NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA C- 300/1994

CUPRINS REGULI SI MASURI DS PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE ORGANIZĂRILOR DE ŞANTIER SI PE TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI INSTALAŢII AFERENTE. Pag. PREFAŢA..............................................5 CAPITOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE.......................9 CAPITOLUL 2 - OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI..................12 2.1............................... Obligaţiile si răspunderile executanţilor si lucrări.................12 2.2. Obligaţiile si răspunderile proprietarilor si respectiv a administraţiei .......................15 2.3............................... Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 17 2.4. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiilor de lucru.......19 2.5. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier............................... 21 CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR. ............................ .23 3.1. Prevederi generale ........................ 23 3.2. Instruirea personalului...................25 3.3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca . . . ……………………………………….27 3.4. Controlul respectării reglementarilor.. . . . ;28 3.5. Reglementarea utilizării focului deschis 29 CAPITOLUL 4 - ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR................. 31 CAPITOLUL 5 - MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR...... 35 CAPITOLUL 6 - LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER................................ 36 6.1. Generalităţi........................... 36 6.2. Drumuri, cai ferate.................... 40 6.3. Asigurarea utilităţilor.................. 41 6.3.1. Iluminatul pe timp de noapte...41 6.3.2. Instalaţii de incalzire............... 41 6.3.3. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor . . . . ................ 42 6.4. Sector administrativ - cazare cantina . . . . . * 43 6.5. Depozitarea materialelor de construcţii ....................... 45 6.6. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor pe timp friguros...... 49 6.4. Producţie secundara............. 53 6.7.1. Ateliere de prelucrare a lemnului ....................... 53 6.7.2. Ateliere de prelucrare a plutei si a maselor plastice.... 55 6.7.3. Ateliere de vopsitorie.......... 56 6.7.4. Ateliere mecanice si electrice.. 58 6.7.5. Ateliere de intretinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii .............. 59 încăperi de incarcat acumulatori....... 61 6.7.6. Staţii si generatoare acetilena ....... i................. 62 1

Pag. CAPITOLUL, 7

- LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA....................... 64 7.1Lucrări de terasamente, săpaturi... 64 7.2. Lucrări de execuţie si utilizare a cofrajelor (glisante, pasitoare, plane, mobile etc.) ................... 67 7.3. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor, eşafodajelor si scărilor................................ 70 7.4. Lucrări de sudura........................ 72 7.5. Lucrări de preparare, turnare si compactare a betoanelor 77 7.6. Executarea lucrărilor de zidărie si tencuieli - . . 7 9 7.7. Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton, metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate.................... 80 7.8. Invelitori si şarpante................... 81 7.9. Izolaţii hidrofuge cu bitum, transportul bitumului topit si prepararea

ANEXA Nr.l amorsajului bi tum-benz ina......................... 82 7.10.Izolaţii - Prevederi generale ..... 85 7.11.Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase................ . 86 7.12.Izolaţii termice (conducte si clădiri) ............................ . 88 7.13.Izolaţii frigorifice si fonice............. 9C 7 .14 . Protecţii anticorozive.................. 91 7.15.Lucrări de finisaje....................... 96 7.16.Ignifugarea materialelor si elementelor combustibile...................101 7.17.Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi............103 7.18.Executarea lucrărilor de instalaţii.............................. 105 7.19.Centrale termice, coşuri si canale de fum............................ 108 7.20.Execurarea lucrărilor de instalaţii electrice iluminat, forţa, paratraznet............................. 111 CAPITOLUL 8 - CAI DE COMUNICAŢIE..................... 119

ANEXE; TABELUL Nr.l - Dotarea cu mijloace de prima intervenţie pentru stingerea incendiilor la construcţiile provizorii din organizarea de şantier si a lucrărilor de execuţie........................120 -........................... Dotarea posturilor de incendiu (extras pentru clădiri provizorii de organizare de şantier si lucrări de execuţie).......................124 -...........................Nomenclatorul - verificărilor ce se executa la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (extras pentru construcţiile provizorii de organizare de şantier si a lucrărilor de execuţie). 12 6 ANEXA Nr.3 - Extras din STAS 297/1,2..............129 2

NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII Indicativ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI C - 300/94 INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, indicativ C 300/1994, a fost elaborat conform programului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Lucrarea a fost avizata în Consiliul Tehnico - Ştiinţific al MLPAT cu nr.102 din 18.04.1994 si aprobata cu Ordinul MPLAT nr.20 N din 11.07.1994. In prealabil s-a obţinut acordul Ministerului de Interne - Comandamentul Trupelor de Pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994. O B I E C T Normativul stabileşte, reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifica organizărilor de santier si pe timpul executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Prezentele norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare, sunt obligatorii pe timpul executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor de baza si la executarea lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv la depozitarea, transportul si manipularea materialelor si substanţelor combustibile care se pun în opera. 1.2. Normele se aplica, cumulativ, pentru fiecare construcţie, instalaţie, atelier, etc., în parte, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute. 1.3. Pentru noi categorii de lucrări sau tehnologii de execuţie, este obligatoriu sa se completeze aceste norme cu reguli si masuri corespunzătoare de prevenire si stingere a incendiilor. 1.4. Orice substanţa manevrata pe şantier, va trebui sa fie însoţita de un document din care sa rezulte caracteristicile privind gradul de inflamabilitate sau pericolul de explozie si în ce condiţii. In cazul în care aceste elemente nu sunt precizate de producător, executantul va obţine datele necesare de la acesta sau de la un institut autorizat. 1.5. Prezentele norme pot fi completate cu reglementari specifice de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, precum si de dotare, ori din cărţile tehnice sau instrucţiunile de exploatare specifice fiecărui tip de construcţie sau instalaţie. 1.6. Pentru construcţiile si instalaţiile definitive ori cu utilizare mai mare de 15 ani (baze de producţie, ateliere confecţii etc.) aparţinând unităţilor de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, este" obligatorie respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor ale construcţiilor definitive. DEFINIŢII: Organizarea de şantier - însumează obiectele si lucrările cu caracter provizoriu, necesare realizării lucrărilor de baza; amplasarea se poate face în afara sau în incinta obiectivului care se realizează sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. - Execuţia lucrărilor de baza, totalitatea lucrărilor de execuţie realizate la obiecte definitive, deservite de organizarea de şantier si respectiv bazele de producţie.

. CAPITOLUL 2 OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI 2.1. Obligaţiile şi răspunderi le executanti1or de lucrări

2.1.1. Unitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii auurmătoarele responsabilităţi principale: a) sa ia toate masurile necesare pentru protecţia contra incendiilor la organizarea şantierelor si pe parcursul executării lucrărilor de baza; b) sa realizeze în funcţie de tipurile de lucrări ce se executa integral si la timp în buna stare de funcţionare toate lucrările si masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economica a investiţiei si sa aducă la cunoştinţa investitorului soluţiile necorespunzatoare, omisiunile sau incalcarile normelor, pe care le constata, solicitând rezolvarea acestora; c) sa asigure cunoaşterea si respectarea de către întregul personal din " subordine, a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice activităţii, precum si a celor specifice unităţilor sau locurilor de munca în care executa astfel de lucrări; d) sa stabilească împreuna cu beneficiarii si proiectantul în cazul lucrărilor ce le executa în incinta obiectivelor în exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de intervenţie, . precum si modul de realizare a acestora,e) sa primească pentru execuţie numai documentaţii (proiecte) în care sunt evidenţiaţi factorii de risc pe faze de execuţie, masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor precucs si dotarea cu mijloace de protecţie necesare; f) sa nu execute lucrări pentru care proiectele de execuţie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate - conform legii de verificatori atestaţi; g)sa solicite proiectantului instrucţiuni de funcţionare, întreţinere, revizii si' reparaţii a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,, si dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute la organizarea de şantier,;inclusiv pentru cele din import, pe carele completează daca este cazul, instruieşte personalul de deservire si întreţinere a acestor mijloace de protecţie împotriva incendiilor; h) sa asigure efectuarea probelor de punere în funcţiune a lucrărilor executate a rodajului precum si a altor probe mecanice care îi* revin, în condiţii de deplina securitate împotriva incendiilor) i) sa aducă la cunoştinţa unităţilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor noi de construcţii si instalaţii, precum si cu cel puţin 3 zile înainte despre darea în exploatare a lucrărilor executate (în întregime, parţiala, provizorie sau definitiva); 2.1.2. Sa utilizeze în execuţia lucrărilor numai produsele si procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. 2.1.3. In situaţia realizării unor lucrări de către mai mulţi- executanţi, si se creaza suprapuneri de procese de lucru, pe verticala sau orizontala, se impun următoarele masuri: a) înainte de începerea lucrului, şeful de formaţie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrărilor propuse cât si din punctul de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; b) folosirea numai a personalului calificat pentru lucrările respective si verificarea insusirii temeinice a masurilor de prevenire a incendiilor; c) supravegherea atenta si permanenta a personalului care executa lucrări cu grad mare de pericol de incendiu si explozie; d) sa nu execute alte lucrări decât cele stabilite, sa nu intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune si sa nu părăsească locul de munca fara ştirea şefului de echipa. 2.1.4. In cazul lucrariior executate în spatii în exploatare sau unde exista instalaţii în funcţiune (total sau parţial în funcţiune), se încheie o convenţie" între executant si cel ce exploatează spaţiul sau instalaţiile în funcţiune, (investitor) privind condiţiile de lucru care trebuie asigurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Convenţia constituie clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta - prin care se stabilesc în principal următoarele: a) delimitarea ariei în care se executa lucrările si unde răspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilirea si delimitarea în incinta investitorului a cailor de acces si intervenţie în caz de incendiu la aria delimitată; 4

participarea serviciilor de pompieri si a mijloacelor din dotarea unităţilor la acţiunea de stingere a incendiilor precum si de înlăturare a urmărilor acestora. a serviciilor de pompieri si cadrelor tehnice_ _ special incadrate pentru îndeplinirea atribuţiilor dr prevenire si stingere a incendiilor. sa analizeze periodic (semestrial) si ori de cate ori este nevoie. masurilor si obligaţiilor ce revin' în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare. a celor de încălzire si ventilare sanitare si de alimentare cu apa. sa asigure potrivit condiţiilor stabilite. Pentru realizarea obligaţiilor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare în unităţile pe care le conduc.2.la un nivel corespunzător. potrivit dispoziţiilor legale si a competentei stabilite. a situaţiilor deosebite) si sa verifice îndeplinirea masurilor stabilite pentru astfel de situaţii. b) sa îndrume si sa controleze activitatea comisiilor de apărare împotriva incendiilor. (sărbători. f) luarea de masuri specifice cerute de executant pentru anumite faze de execuţie periculoase ce implica respectarea anumitor masuri p. 5 . 1) conducătorul unităţii. numeşte cadrul tehnic care răspunde de coordonarea si îndrumarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor. j) sa asigure buna funcţionare a instalaţiilor electrice de forţa si lumina. e) condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le asigure investitorul. d) sa asigure instruirea si testarea periodica a subordonaţilor direcţi asupra cunoaşterii si respectării normelor. Patronii si respectiv consiliile de administraţie ale unităţilor care executa lucrări de construcţii au obligaţia de a organiza procesul de munca si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. pe perioada friguroasa. 2. Le asigure pe timpul executării lucrărilor atunci când nu poate fi delimitată aria respectiva. precum si dotarea corespunzătoare pentru asigurarea securităţii depline împotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa. patronilor si consiliilor de administraţie le revin următoarele răspunderi principale: a) sa organizeze. modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite. • i) sa obtina de la organele în drept avizele si autorizaţiile legale.2.1. e) sa asigure fondurile si mijloacele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si să ia masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente în acest scop. în cazul în care solicita intervenţia constructorului.s:i. acordarea asistentei tehnice si a sprijinului solicitat.2.conform legii . pentru a face fata unor situaţii care periclitează funcţionarea spatiilor sau instalaţiilor sale. a tehnologiilor de lucru.Obligaţiile si răspunderi le proprietarilor si respectiv a administraţiei 2. care sa satisfacă exigentele de calitate a construcţiilor si securitatea personalului angajat.b) sa contracteze pentru execuţie numai documentaţii verificate . nivel de organizare de şantier. k) sa urmărească felul în care se asigura propaganda vizuala (indicatoare de avertizare si securitate) pentru prevenirea si stingerea incendiilor. h) sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie.2. gî sa asigure în caz de incendiu. rezultate din dispoziţiile legale. precum si a dispoziţiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor. . concentrarea tuturor forţelor si mijloacelor necesare. c) sa asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor. c) masurile de prevenire si stingere a incendiilor. activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace PSI necesare. verificând realizarea lor.de verificatori atestaţi. pe toata durata perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii propuse a se executa. existente la . 2. f) sa organizeze prevenirea si stingerea incendiilor pe durata întreruperii activităţii. d) instruirea personalului executant asupra reguluilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor revine investitorului.

fiind răspunzători pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa menţină în stare operativa. luând masuri de înlocuire a celui lipsa si de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin. în locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta în totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop. organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine. . . .instructajul periodic.instructajul special pe locul de munca. ori aceste masuri sunt insuficiente. anunţarea incendiilor.4.instructajul pe schimb. dispozitivelor si mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.4. • ej sa asigure existenta documentelor de organizare a activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de lucru si . g) sa asigure supravegherea permanenta a respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executării unor lucrări cu foc deschis sau a altor operaţiuni periculoase.1.4.1. Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 2. d) când lucrează în incinta investitorului. sa interzică folosirea focului deschis. răspund de respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. i) sa interzică folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa execute lucrările încredinţate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi ale documentaţiei de execuţie. este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei.instructajul pentru executarea unor operaţuni periculoase. j) sa asigure menţinerea permanenta în stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces în caz de incendiu. k) sa asigure. c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun în pericol securitatea lucrărilor ce le executa. b) sa nu execute nici un fel de improvizaţii sau lucrări pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor. Personalul muncitor executa lucrările ce i se încredinţează. c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa acţioneze în caz de incendiu. pe timpul lucrărilor ce le executa. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiunilor de lucru 2. Şeful de echipa precum si locţiitorul acestuia. repararea sau înlocuirea celor necorespunzatoare.3. b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite luând masuri de rezolvare completa si operativa a acestora în cazul unor nerealizari.2. alarmarea personalului si conducerea operaţiunilor de lucru si de stingere/ precum si de evacuare a personalului si a bunurilor. d) sa verifice existenta si starea sistemelor.la cerere sa le puna la dispoziţia organelor abilitate. f) sa execute nemijlocit următoarele categorii de instructaj de prevenire si stingere a incendiilor. potrivit organizării activităţii. fumatul sau executarea unor operaţiuni periculoase. 2. Maiştrii si ceilalţi conducători ai punctelor de lucru au obligaţia sa organizeze desfăşurarea activităţii în deplina siguranţa pe locurile de munca pe care le conduc. în ceea ce priveşte masurile de prevenire si stingere a incendiilor. . . . luând masuri pentru completarea. având obligaţia sa respecte prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel: 6 . potrivit cu cerinţele specifice locului de munca.2. 2. h) sa controleze la sfârşitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca respectiv.3. din dotarea locurilor de munca. modul de organizare si tehnologie de execuţie.

generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca. indiferent de forma de proprietate. a regulilor prevăzute în instrucţiunile de lucru (sau de operare) si a modului de funcţionare si utilizare a instalaţiilor. e) întocmesc lista dispozitivelor. 3. corespunzător prezentului normativ. fondurile necesare realizării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute. . f) includ. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier 2. : g) sa anunţe de îndată. în vederea depistării si înlăturării unor eventuale pericole si riscuri de incendiu. f) sa verifice locul de munca la începerea programului si la terminarea acestuia.5. e) sa participe la Întreţinerea în buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze în alte scopuri. precum si la înlăturarea consecinţelor provocate de incendiu. îndeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite.a) sa cunoască si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor.2. la cerere asistenta tehnica de specialitate la realizarea construcţiilor. fiind o componenta a funcţiunii de producţie.1. Răspunderea pentru organizarea si desfăşurarea unei activităţi permanente de prevenire si stingere a incendiilor în unităţi 7 . precum si a celor referitoare la executarea unor lucrări . şefii ierarhici despre existenta unor împrejurări de natura sa provoace incendii. atat pentru proiectele de organizare de şantier cât si : în cele de execuţie a lucrărilor de baza. şau folosirea unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substanţe combustibile. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 3. precum si la exerciţiile si aplicaţiile de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului si a bunurilor. c) precizează în documentaţiile tehnice pe care le elaborează caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de construcţii. vor include în proiectele ce le elaborează. folosirea sculelor necorespunzatoare în spatii cu pericol de incendiu etc.prevenire si stingere â incendiilor. d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul. Proiectanţii documentaţiilor tehnologice de execuţie. şefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe.. utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de încălzire. la stingerea incendiilor. instalaţiilor si aparatelor necesare asigurării securităţii împotriva incendiilor în perioada de execuţie a lucrărilor. instalaţiilor si masurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute.1. asfel: a) răspund de prevederea în documentaţia tehnico-economica. detaliat pe faze de lucru. potrivit organizării activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca. c) sa anunţe imediat.. toate elementele necesare executării construcţiilor si instalaţiilor aferente lor în condiţii depline de siguranţa din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. 3 .1. modificări neautorizate ale instalaţiilor. Prevederi generale 3.).1. dispozitivelor si a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de munca. b) sa participe la instructajele si acţiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. acordându-se o importanta deosebita execuţiei lucrărilor cu pericol de incendiu sau explozie. face parte integranta din activitatea economica desfăşurata de unităţile de execuţie. aparatelor. 2. acesta constituind o sarcina de serviciu.în devizele pe obiecte.1. Activitatea de.3. foc deschis. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este obligat sa participe întregul personal încadrat. b) asigura.5. a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru dotarea eu mijloace de intervenţie în conformitate cu normele în vigoare.1. d) prevăd masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor. evacuarea personalului si a bunurilor.

2. 3.1. următoarea componenta: . . pompieri. precum si altor organisme constituite în unitatea respectiva (consilii sau comisii tehnicoeconomice..(un cadru tehnic) 3. instalaţii.obligaţiile de îndrumare si control. In. utilaje.5. precum si întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor. 3. c) stabilirea atribuţiilor si răspunderilor privind prevenirea si. ( e) organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini. 3. funcţie de modificările survenite în organigramele de funcţionare si de încadrare cu personal al unităţilor de construcţii respective. unitatile de construcţii unde din cauza sferei reduse de activitate si a personalului. precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor. g) organizarea controlului sistematic al respectării normelor. cuprinde în principal: a) constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor stabilirea obligaţiilor ce revin acesteia si a metodologiei de lucru.4. Comisia de apărare împotriva incendiilor împreuna cu şefii de compartimente. realizarea masurilor si îndeplinirii obligaţiilor si atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor.1.1. asupra regulilor si masurilor generale. încadrarea acestuia cu personal corespunzător si dotarea cu mijloace si materiale de intervenţie. 3.unei comisii de apărare care sa îndrume si sa controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. • . au de regula. ISCIR etc). cu prevenirea si stingerea incendiilor. Instruirea personalului 3. f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. stabilind atribuţiile acestuia: b) constituirea serviciului de. se constituie . conducătorilor punctelor si formaţiilor de lucru. sau se numeşte o persoana pentru a îndeplini .1. aparatura. In funcţie de mărimea. coordonează si asigura instruirea întregului personal încadrat. conducătorii formaţiilor de lucru. consiliul de administraţie va desemna prin dispoziţie un responsabil. nu este oportuna constituirea. 8 . inginer sef).şeful serviciului de pompieri. Structura si componenta comisiei de apărare împotriva incendiilor se reactualizează operativ.6. . specificul. membrii: .7. stingerea incendiilor ce revin personalului încadrat.1. conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta activitate. Comisiile de apărare împotriva incendiilor.preşedinte : conducătorul tehnic (director tehnic. . echipament de protecţie si substanţe chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de întreţinere în stare de funcţionare a acestor mijloace. serviciilor si compartimentelor funcţionale. de importanta.. d) organizarea activităţii instructiveducative pentru prevenirea incendiilor în rândul întregului personal încadrat. întocmirea programului de instruire si stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor acestuia.revine potrivit competentei ce o au consiliilor de administraţie.specialişti cu atribuţii de control (protecţia muncii. sau complexitatea lucrărilor de construcţii.2. de recepţie a lucrărilor etc).comisie de apărare împotriva incendiilor. precum si personalului muncitor. .şefii serviciilor funcţionale de baza din cadrul unităţii.secretar . Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii.

obligatoriu înainte de începerea unor lucrări cu foc deschis. 3. 3. vizează în principal in: a) stabilirea în instrucţiunile de lucru. fiind adaptate specificului formaţiei de lucru. e) organizarea evacuării persoanelor si a bunurilor în caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare. 3. precum si modul de intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din dotare.2.instalaţiilor aferente. b) stabileşte acţiunile si materialele instriictiv-educative pentru . d) verifica periodic conţinutul si calitatea întregii activităţi de instruire a personalului.2.2. Instructajul special se executa. topirea bitumului sau a asfaltului.1. vizând în principal cunoaşterea reguluilor si masurilor de prevenire si înlăturare a rescurilor .3. 3. . privind prevenirea si stingerea incendiilor.aplicativ. alertării si a intervenţiei pentru stingerea incendiilor pe locul de munca. efectuarea instructajului.5. prevenirea si stingerea incendiilor ce se vor realiza. taiere sau lipire cu flacăra. După. si pericolelor de incendiu.3.2. 3. precum si mijloacele si materialele ce se vor procura.In acest Scop:a) asigura permanent instruirea personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor si în mod special înainte de darea in exploatare a construcţiilor si punerea în funcţiune a.. cele care pot provoca scântei si arcuri electrice sau scurt circuit electric. cum sunt: sudura. cel care 1-a executat este obligat sa verifice gradul de însuşire de către participanţi a cunoştinţelor teoretice si practice. Instruirea se face de către şeful formaţiei de lucru si este interzisa admiterea la lucru a oricărei persoane căreia nu i s-a făcut în prealabil instructajul de prevenire si stingere s incendiilor. vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a întregului personal încadrat.2. 9 . amplasarea corespunzătoare a acestora si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare. precum si constituirea echipelor de intervenţie si a atribuţiilor concrete.4. d) organizarea alarmării. g) marcarea cu inscripţii si indicaroare de securitate si expunerea materialelor de propaganda împotriva incendiilor. a modului de operare precum si a regulilor. se reiau până la Însuşirea •deplina.2. Formele de instructaj vor avea un pronunţat caracter practic .. f) întocmirea ipotezelor si schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit.3. acestora. In toate formaţiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de. distrugerea prin ardere a unor "reziduri si deşeuri nerecuperabile sau neutilizabile. Comisia de apărare împotriva incendiilor acorda sprijinul necesar pentru organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca. iar problemele care nu ' se cunosc corespunzător. b) stabilirea modului si a pianului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie.3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. 3. masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor. c) dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform normelor. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca 3. c) întocmeşte tematica si graficul de instruire a întregului personal încadrat.

are obligaţia de a reglementa utilizarea focului deschis (sudura. stabilite.4.1. b) stabilirea cu precizie a sectorului pe care trebuie sa-1 verifice fiecare colectiv de control si membru al comisiei.4. Comisia de apărare. 3. prezentului normativ. Preocuparea fundamentala a controlului executat. c) pregătirea pentru control a fiecărui membru al comisiei. e) verificarea nemijlocita a modului cum se executa controlul in teren si a calităţii acestuia. 3. stabilesc reglementările privind masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la depozitare. .4. ori din proprie iniţiativa).4. 3. Controlul tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor se efectuează periodic în timpul executării lucrărilor de construcţii si în următoarele cazuri: a) înaintea si pe timpul punerii în funcţiune parţiale sau totale. tăierea cu flacăra si lipirea metalelor. Controlul respectării reglementarilor 3. explozii sau alte evenimente. fumat etc. f) finalizarea controlului prin constatările rezultate.4.4. Comisiile de apărare pe baza normelor în vigoare. astfel încât în perioada de timp stabilita sa se cuprindă toate sectoarele de activitate..1.6. acţioneze continuu pana la înlăturarea pericolului. a masurilor necesare pentru îmbunătăţirea activităţii si înlăturarea neajunsurilor. 3. precum si a altor reglementari tehnice de specialitate.4. transportial si manipularea bunurilor vulnerabile lă incendiu.5. topirea bitumului.4. colectivul de control fiind obligat să . Comisia de apărare împotriva incendiilor sau dupa caz persoanele desemnate. a controlului de către colectivele. 3. precum completarea. 3.) în cadrul şantierului.2. d) executarea efectiva. preşedintele comisiei ia masuri pentru: a) organizarea colectivelor de control.4. Situaţiile care prezintă pericol deosebit de incendiu sau explozie si masurile necesare pentru soluţionarea lor se. Reglementarea utilizării focului deschis 3. c) în situaţii speciale impuse de condiţiile specifice şantierului. si sa faca propuneri conducerii pentru înlăturarea stărilor de pericol constatate si luarea masurilor ce se impun. arderea unor reziduri combustibile. reactualizarea sau îmbunătăţirea prevederilor. b) înaintea si în timpul zilelor de sărbătoare si a situaţiilor deosebite.5.5. în teren. trebuie sa o constituie înlăturarea în cât mai scurt timp a neajunsurilor constatate. în care scop se verifica si îndeplinirea masurilor stabilite. Comisiile de apărare pot face propuneri justificate (la termen.7. Pentru buna desfăşurare a controlului tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor. îndeosebi a pericolelor care pot genera incendii.3.3. 3. au obligaţia sa controleze respectarea normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si a celor de dotare. vor aduce imediat la cunostiinta consiliului de administraţie.

4. . 4. 4. iar pentru stingere sunt necesari prin calcul. f) asigure verificarea tehnica a tuturor agregatelor fixe si mobile de execurarea lucrărilor cu foc deschis precum si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a acestora. pe timpul si dupa executarea lucrărilor cu foc deschis.obiectivelor definitive cu procese tehnologice. echipările si dotările se asigura de beneficiar. c) posibilităţi de conlucrare cu servicii de pompieri învecinate. în funcţie de criteriile de echipare si dotare.se prevede pe motopompa. d) propună locurile unde este permis fumatul. prin decizie scrisa. Dotarea cu maşini de intervenţie. precum si a componentei serviciului de " pompieri sunt următoarele: a) mărimea. mijloace mobile si dotări.' In toate cazurile în care sunt reţele orăşeneşti cu hidranti exteriori.3. CAPITOLUL 4 ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR 4. c) stabilească locurile din şantier unde se pot efectua (permanent sau periodic) diferite lucrări cu foc (sudura. lipire. 4. Principalele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalaţii fixe. în localităţi în care exista reţele de apă sau izolat. agregate sau conducte tehnologice sau a izolaţiei de pe conductoare electrice si sa stabilească masurile necesare pentru amenajarea si dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu a locurilor respective si supravegherea lucratorilor. iar aria sub 5 ha se prevede dotarea cu motopompa. pe cât posibil» se asigura cu alimentari cu apa prin sistemele definitive prevăzute în documentaţii. e) posibilităţile reale de alarmare si alertare în caz de"incendiu. importanta si vulnerabilitatea obiectelor din organizarea de şantier si a lucrărilor executate ia obiectivul de investiţie. 4. mai mult de 10 l/s. e) tina evidenta persoanelor calificate sa execute lucrări cu foc deschis si sa organizeze instruirea periodica a acestora privind cunoaşterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.. In cazurile în care aceasta nu este posibila.permis de lucru cu' foc si sa stabilească sectorul de activitate în care acestea îsi exercita aceasta obligaţie. b) asigure controlul respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor înainte. f) amplasarea organizării de şantier in incinte cu funcţiuni tehnologice de producţie. d) condiţii specifice zonei în care este şantierul. ardere reziduri combustibile.5. curăţirea prin ardere a unor utilaje.. topire bitum. Atunci când şantierul si organizarea de şantier se afla în incinta care funcţionează. persoanele care au dreptul sa emită m acest scop comisia de apărare este obligata sa: . b) amplasarea fata de cea mai apropiata unitate militară de pompieri.1. Pentru incinte independente de producţie secundara. In celelalte situaţii nu se prevăd masuri sau motopompe pentru intervenţie.. 35 11 a) împuternicească. ' Pentru şantierele izolate fata de localităţi si cu arie mare ocupata de construcţii provizorii. precum si masurile ce trebuie 'luate pentru amenajarea acestora.. Organizările de şantier. care nu asigura intervenţia direct de la hidranti. se prevăd mijloacele necesare PSI. se asigura echiparea si dotarea in mod similar . se asigura dotarea cu maşina de intervenţie atunci când aria depăşeşte 5 ha sau debitul de stingere de calcul este minimum 15 l/s. în afara localităţilor sau a celor care nu au reţele de apa. tehnic sau economic. Pentru organizările de şantier care necesita un debit de calcul pentru stingere între 10 si 15 l/s.2.

Maşinile. lazi.14.8.0 mc si lopeti (în afara dotărilor prevăzute la alte articole). POstul de incendiu se vopseşte în culoare roşie si se marchează cu inscripţia "Post de incendiu nr. precum si spatiile în care se depozitează materiale sau substanţe combustibile. etc).l." In situaţiile în care pentru stingere poate fi utilizat nisipul. cu nisip de 0.Se admite gruparea si protejarea mijloacelor de prima intervenţie necesare în posturi de incendiu.13.15.7. 4. Organizările de şantier se dotează cu mijloace de prima intervenţie. se asigura serviciul de pompieri în componenta necesara utilizării permanente a acestora.Punctele de lucru situate pe instalaţiile de ridicat (glisări.Conducerea unităţii. Incintele izolate pentru producţie speciala se echipează si dotează conform prevederilor republicane pentru obiective similare tehnologice. 4 .5 mc sau 1. 4. 4. 12 35 .11 . serviciului de pompieri vor avea asigurate materialele si accesoriile stabilite în cărţile tehnice. Pentru alertarea pompierilor militari. Pentru utilajele stabilite. 4. amplasate dispersat în incinta. 4. 4. se va executa numai de către personal specializat. se organizează si dupa caz... CAPITOLUL 5 MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR 5. panouri acoperite. răspunde de executarea si evidenta lucrărilor de verificare. împotriva intemperiilor .3).l pentru fiecare suprafaţa construita de 5 000mp. (dulapuri. întreţinere si reparaţii a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor.6.4. 4.. 4. în conformitate cu prevederile STAS 297/1. se prevăd lazi. Posturile de incendiu se prevăd în construcţie si cu materiale menţionate in anexa nr. întreţinerea si reparaţia mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor. se marchează cu indicatoare de securitate.. se asigura cate un post de incendiu. precum si inventarul de accesorii pentru trecerea apei corespunzător fiecărui tip de utilaj'.Verificarea si întreţinerea mijloacelor de prima intervenţie pentru prevenirea si stingerea incendiilor în cazul lucrărilor de organizare de şantier si pe durata executării lucrărilor de construcţii se face conform prevederilor nomenclatorului din anexa 2.l. sistemul corespunzător. avertizare si de siguranţa... Verif icarea.si instruit în acest scop.1. .9.Materialele de intervenţie se protejase..10.) cu podeşte de lucru. Toate locurile de munca în care exista pericol de incendiu sau explozie. Pentru alarmare în caz de incendiu la organizările de şantier se asigura mijloace sonore care sa poată fi auzite de personalul angajat si serviciul de pompieri. asigura. conform tabel nr. vor fi dotate individual cu minimum doua stingatoare portative cu C02 de 3 krr amplasate pe podestele de lucru. .2 (anexa nr.. si motopompele din dotarea. 4.12.16-. coşuri etc.Pe langa dotarea prevăzuta in tabelul nr..

CAPITOLUL 6 LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER 6.ateliere de producţie secundara.1. se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenta la foc. Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate la lucrările de organizare de şantier. acestea din urma se vor asimila cu construcţiile de gradul I I I . în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere a acestuia. urmând a se lua de la caz la caz.obiecte demontabile pentru utilizări diverse.II de rezistenta la foc). indiferent de forma de proprietate a unităţii care executa lucrările respective. In organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte: . dispoziţiile prezentului normativ nu sunt obligatorii. alipiri) la distante normale fata de alte obiecte. . masurile posibile de îmbunătăţire a protecţiei în funcţie de importanta. Amplasarea obiectelor de organizare de şantier. sa fie limitata.1. valoarea si vulnerabilitatea obiectului de organizare de şantier.6. .1.definitive. 6. Folosirea provizorie pentru organizarea . Pentru stabilirea distantelor de siguranţa dintre construcţiile provizorii de organizare de şantier si construcţiile de baza în curs de execuţie (care la sfârşitul lucrărilor vor avea gradul I .unităţi de preparare a betoanelor. . La amplasarea obiectelor din organizarea de şantier.2.1." Generalităţi 6. Dintre obiectele tipizate existente.obiecte social-administrative spaţiale (demontabile si provizorii). Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier. .i 52 13 . .1. 6. . maxima admisa a compartimentelor de incendii. numărul de niveluri si de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât. 6. parte componenta si obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii montaj. de şantier . Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate. 6. fie ele tip sau nu si determinarea ariei construita.5. 6. 6.împrejmuiri. . Pentru modificările sau schimbările de destinaţie care nu duc la înrăutăţirea situaţiei existente din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor.1. depozite pentru materiale de construcţii.1.3. în scopul îndeplinirii masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotărilor.1. .1. se pot folosi: module de clădiri spaţiale (demontabile si provizorii). precum si modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente se face numai cu respectarea prevederilor din prezentul normativ. a încăperilor din construcţiile sau clădirile cu caracter permanent în curs de execuţie.ateliere de întreţinere si reparaţii a mijloacelor.provizorii (fixe. demontabile sau mobile) .obiecte tipizate. .7.4. se are în vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele funcţionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupări (comasări.unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane. -• lucrări de plan general.

Ariile construite si numărul de niveluri maxim admise pentru ateliere. canal.l (anterior). în funcţie de gradul lor de rezistenta la foc. în mod obligatoriu.conform tabel nr. utilizarea pentru nevoile de organizare. pe cât posibil.2. In acest ultim caz masurile de protecţie contra incendiilor prevăzute in proiect se vor completa cu masuri specifice de exploatare a obiectivului comunicând beneficiarului obiectivului aflat în exploatare.8. 6.. 6.1. etc. cu prioritate în 52 14 . Drumuri. aer comprimat. se va avea în vedere amplasarea acestora în afara (independent) sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. astfel: Tabel nr.In cazul unor obiective vecine aflate în construcţie se va analiza posibilitatea luării unor masuri comune de prevenire si stingere a incendiilor. La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de.II I . clădiri cu caracter social-cultural..amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel încât sa se reducă reţelele de apa.1.II III IV V din materiale Pentru categoria si A si 5 3 2 2 B la (ateliere 5000 1000 800 500 m2 m2 m2 m2 depozite) sunt admise numai construcţii realizate necombustibile de amplasate distante învecinate: (compartimente) celelalte obiecte ct! -Distantele minime de siguranţa (m): I .reducerea distantelor între diferitele obiecte de organizare.l Aria maxima construita a compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc Numărul de niveluri I . masurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor. masurile de prevenire si stingere a incendiilor.1. In cazul în care pe un şantier sunt mai multe unităţi de execuţie. .9.1. proiectantul de organizare al antreprenorului general va coordona.2. se vor respecta distantele normate:. a unor obiecte definitive.II III IV . 6.10.1. vor fi realizate.2 V 8 10 12 6 810 12 14 6. de cazare si administrative de şantier se vor stabili. Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii montaj. adaptate. executate cu prioritate.Comasarea obiectelor din organizarea de şantier se asigura în limitele unor compartimente de incendiu. 6.1. cai ferate 6.12. puncte de întreţinere.r şantier. electrica. energie termica. 6. urmărind: . V 4 6 8 III 4 6 8 10 IV Tabel nr.11-La amplasarea obiectelor de organizare de şantier fata de clădiri civile sau industriale învecinate.

prin reţele de conducte cu hidranti de incendiu.2.1. Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimentează.4. aceasta nu este posibil. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie cîe categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective. 6. se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier. 6.-2. 3 . prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apa.3 . înaintea începerii execuţiei principalelor lucrări de construcţii. consola.3. 6. Instalaţiile improvizate sunt interzise 6.1.3. in afara celor construite special.3. La executarea sobelor si a coşurilor de fum se vor respecta prescripţiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele combustibile din apropriere (STAS 3607).3.1.3. 6.3. Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura.3. etc.3. 6. local (cu sobe. 6.4. Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte. trebuie întreţinute corespunzător si fara obstacole astfel încât intervenţia în caz de incendiu sa se efectueze normal fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.1.3.3. (inclusiv lucrările de canalizare si evacuare a apelor pluviale). La intersecţia liniilor de cale ferata cu drumuri.3.3. Caile rutiere. 6.3. vegiie si paza.3. 6. nivelul carosabil se va executa la aceeaşi cota a şinelor. şantier se poate asigura Instalaţii de încălzire 52 15 . circulaţie. Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare ele căldura (metalice) în încăperi de categoria C de incendiu. în magazii de materiale combustibile sau de mare valoare si în clădiri cu amplasament necorespunzator.3. Drumurile. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie sa se faca.3. aeroterme. cu cârlige sau de perete pnr. Atunci când. In 6. de. încăperi: social-administrativer .2. întreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul intreruptoarelor sau prizelor neadmitându-se contactul capetelor de conductoare neizoiate (fara stechere). continuarea lucrului.2.4.3. 6.3.2.2. de circulatie vor avea podeţe de trecere peste şanţuri. sau se asigura cai de ocolire a şanţurilor.de categoriile de incendiu D si -E. — 6.1. 2 . 6.2.2. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor. de regula.2.2.3. Asigurarea utilităţilor Iluminat pe timp de noapte cadrul organizării de şantier trebuie sa fie asigurat corespunzător iluminatul pe de noapte. încălzirea obiectelor de organizare de. evacuare. 6. 6.soluţie definitiva. sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile. Se va asigura funcţionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranţa.3. ele fixându-se de plafon.1. 6.1. daca alimentarea sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fara pericol de ineend-u 6 .2.) sau cu instalaţie de încălzire centrala. • 6. radiatoare electrice.. garare pentru maximum 10 maşini. încălzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de căldura) se admite in.1.3.

