P. 1
Normativ C-300 Din 1994

Normativ C-300 Din 1994

|Views: 12|Likes:
Published by sendmebooks

More info:

Published by: sendmebooks on Aug 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA C- 300/1994

CUPRINS REGULI SI MASURI DS PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE ORGANIZĂRILOR DE ŞANTIER SI PE TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI INSTALAŢII AFERENTE. Pag. PREFAŢA..............................................5 CAPITOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE.......................9 CAPITOLUL 2 - OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI..................12 2.1............................... Obligaţiile si răspunderile executanţilor si lucrări.................12 2.2. Obligaţiile si răspunderile proprietarilor si respectiv a administraţiei .......................15 2.3............................... Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 17 2.4. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiilor de lucru.......19 2.5. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier............................... 21 CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR. ............................ .23 3.1. Prevederi generale ........................ 23 3.2. Instruirea personalului...................25 3.3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca . . . ……………………………………….27 3.4. Controlul respectării reglementarilor.. . . . ;28 3.5. Reglementarea utilizării focului deschis 29 CAPITOLUL 4 - ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR................. 31 CAPITOLUL 5 - MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR...... 35 CAPITOLUL 6 - LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER................................ 36 6.1. Generalităţi........................... 36 6.2. Drumuri, cai ferate.................... 40 6.3. Asigurarea utilităţilor.................. 41 6.3.1. Iluminatul pe timp de noapte...41 6.3.2. Instalaţii de incalzire............... 41 6.3.3. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor . . . . ................ 42 6.4. Sector administrativ - cazare cantina . . . . . * 43 6.5. Depozitarea materialelor de construcţii ....................... 45 6.6. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor pe timp friguros...... 49 6.4. Producţie secundara............. 53 6.7.1. Ateliere de prelucrare a lemnului ....................... 53 6.7.2. Ateliere de prelucrare a plutei si a maselor plastice.... 55 6.7.3. Ateliere de vopsitorie.......... 56 6.7.4. Ateliere mecanice si electrice.. 58 6.7.5. Ateliere de intretinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii .............. 59 încăperi de incarcat acumulatori....... 61 6.7.6. Staţii si generatoare acetilena ....... i................. 62 1

Pag. CAPITOLUL, 7

- LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA....................... 64 7.1Lucrări de terasamente, săpaturi... 64 7.2. Lucrări de execuţie si utilizare a cofrajelor (glisante, pasitoare, plane, mobile etc.) ................... 67 7.3. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor, eşafodajelor si scărilor................................ 70 7.4. Lucrări de sudura........................ 72 7.5. Lucrări de preparare, turnare si compactare a betoanelor 77 7.6. Executarea lucrărilor de zidărie si tencuieli - . . 7 9 7.7. Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton, metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate.................... 80 7.8. Invelitori si şarpante................... 81 7.9. Izolaţii hidrofuge cu bitum, transportul bitumului topit si prepararea

ANEXA Nr.l amorsajului bi tum-benz ina......................... 82 7.10.Izolaţii - Prevederi generale ..... 85 7.11.Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase................ . 86 7.12.Izolaţii termice (conducte si clădiri) ............................ . 88 7.13.Izolaţii frigorifice si fonice............. 9C 7 .14 . Protecţii anticorozive.................. 91 7.15.Lucrări de finisaje....................... 96 7.16.Ignifugarea materialelor si elementelor combustibile...................101 7.17.Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi............103 7.18.Executarea lucrărilor de instalaţii.............................. 105 7.19.Centrale termice, coşuri si canale de fum............................ 108 7.20.Execurarea lucrărilor de instalaţii electrice iluminat, forţa, paratraznet............................. 111 CAPITOLUL 8 - CAI DE COMUNICAŢIE..................... 119

ANEXE; TABELUL Nr.l - Dotarea cu mijloace de prima intervenţie pentru stingerea incendiilor la construcţiile provizorii din organizarea de şantier si a lucrărilor de execuţie........................120 -........................... Dotarea posturilor de incendiu (extras pentru clădiri provizorii de organizare de şantier si lucrări de execuţie).......................124 -...........................Nomenclatorul - verificărilor ce se executa la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (extras pentru construcţiile provizorii de organizare de şantier si a lucrărilor de execuţie). 12 6 ANEXA Nr.3 - Extras din STAS 297/1,2..............129 2

NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII Indicativ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI C - 300/94 INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, indicativ C 300/1994, a fost elaborat conform programului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Lucrarea a fost avizata în Consiliul Tehnico - Ştiinţific al MLPAT cu nr.102 din 18.04.1994 si aprobata cu Ordinul MPLAT nr.20 N din 11.07.1994. In prealabil s-a obţinut acordul Ministerului de Interne - Comandamentul Trupelor de Pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994. O B I E C T Normativul stabileşte, reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifica organizărilor de santier si pe timpul executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Prezentele norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare, sunt obligatorii pe timpul executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor de baza si la executarea lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv la depozitarea, transportul si manipularea materialelor si substanţelor combustibile care se pun în opera. 1.2. Normele se aplica, cumulativ, pentru fiecare construcţie, instalaţie, atelier, etc., în parte, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute. 1.3. Pentru noi categorii de lucrări sau tehnologii de execuţie, este obligatoriu sa se completeze aceste norme cu reguli si masuri corespunzătoare de prevenire si stingere a incendiilor. 1.4. Orice substanţa manevrata pe şantier, va trebui sa fie însoţita de un document din care sa rezulte caracteristicile privind gradul de inflamabilitate sau pericolul de explozie si în ce condiţii. In cazul în care aceste elemente nu sunt precizate de producător, executantul va obţine datele necesare de la acesta sau de la un institut autorizat. 1.5. Prezentele norme pot fi completate cu reglementari specifice de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, precum si de dotare, ori din cărţile tehnice sau instrucţiunile de exploatare specifice fiecărui tip de construcţie sau instalaţie. 1.6. Pentru construcţiile si instalaţiile definitive ori cu utilizare mai mare de 15 ani (baze de producţie, ateliere confecţii etc.) aparţinând unităţilor de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, este" obligatorie respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor ale construcţiilor definitive. DEFINIŢII: Organizarea de şantier - însumează obiectele si lucrările cu caracter provizoriu, necesare realizării lucrărilor de baza; amplasarea se poate face în afara sau în incinta obiectivului care se realizează sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. - Execuţia lucrărilor de baza, totalitatea lucrărilor de execuţie realizate la obiecte definitive, deservite de organizarea de şantier si respectiv bazele de producţie.

. CAPITOLUL 2 OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI 2.1. Obligaţiile şi răspunderi le executanti1or de lucrări

2.1.1. Unitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii auurmătoarele responsabilităţi principale: a) sa ia toate masurile necesare pentru protecţia contra incendiilor la organizarea şantierelor si pe parcursul executării lucrărilor de baza; b) sa realizeze în funcţie de tipurile de lucrări ce se executa integral si la timp în buna stare de funcţionare toate lucrările si masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economica a investiţiei si sa aducă la cunoştinţa investitorului soluţiile necorespunzatoare, omisiunile sau incalcarile normelor, pe care le constata, solicitând rezolvarea acestora; c) sa asigure cunoaşterea si respectarea de către întregul personal din " subordine, a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice activităţii, precum si a celor specifice unităţilor sau locurilor de munca în care executa astfel de lucrări; d) sa stabilească împreuna cu beneficiarii si proiectantul în cazul lucrărilor ce le executa în incinta obiectivelor în exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de intervenţie, . precum si modul de realizare a acestora,e) sa primească pentru execuţie numai documentaţii (proiecte) în care sunt evidenţiaţi factorii de risc pe faze de execuţie, masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor precucs si dotarea cu mijloace de protecţie necesare; f) sa nu execute lucrări pentru care proiectele de execuţie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate - conform legii de verificatori atestaţi; g)sa solicite proiectantului instrucţiuni de funcţionare, întreţinere, revizii si' reparaţii a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,, si dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute la organizarea de şantier,;inclusiv pentru cele din import, pe carele completează daca este cazul, instruieşte personalul de deservire si întreţinere a acestor mijloace de protecţie împotriva incendiilor; h) sa asigure efectuarea probelor de punere în funcţiune a lucrărilor executate a rodajului precum si a altor probe mecanice care îi* revin, în condiţii de deplina securitate împotriva incendiilor) i) sa aducă la cunoştinţa unităţilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor noi de construcţii si instalaţii, precum si cu cel puţin 3 zile înainte despre darea în exploatare a lucrărilor executate (în întregime, parţiala, provizorie sau definitiva); 2.1.2. Sa utilizeze în execuţia lucrărilor numai produsele si procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. 2.1.3. In situaţia realizării unor lucrări de către mai mulţi- executanţi, si se creaza suprapuneri de procese de lucru, pe verticala sau orizontala, se impun următoarele masuri: a) înainte de începerea lucrului, şeful de formaţie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrărilor propuse cât si din punctul de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; b) folosirea numai a personalului calificat pentru lucrările respective si verificarea insusirii temeinice a masurilor de prevenire a incendiilor; c) supravegherea atenta si permanenta a personalului care executa lucrări cu grad mare de pericol de incendiu si explozie; d) sa nu execute alte lucrări decât cele stabilite, sa nu intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune si sa nu părăsească locul de munca fara ştirea şefului de echipa. 2.1.4. In cazul lucrariior executate în spatii în exploatare sau unde exista instalaţii în funcţiune (total sau parţial în funcţiune), se încheie o convenţie" între executant si cel ce exploatează spaţiul sau instalaţiile în funcţiune, (investitor) privind condiţiile de lucru care trebuie asigurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Convenţia constituie clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta - prin care se stabilesc în principal următoarele: a) delimitarea ariei în care se executa lucrările si unde răspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilirea si delimitarea în incinta investitorului a cailor de acces si intervenţie în caz de incendiu la aria delimitată; 4

rezultate din dispoziţiile legale. a serviciilor de pompieri si cadrelor tehnice_ _ special incadrate pentru îndeplinirea atribuţiilor dr prevenire si stingere a incendiilor. Pentru realizarea obligaţiilor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare în unităţile pe care le conduc. e) condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le asigure investitorul. activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace PSI necesare. h) sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie. sa asigure potrivit condiţiilor stabilite.conform legii .2.de verificatori atestaţi. 5 . care sa satisfacă exigentele de calitate a construcţiilor si securitatea personalului angajat. a situaţiilor deosebite) si sa verifice îndeplinirea masurilor stabilite pentru astfel de situaţii. numeşte cadrul tehnic care răspunde de coordonarea si îndrumarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor. verificând realizarea lor. existente la . concentrarea tuturor forţelor si mijloacelor necesare. 1) conducătorul unităţii. d) instruirea personalului executant asupra reguluilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor revine investitorului. sa analizeze periodic (semestrial) si ori de cate ori este nevoie. Le asigure pe timpul executării lucrărilor atunci când nu poate fi delimitată aria respectiva.s:i.2. c) masurile de prevenire si stingere a incendiilor. în cazul în care solicita intervenţia constructorului. pentru a face fata unor situaţii care periclitează funcţionarea spatiilor sau instalaţiilor sale.2. precum si dotarea corespunzătoare pentru asigurarea securităţii depline împotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa. f) sa organizeze prevenirea si stingerea incendiilor pe durata întreruperii activităţii. • i) sa obtina de la organele în drept avizele si autorizaţiile legale. a celor de încălzire si ventilare sanitare si de alimentare cu apa. nivel de organizare de şantier. modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite. j) sa asigure buna funcţionare a instalaţiilor electrice de forţa si lumina. a tehnologiilor de lucru. .2. (sărbători. d) sa asigure instruirea si testarea periodica a subordonaţilor direcţi asupra cunoaşterii si respectării normelor. pe toata durata perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii propuse a se executa. 2. patronilor si consiliilor de administraţie le revin următoarele răspunderi principale: a) sa organizeze. participarea serviciilor de pompieri si a mijloacelor din dotarea unităţilor la acţiunea de stingere a incendiilor precum si de înlăturare a urmărilor acestora. acordarea asistentei tehnice si a sprijinului solicitat. 2. f) luarea de masuri specifice cerute de executant pentru anumite faze de execuţie periculoase ce implica respectarea anumitor masuri p. pe perioada friguroasa.Obligaţiile si răspunderi le proprietarilor si respectiv a administraţiei 2. gî sa asigure în caz de incendiu. masurilor si obligaţiilor ce revin' în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare.1. b) sa îndrume si sa controleze activitatea comisiilor de apărare împotriva incendiilor.la un nivel corespunzător. e) sa asigure fondurile si mijloacele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si să ia masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente în acest scop. precum si a dispoziţiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor. Patronii si respectiv consiliile de administraţie ale unităţilor care executa lucrări de construcţii au obligaţia de a organiza procesul de munca si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. c) sa asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor. potrivit dispoziţiilor legale si a competentei stabilite. k) sa urmărească felul în care se asigura propaganda vizuala (indicatoare de avertizare si securitate) pentru prevenirea si stingerea incendiilor.b) sa contracteze pentru execuţie numai documentaţii verificate .

f) sa execute nemijlocit următoarele categorii de instructaj de prevenire si stingere a incendiilor. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiunilor de lucru 2. modul de organizare si tehnologie de execuţie. k) sa asigure. din dotarea locurilor de munca. . c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa acţioneze în caz de incendiu. luând masuri pentru completarea. . fumatul sau executarea unor operaţiuni periculoase. g) sa asigure supravegherea permanenta a respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executării unor lucrări cu foc deschis sau a altor operaţiuni periculoase. • ej sa asigure existenta documentelor de organizare a activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de lucru si .2.3.3. Şeful de echipa precum si locţiitorul acestuia. c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun în pericol securitatea lucrărilor ce le executa. potrivit organizării activităţii. organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine. b) sa nu execute nici un fel de improvizaţii sau lucrări pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor. d) când lucrează în incinta investitorului. 2. d) sa verifice existenta si starea sistemelor.la cerere sa le puna la dispoziţia organelor abilitate. . în locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta în totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop.1. .1.4. 2. în ceea ce priveşte masurile de prevenire si stingere a incendiilor. potrivit cu cerinţele specifice locului de munca. Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 2.4. răspund de respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.instructajul pe schimb. alarmarea personalului si conducerea operaţiunilor de lucru si de stingere/ precum si de evacuare a personalului si a bunurilor.instructajul special pe locul de munca. dispozitivelor si mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. ori aceste masuri sunt insuficiente. având obligaţia sa respecte prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel: 6 . Maiştrii si ceilalţi conducători ai punctelor de lucru au obligaţia sa organizeze desfăşurarea activităţii în deplina siguranţa pe locurile de munca pe care le conduc. h) sa controleze la sfârşitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca respectiv. pe timpul lucrărilor ce le executa. i) sa interzică folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa execute lucrările încredinţate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi ale documentaţiei de execuţie. sa interzică folosirea focului deschis.instructajul pentru executarea unor operaţuni periculoase. repararea sau înlocuirea celor necorespunzatoare. j) sa asigure menţinerea permanenta în stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces în caz de incendiu.instructajul periodic.2. . fiind răspunzători pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa menţină în stare operativa. luând masuri de înlocuire a celui lipsa si de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin.4. . b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite luând masuri de rezolvare completa si operativa a acestora în cazul unor nerealizari. este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei. Personalul muncitor executa lucrările ce i se încredinţează. anunţarea incendiilor.

f) sa verifice locul de munca la începerea programului si la terminarea acestuia. fondurile necesare realizării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute. instalaţiilor si masurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute. precum si a celor referitoare la executarea unor lucrări .prevenire si stingere â incendiilor.a) sa cunoască si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor. b) sa participe la instructajele si acţiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor.1. precum si la exerciţiile si aplicaţiile de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului si a bunurilor. Răspunderea pentru organizarea si desfăşurarea unei activităţi permanente de prevenire si stingere a incendiilor în unităţi 7 . la stingerea incendiilor. face parte integranta din activitatea economica desfăşurata de unităţile de execuţie. fiind o componenta a funcţiunii de producţie. folosirea sculelor necorespunzatoare în spatii cu pericol de incendiu etc.3. aparatelor. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 3. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este obligat sa participe întregul personal încadrat. şau folosirea unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substanţe combustibile. 3 . foc deschis. . e) întocmesc lista dispozitivelor. şefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe.2.în devizele pe obiecte.1.1. îndeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite. modificări neautorizate ale instalaţiilor.. corespunzător prezentului normativ. : g) sa anunţe de îndată. acordându-se o importanta deosebita execuţiei lucrărilor cu pericol de incendiu sau explozie. a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru dotarea eu mijloace de intervenţie în conformitate cu normele în vigoare. dispozitivelor si a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de munca. potrivit organizării activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca.5. asfel: a) răspund de prevederea în documentaţia tehnico-economica. d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul. Prevederi generale 3. toate elementele necesare executării construcţiilor si instalaţiilor aferente lor în condiţii depline de siguranţa din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. instalaţiilor si aparatelor necesare asigurării securităţii împotriva incendiilor în perioada de execuţie a lucrărilor. Activitatea de. c) sa anunţe imediat. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier 2. generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca. a regulilor prevăzute în instrucţiunile de lucru (sau de operare) si a modului de funcţionare si utilizare a instalaţiilor. şefii ierarhici despre existenta unor împrejurări de natura sa provoace incendii. vor include în proiectele ce le elaborează. e) sa participe la Întreţinerea în buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze în alte scopuri. c) precizează în documentaţiile tehnice pe care le elaborează caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de construcţii. precum si la înlăturarea consecinţelor provocate de incendiu. f) includ.1.1.).5. d) prevăd masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor. 3. utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de încălzire.1. la cerere asistenta tehnica de specialitate la realizarea construcţiilor. atat pentru proiectele de organizare de şantier cât si : în cele de execuţie a lucrărilor de baza. 2. b) asigura. în vederea depistării si înlăturării unor eventuale pericole si riscuri de incendiu. indiferent de forma de proprietate.. acesta constituind o sarcina de serviciu. detaliat pe faze de lucru. evacuarea personalului si a bunurilor. Proiectanţii documentaţiilor tehnologice de execuţie.

3. instalaţii. Comisia de apărare împotriva incendiilor împreuna cu şefii de compartimente.obligaţiile de îndrumare si control. au de regula. conducătorii formaţiilor de lucru. consiliul de administraţie va desemna prin dispoziţie un responsabil. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii. inginer sef). se constituie . . specificul. unitatile de construcţii unde din cauza sferei reduse de activitate si a personalului.1.şefii serviciilor funcţionale de baza din cadrul unităţii. conducătorilor punctelor si formaţiilor de lucru. g) organizarea controlului sistematic al respectării normelor. . membrii: . f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. realizarea masurilor si îndeplinirii obligaţiilor si atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor. • .şeful serviciului de pompieri. conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta activitate. aparatura.2.revine potrivit competentei ce o au consiliilor de administraţie. stabilind atribuţiile acestuia: b) constituirea serviciului de. asupra regulilor si masurilor generale. precum si întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor.7.. . precum si personalului muncitor. Instruirea personalului 3. sau se numeşte o persoana pentru a îndeplini . Comisiile de apărare împotriva incendiilor. cuprinde în principal: a) constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor stabilirea obligaţiilor ce revin acesteia si a metodologiei de lucru. coordonează si asigura instruirea întregului personal încadrat. utilaje. In funcţie de mărimea.unei comisii de apărare care sa îndrume si sa controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. ISCIR etc).2. c) stabilirea atribuţiilor si răspunderilor privind prevenirea si.1. precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor. nu este oportuna constituirea.preşedinte : conducătorul tehnic (director tehnic. stingerea incendiilor ce revin personalului încadrat.. precum si altor organisme constituite în unitatea respectiva (consilii sau comisii tehnicoeconomice. Structura si componenta comisiei de apărare împotriva incendiilor se reactualizează operativ. serviciilor si compartimentelor funcţionale. funcţie de modificările survenite în organigramele de funcţionare si de încadrare cu personal al unităţilor de construcţii respective. 3.1.(un cadru tehnic) 3. In. încadrarea acestuia cu personal corespunzător si dotarea cu mijloace si materiale de intervenţie. .1. d) organizarea activităţii instructiveducative pentru prevenirea incendiilor în rândul întregului personal încadrat.specialişti cu atribuţii de control (protecţia muncii. cu prevenirea si stingerea incendiilor. 3. următoarea componenta: .6.5. echipament de protecţie si substanţe chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de întreţinere în stare de funcţionare a acestor mijloace. 8 . 3. de recepţie a lucrărilor etc).1. ( e) organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini. sau complexitatea lucrărilor de construcţii. întocmirea programului de instruire si stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor acestuia. pompieri. de importanta.comisie de apărare împotriva incendiilor.secretar .4.

efectuarea instructajului. vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a întregului personal încadrat.3. 9 . cele care pot provoca scântei si arcuri electrice sau scurt circuit electric. precum si constituirea echipelor de intervenţie si a atribuţiilor concrete. In toate formaţiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de. Formele de instructaj vor avea un pronunţat caracter practic .4. e) organizarea evacuării persoanelor si a bunurilor în caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare. După. distrugerea prin ardere a unor "reziduri si deşeuri nerecuperabile sau neutilizabile. acestora. 3. alertării si a intervenţiei pentru stingerea incendiilor pe locul de munca.3. 3. si pericolelor de incendiu. precum si mijloacele si materialele ce se vor procura. Instructajul special se executa.2. amplasarea corespunzătoare a acestora si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca 3.2. c) întocmeşte tematica si graficul de instruire a întregului personal încadrat.2. se reiau până la Însuşirea •deplina.3. . iar problemele care nu ' se cunosc corespunzător. f) întocmirea ipotezelor si schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit. 3.2.In acest Scop:a) asigura permanent instruirea personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor si în mod special înainte de darea in exploatare a construcţiilor si punerea în funcţiune a. g) marcarea cu inscripţii si indicaroare de securitate si expunerea materialelor de propaganda împotriva incendiilor.2.. b) stabileşte acţiunile si materialele instriictiv-educative pentru .2. b) stabilirea modului si a pianului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie. taiere sau lipire cu flacăra. c) dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform normelor. topirea bitumului sau a asfaltului.instalaţiilor aferente. a modului de operare precum si a regulilor. vizează în principal in: a) stabilirea în instrucţiunile de lucru. fiind adaptate specificului formaţiei de lucru. obligatoriu înainte de începerea unor lucrări cu foc deschis. precum si modul de intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din dotare.. Comisia de apărare împotriva incendiilor acorda sprijinul necesar pentru organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca. cum sunt: sudura. d) verifica periodic conţinutul si calitatea întregii activităţi de instruire a personalului. 3. d) organizarea alarmării. 3. masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor. 3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu.aplicativ. vizând în principal cunoaşterea reguluilor si masurilor de prevenire si înlăturare a rescurilor .5. privind prevenirea si stingerea incendiilor. Instruirea se face de către şeful formaţiei de lucru si este interzisa admiterea la lucru a oricărei persoane căreia nu i s-a făcut în prealabil instructajul de prevenire si stingere s incendiilor.1. prevenirea si stingerea incendiilor ce se vor realiza.3. cel care 1-a executat este obligat sa verifice gradul de însuşire de către participanţi a cunoştinţelor teoretice si practice.

arderea unor reziduri combustibile. prezentului normativ.3.2. b) stabilirea cu precizie a sectorului pe care trebuie sa-1 verifice fiecare colectiv de control si membru al comisiei.4.. Comisiile de apărare pot face propuneri justificate (la termen.5. ori din proprie iniţiativa). Situaţiile care prezintă pericol deosebit de incendiu sau explozie si masurile necesare pentru soluţionarea lor se. acţioneze continuu pana la înlăturarea pericolului. b) înaintea si în timpul zilelor de sărbătoare si a situaţiilor deosebite. îndeosebi a pericolelor care pot genera incendii. transportial si manipularea bunurilor vulnerabile lă incendiu. tăierea cu flacăra si lipirea metalelor.3. si sa faca propuneri conducerii pentru înlăturarea stărilor de pericol constatate si luarea masurilor ce se impun. fumat etc.5. Pentru buna desfăşurare a controlului tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor.1. explozii sau alte evenimente. . c) în situaţii speciale impuse de condiţiile specifice şantierului. 3.1. f) finalizarea controlului prin constatările rezultate. Comisia de apărare. Controlul respectării reglementarilor 3. precum completarea. au obligaţia sa controleze respectarea normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si a celor de dotare. 3.4. 3. 3.4. astfel încât în perioada de timp stabilita sa se cuprindă toate sectoarele de activitate. topirea bitumului. a masurilor necesare pentru îmbunătăţirea activităţii si înlăturarea neajunsurilor. colectivul de control fiind obligat să . 3. precum si a altor reglementari tehnice de specialitate.5.4. preşedintele comisiei ia masuri pentru: a) organizarea colectivelor de control.4. stabilesc reglementările privind masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la depozitare. vor aduce imediat la cunostiinta consiliului de administraţie. d) executarea efectiva. Comisiile de apărare pe baza normelor în vigoare.7.) în cadrul şantierului. are obligaţia de a reglementa utilizarea focului deschis (sudura.6. a controlului de către colectivele. Comisia de apărare împotriva incendiilor sau dupa caz persoanele desemnate. stabilite. 3. Controlul tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor se efectuează periodic în timpul executării lucrărilor de construcţii si în următoarele cazuri: a) înaintea si pe timpul punerii în funcţiune parţiale sau totale.4. reactualizarea sau îmbunătăţirea prevederilor.4. Preocuparea fundamentala a controlului executat.4.4. e) verificarea nemijlocita a modului cum se executa controlul in teren si a calităţii acestuia. în teren. Reglementarea utilizării focului deschis 3. 3. trebuie sa o constituie înlăturarea în cât mai scurt timp a neajunsurilor constatate. în care scop se verifica si îndeplinirea masurilor stabilite. c) pregătirea pentru control a fiecărui membru al comisiei.

mai mult de 10 l/s. pe cât posibil» se asigura cu alimentari cu apa prin sistemele definitive prevăzute în documentaţii. In celelalte situaţii nu se prevăd masuri sau motopompe pentru intervenţie. agregate sau conducte tehnologice sau a izolaţiei de pe conductoare electrice si sa stabilească masurile necesare pentru amenajarea si dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu a locurilor respective si supravegherea lucratorilor. persoanele care au dreptul sa emită m acest scop comisia de apărare este obligata sa: . d) condiţii specifice zonei în care este şantierul.. se prevăd mijloacele necesare PSI. în localităţi în care exista reţele de apă sau izolat.4.2. 4. topire bitum. . în afara localităţilor sau a celor care nu au reţele de apa. b) asigure controlul respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor înainte. e) tina evidenta persoanelor calificate sa execute lucrări cu foc deschis si sa organizeze instruirea periodica a acestora privind cunoaşterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.' In toate cazurile în care sunt reţele orăşeneşti cu hidranti exteriori. precum si masurile ce trebuie 'luate pentru amenajarea acestora. iar aria sub 5 ha se prevede dotarea cu motopompa.5. 35 11 a) împuternicească.. f) asigure verificarea tehnica a tuturor agregatelor fixe si mobile de execurarea lucrărilor cu foc deschis precum si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a acestora.3. b) amplasarea fata de cea mai apropiata unitate militară de pompieri. pe timpul si dupa executarea lucrărilor cu foc deschis. c) stabilească locurile din şantier unde se pot efectua (permanent sau periodic) diferite lucrări cu foc (sudura. Dotarea cu maşini de intervenţie.permis de lucru cu' foc si sa stabilească sectorul de activitate în care acestea îsi exercita aceasta obligaţie. se asigura echiparea si dotarea in mod similar .se prevede pe motopompa. ' Pentru şantierele izolate fata de localităţi si cu arie mare ocupata de construcţii provizorii. 4. Organizările de şantier. e) posibilităţile reale de alarmare si alertare în caz de"incendiu. d) propună locurile unde este permis fumatul. iar pentru stingere sunt necesari prin calcul. Principalele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalaţii fixe. mijloace mobile si dotări. lipire. prin decizie scrisa.1. se asigura dotarea cu maşina de intervenţie atunci când aria depăşeşte 5 ha sau debitul de stingere de calcul este minimum 15 l/s. CAPITOLUL 4 ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR 4. în funcţie de criteriile de echipare si dotare. precum si a componentei serviciului de " pompieri sunt următoarele: a) mărimea. care nu asigura intervenţia direct de la hidranti. curăţirea prin ardere a unor utilaje.. c) posibilităţi de conlucrare cu servicii de pompieri învecinate. Atunci când şantierul si organizarea de şantier se afla în incinta care funcţionează. tehnic sau economic. echipările si dotările se asigura de beneficiar. 4. Pentru incinte independente de producţie secundara. 4. importanta si vulnerabilitatea obiectelor din organizarea de şantier si a lucrărilor executate ia obiectivul de investiţie. In cazurile în care aceasta nu este posibila. Pentru organizările de şantier care necesita un debit de calcul pentru stingere între 10 si 15 l/s.. f) amplasarea organizării de şantier in incinte cu funcţiuni tehnologice de producţie.obiectivelor definitive cu procese tehnologice. ardere reziduri combustibile.

avertizare si de siguranţa.9.. Pentru utilajele stabilite. Toate locurile de munca în care exista pericol de incendiu sau explozie.14. 4. Incintele izolate pentru producţie speciala se echipează si dotează conform prevederilor republicane pentru obiective similare tehnologice. 4. se asigura serviciul de pompieri în componenta necesara utilizării permanente a acestora.l. . etc). precum si spatiile în care se depozitează materiale sau substanţe combustibile. (dulapuri.l pentru fiecare suprafaţa construita de 5 000mp. . 4.. POstul de incendiu se vopseşte în culoare roşie si se marchează cu inscripţia "Post de incendiu nr. răspunde de executarea si evidenta lucrărilor de verificare. asigura.Punctele de lucru situate pe instalaţiile de ridicat (glisări. 4." In situaţiile în care pentru stingere poate fi utilizat nisipul.Materialele de intervenţie se protejase. se organizează si dupa caz..4. Maşinile. lazi.2 (anexa nr.3).13.11 . Posturile de incendiu se prevăd în construcţie si cu materiale menţionate in anexa nr... sistemul corespunzător. întreţinerea si reparaţia mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor.1. Verif icarea..8. si motopompele din dotarea.10.12. întreţinere si reparaţii a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor. panouri acoperite..0 mc si lopeti (în afara dotărilor prevăzute la alte articole). Organizările de şantier se dotează cu mijloace de prima intervenţie.Se admite gruparea si protejarea mijloacelor de prima intervenţie necesare în posturi de incendiu..Verificarea si întreţinerea mijloacelor de prima intervenţie pentru prevenirea si stingerea incendiilor în cazul lucrărilor de organizare de şantier si pe durata executării lucrărilor de construcţii se face conform prevederilor nomenclatorului din anexa 2.) cu podeşte de lucru.Conducerea unităţii. se asigura cate un post de incendiu. 12 35 .. se marchează cu indicatoare de securitate.7. împotriva intemperiilor . 4. CAPITOLUL 5 MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR 5. coşuri etc.15. se prevăd lazi. 4. conform tabel nr.l. precum si inventarul de accesorii pentru trecerea apei corespunzător fiecărui tip de utilaj'. Pentru alarmare în caz de incendiu la organizările de şantier se asigura mijloace sonore care sa poată fi auzite de personalul angajat si serviciul de pompieri. 4.16-. serviciului de pompieri vor avea asigurate materialele si accesoriile stabilite în cărţile tehnice. cu nisip de 0.si instruit în acest scop.6. 4. amplasate dispersat în incinta. vor fi dotate individual cu minimum doua stingatoare portative cu C02 de 3 krr amplasate pe podestele de lucru.Pe langa dotarea prevăzuta in tabelul nr. Pentru alertarea pompierilor militari. în conformitate cu prevederile STAS 297/1.5 mc sau 1. 4. 4 . se va executa numai de către personal specializat.

împrejmuiri. Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier. .1.provizorii (fixe. precum si modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente se face numai cu respectarea prevederilor din prezentul normativ. masurile posibile de îmbunătăţire a protecţiei în funcţie de importanta. In organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte: . -• lucrări de plan general. Dintre obiectele tipizate existente.II de rezistenta la foc).1.ateliere de întreţinere si reparaţii a mijloacelor. . urmând a se lua de la caz la caz. 6. Pentru modificările sau schimbările de destinaţie care nu duc la înrăutăţirea situaţiei existente din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor.ateliere de producţie secundara. indiferent de forma de proprietate a unităţii care executa lucrările respective.2.5. de şantier . .1. .obiecte social-administrative spaţiale (demontabile si provizorii). depozite pentru materiale de construcţii. demontabile sau mobile) . sa fie limitata. se are în vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele funcţionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupări (comasări. . Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate la lucrările de organizare de şantier. alipiri) la distante normale fata de alte obiecte.CAPITOLUL 6 LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER 6. acestea din urma se vor asimila cu construcţiile de gradul I I I . numărul de niveluri si de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât.obiecte demontabile pentru utilizări diverse. 6. în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere a acestuia. 6. parte componenta si obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii montaj.1.definitive. fie ele tip sau nu si determinarea ariei construita.1.i 52 13 . .1. a încăperilor din construcţiile sau clădirile cu caracter permanent în curs de execuţie. valoarea si vulnerabilitatea obiectului de organizare de şantier.obiecte tipizate.7.1.unităţi de preparare a betoanelor. în scopul îndeplinirii masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotărilor. Pentru stabilirea distantelor de siguranţa dintre construcţiile provizorii de organizare de şantier si construcţiile de baza în curs de execuţie (care la sfârşitul lucrărilor vor avea gradul I . 6.1. 6.1. Amplasarea obiectelor de organizare de şantier. dispoziţiile prezentului normativ nu sunt obligatorii. . Folosirea provizorie pentru organizarea .4. La amplasarea obiectelor din organizarea de şantier.unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane. maxima admisa a compartimentelor de incendii.6. 6.3." Generalităţi 6. se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenta la foc. se pot folosi: module de clădiri spaţiale (demontabile si provizorii). . . Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate.

V 4 6 8 III 4 6 8 10 IV Tabel nr.12. In cazul în care pe un şantier sunt mai multe unităţi de execuţie.II III IV V din materiale Pentru categoria si A si 5 3 2 2 B la (ateliere 5000 1000 800 500 m2 m2 m2 m2 depozite) sunt admise numai construcţii realizate necombustibile de amplasate distante învecinate: (compartimente) celelalte obiecte ct! -Distantele minime de siguranţa (m): I . Drumuri. adaptate.l (anterior)..11-La amplasarea obiectelor de organizare de şantier fata de clădiri civile sau industriale învecinate. aer comprimat. 6. 6. 6. canal. . 6. pe cât posibil. etc. 6. masurile de prevenire si stingere a incendiilor. executate cu prioritate.II III IV .1.Ariile construite si numărul de niveluri maxim admise pentru ateliere.l Aria maxima construita a compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc Numărul de niveluri I .8. vor fi realizate. energie termica. utilizarea pentru nevoile de organizare. a unor obiecte definitive.1.2 V 8 10 12 6 810 12 14 6. Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii montaj.1. electrica.10. în mod obligatoriu.1. In acest ultim caz masurile de protecţie contra incendiilor prevăzute in proiect se vor completa cu masuri specifice de exploatare a obiectivului comunicând beneficiarului obiectivului aflat în exploatare.conform tabel nr. clădiri cu caracter social-cultural.Comasarea obiectelor din organizarea de şantier se asigura în limitele unor compartimente de incendiu. cu prioritate în 52 14 .2.2.r şantier.reducerea distantelor între diferitele obiecte de organizare. de cazare si administrative de şantier se vor stabili. urmărind: .1. La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de.. cai ferate 6. în funcţie de gradul lor de rezistenta la foc. proiectantul de organizare al antreprenorului general va coordona.In cazul unor obiective vecine aflate în construcţie se va analiza posibilitatea luării unor masuri comune de prevenire si stingere a incendiilor.1. se va avea în vedere amplasarea acestora în afara (independent) sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. puncte de întreţinere.9.amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel încât sa se reducă reţelele de apa. se vor respecta distantele normate:. masurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor. astfel: Tabel nr.II I .

3.1. continuarea lucrului.2. consola. Se va asigura funcţionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranţa. local (cu sobe. 6. 6.3 .3. aceasta nu este posibil. încăperi: social-administrativer . ele fixându-se de plafon. 6.1.1.3. Caile rutiere. prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apa. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie sa se faca.3. (inclusiv lucrările de canalizare si evacuare a apelor pluviale). în magazii de materiale combustibile sau de mare valoare si în clădiri cu amplasament necorespunzator. şantier se poate asigura Instalaţii de încălzire 52 15 .) sau cu instalaţie de încălzire centrala. nivelul carosabil se va executa la aceeaşi cota a şinelor. daca alimentarea sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fara pericol de ineend-u 6 .1. sau se asigura cai de ocolire a şanţurilor.4.3. se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier.1.1. — 6.4. 6.1. 3 .3. cu cârlige sau de perete pnr. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.3.3.3. 6. de regula.3.soluţie definitiva. sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile. 2 . Atunci când. radiatoare electrice. Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimentează. 6.3.4. încălzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de căldura) se admite in. 6. prin reţele de conducte cu hidranti de incendiu. Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare ele căldura (metalice) în încăperi de categoria C de incendiu.3.2. Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura.2. Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte.2. • 6. garare pentru maximum 10 maşini. 6.2.3. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie cîe categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective. La executarea sobelor si a coşurilor de fum se vor respecta prescripţiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele combustibile din apropriere (STAS 3607).3. circulaţie.de categoriile de incendiu D si -E.3. întreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul intreruptoarelor sau prizelor neadmitându-se contactul capetelor de conductoare neizoiate (fara stechere).2. etc. 6.3.2. in afara celor construite special.3. Asigurarea utilităţilor Iluminat pe timp de noapte cadrul organizării de şantier trebuie sa fie asigurat corespunzător iluminatul pe de noapte. trebuie întreţinute corespunzător si fara obstacole astfel încât intervenţia în caz de incendiu sa se efectueze normal fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.2. aeroterme. 6. încălzirea obiectelor de organizare de. vegiie si paza. de circulatie vor avea podeţe de trecere peste şanţuri.3. înaintea începerii execuţiei principalelor lucrări de construcţii.2. de. Drumurile.3. La intersecţia liniilor de cale ferata cu drumuri.3. 6.3. evacuare. 6. In 6.1. Instalaţiile improvizate sunt interzise 6.2. 6.-2..

astfel încât înălţimea de aspiraţie a pompelor sa nu depăşească 6 m. aferente. La distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele dormitor si barăcile combustibile se interzice facerea focului deschis.9. Corpurile electrice de iluminat incandescent din încăperile de cazare comuna vor fi prevăzute cu globuri de protecţie.3. vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea. Rezervoarele. 6.4.2. Prepararea hranei. La cantinele si cluburile.4. uscarea si călcarea lenjeriei si înbracamintei se vor face în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente si aparate în perfecta stare de folosinţa si funcţionare. 6. împreuna cu comisia de apărare 52 16 .7.4. Pentru cele care se încadrează în categoria sălilor aglomerate. Instalaţiile cu apa pentru stingerea incendiilor se executa astfel încât sa fie ferite de îngheţ si sâ poată funcţiona pe durata normată de intervenţie in caz de incendiu. 6. distincte si independente. fântâni cu debit suficient si adâncime corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apa în caz de incendiu.4. precum si a altor aparate si mijloace electrice de încălzit si iluminat defecte. vor avea lăţimea de minimum 1. Patronul respectiv Consiliul de administraţie.3. conform normelor de dotare. lacuri. . Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile. 6.4.3. rezervoare sau alte surse de apa. bazinele sau alte surse de alimentare cu apa rece. Obiectele cu caracter special se dispun izolat. punctele de staţionare si alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine. Amplasarea meselor si scaunelor în sălile de mese (cantina) se va face astfel încât sa se asigure circulaţia funcţionala si evacuarea persoanelor în caz de incendiu.3.4.7. 6.5. In raport cu mărimea si vulnerabilitatea lor la incendiu. spălarea. 6.5. 6. cu excepţia birourilor.4.8. 6. 6.3. situate la distante mai mici de 1000 m fata de organizarea de şantier si luate în consideraţie pentru stingere. iar în încăperile de cazare comuna (dormitoare) se interzice: .4. La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie si evacuare corespunzătoare numărului de persoane din acestea. 6.lasarea nesupravegheata a focului in sobe. vestiarelor etc. pot avea o singura cale de evacuare cu lăţimea de 1. • 6.3.1.3. se asigura minimum doua cai de evacuare.4. care nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter. In cazul alimentarii cu apa din bazine sau rezervoare. dimensionate corespunzător.utilizarea resourilor si radiatoarelor electrice.25 m.0.4. se vor stabili astfel încât radiaţia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate sa nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie. Coridoarele de evacuare din clădirile provizorii destinate cazării sau pentru administraţie. Organizările de şantier care au reţele de joasa presiune sau bazine cu apa trebuie sa fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu.6. de regula nu vor fi comasate cu cele productive.9. 6. numărul si capacitatea acestora se vor stabili în funcţie de mărimea si vulnerabilitatea organizării de şantier conform STAS 1478.3.8. Sector administrativ -cazare . Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier. 6.3.3.cantine 6. 6.4. 6.3. Acolo unde exista surse naturale de apa (râuri. iar în dreptul sorbului sa se asigure o adâncime a apei de minimum l m . servitul mesei. .3.1.4. iazuri.6.20 m.4. improvizate ori nesupravegheate.3.6. .

7. fara a se norma limita lor de rezistenta la foc.interiorul construcţiei în curs de execuţie fara a împiedica accesul pe caile de acces-evacuare si de intervenţie. IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau în curs de execuţie. 6. iar stingerea incendiului se face cu apa si spuma.folosirea de obiecte de organizare de şantier rezistente la foc si omologate. demontabile sau nedemontabile (producţie. In ambele situaţii'si de la caz la caz.5. 5 . La depozitele de lichide combustibile din clasele I si II se vor prevedea masuri de protecţie contra radiaţiilor termice.11. Depozitarea materialelor de construcţii 6.5'.5. in ambalajele originale. semiângropate sau supraterane (închise sau deschise). cazare.5. 6. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.j a maximum 2 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C sau 10 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 °C. uleiurilor si a produselor lubrifiante. 6. construcţii subterane (bordeie^ acoperite cu un strat de pământ de minimum 0r40 mc.4.împotriva incendiilor. 6. stabileşte necesitatea si optează asupa procurării unor soluţii mai sigure fata de cele existente în scopul reducerii riscului de izbucnire si întreţinere a incendiilor cum sunt: .).5.utilizarea sobelor cu acumulare de căldura. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc. carton asfaltat. Se interzice delimitarea spatiilor de depozitare prin elemente de separare combustibile. . cantine. în: . Depozitarea în ambalaje (recipienti.5. (precum si depozitele de lichide combustibile) cu excepţia carburanţilor) amenajate pe platforme deschise. administraţie etc. . construcţiile supraterane realizate din materilae incombustibile. pânza bitumata. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos. se asigura masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor. se poate face în: . 52 17 . Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise.5 . 6. in cantităţile minime: necesare fluxului tehnologic. curs de cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse.1. 6.exteriorul construcţiilor in. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului. se evacuează în primul rând persoanele si apoi bunurile materiale. Materiale combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de baza construcţii si instalaţii. 6. polistiren etc.-şfi iubrefiantilor se poate face în depozite îngropate.. 6.2. grosime. IV si V si de cele existente sau în curs de execuţie. pot fi depozitate temporar. se vor amplasa la o distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul I si II rezistenta la foc. .5. In caz de incendiu în spatiile de cazare comuna. se poate face în: . Depozitarea lichidelor combustibile în subsolul construcţiilor de organizare de şantier sau în construcţiile în curs de execuţie este interzisa.3.5.4. Depozitele vor fi împrejmuite si amplasate la distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de gradul I si II rezistente la foc si 20 m fata de cele de gradul III. . 6.Depozitarea carburanţilor .magazii proprii pentru lichide combustibile. rezervoare etc. pentru încălzirea încăperilor de organizare de şantier. Depozitarea vopselelor de ulei. separarea realizându-se prin pereţi cu rezistenta la foc minimum 2 h si acces exterior.8.5. amplasate la distanta de 20 m fata de alte obiecte.20 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul III.

gaze inerte. . nisip. abur. argon.apa sub forma de jeturi puternice pentru materiale solide. Platformele betonate pe care se depozitează cărbunii trebuie sa nu permită infiltrarea apei în masa cărbunilor si sa aibe pante spre exterior de minim 1 %. 6.pulberi stingatoare. cu condiţia sa nu blocheze caile de acces l a construcţii.2) . pentru prenadez si al ti adezivi sau solvenţi inflamabili si lichide combustibile. _ . precum si la punctele de lucru (acoperişuri) . polietilena. . pânza gudronata. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. etc. la sursele de apa.5.apa sau spuma pentru materialele din lemn.se admite depozitarea în magazia generala de materiale a şantierului a unei cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse.5. carton si pânza asfaltata. sa fie ferite de umezeala si sa se prevadă la intrarea în magazie. 6.5..5. 6. pichetele PSI 6 . nisip si spuma pentru bitum. se vor depozita astfel încât sa poată fi evacuate sau izolate cu uşurinţa în caz de incendiu. tapete.16. In cadrul gospodăriei de bitum si la aceasta până la mijlocul de transport pe verticala. .) se face în depozite acoperite fsoproane) protejate de razele solare si pe timp călduros se stropesc periodic cu apa. spume si gaze inerte pentru spumele din mase plastice (poiistiren. se vor păstra în permanenta caile ' de acces si de circulaţie libera.13.10. în magazia generala de materiale ambalajul original al producătorului. in ambalajele originale.spuma. neprotejate.15. Butoaiele sau blocurile de bitum. Depozitul pentru var nestins sa fie uscat si bine aerisit.5. . 6. policlorura de vinii. bitum etc.apa pulverizata. 5 . spuma si pulberi stingatoare pentru produse din pluta..12 . iar sulurile de pânza gudronata se vor aşeza în stive orizontale.: 6. butelii de oxigen.14. despărţite de un strat de filer de calcar sau nisip fin.11. produse de cauciuc. linoleum. 6.. Depozitarea a maximum 20 de recipienti cu gaze sub presiune se poate face numai în clădiri independente executate din materiale incombustibile. 6. Este admisa depozitarea unei cantităţi de maximum 150 kg de carbid. Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materilale combustibile de construcţii se va utiliza: . Varul ' nestins se depozitează 'in clădiri acoperite. astfel încât sa fie posibila intervenţia imediata în caz de incendiu. 52 18 .5.9.apa pulverizata.5. indicatoare de pericol (conform STAS 297/1. gaze inerte. în aer liber. pe coridoare. Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (suluri de carton asfaltat. într-un raport de cel puţin 2 kg nisip Ia 1 kg pulbere de aluminiu.) Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii si dupa caz împotriva temperaturii. D e p o z i t e l e d e m a t e r i a l e incombustibile pot fi amplasate la orice distanta de construcţiile pentru organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie. având nivelul pardoselii cu minimum 20' cm deasupra . în încăperi cu circulaţie de persoane. . etc. Este interzisa depozitarea recipientilor de gaze. . poliuretan. Sulurile de carton asfaltat se aseaza pe un singur rând (în poziţie verticala). Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt.terenului înconjurător. nisip uscat pentru pulberea de aluminiu. ganguri..

drumuri si în general de pe teritoriul şantierului.5. administrative. d) amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp friguros (baracamente de cazare social . c) în cazul încălzirii locale cu sobe. d) utilizarea sobelor cu cărbuni este permisa numai în cazul când acestea sunt construite pentru arderea acestui combustibil (spre a evita producerea de gaze în încăperile. necesita luarea unor masuri suplimentare specifice centru prevenirea si stingerea incendiilor. Masuri timp friguros de prevenire si s tinere re a ■ incendiilor pe 6. prin executarea de şanţuri de scurgere si curăţirea celor. e) interzicerea oricăror focuri deschise atât în interior cât si în aer liber .1.)'. inclusiv la lucrările de finisaje din clădiri în curs de execuţie.6.6. In vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele masuri pregătitoare: a) asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţa de lângă construcţii. ateliere etc.culturale. . gropi de colectare". La depozitele închise pentru materiale sau substanţe combustibile (mase plastice.17.": . g) permanenta instruire a personalului muncitor al şantierului asupra cunoaşterii si respectării condiţiilor specifice de lucru si aplicării normelor de prevenire si stingere a incendiilor. apa calda. evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu se asigura. b) pregătirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulaţiei pe timp de ploaie si îngheţ. 6.2. h) golirea de apa a maşinilor si utilajelor de construcţii. precum si a conductelor de apa neângropate (când nu sunt folosite în timp de îngheţ si organizarea unui sistem riguros de control. asupra masurilor imediate de alarma si localizare în caz de incendiu.existente. de munca si spatiile de circulaţie vor fi iluminate corespunzător.6. :/ ' 6. abur) existente si montatea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor. f) instruirea paznicilor de noapte. c) izolarea conductelor (apa.6. b) încălzirea se asigura de regula. acestea vor fi racordate la coşuri de fum. pe timpul cât acestea nu funcţionează."' . Executarea lucrărilor de construcţii si instalaţii pe timp friguros. 52 19 . diguri de protecţie etc. aer cald. e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent în special pe timpul nopţii. f) locurile. La executarea lucrărilor de construcţii pe timp de iarna.6.3. 6.de lucru. se iau următoarele masuri: a) pentru lucrările ce se executa în barăci închise este interzisa depăşirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atât ca valoare cât si ca durata). prin instalaţii cu abur. produse petroliere etc. bitum.care nu sunt aprobate si controlate de conducerea şantierului.

târnăcoape. vase de apa etc. resouri electrice. scări.6. 6.) trebuie sa fie în stare de utilizare permanenta. furtunuri etc. cofraje. 6. 6.7.7. pentru asigurarea în bune condiţii a circulaţiei maşini si . Se iau masuri pentru schimbarea încărcăturii ştingatoarelor cu încărcătura de iarna. 6. ferite de surse de foc sau de încălzire.) este. va fi stivuit în mod ordonat. cu excepţia celui stricat necesar procesului de lucru si nu mai mult decât pentru un schimb.6.) a pompelor. nisip.1. la îndemâna personalului care le foloseşte si ferite de intemperii. luându-se masuri din timp pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica aceasta 'recirculare. 6.g) iluminatul de paza. antiexploziv. 6. amplasate în locuri vizibile si uşor accesibile. etc. hidranti. vor avea copci care se menţin în stare corespunzătoare de utilizare si platforme amenajate pentru amplasarea si manevra maşinilor de lupta contra incendiilor. Producţie secundara . ţevilor de refulare. căngi.). ferme si alte elemente din lemn..2 .6. unelte. lopeti.In atelierele de prelucrare a lemnului (tâmplarie.1. atunci când nu sunt protejate sau prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apa calda.1. fi 6. pe platforme.Materialul lemnos introdus în ateliere în cantităţi strict necesare prelucrării în schimbul respectiv.5.11.7. rezervoare etc. 6. etc.8. interzisa depozitarea lemnului.6. iazuri sau bazine descoperite. etanş la umezeala.6. luânduse masuri de prevenire a incendiilor. se protejaza împotriva îngheţului prin acoperire cu materiale izolatoare termic în cutii special realizate pentru acest scop. Punctele de alimentare cu apa din râuri. lasându-se libere caile de circulaţie si evacuare. 6. normal. La staţiile de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru încălzire a sobelor metalice. lacuri. 6. Se stabilesc si amenajează locuri pentru fumat si în general se pune accent pe reglementările referitoare la utilizarea focurilor deschise. 52 20 .6.1 Ateliere de prelucrare a lemnului 6. Păstrarea acestora se face în locuri special amenajate.4. Instalaţiile electrice de iluminat si forţa vor fi..6.7.3.în raport de condiţiile specifice fiecărei încăperi în conformitate cu reglementările de specialitate.6. precum si pentru exploatarea normala a instalaţiilor.6. etc precum si a numărului de panouri de incendiu (echipate cu stingatoare.13. cămine. modelarie. dupa caz.1. care conţin apa si sunt expuse îngheţului în timpul iernii. (bazine.7. Se iau masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzătoare a materialelor si substanţelor combustibile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorita depozitarii necorespunzatoare ori a unor reacti de contact periculoase.. în scopul asigurării prevenirii si stingerii incendiilor. reparat placi etc. Se asigura recircularea apei la rezervoarele de apa pentru incendiu. 6. Cantităţile de apa necesara. tăvilor cu jăratic si a orCarei surse de foc deschis.Se interzice aşezarea si uscarea materialelor conbustibile pe sobe sau corpuri de încălzire 6.Se. Instalaţiile de apa de incendiu (racorduri conducte. conductelor. cât si cel de siguranţa se asigura în conformitate cu reglementările specifice . Stingatoarele si vasele cu apa trebuie ferite de îngheţ. de.7.7.9.1.1. 6. furtun4 lor. 6. Lichidele combustibile strict necesare tehnologic se păstrează în ambalaje etanşe. podine. de tip etanş la praf.12.) se asigura potrivit normelor de dotare.5.10.Lubrifiantii necesari ungerii utilajelor se aduc în ateliere în cantităţi pentru maximum trei zile de lucru. a personalului de intervenţie.6. Mijloacele de stingere a incendiilor (stihgatoare. 6.7. iau masuri de dotare a tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curăţirea zăpezii de pe drumurile de acces. rezervoare.

2 . care utilizează vopsele. Pentru stingerea plutei aprinse. etc..7.1. trebuie sa se asigura: a) compartimentarea cu pereţi rezistenţi ia explozie fata de restul spatiilor construite si masuri de evitare a producerii scânteilor prin lovire. Atelierul de prelucrare a plutei si a maselor plastice. Ateliere de vopsitorie 6.1. c) încăperi pentru depozitarea produselor. se utilizează apa. separate de spaţiul de lucru prin elemente de compartimentare rezistente la foc. b) instalaţia de iluminat si forţa. ' d ) depozitarea vopselelor.2. diluântilcr si altor materiale inflamabile se poate face în: magazii provizorii pentru lichide combustibile. ..3. d) se folosesc mijloacele de protecţie a .1.7. 6. c) ca la ieşirea din cuptorul rotativ sa nu existe granule de pluta incandescenta. instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu minimum 10 minute înainte de începerea lucrului si asigurata interconditionarea cu admisia de aer la pistolul de vopsire.2. vor f i separate de depozite £n acelaşi mod. la cele electrice si cu spuma îa cele mecanice.1. iar asupra utilajelor si maşinilor cu dioxid de carbon. în condiţiile stabilite pentru acestea.7.7. radiatoare electrice) indiferent de tipul lor. - 80 21 .Se interzice folosirea în ateliere &u sobelor fara acumulare de căldura (sobe metalice. 6. încălzire si utilajele se realizează în construcţii antiezx. 6. 6. In atelierele de vopsitorie instalaţia electrica de iluminat si cea de forţa va fi corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a încăperii respective. b) colectarea si evacuarea prafului de pluta de pe instalaţii.12. a) se scoate de sub tensiune instalaţia electrica de iluminat si forţa.. spuma sau gaze inerte.Pentru stingerea incendiilor în atelierele de prelucrare a lemnului se acţionează astfel:. utilaje.7.3. expediţie de regula. b) se acţionează asupra materialelor din lemn cu apa sau spuma.. de ventilare. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului în limitele admise. c) se evacuează sau protejaza cu prelata (paturi) maşinile si utilajele neafectate si se stropesc cu apa materiale combustibile din zona apropriata focarului de incendiu. Spatiile pentru recepţie.2.7. pardoseli.si sobe cu acumulare ae caxaura avana u s i t e i e . solvenţi sau lacuri care în amestec cu aerul prezintă pericol de explozie.7.2. Pentru atelierele de vopsitorie.7.uw alimentare amplasate în afara acestor încăperi. In atelierul pentru prelucrarea plutei si a maselor plastice se asigura: a) ventilarea încăperilor. iar pentru mase plastice apa pulverizata. 6. 6.11.2. cailor respiratorii si cele îmotriva temperaturii. 6.

tevi cu apa calda sau abur de joasa presiune etc.7. fiind zona periculoasa din punct de vedere al incendiilor si exploziilor. în dulapuri metalice. .1. pardoseala va fi antiex. g) vopselele si solvenţii se transporta numai' în recipiente închise si asigurate contra vărsării acestora. 6. pentru a se evita producerea de incendii 6.7. La executarea operaţiilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare. recomandându-se încălzirea centrala cu radiatoare. titan etc.7. La folosirea lămpilor cu benzina se respecta următoarele reguli principale: a) alimentarea cu benzina se face numai după .4.7.) utilizate la curăţirea pieselor. In spaţiul atelierului <3e vopsire este admisa numai cantitatea necesara tehnologic. etc.4. sobitele. cj aprinderea lămpii de benzina se face la/ cel . Lămpile cu benzina.4.4. puţin 5 m distanta de orice material combustibil.4. îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie se păstrează în afara atelierului de vopsitorie. si asigurate masurile de protecţie necesare (golite si spălate de resturile . 6.de vopsea. iar rezervorul se umple 3/4 din volum. bine înşurubat cel puţin patru ture si prevăzut cu garnitura corespunzătoare. conform STAS 297. Este interzisa folosirea sau lăsarea letconului (ciocanului de lipit) în aproprierea materialelor combustibile. e) depozitarea lichidelor combustibile (vopsele. diiuanti) în subsolurile construcţiilor de organizare de şantier sau în curs de execuţie este interzisa. aliminiu.5. 6. nu vor fi lăsate în funcţiune nesupravegheate. k) se asigura marcarea vizibila cu indicatoare. evacuate bidoanele cu vopsea etc.si utilajelor se efectuează numai când acestea nu fiunt in funcţiune.4.2.4^3. cârpe. fiind îmbibate cu ulei si prezentând pericol de autoaprindere. 6. este interzisa încălzirea excesiva a maşinilor unelte si aruncarea spânului sau a aşchiilor încinse pe material combustibil. b) dopul orificiului de alimentare va fa. ~. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu conţinut de magneziu.In magazia generala de materiale se adu&itoe depozitarea unei cantităţi de maximum 200 &® diiuanti si vopsea în ambalaje originale £m încăperi separate prin elemente de compartimentare rezistente la foc.se efectuează cu maxima atenţie. vor fi colectate în cutii metalice si evacuate la sfârşitul lucrului în locuri special stabilite si amenajate. f) vopselele vor fi ferite de acţiunea razelor solare si se păstrează în ambalaje asigurate sau bidoane metalice. 6.v 6.7.7.7.7. i ) revizia si repararea dispozitivelor 4. pentru un schimb.4. se degajaza gaze sau vapori combustibili. ce arzătorul s-a răcit complet.) j) pentru încălzirea atelierului de vopsitorie nu se folosesc surse de căldura ancande s centa sau foc deschis. Este interzisa instalarea polizoarelor si a altor maşini care produc scântei în imediata vecinătate a locurilor unde sunt materiale combustibile ori.' . se face numai cu scule care nu produc scântei. 80 22 . ale căror pulberi sunt pirofore . câlti.6. iar deschiderea capacelor bidoanelor c e conţin vopsele pe baza de nitroceluloza. Toate materialele textile {bumbac. resourile sau alte aparate cu foc deschis pentru încălzit letcone. Este interzis a se transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat.7. ermetic închise. Letconele si ciocanele de lipit utilizate se păstrează numai pe suporţi necombustibili si amplasate corespunzător. Ateliere mecanice si electrice 6. h) este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sa se apropie în hainele de lucru de surse de căldura.4.

.amenajate pentru spălarea pieselor cu lichide combustibile. curăţirea si spălarea pieselor în interiorul atelierelor este admisa numai în bai Cu soluţie de soda caustica încălzite. Orice improvizaţii sunt interzise. 6.) nu este indicata. precum si încăperi special . .instalaţii electrice de tip etanş. petrolul lampant poate fi utilizat la spălarea pieselor numai în bai speciale prevăzute * cu capace si amplasate în încăperi separate. 23 80 . 7 .5. pentru evacuarea vaporilor de benzina si a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie si incendiu. .5.5.5. In încăperile destinate pentru încărcarea acumulatorilor se respecta următoarele: a) alcătuirea. ■ 6.1.cazanul de abur va fi montat într-o încăpere proprie separata de atelierul de lucru.5.4. In atelierele de întreţinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii se asigura: . Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor trebuie sa se faca prin pompare. sudarea. b) pardoseala atelierului si a gropilor pentru efectuarea reviziilor si reparaţiilor va.7.1. Atelierul de întreţinere si reparatii-autovehicule si utilaje de construcţii 6. . Folosirea lichidelor combustibile pentru degresare spălare. permite colectarea scurgerilor accidentale de carburanţi si lubrifianti. 6.este interzisa depozitarea camerelor sau anvelopelor autovehiculelor în atelierul de vulcanizare.7. cu excepţia celor în procesul tehnologic. folosirea lămpilor cu benzina etc. se scoate combustibilul din rezervoare si se desfac legăturile de la bornele acumulatoarelor. etc.7. In atelierele de vulcanizare se asigura:" .. înainte de introducerea autovehiculelor în atelierele de reparaţii.7.6.). Autovehiculele care urmează sa intre în ateliere cât si cele reparate. . Degresarea. încăperi de încărcat acumulatori 6. ' T\' . 6. 5 .7. 6. In cazul în care nu exista ventilare mecanica se asigura ventilarea naturala organizata. .5.7.6.2.5. în vederea facilitării evacuării lor în caz de incendiu.3. substanţe explozibile sau gaze ori pulberi combustibile. materialele necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier în condiţiile strict necesare si dispuse la distanta de minimum 50 cm de instalaţiile de încălzire sau care radiază căldura. . 6. • e) este strict interzisa folosirea lămpilor de benzina în încăperi în care se afla lichide combustibile.încălzirea cu instalaţie centrala de apa calda sau cu abur de joasa tensiune. lipirea rezervorului de combustibil se va face numai dupa luarea masurilor de protecţie corespunzătoare (apa calda. abur. benzina etc. (petrol.7. în aceste încăperi se vor respecta cu stricteţe regulile generale de prevenire a incendiilor. si separarea corespunzătoare a încăperilor. .. 6 . _ b) instalaţia electrica si cea de ventilare vor fi în stare de funcţionare perfecta.d) repararea lămpilor de benzina nu este admisa lângă surse de foc si este interzisa golirea combustibilului în aproprierea unor astfel de surse. trebuie sa aiba în permanenta cauciucurile umflate si uşile deschise.7. 6.6.. .5.7. sudura. Efectuarea lucrărilor de sudura la autovehicule se face numai dupa curăţirea pieselor înlăturând materialele. 7 . c) ventilare naturala sau ventilare mecanica.tabloul de distribuţie a curentului electric va fi montat în exteriorul atelierului de vulcanizare. impuse de procesul tehnologic de întreţinere si reparaţii.ventilare corespunzătoare a mediului. si substanţele combustibile. a) spatii de acces si circulaţie între autovehicule si utilaje. interzicându-se fumatul.

la prevenirea si stingerea incendiilor. alcătuire si echipare stabilite de producători si reglementari cu privire . e) legaturile de la redresor la bornele acumulatoarelor (în vederea încărcării). scule etc. .1: înainte de începerea lucrărilor de terasamente si săpaturi.6. Trecerea conductoarelor electrice de alimentare de la redresor prin pereţii camerei pentru încărcat acumulatoare trebuie sa fie etanşa si rezistenta la foc. 6.interzis a se intra cu foc deschis".7. Eventualele dezafectări ale instalaţiilor subterane se 'executa sub supravegherea beneficiarului sau a unităţii de exploatare de la caz la caz. La staţiile' de acetilena si generatoarele de acetilena care funcţionează staţionar se respecta instrucţiunile specifice de amplasare. săpaturi 7.7. inclusiv sistemele de acţionare a acesteia (usi. este necesar sa se cunoască cu precizie natura. îh timp ce ventilarea a funcţionat fara întrerupere. Lucrul cu flacăra (lipire.7.2. 6.7. In încăperile staţiilor sau a generatoarelor de acetilena se asigura ventilarea necesara.4.1.2. ferestre) vor fi executate din materiale care nu produc scântei prin lovire. 6.4. . Gropile de nămol de carbid se amplasează la cel puţin 25 m distanta de clădiri sau caz de circulaţie se îngrădesc cu balustrada de minim 1 m înălţime si se marchează cu indicatoare vizibile.' pâna lâ identificarea instalaţiilor prin procedee adecvate si stabilirea masurilor necesare pentru continuarea lucrărilor.1.3.7 . 7. . lucrările trebuie imediat întrerupte si personalul evacuat. interzicându-se legaturile improvizate.3. pus la dispoziţie de către beneficiar si sa se încheie un acord scris cu unitatea ce administrează instalaţiile subterane respective. :. CAPITOLUL 7 LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA 7.7. Stratul de uzura al pardoselii si tâmplaria. destinate special acestui scop. In situaţia în care în timpul lucrului se descoperă construcţii si instalaţii subterane. d) este interzisa depozitarea orcaror materiale sau substanţe. 6. sudura) în încăperile pentru încărcat acumulatoare este admis numai cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: . Geamurile vor fi mate sau se asigura vopsirea lor în alb. conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa grija.7. 7. Acizii si soluţiile de acid se depozitează în încăperi separate. 80 24 .1.) combustibile ori incombustibile. care nu s-au cunoscut dinainte.Staţii si generatoare de acetilena 6. ale instalaţiilor subterane din zona amplasamentului.7. In apropierea . sau s-a asigurat ventilare naturala organizata. 7. deschizând si uşile si ferestrele. Lucrări de terasamente.1. sub supravegherea şefului de şantier sau a maistrului. g) pe uşile camerelor de acumulatoare se vor scrie vizibil "Acumulatoare pericol de explozie . f) în timpul încărcării acumulatorilor nu se manevrează electrocarele sau electrost'i vuitoarele. 7. traseul si cotele de pozare în adâncime.7.începerea lucrului după cel puţin 2 ore de la terminarea încărcării.c) folosirea focului deschis si executarea reparaţiilor sunt interzise. (acizi concentraţi sau diluanti.' ■ 6 .. pe baza unui plan coordonator la zi.2.instalaţia de ventilare rămâne în funcţiune tot timpul lucrului (daca nu exista ventilare mecanica se vor deschide geamurile si uşile).toate operaţiile se executa numai de personal calificat. se executa numai prin intermediul cleştilor (papucilor) de fixare.1.1. becuri.7.

1.) lucrările trebuie oprite imediat si pot fi continuate .1. târnacoapelor. iluminate si consolidate astfel încât sa se asigure accesul si evacuarea personalului în condiţii de siguranţa în caz de incendiu. si substanţelor combustibile sau explozive lângă frontul de lucru sau pe caile de acces si evacuare este interzisa. în caz de. când scoaterea de sub tensiune nu este posibila se interzice folosirea răngilor. si numai sub supravegherea maistrului.1. Săparea pământului în aproprierea cablurilor electrice sub tensiune este permisa numai cu ajutorul uneltelor din lemn.19.Conductele de apa si aer comprimat aferente lucrărilor subterane se verifica lunar.Materialele explozive cu un conţinut de peste 10% nitroglicerina vor fi ferite de şocuri.In spaţiul unde se afla material exploziv este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis. imediata a organelor MAPN.proaspăt sa se propage în subteran.1.Pentru lucrările subterane materialele si substanţele combustibile se introduc ritmic numai în cantităţi strict necesare punerii lor în opera.La manipularea transportul.Caile de acces si de evacuare trebuie menţinute în.1. In cazul când este posibila o eventuala emanaţie de gaze toxice sau inflamabile.1.18. lucrările se executa numai dupa ce s-au scos de sub tensiune..17. organizează si executa lucrările. avarie sau alta necesitate.20.1. 7.1.1. gropi. In cazuri deosebite.Depozitarea materialelor .11. fara sa se depăşească necesarul pentru un schimb de lucru. lesnicioasa si fara obstacole. In cazul-în care din datele cunoscute se presupune ca pe anumite terenuri din amplasament ar putea sa existe muniţii neexplodate toate lucrările de excavaţii mecanice sau manuale se executa respectând cu stricteţe următoarele. detectate si asanate de eventualele muniţii ramase neexplodate si numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnica. ' a) sistarea imediata a lucrărilor si evacuarea personalului din zona respectiva. 7.1. 7. b) anunţarea.1. 80 25 . 7. 7.7.6.15. c) continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate.incendiu sa recunoască cu uşurinţa traseul spre exterior. Politie si cele locale care conduc. se înştiinţează organele de pompieri si politie. depozitarea si utilizarea explozivilor se respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate. scântei sau foc. / 7.Materialul lemnos rezultat din sprijiniri si cofraje imediat dupa utilizare.numai dupa înlăturarea oricărui pericol. Alcătuirea si gabaritul cailor de evacuare • trebuie sa asigure circulaţia . lopetilor si a penelor metalice.13. iar traseele cailor de evacuare se prevăd cu indicatoare STAS 297/1. Când se constata existenta gazelor periculoase în (săpaturi. 7.5* In cazul în care se executa săpaturi în aproprierea cablurilor electrice subterane sub tensiune. 7 .1.10.1.9.7. 7.7.Terasele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si astfel stabilite încât sa se asigure posibilitatea ca persoanele care se evacuează . muncitorii trebuie preveniţi asupra pericolului.12. 7.15. frecare. execuţia acestor lucrări sa se faca cu respectarea stricta a dispoziţiilor de utilizare a explozivilor si obţinerea avizelor legale. fara lovituri bruşte. precum si de influenta temperaturilor joase sau ridicate (sub + 12 °C sau peste +25 °C) .14. 2.1. 7. puţuri.Atunci când pentru executarea lucrărilor -de terasamente trebuie sa se întrbuinteze explozivi. şanţuri etc. înainte de a începe săpaturile pentru lucrările subterane pe caile de acces si circulaţie carosabile. permanenta libere. în care se menţionează în mod expres ca se pot executa lucrări de săpătura. trebuie depozitat pe un teren special destinat si amenajat astfel încât pericolul declanşării unui incendiu sa fie evitat. 7. . iar locurile respective trebuie dotate cu un număr suficient de aparate detectoare de gaze si masti izolante.8.La sistemul de aeraj se va înlătura posibilitatea ca un eventual incendiu produs în aproprierea gurii de absortie a aerului.1. 7. 7.1.

Dupa executarea lucrării cu foc deschis se verifica daca nu s-au creat focare ascunse de incendiu...2.11. Daca totuşi va fi admis pentru lucratorii permanenţi de pe cofraj. 7.2. tevi de refulare etc.2. 7.2. Depozitarea nu este admisa în locuri unde exista reţele sau conducători electrici aerieni sub tensiune. Tablourile electrice de distribuţie se montează pe platformele de lucru.Pentru evacuarea personalului muncitor în caz de incendiu. se vor monta si cel puţin 2 scări pe lanţuri sau pe cabluri de otel. se va amenaja corespunzător un loc pentru fumat dotat cu stingatoare si uşor.3. precum si mijloacele de transmisiuni (telefon. rogojini. • • . folii de polietilena. radiotelefon etc.7. Zona de depozitare a cofrajelor se împrejmuieste.2. uşor accesibile si izolate fata de materiale sau elemente combustibile: 7.2. inclusiv masuri si reguli PSI specifice.2. 7 . cuprinzând instrucţiuni de execuţie. 7. realizate din materiale incombustibile şi asigurate cu iluminat corespunzător.6. Se prevăd hidranti de incendiu complet echipaţi cu accesorii de trecere a apei (furtun cu racorduri.2. foi de cort) . 7. Lucrări de execuţie" si utilizare a cofrajelor (glisante pasitoare.2.2. cu conducte de încălzire sau cu dispozitive de stropire cu apa.9.2.2 . Cofrajele glisante. de supravegheat. Instalaţia tehnologica de alimentare cu apa va asigura si intervenţia în caz de incendiu în oricare punct al cofrajului glisant cu cel puţin un jet si o presiune de minimum 1 bar la cota cea mai înalta stabilita în proiectul lucrării.7. 7. în afara cailor de circulaţie obişnuite. utilizare si siguranţa. (evacuarea personalului muncitor se va realiza în aceleaşi condiţii).1. 7.) 7. 7. pasitoare. Pe. dupa caz. 80 26 . Depozitarea elementelor combustibile componente ale cofrajelor se face pe un teren nivelat.Conductorii electrici nu trebuie sa fie în contract cu materialele combustibile (lemn. cofrajul glisant fumatul este interzis. mobile etc. amplasate în puncte• opuse ale cofrajului. plane.8. In cazul în care este strict necesara utilizarea focului deschis vor fi luate masurile de protecţie corespunzătoare si obţine "Permis de lucru cu foc". In acest scop se stabileşte un cod de semnale care va fi cunoscut de tot personalul. Scările de acces si evacuare trebuie sa fie realizate corespunzător si astfel amplasate încât circulaţia pe ele sa nu poată fi blocata de efectele incendiului. în locuri vizibile.5. cu respectarea distantelor de siguranţa şi a normelor specifice de prevenire si stingere a acces necesare.4.) 7. La executarea si utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis..10 . montate sau realizate concomitent cu glisarea si amplasate în interiorul sau exteriorul construcţiei în lucru. Instalaţia de semnalizare acustica si optica. Tabloul electric general se instalează lângă construcţia în execuţie iar alimentarea platformelor de lucru se asigura prin cablu electric cu manta de cauciuc protejat în zonele expuse loviturilor. mobile se executa si se utilizează pe baza unui proiect aprobat.) ale cofrajului glisant vor asigura si posibilitatea alarmării în caz de incendiu. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se realizează din faza de montare a cofrajului. Accesul personalului muncitor la cofraj se asigura prin scări definitive sau provizorii incombustibile.2. .

2.In caz de incendiu.3. unele schele si eşafodaje. 7.3.3.2. vaselina.6. 7. -l 7. se admite accesul si evacuarea persoanelor pe scări independente.5.3.13. . 7. 7. 7.3.2. In cazuri bine justificate. rogojini etc. .17.Se interzice utilizarea unor mijloace de încălzire improvizate pe platformele cofrajului (rezistente electrice. iar în cazul în care au înclinare mai mare de 80° se prevăd cu apărători tip colivie.«în special a instalaţiilor si punctelor care asigura susţinerea cofrajelor glisante.2. aprobate de conducerea şantierului. foi de cort.19.3. eşafodajelor si scărilor.3.14. 7. cablurile de coborâre fiind protejate cu manta de cauciuc. având parapete de protecţie.12. . Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor.2. acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat.). 7. 7.3. (atât cele auxiliare). polietilena.7. se montează pe una din structurile verticale o scara de salvare pe care personalul muncitor care lucrează pe schela sa poată cobora în caz de incendiu. rezemate.spuma sau abur pentru ulei.2.Scările de acces si evacuare trebuie astfel amplasate sau protejate încât sa nu fie posibila "căderea diverselor materiale pe ele.16. .2. 7 .Cofrajul se prevede cu instalaţie de protecţie contra traznetului alcătuita si dimensionata conform normativului I 20. pentru comunicarea între nivelurile podinelor se asigură scări speciale de acces dispuse în golurile special rezervate în cadrul schelei.2 . Schelele si eşafodajele folosite la lucrările de. La executarea instalaţiilor electrice fixate pe platforma schelelor cofrajului se vor respecta cu stricteţe normele în vigoare.20. înclinarea rampelor scărilor nu. Pe scările de acces este interzisa depozitarea materialelor de orice fel ce pot bloca evacuarea personalului în cazul izbucnirii. si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si se verifica existenta si starea de funcţionare a mijloacelor de prevenire si stingere.15. 7.18. 7 .combustibile sub schele. cocserii de cărbune etc. trebuie sa fie mai mare de 60°. cel puţin doua podine: una de lucru (cea superioara) si una de protecţie (cea inferioara).7. 7. Daca la unele construcţii. Coloana de alimentare cu abur se izolează termic. In Cazul când de pe schela autoridicatoare nu este posibil accesul la toate nivelurile prin clădirea de care aceasta este ancorata. 7. unui incendiu.apa si spuma pentru material lemnos. 7. La schelele cu înălţime mai mare de 12 m. se instruieşte personalul asupra regulilor . se utilizează schele si eşafodaje netipizate. Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau substanţelor . în caz de incendiu.3. prin natura lucrărilor. rogojina. daca sunt însoţite de calcule corespunzătoare. se vor executa dupa detaliile întocmite pe şantier. Schelele cu înălţime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu.dioxid de carbon sau praf pentru electromotoare si instalaţii electrice.7.2.La începerea lucrărilor cu ccfraje si la intrarea în schimb. Nu se admit nici un fel de improvizaţii la instalaţiile electrice' 27 80 . Dispozitivele si mijloacele de încălzire se prevăd în proiectul cofrajului.Dispozitivele si mijloacele de încălzire vor fi astfel amplasate si dupa ca-luate masuri care sa nu permită căderea materialelor sau substanţelor combustibile pe ele.1.2. concomitent cu stingerea focarului se iau masuri de protecţie a zonelor învecinate.Corpurile de iluminat se protejaza cu globuri de sticla si se dispun la distanta de materiale si substanţe combustibile (ulei. de traversele schelelor.Substanţele stingatoare ce se utilizează în raport cu materialul care arde sunt următoarele: . La schelele cu înălţime mai mica de 12 m.) .Resourile electrice utilizate pentru mărirea fluidităţii uleiului din pompele electrohidraulice vor fi izolate fata de materiale si substanţe combustibile. dispuse pe fiecare nivel al schelelor si fixate bine la partea lor superioara. construcţii .4. folii de polietilena. precum si a scărilor de evacuare a personalului.montaj sunt tipizate.

De asemenea se acoperă cu placi sau capace incombustibile orice deschideri.1. recipiente.4. conducte etc. cu echipament de lucru.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi în care se produc.). astfel îcât sa fie ferite de acţiunea scânteilor. 7.4.J. 7. 7. diluanti etc.1. prelucrează.1.).4.4.1. Se asigura mijloacele de stingere necesare si personalul pentru intervenţie la un eventual început de incendiu. Lucrările de sudura se executa numai de către muncitori calificaţi s.7. Lungimea panourilor va depasi zona destinata sudării astfel îcât sa oprească scânteile sau particulele incandescente (bracuri) sa treacă dupa aceste paravane.1.. 7.6. 7. Nu se executa lucrări de sudura la aparate.14.8. crăpaturi etc..3.1.) 7.1.. etc.4. (precum si substanţele combustibile) la cel puţin 10 m fata de spaţiul de lucru.. 7.4. rezervoare.3. spălarea si purjarea cu abur sau gaze inerte dupa izolarea acestora de restul -instalaţiilor prin flanse oarbe. 7.1. agregate instalaţii. 7.15 .9.1.1. 7.1.9.7.1.4. 7. benzina. apa) pentru o eventuala intervenţie. Nu este permisa folosirea pe platforma schelelor.1. petrol. Prevederi generale 7. nisip.4.4. motorina.12. Materialele si elementele de construcţie combustibile nu pot fi îndepărtate se umezesc cu apa sau protejaza cu panouri metalice ori cu placi de asbest.Atunci când este necesara executarea unor lucrări de sudura în încăperi cu pericol de incendiu sau in construcţii intrate parţial în funcţiune.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi unde sunt depozitate lichide combustibile (păcura. paravane incombustibile. vopsele.2. înainte de începerea lucrărilor de sudura sau taiere termica se îndepărtează toate materialele combustibile. 7.La executarea lucrărilor de sudura pe schele si platforme combustibile.1. acestea se pot executa numai daca se realizează masurile «de protecţie si pe baza de permis de foc 80 28 . 7.5. protecţie si intervenţie adecvat.4. Locurile de unde se sudează sau se taie cu flacăra oxiacetilenica ori electric. Lucrări de sudura 7. din pardoseala.In spatiile unde exista gaze (inflamabile sau în apropierea acelor substanţe sau materiale inflamabile ori explozive nu este 'permisa efectuarea lucrărilor de sudura si lipire (electrica sau autogena) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.4. Platformele vor fi dotate cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor.10.11. Orice lucrare de sudura în locuri cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor de protecţie si dupa obţinerea PERMISULUI DE FOC 7. stufit etc. Lucrările de sudura vor fi supravegheate de personalul desemnat si vor fi pregătite mijloacele' de stingere {stingatoare.4. au înălţimea minima de 2 m de la nivelul pardoselii.13.1..4. 7.i dotaţi .1. aerisirea. rezervoare. elementele de construcţie combustibile ca si materialele combustibile din apropriere se protejaza împotriva aprinderii „(stropire cu apa. prin care s-aU vehiculat sau în care au fost depozitate substanţe combustibile se efectuează numai dupa golirea. lemn.Executarea simultană a lucrărilor de sudura electrica şi de taiere sau sudura cu flacăra oxiacetilenica.3. .4. etc aflate în funcţiune.4. flăcărilor si particulelor de metal incandescent (bracuri).4. manipulează sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (lichide.4.8. Lucrările de sudare la instalaţii. a focului deschis sub nici o forma. eşafodajelor. este interzisa. 'B. 7.4.. La obiectele metalice proaspăt vopsite nu se admit lucrări de sudare sau taiere termica decât dupa uscarea completa a vopselei. utilaje. vor fi înconjurate cu paravane de protecţie din material rezistent la foc.

1.1.5 kgf/cm2. tigari aprinse. iar presiunea din generatoare nu va depasi 1. 7.1.Este interzis a se înlocui robinetele defecte prin dopuri de lemn. pe care se montează plăcute avertizoare. Generatorul de acetilena se împrejmuieste cu gard din panouri metalice.16. .20.4.31. generatorul de acetilena sau materiale combustibile.4. 7. Ori stingatoare speciale cu praf.18. 7.1.1. Jetul de aer sau de oxigen nu va fi îndreptat spre materiale sau.4. la cel puţin 25 m distanta de construcţii si depozite.1. c) dezgheţarea generatorului de acetilena cu flacăra deschisa sau obiecte incandescente.25.1.1.32. In nici un caz nu se foloseşte apa.17.21. iar între generator si butelia de oxigen tehnic va fi o distanta de cel puţin 5 metri. 7.1.Se interzice depozitarea carbidului în apropierea generatoarelor de acetilena.asigurându-se o stricta supraveghere atât pe timpul lucrului. se depozitează în cutii de metal sau pe platforme incombustibile. Toate generatoarele c« se utilizează vor avea supape hidraulice de siguranţa. precum si sprijinirea cablurilor electrice si a arzătoarelor (orenelor) de generator. Se interzice folosirea generatoarelor care prezintă defecte. 7. si C02.încălzirea apei de răcire a generatoarelor în sistem "apa peste carbid" nu trebuie sa depăşească 60 °C.1. 7 . astfel încât sa nu genereze încălzirea puternica a conductelor electrice. generatorul de acetilena se curata.29. ' 7.Generatoarele de acetilena vor fi menţinute în perfecta stare de curăţenie si funcţionare. pentru stingere se foloseşte nisip.4.27.24. 7.1.4. etc. a se evita formarea criblurii de calciu si explozia prin autoaprindere. benzina.In caz de aprindere a generatorului..4.Nu este permisa lăsarea fâra supraveghere a generatorului de acetilena încărcat.4.Capetele de electrozi si piesele tăiate sau sudate care au temperatura ridicata. substanţe combustibile.4.4.Este interzis a se apropia de generator cu foc.Nămolul de carbid scos din aparat se îndepărtează imediat si se depozitează în aer liber.33-La efectuarea Operaţiilor de sudura de orice fel (autogena.1. pământ. Siguranţele hidraulice si supapele de siguranţa vor fi controlate de fiecare data înainte de începerea lucrării de sudura cât si în timpul lucrului (deschizându-se robinetul de control). 80 29 .23.4.28. electrica sau cu gaze) se interzice cu desăvârşire: a) agăţarea sau sprijinirea aparatului de sudura de butelia de gaze.. 7.Pentru sudura autogena se utilizează numai generatoare de acetilena omologate amplasate si marcate corespunzător.4. Groapa de nămol se împrejmuieste cu parapet înalt de 1 m si se marchează cu plăcute avertizoare. se acorda o atenţie deosebita funcţionarii corespunzătoare a dispozitivelor de deconectare. cât si o perioada dupa efectuarea lucrărilor. ulei. capace înşurubate etc.1.4. 7.4.La tăierea oxi-arc sau arc-aer se iau masuri de protecţie împotriva metalului topit care este dislocat si aruncat la distanta de jetul de aer sau de oxigen. 7.Nu se folosesc în timpul lucrărilor de sudura haine manusi sau alte materiale cu urme de grăsimi.19. 7 .1. 7. precum si folosirea generatoarelor fara filtre epuratoare si supape hidraulice de siguranţa umplute cu apa la nivel corespunzător.1.4. curăţarea si asamblarea generatoarelor mobile de acetilena în încăperi închise. 7. Nu este admisa evacuarea nămolului în canale de scurgere a apelor.4. la o distanta mai mica de 10 m. pentru.30.1.1. corpuri incandescente. evacuându-se acetilena si reziduurile. 7. C 7.Generatorul mobil pentru acetilena si recipientii de oxigen nu se păstrează în interiorul încăperilor în care se executa lucrări de sudura sau în «patii destinate circulaţiei persoanelor.La terminarea lucrului.La întreruperea operaţiei de sudare electrica se deconectează alimentarea electrica scoţând aparatele de sub tensiune.26.4. petrol si altele similare.Este ' interzisa amplasarea generatoarelor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de căldura (foc deschis) sau de locul unde se sudează. într-un loc anume destinat si amenajat.La instalaţiile automate si semiautomate de sudura.1. Se iau masuri ca acestea sa nu fie accidental în contact cu substanţe sau materiale combustibile.22. 7.4. b) demontarea. •' 7.2.

7.7. 7. 7.1. în "executarea operaţiei de subzidire se vor respecta următoarele reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru utilizare. La lucrările de preparare.5. : astfel:' 30 80 . ţevile de eşapament ale acestora se prelungesc pâna la exterior. c) utilizarea consumatorilor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile si fara sa aibe asigurat gradul de protecţie necesar în raport cu mediul existent. personal calificat si autorizat. conductelor si a furtunelor de oxigen cu uleiuri. 7. comutatoare. 7.5.1.2. 7. 7. aparatelor si utilajelor electrice nesupravegheate sau dupa terminarea programului de lucru.5. la locurile de preparare a betoanelor se respecta următoarele masuri principale: a) menţinerea in perfecta stare de funcţionare a echipamentelor.5. Executarea lucrărilor de zidărie si ■ tencuieli 7. 7. se respecta masurile de protecţie specifice acestora.La terminarea lucrărilor de sudura sau taiere termica se controlează cu atenţie locul de munca. etc. f) descărcarea generatorului de acetilena. * d) lăsarea sub tensiune a maşinilor. 7. c) în dotarea staţiilor de preparare a betoanelor sa existe mijloacele de prima interv<*tie pentru stingerea incendiilor. In locurile în Care sunt folosite cofrajele izolate termic. întreruptoare. In caz de incendiu la instalaţiile electrice ale staţiei de betoane. saltelele termoizolante . -turnare si 7 compactare a betoanelor.6. precum si cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea substanţe. b i încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. t r a n s f o r m a t o a r e .1. e) contactul buteliilor. Ţeava de eşapament se prevede cu sita pentru reţinerea scânteilor." acoperite cu folii de polietilena sau prelate de pânza impermeabila.. In staţiile de preparare a betoanelor.5. c a b l u r i . se interzice focul deschis.5.6. Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii eventualelor incendii.2. 7.. izolându-se corespunzător de orice material combustibil. mase pulverulente ori alte materiale 'dielectrice.4.6. turnare sau compactare a betoanelor se interzice: a) folosirea în stare defecta. menţinute"în perfecta stare de funcţionare.3.5.5. 7 . Se recomanda ca scheletul de rezistenta al staţiilor de preparare a betoanelor sa fie executat din materiale incombustibile. La instalaţiile de automatizare si control se utilizează numai dioxid de carbon.6.34.d) aşezarea cablurilor pentru sudura electrica împreuna cu furtunelor si conductele pentru sudura cu gaze. Lucrări de preparare. prize etc. în care se folosesc motoare cu combustie interna. Este interzisa curăţirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului.5. vaselina sau alte grăsimi. uzata sau cu improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice.) peste sarcina admisa. precum si curăţirea acestuia si a furtunelor în încăperi închise.4. La executarea lucrărilor care necesita folosirea dulapilor din lemn. în vederea înlăturării orcaror eventuale surse de incendiu. acestea se scot de sub tensiune înainte de a se acţiona pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz dioxid de carbon. utilajelor si apăratelor cu care sunt echipate.

7.8. . Izolaţii hidrofuge cu bitum.7.lucru se face astfel încât sa nu blocheze evacuarea personalului în.3. evitându-se frecările.8.1. desfaceri de piuliţe. umectare.).este interzis focul în spatiile cu sprijiniri din lemn. 7.1.8. Supravegherea sicontrolul acestor maşini. lubrif iantilor. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante si invelitori combustibile este interzis focul . al recipientilor aflaţi sub presiune. 7.) . Invelitori si şarpante 7 . acoperişul se curata de resturile si deşeurile .7. slăbirile de mecanisme.. .7. dupa terminarea programului de lucru. acizilor de orice fel. Materialele si substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate.9. instalaţii si utilaje se face pe : tot timpul lucrului. si deformări de piese. ruperi. f ara ' pericol de producere a incendiilor. ■ 7.6.2. se interzice efectuarea lucrărilor cu lichide combustibile în prezenta surselor de foc deschis.5. 7. La executarea tencuielilor pe timp friguros se vor respecta următoarele masuri: a) sobele si burlanele din tabla vor f i împrejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant.4. c ) la încălzirea spatiilor cu alte surse de căldura sau cu alti combustibili aprobaţi 7. pardoseli. Pentru menţinerea în permanenta stare de funcţionare a maşinilor. butoaie cu lichide combustibile etc. se impune respectarea întocmai â regulilor si prescripţiilor tehnice de exploatare a acestora.7. rezultate. 7.7. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute si asigurate cu protecţiile necesare. 7. precum si al altor produse care prin cădere pot produce incendii sau explozii.3.. luarea masurilor de protecţie specifice (izolare.8. Zilnic. Se interzice transportul cu aceste mijloace al butoaielor cu carburanţi.scoasa de sub tensiune. a unui arc electric deschis ori desprinderea unor particule metalice incandescente. daca nu au fost luate masurile de protecţie împotriva aprinderii de la particulele incandescente rezultate de la sudura. asigurarea mijloacelor de prima intervenţie necesare. b) încălzitul cu cărbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si astfel amplasate încât sa nu dea naştere la incendii.depozitarea pe podina de lucru ă materialelor strict necesare pentru Este interzisa executarea lucrărilor de constructii-montaj prin sudura pe schele având podine din lemn. ecranare etc. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elmentele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânza bitumata. evitându-se scurgerea si răspândirea lubrifiantilor pe utilaje.7. -. 7. La executarea lucrărilor la invelitori pe timp friguros se interzice curăţirea de zăpada si gheata a acoperişurilor cu foc deschis.2. vor fi folosite în mod obligatoriu pompe manuale. In cazul în care ungerea se face manual. 7. în acest scop se folosesc vase (tavi cu nisip) pentru colectarea. precum si daca în zona sunt depozitate materiale ori substanţe combustibile (cherestea. cazul unui incendiu precum si intervenţia pentru stingerea incendiului.) fara . | 7. poliesier." Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton si metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate .3. transportul bitumului topit si prepararea amorsatului bi tum-benz ina 80 31 . Executarea operaţiilor de curăţire cu petrol a maşinilor si pieselor componente se face numai când instalaţia este.:. deschis sau fumatul. lemn etc. sau când exista pericolul de producere. utilajelor si instalaţiilor de ridicat si manipulat din dotare în scopul prevenirii incendiilor. care prin contract său lovire pot produce scântei sau aprinderi.

12. in cazul folosirii combustibilului lichid pentru ardere. ■ 7. amenajat corespunzător si îngrădit prevazându-se indicatoare de avertizare asupra pericolului de incendiu. 7. 7. combustibilul rămas neconsumat se evacuează din rezervor si se depozitează în locurile special amenajate pentru lichide combustibile. La amplasarea locului de preparare se are în vedere direcţia vântului astfel încât s.Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul încălzirii. precum si fata de orice sursa de foc (inclusiv cazanele de topit bitum). cazanele de topit se vor umple maximum 3/4 din volumul lor. ferindu-se de surse cu foc. 7.9. nivelate.5.9. se face lent si cu prudenta pentru a evita răbufnirile sau autoaprinderile si se controlează existenta si funcţionarea ţevii de aerisire.2.10.8. Este interzisa prepararea bitumului calat în încăperi închise sau în interiorul construcţiilor în lucru.9.5 m de focar si nu pe direcţia eventualelor răbufniri sau rateuri de gaze. 80 32 .11. 7.v nu antreneze vaporii inflamabili spre sursele de foc.9.9. în condiţii specifice materialelor si substanţelor combustibile. m de orice sursa de foc. 7.9. Dimensiunile platformei trebuie sa depăşească în toate direcţiile pe cele ale utilajului cu cel puţin 1 m. Se interzice transportul si manipularea bitumului în vase sau butoaie improvizate. Locul unde se efectuează topirea bitumului.9. Rezervă de combustibil lichid necesar pentru realimentare se amplasează la cel puţin 10 .. rezervorul de alimentare al injectoarelor se amplasează la minimum 1.9. Se interzice funcţionarea cazanelor pentru topit bitum fara supraveghere.6. 7.9. Se interzice transportul citomului în containere termoizolante. 7.9. 7.Instalaţiile si utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ. Transportul si manipularea bitumului tăiat si al ci tomului pentru amor sa je se face astfel încât sa fie ferite de orice surse de foc sau scântei.cazul încălzirii cazanelor prin arderea combustibilului lichid. iar cazanele se acoperă cu Capace metalice.4. Transportul si manipularea bitumului pe teritoriul şantierului de construcţii se face numai în ambalajele originale sau în vase speciale închise cu capace (umplute 3/4 din capacitate). 7.Se interzice depozitarea bitumului si a lemnelor de foc la o distanta mai mica de 10 m fata de focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum. acoperite cu un strat de balast cu grosimea de minimum 10 cm. 7.13. 7.9. Lemnele de foc nu vor avea lungimea mai mare decât a focarului.3. Umplerea cu bitum cald a containerelor termoizolahte. specifice transportului bitumului. La terminarea lucrului se stinge focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum.9/1.9.9. deschis.7. Amplasarea locului de preparare a bitumului tăiat pentru amorsaje se face la o distanta de minimum 30 m de orice construcţie provizorie sau executata din materiale combustibile.In.7. se stabileşte la distanta de materiale sau substanţe combustibile.

7. 7. La efectuarea. • 7 . 7. 7.15.) cât si în zonele aferente.In timpul preparării amorsajului. . în afara situaţiilor când sunt utilizate topitoare electrice si la care se foloseşte nisip.10.10.2. terasa etc.16. substanţe.9. se completează masurile de prevenire si stingere a\ incendiilor. atât la nivelul suprafeţei de lucru (acoperiş. acesteia.9. Pentru efectuarea . se evita posibilitatea ca vântul sa duca vaporii de benzina la Utilajele pentru topit bitum sau alte surse de foc deschis.Fiecare gospodărie de bitum se prevede cu materiale. pe timp de vânt puternic. bitumul aprins se stinge cu apa pulverizata.7. 7.9.9.10.10. specifice acestora. r 7. Nu este permis a se lucra cu . abur sau spuma. . luându-se masuri de PSI specifice.14.9.9. laturile. lopeti etc). lucrărilor de izolaţie se respecta reglementările de prevenire si stingere a incendiilor. neânchise pe toate .9.In caz de incendiu. pulberi si C02.18.9. Pentru tehnologii si pentru produse noi.Locul de preparare a amorsajelor se amplasează la minimum 3 0 m de construcţii în lucru. 7.17. sau care nu asigura stabilitatea cazanelor.24 .3. paturi.4. Se interzice categoric fumatul la locul de munca în zonele în care se lucrează cu .lucrărilor de izolaţii la învelitori.19. foc deschis în aer liber.22. Izolaţii . 7. aprinde).topirea bitumului în cazane amplasate pe focare improvizate.Pe timpul efectuării lucrărilor de amor sa je (cu ci tom. .1.evacuarea bitumului pe alte cai decât cele prevăzute.alimentarea cu bitum a topitoarelor prin alte locuri. se i asigura scări de acces si evacuare în caz de incendius înainte de începerea lucrărilor este obligatoriu sa se verifice siguranţa scărilor pentru evacuarea personalului muncitor si intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu. eliminând orice • sursa de foc ce poate genera incendiu. : \ 1.Utilajele pentru topit bitum se prevăd cu capace etanşe.transportul topitarelor în stare de funcţionare sau încărcate sau a celor electrice sub tensiune. . stingatoare. .Executarea hidroizolatiilor la cuve si rezervoare se realizează cu emulsii bituminoase sau vopsitorii pe baza de smoala de huila. bitum tăiat sau alte materiale combustibile sunt interzise sursele de foc sau scântei. 7. rezistente la foc. dispozitive si scule pentru stingerea unui eventual incendiu {lazi cu nisip. La utilizarea topitoarelor de bitum se interzice: acesta.Prevederi generale 7.9.Dupa executarea lucrărilor de amorsaj cu ci tom sau bitum tăiat se va asigura supravegherea zonelor respective în continuare pâna la evaporarea completa a solvenţilor. utilaje pentru topit bitum si de orice sursa de foc deschis. decât cele prevăzute pentru .23. 7.10.

se verifica închiderea tuturor golurilor din acestea.7. iar geamurile Vor fi vopsite în alb. dar nu mai puţin de 1 m în cazul conductelor montate în canale.10. . .3. Locul de munca se marchează cu plăcute avertizoare si se dotează cu mijloace de prima intervenţie. Pe timpul executării lucrărilor de izolare a conductelor în şanţuri se interzice folosirea'focului deschis si fumatul. închiderea robinetelor la întreruperea lucrului si controlul efectuării acesteia.10. 7. amenajate si amplasate corespunzător normelor de specialitate. nefiind admisa aşezarea sau rezemarea de elemente si materiale combustibile.la maximum 200 m pe o lungime de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei. Construcţiile provizorii de şantier în care se executa prepararea materialelor si a produselor care conţin bitum si alte substanţe toxice si uşor inflamabile. Izolaţii termice (conducte si clădiri) : .12. astfel încât sa nu permită scurgerea bitumului topit si producerea unor incendii.5. vor fi respectate aceleaşi masuri precizate pentru acoperişuri si şarpanta. de funcţionare.5. interzicerea păstrării orcăror materiale combustibile. La executarea lucrărilor de izolaţii la acoperişuri. continuitatea materialelor combustibile utilizate la realizarea izolaţiilor se întrerupe cu materiale incombustibile sau greu combustibile comform prevederilor proiectului.pe distanta de 10 m în jurul depozitului.. Pe timpul efectuării lucrărilor de izolaţii care necesita lipirea cu flacăra. se respecta următoarele: a) lucratorii vor fi special instruiţi pentru executarea acestor lucrări precum si asupra modului de utilizare â arzătoarelor cu flacăra.ivv--v 7. c) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi cea strict necesara pentru topirea bitumului (fara producerea unor scurgeri de bitum).11.temperatura de maximum 40 °C. astfel: a) pe trasee exterioare orizontale: . 7. Pentru aceasta se vor stabili si folosi numai locurile special amenajate si dotate.1. .depozitarea buteliilor astfel încât sa nu rezeme una de alta. vor fi asigurate cu sisteme sau instalaţii de ventilare corespunzătoare.1. necesare lucrărilor de izolaţii. Se interzic lucrările cu bitum pe timp de noapte sau în condiţii de : vizibilitate redusa. ::. "f iv. terasa atunci când se folosesc materiale bituminoase.11. 7.ventilarea permanenta. In cazul depozitarii buteliilor în încăperi închise uşile trebuie sa se deschidă spre exterior.2. In timpul pauzelor si la terminarea programului de lucru se scot de sub tensiune consumatorii folosiţi. 7.12. Pentru a evita transmiterea focului. 7. Depozitarea a mai mult de doua recipiente.4..3. asigurându-se pardoseli care sa excludă posibilitatea producerii unor scântei prin lovire.11.11.12. .materiale combustibile.10.depozitarea separata a buteliilor goale fata de cele pline cu gaze lichefiate.11. b) arzătorul se pregăteşte si flacăra se reglează pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului de suport. Tablourile electrice menţinute si verificate in permanenta pentru a fi în buna stare.12.. racordate la buteliile cu gaze lichefiate.interzicerea depozitarii buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune coroziva.6. Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase 7. d) arzătoarele indiferent daca sunt în funcţiune sau nu se aseaza numai pe suporturile lor speciale. 7. . 7. 7..2. 7. înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri si terase. butelii cu gaze lichefiate se face în soproane executate din materiale incombustibile. . .V 7. ■ 7.11.

7. 7.13. tinându-se seama si de direcţia vântului astfel încât aceasta sa nu deplaseze vapori periculoşi spre sursele de foc situate la distante mari.12. vopsele si solvenţi.4. Atunci când conductele sunt izolate în comun. 7. tratate cu substanţe ignifuge. 7.la.2. Materialele inflamabile si combustibile specifice izolaţiilor termice (materiale lemnoase.12'.12. dar nu mai puţin de I m . dar nu mai puţin de 2 m.13. 13 .7 .12 .12. Izolaţii frigorifice si fonice 7. La folosirea rchelelor se are grija sa fie respectare toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor corespunzătoare lucrului pe schele.3.. In acest scop se elimina toate sursele si se afişează indicatoarele pentru avertizare. amorsaj bitum tăiat.12. c) înaintea intrării în construcţii închise sau depozite deschise de materiale combustibile. astfel încât sa nu existe surse de foc deschis în aproprierea lor.8 . iar personalul executant va fi specializat si instruit în acest scop. Lucrările de termoizolatie la clădiri si conducte (elemente de instalaţii) se executa pe baza proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate.) se depozitează în locuri special amenajate.4 m distanta de acestea pe o lungime egala cu de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei. 7. Zonele în care sunt depozitate aceste materiale. 7.5. In cazul mai multor conducte monfate în paralel si izolate individual. chiar în cazul depozitarii de scurta durata la puntele de lucru se prevăd cu indicatoare de avertizare amplasate in locuri vizibile.1. adeband. 7. conform celor de mai sus se face în acelaşi loc si pe lungimea determinanta de conducte cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare.12. . Pentru ' a preântâmpina pericolul de explozii si incendii amorsele se executa numai cu emulsii realizate fara substanţe combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C.Atât în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii cât si dupa terminarea acestora.In. 7. se interzice cu desăvârşire execuţia oricăror lucrări cu foc deschis sau care generează scântei. Materialele utilizate la termoizolare trebuie sa nu propage cu uşurinţa incendiul si dupa caz.folii bitumate.Prepararea unor materiale sau substanţe combustibile care necesita utilizarea focului se face în locuri special amenajate la o distanta de minimum 30 m fata de elemente si materile combustibile. Este interzisa execuţia izolaţiilor frigorifice sau fonice în încăperile în care nu sunt terminate lucrariie.12. latura cea mai mare a secţiunii termoizolatiei.13.. In cazul executării lucrărilor de izolaţie fonica si frigorifica în îcaperi închise. toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestor materiale.11.. se iau masuri de dotare corespunzătoare cu mijloace de stingere a incendiilor. întreruperea continuităţii materialelor combustibile.schimbări de direcţie a traseului orizontal spre verticala pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei. în condiţii care pot provoca aprinderea materialului pus în opera sau depozitat. 7.13. 7.12. b) pe trasee exterioare verticale.• 7.10.9. 7. . se asigura ventilare corespunzătoare iar în încăperile unde se lucrează cu prenadez se interzice orice sursa de foc sau scânteie.12.14. 7 . dar nu mai puţin de 2m. manipulează sau lucrează cu materiale de termoizolatie combustibile ori utilizează focul pentru preparare. la stabilirea lungimii întreruperii se ia în considerare.zonele de preparare sau punere în opera a materialelor sau substanţelor combustibile se interzice focul deschis si fumatul.In toate punctele unde se depozitează.. 7.de sudura. 7. la maximum 25 m pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei.6.12. polistiren. etc. la cea. La realizarea izolaţiilor frigorifice (polistiren celular. aplicat prin frecare energetica) se respecta în timpul execuţiei.4. în loc de diametru.12. .13.

. La decaparea cu acizi si lş degresarea cu soluţii bazice.J3. 7.14. încălzire. depozitate în locuri izolate. prin degresare cu solvenţi organici.14. de încălzire. ".etc ■ Se interzice prezenta orcarei surse de foc în întreaga zona în care se pot forma amestecuri explozive. .Protecţii anticorozive 7. de ridicat. vopsele. solubili si inflamabili se iau toate masurile pentru evitarea amestecurilor explozive (vapori-aer) si eliminarea surselor de aprindere a acestora. se asigura respectarea masurilor privind substanţele inflamabile. vase. 7.14.7. In spatiile metalice închise (utilaje. etc. schele etc.14. 7. în perioade reci sau calde etc. precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.14.9. Executantul lucrărilor de izolaţie frigorifica si fonica trebuie sa fie specializat si instruit asupra modului de utilizare a materialelor combustibile.condiţiile diferite de lucru (deschise sau închise de tip încăpere. 7. de ridicare... La pregătirea suprafeţelor prin metode mecanice se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la instalaţiile electrice. 7 . de încălzire.7. Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării protecţiei anticorozive se realizează prin metode mecanice sau chimice.14. Spatiile de lucru se ventilează corespunzător si se elimina orice surse posibile de aprindere pe o raza de minim 25 m se asigura împrejmuirea spaţiului de lucru si se marchează cu panouri avertizoare.caracteristicile materialelor folosite (inflamabilitate) -varietatea aparatelor. la înălţime sau în subsol.' . ventilare în mediu periculos. Materialele textile folosite la ştergerea cu solvenţi a suprafeţelor metalice se păstrează în lazi metalice. aprindere. Lucrările de protecţie anticoroziva impun o serie de masuri speciale de prevenire si stingere a incendiilor determinate în special de: .8. de ventilaţie. 7.6.). . de forţa. . amenajate corespunzător. se respecta reglementările specifice de prevenire si stingere a incendiilor la instalaţiile electrice. vase. La protecţia anticoroziva peliculara cu amorse (grunduiri. utilajelor si instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări (electrice. rezervoare. dispozitivelor. 7.14. în jurul punctului de lucru se montează indicatoare de avertizare "Pericol de explozie".3. lacuri) si protecţie anticoroziva cu mase de şpaclu se folosesc produsele peliculogena care conţin sau utilizează adaosuri si solvenţi organici cu volatilitate ridicata. evitându-se creşterea concentraţiei cu hidrogen (în cazul decaparii cu acizi) si eliminându-se orice sursa posibila d£. echipamentelor.1. la lumina naturala sau artificiala.■-.tratamentelor superficiale ale suprafeţelor din beton. recipienti.5.2. 7. ■ . După caz. se asigura c ventilaţie eficienta. 7. rezervoare etc) se foloseşte iluminat de siguranţa cu protecţie corespunzătoare si se asigura legarea ia pământ a tuturor pârtilor metalice. In cazul.14.4. prin silicatizare sau flantizare si a celor metalice prin fosfatare. Nu este admisa începerea nici unei lucrări de protecţie anticoroziva decât în momentul în care sunt asigurate toate condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.14. La pregătirea suprafeţelor prin metode chimice.14. folosindu-se materiale cu adaosuri organice combustibile uşor volatile si inflamabile.). cu capac. ventilare.5.

Cu aerul. 7.14. explozivi si toxici. se interzice categoric.In cazul folosirii maselor de şpaclu bituminoase. încălzire. 7.14. • 7. Transportul maselor bituminoase se realizează numai în vase închise.16.. cârpe perii etc. 7. se stinge.Prepararea si diluarea acestor materiale se face într-un spaţiu separat de cel în care se executa protecţia si în afara celui de depozitare. 7.In timpul transportului. dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun în locurile special destinate depozitarii sau distrugerii lor. se iau.21 . focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de preparat mase bituminoase.Deseurile si rez iduurile combustibile. încât sa nu producă scântei. ci într-un loc izolat stabilit si amenajat corespunzător.14. In spatiile de lucru precum si in interiorul rezervoarelor. ce pot forma amestecuri explozive în aer si în spatii închise. grund.2ste interzisa recircularea aerului în sistemul de ventilare a spatiilor.11.15. evitarea aprinderii gazelor si vaporilor inflamabili exhaustati. iluminat.încălzirea spatiilor de lucru se face numai cu surse de căldura indirecta. lucrul cu cabluri. a componentelor lichide ale chiturilor precum si a diluantilor se face numai în recipienti ermetic închişi si asiguraţi contra deversării acestora. Este interzis fumatul si provocarea de scântei sau utilizarea focului deschis. de către producători si reglementari. utilajelor etc. care pot provoca scântei datorita încărcării electrostatice ce se formează prin frecare.10 . .14. 7 .14. 7. se colectează ritmic.23. iar instalaţiile electrice si de ventilare vor fi corespunzătoare mediului si astfel montate si exploatate. ■ 7. precum si ambalajele utilizate.13. care nu produc electricitate statica sau scântei prin lovire. defecte sau nesupravegheate.18.inflamabili. 7. umplute maxim doua treimi din capacitatea lor. 7.Prepararea maselor de şpaclu anticorozive se face în alt spaţiu decât cel în care se executa lucrarea de protecţie sau se depozitează. 7.. manipulării.1 0 minute înaintea începerii lucrului si se menţine în funcţiune 10 . interzicerea orcaror surse de foc etc.19. aprinderea vreunui foc.17.La manipularea recipientilor cu adezivi si solvenţi se evita şocurile mecanice.14. aceşti solvenţi pot forma* amestecuri explozive si toxice impunând masuri speciale la transportul. fiind interzise cele din mase plastice si fibre sintetice. Se asigura exhaustarea continua si viteza constanta de circulaţie a aerului în conducte.Transportul.20.14. vaselor.Caile de acces si evacuare se menţin permanent libere si curate. . trebuie respectate cu stricteţe masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite pentru substanţe inflamabile si toxice.7 ."'.27. 7.24 .14.Pentru ştergerea suprafeţelor se interzice ' utilizarea materialelor din fibre sintetice sau lâna..14.Se folosesc numai scule si materile (vase. cu sisteme de încălzire improvizate.22.14.. depozitarea si utilizarea acestor adezivi. iar cazanele se acoperă cu capace metalice.14. 7.14 . acetona etc. :<■•. 7.12. precum si din otel.14.) Instalaţiile de topit si preparat mase bituminoase se amplasează la distante de siguranţa fata de materialele combustibile.14..14. depozitarii si a executării protecţiilor cu aceste materiale. Ventilarea se pune în funcţiune cu 5 . Este interzisa iluminarea sau folosirea lămpilor su sisteme improvizate sau defecte. la prepararea si aplicarea amorselor. toate masurile necesare pentru materiale inflamabile si explozive (ventilare. manipularea si depozitarea materialelor si substanţelor peliculogene. aparate sau dispozitive electrice de iluminat si de forţa fara protecţia necesara ori folosirea uneltelor metalice"care pot provoca scântei prin lovire" sau cădere.Curăţirea uneltelor nu este admisa la punctul de lucru. manipularea.26-Aplicarea foliilor anticorozive (de tip BUTAROM) se realizează cu adezivi si solvenţi auxiliari inflamabili si toxici (prenadez.14.Locul de munca va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interzicerea apropierii cu foc deschis sau surse de scântei la o distanta mai mica de 25 m. .25. 7.In spatiile închise trebuie sa se asigure o ventilare corespunzătoare si se iau masuri pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive precum si pentru eliminarea surselor de aprindere.14. 7.). .15 minute dupa terminarea lucrului. La locul de munca nu este admisa o cantitate mai mare de materiale decât strictul necesar pentru un schimb de lucru. '7.Punctul de lucru se dotează cu stingatoare portative cu spuma chimica si lazi cu nisip si lopeti. fumatul.14.14. La terminarea lucrului. toluen. Sunt interzise sistemele de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente.

Vopsirea cu pensula se executa în spatii în care nu exista surse de foc deschis.15. Romeltex etc. Prepararea si diluarea vopselelor se efectuează întrŢO încăpere separata de cele în care se face vopsirea. . 7.15.2. eficienta. t:u B L i i u L e t e leyuiiit. Lucrări de finisaje 7. . a x îiusuiiie privina lucrul cu materile inflamabile. lucrările de lipire cu adezivi se executa numai dupa asigurarea unei ventilări organizare (usi si ferestre deschise).15. 7. manipularea si în timpul lucrului cu aceste materiale se impune respectarea cu stricteţe a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.10 . astfel încât sa se evacueze în exterior ce se degaja.30. acoperindu-se cu capacul dupa fiecare^folosire.15.La executarea pardoselilor cu covoare de PVC.La locul de munca nu sunt admise cantităţi de materiale mai mari decât necesarul pentru un schimb. placări etc.11. fiind periclitate de îngheţ. Pe timp friguros de regula nu se executa lucrări de finisaj bazate pe procese umede de execuţie cum sunt zugrăveli.9. * 7. aşigurându-se în acelaşi timp o ventilare corespunzătoare. 7. sau a unei ventilări mecanice in încăperile în care se lucrează.15. (prenadez. cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice (prize.15. pulberea de aluminiu se manipulează cu precauţie pentru a nu degaja în aer si sa constitue amestecuri explozive cu acesta. lucrări care produc scântei (sudura. b) recipientii cu adeziv si diluant etc.15. încălzirea cu flacăra.7.In timpul lucrului cu adezivi sau solvenţi inflamabili (prenadez. conform instrucţiunilor de. Pe tot timpul uscării.3. având acces direct din exterior. lacurilor.14. ).7. lucrările la care se foloseşte focul. inflamabili si toxici. 7. 7. 7. lucru. Transportul vopselelor si diluantilor se.6.15. vopsitorii.14.8. Pe timp de iarna ferestrele se vor deschide intermitent. 7. 7. b) efectuarea oricăror lucrări la care se foloseşte focul. menţinând închise uşile de comunicaţie cu restul clădirii.15. încălzirea acestora realizându-se cu apa calda sau prin depozitare îndelungata în încăperi încălzite. pentru care se iau următoarele masuri: a) în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pana la lipirea mochetei se asigura o buna ventilare a încăperilor respective.Pentru asigurarea unor amestecuri nepericuloase de gaze sau vapori inflamabili si toxici.15.14.28. specifice substanţelor inflamabile si toxice. flame etc. La prepararea emailului de aluminiu. 7. dar este interzisa încălzirea uleiurilor. c ) încălzirea cu flacăra. ciocanire etc. vopselelor de ulei si al solvenţilor cu flacăra directa. 7.29. Pulberea de aluminiu în contact cu umezeala se autoaprinde.. utilizându-se în general chituri care conţin sau utilizează ca materiale auxiliare solvenţi si diluanti volatili. La lucrările de vopsitorie in spatii interioare cu mijloace mecanizate si în cazul utilizării lacurilor si vopselelor cu uscare rapida. întrerupătoare precum si folosirea oricăror aparate sau dispozitive care pot produce scântei. se realizează o ventilare naturala organizata sau mecanica. se iau masuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc în apropierea suprafeţelor vopsite sau lăcuite.La protecţia anticoroziva Cu placi si cărămizi antiacide. Vopselele si lacurile vor fi ferite de acţiunea razelor solare. ) se interzice: a ) fumatul.15. 7. In timpul verii se lucrează cu ferestrele deschise.4. Este strict interzisa apa sau substanţe de stingere care confin apa (spuma). c) în zona unde se lucrează la lipirea mochetei sunt interzise: fumatul. iar pentru stingere se utilizează numai nisip si sare.15. parchetin etc. efectuează numai în recipiente închise si asigurate contra deversării acestora. 7. Atunci când se executa astfel de lucrări se asigura o temperatura de cel puţin + 5°C. acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive de aceea la transportul.) se menţin închişi. care conţin solvenţi inflamabili se respecta cu stricteţe prevederile specifice acestor lucrări cu pericol de incendiu si explozie.5. bine uscate.1.

precum si următoarele: .lipire.19. covoare din PVC.păstrarea în locul în care se lucrează a bidoanelor cu lichide combustibile pentru alimentarea lămpii.12. 7.14.15.15.22.lampa de benzina trebuie sa fie în perfecta stare de funcţionare si reglata flacăra corespunzător.la intrarea în clădire.15.15>15.) în întreaga zona de lucru si unde se pot forma amestecuri explozive. diluanti si altele asemenea). In acelaşi scop vor fi instruiţi si ceilalţi muncitori care lucrează în acelaşi timp în zona respectiva: (electricieni. 7.15. '*. adezivi. .Zilnic personalul muncitor care executa lucrări cu materiale sau substanţe cu pericol de incendiu sau explozie (vopsele. etc).15. diluant.la întreruperea operaţiilor de lipit se reduce presiunea.cauciuc se executa dupa ce încăperea a fost bine ventilata ( 6 .l a accesele fiecărui nivel unde se lucrează cu substanţe periculoase.1.Topirea si menţinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitum . Ignifugarea materialelor combustibile se realizează conform prevederilor normativului de specialitate (C 58 . 7. la strictul necesar desfăşurării activităţii în încăperea respectiva.Cantităţile de materiale (linoleum.16. flame.15. precum si lăsarea lămpii aprinse fara supraveghere.15.încălzirea profilelor din PVC se realizează numai Cu lămpi de benzina prevăzute ctJ site metalice eliminând contactul direct între flacăra si PVC.orice fel cere pot provoca incendii sau e) lucrările de sudura în apropiere sau la elemente care sunt în comunicaţie cu spaţiul respectiv (tevi. adezivi.) nu trebuie sa depăşească necesarul pentru încărcarea respectiva. astfel: .86) pentru toate materialele .13.Se prevăd indicatoare de avertizare care sa indice interdicţiile respective. se instruieşte asupra masurilor de prevenire si stingere specifice.15.-. depozitându-se în locurile special destinate si amenajate.18. în raport cu natura si cantitatea de materiale si substanţe (lichide) combustibile. presiunea combustibilului sa nu depăşească limita admisa. 7. etc. .7 ore de la aplicarea amorsei) si asigurate masurile prevăzute pentru lucrul cu materiale si substanţe inflamabile. folosirea lămpii de benzina în încăperi în care se afla lichide sau gaze combustibile.La executarea pardoselilor utilizând adeziv pe baza de acetat de polivinil sau amorsare cu amestec de cauciuc si bitum la cald se respecta 7 .). . . nu sunt admise. 7.La utilizarea lămpilor de benzina se respecta instrucţiunile de prevenire a incendiilor specifice spatiilor închise. vor fi instruiţi si supravegheaţi asupra respectării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice. 7.oriunde se mai considera necesar.15. tubulaturi etc.explozii. ' b) eliminarea orcarei surse de foc (scântei. 7. cu adezivi inflamabili (prenadez. La terminarea lucrului se evacuează din încăperile in care s-a lucrat. tâmplari. precum si substanţe explozive este strict interzisa. substanţe sau obiecte combustibile situate în apropiere.16. d) utilizarea aparatelor de . diluanti etc. ' 7.15. toate materialele si lichidele combustibile.cauciuc se face numai în spatii fara materiale inflamabile si sub permanenta supraveghere. .la nivelul inferior si la cel imediat superior fata de nivelul la care se lucrează cu substanţe periculoase. flăcări. se iau masuri pentru:lucru.) f) cuplarea sau decuplarea aparatelor si dispozitivelor electrice etc. instalatori etc. 7. iar lampa va fi aşezata în asa fel încât flacăra sa nu fie îndreptata spre materiale.21.17 .Asigurarea mijloacelor necesare de stingere a incendiilor.16 . 7 . Ignifucrarea materialelor si elementelor combustibile 7. " 7.La executarea lucrărilor de lipire a mochetei pe pardoseli.Personalul care executa Operaţiuni de .Montarea pardoselilor cu adeziv bitum . ■: d) asigurarea dotării corespunzătoare cu materiale si mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu la locul de munca. c) limitarea cantităţilor de materiale la locul de munca.20.

bateriile.3. .data realizării ignifugarii. rafturi. Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi 7.unitatea producătoare a substanţei ignifuge. beton. mase plastice. metoda folosita la ignifugare (pensulară. La depozitarea capselor se respecta următoarele reguli principale: a) pentru maximum 100.16. separate de cele de păstrare a materialelor explozive prin perete incdmbustibil rezistent la explozie si termoizOlator. 7.5.) . iar golul de introducere a aerului cald seprotejaza cu plasa metalica.baza buletinelor de încercare pentru protecţiile efectuate.4'. Sursele electrice de alimentare se montează numai în exteriorul camerei de":depozitare. a unor elemente si materiale de construcţii (lemn. Aerotermele. valoarea si importantă acestora. indicativ C 58 . izolaţie termica.17. ''/..000 buc.1.16. ferite de surse de căldura si de vapori.16. prevăzute cu încuietori. In jurul fichetului.86. 7. amplasate în încăperi realizate din materiale incombustibile si prevăzute cu usa de acces metalica: încăperile vor fi uscate. se . remize. 7. Construcţiile provizorii din organizarea de şantier executate din materiale si elemente de construcţie combustibile (lemn) cum sunt cele pentru ateliere. dulapuri metalice sau lăzi metalice. d) pentru iluminatul: depozitelor ■ de capse se admite folosirea lămpilor electrice de tip sigur contra exploziilor sau a lămpilor portative tip miner. depozite si magazii pentru materiale sau substanţe combustibile. .000 750. capse. potrivit prevederilor normativului de ignifugare. c) încălzirea încăperilor se asigura cu apa calda sau electric .unitatea 'care a executat lucrarea de igni fugare. forma si dimensiunile stabilite diferenţiat în normativul C58 — 86.. tratate cu substanţe ignifuge si păstrate în aceleaşi condiţii ca materialele de baza.2. finisaje etc. precum si cele în care se lucrează cu foc deschis. Odată cu efectuarea lucrărilor de ignifugare se realizează probele de material necesare încercărilor. 7. capse depozitate se realizează obligatoriu numai în barăci incombustibile (metalice sau beton) care sa nu aiba elemente din materiale combustibile. tavane etc. Executantul este obligat' sa solicite laboratoarelor autorizate .produsul ignifug utilizat. 7. b) pentru cantităţi între 100. în numărul.-. Comandamentul Trupelor de Pompieri sau altele agreate.17.■(pardoseala. . vor fi tratate cu substanţe ignifuge în funcţie de condiţiile specifice. se poate asigura depozitarea în fichete. efectuarea încercărilor asupra calităţii ignifugarii si eliberarea buletinelor de analiza. sau sobele electrice prevăzute cu carcase de protecţie se amplasează în camere . ale ÎNCERC.000 buc.. azbestospray etc. menţionează obligatoriu: .si elementele combustibile prevăzute în documentaţia tehnico-economica de investiţii. dulapului sau lăzii pentru capse pe raza de 3 m se interzice depozitarea oricăror alte materiale incombustibile. metal.). .).) se vor utiliza numai produse încercate în laboratoare autorizate si cu respectarea stricta a instrucţiunilor furnizorilor respectivi. .16. . In documentele de însoţire ale eprubetelor ce se trimit la laborator. La realizarea lucrărilor de termoprotectie (vopsea termospumanta. In aceste încăperi se interzice depozitarea altor substanţe sau materiale combustibile sau explozibile. pe. stropire etc. fiind etichetate corespunzător lucrării.

f) baraca pentru capse se amplasează.18. de verificarea întregii instalaţii. In nici un caz nu se admite suprapunerea lăzilor. k) capsele care au dat rateuri la utilizare se păstrează separat de celelalte. conducta de gaze trebuie sa se monteze deasupra conductei de apa. se iau masuri care sa evite producerea incendiilor si propagarea lor lâ lucrarea de baza sau obiecte ale organizării de şantier. de materiale sau substanţe combustibile.18. iar lăzile cu capse se amplasează pe rafturi incombustibile asigurându-se distanta de minimum 4 cm între ele.18.4.18. g) baraca se marchează cu indicatoare de avertizare cuprinzând inscripţiile: "STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m" . Orice .150 °C {între conductele de retur si pardoseala combustibila se admite distanta de 5 cm) « . lăzii dulapului sau a barăcii metalice pentru capse cum sunt: vopsiri. utilaje. este strict oprita. în lazi sau rafturi distincte. textile. 7. Se interzice fierberea si încălzirea masticurilor izolate precum si prepararea acestora în locuri cu pericol de incendiu. ori nesupravegheate. 7. Intre corpurile (elementele) de încălzire sau conductele neizolate _ ale instalaţiilor centrale de încălzire si materialele solide combustibile învecinate (elemente de construcţii. ■ 1) la terminarea programului de lucru. nu se executa decât dupa Ce materialul exploziv este evacuat în întrgime.6. paralel si alături cu conducta de gaze naturale se afla si conducta de apa. de încălzire. hârtie si alte.' 7. materialele explozive ramase neutilizate se predau obligatoriu la magazie.18. 7. special autorizat pentru acestea. 7.18 . h) depozitarea altor materiale. etc. materiale solide depozitate. j) păstrarea capselor se face în ambalajul original. 7. 7.18. si care a făcut instructajul specific. ventilare si gaze aferente construcţiilor. V.18..la distante de siguranţa de minimum 20 m fata de alte construcţii sau locuri de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la prize de împamântare. Dupa executarea crcaror lucrări la instalaţiile de gaze naturale se controlează etanşeitatea acestora cu spuma de săpun. Executarea lucrărilor de instalaţii 7. reparaţii la instalaţiile existente sunt.9.8 . scule sau echipamente în aceiaşi baraca cu capsele pentru pistoalele de împlântat bolturi.) trebuie asigurata o distanta minima de: . Pe timpul execuţiei instalaţiilor electrice. m) pentru stingerea incendiilor la încăperile pentru capse se asigura apa.5. Este strict interzis controlul cu flacăra. produse din lemn. revizii ale instalaţiilor electrice sau încălzire etc. In apropierea bateriilor de încălzire sau a aerotermelor nu se depozitează lichide sau materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune.18. Executarea lucrărilor la instalaţiile de gaze naturale se va face de către personal calificat.2.18. . în mod obligatoriu.3. i) operaţiile de întreţinere periodica a fichetului. "FUMATUL SI FOCUL STRICT OPRITE". nisip etc. 7. instalaţiile oprite din funcţiune un timp îndelungat (mâi mare de 6 luni) se supun verificării etanşeităţii cu aer comprimat.în cazuri speciale. finisaje tâmplarie. Lucrările de reparaţii la conducte de gaze se executa numai dupa închiderea robinetului principal si purjarea conductei cu gaze inerte si ventilarea încăperii respective.35 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura mai mare de 150 °C. urmate. în apropiererea depozitelor. la depozitele mici ale şantierelor izolate se pot utiliza lanterne de buzunar alimente cu baterii de maximum 4. în baza unui proiect avizat de unitatea de distribuţie a gazelor.e> . spuma (chimica sau mecanica). pâna la returnarea lor. Daca pe acelaşi traseu.10 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura între 95 CC . 7.7.5.1.

vor fi astfel montate încât sa nu producă scântei. intervenindu-se cu COz sau praf si C02. Se interzice efectuarea controlului etanşeităţii ins tala tii-îei. trebuie sa fie în perfecta stare si neânbibata în combustibil. Se interzice montarea în interiorul canalelor pr. Centralele termice cu gaze se pun în functiiine numai dupa verificarea arzătoarelor si a presiunii în conductele de gaze.5. sau manipulează substanţe. cu tavi metalice umplute cu nisip.19.18. 7.19. 7. a gazelor sau a deşeurilor combustibile. 7. 7. 7.10. trebuie menţinute în buna stare de utilizare.19. combustibile si a încăperilor cu aparatura de mare valoare sau importanta deosebita. sa nu prezinte fisuri ori deformări sau sa nu fie corect centrate. prelucrează.19. racordările de arzătoare etc.18. vaporilor sau deşeurilor care trebuie evacuate.Sistemele de ventilare a încăperilor în care se depozitează.3.19.1. care sa împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canale de ventilaţie..18. r coşuri si canale de 7.Traversarea pereţilor antifoc de către canalele de ventilare nu se recomanda. a conductelor de încălzire precum si a conductoarelor electrice. La ventilările locale aceste guri de absorbţie vor fi amplasate cât mai aproape de locul de formare a vaporilor.pentru combustibil si izolaţia cazanului. 7. ) în scopul eliminării scurgerilor de combustibil.11.15 .17. vapori sau gaze combustibile. 7. Izolaţia conductelor. fata de materialele sau elementele de construcţii combustibile.La execuţie trebuie asigurata etanşeitatea instalaţiei si izolarea termica corespunzătoare a canalelor prin care circula gaze calde.18.Amplasarea în îcaperi a gurilor de absorbţie terebuie sa se faca în funcţie de greutatea specifica a gazelor.13. vor fi prevăzute în fata focarelor/sub injectoare. etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare (rezervoare. prin prevederea clapelor antifoc. combustibil se colectează si se evacuează.18. vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale clădirii.4.' de gaze cu flacăra.In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea. 7.18.18.22.18. 7. conducte pentru transport.19. 7.. 7.18.6 Coşurile si canalele de fum se executa conform prevederilor STAS 6973.14. 7. 7. .se asigura.21. în caz de incendiu si de semnalizare a încetării funcţionarii instalaţiilor de ventilare. La • executarea canalelor termice cu combustibil lichid.19. 7.Dispozitivele de blocare . Scurgerile accidentale de .Se interzice evacuarea prin instalaţia de ventilare a materialelor sau substanţelor combustibile.. pompe. în jurul arzătoarelor.La realizarea sistemelor de ventilaţie se va urmări limitarea posibilităţilor de formare a amestecurilor cu pericol de explozie si de propagare a incendiului prin canale^ de ventilare.-' In cazurile în care aceste traversări suntabsolut necesare se iau masuri pentru evitarea propagării incendiilor în compartimentele învecinate.12.18.18.5 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura sub 95 °C "(între conductele de retur si pardoseala combustibila distanta nu se normează).sau scurtcircuite electrice. 7.2 .20. * 7. se opreşte ventilatorul si maşinile racordate la acel sistem de ventilare. care în amestec sau contact pot da naştere la aprinderi sau explozii. ' 7.19. Cazanele alimentate cu combustibil lichid.Se interzice ca aerul ce conţine gaze sau vapori inflamabili sa fie recirculat prin sistemul de ventilare. precum si utilizarea unor materiale corespunzătoare.in • cart transporta praf.16.Ventilatoarele aferente instalaţiilor de ventilare în care se vehiculează gaze sau vapori combustibili trebuie sa fie din materiale care nu produc scântei prin lovire.In interiorul canalelor de ventilare nu se vor poza conducte de transport pentru lichide sau gaze combustibile. 7.18.Prizele de ventilare se prevăd cu plase de sârma sau grătare.Ventilatoare si motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare. 7.18.Centrale fum termice.18.

pereţii exteriori ai coşurilor din zidărie de cărămida trebuie sa aiba o grosime de cel puţin 11. nedepasind. iar deasupra învelitorii zidăria coşurilor se rostuieste cu rosturile pline sau se tencuieste cu tencuiala rezistenta la intemperii.2.9.19. respectiv 70 cm*. indiferent de tip si destinaţie.19. reparare. iar în cazul burlanelor de tabla de 1. standardele.La străpungerea centurilor si planseelor incombustibile. fara globuri si grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate ori uzate.19.1 Executarea instalaţiilor si montarea echipamentelor electrice. etc.La traversarea podului clădirii si la străpungerea acoperişului fetele exterioare tencuite ale coşului vor fi la cel puţin 10 cm distanta de elementele de lemn. în cazul când acesta nu este protejat. In cazul când aceste elemente au o grosime mai mica. transformatoare.12.19.20. umezeala. hârtie. forţa. .In podul clădirilor coşurile se tencuiesc si spoiesc cu var (ca sa se poată observa cu uşurinţa eventualele fisuri).00 m lungime.. d) folosirea instalaţiilor elecrice fara protecţie corespunzătoare mediului în care se afla (etanşe la praf. antiex. scame si alte materiale combustibile. de grosime echivalenta.. lungimea de 5 0 cm. Se interzic următoarele: a) folosirea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice de orice fel. etc. pericol de incendiu nu este admisa folosirea burlanelor din tabla. >.5 cm. 7. grosimile de mai sus trebuie sa fie duble. iar al celor din elemente prefabricate de cel puţin ~0 cm. cu îngrosarea pereţilor expuşi ai"canalelor din zidărie de cărămida la-24 cm sau cu intercalarea unui strat termoizolator incombustibil. sau căptuşite cu un material termoizolator. .15.20.) peste sarcina admisa.3.19. 7.iluminat. c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele electrice de alimentare. . între orificiul de racord si canalul vertical canale de legătura în zid cu panta de cel puţin 10% si de cel mult 2. incombustibil in grosimea necesara.In interiorul clădirii.20. 7. e) utilizarea lămpilor mobile portative.) precum şi necuratarea depunerilor de praf. f) aşezarea sau sprijinirea de motoare electrice a orcaror materiale combustibile (cîrpe. maşinilor de gătit etc.La străpungerea planseelor combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie la cel puţin 24 cm de la fata interioara a canalelor de fum.7• Racordarea sobelor. cu condiţia ca Ia cotul de racordare sa se prevadă o usita de curăţire.10. 7.19. 7. 7. ele vor fi înglobate de jur împrejur în zidărie. trebuie sa respecte normativele.-. Pentru legarea unui focar la un canal mai îndepărtat se admit.) se executa numai de către personal calificat si autorizat. 7.'. Lucrările de instalaţii electrice (execuţie.8.19. Executarea lucrărilor de instalaţii electrice .. 7.) ori cu defecţiuni. la canale se face numai cu burlane de legătura ceramice sau burlane de tabla introduse prin stuturi de tabla sau ceramica pâna la' fata canalului. conectare etc. 7. 7. regulamentele si celelalte prescripţii tehnice specifice. Sub planseele din materiale combustibile. verificare.20.00 m. când sunt aşezate orizontal. In cazul cînd gazele de ardere au o temperatura mai mare de 2 50 °C la stutul de racord.7. asigurând o legătura etanşa. Se recomanda completarea spaţiului dintre cos si aceste elemente cu materiale termoizOlante incombustibile sau îngrosarea locala a pereţilor coşurilor din zidărie lăsând un rost de 3 cm liber sau umplut cu material termoizolator incombustibil pe tot conturul.11. prevazându-se o acoperire din beton sau mortar în grosime de cel puţin 5 cm. elementele de rezistenta (de exemplu armatura de otel a centurilor) nu trebuie sa vina în contact direct cu canalele de fum. b) încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. distanta intre burlanele âe-legătura ceramice sau din zidărie si tavan va fi de minimum 50 cm.19. In spatii cu. 7. Aceste burlane vor fi cât mai scurte.Nu se admit canale de fum în zidurile exterioare decât cu o protecţie termica suplimentara.19. lemn etc. paratraznet 7. respectiv de 38 cm când este tencuit sau protejat.13. cabluri.14. cu excepţia celor care sunt executate special pentru acestea. de exemplu.

-.10.1-7 (legarea la pământ.15. comprimate ori lichefiate astfel încât sa fie posibila aprinderea acestora .20.Legarea între ele a conductoarelor din cupru sau otel se face numai prin răsucire si matisare. la nul etc. Golurile necesare trecerii cablurilor sau a ţevilor de protecţie a conductelor prin elemente de construcţie {pereţi si plansee) se vor etanşa cu materiale incombustibile asigurându-se limita de rezistenta la foc conform normelor în vigoare. precum si la trecerea lor prin plansee său pereţi. utilajele si echipamentele respective. d) nu se montează în podurile clădirilor si construcţiilor care sunt realizate din materiale combustibile.14. 7. garniturile de etansare se menţin în buna stare si bine strânse {fixate). cu material incombustibil. este interzisa. . 7. 7.20.20.Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului ^e protecţie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu depăşească sub sarcina limitele admise. . b) nu se folosesc arborii drept suporţi. nu este admisa.20. spatiile din jurul acestora se obturează. necesare conform normativului . 7.20. izolări său separări de protecţie. starea instalaţiilor de raCire. amplasate la distante admise de normativul 1-7.20.Tablourile electrice de distribuţie.20. utilajelor si echipamentelor electrice.16. instalaţii.20.In apropierea tablourilor electrice se interzice păstrarea materialelor si substanţelor combustibile si blocarea accesului la acestea. siguranţelor si tablourilor electrice direct pe materiale sau elemente de . 7. astfel încât sa împiedice transmiterea incendiilor. dupa terminarea folosirilor sau dupa programul de lucru al acestora. 7.La exploatai sa transformatoarelor (autotransformatoarelor} se controlează periodic nivelul si temperatura acestuia.6. i) folosirea siguranţelor fuzibile si a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni. La intrările si ieşirile conductoarelor din canale.9. 7.g) lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice.7.La încăperile si posturile de transformare este interzisa depozitarea orcăror materiale sau obiecte.7. La montarea conductoarelor aeriene se are în vedere: a) utilizarea izolatoarelor fixate pe suporturi incombustibile.20.12. etanşeitatea cuvei si asigurarea posibilităţii de golire a uleiului. utilajelor electrice în condiţii său la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substanţe combustibile ori gaze tehnice.sarcina se încălzesc peste temperatura admisa. k) amplasarea instalaţiilor. La tablourile capsulate. . Montarea. 7.cablurilor.20.20. 7. precum si pericolul împrastierii sau deversării acestuia în zone învecinate.Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu. c) se iau masuri ca acestea sa nu căda^ pe construcţii.. Se interzice utilizarea conductoarelor si cablurilor care în .13.7. iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mmp prin sudura. improvizate sau rezistenta electrica mai mare decât cea stabilita pentru instalaţiile. h) menţinerea sub tensiune a maşinilor. e) izolarea trecerilor prin plansee si pereţii combustibili.5.20.11. 7.8.4. conductoarele. reostatele de pornire si alte asemenea aparate se montează în locuri fara pericol de incendiu si se prevăd cu carcase de protecţie. construcţie combustibile. 7. j) folosirea fara protecţii.20. Montarea conductoarelor.conductoarelor si cablurilor electrice în canale sau tuneluri în care sunt: montate conducte de gaze sau de fluide combustibile. materiale ori substanţe combustibile sau sa vina în contact cu acestea. tuneluri. cositorite sau cu cleme corespunzătoare secţiunii conductoarelor respective. releele. ) .

Se interzice transportul si manipularea produselor petroliere în ambalaje din material plastic. 7.. electrogene. 7 . se prevăd cu sisteme de interblocâre a funcţionarii. b) legarea la pământ a conductelor prin care se vehiculează amestecuri de aer si pulberi combustibile. Aceste surse de energie trebuie amplasate si realizate astfel încât în caz de incendiu sa nu fie scoase din funcţiune. d) descărcarea la pământ a electricităţii: statice produsa de curelele Ce transmisie. . defecte sau necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei ohmice. 7.19.20.29. sine de cale ferata.curent când instalaţiile sunt în funcţiune.20 .20.20.22.20.26. 7.Se interzice întreruperea în regim de scurtcircuit.20. •. .Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor si transformatoarelor de curent ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în regim de scurtcircuit'. 7.CorpUrile de iluminat de siguranţa trebuie sa fie conplete.20. prin montarea de piepteni metalici de descărcare.20.30. acolo unde este posibil. grupurile.Deoarece rezistivitatea statica se formează pe suprafeţele corpurilor care. e) legarea la pământ a tuturor pârtilor metalice ale instalaţiilor pentru vehicularea combustibililor lichizi si anume: conducte.Este interzisa exploatarea' instalaţiilor si utilajelor cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere.23.20. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje si în general a tuturor echipamentelor electrice.25. de micşorare a rezistivitatii prin .Utilajele si instalaţiile care în timpul funcţionarii produc electricitate statica vor avea asigurata descărcarea acesteia la pământ. ' ' .24. .7.20. aparatelor si utilajelor în care' se maruntesc substanţe producătoare de praf cu pericol de incendiu sau explozie.20. pompe.Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţa (de : evacuare. cisternele de cale ferata. 7. c) filtrele de pânza din conductele de aer vOr fi căptuşite cu plasa metalica legata la pământ cu scopul neutralizării sarcinilor electrostatice.veghe panicii. circulaţie.7 .Conductelor prin care se transporta particule sau fluide care pot forma electricitate statica vor avea asigurate legarea la pământ. lichide sau gazoase vehiculate sau manevrate în procesele tehnologice se iau următoarele masuri speciale: a) legarea la pământ a carcaselor maşinilor'.20. 7.18 . 7. se vor lua masuri. conform reglementarilor în vigoare. 7. 7.' 7.20.Bateriile de acumulatoare.20.20.21 .de funcţionare. marcarea hidrantilor interiori) trebuie sa fie în permanenta în stare. datorita descărcării sarcinilor de electricitate statica. rezervoare.Se interzice întreruperea circuitelor secundare ale : transformatoarelor de .la pământ incomplete.27.amplasate corespunzător si în stare de funcţionare.' ' 7. 7.18. si celelalte surse de energie pentru alimentarea iluminatului de siguranţa trebuie sa fie bine întreţinute si sa asigure funcţionarea tuturor lămpilor pe durata stabilita de normativul I .20 . 7. continuarea lucrului.Pentru a înlătura pericolul de incendiu.Este interzisa vopsirea cu pistoale de pulverizare a recipientilor care conţin produse inflamabile.17. la rampele de descărcare etc. şe f ace periodic.28.prezintă rezistivitate mare.Se interzice tratarea cu colofoniu (sacâz) a curelelor de transmisie pentru a preveni patinarea lor. sau prin vopsirea curelelor cu vopsele si lacuri speciale pentru mărirea conductibilitatii lor electrice. autocisterne.acumulate de materialele solide.Utilajele sau instalaţiile care în caz de incendiu trebuie oprite.

protecţia corecta a legaturilor (suduri. pentru stingerea incendiilor se utilizează spuma. a grupurilor de .1. pe timpul exploatării.35.20. iazuri etc. 7 . din incinta societăţilor comerciale.5.31.2^ Drumurile de acces si circulaţie trebuie sa asigure accesul unităţilor de intervenţie în caz de incendiu fara obstacole si pe distante cât mai scurte la toate construcţiile depozitele de materiale combustibile si sursele de apa (bazine.valoarea rezistentei de dispensie a prizei de pământ in limitele admise.20.umezire cu apa sau prin adăugarea altor corpuri care sunt admise de procesul tehnologic. 7 .20. 7.La instalaţiile de automatizare.Executarea instalaţiilor de paratraznet pentru protecţia construcţiilor si instalaţiilor se. La executarea lucrărilor pentru cai ferate industriale se respecta prevederile cuprinse în normativul specific indicativ P 114. . mase pulverulente ori alte substanţe dielectrice. dupa executarea operaţiilor de punere în funcţiune. . 20. astfel încât sa nu conducă la incendierea obiectivelor vecine (clădiri. realizează conform normativului de specialitate (I . dioxid de carbon. . . legaturi cu şuruburi etc).20. se vor respecta proiectele de specialitate.34.Prizele de pământ pentru electricitatea statica se executa conform normativelor în vigoare. Caile ferate (cu ecartment normal sau îngust) se amplasează dupa considerente funcţionale. pentru stingerea incendiilor se utilizează numai dioxid de carbon. în. .30. Capitolul 8 CĂI DE COMUNICAŢIE 8.4. La executarea lucrărilor pentru reţeaua de drumuri. depozite. Amplasarea cailor ferate se va face având în vedere distantele de protecţie dintre axa caii ferate uzinale (de incinta) si obiectivele vecine. 7.La recepţia lucrărilor se verifica instalaţiile de paratraznet si înlătura defecţiunile constatate. timpul execuţiei si înainte de punerea lor în funcţiune. iar defecţiunile constatate se înlătura înainte de repunerea instalaţiilor în funcţiune.32. fixarea sigura a elementelor instalaţiei pe construcţie. 7.Instalaţiile electrice se verifica obigatoriu: a) preliminar.materiale utilizate si starea lor.dimensiunile elementelor componente.) . podurile sx canalele de cabluri si posturile trafo. c) periodic.39.38.respectarea distantelor minime normate fata de elementele de construcţie si cele ale instalaţiei electrice.3. clădiri sociai-culturale. . b) definitiv. se scot de sub tensiune instalaţiile afectate si cele din imediata vecinătate.La tunelele. 7. 8.37. hidrant!. rampe de alimentare din lacuri.36. 7.Pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz. 7.33. La aceste verificări se vor urmări daca instalaţiile electrice respective sunt executate în condiţii de securitate împotriva incendiilor. urmarindu-se în special: . Concomitent se vor opri instalaţiile de ventilare.20.20). 8.) 8.Personalul de intervenţie se dotează cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii. 7. împotriva electrocutării si dupa caz împotrivă temperaturii. instalaţii etc.20. administrative.20. distante prevăzute în proiectul de execuţie. Ele pot fi comune cu prizele de pământ ale sistemului de protecţie contra stingerilor. apa pulverizata sau gaze inerte.In caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia. 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->