Instituţia iniţiatoare

,
Grădiniţa p.p. nr. 6

Instituţia parteneră

CONSTANŢA
Reprezentant
Director,

Reprezentant,

Prof. Ioana STANCIU
Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
GRĂDINIŢA cu program prelungit nr. 6, Constanţa, reprezentată prin Director, prof.pt. înv.
Preşcolar, Ioana STANCIU, cu sediul în str. Mălinului, nr. 5
şi
............................................................,
prin ..................................................................

reprezentată

Preambul
Recunoscând
importanţa .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......
.............................................................................................................................., cele două
părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în
domeniul
............................................................................................................................

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1. Derularea de ..............................................................................................................
2. Derularea ...................................................................................................................

1

.................................................... 2.................................... .......................................................................................................................................... ............................................ ..3................................................... Rolul instituţiei partenere: 1.................... 2......... 4...... .......... 8........................................................................................................................................................................................................ 5. .................................. pe bază de rapoarte............................................................................................................. 7........... 2.................... ............................................................................ 3. .......................................................... Art..................................................................................................................................... Rolul instituţiei iniţiatoare: 1.............................................................. ...... Participarea la ............................ Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune 4... care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice............................... ............................................................................... 2.................... ........................................... ................. .. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol 3.................................................................................................................................................... Furnizarea de . 6.................... B.................................................................................................. 3...... 4..................................4 Metodologia de lucru Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 1.................................... 3..........................................3 Rolul părţilor A.............................................................. ......................... .................................................2 Direcţiile de bază ale colaborării Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă: 1......................................................... ................................................................................................ 4......................................... .............. 2 .......................................... 5.......................... Art.. părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile........... ................................................................ a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite 6........ 5........................ Analiza..................................................................................... ...................................................... Pentru buna derulare a Protocolului............................................................................. a realizării obiectivelor comune............................................... Mediatizarea acţiunilor comune 5......................................................................................................... Art...................

zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.... Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi.. Protocolul are valabilitatea de . 3 .. părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune. cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi.....6 Rezilierea protocolului Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a. Art.. Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris.. în scris.. b... În condiţiile în care în termen de . dacă este invocată...... luni/an/ani..... executarea..luni înaintea expirării perioadei de valabilitate... Acordul părţilor pentru încetarea contractului. Încheiat la Constanţa..7.7 Încetarea protocolului Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a..... Art.. Scopul contractului a fost atins..... cu minim .... 8 Dispoziţii finale Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.... în care este afectată Art.... b... Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat.... de la data semnării sale. cererea de încetare a valabilităţii sale. Forţa majoră... pentru noi perioade de câte..luni/an/ani an.. cu prelungirea automată............ Trimestrial/Semestrial/Anual. cu minimum ... Art. câte un exemplar pentru fiecare parte. c.....5 Litigii Litigiile născute în legătură cu încheierea.. Schimbarea obiectului de activitate în măsura desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol..săptămână/ săptămâni înainte de încetarea cooperării.... propunerile respective. astăzi …………………….......... toate cu valoare de original. spre analiză... fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.. în . exemplare.

p. Director. Ioana STANCIU 4 . nr. Prof. 6 CONSTANŢA Reprezentant Reprezentant.Instituţia iniţiatoare. Instituţia parteneră Grădiniţa p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful