Sunteți pe pagina 1din 31

SLUJBA ICOANEI MAICII DOMNULUI MNGIETOAREA

Stihirile de la Doamne strigat-am, glas 1 T

Podobie: Ceea ce eti bucuria ...P e Cu vn tul Cel mai pre su us de fi i in ns cnd mai pre

sus de fi re te-ai a r tat Fe cioa r mn tu i re a lu

mii cu na a te rea ta i bles te e mul l-ai ni mi cit iar a

cum da rul mi nu u ni lor iz vo rti c tre cei ce sr gu
'
iesc spre a ju to o ru ul tu.


Sfn ta ta m ns ti i re cea din A ton p ze te o Mn g

ie toa re Fe cioa r n tru to tul sl vi t n c i i

coa na ta a cea cin sti t i nchi na a t p ze te o ce

ea ce dmn g ie e re cu-a de v rat ce lor ce sr gu
'
iesc la a ju to o ru ul tu.

'
Din cin sti t i coa a na ta de de mu ult gr ind ai sc

pat de cum pli t a pi ra i lor n v li re ce ve

nea o di ni oa r spre e Va to ped m ns ti i rea cea sf n t.

Pen tru a ceas ta mi nu uneatoi o ves tim pur ta rea de gri
'
i j i o cro ti i reaa ta.

1
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
'
D um ne ze ias c m p r tea a s Fe cioa r bu ucu r

te a cre din cio i lor a p ra re i pri ci n

bu cu ri ei cu pu te rea mij lo ci rii ta a le a lungi

ne e gu ra scr be lor Mn g ie toa re de la ce ei bi ne cre
'
din cioi iz b vi toa rea lu mii i sc pa re n ne e voi.

Alte Stihiri, glas 2 T , Podobie: Cnd de pe

lemn mort...

Cnd al o obtii n t i st t tor al m ns ti rii Va

to pe du lui cu o chii lu ui a v zut chi pul tu cel prea cin

stit Mng ie toa a re e prea bu n de o po tri v i Chi i

pul Ce lui Sfnt ns cut din ti ne schim bn du-i n f i a rea

prea cu ra a t Fe cioa r. A tu un cea i-au mr tu ri sit

i v zul i a u zul str i na mi nu ne a cal

dei iu bi rii ta le cea c tre toi mo na a hii.

C nd al o obtii n t i st t tor din sfn ta ta i coa

n glas a a u zit de ui mi re s-a um plu ut mi nu n n

duu se cum el ne vred nic mo nah fi ind s-a n vred ni cit

de a u zul mi nu nii dumne ze ieti a ce lei ce poar t Pru
2
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

un cu ul cel Sfnt; a tu uncea ge nun chii ple cn du-i ai su

fle tului i ai tru pu lui te-a m rit din a dn cul i ni mii

pe ti ne Mngie toa a re.

Cnd al o obtii n t i st t tor Mn g ie toa re Cu

ra t a cu nos cut pur ta rea ta de gri j cea iu

bi toa re de oa meni i ne n ce ta at a ju to o ruul tu

a tun cea por i le m ns ti i rii Va to pe du lui nu u le-a

des chis sc pnd de groaz ni ca a me nin a re a pi ra a i i

lor. Drept a ce e ea cu ce te le mo na hi lor la u d

de mul u mi re i e a cn tat Fe cioa r o cro ti

toa re a m ns ti i rii.

C nd al o obtii n t i st t tor cu a ne vo i

to ri lor ce te Mn g ie toa a re sl vi t dum ne

ze ias c i coa na ta a au n co on juu rat au v zut Prea

cu ra at chi pul tu su fe rind schim ba re n chip mi nu

nat ves ti ind o cro ti i reaa ta; a tu un cea n tr-unglas

i f r z ba v Mn g ie toa re te-au ves tit cu psalmi i
3
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

cn tri cu vi oa se cu bu cu ri e n cu nu nn du te.
Slav i acum la Doamne strigat-am, glas 6 Tm bel u ga ta a re vr sa a a re e e a da ru

ri i i lo or ta a a le toa t su fla a rea m bi i
!
e spre cn ta a a a rea i i la a a a u u u u da mi
'
nu ni lor ta a a a a le e Fe cioa a a r cci pre tu
'
tin de nea grab ni c te e a a ri a-i sc pa pe e

ce e ei di i in pri i me e ej dii ca iz vo or a
'
al mi i i lei pe ce ei n ne ca a zuri mn g i i i in du-i.

Drept a ce e ea a v nd sfn ta i coa a a a

a n ce es te nu mi i t du p fi i rea a ta a
' '
Mn g ie e e toa aa a a rea ca z log

al a ju to o o ru lu ui tu n tru to tul c tre ti
' '
i i i ne ne ri di c m o o o o chii. Ci o mult
'
cn ta a t Fe e e cioa a a a a a a r
' '
a co pe r m n tu ul no o os tru u u i i mn g
'
ie e e toa aa a a rea tur ma ta pu u ru u rea mn tu
' '
u ie e e te e e o o o o o.
4
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Stihirile samoglasnice ale Litiei, glas I T


P e iz vo rul mi lei cel pu ru rea cu ur g tor pe

a dn cul iu bi ri ii de oa a meni s -l l
'
u u u dm pe pur t toa rea de e lu u mi i i n

Mn g ie toa rea Fe cioa a r m n tu i i rea
'
Va a to pe e e du u u lui. Cci a ceas ta s-a a r tat

fn t n mbel u ga a t de e mi i nu uni din ca re noi

cei ce ne n chi nm a ces te e ia ne a d pm de a p

d t toa re de e e vi i a i de pu u te e re spre
' '
a lup ta cu ce el po o o tri i i i iv nic.

S tr lu ci ri le pur t rii ta a le de gri i j Prea a
'
cu ra a a a t su fle te le ro bi lor ti le lu mi nea
'
a a a z iar ne gu ra is pi i te e lor i a a ne ca a
! \
a zu ri lo or n tru to o o o tu ul o ri i i
'
si i i i pesc. Pen tru a ceas ta mul u mi in du-i pen tru toa
'
te bu n t i le ta a le cn ta re de re cu no ti i
'
in i a du u u ce e emstri i i gnd: Bu
5
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
'
u u cu u r te Mn g ie toa rea ce lor ne e c
'
jii a ju to rul ce e lor ne a ju u u to o o rai

i a ce lor ce rv nesc de s vr i i rea n Hri is tos
'
po v u i toa a a re e e f r gre eaa a a l.

C u a ta mi los ti i v pri i vi i i re de vi

clea na n v li re a pi ra i lor ai sc pat cnd va
'
mn sti rea Va a to pe e e du u u u lui Mn g
'
ie toa a re a a noas tr Mai c gra a ab ni ic a ju u t
'
toaa a a re. Pen tru a ce ea ca pri ci nu i i toa re

amntu i rii cin sti in du u te noi ur ma i ce lor de

e de e mult m br i m i coa naa ta de ne gr i t bu
'
cu ri i i e e e um pl n du u u u ne.

L u crndcu iu bi re de oa meni Mn g ie toa a a re e
! \
du u ul ce ai gr it n t i st t to
'
o o ru u u u lui i m ns ti rea ta o ai i iz b
' '
vit de pus ti i i i reaa pi i i ra a a i i i

lor. Pen tru a ceas ta ca ce ea ce eti a l tu uri n p
6
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

ti i miri nor al mi lei i al n du r ri i i lor

St p n de lu me e e r v ni t noi cea ta mo na a
'
a hi i i lor te e e m rim.
Slav ... i acum... la Litie, glas 6 TC i ne vapu tea a spu u u u ne ta ai na o o o cro o
'
o ti i i ri ii ta a a le Mn g ie toa a a re e a
' '
a a lu uu u u mii prin ca re n mul te chi i i i puri
'
o dih ne eti pre e ce ei ce-i cn t i i i i e. Cci tu

u iz b veti de e e ne ca a a zuri i m bln zeti tul
!
bu ra a a a rea su u u u fle e tu lui ce lor ce se n

chi n i coa a ne ei ta le ce lei iz vo r toa a a re

de mi i nu u uni i cu do o o or stri i i i i i

i g : nu ri di ca a a de la a no o

oi pri vi rea pur t rii ta a le e e de e e gri

i i j pre ro o o o o bi i ii ti p
' '
ze e e e te-i de rz boa a ie e du ho ov ni i i
' '
i ceti cu pa a a a a ce ne cl ti i na a a a
'
t n cu uu nu n n du u u u ne.
7
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Stihirile Stihoavnei, glas 5 T


Podobie: Bucur-te, cmara...

C e e e te a le mo na hi lor ve nii pe a ju t

toa a rea i p zi toa rea noas tr cu bu cu ri e cn

tn du o ca spri ji ni toa re n tru ne voi i mij lo

ci toa a re prea sfn t c tre Dum ne zeu stri gnd c tre a cea as ta

ca u t din cer m p r tea s a tu tu ror Mn g

ie toa re i grab nic iz b ve te ne pe toi cei ce te

cinstim de toa t rea ua p ti mi i re pen tru ca tu u tu

ror ves tin dule dum ne ze ias ca ta pur ta a re de gri j i

mi la ta s ne n chi nm cu cre e di i in c tre

prea sfn t i coa na ta noi cei ce n ne ca a zuri a ler

gm cu o sr di e la o cro ti rea ta me reu.

A s cul t fi i c i vezi i plea c u re chea ta

i ui t po po rul tu i ca sa p rin te e lui

tu i m p ra tul va do ri fru mu se ea ta.

B u cu r te a m ns ti rii Va to pe du lui Mn g

ie toa re i cin sti t des f ta re cu a de v rat
8
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

iz vor ve e nic ce re var s t m du iri tu tu ror

mo na hi lor ce e lor ce p ti mesc bo li le t m du in du

le a le su u fle tu lui i a le tru pu lui iar no rii

m ni ei cei n tu ne cai i stri c tori de su fle te

cu pri so o si i in de la to oi iz go ni in du-i a

duu-i a min te i de noi de cei ce te cin stim Mai ca Dom nu lui

i i m br i m i i coa na a ta ne n ce tat prea m rin du

o i ploa ie de pa a ce r co ri toa re tri mi te ne no

u ce lor ce-i cn tm.

F e ei ta le se vor ru ga mai ma rii po po

ru lui

B u cu r te ce ea ce ai bi ru it a pi ra a i lor

hoar d cu ha rul tu iz b vind toa t ob teata Mn

g ie toa re prea grab ni c de groaz ni c stri c ciu u
'
ne pr da a re i ni mi ci i re gre ea le le mo na hi lor

cu ve de rea tre cn du le i cu iu bi re mai n

t i st t to ru lui dn du-i ve e es te de a pro
9
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

pi e e rea pri mej di ei. Pen tru a cea a sta ca sc pa a

re pre ti ne te m rim Mi rea s a Dom nu lui i i pu te

rea cal de ei ta a a le pur tri de gri j v zn du o ves tim

tu tu ro or mul ta ta ndrznea a l i ha rul tu bo gat.
Slav ... i acum... la Stihoavn, glas 6 TA a as tzi cei ce n Va to ped se e ne vo o iesc bi
'
ne fa ce ri i le e e ta a a le cu o se bi i

re le e c n t Mn g ie
' '
toa a re e e prea a a a a du u u ul ce; cci tu ca
'
o co moa a a a r a mi lo o o sti i vi rii i a

ob tii a ces te ia ve e e ghe e e toa a a re e e
'
n ver u na a a a rea cea de de mu ult a pi ra a i i

lor m po tri va a mo o na a hi i i lor a

ne vred ni ci lor ro o o bi i i lo or ti o ai de ez le e
' '
e e gat. Grab ni c fi i da ar i ri si pe te ne e gu u

ra dez n de e e ej dii i sca a a a a a

a a a a a sca a a a a p -i de ghe e
10
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
'
na fo o cu lu ui ce e e e lu u ui ne e e stins pe
! '
cei ce te au n de e ej de e i i spri i i jin.
11
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Troparul, glas 5 T


Podobie: P e Cuvntul cel mpreun...

Vrnd s scapi Va to pe dul de tl hari Fe cioa a r Mn g ie

toa re prea dul ce n chip mi nu na at i-ai gr it n t i st

st to ru lui des lu in du-i ca lea iz b vi i rii. De a
'
ce e ea a cum l u d ndu te toi cu cre di in i ce rem

a le ta le cu r i toa a re ru g ciu uni c tre Fi

ul tu.
Troparul, glas 1 T , Podobie: Piatra fiind pecetluit...


T ur ma fi ind n con ju ra t de po triv nici i pri go ni

to rii n ver u nn du se m po tri va o i lor ta le

ai ves tit ro o bu lui tu Cu ra t gr i ind a e vea c tre

el. Pen tru a ceas ta ce te le ne vo o i to ri lor n tr-un

gla as stri g i i e: Sla v mi nu ni lor ta le Cu ra t;

Sla v o cro ti rii ta a le; Sla v i i e Mng ie toa re
'
u na a tot l u da a a a t.
12
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Troparul, glas 5 T


Podobie: Pe Cuvntul cel mpreun... (pe larg)
'
Vrnd s scapi Va to pe dul de e tl ha ari Fe cioa a a

r Mn g ie toa re prea du uul ce n chi ip mi nu na at i-a a

ai gr i it n t i st t to ru lui des lu i in
'
du-i ca a lea i iz b vi i i i rii. De a ce e ea a

a cum l u d n du te e toi cu u cre di in
'
i ce e e e rem a le ta le cu r i i toa a
' '
a re ru g ciu u u uni c tre Fi i i u u u ul tu.
Troparul, glas 1 T, Podobie: Piatra fiind pecetluit... (pe larg)


T u u u u ur ma fi ind n con ju ra a a a t de

po tri i i i i iv ni i ici i pri go ni to o rii

n ve e er u n n du u se m po tri va a o o i
' '
i lor ta a a le e ai ves tit ro o bu u lui t

u Cu ra a a a a t gr i i ind a e e vea

c tre e e el. Pen tru a ceas ta a a
'
ce e te e le ne vo i to o o ri i i i lor
' '
n tr-u uungla a as stri i i g i i i i e:
13
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

Sla a a a a v mi nu u u ni lor ta a a a le e e

e Cu ra a a a a t ; Sla v o o cro ti i ri
'
i ii ta a a a a le; Sla a a v i i e M

n g ie toa a a a a a a re e e u
' '
u u na + a to o ot l u u u da a a a t.
14
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Prima Sedealn, glas 1 T

Podobie: Mormntul Tu, Mntuitorule...C u ra t cu ha rul t u tot ne ca zul a lun g-l i

a le su fle tu lui meu n tu ne ca te pa timi Mai ca a

a lui Du um ne ze eu prea bu n ri i i si pe e te le cci

cn ta re bi i ne r su n toa re-i a du cem i mij lo ci

i ri le ta le c tre Zi di to rul le ce rem Mn g ie toa a

re a lu u u mii.
Slav ...,tot aceasta.
i acum... ,acelai glas i Podobie


C e te le mo na hi lor cu bu cu ri e Fe cioa r dum ne

ze ie tii ta a le i coa ne se-n chi n pe ca re ca

n t ri i re i i i ne si li t co moa a a r a v n

du te ves ti ta la a a vr a Va to pe du lui stri g a

ju to o rul t u cel fier bin te a ra t-l cci no u te-ai f

cut Mn g ie toa a a re.
15
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
A doua Sedealn, glas 4 T


Podobie: Spimntatu-s-a Iosif...

Al m ns ti i rii Va to ped n ti st t tor s-a spi mn tat

Ns c toa a re de Dum ne zeu cci prea sfn tul tu chi ip l-a v zut

n tru cin sti ta a a i coa a a n. Iar fra ii i-au a dus

m pre u n la a u d cci prin ti ne au sc pat din ro bi

i i i e Mn g ie toa re Fe cioa r prea l u da a a

t i cu bu cu ri e au stri gat i i i e: Bu u cu r te

o cro o ti toa a a rea a co pe e r m n tul i ne n

do iel ni ca noas tr m n g ie e e e e re.
Slav ...,tot aceasta. i acum... ,acelai glas i Podobie


Mn g ie toa a rea noas tr eti i fier bin te sc pa a a a

re i o cro ti toa re cu a de v rat cre din cioa a a a

s ca Ns c toa re a lui Hris to o os Fe cioa a a r. Pen tru a

ce ea stri gm i e cu e vla a vi e tur ma ta a ceas ta

pu ru rea p ze e te o ca re se ve se le te i

i se bu cu u r de cin sti ta ta i coa n Mn g ie toa a a

re d ru i i indu-i din Ce er Fe cioa a a r da ru ri le

ta le e e de Ma a a a ai c.
16
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Sedealna dup Polieleu, glas 1 T

Podobie: Mormntul Tu, Mntuitorule...V zn du-i sfn tul chi ip iz vo rn du ne no u p ra ie

ne se ca te a le mi lei Fe cioa r cu cre din stri

g m c tre ti i ne mn g ie pu u ru rea prea bi

ne cu u vn ta a t Mn g ie toa re pre cei ce n

ne ca zuri te a vem sc pa re a co pe r mnt i mn tu i

i i re.
Slav ..., tot aceasta. i acum... , glas 3 T


Podobie: De frumuseea fecioriei tale...

L i man ne n vi fo ra a a at i a d post ne u dat de

va a luri a re Va to pe e du ul n a ta i coa a n

Mn g ie toa a re cin sti t i dum ne ze ia as c la

ca re cei ce se a a fl n fur tu ni le cum pli i te

a le ce lui vi clean a lea ar g i g sesc sc pa re. De a

ce ea ve e ni c sla v a du cem i e a oa me ni lor

Mai c prea dul ce.
17
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Prochimen, glas 4 T

P o me ni voi nu me le tu n tru tot nea mul inea a mu ul. ( de dou ori )

P o me ni voi nu me le t u n tru tot nea

mul i nea a mu u u u ul.
Pentru rugciunile, glas 2 T


S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.

P en tru ru g ciu ni le Cin sti tei Mn g ie toa a re a oa me

ni lor Mi i i los ti ve d ru ie te dez le ga re gre ea
'
a le lor noa stre

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

Pen tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dumne zeu Mi i i los ti
'
ve cu r e te mul i mea gre ea a le lor noa stre.
Stihira, glas 6 TM i lu ie te ne Dum ne ze u le du p ma

re mi la Ta i du p mul i mea n du r ri lor

Ta le cu r e e te f r de le e e e e gi
'
i le noa a as tre.
18
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
'
m pre u u u n lup t toa a a a re i a ju tor

n ne e ca a a zuri te a ve em pre e ti i i i ne Mn
'
g ie toa a re prea sl vi i i i i i i t. Cci tu

a ar i i i a c de ri i lo or is pi i te lor i
'
i i a ne ca a a zu u u ri i i lor ne mr gi nit
'
mi i i lo o os ti vi i i i i in du u u te e e
' '
e e e e e e ai stins cu ro o o o o ua cea a dum ne
'
ze ia a a a a a as c. A ra t ne i i no
' '
o o o u lu cra rea n du r ri i lo o or ta
'
a a a a le i pre ce ei ce te e ci in ste esc sca a

a a a a a a sca a a a a p -i de toa
'
t rea a ua p ti i mi i i i re e e e e.
19
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Canoanele
Primul canon al Nsctoarei de Dumnezeu Mngietoarea
glas 4, T

