Sunteți pe pagina 1din 16

www.zorile.

ro

- , 1990 . 5 (200)/2009

Periodic bilingv lunar al Comunit[\ii Ru=ilor Lipoveni din Rom`nia. Fondat ]n 1990. Nr. 5 (200)/2009. ISSN/1221-6550

Loca\ia a fost
aleas[ cu gust:
Teatrul Maria
Filotti, un l[ca= de
cult cu o
deschidere
deosebit[. Nu =tiu
cte ora=e sau
localit[\i s[ fac[
poezia rus[ ntr-un
teatru de aceast[
va-loare ne spune
dna Fedosia JipaRubanov,
pre=edintele
Comunit[\ii
Ru=ilor Lipoveni
din Br[ila.
.. pag.3

,
(. 1990 .)
.
,
, ,
.
200 ! ,


, ,
!
, !
- ( ).

,
.

,
.
,
.

www.zorile.ro

Publica\ia Zorile aniverseaz[ un jubileu. 200 de numere au fost deja publicate de la na=terea ei ]n 1990. O
revist[ de interes general, care ]ncearc[ s[ includ[ toate activit[\ile Comunit[\ii Ru=ilor Lipoveni ca organiza\ie,
aspecte din via\a de zi cu zi a ru=ilor lipoveni, cultur[ =i tradi\ie.

`t de repede ajunge la cititori


revista Zorile, c`t de repede
ajung informa\iile de actualitate
cu privire la activit[\ile ru=ilor lipoveni?
Asta putem afla numai de la cititori.
Singura cale de transmitere a publica\iei, u=oar[ =i mai pu\in costisitoare,
este Po=ta Rom`n[. Termenul maxim ]n
care ajunge de la redac\ie la distribuitor
este de 3 zile lucr[toare. Distribuitori au
fost ale=i s[ fie pre=edin\ii comunit[\ilor
locale ale ru=ilor lipoveni.
}n unele localit[\i g[sim ,,Zorile
chiar ]n bisericile noastre, acolo unde
s-a considerat c[ se distribuie cel mai
bine. Distribuitorii ]=i aleg modalitatea
cea mai simpl[. Al\i distribuitori, fiind
cadre didactice, distribuie revista prin
elevi, ei fiind principalii abona\i.
Mul\i cititori se pl`ng c[ revista nu
ajunge la ei la timp. Noi ]i rug[m s[ se
intereseze la comunitatea local[ =i cei ce
o conduc, pentru c[ acolo vor g[si cele
mai noi numere sau au posibilitatea de a
afla cum pot face un abonament.
}n ultimii ani, modalitatea de a citi
revista s-a mai schimbat din format de
h`rtie ]n format electronic. Astfel, mul\i
utilizatori de calculator, cu leg[tur[ la
internet, ne acceseaz[ paginile virtuale.
Cei mai mul\i fac parte din categoria
t`n[r[. Cei care nu =tiu ]nc[ adresa
noastr[ pe internet, aceasta este chiar
numele revistei: http://www.zorile.ro.
Aici ave\i posibilitatea de a citi printre
primi cele mai noi informa\ii =i toat[
revista. V[ st[ la dispozi\ie =i o arhiv[ a
tuturor numerelor din ultimii ani.

Cei mai mul\i colaboratori ne trimit


articole prin po=ta electronic[
(zorile@moon.ro), ]ns[, =i po=ta clasic[,
prin care care primim informa\iile,
func\ioneaz[ foarte bine. C[su\a tehnic[
cu detalii v[ st[ la dispozi\ie.
Oricine ne poate fi colaborator =i
chiar apel[m la cititorii no=tri s[ ne
informeze despre orice li se pare interesant ]n cadrul grupului, comunit[\ii ]n
care tr[iesc. Mul\i cred c[ ne intereseaza doar ce face Comunitatea ca organiza\ie, dar comunitatea ]nseamn[ to\i
locuitorii localit[\ii respective. Astfel,
noi public[m =i din activit[\ile oric[rui
cet[\ean care face sau spune ceva
interesant, oric`t de t`n[r sau b[tr`n
este. Ne intereseaz[ s[ avem =i cel pu\in
o fotografie ata=at[.

Alistarh Tamara, profesor de limba rus[


la Liceul Teoretic Grigore Moisil din
Tulcea:
Personal, recunosc c[ revista Zorile, n
format tabloid, nu ajunge la mine. Eu nu =tiu
nici m[car cine o distribuie. Este o publica\ie
care intereseaz[ pe to\i membrii comunit[\ii.
Citesc publica\ia acas[, prin internet, =i pot,
astfel, r[sfoi ntreaga arhiv[. Elevii mei au
to\i acces la internet =i pot verifica
informa\iile din Zorile, unde nu de pu\ine ori
se scrie despre rodul muncii lor, mai ales din
cadrul Olimpiadelor Na\ionale =i Interna\ionale de limba rus[, la care ace=tia
particip[. Colectivul t`n[r d[ posibilitatea revistei s[ se transforme continuu.

Dolghin Vasile, pre=edinte al Comunit[\ii


Ru=ilor Lipoveni din Sarichioi:
Avem o situa\ie cu aspecte pozitive =i negative. Am avut 300 de abona\i. Nu demult am
ajuns la 160. To\i copiii care studiaz[ limba
matern[ primesc abonamente, dar odat[ ce a
sc[zut num[rul copiilor =i num[rul abonamentelor s-a redus. Dup[ ce termin[ gimnaziul,
merg la ora= la licee iar cei care s[-i
]nlocuiasc[ sunt tot mai pu\ini.
n decembrie =i nceputul lui ianuarie
abona\ii no=tri =tiu deja c[ trebuie s[-=i pl[teasc[ abonamentul. Revista prezint[
un mare interes pentru ei. Cititorii adul\i vor s[ afle mai multe =tiri din comunit[\ile locale. Pagina Ucebni razdel consider c[ poate fi folosit[ la clas[, la
orele de limba rus[, ca material didactic.
Sper s[ avem =i n continuare un num[r mare de abonamente.

Prof. univ. dr. Gheorghe BARB{:


,,Zorile, periodicul bilingv al Comunit[\ii Ru=ilor Lipoveni din
Romnia, a ajuns la num[rul 200. Anul viitor se vor mplini dou[
decenii de la apari\ia lui. ,,Zorile =i ,,Kitej-grad de la Ia=i sunt
dou[ publica\ii cu merite incontestabile n peisajul media din \ara
noastr[. Ele se constituie drept p[str[toare de memorie ale unei
comunit[\i etnice att de bogate n tradi\ii pitore=ti, cutume =i valori
spirituale cu o fa\[ specific[ deosebit[. Meditnd asupra istoriei =i
existen\ei ru=ilor lipoveni, putem sintetiza c[ pentru ei au fost =i mai
sunt definitorii credin\a, cump[tarea, puritatea sufleteasc[ =i
cur[\enia trupeasc[ (v. banea), h[rnicia, toleran\a, leg[tura ancestral[ cu glia, cu stihia apelor fluviale =i marine, cu nostalgia patriei
istorice =i fidelitatea fa\[ de patria adoptiv[.
n zilele noastre emblema ru=ilor lipoveni de la noi este str[lucit
ilustrat[ de personalit[\i ca Ivan Patzaichin =i Nichita Danilov,
Alexandra Fenoghen =i Miron Ignat, regreta\ii Ivan Evseev, Emil
Iordache =i mai pu\in cunoscutul corespondent de r[zboi n Kosovo
Grigore Gherasim, =i mul\i, mul\i oameni valoro=i ai acestei etnii.
Periodicul ,,Zorile =i are deja propria sa istorie, la care au contribuit n mod pilduitor asemenea oameni inimo=i, precum regretatul
profesor univ. dr Andrei Ivanov, primul redactor =ef al publica\iei,
Svetlana Marchelov-Moldovan, Zenaida Fedot, Axinia Crasovschi, profesorul
univ. dr. Feodor Chiril[ (cu o rubric[ permanent[ de pedagogie), Angara Nyiri
(cu serialul dic\ionarului de scriitori ru=i) etc. n prezent apari\ia periodicului este
asigurat[ de presta\ia competent[, plin[ de d[ruire =i pasiune a Elvirei
Trakimaite, Cristinei Anore =i a lui George Frol. mi face o deosebit[ pl[cere s[
felicit din toat[ inima, cu prilejul num[rului bicentenar al ,,Zorilor, acest merituos colectiv, cu care m[ simt onorat s[ colaborez =i n continuare.

nd a ap[rut primul num[r al Zorilor, n noiembrie 1990, mi-am spus c[,


n sfr=it, =i noi, ru=ii lipoveni, am nceput s[ vorbim n mass media
romneasc[ =i c[ vocea noastr[ se va auzi de aici ncolo. Iat[ c[ nu m-am
n=elat, Zorile ajungnd, dup[ aproape 20 de ani, la 200 de apari\ii. A fost greu n
primii ani de dup[ 1990, apari\iile erau sporadice, dar de prin 1994-1995, dac[
nu m[ n=el, lun[ de lun[, Zorile au intrat n casele =i n inimile noastre, d[ruindu-ne bucuria unor articole ie=ite de sub pana regreta\ilor mae=tri Ivan Evseev
sau Andrei Ivanov, dar =i al altor intelectuali de seam[ din rndurile etniei noastre. De asemenea, Zorile ne-au informat permanent despre mersul lucrurilor n
comunit[\ile noastre locale, despre care altminteri nu am fi aflat mai nimic, =i
mai ales, au cultivat =i cultiv[ interesul nostru pentru tradi\iile, cultura =i credin\a
noastr[.
Pentru toate acestea =i pentru multe, multe alte motive Zorile merit[ toate
laudele =i aprecierile noastre.
LA MUL|I ANI! +I LA MULTE APARI|II!
(S.V.)

Conform Legii Presei,


responsabilitatea juridic[ pentru
con\inutul articolului apar\ine
autorului.
.

Punctul de vedere al redac\iei


nu coincide de fiecare dat[ cu cel al
autorilor materialelor publicate.
.

Manuscrisele, scrisorile =i
fotografiile nu se ]napoiaz[.

Republicarea materialelor
- numai cu acordul redac\iei.
.

,,
.

Redactor =i corector de limba rus[:


Elvira Trakimaite

Redactor:
Cristina Antonia Anore:
Bucure=ti, sector 1. str. Dr Ra\iu,
nr. 10, cod 010916
/: (021) 315 31 04
0743189921
E-mail: zorile@moon.ro
www.zorile.ro

Tehnoredactare computerizat[:
George Frol
Adresa redac\iei:
Bucure=ti, sector 1. str. Dr Ra\iu,
nr. 10, cod 010916
Tel/Fax: (021) 315 31 04
Mobil: 0743189921
E-mail: zorile@moon.ro
www.zorile.ro

www.zorile.ro

Teatrul ,,Maria Filotti din Br[ila, n data de 23 =i 24 mai a.c., a fost gazda Festivalului care a dat emo\ii multor elevi ai claselor IVIII =i de liceu. Festivalul poeziei ruse, organizat de Comunitatea Ru=ilor Lipoveni din Rom`nia, ajuns anul acesta la a doua
edi\ie, este dedicat lui A.S. Pu=kin, anul 2009 fiind nchinat marelui poet rus.
Prefectul ora=ului Br[ila, Gabriela
Loredana Alexandru:
Doresc s[ adresez felicit[ri organizatorilor CRLR pentru ini\ierea n 2008 a
Festivalului poeziei ruse, proiect sprijinit
de Guvernul Romniei prin Departamentul
pentru Rela\ii interetnice. Ini\iativa organizatorilor se nscrie n
cadrul ac\iunilor dedicate interculturalit[\ii, dialogul intercultural
jucnd un rol din ce n ce mai important n promovarea identit[\ii =i
cet[\eniei europene. n acela=i timp, doresc s[ felicit =i participan\ii
pentru ncercarea reu=it[ de a aduce n aten\ia publicului mare a
poeziei ruse, despre care se spune c[ reprezint[ unul dintre
fenomenele artistice cele mai originale =i mai complexe din literatura universal[, de la origini pn[ n prezent. +i, nu n ultimul rnd,
adresez felicit[ri =i mul\umiri cadrelor didactice, care au =tiut s[
trezeasc[ n sufletele acestor tineri dragostea pentru poezia rus[ =i
s[-mi exprim speran\a n continuitatea acestei manifest[ri, avnd n
vedere unicitatea ei ntre evenimentele culturale de acest gen aici la
Br[ila, unde exist[ una dintre cele mai numeroase comunit[\i dintre
ru=i lipoveni din \ar[. V[ mul\umesc.
Alistarh Tamara prof. Lic. Grigore Moisil, Tulcea:
Am numai cuvinte de laud[. n primul rnd, pentru c[ aceast[ manifestare a sensibilizat elevii n ceea ce prive=te att crea\ia lui Pu=kin dar
=i n ceea ce prive=te crea\ia poe\ilor ru=i. I-am f[cut s[ n\eleag[ c[ a
citi o poezie =i a recita sunt lucruri total diferite. Sunt extrem de
m[gulit[ de faptul c[ elevii Liceului Teoretic Gr. Moisil au luat dou[
premii pentru crea\ie proprie, patru premii pentru interpretare, ceea ce
sugereaz[ c[ elevii au aprofundat, n primul rnd, crea\ia scriitorilor.
Au n\eles modul sensibil n care trebuie s[ redea ideea poetic[. S-au
str[duit s[-=i creeze costume de epoc[ care s[ sugereze auditoriului
ideea poetic[. Consider c[ acest festival este unul extrem de util pentru
c[ implic[ toate =colile n care se studiaz[ limba rus[ matern[ iar, n al
doilea rnd, pentru c[ de la un an la altul, c=tignd experien\[, se
creeaz[ calitate, iar calitatea duce c[tre performan\[.
Ct de mult s-au preg[tit elevii?
Despre acest festival am =tiut din timp. Elevii au trebuit s[ consulte
o bogat[ bibliografie, au trebuit s[-=i aleag[ poe\i reprezentativi, care
s[ sugereze, s[ spunem, o concep\ie apropiat[ de idealul lor, de cultur[
sau de educa\ie. S-au ales poe\i foarte grei precum Mere=covski, poe\i
din sec. al XIX-lea dar =i din sec. XXI, ceea ce sugereaz[ c[ elevii nu
se rezum[ doar la poe\ii canonici studia\i n orele de clas[. Este un
lucru fenomenal c[ printre copii se afl[ adev[rate talente. Elevii care sau preg[tit luni de zile la alegerea, interpretarea, nuan\area poeziei, nu
au luat nici m[car o diplom[ de participare. Nu sunt de acord cu acest
lucru. La orice manifestare, orice olimpiad[, o dovad[ a particip[rii la
un asemenea festival de anvergur[ este un lucru benefic. Cred c[ este o
sc[pare a organizatorilor. La festivalul urm[tor ar trebui s[ o evite.

Ampleev Iacov: Eram


sigur pe mine cnd am
recitat. La premiere aveam
cele mai multe emo\ii.

Chiprian Paula:
Cnd trebuia s[ intru pe
scen[ am avut emo\ii
foarte mari.

Tudor Feodor (Colegiul Teoretic ,,Mihai B[cescu F[lticeni, jud.


Suceava): Am avut cele mai mari emo\ii, cred. Concuren\a a fost

maxim[. Dar a fost foarte frumos. O s[ particip[m =i la anul, ca s[


luam marele premiu. Acum am c=tigat experien\[ =i acesta este cel
mai important lucru.

Militei Nadia locul I la ,,Crea\ie


proprie (Jar Pti\a):
+i acum am foarte mari emo\ii. La
,,Poe\ii ru=i am luat locul II =i zic c[
am meritat. Mul\umesc dnei profesoare
Alistarh Tamara care m-a preg[tit.

Nichei Nina Locul I


la ,,Poe\ii ru=i:
Speram s[ c=tige al\i
copii. Eram foarte
emo\ionat[.

Sec\iunea ,,Crea\ie proprie


Numele =i prenumele
Premiul
=i premii n func\ie de
Chiprian Paula
I
sec\iunile la care au participat
Clasele I-IV Luchian Mihaela Alina
II
=i n func\ie de categorie
Avdei Teodora
III
(clasele I-IV, gimnaziu =i
Procop Ana
Men\iune
liceu).
Trifanov Paula
I
Ivanov Leonila
II
Clasele V-VIII
Natalia Pavlov, profesor
Eugorov Constantin
III
clasele I-VIII, Sarichioi :
Ivanov Olimpia
Men\iune
Militei Nadia
I
Copiii spun poeziile, nu noi.
Ne-am preg[tit o s[pt[mn[
Vasile Iuliana
II
Liceu
jumate, de cnd am primit inviMitri Daniel
III
ta\ia. A fost o pl[cere.
Sec\iunea de poezie rus[
Repeti\iile le f[ceam aproape
continuu. La nceput a fost
Ampleev Ioan
I
foarte greu. Am spus: unde
Luchian Alina
II
mergem noi?. Dar, pe parcurs,
III
copii au nceput s[ progreseze. Clasele I-IV Avdei Teodora
Greu a fost =i la alesul poeziilor.
Fulger Alexandru
Men\iune
ncercam ce rol i s-ar potrivi
Iosif Bianca
Men\iune
fiec[rui copil. +i se pare c[ am
Ivanov Leonila
I
f[cut o alegere bun[.
Larion Alexandra
II
Clasele V-VIII
Patap Anna
III
Ilie Danilov, juriu:
Iacob Diana
Men\iune
Ac\iunea la care particip[m
Nichei Nina
I
este de mare importan\[. Dac[
Militei Nadia
II
dintre cei prezen\i, la anii matu- Liceu
rit[\ii lor, vor fi m[car 3-4 actori
Vasile Iuliana
III
=i m[car un singur poet n limba
Anisim Iulia
Men\iune
rus[, vom fi foarte ferici\i =i
Comunit[\ii Ru=ilor Lipoveni i Sec\iunea dedicat[ liricii lui Pu=kin
va cre=te renumele. +i pentru c[
Laz[r Amfisa
I
este II-a edi\ie, festivalul a
Negulescu Alexandru
II
devenit o tradi\ie =i sper[m s[
Clasele V-VIII
Haralambie Iulia
III
continue.
Eftei Emilia
Men\iune
Parapon Alina
I
Maria Milea, juriu:
Au fost preg[tite diplome

A fost suficient de greu s[


decidem care au fost cei mai
buni dintre ei pentru c[ to\i
copii au fost foarte bine
preg[ti\i. Profesorii =i-au f[cut
datoria pe deplin. Unii dintre ei
au ar[tat c[ sunt adev[ra\i
mae=trii n arta educativ[.
Poezia lui Pu=kin nu este
accesibil[ tuturor categoriilor de
vrst[, ns[, cei care au recitat-o
n acest festival, au f[cut-o cu
m[iestrie.

Liceu

Caraca= Olimpia
Saveli Iulia

II
III

Filip Paula

Men\iune

Premii pentru =coli


+coala Sarichioi, jud. Tulcea

+c. Nr. 21 Br[ila

II

+coala Ghind[re=ti, jud. Constan\a

III

Colegiul Teoretic ,,Mihai B[cescu, F[lticeni, Men\iune


jud. Suceava

www.zorile.ro

Scurt

Ziua
Victoriei la
F[lticeni

a ini\iativa Comunit[\ii
Ru=ilor Lipoveni din
Romnia, Ziua Victoriei a
fost marcat[ anul acesta la
F[lticeni, jud. Suceava. Prin
eforturile pre=edintelui CRL
F[lticeni, Ivan Radion, ac\iunea
s-a bucurat de sprijinul
autorit[\ilor locale precum =i a
cadrelor =i elevilor +colii Militare de Subofi\eri
Jandarmi F[lticeni.
La eveniment au fost prezen\i domnul deputat
Miron Ignat, pre=edintele CRLR, Irina Frol, director
general CRLR, Ivan Zubkov, reprezentantul
Ambasadei Federa\iei Ruse n Romnia, Vasile
Tofan, primarul municipiului F[lticeni, Ioan Bodnar,
consilier pentru minorit[\i n cadrul
Departamentului de integrare european[ al
Institu\iei Prefectului Suceava, Agripina Amos, referent pe probleme de cultur[ =i nv[\[mnt la
CRLR, Vasa Luchian, contabil-=ef la CRLR precum
=i pre=edin\ii comunit[\ilor locale din Moldova.
Manifest[rile dedicate Zilei Victoriei au debutat
printr-o ntlnire la sediul prim[riei locale, unde
reprezentan\ii CRLR =i Ambasadei Federa\iei Ruse
au fost primi\i de primarul municipiului F[lticeni,
Vasile Tofan. Aici, ntr-o atmosfer[ cordial[,
reprezentan\ii autorit[\ilor locale =i cei ai veteranilor
de r[zboi din localitate au mp[rt[=it oaspe\ilor
impresii legate de r[zboi =i de stadiul actual al
rela\iilor Romnia Federa\ia Rus[.
A urmat apoi ceremonia depunerii de coroane de
flori la Cimitirul Osta=ilor Sovietici c[zu\i n cel deal Doilea R[zboi Mondial. S-au intonat imnurile de
stat ale Federa\iei Ruse =i Romniei =i s-a \inut un
moment de reculegere n memoria eroilor c[zu\i n
lupt[.
Au fost depuse coroane de flori de c[tre
Ambasada Federa\iei Ruse n Romnia,
Comunitatea Ru=ilor Lipoveni din Romnia,

Prim[ria
F[lticeni,
Consiliul
Jude\ean
Suceava, +coala Militar[ de Subofi\eri Jandarmi
F[lticeni, Comunitatea Ru=ilor Lipoveni din
F[lticeni precum =i comunit[\ile locale din Suceava,
Gura Humorului, R[d[u\i, Clim[u\i, Manolea,
Lipoveni (jud. Suceava), Ia=i, Roman, Trgu.
Frumos, Focuri =i Br[te=ti (jude\ul Ia=i) =i Boto=ani.
n cuvntul s[u, Ivan Zubkov, reprezentantul
Ambasadei Federa\iei Ruse, a spus: Ziua Victoriei
este simbolul unit[\ii tuturor oamenilor care au
oprit r[ul, nvingnd puterea acestuia. Este simbolul unit[\ii =i fraternit[\ii n lupt[ a popoarelor
noastre. Mii de solda\i =i ofi\eri ru=i =i romni au
murit pentru libertatea Europei =i acum sunt
ngropa\i n Europa eliberat[. Memoria lor este
ve=nic[. Slav[ veteranilor nving[tori! Memorie
ve=nic[ solda\ilor c[zu\i n lupta mpotriva fascismului!.
Se spune c[ cine nu-=i cunoa=te istoria, nu are
dreptul la viitor. De aceea, trebuie s[ respect[m trecutul =i s[ cinstim memoria celor care =i-au dat
via\a tribut pentru libertate =i ap[rarea semenilor lor.

istoric

1 septembrie 1939: Germania invadeaz[


Polonia: ncepe al Doilea R[zboi Mondial
22 iunie 1941: unit[\i ale armatelor german[ =i
romn[ ncep campania din est mpotriva Uniunii
Sovietice
2 februarie 1943: victoria armatei sovietice n
marea b[t[lie de la Stalingrad; moment de cotitur[ n r[zboi; nceputul sfr=itului pentru
Germania =i \[rile aliate din Ax[
23 august 1944: Regele Mihai d[ citire la
radio ,,Proclama\iei c[tre \ar[ prin care anun\[
ntoarcerea armelor mpotriva Germaniei
16 aprilie 1945: ncepe b[t[lia Berlinului
1 mai 1945: Locotenentul Alexei Berest =i sergen\ii Mihail Egorov =i Meliton Kantaria ridic[
steagul Uniunii Sovietice pe cl[direa
Reichsagului
9 mai 1945: Feldmare=alul Wilhelm Keitel
semneaz[ actul capitul[rii necondi\ionate a
Germaniei naziste. Sfr=itul celui de-al Doilea
R[zboi Mondial n Europa (n foto).

anifest[ri dedicate Zilei Victoriei au avut


loc n mai multe ora=e din \ar[, printre care
Bucure=ti, Br[ila =i Constan\a.
La Bucure=ti, n data de 8 mai 2009, cu ocazia
celei de-a 64-a anivers[ri a Marii Victorii, a avut loc
o ceremonie solemn[ de depunere de coroane =i jerbe
de flori la Monumentul Soldatului Sovietic, din
cadrul Complexului Militar memorial Her[str[u.

Romnia n cel de-al Doilea


R[zboi Mondial

a izbucnirea r[zboiului, Romnia =i-a declarat neutralitatea (6 septembrie 1939). Dup[ pierderile teritoriale suferite n vara anului 1940, Romnia s-a
angajat n conflict de partea Germaniei, al[turi de care
particip[ la campania din est pentru eliberarea Basarabiei
=i Bucovinei de Nord.
n martie 1944, trupele sovietice reiau ofensiva =i ating Nistrul, iar la nceputul lunii aprilie patrund n
nordul Moldovei. n acel moment devine evident c[ Germania nu mai putea c=tiga r[zboiul, iar
Romnia trebuia s[ g[seasc[ solu\ia salv[rii sale.
La 23 august 1944, cu sprijinul partidelor =i armatei, Regele Mihai l-a nl[turat de la putere pe
Mare=alul Antonescu, deschiznd astfel
calea spre un armisti\iu cu Uniunea
Sovietic[ =i a ntoarcerii armelor mpotriva armatei germane.
La sfr=itul r[zboiului, regele Mihai a
fost decorat de Iosif V. Stalin cu Ordinul
Victoria (,,Pobeda), pentru actul curajos
al cotiturii hot[rte a politicii Romniei
spre ruptura cu Germania hitlerist[ =i
alierea cu Na\iunile Unite, n clipa cnd
nc[ nu se precizase clar nfrngerea
Germaniei, potrivit descrierii oficiale a
decora\iei.
Se estimeaz[ c[ lovitura de stat din
Romnia =i ntoarcerea armelor ar fi scurtat Al Doilea R[zboi Mondial cu =ase luni,
salvnd sute de mii de vie\i omene=ti.

La ceremonie au participat Excelen\a Sa Alexandr


Anatolievici Ciurilin, Ambasador Extraordinar =i
Plenipoten\iar al Federa\iei Ruse n Romnia, membri ai corpului diplomatic al Ambasadei Federa\iei
Ruse, diploma\i din \[rile CSI precum =i reprezentan\i ai Ministerului Ap[r[rii =i ai societ[\ii civile din
Romnia.
Al[turi de ace=tia, au depus coroane de flori
Comunitatea Ru=ilor Lipoveni din Romnia,
Asocia\ia veteranilor de r[zboi, Jandarmeria,
Uniunea na\ional[ a cadrelor militare n retragere,
Federa\ia Comunit[\ilor Evreie=ti din Romnia. La
omagierea celor c[zu\i au fost prezen\i =i reprezentan\ii companiilor cu capital rusesc din Romnia, elevii =colii de pe lng[ Ambasada Federa\iei Ruse,
cet[\eni ru=i cu re=edin\a n Romnia =i reprezentan\i
ai intelectualit[\ii romne.

www.zorile.ro

Grigore Finaga

Cristina ANORE

u ocazia s[rb[toririi zilei de 9 mai n


localitate, mi s-a oferit ocazia s[ vizitez
mica comunitate a ru=ilor lipoveni de
aici =i s[ asist la liturghia din diminea\a de
duminic[ n biserica cu hramul ,,Sfntul
Gheorghe, care a mplinit recent un deceniu de
existen\[.
Cnd am ajuns, biserica era plin[ de oameni.
Abia mai g[seai un loc, chiar =i de la intrare.
Tineri, b[trni =i, spre surprinderea mea, foarte
mul\i copii. Se spune c[ tradi\iile se p[streaz[
mai mult la \ar[ =i oamenii sunt mai religio=i
acolo. Comunitatea ru=ilor lipoveni din
F[lticeni este un exemplu, unul mbucur[tor, c[
acest lucru nu este totdeauna adev[rat.
Ru=ii lipoveni din F[lticeni au suferit mult
timp din cauza lipsei unei biserici. Fiind o
comunitate mic[ =i relativ nou[, au ntmpinat
greut[\i n construirea unui l[ca= sfnt,
mijloacele lor financiare nefiind nici pe departe
suficiente pentru ridicarea unei biserici. Pentru

a compensa acest lucru, credincio=ii =i-au pus


c[minele la dispozi\ie =i, timp de peste trei
decenii, s-au \inut slujbe n aceste case de
rug[ciune improvizate.
n anul 1999, din fonduri proprii =i dona\ii, a
fost n[l\at[ o frumoas[ bisericu\[ =i sfin\it[ cu
hramul Sfntul Gheorghe, mplinindu-se astfel
visul lipovenilor f[lticineni. Ulterior, s-a
cump[rat =i un teren pentru cimitir, s-a construit
o trapez[ a bisericii =i s-a ridicat o clopotni\[.
Biserica din F[lticeni nu are preot paroh, de
atribu\iile duhovnice=ti r[spunznd preotul
Evdochim Nechitovici din Suceava. Acesta se
mparte ntre slujbele religioase de la Suceava,
Gura Humorului, fiind prezent, pe rnd, n
fiecare din aceste localit[\i, o dat[ sau de dou[
ori pe lun[. n absen\a preotului, slujbele se oficiaz[ de dasc[lul Grigore Finaga, unul dintre
cei care =i-a pus casele la dispozi\ia
credincio=ilor, pn[ la construc\ia bisericii.
El a fost =i protagonistul proiectului realizat
de Mihai Tudosa =i Ana Parfon, coordonat de
prof. Palaghia Larion, pentru concursul
,,Destine n vreme de r[zboi,
proiect care, de altfel, a =i ob\inut
primul loc.

=i aminte=te: Cnd a nceput


r[zboiul, eu aveam 7 ani iar cnd
a intrat Romnia n r[zboi 9
ani. Pe atunci locuiam n satul
Vii=oara, vecin cu Manolea.
Prim[vara, n vinerea Pa=tilor,
am ie=it n fundul gr[dinii =i
vedeam cum venea armata ruseasc[ peste deal, nu pe drum
ci de-a dreptul peste ogoare...
Dup[ intrarea Romniei n r[zboi, un frate de-al lui
tata, a fost al doilea soldat care a murit n r[zboi. S-a publicat n ziar: Finaga Ifrim este mort. Dup[ aceea nu s-a
mai publicat, mureau prea mul\i
Nu pot uita nici acum cum a fost popula\ia evacuat[.
Noi ne gndeam c[ ru=ii au nevoie de noi =i vor s[ ne duc[
napoi n Rusia =i ne ascundeam prin p[dure. Nu =tiam c[
de fapt ne mutau c[ s[ nu st[m pe linia frontului.
Prima dat[ cnd ne-au evacuat, ne-am a=ezat pe =esul
Siretului, lng[ Vorona. Am f[cut un cort pe c[ru\[ din
\oale, cteva corturi jos =i am locuit acolo.
Au dat p[duchii =i puricii peste noi. Cum s[ ne descotorosim de ei? Am f[cut o baie de aburi pe malul Siretului.
Am s[pat o groap[ mare, am pus brne deasupra, o u=[ =i
un cuptor mare din piatr[. F[ceam focul acolo =i cnd se
nfierbnta cuptorul, d[deam ap[ peste cuptor, ie=eau
aburi =i f[ceam baie, cu m[turi de mesteac[n. Pe o grind[
am b[tut cuie =i acolo atrnam rufele. Cnd d[deam ap[
peste pietrele ncinse, se f[cea abur iar p[duchii mureau
to\i.
Un veri=or de-al meu, din satul Br[te=ti, a fost luat prizonier =i dus tocmai n Vladivostok. Ca s[ ajungi acolo,
trebuia s[ mergi cu trenul din Moscova dou[ s[pt[mni.
Cnd Romnia a ntors armele mpotriva Germaniei, el se
afla la Vladivostok. Li s-a spus c[ cine vrea s[ lupte
mpotriva nem\ilor, s[ se nscrie pe un tabel iar dup[ terminarea r[zboiului vor putea s[ plece acas[.
V[rul meu s-a al[turat armatei sovietice, a ajuns n
Romnia =i chiar a trecut pe la p[rin\ii lui. Acas[ nu stat
dect o jum[tate de or[, dup[ care a plecat =i a luptat,
ajungnd pn[ la Berlin, iar cnd s-a terminat r[zboiul s-a
ntors acas[.

up[ liturghie =i ceremonia de la Cimitirul Eroilor sovietici, manifest[rile dedicate Zilei


Victoriei au continuat cu un spectacol cultural-artistic la Sala de Festivit[\i a Muzeului
,,Ion Irimescu F[lticeni.
Au evoluat copiii de la Clubul copiilor =i elevilor din F[lticeni grupul folcloric ,,Balada,
dirijat de Maria T[nase, cu un moment de folclor romnesc, ansamblul ,,Beriozu=ka din satul
Manolea, ce a interpretat cteva cntece tradi\ionale, membri grupului ,,Venocek din F[lticeni,
care au dansat pe melodii populare ruse=ti =i elevii ndruma\i de Valentina Nazarov, care au
reamintit publicului prezent de frumuse\ea poeziei ruse, printr-un moment dedicat poetului
Alexandr Blok.

a biserica din F[lticeni am ntlnit =i un caz care poate


p[rea inedit pentru unii. Dup[ terminarea liturghiei,
printre enoria=ii care ie=eau de la biseric[, z[resc doi
b[trnei cu barb[, ce mergeau discutnd, fiecare cu un num[r
din Zorile n mn[. Intru n vorb[ cu ei =i aflu c[ de fapt unul
din ei este romn. mi spune c[ numele lui este Silv[stru Ioan
=i a fost c[s[torit cu o lipoveanc[. De c\iva ani, nevasta l-a
p[r[sit ns[ el a preferat s[ r[mn[ n continuare al[turi de biserica la care s-a convertit cu mul\i ani n urm[. A nv[\at
rug[ciunile =i cnt[rile n limba slavon[ =i, cu timpul, a
devenit un adev[rat lipovean ,,prin adop\ie.
Ulterior am aflat c[ nu este un caz unic, printre enoria=ii
bisericii Sfntul Gheorghe din F[lticeni, existnd mai mul\i
romni, care, prin c[s[torie, s-au convertit =i acum asist[ la
slujbele religioase cu regularitate.

Macarie Anastasia este profesoar[ de limba


rus[ matern[ la =coala din Manolea, jud. Suceava
ns[ g[se=te timp s[ se ocupe =i de ansamblul de
copiii ,,Beriozu=ka. Cntecele pe care le interpreteaz[ ansamblul sunt culese de la b[trnii satului, specific lipovene=ti, dar n repertoriu au =i cteva cntece ruse=ti. Copiii din grup sunt to\i ru=i
lipoveni, din clasele V-VIII.
De=i pare doar o activitate recreativ[, implicarea
copiilor ntr-un grup de muzic[ =i dansuri
tradi\ionale, poate avea =i o alt[ semnifica\ie. n
ultimii ani, n multe familiile de ru=i lipoveni, limba
de comunicare folosit[ ntre p[rin\i =i copii este
limba romn[, unii copiii ajungnd s[ nu mai =tie
aproape deloc limba rus[. Orele de limba rus[ de la
=coal[ =i versurile cntecelor pe care le interpreteaz[ n cadrul unui ansamblu pot fi singurelele
c[i de a face ca noua genera\ie s[ nu-=i uite cu
des[vr=ire limba matern[.

6
(
10-2007,
, ..
).
,
.
.
,

,
,

,
.
.
. .
,
,

.
,
..
.
, ,

.
,
,
,,
,
.
,

,

.
, XVII
,
,
.

.
,
.
.

.

,

( ?). , XVII

.

,

.
,
,,

.
XVIII

,
,
,,
.

1905 .

1917 .
.
.
,
, ,
.
.

. XVIII
,

.

