NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA C- 300/1994

CUPRINS REGULI SI MASURI DS PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE ORGANIZĂRILOR DE ŞANTIER SI PE TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI INSTALAŢII AFERENTE. Pag. PREFAŢA..............................................5 CAPITOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE.......................9 CAPITOLUL 2 - OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI..................12 2.1............................... Obligaţiile si răspunderile executanţilor si lucrări.................12 2.2. Obligaţiile si răspunderile proprietarilor si respectiv a administraţiei .......................15 2.3............................... Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 17 2.4. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiilor de lucru.......19 2.5. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier............................... 21 CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR. ............................ .23 3.1. Prevederi generale ........................ 23 3.2. Instruirea personalului...................25 3.3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca . . . ……………………………………….27 3.4. Controlul respectării reglementarilor.. . . . ;28 3.5. Reglementarea utilizării focului deschis 29 CAPITOLUL 4 - ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR................. 31 CAPITOLUL 5 - MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR...... 35 CAPITOLUL 6 - LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER................................ 36 6.1. Generalităţi........................... 36 6.2. Drumuri, cai ferate.................... 40 6.3. Asigurarea utilităţilor.................. 41 6.3.1. Iluminatul pe timp de noapte...41 6.3.2. Instalaţii de incalzire............... 41 6.3.3. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor . . . . ................ 42 6.4. Sector administrativ - cazare cantina . . . . . * 43 6.5. Depozitarea materialelor de construcţii ....................... 45 6.6. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor pe timp friguros...... 49 6.4. Producţie secundara............. 53 6.7.1. Ateliere de prelucrare a lemnului ....................... 53 6.7.2. Ateliere de prelucrare a plutei si a maselor plastice.... 55 6.7.3. Ateliere de vopsitorie.......... 56 6.7.4. Ateliere mecanice si electrice.. 58 6.7.5. Ateliere de intretinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii .............. 59 încăperi de incarcat acumulatori....... 61 6.7.6. Staţii si generatoare acetilena ....... i................. 62 1

Pag. CAPITOLUL, 7

- LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA....................... 64 7.1Lucrări de terasamente, săpaturi... 64 7.2. Lucrări de execuţie si utilizare a cofrajelor (glisante, pasitoare, plane, mobile etc.) ................... 67 7.3. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor, eşafodajelor si scărilor................................ 70 7.4. Lucrări de sudura........................ 72 7.5. Lucrări de preparare, turnare si compactare a betoanelor 77 7.6. Executarea lucrărilor de zidărie si tencuieli - . . 7 9 7.7. Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton, metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate.................... 80 7.8. Invelitori si şarpante................... 81 7.9. Izolaţii hidrofuge cu bitum, transportul bitumului topit si prepararea

ANEXA Nr.l amorsajului bi tum-benz ina......................... 82 7.10.Izolaţii - Prevederi generale ..... 85 7.11.Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase................ . 86 7.12.Izolaţii termice (conducte si clădiri) ............................ . 88 7.13.Izolaţii frigorifice si fonice............. 9C 7 .14 . Protecţii anticorozive.................. 91 7.15.Lucrări de finisaje....................... 96 7.16.Ignifugarea materialelor si elementelor combustibile...................101 7.17.Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi............103 7.18.Executarea lucrărilor de instalaţii.............................. 105 7.19.Centrale termice, coşuri si canale de fum............................ 108 7.20.Execurarea lucrărilor de instalaţii electrice iluminat, forţa, paratraznet............................. 111 CAPITOLUL 8 - CAI DE COMUNICAŢIE..................... 119

ANEXE; TABELUL Nr.l - Dotarea cu mijloace de prima intervenţie pentru stingerea incendiilor la construcţiile provizorii din organizarea de şantier si a lucrărilor de execuţie........................120 -........................... Dotarea posturilor de incendiu (extras pentru clădiri provizorii de organizare de şantier si lucrări de execuţie).......................124 -...........................Nomenclatorul - verificărilor ce se executa la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (extras pentru construcţiile provizorii de organizare de şantier si a lucrărilor de execuţie). 12 6 ANEXA Nr.3 - Extras din STAS 297/1,2..............129 2

NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII Indicativ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI C - 300/94 INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, indicativ C 300/1994, a fost elaborat conform programului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Lucrarea a fost avizata în Consiliul Tehnico - Ştiinţific al MLPAT cu nr.102 din 18.04.1994 si aprobata cu Ordinul MPLAT nr.20 N din 11.07.1994. In prealabil s-a obţinut acordul Ministerului de Interne - Comandamentul Trupelor de Pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994. O B I E C T Normativul stabileşte, reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifica organizărilor de santier si pe timpul executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Prezentele norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare, sunt obligatorii pe timpul executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor de baza si la executarea lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv la depozitarea, transportul si manipularea materialelor si substanţelor combustibile care se pun în opera. 1.2. Normele se aplica, cumulativ, pentru fiecare construcţie, instalaţie, atelier, etc., în parte, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute. 1.3. Pentru noi categorii de lucrări sau tehnologii de execuţie, este obligatoriu sa se completeze aceste norme cu reguli si masuri corespunzătoare de prevenire si stingere a incendiilor. 1.4. Orice substanţa manevrata pe şantier, va trebui sa fie însoţita de un document din care sa rezulte caracteristicile privind gradul de inflamabilitate sau pericolul de explozie si în ce condiţii. In cazul în care aceste elemente nu sunt precizate de producător, executantul va obţine datele necesare de la acesta sau de la un institut autorizat. 1.5. Prezentele norme pot fi completate cu reglementari specifice de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, precum si de dotare, ori din cărţile tehnice sau instrucţiunile de exploatare specifice fiecărui tip de construcţie sau instalaţie. 1.6. Pentru construcţiile si instalaţiile definitive ori cu utilizare mai mare de 15 ani (baze de producţie, ateliere confecţii etc.) aparţinând unităţilor de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, este" obligatorie respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor ale construcţiilor definitive. DEFINIŢII: Organizarea de şantier - însumează obiectele si lucrările cu caracter provizoriu, necesare realizării lucrărilor de baza; amplasarea se poate face în afara sau în incinta obiectivului care se realizează sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. - Execuţia lucrărilor de baza, totalitatea lucrărilor de execuţie realizate la obiecte definitive, deservite de organizarea de şantier si respectiv bazele de producţie.

. CAPITOLUL 2 OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI 2.1. Obligaţiile şi răspunderi le executanti1or de lucrări

2.1.1. Unitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii auurmătoarele responsabilităţi principale: a) sa ia toate masurile necesare pentru protecţia contra incendiilor la organizarea şantierelor si pe parcursul executării lucrărilor de baza; b) sa realizeze în funcţie de tipurile de lucrări ce se executa integral si la timp în buna stare de funcţionare toate lucrările si masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economica a investiţiei si sa aducă la cunoştinţa investitorului soluţiile necorespunzatoare, omisiunile sau incalcarile normelor, pe care le constata, solicitând rezolvarea acestora; c) sa asigure cunoaşterea si respectarea de către întregul personal din " subordine, a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice activităţii, precum si a celor specifice unităţilor sau locurilor de munca în care executa astfel de lucrări; d) sa stabilească împreuna cu beneficiarii si proiectantul în cazul lucrărilor ce le executa în incinta obiectivelor în exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de intervenţie, . precum si modul de realizare a acestora,e) sa primească pentru execuţie numai documentaţii (proiecte) în care sunt evidenţiaţi factorii de risc pe faze de execuţie, masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor precucs si dotarea cu mijloace de protecţie necesare; f) sa nu execute lucrări pentru care proiectele de execuţie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate - conform legii de verificatori atestaţi; g)sa solicite proiectantului instrucţiuni de funcţionare, întreţinere, revizii si' reparaţii a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,, si dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute la organizarea de şantier,;inclusiv pentru cele din import, pe carele completează daca este cazul, instruieşte personalul de deservire si întreţinere a acestor mijloace de protecţie împotriva incendiilor; h) sa asigure efectuarea probelor de punere în funcţiune a lucrărilor executate a rodajului precum si a altor probe mecanice care îi* revin, în condiţii de deplina securitate împotriva incendiilor) i) sa aducă la cunoştinţa unităţilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor noi de construcţii si instalaţii, precum si cu cel puţin 3 zile înainte despre darea în exploatare a lucrărilor executate (în întregime, parţiala, provizorie sau definitiva); 2.1.2. Sa utilizeze în execuţia lucrărilor numai produsele si procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. 2.1.3. In situaţia realizării unor lucrări de către mai mulţi- executanţi, si se creaza suprapuneri de procese de lucru, pe verticala sau orizontala, se impun următoarele masuri: a) înainte de începerea lucrului, şeful de formaţie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrărilor propuse cât si din punctul de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; b) folosirea numai a personalului calificat pentru lucrările respective si verificarea insusirii temeinice a masurilor de prevenire a incendiilor; c) supravegherea atenta si permanenta a personalului care executa lucrări cu grad mare de pericol de incendiu si explozie; d) sa nu execute alte lucrări decât cele stabilite, sa nu intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune si sa nu părăsească locul de munca fara ştirea şefului de echipa. 2.1.4. In cazul lucrariior executate în spatii în exploatare sau unde exista instalaţii în funcţiune (total sau parţial în funcţiune), se încheie o convenţie" între executant si cel ce exploatează spaţiul sau instalaţiile în funcţiune, (investitor) privind condiţiile de lucru care trebuie asigurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Convenţia constituie clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta - prin care se stabilesc în principal următoarele: a) delimitarea ariei în care se executa lucrările si unde răspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilirea si delimitarea în incinta investitorului a cailor de acces si intervenţie în caz de incendiu la aria delimitată; 4

a tehnologiilor de lucru.b) sa contracteze pentru execuţie numai documentaţii verificate .de verificatori atestaţi. Pentru realizarea obligaţiilor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare în unităţile pe care le conduc.2. numeşte cadrul tehnic care răspunde de coordonarea si îndrumarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor.2. 5 . a situaţiilor deosebite) si sa verifice îndeplinirea masurilor stabilite pentru astfel de situaţii.s:i. f) luarea de masuri specifice cerute de executant pentru anumite faze de execuţie periculoase ce implica respectarea anumitor masuri p. 1) conducătorul unităţii. b) sa îndrume si sa controleze activitatea comisiilor de apărare împotriva incendiilor. j) sa asigure buna funcţionare a instalaţiilor electrice de forţa si lumina. • i) sa obtina de la organele în drept avizele si autorizaţiile legale. h) sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie. pe perioada friguroasa. pe toata durata perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii propuse a se executa. precum si a dispoziţiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor. activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace PSI necesare. d) instruirea personalului executant asupra reguluilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor revine investitorului. concentrarea tuturor forţelor si mijloacelor necesare.2. care sa satisfacă exigentele de calitate a construcţiilor si securitatea personalului angajat. e) condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le asigure investitorul. gî sa asigure în caz de incendiu. rezultate din dispoziţiile legale. pentru a face fata unor situaţii care periclitează funcţionarea spatiilor sau instalaţiilor sale. c) sa asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor. modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite.2. (sărbători. c) masurile de prevenire si stingere a incendiilor. sa asigure potrivit condiţiilor stabilite. 2. participarea serviciilor de pompieri si a mijloacelor din dotarea unităţilor la acţiunea de stingere a incendiilor precum si de înlăturare a urmărilor acestora. nivel de organizare de şantier. acordarea asistentei tehnice si a sprijinului solicitat. în cazul în care solicita intervenţia constructorului.conform legii . Le asigure pe timpul executării lucrărilor atunci când nu poate fi delimitată aria respectiva. masurilor si obligaţiilor ce revin' în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare. precum si dotarea corespunzătoare pentru asigurarea securităţii depline împotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa. a celor de încălzire si ventilare sanitare si de alimentare cu apa. a serviciilor de pompieri si cadrelor tehnice_ _ special incadrate pentru îndeplinirea atribuţiilor dr prevenire si stingere a incendiilor.Obligaţiile si răspunderi le proprietarilor si respectiv a administraţiei 2. patronilor si consiliilor de administraţie le revin următoarele răspunderi principale: a) sa organizeze. k) sa urmărească felul în care se asigura propaganda vizuala (indicatoare de avertizare si securitate) pentru prevenirea si stingerea incendiilor. d) sa asigure instruirea si testarea periodica a subordonaţilor direcţi asupra cunoaşterii si respectării normelor. existente la .1. . Patronii si respectiv consiliile de administraţie ale unităţilor care executa lucrări de construcţii au obligaţia de a organiza procesul de munca si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. potrivit dispoziţiilor legale si a competentei stabilite.la un nivel corespunzător. sa analizeze periodic (semestrial) si ori de cate ori este nevoie. verificând realizarea lor. f) sa organizeze prevenirea si stingerea incendiilor pe durata întreruperii activităţii. e) sa asigure fondurile si mijloacele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si să ia masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente în acest scop. 2.

repararea sau înlocuirea celor necorespunzatoare.1. modul de organizare si tehnologie de execuţie. potrivit organizării activităţii. în locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta în totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop.instructajul periodic. anunţarea incendiilor. fumatul sau executarea unor operaţiuni periculoase. este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei. .4. . j) sa asigure menţinerea permanenta în stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces în caz de incendiu. d) sa verifice existenta si starea sistemelor. luând masuri pentru completarea. .3. Şeful de echipa precum si locţiitorul acestuia.2.2.4. potrivit cu cerinţele specifice locului de munca. • ej sa asigure existenta documentelor de organizare a activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de lucru si . având obligaţia sa respecte prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel: 6 . din dotarea locurilor de munca. sa interzică folosirea focului deschis.instructajul special pe locul de munca. . având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa execute lucrările încredinţate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi ale documentaţiei de execuţie. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiunilor de lucru 2.4. h) sa controleze la sfârşitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca respectiv.instructajul pe schimb. dispozitivelor si mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite luând masuri de rezolvare completa si operativa a acestora în cazul unor nerealizari. d) când lucrează în incinta investitorului.3. Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 2. k) sa asigure. luând masuri de înlocuire a celui lipsa si de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin. f) sa execute nemijlocit următoarele categorii de instructaj de prevenire si stingere a incendiilor.la cerere sa le puna la dispoziţia organelor abilitate. Personalul muncitor executa lucrările ce i se încredinţează.1. în ceea ce priveşte masurile de prevenire si stingere a incendiilor. Maiştrii si ceilalţi conducători ai punctelor de lucru au obligaţia sa organizeze desfăşurarea activităţii în deplina siguranţa pe locurile de munca pe care le conduc. . g) sa asigure supravegherea permanenta a respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executării unor lucrări cu foc deschis sau a altor operaţiuni periculoase. b) sa nu execute nici un fel de improvizaţii sau lucrări pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor. răspund de respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. i) sa interzică folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. .instructajul pentru executarea unor operaţuni periculoase. ori aceste masuri sunt insuficiente. 2. fiind răspunzători pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa menţină în stare operativa. organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine. c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa acţioneze în caz de incendiu. pe timpul lucrărilor ce le executa. alarmarea personalului si conducerea operaţiunilor de lucru si de stingere/ precum si de evacuare a personalului si a bunurilor. c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun în pericol securitatea lucrărilor ce le executa. 2.

şefii ierarhici despre existenta unor împrejurări de natura sa provoace incendii. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier 2. Proiectanţii documentaţiilor tehnologice de execuţie.1. potrivit organizării activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca. f) sa verifice locul de munca la începerea programului si la terminarea acestuia. dispozitivelor si a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de munca.1. la stingerea incendiilor.1. : g) sa anunţe de îndată.. atat pentru proiectele de organizare de şantier cât si : în cele de execuţie a lucrărilor de baza. toate elementele necesare executării construcţiilor si instalaţiilor aferente lor în condiţii depline de siguranţa din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. şefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este obligat sa participe întregul personal încadrat. la cerere asistenta tehnica de specialitate la realizarea construcţiilor. îndeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite.1.). corespunzător prezentului normativ. indiferent de forma de proprietate. f) includ. vor include în proiectele ce le elaborează. 3 . folosirea sculelor necorespunzatoare în spatii cu pericol de incendiu etc. utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de încălzire. instalaţiilor si aparatelor necesare asigurării securităţii împotriva incendiilor în perioada de execuţie a lucrărilor. precum si a celor referitoare la executarea unor lucrări . d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul. face parte integranta din activitatea economica desfăşurata de unităţile de execuţie. modificări neautorizate ale instalaţiilor. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 3. fiind o componenta a funcţiunii de producţie. instalaţiilor si masurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute.5. b) asigura.prevenire si stingere â incendiilor. aparatelor. acesta constituind o sarcina de serviciu. fondurile necesare realizării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute. c) precizează în documentaţiile tehnice pe care le elaborează caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de construcţii. şau folosirea unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substanţe combustibile. a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru dotarea eu mijloace de intervenţie în conformitate cu normele în vigoare. 2. precum si la înlăturarea consecinţelor provocate de incendiu. Răspunderea pentru organizarea si desfăşurarea unei activităţi permanente de prevenire si stingere a incendiilor în unităţi 7 .1. c) sa anunţe imediat. e) întocmesc lista dispozitivelor.. b) sa participe la instructajele si acţiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. evacuarea personalului si a bunurilor. 3. Activitatea de. acordându-se o importanta deosebita execuţiei lucrărilor cu pericol de incendiu sau explozie. d) prevăd masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor. asfel: a) răspund de prevederea în documentaţia tehnico-economica. . Prevederi generale 3.5. detaliat pe faze de lucru. precum si la exerciţiile si aplicaţiile de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului si a bunurilor. în vederea depistării si înlăturării unor eventuale pericole si riscuri de incendiu.a) sa cunoască si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor.în devizele pe obiecte.3. a regulilor prevăzute în instrucţiunile de lucru (sau de operare) si a modului de funcţionare si utilizare a instalaţiilor. generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca. e) sa participe la Întreţinerea în buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze în alte scopuri.2.1. foc deschis.

funcţie de modificările survenite în organigramele de funcţionare si de încadrare cu personal al unităţilor de construcţii respective. membrii: . stingerea incendiilor ce revin personalului încadrat. In funcţie de mărimea.4. 3. coordonează si asigura instruirea întregului personal încadrat. • . de recepţie a lucrărilor etc). au de regula.1. utilaje.1. ISCIR etc). nu este oportuna constituirea. conducătorilor punctelor si formaţiilor de lucru. specificul. asupra regulilor si masurilor generale.1.. f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor. d) organizarea activităţii instructiveducative pentru prevenirea incendiilor în rândul întregului personal încadrat. încadrarea acestuia cu personal corespunzător si dotarea cu mijloace si materiale de intervenţie.preşedinte : conducătorul tehnic (director tehnic. conducătorii formaţiilor de lucru. următoarea componenta: . echipament de protecţie si substanţe chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de întreţinere în stare de funcţionare a acestor mijloace.comisie de apărare împotriva incendiilor.5. precum si altor organisme constituite în unitatea respectiva (consilii sau comisii tehnicoeconomice. serviciilor si compartimentelor funcţionale.şeful serviciului de pompieri. . sau se numeşte o persoana pentru a îndeplini . 8 . consiliul de administraţie va desemna prin dispoziţie un responsabil. sau complexitatea lucrărilor de construcţii. Comisiile de apărare împotriva incendiilor.specialişti cu atribuţii de control (protecţia muncii.secretar . întocmirea programului de instruire si stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor acestuia. precum si personalului muncitor.2. . realizarea masurilor si îndeplinirii obligaţiilor si atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor. . g) organizarea controlului sistematic al respectării normelor. 3. precum si întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor.unei comisii de apărare care sa îndrume si sa controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. pompieri. Instruirea personalului 3.1. cuprinde în principal: a) constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor stabilirea obligaţiilor ce revin acesteia si a metodologiei de lucru. aparatura.revine potrivit competentei ce o au consiliilor de administraţie.7. instalaţii.6. 3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii. cu prevenirea si stingerea incendiilor. Structura si componenta comisiei de apărare împotriva incendiilor se reactualizează operativ.obligaţiile de îndrumare si control.şefii serviciilor funcţionale de baza din cadrul unităţii.1. ( e) organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini. .(un cadru tehnic) 3. stabilind atribuţiile acestuia: b) constituirea serviciului de. se constituie . conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta activitate. Comisia de apărare împotriva incendiilor împreuna cu şefii de compartimente. c) stabilirea atribuţiilor si răspunderilor privind prevenirea si. de importanta. 3. inginer sef).. In. unitatile de construcţii unde din cauza sferei reduse de activitate si a personalului.2.

aplicativ. 3.. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. iar problemele care nu ' se cunosc corespunzător. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca 3. cum sunt: sudura. cele care pot provoca scântei si arcuri electrice sau scurt circuit electric. acestora.4.2.2. vizând în principal cunoaşterea reguluilor si masurilor de prevenire si înlăturare a rescurilor .2. d) organizarea alarmării. vizează în principal in: a) stabilirea în instrucţiunile de lucru. alertării si a intervenţiei pentru stingerea incendiilor pe locul de munca. d) verifica periodic conţinutul si calitatea întregii activităţi de instruire a personalului. In toate formaţiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de. f) întocmirea ipotezelor si schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit.. precum si constituirea echipelor de intervenţie si a atribuţiilor concrete. După.3.2.2.3. Comisia de apărare împotriva incendiilor acorda sprijinul necesar pentru organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca. efectuarea instructajului.3. prevenirea si stingerea incendiilor ce se vor realiza. 3.5. 3. precum si modul de intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din dotare. c) dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform normelor. 3. c) întocmeşte tematica si graficul de instruire a întregului personal încadrat. precum si mijloacele si materialele ce se vor procura. 9 . .2.1. topirea bitumului sau a asfaltului. b) stabileşte acţiunile si materialele instriictiv-educative pentru . privind prevenirea si stingerea incendiilor. taiere sau lipire cu flacăra. si pericolelor de incendiu. obligatoriu înainte de începerea unor lucrări cu foc deschis. b) stabilirea modului si a pianului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie.instalaţiilor aferente. g) marcarea cu inscripţii si indicaroare de securitate si expunerea materialelor de propaganda împotriva incendiilor. Instruirea se face de către şeful formaţiei de lucru si este interzisa admiterea la lucru a oricărei persoane căreia nu i s-a făcut în prealabil instructajul de prevenire si stingere s incendiilor. 3. Formele de instructaj vor avea un pronunţat caracter practic . vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a întregului personal încadrat. cel care 1-a executat este obligat sa verifice gradul de însuşire de către participanţi a cunoştinţelor teoretice si practice. e) organizarea evacuării persoanelor si a bunurilor în caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare.3. 3. amplasarea corespunzătoare a acestora si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare. masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor. distrugerea prin ardere a unor "reziduri si deşeuri nerecuperabile sau neutilizabile.In acest Scop:a) asigura permanent instruirea personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor si în mod special înainte de darea in exploatare a construcţiilor si punerea în funcţiune a. fiind adaptate specificului formaţiei de lucru. a modului de operare precum si a regulilor. Instructajul special se executa. se reiau până la Însuşirea •deplina.

Reglementarea utilizării focului deschis 3. trebuie sa o constituie înlăturarea în cât mai scurt timp a neajunsurilor constatate. 3. precum completarea.1.7.4. c) pregătirea pentru control a fiecărui membru al comisiei. precum si a altor reglementari tehnice de specialitate. Pentru buna desfăşurare a controlului tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor.6.4. Situaţiile care prezintă pericol deosebit de incendiu sau explozie si masurile necesare pentru soluţionarea lor se. b) înaintea si în timpul zilelor de sărbătoare si a situaţiilor deosebite. Preocuparea fundamentala a controlului executat. vor aduce imediat la cunostiinta consiliului de administraţie.1. 3.5. Comisiile de apărare pe baza normelor în vigoare. astfel încât în perioada de timp stabilita sa se cuprindă toate sectoarele de activitate. d) executarea efectiva. 3.4.4. topirea bitumului. acţioneze continuu pana la înlăturarea pericolului.5. tăierea cu flacăra si lipirea metalelor. . în teren. Controlul respectării reglementarilor 3.4. fumat etc. are obligaţia de a reglementa utilizarea focului deschis (sudura. e) verificarea nemijlocita a modului cum se executa controlul in teren si a calităţii acestuia. 3. prezentului normativ.3. explozii sau alte evenimente. au obligaţia sa controleze respectarea normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si a celor de dotare. a controlului de către colectivele. 3. arderea unor reziduri combustibile. si sa faca propuneri conducerii pentru înlăturarea stărilor de pericol constatate si luarea masurilor ce se impun.2.4. în care scop se verifica si îndeplinirea masurilor stabilite.5. Controlul tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor se efectuează periodic în timpul executării lucrărilor de construcţii si în următoarele cazuri: a) înaintea si pe timpul punerii în funcţiune parţiale sau totale.4. 3.4.. Comisia de apărare. stabilite. îndeosebi a pericolelor care pot genera incendii. a masurilor necesare pentru îmbunătăţirea activităţii si înlăturarea neajunsurilor.) în cadrul şantierului. b) stabilirea cu precizie a sectorului pe care trebuie sa-1 verifice fiecare colectiv de control si membru al comisiei. colectivul de control fiind obligat să . preşedintele comisiei ia masuri pentru: a) organizarea colectivelor de control. Comisia de apărare împotriva incendiilor sau dupa caz persoanele desemnate. f) finalizarea controlului prin constatările rezultate. transportial si manipularea bunurilor vulnerabile lă incendiu.4. stabilesc reglementările privind masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la depozitare.3. reactualizarea sau îmbunătăţirea prevederilor. c) în situaţii speciale impuse de condiţiile specifice şantierului. ori din proprie iniţiativa). Comisiile de apărare pot face propuneri justificate (la termen. 3.

. Pentru organizările de şantier care necesita un debit de calcul pentru stingere între 10 si 15 l/s. curăţirea prin ardere a unor utilaje. c) posibilităţi de conlucrare cu servicii de pompieri învecinate. f) asigure verificarea tehnica a tuturor agregatelor fixe si mobile de execurarea lucrărilor cu foc deschis precum si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a acestora.3. Organizările de şantier. în funcţie de criteriile de echipare si dotare. ardere reziduri combustibile. ' Pentru şantierele izolate fata de localităţi si cu arie mare ocupata de construcţii provizorii. Dotarea cu maşini de intervenţie. se prevăd mijloacele necesare PSI. agregate sau conducte tehnologice sau a izolaţiei de pe conductoare electrice si sa stabilească masurile necesare pentru amenajarea si dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu a locurilor respective si supravegherea lucratorilor.2.. b) asigure controlul respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor înainte. precum si masurile ce trebuie 'luate pentru amenajarea acestora. pe timpul si dupa executarea lucrărilor cu foc deschis. d) condiţii specifice zonei în care este şantierul. 4. In cazurile în care aceasta nu este posibila. Pentru incinte independente de producţie secundara. e) posibilităţile reale de alarmare si alertare în caz de"incendiu. în afara localităţilor sau a celor care nu au reţele de apa. mijloace mobile si dotări. topire bitum.' In toate cazurile în care sunt reţele orăşeneşti cu hidranti exteriori. care nu asigura intervenţia direct de la hidranti. se asigura echiparea si dotarea in mod similar .obiectivelor definitive cu procese tehnologice.5. 4.. CAPITOLUL 4 ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR 4. 4. 4. importanta si vulnerabilitatea obiectelor din organizarea de şantier si a lucrărilor executate ia obiectivul de investiţie. persoanele care au dreptul sa emită m acest scop comisia de apărare este obligata sa: . d) propună locurile unde este permis fumatul. iar aria sub 5 ha se prevede dotarea cu motopompa. . iar pentru stingere sunt necesari prin calcul. mai mult de 10 l/s. pe cât posibil» se asigura cu alimentari cu apa prin sistemele definitive prevăzute în documentaţii. se asigura dotarea cu maşina de intervenţie atunci când aria depăşeşte 5 ha sau debitul de stingere de calcul este minimum 15 l/s. echipările si dotările se asigura de beneficiar. Atunci când şantierul si organizarea de şantier se afla în incinta care funcţionează.se prevede pe motopompa. lipire. prin decizie scrisa. în localităţi în care exista reţele de apă sau izolat..1. precum si a componentei serviciului de " pompieri sunt următoarele: a) mărimea. b) amplasarea fata de cea mai apropiata unitate militară de pompieri. 35 11 a) împuternicească. f) amplasarea organizării de şantier in incinte cu funcţiuni tehnologice de producţie. Principalele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalaţii fixe.permis de lucru cu' foc si sa stabilească sectorul de activitate în care acestea îsi exercita aceasta obligaţie. In celelalte situaţii nu se prevăd masuri sau motopompe pentru intervenţie. c) stabilească locurile din şantier unde se pot efectua (permanent sau periodic) diferite lucrări cu foc (sudura.4. tehnic sau economic. e) tina evidenta persoanelor calificate sa execute lucrări cu foc deschis si sa organizeze instruirea periodica a acestora privind cunoaşterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

serviciului de pompieri vor avea asigurate materialele si accesoriile stabilite în cărţile tehnice. asigura.l..15.4.Conducerea unităţii. întreţinere si reparaţii a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor.Punctele de lucru situate pe instalaţiile de ridicat (glisări.. 4 . Incintele izolate pentru producţie speciala se echipează si dotează conform prevederilor republicane pentru obiective similare tehnologice. Toate locurile de munca în care exista pericol de incendiu sau explozie. 4. etc). 12 35 .3). împotriva intemperiilor .7. în conformitate cu prevederile STAS 297/1.6. Pentru alarmare în caz de incendiu la organizările de şantier se asigura mijloace sonore care sa poată fi auzite de personalul angajat si serviciul de pompieri.9. coşuri etc. avertizare si de siguranţa.. se asigura serviciul de pompieri în componenta necesara utilizării permanente a acestora. 4. precum si spatiile în care se depozitează materiale sau substanţe combustibile.11 .Se admite gruparea si protejarea mijloacelor de prima intervenţie necesare în posturi de incendiu.8. întreţinerea si reparaţia mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor. se organizează si dupa caz. Posturile de incendiu se prevăd în construcţie si cu materiale menţionate in anexa nr.2 (anexa nr. se va executa numai de către personal specializat. (dulapuri.Verificarea si întreţinerea mijloacelor de prima intervenţie pentru prevenirea si stingerea incendiilor în cazul lucrărilor de organizare de şantier si pe durata executării lucrărilor de construcţii se face conform prevederilor nomenclatorului din anexa 2. si motopompele din dotarea. POstul de incendiu se vopseşte în culoare roşie si se marchează cu inscripţia "Post de incendiu nr.14. 4.Materialele de intervenţie se protejase. se marchează cu indicatoare de securitate. panouri acoperite.1.si instruit în acest scop. amplasate dispersat în incinta. se prevăd lazi.. Verif icarea. conform tabel nr. cu nisip de 0.) cu podeşte de lucru. 4.5 mc sau 1.l pentru fiecare suprafaţa construita de 5 000mp. Maşinile.Pe langa dotarea prevăzuta in tabelul nr. 4. sistemul corespunzător. 4. 4.16-. CAPITOLUL 5 MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR 5. 4. Organizările de şantier se dotează cu mijloace de prima intervenţie.. se asigura cate un post de incendiu.12.13.0 mc si lopeti (în afara dotărilor prevăzute la alte articole). Pentru alertarea pompierilor militari.. vor fi dotate individual cu minimum doua stingatoare portative cu C02 de 3 krr amplasate pe podestele de lucru. Pentru utilajele stabilite.l.. răspunde de executarea si evidenta lucrărilor de verificare." In situaţiile în care pentru stingere poate fi utilizat nisipul. ..10. precum si inventarul de accesorii pentru trecerea apei corespunzător fiecărui tip de utilaj'. . 4. lazi..

sa fie limitata. In organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte: .obiecte social-administrative spaţiale (demontabile si provizorii). .i 52 13 . Folosirea provizorie pentru organizarea .obiecte demontabile pentru utilizări diverse. acestea din urma se vor asimila cu construcţiile de gradul I I I . . -• lucrări de plan general.7. 6. .1. . Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate. masurile posibile de îmbunătăţire a protecţiei în funcţie de importanta.ateliere de producţie secundara. în scopul îndeplinirii masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotărilor. Amplasarea obiectelor de organizare de şantier.împrejmuiri. indiferent de forma de proprietate a unităţii care executa lucrările respective.obiecte tipizate. .3.1. Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate la lucrările de organizare de şantier.unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane.1. Pentru stabilirea distantelor de siguranţa dintre construcţiile provizorii de organizare de şantier si construcţiile de baza în curs de execuţie (care la sfârşitul lucrărilor vor avea gradul I .1. precum si modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente se face numai cu respectarea prevederilor din prezentul normativ. se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenta la foc.1. se pot folosi: module de clădiri spaţiale (demontabile si provizorii). 6. dispoziţiile prezentului normativ nu sunt obligatorii.definitive. urmând a se lua de la caz la caz. alipiri) la distante normale fata de alte obiecte.1. . Dintre obiectele tipizate existente. .1.4." Generalităţi 6. 6. Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier.provizorii (fixe. parte componenta si obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii montaj. 6. 6. numărul de niveluri si de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât.unităţi de preparare a betoanelor. . a încăperilor din construcţiile sau clădirile cu caracter permanent în curs de execuţie. depozite pentru materiale de construcţii.5. . fie ele tip sau nu si determinarea ariei construita.1.2.II de rezistenta la foc). de şantier .6.CAPITOLUL 6 LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER 6. 6. valoarea si vulnerabilitatea obiectului de organizare de şantier. în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere a acestuia.ateliere de întreţinere si reparaţii a mijloacelor.1. demontabile sau mobile) . maxima admisa a compartimentelor de incendii. Pentru modificările sau schimbările de destinaţie care nu duc la înrăutăţirea situaţiei existente din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. La amplasarea obiectelor din organizarea de şantier. se are în vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele funcţionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupări (comasări.

V 4 6 8 III 4 6 8 10 IV Tabel nr. aer comprimat. a unor obiecte definitive.II III IV V din materiale Pentru categoria si A si 5 3 2 2 B la (ateliere 5000 1000 800 500 m2 m2 m2 m2 depozite) sunt admise numai construcţii realizate necombustibile de amplasate distante învecinate: (compartimente) celelalte obiecte ct! -Distantele minime de siguranţa (m): I .Ariile construite si numărul de niveluri maxim admise pentru ateliere. 6. 6.1. In acest ultim caz masurile de protecţie contra incendiilor prevăzute in proiect se vor completa cu masuri specifice de exploatare a obiectivului comunicând beneficiarului obiectivului aflat în exploatare. proiectantul de organizare al antreprenorului general va coordona. cai ferate 6.conform tabel nr. vor fi realizate. In cazul în care pe un şantier sunt mai multe unităţi de execuţie.8.In cazul unor obiective vecine aflate în construcţie se va analiza posibilitatea luării unor masuri comune de prevenire si stingere a incendiilor.9. adaptate.12.1.r şantier. clădiri cu caracter social-cultural.l (anterior). etc. puncte de întreţinere..10.Comasarea obiectelor din organizarea de şantier se asigura în limitele unor compartimente de incendiu. în funcţie de gradul lor de rezistenta la foc.1. se vor respecta distantele normate:. cu prioritate în 52 14 . executate cu prioritate. Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii montaj.1. astfel: Tabel nr. în mod obligatoriu. pe cât posibil. 6. utilizarea pentru nevoile de organizare.11-La amplasarea obiectelor de organizare de şantier fata de clădiri civile sau industriale învecinate.2 V 8 10 12 6 810 12 14 6. urmărind: . La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de..1. 6.reducerea distantelor între diferitele obiecte de organizare.l Aria maxima construita a compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc Numărul de niveluri I . canal. energie termica.II III IV . masurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor. electrica.II I . se va avea în vedere amplasarea acestora în afara (independent) sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. de cazare si administrative de şantier se vor stabili. . masurile de prevenire si stingere a incendiilor. 6.2. Drumuri.2.1.amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel încât sa se reducă reţelele de apa.

încăperi: social-administrativer .3. — 6. 3 .1.3 . • 6.3. circulaţie. şantier se poate asigura Instalaţii de încălzire 52 15 . In 6.3. 6. 6. Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimentează.4. Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie cîe categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor. încălzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de căldura) se admite in. La intersecţia liniilor de cale ferata cu drumuri. 6. aceasta nu este posibil. Caile rutiere. Atunci când.2. 6.3.2.3. sau se asigura cai de ocolire a şanţurilor. garare pentru maximum 10 maşini.1.3.3.1.3.-2.4. radiatoare electrice. nivelul carosabil se va executa la aceeaşi cota a şinelor.3.3.2. înaintea începerii execuţiei principalelor lucrări de construcţii.2. 6. Instalaţiile improvizate sunt interzise 6. 6. evacuare. Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura. în magazii de materiale combustibile sau de mare valoare si în clădiri cu amplasament necorespunzator. 2 . Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie sa se faca.de categoriile de incendiu D si -E.2. 6. cu cârlige sau de perete pnr..1.3.4.2. Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare ele căldura (metalice) în încăperi de categoria C de incendiu. daca alimentarea sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fara pericol de ineend-u 6 . vegiie si paza. 6.2. de circulatie vor avea podeţe de trecere peste şanţuri.3.1. in afara celor construite special.2. încălzirea obiectelor de organizare de. 6.) sau cu instalaţie de încălzire centrala.2. local (cu sobe. 6.3. 6.3.1. Se va asigura funcţionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranţa.3. aeroterme. ele fixându-se de plafon. 6. Drumurile. întreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul intreruptoarelor sau prizelor neadmitându-se contactul capetelor de conductoare neizoiate (fara stechere).3. de. Asigurarea utilităţilor Iluminat pe timp de noapte cadrul organizării de şantier trebuie sa fie asigurat corespunzător iluminatul pe de noapte. trebuie întreţinute corespunzător si fara obstacole astfel încât intervenţia în caz de incendiu sa se efectueze normal fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea. prin reţele de conducte cu hidranti de incendiu.3.3.soluţie definitiva. La executarea sobelor si a coşurilor de fum se vor respecta prescripţiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele combustibile din apropriere (STAS 3607). (inclusiv lucrările de canalizare si evacuare a apelor pluviale). consola.3. de regula. continuarea lucrului.3. se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier.1.1. sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.2. 6.3. prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apa. etc.

situate la distante mai mici de 1000 m fata de organizarea de şantier si luate în consideraţie pentru stingere. pot avea o singura cale de evacuare cu lăţimea de 1.1. Prepararea hranei.3.4. . Rezervoarele. servitul mesei.5.utilizarea resourilor si radiatoarelor electrice. bazinele sau alte surse de alimentare cu apa rece. care nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter.5. 6. rezervoare sau alte surse de apa. La cantinele si cluburile. vor avea lăţimea de minimum 1.3. 6. se vor stabili astfel încât radiaţia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate sa nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie.6. împreuna cu comisia de apărare 52 16 .4. Obiectele cu caracter special se dispun izolat. . vestiarelor etc.3. punctele de staţionare si alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine. La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie si evacuare corespunzătoare numărului de persoane din acestea. 6. uscarea si călcarea lenjeriei si înbracamintei se vor face în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente si aparate în perfecta stare de folosinţa si funcţionare.4. astfel încât înălţimea de aspiraţie a pompelor sa nu depăşească 6 m. 6.4. fântâni cu debit suficient si adâncime corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apa în caz de incendiu.6. lacuri.3. Amplasarea meselor si scaunelor în sălile de mese (cantina) se va face astfel încât sa se asigure circulaţia funcţionala si evacuarea persoanelor în caz de incendiu. Pentru cele care se încadrează în categoria sălilor aglomerate. distincte si independente.9. Patronul respectiv Consiliul de administraţie.0.20 m. Sector administrativ -cazare . vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea.3.6.4. . 6.3.25 m. iar în încăperile de cazare comuna (dormitoare) se interzice: . Acolo unde exista surse naturale de apa (râuri. numărul si capacitatea acestora se vor stabili în funcţie de mărimea si vulnerabilitatea organizării de şantier conform STAS 1478.3. 6.2.9.cantine 6. Corpurile electrice de iluminat incandescent din încăperile de cazare comuna vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. In cazul alimentarii cu apa din bazine sau rezervoare. In raport cu mărimea si vulnerabilitatea lor la incendiu. spălarea.4. 6.3.3.4.4.3.4. Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile.8. Organizările de şantier care au reţele de joasa presiune sau bazine cu apa trebuie sa fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu. 6. iar în dreptul sorbului sa se asigure o adâncime a apei de minimum l m . aferente.4. dimensionate corespunzător. improvizate ori nesupravegheate.3.lasarea nesupravegheata a focului in sobe. La distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele dormitor si barăcile combustibile se interzice facerea focului deschis.1. cu excepţia birourilor. de regula nu vor fi comasate cu cele productive.7. se asigura minimum doua cai de evacuare.7. • 6.3. conform normelor de dotare.4. 6. 6.4. 6. iazuri.4.3.8. Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier. precum si a altor aparate si mijloace electrice de încălzit si iluminat defecte. 6. Coridoarele de evacuare din clădirile provizorii destinate cazării sau pentru administraţie. 6. 6. Instalaţiile cu apa pentru stingerea incendiilor se executa astfel încât sa fie ferite de îngheţ si sâ poată funcţiona pe durata normată de intervenţie in caz de incendiu.

5. se poate face în: . . administraţie etc. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului.5 .j a maximum 2 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C sau 10 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 °C. carton asfaltat. grosime.-şfi iubrefiantilor se poate face în depozite îngropate.. Depozitarea materialelor de construcţii 6. 6. curs de cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse. uleiurilor si a produselor lubrifiante.4. 6.). 52 17 . La depozitele de lichide combustibile din clasele I si II se vor prevedea masuri de protecţie contra radiaţiilor termice. construcţii subterane (bordeie^ acoperite cu un strat de pământ de minimum 0r40 mc.exteriorul construcţiilor in. fara a se norma limita lor de rezistenta la foc.7.5'.5. Depozitarea în ambalaje (recipienti.20 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul III. se asigura masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor. cantine.interiorul construcţiei în curs de execuţie fara a împiedica accesul pe caile de acces-evacuare si de intervenţie. Se interzice delimitarea spatiilor de depozitare prin elemente de separare combustibile.1. amplasate la distanta de 20 m fata de alte obiecte. In caz de incendiu în spatiile de cazare comuna. in cantităţile minime: necesare fluxului tehnologic.folosirea de obiecte de organizare de şantier rezistente la foc si omologate. pentru încălzirea încăperilor de organizare de şantier. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.11. 6.utilizarea sobelor cu acumulare de căldura.8. 6. Materiale combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de baza construcţii si instalaţii. cazare.5.5. construcţiile supraterane realizate din materilae incombustibile. se poate face în: .3. 6. In ambele situaţii'si de la caz la caz.5. demontabile sau nedemontabile (producţie. Depozitele vor fi împrejmuite si amplasate la distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de gradul I si II rezistente la foc si 20 m fata de cele de gradul III. separarea realizându-se prin pereţi cu rezistenta la foc minimum 2 h si acces exterior. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. . în: .magazii proprii pentru lichide combustibile. stabileşte necesitatea si optează asupa procurării unor soluţii mai sigure fata de cele existente în scopul reducerii riscului de izbucnire si întreţinere a incendiilor cum sunt: . indiferent de gradul lor de rezistenta la foc. semiângropate sau supraterane (închise sau deschise).2. se evacuează în primul rând persoanele si apoi bunurile materiale. 6. pânza bitumata. Depozitarea vopselelor de ulei. IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau în curs de execuţie. . polistiren etc. 6.Depozitarea carburanţilor .5. 5 . 6. (precum si depozitele de lichide combustibile) cu excepţia carburanţilor) amenajate pe platforme deschise.5. in ambalajele originale. iar stingerea incendiului se face cu apa si spuma.împotriva incendiilor.4. . se vor amplasa la o distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul I si II rezistenta la foc. IV si V si de cele existente sau în curs de execuţie. Depozitarea lichidelor combustibile în subsolul construcţiilor de organizare de şantier sau în construcţiile în curs de execuţie este interzisa. 6.5. rezervoare etc. pot fi depozitate temporar.

Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (suluri de carton asfaltat. 5 . într-un raport de cel puţin 2 kg nisip Ia 1 kg pulbere de aluminiu. etc. neprotejate. Butoaiele sau blocurile de bitum.) Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii si dupa caz împotriva temperaturii.9.terenului înconjurător. pichetele PSI 6 . spume si gaze inerte pentru spumele din mase plastice (poiistiren.15. Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materilale combustibile de construcţii se va utiliza: . astfel încât sa fie posibila intervenţia imediata în caz de incendiu.11. nisip uscat pentru pulberea de aluminiu. se vor păstra în permanenta caile ' de acces si de circulaţie libera. în încăperi cu circulaţie de persoane. pânza gudronata.2) . . spuma si pulberi stingatoare pentru produse din pluta. . . nisip.16. polietilena.apa pulverizata.. Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt.. gaze inerte. 6.. se vor depozita astfel încât sa poată fi evacuate sau izolate cu uşurinţa în caz de incendiu.pulberi stingatoare. policlorura de vinii. iar sulurile de pânza gudronata se vor aşeza în stive orizontale. sa fie ferite de umezeala si sa se prevadă la intrarea în magazie.apa sau spuma pentru materialele din lemn. Depozitarea a maximum 20 de recipienti cu gaze sub presiune se poate face numai în clădiri independente executate din materiale incombustibile. pe coridoare.) se face în depozite acoperite fsoproane) protejate de razele solare si pe timp călduros se stropesc periodic cu apa.10. despărţite de un strat de filer de calcar sau nisip fin. bitum etc. ganguri.12 . argon.5.5.14. Platformele betonate pe care se depozitează cărbunii trebuie sa nu permită infiltrarea apei în masa cărbunilor si sa aibe pante spre exterior de minim 1 %. Sulurile de carton asfaltat se aseaza pe un singur rând (în poziţie verticala). precum si la punctele de lucru (acoperişuri) . 6. D e p o z i t e l e d e m a t e r i a l e incombustibile pot fi amplasate la orice distanta de construcţiile pentru organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie. . Depozitul pentru var nestins sa fie uscat si bine aerisit.5.spuma. In cadrul gospodăriei de bitum si la aceasta până la mijlocul de transport pe verticala. 52 18 .5. Este admisa depozitarea unei cantităţi de maximum 150 kg de carbid.se admite depozitarea în magazia generala de materiale a şantierului a unei cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse. 6. indicatoare de pericol (conform STAS 297/1. Varul ' nestins se depozitează 'in clădiri acoperite. 6. carton si pânza asfaltata.13. produse de cauciuc. poliuretan. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise.: 6. tapete.. . având nivelul pardoselii cu minimum 20' cm deasupra . abur. _ . 6. cu condiţia sa nu blocheze caile de acces l a construcţii. 6. Este interzisa depozitarea recipientilor de gaze.apa sub forma de jeturi puternice pentru materiale solide.5. pentru prenadez si al ti adezivi sau solvenţi inflamabili si lichide combustibile. . nisip si spuma pentru bitum.5.apa pulverizata. în aer liber. la sursele de apa. gaze inerte. etc. butelii de oxigen. in ambalajele originale.5. linoleum. în magazia generala de materiale ambalajul original al producătorului.

6.2. g) permanenta instruire a personalului muncitor al şantierului asupra cunoaşterii si respectării condiţiilor specifice de lucru si aplicării normelor de prevenire si stingere a incendiilor. d) utilizarea sobelor cu cărbuni este permisa numai în cazul când acestea sunt construite pentru arderea acestui combustibil (spre a evita producerea de gaze în încăperile. b) încălzirea se asigura de regula. La depozitele închise pentru materiale sau substanţe combustibile (mase plastice. apa calda. c) izolarea conductelor (apa.6. abur) existente si montatea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor.3. evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu se asigura. pe timpul cât acestea nu funcţionează.)'. bitum. 6.17. asupra masurilor imediate de alarma si localizare în caz de incendiu. e) interzicerea oricăror focuri deschise atât în interior cât si în aer liber . aer cald. inclusiv la lucrările de finisaje din clădiri în curs de execuţie. precum si a conductelor de apa neângropate (când nu sunt folosite în timp de îngheţ si organizarea unui sistem riguros de control."' . drumuri si în general de pe teritoriul şantierului. f) instruirea paznicilor de noapte. gropi de colectare". produse petroliere etc. diguri de protecţie etc.": . de munca si spatiile de circulaţie vor fi iluminate corespunzător.1. 6. Masuri timp friguros de prevenire si s tinere re a ■ incendiilor pe 6.culturale. h) golirea de apa a maşinilor si utilajelor de construcţii. 52 19 .6. La executarea lucrărilor de construcţii pe timp de iarna. prin executarea de şanţuri de scurgere si curăţirea celor.6.de lucru.6. f) locurile. c) în cazul încălzirii locale cu sobe. b) pregătirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulaţiei pe timp de ploaie si îngheţ. necesita luarea unor masuri suplimentare specifice centru prevenirea si stingerea incendiilor. acestea vor fi racordate la coşuri de fum. In vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele masuri pregătitoare: a) asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţa de lângă construcţii. . :/ ' 6.5. ateliere etc. administrative.existente.care nu sunt aprobate si controlate de conducerea şantierului. Executarea lucrărilor de construcţii si instalaţii pe timp friguros. e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent în special pe timpul nopţii. d) amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp friguros (baracamente de cazare social . se iau următoarele masuri: a) pentru lucrările ce se executa în barăci închise este interzisa depăşirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atât ca valoare cât si ca durata). prin instalaţii cu abur.

6. pe platforme.2 . dupa caz. etc. ferite de surse de foc sau de încălzire. vor avea copci care se menţin în stare corespunzătoare de utilizare si platforme amenajate pentru amplasarea si manevra maşinilor de lupta contra incendiilor. resouri electrice. lopeti. normal.7.6. Mijloacele de stingere a incendiilor (stihgatoare.1.7. amplasate în locuri vizibile si uşor accesibile. 6. conductelor. se protejaza împotriva îngheţului prin acoperire cu materiale izolatoare termic în cutii special realizate pentru acest scop.Materialul lemnos introdus în ateliere în cantităţi strict necesare prelucrării în schimbul respectiv. iazuri sau bazine descoperite.9. de tip etanş la praf.1. Instalaţiile de apa de incendiu (racorduri conducte.în raport de condiţiile specifice fiecărei încăperi în conformitate cu reglementările de specialitate.. unelte. scări.7. luându-se masuri din timp pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica aceasta 'recirculare. ţevilor de refulare. lacuri. etc.6. ferme si alte elemente din lemn. rezervoare.Lubrifiantii necesari ungerii utilajelor se aduc în ateliere în cantităţi pentru maximum trei zile de lucru. 6.8. vase de apa etc.1. 52 20 .7.) a pompelor.7. antiexploziv. Se iau masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzătoare a materialelor si substanţelor combustibile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorita depozitarii necorespunzatoare ori a unor reacti de contact periculoase.6. lasându-se libere caile de circulaţie si evacuare.1. Păstrarea acestora se face în locuri special amenajate. tăvilor cu jăratic si a orCarei surse de foc deschis. Se asigura recircularea apei la rezervoarele de apa pentru incendiu.6. iau masuri de dotare a tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curăţirea zăpezii de pe drumurile de acces. luânduse masuri de prevenire a incendiilor.6. 6. care conţin apa si sunt expuse îngheţului în timpul iernii. La staţiile de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru încălzire a sobelor metalice. a personalului de intervenţie. furtunuri etc.5. Stingatoarele si vasele cu apa trebuie ferite de îngheţ.) trebuie sa fie în stare de utilizare permanenta. 6. 6. Producţie secundara .5.6.6.). podine. reparat placi etc..In atelierele de prelucrare a lemnului (tâmplarie. la îndemâna personalului care le foloseşte si ferite de intemperii. hidranti. cofraje.7.1 Ateliere de prelucrare a lemnului 6. Se stabilesc si amenajează locuri pentru fumat si în general se pune accent pe reglementările referitoare la utilizarea focurilor deschise. etanş la umezeala. Cantităţile de apa necesara.) se asigura potrivit normelor de dotare. în scopul asigurării prevenirii si stingerii incendiilor.) este. Se iau masuri pentru schimbarea încărcăturii ştingatoarelor cu încărcătura de iarna. 6. pentru asigurarea în bune condiţii a circulaţiei maşini si . va fi stivuit în mod ordonat.4. precum si pentru exploatarea normala a instalaţiilor.3.Se. cu excepţia celui stricat necesar procesului de lucru si nu mai mult decât pentru un schimb.10. 6. fi 6.7.11. (bazine. de. Punctele de alimentare cu apa din râuri.6. 6.7. etc precum si a numărului de panouri de incendiu (echipate cu stingatoare.6. interzisa depozitarea lemnului.Se interzice aşezarea si uscarea materialelor conbustibile pe sobe sau corpuri de încălzire 6. 6.13. cât si cel de siguranţa se asigura în conformitate cu reglementările specifice .12.1. Instalaţiile electrice de iluminat si forţa vor fi. cămine. rezervoare etc.1. furtun4 lor. târnăcoape. 6. atunci când nu sunt protejate sau prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apa calda.6. 6.. modelarie. Lichidele combustibile strict necesare tehnologic se păstrează în ambalaje etanşe.g) iluminatul de paza. nisip. 6. căngi.

1. instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu minimum 10 minute înainte de începerea lucrului si asigurata interconditionarea cu admisia de aer la pistolul de vopsire.Pentru stingerea incendiilor în atelierele de prelucrare a lemnului se acţionează astfel:. c) ca la ieşirea din cuptorul rotativ sa nu existe granule de pluta incandescenta. trebuie sa se asigura: a) compartimentarea cu pereţi rezistenţi ia explozie fata de restul spatiilor construite si masuri de evitare a producerii scânteilor prin lovire. 6. c) se evacuează sau protejaza cu prelata (paturi) maşinile si utilajele neafectate si se stropesc cu apa materiale combustibile din zona apropriata focarului de incendiu. separate de spaţiul de lucru prin elemente de compartimentare rezistente la foc. iar pentru mase plastice apa pulverizata. b) se acţionează asupra materialelor din lemn cu apa sau spuma. la cele electrice si cu spuma îa cele mecanice.uw alimentare amplasate în afara acestor încăperi. diluântilcr si altor materiale inflamabile se poate face în: magazii provizorii pentru lichide combustibile.2. radiatoare electrice) indiferent de tipul lor. b) colectarea si evacuarea prafului de pluta de pe instalaţii. d) se folosesc mijloacele de protecţie a . . de ventilare. utilaje.7. In atelierul pentru prelucrarea plutei si a maselor plastice se asigura: a) ventilarea încăperilor. cailor respiratorii si cele îmotriva temperaturii.11. Atelierul de prelucrare a plutei si a maselor plastice. 6. 6. vor f i separate de depozite £n acelaşi mod. pardoseli. ' d ) depozitarea vopselelor. a) se scoate de sub tensiune instalaţia electrica de iluminat si forţa. Spatiile pentru recepţie.7. încălzire si utilajele se realizează în construcţii antiezx. c) încăperi pentru depozitarea produselor. etc.2.7.12.1. 6..2 . iar asupra utilajelor si maşinilor cu dioxid de carbon.1. expediţie de regula. Pentru stingerea plutei aprinse.7. 6. - 80 21 . b) instalaţia de iluminat si forţa.2.si sobe cu acumulare ae caxaura avana u s i t e i e . Pentru atelierele de vopsitorie.2.Se interzice folosirea în ateliere &u sobelor fara acumulare de căldura (sobe metalice.7.3.1.3. Ateliere de vopsitorie 6. 6. spuma sau gaze inerte.. care utilizează vopsele. 6.7..7.7. se utilizează apa.2.. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului în limitele admise. solvenţi sau lacuri care în amestec cu aerul prezintă pericol de explozie. In atelierele de vopsitorie instalaţia electrica de iluminat si cea de forţa va fi corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a încăperii respective. în condiţiile stabilite pentru acestea.

Este interzisa folosirea sau lăsarea letconului (ciocanului de lipit) în aproprierea materialelor combustibile. Ateliere mecanice si electrice 6.2. tevi cu apa calda sau abur de joasa presiune etc. 6.) j) pentru încălzirea atelierului de vopsitorie nu se folosesc surse de căldura ancande s centa sau foc deschis.) utilizate la curăţirea pieselor.si utilajelor se efectuează numai când acestea nu fiunt in funcţiune.4. nu vor fi lăsate în funcţiune nesupravegheate. 6. puţin 5 m distanta de orice material combustibil. Letconele si ciocanele de lipit utilizate se păstrează numai pe suporţi necombustibili si amplasate corespunzător.7. e) depozitarea lichidelor combustibile (vopsele. etc. La folosirea lămpilor cu benzina se respecta următoarele reguli principale: a) alimentarea cu benzina se face numai după . cj aprinderea lămpii de benzina se face la/ cel . cârpe.7. titan etc.se efectuează cu maxima atenţie. In spaţiul atelierului <3e vopsire este admisa numai cantitatea necesara tehnologic. f) vopselele vor fi ferite de acţiunea razelor solare si se păstrează în ambalaje asigurate sau bidoane metalice. se face numai cu scule care nu produc scântei.4^3.7. ~. diiuanti) în subsolurile construcţiilor de organizare de şantier sau în curs de execuţie este interzisa. vor fi colectate în cutii metalice si evacuate la sfârşitul lucrului în locuri special stabilite si amenajate.de vopsea. Este interzis a se transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat. 6. Toate materialele textile {bumbac. iar rezervorul se umple 3/4 din volum. aliminiu.7.4.7. 6. este interzisa încălzirea excesiva a maşinilor unelte si aruncarea spânului sau a aşchiilor încinse pe material combustibil. 80 22 . Este interzisa instalarea polizoarelor si a altor maşini care produc scântei în imediata vecinătate a locurilor unde sunt materiale combustibile ori.In magazia generala de materiale se adu&itoe depozitarea unei cantităţi de maximum 200 &® diiuanti si vopsea în ambalaje originale £m încăperi separate prin elemente de compartimentare rezistente la foc.4. pardoseala va fi antiex. evacuate bidoanele cu vopsea etc.7. pentru un schimb. în dulapuri metalice.4. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu conţinut de magneziu.7. resourile sau alte aparate cu foc deschis pentru încălzit letcone. se degajaza gaze sau vapori combustibili. pentru a se evita producerea de incendii 6. h) este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sa se apropie în hainele de lucru de surse de căldura. si asigurate masurile de protecţie necesare (golite si spălate de resturile .4. conform STAS 297.4. Lămpile cu benzina. fiind zona periculoasa din punct de vedere al incendiilor si exploziilor. îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie se păstrează în afara atelierului de vopsitorie. .7.6.4.v 6. ale căror pulberi sunt pirofore . k) se asigura marcarea vizibila cu indicatoare. ce arzătorul s-a răcit complet. ermetic închise.7. fiind îmbibate cu ulei si prezentând pericol de autoaprindere. sobitele. iar deschiderea capacelor bidoanelor c e conţin vopsele pe baza de nitroceluloza. câlti.4.' . bine înşurubat cel puţin patru ture si prevăzut cu garnitura corespunzătoare. i ) revizia si repararea dispozitivelor 4. La executarea operaţiilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare. g) vopselele si solvenţii se transporta numai' în recipiente închise si asigurate contra vărsării acestora. b) dopul orificiului de alimentare va fa. 6.5. recomandându-se încălzirea centrala cu radiatoare.1.

Orice improvizaţii sunt interzise.5. curăţirea si spălarea pieselor în interiorul atelierelor este admisa numai în bai Cu soluţie de soda caustica încălzite. permite colectarea scurgerilor accidentale de carburanţi si lubrifianti.1. In atelierele de vulcanizare se asigura:" . _ b) instalaţia electrica si cea de ventilare vor fi în stare de funcţionare perfecta.1. 6.d) repararea lămpilor de benzina nu este admisa lângă surse de foc si este interzisa golirea combustibilului în aproprierea unor astfel de surse. trebuie sa aiba în permanenta cauciucurile umflate si uşile deschise. Degresarea. sudura. a) spatii de acces si circulaţie între autovehicule si utilaje. etc. abur.7. 6. precum si încăperi special . . Folosirea lichidelor combustibile pentru degresare spălare.5. lipirea rezervorului de combustibil se va face numai dupa luarea masurilor de protecţie corespunzătoare (apa calda. benzina etc. 5 . Efectuarea lucrărilor de sudura la autovehicule se face numai dupa curăţirea pieselor înlăturând materialele.7. se scoate combustibilul din rezervoare si se desfac legăturile de la bornele acumulatoarelor. • e) este strict interzisa folosirea lămpilor de benzina în încăperi în care se afla lichide combustibile.6.7. 7 .5. încăperi de încărcat acumulatori 6.7.2.instalaţii electrice de tip etanş. . c) ventilare naturala sau ventilare mecanica. In încăperile destinate pentru încărcarea acumulatorilor se respecta următoarele: a) alcătuirea. folosirea lămpilor cu benzina etc.5.cazanul de abur va fi montat într-o încăpere proprie separata de atelierul de lucru. în vederea facilitării evacuării lor în caz de incendiu. 6. 6. . . .. 23 80 . ■ 6.7.).7. (petrol.. Autovehiculele care urmează sa intre în ateliere cât si cele reparate. ' T\' .ventilare corespunzătoare a mediului. în aceste încăperi se vor respecta cu stricteţe regulile generale de prevenire a incendiilor. impuse de procesul tehnologic de întreţinere si reparaţii.5. petrolul lampant poate fi utilizat la spălarea pieselor numai în bai speciale prevăzute * cu capace si amplasate în încăperi separate. .) nu este indicata. In atelierele de întreţinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii se asigura: .tabloul de distribuţie a curentului electric va fi montat în exteriorul atelierului de vulcanizare. si separarea corespunzătoare a încăperilor. înainte de introducerea autovehiculelor în atelierele de reparaţii. interzicându-se fumatul.7. substanţe explozibile sau gaze ori pulberi combustibile. 6 . Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor trebuie sa se faca prin pompare.7. . 6.6. si substanţele combustibile. cu excepţia celor în procesul tehnologic. Atelierul de întreţinere si reparatii-autovehicule si utilaje de construcţii 6.3.. materialele necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier în condiţiile strict necesare si dispuse la distanta de minimum 50 cm de instalaţiile de încălzire sau care radiază căldura. . sudarea.5.5. In cazul în care nu exista ventilare mecanica se asigura ventilarea naturala organizata. b) pardoseala atelierului si a gropilor pentru efectuarea reviziilor si reparaţiilor va. 6.încălzirea cu instalaţie centrala de apa calda sau cu abur de joasa tensiune.amenajate pentru spălarea pieselor cu lichide combustibile.5. 7 .6. . pentru evacuarea vaporilor de benzina si a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie si incendiu.4.7.este interzisa depozitarea camerelor sau anvelopelor autovehiculelor în atelierul de vulcanizare.

interzis a se intra cu foc deschis". . interzicându-se legaturile improvizate. . In încăperile staţiilor sau a generatoarelor de acetilena se asigura ventilarea necesara.3.7.) combustibile ori incombustibile. d) este interzisa depozitarea orcaror materiale sau substanţe. Gropile de nămol de carbid se amplasează la cel puţin 25 m distanta de clădiri sau caz de circulaţie se îngrădesc cu balustrada de minim 1 m înălţime si se marchează cu indicatoare vizibile. destinate special acestui scop. Acizii si soluţiile de acid se depozitează în încăperi separate. CAPITOLUL 7 LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA 7. (acizi concentraţi sau diluanti.2.. Trecerea conductoarelor electrice de alimentare de la redresor prin pereţii camerei pentru încărcat acumulatoare trebuie sa fie etanşa si rezistenta la foc. traseul si cotele de pozare în adâncime.1. 6.' pâna lâ identificarea instalaţiilor prin procedee adecvate si stabilirea masurilor necesare pentru continuarea lucrărilor. ferestre) vor fi executate din materiale care nu produc scântei prin lovire. conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa grija. la prevenirea si stingerea incendiilor. scule etc. este necesar sa se cunoască cu precizie natura. 6. Lucrul cu flacăra (lipire. Lucrări de terasamente.1. sau s-a asigurat ventilare naturala organizata.7.7. se executa numai prin intermediul cleştilor (papucilor) de fixare. ale instalaţiilor subterane din zona amplasamentului. pus la dispoziţie de către beneficiar si sa se încheie un acord scris cu unitatea ce administrează instalaţiile subterane respective.2.1: înainte de începerea lucrărilor de terasamente si săpaturi.1. f) în timpul încărcării acumulatorilor nu se manevrează electrocarele sau electrost'i vuitoarele.7. Geamurile vor fi mate sau se asigura vopsirea lor în alb. In situaţia în care în timpul lucrului se descoperă construcţii si instalaţii subterane. 7. 80 24 .3. pe baza unui plan coordonator la zi.4.toate operaţiile se executa numai de personal calificat. Eventualele dezafectări ale instalaţiilor subterane se 'executa sub supravegherea beneficiarului sau a unităţii de exploatare de la caz la caz.Staţii si generatoare de acetilena 6.7.începerea lucrului după cel puţin 2 ore de la terminarea încărcării. La staţiile' de acetilena si generatoarele de acetilena care funcţionează staţionar se respecta instrucţiunile specifice de amplasare. In apropierea . . 7.6.4. 7. 6.7. :. sudura) în încăperile pentru încărcat acumulatoare este admis numai cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: . lucrările trebuie imediat întrerupte si personalul evacuat. sub supravegherea şefului de şantier sau a maistrului. deschizând si uşile si ferestrele.1.instalaţia de ventilare rămâne în funcţiune tot timpul lucrului (daca nu exista ventilare mecanica se vor deschide geamurile si uşile). alcătuire si echipare stabilite de producători si reglementari cu privire . care nu s-au cunoscut dinainte. becuri. inclusiv sistemele de acţionare a acesteia (usi. 7.c) folosirea focului deschis si executarea reparaţiilor sunt interzise. e) legaturile de la redresor la bornele acumulatoarelor (în vederea încărcării). g) pe uşile camerelor de acumulatoare se vor scrie vizibil "Acumulatoare pericol de explozie .' ■ 6 . Stratul de uzura al pardoselii si tâmplaria.1.7.1.7. săpaturi 7. 6. îh timp ce ventilarea a funcţionat fara întrerupere.7.2.7 .

imediata a organelor MAPN. lopetilor si a penelor metalice.15.1.7. b) anunţarea.Caile de acces si de evacuare trebuie menţinute în. 7.Materialele explozive cu un conţinut de peste 10% nitroglicerina vor fi ferite de şocuri. iluminate si consolidate astfel încât sa se asigure accesul si evacuarea personalului în condiţii de siguranţa în caz de incendiu. / 7.20. 7.14.La sistemul de aeraj se va înlătura posibilitatea ca un eventual incendiu produs în aproprierea gurii de absortie a aerului. 80 25 . Politie si cele locale care conduc. Săparea pământului în aproprierea cablurilor electrice sub tensiune este permisa numai cu ajutorul uneltelor din lemn.6. ' a) sistarea imediata a lucrărilor si evacuarea personalului din zona respectiva.In spaţiul unde se afla material exploziv este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis.proaspăt sa se propage în subteran. organizează si executa lucrările. când scoaterea de sub tensiune nu este posibila se interzice folosirea răngilor.7. frecare. se înştiinţează organele de pompieri si politie. înainte de a începe săpaturile pentru lucrările subterane pe caile de acces si circulaţie carosabile.11. In cazul-în care din datele cunoscute se presupune ca pe anumite terenuri din amplasament ar putea sa existe muniţii neexplodate toate lucrările de excavaţii mecanice sau manuale se executa respectând cu stricteţe următoarele. fara sa se depăşească necesarul pentru un schimb de lucru.1. depozitarea si utilizarea explozivilor se respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate.La manipularea transportul. c) continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate.1.1. execuţia acestor lucrări sa se faca cu respectarea stricta a dispoziţiilor de utilizare a explozivilor si obţinerea avizelor legale.10. scântei sau foc. iar traseele cailor de evacuare se prevăd cu indicatoare STAS 297/1. In cazuri deosebite.1. puţuri..1.1.1.1. 7.18. 7.5* In cazul în care se executa săpaturi în aproprierea cablurilor electrice subterane sub tensiune. iar locurile respective trebuie dotate cu un număr suficient de aparate detectoare de gaze si masti izolante.1. trebuie depozitat pe un teren special destinat si amenajat astfel încât pericolul declanşării unui incendiu sa fie evitat. detectate si asanate de eventualele muniţii ramase neexplodate si numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnica. în care se menţionează în mod expres ca se pot executa lucrări de săpătura.) lucrările trebuie oprite imediat si pot fi continuate . . precum si de influenta temperaturilor joase sau ridicate (sub + 12 °C sau peste +25 °C) .numai dupa înlăturarea oricărui pericol.17.9. In cazul când este posibila o eventuala emanaţie de gaze toxice sau inflamabile. 7 . lesnicioasa si fara obstacole. gropi. 7. 7.Atunci când pentru executarea lucrărilor -de terasamente trebuie sa se întrbuinteze explozivi.Materialul lemnos rezultat din sprijiniri si cofraje imediat dupa utilizare.1. 7.incendiu sa recunoască cu uşurinţa traseul spre exterior. si numai sub supravegherea maistrului.8.Conductele de apa si aer comprimat aferente lucrărilor subterane se verifica lunar. lucrările se executa numai dupa ce s-au scos de sub tensiune.15. şanţuri etc. fara lovituri bruşte. Alcătuirea si gabaritul cailor de evacuare • trebuie sa asigure circulaţia . 7. permanenta libere. 7.12.1. 7.Terasele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si astfel stabilite încât sa se asigure posibilitatea ca persoanele care se evacuează .Depozitarea materialelor . 7.1. târnacoapelor. 2.13.1. în caz de.19. muncitorii trebuie preveniţi asupra pericolului. 7. Când se constata existenta gazelor periculoase în (săpaturi.Pentru lucrările subterane materialele si substanţele combustibile se introduc ritmic numai în cantităţi strict necesare punerii lor în opera. avarie sau alta necesitate. si substanţelor combustibile sau explozive lângă frontul de lucru sau pe caile de acces si evacuare este interzisa.7.1.1.

Dupa executarea lucrării cu foc deschis se verifica daca nu s-au creat focare ascunse de incendiu.2. Depozitarea nu este admisa în locuri unde exista reţele sau conducători electrici aerieni sub tensiune. La executarea si utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis. 7. inclusiv masuri si reguli PSI specifice. utilizare si siguranţa... pasitoare.11. foi de cort) .Pentru evacuarea personalului muncitor în caz de incendiu. tevi de refulare etc. Cofrajele glisante.2. se va amenaja corespunzător un loc pentru fumat dotat cu stingatoare si uşor. Scările de acces si evacuare trebuie sa fie realizate corespunzător si astfel amplasate încât circulaţia pe ele sa nu poată fi blocata de efectele incendiului. Zona de depozitare a cofrajelor se împrejmuieste. Tablourile electrice de distribuţie se montează pe platformele de lucru. In cazul în care este strict necesara utilizarea focului deschis vor fi luate masurile de protecţie corespunzătoare si obţine "Permis de lucru cu foc". realizate din materiale incombustibile şi asigurate cu iluminat corespunzător.) ale cofrajului glisant vor asigura si posibilitatea alarmării în caz de incendiu. cofrajul glisant fumatul este interzis. de supravegheat.2.5.2.6..3. mobile etc.2. cuprinzând instrucţiuni de execuţie. Instalaţia de semnalizare acustica si optica.2 . • • . radiotelefon etc.2. 7. 7. uşor accesibile si izolate fata de materiale sau elemente combustibile: 7.2. plane.2. cu conducte de încălzire sau cu dispozitive de stropire cu apa. Pe.2.7. Lucrări de execuţie" si utilizare a cofrajelor (glisante pasitoare.9. se vor monta si cel puţin 2 scări pe lanţuri sau pe cabluri de otel. Daca totuşi va fi admis pentru lucratorii permanenţi de pe cofraj. 7. 7.10 . montate sau realizate concomitent cu glisarea si amplasate în interiorul sau exteriorul construcţiei în lucru. cu respectarea distantelor de siguranţa şi a normelor specifice de prevenire si stingere a acces necesare. 7.) 7. Se prevăd hidranti de incendiu complet echipaţi cu accesorii de trecere a apei (furtun cu racorduri. 80 26 . 7. (evacuarea personalului muncitor se va realiza în aceleaşi condiţii). 7 . Instalaţia tehnologica de alimentare cu apa va asigura si intervenţia în caz de incendiu în oricare punct al cofrajului glisant cu cel puţin un jet si o presiune de minimum 1 bar la cota cea mai înalta stabilita în proiectul lucrării. In acest scop se stabileşte un cod de semnale care va fi cunoscut de tot personalul.7. amplasate în puncte• opuse ale cofrajului.1. Accesul personalului muncitor la cofraj se asigura prin scări definitive sau provizorii incombustibile. . în afara cailor de circulaţie obişnuite. rogojini.2. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se realizează din faza de montare a cofrajului. dupa caz. în locuri vizibile.2.2.8. Depozitarea elementelor combustibile componente ale cofrajelor se face pe un teren nivelat.) 7. precum si mijloacele de transmisiuni (telefon. Tabloul electric general se instalează lângă construcţia în execuţie iar alimentarea platformelor de lucru se asigura prin cablu electric cu manta de cauciuc protejat în zonele expuse loviturilor.Conductorii electrici nu trebuie sa fie în contract cu materialele combustibile (lemn. mobile se executa si se utilizează pe baza unui proiect aprobat.4. folii de polietilena.

3. Schelele cu înălţime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu.2.Substanţele stingatoare ce se utilizează în raport cu materialul care arde sunt următoarele: . si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si se verifica existenta si starea de funcţionare a mijloacelor de prevenire si stingere.spuma sau abur pentru ulei. In cazuri bine justificate. se admite accesul si evacuarea persoanelor pe scări independente.3.). iar în cazul în care au înclinare mai mare de 80° se prevăd cu apărători tip colivie. La schelele cu înălţime mai mare de 12 m. pentru comunicarea între nivelurile podinelor se asigură scări speciale de acces dispuse în golurile special rezervate în cadrul schelei.16.2.3. eşafodajelor si scărilor.7.2. rogojina.5.6.7.3. prin natura lucrărilor. 7. Schelele si eşafodajele folosite la lucrările de. Nu se admit nici un fel de improvizaţii la instalaţiile electrice' 27 80 . cocserii de cărbune etc. Daca la unele construcţii. Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau substanţelor .3. Dispozitivele si mijloacele de încălzire se prevăd în proiectul cofrajului.2.4. rezemate.3. Coloana de alimentare cu abur se izolează termic.) . acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat.Se interzice utilizarea unor mijloace de încălzire improvizate pe platformele cofrajului (rezistente electrice.2.12. cablurile de coborâre fiind protejate cu manta de cauciuc.7. rogojini etc. 7 .2 .15. se vor executa dupa detaliile întocmite pe şantier. . 7.20. construcţii .Cofrajul se prevede cu instalaţie de protecţie contra traznetului alcătuita si dimensionata conform normativului I 20. 7. . se montează pe una din structurile verticale o scara de salvare pe care personalul muncitor care lucrează pe schela sa poată cobora în caz de incendiu.3.apa si spuma pentru material lemnos. trebuie sa fie mai mare de 60°. (atât cele auxiliare).1. 7. vaselina.Scările de acces si evacuare trebuie astfel amplasate sau protejate încât sa nu fie posibila "căderea diverselor materiale pe ele. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor. . 7. La executarea instalaţiilor electrice fixate pe platforma schelelor cofrajului se vor respecta cu stricteţe normele în vigoare. 7. foi de cort. 7. 7. unui incendiu.18.2.montaj sunt tipizate. precum si a scărilor de evacuare a personalului. cel puţin doua podine: una de lucru (cea superioara) si una de protecţie (cea inferioara).La începerea lucrărilor cu ccfraje si la intrarea în schimb. .Dispozitivele si mijloacele de încălzire vor fi astfel amplasate si dupa ca-luate masuri care sa nu permită căderea materialelor sau substanţelor combustibile pe ele. înclinarea rampelor scărilor nu.3. -l 7.14. se utilizează schele si eşafodaje netipizate.3. folii de polietilena. 7. 7.19. 7. Pe scările de acces este interzisa depozitarea materialelor de orice fel ce pot bloca evacuarea personalului în cazul izbucnirii. La schelele cu înălţime mai mica de 12 m. 7.Resourile electrice utilizate pentru mărirea fluidităţii uleiului din pompele electrohidraulice vor fi izolate fata de materiale si substanţe combustibile. în caz de incendiu. concomitent cu stingerea focarului se iau masuri de protecţie a zonelor învecinate. de traversele schelelor.2.dioxid de carbon sau praf pentru electromotoare si instalaţii electrice. unele schele si eşafodaje.17.13. 7 . având parapete de protecţie.2.In caz de incendiu.2. dispuse pe fiecare nivel al schelelor si fixate bine la partea lor superioara. aprobate de conducerea şantierului.«în special a instalaţiilor si punctelor care asigura susţinerea cofrajelor glisante. se instruieşte personalul asupra regulilor . daca sunt însoţite de calcule corespunzătoare. polietilena.combustibile sub schele.Corpurile de iluminat se protejaza cu globuri de sticla si se dispun la distanta de materiale si substanţe combustibile (ulei. In Cazul când de pe schela autoridicatoare nu este posibil accesul la toate nivelurile prin clădirea de care aceasta este ancorata.

paravane incombustibile.13. au înălţimea minima de 2 m de la nivelul pardoselii.4. diluanti etc. spălarea si purjarea cu abur sau gaze inerte dupa izolarea acestora de restul -instalaţiilor prin flanse oarbe.4.2..) 7.1. Nu este permisa folosirea pe platforma schelelor. este interzisa.1.1.1. prin care s-aU vehiculat sau în care au fost depozitate substanţe combustibile se efectuează numai dupa golirea. Lucrări de sudura 7. din pardoseala. apa) pentru o eventuala intervenţie. crăpaturi etc. flăcărilor si particulelor de metal incandescent (bracuri).4. 7. 7.4. Locurile de unde se sudează sau se taie cu flacăra oxiacetilenica ori electric. a focului deschis sub nici o forma. vopsele.1.).3.In spatiile unde exista gaze (inflamabile sau în apropierea acelor substanţe sau materiale inflamabile ori explozive nu este 'permisa efectuarea lucrărilor de sudura si lipire (electrica sau autogena) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente. rezervoare. Materialele si elementele de construcţie combustibile nu pot fi îndepărtate se umezesc cu apa sau protejaza cu panouri metalice ori cu placi de asbest.Atunci când este necesara executarea unor lucrări de sudura în încăperi cu pericol de incendiu sau in construcţii intrate parţial în funcţiune.J. stufit etc. înainte de începerea lucrărilor de sudura sau taiere termica se îndepărtează toate materialele combustibile. Lucrările de sudare la instalaţii.1.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi unde sunt depozitate lichide combustibile (păcura. Se asigura mijloacele de stingere necesare si personalul pentru intervenţie la un eventual început de incendiu.8.4.La executarea lucrărilor de sudura pe schele si platforme combustibile. protecţie si intervenţie adecvat.4.4.1.10. eşafodajelor. manipulează sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (lichide.12.4. agregate instalaţii. Lucrările de sudura vor fi supravegheate de personalul desemnat si vor fi pregătite mijloacele' de stingere {stingatoare.9. 7. 7. astfel îcât sa fie ferite de acţiunea scânteilor.1. De asemenea se acoperă cu placi sau capace incombustibile orice deschideri. Orice lucrare de sudura în locuri cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor de protecţie si dupa obţinerea PERMISULUI DE FOC 7. recipiente. 7. Lucrările de sudura se executa numai de către muncitori calificaţi s.1. 7. rezervoare.3.14.4.4. lemn. benzina. La obiectele metalice proaspăt vopsite nu se admit lucrări de sudare sau taiere termica decât dupa uscarea completa a vopselei. 7.4. Lungimea panourilor va depasi zona destinata sudării astfel îcât sa oprească scânteile sau particulele incandescente (bracuri) sa treacă dupa aceste paravane.5. Prevederi generale 7.1. aerisirea. cu echipament de lucru. petrol. (precum si substanţele combustibile) la cel puţin 10 m fata de spaţiul de lucru. vor fi înconjurate cu paravane de protecţie din material rezistent la foc. motorina. acestea se pot executa numai daca se realizează masurile «de protecţie si pe baza de permis de foc 80 28 . 7. 7. utilaje.i dotaţi .Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi în care se produc.4..11.4.4..4.). 7.7. . Nu se executa lucrări de sudura la aparate. 7. prelucrează.1.1. etc aflate în funcţiune. 7.15 . 'B.3.8.1.1..Executarea simultană a lucrărilor de sudura electrica şi de taiere sau sudura cu flacăra oxiacetilenica. 7.1. 7.4.6. conducte etc. etc..9..7. Platformele vor fi dotate cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor. nisip.4.1. elementele de construcţie combustibile ca si materialele combustibile din apropriere se protejaza împotriva aprinderii „(stropire cu apa.4.

pentru.1.Nămolul de carbid scos din aparat se îndepărtează imediat si se depozitează în aer liber.1.In caz de aprindere a generatorului.Generatoarele de acetilena vor fi menţinute în perfecta stare de curăţenie si funcţionare. Jetul de aer sau de oxigen nu va fi îndreptat spre materiale sau. Nu este admisa evacuarea nămolului în canale de scurgere a apelor.4. generatorul de acetilena sau materiale combustibile. 7 . 7. Se iau masuri ca acestea sa nu fie accidental în contact cu substanţe sau materiale combustibile.4. curăţarea si asamblarea generatoarelor mobile de acetilena în încăperi închise.1.încălzirea apei de răcire a generatoarelor în sistem "apa peste carbid" nu trebuie sa depăşească 60 °C.19. Generatorul de acetilena se împrejmuieste cu gard din panouri metalice. se acorda o atenţie deosebita funcţionarii corespunzătoare a dispozitivelor de deconectare.1. ulei.4.2.asigurându-se o stricta supraveghere atât pe timpul lucrului.1.4. substanţe combustibile. evacuându-se acetilena si reziduurile.1. capace înşurubate etc.4.1.1. pământ. 7. •' 7.33-La efectuarea Operaţiilor de sudura de orice fel (autogena.5 kgf/cm2. precum si sprijinirea cablurilor electrice si a arzătoarelor (orenelor) de generator. cât si o perioada dupa efectuarea lucrărilor.La tăierea oxi-arc sau arc-aer se iau masuri de protecţie împotriva metalului topit care este dislocat si aruncat la distanta de jetul de aer sau de oxigen. la cel puţin 25 m distanta de construcţii si depozite. Siguranţele hidraulice si supapele de siguranţa vor fi controlate de fiecare data înainte de începerea lucrării de sudura cât si în timpul lucrului (deschizându-se robinetul de control). Groapa de nămol se împrejmuieste cu parapet înalt de 1 m si se marchează cu plăcute avertizoare.4. 7. 7.Se interzice depozitarea carbidului în apropierea generatoarelor de acetilena. a se evita formarea criblurii de calciu si explozia prin autoaprindere. generatorul de acetilena se curata.18. 7.4.4.1. tigari aprinse. benzina. c) dezgheţarea generatorului de acetilena cu flacăra deschisa sau obiecte incandescente. astfel încât sa nu genereze încălzirea puternica a conductelor electrice.Capetele de electrozi si piesele tăiate sau sudate care au temperatura ridicata..1. 7.1. si C02. iar presiunea din generatoare nu va depasi 1. Ori stingatoare speciale cu praf.4. etc. se depozitează în cutii de metal sau pe platforme incombustibile.4. corpuri incandescente.Generatorul mobil pentru acetilena si recipientii de oxigen nu se păstrează în interiorul încăperilor în care se executa lucrări de sudura sau în «patii destinate circulaţiei persoanelor. Toate generatoarele c« se utilizează vor avea supape hidraulice de siguranţa. 7. 7. iar între generator si butelia de oxigen tehnic va fi o distanta de cel puţin 5 metri.Nu se folosesc în timpul lucrărilor de sudura haine manusi sau alte materiale cu urme de grăsimi.4.16. C 7.27.1.29.La instalaţiile automate si semiautomate de sudura.25.1.26. In nici un caz nu se foloseşte apa..4. Se interzice folosirea generatoarelor care prezintă defecte.4. .1. petrol si altele similare.28. ' 7.23.1. precum si folosirea generatoarelor fara filtre epuratoare si supape hidraulice de siguranţa umplute cu apa la nivel corespunzător. 80 29 .La terminarea lucrului. într-un loc anume destinat si amenajat. b) demontarea.Este ' interzisa amplasarea generatoarelor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de căldura (foc deschis) sau de locul unde se sudează. pentru stingere se foloseşte nisip.4.21. la o distanta mai mica de 10 m.4.1.1.17. 7. pe care se montează plăcute avertizoare.Nu este permisa lăsarea fâra supraveghere a generatorului de acetilena încărcat.Este interzis a se apropia de generator cu foc.4.30.20.32.Este interzis a se înlocui robinetele defecte prin dopuri de lemn.22.24. 7 .31. electrica sau cu gaze) se interzice cu desăvârşire: a) agăţarea sau sprijinirea aparatului de sudura de butelia de gaze.1.La întreruperea operaţiei de sudare electrica se deconectează alimentarea electrica scoţând aparatele de sub tensiune. 7. 7. 7. 7.4.Pentru sudura autogena se utilizează numai generatoare de acetilena omologate amplasate si marcate corespunzător.

la locurile de preparare a betoanelor se respecta următoarele masuri principale: a) menţinerea in perfecta stare de funcţionare a echipamentelor. vaselina sau alte grăsimi. conductelor si a furtunelor de oxigen cu uleiuri.6. Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii eventualelor incendii. f) descărcarea generatorului de acetilena. 7. comutatoare.) peste sarcina admisa. 7. saltelele termoizolante .2. 7.5. ţevile de eşapament ale acestora se prelungesc pâna la exterior. Este interzisa curăţirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului.4. La instalaţiile de automatizare si control se utilizează numai dioxid de carbon. izolându-se corespunzător de orice material combustibil.1.2.3. * d) lăsarea sub tensiune a maşinilor. c) în dotarea staţiilor de preparare a betoanelor sa existe mijloacele de prima interv<*tie pentru stingerea incendiilor. -turnare si 7 compactare a betoanelor. t r a n s f o r m a t o a r e . 7. precum si cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea substanţe. 7. prize etc. 7..La terminarea lucrărilor de sudura sau taiere termica se controlează cu atenţie locul de munca. 7.5.5." acoperite cu folii de polietilena sau prelate de pânza impermeabila. In caz de incendiu la instalaţiile electrice ale staţiei de betoane. în care se folosesc motoare cu combustie interna.7. c) utilizarea consumatorilor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile si fara sa aibe asigurat gradul de protecţie necesar în raport cu mediul existent. c a b l u r i . etc. utilajelor si apăratelor cu care sunt echipate. mase pulverulente ori alte materiale 'dielectrice. se interzice focul deschis. In staţiile de preparare a betoanelor. 7 . se respecta masurile de protecţie specifice acestora. Se recomanda ca scheletul de rezistenta al staţiilor de preparare a betoanelor sa fie executat din materiale incombustibile. : astfel:' 30 80 . La lucrările de preparare. Executarea lucrărilor de zidărie si ■ tencuieli 7. menţinute"în perfecta stare de funcţionare. La executarea lucrărilor care necesita folosirea dulapilor din lemn.4. aparatelor si utilajelor electrice nesupravegheate sau dupa terminarea programului de lucru. 7. Lucrări de preparare.5. acestea se scot de sub tensiune înainte de a se acţiona pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz dioxid de carbon. 7.6.d) aşezarea cablurilor pentru sudura electrica împreuna cu furtunelor si conductele pentru sudura cu gaze.5. personal calificat si autorizat. precum si curăţirea acestuia si a furtunelor în încăperi închise. în vederea înlăturării orcaror eventuale surse de incendiu. turnare sau compactare a betoanelor se interzice: a) folosirea în stare defecta. In locurile în Care sunt folosite cofrajele izolate termic. b i încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. e) contactul buteliilor.1.1. întreruptoare.6. în "executarea operaţiei de subzidire se vor respecta următoarele reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru utilizare. 7.5.5.5.6.5..34. uzata sau cu improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice. Ţeava de eşapament se prevede cu sita pentru reţinerea scânteilor.

3. ■ 7. precum si daca în zona sunt depozitate materiale ori substanţe combustibile (cherestea. | 7. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elmentele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânza bitumata. precum si al altor produse care prin cădere pot produce incendii sau explozii. 7. Pentru menţinerea în permanenta stare de funcţionare a maşinilor. asigurarea mijloacelor de prima intervenţie necesare. 7.9. Zilnic.7. La executarea tencuielilor pe timp friguros se vor respecta următoarele masuri: a) sobele si burlanele din tabla vor f i împrejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant. poliesier. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante si invelitori combustibile este interzis focul . 7.3. se interzice efectuarea lucrărilor cu lichide combustibile în prezenta surselor de foc deschis.).4.2.7. transportul bitumului topit si prepararea amorsatului bi tum-benz ina 80 31 .lucru se face astfel încât sa nu blocheze evacuarea personalului în.depozitarea pe podina de lucru ă materialelor strict necesare pentru Este interzisa executarea lucrărilor de constructii-montaj prin sudura pe schele având podine din lemn. deschis sau fumatul. vor fi folosite în mod obligatoriu pompe manuale. acoperişul se curata de resturile si deşeurile . dupa terminarea programului de lucru. butoaie cu lichide combustibile etc. pardoseli.. daca nu au fost luate masurile de protecţie împotriva aprinderii de la particulele incandescente rezultate de la sudura. In cazul în care ungerea se face manual. 7. -. b) încălzitul cu cărbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si astfel amplasate încât sa nu dea naştere la incendii. lemn etc. luarea masurilor de protecţie specifice (izolare. a unui arc electric deschis ori desprinderea unor particule metalice incandescente.3. acizilor de orice fel. 7. Se interzice transportul cu aceste mijloace al butoaielor cu carburanţi.este interzis focul în spatiile cu sprijiniri din lemn. evitându-se frecările. si deformări de piese. 7. Materialele si substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate. slăbirile de mecanisme.:. Izolaţii hidrofuge cu bitum. evitându-se scurgerea si răspândirea lubrifiantilor pe utilaje.) fara . . ecranare etc.1. Invelitori si şarpante 7 . .) .8. lubrif iantilor.2. în acest scop se folosesc vase (tavi cu nisip) pentru colectarea.7." Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton si metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate . instalaţii si utilaje se face pe : tot timpul lucrului.. al recipientilor aflaţi sub presiune. care prin contract său lovire pot produce scântei sau aprinderi. desfaceri de piuliţe. La executarea lucrărilor la invelitori pe timp friguros se interzice curăţirea de zăpada si gheata a acoperişurilor cu foc deschis.8. Supravegherea sicontrolul acestor maşini.7. umectare. f ara ' pericol de producere a incendiilor. ruperi.1. rezultate.7. se impune respectarea întocmai â regulilor si prescripţiilor tehnice de exploatare a acestora. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute si asigurate cu protecţiile necesare. c ) la încălzirea spatiilor cu alte surse de căldura sau cu alti combustibili aprobaţi 7.8.8. 7. sau când exista pericolul de producere. 7. Executarea operaţiilor de curăţire cu petrol a maşinilor si pieselor componente se face numai când instalaţia este.6.scoasa de sub tensiune. utilajelor si instalaţiilor de ridicat si manipulat din dotare în scopul prevenirii incendiilor.5.7. cazul unui incendiu precum si intervenţia pentru stingerea incendiului.

9. deschis. Dimensiunile platformei trebuie sa depăşească în toate direcţiile pe cele ale utilajului cu cel puţin 1 m. Umplerea cu bitum cald a containerelor termoizolahte. Se interzice transportul citomului în containere termoizolante.8.9. cazanele de topit se vor umple maximum 3/4 din volumul lor. 7. 7. ■ 7. Se interzice transportul si manipularea bitumului în vase sau butoaie improvizate. 7. in cazul folosirii combustibilului lichid pentru ardere. Transportul si manipularea bitumului pe teritoriul şantierului de construcţii se face numai în ambalajele originale sau în vase speciale închise cu capace (umplute 3/4 din capacitate). Este interzisa prepararea bitumului calat în încăperi închise sau în interiorul construcţiilor în lucru.6. 7. 7.9. 80 32 .9. acoperite cu un strat de balast cu grosimea de minimum 10 cm.In. Lemnele de foc nu vor avea lungimea mai mare decât a focarului.9.9. 7.Se interzice depozitarea bitumului si a lemnelor de foc la o distanta mai mica de 10 m fata de focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum. se stabileşte la distanta de materiale sau substanţe combustibile.Instalaţiile si utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ.9.5 m de focar si nu pe direcţia eventualelor răbufniri sau rateuri de gaze.. m de orice sursa de foc. 7.12. în condiţii specifice materialelor si substanţelor combustibile.5.2. Rezervă de combustibil lichid necesar pentru realimentare se amplasează la cel puţin 10 .9.4.cazul încălzirii cazanelor prin arderea combustibilului lichid.10. specifice transportului bitumului. Transportul si manipularea bitumului tăiat si al ci tomului pentru amor sa je se face astfel încât sa fie ferite de orice surse de foc sau scântei. se face lent si cu prudenta pentru a evita răbufnirile sau autoaprinderile si se controlează existenta si funcţionarea ţevii de aerisire. La amplasarea locului de preparare se are în vedere direcţia vântului astfel încât s. nivelate. Amplasarea locului de preparare a bitumului tăiat pentru amorsaje se face la o distanta de minimum 30 m de orice construcţie provizorie sau executata din materiale combustibile.9. Se interzice funcţionarea cazanelor pentru topit bitum fara supraveghere. 7.9. 7.9. precum si fata de orice sursa de foc (inclusiv cazanele de topit bitum).v nu antreneze vaporii inflamabili spre sursele de foc. combustibilul rămas neconsumat se evacuează din rezervor si se depozitează în locurile special amenajate pentru lichide combustibile. Locul unde se efectuează topirea bitumului. 7.Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul încălzirii.3.7. La terminarea lucrului se stinge focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum.11.7.9. ferindu-se de surse cu foc. amenajat corespunzător si îngrădit prevazându-se indicatoare de avertizare asupra pericolului de incendiu. iar cazanele se acoperă cu Capace metalice.9/1.9.13. rezervorul de alimentare al injectoarelor se amplasează la minimum 1. 7.

laturile. 7. Nu este permis a se lucra cu .24 . substanţe. Pentru efectuarea . decât cele prevăzute pentru .1.topirea bitumului în cazane amplasate pe focare improvizate. .) cât si în zonele aferente. acesteia.9.Fiecare gospodărie de bitum se prevede cu materiale.9. utilaje pentru topit bitum si de orice sursa de foc deschis. 7. . se evita posibilitatea ca vântul sa duca vaporii de benzina la Utilajele pentru topit bitum sau alte surse de foc deschis.Dupa executarea lucrărilor de amorsaj cu ci tom sau bitum tăiat se va asigura supravegherea zonelor respective în continuare pâna la evaporarea completa a solvenţilor.transportul topitarelor în stare de funcţionare sau încărcate sau a celor electrice sub tensiune. abur sau spuma. dispozitive si scule pentru stingerea unui eventual incendiu {lazi cu nisip. în afara situaţiilor când sunt utilizate topitoare electrice si la care se foloseşte nisip.Locul de preparare a amorsajelor se amplasează la minimum 3 0 m de construcţii în lucru. • 7 . neânchise pe toate . Se interzice categoric fumatul la locul de munca în zonele în care se lucrează cu . bitum tăiat sau alte materiale combustibile sunt interzise sursele de foc sau scântei.19.10. .17. pe timp de vânt puternic.10.9.14. 7. La utilizarea topitoarelor de bitum se interzice: acesta. .3.9. sau care nu asigura stabilitatea cazanelor. . rezistente la foc. lopeti etc). 7. 7. : \ 1.9.Executarea hidroizolatiilor la cuve si rezervoare se realizează cu emulsii bituminoase sau vopsitorii pe baza de smoala de huila. atât la nivelul suprafeţei de lucru (acoperiş.In caz de incendiu. La efectuarea.9.7.Utilajele pentru topit bitum se prevăd cu capace etanşe.4.10. 7. Pentru tehnologii si pentru produse noi. specifice acestora.evacuarea bitumului pe alte cai decât cele prevăzute. r 7. 7. stingatoare.lucrărilor de izolaţii la învelitori. foc deschis în aer liber. bitumul aprins se stinge cu apa pulverizata.15. 7.9.22. eliminând orice • sursa de foc ce poate genera incendiu.Pe timpul efectuării lucrărilor de amor sa je (cu ci tom.In timpul preparării amorsajului. pulberi si C02. Izolaţii . lucrărilor de izolaţie se respecta reglementările de prevenire si stingere a incendiilor.16.alimentarea cu bitum a topitoarelor prin alte locuri. 7. se completează masurile de prevenire si stingere a\ incendiilor.2. terasa etc. luându-se masuri de PSI specifice.10.9.23.18. aprinde). se i asigura scări de acces si evacuare în caz de incendius înainte de începerea lucrărilor este obligatoriu sa se verifice siguranţa scărilor pentru evacuarea personalului muncitor si intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu.10. paturi.9.Prevederi generale 7.

necesare lucrărilor de izolaţii.1. Construcţiile provizorii de şantier în care se executa prepararea materialelor si a produselor care conţin bitum si alte substanţe toxice si uşor inflamabile. b) arzătorul se pregăteşte si flacăra se reglează pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului de suport. astfel încât sa nu permită scurgerea bitumului topit si producerea unor incendii. 7.4.3. La executarea lucrărilor de izolaţii la acoperişuri.12. . Tablourile electrice menţinute si verificate in permanenta pentru a fi în buna stare.V 7. se verifica închiderea tuturor golurilor din acestea.11. terasa atunci când se folosesc materiale bituminoase.12. astfel: a) pe trasee exterioare orizontale: . . iar geamurile Vor fi vopsite în alb.depozitarea separata a buteliilor goale fata de cele pline cu gaze lichefiate. vor fi asigurate cu sisteme sau instalaţii de ventilare corespunzătoare. In timpul pauzelor si la terminarea programului de lucru se scot de sub tensiune consumatorii folosiţi. dar nu mai puţin de 1 m în cazul conductelor montate în canale. Depozitarea a mai mult de doua recipiente.depozitarea buteliilor astfel încât sa nu rezeme una de alta. d) arzătoarele indiferent daca sunt în funcţiune sau nu se aseaza numai pe suporturile lor speciale. racordate la buteliile cu gaze lichefiate. închiderea robinetelor la întreruperea lucrului si controlul efectuării acesteia. Pe timpul efectuării lucrărilor de izolaţii care necesita lipirea cu flacăra. amenajate si amplasate corespunzător normelor de specialitate. ::.10. .3... Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase 7. "f iv. c) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi cea strict necesara pentru topirea bitumului (fara producerea unor scurgeri de bitum). Se interzic lucrările cu bitum pe timp de noapte sau în condiţii de : vizibilitate redusa. 7. butelii cu gaze lichefiate se face în soproane executate din materiale incombustibile. ■ 7.10.11..12. se respecta următoarele: a) lucratorii vor fi special instruiţi pentru executarea acestor lucrări precum si asupra modului de utilizare â arzătoarelor cu flacăra. Pentru a evita transmiterea focului.pe distanta de 10 m în jurul depozitului. de funcţionare. continuitatea materialelor combustibile utilizate la realizarea izolaţiilor se întrerupe cu materiale incombustibile sau greu combustibile comform prevederilor proiectului.11. 7.11.11. nefiind admisa aşezarea sau rezemarea de elemente si materiale combustibile. In cazul depozitarii buteliilor în încăperi închise uşile trebuie sa se deschidă spre exterior. Pe timpul executării lucrărilor de izolare a conductelor în şanţuri se interzice folosirea'focului deschis si fumatul. 7. Izolaţii termice (conducte si clădiri) : .interzicerea depozitarii buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune coroziva. 7. înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri si terase. interzicerea păstrării orcăror materiale combustibile.ivv--v 7. . vor fi respectate aceleaşi masuri precizate pentru acoperişuri si şarpanta.ventilarea permanenta. 7.2. 7.6. 7. 7.. .materiale combustibile.la maximum 200 m pe o lungime de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei.10.1. asigurându-se pardoseli care sa excludă posibilitatea producerii unor scântei prin lovire. Locul de munca se marchează cu plăcute avertizoare si se dotează cu mijloace de prima intervenţie.7.temperatura de maximum 40 °C. . .5. Pentru aceasta se vor stabili si folosi numai locurile special amenajate si dotate.11.2.5.12.

chiar în cazul depozitarii de scurta durata la puntele de lucru se prevăd cu indicatoare de avertizare amplasate in locuri vizibile. dar nu mai puţin de 2 m. aplicat prin frecare energetica) se respecta în timpul execuţiei. Atunci când conductele sunt izolate în comun.4.12.9.12. tratate cu substanţe ignifuge. La realizarea izolaţiilor frigorifice (polistiren celular.12. se interzice cu desăvârşire execuţia oricăror lucrări cu foc deschis sau care generează scântei. dar nu mai puţin de 2m.12. 7. etc. dar nu mai puţin de I m .In. 7.12.12.2. iar personalul executant va fi specializat si instruit în acest scop.Atât în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii cât si dupa terminarea acestora. In cazul executării lucrărilor de izolaţie fonica si frigorifica în îcaperi închise. la stabilirea lungimii întreruperii se ia în considerare. 7.12'. Materialele inflamabile si combustibile specifice izolaţiilor termice (materiale lemnoase.12. întreruperea continuităţii materialelor combustibile.13. latura cea mai mare a secţiunii termoizolatiei. Lucrările de termoizolatie la clădiri si conducte (elemente de instalaţii) se executa pe baza proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate.la. astfel încât sa nu existe surse de foc deschis în aproprierea lor.In toate punctele unde se depozitează. 7.1.) se depozitează în locuri special amenajate.14.schimbări de direcţie a traseului orizontal spre verticala pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei. Zonele în care sunt depozitate aceste materiale.folii bitumate. amorsaj bitum tăiat.. se iau masuri de dotare corespunzătoare cu mijloace de stingere a incendiilor.de sudura.13. manipulează sau lucrează cu materiale de termoizolatie combustibile ori utilizează focul pentru preparare. la cea. Izolaţii frigorifice si fonice 7. 7.13. 7.• 7. 7.12.4.. La folosirea rchelelor se are grija sa fie respectare toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor corespunzătoare lucrului pe schele.13. tinându-se seama si de direcţia vântului astfel încât aceasta sa nu deplaseze vapori periculoşi spre sursele de foc situate la distante mari.12.13.12.5.6.zonele de preparare sau punere în opera a materialelor sau substanţelor combustibile se interzice focul deschis si fumatul. 7. polistiren.Prepararea unor materiale sau substanţe combustibile care necesita utilizarea focului se face în locuri special amenajate la o distanta de minimum 30 m fata de elemente si materile combustibile. vopsele si solvenţi. adeband. 7.. în loc de diametru.12 . In cazul mai multor conducte monfate în paralel si izolate individual.4 m distanta de acestea pe o lungime egala cu de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei. Pentru ' a preântâmpina pericolul de explozii si incendii amorsele se executa numai cu emulsii realizate fara substanţe combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C. Este interzisa execuţia izolaţiilor frigorifice sau fonice în încăperile în care nu sunt terminate lucrariie. Materialele utilizate la termoizolare trebuie sa nu propage cu uşurinţa incendiul si dupa caz. se asigura ventilare corespunzătoare iar în încăperile unde se lucrează cu prenadez se interzice orice sursa de foc sau scânteie.7 . 7.. . 7 . 7.8 . c) înaintea intrării în construcţii închise sau depozite deschise de materiale combustibile. 13 . In acest scop se elimina toate sursele si se afişează indicatoarele pentru avertizare. 7. la maximum 25 m pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei.3. în condiţii care pot provoca aprinderea materialului pus în opera sau depozitat. b) pe trasee exterioare verticale. . toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestor materiale.10.11. conform celor de mai sus se face în acelaşi loc si pe lungimea determinanta de conducte cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare. . 7.

la înălţime sau în subsol. de încălzire. de forţa.5.5. ventilare. se asigura c ventilaţie eficienta. ■ . solubili si inflamabili se iau toate masurile pentru evitarea amestecurilor explozive (vapori-aer) si eliminarea surselor de aprindere a acestora. se respecta reglementările specifice de prevenire si stingere a incendiilor la instalaţiile electrice.3. 7.14. ventilare în mediu periculos.caracteristicile materialelor folosite (inflamabilitate) -varietatea aparatelor. . rezervoare etc) se foloseşte iluminat de siguranţa cu protecţie corespunzătoare si se asigura legarea ia pământ a tuturor pârtilor metalice. La protecţia anticoroziva peliculara cu amorse (grunduiri.14.1. 7.J3. . dispozitivelor. 7.8. prin silicatizare sau flantizare si a celor metalice prin fosfatare.2. 7 . .4. 7. In cazul. în perioade reci sau calde etc.Protecţii anticorozive 7. cu capac. recipienti. vopsele. Materialele textile folosite la ştergerea cu solvenţi a suprafeţelor metalice se păstrează în lazi metalice. Lucrările de protecţie anticoroziva impun o serie de masuri speciale de prevenire si stingere a incendiilor determinate în special de: . precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. La decaparea cu acizi si lş degresarea cu soluţii bazice. vase. de ventilaţie. la lumina naturala sau artificiala. în jurul punctului de lucru se montează indicatoare de avertizare "Pericol de explozie". Executantul lucrărilor de izolaţie frigorifica si fonica trebuie sa fie specializat si instruit asupra modului de utilizare a materialelor combustibile. depozitate în locuri izolate.). prin degresare cu solvenţi organici. etc. 7.7.14. utilajelor si instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări (electrice. de încălzire.etc ■ Se interzice prezenta orcarei surse de foc în întreaga zona în care se pot forma amestecuri explozive. schele etc. Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării protecţiei anticorozive se realizează prin metode mecanice sau chimice.6.14. vase. evitându-se creşterea concentraţiei cu hidrogen (în cazul decaparii cu acizi) si eliminându-se orice sursa posibila d£. amenajate corespunzător.condiţiile diferite de lucru (deschise sau închise de tip încăpere. rezervoare.7.9. Nu este admisa începerea nici unei lucrări de protecţie anticoroziva decât în momentul în care sunt asigurate toate condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.14.14. In spatiile metalice închise (utilaje. de ridicare.14. folosindu-se materiale cu adaosuri organice combustibile uşor volatile si inflamabile..14. se asigura respectarea masurilor privind substanţele inflamabile. aprindere.)..■-. După caz. Spatiile de lucru se ventilează corespunzător si se elimina orice surse posibile de aprindere pe o raza de minim 25 m se asigura împrejmuirea spaţiului de lucru si se marchează cu panouri avertizoare. 7. echipamentelor.' .tratamentelor superficiale ale suprafeţelor din beton. 7. lacuri) si protecţie anticoroziva cu mase de şpaclu se folosesc produsele peliculogena care conţin sau utilizează adaosuri si solvenţi organici cu volatilitate ridicata.14.14. La pregătirea suprafeţelor prin metode chimice. încălzire. de ridicat. ". 7. . La pregătirea suprafeţelor prin metode mecanice se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la instalaţiile electrice.