Cntarea 1. Irmos: Deschide-voi gura mea...D es chi de voi gu ra mea i se va um ple de Du u hul i

cu vnt rs pun de vo oi m p r te sei Maici i m vo oi a r

ta lu mi nat prz nu in d-o i voi cn ta mi nu ni le ei

bu cu rn du m.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

S t p n m p r tea a s Mn g ie toa re dul cea a

mea bu ze le me le des chi de le ca s cnt lu mi nat pur ta a rea

ta de gri j cea dum ne ze ias c ne sfr i t i ne clin

ti i t.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

P rea Cu ra t sfin e te pe cei ce cu cre din se-n chi i n

sfin tei i coa nei ta a le Mn g ie toa a re ce ea ce mai pre

su us de n e les ai sc pat Va to pe dul de pus ti i

rea cum pli t a pi ra i lor.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi
20
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

P re cum o di ni oa r ai vr sa at pi c tu ri le mi

i lei i mi los ti vi rii ta le pes te ce te le mo na hi

lor a cum strig i i e Cu ra t Mn g ie toa re de

grab i mi e le d mn tu in du m.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

S c pa re de pi rai au g si it mai pre sus de n de ej

de de de mult ne vo i to rii de a ici n chi pul tu Mn g ie

toa a re chiar da c u u nii din tre ei au a m rt pe Dom

nul. Pen tru a ceas ta te n cu nu n mcu dum ne ze ieti cn

tri.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

M ai c f r de br bat St p n co moa r a mi

i lei ne so co tind n dem nul Ce e lui ns cut din ti i ne

e gu me nu lui m ns ti rii cu mi los ti vi re ai ves

tit pus ti i i rea pi ra i lor.
21
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Al doilea canon al Nsctoarei de Dumnezeu Mngietoarea
glas 8 T


Irmos: Apa trecnd-o ca pre uscat...

A pa tre cn d-o ca pre us cat i din r u ta a tea

e gip te ni lor oa re cnd is ra i li tea nul stri ga:

Iz b vi to ru lui i Dumne ze u lui nos tru s-i cn tm.

P rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne pre noi.

M i los ti vi re de Mai c ai ca Mn g ie toa a re

re vr sn du ne tu tu ror dul cea a n du r ri lor ta

le ca de a ma ra n tris ta re s fimsc pai.

P rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne pre noi.

D e Dum ne zeu Ns c toa re pli n de har iz vor bu cu

ri i ei i al mi lei dumne ze ieti mn g ie tai nic i ni

mi le noas tre de s ge t ri le ce lui vi clean iz b vin du

ne.

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

M n g ie toa re a noas tr eti dul ce a li na a re

i pa lat Ce lui Prea nalt cu lu mi na ta ri si pe
22
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

te n tu ne ri cul n tris t rii cei groaz ni ce.

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. Amin.

D um ne ze ias c i coa na ta cu mul ta-i bu n ta a

te i cu da ru ri le ce reti Mn g ie toa re pre toi ne

pri me ne te cei ce cu cre din c dem na in tea ei.
Catavasia, glas 3 T

'
P mn tul cel ro o di to o o or de a a a a d n

ci i i me us ca at L-a um bla at oa a re e cnd Soa a
' '
re e e le e cci ca a un zi id s-a a n che e
'
e e e gat a a pa a de a mn do o u p r i i
'
i le e tre cnd no ro o dul ma a a a rea pe de e e es
'
tru i i lu ui Du u umne e e ze e eu cu u pl ce e
' ' ! '
re e c n t nd s cn t m Do o o o om nu u u

u u lui cci cu sla a a v S-a pro o o o o o o sl

vi i it.
Cntarea 3. Irmos: Pe ai ti cntrei...

P e ai t i cn t rei de Dum ne zeu Ns c toa rece ea ce eti iz vor viu i n des tu lat ca re s-au mpre u na at
23
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
'
cea a t du hov ni ceas c n t re e e te-i i n dum ne

ze ias c sla va ta cu nu ni lor sla vei n vred ni ce e te-i.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

L o ca a ul lui Dum ne zeu Mn g ie toa re a mi los

ti vi ri lor fn t n ne de er ta t m ns ti rea ai sc pat
'
de a pi ra i lor pri mej di i e i ai de pr ta at

moa ar tea ce ve nea a su pra p rin i lor.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

Ai n de pr ta at m na lui Dum ne zeu i Fi ul tu Prea

bu n pe ca a re ca Prunc n bra a e l pori cea ca re vo ia a
'
gu ras-i pe cet lu ias c iar n ti st t to ru u lui ca

o iu bi toa re de oa a meni i-ai ves tit al du ma ni lor iu

u re.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

P u te e re sc pa re mn g ie re n de ej de i spri

jin ta re eti tu tu ro or ce e lor ce te m re esc cu cre di
'
i in Mn g ie toa re St p n co moa r a Va to
24
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

pe du lui.

P rea Sfn t Ns c toa a re de Dum ne zeu mi lu ie te ne pe noi

C a pre un rm i li man f r vi for a au

prea cin sti t i coa na ta cei ce cu dra gos te de Dumne zeu se ne
'
vo iesc n Sfn tul Mu u un te. De a ce ea cu prini de

vi je lii c tre ea+a lea ar g.
Irmos: Doamne, Cela ce ai fcut...


Doam ne Ce la ce ai f cut bol ta cea ce rea as c i ai

zi dit Bi se ri ca Tu n t re te m n tru dra gos tea

Ta mar gi neado ri ri lor i cre din cio i lor n t ri i

re U nu le de oa meni iu bi to ru le.

P rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne pre noi.

C hi pul tu Prea cu ra a t cel zu gr vit n i coa na ta

tu tu ror rs pn de te ha rul bu cu ri i ei iar n tris

ta rea su fle tea as c o ri si pe te St p n a ce

lor ce de ti ne se-a pro pi e.

P rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne pre noi.
25
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

A ju to rul tu gra ab nicmi-l d ru ie te i mi i e

sme ri tu lui ro bu lui tu Prea cu ra a t ca mn g ie

re i sc pa a re ca s g sesc iz b vi i re de cel ce ne

lup t cu vi cle ni e i fu ri e.

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

O di ni oa r vor bi i ta-ai mai pre sus de fi i re

din sfn t i coa na ta prea cu ra a t a a i a cum gr

ie te-mi n i ni m cu vn tul de mn tu i i re cel ce iz

go ne te vi cle u gul vrj ma u lui.

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. Amin.

C u ge ta rea tru pea as c o ri si pe te Fe cioa a r

i cu dor de vi a sfn t min tea mea um ple o iar i ni ma

mea cea tul bu ra a t a ra t-o pli n cu to o tul de dum ne

ze ias c mn g ie rea ta.
Catavasia glas 3 T

' '
n t ri i i i rea a ce e e lo or ce e
'
n dj du ie e e esc spre e ti i i ne e n t re
26
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
! ' '
e e e e e e e e te Doa a a am ne Bi i se e e ri i
'
i ca a ca a re a a a a ai c ti i i ga
! '
at cu u u u scump s n ge e e e e e e le e e e

T u.
Sedealna, glas 4 T


Podobie: Degrab ne ntmpin pe noi...

C a u na ce eti mi los ti v Prea l u da a a t de stri

c ciu ni le dra ci lor i de ne voi n praz ni ce iz b vi re

d ru ie te le ce lor ce e se-n chi n sfin tei ta le

i coa ne i cer cu u cre din mij lo ci rea ta c

tre Dum ne zeu i sin gu rul D t tor de e vi a a

C ru ia tu i-a ai dat trup.
Slav ...,tot aceasta. i acum... ,acelai glas i Podobie


P rea Sfn t St p n de Dum ne zeu Ns c toa a a re cu

a ta bu n ta te de tot pr p dul vrj ma u lui tur ma ta p

ze te o cin sti ta ta a i coa n ca un zid noi a

vn d-o cu n dre ep t i re o che mm Mn g ie toa

a re cci c tre a ceas ta pu ru u rea a ler gm i sc pa re

e g sim.
27
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Luminnda, glas 2 T

Podobie: Femei, auzii...P e pri ci na bu u cu ri i ei cea ne e gr i i t

i iz go ni toa a rea sc r be lor cea dum ne e ze ia as c

pe Fe cioa ra Mn g ie toa a re no ian al bu u n t

ii i al mi lo os ti vi i rii du p da to ri

e e s o o cin stim i m pre u u n n cn tri cu dor

s o l u dm.
Slav ... i acum..., asemenea


P u ru rea a Fe cioa a r i coa na ta es te e nu mi i

t du p cu u vi i in Mn g ie toa a rea

cci din to ot dea u u na ce lor ce cu u e vla a vi e

se roa g a ce es te ia i te cn t Fe cioa a r

d ru ie te m n g ie e re, har i a li na a re ta ai

ni c.
28
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Stihirile Laudelor, glas 8 T

Podobie: O, preaslvit minune...O prea sl vi t mi nu u ne tu ai vor bit l mu rit

n ti st t to ru lui ves ti indu-i pri mej di a ce ve nea a su

pra lor Mn g ie toa re Fe cioa r ce ea ce eti prea cin

sti t co moa r a Va to pe du lui. De a ce e ea ce te

le mo na hi lor cu e vla vi e as tzi la u d de

mul u mi i re i e i a du u ce em.

O prea sl vi t mi nu u ne sfn tul tu chip l-ai schim bat

Mn g ie toa re prea bu u n ca n da a ts-n de pr tezi m

na Fi u lui tu Cel Preacu rat, Cel ce vo ia s-i pe cet lu ias

c bu ze le ca s nu se ves teas c pri mej di a a
'
du n rii mo na hi lor ce lor ce au a m rt

prin p ca a te le lor pe Domnul Dumne ze eu.

O prea sl vi t mi nu u ne de la por i le pus ti i

rii i-ai iz b vit Prea l u da t pe mo na a hii din ob

teaVa to pe du lui cu mi los ti v c u t tu ra ta i de

pr da rea pi ra i lor ce lor cum plii ai iz b vit m ns ti rea
29
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

ta. De a ce e ea i a du u cem cu re cu

no tin a cum cea ta cre din cio i lor la u d de prz nu

i i re e

O prea sl vi t mi nu u ne pe n ver u na ii pi rai

cea ta mo na hi lor i-a iz go nit cu ha rul tu i cu al mi lei

ta le glas. De a ce ea n pri me ej dii g sin du ne
'
c tre cal d o cro ti rea ta i c tre sf nt a co

pe r mn tul tu cu cre din a ler gm Ma ai ca lui Dum

ne zeu i ne iz b vi im.
Slav ... i acum... la Laude, glas 5 T


C u n drz nea la ta a de e Ma ai c i cu pur ta
' '
reade e gri i j cea iu bi toa a a re e de e e oa a a
'
a a meni n tu ne ci mea ne ca a a zu ri i
'
lor i a pri mej di i lo o or o ri i i si i i
'
i peti Mn g ie toa a a a re prea bi i ne e cu u u
' '
u u vn ta a a a a a a t. Cci tu schimbi tris te e e
'
ea n ne gr i t bu cu ri i i i i e iar cur
30
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

se le vrj ma a i i lor graab nic stri i vind de ce le re
' '
e le pre ro o bii t i i m n tu u u u
'
ieti. Nu u n ce ta+ a ne e n v lu u u
'
u i cu o cro ti i i i i i i cu o o cro ti i

rea a ta a a a a a a a a a a i n

Zi ua Ju de e c ii a ra t ne pre e no o oi
'
f r de e o s n d cu a le ta le e ru

u g ciuni c tre Fi i u ul t

u.
31
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu