Sunteți pe pagina 1din 16

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 180 (XXIV)

,\

-Nr.424

LEG|, DECRETE, HOTARART gtALTE ACTE

PARTEA

Marti, 26 iunie 2012

SUMAR

Nr.
DECtZil ALE CURTil CONSTTTUTTONALE

pagina

Nr.

Pagina

expropriat, situate

Decizia nr. 378 din 26 aprilie 2012 referitoare la exceplia de neconstitutionalitate a dispoziliilor art. 121 alin. (1), (2) si (2r) din'Legeanr. 57112003 privind Codul fiscal.... Decizia nr. 387 din 26 aprilie 2012 referitoare la excep{ia de

2-3

km 12+000 44+000 pe teritoriile muni6ipiutui - km gagu, judelul Arad, si localiiatilor Arad, al localitdlii Orligoara, Pigchia, Giarmita, luOelut Tiniig ................ 12_13 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMtNISTRATIEt PUBLTCE CENTRALE

pe amplasamentul lucrdrii de utilitate publicd,Autostrada Arad-Timisoara".

4711992 privind orqanizarea si funclionarea Cr4tii Constitulionale 9i ale irt. 4 alin. (2i)
din Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare 9i supravegherea asigurdrilor .................

din Legea nr.

neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 5 alin.

(1F(4)

3-5

846. . . grgi.n al p.regedintelui Agentiei Nalionale Administrare Fiscald pentru modificarea


finanlelor publice pentru contiibuabilii mijlocii

Decizia nr. 443 din 3 mai 2012 referitoare la exceplia de


echilibrului

neconstitulionalilate a prevederilor Legii nr. 118;12010 privind unele mdsuri necesare in vederea restabilirii

FiscalS nr. 2.73112010 privind organizarea activitdtii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile
'din

presedintelui Agenliei Nationale de Administrare

de Ordinului

bugetar

S-7

Decizia nr. 451 din 8 mai 2012 referitoare la exceplia de

8-g Decizia nr. 457 din 8 mai 2012 referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a prevederilor'art. 26 din Legea nr. 12212006 privind azilul in Rom6nia ...................... 9-10

neconstitulionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9212003 privind CoOrit Oe procedurd fisca1i...........

judelene 9i a_municipiului Bucuregti, prebum si pentru modificarea Ordinului pregedintelui Agenliei Na{ionale

cadrul direcliilor generale ale finanleloi publice Administrare Fiscald nr.3.57712011 i:entru

de

Agenfiei Nalional6 de Administrare Fiscali nr.2.73112010 privind organizarea activitdlii de


finanfelor publice pentru contiibuabilii mijlocii
judelene 9i a muniiipiului Bucuregti
administrare a contribuabililor miilocii la administratiile
'din

modificarea gi completarea Ordinului pregedintelui

606.

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI HotdrAre pentru modificarea Hotir6rii Guvernului nr. 116512011 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenla urgenld lntreprinse intreprinse in scopul scopul ?nldturdrii inlaturdrii pagubelor provocate de inundaliile din perioada 23 iunie 201031 iulie 2010 .........,.,

cadrul direc{iilor- generale ale finantelor publice

......:...................

14

847. . . 9r9il al pregedintelui Agenliei Nationate de Administrare Fiscald pentru modificarea Ordinului pregedintelui Agentiei Nalionale de Adminisrrare
Fiscald nr. 2.7 30 1201 0 privind orga nizarea activitd{ii de administrare a marilor contribuabili
15
11

881.

620. - Hotdr6re pentru completarea Hotdrdrii Guvernului nr. 'l 85/2010 privind declansarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privatd rdmase de

aplicarea

Ordin

de cdtre societdtile comerciale ale cdror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare De o
piald reglementatd a Standardelor Internalionale de
Raportare

al ministrului

finanlelor publice privind

Financiari.....

..

15-16

ON ITO RU L OF I C IAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, NT' 424 126.V 1.201 2

DECtztt ALE CURTII CoNSTITUTIONALE


cu RTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA

Nr.378

din 26 aprllie2012

referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 127 alin. (1), (2) 9i (21) din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal
Petre Ldzdroiu Acsinte Gaspar Mircea $tefan Minea lulia Antoanella Motoc lon Predescu Pusk6s Valentin ZoltAn Tudorel Toader Daniela Ramona Maritiu

pregedinte

judecdtor judecdtor judecdtor judecdtor judecdtor judecdtor


magistrat-asistent
u

Cu partici parea reprezentantul

M in

isterulu i Pu bl ic, procuror

a credrii cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produclie. in plus, prevederile legale criticate reprezintd opliunea legiuitorului gi sunt menite si asigure protejarea intereselor nalionale in activitatea economicd, financiari 9i valutari. Stabilirea impozitelor.gi taxelor datorate bugetului de stat intri in competenla exclusivd a legiuitorului, acesta avdnd dreptul de a stabili cuantumul impozitelor 9i taxelor in anumite perioade de timp, in funclie de situa{iile coniucturale, dar, evident, 9i in raport cu situalia economico-financiard a ldrii Tn
perioadele respective.

Simona Ricu.

a dispoziliilor art. 127 din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, exceplie ridicatd de Andrei Rivelino Vdsuicd in Dosarul nr. 9.302/6312010 al Tribunalului Dolj - Seclia contencios administrativ 9i fiscal. Exceplia formeazi obiectul Dosarului Cu(ii Constitufionale nr. Bl 9D/2011. La apelul nominal se constatd lipsa pd(ilor, fald de care
procedura de citare este legal indeplinitS.

Pe rol se afld solulionarea excepliei de neconstitulionalitate

Pregedinlii celor doui Gamere ale Parlamentului 9i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepliei de neconstitulionalitate ridicate.

Cauza fiind in stare de judecatd, pregedintele acordd cuvAntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excep{iei de neconstitulionalitate ca
neintemeiatS.

CURTEA, de sesizare, punctul de vedere al incheierea examindnd Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecdtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziliile legale criticate, raportate la prevederile Constituliei, precum 9i Legea nr. 4711992, reline
urmdtoarele:

CURTEA,
avdnd

Seclia contencios nr.9.302/6312010, Tribunalul Dolj Constitulio11l_e 9u Curtea sesizat fiscal a administrativ 9i art. 127-din a dispoziliilor neconstitulionalitate de exceplia Legea'nr. 571t2003 privind Codulfiscal, exceplie ridicatd de Andrei Rivelino Vdsuicd intr-o cauzd av6nd ca obiect anularea
unui act administrativ.

vedere actele 9i lucrdrile dosarului, reline urmdtoarele: Prin incheierea din 22 iunie 2011, pronunlatd in Dosarul
Tn

Curtea Constitulionald a fost legal sesizatd 9i este competenti, potrivit dispoziliilor art. 146 lit. d) din Constitufie, precum 9i ale art. 1 alin. (2), ale arl.2,3,10 9i 29 din Legea nr.47t1992, sd solulioneze exceplia de neconstitulionalitate cu care a fost sesizatd. Din motivarea excepliei de neconstitulionalitate rezultd cd autorul excepliei critici doar dispoziliile art.127 alin. (1), (2) 9i (21) din Legea nr.57112003 privind Codulfiscal. Astfel, obiectul excepliei de neconstitulional itate il reprezintd dispozilii le art . 12'l alin. ('1), (2) Ei (2t) din Legea nr. 57112003 privind Codu! l'g"?t' publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu urmdtorul conlinut: ,,(1) Este consideratd persoand impozabild orice persoand care desfdgoard, de o manierd independentd gi indiferent de loc, activitd{i economice

in motivarea excepliei de neconstitulionalitate autorul acesteia susline cd dispoziliile de lege criticate contravin prevederilor constitulionale ale art. 44, art.45 9i art. 135 alin. (1 ) ii
ie'proprietate privatd prin ingrddirea dreptuluide a dispune de bunuriie imobile aflate in patrimoniul personal. Totodatd, textul permite impunerea, in mod unilateral, de cdtre organele fiscale, a calitdlii de persoand impozabild unei persoane fizice. Seclia contencios administrativ 9i Tribunalul Dolj - exceplia de neconstitulionalitate este fiscal apreciazd cd
incheierea de sesizare a fost comunicatd pregedinlilor celor
neintemeiatd. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992,
121 tit.

a). Astfel, se permite organelor fiscale sd incalce dreptul

profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, '


continuitate.

de natura celor prevdzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activita{i. (2) in sensul prezentuluititlu, activitd{ile economice cuprind activita;ite producdtorilor comercianlilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitd{ile extractive, agricole gi activitdlile
con stituie activitate economicd exploatarea bu n u rilor corporale sau necorporale in scopul oblinerii de venituri cu caracter de
Situa{iite in care persoanele fizice care efectueazd livrdri de bunuri imobite devin persoane impozabile sunt explicitate prin

(2t)

doud Camere ale Parlamentului, Guvernului 9i Avocatului Poporului, pentru a-gi exprima punctele de vedere asupra excep,tiei de neconstitu!ional itate. Avocatul Poporuluiaratd cd dispoziliile de lege criticate nu echivaleazd cu o restrAngere a posibilitiliioricirei persoane de a inilia giintreprinde o activitate cu scop lucrativ. De asemenea, arati ch textul criticat reprezinti expresia preocupdrii statului

norme." in suslinerea neconstitulionalitdlii acestor dispozilii, autorul excepliei invocd prevederile constitulionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privatd, ar1'. 45 referitor la libertatea economicd gi art. 135 alin. (1) qi (2) lit. a) referitor la economie. Examindnd excep{ia de neconstitulionalitate, in ceea ce piivegte invocarea prevederilor constitulionale ale art. 45 9i art. 135 alin. (1) qi (2) lit. a), Curtea constatd cd libertatea

pentru respectarea dispoziliilor constitulionale referitoare la economia de piald, bazald pe libera iniliativd siconcuren!?,!ilq asigurarea libertdlii come(ului, a protecliei concurenlei loiale 9i

economicd reglementati de prevederile art. 45 din Legea fundamentald nu este absolut5; atdt accesul liber al persoanei la o activitate economicd, cdt 9i exercitarea acestuia se

