Instituţia iniţiatoare

,
Grădiniţa p.p. nr. 6

Instituţia parteneră

CONSTANŢA
Reprezentant
Director,

Reprezentant,

Prof. Ioana STANCIU
Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
GRĂDINIŢA cu program prelungit nr. 6, Constanţa, reprezentată prin Director, prof.pt. înv.
Preşcolar, Ioana STANCIU, cu sediul în str. Mălinului, nr. 5
şi
............................................................,
prin ..................................................................

reprezentată

Preambul
Recunoscând
importanţa .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......
.............................................................................................................................., cele două
părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în
domeniul
............................................................................................................................

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1. Derularea de ..............................................................................................................
2. Derularea ...................................................................................................................

1

............................................. părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile......................................... .........................4 Metodologia de lucru Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 1..................................................................................................................... Art.................................................................................... ................................................................................................................................................. 2 ...........3.................................................... a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite 6................................................................ ................................................................................................................ Pentru buna derulare a Protocolului... pe bază de rapoarte.............................................................. 5..................................................... 2................................................. ...................................... 3..................... ........................................................................ 2............................ 2........................................................................................... 3........................... 6........................................................................ ...............................................................2 Direcţiile de bază ale colaborării Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă: 1............. Rolul instituţiei partenere: 1.............................................................. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol 3...................... 8... 4........................................ .. ......................................................................................................................................... Furnizarea de ........................................................ Rolul instituţiei iniţiatoare: 1...................... Analiza........................................................................................................................................ 4......... Art...................................................................3 Rolul părţilor A.............................................. .......... .... B......... .............................................................................................. a realizării obiectivelor comune....................................................................... ........................................................................... .... .............. 4................. Participarea la .................................... ........................................................ care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice... 5........ .................. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune 4.............................. ..................................................... ....... 5......................................................................................................... 7........................... Mediatizarea acţiunilor comune 5................................... Art.... 3....................... 2..

Scopul contractului a fost atins... 3 .. câte un exemplar pentru fiecare parte. toate cu valoare de original.. propunerile respective. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat.5 Litigii Litigiile născute în legătură cu încheierea...luni înaintea expirării perioadei de valabilitate. dacă este invocată. spre analiză.. c. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi. Schimbarea obiectului de activitate în măsura desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol. În condiţiile în care în termen de ............ cu minim .. zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală....... cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.. executarea..........săptămână/ săptămâni înainte de încetarea cooperării.. luni/an/ani.. de la data semnării sale..7......... modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă...luni/an/ani an... Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris.... Acordul părţilor pentru încetarea contractului... fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune. exemplare. Protocolul are valabilitatea de .6 Rezilierea protocolului Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a..... cu minimum .. b... Forţa majoră.. pentru noi perioade de câte... Art.... în care este afectată Art. cererea de încetare a valabilităţii sale.7 Încetarea protocolului Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a. cu prelungirea automată. Trimestrial/Semestrial/Anual..... în . 8 Dispoziţii finale Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.. astăzi ……………………....... Încheiat la Constanţa... Art.... dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi.. b. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol... Art. în scris..

Instituţia parteneră Grădiniţa p. Ioana STANCIU 4 . 6 CONSTANŢA Reprezentant Reprezentant.Instituţia iniţiatoare. Prof. Director.p. nr.