NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA C- 300/1994

CUPRINS REGULI SI MASURI DS PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE ORGANIZĂRILOR DE ŞANTIER SI PE TIMPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI INSTALAŢII AFERENTE. Pag. PREFAŢA..............................................5 CAPITOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE.......................9 CAPITOLUL 2 - OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI..................12 2.1............................... Obligaţiile si răspunderile executanţilor si lucrări.................12 2.2. Obligaţiile si răspunderile proprietarilor si respectiv a administraţiei .......................15 2.3............................... Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 17 2.4. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiilor de lucru.......19 2.5. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier............................... 21 CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR. ............................ .23 3.1. Prevederi generale ........................ 23 3.2. Instruirea personalului...................25 3.3. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca . . . ……………………………………….27 3.4. Controlul respectării reglementarilor.. . . . ;28 3.5. Reglementarea utilizării focului deschis 29 CAPITOLUL 4 - ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR................. 31 CAPITOLUL 5 - MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR...... 35 CAPITOLUL 6 - LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER................................ 36 6.1. Generalităţi........................... 36 6.2. Drumuri, cai ferate.................... 40 6.3. Asigurarea utilităţilor.................. 41 6.3.1. Iluminatul pe timp de noapte...41 6.3.2. Instalaţii de incalzire............... 41 6.3.3. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor . . . . ................ 42 6.4. Sector administrativ - cazare cantina . . . . . * 43 6.5. Depozitarea materialelor de construcţii ....................... 45 6.6. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor pe timp friguros...... 49 6.4. Producţie secundara............. 53 6.7.1. Ateliere de prelucrare a lemnului ....................... 53 6.7.2. Ateliere de prelucrare a plutei si a maselor plastice.... 55 6.7.3. Ateliere de vopsitorie.......... 56 6.7.4. Ateliere mecanice si electrice.. 58 6.7.5. Ateliere de intretinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii .............. 59 încăperi de incarcat acumulatori....... 61 6.7.6. Staţii si generatoare acetilena ....... i................. 62 1

Pag. CAPITOLUL, 7

- LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA....................... 64 7.1Lucrări de terasamente, săpaturi... 64 7.2. Lucrări de execuţie si utilizare a cofrajelor (glisante, pasitoare, plane, mobile etc.) ................... 67 7.3. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor, eşafodajelor si scărilor................................ 70 7.4. Lucrări de sudura........................ 72 7.5. Lucrări de preparare, turnare si compactare a betoanelor 77 7.6. Executarea lucrărilor de zidărie si tencuieli - . . 7 9 7.7. Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton, metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate.................... 80 7.8. Invelitori si şarpante................... 81 7.9. Izolaţii hidrofuge cu bitum, transportul bitumului topit si prepararea

ANEXA Nr.l amorsajului bi tum-benz ina......................... 82 7.10.Izolaţii - Prevederi generale ..... 85 7.11.Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase................ . 86 7.12.Izolaţii termice (conducte si clădiri) ............................ . 88 7.13.Izolaţii frigorifice si fonice............. 9C 7 .14 . Protecţii anticorozive.................. 91 7.15.Lucrări de finisaje....................... 96 7.16.Ignifugarea materialelor si elementelor combustibile...................101 7.17.Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi............103 7.18.Executarea lucrărilor de instalaţii.............................. 105 7.19.Centrale termice, coşuri si canale de fum............................ 108 7.20.Execurarea lucrărilor de instalaţii electrice iluminat, forţa, paratraznet............................. 111 CAPITOLUL 8 - CAI DE COMUNICAŢIE..................... 119

ANEXE; TABELUL Nr.l - Dotarea cu mijloace de prima intervenţie pentru stingerea incendiilor la construcţiile provizorii din organizarea de şantier si a lucrărilor de execuţie........................120 -........................... Dotarea posturilor de incendiu (extras pentru clădiri provizorii de organizare de şantier si lucrări de execuţie).......................124 -...........................Nomenclatorul - verificărilor ce se executa la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (extras pentru construcţiile provizorii de organizare de şantier si a lucrărilor de execuţie). 12 6 ANEXA Nr.3 - Extras din STAS 297/1,2..............129 2

NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTĂRII Indicativ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII SI C - 300/94 INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, indicativ C 300/1994, a fost elaborat conform programului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Lucrarea a fost avizata în Consiliul Tehnico - Ştiinţific al MLPAT cu nr.102 din 18.04.1994 si aprobata cu Ordinul MPLAT nr.20 N din 11.07.1994. In prealabil s-a obţinut acordul Ministerului de Interne - Comandamentul Trupelor de Pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994. O B I E C T Normativul stabileşte, reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifica organizărilor de santier si pe timpul executării lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Prezentele norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare, sunt obligatorii pe timpul executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor de baza si la executarea lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv la depozitarea, transportul si manipularea materialelor si substanţelor combustibile care se pun în opera. 1.2. Normele se aplica, cumulativ, pentru fiecare construcţie, instalaţie, atelier, etc., în parte, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute. 1.3. Pentru noi categorii de lucrări sau tehnologii de execuţie, este obligatoriu sa se completeze aceste norme cu reguli si masuri corespunzătoare de prevenire si stingere a incendiilor. 1.4. Orice substanţa manevrata pe şantier, va trebui sa fie însoţita de un document din care sa rezulte caracteristicile privind gradul de inflamabilitate sau pericolul de explozie si în ce condiţii. In cazul în care aceste elemente nu sunt precizate de producător, executantul va obţine datele necesare de la acesta sau de la un institut autorizat. 1.5. Prezentele norme pot fi completate cu reglementari specifice de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, precum si de dotare, ori din cărţile tehnice sau instrucţiunile de exploatare specifice fiecărui tip de construcţie sau instalaţie. 1.6. Pentru construcţiile si instalaţiile definitive ori cu utilizare mai mare de 15 ani (baze de producţie, ateliere confecţii etc.) aparţinând unităţilor de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii, este" obligatorie respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor ale construcţiilor definitive. DEFINIŢII: Organizarea de şantier - însumează obiectele si lucrările cu caracter provizoriu, necesare realizării lucrărilor de baza; amplasarea se poate face în afara sau în incinta obiectivului care se realizează sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare. - Execuţia lucrărilor de baza, totalitatea lucrărilor de execuţie realizate la obiecte definitive, deservite de organizarea de şantier si respectiv bazele de producţie.

. CAPITOLUL 2 OBLIGAŢII SI RĂSPUNDERI 2.1. Obligaţiile şi răspunderi le executanti1or de lucrări

2.1.1. Unitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii auurmătoarele responsabilităţi principale: a) sa ia toate masurile necesare pentru protecţia contra incendiilor la organizarea şantierelor si pe parcursul executării lucrărilor de baza; b) sa realizeze în funcţie de tipurile de lucrări ce se executa integral si la timp în buna stare de funcţionare toate lucrările si masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economica a investiţiei si sa aducă la cunoştinţa investitorului soluţiile necorespunzatoare, omisiunile sau incalcarile normelor, pe care le constata, solicitând rezolvarea acestora; c) sa asigure cunoaşterea si respectarea de către întregul personal din " subordine, a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice activităţii, precum si a celor specifice unităţilor sau locurilor de munca în care executa astfel de lucrări; d) sa stabilească împreuna cu beneficiarii si proiectantul în cazul lucrărilor ce le executa în incinta obiectivelor în exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de intervenţie, . precum si modul de realizare a acestora,e) sa primească pentru execuţie numai documentaţii (proiecte) în care sunt evidenţiaţi factorii de risc pe faze de execuţie, masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor precucs si dotarea cu mijloace de protecţie necesare; f) sa nu execute lucrări pentru care proiectele de execuţie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate - conform legii de verificatori atestaţi; g)sa solicite proiectantului instrucţiuni de funcţionare, întreţinere, revizii si' reparaţii a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,, si dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute la organizarea de şantier,;inclusiv pentru cele din import, pe carele completează daca este cazul, instruieşte personalul de deservire si întreţinere a acestor mijloace de protecţie împotriva incendiilor; h) sa asigure efectuarea probelor de punere în funcţiune a lucrărilor executate a rodajului precum si a altor probe mecanice care îi* revin, în condiţii de deplina securitate împotriva incendiilor) i) sa aducă la cunoştinţa unităţilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor noi de construcţii si instalaţii, precum si cu cel puţin 3 zile înainte despre darea în exploatare a lucrărilor executate (în întregime, parţiala, provizorie sau definitiva); 2.1.2. Sa utilizeze în execuţia lucrărilor numai produsele si procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. 2.1.3. In situaţia realizării unor lucrări de către mai mulţi- executanţi, si se creaza suprapuneri de procese de lucru, pe verticala sau orizontala, se impun următoarele masuri: a) înainte de începerea lucrului, şeful de formaţie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrărilor propuse cât si din punctul de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; b) folosirea numai a personalului calificat pentru lucrările respective si verificarea insusirii temeinice a masurilor de prevenire a incendiilor; c) supravegherea atenta si permanenta a personalului care executa lucrări cu grad mare de pericol de incendiu si explozie; d) sa nu execute alte lucrări decât cele stabilite, sa nu intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune si sa nu părăsească locul de munca fara ştirea şefului de echipa. 2.1.4. In cazul lucrariior executate în spatii în exploatare sau unde exista instalaţii în funcţiune (total sau parţial în funcţiune), se încheie o convenţie" între executant si cel ce exploatează spaţiul sau instalaţiile în funcţiune, (investitor) privind condiţiile de lucru care trebuie asigurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Convenţia constituie clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta - prin care se stabilesc în principal următoarele: a) delimitarea ariei în care se executa lucrările si unde răspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilirea si delimitarea în incinta investitorului a cailor de acces si intervenţie în caz de incendiu la aria delimitată; 4

(sărbători. rezultate din dispoziţiile legale. f) sa organizeze prevenirea si stingerea incendiilor pe durata întreruperii activităţii. pentru a face fata unor situaţii care periclitează funcţionarea spatiilor sau instalaţiilor sale. verificând realizarea lor.de verificatori atestaţi. numeşte cadrul tehnic care răspunde de coordonarea si îndrumarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor. a celor de încălzire si ventilare sanitare si de alimentare cu apa. j) sa asigure buna funcţionare a instalaţiilor electrice de forţa si lumina. care sa satisfacă exigentele de calitate a construcţiilor si securitatea personalului angajat. sa asigure potrivit condiţiilor stabilite. gî sa asigure în caz de incendiu. modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite. Patronii si respectiv consiliile de administraţie ale unităţilor care executa lucrări de construcţii au obligaţia de a organiza procesul de munca si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. k) sa urmărească felul în care se asigura propaganda vizuala (indicatoare de avertizare si securitate) pentru prevenirea si stingerea incendiilor.b) sa contracteze pentru execuţie numai documentaţii verificate . . precum si dotarea corespunzătoare pentru asigurarea securităţii depline împotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa. a situaţiilor deosebite) si sa verifice îndeplinirea masurilor stabilite pentru astfel de situaţii. precum si a dispoziţiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor. 2. a tehnologiilor de lucru. a serviciilor de pompieri si cadrelor tehnice_ _ special incadrate pentru îndeplinirea atribuţiilor dr prevenire si stingere a incendiilor. d) sa asigure instruirea si testarea periodica a subordonaţilor direcţi asupra cunoaşterii si respectării normelor. nivel de organizare de şantier. patronilor si consiliilor de administraţie le revin următoarele răspunderi principale: a) sa organizeze.s:i. b) sa îndrume si sa controleze activitatea comisiilor de apărare împotriva incendiilor. d) instruirea personalului executant asupra reguluilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor revine investitorului.conform legii . potrivit dispoziţiilor legale si a competentei stabilite. 2. e) sa asigure fondurile si mijloacele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si să ia masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente în acest scop.2. • i) sa obtina de la organele în drept avizele si autorizaţiile legale. c) sa asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor. existente la . participarea serviciilor de pompieri si a mijloacelor din dotarea unităţilor la acţiunea de stingere a incendiilor precum si de înlăturare a urmărilor acestora.2. masurilor si obligaţiilor ce revin' în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare. acordarea asistentei tehnice si a sprijinului solicitat. Le asigure pe timpul executării lucrărilor atunci când nu poate fi delimitată aria respectiva. concentrarea tuturor forţelor si mijloacelor necesare.2.2. pe toata durata perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii propuse a se executa. în cazul în care solicita intervenţia constructorului. sa analizeze periodic (semestrial) si ori de cate ori este nevoie. f) luarea de masuri specifice cerute de executant pentru anumite faze de execuţie periculoase ce implica respectarea anumitor masuri p.1. c) masurile de prevenire si stingere a incendiilor. 1) conducătorul unităţii. Pentru realizarea obligaţiilor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare în unităţile pe care le conduc. 5 . pe perioada friguroasa. activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace PSI necesare. h) sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie. e) condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le asigure investitorul.la un nivel corespunzător.Obligaţiile si răspunderi le proprietarilor si respectiv a administraţiei 2.

2. j) sa asigure menţinerea permanenta în stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces în caz de incendiu. b) sa nu execute nici un fel de improvizaţii sau lucrări pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor. . potrivit organizării activităţii. anunţarea incendiilor. organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine. pe timpul lucrărilor ce le executa. potrivit cu cerinţele specifice locului de munca. este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei. c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun în pericol securitatea lucrărilor ce le executa. modul de organizare si tehnologie de execuţie. c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa acţioneze în caz de incendiu.4. h) sa controleze la sfârşitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca respectiv.4. g) sa asigure supravegherea permanenta a respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executării unor lucrări cu foc deschis sau a altor operaţiuni periculoase. fiind răspunzători pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa menţină în stare operativa. b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite luând masuri de rezolvare completa si operativa a acestora în cazul unor nerealizari. Personalul muncitor executa lucrările ce i se încredinţează.instructajul special pe locul de munca. dispozitivelor si mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.2. Şeful de echipa precum si locţiitorul acestuia.la cerere sa le puna la dispoziţia organelor abilitate. din dotarea locurilor de munca. d) când lucrează în incinta investitorului. . răspund de respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. având în acest scop următoarele obligaţii principale: a) sa execute lucrările încredinţate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi ale documentaţiei de execuţie. având obligaţia sa respecte prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel: 6 .4. Obligaţiile si răspunderile şefilor formaţiunilor de lucru 2. în ceea ce priveşte masurile de prevenire si stingere a incendiilor. k) sa asigure. 2. Maiştrii si ceilalţi conducători ai punctelor de lucru au obligaţia sa organizeze desfăşurarea activităţii în deplina siguranţa pe locurile de munca pe care le conduc.3.1. 2. . sa interzică folosirea focului deschis. repararea sau înlocuirea celor necorespunzatoare. • ej sa asigure existenta documentelor de organizare a activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de lucru si .instructajul pe schimb. f) sa execute nemijlocit următoarele categorii de instructaj de prevenire si stingere a incendiilor. luând masuri de înlocuire a celui lipsa si de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin. . i) sa interzică folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.instructajul periodic. . ori aceste masuri sunt insuficiente. .instructajul pentru executarea unor operaţuni periculoase. luând masuri pentru completarea. în locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta în totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop. Obligaţiile si răspunderile maiştrilor si conducătorilor punctelor de lucru 2.3.1. fumatul sau executarea unor operaţiuni periculoase. d) sa verifice existenta si starea sistemelor. alarmarea personalului si conducerea operaţiunilor de lucru si de stingere/ precum si de evacuare a personalului si a bunurilor.

detaliat pe faze de lucru. asfel: a) răspund de prevederea în documentaţia tehnico-economica. atat pentru proiectele de organizare de şantier cât si : în cele de execuţie a lucrărilor de baza.1. la stingerea incendiilor. b) asigura. e) întocmesc lista dispozitivelor. Obligaţiile si răspunderile proiectanţilor organizărilor de şantier 2.1.în devizele pe obiecte. e) sa participe la Întreţinerea în buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze în alte scopuri. 3.2. c) sa anunţe imediat. c) precizează în documentaţiile tehnice pe care le elaborează caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de construcţii. corespunzător prezentului normativ.3. precum si a celor referitoare la executarea unor lucrări .a) sa cunoască si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor. folosirea sculelor necorespunzatoare în spatii cu pericol de incendiu etc. modificări neautorizate ale instalaţiilor. foc deschis..).1. Prevederi generale 3. în vederea depistării si înlăturării unor eventuale pericole si riscuri de incendiu. acordându-se o importanta deosebita execuţiei lucrărilor cu pericol de incendiu sau explozie. 2. şau folosirea unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substanţe combustibile. : g) sa anunţe de îndată. toate elementele necesare executării construcţiilor si instalaţiilor aferente lor în condiţii depline de siguranţa din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. îndeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite.1. f) sa verifice locul de munca la începerea programului si la terminarea acestuia. dispozitivelor si a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de munca. d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul. acesta constituind o sarcina de serviciu.prevenire si stingere â incendiilor.1. şefii ierarhici despre existenta unor împrejurări de natura sa provoace incendii. evacuarea personalului si a bunurilor. a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru dotarea eu mijloace de intervenţie în conformitate cu normele în vigoare. Activitatea de. d) prevăd masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor.. precum si la înlăturarea consecinţelor provocate de incendiu. fondurile necesare realizării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute. fiind o componenta a funcţiunii de producţie. vor include în proiectele ce le elaborează. 3 .5. aparatelor.5. Proiectanţii documentaţiilor tehnologice de execuţie. precum si la exerciţiile si aplicaţiile de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului si a bunurilor. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 3. b) sa participe la instructajele si acţiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor. face parte integranta din activitatea economica desfăşurata de unităţile de execuţie. .1. instalaţiilor si masurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute. potrivit organizării activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca. la cerere asistenta tehnica de specialitate la realizarea construcţiilor. Răspunderea pentru organizarea si desfăşurarea unei activităţi permanente de prevenire si stingere a incendiilor în unităţi 7 . utilajelor si aparatelor tehnologice ori electrice si de încălzire. indiferent de forma de proprietate. a regulilor prevăzute în instrucţiunile de lucru (sau de operare) si a modului de funcţionare si utilizare a instalaţiilor. instalaţiilor si aparatelor necesare asigurării securităţii împotriva incendiilor în perioada de execuţie a lucrărilor. generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este obligat sa participe întregul personal încadrat. şefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe. f) includ.

2. conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta activitate.şeful serviciului de pompieri.1. • . echipament de protecţie si substanţe chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de întreţinere în stare de funcţionare a acestor mijloace.specialişti cu atribuţii de control (protecţia muncii. aparatura. ( e) organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini. funcţie de modificările survenite în organigramele de funcţionare si de încadrare cu personal al unităţilor de construcţii respective. Structura si componenta comisiei de apărare împotriva incendiilor se reactualizează operativ.unei comisii de apărare care sa îndrume si sa controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii. conducătorilor punctelor si formaţiilor de lucru.preşedinte : conducătorul tehnic (director tehnic.. unitatile de construcţii unde din cauza sferei reduse de activitate si a personalului. coordonează si asigura instruirea întregului personal încadrat. g) organizarea controlului sistematic al respectării normelor. d) organizarea activităţii instructiveducative pentru prevenirea incendiilor în rândul întregului personal încadrat. . următoarea componenta: . nu este oportuna constituirea. întocmirea programului de instruire si stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor acestuia. Instruirea personalului 3. instalaţii. . 3. 3. cuprinde în principal: a) constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor stabilirea obligaţiilor ce revin acesteia si a metodologiei de lucru. .4.1.1. asupra regulilor si masurilor generale.1. In funcţie de mărimea. de recepţie a lucrărilor etc). stingerea incendiilor ce revin personalului încadrat. sau complexitatea lucrărilor de construcţii. f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. realizarea masurilor si îndeplinirii obligaţiilor si atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor. 3. specificul. cu prevenirea si stingerea incendiilor. In. se constituie . încadrarea acestuia cu personal corespunzător si dotarea cu mijloace si materiale de intervenţie.(un cadru tehnic) 3. inginer sef). conducătorii formaţiilor de lucru. stabilind atribuţiile acestuia: b) constituirea serviciului de. consiliul de administraţie va desemna prin dispoziţie un responsabil. membrii: . utilaje. ISCIR etc). Comisia de apărare împotriva incendiilor împreuna cu şefii de compartimente.obligaţiile de îndrumare si control. c) stabilirea atribuţiilor si răspunderilor privind prevenirea si.şefii serviciilor funcţionale de baza din cadrul unităţii. serviciilor si compartimentelor funcţionale. 3. precum si altor organisme constituite în unitatea respectiva (consilii sau comisii tehnicoeconomice. 8 .revine potrivit competentei ce o au consiliilor de administraţie. de importanta.7.secretar .2.5. . Comisiile de apărare împotriva incendiilor.comisie de apărare împotriva incendiilor. sau se numeşte o persoana pentru a îndeplini . au de regula. precum si personalului muncitor. pompieri.. precum si întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor. precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor.6.1.

precum si modul de intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din dotare. cum sunt: sudura. precum si mijloacele si materialele ce se vor procura. fiind adaptate specificului formaţiei de lucru. a modului de operare precum si a regulilor.2. g) marcarea cu inscripţii si indicaroare de securitate si expunerea materialelor de propaganda împotriva incendiilor. privind prevenirea si stingerea incendiilor. topirea bitumului sau a asfaltului. Formele de instructaj vor avea un pronunţat caracter practic . 3.2. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca 3.3.. vizând în principal cunoaşterea reguluilor si masurilor de prevenire si înlăturare a rescurilor . cele care pot provoca scântei si arcuri electrice sau scurt circuit electric. prevenirea si stingerea incendiilor ce se vor realiza. alertării si a intervenţiei pentru stingerea incendiilor pe locul de munca. taiere sau lipire cu flacăra. 3. vizează în principal in: a) stabilirea în instrucţiunile de lucru. c) întocmeşte tematica si graficul de instruire a întregului personal încadrat.aplicativ. b) stabilirea modului si a pianului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie. efectuarea instructajului. amplasarea corespunzătoare a acestora si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare.2. si pericolelor de incendiu. e) organizarea evacuării persoanelor si a bunurilor în caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare. obligatoriu înainte de începerea unor lucrări cu foc deschis. Comisia de apărare împotriva incendiilor acorda sprijinul necesar pentru organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca. . precum si constituirea echipelor de intervenţie si a atribuţiilor concrete.In acest Scop:a) asigura permanent instruirea personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor si în mod special înainte de darea in exploatare a construcţiilor si punerea în funcţiune a.3.1. 3.3. masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor.2. iar problemele care nu ' se cunosc corespunzător. Instruirea se face de către şeful formaţiei de lucru si este interzisa admiterea la lucru a oricărei persoane căreia nu i s-a făcut în prealabil instructajul de prevenire si stingere s incendiilor. se reiau până la Însuşirea •deplina. 9 . In toate formaţiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. f) întocmirea ipotezelor si schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit. cel care 1-a executat este obligat sa verifice gradul de însuşire de către participanţi a cunoştinţelor teoretice si practice.instalaţiilor aferente. d) organizarea alarmării..3. 3. b) stabileşte acţiunile si materialele instriictiv-educative pentru .2. distrugerea prin ardere a unor "reziduri si deşeuri nerecuperabile sau neutilizabile. d) verifica periodic conţinutul si calitatea întregii activităţi de instruire a personalului.2.5. vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a întregului personal încadrat. acestora. c) dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform normelor. 3. După.4. Instructajul special se executa. 3.

îndeosebi a pericolelor care pot genera incendii.4.4. în care scop se verifica si îndeplinirea masurilor stabilite. precum si a altor reglementari tehnice de specialitate.3.) în cadrul şantierului.4. ori din proprie iniţiativa). 3.6. Controlul respectării reglementarilor 3. Situaţiile care prezintă pericol deosebit de incendiu sau explozie si masurile necesare pentru soluţionarea lor se.1. în teren. Comisia de apărare. colectivul de control fiind obligat să . 3. explozii sau alte evenimente. d) executarea efectiva. 3. c) pregătirea pentru control a fiecărui membru al comisiei.4. c) în situaţii speciale impuse de condiţiile specifice şantierului. b) stabilirea cu precizie a sectorului pe care trebuie sa-1 verifice fiecare colectiv de control si membru al comisiei. astfel încât în perioada de timp stabilita sa se cuprindă toate sectoarele de activitate.7. reactualizarea sau îmbunătăţirea prevederilor. stabilesc reglementările privind masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la depozitare. Preocuparea fundamentala a controlului executat.5.4.4. tăierea cu flacăra si lipirea metalelor. a masurilor necesare pentru îmbunătăţirea activităţii si înlăturarea neajunsurilor. acţioneze continuu pana la înlăturarea pericolului. prezentului normativ.3. . Pentru buna desfăşurare a controlului tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor. stabilite. preşedintele comisiei ia masuri pentru: a) organizarea colectivelor de control. topirea bitumului. 3. arderea unor reziduri combustibile. b) înaintea si în timpul zilelor de sărbătoare si a situaţiilor deosebite. 3. au obligaţia sa controleze respectarea normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si a celor de dotare. transportial si manipularea bunurilor vulnerabile lă incendiu. e) verificarea nemijlocita a modului cum se executa controlul in teren si a calităţii acestuia. Comisiile de apărare pe baza normelor în vigoare.5. Controlul tehnic de specialitate al activităţii de prevenire si stingere a incendiilor se efectuează periodic în timpul executării lucrărilor de construcţii si în următoarele cazuri: a) înaintea si pe timpul punerii în funcţiune parţiale sau totale.5.4. Comisiile de apărare pot face propuneri justificate (la termen. 3. a controlului de către colectivele. precum completarea.4. Reglementarea utilizării focului deschis 3. vor aduce imediat la cunostiinta consiliului de administraţie.2. trebuie sa o constituie înlăturarea în cât mai scurt timp a neajunsurilor constatate.4.. are obligaţia de a reglementa utilizarea focului deschis (sudura. f) finalizarea controlului prin constatările rezultate. fumat etc.1. si sa faca propuneri conducerii pentru înlăturarea stărilor de pericol constatate si luarea masurilor ce se impun. Comisia de apărare împotriva incendiilor sau dupa caz persoanele desemnate. 3.

curăţirea prin ardere a unor utilaje. Principalele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalaţii fixe. prin decizie scrisa. mijloace mobile si dotări.5. se asigura echiparea si dotarea in mod similar . f) amplasarea organizării de şantier in incinte cu funcţiuni tehnologice de producţie.. 4. ardere reziduri combustibile.2. In cazurile în care aceasta nu este posibila. d) condiţii specifice zonei în care este şantierul.. lipire. c) stabilească locurile din şantier unde se pot efectua (permanent sau periodic) diferite lucrări cu foc (sudura. în funcţie de criteriile de echipare si dotare. în afara localităţilor sau a celor care nu au reţele de apa. b) amplasarea fata de cea mai apropiata unitate militară de pompieri. f) asigure verificarea tehnica a tuturor agregatelor fixe si mobile de execurarea lucrărilor cu foc deschis precum si întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a acestora. mai mult de 10 l/s. precum si masurile ce trebuie 'luate pentru amenajarea acestora. ' Pentru şantierele izolate fata de localităţi si cu arie mare ocupata de construcţii provizorii. echipările si dotările se asigura de beneficiar. Pentru organizările de şantier care necesita un debit de calcul pentru stingere între 10 si 15 l/s.1. e) posibilităţile reale de alarmare si alertare în caz de"incendiu.. b) asigure controlul respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor înainte. agregate sau conducte tehnologice sau a izolaţiei de pe conductoare electrice si sa stabilească masurile necesare pentru amenajarea si dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu a locurilor respective si supravegherea lucratorilor. se prevăd mijloacele necesare PSI. topire bitum. Pentru incinte independente de producţie secundara.obiectivelor definitive cu procese tehnologice.' In toate cazurile în care sunt reţele orăşeneşti cu hidranti exteriori. 35 11 a) împuternicească. iar aria sub 5 ha se prevede dotarea cu motopompa. tehnic sau economic. pe cât posibil» se asigura cu alimentari cu apa prin sistemele definitive prevăzute în documentaţii. CAPITOLUL 4 ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR 4. 4.permis de lucru cu' foc si sa stabilească sectorul de activitate în care acestea îsi exercita aceasta obligaţie. în localităţi în care exista reţele de apă sau izolat.4. 4. se asigura dotarea cu maşina de intervenţie atunci când aria depăşeşte 5 ha sau debitul de stingere de calcul este minimum 15 l/s.se prevede pe motopompa. e) tina evidenta persoanelor calificate sa execute lucrări cu foc deschis si sa organizeze instruirea periodica a acestora privind cunoaşterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor. . c) posibilităţi de conlucrare cu servicii de pompieri învecinate. Dotarea cu maşini de intervenţie..3. persoanele care au dreptul sa emită m acest scop comisia de apărare este obligata sa: . precum si a componentei serviciului de " pompieri sunt următoarele: a) mărimea. iar pentru stingere sunt necesari prin calcul. importanta si vulnerabilitatea obiectelor din organizarea de şantier si a lucrărilor executate ia obiectivul de investiţie. In celelalte situaţii nu se prevăd masuri sau motopompe pentru intervenţie. 4. care nu asigura intervenţia direct de la hidranti. Atunci când şantierul si organizarea de şantier se afla în incinta care funcţionează. Organizările de şantier. pe timpul si dupa executarea lucrărilor cu foc deschis. d) propună locurile unde este permis fumatul.

se prevăd lazi. se va executa numai de către personal specializat. Organizările de şantier se dotează cu mijloace de prima intervenţie. lazi. vor fi dotate individual cu minimum doua stingatoare portative cu C02 de 3 krr amplasate pe podestele de lucru.7.) cu podeşte de lucru. 4.. precum si spatiile în care se depozitează materiale sau substanţe combustibile. răspunde de executarea si evidenta lucrărilor de verificare. 4. 4. Pentru utilajele stabilite.16-. în conformitate cu prevederile STAS 297/1. .Materialele de intervenţie se protejase.Punctele de lucru situate pe instalaţiile de ridicat (glisări.. 4. serviciului de pompieri vor avea asigurate materialele si accesoriile stabilite în cărţile tehnice. precum si inventarul de accesorii pentru trecerea apei corespunzător fiecărui tip de utilaj'. se organizează si dupa caz.14. împotriva intemperiilor .0 mc si lopeti (în afara dotărilor prevăzute la alte articole).1.Pe langa dotarea prevăzuta in tabelul nr.6. conform tabel nr. POstul de incendiu se vopseşte în culoare roşie si se marchează cu inscripţia "Post de incendiu nr. amplasate dispersat în incinta. avertizare si de siguranţa.. întreţinere si reparaţii a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor. etc). asigura. Incintele izolate pentru producţie speciala se echipează si dotează conform prevederilor republicane pentru obiective similare tehnologice.Se admite gruparea si protejarea mijloacelor de prima intervenţie necesare în posturi de incendiu.. Posturile de incendiu se prevăd în construcţie si cu materiale menţionate in anexa nr.l. 4." In situaţiile în care pentru stingere poate fi utilizat nisipul.8. 12 35 . coşuri etc. CAPITOLUL 5 MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR 5.13. .l pentru fiecare suprafaţa construita de 5 000mp.5 mc sau 1. (dulapuri... panouri acoperite. sistemul corespunzător.l. întreţinerea si reparaţia mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor. cu nisip de 0. se marchează cu indicatoare de securitate.3). 4.Verificarea si întreţinerea mijloacelor de prima intervenţie pentru prevenirea si stingerea incendiilor în cazul lucrărilor de organizare de şantier si pe durata executării lucrărilor de construcţii se face conform prevederilor nomenclatorului din anexa 2.si instruit în acest scop.. 4.2 (anexa nr. se asigura cate un post de incendiu. 4. Maşinile. Verif icarea.12. 4.15. Pentru alarmare în caz de incendiu la organizările de şantier se asigura mijloace sonore care sa poată fi auzite de personalul angajat si serviciul de pompieri. Toate locurile de munca în care exista pericol de incendiu sau explozie.11 ..Conducerea unităţii.9.4. 4 ..10. se asigura serviciul de pompieri în componenta necesara utilizării permanente a acestora. si motopompele din dotarea. Pentru alertarea pompierilor militari.

în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere a acestuia.7.6. masurile posibile de îmbunătăţire a protecţiei în funcţie de importanta.unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane. . valoarea si vulnerabilitatea obiectului de organizare de şantier.1.obiecte demontabile pentru utilizări diverse. 6. 6. depozite pentru materiale de construcţii. numărul de niveluri si de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât. Dintre obiectele tipizate existente.provizorii (fixe. Amplasarea obiectelor de organizare de şantier.CAPITOLUL 6 LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER 6. 6. Folosirea provizorie pentru organizarea . se pot folosi: module de clădiri spaţiale (demontabile si provizorii). a încăperilor din construcţiile sau clădirile cu caracter permanent în curs de execuţie.împrejmuiri.4. Pentru modificările sau schimbările de destinaţie care nu duc la înrăutăţirea situaţiei existente din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor.i 52 13 .ateliere de întreţinere si reparaţii a mijloacelor.unităţi de preparare a betoanelor. de şantier .1. . alipiri) la distante normale fata de alte obiecte.3. Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier. demontabile sau mobile) . .5.1.definitive. . urmând a se lua de la caz la caz. sa fie limitata.1. .obiecte social-administrative spaţiale (demontabile si provizorii). In organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte: . 6. Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate la lucrările de organizare de şantier. Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate. .II de rezistenta la foc).1.2. indiferent de forma de proprietate a unităţii care executa lucrările respective. precum si modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente se face numai cu respectarea prevederilor din prezentul normativ. parte componenta si obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii montaj.ateliere de producţie secundara. Pentru stabilirea distantelor de siguranţa dintre construcţiile provizorii de organizare de şantier si construcţiile de baza în curs de execuţie (care la sfârşitul lucrărilor vor avea gradul I . -• lucrări de plan general. 6. se are în vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele funcţionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupări (comasări. La amplasarea obiectelor din organizarea de şantier. . maxima admisa a compartimentelor de incendii. în scopul îndeplinirii masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotărilor.1. . fie ele tip sau nu si determinarea ariei construita. se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenta la foc.1.1.1." Generalităţi 6. . 6.obiecte tipizate. dispoziţiile prezentului normativ nu sunt obligatorii. acestea din urma se vor asimila cu construcţiile de gradul I I I .

1.. masurile de prevenire si stingere a incendiilor. 6. se vor respecta distantele normate:.conform tabel nr. în funcţie de gradul lor de rezistenta la foc.Comasarea obiectelor din organizarea de şantier se asigura în limitele unor compartimente de incendiu.r şantier. se va avea în vedere amplasarea acestora în afara (independent) sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare.In cazul unor obiective vecine aflate în construcţie se va analiza posibilitatea luării unor masuri comune de prevenire si stingere a incendiilor. Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii montaj. electrica.l Aria maxima construita a compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc Numărul de niveluri I .amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel încât sa se reducă reţelele de apa.12. de cazare si administrative de şantier se vor stabili. 6. aer comprimat. 6. In acest ultim caz masurile de protecţie contra incendiilor prevăzute in proiect se vor completa cu masuri specifice de exploatare a obiectivului comunicând beneficiarului obiectivului aflat în exploatare. canal.11-La amplasarea obiectelor de organizare de şantier fata de clădiri civile sau industriale învecinate. 6.l (anterior).8.10.Ariile construite si numărul de niveluri maxim admise pentru ateliere. puncte de întreţinere. în mod obligatoriu. adaptate.II I .1.1. clădiri cu caracter social-cultural. proiectantul de organizare al antreprenorului general va coordona.2 V 8 10 12 6 810 12 14 6.2. etc. 6. cai ferate 6. masurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor.reducerea distantelor între diferitele obiecte de organizare. cu prioritate în 52 14 .2.1.II III IV . V 4 6 8 III 4 6 8 10 IV Tabel nr.1.1. a unor obiecte definitive. astfel: Tabel nr. vor fi realizate. urmărind: . In cazul în care pe un şantier sunt mai multe unităţi de execuţie. Drumuri.9. executate cu prioritate. La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de.. . utilizarea pentru nevoile de organizare. pe cât posibil.II III IV V din materiale Pentru categoria si A si 5 3 2 2 B la (ateliere 5000 1000 800 500 m2 m2 m2 m2 depozite) sunt admise numai construcţii realizate necombustibile de amplasate distante învecinate: (compartimente) celelalte obiecte ct! -Distantele minime de siguranţa (m): I . energie termica.

3 .3.3. încălzirea obiectelor de organizare de.1. în magazii de materiale combustibile sau de mare valoare si în clădiri cu amplasament necorespunzator. înaintea începerii execuţiei principalelor lucrări de construcţii. încăperi: social-administrativer .3. Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte.3. aeroterme. 6. Asigurarea utilităţilor Iluminat pe timp de noapte cadrul organizării de şantier trebuie sa fie asigurat corespunzător iluminatul pe de noapte.1.3. prin reţele de conducte cu hidranti de incendiu.1. Instalaţiile improvizate sunt interzise 6.1. La executarea sobelor si a coşurilor de fum se vor respecta prescripţiile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele combustibile din apropriere (STAS 3607).3.3. daca alimentarea sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fara pericol de ineend-u 6 . Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare ele căldura (metalice) în încăperi de categoria C de incendiu. consola. 6. vegiie si paza. 6.2.3. sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile. 6. 6.2. de circulatie vor avea podeţe de trecere peste şanţuri.3.3. evacuare. Se va asigura funcţionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranţa. 6. continuarea lucrului.de categoriile de incendiu D si -E. — 6. La intersecţia liniilor de cale ferata cu drumuri.3. 6.3.4. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie sa se faca. 6.3.2.-2.4.3.3. garare pentru maximum 10 maşini.1. ele fixându-se de plafon. 2 .2. local (cu sobe. In 6. Instalaţii de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.2.1.2. • 6. se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier.1. Caile rutiere. de. circulaţie.2. aceasta nu este posibil. încălzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de căldura) se admite in. Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimentează. şantier se poate asigura Instalaţii de încălzire 52 15 .3.1. Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura. trebuie întreţinute corespunzător si fara obstacole astfel încât intervenţia în caz de incendiu sa se efectueze normal fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.3. 6.2. cu cârlige sau de perete pnr. in afara celor construite special. întreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul intreruptoarelor sau prizelor neadmitându-se contactul capetelor de conductoare neizoiate (fara stechere).2. 6.3. prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apa. etc. 6. de regula. Atunci când. (inclusiv lucrările de canalizare si evacuare a apelor pluviale)..3.soluţie definitiva. 3 . nivelul carosabil se va executa la aceeaşi cota a şinelor. radiatoare electrice. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie cîe categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective.3. sau se asigura cai de ocolire a şanţurilor.4. 6.) sau cu instalaţie de încălzire centrala. Drumurile.2.3. 6.

6.4. 6.1. Pentru cele care se încadrează în categoria sălilor aglomerate. 6. iar în dreptul sorbului sa se asigure o adâncime a apei de minimum l m . cu excepţia birourilor.lasarea nesupravegheata a focului in sobe. vestiarelor etc.4. .20 m.4. bazinele sau alte surse de alimentare cu apa rece. 6. astfel încât înălţimea de aspiraţie a pompelor sa nu depăşească 6 m. Organizările de şantier care au reţele de joasa presiune sau bazine cu apa trebuie sa fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu. servitul mesei.3. împreuna cu comisia de apărare 52 16 . 6. punctele de staţionare si alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine. Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile. care nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter. uscarea si călcarea lenjeriei si înbracamintei se vor face în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente si aparate în perfecta stare de folosinţa si funcţionare. Rezervoarele.4. improvizate ori nesupravegheate.2.3. Obiectele cu caracter special se dispun izolat. Instalaţiile cu apa pentru stingerea incendiilor se executa astfel încât sa fie ferite de îngheţ si sâ poată funcţiona pe durata normată de intervenţie in caz de incendiu. pot avea o singura cale de evacuare cu lăţimea de 1.8. 6.3. situate la distante mai mici de 1000 m fata de organizarea de şantier si luate în consideraţie pentru stingere.4.8.6.4. 6.3.9.3.3.1.4.3. Patronul respectiv Consiliul de administraţie.3. lacuri.3.6. 6. 6. fântâni cu debit suficient si adâncime corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apa în caz de incendiu.7. vor avea lăţimea de minimum 1. In raport cu mărimea si vulnerabilitatea lor la incendiu. 6. Prepararea hranei.4. In cazul alimentarii cu apa din bazine sau rezervoare. se asigura minimum doua cai de evacuare. aferente. La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie si evacuare corespunzătoare numărului de persoane din acestea. Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier. La distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele dormitor si barăcile combustibile se interzice facerea focului deschis.4. Amplasarea meselor si scaunelor în sălile de mese (cantina) se va face astfel încât sa se asigure circulaţia funcţionala si evacuarea persoanelor în caz de incendiu. numărul si capacitatea acestora se vor stabili în funcţie de mărimea si vulnerabilitatea organizării de şantier conform STAS 1478.3. 6. spălarea.4.cantine 6.25 m. . 6.4. se vor stabili astfel încât radiaţia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate sa nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie.7. vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea.0. Coridoarele de evacuare din clădirile provizorii destinate cazării sau pentru administraţie. Sector administrativ -cazare . 6. Corpurile electrice de iluminat incandescent din încăperile de cazare comuna vor fi prevăzute cu globuri de protecţie.5.4. dimensionate corespunzător. conform normelor de dotare. 6. La cantinele si cluburile. rezervoare sau alte surse de apa.4.9.utilizarea resourilor si radiatoarelor electrice. Acolo unde exista surse naturale de apa (râuri.5. iar în încăperile de cazare comuna (dormitoare) se interzice: . iazuri. .3.3.3. • 6. distincte si independente.6. precum si a altor aparate si mijloace electrice de încălzit si iluminat defecte. de regula nu vor fi comasate cu cele productive.

pot fi depozitate temporar.5. în: .11.interiorul construcţiei în curs de execuţie fara a împiedica accesul pe caile de acces-evacuare si de intervenţie. construcţii subterane (bordeie^ acoperite cu un strat de pământ de minimum 0r40 mc. In ambele situaţii'si de la caz la caz.5. Depozitarea lichidelor combustibile în subsolul construcţiilor de organizare de şantier sau în construcţiile în curs de execuţie este interzisa. 6. 5 .utilizarea sobelor cu acumulare de căldura.5 .5.5. . fara a se norma limita lor de rezistenta la foc. La depozitele de lichide combustibile din clasele I si II se vor prevedea masuri de protecţie contra radiaţiilor termice. IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau în curs de execuţie.5. rezervoare etc.exteriorul construcţiilor in. curs de cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse.3.4. 6. separarea realizându-se prin pereţi cu rezistenta la foc minimum 2 h si acces exterior. se evacuează în primul rând persoanele si apoi bunurile materiale. stabileşte necesitatea si optează asupa procurării unor soluţii mai sigure fata de cele existente în scopul reducerii riscului de izbucnire si întreţinere a incendiilor cum sunt: .4.2.5. amplasate la distanta de 20 m fata de alte obiecte. uleiurilor si a produselor lubrifiante. se vor amplasa la o distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul I si II rezistenta la foc.5.5'. carton asfaltat.magazii proprii pentru lichide combustibile. (precum si depozitele de lichide combustibile) cu excepţia carburanţilor) amenajate pe platforme deschise. Depozitarea vopselelor de ulei. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise. 6.folosirea de obiecte de organizare de şantier rezistente la foc si omologate. se poate face în: . se asigura masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor. . construcţiile supraterane realizate din materilae incombustibile. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc.1. cazare. 6. . 6. demontabile sau nedemontabile (producţie. . Depozitele vor fi împrejmuite si amplasate la distanta de minimum 16 m fata de construcţiile de gradul I si II rezistente la foc si 20 m fata de cele de gradul III.Depozitarea carburanţilor . Depozitarea în ambalaje (recipienti.5. Materiale combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de baza construcţii si instalaţii.j a maximum 2 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C sau 10 mc de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 °C. grosime.8.). IV si V si de cele existente sau în curs de execuţie. 52 17 . încăperi separate ale magaziei generale a şantierului. Depozitarea materialelor de construcţii 6.20 m fata de construcţiile de organizare de şantier de gradul III. cantine. pânza bitumata. indiferent de gradul lor de rezistenta la foc. 6. Se interzice delimitarea spatiilor de depozitare prin elemente de separare combustibile. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos.. iar stingerea incendiului se face cu apa si spuma. administraţie etc. In caz de incendiu în spatiile de cazare comuna. 6. polistiren etc.împotriva incendiilor.7. in cantităţile minime: necesare fluxului tehnologic. 6. se poate face în: . in ambalajele originale. pentru încălzirea încăperilor de organizare de şantier.-şfi iubrefiantilor se poate face în depozite îngropate. 6. semiângropate sau supraterane (închise sau deschise).

5.se admite depozitarea în magazia generala de materiale a şantierului a unei cantităţi de maximum 200 kg a acestor produse. într-un raport de cel puţin 2 kg nisip Ia 1 kg pulbere de aluminiu. 5 . nisip.13. 6. . spuma si pulberi stingatoare pentru produse din pluta. despărţite de un strat de filer de calcar sau nisip fin. carton si pânza asfaltata.apa sau spuma pentru materialele din lemn.5. Depozitarea a maximum 20 de recipienti cu gaze sub presiune se poate face numai în clădiri independente executate din materiale incombustibile. in ambalajele originale. astfel încât sa fie posibila intervenţia imediata în caz de incendiu. pichetele PSI 6 . iar sulurile de pânza gudronata se vor aşeza în stive orizontale. indicatoare de pericol (conform STAS 297/1. în aer liber. tapete. cu condiţia sa nu blocheze caile de acces l a construcţii. . Este interzisa depozitarea recipientilor de gaze. bitum etc. Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (suluri de carton asfaltat.14..5.apa pulverizata. neprotejate. .9. Depozitul pentru var nestins sa fie uscat si bine aerisit.spuma.15. 52 18 . etc. gaze inerte. Platformele betonate pe care se depozitează cărbunii trebuie sa nu permită infiltrarea apei în masa cărbunilor si sa aibe pante spre exterior de minim 1 %. precum si la punctele de lucru (acoperişuri) . 6. In cadrul gospodăriei de bitum si la aceasta până la mijlocul de transport pe verticala. în magazia generala de materiale ambalajul original al producătorului.. la sursele de apa.. spume si gaze inerte pentru spumele din mase plastice (poiistiren. nisip uscat pentru pulberea de aluminiu. etc. pe coridoare. se vor depozita astfel încât sa poată fi evacuate sau izolate cu uşurinţa în caz de incendiu. linoleum. poliuretan.5. produse de cauciuc. 6.terenului înconjurător.5. nisip si spuma pentru bitum. Este admisa depozitarea unei cantităţi de maximum 150 kg de carbid. 6.: 6.) se face în depozite acoperite fsoproane) protejate de razele solare si pe timp călduros se stropesc periodic cu apa. Butoaiele sau blocurile de bitum. se vor păstra în permanenta caile ' de acces si de circulaţie libera. D e p o z i t e l e d e m a t e r i a l e incombustibile pot fi amplasate la orice distanta de construcţiile pentru organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie. butelii de oxigen. abur. .2) .11.pulberi stingatoare.apa sub forma de jeturi puternice pentru materiale solide. gaze inerte.) Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii si dupa caz împotriva temperaturii. sa fie ferite de umezeala si sa se prevadă la intrarea în magazie.10. Varul ' nestins se depozitează 'in clădiri acoperite. .5. 6..16. ganguri. în încăperi cu circulaţie de persoane. 6.apa pulverizata. având nivelul pardoselii cu minimum 20' cm deasupra . Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt. . Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materilale combustibile de construcţii se va utiliza: . _ . pânza gudronata.12 . policlorura de vinii. polietilena.5. Sulurile de carton asfaltat se aseaza pe un singur rând (în poziţie verticala). pentru prenadez si al ti adezivi sau solvenţi inflamabili si lichide combustibile. argon. Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile în vase deschise.

evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu se asigura."' . La depozitele închise pentru materiale sau substanţe combustibile (mase plastice. 52 19 . produse petroliere etc. administrative. ateliere etc. gropi de colectare". Executarea lucrărilor de construcţii si instalaţii pe timp friguros. d) amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp friguros (baracamente de cazare social . asupra masurilor imediate de alarma si localizare în caz de incendiu. f) locurile. .6. prin instalaţii cu abur.": . :/ ' 6. acestea vor fi racordate la coşuri de fum. e) interzicerea oricăror focuri deschise atât în interior cât si în aer liber . f) instruirea paznicilor de noapte. 6.de lucru.6. prin executarea de şanţuri de scurgere si curăţirea celor. diguri de protecţie etc. inclusiv la lucrările de finisaje din clădiri în curs de execuţie. aer cald.existente. b) pregătirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulaţiei pe timp de ploaie si îngheţ. d) utilizarea sobelor cu cărbuni este permisa numai în cazul când acestea sunt construite pentru arderea acestui combustibil (spre a evita producerea de gaze în încăperile. precum si a conductelor de apa neângropate (când nu sunt folosite în timp de îngheţ si organizarea unui sistem riguros de control. se iau următoarele masuri: a) pentru lucrările ce se executa în barăci închise este interzisa depăşirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atât ca valoare cât si ca durata). e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent în special pe timpul nopţii.2.1.6.culturale. necesita luarea unor masuri suplimentare specifice centru prevenirea si stingerea incendiilor. h) golirea de apa a maşinilor si utilajelor de construcţii. bitum.6. c) izolarea conductelor (apa. abur) existente si montatea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor. In vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele masuri pregătitoare: a) asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţa de lângă construcţii. drumuri si în general de pe teritoriul şantierului.6. apa calda. g) permanenta instruire a personalului muncitor al şantierului asupra cunoaşterii si respectării condiţiilor specifice de lucru si aplicării normelor de prevenire si stingere a incendiilor.care nu sunt aprobate si controlate de conducerea şantierului. de munca si spatiile de circulaţie vor fi iluminate corespunzător. b) încălzirea se asigura de regula. c) în cazul încălzirii locale cu sobe. 6.3.)'. La executarea lucrărilor de construcţii pe timp de iarna.5. pe timpul cât acestea nu funcţionează.17. Masuri timp friguros de prevenire si s tinere re a ■ incendiilor pe 6.

. târnăcoape. conductelor.Se.2 .6.7.4.g) iluminatul de paza. furtunuri etc. pe platforme. 6. de. fi 6. Se asigura recircularea apei la rezervoarele de apa pentru incendiu.7. rezervoare. de tip etanş la praf.) trebuie sa fie în stare de utilizare permanenta.6. luându-se masuri din timp pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica aceasta 'recirculare.9. Instalaţiile de apa de incendiu (racorduri conducte. amplasate în locuri vizibile si uşor accesibile. ferme si alte elemente din lemn. lopeti..). 6.3.Materialul lemnos introdus în ateliere în cantităţi strict necesare prelucrării în schimbul respectiv.6. rezervoare etc. nisip. ţevilor de refulare.5. a personalului de intervenţie.6.1. 6. resouri electrice. luânduse masuri de prevenire a incendiilor.7. scări.13. cămine. interzisa depozitarea lemnului. lasându-se libere caile de circulaţie si evacuare. care conţin apa si sunt expuse îngheţului în timpul iernii.10.1.7. ferite de surse de foc sau de încălzire.6. cu excepţia celui stricat necesar procesului de lucru si nu mai mult decât pentru un schimb.) se asigura potrivit normelor de dotare. 6. podine. Se iau masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzătoare a materialelor si substanţelor combustibile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorita depozitarii necorespunzatoare ori a unor reacti de contact periculoase. 6. 6.) este. căngi.6. va fi stivuit în mod ordonat. Stingatoarele si vasele cu apa trebuie ferite de îngheţ.In atelierele de prelucrare a lemnului (tâmplarie. vor avea copci care se menţin în stare corespunzătoare de utilizare si platforme amenajate pentru amplasarea si manevra maşinilor de lupta contra incendiilor. Se stabilesc si amenajează locuri pentru fumat si în general se pune accent pe reglementările referitoare la utilizarea focurilor deschise. în scopul asigurării prevenirii si stingerii incendiilor. dupa caz. 6. furtun4 lor. antiexploziv. atunci când nu sunt protejate sau prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apa calda. Mijloacele de stingere a incendiilor (stihgatoare.6. la îndemâna personalului care le foloseşte si ferite de intemperii. Lichidele combustibile strict necesare tehnologic se păstrează în ambalaje etanşe.Se interzice aşezarea si uscarea materialelor conbustibile pe sobe sau corpuri de încălzire 6. unelte.7.în raport de condiţiile specifice fiecărei încăperi în conformitate cu reglementările de specialitate. Producţie secundara . (bazine. tăvilor cu jăratic si a orCarei surse de foc deschis.5. precum si pentru exploatarea normala a instalaţiilor. vase de apa etc. La staţiile de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru încălzire a sobelor metalice. se protejaza împotriva îngheţului prin acoperire cu materiale izolatoare termic în cutii special realizate pentru acest scop.1 Ateliere de prelucrare a lemnului 6. hidranti.12. Se iau masuri pentru schimbarea încărcăturii ştingatoarelor cu încărcătura de iarna. cofraje. modelarie.) a pompelor. lacuri. pentru asigurarea în bune condiţii a circulaţiei maşini si .7. etc. normal.11. 6. etc precum si a numărului de panouri de incendiu (echipate cu stingatoare. etanş la umezeala. iazuri sau bazine descoperite. iau masuri de dotare a tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curăţirea zăpezii de pe drumurile de acces. Cantităţile de apa necesara.7.1.6. cât si cel de siguranţa se asigura în conformitate cu reglementările specifice .8.1.Lubrifiantii necesari ungerii utilajelor se aduc în ateliere în cantităţi pentru maximum trei zile de lucru. 6. Punctele de alimentare cu apa din râuri. reparat placi etc. 6.6. etc.6.1. Instalaţiile electrice de iluminat si forţa vor fi.7. 6.1. Păstrarea acestora se face în locuri special amenajate.. 6. 6. 52 20 .

vor f i separate de depozite £n acelaşi mod. c) încăperi pentru depozitarea produselor. b) se acţionează asupra materialelor din lemn cu apa sau spuma. utilaje. ' d ) depozitarea vopselelor.7. radiatoare electrice) indiferent de tipul lor.3. c) se evacuează sau protejaza cu prelata (paturi) maşinile si utilajele neafectate si se stropesc cu apa materiale combustibile din zona apropriata focarului de incendiu. b) instalaţia de iluminat si forţa.1.3. 6.12.7. etc. solvenţi sau lacuri care în amestec cu aerul prezintă pericol de explozie. de ventilare..7. încălzire si utilajele se realizează în construcţii antiezx. In atelierul pentru prelucrarea plutei si a maselor plastice se asigura: a) ventilarea încăperilor. se utilizează apa. c) ca la ieşirea din cuptorul rotativ sa nu existe granule de pluta incandescenta. trebuie sa se asigura: a) compartimentarea cu pereţi rezistenţi ia explozie fata de restul spatiilor construite si masuri de evitare a producerii scânteilor prin lovire. 6. iar pentru mase plastice apa pulverizata.2. 6..7.7..uw alimentare amplasate în afara acestor încăperi.7. în condiţiile stabilite pentru acestea.7. Ateliere de vopsitorie 6. . expediţie de regula.11. 6. iar asupra utilajelor si maşinilor cu dioxid de carbon. b) colectarea si evacuarea prafului de pluta de pe instalaţii.1. 6. încăperi separate ale magaziei generale a şantierului în limitele admise.2.2.2. Spatiile pentru recepţie.Pentru stingerea incendiilor în atelierele de prelucrare a lemnului se acţionează astfel:.2. Pentru stingerea plutei aprinse. cailor respiratorii si cele îmotriva temperaturii.Se interzice folosirea în ateliere &u sobelor fara acumulare de căldura (sobe metalice.si sobe cu acumulare ae caxaura avana u s i t e i e . spuma sau gaze inerte.7.. instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu minimum 10 minute înainte de începerea lucrului si asigurata interconditionarea cu admisia de aer la pistolul de vopsire. diluântilcr si altor materiale inflamabile se poate face în: magazii provizorii pentru lichide combustibile.1. In atelierele de vopsitorie instalaţia electrica de iluminat si cea de forţa va fi corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a încăperii respective. la cele electrice si cu spuma îa cele mecanice. pardoseli. Pentru atelierele de vopsitorie.1. separate de spaţiul de lucru prin elemente de compartimentare rezistente la foc. care utilizează vopsele.2 . d) se folosesc mijloacele de protecţie a . 6. a) se scoate de sub tensiune instalaţia electrica de iluminat si forţa. - 80 21 . Atelierul de prelucrare a plutei si a maselor plastice. 6.

pentru a se evita producerea de incendii 6. resourile sau alte aparate cu foc deschis pentru încălzit letcone. pardoseala va fi antiex. ale căror pulberi sunt pirofore .2. ~. Este interzis a se transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat. se face numai cu scule care nu produc scântei.7. 6.v 6.7. fiind îmbibate cu ulei si prezentând pericol de autoaprindere.5.7.6. tevi cu apa calda sau abur de joasa presiune etc. bine înşurubat cel puţin patru ture si prevăzut cu garnitura corespunzătoare.4. etc. g) vopselele si solvenţii se transporta numai' în recipiente închise si asigurate contra vărsării acestora. h) este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sa se apropie în hainele de lucru de surse de căldura. aliminiu.In magazia generala de materiale se adu&itoe depozitarea unei cantităţi de maximum 200 &® diiuanti si vopsea în ambalaje originale £m încăperi separate prin elemente de compartimentare rezistente la foc. cj aprinderea lămpii de benzina se face la/ cel .se efectuează cu maxima atenţie. 6.4^3.) j) pentru încălzirea atelierului de vopsitorie nu se folosesc surse de căldura ancande s centa sau foc deschis. 6. vor fi colectate în cutii metalice si evacuate la sfârşitul lucrului în locuri special stabilite si amenajate.7. b) dopul orificiului de alimentare va fa.de vopsea. îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie se păstrează în afara atelierului de vopsitorie. sobitele. evacuate bidoanele cu vopsea etc.) utilizate la curăţirea pieselor. ermetic închise. Ateliere mecanice si electrice 6. In spaţiul atelierului <3e vopsire este admisa numai cantitatea necesara tehnologic.4. si asigurate masurile de protecţie necesare (golite si spălate de resturile . recomandându-se încălzirea centrala cu radiatoare. iar rezervorul se umple 3/4 din volum. conform STAS 297.7. nu vor fi lăsate în funcţiune nesupravegheate. diiuanti) în subsolurile construcţiilor de organizare de şantier sau în curs de execuţie este interzisa. 80 22 . Toate materialele textile {bumbac. Este interzisa instalarea polizoarelor si a altor maşini care produc scântei în imediata vecinătate a locurilor unde sunt materiale combustibile ori.7.7. câlti. La executarea operaţiilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare. în dulapuri metalice. este interzisa încălzirea excesiva a maşinilor unelte si aruncarea spânului sau a aşchiilor încinse pe material combustibil. 6. 6. iar deschiderea capacelor bidoanelor c e conţin vopsele pe baza de nitroceluloza. se degajaza gaze sau vapori combustibili.4. fiind zona periculoasa din punct de vedere al incendiilor si exploziilor. f) vopselele vor fi ferite de acţiunea razelor solare si se păstrează în ambalaje asigurate sau bidoane metalice. puţin 5 m distanta de orice material combustibil.4.7.' . Letconele si ciocanele de lipit utilizate se păstrează numai pe suporţi necombustibili si amplasate corespunzător.4. titan etc. .1. cârpe. i ) revizia si repararea dispozitivelor 4.4.4. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu conţinut de magneziu.4.7. Lămpile cu benzina. pentru un schimb. Este interzisa folosirea sau lăsarea letconului (ciocanului de lipit) în aproprierea materialelor combustibile. k) se asigura marcarea vizibila cu indicatoare.si utilajelor se efectuează numai când acestea nu fiunt in funcţiune. La folosirea lămpilor cu benzina se respecta următoarele reguli principale: a) alimentarea cu benzina se face numai după . e) depozitarea lichidelor combustibile (vopsele. ce arzătorul s-a răcit complet.

7. benzina etc. 6.5. In atelierele de vulcanizare se asigura:" . si substanţele combustibile.7. . Atelierul de întreţinere si reparatii-autovehicule si utilaje de construcţii 6.1.6.6. Efectuarea lucrărilor de sudura la autovehicule se face numai dupa curăţirea pieselor înlăturând materialele..). (petrol.tabloul de distribuţie a curentului electric va fi montat în exteriorul atelierului de vulcanizare.instalaţii electrice de tip etanş. • e) este strict interzisa folosirea lămpilor de benzina în încăperi în care se afla lichide combustibile.4.1. Degresarea. trebuie sa aiba în permanenta cauciucurile umflate si uşile deschise.5.7. abur. . In încăperile destinate pentru încărcarea acumulatorilor se respecta următoarele: a) alcătuirea. 6. interzicându-se fumatul.5. . 6. înainte de introducerea autovehiculelor în atelierele de reparaţii. materialele necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier în condiţiile strict necesare si dispuse la distanta de minimum 50 cm de instalaţiile de încălzire sau care radiază căldura. 7 .5. petrolul lampant poate fi utilizat la spălarea pieselor numai în bai speciale prevăzute * cu capace si amplasate în încăperi separate.6. 23 80 . pentru evacuarea vaporilor de benzina si a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie si incendiu. b) pardoseala atelierului si a gropilor pentru efectuarea reviziilor si reparaţiilor va. în vederea facilitării evacuării lor în caz de incendiu. folosirea lămpilor cu benzina etc. Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor trebuie sa se faca prin pompare. . .5.2. se scoate combustibilul din rezervoare si se desfac legăturile de la bornele acumulatoarelor.7.este interzisa depozitarea camerelor sau anvelopelor autovehiculelor în atelierul de vulcanizare. în aceste încăperi se vor respecta cu stricteţe regulile generale de prevenire a incendiilor. precum si încăperi special .amenajate pentru spălarea pieselor cu lichide combustibile. 7 .) nu este indicata.7. ■ 6. curăţirea si spălarea pieselor în interiorul atelierelor este admisa numai în bai Cu soluţie de soda caustica încălzite. Autovehiculele care urmează sa intre în ateliere cât si cele reparate. substanţe explozibile sau gaze ori pulberi combustibile. 6.5. si separarea corespunzătoare a încăperilor. c) ventilare naturala sau ventilare mecanica. 6.5. sudarea. .d) repararea lămpilor de benzina nu este admisa lângă surse de foc si este interzisa golirea combustibilului în aproprierea unor astfel de surse. etc. încăperi de încărcat acumulatori 6.. a) spatii de acces si circulaţie între autovehicule si utilaje. Folosirea lichidelor combustibile pentru degresare spălare.7. permite colectarea scurgerilor accidentale de carburanţi si lubrifianti. _ b) instalaţia electrica si cea de ventilare vor fi în stare de funcţionare perfecta. In cazul în care nu exista ventilare mecanica se asigura ventilarea naturala organizata.. sudura.5. .7.3. 6. . 5 . cu excepţia celor în procesul tehnologic.7. . In atelierele de întreţinere si reparaţii autovehicule si utilaje de construcţii se asigura: .încălzirea cu instalaţie centrala de apa calda sau cu abur de joasa tensiune.cazanul de abur va fi montat într-o încăpere proprie separata de atelierul de lucru. ' T\' . Orice improvizaţii sunt interzise. lipirea rezervorului de combustibil se va face numai dupa luarea masurilor de protecţie corespunzătoare (apa calda.ventilare corespunzătoare a mediului.7. impuse de procesul tehnologic de întreţinere si reparaţii. 6 .

7. se executa numai prin intermediul cleştilor (papucilor) de fixare. 6. săpaturi 7. Trecerea conductoarelor electrice de alimentare de la redresor prin pereţii camerei pentru încărcat acumulatoare trebuie sa fie etanşa si rezistenta la foc. Lucrul cu flacăra (lipire. îh timp ce ventilarea a funcţionat fara întrerupere.6.instalaţia de ventilare rămâne în funcţiune tot timpul lucrului (daca nu exista ventilare mecanica se vor deschide geamurile si uşile). Stratul de uzura al pardoselii si tâmplaria. . In situaţia în care în timpul lucrului se descoperă construcţii si instalaţii subterane.3.1. Geamurile vor fi mate sau se asigura vopsirea lor în alb.1. d) este interzisa depozitarea orcaror materiale sau substanţe. sudura) în încăperile pentru încărcat acumulatoare este admis numai cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: .7.toate operaţiile se executa numai de personal calificat.2. ferestre) vor fi executate din materiale care nu produc scântei prin lovire. 7.7. ale instalaţiilor subterane din zona amplasamentului.7 .1.7. 80 24 .3. (acizi concentraţi sau diluanti. inclusiv sistemele de acţionare a acesteia (usi. Lucrări de terasamente. 6. . alcătuire si echipare stabilite de producători si reglementari cu privire .' ■ 6 . care nu s-au cunoscut dinainte. CAPITOLUL 7 LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIILOR SI INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA 7.4. este necesar sa se cunoască cu precizie natura. becuri. :. scule etc. interzicându-se legaturile improvizate.7. pus la dispoziţie de către beneficiar si sa se încheie un acord scris cu unitatea ce administrează instalaţiile subterane respective.1. deschizând si uşile si ferestrele. In apropierea . Gropile de nămol de carbid se amplasează la cel puţin 25 m distanta de clădiri sau caz de circulaţie se îngrădesc cu balustrada de minim 1 m înălţime si se marchează cu indicatoare vizibile. conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa grija.1. pe baza unui plan coordonator la zi. lucrările trebuie imediat întrerupte si personalul evacuat.Staţii si generatoare de acetilena 6. 6.1. e) legaturile de la redresor la bornele acumulatoarelor (în vederea încărcării). .7. In încăperile staţiilor sau a generatoarelor de acetilena se asigura ventilarea necesara. Acizii si soluţiile de acid se depozitează în încăperi separate. la prevenirea si stingerea incendiilor. La staţiile' de acetilena si generatoarele de acetilena care funcţionează staţionar se respecta instrucţiunile specifice de amplasare. 7..începerea lucrului după cel puţin 2 ore de la terminarea încărcării. Eventualele dezafectări ale instalaţiilor subterane se 'executa sub supravegherea beneficiarului sau a unităţii de exploatare de la caz la caz.interzis a se intra cu foc deschis".2. 7.c) folosirea focului deschis si executarea reparaţiilor sunt interzise.2. sub supravegherea şefului de şantier sau a maistrului. destinate special acestui scop. sau s-a asigurat ventilare naturala organizata.) combustibile ori incombustibile. traseul si cotele de pozare în adâncime.7.' pâna lâ identificarea instalaţiilor prin procedee adecvate si stabilirea masurilor necesare pentru continuarea lucrărilor. g) pe uşile camerelor de acumulatoare se vor scrie vizibil "Acumulatoare pericol de explozie . 6.7.4.7. 7. f) în timpul încărcării acumulatorilor nu se manevrează electrocarele sau electrost'i vuitoarele.1: înainte de începerea lucrărilor de terasamente si săpaturi.

si substanţelor combustibile sau explozive lângă frontul de lucru sau pe caile de acces si evacuare este interzisa.15.La sistemul de aeraj se va înlătura posibilitatea ca un eventual incendiu produs în aproprierea gurii de absortie a aerului. 2.numai dupa înlăturarea oricărui pericol. 80 25 .Materialele explozive cu un conţinut de peste 10% nitroglicerina vor fi ferite de şocuri. 7 . .1. iluminate si consolidate astfel încât sa se asigure accesul si evacuarea personalului în condiţii de siguranţa în caz de incendiu. lucrările se executa numai dupa ce s-au scos de sub tensiune.12. 7. frecare.La manipularea transportul.7.7.1. fara sa se depăşească necesarul pentru un schimb de lucru.8. 7. In cazuri deosebite.5* In cazul în care se executa săpaturi în aproprierea cablurilor electrice subterane sub tensiune. în care se menţionează în mod expres ca se pot executa lucrări de săpătura.6.Materialul lemnos rezultat din sprijiniri si cofraje imediat dupa utilizare. 7. c) continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate. In cazul-în care din datele cunoscute se presupune ca pe anumite terenuri din amplasament ar putea sa existe muniţii neexplodate toate lucrările de excavaţii mecanice sau manuale se executa respectând cu stricteţe următoarele.1. depozitarea si utilizarea explozivilor se respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate.Terasele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si astfel stabilite încât sa se asigure posibilitatea ca persoanele care se evacuează .incendiu sa recunoască cu uşurinţa traseul spre exterior. înainte de a începe săpaturile pentru lucrările subterane pe caile de acces si circulaţie carosabile.proaspăt sa se propage în subteran. avarie sau alta necesitate. 7. puţuri. In cazul când este posibila o eventuala emanaţie de gaze toxice sau inflamabile.Caile de acces si de evacuare trebuie menţinute în. 7.18. lesnicioasa si fara obstacole. permanenta libere. execuţia acestor lucrări sa se faca cu respectarea stricta a dispoziţiilor de utilizare a explozivilor si obţinerea avizelor legale. trebuie depozitat pe un teren special destinat si amenajat astfel încât pericolul declanşării unui incendiu sa fie evitat. 7. 7.Depozitarea materialelor .1.In spaţiul unde se afla material exploziv este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis.. iar traseele cailor de evacuare se prevăd cu indicatoare STAS 297/1. iar locurile respective trebuie dotate cu un număr suficient de aparate detectoare de gaze si masti izolante.1.1. lopetilor si a penelor metalice.7. detectate si asanate de eventualele muniţii ramase neexplodate si numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnica. şanţuri etc. Când se constata existenta gazelor periculoase în (săpaturi. Săparea pământului în aproprierea cablurilor electrice sub tensiune este permisa numai cu ajutorul uneltelor din lemn.1. muncitorii trebuie preveniţi asupra pericolului.Pentru lucrările subterane materialele si substanţele combustibile se introduc ritmic numai în cantităţi strict necesare punerii lor în opera. târnacoapelor.11. 7. când scoaterea de sub tensiune nu este posibila se interzice folosirea răngilor.1.1. / 7. Alcătuirea si gabaritul cailor de evacuare • trebuie sa asigure circulaţia .17. Politie si cele locale care conduc. organizează si executa lucrările.1.1.1.19.1.9. b) anunţarea.20. gropi.13.Conductele de apa si aer comprimat aferente lucrărilor subterane se verifica lunar.1.15.1. imediata a organelor MAPN. 7. fara lovituri bruşte. 7. si numai sub supravegherea maistrului.1.Atunci când pentru executarea lucrărilor -de terasamente trebuie sa se întrbuinteze explozivi. în caz de. se înştiinţează organele de pompieri si politie. 7. precum si de influenta temperaturilor joase sau ridicate (sub + 12 °C sau peste +25 °C) .10. scântei sau foc.14. ' a) sistarea imediata a lucrărilor si evacuarea personalului din zona respectiva.) lucrările trebuie oprite imediat si pot fi continuate . 7.