, ,
,
,
.


.

www.zorile.ro

,
, ,
,

,, .

. ,
, ,
.
,,,
,
.

.
,
.

1941 .

.

.
8
1996 . 22
.
22

.
,

5,5 .
,3712 ,47,260
,4950
( ).

,
,.
22 1941 .
, ,
,
...
,

, ,
,
.


.
,
22 1941 . ,

,-

(23 1939).

?
1940 .

,

3-4

! ,

,

( )
50-60 .
.


80% ,


.
,


.


.

.
-

600 .
,
,,,

.
, .
...

.

,,
,,
,
.
1943 .
,

9 1945 .

www.zorile.ro

9


,
. ,
,


64-


.

2008- ,

. ,
2009
,

2010- ,
65-
.
2009-


.


,.


,


,
.
18

.

420 .
;


.

.
.
.

,


..


. 2008,,
. 1500

.
.
.


.


..
.

.
- 45
65

.
.- ;
30
-
.


.


. ,,.


,

.

12 000

.


,
.
-
.

-


.
-

. 42

14 000 ..

.


.


.

. 45
.


,.

27
.
-

..


, 1921 .
3 000

..


.

,

..

-

.

.
5
, 500 ,
100
,
.

1000
.

,


, 19
..

103
.


.

-233014
,

.

-3,
-80, -90
.

,
..
.,
10
.

,
-

. -

,
.

,
,
.

,

,
,
.


.-
.
69
.

, ,
,

.
,
,,
,,,
,
,,
,,

.


- ,

,

.

5
.


,
-50,
,
-52 - .

-28
6
-
-24 .
-
,

.

-


300 100
550 .
300
.

5 -25
,
-124


-
-27 .16 000 .

50 4
27.


,

.


.
T-95
, T-22 M3
,-16

-34.-27

-29 ,
1
, 3 .

,
,
,


.
-

,

.


, ,


.
,
!.[G1}

2000 .,

, ,
,
,
,,
,
.

.
- , ,
, 21 ,
.


,
,
, ,
.
,
,
, ,
( ,,
).
,
, 1914 .
43-
,

.

,
.
,
. ,

,

, ,
, ,
,
,
., ,

,
. ,
,
...
, ,
(
,
) ,
,
..
,
, ,,
,
,
.,
!

,
, ,.
,
, ,
, ,
.
,
,
.

.
,,
,,,
. ,
,,,
, ,
,!
,

. ,
,

,
.

,
.

,
,
,
, .

, .

.
, ,
.
,
.
,
. .

,
,

,, 1935 .,
21 ,
.(

).
,
, ,,
. , ,
,.
, ,

,
.
, ,

. . ,
,
. ,
.
, .
,
,
.
,

www.zorile.ro


,

.
,
,
:


, 12-13 .
,
,,
- .

,

...
,
,

: ,
, ! ,
!

.
,
.

,
.
,
.
,

.

.
.
. ,
,,.
,


. .


,

.

.


,

. ,


.

,
.
.
,

( ).
, ,
.

: ,,

, .
,
,-,
.
,
, ,,
..
,
,
, ,
.

. .

,
...
,

.

.

,
, ,
.
.

(),
,
,

,
,
! ,
, , .!


.
,
, ,
,
,
.

!
!
.

. ,
,
,,.
,

,
. 30
, ,
...
,
.
, ,
, ,
.
, ,,
,,
. ,
,

.

,.
.
,
. ,
, ,,.
,
,
.
,

...
, .

...
,
- , ,.
-

www.zorile.ro

9
.
.
,...

. ,

,
...
,
,
. ,
.

.
2000 .
,
.
,

, !
.
. ,
()

.
.

-

.
,


! ,,
...
,,.
,
, ,
,
.
.

,
. .
,
... ,
,
,
,
.
,

.


. ,

.
,
,
, .

.
.
,.
,
,.


,

...
,
!

,, ,

...
.
,
,
. - ,
,
, ,
. ,
,
, ...
, ...
... .
.
12
. , ,

,

,
.
,
,
. ,

.
.
,
.

,
,
, ,
\,,.
:
,
,,
. ,

, ,
.


-

!
,
.
,
,
,
...
, ,
.
,
, ,
,
.
... ,
...
, ,
, .


. ,

.
:
,
...
.
,
. ,
,
.
,
, ,
, ,
,
,
.
,
,,
,
...
,27- 2000 .
-

www.zelenograd41news.ru

.
1994 .
12
. 12
12
.
,
.
, 12 2002
! , , , (
?), , 12
.
( )
, .
72% ,
,
.
, ,
, , , 12

.
! - ,
. ,
,
.
, ,,,
!
,
, , ,:
,
...
, ,
...
.
.

!

!
!

Anun\
P

e data de 8 mai a.c. a trecut la cele ve=nice cel care a fost dl. profesor
Vartolomei Samoil[, SAMO+A, cum i se spunea la Ghind[re=ti, directorul =colii din aceast[ localitate n anii 70-80 =i fondatorul =i
pre=edintele comunit[\ii locale n primul deceniu de dup[ evenimentele din
decembrie 1989.
DUMNEZEU S{-L ODIHNEASC{!

10

www.zorile.ro

eveniment pentru ob=tea f[lticinean[, a


debutat dup[ tradi\ie n ajunul
s[rb[torii cu o lung[ =i frumoas[
slujb[ religioas[ oficiat[ de p[rintele
Evdokim mpreun[ cu corul bisericesc,
care a nceput dup[ amiaz[ =i s-a prelungit pn[ noaptea trziu.
n ziua sfntului sl[vit mare
mucenic Gheorghe, a avut loc liturghia
festiv[, nchinat[ hramului bisericii
locale. Liturghia a continuat cu


,
.
Dup[ terminarea slujbei, p[rintele
Evdokim i-a felicitat din amvon pe
credincio=ii prezen\i, cu prilejul hramului bisericii urndu-le tuturor
s[n[tate =i izb[vire sufleteasc[ =i a
\inut o predic[ despre via\a sl[vi-tului
Gheorghe.
Cine a fost Gheorghe, unde a tr[it
=i cum a ajuns ,,sfnt?

pentru cele aproximativ 100 familii


starovere. n celelalte duminici =i zile
de s[rb[toare, n biseric[ se slujesc
de c[tre dasc[lul Grigore
Finaga.
+i n acest an, cel mai important

Gheorghe din Lida (ora=ul Lod din


Israelul de azi, lng[ Tel Aviv) a tr[it
n secolul trei =i a fost soldat n garda
mp[ratului roman Diocle\ian. Nu se
cunosc prea multe lucruri despre via\a
lui, dar se =tie c[ s-a n[scut ntr-o fa-

Foto: Tatiana Timofeiov

ine intr[ n F[lticeni venind de


la Suceava, poate observa n
valea numit[ Nada Florilor
cupola unei bisericu\e, al c[rei stil
arhitectonic seam[n[ cu cele ruse=ti.
Cupola este acoperit[ cu tabl[ zincat[,
lucrat[ cu grij[ n solzi de pe=te =i are
n vrf crucea ruseasc[ n opt col\uri.
Este vorba de biserica lipoveneasc[
din localitate, construit[ la sfr=itul
secolului trecut =i care mi-a atras
aten\ia n urm[ cu c\iva ani. Sfin\it[
n anul 1999, cu hramul sfntului mare
mucenic Gheorghe, biserica a mplinit
n acest an, pe data de 23 aprilie stil
vechi, un deceniu de existen\[.
Da, s-au scurs 10 ani, timp n care
s-a consolidat via\a spiritual[ a lipovenilor din acest or[=el situat n nordul
\[rii. Biserica nu are paroh, dar preotul
Evdokim Nichitovici de la parohia din
Suceava, supline=te aceast[ lips[ =i
oficiaz[ periodic liturghii duminicale
precum =i cuvenitele servicii religioase

Foto: Tatiana Timofeiov

Foto: Tatiana Timofeiov

=i sclavi pentru a-l ndupleca.


Gheorghe a refuzat, iar mp[ratul a
aplicat decretul =i n cazul s[u.
Execu\ia public[ are loc n anul
303 pe 23 aprilie. Se spune c[ nainte
de a fi decapitat, Gheorghe =i-a
mp[r\it averea s[racilor, iar mul\i dintre ei, impresiona\i de credin\a lui, au
trecut la cre=tinism. Dup[ martiriu,
corpul s[u a fost readus n Lida (Lod),
unde a fost ngropat =i onorat de
cre=tini ca mare mucenic.
La scurt timp dup[ moartea lui
Gheorghe, la crma Imperiului Roman
vine Constantin I, care proclam[
cre=tinismul ca religie de stat. To\i
martirii cunoscu\i pn[ la acea dat[,
inclusiv Gheorghe, sunt sanctifica\i =i
venera\i. Folosind iscusin\a romanilor
n arhitectur[, mp[ratul Constantin
hot[r[=te construirea de biserici
cre=tine. n memoria sl[vitului mare
mucenic Gheorghe, se ridic[ o biseric[
n Lida care a fost distrus[ de mai
multe ori =i reconstruit[ ultima oar[, n

milie nst[rit[. Tat[l s[u a fost un oficial roman, iar mama, Policronia, era
din Palestina. Amndoi fiind cre=tini,
Gheorghe a fost crescut =i educat n
religia cre=tin[.
La vrsta de 14 ani, Gheorghe =i
pierde tat[l, iar mai trziu r[mne =i
f[r[ mam[. Se hot[r[=te s[ urmeze
calea tat[lui s[u =i merge la
Nicomedia (azi ora=ul Izmit din
Turcia), centru imperial, re=edin\a
mp[ratului Diocle\ian, care l
prime=te n garda sa. Se pare c[
Gheorghe a fost apreciat, deoarece
nainte s[ mplineasca 30 de ani a fost
promovat tribun, un important rang
militaro-administrativ, comparativ cu
cel de colonel.
n anul 302 , Diocle\ian fiind
p[gn, continu[ persecutarea
cre=tinilor =i emite un decret prin care
orice soldat de religie cre=tin[ trebuia
arestat, obligndu-i n acest fel s[
venereze zeii romani. Gheorghe s-a
mpotrivit f[r[ rezerve decretului, a
protestat mpotriva lui, m[rturisindu-=i
credin\a n fa\a lui Diocle\ian.
mp[ratul i propune iertarea cu
condi\ia ca Gheorghe s[ renun\e la
cre=tinism =i chiar i ofer[ p[mnturi

anul 1872. Aceast[ biserica exist[ n


prezent =i ad[poste=te mormntul sfntului mare mucenic =i o racl[ cu
moa=tele sale, fiind unul din locurile
vizitate de cei care merg n \ara
Sfnt[.
Iconografia l reprezint[ deseori pe
sfntul Gheorghe nfruntnd un balaur.
Tradi\ia spune c[ tn[rul frumos la
chip, puternic =i viteaz nu =i-a g[sit
lini=tea dup[ moarte, ivindu-se n lume
=i f[cnd minuni. Unul din miracolele
cele mai cunoscute, este uciderea unui
balaur, care devasta p[mntul unui
rege nchinat idolilor din Beirut
(Liban). Conform legendei, cnd sor\ii
au decis ca fiica regelui s[ fie sf=iat[
de monstru, s-a ivit Gheorghe c[lare
pe un cal alb =i a str[puns balaurul cu
suli\a, salvnd prin\esa de la moarte.
Se afirm[ c[ aceast[ ntmplare a contribuit la cre=tinarea acelui popor.
***
Prin urmare, stima\i cititori,
lipovenii din F[lticeni au s[rb[torit cu
devotament =i pietate, pentru a 10-a
oar[, hramul bisericii locale.
Tatiana TIMOFEIOV,
jurnalist

11

spunea c[ i se va plnge lui batiu=ka


iar acesta ne va pune ,,na paclon.
Acest din urm[ lucru, de=i nu \in minte
s[ se fi ntmplat vreodat[, avea darul
s[ ne nfrico=eze =i to\i ne ntorceam
val-vrtej =i chicotind n biseric[.
Acum, m[ uit prin biserica care
parc[ e din ce n ce mai goal[ =i mi
doresc s[ o v[d din nou pe babika
Prascovia amenin\ndu-i pe copii cu
,,lestovka s[ mai stea =i la slujb[, nu
numai pe afar[. Din p[cate, n sat au
r[mas pu\ini copii iar la biseric[ vin =i
mai pu\ini...
Babika Anna =i babika Prascovia
provin dintr-o familie foarte credincioas[, cum erau mai toate familiile de
ru=i lipoveni pe vremuri. Au fost =ase
copiii n familie, patru surori =i doi
fra\i. Unul din fra\i a fost batiu=ka
Procop, primul preot al bisericii cu hramul Sf. Gheorghe din Slava Cerchez[,
Babika Prascovia =i babika Anna, ]mpreun[ cu fiica ei Irina iar cel de-al doilea, Ivan, a fost pentru
mult timp paracliser (,,panamari).
=i ginerele Isac.
Cele dou[ surori au avut o via\[
grea,
au trecut prin necazuri mari, prin
e babika Anna am ntlnit-o n timp ce ie=eam
r[zboi
=i
foamete
ns[
nu =i-au uitat credin\a n
de la liturghia din prima zi de Pa=te. St[tea n
Dumnezeu
=i
nu
s-au
ndep[rtat
de biseric[. Una din
poarta casei, cu lacrimi n ochi, =i ntmpina
fiicele
lui
babika
Anna,
Agafia
=i
so\ul ei, Maxim,
oamenii care treceau de la biseric[, pentru a
au
murit
tineri,
l[snd
n
urm[
doi
copii, iar babika
mp[rt[=i cu ei bucuria nvierii. Are aproape 88 de
Prascovia
a
pierdut
un
fiu,
dup[
ce
acesta a z[cut 7
ani =i starea de s[n[tate nu-i mai permite s[ asiste la
ani
la
pat,
fiind
paralizat.
slujbe.
Amintirile legate de cel de-al Doilea R[zboi
Privind-o, mi-am amintit de copil[rie, de slujbele
Mondial
sunt amestecate. Babika Anna ne-a povestit
de smb[t[ =i duminic[, unde ea era o prezen\[
c[
n
timp
ce treceau trupele ruse=ti prin sat, unii
nelipsit[. Pe atunci ea era ,,prosvirnia iar n serile =i
solda\i,
fl[mnzi,
le mai furau cte ceva, n timp ce
nop\ile friguroase de iarn[, to\i copiii veni\i la biserbabika
Prascovia
=i
aminte=te de numero=ii solda\ii
ic[ g[seau un refugiu c[lduros =i primitor n chilia
ru=i
stabili\i
temporar
n magazia casei p[rinte=ti =i
unde ea preg[tea anafora (,,prosvir). Ne strngeam
cum
mama
ei
preg[tea
colaci, pe care i mp[r\ea
to\i pe lejanca din camera micu\[ iar ea ne r[sf[\a cu
solda\ilor
ru=i
care
mergeau
pe front.
pinici proasp[t scoase din cuptor =i ne delecta cu
Dup[
anii
grei
de
r[zboi,
doi ani de foamete bnpoves\i =i amintiri.
tuie
Romnia.
n
vara
anului
1946, pr[pastia ecoO prezen\[ nelipsit[ la biseric[ n copil[ria mea a
nomic[
n
care
se
g[sea
Romnia
a fost adncit[ de
fost (=i este n continuare) babika Prascovia (80 de
o
cumplit[
secet[,
\[ranii
ajungnd
la limita subzisani), sora ei. Ea era cea care ne ,,disciplina cnd
ten\ei.
Nu
se
mai
g[sea
nimic
de
mncare,
pinea nu
=u=otelile dintre noi dep[=eau limita sau cnd ie=eam
putea
fi
cump[rat[
de
nic[ieri
iar
copiii
mureau
de
afar[ ,,s[ bem ap[ =i uitam s[ ne mai ntoarcem sau
foame.
ne mai =i prindeam ntr-un joc ,,de-a prinselea prin
Babika Anna =i aminte=te: n timpul foametei,
curtea mare a bisericii. De fiecare dat[ ea venea =i
copiii
mei, Agafia =i Irina, erau mici. So\ul mergea
ne amenin\a cu o ,,pliotca, inexistent[ sau ne

!
21


.
,
,,

.


http://www.udip.com.ua/festival/gallery.p
hp .

,
21
http://www.udip.com.ua/festival/poloj.ph
p .
!

www.zorile.ro

=i scotea cartofi iar eu din lapte =i ace=ti cartofi le


f[ceam un fel de m[lai, aceasta fiind hrana noastr[
zilnic[. ns[ cum un necaz nu vine niciodat[ singur,
dup[ un timp a murit =i vaca care ne d[dea laptele
=i ne hr[nea familia... Oamenii nu aveau gru din
care s[ fac[ pine a=a c[ mncau borhot =i lobod[.
n timp ce poveste=te despre acea perioad[
neagr[, babika Anna spune un lucru care m[ surprinde: Din cauza lipsei alimentelor, nu puteam s[
\inem post, laptele fiind singurul aliment pe care l
aveam la dispozi\ie. Chiar =i n situa\ii limit[ ace=ti
oameni se gndeau la credin\[ =i la preceptele religioase. Ast[zi, noi avem toate condi\iile necesare s[
\inem post, nimeni nu ne ngr[de=te dreptul de a
merge la biseric[ =i s[ fim buni cre=tini n general,
ns[ ne lipse=te voin\a.
Mul\i anii au trecut peste cele dou[ femei, acum
v[duve amndou[, cu multe necazuri =i pu\ine
bucurii. n tot acest timp ns[ a existat o constant[ n
via\a lor: biserica, via\a lor =i a familiei gravitnd n
jurul acesteia. Babika Prascovia a fost pentru c\iva
ani curator (,,popecitil=a) la biseric[ iar so\ul ei,
Ivan, a fost dasc[l. Babika Anna a fost =i ea curator
c\iva ani, ns[ cea mai lung[ perioad[ de timp, n
jur de 7 ani, a fost ,,prosvirnia.
So\ul ei nu primea pensie, astfel nct, la un
moment dat, ntre\inerea familiei a c[zut n sarcina
sa. Pentru a c=tiga un ban n plus ea f[cea diverse
treburi prin sat, cosea, mpletea bruri (poisa), confec\iona m[t[nii (lestovki). Iar cnd so\ul a murit,
ucis de o ma=in[, din banii strn=i astfel, a reu=it s[-l
nmormnteze f[r[ s[ apeleze la ajutorul copiilor.
Babika Prascovia este o croitoreas[ foarte bun[,
coase haine de biseric[ pentru tot satul =i straie
preo\e=ti, chiar =i acum, la 80 de ani. Ce uime=te la
ea este voiciunea =i energia, care parc[ sfideaz[
vrsta, dep[=ind chiar =i mul\i tineri. Ori de cte ori
este nevoie de ajutor la biseric[, pentru organizarea
unui hram, f[cut cur[\enie sau orice alt eveniment,
ea este prima prezent[.
Un proverb spune c[ cine nu are b[trni s[-=i
cumpere. Un proverb foarte adev[rat. Pentru noi,
tinerii, astfel de oameni reprezint[ lec\ii de via\[. Ei
ne fac s[ n\elegem ce nseamn[ suferin\a =i puterea
moral[ de a trece peste orice greut[\i, f[r[ a-\i compromite credin\a =i valorile.
Cristina ANORE

e data de 10
aprilie 2009, n
satul Lipoveni
(Sokolin\i), com.
Mitocu Dragomirnei,
s-a desf[=urat o activitate n cadrul proiectului ,,Prietenii naturii.
Activitatea a constat n igienizarea
spa\iilor verzi din
localitate precum =i
sensibilizarea localnicilor n p[strarea
cur[\eniei.
Scopul activit[\ii a
fost formarea unor atitudini pozitive de
ocrotire =i protejare a
mediului nconjur[tor.
La ac\iune au participat to\i elevii din localitate ndruma\i de cadrele
didactice.
Materialele necesare (saci =i m[nu=i) au fost procurate cu ajutorul prim[riei, prin domnul primar D[nu\
Solcan.
La finalul ac\iunii copiii s-au ntors spre =coal[, murmurnd pe drum: ,,Ce curat e acum satul nostru!
nv. Dana COLOMINSCHI

12


,
,
,
,
., ,

,
.

.
, ,
,

,

.

, ,
.


.
,
,
:
- ,

. -,

,
, ,
- .
,
,

,
,


,

, .
,-

, ,
,
,

- , ,
,
. ,
,

,

.
,
,

.
,
.
-
,

,

,


,
,
,:
-,
.
,

. -
,
.
. -,
,
,
,
. -,
,.
,
-
,
,

.

, ,: ,

,
,

,

www.zorile.ro

,
,
,
, ,
,

,

.

,

,
,

.

,

.

,
?


. ,,
,
,
, ,

,,.
,
,
.
,
,
, ,
,
,
,

.
,
-

, ,
. ,

,
, -
. ,
-
.

30
:
-
,
, ,

,
,
.

?
,
.
,
,
- ?
,
,
.

. :
? ?
: ,
,,
. ,
? ,
.
, ,

,,
.
, , ,

.
: , ?
,


.

13

www.zorile.ro

Dr. Tatiana Bardan

ontinu[m seria de articole destinate s[n[t[\ii cu o alt[ boal[


neurologic[ =i anume scleroza
multipl[. Cunoscut[ =i ca scleroz[ n
pl[ci, aceasta este principala boal[
invalidant[ a adultului tn[r, fiind mai
frecvent[ la femei, vrsta de debut
situndu-se ntre 20-40 ani. Ca dispunere geografic[, boala a fost semnalat[ n toate \[rile lumii, dar are o
inciden\[ mai mare n zonele nordice
ale Europei =i Americii de nord.
Prima descriere =tiin\ific[ a bolii a
fost f[cut[ de c[tre profesorul francez
de neurologie Jean Charcot n 1868.
De=i scleroza multipl[ a fost recunoscut[ ca afec\iune distinct[ abia n secolul al XIX-lea, s-au g[sit documente care sugereaz[ prezen\a acesteia nc[ din secolul al XIII-lea. Cea
mai veche descriere a unei persoane
suferind probabil de scleroz[ multipl[
dateaz[ din anul 1200, cnd o tn[r[
femeie =i-a pierdut brusc vederea =i
abilitatea de a merge, care ns[ i-au

revenit dup[ cteva zile. Sfnta


Ludwina (secolul XV) a suferit de
scleroz[ multipl[, manifestat[ prin
pierdere tranzitorie a vederii, sl[biciune =i paralizie intermitent[ a
picioarelor. Augustus Frederick
dEste, fiul regelui George al III-lea al
Angliei, aproape sigur a avut aceast[
boal[.
Care sunt cauzele care determin[
apari\ia bolii? Scleroza multipl[ este
o boal[ autoimun[, adic[ sistemul
imunitar produce substan\e (anticorpi)
care atac[ sistemul nervos (creierul =i
m[duva), producnd leziuni ireversibile.Cauzele apari\iei bolii nu
sunt pe deplin cunoscute.
Care sunt principalele simptome
ale bolii? Scleroza multipl[ este o
afec\iune n care manifest[rile sunt
variate =i pot ap[rea orice simptome
neurologice. Caracteristic[ este
apari\ia acestora n episoade acute
denumite pusee, avnd durat[ de
minim 24 ore, urmate de o perioad[
de ameliorare evident[ numit[ remisiune cu durat[ de cel pu\in 30 zile.
Exist[ =i cazuri n care de la primele
semne, boala evolueaz[ continuu =i
progresiv cu deteriorarea marcat[ a
func\iilor neurologice. Declan=area
puseelor de boal[ poate fi favorizat[
de anumi\i factori precum infec\ii
virale, stress, traumatisme.
Principalele manifest[ri sugestive

pentru scleroz[
multipl[ pot fi
grupate dup[
cum urmeaz[:
- tulbur[ri de
vedere: pierderea
par\ial[ a vederii
la un ochi,
diplopie, strabism;
- tulbur[ri
motorii: paraparez[ spatic[
(deficit motor al membrelor inferioare);
- tulbur[ri sensitive: amor\eli cu
diverse localiz[ri;
- tulbur[ri de vorbire =i de
degluti\ie;
- tulbur[ri de coordonare a
mi=c[rilor;
- tulbur[ri de echilibru, ame\eli;
- disfunc\ii a vezicii urinare;
- tulbur[ri psihice: instabilitate
emo\ional[ =i depresii;
- oboseal[.
Ce investiga\ii se recomand[ ?
Prezen\a unor semne clinice sugestive
pentru scleroz[ multipl[ impune efectuarea unor explor[ri, dintre care de
elec\ie este rezonan\a magnetic[, care
eviden\iaz[ modific[ri caracteristice
bolii la nivelul creierului =i a m[duvei
spin[rii.
Care sunt modalit[\ile de trata-

u vreau s[ ncep ca un reportaj,


nici ca o dare de seam[ ntr-o
ordine cronologic[ a evolu\iei,
ci pur si simplu vreau s[ redau propria
mea stare de spirit, asa cum am sim\it
eu =i cum s-au sim\it =i al\i prieteni deai mei. Dac[ vre\i, nici nu m[ intereseaz[ cine a fost dintre marii invita\i,
cine nu a fost, ce s-a mncat sau ce s-a
b[ut, o s[ spun pur =i simplu: m[ bucur
c[ a fost!
Am venit la Club Suburbia, pe la
orele 21:00, mbr[cat[ cochet, cu
c\iva colegi de munc[. La poart[ am
fost solemn ,,legitimat[ =i cu polite\e
milit[reasc[ am fost identificat[ ca
rusoaic[-lipoveanc[ =i gra\ios condus[
n club. Mi=to idea! Solda\ii, cam f[r[
pu=ti =i f[r[ m[nu=i albe, ns[ cu
epole\i, cum le st[ bine ru=ilor, oriunde
ar fi.
Am urcat n club, fiind deja
curioas[ la maximum s[ v[d care este
urm[torul lan\ de surprize. Hop...
b[ie\ii cu ruba=ka ro=ie m-au ntmpinat cu Zdrastvuite, Dobri vecer =i
Dobro pajalovati.
n momentul urm[tor, organizatoarea, Sveta cum
i spun eu, Rusalka o domni=oar[ mbr[cat[
tradi\ional ruse=te =i Staroverul cu ruba=ka ro=ie
m-au ntmpinat cu t[vi de cupe de =ampanie, minitarte cu icre =i un bilet de tombol[. ,,Flancat[ de
ace=tia, am f[cut o poz[, care acum se afl[ pe biroul
meu =i care mi place la nebunie.
+i toate acestea nu ar fi fost suficiente dac[, din
p[mnt, din iarb[ verde, nu ar fi ap[rut ni=te
,,paparazzi, care mi-au creat senza\ia c[ sunt centrul aten\iei, sunt ,,diva a=teptat[, =i cred c[ a=a s-a
sim\it fiecare invitat.
Clubul era plin. Pe mese, lumea s-a preg[tit ca
de nunt[: stegule\e ruse=ti, flancate de o sticl[ de
votc[ =i ,,mun\i de piro=ki, pr[jiturele, =i pl[cinte
,,home made. Lumea mnca, se servea, muzica era
bun[, regula de baz[ era s[ te sim\i bine.

Am s[ amintesc totu=i ca m-am uitat dup[ Ivan


Patzaichin si dup[ lipovenii lui din Lotul Olimpic
de Kaiac-Canoe al Romniei.
V[znd c[ toat[ lumea vorbea n rus[, am r[mas
surprins[: cum de to\i lipovenii vorbesc foarte bine
ruse=te!?! Asta m-a f[cut s[ m[ gndesc c[ exist[ o
preocupare fa\[ de identitatea noastr[.
Muzica a fost super iar invita\ii de la Petrotel
Lukoil =i de la Ambasada Federa\iei Ruse au fost
sufletul petrecerii. Am s[rit to\i la fiecare hit mixat
de DJ =i nu ne-am oprit dect cnd Sveta ne-a \inut
un speech de bun venit =i ne-a prezentat programul
pe scurt.
Am re\inut-o pe doamna din Slava Cerchez[,
Irina Mihailov, care ne-a mngiat sufletul cu o
voce cald[, vesel[ =i trist[, specific[ nou[, aducndu-mi aminte de cei dragi. Aici nu am s[rit n sus,

Degenerarea mielinei la nivelul


creierului
Degenerarea mielinei la
nivelul m[duvei spin[rii

ment ? n prezent posibilit[\ile terapeutice se pot grupa n:


- tratamentul puseelor se face n
spital cu doze mari de preparate cortizonice;
- tratamentul care modific[
evolu\ia bolii utilizeaz[ medicamente al c[ror efect este alungirea
perioadei de remisiune;
- tratament recuperator presupune tehnici de fiziokinetoterapie.
Nu n ultimul rnd trebuie respectat un anumit regim de via\[ cu
evitarea efortului fizic, a infec\iilor, a
expunerii la temperaturi ridicate (b[i
fierbin\i, saun[).
Concluzionnd, tratamentele
actuale ale acestei boli grave, nu o
vindec[. Recomand ca persoanele
care prezint[ simptome de scleroz[
multipl[ s[ se prezinte ct mai repede
la medic.

ba mai mult mi-am amintit de cas[ =i mi-a


r[scolit dorul de ai mei.
Nu a trebuit ns[ mult s[ m[ reculeg c[ a
intrat pe scen[ Pima, care ne-a unit pe to\i,
ca ntr-un buchet, n mijlocul ringului, de
am s[rit pe muzic[ cteva zeci de minute
bune. A fost extraordinar!
De fapt, eu nu cuno=team pe nimeni dar
faptul c[ ascultam aceea=i muzic[ =i vorbeam ruse=te, serveam piro=ki =i shot-uri de
votc[, ne-a mprietenit pe cei din Carcaliu,
Sarichioi, Tulcea, Slava Rus[, Jurilovca,
F[lticeni, Bucure=ti, Sankt Petersburg =i
Moscova. Am petrecut ntr-un gnd =i o
sim\ire c[ci sngele ap[ nu se face.
La un moment dat, pe scen[ =i-a f[cut
apari\ia un tip ,,russian style, Radu, nso\it
de un ,,\igan rus, cu o voce de oper[,
amndoi actori. Recunosc c[ Radu ne-a cam
furat inimile =i cu toate c[ nu =tiam nici o
melodie din cte a cntat, am inv[\at cteva
versuri pe loc =i nu am s[ le uit niciodat[.
Lumea cnta n cor, =tia versurile, se \ineau
de mna =i dansau mpreun[, ca ntr-o
trans[. \i venea s[ r[mi a=a blocat, ntr-un
spa\iu umplut de attea elemente ruse=ti.
Un moment pe care mi-l aduc aminte n
mod special este legat de clipa cnd menestreii =i-au
ncheiat reprezenta\iile muzicale iar DJ-ul a anun\at
stingerea. n club, aduna\i n grupuri, st[teau
lipovenii la un pahar de vorb[. Am stat =i eu. Se
vorbea despre copil[rie, despre cum se p[=teau =i
cum se sp[lau caii din Carcaliu n Dun[re, cum se
mergea la Slava Rus[ n vacan\a mare pentru a
nv[\a carte bisericeasc[ =i o gr[mad[ de pove=ti
despre felul n care era organizat[ =coala de carte
bisericeasc[. S-au vorbit =i altele, de munc[, de
griji, de vacan\[, de fete =i de b[ie\i. ntr-un cuvnt,
au fost de toate.
A=a am sim\it eu evenimentul acesta =i, dac[
mine s-ar organiza unul =i la cap[tul lumii, a= fi
acolo.
Paula PETROV

www.zorile.ro

14


. ,

,
,

,
,

...
,


.

-.
,

,

.

,,

,

.


( ) ,
.

,,,
.
,
,. ,

,
: ,

..


, ,

. ,,
:
,
.

.

,
.
,

: -.
!
.
:
, ,
1994 ,
.


, .

!
. ,

, .
! (Bon
. ,
appetit!).
. ,

!
. ,, ,
,
,

.
, -.
: , .
- y- -

, . .
-
. ,
. -
,

.
.
- . ,.

. -
,
(
.
). - ,
.
! !

. , ,
! ,,
.
,
,

-
,

,,
,
.

klaips
kliepas
(s)cli-p/s, kloi-p, (s)kli-p, ,
.

.
,.

,

,
,
.

, .
,
,
,, , ,
, .
?
.
. .
. , ,
,,
. , ,
.

, .
,,
- ,
,
. , ,
,
, ,
-, .
,
. ,

, .
,
, .

, ,
,
.

.,
.

.
,-
,
,
. - ,
,
, .
,
. ,,
,
, ,

-. -
: .
:
,,,.
,
.
, ,


.
:
,
-

,
;
,

,
-
,

, 16,38
.
,

www.zorile.ro

15

MAICA
DOMNULUI

"

A+TERNUT
(}NV.)

CR{CIUN

"

}N TOTAL

"

CLOPO|EI

CIOC~RLIE

M~NCARE

ZINA
DANILOVA!
CUTER!

"

BINE

"

4
+IFONIER

CHEMARE

10

}N FA|A
AGEN|IEI!

7
+AN|

NIKOLAI
ROMANOV!

LUP

OCHI
(LA PLAS{)

CORB

CI, DAR


4/2009

PU|IN, CAM
(2 cuv.)

CUTIE!

DECRET

DALT{

SPECII

PRIN
URMARE

EPOC{

LEGI

DIN

ac[ ]nainte de Postul Mare la Ghind[re=ti


a avut loc sfin\irea sediului Comunit[\ii
Ru=ilor Lipoveni din localitate, de data
aceasta ]n luna mai a avut loc =i dezvelirea pl[cii
cu inscrip\ia numelui Comunit[\ii.
Evenimentul a avut loc ]n ziua de duminic[


1 2 3 4 5 6 7 8 9

JELUIRI

EMELIAN
NOSOV!
INIMA
CU|OVEI!

11

ZINC

10 11

dup[ slujba religioas[ de


diminea\[. Au fost invita\i preotul
=i ,,krilo=ane, care au deschis
evenimentul prin kanonul Pa=telui.
Ca invitat special a fost dl
Consul General al Federa\iei Ruse
la Constan\a,
Victor Demin.
Domnia Sa a
felicitat
Comunitatea
pentru efortul de
a cl[di o cas[
a=a de frumoas[
=i ]nc[p[toare dar ]n acela=i
timp =i primitoare.
Din nou, doamnele de la
comunitatea local[ Ghind[re=ti
au fost la ]n[l\ime. Toat[ lumea
a fost invitat[ la o mas[ bogat[.
Dup[-amiaza organizatorii
au preg[tit =i o surpriz[: o

parad[ a costumelor prin localitate. Invita\i la


parad[ au fost reprezentan\ii Uniunii Turco-T[tare
din Constan\a, ansamblul folcloric Dubrovu=ca
din Slava Rus[, ansamblul folcloric din H`r=ova,
ansamblul folcloric al ru=ilor lipoveni din 2Mai.
Ansamblurile au oferit reprezenta\ii de c`ntece =i
dansuri, ce au ]nc`ntat localnicii, f[c`nd din
aceast[ zi o adev[rat[ s[rb[toare.

www.zorile.ro

16


,23-24 ..

, .

-
( !)

.. .

I- VIII ,
.


:

2008 .
.
. ,

,

.-
,
,

.
,

,

.

,.

,,

.


, .
, ,
, ,

,
! ,

,
.
,
,

.

.

, ,
,
, XIX . ,
XXI .

.

,


.

. ,

,.
.

.
.


.
.
,
, ,

...
. ,

. ,
,3-4


,
.

.(5
- 10 ).

.

,
2003 .


.

http://www.pushkininbritain.com..

.
.


..


.

. ,
. , ,
.

, .
.
.

70 .

,-
,, .
10
.
, ,,
.
,
.
,
, .

.
,
.
..

.
.


.

,


.

.
,

. ,
, .
: ,
?
!.
, .
.