4.9. Acolo unde exista surse naturale de apa (râuri.3. punctele de staţionare si alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine.6.7. vestiarelor etc. Obiectele cu caracter special se dispun izolat. 6. situate la distante mai mici de 1000 m fata de organizarea de şantier si luate în consideraţie pentru stingere. iazuri.3.3.3. La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie si evacuare corespunzătoare numărului de persoane din acestea. uscarea si călcarea lenjeriei si înbracamintei se vor face în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente si aparate în perfecta stare de folosinţa si funcţionare. vor avea lăţimea de minimum 1. 6.4. 6. lacuri.4.4. . Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier. • 6. 6. In cazul alimentarii cu apa din bazine sau rezervoare. Corpurile electrice de iluminat incandescent din încăperile de cazare comuna vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. 6.4.7.3. care nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter. rezervoare sau alte surse de apa. iar în încăperile de cazare comuna (dormitoare) se interzice: . 6.3.1.3.4. Rezervoarele.4. precum si a altor aparate si mijloace electrice de încălzit si iluminat defecte. La distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele dormitor si barăcile combustibile se interzice facerea focului deschis. bazinele sau alte surse de alimentare cu apa rece. 6. de regula nu vor fi comasate cu cele productive. 6. 6. vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea. fântâni cu debit suficient si adâncime corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apa în caz de incendiu. Sector administrativ -cazare . aferente. . astfel încât înălţimea de aspiraţie a pompelor sa nu depăşească 6 m. 6.cantine 6.5.6.8.2. In raport cu mărimea si vulnerabilitatea lor la incendiu. conform normelor de dotare.4. 6. spălarea. se vor stabili astfel încât radiaţia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate sa nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie.utilizarea resourilor si radiatoarelor electrice.25 m. dimensionate corespunzător.1. . La cantinele si cluburile. iar în dreptul sorbului sa se asigure o adâncime a apei de minimum l m .3. 6. improvizate ori nesupravegheate.20 m.8.3. Coridoarele de evacuare din clădirile provizorii destinate cazării sau pentru administraţie. împreuna cu comisia de apărare 52 16 .lasarea nesupravegheata a focului in sobe.4.4.0. numărul si capacitatea acestora se vor stabili în funcţie de mărimea si vulnerabilitatea organizării de şantier conform STAS 1478. Instalaţiile cu apa pentru stingerea incendiilor se executa astfel încât sa fie ferite de îngheţ si sâ poată funcţiona pe durata normată de intervenţie in caz de incendiu. distincte si independente. pot avea o singura cale de evacuare cu lăţimea de 1. Pentru cele care se încadrează în categoria sălilor aglomerate. servitul mesei.3. Amplasarea meselor si scaunelor în sălile de mese (cantina) se va face astfel încât sa se asigure circulaţia funcţionala si evacuarea persoanelor în caz de incendiu.5. Prepararea hranei. Organizările de şantier care au reţele de joasa presiune sau bazine cu apa trebuie sa fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu. Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile.9.6.4.4. 6.3. Patronul respectiv Consiliul de administraţie.4. cu excepţia birourilor. 6. se asigura minimum doua cai de evacuare.3.3.

Depozitele vor fi împrejmuite si amplasate la distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de gradul I si II rezistente la foc si 20 m fata de cele de gradul III. 6.exteriorul construcţiilor in. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos.4. . iar stingerea incendiului se face cu apa si spuma.Depozitarea carburanţilor . indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.3. 6. IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau în curs de execuţie. demontabile sau nedemontabile (producţie. amplasate la distanta de 20 m fata de alte obiecte.împotriva incendiilor. . 6.5'. se poate face în: .-şfi iubrefiantilor se poate face în depozite îngropate. La depozitele de lichide combustibile din clasele I si II se vor prevedea masuri de protecţie contra radiaţiilor termice. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. uleiurilor si a produselor lubrifiante. fara a se norma limita lor de rezistenta la foc. cazare. in cantităţile minime: necesare fluxului tehnologic.folosirea de obiecte de organizare de şantier rezistente la foc si omologate. In caz de incendiu în spatiile de cazare comuna.interiorul construcţiei în curs de execuţie fara a împiedica accesul pe caile de acces-evacuare si de intervenţie.j a maximum 2 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C sau 10 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 °C. semiângropate sau supraterane (închise sau deschise). Depozitarea lichidelor combustibile în subsolul construcţiilor de organizare de şantier sau în construcţiile în curs de execuţie este interzisa. 6.1. construcţii subterane (bordeie^ acoperite cu un strat de pământ de minimum 0r40 mc. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului. se asigura masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor. . construcţiile supraterane realizate din materilae incombustibile. pânza bitumata. Depozitarea în ambalaje (recipienti.5.4. 52 17 . in ambalajele originale. pentru încălzirea încăperilor de organizare de şantier. curs de cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse.5.). se poate face în: .utilizarea sobelor cu acumulare de căldura. 5 . 6.11. rezervoare etc. 6.20 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul III. în: . . polistiren etc. 6. separarea realizându-se prin pereţi cu rezistenta la foc minimum 2 h si acces exterior. stabileşte necesitatea si optează asupa procurării unor soluţii mai sigure fata de cele existente în scopul reducerii riscului de izbucnire si întreţinere a incendiilor cum sunt: . pot fi depozitate temporar. se vor amplasa la o distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul I si II rezistenta la foc. (precum si depozitele de lichide combustibile) cu excepţia carburanţilor) amenajate pe platforme deschise.5.7.5 . Depozitarea materialelor de construcţii 6.2. Se interzice delimitarea spatiilor de depozitare prin elemente de separare combustibile. carton asfaltat. Materiale combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de baza construcţii si instalaţii. In ambele situaţii'si de la caz la caz.. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.magazii proprii pentru lichide combustibile.5.5.5.8. 6.5. Depozitarea vopselelor de ulei. administraţie etc. se evacuează în primul rând persoanele si apoi bunurile materiale. cantine. 6.5. IV si V si de cele existente sau în curs de execuţie. grosime.

apa sau spuma pentru materialele din lemn. se vor păstra în permanenta caile ' de acces si de circulaţie libera.apa sub forma de jeturi puternice pentru materiale solide.5.. 6.5. etc. Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (suluri de carton asfaltat. precum si la punctele de lucru (acoperişuri) .12 .5. in ambalajele originale. . 52 18 .11.5.10.apa pulverizata. tapete. .terenului înconjurător. Este interzisa depozitarea recipientilor de gaze. D e p o z i t e l e d e m a t e r i a l e incombustibile pot fi amplasate la orice distanta de construcţiile pentru organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie. 6..pulberi stingatoare.5. 6.: 6.9. despărţite de un strat de filer de calcar sau nisip fin.. polietilena. Butoaiele sau blocurile de bitum. sa fie ferite de umezeala si sa se prevadă la intrarea în magazie.14. pentru prenadez si al ti adezivi sau solvenţi inflamabili si lichide combustibile.5. . .apa pulverizata.) se face în depozite acoperite fsoproane) protejate de razele solare si pe timp călduros se stropesc periodic cu apa. 6. în aer liber. Platformele betonate pe care se depozitează cărbunii trebuie sa nu permită infiltrarea apei în masa cărbunilor si sa aibe pante spre exterior de minim 1 %. nisip si spuma pentru bitum. în încăperi cu circulaţie de persoane. Depozitul pentru var nestins sa fie uscat si bine aerisit. 6. Depozitarea a maximum 20 de recipienti cu gaze sub presiune se poate face numai în clădiri independente executate din materiale incombustibile.16. având nivelul pardoselii cu minimum 20' cm deasupra . gaze inerte. pichetele PSI 6 . carton si pânza asfaltata. abur. 5 . . indicatoare de pericol (conform STAS 297/1. 6. Este admisa depozitarea unei cantităţi de maximum 150 kg de carbid.spuma. bitum etc. gaze inerte. . linoleum. cu condiţia sa nu blocheze caile de acces l a construcţii. Varul ' nestins se depozitează 'in clădiri acoperite. argon.. nisip uscat pentru pulberea de aluminiu. neprotejate. ganguri.15. în magazia generala de materiale ambalajul original al producătorului. butelii de oxigen. etc. spuma si pulberi stingatoare pentru produse din pluta. iar sulurile de pânza gudronata se vor aşeza în stive orizontale. se vor depozita astfel încât sa poată fi evacuate sau izolate cu uşurinţa în caz de incendiu.13. produse de cauciuc.) Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii si dupa caz împotriva temperaturii. nisip. _ . Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materilale combustibile de construcţii se va utiliza: . astfel încât sa fie posibila intervenţia imediata în caz de incendiu.5. Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt. într-un raport de cel puţin 2 kg nisip Ia 1 kg pulbere de aluminiu. spume si gaze inerte pentru spumele din mase plastice (poiistiren. policlorura de vinii.2) . poliuretan. pânza gudronata.se admite depozitarea în magazia generala de materiale a şantierului a unei cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. In cadrul gospodăriei de bitum si la aceasta până la mijlocul de transport pe verticala. la sursele de apa. pe coridoare. Sulurile de carton asfaltat se aseaza pe un singur rând (în poziţie verticala).

inclusiv la lucrările de finisaje din clădiri în curs de execuţie. b) pregătirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulaţiei pe timp de ploaie si îngheţ. evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu se asigura.)'. drumuri si în general de pe teritoriul şantierului. 6. necesita luarea unor masuri suplimentare specifice centru prevenirea si stingerea incendiilor. In vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele masuri pregătitoare: a) asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţa de lângă construcţii. asupra masurilor imediate de alarma si localizare în caz de incendiu. b) încălzirea se asigura de regula.6. d) amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp friguros (baracamente de cazare social .": .de lucru. g) permanenta instruire a personalului muncitor al şantierului asupra cunoaşterii si respectării condiţiilor specifice de lucru si aplicării normelor de prevenire si stingere a incendiilor. La executarea lucrărilor de construcţii pe timp de iarna. aer cald. f) instruirea paznicilor de noapte. prin executarea de şanţuri de scurgere si curăţirea celor. c) în cazul încălzirii locale cu sobe."' .culturale. precum si a conductelor de apa neângropate (când nu sunt folosite în timp de îngheţ si organizarea unui sistem riguros de control. . gropi de colectare". ateliere etc. :/ ' 6.17. e) interzicerea oricăror focuri deschise atât în interior cât si în aer liber .care nu sunt aprobate si controlate de conducerea şantierului.existente. prin instalaţii cu abur. se iau următoarele masuri: a) pentru lucrările ce se executa în barăci închise este interzisa depăşirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atât ca valoare cât si ca durata). c) izolarea conductelor (apa. produse petroliere etc. acestea vor fi racordate la coşuri de fum. 52 19 .3. e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent în special pe timpul nopţii.5. administrative. diguri de protecţie etc. La depozitele închise pentru materiale sau substanţe combustibile (mase plastice. Executarea lucrărilor de construcţii si instalaţii pe timp friguros. apa calda. f) locurile.6.2.6. abur) existente si montatea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor. d) utilizarea sobelor cu cărbuni este permisa numai în cazul când acestea sunt construite pentru arderea acestui combustibil (spre a evita producerea de gaze în încăperile. pe timpul cât acestea nu funcţionează. de munca si spatiile de circulaţie vor fi iluminate corespunzător.6. h) golirea de apa a maşinilor si utilajelor de construcţii. bitum.6.1. 6. Masuri timp friguros de prevenire si s tinere re a ■ incendiilor pe 6.

6. furtunuri etc.7. care conţin apa si sunt expuse îngheţului în timpul iernii. reparat placi etc.7.6. etanş la umezeala. iau masuri de dotare a tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curăţirea zăpezii de pe drumurile de acces.1.. 52 20 . Se iau masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzătoare a materialelor si substanţelor combustibile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorita depozitarii necorespunzatoare ori a unor reacti de contact periculoase.6. ferite de surse de foc sau de încălzire.5. iazuri sau bazine descoperite.7.6. Stingatoarele si vasele cu apa trebuie ferite de îngheţ. târnăcoape.13. ferme si alte elemente din lemn. luându-se masuri din timp pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica aceasta 'recirculare. 6.) a pompelor. unelte.1. 6.Lubrifiantii necesari ungerii utilajelor se aduc în ateliere în cantităţi pentru maximum trei zile de lucru. etc precum si a numărului de panouri de incendiu (echipate cu stingatoare. de tip etanş la praf. 6. 6.Materialul lemnos introdus în ateliere în cantităţi strict necesare prelucrării în schimbul respectiv. Punctele de alimentare cu apa din râuri.7. 6. etc. vor avea copci care se menţin în stare corespunzătoare de utilizare si platforme amenajate pentru amplasarea si manevra maşinilor de lupta contra incendiilor.Se..1.10. la îndemâna personalului care le foloseşte si ferite de intemperii. interzisa depozitarea lemnului. La staţiile de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru încălzire a sobelor metalice. pe platforme. dupa caz. etc. Cantităţile de apa necesara.3. Se asigura recircularea apei la rezervoarele de apa pentru incendiu. de. antiexploziv.g) iluminatul de paza. 6. 6. în scopul asigurării prevenirii si stingerii incendiilor.în raport de condiţiile specifice fiecărei încăperi în conformitate cu reglementările de specialitate. lasându-se libere caile de circulaţie si evacuare. Se stabilesc si amenajează locuri pentru fumat si în general se pune accent pe reglementările referitoare la utilizarea focurilor deschise. amplasate în locuri vizibile si uşor accesibile. vase de apa etc. cu excepţia celui stricat necesar procesului de lucru si nu mai mult decât pentru un schimb. hidranti.). 6. conductelor.7.1. 6. rezervoare etc. Producţie secundara . atunci când nu sunt protejate sau prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apa calda.1. precum si pentru exploatarea normala a instalaţiilor. căngi. pentru asigurarea în bune condiţii a circulaţiei maşini si .6. 6.) este. se protejaza împotriva îngheţului prin acoperire cu materiale izolatoare termic în cutii special realizate pentru acest scop. normal. Se iau masuri pentru schimbarea încărcăturii ştingatoarelor cu încărcătura de iarna.) se asigura potrivit normelor de dotare.6. tăvilor cu jăratic si a orCarei surse de foc deschis. podine.7.6. cât si cel de siguranţa se asigura în conformitate cu reglementările specifice . 6.6. modelarie.7.In atelierele de prelucrare a lemnului (tâmplarie.6.1 Ateliere de prelucrare a lemnului 6. a personalului de intervenţie.7. furtun4 lor.12. 6. nisip. luânduse masuri de prevenire a incendiilor. Lichidele combustibile strict necesare tehnologic se păstrează în ambalaje etanşe.9.2 .Se interzice aşezarea si uscarea materialelor conbustibile pe sobe sau corpuri de încălzire 6. resouri electrice. scări. rezervoare. cămine.11.. lacuri. Mijloacele de stingere a incendiilor (stihgatoare. lopeti. cofraje.1. Păstrarea acestora se face în locuri special amenajate. ţevilor de refulare.5. Instalaţiile electrice de iluminat si forţa vor fi. Instalaţiile de apa de incendiu (racorduri conducte.4. fi 6. va fi stivuit în mod ordonat.8. (bazine. 6.) trebuie sa fie în stare de utilizare permanenta.6.

c) se evacuează sau protejaza cu prelata (paturi) maşinile si utilajele neafectate si se stropesc cu apa materiale combustibile din zona apropriata focarului de incendiu.si sobe cu acumulare ae caxaura avana u s i t e i e . pardoseli. b) colectarea si evacuarea prafului de pluta de pe instalaţii. Pentru atelierele de vopsitorie. 6. 6. Spatiile pentru recepţie. ' d ) depozitarea vopselelor. etc.3.1. b) instalaţia de iluminat si forţa. 6.. b) se acţionează asupra materialelor din lemn cu apa sau spuma. vor f i separate de depozite £n acelaşi mod.7. de ventilare.12.7. . iar pentru mase plastice apa pulverizata.2.11.7. d) se folosesc mijloacele de protecţie a . utilaje. trebuie sa se asigura: a) compartimentarea cu pereţi rezistenţi ia explozie fata de restul spatiilor construite si masuri de evitare a producerii scânteilor prin lovire. spuma sau gaze inerte. se utilizează apa. 6.2.2. Ateliere de vopsitorie 6. solvenţi sau lacuri care în amestec cu aerul prezintă pericol de explozie. în condiţiile stabilite pentru acestea.1.. In atelierele de vopsitorie instalaţia electrica de iluminat si cea de forţa va fi corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a încăperii respective..2 ..Se interzice folosirea în ateliere &u sobelor fara acumulare de căldura (sobe metalice. care utilizează vopsele.7. cailor respiratorii si cele îmotriva temperaturii. încălzire si utilajele se realizează în construcţii antiezx. Pentru stingerea plutei aprinse. Atelierul de prelucrare a plutei si a maselor plastice. la cele electrice si cu spuma îa cele mecanice.1. 6. 6. iar asupra utilajelor si maşinilor cu dioxid de carbon. expediţie de regula.7.uw alimentare amplasate în afara acestor încăperi.2. 6. diluântilcr si altor materiale inflamabile se poate face în: magazii provizorii pentru lichide combustibile. instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu minimum 10 minute înainte de începerea lucrului si asigurata interconditionarea cu admisia de aer la pistolul de vopsire. In atelierul pentru prelucrarea plutei si a maselor plastice se asigura: a) ventilarea încăperilor.Pentru stingerea incendiilor în atelierele de prelucrare a lemnului se acţionează astfel:. - 80 21 . separate de spaţiul de lucru prin elemente de compartimentare rezistente la foc.2. radiatoare electrice) indiferent de tipul lor.1. c) încăperi pentru depozitarea produselor. c) ca la ieşirea din cuptorul rotativ sa nu existe granule de pluta incandescenta.7.7.3. a) se scoate de sub tensiune instalaţia electrica de iluminat si forţa.7. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului în limitele admise.

iar rezervorul se umple 3/4 din volum.7. Toate materialele textile {bumbac.4.7.v 6. titan etc. La folosirea lămpilor cu benzina se respecta următoarele reguli principale: a) alimentarea cu benzina se face numai după .4. 6. ce arzătorul s-a răcit complet.5.4^3. In spaţiul atelierului <3e vopsire este admisa numai cantitatea necesara tehnologic. bine înşurubat cel puţin patru ture si prevăzut cu garnitura corespunzătoare. fiind zona periculoasa din punct de vedere al incendiilor si exploziilor.4. tevi cu apa calda sau abur de joasa presiune etc. ermetic închise. vor fi colectate în cutii metalice si evacuate la sfârşitul lucrului în locuri special stabilite si amenajate. cârpe.7. Lămpile cu benzina.' . 6. f) vopselele vor fi ferite de acţiunea razelor solare si se păstrează în ambalaje asigurate sau bidoane metalice. se degajaza gaze sau vapori combustibili.7.7. câlti. .2. nu vor fi lăsate în funcţiune nesupravegheate. k) se asigura marcarea vizibila cu indicatoare. Ateliere mecanice si electrice 6. ~. 6. La executarea operaţiilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare. este interzisa încălzirea excesiva a maşinilor unelte si aruncarea spânului sau a aşchiilor încinse pe material combustibil.6.4. 6. h) este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sa se apropie în hainele de lucru de surse de căldura. recomandându-se încălzirea centrala cu radiatoare.de vopsea. i ) revizia si repararea dispozitivelor 4.4. fiind îmbibate cu ulei si prezentând pericol de autoaprindere. pentru un schimb. evacuate bidoanele cu vopsea etc. si asigurate masurile de protecţie necesare (golite si spălate de resturile .) j) pentru încălzirea atelierului de vopsitorie nu se folosesc surse de căldura ancande s centa sau foc deschis. Este interzisa folosirea sau lăsarea letconului (ciocanului de lipit) în aproprierea materialelor combustibile. pentru a se evita producerea de incendii 6.4. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu conţinut de magneziu.7.4. conform STAS 297. 6. Este interzisa instalarea polizoarelor si a altor maşini care produc scântei în imediata vecinătate a locurilor unde sunt materiale combustibile ori.1. puţin 5 m distanta de orice material combustibil.7.se efectuează cu maxima atenţie. resourile sau alte aparate cu foc deschis pentru încălzit letcone. 80 22 . iar deschiderea capacelor bidoanelor c e conţin vopsele pe baza de nitroceluloza. se face numai cu scule care nu produc scântei. g) vopselele si solvenţii se transporta numai' în recipiente închise si asigurate contra vărsării acestora. în dulapuri metalice. ale căror pulberi sunt pirofore . îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie se păstrează în afara atelierului de vopsitorie.In magazia generala de materiale se adu&itoe depozitarea unei cantităţi de maximum 200 &® diiuanti si vopsea în ambalaje originale £m încăperi separate prin elemente de compartimentare rezistente la foc. Este interzis a se transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat. sobitele. Letconele si ciocanele de lipit utilizate se păstrează numai pe suporţi necombustibili si amplasate corespunzător. b) dopul orificiului de alimentare va fa. etc.7.4.) utilizate la curăţirea pieselor. diiuanti) în subsolurile construcţiilor de organizare de şantier sau în curs de execuţie este interzisa. pardoseala va fi antiex. aliminiu. e) depozitarea lichidelor combustibile (vopsele.7.si utilajelor se efectuează numai când acestea nu fiunt in funcţiune. cj aprinderea lămpii de benzina se face la/ cel .

Degresarea.1. 6. benzina etc. ' T\' .5. lipirea rezervorului de combustibil se va face numai dupa luarea masurilor de protecţie corespunzătoare (apa calda. 6. si substanţele combustibile. _ b) instalaţia electrica si cea de ventilare vor fi în stare de funcţionare perfecta. .7. . 6 . impuse de procesul tehnologic de întreţinere si reparaţii. c) ventilare naturala sau ventilare mecanica.5. a) spatii de acces si circulaţie între autovehicule si utilaje.. permite colectarea scurgerilor accidentale de carburanţi si lubrifianti. Atelierul de întreţinere si reparatii-autovehicule si utilaje de construcţii 6. 6.5.7.ventilare corespunzătoare a mediului. precum si încăperi special .5.7.5.instalaţii electrice de tip etanş. în vederea facilitării evacuării lor în caz de incendiu. Efectuarea lucrărilor de sudura la autovehicule se face numai dupa curăţirea pieselor înlăturând materialele.7.7.tabloul de distribuţie a curentului electric va fi montat în exteriorul atelierului de vulcanizare. cu excepţia celor în procesul tehnologic. . în aceste încăperi se vor respecta cu stricteţe regulile generale de prevenire a incendiilor.5. etc. folosirea lămpilor cu benzina etc. (petrol. 5 .7. 6.6.5. . • e) este strict interzisa folosirea lămpilor de benzina în încăperi în care se afla lichide combustibile.). trebuie sa aiba în permanenta cauciucurile umflate si uşile deschise. 7 . 6.4. Autovehiculele care urmează sa intre în ateliere cât si cele reparate. Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor trebuie sa se faca prin pompare.6. 23 80 . . materialele necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier în condiţiile strict necesare si dispuse la distanta de minimum 50 cm de instalaţiile de încălzire sau care radiază căldura.7. . încăperi de încărcat acumulatori 6.5. se scoate combustibilul din rezervoare si se desfac legăturile de la bornele acumulatoarelor.este interzisa depozitarea camerelor sau anvelopelor autovehiculelor în atelierul de vulcanizare.7. înainte de introducerea autovehiculelor în atelierele de reparaţii. petrolul lampant poate fi utilizat la spălarea pieselor numai în bai speciale prevăzute * cu capace si amplasate în încăperi separate. 6. In atelierele de vulcanizare se asigura:" .7.cazanul de abur va fi montat într-o încăpere proprie separata de atelierul de lucru. In încăperile destinate pentru încărcarea acumulatorilor se respecta următoarele: a) alcătuirea.6. si separarea corespunzătoare a încăperilor. Orice improvizaţii sunt interzise.amenajate pentru spălarea pieselor cu lichide combustibile. In cazul în care nu exista ventilare mecanica se asigura ventilarea naturala organizata. substanţe explozibile sau gaze ori pulberi combustibile. b) pardoseala atelierului si a gropilor pentru efectuarea reviziilor si reparaţiilor va.. . .2. sudarea.) nu este indicata.1. pentru evacuarea vaporilor de benzina si a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie si incendiu. curăţirea si spălarea pieselor în interiorul atelierelor este admisa numai în bai Cu soluţie de soda caustica încălzite. interzicându-se fumatul.3. sudura.încălzirea cu instalaţie centrala de apa calda sau cu abur de joasa tensiune. ■ 6. 7 .d) repararea lămpilor de benzina nu este admisa lângă surse de foc si este interzisa golirea combustibilului în aproprierea unor astfel de surse.. . abur. In atelierele de întreţinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii se asigura: . Folosirea lichidelor combustibile pentru degresare spălare.

7.1. La staţiile' de acetilena si generatoarele de acetilena care funcţionează staţionar se respecta instrucţiunile specifice de amplasare.2. care nu s-au cunoscut dinainte.2. Lucrul cu flacăra (lipire. inclusiv sistemele de acţionare a acesteia (usi.6.7. Eventualele dezafectări ale instalaţiilor subterane se 'executa sub supravegherea beneficiarului sau a unităţii de exploatare de la caz la caz. 6. săpaturi 7. becuri. alcătuire si echipare stabilite de producători si reglementari cu privire .7.interzis a se intra cu foc deschis". la prevenirea si stingerea incendiilor. g) pe uşile camerelor de acumulatoare se vor scrie vizibil "Acumulatoare pericol de explozie . 7.) combustibile ori incombustibile. se executa numai prin intermediul cleştilor (papucilor) de fixare.4.1: înainte de începerea lucrărilor de terasamente si săpaturi. :.' pâna lâ identificarea instalaţiilor prin procedee adecvate si stabilirea masurilor necesare pentru continuarea lucrărilor. In apropierea . interzicându-se legaturile improvizate. conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa grija.7. deschizând si uşile si ferestrele.1. CAPITOLUL 7 LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA 7.7.4.' ■ 6 .1. .3. In situaţia în care în timpul lucrului se descoperă construcţii si instalaţii subterane.7 . pus la dispoziţie de către beneficiar si sa se încheie un acord scris cu unitatea ce administrează instalaţiile subterane respective.1. traseul si cotele de pozare în adâncime.Staţii si generatoare de acetilena 6.7. este necesar sa se cunoască cu precizie natura. 80 24 . Trecerea conductoarelor electrice de alimentare de la redresor prin pereţii camerei pentru încărcat acumulatoare trebuie sa fie etanşa si rezistenta la foc. f) în timpul încărcării acumulatorilor nu se manevrează electrocarele sau electrost'i vuitoarele. sau s-a asigurat ventilare naturala organizata. e) legaturile de la redresor la bornele acumulatoarelor (în vederea încărcării). pe baza unui plan coordonator la zi. 6.7. sudura) în încăperile pentru încărcat acumulatoare este admis numai cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: .. 7. ferestre) vor fi executate din materiale care nu produc scântei prin lovire.începerea lucrului după cel puţin 2 ore de la terminarea încărcării.1. Geamurile vor fi mate sau se asigura vopsirea lor în alb.toate operaţiile se executa numai de personal calificat. scule etc. Lucrări de terasamente.7. In încăperile staţiilor sau a generatoarelor de acetilena se asigura ventilarea necesara. îh timp ce ventilarea a funcţionat fara întrerupere. ale instalaţiilor subterane din zona amplasamentului. destinate special acestui scop. .2. Stratul de uzura al pardoselii si tâmplaria. d) este interzisa depozitarea orcaror materiale sau substanţe.instalaţia de ventilare rămâne în funcţiune tot timpul lucrului (daca nu exista ventilare mecanica se vor deschide geamurile si uşile). lucrările trebuie imediat întrerupte si personalul evacuat. 7.3. Gropile de nămol de carbid se amplasează la cel puţin 25 m distanta de clădiri sau caz de circulaţie se îngrădesc cu balustrada de minim 1 m înălţime si se marchează cu indicatoare vizibile. Acizii si soluţiile de acid se depozitează în încăperi separate.1. . 6. (acizi concentraţi sau diluanti. 7.7.c) folosirea focului deschis si executarea reparaţiilor sunt interzise. 6. sub supravegherea şefului de şantier sau a maistrului.

1.19. In cazuri deosebite. Alcătuirea si gabaritul cailor de evacuare • trebuie sa asigure circulaţia . depozitarea si utilizarea explozivilor se respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate.10. când scoaterea de sub tensiune nu este posibila se interzice folosirea răngilor. lucrările se executa numai dupa ce s-au scos de sub tensiune. 80 25 . organizează si executa lucrările. .1.7. iluminate si consolidate astfel încât sa se asigure accesul si evacuarea personalului în condiţii de siguranţa în caz de incendiu.Caile de acces si de evacuare trebuie menţinute în.20. târnacoapelor.1. scântei sau foc.1.18. frecare.Pentru lucrările subterane materialele si substanţele combustibile se introduc ritmic numai în cantităţi strict necesare punerii lor în opera.1.1. lopetilor si a penelor metalice.8.Conductele de apa si aer comprimat aferente lucrărilor subterane se verifica lunar.17. c) continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate. Săparea pământului în aproprierea cablurilor electrice sub tensiune este permisa numai cu ajutorul uneltelor din lemn. 7.1. 7. 7 .15. iar locurile respective trebuie dotate cu un număr suficient de aparate detectoare de gaze si masti izolante.9. ' a) sistarea imediata a lucrărilor si evacuarea personalului din zona respectiva. şanţuri etc. In cazul când este posibila o eventuala emanaţie de gaze toxice sau inflamabile.14.La sistemul de aeraj se va înlătura posibilitatea ca un eventual incendiu produs în aproprierea gurii de absortie a aerului.7. Politie si cele locale care conduc. 7. 2.1.7.Depozitarea materialelor .1. 7.6.1.1. fara sa se depăşească necesarul pentru un schimb de lucru.Terasele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si astfel stabilite încât sa se asigure posibilitatea ca persoanele care se evacuează . fara lovituri bruşte. înainte de a începe săpaturile pentru lucrările subterane pe caile de acces si circulaţie carosabile. gropi.15. permanenta libere.proaspăt sa se propage în subteran.1. se înştiinţează organele de pompieri si politie. trebuie depozitat pe un teren special destinat si amenajat astfel încât pericolul declanşării unui incendiu sa fie evitat. execuţia acestor lucrări sa se faca cu respectarea stricta a dispoziţiilor de utilizare a explozivilor si obţinerea avizelor legale.Atunci când pentru executarea lucrărilor -de terasamente trebuie sa se întrbuinteze explozivi. puţuri. 7. iar traseele cailor de evacuare se prevăd cu indicatoare STAS 297/1. si substanţelor combustibile sau explozive lângă frontul de lucru sau pe caile de acces si evacuare este interzisa. în care se menţionează în mod expres ca se pot executa lucrări de săpătura. imediata a organelor MAPN. muncitorii trebuie preveniţi asupra pericolului.numai dupa înlăturarea oricărui pericol. 7.13.incendiu sa recunoască cu uşurinţa traseul spre exterior.1.) lucrările trebuie oprite imediat si pot fi continuate . 7.Materialul lemnos rezultat din sprijiniri si cofraje imediat dupa utilizare.Materialele explozive cu un conţinut de peste 10% nitroglicerina vor fi ferite de şocuri. lesnicioasa si fara obstacole. 7.11. în caz de. 7.12.. b) anunţarea. 7. Când se constata existenta gazelor periculoase în (săpaturi. detectate si asanate de eventualele muniţii ramase neexplodate si numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnica. 7. 7. avarie sau alta necesitate.1.La manipularea transportul.1. In cazul-în care din datele cunoscute se presupune ca pe anumite terenuri din amplasament ar putea sa existe muniţii neexplodate toate lucrările de excavaţii mecanice sau manuale se executa respectând cu stricteţe următoarele. si numai sub supravegherea maistrului.1.In spaţiul unde se afla material exploziv este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis. precum si de influenta temperaturilor joase sau ridicate (sub + 12 °C sau peste +25 °C) . / 7.5* In cazul în care se executa săpaturi în aproprierea cablurilor electrice subterane sub tensiune.

10 .7. radiotelefon etc. Zona de depozitare a cofrajelor se împrejmuieste. . montate sau realizate concomitent cu glisarea si amplasate în interiorul sau exteriorul construcţiei în lucru.8. foi de cort) .2.1. Pe.Conductorii electrici nu trebuie sa fie în contract cu materialele combustibile (lemn. 7. 7 . plane. Tabloul electric general se instalează lângă construcţia în execuţie iar alimentarea platformelor de lucru se asigura prin cablu electric cu manta de cauciuc protejat în zonele expuse loviturilor.) 7. 7. pasitoare.5. cofrajul glisant fumatul este interzis.9. cuprinzând instrucţiuni de execuţie. In cazul în care este strict necesara utilizarea focului deschis vor fi luate masurile de protecţie corespunzătoare si obţine "Permis de lucru cu foc". se vor monta si cel puţin 2 scări pe lanţuri sau pe cabluri de otel. Tablourile electrice de distribuţie se montează pe platformele de lucru. Scările de acces si evacuare trebuie sa fie realizate corespunzător si astfel amplasate încât circulaţia pe ele sa nu poată fi blocata de efectele incendiului. precum si mijloacele de transmisiuni (telefon. Instalaţia tehnologica de alimentare cu apa va asigura si intervenţia în caz de incendiu în oricare punct al cofrajului glisant cu cel puţin un jet si o presiune de minimum 1 bar la cota cea mai înalta stabilita în proiectul lucrării. 7. realizate din materiale incombustibile şi asigurate cu iluminat corespunzător. 80 26 .2. 7.7. cu respectarea distantelor de siguranţa şi a normelor specifice de prevenire si stingere a acces necesare. Lucrări de execuţie" si utilizare a cofrajelor (glisante pasitoare. utilizare si siguranţa. inclusiv masuri si reguli PSI specifice. tevi de refulare etc.2.2. mobile se executa si se utilizează pe baza unui proiect aprobat. Cofrajele glisante..2. In acest scop se stabileşte un cod de semnale care va fi cunoscut de tot personalul.2. se va amenaja corespunzător un loc pentru fumat dotat cu stingatoare si uşor. • • .2. cu conducte de încălzire sau cu dispozitive de stropire cu apa. Accesul personalului muncitor la cofraj se asigura prin scări definitive sau provizorii incombustibile. Instalaţia de semnalizare acustica si optica.2 . 7. în locuri vizibile. uşor accesibile si izolate fata de materiale sau elemente combustibile: 7.2.Pentru evacuarea personalului muncitor în caz de incendiu. în afara cailor de circulaţie obişnuite.2.3.6. 7. dupa caz. (evacuarea personalului muncitor se va realiza în aceleaşi condiţii). amplasate în puncte• opuse ale cofrajului. Depozitarea elementelor combustibile componente ale cofrajelor se face pe un teren nivelat.11.4. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se realizează din faza de montare a cofrajului.2. Daca totuşi va fi admis pentru lucratorii permanenţi de pe cofraj. folii de polietilena.. La executarea si utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis. 7.. mobile etc. Se prevăd hidranti de incendiu complet echipaţi cu accesorii de trecere a apei (furtun cu racorduri. Dupa executarea lucrării cu foc deschis se verifica daca nu s-au creat focare ascunse de incendiu.) 7. rogojini. Depozitarea nu este admisa în locuri unde exista reţele sau conducători electrici aerieni sub tensiune.2.2.) ale cofrajului glisant vor asigura si posibilitatea alarmării în caz de incendiu. de supravegheat.

Pe scările de acces este interzisa depozitarea materialelor de orice fel ce pot bloca evacuarea personalului în cazul izbucnirii. se vor executa dupa detaliile întocmite pe şantier.2. Schelele si eşafodajele folosite la lucrările de.4.3.montaj sunt tipizate. în caz de incendiu. 7. In cazuri bine justificate. si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si se verifica existenta si starea de funcţionare a mijloacelor de prevenire si stingere. vaselina. de traversele schelelor. (atât cele auxiliare).2. 7.Scările de acces si evacuare trebuie astfel amplasate sau protejate încât sa nu fie posibila "căderea diverselor materiale pe ele. dispuse pe fiecare nivel al schelelor si fixate bine la partea lor superioara.).2.3. eşafodajelor si scărilor.«în special a instalaţiilor si punctelor care asigura susţinerea cofrajelor glisante. concomitent cu stingerea focarului se iau masuri de protecţie a zonelor învecinate.7. prin natura lucrărilor.2. polietilena.2. foi de cort.2. Schelele cu înălţime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu. 7. precum si a scărilor de evacuare a personalului.16.Dispozitivele si mijloacele de încălzire vor fi astfel amplasate si dupa ca-luate masuri care sa nu permită căderea materialelor sau substanţelor combustibile pe ele. se montează pe una din structurile verticale o scara de salvare pe care personalul muncitor care lucrează pe schela sa poată cobora în caz de incendiu. . se admite accesul si evacuarea persoanelor pe scări independente.apa si spuma pentru material lemnos. -l 7.combustibile sub schele.19. 7. 7. cocserii de cărbune etc.In caz de incendiu. La schelele cu înălţime mai mare de 12 m. .3. Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau substanţelor .3. Coloana de alimentare cu abur se izolează termic. 7 .2. In Cazul când de pe schela autoridicatoare nu este posibil accesul la toate nivelurile prin clădirea de care aceasta este ancorata.5.Substanţele stingatoare ce se utilizează în raport cu materialul care arde sunt următoarele: .1. se instruieşte personalul asupra regulilor . cablurile de coborâre fiind protejate cu manta de cauciuc.La începerea lucrărilor cu ccfraje si la intrarea în schimb. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor. pentru comunicarea între nivelurile podinelor se asigură scări speciale de acces dispuse în golurile special rezervate în cadrul schelei.3.Se interzice utilizarea unor mijloace de încălzire improvizate pe platformele cofrajului (rezistente electrice. 7.3. 7. înclinarea rampelor scărilor nu. 7.) . rogojina. unui incendiu.15. folii de polietilena. unele schele si eşafodaje. rezemate.dioxid de carbon sau praf pentru electromotoare si instalaţii electrice.2 . Dispozitivele si mijloacele de încălzire se prevăd în proiectul cofrajului.Resourile electrice utilizate pentru mărirea fluidităţii uleiului din pompele electrohidraulice vor fi izolate fata de materiale si substanţe combustibile. rogojini etc. 7.17. 7.14. La schelele cu înălţime mai mica de 12 m. Daca la unele construcţii.Corpurile de iluminat se protejaza cu globuri de sticla si se dispun la distanta de materiale si substanţe combustibile (ulei. construcţii .12. Nu se admit nici un fel de improvizaţii la instalaţiile electrice' 27 80 .20. 7 . se utilizează schele si eşafodaje netipizate. 7. 7.2. . daca sunt însoţite de calcule corespunzătoare.13. acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat.Cofrajul se prevede cu instalaţie de protecţie contra traznetului alcătuita si dimensionata conform normativului I 20. iar în cazul în care au înclinare mai mare de 80° se prevăd cu apărători tip colivie.2. La executarea instalaţiilor electrice fixate pe platforma schelelor cofrajului se vor respecta cu stricteţe normele în vigoare. .3.7. având parapete de protecţie.18.spuma sau abur pentru ulei.6. cel puţin doua podine: una de lucru (cea superioara) si una de protecţie (cea inferioara). trebuie sa fie mai mare de 60°. aprobate de conducerea şantierului.3.3.7.

1.J..) 7.4.1.1. prin care s-aU vehiculat sau în care au fost depozitate substanţe combustibile se efectuează numai dupa golirea. motorina.15 .). 7.1.4. conducte etc. 7.11. La obiectele metalice proaspăt vopsite nu se admit lucrări de sudare sau taiere termica decât dupa uscarea completa a vopselei. acestea se pot executa numai daca se realizează masurile «de protecţie si pe baza de permis de foc 80 28 . flăcărilor si particulelor de metal incandescent (bracuri). De asemenea se acoperă cu placi sau capace incombustibile orice deschideri. Materialele si elementele de construcţie combustibile nu pot fi îndepărtate se umezesc cu apa sau protejaza cu panouri metalice ori cu placi de asbest. lemn.1. Platformele vor fi dotate cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor.8.4. 7. prelucrează.1. 7. (precum si substanţele combustibile) la cel puţin 10 m fata de spaţiul de lucru.1.4. 7. .4.4. 7. rezervoare. Lungimea panourilor va depasi zona destinata sudării astfel îcât sa oprească scânteile sau particulele incandescente (bracuri) sa treacă dupa aceste paravane.4.4. eşafodajelor. Lucrările de sudura vor fi supravegheate de personalul desemnat si vor fi pregătite mijloacele' de stingere {stingatoare. Lucrări de sudura 7.1. 7.4..9.Atunci când este necesara executarea unor lucrări de sudura în încăperi cu pericol de incendiu sau in construcţii intrate parţial în funcţiune.). 7.7. 7.i dotaţi .5.4. 7. înainte de începerea lucrărilor de sudura sau taiere termica se îndepărtează toate materialele combustibile. 7.In spatiile unde exista gaze (inflamabile sau în apropierea acelor substanţe sau materiale inflamabile ori explozive nu este 'permisa efectuarea lucrărilor de sudura si lipire (electrica sau autogena) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.4. apa) pentru o eventuala intervenţie.10. benzina.1.8.4. este interzisa.1.3. Orice lucrare de sudura în locuri cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor de protecţie si dupa obţinerea PERMISULUI DE FOC 7. diluanti etc. crăpaturi etc.13.1.12.. recipiente. Se asigura mijloacele de stingere necesare si personalul pentru intervenţie la un eventual început de incendiu. manipulează sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (lichide.9.. a focului deschis sub nici o forma. nisip.3.1.. utilaje. 7. protecţie si intervenţie adecvat.La executarea lucrărilor de sudura pe schele si platforme combustibile.4.4.Executarea simultană a lucrărilor de sudura electrica şi de taiere sau sudura cu flacăra oxiacetilenica.1. Locurile de unde se sudează sau se taie cu flacăra oxiacetilenica ori electric.4.7. rezervoare. petrol. cu echipament de lucru.14.1. Nu este permisa folosirea pe platforma schelelor. vor fi înconjurate cu paravane de protecţie din material rezistent la foc. etc aflate în funcţiune.4.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi unde sunt depozitate lichide combustibile (păcura. etc. astfel îcât sa fie ferite de acţiunea scânteilor. agregate instalaţii.1.. stufit etc.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi în care se produc. Prevederi generale 7.4. au înălţimea minima de 2 m de la nivelul pardoselii. paravane incombustibile. spălarea si purjarea cu abur sau gaze inerte dupa izolarea acestora de restul -instalaţiilor prin flanse oarbe. 7.4. Nu se executa lucrări de sudura la aparate.3. 7. vopsele.6. Lucrările de sudare la instalaţii. Lucrările de sudura se executa numai de către muncitori calificaţi s. 'B. elementele de construcţie combustibile ca si materialele combustibile din apropriere se protejaza împotriva aprinderii „(stropire cu apa.1. aerisirea. din pardoseala.2.

1.1. In nici un caz nu se foloseşte apa.24. 80 29 .1.4.4. electrica sau cu gaze) se interzice cu desăvârşire: a) agăţarea sau sprijinirea aparatului de sudura de butelia de gaze. Nu este admisa evacuarea nămolului în canale de scurgere a apelor.4.19.Nămolul de carbid scos din aparat se îndepărtează imediat si se depozitează în aer liber. Jetul de aer sau de oxigen nu va fi îndreptat spre materiale sau.21. la cel puţin 25 m distanta de construcţii si depozite. .Capetele de electrozi si piesele tăiate sau sudate care au temperatura ridicata.4. Se iau masuri ca acestea sa nu fie accidental în contact cu substanţe sau materiale combustibile. precum si sprijinirea cablurilor electrice si a arzătoarelor (orenelor) de generator.32.25. b) demontarea.20.Este interzis a se apropia de generator cu foc.23. 7.4. iar între generator si butelia de oxigen tehnic va fi o distanta de cel puţin 5 metri. la o distanta mai mica de 10 m. 7 .1.5 kgf/cm2. 7. 7.26.1.Pentru sudura autogena se utilizează numai generatoare de acetilena omologate amplasate si marcate corespunzător. pentru. tigari aprinse. 7. ulei.Generatorul mobil pentru acetilena si recipientii de oxigen nu se păstrează în interiorul încăperilor în care se executa lucrări de sudura sau în «patii destinate circulaţiei persoanelor.Nu se folosesc în timpul lucrărilor de sudura haine manusi sau alte materiale cu urme de grăsimi. evacuându-se acetilena si reziduurile.La terminarea lucrului. Toate generatoarele c« se utilizează vor avea supape hidraulice de siguranţa.27. Groapa de nămol se împrejmuieste cu parapet înalt de 1 m si se marchează cu plăcute avertizoare. 7 .4. astfel încât sa nu genereze încălzirea puternica a conductelor electrice.asigurându-se o stricta supraveghere atât pe timpul lucrului.. 7.4.Nu este permisa lăsarea fâra supraveghere a generatorului de acetilena încărcat.1.4.Se interzice depozitarea carbidului în apropierea generatoarelor de acetilena.30.4. Se interzice folosirea generatoarelor care prezintă defecte.16.La instalaţiile automate si semiautomate de sudura.31.La întreruperea operaţiei de sudare electrica se deconectează alimentarea electrica scoţând aparatele de sub tensiune. 7.22.29.1.încălzirea apei de răcire a generatoarelor în sistem "apa peste carbid" nu trebuie sa depăşească 60 °C. petrol si altele similare.4. generatorul de acetilena sau materiale combustibile.33-La efectuarea Operaţiilor de sudura de orice fel (autogena.1. 7. corpuri incandescente. se acorda o atenţie deosebita funcţionarii corespunzătoare a dispozitivelor de deconectare. capace înşurubate etc. 7.4.La tăierea oxi-arc sau arc-aer se iau masuri de protecţie împotriva metalului topit care este dislocat si aruncat la distanta de jetul de aer sau de oxigen.1. Siguranţele hidraulice si supapele de siguranţa vor fi controlate de fiecare data înainte de începerea lucrării de sudura cât si în timpul lucrului (deschizându-se robinetul de control). 7. cât si o perioada dupa efectuarea lucrărilor. etc. într-un loc anume destinat si amenajat.1. 7.4.1. •' 7.18.Este interzis a se înlocui robinetele defecte prin dopuri de lemn.28.In caz de aprindere a generatorului.. se depozitează în cutii de metal sau pe platforme incombustibile.4.1. pe care se montează plăcute avertizoare. 7. Generatorul de acetilena se împrejmuieste cu gard din panouri metalice. a se evita formarea criblurii de calciu si explozia prin autoaprindere. benzina.1.1. Ori stingatoare speciale cu praf.17. pământ.4.1. ' 7. 7.4. iar presiunea din generatoare nu va depasi 1.2.Este ' interzisa amplasarea generatoarelor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de căldura (foc deschis) sau de locul unde se sudează.Generatoarele de acetilena vor fi menţinute în perfecta stare de curăţenie si funcţionare. C 7. substanţe combustibile.1. 7. pentru stingere se foloseşte nisip. c) dezgheţarea generatorului de acetilena cu flacăra deschisa sau obiecte incandescente.4.1. curăţarea si asamblarea generatoarelor mobile de acetilena în încăperi închise.4. precum si folosirea generatoarelor fara filtre epuratoare si supape hidraulice de siguranţa umplute cu apa la nivel corespunzător. generatorul de acetilena se curata. si C02.1.

6. în vederea înlăturării orcaror eventuale surse de incendiu. comutatoare.5. Se recomanda ca scheletul de rezistenta al staţiilor de preparare a betoanelor sa fie executat din materiale incombustibile. la locurile de preparare a betoanelor se respecta următoarele masuri principale: a) menţinerea in perfecta stare de funcţionare a echipamentelor. 7. mase pulverulente ori alte materiale 'dielectrice.6. Lucrări de preparare.5. 7. Ţeava de eşapament se prevede cu sita pentru reţinerea scânteilor. vaselina sau alte grăsimi. uzata sau cu improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice. f) descărcarea generatorului de acetilena. 7. 7.4. se interzice focul deschis. utilajelor si apăratelor cu care sunt echipate. 7. în "executarea operaţiei de subzidire se vor respecta următoarele reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru utilizare. personal calificat si autorizat. Este interzisa curăţirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului. Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii eventualelor incendii.4. prize etc. 7.La terminarea lucrărilor de sudura sau taiere termica se controlează cu atenţie locul de munca.6. b i încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. c) în dotarea staţiilor de preparare a betoanelor sa existe mijloacele de prima interv<*tie pentru stingerea incendiilor. acestea se scot de sub tensiune înainte de a se acţiona pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz dioxid de carbon.1.2. In caz de incendiu la instalaţiile electrice ale staţiei de betoane. menţinute"în perfecta stare de funcţionare.5. * d) lăsarea sub tensiune a maşinilor. precum si curăţirea acestuia si a furtunelor în încăperi închise.6. întreruptoare. Executarea lucrărilor de zidărie si ■ tencuieli 7. 7.3.1. se respecta masurile de protecţie specifice acestora. 7. -turnare si 7 compactare a betoanelor.7. c) utilizarea consumatorilor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile si fara sa aibe asigurat gradul de protecţie necesar în raport cu mediul existent. 7. în care se folosesc motoare cu combustie interna.5. e) contactul buteliilor. In locurile în Care sunt folosite cofrajele izolate termic. : astfel:' 30 80 . In staţiile de preparare a betoanelor. La executarea lucrărilor care necesita folosirea dulapilor din lemn.5.2. La instalaţiile de automatizare si control se utilizează numai dioxid de carbon.5. conductelor si a furtunelor de oxigen cu uleiuri.. c a b l u r i . 7. ţevile de eşapament ale acestora se prelungesc pâna la exterior. aparatelor si utilajelor electrice nesupravegheate sau dupa terminarea programului de lucru. 7 .34.5. izolându-se corespunzător de orice material combustibil.1.) peste sarcina admisa..5.d) aşezarea cablurilor pentru sudura electrica împreuna cu furtunelor si conductele pentru sudura cu gaze.5. t r a n s f o r m a t o a r e . precum si cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea substanţe. La lucrările de preparare." acoperite cu folii de polietilena sau prelate de pânza impermeabila. etc. saltelele termoizolante . turnare sau compactare a betoanelor se interzice: a) folosirea în stare defecta.

7.depozitarea pe podina de lucru ă materialelor strict necesare pentru Este interzisa executarea lucrărilor de constructii-montaj prin sudura pe schele având podine din lemn. în acest scop se folosesc vase (tavi cu nisip) pentru colectarea. dupa terminarea programului de lucru.8.. La executarea lucrărilor la invelitori pe timp friguros se interzice curăţirea de zăpada si gheata a acoperişurilor cu foc deschis.3. c ) la încălzirea spatiilor cu alte surse de căldura sau cu alti combustibili aprobaţi 7. -. care prin contract său lovire pot produce scântei sau aprinderi.este interzis focul în spatiile cu sprijiniri din lemn.9. ruperi. slăbirile de mecanisme.4. cazul unui incendiu precum si intervenţia pentru stingerea incendiului. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute si asigurate cu protecţiile necesare. Se interzice transportul cu aceste mijloace al butoaielor cu carburanţi. umectare.7. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante si invelitori combustibile este interzis focul .7. Pentru menţinerea în permanenta stare de funcţionare a maşinilor. acizilor de orice fel. se interzice efectuarea lucrărilor cu lichide combustibile în prezenta surselor de foc deschis.scoasa de sub tensiune.8. ■ 7. ecranare etc. 7.6. acoperişul se curata de resturile si deşeurile .7. 7.3.) . . lemn etc. 7. sau când exista pericolul de producere. evitându-se scurgerea si răspândirea lubrifiantilor pe utilaje. pardoseli. rezultate. 7.1. Materialele si substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate. vor fi folosite în mod obligatoriu pompe manuale. f ara ' pericol de producere a incendiilor. . instalaţii si utilaje se face pe : tot timpul lucrului. Izolaţii hidrofuge cu bitum.1. luarea masurilor de protecţie specifice (izolare. a unui arc electric deschis ori desprinderea unor particule metalice incandescente.. b) încălzitul cu cărbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si astfel amplasate încât sa nu dea naştere la incendii.8. | 7. transportul bitumului topit si prepararea amorsatului bi tum-benz ina 80 31 . Invelitori si şarpante 7 . butoaie cu lichide combustibile etc. evitându-se frecările. precum si daca în zona sunt depozitate materiale ori substanţe combustibile (cherestea. Executarea operaţiilor de curăţire cu petrol a maşinilor si pieselor componente se face numai când instalaţia este. daca nu au fost luate masurile de protecţie împotriva aprinderii de la particulele incandescente rezultate de la sudura. precum si al altor produse care prin cădere pot produce incendii sau explozii. Zilnic.2. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elmentele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânza bitumata.2. 7.) fara . In cazul în care ungerea se face manual. poliesier.3.:. al recipientilor aflaţi sub presiune. utilajelor si instalaţiilor de ridicat si manipulat din dotare în scopul prevenirii incendiilor. desfaceri de piuliţe.lucru se face astfel încât sa nu blocheze evacuarea personalului în. 7. si deformări de piese.5.7.7.8. Supravegherea sicontrolul acestor maşini. asigurarea mijloacelor de prima intervenţie necesare. se impune respectarea întocmai â regulilor si prescripţiilor tehnice de exploatare a acestora. deschis sau fumatul. 7.).7." Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton si metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate . lubrif iantilor. La executarea tencuielilor pe timp friguros se vor respecta următoarele masuri: a) sobele si burlanele din tabla vor f i împrejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant.

