Instituţia iniţiatoare

,
Grădiniţa p.p. nr. 6

Instituţia parteneră

CONSTANŢA
Reprezentant
Director,

Reprezentant,

Prof. Ioana STANCIU
Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
GRĂDINIŢA cu program prelungit nr. 6, Constanţa, reprezentată prin Director, prof.pt. înv.
Preşcolar, Ioana STANCIU, cu sediul în str. Mălinului, nr. 5
şi
............................................................,
prin ..................................................................

reprezentată

Preambul
Recunoscând
importanţa .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......
.............................................................................................................................., cele două
părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în
domeniul
............................................................................................................................

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1. Derularea de ..............................................................................................................
2. Derularea ...................................................................................................................

1

. Rolul instituţiei iniţiatoare: 1.............................................................................................................................................. 3................. ................................................. 5..................................................................................................... 3........................ 2 ...................... care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice........................ Furnizarea de .........................................4 Metodologia de lucru Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 1...................................................................................................................................................................................................... a realizării obiectivelor comune...................................................... ........................... 5......... 2................................. ................................ 6. 7..................................................... .......................................... pe bază de rapoarte........................ Art........ părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile...................................................................................... B.......................................... .......... Analiza........................................................................................... 4..................................... Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol 3......................................................................................................................2 Direcţiile de bază ale colaborării Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă: 1........ ............... Art............................................................................................................. Rolul instituţiei partenere: 1.............. 2................... ...................................................................... ................ Mediatizarea acţiunilor comune 5.................................... .................................................... 2................... ........... ............. 4.............................. . .................................................... a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite 6.... 5... 8...................................... 3............................................................................................................................................................................ ........................................3 Rolul părţilor A......................... ... 2............................................. 4....................................................... Participarea la ........................................................................................................................................... Art........ Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune 4.......................................................................................................................................... ................................................. Pentru buna derulare a Protocolului........................................ .................. .......................................3............................

.. În condiţiile în care în termen de . părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune...luni înaintea expirării perioadei de valabilitate... cu minim . Acordul părţilor pentru încetarea contractului.7 Încetarea protocolului Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a.. Scopul contractului a fost atins... 3 .... executarea.. dacă este invocată. zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.... în scris...7.... cererea de încetare a valabilităţii sale. Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris. Art.... de la data semnării sale... 8 Dispoziţii finale Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.... toate cu valoare de original..... în .. Art. Încheiat la Constanţa..... câte un exemplar pentru fiecare parte.. exemplare.. c.. cu minimum .. b... Protocolul are valabilitatea de ... astăzi ……………………... cu prelungirea automată..... Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi...... cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Forţa majoră....6 Rezilierea protocolului Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a. luni/an/ani.5 Litigii Litigiile născute în legătură cu încheierea.luni/an/ani an...... pentru noi perioade de câte. Art... spre analiză. în care este afectată Art.. b. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol.săptămână/ săptămâni înainte de încetarea cooperării.. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat. fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente....... modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă..... propunerile respective... Schimbarea obiectului de activitate în măsura desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol. Trimestrial/Semestrial/Anual..... dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi....

Instituţia iniţiatoare. Instituţia parteneră Grădiniţa p.p. Ioana STANCIU 4 . Director. nr. 6 CONSTANŢA Reprezentant Reprezentant. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful