Instituţia iniţiatoare

,
Grădiniţa p.p. nr. 6

Instituţia parteneră

CONSTANŢA
Reprezentant
Director,

Reprezentant,

Prof. Ioana STANCIU
Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
GRĂDINIŢA cu program prelungit nr. 6, Constanţa, reprezentată prin Director, prof.pt. înv.
Preşcolar, Ioana STANCIU, cu sediul în str. Mălinului, nr. 5
şi
............................................................,
prin ..................................................................

reprezentată

Preambul
Recunoscând
importanţa .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......
.............................................................................................................................., cele două
părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în
domeniul
............................................................................................................................

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1. Derularea de ..............................................................................................................
2. Derularea ...................................................................................................................

1

........................ ...................... Rolul instituţiei partenere: 1................................................................. ................ 5............... pe bază de rapoarte.............. ................ 2........................................... 3.................... ...................................................................... 2................................. ..................................... 4................................................................................................................................................................................................................................................ B......4 Metodologia de lucru Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 1................................................... .................................................................................................. 2...........................3 Rolul părţilor A.................... 6..... .................. care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice......................................... 5...................... ............................................. Furnizarea de ................... Art...................................... Art............... 3............................................................................................... Mediatizarea acţiunilor comune 5........................................... Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune 4..................................................................................................... 5........... ...................... Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol 3..................................... 4................................2 Direcţiile de bază ale colaborării Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă: 1.. ........ .................................................. a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite 6................................................................. Art........................ ....................................................................................3.................. 2........ ................................................................................... Pentru buna derulare a Protocolului..................................................... 2 .......................................................... .................................................................................................................................... Rolul instituţiei iniţiatoare: 1.................. Analiza............................................................. 3..................... 8... Participarea la ................................................................................ ........................ părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile........ 7..................................................................................................................................... 4................................................................................................ .................................................................................................................... ........................................................... ...... a realizării obiectivelor comune........................

.. pentru noi perioade de câte... propunerile respective..luni înaintea expirării perioadei de valabilitate... exemplare. cu minim .. Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris.. câte un exemplar pentru fiecare parte... Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi. b. Art... Încheiat la Constanţa. părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune... 3 ..7.. Protocolul are valabilitatea de . În condiţiile în care în termen de ...... cu prelungirea automată..... dacă este invocată. în care este afectată Art....... 8 Dispoziţii finale Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite...... cu minimum . modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă..5 Litigii Litigiile născute în legătură cu încheierea. zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală...luni/an/ani an.7 Încetarea protocolului Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a.. b. Art. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol...... fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente........6 Rezilierea protocolului Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a. de la data semnării sale. spre analiză....... cererea de încetare a valabilităţii sale.. în scris. luni/an/ani... cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse...săptămână/ săptămâni înainte de încetarea cooperării... Schimbarea obiectului de activitate în măsura desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat......... Trimestrial/Semestrial/Anual. astăzi …………………….. c. Scopul contractului a fost atins... Forţa majoră. în . executarea....... toate cu valoare de original. Acordul părţilor pentru încetarea contractului. Art. dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi......

p. nr.Instituţia iniţiatoare. Prof. Ioana STANCIU 4 . Instituţia parteneră Grădiniţa p. 6 CONSTANŢA Reprezentant Reprezentant. Director.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful