P. 1
Normativ C-300 Din 1994

Normativ C-300 Din 1994

|Views: 12|Likes:
Published by sendmebooks

More info:

Published by: sendmebooks on Aug 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA C- 300/1994

CUPRINS REGULI SI MASURI DS PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE ORGANIZĂRILOR DE ŞANTIER SI PE TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI INSTALAŢII AFERENTE. Pag. PREFAŢA..............................................5 CAPITOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE.......................9 CAPITOLUL 2 - OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI..................12 2.1............................... Obligaţiile si răspunderile executanţilor si lucrări.................12 2.2. Obligaţiile si răspunderile proprietarilor si respectiv a administraţiei .......................15 2.3............................... Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 17 2.4. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiilor de lucru.......19 2.5. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier............................... 21 CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR. ............................ .23 3.1. Prevederi generale ........................ 23 3.2. Instruirea personalului...................25 3.3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca . . . ……………………………………….27 3.4. Controlul respectării reglementarilor.. . . . ;28 3.5. Reglementarea utilizării focului deschis 29 CAPITOLUL 4 - ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR................. 31 CAPITOLUL 5 - MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR...... 35 CAPITOLUL 6 - LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER................................ 36 6.1. Generalităţi........................... 36 6.2. Drumuri, cai ferate.................... 40 6.3. Asigurarea utilităţilor.................. 41 6.3.1. Iluminatul pe timp de noapte...41 6.3.2. Instalaţii de incalzire............... 41 6.3.3. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor . . . . ................ 42 6.4. Sector administrativ - cazare cantina . . . . . * 43 6.5. Depozitarea materialelor de construcţii ....................... 45 6.6. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor pe timp friguros...... 49 6.4. Producţie secundara............. 53 6.7.1. Ateliere de prelucrare a lemnului ....................... 53 6.7.2. Ateliere de prelucrare a plutei si a maselor plastice.... 55 6.7.3. Ateliere de vopsitorie.......... 56 6.7.4. Ateliere mecanice si electrice.. 58 6.7.5. Ateliere de intretinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii .............. 59 încăperi de incarcat acumulatori....... 61 6.7.6. Staţii si generatoare acetilena ....... i................. 62 1

Pag. CAPITOLUL, 7

- LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA....................... 64 7.1Lucrări de terasamente, săpaturi... 64 7.2. Lucrări de execuţie si utilizare a cofrajelor (glisante, pasitoare, plane, mobile etc.) ................... 67 7.3. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor, eşafodajelor si scărilor................................ 70 7.4. Lucrări de sudura........................ 72 7.5. Lucrări de preparare, turnare si compactare a betoanelor 77 7.6. Executarea lucrărilor de zidărie si tencuieli - . . 7 9 7.7. Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton, metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate.................... 80 7.8. Invelitori si şarpante................... 81 7.9. Izolaţii hidrofuge cu bitum, transportul bitumului topit si prepararea

ANEXA Nr.l amorsajului bi tum-benz ina......................... 82 7.10.Izolaţii - Prevederi generale ..... 85 7.11.Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase................ . 86 7.12.Izolaţii termice (conducte si clădiri) ............................ . 88 7.13.Izolaţii frigorifice si fonice............. 9C 7 .14 . Protecţii anticorozive.................. 91 7.15.Lucrări de finisaje....................... 96 7.16.Ignifugarea materialelor si elementelor combustibile...................101 7.17.Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi............103 7.18.Executarea lucrărilor de instalaţii.............................. 105 7.19.Centrale termice, coşuri si canale de fum............................ 108 7.20.Execurarea lucrărilor de instalaţii electrice iluminat, forţa, paratraznet............................. 111 CAPITOLUL 8 - CAI DE COMUNICAŢIE..................... 119

ANEXE; TABELUL Nr.l - Dotarea cu mijloace de prima intervenţie pentru stingerea incendiilor la construcţiile provizorii din organizarea de şantier si a lucrărilor de execuţie........................120 -........................... Dotarea posturilor de incendiu (extras pentru clădiri provizorii de organizare de şantier si lucrări de execuţie).......................124 -...........................Nomenclatorul - verificărilor ce se executa la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (extras pentru construcţiile provizorii de organizare de şantier si a lucrărilor de execuţie). 12 6 ANEXA Nr.3 - Extras din STAS 297/1,2..............129 2

NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII Indicativ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI C - 300/94 INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, indicativ C 300/1994, a fost elaborat conform programului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Lucrarea a fost avizata în Consiliul Tehnico - Ştiinţific al MLPAT cu nr.102 din 18.04.1994 si aprobata cu Ordinul MPLAT nr.20 N din 11.07.1994. In prealabil s-a obţinut acordul Ministerului de Interne - Comandamentul Trupelor de Pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994. O B I E C T Normativul stabileşte, reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifica organizărilor de santier si pe timpul executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Prezentele norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare, sunt obligatorii pe timpul executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor de baza si la executarea lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv la depozitarea, transportul si manipularea materialelor si substanţelor combustibile care se pun în opera. 1.2. Normele se aplica, cumulativ, pentru fiecare construcţie, instalaţie, atelier, etc., în parte, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute. 1.3. Pentru noi categorii de lucrări sau tehnologii de execuţie, este obligatoriu sa se completeze aceste norme cu reguli si masuri corespunzătoare de prevenire si stingere a incendiilor. 1.4. Orice substanţa manevrata pe şantier, va trebui sa fie însoţita de un document din care sa rezulte caracteristicile privind gradul de inflamabilitate sau pericolul de explozie si în ce condiţii. In cazul în care aceste elemente nu sunt precizate de producător, executantul va obţine datele necesare de la acesta sau de la un institut autorizat. 1.5. Prezentele norme pot fi completate cu reglementari specifice de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, precum si de dotare, ori din cărţile tehnice sau instrucţiunile de exploatare specifice fiecărui tip de construcţie sau instalaţie. 1.6. Pentru construcţiile si instalaţiile definitive ori cu utilizare mai mare de 15 ani (baze de producţie, ateliere confecţii etc.) aparţinând unităţilor de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, este" obligatorie respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor ale construcţiilor definitive. DEFINIŢII: Organizarea de şantier - însumează obiectele si lucrările cu caracter provizoriu, necesare realizării lucrărilor de baza; amplasarea se poate face în afara sau în incinta obiectivului care se realizează sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. - Execuţia lucrărilor de baza, totalitatea lucrărilor de execuţie realizate la obiecte definitive, deservite de organizarea de şantier si respectiv bazele de producţie.

. CAPITOLUL 2 OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI 2.1. Obligaţiile şi răspunderi le executanti1or de lucrări

2.1.1. Unitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii auurmătoarele responsabilităţi principale: a) sa ia toate masurile necesare pentru protecţia contra incendiilor la organizarea şantierelor si pe parcursul executării lucrărilor de baza; b) sa realizeze în funcţie de tipurile de lucrări ce se executa integral si la timp în buna stare de funcţionare toate lucrările si masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economica a investiţiei si sa aducă la cunoştinţa investitorului soluţiile necorespunzatoare, omisiunile sau incalcarile normelor, pe care le constata, solicitând rezolvarea acestora; c) sa asigure cunoaşterea si respectarea de către întregul personal din " subordine, a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice activităţii, precum si a celor specifice unităţilor sau locurilor de munca în care executa astfel de lucrări; d) sa stabilească împreuna cu beneficiarii si proiectantul în cazul lucrărilor ce le executa în incinta obiectivelor în exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de intervenţie, . precum si modul de realizare a acestora,e) sa primească pentru execuţie numai documentaţii (proiecte) în care sunt evidenţiaţi factorii de risc pe faze de execuţie, masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor precucs si dotarea cu mijloace de protecţie necesare; f) sa nu execute lucrări pentru care proiectele de execuţie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate - conform legii de verificatori atestaţi; g)sa solicite proiectantului instrucţiuni de funcţionare, întreţinere, revizii si' reparaţii a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,, si dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute la organizarea de şantier,;inclusiv pentru cele din import, pe carele completează daca este cazul, instruieşte personalul de deservire si întreţinere a acestor mijloace de protecţie împotriva incendiilor; h) sa asigure efectuarea probelor de punere în funcţiune a lucrărilor executate a rodajului precum si a altor probe mecanice care îi* revin, în condiţii de deplina securitate împotriva incendiilor) i) sa aducă la cunoştinţa unităţilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor noi de construcţii si instalaţii, precum si cu cel puţin 3 zile înainte despre darea în exploatare a lucrărilor executate (în întregime, parţiala, provizorie sau definitiva); 2.1.2. Sa utilizeze în execuţia lucrărilor numai produsele si procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. 2.1.3. In situaţia realizării unor lucrări de către mai mulţi- executanţi, si se creaza suprapuneri de procese de lucru, pe verticala sau orizontala, se impun următoarele masuri: a) înainte de începerea lucrului, şeful de formaţie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrărilor propuse cât si din punctul de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; b) folosirea numai a personalului calificat pentru lucrările respective si verificarea insusirii temeinice a masurilor de prevenire a incendiilor; c) supravegherea atenta si permanenta a personalului care executa lucrări cu grad mare de pericol de incendiu si explozie; d) sa nu execute alte lucrări decât cele stabilite, sa nu intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune si sa nu părăsească locul de munca fara ştirea şefului de echipa. 2.1.4. In cazul lucrariior executate în spatii în exploatare sau unde exista instalaţii în funcţiune (total sau parţial în funcţiune), se încheie o convenţie" între executant si cel ce exploatează spaţiul sau instalaţiile în funcţiune, (investitor) privind condiţiile de lucru care trebuie asigurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Convenţia constituie clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta - prin care se stabilesc în principal următoarele: a) delimitarea ariei în care se executa lucrările si unde răspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilirea si delimitarea în incinta investitorului a cailor de acces si intervenţie în caz de incendiu la aria delimitată; 4

potrivit dispoziţiilor legale si a competentei stabilite. e) condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le asigure investitorul. 2.b) sa contracteze pentru execuţie numai documentaţii verificate .2. j) sa asigure buna funcţionare a instalaţiilor electrice de forţa si lumina.Obligaţiile si răspunderi le proprietarilor si respectiv a administraţiei 2. activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace PSI necesare.2. în cazul în care solicita intervenţia constructorului. d) instruirea personalului executant asupra reguluilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor revine investitorului. acordarea asistentei tehnice si a sprijinului solicitat. e) sa asigure fondurile si mijloacele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si să ia masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente în acest scop.conform legii . Pentru realizarea obligaţiilor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare în unităţile pe care le conduc. pe toata durata perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii propuse a se executa. . c) sa asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor. existente la . 1) conducătorul unităţii. pentru a face fata unor situaţii care periclitează funcţionarea spatiilor sau instalaţiilor sale. 2. masurilor si obligaţiilor ce revin' în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare. 5 . pe perioada friguroasa. a situaţiilor deosebite) si sa verifice îndeplinirea masurilor stabilite pentru astfel de situaţii. precum si a dispoziţiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor. f) luarea de masuri specifice cerute de executant pentru anumite faze de execuţie periculoase ce implica respectarea anumitor masuri p. sa asigure potrivit condiţiilor stabilite. modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite. a celor de încălzire si ventilare sanitare si de alimentare cu apa.1. precum si dotarea corespunzătoare pentru asigurarea securităţii depline împotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa. b) sa îndrume si sa controleze activitatea comisiilor de apărare împotriva incendiilor. d) sa asigure instruirea si testarea periodica a subordonaţilor direcţi asupra cunoaşterii si respectării normelor. nivel de organizare de şantier. c) masurile de prevenire si stingere a incendiilor. care sa satisfacă exigentele de calitate a construcţiilor si securitatea personalului angajat. sa analizeze periodic (semestrial) si ori de cate ori este nevoie.s:i. Le asigure pe timpul executării lucrărilor atunci când nu poate fi delimitată aria respectiva. gî sa asigure în caz de incendiu. (sărbători. concentrarea tuturor forţelor si mijloacelor necesare. h) sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie. verificând realizarea lor. k) sa urmărească felul în care se asigura propaganda vizuala (indicatoare de avertizare si securitate) pentru prevenirea si stingerea incendiilor.de verificatori atestaţi. participarea serviciilor de pompieri si a mijloacelor din dotarea unităţilor la acţiunea de stingere a incendiilor precum si de înlăturare a urmărilor acestora.2. a tehnologiilor de lucru. rezultate din dispoziţiile legale. • i) sa obtina de la organele în drept avizele si autorizaţiile legale. patronilor si consiliilor de administraţie le revin următoarele răspunderi principale: a) sa organizeze.2. a serviciilor de pompieri si cadrelor tehnice_ _ special incadrate pentru îndeplinirea atribuţiilor dr prevenire si stingere a incendiilor.la un nivel corespunzător. f) sa organizeze prevenirea si stingerea incendiilor pe durata întreruperii activităţii. Patronii si respectiv consiliile de administraţie ale unităţilor care executa lucrări de construcţii au obligaţia de a organiza procesul de munca si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. numeşte cadrul tehnic care răspunde de coordonarea si îndrumarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor.

luând masuri pentru completarea.1. dispozitivelor si mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. . d) când lucrează în incinta investitorului.instructajul special pe locul de munca. modul de organizare si tehnologie de execuţie.instructajul pentru executarea unor operaţuni periculoase.la cerere sa le puna la dispoziţia organelor abilitate. i) sa interzică folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. sa interzică folosirea focului deschis. repararea sau înlocuirea celor necorespunzatoare.2. . c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa acţioneze în caz de incendiu. Şeful de echipa precum si locţiitorul acestuia. anunţarea incendiilor. organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine. potrivit cu cerinţele specifice locului de munca. fiind răspunzători pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa menţină în stare operativa.1. j) sa asigure menţinerea permanenta în stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces în caz de incendiu. • ej sa asigure existenta documentelor de organizare a activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de lucru si . 2. g) sa asigure supravegherea permanenta a respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executării unor lucrări cu foc deschis sau a altor operaţiuni periculoase. ori aceste masuri sunt insuficiente. este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei. c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun în pericol securitatea lucrărilor ce le executa. potrivit organizării activităţii. Maiştrii si ceilalţi conducători ai punctelor de lucru au obligaţia sa organizeze desfăşurarea activităţii în deplina siguranţa pe locurile de munca pe care le conduc. răspund de respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. în locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta în totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop.4. pe timpul lucrărilor ce le executa. . Personalul muncitor executa lucrările ce i se încredinţează. Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 2. d) sa verifice existenta si starea sistemelor. în ceea ce priveşte masurile de prevenire si stingere a incendiilor.4. . b) sa nu execute nici un fel de improvizaţii sau lucrări pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor. . având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa execute lucrările încredinţate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi ale documentaţiei de execuţie. f) sa execute nemijlocit următoarele categorii de instructaj de prevenire si stingere a incendiilor.instructajul pe schimb. k) sa asigure.2. h) sa controleze la sfârşitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca respectiv. .4. având obligaţia sa respecte prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel: 6 . fumatul sau executarea unor operaţiuni periculoase. alarmarea personalului si conducerea operaţiunilor de lucru si de stingere/ precum si de evacuare a personalului si a bunurilor. 2.instructajul periodic. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiunilor de lucru 2.3. din dotarea locurilor de munca. b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite luând masuri de rezolvare completa si operativa a acestora în cazul unor nerealizari. luând masuri de înlocuire a celui lipsa si de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin.3.

3 .5. generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca. b) asigura. la cerere asistenta tehnica de specialitate la realizarea construcţiilor. f) includ. d) prevăd masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor. .1. 3. 2. a regulilor prevăzute în instrucţiunile de lucru (sau de operare) si a modului de funcţionare si utilizare a instalaţiilor.a) sa cunoască si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor.1. toate elementele necesare executării construcţiilor si instalaţiilor aferente lor în condiţii depline de siguranţa din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor.1. evacuarea personalului si a bunurilor. fiind o componenta a funcţiunii de producţie. în vederea depistării si înlăturării unor eventuale pericole si riscuri de incendiu. asfel: a) răspund de prevederea în documentaţia tehnico-economica. detaliat pe faze de lucru. utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de încălzire. corespunzător prezentului normativ.prevenire si stingere â incendiilor. fondurile necesare realizării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute. Răspunderea pentru organizarea si desfăşurarea unei activităţi permanente de prevenire si stingere a incendiilor în unităţi 7 .1. precum si la înlăturarea consecinţelor provocate de incendiu. şau folosirea unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substanţe combustibile.1.3. : g) sa anunţe de îndată.1. precum si a celor referitoare la executarea unor lucrări . c) precizează în documentaţiile tehnice pe care le elaborează caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de construcţii. d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul. instalaţiilor si aparatelor necesare asigurării securităţii împotriva incendiilor în perioada de execuţie a lucrărilor. atat pentru proiectele de organizare de şantier cât si : în cele de execuţie a lucrărilor de baza. şefii ierarhici despre existenta unor împrejurări de natura sa provoace incendii. indiferent de forma de proprietate.). vor include în proiectele ce le elaborează. acesta constituind o sarcina de serviciu. aparatelor.2. f) sa verifice locul de munca la începerea programului si la terminarea acestuia. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 3. c) sa anunţe imediat. e) sa participe la Întreţinerea în buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze în alte scopuri. b) sa participe la instructajele si acţiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Activitatea de.. modificări neautorizate ale instalaţiilor.5. foc deschis. instalaţiilor si masurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute. e) întocmesc lista dispozitivelor. acordându-se o importanta deosebita execuţiei lucrărilor cu pericol de incendiu sau explozie. dispozitivelor si a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de munca.. Proiectanţii documentaţiilor tehnologice de execuţie. Prevederi generale 3. potrivit organizării activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca.în devizele pe obiecte. face parte integranta din activitatea economica desfăşurata de unităţile de execuţie. la stingerea incendiilor. a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru dotarea eu mijloace de intervenţie în conformitate cu normele în vigoare. precum si la exerciţiile si aplicaţiile de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului si a bunurilor. şefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este obligat sa participe întregul personal încadrat. îndeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite. folosirea sculelor necorespunzatoare în spatii cu pericol de incendiu etc. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier 2.

sau complexitatea lucrărilor de construcţii.specialişti cu atribuţii de control (protecţia muncii. precum si întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor. se constituie . asupra regulilor si masurilor generale. pompieri. conducătorii formaţiilor de lucru. conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta activitate. specificul. au de regula. serviciilor si compartimentelor funcţionale. inginer sef).preşedinte : conducătorul tehnic (director tehnic. g) organizarea controlului sistematic al respectării normelor. următoarea componenta: . stingerea incendiilor ce revin personalului încadrat. realizarea masurilor si îndeplinirii obligaţiilor si atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor. funcţie de modificările survenite în organigramele de funcţionare si de încadrare cu personal al unităţilor de construcţii respective.2. de importanta. consiliul de administraţie va desemna prin dispoziţie un responsabil. • . echipament de protecţie si substanţe chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de întreţinere în stare de funcţionare a acestor mijloace.1.secretar ...(un cadru tehnic) 3. cuprinde în principal: a) constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor stabilirea obligaţiilor ce revin acesteia si a metodologiei de lucru.obligaţiile de îndrumare si control. 3. stabilind atribuţiile acestuia: b) constituirea serviciului de.5. instalaţii. 8 . unitatile de construcţii unde din cauza sferei reduse de activitate si a personalului.comisie de apărare împotriva incendiilor. f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. In.1.1. 3. precum si altor organisme constituite în unitatea respectiva (consilii sau comisii tehnicoeconomice. Instruirea personalului 3. încadrarea acestuia cu personal corespunzător si dotarea cu mijloace si materiale de intervenţie.1.şeful serviciului de pompieri. întocmirea programului de instruire si stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor acestuia. Structura si componenta comisiei de apărare împotriva incendiilor se reactualizează operativ.2.unei comisii de apărare care sa îndrume si sa controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. In funcţie de mărimea. coordonează si asigura instruirea întregului personal încadrat.şefii serviciilor funcţionale de baza din cadrul unităţii. cu prevenirea si stingerea incendiilor. d) organizarea activităţii instructiveducative pentru prevenirea incendiilor în rândul întregului personal încadrat. ( e) organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini. .7. nu este oportuna constituirea.4. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii. utilaje. Comisia de apărare împotriva incendiilor împreuna cu şefii de compartimente. .6.revine potrivit competentei ce o au consiliilor de administraţie. de recepţie a lucrărilor etc). sau se numeşte o persoana pentru a îndeplini . aparatura. . ISCIR etc). 3. membrii: . Comisiile de apărare împotriva incendiilor.1. precum si personalului muncitor. 3. precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor. . c) stabilirea atribuţiilor si răspunderilor privind prevenirea si. conducătorilor punctelor si formaţiilor de lucru.

g) marcarea cu inscripţii si indicaroare de securitate si expunerea materialelor de propaganda împotriva incendiilor. Formele de instructaj vor avea un pronunţat caracter practic . b) stabilirea modului si a pianului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie.instalaţiilor aferente. 3.In acest Scop:a) asigura permanent instruirea personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor si în mod special înainte de darea in exploatare a construcţiilor si punerea în funcţiune a. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca 3. a modului de operare precum si a regulilor. 3.2.aplicativ. taiere sau lipire cu flacăra.. 3. privind prevenirea si stingerea incendiilor. c) întocmeşte tematica si graficul de instruire a întregului personal încadrat.2. 3. f) întocmirea ipotezelor si schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit. 3. amplasarea corespunzătoare a acestora si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare.4. In toate formaţiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de. precum si mijloacele si materialele ce se vor procura. cum sunt: sudura. Instructajul special se executa. precum si modul de intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din dotare. cele care pot provoca scântei si arcuri electrice sau scurt circuit electric. distrugerea prin ardere a unor "reziduri si deşeuri nerecuperabile sau neutilizabile. Comisia de apărare împotriva incendiilor acorda sprijinul necesar pentru organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca.2. b) stabileşte acţiunile si materialele instriictiv-educative pentru . 9 . d) organizarea alarmării. c) dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform normelor. După. prevenirea si stingerea incendiilor ce se vor realiza.3.2. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. vizând în principal cunoaşterea reguluilor si masurilor de prevenire si înlăturare a rescurilor .3. masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor.3. si pericolelor de incendiu. Instruirea se face de către şeful formaţiei de lucru si este interzisa admiterea la lucru a oricărei persoane căreia nu i s-a făcut în prealabil instructajul de prevenire si stingere s incendiilor. d) verifica periodic conţinutul si calitatea întregii activităţi de instruire a personalului. vizează în principal in: a) stabilirea în instrucţiunile de lucru. e) organizarea evacuării persoanelor si a bunurilor în caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare. precum si constituirea echipelor de intervenţie si a atribuţiilor concrete..1.2.2. efectuarea instructajului. iar problemele care nu ' se cunosc corespunzător. vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a întregului personal încadrat.5.3. se reiau până la Însuşirea •deplina. fiind adaptate specificului formaţiei de lucru. acestora. obligatoriu înainte de începerea unor lucrări cu foc deschis. cel care 1-a executat este obligat sa verifice gradul de însuşire de către participanţi a cunoştinţelor teoretice si practice. topirea bitumului sau a asfaltului. alertării si a intervenţiei pentru stingerea incendiilor pe locul de munca. 3. .

3.4. 3.. Pentru buna desfăşurare a controlului tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor.4. Controlul tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor se efectuează periodic în timpul executării lucrărilor de construcţii si în următoarele cazuri: a) înaintea si pe timpul punerii în funcţiune parţiale sau totale. Controlul respectării reglementarilor 3. vor aduce imediat la cunostiinta consiliului de administraţie.1. f) finalizarea controlului prin constatările rezultate. preşedintele comisiei ia masuri pentru: a) organizarea colectivelor de control. Situaţiile care prezintă pericol deosebit de incendiu sau explozie si masurile necesare pentru soluţionarea lor se. are obligaţia de a reglementa utilizarea focului deschis (sudura. îndeosebi a pericolelor care pot genera incendii.4.) în cadrul şantierului. 3. Comisia de apărare. astfel încât în perioada de timp stabilita sa se cuprindă toate sectoarele de activitate. si sa faca propuneri conducerii pentru înlăturarea stărilor de pericol constatate si luarea masurilor ce se impun. în teren.2.3.3.7.1. acţioneze continuu pana la înlăturarea pericolului. ori din proprie iniţiativa). d) executarea efectiva. b) stabilirea cu precizie a sectorului pe care trebuie sa-1 verifice fiecare colectiv de control si membru al comisiei.4.4. topirea bitumului. stabilesc reglementările privind masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la depozitare. 3. b) înaintea si în timpul zilelor de sărbătoare si a situaţiilor deosebite. arderea unor reziduri combustibile. stabilite. 3. au obligaţia sa controleze respectarea normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si a celor de dotare. tăierea cu flacăra si lipirea metalelor. .4.5.4. precum completarea. a controlului de către colectivele. e) verificarea nemijlocita a modului cum se executa controlul in teren si a calităţii acestuia. Comisia de apărare împotriva incendiilor sau dupa caz persoanele desemnate. 3.6. Comisiile de apărare pot face propuneri justificate (la termen.5. în care scop se verifica si îndeplinirea masurilor stabilite. precum si a altor reglementari tehnice de specialitate. reactualizarea sau îmbunătăţirea prevederilor.4.5. transportial si manipularea bunurilor vulnerabile lă incendiu. Comisiile de apărare pe baza normelor în vigoare. a masurilor necesare pentru îmbunătăţirea activităţii si înlăturarea neajunsurilor. colectivul de control fiind obligat să . c) în situaţii speciale impuse de condiţiile specifice şantierului. Preocuparea fundamentala a controlului executat. fumat etc. c) pregătirea pentru control a fiecărui membru al comisiei. Reglementarea utilizării focului deschis 3. trebuie sa o constituie înlăturarea în cât mai scurt timp a neajunsurilor constatate. 3.4. prezentului normativ. explozii sau alte evenimente.

se prevăd mijloacele necesare PSI.. în funcţie de criteriile de echipare si dotare. precum si a componentei serviciului de " pompieri sunt următoarele: a) mărimea.. ardere reziduri combustibile. Atunci când şantierul si organizarea de şantier se afla în incinta care funcţionează. se asigura dotarea cu maşina de intervenţie atunci când aria depăşeşte 5 ha sau debitul de stingere de calcul este minimum 15 l/s. b) asigure controlul respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor înainte. persoanele care au dreptul sa emită m acest scop comisia de apărare este obligata sa: . 4. e) posibilităţile reale de alarmare si alertare în caz de"incendiu. In celelalte situaţii nu se prevăd masuri sau motopompe pentru intervenţie.5. c) stabilească locurile din şantier unde se pot efectua (permanent sau periodic) diferite lucrări cu foc (sudura.1.2. pe cât posibil» se asigura cu alimentari cu apa prin sistemele definitive prevăzute în documentaţii. 4. în afara localităţilor sau a celor care nu au reţele de apa. d) condiţii specifice zonei în care este şantierul. 4.' In toate cazurile în care sunt reţele orăşeneşti cu hidranti exteriori. f) asigure verificarea tehnica a tuturor agregatelor fixe si mobile de execurarea lucrărilor cu foc deschis precum si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a acestora. care nu asigura intervenţia direct de la hidranti. c) posibilităţi de conlucrare cu servicii de pompieri învecinate. agregate sau conducte tehnologice sau a izolaţiei de pe conductoare electrice si sa stabilească masurile necesare pentru amenajarea si dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu a locurilor respective si supravegherea lucratorilor. mijloace mobile si dotări. Dotarea cu maşini de intervenţie.4. prin decizie scrisa.. d) propună locurile unde este permis fumatul. iar pentru stingere sunt necesari prin calcul. echipările si dotările se asigura de beneficiar. mai mult de 10 l/s. Pentru organizările de şantier care necesita un debit de calcul pentru stingere între 10 si 15 l/s. în localităţi în care exista reţele de apă sau izolat. tehnic sau economic. Organizările de şantier.obiectivelor definitive cu procese tehnologice. iar aria sub 5 ha se prevede dotarea cu motopompa. ' Pentru şantierele izolate fata de localităţi si cu arie mare ocupata de construcţii provizorii. Principalele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalaţii fixe. 35 11 a) împuternicească. In cazurile în care aceasta nu este posibila. precum si masurile ce trebuie 'luate pentru amenajarea acestora.3.. lipire. Pentru incinte independente de producţie secundara. b) amplasarea fata de cea mai apropiata unitate militară de pompieri. pe timpul si dupa executarea lucrărilor cu foc deschis. importanta si vulnerabilitatea obiectelor din organizarea de şantier si a lucrărilor executate ia obiectivul de investiţie. e) tina evidenta persoanelor calificate sa execute lucrări cu foc deschis si sa organizeze instruirea periodica a acestora privind cunoaşterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor. curăţirea prin ardere a unor utilaje. . se asigura echiparea si dotarea in mod similar . CAPITOLUL 4 ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR 4. topire bitum.permis de lucru cu' foc si sa stabilească sectorul de activitate în care acestea îsi exercita aceasta obligaţie. 4.se prevede pe motopompa. f) amplasarea organizării de şantier in incinte cu funcţiuni tehnologice de producţie.

) cu podeşte de lucru. avertizare si de siguranţa.4.10. vor fi dotate individual cu minimum doua stingatoare portative cu C02 de 3 krr amplasate pe podestele de lucru. precum si inventarul de accesorii pentru trecerea apei corespunzător fiecărui tip de utilaj'.. serviciului de pompieri vor avea asigurate materialele si accesoriile stabilite în cărţile tehnice. sistemul corespunzător. se asigura serviciul de pompieri în componenta necesara utilizării permanente a acestora..8. asigura.0 mc si lopeti (în afara dotărilor prevăzute la alte articole).l. Posturile de incendiu se prevăd în construcţie si cu materiale menţionate in anexa nr.13.3). 4.Se admite gruparea si protejarea mijloacelor de prima intervenţie necesare în posturi de incendiu.l.16-. 4. întreţinerea si reparaţia mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor. răspunde de executarea si evidenta lucrărilor de verificare. se prevăd lazi. cu nisip de 0. 12 35 . se va executa numai de către personal specializat.. 4 . împotriva intemperiilor . Verif icarea. lazi. etc). Toate locurile de munca în care exista pericol de incendiu sau explozie..Materialele de intervenţie se protejase.11 .5 mc sau 1.. 4. precum si spatiile în care se depozitează materiale sau substanţe combustibile. coşuri etc. se marchează cu indicatoare de securitate.Verificarea si întreţinerea mijloacelor de prima intervenţie pentru prevenirea si stingerea incendiilor în cazul lucrărilor de organizare de şantier si pe durata executării lucrărilor de construcţii se face conform prevederilor nomenclatorului din anexa 2.6.Pe langa dotarea prevăzuta in tabelul nr.9.1.Conducerea unităţii. în conformitate cu prevederile STAS 297/1. POstul de incendiu se vopseşte în culoare roşie si se marchează cu inscripţia "Post de incendiu nr..7.15. Pentru utilajele stabilite. si motopompele din dotarea. se organizează si dupa caz. 4. CAPITOLUL 5 MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR 5. 4. . Organizările de şantier se dotează cu mijloace de prima intervenţie. Incintele izolate pentru producţie speciala se echipează si dotează conform prevederilor republicane pentru obiective similare tehnologice. panouri acoperite.Punctele de lucru situate pe instalaţiile de ridicat (glisări. Pentru alertarea pompierilor militari.l pentru fiecare suprafaţa construita de 5 000mp.. Maşinile..si instruit în acest scop. 4. 4. conform tabel nr.2 (anexa nr. (dulapuri. 4. 4." In situaţiile în care pentru stingere poate fi utilizat nisipul. Pentru alarmare în caz de incendiu la organizările de şantier se asigura mijloace sonore care sa poată fi auzite de personalul angajat si serviciul de pompieri. se asigura cate un post de incendiu. amplasate dispersat în incinta. întreţinere si reparaţii a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor..14.12. .

.5. Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate. fie ele tip sau nu si determinarea ariei construita. sa fie limitata. se are în vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele funcţionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupări (comasări.unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane. demontabile sau mobile) . Amplasarea obiectelor de organizare de şantier.CAPITOLUL 6 LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER 6.1. se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenta la foc. parte componenta si obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii montaj. 6. 6.1. .1.i 52 13 . . . .II de rezistenta la foc). 6.3. Pentru modificările sau schimbările de destinaţie care nu duc la înrăutăţirea situaţiei existente din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. urmând a se lua de la caz la caz. Folosirea provizorie pentru organizarea . a încăperilor din construcţiile sau clădirile cu caracter permanent în curs de execuţie. La amplasarea obiectelor din organizarea de şantier.1. In organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte: . indiferent de forma de proprietate a unităţii care executa lucrările respective." Generalităţi 6. Dintre obiectele tipizate existente.6. Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate la lucrările de organizare de şantier. 6.obiecte demontabile pentru utilizări diverse. se pot folosi: module de clădiri spaţiale (demontabile si provizorii). depozite pentru materiale de construcţii. acestea din urma se vor asimila cu construcţiile de gradul I I I .1. maxima admisa a compartimentelor de incendii. Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier. de şantier .2.obiecte tipizate.unităţi de preparare a betoanelor. 6.provizorii (fixe. -• lucrări de plan general. în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere a acestuia. .1. în scopul îndeplinirii masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotărilor. numărul de niveluri si de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât. masurile posibile de îmbunătăţire a protecţiei în funcţie de importanta.1. 6.4. precum si modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente se face numai cu respectarea prevederilor din prezentul normativ.definitive. dispoziţiile prezentului normativ nu sunt obligatorii.1. .obiecte social-administrative spaţiale (demontabile si provizorii).ateliere de producţie secundara. .7.ateliere de întreţinere si reparaţii a mijloacelor.1. Pentru stabilirea distantelor de siguranţa dintre construcţiile provizorii de organizare de şantier si construcţiile de baza în curs de execuţie (care la sfârşitul lucrărilor vor avea gradul I .împrejmuiri. valoarea si vulnerabilitatea obiectului de organizare de şantier. . alipiri) la distante normale fata de alte obiecte.

Ariile construite si numărul de niveluri maxim admise pentru ateliere. La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de. electrica. executate cu prioritate.In cazul unor obiective vecine aflate în construcţie se va analiza posibilitatea luării unor masuri comune de prevenire si stingere a incendiilor. cai ferate 6. proiectantul de organizare al antreprenorului general va coordona.1. In acest ultim caz masurile de protecţie contra incendiilor prevăzute in proiect se vor completa cu masuri specifice de exploatare a obiectivului comunicând beneficiarului obiectivului aflat în exploatare. cu prioritate în 52 14 . 6. etc. 6. energie termica. de cazare si administrative de şantier se vor stabili.10.1.. canal.Comasarea obiectelor din organizarea de şantier se asigura în limitele unor compartimente de incendiu.1.2 V 8 10 12 6 810 12 14 6.9.reducerea distantelor între diferitele obiecte de organizare.II III IV V din materiale Pentru categoria si A si 5 3 2 2 B la (ateliere 5000 1000 800 500 m2 m2 m2 m2 depozite) sunt admise numai construcţii realizate necombustibile de amplasate distante învecinate: (compartimente) celelalte obiecte ct! -Distantele minime de siguranţa (m): I . adaptate. 6. aer comprimat. Drumuri. vor fi realizate. puncte de întreţinere.r şantier.amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel încât sa se reducă reţelele de apa.1.l Aria maxima construita a compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc Numărul de niveluri I . masurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor. pe cât posibil.II III IV . se vor respecta distantele normate:. utilizarea pentru nevoile de organizare. 6. se va avea în vedere amplasarea acestora în afara (independent) sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare.12. V 4 6 8 III 4 6 8 10 IV Tabel nr.II I .1. In cazul în care pe un şantier sunt mai multe unităţi de execuţie. urmărind: .1.2. Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii montaj. în mod obligatoriu. astfel: Tabel nr. a unor obiecte definitive.l (anterior). clădiri cu caracter social-cultural. în funcţie de gradul lor de rezistenta la foc.11-La amplasarea obiectelor de organizare de şantier fata de clădiri civile sau industriale învecinate.. 6. masurile de prevenire si stingere a incendiilor.2. .8.conform tabel nr.

3. 6. Asigurarea utilităţilor Iluminat pe timp de noapte cadrul organizării de şantier trebuie sa fie asigurat corespunzător iluminatul pe de noapte. 6. trebuie întreţinute corespunzător si fara obstacole astfel încât intervenţia în caz de incendiu sa se efectueze normal fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.3.) sau cu instalaţie de încălzire centrala. 2 . Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte. prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apa. (inclusiv lucrările de canalizare si evacuare a apelor pluviale). 6.-2.2.4. Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura.3. — 6.3. 6.3 . în magazii de materiale combustibile sau de mare valoare si în clădiri cu amplasament necorespunzator. garare pentru maximum 10 maşini.1.de categoriile de incendiu D si -E. 6. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie sa se faca. de circulatie vor avea podeţe de trecere peste şanţuri. 6. ele fixându-se de plafon.3. evacuare. 6. 3 . aceasta nu este posibil. La intersecţia liniilor de cale ferata cu drumuri.1.1. La executarea sobelor si a coşurilor de fum se vor respecta prescripţiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele combustibile din apropriere (STAS 3607). in afara celor construite special.3. se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier. Instalaţiile improvizate sunt interzise 6. întreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul intreruptoarelor sau prizelor neadmitându-se contactul capetelor de conductoare neizoiate (fara stechere).2.3.2. Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare ele căldura (metalice) în încăperi de categoria C de incendiu.soluţie definitiva. încălzirea obiectelor de organizare de.3. de.2.4. încălzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de căldura) se admite in.1. daca alimentarea sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fara pericol de ineend-u 6 .3.. înaintea începerii execuţiei principalelor lucrări de construcţii. Atunci când. In 6. • 6. prin reţele de conducte cu hidranti de incendiu.2.1. Caile rutiere.3.3. nivelul carosabil se va executa la aceeaşi cota a şinelor.3. 6.3. şantier se poate asigura Instalaţii de încălzire 52 15 .3. sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile. radiatoare electrice. cu cârlige sau de perete pnr. încăperi: social-administrativer .1.2.3.2. etc. 6.2. 6. aeroterme.3. local (cu sobe. sau se asigura cai de ocolire a şanţurilor. 6. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.4. circulaţie.2. Drumurile. de regula. 6.1. Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimentează.3.1. vegiie si paza.3.3. 6. continuarea lucrului. Se va asigura funcţionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranţa.3. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie cîe categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective.2.3. consola.

se vor stabili astfel încât radiaţia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate sa nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie. vor avea lăţimea de minimum 1. Rezervoarele. care nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter.3.1. vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea. fântâni cu debit suficient si adâncime corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apa în caz de incendiu. 6. improvizate ori nesupravegheate. vestiarelor etc.3. Coridoarele de evacuare din clădirile provizorii destinate cazării sau pentru administraţie. 6. numărul si capacitatea acestora se vor stabili în funcţie de mărimea si vulnerabilitatea organizării de şantier conform STAS 1478.9. 6. situate la distante mai mici de 1000 m fata de organizarea de şantier si luate în consideraţie pentru stingere. rezervoare sau alte surse de apa.3. 6. 6.3.3. Obiectele cu caracter special se dispun izolat. de regula nu vor fi comasate cu cele productive.1. precum si a altor aparate si mijloace electrice de încălzit si iluminat defecte. In raport cu mărimea si vulnerabilitatea lor la incendiu. conform normelor de dotare.5. pot avea o singura cale de evacuare cu lăţimea de 1.3. 6.5. 6. In cazul alimentarii cu apa din bazine sau rezervoare. lacuri. . La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie si evacuare corespunzătoare numărului de persoane din acestea. aferente. Instalaţiile cu apa pentru stingerea incendiilor se executa astfel încât sa fie ferite de îngheţ si sâ poată funcţiona pe durata normată de intervenţie in caz de incendiu. iazuri.4.4. • 6. uscarea si călcarea lenjeriei si înbracamintei se vor face în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente si aparate în perfecta stare de folosinţa si funcţionare.6.7.8. 6.3. 6.4.4. Organizările de şantier care au reţele de joasa presiune sau bazine cu apa trebuie sa fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu. 6. se asigura minimum doua cai de evacuare. 6. bazinele sau alte surse de alimentare cu apa rece. Patronul respectiv Consiliul de administraţie. . 6.25 m. Sector administrativ -cazare .cantine 6.lasarea nesupravegheata a focului in sobe.3.20 m.4.6.3.4. Amplasarea meselor si scaunelor în sălile de mese (cantina) se va face astfel încât sa se asigure circulaţia funcţionala si evacuarea persoanelor în caz de incendiu. Acolo unde exista surse naturale de apa (râuri. astfel încât înălţimea de aspiraţie a pompelor sa nu depăşească 6 m. servitul mesei. Prepararea hranei.6. spălarea. La cantinele si cluburile. iar în încăperile de cazare comuna (dormitoare) se interzice: . dimensionate corespunzător.2. Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier.3. La distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele dormitor si barăcile combustibile se interzice facerea focului deschis.7.utilizarea resourilor si radiatoarelor electrice.8. punctele de staţionare si alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine. iar în dreptul sorbului sa se asigure o adâncime a apei de minimum l m .4. 6.4. distincte si independente.3.4.0.3. Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile. cu excepţia birourilor.4. Corpurile electrice de iluminat incandescent din încăperile de cazare comuna vor fi prevăzute cu globuri de protecţie.3. .9. 6.4.4. împreuna cu comisia de apărare 52 16 . Pentru cele care se încadrează în categoria sălilor aglomerate.4.

5'.5. 6.5 . încăperi separate ale magaziei generale a şantierului.5. in cantităţile minime: necesare fluxului tehnologic.-şfi iubrefiantilor se poate face în depozite îngropate. administraţie etc. In caz de incendiu în spatiile de cazare comuna. Se interzice delimitarea spatiilor de depozitare prin elemente de separare combustibile. se asigura masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos. . iar stingerea incendiului se face cu apa si spuma. 52 17 . . se poate face în: . Depozitele vor fi împrejmuite si amplasate la distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de gradul I si II rezistente la foc si 20 m fata de cele de gradul III.4.3. grosime. curs de cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse.folosirea de obiecte de organizare de şantier rezistente la foc si omologate. stabileşte necesitatea si optează asupa procurării unor soluţii mai sigure fata de cele existente în scopul reducerii riscului de izbucnire si întreţinere a incendiilor cum sunt: . Depozitarea vopselelor de ulei. (precum si depozitele de lichide combustibile) cu excepţia carburanţilor) amenajate pe platforme deschise. amplasate la distanta de 20 m fata de alte obiecte. 6. in ambalajele originale. separarea realizându-se prin pereţi cu rezistenta la foc minimum 2 h si acces exterior. .20 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul III.1. Depozitarea în ambalaje (recipienti.. Depozitarea lichidelor combustibile în subsolul construcţiilor de organizare de şantier sau în construcţiile în curs de execuţie este interzisa. 6. uleiurilor si a produselor lubrifiante.2. se poate face în: .Depozitarea carburanţilor . pânza bitumata. 5 . . cazare. carton asfaltat. în: .interiorul construcţiei în curs de execuţie fara a împiedica accesul pe caile de acces-evacuare si de intervenţie. construcţiile supraterane realizate din materilae incombustibile. demontabile sau nedemontabile (producţie.exteriorul construcţiilor in. 6. construcţii subterane (bordeie^ acoperite cu un strat de pământ de minimum 0r40 mc.5.5.). indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.5.utilizarea sobelor cu acumulare de căldura. 6.5. fara a se norma limita lor de rezistenta la foc.j a maximum 2 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C sau 10 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 °C. 6.magazii proprii pentru lichide combustibile. pot fi depozitate temporar.11. rezervoare etc. IV si V si de cele existente sau în curs de execuţie. La depozitele de lichide combustibile din clasele I si II se vor prevedea masuri de protecţie contra radiaţiilor termice. Depozitarea materialelor de construcţii 6. 6.5. Materiale combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de baza construcţii si instalaţii. polistiren etc. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. 6. 6. se vor amplasa la o distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul I si II rezistenta la foc.4. cantine. semiângropate sau supraterane (închise sau deschise).5. se evacuează în primul rând persoanele si apoi bunurile materiale. IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau în curs de execuţie.7. pentru încălzirea încăperilor de organizare de şantier. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.8. In ambele situaţii'si de la caz la caz.împotriva incendiilor.

Sulurile de carton asfaltat se aseaza pe un singur rând (în poziţie verticala). linoleum. Este admisa depozitarea unei cantităţi de maximum 150 kg de carbid. în magazia generala de materiale ambalajul original al producătorului.12 .16. Depozitarea a maximum 20 de recipienti cu gaze sub presiune se poate face numai în clădiri independente executate din materiale incombustibile. _ . neprotejate. bitum etc. precum si la punctele de lucru (acoperişuri) . etc. .5. Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt.5. 6.14. într-un raport de cel puţin 2 kg nisip Ia 1 kg pulbere de aluminiu. pe coridoare.5.5. în încăperi cu circulaţie de persoane. poliuretan.11. pentru prenadez si al ti adezivi sau solvenţi inflamabili si lichide combustibile. argon.) Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii si dupa caz împotriva temperaturii. pichetele PSI 6 . policlorura de vinii.5. Depozitul pentru var nestins sa fie uscat si bine aerisit. ganguri. nisip. tapete. butelii de oxigen. pânza gudronata. 6. . ...: 6. 52 18 . în aer liber.2) . 5 . Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materilale combustibile de construcţii se va utiliza: .pulberi stingatoare. In cadrul gospodăriei de bitum si la aceasta până la mijlocul de transport pe verticala. etc.. Butoaiele sau blocurile de bitum.15. se vor păstra în permanenta caile ' de acces si de circulaţie libera. indicatoare de pericol (conform STAS 297/1. spume si gaze inerte pentru spumele din mase plastice (poiistiren.spuma.apa sub forma de jeturi puternice pentru materiale solide. 6. sa fie ferite de umezeala si sa se prevadă la intrarea în magazie.) se face în depozite acoperite fsoproane) protejate de razele solare si pe timp călduros se stropesc periodic cu apa. la sursele de apa.terenului înconjurător. nisip si spuma pentru bitum.5. .apa sau spuma pentru materialele din lemn. in ambalajele originale.se admite depozitarea în magazia generala de materiale a şantierului a unei cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse. Platformele betonate pe care se depozitează cărbunii trebuie sa nu permită infiltrarea apei în masa cărbunilor si sa aibe pante spre exterior de minim 1 %. cu condiţia sa nu blocheze caile de acces l a construcţii. se vor depozita astfel încât sa poată fi evacuate sau izolate cu uşurinţa în caz de incendiu. Varul ' nestins se depozitează 'in clădiri acoperite.10. Este interzisa depozitarea recipientilor de gaze. astfel încât sa fie posibila intervenţia imediata în caz de incendiu.apa pulverizata.. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. având nivelul pardoselii cu minimum 20' cm deasupra . spuma si pulberi stingatoare pentru produse din pluta. 6. carton si pânza asfaltata. iar sulurile de pânza gudronata se vor aşeza în stive orizontale. nisip uscat pentru pulberea de aluminiu.apa pulverizata. .5. polietilena.9. Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (suluri de carton asfaltat. despărţite de un strat de filer de calcar sau nisip fin. gaze inerte. 6. gaze inerte. D e p o z i t e l e d e m a t e r i a l e incombustibile pot fi amplasate la orice distanta de construcţiile pentru organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie.13. produse de cauciuc. 6. abur. .

de lucru. produse petroliere etc. ateliere etc. administrative. c) în cazul încălzirii locale cu sobe. 6.5. Masuri timp friguros de prevenire si s tinere re a ■ incendiilor pe 6."' .6. c) izolarea conductelor (apa. In vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele masuri pregătitoare: a) asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţa de lângă construcţii.culturale. prin executarea de şanţuri de scurgere si curăţirea celor.17. diguri de protecţie etc. aer cald. e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent în special pe timpul nopţii. inclusiv la lucrările de finisaje din clădiri în curs de execuţie. apa calda. e) interzicerea oricăror focuri deschise atât în interior cât si în aer liber . Executarea lucrărilor de construcţii si instalaţii pe timp friguros. bitum. 6. de munca si spatiile de circulaţie vor fi iluminate corespunzător. necesita luarea unor masuri suplimentare specifice centru prevenirea si stingerea incendiilor.": . h) golirea de apa a maşinilor si utilajelor de construcţii. prin instalaţii cu abur.2.care nu sunt aprobate si controlate de conducerea şantierului. . pe timpul cât acestea nu funcţionează.existente. se iau următoarele masuri: a) pentru lucrările ce se executa în barăci închise este interzisa depăşirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atât ca valoare cât si ca durata).6.6. f) locurile. gropi de colectare". :/ ' 6. evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu se asigura.6.1. d) utilizarea sobelor cu cărbuni este permisa numai în cazul când acestea sunt construite pentru arderea acestui combustibil (spre a evita producerea de gaze în încăperile. d) amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp friguros (baracamente de cazare social . 52 19 . f) instruirea paznicilor de noapte.)'. b) pregătirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulaţiei pe timp de ploaie si îngheţ. b) încălzirea se asigura de regula.3.6. precum si a conductelor de apa neângropate (când nu sunt folosite în timp de îngheţ si organizarea unui sistem riguros de control. asupra masurilor imediate de alarma si localizare în caz de incendiu. g) permanenta instruire a personalului muncitor al şantierului asupra cunoaşterii si respectării condiţiilor specifice de lucru si aplicării normelor de prevenire si stingere a incendiilor. abur) existente si montatea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor. drumuri si în general de pe teritoriul şantierului. La executarea lucrărilor de construcţii pe timp de iarna. acestea vor fi racordate la coşuri de fum. La depozitele închise pentru materiale sau substanţe combustibile (mase plastice.

etc precum si a numărului de panouri de incendiu (echipate cu stingatoare. vase de apa etc. ferite de surse de foc sau de încălzire. se protejaza împotriva îngheţului prin acoperire cu materiale izolatoare termic în cutii special realizate pentru acest scop.7. lasându-se libere caile de circulaţie si evacuare. 6. Punctele de alimentare cu apa din râuri. precum si pentru exploatarea normala a instalaţiilor. furtunuri etc. etanş la umezeala. unelte. interzisa depozitarea lemnului. lopeti. conductelor. normal. ferme si alte elemente din lemn. reparat placi etc.6. care conţin apa si sunt expuse îngheţului în timpul iernii. antiexploziv. Se iau masuri pentru schimbarea încărcăturii ştingatoarelor cu încărcătura de iarna.7. Se stabilesc si amenajează locuri pentru fumat si în general se pune accent pe reglementările referitoare la utilizarea focurilor deschise.12.1. la îndemâna personalului care le foloseşte si ferite de intemperii. 6. 6. atunci când nu sunt protejate sau prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apa calda.1. iau masuri de dotare a tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curăţirea zăpezii de pe drumurile de acces.6. etc. etc.g) iluminatul de paza.3. 6.6. amplasate în locuri vizibile si uşor accesibile.1.) trebuie sa fie în stare de utilizare permanenta.Se.1. modelarie. 6. a personalului de intervenţie.1. iazuri sau bazine descoperite. luându-se masuri din timp pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica aceasta 'recirculare.Materialul lemnos introdus în ateliere în cantităţi strict necesare prelucrării în schimbul respectiv.7. podine. 6. resouri electrice.7. hidranti. rezervoare.. ţevilor de refulare.9. 6. Se iau masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzătoare a materialelor si substanţelor combustibile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorita depozitarii necorespunzatoare ori a unor reacti de contact periculoase..7. cât si cel de siguranţa se asigura în conformitate cu reglementările specifice .6.) a pompelor.7. va fi stivuit în mod ordonat. cămine. cofraje.2 . de. tăvilor cu jăratic si a orCarei surse de foc deschis. în scopul asigurării prevenirii si stingerii incendiilor. lacuri.6.6. scări. căngi. Se asigura recircularea apei la rezervoarele de apa pentru incendiu.10.1 Ateliere de prelucrare a lemnului 6.6. Instalaţiile electrice de iluminat si forţa vor fi.5. dupa caz. 6.8.13. nisip. Păstrarea acestora se face în locuri special amenajate.5. La staţiile de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru încălzire a sobelor metalice. cu excepţia celui stricat necesar procesului de lucru si nu mai mult decât pentru un schimb. 6.) se asigura potrivit normelor de dotare.1. fi 6. 6. 6. Stingatoarele si vasele cu apa trebuie ferite de îngheţ.) este.în raport de condiţiile specifice fiecărei încăperi în conformitate cu reglementările de specialitate.7. de tip etanş la praf..4.In atelierele de prelucrare a lemnului (tâmplarie. rezervoare etc. 6.6.6. luânduse masuri de prevenire a incendiilor. Cantităţile de apa necesara.7. pe platforme. Mijloacele de stingere a incendiilor (stihgatoare. 6.Se interzice aşezarea si uscarea materialelor conbustibile pe sobe sau corpuri de încălzire 6. Producţie secundara . vor avea copci care se menţin în stare corespunzătoare de utilizare si platforme amenajate pentru amplasarea si manevra maşinilor de lupta contra incendiilor. 52 20 . Instalaţiile de apa de incendiu (racorduri conducte. Lichidele combustibile strict necesare tehnologic se păstrează în ambalaje etanşe.11. furtun4 lor. (bazine.Lubrifiantii necesari ungerii utilajelor se aduc în ateliere în cantităţi pentru maximum trei zile de lucru.). pentru asigurarea în bune condiţii a circulaţiei maşini si .6. târnăcoape.

spuma sau gaze inerte. încălzire si utilajele se realizează în construcţii antiezx.1. de ventilare..7.2 . In atelierul pentru prelucrarea plutei si a maselor plastice se asigura: a) ventilarea încăperilor.7. etc. . expediţie de regula.7.1.2. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului în limitele admise.. b) instalaţia de iluminat si forţa. în condiţiile stabilite pentru acestea. Atelierul de prelucrare a plutei si a maselor plastice. 6. 6.2.. ' d ) depozitarea vopselelor. radiatoare electrice) indiferent de tipul lor.7. Ateliere de vopsitorie 6.. b) se acţionează asupra materialelor din lemn cu apa sau spuma. pardoseli. a) se scoate de sub tensiune instalaţia electrica de iluminat si forţa. d) se folosesc mijloacele de protecţie a . - 80 21 . 6. diluântilcr si altor materiale inflamabile se poate face în: magazii provizorii pentru lichide combustibile.si sobe cu acumulare ae caxaura avana u s i t e i e .2. instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu minimum 10 minute înainte de începerea lucrului si asigurata interconditionarea cu admisia de aer la pistolul de vopsire.12.7. Pentru stingerea plutei aprinse.7. trebuie sa se asigura: a) compartimentarea cu pereţi rezistenţi ia explozie fata de restul spatiilor construite si masuri de evitare a producerii scânteilor prin lovire. la cele electrice si cu spuma îa cele mecanice.2. c) încăperi pentru depozitarea produselor.Se interzice folosirea în ateliere &u sobelor fara acumulare de căldura (sobe metalice.1. Spatiile pentru recepţie. iar asupra utilajelor si maşinilor cu dioxid de carbon.11.3.3.7. separate de spaţiul de lucru prin elemente de compartimentare rezistente la foc. Pentru atelierele de vopsitorie. c) se evacuează sau protejaza cu prelata (paturi) maşinile si utilajele neafectate si se stropesc cu apa materiale combustibile din zona apropriata focarului de incendiu. 6. care utilizează vopsele. 6. iar pentru mase plastice apa pulverizata. se utilizează apa.2. c) ca la ieşirea din cuptorul rotativ sa nu existe granule de pluta incandescenta.1.Pentru stingerea incendiilor în atelierele de prelucrare a lemnului se acţionează astfel:.7. 6. In atelierele de vopsitorie instalaţia electrica de iluminat si cea de forţa va fi corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a încăperii respective. 6. solvenţi sau lacuri care în amestec cu aerul prezintă pericol de explozie. vor f i separate de depozite £n acelaşi mod. b) colectarea si evacuarea prafului de pluta de pe instalaţii. cailor respiratorii si cele îmotriva temperaturii.uw alimentare amplasate în afara acestor încăperi. utilaje.

câlti.In magazia generala de materiale se adu&itoe depozitarea unei cantităţi de maximum 200 &® diiuanti si vopsea în ambalaje originale £m încăperi separate prin elemente de compartimentare rezistente la foc. îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie se păstrează în afara atelierului de vopsitorie.7.) utilizate la curăţirea pieselor. diiuanti) în subsolurile construcţiilor de organizare de şantier sau în curs de execuţie este interzisa. ~. iar rezervorul se umple 3/4 din volum. cj aprinderea lămpii de benzina se face la/ cel .si utilajelor se efectuează numai când acestea nu fiunt in funcţiune. h) este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sa se apropie în hainele de lucru de surse de căldura. Este interzisa folosirea sau lăsarea letconului (ciocanului de lipit) în aproprierea materialelor combustibile.4. f) vopselele vor fi ferite de acţiunea razelor solare si se păstrează în ambalaje asigurate sau bidoane metalice.7. b) dopul orificiului de alimentare va fa. este interzisa încălzirea excesiva a maşinilor unelte si aruncarea spânului sau a aşchiilor încinse pe material combustibil. pardoseala va fi antiex. recomandându-se încălzirea centrala cu radiatoare. 80 22 . nu vor fi lăsate în funcţiune nesupravegheate.7. conform STAS 297.7. Letconele si ciocanele de lipit utilizate se păstrează numai pe suporţi necombustibili si amplasate corespunzător. fiind îmbibate cu ulei si prezentând pericol de autoaprindere. aliminiu.1. 6.4. sobitele. si asigurate masurile de protecţie necesare (golite si spălate de resturile .4.4.7.6. se face numai cu scule care nu produc scântei. Toate materialele textile {bumbac. g) vopselele si solvenţii se transporta numai' în recipiente închise si asigurate contra vărsării acestora. evacuate bidoanele cu vopsea etc. La executarea operaţiilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare. ce arzătorul s-a răcit complet. ale căror pulberi sunt pirofore . se degajaza gaze sau vapori combustibili. La folosirea lămpilor cu benzina se respecta următoarele reguli principale: a) alimentarea cu benzina se face numai după . vor fi colectate în cutii metalice si evacuate la sfârşitul lucrului în locuri special stabilite si amenajate.2.7. tevi cu apa calda sau abur de joasa presiune etc.v 6. 6.4^3. .4. i ) revizia si repararea dispozitivelor 4. cârpe. resourile sau alte aparate cu foc deschis pentru încălzit letcone. titan etc. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu conţinut de magneziu. Este interzis a se transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat. Lămpile cu benzina. In spaţiul atelierului <3e vopsire este admisa numai cantitatea necesara tehnologic. pentru a se evita producerea de incendii 6.7. 6. ermetic închise. puţin 5 m distanta de orice material combustibil. e) depozitarea lichidelor combustibile (vopsele.7.4. bine înşurubat cel puţin patru ture si prevăzut cu garnitura corespunzătoare.de vopsea.4.4. 6. 6.7.se efectuează cu maxima atenţie. k) se asigura marcarea vizibila cu indicatoare. în dulapuri metalice. iar deschiderea capacelor bidoanelor c e conţin vopsele pe baza de nitroceluloza. Este interzisa instalarea polizoarelor si a altor maşini care produc scântei în imediata vecinătate a locurilor unde sunt materiale combustibile ori.' . etc.) j) pentru încălzirea atelierului de vopsitorie nu se folosesc surse de căldura ancande s centa sau foc deschis. pentru un schimb.5. fiind zona periculoasa din punct de vedere al incendiilor si exploziilor. Ateliere mecanice si electrice 6.

6. înainte de introducerea autovehiculelor în atelierele de reparaţii.3. si substanţele combustibile.este interzisa depozitarea camerelor sau anvelopelor autovehiculelor în atelierul de vulcanizare. ■ 6.amenajate pentru spălarea pieselor cu lichide combustibile.5..7.încălzirea cu instalaţie centrala de apa calda sau cu abur de joasa tensiune. etc. . 7 .7.. 6. materialele necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier în condiţiile strict necesare si dispuse la distanta de minimum 50 cm de instalaţiile de încălzire sau care radiază căldura. impuse de procesul tehnologic de întreţinere si reparaţii. b) pardoseala atelierului si a gropilor pentru efectuarea reviziilor si reparaţiilor va. curăţirea si spălarea pieselor în interiorul atelierelor este admisa numai în bai Cu soluţie de soda caustica încălzite. c) ventilare naturala sau ventilare mecanica.2. .7. benzina etc.1. lipirea rezervorului de combustibil se va face numai dupa luarea masurilor de protecţie corespunzătoare (apa calda. sudarea. a) spatii de acces si circulaţie între autovehicule si utilaje. 7 . In atelierele de întreţinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii se asigura: . Folosirea lichidelor combustibile pentru degresare spălare. • e) este strict interzisa folosirea lămpilor de benzina în încăperi în care se afla lichide combustibile. In încăperile destinate pentru încărcarea acumulatorilor se respecta următoarele: a) alcătuirea.4. 6. In atelierele de vulcanizare se asigura:" . 23 80 . .5.cazanul de abur va fi montat într-o încăpere proprie separata de atelierul de lucru. . cu excepţia celor în procesul tehnologic. sudura.7. (petrol.6.5. . abur.5. folosirea lămpilor cu benzina etc. precum si încăperi special . 6.5. petrolul lampant poate fi utilizat la spălarea pieselor numai în bai speciale prevăzute * cu capace si amplasate în încăperi separate.5. trebuie sa aiba în permanenta cauciucurile umflate si uşile deschise. în vederea facilitării evacuării lor în caz de incendiu. 6. Degresarea. Atelierul de întreţinere si reparatii-autovehicule si utilaje de construcţii 6. încăperi de încărcat acumulatori 6. permite colectarea scurgerilor accidentale de carburanţi si lubrifianti..7. 6. pentru evacuarea vaporilor de benzina si a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie si incendiu. 6 . In cazul în care nu exista ventilare mecanica se asigura ventilarea naturala organizata. 5 . ' T\' . _ b) instalaţia electrica si cea de ventilare vor fi în stare de funcţionare perfecta.ventilare corespunzătoare a mediului.5.6. Orice improvizaţii sunt interzise.d) repararea lămpilor de benzina nu este admisa lângă surse de foc si este interzisa golirea combustibilului în aproprierea unor astfel de surse.7.5.) nu este indicata. 6. Autovehiculele care urmează sa intre în ateliere cât si cele reparate. substanţe explozibile sau gaze ori pulberi combustibile. se scoate combustibilul din rezervoare si se desfac legăturile de la bornele acumulatoarelor. .). . Efectuarea lucrărilor de sudura la autovehicule se face numai dupa curăţirea pieselor înlăturând materialele.7. interzicându-se fumatul. Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor trebuie sa se faca prin pompare.7. si separarea corespunzătoare a încăperilor.1. în aceste încăperi se vor respecta cu stricteţe regulile generale de prevenire a incendiilor.instalaţii electrice de tip etanş. .tabloul de distribuţie a curentului electric va fi montat în exteriorul atelierului de vulcanizare. .7.

îh timp ce ventilarea a funcţionat fara întrerupere. Geamurile vor fi mate sau se asigura vopsirea lor în alb. 6. Lucrul cu flacăra (lipire.7.1.3. becuri. care nu s-au cunoscut dinainte.7. sudura) în încăperile pentru încărcat acumulatoare este admis numai cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: . .) combustibile ori incombustibile. pe baza unui plan coordonator la zi. In apropierea . In situaţia în care în timpul lucrului se descoperă construcţii si instalaţii subterane. interzicându-se legaturile improvizate. 7. d) este interzisa depozitarea orcaror materiale sau substanţe. traseul si cotele de pozare în adâncime.7. este necesar sa se cunoască cu precizie natura.1.toate operaţiile se executa numai de personal calificat.7.începerea lucrului după cel puţin 2 ore de la terminarea încărcării. 7.6.7. 6. la prevenirea si stingerea incendiilor. inclusiv sistemele de acţionare a acesteia (usi. Stratul de uzura al pardoselii si tâmplaria.4.7. 7. ale instalaţiilor subterane din zona amplasamentului. CAPITOLUL 7 LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA 7. destinate special acestui scop. conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa grija.' pâna lâ identificarea instalaţiilor prin procedee adecvate si stabilirea masurilor necesare pentru continuarea lucrărilor. ferestre) vor fi executate din materiale care nu produc scântei prin lovire.Staţii si generatoare de acetilena 6.7. (acizi concentraţi sau diluanti.2. se executa numai prin intermediul cleştilor (papucilor) de fixare. săpaturi 7. lucrările trebuie imediat întrerupte si personalul evacuat.c) folosirea focului deschis si executarea reparaţiilor sunt interzise. .3. :. alcătuire si echipare stabilite de producători si reglementari cu privire . f) în timpul încărcării acumulatorilor nu se manevrează electrocarele sau electrost'i vuitoarele. . Acizii si soluţiile de acid se depozitează în încăperi separate. 80 24 . Eventualele dezafectări ale instalaţiilor subterane se 'executa sub supravegherea beneficiarului sau a unităţii de exploatare de la caz la caz.2.4.2.1. scule etc.7. sau s-a asigurat ventilare naturala organizata. e) legaturile de la redresor la bornele acumulatoarelor (în vederea încărcării).1.7. 7. Trecerea conductoarelor electrice de alimentare de la redresor prin pereţii camerei pentru încărcat acumulatoare trebuie sa fie etanşa si rezistenta la foc.1. pus la dispoziţie de către beneficiar si sa se încheie un acord scris cu unitatea ce administrează instalaţiile subterane respective. La staţiile' de acetilena si generatoarele de acetilena care funcţionează staţionar se respecta instrucţiunile specifice de amplasare. deschizând si uşile si ferestrele. sub supravegherea şefului de şantier sau a maistrului. Gropile de nămol de carbid se amplasează la cel puţin 25 m distanta de clădiri sau caz de circulaţie se îngrădesc cu balustrada de minim 1 m înălţime si se marchează cu indicatoare vizibile. Lucrări de terasamente.' ■ 6 .1.7 . 6. g) pe uşile camerelor de acumulatoare se vor scrie vizibil "Acumulatoare pericol de explozie .instalaţia de ventilare rămâne în funcţiune tot timpul lucrului (daca nu exista ventilare mecanica se vor deschide geamurile si uşile).interzis a se intra cu foc deschis"..1: înainte de începerea lucrărilor de terasamente si săpaturi. 6. In încăperile staţiilor sau a generatoarelor de acetilena se asigura ventilarea necesara.

târnacoapelor. iar locurile respective trebuie dotate cu un număr suficient de aparate detectoare de gaze si masti izolante. 7 . 7. iar traseele cailor de evacuare se prevăd cu indicatoare STAS 297/1. 7. permanenta libere.1.numai dupa înlăturarea oricărui pericol.Materialul lemnos rezultat din sprijiniri si cofraje imediat dupa utilizare. 7. 7.1. imediata a organelor MAPN. 7. Când se constata existenta gazelor periculoase în (săpaturi. în care se menţionează în mod expres ca se pot executa lucrări de săpătura.1. 7. când scoaterea de sub tensiune nu este posibila se interzice folosirea răngilor. detectate si asanate de eventualele muniţii ramase neexplodate si numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnica.15.Depozitarea materialelor .1.1.Pentru lucrările subterane materialele si substanţele combustibile se introduc ritmic numai în cantităţi strict necesare punerii lor în opera.1. 7.1. 7. avarie sau alta necesitate.Conductele de apa si aer comprimat aferente lucrărilor subterane se verifica lunar. iluminate si consolidate astfel încât sa se asigure accesul si evacuarea personalului în condiţii de siguranţa în caz de incendiu. Săparea pământului în aproprierea cablurilor electrice sub tensiune este permisa numai cu ajutorul uneltelor din lemn.5* In cazul în care se executa săpaturi în aproprierea cablurilor electrice subterane sub tensiune. si substanţelor combustibile sau explozive lângă frontul de lucru sau pe caile de acces si evacuare este interzisa. / 7. lucrările se executa numai dupa ce s-au scos de sub tensiune.1.6.La sistemul de aeraj se va înlătura posibilitatea ca un eventual incendiu produs în aproprierea gurii de absortie a aerului.1. 7. fara sa se depăşească necesarul pentru un schimb de lucru. muncitorii trebuie preveniţi asupra pericolului.7. b) anunţarea. trebuie depozitat pe un teren special destinat si amenajat astfel încât pericolul declanşării unui incendiu sa fie evitat. puţuri.7.13. gropi.1.19. 80 25 .1. în caz de.15. execuţia acestor lucrări sa se faca cu respectarea stricta a dispoziţiilor de utilizare a explozivilor si obţinerea avizelor legale. In cazul-în care din datele cunoscute se presupune ca pe anumite terenuri din amplasament ar putea sa existe muniţii neexplodate toate lucrările de excavaţii mecanice sau manuale se executa respectând cu stricteţe următoarele.Materialele explozive cu un conţinut de peste 10% nitroglicerina vor fi ferite de şocuri.7.20. .1. In cazul când este posibila o eventuala emanaţie de gaze toxice sau inflamabile. In cazuri deosebite. 2. înainte de a începe săpaturile pentru lucrările subterane pe caile de acces si circulaţie carosabile. şanţuri etc.incendiu sa recunoască cu uşurinţa traseul spre exterior.10. depozitarea si utilizarea explozivilor se respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate.Atunci când pentru executarea lucrărilor -de terasamente trebuie sa se întrbuinteze explozivi.proaspăt sa se propage în subteran.18. se înştiinţează organele de pompieri si politie.17. lopetilor si a penelor metalice.La manipularea transportul.In spaţiul unde se afla material exploziv este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis.1. 7. organizează si executa lucrările.1. 7. frecare.8. fara lovituri bruşte.9. si numai sub supravegherea maistrului.1. Politie si cele locale care conduc.Terasele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si astfel stabilite încât sa se asigure posibilitatea ca persoanele care se evacuează ..1.12.14.Caile de acces si de evacuare trebuie menţinute în. scântei sau foc. precum si de influenta temperaturilor joase sau ridicate (sub + 12 °C sau peste +25 °C) . c) continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate. Alcătuirea si gabaritul cailor de evacuare • trebuie sa asigure circulaţia .) lucrările trebuie oprite imediat si pot fi continuate . ' a) sistarea imediata a lucrărilor si evacuarea personalului din zona respectiva. lesnicioasa si fara obstacole. 7.11.

7.2. folii de polietilena. se va amenaja corespunzător un loc pentru fumat dotat cu stingatoare si uşor. rogojini. Daca totuşi va fi admis pentru lucratorii permanenţi de pe cofraj.3.2.9. Instalaţia de semnalizare acustica si optica.2.7. cu conducte de încălzire sau cu dispozitive de stropire cu apa. uşor accesibile si izolate fata de materiale sau elemente combustibile: 7.) ale cofrajului glisant vor asigura si posibilitatea alarmării în caz de incendiu. de supravegheat. 7. amplasate în puncte• opuse ale cofrajului. cuprinzând instrucţiuni de execuţie..2. 7.. utilizare si siguranţa. cu respectarea distantelor de siguranţa şi a normelor specifice de prevenire si stingere a acces necesare. Accesul personalului muncitor la cofraj se asigura prin scări definitive sau provizorii incombustibile.Pentru evacuarea personalului muncitor în caz de incendiu. mobile etc.10 . Tabloul electric general se instalează lângă construcţia în execuţie iar alimentarea platformelor de lucru se asigura prin cablu electric cu manta de cauciuc protejat în zonele expuse loviturilor.Conductorii electrici nu trebuie sa fie în contract cu materialele combustibile (lemn. realizate din materiale incombustibile şi asigurate cu iluminat corespunzător. 7. montate sau realizate concomitent cu glisarea si amplasate în interiorul sau exteriorul construcţiei în lucru.2. se vor monta si cel puţin 2 scări pe lanţuri sau pe cabluri de otel.2.11. • • .2. în locuri vizibile. Depozitarea elementelor combustibile componente ale cofrajelor se face pe un teren nivelat. foi de cort) .2. dupa caz. Instalaţia tehnologica de alimentare cu apa va asigura si intervenţia în caz de incendiu în oricare punct al cofrajului glisant cu cel puţin un jet si o presiune de minimum 1 bar la cota cea mai înalta stabilita în proiectul lucrării.1. In cazul în care este strict necesara utilizarea focului deschis vor fi luate masurile de protecţie corespunzătoare si obţine "Permis de lucru cu foc". Cofrajele glisante. In acest scop se stabileşte un cod de semnale care va fi cunoscut de tot personalul. . 7.2 .2. radiotelefon etc.2. Zona de depozitare a cofrajelor se împrejmuieste. Dupa executarea lucrării cu foc deschis se verifica daca nu s-au creat focare ascunse de incendiu.4. plane. precum si mijloacele de transmisiuni (telefon. Pe. tevi de refulare etc. Tablourile electrice de distribuţie se montează pe platformele de lucru.) 7.8. La executarea si utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis. Lucrări de execuţie" si utilizare a cofrajelor (glisante pasitoare. Se prevăd hidranti de incendiu complet echipaţi cu accesorii de trecere a apei (furtun cu racorduri.2. 80 26 .) 7. pasitoare. cofrajul glisant fumatul este interzis. Depozitarea nu este admisa în locuri unde exista reţele sau conducători electrici aerieni sub tensiune.2.7. inclusiv masuri si reguli PSI specifice.. 7. 7 .5. Scările de acces si evacuare trebuie sa fie realizate corespunzător si astfel amplasate încât circulaţia pe ele sa nu poată fi blocata de efectele incendiului. (evacuarea personalului muncitor se va realiza în aceleaşi condiţii). mobile se executa si se utilizează pe baza unui proiect aprobat.6. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se realizează din faza de montare a cofrajului. 7. în afara cailor de circulaţie obişnuite.

Substanţele stingatoare ce se utilizează în raport cu materialul care arde sunt următoarele: .«în special a instalaţiilor si punctelor care asigura susţinerea cofrajelor glisante.Cofrajul se prevede cu instalaţie de protecţie contra traznetului alcătuita si dimensionata conform normativului I 20.Corpurile de iluminat se protejaza cu globuri de sticla si se dispun la distanta de materiale si substanţe combustibile (ulei. In Cazul când de pe schela autoridicatoare nu este posibil accesul la toate nivelurile prin clădirea de care aceasta este ancorata.6.3.7. acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat. 7 .3. In cazuri bine justificate.spuma sau abur pentru ulei.2 . se vor executa dupa detaliile întocmite pe şantier. si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si se verifica existenta si starea de funcţionare a mijloacelor de prevenire si stingere. cablurile de coborâre fiind protejate cu manta de cauciuc. de traversele schelelor. înclinarea rampelor scărilor nu.2.3. La schelele cu înălţime mai mare de 12 m. (atât cele auxiliare). .Se interzice utilizarea unor mijloace de încălzire improvizate pe platformele cofrajului (rezistente electrice.2.3. rezemate. 7. cocserii de cărbune etc.2. 7. dispuse pe fiecare nivel al schelelor si fixate bine la partea lor superioara. 7. daca sunt însoţite de calcule corespunzătoare.2. -l 7. concomitent cu stingerea focarului se iau masuri de protecţie a zonelor învecinate.15.) . Schelele si eşafodajele folosite la lucrările de. vaselina. . în caz de incendiu.16.7.combustibile sub schele. La schelele cu înălţime mai mica de 12 m. aprobate de conducerea şantierului. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor.dioxid de carbon sau praf pentru electromotoare si instalaţii electrice.In caz de incendiu. construcţii . 7 .Scările de acces si evacuare trebuie astfel amplasate sau protejate încât sa nu fie posibila "căderea diverselor materiale pe ele. unele schele si eşafodaje. prin natura lucrărilor. 7. 7. 7.2.2. .14.19. Nu se admit nici un fel de improvizaţii la instalaţiile electrice' 27 80 .apa si spuma pentru material lemnos. pentru comunicarea între nivelurile podinelor se asigură scări speciale de acces dispuse în golurile special rezervate în cadrul schelei.Resourile electrice utilizate pentru mărirea fluidităţii uleiului din pompele electrohidraulice vor fi izolate fata de materiale si substanţe combustibile. se montează pe una din structurile verticale o scara de salvare pe care personalul muncitor care lucrează pe schela sa poată cobora în caz de incendiu. iar în cazul în care au înclinare mai mare de 80° se prevăd cu apărători tip colivie. 7. unui incendiu.La începerea lucrărilor cu ccfraje si la intrarea în schimb. Coloana de alimentare cu abur se izolează termic. trebuie sa fie mai mare de 60°. Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau substanţelor . 7. eşafodajelor si scărilor.17.montaj sunt tipizate.1. se instruieşte personalul asupra regulilor .18. Schelele cu înălţime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu. . rogojini etc.3.5.).3. 7. cel puţin doua podine: una de lucru (cea superioara) si una de protecţie (cea inferioara).2.3. se admite accesul si evacuarea persoanelor pe scări independente. rogojina.2. La executarea instalaţiilor electrice fixate pe platforma schelelor cofrajului se vor respecta cu stricteţe normele în vigoare.3. Dispozitivele si mijloacele de încălzire se prevăd în proiectul cofrajului.20. 7. 7.3.12.Dispozitivele si mijloacele de încălzire vor fi astfel amplasate si dupa ca-luate masuri care sa nu permită căderea materialelor sau substanţelor combustibile pe ele. folii de polietilena. polietilena.13. având parapete de protecţie.7. 7. Daca la unele construcţii.2.4. foi de cort. precum si a scărilor de evacuare a personalului. se utilizează schele si eşafodaje netipizate. Pe scările de acces este interzisa depozitarea materialelor de orice fel ce pot bloca evacuarea personalului în cazul izbucnirii.

7. eşafodajelor.1. 7. Lucrările de sudare la instalaţii. vopsele. utilaje.11.9. apa) pentru o eventuala intervenţie.3.1. agregate instalaţii. 7.4.4.) 7. La obiectele metalice proaspăt vopsite nu se admit lucrări de sudare sau taiere termica decât dupa uscarea completa a vopselei. Lucrările de sudura se executa numai de către muncitori calificaţi s.4.1. flăcărilor si particulelor de metal incandescent (bracuri)..1..2.4.1.4.. 7.4. acestea se pot executa numai daca se realizează masurile «de protecţie si pe baza de permis de foc 80 28 . manipulează sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (lichide. au înălţimea minima de 2 m de la nivelul pardoselii. 7.5.4. 7. Se asigura mijloacele de stingere necesare si personalul pentru intervenţie la un eventual început de incendiu.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi în care se produc. Prevederi generale 7.). astfel îcât sa fie ferite de acţiunea scânteilor. 7.10. 7. petrol.9.).3. Orice lucrare de sudura în locuri cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor de protecţie si dupa obţinerea PERMISULUI DE FOC 7. Nu este permisa folosirea pe platforma schelelor.1.1. Lucrări de sudura 7.1. nisip. cu echipament de lucru. diluanti etc.7. Locurile de unde se sudează sau se taie cu flacăra oxiacetilenica ori electric. 'B.1. prelucrează.In spatiile unde exista gaze (inflamabile sau în apropierea acelor substanţe sau materiale inflamabile ori explozive nu este 'permisa efectuarea lucrărilor de sudura si lipire (electrica sau autogena) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente. etc. prin care s-aU vehiculat sau în care au fost depozitate substanţe combustibile se efectuează numai dupa golirea..4.3. vor fi înconjurate cu paravane de protecţie din material rezistent la foc. spălarea si purjarea cu abur sau gaze inerte dupa izolarea acestora de restul -instalaţiilor prin flanse oarbe.1.4. a focului deschis sub nici o forma. rezervoare. Materialele si elementele de construcţie combustibile nu pot fi îndepărtate se umezesc cu apa sau protejaza cu panouri metalice ori cu placi de asbest. De asemenea se acoperă cu placi sau capace incombustibile orice deschideri.1. motorina. Nu se executa lucrări de sudura la aparate. 7.1.4. elementele de construcţie combustibile ca si materialele combustibile din apropriere se protejaza împotriva aprinderii „(stropire cu apa.Atunci când este necesara executarea unor lucrări de sudura în încăperi cu pericol de incendiu sau in construcţii intrate parţial în funcţiune. Platformele vor fi dotate cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor. paravane incombustibile.i dotaţi . 7. 7.8. 7.4..7.4.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi unde sunt depozitate lichide combustibile (păcura.15 .4.14. recipiente.4. .4.4. 7. 7. este interzisa.1..1. Lungimea panourilor va depasi zona destinata sudării astfel îcât sa oprească scânteile sau particulele incandescente (bracuri) sa treacă dupa aceste paravane. Lucrările de sudura vor fi supravegheate de personalul desemnat si vor fi pregătite mijloacele' de stingere {stingatoare.12.6. etc aflate în funcţiune.1. stufit etc. înainte de începerea lucrărilor de sudura sau taiere termica se îndepărtează toate materialele combustibile. crăpaturi etc.8. aerisirea.La executarea lucrărilor de sudura pe schele si platforme combustibile. benzina.1. protecţie si intervenţie adecvat. din pardoseala.J.4. (precum si substanţele combustibile) la cel puţin 10 m fata de spaţiul de lucru. lemn.13. conducte etc.4. rezervoare.Executarea simultană a lucrărilor de sudura electrica şi de taiere sau sudura cu flacăra oxiacetilenica.

iar presiunea din generatoare nu va depasi 1. b) demontarea.Este interzis a se înlocui robinetele defecte prin dopuri de lemn.28. evacuându-se acetilena si reziduurile.31. la cel puţin 25 m distanta de construcţii si depozite.Este ' interzisa amplasarea generatoarelor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de căldura (foc deschis) sau de locul unde se sudează. petrol si altele similare.1.Este interzis a se apropia de generator cu foc.1. 7. 7. 7. ' 7.4.4.4. tigari aprinse. etc. 7.5 kgf/cm2. capace înşurubate etc.23.La terminarea lucrului.20. electrica sau cu gaze) se interzice cu desăvârşire: a) agăţarea sau sprijinirea aparatului de sudura de butelia de gaze. la o distanta mai mica de 10 m.2. si C02.Capetele de electrozi si piesele tăiate sau sudate care au temperatura ridicata. 7 .1.Generatoarele de acetilena vor fi menţinute în perfecta stare de curăţenie si funcţionare.Pentru sudura autogena se utilizează numai generatoare de acetilena omologate amplasate si marcate corespunzător. astfel încât sa nu genereze încălzirea puternica a conductelor electrice.1. precum si sprijinirea cablurilor electrice si a arzătoarelor (orenelor) de generator.Generatorul mobil pentru acetilena si recipientii de oxigen nu se păstrează în interiorul încăperilor în care se executa lucrări de sudura sau în «patii destinate circulaţiei persoanelor.La tăierea oxi-arc sau arc-aer se iau masuri de protecţie împotriva metalului topit care este dislocat si aruncat la distanta de jetul de aer sau de oxigen.17. Groapa de nămol se împrejmuieste cu parapet înalt de 1 m si se marchează cu plăcute avertizoare.1.1. pentru stingere se foloseşte nisip. se depozitează în cutii de metal sau pe platforme incombustibile. 7. corpuri incandescente. 7.In caz de aprindere a generatorului. 7.. benzina.26.21. C 7. curăţarea si asamblarea generatoarelor mobile de acetilena în încăperi închise.1.4. Ori stingatoare speciale cu praf. 7. In nici un caz nu se foloseşte apa. iar între generator si butelia de oxigen tehnic va fi o distanta de cel puţin 5 metri.4. •' 7.25.1. Generatorul de acetilena se împrejmuieste cu gard din panouri metalice.24.4. 80 29 . Siguranţele hidraulice si supapele de siguranţa vor fi controlate de fiecare data înainte de începerea lucrării de sudura cât si în timpul lucrului (deschizându-se robinetul de control). ulei. pământ.. 7.Nămolul de carbid scos din aparat se îndepărtează imediat si se depozitează în aer liber. Se interzice folosirea generatoarelor care prezintă defecte. cât si o perioada dupa efectuarea lucrărilor.1.27. pentru.asigurându-se o stricta supraveghere atât pe timpul lucrului. substanţe combustibile.La întreruperea operaţiei de sudare electrica se deconectează alimentarea electrica scoţând aparatele de sub tensiune.Nu se folosesc în timpul lucrărilor de sudura haine manusi sau alte materiale cu urme de grăsimi. . a se evita formarea criblurii de calciu si explozia prin autoaprindere. c) dezgheţarea generatorului de acetilena cu flacăra deschisa sau obiecte incandescente.22. 7. Toate generatoarele c« se utilizează vor avea supape hidraulice de siguranţa.29.1.19. într-un loc anume destinat si amenajat.1.1. pe care se montează plăcute avertizoare.30. generatorul de acetilena sau materiale combustibile. Nu este admisa evacuarea nămolului în canale de scurgere a apelor.4.1.4.încălzirea apei de răcire a generatoarelor în sistem "apa peste carbid" nu trebuie sa depăşească 60 °C. 7.1. precum si folosirea generatoarelor fara filtre epuratoare si supape hidraulice de siguranţa umplute cu apa la nivel corespunzător.4.33-La efectuarea Operaţiilor de sudura de orice fel (autogena.La instalaţiile automate si semiautomate de sudura.4.4.4.4. se acorda o atenţie deosebita funcţionarii corespunzătoare a dispozitivelor de deconectare. Jetul de aer sau de oxigen nu va fi îndreptat spre materiale sau.4.4.Nu este permisa lăsarea fâra supraveghere a generatorului de acetilena încărcat. 7. generatorul de acetilena se curata.Se interzice depozitarea carbidului în apropierea generatoarelor de acetilena.1.4.16.1. 7 . Se iau masuri ca acestea sa nu fie accidental în contact cu substanţe sau materiale combustibile.1.1.18. 7.32.4.

6.6. Este interzisa curăţirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului. prize etc. uzata sau cu improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice. Se recomanda ca scheletul de rezistenta al staţiilor de preparare a betoanelor sa fie executat din materiale incombustibile. se interzice focul deschis. acestea se scot de sub tensiune înainte de a se acţiona pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz dioxid de carbon.5.2. ţevile de eşapament ale acestora se prelungesc pâna la exterior. la locurile de preparare a betoanelor se respecta următoarele masuri principale: a) menţinerea in perfecta stare de funcţionare a echipamentelor.d) aşezarea cablurilor pentru sudura electrica împreuna cu furtunelor si conductele pentru sudura cu gaze. saltelele termoizolante .6.5. t r a n s f o r m a t o a r e . 7. etc. în vederea înlăturării orcaror eventuale surse de incendiu.5. Ţeava de eşapament se prevede cu sita pentru reţinerea scânteilor. c a b l u r i . comutatoare. e) contactul buteliilor.1. 7.4. La lucrările de preparare.34.La terminarea lucrărilor de sudura sau taiere termica se controlează cu atenţie locul de munca. 7. se respecta masurile de protecţie specifice acestora. -turnare si 7 compactare a betoanelor. In locurile în Care sunt folosite cofrajele izolate termic.5. Executarea lucrărilor de zidărie si ■ tencuieli 7. Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii eventualelor incendii. 7. conductelor si a furtunelor de oxigen cu uleiuri.. menţinute"în perfecta stare de funcţionare.5.) peste sarcina admisa. utilajelor si apăratelor cu care sunt echipate. personal calificat si autorizat.5. 7 . întreruptoare. 7. La instalaţiile de automatizare si control se utilizează numai dioxid de carbon. 7. : astfel:' 30 80 . în care se folosesc motoare cu combustie interna. 7.4. c) utilizarea consumatorilor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile si fara sa aibe asigurat gradul de protecţie necesar în raport cu mediul existent. c) în dotarea staţiilor de preparare a betoanelor sa existe mijloacele de prima interv<*tie pentru stingerea incendiilor.5. vaselina sau alte grăsimi.2. în "executarea operaţiei de subzidire se vor respecta următoarele reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru utilizare.3. * d) lăsarea sub tensiune a maşinilor. turnare sau compactare a betoanelor se interzice: a) folosirea în stare defecta.5. mase pulverulente ori alte materiale 'dielectrice. izolându-se corespunzător de orice material combustibil.7.1. 7.." acoperite cu folii de polietilena sau prelate de pânza impermeabila. b i încărcarea instalaţiilor electrice (conductor.1. 7. La executarea lucrărilor care necesita folosirea dulapilor din lemn. In caz de incendiu la instalaţiile electrice ale staţiei de betoane. precum si curăţirea acestuia si a furtunelor în încăperi închise. precum si cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea substanţe.5. f) descărcarea generatorului de acetilena. Lucrări de preparare.6. In staţiile de preparare a betoanelor. aparatelor si utilajelor electrice nesupravegheate sau dupa terminarea programului de lucru. 7.

). Izolaţii hidrofuge cu bitum. se impune respectarea întocmai â regulilor si prescripţiilor tehnice de exploatare a acestora.7. Materialele si substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate. precum si daca în zona sunt depozitate materiale ori substanţe combustibile (cherestea.2.8. 7.este interzis focul în spatiile cu sprijiniri din lemn. evitându-se frecările.2. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante si invelitori combustibile este interzis focul . ruperi. | 7. cazul unui incendiu precum si intervenţia pentru stingerea incendiului. 7.lucru se face astfel încât sa nu blocheze evacuarea personalului în. . deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute si asigurate cu protecţiile necesare. ■ 7. 7. Se interzice transportul cu aceste mijloace al butoaielor cu carburanţi. pardoseli.9. asigurarea mijloacelor de prima intervenţie necesare. sau când exista pericolul de producere.3.7. c ) la încălzirea spatiilor cu alte surse de căldura sau cu alti combustibili aprobaţi 7.8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elmentele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânza bitumata.8. Pentru menţinerea în permanenta stare de funcţionare a maşinilor.7.. evitându-se scurgerea si răspândirea lubrifiantilor pe utilaje. care prin contract său lovire pot produce scântei sau aprinderi. ecranare etc. desfaceri de piuliţe. 7. umectare. Executarea operaţiilor de curăţire cu petrol a maşinilor si pieselor componente se face numai când instalaţia este. slăbirile de mecanisme. în acest scop se folosesc vase (tavi cu nisip) pentru colectarea. acoperişul se curata de resturile si deşeurile .7. In cazul în care ungerea se face manual. si deformări de piese. Invelitori si şarpante 7 . a unui arc electric deschis ori desprinderea unor particule metalice incandescente. al recipientilor aflaţi sub presiune. lubrif iantilor. se interzice efectuarea lucrărilor cu lichide combustibile în prezenta surselor de foc deschis.. La executarea lucrărilor la invelitori pe timp friguros se interzice curăţirea de zăpada si gheata a acoperişurilor cu foc deschis. La executarea tencuielilor pe timp friguros se vor respecta următoarele masuri: a) sobele si burlanele din tabla vor f i împrejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant.depozitarea pe podina de lucru ă materialelor strict necesare pentru Este interzisa executarea lucrărilor de constructii-montaj prin sudura pe schele având podine din lemn.scoasa de sub tensiune. luarea masurilor de protecţie specifice (izolare.7. f ara ' pericol de producere a incendiilor. dupa terminarea programului de lucru.3. 7. Zilnic. .3.1.8. vor fi folosite în mod obligatoriu pompe manuale. lemn etc.6. b) încălzitul cu cărbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si astfel amplasate încât sa nu dea naştere la incendii." Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton si metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate . transportul bitumului topit si prepararea amorsatului bi tum-benz ina 80 31 . butoaie cu lichide combustibile etc. acizilor de orice fel. 7. Supravegherea sicontrolul acestor maşini.5. 7. 7.1. precum si al altor produse care prin cădere pot produce incendii sau explozii.7.) . daca nu au fost luate masurile de protecţie împotriva aprinderii de la particulele incandescente rezultate de la sudura. -.) fara . poliesier. rezultate. instalaţii si utilaje se face pe : tot timpul lucrului.:.4. utilajelor si instalaţiilor de ridicat si manipulat din dotare în scopul prevenirii incendiilor.

Locul unde se efectuează topirea bitumului.2. Dimensiunile platformei trebuie sa depăşească în toate direcţiile pe cele ale utilajului cu cel puţin 1 m. 80 32 .9. Lemnele de foc nu vor avea lungimea mai mare decât a focarului. deschis. se face lent si cu prudenta pentru a evita răbufnirile sau autoaprinderile si se controlează existenta si funcţionarea ţevii de aerisire. m de orice sursa de foc.In. Umplerea cu bitum cald a containerelor termoizolahte. în condiţii specifice materialelor si substanţelor combustibile.Instalaţiile si utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ.9. Se interzice funcţionarea cazanelor pentru topit bitum fara supraveghere.3.11. Se interzice transportul citomului în containere termoizolante. in cazul folosirii combustibilului lichid pentru ardere. ■ 7.9.5.Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul încălzirii.v nu antreneze vaporii inflamabili spre sursele de foc.9.Se interzice depozitarea bitumului si a lemnelor de foc la o distanta mai mica de 10 m fata de focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum. 7.4. 7. 7.9.8.9.9/1. ferindu-se de surse cu foc. La terminarea lucrului se stinge focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum.9. 7.9. Se interzice transportul si manipularea bitumului în vase sau butoaie improvizate. Amplasarea locului de preparare a bitumului tăiat pentru amorsaje se face la o distanta de minimum 30 m de orice construcţie provizorie sau executata din materiale combustibile.5 m de focar si nu pe direcţia eventualelor răbufniri sau rateuri de gaze. amenajat corespunzător si îngrădit prevazându-se indicatoare de avertizare asupra pericolului de incendiu. cazanele de topit se vor umple maximum 3/4 din volumul lor. iar cazanele se acoperă cu Capace metalice.12. Este interzisa prepararea bitumului calat în încăperi închise sau în interiorul construcţiilor în lucru.9. 7.10. Transportul si manipularea bitumului pe teritoriul şantierului de construcţii se face numai în ambalajele originale sau în vase speciale închise cu capace (umplute 3/4 din capacitate).7.7. precum si fata de orice sursa de foc (inclusiv cazanele de topit bitum).6.9. combustibilul rămas neconsumat se evacuează din rezervor si se depozitează în locurile special amenajate pentru lichide combustibile. 7. se stabileşte la distanta de materiale sau substanţe combustibile. La amplasarea locului de preparare se are în vedere direcţia vântului astfel încât s. nivelate. Transportul si manipularea bitumului tăiat si al ci tomului pentru amor sa je se face astfel încât sa fie ferite de orice surse de foc sau scântei.cazul încălzirii cazanelor prin arderea combustibilului lichid. Rezervă de combustibil lichid necesar pentru realimentare se amplasează la cel puţin 10 . 7. acoperite cu un strat de balast cu grosimea de minimum 10 cm.9.9.. 7. rezervorul de alimentare al injectoarelor se amplasează la minimum 1. 7. 7. specifice transportului bitumului.13.9. 7.

luându-se masuri de PSI specifice. decât cele prevăzute pentru .3. laturile.2.Dupa executarea lucrărilor de amorsaj cu ci tom sau bitum tăiat se va asigura supravegherea zonelor respective în continuare pâna la evaporarea completa a solvenţilor.19.Pe timpul efectuării lucrărilor de amor sa je (cu ci tom.Utilajele pentru topit bitum se prevăd cu capace etanşe.10. stingatoare. pulberi si C02.10.9. . . : \ 1. sau care nu asigura stabilitatea cazanelor.9. lopeti etc). 7. se evita posibilitatea ca vântul sa duca vaporii de benzina la Utilajele pentru topit bitum sau alte surse de foc deschis.In caz de incendiu. dispozitive si scule pentru stingerea unui eventual incendiu {lazi cu nisip. 7.24 .14. foc deschis în aer liber. 7. neânchise pe toate . Izolaţii .4.1.16.7. . . Pentru efectuarea . 7.17.10. Pentru tehnologii si pentru produse noi. eliminând orice • sursa de foc ce poate genera incendiu.15. Se interzice categoric fumatul la locul de munca în zonele în care se lucrează cu . atât la nivelul suprafeţei de lucru (acoperiş. rezistente la foc. lucrărilor de izolaţie se respecta reglementările de prevenire si stingere a incendiilor.23.) cât si în zonele aferente.9. terasa etc. paturi. pe timp de vânt puternic.9. substanţe.9. abur sau spuma.lucrărilor de izolaţii la învelitori. aprinde). acesteia. specifice acestora.Locul de preparare a amorsajelor se amplasează la minimum 3 0 m de construcţii în lucru.22.18.9. 7.In timpul preparării amorsajului.topirea bitumului în cazane amplasate pe focare improvizate. se i asigura scări de acces si evacuare în caz de incendius înainte de începerea lucrărilor este obligatoriu sa se verifice siguranţa scărilor pentru evacuarea personalului muncitor si intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu.alimentarea cu bitum a topitoarelor prin alte locuri. 7. utilaje pentru topit bitum si de orice sursa de foc deschis.evacuarea bitumului pe alte cai decât cele prevăzute.Executarea hidroizolatiilor la cuve si rezervoare se realizează cu emulsii bituminoase sau vopsitorii pe baza de smoala de huila. r 7. 7. în afara situaţiilor când sunt utilizate topitoare electrice si la care se foloseşte nisip. La utilizarea topitoarelor de bitum se interzice: acesta. bitumul aprins se stinge cu apa pulverizata.10.9. La efectuarea.transportul topitarelor în stare de funcţionare sau încărcate sau a celor electrice sub tensiune.Prevederi generale 7.9.Fiecare gospodărie de bitum se prevede cu materiale. se completează masurile de prevenire si stingere a\ incendiilor. 7. . bitum tăiat sau alte materiale combustibile sunt interzise sursele de foc sau scântei. Nu este permis a se lucra cu .9. 7. • 7 .10.

11. ■ 7.la maximum 200 m pe o lungime de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei.11. racordate la buteliile cu gaze lichefiate.materiale combustibile.. astfel: a) pe trasee exterioare orizontale: . Se interzic lucrările cu bitum pe timp de noapte sau în condiţii de : vizibilitate redusa. înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri si terase.12. închiderea robinetelor la întreruperea lucrului si controlul efectuării acesteia. nefiind admisa aşezarea sau rezemarea de elemente si materiale combustibile. terasa atunci când se folosesc materiale bituminoase. asigurându-se pardoseli care sa excludă posibilitatea producerii unor scântei prin lovire..11. vor fi respectate aceleaşi masuri precizate pentru acoperişuri si şarpanta. Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase 7. 7.V 7.7. 7. Pentru aceasta se vor stabili si folosi numai locurile special amenajate si dotate. se respecta următoarele: a) lucratorii vor fi special instruiţi pentru executarea acestor lucrări precum si asupra modului de utilizare â arzătoarelor cu flacăra.4. . Pe timpul efectuării lucrărilor de izolaţii care necesita lipirea cu flacăra.5. In cazul depozitarii buteliilor în încăperi închise uşile trebuie sa se deschidă spre exterior.2. 7.depozitarea buteliilor astfel încât sa nu rezeme una de alta. .11. 7. Depozitarea a mai mult de doua recipiente. d) arzătoarele indiferent daca sunt în funcţiune sau nu se aseaza numai pe suporturile lor speciale.6. dar nu mai puţin de 1 m în cazul conductelor montate în canale. . .12.10.3. Pe timpul executării lucrărilor de izolare a conductelor în şanţuri se interzice folosirea'focului deschis si fumatul.10. iar geamurile Vor fi vopsite în alb.3.11. vor fi asigurate cu sisteme sau instalaţii de ventilare corespunzătoare.ventilarea permanenta. 7.10. b) arzătorul se pregăteşte si flacăra se reglează pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului de suport. ::. continuitatea materialelor combustibile utilizate la realizarea izolaţiilor se întrerupe cu materiale incombustibile sau greu combustibile comform prevederilor proiectului.12. butelii cu gaze lichefiate se face în soproane executate din materiale incombustibile. amenajate si amplasate corespunzător normelor de specialitate. Pentru a evita transmiterea focului. In timpul pauzelor si la terminarea programului de lucru se scot de sub tensiune consumatorii folosiţi. . La executarea lucrărilor de izolaţii la acoperişuri. .1..interzicerea depozitarii buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune coroziva.temperatura de maximum 40 °C. se verifica închiderea tuturor golurilor din acestea. necesare lucrărilor de izolaţii. 7. 7.12. "f iv.5. Tablourile electrice menţinute si verificate in permanenta pentru a fi în buna stare.depozitarea separata a buteliilor goale fata de cele pline cu gaze lichefiate. Construcţiile provizorii de şantier în care se executa prepararea materialelor si a produselor care conţin bitum si alte substanţe toxice si uşor inflamabile.1.2. 7. . c) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi cea strict necesara pentru topirea bitumului (fara producerea unor scurgeri de bitum). Izolaţii termice (conducte si clădiri) : . 7. Locul de munca se marchează cu plăcute avertizoare si se dotează cu mijloace de prima intervenţie. de funcţionare. interzicerea păstrării orcăror materiale combustibile..ivv--v 7.pe distanta de 10 m în jurul depozitului.11. astfel încât sa nu permită scurgerea bitumului topit si producerea unor incendii.

. 7. chiar în cazul depozitarii de scurta durata la puntele de lucru se prevăd cu indicatoare de avertizare amplasate in locuri vizibile. dar nu mai puţin de 2 m. în condiţii care pot provoca aprinderea materialului pus în opera sau depozitat. la stabilirea lungimii întreruperii se ia în considerare. astfel încât sa nu existe surse de foc deschis în aproprierea lor. latura cea mai mare a secţiunii termoizolatiei. iar personalul executant va fi specializat si instruit în acest scop.12. 7.1. tinându-se seama si de direcţia vântului astfel încât aceasta sa nu deplaseze vapori periculoşi spre sursele de foc situate la distante mari.8 .. adeband.. vopsele si solvenţi.13. La realizarea izolaţiilor frigorifice (polistiren celular.4.Prepararea unor materiale sau substanţe combustibile care necesita utilizarea focului se face în locuri special amenajate la o distanta de minimum 30 m fata de elemente si materile combustibile. Izolaţii frigorifice si fonice 7. 7.3. In cazul executării lucrărilor de izolaţie fonica si frigorifica în îcaperi închise.14.4 m distanta de acestea pe o lungime egala cu de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei.13.7 .13. în loc de diametru.11.2.12.12. la cea. 7. . etc. 7.6.) se depozitează în locuri special amenajate.5. Pentru ' a preântâmpina pericolul de explozii si incendii amorsele se executa numai cu emulsii realizate fara substanţe combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C. Materialele inflamabile si combustibile specifice izolaţiilor termice (materiale lemnoase.12. Este interzisa execuţia izolaţiilor frigorifice sau fonice în încăperile în care nu sunt terminate lucrariie. 7. La folosirea rchelelor se are grija sa fie respectare toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor corespunzătoare lucrului pe schele. tratate cu substanţe ignifuge.10. conform celor de mai sus se face în acelaşi loc si pe lungimea determinanta de conducte cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare. la maximum 25 m pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei. toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestor materiale. dar nu mai puţin de 2m.. polistiren. 13 . 7. se asigura ventilare corespunzătoare iar în încăperile unde se lucrează cu prenadez se interzice orice sursa de foc sau scânteie. întreruperea continuităţii materialelor combustibile.zonele de preparare sau punere în opera a materialelor sau substanţelor combustibile se interzice focul deschis si fumatul. In cazul mai multor conducte monfate în paralel si izolate individual. aplicat prin frecare energetica) se respecta în timpul execuţiei.12. b) pe trasee exterioare verticale.12. se interzice cu desăvârşire execuţia oricăror lucrări cu foc deschis sau care generează scântei. In acest scop se elimina toate sursele si se afişează indicatoarele pentru avertizare. 7. 7. Lucrările de termoizolatie la clădiri si conducte (elemente de instalaţii) se executa pe baza proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate.de sudura.4.folii bitumate.13. 7.• 7. Materialele utilizate la termoizolare trebuie sa nu propage cu uşurinţa incendiul si dupa caz. 7.12.13.12.12.la.schimbări de direcţie a traseului orizontal spre verticala pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei. Atunci când conductele sunt izolate în comun.. 7. c) înaintea intrării în construcţii închise sau depozite deschise de materiale combustibile.12. manipulează sau lucrează cu materiale de termoizolatie combustibile ori utilizează focul pentru preparare. amorsaj bitum tăiat.12'. 7. se iau masuri de dotare corespunzătoare cu mijloace de stingere a incendiilor. dar nu mai puţin de I m .12 . Zonele în care sunt depozitate aceste materiale. . 7 .Atât în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii cât si dupa terminarea acestora.In.9.In toate punctele unde se depozitează.

1. La pregătirea suprafeţelor prin metode chimice. evitându-se creşterea concentraţiei cu hidrogen (în cazul decaparii cu acizi) si eliminându-se orice sursa posibila d£.7. prin degresare cu solvenţi organici.etc ■ Se interzice prezenta orcarei surse de foc în întreaga zona în care se pot forma amestecuri explozive.14. 7. la lumina naturala sau artificiala.condiţiile diferite de lucru (deschise sau închise de tip încăpere. de ventilaţie.2.14. La pregătirea suprafeţelor prin metode mecanice se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la instalaţiile electrice. 7.). Executantul lucrărilor de izolaţie frigorifica si fonica trebuie sa fie specializat si instruit asupra modului de utilizare a materialelor combustibile. ventilare.14.caracteristicile materialelor folosite (inflamabilitate) -varietatea aparatelor. de încălzire. lacuri) si protecţie anticoroziva cu mase de şpaclu se folosesc produsele peliculogena care conţin sau utilizează adaosuri si solvenţi organici cu volatilitate ridicata. ■ . de forţa. se asigura c ventilaţie eficienta. echipamentelor. 7. la înălţime sau în subsol. recipienti. cu capac. în perioade reci sau calde etc.14.14. ".Protecţii anticorozive 7.14. precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. Materialele textile folosite la ştergerea cu solvenţi a suprafeţelor metalice se păstrează în lazi metalice. La decaparea cu acizi si lş degresarea cu soluţii bazice.. de ridicare. Nu este admisa începerea nici unei lucrări de protecţie anticoroziva decât în momentul în care sunt asigurate toate condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.4. 7 . vase.J3. 7. prin silicatizare sau flantizare si a celor metalice prin fosfatare. . In cazul. etc. vopsele.3.). rezervoare. ventilare în mediu periculos. dispozitivelor. 7.14.tratamentelor superficiale ale suprafeţelor din beton. solubili si inflamabili se iau toate masurile pentru evitarea amestecurilor explozive (vapori-aer) si eliminarea surselor de aprindere a acestora. utilajelor si instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări (electrice.' . . Spatiile de lucru se ventilează corespunzător si se elimina orice surse posibile de aprindere pe o raza de minim 25 m se asigura împrejmuirea spaţiului de lucru si se marchează cu panouri avertizoare. .6.9. rezervoare etc) se foloseşte iluminat de siguranţa cu protecţie corespunzătoare si se asigura legarea ia pământ a tuturor pârtilor metalice. de ridicat. După caz.14. 7.14. aprindere. încălzire.14. 7. schele etc. amenajate corespunzător.. Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării protecţiei anticorozive se realizează prin metode mecanice sau chimice. în jurul punctului de lucru se montează indicatoare de avertizare "Pericol de explozie". . In spatiile metalice închise (utilaje.5.5. de încălzire.8. vase. se respecta reglementările specifice de prevenire si stingere a incendiilor la instalaţiile electrice. depozitate în locuri izolate. Lucrările de protecţie anticoroziva impun o serie de masuri speciale de prevenire si stingere a incendiilor determinate în special de: . se asigura respectarea masurilor privind substanţele inflamabile.■-.7. folosindu-se materiale cu adaosuri organice combustibile uşor volatile si inflamabile. 7. La protecţia anticoroziva peliculara cu amorse (grunduiri.

15 minute dupa terminarea lucrului. aprinderea vreunui foc.14.21 .11."'. toate masurile necesare pentru materiale inflamabile si explozive (ventilare.In spatiile închise trebuie sa se asigure o ventilare corespunzătoare si se iau masuri pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive precum si pentru eliminarea surselor de aprindere. depozitarea si utilizarea acestor adezivi.14.10 .19.Prepararea si diluarea acestor materiale se face într-un spaţiu separat de cel în care se executa protecţia si în afara celui de depozitare.Caile de acces si evacuare se menţin permanent libere si curate. 7.încălzirea spatiilor de lucru se face numai cu surse de căldura indirecta. 7. ci într-un loc izolat stabilit si amenajat corespunzător.14. 7. 7. . grund. defecte sau nesupravegheate.Prepararea maselor de şpaclu anticorozive se face în alt spaţiu decât cel în care se executa lucrarea de protecţie sau se depozitează. care nu produc electricitate statica sau scântei prin lovire.14. iluminat.14. încălzire.In cazul folosirii maselor de şpaclu bituminoase. 7.Locul de munca va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interzicerea apropierii cu foc deschis sau surse de scântei la o distanta mai mica de 25 m. dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun în locurile special destinate depozitarii sau distrugerii lor. toluen. '7.13.7 ..16. 7.14. la prepararea si aplicarea amorselor.14. se iau. care pot provoca scântei datorita încărcării electrostatice ce se formează prin frecare. fumatul. manipularea. depozitarii si a executării protecţiilor cu aceste materiale.Deseurile si rez iduurile combustibile. a componentelor lichide ale chiturilor precum si a diluantilor se face numai în recipienti ermetic închişi si asiguraţi contra deversării acestora. interzicerea orcaror surse de foc etc. se colectează ritmic. evitarea aprinderii gazelor si vaporilor inflamabili exhaustati. :<■•. trebuie respectate cu stricteţe masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite pentru substanţe inflamabile si toxice.Curăţirea uneltelor nu este admisa la punctul de lucru. • 7. de către producători si reglementari.14 .Se folosesc numai scule si materile (vase. explozivi si toxici. cu sisteme de încălzire improvizate. 7 . manipularea si depozitarea materialelor si substanţelor peliculogene. In spatiile de lucru precum si in interiorul rezervoarelor. se interzice categoric.14. Este interzis fumatul si provocarea de scântei sau utilizarea focului deschis. precum si ambalajele utilizate. . precum si din otel..23.).27. 7.18.inflamabili.14.14. acetona etc. 7.14.1 0 minute înaintea începerii lucrului si se menţine în funcţiune 10 .20.14. focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de preparat mase bituminoase. 7. 7.17.2ste interzisa recircularea aerului în sistemul de ventilare a spatiilor..25. umplute maxim doua treimi din capacitatea lor. 7. utilajelor etc. Ventilarea se pune în funcţiune cu 5 . La terminarea lucrului. ■ 7. se stinge. iar instalaţiile electrice si de ventilare vor fi corespunzătoare mediului si astfel montate si exploatate.14. vaselor. aparate sau dispozitive electrice de iluminat si de forţa fara protecţia necesara ori folosirea uneltelor metalice"care pot provoca scântei prin lovire" sau cădere. . aceşti solvenţi pot forma* amestecuri explozive si toxice impunând masuri speciale la transportul. 7. 7. Se asigura exhaustarea continua si viteza constanta de circulaţie a aerului în conducte. Cu aerul.14. lucrul cu cabluri. fiind interzise cele din mase plastice si fibre sintetice. La locul de munca nu este admisa o cantitate mai mare de materiale decât strictul necesar pentru un schimb de lucru. manipulării. încât sa nu producă scântei. ce pot forma amestecuri explozive în aer si în spatii închise.26-Aplicarea foliilor anticorozive (de tip BUTAROM) se realizează cu adezivi si solvenţi auxiliari inflamabili si toxici (prenadez.12.. . Transportul maselor bituminoase se realizează numai în vase închise.15.14..14.La manipularea recipientilor cu adezivi si solvenţi se evita şocurile mecanice. cârpe perii etc.In timpul transportului.24 . iar cazanele se acoperă cu capace metalice.Pentru ştergerea suprafeţelor se interzice ' utilizarea materialelor din fibre sintetice sau lâna.22.Punctul de lucru se dotează cu stingatoare portative cu spuma chimica si lazi cu nisip si lopeti.Transportul.) Instalaţiile de topit si preparat mase bituminoase se amplasează la distante de siguranţa fata de materialele combustibile.14. Sunt interzise sistemele de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente. Este interzisa iluminarea sau folosirea lămpilor su sisteme improvizate sau defecte.14.

2. Pe timp friguros de regula nu se executa lucrări de finisaj bazate pe procese umede de execuţie cum sunt zugrăveli.La locul de munca nu sunt admise cantităţi de materiale mai mari decât necesarul pentru un schimb. încălzirea acestora realizându-se cu apa calda sau prin depozitare îndelungata în încăperi încălzite. ). cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice (prize.Pentru asigurarea unor amestecuri nepericuloase de gaze sau vapori inflamabili si toxici.15. conform instrucţiunilor de. dar este interzisa încălzirea uleiurilor. c) în zona unde se lucrează la lipirea mochetei sunt interzise: fumatul. efectuează numai în recipiente închise si asigurate contra deversării acestora. 7. pulberea de aluminiu se manipulează cu precauţie pentru a nu degaja în aer si sa constitue amestecuri explozive cu acesta.6. placări etc. acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive de aceea la transportul.15. t:u B L i i u L e t e leyuiiit. 7.15. eficienta. ciocanire etc. 7. . bine uscate. având acces direct din exterior.La executarea pardoselilor cu covoare de PVC. specifice substanţelor inflamabile si toxice. Este strict interzisa apa sau substanţe de stingere care confin apa (spuma). pentru care se iau următoarele masuri: a) în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pana la lipirea mochetei se asigura o buna ventilare a încăperilor respective.30. încălzirea cu flacăra.7. (prenadez. .5.15. ) se interzice: a ) fumatul. lucrări care produc scântei (sudura. a x îiusuiiie privina lucrul cu materile inflamabile.15. 7.29. La prepararea emailului de aluminiu. 7.3.15. Vopsirea cu pensula se executa în spatii în care nu exista surse de foc deschis.15. Romeltex etc. lucrările de lipire cu adezivi se executa numai dupa asigurarea unei ventilări organizare (usi si ferestre deschise). b) efectuarea oricăror lucrări la care se foloseşte focul. b) recipientii cu adeziv si diluant etc.15. întrerupătoare precum si folosirea oricăror aparate sau dispozitive care pot produce scântei. parchetin etc..15. flame etc.In timpul lucrului cu adezivi sau solvenţi inflamabili (prenadez. acoperindu-se cu capacul dupa fiecare^folosire. 7. inflamabili si toxici.4. lucrările la care se foloseşte focul. Pe timp de iarna ferestrele se vor deschide intermitent. vopselelor de ulei si al solvenţilor cu flacăra directa.8. Pe tot timpul uscării.1.14. fiind periclitate de îngheţ.14. se iau masuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc în apropierea suprafeţelor vopsite sau lăcuite. * 7. astfel încât sa se evacueze în exterior ce se degaja.9. vopsitorii. La lucrările de vopsitorie in spatii interioare cu mijloace mecanizate si în cazul utilizării lacurilor si vopselelor cu uscare rapida. manipularea si în timpul lucrului cu aceste materiale se impune respectarea cu stricteţe a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. 7. menţinând închise uşile de comunicaţie cu restul clădirii. Lucrări de finisaje 7.14. iar pentru stingere se utilizează numai nisip si sare. utilizându-se în general chituri care conţin sau utilizează ca materiale auxiliare solvenţi si diluanti volatili.) se menţin închişi. se realizează o ventilare naturala organizata sau mecanica. Transportul vopselelor si diluantilor se. c ) încălzirea cu flacăra. Atunci când se executa astfel de lucrări se asigura o temperatura de cel puţin + 5°C. aşigurându-se în acelaşi timp o ventilare corespunzătoare. Pulberea de aluminiu în contact cu umezeala se autoaprinde.11.10 .7.15. lacurilor. Vopselele si lacurile vor fi ferite de acţiunea razelor solare. 7.15.28.La protecţia anticoroziva Cu placi si cărămizi antiacide. sau a unei ventilări mecanice in încăperile în care se lucrează. lucru. 7. care conţin solvenţi inflamabili se respecta cu stricteţe prevederile specifice acestor lucrări cu pericol de incendiu si explozie.15. In timpul verii se lucrează cu ferestrele deschise. 7. 7. Prepararea si diluarea vopselelor se efectuează întrŢO încăpere separata de cele în care se face vopsirea. 7.

16. 7. diluanti etc.17 .15.15. etc).Cantităţile de materiale (linoleum. adezivi. ■: d) asigurarea dotării corespunzătoare cu materiale si mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu la locul de munca. substanţe sau obiecte combustibile situate în apropiere. la strictul necesar desfăşurării activităţii în încăperea respectiva.la intrarea în clădire.15. diluant.Topirea si menţinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitum . se iau masuri pentru:lucru.Personalul care executa Operaţiuni de . precum si substanţe explozive este strict interzisa. 7. ' 7.) f) cuplarea sau decuplarea aparatelor si dispozitivelor electrice etc. instalatori etc.15. c) limitarea cantităţilor de materiale la locul de munca. cu adezivi inflamabili (prenadez. diluanti si altele asemenea).15>15.15. covoare din PVC.l a accesele fiecărui nivel unde se lucrează cu substanţe periculoase. se instruieşte asupra masurilor de prevenire si stingere specifice.La executarea lucrărilor de lipire a mochetei pe pardoseli.12.16. în raport cu natura si cantitatea de materiale si substanţe (lichide) combustibile.Se prevăd indicatoare de avertizare care sa indice interdicţiile respective. toate materialele si lichidele combustibile.16 . astfel: .19. depozitându-se în locurile special destinate si amenajate.18. Ignifucrarea materialelor si elementelor combustibile 7. 7. flăcări. .13.la întreruperea operaţiilor de lipit se reduce presiunea.21.1. " 7.oriunde se mai considera necesar. 7.15. folosirea lămpii de benzina în încăperi în care se afla lichide sau gaze combustibile. etc. 7 .7 ore de la aplicarea amorsei) si asigurate masurile prevăzute pentru lucrul cu materiale si substanţe inflamabile.încălzirea profilelor din PVC se realizează numai Cu lămpi de benzina prevăzute ctJ site metalice eliminând contactul direct între flacăra si PVC. adezivi. .La executarea pardoselilor utilizând adeziv pe baza de acetat de polivinil sau amorsare cu amestec de cauciuc si bitum la cald se respecta 7 .22. iar lampa va fi aşezata în asa fel încât flacăra sa nu fie îndreptata spre materiale.Zilnic personalul muncitor care executa lucrări cu materiale sau substanţe cu pericol de incendiu sau explozie (vopsele.-.14. 7. . 7. tubulaturi etc.lipire.explozii. 7.20.lampa de benzina trebuie sa fie în perfecta stare de funcţionare si reglata flacăra corespunzător.cauciuc se executa dupa ce încăperea a fost bine ventilata ( 6 . presiunea combustibilului sa nu depăşească limita admisa.cauciuc se face numai în spatii fara materiale inflamabile si sub permanenta supraveghere. tâmplari.15.) în întreaga zona de lucru si unde se pot forma amestecuri explozive. ' b) eliminarea orcarei surse de foc (scântei.La utilizarea lămpilor de benzina se respecta instrucţiunile de prevenire a incendiilor specifice spatiilor închise. . In acelaşi scop vor fi instruiţi si ceilalţi muncitori care lucrează în acelaşi timp în zona respectiva: (electricieni.86) pentru toate materialele .la nivelul inferior si la cel imediat superior fata de nivelul la care se lucrează cu substanţe periculoase.15. '*.Asigurarea mijloacelor necesare de stingere a incendiilor.) nu trebuie sa depăşească necesarul pentru încărcarea respectiva. precum si următoarele: . precum si lăsarea lămpii aprinse fara supraveghere. 7. .).păstrarea în locul în care se lucrează a bidoanelor cu lichide combustibile pentru alimentarea lămpii.orice fel cere pot provoca incendii sau e) lucrările de sudura în apropiere sau la elemente care sunt în comunicaţie cu spaţiul respectiv (tevi.15. flame. vor fi instruiţi si supravegheaţi asupra respectării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice. Ignifugarea materialelor combustibile se realizează conform prevederilor normativului de specialitate (C 58 . nu sunt admise. La terminarea lucrului se evacuează din încăperile in care s-a lucrat. d) utilizarea aparatelor de .15.Montarea pardoselilor cu adeziv bitum .

). azbestospray etc. stropire etc. d) pentru iluminatul: depozitelor ■ de capse se admite folosirea lămpilor electrice de tip sigur contra exploziilor sau a lămpilor portative tip miner. se poate asigura depozitarea în fichete. Odată cu efectuarea lucrărilor de ignifugare se realizează probele de material necesare încercărilor. 7.unitatea producătoare a substanţei ignifuge. precum si cele în care se lucrează cu foc deschis.000 buc. indicativ C 58 .data realizării ignifugarii. efectuarea încercărilor asupra calităţii ignifugarii si eliberarea buletinelor de analiza. capse depozitate se realizează obligatoriu numai în barăci incombustibile (metalice sau beton) care sa nu aiba elemente din materiale combustibile. finisaje etc. 7. . In aceste încăperi se interzice depozitarea altor substanţe sau materiale combustibile sau explozibile.16. La realizarea lucrărilor de termoprotectie (vopsea termospumanta. . mase plastice. .17.2. Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi 7. 7. Executantul este obligat' sa solicite laboratoarelor autorizate .16. La depozitarea capselor se respecta următoarele reguli principale: a) pentru maximum 100.produsul ignifug utilizat.) se vor utiliza numai produse încercate în laboratoare autorizate si cu respectarea stricta a instrucţiunilor furnizorilor respectivi. 7.3. menţionează obligatoriu: . Construcţiile provizorii din organizarea de şantier executate din materiale si elemente de construcţie combustibile (lemn) cum sunt cele pentru ateliere. . In jurul fichetului. forma si dimensiunile stabilite diferenţiat în normativul C58 — 86.86. dulapului sau lăzii pentru capse pe raza de 3 m se interzice depozitarea oricăror alte materiale incombustibile.si elementele combustibile prevăzute în documentaţia tehnico-economica de investiţii.. Aerotermele. c) încălzirea încăperilor se asigura cu apa calda sau electric . a unor elemente si materiale de construcţii (lemn. amplasate în încăperi realizate din materiale incombustibile si prevăzute cu usa de acces metalica: încăperile vor fi uscate. b) pentru cantităţi între 100. se . metoda folosita la ignifugare (pensulară. .000 buc. tavane etc. potrivit prevederilor normativului de ignifugare. valoarea si importantă acestora.17.16. In documentele de însoţire ale eprubetelor ce se trimit la laborator.16.■(pardoseala. ferite de surse de căldura si de vapori. în numărul. bateriile.. Sursele electrice de alimentare se montează numai în exteriorul camerei de":depozitare.1. depozite si magazii pentru materiale sau substanţe combustibile.). fiind etichetate corespunzător lucrării. izolaţie termica. pe. rafturi. remize. capse.) .5. sau sobele electrice prevăzute cu carcase de protecţie se amplasează în camere . .baza buletinelor de încercare pentru protecţiile efectuate.4'. 7.. metal. iar golul de introducere a aerului cald seprotejaza cu plasa metalica. separate de cele de păstrare a materialelor explozive prin perete incdmbustibil rezistent la explozie si termoizOlator. prevăzute cu încuietori. beton. Comandamentul Trupelor de Pompieri sau altele agreate. vor fi tratate cu substanţe ignifuge în funcţie de condiţiile specifice.-.000 750. ''/. tratate cu substanţe ignifuge si păstrate în aceleaşi condiţii ca materialele de baza. dulapuri metalice sau lăzi metalice. ale ÎNCERC.unitatea 'care a executat lucrarea de igni fugare.

e> . k) capsele care au dat rateuri la utilizare se păstrează separat de celelalte.la distante de siguranţa de minimum 20 m fata de alte construcţii sau locuri de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la prize de împamântare. Dupa executarea crcaror lucrări la instalaţiile de gaze naturale se controlează etanşeitatea acestora cu spuma de săpun. în apropiererea depozitelor. spuma (chimica sau mecanica). conducta de gaze trebuie sa se monteze deasupra conductei de apa. instalaţiile oprite din funcţiune un timp îndelungat (mâi mare de 6 luni) se supun verificării etanşeităţii cu aer comprimat.10 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura între 95 CC .18.5. pâna la returnarea lor. 7.' 7.3.18 . Pe timpul execuţiei instalaţiilor electrice. si care a făcut instructajul specific.1. urmate. revizii ale instalaţiilor electrice sau încălzire etc. în lazi sau rafturi distincte. materialele explozive ramase neutilizate se predau obligatoriu la magazie. 7. în baza unui proiect avizat de unitatea de distribuţie a gazelor. în mod obligatoriu. Se interzice fierberea si încălzirea masticurilor izolate precum si prepararea acestora în locuri cu pericol de incendiu.în cazuri speciale.18. V. iar lăzile cu capse se amplasează pe rafturi incombustibile asigurându-se distanta de minimum 4 cm între ele. ori nesupravegheate.150 °C {între conductele de retur si pardoseala combustibila se admite distanta de 5 cm) « .9. la depozitele mici ale şantierelor izolate se pot utiliza lanterne de buzunar alimente cu baterii de maximum 4.7.18. h) depozitarea altor materiale. special autorizat pentru acestea. 7. reparaţii la instalaţiile existente sunt. 7. 7. ■ 1) la terminarea programului de lucru. materiale solide depozitate. 7. nisip etc. Lucrările de reparaţii la conducte de gaze se executa numai dupa închiderea robinetului principal si purjarea conductei cu gaze inerte si ventilarea încăperii respective. g) baraca se marchează cu indicatoare de avertizare cuprinzând inscripţiile: "STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m" . utilaje.18. j) păstrarea capselor se face în ambalajul original. scule sau echipamente în aceiaşi baraca cu capsele pentru pistoalele de împlântat bolturi.18.4.) trebuie asigurata o distanta minima de: .18.. Intre corpurile (elementele) de încălzire sau conductele neizolate _ ale instalaţiilor centrale de încălzire si materialele solide combustibile învecinate (elemente de construcţii. lăzii dulapului sau a barăcii metalice pentru capse cum sunt: vopsiri. textile. etc. i) operaţiile de întreţinere periodica a fichetului. m) pentru stingerea incendiilor la încăperile pentru capse se asigura apa. Este strict interzis controlul cu flacăra. de materiale sau substanţe combustibile. Orice .8 . paralel si alături cu conducta de gaze naturale se afla si conducta de apa. produse din lemn.2. "FUMATUL SI FOCUL STRICT OPRITE". de verificarea întregii instalaţii.18. f) baraca pentru capse se amplasează. 7. nu se executa decât dupa Ce materialul exploziv este evacuat în întrgime.35 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura mai mare de 150 °C. In apropierea bateriilor de încălzire sau a aerotermelor nu se depozitează lichide sau materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune. Executarea lucrărilor de instalaţii 7. se iau masuri care sa evite producerea incendiilor si propagarea lor lâ lucrarea de baza sau obiecte ale organizării de şantier. 7. este strict oprita.18.18. de încălzire. Executarea lucrărilor la instalaţiile de gaze naturale se va face de către personal calificat. finisaje tâmplarie. ventilare si gaze aferente construcţiilor. .6. In nici un caz nu se admite suprapunerea lăzilor. hârtie si alte. Daca pe acelaşi traseu.5.

pompe. se opreşte ventilatorul si maşinile racordate la acel sistem de ventilare.18..5 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura sub 95 °C "(între conductele de retur si pardoseala combustibila distanta nu se normează). ) în scopul eliminării scurgerilor de combustibil.19. 7. 7.21.Dispozitivele de blocare .La realizarea sistemelor de ventilaţie se va urmări limitarea posibilităţilor de formare a amestecurilor cu pericol de explozie si de propagare a incendiului prin canale^ de ventilare. vapori sau gaze combustibile. vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale clădirii. care în amestec sau contact pot da naştere la aprinderi sau explozii. intervenindu-se cu COz sau praf si C02.Se interzice evacuarea prin instalaţia de ventilare a materialelor sau substanţelor combustibile.20. 7.Prizele de ventilare se prevăd cu plase de sârma sau grătare. în jurul arzătoarelor. ' 7. vor fi prevăzute în fata focarelor/sub injectoare.13. a conductelor de încălzire precum si a conductoarelor electrice. 7.Ventilatoare si motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare.18. 7.4.18.18.18. sa nu prezinte fisuri ori deformări sau sa nu fie corect centrate. vaporilor sau deşeurilor care trebuie evacuate.18. 7. La ventilările locale aceste guri de absorbţie vor fi amplasate cât mai aproape de locul de formare a vaporilor. combustibile si a încăperilor cu aparatura de mare valoare sau importanta deosebita.Amplasarea în îcaperi a gurilor de absorbţie terebuie sa se faca în funcţie de greutatea specifica a gazelor. în caz de incendiu si de semnalizare a încetării funcţionarii instalaţiilor de ventilare. 7.se asigura.18. 7.22.19.Ventilatoarele aferente instalaţiilor de ventilare în care se vehiculează gaze sau vapori combustibili trebuie sa fie din materiale care nu produc scântei prin lovire. trebuie sa fie în perfecta stare si neânbibata în combustibil. vor fi astfel montate încât sa nu producă scântei. 7.17.15 .12. Scurgerile accidentale de .5. r coşuri si canale de 7.In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea.19. 7.19. trebuie menţinute în buna stare de utilizare. 7. prelucrează. sau manipulează substanţe. cu tavi metalice umplute cu nisip.-' In cazurile în care aceste traversări suntabsolut necesare se iau masuri pentru evitarea propagării incendiilor în compartimentele învecinate. care sa împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canale de ventilaţie.6 Coşurile si canalele de fum se executa conform prevederilor STAS 6973.sau scurtcircuite electrice.18.18.14.Traversarea pereţilor antifoc de către canalele de ventilare nu se recomanda. 7. precum si utilizarea unor materiale corespunzătoare. prin prevederea clapelor antifoc.18. La • executarea canalelor termice cu combustibil lichid. racordările de arzătoare etc.11. Cazanele alimentate cu combustibil lichid. fata de materialele sau elementele de construcţii combustibile.' de gaze cu flacăra.in • cart transporta praf. a gazelor sau a deşeurilor combustibile. Izolaţia conductelor. etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare (rezervoare.19. Se interzice efectuarea controlului etanşeităţii ins tala tii-îei.3.1.16. conducte pentru transport. combustibil se colectează si se evacuează.10.18. 7.18.18.19. Se interzice montarea în interiorul canalelor pr... .Se interzice ca aerul ce conţine gaze sau vapori inflamabili sa fie recirculat prin sistemul de ventilare. 7.Sistemele de ventilare a încăperilor în care se depozitează. * 7.pentru combustibil si izolaţia cazanului.18. Centralele termice cu gaze se pun în functiiine numai dupa verificarea arzătoarelor si a presiunii în conductele de gaze.19.Centrale fum termice. 7.19.In interiorul canalelor de ventilare nu se vor poza conducte de transport pentru lichide sau gaze combustibile. 7.2 . 7.La execuţie trebuie asigurata etanşeitatea instalaţiei si izolarea termica corespunzătoare a canalelor prin care circula gaze calde.

00 m lungime. pericol de incendiu nu este admisa folosirea burlanelor din tabla.iluminat. conectare etc. trebuie sa respecte normativele. grosimile de mai sus trebuie sa fie duble. .19. 7. . 7. 7.3..) peste sarcina admisa.5 cm. forţa. hârtie.2.13. e) utilizarea lămpilor mobile portative. cu îngrosarea pereţilor expuşi ai"canalelor din zidărie de cărămida la-24 cm sau cu intercalarea unui strat termoizolator incombustibil. incombustibil in grosimea necesara.9. Pentru legarea unui focar la un canal mai îndepărtat se admit. indiferent de tip si destinaţie. 7.20.1 Executarea instalaţiilor si montarea echipamentelor electrice.19.19. în cazul când acesta nu este protejat. la canale se face numai cu burlane de legătura ceramice sau burlane de tabla introduse prin stuturi de tabla sau ceramica pâna la' fata canalului.19. In cazul cînd gazele de ardere au o temperatura mai mare de 2 50 °C la stutul de racord.19. Sub planseele din materiale combustibile. Executarea lucrărilor de instalaţii electrice .19.19.15.20. 7.-.) precum şi necuratarea depunerilor de praf.In podul clădirilor coşurile se tencuiesc si spoiesc cu var (ca sa se poată observa cu uşurinţa eventualele fisuri). 7.. In spatii cu. transformatoare.19. antiex. standardele. respectiv 70 cm*.'. f) aşezarea sau sprijinirea de motoare electrice a orcaror materiale combustibile (cîrpe. scame si alte materiale combustibile. fara globuri si grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate ori uzate. . Se recomanda completarea spaţiului dintre cos si aceste elemente cu materiale termoizOlante incombustibile sau îngrosarea locala a pereţilor coşurilor din zidărie lăsând un rost de 3 cm liber sau umplut cu material termoizolator incombustibil pe tot conturul. c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele electrice de alimentare. verificare.7• Racordarea sobelor.20.La străpungerea centurilor si planseelor incombustibile. In cazul când aceste elemente au o grosime mai mica. maşinilor de gătit etc. iar în cazul burlanelor de tabla de 1. sau căptuşite cu un material termoizolator. >. 7. paratraznet 7.La traversarea podului clădirii si la străpungerea acoperişului fetele exterioare tencuite ale coşului vor fi la cel puţin 10 cm distanta de elementele de lemn.00 m. între orificiul de racord si canalul vertical canale de legătura în zid cu panta de cel puţin 10% si de cel mult 2.7.19. Aceste burlane vor fi cât mai scurte. lungimea de 5 0 cm.10. când sunt aşezate orizontal. pereţii exteriori ai coşurilor din zidărie de cărămida trebuie sa aiba o grosime de cel puţin 11. elementele de rezistenta (de exemplu armatura de otel a centurilor) nu trebuie sa vina în contact direct cu canalele de fum. reparare. 7. Lucrările de instalaţii electrice (execuţie. 7.) ori cu defecţiuni.14. 7.In interiorul clădirii.La străpungerea planseelor combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie la cel puţin 24 cm de la fata interioara a canalelor de fum. prevazându-se o acoperire din beton sau mortar în grosime de cel puţin 5 cm.11. b) încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. umezeala.12. cu condiţia ca Ia cotul de racordare sa se prevadă o usita de curăţire.20. nedepasind. 7. de grosime echivalenta. cabluri. d) folosirea instalaţiilor elecrice fara protecţie corespunzătoare mediului în care se afla (etanşe la praf. asigurând o legătura etanşa. etc. de exemplu.8.. iar deasupra învelitorii zidăria coşurilor se rostuieste cu rosturile pline sau se tencuieste cu tencuiala rezistenta la intemperii.Nu se admit canale de fum în zidurile exterioare decât cu o protecţie termica suplimentara. Se interzic următoarele: a) folosirea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice de orice fel.) se executa numai de către personal calificat si autorizat. etc. ele vor fi înglobate de jur împrejur în zidărie. cu excepţia celor care sunt executate special pentru acestea. iar al celor din elemente prefabricate de cel puţin ~0 cm. respectiv de 38 cm când este tencuit sau protejat. lemn etc. distanta intre burlanele âe-legătura ceramice sau din zidărie si tavan va fi de minimum 50 cm. regulamentele si celelalte prescripţii tehnice specifice.

g) lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice.-.6.La încăperile si posturile de transformare este interzisa depozitarea orcăror materiale sau obiecte.1-7 (legarea la pământ. 7.9. 7. cositorite sau cu cleme corespunzătoare secţiunii conductoarelor respective.14. ) .20.4.sarcina se încălzesc peste temperatura admisa.20. . spatiile din jurul acestora se obturează. precum si la trecerea lor prin plansee său pereţi.20. cu material incombustibil.8.Legarea între ele a conductoarelor din cupru sau otel se face numai prin răsucire si matisare.20. reostatele de pornire si alte asemenea aparate se montează în locuri fara pericol de incendiu si se prevăd cu carcase de protecţie. .20. la nul etc.11. h) menţinerea sub tensiune a maşinilor.Tablourile electrice de distribuţie.20.cablurilor.7. necesare conform normativului .conductoarelor si cablurilor electrice în canale sau tuneluri în care sunt: montate conducte de gaze sau de fluide combustibile.Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului ^e protecţie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu depăşească sub sarcina limitele admise. 7. 7..12. k) amplasarea instalaţiilor. i) folosirea siguranţelor fuzibile si a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni. Se interzice utilizarea conductoarelor si cablurilor care în .20.20. 7.20. utilajele si echipamentele respective. amplasate la distante admise de normativul 1-7. 7.20. releele. starea instalaţiilor de raCire. este interzisa. La tablourile capsulate. dupa terminarea folosirilor sau dupa programul de lucru al acestora. garniturile de etansare se menţin în buna stare si bine strânse {fixate).Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu. comprimate ori lichefiate astfel încât sa fie posibila aprinderea acestora . d) nu se montează în podurile clădirilor si construcţiilor care sunt realizate din materiale combustibile. La intrările si ieşirile conductoarelor din canale. b) nu se folosesc arborii drept suporţi. 7. nu este admisa.20. 7.In apropierea tablourilor electrice se interzice păstrarea materialelor si substanţelor combustibile si blocarea accesului la acestea. etanşeitatea cuvei si asigurarea posibilităţii de golire a uleiului. c) se iau masuri ca acestea sa nu căda^ pe construcţii.7. 7. conductoarele. 7. Montarea conductoarelor.10. utilajelor electrice în condiţii său la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substanţe combustibile ori gaze tehnice. materiale ori substanţe combustibile sau sa vina în contact cu acestea. iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mmp prin sudura. instalaţii. precum si pericolul împrastierii sau deversării acestuia în zone învecinate.16. astfel încât sa împiedice transmiterea incendiilor. La montarea conductoarelor aeriene se are în vedere: a) utilizarea izolatoarelor fixate pe suporturi incombustibile.5. izolări său separări de protecţie. siguranţelor si tablourilor electrice direct pe materiale sau elemente de .La exploatai sa transformatoarelor (autotransformatoarelor} se controlează periodic nivelul si temperatura acestuia. utilajelor si echipamentelor electrice. j) folosirea fara protecţii. Golurile necesare trecerii cablurilor sau a ţevilor de protecţie a conductelor prin elemente de construcţie {pereţi si plansee) se vor etanşa cu materiale incombustibile asigurându-se limita de rezistenta la foc conform normelor în vigoare.20. e) izolarea trecerilor prin plansee si pereţii combustibili. 7.15.13. construcţie combustibile.7. . tuneluri. improvizate sau rezistenta electrica mai mare decât cea stabilita pentru instalaţiile.20. Montarea.

•.21 . de micşorare a rezistivitatii prin . . defecte sau necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei ohmice. grupurile.' 7. 7.20 .20. 7.20. 7. b) legarea la pământ a conductelor prin care se vehiculează amestecuri de aer si pulberi combustibile. aparatelor si utilajelor în care' se maruntesc substanţe producătoare de praf cu pericol de incendiu sau explozie.29. Aceste surse de energie trebuie amplasate si realizate astfel încât în caz de incendiu sa nu fie scoase din funcţiune.CorpUrile de iluminat de siguranţa trebuie sa fie conplete.18 . rezervoare. circulaţie.Pentru a înlătura pericolul de incendiu.20 .Deoarece rezistivitatea statica se formează pe suprafeţele corpurilor care.' ' 7. 7. e) legarea la pământ a tuturor pârtilor metalice ale instalaţiilor pentru vehicularea combustibililor lichizi si anume: conducte. .curent când instalaţiile sunt în funcţiune. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje si în general a tuturor echipamentelor electrice. 7. 7.Conductelor prin care se transporta particule sau fluide care pot forma electricitate statica vor avea asigurate legarea la pământ.Bateriile de acumulatoare. se prevăd cu sisteme de interblocâre a funcţionarii.20.Utilajele sau instalaţiile care în caz de incendiu trebuie oprite.veghe panicii. sine de cale ferata.prezintă rezistivitate mare. şe f ace periodic.7 ..22. pompe. 7. prin montarea de piepteni metalici de descărcare.20. continuarea lucrului.Se interzice tratarea cu colofoniu (sacâz) a curelelor de transmisie pentru a preveni patinarea lor. la rampele de descărcare etc.25. lichide sau gazoase vehiculate sau manevrate în procesele tehnologice se iau următoarele masuri speciale: a) legarea la pământ a carcaselor maşinilor'. d) descărcarea la pământ a electricităţii: statice produsa de curelele Ce transmisie.Utilajele si instalaţiile care în timpul funcţionarii produc electricitate statica vor avea asigurata descărcarea acesteia la pământ. datorita descărcării sarcinilor de electricitate statica.Este interzisa vopsirea cu pistoale de pulverizare a recipientilor care conţin produse inflamabile.20. acolo unde este posibil. 7.Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor si transformatoarelor de curent ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în regim de scurtcircuit'.28.26. marcarea hidrantilor interiori) trebuie sa fie în permanenta în stare.Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţa (de : evacuare.20. si celelalte surse de energie pentru alimentarea iluminatului de siguranţa trebuie sa fie bine întreţinute si sa asigure funcţionarea tuturor lămpilor pe durata stabilita de normativul I . ' ' .Se interzice întreruperea circuitelor secundare ale : transformatoarelor de .20. .20. conform reglementarilor în vigoare. sau prin vopsirea curelelor cu vopsele si lacuri speciale pentru mărirea conductibilitatii lor electrice. autocisterne.de funcţionare. 7 .amplasate corespunzător si în stare de funcţionare. 7. cisternele de cale ferata. electrogene. 7.30.Este interzisa exploatarea' instalaţiilor si utilajelor cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere.18.17.19. c) filtrele de pânza din conductele de aer vOr fi căptuşite cu plasa metalica legata la pământ cu scopul neutralizării sarcinilor electrostatice.7.acumulate de materialele solide. 7.23.Se interzice întreruperea în regim de scurtcircuit.20.20. se vor lua masuri.la pământ incomplete.24.Se interzice transportul si manipularea produselor petroliere în ambalaje din material plastic.20.20.20.27.20.

din incinta societăţilor comerciale. podurile sx canalele de cabluri si posturile trafo. 8.materiale utilizate si starea lor. pentru stingerea incendiilor se utilizează numai dioxid de carbon.La instalaţiile de automatizare. fixarea sigura a elementelor instalaţiei pe construcţie. astfel încât sa nu conducă la incendierea obiectivelor vecine (clădiri.Executarea instalaţiilor de paratraznet pentru protecţia construcţiilor si instalaţiilor se. . dupa executarea operaţiilor de punere în funcţiune. în.31.20.30. Capitolul 8 CĂI DE COMUNICAŢIE 8. La executarea lucrărilor pentru cai ferate industriale se respecta prevederile cuprinse în normativul specific indicativ P 114.20.32.35.Pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz.2^ Drumurile de acces si circulaţie trebuie sa asigure accesul unităţilor de intervenţie în caz de incendiu fara obstacole si pe distante cât mai scurte la toate construcţiile depozitele de materiale combustibile si sursele de apa (bazine.) .) 8.valoarea rezistentei de dispensie a prizei de pământ in limitele admise.1.20. Concomitent se vor opri instalaţiile de ventilare. 20.La recepţia lucrărilor se verifica instalaţiile de paratraznet si înlătura defecţiunile constatate. iazuri etc.Instalaţiile electrice se verifica obigatoriu: a) preliminar. 7. realizează conform normativului de specialitate (I . b) definitiv. . 7. legaturi cu şuruburi etc). timpul execuţiei si înainte de punerea lor în funcţiune. Caile ferate (cu ecartment normal sau îngust) se amplasează dupa considerente funcţionale.dimensiunile elementelor componente.20).Prizele de pământ pentru electricitatea statica se executa conform normativelor în vigoare.4. 8. 7.20. administrative. distante prevăzute în proiectul de execuţie.3.umezire cu apa sau prin adăugarea altor corpuri care sunt admise de procesul tehnologic.36. La executarea lucrărilor pentru reţeaua de drumuri. 7. apa pulverizata sau gaze inerte.20. 7. hidrant!. pentru stingerea incendiilor se utilizează spuma. c) periodic. mase pulverulente ori alte substanţe dielectrice. Ele pot fi comune cu prizele de pământ ale sistemului de protecţie contra stingerilor.39.Personalul de intervenţie se dotează cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii. Amplasarea cailor ferate se va face având în vedere distantele de protecţie dintre axa caii ferate uzinale (de incinta) si obiectivele vecine. pe timpul exploatării. se vor respecta proiectele de specialitate. rampe de alimentare din lacuri. . La aceste verificări se vor urmări daca instalaţiile electrice respective sunt executate în condiţii de securitate împotriva incendiilor.33.38. a grupurilor de . iar defecţiunile constatate se înlătura înainte de repunerea instalaţiilor în funcţiune. împotriva electrocutării si dupa caz împotrivă temperaturii. . instalaţii etc. protecţia corecta a legaturilor (suduri. depozite.respectarea distantelor minime normate fata de elementele de construcţie si cele ale instalaţiei electrice.34. se scot de sub tensiune instalaţiile afectate si cele din imediata vecinătate. 8.5.La tunelele. . 7 .In caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia.20.20. dioxid de carbon. . urmarindu-se în special: . 7. clădiri sociai-culturale. 7 . 7.37.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->