Sunteți pe pagina 1din 8

retele de calculatoare

TRUE/FALSE

22. FCritici aduse modelului TCP/IP: nu are clar delimitate conceptele de serviciu, interfa si protocol; nu
este general i nu poate lucra cu alt stiv de protocoale; nivelul gazd -re ea este prea dezvoltat; nu
sunt delimitate în cadrul modelului nivelurile fizic i leg tur de date de i sunt complet diferite.
23.T Critici aduse modelului OSI: ratarea momentului de apari ie a protocoalelor; tehnologii ineficiente de
delimitare a nivelelor i de proiectare a protocoalelor care sunt greu de implementat; implementari
neperformante ale modelului i a protocoalelor; politici ineficiente privind utilitatea i sfera de
aplicabilitate a modelului.

7. TEthernet (IEEE802.3)) este o re ea cu magistral i control descentralizat în care calculatoarele


transmit oricând doresc i dac au loc ciocniri de pachete fiecare calculator a teapt un timp aleator i
apoi încearc din nou.
8.F Ethernet(IEEE802.3)) este o re ea cu inel i control descentralizat în care calculatoarele transmit
oricând doresc i dac au loc ciocniri de pachete fiecare calculator a teapt un timp aleator i apoi
încearc din nou.
15.T Exist doua tipuri de servicii oferite de fiecare nivel nivelelor superioare: - servicii orientate pe
conexiuni i servicii f r conexiuni.

9.F IEEE 802.5 este un exemplu de LAN de tip magistrala .


25. TIEEE 802.5 este un LAN de tip inel ce opereaz la 4Mbs i la 16Mbs.

2.T In retelele cu difuzare, pachetele contin un câmp de adres care precizeaz ma ina c reia îi este adresat
pachetul. Ma inile din re ea primesc pachetul, controleaz câmpul de adres , i p streaz pachetul
numai acea ma in c reia îi este adresat, restul ignorându-l.
5. FÎn re elele punct-la-punct un rol deosebit îl joac algoritmii de dirijare. Re elele de dimensiuni mai
mici folosesc aceast tehnologie.
6. TIn LAN-urile cu magistral , la fiecare moment unul din calculatoare poate transmite, iar celelalte
a teapt .
11.T În cazul retelelor WAN cu difuzare, subre eaua folose te un satelit sau un sistem radio. Fiecare ruter
are o anten cu care poate recep iona i transmite. Toate ruterele pot auzi semnalul de la satelit i în
unele cazuri pot auzi i transmisia de la rutere c tre satelit
27.F In retele client/server (calculatoarele din retea pot folosi împreun resurse: unit ile de disc,
imprimantele , fi ierele i programele).
Nu exista so organizare ierarhica a calculatoarelor.
Toate calculatoarele sunt considerate egale,
Fiecare calculator are si rolul de client si de server.
28.F In retele peer to peer - (datele sunt memorate în calculatoare performante numite SERVERE,
între inute de un administrator de sistem si sunt accesate de calculatoare numite CLIENTI
(clients)). Majoritatea retelelor au servere dedicate (calculator care functioneaza doar ca
server, nefiind folosit drept client sau statie de lucru).
29. TIn topologia magistrala (BUS) daca un calculator se defecteaza, el nu afecteaza restul retelei.
30.F In topologia magistrala (BUS) daca un calculator se defecteaza, reteaua nu mai functioneaza.

20. TModelul de referin TCP/IP a fost definit prima dat în 1974 de catre Cerf i Kahn.

21. FNivelul internet al modelului TCP/IP este similar nivelului sesiune din modelul OSI, având ca
probleme principale dirijarea pachetelor i evitarea congestiei
14.T O colec ie de nivele i protocoale de comunica ie se nume te arhitectur de re ea.