Pentru evacuarea personalului muncitor în caz de incendiu. 7.2. Tablourile electrice de distribuţie se montează pe platformele de lucru.2.2. se vor monta si cel puţin 2 scări pe lanţuri sau pe cabluri de otel.2. inclusiv masuri si reguli PSI specifice. tevi de refulare etc. Instalaţia tehnologica de alimentare cu apa va asigura si intervenţia în caz de incendiu în oricare punct al cofrajului glisant cu cel puţin un jet si o presiune de minimum 1 bar la cota cea mai înalta stabilita în proiectul lucrării. In acest scop se stabileşte un cod de semnale care va fi cunoscut de tot personalul. utilizare si siguranţa. cuprinzând instrucţiuni de execuţie.10 . realizate din materiale incombustibile şi asigurate cu iluminat corespunzător. în afara cailor de circulaţie obişnuite.2. Depozitarea nu este admisa în locuri unde exista reţele sau conducători electrici aerieni sub tensiune. Dupa executarea lucrării cu foc deschis se verifica daca nu s-au creat focare ascunse de incendiu.9. In cazul în care este strict necesara utilizarea focului deschis vor fi luate masurile de protecţie corespunzătoare si obţine "Permis de lucru cu foc". de supravegheat.) 7.) ale cofrajului glisant vor asigura si posibilitatea alarmării în caz de incendiu.8. Pe. • • .2. Lucrări de execuţie" si utilizare a cofrajelor (glisante pasitoare. mobile se executa si se utilizează pe baza unui proiect aprobat.11. La executarea si utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis. pasitoare.7. .2.2.2. (evacuarea personalului muncitor se va realiza în aceleaşi condiţii). 7. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se realizează din faza de montare a cofrajului. 7. uşor accesibile si izolate fata de materiale sau elemente combustibile: 7. Cofrajele glisante.Conductorii electrici nu trebuie sa fie în contract cu materialele combustibile (lemn. 7.2 . Instalaţia de semnalizare acustica si optica. Daca totuşi va fi admis pentru lucratorii permanenţi de pe cofraj. dupa caz.2. Scările de acces si evacuare trebuie sa fie realizate corespunzător si astfel amplasate încât circulaţia pe ele sa nu poată fi blocata de efectele incendiului. folii de polietilena.7. Depozitarea elementelor combustibile componente ale cofrajelor se face pe un teren nivelat. cu respectarea distantelor de siguranţa şi a normelor specifice de prevenire si stingere a acces necesare. foi de cort) .. amplasate în puncte• opuse ale cofrajului. 7. mobile etc. 7. în locuri vizibile.2. Se prevăd hidranti de incendiu complet echipaţi cu accesorii de trecere a apei (furtun cu racorduri. precum si mijloacele de transmisiuni (telefon. montate sau realizate concomitent cu glisarea si amplasate în interiorul sau exteriorul construcţiei în lucru.3.. 80 26 . Tabloul electric general se instalează lângă construcţia în execuţie iar alimentarea platformelor de lucru se asigura prin cablu electric cu manta de cauciuc protejat în zonele expuse loviturilor. 7. rogojini. plane. radiotelefon etc.) 7. 7 .. cu conducte de încălzire sau cu dispozitive de stropire cu apa.4.5. Zona de depozitare a cofrajelor se împrejmuieste. cofrajul glisant fumatul este interzis.1.2.6. se va amenaja corespunzător un loc pentru fumat dotat cu stingatoare si uşor. Accesul personalului muncitor la cofraj se asigura prin scări definitive sau provizorii incombustibile.

pentru comunicarea între nivelurile podinelor se asigură scări speciale de acces dispuse în golurile special rezervate în cadrul schelei.4. .18. cel puţin doua podine: una de lucru (cea superioara) si una de protecţie (cea inferioara). unui incendiu.Corpurile de iluminat se protejaza cu globuri de sticla si se dispun la distanta de materiale si substanţe combustibile (ulei. La schelele cu înălţime mai mare de 12 m.) . . 7 . foi de cort. La schelele cu înălţime mai mica de 12 m.3. rogojina. 7.2.2 . Daca la unele construcţii. se utilizează schele si eşafodaje netipizate. Pe scările de acces este interzisa depozitarea materialelor de orice fel ce pot bloca evacuarea personalului în cazul izbucnirii.Dispozitivele si mijloacele de încălzire vor fi astfel amplasate si dupa ca-luate masuri care sa nu permită căderea materialelor sau substanţelor combustibile pe ele.7. trebuie sa fie mai mare de 60°.Resourile electrice utilizate pentru mărirea fluidităţii uleiului din pompele electrohidraulice vor fi izolate fata de materiale si substanţe combustibile.dioxid de carbon sau praf pentru electromotoare si instalaţii electrice. 7.5. 7.19. 7. Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau substanţelor .2. înclinarea rampelor scărilor nu.2. . vaselina.La începerea lucrărilor cu ccfraje si la intrarea în schimb.17. aprobate de conducerea şantierului. rogojini etc.2.13.7. precum si a scărilor de evacuare a personalului. concomitent cu stingerea focarului se iau masuri de protecţie a zonelor învecinate. cablurile de coborâre fiind protejate cu manta de cauciuc. Schelele cu înălţime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu. având parapete de protecţie.2.6. cocserii de cărbune etc. 7. prin natura lucrărilor. Nu se admit nici un fel de improvizaţii la instalaţiile electrice' 27 80 . 7. -l 7.3. dispuse pe fiecare nivel al schelelor si fixate bine la partea lor superioara. Lucrări de execuţie si utilizare a schelelor.).montaj sunt tipizate. 7.14. Dispozitivele si mijloacele de încălzire se prevăd în proiectul cofrajului.20. (atât cele auxiliare).1.Scările de acces si evacuare trebuie astfel amplasate sau protejate încât sa nu fie posibila "căderea diverselor materiale pe ele.3.2. acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat.combustibile sub schele. 7 . 7. Coloana de alimentare cu abur se izolează termic. si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si se verifica existenta si starea de funcţionare a mijloacelor de prevenire si stingere. se instruieşte personalul asupra regulilor . în caz de incendiu.3.3.2. iar în cazul în care au înclinare mai mare de 80° se prevăd cu apărători tip colivie.2.3. .In caz de incendiu.Se interzice utilizarea unor mijloace de încălzire improvizate pe platformele cofrajului (rezistente electrice.apa si spuma pentru material lemnos. 7. se vor executa dupa detaliile întocmite pe şantier.15.Cofrajul se prevede cu instalaţie de protecţie contra traznetului alcătuita si dimensionata conform normativului I 20.7.3. 7. folii de polietilena. se admite accesul si evacuarea persoanelor pe scări independente. In Cazul când de pe schela autoridicatoare nu este posibil accesul la toate nivelurile prin clădirea de care aceasta este ancorata.2. 7.«în special a instalaţiilor si punctelor care asigura susţinerea cofrajelor glisante.3.12. Schelele si eşafodajele folosite la lucrările de. de traversele schelelor. In cazuri bine justificate.16. rezemate. unele schele si eşafodaje. se montează pe una din structurile verticale o scara de salvare pe care personalul muncitor care lucrează pe schela sa poată cobora în caz de incendiu. daca sunt însoţite de calcule corespunzătoare. eşafodajelor si scărilor.3. 7. construcţii . polietilena.spuma sau abur pentru ulei.Substanţele stingatoare ce se utilizează în raport cu materialul care arde sunt următoarele: . La executarea instalaţiilor electrice fixate pe platforma schelelor cofrajului se vor respecta cu stricteţe normele în vigoare.

7. (precum si substanţele combustibile) la cel puţin 10 m fata de spaţiul de lucru.Executarea simultană a lucrărilor de sudura electrica şi de taiere sau sudura cu flacăra oxiacetilenica.14.4. din pardoseala.).1. 7. spălarea si purjarea cu abur sau gaze inerte dupa izolarea acestora de restul -instalaţiilor prin flanse oarbe.4.8. Platformele vor fi dotate cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor.1.1.Atunci când este necesara executarea unor lucrări de sudura în încăperi cu pericol de incendiu sau in construcţii intrate parţial în funcţiune.4.4. crăpaturi etc. Lungimea panourilor va depasi zona destinata sudării astfel îcât sa oprească scânteile sau particulele incandescente (bracuri) sa treacă dupa aceste paravane.4. 7. 'B. Lucrări de sudura 7.La executarea lucrărilor de sudura pe schele si platforme combustibile.4.1. 7. 7. Nu se executa lucrări de sudura la aparate.4. utilaje.1. stufit etc.. astfel îcât sa fie ferite de acţiunea scânteilor. Prevederi generale 7. cu echipament de lucru. 7.. acestea se pot executa numai daca se realizează masurile «de protecţie si pe baza de permis de foc 80 28 .8. motorina.15 . 7.4. 7. flăcărilor si particulelor de metal incandescent (bracuri). elementele de construcţie combustibile ca si materialele combustibile din apropriere se protejaza împotriva aprinderii „(stropire cu apa.9. etc.In spatiile unde exista gaze (inflamabile sau în apropierea acelor substanţe sau materiale inflamabile ori explozive nu este 'permisa efectuarea lucrărilor de sudura si lipire (electrica sau autogena) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente. prelucrează. manipulează sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (lichide.4. paravane incombustibile.13. au înălţimea minima de 2 m de la nivelul pardoselii. înainte de începerea lucrărilor de sudura sau taiere termica se îndepărtează toate materialele combustibile. conducte etc.4..). benzina.7. Se asigura mijloacele de stingere necesare si personalul pentru intervenţie la un eventual început de incendiu.1.1.2.4.1. Orice lucrare de sudura în locuri cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor de protecţie si dupa obţinerea PERMISULUI DE FOC 7.9. petrol..10.) 7.1.12.1. vopsele.4. 7. agregate instalaţii..1. rezervoare. Lucrările de sudura se executa numai de către muncitori calificaţi s.4.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi unde sunt depozitate lichide combustibile (păcura. aerisirea.1.1.1.7.i dotaţi . vor fi înconjurate cu paravane de protecţie din material rezistent la foc.3.1. Locurile de unde se sudează sau se taie cu flacăra oxiacetilenica ori electric.3.4. prin care s-aU vehiculat sau în care au fost depozitate substanţe combustibile se efectuează numai dupa golirea. 7. recipiente. 7. eşafodajelor. protecţie si intervenţie adecvat.5. Lucrările de sudura vor fi supravegheate de personalul desemnat si vor fi pregătite mijloacele' de stingere {stingatoare.4. 7. nisip.6.4. Lucrările de sudare la instalaţii. lemn. Materialele si elementele de construcţie combustibile nu pot fi îndepărtate se umezesc cu apa sau protejaza cu panouri metalice ori cu placi de asbest. a focului deschis sub nici o forma.J. . La obiectele metalice proaspăt vopsite nu se admit lucrări de sudare sau taiere termica decât dupa uscarea completa a vopselei. rezervoare. este interzisa. diluanti etc.Nu se admite executarea lucrărilor de sudura în încăperi în care se produc. Nu este permisa folosirea pe platforma schelelor. 7. De asemenea se acoperă cu placi sau capace incombustibile orice deschideri.3. etc aflate în funcţiune. apa) pentru o eventuala intervenţie.1..4.11.4. 7.

precum si sprijinirea cablurilor electrice si a arzătoarelor (orenelor) de generator. 7.Generatorul mobil pentru acetilena si recipientii de oxigen nu se păstrează în interiorul încăperilor în care se executa lucrări de sudura sau în «patii destinate circulaţiei persoanelor.27.4.1. Se interzice folosirea generatoarelor care prezintă defecte. pământ.18. la o distanta mai mica de 10 m.1. ulei. b) demontarea. Jetul de aer sau de oxigen nu va fi îndreptat spre materiale sau. generatorul de acetilena sau materiale combustibile.4.4.La tăierea oxi-arc sau arc-aer se iau masuri de protecţie împotriva metalului topit care este dislocat si aruncat la distanta de jetul de aer sau de oxigen.asigurându-se o stricta supraveghere atât pe timpul lucrului.28. pe care se montează plăcute avertizoare.31. 7.2.4.Nu este permisa lăsarea fâra supraveghere a generatorului de acetilena încărcat. corpuri incandescente.20. 7. ' 7. •' 7.4.1. precum si folosirea generatoarelor fara filtre epuratoare si supape hidraulice de siguranţa umplute cu apa la nivel corespunzător. se acorda o atenţie deosebita funcţionarii corespunzătoare a dispozitivelor de deconectare.La instalaţiile automate si semiautomate de sudura.Generatoarele de acetilena vor fi menţinute în perfecta stare de curăţenie si funcţionare.In caz de aprindere a generatorului. iar între generator si butelia de oxigen tehnic va fi o distanta de cel puţin 5 metri.5 kgf/cm2. capace înşurubate etc. . In nici un caz nu se foloseşte apa.1.19. evacuându-se acetilena si reziduurile.1. 7.1. electrica sau cu gaze) se interzice cu desăvârşire: a) agăţarea sau sprijinirea aparatului de sudura de butelia de gaze.1. Toate generatoarele c« se utilizează vor avea supape hidraulice de siguranţa.21.La terminarea lucrului. iar presiunea din generatoare nu va depasi 1.1. la cel puţin 25 m distanta de construcţii si depozite.4.1.4. pentru stingere se foloseşte nisip. Groapa de nămol se împrejmuieste cu parapet înalt de 1 m si se marchează cu plăcute avertizoare.23.Capetele de electrozi si piesele tăiate sau sudate care au temperatura ridicata.4.1. într-un loc anume destinat si amenajat.30.4.încălzirea apei de răcire a generatoarelor în sistem "apa peste carbid" nu trebuie sa depăşească 60 °C. 7 . 7. cât si o perioada dupa efectuarea lucrărilor.32. 7.4.4.4. se depozitează în cutii de metal sau pe platforme incombustibile. si C02. Se iau masuri ca acestea sa nu fie accidental în contact cu substanţe sau materiale combustibile.Pentru sudura autogena se utilizează numai generatoare de acetilena omologate amplasate si marcate corespunzător. 7. 7. pentru. Generatorul de acetilena se împrejmuieste cu gard din panouri metalice.1. 7.4.4.1.26.Nu se folosesc în timpul lucrărilor de sudura haine manusi sau alte materiale cu urme de grăsimi. 7. Ori stingatoare speciale cu praf.24. 7.1.Este ' interzisa amplasarea generatoarelor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de căldura (foc deschis) sau de locul unde se sudează. 7 .29. tigari aprinse. 80 29 . astfel încât sa nu genereze încălzirea puternica a conductelor electrice.33-La efectuarea Operaţiilor de sudura de orice fel (autogena.4.Este interzis a se apropia de generator cu foc.Nămolul de carbid scos din aparat se îndepărtează imediat si se depozitează în aer liber.1.Este interzis a se înlocui robinetele defecte prin dopuri de lemn.1. generatorul de acetilena se curata.Se interzice depozitarea carbidului în apropierea generatoarelor de acetilena.. C 7. Siguranţele hidraulice si supapele de siguranţa vor fi controlate de fiecare data înainte de începerea lucrării de sudura cât si în timpul lucrului (deschizându-se robinetul de control).La întreruperea operaţiei de sudare electrica se deconectează alimentarea electrica scoţând aparatele de sub tensiune..22. substanţe combustibile. petrol si altele similare.25. benzina. 7.1. a se evita formarea criblurii de calciu si explozia prin autoaprindere. curăţarea si asamblarea generatoarelor mobile de acetilena în încăperi închise. c) dezgheţarea generatorului de acetilena cu flacăra deschisa sau obiecte incandescente.1.4.17. 7. etc.1. Nu este admisa evacuarea nămolului în canale de scurgere a apelor.16.4.

3.2. în vederea înlăturării orcaror eventuale surse de incendiu. : astfel:' 30 80 .d) aşezarea cablurilor pentru sudura electrica împreuna cu furtunelor si conductele pentru sudura cu gaze. întreruptoare. In caz de incendiu la instalaţiile electrice ale staţiei de betoane. 7 .La terminarea lucrărilor de sudura sau taiere termica se controlează cu atenţie locul de munca. e) contactul buteliilor. personal calificat si autorizat. Lucrări de preparare. 7. c a b l u r i . precum si cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea substanţe. 7.5. -turnare si 7 compactare a betoanelor. 7. c) utilizarea consumatorilor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile si fara sa aibe asigurat gradul de protecţie necesar în raport cu mediul existent. în care se folosesc motoare cu combustie interna. t r a n s f o r m a t o a r e .6.5. La executarea lucrărilor care necesita folosirea dulapilor din lemn.6. Ţeava de eşapament se prevede cu sita pentru reţinerea scânteilor. în "executarea operaţiei de subzidire se vor respecta următoarele reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru utilizare. utilajelor si apăratelor cu care sunt echipate.. 7. izolându-se corespunzător de orice material combustibil.5." acoperite cu folii de polietilena sau prelate de pânza impermeabila. 7. vaselina sau alte grăsimi. uzata sau cu improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice.6.2. 7.6.4.34.1.5.5.5. se respecta masurile de protecţie specifice acestora.5. menţinute"în perfecta stare de funcţionare. 7. 7. * d) lăsarea sub tensiune a maşinilor. b i încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. c) în dotarea staţiilor de preparare a betoanelor sa existe mijloacele de prima interv<*tie pentru stingerea incendiilor. f) descărcarea generatorului de acetilena. la locurile de preparare a betoanelor se respecta următoarele masuri principale: a) menţinerea in perfecta stare de funcţionare a echipamentelor. aparatelor si utilajelor electrice nesupravegheate sau dupa terminarea programului de lucru.) peste sarcina admisa. Este interzisa curăţirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului. Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii eventualelor incendii.7.4. ţevile de eşapament ale acestora se prelungesc pâna la exterior. mase pulverulente ori alte materiale 'dielectrice. La lucrările de preparare. 7. acestea se scot de sub tensiune înainte de a se acţiona pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz dioxid de carbon. In staţiile de preparare a betoanelor.5.. comutatoare. etc. precum si curăţirea acestuia si a furtunelor în încăperi închise. saltelele termoizolante . Executarea lucrărilor de zidărie si ■ tencuieli 7. La instalaţiile de automatizare si control se utilizează numai dioxid de carbon. conductelor si a furtunelor de oxigen cu uleiuri. se interzice focul deschis.5. prize etc. Se recomanda ca scheletul de rezistenta al staţiilor de preparare a betoanelor sa fie executat din materiale incombustibile.1.1. 7. In locurile în Care sunt folosite cofrajele izolate termic. turnare sau compactare a betoanelor se interzice: a) folosirea în stare defecta.

Izolaţii hidrofuge cu bitum. 7.7.) fara . daca nu au fost luate masurile de protecţie împotriva aprinderii de la particulele incandescente rezultate de la sudura. butoaie cu lichide combustibile etc. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elmentele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânza bitumata. desfaceri de piuliţe.este interzis focul în spatiile cu sprijiniri din lemn. al recipientilor aflaţi sub presiune. | 7.) . umectare. instalaţii si utilaje se face pe : tot timpul lucrului. .7. La executarea lucrărilor la invelitori pe timp friguros se interzice curăţirea de zăpada si gheata a acoperişurilor cu foc deschis. Se interzice transportul cu aceste mijloace al butoaielor cu carburanţi. b) încălzitul cu cărbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si astfel amplasate încât sa nu dea naştere la incendii. acizilor de orice fel. 7. c ) la încălzirea spatiilor cu alte surse de căldura sau cu alti combustibili aprobaţi 7. Executarea operaţiilor de curăţire cu petrol a maşinilor si pieselor componente se face numai când instalaţia este. 7. slăbirile de mecanisme.1. care prin contract său lovire pot produce scântei sau aprinderi.7. Pentru menţinerea în permanenta stare de funcţionare a maşinilor.scoasa de sub tensiune.7.8.. Materialele si substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate.1.8.. cazul unui incendiu precum si intervenţia pentru stingerea incendiului. dupa terminarea programului de lucru.3. luarea masurilor de protecţie specifice (izolare.4. acoperişul se curata de resturile si deşeurile . 7. precum si al altor produse care prin cădere pot produce incendii sau explozii. ." Montarea elementelor de construcţii prefabricate din beton si metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate . 7. Invelitori si şarpante 7 . se interzice efectuarea lucrărilor cu lichide combustibile în prezenta surselor de foc deschis. utilajelor si instalaţiilor de ridicat si manipulat din dotare în scopul prevenirii incendiilor. lubrif iantilor.depozitarea pe podina de lucru ă materialelor strict necesare pentru Este interzisa executarea lucrărilor de constructii-montaj prin sudura pe schele având podine din lemn. -. ■ 7. poliesier.3. La executarea tencuielilor pe timp friguros se vor respecta următoarele masuri: a) sobele si burlanele din tabla vor f i împrejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant. f ara ' pericol de producere a incendiilor. transportul bitumului topit si prepararea amorsatului bi tum-benz ina 80 31 . Supravegherea sicontrolul acestor maşini.2.9. sau când exista pericolul de producere.5. 7. precum si daca în zona sunt depozitate materiale ori substanţe combustibile (cherestea. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute si asigurate cu protecţiile necesare.:. lemn etc.). 7.6. Zilnic.7. 7.8. evitându-se scurgerea si răspândirea lubrifiantilor pe utilaje. asigurarea mijloacelor de prima intervenţie necesare. si deformări de piese. pardoseli. vor fi folosite în mod obligatoriu pompe manuale.2. evitându-se frecările. în acest scop se folosesc vase (tavi cu nisip) pentru colectarea. deschis sau fumatul.7. a unui arc electric deschis ori desprinderea unor particule metalice incandescente. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante si invelitori combustibile este interzis focul . ecranare etc.8. rezultate.lucru se face astfel încât sa nu blocheze evacuarea personalului în.3. In cazul în care ungerea se face manual. se impune respectarea întocmai â regulilor si prescripţiilor tehnice de exploatare a acestora. ruperi.

7. ■ 7. Se interzice transportul si manipularea bitumului în vase sau butoaie improvizate.11. combustibilul rămas neconsumat se evacuează din rezervor si se depozitează în locurile special amenajate pentru lichide combustibile. se face lent si cu prudenta pentru a evita răbufnirile sau autoaprinderile si se controlează existenta si funcţionarea ţevii de aerisire.9. m de orice sursa de foc.5 m de focar si nu pe direcţia eventualelor răbufniri sau rateuri de gaze. 7.3. in cazul folosirii combustibilului lichid pentru ardere. cazanele de topit se vor umple maximum 3/4 din volumul lor. iar cazanele se acoperă cu Capace metalice.Instalaţiile si utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ.7. Transportul si manipularea bitumului tăiat si al ci tomului pentru amor sa je se face astfel încât sa fie ferite de orice surse de foc sau scântei. 7. 7.6. Se interzice funcţionarea cazanelor pentru topit bitum fara supraveghere. 7.9.9. precum si fata de orice sursa de foc (inclusiv cazanele de topit bitum). 7.9. La terminarea lucrului se stinge focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum. deschis. Locul unde se efectuează topirea bitumului.9.4. Dimensiunile platformei trebuie sa depăşească în toate direcţiile pe cele ale utilajului cu cel puţin 1 m. 7.Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul încălzirii. 80 32 .9. 7. amenajat corespunzător si îngrădit prevazându-se indicatoare de avertizare asupra pericolului de incendiu. La amplasarea locului de preparare se are în vedere direcţia vântului astfel încât s.8. Se interzice transportul citomului în containere termoizolante.5. în condiţii specifice materialelor si substanţelor combustibile.9. acoperite cu un strat de balast cu grosimea de minimum 10 cm.In.. 7.v nu antreneze vaporii inflamabili spre sursele de foc. 7.10. Este interzisa prepararea bitumului calat în încăperi închise sau în interiorul construcţiilor în lucru.9. Rezervă de combustibil lichid necesar pentru realimentare se amplasează la cel puţin 10 . Transportul si manipularea bitumului pe teritoriul şantierului de construcţii se face numai în ambalajele originale sau în vase speciale închise cu capace (umplute 3/4 din capacitate). rezervorul de alimentare al injectoarelor se amplasează la minimum 1. Amplasarea locului de preparare a bitumului tăiat pentru amorsaje se face la o distanta de minimum 30 m de orice construcţie provizorie sau executata din materiale combustibile. Umplerea cu bitum cald a containerelor termoizolahte.9/1. specifice transportului bitumului.2. 7. ferindu-se de surse cu foc.cazul încălzirii cazanelor prin arderea combustibilului lichid. Lemnele de foc nu vor avea lungimea mai mare decât a focarului.9.9.13. se stabileşte la distanta de materiale sau substanţe combustibile.12. nivelate.9.9.7.9.Se interzice depozitarea bitumului si a lemnelor de foc la o distanta mai mica de 10 m fata de focarele instalaţiilor si utilajelor de topit bitum.

pe timp de vânt puternic.19. La efectuarea. : \ 1. Izolaţii .Fiecare gospodărie de bitum se prevede cu materiale. 7. pulberi si C02.Dupa executarea lucrărilor de amorsaj cu ci tom sau bitum tăiat se va asigura supravegherea zonelor respective în continuare pâna la evaporarea completa a solvenţilor. bitum tăiat sau alte materiale combustibile sunt interzise sursele de foc sau scântei. abur sau spuma. neânchise pe toate . Se interzice categoric fumatul la locul de munca în zonele în care se lucrează cu . luându-se masuri de PSI specifice.9. se evita posibilitatea ca vântul sa duca vaporii de benzina la Utilajele pentru topit bitum sau alte surse de foc deschis.24 . aprinde). dispozitive si scule pentru stingerea unui eventual incendiu {lazi cu nisip.Locul de preparare a amorsajelor se amplasează la minimum 3 0 m de construcţii în lucru. .lucrărilor de izolaţii la învelitori. Pentru tehnologii si pentru produse noi.Pe timpul efectuării lucrărilor de amor sa je (cu ci tom.In caz de incendiu.10.9. paturi. Nu este permis a se lucra cu . utilaje pentru topit bitum si de orice sursa de foc deschis. 7.alimentarea cu bitum a topitoarelor prin alte locuri.9. 7.evacuarea bitumului pe alte cai decât cele prevăzute.17. . sau care nu asigura stabilitatea cazanelor.1. substanţe. se i asigura scări de acces si evacuare în caz de incendius înainte de începerea lucrărilor este obligatoriu sa se verifice siguranţa scărilor pentru evacuarea personalului muncitor si intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu.Utilajele pentru topit bitum se prevăd cu capace etanşe.14.9.4.9. 7.Executarea hidroizolatiilor la cuve si rezervoare se realizează cu emulsii bituminoase sau vopsitorii pe baza de smoala de huila. . . • 7 .16. în afara situaţiilor când sunt utilizate topitoare electrice si la care se foloseşte nisip.3. lopeti etc).10.) cât si în zonele aferente. La utilizarea topitoarelor de bitum se interzice: acesta. acesteia.9. rezistente la foc. foc deschis în aer liber. atât la nivelul suprafeţei de lucru (acoperiş.7.15. laturile. 7.transportul topitarelor în stare de funcţionare sau încărcate sau a celor electrice sub tensiune. Pentru efectuarea . decât cele prevăzute pentru .18. r 7. specifice acestora. 7. lucrărilor de izolaţie se respecta reglementările de prevenire si stingere a incendiilor. 7.2.9. . stingatoare.topirea bitumului în cazane amplasate pe focare improvizate.Prevederi generale 7.10.In timpul preparării amorsajului.9.10. se completează masurile de prevenire si stingere a\ incendiilor. bitumul aprins se stinge cu apa pulverizata.22. terasa etc.9.10. 7. eliminând orice • sursa de foc ce poate genera incendiu. 7.23.

.11. Pentru aceasta se vor stabili si folosi numai locurile special amenajate si dotate. iar geamurile Vor fi vopsite în alb.depozitarea buteliilor astfel încât sa nu rezeme una de alta. se respecta următoarele: a) lucratorii vor fi special instruiţi pentru executarea acestor lucrări precum si asupra modului de utilizare â arzătoarelor cu flacăra.4. dar nu mai puţin de 1 m în cazul conductelor montate în canale. Pentru a evita transmiterea focului. astfel: a) pe trasee exterioare orizontale: . Construcţiile provizorii de şantier în care se executa prepararea materialelor si a produselor care conţin bitum si alte substanţe toxice si uşor inflamabile. Pe timpul executării lucrărilor de izolare a conductelor în şanţuri se interzice folosirea'focului deschis si fumatul.2. ::. "f iv. In cazul depozitarii buteliilor în încăperi închise uşile trebuie sa se deschidă spre exterior. 7..12.temperatura de maximum 40 °C.1.11. . ■ 7. Locul de munca se marchează cu plăcute avertizoare si se dotează cu mijloace de prima intervenţie. 7.pe distanta de 10 m în jurul depozitului. continuitatea materialelor combustibile utilizate la realizarea izolaţiilor se întrerupe cu materiale incombustibile sau greu combustibile comform prevederilor proiectului. 7. vor fi respectate aceleaşi masuri precizate pentru acoperişuri si şarpanta. 7.3.11.10. 7. 7.1.12. b) arzătorul se pregăteşte si flacăra se reglează pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului de suport.materiale combustibile.11. Izolaţii termice (conducte si clădiri) : .2. racordate la buteliile cu gaze lichefiate. nefiind admisa aşezarea sau rezemarea de elemente si materiale combustibile. 7. . Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri si terase 7..3.depozitarea separata a buteliilor goale fata de cele pline cu gaze lichefiate. închiderea robinetelor la întreruperea lucrului si controlul efectuării acesteia. de funcţionare. se verifica închiderea tuturor golurilor din acestea. .11.. amenajate si amplasate corespunzător normelor de specialitate.5. Pe timpul efectuării lucrărilor de izolaţii care necesita lipirea cu flacăra.interzicerea depozitarii buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune coroziva. butelii cu gaze lichefiate se face în soproane executate din materiale incombustibile.la maximum 200 m pe o lungime de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei.12. interzicerea păstrării orcăror materiale combustibile.6.ivv--v 7. La executarea lucrărilor de izolaţii la acoperişuri.10. . asigurându-se pardoseli care sa excludă posibilitatea producerii unor scântei prin lovire. vor fi asigurate cu sisteme sau instalaţii de ventilare corespunzătoare.7.V 7. . Tablourile electrice menţinute si verificate in permanenta pentru a fi în buna stare. . .5. 7. terasa atunci când se folosesc materiale bituminoase. înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri si terase. In timpul pauzelor si la terminarea programului de lucru se scot de sub tensiune consumatorii folosiţi.ventilarea permanenta. d) arzătoarele indiferent daca sunt în funcţiune sau nu se aseaza numai pe suporturile lor speciale. astfel încât sa nu permită scurgerea bitumului topit si producerea unor incendii. necesare lucrărilor de izolaţii. c) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi cea strict necesara pentru topirea bitumului (fara producerea unor scurgeri de bitum).11.12. Se interzic lucrările cu bitum pe timp de noapte sau în condiţii de : vizibilitate redusa. 7. Depozitarea a mai mult de doua recipiente.10.

13 . dar nu mai puţin de 2m. Lucrările de termoizolatie la clădiri si conducte (elemente de instalaţii) se executa pe baza proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate.13. tratate cu substanţe ignifuge. se asigura ventilare corespunzătoare iar în încăperile unde se lucrează cu prenadez se interzice orice sursa de foc sau scânteie. 7.13. 7.12. 7... c) înaintea intrării în construcţii închise sau depozite deschise de materiale combustibile. La folosirea rchelelor se are grija sa fie respectare toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor corespunzătoare lucrului pe schele. 7. dar nu mai puţin de I m .11. adeband.13. iar personalul executant va fi specializat si instruit în acest scop.7 .In toate punctele unde se depozitează.folii bitumate.12.. .8 . etc. .zonele de preparare sau punere în opera a materialelor sau substanţelor combustibile se interzice focul deschis si fumatul.13.10.12.4. La realizarea izolaţiilor frigorifice (polistiren celular. 7. Materialele inflamabile si combustibile specifice izolaţiilor termice (materiale lemnoase. In acest scop se elimina toate sursele si se afişează indicatoarele pentru avertizare.2. Zonele în care sunt depozitate aceste materiale. tinându-se seama si de direcţia vântului astfel încât aceasta sa nu deplaseze vapori periculoşi spre sursele de foc situate la distante mari.3. polistiren. la stabilirea lungimii întreruperii se ia în considerare.4 m distanta de acestea pe o lungime egala cu de 3 ori diametrul exterior al termoizolatiei.la.Prepararea unor materiale sau substanţe combustibile care necesita utilizarea focului se face în locuri special amenajate la o distanta de minimum 30 m fata de elemente si materile combustibile. Este interzisa execuţia izolaţiilor frigorifice sau fonice în încăperile în care nu sunt terminate lucrariie. chiar în cazul depozitarii de scurta durata la puntele de lucru se prevăd cu indicatoare de avertizare amplasate in locuri vizibile. vopsele si solvenţi. 7. se interzice cu desăvârşire execuţia oricăror lucrări cu foc deschis sau care generează scântei. 7. Materialele utilizate la termoizolare trebuie sa nu propage cu uşurinţa incendiul si dupa caz.1.12. la cea. 7. 7.12.Atât în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii cât si dupa terminarea acestora. manipulează sau lucrează cu materiale de termoizolatie combustibile ori utilizează focul pentru preparare.5. Atunci când conductele sunt izolate în comun.12. 7 .9. In cazul mai multor conducte monfate în paralel si izolate individual.6.In. se iau masuri de dotare corespunzătoare cu mijloace de stingere a incendiilor. latura cea mai mare a secţiunii termoizolatiei. 7.schimbări de direcţie a traseului orizontal spre verticala pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei. 7. 7. amorsaj bitum tăiat. .13. Izolaţii frigorifice si fonice 7. Pentru ' a preântâmpina pericolul de explozii si incendii amorsele se executa numai cu emulsii realizate fara substanţe combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C. în condiţii care pot provoca aprinderea materialului pus în opera sau depozitat.12'. In cazul executării lucrărilor de izolaţie fonica si frigorifica în îcaperi închise. toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestor materiale. aplicat prin frecare energetica) se respecta în timpul execuţiei.12.4. astfel încât sa nu existe surse de foc deschis în aproprierea lor.• 7. dar nu mai puţin de 2 m. la maximum 25 m pe o lungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei.12 .de sudura.12.14.12. întreruperea continuităţii materialelor combustibile. b) pe trasee exterioare verticale. 7. în loc de diametru.12.) se depozitează în locuri special amenajate.. conform celor de mai sus se face în acelaşi loc si pe lungimea determinanta de conducte cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare.

■ .1.14. 7 . Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării protecţiei anticorozive se realizează prin metode mecanice sau chimice.). vase. 7.14..14. prin degresare cu solvenţi organici. Nu este admisa începerea nici unei lucrări de protecţie anticoroziva decât în momentul în care sunt asigurate toate condiţiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.7. 7. depozitate în locuri izolate.5. Materialele textile folosite la ştergerea cu solvenţi a suprafeţelor metalice se păstrează în lazi metalice. Executantul lucrărilor de izolaţie frigorifica si fonica trebuie sa fie specializat si instruit asupra modului de utilizare a materialelor combustibile. ventilare. prin silicatizare sau flantizare si a celor metalice prin fosfatare. de forţa.etc ■ Se interzice prezenta orcarei surse de foc în întreaga zona în care se pot forma amestecuri explozive. recipienti. de încălzire.14. evitându-se creşterea concentraţiei cu hidrogen (în cazul decaparii cu acizi) si eliminându-se orice sursa posibila d£.5. lacuri) si protecţie anticoroziva cu mase de şpaclu se folosesc produsele peliculogena care conţin sau utilizează adaosuri si solvenţi organici cu volatilitate ridicata. La protecţia anticoroziva peliculara cu amorse (grunduiri.' . de încălzire. 7.14. rezervoare. în perioade reci sau calde etc. La pregătirea suprafeţelor prin metode mecanice se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la instalaţiile electrice. dispozitivelor. 7.). ".7. de ventilaţie.4. . In spatiile metalice închise (utilaje.14.3.tratamentelor superficiale ale suprafeţelor din beton. utilajelor si instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări (electrice.■-. 7. precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. de ridicat. rezervoare etc) se foloseşte iluminat de siguranţa cu protecţie corespunzătoare si se asigura legarea ia pământ a tuturor pârtilor metalice.14. se respecta reglementările specifice de prevenire si stingere a incendiilor la instalaţiile electrice. In cazul. cu capac..Protecţii anticorozive 7. folosindu-se materiale cu adaosuri organice combustibile uşor volatile si inflamabile.J3.14. echipamentelor. schele etc. 7.14. se asigura c ventilaţie eficienta. în jurul punctului de lucru se montează indicatoare de avertizare "Pericol de explozie". La decaparea cu acizi si lş degresarea cu soluţii bazice. După caz. etc.8. se asigura respectarea masurilor privind substanţele inflamabile.6. vopsele.14. . vase. . Spatiile de lucru se ventilează corespunzător si se elimina orice surse posibile de aprindere pe o raza de minim 25 m se asigura împrejmuirea spaţiului de lucru si se marchează cu panouri avertizoare.9. la lumina naturala sau artificiala. încălzire. la înălţime sau în subsol.caracteristicile materialelor folosite (inflamabilitate) -varietatea aparatelor. . 7. 7. amenajate corespunzător. La pregătirea suprafeţelor prin metode chimice. ventilare în mediu periculos. Lucrările de protecţie anticoroziva impun o serie de masuri speciale de prevenire si stingere a incendiilor determinate în special de: . solubili si inflamabili se iau toate masurile pentru evitarea amestecurilor explozive (vapori-aer) si eliminarea surselor de aprindere a acestora.2.condiţiile diferite de lucru (deschise sau închise de tip încăpere. aprindere. de ridicare.

toluen. 7. Se asigura exhaustarea continua si viteza constanta de circulaţie a aerului în conducte.La manipularea recipientilor cu adezivi si solvenţi se evita şocurile mecanice. cârpe perii etc.15 minute dupa terminarea lucrului. lucrul cu cabluri.22.Locul de munca va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interzicerea apropierii cu foc deschis sau surse de scântei la o distanta mai mica de 25 m. Ventilarea se pune în funcţiune cu 5 .14.17.18.14.14.In timpul transportului.).14.14."'.14. aprinderea vreunui foc. depozitarea si utilizarea acestor adezivi.In spatiile închise trebuie sa se asigure o ventilare corespunzătoare si se iau masuri pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive precum si pentru eliminarea surselor de aprindere. ci într-un loc izolat stabilit si amenajat corespunzător. . interzicerea orcaror surse de foc etc. La terminarea lucrului. 7.In cazul folosirii maselor de şpaclu bituminoase. iar cazanele se acoperă cu capace metalice. • 7. .Pentru ştergerea suprafeţelor se interzice ' utilizarea materialelor din fibre sintetice sau lâna. manipularea si depozitarea materialelor si substanţelor peliculogene. iluminat. utilajelor etc.14. se stinge. .14.) Instalaţiile de topit si preparat mase bituminoase se amplasează la distante de siguranţa fata de materialele combustibile.13. de către producători si reglementari. care nu produc electricitate statica sau scântei prin lovire.14.7 .14. grund.14...21 .Curăţirea uneltelor nu este admisa la punctul de lucru.Prepararea si diluarea acestor materiale se face într-un spaţiu separat de cel în care se executa protecţia si în afara celui de depozitare.23. Transportul maselor bituminoase se realizează numai în vase închise.27. explozivi si toxici. . manipulării.. 7.Prepararea maselor de şpaclu anticorozive se face în alt spaţiu decât cel în care se executa lucrarea de protecţie sau se depozitează..14.14.Caile de acces si evacuare se menţin permanent libere si curate. Cu aerul. manipularea.12.14.15.14. 7. 7. focul din focarele instalaţiilor si utilajelor de preparat mase bituminoase. In spatiile de lucru precum si in interiorul rezervoarelor.14. vaselor. 7. iar instalaţiile electrice si de ventilare vor fi corespunzătoare mediului si astfel montate si exploatate. încât sa nu producă scântei. dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun în locurile special destinate depozitarii sau distrugerii lor.încălzirea spatiilor de lucru se face numai cu surse de căldura indirecta. care pot provoca scântei datorita încărcării electrostatice ce se formează prin frecare. se iau. Sunt interzise sistemele de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente. trebuie respectate cu stricteţe masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite pentru substanţe inflamabile si toxice. fumatul. defecte sau nesupravegheate. ce pot forma amestecuri explozive în aer si în spatii închise. :<■•. precum si ambalajele utilizate. la prepararea si aplicarea amorselor.25. 7.20.. evitarea aprinderii gazelor si vaporilor inflamabili exhaustati. 7 .16. Este interzis fumatul si provocarea de scântei sau utilizarea focului deschis. umplute maxim doua treimi din capacitatea lor.26-Aplicarea foliilor anticorozive (de tip BUTAROM) se realizează cu adezivi si solvenţi auxiliari inflamabili si toxici (prenadez.11. se colectează ritmic.10 . aparate sau dispozitive electrice de iluminat si de forţa fara protecţia necesara ori folosirea uneltelor metalice"care pot provoca scântei prin lovire" sau cădere. a componentelor lichide ale chiturilor precum si a diluantilor se face numai în recipienti ermetic închişi si asiguraţi contra deversării acestora. depozitarii si a executării protecţiilor cu aceste materiale.Punctul de lucru se dotează cu stingatoare portative cu spuma chimica si lazi cu nisip si lopeti. aceşti solvenţi pot forma* amestecuri explozive si toxice impunând masuri speciale la transportul. fiind interzise cele din mase plastice si fibre sintetice. 7. 7.14 . Este interzisa iluminarea sau folosirea lămpilor su sisteme improvizate sau defecte. '7. 7. cu sisteme de încălzire improvizate. precum si din otel. 7.1 0 minute înaintea începerii lucrului si se menţine în funcţiune 10 .Se folosesc numai scule si materile (vase. acetona etc. încălzire.inflamabili.14. 7.14. ■ 7. toate masurile necesare pentru materiale inflamabile si explozive (ventilare. La locul de munca nu este admisa o cantitate mai mare de materiale decât strictul necesar pentru un schimb de lucru. se interzice categoric. 7.19.24 .Deseurile si rez iduurile combustibile.Transportul.2ste interzisa recircularea aerului în sistemul de ventilare a spatiilor.

manipularea si în timpul lucrului cu aceste materiale se impune respectarea cu stricteţe a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.In timpul lucrului cu adezivi sau solvenţi inflamabili (prenadez. Este strict interzisa apa sau substanţe de stingere care confin apa (spuma). menţinând închise uşile de comunicaţie cu restul clădirii.15.9. lucrările de lipire cu adezivi se executa numai dupa asigurarea unei ventilări organizare (usi si ferestre deschise). Romeltex etc. 7.7. Lucrări de finisaje 7. Pe timp friguros de regula nu se executa lucrări de finisaj bazate pe procese umede de execuţie cum sunt zugrăveli.. * 7.15.3. Atunci când se executa astfel de lucrări se asigura o temperatura de cel puţin + 5°C. utilizându-se în general chituri care conţin sau utilizează ca materiale auxiliare solvenţi si diluanti volatili.La executarea pardoselilor cu covoare de PVC.11. (prenadez. fiind periclitate de îngheţ.15.14. 7. lucru.15. Pe tot timpul uscării. inflamabili si toxici.6. 7. c ) încălzirea cu flacăra. . conform instrucţiunilor de. care conţin solvenţi inflamabili se respecta cu stricteţe prevederile specifice acestor lucrări cu pericol de incendiu si explozie. ciocanire etc.15. aşigurându-se în acelaşi timp o ventilare corespunzătoare. 7.15.8.2. 7. La lucrările de vopsitorie in spatii interioare cu mijloace mecanizate si în cazul utilizării lacurilor si vopselelor cu uscare rapida. eficienta. a x îiusuiiie privina lucrul cu materile inflamabile.1.15. In timpul verii se lucrează cu ferestrele deschise.28.15.4. iar pentru stingere se utilizează numai nisip si sare. ) se interzice: a ) fumatul.10 . b) efectuarea oricăror lucrări la care se foloseşte focul.La protecţia anticoroziva Cu placi si cărămizi antiacide. lucrări care produc scântei (sudura. vopselelor de ulei si al solvenţilor cu flacăra directa. 7. având acces direct din exterior. Vopsirea cu pensula se executa în spatii în care nu exista surse de foc deschis. întrerupătoare precum si folosirea oricăror aparate sau dispozitive care pot produce scântei. încălzirea acestora realizându-se cu apa calda sau prin depozitare îndelungata în încăperi încălzite.Pentru asigurarea unor amestecuri nepericuloase de gaze sau vapori inflamabili si toxici. .15. 7. 7. flame etc. 7. 7.7. se realizează o ventilare naturala organizata sau mecanica. lucrările la care se foloseşte focul. parchetin etc. ).5. specifice substanţelor inflamabile si toxice. încălzirea cu flacăra. acoperindu-se cu capacul dupa fiecare^folosire. pulberea de aluminiu se manipulează cu precauţie pentru a nu degaja în aer si sa constitue amestecuri explozive cu acesta.15. Prepararea si diluarea vopselelor se efectuează întrŢO încăpere separata de cele în care se face vopsirea. placări etc. Pulberea de aluminiu în contact cu umezeala se autoaprinde. c) în zona unde se lucrează la lipirea mochetei sunt interzise: fumatul. Pe timp de iarna ferestrele se vor deschide intermitent. b) recipientii cu adeziv si diluant etc. astfel încât sa se evacueze în exterior ce se degaja. Transportul vopselelor si diluantilor se.) se menţin închişi. 7.14. pentru care se iau următoarele masuri: a) în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pana la lipirea mochetei se asigura o buna ventilare a încăperilor respective. acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive de aceea la transportul. La prepararea emailului de aluminiu.29.15.15. dar este interzisa încălzirea uleiurilor. bine uscate. 7. vopsitorii. efectuează numai în recipiente închise si asigurate contra deversării acestora. se iau masuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc în apropierea suprafeţelor vopsite sau lăcuite.14.30. Vopselele si lacurile vor fi ferite de acţiunea razelor solare. t:u B L i i u L e t e leyuiiit. sau a unei ventilări mecanice in încăperile în care se lucrează. lacurilor.La locul de munca nu sunt admise cantităţi de materiale mai mari decât necesarul pentru un schimb. cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice (prize.

cu adezivi inflamabili (prenadez. diluanti etc.15.oriunde se mai considera necesar.la întreruperea operaţiilor de lipit se reduce presiunea.15.16. toate materialele si lichidele combustibile.Se prevăd indicatoare de avertizare care sa indice interdicţiile respective. în raport cu natura si cantitatea de materiale si substanţe (lichide) combustibile.15.La executarea lucrărilor de lipire a mochetei pe pardoseli. etc. nu sunt admise. 7. ■: d) asigurarea dotării corespunzătoare cu materiale si mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu la locul de munca. precum si substanţe explozive este strict interzisa. 7.cauciuc se face numai în spatii fara materiale inflamabile si sub permanenta supraveghere. " 7.) nu trebuie sa depăşească necesarul pentru încărcarea respectiva. diluant. la strictul necesar desfăşurării activităţii în încăperea respectiva. se instruieşte asupra masurilor de prevenire si stingere specifice.Topirea si menţinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitum .) în întreaga zona de lucru si unde se pot forma amestecuri explozive. 7. 7.1. La terminarea lucrului se evacuează din încăperile in care s-a lucrat.15. .) f) cuplarea sau decuplarea aparatelor si dispozitivelor electrice etc. . '*.16 .Personalul care executa Operaţiuni de .la intrarea în clădire. 7. presiunea combustibilului sa nu depăşească limita admisa.7 ore de la aplicarea amorsei) si asigurate masurile prevăzute pentru lucrul cu materiale si substanţe inflamabile. tubulaturi etc. etc). d) utilizarea aparatelor de .22.-.l a accesele fiecărui nivel unde se lucrează cu substanţe periculoase.19. diluanti si altele asemenea).14.15. Ignifucrarea materialelor si elementelor combustibile 7. iar lampa va fi aşezata în asa fel încât flacăra sa nu fie îndreptata spre materiale. Ignifugarea materialelor combustibile se realizează conform prevederilor normativului de specialitate (C 58 . covoare din PVC.cauciuc se executa dupa ce încăperea a fost bine ventilata ( 6 . precum si lăsarea lămpii aprinse fara supraveghere. astfel: .20.16. flame. c) limitarea cantităţilor de materiale la locul de munca.explozii.15. ' 7.21. adezivi.Zilnic personalul muncitor care executa lucrări cu materiale sau substanţe cu pericol de incendiu sau explozie (vopsele.13.Montarea pardoselilor cu adeziv bitum .17 . .15.la nivelul inferior si la cel imediat superior fata de nivelul la care se lucrează cu substanţe periculoase.15. 7.). precum si următoarele: . tâmplari. 7.15>15. folosirea lămpii de benzina în încăperi în care se afla lichide sau gaze combustibile. depozitându-se în locurile special destinate si amenajate.lampa de benzina trebuie sa fie în perfecta stare de funcţionare si reglata flacăra corespunzător.La utilizarea lămpilor de benzina se respecta instrucţiunile de prevenire a incendiilor specifice spatiilor închise. .Cantităţile de materiale (linoleum. In acelaşi scop vor fi instruiţi si ceilalţi muncitori care lucrează în acelaşi timp în zona respectiva: (electricieni. ' b) eliminarea orcarei surse de foc (scântei.86) pentru toate materialele . flăcări.încălzirea profilelor din PVC se realizează numai Cu lămpi de benzina prevăzute ctJ site metalice eliminând contactul direct între flacăra si PVC.lipire. instalatori etc.12. 7.18.15.15.păstrarea în locul în care se lucrează a bidoanelor cu lichide combustibile pentru alimentarea lămpii.La executarea pardoselilor utilizând adeziv pe baza de acetat de polivinil sau amorsare cu amestec de cauciuc si bitum la cald se respecta 7 . substanţe sau obiecte combustibile situate în apropiere. .orice fel cere pot provoca incendii sau e) lucrările de sudura în apropiere sau la elemente care sunt în comunicaţie cu spaţiul respectiv (tevi. adezivi. se iau masuri pentru:lucru. vor fi instruiţi si supravegheaţi asupra respectării masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice.Asigurarea mijloacelor necesare de stingere a incendiilor. 7 .

ferite de surse de căldura si de vapori. Comandamentul Trupelor de Pompieri sau altele agreate. Odată cu efectuarea lucrărilor de ignifugare se realizează probele de material necesare încercărilor.86. In documentele de însoţire ale eprubetelor ce se trimit la laborator.). Executantul este obligat' sa solicite laboratoarelor autorizate . remize. depozite si magazii pentru materiale sau substanţe combustibile. 7. metal. capse. .. menţionează obligatoriu: . dulapului sau lăzii pentru capse pe raza de 3 m se interzice depozitarea oricăror alte materiale incombustibile. La depozitarea capselor se respecta următoarele reguli principale: a) pentru maximum 100. ale ÎNCERC. tratate cu substanţe ignifuge si păstrate în aceleaşi condiţii ca materialele de baza. 7.data realizării ignifugarii. valoarea si importantă acestora.000 750.000 buc. fiind etichetate corespunzător lucrării. sau sobele electrice prevăzute cu carcase de protecţie se amplasează în camere . azbestospray etc.16. c) încălzirea încăperilor se asigura cu apa calda sau electric . .baza buletinelor de încercare pentru protecţiile efectuate. indicativ C 58 . capse depozitate se realizează obligatoriu numai în barăci incombustibile (metalice sau beton) care sa nu aiba elemente din materiale combustibile. prevăzute cu încuietori. d) pentru iluminatul: depozitelor ■ de capse se admite folosirea lămpilor electrice de tip sigur contra exploziilor sau a lămpilor portative tip miner.. efectuarea încercărilor asupra calităţii ignifugarii si eliberarea buletinelor de analiza. . precum si cele în care se lucrează cu foc deschis.).) . pe.17.000 buc.produsul ignifug utilizat. . dulapuri metalice sau lăzi metalice.4'. b) pentru cantităţi între 100.16.3. Sursele electrice de alimentare se montează numai în exteriorul camerei de":depozitare.■(pardoseala. ''/.unitatea 'care a executat lucrarea de igni fugare. în numărul. bateriile.si elementele combustibile prevăzute în documentaţia tehnico-economica de investiţii. vor fi tratate cu substanţe ignifuge în funcţie de condiţiile specifice. finisaje etc. tavane etc. stropire etc. Aerotermele. beton. . 7. amplasate în încăperi realizate din materiale incombustibile si prevăzute cu usa de acces metalica: încăperile vor fi uscate. mase plastice. 7. se . forma si dimensiunile stabilite diferenţiat în normativul C58 — 86.unitatea producătoare a substanţei ignifuge. metoda folosita la ignifugare (pensulară. separate de cele de păstrare a materialelor explozive prin perete incdmbustibil rezistent la explozie si termoizOlator. La realizarea lucrărilor de termoprotectie (vopsea termospumanta.16.2. In aceste încăperi se interzice depozitarea altor substanţe sau materiale combustibile sau explozibile. Construcţiile provizorii din organizarea de şantier executate din materiale si elemente de construcţie combustibile (lemn) cum sunt cele pentru ateliere.16.5. a unor elemente si materiale de construcţii (lemn. se poate asigura depozitarea în fichete.) se vor utiliza numai produse încercate în laboratoare autorizate si cu respectarea stricta a instrucţiunilor furnizorilor respectivi. In jurul fichetului. 7.17. potrivit prevederilor normativului de ignifugare. iar golul de introducere a aerului cald seprotejaza cu plasa metalica. Depozitarea capselor pentru pistoalele de împlântat bolturi 7. rafturi.1.-. . izolaţie termica..

si care a făcut instructajul specific. la depozitele mici ale şantierelor izolate se pot utiliza lanterne de buzunar alimente cu baterii de maximum 4. 7. finisaje tâmplarie. revizii ale instalaţiilor electrice sau încălzire etc. V. Executarea lucrărilor de instalaţii 7. spuma (chimica sau mecanica).5. "FUMATUL SI FOCUL STRICT OPRITE".18.18. 7. utilaje. Este strict interzis controlul cu flacăra. 7.7.18. ventilare si gaze aferente construcţiilor.18. j) păstrarea capselor se face în ambalajul original. In apropierea bateriilor de încălzire sau a aerotermelor nu se depozitează lichide sau materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune. urmate. instalaţiile oprite din funcţiune un timp îndelungat (mâi mare de 6 luni) se supun verificării etanşeităţii cu aer comprimat.' 7.8 . Intre corpurile (elementele) de încălzire sau conductele neizolate _ ale instalaţiilor centrale de încălzire si materialele solide combustibile învecinate (elemente de construcţii. special autorizat pentru acestea. iar lăzile cu capse se amplasează pe rafturi incombustibile asigurându-se distanta de minimum 4 cm între ele.1. m) pentru stingerea incendiilor la încăperile pentru capse se asigura apa.18.e> .18. se iau masuri care sa evite producerea incendiilor si propagarea lor lâ lucrarea de baza sau obiecte ale organizării de şantier. In nici un caz nu se admite suprapunerea lăzilor. g) baraca se marchează cu indicatoare de avertizare cuprinzând inscripţiile: "STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m" . . etc. pâna la returnarea lor. nu se executa decât dupa Ce materialul exploziv este evacuat în întrgime.4. 7. Se interzice fierberea si încălzirea masticurilor izolate precum si prepararea acestora în locuri cu pericol de incendiu. lăzii dulapului sau a barăcii metalice pentru capse cum sunt: vopsiri. Pe timpul execuţiei instalaţiilor electrice. în lazi sau rafturi distincte. Lucrările de reparaţii la conducte de gaze se executa numai dupa închiderea robinetului principal si purjarea conductei cu gaze inerte si ventilarea încăperii respective.9.6.în cazuri speciale.150 °C {între conductele de retur si pardoseala combustibila se admite distanta de 5 cm) « . k) capsele care au dat rateuri la utilizare se păstrează separat de celelalte.3. hârtie si alte. 7. Orice . 7. textile. reparaţii la instalaţiile existente sunt. nisip etc. în mod obligatoriu.35 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura mai mare de 150 °C. materiale solide depozitate. Executarea lucrărilor la instalaţiile de gaze naturale se va face de către personal calificat. Dupa executarea crcaror lucrări la instalaţiile de gaze naturale se controlează etanşeitatea acestora cu spuma de săpun. în apropiererea depozitelor.. 7.18. i) operaţiile de întreţinere periodica a fichetului. conducta de gaze trebuie sa se monteze deasupra conductei de apa. ■ 1) la terminarea programului de lucru. în baza unui proiect avizat de unitatea de distribuţie a gazelor.10 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura între 95 CC .18 .la distante de siguranţa de minimum 20 m fata de alte construcţii sau locuri de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la prize de împamântare. f) baraca pentru capse se amplasează. h) depozitarea altor materiale. scule sau echipamente în aceiaşi baraca cu capsele pentru pistoalele de împlântat bolturi. este strict oprita.5. materialele explozive ramase neutilizate se predau obligatoriu la magazie.2. de materiale sau substanţe combustibile.18. de încălzire. ori nesupravegheate. paralel si alături cu conducta de gaze naturale se afla si conducta de apa. produse din lemn. 7.) trebuie asigurata o distanta minima de: . de verificarea întregii instalaţii.18. Daca pe acelaşi traseu.

1. Se interzice montarea în interiorul canalelor pr.13. vor fi astfel montate încât sa nu producă scântei.Se interzice evacuarea prin instalaţia de ventilare a materialelor sau substanţelor combustibile. a conductelor de încălzire precum si a conductoarelor electrice.Ventilatoare si motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare. Scurgerile accidentale de .18. * 7.10.Dispozitivele de blocare .18. 7. 7. 7. La ventilările locale aceste guri de absorbţie vor fi amplasate cât mai aproape de locul de formare a vaporilor.19.Se interzice ca aerul ce conţine gaze sau vapori inflamabili sa fie recirculat prin sistemul de ventilare. etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare (rezervoare. fata de materialele sau elementele de construcţii combustibile.20.pentru combustibil si izolaţia cazanului.Ventilatoarele aferente instalaţiilor de ventilare în care se vehiculează gaze sau vapori combustibili trebuie sa fie din materiale care nu produc scântei prin lovire.18.19. precum si utilizarea unor materiale corespunzătoare.21. se opreşte ventilatorul si maşinile racordate la acel sistem de ventilare.19.3. vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale clădirii. a gazelor sau a deşeurilor combustibile.5. Cazanele alimentate cu combustibil lichid. prelucrează. sau manipulează substanţe.se asigura. sa nu prezinte fisuri ori deformări sau sa nu fie corect centrate. 7.in • cart transporta praf. intervenindu-se cu COz sau praf si C02.19.19.La realizarea sistemelor de ventilaţie se va urmări limitarea posibilităţilor de formare a amestecurilor cu pericol de explozie si de propagare a incendiului prin canale^ de ventilare. 7. în jurul arzătoarelor.La execuţie trebuie asigurata etanşeitatea instalaţiei si izolarea termica corespunzătoare a canalelor prin care circula gaze calde. 7. ' 7. combustibil se colectează si se evacuează. 7.18..16.22..18.Sistemele de ventilare a încăperilor în care se depozitează.18. ) în scopul eliminării scurgerilor de combustibil. 7. racordările de arzătoare etc.17. 7. La • executarea canalelor termice cu combustibil lichid. 7. r coşuri si canale de 7.In interiorul canalelor de ventilare nu se vor poza conducte de transport pentru lichide sau gaze combustibile.19. Centralele termice cu gaze se pun în functiiine numai dupa verificarea arzătoarelor si a presiunii în conductele de gaze.-' In cazurile în care aceste traversări suntabsolut necesare se iau masuri pentru evitarea propagării incendiilor în compartimentele învecinate. prin prevederea clapelor antifoc.18.18. vaporilor sau deşeurilor care trebuie evacuate.18. cu tavi metalice umplute cu nisip.15 .sau scurtcircuite electrice. pompe. 7. Se interzice efectuarea controlului etanşeităţii ins tala tii-îei. care sa împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canale de ventilaţie.19. combustibile si a încăperilor cu aparatura de mare valoare sau importanta deosebita.Prizele de ventilare se prevăd cu plase de sârma sau grătare. 7. trebuie menţinute în buna stare de utilizare. 7.19.14. în caz de incendiu si de semnalizare a încetării funcţionarii instalaţiilor de ventilare.18. Izolaţia conductelor.4. conducte pentru transport.5 cm pentru agenţi de încălzire cu temperatura sub 95 °C "(între conductele de retur si pardoseala combustibila distanta nu se normează). 7.18. trebuie sa fie în perfecta stare si neânbibata în combustibil.Centrale fum termice.Amplasarea în îcaperi a gurilor de absorbţie terebuie sa se faca în funcţie de greutatea specifica a gazelor. care în amestec sau contact pot da naştere la aprinderi sau explozii. 7. 7.2 .11. .6 Coşurile si canalele de fum se executa conform prevederilor STAS 6973. 7. vapori sau gaze combustibile.18.In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea.18.' de gaze cu flacăra.12. vor fi prevăzute în fata focarelor/sub injectoare.18.Traversarea pereţilor antifoc de către canalele de ventilare nu se recomanda..

20.) se executa numai de către personal calificat si autorizat.14. pereţii exteriori ai coşurilor din zidărie de cărămida trebuie sa aiba o grosime de cel puţin 11. . reparare. Pentru legarea unui focar la un canal mai îndepărtat se admit. iar deasupra învelitorii zidăria coşurilor se rostuieste cu rosturile pline sau se tencuieste cu tencuiala rezistenta la intemperii. conectare etc.19. grosimile de mai sus trebuie sa fie duble.19. indiferent de tip si destinaţie.. între orificiul de racord si canalul vertical canale de legătura în zid cu panta de cel puţin 10% si de cel mult 2.00 m.12. lungimea de 5 0 cm.La traversarea podului clădirii si la străpungerea acoperişului fetele exterioare tencuite ale coşului vor fi la cel puţin 10 cm distanta de elementele de lemn. d) folosirea instalaţiilor elecrice fara protecţie corespunzătoare mediului în care se afla (etanşe la praf. elementele de rezistenta (de exemplu armatura de otel a centurilor) nu trebuie sa vina în contact direct cu canalele de fum. iar al celor din elemente prefabricate de cel puţin ~0 cm. la canale se face numai cu burlane de legătura ceramice sau burlane de tabla introduse prin stuturi de tabla sau ceramica pâna la' fata canalului. distanta intre burlanele âe-legătura ceramice sau din zidărie si tavan va fi de minimum 50 cm. Se interzic următoarele: a) folosirea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor si echipamentelor electrice de orice fel.2.19.In interiorul clădirii. respectiv de 38 cm când este tencuit sau protejat. b) încărcarea instalaţiilor electrice (conductor. 7. cabluri.) ori cu defecţiuni. de exemplu.In podul clădirilor coşurile se tencuiesc si spoiesc cu var (ca sa se poată observa cu uşurinţa eventualele fisuri).7. 7. iar în cazul burlanelor de tabla de 1. cu îngrosarea pereţilor expuşi ai"canalelor din zidărie de cărămida la-24 cm sau cu intercalarea unui strat termoizolator incombustibil. Se recomanda completarea spaţiului dintre cos si aceste elemente cu materiale termoizOlante incombustibile sau îngrosarea locala a pereţilor coşurilor din zidărie lăsând un rost de 3 cm liber sau umplut cu material termoizolator incombustibil pe tot conturul. Aceste burlane vor fi cât mai scurte.1 Executarea instalaţiilor si montarea echipamentelor electrice. e) utilizarea lămpilor mobile portative. forţa.19.00 m lungime. transformatoare.5 cm. 7. prevazându-se o acoperire din beton sau mortar în grosime de cel puţin 5 cm. Executarea lucrărilor de instalaţii electrice . fara globuri si grătare de protecţie sau alimentate prin cordoane improvizate ori uzate. 7.19. umezeala. 7. verificare. In cazul cînd gazele de ardere au o temperatura mai mare de 2 50 °C la stutul de racord. pericol de incendiu nu este admisa folosirea burlanelor din tabla.iluminat. antiex. când sunt aşezate orizontal.-. cu excepţia celor care sunt executate special pentru acestea.7• Racordarea sobelor. cu condiţia ca Ia cotul de racordare sa se prevadă o usita de curăţire. 7.13. incombustibil in grosimea necesara. paratraznet 7.) peste sarcina admisa. 7. 7. standardele.. etc. maşinilor de gătit etc. de grosime echivalenta. lemn etc.10. Sub planseele din materiale combustibile. . In cazul când aceste elemente au o grosime mai mica.20. f) aşezarea sau sprijinirea de motoare electrice a orcaror materiale combustibile (cîrpe.15. In spatii cu..) precum şi necuratarea depunerilor de praf.La străpungerea centurilor si planseelor incombustibile. c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele electrice de alimentare. etc. 7. respectiv 70 cm*.9. hârtie.'. . ele vor fi înglobate de jur împrejur în zidărie.19. sau căptuşite cu un material termoizolator.20. trebuie sa respecte normativele. scame si alte materiale combustibile.La străpungerea planseelor combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie la cel puţin 24 cm de la fata interioara a canalelor de fum.20.19. Lucrările de instalaţii electrice (execuţie.8.3. 7. în cazul când acesta nu este protejat.11. regulamentele si celelalte prescripţii tehnice specifice.19. nedepasind.19.Nu se admit canale de fum în zidurile exterioare decât cu o protecţie termica suplimentara. >. asigurând o legătura etanşa. 7.

Montarea conductoarelor.14. 7.20.20.20. 7. .9. etanşeitatea cuvei si asigurarea posibilităţii de golire a uleiului.g) lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice.13. La tablourile capsulate. instalaţii. spatiile din jurul acestora se obturează. releele.sarcina se încălzesc peste temperatura admisa.10. h) menţinerea sub tensiune a maşinilor.20. 7.6. .20.Legarea între ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu. ) .20. k) amplasarea instalaţiilor.16. Golurile necesare trecerii cablurilor sau a ţevilor de protecţie a conductelor prin elemente de construcţie {pereţi si plansee) se vor etanşa cu materiale incombustibile asigurându-se limita de rezistenta la foc conform normelor în vigoare.8.5. e) izolarea trecerilor prin plansee si pereţii combustibili.Tablourile electrice de distribuţie. Se interzice utilizarea conductoarelor si cablurilor care în .11. construcţie combustibile. la nul etc. izolări său separări de protecţie.In apropierea tablourilor electrice se interzice păstrarea materialelor si substanţelor combustibile si blocarea accesului la acestea.20.cablurilor. La intrările si ieşirile conductoarelor din canale. La montarea conductoarelor aeriene se are în vedere: a) utilizarea izolatoarelor fixate pe suporturi incombustibile. nu este admisa. iar a celor cu secţiuni mai mari de 10 mmp prin sudura. c) se iau masuri ca acestea sa nu căda^ pe construcţii. astfel încât sa împiedice transmiterea incendiilor.7. comprimate ori lichefiate astfel încât sa fie posibila aprinderea acestora . garniturile de etansare se menţin în buna stare si bine strânse {fixate). j) folosirea fara protecţii.-. improvizate sau rezistenta electrica mai mare decât cea stabilita pentru instalaţiile. starea instalaţiilor de raCire. utilajele si echipamentele respective. cositorite sau cu cleme corespunzătoare secţiunii conductoarelor respective. 7..4. 7. b) nu se folosesc arborii drept suporţi.Legarea între ele a conductoarelor din cupru sau otel se face numai prin răsucire si matisare. i) folosirea siguranţelor fuzibile si a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni. dupa terminarea folosirilor sau dupa programul de lucru al acestora. utilajelor electrice în condiţii său la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substanţe combustibile ori gaze tehnice.20. 7.12. utilajelor si echipamentelor electrice. siguranţelor si tablourilor electrice direct pe materiale sau elemente de .20.conductoarelor si cablurilor electrice în canale sau tuneluri în care sunt: montate conducte de gaze sau de fluide combustibile.20.Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului ^e protecţie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu depăşească sub sarcina limitele admise. 7. materiale ori substanţe combustibile sau sa vina în contact cu acestea. necesare conform normativului . . Montarea.La încăperile si posturile de transformare este interzisa depozitarea orcăror materiale sau obiecte. d) nu se montează în podurile clădirilor si construcţiilor care sunt realizate din materiale combustibile. 7.15.7.20.20. 7.20. 7. cu material incombustibil. precum si pericolul împrastierii sau deversării acestuia în zone învecinate. precum si la trecerea lor prin plansee său pereţi.La exploatai sa transformatoarelor (autotransformatoarelor} se controlează periodic nivelul si temperatura acestuia.7. conductoarele. 7. amplasate la distante admise de normativul 1-7. tuneluri.1-7 (legarea la pământ. este interzisa. reostatele de pornire si alte asemenea aparate se montează în locuri fara pericol de incendiu si se prevăd cu carcase de protecţie.

Se interzice transportul si manipularea produselor petroliere în ambalaje din material plastic.20.20. 7.20. sau prin vopsirea curelelor cu vopsele si lacuri speciale pentru mărirea conductibilitatii lor electrice. .20.20.CorpUrile de iluminat de siguranţa trebuie sa fie conplete.Este interzisa exploatarea' instalaţiilor si utilajelor cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere. 7. defecte sau necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei ohmice.Conductelor prin care se transporta particule sau fluide care pot forma electricitate statica vor avea asigurate legarea la pământ.20 .30. conform reglementarilor în vigoare. marcarea hidrantilor interiori) trebuie sa fie în permanenta în stare. 7. 7.Utilajele si instalaţiile care în timpul funcţionarii produc electricitate statica vor avea asigurata descărcarea acesteia la pământ.Pentru a înlătura pericolul de incendiu.acumulate de materialele solide. autocisterne. ' ' .Se interzice întreruperea circuitelor secundare ale : transformatoarelor de .22.20.20.7. şe f ace periodic. prin montarea de piepteni metalici de descărcare. se prevăd cu sisteme de interblocâre a funcţionarii.21 . electrogene.la pământ incomplete.20.20 .20.prezintă rezistivitate mare. 7.. 7.17.19. de micşorare a rezistivitatii prin .amplasate corespunzător si în stare de funcţionare.29. .18. rezervoare. 7 .' 7. 7.Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor si transformatoarelor de curent ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în regim de scurtcircuit'. e) legarea la pământ a tuturor pârtilor metalice ale instalaţiilor pentru vehicularea combustibililor lichizi si anume: conducte. aparatelor si utilajelor în care' se maruntesc substanţe producătoare de praf cu pericol de incendiu sau explozie.18 .20.veghe panicii. 7. grupurile. circulaţie.26.20. c) filtrele de pânza din conductele de aer vOr fi căptuşite cu plasa metalica legata la pământ cu scopul neutralizării sarcinilor electrostatice. b) legarea la pământ a conductelor prin care se vehiculează amestecuri de aer si pulberi combustibile. acolo unde este posibil. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje si în general a tuturor echipamentelor electrice.28.Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţa (de : evacuare. cisternele de cale ferata. sine de cale ferata.' ' 7.Bateriile de acumulatoare. d) descărcarea la pământ a electricităţii: statice produsa de curelele Ce transmisie. .de funcţionare.20. se vor lua masuri. pompe. lichide sau gazoase vehiculate sau manevrate în procesele tehnologice se iau următoarele masuri speciale: a) legarea la pământ a carcaselor maşinilor'. 7.curent când instalaţiile sunt în funcţiune.20.27.Se interzice întreruperea în regim de scurtcircuit. 7.20.Este interzisa vopsirea cu pistoale de pulverizare a recipientilor care conţin produse inflamabile. Aceste surse de energie trebuie amplasate si realizate astfel încât în caz de incendiu sa nu fie scoase din funcţiune. datorita descărcării sarcinilor de electricitate statica. la rampele de descărcare etc.7 .Utilajele sau instalaţiile care în caz de incendiu trebuie oprite. continuarea lucrului.23. si celelalte surse de energie pentru alimentarea iluminatului de siguranţa trebuie sa fie bine întreţinute si sa asigure funcţionarea tuturor lămpilor pe durata stabilita de normativul I .Se interzice tratarea cu colofoniu (sacâz) a curelelor de transmisie pentru a preveni patinarea lor. •. 7.24.25.Deoarece rezistivitatea statica se formează pe suprafeţele corpurilor care.

Amplasarea cailor ferate se va face având în vedere distantele de protecţie dintre axa caii ferate uzinale (de incinta) si obiectivele vecine. Concomitent se vor opri instalaţiile de ventilare. 8. timpul execuţiei si înainte de punerea lor în funcţiune. 7.20.38. dupa executarea operaţiilor de punere în funcţiune.31. 20. clădiri sociai-culturale. Capitolul 8 CĂI DE COMUNICAŢIE 8. din incinta societăţilor comerciale. legaturi cu şuruburi etc).35. rampe de alimentare din lacuri.Personalul de intervenţie se dotează cu mijloace de protecţie a cailor respiratorii. pe timpul exploatării.Instalaţiile electrice se verifica obigatoriu: a) preliminar. c) periodic. se vor respecta proiectele de specialitate.dimensiunile elementelor componente.20. dioxid de carbon.3. La aceste verificări se vor urmări daca instalaţiile electrice respective sunt executate în condiţii de securitate împotriva incendiilor. . hidrant!.) 8. urmarindu-se în special: .Pentru stingerea incendiilor se foloseşte dupa caz.36. 7.5.La recepţia lucrărilor se verifica instalaţiile de paratraznet si înlătura defecţiunile constatate. mase pulverulente ori alte substanţe dielectrice.33. La executarea lucrărilor pentru cai ferate industriale se respecta prevederile cuprinse în normativul specific indicativ P 114.30.materiale utilizate si starea lor.20.valoarea rezistentei de dispensie a prizei de pământ in limitele admise. 7.La tunelele. apa pulverizata sau gaze inerte. .In caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia.La instalaţiile de automatizare. 7. La executarea lucrărilor pentru reţeaua de drumuri. administrative. distante prevăzute în proiectul de execuţie. realizează conform normativului de specialitate (I . a grupurilor de . pentru stingerea incendiilor se utilizează numai dioxid de carbon.39. 7 .umezire cu apa sau prin adăugarea altor corpuri care sunt admise de procesul tehnologic.20. iar defecţiunile constatate se înlătura înainte de repunerea instalaţiilor în funcţiune. Caile ferate (cu ecartment normal sau îngust) se amplasează dupa considerente funcţionale. 7. 7.32. Ele pot fi comune cu prizele de pământ ale sistemului de protecţie contra stingerilor. 8.2^ Drumurile de acces si circulaţie trebuie sa asigure accesul unităţilor de intervenţie în caz de incendiu fara obstacole si pe distante cât mai scurte la toate construcţiile depozitele de materiale combustibile si sursele de apa (bazine. pentru stingerea incendiilor se utilizează spuma. 7 . în.20. .34.20.respectarea distantelor minime normate fata de elementele de construcţie si cele ale instalaţiei electrice.20). se scot de sub tensiune instalaţiile afectate si cele din imediata vecinătate. podurile sx canalele de cabluri si posturile trafo. 8. 7. . b) definitiv.1. astfel încât sa nu conducă la incendierea obiectivelor vecine (clădiri. împotriva electrocutării si dupa caz împotrivă temperaturii. . iazuri etc. depozite. . protecţia corecta a legaturilor (suduri.4. instalaţii etc.20.Executarea instalaţiilor de paratraznet pentru protecţia construcţiilor si instalaţiilor se.37. fixarea sigura a elementelor instalaţiei pe construcţie.Prizele de pământ pentru electricitatea statica se executa conform normativelor în vigoare.) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful