P. 1
Model Protocol de Colaborare

Model Protocol de Colaborare

|Views: 18|Likes:
Published by Liliana Lirca
colab
colab

More info:

Published by: Liliana Lirca on Aug 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

text

original

Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
GRĂDINIŢA cu program prelungit nr. 6, Constanţa, reprezentată prin Director, pro.pt. !n".
#re$colar, Ioana %&ANCI', cu se(iul !n str. )ălinului, nr. *
$i
............................................................, reprezentată
prin ..................................................................
Preambul
Recunosc+n(
importanţa .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......
.............................................................................................................................., cele (ouă
părţi con"in să cola,oreze pe ,ază (e parteneriat acti" pe multiple planuri (e interes, !n
(omeniul
............................................................................................................................
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
-,iectul prezentului protocol (e cola,orare !l reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele (irecţii.
/. Derularea (e ..............................................................................................................
0. Derularea ...................................................................................................................
1
Instituţia iniţiatoare,
Gră(iniţa p.p. nr. 6
C-N%&ANŢA
Reprezentant
Director,
#ro. Ioana %&ANCI'
Instituţia parteneră
Reprezentant,
1. 2urnizarea (e .............................................................................................................
Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării
%copul general al acestui protocol concretizat !n realizarea unui parteneriat !ntre instituţii !l
reprezintă.
/. ..................................................................................................................................
0. ..................................................................................................................................
1. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
*. ..................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................
Art. Rolul părţilor
A. Rolul i!"tituţiei i!iţiatoare:
/. ..................................................................................................................................
0. ..................................................................................................................................
1. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
*. ..................................................................................................................................
B. Rolul i!"tituţiei parte!ere:
/. ..................................................................................................................................
0. ..................................................................................................................................
1. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
*. ..................................................................................................................................
Art.# $etodolo%ia de lucru
#ărţile semnatare con"in asupra următoarelor mo(alităţi (e lucru.
/. #articiparea la .............................................................................................................
0. 6la,orarea #rogramelor anuale (e acţiuni comune care să pună !n practică pre"e(erile
prezentului #rotocol
1. Constituirea (e Grupe mi7te (e lucru pentru ela,orarea $i punerea !n practică a
acţiunilor pre"ăzute !n #rogramele comune
3. )e(iatizarea acţiunilor comune
*. Analiza, pe ,ază (e rapoarte, a realizării o,iecti"elor comune, a respectării (irecţiilor
principale (e cola,orare $i a acţiunilor pre"ăzute !n #rogramele anuale con"enite
6. #entru ,una (erulare a #rotocolului, părţile semnatare "or constitui grupe mi7te (e
lucru $i "or (esemna persoanele responsa,ile, care "or asigura $i sc8im,ul reciproc (e
inormaţii $i (ate speciice.
2
4. &rimestrial/%emestrial/Anual, părţile semnatare "or analiza sta(iul !n(eplinirii
pre"e(erilor con"enite $i "or i(entiica noi pro,leme apărute !n planul acti"ităţii
comune.
Art.& Liti%ii
9itigiile născute !n legătură cu !nc8eierea, e7ecutarea, mo(iicarea $i !ncetarea ori alte
pretenţii (ecurg+n( (in prezentul protocol "or i supuse unei proce(uri preala,ile (e
soluţionare pe cale amia,ilă.
:n con(iţiile !n care !n termen (e .................... zile (e la !nceperea acestor proce(uri neoiciale
părţile nu reu$esc să rezol"e !n mo( amia,il o (i"ergenţă contractuală, iecare se poate
a(resa instanţelor ;u(ecătore$ti competente.
Art.' Rezilierea protocolului
Constituie moti" (e reziliere a prezentului contract următoarele.
a. Nerespectarea (e către părţile contractante a pre"e(erilor prezentului protocol<
,. %c8im,area o,iectului (e acti"itate !n măsura !n care este aectată
(esă$urarea acti"ităţii pre"ăzută !n protocol<
Art.( )!cetarea protocolului
Constituie moti" (e !ncetare a prezentului contract următoarele.
a. Acor(ul părţilor pentru !ncetarea contractului<
,. %copul contractului a ost atins<
c. 2orţa ma;oră, (acă este in"ocată.
Anularea acestui protocol "a i ăcută su, orma unui anunţ scris, cu minim
...............săptăm+nă/ săptăm+ni !nainte (e !ncetarea cooperării.
Art. * Di"poziţii +i!ale
#rezentul protocol (e cola,orare are caracterul unui (ocument ca(ru si acoperă !ntreaga
acti"itate (e realizare a o,iecti"elor comune con"enite.
#rotocolul are "ala,ilitatea (e .................. luni/an/ani, (e la (ata semnării sale, cu prelungirea
automată, pentru noi perioa(e (e c+te.............luni/an/ani an, (acă nici una (in părţi nu
notiică celeilalte părţi, cererea (e !ncetare a "ala,ilităţii sale, cu minimum ..............luni
!naintea e7pirării perioa(ei (e "ala,ilitate.
#rezentul protocol poate i mo(iicat sau completat, cu acor(ul scris al părţilor semnatare ori
(e c+te ori acestea con"in asupra amen(amentelor propuse. #artea care are iniţiati"a
amen(ării prezentului protocol "a transmite celeilalte părţi, spre analiză, !n scris, propunerile
respecti"e.
:nc8eiat la Constanţa, astăzi ========., !n ............. e7emplare, toate cu "aloare (e
original, c+te un e7emplar pentru iecare parte.
3
4
Instituţia iniţiatoare,
Gră(iniţa p.p. nr. 6
C-N%&ANŢA
Reprezentant
Director,
#ro. Ioana %&ANCI'
Instituţia parteneră
Reprezentant,

.................................. ....................4 Metodologia de lucru Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 1............................................ ................................................................ 3....... părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile............................................. 2..................................................................................... 8.................................. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol 3.................................................................................................................................. Art.................... .......................................................................................................................................................................................................................... 4............................................................ 7..................................................................... ........................................................................ Rolul instituţiei iniţiatoare: 1....... 5...................................................................................................................... Participarea la ............................ ...................................... 3......................................................... 4...................................................... B....................................................................................................................................................................................................................................................... Furnizarea de ..................... 2........................ Art.3. 2................. ................................................................................. ............................................................................................. ............. 5......................................................3 Rolul părţilor A.................................................... .............................................................2 Direcţiile de bază ale colaborării Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă: 1......... . .............. 6.... Rolul instituţiei partenere: 1............................................. pe bază de rapoarte................ Pentru buna derulare a Protocolului............................................................ .................... Mediatizarea acţiunilor comune 5............. 2 .............................................................................................................................................................................. Art.................... 3. Analiza............................................................. 4............ a realizării obiectivelor comune................................................................................................... ...................... care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice.......................... ............... ... .......................................... 5........... ................. ......... Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune 4........... a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite 6............. 2........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->