Sunteți pe pagina 1din 6

HOTARREA GUVERNULUI Nr.

186/1995*) privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice Art. 1. - n vederea crearii unei banci de date si informatii necesare cunoasterii cu exactitate a situatiei personalului platit din: 1. fonduri publice, 2. institutiile publice finantate din bugetul de stat ( sursa 01 ), 3. din bugetele locale ( sursa 02 ), 4. din bugetele fondurilor speciale,( sursa) precum si 5. din bugetele institutiilor publice ale caror cheltuieli de functionare si investitii se asigura integral din venituri extrabugetare ( )sau 6. din venituri extrabugetare si subventii, acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, n functie de subordonare, vor depune semestrial, n termen de 15 zile de la data expirarii fiecarui semestru, date si informatii cu privire la numarul de personal al acestora, valabile n ultima zi a semestrului respectiv, dupa cum urmeaza: a) la Ministerul Finantelor si la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale , pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a caror finantare se asigura din: bugetul de stat 1/, bugetul asigurarilor sociale de stat 2/, bugetele fondurilor speciale 3/, anexe 4/ la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale de stat; b) la ordonatorii principali de credite din apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, pentru aparatul institutiilor publice din subordinea acestora; c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale n unitatile administrativ-teritoriale, pentru: - ordonatorii principali de credite bugetare din administratia publica locala; - ordonatorii secundari si tertiari de credite bugetare, inclusiv institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare, cu exceptia celor prevazuti la lit. b). Art. 2. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii la prezenta hotarre, daca nu au fost savrsite n astfel de conditii nct, potrivit legii, sa constituie infractiuni: a) prezentarea de date eronate; b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor si informatiilor, prevazut la art. 1. (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele de la lit. b), cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei. (3) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitatile lor teritoriale. (4) Contraventiilor prevazute la acest articol le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare. Art. 3. - Ministerul Finantelor mpreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor elabora norme metodologice n aplicarea prezentei hotarri , cu privire la

datele si informatiile ce urmeaza a se comunica, precum si machetele-model pentru prezentarea acestora. *) Republicata n temeiul art. III din Hotarrea Guvernului nr. 345 din 8 iulie 1997, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 162 din 18 iulie 1997. Hotarrea Guvernului nr. 186 din 31 martie 1995 a fost publicata n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 10 aprilie 1995.

Data adoptrii/promulgrii: 01/12/98

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

NORME METODOLOGICE privind transmiterea datelor si informatiilor referitoare la personalul din institutiile publice Pentru crearea bancii de date si informatii privind personalul care isi desfasoara activitatea in sectorul bugetar 1/, precum si cheltuielile cu salariile aferente acestuia, in baza prevederilor art.1 din Hotararea Guvernului nr. 186 / 1995, republicata, institutiile publice vor transmite, semestrial, la Ministerul Finantelor si la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau dupa caz, la directiile generale ale finantelor, publice si controlului financiar de stat si directiile generale de munca si protaectie sociala, judetene si a muncipiului Bucuresti, la termenele stabilite, date si informatii conform machetelor tipizate anexate. Completarea machetelor se va face cu respectarea intocmai a coducilor avand in vedere ca datele si informatiile inscrise in acestea sa reflecte situatia reala. De asemenea, la completarea machetelor se vor avea in vedere : I. Cu privire la numarul de personal 1. Numarul de personal va fi prezentat de fiecare institutie publica prevazuta la art.1 din Hotararea Guvernului nr. 186 / 1995, republicata, pe functii, astfel incat intregul personal sa se regaseasca structurat pe anexele din actele normative de salarizare specifice fiecarei institutii, pe capitole ale clasificatiei bugetare, pe surse de finantare si pe functii (ocupatii), si profesii conform clasificatiei ocupatiilor din Romania, respectiv, a codurilor din anexele care insotesc machetele model. 2. Coloanele din Anexa nr.1 (anexele cu nr. de personal)se vor completa astfel: - in coloana 1 numarul de posturi aprobat de catre ordonatorul principal de credite prin statutul de functii care trebuie sa se incadreze in numarul maxim de posturi aprobat prin buget; - in coloana 3 Numarul de posturi ocupate , va fi trecut numarul de posturi efectiv ocupate de persoane cu functia de baza in unitatea respectiva, in ultima zi a semestrului si respectiv a anului pe functii si pe structura. - in activitatea de invatamant, posturile ocupate prin plata cu ora nu se evidentiaza in nici o coloana a acestei anexe, iar posturile ocupate prin cumul se evidentiaza numai in coloana 1 si nu se evidentiaza in coloana 2; 3. Datele cuprinse in Anexa nr. 1a, reflecta structura socio-profesionala a posturilor ocupate din fiecare institutie. Coloanele din Anexa nr.1.a. se vor completa astfel: - in coloana 1 Denumirea profesiei specialitatea, calificarea, dobandite prin studii; - in coloana 2 Codul profesiei prevazut in Clasificarea Ocupatiilor din Romania: - in coloana 3 Total posturi ocupate va fi trecut numarul de posturi efectiv ocupate in ultima zi a semestrului, pe functii si sexe; in coloanele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Numarul de posturi ocupate in ultima zi va fi trecut numarul de posturi ocupate defalcat pe sexe si varste.

II. Cu privire la fndul de salarii 4. Fondul de salarii va fi prezentat pe total unitate pe capitole ale clasificatiei bugetare (in aceleasi conditii ca si numarul de personal), precum si pe surse de finantare, structurat pe elemente conform machetei prezentate in Anexa nr.2. Anexa va contine date privind fondul de salarii anual aprobat, prevazut in buget, fondul de salarii consumat in ultima luna a semestrului, respectiv a anului, precum si fondul de salarii consumat in semestrul I si, respectiv, anual. Numarul posturilor ocupate cu personal retribuit prin plata cu ora prevazut in anexa nr.2 la coloana1 randul 14, trebuie sase incadreze in numarul rezultat pe baza normelor didactice, corespunzator reglementarilor in vigoare si confirmat de Ministerul Educatiei Nationale si respectiv, inspectoratele de invatamant judetene si al municipiului Bucuresti. 5. Fondul de salarii anual, prevazut in buget, trebuie sa fie cel repartizat de ordonatorul principal de credite, care este oblicat sa defalce sumele, pe unitatile subordonate, in limita prevederilor din bugetul aprobat ordonatorului principal de credite respectiv. III. Cu privire la modul de obtinere a machetelor si de transmitere a informatiilor 6. Ordonatorii principali de credite a carorfinantare se asigura din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale anexe la legea bugetului de stat si la legea bugetului asigurarilo sociale de stat vor prelua pe discheta, machetele model, de la Directia generala de tehnologia informatiei financiare din Ministerul Finantelor si de la Directia de informatizare din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, impreuna cu programul informatic pentru preluarea datelor pe discheta. Ordonatori secundari si tertiari de credite ai bugetelor mentionate mai sus, ordonatori principali de credite bugetare din administratia publica locala, precum si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare ridica machetele model (Anexele 1,2,3, si 4 la prezentele norme) completate cu functiile si codurile pe fiecare activitate, respectiv cu structura fondului de salarii, de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat (serviciile buget si serviciile de informatica judetene si ale administratiilor financiare din sectoarele municipiului Bucuresti). Anexa 1.a va fi preluata numai de la Directia de informatizare din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, Serviciul informatica-indicator social din cadrul Directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti. 7. Ordonatori principali de credite bugetare din administratia publica locala si ordonatorii secundari si tertiari de credite bugetare, inclusiv institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare completeaza machetele si le prezinta la serviciul buget din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlul financiar de stat judetene si a Municipiului Bucuresti (prin sectoarele acestuia), precum si la serviciul informatica - indicator social din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a muncipiului Bucuresti. 8. Serviciul buget, prin cadrele de specialitate, impreuna cu serviciul de informatica din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene

si a municipiului Bucuresti, precum si serviciul informatica - indicator social din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, verifica corectitudinea intocmiri machetelor, dupa care se preiau pe calculator. Pentru a se evita inregistrarea incompleta si eronata a institutiilor publice de pe raza judetului respectiv, serviciile respective trebuie sa cunoasca situatia completa a ordonatorilor de credite pe sectoare de activitate, atat din punct de vedere al subordonarii cat si al al surselor de finantare. In cazul unitatilor al caror numar de posturi este finantat din doua surse, se vor completa machete separate pe fiecare sursa de finantare. 9. Pentru aparatul propriu al ordonatorilor principali de credite, la care finantarea se asigura din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale anexe la legea bugetului de stat si la legea bugetului asigurarilor sociale de stat, informatiile vor fi prezentate, de ordonatori respecitvo, pe machete si pe suport magnetic (discheta) la Ministerul Finantelor - Directia generala a finantelor institutiilorpublice si drepturi salariale si la Ministerul Muncii si Protectiei Sciale - Directia organizare si gestiune persona in sectorul bugetar. 10. Preluarea datelor pe discheta conform cerintelor din machete de catre ordonatorii principali de credite prevazutila pct.9 se face pe baza programului informatic care se ridica de la Directia generala de tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor si Directia de informatizare din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. 11. Pentru a asigura inscrierea corecta a informatiilor in machetele anexate, institutiile publice vor respecta intocmai corelatiile prevazute in Anexa nr.3 la prezentele norme si vor inscrie codurile conform clasificatiei in profil departamental si a clasificatiei bugetare. In ce priveste sursa de finantare, aceasta va fi completata conform Anexei nr.4. 12. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si directiile de munca si protectie sociala, judetene si a mncipiului Bucuresti, prelucreaza informatiile primite prin intermediul serviciilor de informatica ale acestora si furnizeaza prin posta electronica (in termen de 15 zile) datele respective la Directia de generala de tehnologia informatiei financiare din Ministerul Finantelor si Directia de informatizare din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Odata cu transmiterea dischetei cu datele respective fiecare directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat si directia generala de munca si protectie sociala, confirma, printr-o adresa scrisa, ca datele respective reprezinta situatia reala din unitati, de a caror verificare raspund cadrele de specialitate din cadrul acestei directii. 13. Documentele intocmite potrivit Hotararea Guvernului nr. 186 / 1995, republicata, si a prezentelor norme metodologice se semneaza de catre conducatorii institutiilor respective sau de catre imputernicitii acestora, precum si de catre specialistii care le-au intocmit. De asemenea, documentele vor purta stampila unitatii. 14. Incalcarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 186 / 1995, republicata, se sanctioneaza in conditiile prevazute la art.2 din aceasta hotarare.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI ANEXA NR. 3

CORELATIILE de care trebuie sa se tina seama la inscrierea datelor in anexele ce se completeaza de fiecare unitate I. Cu privire la numarul de personal (anexa 1): Pe fiecare anexa 1. Totalul pe functii 2. Totalul de control = totalul posturilor pe grade si trepte profesionale = totalul fiecarei functii inclusiv functii de conducator

3. Numar posturi aprobate prin statutul de = suma totalului functiilor de executie functii (col.1) II. Cu privire la Fondul de salarii (Anexa 2 ) 5. Total fond de salarii = totalul randurilor 1 la 16 inclusiv 6. Totalul fiecaruia din randurile 5, 13, 14 si 16 = Subtotalurile a-f; a-b si a-b si respectiv a-d. 7. Salariul mediu (rand 18 col.2) = [col.2,rd.17-(col.2, rd.10 + rd.11 + rd.14lit.b + rd.15 + rd.16 lit.d)] : (col.1 rd.1 + rd.12 + rd.13lit.b) La nivel de unitate 8. Total functii de conducere = total beneficiari de indemnizatie de (Anexa 1 col.2) conducere (Anexa 2 rand 3, col.1) 9. Total numar de posturi ocupate pe functii de executie(Anexa 1 col.2) 10. Total numar de posturi ocupate pe functii de executie(Anexa 1 col.2) = total beneficiari salarii de baza (Anexa 2 col.1 rd.1 + rd.12) = total posturi ocupate din col.3 pe functii din Anexa 1.a