13.F Protocolul este o în elegere între p r i asupra modului de realizare a comunic rii. În realitate nu se
transmit direct informa ii între nivelul n al celor dou ma ini ci datele de pe nivelul n se transmit
nivelului n-1, de aici nivelului n-2 i a a mai departe pân la nivelul 1 sub care se afl nivelul legatura
de date prin care se produce comunicarea efectiv între cele doua ma ini.
19.F Protocoalele sunt legate de interfe ele dintre niveluri, iar serviciile sunt legate de pachetele trimise
între entit ile pereche de pe diferite ma ini.
24. TPrin WWW (World Wide Web) sit-eurile pun la dispozi ia utilizatorului pagini cu informa ii ce
cuprind pe lâng text, poze, sunet, video, leg turi la alte pagini sau h r i, etc.Sistemul WWW sau
mai simplu Web se bazeaz pe protocolul HTTP

1.T Retelele cu difuzare au un singur canal de comunicatii partajat de toti utilizatorii din retea.
Comunicatia se face prin mesaje scurte, numite pachete, care pot fi primite simultan de mai
multi utilizatori din retea.
3.T Re elele punct-la-punct :
Dispun de numeroase conexiuni intre perechi de masini individuale.
Pentru a ajunge de la sursa la destinatie un pachet poate trece prin una sau mai multe masini.
Sunt posibile trasee multiple, de diferite lungimi.
4.F Retelele cu difuzare :
Dispun de numeroase conexiuni intre perechi de masini individuale.
Pentru a ajunge de la sursa la destinatie un pachet poate trece prin una sau mai multe
masini. Sunt posibile trasee multiple, de diferite lungimi.
10.T Ruterele sunt calculatoare specializate ce conecteaz dou sau mai multe linii de comunica ie.
- Functioneaza la nivelul retea al modelului ISO/OSI
- Interconecteaza mai multe retele locale de tipuri diferite, care utilizeaza acelasi protocol de
nivel fizic.
- Asigura flexibilitate in topologia retelei
- Informatiile sunt memorate in tabele de rutare, care contin date despre adresa
- Nu comunica direct cu calculatoarele aflate la distanta, ele lucrand doar cu adresa retelei de
destinatie.
- Intr-un sistem de router-e mesajele pot urma diferite c i de la sistemul emitator la sistemul
destinatar.
12.F Re elele sunt organizate pe straturi sau nivele, fiecare nivel oferind servicii nivelelor inferioare.

16. TServiciul orientat pe conexiuni este asem n tor sistemului postal.


17.F Serviciul orientat pe conexiuni este asem n tor sistemului telefonic
18. FServiciul f r conexiuni este asem n tor sistemului telefonic
26.T Serviciile sunt legate de interfetele dintre nivele, iar protocoalele sunt legate de pachetele
trimise intre entitatile pereche de pe diferite masini.
MULTIPLE CHOICE
3. Alegeti varianta corecta LAN-urile cu difuzare au dou tipuri de tehnologii: b. magistral sau inel
24. Apari ia calculatoarelor portabile a adus cu ea i ideea conect rii la Internet f r fir, astfel a
fost creat standardul ............ care lucreaza atât în prezen a unei sta ii de baz cât i în absen a
acesteia. Acest standard poate transmite un pachet IP într-un LAN f r fir la fel cum era
transmis un pachet IP prin Ethernet. Conexiunea dintre sistemele 802.11 i lumea exterioar
se nume te portal.b. 802.11

7. Care varianta nu este corecta?


Servicii sigure orientate pe conexiuni pot fi: b. Datagrama confirmat
8. Care varianta nu este corecta?
Serviciile nesigure (neconfirmate) f r conexiuni sunt:b. fluxuri de octe i
12. Care varianta de raspuns nu este corecta?
Modelul OSI cuprinde 7 nivele. La crearea lui stau urm toarele principii:
d. Delimitarea nivelelor se face astfel încât s maximizeze fluxul de informa ii prin interfe e.
28. Cablul ............................... :
Este cel mai vechi si mai utilizat mediu de transmisie
Este format dintr-o pereche de fire de cupru izolate, cu o grosime de 1mm fiecare,
impletite in forma elicoidala.
Este folosit in sistemul telefonic,
Prin el se pot transmite atat semnale analogice cat si digitale.
Se poate intinde pe multi kilometri fara amplificare, pentru distante mari, se folosesc
repetoare.a. torsadat

36. Dupã ..................................... (a tehnicii de comutare folosite):


Retele cu comutare de circuite
Retele cu comutare de pachete.a. modul de realizare a legãturilor între nodurile retelei

17. ETHERNET-ul este cea mai popular dintre re elele locale. Prin re eaua Ethernet se transmit
informa ii între calculatoare la viteze foarte mari. Standardul Ethernet este definit de IEEE (Institute
for Electrical and Electronic Engineers) ca .............. b. IEEE 802.3.

