Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Agriculturii ti DezvoltdriiRuralc

. N,.(!J...ai,.$.q.4L

ORDIN privind aplicarea coteireduse de TVA de 97opentrupeine$i spccialiti(i de panificatie

privindoqanizarca nr. 3412009 Guvernului 9i in temeiul art. l0 alin.(4) din Hotarerea ulterioarc, cu modific5rile !'inanlelor Publice, $i al art. t'unctionarea Ministerului $i completArile privind reorganizarea Guvernultrint. 725/20'10 si functrionarea 7 alin. (5) din Hotdrarea Agriculturii9i Dezvoltirii Rurale,preoum Ministerului $i a unor structuriaflatein subordinea ulterioare, acestuia, cu modificarile ti completddle priviod Codul nr. 571/2003 prevederilor art.140alin.(2) lit. g) pot.I din Legea in baza ulterioare, cdrile$icompletdrile fiscal, cu modifi publice ministrulfinanfelor viceprim- ministrul, ti minislrulagriculturiiSi dczvoldrii ordin: ruraleerniturmatorul privind art. 140alin.(2) lit. g) pot.I dir Legeanr' 571/2003 Art. l. - (l) in sensul ulterioare: Codulfiscal,cu modificirile9i completirile pfeparat diltr-un aluatobtinutdin diferitesortimente produsr.rl seinlelege a) prin paine frAmenbtcu apa, alanat alteingrediente, ou sauIArA ori singure, in amestec de fiina. utilizate dar la carenu s-aadaugat congelata, ln stare / copt,inclusiv prin fermentalia drojdiei ti ptecopt de rnaxilnum uscala in substanlS de zaher sauliuoteqi carcare un conlinut mierc,oud,brAnza 5olo din greulate; uscatidc maximum in substan{d 57odin greutate $i grasimi fianzelute covtigi, minibaghete, 9i impletittl ' carese chifle,batoane, b) prin cornuri, produsele de 1071,se inlelege .l|tcadreazd la codulCAEN/CPSA de brut-drie in grupaproduse la lit a)' definita painii,astfelcumeste panificafie careaucompozitia

!i:"

',r, .i,i.'*',.,.
4':ii'-

e.," tlj ',i;.i1;l,.i,l,,,.'

(2) Produsele prevdzute la alin.(t) lit.b) cu umpluturide orice fel nu sEinoadreazi ln produselor categoria de panificalie prvtrzute la an. 140alin. (2) lit. g) pct. I din Legeo nr. 571/2003 privindCodulfiscal,cu modifictuil ulterioare. Sicompleterile (3) Covrigii se lncadreaz! ln prevederile alt. 140alin. (2) lit. g) pct. I din Lgeanr. 5712003 privindCodulfiscal,cu modifictrrile ulrerio&re, indiferent de gramd,i ti completlril indiferentdaci suntsaunu af6nalipfin fermentafiadncjdiei. Art. 2. - Direofiile generale regionale al finanlslor publice, structurile teritodqle subordonate precumFi Direclia generald acestora, de administrare a marilor contribuabilivor lua misuripgntru ducersa la lndeplinire prezentului a prevoderilor ordin. Ad. 3. - Prezntul ordinsepublicd ln Monitorul Oficialal Rom6niei, Padea t.

Vice-primministru

Miuistrullinan