Sunteți pe pagina 1din 16

ANALIZA EXPERIENŢEI MANAGERIALE A FIRMELOR EFECTIVE DIN LUME.

I 1830-1930

- procesul de concetrare a producției și a cap.

- crearea corporațiilor

- crearea echipei manageriale

- aplicarea a sistemului lui Taylor

II 1930-1970

- corporațile industriale au ajuns la maximum în folosirea intensivă a forței de muncă

- apariția direcției beihavioriste

-doctrina relaților umane, Ă.Maio, M.Folet, C.Bernand

- doctrina resurselor umane- A.Maslow, D.Makrego, K.Apdjiris

III 1970-1980

- integrarea mărimilor variabile în activități de producție: economice, tehnico-științifice, social, a resurselor

- Mg.corp. a devenit depedent de: piață, starea economică, activități social politice.

- mediul exterior a devenit: nestabil, necla, contradictoriu.

IV- 1980-pînă în prezent

- mg. a fost preceput ca un sistem deschis, alcătuit din mărimi variabile interne și externe

- formele și metodele manageriale aplicate să

fie variate în depedență de condițile organizației

- modelul raționalistic este eficient în condițile stabile.

PRINCIPIILE LUI TAYLOR

1) înlocuirea metodelor tradiţionale bazate pe măiestria şi experienţa personală, prin metode ştiinţifice, bazate pe analiza tuturor elementelor procesului de conducere.

2) Selecţionarea lucrătorilor pe baza unor criterii elaborate ştiinţific, antrenarea şi

instruirea acestora.

organizării ştiinţifice a muncii.

4) Diviziunea muncii: intelectuale şi fizice.

5) Ridicarea conţinutului economic al muncii tehnicienilor şi, prin urmare, ridicarea nivelului economic şi cultural al lucrătorilor.

6) Apropierea învăţământului tehnic superior de nevoile producţiei.

7) Introducerea practicii de producţie a viitorilor ingineri, timp de un an, înaintea absolvirii instituţiei superioare.

8) Analiza proceselor de muncă prin descompunerea lor în elemente componente.

9) Evidenţierea strictă a timpului de muncă;

10) Unificarea şi standardizarea operaţiilor şi mişcărilor în procesul muncii, a proceselor tehnologice.

11) Normarea strictă a muncii.

12) Controlul tehnic asupra operaţiilor tehnologice şi de muncă, şi asupra calităţii producţiei.

13) Introducerea şi aplicarea salarizării în acord cu tarifele diferenţiate

a

3)

Colaborarea

între

muncitori

şi

administraţie

în

scopul

aplicării

în

practică

PRINCIPIILE LUI FAYOL

1) diviziunea muncii în activitatea de conducere şi executare;

2) o strictă concordanţă între autoritatea personală şi oficială (la serviciu) a conducătorului;

3) disciplina;

4) principiul deciziei unice;

5) succesiune în conducerea întreprinderii;

6)subordonarea intereselor personale celor colective;

7) stimularea materială şi morală;

8) centralizarea funcţiilor de conducere;

9) structurarea ierarhică a aparatului de conducere;

10) organizare ştiinţifică a tuturor sectoarelor întreprinderii;

11) atitudinea justă şi echilibrată faţă de personal;

12) stabilitatea cadrelor;

13) iniţiativa;

14) unitatea colectivului.

ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT ÎNTÂMPINĂ URMĂTOARELE PROBLEME:

1.Micșorarea resurselor,

2.Micșorarea pieții de desfacere

3.Concurența devine mai aprigă

Managerii azi: cerințele stricte,amenințări, schimbări.

Pronosticul: scăderea profitului, micșorarea surselor energetice, creșterea inflației,

creșterea șomajului, instabilitatea politică.

MODELUL RAȚIONALISTIC

1.Mai mult înseamnă mai bine

2.Cîștigătorul este acel care apropus cu cheltuieli minimale.

3.Totul cere analiză

4.Îndeplinirea ordinelor top managerilor

5.Controlul total

6.Baza tuturor acțiunilor, calculul financir

7.Stimularea materială corectă

8.Top manager este mai presus decît piața

9.Creșterea e baza acticității managerială

DEZAVANTAJUL MODELULUI RAȚIONALISTIC

1. Forma cantitativă a strategiilor:

- dezvoltă conservatizmul

- micșorarea cheltuielilor devine prioritate de baza

- managerul analizează situațile ce pot fi analizate

Motivarea, psihologia, relațiile sociale dispar din aria lucrului managerial.

2. Managerul are rolul judecătorului: care acceptă sau nu acceptă

propunerea.

3. Modelul rațional nu folosește experimental ca metodă de gestiune, managerii sunt severi cu angajații.

4. Modelul rațional nu acceptă situații neformale: analiza, planificarea controlul sunt metode de bază ale modelului rațional.

5. Modelul rațional neagă sistemul de valori, crezul de afacere, cultura.

Modelul Efectiv

strategii

deprinderi

Structura

personalului

Crezul de

afacre

structură

sistemele

stilul

Modelul Efectiv

Principiile modelului efectiv:

1.Orientarea la acțiuni

2.Cu fața spre consumatori

3.Individualitate și ingeonizitate

4.Productivitatea de la om

5.Legătura cu viața ca bază crezului de afaceri

6.Devotamentul față de firmă

7.Simplicitatea structurii organizatorice

8.Libertate și fermitate

PROGRAMUL CORECTĂRII CURSULUI

1. Negarea și neîncrederea

2.Căutarea vinovatului

3.Tesarea

4.Retragerea

5.Alcătuirea noului program

SITUAȚIA ECONOMIEI SUA ANII 90

Venitul mediu unei familii a scăzut cu 8%,

Salariul în acord era egal cu anul 1969

Un ameriacan cîștiga pe an 18.000, cu 25%

mai puțin decît în 1973

Datoriile peste 400 mlrd, datoriile generale a guvernului 7 trln-35mii dol.pe un cap de locuitor

Acumulări personale: sua 3,9%, jap.17%,

gem.12%

Importau 66% telivizoare și aparate de radio, 36% încălțăminte, 47% intstrumente, 28%

automobile, 25% calculatoare.

Din 24 mii de colegii au exclus ca curs : 7 mii fizica, 4 mii chimia, 2 mii biologia, 2/3 din elevi nu cunoșteau istoria sua, 50% nu au recunoscut fotografia lui Chercil și Stalin. 13% din americani rău posedă engleza.

FACTORII CARE AU ADUS LA SCĂDEREA SITUAȚII ECONOMICE

Calitatea joasă a mărfurilor-micș.concur.inter.

Top manageri juriști

Psihologia producătorului în masă

Managerii mediocrii

Nestabilitatea cadrelor

Managerii motani-grași și leneși

Managerii nu aveau necesitatea de a cerceta și

învăța exăeriența internațională

CONDIȚIILE MANAGEMENTULUI AMERICAN

Politica protecționistă a guvernului

Bunăstarea

Neatenția la factorul uman

îmbătrînirea