Sunteți pe pagina 1din 2

S.C........................................................................ Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... CIF: RO................................... Adresa sediu social: ........................................ Capital social: ..........................................

RON

DECIZIA NR. /... In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. .. si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004) si a Legii 82/1991 , subsemnatul .................................................., administratorul societatii

DECID : Art.1. Se constituie la nivelul societatii Comisia centrala patrimoniului, in urmatoarea componenta: ..Presedintele comisiei ..membru ..membru ..membru ..secretarul comisiei Art.2. Atributiile comisiei centrale de inventariere sunt: - sa organizeze desfasurarea inventarieri intregului patrimoniu al societatii: - sa numeasca si sa instruiasca membri subcomisiilor de inventariere; - sa supravegheze si sa controleze modul de desfasurare a acestora; - sa urmareasca terminarea inventarierii la termenul stabilit pentru fiecare subcomisie, astfel incit valorificarea rezultatelor inventarierii sa se poata face in timp util pentru reflectarea acestora in bilantul exercitiului financiar pe anul . Art.3. Inventarierea faptica va incepe la data de ... si se va termina la data de ... Art.4. Inventarierea se va efectua conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv cele cuprinse in Legea Contabilitatii, Regulamentul de aplicare a acesteia si Normele aprobate prin . Art.5. Pina la data de ., comisia centrala va alcatui comisiile (subcomisiile) de inventariere pentru fiecare gestiune (loc de pastrare si folosinta a valorilor materiale si banesti, hartiilor de valoare, deconturi etc.) si va proceda la instruirea membrilor 1 de inventariere a

subcomisiilor de inventariere, acestea urmand sa semneze de luare la cunostinta a prevederilor legale cu privire la inventariere. o Inventarierea se efectueaza conform procedurilor de inventariere anexate. o Gestiunile supuse inventarierii sunt: o Imobilizari corporale; o Imobilizarile necorporale; o Imobilizari financiare; o Stocurile de natura: o Obiecte de inventar; o Materiale; o Materii prime; o Produse in curs de executie; o Produse finite; o Marfuri o Creante o Datorii o Numerar si echivalente in numerar (plasamente pe termen scurt) Art.6. La finalizarea operatiunilor de inventariere, in cadrul termenelor stabilite, fiecare subcomisie va consemna intr-un process verbal rezultatul inventarierii, facind si propuneri de valorificare a acestora. Procesul verbal astfel incheiat se va preda secretarului comisiei prevazut la art.1 . Art.7. Prezenta decizie completeaza atributiile de serviciu ale membrilor comisiei centrale si subcomisiilor de inventariere. Art.8. Neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor privind inventarierea patrimoniului societatii atrage raspunderea directa a persoanelor vinovate.

Art.9. Prezenta decizie se comunica : -presedintelui si membrilor comisiei centrale de inventariere; -serviciului contabilitate-financiar; .

Administrator