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA

1,Nl.424126.V1.2012

desfigoard ,,fn condi{iile legii". De asemenea, prevederile constitulionale ale art. 135 alin. (1), potrivit cdrora economia Rom6nieieste economie de piald, bazatd pe libera ini{iativi gi concurenld, trebuie interpretate 9i aplicate in concordanld cu cele ale alin. (2) lit. a) gi b) dln acelagi articol, care prevdd obligalia statului de a asigura libertatea come(ului, proteclia
concu rentei loiale, crearea cad ru lui favora bil pentru valorifi carea

activitate economic6 din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale numai dacd sunt indeplinite anumite criterii, criterii

tuturor factoriror de produclie, precum gi protejarea intereselor


nalionale in activitatea

economici in sfera de aplicare a TVA-ului atunci cdnd acestes oblin venituri din vdnzarea locuin{elor proprietate personali sau a altor bunuri care au fost folosite de citre acestea pentru
scopuri personale. Persoana fizicd se considerd cdrealizeazd

ceea ce privegte invocarea prevederilor constitulionale referitoare la dieptul'de proprietate privatd, Curtea consiatd cd nu se consideri ci persoanele fizice realizeazd o activitate

'ln

economicd.

avute ?n vedere de citre organul fiscal la calificarea unei persoane fizice ca fiind persoand impozabili. Astfel, persoana respectivd trebuie sd ac[ioneze ca atare, de o manierd independentd, 9i activitatea respectivd sd fie desfdguratd in scopul oblinerii de venituri cu caracter de continuitate' in sensul art. 127 alin. (2) din Legea nr. 57112003. Numai constatdnd indeplinirea acestor cerinle, per'soanele fizice care efectueazd livrdri de bunuri imobile pot fi calificate ca fiind persoane impozabile. Or, este firesc ca organul fiscal sd poatd realiza aceastd calificare, tocmai pentru a nu se permite eludarea dispoziliilor legale referitoare la contribu{iile fiscale aplicabile.

Aga fiind, Curtea constatd cd excep{ia de


1-3,

neconstitu{ionalitate este neintemeiatd.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) gi al arl. 147 alin. (4) din Constitulie, precum gi al art. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) 9i al art. 29 din Legea nr.4711992,

cURTEA CONSTTTUTTONALA

in numele legii

DECIDE:
Respinge, ca neintemeiatd, exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 127 alin. (1), (2) gi (21) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, exceplie ridicatd de Andrei Rivelino Vdsuicd in Dosarul nr. 9.302/6312010 al Tribunalului Dolj
Secfia contencios administrativ si fiscal. Definitivd 9i general obligatorie. Pronunlati in sedinla publicd din data de 26 aprilie 2012.
PRE$EDINTE,

PETRE LAZAROIU Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariliu cURTEA CONSTTTUTTONALA

DECIZIA Nr.387
din 26 aprilie 2012

referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 5 alin. (1)-(4) din Legea N.47f1992 privind organizarea gi funclionarea Cu(ii Constitulionale si ale aft.4 alin. (27) din Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare gi supravegherea asiguririlor
Petre Ldzdroiu Acsinte Gaspar Mircea $tefan Minea lulia Antoanella Motoc pregedinte - judecdtor - judecdtor - judecdtor - judecdtor lon Predescu Pusk6s Valentin Zolt{n - judecdtor Tudorel Toader Daniela Ramona Mariliu -judecitor - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantu
lu i M i n

Pregedintele dispune si se facd apelul si in Dosarul nr. 1.265D12011, av6nd ca obiect aceeagi exceplie de neconstitulionalitate ridicati din oficiu de Judecdtoria Sectorului3 Bucuregti- Seclia civild in Dosarul nr. 46.848/30112010. La apelul nominal rdspunde avocatulAdelina Predoi pentru partea Societatea Comerciald Generali RomAnia Asigurare (fosta Reasigurare Comerciald Asigurare - S.A. S A ),Societate Reasigurare ARDAF cu delega{ie depusd la dosar. Se - pd(i, fali de care procedura de citare a constatd lipsa celorlalte fost legal indepliniti. Curtea, avind in vedere obiectul identic al excepfiilor de neconstitufionalitate ridicate in dosarele nr. 1.264D12011 9i nr. 1.265D12011, pune in disculie, din oficiu, problema conexdrii
cauzelor.

isterulu i Public, procuror

Simona Ricu.
Pe rol se afld solulionarea excep,tiei de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 5 pct. 1 , 2, 3, 4 din Legea nr. 4711992 privind organizarea 9i func[ionarea Curlii Constitulionale 9i ale art. 4 alin. (1) pct.27 din Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare gi supravegherea asigurdrilor, exceplie ridicati din civild in oficiu de Judecdtoria Sectorului 3 Bucuregti - Seclia obiectul Dosarul nr. 44.350130112010. Exceplia formeazd Dosarului Cu(ii Constitulionale nr. 1.264D12011.

Avocatul pdr{ii Societatea Comerciali Generali Romdnia Asigurare Reasigurare S.A. este de acord cu conexarea
dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciazA cd sunt indeplinite condiliile legale pentru conexarea dosarelor. Curtea, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 4711992 La apelul nominal se constati lipsa p5(ilor, fatd de care privind organizarea si funclionarea Curlii Constitulionale, procedura de citare este legalindeplinitd.

MON ITORU L OFI CIAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, Nr. 424126.V 1.2012

dispune condxarea Dosarului nr. 1.265D12011


nr. 1.264D12011 , care este primul inregistrat.

la

Dosarul

judecitoregti, rolul sdu fiind acela de a asigura suprema{ia


Constituliei, ca lege fundamentald a statului de drept.

Avocatul pdrfii Societatea Comerciald Generali Romdnia Asigurare Reasigurare - S.A. solicitd acordarea unui termen de judecatd Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acorddrii
unui termen de judecatd. Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen de

Pregedinfii celor doui Camere ale Parlamentului 9i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepliei de neconstitulionalitate ridicate.

CURTEA,
examinAnd incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecdtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziliile legale criticate,

judecati. Cauza fiind in stare de judecatd, pregedintele acordd cuvdntul avocatului pd(ii Societatea Comerciald Generali RomAnia Asigurare Reasigurare S.A., care soliciti respingerea excepliei de neconstitulionalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca inadmisibild a excep,tieide neconstitu{ionalitate a

raportate

la

prevederile Constituliei, precum

nr. 47 I 1992, reline urmdtoarele:

9i

Legea

Curtea Constitulionali este competentS, potrivit dispoziliilor art. 146 lit. d) din Constitufie, precum gi ale art. 1 alin. (2), ale art.2,3,10 gi 29 din Legea nr.4711992, sd solulioneze exceplia de neconstitulionalitate cu care a fost sesizatd.

dispozi{iilor art. 5 din Legea nr.4711992 9i ca neintemeiati a excepfiei de neconStitulionalitate a dispoziliilor arI.4 din Legea
nr.3212000.

incheierea

CURTEA.
avdnd in vedere actele gi lucririle dosarelor, reline urmdtoarele:

ca obiect al excepliei de 1,2,3,4 din Legea nr. 4711992 privind organizarea gi funclionarea Cu(ii de
sesizare
neconstitulionalitate dispoziliile art. 5 pct.

Curtea re{ine

ci

instanla de judecati menlioneazd in

dosarele

Judecitoria Sectorului 3 Bucuregti

neconstitufionalitate a dispoziliilor art. 5 pct. 1,2,3,4 din Legea nr.4711992 privind organizarea 9i funclionarea Cu(ii Constitulionale 9i ale art. 4 alin. (1) pct. 27 din Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare 9i supravegherea asi guriri lor. in motivarea excepliei de neconstitufionalitate instan{a arati cd, potrivit dispoziliilor art.4 alin. (1) pct. 27 din Legea nr.3212000, ,,in activitatea de punere in executare, supraveghere 9i controlul respectdrii dispozi{iilor legii, Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor adopti norme care sunt puse in aplicare prin ordin al pregedinteluicomisiei". in continuare, aratd cd aceasti dispozi{ie este neconstitu{ionald in mdsura in care dd posibilitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurdrilor sd stabileascd reguli privind competenla teritoriald a instanlelor judecitoregti, ,,a9a dum sunt dispoziliile art. 64 alin. (2) lit. a) din Ordinul pregedintelui Comisiei de Supraveghere a Asiguririlor pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de rispundere civild pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule". Aceste dispozilii contravin prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2), conform cirora competenla
instan{elor judecdtoregti este prevdzutd numai prin lege. in continuare, aratd cd dispoziliile art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 din Legea nr.4711992 sunt contrare prevederilor constitulionale ale arL 144. Modul de numire a judecdtorilor Cu(ii Constitulionale

9i nr. 46.848130112010, Secfia civili a sesizat cu excepfia de Gonstitulionali din bficiu Gurtea nr.
44.350130112010

Prin incheierile din 19 septembrie 2011, pronun{ate in

Constitulionale gi ale art. 4 alin. (1) pct. 27 din Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare 9i supravegherea asigurdrilor, degiaceste acte normative au o alti numerotare a textelor. Prin adresele inregistrate cu nr. 6.242 gi nr. 6.243 din
16 noiembrie 2011, Curtea Constitulionald a solicitat Judecitoriei Sectorului 3 Bucuregti- Sec{ia civild, care a ridicat exceplia de neconstitulionalitate din oficiu, sd igi precizeze obiectul excepliei de neconstitu{ionalitate, in sensul indicdrii

corecte a textelor de lege criticate. Instanla de judecatd a retrimis incheierea de sesizare, fdrd a face ?nsd alte preciziri. Avdnd in vedere aceste aspecte, Curtea apreciazd cd se impune stabilirea corectd a obiectului excepliei de neconstitulionalitate. Astfel, din analiza motivdrii excepliei de neconstitulionalitate rezulti cd exceplia de neconstitulionalitate

