Sunteți pe pagina 1din 238

GHEORGHE LUCA

CALENDARUL DIVIN SAU NATURAL AL OMENIRII

DUPĂ BINECUVÂNTAREA SFINTEI TREIMII:


TATĂL, FIUL ŞI SFÂNTULUI DUH
Editura „BORNA“ – Bucureşti 2002
În acestă lucrare prezint, în
mai multe variante pe larg detaliate,
greşelile ştiinţei, politicului şi
bisericilor, cu privire la Calendar.
Punerea greşită în practică a
calendarului artificial actual, care
mai rău a stricat, decât a îndreptat
relaţiile dintre Creştini şi
BISERICI, m-a determinat să
propun revenirea la realitate prin
mărturisirea corectă a Adevăratei Credinţe Ortodoxe de Răsărit.
Pentru a face cunoscute, exact datele calendaristice, tuturor fraţilor şi
surorilor întru IISUS HRISTOS, indiferent de vârstă, sex, culoare
politică şi naţionalitate, scriu această carte, care dezbate Calendarul din
3 puncte de vedere: laic, ştiinţific şi religios, pentru îndreptarea
schismelor şi ereziilor de tot felul, impuse politic întregii umanităţi. Ca
urmare a intervenţiilor laice, politice şi religioase asupra mai multor
Lucrări DIVINE, precum Calendarul, s-au produs acele schisme,
erezii şi tulburări între creştini şi Biserici, ajungându-se până la
prăznuirea de mai multe ori în acelaşi an a ÎNVIERII DOMNULUI
{catolicii, de la aceeaşi dată cu ortodocşi, până la 30 de zile mai înainte
de ortodocşi, evreii de la 1 până la 7 zile mai înainte de ortodocşi, rromii
/ ţiganii la 5 zile după ortodocşi, ortodocşii între ei, la date diferite,
chiar dacă este în aceeaşi zi de Duminică (Prăznium PAŞTELE
împreună şi CRCIUNUL separaţi) ş.a.m.d.}. Toată lumea ştie că orice
Lucru care ne înconjoară aparţine CREATORULUI, iar omul nu poate
interveni cu ceva în a influenţa în vreun fel (în bine) aceste Lucrări
(Timpul, ziua, ora), şi nici Ordinea lor DIVINĂ, nici acele REGULI
şi BINECUVÂNTĂRI DIVINE date omenirii, precum SFÂNTA
LUMINĂ de la SFÂNTUL MORMÂNT în fiecare an (2002 – 32 =
1970 de ori până astăzi) de SFINTELE PAŞTI […]. Aşadar, nu ar fi
foarte frumos şi creştineşte să cinstim ÎNVIEREA DOMNULUI în
aceeaşi zi, dar şi restul / celelalte sărbători împreună ? Ca să ne
numim şi recunoaşte cu toţii de «Adevăraţi creştini şi fraţi întru IISUS
HRISTOS».
GHEORGHE LUCA

SCARA SFINTELOR PAŞTI


CALENDARUL DIVIN SAU NATURAL AL OMENIRII

DUPĂ BINECUVÂNTAREA SFINTEI TREIMI:


DUMNEZEU TATĂL, DUMNEZEU FIUL şi DUMNEZEU
SFÂNTUL DUH
Autorul cărţii: Gheorghe Luca
INTRODUCERE

I. CUVÂNT INTRODUCTIV
«Lăudaţi pe DOMNUL toate neamurile;
lăudaţi-L pe EL toate popoarele.» ROMANI 15,11.

Conform Dicţionarului enciclopedic, timpul este experienţa


conştientă a duratei, o perioadă în care are loc o acţiune sau un eveniment.
Timpul poate fi definit, de asemenea, ca o înşiruire de astfel de acţiuni sau
evenimente.
Timpul este una din mărimile fundamentale ale lumii fizice, similară
din acest punct de vedere cu lungimea şi masa, iar conceptul conform
căruia timpul este socotit a patra dimensiune, alături de cele trei dimensiuni
ale spaţiului: lungimea, lăţimea şi înălţimea, constituie unul din principiile
de bază ale fizicii moderne.
Marii oameni de ştiinţă au căzut de acord asupra faptului că timpul
constituie una dintre cele mai greu de înţeles trăsături ale universului
nostru, iar, de-a lungul istoriei, omenirea nu a reuşit să răspundă la
întrebarea: Ce este timpul ?
În secolul al V-lea î.Hr., Zenon din Elea, ca mulţi alţi filozofi antici,
a demonstrat că natura timpului este foarte puţin cunoscută, ca şi însuşirile
sale, iar marii gânditori ai antichităţii au sfârşit prin a crede că timpul
trebuie privit dintr-o perspectivă filozofică.
Secolul al XVI-lea va marca începutul studiului ştiinţific al
proprietăţilor timpului. Savanţi precum Galileo Galilei (1564-1642), Isaac
Newton (1642-1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) au căutat să
caracterizeze timpul din punct de vedere ştiinţific.
La rândul lor, filozofii moderni au încercat să răspundă la întrebarea:
Ce este timpul ? Immanuel Kant (1724-1804), considerat a fi cel mai
influent gânditor al timpurilor moderne, Henri Bergson (1859-1941), Pierre
Janet (1859-1947), care priveau timpul ca pe un rezultat al dezvoltării vieţii
sufleteşti a omului şi o expresie a conştiinţei, şi alţii, au definit timpul din
perspectiva lor filozofică, negăsind însă un răspuns atotcuprinzător.
La începutul secolului al XX-lea, fizicianul german Albert Einstein
(1879-1955) a oferit o nouă viziune asupra timpului prin teoriile sale asupra
relativităţii, care definesc timpul ca fiind cea de-a patra dimensiune a
universului. Teoriile lui Einstein, ce stau la baza fizicii moderne, vor da
naştere unui nou curent de gândire, ce va marca întreaga viziune ştiinţifică
asupra lumii. Astăzi, ca urmare a teoriilor lui, oamenii de ştiinţă nu mai văd
problema timpului sau a mişcării ca fiind absolute.
Ştiinţele exacte oferă o viziune cantitativă a timpului: ele măsoară şi
numără timpul, căci ordinea materială a lucrurilor a impus timpul ca fiind a
patra dimensiune a universului, care poate fi măsurat cu aparate, timpul
devenind, astfel, mai mult un obiect de cercetare decât o Realitate
DIVINĂ dată omenirii de nimeni altul decât DUMNEZEU.
În ordinea spirituală, timpul este durată şi, mai mult, devine un
fenomen complex, strâns legat de modul în care sunt privite înseşi viaţa şi
relaţiile interumane. Pentru om, caracteristica definitorie a timpului este
scurgerea lui implacabilă, prin care ceea ce e prezent devine trecut, iar ceea
ce va fi devine prezent.
Deşi se poate vorbi despre timp în mai multe sensuri, ca interval
între două evenimente, ca mediu în care se petrec evenimentele, ca timp
fizic sau ca experienţă subiectivă, timpul tot se scurge şi, în ciuda oricăror
schimbări ce s-ar produce în el, sau oricărui sens care îi poate fi asociat,
timpul este altceva decât conţinutul său, având un sens şi o valoare proprie.
Omul ştie despre timp ceea ce ştiinţele exacte au putut explica.
Marii oameni de ştiinţă au oferit viziuni cu totul diferite asupra
timpului şi, în mod paradoxal, nu lipsite de numeroase argumentări care
diferă extrem de mult între ele. Rând pe rând, minţile luminate ale omenirii
au dezbătut problema timpului şi, cu toate acestea, nici astăzi nu există o
teorie unitară asupra timpului, naturii, structurii şi proprietăţilor lui. De ce ?
Poate pentru că timpul aparţine unei Supramentalităţi, căci aşa cum filozofii
şi oamenii de ştiinţă din epoci diferite au privit diferenţiat problema
timpului, timpul aparţine unui scop bine definit sau unui ideal şi, în funcţie
de acesta, el îşi schimbă structura, natura, sensul şi, mai ales, esenţa.
Alături de răspunsul la obsedanta întrebare ce este timpul, care l-a
preocupat pe om dintotdeauna, el s-a confruntat cu o problemă la fel de
dificilă ca şi prima: măsurarea timpului şi găsirea unui sistem de măsură
adecvat preocupărilor sale. Această a doua problemă pare chiar mai
importantă decât prima, căci dacă omul poate trăi fără a cunoaşte natura sau
esenţa timpului, o comunitate lipsită de un sistem de măsurare a acestuia nu
se poate descurca. Astfel, de-a lungul secolelor, omenirea a încercat să
găsească o modalitate de a-şi alinia problemele spirituale şi materiale la
curgerea timpului exact aşa după cum curge Timpul în realitate.
Ca urmare, putem spune că omul a inventat calendarul, un sistem de
măsurare şi de împărţire a timpului în intervale regulate, mai scurte sau mai
lungi, în funcţie de anumite fenomene astronomice periodice.
Termenul de calendar provine din latinescul ,,calendarium“ –
succesiunea zilelor – ce îşi are originea în cuvântul ,,calendae“ – numele
primei zile a fiecărei luni în calendarul roman.
În funcţie de ce astru este luat ca punct de referinţă în calcule,
calendarele se împart în solare, lunare şi luni-solare. Astfel, calendarul se
numeşte solar atunci când calculele sale sunt realizate în funcţie de
mişcarea Pământului în jurul Soarelui, perioada lui fundamentală fiind
anul, şi lunar atunci când depinde de mişcarea Lunii în jurul Pământului,
anul fiind alcătuit dintr-un anumit număr de luni (12-13) calculate după
fazele Lunii. De asemenea, există calendare luni-solare, ce ţin seama atât
de mişcarea Pământului în jurul Soarelui, cât şi de cea a Lunii în jurul
Pământului.
Primele calendare au apărut odată cu dezvoltarea astronomiei ca
ştiinţă şi cu înmulţirea ereziilor, iar pentru că aveau nevoie de observaţii cât
mai precise ale deplasării Soarelui şi Lunii pe bolta cerească pe care
tehnologia acelor vremuri nu le putea oferi, ele au fost numite calendare
empirice. Adeseori, din cauza lipsei de precizie sau chiar a intemperiilor,
lunile nu mai corespundeau cu mişcarea Lunii în jurul Pământului, nici
anotimpurile cu cea a Pământului în jurul Soarelui, fiind necesară ajustarea
calendarului prin introducerea sau eliminarea unor intervale de timp, după
cunoştinţele fiecăruia, după cum este şi astăzi. Ca urmare, omenirea a
încercat în permanenţă îmbunătăţirea metodei de măsurare a timpului,
civilizaţiile antice inventând noi şi noi calendare ce s-au dovedit a fi, la
rândul lor, imperfecte, având nevoie de numeroase îmbunătăţiri, însă toate
ţineau cont sau se orientau după Lună, Soare şi anotimpurile anului,
adică după mersul lor DIVIN sau NATURAL pe bolta Cerească.
Astfel, egiptenii aveau un calendar solar, cu un an de 365 de zile şi 6
ore, compus din 12 luni a câte 30 de zile, la care se adăugau 5 zile
suplimentare. Odată cu cucerirea Egiptului de către romani, în 30 î.Hr.,
împăratul August a impus calendarul iulian, păstrând totuşi numele
egiptene ale lunilor, ca şi alcătuirea lor din câte 30 de zile.
Chinezii aveau un calendar lunar, cu anul împărţit în 12 luni de 29 şi
30 de zile, intercalând de 7 ori, în decurs de 19 ani, câte o lună întreagă (în
funcţie de Ciclul Lunar). Pentru mărirea preciziei calendarului lor,
astronomii chinezi au introdus, de-a lungul timpului, nu mai puţin de 102
reforme calendaristice (de exemplu, săptămâna de şapte zile a fost
acceptată în jurul anului 1207 î.Hr.).
În anul 1912, Republica lui Sun Yat Sen a introdus oficial calendarul
gregorian ori artificial. Vechiul calendar fiind folosit şi azi de unele
comunităţi chineze, mai ales în problemele religioase s-au respectat şi se
respectă şi astăzi cele 4 Faze ale Lunii: Lună Nouă, Primul Pătrar, Lună
Plină şi Ultimul Pătrar, conform „Calendarului DIVIN“.
Indienii au folosit, de-a lungul timpului, o mulţime de calendare,
astfel că la începutul secolului al XX-lea un sondaj număra nu mai puţin de
30 de calendare utilizate. Existenţa acestora a fost explicată prin
multitudinea de religii şi secte de pe teritoriul indian, fiecare cu modul său
de măsurare a timpului, după interesul cultului respectiv.
În general, la baza calendarelor utilizate de indieni stătea un an
astronomic de 365 de zile, 6 ore, 12 minute şi 30 de secunde. În secolul al
XIX-lea, administraţia britanică a introdus în India calendarul gregorian,
dar la 10 ani de la obţinerea independenţei din 1947, guvernul indian a
instituit un alt calendar civil, Saka reformat – unele comunităţi optând însă
pentru cel gregorian ori artificial.
Popoarele precolumbiene (olmecii, toltecii, maiaşii, aztecii) foloseau
calendare asemănătoare, toate bazându-se pe un ciclu de 365,25 de zile.
Astfel, maiaşii au preluat de la alte civilizaţii un calendar întemeiat pe acest
ciclu, pe care l-au perfecţionat, dezvoltând un sistem calendaristic mult mai
complex, folosit ulterior şi de azteci. Acest tip de calendar este utilizat şi
azi de către unii locuitori ai Americii Centrale şi de Sud.
Evreii aveau, înaintea robiei babiloniene (începută în 597 înainte de
HRISTOS ori î.Hr.), un calendar luni-solar, puţin cunoscut astăzi, pe care
l-au abandonat în favoarea celui babilonian, asemănător cu cel egiptean.
Conform acestui calendar, anul avea 12 luni, o a 13-a lună fiind intercalată
când era necesar, conform Fazelor Reale ale Lunii (adică odată la fiecare
2 ani şi 7 luni). Lunile începeau prin observarea Lunii Noi la Ierusalim,
lucru ce a devenit extrem de dificil după distrugerea templului din
Ierusalim şi răspândirea evreilor în lume. În secolul al IV-lea al Erei
Creştine, rabinul Hillel a propus un alt calendar, lunar, folosit până în
prezent, care nu se bazează pe observarea directă a Lunii. Acesta are un an
lunar compus din 354 – 355 de zile, cu fiecare lună de 29 sau 30 de zile, la
care se adaugă o a 13-a lună, numită Ve Adar sau Adar II în cazul lunii
Martie şi la fel în cazul celorlalte 6 luni din anii cu 13 Lumini (13 Lunaţii
ori anul cu 13 luni), sau de 7 ori în 19 ani şi numai atunci fiecare din cei 7
ani-lunari au 384 – 385 de zile.
Grecii atenieni aveau un calendar lunar, cu anul împărţit în 12 luni,
dar împărţirea în zile şi intercalarea celei de-a 13-a luni o făceau altfel decât
evreii (de 3 ori în 8 ani sau de 7 ori în 19 ani). Acest calendar este atribuit
lui Solon (640-559 î.Hr.) – vestit legislator şi conducător atenian.
După cucerirea Eladei de către romani, grecilor li s-au impus
calendarul roman, dar păstrând numele lunilor şi modul de a socoti
începutul anului cu luna Martie sau echinocţiu, potrivit religiei elene.
Arabii au un calendar lunar, anul cuprinzând 12 luni cu câte 29 şi 30
de zile. Fiecare lună începe prin observarea directă a Lunii pe Cer,
adăugându-se, în unii ani, o zi în plus. Anii obişnuiţi conţin 354 de zile, iar
cei intercalaţi=bisecţi, câte 355 de zile, motiv pentru care anul islamic
începe din ce în ce mai devreme faţă de anul solar, rotindu-se în cele patru
anotimpuri în 32 de ani islamici. Calendarul islamic este folosit de arabi în
scopuri religioase pentru posturi şi sărbători, în timp ce în scopuri
civile şi pentru relaţiile cu lumea creştină a fost introdus calendarul
artificial. În Turcia, calendarul artificial ori gregorian a fost introdus de
către Kemal Atatürk, în anul 1927. Ca şi evreii, arabii […] respectă
săptămâna de 7 zile.
La început, romanii au folosit un calendar despre care
se presupune că a fost inventat de Romulus, întemeietorul
legendar şi primul rege al Romei. Acest calendar de tip
lunar se baza pe un an ce începea în Martie, la echinocţiul
de primăvară şi era alcătuit din 10 luni, având în total
numai 304 zile. Urmaşul lui Romulus, regele Numa
Pompiliu (715 – 672 î.Hr.), a realizat o primă reformă a
calendarului roman, adăugând încă două luni, ianuarie şi
februarie la sfârşitul fiecărui an. Şi acest an a rămas în
urma anului solar, astfel că, în următoarele cinci secole,
calendarul roman a suferit mai multe schimbări, dar
numerotarea lunilor anilor rămânând aceeaşi până
astăzi. Astfel, Iulius Cesar (100 – 44 î.Hr.), la îndemnul
astronomului grec Sosigene din Alexandria, a înlocuit
calendarul roman lunar cu un calendar solar, împărţit în 12
luni, în locul unei luni intercalate urmând să fie adăugată o
singură zi o dată la 4 ani.
Calendarul introdus de Iulius Cesar a primit numele
de „iulian“, iar anul cu o zi în plus s-a numit mai întâi
iulian, apoi bisect (bi-sextus = de două ori a şasea zi,
deoarece ziua suplimentară se adăuga după 23 februarie, zi
ce era numită de romani ziua a şasea dinaintea calendelor
lui martie). Mai târziu s-a stabilit ca ziua suplimentară să
fie adăugată după ultima zi a anului şi a lunii februarie
adică după 28. În rest, noul calendar a păstrat numele
lunilor, numărul de zile din fiecare lună ajungând să fie cel
actual.
La introducerea lui în uz, în 46 î.Hr., s-au făcut
ajustări pentru a readuce începutul anului în armonie cu
data echinocţiului; au fost introduse o lună Mercedonius de
23 de zile şi două luni suplimentare, între noiembrie şi
decembrie, care cuprindeau 67 de zile. Anul pregătitor al
acestei reforme a calendarului a fost cunoscut sub numele
de ,,ultimul an al confuziei“.
Voi prezenta câteva ere şi date pe scurt pentru a le putea compara şi dv.
cu CALENDARUL DIVIN sau după această lucrare.

Exemple: „Piatra din Palermo“ şi „Papirusul regal“ de la muzeul din


Turin (cu lista de 220 regi începând cu Menes din anul 3000 î.Hr.); era
Alexandrină Anianus – 5501 î.Hr. şi Panadoros – 5493 î.Hr.; era Kali
Yuga care începe de la 18 februarie 3102 î.Hr. Împăratul Chinei Huang Di
(2696 – 2597 î.Hr.) a aprobat calendarul având durata anului (atunci) de
365,25 zile şi luna de 29,530864 zile în timpul domniei sale. Calendarul
maya prin „0. 0. 0. 0. 0. 4 Achau 8 Kumhu“, datând din 12 august 3113
î.Hr., foloseau următoarele valori: pentru an de 365,25 zile şi pentru lună
de la 29,530200 până la 29,530860 zile. Calendarul roman avea anul lunar
de 12 luni cu 354 – 355 zile până la anul lunar de 13 luni cu 384 – 385 zile,
iar durata medie a anului de 365,25 zile. Calendarul indian cu anul de
365,25876 zile. Calendarul gregorian cu 365,2422 zile. Calendarul chinez
cu durata anului între 365,25 şi 365,2502 zile. Calendarul japonez,
musulman, agricol, babilonian, evreiesc, cambodgian, aztek, grecesc antic
etc., cu durate mijlocii de la 365 zile, 5 ore, 48 min., 45 sec. până la 365
zile, 6 ore, 9 min. şi 10 sec., iar altele merg până la 365 zile, 6 ore, 13 min.
şi 56 sec. Calendarul reîndreptat ori iulian cel nou din anul 1923, cu durata
anului mijlociu de 365,2422 zile, este unul şi acelaşi cu calendarul
gregorian ori artificial de astăzi etc. Mai sunt multe feluri de proiecte,
reforme, perioade sau cicluri ca: meton, callip, hipparh, arab, saros, în care
se produc 86 de eclipse, dintre care 43 de Soare şi 43 de Lună.

La Primul SINOD ECUMENIC de la Niceea, din anul 325,


SFINŢII PĂRINŢI, povăţuiţi de DUHUL SFÂNT, au îndreptat
calendarul iulian, acesta primind numele de calendarul iulian
îndreptat. Ei vor înlocui octada sau decada romană (săptămâna de 8
sau 10 zile) cu săptămâna de 7 zile, moştenită de la evrei, ce are o
profundă semnificaţie chiar de la FACERE, şi vor elimina sărbătorile
păgâne din calendar şi le vor înlocui cu cele creştine plus acele
Hotărâri, Canoane şi 4 Reguli de calcul pentru SFINTELE PAŞTI.
Primul SINOD ECUMENIC a mai hotărât ca prima zi a
săptămânii să rămână tot Duminica, atât ca prima zi a CREAŢIEI,
precum şi Ziua ÎNVIERII DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS, iar
sâmbăta rămânând tot a şaptea zi a săptămânii ca şi până atunci.
În secolul al VIII-lea, SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN († 749), povăţuit
de Harul SFÂNTULUI DUH, arată cum se poate calcula calendarul iulian
îndreptat la Primul SINOD ECUMENIC din anul 325 sau, mai bine zis,
Calendarul Creştin al „BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT pentru
întreaga Creştinătate“, pe încheieturile degetelor, stabilind un întreg
algoritm pentru aceasta. Monah şi preot al MÂNĂSTIRII SFÂNTUL
SAVA de lângă Ierusalim, SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN se dovedeşte
a fi, nu numai prin scrierea SA cu privire la Calendarul BISERICII
ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea, precum şi prin
întreaga Sa operă dogmatică, un Adevărat cunoscător al TAINELOR
DUMNEZEIEŞTI şi al ÎNVĂŢĂTURII SFINŢILOR PĂRINŢI, respectiv
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“, ce ulterior poartă şi numele de
„ÎNVĂŢĂTURA – MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN“.
În atenţia oricărui cititor, autorul Gheorghe Luca transmite din
suflet pe această cale că nu a dorit să calomnieze ori să laude pe nici una
dintre persoanele citate, al unui preot sau instituţie folosite în Lucrare,
doar a reda cele trăite de el şi situaţia extrem de gravă în care se află
întreaga omenire, nu putea proceda în alt fel pentru a fi cu adevărat
înţeles.
Ce fel de Creştini sunt aceia care în loc de Data şi Ziua tuturor
SFINŢILOR, cu Dată schimbătoare ori fixă de peste an, le sărbătoreşte cu
13 zile mai înainte, prin acele ordine politice, laice sau religioase locale ori
internaţionale, cum ar fi pentru CUVIOASA PARASCHIVA protectoarea
Moldovei şi nu numai, în loc de 1 oct. NATURAL pe 14 oct. artificia1 ?
„Credinţa voastră nu este întru ştiinţa oamenilor, ci întru
PUTEREA Lui DUMNEZEU“. (SFÂNTUL VASILE cel MARE la
Hexamerion, Cuvântul al lV-lea).

Anul Mântuirii Neamului omenesc 2002.

PAŞTELE Lui HRISTOS 22 APRILIE NATURAL

Autorul - Gheorghe Luca.