cârpe perii etc. defecte sau nesupravegheate.14.23.La manipularea recipientilor cu adezivi si solvenţi se evita şocurile mecanice.14. La locul de munca nu este admisa o cantitate mai mare de materiale decât strictul necesar pentru un schimb de lucru. . 7. . Este interzisa iluminarea sau folosirea lămpilor su sisteme improvizate sau defecte.14.14.In cazul folosirii maselor de şpaclu bituminoase. evitarea aprinderii gazelor si vaporilor inflamabili exhaustati.14.21 .Deseurile si rez iduurile combustibile.7 . aparate sau dispozitive electrice de iluminat si de forţa fara protecţia necesara ori folosirea uneltelor metalice"care pot provoca scântei prin lovire" sau cădere. fumatul. lucrul cu cabluri. se colectează ritmic. se iau.25.10 .18. fiind interzise cele din mase plastice si fibre sintetice.12. 7. interzicerea orcaror surse de foc etc.Prepararea maselor de şpaclu anticorozive se face în alt spaţiu decât cel în care se executa lucrarea de protecţie sau se depozitează.Prepararea si diluarea acestor materiale se face într-un spaţiu separat de cel în care se executa protecţia si în afara celui de depozitare.Transportul.14. depozitarii si a executării protecţiilor cu aceste materiale. umplute maxim doua treimi din capacitatea lor.. • 7. 7. 7. Sunt interzise sistemele de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente. vaselor. a componentelor lichide ale chiturilor precum si a diluantilor se face numai în recipienti ermetic închişi si asiguraţi contra deversării acestora.1 0 minute înaintea începerii lucrului si se menţine în funcţiune 10 . la prepararea si aplicarea amorselor. Este interzis fumatul si provocarea de scântei sau utilizarea focului deschis.14.24 . focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de preparat mase bituminoase. grund. cu sisteme de încălzire improvizate. Transportul maselor bituminoase se realizează numai în vase închise.. precum si din otel.19.. ce pot forma amestecuri explozive în aer si în spatii închise.14 . utilajelor etc. manipularea.14..14. 7.Locul de munca va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interzicerea apropierii cu foc deschis sau surse de scântei la o distanta mai mica de 25 m.Curăţirea uneltelor nu este admisa la punctul de lucru. . 7. iluminat.2ste interzisa recircularea aerului în sistemul de ventilare a spatiilor. ■ 7.14. precum si ambalajele utilizate. 7. încât sa nu producă scântei. care nu produc electricitate statica sau scântei prin lovire. ci într-un loc izolat stabilit si amenajat corespunzător. :<■•..14.14. de către producători si reglementari. aprinderea vreunui foc.încălzirea spatiilor de lucru se face numai cu surse de căldura indirecta.14. toluen. se interzice categoric.20.Caile de acces si evacuare se menţin permanent libere si curate.14.26-Aplicarea foliilor anticorozive (de tip BUTAROM) se realizează cu adezivi si solvenţi auxiliari inflamabili si toxici (prenadez.14.) Instalaţiile de topit si preparat mase bituminoase se amplasează la distante de siguranţa fata de materialele combustibile.Punctul de lucru se dotează cu stingatoare portative cu spuma chimica si lazi cu nisip si lopeti. toate masurile necesare pentru materiale inflamabile si explozive (ventilare.15 minute dupa terminarea lucrului.14. aceşti solvenţi pot forma* amestecuri explozive si toxice impunând masuri speciale la transportul. 7 .).13. încălzire. In spatiile de lucru precum si in interiorul rezervoarelor."'. depozitarea si utilizarea acestor adezivi. iar instalaţiile electrice si de ventilare vor fi corespunzătoare mediului si astfel montate si exploatate. manipularea si depozitarea materialelor si substanţelor peliculogene. explozivi si toxici. '7.15. care pot provoca scântei datorita încărcării electrostatice ce se formează prin frecare. dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun în locurile special destinate depozitarii sau distrugerii lor. 7. manipulării.14. 7. 7.11. trebuie respectate cu stricteţe masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite pentru substanţe inflamabile si toxice. Ventilarea se pune în funcţiune cu 5 . iar cazanele se acoperă cu capace metalice.17.22.In spatiile închise trebuie sa se asigure o ventilare corespunzătoare si se iau masuri pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive precum si pentru eliminarea surselor de aprindere.In timpul transportului.14. 7.27. 7.inflamabili. La terminarea lucrului. acetona etc.Se folosesc numai scule si materile (vase. Cu aerul. 7. se stinge.Pentru ştergerea suprafeţelor se interzice ' utilizarea materialelor din fibre sintetice sau lâna. Se asigura exhaustarea continua si viteza constanta de circulaţie a aerului în conducte.16. .

acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive de aceea la transportul.10 . lacurilor.15. vopselelor de ulei si al solvenţilor cu flacăra directa.28. se iau masuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc în apropierea suprafeţelor vopsite sau lăcuite.8. sau a unei ventilări mecanice in încăperile în care se lucrează. a x îiusuiiie privina lucrul cu materile inflamabile. ciocanire etc. * 7.7. care conţin solvenţi inflamabili se respecta cu stricteţe prevederile specifice acestor lucrări cu pericol de incendiu si explozie. dar este interzisa încălzirea uleiurilor.9. b) recipientii cu adeziv si diluant etc. lucrările de lipire cu adezivi se executa numai dupa asigurarea unei ventilări organizare (usi si ferestre deschise). aşigurându-se în acelaşi timp o ventilare corespunzătoare. efectuează numai în recipiente închise si asigurate contra deversării acestora. Romeltex etc.4. .15. eficienta.. specifice substanţelor inflamabile si toxice. 7. bine uscate. cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice (prize. ) se interzice: a ) fumatul. Pe tot timpul uscării.In timpul lucrului cu adezivi sau solvenţi inflamabili (prenadez. 7. menţinând închise uşile de comunicaţie cu restul clădirii. La lucrările de vopsitorie in spatii interioare cu mijloace mecanizate si în cazul utilizării lacurilor si vopselelor cu uscare rapida. lucrările la care se foloseşte focul. (prenadez.30.15. lucru. parchetin etc. flame etc. Pulberea de aluminiu în contact cu umezeala se autoaprinde. lucrări care produc scântei (sudura.La locul de munca nu sunt admise cantităţi de materiale mai mari decât necesarul pentru un schimb. 7. încălzirea cu flacăra. 7. Transportul vopselelor si diluantilor se. In timpul verii se lucrează cu ferestrele deschise.15.15. Pe timp friguros de regula nu se executa lucrări de finisaj bazate pe procese umede de execuţie cum sunt zugrăveli.15. Pe timp de iarna ferestrele se vor deschide intermitent. c) în zona unde se lucrează la lipirea mochetei sunt interzise: fumatul. 7. b) efectuarea oricăror lucrări la care se foloseşte focul. placări etc.6. pentru care se iau următoarele masuri: a) în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pana la lipirea mochetei se asigura o buna ventilare a încăperilor respective. 7. c ) încălzirea cu flacăra. iar pentru stingere se utilizează numai nisip si sare.15. întrerupătoare precum si folosirea oricăror aparate sau dispozitive care pot produce scântei. 7. vopsitorii. Vopselele si lacurile vor fi ferite de acţiunea razelor solare. fiind periclitate de îngheţ. pulberea de aluminiu se manipulează cu precauţie pentru a nu degaja în aer si sa constitue amestecuri explozive cu acesta. utilizându-se în general chituri care conţin sau utilizează ca materiale auxiliare solvenţi si diluanti volatili.3. se realizează o ventilare naturala organizata sau mecanica. 7.15. astfel încât sa se evacueze în exterior ce se degaja. având acces direct din exterior. . La prepararea emailului de aluminiu.) se menţin închişi.La executarea pardoselilor cu covoare de PVC.Pentru asigurarea unor amestecuri nepericuloase de gaze sau vapori inflamabili si toxici. încălzirea acestora realizându-se cu apa calda sau prin depozitare îndelungata în încăperi încălzite. 7.14. t:u B L i i u L e t e leyuiiit.15.La protecţia anticoroziva Cu placi si cărămizi antiacide. manipularea si în timpul lucrului cu aceste materiale se impune respectarea cu stricteţe a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.29. ).7. inflamabili si toxici.2. Vopsirea cu pensula se executa în spatii în care nu exista surse de foc deschis. Atunci când se executa astfel de lucrări se asigura o temperatura de cel puţin + 5°C. Lucrări de finisaje 7.14.15.15. Este strict interzisa apa sau substanţe de stingere care confin apa (spuma).14. 7.1. conform instrucţiunilor de. acoperindu-se cu capacul dupa fiecare^folosire.15. Prepararea si diluarea vopselelor se efectuează întrŢO încăpere separata de cele în care se face vopsirea.11. 7.5. 7.

l a accesele fiecărui nivel unde se lucrează cu substanţe periculoase. flame. " 7.orice fel cere pot provoca incendii sau e) lucrările de sudura în apropiere sau la elemente care sunt în comunicaţie cu spaţiul respectiv (tevi. presiunea combustibilului sa nu depăşească limita admisa. instalatori etc. precum si substanţe explozive este strict interzisa.14. substanţe sau obiecte combustibile situate în apropiere.Cantităţile de materiale (linoleum.-. precum si lăsarea lămpii aprinse fara supraveghere. precum si următoarele: . se instruieşte asupra masurilor de prevenire si stingere specifice. tubulaturi etc.7 ore de la aplicarea amorsei) si asigurate masurile prevăzute pentru lucrul cu materiale si substanţe inflamabile.) nu trebuie sa depăşească necesarul pentru încărcarea respectiva. toate materialele si lichidele combustibile.Topirea si menţinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitum .16 .cauciuc se executa dupa ce încăperea a fost bine ventilata ( 6 .15.15.Asigurarea mijloacelor necesare de stingere a incendiilor. covoare din PVC.15.17 . 7. Ignifucrarea materialelor si elementelor combustibile 7.) în întreaga zona de lucru si unde se pot forma amestecuri explozive. ' 7.explozii. . .19.86) pentru toate materialele . iar lampa va fi aşezata în asa fel încât flacăra sa nu fie îndreptata spre materiale. etc.15.lampa de benzina trebuie sa fie în perfecta stare de funcţionare si reglata flacăra corespunzător. . ■: d) asigurarea dotării corespunzătoare cu materiale si mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu la locul de munca.lipire. .la întreruperea operaţiilor de lipit se reduce presiunea. d) utilizarea aparatelor de . 7.20. 7. adezivi.13. flăcări. vor fi instruiţi si supravegheaţi asupra respectării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice.). diluanti etc.16. c) limitarea cantităţilor de materiale la locul de munca. cu adezivi inflamabili (prenadez.Personalul care executa Operaţiuni de . Ignifugarea materialelor combustibile se realizează conform prevederilor normativului de specialitate (C 58 .15>15. diluanti si altele asemenea). folosirea lămpii de benzina în încăperi în care se afla lichide sau gaze combustibile. tâmplari.15.Montarea pardoselilor cu adeziv bitum .încălzirea profilelor din PVC se realizează numai Cu lămpi de benzina prevăzute ctJ site metalice eliminând contactul direct între flacăra si PVC. ' b) eliminarea orcarei surse de foc (scântei.La executarea lucrărilor de lipire a mochetei pe pardoseli. depozitându-se în locurile special destinate si amenajate. 7. adezivi.cauciuc se face numai în spatii fara materiale inflamabile si sub permanenta supraveghere. 7. în raport cu natura si cantitatea de materiale si substanţe (lichide) combustibile.oriunde se mai considera necesar.1. nu sunt admise.15. diluant.Zilnic personalul muncitor care executa lucrări cu materiale sau substanţe cu pericol de incendiu sau explozie (vopsele.Se prevăd indicatoare de avertizare care sa indice interdicţiile respective. 7.15.16. la strictul necesar desfăşurării activităţii în încăperea respectiva. 7 . etc).la nivelul inferior si la cel imediat superior fata de nivelul la care se lucrează cu substanţe periculoase.La utilizarea lămpilor de benzina se respecta instrucţiunile de prevenire a incendiilor specifice spatiilor închise. 7. se iau masuri pentru:lucru.15.21.păstrarea în locul în care se lucrează a bidoanelor cu lichide combustibile pentru alimentarea lămpii. astfel: .) f) cuplarea sau decuplarea aparatelor si dispozitivelor electrice etc.La executarea pardoselilor utilizând adeziv pe baza de acetat de polivinil sau amorsare cu amestec de cauciuc si bitum la cald se respecta 7 . 7.la intrarea în clădire.18. La terminarea lucrului se evacuează din încăperile in care s-a lucrat.15.12. '*. . In acelaşi scop vor fi instruiţi si ceilalţi muncitori care lucrează în acelaşi timp în zona respectiva: (electricieni.15.22.

fiind etichetate corespunzător lucrării.unitatea producătoare a substanţei ignifuge.si elementele combustibile prevăzute în documentaţia tehnico-economica de investiţii. depozite si magazii pentru materiale sau substanţe combustibile. 7. iar golul de introducere a aerului cald seprotejaza cu plasa metalica.86. dulapuri metalice sau lăzi metalice.4'. In documentele de însoţire ale eprubetelor ce se trimit la laborator. beton.16.000 buc. bateriile. .16. . metal.). b) pentru cantităţi între 100. La realizarea lucrărilor de termoprotectie (vopsea termospumanta. dulapului sau lăzii pentru capse pe raza de 3 m se interzice depozitarea oricăror alte materiale incombustibile.16. menţionează obligatoriu: . ''/. rafturi. .).. 7. ferite de surse de căldura si de vapori. 7.17. precum si cele în care se lucrează cu foc deschis.1. stropire etc. a unor elemente si materiale de construcţii (lemn. prevăzute cu încuietori. sau sobele electrice prevăzute cu carcase de protecţie se amplasează în camere .2. capse.-. finisaje etc. tratate cu substanţe ignifuge si păstrate în aceleaşi condiţii ca materialele de baza. In jurul fichetului. valoarea si importantă acestora. In aceste încăperi se interzice depozitarea altor substanţe sau materiale combustibile sau explozibile.baza buletinelor de încercare pentru protecţiile efectuate.3.) se vor utiliza numai produse încercate în laboratoare autorizate si cu respectarea stricta a instrucţiunilor furnizorilor respectivi. efectuarea încercărilor asupra calităţii ignifugarii si eliberarea buletinelor de analiza.000 buc.17. potrivit prevederilor normativului de ignifugare.■(pardoseala. 7.) . Comandamentul Trupelor de Pompieri sau altele agreate. .unitatea 'care a executat lucrarea de igni fugare. forma si dimensiunile stabilite diferenţiat în normativul C58 — 86. azbestospray etc.16.5. Construcţiile provizorii din organizarea de şantier executate din materiale si elemente de construcţie combustibile (lemn) cum sunt cele pentru ateliere. Sursele electrice de alimentare se montează numai în exteriorul camerei de":depozitare.. vor fi tratate cu substanţe ignifuge în funcţie de condiţiile specifice.produsul ignifug utilizat. 7. pe.. separate de cele de păstrare a materialelor explozive prin perete incdmbustibil rezistent la explozie si termoizOlator.data realizării ignifugarii. mase plastice. tavane etc. Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi 7. Aerotermele. La depozitarea capselor se respecta următoarele reguli principale: a) pentru maximum 100. ale ÎNCERC. în numărul. amplasate în încăperi realizate din materiale incombustibile si prevăzute cu usa de acces metalica: încăperile vor fi uscate. c) încălzirea încăperilor se asigura cu apa calda sau electric . metoda folosita la ignifugare (pensulară.000 750. indicativ C 58 . d) pentru iluminatul: depozitelor ■ de capse se admite folosirea lămpilor electrice de tip sigur contra exploziilor sau a lămpilor portative tip miner. se . Executantul este obligat' sa solicite laboratoarelor autorizate . . se poate asigura depozitarea în fichete. remize. capse depozitate se realizează obligatoriu numai în barăci incombustibile (metalice sau beton) care sa nu aiba elemente din materiale combustibile. izolaţie termica. . Odată cu efectuarea lucrărilor de ignifugare se realizează probele de material necesare încercărilor.

finisaje tâmplarie. de încălzire. urmate. de materiale sau substanţe combustibile. utilaje. spuma (chimica sau mecanica). In apropierea bateriilor de încălzire sau a aerotermelor nu se depozitează lichide sau materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune. 7. materiale solide depozitate. f) baraca pentru capse se amplasează. Este strict interzis controlul cu flacăra.' 7.în cazuri speciale. 7. Executarea lucrărilor la instalaţiile de gaze naturale se va face de către personal calificat. Executarea lucrărilor de instalaţii 7. V.18. m) pentru stingerea incendiilor la încăperile pentru capse se asigura apa. conducta de gaze trebuie sa se monteze deasupra conductei de apa.7.8 . 7.e> . ori nesupravegheate. "FUMATUL SI FOCUL STRICT OPRITE". k) capsele care au dat rateuri la utilizare se păstrează separat de celelalte. special autorizat pentru acestea. în lazi sau rafturi distincte. de verificarea întregii instalaţii.18. 7.4. Se interzice fierberea si încălzirea masticurilor izolate precum si prepararea acestora în locuri cu pericol de incendiu.18.6. j) păstrarea capselor se face în ambalajul original. In nici un caz nu se admite suprapunerea lăzilor. etc.18 . produse din lemn. pâna la returnarea lor. Lucrările de reparaţii la conducte de gaze se executa numai dupa închiderea robinetului principal si purjarea conductei cu gaze inerte si ventilarea încăperii respective.la distante de siguranţa de minimum 20 m fata de alte construcţii sau locuri de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la prize de împamântare. instalaţiile oprite din funcţiune un timp îndelungat (mâi mare de 6 luni) se supun verificării etanşeităţii cu aer comprimat. . nisip etc.35 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura mai mare de 150 °C. h) depozitarea altor materiale. ■ 1) la terminarea programului de lucru. Pe timpul execuţiei instalaţiilor electrice.. Orice . scule sau echipamente în aceiaşi baraca cu capsele pentru pistoalele de împlântat bolturi. textile.150 °C {între conductele de retur si pardoseala combustibila se admite distanta de 5 cm) « . 7. în apropiererea depozitelor. 7. lăzii dulapului sau a barăcii metalice pentru capse cum sunt: vopsiri. hârtie si alte. materialele explozive ramase neutilizate se predau obligatoriu la magazie.5. 7. nu se executa decât dupa Ce materialul exploziv este evacuat în întrgime.9. 7.18. revizii ale instalaţiilor electrice sau încălzire etc. se iau masuri care sa evite producerea incendiilor si propagarea lor lâ lucrarea de baza sau obiecte ale organizării de şantier. paralel si alături cu conducta de gaze naturale se afla si conducta de apa.3.2.18. g) baraca se marchează cu indicatoare de avertizare cuprinzând inscripţiile: "STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m" . Dupa executarea crcaror lucrări la instalaţiile de gaze naturale se controlează etanşeitatea acestora cu spuma de săpun.) trebuie asigurata o distanta minima de: .18. ventilare si gaze aferente construcţiilor.5. i) operaţiile de întreţinere periodica a fichetului. este strict oprita. iar lăzile cu capse se amplasează pe rafturi incombustibile asigurându-se distanta de minimum 4 cm între ele. în mod obligatoriu. în baza unui proiect avizat de unitatea de distribuţie a gazelor. Intre corpurile (elementele) de încălzire sau conductele neizolate _ ale instalaţiilor centrale de încălzire si materialele solide combustibile învecinate (elemente de construcţii. si care a făcut instructajul specific.18. reparaţii la instalaţiile existente sunt.1.10 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura între 95 CC . Daca pe acelaşi traseu.18.18. la depozitele mici ale şantierelor izolate se pot utiliza lanterne de buzunar alimente cu baterii de maximum 4.

