Sunteți pe pagina 1din 3

Inspectoratul $colar Judelean Iagi

Examenul de bacalaureat 2012 Simulare -15martie 2012 Probi scrisi la MATEMATICA Ml BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARf,

Varianta I Filiera teoretici, profilul real, specializarea matematici -informaticl. o Se punctazi oricare alte formullri/ modalit[li de rezolvare corecti a cerinlelor. o Nu se acordi punctaje intermediare, altele decfft cele precizate explicit in barem. Nu se acordi fracliuni de punct o Se acordl 10 puncte din oficiu. Nota final[ se calculeazi prin imp[rfirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I l. $irul 1,5,9,13,... este o progresle aritmeticd

30 de nuncte unc
1p

a,,-4n-3,
)
2x2
2x2

HN*

a, =2011, he N- nu are solu1ie

2p 2p
1p

-5x+2:0 x,=!,x,=2 '2


-5x+2 <0
X

IR

= X'

I! 'I

2p 2p
1p

xez,
3.

I Ir t- ,)=xe{1,2} l'l
LL

:Iog'b los a0 b

log,. o

E,cuatia devine los.

r*

+ lggz x

*1t.!9ut -l

1p 1p

logrx--l ,logrr*-! J
-1r - r 2' "'2 2{,
^

1l -tr

2p

4.

cos2x-cosx_ -2 Sln-Sln-

.3x

x
1p

22 sin{:0, x e10,2 o)=r=0 2'L ( 2tr ao\ .3x x.[0. 2n)= x e j o, tln'--0.
2

2p 2p

.\

'3)

5.

Fiecare funclie determind o submullime cu 4 elemente a Fiecare submulfime cu 4 elemente a

mullimii {0,1,2,3,4,5}

1p

multimii {0,1,2,3,4,5\ determind o singurd


1p

functie.

Barem de notare qi evaluare la MATEMATICA

Inspectoratul $colar Judelean Iaqi

Numdrul funcliilor este egal cu numdrul submulfimilor, cu 4 elemente, ale mul{imii {0,1, 2,3,4,5} .

1p

in concluzie, sunt Cu4 funclii.


6.

2p

Fie M (o,b), atunci ME Rezurtd: (e

: (a- o)i +(+ -u)i

qi

tu

- (o -z)i +(b 4)

2p
1p 1p 1p

- o)i + (4 - b)i = zl@ - z) i + (b -\il 6-a -2(a-z); 4-b -2(b-3)

,(9.t0) \.3'3i
lI -lea -l SUBIECTUL al II 1.a) x* !- 1-(t-r)(t-y)

30 de e Duncte nunct

eG, Yx,y e G

1p 1p 1p 1p 1p 1p

e-0eG
b)

Axiomele grupului ,, * " este comutativd gi asociativd

x eG, VxeG x= x-l


Sistemul este echivalent cu

fr*y-x!=1
[3x+
y--l --_1 .+,-L
1

!-3xy -5

2p 2p 2p 3p

c)

2.a)

Observdmcd x*1- 1*x-1, Vxe IR (-zot2)* (-zo1 1) * ...*Q*1x. ..*2072 ,t2_rt3 t7-

- x*1* ! -l* y -7

lp
1p 2p 1p

A2n : I, A2'*t - A C :1006(4+ 1, )

detC
b)
c)

Din A2 :

I, rezultd cd existd A-t = A


ol

5p 2p

A.B=ll 2 0l=X

(t '

[o o

t)
2p arrbnrcrrdn > 0
1p

(o, bn 0) inductiv X' -l c, d, 0 l, X'+I,

[, o

t)

ne N-

Barem de notare gi evaluare la MATEMATICA

Inspectoratul $colar Judelean Iagi

III-le al lll-lea SUBIECTUL at l.a) f '(r) -t- e-'


semnul derivatei

ct 30d e uncte
1p 1p 1p

/
b)

descresc6toare

pe (-*,0] gi crescdtoare pe

[0,

*)

A(0,1) punct de minim

2p
1p 2p
-@

I1gf (') -

*, ,ry f (.) - @, f nu are asimptote orizontale


oblica spre
oo

! = x asimptotd
c)

.f nu are asimptota oblicd spre -f nu are asimptote verticale

1p

1p 1p 1p

Xr+l-Xn=e-*", ne N, (x,) crescdtor

(x,)

are

limitd

Iry*,-Ze
2.a)
I

IR

= L- L + e-1, fals
oo

2p
1p

Rezultd lim x,, -

I-

lrn-" dx -

-,,1' --e 2
1

3p

t,

I- e-l
2e

2p

b)

F este primitiva funcJiei

(care se anuleazdin 1)

1p 1p 1p

f '(t) :
Ir"

e-*'

(r)

--

-Zxe-'

x:0
c)

este punct de inflexiune

2p 2p

tr

ll

[o

(*V, I

[,'o

(x)dx

- xF(,)[ - !xF'(x)dx

=F

(t)- Ixf (x)ax


e-l
2e

2p
1p

r-

Barem de notare qi evaluare la MATEMATICA