7. iar cazanele se acoperă cu Capace metalice.9. 7. în condiţii specifice materialelor si substanţelor combustibile.9. m de orice sursa de foc. Dimensiunile platformei trebuie sa depăşească în toate direcţiile pe cele ale utilajului cu cel puţin 1 m. deschis. Se interzice funcţionarea cazanelor pentru topit bitum fara supraveghere.12. Lemnele de foc nu vor avea lungimea mai mare decât a focarului. Transportul si manipularea bitumului pe teritoriul şantierului de construcţii se face numai în ambalajele originale sau în vase speciale închise cu capace (umplute 3/4 din capacitate).9.9.9. amenajat corespunzător si îngrădit prevazându-se indicatoare de avertizare asupra pericolului de incendiu. 7. acoperite cu un strat de balast cu grosimea de minimum 10 cm.7.2. 7. La terminarea lucrului se stinge focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum. Transportul si manipularea bitumului tăiat si al ci tomului pentru amor sa je se face astfel încât sa fie ferite de orice surse de foc sau scântei.In. 7.13. ferindu-se de surse cu foc.6. 7.9. Rezervă de combustibil lichid necesar pentru realimentare se amplasează la cel puţin 10 . in cazul folosirii combustibilului lichid pentru ardere. se face lent si cu prudenta pentru a evita răbufnirile sau autoaprinderile si se controlează existenta si funcţionarea ţevii de aerisire.10.4. nivelate.9. cazanele de topit se vor umple maximum 3/4 din volumul lor.Instalaţiile si utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ.11..Se interzice depozitarea bitumului si a lemnelor de foc la o distanta mai mica de 10 m fata de focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum. se stabileşte la distanta de materiale sau substanţe combustibile.9. Locul unde se efectuează topirea bitumului.5.9.9/1.v nu antreneze vaporii inflamabili spre sursele de foc. precum si fata de orice sursa de foc (inclusiv cazanele de topit bitum). Este interzisa prepararea bitumului calat în încăperi închise sau în interiorul construcţiilor în lucru. 80 32 .8.cazul încălzirii cazanelor prin arderea combustibilului lichid. 7.5 m de focar si nu pe direcţia eventualelor răbufniri sau rateuri de gaze. rezervorul de alimentare al injectoarelor se amplasează la minimum 1. La amplasarea locului de preparare se are în vedere direcţia vântului astfel încât s.7. 7.9. Umplerea cu bitum cald a containerelor termoizolahte.9. combustibilul rămas neconsumat se evacuează din rezervor si se depozitează în locurile special amenajate pentru lichide combustibile. Amplasarea locului de preparare a bitumului tăiat pentru amorsaje se face la o distanta de minimum 30 m de orice construcţie provizorie sau executata din materiale combustibile. 7.3.9. ■ 7. 7. specifice transportului bitumului.Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul încălzirii.9. Se interzice transportul citomului în containere termoizolante. 7. Se interzice transportul si manipularea bitumului în vase sau butoaie improvizate.

9. decât cele prevăzute pentru .Dupa executarea lucrărilor de amorsaj cu ci tom sau bitum tăiat se va asigura supravegherea zonelor respective în continuare pâna la evaporarea completa a solvenţilor. Se interzice categoric fumatul la locul de munca în zonele în care se lucrează cu . lucrărilor de izolaţie se respecta reglementările de prevenire si stingere a incendiilor. paturi. abur sau spuma. 7.17. 7. luându-se masuri de PSI specifice.9. eliminând orice • sursa de foc ce poate genera incendiu. Pentru efectuarea .22.18.10.9. se evita posibilitatea ca vântul sa duca vaporii de benzina la Utilajele pentru topit bitum sau alte surse de foc deschis.alimentarea cu bitum a topitoarelor prin alte locuri. Pentru tehnologii si pentru produse noi. substanţe. terasa etc. stingatoare. 7. atât la nivelul suprafeţei de lucru (acoperiş. pe timp de vânt puternic.topirea bitumului în cazane amplasate pe focare improvizate.3. aprinde). • 7 . dispozitive si scule pentru stingerea unui eventual incendiu {lazi cu nisip. acesteia. . bitum tăiat sau alte materiale combustibile sunt interzise sursele de foc sau scântei.15.10.23.transportul topitarelor în stare de funcţionare sau încărcate sau a celor electrice sub tensiune. se i asigura scări de acces si evacuare în caz de incendius înainte de începerea lucrărilor este obligatoriu sa se verifice siguranţa scărilor pentru evacuarea personalului muncitor si intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu. în afara situaţiilor când sunt utilizate topitoare electrice si la care se foloseşte nisip. pulberi si C02. utilaje pentru topit bitum si de orice sursa de foc deschis. .4.Executarea hidroizolatiilor la cuve si rezervoare se realizează cu emulsii bituminoase sau vopsitorii pe baza de smoala de huila. 7. rezistente la foc.lucrărilor de izolaţii la învelitori.Prevederi generale 7.10. 7.9.16.10.9. sau care nu asigura stabilitatea cazanelor. bitumul aprins se stinge cu apa pulverizata. 7.2. La utilizarea topitoarelor de bitum se interzice: acesta. laturile.Pe timpul efectuării lucrărilor de amor sa je (cu ci tom.9.evacuarea bitumului pe alte cai decât cele prevăzute. .9. specifice acestora. 7.Fiecare gospodărie de bitum se prevede cu materiale. : \ 1.Utilajele pentru topit bitum se prevăd cu capace etanşe.10.In caz de incendiu. La efectuarea.9. neânchise pe toate .19. lopeti etc). 7. .9.Locul de preparare a amorsajelor se amplasează la minimum 3 0 m de construcţii în lucru. r 7.1. . Izolaţii . foc deschis în aer liber.) cât si în zonele aferente. se completează masurile de prevenire si stingere a\ incendiilor.14. 7.7.24 .In timpul preparării amorsajului. Nu este permis a se lucra cu .

.depozitarea buteliilor astfel încât sa nu rezeme una de alta. astfel încât sa nu permită scurgerea bitumului topit si producerea unor incendii. vor fi respectate aceleaşi masuri precizate pentru acoperişuri si şarpanta. se verifica închiderea tuturor golurilor din acestea.ivv--v 7. racordate la buteliile cu gaze lichefiate. La executarea lucrărilor de izolaţii la acoperişuri. b) arzătorul se pregăteşte si flacăra se reglează pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului de suport. butelii cu gaze lichefiate se face în soproane executate din materiale incombustibile. vor fi asigurate cu sisteme sau instalaţii de ventilare corespunzătoare.11.7.10.11.. Pentru a evita transmiterea focului. d) arzătoarele indiferent daca sunt în funcţiune sau nu se aseaza numai pe suporturile lor speciale. se respecta următoarele: a) lucratorii vor fi special instruiţi pentru executarea acestor lucrări precum si asupra modului de utilizare â arzătoarelor cu flacăra.la maximum 200 m pe o lungime de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei.12. .11.pe distanta de 10 m în jurul depozitului. dar nu mai puţin de 1 m în cazul conductelor montate în canale. 7.ventilarea permanenta.12. In timpul pauzelor si la terminarea programului de lucru se scot de sub tensiune consumatorii folosiţi. 7. 7. 7. Depozitarea a mai mult de doua recipiente. astfel: a) pe trasee exterioare orizontale: . Locul de munca se marchează cu plăcute avertizoare si se dotează cu mijloace de prima intervenţie.11. terasa atunci când se folosesc materiale bituminoase. Construcţiile provizorii de şantier în care se executa prepararea materialelor si a produselor care conţin bitum si alte substanţe toxice si uşor inflamabile. de funcţionare. Izolaţii termice (conducte si clădiri) : .2.10. Pe timpul executării lucrărilor de izolare a conductelor în şanţuri se interzice folosirea'focului deschis si fumatul. .5. . 7. 7. Tablourile electrice menţinute si verificate in permanenta pentru a fi în buna stare. închiderea robinetelor la întreruperea lucrului si controlul efectuării acesteia. 7. nefiind admisa aşezarea sau rezemarea de elemente si materiale combustibile. 7. . Pe timpul efectuării lucrărilor de izolaţii care necesita lipirea cu flacăra. Pentru aceasta se vor stabili si folosi numai locurile special amenajate si dotate. . .V 7.4.5.3. necesare lucrărilor de izolaţii.12. "f iv..depozitarea separata a buteliilor goale fata de cele pline cu gaze lichefiate. înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri si terase..12.1. 7. amenajate si amplasate corespunzător normelor de specialitate.temperatura de maximum 40 °C. asigurându-se pardoseli care sa excludă posibilitatea producerii unor scântei prin lovire. c) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi cea strict necesara pentru topirea bitumului (fara producerea unor scurgeri de bitum). ■ 7. .10.11.11. interzicerea păstrării orcăror materiale combustibile.2.materiale combustibile. iar geamurile Vor fi vopsite în alb.1.interzicerea depozitarii buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune coroziva.6. Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase 7. ::.3. In cazul depozitarii buteliilor în încăperi închise uşile trebuie sa se deschidă spre exterior. continuitatea materialelor combustibile utilizate la realizarea izolaţiilor se întrerupe cu materiale incombustibile sau greu combustibile comform prevederilor proiectului. Se interzic lucrările cu bitum pe timp de noapte sau în condiţii de : vizibilitate redusa.

7. întreruperea continuităţii materialelor combustibile.13. Atunci când conductele sunt izolate în comun.In.12. 7.12. latura cea mai mare a secţiunii termoizolatiei.Atât în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii cât si dupa terminarea acestora. 7. In acest scop se elimina toate sursele si se afişează indicatoarele pentru avertizare. se asigura ventilare corespunzătoare iar în încăperile unde se lucrează cu prenadez se interzice orice sursa de foc sau scânteie.• 7. 7. 7.13.12. 7.In toate punctele unde se depozitează.12 .9.folii bitumate. conform celor de mai sus se face în acelaşi loc si pe lungimea determinanta de conducte cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare.Prepararea unor materiale sau substanţe combustibile care necesita utilizarea focului se face în locuri special amenajate la o distanta de minimum 30 m fata de elemente si materile combustibile. 7. în condiţii care pot provoca aprinderea materialului pus în opera sau depozitat. . b) pe trasee exterioare verticale.1.4 m distanta de acestea pe o lungime egala cu de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei..12'..11.de sudura. la cea. 13 . în loc de diametru. dar nu mai puţin de I m . dar nu mai puţin de 2m. 7. 7. La realizarea izolaţiilor frigorifice (polistiren celular. iar personalul executant va fi specializat si instruit în acest scop. Zonele în care sunt depozitate aceste materiale. adeband. 7. polistiren.) se depozitează în locuri special amenajate.12.12.10. aplicat prin frecare energetica) se respecta în timpul execuţiei. etc.12.12. manipulează sau lucrează cu materiale de termoizolatie combustibile ori utilizează focul pentru preparare. c) înaintea intrării în construcţii închise sau depozite deschise de materiale combustibile. In cazul mai multor conducte monfate în paralel si izolate individual. 7 .zonele de preparare sau punere în opera a materialelor sau substanţelor combustibile se interzice focul deschis si fumatul. dar nu mai puţin de 2 m. se iau masuri de dotare corespunzătoare cu mijloace de stingere a incendiilor. tinându-se seama si de direcţia vântului astfel încât aceasta sa nu deplaseze vapori periculoşi spre sursele de foc situate la distante mari.7 .4.13. Materialele utilizate la termoizolare trebuie sa nu propage cu uşurinţa incendiul si dupa caz.3.13. Pentru ' a preântâmpina pericolul de explozii si incendii amorsele se executa numai cu emulsii realizate fara substanţe combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C.8 .12. . vopsele si solvenţi.13. chiar în cazul depozitarii de scurta durata la puntele de lucru se prevăd cu indicatoare de avertizare amplasate in locuri vizibile. Materialele inflamabile si combustibile specifice izolaţiilor termice (materiale lemnoase. la maximum 25 m pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei. toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestor materiale. 7.4.12. astfel încât sa nu existe surse de foc deschis în aproprierea lor.14. amorsaj bitum tăiat. 7. tratate cu substanţe ignifuge.6.2. 7.schimbări de direcţie a traseului orizontal spre verticala pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei.la. la stabilirea lungimii întreruperii se ia în considerare..12.5. Lucrările de termoizolatie la clădiri si conducte (elemente de instalaţii) se executa pe baza proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate. Este interzisa execuţia izolaţiilor frigorifice sau fonice în încăperile în care nu sunt terminate lucrariie. In cazul executării lucrărilor de izolaţie fonica si frigorifica în îcaperi închise. se interzice cu desăvârşire execuţia oricăror lucrări cu foc deschis sau care generează scântei.. . La folosirea rchelelor se are grija sa fie respectare toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor corespunzătoare lucrului pe schele. Izolaţii frigorifice si fonice 7.

7. 7. 7. In cazul.1. de încălzire. rezervoare. 7. 7. ventilare. ". vopsele. .7. precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. solubili si inflamabili se iau toate masurile pentru evitarea amestecurilor explozive (vapori-aer) si eliminarea surselor de aprindere a acestora. evitându-se creşterea concentraţiei cu hidrogen (în cazul decaparii cu acizi) si eliminându-se orice sursa posibila d£. prin silicatizare sau flantizare si a celor metalice prin fosfatare.tratamentelor superficiale ale suprafeţelor din beton.14. 7.14.5.' .14. Lucrările de protecţie anticoroziva impun o serie de masuri speciale de prevenire si stingere a incendiilor determinate în special de: .14. utilajelor si instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări (electrice. încălzire.6.3. Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării protecţiei anticorozive se realizează prin metode mecanice sau chimice. Materialele textile folosite la ştergerea cu solvenţi a suprafeţelor metalice se păstrează în lazi metalice. echipamentelor. . . 7. 7 . cu capac. vase. După caz. folosindu-se materiale cu adaosuri organice combustibile uşor volatile si inflamabile.8.14. de forţa. lacuri) si protecţie anticoroziva cu mase de şpaclu se folosesc produsele peliculogena care conţin sau utilizează adaosuri si solvenţi organici cu volatilitate ridicata. schele etc.14. Executantul lucrărilor de izolaţie frigorifica si fonica trebuie sa fie specializat si instruit asupra modului de utilizare a materialelor combustibile.14. în jurul punctului de lucru se montează indicatoare de avertizare "Pericol de explozie".2. se asigura c ventilaţie eficienta. La pregătirea suprafeţelor prin metode chimice.etc ■ Se interzice prezenta orcarei surse de foc în întreaga zona în care se pot forma amestecuri explozive. la lumina naturala sau artificiala. prin degresare cu solvenţi organici..).5.4. ventilare în mediu periculos. La protecţia anticoroziva peliculara cu amorse (grunduiri. Nu este admisa începerea nici unei lucrări de protecţie anticoroziva decât în momentul în care sunt asigurate toate condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.condiţiile diferite de lucru (deschise sau închise de tip încăpere.caracteristicile materialelor folosite (inflamabilitate) -varietatea aparatelor. recipienti.Protecţii anticorozive 7.. vase. In spatiile metalice închise (utilaje. 7.■-.14. de ridicare. Spatiile de lucru se ventilează corespunzător si se elimina orice surse posibile de aprindere pe o raza de minim 25 m se asigura împrejmuirea spaţiului de lucru si se marchează cu panouri avertizoare. în perioade reci sau calde etc.). de încălzire.14.14. 7. dispozitivelor.9. aprindere. se respecta reglementările specifice de prevenire si stingere a incendiilor la instalaţiile electrice.J3. . etc. La pregătirea suprafeţelor prin metode mecanice se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la instalaţiile electrice. de ridicat. de ventilaţie. depozitate în locuri izolate. rezervoare etc) se foloseşte iluminat de siguranţa cu protecţie corespunzătoare si se asigura legarea ia pământ a tuturor pârtilor metalice. se asigura respectarea masurilor privind substanţele inflamabile. amenajate corespunzător. la înălţime sau în subsol. La decaparea cu acizi si lş degresarea cu soluţii bazice. ■ .

14.15 minute dupa terminarea lucrului.Curăţirea uneltelor nu este admisa la punctul de lucru. Cu aerul.14 .1 0 minute înaintea începerii lucrului si se menţine în funcţiune 10 . Sunt interzise sistemele de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente. :<■•.18. la prepararea si aplicarea amorselor.16. umplute maxim doua treimi din capacitatea lor.14..14.20. care nu produc electricitate statica sau scântei prin lovire.22.11. utilajelor etc. manipulării.. • 7. se colectează ritmic.Prepararea maselor de şpaclu anticorozive se face în alt spaţiu decât cel în care se executa lucrarea de protecţie sau se depozitează.25. fiind interzise cele din mase plastice si fibre sintetice.14.7 . 7. Ventilarea se pune în funcţiune cu 5 .14. 7. Se asigura exhaustarea continua si viteza constanta de circulaţie a aerului în conducte.Deseurile si rez iduurile combustibile.14.2ste interzisa recircularea aerului în sistemul de ventilare a spatiilor.In spatiile închise trebuie sa se asigure o ventilare corespunzătoare si se iau masuri pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive precum si pentru eliminarea surselor de aprindere. cu sisteme de încălzire improvizate. 7. cârpe perii etc. iluminat.Pentru ştergerea suprafeţelor se interzice ' utilizarea materialelor din fibre sintetice sau lâna.inflamabili. La locul de munca nu este admisa o cantitate mai mare de materiale decât strictul necesar pentru un schimb de lucru. . 7. 7.. ci într-un loc izolat stabilit si amenajat corespunzător. care pot provoca scântei datorita încărcării electrostatice ce se formează prin frecare.27. In spatiile de lucru precum si in interiorul rezervoarelor. precum si ambalajele utilizate.26-Aplicarea foliilor anticorozive (de tip BUTAROM) se realizează cu adezivi si solvenţi auxiliari inflamabili si toxici (prenadez. manipularea si depozitarea materialelor si substanţelor peliculogene. fumatul. .14.14.12.Punctul de lucru se dotează cu stingatoare portative cu spuma chimica si lazi cu nisip si lopeti. '7. acetona etc. iar instalaţiile electrice si de ventilare vor fi corespunzătoare mediului si astfel montate si exploatate. se stinge.17. Este interzisa iluminarea sau folosirea lămpilor su sisteme improvizate sau defecte. se interzice categoric.In cazul folosirii maselor de şpaclu bituminoase. lucrul cu cabluri.14. 7. 7.14.10 .13. încălzire. manipularea..Transportul.). Este interzis fumatul si provocarea de scântei sau utilizarea focului deschis.15. . a componentelor lichide ale chiturilor precum si a diluantilor se face numai în recipienti ermetic închişi si asiguraţi contra deversării acestora. toate masurile necesare pentru materiale inflamabile si explozive (ventilare. explozivi si toxici.In timpul transportului. grund. Transportul maselor bituminoase se realizează numai în vase închise. 7 . trebuie respectate cu stricteţe masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite pentru substanţe inflamabile si toxice.14.14.14.La manipularea recipientilor cu adezivi si solvenţi se evita şocurile mecanice.24 . depozitarea si utilizarea acestor adezivi. vaselor.) Instalaţiile de topit si preparat mase bituminoase se amplasează la distante de siguranţa fata de materialele combustibile.încălzirea spatiilor de lucru se face numai cu surse de căldura indirecta. 7.14.Se folosesc numai scule si materile (vase. 7. toluen. defecte sau nesupravegheate. aceşti solvenţi pot forma* amestecuri explozive si toxice impunând masuri speciale la transportul.14. iar cazanele se acoperă cu capace metalice."'. aprinderea vreunui foc. focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de preparat mase bituminoase.Prepararea si diluarea acestor materiale se face într-un spaţiu separat de cel în care se executa protecţia si în afara celui de depozitare. ce pot forma amestecuri explozive în aer si în spatii închise. precum si din otel.23. se iau. . 7. dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun în locurile special destinate depozitarii sau distrugerii lor. 7. 7. La terminarea lucrului.14.21 .Locul de munca va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interzicerea apropierii cu foc deschis sau surse de scântei la o distanta mai mica de 25 m. aparate sau dispozitive electrice de iluminat si de forţa fara protecţia necesara ori folosirea uneltelor metalice"care pot provoca scântei prin lovire" sau cădere..14. de către producători si reglementari.Caile de acces si evacuare se menţin permanent libere si curate. interzicerea orcaror surse de foc etc. 7. ■ 7.14. încât sa nu producă scântei. evitarea aprinderii gazelor si vaporilor inflamabili exhaustati.19. depozitarii si a executării protecţiilor cu aceste materiale.

ciocanire etc. utilizându-se în general chituri care conţin sau utilizează ca materiale auxiliare solvenţi si diluanti volatili. pentru care se iau următoarele masuri: a) în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pana la lipirea mochetei se asigura o buna ventilare a încăperilor respective. manipularea si în timpul lucrului cu aceste materiale se impune respectarea cu stricteţe a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. parchetin etc. sau a unei ventilări mecanice in încăperile în care se lucrează. vopselelor de ulei si al solvenţilor cu flacăra directa. Pe timp friguros de regula nu se executa lucrări de finisaj bazate pe procese umede de execuţie cum sunt zugrăveli.Pentru asigurarea unor amestecuri nepericuloase de gaze sau vapori inflamabili si toxici. . încălzirea cu flacăra. b) efectuarea oricăror lucrări la care se foloseşte focul..In timpul lucrului cu adezivi sau solvenţi inflamabili (prenadez.10 . efectuează numai în recipiente închise si asigurate contra deversării acestora. dar este interzisa încălzirea uleiurilor. 7. cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice (prize.15. 7. flame etc. eficienta. vopsitorii. lucrările de lipire cu adezivi se executa numai dupa asigurarea unei ventilări organizare (usi si ferestre deschise).29. întrerupătoare precum si folosirea oricăror aparate sau dispozitive care pot produce scântei. se iau masuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc în apropierea suprafeţelor vopsite sau lăcuite.15. Prepararea si diluarea vopselelor se efectuează întrŢO încăpere separata de cele în care se face vopsirea.11.5.4.7. 7.9. * 7. 7. 7. aşigurându-se în acelaşi timp o ventilare corespunzătoare. Lucrări de finisaje 7. 7. lucru. 7.15.2. (prenadez. lacurilor. având acces direct din exterior. Romeltex etc. fiind periclitate de îngheţ.3. In timpul verii se lucrează cu ferestrele deschise. acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive de aceea la transportul. c) în zona unde se lucrează la lipirea mochetei sunt interzise: fumatul. Pulberea de aluminiu în contact cu umezeala se autoaprinde. c ) încălzirea cu flacăra. încălzirea acestora realizându-se cu apa calda sau prin depozitare îndelungata în încăperi încălzite. se realizează o ventilare naturala organizata sau mecanica. Transportul vopselelor si diluantilor se.1. Vopsirea cu pensula se executa în spatii în care nu exista surse de foc deschis.15. 7. Este strict interzisa apa sau substanţe de stingere care confin apa (spuma).14.15. placări etc.15.8. .) se menţin închişi. care conţin solvenţi inflamabili se respecta cu stricteţe prevederile specifice acestor lucrări cu pericol de incendiu si explozie.7.14. ). pulberea de aluminiu se manipulează cu precauţie pentru a nu degaja în aer si sa constitue amestecuri explozive cu acesta.15. La lucrările de vopsitorie in spatii interioare cu mijloace mecanizate si în cazul utilizării lacurilor si vopselelor cu uscare rapida.14. lucrări care produc scântei (sudura.15. Pe tot timpul uscării. lucrările la care se foloseşte focul. ) se interzice: a ) fumatul.30. conform instrucţiunilor de. acoperindu-se cu capacul dupa fiecare^folosire. a x îiusuiiie privina lucrul cu materile inflamabile. 7.15. astfel încât sa se evacueze în exterior ce se degaja. Vopselele si lacurile vor fi ferite de acţiunea razelor solare. bine uscate. 7.6. Pe timp de iarna ferestrele se vor deschide intermitent. iar pentru stingere se utilizează numai nisip si sare. 7. menţinând închise uşile de comunicaţie cu restul clădirii.15.15. t:u B L i i u L e t e leyuiiit. b) recipientii cu adeziv si diluant etc. inflamabili si toxici.15. 7. La prepararea emailului de aluminiu.La locul de munca nu sunt admise cantităţi de materiale mai mari decât necesarul pentru un schimb. Atunci când se executa astfel de lucrări se asigura o temperatura de cel puţin + 5°C. specifice substanţelor inflamabile si toxice.La protecţia anticoroziva Cu placi si cărămizi antiacide.28.La executarea pardoselilor cu covoare de PVC.

precum si următoarele: . covoare din PVC. tâmplari. 7. substanţe sau obiecte combustibile situate în apropiere. etc).l a accesele fiecărui nivel unde se lucrează cu substanţe periculoase. se iau masuri pentru:lucru. 7.orice fel cere pot provoca incendii sau e) lucrările de sudura în apropiere sau la elemente care sunt în comunicaţie cu spaţiul respectiv (tevi. nu sunt admise.15. toate materialele si lichidele combustibile.Montarea pardoselilor cu adeziv bitum .la întreruperea operaţiilor de lipit se reduce presiunea.15. precum si substanţe explozive este strict interzisa.încălzirea profilelor din PVC se realizează numai Cu lămpi de benzina prevăzute ctJ site metalice eliminând contactul direct între flacăra si PVC. ' b) eliminarea orcarei surse de foc (scântei. depozitându-se în locurile special destinate si amenajate.15.20.La executarea pardoselilor utilizând adeziv pe baza de acetat de polivinil sau amorsare cu amestec de cauciuc si bitum la cald se respecta 7 .Se prevăd indicatoare de avertizare care sa indice interdicţiile respective. c) limitarea cantităţilor de materiale la locul de munca.13. astfel: .La executarea lucrărilor de lipire a mochetei pe pardoseli. etc. la strictul necesar desfăşurării activităţii în încăperea respectiva.Asigurarea mijloacelor necesare de stingere a incendiilor.15>15.12. iar lampa va fi aşezata în asa fel încât flacăra sa nu fie îndreptata spre materiale. vor fi instruiţi si supravegheaţi asupra respectării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice. 7 .) în întreaga zona de lucru si unde se pot forma amestecuri explozive. folosirea lămpii de benzina în încăperi în care se afla lichide sau gaze combustibile.21.) f) cuplarea sau decuplarea aparatelor si dispozitivelor electrice etc. instalatori etc. 7. Ignifugarea materialelor combustibile se realizează conform prevederilor normativului de specialitate (C 58 . 7. d) utilizarea aparatelor de .cauciuc se executa dupa ce încăperea a fost bine ventilata ( 6 .).Zilnic personalul muncitor care executa lucrări cu materiale sau substanţe cu pericol de incendiu sau explozie (vopsele.15. adezivi.lipire. cu adezivi inflamabili (prenadez.19. 7. '*. flame. 7.Personalul care executa Operaţiuni de . 7.păstrarea în locul în care se lucrează a bidoanelor cu lichide combustibile pentru alimentarea lămpii.Cantităţile de materiale (linoleum.15. flăcări.15. în raport cu natura si cantitatea de materiale si substanţe (lichide) combustibile.14.oriunde se mai considera necesar. 7. " 7.86) pentru toate materialele .17 . ■: d) asigurarea dotării corespunzătoare cu materiale si mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu la locul de munca. Ignifucrarea materialelor si elementelor combustibile 7. presiunea combustibilului sa nu depăşească limita admisa.la intrarea în clădire. . precum si lăsarea lămpii aprinse fara supraveghere.-.la nivelul inferior si la cel imediat superior fata de nivelul la care se lucrează cu substanţe periculoase.Topirea si menţinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitum .18. diluant.15.1. La terminarea lucrului se evacuează din încăperile in care s-a lucrat.16.lampa de benzina trebuie sa fie în perfecta stare de funcţionare si reglata flacăra corespunzător.La utilizarea lămpilor de benzina se respecta instrucţiunile de prevenire a incendiilor specifice spatiilor închise. tubulaturi etc. . In acelaşi scop vor fi instruiţi si ceilalţi muncitori care lucrează în acelaşi timp în zona respectiva: (electricieni. .explozii.16. se instruieşte asupra masurilor de prevenire si stingere specifice. adezivi.) nu trebuie sa depăşească necesarul pentru încărcarea respectiva.16 . .cauciuc se face numai în spatii fara materiale inflamabile si sub permanenta supraveghere.15.7 ore de la aplicarea amorsei) si asigurate masurile prevăzute pentru lucrul cu materiale si substanţe inflamabile. diluanti etc. ' 7.15. .22. diluanti si altele asemenea).15.

000 750. bateriile. . ''/. menţionează obligatoriu: .16. ferite de surse de căldura si de vapori. . d) pentru iluminatul: depozitelor ■ de capse se admite folosirea lămpilor electrice de tip sigur contra exploziilor sau a lămpilor portative tip miner.) . In jurul fichetului. iar golul de introducere a aerului cald seprotejaza cu plasa metalica. indicativ C 58 . metal. în numărul.).16.unitatea 'care a executat lucrarea de igni fugare.■(pardoseala. valoarea si importantă acestora. Construcţiile provizorii din organizarea de şantier executate din materiale si elemente de construcţie combustibile (lemn) cum sunt cele pentru ateliere. capse depozitate se realizează obligatoriu numai în barăci incombustibile (metalice sau beton) care sa nu aiba elemente din materiale combustibile.. izolaţie termica. tratate cu substanţe ignifuge si păstrate în aceleaşi condiţii ca materialele de baza. . metoda folosita la ignifugare (pensulară. efectuarea încercărilor asupra calităţii ignifugarii si eliberarea buletinelor de analiza.000 buc.000 buc. . mase plastice.16.produsul ignifug utilizat. capse. depozite si magazii pentru materiale sau substanţe combustibile.si elementele combustibile prevăzute în documentaţia tehnico-economica de investiţii. potrivit prevederilor normativului de ignifugare. . .4'. pe.unitatea producătoare a substanţei ignifuge.1. 7. ale ÎNCERC. La realizarea lucrărilor de termoprotectie (vopsea termospumanta.-. 7. 7. finisaje etc. In aceste încăperi se interzice depozitarea altor substanţe sau materiale combustibile sau explozibile.17. Sursele electrice de alimentare se montează numai în exteriorul camerei de":depozitare.2. separate de cele de păstrare a materialelor explozive prin perete incdmbustibil rezistent la explozie si termoizOlator. remize. rafturi. vor fi tratate cu substanţe ignifuge în funcţie de condiţiile specifice. Aerotermele. sau sobele electrice prevăzute cu carcase de protecţie se amplasează în camere . amplasate în încăperi realizate din materiale incombustibile si prevăzute cu usa de acces metalica: încăperile vor fi uscate. Executantul este obligat' sa solicite laboratoarelor autorizate . dulapului sau lăzii pentru capse pe raza de 3 m se interzice depozitarea oricăror alte materiale incombustibile. La depozitarea capselor se respecta următoarele reguli principale: a) pentru maximum 100.17. c) încălzirea încăperilor se asigura cu apa calda sau electric . tavane etc.. precum si cele în care se lucrează cu foc deschis.). 7. b) pentru cantităţi între 100. prevăzute cu încuietori.data realizării ignifugarii.) se vor utiliza numai produse încercate în laboratoare autorizate si cu respectarea stricta a instrucţiunilor furnizorilor respectivi.16. 7. se poate asigura depozitarea în fichete. Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi 7. beton. fiind etichetate corespunzător lucrării. azbestospray etc.3.86..5.baza buletinelor de încercare pentru protecţiile efectuate. stropire etc. se . Comandamentul Trupelor de Pompieri sau altele agreate. In documentele de însoţire ale eprubetelor ce se trimit la laborator. a unor elemente si materiale de construcţii (lemn. Odată cu efectuarea lucrărilor de ignifugare se realizează probele de material necesare încercărilor. forma si dimensiunile stabilite diferenţiat în normativul C58 — 86. dulapuri metalice sau lăzi metalice.

în baza unui proiect avizat de unitatea de distribuţie a gazelor. i) operaţiile de întreţinere periodica a fichetului.18. în mod obligatoriu. spuma (chimica sau mecanica). In apropierea bateriilor de încălzire sau a aerotermelor nu se depozitează lichide sau materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune.3.7. revizii ale instalaţiilor electrice sau încălzire etc. paralel si alături cu conducta de gaze naturale se afla si conducta de apa. 7. nu se executa decât dupa Ce materialul exploziv este evacuat în întrgime. si care a făcut instructajul specific. Pe timpul execuţiei instalaţiilor electrice.4. Intre corpurile (elementele) de încălzire sau conductele neizolate _ ale instalaţiilor centrale de încălzire si materialele solide combustibile învecinate (elemente de construcţii. în lazi sau rafturi distincte. se iau masuri care sa evite producerea incendiilor si propagarea lor lâ lucrarea de baza sau obiecte ale organizării de şantier.. conducta de gaze trebuie sa se monteze deasupra conductei de apa.18.150 °C {între conductele de retur si pardoseala combustibila se admite distanta de 5 cm) « . Executarea lucrărilor de instalaţii 7. 7. materialele explozive ramase neutilizate se predau obligatoriu la magazie. 7.la distante de siguranţa de minimum 20 m fata de alte construcţii sau locuri de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la prize de împamântare.8 . . Se interzice fierberea si încălzirea masticurilor izolate precum si prepararea acestora în locuri cu pericol de incendiu.5. h) depozitarea altor materiale. reparaţii la instalaţiile existente sunt.9. utilaje.6. m) pentru stingerea incendiilor la încăperile pentru capse se asigura apa. 7.) trebuie asigurata o distanta minima de: . Este strict interzis controlul cu flacăra. g) baraca se marchează cu indicatoare de avertizare cuprinzând inscripţiile: "STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m" . Lucrările de reparaţii la conducte de gaze se executa numai dupa închiderea robinetului principal si purjarea conductei cu gaze inerte si ventilarea încăperii respective. nisip etc. 7.18.18 .1. de materiale sau substanţe combustibile. k) capsele care au dat rateuri la utilizare se păstrează separat de celelalte. Orice .18. In nici un caz nu se admite suprapunerea lăzilor.35 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura mai mare de 150 °C. V.5.e> . Executarea lucrărilor la instalaţiile de gaze naturale se va face de către personal calificat. scule sau echipamente în aceiaşi baraca cu capsele pentru pistoalele de împlântat bolturi. "FUMATUL SI FOCUL STRICT OPRITE".10 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura între 95 CC .în cazuri speciale. finisaje tâmplarie. 7.18. 7. de verificarea întregii instalaţii. materiale solide depozitate. produse din lemn. lăzii dulapului sau a barăcii metalice pentru capse cum sunt: vopsiri.18. la depozitele mici ale şantierelor izolate se pot utiliza lanterne de buzunar alimente cu baterii de maximum 4. ventilare si gaze aferente construcţiilor.18.18. iar lăzile cu capse se amplasează pe rafturi incombustibile asigurându-se distanta de minimum 4 cm între ele. etc. textile. j) păstrarea capselor se face în ambalajul original. 7. hârtie si alte. ■ 1) la terminarea programului de lucru. urmate. Daca pe acelaşi traseu. este strict oprita. Dupa executarea crcaror lucrări la instalaţiile de gaze naturale se controlează etanşeitatea acestora cu spuma de săpun.' 7. f) baraca pentru capse se amplasează. special autorizat pentru acestea. de încălzire. în apropiererea depozitelor.2. instalaţiile oprite din funcţiune un timp îndelungat (mâi mare de 6 luni) se supun verificării etanşeităţii cu aer comprimat. pâna la returnarea lor.18. ori nesupravegheate.

7. 7.19. . 7.18. 7.Ventilatoare si motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare. 7.18. * 7.19. sau manipulează substanţe. 7.2 .18.18. 7. vaporilor sau deşeurilor care trebuie evacuate. trebuie sa fie în perfecta stare si neânbibata în combustibil.13. în caz de incendiu si de semnalizare a încetării funcţionarii instalaţiilor de ventilare.Centrale fum termice. etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare (rezervoare. conducte pentru transport.22. ) în scopul eliminării scurgerilor de combustibil. se opreşte ventilatorul si maşinile racordate la acel sistem de ventilare.1. vapori sau gaze combustibile.6 Coşurile si canalele de fum se executa conform prevederilor STAS 6973. Izolaţia conductelor.5. Cazanele alimentate cu combustibil lichid.18. vor fi astfel montate încât sa nu producă scântei. 7.17. La ventilările locale aceste guri de absorbţie vor fi amplasate cât mai aproape de locul de formare a vaporilor.Dispozitivele de blocare .Traversarea pereţilor antifoc de către canalele de ventilare nu se recomanda.11.18. intervenindu-se cu COz sau praf si C02.18.Se interzice evacuarea prin instalaţia de ventilare a materialelor sau substanţelor combustibile. 7. r coşuri si canale de 7. 7. vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale clădirii. racordările de arzătoare etc.. precum si utilizarea unor materiale corespunzătoare. trebuie menţinute în buna stare de utilizare.19.4.18. Se interzice efectuarea controlului etanşeităţii ins tala tii-îei. 7.10. Se interzice montarea în interiorul canalelor pr.14.sau scurtcircuite electrice. care sa împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canale de ventilaţie. La • executarea canalelor termice cu combustibil lichid.5 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura sub 95 °C "(între conductele de retur si pardoseala combustibila distanta nu se normează).se asigura. cu tavi metalice umplute cu nisip. sa nu prezinte fisuri ori deformări sau sa nu fie corect centrate.18. vor fi prevăzute în fata focarelor/sub injectoare. ' 7.18. pompe.pentru combustibil si izolaţia cazanului.18.21.Ventilatoarele aferente instalaţiilor de ventilare în care se vehiculează gaze sau vapori combustibili trebuie sa fie din materiale care nu produc scântei prin lovire. în jurul arzătoarelor.' de gaze cu flacăra.Prizele de ventilare se prevăd cu plase de sârma sau grătare. combustibile si a încăperilor cu aparatura de mare valoare sau importanta deosebita..16.19.19.12..20. combustibil se colectează si se evacuează.-' In cazurile în care aceste traversări suntabsolut necesare se iau masuri pentru evitarea propagării incendiilor în compartimentele învecinate.19. care în amestec sau contact pot da naştere la aprinderi sau explozii. fata de materialele sau elementele de construcţii combustibile. prelucrează.19. 7.La realizarea sistemelor de ventilaţie se va urmări limitarea posibilităţilor de formare a amestecurilor cu pericol de explozie si de propagare a incendiului prin canale^ de ventilare. a conductelor de încălzire precum si a conductoarelor electrice.In interiorul canalelor de ventilare nu se vor poza conducte de transport pentru lichide sau gaze combustibile. a gazelor sau a deşeurilor combustibile. 7. 7.Sistemele de ventilare a încăperilor în care se depozitează.18.La execuţie trebuie asigurata etanşeitatea instalaţiei si izolarea termica corespunzătoare a canalelor prin care circula gaze calde.18. Centralele termice cu gaze se pun în functiiine numai dupa verificarea arzătoarelor si a presiunii în conductele de gaze.18.19.in • cart transporta praf.Amplasarea în îcaperi a gurilor de absorbţie terebuie sa se faca în funcţie de greutatea specifica a gazelor.In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea.3. Scurgerile accidentale de .Se interzice ca aerul ce conţine gaze sau vapori inflamabili sa fie recirculat prin sistemul de ventilare.15 . prin prevederea clapelor antifoc. 7. 7. 7.

ele vor fi înglobate de jur împrejur în zidărie.19. cu excepţia celor care sunt executate special pentru acestea.19. Executarea lucrărilor de instalaţii electrice . In cazul când aceste elemente au o grosime mai mica. .00 m lungime.19. respectiv de 38 cm când este tencuit sau protejat. pericol de incendiu nu este admisa folosirea burlanelor din tabla. b) încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. iar în cazul burlanelor de tabla de 1.3. iar deasupra învelitorii zidăria coşurilor se rostuieste cu rosturile pline sau se tencuieste cu tencuiala rezistenta la intemperii.La străpungerea planseelor combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie la cel puţin 24 cm de la fata interioara a canalelor de fum. la canale se face numai cu burlane de legătura ceramice sau burlane de tabla introduse prin stuturi de tabla sau ceramica pâna la' fata canalului.'.) precum şi necuratarea depunerilor de praf. Pentru legarea unui focar la un canal mai îndepărtat se admit.19.20. c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele electrice de alimentare. Lucrările de instalaţii electrice (execuţie.12. cabluri. In spatii cu.. scame si alte materiale combustibile. paratraznet 7. 7.9. maşinilor de gătit etc. forţa. lungimea de 5 0 cm. 7.19. 7. antiex. elementele de rezistenta (de exemplu armatura de otel a centurilor) nu trebuie sa vina în contact direct cu canalele de fum.iluminat.) peste sarcina admisa. cu îngrosarea pereţilor expuşi ai"canalelor din zidărie de cărămida la-24 cm sau cu intercalarea unui strat termoizolator incombustibil. nedepasind.19.13.La străpungerea centurilor si planseelor incombustibile. distanta intre burlanele âe-legătura ceramice sau din zidărie si tavan va fi de minimum 50 cm. umezeala. Sub planseele din materiale combustibile. între orificiul de racord si canalul vertical canale de legătura în zid cu panta de cel puţin 10% si de cel mult 2. lemn etc.20. verificare. când sunt aşezate orizontal. prevazându-se o acoperire din beton sau mortar în grosime de cel puţin 5 cm.19. 7.14.7• Racordarea sobelor. . Se interzic următoarele: a) folosirea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice de orice fel. hârtie. etc.2.20. f) aşezarea sau sprijinirea de motoare electrice a orcaror materiale combustibile (cîrpe. de exemplu. sau căptuşite cu un material termoizolator. în cazul când acesta nu este protejat.-. transformatoare.) se executa numai de către personal calificat si autorizat. 7.00 m. cu condiţia ca Ia cotul de racordare sa se prevadă o usita de curăţire. de grosime echivalenta.8. incombustibil in grosimea necesara.11. etc. e) utilizarea lămpilor mobile portative. regulamentele si celelalte prescripţii tehnice specifice. 7. Aceste burlane vor fi cât mai scurte. In cazul cînd gazele de ardere au o temperatura mai mare de 2 50 °C la stutul de racord..) ori cu defecţiuni. pereţii exteriori ai coşurilor din zidărie de cărămida trebuie sa aiba o grosime de cel puţin 11. 7.5 cm. d) folosirea instalaţiilor elecrice fara protecţie corespunzătoare mediului în care se afla (etanşe la praf.In interiorul clădirii. Se recomanda completarea spaţiului dintre cos si aceste elemente cu materiale termoizOlante incombustibile sau îngrosarea locala a pereţilor coşurilor din zidărie lăsând un rost de 3 cm liber sau umplut cu material termoizolator incombustibil pe tot conturul. .10.15. iar al celor din elemente prefabricate de cel puţin ~0 cm. trebuie sa respecte normativele.20. indiferent de tip si destinaţie.. 7.19.19. 7.7.1 Executarea instalaţiilor si montarea echipamentelor electrice. conectare etc. reparare. 7. asigurând o legătura etanşa. fara globuri si grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate ori uzate. standardele. respectiv 70 cm*.Nu se admit canale de fum în zidurile exterioare decât cu o protecţie termica suplimentara. >.La traversarea podului clădirii si la străpungerea acoperişului fetele exterioare tencuite ale coşului vor fi la cel puţin 10 cm distanta de elementele de lemn. grosimile de mai sus trebuie sa fie duble. 7.In podul clădirilor coşurile se tencuiesc si spoiesc cu var (ca sa se poată observa cu uşurinţa eventualele fisuri).

dupa terminarea folosirilor sau dupa programul de lucru al acestora.15. k) amplasarea instalaţiilor. utilajele si echipamentele respective.7.20. 7. b) nu se folosesc arborii drept suporţi. ) .20. necesare conform normativului . etanşeitatea cuvei si asigurarea posibilităţii de golire a uleiului. instalaţii.10.12. utilajelor electrice în condiţii său la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substanţe combustibile ori gaze tehnice. improvizate sau rezistenta electrica mai mare decât cea stabilita pentru instalaţiile.16.20. construcţie combustibile.4.In apropierea tablourilor electrice se interzice păstrarea materialelor si substanţelor combustibile si blocarea accesului la acestea. .7.La exploatai sa transformatoarelor (autotransformatoarelor} se controlează periodic nivelul si temperatura acestuia. 7. este interzisa.14.8.cablurilor. nu este admisa. cositorite sau cu cleme corespunzătoare secţiunii conductoarelor respective.Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului ^e protecţie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu depăşească sub sarcina limitele admise. amplasate la distante admise de normativul 1-7.9.7.13. precum si pericolul împrastierii sau deversării acestuia în zone învecinate. Montarea. 7.20.6. Golurile necesare trecerii cablurilor sau a ţevilor de protecţie a conductelor prin elemente de construcţie {pereţi si plansee) se vor etanşa cu materiale incombustibile asigurându-se limita de rezistenta la foc conform normelor în vigoare.20. garniturile de etansare se menţin în buna stare si bine strânse {fixate). astfel încât sa împiedice transmiterea incendiilor. conductoarele. 7. la nul etc. starea instalaţiilor de raCire.20.20. 7. c) se iau masuri ca acestea sa nu căda^ pe construcţii. precum si la trecerea lor prin plansee său pereţi. e) izolarea trecerilor prin plansee si pereţii combustibili.20. 7.La încăperile si posturile de transformare este interzisa depozitarea orcăror materiale sau obiecte. i) folosirea siguranţelor fuzibile si a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni. La tablourile capsulate.g) lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice. 7.Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu. d) nu se montează în podurile clădirilor si construcţiilor care sunt realizate din materiale combustibile. .Legarea între ele a conductoarelor din cupru sau otel se face numai prin răsucire si matisare.sarcina se încălzesc peste temperatura admisa..20.20. 7. siguranţelor si tablourilor electrice direct pe materiale sau elemente de . izolări său separări de protecţie. La montarea conductoarelor aeriene se are în vedere: a) utilizarea izolatoarelor fixate pe suporturi incombustibile. 7.20. 7.5. 7. La intrările si ieşirile conductoarelor din canale. . Montarea conductoarelor. materiale ori substanţe combustibile sau sa vina în contact cu acestea. spatiile din jurul acestora se obturează. comprimate ori lichefiate astfel încât sa fie posibila aprinderea acestora .-.conductoarelor si cablurilor electrice în canale sau tuneluri în care sunt: montate conducte de gaze sau de fluide combustibile.20. h) menţinerea sub tensiune a maşinilor. cu material incombustibil.20. releele. utilajelor si echipamentelor electrice.1-7 (legarea la pământ. j) folosirea fara protecţii. iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mmp prin sudura. reostatele de pornire si alte asemenea aparate se montează în locuri fara pericol de incendiu si se prevăd cu carcase de protecţie. tuneluri.Tablourile electrice de distribuţie.11. Se interzice utilizarea conductoarelor si cablurilor care în .

20. si celelalte surse de energie pentru alimentarea iluminatului de siguranţa trebuie sa fie bine întreţinute si sa asigure funcţionarea tuturor lămpilor pe durata stabilita de normativul I . sau prin vopsirea curelelor cu vopsele si lacuri speciale pentru mărirea conductibilitatii lor electrice.Utilajele si instalaţiile care în timpul funcţionarii produc electricitate statica vor avea asigurata descărcarea acesteia la pământ. pompe.CorpUrile de iluminat de siguranţa trebuie sa fie conplete.7 .amplasate corespunzător si în stare de funcţionare.prezintă rezistivitate mare. d) descărcarea la pământ a electricităţii: statice produsa de curelele Ce transmisie.22.20. conform reglementarilor în vigoare. Aceste surse de energie trebuie amplasate si realizate astfel încât în caz de incendiu sa nu fie scoase din funcţiune. prin montarea de piepteni metalici de descărcare. de micşorare a rezistivitatii prin .de funcţionare. 7. şe f ace periodic.30.curent când instalaţiile sunt în funcţiune.26. 7. aparatelor si utilajelor în care' se maruntesc substanţe producătoare de praf cu pericol de incendiu sau explozie. c) filtrele de pânza din conductele de aer vOr fi căptuşite cu plasa metalica legata la pământ cu scopul neutralizării sarcinilor electrostatice. b) legarea la pământ a conductelor prin care se vehiculează amestecuri de aer si pulberi combustibile. se vor lua masuri. 7. grupurile.20.' 7.29. se prevăd cu sisteme de interblocâre a funcţionarii. 7.Se interzice transportul si manipularea produselor petroliere în ambalaje din material plastic. circulaţie. datorita descărcării sarcinilor de electricitate statica. 7. e) legarea la pământ a tuturor pârtilor metalice ale instalaţiilor pentru vehicularea combustibililor lichizi si anume: conducte.18.Conductelor prin care se transporta particule sau fluide care pot forma electricitate statica vor avea asigurate legarea la pământ.Se interzice întreruperea circuitelor secundare ale : transformatoarelor de . 7. •.Bateriile de acumulatoare.la pământ incomplete.Este interzisa vopsirea cu pistoale de pulverizare a recipientilor care conţin produse inflamabile.20.Utilajele sau instalaţiile care în caz de incendiu trebuie oprite..27.23.20.20. . rezervoare.20. autocisterne.20 .20. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje si în general a tuturor echipamentelor electrice.Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor si transformatoarelor de curent ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în regim de scurtcircuit'.Pentru a înlătura pericolul de incendiu. 7. cisternele de cale ferata. electrogene. la rampele de descărcare etc.' ' 7. 7.20. ' ' .24. defecte sau necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei ohmice.20.Este interzisa exploatarea' instalaţiilor si utilajelor cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere.acumulate de materialele solide.7.20. 7. marcarea hidrantilor interiori) trebuie sa fie în permanenta în stare.25.Se interzice tratarea cu colofoniu (sacâz) a curelelor de transmisie pentru a preveni patinarea lor. .20.17. acolo unde este posibil.19.veghe panicii.18 .28.21 . continuarea lucrului.20. 7. 7 . .20.Se interzice întreruperea în regim de scurtcircuit.Deoarece rezistivitatea statica se formează pe suprafeţele corpurilor care. sine de cale ferata. lichide sau gazoase vehiculate sau manevrate în procesele tehnologice se iau următoarele masuri speciale: a) legarea la pământ a carcaselor maşinilor'.20 .Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţa (de : evacuare. 7.

7.20).respectarea distantelor minime normate fata de elementele de construcţie si cele ale instalaţiei electrice. hidrant!. se vor respecta proiectele de specialitate. pe timpul exploatării. fixarea sigura a elementelor instalaţiei pe construcţie. Amplasarea cailor ferate se va face având în vedere distantele de protecţie dintre axa caii ferate uzinale (de incinta) si obiectivele vecine. .In caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia. iazuri etc.20. 7.20. protecţia corecta a legaturilor (suduri.umezire cu apa sau prin adăugarea altor corpuri care sunt admise de procesul tehnologic.33.20. pentru stingerea incendiilor se utilizează spuma. clădiri sociai-culturale.35.2^ Drumurile de acces si circulaţie trebuie sa asigure accesul unităţilor de intervenţie în caz de incendiu fara obstacole si pe distante cât mai scurte la toate construcţiile depozitele de materiale combustibile si sursele de apa (bazine. dupa executarea operaţiilor de punere în funcţiune. 8. 7 . La executarea lucrărilor pentru cai ferate industriale se respecta prevederile cuprinse în normativul specific indicativ P 114. rampe de alimentare din lacuri. astfel încât sa nu conducă la incendierea obiectivelor vecine (clădiri.38. apa pulverizata sau gaze inerte. 7 .20. Caile ferate (cu ecartment normal sau îngust) se amplasează dupa considerente funcţionale.La tunelele. în.La instalaţiile de automatizare. din incinta societăţilor comerciale. 8.Instalaţiile electrice se verifica obigatoriu: a) preliminar.materiale utilizate si starea lor. depozite. timpul execuţiei si înainte de punerea lor în funcţiune. a grupurilor de .3. iar defecţiunile constatate se înlătura înainte de repunerea instalaţiilor în funcţiune. pentru stingerea incendiilor se utilizează numai dioxid de carbon.32. se scot de sub tensiune instalaţiile afectate si cele din imediata vecinătate.Prizele de pământ pentru electricitatea statica se executa conform normativelor în vigoare.1. .20.36. mase pulverulente ori alte substanţe dielectrice. .Personalul de intervenţie se dotează cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii.La recepţia lucrărilor se verifica instalaţiile de paratraznet si înlătura defecţiunile constatate.valoarea rezistentei de dispensie a prizei de pământ in limitele admise. 7.30. b) definitiv. .39. 8.5. Concomitent se vor opri instalaţiile de ventilare.20. legaturi cu şuruburi etc). c) periodic.Pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz. 7. instalaţii etc.dimensiunile elementelor componente. 7.34. urmarindu-se în special: . Capitolul 8 CĂI DE COMUNICAŢIE 8.31. dioxid de carbon.) . împotriva electrocutării si dupa caz împotrivă temperaturii.Executarea instalaţiilor de paratraznet pentru protecţia construcţiilor si instalaţiilor se. 20.37.4. . podurile sx canalele de cabluri si posturile trafo. realizează conform normativului de specialitate (I .) 8. Ele pot fi comune cu prizele de pământ ale sistemului de protecţie contra stingerilor.20. 7. . administrative. 7. La executarea lucrărilor pentru reţeaua de drumuri. La aceste verificări se vor urmări daca instalaţiile electrice respective sunt executate în condiţii de securitate împotriva incendiilor. distante prevăzute în proiectul de execuţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful