cunoştinţe din diverse domenii ale ştiinţelor fundamentale. conştientă) şi cunoaşterea ezoterică (interioară. utilizării limbajului ştiinţific şi a unui comportament adecvat mobilizat în vederea rezolvării unor situaţii semnificative modelate pedagogic ” [1]. biologia. Anume practica descoperirilor ştiinţifice: ne demonstrează. · interdisciplinar. · Competenţa de comunicare în limbaj ştiinţific. avînd la bază obiectul cunoaşterii-natura unitară. 3. „ştiinţa trebuie predată la orice 147 . timp. mişcare. care depind de gradul de complexitate a conţinuturilor ştiinţifice: integralizate: · Competenţa de achiziţii intelectuale. Sistemul metodologic unic de cunoaştere ştiinţifică bazat pe observare. În rezultat se obţin cunoştinţele respective. Abordarea integralizată a acestor discipline şcolare derivă din unicitatea cunoaşterii ştiinţifice: specifică domeniilor respective de cunoaştere. ci pe cale intuitivă. cît şi cunoaşterea ştiinţifică intrinsecă ar constitui o a doua cale/modalitate de formare integrală a personalităţii elevului din punct de vedere intelectual. demonstrează orientarea materialistă în cunoaşterea lumii din jur. Astfel. binele şi frumosul [1]. Deci. chimia centrată pe competenţe şi integralizarea acestora în baza competenţei de cunoaştere ştiinţifică a naturii unitare reprezintă o configuraţie puternică raţionalistă şi pragmatică specifică domeniilor de cercetare. chimia. proces. dar avem nevoie de o cunoaştere a Sinelui ca un tot unitar cu Universul. accesibil. experiment şi raţionament inductiv-deductiv. · Competenţa de investigaţie ştiinţifică. spaţiu. viaţa. Această educaţiei ştiinţifică. intuiţia permite de a face o legătură directă conştient şi inconştient. axate pe interacţiuni ale raţionamentului dialectic. Competenţa de cunoaştere ştiinţifică.În linii generale specificul integralizării disciplinelor şcolare: fizica. care include ideile de umanizare a educaţiei. · Competenţa de protecţie a mediului ambiant şi cultura sănătăţii personale [1]. anume: cunoaşterea ştiinţifică (raţionalistă) şi cunoaşterea intuitivă (iraţionalistă). chimia. Valorile general-umane comune care permit dezvoltarea integrală a personalităţii elevului: adevărul. care pot fi considerate finalităţii autentice a educaţiei ştiinţifice: actuale din „învăţămîntul şcolar”. Aceste două modalităţi de cunoaştere ne orientează spre formarea conştiinţei ştiinţifice: (raţionaliste) despre realitatea din jurul nostru şi a conştiinţei de sine (iraţionaliste/spirituale) despre realitatea din noi înşine. fenomen. care are un suport metodologic şi un raţionament strict bazat pe obsevare. Formarea unei personalităţi centrată pe axa integralităţii cunoaşterii ştiinţifice: atît extrinsecă. dar şi pe intuiţie care permite de a dobîndi cunoştinţe din adîncul subconştientului. Integralizarea monodisciplinelor şcolare prin optimizarea şi unificarea conţinuturilor într-un sistem unitar al conceptelor ştiinţifice: reprezintă o primă cale/modalitate de integrare şi poate fi realizată prin două demersuri: · pluri/multidisciplinar. definită: „ ca un ansamblu integrat de resurse interne ale elevului. Însă viaţa noastră există nu numai sub aspectul cunoaşterii ştiinţifice: a mediului din jur din care facem parte şi noi înşine. cunoaşterea exoterică (exterioară. evidenţiem existenţa a două modalităţi de cunoaştere şi dobîndire a cunoştinţelor despre natură şi Sine. este constituită din cinci competenţe specifice:. Astfel. Integralizarea disciplinelor şcolare într-un sistem unitar al cunoaşterii ştiinţifice:: cunoaşterea extrinsecă şi cunoaşterea intrinsecă numite. moral şi spiritual. că multe idei şi teorii ştiinţifice: au apărut nu în rezultatul unui raţionament ştiinţific. ascunsă inconştientă) poate fi realizată prin abordarea transdisciplinară. respectiv. La baza proiectării unui curriculum integralizat specific acestor discipline şcolare se află competenţa de cunoaştere ştiinţifică. experiment şi deducţie. 2. substanţă. obţinînd astfel acces la sursa de cunoaştere. fizica. fizic. gîndirii epistemologice. fiind o competenţă generală. comune disciplinelor şcolare biologia. anume: 1. Educaţia în spiritul valorilor ştiinţifice: în baza disciplinelor şcolare tradiţionale: fizica. · Competenţa de achiziţii pragmatice. Ansamblul comun de noţiuni /concepte ştiinţifice:: corp. energie etc. Este stabilit că intuiţia poate face o legătură directă dintre conştient şi subconştient.

culturală şi formarea calităţilor unui bun cetăţean al Republicii Moldova şi al Europei. · Realizare a sensului – elevul va lua cunoştinţă cu informaţia nouă. 148 . § comportament adecvat în rezolvarea situaţiilor semnificative. oferindu-i-se un punct de sprijin – din cunoştinţele anterioare – care îl va ajuta să se implice activ în studierea temei noi.E. care au drept scop motivarea pentru implicare activă în viaţa social-politică. Învăţarea integrată. In this article it is approached the methodology of European dimension promotion in the educative process (the case study: The optional course for lyceum European Integration of You. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Tehnologia proiectării şi desfăşurării procesului didactic la disciplină se va realiza în baza cadrului de gîndire şi învăţare ERRE (evocare – realizare a sensului – reflecţie . 1. New YorkThe. 4. menţinerea motivaţiei. 2009. Bucureşti: EDP. Păgînu V.extindere). METODOLOGIA DE PROMOVARE A DIMENSIUNII EUROPENE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL LA LICEU (studiu de caz: Cursul opţional pentru liceu Integrare europeană pentru tine) Rodica Solovei. este actual şi util [1]. apend The Project Physics Course. 1982. Se vor aplica modalităţi de procesare care presupun participarea activă a elevului. Materialele Conferinţei Ştiinţifice: Internaţionale din 22-23 octombrie 2009. Rabi I.Ş. Bocancea V. al procesului de racordare al acestuia la standardele europene.deschidere spre o personalitate integrală. 1974. iar interesul trezit va fi menţinut pe parcursul celorlalte etape ale lecţiei. use of multiple intelligence theory. Holt. · Evocare – elevul va fi încadrat în subiectul lecţiei. Ciolan L. a atenţiei. It is mentioned that the teacher that teaches this subject will take into account the following aspects: the conducting of lessons on the base of thinking and learning framework: Evocation-Sense performance-Reflection-Extension. Bucureşti: EDP. economică. · Reflecţie – elevul va exprima în propriile cuvinte ideile şi informaţiile atestate/ asimilate. Abstract. În acest context. § limbaj ştiinţific specific cunoaşterii integralizate. cursul opţional de liceu Integrare europeană pentru tine. basically. Conceptualizarea integrată în dezvoltarea curricula şcolare la aria „Matematică şi Ştiinţe”. § sistem de metode de cunoaştere unitară a realităţii. Referinţe bibliografice Botgros I. conferenţiar universitar.) It is emphasized the importance and the actuality of the respective course. 3. the use of. Păun „va produce modificări esenţiale în registrul epistemologic al tuturor ştiinţelor” [4]. I. It is presented a classification on four categories of teaching-learning-assessment techniques which will be applied to the lessons. Cursul stabileşte un parcurs de învăţare axat pe competenţele de bază determinate de Comisia Europeană. Iaşi: Editura Polirom. Iar transdisciplinaritatea. 2008. Educaţia şi rolul ei în dezvoltarea social-economică. în mod umanist” [5]. Elevul va fi motivat pentru oră. § grad înalt de obiectivitate în cunoaşterea realităţii.nivel de la cel mai scăzut pînă la cel mai înalt.. Metodologia promovării disciplinei Integrare europeană pentru tine reclamă cîteva deziderate de care trebuie să ţină cont profesorul care o va implementa şi anume: 1. Păun E. să-şi formeze/ dezvolte anumite competenţe. indică E. Păun E. În contextul reformei învăţămîntului secundar general din Republica Moldova. Rinehart and Winston. construit pe premiza: ceea ce ştim determină ceea ce putem învăţa [3]. 5. 2. Inc. Sociopedagogie şcolară. Actualitatea acestuia este determinată de necesitatea de a contribui la creşterea gradului de informare şi formare cu privire la integrarea europeană în mediul educaţional secundar general din Republica Moldova. doctor.. Chişinău. o abordare integralizată a educaţiei ştiinţifice: va avea valenţe pozitive prin anumite valori şi atitudini care pot fi formate la elevi: § gîndire complexă şi creativă. interactive and nontraditional strategies. El va fi ghidat să-şi conecteze cunoştinţele recent descoperite la sistemul propriu de cunoştinţe şi convingeri. lucru necesar pentru construirea unor scheme noi. În Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale .

sau a activităţii unor organisme/ instituţii: negociatorii. să conştientizeze propria responsabilitate. Tehnici care facilitează identificarea unor probleme. discuţie–panel. de exprimare a punctului de vedere personal. dorinţe de dezvoltare ale comunităţii din perspectiva integrării europene. Inteligenţa vizual – spaţială. [4]. · Adecvarea conţinutului şi comunicării (limbajului) la capacităţile de înţelegere ale clasei. Tehnici care facilitează simularea unor procese. a unui volum important de cunoştinţe la temă. Noi orizonturi pentru teorie şi practică. Inteligenţa muzical – ritmică. Curriculum Educaţie pentru integrare europeană. Bucureşti: Editura Sigma. 4. metoda cazului. Chişinău: CE Pro Didactica. 2. să-şi formeze atitudini valorice europene şi în final va învăţa să iniţieze acţiuni şi să-i implice şi pe ceilalţi. şi alţii. care va presupune: · Transformarea monologului în dialog prin problematizare. în primul rînd. Această opţiune este determinată de faptul că însuşirea operaţională şi funcţională a cunoştinţelor. Pentru realizarea scopului general al cursului. şi alţii. triade etc. proces simulat. 4. Inteligenţe multiple. Chişinău: Editura Ştiinţa. Inteligenţa logico – matematică. Pentru ca elevii să fie capabili să realizeze aceşti paşi. ca mai apoi să-şi formeze abilităţi de analiză a informaţiei. cîţiva paşi. Inteligenţa naturalistă. Solovei R. baza de date. pe valorificarea metodelor formative. Integrare europeană pentru tine. 1. · Folosirea surselor suplimentare de informaţii. Şcoala şi comunitatea. pornind de la însuşirea. să abordeze probleme de rang local/ naţional/ european/ global. 149 . Aplicarea în cadrul orelor a metodelor expozitive va necesita o optimizare a acestora. 2007. proiect de acţiune în folosul comunităţii etc. dorinţe de dezvoltare din perspectiva integrării europene şi elaborarea de soluţii: recensămîntul problemelor.vor parcurge. Tehnici care facilitează informarea. careul cunoştinţelor etc. 2009. interacţiuni. Gardner H. Inteligenţa interpersonală. 2009. reunirea prin metoda percutării. 2006. Chişinău: CE Pro Didactica.a XII-a . 2.· Extindere . nevoi. Tehnici care facilitează elaborarea şi implementarea de proiecte specifice: problematicii europene: proiect de cercetare. să poată lua decizii. Inteligenţa intrapersonală [2]. formarea capacităţilor şi a atitudinilor se va realiza adecvat nu printr-o receptare pasivă. documentarea despre problematica integrării europene: linia timpului. activ –participative. ci în condiţiile stării active. Exemple de tehnici care permit formarea capacităţilor susmenţionate: 1. 3. folosirea resurselor comunităţii. La selectarea strategiilor de învăţare se va ţine cont de teoria inteligenţelor multiple. cadrul didactic are responsabilitatea de a utiliza tehnici care să formeze treptat capacităţile pe care le implică această creştere.. accentul fiind pus. nevoi. 5. 3. metoda învăţării reciproce. 3. de estimare a consecinţelor unor acţiuni. să elaboreze şi să implementeze proiecte specifice: problematicii europene. Goraş-Postică V. Metodologia didactică va fi stabilită de profesor în funcţie de: • Standardele educaţionale • Formele de organizare • Conţinutul de instruire • Mijloacele utilizate • Timpul de învăţare • Particularităţile psihologice individuale ale elevilor şi ale clasei • Experienţa şi factorii de personalitate ale profesorului.elevul va face un transfer de cunoaştere şi va aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare autentice. 2. masa rotundă etc. beneficiarii direcţi ai acestuia – elevii din clasele a X-a . Implementarea eficientă a cursului presupune o reconsiderare a metodologiei didactice. în mare parte. MET. Ghid metodologic pentru profesori. aceasta vizînd următoarele tipuri de inteligenţe: Inteligenţa verbal – lingvistică. Eşanu R. Referinţe bibliografice Eşanu R. Inteligenţa corporal – chinestezică. Ulterior elevii vor învăţa să identifice: probleme. joc de rol. 4. · Îmbinarea expunerii cu celelalte metode didactice. în cadrul procesului didactic.

p. iar conştiinţa nu există decît în şi prin limbaj şi gîndirea poate să gîndească numai în şi prin limbaj. concepţii. Aceasta înseamnă că unitatea dialogului constă în esenţialitatea cuvîntului. a golului ideatic de a căror gravitate trebuie să devină conştienţi. 577-603]. doctor în pedagogie. a „limbajului de lemn”. Chestiunea aceasta este firesc legată de noţiunea de responsabilitate epistemică. idei. pe baza căruia sîntem uniţi şi. gîndirea noastră concepe prea sărăcăcios esenţa lucrurilor. Limbajele bazate pe clişee au drept urmare eliminarea diversităţii tipurilor de limbaj şi a pierderii principiilor morale şi a identităţii. 13]. p. Cu părere de rău.Ş. Iar C. Filozofii au conceput această problemă ca pe un pericol al dezumanizării omului şi a esenţei lui. p. dacă nu li se oferă timp şi ocazii pentru aceasta. la necesitatea de „a conduce limbajul ca limbaj spre limbaj” [1. abordîndu-se un şir de probleme ce vizează valorificarea posibilităţilor elevului de a „pune ordine” în lucruri printr-un şir de acţiuni conştientizate. fapt care cauzează un fenomen de îngustare a gîndirii pînă la privarea de propriul concept de sine. 146]. Abstract.lăcaş al esenţei Omului” [3. În concepţia lui M. p. 321-339]. în care se constată o dezontologizare a limbajului. M.. Pierderea identităţii conduce la pierderea originalităţii şi a autenticităţii. p. Formarea conştiinţei lingvistice a elevului presupune o raportare a exprimării personale la sine. 42]. The discovery of the true identity. elevul văzîndu-se pe sine prin interpretarea. Autenticitatea este semnul ontologic al umanităţii. SlamaCazacu vorbeşte despre enorma capacitate a cuvintelor de a se „întoarce împotriva umanităţii”. Pretenţia că omul este capabil să ajungă la esenţa lucrurilor ne parvine din limbă. p. T. Eminescu indica asupra faptului că tinerii „nu domină pe deplin limba. Există realităţi mai expresive ontologic decît omul. p. mai ales. Dimensiunea ontologică a limbajului se rezumă. Noica consideră că simţul ontologic al limbii şi codul fiinţei sînt convergente. Ea se formează în baza unui anumit tip de experienţă şi se manifestă în atitudinea faţă de valorile naţionale exprimate. deoarece activitatea este forma cea mai importantă de manifestare a conştiinţei lui. De-semantizarea cuvintelor are drept rezultat reducerea statutului ontologic al lor. p.ESENŢIALITATEA CUVÎNTULUI – CONDIŢIE A AUTENTICITĂŢII ŞI A REÎNNOIRII ONTOLOGICE Veronica Bâlici. nu stăpînesc pe deplin materialul ei de fineţe şi distincţiuni” [Apud 6.E. educaţii [7.ca o conştientizare a rolului limbii în manifestarea eului personal şi necesitatea generată de aportul acesteia în formarea unei atitudini active a elevului faţă de propria sa practică lingvistică.Limba este locul de adăpost al Fiinţei” sau -. p. al căderilor culturale. Autoarea obiectează împotriva distorsionărilor de comunicare în viaţa socială. I. the completion and the ontological renewal are realized only insofar the individual disposes of language. Abia prin dialog limba survine în Istorie şi devine esenţială. Acest lucru este posibil cînd cuvîntul devine esenţial iar gîndirea devine profundă. la rîndul ei. a „paralizării raţiunii”. A fi authentic înseamnă a vedea ceea ce este. Orwell. „gîndirea” limbajului pe care îl utilizează. astfel. Pe de altă parte. T.fenomenul cel mai demn de a fi gîndit şi interogat. „asupra căruia cădem de acord. Dispariţia identităţii indică „o stare de confuzie care face ca o persoană să nu mai distingă între lucrurile care contează sau nu în viaţa personală” [5. 87. 197-198]. manifestate prin limbă. Heidegger aceasta este limba .Maiorescu atrage atenţia asupra întrebuinţării nefireşti a cuvintelor. „violenţa limbajului devine un mijloc puternic pentru ameţirea inteligenţei”. avînd drept consecinţă subrealizarea intelectual-lingvistică.. care. 186189]. a confuziei provocată de lipsa de respect pentru inteligenţa omenească [4. 150 . este dependentă de cultură. este o determinare curentă a funcţiilor ei. sîntem în mod autentic noi înşine” [3. De fapt. pe care nu le pot asimila. Interdependenţa dintre identitatea personală. despre care a relatat G. a te cunoaşte aşa cum eşti – exerciţiu al nesfîrşitei probleme ontologice [2. care serveşte la înţelegerea reciprocă între oameni. printr-un serios demers de autocunoaştere. The disontologization of the language leads to learner’s intellectual unaccomplishment. în felul acesta. Linguistic consciousness aims to valorize learner’s capacity to “sort things out” and forms active attitudes towards their linguistic practice. Că limba „trece drept o specie a comunicării”. Importanţa subiectului abordat este dată de acele decalaje care apar în procesul de realizare a educaţiei lingvistice . elevii recunosc înşişi despre ameninţarea şuvoiului de cuvinte. limbaj şi context cultural are o importanţă deosebită.. În cele relatate de noi se fundamentează ştiinţific răspunsul la întrebarea cum poate fi formată conştiinţa lingvistică a elevilor în procesul educaţional. Dar e puţin să spunem că ea ar fi doar o expresie orală şi scrisă a conţinutului de comunicat. 47-52].

3. întemeiere etc. 14 pentru cuvîntul serios. elocinţă. Nu am găsit alte variante. competent.). acţiune. deoarece în acest şir se conţin cuvinte cu frecvenţă diferită în limba română. S. Prin această activitate. clarificîndu-se: (a) cîţi elevi au optat doar pentru un sinonim (De ce unul şi nu două sau chiar mai multe?). se antrenează manipularea cunoaşterii şi scoaterea în evidenţă a acesteia. Cele mai multe cuvinte au fost notate de elevi pentru următoarele cuvinte: integru – 15 variante. ca facultăţi de a rezolva anumite clase de probleme empirico-analitice. în continuare. a da). în temei. elevii au fost orientaţi spre un acord motivaţional cu opţiunea pentru care au făcut şi au fost solicitaţi nu atît s-o infirme. elevii au formulat răspunsuri de tipul: Am scris cuvîntul în baza asocierilor. comun. La nivelul de adaptare a informaţiei. ca indicatori ai conştiinţei lingvistice prin aplicarea testului de sinonime şi analiza rezultatelor în cadrul discuţiei reflexive. cît să o justifice:. picant. Competenţa lingvistică /metalingvistică a elevului maturizat lexical se formează în cadrul acestor reconstrucţii lexicale raţionale ale gîndirii operaţionale şi a concluziilor postoperaţionale. integru. căruia cunoaşterea sinonimelor îi conferă reprezentativitate. competent (capabil . A cunoaşte cuvintele limbii române. Elevii şi-au făcut autoaprecierea pînă la analiza rezultatelor în comun şi. Acest lucru este semnificativ. (b) corectitudinea alegerii (elevii fiind solicitaţi să reflecteze asupra întrebării: Cum te autoapreciezi ?). sinonimele au „venit” înspre elev ca ceva absolut necesar. să spun sinonimul lui cel mai apropiat sau adecvat contextului respectiv. 17 pentru cuvîntul elocvenţă. Cîştigul pragmatic este la suprafaţă. constatăm ca o trăsătură caracteristică pentru elevi. Atît cunosc. 24 elevi indicînd variantele corecte şi a revela (a arăta. metodic. La întrebarea de ce au notat unul sau două cuvinte şi de ce anume acestea. prin discuţie reflexivă. aceasta a fost obiectivă. deoarece au fost doar doi elevi care au reuşit să scrie sinonime pentru toate cele 10 cuvinte. comun – cîte 11 variante. ca o 151 . Am crezut că este suficient cîte un sinonim etc. 16 au notat cîte două sinonime sau mai multe. care au o frecvenţă mare în limbă. Elevii s-au apreciat şi cu calificativul „sub nivel” şi „mediu”. (d) posibilităţile de completare (Pe care cuvinte le alegi din variantele colegilor? Comentează. normativitate. incluzîndu-le şi pe cele de corectitudine. a revela – 12 variante.2.1. plus la aceasta. în baza unui anumit număr de cuvinte. Formularea acestor sarcini reflectă competenţele de reflecţie ale elevilor. cel al numărului de sinonime. 19 elevi indicînd variantele corecte. situaţia este următoarea: din 31 elevi dintr-o clasă de a XI-a 15 au notat doar cîte un sinonim. S. caracterul corect al sinonimelor pentru adjectivele picant (iute – 31). La primul aspect. a descoperi). într-o oarecare măsură. Mai puţin corect au fost notate sinonimele pentru cuvintele comun. Dacă ne referim la corectitudinea sinonimelor notate. cuvintele acţiune – a furniza (a livra. orientarea atît spre cantitate cît şi spre calitate în variantele de răspuns. Acumularea de cuvinte este măsurată în mod obiectiv după pretenţiile de posibilităţi în verbalizare. a furniza. c) care este frecvenţa cuvintelor necunoscute (Cîte cuvinte nu cunosc? Acest lucru e bine? E rău? De ce?). în cazul dat. În felul acesta.20). oportun (potrivit. În felul acesta. Fiind solicitaţi să comenteze rezultatele referitoare la sinonimele cuvintelor serios. elevii nu au putut să explice operativ acest fenomen. Am scris primul cuvînt care mi-a venit în memorie. cunoaşterea apare ca produs al proceselor de acumulare şi ca proces de rezolvare a problemelor la care elevul ce învaţă ia parte activ şi. fiindcă situaţia de alegere a diminuat. în cazul dat. orientarea către facultatea conştiinţei lingvistice se face în favoarea acţiunii de limbaj. exprimare. o secvenţă dintr-o activitate didactică la clasă pentru a conferi verosimilitate afirmaţiilor noastre. atît am scris. a releva) cu unul-două sinonime mai apropiate ca sens şi o analiză ulterioară a rezultatelor. paralel. În discuţia privind cauzele unei asemenea situaţii elevii au numit faptul că nu se lucrează cu dicţionarul explicativ în cadrul lecţiilor şi nu sînt formulate cît mai multe sarcini care ar viza achiziţionarea funcţională a cuvintelor. Travaliul respectiv s-a bazat pe valorificarea autocontrolului cognitiv şi a orizontului informaţional. cele de analiză lingvistică şi reflecţie conştientizată în raport cu rolul şi locul cunoaşterii cuvintelor limbii româ ne şi a metacunoaşterii în raport cu posibilităţile acestor cuvinte. Propunem.Conştiinţa lingvistică indică valoarea competenţei metalingvistice a elevilor prin ansamblul de sarcini formulate de ei în vederea dezvoltării limbajului. A lucra sistematic cu dicţionarul. serios. comun. serios. a furniza. redată prin calificativul „nu chiar bine”. 20 de elevi nu au notat nici un sinonim pentru cuvîntul metodic. oportun. Testul de sinonime a prevăzut ca elevii să completeze lista din 10 cuvinte date (elocvenţă. serios – 13 variante. favorabil – 17). A căuta în gînd sensul cuvîntului de fiecare dată cînd îl utilizez şi. s-au formulat de către elevi trei dintre sarcinile cele mai relevante pentru formarea conştiinţei lingvistice: S. comunicare şi gîndire chiar. metodic. În felul acesta. riscul ratării în cazul în care elevul ar fi fost pus în faţa faptului de a nu face o opţiune. să o explice.

elevul trece de la înţelegerea primară a cuvîntului la una mai amplă. non-agresive nonconformiste violenţei ca modalitate posibilă de rezolvare a conflictelor la nivel de comunitate. După un timp de reflecţie oferit. decizie. Această direcţie în educaţie a fost confirmată de către Carta Terrei (PNOUED. În acest sens. 1999. Societatea modernă. Toate acestea confirmă ipoteza conform căreia numai în măsura în care dispune de limbă. îşi poate desăvîrşi şi reînnoi ontologic fiinţa. chiar în pofida unor cereri care preexistă. în mediu. Bucureşti: Editura Tehnică. şi şcoala. nr. Heidegger M. limbaj. 1990. Introducere la miracolul eminescian. oportun. 1999. Raţionalitate. Schimbările intervenite în sistemul educaţional dau naştere unor dezvoltări notabile în domeniul conştientizării. 1. metodic. În tratarea problemei pornim de la convingerea că educaţia pentru pace şi cooperare este cel mai optim conţinut prin care se asigură formarea unei personalităţi non-violente. Profetism românesc. În: Psihologia socială. 1982. 1994. 1990. în particular se confruntă cu multe probleme educaţionale mai numite şi problematică educaţională a lumii contemporane. 7. 2. 2. este relevant faptul formulării de către elevi a unui şir de sarcini de perspectivă în vederea dezvoltării lor lingvistice. Prin urmare.activitate dirijată prin chiar ideile elevului care participă nemijlocit la propria sa formare. îi formează încrederea în limbaj. Bucureşti: Editura Humanitas. Bălţi Abstract. demers care urmează să fie larg aplicat de către toate cadrele didactice. Astfel. Bucureşti: Editura ALL Educaţional. 152 . cuvintele metodic şi serios. 5. In the article are selected a set of fundamental objectives and teaching strategies that can be revaluated in the process of culture peace formation and pupils cooperation in general schools. se poate realiza unitar. Originea operei de artă. elevul îşi poate descoperi adevărata identitate. 4. La următoarea activitate elevii şi-au formulat interior răspuns la întrebările: cîte cuvinte nu cunoaşte fiecare şi dacă acest lucru este acceptabil /neacceptabil. S. conferenţiar universitar. 6. adică devine ceea ce este. Slama-Cazacu T. Maiorescu T. Referinţe bibliografice Costandache G. Conform condiţiilor reclamate de necesităţile lingvistice ale activităţii de limbaj. În concluzie: Conştientizarea rolului limbajului în manifestarea eului se produce în cadrul activităţii educaţionale care generează asumarea unor sarcini concrete în raport cu realitatea lingvistică. la necesităţile acumulative şi de sinonimizare a cuvintelor. serios. a revela). nu mai puţin de 3 cuvinte. 3. Eliade M. Ca răspuns la aceste problem. Printre ele se numără şi educaţia pentru pace şi cooperare. doctor. mai productivă în raport de exprimare şi comportament verbal. Bucureşti: Editura Univers. iunie. nu cunosc 4-5 cuvinte (elocvenţă. în special. elevii au formulat următoarea sarcină de lucru: S. Psiholingvistica. favorizarea dezvoltării potenţialului cognitiv şi reflexiv al elevului „alimentează„ adecvat intelectul elevului şi îl încurajează să gîndească profund. Russo”. 4.5. Rio de Janeiro. experţii UNESCO propun noi direcţii în educaţie / noi educaţii. Limbaj şi autenticitate. ce cuvinte au reţinut din seria celor „adunate” în comun. A nota în fiecare zi 3-5 cuvinte utilizate /auzite /învăţate şi a scrie şirul lor sinonimic. în temei. Chişinău: Editura Hyperion. 1992. 1992). şi în cel al conştientizării lingvistice. Bucureşti: Editura Roza vînturilor. în general. familie. The article includes views across the need for education for peace and cooperation in school.4. Noica C. elevii au constatat că. În felul acesta obiectivele formării conştiinţei lingvistice implică faptul ca fiecare elev să se adapteze spontan sau foarte bine dirijat. în genere. mai consistentă. Universitatea de Stat „A. Contextul cognitiv presupune un şir de evidenţe care atestă faptul că operaţiunile respective sînt relevante în formarea conştiinţei lingvistice. A vedea în cuvînt mai mult decît locul pe care îl ocupă el în spaţiu. Din seria cuvintelor adunate în comun elevii au reţinut. EDUCAŢIA PENTRU PACE ŞI COOPERARE ÎN ŞCOALĂ Lora Ciobanu. Critice. Marcova Iv. din cele 10 cuvinte.

Or. modalităţile de realizare a educaţiei pentru pace ş i cooperare la nivelul şcolii. Johan Caltung. în Republica Moldova se pune problema asigurării unei educaţii de calitate (care pe lîngă aspectele tradiţionale ar cuprinde şi conţinuturi noi) în toate ciclurile şi tipurile de şcoli. Valoarea incontestabilă a acestor conţinuturi constă în formarea atitudinii fundamental-pozitive a copilului faţă de om. * jocuri de rol. Rio de Janeiro: CNOUED. societate. De aici putem spune că există anumite premise teoretice şi metodologice în rezolvarea problemei. iar ulterior în societate. în care se justifică necesitatea formării culturii păcii şi cooperării în şcoală ca rezultat al realizării instituţionale a educaţiei pentru pace o dovedesc şi ideile unor reprezentanţi de vază din Occident (Herfried Munkler. f) înţelegerea conflictelor (de orice fel) ca activităţi inadmisibile în societate etc. Referinţe bibliografice Carta Terrei. Susţinem ideea că educaţia pentru pace şi cooperare are şanse să fie eficientă în şcolile din ţara noastră dacă se definesc clar obiectivele. obiectivele educaţiei pentru pace şi cooperare descrise mai sus ar mai putea fi completate şi cu alte obiective fundamentale care trebuie realizate începînd chiar cu vîrsta elevului clasele primare: d) educarea toleranţei unul faţă de altul. * rebusuri.). 2. c) împărtăşirea unor atitudini pacifiste faţă de societate şi de umanitate. în accepţiunea autorului este în primul rînd o competenţă care include cunoştinţe care ajută individul la luarea unei atitudini pacifiste în orice grup social. 3. Din literatura studiată am depistat următoarele strategii: * memorizări. Aceste strategii sînt forte importante în aspectul educaţiei pentru pace şi coope3rare a elevilor (din punctul nostru de vedere). * filme. b) învăţarea unor idei şi cunoştinţe. În această ordine de idei ne-au interesat special. ţară. În opinia noastră. * povestiri. Or. intermedierea competenţei pacifiste. strîns conectate şi interdependente: 1. La etapa de astăzi. Ernst-Otto Czempiel etc. natură. * desene realizate de copii. * convorbiri tematice. specifice: problemei propagării păcii. Competenţa pacifistă. Ele sînt următoarele: a) educaţia pentru respectarea drepturilor omului. educaţia în spirit pacifist. La finalul articolului concluzionăm următoarele: Vîrsta şcolară este perioada senzitivă pentru iniţierea personalităţii în noile conţinuturi educaţionale. conţinuturile şi strategiile de realizare a ei. Hobbes Nismant. e) participarea pentru comunitate. obiectivele definite de experţii UNESCO ar putea servi drept fundament / călăuză în elaborarea obiectivelor operaţionale pentru toate ciclurile şcolare de învăţămînt. educaţia pentru pace şi cooperare este un conţinut necesar de implementat în şcoală. Acest tip de educaţie promovează comunicarea şi participarea. uşurînd educarea copiilor care ulterior vor promova pacea şi liniştea în orice situaţie de conflict. ca rezultat problema rămînînd deschisă pentru savanţi. Referinţe de valoare. inclusiv în şcoală. însă problema ar fi uşor de rezolvat la toate ciclurile de învăţămînt dacă ar exista şi modalităţile de valorificare operaţională a lor. 153 . * dezbaterea unor fapte. dobîndirea capacităţii de a acţiona în spirit pacifist. însă multe din aspectele educaţiei pentru pace şi cooperare sînt cercetate insuficient mai ales în aspect pedagogic. * activităţi de observare. 1. * exerciţii de simulare etc.şcoală etc. * lecturi după imagini. metodişti şi cadre didactice. Günther Gugel şi Uli Jäger de la Institut für Friedenspädagogik Tübingen (Institutul de educaţie pentru pace din Tübingen) disting trei elemente centrale ale educaţiei pentru pace. Educaţia pentru pace şi cooperare reprezintă şi un factor capabil de a contribui la crearea unei societăţi democratice în ţara noastră. 1992.

Pâslaru. 5. majoritatea din ele fiind proprii tuturor oamenilor. Demokratisierung und Wirtschaft.2. prima întrebare care se impune este ce înseamnă valoare şi ce ar trebui să înţelegem prin valoare educaţională. Une place importante occupe l’activité de la conduite d’une classe. ci şi în promovarea şi implementarea valorilor în cadrul procesului educaţional. în sistemul educaţional. Terrornetzwerke und die Zukunft kriegerischer Gewalt. opinia profesorilor antrenaţi la cursurile de formare continuă în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. qui ont participé à la formation continue. 1986. a fost sistematizat un sistem de valori ale educaţiei. precum se ştie. Este ştiut faptul că însuşi curriculumul este o valoare care. On vous présente quellleques réponses des professeurs. qui a le but de promouvoir de différentes valeurs. adică sînt general umane. dintre mijlocul (forma. care au participat la cursurile de formare continuă. referindu-se la valorile concrete ale educaţiei. instruire şi formare a celor educaţi” [4. aceasta putînd fi transmisă prin efort intelectual. S. S. virtuală. Cristea consideră că însuşi curriculum reprezintă „una dintre cele mai importante valori ale educaţiei. Plecînd de la definiţia formulată de Vl. obiectivele predării-învăţării etc. p. Eine Einführung in friedenspädagogisches Denken und Handeln. doctor în pedagogie. 375]. Cercetătorul Vl. Activitatea de dirigenţie constă nu numai în conducerea clasei de elevi. 73. de adecvaţie. p. Gugel Günther. Experimentul de validare a sistemului de valori s-a desfăşurat în cadrul proiectului Educaţie pentru schimbare din perspectivă axiologică. conţine multiple valori în structura sa. Sistemul. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. 1997. Paderborn. condiţiile) de realizare a educaţiei şi finalitatea (ţinta) acesteia – formarea individului (pentru umanitate)” [1. 375]. Das Ende des "klassischen" Krieges. 127]. Warlords. Der Weg ist das Ziel. Münkler Herfried. Systemwandel durch Internationale Organisationen. scopul studierii disciplinei. cum ar fi idealul educaţional.2002. sociale. Profesorul 154 . 4. p. 6. Dar orice valoare capătă un sens adevărat doar fiind inclusă într-un sistem.09. în cazul nostru. L’article présente une vision sur les valeurs des professeurs de notre république. Friedensstrategien. În cadrul proiectului a fost sistematizat un sistem de valori: morale. Hobbes Nismant. Jäger Uli. Înscrierea educaţiei în perspectivă axiologică este o problemă ce trebuie să-i intereseze pe toţi factorii implicaţi în acest proces. Wuppertal. p. 1987. p. Activitatea de dirigenţie reprezintă o parte componentă a acestui proces şi trebuie trasată axiologic pe tot parcursul şcolarităţii. 2000. p. Systemwandel durch Internationale Organisationen. NECESITATEA EDUCAŢIEI VALORICE ÎN ACTIVITATEA DIRIGINTELUI Aliona Afanas. Paderborn. pentru ca cercetarea noastră să fie validă. afectiv şi psihomotor celui educat [2. curriculare. ci primesc consistenţă în diferite cadre particulare” [1. articolul prezintă o viziune asupra valorilor a profesorilor din republică. 104]. Galtung Johan. On a proposé un questionnaire qui a été appliqué sur un échantillon formé de 119 professeurs. ideală” [4. „Există nenumărate valori şi toate par principale. Însă este foarte important de a atrage atenţia profesorului că un curriculum la dirigenţie posedă anumite valori generale şi valori educaţionale concrete. solicitînd în acest sens. Gewalt muss nicht sein. valoare dată de capacitatea sa de a realiza rolul de instrument principal general de proiectare. are întotdeauna un caracter ierarhic. Friedensstrategien. deoarece vorbim despre sistemul educaţional. în vîrful acestuia fiind situată valoarea supremă – Omul” [3. Unii autori consideră că „valorile nu se manifestă la modul general. Acţiunea valorii presupune introducerea în realitatea educaţională „o serie de variabile noi care (auto) reglează acţiunea înspre finalităţile propuse sub formă de ideal – scopuri – obiective pedagogice” [4. defineşte valoarea educaţională ca fiind „ceea ce comportă imanent materiile predate-învăţate. 63]. Atunci cînd vorbim despre valori. În cele ce urmează. Neue Zürcher Zeitung vom 14. p.127]. Alţi cercetători consideră că valorile capătă semnificaţii cu adevărat fiind incluse în sistem. În viziunea altor cercetători. Demokratisierung und Wirtschaft. Pâslaru. iar acestea urmează să fie accentuate în cadrul fiecărei discipline. Czempiel Ernst-Otto. 105-106]. În cadrul cursurilor de formare continuă este accentuat în permanenţă dimensiunea specialităţii. Tübingen. 3. Valoarea reflectă „o realitate potenţială. valoarea educaţională este „acel raport optim.

aplicate în situaţii concrete şi valorificate în cazuri particulare. Scopul chestionarului a fost evaluarea opiniei profesorilor vizavi de sistemul de valori educaţionale elaborat. Valori tehnologice – 68 prof.10 – 30. care pot fi numite valori conţinutale. iar răspunsurile lor pot fi grupate în felul următor: . valoarea este ceea ce este important în formarea unei personalităţi. alcătuit din 7 întrebări. părinţi.valoarea educaţională: este un sistem de achiziţii personale care îl vor face pe elev să fie Om. pe poziţia a treia se situează valorile sociale – 50 de profesori (42.01 %). observă m că profesorii au o înţelegere aproximativă a ceea ce înseamnă valoare educaţională şi anume stăpînirea unui sistem de achiziţii profesionale. valorile fizice se situează pe poziţia a cincea. iar pe a patra – valorile estetice. adică să posede bagajul necesar de cunoştinţe.24 %) sînt apreciate cel mai puţin. la cursurile de formare continuă şi a inclus 5 grupe: profesori de istorie. . la această întrebare au răspuns 107 profesori (89. Dacă raportăm aceste răspunsuri la definiţia dată valorii educaţionale de profesorul Vl. limba şi literatura română în şcoala naţională şi limba şi literatura română în şcoala alolingvă. înseamnă cultură naţională. înseamnă verticalitate. limbă. .08 %).04. utilizînd unul din calificativele următoare: foarte mult. de aceea acordă punctajul cel mai mare. dar. totuşi calificativul foarte mult.cunoaşte. altoirea calităţilor pozitive persoanelor. Prima întrebare a chestionarului a fost formulată astfel: Explicaţi.50 %) din 119 de profesori. În acest articol prezentă m doar unele întrebări şi răspunsurile acestora în înţelegerea cadrelor didactice. profesori.valoarea educaţională este ceea ce îl determină pe elev să deosebească binele de rău.91 %). Pentru a evalua a fost elaborat un chestionar. mult Valori fizice – 76 prof. mult. putem conchide că profesorii conştientizează că la baza formării personalităţii se află educaţia morală. Valori tehnologice – 11 prof. Bineînţeles. frumosul de urît. Au fost şi profesori care nu au dat nici un răspuns: pentru valorile estetice – 2 persoane. ceea ce demonstrează că ei încă nu conştientizează importanţa educaţiei fizice. accentul fiind axat pe activitatea de dirigenţie.94 %) din 119 de profesori). mai puţin. răspunsurile profesorilor la această întrebare: foarte mult Valori morale – 88 prof. Pâslaru. Valori estetice – 8 prof. şi componenta Metodologie. trecut. Valori intelectuale – 72 prof. biologie.valoarea educaţională înseamnă ceea ce ne ajută să formă m cetăţeni adevăraţi. Prin urmare. aflaţi în perioada 13. Valori intelectuale – 8 prof. că aceste componente sînt valori curriculare. Valori morale – 1 prof. valorile sociale – 1 persoană. specifice: şi activităţii de dirigenţie.10. Valori sociale – 4 prof. în cuvinte proprii. Profesorii apreciază cu calificativul foarte mult valorile morale (88 de profesori (73. valorile fizice – 1 persoană. în tabel. Majoritatea profesorilor au explicat ce înţeleg ei prin valoare educaţională. Valori estetice – 41 prof. ce înţelegeţi prin sintagma „valoare educaţională”? Din cei 119 de profesori chestionaţi. am constatat că la modul general profesorii au o înţelegere adecvată a noţiunii de valoare educaţională şi au încercat să-şi exprime viziunea lor în acest sens. în baza cărora se proiectează activitatea de formare şi dezvoltare a unei personalităţi. Valorile 155 . au fost şi unele răspunsuri evazive. De remarcat. puţin: a) intelectuale d) fizice b) estetice e) tehnologice c) morale f) sociale Iată cum se prezintă. Valori fizice – 22 prof. apoi urmează valorile intelectuale – 72 de profesori (60. Valori intelectuale – 38 prof. Ceea ce cunoaşte cu adevărat bine profesorul din valorile curriculare sînt componenta Conţinuturi (materii de studiu şi formare). puţini profesori acordă. valorile tehnologice (11 profesori – 9. . la care profesorii au încercat să răspundă. onestitate. Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion de 119 profesori. ceea ce demonstrează că este necesar de a acorda o atenţie mai mare aplicabilităţii informaţiei. O altă întrebare a fost formulată astfel: Apreciaţi fiecare din categoriile de valori prezentate mai jos necesare de educat în şcoală. valorile tehnologice – 5 persoane. aplicate în situaţii concrete şi valorificate în cazuri particulare. Valori estetice – 68 prof. limbă franceză. Valori sociale – 50 prof. Valori fizice – 20 prof. valorile morale – 1 persoană.04. puţin Valori tehnologice – 35 prof. psihopedagogice şi psihosociale. au fost şi profesori care nu au răspuns deloc – 12 (10. Valori morale – 29 prof. iar noi am încercat să evaluă m răspunsurile respective. Valori sociale – 64 prof.valoarea educaţională înseamnă respectul elevilor pentru ţară. este grija profesorului pentru dezvoltarea calităţilor morale. totuşi.

în ultimă instanţă. spre specificul zonei şi al comunităţii. valorile fizice au o asemenea apreciere. acestea fiind deschise spre experienţa de viaţă a elevilor. pot fi extrase mai multe sugestii privind activitatea dirigintelui: remunerarea dirigintelui conform cerinţelor ce stau în faţa lui. Studii Si Eseuri Pedagogice. Conţinuturile orelor de dirigenţie promovează întotdeauna o multitudine de valori: intelectuale. 2006. pe cea instructivă. includerea părinţilor în diverse activităţi extraşcolare şi responsabilitatea acestora pentru educaţia moral-spirituală a copiilor proprii. N. prin subliniere.. la nivel de stat a statutului de diriginte. Ediţia A Ii-A Revăzută Şi Adăugită. introducerea unei discipline speciale ce s-ar ocupa de educaţie în general. precum educaţia pentru sănătate. din răspunsurile profesorilor. conferirea gradelor didactice la dirignţi. grila de emisie TV. 2. Iaşi: Collegium. naţionale. idei etc. Toate aceste valori pot fi promovate. formarea competenţelor şi nu doar a cunoştinţelor ştiinţifice:. poziţia socială a omului în societate. 2006. . Orice persoană are nevoie de un „bagaj informaţional de bază”. definirea. care sînt promovate în cadrul tuturor disciplinelor de studiu. 1. Toate tipurile de valori sînt necesar a fi promovate prin educaţie. Vorbind despre valorile estetice. Paslaru. Este regretabil faptul că valorile fizice se află ultimele în aprecierea profesorilor. stimularea diriginţilor de clasă. însă nu au exprimat o opinie în legătură cu ceea ce ar trebui de făcut. Principiul Pozitiv Al Educaţiei. posibilitatea dirigintelui de a dispune de timp pentru a se ocupa cu copiii. rolul familiei în formarea elevului. editarea mai multor ghiduri referitoare la promovarea valorilor educaţionale. în cadrul educaţiei nonformale.. menţionă m că acestea pot fi formate nu numai prin intermediul disciplinelor de profil. curriculare etc. dar prioritare în cadrul disciplinelor socio-umane. Vl. 21 de profesori au subliniat doar una dintre laturi.. Alături de valorile morale. C. întrunirea elevilor în grupuri educaţionale. promovarea turismului. de a-i vedea în diverse situaţii. 156 . de „dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere”. lupta cu migraţia. profesorii apreciază foarte mult valorile intelectuale. În societatea de astăzi. întrucît acestea conferă omului un anume statut social. 103 au răspuns că astăzi în şcoală se realizează mai mult latura instructivă. În schimb. pedagogizarea părinţilor. Pedagogie. De aceea este prezentă specializarea unor cadre didactice pentru promovarea valorilor estetice. În concluzie. ţinînd cont de vîrstă. Cunoaştem că realizarea unor astfel de activităţi necesită timp personal şi ar trebui să se ţină cont pentru a acorda o remunerare corespunzătoare. îl ajută să se înţeleagă mai bine cu „ceilalţi” şi determină. şi toate acestea pot fi realizate în cadrul educaţiei intelectuale prin promovarea valorilor cognitive. organizarea diverselor cercuri de dansuri. Chişinău: Editura Combinatului Poligrafic. toate avînd un scop preponderent moral şi vizează obiective pedagogice afective. Chişinău: Editura Civitas. în opinia Dvs. în primul rînd. apar mai multe întrebări: Cum este format un diriginte din perspectivă teoretică şi practică? Care este legătura dintre cele două aspecte: teoretic şi practic? Ce competenţe necesită formarea unui diriginte? În ce măsură nivelul pregătirii psihopedagogice a dirigintelui corespunde situaţiei reale? Cum poate fi perfecţionată activitatea dirigintelui? etc. sugerăm ca fiind necesare: . morale. 2003. Promovarea valorilor morale este necesară de a fi realizată în baza unor conţinuturi.? Din 119 de profesori. educaţia pentru mediul ecologic. valorile general-umane.este necesară elaborarea din perspectivă axiologică a tematicii orelor de dirigenţie în colaborare cu diriginţii. Atunci cînd vorbim despre activitatea de dirigenţie. În cadrul aceluiaşi chestionar a fost inclusă o întrebare cu referire la activitatea educaţională a dirigintelui: Evidenţiaţi. acordarea unei atenţii sporite asupra conţinuturilor curriculare ce vizează etica cetăţeanului contemporan.elaborarea reperelor axiologice pentru activitatea diriginţilor în conformitate cu cerinţele şi cu schimbările actuale în educaţie. Valorile tehnologice şi valorile fizice sînt pe ultimele poziţii în viziunea profesorilor.este necesară elaborarea unor suporturi metodice pentru activitatea diriginţilor.morale pot fi formate în cadrul tuturor disciplinelor predate în învăţămîntul preuniversitar. spre „noile educaţii”etc. sociale etc. doar 24 de profesori au menţionat ca preponderent şi latura educativă. Reieşind din cerinţele curriculumului de dirigenţie. Referinţe bibliografice Cucoş. Polirom. mai ales. Silistraru. . de „formarea unor interese de cunoaştere” etc. Acest fapt înseamnă insuficienţa cunoaşterii aplicative a diverselor activităţi. 3. cînd vorbim despre „noile educaţii”. conţinuturile orelor de dirigenţie vizează. Valori Ale Educaţiei Moderne. de aceea nu trebuie de neglijat activităţile extraşcolare. dar profesorii au situat pe poziţia a treia anume valorile sociale... prezenţa funcţiei de diriginte separată de cea de profesor. nu numai a diriginţilor. dar şi în cadrul unor activităţi instructiv-educative. responsabilitatea Guvernului pentru educaţia elevilor. care dintre laturile educaţiei credeţi că se realizează preponderent astăzi în şcoală – instructivă sau educativă? Ce ar trebui de făcut.

în propriul său interes. 20 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (1989): · Orice copil care este. nu la părinţi. excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor. the author refers to the role of the social worker in preparing children for the their placement. IMPORTANŢA ASISTENŢEI PARENTALE PROFESIONISTE Marcela Dilion.12. socializarea în comunitate şi reintegrarea acestuia în familia biologică/sau în alte forme şi servicii de îngrijire de tip familial. adopţie sau. APP este definită drept un serviciu social. dacă e cazul. de exemplu.12. temporar sau definitiv.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă.rudele familiei. Familia a fost. · astfel de ocrotire alternativă poate să aibă. reintegration and monitoring the processes. Scopul serviciului de asistenţă parentală profesionistă constă în asigurarea protecţiei temporare a copilului aflat în dificultate. care şi-a dovedit eficienţa. Prin aceasta se stabileşte o ierarhie a opţiunilor. Likewise. Asistentul parental profesionist este persoana care asigură la domiciliul său îngrijirea. Moldova este reglementat de Hotărîrea Guvernului Nr. creşterea şi educarea temporară a copilului. APP). adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial. Cristea. Chişinău: Grupul Editorial Litera Educational. Cercetătorii în domeniul psihosociologiei familiei susţin că acţiunea familiei asupra copilului e atît de mare. statul trebuie mai întîi de toate să încerce să încredinţeze copilul unei persoane din familia extinsă. Pentru a preveni instituţionalizarea copiilor şi a asigura respectarea dreptului copilului în familie au fost create şi dezvoltate diverse servicii sociale.2008 privind aprobarea 157 . este asistenţa parentală profesionistă (APP). În momentul în care se constată că este în interesul copilului să fie separat de părinţi. în al doilea . 2002. încredinţare într-o instituţie corespunzătoare pentru copii. there also are elucidated some aspects of it’s evolution. între altele. În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi. 5 al aceluiaşi document. este şi va fi comunitatea umană cea mai importantă. cu valenţe formative esenţiale pentru dezvoltarea normală a copilului. care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist. Unul din serviciile substitutive de tip familial. are dreptul la protecţie şi la ajutor din partea statului. Această prevedere face trimitere la familie. în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică/instituirii tutelei/ curatelei. nu mai mult de trei copii. conferenţiar universitar Abstract.o altă familie prin plasament (cum ar fi. Altfel spus „familia este un adevărat laborator de formare a personalităţii”. deoarece ea influenţează şi modelează personalitatea. “kafala” din legea islamică. Dicţionar De Pedagogie. în acelaşi timp. In the article „The development of child’s personality within of the foster care service” the specialty of the foster care system in the Republic of Moldova is reflected. în baza delimitării drepturilor şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului şi intereselor lui legale între secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru protecţia copiilor din municipiul Chişinău şi asistentul parental profesionist. nu poate fi lăsat în acest mediu. în primul rînd . trebuie luată în consideraţie posibilitatea ca rudele părinţilor sau o altă familie să ia în îngrijire copilul prin plasament”. · Statele-părţi vor prevedea pentru acest copil o ocrotire alternativă în conformitate cu legislaţia naţională. familia este mediul educogen primar. Organizarea şi funcţionarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă în R. doctor în sociologie. religioasă. ceea ce constituie o diferenţă importantă. precum şi de originea sa etnică. Prin caracterul său stabil şi coerent. S. Semnificaţia internaţională a acestui serviciu este prezentată în art. benefits and attributes of foster care regarding education and raising children in the approach if their social integration. înainte de a apela la alte forme alternative. culturală şi lingvistică. aşa cum este definită aceasta în art. 1479 din 25.. 4 din Declaraţia privind principiile sociale şi legale (1986) se menţionează: „Cînd propriii părinţi nu pot avea grijă de copil sau o fac în mod necorespunzător. încît se egalează cu acţiunea celorlalte grupuri sociale luate împreună. 1361 din 07. lipsit de mediul său familial sau care.4. forma de plasament familial. iar pentru asigurarea calităţii funcţionării serviciului în cauză a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. În art. În alegerea uneia din aceste soluţii este necesar să se ţină seama de necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului.

plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pînă la data atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani. Conform acestor documente deosebim următoarele forme de plasament: 1) plasament de urgenţă . alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. Un rol deosebit de important la pregătirea copilului pentru plasament. iar în anul 2010 acest proiect s-a extins încă în 9 raioane ale republicii. asistentul social trebuie să se focuseze pe trei dimensiuni majore. Protecţiei Sociale şi Familiei. Acest serviciu a fost dezvoltat ulterior cu suportul ONG Every Child şi în raioanele Cahul. În scopul implementării noilor forme de protecţie a copiilor ce se află în situaţii de risc şi sînt lipsiţi de mediul familial. fără avizul Comisiei pentru protecţia copilului în dificultate. implementează în 12 raioane ale republicii proiectul „Dezvoltarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă la nivel naţional”. 158 . în locuinţele lor. alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului. Principiul fundamental care trebuie respectat în cazul plasamentului copilului în familia asistentului parental profesionist constă în preocuparea prioritară a asistentului social de a proteja copilul de orice formă de abuz sau neglijenţă şi de a asigura securitatea şi bunăstarea necesară dezvoltării normale. Pe copii îi preocupă un şir de întrebări – întrebări legate de naştere. De fapt. · nu au împlinit vîrsta de 14 ani şi au comis o încălcare a legii penale. pregătirea asistentului parental pentru a le dezvolta abilităţi de părinte îl deţine asistentul social. în anul 2000 (Hotărîrea 18/21 din 07. de motivele pentru care au ajuns în instituţie etc. 2) plasament de scurtă durată . 924 din 31. Republica Moldova cunoaşte cîteva experienţe reuşite privind implementarea asistenţei parentale profesioniste. În acest sens. copiii care au petrecut un timp considerabil în instituţiile rezidenţiale. prin decizia autorităţii tutelare. care implică următoarele tipuri: alocaţia unică la plasament. a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabil de îngrijire. cît şi pentru reabilitarea familiei. în parteneriat cu Ministerul Muncii. Primăria Municipiului Chişinău. a decis susţinerea proiectului . În primul rînd. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. Cunoscînd nevoile copilului. produse igienico-sanitare şi alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani. părinţi şi alţi membri ai familiei.09. care se află temporar sau permanent într-una dintre următoarele situaţii: · sînt privaţi temporar sau permanent de mediul său familial. ONG Every Child. în scopul de a oferi părinţilor copilului cu necesităţi speciale timp pentru odihnă şi de a permite menţinerea copilului în familie. copilul trebuie să fie ajutat de către asistentul social să-şi înţeleagă propria biografie. Orhei. 3) plasament de lungă durată . copiii plasaţi pentru serviciile planificate care vor sprijini realizarea planului de viaţă stabilit pentru copii.pilot de asistenţă maternală profesionistă. plasamentul este o încercare de a crea un mediu mai pozitiv atît pentru copil.2000). · sînt sau pot deveni victima unei forme de violenţă. în Republica Moldova sînt 87 asistenţi parentali profesionişti care îngrijesc 103 copii. Ungheni şi Soroca. sînt îşi amintesc confuz în ceea ce priveşte trecutul lor. ocrotesc şi sprijină fizic şi emoţional. de rele tratamente sau de exploatare în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinţi. Asistenţii parentali profesionişti oferă îngrijire temporară.12. Actualmente.plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de 72 de ore. 4) plasament provizoriu . dar nu poartă răspundere din punct de vedere juridic. Termenul de 72 de ore poate fi extins pentru perioada de evaluare. însă nu trebuie să depăşească o lună.plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pe o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni. · are între 14 şi 18 ani şi i-a fost aplicată pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau a fost eliberat de răspundere penală. Conform Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă beneficiari ai serviciului de APP sînt copii în situaţie de risc. obiectivul căruia constă în consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea serviciului vizat.plasament planificat al copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de pînă la o săptămînă. deseori.2009 au fost aprobate alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă. de abandon sau neglijenţă.Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă. în mod regulat. precum şi a sistemului de prevenire a instituţionalizării copilului. precum şi în munca socială cu familia biologică/extinsă a copilului pentru a rezolva problemele care au dus la plasament şi inclusiv. · necesităţile speciale nu le pot fi asigurate de către familia biologică.

Pe durata plasamentului. Prioritatea îngrijirii prin plasament poate fi cerută de părinţi. care ar putea fi distorsionate şi care pot influenţa comportamentul actual şi abilitatea de a accepta relaţii noi. şcoală. băilor sau orelor de odihnă. iar reintegrarea în familia biologică se poate realiza mai uşor dacă relaţiile cu aceasta sînt menţinute şi dacă plasamentul în asistenţa parentală nu este privit ca o finalitate sau ca un scop în sine. chiar dacă are o experienţă personală dureroasă în acest sens. dacă nu este în detrimentul copilului. Asistentul parental şi membrii familiei sale vor evite orice comentariu negativ în legătură cu familia naturală a copilului în prezenţa acestuia: copilul trebuie stimulat să-şi iubească şi să-şi înţeleagă părinţii. asigurîndu-i un loc în că minul său şi egalitate în drepturi cu ceilalţi copii din familie şi creîndu-i condiţii corespunzătoare de dezvoltare fizică şi psihică. în mod obişnuit. Pentru a fi semnificative şi eficiente. ci continuă să aparţină familiei de origine. APP are un profil profesionist destul de complex. respectîndu-i trecutul şi personalitatea. Deşi există dificultăţi privind reintegrarea familială a copiilor din cadrul asistenţei parentale profesioniste. aceste contacte au tendinţa să se petreacă în perioadele cele mai încărcate din viaţa zilnică: în timpul meselor. În relaţia cu copilul. Să favorizeze integrarea copilului în cartier. din diferite motive. copiii pot păstra sentimente despre separările din trecut sau despre experienţele dureroase. dar care poartă un cu caracter profesionist. părinţii copilului îşi menţin drepturile şi obligaţiile faţă de copil. atribuţii şi competenţe definite. asistentul parental trebuie să respecte trei principii: 1.Formare şi perfecţionare. aflate în imposibilitatea de a-l ocroti. Asistenţii parentali sînt.În al doilea rînd. În concluzie menţionă m următoarele observaţii generale: · Departe de a fi o profesie simplă. tradiţiile. în comparaţie cu sistemul de îngrijire rezidenţial: 1) copilul trăieşte într-un mediu familial şi se socializează într-o familie. beneficiază de o dezvoltare afectivă echilibrată. De asemenea. · Nu este suficientă calitatea de părinte bun şi iubitor pentru a fi un bun asistent parental. Spre deosebire de copilul adoptat. 3) copilul trăieşte într-un mediu care-l poate pregăti pentru viaţa de adult. Eventualele comentarii pot provoca o mare suferinţă copilului şi pot produce dificultăţi în procesul de integrare în mediul şcolar sau comunitar. ceea ce presupune: . . 159 . cei ce stabilesc aceste contacte care pot avea o influenţă importantă asupra obiceiurilor vieţii de familie. . comunitate. .Activităţi. să corespondeze cu acesta şi să-l viziteze cu acordul persoanei la care a fost plasat. 3. care trebuie înţeles atît de cel care doreşte să devină asistent parental. nu ne putem aştepta de la copii să dezvolte relaţii cu noii părinţi dacă sînt plasaţi în familii fără a înţelege motivul pentru care au fost plasaţi într-o familie şi de ce nu pot trăi împreună cu părinţii lor biologici. Să asigure educaţia copilului. pentru o abordare profesionistă a funcţiilor de îngrijire. În al treilea rînd. Chiar din momentul primirii atestatului de asistent parental profesionist acesta trebuie să înţeleagă că fiecare copil pe care îl va avea în îngrijire aparţine unei alte familii. se bucură de o atenţie deosebită din partea familiei asistentului parental. copilul primit în plasament nu devine din punct de vedere juridic membru al familiei de primire. Aceasta implică intervenţia asistentului social în oferirea suportului psiho-emoţional. au dreptul să menţină un contact permanent şi nemijlocit cu copilul. politicile din domeniul protecţiei copilului promovează acest serviciu ca avînd o serie de avantaje. Să ocrotească copilul. cît şi de specialiştii din serviciul public sau privat care îl angajează. . de unul dintre ei sau de o rudă a copilului pînă la gradul IV de rudenie inclusiv. chiar zilnice în unele cazuri.Relaţii profesionale stabilite (un parteneriat cu alte categorii de profesionişti). care să se ocupe în mod corespunzător de un copil în dificultate: este necesară o pregătire adecvată. educare şi socializare a copilului plasat sau încredinţat. 4) familia asistentului parental profesionist îi facilitează copilului integrarea în comunitate şi îi oferă sprijin pentru adaptarea şi integrarea sa şcolară. 2. să respecte noţiunea de familie. în prezenţa reprezentanţilor serviciului public specializat. familia biologică.O deontologie specifică. Asistentul parental desfăşoară o activitate similară cu a mamei în cadrul familiei.Drepturi şi îndatoriri contractuale. 2) copilul are şanse să-şi dezvolte potenţialul. Contactele pot fi frecvente. pot veni în vizită împreună cu părinţii mai multe rude.

Integrarea. În primul rînd. Grigoraş S. Copilăria şi construcţia parentalităţii. mental. se relevă pe măsură ce elevul însuşeşte şi diverse cunoştinţ e cunoştinţe. Chişinău Abstract.P. Integrarea. Neacşu. 2.12. Chişinău: EveryChild. 5. educaţia a avut-o în vedere pînă nu demult pe prima dintre ele. Nicola. în plan teoretic şi aplicativ [5]. Ca etape. Referinţe bibliografice Cojocaru D. dar şi afirmarea unui pluralism operaţional. psihologul etc.S. FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN INTEGRAREA CONŢINUTURILOR Nina Garştea. Chişinău. pe receptarea de informaţii şi pe reacţiile la acestea. În acest context. pentru o explicare unitară. logică la nivel integrat. Metoda integrativă. Cristea. Asistenţa Parentală Profesionistă. schimbarea de valori. În cadrul învăţămîntului formativ se oferă posibilitatea integrării informaţiilor din mai multe domenii în vederea formării competenţelor. prin explicitarea ei psihologică. Narly. Hotărîrea Guvernului nr.. Cadrele didactice de astăzi şi de mîine trebuie să răspundă solicitărilor unei noi generaţii de elevi. a realizării educaţiei. 3. lăsînd în umbră ceea ce se petrece la nivel intern. cercetările pluri. Iaşi: Polirom. care trebuie astfel consolidate încît să alcătuiască o unitate. această abordare o regăsim şi la 160 . îşi manifestă propria individualitate. susţine I. UNICEF. pe cultura acumulată (în sens sociologic).şi interdisciplinare permit acum o clarificare şi o aplicare adecvată şi a celeilalte etape a cunoaşterii – cea cognitivă propriuzisă. U. dar şi ca proces mental de relaţionare între mecanismele acestuia şi mediul real înconjurător. 2003. fiind atraşi de tot ce este nou. fiind practic într-un permanent proces de autoformare. Hotărîrea Guvernului Nr.). În ultimul timp se acordă o atenţie deosebită fenomenului integrării. Elevii posedă cunoştinţe mai variate. atenţia se concentrează pe procesele interne de cunoaştere (reprezentare. 1. permite demonstrarea complexităţii obiectului. 1361 din 07. efectuarea de raţionamente. corelată a problemelor fundamentale. categorizare. ci e bine să conştientizeze propriul aport la un proiect complex de ocrotire a copilului aflat în dificultate. independenţei. Dilion M. Chişinău. măsurabil. · Asistentul parental nu trebuie să se simtă numai controlat şi coordonat de către profesioniştii respectivi. a metodologiei. în viziunea lui C. În al doilea caz. informatică. mai ales. presiunea cerinţelor sociale etc. accentul cade pe comportament şi pe factorii externi. În viziunea lui I. trebuie abordată şi ca produs al activităţii cognitive. Cunoaşterea. 1479 din 25.12. This article treats the pupils’ personality formation through the integration of content which achieves a juction with educational objectives and the pupils interest and availability in the learning process. punîndu-se accentul pe efortul individual sau colectiv pentru propria formare. din perspectiva educaţiei pentru viitor. 6. „I.) [1]. învăţămîntul modern dobîndeşte o importanţă tot mai mare în organizarea educaţiei şi instruirii în baza conţinuturilor integrate care situează elevul în prim plan. implică ambele abordări. însă. atitudinilor şi acumulării cunoştinţelor complexe. 1998. dar şi a specificităţii. la nivel integrat. La aceasta se ajunge prin stabilirea conştientă a legăturilor între idei [3]. Asistenţa maternală în România. DFID. Or. Creangă”. Spînu M. conferenţiar universitar. Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţiei copilului. instrumental. Ghid de aplicare practică a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. mijloace moderne de comunicare. dar şi modificărilor profunde ale societăţii: desimbolizarea.· În afara programului propriu-zis de pregătire. asistentul parental trebuie să beneficieze de consiliere de specialitate din partea profesioniştilor (asistentul social. înţelegere. abordarea integrativă a conţinuturilor se poate realiza la nivel teoretic. Deci.2008 “Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă”. doctor. 2008. 4. Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea demonstrează aici raportarea la o esenţă metodologică unică. conceptualizare. 2001. pentru a concretiza un comportament ca produs observabil. rezolvarea de probleme etc. care îi permite să depăşească eventualele situaţii mai dificile cu care se va confrunta.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă. susţine S.

Bălţi Abstract. cît şi principiul care îi stă la bază. mijloace. Toate vor contribui la facilitarea socializării elevilor în viaţa de toate zilele şi cea de perspectivă. dar cu tendinţa schimbării frecvente de obiect. 2.A. Bucureşti: E. 3. 1. reflections. Universitatea de Stat “Alecu Russo”.) se stabilesc în funcţie de particularităţile conţinuturilor vehiculate. organizarea integrată a conţinuturilor în abordarea curriculară a învăţămîntului. Neacşu [4]. 5. acesta va înregistra întotdeauna un decalaj între ceea ce este nou şi ceea ce se oferă realmente elevilor. Prin concentrare înţelegem tendinţa dominantă potrivit căreia toate materiile de învăţămînt sînt structurate într-un armonic.D. ce idei vor fi lăsate mai în umbră şi care altele vor fi cu deosebire accentuate. deoarece formarea (modificările care se produc la nivelul personalităţii elevului) se bazează pe informare.. Bucureşti: E. 1990. Ea dă posibilitate de manifestare a zelului sporit.. ca paradigme: o unitate între formele. Integrarea conţinuturilor permite învăţătorului să corecteze anumite defecte pe care le poate prezenta atît programa. 161 . Cucoş [2]. pe calitatea informaţiilor şi pe modalităţile participative de achiziţionare a acestora de către elevi. integrarea conţinuturilor mai înseamnă şi satisfacerea trebuinţei de ocupaţie enciclopedică. dar care dobîndesc o importanţă pentru el prin raportul lor faţă de obiectul cu interes predominant. Fixarea în conţinuturi a unor elemente conjucturale le asigură un caracter adecvat.. de tactul şi competenţa învăţătorului. Aceasta poate contribui la educaţia şi deci la structurarea unitară a vieţii emoţionale şi volitive. 4. idee sugerată de I. pentru a reliefa valenţele formative. DEZVOLTARE A PERSONALITĂŢII INTEGRALE ÎN CADRUL EDUCAŢIEI MUZICALE Marina Morari. 1996. O personalitate armonios dezvoltată poate fi formată în cadrul activităţilor curriculare integrate. Narly C. conţinutul integrat ocupă o poziţie centrală. 2001. metodologii.nivelul unor probleme specifice:.P.D. în mare parte. artistic creation. ci numai în raport cu conţinuturile ce sînt vehiculate în activitatea de instruire şi învăţare. Pentru elevii şcolii primare. teorii) asigură acestora perenitate şi consistenţă. Managementul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Editura Militară. R. Nicola I. Găsirea unui echilibru între cele două componente este o sarcină atît a factorilor de decizie. la educaţia personalităţii în ansamblu. Referinţe bibliografice Cristea S. cît şi a învăţătorilor. R. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Bucureşti: E. The development of the integral personality within the pupils’ musical education is realized in the following shapes initiating into music: audition.. conferenţiar universitar.D. 1996.P. În ansamblul componentelor procesului de învăţămînt. a situaţiilor de instruire se realizează în funcţie de conţinuturile învăţării integrate. Pe măsură ce vocaţia se precizează şi interesul predominant se manifestă într-o ierarhie a intereselor. 2002.A. integrarea în sistem a elementelor procesului de învăţămînt în proiectarea activităţilor. Putem conchide că integrarea conţinuturilor realizează o joncţiune a obiectivelor educaţionale şi a intereselor şi disponibilităţilor elevilor în învăţare. music performance. integrarea oferă prilejul ca munca elevului să se desfăşoare cu interes. Iaşi: Editura Polirom. chiar în prelucrarea acelor materii de învăţămînt care prin ele însele nu l-ar interesa.P. Proiectarea întregului demers didactic. Oricît de oportun ar fi structurat un conţinut. Pedagogie generală. Cucoş C. Neacşu I. în ce direcţie se va desfăşura cu precădere integrarea. doctor în pedagogie. An integral man is a unique personal significance. Depinde. aplicabilitate şi eficienţă. strategii etc. cît şi al celor extracurriculare. dimensiunile sau factorii educaţiei pentru „formarea integrală şi armonioasă a individualităţii” (idealul educaţiei). Pedagogie. comunicarea între discipline [4]. dacă nu au fost greşit concepute. Toate celelalte componente ale procesului de învăţămînt (metode. Centrarea conţinuturilor pe codurile de referinţă şi cele de interpretare (concepte. evidenţiat în programă. Tratat de pedagogie şcolară. susţine C. Există o relaţie între integrare şi concentrare.. Obiectivele educaţionale nu se pot determina în mod abstract.

putere emoţională şi grad de perfecţiune. nevoia (care include ceea ce meriţi cu prisosinţă de la cei care te recompensează) şi conştiinţa (acea voce interioară care îţi şopteşte ce este corect să faci în viaţă şi te convinge să faci lucrul respectiv)” [ 2.]: 1 – în sensul ei cel mai general – arta poate fi o formă de divertisment. the necessity for spiritual communication and feeling of the soundartistic message. Marile opere de artă muzicală întrunesc toate aceste forme de atracţie. în rezultatul procesului educaţional. entuziaşti sau furioşi. the attitudes are those to provoke the will to know and research the musical art. Muzica ne poate amuza sau înfricoşa. consecvenţă stilistică. Cum aceste principii lucrează în contextul procesului didactic al disciplinei Educaţie muzicală? Cum se raportează cunoştinţele. una din cele mai apreciate tălmăciri ale omului integral aparţine sociologului Stephen R. muzica acţionează asupra vieţii psihice a oamenilor. motivează şi inspiră). mintea. Un imperativ al pedagogiei moderne a devenit căutarea strategiilor. prin care se percepe frumosul din arta muzicală. unele din ele fiind mai accentuate. ne poate inspira sau ne poate face să acţionă m. afirmă. După Carmen Cozma [3]. prin capacitatea de a reprezenta o contribuţie reală în sfera culturii în care ia fiinţă şi din care se răspîndeşte în lume. Descriptograma personalităţii integrale. valoarea frumosului muzical se exprimă prin autencitate. p. Una din aceste definiţii revine în mod constant: „Muzica este arta de a exprima sentimentele şi pasiunile cu ajutorul sunetelor”. Formula de mai sus figurează în trei sferturi din cele treizeci de formule adunate de muzicograful Théodule Ribot [8]. care ar permite evoluţia elevului de la reuşită personală spre o personalitate integrală. inima şi spiritul. include următoarele nevoi. după Covey. disciplină şi conştiinţă. pasiunea (activităţile care te stimulează. ne poate face fericiţi sau trişti. Această deprindere. demonstrează intervenţia atît a inimii. cît şi a intelectului” [7. 8]. tratatele filosofilor. sau ne poate mişca într-un mod care nu poate fi explicat. Există două opinii absolut contrare: 162 . lumea naturală sau cea a gîndurilor şi acţiunilor oamenilor. care defineşte codul sufletesc al fiecărui individ izvorăşte din intersecţia a patru elemente: talentul. inimă.The defining components forming the personality traits. pasiunea. Aceste atracţii pot fi prezente chiar şi în arta mai puţin valoroasă.aptitudes . inteligenţe şi atribute respective [Idem]: Persoana integrală CORP MINTE INIMĂ SPIRIT Nevoi A trăi A învăţa A iubi A lăsa o moştenire Inteligenţe Inteligenţa fizică (PQ) Inteligenţa mentală (IQ) Inteligenţa emoţională (EQ) Inteligenţa spirituală (SQ) Atribute Disciplină Viziune Pasiune Conştiinţă Semnificaţia esenţială a acestei descriptograme este ascunsă în faptul. motivation. In the chain knowledge . Schönberg A. Ca elemente. morale şi spirituale. attitudes. precum şi în multiplele definiţii date artei muzicale. Actualmente. Centralizing the musical activities on spirit and emotions insures the dinamic unity of the pupil’s personality. aptitudinile şi atitudinile în realizarea demersului lecţiei? Care activităţi muzical-didactice asigură dezvoltarea unei personalităţi integrale? Considerată ca una din formele specifice: ale conştiinţei sociale. 4 – arta oferă o ierarhizare a valorilor psihologice. ne poate comunica ceva. 85]. ambiţionează. Însă scopul muzicii nu poate fi redus doar la exprimarea stărilor de sentiment. că persoana integrală. minte. Ne poate încînta prin talent sau tehnică. care asigură unitatea dinamică a personalităţii elevului sînt numite corpul. which will allow developing an integral personality through the musical education are: musical sensitiveness. the musical feeling. Toate aceste efecte ar putea fi rezumate în patru forme de atracţie pentru muzică [6.attitudes. Valorificarea alternativă sau concomitentă a acestora poate asigura formarea personalităţii integrale. p. 2 – arta ne poate atrage prin capacitatea de a oglindi realitatea. pasiune. the musical intelligence. trebuie să fie centrată pe spirit şi nu pe celelalte elemente: corp. Covey: a fi om integral înseamnă să fii caracterizat prin viziune. perception of music. Puterea muzicii de a induce reacţii emoţionale este evocată în creaţia poeţilor. nevoia şi conştiinţa: „Vocea unică personală se află în punctul care uneşte talentul (darurile şi punctele forte cu care te-a hărăzit natura). 3 – arta muzicală provoacă atracţie estetică. că „Tot ceea ce este de o supremă valoare în artă. p. Ea poate ocoli filtrele logice şi analitice ale minţii pentru a stabili contact direct cu sentimentele şi cu pasiunile profunde din adîncul memoriei şi imaginaţiei. Om integral este semnificaţie personală unică.

are interes şi studiază muzica clasică etc. G. sentimentul însuşi. Muzica este creată de compozitor. dar totuşi este un alt om. Capacitatea muzicii de reflectare şi oglindire a vieţii (omului. Rousseau). care încheie actul de comunicare muzicală. operă etc. . Ascultătorul este destinaţia ei finală. Activitatea muzicală a omului poate să se manifeste în trei ipostaze: creaţie. tot ce epoca îmi oferă remarcabil. timbrului sau intensităţii este expresia adecvată şi naturală a nenumăratelor nuanţe pe care le poate îmbrăca emoţia pură.). Anume din aceste considerente. interpretare. p. ci va exprima gradul de percepere a vieţii înseşi. liedurilor. Helmholtz. Wagner compara imperiul sunetelor cu un imens ocean care se întinde la infinit. Din totdeauna şi pretutindeni în lume. academic. află la ce nivel s-a ridicat muzica în sufletul lui” [7. Rubinştein. iubitor de viaţă. „Forma pură. Herbart. Mesajul sonor cu nenumăratele-i nuanţe ale înălţimii. oratoriu. În mod obişnuit însă acest rol a fost asociat cu religia. Viaţa este sursa artei muzicale. Ultimul rol acordat artei în societate este de a modela. Dacă ne vom permite să dezvăluim acest gînd. Vîgotsky. O teză contrară a fost susţinută de mai mulţi autori: F. A. adevăratul fond al muzicii. au fost elaborate standardele de competenţă la disciplina educaţie muzicală: § Competenţa de audiţie-receptare a muzicii ca imagine artistică a vieţii (imaginea naturii.un lucru foarte bun de alt fel. Prin mesajul său – arta muzicală. în opoziţie cu sentimentul. cîntată de interpret. Dacă acelaşi om. Schelling. ea nu dispune de o materie în sensul subiectului de tratat.. emoţiile şi sentimentele umane. Compozitorul Robert Schumann spunea: „Mă simt afectat de tot ceea ce se numeşte în lume: oameni. ea este muzica însăşi”. El este a treia persoană. În opinia lor. Pentru a transforma muzica în mijloc de înălţare spirituală. În acest sens. esteticieni (H. istoria societăţii umane. cealaltă afirmă prezenţa trăirii emoţionale în actul muzical. prin care se fortifică valorile spirituale personale (idealurile. ascultare-cercetare. de circumstanţele particulare care îl caracterizează. dar cursul vieţii şi-l întregeşte ajungînd la ascultător. gusturile. este adevăratul subiect. L. nu se va limita doar la aprecieri estetice asupra unor creaţii muzicale. fiind participantul ei activ. p. fără contururi nete şi a cărui lege este armonia. modulaţii savante. p.una neagă. adică ştiinţa abstractă a combinării sunetelor între ele. afectiv şi concret obiectual. la lecţia de educaţie muzicală profesorul trebuie să selecteze repertoriul muzical astfel. ci poate influenţa trăirile. B. receptare. Partea esenţială a tezei se rezumă la faptul că singurul conţinut al muzicii este sunetul. Vische etc. H. F. uneori intense.). în acest context. Atitudinea pentru artă. trebuie să exprim în formă muzicală” [7. combinaţii sonore.este foarte sensibil. Anume conţinutului afectiv îi revine locul primordial în exprimarea indirectă a ideilor abstracte şi a problemelor cu caracter generalizat. cu o sensibilitate. 163 . Chopin spunea: „Nu cunosc nimic mai detestabil în lumea aceasta decît muzica lipsită de subtextul ideilor” [7. trăieşte în spiritul înţelepciunii populare . a fragmentelor accesibile din lucrări vocal-corale şi vocal-simfonice ample (cantată. Conţinutul artistic al unei creaţii muzicale se constituie din trei componente: ideatic. care continuă opera compozitorului şi a interpretului. politică. 8]. pe lîngă muzică populară cunoaşte şi cîntă muzică religioasă. ea nu cuprinde nimic altceva decît forme sonore în mişcare. naturii) a contribuit la cunoaşterea şi transformarea omului şi a lumii înconjurătoare. fără limite precise. Cadrul didactic este într-un fel obligat să ofere elevilor posibilitatea de a trăi mesajul creaţiilor muzicale din diferite epoci. filozofi. Vorba lui Emil Cioran: “Dacă vrei să cunoşti un om. de a înălţa şi de a inspira. muzica stîrneşte o agitaţie interioară. ea însoţeşte viaţa oamenilor. Lotzer. de divertisment) etc. creaţiile muzicale reprezintă înţelegerea filosofică a lumii şi existenţei. I. Prima teză a fost susţinută de savanţi. este un arabesc care se animă printr-o autogenie continuă. pentru a încuraja aderenţa indivizilor la o anumită ideologie politică sau de a încuraja la război. remarcă Ion Gagim [4]. trebuie de urmat anumite principii de ascultare-căutare. cultura naţională/universală) § Competenţa de interpretare vocal-corală a cîntecelor.) şi chiar de unii muzicieni (J. trezeşte în auditor stări emoţionale variate.-J. independent de cauzele care îl explică. care stăpîni pe teorie. 9]. el este al treilea creator al lucrării. 8]. şi de majoritatea muzicienilor. În formele sonore şi precise rezidă sensul spiritual al compoziţiei şi nu în vaga expresie de ansamblu a unui sentiment abstract. compun o aparenţă de muzică” [7. Berlioz îi scotea din rîndul muzicienilor pe „cei care nu simt. Potrivit unora. popular. romanţelor. credinţa etc. necesităţile. ariilor. În timpurile moderne acest rol a fost folosit tot mai mult în scopuri politice. 9]. Schopenhauer. gîndurile şi faptele oamenilor. spiritualitate şi cultură mai bogată. ascultare-cunoaştere. încît fiece întîlnire cu muzica să contribuie la formarea unor atitudini pentru artă. F. iar aceasta îşi află manifestarea în afară sub formă de muzică. că omul care consumă doar muzică populară (spre exemplu) . Hegel. forme şi genuri. arta muzicii este mijloc al formării personalităţii elevului. În funcţie de cele patru forme principale de iniţiere în muzică. paliere (muzică religioasă. de diferite stiluri. H. S. „În muzică nu vorbesc decît sunetele”. literatură. abilitate în desfăşurare.nu putem afirma că este mai bun decît acela care iubeşte doar muzica populară. societăţii. J. p. Kant. R. cunoscător de obiceiuri şi tradiţii populare. Astfel. muzica nu este decît o arhitectură de sunete. Muzica răspunde unei necesităţi universale. ritmuri originale. baladelor. apoi ne vom convinge. nu numai exprimă. Asafiev etc.

§ Sentimentul muzical: gust muzical. În lanţul cunoştinţe . Astfel. atitudinile sînt acelea care provoacă dorinţa nesecată pentru cunoaşterea şi cercetarea artei muzicale. 1998. cînd muzica este percepută ca fiind desprinsă de impactul ei emoţional şi intelectual [Ibidem. principalul mijloc de investigaţie trebuie să fie ascultarea analitică. 128]. este prezentă în toate momentele actului muzicii. ci un obiect de investigaţie” [1. care vor permite dezvoltarea unei personalităţi integrale prin intermediul educaţiei muzicale. Emoţiile provocate de creaţia artistică pot servi drept unul din indicele de cunoaştere a fenomenului artistic. desfătării şi cugetului. analiză muzicală. Muzica nu este doar „un prilej de desfătare. § Inteligenţa muzicală : asociaţie muzicală liberă. Sensibilizat la armonia sunetelor muzicale. disciplinîndu-şi spiritul. Percepţia imaginativă. Bălan consemnează şapte trepte în procesul de cunoaştere a unei creaţii muzicale: 1. interpreta. simţi. sentimente. audiţie. aprecierile. cultura muzicală presupune neapărat şi un sistem de cunoştinţe: cunoştinţe care contribuie la formarea unei viziuni integre despre arta muzicală şi cunoştinţe care ajută la cercetarea muzicii. Arta muzicală este un complex proces de conştiinţă ce adună emoţii. Bucureşti: Humanitas. creaţie şi reflecţie (gîndire muzicală).atitudini. o lecţie de educaţie muzicală trebuie să se bazeze pe următoarele forme de iniţiere în muzică: interpretare. Reacţia pur emoţională 2. impresii. p. Muzica nu poate exista în afara percepţiei. intenţii. gîndeşte mai bine la ordinea şi comuniunea de care are nevoie. autoexprimare emoţională prin muzică etc. aprecieri. 164 . 2005. reacţie emotivă la muzică. 18]. conştiinţa muzicală etc. 130]. alcătuită din reprezentări mintale 3. Pe lîngă pasiunea pentru muzică. Gîndirea pur muzicală: contemplarea muzicii în realitatea ei obiectivă 5. intensităţii. la perceperea imaginii muzicale. concepte/convingeri despre muzică. experienţa muzicală şi competenţa muzicală reprezintă componentele definitorii pentru formarea trăsăturilor de personalitate. capacitatea de a o audia. modului etc. inteligenţa muzicală. 1. omul dobîndeşte o concepţie mai clară. Muzica ne deşteaptă emoţii puternice. evaluări.aptitudini . gîndire muzicală. p. eliberată de gînduri subiective 6.R. prin subiectul ce se raportează la ea: omul. poate deveni conştient de măreţia de care el este în stare” [3. Anume prin reflecţii elevul îşi va exprima/forma viziunea. Efectul muzicii asupra gîndirii: meditaţii inspirate de stările sufleteşti 4. 130]. Treapta existenţială: ascultarea muzicii ca necesitate vitală [Ibidem.§ Competenţa de creaţie în cadrul formelor de iniţiere muzicală § Competenţa de analiză-caracterizare a muzicii în baza criteriilor de apreciere artistică şi valorică. 2. sensibilului şi mentalului. Mesajul muzicii este un mijloc de formare a personalităţii şi nu doar scop în sine. Orice formă de comunicare cu muzica. accesul la esenţa muzicii este înlesnit prin convergenţa trăirii şi înţelegerii. § Atitudini: conştiinţă muzicală. melosului. În formarea unei culturi muzicale este necesară acumularea experienţei de receptare a muzicii. Însă din acestea nu rezultă că scopul artei se reduce la o simplă excitaţie emoţională. Cum să ascultăm muzica. apreciem că doar la treapta a patra ascultarea muzicii devine act veritabil de cunoaştere. ea invită şi predispune la meditaţie şi la surprinderea directă a înţelesului. Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii. necesitatea de comunicare spirituală şi trăire a mesajului sonor-artistic. Filozofia inerentă muzicii. sentimentul muzical. Astfel. Trăirea emoţiei reprezintă exigenţa unei educaţii muzicale. Enumeră m aceste trăsături şi elementele din care se constituie: § Sensibilitate muzicală: simţul ritmului. Covey S. interese. gusturile. valorizări. orice activitate muzicală ne dezvoltă simţul muzical. § Motivaţia: trebuinţe. Referinţe bibliografice Bălan G. Încercînd să decupăm şi să re-aranjăm elementele mai importante din tezele de mai sus. Bucureşti: Editura ALLFA. atitudinile pentru viaţă. § Perceperea muzicii: auzirea/ascultarea. se poate lumina în căutarea şi desluşirea principiului ordonator al vieţii sale. Prin urmare. „Muzica este deschidere a lumii întrebării şi a întrebătorului. a unei educaţii în receptarea / interpretarea muzicii. Prin gradul de asimilare al artei muzicale poate fi apreciat nivelul de cultură muzicală al unei persoane. Potrivit conceptului de cultură muzicală [5]. trăirea spirituală. comportamente etc. Muzicologul şi filosoful G. care se întregeşte prin reflecţii. Percepţia muzicii ca lume în sine 7. p. p. idei.

comunicarea audio-video. 1996. fără eforturi consecvente. consumeristă. de viteză. de zgomot. proiecţia de senzaţii stimulatoare. 4. de dialog real cu semenii-familie. care intuia încă din secolul al XIX-lea. Emil Proşcan şi de mine. că materia sufocă sufletul. Îl parafrazăm pe Baudelaire. Logica sentimentelor. globalizată. Elemente de limbaj muzical. Mutatis mutandis tehnologia înghesuie. Iaşi: Junimea. 7. 5. sau aiurea. Creşte uneori haotic. geniul rebel. 2000. culoare. a fost şi este Cenaclul4 literar „Agatha Bacovia”. sub apă. de reclame. oferă tinerilor. Cenaclul a alimentat şi publicaţia culturală săptămînală Fereastra. internetul facilitează contactul non-fizic între fiinţele umane. Conceptul de cultură muzicală în context curricular. atîta timp cît sînt de ultimă generaţie şi le oferă zgomot. 6.. 25 – 28. Iaşi: Editura Polirom. Se naşte aleator sau graţie generozităţii genei. De atunci şi pînă acum şi-a găsit o cale de exprimare săptămînală. blîndeţea. tot mai depersonalizată şi manipulatorie. oferind în plus o libertate fără margini. Bălţi: Presa Universitară Bălţeană. cf DEX.3. Gagim I. care se hrăneşte cu timpul nostru şi ne anesteziază/paralizează logica. Valori. un emiţător vorace care adoarme sau elimină gîndirea privitorului.H. CENACLUL LITERAR – UN TERITORIU AL LIBERTĂŢII SPIRITULUI JUVENIL? Laurenţiu Bădicioiu. pentru cultivarea afectivităţii. prieteni. maltratează. 1996. împliniri virtuale. sedus. colors. la 4 http://ro. de suflet. de lectură. în favoarea acestui monstru hulpav. în aer. 2004. creşterea ei progresivă însemnînd descreşterea sufletului. evidenţiind reuşite facile. alteori supravegheat şi se şlefuieşte prin efort permanent. Thomas Alva Edison3 spunea că „geniul este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie”. preponderent. oferindu-i la pachet. afectează ireversibil sensibilitatea umană. 2004. Preadolescenţii şi adolescenţii sînt însă cei mai expuşi seducţiei tehnologiilor de orice fel. Mizil. iluzii. România Abstract. judeţul Prahova. transmiterea şi culegerea de informaţii cu o viteză care l-ar ameţi pînă şi pe Guttenberg. S-a născut în 2004 şi a fost „moşit” de dl. 8. plăceri primare. primar al oraşului. Ribot T. a iubirii de frumos? Cu certitudine nu este una singură şi valabilă pentru orice vîrstă a fiinţei umane. 3 165 . Morari M. program estetic comun. vecini etc. p. umanitatea homo sapiens. It was the reason “Agatha Bacovia” literary circle from Mizil started 6 years ago… Talentul este o nestemată rară. prin întîlnirile din Sala de Consiliu a primăriei. Teoria muzicii. proiecţii. exemple care adeseori contrazic aserţiunea de mai sus. care au aspiraţii. Televiziunea este. Omul în faţa muzicii. A weekly/monthly literary circle may be an escape to the scholar routine. Pe lîngă rolul de entertainer. una dintre alternativele culturale. televiziunea şi internetul sînt unelte tot mai acaparante pentru omul secolului XXI. viaţa autentică. senzaţii şi mai ales le girează integrarea mereu updatată/upgradată în grupul/anturajul din care fac parte. ilustrul înaintaş al culturii scrise. pe apă. Chişinău. eseu semiotic asupra valorilor morale ale creaţiei artistice muzicale. Bucureşti: Editura IRI. 2007. 1996. profesor Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”. prin mass media cvasi-tabloidizată. Iluţ P. bunul simţ. funcţional pe întreaga Terră. orientate spre mă gulirea ego-ului de suprafaţă. uneori o publicaţie proprie. de artişti etc legaţi prin afinităţi estetice. Meloeticul. Internetul are aproape acelaşi rol/efect. Bucureşti: Editura Univers enciclopedic. Bălţi: Presa universitară bălţeană. credem. pentru supravieţuirea frumuseţilor lumii reflectate în sensibilitatea umană. tentant ambalate. Cozma C. copleşit de informaţii. pe pă mînt. temperamentale. № 3 (25). cu bune şi rele. ochiul conştiinţei. atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. abdică zilnic de la momentele de reflecţie.org/wiki/Thomas_Alva_Edison Pluralul cenacluri: grup de literaţi. Morari M. Sîntem de acord cu această afirmaţie însă societatea în care trăim. pleasant sensations and particularly their integration endorses always update / upgrade group / entourage they belong to. Recunoaştem că. Preadolescents and adolescents are more exposed to the seduction of any technology as long as the latest device provide them sounds. spre satisfacţia telespectatorului. Pentru elevii mizileni. un haos la dispoziţia unui click. În: Didactica Pro. Care să fie alternativa pentru liniştea sufletului.wikipedia. care.

Beţia de cuvinte se cernea în sita polemicilor cordiale iar aspirantul la graţiile Caliopei făcea paşi ezitanţi. îndrăgostită şi nevastă de Eminescu. pensionarul Avramescu. de poezie. deschis lor. În ceea ce urmează voi face o pledoarie în favoarea acestui tip de întîlnire întru spirit. cald. cu prietenie de către cei care erau oarecum consacraţi sau de scriitorii invitaţi. a ideilor libere. 2003. La început noi.început.L. într-o agora a sufletului. de Matei. a prozei. 166 . Uneori. Bucureşti: Editura Hyperion. neîncrezători în posibilităţile lor. 1971. spre confirmare. cu geamuri hublou de vapor. Tinerii timizi de la început. subsemnatul şi mai ales ei. din vechea primărie a antebelicului Leonida Condeescu7. după sutele de ore de cenaclu. cînd simţeam nevoia. Grigorescu-Bacovia A. Referinţe bibliografice Caragiale I. au reuşit în viaţă cu sufletul înfrumuseţat de poezie şi artă. trecea cine voia. facultăţi. a polarizat în scurt timp nu doar tinerii biologic. Frăsinoiu. pipăind cu antene sensibile. fără însă a induce celor analizaţi impresia unor false valori. Motivaţia era una singură: interacţiunea sufletelor prin intermediul poeziei. Cu toţii. maturii. şomera Beatrice. pleacă dacă mai poţi!” Altă generaţie va respira de acum înainte aerul prieteniei fără vîrstă întru literatură şi estetic. Tehnologia nu trebuie să ne sufoce. Cenaclul „Agatha Bacovia”. publicaţie a Fundaţiei „Agatha Grigorescu Bacovia”. spre confirmare. Observaţiile erau făcute cu zîmbete. care a devenit. avocatul Busuioc. 6 7 http://ro. Avant la lettre voi face o paranteză/parafrază generată de o întrerupere a participării mele la întruniri.L. dar sufletul lor se „sprijină” încă de dictonul pe care l-am rostit cînd eu însumi părăsisem pentru scurtă vreme cenaclul: „Intră dacă vrei. la început. tinerii noştri: Adriana. Caragiale. Fereastra5. căpitanul de regiment 32. fragile. cu ochii vii. Cenaclul respira valoarea celor care. deveniţi peste ani seniori ai şedinţelor de cenaclu. talent şi reflecţie. Prima generaţie a cenaclului a plecat din oraş spre universităţi. prin gesturi şi priviri ce simţi. oarecum haotic. prieten cu Caragiale. 1996. Acolo şi aşa a început cenaclul nostru. Cel puţin pînă acum… Iar tinerii au poezia în ochi. p. frumoşii de ei. au contribuit la reuşita multor spectacole culturale zonale. retractile orizontul din faţa lor. Momente şi schiţe. purtător de ilustru nume. pe buze… Tinerii de orice vîrstă. Ana-Maria. copiii lumii. ce arde în tine.E. primarul Proşcan. 3. primar Proşcan. rămînea cine putea. Cine ştia să primească criticile. Alexandru. Bucureşti: Editura Hyperion. primitor. în Mizil. arzători. progresau în mediul de cenaclu. interveneam. cînd cineva spunea „libertate” era scînteia care aprindea gîndurile gestante sau spontane. EDUCAŢIA LINGVISTICĂ ŞI LITERARĂ: REALIZĂRI ŞI STRINGENŢE Vlad Pâslaru doctor habilitat în pedagogie. profesor universitar.wikipedia. după acumulări. primarul subjugat de Mizil. Sîntem singurele fiinţe superioare. Andreea. neîncorsetate de rigoarea şcolară. înţelegîndu-mi sentimentele faţă de cenaclul de la ora cinci şi de emoţiile comune trăite în şedinţele de după amiază. băteau ezitant la uşă.org/wiki/Junimea I. Solemnul şi nefericitul primar Condeescu. Citea cine voia. au obţinut premii naţionale. Bucureşti: Editura Univers enciclopedic. pentru că tinerii. dar mereu înainte. cu Ana. a literaturii în general. care simţeau nevoia să fie ascultaţi într-un cadru nonformal. în biroul primarului Proşcan. Dincolo de uşă. Alexandra. I. Bacovia. 2. care m-a făcut să refac dictonul cenaclului nostru în „Intră dacă vrei. dar şi tineri de… orice vîrstă şi de orice profesie. ca la Junimea6. fata lui. Da. Poezie sau destin. de lecturi acasă şi presărate cu talentul hrănit mereu. Unii veneau îmbătaţi de frumos. Carmen. progresa necontenit. încet au publicat. paznicul de noapte Dumitru Băescu – parcă ar putea cineva păzi noaptea – profesoarele Stanciu. Apărea dorinţa de a spune altora prin viu grai şi prin viu gînd. 112. Dicţionarul explicativ al limbii române.Ş. condusă de dl. Ruxandra. Anca. Agatha Grigorescu Bacovia fiind soţia lui George Bacovia. după trei ani. „Actorii”? Timizi. 1. încet. Andreea. Burlacu. Momente şi schiţe. pleacă dacă mai poţi!” Cei prezenţi la această afirmaţie au rezonat. 2003. născută la noi. Andrei. de cuvinte. Bucureşti: Editura Eminescu. ce crezi. Apoi urcau la bord. capabile să scrie poezie. Aşa s-a înTâmplat cu majoritatea.

represents a step backwards in education. În planul educaţiei lingvistice. adică planul strict cognitiv al limbii a fost convertit în planul activităţii verbale a elevului. În planul educaţiei literar-artistice. which were based on theoretical and applied research and approved by national and international scientific community. de capacităţi de înţelegere după auz/ vorbire/scriere/citire şi de lectură/analiză/ comentare/ interpretare/ creaţie şi de atitudini cultural-lingvistice şi literare/lectorale. ştiinţifică şi mitic-religioasă (ELA).ideal educaţional – scop obiective generale . ci doar subordonat epistemic. La nivelul conţinuturilor EL/ELA formarea/dezvoltarea celor două competenţe este asigurată de structurarea ierarhic-concentrică a fenomenelor limbii. ci include şi cunoaşterea sistemelor limbii. scriere) şi activitate literară/lectorală. fiziologică. activitatea ştiinţifico-literară şi activitatea de creaţie. vorbire. disciplina s-a reorientat de la activitatea de predare-însuşirereproducere a sistemelor limbii româ ne la formarea competenţei comunicativ-lingvistice. în care elevul este deopotrivă receptor-consumator al operei literare cît şi receptor creator al acesteia. citire. teachers and students. se menţine în limitele a doi termeni nepedagogici. la nivelul metodologiei EL/ELA – în sisteme specifice: de activitate de comunicare/învăţare a comunicării pe cele patru deprinderi integratoare (înţelegere după auz. structurii competenţelor şi sistemului specific de activitate comunicativ-lingvistică şi literară-lectorală a elevilor. care a lansat termenul educaţie literar-artistică (ELA) [2]. urmînd tradiţia. subdivizată în creaţie literară şi creaţie ştiinţifică. procesul instructiv-educativ în cadrul disciplinei date este de natură preponderent educativă. XX cu un nou concept educaţional. că. studiul/învăţarea operelor şi fenomenelor literare este convertit în instrument epistemic de cunoaştere artistic-estetică. teoretice şi religioase ale literaturii. teoretic şi metodologic atingerii celor două scopuri educative ale acesteia: formarea unui vorbitor cult de limba română şi a unui cititor cult de literatură. care însă nu exclude. deşi denumirea disciplinei şcolare. nici diminuat.Abstract. Teleologia EL/ELA este conformă sistemului axiologic ideal uman . tipurilor şi formelor de activitate literară-lectorală a elevilor. unul din lingvistică şi altul din ştiinţa literară. At the end of 20th century. imaginaţie. sintetizînd. morale. care a încetăţenit termenul educaţie lingvistică (EL) [1]. Metodologiile EL/ELA valorifică specificul obiectelor de cunoaştere (sistemele limbii şi actele de comunicare. sînt concretizate la nivelul teleologiei disciplinei în sisteme adecvate de cunoştinţe lingvistice/de comunicare şi literare/estetice/lectorale. sistemelor limbii şi actelor comunicării/valorilor literaturii şi lecturii. 167 . în formele receptare. a cărui denumire se datorează atît marelui lingvist româ n E. cît şi şcolii ştiinţifice: de la Institutul de Educaţie Artistică de la Moscova. în praxis-ul uman şi în cel educaţional (formarea şi dezvoltarea tuturor sferelor fiinţei elevului: bio-.obiective de referinţă . Binele. Coşeriu. intelectuală şi spirituală). Aspectul instructiv al disciplinei nu este însă nici anulat. gîndire şi creaţie şi structurată pe tipurile specifice: lecturii artistice lectura propriu-zisă. Ambele planuri interacţionează datorită caracterului universal al limbii în cunoaşterea generală şi specifică – artistic-estetică şi literar-artistică.obiective operaţionale. a valorilor estetice. dar şi de capacitatea de cunoaştere a elevilor. mentioned in the Third Edition of the curriculum discipline. anume aceste caracteristici identificîndu-l în calitatea de cititor cult de literatură. în funcţie de acestea. strategii educaţionale întemeiate pe cunoaşterea empirică-ştiinţifică (EL) şi pe cunoaşterea artistic-estetică. Frumosul. Competenţele specifice: EL/ELA. activitatea critico-literară. fundamentat apoi epistemic de noi [3] şi implementat prin curriculumul disciplinei [4]: educaţie lingvistică şi literară. Dreptatea. psiho-. comunicativ-lingvistică şi literară-lectorală. manifestă în competenţa literară-lectorală. opera literară şi lectura). Noul concept educaţional indică cu claritate. precum şi prin discriminarea valorilor humanitas-ului (Adevărul. nu în ultimul rînd şi pentru a sublinia valoarea deosebită a disciplinei în formarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a elevilor. Cea mai importantă valoare obţinută de elev în acest context este transgresarea progresivă către calitatea de subiect creator al vorbirii. Libertatea) în valori aferente vîrstei elevilor şi valori contextuale. Disciplina şcolară Limba şi literatura română a marcat sfîrşitul sec. al subiecţilor cunoscători (elevii) şi al subiecţilor educatori (profesorii). precum şi datorită valorii congenitale a cunoaşterii artistic-estetice – condiţii definitorii caracterului integrator al disciplinei Limba şi literatura română. categoriilor lingvistice şi actelor comunicării şi de structurarea concentric-liniară şi istoric-literară a operelor şi fenomenelor literare. school discipline Romanian language and literature established two new educational areas: language education and literary education. Deviation from these values. Conţinuturile educaţionale sînt adecvate teleologiei.

(Limba şi literatura româ nă. coord. tehnologies of change and the conditions of integration of theoretical approaches and practical realiyations are to be established within methodological and praxiological terms. Chişinău: ARC. Şchiopu. Realizările teoretice şi experienţele aplicative în domeniul ELA s-au materializat în teoria educaţiei literar-artistice. Callo) şi în tezele de doctor în pedagogie susţinute de T. care explică natura şi dinamica limbii şi comunicării. sisteme. Curriculum de limba şi literatura română. teorii. M. literaturii şi receptării (lecturii). formării şi dezvoltării comunicativ-lingvistice şi literare-lectorale a elevilor. Pâslaru. principii. Goraş-Postică. 1999-2000 şi 2006. Сб. Usaci. modele. Pâslaru Vl. ghiduri metodologice şi materiale didactice. (coord. Bolocan. Botnarciuc. M. realizînd un regres faţă de teoria şi practica EL/ELA. Fekete. conferenţiar universitar. Golubiţchi. şi conceptul de EL prevăd transformarea valorilor proiectate ale educaţiei – obiectivele. Frunză. Ţaulean. The eficienncy contents and conceptional components are imposed to be established within theoretical and epistemological terms. Iaşi: Dosoftei. Botezatu. Москва. S. 45-48. Curriculum de limba şi lit. S. Conceptul EL este reflectat într-o teză de dr. Şi teoria ELA. USB “Alecu Russo”. A. EFICIENŢA EDUCAŢIEI MUZICAL-ARTISTICE: ABORDARE PRAXIOLOGICĂ Vladimir Babii. Vicol. Pâslaru. Crişan Al. română. Fekete. Lecţii de lingvistică generală. 2001. L. 3. Pâslaru). L. precum şi ambele domenii – în cîteva monografii şi o mulţime de articole ştiinţifice:. Repere bibliografice Coşeriu E. There is a need for elaboration and validation of a system of criteria and techniques of applyng methods to appreciate both the resorcet invested in the process and the efficiency of the obtained results. while stimulation strategies. monografii. hab. care afectează negativ procesul de formare din perspectiva strategiilor de schimbare. articole ştiinţifice:. Bălţi Abstract. Vl. aprobată de comunitatea ştiinţifică în forma unei teze de doctor habilitat (Vl. p. Programe pentru învăţămîntul liceal. 1979. V. L. 2. Cl. Modern education certifies a period of transfomations with an integrational character and qualitative changel cented on the pupil΄s and teacher΄s personalitiet-actors of the process of intellectuall potential valuation. N. în Curriculumul de LLR. profesorii şcolari sînt receptivi la recomandările (mai mult sau mai puţin reuşite) propuse de către autorii elaborărilor teoretice şi expuse în formă de disertaţii. Căruntu. Hadârcă. p. Însă dacă privim lucrurile în esenţă. Posternac. Curriculum naţional. observă m că în tandemul teorie-practică ne lipseşte elementul unei praxiologii inovaţionale. M. a tezelor de doctor în pedagogie elaborate de C. V-IX /MET. 2000. 1997. atunci confirmă m cu siguranţă că în majoritate. Perfecţionarea acestui document conceptual-normativ pe principiile ştiinţifice: şi deontologice este o acţiune de primă stringenţă. Bâlici. 1999.: Vl. neagă sau diminuează specificul cunoaşterii şi activităţii comunicativ-lingvistice şi literare-lectorale. Popa şi a Curriculumului de LLR. 11-29). Совершенствование литературного развития школьника. în valori-achiziţii ale elevilor – competenţe şi în finalităţi ale educaţiei – vorbitorul cult de limba română şi cititorul cult de literatură. Dacă examină m această situaţie de pe poziţii formale. Suruceanu. M. Marin. Hadârcă. 2000. трудов. Pare a fi paradoxal faptul că între teoria şi practica educaţional-artistică există o discrepanţă considerabilă. doctor habilitat. Educaţia literar-artistică (definirea termenului). V. CE Pro Didactica. Coord. Ediţia a III-a a Curriculumului de LLR (2010) reinstalează conceptul depăşit la scară mondială de centrare a disciplinei pe conţinuturile instruirii.Epistemologia EL/ELA s-a constituit din idei. науч. Chişinău: Ştiinţa. S. Cazacu. L. ed. Chişinău: MET.) ş. nr. D. M. Clasele V-IX. Pâslaru Vl. paradigme. În: Didactica Pro. CNCE. 168 . 4. În concluzie. 1. The formation of a gifted specialist with professional competencies and a higt organizational culture constitutes the key objective of the whole preuniversity and university system. C.a. Teoria ELA şi conceptul de EL au fost aprobate şi la un număr mare de foruri ştiinţifice: naţionale şi internaţionale. ghiduri metodice etc. concepte. (T. M. Chirilenco. Cartier. V. 3 (7).. Limbă şi comunicare.

. texte. bazată pe stimulii veniţi din exterior şi naturală. Noi am evidenţiat cele mai frecvente tipuri de erori: de prezentare (27 la sută). care ar constitui baza atitudinii elevului pentru achiziţiile muzical-artistice şi rezultatele obţinute. Pornind de la realitatea practicii educaţionale. · existenţa oportunităţii de asigurare a unei conexiuni eficiente între factorii: educaţional. · stimularea ineficientă a creativităţii muzical-artistice. care pune în valoare pedagogică aplicarea graduală a unor modele comportamental-artistice. ci de numărul de stimuli-erori identificaţi în timpul acestei ore. însă constatăm că în practica pedagogică această importantă pîrghie aproape că nu este folosită. mimică. · necesitatea promovării acţiunii muzical-artistice cu un randament mai înalt. creativităţii şi succesului.) În vederea implementării elementelor praxiologice inovaţionale noi pornim de la consideraţia că activismul elevilor privind sporirea randamentului acţiunii muzical-artistice. în mediu. în mod direct. Principiul educaţiei personalităţii proactive este analizat ca fundament teoretic al educaţiei pe temeiul că persoana dirijează comportamentele sale nu numai de pe poziţii normative. Ne vom referi doar la o singură secvenţă a unei ore de educaţie muzical-artistică. iar drept fundamente praxiologice servesc tehnologiile de schimbare calitativă. precum şi condiţiile de integrare. instrumentate fiind metodologic şi validate în activitatea practică.Obiectul praxiologiei îl constituie studiul acţiunii umane şi modalităţile de eficientizare a acesteia. orientate spre ridicarea eficienţei acţiunii muzical-artistice a elevului şi a acţiunii didactice a profesorului.proiectarea traseului strategic de formare a competenţelor profesionale ale profesorului de muzică. precum şi întregul sistem educaţional-artistic trebuie să fie reglementate de anumite principii: educaţiei personalităţii proactive. bazată pe 169 . secvenţiale (17 la sută) de operare (36 la sută). de aceea. ţinem să specifică m următoarele premise de ordin praxiologic: · conştientizarea aplicării eficiente a principiului educaţiei personalităţii proactive prin transferul gradual al elevului de la starea de dependenţă la starea de independenţă şi intraindependenţă.generarea conştientizării şi valorificării unei praxiologii inovaţionale. „fac aşa cum este expus în ghidul metodic” etc. ci şi a experienţelor personale. Prin aceste exemple intenţionăm să atenţionăm practicienii şcolari asupra necesităţii de a schimba praxiologia receptivităţii („fac aşa cum scrie în carte”. circa 350 de stimuli pedagogici. la promovarea relaţiei valoare-educaţie. „pentru o situaţie descrisă în ghidul metodic mai creez două-trei situaţii-opţiuni proprii” etc. introdeschiderii artistice.principiile eficienţei le constituim drept fundamente teoretice şi epistemologice. care ar contribui. .) S-a constatat că la o oră academică pot fi folosiţi. individual şi muzical-artistic. Nimic mai simplu. proiectarea independentă a acţiunilor personale. Paradoxul constă în aceea că randamentul procesului formativ depinde nu de numărul stimulilor folosiţi de profesor. În acest sens. elev– artă prin receptarea şi interpretarea mesajului muzicii. este necesar a răspunde la întrebarea: Ce se produce şi care este randamentul? acţiunii elevului şi profesorului. · conştientizarea integralităţii praxiologice a succesului. la ridicarea eficienţei acţiunii didactice şi acţiunii elevului. · utilizarea ineficientă a principiului introdeschiderii artistice frînează procesul deschiderii elevului spre spirit prin intermediul muzical-artistic. care este o componentă fundamentală a personalităţii şi care înlesneşte formarea idealului individual şi propriei imagini a elevului. Se impune stabilirea unei cooperări eficiente între elev–profesor. Se ştie că la fiecare oră profesorul utilizează un număr imens de aşa-numiţii stimuli pedagogici (cuvînt. la etapele de proiectare şi realizare a acesteia. considerat drept condiţie şi finalitate a educaţiei muzical-artistice. centrării valorice. Întreaga gamă de premise-oportunităţi poate fi eficientă dacă sînt realizate: . strategiile de stimulare a factorilor de personalitate. gest. specifice: domeniului educaţional-artistic. ar contribui la re-dimensionarea factorilor de personalitate. este necesar a pune în valoare dinamica schimbării obiectului/subiectului educaţiei: receptor → interpret-explicator. responsabili de extinderea universului spiritual. care din start pot servi drept fundamente pentru obţinerea unei înalte eficienţe a educaţiei muzical-artistice a elevilor.) spre elementele unei praxiologii inovaţionale („preiau o anumită idee şi o transpun în acţiuni realizate în contexte concrete”. Principala semnificaţie a proactivităţii constă în tendinţa persoanei de a schimba – proces care se desfăşoară pe două căi: tehnologică. integrarea informaţiilor ce ţin de cultura organizaţională a practicianului – toate acestea contribuind la eficientizarea procesului de ghidare a aspectelor de proiectare-organizare-realizareevaluare a acţiunii educative. fragmente audio-video etc. în special. Erorile pot fi de diferită natură.

Echilibrul dintre valorile personale şi valorile artistice constituie o însuşire fundamentală a personalităţii elevului. cu tendinţa spre inovare. responsabili de cultivarea unei pedagogii a succesului.). stimulate din interior. Bucureşti. prof. nimeni nu este în pierdere. avansat fiind la gradul de factor integraţional. Contrar stării de succes-succes este cea de succes-insucces. realizate individual sau în grup. lansăm ideea că dimensiunea introdeschiderii artistice a elevului „trădează” nivelul creativ al acestuia. ci acea competenţă generală. atît componenta deschiderii. Creativitatea a devenit un termen de sinteză. valabile pentru oricare situaţie comportamentală. cît şi componenta închiderii oferă procesului de cunoaştere teoretică şi practică a muzicii mari posibilităţi pe temeiul că aceste două componente ale principiului introdeschiderii focalizează energiile elevului de pe poziţiile interiorizării şi exteriorizării conţinuturilor muzicale. Orientarea copilului spre lumea artistică are loc prin activitate şi. În calitate de concluzie. Universitatea Bucureşti. abilităţi. la formarea la elev a unei viziuni creative de geneză. de stăpînire a artei creative. îi fortifică puterile şi siguranţa pentru a tinde spre o manifestare amplă şi continuă. care îi determină puterea influenţei asupra lumii. chiar şi atunci cînd acţiunile practice sau intenţionalităţile sînt lipsite de originalitate. Creativitatea nu este un construct impus firii umane din exterior. Principiul centrării valorice constituie baza atitudinală şi poziţională a elevului pentru achiziţiile şi realizările muzical-artistice. Studiul creativităţii obligă stabilirea raporturilor dintre creativitate şi imaginaţie. Valoarea performanţei unei persoane în domeniul muzical rezidă în libertatea de a alege între stimul şi răspuns sentimentele. constituie o structură de valori (caracter. Principiul creativităţii. Proactivitatea este mai mult decît un factor de eficientizare a procesului de dezvoltare..particularităţile individuale (imaginaţie. Principiul succesului. creativitate şi procesualitate. care înseamnă că de pe urma unei activităţi/acţiuni muzicale. În plan formativ predominantă rămîne a fi starea de succes-succes. România Rêsumé. Creativitatea vizează nu un gen de activitate oarecare. constituie randamentul eficienţei succesului. de a trăi. datorită alegerii unui ideal. Persoanele care acţionează conform paradigmei descrise impun altora voinţa lor proprie. COMPETENŢELE DASCĂLULUI POSTMODERN – PREMISE ALE UNEI EDUCAŢIEI INTEGRALE Vasile Flueraş. ceea ce face ca libertatea opţiunii să se transfere din scop în motiv continuu. în primul rînd. L’humanité se trouve devant un impressionnant bond en avant et elle est confrontée aux plus profonds troubles socioculturels et aux plus créatifs changements de structure de tous les temps. problema se reduce nu la un exerciţiu creativ în domenii concrete ci. Aşadar. succesul constituie acea stare de satisfacţie care stimulează persoana. Elle permet 170 . care determină productivitatea individuală a personalităţii în mediul social. la postmodernité offere des rêponses et des solutions dans l’éducation. de a se schimba şi dezvolta. Principiul introdeschiderii artistice. educaţia personalităţii proactive va contribui la valorificarea aspectelor ce ţin de integralitatea conceptului eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor şi stimularea unei praxiologii inovaţionale (caracterizată prin faptul că practicianul implementează creativ demersurile teoretice şi generează noi modalităţi de funcţionare eficientă a procesului educaţional). creativitate şi stimulare. ci este o esenţialitate de principiu a modului de „a fi”. îi determină introdeschiderea. conştiinţă de sine. Raportul dintre ceea ce s-a obţinut şi ceea ce s-a consumat. deciziile personale sau împrejurările – aspecte indispensabile ale modelului proactivităţii muzical-artistice. voinţă etc. preferinţe etc. care se reduce la dorinţa elevului de a obţine succes în activitate prin oricare mijloace. Examinată de pe poziţiile unui principiu. Persoana este impusă a se „întreba” şi a-şi evalua „măsura” în care este capabilă să răspundă la stimulii din exterior sau interior. În educaţia muzical-artistică este important a orienta demersurile teoretice şi legităţile praxiologice spre o desfăşurare eficientă a acţiunii. care capătă o dezvoltare orientată într-un domeniu. Personalitatea. Dans ce contexte. Conştientizarea profunzimii valorice a obiectului acţiunii stimulează persoana să preia din nou activitatea. prin intermediul introdeschiderii interne spre principalele esenţe informaţionale ale muzicii: melodie. intonaţie. prin felul său individualizat. prin intermediul unui sau altui domeniu. originalităţii. specifice: domeniului. Directorul Şcolilor Genesis. o paradigmă performantă în orice domeniu în care sînt prezente elementele noului. atitudini. presupune re-dimensionarea factorilor personali-atitudinali-comportamentali. Actualmente. drd.). Ca atare.

Le Délabrement de ľOccident. p. 2003. non-universalismul şi non-esenţializarea. Sarcina teoriei critice este aceea de a apăra autonomia particulară asupra statului impersonal “omnipotent şi împotriva numeroaselor sale tentacule birocratice sau împotriva replicilor sale miniaturale ale acestora” precum şi a tărîmului public în curs de dispariţie. apud. Conform lui Reinhard Kahl. Caracteristicile pedagogiei postmoderniste pot fi sumarizate astfel: autoreflexivitatea. mai degrabă. p. la competence d’investiguer. energisante. evidenţiind importanţa socialului pentru întreaga învăţare. ci. de a circumscrie şi de a critica problemele. la compêtence de travailler en équipe. Scopul nu este neapărat cel de a-i antrena pe elevi în formularea de răspunsuri la întrebările şi problemele enunţate. concomitent cu manifestarea respectului diversităţii personalităţilor şi culturilor. să o reformuleze şi să o repopuleze ca loc de întîlnire şi negociere între bunul comun. toţi indivizii sînt liberi să îşi proiecteze şi şi îşi creeze orice semnificaţie nouă pentru viaţa lor (Cornelius Castoriadis.) specifică faptul că este necesară identificarea şi stimularea dezvoltării constructelor cognitive ale copiilor. 2003. educaţională. În acelaşi ton. De aceea. permite crearea de semnificaţii noi. prelungirea şi nu scurtarea procesului de învăţare. la compétence interrelationnelle. decentrarea şi interculturalitatea. 177). particular şi public după modelul agorei antice. sau. vizibili şi amplasaţi social. Orice iniţiativă. dialogul şi democraţia. de a-i ajuta să descopere căile de a pune întrebări şi de a identifica. comunităţile de învăţare create în şcoala postmodernistă abandonează practicile care întăresc ierarhia în favoarea strategiilor care difuzează şi decentrează puterea. prin care oamenii să-şi ia viaţa în propriile mîini”. 40). De aceea se impune: “clădirea şi dezvoltarea societăţii culturale şi ştiinţifice:” (s. de orice natură ar fi ea – economică. Ea anunţă imperativ faptul că avem nevoie de o postmodernă ştiinţă a educaţiei. încurajarea viziunilor alternative şi a interpretărilor specifice: culturii. nu tehnologia şi capitalul ca şi pînă acum. la competence d’engendrer des interactions constructives. reorientarea politicii educaţionale şi culturale prin investiţii rapide în educaţie. pentru a găsi soluţiile de contestare şi de reclă dire optime. fără a se pune semnul egalităţii între destin şi soartă. competenţe de a aplana şi negocia conflicte. deconstrucţionismul. mai mult. în remobilarea şi repopularea spaţiului public care se goleşte rapid datorită dezertărilor din ambele tabere (Bauman. cu disfuncţiile şi dezechilibrele ei. cultură şi cercetare este o necesitate stringentă a epocii postmoderne. în care agenţii cunoaşterii sînt concreţi. accentul pus pe elev. capacitatea de a face faţă incertitudinilor şi paradoxurilor celui de-al Doilea Modernism (Ulrich Beck. “învăţarea să fie corelată cu activităţi. a căror origine se află în social. Este nevoie de o pedagogie care atrage atenţia asupra procesului direct în care cunoaşterea este produsă şi recunoscută. Individul de jure nu se poate transforma într-un individ de facto. Aceste comunităţi de învăţare au şi rolul de a prefigura şi schiţa o societate autonomă şi democratică cu adevărat. Consideră m că recîştigarea valorilor personale. creează reţele comunitare eficiente pentru ca individul de jure să devină individ de facto. interesîndu-ne procesul lor sociogenetic. Aceste trăsături caracteristice ale pedagogiei postmoderniste şi-ar putea găsi concretizarea în ştiinţele educaţiei prin: crearea de alternative metodologice. Clasele de elevi în viziune postmodernistă sînt privite de către Peter Appelbaum drept adevărate comunităţi de cercetare. empathique. competenţe de lucru în echipă. pregătirea fiecăruia prin sine însuşi şi valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui individ pot fi considerate principii ale educaţiei postmoderne. de meme que la compétence de management. p. deoarece cunoştinţele şi capacitatea lor de a rezolva problemele viitorului. promovarea proceselor de instruire cu un spectru larg de calificări-cheie depăşind pe cele de “flexibilitate” sau “învăţare pe tot parcursul vieţii” prin formarea de competenţe sociale.a. ludique.). 198). în acela şi mod. una care este democratică şi recunoaşte constructele sociale şi natura multiculturală a ştiinţei în contextul său global. culturală – concepută in afara postmodernismului aparţine artizanalului şi este sortită eşecului.l’identification des compétences necessaries aux professeurs dans les années à venir. căutarea unei vieţi alternative în comun 171 . Într-o astfel de societate. Bauman. Fundamentarea educaţiei pe coordonatele postmoderne este o obligaţie pentru politicile educaţionale actuale şi o premisă pentru succesul acestora în prezent şi în viitorii ani. “Politicienii nu au înţeles că adevăratele active tehnologice ale unei ţări se află în capacitatea cetăţenilor ei de a rezolva problemele complexe ale viitorului”. vor aduce bunăstare ţării lor. De aceea. decît în condiţiile în care a devenit mai întîi cetăţean. Postulatele curentului postmodernist în educaţie solicită apropierea individului de lumea reală cu contradicţiile şi complexitatea ei. utilitatea. adică să-şi cîştige controlul asupra propriului destin. aceasta din urmă fiind descrisă de către Cornelius Castoriadis ca o societate care pune la îndoială tot ceea ce se dă dinainte şi. 2000. putem spune că educaţia postmodernă trebuie să refacă agora. non-totalitarismul. ca agent al construcţiei propriei învăţări. des compétences sociales. citat de acelaşi autor. deschidere către cultur ă şi gîndire interconexată.

aceasta depăşind cu mult problemele legate de resurse financiare. · competenţă interrelaţională care presupune: presupune disponibilităţi de comunicare cu elevii şi părinţii. ambele esenţiale pentru a păşi spre o societate cognitivă. elaborarea de jurnale reflexive. · construirea unui curriculum local şi dezvoltarea celui opţional. profesor. · identificarea modalităţilor optime de articulare a învăţării formale. 9/1996. 367). cercetarea sentimentelor proprii. a creativităţii şi a cercetării. evitînd posibilele blocaje: “Procesul de învăţămînt începe cînd tu. nutriţională. · crearea de contexte educative de către şcoală. 1997). Concluzia ce se poate desprinde este aceea că şcoala trebuie să se deschidă lumii contemporane şi să se pună în slujba acesteia printr-o ofertă de servicii caracterizate de profesionalism. 1988. educaţie pentru democraţie şi drepturile omului. dezvoltarea la elevi a aptitudinile cooperative şi de rezolvare de probleme. portofolii. în contextul în care educaţia nu poate fi decît integrală. educaţie economică şi casnică etc. · construirea de către fiecare şcoală a identităţii proprii. sînt reconceptualizarea. cînd tu. mobilitatea. Văideanu. pag. şi cele şase principii ale sistemului mass-media – interactivitatea. a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti (J. stil nou de relaţii educative între om şi om şi între om şi mediul ambiant. p. favorizarea iniţiativei. stimularea imaginaţiei. · stimularea alternativelor educaţionale. educaţie pentru schimbare şi dezvoltare. educaţie pentru comunicare şi mass media. aprecierea comportamentului elevilor şi a ideile lor. rezultat al unei filosofii educaţionale ce depăşeşte artizanalul (în acest moment. p. Toate aceste aspecte teoretice ale postmodernităţii ne permit identificarea următoarelor competenţ e pentru dascălul viitorului: · competenţă managerială care implică: abilitatea de a organiza colectivul de elevi în echipe de lucru şi de a evita devierile de la subiectul investigat. nonformale şi informale. 1995. globalizarea economică şi noua civilizaţie ştiinţifică şi tehnică (Computerworld Romania. atenţionează Toffler. înţelegi ceea ce a înţeles el în felul în care a înţeles” (Kierkegaard. experienţele de învăţare şi mediul de învăţare în clasa de elevi. educaţie pentru timpul liber. ubicuitatea şi globalizarea –. educaţie pentru pace şi cooperare. · regîndirea educaţiei din perspectiva celor patru stîlpi ai educaţiei: a învăţa să cunoşti. · competenţa energizantă are în vedere motivarea elevilor pentru activitatea de învăţare prin 172 . situîndu-te în locul lui. precum şi învăţarea continuă. au fost foarte puţin explorate. ignorarea acestora în raport cu sistemul educaţional ce se prefigurează înseamnă “a-i înşela pe învăţăceii ce urmează a fi formaţi de amîndouă” (Alvin şi Heidi Toffler. Postmodernismul recomandă noi finalităţi asociate celorlalte forme ale educaţiei: dezvoltarea capacităţilor cognitive complexe: gîndire divergentă. a învăţa să faci. înveţi de la elev.prin examinarea alternativelor politicii de viaţă. 8). spontaneităţii şi creativităţii. · competenţă empatică care se referă la abilitatea de a se transpune în situaţiile pe care elevii le parcurg. 367) care va trebui să înlocuiască sistemul restrîns de alegere. p. Problemele fundamentale pentru educaţie generate de cele trei şocuri ale viitorului – societatea informaţională. 1995. nicidecum pentru roluri productive economic. eliminînd carenţele educaţiei formale. avînd drept obiectiv formarea personalităţii integrale. precum şi capacitatea de a genera un dialog autentic şi democratic între elevi. abilitatea de a crea clase responsabile. · introducerea noilor educaţii (educaţie ecologică. gîndire critică. conectivitatea. educaţiei i se impune proliferarea unor noi deschideri şi o vastă expansiune a diversităţii programelor precum şi un sistem de “înalt ă alegere” (Alvin şi Heidi Toffler. · competenţă ludică implică valorificarea potenţialului jocului şi integrarea acestuia în demersul didactic în scopul menţinerii unui potenţial optim de învăţare pe o durată de timp mai mare. gîndire laterală gîndirea traseelor educaţionale ca dezvoltare a cunoaşterii şi a înţelegerii fundamentate pe integrarea mediului extraşcolar în curriculum-ul formal. (G. identitatea şcolilor din Româ nia este dată de adresă şi uneori de clădirea şcolii). proiecte. fără ca ea să producă educaţie. retribuţie a cadrelor didactice sau programe analitice. ceea ce va genera o mai bună comunicare între el şi elevii săi. De asemenea. Acest deziderat poate fi realizat prin: · conştientizarea educaţiei ca prioritatea numărul unu a acestui secol. asumarea rolului de coparticipant alături de elev la activităţile pe care le propune. Delors. 2000). educaţie pentru sănătate. abilitatea de a organiza situaţiilor de învăţare. dacă e vorba ca şcolile să pregătească oameni pentru o viaţă civilizată în noua societate. demografică. convertibilitatea.107) · integrarea noilor tehnologii comunicaţionale în viaţa şcolii. Legăturile dintre educaţie. toleranţă şi exigenţă în acelaşi timp. nr.

2003. ci este văzută ca un proces continuu în tot cursul vieţii. Oprea. · competenţa de a lucra în echipă şi de a forma echipe. The conscience of the cultural/linguistic community is a fundamental condition to learner’s full and balanced performance. Gilbert. Comoara lăuntrică..co.edu. evoca următorul fapt: La ce bun un drum dacă el nu duce la biserică? Parafrazînd expresia aceasta. research. 12. prin stimularea proceselor locale sau/şi globale de conceptualizare. gîndire. brings to light the characteristics of the ethnos and in which the human individuality reveals itself by reflection and opinion expression. 2003. A crea o nouă civilizaţie. Toffler H. 1993. Văideanu G. crearea de mediii în care “a trăi” înseamnă “a învăţa”. Iaşi: Editura Polirom. Morris Marla. which acknowledges and valorizes the qualities of the language. Abstract. În concluzie putem constata că date fiind tendinţele spre o societate mai deschisă şi a tendinţelor de globalizare a economiei. asumate şi operaţionalizate de către aceştia în complexul proces educaţional. 6. Toffler A. comunicare şi cuminecare. care să permită individului să înţeleagă modificările din mediu. Pedagogies of science (in)formed by global perspectives: encouraging strong objectivity in the classroom. New York. acţiune şi creştere care nu are loc doar la începuturile vieţii. · competenţa de a genera interacţiuni. 2003). FORMAREA PERSONALITĂŢII ÎN DEVENIRE PRIN CONŞTIINŢA COMUNITĂŢII DE CULTURĂ Veronica Bâlici. spunea el. Six Thinking Hats. Bazoges-en-Pareds. Stan C. analiză. 7. 1940.E. De asemenea. Bucureşti: Editura Antet. New York. Peter Lang Publishing. simţire. Beck U. 4.cg Appelbaum P. Referinţe bibliografice Bauman Z.A. 5. apud. 1. 8.jp/guest/ cgibin/booksea. Alternative Paths – Counterpoints. 173 . Teoria educaţiei.. 10. Modernitatea lichidă. · competenţa de a determina elevul să-şi valorifice: la maximum potenţialul. Leroy. Educaţia la frontiera dintre milenii. Omul de cultură George Pruteanu. citat de Ulrich Beck în: Ce este globalizarea? Bucureşti: Editura Trei. Actualitate şi perspective. Bucureşti: Editura Politică. pag. 9. Why Do Quality Efforts Lose Their Fizz?. 1988. prin construirea unui sistem nou de diverse dar interconectate comunităţi deschise de învăţare cu intenţia de a apropia frontierele formale. Post Modern Science Education: Propositions and. · competenţa de a investiga. 13.kinokuniya. 3. Ce este globalizarea? Bucureşti: Editura Trei. Power Shift. crearea de noi cunoştinţe şi modelarea propriului destin. (Post) Modern Science (Education): Propositions and Alternative Paths. Bucureşti: Editura Antet.. · competenţa sociale. Ed. www. Toate acestea vor fi posibile în condiţiile în care noile competenţe ale dascălilor vor identificate. interpretare. 2000. 1995. 2001. Weaver J. 11. am ajuns la următoarea întrebare foarte semnificativă din punct de vedere educaţional: La ce bun o lecţie dacă ea nu duce la împlinirea fiinţei elevului? Lecţia. 2001.au/performance/pubs/reports/cd/2002/output/person/goughan. It forms basing on acts of spiritual creation. Bucureşti: Editura Antet. bookweb. Reich Robert B. 2000. doctor în pedagogie.htm Point de vue explicatif de mon oeuvre. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. deakin.181. 1995 Toffler A. conceperea învăţării ca proces holistic de reflectare. prin toate instituţiile societăţii. Berlin. trebuie să răspundem noilor provocări prin promovarea învăţării în toate aspectele vieţii. Gough A. non-formale şi informale ale educaţiei. 2. I.Ş. creaţie. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. Noua economie mondială. 1974. Delors J. De Bono. 2003.formularea unor scopuri ale învăţării şi prin încurajarea gîndirii alternative (C. trebuie accentuate formele de învăţare şi de gîndire critică.

nu este o sesiune de comunicări ştiinţifice:, aşa cum nici şcoala nu poate fi o simplă instituţie, ci simbolul uman a,,ceea ce îşi doreşte omul să fie mîine”. Răspunsul la ultima interogaţie ne trimite cu gîndul la perspectivele foarte largi, profund umane ale înţelegerii rostului educaţiei. D.K. Wheeler, de exemplu, propune şase opţiuni, puternic polarizate, ale scopurilor educaţiei. Astfel, educaţia trebuie: să contribuie la autorealizare, să asigure transmiterea moştenirii culturale în mod integral, să transmită doar cunoaşterea organizată şi capacităţile de a o utiliza, să servească cerinţelor societăţii, să sevească trebuinţelor individuale, să servească reconstrucţiei societăţii. O perspectivă profundă a ceea ce este esenţial în educaţie, valabilă şi pentru sec. XXI, ne este oferită de către clarvăzătorul Comenius. Pentru deplina umanitate, crede el, omul să fie deprins cu toate lucrurile care desăvîrşesc natura umană, să ştie ce este adevărul, să iubească binele, să vorbească înţelept, să acţioneze raţional [Apud 7, p. 207, 398]. Caracterul eminamente uman al educaţiei, după cum am putut constata în alte cercetări ale noastre, este conferit de rolul decisiv al conştiinţei. Elevul devine conştient, uman şi adult în măsura în care este în stare să parcurgă figurile a căror suită o constituie spiritul în sensul hegelian al termenului. Conştiinţa de sine se făureşte într-o istorie prin medierea diferitelor conştiinţe de sine, ale căror interacţiune şi unitate o constituie Spiritul. De aceea, afirmă Im. Kant, funcţia educatorilor este de a forma o cultură a disciplinei pentru a-l pregăti pe elev pentru o dominaţie raţională a lumii, deci conştientă [6, p. 328-331]. Atitudinea conştientă nu cere decît cultură. Ea este acţiune, experienţă, dar şi rezultatul acestora. Ea semnifică faptul de „a pune în valoare” spiritul, ceea ce înseamnă că singura valoare din lume este creaţia, facultatea de a produce valori. P. Andrei scrie că „statul democratic trebuie să facă din spiritual şi din cultură un scop principal al activităţii sale” [1, p. 9]. Se ştie că neutralitatea face ca raţiunea să se piardă ca raţiune. Fără orientare dialecticul nu are sens, iar „orientarea ar însemna orientare către fiinţă”, către valori, către o viaţă trăită cu sens. Această orientare va restitui demnitatea elevului şi va face ca el să devină ca personalitate,,în-fiinţîndu-se ca om de cultură”. Problema este de a arăta cum şi către ce trebuie orientată raţiunea [8, p.109-124]. Intervenţia raţională şi responsabilă a persoanei umane presupune alegerea istoriei, adică, a comunităţii de dragoste şi destin şi a dorinţei de a te integra legilor ei [5, p.189]. În calitatea ei de „mare comuniune de dragoste şi destin”, naţiunea cuprinde cea mai mare concentrare de sens. C. Rădulescu-Motru afirmă că o conştiinţă de comunitate este o condiţie fundamentală care conduce spre afirmarea integrală a personalităţii elevului. [10, p. 30, p. 187; 2, p. 34]. Activitatea culturală se fortifică, după C. Rădulescu-Motru, pe conştiinţa de comunitate – „cheia de boltă care susţine edificiul statului naţional modern”; „conştiinţa de comunitate este, în primul rînd, cea a comunităţii de limbă, dat fiind faptul că oamenii de aceeaşi limbă tind spre o unitate de cultură” [10, p.100]. În esenţă, o societate construită printr-o identitate de experienţe, face posibilă cultura – atmosfera care generează creaţia spirituală [4, p. 35-38]. C.Rădulescu-Motru scrie că ridicarea omului spre umanism prin educaţie este posibilă doar prin cunoaşterea realităţilor locului [10, p.152]. M. Eliade consideră că naţionalul, fiind valorificat într-un mod propriu şi creîndu-se un sens nou al existenţei, devine universal. De altfel, „actul adevăratei creaţii spirituale este tocmai această valorificare completă a unui act de trăire individuală” [5, p.194-196]. Fondul naţional asigură echilibrul şi unitatea spirituală elevului şi el nu se poate emancipa decît în interiorul propriei naţiuni [2, p.12]. V. Pavelcu constată, de asemenea, că aşezate pe un fond naţional, permanenţele personale, sisteme dinamice şi organizate, asigură persoanei echilibrul şi itegralitatea [9, p.112]. Unitatea naţională este realizată prin limbă, care unifică în sens cultural [2, p. 24-25]. Conştiinţa comunităţii de limbă este în acelaşi timp conştiinţa comunităţii de cultură, dat fiind faptul că prin „cultivarea limbii se mijloceşte cultura în genere”. Cînd oamenii iau cunoştinţă de comunitatea lor culturală, limba leagă gîndurile şi sentimentele lor într-o admiraţie comună şi încetează să fie doar un simplu mijloc de comunicare. Toate virtuţile limbii pun în valoare facultăţile etnicului; virtualităţile limbii, prin urmare, prin extinderea conştiinţei comunităţii de limbă se transformă în conştiinţa comunităţii de destin [10, p. 35-50]. Aşadar, cultura şi limba oferă „certitudinea împlinirii, certitudinea de a fi ca personalitate, ca popor făuritor de istorie. A fi om de cultură înseamnă deja a fi om cu identitate, cu personalitate” [ 3, p.37]. Preţuind rolul limbajului în formarea conştiinţei identitare a elevului, vom căuta, atunci, indicii identităţii culturale, trăsăturile lingvistice, care definesc în modul cel mai autentic o persoană, valorile pe care ea le poate exprima într-un act de creaţie spirituală, pentru a ne da seama de măsura în care conştiinţa comunităţii de cultură a elevului se manifestă. Iată de ce, în secvenţa de formare pe care o propunem, activitatea s-a bazat pe valorificarea conştientizării virtuţilor limbii prin răspunsul la întrebarea Ce –mi spune mie limba? Orientarea dată comportă raportări cu mare încărcătură afectivă şi elevii au fost puşi în situaţia să invoce cu multă pondere trăsăturile specifice: personalităţii fiecăruia şi să-şi dezvăluie

174

această personalitate prin reflecţie susţinută şi exprimarea de opinie. Prin această activitate elevul se manifestă ca „expert” al propriei gîndiri în faţa problemelor ridicate. În acest caz, funcţionează un sistem întreg de reprezentări, cunoştinţe, competenţe care modelează conştiinţa comunităţii de cultură, dar şi cea lingvistică şi care au fost obţinute anterior, în contextele de formare aplicate. În baza variantelor de răspuns putem menţiona că elevii pun în funcţiune un program de gîndire şi de analiză instrumental, îmbogăţit printr-o poziţie activă în raport cu valorile culturale, comunicative, afective, cognitive, relaţionale, proiective etc. Conţinutul se transpune prin interiorizarea subiectivă a limbii şi a limbajului, ca valoare culturală supremă, sub formă de ipoteze. Astfel, aceste ipoteze se deosebesc după conţinut, după orientare, structură, mecanisme de realizare, funcţii, finalităţi etc., însă toate au în centru limba care acţionează, care „lucrează” la modelarea personalităţii elevului sau a celor din jur. Pe de o parte, ideile se concentrează în jurul unor categorii funcţionale (încotro merg, care este chipul meu adevărat etc.), pe de altă parte, mijlocul priveligiat al accesului la aceste valori funcţionale este limbajul, el fiind, de asemenea, vectorul care permite cunoaşterea lumii şi a reflectării acestei cunoaşteri. Devenirea conştientă este limbaj, condiţia de manifestare a realităţii conştiinţei noastre este limbajul. Limbajul este structura conştiinţei în dezbatere cu ea însăşi, el înlesneşte procesele de conştientizare, deoarece structura conştiinţei este reflexivă. Analiza rezultatelor obţinute de către elevii demonstrează acest lucru, iar opţiunile în toate cele trei categorii observate au o repartizare aproape identică: încrederea în propria judecată, reflectarea de sine, autoguvernarea, ca indicatori ai conştiinţei, fapt ce este ilustrat în tabelul de mai jos. Indicatorii competenţei lingvistice ÎNCREDEREA ÎN PROPRIA JUDECATĂ · · · · · · · · · · Variantele de răspuns ale elevilor limba spune totul despre personalitate spune despre cultura unui individ spune cît de citită este persoana ajută să-mi cunosc aproapele oglindeşte căldura şi frumosul unui popor ajută omul la cunoaşterea de sine este instrumentul de bază al perfecţiunii personalităţii pe limbă nu te poţi baza, ea este schimbătoare redă realitatea mă ajută să trăiesc în această lume

REFLECTAREA DE SINE

AUTOGUVERNAREA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

îmi arată adevărata faţă a lumii îmi spune cine sînt eu arată tuturor cine sînt eu este sufletul meu că sînt aşa cum sînt povesteşte viaţa mea ca o poveste mă ajută să nu-mi fie ruşine să vorbesc mă ajută chiar să simt îmi pune întrebări la care nu pot răspunde îmi spune ce este viaţa ce şi cum să vorbesc îmi spune că trebuie să-mi luminez sufletul să mă trezesc din întuneric că am dreptul să refuz ce nu vreau îmi sugerează întrebări care mă ajută să răzbat îmi spune cum să mă comport în societate îmi spune ce trebuie să fac, cum trebuie să fac îmi spune cu cine merit să comunic şi cine mă merită ca interlocutor îmi spune că trebuie să mă cunosc

175

Punctul de plecare în formularea răspunsului la întrebare a fost pentru elevi proprietatea limbii ce se regăseşte permanent în existenţa umană, aceea de a fi multidimensională şi multifuncţională, fundament al cunoaşterii, deschidere spre cultură. Limba se înscrie în „istoria” personală a elevului printrun organizat proces de formare a conştiinţei sale. De la abordarea extensivă a limbii, ca o cugetare, elevii ajung la o tratare intensivă, ca proiectare a reflecţiilor personale, de la o simplă manipulare a limbii se trece la o vizualizare extinsă a rolului ei în viaţa personală şi în manifestarea socială a elevilor. Modul de concepere şi de tratare a limbii, a modelelor ei de exprimare devine destul de complex şi pune în evidenţă individuaţia elevilor, caracterul orientat conştient şi sistemic al ideilor în procesul reflecţiei. Acestea fiind constatate, vom formula următoarele concluzii: Elevul caută identitatea sa culturală şi lingvistică, transformînd semnificativ rolul său în această percepere printr-o competenţă de autoapreciere a propriei formări, confirmînd astfel valoarea sa de subiect al educaţiei. Această competenţă face posibilă formarea elevului sub aspectul argumentării propriei baze de cunoştinţe lingvistice, de valori spirituale, formulînd răspuns la întrebarea: Cum văd eu limba? Cum înţeleg eu limba? Formarea conştiinţei în devenire a elevului oferă soluţii pentru multiplele probleme de cultură şi lingvistice care rămîn în afara atenţiei în procesul educaţional actual. Prin contribuţia reflecţiilor lui Im.Kant, P. Andrei, C. Rădulescu-Motru, M. Eliade, C. Noica, V. Pavelcu, M. Cimpoi etc. putem afirma că formarea personalităţii în devenire reclamă plasarea fenomenului de educaţie în cîteva zone de referinţă: umanismul, raţiunea, cultura naţională, valoarea umană, limba, creaţia spirituală etc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Repere bibliografice Andrei P. Filosofia valorii. Iaşi: Editura Polirom, 1997. Boia L. Două secole de mitologie naţională.. Bucureşti: Editura Humanitas, 2002. Cimpoi M. Nostalgia centrului.În: Limba Română, nr.7-9, 2002, p. 28-37. Eliade M. Profetism românesc. 1. Bucureşti: Editura Roza vânturilor, 1990. Eliade M. Profetism românesc. 2. Bucureşti: Editura Roza vînturilor, 1990. Kant Im. Critica facultăţii de judecare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1981. Negreţ-Dobridor I. Teoria generală a curriculumului educaţoinal. Iaşi: Polirom, 2008. Noica C. Devenirea întru fiinţă. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. Pavelcu V. Invitaţie la cunoaşterea de sine. Bucureşti:Editura Ştiinţifică, 1970. Rădulescu-Motru C. Etnicul românesc. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1999.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Мария Волковская, доктор, конференциар, Институт педагогических наук Abstract. In the integrated rate of Russian and the literature at national school of knowledge get qualities of system, skills become generalized, complex, the world outlook orientation of cognitive interests of pupils amplifies, comprehensively developed person is more effectively shaped. Понятие интеграции в образовании достаточно хорошо известно издавна. Одна из его исторических форм - межпредметная интеграция (трудовая школа начала ХХ века - 20-х гг., межпредметные связи, которым уделялось достаточно большое внимание в 50-е - 80-е гг. ХХ в. и появление/распространение интегрированных курсов во второй половине 90-х годов ХХ века. В настоящее время это направление представляет собой одно из самых значительных инновационных движений. По мнению Ю. М. Колягина, применительно к системе обучения понятие «интеграция» может принимать два значения: «во-первых, это создание у школьника целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция - средство обучения)» [5, с. 29]. В дидактике различают три формы интеграции: полную, частичную и блоковую. Полная слияние учебного материала в едином курсе. Частичная - слияние большей части учебного

176

материала с выделением специфических глав. Блоковая - построение автономных блоков с самостоятельными программами или разделами общей программы [3]. При обучении русскому как неродному уже несколько лет ученикам предлагается интегрированный курс по русскому языку и литературе (в последнем варианте куррикулума авторами предложено понятие не литература, а литературное чтение), который изучается в 8-9 классах. С практической точки зрения, интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения. Она снимает утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности. В интегрированном курсе знания приобретают качества системности, умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся, более эффективно формируется всесторонне развитая личность. В научной литературе по этому вопросу обычно выделяют три ведущих принципа, которые предопределяют интегративную организацию образования: 1. Принцип единства интеграции и дифференциации; 2. Антропоцентрический характер интеграции; 3. Культуросообразность интеграции образования [2]. В основу концепции интегрированного курса русского языка и литературного чтения положены методические принципы, согласно которым строятся, анализируются и оцениваются методические категории в рамках базисной стратегии обучения: - коммуникативность; - функциональность; - учёт родного языка; - интенсивность; - многоаспектность; - страноведческая направленность; - индивидуализация и др. [4]. Наиболее важным является принцип коммуникативности, который предполагает использование упражнений и заданий, максимально воссоздающих ситуации общения. Это касается как собственно речевых упражнений, стимулирующих речевую деятельность, так и условно-речевых упражнений, стимулирующих развитие языковых умений и навыков. В отличие от комплексных уроков на интегративных уроках предлагаются оригинальные художественные тексты. Они значительно повышают интерес к изучению языка, выступают важным источником информации о жизни и культуре носителей русского языка, способствуют повышению речевой и общей культуры, расширяют духовные, эмоциональные, нравственные и эстетические способности учащихся, способствуют развитию восприятия иноязычного художественного произведения, образной системы другой национальной культуры. Учитывая все сказанное выше, можно выделить основные положения, составляющие сущность интеграции применительно к русскому языку как неродному: - при интегрированном обучении продолжается развитие и совершенствование коммуникативной компетенции; - на основе литературных произведений формируется культурологическая компетенция, которая расширяет кругозор учащихся, повышает мотивацию изучения русского языка как неродного, формирует учащихся как разностороннюю личность. 1. 2. 3. 4. 5. Библиография Бугаева И., Волковская М. Об интегративном курсе русской словесности. // Педагогический журнал, № 5-6, 1994. Данилюк А.Я. Три принципа интеграции образования // http://www.rspu.edu.ru/university/publish/schools/2/6.html Дик Ю.И., Пинский А.А., Усанов В.В. Интеграция учебных предметов. // Советская педагогика, 1987, № 9, стр. 42-47. Капитонова Т.И., Щукин А.Н. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. М., Русский язык, 1987. Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения. // Начальная школа. 1989, № 9, стр. 28-31.

177

6. 7. 8.

Михайлова О.С. Интеграция как методическое явление. // http://festival.1september.ru/articles/214076/ Федорец Г.Ф. Проблемы интеграции в теории и практике обучения (пути развития). Л., 1990. Шепель Э.Н. Интегрированные учебные программы и обучение иностранному языку. // ИЯШ, 1990, № 1.

178

a) Analizînd interesul/ motivaţia elevilor faţă de studierea limbii române conform aprecierii făcute de profesorii acestora. I. ei pot deveni personalităţi cu adevărat integre. Abstract.Ş. cifră care coincide în mare cu cele relatate de către elevi. iar de profesori – 66. În plus. circa 45% de profesori afirmă că interesul este nu prea mare. mai puţin însă sînt interesaţi cei de la sate (21%). constatăm că 80% dintre ei indică un interes mare al elevilor şi relativ mare. Nivelul de cunoaştere a limbii române Pot comunica foarte bine Pot comunica destul de bine Pot comunica. dar cu unele dificultăţi Nu pot comunica deloc 14% 36% 46% 4% Profesorii consideră că puţini elevi nu pot comunica pe teme cotidiene. Acesta vizează aspectele de interes: a) motivaţia pentru studierea limbii româ ne. c) Intenţiile de a-şi face studiile profesionale în limba română (Tabelul 3): 179 . doctor în pedagogie. b) Nivelul de cunoaştere a limbii române în opinia elevilor (autoapreciere) şi profesorilor se prezintă în felul următor: Tabelul 2. Un studiu recent în problema enunţată [1] oferă informaţii semnificative pentru datele problemei. Motivaţia pentru studierea limbii române MOTIVAŢIA PENTRU STUDIEREA LIMBII ROMÂNE OPINIA ELEVILOR OPINIA PROFESORILOR O necesitate 45% MARE 65% O şansă pentru viitor 28% RELATIV MARE 15% O datorie de cetăţean 20% NU PREA MARE 15% O preferinţă 5% MINIM 5% Nu au nevoie 2% - La necesitatea de a comunica au fost indicate: comunicarea cu vecinii. c) intenţiile de a-şi face studiile profesionale în limba română. iar 5 % consideră că interesul este minim. în special elevii din oraşe (31%). Interesul scăzut. The formation of integral personality among ethnically varying educated persons from the Republic of Moldova is greatly conditioned by their motivation to learn the Romanian language. Explorările motivaţiei educaţilor de alte etnii pentru învăţarea limbii româ ne confirmă acest deziderat. limba oficială a statului. prin limba română ei pot să-şi realizeze mai lesne năzuinţa de integrare cultural-spirituală europeană.CONDIŢIE INERENTĂ DE FORMARE A PERSONALITĂŢII INTEGRE A ELEVILOR DE ALTE ETNII Tamara Cazacu.ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE . Formarea personalităţii integre a educaţilor de alte etnii din Republica Moldova este condiţionată în mare măsură şi de motivaţia acestora de a învăţa limba româ nă. Drept factor motivant de studiere a limbii româ ne au fost menţionate temele interesante propuse în manuale (76% de respondenţi din mediul urban şi. While learning it they get access to real conditions of existential environment and can easier join European cultural and spiritual values. Propunem în continuare un nou concept metodologic de atingere a acestui obiectiv în condiţiile Republicii Moldova.E. indică profesorii. d) factorii care pot contribui la o mai bună cunoaştere a limbii româ ne. deoarece îşi racordează propria dezvoltare şi fiinţare la condiţiile reale ale mediului existenţial. este cauzat şi de lipsa mediului de comunicare în româ nă. respectiv. Datele tabelului 1 confirmă că 90% de elevi conştientizează necesitatea limbii româ ne ca mijloc de integrare socială. căci învăţînd-o. 66% din mediul rural). b) nivelul de stăpînire a limbii române (opiniile elevilor şi profesorilor). lipsa intenţiei de a-şi continua studiile profesionale în limba română.) Tabelul 1. (Numărul de elevi chestionaţi constituie 351. a necesităţii de a cunoaşte limba română la angajare în cîmpul muncii etc. cu prietenii.

în care locuiesc ca cetăţeni cu drepturi depline.că n-au astfel de absolvenţi. Cunoaşterea limbii statului. deschide calea către locuri de muncă mai variate. Un impediment (neoficial) al reducerii substanţiale a motivaţiei alolingvilor de a studia româna în universităţi este dreptul. fără bariere lingvistice. tehnologii de însuşire eficientă a limbii române este mai mult decît actuală. Evoluînd nivelul de stăpînire a limbilor. dar am nevoie de pregătire suplimentară (!?) Mi-ar fi greu să-mi continui studiile în limba română Nu aş putea să-mi continui studiile în limba română 14% 61% 22% 3% Opiniile sus-prezentate coincid cu opinia profesorilor care au indicat că mai mult de jumătate dintre absolvenţi ar putea să-şi continue studiile în limba română: 60% dintre profesori au afirmat că au absolvenţi care îşi fac studiile în română şi 36% . Este vorba despre o deplasare semnificativă a accentului de la predare spre învăţare [4]. de odihnă şi studii. Factorii de îmbunătăţire a competenţelor de comunicare în română Posibilitatea de continuare a studiilor profesionale în română Utilizarea computerului în instruire Mai multe activităţi extracurriculare în română Metode variate de învăţare Teme interesante pentru discuţie Mai multe posibilităţi de utilizare a limbii române în viaţa cotidiană 1% 0% 7% 5% 3% 4% Continuînd lista factorilor care ar contribui la un nivel mai avansat de stăpînire a limbii de stat. de a studia în limba maternă la orice treaptă de învăţămînt. bariere care duc la disconfort psihologic. abordarea învăţării limbii române prin imersiune reprezintă un excelent instrument de coeziune socială şi de dialog. spaniolă. · disciplina de înv ăţă mî nt se predă într-o altă limbă decît limba maternă ş.a. economic şi ştiinţific. De aceea aplicarea noilor abordări.CLIL). dar avînd un fond comun. chiar şi un acces mai bun către pieţele internaţionale. dar şi pe imigranţi prin limba română. cum ar fi învăţarea limbii române de la vîrste fragede.” [3]. română fac parte din reţeaua limbilor europene. d) Dintre factorii care pot contribui la îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în română (opinia elevilor) fac parte (Tabelul 4): Tabelul 4. să nu poată interacţiona liber. la bariere de ordin social. Această metodă a fost numită în ultimii ani învăţarea integrată a limbilor străine şi a conţinutului altor discipline – IILSCD (Content and Languaje Integra ted Learning . de exemplu) la unul în care acestea pot schimba mai multe locuri de muncă. comunicarea în limba română. deoarece limbile italiană. Educaţia bilingvă sau multilingvă presupune că: · o parte a curriculumului se predă într-o altă limbă decît limba maternă. de comunicare în limba statului. stagii de formare în România (în special copii găgăuzi sau bulgari care sînt lipsiţi de mediul lingvistic românesc) în temeiul acordurilor bilaterale directe sau acorduri dintre ministerele respective. din cauza lipsei de competenţă lingvistică. Strategia conceptului constă în a-i integra în societate pe vorbitorii de limbă rusă. organizarea şcolilor de vară. Promovarea multilingvismului este susţinută de politica lingvistică a Uniunii Europene fiind desemnat şi un comisar european cu această responsabilitate. nemotivat politic. dar şi limbă prin învăţarea limbii materne. necunoaşterea limbii de stat să fie o ameninţare a nesiguranţei. Trebuie să spunem cu voce tare că nu se doreşte ca în societatea noastră. limba oficială a statului. prezentă m/sugeră m şi alte instrumente eficiente pentru construirea unei societăţi în care cetăţenii convieţuiesc în bună înţelegere. Ar fi utile şi alte progrese în domeniul studierii limbilor. „Nu este normal ca etniile. franceză. neînţelegerii. este vitală. vorbind limbi diferite. trăind alături. 180 . Din acest punct de vedere. păstrîndu-se legătura cu propria lor cultură.Tabelul 3. considerăm că în perspectivă va fi posibilă trecerea de la un loc de muncă pe viaţă (persoana nu-şi poate schimba locul de muncă deoarece face faţă doar unei anume situaţii: vorbeşte doar rusa. Persoanele care nu stăpînesc limba română sau o stăpînesc la un nivel insuficient pierd din competitivitate în căutarea unui loc de muncă şi. Intenţiile de a-şi face studiile profesionale în limba română Aş putea să-mi continui cu uşurinţă studiile în limba română Aş putea să-mi continui studiile în limba română. riscînd să-şi piardă încrederea reciprocă.

Instruirea poate începe concomitent.. ed. I etapă 2013/ 2015 2016/ 2018 2019 d) unde sînt profesori.B. învăţămîntul gimnazial şi cel liceal. Teoriile învăţării limbilor referitoare la multilingvism se concentrează. b) unde sînt profesori. e) unde sînt profesori. doar dacă terenul este bine pregătit.. 181 . IILSCD reprezintă mai întîi o abordare educaţională care cuprinde „o gamă de diverse metodologii” şi nu doar „utilizarea unei alte limbi în scopul instruirii” [Marsh 1999]. într-o şcoală care să susţină educaţia multilingvă presupune un impact important şi puternic asupra activităţilor în clasă. biologia.. Învăţarea unor discipline în limba română poate începe deja în anul de studii 2013/2014. acordul părinţilor / elevilor etc. a) unde sînt profesori. c) unde sînt profesori.. Gimnaziu (Intenţie) Disciplinele Etapele 20% (3 discipline) 30% (5 discipline) 40% (7 discipline) I etapă 2013/ 2015 2016/ 2018 2019 a II – a etapă a III – a etapă Discipline în limba de instruire 80% 70% 60% - Discipline în limba română a) unde sînt profesori. ! La primele etape nu cele de b) muzica.. organizării şcolii.. monolingve. examen. c) istoria. Educaţia multilingvă sau învăţarea prin imersiune (metodom pogrujenia) în Republica Moldova. desenul f) geografia. fizică etc. elaborării curriculumului. d) istoria. sau educaţie multilingvă care este considerat un termen mai neutru şi corespunde evoluţiilor care au loc în prezent în Uniunea Europeană şi în Consiliul European pentru Limbi Străine. ar putea fi structurată pe două aspecte. şi în trei etape: 2013/2015. în toate V-XII (experimentale). 2019. condiţia principală: să nu se forţeze nota. Este evident că o şcoală multilingvă poate schimba considerabil şi în bine climatul social. b) literatura universală etc. Transformarea unei şcoli tradiţionale. liniar.. Tabelul 5. pentru că educaţia multilingvă modifică în mod radical cadrul social şi de învăţare [4]. manuale /curricula editate. Această metodă am putea-o numi şi educaţie bilingvă sau învăţare prin imersiune. 2016/2018. La această etapă se proiectează că vom avea profesori instruiţi. Etapele aplicării educaţiei multilingve.Termenul educaţie multilingvă sau IILSCD se foloseşte pentru a desemna orice formă de educaţie privind limbile în care obiectul de studiu este predat într-o altă limbă (într-o a doua limbă sau într-o limbă străină). în 2013.. în primul rînd. Etapele aplicării educaţiei multilingve. cu referire la limba româ nă pentru alolingvi. modului în care şcolile interacţionează cu lumea din afară. Liceu Disciplinele Etapele 30% (5 discipline) 40% (7 discipline) 50% (8 discipline) Discipline în limba română! La primele etape nu cele de examen. e) geografia. Tabelele de mai jos prezintă viziuni de aplicare a abordării sus-descrise. 1997]. Scopul IILSCD este dublu: învăţarea unei materii şi învăţarea unei limbi. pe modul în care învăţarea unei a doua limbi – IDL (L2) diferă de învăţarea limbii materne sau a primei limbi [Segalowitz. Tabelul 6.. IILSCD este un proiect pedagogic.. a II-a etapă a III–a etapă Discipline în limba de instruire 70 % 60% 50% - N..

Dum spiro. 2009. în cadrul social există varietatea stilurilor sau a limbajelor/a tiparelor de limbaj. The problem addressed means an ethical and epistemological challenge. concretizînu-se în funcţia de input al formării şi al dezvoltării personalităţii sale integrale. Legea Învăţămîntului. dar şi de confortul absolvenţilor. ci şi ca stil propriu de gîndire. ca stil propriu de simţire şi ca stil propriu de acţiune umană/interumană/interepsonală. 2010. retoric etc. iar în cel profesional se evidenţiază eficacitatea acestora. simţirea şi acţiunea elevilor în context educaţional le solicită să gîndească. al părinţilor acestora pătrunşi de satisfacţia comunicării libere într-o altă limbă decît materna. Piet Van de Graen. De aceea. să simtă şi să acţioneze şi în contexte sociale [1]. limbajul fundează stilul de gîndire. Delimitările şi interpretările conceptuale privind această problematică demonstrează că limbajul este examinat în complexitatea şi în multitudinea aspectelor teoretice şi practice. (psiho)lingvistică şi psihopedagogică limbajul este vizualizat nu doar ca material de construcţie a comunicării interumane. ca un factor exterior lipsit de importanţă şi colateral.). susţinute de o amplă informaţie de natură interdisciplinară. că are sorgintea în stilistică şi care nu influenţează cu nimic eficacitatea activităţii omului. limbajul semnifică modalitatea psiholingvistică de optimizare a activităţii sociale şi profesionale a omului. 1. juridic. Or. Chişinău: Ştiinţa. În viaţa sa obişnuită omul se (auto)caracterizează prin comportament şi prin maniera de acţiune. În această configuraţie rolul decisiv îl are limbajul. de simţire şi de acţiune umană/interumană/interpersonală nu trebuie privite (cum se încearcă de obicei) doar ca ceva secundar. dată fiind realitatea că şcoala este o instituţie socială şi elevii săi sînt socializaţi în contextul educaţiei pentru şi prin valorile societăţii (educaţie per valorem sau educaţia ad valorem). The response to external attempts to incorporate the language in terms of the rhetorics in the context of interpersonal communication avoids the tendency to forced assimilation of direct or hidden ideological intentions in Pedagogical domain. cred unii cercetători. cu atît mai mult că este vorba de limba statului în care trăiesc. şi a elevilor. de experienţa favorabilă a liceului moldo-turc care desfăşoară procesul educaţional al disciplinelor umaniste în limba română. pedagogic. Referinţe bibliografice Curriculum la limba şi literatura română pentru instituţiile de învăţămînt cu limba rusă de instruire. medical. în general. aceasta. Those come from the literature of „the social field” and are supported by people of other specialties that often lack the elementary pedagogical practice. în particular. conferenţiar universitar. Ponta Delgata.În concluzie: Abordarea studierii limbii româ ne prin imersiune ar facilita substanţial nu doar calitatea însuşirii. Importanţa multilingvismului. acţiunea/activitatea omului. şi care nu are decît o valoare estetică. 2. I.Ş. concept validat de practica predării-învăţării unor limbi străine prin intermediul diferitor discipline decît limba propriu-zisă. pe care nu o putem insera aici dată fiind tipologia de stiluri variate şi ample ca interpretare şi explicitare teoretică şi metodologică (artistic. 5. ştiinţific. doctor. Orban L. Departamentul de limbi germanice.E. Abstract. simţirea. care se reflectă şi se manifestă în gradul de utilizare a competenţelor profesionale ale omului de ştiinţă. Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica. managerial. care motivează „ceea ce se realizează” şi modul „cum se realizează” gîndirea. 3. Este necesar să demonstrăm – să convingem cititorul – că stilurile proprii de gîndire. spero. ecologic. 2009. stilul de simţire şi stilul de acţiune umană/interumană/interpersonală. Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi. Vrije Universiteit Brussel. Excurs conceptual. ale 182 . 4. LIMBAJUL CU VALOARE DE INPUT AL EDUCAŢIEI INTEGRALE Nelu Vicol. O atare viziune se impune deoarece gîndirea. În expunerea noastră ne vom referi la trei tipuri de limbaj sau de stiluri/tipare de limbaj cărora le atribuim valoare de input în educaţia integrală a fiinţei umane. În literatura psihologică.

cu obiectele.S.S. Argument metodologic. sub aspectul funcţionării ei. cunoaşterea nu semnifică nici ceva impus de lucrul/obiectul în sine. . stilul propriu de gîndire poate stimula ori poate frîna iniţiativa omului în activitatea sa de muncă. a simţirii.calitatea sau expresia lucrului astfel cum este dat el prin gîndire/simţire/simţuri. în multitudinea de date senzoriale. Peirce în cunoscuta „maximă pragmatică” [6]. Astfel. se prezintă perpetuu „comportamentul” lucrurilor ce înregistrează anumite repetări (imitaţii) care stau la baza termenilor generali.subsumarea adevărului faţă de ceea ce este util. medicul etc. De aceea. în concordanţă cu exigenţele impuse în aceste domenii. de simţire şi de acţiune. de simţire şi de acţiune umană/interumană/interpersonală din perspectiva limbajului. limbajul (gîndirea în semne) implică anumite circumstanţe şi condiţii de funcţionare a semnelor.reductibilitatea certitudinilor la convingeri pragmatice. datorită interrelaţiilor lor şi a relaţiilor lor cu lucrurile. adică reprezentare a faptelor exterioare. plecînd de la aceşti termeni generali. nu numai conştiinţa monadică.reprezentarea faptelor prin „mijlocirea” unei ipoteze pe baza datelor gîndirii/simţirii/simţurilor care duce la a reprezenta ceva ca ceva. Acest demers metodologic a fost expus de Ch. educaţionale. care evidenţiază: . artistică sau pragmatică) implică o relaţie esenţială între acţiune şi experienţă în aşa fel că atunci cînd este înfăptuită o acţiune sau alta rezultă cu necesitate unele consecinţe experimentale sau altele. datorită stilului propriu de gîndire.corespunderea conceptelor în lucruri. pedagogul.pedagogului. În contextul dat. de simţire şi de acţiune sau de activitate proprie de învăţare. iar acestea sînt relevate de stilurile proprii de gîndire. ce funcţie are limbajul în mecanismul cunoaşterii? Răspunsul rezidă în aceea că elucidarea conceptelor. folosirea semnelor angajează nu numai sfera conştiinţei. ne formă m noi înşine un „comportament” pe care îl instală m în cadrul unor „obişnuinţe” (habitus) călăuzite de anumite reguli ale gîndirii. poate apărea întrebarea: ce valoare. ele constituind un anumit uzaj pragmatic şi semnificativ în cunoaşterea lumii şi a realităţii. depinde de înţelegerea prealabilă a semnelor (cuvinte. care presupune perpetuu o inferenţă ipotetică pe baza afectării şi a calităţii de semne a datelor psihice (a codurilor psihice în cîmpul limbajului [3]). ale simţirii şi ale acţiunii noastre. acesta exercitînd capacitatea sau înclinaţiile noastre de a ne dirija gîndirea într-o formă stabilă. Atare capacitate este legată de reprezentarea posibilă în semne lingvistice (în cuvinte) a lumii într-o comunitate comunicativă a fiinţelor care gîndesc. ca oameni. . Peirce [5] cu ceea ce este cognoscibil de către o comunitate nelimitată a oamenilor. care este pentru elevi. . simboluri) şi funcţionării lor în limbaj. oamenii. pentru elevi. valoare şi funcţie de exprimare a gîndirii. „laptele matern” al iniţierii lor în lume şi al construirii realului şi care este mod. şi anume: . a realului. Aceasta semnifică implicit reprezentarea semiotico-ipotetică a cunoaşterii. Cele expuse pîna aici ne incită viziunea noastră că trebuie să tratăm stilurile proprii de gîndire. ci şi sfera comunicării interpersonale. în corpusul limbajului semnele sînt privite din perspectiva comunicării soldate cu înţelegerea. Noi. realitatea este identificată de Ch. omul de ştiinţă. deoarece semnul nu este altceva decît „ceva care ţine locul 183 . ci şi sfera comportamentului.determinarea convingerii ca instituire a unui mod de comportament. atare interferenţă indică existenţa lor şi lasă în urmă.conceperea cunoaşterii ştiinţifice: a realităţii drept curs spre stabilirea convingerii. Or. din care putem detaşa următorul nucleu al acesteia: semnificaţia unui concept intelectual (cunoaşterea ştiinţifică. în acest cadru se evidenţiază aspectele sintactic şi semantic ale folosirii semnelor în legătură cu aspectul pragmatic. Pentru ca să putem şti cum să facem ca ideile să ne fie clare. deoarece stilul constituie lentila [2] ce concentrează conţinutul într-o viziune de gîndire. oamenii. În experienţa noastră. ale medicului etc. ale artistului. Folosirea semnelor este calificată ca un comportament în care se relevă dimensiunea interactivă a acestei folosiri. care se reduce la inferenţa ipotetica – abducţia [4] – conceptul (conception) a ceva ca ceva în forma unui simbol interpretator (interpretant) la unitatea – la comuniunea comunicativă – asupra faptelor exterioare.relaţia sau confruntarea subiectului cu faptele brute. punîndu-se. asigură claritatea şi precizia produselor ştiinţifice:. Or. capabilă să înfăptuiască sporirea cunoaşterii prin limbaj ca stil de gîndire. Aceasta relevă anumite teze. acel semn al expresiei calitative sau echivalent (icons) al „felului de existenţă” a lor. de simţire şi de acţiune umană/interumană/interpersonală. ale managerului. ci mijlocire – mediation – a unei opinii consistente asupra realului. limbajul semnifică inputul procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii lor integrale prin stilurile respective. Din perspectivă praxiologică. construiesc cunoaşterea realului. în legătura lor planul conceptelor cu planul acţiunii. . nici intuiţie a datelor nemijlocite. în mod deosebit. Astfel. În acest context se întrevede „întîlnirea” pe plan fizic-fiziologic a subiectului cu obiectul. De aceea. a gîndirii în general. medicale etc. trebuie să însuşim normele şi regulile pe care se fundează limbajul. . a acţiunii. . aşadar.

Aşadar. sociologic vorbind. desăvîrşirea fiinţei este primordială prin asimilarea valorilor.L. rezidă în aceea că în liantul sau lanţul obiectiv al cauzalităţii se identifică primordialitatea faptelor sociale în raport cu acţiunile individuale. această „căutare” a copiilor orientată spre găsirea satisfacţiei în experienţele de viaţă a fost exprimată de A. material. de simţire. prin mijloace şi modele de exprimare (verbală. educaţia sa umanistică. scrisă. stilurile proprii conduc şi spre anumite intervenţii (auto)educative. artei. stilul vizual. Acestea constituie filtrele cognitive în procesul de învăţare. în mediul educaţional. semnul echivalent suscitat în spiritul adresantului este interpretantul. însuşirile 184 . Stilurile respectice şi filtrele cognitive îi conduc pe copii spre căutarea experienţelor de viaţă care le aduc satisfacţie. care sînt în acelaşi timp inseparabile. de acţiune interumană în care se percep ei înşişi. în acest context educaţia se realizează atît între subiect şi obiect care este aceeaşi persoană. autorităţii şi socialităţii. Cosmovici şi L. Iacob consideră că mişcarea umanistică a educaţiei avansează acordarea atenţiei sporite faţă de aspectele afective ale învăţării. faţă de îmbinările elementelor afective cu cele cognitive [12]. axiologic vorbind. o simte cum respiră. semnul nu ţine niciodată locul întregului obiect. o idee despre obiect. C.pentru altceva” (un reprezentamen) şi este adresat cuiva. biologic etc. integraţi unei comunităţi în care-şi pot „interpreta” rolurile sociale [7] prin stilurile lor proprii de a gîndi. social. intervenţii educative prin „mentalităţi comunitare”. chiar dacă „depozitarul” acestora este societatea. pragmatice) etc. iar în ceea ce priveşte însă idealul umanist. se prefigurează şcoala orientată spre elev. Brown propune şi descrie educaţia confluentă. Maslow astfel: Lăsaţi copii sa crească! C. intervenţii educative prin altul. cum „curge” cultural. de simţire şi de acţiune. De aici putem să identifică m ipoteza că stilurile de învăţare şi stilurile proprii de gîndire. ca urmare a stilului de învăţare preferat: stilul auditiv. artistice (metaforice. inteligenţa emoţională. creînd astfel în spiritul adresantului un semn echivalent. este primordială. Combs se bazează pe teoria cognitivistă [10]. adică o îmbinare a elementelor afective cu cele cognitive [11]. deoarece indivizii sînt purtători ai unor determinaţii psihosociale concrete.. de raportare la societate avansează doua realităţi reciproc ireductibile – individul şi societatea –. iconică/simbolică). iar modul în care se comportă adulţii în societate depinde în foarte mare măsură de stilurile lor proprii de gîndire. ele fiind şi moduri de exprimare a gîndirii ştiinţifice:. Problematica raporturilor dintre individ şi societate trebuie privită din punct de vedere sociologic şi din punct de vedere axiologic[9]. perfecţionarea umană a omului. De aceea. care constituie obişnuinţa de comportament şi această obişnuinţă fundează stilurile proprii de gîndire. semnifică (auto)educaţia umanistică a sa. cît şi ca o relaţie între un subiect (individual sau colectiv) şi obiect. unde elevul devine partener activ în procesul propriei învăţări. Ele devin pentru fiecare elev baza pentru construirea realităţii şi pentru interpretarea experienţelor de viaţă. Acel ceva al cărui loc îl ţine semnul este obiectul. Rogers afirma că scopul final al educaţiei este dezvoltarea capacităţilor şi tehnicilor de învăţare astfel ca educaţia să plece şi să revină la elev. de simţire şi de acţiune interumană conduc spre semnificaţia relaţiei dintre imaginea de sine şi succesul şcolar sau de muncă : modul în care se comportă elevii la şcoală depinde în foarte mare măsură de modul în care se percep pe ei înşişi. Aceasta. al (auto)educaţiei omului. că ei sînt un antidot al crizei educaţiei. bazat pe toleranţă. sprijin. de a simţi şi de a acţiona socialmente. cum se materializează intelectual. ca scop de realizat. în viaţa omului mai întîi este limbajul şi prin limbaj omul îşi gîndeşte viaţa sa.. de simţire şi de acţiune interumană/interpersonală. responsabilitate şi libertate. unde nevoile şi disponibilităţile lui sînt armonizate la nevoile şi cerinţele mediului. Abordarea umanistică asupra educaţiei a lui A. Elevii învaţă diferenţiat. avînd sprijinul constructiv al stilurilor proprii de gîndire. un asistent al copilului. societatea este punctul de plecare. de simţire şi de acţiune. referinţa sa este un decupaj al obiectului. Patterson consideră că educatorii umanişti sînt u facilitator. Sălăvăstru [8] diferenţiază trei tipuri de intervenţii educative: intervenţii educative prin sine (autointervenţii educative). susţinînd că toate comportamentele unei persoane sînt rezultatul direct al cîmpului perceptiv din momentul comportării sale. Ireductibilitatea şi inseparabilitatea acestor două realităţi constituite istoriceşte – individul şi societatea –. individual este dependent de societate şi interesului comunitar i se subordonează interesele individuale. înţelegere. Din perspectiva logicii afectivităţii. adică el o (auto)încadrează în stilurile proprii de gîndire. Combs crede că modul în care o persoană se percepe pe sine este de o importanţă vitală şi formulează scopul educării care este să-l ajute pe copil săşi dezvolte o imagine pozitivă despre sine. în procesarea mentală şi înţelegerea ce rezultă din acumulări de cunoştinţe şi interpretări anterioare. A. stilul practic. profesional. estetice. ele consistînd în convingerile personale. Or. Stilul sau maniera de comportare. iar A. A. prin imagini specifice: ştiinţei. de fapt. Aşadar. Printre premisele obiective şi subiective ale structurării acestei învăţări şi acţiuni invitaţionale putem evidenţa relaţia dintre stilul propriu şi particularităţile temperamentale. De aici porneşte şi învăţarea invitaţională şi acţiunea invitaţională. literaturii etc. dar şi de destinaţie.

să căutăm a înţelege stilul cognitiv . mînia. elevii trebuie educaţi în stilul naţional ca să înţeleagă şi ei că fiecare generaţie adaugă la multitudinea elementelor conştiinţei naţionale „stratul” său propriu [15]. juridic. literatură. maniere de realizare a unei activităţi dă naştere stilului propriu” [2. ecologia are atît un conţinut „natural” cît şi unul „umanitar”. formarea şi educarea personalităţii integrale se desfăşoară în liantul stilurilor universale cu stilurile individuale/proprii. arhitectură. Or. pentru elevi este cît se poate de necesar a se opera cu trei stiluri importante formării şi dezvoltării personalităţii lor integrale. acestea fiind rezonanţa subiectivă a omului.W. prin natura cerinţelor. care se datoresc unor particularităţi ale personalităţii. autoritari şi indiferenţi. în devenire. De aceea este necesar ca în şcoala preuniversitară să se studieze psihologia pentru elevi. constituie structura complexă şi completă a comportamentului expresiv. uimirea. specific. deosebit. prin formele de stimulare şi prin cele de pedeapsă [14]. folclor. Stilul educaţional în familie se identifică prin atitudinea părinţilor faţă de copil. În cadrul disciplinelor de învăţămînt şcolar.. De aceea maniera şi stilul propriu expresiv. bucuria. legate de desfăşurarea proceselor organice din organism. stilul naţional este. fiecare efort individual de activitate aduc în acest stil momente noi. prin cunoaşterea interactivă obţinută printr-o viziune polioculară. De aici. stilul oamenilor seamănă cu viaţa lor („Oratio vultus animi est” (Seneca). fiecare generaţie de oameni ai culturii. Adler). coregrafie. se dezvoltă. stilul ecologic este structurat în „mediul intern” al omului. elevii trebuie să înţeleagă adevărul că în fiecare epocă istorică. În acest context. psihologică. istorie. felul de a fi. cultură. Aceste premise derivă din conceptul de stil. stilul propriu de viaţă constituie factori importanţi pentru înţelegerea personalităţii integrale umane. deoarece în fiecare etapă istorică. tristeţea. biologică. putem menţiona că stilurile interrelaţionează prin cunoaşterea omogenă a regulilor generale.. Allport [13] observa că dacă dorim să cunoaştem cu adevărat o persoană. artei. nu e suficient să-i ştim notele la testele de personalitate. tehnic. înţelegerea noastră a persoanei respective pretinde ca noi să o luăm ca pe o fiinţă unică în lumea sa. stilul propriu de acţiune. prin care se evidenţiază unicitatea şi individualitatea unei persoane. atitudinilor. şi anume stilul educaţional în familie. adică toate categoriile de artă ale unei epoci şi varietatea şi specificitatea lor în domeniul ştiinţific. prin caracterul controlului activităţii şi conduitei copilului. în viaţă. Aceste două „tipuri” de mediu fac sinteza mediului psihologic în care iau naştere curiozitatea. cele din aria socioumanistică trebuie studiate inter.aptitudinale. Din această perspectivă. literaturii. însă modul său de a gîndi se referă la stilul cognitiv din diversele domenii de activitate: ştiinţă. în artă. deoarece tocmai aici se unesc punctele istoric. Stilul ecologic se pretează la importanţa psihologică a mediului uman şi a celui înconjurător. ideilor. . ceea ce face şi cum spune şi cum face. educaţie. stilul propriu de simţire. prin cunoaşterea eterogenă a informaţiilor specifice: fiecărei activităţi. sentimentelor. estetic şi psihologic ale naţiunii în artă. atitudinile şi conduita. literatură. modul de a gîndi şi de a acţiona. pe care o simte şi de care este conştient fiecare individ dezvoltat normal: lumea gîndurilor. ştiinţei. stilul ecologic şi stilul naţional. adică tot ceea ce îl face pe om să se considere personalitate. aceasta dat fiind că ceea ce gîndeşte o persoană se referă la conţinut. fizică. ponderile pe care le ocupă „logica inconştientului” şi „logica raţională” în acest proces. În concluzia textului nostru.stilul este omul însuşi. artistic. în muzică. Există însă şi un „mediu intern” care cuprinde lumea spirituală a omului. acţiuni practice. să simtă şi să-şi conştientizeze propriul eu. dat fiind că omul îşi orientează gîndirea în direcţia unui anumit mod de efectuare a respectivei activităţi. interre- 185 . 19]. care îşi lasă amprenta asupra psihicului naţional şi de aceea conştiinţa socială sau conştiinţa naţională a propriei naţiuni se deosebeşte intr-o etapă anumită de dezvoltare anume prin ceva. logica elementară. din această retro-şi pro-specţie.modul de a recepţiona şi de a prelucra informaţia. încăpăţînarea. educaţie.şi transdisciplinar. adică „ Le style est l’homme même” (Buffon). Astfel. nici biografii. iar „orientarea gîndirii sale în direcţia valorificării unor anumitor modalităţi. educaţional/pedagogic. prin cunoaşterea mutualizatoare. procedee. care semnifică acea microlume spirituală a omului ce trezeşte în inconştiinţa lui o gamă de stări şi senzaţii plăcute şi neplăcute. stilul. în educaţie. trăită intim şi în mod relaţional faţă de schimbările din mediul intern sau extern. deoarece în viaţa obişnuită acordăm atenţie comportamentului unei persoane – ceea ce spune. şi anume influenţa chimică. medical. p. de conştiinţa socială a altor naţiuni. mirarea. „life style” (G. să căutăm a descifra modul de a gîndi caracteristic persoanei: cum vor colora valorile şi orientările principale judecăţile. care se identifică prin limbajul verbal ori nonverbal. muzică. stilul propriu de gîndire. G. sportiv etc. stilul este faţa sufletului. De aceea. Stilul naţional semnifică esenţa „păstrării caracterului naţional în literatură. părinţii se identifică din aceste perspective în faţa propriilor copii ca părinţi democratici şi ca părinţi democratici. se schimbă. frica. educaţiei etc. de a simţi. ecologia elementară şi bioetica. deoarece în preocupările ei face parte şi interacţiunea omului cu mediul înconjurător – perceperea mediului şi influenţa acestuia asupra omului. la fiecare naţiune există factori unici şi irepetabili. în ultimă instanţă.

Bucureşti: Editura Univers. 50. 34-48. O atare abordare a stilurilor proprii de gîndire. de simţire şi de acţiune interumană/interpersonală este imanentă formării şi dezvoltării personalităţii integrale a omului în cadrul limbajului. Crenguţa Simion. Iacob L. Individ şi societate. p. şi acţiunea înseamnă cunoaştere ştiinţifică.S. Eseuri despre folclor. Situaţia-problemă reuneşte situaţiile de instruire caracterizate prin faptul că în calea activităţii de cunoaştere apare un 186 . Semnificaţie şi acţiune. p.П. Semnificaţie şi acţiune. Brown A. 2. Peirce Ch. care are funcţia sa de input al acestui proces: gîndirea. 4. I. Psihopedagogie şcolară.W. p.E. p. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 67-107. UTILIZAREA PROBLEMATIZĂRII ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE Ion Botgros. Ecco U. 67-107. 15. 2007.L. 2009. Problematizarea presupune un ansamblu de procedee şi modalităţi operaţionale care impulsionează procesul de realizare a cunoaşterii ştiinţifice:.E. 487. p. Учителъ и семъя школъника // Знание. Abstract.Ş. 273-274.S. Iaşi: Polirom. 2004. Chişinău: Univers Pedagogic. Гаврилова Т. Bucureşti: Aramis. 2002. o stare de conflict intelectual care va fi înlăturată prin intermediul unei cercetări realizate de către elev. În: Peirce Ch. De aici se conturează două dimensiuni ale problemei enigma şi controversa sau.E. Referinţe bibliografice Bontaş I. I. conferenţiar universitar. Sălăvăstru C. 1988. 212-226. 178-181. Bucureşti: Humanitas. 9. p.Ş. 1990. Valori psiholingvistice şi psihopedagogice ale comunicării interpersonale. Problema este considerată un element . incertitudine. Tratat de pedagogie. Vicol N.” [1]. Ludmila Franţuzan. p. Câteva consecinţe a patru incapacităţi. p. Psihologia stilurilor de gândire şi acţiune umană. Obiectivul primordial al problematizării este stimularea activitatăţii intelectuale a elevilor şi formarea achiziţiilor finale ale învăţării. Москва. 1971. 283. 1981. Bucureşti: Aramis. Bucureşti: Editura Politică. Bucureşti: EDP. Bruner „o adevărată problematizare presupune zdruncinarea vechiului sistem de reprezentări şi constituirea în baza acestora a unei noi structuri care corespunde unui nivel mai superior de explicare ştiinţifică a realităţii” [1].S. lector superior. 5. Cosmovici A. Logică şi limbaj educaţional. Popa C. doctor. This article addresses the concept of problematical discipline of biology and the study examines the formative context of this method in achieving a competenc-focused on education. Esenţa problematizări o constituie „problema” care determină ceea ce se află în faţa sinelui şi împiedică avansarea pe treptele cunoaşterii ştiinţifice:. Bucureşti: EDP. artistică şi pragmatică. Universal şi naţional în folclor. 1986. 1981. 11. nr. 8. 12. În viziunea lui J. 9. 7. Ca metodă de instruire. 4. 6. Iosifescu V. 18. Structura şi dezvoltarea personalităţii.. Bucureşti. 3. Ideea modernizării metodologiei de instruire în vizunea formării unui sistem de competenţ e specifice: fiecărei discipline şcolare cu domeniul său de cunoaştere devine posibilă în măsura în care aceasta recurge la metoda problematizării. Bucureşti: EDP.M. 2007. Tratat de semiotică generală. O şcoală orientată spre elev. 25. Peirce Ch. 1990. 1982.Ş.component ale unei situaţii-problemă. Educarea umană pentru o învăţare umană. 1995. p. p. p. problematizarea îşi găseşte utilizarea la toate etapele procesului didactic şi la nivelul tuturor treptelor de învăţămînt. 16-21. Problema în cadrul orelor de biologie presupune dificultate. 1. 13. Iaşi: Polirom. 14. nedumerire. doctor în pedagogie I. Duplicitate şi educaţie morală. 10. 1999. Roşianu N. conform definiţiilor din sursele psihopedagogice „existenţa unui conflict cognitiv generat de raportul dintre cunoscut şi necunoscut. Kramar M. Bucureşti: Humanitas.lativă generatoare de pattern. Allport G. specifice: unei anumite discipline şcolare. Roth A. стр. p. 18-19. simţirea.

Explicaţi cauzele acestui fenomen. Dacă nu te-ai vaccinat. observăm că aceasta îşi schimbă forma corpului. rezultate. aplicîndule. problema defineşte numai unele aspecte ale sarcinii de învăţare.cunoştinţe interiorizate. Crearea unei situaţii-problemă în procesul demonstrării unui experiment. . Un organism cu gripă are febră. Conceptul de situaţie-problemă îmbină toate dimensiunile specifice: problemei.problemă în cadrul orelor de biologie. Etapa cunoştinţelor fundamentale. elevul operează cu cunoştinţele interiorizate. La cea de-a treia etapă. dar peste un timp numărul acestor păsări scade brusc. Exemplu: Situaţii-probleme (situaţie semnificativă) „Există două perioade ale anului (sfîrşit de toamnă . 187 . care coordonează cu schimbul de informaţie. Este cunoscut că în formarea competenţei şcolare se parcurge patru etape succesive[3]: .început de iarnă şi sfîrşit iarnă –început de primăvară) care sînt favorabile multiplicării virusului gripal. Lanţul trofic şi lanţul de nutriţie reprezintă: § Interacţiunea dintre organisme.cunoştinţe exteriorizate (adică competenţa). profesorul poate utiliza cîteva metode [6]: a. Explicaţii semnificaţia pe care o prezintă această afirmaţie? Etapa cunoştinţelor funcţionale. comportamente. care presupune rezolvarea de situaţii-problemă de un nivel tot mai complex şi pune accent pe întreaga acţiune cognitivă a elevilor în procesul de rezolvare a problemei. Din punct de vedere fiziologic în sîngele organismului bolnav se declanşează anumite procese. La această etapă elevul trebuie să obţinî mai întîi o sumă de informaţii din domeniul biologiei care se transformă în achiziţii proprii. Exemplu. elaborează şi pune în practică un proiect de lucru. avansare pe o treaptă mai superioară a cunoaşterii ştiinţifice:. cunoştinţele funcţionale sînt interiorizate şi devin abilităţi. Crearea unei situaţii-problemă care are la bază un proces sau un fenomen ce poate avea mai multe elemente contradictorii. Explicaţi de ce substanţele radioactive emanate în mediul ambiant prezintă pericol pentru tot ce este viu? Etapa cunoştinţelor exteriorizate. dar este necesar să le poată aplica în anumite situaţii. personalizate. În continuare vom prezenta exemple de situaţii-problemă în dependenţă de cerinţele fiecărei etape de formare. Depăşirea obstacolului presupune învăţarea unor noi cunoştinţe. exprimă ceea ce este în esenţa sa individul. cu toate componentele sale. Enumeraţi metodele de prevenire a gripei şi estimaţi importanţa fiecărei soluţii. Explicaţi ce semnifică acest fapt şi care vor fi consecinţele posibile ? Etapa cunoştinţelor interiorizate.cunoştinţe fundamentale. fiind mai bogată în elemente şi mai complexă în activităţi de cercetare decît aceasta. Formarea competenţelor şcolare în procesul educaţional la biologie devine posibilă în măsura în care aceasta recurge la metoda problematizării. c. evaluează şi ajustează propriile activităţi. § Interacţiunea dintre organisme. Încercaţi să le identificaţi. Explicaţi cauza ce determină schimbarea formei corpului la amibă. Exemplu: Situaţie-problemă Poluarea mediului ambiant are consecinţe grave asupra organismelor vii. Exemplu: Examinînd la microscop mişcarea amibii. tuse. conştientizate. . interrelaţionate.obstacol. Pentru crearea situaţiilor . Exemplu: Situaţie-problemă În sîngele uman au fost depistate eritrocite în formă de seceră. Aşadar. b. Exemplu: Argumentaţi care punct de vedere îl consideraţi corect. . § Interacţiunea dintre organisme prin intermediul cărora în ecosistem au loc transformări de substanţe şi energie. Această etapă. care contribuie fiecare independent la stabilitatea ecosistemului.cunoştinţe funcţionale. Argumentează importanţa vaccinării. ierarhizate şi propune strategii proprii de acţiune. Obstacolul presupune existenţa unui dezacord cognitiv generat în cadrul achiziţiilor existente ale elevilor care sînt contrazise de datele problemei. dureri în gît. efectuării unei lucrări practice. acum nu mai are rost. iar situaţia-problemă reflectă problema de rezolvat. Situaţie-problemă Muşchii mai sînt numiţi pioneri ai vegetaţiei. Crearea unei situaţii – problemă care are la bază un fenomen paradoxal Exemplu: Nimicirea păsărilor răpitoare din pădure duce spre creşterea numărului altor specii de păsări. La această etapă. deprinderi. Pentru elev nu este suficient să posede anumite cunoştinţ e ştiinţifice:.

Москва: Просвещение. Cluj-Napoca: Presa universitară clujană.. 2007.И. TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE ALE UNUI BUN GÎNDITOR ŞTIINŢIFIC Sergiu Sanduleac.00 . s-a optat pentru corelaţia Pearson. La cercetare au participat 44 de subiecţi studenţi de la facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 0. 2.688) la un prag de semnificaţie (p=0. 2004. 6.00 ..001).. Conceptul de problematizare şi semnificaţiile lui în procesul educaţional la fizică. fizică. активизирующие процесс обучения. În 188 .357). Because the scientific thinking is the most important component in educational and research process in author's opinion. chimie.deschidere spre o personalitate integrală”. Тихоненко И.) Corelaţia ICAT Test la gîndire ştiinţifică Spearman p Spearman p ICAT 1. Metodologia formării competenţelor şcolare în cadrul orelor de biologie.. 22-23 octombrie. Creangă”. 1. ca metodă euristică. Дидактические методы. Pentru a depista subiecţii cu un nivel înalt al gîndirii ştiinţifice: acestora li s-a aplicat un chestionar de gîndire ştiinţifică. Омск: Издательство ОмГУ. (Vezi figura 1. Дубенский Ю. care a demonstrat autenticitatea chestionarului de gîndire ştiinţifică.61 0.П.. Astfel s-a obţinut o corelaţie puternică de (r=0. În: Univers pedagogic. Cercetarea a avut ca scop descoperirea profilului de personalitate a unui bun gînditor ştiinţific şi evidenţierea trăsăturilor de personalitate care contribuie la formarea unei bune gîndiri ştiinţifice:. iar pentru a verifica autenticitatea rezultatelor obţinute a mai fost aplicat testul de gîndirea critică ICAT (International Critical Thinking Essay Test). Chişinău.61 0. UPS „I. 2006. The author proposes to solve this problem through trainings to create the possibilities for other persons to study productive and to improve their selves. Franţuzan L.Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale . This article describes the importance of some personality qualities in scientific thinking formation.001 Test la gîndire ştiinţifică 0. Franţuzan L. Chişinău Abstract. Cerghit I. nr.Problematizarea. 3. It has been made a research that confirm the importance of these personality factors and their influence on the scientific thinking development.. Metode de învăţământ. Subiecţii cercetaţi au fost împărţiţi în două straturi conform criteriului nivelului gîndirii ştiinţifice: în studenţi ce posedă la nivel înalt gîndirea ştiinţifică şi ce au un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice:.2009. It was also presented a profile of a good scientific thinker. lector.1993. şi (0. îşi centrează activitatea pe personalitatea elevului stimulînd operaţiile gîndirii şi orientîndu-l spre dobîndirea noului în mod independent.904) pentru variabila gîndire critică cu eroarea standard de (0. Малафеев Р. 4. 3. 2009. Botgros I. Corelaţia dintre variabila gîndire ştiinţifică şi gîndire critică Datorită faptului că s-a obţinut o distribuţie simetrică în urma analizei descriptive a datelor coeficienţii de asimetrie la variabila gîndire ştiinţifică fiind (-0. Gordienco A. Metodele euristice în studiul chimiei. Situaţiileproblemă aplicate în cadrul orelor de biologie în dependenţă de nivelul de complexitate. 1. Проблемное обучение физике в средней школе. 1998. Iaşi: Polirom. Fig.357). Referinţe bibliografice Bocoş M.398) cu eroarea standard (0. Botgros I. reprezintă un mediu favorabil şi necesar în contextul formării competenţelor şcolare necesare elevilor pentru – „formarea unei personalităţi integrale” capabile să se adapteze la schimbările permanente ce au loc în societatea contemporană.Г.001 1. 5. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice: Internaţionale.

73 5.33 5.34 5. calităţile de personalitate dominante la persoanele cu un nivel al gîndirii ştiinţifice: scăzute servesc drept barieră ce blochează formarea gîndirii ştiinţifice: la tinerii cercetători. cu un cerc mare de cunoştinţe.introversiune.73 5.66 6.60 5.76 5. Diferenţe dintre loturile de subiecţi la unii factori de personalitate Concluzia la care s-a ajuns în urma studiului organizat a fost. dominare.66 4.00 3. Astfel autorul propune ca în formarea gîndirii ştiinţifice: să fie prezente elemente de training ce ar presupune dezvoltarea abilităţilor de comunicare.67 4. Cert este faptul că aceste elemente trebuie îmbunătăţite apriori.83 6.continuare subiecţilor li s-a aplicat testul de personalitate FPI şi s-a efectuat profilul personalităţii subiecţilor cu un nivel înalt al gîndirii ştiinţifice: comparativ cu lotul de subiecţi cu un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice:. extraversiune .86 189 . Totodată ei s-au dovedit a fi mai puţin capabili de a stabili relaţii. mai pasivi. 2. fire deschisă. inhibiţie. mai închişi în sine. tendinţe mai ridicate spre o gîndire autoritar-conformistă. Tot odată subiecţii cu un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice: au demonstrat tendinţe de dominare. mai încrezuţi în forţele proprii.52 Fig.00 Sociabilitate Dominare Fire deschisă Labilitate emoţionala 5.33 Inhibiţie 5. Astfel s-au observat diferenţe la următorii factori de personalitate: sociabilitate. (Vezi figura 2.00 0.00 1. caracter calm.00 6.00 5. În continuare sînt prezentate profilurile de personalitate a celor două loturi de subiecţi. Profilul unui bun gînditor ştiinţific Sociabilitate Caracter calm Dominare 1 3 5 5. mai energici şi optimişti în comparaţie cu subiecţii ce posedă un nivel scăzut al gîndirii ştiinţifice:.00 2.87 Gândire ştiinţifică scazut ă 6.38 5. pentru a nu perturba procesul de formare a gîndirii ştiinţifice.6 Fire deschisa Extraversiune introversiune Labilitate emoţională 5. Subiecţii cu un nivel al gîndirii ştiinţifice: mai ridicat s-au dovedit a fi mai sociabili. (Vezi figura 3).) Gândire ştiinţifică ridicat ă 7.00 4.87 5. încredere în sine etc.86 7 9 1 13 15 7 1 5. mai puţin autocritici. labilitate emoţională.20 4. mai agitaţi şi înclinaţi spre meditări inutile.2 5.48 6.

protecţia mediului înconjurător. Cunoaşterea personalităţii. 4. 1971.48 4. în acelaşi timp ecologia păstrează în perspectivă toate elementele naturii. Psihologie şcolară. folositoare prin echilibrul pe care-l stabilesc şi prin interrelaţiile care asigură esenţa vieţii pe Pămînt [1].. Ca în orice demers dialectic. Guilford J.: Iaşi: Gheorghe Asachi. această ştiinţă a cîştigat cu repeziciune simpatii pe toate meridianele globului. The nature of human intelligence. 3. P. 190 . 2000.65 6.82 5. Carcea M. conferenţiar universitar.Sociabilitate Caracter calm Profilul persoanelor cu gîndire ştiinţifică scăzută 1 3 5 7 9 13 1 4. 2. Cosmovici A. de materie şi de energie care le străbat şi obţinînd de la acestea argumentări maximale. Apărută relativ de curînd – către sfîrşitul secolului XIX – şi datorită savantului german Ernst Haeckel. în primul rînd. doctor în pedagogie. 2006.51 5. Ecologia oferă posibilitatea gospodăririi raţionale a teritoriilor considerate drept ecosisteme. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – PREMISĂ PENTRU PERSONALITATE INTEGRATĂ Liliana Saranciuc-Gordea. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie.34 Fig. I. Profilurile de personalitate 1. calculînd fluxurile de informaţie. McGraw-Hill: New York. Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limba engleză. Ecologia este ştiinţa care studiază relaţiile stabilite în cadrul lumii vii şi interreacţiile existente între aceasta şi partea abiotică care-i serveşte de suport. UPS „Ion Creangă” Abstract. The present article discusses the theoretical and practical retrospection of education in the ecological spirit for an integration personalite.37 15 7 Dominare Inhibiţie Fire deschisa Extraversiune introversiune Labilitate emoţională 4. Referinţe bibliografice Budnic A. lumea are două faţete şi – deşi între extremităţile colorate una în alb şi alta în negru există destule tente de gri – revine adevăratelor civilizaţii să găsească nuanţa favorabilă pentru a continua ascendenţa în timp [8]. Chişinău. 1998. Iaşi: Polirom. Iacob L. pentru că una din părţile sale componente este ocrotirea naturii. 3.75 6.

a acelei ştiinţe care ne învaţă să ne clădim fericirea şi bunăstarea printr-o educaţie completă în care va trebui să promovă m cu prioritate grija pentru natura patriei noastre. în viziunea noastră. cuprinde ecologizarea programelor de instrucţie şi se interferează cu sistemul educaţional clasic din şcoli şi instituţii. Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare. Este o exprimare în versuri a dialecticii naturii. Societatea civilă este pasivă. Morfologia generală a organismelor. În acest context.. este ubicvistică. studiile speciale nu constată o dinamică pozitivă a schimbărilor stării mediului ambiant. O educaţie ecologică formează în acelaşi timp o personalitate integrată cu o gîndire sistemică. trezeşti înfiorare între stele”. et al. Strategiile economice. Bucureşti: Editura Politică. UNICEF. recondiţionarea şi refolosirea. Acest ansamblu a fost numit educaţie şi el reprezintă un fenomen social. pune problemele mediului deopotrivă în contextul dezvoltării umane şi în contextul dezvoltării social . de altfel. loc de viaţă şi logos – ştiinţă (În: Donea V. Fondul Mondial pentru Protecţia Naturii etc. pentru natura Terrei [4]. 3). pentru cei care înţeleg. instrucţia teoretică şi ilustrarea ei practică. 5. cultivarea conexiunilor disciplinare şi ecologizarea disciplinelor tradiţionale. Educaţia ecologică va învăţa pe orice om al muncii. oamenii maturi au aplicat în educaţia celor tineri – în mod conştient şi sistematic – un ansamblu de măsuri în vederea formării personalităţii. original şi fundamental de transmitere a experienţei de viaţă şi a culturii generaţiilor adulte către generaţii tinere [3]. gîndirea dialectică a conexiunilor. care să-i înveţe pe cei tineri – pe toţi oameni. înlocuindu-le cu mentalităţi ecologice. Donea V. promptitudine vizavi de acţiunile antiecologice. educaţia ecologică va pune în prim plan necesitatea păstrării curate a mediului ambiant. deşi educaţia ecologică este declarată obligatorie şi permanentă. Bucureşti. pentru a realiza reciclarea.în cadrul unui organism unitar. pentru ca în viaţa socială şi în viaţa personală a fiecăruia să pătrundă ideile şi imperativele ecologice. 1980. 1. o educaţie a voinţei. a dezvoltării însuşirilor intelectuale. a dezvolta societatea omenească pe baze trainice. 2002. Ionescu A. educarea cadrelor didactice ca modele. Această idee şi-a găsit reflectare în diverse acte ale organizaţiilor internaţionale (UNESCO. să respecte tehnologie pentru a se obţine. cu atît mai mult vor creşte şansele ca generaţia de mîine să fie orientată spre un mediu de viaţă sănătos. Berca M. menite să formeze o personalitate integrată cu o conştiinţă socială de tip ecocentric.De mult. 1988.. Haeckel E. 191 . şi „Istoria naturală a lumii” unde autorul a introdus termenul „ecologie” – ştiinţa generală despre relaţiile organismelor vii cu mediul ambiant – oicos – casă. Cu cît mai devreme se iniţiază procesul de educaţie ecologică. lozincă curentă în domeniul economiei. 2. 2002. prin puteri nemuritoare. mentalitatea şi comportamentul cetăţenilor sînt dominate de indiferentă faţă de mediu. Este timpul să fie promovată o educaţie ecologică. 1980. Ecologie şi protecţia ecosistemelor. morale şi fizice în scopul integrării lor în activitatea socială. a feed-back-ului. Fundaţia Europeană de Educaţie şi Cultură Ecologică. avantajele reciclării şi refolosirii deşeurilor şi va promova importanţa unui studiu cumpă nit în problemele amenajării mediului spre binele. Copiii trebuie învăţaţi că „lucrurile. Constituită astfel. Cercul care se închide. 4.) şi ale Republicii Moldova. una estetică. Există o educaţie intelectuală. ameliorarea îndrumărilor pedagogice prin experimentarea soluţiilor propuse. Chişinău. şi alţii. A proteja natura înseamnă. Cu toate acestea încercăm să subliniem unele aspecte caracteristice şi unele repere care fac parte. a părţilor componente care se găsesc în surplus (calitativ). judicios şi continuu este proiectat şi realizat acest proces. adresîndu-se tuturor vîrstelor. cu cît mai complex. din materialul-matrice al unei educaţii ecologice – premisă pentru formarea unei personalităţi integrate: permanenta actualitate. alături de sprijinul efectiv acordat liberei iniţiative etc. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii. p. Ionescu A. tehnologice şi juridice trebuie să fie bazate pe strategii educaţionale. una morală. Ecologie şi protecţia mediului. 1866. Educaţia ecologică: se desfăşoară la toate nivelele culturale ale societăţii. planificarea şi coordonarea. care poate căpăta rezonanţe poetice cînd ea va însemna şi ocrotirea naturii şi mijloc de depoluare. Referinţe bibliografice Commoner B. treptei primare de învăţămînt îi revine un rol fundamental în cadrul educaţiei ecologice permanente a cetăţenilor. Această stare nu poate fi lichidată decît prin educaţie. combate prejudecăţile. una a aptitudinilor şi sentimentelor. sînt tainic unite între ele. produse nepoluate. O educaţie ecologică va aduce înţelegerea că omul poate avea planeta la picioare numai cunoscîndo în întregime şi folosindu-i legile. de ce şi cum trebuie protejată natura [6].economice naţionale. pe cele imuabile şi pe cele trecătoare. ONU. Bucureşti. o educaţie tehnică şi profesională. încît dacă pe pămînt atingi o floare. Totuşi. 3. Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică. a o îmbogăţi material şi spiritual [5].

valorile şi credinţele sînt trei elemente pe interferenţa cărora este întemeiată comunicarea în parte. FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE A CELUI CE ÎNVAŢĂ PRIN COMUNICAREA PEDAGOGICĂ Zinaida Stanciuc. judecăţi de valoare etc. ci şi fiindu-i formate competenţe de însuşire a informaţiilor şi de utilizare a acestora. să devină doritor de a învăţa şi capabil de a o face. [3. contextul de situaţie sau ambianţa. influenţînd raporturile pe verticală şi pe orizontală între subiecţii educaţionali. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. în special un destinatar. Cucoş prezintă comunicarea didactică drept „un transfer complex. Ясвин В. It formulates one of the premises of the effectiveness of CD-using process: The three-functional aspect of didactic communication related to those who educate. un plus 192 . fie că această informaţie este destinată publicului larg. statutul intern (credinţele) şi comportamentul extern interacţionează permanent. Экология. Экологическая педагогика и психология. subliniază Abric J. 8. 1996. subliniază L. p. Дерябо С. Человек – ты.А. A instrui. prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care se leagă. 132]. Гуриков Д. Educatorul urmăreşte un efect progresiv: un plus de informaţii. p. т. C.Comportamentul de rol variază după situaţia de interacţiune. 10. care-şi particularizează diferenţa specifică prin „studierea circuitelor profesionale şi instituţionale ale informaţiei. şi se realizează cu scopul de a stabiliza un comportamet existent sau de a produce modificări comportamentale la elevi [5]. The article deals with the problem of didactic communication as a CD-usin process. cît şi a construi cunoaşterea şi comunicarea. poate stimula şi motiva pozitivarea elevului în raport cu cerinţele sale. beging a far reaching educational perspective concept. [1. Ростов-на Дону. 177].Д. Tot în acest cadru referenţial. т. Mesajul pedagogului este codat după principiile ştiinţei şi ale legităţilor psihopedagogice.А. comunicînd.. as a influence. intervenind chiar în aspiraţiile lor şi în cunoaşterea realităţii. 2000. menţionează Dafinoiu J. 1991. impresii. o sursă influenţează un alt sistem. Intr-o definire destul de cuprinzătoare. Алма-Ата. cat.. fiind. Este un fapt bine cunoscut că procesul educaţional se realizează prin şi pentru comunicare. multifazial şi prin mai multe canale ale informaţiei între două entităţi ce-şi asumă simultan şi succesiv rolurile de constructor. fireşte. p. comunicarea rămîne a fi în continuare un cîmp vast de studiere şi dezbateri controversate pentru specialiştii din diverse domenii. pentru a deveni în stare de formare şi autoformare ulterioară şi permanentă. p. Одум И. Comunicarea cuprinde informaţii. 177]. Экология – наука для всех. Aceste trei sisteme – procesul intern (cognitiv). Линблад Я. fundamentarea ştiinţifică a sintagmei ştiinţele comunicării. 1990. nu atît pentru aplicarea în prezent a informaţiilor in contexte noi.6. un act de comunicare. în ultimă instanţă. Pentru aceasta. mai ales. deoarece profesorul. Elevul este coparticipant la actul comunicării. я и первозданный. 2. În acest context de referinţă trebuie să menţionă m şi faptul că criteriile. comunicarea didactic ă este procesul prin care un conţinut cognitiv se transmite de la profesor la elev prin semne care au aceeaşi semnificaţie atît pentru emiţător cît şi pentru receptor. Comunicarea ca act şi sistem stă la baza organizării şi dezvoltării personalităţii. este previzibil şi prescriptiv. În sensul cel mai general. Москва: Издательство «Смысл». lui fiindu-i transmise nu numai informaţii. 7. lector superior. 11] astfel îndreptăţind. înseamnă atît a transmite. un plus de capacităţi. Comunicarea didactică în cadrul comunităţii educaţionale poate fi considerată în termenii rolurilor legate funcţional.1. inevitabil de reciprocitate în comunicare. el are nevoie. a comunica informaţii. trăiri afective. Москва. în opinia lui Bougnoux D. ca moduri de acţiune atribuite subiecţilor în acest proces. se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cînd un sistem. 9. În cercetările curente. Totalitatea rolurilor de comunicare dintr-un proces educaţional o putem numi matrice de comunicare. Москва. semnificînd conţinuturi dezirabile in contextul procesului educaţional [2. 1986. Ясвин В. Fiecare rol este caracterizat prin anumite indicii atribuite celor ce îndeplinesc rolurile. Cel care învaţă trebuie să-şi interiorizeze rostul actului de învăţare. fie că este destinată publicului specializat”. Şoitu [5. Психология отношения к природе. Comunicarea constituie obiectul unei ştiinţe integrative.

dialogul devenind mai viu şi mai nuanţat în funcţie de aşteptările ambilor termeni ai relaţiei implicate în activitatea didactică şi nu în mod unilateral. ştiinţifică şi culturală. în egală măsură cu educatorul. Personalitatea. în acest sens. Pedagogia. 5..suferind“ influenţa elevului. 2002. 2. Dospinescu V. cercetător ştiinţific. In this article „The cultural values in terms of integral formation of the personality” are highlighted concepts interating cultural values of education and the role of culture in shaping human personality. fără restricţii. Pedagogia comunicării. cu efecte pozitive. Reciprocitatea relaţiei comunicaţionale didactice trebuie înţeleasă în primul rînd. Determinantă rămâne caracteristica formativă a comunicării didactice. VALORILE CULTURALE DIN PERSPECTIVA FORMĂRII PERSONALITĂŢII INTEGRE Antonina Rusu. răspunzînd pentru sine întebării „de ce?”. fără formalism şi ritualuri inutile măreşte încrederea membrilor în activităţi educaţionale. Şoitu L. În asemenea relaţii de influenţare a elevilor sau studenţilor prin comunicare. intr-o viziune interactivă cu procesul educaţional şi elevului. În acest mod profesorul şi elevii trebuie să se influenţeze unul pe altul. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Astfel.atitudinal. 4. Iaşi: Editura Polirom. Metode calitative de abordare. atunci reciprocitatea comunicaţională este asigurată şi potenţează eficienţa actului didactic. asumîndu-şi. generează formarea unei personalităţii integrale. Iaşi: Editura Junimea. Consacrată fiind învăţării de a învăţa. Relevantă circumstanţelor menţionate devine ideea lui Dospinescu V. 1. Dafinoiu I. Cucoş C.. democrat de la egal la egal. în care fiecare şi-a asumat un rol şi pe care îl interpretează cît poate de bine. diferite roluri: animator. Ø Comunicarea didactică este o influenţă reciprocă. astfel. Prezentînd aspectele ale fenomenului de comunicare pedagogică putem concluziona: Ø Comunicarea didactică este matricea în care sînt cuprinse toate activităţile procesului educaţional. interpret al informaţiei. social în care trăieşte. Semne şi cunoaşterea în discursul didactic. Cînd profesorul recepţionează acest mesaj transmis de educat şi îl decodifică. Iaşi: Editura Polirom. „de ce se înTâmplă acest fenomen?” etc. Actualmente se pune problema formării la elevi a competenţelor de adaptare şi înţelegere nu numai în planul cunoaşterii riguros ştiinţifice: ci şi în plan spiritual. cadrele didactice trebuie să înveţe deopotrivă cu elevii şi chiar de la aceştia. Abstract. 2002. agent al comunicării didactice. 2001. potrivit căreia comunicarea didactică presupune întâlnirea a doi actori. Psihologia comunicării. Iaşi: Editura Polirom. este o construcţie la care participă în egală măsură cei doi: educatorul şi cel educat. Ø Prin comunicarea didactică profesorul. profesorul asupra conţinuturilor. 193 . „educatorul şi educatul intră intr-un proces de tranzacţie educativă” [4. evaluator. Referinţe bibliografice Abric J. comunicarea didactică urmăreşte capacitatea de a pune în relaţie informaţii anterioare cu cele noi mobilizarea unitară a cunoştinţelor spre crearea nevoii de cercetare încorporarea reprezentărilor între cele oferite de viaţa socială. 3.E. dar întreabă „cum se rezolvă acest exerciţiu?”.îşi realizează” meseria. în sensul că iniţiativa mesajului este.. Elevul este. Profesorul urmăreşte printr-o comunicare participativă să transfere elevului un obiect de valoare. p. negociator. 57-61]. soluţionarea eficientă a problemelor cu care se confruntă integrarea în mediul cultural. Ø Pentru formarea personalităţii integrale este necesar ca profesorul să comunice asertiv. orientarea în cele mai diverse situaţii de viaţă. cadrul didactic poate să exercite comportamente de rol constructive. integrity and redifining culture. dar iniţierea mesajului de către elev se referă mai puţin la conţinutul cognitiv al ştiinţei pe care trebuie să şi-l însuşească şi mai mult la cum poate face acest lucru. O comunicare deschisă. capabil să provoace reacţia formativă a celui ce învaţă.Ş. dar nu exclusiv. 1998. dar şi. Ø Semnificaţia comunicării didactice păstrînd în centru actul educaţional şi punîndu-l în valoare pe cel ce învaţă. I. El nu poate să ceară explicit „învaţă-mă cum să pricep mai mult. mai bine”.

fundamentată pe două axiome: axioma fenomenologică care pune accent pe strînsa relaţie dintre fenomenul ce constituie obiectul cunoaşterii. de un patrimoniu intelectual şi spiritual universalist concluzionează M. Constructivismul este considerat o teorie asupra cunoaşterii. politice. Educaţia prin şi pentru valorizare este primul pas către devenirea progresivă a culturii. Este vorba deci de o moştenire colectivă. ştiinţifice:. Avantajele sînt numeroase. p. Negreţ-Dobridor. p. iar ceea ce îl singularizează în raport cu celelalte existenţe. p. El consideră că fiinţa umană este condamnată să aibă un destin creator şi că omul cu spirit creator este. finalitatea actului cognitiv pentru subiectul cunoscător. a creat valori şi a devenit el însuşi o valoare [3. către descoperire şi creativitate. împuternicită de către autoritate în vederea concretizării unei concepţii despre om” [4. în acelaşi timp. dacă admitem evidenţa că fiecare fiinţă umană este o creaţie unică. capacitatea lui de a interpreta informaţiile din perspectiva finalităţilor. construirea de noi cunoştinţe pornind de la structurile deja existente. 129]. utilizarea metodologiei de cunoaştere orientate spre atingerea finalităţilor. 46]. şi procesul subiectiv al celui care studiază.Considerente de ordin deontologic şi moral al idealului pedagogic este formarea omului. cît şi din perspectivă pragmatică. Dar ce să înţelegem prin cuvîntul „cultură”? Pentru Forquin (1996). se interpretează pe sine. 29]. Finalităţile educaţiei se bazează pe diferite concepţii filozofice:. s-a exprimat axiologie. structurarea cunoaşterii. valori şi simboluri. morale. cultura este istoria spiritului uman.a. p. datorită faptului că omul este o fiinţă culturală. de instituţii. Hilebrond (1958). care afirmă că. – axioma teleologică. prin procese de monitorizare şi control. Pentru ştiinţele educaţiei. şi valorizator al propriei sale creaţii. imposibilitatea de a trăi într-un alt fel de mediu decît unul cultural [5. Perspectiva pedagogică aduce dovezi pertinente privind rolul proceselor metocognitive în eficienţa învăţării. mai presus de orice. irepetabilă) şi nu pot fi încălcate pe nici un considerent [1. care exprimă intenţionalitatea. artistice. După cum afirmă I. o funcţie socială. învăţarea umană se distinge prin aceea că omul trebuie să asimileze şi o serie de conduite specifice:. Prin cultură omul s-a obiectivat. 30]. 19]. bucuria pentru frumos. raţionalitatea cogniţiei şi a organizării ei. p. juridice. dintre care se pot menţiona: formarea autoreglării cognitive a învăţării. reprezentînd un cadru de referinţă. stăpînirea de sine. cel puţin tot atît de mult. către multiplicarea schimbărilor valorice. Piaget conceptul de învăţare desenează totalitatea capacităţilor cognitiv-adaptative dobîndite în timpul vieţii individuale – altele decît cele preconstruite în genomul speciei [2.Minder [4. Caracterul educabil al metacogniţiilor sînt argumentate consistent în numeroase studii de specialitate. [1. normele pedagogice au raţiuni profunde (aproape sacre. p.M. el trebuie să înveţe să fie altceva decît simplă vietate. modalitatea individuală de abordare din care decurge esenţa procesului de cunoaştere. 45]. După J. 31]. precum cinstea. „Şcoala este.Macovei „Prin cultură omul interpretează lumea. După V. Una din funcţiile educaţiei este transmiterea culturală. Perceperea culturii ca stare de spirit este în consens de ideea filozofică a lui Lucian Blaga (1974). De menţionat faptul că învăţarea umană porneşte de la problema educabilităţii – condiţie de bază a procesului instructiv-educativ. care reprezintă pentru cadrele didactice o utilitate incontestabilă. 194 . constituit de un şir de generaţii”. În viziunea lui Blaga. o perspectivă largă de activitate pedagogică. După cum afirmă E. un patrimoniu de cunoştinţe. p. integrarea prin posibilitatea gestionării activităţii de învăţare. dezvoltarea proceselor şi operaţiilor cognitive. sociale etc. care este obiectiv. dar şi explicarea categoriilor atribuite. cuvîntul desenează „mai presus de orice”. Interrelaţia dintre educaţie şi cultură poate fi evidenţiată atît din perspectivă conceptuală. Educabilitatea şi învăţarea nu pot fi separate la om.” [3. moştenirea experienţei şi a gîndirii economice. ceea ce îl individualizează pe om este un întreg univers. De aceea din concepţia cu privire la om şi la probabila devenire a omenirii va rezulta idealul educaţiei şi finalităţile pedagogice. „Ca ipoteză majoră a umanului. înţelegerea problematicii învăţării umane este un fenomen central şi este strîns legată de conştientizarea modului în care se produce fenomenul acesta. crearea frumosului ş. p. cu toate că pedagogia contemporană orientează spre reconstrucţia personală – personalitate integră. este tocmai funcţia sa de creator de cultură. cultura ţine mai mult de definiţia omului decît de conformaţia sa fizică sau. tehnice. Opţiunile pedagogice generale (finalităţile) rezultate din axiologizare – valori sociale şi culturale. 123].

2007. Bucureşti: Aramis. 2001. Procesul cognitiv asigură lectura pe calea recepţionării şi prelucrării informaţiei despre lumea externă (textul). 2. the turning to value of reading by interest. 131]. • anticipare şi identificare a mesajului. Scopul ELA preconizează formarea elevului cititor ca subiect receptor. operator şi creaţiilor literare. Resursele cognitive ale elevului în procesul lecturii depind de: • vîrsta psihologică.. Minder M. Bucureşti: Aramis. Negreţ-Dobridor I. 3. să participe prin trăiri autentice. The text addresses the formation-development of literary-reading competency referring at different components of pupil personality. • de a înţelege elevul cu lumea sa interioară. 2005. • să prefere / să respingă. orientînd influenţele. cultura şi dinamismul său au avut repercursiuni importante în reevaluarea şi dezvoltarea sistemului de valori. dintre care menţionă m: • să manifeste interes faţă de literatură şi lectură. p. intervenţiile sale şi asupra elevilor prin întreg concursul de circumstanţe în activitatea de învăţare şi asimilare. • să dorească să exprime. evidenţiind schimbările produse” [6. 2. • interpretare şi apreciere a textului. Teoria Educaţiei. să accepte/să nu accepte motivat. 2004. 2003. Abordări conceptuale şi praxiologice în ştiinţele educaţiei. • de a face materialul de învăţare accesibil prin găsirea celor mai eficiente modalităţi de accesibilitate. care apoi prin interiorizare stabileşte o relaţie comunicaţională cu propriul Eu al cititorului. The pupil achieved performance i tis referred to the two big plans. • aptitudinea intelectuală. explorarea relaţiilor cauzale existente între componentele latente şi competenţa de lectură. amplificator. posesor valorizant al instrumentarului literar/estetic/lectoral. Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional. 688]. modele de influenţare instructiv-educativă în anumite situaţii. • de a crea noi proiecte. • caracteristicile individuale condiţionate sociopedagogic. There are emphasized the characteristics in the reading formation the gimnasial level. p. Bucureşti: Aramis. 195 . 4. permite de asemenea evoluarea dinamicii învăţării. Didactica nova. factors. Prin atingerea acestor performanţe elevul. Abstract. COORDONATE ALE COMPETENŢEI LITERAR-LECTORALE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI Victor Ţâmpău. condiţii educaţionale [8]. Didactica funcţională. Procesul cognitiv se realizează la nivelurile de: • percepere a textului. literare şi artistice” [9. considerate relevante pentru procesul educaţional de formare şi modelare a personalităţii umane. motivation. cercetător ştiinţific. Negreţ-Dobridor I. conditions etc. critical attitude etc. 5. Pedagogie. subiect al propriilor performanţe umaniste.E. including decoding of an artistic text. „În conformitate cu domeniile şi coordonatele teleologice. Macavei E.Ş. Chişinău: Cartier. Pe parcursul formării-dezvoltării competenţei literar-lectorale elevului i se solicită realizarea obiectivelor operaţionale.Concluzionăm: Întotdeauna şi în toate societăţile. absolventul are mai multe avantaje: • permite bazîndu-se pe diferenţele interindividuale. Cluj-Napoca: Eicon. Jinga I. Raportată la personalitatea elevului competenţa psiho-pedagogică este asigurată de un şir de capacităţi necesare pentru „construirea” diferitelor componente ale personalităţii lui cu funcţia: • de a determina gradul de dificultate a materialului destinat învăţării. Repere bibliografice Ionescu M. I. culturale. 1. valorizant şi comunicant al fenomenelor.

că la această vîrstă motivele lecturii tind să se diferenţieze. argumente asupra textului lecturat. Interesul elevului pentru lectură se menţine şi se stimulează pe calea realizării obiectivelor operaţionale prin dezvoltarea creativităţii. Remarcăm că la această etapă cititorilor li se formează motivaţia lecturii prin aspiraţii. să interiorizeze. inclusiv un sistem propriu de activitate (lectorală) [9. Dat fiind faptul că am fost preocupaţi de această problemă în special la treapta gimnazială. să extimeze. superficialitate. este necesar să se dezvolte capacităţi de interpretare şi apreciere estetică a textului. să opineze. să prefere. competenţă literar-lectorală este formată . De aceea gradul obiectivităţii referitor la opinii.. iar faţă de literatura de aventuri. forme de organizare a textului. 64]. fluentă. prefigurat de caracteristici specifice: (7). autorul începe să-şi piardă „aura”. îşi poate controla în oarecare măsură ritmul performării. d) creativitatea în interpretarea textelor lecturate. 119). (auto) evaluării textului citit. d) valorile estetice şi religioase. în special. b)valorile morale politice. autenticitate. p. utilitate. influenţînd traseul de formare . interese. imaginarul ştiinţific. [10. demnitatea. mijloacele de exprimare. propria opinie. 2) valori artistice complexe. legalitatea.. Termenul de educaţie literar – artistică înglobează o arie semantică amplă. disocierii valorilor. să accepte. In extensio pe parcursul lecturii se vor explora. 179] 196 . frumuseţea şi armonia organismului. să critice. să expună. fiind orientată la formarea unui orizont cultural general şi la formarea deprinderilor. antrenînd raporturile definitorii ale unui domeniu educaţional distinct. gust. b) vorbirea coerentă. binele. făcînd unele referinţe. dreptatea.dezvoltată ca o achiziţie proprie de care are nevoie individul pe parcursul întregii vieţi. elevul se descoperă ca sursă de valorizare” (3. modificărilor. Totodată. puncte vulnerabile etc. suveranitatea. La acestea contribuie factorii intelectuali. ideologică. înţelepciunea. capacităţilor de muncă intelectuală care pe parcurs vor evolua în CLL. emoţională etc. apare o tendinţă de smulgere din tirania cuvîntului de cuvînt”. care privesc contemplarea lumii vii şi a creaţiilor umane” [1]. să comenteze pe baza textului lecturat. Motivaţia ineficientă provoacă distonări între factorii intelectuali. Deoarece în motivaţia lecturii sînt implicate cerinţe diferite ca timp şi durată. recitind. independenţa. Astfel interesul faţă de poezie scade. Se impune remarcat faptul. Astfel „decodajul” unui text artistic este întotdeauna un act de valorizare gnoseologică. cînd e vorba de operele literare este predominant relativ. La vîrsta elevilor treptei gimnaziale nu putem vorbi despre nişte opinii asupra celor citite. SF creşte. indirect valorile umane generale. interes. starea de echilibru a mediului. evidenţa. c) valori teoretice necesare cunoaşterii şi creaţiei umane. curajul. atitudinilor etc. La etapa decodării se reliefează mesajul textului. deoarece ele suferă încă de incoerenţă. CLL ca achiziţie personală a elevului se manifestă prin: a) propriile puncte de vedere.” [5. vom face referinţă la distinsul cercetător în domeniu Paul Cornea. vocabularul însuşit şi folosit. cum sînt sănătate (fizică şi mentală). să conştientizeze. tonusul şi forţa fizică. imagini artistice. juridice şi istorice necesare existenţei unui stat şi naţiunii cum sînt democraţia. instabilitate.ELA în general şi formarea – dezvoltarea CLL vorbesc despre o înţelegere a operei literare raportată la două mari planuri: 1) mesage şi conţinuturi de idei şi sentimente. dar în special în faza postelecturală. Pe baza observaţiilor danezului Janser. p. Actul de valorizare în formarea-dezvoltarea CLL se produce atît în cadrul lecturii. semnificaţii. cum sînt adevărul. afectivi. obiectivitatea. culturali şi sociali. f) prezenţa verbală şi în scris în acţiunea de comunicare pe parcursul întregii şcolarităţi.. p. dorinţe. să concluzioneze. să discearnă. de aspiraţie. adică activităţi ne natură extralecturală. rafinament. bunurile materiale şi prosperitatea economică etc. ca o atitudine proprie faţă de frumosul artistic. sînt sesizate unele contradicţii. e) depăşirea perceperii textului ca simplă povestire. să identifice:. c) gîndirea şi exprimarea flexibilă motivarea lecturii. cînd elevul-cititor revine la cele lecturale povestind. Oricum „competenţa este în dublă relaţie cu motivaţia: prin ceea ce se reclamă ca orizont motivaţional şi prin ceea ce se atinge – realizează în planul performanţelor acestuia. valorile democratice. De aceea principalul este ca elevii să însuşească tehnica „decodificării” mesajului celor lectorate. interpretărilor. motivaţie. în special al creaţiilor literare. Paul Cornea conchide: „Pe la 11-12 ani elevul dispune de o capacitate sporită de înţelegere: e în stare să răspundă unor întrebări despre cele citite. să convingă. Astfel prin actul valorizării elevul realizează obiective pentru că: să respecte. „Pe la 13-14 ani se schiţează o abordare critică: textul e supus interogaţiilor. Valoarea cognitiv-informativă şi afectivă a textului este prezentă prin actualitate. în speţă vorbim despre următoarele categorii de valori: „a) valorile vitale necesare apărării vieţii şi mediului. 129]. iubirea de neam etc.dezvoltare a cititorului în devenire. p. cultiva achiziţiona în mod direct.

valorifica. Scriitorul vine prin opera sa cu un complex de coduri. valori. Însă toate acestea vor depinde de tipul de lectură. sînt prezente patru condiţii a căror respectare orientează spre finalitate prin: • obiectivele care urmează a fi realizate pornind de nevoile şi doleanţele de lectură ale elevilor. tradiţie. pentru scopuri diferite. orienta. Însă tendinţa unei achiziţii lecturale cît mai înalte din partea lui rămîne obiectivul şi dominanta de bază pe întreg parcursul şcolar. îşi pune întrebări. Nivelul de dezvoltare al CLL include povestirea. lectura -decodificare. mai tîrziu în viaţă. din care fac parte: lectorul alter-ego primul cititor al rîndurilor pe care le scriu eu acum sînt eu însumi. finalizînd cu treapta de învăţămînt. mesaje prin care el se autodepăşeşte. cel analitic se va manifesta prin capacitatea de a pune întrebări cu răspunsuri posibile. demonstrarea capacităţilor perceptive. muzică etc. pe cînd în cea de a doua de lectură creativă cititorul analizează. 2) la nivel de analiză-interpretare. Evident. orientări. răspunde.empiric este cititorul propriu–zis [3. ierarhiza operele literare. imaginaţia recreativă şi creativă. 197 . se autoperfecţionează. lectorul vizat . care se transformă în lectură. În acest context „lectura literară a fost de obicei considerată un mijloc pentru dobîndirea „culturii generale”. mediu familial). depăşirea comprehensiunii textului la nivel reproductiv. stărilor trăite ale scriitorului este superior celui al cititorului în formare. care este o competenţă constantă de la clasă la clasă. deprinderi de a citi zilnic un minimum de pagini. 3) la nivelul intercorelărilor textului (mesajului artistic) cu educaţia estetică. cîmpul reprezentărilor. adică lectura coincide aproape cu elaborarea scriptică. p. [3]. Una se referă la înţelegerea globală a celor citite. să selecteze din torentul de informaţie autorul necesar. critica şi istoria literaturii. analiza textului artistic lecturat. acesta este o finalitate extrem de dezirabilă a educaţiei lecturii” [2. stabilind o tipologie lectorală. lectorul virtual . • stabilirea cu certitudine a destinatarului (clasă. • evaluabilitatea (inclusiv autoevaluarea). preluînd noi conotaţii. sintetizarea va presupune viziunea de ansamblu asupra textului lecturat şi nu mai puţin importantă va fi conştientizarea formei artistice. apreciază. textul căutat printr-o valorizare şi aplicare a celor achiziţionate în situaţii reale. Acestea din urmă focalizate într-o lectură eficientă. În cazul nostru am preluat unele orientări pentru a facilita înţelegerea fenomenului de lectură. pictură. • conţinuturile de lectură sînt personalizate. Receptarea se va produce: 1) la nivel de subiect. perceperea de lectură prin emotivitatea textului. condiţie care ajută la folosirea cititului. simboluri. semnificaţiilor. Cunoştinţele din teoria literaturii facilitează formarea cititorului prin idei şi opinii corelate cu natura producerii şi receptării operei literare. Fiecare nouă lectură oferă cititorului o percepere mai avansată. Rezultă că.Din acestea rezultă. În formarea-dezvoltarea competenţei literar-lectorale un loc aparte revin extraselor referinţelor din critica literară care are menirea de a aprecia.numit şi implicit sau model. vîrstă.destinatarul pe care îl are în vedere nemijlocit emitentul unui text. este cititorul pe care şi-l imaginează poetul neînţeles. aprecierea adecvată a celor citite. 14-15].cititor abilităţi intelectuale de muncă individuală cu cartea. Nivelurile de înţelegere a textului vor stabili două competenţe literar-lectorale. deschizînd noi asociaţii. 104]. Competenţa literar-lectorală implică elevului . 61-63]. îşi formează propriile opinii şi concluzii. să discearnă. inclusiv recreerea sau divertismentul. imaginilor artistice. aspiraţii etc. Perceperea mesajului textului scris se realizează prin stabilirea unui cod de simboluri între scriitor şi cititor. cît şi formareadezvoltarea deprinderilor de lectură. care este un construct abstract. p. Stabilirea nivelului de lectură vizează interesele elevilor printr-un stimul şi intern motivaţional nevoile socio-culturale de a citi. un transfer durabil al înţelegerii. sensuri şi semnificaţii care urmează a fi receptate de cititor. avînd rolul de a prescurta potenţialităţile semantice ale textului. promova. lectorul real . Se distinge: lectura .citire. Nivelul reproductiv de înţelegere a textului se stabileşte prin povestirea verbală şi în scris. lectura receptare [3.formării CCL. structurii ei specifice:. lectorul prezumtiv . p. format. evaluată prin nivelurile atinse de elevii-cititori. Tipologia lectorală prin viziune şi interpretare se referă la cititorul adult. atractivă vor profila un cititor capabil să înţeleagă. Neîndoielnic. receptării textului. stabilind noi relaţii. lectorul înscris e cititorul reprezentat „în carne şi oase” în text. pe parcursul dezvoltării . mediu sociopedagogic. că formarea competenţei literar-lectorale poate fi stabilită.numit şi ideal este cel pe care autorul îl revendică fără a-l cunoaşte.

Din octombrie 2007. Introducere Problematica implementării noilor tehnologii în educaţie pentru formarea unei personalităţi integrale este deja de mult timp abordată şi analizată din multiple perspective. 4. S-au înregistrat progrese semnificative: dotarea şcolilor cu tehnologie informatică. al activităţilor de predare-învăţare.There have been checked in significant progresses: the provider of the schools with information technology. 2002. Iaşi: Polirom. – cel mai important dintre acestea rămîne cel al activităţii didactice propriu-zise. 2001 Radu C.-Jiu. Limba şi Literatura Română. îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană comunicarea în cel puţin două limbi străine). 6. (coord. Drăgotoiu I. Bucureşti: Aramis. Introducere în teoria lecturii. 2. în sensul competenţelor lingvistice. implicînd cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. programul eTwinning a început să fie derulat şi în România. elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice. al comunităţii etc.. 10. 2006. Cunoaşterea limbii unei ţări deschide calea către cultura acesteia.1. elevii au posibilitatea să comunice cu colegi din Europa.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa. Jude I. Referinţe bibliografice Călin M. Prin participarea la proiecte de eTwinning. eTwinning – comunitatea şcolilor din Europa eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005. 2001. se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atît în cazul cadrelor didactice cît şi în cazul elevilor). Iaşi: Polirom. Psihologia şcolară şi optim educaţional. Marcus S. de comunicare interpersonală. A citi. 1998. Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE A ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE Dinu Nicoliţa. 2006. Bucureşti: EDP. Chişinău: Museum. Este evident că pentru cadrele didactice apartenenţa la o comunitate profesională europeană este importantă. Cornea P. the education software development. reunind peste 65000 de cadre didactice. Many programs and projects aimed to promote new technologies in education. Ulterior. cunoaşterea şi dialogul intercultural. 2007. the internet connection. 9. Pe termen lung. Bucureşti: EŞE. 2003. înv. toate proiectele eTwinning ar trebui să determine ameliorarea competenţelor de comunicare ale elevilor. The integrating problems of the new technologies in education has been long discussed and analyzed. Introducere în teoria literar-artistice. Curriculumul pentru învăţămîntul gimnazial (Cl. Metodica predării limbii şi literaturii române. Goia V. 1995. 7. Bucureşti: Trei. 3.. Şcoala „Constantin Săvoiu” Tg. Bucureşti: EDP. Către o poetică a re(lecturii). platforma etwinning. racordarea la internet. resursele necesare implicaţiile estimate la diferite niveluri. prof. a reciti. de utilizare a unei limbi străine.. Competenţa didactică: perspectivă psihologică.V-IX). iar înţelegerea contextului 198 . Impactul acţiunii eTwinning asupra procesului de educaţie Deşi putem aborda impactul acţiunii la diferite niveluri –instituţional. fiind în special evidenţiate avantajele. Călinescu M. Pâslaru Vl. să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei din ţările partenere. Marele dicţionar al Psihologiei. Filosofia educaţiei. să înveţe utilizînd noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. dezvoltarea de soft educaţional. Un exemplu în acest sens îl reprezintă acţiunea eTwinning – parte componentă a „Programului de învăţare pe parcursul întregii vieţi” al Comisiei Europene. În mod direct sau indirect. 1989.). scopurile acţiunii s-au consolidat. Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova. Bucureşti: ALL educaţional. România Abstract. 5. Artă şi convenţie. Foarte multe programe sau proiecte au urmărit promovarea noilor tehnologii în educaţie. Româ nia Cornelia Popescu. Larousse. 8. dar şi în sens social. cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţămînt preuniversitar din Europa. the development of the support materials and the providing training for teachers. la nivelul cadrelor didactice şi elevilor. Chişinău: UP.

) Metodele de predare bazate pe TIC sau diversificat. matematică etc. 3. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ Нина Горбачева. al lucrului în echipă.. Istrate O.. Современная школа должна вооружать ученика не только суммой знаний по отдельным предметам. 1. 2008-12-17. videoconferinţe.Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.elearning. Lakkala M. Pavlova S. pornind de la elemente comune şi elemente diferenţiatoare.о. Hakkarainen K. Din punct de vedere al activităţilor propuse în cadrul parteneriatelor.. Romania.cultural al celuilalt înseamnă acceptarea şi preţuirea diversităţii. elaborarea unor prezentări sau a unor albume de fotografii. În cea mai mare parte. Следовательно. 2003. cadrele didactice au posibilitatea de a experimenta şi de a învăţa prin intermediul instrumentelor puse la dispoziţie de platformele de cooperare.Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. Выпускнику 21-го века необходимо широко и масштабно мыслить. Bucureşti: TEHNE . ci trebuie să fi trecut personal prin astfel de experienţe de învăţare. Bucureşti: TEHNE . învăţarea unei limbi străine prin activităţi didactice la fizică. Given article is dedicated to the problems of integrated lesson as a means of forming transdisciplinary competence. devenind mai eficiente şi mai motivante nu numai pentru elevii şi profesorii participanţi la proiectele derulate.П.ro. cadrele didactice participante la eTwinning susţin că "motivaţia pentru rezolvarea sarcinilor de învăţare s-a îmbunătăţit.. realizarea unor experimente ştiinţifice: şi discutarea observaţiilor împreună cu colegi din alte ţări. Disponibil online: http://www. nu este suficient să citească despre acestea. În Româ nia. основное направление 199 . Astfel.elearning. analiza consecinţelor deciziilor pe care le adoptăm în viaţa de zi cu zi şi discutarea lor în grup. чтобы чувствовать себя уверенно в современном информационном обществе. au determinat creşterea atractivităţii lecţiilor şi a motivaţiei elevilor. eTwinning în 2008. Development of Teachers Communities during Intensive ICT Projects.Н. în general. Aceasta este o condiţie şi un prim stadiu în pregătirea pentru integrarea TIC în educaţie. chimie. În: Elearning. Materialele postate tind să fie rezultate ale unor iniţiative sau interese individuale şi nu un produs al parteneriatului. Disponibil online: http://www. Aici apare rolul important al atelierelor pentru cadre didactice organizate în cadrul acţiunii eTwinning sau al activităţilor de formare din cadrul altor programe şi proiecte. Elevii au manifestat un interes sporit de a lucra la computer pentru realizarea proiectelor de colaborare (. Într-o pondere mai mică apar activităţi inovatoare precum: implicarea elevilor din mai multe ţări în elaborarea împreună a unei prezentări a ţărilor lor. activităţile individuale de documentare au fost înlocuite cu dezbaterile şi experienţele realizate împreună cu colegii din ţara parteneră. Prin atelierele eTwinning. cele mai multe au în vedere comunicarea prin email. конф. Illomaki L. 7 profesori din 10 preferă ajutorul calculatorului.. glosare etc. Pentru ca un profesor să poată pune în practică strategii de învăţare prin cooperare. se va rămîne la un nivel superficial de valorificare a noilor tehnologii şi a oportunităţilor de cooperare interşcolară. luînd în calcul şi elemente de specific cultural. reviste electronice. În absenţa unor competenţe pedagogice de proiectare a demersului didactic integrînd noile tehnologii ca resursă şi nu ca scop în procesul de predare-învăţare. Abstract.ro. но формировать на их базе компетенции.. însă este nevoie de activităţi susţinute de pregătire pedagogică. которые будут способствовать скорейшей интеграции ученика в современное общество и успешной реализации в нем себя как личности (это так называемые транспредметные компетенции). 2. dar şi pentru alţi elevi şi profesori din şcoală. И. Concluzii Activităţile de formare a cadrelor nu trebuie să se rezume la dezvoltarea competenţelor de utilizare a computerului şi a tehnologiei. Referinţe bibliografice Gheorghe O. и. În: Elearning. Româ nia 2008-06-24. unii dintre aceştia manifestîndu-şi dorinţa de a începe să lucreze la un astfel de proiect" [1].

Какое место среди них занимает любовь? Что это такое? Нужна ли она ? Кто-то говорит. Впервые этот термин в широкую практику ввел известный французский философ и психолог Ж. носит название транспредметности. а также когда проводили заочную экскурсию по картинной галерее и думали над вопросом: «Какие чувства способна вызвать эта экскурсия?» 200 .д. которое входит в содержание ряда учебных предметов. Она была изложена в виде эпиграфа В-четвертых. поскольку такие уроки должны быть подготовлены силами не одного. литература. Сформулировать проблему. различными культурами. религиями. Проанализировать эффективность урока. биология. школьными предметами и др. экология. быть актуальной. В-пятых. чтобы знания. а служили ученику необходимым инструментом. У каждого человека они свои – одинаковых потребностей не бывает. когда они составляли «Пирамиду потребностей » или подбирали прилагательные-синонимы и антонимы к слову «любовь» при ответе на вопрос: «Какая бывает любовь?». сформированные у школьников на основе знаний по русскому языку. химии в ходе урока. которые ставит перед ним жизнь. по-настоящему заинтересованные в формировании мыслящего ученика. с точки зрения методики урок был организован таким образом. учителями была отобрана необходимая актуальная информация. была сформулирована проблема.А. конечная цель транспредметности – это понимание человека во всей совокупности его отношений с миром» [2]. что у учащихся последовательно формировалось целостное видение проблемы. Сформулировать учебную ситуацию. извлекаемые из них. то есть между тем. на собственный опыт учащихся. На что прежде всего обращали внимание учителя в ходе интегрированного урока? В первую очередь. с которыми учащиеся знакомились в ходе урока. способным оказать помощь в решении различных проблем. Компетенции и отношения. неоднозначности. Пиаже в 1970 году. Как организовать и провести такой урок? Прежде всего. проведенный в лицее «Светоч» учителем русского языка и литературы Гайко Л. Основой формирования транспредметных компетенций являются интегрированные уроки. Однако педагоги.современного образования и инновации. а нескольких учителей-предметников. разнообразии ее отношений). Во-первых. уже выходили за рамки этих учебных предметов. поскольку любовь. необходимые рабочие материалы. В-третьих. необходимо тщательно обдумать его планирование. и учителем биологии и химии Слуцкой И. в которой лицеисты должны были решать проблему: «Ребята. Во-вторых. ее заменяет секс. Безусловно. которую в ходе урока должны были решить лицеисты. 4. активно внедряют на своих уроках элементы транспредметности.во всем богатстве. 5.В. бесспорно. Эти компетенции и отношения будут полезны учащимся в их дальнейшей жизни. которая пересекает границу ряда областей знаний (в данном случае школьных предметов). «Другими словами. событиями. 2. в 12-ом классе. биологии. творчество.). которые вызывают у учащихся непосредственный интерес. Каково ваше мнение? В-шестых. была создана учебная ситуация. должны быть ориентированы на необходимость такого подхода к изучению школьных предметов. вырабатывался более глубокий взгляд на любовь как на явление физического и духовного характера. мы с вами нуждаемся в разных потребностях. что пересекает разные области знаний и находится за пределами каждой из них (в самой действительности. Одним из таких уроков является урок «Биохимия любви». Организовать содержание урока по последовательному решению проблемы. связанные с ним. карьера и т. что в наше время она вообще не нужна. 6. которое входит в содержание ряда учебных предметов (русский язык. 1. химия). педагогами не случайно была выбрана такая тема урока.ключевое понятие. литературе. 7. проведение такого рода интегрированных уроков требует значительных усилий учителей-предметников. Организация содержания обучения вокруг проблемы. Отобрать необходимую информацию. носили не автономный характер. который способен самостоятельно ставить и решать проблемы разного характера.. которая должна обладать практической ценностью. Транспредметность предполагает установление связей между фактами действительности. Выявить ключевое понятие. которые волнуют современных старшеклассников. 3. одна из тех ценностей общества. Определить ценности современного общества (культура. «любовь» .

как и много лет назад и ничто не сможет служить ей заменой. чем простая сумма химических веществ. Инновации в образовании. In this context. важна для лицеистов. определяя. Называя пары известных литературных героев. 2007. 201 . Chişinău: Ştiinţa. но оценить и собственное поведение. university and postuniversity education. Кишинэу: Ştiinţa. возможно. 2007. Без сомнения. религиях. Nicanor Babără. избежать в дальнейшем каких-либо ошибок. lector superior.Для того чтобы ответить на вопросы по произведениям И. Элементы транспредметности в преподавании. это связь души и тела.Ş. 4-12. воспринимать его не как сумму знаний по отдельным предметам. doctor. Безусловно. И в наше время любовь будет необходима так же. они выделяли стадии любви и характерные признаки каждой из трех стадий. Statutul actual al Republicii Moldova în plan politic. Затем. 4. какие химические процессы происходят на каждой стадии и какие химические вещества отвечают за наши чувства и эмоции на каждой из них. а как сумму сформированных витагенных компетенций и отношений. № 3. хотя и неоднозначным явлением. Инновации в образовании. Didactica funcţională. Методический анализ. Каждая эпоха вписывает свою страницу в книгу любви. CONSIDERAŢIUNI VIZÎND EDUCAŢIA LINGVISTICĂ ÎN CONTEXTUL FORMĂRII INIŢIALE ŞI A CELEI CONTINUE Alexei Chirdeachin. насколько точно и убедительно поэты подбирали слова для выражения чувств и эмоционального состояния. dacă în condiţiile economiei planificate şi a monopolului de stat în economie exista aşa-zisă „comandă de stat” caracterizată printr-un număr limitat de 1. the given issues are touched upon in the present article. но результат такой деятельности позволит учащимся относиться к учению более сознательно. I. учащиеся приходят к единому мнению: несмотря на различие в странах. Бунина «Муза» и «Темные аллеи»: « Как можно охарактеризовать чувства.. такие уроки создаются усилиями всего педагогического коллектива.E. Библиография Гуцу В. Учитель химии познакомил лицеистов со статьей «Любовь и химия». к которому пришли лицеисты: Любовь всегда останется чем-то большим. Поэтому домашнее задание было рассчитано на самостоятельный поиск материала и на высказывание собственного мнения в эссе по теме «Единство и неразрывность мужского и женского начала в различных культурах». Формирование транспредметных компетенций на интегрированных уроках представляется на современном этапе развития методики достаточно актуальным. one of the most important is knowing and possessing of foreign langages communicative skills. эпохах. Проектирование базового куррикулума.А. 2007. анализируя их любовные отношения(в том числе и речевое поведение). Полонский В. economic şi social presupune anumite cerinţe faţă de specialişti pentru a fi competitivi pe piaţa muncii. переживаемые героями рассказов?» и «Почему расстаются герои рассказов?». старшеклассники выделяли в них описание той или иной стадии любви. анализируя стихи Пушкина. USM Abstract: The present political. profesor universitar. doctor habilitat. проблема. Фета. Учитель рассказал. Гиков А. поэзии и мечты. 2. речи чувства этих героев понятны и сегодня. Калло Т. Among these requirements.. Пастернака и других русских поэтов. 1998. economic and social status of the Republic of Moldova presupposes certain requirements towards competences of modern specialists to be competitive on the labour market. учащимся необходимо было обратиться к сведениям по химии и биологии. Методическое пособие. which in its turn presupposes certain curricular requirements for pre-university. Вывод. Чимишлия. не причинять боли себе и другим. работая над которой. Методологический гид. культурах. Кришан А. действительности и воображения. 3. Тютчева. În special. вызывающим различную реакцию со стороны учителей.М. затронутая на уроке. Minder M. Знания из области биологии и химии позволили учащимся понять состояние не только бунинских героев. стр.

gradul de studiere a limbii II să se mărească în continuare. Chişinău: UASM. ei vor fi capabili: a) să-şi cîştige propria existenţă întreţinîndu-se. De asemenea sugeră m introducerea limbii II nu mai tîrziu de începutul ciclului gimnazial. Babuc V. c) să contribuie la consolidarea bugetului de stat deoarece oricine lucrează este şi contribuabil. limba şi literatură maternă în şcoli şi clase alolingve etc. 2) Pregătirea filologică teoretică.). 3) Pregătirea aplicativă. gradul de aprofundare a studierii mărindu-se astfel încît spre sfîrşitul acestuia elevii să fie gata să studieze alte discipline în această limbă la ciclul liceal. dat fiind faptul ca ea este unul dintre factori de competitivitate a specialiştilor pe piaţa muncii în condiţii actuale sociale. iar predarea unor obiecte să fie trecută la limba II. adică posedarea liberă a limbilor străine. În această ordine de idei. În ceea ce priveşte nivel universitar. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de cercetare deschide oportunităţi noi pentru dezvoltarea independentă şi abordarea creativ-inovativă a propriei activităţi profesionale viitoare. Chişinău: S. b) să contribuie la dezvoltarea generală a economiei şi la rezolvarea problemei şomajului. la nivel preuniversitar. Referinţe bibliografice Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare. 1. sugerăm organizarea cursurilor de limbi străine pentru cadrele didactice preuniversitare pentru ca ei să fie în stare să-şi predea disciplinele în limbi străine. Cimpoieş Gh. propunem ca majoritatea disciplinelor cu excepţia celor menţionate supra să fie predate în limba străină de bază. limba şi literatură română. Însuşirea de către viitorii specialişti a materiei teoretice şi practice care ţine de formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor metodico-didactice şi de traducere. 2. gramatica teoretică. la facultăţi de profil propunem studierea aprofundată a 3 limbi străine ca specialitate.. istoria limbii etc.. 2001. În ceea ce priveşte formare continuă de specialitate. politice şi economice. numărul cărora să se mărească treptat din clasă în clasă în aşa fel încît spre sfîrşitul ciclului toate obiectele să fie predate în limba străină studiată. Gradul de aprofundare a studierii limbii străine să se mărească treptat ca să fie posibilă prin mijlocul ciclului gimnazial trecerea predării unor obiecte la limba străină studiată. predare. şi alţii. indiferent de profil profesional. ceea ce presupune anumite modificări de ordin curricular în învăţămînt preuniversitar. Guţu V. Pregătirea profesională în domeniul limbilor străine cuprinde următoarele aspecte: 1) Pregătirea lingvistică practică în vederea formării şi dezvoltării abilităţilor şi a deprinderilor comunicative pentru posedarea liberă a limbilor respective. ea se efectuează în aceleaşi direcţii ca şi cea iniţială: dezvoltarea competenţelor comunicative practice. a celor lingvistice şi extralingvistice teoretice. specialiştii actuali indiferent de domeniul de pregătire profesională trebuie să posede anumite competenţe care i-ar face competitivi pe piaţa muncii ca să reuşească ori să se angajeze la întreprinderi deja existente ori să creeze cele proprii. 4) Pregătirea de cercetare. 2003. sugeram următoarele. în condiţiile economiei de piaţă unde sînt prezente proprietatea privată şi concurenţa dintre mai mulţi agenţi economici şi nu mai există asigurarea centralizată cu locuri de muncă. n. sociolingvistică etc. La facultăţi cu alt profil decît cel lingvistic propunem studierea aprofundată a două limbi străine pînă la sfîrşitul anilor de studii. cu excepţia disciplinelor unde nu este posibil (de exemplu. Ghid Metodologic. recomandă m studierea limbii străine chiar de la bun început al ciclului primar. Ca rezultat al celor examinate supra conchidem că instruirea lingvistică este de o importanţă strategică atît în cadrul formării iniţiale cît şi în cel al formării continue.). Printre aceste competenţe un loc deosebit de important îl ocupă cele lingvistice. Proiectarea curriculum-ului învăţămîntului agrar în Republica Moldova. 202 . o parte de obiecte predîndu-se în ele şi numărul lor mărindu-se în aşa fel încît la ultimii ani toate disciplinele (unde este posibil) să fie predate în ele..) şi extralingvistic (literatură. Pentru a realiza obiectivul dat. înscriindu-se în metoda de studiere prin descoperire. aplicative (metodico-didactice şi de traducere) şi de cercetare. evaluare. lexicologie. civilizaţie. Numărul acestor obiecte trebuie să se mărească gradual ca spre sfîrşitul ciclului liceal numărul de obiecte predate în cele două limbi străine să fie aproximativ egal (disciplinele care s-au predat în limba de bază la ciclul gimnazial să se predea preponderent în limba II la cel liceal). La începutul ciclului liceal. Astfel. Familiarizarea studenţilor cu materialul teoretic lingvistic (fonetica teoretică. La formarea continuă de profil nefilologic se propune introducerea cursurilor de limbi străine pentru diferiţi specialişti şi ulterioara consolidare a competenţelor lingvistice comunicative la viitoarele cursuri de perfecţionare. universitar şi post-universitar la nivelul formării iniţiale şi a celei continue.specialişti pregătiţi care urmau a fi repartizaţi la o întreprindere sau alta. În cadrul formării iniţiale.

morale şi religioase [Vl. с. Москва: Академия. Cucoş]/ valorile vitale. Теория и практика инновационной деятельности в образовании. Valorile sînt produse prin activitatea omului. системы. Pâslaru adaugă progresiv fiecărei vîrste valori noi. systematical and prospective. REPERE AXIOLOGICE PENTRU FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRE Silvia Golubiţchi. valorile spirituale înalte [adevăr. Pâslaru [5] au stabilit priorităţile axiologice pentru fiecare vîrstă de dezvoltare a omului în ontogeneză: copilăriei fragede – valorile vitale. Збiрник наукових праць.interesele ludico-afective şi valorile tehnice (sau de producţie) [C.С. Гринько Г. these are the personal values of which: knowledge. doctor în pedagogie.valorile politice (sau de organizare) [C. 3-е изд. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. технологии.Cucoş indică doar valorile dominante fiecărei vîrste. din care observăm că C. 2004. se formează printr-o educaţie întemeiată pe un sistem de valori. 4. are the immanent of life of every individual. estetice. Education is achieved through different values. The values.. Valorile. Колкер Я. Postmodern culture model stimulates the ideal of a creative personality by employing values specific for an innovative and autonomous activity. Москва: МАКС Пресс. Селиванов В. iar Vl. Însuşirea valorilor necesită deci o abordare sistematică. teoretice. 7.nevoile trans-sociale.М. dragoste. Москва: Академия. Ideea de autodesăvîrşire a individului prin educaţie/cultivare/valorizare penetrează discursul tuturor autorilor şi este sintetizată de teleologia educaţiei. competences. 274-279. religioase şi teoretice [Vl. Pâslaru]. Гальскова Н. adolescenţei . Розов Н. 2001. prospectivă şi creativă. that assures the coherence between human conscience and condition. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. valorile culturale [sau de înţelegere] [C. 5-е изд. The assimilation of values should be turned into a creative act. Еналиева Т. В. and attitudes. vîrstei maturităţii . vîrstei preadolescenţei/a treia copilărie . Pâslaru. Гез Н. family. Namely. frumuseţe. religioase. 5. din care este dedus principiul unităţii devenirii moral-spirituale a educatului cu devenirea axiologică a acestuia [5]. morale. care să asigure coerenţa dintre conştiinţa şi conduita umană. precizează autorul. Pâslaru. Universitatea de Stat din Tiraspol Abstract. Москва: Академия. constituie factorul definitoriu al schimbării în pozitiv şi desăvîrşirii fiinţei umane. interesele socio-abstracte şi intelectuale. 2004. Москва: Академия. national community. Cucoş]/ valorile vitale. Частина перша. The basic principle of value classifications related to education denotes the idea that values are found in every educational action. Personalitatea. Педагогика: педагогические теории. Educaţia. 2007.Х. Устинова Е. comunitate naţională.С.Д. we are interested in those learnt by the students. Autori precum C.valorile de apropriere (=de achiziţie) [C. Киïв: ВПЦ «Киïвський унiверситет». Pâslaru]. religioase.3. Семчинського i сучасна фiлологiя. Cucoş]/ valorile vitale şi morale [Vl. Pâslaru]. according to Vl. 203 . Cucoş]/valorile vitale. definită ca fiinţă umană în existenţa ei socială şi înzestrarea culturală. The aim of education means the accomplishment of the activities of forming/permanent development of human personality for and through everlasting values. 2004. Pâslaru]. morale. 6. sînt imanente fiecărui individ. Cucoş]/valorile vitale. From the multitude of values. Pâslaru].И. Doar un om cultivat/valorizat/ educat este şi un om moral. politice şi economice [Vl. afirmă Vl. copilăriei mici .. vîrstei timpurii/copilăriei mici – valorile senzual (de plăcere) [C. Cucoş [1] şi Vl. raţionale. desfăşurată în toate sferele vieţii şi existenţei sale.М. teoretice şi estetice [Vl. Значение результатов контрастивного анализа для преподавания двух иностранных языков как специальности// Наукова спадщина професора С. morale.. 8. Практическая методика обучения иностранному языку. pietate]. familie. 2004. juridice.

de reorganizare şi acumulare a acesteia prin educaţie. necesară eficientizării pragmatice şi realiste activităţii de formaredezvoltare a personalităţii umane. mediul cultural-spiritual şi educaţional. a dorinţelor. Sinteza cunoştinţelor-capacităţilor-atitudinilor ne dă valoarea competentă. p. evaluativă. cu personalitatea celui educat [dar şi a educatorului]. hotărîri). disciplina.Valorile indicate se structurează pe trei perspective: subiectivă. Hovland. capacităţile . complexul de norme şi valori [Cf. idei). iar conform lui Vl. experienţele de viaţă. Iluţ P. de prelungire şi emancipare a vieţii [ibid. 65]. concepte şi principii ce pot oferi un model de educaţie axiologică în şcoala contemporană. Dewey J. p. 2006. 2.. obiectivă. cu viaţa.md. Silistraru N. p. ..D. Valorile achiziţionate de elevi sînt: cunoştinţele . transcedentală. care se constituie din idei. organizate sistematic. relaţiile interpersonale. modelele comportamentale. considerate şi valori ale naţiunii din care face parte individul [5]. necesară dinamizării afective şi motivaţionale a personalităţii. 1992. numite de autor şi faze ale procesului educaţional. Pedagogie şi axiologie. instrument de creştere a experienţei. accesibile vîrstei elevilor. este cultura. toleranţa etc. acţiunea şi perfecţiunea. Valorile general-umane (universale) şi cele naţionale se manifestă ca şi trăsături şi calităţi ale individului (bunătatea. Pâslaru Vl.P. 6. 204 . 5. Dewey. p. între cele două definiţii constatîndu-se aceea şi temelie epistemică. Dewey susţine că valorile cele mai des enumerate sînt cultura. Structurarea pedagogică a valorilor este şi în funcţie de idealul social şi moral al omenirii. 3-8. 44]. Cea mai importantă valoare educaţională. intenţional (decizii. precum şi utilitatea [2. comportamental (acţiuni propriu-zise) [apud 3. cunoaşterea. care. Chişinău: USM. Bucureşti: E. informaţii sau relaţii. după J. 6-7]. sînt constituite din elementele: cognitiv (credinţe. legi. conceptuală şi comportamentală [6]. Chişinău: Civitas. conform lui M. că rora le este proprie aspiraţia că tre ideal. necesară depăşirii situaţiei actuale a personalităţii [2]. Semnificaţia valorilor general-umane în procesul educaţional. http://www. nr. volitivă. selecta. valorile au importantă diferită. Valoare şi educaţie axiologică: definiţie şi structurare. Educaţie axiologică. Principiul pozitiv al educaţiei: studii şi eseuri pedagogice. gînduri. Bucureşti: E. 1999.P. responsabilitatea socială. Principiul fundamental de clasificare a valorilor în raport cu educaţia denotă ideea că valorile se regăsesc în orice acţiune educaţională. în special pentru adolescenţi. 7.) [7]. principii. cu educaţia.informaţii. cumsecădenia. din manifestări ale sferelor afectivă. atitudinile. codurile culturale.1. onestitatea. .. Pâslaru Vl. informaţia (sau cunoaşterea). analiza şi sintetiza date. Iaşi: Editura Polirom. hărnicia.D. Modelul culturii postmoderne stimulează idealul personalităţii libere şi creative [5]. Astfel J.identificarea valorii cu cultura. de a învăţa sau a acţiona. Rosenberg şi C. precum: . 45].explorarea pedagogică a valorilor în funcţie de generalitatea / universalitatea / etnicitatea / individualitatea acestora. 2003. Referinţe bibliografice Cucoş C. Pâslaru Vl. patriotismul.de a detecta. În concluzie. În raport cu educaţia. atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. afectiv (sentimente. 1. emoţii). cultura este scop şi mijloc al educaţiei.proeducation. 3. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Valori. noţiuni. 1995. Viziunea pedagogică a valorilor include factorii: condiţiile istorico-culturale şi psihosociale. ca model al vieţii. Pâslaru.J. care trebuie să fie ştiinţifice:. Formarea integră a personalităţii prin valori presupune elaborarea unei viziuni pedagogice asupra valorilor. 2004. În: Didactica Pro. teorii.J.înţelegerea valorii ca activitate de construire a fiinţei umane. 4.

J. Blaga. M. concepţiile şi ideile cu privire la conştiinţa lingvistică o transferă pe aceasta în domeniul conştiinţei pedagogice. M.CONŞTIINŢA LINGVISTICĂ – FINALITATE A EDUCAŢIEI LINGVISTICE Veronica Bâlici. R. profesor universitar. Dewey. Heidegger). experienţe trăite. Piajet.. cu viziunea generalizată asupra limbii ş i vorbirii/limbajului: limba reflectă lumea. M. Educaţia care întreţine acest proces este definită cu termenul educaţie lingvistică. Descrates. Şt. Noica). care se manifestă în cîteva forme definitorii existenţei umane: conştiinţa morală. Dewey. îi legitimează constante generale precum reflexivitatea. A. L. L. constituit dintr-un sistem specific de activitate comunicativ-lingvistică. Education that drives this process is defined by the term of language education. H. Conştiinţa lingvistică este stare şi proces. conştiinţa pedagogică. C. Ricoeur. responsabilitate (G. Golu. şi Cuvîntul era cu Dumnezeu. anume la conştiinţă [1. Both aspects of linguistic conscience are integrated into the process of language education. o formă aparte a conştiinţei umane este conştiinţa lingvistică. P. Blaga. conştiinţa ecologică. Foucault. F. Zlate. gîndire articulată (D. doctor în pedagogie. afirma scepticul Decartes. A. Coşeriu. Conştiinţa ca finalitate a vieţii şi educaţiei reprezintă preocuparea celor mai mulţi gînditori ai umanităţii. 119]. M. De aici. o reprezintă şi se identifică cu ea (H. iar prin aceasta. Slama-Cazacu). J. C. Jaspers). fiind conştiinţa fenomenul care dă seama despre sine însuşi. 5). unitate a limbii şi culturii (M. dovada faptului că fiinţa fiinţează. G. mai nou. energie psihică sau psihism (Şt. Lupaşcu). Or. perspectivă acţională (L. conştiinţa artistic-estetică. 205 . von Humboldt. întîi de toate. F. Coşeriu (6). M. Cu privire la starea de a fi a conştiinţei se statuează că aceasta are caracter dinamic: conştiinţa nu este ci devine (Hegel. Toate tipurile de conştiinţă se exprimă prin limbă. P. morală şi unitate a cunoaşterii (Socrate. Lupaşcu). Schelieben-Lange. cogito ergo sum (gîndesc. Kneller şi Morris van Cleve). ceea ce înseamnă că gîndirea nu este doar mecanismul principal al cunoaşterii. L. 3) şi esenţă a fiinţei umane (M. Noica. unitate a limbii şi vorbirii/limbajului (Hegel. Penrose. apud 2). Prin discursurile lui E. Heidegger. limba este definitorie atît esenţei umane cît şi devenirii prin educaţie a omului în propria sa esenţă (Vl. Morris van Cleve). esenţă a raţiunii (J. atitudine faţă de sine/limbă/lume (Hegel. C. J. Camus. conştiinţa miticreligioasă. Wallon. Blaga. Ricoeur. K. K. Heidegger. Conştiinţa lingvistică se identifică. E. Bruner. C. Călin). Linguistic conscience is defining for a human being and its evolvement through education. R. M. căci. Omul nu se poate conştientiza pe sine ca om conştient dacă nu-şi conştientizează şi propria vorbire. Ricoeur. în mare. Noica). Ducat. B. conştiinţa juridică. trimite la altceva decît ea. T. Doctrinei comuniste datoră m însă surogatul conştiinţă de partid (партийное сознание). Educaţia lingvistică are ca finalitate generală conştiinţa lingvistică. Jaspers. complexitatea fiinţei umane explică complexitatea conştiinţei. Dennett. T. E. Language education aims general language conscience. Lupaşcu). L. R. C. existenţă a fiinţei (M. Foucault. individuaţia. conştiinţa politică. sens al vieţii (M. Ciolac. Şt. Heidegger. p. Şt. consisting of a specific system that is the linguistic and communicative activity. Or. expresie a libertăţii umane (Hegel.reflexivitatea (Socrate. Ferrand). P. Ferrand). manifestare a universului obiectiv în universul subiectiv (P. Chişinău Vlad Pâslaru doctor habilitat în pedagogie. Nioca. Bruner. adică se conştientizează pe sine. Ambele aspecte ale conştiinţei lingvistice sînt integralizate în procesul educaţiei lingvistice. K. Noica. M. Schopenhauer.. Penrose). Noica). G.. teoriile. Pâslaru etc. care în fapt este un fenomen de ne-conştiinţă. P. deci exist). Penrose. şi Cuvîntul era Dumnezeu (Ioan: 1. gîndirea este. este viziune asupra lumii (W. T. Language conscience is the state and process. ea fiind identificată cu însăşi fiinţa umană. Viaţa. Eliade. stare de luciditate. şi propria gîndire. şi. limba fiind originea fiinţei şi relaţia cu divinitatea: La început era Cuvîntul. deci. Conştiinţa lingistică este definitorie fiinţei umane şi devenirii acesteia ca atare prin educaţia. Cosmovici. M. Blaga. Pâslaru. Chişinău Abstract. cunoaştere şi adevăr (Hegel. Ricoeur. Gadamer. A. conştiinţa de gen (gender) etc. Vidam. 4). 1). Kant. despre care în mod ciudat nu se prea discută. Lupaşcu. fiinţa umană nu există altfel decît prin limbă şi în limbă. Vl. Popper) şi unificare a tuturor aspectelor separate ale activităţii mentale (R. conştiinţa economică. afirma marele Hegel. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Noica. C. C. Slama-Cazacu. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Coşeriu). Blaga). Numeroşi cercetători ai conştiinţei/conştiinţei lingvistice o definesc prin caracteristici precum: afectivitatea (L. J. Blaga. Heidegger. P.

Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Româ ne. cunoscător) sînt: . prin experienţele de viaţă şi de cunoaştere. 1994. prin el elevul se reprezintă pe sine. Prima parte. iar actul reflexiv este un donator de sens. .abordarea/formarea conştiinţei ca unitate funcţională – ca sistem de semnificaţii. Conştiinţa lingvistică este stare şi proces. Chişinău: ARC.intelectualizarea activităţii de vorbire prin generalizarea şi conceptualizarea fenoenelor limbii şi activităţilor de vorbire. nr. afirmă C. 1965. 2003. 4. 7 p. Chişinău: Civitas. Educaţia care întreţine acest proces este definită cu termenul educaţie lingvistică şi are ca finalitate generală conştiinţa lingvistică. Bucureşti: Univers. W. . Bucureşti: Univers. Conştiinţa lingvistică reprezintă şi protejează integritatea şi identitatea elevului. 7. Costandache G.formarea unor scheme mentale de cunoaştere a limbii ca sistem abstract