Amplasarea în îcaperi a gurilor de absorbţie terebuie sa se faca în funcţie de greutatea specifica a gazelor. 7..18. cu tavi metalice umplute cu nisip. precum si utilizarea unor materiale corespunzătoare. 7.19.Se interzice ca aerul ce conţine gaze sau vapori inflamabili sa fie recirculat prin sistemul de ventilare.13. în caz de incendiu si de semnalizare a încetării funcţionarii instalaţiilor de ventilare. 7.20.La execuţie trebuie asigurata etanşeitatea instalaţiei si izolarea termica corespunzătoare a canalelor prin care circula gaze calde.19. La • executarea canalelor termice cu combustibil lichid. r coşuri si canale de 7. vaporilor sau deşeurilor care trebuie evacuate. vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale clădirii. Centralele termice cu gaze se pun în functiiine numai dupa verificarea arzătoarelor si a presiunii în conductele de gaze.sau scurtcircuite electrice. combustibil se colectează si se evacuează.Sistemele de ventilare a încăperilor în care se depozitează.15 .19.. 7. vapori sau gaze combustibile.18.18. care în amestec sau contact pot da naştere la aprinderi sau explozii. 7.18. ) în scopul eliminării scurgerilor de combustibil.. a conductelor de încălzire precum si a conductoarelor electrice.19.14.' de gaze cu flacăra. trebuie menţinute în buna stare de utilizare.12. 7. în jurul arzătoarelor.Ventilatoarele aferente instalaţiilor de ventilare în care se vehiculează gaze sau vapori combustibili trebuie sa fie din materiale care nu produc scântei prin lovire. Se interzice montarea în interiorul canalelor pr.11. 7. etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare (rezervoare.Ventilatoare si motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare.se asigura. conducte pentru transport. ' 7.Traversarea pereţilor antifoc de către canalele de ventilare nu se recomanda.10.18. 7.22. prin prevederea clapelor antifoc. 7.5 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura sub 95 °C "(între conductele de retur si pardoseala combustibila distanta nu se normează).18. racordările de arzătoare etc.Centrale fum termice.18. care sa împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canale de ventilaţie.In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea. combustibile si a încăperilor cu aparatura de mare valoare sau importanta deosebita. 7. . Izolaţia conductelor.La realizarea sistemelor de ventilaţie se va urmări limitarea posibilităţilor de formare a amestecurilor cu pericol de explozie si de propagare a incendiului prin canale^ de ventilare. Scurgerile accidentale de . trebuie sa fie în perfecta stare si neânbibata în combustibil.6 Coşurile si canalele de fum se executa conform prevederilor STAS 6973.18.18. Se interzice efectuarea controlului etanşeităţii ins tala tii-îei.pentru combustibil si izolaţia cazanului.18. prelucrează.17.18.18.3. 7. 7. pompe. se opreşte ventilatorul si maşinile racordate la acel sistem de ventilare. La ventilările locale aceste guri de absorbţie vor fi amplasate cât mai aproape de locul de formare a vaporilor. intervenindu-se cu COz sau praf si C02.18.Dispozitivele de blocare .21.1. vor fi prevăzute în fata focarelor/sub injectoare.In interiorul canalelor de ventilare nu se vor poza conducte de transport pentru lichide sau gaze combustibile. sau manipulează substanţe. * 7. 7.19.18. 7.19.19.4.in • cart transporta praf. 7.19.Se interzice evacuarea prin instalaţia de ventilare a materialelor sau substanţelor combustibile.Prizele de ventilare se prevăd cu plase de sârma sau grătare. Cazanele alimentate cu combustibil lichid. a gazelor sau a deşeurilor combustibile. sa nu prezinte fisuri ori deformări sau sa nu fie corect centrate.16.2 .5. 7.-' In cazurile în care aceste traversări suntabsolut necesare se iau masuri pentru evitarea propagării incendiilor în compartimentele învecinate. 7. vor fi astfel montate încât sa nu producă scântei. fata de materialele sau elementele de construcţii combustibile.

cu excepţia celor care sunt executate special pentru acestea. reparare.La traversarea podului clădirii si la străpungerea acoperişului fetele exterioare tencuite ale coşului vor fi la cel puţin 10 cm distanta de elementele de lemn. verificare. în cazul când acesta nu este protejat. 7.3.00 m. 7. d) folosirea instalaţiilor elecrice fara protecţie corespunzătoare mediului în care se afla (etanşe la praf. cu condiţia ca Ia cotul de racordare sa se prevadă o usita de curăţire.19.13. ele vor fi înglobate de jur împrejur în zidărie. c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele electrice de alimentare. când sunt aşezate orizontal. In cazul cînd gazele de ardere au o temperatura mai mare de 2 50 °C la stutul de racord. trebuie sa respecte normativele. f) aşezarea sau sprijinirea de motoare electrice a orcaror materiale combustibile (cîrpe. .) ori cu defecţiuni. 7. >.20. 7..19. respectiv 70 cm*. cabluri.19.) peste sarcina admisa.14. In cazul când aceste elemente au o grosime mai mica.La străpungerea planseelor combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie la cel puţin 24 cm de la fata interioara a canalelor de fum. In spatii cu.19. Se recomanda completarea spaţiului dintre cos si aceste elemente cu materiale termoizOlante incombustibile sau îngrosarea locala a pereţilor coşurilor din zidărie lăsând un rost de 3 cm liber sau umplut cu material termoizolator incombustibil pe tot conturul.-. scame si alte materiale combustibile. etc. cu îngrosarea pereţilor expuşi ai"canalelor din zidărie de cărămida la-24 cm sau cu intercalarea unui strat termoizolator incombustibil. Lucrările de instalaţii electrice (execuţie. lemn etc. nedepasind. 7. paratraznet 7. pericol de incendiu nu este admisa folosirea burlanelor din tabla.11. grosimile de mai sus trebuie sa fie duble.00 m lungime. sau căptuşite cu un material termoizolator. 7.19. între orificiul de racord si canalul vertical canale de legătura în zid cu panta de cel puţin 10% si de cel mult 2. b) încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. de exemplu.19.8.) se executa numai de către personal calificat si autorizat. 7. antiex. la canale se face numai cu burlane de legătura ceramice sau burlane de tabla introduse prin stuturi de tabla sau ceramica pâna la' fata canalului. umezeala. iar deasupra învelitorii zidăria coşurilor se rostuieste cu rosturile pline sau se tencuieste cu tencuiala rezistenta la intemperii. 7.1 Executarea instalaţiilor si montarea echipamentelor electrice. Pentru legarea unui focar la un canal mai îndepărtat se admit. transformatoare. e) utilizarea lămpilor mobile portative.In interiorul clădirii. pereţii exteriori ai coşurilor din zidărie de cărămida trebuie sa aiba o grosime de cel puţin 11. lungimea de 5 0 cm.5 cm. hârtie. Aceste burlane vor fi cât mai scurte.19.) precum şi necuratarea depunerilor de praf. indiferent de tip si destinaţie.'. maşinilor de gătit etc. conectare etc. elementele de rezistenta (de exemplu armatura de otel a centurilor) nu trebuie sa vina în contact direct cu canalele de fum. regulamentele si celelalte prescripţii tehnice specifice. respectiv de 38 cm când este tencuit sau protejat. standardele.Nu se admit canale de fum în zidurile exterioare decât cu o protecţie termica suplimentara.20. .12. 7. etc..7• Racordarea sobelor. Executarea lucrărilor de instalaţii electrice .15. de grosime echivalenta.20.10. . forţa.19.2. distanta intre burlanele âe-legătura ceramice sau din zidărie si tavan va fi de minimum 50 cm. prevazându-se o acoperire din beton sau mortar în grosime de cel puţin 5 cm.20. iar al celor din elemente prefabricate de cel puţin ~0 cm. incombustibil in grosimea necesara.La străpungerea centurilor si planseelor incombustibile.iluminat. iar în cazul burlanelor de tabla de 1.. Se interzic următoarele: a) folosirea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice de orice fel.7. Sub planseele din materiale combustibile.9. asigurând o legătura etanşa.In podul clădirilor coşurile se tencuiesc si spoiesc cu var (ca sa se poată observa cu uşurinţa eventualele fisuri).19. fara globuri si grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate ori uzate. 7. 7.

20. amplasate la distante admise de normativul 1-7.20. astfel încât sa împiedice transmiterea incendiilor.20. La intrările si ieşirile conductoarelor din canale. dupa terminarea folosirilor sau dupa programul de lucru al acestora.15. tuneluri. utilajele si echipamentele respective. 7.12. precum si la trecerea lor prin plansee său pereţi.16. 7.conductoarelor si cablurilor electrice în canale sau tuneluri în care sunt: montate conducte de gaze sau de fluide combustibile.20. nu este admisa. h) menţinerea sub tensiune a maşinilor. starea instalaţiilor de raCire.10. 7.cablurilor.7.Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu. improvizate sau rezistenta electrica mai mare decât cea stabilita pentru instalaţiile.20. 7. garniturile de etansare se menţin în buna stare si bine strânse {fixate). reostatele de pornire si alte asemenea aparate se montează în locuri fara pericol de incendiu si se prevăd cu carcase de protecţie. siguranţelor si tablourilor electrice direct pe materiale sau elemente de . spatiile din jurul acestora se obturează.20. la nul etc.14.13. materiale ori substanţe combustibile sau sa vina în contact cu acestea.20. La montarea conductoarelor aeriene se are în vedere: a) utilizarea izolatoarelor fixate pe suporturi incombustibile.7. necesare conform normativului . precum si pericolul împrastierii sau deversării acestuia în zone învecinate..La exploatai sa transformatoarelor (autotransformatoarelor} se controlează periodic nivelul si temperatura acestuia. 7.In apropierea tablourilor electrice se interzice păstrarea materialelor si substanţelor combustibile si blocarea accesului la acestea. Se interzice utilizarea conductoarelor si cablurilor care în .6.1-7 (legarea la pământ. . releele.9. k) amplasarea instalaţiilor.5. 7. e) izolarea trecerilor prin plansee si pereţii combustibili. j) folosirea fara protecţii. 7. i) folosirea siguranţelor fuzibile si a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni. 7. iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mmp prin sudura. comprimate ori lichefiate astfel încât sa fie posibila aprinderea acestora . 7. etanşeitatea cuvei si asigurarea posibilităţii de golire a uleiului. instalaţii. utilajelor si echipamentelor electrice.20.4. izolări său separări de protecţie. b) nu se folosesc arborii drept suporţi.-.Legarea între ele a conductoarelor din cupru sau otel se face numai prin răsucire si matisare.sarcina se încălzesc peste temperatura admisa. Golurile necesare trecerii cablurilor sau a ţevilor de protecţie a conductelor prin elemente de construcţie {pereţi si plansee) se vor etanşa cu materiale incombustibile asigurându-se limita de rezistenta la foc conform normelor în vigoare.Tablourile electrice de distribuţie. ) .La încăperile si posturile de transformare este interzisa depozitarea orcăror materiale sau obiecte.20.g) lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice. cu material incombustibil. 7.20. 7. Montarea conductoarelor. . .8.20. cositorite sau cu cleme corespunzătoare secţiunii conductoarelor respective. Montarea.11. este interzisa. c) se iau masuri ca acestea sa nu căda^ pe construcţii.20. conductoarele. d) nu se montează în podurile clădirilor si construcţiilor care sunt realizate din materiale combustibile.7. construcţie combustibile. utilajelor electrice în condiţii său la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substanţe combustibile ori gaze tehnice. La tablourile capsulate.Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului ^e protecţie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu depăşească sub sarcina limitele admise.20.

7. sau prin vopsirea curelelor cu vopsele si lacuri speciale pentru mărirea conductibilitatii lor electrice.Se interzice transportul si manipularea produselor petroliere în ambalaje din material plastic.la pământ incomplete.veghe panicii.20.20. lichide sau gazoase vehiculate sau manevrate în procesele tehnologice se iau următoarele masuri speciale: a) legarea la pământ a carcaselor maşinilor'.20 . c) filtrele de pânza din conductele de aer vOr fi căptuşite cu plasa metalica legata la pământ cu scopul neutralizării sarcinilor electrostatice.Deoarece rezistivitatea statica se formează pe suprafeţele corpurilor care.20. 7.18. continuarea lucrului. ' ' .. conform reglementarilor în vigoare.Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor si transformatoarelor de curent ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în regim de scurtcircuit'. 7.29. .20.20. b) legarea la pământ a conductelor prin care se vehiculează amestecuri de aer si pulberi combustibile.28.22. d) descărcarea la pământ a electricităţii: statice produsa de curelele Ce transmisie.Pentru a înlătura pericolul de incendiu. 7.18 .20 .Este interzisa exploatarea' instalaţiilor si utilajelor cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere.Bateriile de acumulatoare. Aceste surse de energie trebuie amplasate si realizate astfel încât în caz de incendiu sa nu fie scoase din funcţiune.26. 7.19. e) legarea la pământ a tuturor pârtilor metalice ale instalaţiilor pentru vehicularea combustibililor lichizi si anume: conducte. 7.20.Se interzice tratarea cu colofoniu (sacâz) a curelelor de transmisie pentru a preveni patinarea lor.20. rezervoare.7 .20. se vor lua masuri.Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţa (de : evacuare. circulaţie. 7 .CorpUrile de iluminat de siguranţa trebuie sa fie conplete. şe f ace periodic.27. grupurile. electrogene.25. cisternele de cale ferata. sine de cale ferata. •.acumulate de materialele solide.' 7. 7.Utilajele si instalaţiile care în timpul funcţionarii produc electricitate statica vor avea asigurata descărcarea acesteia la pământ. aparatelor si utilajelor în care' se maruntesc substanţe producătoare de praf cu pericol de incendiu sau explozie. acolo unde este posibil.17.20.Este interzisa vopsirea cu pistoale de pulverizare a recipientilor care conţin produse inflamabile.' ' 7. se prevăd cu sisteme de interblocâre a funcţionarii. 7. datorita descărcării sarcinilor de electricitate statica.23.24. pompe. marcarea hidrantilor interiori) trebuie sa fie în permanenta în stare.20.de funcţionare. 7. la rampele de descărcare etc. 7.curent când instalaţiile sunt în funcţiune. autocisterne.20.20. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje si în general a tuturor echipamentelor electrice. . defecte sau necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei ohmice. de micşorare a rezistivitatii prin .Conductelor prin care se transporta particule sau fluide care pot forma electricitate statica vor avea asigurate legarea la pământ.21 . prin montarea de piepteni metalici de descărcare. . 7.prezintă rezistivitate mare.20. 7.Utilajele sau instalaţiile care în caz de incendiu trebuie oprite.Se interzice întreruperea circuitelor secundare ale : transformatoarelor de .Se interzice întreruperea în regim de scurtcircuit. si celelalte surse de energie pentru alimentarea iluminatului de siguranţa trebuie sa fie bine întreţinute si sa asigure funcţionarea tuturor lămpilor pe durata stabilita de normativul I .amplasate corespunzător si în stare de funcţionare.30.20.

7. administrative. pe timpul exploatării.34.5. protecţia corecta a legaturilor (suduri. . La executarea lucrărilor pentru cai ferate industriale se respecta prevederile cuprinse în normativul specific indicativ P 114. La executarea lucrărilor pentru reţeaua de drumuri.30.Instalaţiile electrice se verifica obigatoriu: a) preliminar. La aceste verificări se vor urmări daca instalaţiile electrice respective sunt executate în condiţii de securitate împotriva incendiilor. .respectarea distantelor minime normate fata de elementele de construcţie si cele ale instalaţiei electrice. clădiri sociai-culturale. distante prevăzute în proiectul de execuţie. 7 . 7.umezire cu apa sau prin adăugarea altor corpuri care sunt admise de procesul tehnologic.materiale utilizate si starea lor. împotriva electrocutării si dupa caz împotrivă temperaturii.La instalaţiile de automatizare. 7. dioxid de carbon. urmarindu-se în special: . . 7.La tunelele. 7 .Executarea instalaţiilor de paratraznet pentru protecţia construcţiilor si instalaţiilor se.20). realizează conform normativului de specialitate (I . 7. legaturi cu şuruburi etc). c) periodic. pentru stingerea incendiilor se utilizează spuma. 7.32.Personalul de intervenţie se dotează cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii.20.4. 8. iar defecţiunile constatate se înlătura înainte de repunerea instalaţiilor în funcţiune. se vor respecta proiectele de specialitate. . Capitolul 8 CĂI DE COMUNICAŢIE 8.Prizele de pământ pentru electricitatea statica se executa conform normativelor în vigoare.39. . .3.20. din incinta societăţilor comerciale.dimensiunile elementelor componente.20.38.valoarea rezistentei de dispensie a prizei de pământ in limitele admise.20.Pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz. b) definitiv. 7. Concomitent se vor opri instalaţiile de ventilare. podurile sx canalele de cabluri si posturile trafo.) 8.37. fixarea sigura a elementelor instalaţiei pe construcţie.20. în. pentru stingerea incendiilor se utilizează numai dioxid de carbon.31. iazuri etc. 20. 8. astfel încât sa nu conducă la incendierea obiectivelor vecine (clădiri.1. 8.20. Amplasarea cailor ferate se va face având în vedere distantele de protecţie dintre axa caii ferate uzinale (de incinta) si obiectivele vecine. rampe de alimentare din lacuri.35. dupa executarea operaţiilor de punere în funcţiune.) . apa pulverizata sau gaze inerte.2^ Drumurile de acces si circulaţie trebuie sa asigure accesul unităţilor de intervenţie în caz de incendiu fara obstacole si pe distante cât mai scurte la toate construcţiile depozitele de materiale combustibile si sursele de apa (bazine.La recepţia lucrărilor se verifica instalaţiile de paratraznet si înlătura defecţiunile constatate. instalaţii etc. timpul execuţiei si înainte de punerea lor în funcţiune.20.In caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia. Caile ferate (cu ecartment normal sau îngust) se amplasează dupa considerente funcţionale. Ele pot fi comune cu prizele de pământ ale sistemului de protecţie contra stingerilor.36. hidrant!. mase pulverulente ori alte substanţe dielectrice.33. se scot de sub tensiune instalaţiile afectate si cele din imediata vecinătate. a grupurilor de . depozite.