16. INTERNET-ul este o colectie de retele ce ofera anumite servicii comune si utilizizeaza protocoale
comune. Nu este controlat de nimeni si are o dezvoltare continua. A ap rut dup 1 ianuarie ..................
când TCP/IP a devenit protocol oficial.a. 1983

4. În retelele cu difuzare statice se divizeaz timpul în intervale discrete i se ruleaz un algoritm de


alocare Round-Robin (RR), l sând fiecare ma in s emit : b. numai atunci când îi vine rândul.
22. In anii `80 apare reteaua ..................... , re ea orientata pe conexiune, f r control al erorilor i
f r control al fluxului de date. Aceasta seam n cu o re ea local de dimensiuni mari i a fost
utilizat la interconectarea diverselor re ele locale aflate în birourile companiilor. A avut un
succes modest.b. Frame Relay
35. In functie de .................., retelele de calculatoare se pot clasifica astfel:
Retele locale LAN,
Retele metropolitane MAN,
Retele de arie întinsã WAN,
Internet-ul.a. scara la care opereaza reteaua

27. Mediile de transmisie cu suport fizic se mai numesc si ............................b. ghidate


13. Nivelul ...................... al modelului TCP/IP este un nivel inter-re ea f r conexiuni, fiind cel mai
important nivel al acestui model. El are rolul de a permite calculatoarelor s transmit pachete de date
în orice re ea i s asigure transportul lor independent pân la calculatorul destina ie. In cadrul acestui
nivel sunt definite un format de pachet i un protocol . Rezolva problema dirij rii pachetelor i
evita congestiile (asem n tor cu nivelul re ea din OSI).b. Internet
14. Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a permite conversa ii între utilizatorii a
dou calculatoare, respectiv surs i destina ie. Nivelul cuprinde dou protocoale: protocolul TCP i
protocolul UDP.d. transport
15. Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a conecta gazda la re ea, prin intermediul
unui protocol si poate trimite prin intermediul acesteia pachete IP. Protocolul nu este definit, fiind
diferit de la gazda la gazda i de la re ea la re ea b. gazd -re ea

25. O ................. este un sistem conectat de obiecte sau de oameni.d. retea

10. Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiune care stabile te conexiunea
cu o entitate pereche aflat în a teptare este: d. CONNECT
11. Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiuni care blocheaz în
a teptarea unui mesaj este: c. RECEIVE

1. Retelele cu procesoare situate în aceea i camer , cl dire sau campus se numesc:a. LAN
2. Retelele care:
- au dimensiuni reduse,
- folosesc o tehnologie de transmisie ce const dintr-un singur cablu la care sunt ata ate toate ma inile,
- func ioneaz la viteze între 10Mbs i 100Mbs cu întârzieri de ordinul zecilor de microsecunde i cu
erori foarte pu ine se numesc :a. LAN
5. Retelele care au procesoare situate în acela i ora , la o distan de cel mult 10km si care pot suporta
date, voce, leg turi cu re eaua local de televiziune prin cablu se numesc b. MAN
6. Retelele :care acopera o arie geografica intinsa (tara, continent), deci au procesoare în aceea i ar sau
pe acela i continent
in care gazdele (calculatoarele clientilor) sunt conectate printr-o subretea cu sarcina de a
transporta mesaje de la gazda la gazda
si in care subreteaua este formata din: linii de transmisie (circuite,canale) care transporta
bitii intre masini si elemente de comutare (calculatoare speciale) care atunci cand sosesc
date pe o anumita linie, trebuie sa gaseasca o noua linie pentru a retransmite datele mai
departe. se numesc : c. WAN

9. Serviciul sigur orientat pe conexiuni numit ................................. este serviciul în care nu exist
delimit ri ale mesajelor. Dac receptorul prime te 2048 de octe i, el nu poate ti dac to i octe ii provin
de la acela i mesaj sau de la 2 sau mai multe mesaje mai mici. b. Fluxurile de octe i
18. Standardul IEEE .................. Bluetooth a adus ca element de noutate eliminarea cablurilor dintre
anumite dispozitived. 802.15
19. Standardul IEEE ........................ sau VLAN (Virtual LAN) a aparut din necesitatea de a recabla
cladirile in intregime doar cu ajutorul software-ului . VLAN-urile se bazeaza pe comutatoare dedicate.
Ele pot avea insa si hub-uri la periferie.c. 802.1Q
20. Standardul IEEE .......................a aparut ca o solu ie pentru serviciile de voce i de Internet de mare
vitez . Desi pare asemanator cu standardul 802.11, cele doua standarde difera semnificativ, deoarece
ofer servicii pentru cladiri care nu sunt mobile si opereaza într-o gam de frecven e mult mai înalte,
de 10-66 GHz, etc.a. 802.16 b.
32. Topologia ....................
Este folosita in cazul re elelor locale de mici dimensiuni,
Se realizeaza pe un singur cablu principal (backbone, trunck - segment, trunchi, coloana),
care leag toate calculatoarele din re ea.
Calculatoarele au acces în mod egal la toate resursele re elei.
Cost sc zut
Folosirea unui singur cablu face transmiterea datelor mai lenta
Este cea mai simpla si mai utilizata metoda de conectare a calculatoarelor in retea.d. magistrala (BUS)
33. Topologia .................
Conecteaz fiecare calculator de alte dou , leg tura se realizeaza prin intermediul unui
port de intrare (In Port) i a unui port de ie ire (Out Port).
Nu exista capete libere. Semnalul parcurge reteaua intr-o singura directie, trecind pe la
fiecare calculator. Aici fiecare calculator actioneaza ca un repetor, amplificand semnalul si
transmitindu-l la calculatorul urmator.
Defectarea unui calculator opreste reteaua.
Datele trec de la un calculator la altul, pana ajung la calculatorul destinatie. Calculatorul
destinatie returneaza un mesaj calculatorului emitator, anuntand ca datele au fost
receptionate.d. inel
34. Topologia ........................
Conecteaza un calculator central (numit concentrator hub), cu toate celelalte calculatoare
prin cabluri directe. Astfel, fiecare nod este conectat direct la un hub. Informa iile sunt
transmise de la calculatorul surs c tre cel destina ie prin intermediul hub-ului. Acesta este
principalul dispozitiv care gestioneaz i controleaz func iile re elei.
Transferul datelor se realizeaz prin intermediul calculatorului central (concentrator) la
toate calculatoarele din retea.
Reteaua va fi cu atat mai performanta cu cat calculatorul central va fi mai puternic.
Daca un calculator, sau cablul care il conecteza la concentrator se defecteaza, numai
calculatorul respectiv este in imposibilitate de a transmite sau receptiona date in retea,
restul retelei va continua sa functioneze normal.
Oprirea calculatorului central duce la oprirea intregii re eled. stea
21. ............- primele retele orientate pe conexiuni care suportua circuite virtuale atât comutate cât
i permanente, au fost dezvoltate în anii 70a. X.25
23. ............. - re ea orientat pe conexiune, în care spre deosebire de re elele telefonice in care
majoritatea transmisiilor sunt sincrone (strâns legate de un semnal de ceas), transmisiile sunt
asincrone. Acest tip de retea a rezolvat majoritatea problemelor legate de re ele i
telecomunica ii, prin unificarea transmisiilor de voce, date, televiziune prin cablu, telex,
telegraf, într-un singur sistem integratc. ATM
26. .................................:
Se exprima prin l rgimea (latimea) de band :
- Este limitata si de aceea trebuie utilizata cat mai eficient mai ales in cazul retelelor
de mari dimensiuni.
- Se cumpara de la un ISP (internet service provider).
- Determina in mod direct performanta retelei.
- Este m surat în megabiti pe secund (Mbps).a. Capacitatea benzii de transmisie
29. ...............................................
Sunt utilizate atat in comunicatiile interioare cat si in cele exterioare,
Se genereaza usor si pot parcurge distante mari.
Patrund prin ziduri si se propaga in orice directie de la sursa.
Sunt absorbite de ploaie,
In benzile de frecventa VFL (foarte joasa), LF (joasa) si medie MF, acestea se propaga la
sol, fiind detectate: pana la aproximativ 1000Km pentru frecventele mai joase, si pe
distante mai mici pentru cele mai inalte
In benzile de frecventa inalta si foarte inalta, undele de la sol tind sa fie absorbite de
Pamant.
Daca ating Ionosfera (la o inaltime de 100-500Km), undele sunt reflectate de aceasta si
trimise inapoi pe Pamant.d. undele radio
30. .....................................................
Au frecventa peste 100 MHz,
Se propaga un linii aproximativ drepte
Pot fi directionate.
Nu trec usor prin zidurile cladirilor.
Unele unde pot fi reflectate de straturile atmosferice joase si pot intarzia mai mult decat
undele directe. Undele intarziate pot sosi defazate fata de unda directa, anuland astfel
semnalul (efect de atenuare multi-cai (multi-path fading)).
Comunicatiile ieftine de aceea sunt folosite la: telefonia pe distante mari, telefonia
celulara , televiziune.d. microundele
31. ....................................
Sunt larg folosite pentru comunicatiile pe distante mici.
Telecomenzile pentru televizoare, aparate video sau combine muzicale folosesc aceste
unde,
Sunt relativ directionale, ieftine si usor de construit,
Nu trec prin obiecte solide.
Pentru operarea unui sistem folosind aceste unde nu este necesara licenta.
Transmisiile utilizeaza domeniul terahertzilor din spectrul electromagnetic.
Deoarece semnalele se afla într-un domeniu de frecvente foarte înalte ele pot atinge viteze
de transmisie foarte mari.
Sunt puternic atenuate de lumina intensa.c. undele infrarosii si milimetrice
COMPLETION
16. Arhitecturile de re ea cele mai cunoscute sunt modelul de referin a OSI (Open System Interconnection)
i TCP/IP (................../Internet Protocol).Transmision Control Protocol

8. Daca in retea datele circula: simplex


- într-un singur sens comunicarea este .................,
- în ambele sensuri dar nu simultan comunicarea este semi-duplex,
- în ambele sensuri simultan comunicarea este duplex.
9. Dac transmiterea mesajului de la surs la destina ie se poate face pe mai multe c i, trebuie ales un
anumit drum. Aceast alegere se nume te dirijare sau .....................rutare

10. Elementele active ale unui nivel se numesc entit i. Entit ile aceluia i nivel dar de pe ma ini diferite
se numesc entit i ................... Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E
inteligent).pereche

13. Formal, un serviciu este specificat printr-un set de ........................ (opera ii) disponibile entit ii care
folose te acest serviciu. Acestea comand serviciului s execute anumite ac iuni sau s raporteze
despre ac iunile executate de o entitate pereche.primitive

2. În LAN-urile cu .................... fiecare bit se propag independent de ceilal i pe inel, f r s a tepte


restul pachetului. inel
3. În func ie de modul de alocare a canalului re elele LAN cu difuzare pot fi statice sau ........dinamice
6. Intre dou nivele adiacente exist o ............................... care define te opera iile i serviciile primitive
oferite de nivelul n nivelului n+1.interfata

34. Mediile de transmisie cu suport fizic au trei caracteristici tehnice principale: capacitatea benzii
de transmisie, ........................., interferentele electromagneticeatenuarea

14. Prin .......................... în elegem un set de primitive pe care un nivel le furnizeaz nivelului de
deasupra. El spune ce opera ii poate oferi utilizatorilor s i f r s precizeze nimic despre modul de
implementare al acestor opera ii. Acesta este definit în contextul unei interfe e între dou nivele.serviciu
15. Prin .......................... în elegem un set de reguli ce guverneaz formatul i semnifica ia cadrelor,
pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entit ile pereche ale unui nivel.protocol
25. Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care
realizeaz controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot ap rea între dou masini
aflate în re ea) i controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de c tre un emi tor cu
o vitez mult mai mare).TCP
26. Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur i neorientat pe conexiune
care ofer posibilitatea utilizatorilor s foloseasc propriul lor control al transmisiei i al fluxului.
Protocolul asigur comunicarea rapid client-server i între aplica ii, f r s garanteze îns acurate ea
transmisiei.UDP
32. Paginile pot fi v zute printr-un program de navigare numit ........................... Exemple de astfel de
programe sunt: Mosaic, Opera i Netscape, care aduc pagina dorit , interpreteaz textul i comenzile
de formatare con inute în text i afi eaz pe ecran pagina formatat corespunz tor .browser

1. Se numeste .................. de calculatoare o colec ie interconectat de calculatoare autonome care sunt


capabile sa schimbe informatii intre ele si sa partajeze resurse. retea
12. Serviciul .................. orientat pe conexiuni , este serviciul în care se men ine delimitarea mesajelor.
Dac spre exemplu sunt trimise doua mesaje de acea i dimensiune, ele vor sosi la destina ie sub forma
a doua mesaje distincte i niciodat ca un singur mesaj de dimensiune dubl .secvente de mesaje

11. Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie s fie
................., adic s nu piard niciodat date. Pentru aceasta, receptorul trebuie s confirme primirea
fiec rui mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar i deci la întârzieri.sigur
33. Un furnizor de servicii Internet sau pe scurt ...... poate oferi variante de conectare la Internet
prin :
Conexiune dial-upLinie inchiriata CATV
Modem radio, etc.ISP

5. Nivelul n de pe o ma in comunic folosind anumite reguli i conven ii numite .........................., cu


nivelul n de pe alta ma in . protocoale
17. Nivelul ................ al modelului OSI are rolul de a transmite bi ii de la o masina la alta printr-un canal
de comunica ie. Nivelul rezolva problemele de natur electric : cum ar fi tensiunea i intensitatea
curentului.fizic
18. Nivelul ................. al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o linie
disponibil nivelului re ea f r erori de transmisie.legatura de date
19. Nivelul ................. al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al accesului la mediu care
rezolv problema controlului accesului la canalul partajat pentru re elele cu difuzare.legatura de date
20. Nivelul ................ al modelului OSI are rolul de a controla func ionarea subre elei. Acesta trebuie s
detemine modul de dirijare a pachetelor de la surs la destina ie prin intermediul tabelelor statistice (cu
trasee care sunt stabilite la începutul fiec rei conversa ii) sau în mod dinamic (prin determinarea
traseelor pentru fiecare pachet în parte în concordan cu traficul din re ea la momentul respectiv).retea
21. Nivelul ................................ al modelului OSI descompune datele pe care le prime te de la nivelul
imediat superior în unit i mai mici, le trimite nivelului imediat inferior i se asigur c acestea ajung
corect la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizeaz nivelului imediat
superior i utilizatorilor re elei.transport
22. Nivelul ...................... al modelului OSI stabilele te i între ine conexiunea între procese de pe
masini diferite, permite proceselor s defineasca proprietatile dialogului i s -l sincronizeze.sesiune
23. Nivelul ........................ al modelului OSI realizeaz opera ii de transformare a datelor în formate
recunoscute de entit ile ce intervin în conexiune, transfera date între ma ini de tipuri diferite
(Unix-DOS), realizeaza codificarea datelor în func ie de caracteristicile acestor masini., ofera
servicii de securitate (permite comunicarea unor structuri de date de nivel inalt, cum ar fi
inregistrarile bancare)prezentare
24. Nivelul ........................ al modelului OSI con ine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar
fi HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fi ierelor), SMTP
(protocol pentru po ta electronica), etc.aplicatie
27. Nivelul aplica ie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea
este protocolul de terminal virtual ....................... care permite unui utilizator de pe o ma in s se
conecteze i s lucreze pe o ma in situat la distan .TELNET
28. Nivelul aplica ie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea
este protocolul pentru transferul de fi iere ............. care posed un mecanism de mutare eficient a
datelor de pe o ma in pe alta.FTP
29. Nivelul aplica ie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea
este protocolul de po ta electronic ........................SMTP
30. Nivelul aplica ie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt i alte servicii. Unul
dintre acestea este serviciul numelor de domenii ........... care stabile te coresponden a dintre numele
gazdelor i adresele re elelor.DNS
31. Nivelul aplica ie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt i alte servicii. Unele
dintre acestea sunt: protocolul pentru transferarea de tiri ............................ si protocolul folosit pentru
aducerea paginilor de pe web HTTP.USENET

4. O colec ie de re ele interconectate se nume te inter-re ea sau .......................... Ea are procesoare i la o


distant de 10000km. INTERNET
7. O list de protocoale folosit de un sistem, câte un protocol pentru fiecare nivel se nume te ..................
de protocoale.stiva

S-ar putea să vă placă și