II. CUVÂNT ÎNAINTE
Părintele Antoniu ştia bine „ÎNVĂŢĂTURA – MÂNA
SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN“, care este o ÎNVĂŢĂTURĂ
DIVINĂ sub denumirea de „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, învăţând
pe mai mulţi creştini, printre care şi pe tatăl meu, Luca Dumitru Ion, din
satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău. (La noi a locuit o maică cu
numele SERAFIMA, din comuna Orbeni, judeţul Bacău, care s-a reîntors
după 12 ani de vieţuire la Locurile Sfinte şi Ierusalim, şi eu, copil fiind,
am învăţat multe de la cuvioşia Sa şi precizez că a avut o viaţă în smerenie
ca o sfântă, fiindu-I cunoscută viaţa şi de P.S. Episcop Pahomie Moraru,
de la Mânăstirea Cucova, judeţul Bacău.)
Părintele Antoniu Ion Alexandru s-a născut la data
de 23.07.1911 şi a murit la data de 28.03.1968. El a urmat Facultatea de
Teologie de la Iaşi între 1925 – 1930 devenind profesor de cântări psaltice
şi a pregătit mai multe promoţii de cântăreţi bisericeşti, iar din ultima
promoţie de cântăreţi este cea din generaţia Înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit Vlasie Mogârzan al BISERICII ORTODOXE
de RĂSĂRIT din ROMÂNIA. Pentru faptul că s-a devotat cu abnegaţie
Adevăratei Credinţe Ortodoxe, moştenite din moşi strămoşi, Părintele
Antoniu a întâmpinat mari probleme cu autorităţile politice şi religioase din
Iaşi, şi nu numai, care acceptaseră schimbarea CALENDARULUI DIVIN
= NATURAL cu calendarul artificial ori gregorian, adoptat în România la
data de 1 octombrie 1924 NATURAL, fapt pentru care a fost închis în
nenumărate rânduri sub pretextul portului de dulamă şi a altor nedreptăţi
inventate de acuzatori, aflându-se alături de prelaţi şi creştini, care n-au
acceptat schimbarea CALENDARULUI DIVIN cu cel artificial sau
gregorian. Dar adevăratul motiv a fost doar neacceptarea noului
calendar zis calendarul reîndreptat actual, introdus în ziua de marţi
01.10.1924 peste cel NATURAL şi oficial, când s-a sărit greşit cu acele 13
zile, în data de 14.10.1924 artificial. Astfel au fost decalate automat cu 13
zile toate sărbătorile mobile, datele lunilor şi zilele săptămânilor anului la
modul general şi a tuturor sărbătorilor cu dată fixă până astăzi, inclusiv
cele 4 posturi din toţi anii, unde Postul SFINTELOR PAŞTI are toate
datele artificiale ca şi catolicii, dar nu odată cu ei, începând după Datele
NATURALE = DIVINE, ca Ortodocşi, dar nu la aceleaşi Date cu ei.
Părintele Antoniu I. Alexandru a fost unul dintre pilonii de bază şi
sprijin al BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT din acele perioade
tulburi pentru creştinii din România, alături de mitropoliţii: Galaction,
Glicherie, Silvestru până la actualul Î.P.S. Vlasie Mogârzan. (Sfântul nou
canonizat Cuviosul GLICHERIE, născut în Moldova, şi-a consacrat viaţa
Lui DUMNEZEU, tuns monah în 1916, apoi preoţit în 1920, şi la sfârşit
ales stareţ al schitului Pocrov, fiind şi capul rezistenţei împotriva
schimbării anticanonice a calendarului din 1924. Ca ctitor al Mânăstirii
„Schimbarea la Faţă“ din Slătioara în 1947 şi arhiereu din anul 1956,
SFÂNTUL GLICHERIE a organizat într-un fel minunat BISERICA
Mărturisitoare de Stil Vechi din România şi a trăit atât ca un mărturisitor
curajos al Credinţei noastre Ortodoxe, pentru care a îndurat prigoane şi
torturi, cât şi ca un Cuvios purtător de DUMNEZEU, care s-a cunoscut
ca făcător de minuni şi în viaţă şi după moarte. Canonizarea Lui oficială s-
a făcut cu mare solemnitate în ziua de 14 iunie 1999 [după Calendarul
DIVIN = NATURAL] la Slătioara, judeţul Suceava, unde se odihneşte
corpul Lui cel Sfinţit, cu participarea ortodocşilor anti-ecumenişti de Stil
Vechi din ţară şi din alte ţări şi a unui mare număr de credincioşi.)
Părintele Antoniu, alesul BISERICII luptătoare, a fost închis în
mai multe perioade de timp, de la 3, 6, 9 luni de zile până la 2 şi 2,5 ani şi
fiind ţinut fără a vedea lumina Soarelui şi Lunii, le spunea gardienilor să
se uite afară pe cer şi să vadă că acum este Lună Plină sau Lună Nouă ori
Eclipse, iar aceştia rămâneau uimiţi de unde ştie şi cum este posibilă
cunoaşterea cu aşa mare precizie (de invidiat) a acestor evenimente
astronomice, fără să le vadă de unde era închis pentru perioade aşa mari de
timp. Ultima detenţie între anii 1966 şi 1967 la Poarta Albă, a suportat-o
împreună cu Î.P.S. Evloghie, Mitropolit al BISERICII ORTODOXE de
RĂSĂRIT din ROMÂNIA, până a trecut la cele veşnice. Multă durere şi
vărsare de sânge a milioane de creştini nevinovaţi s-au produs în lume din
cauza acelor neînţelegeri dintre politică şi BISERICĂ.
Introducerea diferitelor calendare artificiale şi reforme calendaristice
în lume, apoi politic în BISERICI, unde, de altfel, de fiecare dată şi peste
tot a câştigat interesul politic, fie pe faţă ori mascat, au dus la impunerea
tuturor acestor convenţii naţionale şi internaţionale. Foarte clar se vede
neînţelegerea dintre sistemul politic pe de o parte şi BISERICA cu ştiinţa
pe de altă parte, chiar de la reforma gregoriană când trebuiau scăzute acele
10 (zece) zile, unde din ziua de Joi 4 octombrie 1582 NATURAL trebuia
mers în ziua de luni, 24 septembrie artificial, nicidecum în ziua de vineri,
15 octombrie 1582 artificial. Însuşi Papa Grigore al XIII-lea, înţelegând
propunerile ştiinţei, hotărăşte pentru Biserica romano-catolică ca la fiecare
400 de ani să se scadă 3 zile, ca anul gregorian să corespundă cu anul
tropic. Hotărând astfel: celor 3 ani seculari, respectiv anilor 100, 200 şi
300, să nu li se adauge ziua bisectă, ci numai al 4-lea an secular, respectiv
anul 400, să fie socotit an bisect, sau, mai bine zis, anii seculari al căror
număr de sute nu este divizibil cu 400, să fie ani ordinari ori ani comuni.
Astfel, dintre anii seculari ce urmează după 1582, numai anii 1600 şi 2000
să fie ani bisecţi cu 366 de zile, iar anii 1700, 1800 şi 1900 să fie ani
comuni de 365 zile în calendarul artificial sau gregorian, pentru a
corespunde acesta cu anul tropic, ceea ce rezultă a se scade 3 zile la fiecare
400 de ani.
Mulţi oameni de ştiinţă şi astronomi au fost de acord atunci şi de
atunci, de-a lungul timpului, cu propunerile Papei Grigore al XIII-lea, dar
nu aşa s-a şi întâmplat în realitate de atunci şi până astăzi. După
calculele, măsurătorile, propunerile şi scrierile fiecăruia, până la urmă
părerile sunt împărţite în două părţi care sunt diametral opuse şi se bat
cap în cap (cu erori de o zi, de la 128 ani […] până la 1.000.000 de ani)
astfel:
1). Prima parte susţine că pentru aducerea la aceeaşi lungime,
respectiv număr de zile a Anului gregorian ori artificial cu anul tropic,
trebuie să se scadă ori să se elimine un număr de 3 (trei) zile în decurs a
400 de ani, pentru a corespunde îndreptarea ştiinţifică cu realitatea
măsurătorilor de atunci şi cu atât mai mult a măsurătorilor de astăzi. Voi
cita câteva nume şi date: Astronomul matematician german E. Rheinhold,
care avea la bază durata anului de 365 zile, 5 ore, 49 minute şi 16 secunde,
care este mai mare decât valoarea adevărată a anului tropic cu 30 de
secunde, iar faţă de durata anului iulian este mai mică cu 10 minute şi 44
secunde, ceea ce înseamnă că în decurs de 134 de ani se produce o eroare
de o zi, iar în 400 de ani ar fi de 3 zile faţă de anul tropic. Mai preciza că
pentru eliminarea noii erori trebuia ca la fiecare 400 ani să scădem 3 zile. Şi
pentru înfăptuirea reformei trebuie să admitem ca din 400 ani să fie bisecţi
numai 97 în loc de 100 ani, aşa cum rezulta după calendarul iulian.
Astronomul persan Ommar Khaijan (1048 – 1131) preciza prin relaţia
0,000220 zile pe an faţă de durata anului tropic, dă o eroare de o zi, la o
perioadă de 4.500 de ani; astronomul iugoslav M. Milanckievici (1879 –
1956), profesor de matematică şi mecanică cerească, de la Universitatea din
Belgrad, stabileşte o eroare de o zi la un interval de 45.000 de ani. {După
stricarea DREPTEI CREDINŢE ORTODOXE de RĂSĂRIT prin
introducerea noului calendar artificial, populaţia catolică îşi fixa
sărbătorile după stilul nou, în timp ce partea Ortodoxă îşi fixa sărbătorile
după Stilul Vechi. Catolicismul a tot impus Bisericilor Ortodoxe şi
organelor de stat din toată lumea (politicului) să acorde atenţie reformei
calendarului, fiindcă nu se simt prea bine a fi numai ei stricaţi. Astfel, în
luna mai a anului 1923, s-a ţinut la Constantinopol un Sinod al Bisericilor
Ortodoxe de Răsărit (unde nu au participat preoţi sau delegaţi ai tuturor
Bisericilor Autocefale) care au examinat problema calendarului şi au
adoptat următoarea hotărâre despre reformă: Sinodul nu a admis
adoptarea calendarului gregorian „care provenea de la papa catolic“, iar
pentru a înceta presiunile guvernelor, a oamenilor politici şi ale
catolicilor, a optat pentru alt calendar şi anume „iulian cel nou“. Acest
calendar a fost elaborat de M. Milanckievici (1879 – 1956). Spre
deosebire de calendarul gregorian se scădeau nu trei zile în 400 de ani, ci
şapte zile în 900 de ani. Se admiteau ca ani bisecţi acei ani seculari care
prin împărţirea la 9 să dea restul 2 sau 6. Aceştia sunt anii: 2000, 2400 şi
2900. Acest calendar „iulian cel nou“ coincidea cu cel gregorian până în
anul 2799. Din acest motiv „Hotărârea Sinodului de la Constantinopol“
din anul 1923 nu a fost adusă la îndeplinire în nici una din cele mai multe
ţări: România, Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, Rusia, Serbia etc., iar o parte
din bisericile ortodoxe au acceptat până la urmă folosirea calendarului
gregorian în sânul lor, continuând să afirme până astăzi că nu este la bază
calendarul gregorian, ci calendarul „iulian cel nou“ fiind unul şi acelaşi
cu cel gregorian. ROMÂNIA, politic, a acceptat calendarul
gregorian la data de 1 Aprilie 1919 (tălmăcită în popor de data
păcălelilor), apoi o parte din Biserica Ortodoxă acceptă acelaşi calendar
la data de 1 Octombrie 1924 : „Pierde-va DOMNUL pe toţi cei ce grăiesc
minciună“. PSALMII 5, 6}. Astronomul german I. Mädler (1794 –
1874), profesor la Universitatea din Tatru (R.S.S. Estonă – U.R.S.S.) a
propus în 1864 o nouă variantă de calendar care să fie folosit de
BISERICA ORTODOXĂ, prin care stabileşte o eroare de o zi la un
interval de timp de 100.000 ani; inginerul astronom D. N. I. Maxentian
precizează o eroare de o zi la un interval de timp de 555.270 ani prin relaţia
de 0,1556 secunde la un an tropic.
Astronomul american S. Newcomb (1835 – 1909), făcând măsurători
şi cercetări pe mai multe perioade de ani şi pe mai mulţi ani la rând,
stabileşte durata anului tropic prin relaţia T = 365,24220 zile solare
mijlocii, care dă o eroare de o zi la un interval de 1.000.000 (un milion) de
ani.
2 ). Cei din cealaltă parte laică şi clerică, mai mult politic, au
susţinut drept opusul acelor probleme reale, au acceptat şi cerut a se adăuga
un număr de 3 zile la fiecare 400 de ani, chiar dacă vedeau şi se ştia că nu
este corect. Astfel s-a făcut îndreptarea calendarului mereu, dar greşit,
până astăzi, iar Biserica Ortodoxă Română de stilul nou stă pasivă
într-o schismă prelungită de 78 ani faţă de Adevăratul Calendar
DIVIN.
Prima schismă sau „Marea schismă“ a avut loc în 1054, dar
schimbarea calendarului se pune în practică pentru prima dată în ziua de joi
4 octombrie 1582 când, din data NATURALĂ a ultimei date zis de Stil
Vechi, a devenit automat ziua de vineri, respectiv data de 14 octombrie
1582 artificial, fiind data primei zile de stil nou atunci când BISERICA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea s-a rupt
„iar“ în două părţi şi astfel se formează şi a doua BISERICĂ:
1 – BISERICA ORTODOXĂ DE RĂSĂRIT – care respectă
mai departe CALENDARUL DIVIN şi nu acceptă schisma sau
reforma calendarului gregorian zis „catolic sau de stilul nou ori artificial“.
2 – Biserica Catolică sau de Apus, adică aceea care a realizat
schimbarea calendarului şi apoi îl tot impune lumii şi credincioşilor din
alte ţări după cum urmează şi numerotarea următoarelor schisme, precum
au fost ele acceptate pe rând de ţările citate mai jos, de la prima schismă
din: Italia, Polonia, Portugalia şi Spania, apoi a doua în Franţa, a treia în
Luxemburg şi Olanda ş.a.m.d., conform tabelului alăturat şi a celor două
explicaţii, ¹ şi ².
¹ În unele catacombe din Elveţia catolică unde predomina
protestantismul, stilul nou = artificial a fost introdus la date diferite în
perioada 1701-1798.
² În unele principate şi oraşe (Westfalia, Würzburg, Köln, Mainz,
Freiburg şi altele) în care predomina catolicismul, stilul nou sau artificial a
fost indrodus la date diferite în perioada 1583 – 1584.
Nr. de Data ultimei zile Data primei zile
ordine al Ţara NATURALE sau de stilul nou sau
schismelor de Stil Vechi artificial = gregorian
1 Italia 4 octombrie 1582 15 octombrie 1582
1 Spania 4 octombrie 1582 15 octombrie 1582
1 Portugalia 4 octombrie 1582 15 octombrie 1582
1 Polonia 4 octombrie 1582 15 octombrie 1582
2 Franţa 9 decembrie 1582 20 decembrie 1582
3 Luxemburg 21 decembrie 1582 1 ianuarie 1583
3 Olanda 21 decembrie 1582 1 ianuarie 1583
4 Bavaria 5 octombrie 1583 16 octombrie 1583
5 Austria 6 ianuarie 1584 17 ianuarie 1584
6 Elveţia catolică ¹ 11 ianuarie 1584 22 ianuarie 1584
7 Ungaria 21 octombrie 1587 1 noiembrie 1587
8 Prusia 22 august 1610 2 septembrie 1610
9 Germania 18 februarie 1700 1 martie 1700
protestantă ²
9 Norvegia 18 februarie 1700 1 martie 1700
9 Danemarca 18 februarie 1700 1 martie 1700
10 Marea Britanie 2 septembrie 1752 14 septembrie 1752
11 Suedia 17 februarie 1753 1 martie 1753
11 Finlanda 17 februarie 1753 1 martie 1753
12 Japonia 19 decembrie 1872 1 ianuarie 1873
13 China 6 noiembrie 1911 20 noiembrie 1911
14 Bulgaria 31 martie 1916 14 aprilie 1916
15 Uniunea Sovietică 31 ianuarie 1918 14 februarie 1918
16 Serbia 18 ianuarie 1919 1 februarie 1919
17 România 31 martie 1919 14 aprilie 1919
18 Grecia 9 martie 1924 23 martie 1924
19 Turcia 18 decembrie 1925 1 ianuarie 1926
20 Egipt 17 septembrie 1928 1 octombrie 1928…
Totuşi, ţările care s-au opus cu cea mai mare rezistenţă sau care au
refuzat cel mai mult calendarul gregorian au fost România, Iugoslavia,
Bulgaria, Grecia etc. În România, stilul artificial a fost introdus la data de
1 Aprilie 1919 NATURAL, care a devenit data de 14 aprilie artificial şi-i
mai zic schismă politică în baza Decretului publicat în Monitorul Oficial
Nr.274 din 6 Martie 1919, paginile 6 114 – 6 115. Iar acceptarea
calendarului gregorian şi de Biserica Ortodoxă Română a avut loc la data
de 1 octombrie 1924 NATURAL, care a devenit 14 octombrie pe stilul
nou oficial, dar, de fapt, artificial. Aşadar, România s-a opus aproximativ
1000 (o mie) de ani schimbării Calendarului iulian sau înlocuirii lui cu cel
gregorian sau de stilul nou, atât pe plan politic, cât şi bisericesc. După ce
România, politic, a cedat presiunilor catolice şi politice ale lumii în 1
aprilie 1919 (dată căreia i s-a dus vestea sub denumirea de ziua păcălelilor
până astăzi), iar BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT din România a
rămas singură (şi fără de acel sprijin politic) s-a opus mai departe cu o
exemplară tărie şi curaj încă 5 (cinci) ani de zile, după care a cedat în parte
şi EA, iar astăzi este foarte regretabil faptul că se încurajează şi susţine
schisma ca pe un lucru bun, după ce 1000 de ani a blasfemiat calendarul de
stil nou sau calendarul gregorian „catolic ori artificial“. Astăzi spunând cu
părere de rău că nu este vina lor şi nu ştiu cum să facă mai bine pentru a se
reveni iarăşi la „Adevărata Credinţă Ortodoxă“ după toate REGULILE
DIVINE.
Toţi greşim, fiindcă oameni suntem, iar a ne îndrepta greşelile
noastre sau pe ale altora este un lucru foarte bun, de mare cinste şi
lăudabil, fapt pentru care aş dori să menţionez un citat din anuarul
astronomic 1995, care este întocmit de cei mai în măsură oameni de ştiinţă
din Institutul Astronomic al Academiei Române, unde la capitolul 4 despre
Timp şi calendare de la pagina 167 susţin (???): „În calendarul
gregorian, pentru a se evita acumularea unor erori, s-a hotărât ca, o dată
la 400 de ani, să se scadă 3 (trei) zile. Nici acest calendar nu este perfect,
dar pentru activitatea cotidiană este satisfăcător“. Dar tot degeaba se
arăta greşeala – fiindcă în practică şi în realitate este cu totul şi cu totul
altceva?!
Atunci, unde este îndreptarea şi de ce a mai fost nevoie de atâta
tulburare cu vărsare de sânge creştinesc şi ură ori sminteală între
BISERICILE ORTODOXE DE RĂSĂRIT, şi separarea LOR de mai
multe ori dând naştere implicit la (formarea de) mai multe
EVANGHELII, culte, fiindcă şi din calendarul gregorian dar şi din cel
iulian la 400 de ani trebuiesc scăzute 3 zile ca să corespundă cu anul tropic,
din punct de vedere ştiinţific, şi nicidecum a se mai adăuga alte 3 zile tot
peste lungimea calendarului iulian. Exemplele ar putea continua la
nesfârşit.
De aceea mă întreb şi vă întreb şi pe Dumneavoastră: unde oare este
atunci ADEVĂRUL şi care dintre toate aceste «Calendare» corespund
datelor, orelor, zilelor, lunilor […] şi tuturor Fazelor lunilor anului,
după CUVÂNTUL, LUCRAREA, VOIA ŞI BINECUVÂNTAREA
CREATORULUI sau după CALENDARUL DIVIN = NATURAL AL
OMENIRII – calculat după SCARA SFINTELOR PAŞTI ?
Să mai verificăm fiecare încă o dată şi să calculăm după toate datele
lor de atunci din anul 1054, 1582 şi până astăzi, pentru a se vedea dacă s-a
aplicat şi s-a pus bine în practică această îndreptare ştiinţifică, ca să nu zic
politică şi impusă abuziv în toată lumea după cum se vede, şi anume:
Se cunoştea lungimea anului tropic de 365 zile, 5 ore, 48 minute şi
45-46 secunde pe an sau de 365,2422 zile pe an. Lungimea Calendarului
iulian urmăreşte exact ori copiază întocmai CALENDARUL DIVIN ori
CALENDARUL NATURAL AL OMENIRII de 365 zile şi 6 ore pe
an sau de 365,25 zile pe an. Diferenţa dintre ele este de plus 11 minute şi
15-16 secunde pe an, adică anul iulian este mai lung decât anul tropic cu
11 minute şi 15-16 secunde pe an. Iar această diferenţă în 2046 de ani este
de [2046 ani x (11 minute + 16 secunde / an)] şi foarte simplu se obţin
următoarele rezultate exacte:
 – 2046 ani x 11 min. = 22506 min. şi 2046 x 16 sec. = 32736 secunde.
Mai întâi tansformăm secundele în minute; 32736 secunde : 60 =
545,666 minute, iar acum adunăm minutele şi le transformăm în ore şi orele
în zile astfel: 545,6 + 22506 = 23051,6 minute în cei 2046 de ani.
 – 23051,6 : 60 = 384,19333 ore în cei 2046 de ani.
 – 384,193 : 24 = 16, 0080555 zile în cei 2046 de ani. Sau direct;
 – 2046 ani x 0,2422 zile = 495,5412 zile pentru lungimea anilor tropici,
şi  – 2046 ani x 0,25 zile = 511,5 zile pentru lungimea anilor iuliani.
Aşadar, diferenţa este de 511,5 – 495,5 = 16 zile. Dacă ştiinţific vorbind,
calendarul iulian nu este bun, fiindcă de când a fost introdus şi până astăzi a
luat-o înainte cu 16 zile, faţă de anul tropic, atunci, de ce când au făcut
îndreptarea calendarului iulian s-au mai adăugat peste acele 13 zile
acumulate ştiinţific în 1924 – 325 = 1599 ani, (nicidecum acumulate în
realitate) din anul 325 când a avut loc PRIMUL SINOD ECUMENIC
a toată lumea ori CREŞTINĂTATEA şi până în anul 1924 în cazul
României, unde în loc să se scadă acele 13 zile din lungimea calendarului
iulian ori a anilor iuliani, ce copia cu exactitate «CALENDARUL
DIVIN», ca să corespundă ori să devină în realitate anul iulian cu anul
tropic – atunci greşit se adaugă acele 13 zile anilor iuliani. Aşadar, nu s-
a făcut îndreptarea «Calendarului» după cum se dorea şi se susţinea, ci
numai stricarea LUCRĂRILOR SINODULUI ÎNTÂI ECUMENIC
de la Niceea din anul 325 la care au participat 318 SFINŢI PĂRINŢI,
precum şi a CALENDARULUI ORTODOX de RĂSĂRIT din
România, şi tot la fel s-a întâmplat pretutindeni în lume, din 1054 până
astăzi. Fie schimbarea din anul 1924 în România sau de pretutindeni în
lume, din anul 1054 până astăzi, anul 2002 d.Hr., s-au produs nenumărate
schisme. În realitate, fraţi creştini, ei nu au dreptate cu privire la îndreptarea
CALENDARULUI DIVIN, iar acest lucru mulţi oameni, preoţi şi
astronomi, văd şi sunt conştienţi că s-a greşit prin adăugarea acelor 13 zile
peste lungimea calendarului iulian, care copiază CREAŢIA DIVINĂ.
Şi tot la fel era dacă se scădeau acele 13 zile din lungimea calendarului
iulian, dar, atunci, era ceva corect din punct de vedere ştiinţific. Însă, astăzi,
în loc să se îndrepte ce satana şi alţi slujitori au stricat, ca să nu mai dau
nume, zicem mulţi politicieni, oameni de ştiinţă, precum şi feţele
bisericeşti, care se folosesc de diverse pretexte sau afirmaţii ca: Dacă
acesta a fost şi este consensul tuturor oamenilor politici de-a lungul
timpului, noi nu putem face nimic şi mergem tot înainte după aceste calcule
greşite, chiar dacă vedem, auzim şi ştim că sunt păcate de neiertat ale
fiecărui muritor din punct de vedere dogmatic şi creştinesc. Dar de ce aşa
şi nu cum trebuie ? Când se poate foarte bine şi corect proceda, chiar
dacă este sau pare un compromis: Aşadar, ca exemple, sunt foarte
multe ţări, care au acceptat calendarul artificial pe plan local şi
internaţional, fără a genera probleme majore, precum multe culte şi
secte, fiindcă pentru viaţa lor religioasă au şi cinstesc ALT
CALENDAR – Moldova şi ţările ce formau Uniunea Sovietică, Israelul
etc., chiar întregi continente. De ce nu ar proceda la fel şi toţi Creştinii
de pretutindeni (catolici, ortodocşi etc.) ? ! Şi ne mai întrebăm de ce se
răzbună Natura înconjurătoare pe noi ?! De ce nu ne mai suportă
Pământul şi de ce se duşmănesc oamenii între ei ?! Să nu mai spunem
despre culte şi secte între ele ! Astfel s-a mutilat, s-a schimbat Rânduiala
zilelor de post din săptămână, a posturilor şi a sărbătorilor religioase
de peste an, care nu au apărut întâmplător şi nici nu s-au inventat, ci
sunt o mângâiere şi o BINECUVÂNTARE DIVINĂ pentru creştinii –
cu adevărat creştini – de pretutindeni. De vină au fost şi sunt oamenii
politici, oamenii de ştiinţă, dar cel mai mult cei care conduceau
BISERICILE, fiindcă în cazul României şi al altor ţări, acestea erau
autocefale, dar degeaba, căci au acceptat consensul internaţional. Mai rău,
BISERICILE iau drept scuză hotărârea ultimului sinod pan-ortodox de la
Constantinopol din anul 1923, care ar fi acceptat calendarul iulian cel nou
{ce anula (total sau parţial) Hotărârile Primului SINOD APOSTOLIC
ale celor 7 (şapte) SINOADE ECUMENICE, ale celor locale şi ale
ADEVĂRURILOR DIVINE}, şi preoţii fără să-l analizeze l-au acceptat
şi spun că îndreptarea calendarului DIVIN este firească şi reflectă VOIA
Lui DUMNEZEU. Care dumnezeu, şi cât vă veţi mai minţi şi înşela
singuri (unii pe alţii), oameni buni şi fraţi creştini întru IISUS
HRISTOS ?! Sau nu vreţi să recunoaşteţi ce spune DUMNEZEU ?
„Cerul şi pământul vor trece, dar CUVINTELE MELE nu vor trece“.
LUCA 21,23.
Toate aceste probleme deosebit de grave, după ce politic s-au impus
permanent omenirii, sunt acceptate de ştiinţă şi Biserici, drept consens.
Calendarul artificial fiind preluat după marea schismă din anul 1054
de toate Bisericile catolice, apoi a fost introdus treptat şi în majoritatea
BISERICILOR ORTODOXE de RĂSĂRIT de pretutindeni. Aşadar,
referitor la schimbarea calendarului iulian din anul 1924 până astăzi, în
cazul ROMÂNIEI, sunt 78 de ani cu date eronate din punct de vedere
ştiinţific, şi cu atât mai mult dogmatic. Ataşez pentru confirmarea celor de
mai sus, cât şi a celor de mai jos, doar următoarea adresă cu numărul 850.
Din cauza acestor schisme impuse politic lumii laice şi
BISERICILOR, m-am văzut nevoit să sesizez şi să mă adresez personal
atât verbal, cât şi în scris, tuturor instituţiilor statului român în mai multe
rânduri, cât şi mai multor culte religioase şi Biserici între anii 1990 – 2002,
la început ca persoană fizică şi ca creştin ortodox, apoi ca preşedinte al
Uniunii „BORNA“. Conducerea Bisericii Ortodoxe Române de stil nou
(majoritară sau naţională) este aceea care îmi spunea pe de-o parte că fac
foarte bine ceea ce fac şi pe de altă parte îmi reproşa că nu poate să ia în
dezbatere această problemă, chiar dacă este deosebit de reală şi
importantă fiindcă este ridicată de mine păcătosul, un singur cetăţean, fie
el creştin sau nu. Dar trebuie să precizez că ei ştiau că numai în România
sunt aproximativ două milioane de creştini ai BISERICII ORTODOXE
de RĂSĂRIT la care se mai adaugă alte milioane de creştini sârbi, creştini
lipoveni ş.a.m.d. plus cei care încă mai doresc să ţină în ascuns
ADEVĂRATA CREDINŢĂ ORTODOXĂ de RĂSĂRIT, chiar dacă
sunt şi astăzi pe stil nou sau în alte culte – fapt pentru care apar rar
diferiţi Sfinţi şi din alte culte. (Încă din vremea SFÂNTULUI VASILE cel
Mare se punea problema celor materialnici, care nu vroiau să ştie de cei
oropsiţi, situaţia actuală nefiind prea departe de secolul al lV-lea). Iar, în
întreaga lume, numărul adevăraţilor creştini este de peste 25-30% din
populaţia planetei şi sunt sigur că până la urmă se vor autosesiza cât mai
mulţi, sau poate fiecare om (creştin ori necreştin) în parte. Dacă stimaţii
guvernanţi şi prelaţi, cei care primesc bani pentru a ne reprezenta şi
păstoresc, ocupă anumite funcţii politice şi parohiale, nu o fac singuri şi de
bună voie, atunci să facem noi restul oamenilor ceva creştineşte. „Daţi
Cezarului cele ale Cezarului, iar Lui DUMNEZEU cele ale Lui
DUMNEZEU“. Cu adevărat acum îi înţeleg pe acei preoţi şi creştini de pe
stilul nou care ţin Dreapta Credinţă în ascuns, fiindcă nu le plac
minciunile celor ce conduc, ce mă mint şi pe mine de 13 ani de zile. Tot din
partea conducerii Bisericii Ortodoxe Române de stil nou mi s-au propus
două variante după care ar putea susţine domniile lor această problemă: –
Prima posibilitate ar fi să-mi iau personalitate juridică, deoarece Biserica
Ortodoxă Română de stil nou este o instituţie juridică şi nu stă la discuţie
cu persoane fizice, şi 2. – Dacă aş putea aduna între 2,5 şi 5.000.000 de
semnături în acel an, 1995, şi să le aduc domniilor lor, numai astfel dânşii
vor putea propune problema mea, referitor la reîndreptarea calendarului
oficial – în Parlamentul României. În loc să recunoască că această
problemă este de datoria şi în sarcina domniilor lor să o îndrepte şi să o
prezinte spre dezbatere Parlamentului, fiind slujitori ai Bisericilor Ortodoxe
şi conducători ai turmei Lui HRISTOS, cunoscând foarte bine aceste date
calendaristice, cât şi gravitatea lor prin punerea greşită în practică din 1924.
În acest caz am ales prima variantă pentru a obţine personalitate juridică, să
ajut şi să dezbat împreună cu domniile lor această problemă a
CALENDARULUI greşit îndreptat, acceptat în România şi în lume.
După obţinerea personalităţii juridice cu multă greutate, din nou am revenit
în mai multe rânduri, dar tot degeaba, constatând o rezistenţă şi un refuz
diplomatic în confruntarea sau discuţia directă şi oficială între Uniunea
„BORNA“ şi Biserica Ortodoxă Română de stil nou, când insistam să
asiste şi alte persoane din afară, plus ziarişti, reporteri etc. Apoi după alţi 4
– 5 ani de încercări pot preciza că această instituţie juridică, şi anume
Biserica Ortodoxă Română de stil nou, nu s-a ţinut de promisiunile făcute.
Fapt pentru care rămân singurii vinovaţi şi direct răspunzători ai celei mai
importante cauze cu privire la reîndreptarea CALENDARULUI,
deoarece comunismul a căzut de 14 ani şi nu le mai impune nimeni nimic
(Numai necuratul mai impune acestea astăzi tuturor oamenilor), fie
din afara sau dinăuntrul BISERICII şi vă implor: Nu mai păcăliţi pe
sărmanii creştini şi nu le mai furaţi mântuirea şi sufletele. Chiar mai
mult, Institutul Astronomic din România, prin persoana Doamnei
Directoare Magdalena Stavinschi, zicându-mi că Biserica Ortodoxă
Română de stil nou poate oricând să-şi reîndrepte calendarul după toate
Datele, Tradiţiile, Regulile şi Canoanele Dogmatice, dacă iubesc
Adevărul şi CREAŢIA DIVINĂ sau CREDINŢA CURAT
ORTODOXĂ ! Pentru acestea, eu sunt nevoit să repet din nou alte adrese
către instituţiile statului român, care şi ele sunt indirect sau direct
răspunzătoare de acceptarea situaţiei în care ne aflăm, ca: Secretariatul de
stat pentru Culte, Guvernul, Parlamentul, Preşedinţia, Institutul Astronomic
şi alte instituţii laice şi religioase, până se va lua în dezbatere şi rezolva
această problemă extrem de gravă (chiar dacă nu este din vina lor, ci a
acelora care conduceau România până şi în anul 1924) pentru a se scoate
astăzi ADEVĂRUL la lumină. De aici rezultă că, chiar de nu este vina lor
directă, dar indirect prin neluare în seamă ori prin a amâna şi ascunde
dorinţa de a se îndrepta greşeala cu privire la punerea în practică a
«Calendarului artificial» acceptat în 1924, devin direct răspunzători sau
complici ai noilor reformatori calendaristici care au separat (rupt în mai
multe) BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT – socotit drept cel mai
mare genocid spiritual şi laic până astăzi din România sau din întreaga
lume. Ex: {Dacă, unul sau mai mulţi adepţi ai oricărui partid de
guvernământ fac ce vor muşchii lor, ucigând în serie, oameni
nevinovaţi, copii, tineri, adulţi etc., ar instaura un anume program, şi
şefu’/capu’ lor, le-ar zice „foarte bine băieţi“ – Cine e mai criminal,
adeptul sau capu’ ? – Sigur este capu’ cu (±). (La fel este şi cu preoţii,
cu (±), catolici şi ortodocşi, ba chiar mult mai grav, când zic lucrurilor
spurcate ca schisme, precum calendarul artificial etc., că sunt bune sau
foarte bune, şi mint enoriaşii că cu Stilul nou se vor mântui; iar celor
care nu au acceptat reîndreptarea Calendarului DIVIN, prin schisma sau
stilul nou, nebuni ? Atunci cine este ucigaşul creştinilor ori a acelor
suflete?)}???! – sigur că toţi acei preoţi cu (±) mincinoşi/falşi.
La fel m-am adresat după revoluţie şi BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE, cu titulatura de atunci, de Stil Vechi, care cu greu a acceptat şi
înţeles propunerile Uniunii „BORNA“ cu privire la NUME şi de abia la
sfârşitul anului 1996 am reuşit a-i convinge că Numele BISERICII
ORTODOXE cu terminaţia de Stil Vechi pe care l-au folosit pentru
neschimbarea CALENDARULUI DIVIN între 1924 – 1934 şi menţinut
timp de 68 – 78 ani ca un fel de opoziţie sau de separare {faţă de cei care
au acceptat schisma, respectiv schimbarea „Calendarului DIVIN“ cu cel
reîndreptat în 01.10.1924, cât şi după aceea până în anul 1996, care este
unul şi acelaşi calendar cu calendarul gregorian – aşadar, acum
reîndreptat (calendarul a fost îndreptat de cei 318 SFINŢI PĂRINŢI de
la Niceea)} nu li se potriveşte şi nu este nici NUMELE REAL al
BISERICII Lui IISUS HRISTOS, Care nu este nici Nou, nici Vechi,
neavând deci terminaţia de a indica a cui BISERICĂ este. De aceea,
după ce s-a dezbătut şi în Sfântul Sinod, începând din anul 1996, de
comun acord, au / şi s-a acceptat Adevăratul NUME al BISERICII
care de 6 (şase) ani până astăzi se semnează BISERICA ORTODOXĂ
de RĂSĂRIT urmată de hramul fiecăreia în parte din locul (sat,
comună, oraş, municipiu sau ţară) unde se află BISERICA respectivă
şi, conform Statutului Uniunii „BORNA“, astăzi corespunde Realităţii
DIVINE. Aşadar, de la sfârşitul anului 1996 şi până astăzi, anul 2002,
la toate slujbele şi predicile din cele aproximativ 200 de BISERICI
ORTODOXE de RĂSĂRIT din ROMÂNIA, preoţii şi milioanele de
creştini de pe întreg teritoriul ţării se regăsesc sau se identifică ca
Adevăraţii Creştini sub NUMELE REAL de „BISERICA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea“.
Adevăraţii Creştini acceptând în unanimitate, în loc de Biserica
Ortodoxă de Stil Vechi, Numele de BISERICA ORTODOXĂ de
RĂSĂRIT, pe care îl recunosc de bine venit sau ca pe un „Dar“ venit de
la DUMNEZEU în întâmpinarea ori pragul dintre cele două milenii (II şi
III), nicidecum ca pe ceva impus lor şi BISERICILOR de Uniunea
„BORNA“.
Eu nu sunt mulţumit numai cu atât, iar din cauză că nu am fost primit
sau ascultat şi de ceilalţi fraţi ai noştri întru HRISTOS, adică de
conducătorii Bisericii Ortodoxe Române de stil nou, după cum îmi
promiseseră, care recunosc, în particular şi verbal, că este un lucru
extraordinar de bun ceea ce DUMNEZEU face printr-un creştin pentru
realizarea „Unităţii / Unirii Creştinilor şi BISERICILOR“ şi, că aşa ceva
nu este cu putinţă unui Preot creştin, şi cu atât mai mult unui simplu laic să
facă cunoscută această MARE REALITATE DIVINĂ mai multor
semeni, ca să nu mai spunem tuturor oamenilor, după cum doreşti,
dumneata, domnule Gheorghe Luca, decât dacă este cu VOIE ori
PUTERE de la BUNUL DUMNEZEU, Care este al nostru al tuturor şi
doar atât ? De aceea mă văd obligat a continua şi mai mult decât
până acum, fapt pentru care scriu această carte cu titlul „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ şi subtitlul CALENDARUL DIVIN sau
NATURAL al OMENIRII, ce include întreaga perioadă de la Începutul
CREAŢIEI şi până la Sfârşitul CREAŢIEI, adică pentru cei 7980 de ani
pe înţelesul tuturor oamenilor, cât şi o a doua carte, cu titlul
„CALENDARUL BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată
lumea şi Creştinătatea“, care va include mult mai multe date, decât în
această carte, cu privire la Regulile şi Rânduielile BISERICII
ORTODOXE de RĂSĂRIT. De aceea, prima carte se adresează întregii
omeniri atât din punct de vedere laic, politic, ştiinţific, cât şi religios
deopotrivă, iar a doua carte se va adresa mai mult BISERICILOR
ORTODOXE de RĂSĂRIT, cât şi tuturor Creştinilor. Aşadar,
această carte este scrisă, tehnoredactată şi paginată din anul 1998 - 1999,
dar din lipsă de bani nu am putut-o tipări atunci, nici în anii 2000 şi 2001,
fapt pentru care, a aduce datele la zi, textul a necesitat mici modificări şi,
cu ajutorul Lui DUMNEZEU, o tipăresc în acest an 2002. Dacă viaţa
omului are o valoare atât de mare încât nimeni nu-i poate fixa un anume
preţ – cu atât mai mult Mântuirea sufletului omului este mai de preţ
decât toate bunurile de pe Pământ. Acelaşi lucru aş putea aprecia şi despre
valoarea inestimabilă a acestei Cărţi, iar preţul maxim de vânzare estimat
la 70 - 75000 lei / exemplar. Timp în care chiar fără să cer, am primit
binecuvântarea mai multor preoţi ai celor două BISERICI ORTODOXE
surori şi nu numai: 1. de Stil Vechi şi 2. de stil nou – cărora nu doresc să
le dau numele cu toate că dintre sfinţiile lor, o parte au zis cum doresc eu,
iar alţii, au cerut şi insistat pentru acest lucru, că nu le este frică de
conducerea Bisericii Ortodoxe Române de stil nou, ci numai de
DUMNEZEU. Dar mie nu-mi face plăcere să se producă diferite tulburări
în sânul Bisericii Ortodoxe Române de stil nou sau să se arunce vina pe
mine, păcătosul. Iar dacă sfinţiilor lor nu le mai place acoperirea fie a
minciunilor, fie a greşelilor, ori încălcarea Canoanelor Bisericeşti, îi rog
să nu se supere pe mine şi să vorbească, să scrie sau să recunoască personal
în public, fiindcă vor avea mult mai mare plată de la DUMNEZEU. Totuşi,
sincer să fiu cu cititorul acestei cărţi, doresc ca cei din conducerea şi din
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de stil nou să recunoască şi
oficial, nu numai verbal şi personal, că sunt Adevărate cele ce le-am
cerut şi scriu cu privire la Calendar pentru a nu rămâne mincinoşi, mai
devreme sau mai târziu, faţă de cei pe care îi păstoresc, fiindcă Domniile
lor ştiu foarte bine care este Adevărul Curat Ortodox, şi oamenii săracii
aşteaptă să audă toate acestea de la Domniile lor, şi nu de la un laic sau un
om păcătos, ca mine. Mai precizez că nu sunt mulţumit deloc când mi s-a
tot spus să fac cunoscut eu oamenilor despre punerea greşită în practică a
Calendarului, ca să vină îndreptarea de jos în sus, şi că ar fi mai bine aşa,
decât să vină de la dânşii, adică de sus în jos, dar ei (±) nu mă ajută deloc !
Nu trebuie să mai scriu nici numele tuturor preoţilor din fosta
BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ de Stil Vechi, respectiv al
actualei BISERICI ORTODOXE de RĂSĂRIT din ROMÂNIA, care
au binecuvântat această lucrare decât al Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit
Vlasie Mogârzan şi al P.S. Pahomie Moraru, împreună cu peste 900 de
călugări şi călugăriţe din cele peste 150 de Biserici parohiale în care slujesc
tot atâţia preoţi, şi cele 42 aşezări monahale cu peste 75 de preoţi şi 35 de
diaconi; apoi al Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Kiprian al BISERICII
ORTODOXE de RĂSĂRIT din Grecia, împreună cu P.S. Ambrozie şi
P.S. Hrisostom. Apoi al P.S. Hrisostom şi P.S. Auxentie din America, al
Ieromonahului Ioan Şova, de la Chilia Românească SFÂNTUL
GHEORGHE – Colciu, SFÂNTUL MUNTE ATHOS, al
Ieroschimonahului Ioan Groza, din Jerico, IERUSALIM, Israel ş.a.m.d.
Totuşi Î.P.S. Mitropolit Vlasie binecuvântând de mai multe ori această
Lucrare, s-a şi opus tipăririi cărţii în două rânduri considerând din
smerenie, că doar BUNUL DUMNEZEU va lumina minţile fraţilor
ortodocşi ai Bisericii Ortodoxe de stil nou, păstoriţi de Sfântul Sinod al
Patriarhiei Române, şi nu prin folosirea unui cuvânt înveninat de durerea
prea îndelungată a unei nedreptăţi omeneşti [...]. De ce credeţi că în acest
scurt timp de după ruptura Bisericilor Ortodoxe Române surori din
01.10.1924 s-au descoperit mai multe Sfinte Moaşte ale românilor care nu
au primit „schimbarea Calendarului“, ce au fost canonizaţi atât în ţară, cât
şi în străinătate ? Exemplu: SFÂNTUL IOAN CEL NOU de la Suceava,
SFÂNTUL IOAN IACOB, Românul de la Hozeva, SFÂNTUL IERARH
IOAN MAXIMOVICI, Episcop de Shanghai, Bruxelles şi San Francisco,
SFÂNTUL IERARH GLICHERIE MĂRTURISITORUL (1891 – 1985,
canonizat la data de 14.06.1999 la Mânăstirea Slătioara) […], care au
mărturisit cu multă stăruinţă, curaj şi tărie DREAPTA CREDINŢĂ sau
ADEVĂRATA CREDINŢĂ ORTODOXĂ de RĂSĂRIT, în toate acele
timpuri tulburătoare de după schisma BISERICII ORTODOXE de
RĂSĂRIT din ROMÂNIA, în 1924, care, rupându-se în două, a dat
naştere altor două BISERICI:
1 – BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT din ROMÂNIA –
păstrătoare a CALENDARULUI DIVIN sau fosta de Stil Vechi;
2 – Biserica Ortodoxă Română de stil nou sau noii reformatori =
noii stilişti ori adevăraţii stilişti din România.
Această carte îşi propune a-i întări mai mult şi mai bine pe toţi
oamenii, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, culoare politică, religie etc.,
în vederea CREDINŢEI ORTODOXE sau A DREPTEI CREDINŢE,
şi de a-i apropia mai mult pe oameni de BISERICA ORTODOXĂ de
RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea şi prin EA de DUMNEZEU –
MÂNTUITORUL nostru al tuturor de astăzi, ca şi din trecut, şi tot la
fel până la Sfârşitul Lumii. Însă, îl rog foarte respectuos pe cititor să
citească cel puţin o dată în întregime sau de mai multe ori şi cu multă
atenţie această carte şi să verifice autenticitatea celor scrise, fie cu diverse
scrieri sau cărţi religioase, cât şi după LUCRAREA CREATORULUI
SUPREM de la FACEREA LUMII, conform capitolului 1, versetele 1
– 31; capitolul 2 […]. Mai sugerez cititorului să nu confunde sau să
catalogheze negativ lucrarea, fie pentru duritatea cuvintelor şi
corectitudinea textului ori din alte motive, fiindcă autorul nu doreşte să
laude sau să critice pe cineva anume, ci doar să relateze întocmai
Adevărul DIVIN. De aceea mărturisesc cu tărie Adevărul şi numai
ADEVĂRUL DIVIN, deoarece Credinţa Adevărată şi Mântuitoare
numai Una Este, într-un Singur DUMNEZEU în TREIME LĂUDAT:
TATĂL, FIUL şi DUHUL SFÂNT, şi într-O Singură a SA BISERICĂ
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea, nicidecum de ordinul sutelor
sau miilor de secte şi culte existente astăzi pe glob. Foarte mulţi dintre
simpatizanţii, membrii ori conducătorii acestor secte şi culte sunt oameni cu
multe studii superioare, de toată lauda şi cinstea, dar degeaba se tot
autonumesc adevăraţi creştini, fiindcă sunt conştienţi că încalcă una sau
mai multe din Legile şi Rânduielile DIVINE, Învăţăturile şi Tradiţiile
strămoşeşti, sau curat Ortodoxe (de ce înşeală lumea, cât şi pe ei singuri
?). „Vai celor necredincioşi ! Că li se va plăti după faptele lor“.
ISAIA 3, 11.
Iubite frate al meu întru IISUS HRISTOS, dacă mersul
SOARELUI şi LUNII de pe bolta cerească şi toate celelalte le calculăm şi
le verificăm prin SCARA SFINTELOR PAŞTI (de la FACEREA
Lumii până la ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS şi tot la fel
până astăzi şi până la ÎNFRICOŞATA JUDECATĂ a Lui HRISTOS
de la Sfârşitul Lumii), atunci, a verifica autenticitatea CREDINŢEI de
la care şi tu aştepţi MÂNTUIREA SUFLETULUI sau a verifica
anumite zile, date şi sărbători religioase din orice CALENDARE
ORTODOXE din vremea ta sau din trecut, sunt lucruri destul de
importante de ştiut, învăţat, crezut şi respectat de către fiecare dintre noi. În
aceste CALENDARE ORTODOXE sunt trecuţi SFINŢII noştri
PĂRINŢI, unde ordinea şi aşezarea LOR actuală nu au fost, şi nici pentru
viitor nu vor fi întâmplătoare, ci numai după VOIA Lui DUMNEZEU.
Însă, mai sunt foarte mulţi SFINŢI netrecuţi, iar unii, atât dintre cei de la
noi din România, cât şi de pretutindeni în lume, au fost înlocuiţi cu alţii mai
recenţi. Cei 318 SFINŢI PĂRINŢI de la Niceea au pus ordine în toate
cele Bisericeşti, şi le-au întărit pe toate acele DUMNEZEIEŞTI
TAINE, fără a permite a se aduce schimbări ori îndreptări ulterioare, chiar
îngeri din cer să fie, darămite semeni de-ai noştri. Nimănui nu-i este
permis, şi nu are voie a încălca, direct ori indirect, cele hotărâte de
SINODUL ÎNTÂI ECUMENIC, întărite şi de celelalte SINOADE
ECUMENICE şi Locale până astăzi. Iar Prăznuirea SFINTELOR
PAŞTI să fie, în acelaşi timp, Dată şi Zi, pentru toată BISERICA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT, după CUVÂNTUL SFINTEI TREIMI
(NUMERII cap. 9, 3): „LA VREMEA LOR, DUPĂ LEGEA LOR,
DUPĂ REGULILE LOR ŞI DUPĂ GENEZA LOR“. Şi nici într-un
caz vreodată împreună cu iudeii ori înaintea lor, sau, şi mai nou, după noua
pascalie, în care data Paştilor pentru mulţi ani coincide cu data paştilor
iudeilor ori înaintea lor, ce îi este de neiertat creştinului. DREAPTA
CREDINŢĂ înseamnă Unitatea şi unirea tuturor fraţilor creştini, de a
sluji în DUH şi ADEVĂR, şi în permanentă comuniune cu Întreaga
BISERICĂ ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a DOMNULUI IISUS
HRISTOS de pretutindeni. Dacă omul vrea cu adevărat să se
mântuiască, trebuie să ţină cele bine Stabilite şi Hotărâte de SFINŢII
APOSTOLI şi de toţi SFINŢII PĂRINŢI, şi să urmeze exemplul LOR:
făcând, revenind, trăind şi zicând – Noi nu ne vom mai lepăda de la
CREDINŢA CU ADEVĂRAT ORTODOXĂ ! În TINE s-au născut
strămoşii şi părinţii noştri, în TINE şi pentru TINE trebuie să trăim
până vom muri. CREDINŢA ORTODOXĂ sau DREAPTA
CREDINŢĂ de fiecare dintre noi trebuie căutată şi păzită cu sfinţenie,
chiar dacă ar trebui să murim pentru EA o dată sau de mai multe ori în
această viaţă scurtă şi trecătoare, nu zic eu aceasta, ci aşa au zis şi au lăsat
în scris SFINŢII APOSTOLI şi SFINŢII PĂRINŢI şi însuşi
MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS ! Amin. SFINŢII APOSTOLI şi
apoi toţi SFINŢII PĂRINŢI, precum şi cei 318 SFINŢI PĂRINŢI de la
Niceea au legiuit „Pentru toţi cei care îndrăznesc a dezlega Hotărârea
SFÂNTULUI şi Marelui SINOD, cel adunat la Niceea, cu privire la tot
ce ţine de sărbătoarea SFINTELOR PAŞTI, să fie neîmpărtăşiţi, iar
de vor stărui şi după aceea în continuare a mai gândi ori îndrăzni a
comenta sau dezlega cele Hotărâte, indiferent dacă este laic, diacon sau
episcop şi chiar înger din cer să fie“; pe unul ca acesta, SFÂNTUL
SINOD l-a judecat din momentul acela ca străin de BISERICĂ şi ca pe
unul ce s-a făcut pricinuitor de păcat lui, cât şi multor altora de
stricare şi răzvrătire ! „Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la
voi“ IACOV 4, 7. Dar să mai schimbe cele hotărâte ?! Atunci anatema să
fie, hulind el ori ei asupra DREPTEI CREDINŢE şi LUCRĂRII
SFÂNTULUI DUH Care ne-a inspirat (MATEI 12, 30–32).
Precum
ADAM de la început a fost unul, şi din ADAM s-a înmulţit lumea, la fel şi
din NOE, unul fiind şi cu familia sa, iarăşi s-a înmulţit întreaga umanitate
prin VOIA Lui DUMNEZEU. MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS în
SFÂNTA SCRIPTURĂ spune că permanent rămâne valabil
CUVÂNTUL DIVIN, şi dacă ar fi numai 2-3 (doi sau trei) creştini
adevăraţi şi ar stărui în Adevăr şi Credinţă, ar putea schimba lumea şi-
ar face să triumfe cu Adevărat DREAPTA CREDINŢĂ. Însă, astăzi,
când peste trei sferturi din întreaga omenire cunoaşte ADEVĂRUL, care
este UNIC, ei se conduc mai departe după cele lumeşti, mai mult decât
după cele Dumnezeieşti. Dacă puţini de-ar fi Drepţii, şi-ar putea îndrepta
lumea în Bine, dar oare noi, care suntem atât de mulţi, de ce nu putem
îndrepta lumea şi lucrurile în Bine ? Nu cumva este ceva putred ori fals în
faptele şi credinţa noastră ? Ori îl lăsăm pe vrăjmaş să fie mai tare decât
noi şi să ne conducă el cum pofteşte după legile lui, îndepărtându-ne de la
ADEVĂRUL DIVIN ? Trebuie ştiut că indiferent cât ar fi vrăjmaşul de
înzestrat, de puternic, de viclean şi neadormit, văzut şi nevăzut, nu va putea
face niciodată mai mult decât poate face omul cât trăieşte, cu excepţia
dezlegării puterilor duhurilor vrăjmaşe de la instalarea lui antihrist. Omul,
care este ZIDIREA Lui DUMNEZEU, îşi poate câştiga mântuirea doar
aici pe pământ. Dacă omul nu crede suficient în DUMNEZEU, nu are
voinţă şi stăruinţă în problemele cu care se confruntă, atunci este adevărat
că vrăjmaşul i-o ia înainte, şi în loc ca omul să conducă, el se lasă condus
de alţi oameni cu dublă identitate = (±). Şi de aici apar toate necazurile
noastre de pe pământ, sub forma calamităţilor naturale etc., ca semne că
avem greşeli, fie de la alţii sau noi greşim, şi nu suntem pe drumul cel bun.
Cea mai mare şi mai puternică armă a omului din toate timpurile a fost, este
şi va fi Cuvântul urmat de faptele bune şi încrederea noastră deplină în
puterea SEMNULUI SFINTEI CRUCI. Cuvântul nostru de bine este
acela care zideşte, adună şi împlineşte, iar cuvântul de rău este acela care
strică şi risipeşte atât Credinţa, cât şi faptele bune.
1). Tot Cuvântul, ce este scris în această carte cu privire la PERSOANA
şi NUMELE SFINTEI TREIMI (DUMNEZEU TATĂL,
DUMNEZEU FIUL şi DUMNEZEU SFÂNTUL DUH) sunt scrise cu
litere mari şi îngroşate (cu bold = aldin), din respectul şi cinstea pe care
le aduc şi le arată creştinul SFINTEI TREIMI ori CREATORULUI
său SUPREM. Omul, ca ZIDIREA Lui DUMNEZEU, este înzestrat cu
acest Duh, căci Cuvântul nostru deja rostit nu mai poate fi anulat, decât
prin spovedanie, de aceea se împarte în Duhul Adevărului, ce îl apropie şi
îl leagă pe om de DUMNEZEU, şi duhul minciunii. Cuvântul de rău ori
duhul minciunii este acela care îl îndepărtează pe om de DUMNEZEU şi-l
face slujitor şi părtaş al satanei, al celui rău, adică al celui viclean sau mai
precis îl transformă pe om în duşman al ADEVĂRULUI DIVIN. IOV 15,
4–6; MATEI 12, 34-37.
2). Tot Cuvântul, ce este scris în această carte cu privire la faptele şi
numele tuturor SFINŢILOR APOSTOLI şi SFINŢILOR PĂRINŢI sunt
scrise cu litere mari şi neîngroşate, aceasta pentru respectul şi stima pe care
o avem şi arătăm noi creştinii SFINŢILOR cărora le scriem şi pomenim
numele, rugându-I a ne ajuta şi mijloci pentru noi la DUMNEZEU. Amin.
«În toate luaţi pavăza Credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate cele
arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia DUHULUI,
care este CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU.» EFESENI 6, 16-17.
3). Tot Cuvântul, ce este scris în această carte cu privire la ţări, oraşe,
instituţii şi numele noastre laice, are prima literă mare şi neîngroşată, iar
restul şi celelalte cuvinte de legătură sunt cu litere mici şi neîngroşate. Şi
mai presus decât atât, tot Cuvântul este acela care ne va aduce Mântuirea,
adică are puteri asupra realităţii în care trăim şi asupra celor peste realitate
sau, mai bine zis, se vede după ce murim ori părăsim această lume. Deci,
faptele şi Cuvintele, după ce moare omul, vor fi cele care îl vor găsi
drept şi va primi plata drepţilor de la DUMNEZEU, iar pentru gândurile
şi cuvintele de rău va primi plata celor răi şi mincinoşi care-l coboară la iad,
unde este scrâşnirea dinţilor şi focul cel nestins. „[…] Căci din cuvintele
tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit“. MATEI 12,
36-37. Fapt pentru care tot ce vorbim, scriem ori pe alţii îi învăţăm, să
avem mare grijă şi luare aminte, pentru că acestea sunt cele care ne vor
înclina cântarul (balanţa) faptelor (în funcţie de câţi semeni se vor sminti
sau se vor îndrepta prin acele Cuvinte scrise sau vorbite de fiecare) ce ne
va stabili şi hotărî soarta sau viaţa veşnică de după moarte, în bine sau în
rău. Amin.
Tot ce a făcut omul de-a lungul timpului ori istoriei, când s-a greşit
acceptând şi primind pe cele rele în locul celor Sfinte, şi stăruind mai
departe în aceste păcate pentru „suflet“ (căci stăruinţa în cele rele este un
păcat de moarte, aşa cum ne arată Învăţătura SFINŢILOR APOSTOLI şi
PĂRINŢI) a dus la apariţia mai multor secte şi culte. Din aceleaşi
îndemnuri, idei ca schimbarea Calendarului Ortodox s-a stricat ordinea
zilelor din săptămână, datelor, posturilor din an, a Canoanelor şi
Hotărârilor SFINTELOR SINOADE ECUMENICE şi Locale etc.
Asta a dus treptat la tot ce se află astăzi între noi, creştinii ortodocşi, unii
respectând Calendarul NATURAL, iar alţii pe cel artificial, adică
admiterea păcatelor provenite prin şi din indiferenţă, minciuni etc.,
refuzând Adevărul, ne ucid atât trupeşte în războaie, ori semne DIVINE:
cutremure, inundaţii sau secetă etc., cât şi spiritual, prin stricarea
DREPTEI CREDINŢE. Şi toate acestea se întâmplă numai datorită
păcatelor în care trăieşte omul păcătos, care a ales cele lumeşti, de a fi
orgolios, încăpăţânat, rău, mândru şi care, nerecunoscându-şi deloc vina sa,
îşi înmulţeşte la tot pasu’ faptele spurcate, ajungându-se până acolo de nu
le mai convine oamenilor (cu ±) nici LUCRAREA, nici REGULA şi
RÂNDUIALA TATĂLUI CERESC sau a SFINTELOR
SCRIPTURI, care este LUCRAREA SFÂNTULUI DUH, şi aproape
tot ce este lăsat de DUMNEZEU, pentru a le cinsti omul, nu pentru a le
îndrepta sau desfiinţa. Nu-i convine omului cum a aşezat DUMNEZEU
data, ziua, ora etc., hulind Lucrul şi Persoana ce a făcut toate acestea.
Cum crede omul că ar putea să se Mântuiască, când el permanent stăruie şi
încearcă a îndrepta ori a strica LUCRAREA ACELUI DUMNEZEU
CU BRAŢ TARE de la FACEREA LUMII şi până astăzi, fiind chiar
CEL de la CARE AŞTEAPTĂ MÂNTUIREA orice muritor de pe
Pământ, indiferent de funcţie, sex, vârstă, naţionalitate, culoare
politică etc.!
Toate aceste păcate apărute şi intrate în lume se datorează laşităţii
tuturor oamenilor, creştinilor, conducătorilor de state etc., precum şi ale
tuturor celor ce ascund voit sau nevoit o mare parte din Adevăr în mass-
media (ziare, reviste, posturile de radio şi televiziune), ştiindu-se că astăzi
timpul nu mai corespunde tradiţiilor populare ori învăţăturilor
strămoşilor noştri, dar cel mai mult şi mai grav, chiar datorită feţelor
bisericeşti, conducătorii turmei Lui IISUS HRISTOS sau ai celor care nu
au păzit şi stăruit în DREAPTA CREDINŢĂ. Prea mult s-a stat şi stau
pasivi şi astăzi în funcţii de care nu sunt demni, pentru că nu au păstrat cu
sfinţenie şi tărie LEGILE, LUCRAREA TATĂLUI CERESC, nici nu
mai cinstesc cum se cuvine CUVINTELE MÂNTUITORULUI IISUS
HRISTOS, propovăduindu-se discret sau cu grijă mai mult minciuna
decât ADEVĂRUL, pentru a rezista cât mai mult în funcţiile pe care le
deţin. Din această cauză au căzut în păcat, iar prin căderea în păcat, şi-au
pierdut HARUL Lui DUMNEZEU, şi acesta este motivul pentru care
păcatul celor din trecut şi al acestora de astăzi au adus toate nenorocirile din
lume, cu care se confruntă întreaga umanitate de-a lungul vremii, şi din ce
în ce mai grav va fi pentru viitor, de nu ne vom trezi la realitate, ori nu vom
reveni la Unica CREDINŢĂ cu ADEVĂRAT ORTODOXĂ.
Aceasta a fost lucrarea vrăjmaşului de 7510 de ani, dar mai mult
pentru cei din urmă 2002 de ani, şi din ce în ce ne va fi mai greu, dacă omul
nu ia atitudine fermă asupra acestor nenorociri, sau a răului dintre noi, ori
de lângă noi. Şi îl lăsăm pe vrăjmaş prin omul rău şi spurcat cu dublă
identitate (±) să facă din ce în ce mai mare şi mai mult rău, de nu ne mai
suportă Pământul şi Natura înconjurătoare. Apoi, răul dacă te cuprinde şi te
strânge din toate părţile, este evident că omul slab, păcătos sau fiind cu
puţină credinţă, ca să nu zic fără de credinţă, nu mai are scăpare, sau nu mai
poate scăpa din ghearele acestuia. Răul ne momeşte şi ne înşeală cu vorbe
frumoase, dulci, măgulitoare şi înşelătoare, şi ne duce cu voie, ori mai bine
zis, fără voia noastră, în focul cel veşnic. Şi foarte mulţi sunt astăzi aceia
care lucrează şi stăruie mai departe în aceste păcate de moarte, precum
nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat între noi ori pe Pământ. De
aceea scriu şi vă rog: Treziţi-vă, fraţilor şi surorilor întru HRISTOS, la
realitate şi verificaţi-vă personal CREDINŢA dacă vă este Adevărată
ori falsă. La fel şi a celor ce vă conduc, vă sfătuiesc şi vă reprezintă
spiritual, dar verificaţi şi pe cei ce ne conduc din punct de vedere laic,
politic etc., dacă sunt prooroci mincinoşi sau mărturisesc Adevărul în
totalitate după CUVÂNTUL DIVIN. „Mulţi se vor lua după
învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea Adevărului va fi
hulită“. 2 PETRU 2, 2 şi trimiterile 2 TIMOTEI 4, 3-4. Amin!
„Antihrist … va avea o ură personală faţă de HRISTOS. Va trăi din
această ură şi se va bucura de lepădarea oamenilor de HRISTOS şi de
BISERICĂ. Va fi o apostazie generală şi, pe deasupra, mulţi episcopi vor
trăda CREDINŢA ORTODOXĂ, iar ca justificare, vor arăta spre starea
strălucită a Bisericii“. (SFÂNTUL IERARH IOAN MAXIMOVICI).
Autorul – Gheorghe Luca.
SCARA SFINTELOR PAŞTI

SCARA SFINTELOR PAŞTI este o ştiinţă care se ocupă cu


calcularea Calendarului Ortodox de Răsărit, a Pascaliei Creştine şi a
celor şapte STÂLPI. SCARA SFINTELOR PAŞTI mai este cunoscută
de majoritatea creştinilor ortodocşi de pretutindeni şi sub denumirea de
MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN, care nu este altceva decât
aceeaşi ÎNVĂŢĂTURĂ DIVINĂ cu ajutorul căreia se calcula şi se
calculează, fără nici un fel de greşeală sau abatere, toate sărbătorile creştine
ale BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea.
Prin această ÎNVĂŢĂTURĂ DUMNEZEIASCĂ – SCARA
SFINTELOR PAŞTI se pot calcula toate sărbătorile creştine ale
BISERICII Lui IISUS HRISTOS, când cad acestea ca Dată, dar şi ca Zi
a săptămânii şi cum se verifică toate acestea în funcţie de ÎNVIEREA
DOMNULUI după: Crugul Soarelui, Mâna Anului, Crugul Lunii,
Temelioanele Anului şi Epacta Mică a lunilor, Epacta Mare a anului şi
Indictul, care trebuiesc cunoscute foarte bine pentru calcularea corectă a
Calendarului BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT şi anume:
 – Alergarea Soarelui pe cer dă Mâna Anului căutat din trecut, prezent
sau viitor.
 – Alergarea Lunii pe cer dă Temelioanele Anului căutat din trecut,
prezent sau viitor.
 – Numărul de ordine al fiecărei luni NATURALE din an cu Epacta
Mică şi numărul de zile al lunilor respective astfel: 1). Martie = 5 cu 31
zile, 2). Aprilie = 1 cu 30 zile, 3). Mai = 3 cu 31 zile, 4). Iunie = 6 cu 30
zile, 5). Iulie = 1 cu 31 zile, 6). August = 4 cu 31 zile, 7). Septembrie = 7 cu
30 zile, 8). Octombrie = 2 cu 31 zile, 9). Noiembrie = 5 cu 30 zile, 10).
Decembrie = 7 cu 31 zile, 11). Ianuarie = 3 cu 31 zile şi ultima lună a
anului NATURAL sau DIVIN, care este a 12-a). Februarie = 6 cu 28 sau
29 zile calendaristice ori, şi mai simplu, conform tabelului următor:
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luna M A M I I A S O N D I F
Epacta 5 1 3 6 1 4 7 2 5 7 3 6
Nr. zile 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28-29

Această ÎNVĂŢĂTURĂ „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ ne


arată cum să aflăm şi să citim pe încheieturile degetelor toate sărbătorile şi
alte date însemnate şi neînsemnate ale oricărui an în parte din trecut,
prezent sau viitor până la Sfârşitul Lumii.
Aici şi acum veniţi să învăţaţi şi să vedeţi MINUNILE Lui
DUMNEZEU insuflate în minţile tuturor drept credincioşilor,
SFINŢILOR PĂRINŢI şi SFINŢILOR APOSTOLI, Adevăraţii
mărturisitori ai BISERICII Lui IISUS HRISTOS, MÂNTUITORUL
întregii lumi şi Întemeietorul UNICII BISERICI = BISERICA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea. Această ÎNVĂŢĂTURĂ
trebuie citită cu atenţie şi bine înţeleasă pentru a putea fi folosită la calculul
tuturor sărbătorilor şi datelor NATURALE conform CREAŢIEI Lui
DUMNEZEU pentru oricare an, precum şi ivirea Luminii a oricărei Luni
(Lună Nouă sau Crai Nou = Naştere de Lună, începutul Primului Pătrar), a
oricărei Ştirbiri de Lună = Lună Plină şi Ultimul Pătrar şi-n a câta zi a lunii
şi-n ce zi a săptămânii cad acestea. Cu o aşa mare Rânduială DIVINĂ este
aşezarea SLOVELOR Pascale în SCARA SFINTELOR PAŞTI pe
încheieturile degetelor cu care se pot afla săptămânile câşlegilor (de dulce)
şi a posturilor de peste an sau orice îl interesează pe un om a afla şi cu atât
mai mult pe un drept credincios întru IISUS HRISTOS, dar şi mai mult
pentru toţi preoţii ortodocşi şi neortodocşi. Numai prin insuflare de la
DUMNEZEU, această ÎNVĂŢĂTURĂ li s-a putut descoperi SFINŢILOR
PĂRINŢI, care au lăsat-o spre ştiinţa noastră. Exemplu: SCARA
SFINTELOR PAŞTI sau MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN
care cu atâta trudă şi chinuire a minţii lor au lăsat-o creştinilor şi nouă pe
acestea de-a întregul aşezate. Aşadar, a nu le învăţa, avându-le gata aşezate,
rânduite şi foarte clar întocmite, apoi de mare ruşine va fi nouă, ca să nu
zicem pierdere ori păcat.
Primul calendar din lume a fost alcătuit de Părintele astronomiei,
SET, fiul lui ADAM, de aproape 7510 de ani.
Iată numărul acelor 35 de SLOVE Pascale de la 1 până la 35, care
sunt chiar acele 35 de Calendare Perpetue ale BISERICII ORTODOXE
de RĂSĂRIT după cum urmează: 1=A pentru 22 Martie (zis Calendarul
nr. 1 valabil numai pentru SLOVA Pascaliei A, respectiv pentru Datele de
22 Martie); 2=B pentru 23 Martie; 3=V pentru 24 Martie; 4=G pentru
25 Martie; 5=D pentru 26 Martie; 6=E pentru 27 Martie; 7=J pentru
28 Martie; 8=K pentru 29 Martie; 9=Z pentru 30 Martie; 10=I pentru
31 Martie; 11=Ps pentru 1 Aprilie; 12=C pentru 2 Aprilie; 13=L
pentru 3 Aprilie; 14=M pentru 4 Aprilie; 15=N pentru 5 Aprilie; 16=O
pentru 6 Aprilie; 17=P pentru 7 Aprilie; 18=R pentru 8 Aprilie; 19=S
pentru 9 Aprilie; 20=T pentru 10 Aprilie; 21=U pentru 11 Aprilie;
22=F pentru 12 Aprilie; 23=H pentru 13 Aprilie; 24 =Oa pentru 14
Aprilie; 25=Ţ pentru 15 Aprilie; 26=Ci pentru 16 Aprilie; 27=Ş pentru
17 Aprilie; 28=Şte pentru 18 Aprilie; 29=Ă pentru 19 Aprilie; 30=Gi
pentru 20 Aprilie; 31=Ge pentru 21 Aprilie; 32=Ia pentru 22 Aprilie;
33=Iu pentru 23 Aprilie; 34=Â pentru 24 Aprilie şi ultimul Calendar
35=Che pentru ultima Dată Pascală de 25 Aprilie.
Toate aceste SLOVE Pascale şi Calendare Perpetue la un loc
formează SCARA SFINTELOR PAŞTI ce stau la baza întocmirii
PASCALIEI PERPETUE.
SLOVELE Pascale sunt nemişcat aşezate şi numai SLOVA
Pascaliei după rânduiala fiecărui an în parte se schimbă. Adică dintre cele
35 de SLOVE, câte una pe fiecare an, curge şi numai aceea stăpâneşte acel
an, după Crugul Soarelui, Mâna Anului, Crugul Lunii şi Temelia Anului.
Acest Meşteşug se calculează pe degetele de la mâna stângă, unde
însemnăm pe cele 35 de încheieturi = noduri de DUMNEZEU Zidite, după
numărul acestor 35 de SLOVE Pascale ori 35 de Calendare Perpetue.
Restul calculelor se află pe degetele de la mâna dreaptă ori similar pe
degetele ambelor mâini. Iată în ce chip se vor aşeza aceste SLOVE
Pascale pe încheieturile degetelor după numărul Lor ce s-au însemnat mai
sus sau conform desenului din figura 1, unde trebuie bine luat aminte că,
din înţelesul acestor aşezări, toate celelalte câte le voi arăta sunt strâns
legate între ele şi mult mai uşor pot fi cuprinse astfel: SLOVA Pascaliei,
după însemnarea Lor cea dintâi A, se aşează pe degetul cel mic de la mâna
stângă, în faţa lui, la prima încheietură sub vârf. De acolo coborându-te
către palmă la a doua încheietură aşează B, la a treia încheietură tocmai
lângă palmă aşează SLOVA V. Iar de aici trecând pe dosul degetului gros,
la prima încheietură de lângă palmă = rădăcina ori găuricea degetului gros,
partea spate, aşează G, suindu-te pe dosul lui, la a doua încheietură aşează
D, la a treia încheietură
aşează E şi tocmai în vârful
degetului aşează J. De aici
coborându-te pe faţa
aceluiaşi deget gros către
palmă la prima încheietură,
sub vârf, aşează K, la a doua
Z, la a treia încheietură
tocmai la rădăcina aceluiaşi
deget gros, partea faţă, (din
podul palmei), aşează I. De
la acest deget gros mutându-
te la primul de lângă el,
degetul arătător, pe dosul lui,
la prima încheietură, drept
rădăcina lui, aşează Ps,
suindu-te pe dosul lui, la a
doua încheietură aşează C.
La a treia sub vârf aşează L,
iar pe vârf aşează M. De aici
coboară pe faţa lui, la prima
încheietură sub vârf şi aşează
N, la a doua încheietură
aşează O, iar la a treia încheietură tocmai lângă palmă aşează P. Apoi,
trecând la al doilea deget de la cel gros, adică cel mijlociu, pe spatele lui, la
prima încheietură, drept rădăcina lui, aşează R, suindu-te pe dosul lui, la a
doua încheietură aşează S, la a treia aşează T, iar pe vârful degetului aşează
U. Apoi coboară pe faţa lui către palmă la prima încheietură sub vârf şi
aşează F, la a doua aşează H, iar tocmai lângă palmă aşează Oa. De aici
treci pe al treilea deget de la cel gros, pe degetul inelar, în dosul lui la
rădăcină şi aşează Ţ, suindu-te pe deget la a doua încheietură aşează Ci. La
a treia, sub vârf, aşează Ş, iar în vârful lui aşează Şte. La prima încheietură
sub vârf, pe faţa lui aşează Ă, la a doua aşează Gi, iar lângă palmă aşează
Ge. De aici te muţi la
degetul cel mic în dos, la
rădăcina lui, şi aşează Ia,
apoi suindu-te la a doua
încheietură aşează Iu, la a
treia aşează Â, iar în
vârful degetului mic
aşează Che şi aşa SLOVA
Pascală cea mai din urmă
Che, se întâlneşte cu cea
dintâi SLOVĂ Pascală A
de la prima încheietură,
partea din faţă, sub vârful
degetului mic.
Astfel se aşează
cele 35 de SLOVE
Pascale cu explicarea Lor
de la pagina 140 până la
pagina 175. Dar pentru
calculul Calendarului,
SLOVELE Pascale sunt
pe sărite de la un an la
altul şi aşa merg până se
încheie CICLUL
PASCAL de 532 ani, câţi ani are un Ciclu Luni-Solar complet. Mai uşor
veţi înţelege această ÎNVĂŢĂTURĂ DIVINĂ şi cum formează SCARA
SFINTELOR PAŞTI aceste 35 de SLOVE Pascale, şi după figura 1. Iar
cele 35 de Calendare Perpetue ale BISERICII ORTODOXE DE
RĂSĂRIT a toată lumea ori cele 35 de Date Pascale se aşează după figura
2.
Pentru a calcula orice zi, dată fixă sau schimbătoare ori sărbătoare
din Calendarul BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT pentru cât va
fi lumea, mai întâi trebuie să cunoaştem cele patru TAINE
DUMNEZEIEŞTI şi anume: Crugul Soarelui, care arată sau dă Mâna
Anului, şi Crugul Lunii, care arată sau dă Temelioanele, pe care le voi
explica în paginile următoare.

CRUGURILE SOARELUI

Prin Ciclul Solar se înţelege un şir de 28 Cruguri ce se repetă


neîncetat, de la nr. 1 la nr. 28 pentru cei 28 de ani, unde Duminicile şi toate
celelalte zile ale săptămânii cad din nou la aceeaşi dată şi zi o singură dată
în fiecare Ciclu Solar. Acum fiecare Ciclu Solar format din cele 28
Cruguri, ce s-au întors până astăzi de 268 de ori tot aşa vor merge până la
Sfârşitul Lumii, după VOIA Lui DUMNEZEU de la Crearea Lumii.
Numerotarea primilor 28 de ani pe mâna dreaptă corespund celor
28 de Cruguri. Aşezarea Crugurilor pe mâna dreaptă se face astfel: Crugul
Soarelui începe cu Crugul 1 de la prima încheietură, pe faţa degetului mic,
lângă palmă = rădăcină, apoi de aici se trece pe al doilea deget de lângă cel
mic, pe inelar, tot la prima încheietură de lângă palmă, pe faţa lui, unde se
aşează Crugul 2. De aici se trece la al treilea deget (mijlociu) lângă palmă,
partea din faţă şi aşează Crugul 3, apoi se trece pe-al patrulea deget de la
cel mic, adică pe degetul arătător al mâinii drepte, pe faţă, unde se aşează
Crugul 4. Apoi de aici se trece din nou la degetul cel mic şi pe a doua
încheietură de la palmă, pe faţă suindu-te, aşează Crugul 5. Apoi se trece pe
degetul inelar la a doua încheietură de la palmă suindu-te, aşează Crugul 6.
Pe al treilea deget de la cel mic, pe degetul mijlociu, la încheietura a doua
de la palmă suindu-te, aşează Crugul 7, apoi se trece pe cel de-al patrulea
deget = arătător, la a doua încheietură suindu-te, aşează Crugul 8. De aici
se trece iarăşi în zig-zag pe degetul cel mic, la a treia încheietură, sub vârf,
suindu-te, aşează Crugul 9, apoi se trece pe-al doilea deget = inelar, la a
treia încheietură, sub vârf, suindu-te, aşează Crugul 1O. Trecând pe-al
treilea deget = mijlociu la a treia încheietură, sub vârf, aşează Crugul 11.
Acum trecem pe-al patrulea deget = arătător şi la a treia încheietură, sub
vârf, aşează Crugul 12. De aici trecem pe vârful degetului mic unde aşează
Crugul 13. Apoi pe vârful degetului inelar aşezăm Crugul Solar 14. În
vârful degetului al treilea (mijlociu) aşezăm Crugul 15, iar în vârful
degetului arătător aşezăm Crugul 16. De aici trecem iarăşi pe degetul mic
în spatele lui, sub vârf, şi aşezăm Crugul 17. La al doilea deget, pe inelar,
în spatele lui, sub vârf, aşezăm Crugul 18. La al treilea deget (mijlociu), tot
în spatele lui aşezăm Crugul 19, iar în spatele degetului arătător, aşezăm
Crugul 2O. Apoi sărim iarăşi pe degetul mic, la a doua încheietură de la
vârf şi aşezăm Crugul 2l. La al doilea deget aşezăm Crugul 22, la al treilea
aşezăm Crugul 23, iar pe spatele degetului arătător, la a doua încheietură de
la vârf, aşezăm Crugul Solar 24. Acum pentru ultima dată se sare în zig-
zag, de la degetul arătător, pe degetul mic, în spatele lui, la rădăcină şi
aşezăm Crugul 25. La al doilea deget, inelar, pe spatele lui, aşezăm Crugul
26, iar pe degetul mijlociu, în spatele lui, aşezăm Crugul 27 şi ultimul Crug
Solar 28 se încheie pe spatele degetului arătător. Apoi întorcându-ne iarăşi
la anul 1 (întâi) al Ciclului următor de 28 ani şi tot aşa merg până la
Sfârşitul Lumii, când va lua BUNUL DUMNEZEU Soarele şi Luna de
la faţa tuturor oamenilor (răi şi buni).
Pentru a putea înţelege numărătoarea anilor pe mână, după
ÎNVĂŢĂTURA MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN,
(cunoscută de mulţi oameni şi creştini ai BISERICII ORTODOXE de
RĂSĂRIT), vezi şi figura 3 sau numărarea sutelor de ani din figura 20. Dar
pentru a vă putea ajuta în
calcularea rapidă şi fără erori,
datorită numărării anilor de la
1 la 28 ai Ciclului Solar ori
532 ani ai Ciclului PASCAL,
sau 7510 ani de la Crearea
Lumii ori de la ADAM până
astăzi, voi da două formule
matematice. Formula întreagă
– nr. „1“ de aflare a anilor de
la ADAM, pentru întreaga
perioadă de 7510 ani şi
formula pe jumătate – nr. „2“
pentru anii de la IISUS
HRISTOS, până astăzi, anul
2002 sau până la Sfârşitul
Lumii, unde C.S.= Crugul
Soarelui, AA = Anii de la
ADAM, AH = Anii de la
HRISTOS şi Rest 6 =
Numărul Crugului Solar
actual al anului NATURAL
2002.
 – 1). C. S. = (AA + AH ) : 28.
Exemplu pentru formula întreagă – nr. „1“: C.S. = (AA + AH ) : 28
= (5508 + 2002) : 28 = 7510 : 28 = 268 Rest 6.
Dar pentru a uşura şi mai mult calculul, voi da a doua formulă de
calcul – nr. „2“ pentru orice an doriţi, numai pentru anii de la IISUS
HRISTOS şi până la Sfârşitul Lumii, unde, şi într-un caz şi în celălalt,
Crugul Solar căutat este Restul de la împărţirea la 28, iar de nu veţi avea
Rest, atunci numărul Crugului Solar căutat este chiar împărţitul, adică
numărul 28.

 – 2). C.S. = (AH – 8) : 28


Exemplu pentru formula pe jumătate – nr. „2“: C.S. = (AH – 8) :
28 = (2002 – 8) : 28 = 1994 : 28 = 71 Rest 6. (De ce se scade 8 din anii de
la HRISTOS – aceasta fiindcă mai trebuiau 8 ani până la împlinirea celui
de-al 197-lea Ciclu Solar, astfel; 5508 : 28 = 196 Rest 20). Adică de la
IISUS HRISTOS până în anul 2002, Crugul Solar s-a întors de 71 de ori,
iar de la ADAM de 268 de ori şi acum este în al şaselea an din următorul
Ciclu Solar al 72-lea de la HRISTOS sau 269 de la ADAM. Alergarea
Soarelui pe cer, respectiv Crugul Solar Naşte Mâna Anului cu care
calculăm şi verificăm orice dată sau zi din an, din orice Ciclu PASCAL de
532 de
ani sau
din orice
alt an
dorim de
la
NAŞTEREA Lui IISUS HRISTOS, ori de la Zidirea Lumii până astăzi,
cât şi pentru orice alte date din trecut, prezent sau viitor până la Sfârşitul
Lumii.

MÂNA ANULUI

Mâna Anului reprezintă acele numere de la 1 la 7, socotite drept


Numere de AUR ori TAINE DUMNEZEIEŞTI cu putere de Lege, care
sunt date de Crugul Soarelui, ce defineşte PAŞTELE Creştinesc al
BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată Creştinătatea, şi ne
certifică întocmai şi exactitatea calendarului iulian introdus cu 46 de ani,
înainte de venirea DOMNULUI IISUS HRISTOS pe Pământ din
PURUREA FECIOARA MARIA, NĂSCĂTOAREA de
DUMNEZEU, acum 2002 ani. Calendarul iulian s-a dovedit o copie
perfectă a CALENDARULUI NATURAL ori DIVIN. Mâna Anului
dată de Crugurile Soarelui (şi Temelioanele Anului, date de Crugurile
Lunii sunt printre cele mai importante REGULI DIVINE, dar şi cel mai
mult folosite) care se numără cursiv din unu în unu sau ( + 1) pentru ani
comuni, iar pentru anii bisecţi zicem plus doi sau ( + 2) pe care le prezint în
3 moduri după cum urmează astfel: 1).

