Sunteți pe pagina 1din 3

RegulamentulpromotieidelaOrangeshopAuchanTitan

perioadadesfasurariipromotiei:130noiembrie2008 organizatorulpromotieidelaOrangeshopAuchanTitan OrganizatorulpromotieiesteS.C.OrangeRomaniaS.A.,cusediulinBdLascarCatargiu,nr51 53, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, CodUnicdeInregistare9010105,cuCoddeinregistrareinscopurideTVARO9010105,capital socialsubscrissivarsat93.596.732,50lei,contbancarRO52INGB0001000115118912deschis la ING Bank NV Bucharest Branch, reprezentata prin Richard Moat in calitate de Director Executiv,numitainceleceurmeazaorganizatorul. duratasiloculpromotiei Promotia se desfasoara in perioada 1 30 noiembrie 2008 la Orange shop Auchan Titan din incintaComplexuluiComercialAuchandinBdul1Decembrie1918,nr.33A,Bucuresti. dreptuldeparticipare Laaceastapromotieaudreptulsaparticipe - orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, care incheie un contract de abonamentdevoce(deminim7EUR)sauunabonamentdedate(deminim10EUR)la OrangeshopAuchaninperiaoada130noiembrie2008 - orice client,Orange Romania, persoana fizica sau juridica, rezident in Romania. care achizitioneaza din Orange shop Auchan Titan in perioada 1 30 noiembrie 2008 un telefon mobil impreuna cu un accesoriu, prin prelungirea contractului existent de abonamentcuoperioadaminimade24luni, Exceptiefac angajatii organizatorului, precum simembriifamiliilor acestora pana la gradul al II leainclusiv(copii,parinti,frati/surori,sot/sotie),carenuaudreptuldeaparticipalapromotie. modulincaresedesfasoarapromotia Participantii trebuie sa achizitioneze un telefon mobil si un accesoriu pentru mobil (in cazul clientilor care fac prelungire contractuala pentru 24 de luni pe un abonamnet Orange existent) sau saincheieinperioadapromotieiunabonamentdevocesaudedateinvaloaredeminim7 euro,respectivminim10europeoperioadaminimacontractualade24luni.Pentruafiinscrisiin targerea la sorti, participantii trebuie sa depuna talonul promotional completat cu numele persoaneifizice titular de abonament, respectiv cu numele persoanei juridice pentru care afost incheiat contractul de abonament, codul numeric personal al persoanei fizice titular de abonament, respectiv codul fiscal al persoanei juridice pentru care sa incheiat abonamentul, precumsinumaruldetelefonmobilOrangeexistentsau,dupacaz,activatinperioadapromotiei, inurnelespecialamenajateinacestscopinincintamagazinului. Totodata,abonamentulincheiatsauprelungitinperioadapromotieitrebuiesafieinstareactivasi faradatoriifatadeOrangeRomaniainmomentultrageriilasorti. Pentruaputeaparticipalatombola,taloaneletrebuiecompletatecorectsicomplet. Poate fi desemnat castigator al promotiei doar titularul abonamentului (in cazul persoanelor fizice), respectiv persoana de contact desemnata de catre titularul de abonament (in cazul persoanelorjuridice). premiulpromotiei Premiileoferitedecatreorganizatorcastigatorilorsunt:

un telefon HTC DIAMOND & car kit, in valoare de 1,155.22589(TVA inclus), pentru clientul care achizitioneaza un telefon si accesoriu, prin prelungirea perioadeicontractualecuminim24luni un laptop ASUS eeePC 1000, in valoare de 1,138.82927(TVA inclus) pentru clientulcareaincheiatunnoucontractdeabonamentdevocesaudate(valoare minima 7 euro, respectiv 10 euro) pentru o perioada minim contractuala de 24 luni. Valoareatotalaapremiilorestede3449.28105(TVAinclus) Celedouadouapremiiseacordaprintragerelasorti. Premiileacordatenupotfiinlocuitecualtepremiisinicinusepoateacordacontravaloarealorin bani.Incazulrefuzuluiscrisalcastigatoruluideabeneficiadepremiu,organizatorulisirezerva dreptuldeanumaiatribuipremiulrespectiv. tragerealasortiapremiuluisiacordarealui Tragerea la sorti a premiilor promotieiva avealocindata de 01 decembrie2008, ora 16:00, la OrangeshopAuchanTitan,dinBdul 1DecembrieNr.33A,inprezentauneicomisiiformatedin doireprezentantiaiorganizatoruluisicurespectareatuturorprevederilorlegaleinvigoare. Latragerealasortiapremiilorpoateparticipaoricineindeplinesteconditiilementionateladreptul departiciparesimodulincaresedesfasoarapromotia. Dupaextragereacateunuitalondinfiecareurnasiverificareaindepliniriiconditiilordeparticipare anexa de prelungire a contractului de abonament semnata pe 24 luni / abonament activat in perioada promotiei, aflate in stare activa si fara datorii va fi declarat cate un castigator din fiecare urna. In cazul in care conditiile de participare nu sunt indeplinite, se va continua extragereapanaladesemnareacelordoicastigatori. Acestiavorfi anuntati telefonic in aceeasi zi cu privire la premiile castigate si la modalitatea in care pot intrain posesia lor. Incazulin carecastigatorul este prezentla tragereala sorti, elva putea sa isi ridice premiul imediat dupafinalizarea acesteia. Pentru aintrain posesia premiului castigatorul trebuie sa prezinte reprezentantului organizatorului documentul sau de identitate in original. Numele castigatorului si premiul acordat vor fi facute publice pe siteul www.orange.ro, la sectiuneaOrangeshop. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic in perioada 1 3 decembrie 2008, atunci acesta pierde dreptul de a primi premiul. Dupa aceasta data premiul nu va mai putea fi revendicatdecastigator,elramanandinposesiaorganizatorului. Pentru a putea fi contactat, castigatorul trebuie s se afle ntro zon cu acoperire n reteaua OrangeRomania. In cazul in care un participant, desemnat castigator, este in imposibilitatea de a primi premiul, estedescalificat,renuntasaurefuzasaprimeascapremiul,organizatorulisirezervadreptuldea numaiatribuipremiulrespectiv.Castigatorularelacunostintafaptulcaniciunelementconstitutiv alpremiuluinupoatefimodificat.Nuseacorda,inniciuncaz,contravaloareapremiuluiinbani sau alte bunuri. In functie de timpul ramas la dispozitie organizatorul poate decide sa atribuie premiulcastigatoruluiderezerva. Organizatorulsirezervdreptuldeamodificaprezentulregulament,oricemodificarefiindadus la cunostinta publicului, sau de a ntrerupe oricand desfsurarea concursului, fr drept de compensaresifrobligatiedepreaviz.

Premiulvafipredatcastigatoruluipebazaunuiprocesverbaldepredareprimire. taxe Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre cstigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusivaacstigatorului.

responsabilitatea

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determin imposibilitatea participrii clientilor Orange la promotie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor restrictii de natur tehnic, a politicii financiare a organizatorului sauaaltorlimitrispecificeserviciilorGSM,cumarfi,darfaraaselimitala:aglomerarearetelei, iesireadinariadeacoperireOrange. confidentialitateadatelor Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor. Participantiilapromotiesuntdeacordcadatelelorpersonalesafieutilizatedecatreorganizator pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Participantii au dreptul de a solicita, printro cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale,inconformitatecuprevederileLegii677/2001pentruproteciapersoanelorcuprivirela prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilorelectronice. Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta campanie promotionalaimplicaacordulcastigatoruluicanumelesipremiulcastigatsapoatafipublicatede catreorganizator. litigii Eventualelelitigiiaparuteintreorganizatorsiparticipantiilacampaniapromotionalasevorrezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantelejudecatorestiromanecompetente. regulamentulpromotiei Regulamentul promotiei va fi disponibil in mod gratuit pe siteul www.orange.ro in perioada 1 noiembrie1decembrie2008. Participarealaaceastapromotieimplicaobligativitatearespectariituturorprevederilorprezentului regulament.