(1F(4) din Legea nr.4711992 privind organizarea gi funclionarea Cu(ii Constitulionale,


privegte dispoziliile art. 5 alin.
republicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 807 din 3 decembrie 2010, Si ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 3212000 privind activitatea de asigurare 9i supravegherea asigurdrilor, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 148 din 10 aprilie 2000. Aceste texte de lege au urmdtorul conlinut: (1F(4) din Legea nr. 4711992: ,,(1) Curtea - Art. 5 alin. se compune din 9 iudecdtori numi{i pentru un Constitulionald mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit. (2) Treijudecdtori sunt numi{i de Camera Deputa{ilor, trei de Senaf gi trei de Pregedintele Romdniei. (3) Curtea Constitulionald se innoiegte cu o treime din numdruljudecdtorilor din 3 in 3 ani.

exercitarea mandatului. Totodatd, dispozifiile sunt contrare 9i prevederilor art. 1 alin. (2) Ei (+) din Constitulie. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992, incheierile de sesizare au fost comunicate pregedinlilor celor doud Camere ale Parlamentului, Guvernului gi Avocatului

nu asigurd independenla reald 9i efectivd a acestora

Tn

(4) Fiecare Camerd a Parlamentului numegte, cu votul

majoritdlii membilor sdi,la propunerea Biroului permanent gi pe

Poporului, pentru a-gi exprima punctele de vedere asupra

baza recomanddrii Comisieiiuridice, in calitate de iudecdtor, persoana care a intrunit numdrul cel mai mare de voturi."; Art. 4 alin. (27) din Lgea nr. 3212000: ,,Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor adoptd norme care sunt puse in aplicare prin ordin al pregedintelui, iar actele individuale sunt
deciziile giavizele." in suslinerea neconstitulionalitSlii acestor dispozilii se invoci prevederile constitulionale ale art. 1 referitoare la statul romin, art. 126 alin. (2), (5) qi (6) referitoare la instanlele judecdtoregti si art. 144 referitoare la incompatibilitdlile funcliei de judecitor al Curlii Constitulionale. Examinind exceplia de neconstitu{ionalitate, Curtea constatd cd dispoziliile art. 4 alin. (27) din Legea nr. 3212000 se referd la atribulia Comisiei de Supraveghere a Asigurdrilor de a

excepliei de neconstitulionalitate.

Avocatul Poporului aratd cd dispoziliile criticate din Legea nr. 3212000 nu contravin prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, intrucAt nu con{in dispozilii care stabilesc reguli privind competenla teritoriald a instan{elor judecdtoresti. De asemenea, nu poate fi relinutd nici critica potrivit cdreia dispozi{iile referitoare la numirea judecitorilor instanlei de contencios constitu{ional sunt neconstitu!ionale. Curtea Constitulionald este o autoritate publicd politico-jurisdiclionalS care se situeazd in afara sferei puterii legislative, executive sau

adopta norme care sunt puse

in

aplicare prin ordin al

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr.

424126.V1.2012

constitulionale, nefiind esenliale pentru solulionarea cauzei si critica formulatd se tinde la extinderea controlului de neavand legdturd cu fondul ei. in atare situalie, se constati cd constitulionalitate in ceea ce privegte Ordinul pregedintelu' este vorba de un caz de inadmisibilitate, deoarece, asa cum Comisiei de Supraveghere a Asigur'irilor nr. ZliZOOg pentru prevede art.29 alin. (1) din Legea nr.4711992, exceplia de punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de neconstitu{ionalitate poate viza numai acele prevederi legale rdspundere civild pentru prejudiciile produse prin accidente de ,,care au tegdturd cu solulionarea cauzei',. vehicule. AvAnd in vedere acest aspect, Curtea constatd ci nu A9a fiind' Curtea va respingg' ca inadmisibild' exceplia de ." po"t" pr""r"f" asupra acestei critici fdrd a incdlcan""ol:1'1i1"^"alitate a dispoziliilor art. 5 alin' (1!(a) din Legea prevederite'art. M6 tit; d) teza intdi din constitulie gi pe cete ate instanlelor judecdtoregti' curtea constati

acesteia de

pregedintelui, fdrd a fi reglementatd prin acest text

adopta norme referitoare

la competenla cd, in realitate, prin

posibilitatea constatd cd acestea se referd la numirea judecdtorilor Curlii

ln ceea ce privegte exceplia de neconstitulionalitate s dispoziliilor art. 5 alin. (1F(4) din Legea nr. 4711992, Curtea
al art.
11

art.^29 alin. (1) din Legea

nr.4T11992.

nr'

4711992 privind organizarea

Constitulionale si ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 3212000 privind activitatea de asigurare gisupravegherea asigurdrilor.

9i

funclionarea Cu(ii

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) 9i al art. 147 alin. (4) din Constitulie, precum al art. 9i alin. (1) lit. A.d) gi al art. 29 din Legea nr. 47 t1992,

1-3,

cURTEA CONSTTTUTTONALA
in numele legii

DECIDE:
Respinge, ca inadmisibild, _exceplia de neconStitulionalitate a dispoziliilor art. 5 alin. (1)"--( ) din Legea nr.4Tt1992 privind organizarea gifunc-tionarea Cu(ii Constitufionale,gi a1e art.4 alin. (ZT)din Legea nr.32l2OO0 privind activitatea de asigurare gi

supravegherea asigurdrilor, exceptie ridicatd din oficiu de Judecitoria Sectorului


nr. 44.350/30112010 9i nr. 46.848 t3O1l2O1O. Definitivi gi general obligatorie.

3 Bucuresti

Sectia civild in dosarelb

Pronunlatd in gedinla publicd din data de 26 aprilie 2012.


PRESEDINTE,

PETRE LAZANOIU Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA

Nr.443

din 3 mai2012

referitoare fa excepfia de neconstitulionalitate a prevederilor Legii ff.118120'10 privind unele misuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Augustin Aspazia Acsinte Petre Mircea $tefan

Zegrean Cojocaru Gaspar Ldziroiu Minea lulia Antoanella Motoc lon Predescu Pusk6s Valentin Zolt{n Cristina Toma Constantin.

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, Antonia

pregedinte - judecitor - judecitor -judecitor - judecdtor - judecdtor judecitor - judecitor - magistrat-asistent -

Magistratul-asistent referd asupra cauzei 9i aratd cd partea Ministerul Educaliei, Cercetdrii, Tineretului 9i Sportului a depus la dosar note de gedin!d, prin care solicitd respingerea excepliei gijudecarea cauzei in lipsd.

Cauza fiind

in

stare de judecatd, pregedintele acordd

cuvAntul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca neintemeiatd, a excep[iei de neconstitu{ionalitate.

procuror
avdnd

in

Pe rol se afld solu[ionarea exceptiei de neconstitulionalitate urmdtoarele: a prevederilor Legii ni. fAtZOlO privind unele mdsuri necesare Prin incheierea din 14 februarie 2012, pronunlatd in Dosarul nr.3.666/4012011, Gurtea deApel Suceava-Seclia lcivili in vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceplie ridicatd sesizat Gurtea Constitutionali exceplia de Sindicatul invit6mdntului Preuniversitar Botogani in Dosarul nr.3.666/4012011 alCurliideApelsuceava-Seclialcivilii. neconstitufionalitate a dispoziliilor Legii nr. 11812010

c U R T E A' vedere actele 9i lucrdrile dosarului, constati

de

cu

La apelul nominal se constatd lipsa pi(ilor, fald de

procedura de citare a fost

legalindeplinitd.

care privind unele misuri

necesare

echilibrului bugetar, exceptie ridicati

in

vederea restabilirii

de Sindicatul

MON ITORU L OF IC IAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, NI. 424126.V 1.2012

invdtdmAntului Preuniversitar Botogani intr-o cauzd ce are ca


obiect drepturi bdnegti. autorul de nr87412010 pronun[area Deciziei dupd acesteia susline cd, privind proiectul lege de Constitulionald, Curtea cdtre diminuarea drepturilor salariale ale bugetarilor a fost retrimis Parlamentului pentru punerea de acord cu decizia Cu(ii. Actul normativ a fost adoptat de cdtre Parlament in gedinla comund din data de 29 iunie 2010, iar legea a fost promulgatd in aceeagi zi in care a fost adoptatd. Or, legea putea fi promulgati de

in motivarea excepfiei de neconstitulionalitate

omufui, arL 44 referitor la dreptul de proprietate privatd, art. 53 referitor la restrAngerea exerci[iului unor drepturi sau al unor libertdti, art. 136 alin. ('1) qi (5) referitor la proprietate, art- 147 alin. (2) privind deciziile Cu(iiConstitulionale 9iart. 148 alin. (2) referitor la integrarea in Uniunea Europeand' De asemenea,

Pregedintele Rom6niei doar dupd expirarea celor doui zile stabilite de prevederile art. 15 din Legea nr- 4711992, in mdsura ?n care nu a fost invocatd o obieclie de neconstitulionalitate. Odatd publicati in,Monitorul Oficial, aceasta produce efecte erga omnes, astfelincdt nimeni nu poate refuza aplicarea legii pe motiv cd nu au fost indeplinite cerinlele pentru adoptarea sa Frin urmare, Legea nr. 11812010 incalci prevederile att. 147 alin. (2) din Constitulie gi art. 15 din Legea nr- 4711992, precum Regulamentul Camerei 9i dispoziliile art. 133 alin. (3!-(5) din
Deputa!ilor. nr.11Bl201O, aratd cd Legea nr.28512010 privind salarizarea personalului bugetar pentru anul 2011 folos.e.gte ca referinld pentru calculare-a drepturilor salariale salariul brut pentru luna octombrie 2010, astfel incdt Legea nr- 11812010 este Tncd in actualitate. deoarece salariile nu au revenit la cuantumul inilial. Considerd cd prevederile Legii nr. 11812010 sunt neconstitufionale, deoarece perpetueazi 9i permanentizeazd

sunt invocate prevederile art. 1 din Primul Protocol la Convenlia pentru apdrarea drepturilor omului gi a libertdlilor fundamentale si cele ale art. 17 din Declaratia Universal5 a Drepturilor Omului. ' Examindnd exceptia de neconstitulionalitate, Curtea constati cd prevederile legale criticate, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 11812010, au avut o aplicabilitate limitati in timp, pdnd la 31 decembrie 2010. Cu toate acestea, dispoziliile art' 1 din Legea nr. 11812010 continud si igi producd efectele juridice ?n prezenta cauz6, astfel Tnc6t, in lumina jurisprudenlei sale recente, si anume Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicatd in

tn ceea ce prtvegte intinderea in timp a efectelor Legii

Monitorui Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 549 din 3 august 2011, urmeazd a se analiza constitulionalitatea prevederilor art. 1 din Legea nr.11812010. Soluliile legislative criticate au mai fdcut obiect al controlului de constitulionalitate din perspectiva unor critici similare cu cele invocate in prezenta cauzd. Astfel, prin deciziile nr.872 9i 874 din 25 iunie 2010, ambele publicate in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.433 din 28 iunie 2010, Curtea a relinut, in esenld, cd dreptul la salariu

misurile dil austeritate care aduc atingere substanlei dreptului de proprietate denumit salariu 9i incalcd prevederile art. 1 din Primul'Protocol la Convenlia pentru apdrarea drepturilor oqulyi si a libertdtilorfundamentale, precum gi pe cele ale art. 17 din beclara{ia Universal5 a Drepturilor Omului. Secfia I civili apreciazd cd Curtba de Apel Suceava exceplia de neconstitutionalitate este neintemeiati, intrucAt i"g"'"' nr. 11812010 nu incalcd dispozi!iile constitu!ionale
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr' 471199.2, ?ncheierea de sesizare a fost comunicatd pregedinlilor celor doui Camere ale Parlamentului, Guvernului 9i Avocatului
invocate.

este corolarul unui drept constitulional, 9i anume dreptul la munci, iar diminuarea sa se constituie intr-o veritabild restrdngere a exerciliului dreptului la muncd. RealizAnd o examinire a compatibilitdlii dispoziliilor legale criticate cu fiecare dintre condiliile strict 9i limitativ prevdzute de Legea fundamentali pentru restrdngerea exerciliului unor drepturi sau al unor libertdli, Curtea a constatat ci mdsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizalieilsoldei cu 25% constituie o restrAngere a exerciliului dreptului constitulional la munci.ce afectea2d dreptul la salariu, cu respectarea insd a prevederilor
art. 53 din Constitulie. Astfel, Curtea a statuat

ci diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaliei/soldei este prevdzutd prin Legea nr. 11812010_ 9i se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, solu!ia

legislativi cuprinsd in art. 1 din lege a fost determinati de

Poporului, pentru a-9i exprima punctele de vedere asupra excepliei de neconstitulionalitate.

neconstitulionalitate este neintemeiati 9i, in acest sens, invocd jurisprudenla in materie a Curlii -Constitulionale,, ^lespectiv '1 Oeciiilte nr. .655/201 0, nr. 1 .41512009 9i nr. 1 .557 12009 ' Pregedinlii celor doui Camere ale Parlamentului 9i Guverriut nti au comunicat punctele lor de vedere asupra excep[iei de neconstitulionalitate'

Avbcatul Poporului apreciazd cd exceplia

de

ap?rarea ,,securitSlii nalionale", noliune inleleasd in sensul unor aspecte din via,ta statului- precum cele economice, financiare, care ar putea afecta insigi fiinla statului prin sociale gravitatea fenomenului. si amoloarea fn acest'sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicatd in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr. 796 din

23 noiembrie 2009, Curtea a statuat cd situalia de crizi financiard mondiald ar putea afecta, in lipsa unor misuri
adecvate, stabilitatea economicd a ldrii 9i, implicit, securitatea

CURTEA, examindnd incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatu lu i Poporu lu i, raportu I intocm it d e j udecdtoru l-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului,
dispoziliile legale criticate, raportate la prevederile constituliei, precum gi Legea nr. 4711992, reline urmdtoarele:

nalionali. 'Cu privire la propo(ionalitatea situaliei care a determinat restrdngerea, Curtea a constatat ci existd o legdturd de propo(ionalitate intre mijloacele utilizate (reducerea cu 25o/o a cuantu'mului salariului/indemnizalieiisoldei) 9i scopul legitim urmirit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului
de stat) 9i cd existd un echilibru ?ntre cerinlele de interes general

ale col6ctivitdlii 9i proteclia drepturilor fundamentale


individului.

ale

'

competentd, potrivit dispoziliilor art. 1 46 _lit. d) din-constitu{ie, precum gi ale art. 1 alin. (2), ale a4..2,3, 10 9i 29 din.Legea nr. 47 | 1 gb2, sd sol ulioneze exceplia de neconstitulional itate. dispoziliile Legii ni.'11812010 privind unele mdsuri necesare in uederei restabilirii echilibrului bugetar, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 441 din 30 iunie 2010' in suslinerea neconstitulionalitdlii acestor dispozilii, autorul excepliei' invocd incdlcarea prevederilor constitulionale qle art.20' referitor la tratatele internalionale privind drepturile

Curtea Constitutionald

a fost legal sesizatd 9i este il


constituie

obiectul excepliei de neconstitulionalitate

De asemenea, Curtea a statuat cd mdsura legislativd criticatd este aplicati in mod nediscriminatoriu, in sensul cd reducerea de 25% se aplicd tuturor categoriilor de personal bugetarin acelagi cuantum 9i mod. Curtea a observat, totodatd' cdhesura critiiati prezinti un caracter temporar, avAnd.o duratd limitatd in timp, 9i anume pAni la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanla dreptului
constitutional Proteiat. in acblasi timp, irin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, p-ublicatd din in Monitori.rl Oficial at Romdniei, Partea l, nr' 661 16 septembrie2011, Curtea a statuat cd salariile viitoare pe care

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 424126.V:.2012 angajatorul trebuie sd le pl6teasci angajatului nu intrd in sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavdnd un atare drept pentru salariile ce vor fi pldtite in viitor de cdtre angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatuluiin privinla salariului vizeazd numai sumele certe, lichide siexigibile. Curtea a observat cd 9i Curtea Europeand a Drepturilor Omului, spre exemplu, in Hotdrdrea din 31 mai2011, pronuntatd in Cauza Maggio gi allii impotriva ltaliei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenla sa cu privire la faptul cd art. 1 din Primul Protocol adilional la Conven{ia pentru apdrarea drepturilor omului 9i a libertdlilor fundamentale nu implici un drept la dob6ndirea proprietdlii.

ci va putea numai sd pund de acord

prevederile

declarate ca fiind neconstitutionale. Prin urmare, <alte imbundtdliri) ce ar viza legea criticatd se pot face numai prin alte legisau ordonanle de modificare gicompletare. Astfel, in condi{iile in care critica autorului obiecfiei de neconstitulionalitate vizeazd un text de lege care nu a fdcut obiectul reexamindriiin sensul'art.147 alin. (2) din Constitulie, Curtea constatd cd obieclia de neconstitulionalitate nu
indeplinegte o condilie de admisibilitate, gi anume aceea de a se limita la modificdrile ce au fost aduse legii in procesul de reexaminare. intrucAt obiec{ia de neconsiitutionalitate este inadmisibild, Curtea nu va mai proceda la examinarea criticilor formulate pe fondul reglement6rii. In final, Curtea constatd ci dispozifiile art. 15 din Legea

neconstitulionale cu decizia Cu(ii Constitulionale; desigur, [...] Parlamentul poate modifica 9i alte prevederi legale numaidacd acestea se gdsesc intr-o legdturd indisolubild cu dispoziliile

Totodati, prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011,


publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea a statuat cd, in contextul legislativ actuaf , prin art. 1 ,alin. (1) din Legea nr. 28512010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului pldtit din fonduri publice, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 878 din 28 decembrie 2010, s-a stabilit c5, incepdnd cu 1 ianuarie 2011,

cuantumul brut al salariilor de bazdlsoldelor funcliei de bazdlsalariilor funcliei de bazdlindemnizaliilor de incadrare,

nr.4711992, republicatd, cu modificdrile ulterioare, precum si cele ale art. 133 alin. (3)-(5) din Regulamentul Camerei Deputalilor sunt aplicabile 9i in cazul in care obiec{ia de neconstitulionalitate este formulatd impotriva unei legi pe care Parlamentul a pus-o de acord cu q decizie anterioard a Curtii

astfel cum au fost acordate personalului plStit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreazd cu 15%. '

Constitulionale,

in

conformitate cu art. 147 alin. (2) din

O atare modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizatiilor brute nu este de naturd sd incalce cele stabilite prin deciziile Curlii Constitu{ionale nr.872
si nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obliga{ie de rezultat legiuitorului, aceea ca dupd 1 ianuarie 2011 si revind la ,,cuantumul salariilor/indemnizaliilor si soldelor de dinainte de adoptarea acestor mdsuri de diminuare, in conditiile incadririi in politicile sociale gi de personal, care, la rdndul lor, trebuie sd se incadreze in nivelul cheltuielilor bugetare". Este in acelagi timp o obliga{ie sub condi{ie care va duce la revenirea etapizatd a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legiinr. 11812010. Stabilirea modalitdliiconcrete de realizare a acestui proces este o prerogativd a legiuitorului, care va decide, in funclie de situalia economico-financiard a ldrii, momentul indeplinirii cdt mai rapid a obliga{iei sale de rezultat, in sensul soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 11812010. Referitor la pretinsa neconstitulionalitate extrinsecd a Legii

Constitulie. Numaiin aceste condilii Curtea are posibilitatea de a verifica punerea de acord a prevederilor constatate ca fiind neconstitulionale cu decizia C-u(ii Constitufionale in sensul art. 147 alin. (2) din Constitulie. intruc6t 9i acest control al Cu(ii este o formd a controlului a priori de constitutionalitate,
prevederile art. 146 lit. a) teza int6.i din Constitu{ie si ale art.

't5-1

din Legea nr.4711992 se aplicd in mod corespunzdtor."

determine reconsiderarea jurisprudenlei Cu(ii Constitutionale, atAt solulia, cdt gi considerentele cuprinse in deciziile amintite igi

Intrucdt nu au intervenit elemente noi, de naturi sd

revenirii cel pu,tin .la cuantumul salariilor/indemnizaliilor gi

nr. 11812010, prin Decizia nr.975 din 7 iulie 2010, Curtea a stdtuat cd legea criticatd este constitufionali, ardtdnd cd: ,,in procedura reexamindrii reglementatd de art. 147 alin. (2) din Constitu{ie, Parlamentul nu are competenla constitulionali de
a modifica prevederile legale constatate ca fiind constitulionale,

nu a determinat suportarea unei sarcini dispropo(ionate 9i excesive, incompatibild cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Primul Protocol adilional la Convenlia pentru apirarea drepturilor omului 9i a libertdlilor fundamentale. In consecinld, instan{a de contencios european al drepturilor omului a considerat ci statul romdn nu a depdgit marja sa de apreciere 9i nu a rupt justul echilibru intre cerinlele de interes
general ale colectivitdlii 9i proteclia drepturilor fundamentale ale individului (a se vedea Decizia pronunlatd in 6 decembrie2}ll, in cauzele Felicia Mihdieg impotriva Romdniei ;iAdrian Gavil Senfeg impotriva RomAniei, paragraful 2 1 ).

pdstreazd valabilitatea siin cauza de fa!d. In fine, Curtea Europeand a Drepturilor Omului a observat ci mdsura reducerii salariilor previzutd de Legea nr. 11812010

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) gi al art. 147 alin. (4) din Constitulie, precum gi al art. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr.4711992,

1-3,

cu RTEA CONSTTTUTTONALA
in numele legii

DECIDE:
Respinge, ca neintemeiatd, exceplia de neconstitulionalitate a prevederilor Legii nr. 11812010 privind unele mdsuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, excep{ie ridicatd de Sindicatul invildmAntului Preuniversitar Botosaniin Dosarul nr. 3.666/4012011 al Cu(ii de Apel Suceava - Seclia I civild. Definitivd 9i general obligatorie. Pronunlatd in gedinla publicd din data de 3 mai 2012.
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent,

Cristina Toma

MON ITORU L OF I C IAL AL ROMAN

I, PARTEA I, NT. 424126.V

1.201

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZaA
din

Nr.451

mai2012

referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a prevederilor art.44 alin. (3) din Ordonanfa Guvernului nr.9212003 privind Godul de procedurd fiscali
Augustin Zegrean Aspazia Cojocaru

Acsinte Gaspar Petre Ldzdroiu Mircea $tefan Minea


lulia Antoanella

pregedinte

judecitor
judecdtor judecdtor judecdtor judecdtor judecdtor
magistrat-asistent

Valentina Bdrbdteanu

Motoc lon Predescu Tudorel Toader -judecdtor

TribunalulArgeg - Seclia civilS considerd cd exceplia de neconstitulionalitate este neintemeiatS, ardtAnd cd in art. 44 din Ordonanla Guvernului nr. 9212003 sunt previzute modalit6!ile de comunicare cdtre contribuabil a actelor administrative fiscale, in ordinea in care trebuie efectUatd. Apreciazd cd acestea nu sunt modalitifi alternative de comunicare, astfel cd cea prin
publicitate poate fi folositd numai dacd celelalte 3 metode nu au putut fi indeplinite din motive obiective, fiind in sarcina organului fiscal sd aduci dovezi in sensul acesta.

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer. Pe rol se afld solu[ionarea excepliei de neconstitulionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr.9212003 privind Codul de proceduri fiscali, exceplie ridicatd de Angelica Paraschivescu in Dosarul nr. 1 .9441109/2009 al obiectul Tribunalului Argeg - Seclia civild 9i care constituie Dosarului nr. 909D/2011 al Curlii Constitulionale. La apelul nominal se constatd lipsa pirlilor, fald de care procedura de citare a fost legal indeplinitd. Cauza fiind in stare de judecatd, pregedintele Cu(ii acordd cuvAntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibili, a excepliei de neconstitu{ionalitate, precizAnd cd, prin Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011, instanla de contencios constitulional a admis exceplia in mdsura in care se interpreteazdin sensul ci organul fiscal emitent poate sd procedeze la comunicarea actului adminis.trativ fiscal ptin publicitate, cu inldturarea nejustificati a ordinii de realizare a modalitdtilor de comunicare prevdzute la art.44 alin. (2) lit. a)-d) din aceeagiordonanld.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992, incheierea de sesizare a fost comunicatd presedinlilor celor

doud Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-9i exprima punctele de vedere asupra
excep(iei de neconstitulionalitate.

Pregedinlii celor doui Camere ale Parlamentului, Guvernul siAvocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepliei de neconstitulionalitate.
CURTEA, examinAnd incheierea de sesizare, raportul intocmit de
judecdtorul-raportor, concluzi ile procurorului, d ispoziliile legale criticate, raportate la prevederile Constituliei, precum si Legea nr. 47 | 1992, retine urmdtoarele: Curtea Constitulionald a fost legal sesizatd 9i este competentd, potrivit dispoziliilor arl. 146lit. d) din Constitulie, precum 9i ale art. 1 alin. (2), ale art.2,3,10 9i 29 din Legea nr. 47 11992,sd solulioneze excep{ia de neconstitulionalitate.

Obiectul excep!iei de neconstitu!ionalitate il constituie prevederile art. 44 alin. (3) din Ordonan{a Guvernului
nr.9212003 privind Codul de procedurd fiscald, republicatd in MonitorulOficialal Romdniei, Partea l, nr.513 din 31 iulie 2007,

avAnd

in

CURTEA, vedere actele 9i lucririle dosarului, constatd

urmdtoarele:
Prin incheierea din 14 februarie 2011 , pronunlati in Dosarul Seclia civili a sesizat nr. 1.944110912009, Tribunalul Argeg

Gurtea Constitulionali cu exceplia de neconstitu!ionalitate

a dispoziliilor art. 44 alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr.9212003 privind Codul de proceduri fiscali, exceplie ridicatd de Angelica Paraschivescu intr-o cauzd civild avAnd ca
obiect solu{ionarea contestaliei impotriva unui act administrativ fiscal. in motivarea excepliei de neconstitulionalitate se susline ci textul de lege criticat este neconstitulional, intrucdt actele administrative fiscale nu se mai comunicd la domiciliul contribuabilului, ci sunt publicate pe paginile de internet ale administra{iilor financiare . Precizeazd cd unii contribuabili nu au acces la internet gi nici cunogtinlele necesare pentru a utiliza un calculator, incdlc6ndu-li-se astfel dreptul la informare gi dreptul la apdrare. in concluzie, consideri cd textul de lege criticat nu asiguri efectivitatea dreptuluide informare a contribuabilului 9i nici efectivitatea dreptului la apdrare.

care au urmdtorul cuprins: Art. 44 alin. (3): ,,(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afigarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent gi pe pagina de internet a Agenliei Na,tionale de Administrare Fiscald, a unui anun,tin care se men{ioneazd cd a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabitutui. in cazut actelor administrative emise de organele fiscale prevdzute la art. 35, afigarea se face, concomitent, la sediul acestora gi pe pagina de internet a autoritdlii administraliei publice locale respective. in tipsa paginii de internet proprii, publicifafea se face pe pagina

de internet a consiliutui iude{ean. in toate cazurile, actul


administrativ fiscal se considerd comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.". in opinia autorului exceplieide neconstitulionalitate, textul de

lege criticat contravine dispoziliilor din Constitulie cuprinse la


art.24

- Dreptul la apdrare 9i la art. 31 Examindnd exceplia de neconstitu{ionalitate,

Dreptul la informafie. Curtea

constatd cd a mai exercitat controlul de constitulionalitate asupra textului de lege criticat in prezenta cauzd, prin prisma unor critici similare, iar prin Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011,

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 482

Nl.424126.V1.2012

codul de proceduri fiscald sunt misura in care se interpreteazd in sensul cd criticilor formulate, Curtea, in temeiul art. 29 alin. (3) din Legea organuf fiscal emitent poate sd procedeze la comunicarea nr. 4711992, urmeazd sd respingi, ca devenitd inadmisibild, actului administrativ fiscal prin publicitate, cu ?nldturarea prezenta exceplie de neconstitulionalitate.
nr.

7 iulie 2011' a admis exceplia de neconstitulionalitate si a previzute laart.44alin. (2) lit. a!-d)din aceeasiordonanld. constatat cd dispoziliile art. 44 alin. (3) din Ordonanla Fa!6 de aceastd solulie gi avand in vedere similitudinea g2l2003privind Guvernului
neconstitutionale
?n

din

nejustificatd a ordinii de realizare a modalitdlilor de comunicare

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146lit. d) gi al art. 147 alin. (4) din Constitulie, precum si al art. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) gi alart. 29 din Legea nr.4711992,

1-3,

cURTEA CONSTTTUTTONALA
in numele legii

. -

DECIDE:

Respinge, ca deveniti inadmisibild, exceplia de neconstitulionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan{a Guvernului nr. 9212003 privind Codul de proceduri fiscald, excep{ie ridicati de Angelica Paraschivescu in Dosarul nr. 1.944110912049 al Tribunalului Argeg Seclia civili.
Defi nitivd gi general obligatorie.

Pronunlatd in gedinla publicd din data de

mai 2012.

PREgEDTNTELE CURTIt CONSTTTUTTONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN Magistrafasistent, Valentina Birbiteanu

CURTEA CONSTTTUTIONALA

DECIZIA

Nr.457

din 8 mai2012

referitoare la excepfia de neconstitulionalitate a prevederilor art.26 din Legea nr. 12212006 privind azilul in Romdnia
Augustin Zegrean Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Petre Ldzdroiu Mircea Stefan Minea lulia Antoanella Motoc lon Predescu Tudorel Toader Valentina Birbileanu

Cu participarea reprezentantului Daniel-Liviu Arcer.

pregedinte

judecitor judecdtor judecdtor judecdtor judecdtor judecitor judecdtor


magistrat-asistent
M

concluzii de respingere, ca neintemeiatd, a excep{iei de neconstitulionalitate, invocdnd jurisprudenla in materie a Cur{ii


Constitu!ionale.

avAnd

in

CURTEA. vedere actele Si lucrdrile dosarului, constatd

inisterulu i Public, procu ror

contencios administrativ 9i fiscal a- sesizat Gurtea Constitulionali cu excepfia de neconstitufionalitate a


prevederilor art.26 din Legea nr. 12212006 privind azilul in Rominia, exceplie ridicatd de Ona Oleksandr lvanovici intr-o cauzd avAnd ca obiect solulionarea cererii de acordare a
statutului de refugiat sau a protecliei subsidiare.

urmdtoarele: Prin incheierea din 5 septembrie 201'1, pronunlatd in Dosarul nr. 3.2731412009, Tribunalul Bucuregti Seclia a lX-a

Pe rol se afld solulionarea excepliei de neconstitulionalitate

a prevederilor art. 26 din Legea nr. 12212006 privind azilul in RomAnia, excep{ie ridicati de Ona Oleksandr lvanovici in Dosarul nr.3.2731412009 al Tribunalului Bucuregti Seclia - obiectul a lX-a contencios administrativ gifiscal gi care constituie Dosarului nr. 1.040D12011 al Cu(ii Constitulionale. La apelul nominal se constati lipsa pdrlilor, fali de care procedura de citare a fost legalindeplinitd. Magistratul-asistent referd asupra faptului ci partea Oficiul
RomAn pentru lmigrdri a transmis la dosar note scrise prin care solicitd respingerea excepliei de neconstitulionalitate. Cauza fiind in stare de judecatS, pregedintele Cu(ii acordd cuvdntul reprezentantului Ministerului Public, care pune

in motivarea excepliei de neconstitulionalitate autorul acesteia sus{ine cd prevederile de lege criticate sunt imprecise
cu privire la spectrul motivelor de pedepse si tratamente Tribunalul Bucuregti Seclia a lX-a contencios administrativ 9i fiscal considerd cd exceplia de
neconstitu{ionalitate este neintemeiat6. inumane care permit acordarea protec{iei subsidiare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992, incheierea de sesizare a fost comunicatd presedinlilor celor

doud Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. NI. 424126.V|,2012

Poporului, pehtru a-gi exprima punctele de vedere asupra


excepliei de neconstitu{ionalitate.

omului 9i a libertSlilor fundamentale, ambele referitoare la

Pregedinlii celor

doui

Gamere ale Parlamentului,

GuvernulgiAvocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepliei de neconstitulionalitate. CURTEA. examindnd Tncheierea de sesizare, raportul intocmit de judecitorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile
procurorului, dispoziliile legale criticate, raportate la prevederile Constitufiei, precum gi Legea nr.4711992, re{ine urmdtoarele: Curtea Constitulionald a fost legal sesizatd gi este competentd, potrivit dispoziliilor art. 146lit. d) din Constitulie, precum s,i ale art. 1 alin. (2), ale art.2,3, 10 9i 29 din Legea nr. 47 | 1992, sd solulioneze excepfia de neconstitulionalitate.

interzicerea torturii, a pedepselor gi a tratamentelor inumane ori degradante. ExaminAnd exceplia de neconstitu!ionalitate, Curtea

constatd ci a mai exercitat controlul de constitulionalitate a dispozifiilor art. 26 din Legea nr. 12212006, prin prisma unor critici similare celor formulate in prezentul dosar si prin raportare la aceleagi texte constitulionale 9i convenlionale. Astfel, de exemplu, Curtea a statuat in mod constant cd dispoziliile de lege ce formeazd obiectul prezentei excepfii, care reglementeaie

condi{iile in care se poate acorda proteclia umanitard condi{ionati, sunt in deplind concordanld cu prevederile

Obiectul excepliei de neconstitulionalitate il constituie prevederile art. 26 'din Legea nr. 12212006 privind azilul in RomAnia, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.428 din 18 mai2006, care au urmitorulconlinut:
subsidiard:

26. - "Proteclia -Art. (1) Proteclia subsidiard se poate acorda cetdleanului strdin sau apatridului care nu indeplinegte condiliile pentru

constitulionale gi convenlionale prin care se consfinlegte dreptul la viali gi la integritate fizicd si psihicd. Totodatd, in ceea ce priveqte criticile referitoare la lipsa de cfaritate 9i precizie a prevederilor art.26 din Legea nr.12212006, Curtea a relinut cd acestea oferd suficiente repere si elemente pentru ca persoana cireia i se adreseazi si in{eleagi condiliile in funclie de care i se poate acorda forma solicitatd de proteclie umanitari. in plus, instanla de contencios constitulional a aritat

cd determinarea circumstanlelor specifice fiecdrei situalii in


regedinla obignuit6, precum gi aplicarea sau interpretarea textului de lege criticat sunt aspecte ce excedeazd obiectului controlului de constitulionalitate, acestea fiind atribute ale organelor competente in aceastd materie sau ale instanlei de
judecatd. Considerentele ardtate se regisesc, de exemplu, ?n Decizia parte, a riscurilor la care ar putea fi expusd o persoand in cazul returndrii sale in lara de origine sau in lara in care igi avea

recunoagterea statutului de refugiat gi cu privire la care existd motive temeinice sd se creadd cd, in cazul returndriiin fara de origine, respectiv in lara in care igi avea regedinla obignuitd, va fi expus unui risc serios, in sensul prevederilor alin. (2), gi care nu poate sau, datoitd acestui risc, nu doregte protec{ia acelei

Fn.

(2) Prin nsc serios, in sensul alin. (1), se in,telege: 1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; sau 2. torturd, tratamente saupedepse inumane ori degradante; 3. o amenin,tare serioasd, individuald, la adresa vie,tii sau

integritd,tii, ca urmare

violen{ei generalizate

in situalii de

nr.863 din 10 iulie 2008, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 590 din 6 august 2008, sau Decizia nr.484 din 12 aprilie 2011, publicatd in Monitorul Oficial al
intrucdt nu au intervenit elemente noi, care si justifice reconsiderarea jurispruden{ei Cu(ii Constitulionale, solufia pronunlati prin deciziile menlionate i9i pdstreazd valabilitatea giin cauza de fald.
RomAniei, Partea l, nr.419 din 15 iunie 2011.

conflict armat intern ori internalional, dacd solicitantulface parte din popula{ia civild." in opinia autorului exceplieide neconstitulionalitate, textul de lege criticat contravine dispozifiilor art.22 alin. (2) din Constitulie

9i celor ale art. 3 din Convenlia pentru apirarea drepturilor

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul arl. 146lit. d) 9i al art. 147 alin. (4) din Constitulie, precum si al art. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) 9i al art. 29 din Legea nr. 4711992,

1-3,

cURTEA CONSTTTUTIONALA
in numele legii

DECIDE:
Respinge, ca neintemeiati, exceplia de neconstitulionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 12212006 privind azilul in RomAnia, exieplie ridicatd de Ona Oleksandr lvanovici in Dosarul nr.3.2731412009 al Tribunalului Bucuregti - Seclia a lX-a contencios administrativ gi fiscal. Defi nitivi gi general obligatorie. Pronunlati Tn gedinla publicd din data de 8 mai 2012.
PRE$EDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent,

Valentina Birbiteanu

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA

1,Nr.424126.V1.2012

11

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMAI.IIEI


GUVERNUL NOUAruIEI

HorAnAne
pentru modificarea Hotir6rii Guvernului nr. 1.16512011 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operafiunilor de urgenfi intreprinse in scopul inlituririi pagubelor provocate de inundaliile dln perioada2S iunie 2010-31 iulie 2010
in temeiulart. 108 din Constitulia Romdniei, republicatd,

Guvernul RomAniei adopti prezenta hotdrdre.

-'HotdrArea utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaliunilor de urgenld intreprinse in scopul inldturdrii

Articof unic.

Guvernului nr. 1.16512011 privind

a)

in leia 10.900.951 euro; b) Ministerului Mediului 9i Pidurilor

inisterulu i Transportu rilor 9i lnfrastructu rii

echivalentul

pagubelor provocate de inundaliile din perioada 23 iunie 241031 iulie 2010, publicat6 in MonitorulOficialal Romdniei, Partea l, nr.861 din 7 decembrie 2011, se modificd dupi cum urmeazd: 1. La articolul 3, alineatele (3) 9i (5) vor avea urmitorul

cuprins:
,,(3) Se desemneazd ca

14.066.790 euro." 3. La articolul4, alineatul (3) se abrogi. 4. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmitorul cuprins: ,,(1) Sumele primite de Romdnia de la FSUE pentru inldturarea efectelor/pagubelor inundaliilor din perioada 23 iunie 2010-31 iulie 2010 se folosesc pentru aducerea la stadiul inilial
de funclionare a obiectivelor de infrastructuri afectate, dupi
cum urmeazd: a) decontarea cheltuielilor eligibile efectuate cu operaliunile de urgenld intreprinse inbaza contractelor de achizifii incheiate in perioada 23 iunie-1S octombrie 2010, cu respectarea prevederilor legisla!iei nalionale;

echivalentul in lei a

autoriti{i de implementare a FSUE

Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii gi Ministerul Mediului 9i Pidurilor, institulii care delin responsabilitatea implementdrii tehnice gi financiare a FSUE, in conformitate cu prevederile

acordurilor

de implementare subsidiare.

Autoritdlile

de

implementare sunt instituliile abilitate sd stabileascd criteriile de seleclie gi prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontdriidin FSUE.
(5) Beneficiarii finali pot fi: Compania Nalionald de Cdi Ferate (C.F.R.) S.A., Compania Nafionali de Autostrizi 9i Drumuri S.A., Administralia Nafionali <Apele Nalionale din Romdnia RomAne>."

b) decontarea/finanlarea cheltuielilor eligibile efectuate cu

in conformitate cu prevederile

operaliunile intreprinse in baza contractelor de achizilii incheiate dupi 15 octombrie 2010, cu respectarea procedurilor de licitalie

Ordonanlei de urgenld a

Guvemului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie contractelor de concesiune de servicii, aprobatd cu modificiri gi

publici, a contractelor de concesiune de lucrdri publice 9i a

2. La articolul4, alineatul (1)va avea urmitorul cuprins: ,,(1) Suma totali de 24.967.741 euro, alocatd Rominiei prin FSUE, se repartizeazd astfel:

completdri prin Legea nr. 33712006, cu modificirile gi completdrile ulterioare, 9i ale legislaliei europene, numai in situalia in care acestea pot fi finalizate pAnd la data de 3 iulie
2012."

PRIM-MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA Contrasemneazi:


Secretarul general al Guvernului,

lon Moraru
Ministrul administraliei gi internelor,

loan Rus
Ministrul delegat pentru administralie,

Victor Paul Dobre


Ministrul mediului gi pddurilor,

Rovana Plumb
M

inistrul afacerilor europene,

Leonard Orban
M in

istrul transportu rilor gi infrastructu

ri i,

Ovidiu loan Silaghi


Viceprim-ministru, ministrul finanlelor publice,

Florin Georgescu
Bucuregti, 13 iunie 2012.

Nr.606.

12

MON ITORUL OFICIAL AL ROMAN I E I, PARTEA I, Nr. 424126,V 1.2012

GUVERNUL ROMANIEI

HOTANANE pentru completarea Hotiririi Guvernului

nr. 185/2010

privind declangarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privati rimase de expropriat, situate pe amplasamentul lucririi de utilitate publici,,Autostrada Arad-Timi9oara", km 44+000 pe teritoriile municipiuluiArad, km 12+000 al localitilii $agu, judelulArad, 9i localitifilor Orligoara, Pigchia, Giarmata, judelul Timig

in temeiulart. 108 din Constitulia Romdniei, republicatd, alart.5 alin. (1)gi alart.31 gi32 din Legea nr.25512010 privind exproprierea pentru cauzdde utilitate public5, necesari realizirii unor obiective de interes nalional, judelean gi local, cu
modificdrile gi completirile ulterioare,

Guvernul Romdniei adoptd prezenta hotdrAre.

Arad, gi localitdlilor O(igoara, Pigchia, Giarmata, judelul Timig, publicati in MonitorulOficialalRom6niei, Partea l, nr. 170 din 16 martie 2010, se completeazd
dupd cum urmeazd:

Hotirirea Guvernului nr. 185/2010 privind declangarea Articol unic. procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatd rdmase de expropriat, situate pe amplasamentul lucririi de utilitate publicd ,"Autostrada Arad-Timigoara", km 44+000 pe teritoriile municipiuluiArad, al localitdlii $agu, judelul km 12+000

Dupi articolul cuprins:


1.

1 se

introduce un nou articol, articolul {1, su urmitorul

,,Art. 11. - Lista cuprinzdnd imobilele proprietate privatd care constituie coridorul de expropriere al lucririi de utilitate publicd <Autostrada AradTimigoara>, pe ruza localitSlii $agu din judelul Arad gi a localitilii Giarmata din judelul Timig, proprietarii sau delindtorii acestora, precum gi sumele individuale aferente despigubirilor este prevdzuti in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrdre."

2. Dupi articolul 3 se introduce o anexi, avdnd cuprinsul previzut in anexa care face parte integranti din prezenta hotirire.
PRIM-MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA Contrasemneazi:


M

inistrul transporturilor gi infrastructurii,

Ovidiu loan Silaghi


Viceprim-ministru, ministrul finanlelor publice,

Florin Georgescu

Bucuregti, 20 iunie 2012.

Nr.620.

MON ITORU L OFIC IAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, Nr. 424126.V 1.2012

13
ANEXA

(Anexa la Hotdrdrea Guvemului nr. 185/20101

LISTA
cuprinzand imobilele proprietate privati care constituie coridorul de expropriere al lucririi de utilitate publici ,,Autostrada Arad-Timi9oara", pe raza localitilii $agu din judeful Arad 9i a localitifii Giarmata din judelul Timi;, proprietarii sau delinitorii acestora, precum 9i sumele individuale aferente despigubirilor
Suprafala terenului
Nr.

Valoarea de

crt.

Judelul

Unitatea administrativ-

teritoriali

Numele 9i prenumele proprietarului/de!indtorului terenului

far|al
Parceld

Numir
cadastral/ numar topo

Numir
cane
funcia16

despigubire a
Suprafala totald (mp) Suprafala de terenului, conform expropriat Legii nr. 25512010 (mp)
8

(lei)

0
1

'f

TIMIS TrMr9

GIARMATA

Baici loan

A57112

402765 402606

402765 402606

11.485
1.584

11.485 1.584

25.929,00 3.752,00

Comuna Giarmata, la GIARMATA dispozilia comisiei locale de fond funciar* Comuna Gidrmata, la GIARMATA Cispozilia comisiei locale de fond funciar* GIARMATA SAGU SAGU SAGU SAGU Hay Erna Magdalena Giurgiu Nelica, Dragog loan Emil, Dragog Nicoleta Adina Dragog Magdalena Dragog Emil Brdnet Maria

A569/2

3 4 5 6 7
B

TrMr9 TIMIS ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD

A56712

402774

402774

261
111.150

261 1.116 56

618,00

4562t1 A355/5/1
A3551512

'2.644,00
37,35
172,09

2891

300516 300858 300903 300547 300548

4.873
9.675

2926 2795 2753


2754 2939

258
95

A355/5/3

3.123 4.795
167

63,37
488,24
111

4355t6t2 4355t6t2
A3551612
A3551711

732
167 83

I
10
11

gAGU
SAGU

Brinet Maria

,39

Brinet Maria
Pand Arsenie,

300ilg
300954 301155 300518

83

55,36
176,09

,gAGU
SAGU SAGU

Pani Sabina
Cre! lrina, Pani Arsenie, Pani Sabina Budai Nelu,

2786
3310 3097

5.213
25.000 14.790

264 1.582
242

12

A3551712

1.055,19
161,41

13

BudaiViorica
S.C. SIR Societatea de investilii Roberto S.R.L.

A355/8

14

ARAD

9AGU

A355/9/1

1598

301137

20.000

370

246,79

15

ARAD

$AGU

Roth Mihai

A355/10

TP 39880

37.500 TOTAL:

52 18.347

34,68 35.544,96

* Delinitor pdn6 la solulionarea cererilor conform legislaliei in vigoare.

OTA:

Alte date de identificare a proprietarilor/delindtorilor, precum 9i orice informalii necesare in vederea puneriiin aplicare a mdsurilor de expropriere in condiliile legii vor fi identificate ulterior, in vederea colecterii documentaliilor necesare, conform reglementirilor in vigoare.

14

MON ITORUL OFIC IAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, NI. 424126.V 1.2012

ACTE AL E ORGANELOR DE SPECIALI TAT E ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE CENT RALE
M TNTSTERUL FTNANTELOR PUBLTCE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTMRE FISCALA

ORDIN
pentru modificarea Ordinului pregedintelui Agenfiei Nalionale de Administrare Fiscali nr,2.73'112010 privind organizarea activitilii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraliile finanfelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcliilor generale ale finanlelor publice judelene 9i a municipiului Bucuregti, precum 9i pentru modificarea Ordinului pregedinteluiAgenliei Nalionale de Administrare Fiscali nr. 3.57712011 pentru modificarea 9i completarea, Ordinului pregedinteluiAgenliei Nalionale de Administrare Fiscali nr. 2.73112010 privind organizarea activitilii de administrare a contribuabililor mijlocii la administrafiile finanfelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcfiilor generale ale finanlelor publice judelene 9i a municipiului Bucuregti
Pentru cregterea eficienleiadministrdrii contribuabililor mijlocii giin scopulTmbundtilirii colectdrii veniturilor bugetare, in temeiul art.33 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr. 9212003 privind Codul de proceduri fiscali, republicatd, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, sialart. 12alin. (3) din HotirArea Guvernuluinr. 109/2009 privind organizarea gifunclionarea Agenliei Nalionale de Administrare Fiscali, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

pregedintele Agenliei Nafionale de Administrare Fiscali emite urmdtorulordin:

Art. l. - Numirul curent 15915 din anexa la Ordinul Art. ll. - Numerele curente 180,347 gi424din anexa la pregedintelui Agenliei Nalionale de Administrare Fiscald Ordinul pregedinteluiAgen{iei Nalionale de Administrare Fiscald nr.2.73112010 privind organizarea activitdlii de administrare a nr. 3.57712011 pentru modfficarea 9i completarea Ordinului pregedintelui Agenliei Nafionale de Administrare Fiscali contribuabililor mijlocii la administra{iile finantelor publice pentru nr' 2'73112010 privind organizarea activitalii de administrare a nnanleror contribuabilii mijlocii din cadrul direcliilor g";r"r" ""-";*'-' mijlocii la administraliile finan{elor publice pentru contribuabililor publice judelene gi a municipiului Bucuregti,"r" publicat in contribuabilii mijlocii din cadrul direcliilor generale ale finanlelor Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.820 9i 820 bis din publicejudefenegiamunicipiuluiBuiuregii,publicatinMoniiorul B decembrie 2010, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, se Oficialal Romdniei, Partea l, nr. 891 din 15 decembrie 2011, se odificd si vor avea urmitorul cuprins: abrogd.
Nr. crt.

Judelul

Codul unic de inregistrare fiscald

Denumirea contribuabilului

,,180

CLUJ

28946506

EURO GSM

2OOO

S.R.L.

347

ILFOV

3968479

BILANCIA EXIM

S.R.L.

424

MUNTCTPTUL BUCURE$TI

568530

TELECONSTRUCTTA"

Art. lll.

crean{elor 9i monitorizare a realizdrii creanlelor bugetare, Direclia generald de administrare a marilor contribuabili, Direclia generald de tehnologia informaliei, Direc{ia Generald a Finanlelor Publice a

Direclia generali de reglementare a colectdrii bugetare, Direc{ia generald de planificare strategicd

Municipiului Bucuregti, direcfiile generale ale finanlelor publice judelene, precum 9i administraliile finanlelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. lV. Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l.

Pregedintele Agenliei Nalionale de Administrare Fiscal5,

$erban Pop
Bucuregti, 15 iunie 2012.

Nr.846.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, NT. 424126.V1.2012 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


AGENTTA NATToNALA be Rourr'rrsrRARE rrscRr-A

15

ORDIN
pentru modificarea Ordinului pregedinteluiAgenliei Nalionale de Administrare Fiscali nr.2.73012010 privind organizarea activitalii de administrare a marilor contribuabili
Pentru cregterea eficien{ei administrdrii contribuabililor mari giin scopulimbunitilirii colectdriiveniturilor bugetare, in temeiul art.33 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr.9212003 privind Codul de prgcedurS fiscal5, republicatd, cu modificirile gicompletdrile ulterioare, gialart. 12alin. (3) din HotdrArea Guvernuluinr. 109/2009 privind organizarea gifunclionarea

Agenliei Na{ionale de Administrare Fiscali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pregedintele Agenliei Nafionale de Administrare Fiscali emite urmdtorul ordin:

Art. l. curent 1551 din anexa nr. 2la Ordinul marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Rominiei, - Numdrul pregedintelui Agenliei Nalionale de Administrare Fiscald Partea l, nr. 820 gi 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificdrile nr.2.73012010 privind organizarea activitdlii de administrare a gicompletdrileulterioare,semodificigivaaveaurmdtorulcuprins:
Nr. crt.

Judetul

Codul unic de inregistrare fiscald

Denu mi rea contri buabi

lu lu i

,,1551

MUNICIPIUL BUCURESTI

9717409

A& G MED TRADING

S.R.L."

generald de reglementare a colectdrii generali de planificare strategicd crean{elor si monitorizare a realizirii creanlelor bugetare, Direclia generali de administrare a marilor contribuabili, Direclia generald de tehnologia informaliei, Direclia Generald a Finanlelor Publice a

Art. ll.

- Direclia bugetare, Direclia

Municipiului Bucuregti, direcliile generale ale finanlelor publice judelene, precum 9i administraliile finanlelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Art. lll. Rom6niei. Partea L

Pregedintele Agenliei Nafionale de Administrare Fiscald,

$erban Pop
Bucuresti, 1 5 iunie 2012. Nr.847.

MTN|STERUL FTNANTELOR PUBLICE

ORDIN
privind aplicarea de cdtre societdlile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise ta tranzaclionare pe o piala reglementati a Standardelor Internafionale de Raportare Financiari
in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitdlii nr.8211991, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, av6nd in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European gialConsiliuluidin 19 iulie
2002 privind aplicarea standardelor internalionale de contabilitate, care reglementeazd modul de aplicare a acestor standarde de citre societd{ile comerciale, cu referinle exprese la societdlile comerciale ale ciror valori mobiliare la data bilan{ului sunt admise la tranzaclionare pe o piald reglementatd, tindnd seama de prevederile art. 4 din Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplicd reglementdri contabile conforme cu Standardele Internalionale de Raportare Financiard, respectiv reglementiri contabile conforme cu directivele europene, cu modificirile ulterioare, avdnd in vedere necesitatea alinierii la practica internalionald pentru promovarea transparenlei 9i comparabiliteli situafiilor financiare, precum gi faptul ci unele dintre societSlile ale ciror ac,tiuni sunt tranzaclionate pe o pia{d reglementatd apa(in unor grupuri multinalionale care aplicd Standardele Internalionale de Raportare Financiari, respectiv necesitatea asigurdrii concordanlei dintre acestea, urmirind interesul statului de a se proteja de eventuale iegiri de capital striin prin exploatarea neconcordanlelor de tratament contabil intre societdfi care apa(in unor grupuri multinalionale, avAnd in vedere solicitarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de emitere a unei reglementdri care sd oblige societdlile comerciate ale cdror valori mobiliare sunt admise la tranzaclionare pe o piali reglementatd si aplice Standardele lnternalionale de Raportare Financiard in situaliile financiare anuale individuale,

16

MON ITORU L OFI CIAL AL ROMAN I EI. PARTEA I. Nr. 424126.V 1.2012

luAnd in considerare recomanddrile organismelor interna{ionale, respectiv Banca Mondiali 9i Fondul Monetar Internalional, de aplicare a Standardelor Internalionale de Raportare Financiard, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din HotdrArea Guvernului nr.3412009 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Finanlelor Publice, cu modific6rile 9i completdrile ulterioare,

vicepri m-m

istrul, min istru

I fi

nanlelor publice, emite prezentul ordin.

(1) incepAnd cu exerciliul financiar al anului 2012, Art. 1. societd{ile -comerciale ale cdror valori mobiliare sunt admise la tranzaclionare pe o piald reglementatd au obligalia de a aplica

Standardele Internalionale de Raportare Financiard (/FRS/ la intocmirea situa{iilor financiare anuale individuale. (2) Pentru exerciliul financiar al anului 2012, situaliile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informa{iilor din contabilitatea organizatd Tn baza

previzute la art. 1 vor intocmi 9i vor Art. 3. - Entitd{ile publica, potrivit legii, situaliile.financiare anuale individuale intocmite in baza IFRS incepdnd cu exerciliul financiar al anului 2012,in moneda nalionali giin limba romdni. Art. 4. Situatiile financiare anuale individuale intocmite in
baza IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii. Art. 5. - Entitilile previzute la art. 1 au obligalia si asigure continuitatea aplicdrii IFRS, inclusiv in situalia in care valorile

Reglementdrilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a ComunitSlilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan{elor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea
mod

lor mobiliare la data bilanlului nu mai sunt admise la

- adoptate potrivit procedurii previzute la art. 6 standardele


alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului
stan d ardelor i nternalionale de contabil itate.

Reglementdrilor contabile conforme cu directivele europene, cu ificirile .si completdrile u lterioare. (1) In inlelesul prezentului ordin, IFRS reprezintd Art.2.

tranzaclionare pe o piald reglementatd. Prezentul ordin se aplici incepdnd cu situa{iile Art. 6.


financiare anuale ale exerciliului financiar 2012.

European 9i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea

(2) Piala reglementati are infelesul previzut la art. 125 din Legea nr.29712004 privind piala de capital, cu modificirile 9i
com pletdrile ulterioare.

La data intrdrii ?n vigoare a prezentului ordin se Art. 7. abrogd art. 1 alin. (6) gi art. 4 din Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1.12112006 privind aplicarea Standardelor Internalionale de Raportare Financiari, publicat in Monitorul Oficialal Rom6niei, Partea l, nr.602 din 12 iulie 2006. Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Art. 8.
Romdniei. Partea l.

'

Viceprim-m inistru, ministrul fi nanlelor publice,

Florin Georgescu

Bucuregti, 25 iunie 2012.


Nr. BB1.

EDrroR: PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

OFICIAL

MONITORUL

,,Monitorul Oficial" R.A., Str. Parcului nr.65, sectorul 1, Bucure9ti; C'1.F.RO427282, Sucursala ,,Unirea" Bueuresti S.A. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comerciali Romdnd gi tBAN: RO12TREZ7005O69XXX000531 Direclia de Trezorerie 9i Contabilitate Public6 a Municipiului Bucuregti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Te|.021.318.51 .291150, fax021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relalii cu publicul, Bucuregti, gos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, te|.021.401.00.70, fax 021.401.00.719i021 .401 .00.72 Tiparul:,,Monitorul Oficial' R.A.

,ilxilIlllillilffiill
tssN 1453--4495

Monitoruf Oficial al Rominiei, Partea I, nr.424126.Y1.2012 conline't6 pagini.

Prelul: 3,20 lei