1 (+1) 2 (+1) 3 (+2) 5


6 (+1) 7 (+1) 1 (+2) 3
4 (+1) 5 (+1) 6 (+2) 1
2 (+1) 3 (+1) 4 (+2) 6
7 (+1) 1 (+1) 2 (+2) 4
5 (+1) 6 (+1) 7 (+2) 2
3 (+1) 4 (+1) 5 (+2) 7

2). Mâna Anului mai reprezintă alergarea Săpătorului ori


Vruţelatul, adică a acelor
planete ori grupuri de stele ce
au în stăpânire diferit
vremurile, urmând Crugul
Soarelui formează de fiecare
dată pe degetul arătător al
mâinii drepte anii bisecţi până
astăzi şi până la Sfârşitul
Lumii, după cum se vede şi
după figura 4, unde pentru
Mâna Anului: M.A. = 1
corespunde Crugului Soarelui
C.S. = 1; M.A. = 2 la C.S. =
2; M.A. = 3 la C.S. = 3;
M.A. = 5 la C.S. = 4; M.A. =
6 la C.S. = 5; M.A. = 7 la
C.S. = 6; M.A. = 1 la C.S. =
7; M.A. = 3 la C.S. = 8; M.A. = 4 la C.S. = 9; M.A. = 5 la C.S. = 10;
M.A. = 6 la C.S. = 11; M.A. = 1 la C.S. = 12; M.A. = 2 la C.S. = 13;
M.A. = 3 la C.S. = 14; M.A. = 4 la C.S. = 15; M.A. = 6 la C.S. = 16;
M.A. = 7 la C.S. = 17; M.A. = 1 la C.S. = 18; M.A. = 2 la C.S. = 19;
M.A. = 4 la C.S. = 20; M.A. = 5 la C.S. = 21; M.A. = 6 la C.S. = 22;
M.A. = 7 la C.S. = 23; M.A. = 2 la C.S. = 24; M.A. = 3 la C.S. = 25;
M.A. = 4 la C.S. = 26; M.A. = 5 la C.S. = 27 şi M.A. = 7 la C.S. = 28.
Asta să nu mai explic detaliat ca şi la Crugul Soarelui pe încheieturile
degetelor, am prezentat cele două variante şi a treia tot pentru Mâna Anului
după următorul tabel astfel: 3).

Crugu1 Mâna Crugul Mâna


Soarelui Anului Soarelui Anului
1 1 15 4
2 2 16 (an bisect) 6
3 3 17 7
4 (an bisect) 5 18 1
5 6 19 2
6 7 20 (an bisect) 4
7 1 21 5
8 (an bisect) 3 22 6
9 4 23 7
10 5 24 (an bisect) 2
11 6 25 3
12 (an bisect) 1 26 4
13 2 27 5
14 3 28 (an bisect) 7

Pentru a vă veni în ajutor în a se calcula rapid şi fără greşeală, dau şi


formula matematică – nr. „3“ pentru anii de la IISUS HRISTOS până în
anul căutat 2002, deoarece a număra Mâna Anului pe Crugul Soarelui
pentru fiecare an în parte necesită o oarecare pricepere şi o atenţie
deosebită, întrucât cea mai mică greşeală îţi dă tot calculul peste cap, iar
SFINTELE PAŞTI nu îţi mai cad Duminica în acel an ca urmare a celei
mai mici greşeli sau erori de calcul.
 – 3). M. A. = [ AH + (AH : 4) – 3 ] : 7.
Exemplu: M. A. = [ AH + (AH : 4) – 3 ] : 7 = [ 2002 + (2002 : 4) – 3
] : 7 = (2002 + 500 – 3) : 7 = 2499 : 7 = 356 Rest 7. La împărţirea fracţiei
(A/H : 4) se neglijează restul care ne arată câţi ani comuni mai rămân până
la formarea acelei zile întregi pentru anul bisect, iar câtul 500 ne arată câţi
ani bisecţi au fost în cei 2002 ani şi mai exact acele 500 de zile în cei 2002
ani. De aceea numai pentru împărţirea la 7, Restul este Mâna Anului, iar
dacă Restul este 0, atunci Mâna Anului este 7, chiar împărţitorul.

CRUGURILE LUNII
Dacă Crugul Soarelui merge în zig-zag de la dreapta la stânga pe
orizontală, din patru în patru ani, pentru cei 28 de ani, Crugul Lunii merge
şi el în zig-zag, dar pe verticală, de jos în sus, din patru în patru ani. Prin
Ciclul Lunar se înţelege un şir de 19 Cruguri cu câte unul pe fiecare an, ce
se repetă neîncetat cu toate Fazele Lunii (Lună Nouă, Primul Pătrar, Lună
Plină şi Ultimul Pătrar) şi numărându-se de la vârful degetului, până la
baza degetului = rădăcina lui pe încheieturi = noduri de la 1 la 19 ani, apoi
urmează din nou la aceeaşi dată şi fază a Lunii pentru fiecare Ciclu Lunar
următor ce s-au întors înapoi de la 19 la 1 de 395 de ori (+ Rest 5) fără
abatere de nici o singură zi în decursul celor 7510 ani, adică în 92.887 de
Lunaţii, respectiv 2.743.027 zile de la începutul CREAŢIEI, de când a
ZIDIT BUNUL DUMNEZEU în Ziua a 4-a Luna Plină şi până în anul
2002 d.Hr. şi tot la fel fără nici un fel de abatere sau greşeală va fi până la
Sfârşitul Lumii, fiind 2.914.695 de zile calendaristice NATURALE.
Amin !
De aceea întreb pe toţi astronomii, oamenii de ştiinţă, scriitorii,
creştinii, necreştinii şi pe marii învăţaţi ai lumii, cum îşi explică îndreptarea
greşită a Calendarului iulian, sau de ce se mai acceptă şi astăzi decalarea cu
13 zile peste toate Datele NATURALE, când la fiecare 128 de ani se mai
adaugă o zi în loc să se scadă ? De văzut şi reţinut că Luna şi Soarele nu
au avut nici un fel de abatere în toţi aceşti 7510 ani. Unde 7510 ani
transformaţi în zile dau 2.743.027 zile. Atunci, pentru ce oare nu le convine
unora cum a aşezat DUMNEZEU toate dintru Început, fără greşeală
conform Facerii cap. 1 verset 1-31 ?! Sau poate astfel le aşează omul,
acum, mai bine decât DUMNEZEU ?! De aceea s-a ajuns până astăzi la
formarea şi înregistrarea a atât de multe secte şi culte, cu foarte multe feluri
de practici şi calcule ce diferă foarte mult de la o biserică la alta şi între
toate cultele şi sectele la un loc ?! Chiar dacă majoritatea dintre ele
recunosc că există UN SINGUR DUMNEZEU în realitate, dar în
practică nu pun şi nici nu spun Adevărul în totalitate decât după
interes ! De ce oare ? Şi mai susţin cu tărie şi neruşinare: „Noi suntem
creştini“?! Ori „adevăraţii creştini“ ? De aici rezultă că se ascunde cu
bună ştiinţă şi se respinge atât laic, politic cât şi din punct de vedere
religios „ADEVĂRUL DIVIN“ sau ADEVĂRATA CREDINŢĂ
CURAT ORTODOXĂ şi de aceea cred că această ÎNVĂŢĂTURĂ este
cunoscută de foarte puţine persoane, fie de la noi din România ori de pe tot
globul pământesc.
În România, am găsit puţine persoane care au spus că cunosc şi ei
această ÎNVĂŢĂTURĂ, dar când i-am rugat să-mi calculeze în ce zi şi la
ce dată cad SFINTELE PAŞTI, când se Naşte ori se Ştirbeşte Lumina
unei Luni, se uitau în sus şi dădeau din umeri. Fapt pentru care m-am
hotărât să-i învăţ personal, dar mai cu seamă prin această lucrare scrisă de
mine, păcătosul Gheorghe Luca. Prin această carte dau posibilitatea tuturor
persoanelor doritoare să înveţe şi ei această ÎNVĂŢĂTURĂ, care vine de
la Facerea Lumii prin SET, fiul lui ADAM, care a alcătuit „Primul
Calendar al Omenirii“ socotit şi Părintele astronomiei. DUMNEZEU,
CREATORUL Lumii, a Binevoit ca noi, toţi oamenii, să cunoaştem
toate aceste Măsuri şi ÎNVĂŢĂTURI minunate şi deosebit de
importante pentru fiecare dintre noi. Aceste Învăţături ne apără
oriunde şi oricând din faţa tuturor ispititorilor şi proorocilor mincinoşi
din trecut, dar mai cu seamă din prezent şi viitor. Fiecare vom fi
întrebaţi, de ce s-au abandonat ori ascuns aceste Date DIVINE, iar
acum de ce să nu le învăţăm fiecare şi în amănunţime să cercetăm toate
Lucrurile şi Învăţăturile necesare mântuirii sufletelor noastre, pentru
a nu fi o pradă uşoară, datorită înmulţirii tuturor ispititorilor şi
proorocilor mincinoşi din toată lumea şi din aceste timpuri ispititoare ?
De aceea SFÂNTUL ARHANGHEL GAVRIIL l-a răpit (luat) pe
SET de pe pământ în Ceruri, timp de 40 de zile şi 40 de nopţi în Crugurile
Cereşti (primul, al doilea şi al treilea Cer) şi i s-au arătat toate aceste
Mărimi minunate: Alergarea şi mărimea Soarelui, alergarea şi mărimea
Lunii, distanţa dintre Soare, Lună şi stele cu tot sistemul astral =
astronomic al corpurilor cereşti şi cum putem calcula pe fiecare în parte. Şi
revenind pe Pământ, împreună cu ADAM, tatăl său, toate acestea le-au
scris, ei săpând pe pietre şi cărămizi, pentru a nu fi uitate de urmaşi. Tot
SET a fost primul om care a socotit ziua în ceasuri, adică a împărţit ziua în
24 de unităţi mici, numite ceasuri atunci (şi ore acum). A mai scris despre
planete, stele şi despre cele 12 stele neînsufleţite (zodiace) care îşi fac
mersul lor contrar celorlalte stele, Lună şi Soare, şi care sunt fără nici o
influenţă asupra mântuirii omului, adică nici în bine, nici în rău, „Căci
Mântuitorul nostru, IISUS HRISTOS, ne-a vorbit în
DUMNEZEIASCA EVANGHELIE că la Sfârşit toate acestea vor
cădea. Şi fără de Soare, Lună şi stele va fi Învierea morţilor la
trâmbiţa cea de Apoi şi la Glasul DOMNULUI Şi DUMNEZEULUI
NOSTRU“. AMIN .
Pe tot cuprinsul Vechiului Testament, poporul iudeu tot cu aceste
Cruguri Lunare şi Temelioane îşi calculau Paştile din Legea Veche, fiindu-
i descoperit şi lui MOISE. Primul Temelion 14 al Crugului Lunar № 1
numit „Taina Paştilor din Legea Umbrei“ sau realitatea din Sfânta
Scriptură după cum ştim că DUMNEZEU în SFÂNTA TREIME lăudat
au Făcut Soarele, Luna şi stelele în ziua a patra de la Facerea Lumii şi că
Luna a făcut-O DUMNEZEU Lună Plină, având o etate de 14 – 15 zile
întregi.
Mai sunt şi alte date care întăresc această ÎNVĂŢĂTURĂ. Dar
preoţii şi oamenii tuturor cultelor de astăzi care susţin altele decât cele
lăsate omenirii de DUMNEZEU mai sunt oare ei creştini adevăraţi,
după cum singuri mărturisesc ?! Da sau nu ? Ori sunt proorocii
mincinoşi despre care este scris în SFÂNTA SCRIPTURĂ ? De aceea,
această ÎNVĂŢĂTURĂ dată de DUMNEZEU TATĂL, DUMNEZEU
FIUL Şi DUMNEZEU SFÂNTUL DUH – SFINŢILOR PĂRINŢI
Împlineşte Toată Legea DIVINĂ şi Proorociile Vechiului Testament
prin FIUL Lui DUMNEZEU şi DOMNUL nostru IISUS HRISTOS,
punând drept Bază şi Început NOULUI TESTAMENT, Hotărând
NOUA LEGE a PAŞTELUI Creştinesc, diferit de Paştele iudeilor,
Împlinindu-se LEGEA DIVINĂ ori Întreg ADEVĂRUL
DUMNEZEIESC despre CREDINŢĂ ORTODOXĂ.
Schimbarea zilei de odihnă ori a Sabatului din ziua a şaptea cu Ziua
ÎNTÂI a săptămânii se face prin ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI care a
Fost, Este şi va Fi Ziua MEA, este şi ZIUA ÎNTÂI a CREAŢIEI şi
ZIUA ÎNTÂI a ÎNVIERII şi ZIUA ÎNTÂI A ÎNFRICOŞATEI
JUDECĂŢI. IISUS HRISTOS a zis APOSTOLILOR: „Aceasta să
faceţi de acum întru pomenirea MEA“, având şi BINECUVÂNTAREA
TATĂLUI CERESC la BOTEZUL DOMNULUI de către Proorocul
IOAN BOTEZĂTORUL în apa Iordanului (MARCU 1, 11). Crugul Lunii
are o atât de mare importanţă şi semnificaţie deoarece Dă ori Naşte
TEMELIOANELE care indică în parte, fiecare Naştere de Lună = Lună
Nouă şi Ştirbire de Lună = Lună Plină şi tot TEMELIOANELE împreună
cu Mâna Anului fixează fără greşeală Ziua ÎNVIERII DOMNULUI
(pentru trecut, prezent şi viitor, de la ÎNVIERE şi până la Sfârşitul
Lumii) – care la rându-I Aşează şi Rânduieşte toate Duminicile anului
respectiv.
Crugul Lunii № 1 sau prescurtat C.L. № 1 începe din vârful
degetului mic de la mâna dreaptă, unde zicem şi anul 1. De aici coboară la
prima încheietură de sub vârf, partea faţă, unde aşează C.L. № 2 şi anul 2,
apoi la a doua încheietură de la vârf, unde aşează C.L. 3 şi anul 3, apoi la a
treia încheietură de la vârf, partea faţă, sau la baza degetului mic, unde
zicem C.L. 4 şi anul 4. De aici de la baza degetului mic se sare pe al doilea
deget (inelar) pe vârful lui, unde aşează C.L. № 5 şi anul 5, apoi coboară la
prima încheietură de sub vârf, unde aşează C.L. 6 şi anul 6, apoi la a doua
încheietură de la vârf, partea faţă, unde aşează C.L. 7 şi anul 7, apoi
coboară la baza degetului inelar, unde aşează C.L. 8 şi anul 8. De aici se
sare în vârful degetului mijlociu, pe-al treilea de la cel mic, unde aşează
C.L. 9 şi anul 9, apoi coboară la prima încheietură de sub vârf, unde aşează
C.L. 10 şi anul 10, la a doua încheietură, unde aşează C. L. 11 şi anul 11,
iar la baza degetului mijlociu, unde aşează C.L. 12 şi anul 12. De aici se
sare iarăşi în zig-zag pe vârful degetului al patrulea (arătător), unde aşează
C.L. 13 şi anul 13, apoi coboară pe faţa degetului la prima încheietură de
sub vârf, unde aşează C.L. 14 şi anul 14, la a doua încheietură de la vârf,
unde aşează C.L. 15 şi anul 15, iar la baza degetului arătător al mâinii
drepte, aşează C.L. 16 şi anul 16. De aici se sare pe vârful degetului gros,
unde aşează C.L. 17 şi anul 17, apoi coboară pe faţa lui la prima
încheietură de sub vârf, unde aşează C.L. 18 şi anul 18, iar de aici coboară
la a doua încheietură de la vârf, unde zicem ultimul Crug Lunar № 19 şi
aşează anul 19. Astfel se încheie un Ciclu Lunar complet pentru 19 ani la
rând, care se întoarce iarăşi la C.L. № 1, pentru anul 20, […] până la
următorul C.L. № 19, unde zicem anul 38 şi tot aşa până la împlinirea
fiecărui CICLU PASCAL de 532 ani ori pentru VEACUL MARE de
7980 ani, ce cuprinde în totalitate: atât V. T. de 5508 ani, plus Noul
Testament de 2472 ani. Aşezarea Crugului Lunii pe toţi anii cât va fi
Lumea, aşa se aşează pe mâna dreaptă de la Începutul Creaţiei, până
astăzi şi până la Sfârşitul Lumii, după această ÎNVĂŢĂTURĂ a
SFINŢILOR PĂRINŢI.
Exemplul
SFÂNTULUI IOAN
DAMASCHIN şi prin alţi
drept creştini fie de la
Sfântul Munte Athos ori
alte Mânăstiri din diasporă
şi Ierusalim. Astfel ajungând
până la noi „Această
ÎNVĂŢĂTURĂ“ deosebit
de importantă cu care se
aşează şi se calculează toate
zilele, datele, lunile anilor şi
Sfintele Sărbători ale
BISERICII ORTODOXE
de RĂSĂRIT a toată
Creştinătatea. Pentru a
înţelege mai bine numărarea
anilor pe Crugul Lunii,
învaţă şi tu personal această ÎNVĂŢĂTURĂ şi după figura 5, Tabelul cu
cele 19 Cruguri şi Temelioane şi a sutelor de ani, din figura 21.
Dar pentru a vă ajuta în obţinerea calculelor exacte, precise şi rapide,
dau şi două formule matematice astfel: Formula întreagă – nr. „4“ pentru
aflarea Crugurilor Lunii ce stăpâneşte fiecare an în parte ce v-ar interesa,
de la Primul ADAM ori Creaţie până astăzi şi până la Sfârşitul Lumii.
 – 4). C. L. = (A/A + A/H) : 19.

Exemplu: C.L. = (AA + AH) : 19 = (5508 + 2002 ) :19 = 7510 : 19 =


395 Rest 5. Câtul arată de câte ori s-a întors Ciclul Lunar până acum, dar
au mai trecut 5 (cinci) ani şi din cel de-al 396-lea Ciclu Lunar. Iar pentru o
mai mare uşurare, voi da şi formula pe jumătate – nr. „5“ de calcul a
oricărui an doriţi, numai pentru anii de la IISUS HRISTOS până astăzi ori
până la Sfârşitul Lumii. Unde cu ambele formule „4 şi 5“ veţi obţine
acelaşi Crug Lunar, pentru orice an dorim fiecare, cu următoarea
explicaţie: Crugul Lunar întotdeauna va fi Restul împărţirii la 19, iar de nu
aveţi Rest, atunci Crugul Lunar va fi însuşi împărţitorul 19. Câtul de la
această împărţire se neglijează, deoarece el arată de câte ori s-a întors
Ciclul Lunar până astăzi sau până la orice an vom dori fiecare să calculăm
Crugul Lunar matematic, iar Restul de la împărţirea cu 19 arată Crugul
Lunar al acelui an calculat.

 – 5). C. L. = ( AH – 2 ) : 19.

Exemplu: C. L. = (AH – 2) : 19 = (2002 – 2) : 19 = 2000 : 19 =


105 Rest 5. (De ce se scade 2 din anii de la HRISTOS – aceasta fiindcă
mai trebuiau 2 ani până la împlinirea celui de-al 290-lea Ciclu Lunar,
astfel; 5508 : 19 = 289 Rest 17). Mersul sau alergarea Lunii după Crugul
Lunar dă Naştere Temeliei Anului respectiv ori unul din cele 19
TEMELIOANE.

TEMELIA ANULUI

Temelia Anului reprezintă acele Numere = Temelioane de la 1 la


29 date de Crugurile Lunii, respectiv de mersul Lunii pe bolta Cerească.
Pentru fiecare Lună Cerească până la următoarea Lună sunt necesare
exact 29 de zile, o jumătate de zi, o jumătate de ceas, a cincea parte dintr-
un ceas şi a cincea parte din acel mai puţin un sfert de oră, adică din acele
12 minute care dau 29,5308510659 zile calendaristice NATURALE.
Aceste Numere ori Temelioane ale fiecărui an în parte, luate
separat, indică Paştele Evreiesc ce cade în oricare din cele 7 (şapte) zile ale
săptămânii, fără regulă, fiindcă nu era împlinită LEGEA. Dar luate după
Împlinirea LEGII Vechiului Testament în Noul Testament prin
Venirea pe Pământ a FIULUI Lui DUMNEZEU când S-a Împlinit şi
Desăvârşit LEGEA DIVINĂ (Adică din Legea Umbrei ori Veche a
Vechiului Testament în NOUA LEGE a Noului Testament, pe care
evreii se vede că nu o cinstesc cum se cuvine). Începând cu NAŞTEREA
DOMNULUI de Crăciun, apoi cu BOTEZUL DOMNULUI prin
întoarcerea în fiecare an, timp de 8 (opt) zile a râului Iordan (2002 – 30 =
1972) care de 1973 de ori până astăzi şi-a întors cursul apei înapoi spre
izvor (chiar dacă nouă ni se par lucruri contrare celor fireşti) şi prin
Binecuvântarea TATĂLUI CERESC, LUCA 3, 21-22, unde Învăţătura
şi toate Minunile DOMNULUI IISUS HRISTOS cu Patimile şi
ÎNVIEREA SA dintre cei morţi s-au Împlinit. Astfel se Întăreşte şi se
Împlineşte tot CUVÂNTUL Sfintelor Scripturi din Vechiul şi Noul
Testament, fiind Adevărata Temelie a BISERICII ORTODOXE de
RĂSĂRIT pentru întreaga Creştinătate pe care le cinstim noi, creştinii
în fiecare an.
Crugul Lunii Naşte Temelionul care arată Paştele Evreiesc,
Temelion se mai numeşte Luna Plină Cerească a lunii Martie sau Prima
Lună DIVINĂ a anului NATURAL care este UNA DIN CELE 4
REGULI DIVINE ale SFINTELOR PAŞTI ce are un mod de calculare
specific, ca în toate calculele pentru fazele Lunilor: Lună Nouă – Crai Nou,
Primul Pătrar, Lună Plină şi Ultimul Pătrar, dar şi felul cum calculăm
PAŞTELE Creştinesc. Pentru o înţelegere mai bună şi detaliată, vezi
figura 6, dar şi Tabelele cu cele 19 Cruguri Lunare şi 19 Temelioane.
Aceste TAINE i-au fost descoperite de DUMNEZEU şi lui MOISE
Proorocul, care a scos neamul lui Israel de sub robia lui Faraon şi-a
Egiptenilor după lovirea plăgii a 10-a. Deci, Primul Temelion 14 este şi
prima descoperire despre Taina Paştilor din Legea Umbrei, unde acel miel
preînchipuia pe IISUS HRISTOS. Mai ştim că Primul Temelion 14 şi cu
7 zile, pe care le prăznuiesc Evreii, fac 21 care se mai cheamă şi Primul
Echinocţiu de primăvară. Acum să vedem cum aflăm pe al doilea
Temelion şi pe celelalte ?
Trebuie să mai ştim că DUMNEZEU a Făcut Soarele, Luna şi
stelele în ziua a patra. Mai ştim că în anul 325, la PRIMUL SINOD
ECUMENIC de la Niceea s-a socotit Luna Pascală tot de 4 (patru) zile,
fiindcă aşa a fost Zidită în ziua a patra. Acum ştim că de la Naşterea unei
Luni până la Ştirbirea aceleiaşi Luni îi trebuie 15 zile. Deci, zicem 4 zile şi
cu cât fac 15 zile ? [ 4 + (11) = 15 ]. Cunoscând Primul Temelion 14 şi
acel număr 11, zicem aşa: 14 Primul Temelion şi cu 11 fac 25, al doilea
Temelion. Apoi 25 şi cu 11 fac 36, lăsăm 30 şi zicem 6, al 3-lea Temelion.
Mai ştim că Luna parcurge pe cer 29 de zile întregi, jumătate de zi,
jumătate de ceas, a cincea parte dintr-un ceas şi a cincea parte din 12
minute şi iarăşi se Naşte. Deci, 30 nu va fi niciodată Temelion, nici
numere mai mari decât 30, ci numai Restul de la scăderea cu 30 din
acele numere mai mari de 30, adică de la 31 în sus, în cazul nostru 36 –
30 = 6 . Apoi zicem 6, al 3-lea Temelion şi cu 11 fac 17 al 4-lea Temelion.
Mai ştim că Luna Naşte sau dă Temelioanele la rând unul după altul, ce
merg după Crugul Lunii şi în acelaşi fel se numără pe încheieturile de la
mâna dreaptă. Pe vârful degetului mic, unde este Crugul Lunii 1, avem
Primul Temelion 14, apoi la prima încheietură de sub vârf, unde este
Crugul Lunii 2, avem al 2-lea Temelion 25. Acum urmează pe Crugul
Lunii 3, al 3-lea Temelion 6 şi la baza degetului mic, pe Crugul Lunii 4,
avem al 4-lea Temelion 17. Apoi ne ducem în vârful degetului inelar şi
zicem 17 + 11 = 28 al 5-lea Temelion. Apoi ne coborâm pe degetul inelar
la prima încheietură, sub vârf, şi zicem 28 + 11 = 39. Lăsăm pe 30 şi zicem
9, al 6-lea Temelion. Apoi zicem mai departe 9 + 11 = 20, al 7-lea
Temelion. Apoi la baza degetului inelar de la mâna dreaptă zicem 20 + 11
= 31. Scădem pe 30 şi zicem 1, al 8-lea Temelion. De aici ne ducem în
vârful degetului mijlociu şi zicem 1 + 11 = 12, al 9-lea Temelion. Acum ne
coborâm la prima încheietură de sub vârf, unde este Crugul Lunar 10 şi
zicem 12 + 11 = 23, al 10-lea Temelion. Apoi urmează 23 + 11 = 34,
scădem pe 30 şi zicem 4, al 11-lea Temelion. Apoi pe încheietura de jos a
degetului mijlociu zicem 4 + 11 = 15, al 12-lea Temelion. De aici ne
ducem în vârful degetului arătător de la mâna dreaptă şi zicem 15 + 11 =
26, al 13-lea Temelion. Apoi ne coborâm pe deget în jos şi zicem 26 + 11 =
37, scădem 30 şi zicem 7, al 14-lea Temelion. Apoi zicem 7 + 11 = 18, al
15-lea Temelion. Iar pe încheietura de jos, din faţa degetului arătător, unde
este Crugul Lunii 16, zicem 18 + 11 = 29, al 16-lea Temelion, care este
cel mai Înalt Temelion. De aici ne ducem în vârful degetului gros
(ajutător) şi întotdeauna vom zice + 12. Deci, numai aici pe Crugul
Lunar 17, când se sare de pe cel mai Înalt Temelion 29, zicem + 12, iar
la toate celelalte calcule care se repetă an de an pentru fiecare CICLU
Lunar, vom zice + 11. IISUS HRISTOS S–a Născut când era Crugul
Lunar 17. Aşadar, numai aici zicem 29 + 12 = 41, scădem 30 şi zicem 11,
al 17-lea Temelion. Acum ne coborâm la prima încheietură de sub vârful
degetului gros şi zicem 11 + 11 = 22, al 18-lea Temelion. Apoi la a doua
încheietură de la vârful degetului gros unde este şi ultimul Crug Lunar 19,
zicem 22 + 11 = 33, scădem pe 30 şi zicem 3, al 19-lea Temelion. Apoi
zicem 3 + 11 = 14, adică iarăşi am ajuns la Primul Temelion 14 din vârful
degetului mic şi aşa ne rotim pentru aflarea Temelioanelor pe Crugul
Lunii pentru toţi anii cât va fi Lumea !
Pentru o înţelegere mai bună revedeţi Tabelele cu cele 19 Cruguri
Lunare ale celor 19 ani la rând şi cele cu toate Naşterile şi Ştirbirile
celor 235 de Luni =
Lunaţii a celor 19
Temelioane, dar şi fig. 6.
La toate calculele
aflate mai sus, respectiv:
Cele 35 de SLOVE Pascale
cu cele 35 de Calendare
Perpetue, Crugul Soarelui
cu Mâna Anului şi Crugul
Lunii cu Temelia Anului
ce rămân permanent aşa
cum le-am calculat, pe
care putem număra anii şi
socoti tot ce dorim cu
următoarea precizare,
numai pentru Temelia
Anului, care într-un fel se
calculează, după Crugul
Lunii pe mâna dreaptă şi
în cu totul altfel se aşează
pe mâna stângă, pentru a
putea face toate celelalte
calcule, ce urmează ori
dorim a le afla pentru fiecare an în parte după trebuinţă.
După ce am aflat pe mâna dreaptă aceste 4 (patru) TAINE
DUMNEZEIEŞTI sau elemente de bază: Crugul Soarelui cu Mâna
Anului şi Crugul Lunii cu Temelioanele, trecem pe mâna stângă şi aşezăm
Temelioanele de la cel mai mic Temelion = 1, până la cel mai Înalt
Temelion = 29, după cum voi relata mai departe, deoarece de aici înainte
urmează să vedem cum se calculează tot ce îl interesează pe un Adevărat
Creştin întru IISUS HRISTOS.

AŞEZAREA TEMELIOANELOR

Aşezarea Temelioanelor în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, pe


mâna stângă, se face începând de la cel mai mic Temelion zis şi Primul
Temelion care este 1, până la cel mai mare ori ultimul, zis şi cel mai Înalt
Temelion, care este 29, după cum urmează: Temelionu1 № 1 se aşează pe
spatele = dosul degetului inelar de la mâna stângă, la baza lui, zis prima
încheietură de lângă palmă sau rădăcina degetului inelar care se numeşte
întotdeauna „Rădăcina Temelioanelor“. Şi este foarte important de
reţinut acest lucru, deoarece toate Ştirbirile de Lună = Lună Plină ale
tuturor Lunilor Cereşti de la CREAŢIE (adică de la ADAM) până
astăzi şi până la Sfârşitul Lumii se Ştirbesc în Rădăcina
Temelioanelor.
Apoi din spatele degetului inelar trecem pe faţa degetului mijlociu la
prima încheietură = rădăcina degetului, unde aşezăm Temelionul 2. Apoi
ne suim în sus pe faţa degetului mijlociu la prima încheietură de la palmă şi
aşezăm Temelionul 3. La a doua aşezăm Temelionul 4, iar în vârful
degetului mijlociu aşezăm Temelionul 5. De aici ne coborâm pe dosul
degetului mijlociu la prima încheietură, sub vârf, şi zicem Temelionul 6, la
a doua aşezăm Temelionul 7, iar la rădăcina degetului mijlociu aşezăm
Temelionul 8. Apoi trecem pe faţa degetului arătător de la mâna stângă, la
rădăcina degetului unde aşezăm Temelionul 9. La prima încheietură de la
palmă aşezăm Temelionul 10, la a doua aşezăm Temelionul 11, iar în
vârful degetului arătător aşezăm Temelionul 12. De aici ne coborâm pe
dosul degetului arătător la prima încheietură, sub vârf, unde aşezăm
Temelionul 13, la a doua aşezăm Temelionul 14, iar la rădăcina degetului
arătător aşezăm Temelionul 15. Apoi trecem pe faţa degetului gros =
ajutător de la mâna stângă la rădăcina degetului gros, mai exact în podul
palmei, unde aşezăm Temelionul
16. (Acest deget gros = ajutător se
mai numeşte şi degetul mare, dar
eu nu folosesc nici una din aceste
ultime două denumiri: ajutător sau
mare luate separat, pentru simplul
motiv de a nu se greşi sau de a nu
încurca cineva denumirile: Atunci
când zicem degetul ajutător cu
degetul arătător sau degetul mare
cu mărimea degetului mijlociu,
fiind cel mai mare deget ca
lungime).
De aici ne suim în sus la
prima încheietură din podul palmei
şi aşezăm Temelionul 17, la a
doua aşezăm Temelionul 18, iar în
vârful degetului gros aşezăm
Temelionul 19. Apoi ne coborâm
pe dosul degetului gros la prima
încheietură, sub vârf, unde aşezăm Temelionul 20, la a doua aşezăm
Temelionul 21, iar la rădăcina = (la găuricea) degetului gros aşezăm
Temelionul 22. De aici ne ducem (sărim) la prima încheietură = rădăcină,
pe faţa degetului mic, tot de la mâna stângă, unde aşezăm Temelionul 23,
apoi ne suim la a doua încheietură de la palmă şi aşezăm Temelionul 24, la
a treia încheietură de la palmă aşezăm Temelionul 25, iar în vârful
degetului mic aşezăm Temelionul 26. De aici din vârful degetului mic se
sare pe degetul inelar, tot de la mâna stângă pe faţa lui, la a treia încheietură
de la palmă sau mai precis la prima încheietură de la vârful degetului inelar
(sub vârf, partea faţă), unde aşezăm Temelionul 27, iar în vârful degetului
inelar aşezăm Temelionul 28 şi de aici ne coborâm pe dosul degetului
inelar, la prima încheietură, sub vârf, unde aşezăm Ultimul Temelion 29,
sau cel mai Înalt Temelion 29, care se mai numeşte şi Vârful
Temelionului. Foarte important de reţinut este şi acest lucru deoarece
toate Naşterile de Lună (= Lună Nouă) ale tuturor Lunilor Cereşti de
la CREAŢIE, adică de la ADAM şi până astăzi, dar şi până la Sfârşitul
Lumii se Nasc în Temelia Anului respectiv. Pentru a se putea înţelege
mai bine cum aşezăm în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ şi pe mâna
noastră Temelioanele, vedeţi desenul din figura 7, cât şi figurile 9, 10 şi
11.

MODUL DE ÎNDREPTARE:
CUM FOLOSIM MAI DEPARTE
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“
După cum am arătat mai sus în ce chip se aşează pe mâna noastră (a
oamenilor) atât cele 35 de SLOVE Pascale care corespund celor 35 de
Date ale SFINTELOR PAŞTI cuprinse între 22 Martie cel mai
devreme şi 25 Aprilie cel mai târziu, pentru cât va fi Lumea, de unde
vine şi denumirea celor 35 de SLOVE Pascale şi mai exact cele 35 de
CALENDARE PERPETUE din punct de vedere laic, sau cele 35 de
CALENDARE DIVINE = NATURALE, iar din punct de vedere
Bisericesc, adică religios, cele 35 de CALENDARE PERPETUE ALE
BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea, după Crugurile Soarelui şi Lunii cu Temelioanele şi
Mâna Anilor pe încheieturile degetelor. De aceea, acum trebuie să dăm
această îndreptare, adică o lămurire mai detaliată, după care fiecare dintre
noi să se poată folosi de această ÎNVĂŢĂTURĂ DUMNEZEIASCĂ,
atunci când dorim să aflăm oricare dintre „Rânduielile şi Regulile
Bisericeşti“ sau toate acestea la un loc. Acest lucru ce ţi se va da şi explica
mai departe şi din pildele ce ţi se vor arăta, mult mai uşor va fi la îndemâna
oricărui creştin întru IISUS HRISTOS şi de ce nu la îndemâna oricărui
necreştin, de a se îndrepta şi singur, bineînţeles dacă doreşte acest lucru.
Fiindcă astăzi prea s-au înmulţit atât de multe secte şi culte ca urmare a
invaziilor de tot felul în România, după revoluţia din 1989, ori a celor care
au luat fiinţă ori au fost, fie pe plan local ori internaţional. Iar, din această
cauză, marea majoritate a oamenilor nu mai ştiu în cine să creadă cu
Adevărat şi în cine nu ! În cine anume să aibă încredere cu Adevărat
dintre toate aceste culte şi secte existente astăzi? Pe cine să asculte şi pe
cine nu, fiindcă fiecare în parte susţine că el mărturiseşte adevărul curat.
Adevăr care ar trebui, şi fiecare sperăm, să ne aducă mântuirea sufletelor
noastre păcătoase. Dar acest „adevăr“ al tuturor este FALS, cu excepţia
BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea. Deoarece în realitate ESTE UN SINGUR
DUMNEZEU şi nu poate fi decât UN SINGUR ADEVĂR
MÂNTUITOR, fapt pentru care fiecare om este obligat a-şi verifica
cultul, secta etc. şi ce susţin acestea, dacă vor să se mântuiască.
Acum, după ce am cunoscut şi calculat toate acestea, trecem la
aflarea şi cunoaşterea „PASCALIEI“ pe toţi anii cât va fi Lumea. Trebuie
să mai ştim că de la Facerea Lumii şi până la NAŞTEREA
MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS au fost 5508 ani. Iar de la
NAŞTEREA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS şi până astăzi,
când tipăresc această lucrare au mai trecut 2002 ani. Trebuie să mai ştim că
Soarele, Luna şi stelele au fost ZIDITE în ziua a 4-a de la Facerea Lumii
şi că toate acestea la un loc se numesc Astre. Deci, din ziua a 4-a şi până la
ajungerea iarăşi pe axul, (locul), din care au plecat în mişcarea lor, toate
aceste Astre, din ziua a 4-a de la ZIDIREA LOR le trebuie o perioadă de
532 ani. Această perioadă poartă religios denumirea de Ciclu PASCAL, iar
laic, de Ciclu Astral. Pentru a se înţelege mai bine dau aceste calcule.

CALCULUL DATELOR
DIVINE ÎN 7 EXEMPLE
 – 1). Acum, de vrem să ştim în ce Ciclu PASCAL S-a NĂSCUT
DOMNUL IISUS HRISTOS, împărţim anii de la ADAM şi până la
NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS care sunt 5508 ani, la
Ciclul PASCAL care are 532 ani, ca să aflăm câte perioade sau Cicluri
PASCALE au fost până atunci. De văzut exemplul de mai jos, cu toate
împărţirile 5508 : 532 = 10 Rest 188. Aşadar, am aflat că DOMNUL
IISUS HRISTOS S-a Născut la anul 188 din Ciclul PASCAL al 11-lea.
Iar până la 532 de ani, mai trebuiau 344 de ani, despre care se spune în
DUMNEZEIASCA EVANGHELIE că din ţinutul Gadarenilor au
început să strige şi să zică demonii: „Legiune este numele meu, căci suntem
mulţi“ astfel: „Ce ai TU cu noi, IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU ? Ai
venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti ?“ (MATEI. 8, 28 –
29). Deci, mai „Înainte de vreme“ despre care ziceau demonii este acea
perioadă de 344 ani (inclusă şi vârsta DOMNULUI IISUS HRISTOS),
căci ştiau demonii că atunci când se Blagoslovesc Astrele, adică Soarele,
Luna şi stelele de TATĂL CERESC, ca să mai meargă sau să alerge
iarăşi 532 de ani, atunci va fi şi VENIREA CELUI
BINECUVÂNTAT. Că ştiau demonii ce zice Psalmul lui David 117,
Stihul 25/26: „Binecuvântat este Cel ce vine întru Numele
DOMNULUI“. (Dacă Satana cu toţi slujitorii s-au păcălit singuri) –
Aşadar, noi să fim foarte atenţi să nu ne păcălească chiar preoţii atâtor
culte şi secte.
 – 2). Acum, pentru a afla câte Cicluri PASCALE sunt de la ADAM şi
până în anul 1940 adunăm anii de la ADAM 5508 cu anii de la
NAŞTEREA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS (1940 de ani).
Deci 5508 + 1940 = 7448 ani. 7448 : 532 = 14 Cicluri PASCALE.
Am aflat că de la Facerea Lumii până în anul 1940 au fost 14 Cicluri
PASCALE. Iar din 1 Martie 1941, Toate Crugurile au fost Noi. Adică a
început a 15-a perioadă de 532 ani. Şi până în anul 2002 sunt 14 Cicluri
PASCALE şi încă 62 de ani din cel de-al 15-lea Ciclu PASCAL. 5508 +
2002 = 7510. 7510 : 532 = 14 Rest 62 ani.
1 ). 5508 : 532 = 10. 2 ). 7448 : 532 = 14. şi 7510 : 532 = 14.
532 532 532
=188. 2128 2190
2128 2128
====. ==62.
 – 3). Cum se mai află Crugul Lunii ? Adunăm anii de la ADAM şi
până la NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS, care sunt 5508
ani şi cu anii de la NAŞTEREA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS
până astăzi, care sunt 2002 ani. Iar suma obţinută o împărţim la Crugul
Lunii 19, care este cel mai mare Crug Lunar. Şi Restul ce rămâne de la
această împărţire va fi Crugul Lunii din anul 2002. 5508 + 2002 = 7510 şi
7510 : 19 = 395 Rest 5. De văzut împărţirea de mai jos. Iată, am aflat
matematic, că în anul 2002, Crugul Lunii este 5. Restul este întotdeauna
Crugul Lunii. Când nu avem Rest, Crugul Lunii este chiar 19, adică
împărţitorul. Trebuie să mai ştim că Crugul Lunii şi cu Temelionul
Anului intră întotdeauna la 1 (Întâi) Martie „NATURAL“ pe toţi anii
cât va fi Lumea. Acum ne ducem şi aşezăm mai întâi anii pe Crugul Lunii
până la anul pe care vrem să-l căutăm. Începem a-i număra mai întâi pe
Crugul Lunii şi zicem în vârful degetului mic acolo unde este Crugul Lunii
1 (unu) şi zicem 1941, (adică anul 1941, din acest Ciclu PASCAL 15) şi
ne rotim pe Crugul Lunii, până ajungem la anii pe care îi căutăm noi. Şi în
punctul unde am găsit acel an, îl însemnăm şi numărăm iarăşi de la Crugul
Lunii 1 să vedem în ce Crug Lunar suntem în acel an.
 – 4). Dacă vrem să ştim cât a fost Crugul Lunii în anul când S-a
NĂSCUT DOMNUL IISUS HRISTOS, adică la anul 5508 de la
ADAM, împărţim această sumă la Crugul Lunii 19 şi Restul ce va
rămâne, acela va fi Crugul Lunii, din anul NAŞTERII DOMNULUI
IISUS HRISTOS. 5508 : 19 = 289 Rest 17. Aşadar, am aflat matematic
că MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS S-a Născut când era pe cer sau
stăpânea Crugul Lunii 17.
 – 5). Dacă vrem să ştim în ce Crug Solar S-a Născut DOMNUL
IISUS HRISTOS, împărţim anii de la Facerea Lumii şi până la
Naşterea MÂNTUITORULUI, care sunt 5508 la 28. Şi Restul 20, care va
rămâne, va fi Crugul Soarelui din anul 5508.
3 ). 7510 : 19 = 395. 4 ). 5508 : 19 = 289. 5 ). 5508 : 28 = 196.
57 38 28
181 170 270
171 152 252
=100 =188 =188
95 171 168
=5. =17. =20.
Deci, aşa am aflat, pe cale matematică, Crugul Soarelui 20, pentru
anul 5508. Tot acelaşi Crug Solar 20 vom afla şi cu calculul pe mâna
dreaptă. La fel vom proceda şi pentru anul 2002, al cărui Crug Solar este 6,
după cum am arătat mai sus, atât pe mână, cât şi pe cale matematică, la
capitolul CRUGUL SOARELUI de la pag. 36– 39.
 – 6). Cum ştim că Mâna Anului 2003 este 1 ? Mâna Anului se
calculează pe Crugul Soarelui, numărând din Crugul Solar 1 cu Mâna
Anului 1 şi aşa mai departe, până la Crugul Solar 28 cu Mâna Anului 7.
Cum se mai află Mâna Anului ? Împărţim anii de la HRISTOS la
4 prima dată, adică 2003 : 4 = 500, rest 3 care se neglijează. Apoi Câtul
500 îl adunăm iarăşi cu anii de la HRISTOS, care sunt 2003, adică 2003 +
500 = 2503. Din această sumă de 2503 scădem un număr de 3, adică 2503 –
3 = 2500, apoi acel rezultat îl împărţim la Mâna Anului 7, adică 2500 : 7 =
357 Rest 1. Unde 7 reprezintă cea mai mare „Mână a Anului“, iar 3
reprezintă cel mai mare număr de ani comuni la rând sau numărul celor 3
ani comuni la rând şi la fiecare al 4-lea an se formează anul bisect, cât şi
Numărul SFINTEI TREIMI. Mai revedeţi capitolul cu Mâna Anului şi
Epactele lunilor anului NATURAL. După ce am aflat toate acestea, trecem
la calcularea altor date fixe ori schimbătoare ce se aşează ori se reazemă în
„SCARA SFINTELOR
PAŞTI“.
 – 7). Dacă vrem să ştim
în ce zi S-a Născut
MÂNTUITORUL IISUS
HRISTOS, luăm Epacta
lunii Decembrie, care este 7
pe toţi anii cât va fi Lumea şi
cu 5, Mâna Anului 5509 de
la ADAM ori anul 1 după
HRISTOS {care este
momentul 0 (zero) sau
sfârşitul VECHIULUI
TESTAMENT şi Începutul
NOULUI TESTAMENT
sau începutul anului 1 (ori
Primul an d.Hr.)}, adică 7 +
5 = 12. Acum ne ducem pe
degetul arătător de la mâna
stângă şi zicem pe prima încheietură de lângă palmă, la baza ori rădăcina
degetului arătător, unde stăpâneşte în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“
SLOVA Pascaliei Ps, sau începe săptămâna cu Ziua ÎNVIERII
DOMNULUI IISUS HRISTOS şi numărăm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11
şi 12. Şi în punctul unde am zis 12, zicem iarăşi 1 {Care este întâi
Decembrie în cazul nostru (dar aşa se procedează pentru a se verifica
toate zilele anilor)} şi numărăm pe degetul arătător până la 25 de zile
ale lunii Decembrie, când S-a Născut DOMNUL IISUS HRISTOS.
Ziua Întâi a CREAŢIEI ori Ziua Întâi a săptămânii din VECHIUL
TESTAMENT începea de Duminică = Ziua 1, … până în ziua a 7-a =
ziua Sâmbetei, iar în continuare Ziua 1 din VECHIUL TESTAMENT
devine Ziua a 8-a din NOUL TESTAMENT ori Ziua ÎNVIERII
DOMNULUI, care este tot Duminică, şi se aşează pe degetul arătător de
la mâna stângă, acolo unde este SLOVA PASCALĂ Ps în „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ şi „CALENDARUL ORTODOX DE RĂSĂRIT
nr. 11 al BISERICII ORTODOXE DE RĂSĂRIT pentru toată
Creştinătatea“ cât va fi Lumea – după desenul din figura 8.
Apoi, de aici din Ziua ÎNVIERII care este Duminica, ne suim pe
dosul degetului arătător de la mâna stângă, la a doua încheietură şi zicem
Luni, la a treia Marţi, iar în vârful degetului, Miercuri, de aici ne coborâm
pe faţa degetului, sub vârf, şi zicem Joi, la a doua zicem Vineri, iar la
ultima încheietură, respectiv cea de lângă palmă, zicem Sâmbătă şi astfel
aflăm că 25 Decembrie cade Duminică în anul 5509. Aşa aflăm că
DOMNUL S-a Născut Duminică şi nu ziua, ci în noaptea Sâmbetei spre
Duminică, cum scrie în DUMNEZEIASCA EVANGHELIE, că
ajungând la Bethleem, DUMNEZEIASCA FECIOARĂ MARIA şi
MAICA DOMNULUI IISUS HRISTOS a Născut pe DOMNUL. Prin
NAŞTEREA DOMNULUI se împlinesc proorociile VECHIULUI
TESTAMENT, iar cu toate Semnele şi Minunile de la şi după
NAŞTEREA DOMNULUI Începe NOUL TESTAMENT şi Noua
LEGE. Se adevereşte aceasta prin faptul că era noaptea, după Steaua, pe
care au văzut-O păstorii, iar Magii au urmat-O zi şi noapte până la găsirea
Pruncului IISUS.
De aceea S-a Născut noaptea, arătând că a venit să ne tragă pe
noi, oamenii, dintru întuneric la Lumină. La aceeaşi oră sau ceas a
ÎNVIAT din Mormânt (din morţi) şi la acelaşi ceas {MATEI 25, 6. plus
trimiterile} şi vreme va veni la Înfricoşata Judecată, Întru Slava
TATĂLUI şi cu toţi Sfinţii Săi Îngeri ! Amin.
[Toate acestea trebuie ştiute pe dinafară, adică pe de rost.]
„CALENDARUL DIVIN“ sau „CALENDARUL NATURAL
AL OMENIRII“ este atât Primul, cât şi Ultimul Calendar perfect din
Lume. Acest Calendar se alcătuieşte pe baza celor 3 (trei) perioade =
măsuri ori mărimi calendaristice fundamentale: 1). Ziua de 24 ore; 2).
Luna lunară de 29,5308510639 zile calendaristice după mersul Lunii
Cereşti şi 3). Anul Luni–Solar de 365,25 zile calendaristice după
mersul Lunii şi Soarelui deopotrivă. De aceea pentru orice om de bună
credinţă şi cu frică de DUMNEZEU, indiferent cu care dintre aceste trei
măsuri fundamentale (luate separat ori toate trei la un loc) se calculează,
trebuie să se obţină unul şi acelaşi rezultat, pentru dată, lună şi zi din an.
Acest Calendar „NATURAL ori DIVIN“ este Lucrarea
CREATORULUI SUPREM, precum foarte clar ne arată SFÂNTA
SCRIPTURĂ începând cu FACEREA Lumii. De aceea poate fi întâlnit
în toate locurile de pe Pământ şi în toate timpurile de la ADAM şi până
astăzi. Mai sunt şi altele foarte asemănătoare între ele, acestea în funcţie de
cunoştinţele şi trebuinţele celor care au întocmit acele calendare vechi. (De
revăzut partea I + a II-a a Introducerii = Cuvânt introductiv + Cuvânt
înainte.) Sunt cunoscute astăzi foarte multe scrieri şi calendare, până la
acele „Temple Calendar“, ce se apropie sau corespund cu Datele Reale
ale CALENDARULUI NATURAL = DIVIN. După cum am prezentat
mai sus, că nici Luna Lunară = Lunaţie, nici anul nu conţin un număr
întreg de zile calendaristice, din această cauză, pentru diferite calcule
exacte, aceste unităţi de măsură nu pot fi luate separat. Dar, luate după
Cicluri: Lunare, Solare ori Pascal de 532 ani, putem afla numere întregi
de zile calendaristice de 24 ore, luni calendaristice sau sinodice de
29,5308510639 zile, ori ani lunii-solari de 365,25 zile calendaristice
NATURALE – cum puteţi vedea foarte clar din acele calcule de la pag. 82.
Voi reaminti pe scurt, încă o dată, câteva ere şi date pentru a le
putea compara şi dv. cu cele relatate până aici ori în toată cartea.
Exemple: „Piatra din Palermo“ şi „Papirusul regal“ de la muzeul din
Turin (cu lista a 220 regi începând cu Menes din anul 3000 î.Hr.). Era
Alexandrină Anianus – 5501 î.Hr. şi Panadoros – 5493 î.Hr. Era Kali Yuga
care începe de la 18 februarie 3102 î.Hr. etc. Împăratul Chinei Huang Di
(2696 – 2597 î.Hr.) a aprobat calendarul având durata anului, atunci, de
365,25 zile şi luna de 29,530864 zile, în timpul domniei sale. Calendarul
maya prin „0. 0. 0. 0. 0. 4 Achau 8 Kumhu“, datând din 12 august 3113
î.Hr. foloseau următoarele valori pentru an de 365,25 zile şi pentru lună de
29,530200 până la 29,530860 zile. Calendarul roman avea anul lunar de 12
luni cu 354 – 355 zile până la anul lunar de 13 luni cu 384 – 385 zile, iar
durata medie a anului de 365,25 zile. Calendarul indian – cu anul de
365,25876 zile. Calendarul gregorian cu 365,2422 zile. Calendarul chinez
cu durata anului între 365,25 şi 365,2502 zile. Calendarul japonez,
musulman, agricol, babilonian, evreiesc, cambodgian, aztek, al Greciei
antice etc.- cu durate mijlocii de la 365 zile, 5 ore, 48 min., 45 sec., până la
365 zile, 6 ore, 9 min. şi 10 sec., iar altele merg până la 365 zile, 6 ore, 13
minute şi 56 secunde. Calendarul îndreptat ori iulian cel nou sau artificial
cu durata anului mijlociu de 365,2422 zile etc. Mai sunt multe alte fel şi fel
de proiecte, reforme, perioade sau cicluri ca: Meton, callip, hipparh, arab,
saros în care se produc 86 de eclipse, dintre care 43 de Soare şi 43 de Lună.
Nu ştiu de ce se tot încearcă atât de mult a se strica ordinea
zilelor, lunilor şi anilor prin crearea artificială a diferitelor calendare
neperpetue sau neuniversale ? Dar foarte multe dintre ele nu ţin cont
de anii de la CREAŢIE care sunt 7510 ani până astăzi anul 2002, iar
altora nu le convine nici numărătoarea anilor 2002 de la IISUS
HRISTOS până astăzi, deoarece vor să desfiinţeze Începutul Erei
Creştine. În atenţia întregii omeniri, de reţinut, analizat şi comparat de
către fiecare creştin şi necreştin în parte următoarele precizări: Dacă
DUMNEZEU A CREAT Întregul Univers, Cerurile, Planetele,
Stelele, Soarele, Luna, Pământul cu toate cele dinăuntru şi de dinafară şi
(printre care se găseşte şi omul) pe fiecare Le-a denumit. Unde, Pământul,
în Întregul Univers este ca un punct invizibil. La fel şi omul, în comparaţie
cu mărimea Pământului este tot un punct invizibil. Şi atunci, oare de ce noi,
oamenii, aşa de mici şi muritori, vrem a ne măsura cu CREATORUL sau
şi mai mult, chiar de a-L depăşi, şi, mai grav, de a-L corecta, pe
DUMNEZEU CEL VEŞNIC ŞI ATOTPUTERNIC, prin toate acele
atât de multe calcule şi calendare sau prin multe alte invenţii şi
născociri omeneşti şi necreştineşti născocite pentru a se strica Regulile
DIVINE şi Adevărata Credinţă?
Pentru faptul că mai toate persoanele cu răspundere publică, laică şi
religioasă, cu care am discutat, recunosc că au cunoştinţă de aceste
probleme, zicând că aşa ar fi bine să fie şi în realitate (exact aşa cum le-am
prezentat eu lor şi în final, în această lucrare) exclamau: Ce putem noi face
?
{Dacă Lucifer, care numai cât a gândit, sau a dorit să fie mai presus
cu scaunul lui decât TRONUL DUMNEZEIESC, a căzut (şi după el,
Cetele îngerilor Luminaţi) devenind capul celor întunecaţi pe care îi
atrase după sine, atunci, toţi ÎNGERI fiind. Dar, oare, noi, oamenii, care
săvârşim atât de multe păcate şi fărădelegi, ce am merita ?! Suntem
sau nu creştini cu adevărat, după cum fiecare dintre noi susţinem ?}
„Omul care spune minciuni va pieri“. PILDE 19, 9. şi „Noi am auzit şi
ştim că IISUS este cu adevărat Mântuitorul lumii“. IOAN 4, 42.

ALTE DATE DIN SCARA

SFINTELOR PAŞTI CU BAZĂ


ÎN DATA DE 22 MARTIE

Trebuie să ştim că Crugul Soarelui intră la 1 Martie. Din


această cauză trebuie să fim foarte atenţi cu Mâna Anului pentru
lunile Ianuarie şi Februarie, deoarece aceste două luni aparţin anului
trecut, din punct de vedere „NATURAL“, iar „artificial ori politic“ aşa
cum este acum din data de 1 Ianuarie. Ce i-au făcut pe împăraţii
bizantini să înceapă „Anul Politic“ de la 1 (întâi) Ianuarie ? ÎNSĂ
SFINŢII PĂRINŢI AU LĂSAT ACESTEA FACULTATIV SAU
DE VOIE. De ce oare nu au îndreptat în anul 325 la lucrările Primului
SINOD ECUMENIC, pe lângă toate celelalte bine Rânduite atunci, şi
începutul anului politic din data de 1 Ianuarie artificial, dar oficial ?
Deci, nu l-au adus înapoi la data de 1 Martie NATURAL din
Binecuvântare DIVINĂ, cât şi din aceste cauze: Datorită sărbătorilor
laice ca „Anul Nou“, care dacă ar fi în Postul SFINTELOR PAŞTI la
data de 1 Martie, în fiecare an se strică Rânduiala Postului Mare,
omenirea iubind mai mult pe cele trupeşti, decât pe cele duhovniceşti.
De aceea nu au îndreptat şi această dată politică ce aducea sau
producea mai mult rău decât bine etc. Aşadar, celor înţelepţi şi învăţaţi
să le fie cunoscute acestea că: Crugul Soarelui intră la 1 (unu) Martie, iar
Crugul Lunii intră (începe) tot la 1 Martie NATURAL. Crugul Soarelui
fiind mai lung decât Crugul Lunii, adică nr. 28 este mai lung decât 19.
Deci, este firesc ca Crugul Soarelui să nu meargă la fel cu Crugul Lunii
pentru toţi anii dintr-un CICLU PASCAL. Mai ştim, că ele au pornit
împreună în ziua a 4-a, dar după 19 ani sau al 19-lea Crug, Luna intră în al
20-lea an din nou cu Crugul Lunar 1 (unu) şi Soarele de abia intră în al 20-
lea Crug Solar. Din această cauză trebuie acordată o atenţie deosebită
lunilor Ianuarie (a 11-a lună din an) şi Februarie (a 12-a lună din an), adică
aceste două luni aparţin anului trecut. Şi din această cauză, când calculăm
orice zi, dată ori sărbătoare din lunile Ianuarie ori Februarie, ca numărul
de zile al „Câşlegilor de iarnă ori Dulcele Crăciunului“ când începe
Triodul, Lăsata Secului de carne pentru Postul Mare al SFINTELOR
PAŞTI etc., avem nevoie de Mâna Anului trecut care începe din prima
lună din an care este Martie şi se sfârşeşte cu luna a 12-a din an, Februarie,
având toate aceste 12 luni, una şi aceeaşi Mână a Anului şi respectiv
aceeaşi SLOVĂ Pascală.
Aşa au fost aşezate de DUMNEZEU şi aşa le-au primit şi lăsat SET,
împreună cu tatăl său ADAM, Lunile anului, Crugurile Soarelui cu Mâna
Anului, Crugul Lunii cu Temelia Anului, Indictu, Epacta Mare a Anului şi
Epacta Mică a lunilor anului etc., tot aşa au mers de atunci până astăzi şi tot
la fel trebuie păstrate pentru calcularea oricărei date şi zile din
„CALENDARUL DIVIN ori NATURAL al OMENIRII“ şi pe viitor,
după cum au fost aşezate dintru Început de DUMNEZEU. Iar ca urmare a
intervenţiei treptate a oamenilor asupra calendarelor care au mutat
începutul anului de la 1 (întâi) Martie la 1 Ianuarie, dându-se astfel
Rânduiala celor două luni peste cap, şi de aceea până astăzi se zice lunilor
Ianuarie şi Februarie că sunt lunile anului trecut, fapt pentru care Mâna
Anului pentru cele două luni se ia cea a anului întreg, dar trecut. Orice
lucrare sau, mai bine zis, îndreptare făcută de om Calendarului se numeşte
artificial, în comparaţie cu LUCRAREA pe care a Făcut-O şi o va mai
Face DUMNEZEU.
Pentru Mâna Anului mai putem zice şi altfel: a se lua pentru calculul
celor două luni Ianuarie şi Februarie ale noului an sau anul artificial şi nu
doresc să supăr ori să acuz, ci doar atrag atenţia că în funcţie de data, ziua
şi luna pe care dorim să o calculăm, trebuie luat corect Mâna Anului
NATURAL pentru toate cele 12 luni din acel an.
 – 1). Cum calculăm numărul de zile al Câşlegilor de iarnă ?
a). De fiecare dată când SFINTELE PAŞTI cade cel mai devreme pe 22
Martie şi acest lucru se întâmplă de 4 (patru) ori în 532 de ani şi la 4
(patru) zile după Luna Plină Pascală a lunii Martie, în anii: 2010, 2105,
2200 şi 2447, se dă drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ 32 de
zile sau 4 săptămâni şi 4 zile pentru anii comuni şi 33 de zile sau 4
săptămâni şi 5 zile pentru anii bisecţi, când se mai zice şi cu cel mai puţin
număr de zile, al Câşlegilor de iarnă. Iar dacă Paştele cade la alte date,
atunci se numără înainte pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, 32 de zile
sau 4 săptămâni şi 4 zile pentru anii comuni şi 33 de zile sau 4 săptămâni şi
5 zile pentru anii bisecţi, până în SLOVA Pascaliei din anul respectiv sau
Temelia cu Mâna Anului DIVIN, şi nu a anului artificial din cauza
decalării acelor 2 luni.
b). Câşlegile cu cel mai mare număr de zile este atunci când SFINTELE
PAŞTI cade cel mai târziu pe data de 25 Aprilie şi acest lucru se întâmplă
tot de 4 ori în 532 de ani şi la 11 (unsprezece) zile după Luna Plină
Pascală a lunii Martie, în anii: 1983, 2078, 2173 şi 2268, când se dă drept
bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ 66 de zile sau 9 săptămâni şi 3
zile pentru anii comuni şi 67 de zile ori 9 săptămâni şi 4 zile pentru anii
bisecţi. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci se numără înapoi pe
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“ până în SLOVA Pascaliei sau Mâna
Anului cu Temelia Anului DIVIN, nu a anului artificial.
c). Exemplu: Pentru anul 2003 artificial, numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ din SLOVA „A“ pe zile până în SLOVA „Ia“ a
anului 2002 respectiv Mâna Anului care este 7 şi nu 1, sau înapoi pe
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“ din SLOVA „Che“ pe zile, până în
SLOVA „Ia“ a anului 2002, respectiv Mâna Anului care este 7 şi nu 1.
Astfel aflăm că Câşlegile de iarnă sunt de 63 zile pentru anul 2002
NATURAL ori anul 2003 artificial. De ce trebuie să specificăm artificial ?
Aceasta pentru a nu se greşi la calcularea exactă a datelor şi zilelor din cele
două luni Ianuarie şi Februarie, care ne atenţionează că aparţin după
Creaţia lor NATURALĂ anului trecut şi nu anului în curs. De reţinut că
toate datele din această lucrare sunt Date NATURALE, care sunt
Numite ori Zidite de DUMNEZEU şi nu vor fi însoţite de alte
explicaţii, deoarece nimeni nu poate aduce îmbunătăţiri ori a-L corecta
pe DUMNEZEU ATOTŞTIUTORUL, decât rivalii şi oamenii
mincinoşi. Iar pentru toate datele artificiale care nu corespund cu
Denumirea ori Zidirea CREATORULUI, vor fi însemnate ori însoţite
de artificial. Şi tot la fel procedăm pentru toate datele ori sărbătorile din
cele două luni Ianuarie şi Februarie. Acum cele 63 de zile le transformăm
în săptămâni şi zile, prin a împărţi 63 de zile la 7 zile cât are o săptămână şi
obţinem 9 săptămâni întregi. Aşadar, Mâna Anului 2002 NATURAL este
7, iar Mâna Anului 2003 artificial este 1. Acum, din data de 1 Martie 2002
NATURAL şi până în data de 28 Februarie 2003 Mâna Anului este 7, iar
din data de 1 Martie 2003 DIVIN până în data de 29 Februarie 2004 Mâna
Anului este 1.
 – 2). Cum se calculează data şi ziua când începe Triodul în anul 2004 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie, dăm drept
bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, respectiv în SLOVA „A“ data
de
11 Ianuarie pentru anii comuni, iar pentru anii bisecţi dăm drept bază data
de 12 Ianuarie. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte
pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ şi tot înainte cu data zilelor, până în
Mâna Anului NATURAL 2003 care este 1 în cazul nostru, nu 3, sau până
în SLOVA „Oa“ unde aflăm că Triodul se începe la data de 18 Ianuarie în
anii comuni, şi respectiv 19 Ianuarie în anii bisecţi.
Trebuie să ştim că Triodul sau Duminica Vameşului şi a Fariseului
începe pe 11 Ianuarie în anii comuni sau 12 Ianuarie în anii bisecţi, numai
atunci când Paştele cade la data de 22 Martie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie, dăm drept bază
în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, respectiv în SLOVA „Che“
Triodul care începe Duminică la data de 14 Februarie pentru anii comuni,
iar pentru anii bisecţi dăm drept bază Duminică data de 15 Februarie. Iar
dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ până în Mâna Anului NATURAL 2003 care este
1 sau până în SLOVA „Oa“, iar în cazul nostru pentru anul artificial 2004,
care este 3, unde aflăm că Triodul începe Duminică pe data de 19 Ianuarie
în acest an sau în anii de bisect, şi respectiv Duminică 18 Ianuarie în anii
comuni.
c). Pentru verificare se ia Mâna Anului NATURAL 2003 care este 1 şi cu
Epacta Mică a lunii Ianuarie care este pururea 3 sau Februarie care este
pururea 6, ce însumate dau un număr, în cazul nostru 1 + 3 = 4 şi se numără
din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 4,
cade în vârful degetului arătător de la mâna stângă, unde zicem 1 (întâi)
Ianuarie şi de aici numărăm mai departe până în data de 19 Ianuarie, care
cade Duminica.
Mai sunt şi alte feluri de calcul al zilelor, datelor şi sărbătorilor
religioase ori laice, dar explicaţia lor în cuvinte este mai grea şi de aceea eu
voi arăta numai 5 (cinci) feluri de calcul, pentru cele ce reazimă în
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“: două la aliniatul a), două la aliniatul b)
şi una la aliniatul c), de la fiecare din cele 7 + 8 = 15 exemple, de la
paginile: 55 – 73, plus cele 9 exemple de la pag.: 86 – 95 dau cele 24 de
exemple după aceste 5 (I, II, III, IV şi V) criterii:
I). Cum aflăm în ce zi şi dată cad cele căutate de noi în prima SLOVĂ
Pascală „A“.
II). Cum aflăm orice zi şi dată ce cad în celelalte 33 de SLOVE Pascale
aşezate între prima SLOVĂ „A“ şi ultima SLOVĂ „Che“.
III). În ce zi şi dată cad cele căutate de noi în ultima SLOVĂ Pascală
„Che“.
IV). La punctele I, II şi III numărăm o dată înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ şi a doua oară înapoi pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ până în SLOVA Pascaliei ori Mâna Anului respectiv.
V). Cum se calculează şi verifică orice dată şi zi a săptămânii prin
DUMINICA ÎNVIERII ori ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI Nostru
IISUS HRISTOS, când ne folosim de Mâna Anului respectiv
NATURALĂ, nu Mâna Anului politic ori artificial şi Epacta Mică a
lunilor anului respectiv.
Mai reamintesc că toate datele, zilele şi sărbătorile începând din data
de 1 (Întâi) Martie şi până la data de 31 Decembrie sunt „Date
NATURALE Conform CREAŢIEI, CUVÂNTULUI Şi După VOIA
Lui DUMNEZEU“, iar datele şi zilele ultimelor două luni ale anului
începând din data de 1 Ianuarie şi până la data de 28 – 29 Februarie ce cad
în anul viitor aparţin de fapt şi de drept anului prezent. Dar în cazul când
luăm separat primele două luni; Ianuarie şi Februarie din anul în care
suntem ori dorim să îl calculăm, trebuie să ştim că aceste două luni aparţin
de fapt şi de drept anului trecut şi în ambele cazuri Mâna Anului pentru
cele două luni este aceea care aparţine anului NATURAL sau a primelor
10 (zece) luni din an, dintre cele 12 luni ale anului NATURAL.
Înseamnă că toate aceste date, ore şi zile fără adaosuri de zile sau
de ore, sunt NATURALE, adică aşa cum au Fost, Sunt şi vor mai Fi,
după ZIDIREA lor conform CREAŢIEI DIVINE.
Iar artificiale înseamnă toate acele date, zile sau ore pe care le adaugă
ştiinţa ori omenirea cu intenţia (să nu spun din rea credinţă) de a strica
Lucrarea DIVINITĂŢII prin toţi acei oameni care nu-L mai iubesc pe
DUMNEZEU decât cu gura, nu şi din toată inima.
Multe au fost încercările şi ispitele celui spurcat şi rău de-a lungul
timpului, în a-i îndepărta pe oameni de DUMNEZEU şi de a-i atrage din
Lumină spre întuneric total. Cele mai grele şi puternice lovituri date
omenirii la modul general, ce-i drept, luându-le şi foarte mult timp peste
5000 de ani slujitorilor vicleni (vrăjmaşi), este schimbarea începutului de
an din data de 1 Martie NATURAL în data de 1 Ianuarie artificial, dar fără
a avea efectul scontat. Apoi după alţi peste 1500 ani de ispite, folosindu-se
tot de ştiinţa oamenilor pentru a instaura HAOSUL şi a discredita atât
BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea, (cât şi LUCRĂRILE SINODULUI ÎNTÂI
ECUMENIC din anul 325 de la Niceea), când s-au introdus treptat acele 9
(nouă) zile, apoi 10 zile până la acele 13 zile introduse în plus astăzi.
Aceste 13 (treisprezece) zile sunt adăugate peste „CALENDARUL
NATURAL AL OMENIRII“, fără nici un suport real ori logică
ştiinţifică. Iar din punct de vedere ştiinţific şi matematic este total greşit, se
poate vedea foarte clar acest lucru printr-un simplu, să nu zic banal, calcul
băbesc, pentru toţi aceia care nu cunosc operaţii de adunare şi de înmulţire,
astfel: se ia şi socoteşte ca punct de plecare sau reper 0 (zero), chiar
Lucrările SINODULUI ÎNTÂI ECUMENIC de la Niceea din anul
325, din cauza acelor + 13 zile. Şi vom zice astfel: Oare cum este posibil ca
toată omenirea să fie prostită şi să accepte această îndreptare a calendarelor
din toată lumea până astăzi ?! Dar şi mai grav în tot acest timp de 1000 de
ani de la schisma din 1054, când adevărata eroare trebuia pusă pe seama
ultimilor 2000 de ani, când ştiinţa susţine că lungimea anului tropic este
mai mică cu 11 minute şi 15-16 secunde pe an, faţă de lungimea anului
NATURAL, fiind una şi aceeaşi cu lungimea anului după Calendarul
Iulian, care a copiat sau a urmat întocmai „CALENDARUL DIVIN“ cu
excepţia numerotării lunilor anului politic sau a începutului de an.
Unde, în decurs de 128 de ani, oamenii de ştiinţă susţin că acel Calendar
Iulian o ia înainte cu o zi. Iar în cei 2000 de ani cu 16 zile sau în 2000 – 325
= 1675 de ani Calendarul Iulian ar fi luat-o înainte cu 13 zile şi ceva sau 16
zile, de la introducerea lui oficial din anul 46 î.Hr. Acum vă întreb unde
este ştiinţa sau calculul matematic, când în loc să se îndrepte calendarul
după cum urma să se realizeze, ei s-au dus cu alte + 13 zile înainte, peste
acea măsură mai mare socotită tot de ştiinţă şi nu de alt cineva. Deci,
băbeşte înseamnă: dacă acest calendar iulian era în 1924 înainte cu 13
zile faţă de timpul SINODULUI I ECUMENIC sau cu 16 zile de la
introducerea calendarului iulian, de ce atunci când se dorea
îndreptarea calendarului iulian, s-au mai adăugat alte 13 zile, peste
celelalte 13 zile, în plus, calculate de aceiaşi oameni de ştiinţă ?! Ce fel
de ştiinţă ? Fiindcă, eu nu văd, nu găsesc şi nici nu există urmă de
ştiinţă în toate aceste «îndreptări calendaristice» !
Când, de fapt şi de drept, acele 13 zile trebuiau scăzute
nicidecum adăugate, cum au procedat toţi oamenii de ştiinţă şi,
culmea!, tot ei recunosc că la fiecare 400 de ani trebuie scăzute un
număr de 3 (trei) zile, atât din calendarul iulian, cât şi din cel
gregorian. Astfel ar rezulta că lungimea anului iulian este una şi
aceeaşi cu lungimea anului gregorian, care este iar o aberaţie ştiinţifică
şi nu greşesc deloc când afirm acest lucru, după toate datele şi
susţinerile oamenilor de ştiinţă.
De aici reiese că duşmanul Adevărului DIVIN a comandat, iar
omul păcătos dar viclean a executat fără să gândească ori să socotească
corect. Şi cel mai grav pentru toată această perioadă este faptul că
vrăjmaşul acum a dat lovitura de graţie întregii Creştinătăţi,
stricându-se ordinea datei lunilor, zilelor săptămânii, zilelor de post
din săptămână, a posturilor de peste an, fărâmiţând în mai multe părţi
BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată Creştinătatea etc.
Ultima lovitură de graţie realizată de vrăjmaş, chiar mai mare
decât mutarea înapoi a începutului de an cu acele două luni (de la 1
Martie la 1 Ianuarie) şi mai mare decât acea introducere de plus 13
zile, este prin acea banală oră de vară introdusă care strică încă o dată
rânduiala zilelor săptămânii din cele 6 luni ale anului (între 21 Martie
şi 23 Septembrie), care mutilează / strică şi prăznuirea celei mai mari
sărbători religioase ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS, pe
care majoritatea o începe de Sâmbăta la orele 23,00 în cele mai multe
cazuri şi de multe ori se întâmplă în aceeaşi zi de Sâmbătă cu iudeii,
încălcându-se alte trei REGULI din cele patru ale SINODULUI
ÎNTÂI ECUMENIC de la Niceea sau Rânduiala PASCALĂ pentru cât
va fi Lumea, ori 11 Reguli din cele paisprezece expuse în această carte
la pagina 83-84 numai în ROMÂNIA. Şi toţi marii oameni de ştiinţă şi,
mai grav, preoţii şi conducătorii BISERICILOR nu văd sau nu vor să
vadă toate aceste spurcăciuni impuse de vrăjmaşul cel neadormit prin
mâna ori lucrarea omului viclean şi impuse mai mult decât forţat
omenirii, arătându-se preoţii nepregătiţi duhovniceşte să-i apere şi
conducă pe enoriaşi. Oare câţi dintre creştini nu caută mereu un
duhovnic bun psihoterapeut? Altfel, nu ar fi un pelerinaj atât de
frecvent de la o Biserică la alta, de la un duhovnic la altul şi de la un
cult la altul !
Aşadar, acceptarea orei de vară de mulţi oameni păcătoşi fără
să-şi dea seama că aceasta este cea mai mare realizare a satanei pentru
stricarea SFINTELOR PAŞTI, fiind cea mai mare sărbătoare a
Creştinătăţii până astăzi, iar toţi oamenii au căzut şi cad sub blestemul
tuturor SINOADELOR: APOSTOLICE, ECUMENICE şi Locale, prin
încălcarea Canoanelor şi, mai grav, a LUCRĂRII SFÂNTULUI
DUH. „Acest păcat nu va fi iertat nici până la moarte, Zice DOMNUL
DUMNEZEU SAVAOT“. ISAIA 22, 14.

 – 3). Cum aflăm data şi ziua de Lăsata Secului de carne pentru Postul
Mare din anul 2006 ?

a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ data de 25
Ianuarie pentru anii comuni, iar data de 26 Ianuarie pentru anii bisecţi. Iar
dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, până în Mâna Anului NATURAL 2005, care este
4 sau SLOVA „Şte“, în cazul nostru şi pentru anul 2006 artificial, unde
aflăm că Lăsata Secului de carne începe Duminică, pe data de 13 Februarie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ data de 28
Februarie pentru anii
comuni, iar data de 29
Februarie pentru anii
bisecţi. Iar dacă Paştele
cade la alte date, atunci
numărăm înapoi pe
„SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, până în Mâna
Anului NATURAL 2005,
care este 4 sau până în
SLOVA „Şte“, în cazul
nostru şi pentru anul 2006
artificial, unde aflăm că
Lăsata Secului de carne
începe Duminică, pe data
de 13 Februarie. Vedeţi fig.
12.
c). Pentru a calcula mai
uşor, dar a se verifica şi
cele de mai sus, se ia Mâna
Anului artificial 2006 care
este 4 nu 5, şi cu Epacta Mică a lunii Februarie care este pururea 6, ce
însumate dau un număr, în cazul nostru 4 + 6 = 10 şi se numără din
Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 10 cade
sub vârful degetului arătător de la mâna stângă, partea spate, unde zicem 1
(Întâi) Februarie şi de aici numărăm mai departe până în data de 13
Februarie care cade Duminica.

 – 4). Cum aflăm data şi ziua de Lăsata Secului de brânză pentru Postul
Mare din anul 2006 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ data de 1
Februarie pentru anii comuni, iar data de 2 Februarie pentru anii bisecţi. Iar
dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ până în Mâna Anului NATURAL 2005 care este
4 sau SLOVA „Şte“, în cazul nostru şi pentru anul 2006 artificial, unde
aflăm că Lăsata Secului de brânză începe Duminică, pe data de 20
Februarie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ data de 7
Martie pentru anii comuni, iar data de 8 Martie pentru anii bisecţi. Iar dacă
Paştele cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ până în Mâna Anului NATURAL 2005, în cazul
nostru şi pentru anul artificial 2006, care este 4 nu 5 sau SLOVA Şte, unde
aflăm că Lăsata Secului de brânză începe Duminică pe data de 20
Februarie.
c). Pentru a calcula mai
uşor, dar a se verifica şi
cele de mai sus, se ia Mâna
Anului 2006 artificial care
este 4 nu 5 şi cu Epacta
Mică a lunii Februarie care
este pururea 6, ce însumate
dau un număr, în cazul
nostru 4 + 6 = 10 şi se
numără din Duminica
ÎNVIERII DOMNULUI,
după desenul din figura 8.
Iar 10 cade sub vârful
degetului arătător de la
mâna stângă, partea spate,
unde zicem 1 (întâi)
Februarie şi de aici numă-
răm mai departe până în data de 20 Februarie care cade tot Duminica (fig.
13).

 – 5). Cum aflăm data şi ziua când cade SFÂNTA CUVIOASĂ


EVDOCHIA în anul 2008 NATURAL ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTA EVDOCHIA – Ziua de Duminică a 4-a săptămână din Post. Iar
dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, dar înapoi pe zilele săptămânii până în Mâna
Anului NATURAL 2008 care este 1 sau SLOVA „Oa“ în cazul nostru şi
pentru anul artificial 2008, unde aflăm că SFÂNTA EVDOCHIA cade
Vineri, în I-a (prima) săptămână din Post, adică pe data de 1 Martie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTA EVDOCHIA – Ziua de Luni din săptămâna brânzei. Iar dacă
Paştele cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, dar înainte pe zilele săptămânii până în Mâna
Anului NATURAL 2008 care este 1 sau SLOVA „Oa“ în cazul nostru şi
pentru anul artificial 2008, unde aflăm că SFÂNTA EVDOCHIA cade
Vineri, în I-a săptămână din Post, adică pe data de 1 Martie.
c). Pentru a calcula mai uşor, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia
Mâna Anului 2008 NATURAL care este 1 şi nu a anului artificial 2008
care este 2 şi cu Epacta lunii Martie care este pururea 5, ce însumate dau un
număr, în cazul nostru 1 + 5 = 6 şi se numără din Duminica ÎNVIERII
DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 6 cade la a II-a încheietură de
la vârful degetului arătător de la mâna stângă, partea faţă, unde zicem 1
(întâi) Martie şi care cade tot într-o zi de Vineri.

 – La 8 zile după SFÂNTA EVDOCHIA cad SFINŢII 40 de


MUCENICI, iar la alte 8 zile cade SFÂNTUL ALEXIE şi la alte 8 zile
cade BUNA VESTIRE sau BLAGOSLOVENIILE, care cad pururea la
date fixe, dar în zile diferite, asta în funcţie de data SFINTELOR PAŞTI.

 – 6). Cum aflăm data şi ziua când cad SFINŢII 40 de MUCENICI în


anul 2010 NATURAL ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru SFINŢII
40 de MUCENICI – Ziua de Luni a 6-a săptămână din Post. Iar dacă
Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, dar înapoi pe zilele săptămânii până în Mâna
Anului 2010 care este 3 sau SLOVA „A“ în cazul nostru pentru anul 2010,
unde aflăm că SFINŢII 40 de MUCENICI cad Luni a 6-a săptămână din
Post, adică pe data de 9 Martie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFINŢII 40 de MUCENICI – Ziua de Marţi, prima săptămână din Post. Iar
dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, dar înainte pe zilele săptămânii până în Mâna
Anului respectiv 2010 NATURAL care este 3 sau SLOVA „A“ în cazul
nostru pentru anul 2010, unde aflăm că SFINŢII 40 de MUCENICI cad
Luni a 6-a săptămână din Post, adică pe data de 9 Martie.
c). Pentru a calcula mai uşor, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia
Mâna Anului 2010 care este 3 şi cu Epacta Mică a lunii Martie care este
pururea 5, ce însumate dau un număr, astfel 3 + 5 = 8 şi se numără din
Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 8 cade
pe prima încheietură de la baza degetului arătător de la mâna stângă, partea
spate, unde zicem 1 (întâi) Martie şi de aici numărăm mai departe până în
data de 9 Martie, care cade tot Luni.

 – 7). Cum aflăm data şi ziua când cade SFÂNTUL ALEXIE în anul
2012 NATURAL ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTUL ALEXIE – Ziua de Marţi din săptămâna Mare. Iar dacă Paştele
cade la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înapoi pe zilele săptămânii până în Mâna Anului respectiv
2012 care este 6 sau SLOVA „C“ în cazul nostru pentru anul 2012, unde
aflăm că SFÂNTUL ALEXIE cade Vineri, a 5-a săptămână din Post, adică
pe data de 17 Martie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“ dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTUL ALEXIE – Ziua de Miercuri a 2-a săptămână din Post. Iar dacă
Paştele cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, dar înainte pe zilele săptămânii până în Mâna
Anului respectiv care este 6 sau SLOVA „C“ în cazul nostru pentru anul
2012, unde aflăm că SFÂNTUL ALEXIE cade Vineri, a 5-a săptămână din
Post, adică pe data de 17 Martie.
c). Pentru a calcula mai uşor, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia
Mâna Anului 2012 care este 6 şi cu Epacta Mică a lunii Martie care este
pururea 5, ce însumate dau un număr, în cazul nostru 6 + 5 = 11 şi se
numără din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura
8. Iar 11 cade pe vârful degetului arătător de la mâna stângă, unde zicem
Întâi Martie, şi de aici numărăm mai departe până în data de 17 Martie, ce
cade tot Vineri.

 – 8). Cum aflăm data şi ziua când cade BUNA VESTIRE în 2015 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru BUNA
VESTIRE sau BLAGOSLOVENIILE – Ziua de Miercuri din
Săptămâna Luminată. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm
înainte pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, dar înapoi pe zilele
săptămânii până în Mâna Anului 2015 care este 2 sau SLOVA „Z“ în
cazul nostru pentru anul 2015, unde aflăm că BUNA VESTIRE cade
Marţi în Săptămâna Mare, adică pe data de 25 Martie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
BUNA VESTIRE – Ziua de Joi a 3-a săptămână din Post. Iar dacă Paştele
cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înainte pe zilele săptămânii până în Mâna Anului 2015 care
este 2 sau SLOVA „Z“, în cazul nostru pentru anul 2015, unde aflăm că
BUNA VESTIRE cade Marţi în Săptămâna Mare, adică pe data de 25
Martie.
c). Pentru a calcula mai uşor, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia
Mâna Anului 2015 care este 2 şi cu Epacta Mică a lunii Martie care este
pururea 5, ce însumate dau un număr, în cazul nostru 2 + 5 = 7 şi se numără
din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 7
cade pe prima încheietură de lângă palmă a degetului arătător de la mâna
stângă, partea faţă, unde zicem 1 (întâi) Martie, şi de aici numărăm mai
departe până în data de 25 Martie, care cade tot Marţi.

AŞEZAREA PE MÂNĂ A LUNILOR


Aşezarea în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ a Lunilor după
această ÎNVĂŢĂTURĂ DIVINĂ, folosind calculul pe mână al lunilor
anului NATURAL, mereu va
începe cu luna întâi a anului
din data de 1 (întâi) Martie
şi se încheie la sfârşitul lunii
a 12-a din anul DIVIN [nu
anul politic, vezi şi fii foarte
atent la anul artificial (anul
artificial zicem numai pentru
calculul de orice fel a celor
două luni din an, adică luna
Ianuarie şi Februarie, care
sunt la începutul anului
politic sau artificial şi la
sfârşitul anului NATURAL)],
fiind
luna Februarie, la data de 28
pentru ani comuni şi data de
29 pentru ani bisecţi, după
desenul din figura 9. Aşezarea
pe mână a lunilor anului se
face exact aşa cum au fost şi sunt Zidite de CREATORUL lor, cât şi a
acestei Reguli de calcul pe mâinile noastre.
Dacă DUMNEZEU a Făcut atât Lumina care sunt zilele, cât şi
Întunericul, care sunt nopţile, Soarele, Luna şi stelele, Pământul etc. şi
inclusiv pe om, conform capitolului 1 din SFÂNTA SCRIPTURĂ,
atunci ce are omul cu DUMNEZEU, şi de ce se doreşte oare aşa de mult să
se strice Rânduiala şi Rostul acestor Creaţii DIVINE ?!

NAŞTEREA ŞI ŞTIRBIREA LUNILOR


Ca să putem afla Naşterea Lunilor după „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ ori după MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN, mai
întâi trebuie să calculăm şi
să aşezăm Temelionul
Anului. Pentru că toate
Lunile Noi ale unui an
încep de la data de 1 Martie
a anului prezent până la
data de 28–29 Februarie a
anului viitor şi toate se
Nasc în Temelionul Anului
DIVIN ori NATURAL,
respectiv (ca în figura 10
pentru luna Martie din anul
2003 NATURAL) şi se
Ştirbesc în Rădăcina
Temeliei (ca în figura 11
pentru luna Martie din anul
2003 NATURAL).
Naşterea Lunilor Cereşti
este momentul când Luna
începe să crească de la zero
şi să se Lumineze treptat
din partea dreaptă, jos, după cum o privim noi, oamenii de pe Pământ, apoi
începe să se vadă formarea secerei căreia I se mai zice şi CRAI NOU. La
7 (şapte) zile după Naştere, Luna ajunge la Faza Lunară – Primul
Pătrar. După alte 7 zile ajunge la Faza de LUNĂ PLINĂ şi în ziua
următoare ori a 15-a zi de la
Naştere, Luna se Ştirbeşte,
adică a fost sau a avut
momentul maxim de
Luminare. Din acel moment
de la Faza de LUNĂ
PLINĂ începe a scade treptat
din partea stângă, sus, după
cum o privim noi, oamenii de
pe Pământ, şi după alte 7 zile
ajunge în Faza de Ultimul
Pătrar şi, tot aşa, scade mai
departe până la următoarea
Naştere de Lună. Acum,
pentru a se calcula timpul
după Calendarul Lunar, mai
întâi se calculează pe mână
ori matematic Crugul Lunii
al anului respectiv
NATURAL care dă
TEMELIONUL sau se ia
direct din tabelul Pascal de
532 de ani. După aflarea TEMELIONULUI anului dorit, trecem la
aşezarea LUI în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, apoi se ia pentru
calcul luna sau lunile anului NATURAL, după caz, din desenul din figura
9 şi se numără începând cu № 1 (unu) din acea lună până pe ultima lună a
anului Februarie şi de aici se păşeşte sau se sare în DUMINICA
ÎNVIERII DOMNULUI din Data de 1 Aprilie, (unde este SLOVA
PASCALIEI „Ps“ sau Temelionul 15), şi se numără până pe nodul unde
am aşezat Temelionul anului calculat; şi ce dată am aflat pe nodul cu
acel Temelion, în acea Dată va fi şi LUNA NOUĂ a acelei luni. De ce se
sare de pe nodul unde este însemnată luna Februarie sau Data de 30 Martie,
în 1 Aprilie şi nu se numără cursiv din nodul cu Temelionul 17 şi pe nodul
din podul palmei unde este aşezat Temelionul 16, aceasta, fiindcă LUNA
din cele 29 de Temelioane stăpâneşte doar 19 Temelioane, iar pe acel
Temelion 16 îl sare, cât şi pe următoarele Temelioane: 2 ; 5 ; 8 ; 10 ; 13 ;
19 ; 21 ; 24 şi 27. {Nimeni nu poate comenta de ce DUMNEZEU a
Însemnat acest Temelion 17 – asta poate explica faptul că FIUL Lui
DUMNEZEU trebuia să se Nască şi S-a Născut când stăpânea acel
Temelion, iar Temelionul 15 cu ZIUA ÎNVIERII} Revedeţi fig. 7.
Numai după calcularea datei când este LUNĂ NOUĂ se poate calcula mai
departe şi ŞTIRBIREA aceleiaşi LUNI care este imediat după LUNĂ
PLINĂ. Aşadar din Temelionul anului căutat unde am zis în ce dată ale
acelei luni a căzut LUNA NOUĂ se păşeşte sau se sare din nou în
DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI de la SLOVA PASCALĂ „Ps“
şi de aici iarăşi se numără, de această dată până în RĂDĂCINA
Temelionului, adică unde este aşezat Primul Temelion (№ 1) şi în ce
dată va cădea pe acel nod, în acea dată se ŞTIRBEŞTE şi LUNA
respectivă. Trebuie ştiut, că, pentru calcularea sărbătorilor religioase,
aproape toată populaţia Pământului se foloseşte fie de calculul „după
Calendarul Lunar“, fie „după calendarul iulian, care este copia
CALENDARULUI DIVIN“, fie „după urmărirea directă a Fazelor
Lunii“. Mai arăt că pentru măsurarea ori calcularea lungimii timpului
numai după „Calendarul Lunar“ în 7980 de ani, calculul este atât de
precis încât nu avem eroare de nici o zi, iar părerile oamenilor de ştiinţă şi
politici cu privire la „Calendarul Lunar“ care ar avea eroare de o zi
între 200 şi 300 de ani, pică sau dispare cu desăvârşire.
Oameni care cunosc sau care învaţă să calculeze timpul numai
„după Calendarul Lunar“ pot combate toate părerile ştiinţifice, politice
etc. ale oamenilor şi nu numai, iar în cazul în care învaţă să calculeze
timpul după „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, atunci ar putea foarte
uşor combate toate calculele greşite ale preoţilor de astăzi: fie de stilul nou,
fie catolici sau ai oricăror secte şi culte cu privire la datele lunilor şi zilele
săptămânilor, ba chiar pot combate orice calendar din trecut, prezent, dar
la fel şi pe/pentru viitor.
LUNA, privită de pe anumite piscuri sau locuri mai înalte, de la
Răsăritul EI, când vom lua (sau zice) momentul zero în mişcarea de
rotaţie pe care o face în jurul Pământului, atât noaptea cât şi ziua, înaintea
SOARELUI sau în spatele SOARELUI, din locul de unde o privim,
deschide acel aparent arc de cerc de ± 180º sau de ± jumătate de cerc, unde
îşi păstrează aproape acelaşi moment de „Fază Lunară“ sau acelaşi fel
de LUMINARE din noaptea sau ziua respectivă în toate cele 180º pe care
le parcurge sub privirea atentă a persoanei, ce urmăreşte acel fenomen.
Acest lucru (fenomen) ar explica că toate Fazele pe care le parcurge
LUNA de la o Naştere de Lună până la următoarea Naştere de Lună
nu au nici o influenţă pozitivă sau negativă din partea SOARELUI ori a
Pământului, fiindcă în cele 180º, fie LUNA în faţa SOARELUI sau în
spatele SOARELUI, fie noaptea ori fie ziua privită, LUNA îşi păstrează
acelaşi moment de Fază Lunară şi Luminozitate, fapt pentru care pică
foarte multe teorii, idei şi păreri, fără o susţinere reală.
Dacă „timpul“ de pe Pământ este măsurat de oameni cu ceasul fie de
mână, de masă, electronic, atomic etc., putem lua în comparaţie şi Întreg
Universul tot ca pe un „Mare ceas“, în care Soarele, Luna, Pământul
etc. sunt nişte rotiţe (rubine) puse în mişcare de Un Singur Meşter şi
nimeni altul decât DUMNEZEU CREATORUL LOR. FACERE 1, 14
– 18. Atunci, orice fel de ceas făcut de oameni, ca să fie bun şi precis, nu
trebuie să ignore, nici să adauge, nici să scadă zile sau ore „Timpului
DIVIN“ deoarece „Timpul“ este dat şi lăsat în curgerea Sa de acel ceas
uriaş care pune în mişcare Întreg Universul. Iar omul poate face ce vrea cu
ceasul lui, dar nu are voie să impună tuturor oamenilor invenţia lui (lor)
sau să afirme despre ce a făcut omul, că este un lucru mai bun şi perfect
decât ce a Lăsat şi Făcut DUMNEZEU pentru „om“. De CUVÂNTUL
Lui DUMNEZEU ascultă Întreaga Creaţie şi toate lucrurile din
Univers, numai omul nu prea Îl ascultă inventând fel şi fel de aberaţii
(pentru care vor primi plata focului veşnic), precum şi impunerea
calendarului artificial Bisericilor şi creştinilor. „Căci adevărat zic vouă:
Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va
trece, până ce se vor face toate“. MATEI 5, 18.
Să nu le dau prea mult de gândit ori de lucru oamenilor (decât un
lucru bun şi sănătos), prin a măsura Timpul şi a-şi face pentru calculul
zilelor, săptămânilor, lunilor şi anilor un sistem, o invenţie sau nişte rotiţe
cu câte 365 – 366 de dinţi (după caz), reprezentând zilele fiecărui an în
parte pentru anii comuni de 365 dinţi (zile), iar pentru cei bisecţi de 366
dinţi, apoi să pună în mişcare la început 4 bucăţi care reprezintă cei 4 ani în
care se produce (apare) acea zi în plus sau diferenţa de o zi la fiecare al 4-
lea an, când cade acea zi de bisect plus ceva sau minus ceva. Apoi 128 de
rotiţe la rând, dintre care 96 a câte 365 dinţi şi 32 a câte 366 de dinţi care să
dea cele 32 zile de bisect în 128 de ani, la care se mai adaugă acel plus
ceva sau minus ceva de la fiecare 4 ani, adică plus sau minus acea „zi cu
pricina“ în cei 128 de ani, unde prima pusă în mişcare să se învârtă una pe
cealaltă până la ultima care ar indica acea diferenţă de zile, cu similar,
acelaşi număr de zile, dintre calendarul iulian sau al anilor iuliani cu anii
tropici sau acea eroare de ± o zi în 128 de ani şi astfel se va vedea cu
adevărat că îndreptarea calendarului gregorian nu s-a realizat nici ştiinţific,
nici matematic, ci mai rău s-a stricat prin punerea greşită în practică, adică
în loc să fie scăzute acele 13 zile, nicidecum adăugate etc.
Astfel s-a realizat dezbinarea dintre oameni şi DUMNEZEU, cât şi
între „Timpul Real Făcut de DUMNEZEU“ şi timpul cu anii, lunile,
zilele, datele şi orele artificiale. „Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei
ce fac dezbinări şi sminteli împotriva ÎNVĂŢĂTURII pe care aţi
primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci unii ca aceştia nu-I slujesc
DOMNULUI Nostru IISUS HRISTOS, ci pântecelui lor, şi, prin
vorbele lor frumoase şi măgulitoare, înşeală inimile celor fără de
răutate“. ROMANI 16, 17-18.
Analizaţi cu atenţie ce urmează şi toată cartea şi treceţi la treabă şi
poate astfel veţi primi vreun premiu pentru cea mai bună invenţie, ca să nu
spun Premiul Nobel, fiindcă eu nu sper să primesc vreun premiu, dar
lucrarea ar merita cel mai mare premiu deoarece prezintă în amănunţime
cel mai perfect şi ideal calendar din lume ce include toate posibilităţile de
calcul separat sau include foarte bine toate perioadele fundamentale de
timp: ora, ziua, săptămâna, luna, anul, Ciclul Lunar, Ciclul Solar,
Ciclul Astral sau Ciclul PASCAL după mişcarea aparentă a Soarelui, cât
şi a Lunii, ţinându-se cont în primul şi în primul rând şi de VOIA,
RÂNDUIALA şi LUCRAREA CREATORULUI SUPREM.

CÂTEVA REGULI GENERALE

 – Trebuie să ştim că Luna NATURALĂ parcurge pe cer 29 de zile, o


jumătate de zi, o jumătate de ceas (oră), a 5-a parte dintr-un ceas, şi iarăşi a
5-a parte din ultima fracţiune de 12 minute, şi apoi se Naşte următoarea
Lună NATURALĂ.
 – Luna Plină este la etatea de 14 zile de la Naştere.
 – Totdeauna în a 15-a zi de la Naştere, Luna se Ştirbeşte.
 – Totdeauna, când o Lună se Naşte la data de 1 ale lunii, se mai Naşte
alta la data de 30 ale aceleiaşi luni şi se întâmplă acest lucru de 7 ori în 19
ani. Va să zică două Luni Cereşti în aceeaşi lună sau mai precis două
Naşteri de Lună în aceeaşi lună calendaristică şi aceea din urmă Lună este
a acelei luni, iar prima lună este atribuită împlinirilor ori plusurilor de lună
restante.
 – Anul Ceresc Lunar se formează după cursul Lunii pe cer şi are
354 – 355 şi 384 – 385 de zile.
 – Acest număr îl aflăm astfel: ştim că sunt 12 luni pe an. Acum
înmulţim 29,5 cu 12 luni şi obţinem acel aparent an Lunar de 354 zile
format din 12 Luni sau 12 Lunaţii şi de 384 zile format din 13 luni sau
13 Lunaţii, iar realitatea ori media la 2 ani şi 7 luni este de 365,25 zile
calendaristice, sau direct după observarea atentă a Lunilor Cereşti.
 – Mai ştim că într-un Ciclu Lunar de 19 ani, 19 ani x 12 luni (Lunaţii)
+ 7 Lunaţii sunt 235 de Lunaţii, aşa a Rânduit DUMNEZEU de la
Început pentru Luminătorul cel Mic al nopţilor, iar Luminătorul cel
Mare, fiind Soarele pentru Luminarea zilelor noastre.
 – Mai ştim că într-un Ciclu Lunar de 19 ani, 7 luni sunt cu câte două
Naşteri de Lună, iar la fiecare 4 Cicluri Lunare, totalizând 76 de ani, sunt
940 de Lunaţii complete.
 – Mai ştim că la fiecare 2 ani şi 7 luni, o Lună are două Naşteri de
Lună şi în acel an, de fiecare dată în aceste condiţii, anul Lunar are 384
– 385 de zile, iar media este de 365,25 zile calendaristice.
 – Anul Solar se formează după cursul Soarelui şi are 365,25 de zile
calendaristice.
 – Cum se formează aparent anul Lunar Ceresc de 354 – 355 zile, cam
la fel se formează şi anul Solar, după cum urmează: la anul Lunar Ceresc
de 354 – 355 zile i se mai adaugă un număr de 11 şi ne dă anul cu 365 –
366 de zile care se numeşte anul „Luni–Solar“.
 – Acum adăugăm jumătăţile de ceasuri de la anul ceresc Lunar şi acele
12 jumătăţi de ceasuri fac 6 (şase) ceasuri sau ore care adunate la anul
Solar fac 365 de zile şi 6 ore, iar la fiecare 4 (patru) ani ne dă anul bisect,
adică cu 366 de zile, iar media fiecărui an „Luni – Solar“ este de 365 zile
şi 6 ore sau 365,25 zile calendaristice.
1). – Anul NATURAL începe din data de 1 Martie, apoi Aprilie, Mai,
[…], Decembrie, Ianuarie şi se încheie pe data de 28 – 29 Februarie.
2). – Anul PASCAL începe din ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS
HRISTOS a oricărui an până la cea a anului următor, respectiv din
SLOVA Pascală a anului dorit până în cea a anului următor, iar
explicaţia SLOVELOR Pascale începe cu NAŞTEREA DOMNULUI
IISUS HRISTOS, respectiv de la data de 25 Decembrie a anului trecut şi
se încheie pe data de 24 Decembrie a anului actual, după cum veţi vedea la
cele 35 de SLOVE PASCALE prezentate în carte de la paginile 32 – 35 şi
137 – 173.
3). – Anul POLITIC sau artificial ori îndreptat se începe din data de 1
Ianuarie, apoi Februarie, Martie, […], Octombrie, Noiembrie şi se încheie
pe data de 31 Decembrie. Mai putem preciza că anii sunt grupaţi în 3
categorii, adică, formează 3 unităţi mai mari. Cea mai mare unitate de ani
se numeşte mileniu, care are o mie de ani. Apoi, urmează secolul, care are o
sută de ani. Şi Veacul mic, adică 50 de ani, care în justiţie poartă numele de
veşnic, iar o viaţă în justiţie reprezintă 25 de ani. Asta, la cei osândiţi în
închisori pentru fapte grave. După cum am arătat mai sus, nici Luna Lunară
şi nici anul Luni–Solar nu au un număr de zile întregi permanent, iar
pentru calculele cele mai precise se iau perioade mai mari de timp de la 4
Cicluri Lunare, până la UN CICLU PASCAL de 532 ani. Pentru a
convinge cititorul de autenticitatea celor de mai sus, explicate în cuvinte,
voi prezenta câteva calcule matematice, pentru a se vedea şi a se crede cu
Adevărat că DUMNEZEU A FOST, ESTE ŞI VA FI
ATOTŞTIUTOR şi că toate cele scrise mai sus despre LUCRĂRILE şi
CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU SUNT ADEVĂRATE şi corespund
cu Realitatea astrală actuală, trecută ori viitoare.

 – 1 C. L. de 19 ani are 235 Lunaţii, totalizând  6940 de zile


calendaristice. 19 ani : 4 ani = 4,75 zile pentru anii de bisect.
365 zile x 19 ani + 4,75 zile = 6939,75 zile.
6939,75 zile : 235 Lunaţii = 29,5308510639 zile calendaristice.
 – 4 C. L. de 19 ani are 76 de ani şi 940 Lunaţii şi exact 27.759 de zile
calendaristice. 76 ani : 4 ani = 19 zile pentru anii de bisect.
365 zile x 76 ani + 19 zile = 27.759 zile.
27.759 zile : 940 Lunaţii = 29,5308510638297872340425531914894 zile
calendaristice – (sau 29,5308510639 zile calendaristice).
 – 1 C. P. de 532 ani are 6580 Lunaţii şi exact 194.313 de zile
calendaristice. 532 ani : 4 ani = 133 zile pentru anii de bisect.
365 zile x 532 ani +133 zile = 194.313 zile.
194.313 zile : 6580 Lunaţii = 29,5308510639 zile calendaristice.
 – 14 C. P. de 532 ani are 7448 ani şi 92.120 Lunaţii şi exact 2.720.382
de zile. 7448 ani : 4 ani = 1862 zile pentru anii de bisect.
365 zile x 7448 ani + 1862 zile = 2.720.382 zile.
2.720.382 zile : 92.120 Lunaţii = 29,5308510639 zile calendaristice.
 – 15 C. P. de 532 ani are 7980 ani sau 98.700 Lunaţii şi exact
2.914.695 de zile calendaristice. 7980 ani : 4 ani = 1995 zile pentru anii
de bisect. 365 zile x 7980 ani + 1995 zile = 2.914.695 zile.
2.914.695 zile : 98.700 Lunaţii = 29,5308510639 zile calendaristice.
 – Astfel, numărul de zile ale 1 C. L.=(Ciclu Lunar), 4 C. L., 1 C. P.=
(Ciclu Pascal), 14 C. P. sau 15 C. P. : (împărţit) la Numărul de ani =
Numărul exact de zile pentru un an întreg şi avem: 27.759 zile : 76 ani
= 365,25 zile pe an. 194.313 zile : 532 ani = 365,25 zile pe an.
2.720.382 zile : 7448 ani = 365,25 zile pe an. Şi 2.914.695 zile : 7980 ani
= 365,25 zile pe an.
Iar toate intervenţiile omenirii, care au drept scop de a-L corecta pe
CREATOR sau altele asemănătoare din ce au făcut, ce facem şi vom mai
face fiecare, nu vor rămâne în final nejudecate. „Aşadar, fiecare din noi
va da seama despre sine Lui DUMNEZEU“. ROMANI 14, 12.

AFLAREA SFINTELOR PAŞTI

Cea mai mare Sărbătoare a Creştinătăţii este ÎNVIEREA


DOMNULUI IISUS HRISTOS. Această Sărbătoare a SFINTELOR
PAŞTI cade în aceeaşi zi a săptămânii şi de fiecare dată Duminica, dar la
date diferite pentru fiecare an în parte. Deci, are un număr de 35 de date
schimbătoare (de la cea mai devreme dată de 22 Martie până la cea
mai târzie dată de 25 Aprilie inclusiv). De aceea pentru aflarea şi
calcularea „SFINTELOR PAŞTI ALE LEGII CELEI NOI“, orice
persoană trebuie să respecte cele patru ÎNVĂŢĂTURI SAU
HOTĂRÂRI DIVINE conform SFINTEI SCRIPTURI – NUMERII
Capitolul 9, 3: „LA VREMEA LOR, DUPĂ LEGEA LOR, DUPĂ
REGULILE LOR ŞI DUPĂ GENEZA LOR“, din care rezultă cele
14 REGULI:
 – DUPĂ ÎMPLINIREA VREMII (ÎNVIEREA DOMNULUI
IISUS HRISTOS).
 – DUPĂ ZIUA SÂMBETEI (7 = Sabatul) adică DUMINICA.
 – DUPĂ ÎNCEPUTUL ZILEI, ORA ZERO LOCAL =
NATURAL (O = 24).
 – DUPĂ ECHINOCŢIUL DE PRIMĂVARĂ:
 – DE LA DATA DE 22 Martie – cel mai devreme,
 – PÂNĂ LA DATA DE 25 Aprilie – cel mai târziu.
 – DUPĂ LUNA PLINĂ PASCALĂ A LUNII MARTIE:
 – DE LA 4 ZILE DUPĂ LUNA PLINĂ PASCALĂ – cel mai
devreme,
 – PÂNĂ LA 11 ZILE DUPĂ LUNA PLINĂ PASCALĂ – cel
mai târziu.
 – LA BINECUVÂNTAREA TATĂLUI CERESC, prin SFÂNTA
LUMINĂ de la SFÂNTUL MORMÂNT 2002 – 32 = 1970 de ori până
astăzi a venit LUMINA în ZIUA/Data şi numai la Adevărata
ÎNVIERE.
 – ÎN ZI DE DUMINICĂ ORI ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI
IISUS HRISTOS {Prima zi a CREAŢIEI, 1 = CREAŢIE pentru
VECHIUL TESTAMENT şi respectiv 8 = ÎNVIERE pentru NOUL
TESTAMENT ORI ZIUA ÎNVIERII}.
 – DUPĂ PASCA iudeilor din LEGEA UMBREI care era şi este
între (17 Adar = 17 Martie – minim şi 14 Nisan = 14 Aprilie – maxim):
 – DE LA 1 (UNA) ZI DUPĂ iudei – cel mai devreme,
 – PÂNĂ LA 7 (ŞAPTE) ZILE DUPĂ iudei – cel mai târziu.

SFINTELE PAŞTI stabilesc Ordinea şi Rânduiala tuturor


Duminicilor cu Tipicul Lor, dintr-un întreg an de zile până la
următoarea Zi a SFINTELOR PAŞTI.
Pe cât de complicată este calcularea exactă a celor 35 de date
schimbătoare a SFINTELOR PAŞTI ori a celor 35 de SLOVE Pascale
care alcătuiesc „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, conform celor 14
REGULI sau 14 RÂNDUIELI ori 14 puncte de mai sus pe de o parte,
tot atât de uşor este calcularea sau aflarea celor 35 de date
schimbătoare ori a celor 35 de SLOVE sau cele 35 Date Pascale care
alcătuiesc „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pe de altă parte. Aceasta,
datorită Bunelor TAINE, REGULI şi RÂNDUIELI în Aşezarea
tuturor Lucrurilor, Datelor şi Zilelor ZIDITE de DUMNEZEU
TATĂL care, alegând pe cele mici, simple şi slabe pentru a-i ruşina pe
cei înţelepţi prin cei mai simpli oameni şi simple calcule, dar şi pentru
a scoate în Lumină pe cele tari şi complexe. 1 CORINTENI 1, 27
Deci, numai prin aşezarea celor două TAINE DUMNEZEIEŞTI
care sunt TEMELIONUL şi Mâna Anului în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ rezultă toate aceste 14 REGULI de mai sus astfel: Crugurile
Lunii Naşte Temelioanele, pe care le aşezăm în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“. Apoi, luăm Mâna Anului calculată după Crugul Soarelui ori
matematic, pe care trebuie să o aşezăm în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, pe degetul cu Temelionul Anului respectiv, unde din faţa
degetului de la bază, începem a număra pe noduri Mâna Anului
respectiv, care nu trebuie să cadă pe nodul cu Temelionul, dar, nici să
treacă peste acesta. În cazul când Mâna Anului nu încape până în
nodul unde am aşezat Temelionul, atunci de fiecare dată se trece pe
următorul deget din dreapta celui cu Temelionul şi începem a număra
Mâna Anului din faţa degetului de la bază, pe noduri până terminăm
de numărat Mâna Anului şi pe nodul unde am terminat de numărat,
acolo cade sau este Mâna Anului respectiv ori ZIUA ÎNVIERII
DOMNULUI (cu SLOVA PASCALĂ din SCARA SFINTELOR
PAŞTI) sau SFINTELE PAŞTI în acel an, fără nici un fel de greşeală
în toţi cei 1970 de ani +32 de ani (vârsta DOMNULUI) = 2002 ani.

 - Exemplu: Cum aflăm data şi ziua când cade SFINTELE PAŞTI în


anul 2019 ? Unde avem: C.S. = 23; M.A. = 7; C.L. = 3; T.A. = 6. Deci,
Temelionul 6 cade pe dosul
degetului mijlociu, la prima
încheietură, sub vârf, iar
Mâna Anului 2019 care este
7 şi, nu încape pe degetul
mijlociu până în Temelion,
ba, mai mult, trece peste
acesta, ce ar însemna că
SFINTELE PAŞTI în anul
2019 ar cădea înaintea
iudeilor, iar dacă Mâna
Anului se termină, sau cade
pe nodul cu Temelionul, în
acel an SFINTELE PAŞTI
se prăznuieşte în aceeaşi
zi cu iudeii. Iar Creştinii ar
încălca 3 Reguli dintre cele
4 de la Niceea şi 11 din cele
14 de mai sus. Atunci,
în cazuri asemănătoare,
trecem de fiecare dată
pentru a se număra Mâna
Anului respectiv pe degetul din dreapta celui pe care este aşezat
Temelionul, iar în cazul anului 2019 trecem pe degetul inelar şi Mâna
Anului 7 cade la baza degetului inelar partea spate (vedeţi calcularea
din figura 14) unde, în acest an 2019, SFINTELE PAŞTI cad pe data de
15 Aprilie NATURAL la SLOVA Pascală „Ţ“ ori Calendarul – nr. 25.
În anul 2019 Luna NOUĂ a lunii Martie este pe data de 22 Martie
NATURAL, iar Luna PLINĂ Pascală a lunii Martie este pe data de 6
Aprilie şi SFINTELE PAŞTI cade pe 15 Aprilie, adică la 9 zile după
Luna Plină Pascală. Mai precizez că Adevărata Sărbătoare a
SFINTELOR PAŞTI are 35 de SLOVE PASCALE ori 35 de DATE
PASCALE cuprinse între 22 Martie, cel mai devreme, şi 25 Aprilie, cel
mai târziu. Mai precizez că ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS
HRISTOS nu este legată de Paştele iudeilor (care au 29 de date
schimbătoare cuprinse între 17 Martie = 17 Adar I şi o singură dată la
19 ani va fi şi Adar II până la 14 Aprilie = 14 Nisan), ci trebuie doar să
se respecte cu sfinţenie „REGULILE DIVINE“ pe care le-am primit
prin LUCRAREA SFÂNTULUI DUH şi numai în acea Zi avem
BINECUVÂNTAREA TATĂLUI prin SFÂNTA LUMINĂ de la
SFÂNTUL MORMÂNT, fiind numai la Data şi Ziua corect calculată
pentru fiecare an în parte. Aşadar, oricând poporul iudeu poate veni la
Adevărata Credinţă a BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată
lumea şi Creştinătatea, numai prin a-şi recunoaşte greşeala înaintaşilor
sau strămoşilor care L-AU RĂSTIGNIT acum 1970 de ani pe FIUL
Lui DUMNEZEU, MÂNTUITORUL Nostru, IISUS HRISTOS, care
a Fost, Este şi Va Fi JUDECĂTORUL Întregii Omeniri, fie a
creştinilor, necreştinilor, cât şi ai iudeilor deopotrivă. Iar în cazul
feţelor bisericeşti, fie de pe stilul nou, ale catolicilor sau ai altor fraţi ai
noştri întru Hristos, nu încape îndoială că nu vor reveni cu dragoste la
DREAPTA CREDINŢĂ după toate Datele, Zilele şi REGULILE
DIVINE ! (fiindcă toate cultele, sectele, creştinii, necreştinii, cărţile,
scrierile Sfinte, CUVINTELE Lui DUMNEZEU şi ale demonilor, toate
au spus, spun şi recunosc că până la urmă Va Fi Numai O Singură
Turmă şi Un SINGUR PĂSTOR şi aşa va fi)! Amin.
AFLAREA ALTOR DATE CARE SE
SCHIMBĂ NUMAI ÎN FUNCŢIE DE
SFINTELE PAŞTI DIN ORICE AN
 – 1). Cum aflăm data şi ziua ÎNJUMĂTĂŢIRII PRAZNICULUI
ÎMPĂRĂTESC din anul 2020 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie sau SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
ÎNJUMĂTĂŢIREA Praznicului Împărătesc, data de 15 Aprilie. Iar
dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ până în Mâna Anului respectiv care este 2 sau
SLOVA „O“, în cazul nostru pentru anul 2020, unde aflăm că
ÎNJUMĂTĂŢIREA cade Miercuri, pe data de 30 Aprilie.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie SLOVA „Che“,
dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
ÎNJUMĂTĂŢIRE, data de 19 Mai. Iar dacă Paştele cade la alte date,
atunci numărăm înapoi pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ până în
Mâna Anului respectiv care este 2 ori SLOVA „O“ în cazul nostru, pentru
anul 2020, unde aflăm că ÎNJUMĂTĂŢIREA cade Miercuri, pe data de
30 Aprilie.
c). Pentru a calcula mai uşor ÎNJUMĂTĂŢIREA, dar a se verifica şi cele
de mai sus, se ia Mâna Anului 2020 care este 2 şi Epacta Mică a lunii
Aprilie (pururea 1) care însumate dau un număr 3, în cazul nostru 2 + 1 = 3
şi se numără din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI după desenul din
figura 8. Iar 3 cade sub vârful degetului arătător de la mâna stângă, în dos,
unde zicem 1 (întâi) Aprilie şi de aici numărăm mai departe până în data de
30 Aprilie care cade tot Miercuri.
 – 2). Cum aflăm data şi ziua ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI – anul 2021 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie sau SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, data de 30 Aprilie. Iar dacă Paştele cade
la alte date, atunci numărăm înainte pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“
până în Mâna Anului respectiv care este 3 ori SLOVA „Ă“, în cazul
nostru pentru anul 2021, unde aflăm că ÎNĂLŢAREA DOMNULUI cade
Joi pe data de 28 Mai. Vedeţi şi modul de calcul pe mână din figura 15.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, data de 3 Iunie. Iar dacă Paştele cade la alte
date, atunci numărăm înapoi pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ până în
Mâna Anului respectiv care
este 3 ori SLOVA „Ă“, în
cazul nostru pentru anul 2021,
unde aflăm că ÎNĂLŢAREA
DOMNULUI cade tot într-o
zi de Joi şi tot pe data de 28
Mai.
c). Pentru a calcula mai uşor
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI,
dar a se verifica şi cele de mai
sus, se ia Mâna Anului
2021 care este 3 şi cu Epacta
Mică a lunii Mai (pururea 3)
care însumate dau numărul 6,
în cazul nostru 3 + 3 = 6
şi se numără din Duminica
ÎNVIERII DOMNULUI
după desenul din figura 8. Iar
6 cade la a doua încheietură de
la vârful degetului arătător de
la mâna stângă, partea faţă, unde zicem 1 (întâi) Mai, şi de aici numărăm
mai departe până în data de 28 Mai, care cade tot Joi.
 – 3). Cum aflăm data şi ZIUA POGORÂRII SFÂNTULUI DUH
din anul 2022 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH sau DUMINICA MARE =
DUMINICA CINCIZECIMII ori DUMINICA TEIULUI, data de 10
Mai. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte pe
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“ până în Mâna Anului respectiv care
este 4 ori SLOVA „U“, în cazul nostru pentru anul 2022, unde aflăm că
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH cade Duminica, pe data de 30 Mai.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în SCARA SFINTELOR PAŞTI pentru
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH, data de 13 Iunie. Iar dacă Paştele
cade la alte date, atunci numărăm înapoi pe SCARA SFINTELOR
PAŞTI până în Mâna Anului respectiv care este 4 sau SLOVA „U“ în
cazul nostru pentru anul 2022, unde aflăm că POGORÂREA
SFÂNTULUI DUH sau DUMINICA MARE cade Duminică, pe data de
30 Mai. Vedeţi şi desenul din figura 16.

c). Pentru a calcula mai uşor DUMINICA MARE sau POGORÂREA


SFÂNTULUI DUH, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia Mâna
Anului 2022 care este 4 şi cu Epacta Mică a lunii Mai (pururea 3) care
însumate dau numărul 7, în cazul nostru 4 + 3 = 7 şi se numără din
Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 7 cade
la a treia încheietură de la vârful degetului arătător de la mâna stângă,
partea faţă sau prima de lângă palmă, unde zicem 1 (întâi) Mai şi de aici
numărăm mai departe până în data de 30 Mai, care cade tot Duminică.

 – 4). Cum aflăm data şi


ziua SFÂNTULUI MARE
MUCENIC GHEORGHE
din anul 2024 ?
a). Când Paştele cade cel
mai devreme la data de 22
Martie ori SLOVA „A“,
dăm drept bază în „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“
pentru SFÂNTUL MARE
MUCENIC GHEORGHE,
ziua de Joi a 5-a săptămână
după SFINTELE PAŞTI.
Iar dacă Paştele cade la alte
date, atunci numărăm înainte
pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înapoi, pe
zilele săptămânii până în
Mâna Anului respectiv care
este 7 ori SLOVA „Ia“ în
cazul nostru pentru anul
2024, unde aflăm că SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE cade
Luni, pe data de 23 Aprilie din Săptămâna Luminată.
b) Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, ziua de Vineri, din
Săptămâna Mare. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm
înapoi pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, dar înainte, pe zilele
săptămânii până în Mâna Anului respectiv care este 7 ori SLOVA „Ia“ în
cazul nostru pentru anul 2024, unde aflăm că SFÂNTUL MARE
MUCENIC GHEORGHE cade Luni, pe data de 23 Aprilie, din
Săptămâna Luminată.
c). Pentru a calcula mai uşor ziua SFÂNTULUI MARE MUCENIC
GHEORGHE din anul 2024, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia Mâna
Anului 2024 care este 7 şi cu Epacta Mică a lunii Aprilie (pururea 1) care
însumate dau numărul 8, în cazul nostru 7 + 1 = 8 şi se numără din
Duminica ÎNVIERII DOMNULUI după desenul din figura 8. Iar 8 cade
în dosul degetului, la prima încheietură, la baza degetului arătător de la
mâna stângă, partea spate, unde zicem 1 (întâi) Aprilie, şi de aici numărăm
mai departe până în data de 23 Aprilie, care cade tot Luni, în a doua Zi a
SFINTELOR PAŞTI sau cum am zis mai sus, în ziua de Luni, din
Săptămâna Luminată.
 – 5). Cum aflăm data şi ziua când cade SFÂNTUL APOSTOL IOAN
EVANGHELISTUL CUVÂNTĂTORUL de DUMNEZEU din anul 2028
?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, ziua de Vineri, a 7-a săptămână
după SFINTELE PAŞTI. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci
numărăm înainte pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, dar înapoi pe zilele
săptămânii până în Mâna Anului respectiv ori SLOVA „L“ în cazul nostru
pentru anul 2028, unde aflăm că SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL
cade Duminică, în a 6-a săptămână după SFINTELE PAŞTI.
b). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, ziua de Sâmbătă, a 2-a săptămână
după SFINTELE PAŞTI. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci
numărăm înapoi pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, dar înainte pe
zilele săptămânii până în Mâna Anului respectiv care este 5 ori SLOVA
„L“ în cazul nostru pentru anul 2028, unde aflăm că SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL cade Duminică, a 6-a săptămână după SFINTELE
PAŞTI.
c). Pentru a calcula mai uşor ziua când cade SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, dar a se verifica şi cele de mai sus, se ia Mâna
Anului 2028 care este 5 şi cu Epacta Mică a lunii Mai care este pururea 3,
ce însumate dau un număr, în cazul nostru 5 + 3 = 8 şi se numără din
Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 8 cade
în dos, la prima încheietură de la baza degetului arătător de la mâna stângă,
unde zicem 1 (întâi) Mai, şi de aici numărăm mai departe până în data de
15 Mai, care cade tot Duminică.

 – 6). Cum aflăm


Lăsata Secului de Postul SFINŢILOR APOSTOLI din anul 2030 ?
a). Când SFINTELE PAŞTI cade cel mai devreme la data de 22 Martie
ori SLOVA Pascaliei „A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ pentru Lăsata Secului de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, data
de 17 Mai. Iar dacă Paştele cade la alte date, atunci numărăm înainte
pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înapoi pe zilele
săptămânii până în Mâna
Anului respectiv care este 7
ori SLOVA „Ţ“, în cazul
nostru pentru anul 2030, unde
aflăm că Lăsata Secului de
Postul SFINŢILOR
APOSTOLI cade Duminică,
pe data de 10 Iunie.
b). Când Paştele cade cel
mai târziu la data de 25
Aprilie ori SLOVA „Che“,
dăm drept bază în „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“
pentru Lăsata Secului de
Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, data de 20 Iunie.
Iar dacă Paştele cade la alte
date, atunci numărăm înapoi
pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înapoi pe zilele săptămânii până în Mâna Anului respectiv
care este 7 ori SLOVA „Ţ“, în cazul nostru pentru anul 2030, unde aflăm
că Lăsata Secului de Postul SFINŢILOR APOSTOLI cade Duminică, pe
data de 10 Iunie, iar Postul are 18 zile.
c). Pentru a calcula mai uşor ziua pentru Lăsata Secului de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI din anul 2030, dar a se verifica şi cele de mai
sus, se ia Mâna Anului 2030 care este 7 şi cu Epacta Mică a lunii Iunie
care este pururea 6 ce însumate dau numărul 13, în cazul nostru 7 + 6 = 13
şi se numără din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din
figura 8. Iar 13 cade pe faţa degetului la a doua încheietură de la vârful
degetului arătător de la mâna stângă, unde zicem 1 (întâi) Iunie şi de aici
numărăm mai departe până în data de 10 Iunie care cade tot într-o
Duminică. Vedeţi şi figura 17.

 – 7). Cum aflăm numărul minim de 8 zile al Postului SFINŢILOR


APOSTOLI, care se întâmplă de 4 ori în 532 de ani, anume în anii 1983,
2078, 2173 şi 2268 ?
a). Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA
„Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
calcularea Postului
SFINŢILOR APOSTOLI, cel
mai mic număr de zile al
Postului SFINŢILOR
APOSTOLI care este de 8 (opt)
zile. {Nu există post de 7, 6, 5,
4, 3, 2 şi de o zi}. Iar dacă
Paştele cade la alte date, atunci
numărăm înainte pe „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“, dar
înapoi pe numărul de zile până
în Mâna Anului respectiv care
este 4 ori SLOVA „Che“, în
cazul nostru pentru anii: 1983,
2078, 2173 şi 2268, unde
aflăm că Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are 8 zile sau o
săptămână şi o zi şi începe
întotdeauna într-o zi de Luni.
Vedeţi şi calculul pe mână din figura 18.
b). Dar pentru anul 2032 ? Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25
Aprilie ori SLOVA „Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ pentru calcularea Postului SFINŢILOR APOSTOLI cel mai mic
număr de zile al Postului SFINŢILOR APOSTOLI care este de 8 (opt)
zile. Iar dacă Paştele cade la alte date în loc de 25 Aprilie, atunci numărăm
înapoi pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, dar înainte pe zilele
săptămânii până în Mâna Anului respectiv care este 3 ori SLOVA „Ă“, în
cazul nostru pentru anul 2032 sau pentru ceilalţi ani dintr-un Ciclu
Pascal de 532 ani, când SFINTELE PAŞTI cad la aceeaşi dată de 19
Aprilie, unde este Mâna Anului 3 cu SLOVA „Ă“ şi aflăm că Postul
SFINŢILOR APOSTOLI are 14 zile şi începe întotdeauna într-o zi de
Luni. Dar pentru anul 2038 ? Când Paştele cade cel mai târziu la data de 25
Aprilie ori SLOVA „Che“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ pentru calcularea Postului SFINŢILOR APOSTOLI, cel mai mic
număr care este de 8 (opt) zile. Iar dacă Paştele cade la alte date în loc de
25 Aprilie, atunci numărăm înapoi, pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“,
dar înainte pe numărul de zile până în Mâna Anului respectiv care este tot
3 ori SLOVA „F“ în cazul nostru pentru anul 2038 sau pentru ceilalţi ani
dintr-un Ciclu Pascal de 532 ani, când SFINTELE PAŞTI cad la
aceeaşi dată de 12 Aprilie cu Mâna Anului 3 şi SLOVA „F“, unde aflăm
că Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 21 zile sau trei săptămâni şi începe
întotdeauna Luni.
c). Pentru a calcula mai uşor data şi prima zi a Postului SFINŢILOR
APOSTOLI pentru anii: 1983, 2078, 2173 şi 2268, dar a se verifica şi cele
de mai sus, se ia Mâna Anului din anii 1983, 2078, 2173 şi 2268 care este
4 şi cu Epacta Mică a lunii Iunie care este pururea 6, însumate dau numărul
10, în cazul nostru 4 + 6 = 10 şi se numără din Duminica ÎNVIERII
DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 10 cade la prima încheietură,
de la vârful degetului arătător, de la mâna stângă, partea din dos, unde
zicem 1 (întâi) Iunie şi de aici numărăm mai departe până în data de 21
Iunie care cade tot Luni. Aşadar, 20 Iunie Lăsata Secului, 21 Iunie prima zi
de post + 7 zile sau 20 + 8 = 28 Iunie şi pe 29 este Ziua SF. AP. PETRU şi
PAVEL.
 – 8). Cum aflăm numărul maxim de 42 zile al Postului SFINŢILOR
APOSTOLI, care se întâmplă tot de 4 (patru) ori în 532 de ani, anume în
anii: 2010, 2105, 2200 şi 2447 ?
a). Când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie ori SLOVA
„A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru
calcularea Postului
SFINŢILOR APOSTOLI din
anii: 2010, 2105, 2200 şi 2447,
cel mai mare număr de zile al
Postului SFINŢILOR
APOSTOLI care este de 42
(patruzeci şi două) de zile. Iar
dacă Paştele cade la alte date,
atunci numărăm înainte
pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înapoi pe zilele
săptămânii până în Mâna
Anului respectiv care este 3 ori
SLOVA „A“ în cazul nostru
pentru anii: 2010, 2105, 2200 şi
2447, unde aflăm că Postul
SFINŢILOR APOSTOLI are
42 de zile sau 6 săptămâni şi
începe întotdeauna într-o zi de
Luni. Vedeţi şi figura 19.
Numărul de zile aflat se împarte
la 7, a transforma numărul de
42 zile în săptămâni (42 : 7 =
6).
b). Dar pentru anul 2055 ? Când Paştele cade cel mai devreme la data de
22 Martie ori SLOVA „A“, dăm drept bază în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ pentru calcularea Postului SFINŢILOR APOSTOLI, cel mai mare
număr de zile al Postului SFINŢILOR APOSTOLI care este de 42
(patruzeci şi două) de zile. Iar dacă Paştele cade la alte date în loc de 22
Martie, atunci numărăm înainte pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, dar
înapoi pe zilele săptămânii până în Mâna Anului respectiv care este 3 ori
SLOVA „N“ în cazul nostru pentru anul 2055, iar pentru ceilalţi ani dintr-
un Ciclu Pascal de 532 ani, când SFINTELE PAŞTI cad la aceeaşi dată
de 5 Aprilie, cu Mâna Anului 3 şi SLOVA „N“, unde aflăm că Postul
SFINŢILOR APOSTOLI are 28 de zile sau patru săptămâni şi începe
întotdeauna într-o zi de Luni. Dar pentru anul 2083 ? Când Paştele cade cel
mai târziu la data de 25 Aprilie ori SLOVA „Che“, dăm drept bază în
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pentru calcularea Postului SFINŢILOR
APOSTOLI, cel mai mic număr de zile al Postului SFINŢILOR
APOSTOLI care este de 8 (opt) zile. Iar dacă Paştele cade la alte date în
loc de 25 Aprilie, atunci numărăm înapoi pe „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“, dar înainte pe zilele săptămânii până în Mâna Anului respectiv
care este tot 3 ori SLOVA „K“ în cazul nostru pentru anul 2083 sau pentru
ceilalţi ani dintr-un Ciclu Pascal de 532 ani, când SFINTELE PAŞTI
cade la aceeaşi dată de 29 Martie cu Mâna Anului 3 şi SLOVA „K“, unde
aflăm că Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 35 de zile sau cinci
săptămâni şi începe întotdeauna într-o zi de Luni.
c). Pentru a calcula mai uşor data şi prima zi a Postului SFINŢILOR
APOSTOLI pentru anii: 2010, 2105, 2200, 2447, dar a se verifica şi cele de
mai sus, se ia Mâna Anului pentru anii: 2010, 2105, 2200, 2447 care este 3
pentru toţi anii şi cu Epacta Mică a lunii Mai care este pururea 3, însumate
dau un număr, în cazul nostru 3 + 3 = 6 şi se numără din Duminica
ÎNVIERII DOMNULUI, după desenul din figura 8. Iar 6 cade la a
doua
încheietură de la vârful degetului arătător de la mâna stângă, partea din faţă,
unde zicem 1 (întâi) Mai şi de aici numărăm mai departe până în data de 17
Mai care cade Luni, când Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 42 de zile.
 – 9). Cum aflăm data fixă de 29 Iunie şi ziua SFINŢILOR APOSTOLI
PETRU şi PAVEL din anul 2051 ?
Pentru a calcula ziua SFINŢILOR APOSTOLI PETRU şi PAVEL care în
fiecare an cad la aceeaşi dată fixă de 29 Iunie, se va calcula şi verifica prin
Duminica ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS din „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“. Se ia Mâna Anului 2051 care este 5 şi cu Epacta
Mică a lunii Iunie care este pururea 6, însumate dau un număr, în cazul
nostru 5 + 6 = 11 şi se numără din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI
după desenul din figura 8. Iar 11 cade pe încheietura din vârful degetului
arătător de la mâna stângă, unde zicem 1 (întâi) Iunie, şi de aici numărăm
mai departe până în data de 29 Iunie, care cade într-o Miercuri.
CALCULUL TUTUROR
ZILELOR ANULUI
REGULĂ GENERALĂ
Pentru calcularea tuturor zilelor şi sărbătorilor de peste an, se ia
Mâna Anului respectiv şi Epacta Mică a lunii (în care se găseşte acea
dată, zi ori sărbătoare) pe care le adunăm şi obţinem acel „Număr“ ce
îl trecem sau îl verificăm prin ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS din „SCARA SFINTELOR PAŞTI“,
după desenul din figura 8. Pe nodul unde cade acel „Număr“,
întotdeauna va fi şi data de 1 (întâi) a lunii respective şi, mai exact, a
acelei luni NATURALE din an, căreia îi aparţine acea Epactă Mică a
lunii respective în care se află acea sărbătoare, zi ori dată pe care
dorim să o calculăm fiecare dintre noi după trebuinţă din Anul
NATURAL.

Alt mod de calcul, prin folosirea următoarei formule:

Pentru calculul tuturor zilelor anului artificial, începând din data de 1


(întâi) Ianuarie şi până în data de 31 Decembrie prin modul cel mai simplu,
direct, dar separat de toate celelalte date şi calcule prezentate mai sus se pot
face prin folosirea următoarei formule, cu nr. ,,6“: De această dată, calculul
se referă pentru anul politic, sau anul artificial ori pentru stilul nou, unde
rezultatul final indică la fel pentru toate datele şi zilele NATURALE din
an, după CALENDARUL DIVIN sau neîndreptat.

 – 6. X = [ AH + (AH  1) : 4 + T + 5 ] : 7.
Vedeţi formula de calcul a tuturor zilelor aplicată anului 2000 şi
2001, neîndreptat, astfel:
X = [AH + (AH  1) : 4 + T + 5] : 7 = [ 2000 + (2000  1) : 4 + T +
5] : 7 = (2000+499 + T + 5) : 7 = (2499 + T + 5) : 7 = (2504 + T) : 7 = …
X = [AH + (AH  1) : 4 + T + 5] : 7 = [ 2001 + (2001  1) : 4 + T +
5] : 7 = (2001 + 500 + T + 5) : 7 = (2506 + T) : 7 = […].
Această ultimă formulă este pentru calculul matematic al
oricărei zile (X) ale săptămânii din an, ce corespunde cu
CALENDARUL NATURAL = DIVIN astfel: AH = numărul anului
(exemplu 2000 şi 2001), T = numărul de zile scurse de la începutul
anului politic, respectiv de la data de 1 Ianuarie şi până în ziua X
căutată, inclusiv, unde doar restul împărţirii fracţiei (AH  1) : 4 se
neglijează. Iar Restul de la rezultatul final ori prin împărţirea la 7
indică zilele săptămânii după cum urmează: 1 este ziua întâia a
CREAŢIEI din Vechiul Testament ori ziua cea dintâi a
săptămânii, când a ÎNVIAT DOMNUL, respectiv ziua a 8-a (opt)
din Noul Testament, sfinţită de IISUS HRISTOS, fiind ziua
Duminicii, apoi 2 pentru Luni, 3 pentru Marţi, 4 pentru Miercuri, 5
pentru Joi, 6 pentru Vineri şi 0 sau 7 (0 = 7) pentru Sâmbătă,
nestricându-se nici Legea Veche, nici NOUA LEGE de la IISUS
HRISTOS până astăzi şi până la Sfârşitul Lumii. Chiar dacă se
foloseşte separat pentru calculul tuturor zilelor anului, numai această
formulă, având un alt mod de calcul faţă de celelalte prezentate mai
sus, rezultatele finale nu diferă cu nimic între ele sau, mai precis, toate
dau unul şi acelaşi rezultat, fie că folosim această formulă, fie că
folosim Mâna Anului şi Epacta Mică a lunilor anului, fie că ne
folosim de SCARA SFINTELOR PAŞTI cu desenul din figura
8. Prin aceasta, toate zilele şi sărbătorile din an sau din toţi anii ne
arată corectitudinea calculului ori, cum am specificat de fiecare
dată, că acele date şi zile le verificăm prin ZIUA ÎNVIERII
DOMNULUI IISUS HRISTOS sau după aplicarea acelor REGULI
care se dau Drept Bază în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“
conform celor 24 (douăzeci şi patru) de exemple relatate mai sus în
această lucrare. Cartea poate fi socotită cel mai corect şi explicit
„Proiect de Calendar“ cu care se poate calcula orice fel de
măsurare a timpului: fie după Calendarul Lunar, fie după
Calendarul Solar, fie după CREAŢIA DIVINĂ, fie după toate
Regulile SFINŢILOR APOSTOLI şi SFINŢILOR PĂRINŢI sau
fie după oricare, luate separat ori toate la un loc, şi, nu în ultimul
rând, ţinând cont şi de următoarele mărimi fundamentale: ziua,
luna şi anul calendaristic după mişcarea aparentă a Soarelui şi a
Lunii, fără desfiinţarea săptămânii de 7 zile, a lunilor anului cu
numărul actual de zile, a trimestrelor şi semestrelor anului cu
aceleaşi denumiri, zile, luni şi ani ori cu acelaşi număr de zile pe
care le cunoaşte omenirea de peste 2002 ani, folosite atât pe plan
religios, cât şi politic, laic sau civil. Fapt pentru care trebuiesc
readuse toate zilele şi datele înapoi la realitate, după Creaţia
DIVINĂ, cele 4 anotimpuri (primăvară, vară, toamnă şi iarnă),
cele 4 fenomene NATURALE (echinocţiul de primăvară, solstiţiul
de vară, echinocţiul de toamnă şi solstiţiul de iarnă), nu cum sunt
astăzi toate greşit calculate înainte cu + 13 zile faţă de Calendarul
iulian ori 26 – 27 de zile înainte faţă de anul tropic !

AŞEZAREA CELOR 532 DE ANI


PE CICLUL SOLAR

Aşezarea ori numărarea pe mână a sutelor de ani, respectiv a celor


532 de ani câţi
cuprinde un
CICLU PASCAL
pe Ciclul Solar,
este de o mare
uşurare pentru cei
ce doresc să
calculeze sau să
numere pe mână
anii, fie de la
ADAM, fie de la
IISUS
HRISTOS până astăzi ori până la Sfârşitul Lumii. Vedeţi explicarea
numerotării anilor din unu în unu de la 1 la 532 pe Ciclul Solar, iar din sută
în sută pe mână tot de la 1 până la 532 de ani, ca în figura 20.
AŞEZAREA CELOR 532 DE ANI
PE CICLUL LUNAR

Aşezarea ori
numărarea pe mână a
sutelor de ani, respectiv a
celor 532 de ani câţi
cuprinde un CICLU
PASCAL pe Ciclul Lunar,
este de o mare uşurare
pentru cei ce doresc să
calculeze sau să numere pe
mână anii, fie de la ADAM,
fie de la IISUS HRISTOS
până astăzi ori până la
Sfârşitul Lumii. Vedeţi
explicarea numerotării
anilor din unu în unu de la 1
la 532 pe Ciclul Lunar, iar
din sută în sută pe mână tot
de la 1 până la 532 de ani,
ca în figura 21.

INDICTUL
INDICTUL este format dintr-un şir de Numere de la 1 la 15 pe care
le întâlnim în fiecare TABEL PASCAL de la Începutul Creaţiei, adică
de la ADAM, pe întreg parcursul anilor din coloana a 4-a după cum
urmează pentru primele 4 (patru) coloane:
1 - Numărul anilor din fiecare CICLU PASCAL care este produsul
dintre Ciclul Solar şi Ciclul Lunar, adică 28 x 19 = 532 de ani.
2 - Numărul anilor de la ADAM.
3 - Numărul anilor de la IISUS HRISTOS.
4 - Numerele INDICTULUI, întorcându-se de la 15 la 1 neîncetat,
vrând să indice ceva anume, respectiv ,,VEACUL MARE“, care este
produsul dintre Ciclul Solar, Ciclul Lunar şi INDICT (28 x 19 x 15 =
7980) sau este produsul dintre CICLUL PASCAL şi INDICT, adică
532 x 15 = 7980 de ani cu precizarea că INDICTUL începe cu № 1 de la
ADAM şi se încheie cu № 15 o singură dată cu CICLUL PASCAL,
Ciclul Solar, Ciclul Lunar în anul 7980 şi numai de aici înainte ar mai
începe toate pentru a doua oară de la № 1.
Iar numărarea INDICTULUI din 1 în 1, pentru cei 7510 ani până
astăzi, ar fi extrem de greu de obţinut cu precizie, dar prin folosirea acestor
două formule – № 7 şi – №. 8 va fi cel mai simplu de calculat astfel:
 – 7 (Formula întreagă). IA = (AA + AH) : 15. Exemplu: IA =
(5508 + 2002) : 15 = 7510 : 15 = 500. Rest 10;
 – 8 (Formula pe jumătate). IH = (AH – 12) : 15. Exemplu: IH
= (2002 – 12) : 15 = 1990 : 15 = 132. Rest 10.
IA şi IH = № INDICTULUI de la ADAM şi de la HRISTOS, iar
Restul 10 este INDICTUL anului 2002. AA şi AH = № anilor de la
ADAM şi de la HRISTOS. Numele de INDICT cred că spune tot pentru
cei care au ochi de văzut şi urechi de auzit.

„Credinţa noastră este dreapta mărturisire a Părinţilor noştri.


Cu ea, noi nădăjduim să ne înfăţişăm înaintea DOMNULUI şi să
primim iertarea păcatelor; iar fără de ea, nu ştiu ce fel de cuvioşie
ne-ar putea izbăvi de chinul cel veşnic.“
„În materie de Credinţă nu există concesie.“
„Chestiunile Credinţei nu admit economia. Asta ar fi egal cu a
spune: Taie-ţi capul şi du-te unde vrei.“
„Vom mărturisi până la ultima suflare cu toată cutezanţa acea
bună chezăşie a Sfinţilor Părinţi – Credinţa mărturisitoare pe care o
cunoaştem din copilărie căreia la început i-am dat glas şi cu care, la
sfârşit, vom pleca de aici, luând cu noi… cel puţin ORTODOXIA!“
În poveste se spune că Atlas pe umeri ţine tăria,dar, într-adevăr,
Marcu pe umeri ţine Ortodoxia. {SFÂNTUL MARCU EUGENICUL,
mitropolitul Efesului (1444), singurul apărător al Ortodoxiei la sinodul
„unionist“ de la Ferrara-Florenţa (1438–1439)}
CEI ŞAPTE STÂLPI AI ORTODOXIEI

CEI ŞAPTE STÂLPI AI ORTODOXIEI sunt Reguli


Tipice ale BISERICII ORTODOXE a toată Creştinătatea.
STÂLPII ORTODOXIEI sunt în număr de 7 (şapte).
STÂLPUL întâi este al PENTICOSTARULUI care începe
întotdeauna când Paştele cade cel mai devreme la data de 22 Martie cu
Glasul 1 şi EVANGHELIA Întâi A ÎNVIERII.
STÂLPUL 1 al PENTICOSTARULUI intră întotdeauna la
Duminica SFÂNTULUI APOSTOL TOMA şi ţine opt săptămâni până la
Duminica TUTUROR SFINŢILOR, servindu-se de EVANGHELIILE
Praznicale sau ale Praznicelor care sunt în legătură cu Svetilnele sau
Luminândele Glasurilor respective.
STÂLPII, după alcătuirea LOR pe MÂNA SFÂNTULUI IOAN
DAMASCHIN, se aşează pe degetul arătător de la mâna stângă ca în
desenul din figura 22 astfel: STÂLPUL 1 = STÂLPUL 1 al
PENTICOSTARULUI; STÂLPUL 2 = STÂLPUL 1 al
OCTOIHULUI; STÂLPUL 3 = STÂLPUL 2 al OCTOIHULUI;
STÂLPUL 4 = STÂLPUL 3 al OCTOIHULUI; STÂLPUL 5 =
STÂLPUL 4 al OCTOIHULUI; STÂLPUL 6 = STÂLPUL 5 al
OCTOIHULUI şi STÂLPUL 7 = STÂLPUL 6 al OCTOIHULUI.
Duminicile anului se aşează pe amândouă mâinile ca în cele două
desene sau figurile 23 şi 24. Începem a-i număra pe degete, din degetul
arătător de la mâna stângă partea spate, unde pe fiecare nod zicem
Duminică. Începând de la baza degetului arătător de la mâna stângă vom
zice Duminica TOMII. Pe nodul de la baza degetului mijlociu de la mâna
stângă vom zice Duminica SFINTELOR MIRONOSIŢE. Pe nodul de la
baza degetului inelar de la mâna stângă vom zice Duminica
SLĂBĂNOGULUI. Pe nodul de la baza degetului mic de la mâna stângă
vom zice Duminica a 4-a, A SAMARINENCEI. Acum trecem mai departe
pe mâna dreaptă, pe nodul de la baza degetului mic şi numărăm în
continuare zicând Duminica a 5-a, A ORBULUI. Pe nodul de la baza
degetului inelar de la mâna dreaptă vom zice Duminica a 6-a, A
SFINŢILOR PĂRINŢI de la Niceea. Pe nodul de la baza degetului
mijlociu de la mâna dreaptă vom zice Duminica a 7-a, A POGORÂRII
SFÂNTULUI DUH. Pe nodul de la baza degetului arătător de la mâna
dreaptă vom zice Duminica a 8-a, A TUTUROR SFINŢILOR şi cu
aceasta a luat sfârşit STÂLPUL PENTICOSTARULUI.
Pe al doilea rând de noduri începe STÂLPUL 1 al OCTOIHULUI.
Pe al treilea rând de noduri de sub vârf, partea spate începe
STÂLPUL al 2-lea al OCTOIHULUI.
Pe vârful degetelor începe STÂLPUL al 3-lea al OCTOIHULUI.
Pe rândul întâi de sus (sub vârful degetelor) pe nodurile din faţă al
ambelor mâini începe STÂLPUL al 4-lea al OCTOIHULUI.
Pe rândul de noduri din mijlocul degetelor partea din faţă începe
STÂLPUL al 5-lea al OCTOIHULUI.
Pe rândul cu noduri de jos, al falangelor din podul palmelor (partea
faţă) începe al 6-lea STÂLP al OCTOIHULUI. Şi cu aceasta au luat
sfârşit STÂLPII OCTOIHULUI.

AŞEZAREA STÂLPILOR, ÎN LEGĂTURĂ


CU SFINTELE PAŞTI, EVANGHELIILE,
GLASURILE ŞI SVETILNA GLASURILOR

Vom începe cu STÂLPUL 1 al PENTICOSTARULUI:


STÂLPUL 1 al PENTICOSTARULUI, când Paştele cade cel mai
devreme la 22 Martie, începe la 29 Martie cu Glasul 1, EVANGHELIA I
şi Svetilna I A ÎNVIERII.
Cum putem şti când va începe în anul 2054 ? Dăm ca bază 29 Martie
acolo unde am zis 22 Martie în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ şi
numărăm până în Mâna Anului 2054 care este 2 sau SLOVA „Gi“. Şi
numărând după Regula explicată vedem că STÂLPUL 1 al
PENTICOSTARULUI în anul 2054 începe la 27 Aprilie cu Glasul 1 şi
EVANGHELIA I A ÎNVIERII care este pe nodul de jos, în dos, al
degetului arătător de la mâna stângă. Acum păşim pe nodul de jos al
degetului mijlociu de la mâna stângă şi zicem 27 Aprilie cu 7 (de la cele 7
zile ale săptămânii), ajungem în 4 Mai, în Duminica SFINTELOR
MIRONOSIŢE cu Glasul al 2-lea, EVANGHELIA Praznicului din cele
11 şi Svetilna în legătură cu EVANGHELIA ÎNVIERII. Păşim pe nodul
de jos al degetului inelar şi zicem 4 Mai + 7 = 11 Mai, în Duminica
SLĂBĂNOGULUI cu Glasul al 3-lea, EVANGHELIA
SLĂBĂNOGULUI din cele 11 ale ÎNVIERII şi Svetilna în legătură cu
EVANGHELIA după Tipicul arătat în PENTICOSTAR. Acum trecem pe
nodul de jos al degetului mic de la mâna stângă şi zicem 11 Mai + 7 = 18
Mai, în Duminica a 4-a A SAMARINENCEI cu Glasul al 4-lea,
EVANGHELIA Praznicului din cele 11 ale ÎNVIERII şi Svetilna după
Tipicul arătat în PENTICOSTAR. De aici ne ducem pe nodul de jos al
degetului mic de la mâna dreaptă şi zicem 18 Mai cu 7 fac 25 Mai, în
Duminica a 5-a A ORBULUI cu Glasul al 5-lea, EVANGHELIA
Praznicului din cele 11 ale ÎNVIERII şi Svetilna după Tipicul arătat în
PENTICOSTAR.
De aici ne ducem pe nodul de jos al degetului inelar de la mâna
dreaptă şi zicem 25 Mai cu 7 fac 1 Iunie, în Duminica a 6-a A SFINŢILOR
PĂRINŢI cu Glasul al 6-lea, EVANGHELIA ÎNVIERII din cele 11 şi
Svetilna după Tipicul arătat în PENTICOSTAR. Apoi ne ducem pe nodul
de jos al degetului mijlociu de la mâna dreaptă şi zicem 1 Iunie cu 7 fac 8
Iunie, în Duminica POGORÂRII SFÂNTULUI DUH cu Glasul al 7-lea
al Praznicului, EVANGHELIA ÎNVIERII din cele 11 şi Svetilna după
Tipicul arătat în PENTICOSTAR. Acum ne ducem pe nodul de jos al
degetului arătător de la mâna dreaptă şi zicem 8 Iunie cu 7 fac 15 Iunie, în
Duminica TUTUROR SFINŢILOR sau 1 după CINCIZECIME cu
Glasul al 8-lea, EVANGHELIA I A ÎNVIERII şi Svetilna I A
ÎNVIERII. Şi astfel am sfârşit STÂLPUL PENTICOSTARULUI la 15
Iunie când va începe Lăsatul Secului pentru Postul SFINŢILOR
APOSTOLI.
STÂLPUL 1 al OCTOIHULUI, când Paştele cade la 22 Martie,
începe la 24 Mai cu Glasul 1 şi EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII. Cum
putem afla când va începe în anul 2054 ? Dăm ca bază 24 Mai acolo unde
în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ este 22 Martie şi numărăm până în
Mâna Anului respectiv care este 2 şi aflăm că la 22 Iunie va începe
STÂLPUL 1 al OCTOIHULUI cu Glasul 1, EVANGHELIA a 2-a şi
Svetilna a 2-a A ÎNVIERII. Acum urmăm, după cum am văzut, adunând
cu 7 la data STÂLPULUI, pe nodul al doilea din mijlocul degetului
mijlociu de la mâna stângă şi zicem 22 Iunie cu 7 fac 29 Iunie cu Glasul al
2-lea, EVANGHELIA a 3-a şi Svetilna a 3-a A ÎNVIERII. Pe nodul al
doilea din mijlocul degetului inelar de la mâna stângă zicem 29 Iunie cu 7
fac 6 Iulie, în Duminica a 4-a după POGORÂREA SFÂNTULUI DUH
sau Duminica a 4-a după RUSALII cu Glasul al 3-lea, EVANGHELIA a
4-a şi Svetilna a 4-a A ÎNVIERII. De aici sărim pe nodul degetului mic
de la mâna stângă şi zicem 6 Iulie cu 7 fac 13 Iulie sau Duminica a 5-a
după POGORÂREA SFÂNTULUI DUH cu Glasul al 4-lea,
EVANGHELIA a 5-a şi Svetilna a 5-a A ÎNVIERII. De aici păşim pe
nodul din mijloc al degetului mic de la mâna dreaptă şi zicem 13 Iulie cu 7
fac 20 Iulie sau Duminica a 6-a după POGORÂREA SFÂNTULUI
DUH cu Glasul al 5-lea, EVANGHELIA a 6-a şi Svetilna a 6-a A
ÎNVIERII. Acum trecem pe nodul din mijloc al degetului inelar de la
mâna dreaptă şi zicem 20 Iulie cu 7 fac 27 Iulie sau Duminica a 7-a după
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH cu Glasul al 6-lea,
EVANGHELIA a 7-a şi Svetilna a 7-a A ÎNVIERII. Acum, mergem
mai departe pe nodul din mijloc al degetului mijlociu de la mâna dreaptă şi
zicem 27 Iulie cu 7 fac 3 August sau Duminica a 8-a după POGORÂREA
SFÂNTULUI DUH cu Glasul al
7-lea, EVANGHELIA a 8-a şi Svetilna a 8-a A ÎNVIERII. Acum
mergem mai departe pe nodul din mijloc al degetului arătător de la mâna
dreaptă şi zicem 3 August cu 7 fac 10 August sau Duminica a 9-a după
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH cu Glasul al 8-lea,
EVANGHELIA a 9-a şi Svetilna a 9-a A ÎNVIERII. Astfel se încheie
STÂLPUL 1 al OCTOIHULUI şi tot aşa se procedează şi pentru ceilalţi
5 (cinci) STÂLPI. Acum aţi văzut modelul de căutare al celor 6 STÂLPI
ai OCTOIHULUI.
Mai explic încă o dată pentru o mai bună înţelegere şi voi da
numai începutul fiecărui STÂLP. Ştiind Regula de căutare, veţi
urma modelul de mai sus pentru o adevărată lămurire a
STÂLPILOR de la început şi până la sfârşitul Anului PASCAL:
– STÂLPUL 1 al PENTICOSTARULUI, când Paştele cade la 22
Martie, începe la 29 Martie cu Glasul 1, EVANGHELIA I şi Svetilna I
a ÎNVIERII. Ca să aflăm când va începe în anul 2054, dăm ca
bază 29 Martie acolo unde
în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ este 22 Martie şi
numărăm până în Mâna
Anului căutat sau SLOVA
Pascaliei.
– STÂLPUL ÎNTÂI al
OCTOIHULUI, când
Paştele cade la 22 Martie,
începe la 24 Mai cu Glasul 1,
EVANGHELIA a 2-a şi
Svetilna a 2-a A ÎNVIERII.
Ca să aflăm când va începe în
anul 2054, dăm ca bază 24
Mai, acolo unde în „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ este
22 Martie şi numărăm până în
SLOVA Pascaliei sau Mâna
Anului căutat.
– STÂLPUL al 2-lea al
OCTOIHULUI, când
Paştele cade la 22 Martie, începe la 19 Iulie, cu Glasul 1,
EVANGHELIA şi Svetilna a 10-a A ÎNVIERII. Ca să aflăm când va
începe în anul 2054, dăm ca bază 19 Iulie, acolo unde în „SCARA
SFINTELOR PAŞTI“ este 22 Martie şi numărăm până în Mâna Anului
căutat sau SLOVA Pascaliei.
– STÂLPUL al 3-lea al OCTOIHULUI, când Paştele cade la 22
Martie, începe la 13 Septembrie, cu Glasul 1, EVANGHELIA a 7-a şi
Svetilna a 7-a A ÎNVIERII. Ca să aflăm când va începe în anul 2054,
dăm ca bază 13 Septembrie, acolo unde în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ este 22 Martie şi numărăm până în Mâna Anului căutat.
– STÂLPUL al 4-lea al OCTOIHULUI, când Paştele cade la 22
Martie, începe la 8 Noiembrie, cu Glasul 1, EVANGHELIA a 4-a şi
Svetilna a 4-a A ÎNVIERII. Ca să aflăm când va începe în anul 2054,
dăm ca bază 8 Noiembrie, acolo unde în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ este 22 Martie şi numărăm până în Mâna Anului căutat.
– STÂLPUL al 5-lea al OCTOIHULUI, când Paştele cade la 22
Martie, începe la 3 Ianuarie, cu Glasul 1, EVANGHELIA I şi Svetilna
I A ÎNVIERII. Ca să aflăm când va începe în anul 2054, dăm ca bază 3
Ianuarie, acolo unde în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ este 22 Martie şi
numărăm până în Mâna Anului căutat.
– STÂLPUL al 6-lea al OCTOIHULUI, când Paştele cade la 22
Martie, începe la 28 Februarie, cu Glasul 1, EVANGHELIA a 9-a şi
Svetilna a 9-a A ÎNVIERII. Ca să aflăm când va începe în anul 2054,
dăm ca bază 28 Februarie, acolo unde în „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ este 22 Martie şi numărăm până în Mâna Anului căutat. Trebuie
să mai ştim că EVANGHELIILE şi Svetilnele ÎNVIERII pe MÂNA
SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN merg întocmai ca în
„EVANGHELISTAR“ numai până la a 11-a şi când ajung la 11 nu zicem
în continuare a 12-a EVANGHELIE A ÎNVIERII, ci începem iarăşi de
la capăt, mergând pe toţi STÂLPII exact cum am precizat mai sus.
Numai Numărul Duminicilor se schimbă după POGORÂREA
SFÂNTULUI DUH ori A RUSALIILOR şi merg ierarhic până la
Duminica VAMEŞULUI şi a FARISEULUI, unde se termină cu Numărul
33. Acest Număr 33 este când Paştele cade la data de 22 Martie, pentru că
Câşlegile de iarnă sunt numai de patru săptămâni şi patru zile sau de 32 de
zile, iar când Câşlegile de iarnă sunt mai lungi, spre exemplu cum sunt în
anul 2054, când sunt de 61 de zile, în acest caz, scădem din cele 61 de zile
cele 32 de zile şi iată că sunt la mijloc 29 de zile sau 4 săptămâni şi o zi,
ceea ce ar însemna că Duminica VAMEŞULUI ar veni în a 38-a Duminică
după CINCIZECIME. Ea îşi păstrează fixarea ei întotdeauna şi în
săptămânile de Câşlegi dinaintea Duminicii VAMEŞULUI şi A
FARISEULUI, ce au Tipic special la „EVANGHELISTAR“. În
„EVANGHELIA DE PRISTOL“ cele mai lungi Câşlegi de iarnă sunt de
66 de zile pentru anii comuni şi de 67 de zile pentru anii bisecţi, atunci
când SFINTELE PAŞTI cad cel mai târziu la data de 25 Aprilie. Zilele de
mâncare de carne şi cu săptămâna brânzei
fac în total 73 de zile pentru anii comuni, şi 74 de zile pentru anii bisecţi:
73 : 7 = 10 Rest 3 - (adică sunt cele mai lungi câşlegi, de 10 săptămâni şi
3 zile pentru anii comuni sau 10 săptămâni şi 4 zile pentru anii bisecţi). Iar
cele mai mici sunt de 32 zile pentru anii comuni şi 33 de zile pentru anii
bisecţi atunci când SFINTELE PAŞTI cad cel mai devreme la data de
22 Martie. Sau cele mai mici de 4 săptămâni şi 4 zile pentru anii comuni şi
de 4 săptămâni şi 5 zile pentru anii bisecţi şi cu săptămâna brânzei fac 39
de zile pentru anii comuni şi de 40 de zile pentru anii bisecţi. După
Numărul ierarhic, adică al Duminicilor după POGORÂREA
SFÂNTULUI DUH, Duminica de Lăsata Secului de brânză, adică a
lăsatului de sec pentru Postul Mare, este a 41-a Duminică în anul 2053.
Trebuie să mai ştim că anul are 52 de săptămâni şi 52 de
Duminici, drept care Duminica DUMNEZEIEŞTILOR PAŞTI este
aceea care fixează ori schimbă toate Duminicile anului până la
următoarea Duminică A SFINTELOR PAŞTI, după cum urmează:
– Duminica SFINTELOR PAŞTI,
– Duminica TOMEI,
– Duminica SFINTELOR MIRONOSIŢE,
– Duminica SLĂBĂNOGULUI,
– Duminica SAMARINENCEI,
– Duminica ORBULUI,
– Duminica SFINŢILOR PĂRINŢI,
– Duminica POGORÂRII SFÂNTULUI DUH.
Acum zicem 8+41=49 Duminici până la SFÂNTUL şi MARELE
POST:
– Duminica I A MARELUI POST.
– Duminica a II-a A MARELUI POST.
– Duminica a III-a A MARELUI POST.
– Duminica a IV-a A MARELUI POST.
– Duminica a V-a A MARELUI POST.
– Duminica a VI-a A MARELUI POST.
Acum zicem 49+6=55 de Duminici până la SFINTELE PAŞTI, şi
cu acest Număr de Duminici se încheie „Anul PASCAL“. Şi aceasta se
întâmplă pentru că în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ a anului 2053
Paştele va fi la data de 31 Martie. Dacă am număra iarăşi până în Mâna
Anului ori SLOVA Pascaliei, adică dacă şi în anul 2054 Paştele ar cădea
tot la 31 Martie am avea exact 52 Duminici pentru anul Solar, anul Luni-
Solar, cât şi pentru Anul PASCAL. Dar SFINTELE PAŞTI în anul 2054
cade la data de 20 Aprilie şi nu la 31 Martie, ci peste 3 săptămâni. Aceasta
este şi diferenţa dintre anii PASCALI cu 55 de Duminici şi anii Solari ori
Luni–Solari cu 52 de Duminici. Vedeţi aşezarea Duminicilor de peste an
în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pe STÂLPII ORTODOXIEI din
figurile: 22, 23 şi 24. „A DOMNULUI Este Mântuirea şi peste norodul
TĂU BLAGOSLOVENIA TA ! “

SCURTĂ RECAPITULARE A SĂRBĂTORILOR


ŞI DUMINICILOR DE PESTE AN
Toate Praznicile sau Sărbătorile cele statornice de peste an, dacă nu
le ştii în ce zi a lunii cad sau mai precis cele cu data fixă a lunii de-a
pururea cad, le poţi afla şi cu învăţătura următoare: pentru a afla în ce zi a
săptămânii va cădea într-un anume an o anume dată sau zi, vei lua Epacta
Mică a lunii în care se află Praznicul sau Sărbătoarea pe care o cauţi şi
adunând-o cu Mâna Anului respectiv se obţine un anume „Număr“, iar
pentru a-l verifica, trebuie să începem a-l număra din Duminica ÎNVIERII
DOMNULUI IISUS HRISTOS şi în ce zi a săptămânii se va termina de
numărat acest „Număr“. În acea zi va începe data de întâi din luna
respectivă al acelui Praznic sau Sărbătoare; după care se numără până-n
data lunii, pe zilele lunii, după Rânduiala zilelor săptămânii şi în ce zi a
săptămânii va cădea pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ acea dată a lunii
cu Praznicul căutat, atunci va fi şi ziua Praznicului sau a Sărbătorilor
căutate din vremea ta, ori din trecut sau viitor.
De exemplu: Dacă ai vrea să ştii în ce zi va cădea ÎNĂLŢAREA
SFINTEI CRUCI din anul 7840 de la ADAM sau 2332 de la HRISTOS,
se ia Mâna Anului 2332 care este 7 şi se adună cu 7 care este Epacta lunii
Septembrie în care se Prăznuieşte la data de 14 Septembrie NATURAL
ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI care adunate (7 + 7 = 14) dau tot 14
ca şi data zilei în care cade ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI şi începem
a număra din Duminica ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS
după desenul din figura 8 şi în ce zi a săptămânii se va termina de numărat
acel „Număr 14“ întru acea zi va începe şi data de Întâi a lunii
Septembrie, în care se află ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI, după care
se numără până în data de 14, ale lunii Septembrie care cade într-o zi de
Vineri. Sau mai putem zice şi astfel: Numărând acel „Număr 14“ aflăm că
se termină Sâmbăta şi în această zi va fi şi începerea lunii Septembrie, după
care vom socoti aşa: Sâmbătă 1, apoi Sâmbătă 8, şi mai departe Sâmbătă 15
… de-ar fi sărbătoarea însemnată mai departe de 14. Dar, în cazul nostru,
după ce socoteşti Sâmbătă 8 (opt) zici mai departe: Duminică 9, Luni 10,
Marţi 11, Miercuri 12, Joi 13 şi Vineri 14 şi în această zi se va nimeri
Praznicul ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI în anul 2332 la SLOVA
Pascaliei „R“, fiind an bisect. Astfel se va proceda şi pentru toate celelalte
zile şi date fixe sau statornice din an, fapt pentru care mai redau încă o dată
tabelul cu Epacta Mică a lunilor anului cu numărul de zile al fiecărei
luni în parte, după ordinea lor din anul NATURAL:
M A M I I A S O N D I F
Luna
5 1 3 6 1 4 7 2 5 7 3 6
Epacta
31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28-29
Nr. zile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nr. de*
Nr. de * = Numărul de ordine al celor 12 luni ale anului NATURAL.

ALT FOLOS LEGAT DE MÂNA


SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN

Cu această ÎNVĂŢĂTURĂ, „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, sau


MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN putem afla toate
Rânduielile Bisericeşti care nu rămân pe fiecare an la aceeaşi zi a
săptămânii sau la aceleaşi date ale lunilor anului.
Din această cauză trebuie să mai ştim că calculul unui an de zile
este de două feluri şi anume: pentru primele 10 (zece) luni ale anului
DIVIN calculul este NORMAL, adică pentru lunile: Martie, Aprilie,
Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie şi
Decembrie, iar pentru ultimele două luni ale anului NATURAL,
calculul este SPECIAL, adică pentru lunile Ianuarie şi Februarie care
sunt lunile anului trecut sau viitor după caz, din punct de vedere
NATURAL. Iar atunci când anul nu este bisect, de-a pururea anul are
365 de zile şi 6 (şase) ceasuri, ori 52 de săptămâni, o zi şi 6 ceasuri, iar
atunci când anul este bisect, de-a pururea anul are 366 de zile, ori 52
de săptămâni şi 2 (două) zile. Adaosul de o zi la fiecare al 4-lea an se
întâmplă ca urmare a acelor 6 ceasuri de la fiecare an comun, din care
rezultă acele 24 ceasuri sau o zi şi o noapte, şi din această cauză la
fiecare al 4-lea an i se mai adaugă o zi în plus la ultima lună
NATURALĂ a anului, care este luna Februarie = 29 de zile, când anul
NATURAL creşte cu acea zi şi o noapte (din care cauză devine acel an
bisect), apoi întorcându-se iarăşi îndărăt cu o zi şi o noapte mai puţin
pentru fiecare an din următorii 3 ani comuni la rând.
Deci, la fel cu adaosul de o zi şi o noapte la tot anul bisect, începând
din Ajunul NAŞTERII Lui IISUS HRISTOS, mai întâi ziua
NAŞTERII cu o zi trece mai înainte pentru fiecare SLOVĂ Pascală. În
acelaşi chip şi STÂLPII Glasurilor sau ai Voscreasnelor, când se încep
în Ianuarie şi Februarie, cu o zi păşesc înainte, la fel şi Duminicile,
începutul Triodului şi Lăsatul Secului de carne pentru Postul Mare.
De aceea şi Duminicile se schimbă după Rânduiala fiecărui an şi
după SLOVELE Pascale, mutându-se înainte sau înapoi, de nu cad pe toţi
anii în aceeaşi zi din săptămână ori dată din lună, fapt pentru care şi
Glasurile, EVANGHELIILE, Svetilnele şi Voscreasnele se schimbă
după Regula fiecărei SLOVE Pascale în parte. De exemplu: Duminica
de dinaintea ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI din anul 2325, la SLOVA
Pascaliei „“, cade pe data de 11 Septembrie cu Glasul al 4-lea, Svetilna
a 2-a şi EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
Aceeaşi Duminică în anul 2326 urmând SLOVA Pascaliei „S“ nu
mai rămâne la data de 11 Septembrie, ci se schimbă îndărăt la 10
Septembrie, având Glasul al 6-lea, Svetilna a 4-a şi EVANGHELIA a
4-a A ÎNVIERII.
Lângă această Duminică de dinaintea ÎNĂLŢĂRII SFINTEI
CRUCI la SLOVA Pascaliei „“ cade Duminica a 13-a după Rusalii,
iar la SLOVA Pascaliei „S“ cade Duminica a 15-a după Rusalii.
Trebuie să mai ştim că toate cele 35 de SLOVE Pascale încep
din Ajunul NAŞTERII Lui IISUS HRISTOS. Duminicile încep din
Duminica de după BOBOTEAZĂ, şi înconjurând tot anul se sfârşesc
în Duminica de dinaintea BOBOTEZEI. Este un alt motiv pentru care
cei 318 SFINŢI PĂRINŢI ce au participat la Lucrările SINODULUI
ÎNTÂI ECUMENIC de la Niceea nu au îndreptat şi începutul anului
politic care de 371 de ani începeau din 1 (întâi) Ianuarie artificial.
– Când SFINTELE PAŞTI cad la 22, 23 şi 24 Martie pentru anii
comuni, Duminica de după BOBOTEAZĂ rămâne şi în acea Duminică
începe şi Triodul, iar de este an bisect şi SFINTELE PAŞTI cade la 22,
23 şi 24 Martie, Duminica de după BOBOTEAZĂ rămâne, pentru că în
acea Duminică începe şi Triodul.
– Când SFINTELE PAŞTI cad la 25, 26, 27, 28, 29 sau 30 Martie,
numai Duminica de după BOBOTEAZĂ rămâne şi apoi se începe
Triodul, iar dacă SFINTELE PAŞTI cade între 1 şi 7 Aprilie şi nu se
întâmplă să fie an bisect, atunci este numai o săptămână între Duminica de
după BOBOTEAZĂ şi începerea Triodului, unde în acea Duminică din
mijloc se citeşte EVANGHELIA a 15-a de la LUCA, adică a 31-a
Duminică după RUSALII. Dar, întâmplându-se ca SFINTELE PAŞTI să
cadă pe 7 Aprilie şi ar fi an bisect, atunci între Duminica de după
BOBOTEAZĂ şi Duminica cu începerea Triodului sunt două săptămâni
şi două Duminici, unde în cea dintâi se va citi EVANGHELIA a 12-a de
la LUCA din Duminica a 29-a după RUSALII: „Intrând IISUS într-un
sat, L-au întâmpinat pe EL 10 leproşi […]“, iar în cea de a 2-a se
citeşte cea mai dinainte EVANGHELIE, a 15-a, de la LUCA, şi apoi se
începe Triodul.
– Când Paştele cade la 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 Aprilie şi nu se întâmplă
să fie an bisect, două Duminici intră şi se citesc EVANGHELIILE cele de
mai sus însemnate, iar întâmplându-se ca Paştele să cadă pe 14 Aprilie şi ar
fi an bisect, atunci sunt 3 Duminici, unde pentru cele două de mai dinainte,
se vor zice cele de mai sus EVANGHELII, iar în a 3-a Duminică se citeşte
EVANGHELIA a 11-a, A SAMARINENCEI.
– Când Paştele cade între 15 şi 21 Aprilie şi nu se întâmplă să fie an
bisect sunt numai 3 Duminici şi se citesc EVANGHELIILE cele de mai
sus însemnate, iar întâmplându-se ca Paştele să cadă pe data de 21 Aprilie
şi ar fi an bisect, atunci sunt 4 Duminici, pentru adaosul acelei zile de
bisect, iar în cea dintâi se va citi EVANGHELIA a 12-a de la LUCA, în a
2-a, EVANGHELIA a 14-a de la LUCA, în a 3-a Duminică, se citeşte
EVANGHELIA a 15-a de la LUCA, din Duminica a 32-a după
RUSALII, iar în a 4-a Duminică EVANGHELIA a 17-a de la MATEI
A SAMARINENCEI şi apoi se începe Triodul. După SLOVA Pascaliei
„A“, urmează mai întâi Duminicile Triodului, apoi Duminicile
PENTICOSTARULUI şi cele ale OCTOIHULUI, ce cad după
RUSALII care sunt ca un Îndreptar, când ar vrea oricine să afle vreo
Duminică, Voscreasnă, EVANGHELIE şi Glas.
– Cunoaşterea Rânduielilor, a Glasurilor, a Voscreasnelor, a
Duminicilor şi a EVANGHELIILOR înseamnă a cunoaşte slujba ce
cade în oricare Duminică de peste an care se află foarte uşor prin
această ÎNVĂŢĂTURĂ, „SCARA SFINTELOR PAŞTI, sau MÂNA
SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN“.
Cum aflăm a câta Duminică după RUSALII cade Duminica de
dinaintea ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI ? Mai întâi trebuie ştiut la
ce dată, zi şi lună începe Duminica întâi după RUSALII. La SLOVA
Pascaliei „A“ Duminicile după RUSALII intră la 17 Mai.
Vom aşeza acum data de 17 Mai la SLOVA Pascaliei „A“, la „B“
18 Mai, la „V“ 19, la „D“ 20 Mai etc. şi vom număra aşa la rând zilele
lunii, pe toate încheieturile degetelor din „SCARA SFINTELOR
PAŞTI“ până în Mâna Anului sau SLOVA Pascaliei a anului respectiv
şi de am terminat zilele lunii Mai şi nu am ajuns la SLOVA Pascaliei a
anului căutat, vom începe să numărăm şi zilele următoarei luni şi vom
număra pe „SCARA SFINTELOR PAŞTI“, până pe SLOVA
Pascaliei. Dar, să zicem că ar nimeri să fie SLOVA „R“, unde aflăm că
Duminica cea după RUSALII la SLOVA Pascaliei „R“ începe în 3
Iunie.
Acum, de vrem să ştim la SLOVA Pascaliei „R“ Duminica de
dinaintea ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI care cade în 9 Septembrie,
a câta Duminică după RUSALII este ? Zicem: Duminica întâia după
RUSALII cade în 3 Iunie, apoi a 2-a Duminică în 10 Iunie, iar a 3-a
Duminică în 17 Iunie, a 4-a Duminică în 24 Iunie, a 5-a Duminică în
ziua de 1 Iulie, a 6-a Duminică în ziua de 8 Iulie, a 7-a Duminică în
ziua de 15 Iulie, a 8-a Duminică în ziua de 22 Iulie, a 9-a Duminică în
ziua de 29 Iulie, a 10-a Duminică în ziua de 5 August, a 11-a
Duminică în ziua de 12 August, a 12-a Duminică în ziua de 19 August,
a 13-a Duminică în ziua de 26 August, a 14-a Duminică în ziua de
2 Septembrie, apoi a 15-a Duminică în ziua de 9 Septembrie, şi aşa
afli că Duminica de dinaintea ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI, ce
cade în data de 9 Septembrie la SLOVA „R“, este în rândul
Duminicilor după RUSALII, a 15-a. Poate să se întâmple să ştii numai
ziua din lună, când cade orice Duminică şi în minte să nu-ţi vină a câta
Duminică ar fi după RUSALII, şi atunci te vei uita mai sus după acest
meşteşug urmând învăţăturile ce am arătat.
De exemplu: Pentru anul 2336 care are SLOVA Pascaliei „“ şi ai
socotit în curgerea anului până în data de 31 Decembrie şi nu ştii această
Duminică a câta este după RUSALII, ţinându-te după Învăţătura cea de
mai sus, vei afla că Duminica, ce cade la data de 31 Decembrie 2336, este
a 26-a Duminică după RUSALII.
– Pentru că sunt tipărite multe EVANGHELII care nu au trecute
numerele fiecărei Duminici după RUSALII, nici Glasurile nu le arată,
nici Svetilna şi nici Voscreasna, trebuie să ştii să afli Duminicile după
Învăţătura cea de mai sus, ori după cei 4 STÂLPI ai Voscreasnelor care
se încep la SLOVA Pascaliei „A“ astfel:
– Cel dintâi STÂLP începe în data de 17 Mai şi se sfârşeşte în data de 26
Iulie.
– Al doilea STÂLP începe în data de 2 August şi se sfârşeşte în data de
11 Octombrie.
– Al 3-lea STÂLP începe în data de 18 Octombrie şi se sfârşeşte în data
de 27 Decembrie.
– Al 4-lea STÂLP începe în data de 3 Ianuarie, iar la Voscreasna I
(întâi), lângă aceştia mai sunt 6 STÂLPI ai Glasurilor şi cel dintâi se
începe din data de 24 Mai la prima SLOVĂ Pascală „A“ cu Glasul 1, şi
se sfârşeşte STÂLPUL acesta în data de 12 Iulie, cu Glasul al 8-lea.
Al 2-lea STÂLP începe la 19 Iulie şi se sfârşeşte în 6
Septembrie. Al 3-lea STÂLP începe la 13 Septembrie şi se sfârşeşte în
1 Noiembrie. Al 4-lea STÂLP începe la 8 Noiembrie şi se sfârşeşte în
27 Decembrie. Al 5-lea STÂLP începe la 3 Ianuarie şi se sfârşeşte în 21
Februarie. Şi ultimul STÂLP – al 6-lea – începe la 28 Februarie şi
aceştia sunt cei 6 STÂLPI ai Glasurilor şi ai Voscreasnelor care se
rotesc peste tot anul.
Această carte este scrisă de mine păcătosul şi nevrednicul cerului şi
al pământului, Luca I. Gheorghe, preşedinte al Uniunii ,,BORNA“ şi
director al Editurii ,,BORNA“, după această ÎNVĂŢĂTURĂ DIVINĂ,
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“, pe care am învăţat-o de la tatăl meu,
Luca D. Ion, iar tata a învăţat-o de la Părintele profesor Alexandru I.
Antoniu. De aceea cer iertare cititorului pentru cuvintele mai directe sau
tăioase, dar Adevărul DIVIN trebuie mărturisit curat, cu tărie şi aşa cum a
Fost, Este şi va Fi până la Sfârşitul Lumii, fapt pentru care îi mai rog
din suflet pe cititori, ca, în / şi la rugăciunile lor către DUMNEZEU, să
mă pomenească şi pe mine păcătosul Gheorghe Luca, cu familia şi, dacă
vor, şi pentru cei cărora le dau numele în carte, vorbindu-i, fie de bine, fie
de rău.

PASCALIA PERPETUĂ ÎNCEPÂND


CU ANUL 1938 PÂNĂ LA ANUL 2472

PASCALIA PERPETUĂ PE TOŢI ANII SE ÎNTOCMEŞTE


CU AJUTORUL CRUGURILOR ŞI AL SLOVELOR PASCALE
DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Cuvine-se a şti că Indictul, Crugul Soarelui, Mâna Anului,
Crugul Lunii, Temelia Anului, Epactele, Naşterea Lunii = Lună Nouă
şi Ştirbirea Lunii = Lună Plină, sunt identice pentru 15 ani la rând, o
singură dată într-un Veac Mare de 7980 ani. Într-un Ciclu Pascal
(Răstimp) de 532 ani, Crugul Soarelui № 1 al anului № 1 şi Crugul
Lunii № 1 al anului № 1, ale oricărui Ciclu Pascal, întorcându-se o
singură dată pentru fiecare an în parte, arată STÂLPUL şi SLOVA
cea Dintâi a Pascaliei Perpetue P, apoi B, F, L, Iu, R, I […] ale anilor:1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 […] şi aşa mergând împreună în primii 19 ani la rând
dintr-un Ciclu Pascal şi sfârşindu-se toţi STÂLPII şi SLOVELE
Pascale cu Z, Ă, U, E şi Ţ ale anilor: 528, 529, 530, 531 şi 532.
Acest Ciclu Pascal de 532 ani de la ZIDIREA Lumii până astăzi
de 14 ori s-au întors, iar al 15-lea Ciclu Pascal acum merge cu SLOVELE
Pascaliei Ş a anului 2000 de la HRISTOS ori anul 7508 de la ADAM, apoi
SLOVA: C, Ia, Oa, K, Şte, T, D […] pentru anii MÂNTUIRII
Neamului omenesc: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 […].
TOATE CIFRELE, DATELE ŞI DENUMIREA ZILELOR
SĂPTĂMÂNII ŞI A LUNILOR ANULUI SUNT DIVINE SAU
NATURALE, DEOARECE SUNT EXACT AŞA CUM AU FOST,
SUNT ŞI VOR MAI FI ZIDITE DE DUMNEZEU, CREATORUL
TUTUROR VĂZUTELOR ŞI NEVĂZUTELOR, PENTRU
VEACUL MARE DE 7980 ANI ! AMIN.
În cele 15 (cincisprezece) coloane ale următorului TABEL
PASCAL sunt prezentate doar câteva din TAINELE DUMNEZEIEŞTI
care stau la baza întocmirii, fie a PASCALIEI, fie a TABELELOR
PASCALE sau a REGULILOR BISERICEŞTI până la calcularea
Fazelor Lunii (Naşterea Lunii = Lună Nouă, Primul Pătrar, Ştirbirea
Lunii = Lună Plină şi Ultimul Pătrar).
DUPĂ LUNA PLINĂ PASCALĂ este UNA dintre REGULILE
DIVINE care stă la baza calculării noastre din vremuri străvechi (cu mult
timp înainte) a Datelor şi Zilei când trebuie să sărbătorim Întreaga
Creştinătate ÎNVIEREA DOMNULUI sau SFINTELE PAŞTI. Iar
dacă aceste calcule sunt Adevărate şi Autentice corespund şi CU
BINECUVÂNTAREA TATĂLUI prin SFÂNTA LUMINĂ din
NOAPTEA ÎNVIERII DOMNULUI DE LA SFÂNTUL
MORMÂNT, DE ATUNCI, ÎN FIECARE AN PÂNĂ ASTĂZI !
Restul datelor pentru Ziua SFINTELOR PAŞTI: la evrei, la
catolici şi la stilul nou etc., datele sunt artificiale, adică datele tuturor
celor care şi-au făcut un stil al lor [Exemplul catolicilor şi al celor de
stilul nou etc. care se conduc după calendarul artificial sau
reîndreptat, făcut de omul viclean şi contrar Celor
DUMNEZEIEŞTI TAINE] până la datele ţigăneşti pentru
sărbătorirea SFINTELOR PAŞTI ce cad mereu în ziua de Joi din
Săptămâna Luminată, sunt false şi necreştineşti, după
CUVÂNTUL TUTUROR SFINŢILOR APOSTOLI ŞI
SFINŢILOR PĂRINŢI ŞI ALE CELOR 7 SINOADE
ECUMENICE. De aceea şi scrierea celor 35 de SLOVE
PASCALE PERPETUE sunt LUCRAREA şi Inspirarea
SFÂNTULUI DUH descoperite Sfinţilor noştri Părinţi de-a
lungul vremii, întărite prin multe viziuni şi minuni până astăzi.
Coloanele 1-15 din TABELUL PASCAL conţin următoarele date:
1 – Numărul curent cu anii de la 1 la 532, câţi ani cuprinde un Ciclu
Pascal, unde anii subliniaţi sunt anii bisecţi cu 366 de zile, iar anii
nesubliniaţi sunt anii de nebisect sau anii comuni cu 365 de zile.
2 – Numărul curent cu anii de la ADAM (înainte de HRISTOS – î. Hr.
şi după HRISTOS – d. Hr.).
3 – Numărul curent cu anii de la NAŞTEREA Lui HRISTOS.
4 – Numărul curent cu Indictul 1 al anului 1 de la ADAM care se
încheie cu Indictul al 15-lea la sfârşitul anului NATURAL 7980 de la
ADAM sau Anul MÂNTUIRII neamului omenesc 2472 de la
HRISTOS.
5 – Numărul curent cu Crugurile Soarelui de la 1 la 28.
6 – Mâna Anului de la 1 la 7 (sărind cu +2 la anul de bisect).
7 – Numărul curent cu Crugurile Lunii de la 1 la 19.
8 – Temelia Anului, începând cu primul Temelion 14 (1-29).
9 – Epacta Anului de la (7 până la 18) începe cu: 7, 26, 15, 4, 23, 12, 1,
20, 9, 28, 17, 6, 25, 14, 3, 22, 10, 29 şi ultima Epactă 18.
10 – Data cu Naşterea Lunii = Luna Nouă a lunii Martie = M pentru
acel an. Luna Martie are o dată în 19 ani două Naşteri de LUNĂ la (¹/30),
adică prima Lună Cerească se Naşte pe data de 1 şi este a împlinirilor
(restanţelor) de Lună, iar a doua, de pe data de 30 este Adevărata
Naştere de Lună a lunii Martie din acel an şi numai după această a
doua Naştere de Lună se socoteşte mai departe LUNA PLINĂ
PASCALĂ.
11 – Data cu Ştirbirea Lunii = Luna Plină a Lunii Martie = M. Martie
fiind şi Prima LUNĂ PLINĂ PASCALĂ din an (sau a celor 12 luni
ale anului NATURAL) la data de 18 Martie NATURAL, cel mai
devreme şi ajungând până în data de 14 Aprilie = A cel mai târziu care
înseamnă şi 14 Nisan din Vechiul Testament. Aceste „Date şi Faze“ ale
Lunilor de pe bolta cerească sunt ZIDIREA UNICULUI
DUMNEZEU de la Facerea Lumii şi până la Sfârşitul Lumii, drept
pentru care neavând greşeli şi nici abateri de zile, ore, minute sau
secunde […]. Deci, cu Adevărat zic şi scriu de a se reţine că nu este
creştinească intervenţia omului de a schimba, de a îndrepta sau de a
mutila LUCRAREA Lui DUMNEZEU, fie ea de orice fel {date, zile
[…] sau ore}! Toate acestea produc haosul şi mai mult au dus la
„Falsa îndreptare ori greşita reîndreptare cu sau fără intenţie a
CALENDARULUI DIVIN“ care, pe lângă neajunsurile pricinuite ca:
posturile din an, zilele de post din săptămână, datele lunilor, rânduiala
Sfintelor slujbe, a mai dat naştere la o a 2-a EVANGHELIE a Lui
HRISTOS numai între cele două Stiluri (Vechi şi nou), fiindcă de fiecare
dată când Bisericile de pe stilul nou citesc diverse EVANGHELII, toate
celelalte BISERICI ORTODOXE de RĂSĂRIT, păstrând Adevărata
Rânduială, citesc cu totul alte SFINTE EVANGHELII, fapte deosebit
de grave. GALATENI 1; 6-9 şi 11-12 etc.
Oameni buni şi fraţi creştini, cum oare este posibil să credeţi, să
ziceţi, să gândiţi sau, mai grav, să mărturisiţi aproapelui sau semenilor şi
copiilor domniilor voastre aceste date falsificate din care rezultă după
fapta dv. că: DUMNEZEU ar fi îmbătrânit, s-ar fi scăpat cu somnul, nu
este desăvârşită LUCRAREA SA, ar fi uitat data, numărul şi numele
zilelor, lunilor, anilor şi mai nou a orelor. „Cel ce păzeşte pe Israel, nu
adoarme, nici nu doarme.“ PSALMII 120, 4. De aceea, acestea sunt
socotite drept „hule împotriva Lui DUMNEZEU şi a SFÂNTULUI
DUH“, iar orice hulă şi cuvânt „Împotriva DUHULUI SFÂNT, nu i se
va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie“. LUCA 12, 32.
12 – SLOVA Pascaliei pentru fiecare an în parte: O SLOVĂ Pascală
este un Calendar Perpetuu. De la SLOVELE A = Calendarul Nr. 1
până la Che = 35 (Cele 35 de SLOVE Pascale sunt egale cu cele 35 de
CALENDARE PERPETUE pe toţi anii pentru BISERICA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea).
13 – Duminicile cu data de Lăsata Secului de carne pentru Postul
Mare unde: I = Ianuarie şi F = Februarie.
14 – Duminicile cu data Reală şi Luna NATURALĂ, când este Ziua
cu ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS, unde cifrele sunt
Datele lunii, iar literele sunt lunile anului astfel: M = Martie şi A = Aprilie.
Apoi, tot în această coloană sunt precizate № de zile, de la SFINTELE
PAŞTI până în ziua SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE şi în
ce zi a săptămânii cade SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE
astfel: 1). D = Duminică, 2). L = Luni, 3). m = Marţi, 4). M = Miercuri {M
este aşa însemnat a se deosebi de M pentru luna Martie}, 5). J = Joi, 6). V
= Vineri şi 7). S = Sâmbătă.
15 – Duminicile cu data şi luna de Lăsata Secului de carne pentru
Postul SFINŢILOR APOSTOLI: Iun = Luna Iunie şi Mai = Luna Mai,
ce are o strânsă legătură şi bine determinată cu № de zile al Postului
SFINŢILOR APOSTOLI, în funcţie de ÎNVIEREA DOMNULUI
IISUS HRISTOS care stabileşte ordinea tuturor Duminicilor din acel an.
Apoi câte zile are Postul SFINŢILOR APOSTOLI care este diferit pentru
fiecare an în parte, cu minim de 8 zile atunci când SFINTELE PAŞTI cad
cel mai târziu pe data de 25 Aprilie, [de 4 (patru) ori în 532 ani şi anume:
1983, 2078, 2173 şi 2268 când SFINTELE PAŞTI este pe 25 Aprilie] şi
maxim de 42 zile, atunci când SFINTELE PAŞTI cad cel mai devreme pe
data de 22 Martie, [tot de 4 (patru) ori cade în 532 de ani şi anume: 2010,
2105, 2200 şi 2447 când SFINTELE PAŞTI cad pe 22 Martie] şi în ce zi
a săptămânii este Ziua Reală sau DIVINĂ a SFINŢILOR APOSTOLI
pentru fiecare an în parte astfel: 1). D = Duminica, 2). L = Luni, 3). m =
Marţi, 4). M = Miercuri, 5). J = Joi, 6).V = Vineri şi 7). S = Sâmbătă.
CELE 35 DE SLOVE PASCALE SAU
CELE 35 DE CALENDARE PERPETUE
A=1
DE NU ESTE AN BISECT
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,
4 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 11 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 25 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 1 Februarie.
IAR DE VA FI AN BISECT
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 4 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 12 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 26 Ianuarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 2 Februarie. * Mâna Anului 3. SFÂNTA EVDOCHIA,
în Duminica a 4-a din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Luni, în a 6-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, în Marţea cea Mare.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 22 Martie. BUNA VESTIRE, în
Miercurea cea Luminată, pe 25 Martie. ÎNJUMĂTĂŢIREA
CINCIZECIMII, Miercuri, pe 15 Aprilie ori Miercuri, în a 4-a săptămână
după PAŞTI. SFÂNTUL MARE MC. GHEORGHE, Joi 23 Aprilie, a 5-a
săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 30 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Vineri, în a 7-a săptămână după PAŞTI.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 10 Mai. Lăsatul de carne la postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 17 Mai. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are
6 săptămâni (adică cel mai lung de 42 zile), iar ziua lor este Luni 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 24 Mai cu Glasul 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 19 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 13 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 8 Noiembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 3 Ianuarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 28 Februarie, iar de este an
bisect – Duminică 27 Februarie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

B=2
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 4 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 12 Ianuarie.
Lăsatul de carne a Postului Mare – Duminică 26 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 2 Februarie.
IAR DE VA FI AN BISECT
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de
carne, 4 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 13 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 27 Ianuarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 3 Februarie. * Mâna Anului 2. SFÂNTA EVDOCHIA,
Sâmbătă, în a 4-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI,
Duminică, în a 5-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE în Lunea cea
Mare. PAŞTELE Lui HRISTOS – Duminică 23 Martie. BUNA
VESTIRE, în Marţea Luminată. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 16
Aprilie. SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, Miercuri 23
Aprilie, în a 5-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 1 Mai.
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, Joi, în a 7-a săptămână după
PAŞTI. DUMINICA CINCIZECIMII pe 11 Mai. Lăsatul de carne de
Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 18 Mai. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are 5 săptămâni şi 6 zile, iar ziua lor este Duminică 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică pe 25 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 20 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 14 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 9 Noiembrie cu Glasul 1
şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 4 Ianuarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 1 Martie, iar de va fi an
bisect – Duminică 29 Februarie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

V=3
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de
carne, 4 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 13 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 27 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 3 Februarie.

IAR DE VA FI AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de


carne, 5 săptămâni. Triodul se începe Duminică 14 Ianuarie. Lăsatul de
carne pentru Postul Mare – Duminică 28 Ianuarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 4 Februarie. * Mâna Anului 1. SFÂNTA EVDOCHIA, Vineri,
în a 4-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Sâmbătă, în a 5-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, în Duminica Floriilor.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 24 Martie. BUNA VESTIRE, în
Lunea Luminată. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 17 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Marţi 23 Aprilie, în a 5-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 2 Mai. SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL,
Miercuri, a 7-a săptămână după PAŞTI. DUMINICA CINCIZECIMII,
pe 12 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică
19 Mai. Postul SFINŢILOR APOSTOLI, de 5 săptămâni şi 5 zile, iar ziua
lor, Sâmbătă 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 26 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 21 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 15 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 10 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 5 Ianuarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 2 Martie, iar de va fi bisect
– Duminică 1 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

G=4
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de
carne, 5 săptămâni. Triodul se începe Duminică 14 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică pe 28 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 4 Februarie.

IAR DE VA FI AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de


carne, 5 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 15 Ianuarie. Lăsatul
de carne pentru Postul Mare – Duminică 29 Ianuarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 5 Februarie. * Mâna Anului 7. SFÂNTA EVDOCHIA, Joi, a 4-
a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Vineri, a 5-a săptămână
din post. SFÂNTUL ALEXIE, în Sâmbăta lui Lazăr, a 6-a săptămână din
post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 25 Martie. BUNA
VESTIRE, în ZIUA de PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 18
Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Luni 23 Aprilie, a 5-a săptămână după
PAŞTI. SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, ÎNĂLŢAREA, Joi 3 Mai.
DUMINICA CINCIZECIMII pe 13 Mai. Lăsatul de carne de postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică pe 20 Mai. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, de 5 săptămâni şi 4 zile, iar ziua lor este Vineri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 27 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 22 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 16 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 11 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 6 Ianuarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 3 Martie, iar de este an
bisect – Duminică pe 2 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

D=5
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de
carne, 5 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 15 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 29 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 5 Februarie.

IAR DE VA FI AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de


carne, 5 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică pe 16 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 30 Ianuarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 6 Februarie * Mâna Anului 6. SFÂNTA EVDOCHIA,
Miercuri, în a 4-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Joi, în a
5-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Vineri, în a 6-a săptămână
din post. BUNA VESTIRE, în Sâmbăta Mare, pe 25 Martie. PAŞTELE
Lui HRISTOS, Duminică 26 Martie. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 19
Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Duminică 23 Aprilie, în a 4-a
săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 4 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Luni, în a 7-a săptămână după PAŞTI. DUMINICA
CINCIZECIMII – 14 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, Duminică 21 Mai. Postul SFINŢILOR APOSTOLI este de 5
săptămâni şi 3 zile, iar ziua lor, Joi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 28 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 23 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 17 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 12 Noiembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea, se începe Duminică 7 Ianuarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea, se începe Duminică 4 Martie, iar de va fi an
bisect – Duminică pe 3 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

E=6
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de
carne, 5 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 16 Ianuarie.
Lăsatul de carne, Duminică 30 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 6 Februarie.

IAR DE VA FI AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 5 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 17 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 31 Ianuarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 7 Februarie. * Mâna Anului 5. SFÂNTA EVDOCHIA,
Marţi, a 4-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Miercuri, a
5-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Joi, a 6-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, în Vinerea Mare, pe 25 Martie. PAŞTELE Lui
HRISTOS, Duminică 27 Martie. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 20
Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Sâmbătă 23 Aprilie, a 4-a săptămână
după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 5 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, în Duminica a 7-a după PAŞTI. DUMINICA
CINCIZECIMII, pe 15 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, Duminică 22 Mai. Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 5
săptămâni şi două zile, ziua lor, Miercuri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 29 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 24 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 18 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 13 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 8 Ianuarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 5 Martie, iar de va fi an
bisect – Duminică 4 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

J=7
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 5 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 17 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare, Duminică 31 Ianuarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 7 Februarie.

IAR DE VA FI AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,


5 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 18 Ianuarie. Lăsatul de
carne pentru Postul Mare, Duminică 1 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 8 Februarie. * Mâna Anului 4. SFÂNTA EVDOCHIA, Luni, în
a 4-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Marţi, în a 5-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Miercuri, în a 6-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, în Joia Mare pe 25 Martie. PAŞTELE Lui
HRISTOS, Duminică, pe 28 Martie. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 21
Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Vineri 23 Aprilie, în a 4-a săptămână
după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi, pe 6 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Sâmbătă, în a 6-a săptămână după PAŞTI.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 16 Mai. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI începe Duminică pe 23 Mai. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI durează 5 săptămâni şi o zi, ziua lor, Marţi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică pe 30 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică pe 25 Iulie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică pe 19 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică pe 14 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică pe 9 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică pe 6 Martie, iar de va fi an
bisect – Duminică pe 5 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

K=8
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,
5 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 18 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 1 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 8 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 5 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 19 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 2 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 9 Februarie. * Mâna Anului 3. SFÂNTA EVDOCHIA,
Duminică, a 3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Luni, a
5-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Marţi, a 6-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, în Miercurea Mare, pe 25 Martie. PAŞTELE
Lui HRISTOS, Duminică 29 Martie. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 22
Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Joi 23 Aprilie, în a 4-a săptămână după
PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi, pe 7 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Vineri, a 6-a săptămână după PAŞTI. DUMINICA
CINCIZECIMII, pe 17 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, Duminică 24 Mai. Postul SFINŢILOR APOSTOLI, 5
săptămâni sau 35 de zile, iar ziua lor, Luni 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 31 Mai cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 26 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 20 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 15 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 10 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 7 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 6 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

Z=9
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 5 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 19 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 2 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 9 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de


carne, 5 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 20 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 3 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 10 Februarie. * Mâna Anului 2. SFÂNTA
EVDOCHIA, Sâmbătă, a 3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Duminică, a 4-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Luni, a 6-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, în Marţea Mare, pe
25 Martie. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 30 Martie.
ÎNJUMĂTĂŢIREA şi SFÂNTUL GHEORGHE, Miercuri 23 Aprilie în a
4-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 8 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Joi, a 6-a săptămână după PAŞTI. DUMINICA
CINCIZECIMII, pe 18 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, Duminică 25 Mai. Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 4
săptămâni şi 6 zile, iar ziua lor este Duminică 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 1 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 27 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 21 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 16 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 11 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 8 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 7 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

I = 10
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de
carne, 5 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 20 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 3 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 10 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de


carne, 6 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 21 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 4 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 11 Februarie. * Mâna Anului 1. SFÂNTA
EVDOCHIA, Vineri a 3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Sâmbătă,
a 4-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Duminică, a 5-a săptămână
din post. BUNA VESTIRE, în Lunea Mare, pe 25 Martie. PAŞTELE
Lui HRISTOS, Duminică 31 Martie. SFÂNTUL GHEORGHE, Marţi
23 Aprilie, în a 4-a săptămână după PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA,
Miercuri 24 Aprilie. ÎNĂLŢAREA, Joi 9 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Miercuri, a 6-a săptămână după PAŞTI.
DUMINICA CINCIZECIMII pe 19 Mai. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 26 Mai. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are
4 săptămâni şi 5 zile, iar ziua lor este Sâmbătă 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 2 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 28 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 22 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 17 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 12 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 9 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 8 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

Ps = 11
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de
carne, 6 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 21 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 4 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 11 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de


carne, 6 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 22 Ianuarie. Lăsatul
de carne pentru Postul Mare – Duminică 5 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 12 Februarie. * Mâna Anului 7. SFÂNTA EVDOCHIA, Joi, a
3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Vineri, a 4-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Sâmbătă, a 5-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, în Duminica Floriilor, pe 25 Martie. PAŞTELE
Lui HRISTOS, Duminică 1 Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Luni
23 Aprilie, în a 4-a săptămână după PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA,
Miercuri 25 Aprilie. SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, Marţi, a 6-a
săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 10 Mai. DUMINICA
CINCIZECIMII, pe 20 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, Duminică 27 Mai. Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 4
săptămâni şi
4 zile, iar ziua lor este Vineri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 3 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 29 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 23 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 18 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 13 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 10 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 9 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

C = 12
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de
carne, 6 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 22 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 5 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 12 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de


carne, 6 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 23 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 6 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 13 Februarie. * Mâna Anului 6. SFÂNTA
EVDOCHIA, Miercuri, a 3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Joi, a 4-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Vineri, a
5-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, în Sâmbăta lui Lazăr, pe 25
Martie. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 2 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Duminică 23 Aprilie, în a 4-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 26 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Luni, a 6-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA,
Joi 11 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 21 Mai. Lăsatul de carne
de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 28 Mai. Postul
SFINŢILOR APOSTOLI,
4 săptămâni şi 3 zile, iar ziua lor, Joi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 4 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 30 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 24 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 19 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 14 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 11 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 10 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

L = 13
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de
carne, 6 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 23 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 6 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 13 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 6 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 24 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 7 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 14 Februarie. * Mâna Anului 5. SFÂNTA
EVDOCHIA, Marţi a 3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI,
Miercuri, a 5-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Joi, a 5-a
săptămână din post. BUNA VESTIRE, Vineri pe 25 Martie, a 6-a
săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 3 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, Sâmbătă 23 Aprilie, în a 4-a săptămână după
PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 27 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Duminică, a 6-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 12 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 22 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 29 Mai.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are
4 săptămâni şi două zile, iar ziua lor este Miercuri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 5 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 31 Iulie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 25 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 20 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 15 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 12 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 11 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

M = 14
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 6 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 24 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 7 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 14 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,


6 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 25 Ianuarie. Lăsatul de
carne pentru Postul Mare – Duminică 8 Februarie. Lăsatul de brânză
Duminică 15 Februarie. * Mâna Anului 4. SFÂNTA EVDOCHIA, Luni,
a 3-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Marţi, a 4-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Miercuri, a 5-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Joi, pe 25 Martie, a 6-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 4 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Vineri 23 Aprilie, în a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 28 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Sâmbătă, a 5-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 13 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 23 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 30 Mai.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 4 săptămâni şi o zi, iar ziua lor este
Marţi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 6 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 1 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 26 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 21 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 16 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 13 Martie ; iar de va fi an
bisect, Duminică 12 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

N = 15
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,
6 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 25 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 8 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 15 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 6 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 26 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 9 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 16 Februarie. * Mâna Anului 3. SFÂNTA
EVDOCHIA, Duminică, a 2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Luni, a 4-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Marţi,
a 5-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Miercuri, pe 25 Martie, a 6-
a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 5 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, Joi 23 Aprilie în a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 29 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Vineri, a 5-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 14 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 24 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 31 Mai.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 4 săptămâni sau 28 de zile, iar ziua
lor este Luni 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 7 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 2 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 27 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 22 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 17 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 14 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 13 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

O = 16
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 6 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 26 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 9 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 16 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de


carne, 6 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 27 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 10 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 17 Februarie. * Mâna Anului 2. SFÂNTA
EVDOCHIA, Sâmbătă a 2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Duminică, în a 3-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Luni, a 5-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Marţi, pe 25 Martie, a
6-a săptămână
din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 6 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Miercuri 23 Aprilie, în a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 30 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Joi, a 5-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA,
Joi 15 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 25 Mai. Lăsatul de carne
pentru Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 1 Iunie. Postul
SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni şi 6 zile, iar ziua lor este
Duminică 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 8 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 3 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 28 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 23 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 18 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 15 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 14 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

P =17
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de
carne, 6 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 27 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 10 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 17 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de


carne, 7 săptămâni. Triodul se începe Duminică 28 Ianuarie. Lăsatul de
carne pentru Postul Mare – Duminică 11 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 18 Februarie. * Mâna Anului 1. SFÂNTA EVDOCHIA, Vineri
a 2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Sâmbătă, în a 3-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Duminică, a 4-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Luni, pe 25 Martie, a 6-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 7 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Marţi 23 Aprilie, în a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 1 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Miercuri, a 5-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 16 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 26 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 2 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni şi 5 zile, iar ziua lor este
Sâmbătă 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 9 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 4 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 29 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 24 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 19 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 16 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 15 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

R = 18
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de
carne, 7 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 28 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 11 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 18 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de


carne, 7 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 29 Ianuarie. Lăsatul
de carne pentru Postul Mare – Duminică 12 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 19 Februarie. * Mâna Anului 7. SFÂNTA EVDOCHIA, Joi, a
2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Vineri, în a 3-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Sâmbătă, a 4-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Duminică, pe 25 Martie, a 5-a săptămână din
post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 8 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Luni 23 Aprilie, în a 3-a săptămână după Paşti.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 2 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Marţi, a 5-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA,
Joi 17 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 27 Mai. Lăsatul de carne
de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 3 Iunie. Postul
SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni şi 4 zile, iar ziua lor este Vineri
29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 10 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 5 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 30 Septembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 25 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 20 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 17 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 16 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

S = 19
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de
carne, 7 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 29 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 12 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 19 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de


carne, 7 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 30 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 13 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 20 Februarie. * Mâna Anului 6. SFÂNTA
EVDOCHIA, Miercuri, a 2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Joi, în a 3-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Vineri, a 4-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Sâmbătă, pe 25
Martie, a 5-a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 9
Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Duminică 23 Aprilie, în a 3-a
săptămână după PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 3 Mai.
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, Luni, a 5-a săptămână după
PAŞTI. ÎNĂLŢAREA, Joi 18 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe
28 Mai. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 4
Iunie. Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni şi 3 zile, iar ziua
lor este Joi
29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 11 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 6 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 1 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 26 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 21 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 18 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 17 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

T = 20
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de
carne, 7 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 30 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 13 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 20 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 7 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 31 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 14 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 21 Februarie. * Mâna Anului 5. SFÂNTA
EVDOCHIA, Marţi, a 2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Miercuri, în a 3-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Joi, a 4-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Vineri, pe 25 Martie, a
5-a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 10 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, Sâmbătă 23 Aprilie, în a 2-a săptămână după
PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 4 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Duminică, a 5-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 19 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 29 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 5 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni şi două zile, iar ziua lor
este Miercuri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 12 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 7 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 2 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 27 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 22 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 19 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 18 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

U = 21
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 7 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 31 Ianuarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 14 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 21 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,


7 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 1 Februarie. Lăsatul de
carne pentru Postul Mare – Duminică 15 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 22 Februarie. * Mâna Anului 4. SFÂNTA EVDOCHIA, Luni,
a 2-a săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Marţi, în a 3-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Miercuri, a 4-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Joi, pe 25 Martie, a 5-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 11 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Vineri 23 Aprilie, în a 2-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 5 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Sâmbătă, a 4-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 20 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 30 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 6 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni şi o zi, iar ziua lor este
Marţi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 13 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 8 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 3 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 28 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 23 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 20 Martie; iar de va fi an
bisect, Duminică 19 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

F = 22
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,
7 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 1 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 15 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 22 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 7 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 2 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 16 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 23 Februarie. * Mâna Anului 3. SFÂNTA
EVDOCHIA, Duminică, prima săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Luni în a 3-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Marţi
a 4-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Miercuri pe 25 Martie a 5-a
săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 12 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, Joi 23 Aprilie, în a 2-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 6 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Vineri, a 4-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 21 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 31 Mai.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 7 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 3 săptămâni sau 21 de zile, iar ziua
lor este Luni 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 14 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 9 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 4 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 29 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 24 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 21 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 20 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

H = 23
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 7 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 2 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 16 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 23 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de


carne, 7 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 3 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 17 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 24 Februarie. * Mâna Anului 2. SFÂNTA
EVDOCHIA, Sâmbătă, prima săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Duminică, în a 2-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Luni, a 4-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Marţi, pe 25 Martie, a
5-a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 13 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, Miercuri 23 Aprilie, în a 2-a săptămână după
PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 7 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Joi, a 4-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA,
Joi 22 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 1 Iunie. Lăsatul de carne
de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 8 Iunie. Postul
SFINŢILOR APOSTOLI este de două săptămâni şi 6 zile, iar ziua lor este
Duminică 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 15 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 10 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 5 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 30 Noiembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 25 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 22 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 21 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

Oa = 24
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de
carne, 7 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 3 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 17 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 24 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de


carne, 8 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 4 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 18 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 25 Februarie. * Mâna Anului 1. SFÂNTA
EVDOCHIA, Vineri, prima săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Sâmbătă, în a 2-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Duminică, a 3-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Luni, pe 25
Martie, a 5-a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică
14 Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, Marţi 23 Aprilie, în a 2-a săptămână
după PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 8 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Miercuri, a 4-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 23 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 2 Iunie.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 9 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are două săptămâni şi 5 zile, iar ziua lor
este Sâmbătă 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 16 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 11 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 6 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 1 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 26 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 23 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 22 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Ţ = 25
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de
carne, 8 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 4 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 18 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 25 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de


carne, 8 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 5 Februarie. Lăsatul
de carne pentru Postul Mare – Duminică 19 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 26 Februarie. * Mâna Anului 7. SFÂNTA EVDOCHIA, Joi,
prima săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Vineri, în a 2-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Sâmbătă, a 3-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Duminică, pe 25 Martie, a 4-a săptămână din
post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 15 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, Luni 23 Aprilie, în a 2-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 9 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Marţi, a 4-a săptămână după PAŞTI. ÎNĂLŢAREA,
Joi 24 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 3 Iunie. Lăsatul de carne
de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 10 Iunie. Postul
SFINŢILOR APOSTOLI are două săptămâni şi 4 zile, iar ziua lor este
Vineri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 17 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 12 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 7 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 2 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 27 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 24 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 23 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Ci = 26
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de
carne, 8 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 5 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 19 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 26 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de


carne, 8 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 6 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 20 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 27 Februarie. * Mâna Anului 6. SFÂNTA
EVDOCHIA, Miercuri, prima săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Joi, în a 2-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Vineri, a 3-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Sâmbătă, pe 25
Martie, a 4-a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică
16 Aprilie. SFÂNTUL GHEORGHE, pe 23 Aprilie, în Duminica TOMEI
sau a 2-a săptămână după PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 10 Mai.
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, Luni, a 4-a săptămână după Paşti.
ÎNĂLŢAREA, Joi 25 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 4 Iunie.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 11 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are două săptămâni şi 3 zile, iar ziua lor
este Joi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 18 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 13 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 8 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 3 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 28 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 25 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 24 Martie cu Glasul 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Ş = 27
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de
carne, 8 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 6 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 20 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 27 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 8 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 7 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 21 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 28 Februarie. * Mâna Anului 5. SFÂNTA
EVDOCHIA, Marţi, prima săptămână din post. SFINŢII 40 de
MUCENICI, Miercuri, în a 2-a săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE,
Joi, a 3-a săptămână din post. BUNA VESTIRE, Vineri, pe 25 Martie, a
4-a săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 17 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, 23 Aprilie, în Sâmbăta Luminată.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 11 Mai. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Duminică a 4-a săptămână după PAŞTI.
ÎNĂLŢAREA, Joi 26 Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 5 Iunie.
Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 12 Iunie.
Postul SFINŢILOR APOSTOLI are 2-ă săptămâni şi două zile, iar ziua lor
este Miercuri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 19 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 14 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 9 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 4 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 29 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 26 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 25 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Şte = 28
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de
carne 8 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 7 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 21 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 28 Februarie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,


8 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 8 Februarie. Lăsatul de
carne pentru Postul Mare – Duminică 22 Februarie. Lăsatul de brânză,
Duminică 29 Februarie. * Mâna Anului 4. SFÂNTA EVDOCHIA, Luni,
prima săptămână din post. SFINŢII 40 de MUCENICI, Marţi, în a 2-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Miercuri, a 3-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Joi, pe 25 Martie, a 4-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 18 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, 23 Aprilie, în Vinerea Luminată. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Sâmbătă, a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri, pe 12 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 27 Mai.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 6 Iunie. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 13 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are două săptămâni şi o zi, iar ziua lor este Marţi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 20 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 15 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 10 Octombrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 5 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 30 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂIA A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 27 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 26 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Ă = 29
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de carne,
8 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 8 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 22 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 1 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 8 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 9 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 23 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 2 Martie. * Mâna Anului 3. SFÂNTA EVDOCHIA, în
Duminica brânzei, pe 2 Martie. SFINŢII 40 de MUCENICI, Luni, în a 2-a
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Marţi, a 3-a săptămână din post.
BUNA VESTIRE, Miercuri, pe 25 Martie, a 4-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 19 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, 23 Aprilie, în Joia Luminată. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Vineri, a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 13 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 28 Mai.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 7 Iunie. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 14 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI, două săptămâni sau 14 zile, iar ziua lor este Luni 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 21 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 16 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 11 Octombrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 6 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 31 Ianuarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 28 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 27 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Gi = 30
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Miercuri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 8 săptămâni şi 5 zile. Triodul se începe Duminică 9 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 23 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 2 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de


carne, 8 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 10 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 24 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 2 Martie. * Mâna Anului 2. SFÂNTA EVDOCHIA,
Sâmbătă, în săptămâna brânzei. SFINŢII 40 de MUCENICI, Duminică, în
prima săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Luni, a 3-a săptămână
din post. BUNA VESTIRE, Marţi, pe 25 Martie, a 4-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică, 20 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, 23 Aprilie, Miercuri, în Săptămâna Luminată. SFÂNTUL
IOAN EVANGHELISTUL, Joi, a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 14 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 29 Mai.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 8 Iunie. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 15 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are o săptămână şi 6 zile, iar ziua lor cade Duminică 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 22 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 17 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 12 Octombrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 7 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 1 Februarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 29 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 28 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Ge = 31
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Marţi 25 Decembrie, mâncare de
carne, 8 săptămâni şi 6 zile. Triodul se începe Duminică 10 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 24 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 3 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de


carne, 9 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 11 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 25 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 4 Martie. * Mâna Anului 1. SFÂNTA EVDOCHIA,
Vineri, în săptămâna brânzei. SFINŢII 40 de MUCENICI, Sâmbătă, în
prima săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Duminică, a 2-a
săptămână din post. BUNA VESTIRE, Luni, pe 25 Martie, a 4-a
săptămână din post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 21 Aprilie.
SFÂNTUL GHEORGHE, 23 Aprilie, Marţi, în Săptămâna Luminată.
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, Miercuri, a 3-a săptămână după
PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 15 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 30
Mai. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 9 Iunie. Lăsatul de carne de
Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 16 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are o săptămână şi 5 zile, iar ziua lor cade Sâmbătă 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 23 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 18 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 13 Octombrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 8 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 2 Februarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 30 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 29 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Ia = 32
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Luni 25 Decembrie, mâncare de
carne, 9 săptămâni de zile. Triodul se începe Duminică 11 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 25 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 4 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de


carne, 9 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 12 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 26 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 5 Martie. * Mâna Anului 7. SFÂNTA EVDOCHIA, Joi,
în săptămâna brânzei. SFINŢII 40 de MUCENICI, Vineri, în prima
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Sâmbătă, a 2-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Duminică, pe 25 Martie, a 3-a săptămână din
post. PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 22 Aprilie. SFÂNTUL
GHEORGHE, 23 Aprilie, Luni, în Săptămâna cea Luminată. SFÂNTUL
IOAN EVANGHELISTUL, Marţi, a 3-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 16 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 31 Mai.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 10 Iunie. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 17 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are o săptămână şi 4 zile, iar ziua lor cade Vineri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 24 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 19 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 14 Octombrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 9 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 3 Februarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 31 Martie, iar de va fi an
bisect, Duminică 30 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Iu = 33
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Duminică 25 Decembrie, mâncare de
carne, 9 săptămâni şi o zi. Triodul se începe Duminică 12 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 26 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 5 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de


carne, 9 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 13 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 27 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 6 Martie. * Mâna Anului 6. SFÂNTA EVDOCHIA,
Miercuri, în săptămâna brânzei. SFINŢII 40 de MUCENICI, Joi, în prima
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Vineri, a 2-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Sâmbătă, pe 25 Martie, a 3-a săptămână din post.
PAŞTELE Lui HRISTOS, Duminică 23 Aprilie. SFÂNTUL MARE
MUCENIC GHEORGHE este în aceeaşi zi cu SFINTELE PAŞTI.
SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL, Luni, a 3-a săptămână după
PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 17 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi
1 Iunie. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 11 Iunie. Lăsatul de carne de
Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 18 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are o săptămână şi 3 zile, iar ziua lor cade Joi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 25 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 20 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 15 Octombrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 10 Decembrie cu
GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 4–a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 4 Februarie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 1 Aprilie, iar de va fi an
bisect, Duminică 31 Martie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a A
ÎNVIERII.

 = 34
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Sâmbătă 25 Decembrie, mâncare de
carne, 9 săptămâni şi două zile. Triodul se începe Duminică 13 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 27 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 6 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de


carne, 9 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 14 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 28 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 7 Martie. * Mâna Anului 5. SFÂNTA EVDOCHIA,
Marţi, în săptămâna brânzei. SFINŢII 40 de MUCENICI, Miercuri, în
prima săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Joi, a 2-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Vineri, pe 25 Martie, a 3-a săptămână din post.
SFÂNTUL GHEORGHE, în Sâmbăta Mare. PAŞTELE Lui
HRISTOS, Duminică 24 Aprilie. SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL,
Duminică, a 2-a săptămână după PAŞTI. ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri
18 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 2 Iunie. DUMINICA CINCIZECIMII, pe 12
Iunie. Lăsatul de carne de Postul SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 19
Iunie. Postul SFINŢILOR APOSTOLI are o săptămână şi 2-ă zile, iar ziua
lor cade Miercuri 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 26 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 21 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 16 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 11 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 5 Februarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 2 Aprilie, iar de va fi an
bisect, Duminică 1 Aprilie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

Che = 35
NAŞTEREA Lui HRISTOS, Vineri 25 Decembrie, mâncare de
carne, 9 săptămâni şi 3 zile. Triodul se începe Duminică 14 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 28 Februarie.
Lăsatul de brânză, Duminică 7 Martie.

IAR DE ESTE AN BISECT

NAŞTEREA Lui HRISTOS, Joi 25 Decembrie, mâncare de


carne, 9 săptămâni şi 4 zile. Triodul se începe Duminică 15 Februarie.
Lăsatul de carne pentru Postul Mare – Duminică 29 Februarie. Lăsatul de
brânză, Duminică 8 Martie. * Mâna Anului 4. SFÂNTA EVDOCHIA,
Luni, în săptămâna brânzei. SFINŢII 40 de MUCENICI, Marţi, în prima
săptămână din post. SFÂNTUL ALEXIE, Miercuri, a 2-a săptămână din
post. BUNA VESTIRE, Joi, pe 25 Martie, a 3-a săptămână din post.
SFÂNTUL GHEORGHE, în VINEREA Mare. PAŞTELE Lui
HRISTOS, Duminică 25 Aprilie. SFÂNTUL IOAN
EVANGHELISTUL, Sâmbătă, a 2-a săptămână după PAŞTI.
ÎNJUMĂTĂŢIREA, Miercuri 19 Mai. ÎNĂLŢAREA, Joi 3 Iunie.
DUMINICA CINCIZECIMII, pe 13 Iunie. Lăsatul de carne de Postul
SFINŢILOR APOSTOLI, Duminică 20 Iunie. Postul SFINŢILOR
APOSTOLI are cel mai mic Număr de zile ori o săptămână şi o zi sau
minimum de 8 zile, iar ziua lor cade Marţi 29 Iunie.
STÂLPUL 1 se începe Duminică 27 Iunie cu GLASUL 1 şi
EVANGHELIA a 2-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 2-lea se începe Duminică 22 August cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA a 10-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 3-lea se începe Duminică 17 Octombrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 7-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 4-lea se începe Duminică 12 Decembrie cu GLASUL
1 şi EVANGHELIA a 4-a A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 5-lea se începe Duminică 6 Februarie cu GLASUL 1
şi EVANGHELIA ÎNTÂI A ÎNVIERII.
STÂLPUL al 6-lea se începe Duminică 3 Aprilie, iar de va fi an
bisect, Duminică 2 Aprilie cu GLASUL 1 şi EVANGHELIA a 9-a
A ÎNVIERII.

(*) Steluţa arată că Mâna Anului este „Cheia“ sau aceea care
defineşte anii comuni de 365 zile şi anii bisecţi de 366 zile, când
ultima lună din an creşte cu o zi şi de aceea la sfârşitul anului
DIVIN luna Februarie are 29 de zile pentru anii bisecţi, iar 28 de
zile pentru anii comuni, ale acestor 35 de SLOVE PASCALE
PERPETUE din fiecare CICLU PASCAL de 532 ani. Iar după ce
Mâna Anului se aşează în „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ pe
degetul cu Temelionul Anului respectiv, Mâna Anului arată sau
devine una şi aceeaşi cu Duminica SFINTELOR PAŞTI ori ZIUA
ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS ! Amin.
La fiecare din cele 35 de SLOVE PASCALE, mai completez (din
dragoste pentru Adevărata Credinţă Ortodoxă întru IISUS HRISTOS
sau a Credinţei Ortodoxe de Răsărit) în dreptul tuturor sărbătorilor, pe
lângă zi şi data calendaristică cu luna respectivă, iar la altele pe lângă
dată şi lună şi Ziua DIVINĂ ori NATURALĂ din săptămână pentru a
avea la îndemână toate Datele necesare şi de a se putea verifica de către
fiecare cititor orice zi, dată, lună, sărbătoare cu dată fixă ori schimbătoare
din an sau orice dată din trecut, prezent sau viitor fie din Calendare
Adevărate sau calendare false sau artificiale. Sau, cel mai simplu şi direct,
orice Date din orice timp trecut, prezent ori viitor, fără a se greşi cu ceva.

PSALMII CE SE CITESC
LA VREME DE PRIMEJDII

Când se ridică vrăjmaşii spre tine, Psalmii : 3, 19, 30, 31.


Când auzi de ciumă, Psalmul 90.
Când ai căzut în păcat, Psalmii : 50, 45, 46, 70, 72.
Când mergi la domni să te judeci cu cineva, Psalmii : 20, 75.
Când va cădea vreo frică peste tine, Psalmii : 6, 66, 76.
Când ai supărare de la dracul, Psalmul 37.
Când cazi la închisoare sau la robie, Psalmul 69.
Când vor fi trăznete sau fulgere şi grindină, Psalmul 84.
Când vei merge la război, Psalmul 27.
Când vei începe la pâine nouă sau vin sau la orice fel de poame noi,
Psalmul 33. Şi aşa mai departe.

TRADUCEREA DIN CHIRILIC ÎN


ROMÂNĂ A SLOVELO R PASCALE ŞI
A NUMERELOR DE LA 1 LA 10000
Voi prezenta, în copie, două pagini cu traducerea SLOVELOR
PASCALE din alfabetul chirilic în română, dintr-o ediţie mai veche.
Astfel se poate vedea că unele SLOVE PASCALE au mai multe
sensuri, iar eu am găsit de cuviinţă pentru cele 35 de SLOVE PASCALE
ce stăpânesc cele 35 de Date Pascale ori cele 35 de Calendare Perpetue
această traducere de mai jos, începând de la Primul Calendar Perpetuu
1=A pentru data de 22 Martie până la Ultimul Calendar Perpetuu
35=Che pentru data de 25 Aprilie.
Aceste date şi cele două copii sunt pentru a se putea verifica
datele din această lucrare şi după alte cărţi mai vechi scrise în chirilică,
atât a SLOVELOR PASCALE, precum şi a cifrelor din alte tabele,
cărţi, calendare curente ori CALENDARE PERPETUE sau universale
{formate din 5 părţi: partea I-a cu Pascalia sau o parte din Pascalie, în
a 2-a cu calendarul anului respectiv, a 3-a cu lunile anului, a 4-a cu
sărbătorile ce se schimbă în raport cu SFINTELE PAŞTI, precum şi
Glasurile şi Voscreasnele Duminicilor de la PAŞTI înainte pe întregul
an şi partea a 5-a cu un tabel al Glasurilor şi Voscreasnelor şi altul al
Naşterilor Lunilor Cereşti dintr-un Ciclu Lunar }.
Alăturat aveţi traducerea cifrelor de la 1 la 10000 după cum
urmează şi traducerea în două pagini a SLOVELOR PASCALE:
EPILOG
Calendarul Bisericesc a fost conceput de SFINŢII PĂRINŢI ca un
îndrumător religios în timp, menit să rânduiască viaţa Bisericii, prin însăşi
natura lui aparţinând inclusiv Credinţei Ortodoxe. El nu a fost gândit ca o
invenţie abstractă, izolată de viaţă, în general, sau de ştiinţă, în particular, ci
a fost creat pentru a armoniza evenimentele vieţii puse sub semnul
SFINTEI SCRIPTURI.
Aşadar, Calendarul Bisericesc funcţionează precum un cronometru
duhovnicesc, fixat după ritmul evenimentelor scripturistice, în special al
celor din Noul Testament. Se poate spune că numai BISERICA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT vorbeşte cu autoritate despre învingerea
timpului, prin ÎNTEMEIETORUL EI, DUMNEZEU, STĂPÂNUL
timpului, ca ,,Cel care este în afara timpului de când a Creat timpul şi
sub timp, de când S-a întrupat de bună voie din tine, Fecioară“.
Mai mult, Calendarul BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT
nu a contrazis niciodată descoperirile ştiinţifice, el reprezentând, de fapt, un
ajutor nepreţuit pentru cei ce-L caută pe DUMNEZEU. Strict vorbind,
Calendarul Bisericesc slujeşte la rânduirea Tipicului sărbătorilor de peste
an, format din două cicluri: al sărbătorilor cu dată fixă: – ciclul Mineiului şi
al sărbătorilor cu dată schimbătoare – Ciclul Pascal, ultimul fiind numit
astfel deoarece datele acestor sărbători depind de Data ÎNVIERII
DOMNULUI, ce este variabilă între minim 22 Martie şi maxim 25 Aprilie.
În încercarea de a îmbina cele două cicluri ca acestea să formeze un întreg,
SFINŢII PĂRINŢI au combinat calendarul iulian cu cel DIVIN sau
NATURAL. Cel iulian care copiază perfect Timpul Real, fiind folosit de
către ei la stabilirea sărbătorilor cu dată fixă, iar cel DIVIN stând la baza
calculelor pentru sărbătorile cu dată schimbătoare {şi astăzi după 2050 de
ani, putem spune cu exactitate că calendarul iulian se suprapune exact
peste (şi cu) cel DIVIN, iar indiferent după care am calcula, calculele
sunt identice}. Pentru faptul că ÎNVIEREA DOMNULUI defineşte sau
stabileşte toate Duminicile anului până la următoarea sărbătoare a
ÎNVIERII DOMNULUI din anul următor, de aceea se mai spune că
calendarul iulian este copia (copie întru totul) CALENDARULUI
DIVIN şi astfel cu absolut nimic nu vom greşi în calcularea oricăror Date
după cele două Calendare care, de fapt, devin unul şi acelaşi.
Calendarul iulian a fost introdus de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. cu
intenţia de a fi folosit numai pe plan civil în Imperiul Roman şi a rămas aşa
până la Primul SINOD ECUMENIC al întregii lumi, reunit la Niceea, în
anul 325. Acest „SINOD“, ce a avut în principal rolul de a apăra unele
dintre cele mai importante principii dogmatice ale creştinismului din
acea vreme, a luat în discuţie şi problema Calendarului BISERICII
ORTODOXE. Astfel, SFINŢII PĂRINŢI au introdus calendarul iulian în
uzul ecleziastic, deoarece el copia exact CALENDARUL DIVIN sau pe
cel NATURAL, stabilind cu ajutorul acestuia corect sărbătorile cu dată fixă
şi, prin urmare, ciclul Mineiului.
Distinct de acest ciclu al sărbătorilor cu dată fixă este Ciclul Pascal
care derivă din (şi este strict legat de) CALENDARUL DIVIN.
Alt corespondent dintre calendarul evreiesc şi cel iulian, actual al
BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT apare datorită faptului că
Patimile Mântuitorului au fost în ajun de Paştele evreiesc. Menţinând
strict secvenţa evenimentelor descrise de SFÂNTA EVANGHELIE,
BISERICA ORTODOXĂ sărbătoreşte întotdeauna ÎNVIEREA Lui
HRISTOS, după Paştele evreiesc, fiind Una din cele 4 Reguli ale
Primului SINOD ECUMENIC a toată Lumea de la Niceea.
Din antichitate, poporul iudeu, poporul ales de DUMNEZEU,
stabilea data Paştelui cu ajutorul unui calendar ale cărui calcule se bazau pe
mersul Lunii pe cer, datină urmată şi pe timpul DOMNULUI Nostru
IISUS HRISTOS, căci FIUL Lui DUMNEZEU zicea: ,,Să nu socotiţi
că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să
împlinesc“. (MATEI 5, 17). Apoi în celelalte trei versete 18, 19 şi 20, zice:
„Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece Cerul şi Pământul, o iotă
sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.“ – „Deci, cel
ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe
oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va
face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor.“ –
„Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră, mai mult decât a
cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor“ […].
HRISTOS a Împlinit Legea, oferindu-se pe SINE ca jertfă pentru
răscumpărarea păcatelor, morţii şi blestemului omenirii. Prin urmare,
Paştele Vechiului Testament, ce semnifica eliberarea din robia egipteană, a
fost înlocuit cu Paştele NOULUI TESTAMENT, în care creştinii
sărbătoresc eliberarea sufletelor lor din robia păcatului, prin Înviere.
Primul Sinod Ecumenic de la Niceea vine să transpună în timp
toate aceste evenimente scripturistice şi să rânduiască metoda de stabilire a
Datei Paştelui Noului Testament. Reunit pentru a apăra BISERICA de
erezia lui Arie, ce zguduia viaţa bisericească a acelui timp, Sinodul a luat
hotărâri şi cu privire la calendarul Bisericesc stabilind 4 Reguli.
Problema calendarului şi, mai precis, a Datei ÎNVIERII
DOMNULUI s-a pus datorită faptului că această Sărbătoare era prăznuită
în zile diferite de creştini, deşi SFINŢII APOSTOLI lăsaseră Canoane ce
stabileau metoda de calcul a Datei Paştelui, foarte precis.
Astfel, creştinii din Asia Mică sărbătoreau Paştele odată cu evreii, în
timp ce ceilalţi creştini îl sărbătoreau în prima Duminică de după Luna
Plină ce urma echinocţiului de primăvară, după canonul 69 apostolic.
Consecinţa acestor confuzii era faptul că Postul Mare al ultimilor
corespundea cu prăznuirea Paştelui de către primii.
Pentru a preveni consecinţele nedorite pe care le putea genera o
asemenea decalare liturgică şi pentru a separa complet prăznuirea
sărbătorii creştine de cea evreiască, aşa cum scrie în SFÂNTA
EVANGHELIE, SFINŢII PĂRINŢI au hotărât alcătuirea unui
calendar unitar (adică unic sau universal pe toţi anii) pentru întreaga
BISERICĂ ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea.
SFINŢII APOSTOLI stabiliseră ca ÎNVIEREA DOMNULUI să
se prăznuiască după Paştele evreiesc, după Luna Plină Pascală şi în
prima zi de Duminică după echinocţiul de primăvară. Paştele evreiesc
se sărbătoreşte întotdeauna în ziua ce corespunde primei Luni Pline a
primăverii din calendarul evreiesc. Această sărbătoare poate cădea între 16
Martie (16 Adar I care înseamnă „cel mai devreme“ sau o dată la 19 ani în
Adar II), şi până la 14 Aprilie (14 Nisan care înseamnă „cel mai târziu“) în
oricare din zilele săptămânii. Pe de altă parte, Luna Plină Pascală este
exact calculată După CALENDARUL DIVIN, sau după Ciclul Lunar,
cât şi cu ajutorul calendarului evreiesc calculat tot după mersul Lunii pe
bolta Cerească sau după Calendarul Lunar, în timp ce echinocţiul de
primăvară este determinat cu ajutorul unui calendar ce urmăreşte mersul
Soarelui pe cer. Prin urmare, SFINŢII PĂRINŢI de la Niceea au trebuit să
rezolve problema de a combina Calendarul Lunar cu cel Solar şi de a se
respecta întocmai Canonul Apostolic pentru ZIUA ÎNVIERII.
Principalul ţel era cel de a lega în mod permanent, atât în teorie cât şi
în practică, Ciclul Lunar cu cel Solar şi pentru a se obţine o relaţie
indivizibilă şi armonioasă între cele două tipuri de calendare: Lunar şi
Solar. Pentru realizarea acestui lucru, era necesară stabilirea unei perioade
de timp după care datele din cele două calendare să coincidă din nou.
Aşadar, după o perioadă de 19 ani, fazele Lunii cad din nou la aceleaşi
date, iar după 28 de ani, Soarele încheie un Ciclu în care datele
calendarului cad din nou în aceleaşi zile ale săptămânii ca la începutul
Ciclului şi astfel a rezultat sau au copiat şi verificat încă o dată Ciclul
Pascal sau Astral.
Ciclul Pascal a fost calculat ca fiind perioada de 532 de ani obţinută
prin combinarea Ciclului Lunar de 19 ani cu cel al Ciclului Solar de 28
de ani (19 x 28 = 532 ani).
În acest fel a fost introdusă o schemă universală de calcul a timpului,
prin Ciclul Pascal sau pe Cicluri de la CREAREA Lumii, care era şi va
rămâne până în zilele noastre fundamentul tuturor calculelor BISERICII
ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea şi, în plus,
stabileşte Data Paştelui cu mare precizie pentru fiecare an în parte.
Aşadar, SFINŢII PĂRINŢI, călăuziţi de SFÂNTUL DUH, au
reuşit să sincronizeze cele două calendare lunare şi solare luate separat,
inexacte prin ele însele, pentru a obţine un calendar cu o mare importanţă
ştiinţifică prin faptul că legătura dintre Fazele Lunii şi echinocţiul de
primăvară sunt valabile până astăzi şi până la Sfârşitul Lumii ! Amin.
Ei au adus anumite modificări calendarului iulian, ce stătea la baza
Ciclului Solar, astfel că ziua bisericească începe seara, în timp ce ziua
civilă la miezul nopţii, iar anul bisericesc începe la 1 Septembrie, faţă de
cel civil ce începe la 1 Ianuarie artificial şi anul Pascal ce începe la 1
Martie NATURAL. În ceea ce priveşte data SFINTELOR PAŞTI,
SINODUL I de la Niceea a stabilit patru Reguli ce trebuiesc îndeplinite
şi respectate pentru a sărbători canonic acest Praznic Împărătesc şi
anume:
 - După echinocţiul de primăvară;
 - După Luna Plină Pascală ce urmează după echinocţiul de primăvară;
 - În prima Duminică după această Lună Plină Pascală;
 - După Pascha iudeilor fiindcă aşa s-a întâmplat.
ÎNVIEREA DOMNULUI nu trebuie să coincidă cu Paştele
evreiesc, nici înaintea lor care determină prăznuirea sa Răstignindu-l pe
HRISTOS, caz în care se amână până în prima Duminică sau
următoarea Duminică după caz. Când secvenţa de evenimente
Evanghelice dintre Paştele evreiesc şi ÎNVIEREA DOMNULUI se
calculează după Pascalia niceeană, se observă că, în timp, sărbătorile
creştine şi cele evreieşti rămân separate / deplasate unele faţă de altele, iar
echinocţiul de primăvară este atunci când se consideră ziua egală cu
noaptea, şi trebuie lăsat acolo unde este aşezat de CREATORUL
SUPREM, fiindcă îşi are rostul şi semnificaţia sa, şi nu trebuie mutat în
faţă sau în spate de nici un muritor de rând ori la îndemnul oamenilor de
ştiinţă, politici, laici ori a tuturor deopotrivă etc.
Această deplasare a PAŞTELUI Ortodox al BISERICII de
RĂSĂRIT a fost numită ,,un avantaj“ de eminentul canonist bizantin,
ieromonahul Matei Blastares din Tesalonic (secolul 14). Aprecierea sa se
opunea iudeilor şi ecumeniştilor moderni care numesc această deplasare
DIVINĂ ,,un defect“ şi astfel s-au apucat muritorii să-L corecteze pe
DUMNEZEU, iar o parte dintre preoţi spun că este bine sau foarte bine !
Mai mult, decalarea Paştelui evreiesc faţă de ÎNVIEREA
DOMNULUI are o semnificaţie teologică profundă, arătând clar
creşterea, de-a lungul timpului, a ostilităţii iudaismului faţă de creştinism,
lucru ce ne aminteşte Cuvintele MÂNTUITORULUI („Căci vine şi
stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în MINE“ IOAN 14,30),
căci distanţarea cronologică a celei mai importante sărbători creştine faţă de
cea evreiască semnifică îndepărtarea duhovnicească dintre aceste credinţe,
sugerând faptul că ORTODOXIA nu mai are, până astăzi, nimic în comun
cu iudaismul. SINODUL I ECUMENIC de la Niceea din anul 325 a dat
acele patru Reguli şi diferite Tabele Pascale, „Drept Canoane“ care să
lămurească în chip expres Data serbării Paştelui. „Dar
MÂNGÂIETORUL, DUHUL SFÂNT, pe Care-L va trimite TATĂL,
în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre
toate cele ce v-am spus Eu“ (IOAN 14, 26).
Alte Hotărâri luate apar în scrisoarea Împăratului Constantin cel
Mare ,,Către BISERICI“, precum şi în Enciclica Sinodului către
episcopii din Egipt. În ambele este vorba despre consensul tuturor de a
serba Paştele în aceeaşi Zi, şi anume Duminica, precum şi despre
înlăturarea obiceiului de a se serba în aceeaşi zi cu evreii care, precum
spunea împăratul Constantin, ,,sunt atât de îndepărtaţi de adevăr din acest
punct, încât uneori celebrează de două ori Paştele în acelaşi an“, şi la fel se
întâmplă şi astăzi datorită acceptării sau primirii şi generalizării în lume
a calendarului politic sau artificial. Astfel, în Enciclica SINODULUI
ECUMENIC, SFINŢII PĂRINŢI scriau: ,,[…] Vă vestim şi despre
înţelegerea în privinţa SFINTELOR PAŞTI, că prin rugăciunile voastre,
şi această chestiune s-a dezlegat, astfel încât toţi fraţii din Orient, care mai
înainte au prăznuit Paştele cu iudeii, vor sărbători pe viitor împreună cu
romanii şi cu noi şi cu toţi care au serbat din vechime Paştele cu noi, care
am respectat toate Canoanele Apostolice şi Ecumenice“.
După Primul SINOD ECUMENIC, Patriarhia Alexandriei a fost
însărcinată să calculeze Data Paştelui şi să anunţe toate celelalte Biserici
locale. Episcopii Alexandriei au început să publice enciclice speciale
adresate întregii lumi creştine prin care anunţau Data Paştelui din anul
respectiv. În timp, aceste enciclice au fost înlocuite printr-un canonion
special numit Pascalie prin care se indica înainte pentru mai mulţi ani când
să se serbeze Paştele în fiecare an. Cel dintâi Canon de acest fel a fost
alcătuit de Teofil al Alexandriei (385-412) în anul 388. Mai târziu, Chiril al
Alexandriei a dat un nou „canonion“ pentru 95 de ani.
Calendarul Bisericesc este, prin urmare, o combinaţie între două
cicluri ce se întrepătrund armonios, ciclul Mineiului, ce se sprijină pe
calendarul iulian-solar şi Ciclul Pascal, care este legat de Calendarul
Lunar şi Calendarul Solar şi numai sub aceste nume de «Calendarul
Perpetuu» al BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea este întâlnit în cărţile bisericeşti – adevărate.
Rod al strădaniilor ingenioase ale unui mare număr de teologi şi
oameni învăţaţi, singur, Calendarul BISERICII împlineşte cerinţele
Canonice şi Dogmatice ale Credinţei Ortodoxe. Toate celelalte calendare
sunt incapabile de a răspunde acestor cerinţe în mod practic, deoarece
combinaţia ciclurilor fixe şi nefixe este unică. Calendarul BISERICII este
inseparabil de Ciclurile Soarelui şi Lunii, la fel precum copia unei
fotografii este inseparabilă de original, căci fără original copia nu ar
exista şi tot la fel fără DUMNEZEU noi şi pământul cu tot ce-l
înconjoară nu ar exista. Sincronizarea ciclurilor fixe şi nefixe este un
fenomen Natural neclintit, ce apare în Tipicul Bisericesc, stabilind
Rânduiala Dumnezeieştilor slujbe. Metoda stabilită de SFINŢII
PĂRINŢI este atât de precisă, încât până azi determinarea echinocţiului de
primăvară, a Lunii Pline Pascale şi a Datei Paştelui Creştinesc corespund
exact cu fenomenele astronomice şi în primul rând cu
BINECUVÂNTĂRILE TATĂLUI prin SFÂNTA LUMINĂ, în
fiecare an din noaptea ÎNVIERII până astăzi de la SFÂNTUL
MORMÂNT.
Deşi aparent calendarul pare o invenţie umană, acceptarea lui
definitivă de către BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT îi oferă un
Statut Dumnezeiesc, potrivit cu cuvintele Sinoadelor Ecumenice:
,,Pentru că, părutu-s-a DUHULUI SFÂNT şi nouă, să nu vi se pună
nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare“ (Faptele
Apostolilor 15, 28). În această afirmaţie este cuprinsă esenţa autorităţii
Sinodale din BISERICA ORTODOXĂ: Unitatea cu DUMNEZEU este
exprimată prin unitatea/unirea credincioşilor între ei. Iar încălcarea
Sfintelor Canoane este o violare a Unităţii BISERICII, o respingere a
Autorităţii Dumnezeieşti a Sfintelor Sinoade şi, în sfârşit, un păcat
împotriva SFÂNTULUI DUH, hulindu-I sau nerespectându-I Învăţătura
care după Cuvintele SFINŢILOR EVANGHELIŞTI: LUCA, IOAN,
MARCU şi MATEI (12, 31-33): ,,31 - De aceea zic vouă : Orice păcat şi
hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva DUHULUI nu se va
ierta. 32 - Celui care va zice cuvânt împotriva FIULUI OMULUI, se
va ierta lui ; dar celui care va zice împotriva DUHULUI SFÂNT, nu i
se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. 33 – Ori
spuneţi că pomul este bun şi rodul lui este bun, ori spuneţi că pomul
este rău şi rodul lui este rău, căci după roadă se cunoaşte pomul“ [Şi
am putea vedea în continuare până la versetul 50…].
Sarcina Sinoadelor Ecumenice a fost aceea de a interpreta corect
SFÂNTA SCRIPTURĂ, neadăugând nimic nou. Astfel, prin Lucrarea
SFÂNTULUI DUH, ce i-a călăuzit în această misiune a lor pe SFINŢII
PĂRINŢI ai BISERICII, s-a Dogmatisit întreaga Credinţă Ortodoxă.
Aşadar, Hotărârile şi Canoanele Sinoadelor Ecumenice sunt izvorâte din
SFÂNTA SCRIPTURĂ, din ÎNVĂŢĂTURA MÂNTUITORULUI,
unde Sfânta Tradiţie nu este altceva decât expresia CUVÂNTULUI
Lui DUMNEZEU sau una şi aceeaşi cu ÎNVĂŢĂTURA SFÂNTULUI
DUH. Parte a Sfintei Tradiţii, calendarul bisericesc, cu întreaga sa
orânduire a sărbătorilor de peste an, nu poate fi modificată fără ca această
schimbare să nu atragă după sine consecinţe extrem de grave.
Calendarul iulian cel nou sau ,,reîndreptat“, introdus în 1924 în
BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT din România, a pricinuit mult
mai multe pagube de ordin duhovnicesc decât aşa-zisa îmbunătăţire a
calendarului din punct de vedere astronomic, care numai astronomic nu e.
În primul rând, Calendarul Bisericesc nu este o invenţie izolată,
detaşată sau pur umană, care poate fi subiectul unor modificări arbitrare,
precum reforma gregoriană sau „iulian cel nou“ etc., fiind unul şi acelaşi cu
„stilul nou artificial“. Sistemul de măsurare a timpului conceput de
SFINŢII PĂRINŢI şi-a dovedit şi continuă să-şi dovedească, de-a lungul
mileniilor, Adevărata Origine Dumnezeiască, sincronizându-se minunat
cu evenimentele semnificative ale BISERICII ORTODOXE de
RĂSĂRIT şi ale istoriei.
Spre deosebire de Părinţii de la Niceea, scopul reformatorilor
gregorieni a fost de a se obţine un calendar politic ,,precis astronomic“,
concept care, din punctul de vedere al BISERICII, este relativ şi foarte
nesigur. Dar astăzi analizând cu atenţie reforma gregoriană din anul 1582
se vede clar că punerea sa în practică a fost total greşită, unde de fapt şi de
drept trebuiau scăzute acele 10 (zece) zile, nicidecum a se mai adăuga alte
10 zile peste acele 10 zile calendaristice calculate ştiinţific ca fiind în plus
ale anului iulian faţă de anul tropic sau anul luni-solar. Astfel s-a obţinut un
calendar «Anormal astronomic», nicidecum unul «precis astronomic», ci
mai exact «Dublu greşit din punct de vedere ştiinţific». Atunci, dacă
calendarul iulian se considera greşit având 10 zile în plus faţă de anul
tropic, de ce ştiinţa a mai adăugat alte 10 zile, în loc să le scadă din
lungimea anilor iulieni ? Un alt exemplu extrem de grav ori strigător la
cer este în cazul BISERICILOR ORTODOXE din România, care au
acceptat stilul nou sau reîndreptarea calendarului iulian, socotit din punct
de vedere ştiinţific ca fiind înainte cu 13 (treisprezece) zile pentru toate
datele şi sărbătorile fixe de peste an, iar acum chiar ei sunt aceia cu alte 13
zile {şi ştiinţific cu 26 (douăzeci şi şase) de zile înaintea anului tropic sau
cu 13 zile înaintea calendarului iulian} sau înaintea celor despre care se
spunea ştiinţific că erau deja înainte cu 13 zile. Astăzi, dacă analizăm cine
are dreptate, dintre cei care nu au acceptat schimbarea în cazul BISERICII
ORTODOXE de RĂSĂRIT a toată lumea Creştină şi cei care au
acceptat schimbarea în cazul Bisericii catolice şi a Bisericilor Ortodoxe de
stil nou, apare întrebarea: Ce caută cei care au îndreptat calendarul,
înaintea celor care nu au îndreptat calendarul sau înaintea celor despre
care ştiinţa zicea că erau deja înainte cu 13 zile ? Cei care nu au primit
schimbarea şi au stat mai departe smeriţi în faţa RÂNDUIELILOR
DIVINE, au fost închişi, bătuţi, schingiuiţi şi batjocoriţi. De ce a fost
nevoie de atâta vărsare de sânge nevinovat ? Sunt oare toate acestea
fapte creştineşti ? Ori necreştineşti ?! Vedeţi ce se zice la 2 TIMOTEI (4;
3-4…)
De ce s-a ales ca punct de plecare (zero) chiar anul 325, an în care au
avut loc Lucrările SINODULUI ÎNTÂI ECUMENIC de la Niceea
unde s-au Hotărât acele patru REGULI cu privire la Ziua ÎNVIERII
DOMNULUI pentru toţi Creştinii, cât va fi Lumea ?
Reamintim că politic şi ştiinţific diferenţa dintre lungimea anului
tropic de 365 zile 5 ore 48 minute şi 45 secunde la an pentru cei 1600 de
ani (adică 1599 + 325 = 1924 de ani până la schisma din 1924 în România)
şi lungimea anului iulian de 365 zile şi 6 ore pe an, ar fi cel mai simplu de
calculat prin cuvinte / băbeşte ori matematic astfel: Anulăm cele 365 de zile
de la ambele mărimi calendaristice ale anilor tropici şi anilor iulieni şi ne
rămân pentru anul tropic 5 ore 48 minute şi 45 secunde la an înmulţit
cu cei 1600 ani rezultă: 1). – Pentru anii tropici (1600 ani x 5 ore) + (1600
ani x 48 minute) + (1600 ani x 45 secunde) = 8.000 ore + (76.800 minute :
60 minute) + (72.000 secunde : 3.600 secunde) = 8.000 ore + 1.280 ore +
20 ore = 9.300 ore. Apoi 9.300 ore : 24 ore / zi = 387 zile şi 12 ore.
2). – Iar pentru anii iulieni, cele 6 ore la an, înmulţit cu cei 1600 ani:
1600 ani x 6 ore = 9600 ore. Apoi 9600 ore : 24 ore / zi = 400 de zile.
Acum diferenţa arată clar că lungimea anului iulian este mai mare cu 13
zile şi 12 ore faţă de lungimea anului tropic doar ştiinţific, (dar în Realitate
sau după LUCRAREA ZIDITORULUI „TIMPULUI“ nu este nici o zi,
fiindcă nici un muritor nu poate ţine timpul pe loc o zi sau 13 zile ori să
lungească o zi din 24 de ore în 48 de ore sau 13 zile), aşadar, după cum se
vede, rezultă foarte precis că nu s-a îndreptat nici reîndreptat calendarul
iulian, nici lungimea anilor iulieni din care trebuiau scăzute acele 13 zile ca
să corespundă cu lungimea anilor tropici, şi nicidecum să se adauge alte 13
zile tot calendarului iulian care ştiinţific se susţine că ar fi luat-o înainte cu
13 zile, de la SINODUL ÎNTÂI ECUMENIC de la Niceea până în
momentul când a avut loc sau a fost adoptată schisma în România. De
aceea, aici şi acum, aş întreba pe fiecare cititor, înţelept, preot sau om de
ştiinţă şi pe toţi deopotrivă: Dacă acest calendar iulian a luat-o ştiinţific
înainte cu 13 zile faţă de anul tropic din anul 325 până în anul 1924 – de ce
atunci în anul 1924, în cazul României când s-a dorit ori s-a făcut
reîndreptarea calendarului iulian, în loc să se scadă acele 13 zile din data de
1 Octombrie 1924, în data de 18 Septembrie (cum era corect din punct de
vedere ştiinţific), nicidecum să se ducă în data de 14 Octombrie 1924 când
s-au adăugat acele 13 zile ? Care arată clar că diferenţa de 13 zile nu s-a
îndreptat, ci s-a dublat cu acea eroare din 13 zile în 26 de zile pur ştiinţific.
Deci, cu atât mai mult noi, cu toţii, astăzi, suntem obligaţi a îndrepta ori
corecta greşelile care ne-au fost impuse ori acceptate în România (politic la
data de 1 Aprilie în anul 1919) şi (religios la data de 1 Octombrie 1924) cu
voia sau mai mult fără voia tuturor ori cel puţin a jumătate plus 1 din
populaţia României, în urma unui referendum. Iar în ce priveşte problema
imaginară a ,,meticulozităţii“ sau preciziei, pusă de reformatorii calen-
darului gregorian, nu numai că păleşte, ci devine o mare aberaţie şi
reală schismă. De ce se ascund aceste „Date“ pe care mass-media ar trebui
să le ştie şi să le facă cunoscute întregii umanităţi !?! Câţi ani trebuie să mai
trăiască Românii şi întreaga lume creştină şi necreştină sub schisme impuse
politic sau religios ? Aşadar, să nu se mai treacă cu vederea mai departe ca
şi cum nimic rău prin acele schisme din 1582 – 1924 nu s-ar fi întâmplat,
având mereu în minte scopul vieţii omului pe pământ, de a-L Cinsti şi
Lăuda pe DUMNEZEU TATĂL, DUMNEZEU FIUL şi DUMNEZEU
DUHUL SFÂNT. Sau direct: Ce caută cei ce au primit schimbarea
înaintea celor ce nu au primit ?
Numai în decurs de un secol, între 1888 şi 1989, Biserica Catolică,
urmând calendarul gregorian şi pascalia corespunzătoare acestuia, a
încălcat de 72 de ori Regulile PASCALIEI niceene de calculare a Datei
SFINTELOR PAŞTI. Astfel, de multe ori au sărbătorit PAŞTELE odată
cu evreii, în timp ce de 29 ori l-au sărbătorit mai devreme sau înaintea
acestora. De exemplu în 1921, Paştele evreiesc a fost pe 12 Aprilie, în timp
ce ÎNVIEREA DOMNULUI după calendarul gregorian a fost sărbătorită
de Biserica Catolică pe 27 Martie cu două săptămâni şi în alte cazuri cu o
lună mai devreme, în contradicţie flagrantă cu Regulile Sinodale, dar şi
acestea că în anul Pascal 1921 Biserica Catolică nu a avut deloc
SFINTELE PAŞTI, pe când în anul Pascal 1920 s-a prăznuit SFINTELE
PAŞTI de două ori în acelaşi an şi la fel în toţi acei (29 x 2) ani, iar în anul
1921 niciodată etc. Apoi ţiganii în 1921 au avut PAŞTELE Joi pe data de
22 Aprilie. Pe când BISERICA ORTODOXĂ de RĂSĂRIT din
România {fiindcă nu se acceptase în BISERICĂ atunci „Schisma“,
(decât politic)}, şi din toată lumea pe Stil Vechi au avut PAŞTELE pe
18 Aprilie unde toţi preoţii dădeau anatema atât pe catolici cât şi pe
politicienii vremii şi mulţi dintre dânşii trăiesc şi astăzi, fiind preoţi
bătrâni şi totuşi astăzi le este ruşine să mai recunoască Adevărul
DIVIN în public sau în faţa creştinilor pe care îi păstoresc ? De ce sau
ce fel de creştini mai sunt toţi aceştia ??? „Se cuvine să ne îngrădim pe
noi înşine şi să ne separăm de episcopii care, în chip vădit, stăruie în
greşeală privitor la cele ce ţin de Credinţă şi de Adevăr. Aşadar, se
vădesc a fi eretici sau nedrepţi“. (SFÂNTUL NICODIM
AGHIORITUL).
Starea de excomunicare neechivocă pentru cei ce încalcă
Canoanele referitoare la acest lucru, i-a silit pe susţinătorii calendarului
gregorian să inventeze un calendar iulian ,,reîndreptat“, considerat a fi un
compromis între calendarul papal (gregorian) şi Calendarul BISERICII
ORTODOXE, iar astăzi cei din conducerea Bisericii Ortodoxe de stil nou
susţin necreştineşte, că la îndreptarea calendarului iulian a fost şi s-a
reflectat VOIA Lui DUMNEZEU. Care dumnezeu, fraţilor, sau mai bine
zis nefraţilor (orfanilor de ADEVĂRATUL DUMNEZEU) ???
În realitate, calendarul iulian ,,reîndreptat“ sau de stil nou nu este
decât o încercare stângace a moderniştilor de a realiza o tranziţie
nedureroasă de la Calendarul BISERICII ORTODOXE la cel
gregorian.
Compromisul făcut la Congresul pan-ortodox de la Constantinopol
din 1923 de către modernişti în favoarea papiştilor a constat în următorul
fapt: utilizarea calendarului ,,iulian cel nou“ pentru ciclul fix al Mineiului,
iar folosirea Pascaliei Ortodoxe după Ciclul Pascal pentru ciclul mobil al
sărbătorilor, până se va mai populariza şi răspândi calendarul gregorian.
Această ,,monstruozitate“ sau deformare calendaristică a condus şi
conduce la un haos absolut în ritmul vieţii bisericeşti; reduce sau anulează
Postul SFINŢILOR APOSTOLI, dar şi alte două Posturi parţial, înlătură
folosirea complementară a cărţilor de cult, ,,invalidează“ un fragment mare
din EVANGHELIA după SFINŢII EVANGHELIŞTI MATEI, MARCU,
LUCA şi IOAN datorită legăturii alterate dintre sărbătorile cu dată fixă şi
sărbătorile cu dată mobilă. În plus, ea îndepărtează pe cei ce urmează acest
calendar de stil nou de Învăţătura Sfinţilor Părinţi ai BISERICII şi, prin
urmare, de Învăţătura MÂNTUITORULUI Însuşi. Prezentăm mai jos
Canoanele ce sunt încălcate de cei care au modificat Rânduielile
Bisericilor Ortodoxe de pretutindeni cu privire la calendar:
Canonul 7 apostolic: „Dacă un episcop, preot sau diacon, ar
serba SFINTELE PAŞTI mai înainte de echinocţiul de primăvară, ori
cu iudeii (adică, după stilul nou ori înaintea iudeilor), să se
caterisească“.
Canonul 10 apostolic: „Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă cu
cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească“.
Canonul 45 apostolic: „Episcopul, sau prezbiterul sau diaconul,
dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă
le-a permis acestora să săvârşească ceva ca şi clerici (să săvârşească
cele Sfinte), să se caterisească“.
Canonul 69 apostolic: „Dacă un episcop, preot, diacon,
ipodiacon, citeţ sau psalt nu ar posti Sfânta patruzecime a PAŞTILOR
sau zilele de miercuri şi vineri (astăzi, aceleaşi zile au devenit ori sunt
zile de dulce), să se caterisească, afară de cazul când ar fi împiedicaţi de
o slăbiciune trupească, iar laicul să se afurisească“.
Canonul 1 de la Sinodul din Antiohia: Toţi cei ce îndrăznesc să
dezlege Hotărârea SFÂNTULUI şi MARELUI SINOD întrunit la
Niceea în prezenţa evlaviosului şi de DUMNEZEU prea iubitorului
împărat Constantin, pentru SFÂNTA Sărbătoare cea mântuitoare a
PAŞTILOR, să fie neîmpărtăşiţi şi lepădaţi din BISERICĂ, iar dacă vor
stărui împotrivindu-se, mai cu prigonire celor bine dogmatisite, şi acestea
să fie zise şi pentru mireni. Dacă vreunul dintre proestoşii bisericii, episcop,
ori preot, ori diacon va îndrăzni după hotărârea aceasta să se osebească spre
zăpăcirea popoarelor şi spre tulburarea Bisericilor şi să serbeze Paştele cu
evreii, SFÂNTUL SINOD a judecat ca acela să fie străin de Biserică de
acum înainte, ca pe unul ce nu numai lui însuşi s-au făcut pricinuitor de
păcat, ci şi multora s-a făcut pricină de stricăciune şi de răzvrătire; şi nu
numai pe aceştia îi cateriseşte din slujbă, ci şi pe cei ce vor îndrăzni să se
împărtăşească cu aceştia după caterisire. Iar cei caterisiţi să se lipsească şi
de cinstea cea din afară de care i-a făcut părtaşi Sfântul Canon şi Preoţia
Lui DUMNEZEU. În final, ca o concluzie generală, arăt cu adevărat că
prin acceptarea noului calendar reîndreptat de stil nou ori schisma Bisericii
Ortodoxe Române, din 1924 până astăzi, unde toate sărbătorile cu dată fixă
pentru cei 2002 – 1924 = 78 ani au fost decalate cu 13 zile în plus faţă de
Realitatea DIVINĂ, iar zilele de post sau sărbătorile religioase din
săptămână, în loc de Duminica ele cad Luni, iar cele de Luni cad Marţi,
apoi în loc de Marţi cad Miercuri, în loc de Miercuri cad Joi, în loc de
Vineri cad Sâmbătă […] Astfel rânduiala zilelor de post şi a posturilor de
peste ani se decalează automat cu o zi pentru zilele săptămânii şi cu 13
pentru data tuturor zilelor de peste an. Aşadar, toate acestea se întâmplă
numai ca urmare a introducerii abuzive sau artificiale a celor 13 zile:
politic, ştiinţific şi religios în plus faţă de CALENDARUL DIVIN sau
NATURAL, dând peste cap întreaga Creştinătate şi producându-se
atâta haos şi dezbinare între BISERICILE ORTODOXE de
RĂSĂRIT şi creştinii de pretutindeni de-a lungul timpului până astăzi,
anul Mântuirii neamului omenesc 2002, (bucurându-se foarte tare
potrivnicul Adevărurilor DIVINE de aceste realizări viclene), dând
naştere „Din UNA“ mai multor Evanghelii etc. Pentru a se putea vedea
foarte clar aceste greşeli ştiinţifice sau invenţii calendaristice care dau
peste cap Rânduiala DIVINĂ sau Reală a zilelor săptămânii din cei 78
de ani în cazul României, […] sau 948 de ani de rătăcire prin încurcarea ori
decalarea zilelor săptămânii de către întreaga Biserică Catolică, şi acelaşi
lucru se întâmplă şi în cazul tuturor sectelor care ţin Sâmbăta în loc de
Duminica sau (Vineri în loc de Sâmbătă), fără să se autosesizeze. Cu
toate că s-a menţinut cursivitatea zilelor, atunci când ţările care au acceptat
schisma calendaristică sau stilul nou, fiind una şi aceeaşi cu calendarul
catolic, dar ca urmare a introducerii abuzive a celor 13 zile, când din data
de 30 Septembrie fiind într-o zi de Luni şi a doua zi fiind Marţi, 1.10.1924
DIVIN, a devenit Miercuri, 14.10.1924 artificial. Astfel datele
NATURALE ori DIVINE: D=29 şi L=30 Septembrie 1924, apoi m=1,
M=2, J=3, V=4, S=5, D=6, L=7, m=8, M=9, J=10, V=11, S=12, D=13,
L=14 şi m=15 Octombrie 1924, iar din acel moment, absolut toate datele
ulterioare de pe stil nou se decalează cu o zi înainte şi astfel ziua de odihnă
şi sărbătoarea evreilor, a sâmbătarilor şi a sectelor, care este Sâmbătă,
devine automat Duminică (degeaba ştiu Biblia pe de rost dacă nu văd
acestea ori nu vor a-şi recunoaşte greşelile).
Iar ziua de odihnă şi sărbătoarea creştinilor ortodocşi care este
Duminica la toţi catolicii şi ai celor de pe stil nou devine automat Luni. În
acest caz zilele de post din săptămână Luni, Miercuri şi Vineri devin zile
(de dulce) Marţi, Joi şi Sâmbătă, iar cele de dulce Duminică, Marţi şi Joi
devin zilele de post din săptămână, adică (Luni, Miercuri şi Vineri – post
fără nici un folos sau un real folos creştinilor), fiind foarte grav pentru toţi
creştinii de pretutindeni care se conduc după calendarul gregorian ori cel de
stil nou.
Alt exemplu, pe cât de simplu este tot atât de vizibil: dacă toţi
creştinii care nu au acceptat schisma ori reîndreptarea calendarului iulian
despre care se zice că ar fi luat-o înainte cu 13 zile, atunci de ce ceilalţi care
au acceptat şi făcut îndreptarea calendarului, nu serbează sărbătorile cu dată
fixă la 13 zile după primii creştini sau Adevăraţii Creştini ? Dacă creştinii
de pe stil nou susţin şi deţin datele corecte, atunci BIBLIA şi învăţăturile
SFINŢILOR PĂRINŢI primite de la SFÂNTUL DUH ne mint ? Dacă
nu, de ce sunt socotite ca nişte minciuni ca să nu zic învăţături fără de
valoare – de nu ar fi fost aşa, nu erau încălcate ? Astăzi prin acele
schisme toţi cei care au acceptat stilul nou se mai şi încred ca adevăraţi
creştini ? Totul este un mare fals, fie el ştiinţific, politic ori de natură
religioasă, ne arată clar toţi SFINŢII noştri PĂRINŢI şi Canoanele
APOSTOLICE şi ECUMENICE care trebuiesc cinstite şi respectate corect,
şi nu încălcate.
Acum mai toţi şefii de partide politice, conducătorii cultelor, sectelor
şi bisericilor, oamenii politici şi laici se declară drept creştini, iar întreaga
mass-media prin posturile de radio şi televiziune transformă marile
sărbători religioase în diverse reclame cu caracter politic şi electoral până la
cele laice şi de carnaval. Oare nu este strigător la cer, şi nu vi se pare că
prea în bătaie de joc sunt luate sărbătorile religioase care au fost decalate,
să nu zic mutilate, iar astăzi pe lângă toate acele monstruozităţi politice
aplicate cursivităţii zilelor calendaristice ori „CALENDARULUI
DIVIN“, sunt asaltate de oamenii politici şi cuvântările lor laice ori
politice, în loc de slujbele zilelor respective (după Datele DIVINE),
urmate de cuvântările feţelor bisericeşti din acele Sfinte sărbători şi despre
vieţile SFINŢILOR ?
Tot acum şi aici, aş mai preciza că introducerea calendarului
gregorian atât pe plan local în Italia ori în întreaga lume de-a lungul
timpului, pentru lumea catolică a avut şi are un caracter diabolic, ca să nu
zic satanic, deoarece atunci când s-a aprobat proiectul la 24 Februarie în
anul 1582 prin bula „sinter gravissimas“ decalarea cu 10 zile, astfel; ziua de
Joi 4 Octombrie 1582 „DIVIN, NATURAL ori pe Stil Vechi“ a devenit
abuziv şi artificial ori pe stil nou Vineri 14 Octombrie 1582 (adică pe Stil
Vechi Joi 4 Octombrie NATURAL, iar pe stil nou Vineri 14 Octombrie
1582 artificial). Sanctitatea sa, Papa Grigore al XIII-lea, a recunoscut:
„Dacă vreţi să fie corectă îndreptarea calendarului, ar trebui ca la fiecare
400 de ani să se scadă un număr de trei zile. La fel au susţinut şi astronomii
acelor timpuri Luigi Lilia, Clavius şi Ignatio Dante, care au fost însărcinaţi
în acest sens, făcând parte din diferite comisii şi de atunci foarte mulţi până
astăzi. Astăzi mulţi oameni le recunosc ca „Adevărate şi Autentice Datele
DIVINE“ şi atât, fiindcă în realitate calculele se fac ţinându-se cont de
diferite convenţii internaţionale (ca şi cea pan-ortodoxă de la
Constantinopol din anul 1923) acceptate în lume, unde toate Bisericile
catolice şi o parte Ortodoxe ce transformă toate Datele NATURALE în
date artificiale şi văd că nu este bine, dar tot degeaba văd, ştiu şi aud. Iar
schismele calendaristice de-a lungul timpului (vedeţi tabelul de la pagina
15) impuse politic în lume s-au făcut astfel: Tuturor datelor calendaristice li
s-au adăugat acel număr de plus 10, … 13 zile conform acelor convenţii
(ex: În România, data de 1 Octombrie 1924 NATURAL a devenit data de
14 Octombrie 1924 artificial în loc de data 18 Septembrie 1924 ştiinţific),
prin acele + 13 zile. De aceea, în lume, din Data şi Ziua Naturală, la
momentul acceptării schismelor respective, pentru toate „Datele
calendaristice“ s-au adăugat un număr de 10 - 13 date, iar pentru
„Zilele“ săptămânii s-au scăzut un număr de 10 - 13 zile calendaristice.
Deci, în loc să se scadă toate datele calendaristice din Data NATURALĂ
la momentul acceptării schismelor, s-au scăzut zilele săptămânii ori zilele
calendaristice (nebunie pe faţă). Acum pentru toate sărbătorile cu dată fixă
pe stil nou zilele săptămânii sunt schimbate sau deplasate cu o zi în plus
faţă de Regula NATURALĂ ori Denumirea DIVINĂ, şi acestea
înseamnă 15 zile fiindcă cu 14 zile diferenţă ar fi căzut în aceeaşi zi, iar
cu 13 zile diferenţa dintre stilul nou ar fi mai mică cu o zi decât Datele
DIVINE, iar pentru dată diferenţa este de 13 zile. Pentru toate sărbătorile
cu dată schimbătoare cei de stilul nou, ori artificial, schimbă data
calendaristică cu plus 13 date, pe când denumirea zilelor o lasă
neschimbată, adică aşa cum sunt lăsate denumirile zilelor săptămânii
după Regula NATURALĂ ori Rânduiala DIVINĂ, pentru derutarea
lumii, dar zilele se decalează automat datorită acelor + 13 zile.
Corect, adevărat şi creştineşte ar fi ca „Datele lunilor cu zilele
săptămânii“ să fie respectate şi corect cinstite de toţi creştinii
BISERICILOR ORTODOXE de RĂSĂRIT şi oamenii de pretutindeni
după cum foarte frumos au procedat ţările: Republica Moldova, toată
Uniunea Sovietică (Rusia), Serbia şi altele acceptând stilul nou ori
artificial numai în viaţa laică, iar pentru viaţa religioasă merg după
calendarul neîndreptat. Şi oare noi, restul, de ce nu am putea face la fel
?.

Pentru a se înţelege cât mai bine acestE date, dau 3 exemple:

 - 1 a). Duminică pe 22 Aprilie din anul 2013 cade Paştele DIVIN.


1 b). Duminică pe 5 Mai din anul 2013 cade Paştele pe stil nou.
1 c). Dar data de 22 Aprilie DIVIN cade Duminica, iar tot data de 22
Aprilie dar pe stil nou cade Luni şi invers. Data de 5 Mai DIVIN cade
Sâmbăta, iar 5 Mai artificial cade Duminica. Astfel 22 Aprilie DIVIN
cade Duminica, iar 5 Mai DIVIN = NATURAL Sâmbăta.

 - 2 a). Data NATURALĂ de 17 Mai 2010 DIVIN cade Duminica,


iar ziua SFINŢILOR APOSTOLI cade pe 29.06.2010 DIVIN şi este într-o
zi de Luni, iar Postul după Rânduiala DIVINĂ are 42 de zile.
2 b). Data artificială/stil nou / 31 Mai 2010 cade Luni, iar ziua
SFINŢILOR APOSTOLI cade pe 29.06.2010 artificial fiind Marţi, iar
Postul pe stil nou are maxim 29 de zile şi niciodată Postul nu are între 30 şi
42 de zile !?
2 c). Diferenţa este de 42 – 29 = 13 zile, iar când Postul are între minim
8 zile şi 13 zile – Postul dispare cu desăvârşire, iar între 13–29 de zile,
Postul SFINŢILOR APOSTOLI se fixează după bunul plac al noilor
reformatori (catolicii şi stiliştii de pe stilul nou) ori stabilit din oficiu şi
nicidecum după Regula DIVINĂ, adică niciodată după Rânduială.
 - 3 a). SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE cade pe 23
Aprilie 2005 DIVIN în ziua de Vineri din Săptămâna Luminată şi la 5
(cinci) zile după SFINTELE PAŞTI ce cad pe data de 18 Aprilie.
3 b). Acelaşi SFÂNT MARE MUCENIC GHEORGHE cade tot pe 23
Aprilie 2005 artificial, sau pe stilul nou, dar într-o zi de Sâmbătă şi cu 9
(nouă) zile înainte de SFINTELE PAŞTI ce cad pe data de 1 Mai.
3 c). Diferenţa este de 9 + 5 + Ziua SFINTELOR PAŞTI = 15 zile.
În concluzie: Diferenţele de date şi zile din aceste 3 exemple sunt
numai între calendarul de stilul nou = artificial şi cel DIVIN = NATURAL
ori cel de Stil Vechi, după cum ar mai fi cunoscut în ţară şi străinătate.
Altele sunt diferenţele între celelalte secte, culte, ţigani şi catolici faţă
de Datele DIVINE. De unde rezultă foarte clar că nu toţi oamenii şi
creştinii (dacă îi putem numi pe toţi aceştia la un loc creştini) cinstesc cu
adevărat LUCRAREA SFINTEI TREIMI sau nu aduc cum se cuvine
Laudă şi Slavă Lui DUMNEZEU ! Ca Adevăraţii Creştini. Amin.

Totuşi anului tropic i se mai dau valori cuprinse de la minim 365 zile,
5 ore, 48 minute şi 45 secunde, până la maxim 366 zile 9 – 10 – 11, […], şi
chiar 13 minute şi 56 secunde pe an. Iar după cum s-a făcut reîndreptarea
calendarului iulian, care ştiinţific se spunea că este mai mare cu 13 zile în
cei 1600 de ani iulieni, adică de la SOBORUL ÎNTÂI ECUMENIC de
la Niceea din anul 325 şi până în 1924, faţă de cei 1600 de ani tropici, aşa
au apărut (generat) schismele. Întrucât omenirea s-a condus după
calendarul iulian unde pentru a-l îndrepta trebuia din lungimea lui sau a
anilor iulieni să se scadă 13 zile ca să corespundă cu lungimea celor 1600
de ani tropici, totuşi, în loc să se scadă acele 13 zile, paradoxal, se adaugă
alte 13 zile şi atunci înseamnă că nu s-a îndreptat deloc calendarul iulian,
ba din contră mai rău s-a stricat, prin noul „calendar artificial“ sau s-a
adus valoarea anului tropic de la cea mai mică valoare de 365 zile, 5 ore, 48
minute şi 45 secunde la valoarea aproape maximă de 366 zile, 11 minute şi
15 secunde pe an. Aşa reiese din toate calculele puse cap la cap şi
analizate matematic în mai multe feluri.
Concluzie: După cum s-a făcut îndreptarea calendarului în 1924,
rezultă că s-a adus lungimea anilor tropici la lungimea anilor iulieni, din
calcul a primelor 13 zile şi apoi prin adăugarea reală a celor + 13 zile dau
diferenţa celor 26 de zile dintre lungimea anilor tropici şi până la valoarea
actuală a anilor gregorieni după calendarul artificial. De ce spun aceasta,
fiindcă calendarul gregorian are 13 zile în 1600 ani peste calendarul iulian
şi CALENDARUL DIVIN sau astăzi cu 27 de zile faţă de anul 46 î. Hr.,
ori faţă de lungimea anilor tropici în 2048 de ani.

Totuşi, cu iertare să-mi fie, mai scriu şi următoarele:

 - 1). Căutând să obţin răspunsurile exacte de la oamenii cu putere de


decizie şi răspundere din ROMÂNIA, iată ce mi-a fost dat să-mi audă
urechile: Că de fapt nu s-a făcut nici o îndreptare a calendarului iulian ori a
anilor iulieni sau a anilor tropici, ci doar s-a adus echinocţiul de primăvară
la data de 21 Martie pentru a corespunde cu data de pe timpul Primului
SINOD ECUMENIC de la Niceea din anul 325 d.Hr. […]
Atunci, fiecare foloseşte drept scuze şi glume de tot felul ca să nu mai
scriu „acele date aberante auzite şi nici despre îndreptarea anilor tropici ori
a anilor iulieni“. Apoi unii oameni şi astronomi susţin că şi Luna Cerească
în decursul a  200 de ani ar avea o eroare de o zi, pe când alţii, că ar avea
eroare de o zi în decurs a  210 – 300 de ani. Acestea sunt părerile şi
susţinerile oamenilor autorizaţi pe care îi plăteşte poporul degeaba, fiindcă
datele lor sunt oficiale, dar neautentice şi nereale, deoarece orice persoană
cu datele din această lucrare, ca şi mine, numai după Calendarul Lunar
pot socoti „Timpul“ pentru o perioadă de 8000 de ani fără nici un fel de
eroare ce vor corespunde în totalitate cu / şi după / toate Fazele Lunii
Cereşti până astăzi sau din orice alt an am dori să calculăm, din trecut,
prezent sau viitor.

 - 2). Ultima afirmaţie, de la mai mulţi auzită, este că se respectă cele 4


Reguli, apoi cel puţin Una din cele 4 Reguli de la Niceea, respectiv
„După echinocţiul de primăvară“. Şi aceasta, cred că le întrece pe toate,
dar poate aceasta este numai pentru faptul că nu se cunoaşte enunţul sau nu
doresc să se mai respecte cu adevărat prima Regulă DIVINĂ, ce zice
„După echinocţiul de primăvară“, care luată separat ar avea o plajă de 6
(şase) luni de zile, adică până la echinocţiul de toamnă şi nu ar fi nici o
greşeală. Dar Regula DIVINĂ nu se ia separat, ci numai împreună cu
celelalte 3 (trei) Reguli şi avem: A 2-a Regulă care zice: „După Lună
Plină Pascală“, ce are un maxim de 11 zile, adică 15 zile de la Ştirbirea
Lunii, până la următoarea Lună Nouă, minus 4 zile, fiindcă în ziua a
patra a Făcut DUMNEZEU Soarele şi Luna. Şi Luna a făcut-O Lună
Plină şi de aceea numai Luna Plină a lunii Martie, fiind prima lună a
anului, se socoteşte LUNĂ PASCALĂ. Apoi a 3-a „În zi de Duminică“,
iar a 4-a Regulă zice „După Pasca iudeilor“ care are o plajă de la o zi
până la maxim 7 zile. Aşadar, numai acesta este Adevărul şi avem: „În
prima Duminică, urmată de alte trei – După echinocţiul de primăvară,
După Lună Plină Pascală şi După Pasca iudeilor“ din care rezultă,
pentru stabilirea SFINTELOR PAŞTI, o plajă maximă de 11 zile
„După Lună Plină Pascală“ (prescurtat D.L.P.P.) de 49 (patruzecişinouă)
de ori în 532 de ani şi cea minimă de 4 zile D.L.P.P. de 29 de ori în 532 de
ani astfel:
La 11 zile D.L.P.P. de 49 de ori în 532 de ani.
Apoi la 10 zile D.L.P.P. de 74 de ori în 532 de ani.
Apoi la 9 zile D.L.P.P. de 75 de ori în 532 de ani
Apoi la 8 zile D.L.P.P. de 75 de ori în 532 de ani.
Apoi la 7 zile D.L.P.P. de 77 de ori în 532 de ani.
Apoi la 6 zile D.L.P.P. de 77 de ori în 532 de ani.
Apoi la 5 zile D.L.P.P. de 76 de ori în 532 de ani.
Iar cel mai puţin, adică la 4 zile D.L.P.P. de 29 de ori în 532 de ani.
Aş mai preciza cu privire la SFINTELE PAŞTI şi următoarele
Date DIVINE şi anume: De câte ori cade această Sărbătoare în fiecare din
cele 35 de Date Pascale Perpetue dintr-un Ciclu Pascal de 532 ani, după
cum urmează: începând de la Data de 22 Martie, cel mai devreme care
este Primul Calendar Perpetuu (prescurtat P.C.P.) cu № 1, stăpânit de
Prima SLOVĂ PASCALĂ (prescurtat P.S.P.) „A“, apoi celelalte 33 de
Calendare Perpetue (prescurtat C.P.) şi cele 33 SLOVE PASCALE
(prescurtat S.P.), până la Ultimul Calendar Perpetuu (prescurtat U.C.P.)
№ 35 stăpânit de Ultima SLOVĂ PASCALĂ (U.S.P.) „Che“.
– La data de 22 Martie sau P.C.P. cu № 1 sau P.S.P. „A“ de 4 ori în 532 ani.
– La data de 23 Martie sau C.P. cu № 2 sau S.P. „B“ de 7 ori în 532 ani.
– La data de 24 Martie sau C.P. cu № 3 sau S.P. „V“ de 7 ori în 532 ani.
– La data de 25 Martie sau C.P. cu № 4 sau S.P. „G“ de 12 ori în 532 ani.
– La data de 26 Martie sau C.P. cu № 5 sau S.P. „D“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 27 Martie sau C.P. cu № 6 sau S.P. „E“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 28 Martie sau C.P. cu № 7 sau S.P. „J“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 29 Martie sau C.P. cu № 8 sau S.P. „K“ de 17 ori în 532 ani.
– La data de 30 Martie sau C.P. cu № 9 sau S.P. „Z“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 31 Martie sau C.P. cu № 10 sau S.P. „I“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 1 Aprilie sau C.P. cu № 11 sau S.P. „Ps“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 2 Aprilie sau C.P. cu № 12 sau S.P. „C“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 3 Aprilie sau C.P. cu № 13 sau S.P. „L“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 4 Aprilie sau C.P. cu № 14 sau S.P. „M“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 5 Aprilie sau C.P. cu № 15 sau S.P. „N“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 6 Aprilie sau C.P. cu № 16 sau S.P. „O“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 7 Aprilie sau C.P. cu № 17 sau S.P. „P“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 8 Aprilie sau C.P. cu № 18 sau S.P. „R“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 9 Aprilie sau C.P. cu № 19 sau S.P. „S“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 10 Aprilie sau C.P. cu № 20 sau S.P. „T“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 11 Aprilie sau C.P. cu № 21 sau S.P. „U“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 12 Aprilie sau C.P. cu № 22 sau S.P. „F“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 13 Aprilie sau C.P. cu № 23 sau S.P. „H“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 14 Aprilie sau C.P. cu № 24 sau S.P. „Oa“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 15 Aprilie sau C.P. cu № 25 sau S.P. „Ţ“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 16 Aprilie sau C.P. cu № 26 sau S.P. „Ci“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 17 Aprilie sau C.P. cu № 27 sau S.P. „Ş“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 18 Aprilie sau C.P. cu № 28 sau S.P. „Şte“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 19 Aprilie sau C.P. cu № 29 sau S.P. „Ă“ de 20 ori în 532 ani.
– La data de 20 Aprilie sau C.P. cu № 30 sau S.P. „Gi“ de 16 ori în 532 ani.
– La data de 21 Aprilie sau C.P. cu № 31 sau S.P. „Ge“ de 12 ori în 532 ani.
– La data de 22 Aprilie sau C.P. cu № 32 sau S.P. „Ia“ de 12 ori în 532 ani.
– La data de 23 Aprilie sau C.P. cu № 33 sau S.P. „Iu“ de 8 ori în 532 ani.
– La data de 24 Aprilie sau C.P. cu № 34 sau S.P. „“ de 9 ori în 532 ani.
– Iar la data 25 Aprilie sau U.C.P. cu № 35 sau U.S.P. „Che“ de 4 ori în 532 ani.

Şi acestea-s Datele DIVINE. Atunci, cine rămâne mincinos, ştiinţa


sau HRISTOS, când ne zice: „Cel ce nu respectă poruncile, dar spune
că-L cunoaşte şi-L cinsteşte pe HRISTOS, mincinos este şi întru el
Adevărul nu se află“ 1 IOAN 2, 4 şi „Cel ce luptă contra Adevărului
DIVIN“ nu are iertare în veci, iar noi să fugim de ştiinţa mincinoasă. 1
TIMOTEI 6, 20.

 - 3). Alte glume, să nu le mai zicem aberaţii, folosite de-a lungul


timpului şi foarte mult mediatizate în zilele noastre, sunt cu privire la anul
în care S-a Născut IISUS HRISTOS, care ar trebui socotit anul O (zero),
fiindcă desparte anii de după HRISTOS de anii dinainte de HRISTOS.
Dar şi mai nou se încearcă mediatizarea unui secol zero şi a unui
mileniu zero. Deci, toate acestea se fac cu un scop bine pus la punct de a se
strica ori a se desfiinţa Anul Naşterii MÂNTUITORULUI IISUS
HRISTOS şi, mai exact, începutul Anului MÂNTUIRII Neamului
Omenesc şi cu atât mai precis a se desfiinţa până la mutilare
Importanţa, Cursivitatea şi Rânduiala tuturor sărbătorilor creştine,
atât a celor cu dată fixă, cât şi a celor cu dată schimbătoare.
Cum pot oare aceşti oameni de ştiinţă, politicieni şi feţe bisericeşti să
zică anul zero, secolul zero, mileniul zero, luna zero, săptămâna zero, ora
zero şi ziua zero ? Zero este zero (momentul / clipa / fracţiunea zero) şi
nimic mai mult. Cărora, să mă ierte BUNUL DUMNEZEU, cât şi
aceştia, când le zic că nu-i mai ajută capu’ şi unde nu-i cap, vai de
picioare ! De aceea, aceste mădulare care nu-l mai ajută pe om, trebuie
grabnic tratate, şi, fiindcă nu dau roade folositoare, ar trebui aruncate de
fiecare dintre noi aici, pe pământ, adică a evita săvârşirea păcatelor de
moarte, pentru a nu fi aruncaţi şi noi, cu acele fie mădulare fie persoane, de
DUMNEZEU în focul cel veşnic ! Amin.
Foarte multe exemple ambigue ale oamenilor de ştiinţă, ale
oamenilor politici, laici şi ale tuturor feţelor bisericeşti ar mai fi de precizat,
dar nu doresc a îndepărta cititorul de la cursivitatea şi importanţa acestei
lucrări şi poate nu este bine a pune aici, pe hârtie, astfel de date negative,
arătând numai strictul necesar pentru a se înţelege cât mai mult şi mai bine
problema acceptării calendarului artificial şi a se vedea ce-a putut genera.
Fiecare ar trebui să sesizeze toate aceste greşeli, abuzuri ori
îndreptări calendaristice sau existenţa unor astfel de date false, dacă cei cu
putere de decizie şi răspundere nu o fac concret, şi cu atât mai mult a
feţelor bisericeşti, ce par atât de neştiutori, ocupaţi şi nevinovaţi, de nu vor
să arate şi să dezbată aceste păcate în care omenirea trăieşte ? Glasurile
tuturor oamenilor simpli, care nu au primit schimbarea în 500 şi 1000
de ani, au fost ignorate, tot la fel şi ale atâtor milioane de SFINŢI,
Martiri şi Preoţi ai BISERICII ORTODOXE de RĂSĂRIT din toată
lumea !
De aceea, Uniunea „BORNA“ lansează din nou acest S.O.S.,
după cum se vede în această „Lucrare“, privind îndreptarea calendarului
artificial actual şi oficial prin aducerea înapoi la Realitate, după toate
DATELE, LEGILE, REGULILE ŞI RÂNDUIELILE DIVINE , „A
tuturor Datelor, Zilelor şi sărbătorilor cu dată fixă şi schimbătoare“ !
Amin. «Lăudaţi pe DOMNUL toate neamurile; lăudaţi-L pe EL toate
popoarele». ROMANI 15, 11.
Iar de nu se vrea Adevărul, atunci să ne conducă minciuna şi răul.
Asta ar explica şi atestă că întreaga omenire se lasă trişată pe faţă de
satana şi complicii acestuia, ori pare, ca să nu spun că este cu adevărat
oarbă şi surdă, fiind minţită cu neruşinare de fiecare dată şi de atâta timp,
atunci când cei care ne conduc au susţinut şi susţin că sunt creştini şi cred
în DUMNEZEU ! Care dumnezeu ? domnilor […preoţi şi guvernanţi]
Care nu spun până la urmă în care DUMNEZEU cred: «în Cel
Adevărat ori cel mincinos» ? Lucrul valabil pentru întreaga lume creştină
şi necreştină, plus pentru toate cultele şi sectele care zic «că sunt creştine şi
religioase, cinstindu-L pe DUMNEZEU» ! Sau pe «rivalul ori opusul Lui
DUMNEZEU» ? „Ceilalţi, însă – din zavistie – vestesc pe HRISTOS,
nu cu gânduri curate“. FILIPENI 1, 17.

ANEXĂ
Calendar perpetuu pentru determinarea zilelor săptămânii, a
oricărei date din calendarul iulian (S.V. sau NATURAL) şi
gregorian (s.n. sau artificial), pe care îl consider ca anexă la lucrare,
folosind calculul calendarului pentru ambele Stiluri (Stil Vechi şi stil
nou).

Modul de folosire a tabelului


 1. Se reţine litera aflată la intersecţia rândului corespunzător
primelor două cifre (reprezentând numerele miilor şi sutelor) ale anului
dat pe Stil Vechi sau pe stil nou, înainte de HRISTOS ori dinaintea erei
noastre, şi după HRISTOS sau din era noastră, după caz (în partea stângă
de la mijlocul tabelului), cu coloana corespunzătoare ultimelor două
cifre (reprezentând numerele zecilor şi unităţilor) ale anului după caz
(partea de sus a tabelului)
 2. În rândul corespunzător lunii indicate (din partea dreaptă a tabelului)
se caută litera din intersecţia cu coloana anilor de la punctul 1.
 3. La intersecţia dintre coloana corespunzătoare literei găsite la punctul
2 şi rândul indicat de ziua lunii (partea din stânga jos a tabelului) aflăm
ziua săptămânii. Exemplu: În ce zi a fost data de 23 Aprilie (Ziua
SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE) pe Stil Vechi din anul
1983, dar ziua şi data de 25 Aprilie (ZIUA SFINTELOR PAŞTI), atât pe
Stil Vechi (3 a) cât şi pe stil nou (3 b), tot pentru aceleaşi zile şi date ?
 3 a. La intersecţia rândului 19 de pe coloana Stil Vechi cu coloana 83,
găsim litera D. La intersecţia coloanei literei D de pe rândul lunii Aprilie cu
rândul zilei 23, aflăm ziua de Vineri, iar pe rândul zilei 25, aflăm ziua de
Duminică.
 3 b. La intersecţia rândului 19 de pe coloana stil nou cu coloana 83,
găsim litera E. La intersecţia coloanei literei E de pe rândul lunii Aprilie cu
rândul zilei 23, aflăm ziua de Sâmbătă, iar pe rândul zilei 25, aflăm ziua de
Luni.
 4. Cele 7 litere A, B, C, D, E, F şi G pentru Stilul Vechi reprezintă
Mâna Anului DIVIN în toate tabelele pe care le veţi întâlni separate (adică
numai pentru Stilul Vechi) sau combinate ca aici – pentru Stilul Vechi şi
stilul nou – unde cele 7 litere A, B, C, D, E, F şi G pentru stilul nou
reprezintă doar simple litere şi nu Mâna Anului reală, adică la Mâna
Anului se mai adaugă nişte numere (când un singur număr în plus, când
6 numere în plus, după caz – atenţie şi la următoarele exemple).
 5. Ultimele două cifre ale anului subliniate indică anii bisecţi. Anii
seculari sunt toţi bisecţi pe Stil Vechi, iar pe stil nou sunt bisecţi numai anii
seculari divizibili cu 400 (susţin toate anuarele ştiinţifice, dar tot degeaba).
Datele celor două stiluri se iau direct din tabel, dar a se calcula separat, cele
de Stil Vechi sunt directe şi se pot calcula, iar cele de stil nou sunt cu
adaosuri (±) şi nu se pot calcula cu aceste formule. Deci, în toate scrierile,
broşurile, anuarele sau cărţile ştiinţifice şi anumite tratate internaţionale,
foarte clar sunt redate că toţi anii seculari de pe Stilul Vechi sau după
Calendarul iulian ori anii iulieni sunt ani bisecţi, iar anii seculari de pe
stilul nou ori după calendarul gregorian sau anii gregorieni, sunt ani
bisecţi numai anii divizibili cu 400. Atunci, de ce lumea care se conduce
după calendarul gregorian, în cazul Bisericii Ortodoxe de stilul nou din
România şi a Bisericii Catolice din toată lumea, de după anul 1054 s-au
dus înainte cu 8 zile, apoi 9 zile şi cu 10 zile din anul 1582 – dacă la
fiecare 400 de ani se scad acele trei zile, adică câte o zi pentru fiecare din
anii seculari 100, 200 şi anul 300. Atunci, de ce, totuşi, Biserica Catolică şi
Biserica Ortodoxă de stilul nou, nu numai din România, sărbătoresc toate
sărbătorile creştine şi laice de peste an înaintea celor de Stil Vechi care o
iau înainte cu 3 (trei) zile la fiecare 400 de ani şi cu acele + 13 zile de la
Lucrările SINODULUI ÎNTÂI ECUMENIC de la Niceea din anul
325, după cum zic mai toţi oamenii de ştiinţă, adică în cei peste 1600 de
ani.
 6. Lunile Ianuarie şi Februarie subliniate aparţin anilor bisecţi, iar cele
nesubliniate aparţin anilor comuni – de aceea, mare atenţie la calculul
lor.
 7. Dacă primele două cifre ale anului dat pe Stil Vechi din era noastră
nu se găsesc în partea stângă a tabelului, atunci se adună sau se scade un
multiplu de 7 (şapte) pentru a se obţine un număr cuprins în tabel. De
exemplu, primele două cifre ale anului 647, respectiv 06, nu sunt în tabel;
adunând 7 obţinem 13 care este valabil nu numai pentru 6, ci şi pentru
13, 20 şi 27.
 8. Dacă primele două cifre ale anului dat pe stil nou nu se găsesc în
partea stângă a tabelului, atunci se adună sau se scade un multiplu de 4
(patru) pentru a se obţine un număr cuprins în tabel. De exemplu: primele
două cifre ale anului 1625, respectiv 16, nu sunt în tabel; adunând 4
obţinem 20 care se află în tabel şi care este valabil şi pentru 24, 28 sau 12,
08, 04.
 9. Dacă data calendaristică este înaintea erei noastre, socotirea va fi
făcută astronomic, adică anul micşorat cu o unitate şi având semnul „-“
(minus). Apoi ultimele două cifre ale anului vor fi transformate într-un
număr pozitiv, adunând 100. În continuare se procedează cum este indicat
la modul de folosire. Dacă primele două cifre ale anului dat nu se găsesc în
tabel se procedează aşa cum este indicat la punctul 7. Exemplu: Anul 951
î.Hr. = -958; -09 + 7 = -02, care este valabil şi pentru -16, -23, -30, -37, -44
şi -51. La ultimele două cifre -58 adunând 100 obţinem (+) 42 care
reprezintă ultimele două cifre înscrise în partea de sus a tabelului.
Concluzii:
Dacă se zice că acest calendar iulian ar fi greşit (având zile în plus sau
în minus) după cum susţin diferit toţi oamenii de ştiinţă, politici, laici şi
feţele bisericeşti, că este cu 13 zile în plus faţă de cum arăta pe timpul
SINODULUI I ECUMENIC de la Niceea din anul 325 sau cu 16 zile de
la introducerea sa, cu 46 ani înainte de HRISTOS, atunci de ce toţi
Creştinii Ortodocşi ai BISERICII RĂSĂRITULUI urmând calendarul
iulian nu au încălcat timp de 2000 de ani nici unul din Canoanele
SFINŢILOR APOSTOLI sau ale SFINŢILOR PĂRINŢI de la Niceea
şi nici unul din calculul zilelor care se fac înainte fie pe 532 de ani, fie pe
1000, 2000 sau 3000 de ani, pentru ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI
primind negreşit de atunci şi până astăzi, anul Mântuirii 2002, toate
BINECUVÂNTĂRILE TATĂLUI prin SFÂNTA LUMINĂ, iar
Tabelul celor 19 ani cu Lună Nouă sau Lună Plină Pascală este acelaşi
şi astăzi după calendarul iulian ca copia CALENDARULUI DIVIN.
Acest tabel al Calendarului Perpetuu ar fi cea mai simplă şi uşoară
variantă, iar dintre cele mai interesante „Calendare“ întâlnite, aş menţiona:
Un CALENDAR PERPETUU cu toate datele pentru un CICLU
PASCAL de 532 ani, având dimensiunea 1,60 m lăţime şi 2 m înălţime, în
formă de cerc cu diametru de 1,50 m şi explicaţiile în partea de jos,
întocmit de Părintele ANTONIU ION ALEXANDRU şi al doilea,
„CALENDARUL ORTODOXIEI UNIVERSALE – Zilnic cu
PASCALIA PERPETUĂ A SFINTEI BISERICI CREŞTINE
ORTODOXE de RĂSĂRIT pe toţi anii cât va fi Lumea şi
Creştinătatea din anul 1924“, lucrat în pustnicescul Schit al SFÂNTULUI
IERARH VASILE CEL MARE din SFÂNTUL MUNTE ATHOS de
smeriţii Schimonahi TEOFILACT PARASCHIVESCU şi ARSENIE
COTEA, având dimensiunile de: 95 cm. x 60 cm. Aceste „CALENDARE“
sunt compuse din 5 părţi: În partea I este PASCALIA sau o parte din
PASCALIE cu SFINTELE PAŞTI, în partea a II-a cu zilele, sărbătorile
şi POMENIRILE SFINŢILOR de peste an, cu slujbele şi mineiul
bisericesc din anul 1924. Partea a III-a cu zilele, lunile […] şi ceva mai
mult decât tot ce este în tabelul din acest capitol anexă cu reprezentarea în
loc de numere pentru Mâna Anului a celor 7 litere şi care nu este nimic
greşit, după cum urmează: A pentru M.A.=1; B pentru M.A.=2; C
pentru M.A.=3; D pentru M.A.=4; E pentru M.A.=5; F pentru M.A. =6
şi G pentru M.A.=7. Aceste prime 7 litere din alfabet simbolizând Mâna
Anului, pe care le veţi întâlni în mai toate Calendarele Universale ori
Perpetue. {Cele 7 litere (sau numere) ca Mâna Anului luate din partea I a
acelor tabele, iar în partea a III-a se folosesc când se zice Mâna Anului pe
Stil Vechi şi Mâna Anului pe stil nou (de exemplu: M.A. pe Stil Vechi
este B=2 şi pentru stil nou A=1, iar pe Stil Vechi A=1 şi pentru stil nou
avem G=7, dar atenţie, diferenţa nu mai este de un număr, ci şi de 6 numere
[…]. Dacă pentru 6 dintre ele diferenţa este de un singur număr, adică «7 şi
6, 6 şi 5, 5 şi 4, 4 şi 3, 3 şi 2 cu 2 şi 1», nu la fel este între 1 şi 7, de aceea
este greşit când se zice Mâna Anului 2003 care este A=1 pe Stil Vechi,
iar aceeaşi M.A. 2003 pe stil nou care este G=7, care numai aici în tabel
arată data bine, fiind decalate sutele şi miile de ani între Stilul Vechi şi
stilul nou), pentru a se afla/reda mai uşor diferenţa dintre Stilul Vechi
ori CALENDARUL NATURAL=DIVIN sau calendarul iulian şi stilul
nou ori calendarul artificial sau calendarul gregorian. Fapt pentru care nu
strică nimănui a verifica separat corectitudinea acelor tabele, date şi zile şi
după capitolul 15 din această carte, pentru o mai mare siguranţă}. Partea a
IV-a cu toate sărbătorile şi Duminicile anului cu Glasurile de rând şi
EVANGHELIA ÎNVIERII cu Voscreasna sa. Şi în partea a V-a cu 3
tabele: Primul tabel cu Glasurile Triodului, al doilea tabel cu Naşterea
Lunilor şi al treilea cu datele SFINTELOR PAŞTI din luna Martie şi
Aprilie pentru cât va ţine Lumea pe Pământul Lui DUMNEZEU.

Oare nu se vede, încă o dată, foarte clar numai din acest capitol şi
nu în ultimul rând după toate acele Învăţături ale SFINŢILOR
APOSTOLI, ale SFINŢILOR PĂRINŢI pe care le-au primit de la
SFÂNTUL DUH, sau faţă de toate cele arătate în această carte despre
îndreptarea „Calendarului DIVIN“ pentru care într-un fel se zicea şi
în cu totul altfel se aşezau „Datele calendaristice“ în practică ?
Foarte multe cărţi s-au scris în lume şi se vor mai scrie, dar poate nu
au fost de la DUMNEZEU să fie ori nu au fost destul de explicite pe
înţelesul tuturor oamenilor etc. sau fiindcă nu le-am găsit eu şi fiecare
dintre noi pe acelea până acum, dar, eu cunoscând ÎNVĂŢĂTURA
„SCARA SFINTELOR PAŞTI“ o scriu şi o voi face cunoscută şi
celorlalţi fraţi întru HRISTOS, indiferent câţi prieteni ori duşmani îmi voi
face printre creştinii celor două Biserici Ortodoxe surori, oamenii politici,
laici sau alte culte şi secte, cât voi trăi pe Pământul Lui DUMNEZEU.
Nimeni nu-mi poate lua „Darurile şi cunoştinţele“ mele primite de la
DUMNEZEU (pe care cu multă evlavie şi dragoste le scriu semenilor a
le învăţa) şi nici a-mi spune să le păstrez numai pentru mine, iar a le lua în
mormânt, nu-i creştineşte. Pentru a-i aduce înapoi la Adevărata Credinţă
Ortodoxă întru IISUS HRISTOS, pe fraţii noştri de stilul nou, pe catolici
şi nu numai, am scris deocamdată această carte pe care nu o vor putea fie
respinge, fie nega ori refuza nici oamenii de ştiinţă, fiind întocmită
ştiinţific cu multe calcule şi exemple, nici oamenii politici, nici laicii şi, cu
atât mai mult, toate feţele bisericeşti ale oricărui cult sau sectă în parte (că
afirm mereu „Îl iubesc pe DUMNEZEU, cred şi respect SFINTELE
SCRIPTURI”) care ar trebui să revină înapoi la Unica „BISERICĂ
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi Creştinătatea“, fiind şi
Adevărata Credinţă Ortodoxă a tuturor înaintaşilor noştri Ortodocşi,
cât şi a tuturor înaintaşilor ori strămoşi ai catolicilor, sectelor şi
asociaţiilor religioase de tot felul.
Autorul, Gheorghe Luca, prin prezenta lucrare, sincer, îndeamnă la
UNIREA ÎN ADEVĂR ORTODOX a tuturor Creştinilor şi Bisericilor
sau cel puţin, pentru început, a celor două Biserici Ortodoxe surori. Şi cred
că nu-i departe această Zi, deoarece în mare parte Preoţii stilului nou (şi
oamenii politici care ne conduc ţara şi lumea) sunt aproape toţi oameni cu
multă carte şi cunosc în amănunţime conţinutul „Canoanelor şi
Pidalionul“ şi nu se vor mai lupta mult cu SFINŢII Lui DUMNEZEU,
nici cu scrierile Acestora primite de la SFÂNTUL DUH, fapt pentru care
au mâniat pe DUMNEZEU, iar SFINŢII se roagă neîncetat a nu se mai
permite „defăimătorilor şi celui viclean“ să se calce în picioare la nesfârşit
DREAPTA CREDINŢĂ CU LEGILE ŞI AŞEZĂMINTELE
DIVINE pe care le-au lăsat (şi sunt) scrise pentru întreaga suflare
omenească, aşa cum ni le-au lăsat SFINŢII PĂRINŢI. Creştinule, „…
Depărtându-te de vorbele deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei
mincinoase. Pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la Credinţă,
Harul fie cu tine“. (1 TIMOTEI 6; 20-21 şi nu mai fiţi ca cei de la
versetele 3-6 tot de la acest capitol 1 TIMOTEI ş.a.m.d.).
Multe lucrări s-au scris pentru stricarea Credinţei în lume, dar foarte
puţine pentru susţinerea în Adevăr a Credinţei Ortodoxe ca să nu spun
întărirea Credinţei şi a tuturor oamenilor etc. Dar cunoscând de la tatăl
meu şi tata de la Părintele ANTONIU ION ALEXANDRU (1911 – 1968)
ÎNVĂŢĂTURA „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ aduc la lumina zilei
şi prin Statutul Uniunii „BORNA“ alte 4 Reguli de bază care le
întăresc pe cele 4 REGULI de la Niceea, iar în carte 14 Reguli numai
pentru calcularea corectă fie pentru trecut, prezent sau pe viitor A
SFINTELOR PAŞTI, ce ar trebui corect respectate de toţi creştinii.
În final, doresc a atrage atenţia tuturor oamenilor politici, de ştiinţă,
creştini, necreştini şi preoţilor de stilul nou, a nu mai da vina ori a se
ascunde în spatele Sinodului pan-ortodox din anul 1923 de la
Constantinopol, şi de a nu mai minţi lumea la nesfârşit. Deoarece Sinodul
din 1923 nu a admis introducerea calendarului gregorian „care venea de la
papa catolic“, iar pentru a înceta la acea vreme presiunile guvernelor, a
oamenilor politici şi ale catolicilor, a ales calendarul „iulian cel nou“
elaborat de M. Milanckievici (1879 – 1956), care coincidea cu calendarul
gregorian din 1923 până în 2799. Din care cauză „Hotărârea Sinodului din
1923 de la Constantinopol“ nu s-a pus niciodată în practică până astăzi,
după cum reiese din Arhivă, şi bisericile ortodoxe au introdus calendarul
gregorian cu de la sine putere sau hotărâre (aruncându-se până astăzi vina
pe Sinodul din 1923) şi nu pe acele invenţii şi calendare de-ale lor
producându-se mult haos şi tulburare pe Pământul Lui DUMNEZEU
şi în cer, rupându-se iar şi iar încă o dată „EVANGHELIA Lui
HRISTOS“ în două. Aşadar, stilişti de stilul nou nu sunt nici în totalitate
cu catolicii care erau şi sunt acuzaţi ca schismatici, nici în totalitate cu
ADEVĂRAŢII CREŞTINI, care nu au primit nici un fel de schimbare
ori schismă până astăzi. „Deci, România politic a acceptat calendarul
gregorian la data de 1 Aprilie 1919, devenind 14.04.1919 artificial, apoi
Biserica Ortodoxă la data de 1. 10. 1924 NATURAL, care devine data
de 14. 10. 1924 artificial“. Vezi PSALMII 5, 6…, şi pagina 14 din carte.
Haideţi, de astăzi, să mărturisim curat şi împreună Adevărul DIVIN, căci
„Fiecare din noi va da seamă despre sine Lui DUMNEZEU“ –
ROMANI 14, 12 ! Amin.

Vizavi de cauza extrem de gravă pe care o semnalez şi-o prezint în


această lucrare, situaţie în care se află aproape întreaga umanitate, apar
mai multe semne de întrebare precum:
– De ce au apărut atât de multe secte, culte etc., dacă mai toate susţin pe
Unul şi Acelaşi DUMNEZEU ? Dar nu este deloc aşa ? ! .
– De ce s-a ajuns aici şi până unde merge omenirea cu toate aceste secte şi
culte, urându-se între ele, pe faţă sau în ascuns, şi ce folos mai au fiecare
astăzi, dacă mai toţi ştiu şi susţin că va fi până la urmă doar o turmă şi
un Păstor şi un Singur Adevăr Mântuitor ? La fel şi în IOAN 10, 16.
– Pe cine ar trebui să învinuim ? Pe catolici, sectele, pe fraţii noştri
ortodocşi de pe stilul nou sau vechi, pe partidele ce se perindă succesiv la
conducerea Statului, pe partidele politice actuale şi instituţiile în cauză, pe
cei dinaintea noastră sau pe noi înşine, fiindcă prea ne lăsăm aproape toţi şi
în totalitate dominaţi de aceste păcate de moarte, cu voie ori fără voie ?
– Ce exemple spirituale oferim copiilor noştri de 13 ani, de când a picat
comunismul, care ne obliga a veni în Sărbătorile creştine şi Duminicile
la muncă, dându-ne liber în cursul săptămânii ?
– Ce vină au copiii tuturor neamurilor, iar noi, adulţii, nu putem cădea de
acord să sărbătorim împreună SFINTELE PAŞTI, CRĂCIUNUL
(NAŞTEREA DOMNULUI) şi toate celelalte sărbători, unind şi
reparând BISERICA şi atâtea religii, precum şi EVANGHELIA în Una
Singură, şi a nu mai ţine post în zilele de dulce sau invers şi să nu mai
sărbătorim CRĂCIUNUL în post etc.? Iar când suntem întrebaţi de ce a
fost sau este aşa, ba le spunem că alţii greşesc (că sunt eretici, schismatici),
mergându-se până acolo cu afirmaţia că cei dinainte erau oameni fără carte
(ca să nu le mai spună primitivi) şi de aceea au greşit. Pe când astăzi, cei
care menţin calendarul îndreptat se consideră oameni foarte avansaţi în
învăţătură, aparatură, ştiinţă şi foarte mulţi cu studii superioare, poligloţi şi
titraţi în ştiinţele teologice, spunând că ştiu BIBLIA pe de rost şi nu
numai. Toate acestea, însă, fără a aduce mântuire omenirii, dar mai ales lor.
– Cine mai impune de 13 ani Preoţilor de pe stilul nou sau catolicilor de
950 ani, sectelor etc., a mai minţi canonic omenirea sau a-i deruta pe
sărmanii creştini care, iubindu-L mult pe DUMNEZEU, au plecat şi pleacă
mereu de la ortodocşi în aceste culte şi secte, formându-se atâţia terorişti pe
planetă?
– Cine nu lasă mass-media (presa, radioul şi televiziunea) să spună sau să
ajute la răspândirea Adevărului Curat Ortodox, fiind cel mai tare şi
amplu subiect, atât pentru neamul românesc, cât şi pentru întreaga omenire
? Dacă se respectă ca instituţie de informare mass-media şi vor a se face cât
mai cunoscuţi şi apreciaţi, să nu mai spună când le ofer asemenea
date/studii, ca în această carte, că nu merge aşa ceva la ei: Nu dau şi nu
public eu, redactorul, asemenea ştiri care sunt prea tari, chiar cele mai tari
şi puternice ştiri etc.! Du-te la alt ziar, alt post, noi ne ocupăm cu alte
probleme !?
– Nu-i înţeleg pe acei oameni, culte şi secte, cum pot susţine atât de mult
minciuna şi atât de puţin Adevărul ? Şi peste tot se vorbeşte astăzi că:
desfiinţăm corupţia, minciuna şi falsurile de tot felul, dar nu se îndreaptă
deloc aceste probleme-cheie, ca să nu spun izvoarele tuturor relelor !
– Nu pot înţelege, peste tot şi toţi vorbesc atât de mult despre Dreapta
Credinţă şi DUMNEZEU, dar nimic nu se vede concret şi canonic. De
aceea, fără să acuz pe nimeni, atrag atenţia tuturor ierarhilor şi preoţilor de
stilul nou, catolicilor etc. să repare ei greşelile acceptate şi calendarul,
având la îndemână destule date, nu numai această carte, cât nu este prea
târziu. Să nu-i înveţe creştinii SCARA SFINTELOR PAŞTI pe sfinţiile
lor sau să se întoarcă singuri, fără sfinţiile lor, oamenii şi creştinii,
înapoi la DREAPTA CREDINŢĂ ORTODOXĂ de RĂSĂRIT !
– Toţi preşedinţii de State, partidele politice, armata etc. şi în toate
instanţele judecătoreşti se jură cu mâna pe BIBLIE (cel mai bun
lucru), dar să zică: „Fraţilor, ajunge cu minciuna, daţi liber
Adevărului DIVIN şi făceţi-L ca să ajungă curat la urechile oamenilor
prin diverse programe, dezbateri, confruntări, emisiuni, scrieri etc., pentru a
se îndrepta lumea şi societatea în bine“ – nu se prea vede. Şi
DUMNEZEU ne tot pedepseşte.
– Spiritual, prin felul cum este folosit astăzi calendarul, avem de-a face
cu cel mai mare genocid din istoria întregii umanităţi, de-a lungul
timpului. Haideţi împreună să închidem gura tuturor proorocilor mincinoşi
prin mărturisirea pe scară largă despre Adevărata Credinţă Ortodoxă
!
– Cine îi opreşte pe oameni, pe creştini şi preoţi să mărturisească
Adevărul ? DUMNEZEU cu Îngerii Luminii sau stăpânitorul acestei
lumi moderne cu îngerii Întunericului ? IOAN 14, 30.
– Ce se ascunde sub problema calendarului sau ce s-a ascuns până astăzi ?
Ce au de gând şi ce anume urăsc politicienii şi toate feţele bisericeşti ori ce
urmăresc aceştia ? Sau direct: De ce nu vor oamenii politici Adevărata
îndreptare a calendarului de stilul nou de 13 ani, ca să nu mai spun de
aproape 1000 de ani din lume ? Dacă până acum au avut drept scuze (dar
false) fie Sinodul pan-ortodox din 1923 de la Constantinopol, fie despre
necunoaşterea acestor probleme, începând de la toate cele Real existente,
apoi cartea şi câte le-am scris numai eu lor, vor pica toate acele scuze pe
care le-au folosit în faţa lumii toţi acei prooroci (impostori) mincinoşi. Iar
de nu se va îndrepta greşitul calendar nici acum, atunci, eu mi-am
făcut datoria de creştin faţă de DUMNEZEU, dar şi faţă de semeni!
………………………………………………………………….……………
.
– De ce să nu învăţăm şi de la necuvântătoare: Animale, păsări, plante,
natură etc., care respectă şi ascultă fără nici un fel de ezitare de
DUMNEZEU, CREATORUL lor. Exemple: Cucul cântă pentru prima
dată de BUNA VESTIRE 25 Martie NATURAL, nu artificial; la fel
şarpele iese din pămînt tot de BUNA VESTIRE şi intră înapoi în pămînt
de Ziua SFINTEI CRUCI, la 14 Septembrie NATURAL, nu pe stil nou
etc.
……………………………………………………………………………….
.
– Cine ar trebui să ne îndrepte sau să îndrepte această problemă, precum
calendarul ? Dacă nu ajutăm, nu sprijinim, fiecare dintre noi, prin a
mărturisi Adevărul DIVIN şi Dreapta Credinţă, fiindcă foarte mulţi
ştiu Adevărul şi ar putea face mai mult, decât un om păcătos în persoana
autorului cărţii, Gheorghe Luca, şi în cazul nostru, al românilor. Ce frumos
ar fi să se concretizeze cauza îndreptării calendarului, după cum cu
adevărat ne îndeamnă versurile sau tradiţionalul folclor: „Hai să dăm mână
cu mână / Cei cu inima română (…)“ şi cu cugetul curat ca de frate şi
creştin Adevărat, de toate relele şi păcatele iertat. Amin.

Concluzie generală:

Oare nu ar fi cel mai frumos, bun şi plăcut LUCRU, atât în


faţa Lui DUMNEZEU, cât şi al întregii lumi, să cinstim cu toţii la fel şi
în acelaşi timp CREDINŢA ORTODOXĂ, ca şi a tuturor
BISERICILOR ORTODOXE de RĂSĂRIT şi Creştinilor timp de
peste 1000 de ani, până la schisma din anul 1054, apoi alţi 1000 de ani,
ca întreaga BISERICĂ ORTODOXĂ de RĂSĂRIT a toată lumea şi
Creştinătatea. Iar în cazul ROMÂNIEI, cine ar putea învinui astăzi la
modul general de schismă ori erezie pe vreun Preot sau Creştin din
atâţia ani, până la schisma din anul 1924 sau de atunci până astăzi,
care nu au primit schimbarea calendarului ? Atunci, care dintre ei au
mărturisit şi mărturisesc ADEVĂRATA CREDINŢĂ ORTODOXĂ
de RĂSĂRIT : Cei care s-au condus şi se conduc după
CALENDARUL DIVIN = NATURAL, timp de 2002 ani ori cei care se
conduc după calendarul gregorian = artificial de 78 ani ?!

Aşadar, nu uitaţi niciodată ORTODOXIA şi luptaţi-vă


permanent cu vrăjmaşii, prin smerenie, tărie şi curajul dv. {fără a mai
spune „nu mă interesează“} până aceştia vor lăsa CREDINŢA
ORTODOXĂ de RĂSĂRIT, pe dv., şi pe toată lumea în pace. Amin ! –
Gheorghe Luca.
CUPRINS
1. INTRODUCERE
1.1. CUVÂNT INTRODUCTIV………….……………………..…………...3
1.2. CUVÂNT ÎNAINTE…………………………………………………...10
2. „SCARA SFINTELOR PAŞTI“ ……………………………………………31
3. CRUGURILE SOARELUI…………………………………………….……36
4. MÂNA ANULUI………………………………………………….………...40
5. CRUGURILE LUNII……………………………………………….……….43
6. TEMELIA ANULUI………………………………………………..……….48
7. AŞEZAREA TEMELIOANELOR………………………………...……..…52
8. MODUL DE ÎNDREPTARE. CUM FOLOSIM MAI
DEPARTE „SCARA SFINTELOR PAŞTI“…………………………....…54
9. CALCULUL DATELOR DIVINE ÎN 7 EXEMPLE………………….…55
9.1. ÎN CE CICLU PASCAL S-A NĂSCUT IISUS HRISTOS……..…55
9.2. CÂTE CICLURI PASCALE AU TRECUT DE LA
ADAM PÂNĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS……....56
9.3. CUM SE MAI CALCULEAZĂ CRUGUL LUNII…………...…....56
9.4. ÎN CE CRUG LUNAR S-A NĂSCUT DOMNUL……..………….57
9.5. ÎN CE CRUG SOLAR S-A NĂSCUT DOMNUL…………………57
9.6. ÎN CE MÂNĂ A ANULUI S-A NĂSCUT DOMNUL.…………..57
9.7. ÎN CE ZI S-A NĂSCUT DOMNUL IISUS HRISTOS…………...58
10. ALTE DATE DIN „SCARA SFINTELOR PAŞTI“……………………..62
10.1. NR. DE ZILE AL CÂŞLEGILOR DE IARNĂ ÎN 2010…...…….63
10.2. CÂND ÎNCEPE TRIODUL ÎN ANUL 2004………………………64
10.3. LĂSATUL DE CARNE PENTRU POSTUL MARE 2006……….68
10.4. LĂSATUL DE BRÂNZĂ PENTRU POSTUL MARE 2006.…….69
10.5. CÂND CADE SFÂNTA EVDOCHIA ÎN ANUL 2008..…………70
10.6. CÂND CAD SFINŢII 40 DE MUCENICI ÎN ANUL 2010……..71
10.7. CÂND CADE SFÂNTUL ALEXIE ÎN ANUL 2012..……………72
10.8. CÂND CADE BUNA VESTIRE ÎN ANUL 2015………………...72
11. AŞEZAREA PE MÂNĂ A LUNILOR……………………………………73
12. NAŞTEREA ŞI ŞTIRBIREA LUNILOR NATURALE…………………..74
13. CÂTEVA REGULI GENERALE…………………………………………..80
14. AFLAREA SFINTELOR PAŞTI…………………………………………...83
15. AFLAREA ALTOR DATE CARE SE SCHIMBĂ NUMAI
ÎN FUNCŢIE DE SFINTELE PAŞTI DIN ORICE AN……..…………87
15.1. DATA ŞI ZIUA ÎNJUMĂTĂŢIRII DIN ANUL 2020……………87
15.2. DATA ŞI ZIUA ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI DIN 2021……….…..87
15.3. DATA ŞI ZIUA COBORÂRII SFÂNTULUI DUH 2022………...88
15.4. CÂND CADE SFÂNTUL M. MC. GHEORGHE ÎN 2024..………89
15.5. CÂND CADE SFÂNTUL IOAN EVANGHELISTUL ÎN 2028….90
15.6. LĂSATA SECULUI DE POSTUL SF. APOSTOLI 2030………..91
15.7. NR. MINIM DE 8 ZILE AL POSTULUI SF. APOSTOLI……….92
15.8. NR. MAXIM DE 42 ZILE AL POSTULUI SF. APOSTOLI……93
15.9. CUM AFLĂM DATA ŞI ZIUA SF. APOSTOLI DIN 2051..…..95
16. CALCULUL TUTUROR ZILELOR ANULUI………………….…….….95
17. AŞEZAREA CELOR 532 DE ANI PE CICLUL SOLAR…….………..98
18. AŞEZAREA CELOR 532 DE ANI PE CICLUL LUNAR……………..99
19. INDICTUL…………………………………………………………..……….99
20. CEI ŞAPTE STÂLPI AI ORTODOXIEI………………………………..101
21. AŞEZAREA STÂLPILOR, ÎN LEGĂTURĂ CU SFINTELE
PAŞTI, EVANGHELIILE, GLASURILE ŞI SVETILNA
GLASURILOR…………………………………………………………….103
22. SCURTĂ RECAPITULARE A SĂRBĂTORILOR
ŞI A DUMINICILOR DE PESTE AN……………………………..……108
23. ALT FOLOS LEGAT DE MÂNA SF. IOAN DAMASCHIN…………110
24. PASCALIA PERPETUĂ ÎNTRE ANII 1938 – 2472 ……………..……114
25. ULTIMUL TABEL PASCAL PERPETUU (1938 – 2472)……………...118
26. CELE 35 DE SLOVE PASCALE SAU CELE
35 DE CALENDARE PERPETUE…………………………………..…..137
27. PSALMII CE SE CITESC LA VREME DE PRIMEJDII……..…..…..173
28. TRADUCEREA DIN CHIRILIC ÎN ROMÂNĂ A SLOVELOR
PASCALE ŞI A NUMERELOR DE LA 1 LA 10000… …………....174
29. EPILOG……………………………………….……………………..……..177
30. ANEXA CALENDAR PERPETUU PENTRU
DETERMINAREA ZILEI SĂPTĂMÂNII, A ORICĂREI DATE
DIN CALENDARUL IULIAN (S.V.) ŞI GREGORIAN (S.N.)…….… 196

Coperta 1 : Icoana MAICII DOMNULUI cu Pruncul IISUS


HRISTOS şi Mâna SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN, care, după ce i-a
fost tăiată de eretici şi expusă în piaţă pentru a-i înfricoşa / îngrozi pe
creştini, îi este adusă şi vindecată de MAICA tuturor, la Rugăminţile
SFÂNTULUI, pentru a-şi continua calculele şi scrierile Sfinte.
La pag. 1 ICOANA MÂNTUITORULUI, plus celelalte din carte şi final.
Apărută în anul (Mântuirii neamului omenesc) 2002. Pentru orice
comenzi, colaborări, sugestii referitoare la text (ori pentru vânzare de
carte) sau sponsorizări pentru tipărirea altor exemplare vă puteţi
adresa Editurii „BORNA“, Bucureşti – România; E-mail:
Gheorgheluca@gmail.com, Telefon +40.722.274.576.