P. 1
Turbine cu abur Cap 2-2013- curs 2

Turbine cu abur Cap 2-2013- curs 2

|Views: 6|Likes:
Published by Alex Matei
Turbine cu abur si gaz, Curs predat in cadrul UPB Bucuresti, foarte practic si util. Se face un studiu general al turbinelor si are particularitati in domeniul energetic romanesc. Turbinele cu gaz sunt tratate superficial in acest curs.
Turbine cu abur si gaz, Curs predat in cadrul UPB Bucuresti, foarte practic si util. Se face un studiu general al turbinelor si are particularitati in domeniul energetic romanesc. Turbinele cu gaz sunt tratate superficial in acest curs.

More info:

Published by: Alex Matei on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2015

pdf

text

original

CAPITOLUL 2

LEGI ŞI NOłIUNI FUNDAMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIUL TURBINELOR TERMICE
Studiul funcŃionării turbinelor cu abur sau cu gaze şi în general al turbomaşinilor se face cu ajutorul legilor fundamentale din termodinamică şi din mecanica fluidelor referitoare la procesele de curgere continuă. Analiza curgerii de lucru fluidului şi transformărilor energetice trebuie să satisfacă: - legile lui Newton şi teoremele generale din mecanica clasică; - legile universale de conservare: a masei, a energiei, a impulsului şi a momentului cinetic. Ipoteze simplificatoare - curgerea şi parametrii fluidului sunt staŃionare; într-un punct al liniei de curent parametrii fizici, termici şi cinematici ai fluidului nu variază în timp, dar pot varia de la un punct la altul; - curgerea este unidimensională sau bidimensională; - în secŃiunile de intrare şi ieşire din canalul de curgere (tub de curent) parametrii sunt uniformi; - curgere se face fără schimb de căldură cu mediul ambiant (adiabatică) şi fără pierderi de fluid; - mişcarea rotorului este uniformă - viteza unghiulară (turaŃia) sunt constante); - fluidul este omogen şi nu au loc reacŃii chimice.

2.1. EcuaŃia de transformare
Procesul teoretic al destinderii aburului sau gazelor de ardere (fără pierderi şi fără schimb de căldură cu exteriorul), proces izentropic, respectă ecuaŃia de transformare: pv k = ct Exponentul adiabatic k = f (p, t, natura fluidului): abur supraîncălzit k = (1,25 ÷ 1,325), fiind frecvent utilizată valoarea k = 1,3; abur saturat uscat k = 1,135; abur umed se poate calcula cu relaŃia k = 1,035 + 0.1⋅x (x = titlul aburului); gazelor de ardere - se determină funcŃie de compoziŃia şi starea acestora.

Pentru abur legătura dintre parametrii se stabileşte de regulă cu ajutorul tabelelor de proprietăŃi termodinamice sau a diagramelor, cea mai utilizată fiind diagrama h – s (diagrama Mollier).

2.2. Debit, ecuaŃia de debit
α s
n

c

cn

Curgerea printr-o secŃiune.

Debitul este cantitatea de fluid care curge în unitatea de timp printr-o secŃiune dată. dm &= Sunt utilizate: – debitul masic m [kg/s] dτ & = dV – debitul volumic V [m3/s] dτ & = ρ S c n = ρ S c n cosα = ρ S cn m [kg/s] – pentru debitul masic: – pentru debitul volumic:
unde:

RelaŃiile obişnuite de calcul sunt:

S cn v & V = cn S

&= m

[kg/s] [m3/s]
13

v = volumul specific [m3/kg].

Forma matematică a acestui principiu se obŃine analizând un volum elementar de fluid aflat într-un tub de curent limitat de secŃiunile S1 şi S2...în conductele de priză ale turbinei . pierderilor de energie. RenunŃând la indicele m se obŃine ecuaŃia de continuitate sub forma: S1 c1 S 2 c2 = = const... obŃinută prin logaritmarea şi apoi diferenŃierea ecuaŃiei: dS dc dv + − =0 S c v 14 .determinarea debitului de fluid care curge printr-o secŃiune dată (calcul de verificare) .......995).iar în conducta de evacuare a aburului la condensator (100 ÷ 120) m/s. Coeficientul de debit depinde de natura şi de parametrii fluidului. .. vâscoase...Coeficientul de debit & m &t m Exprimă influenŃa stratului limită asupra curgerii prin canale. de forma şi de dimensiunile canalului. eroziunii.dimensionarea secŃiunii de curgere atunci când debitul este cunoscut (calcul de proiectare) 2.. luând în considerare influenŃa sa asupra: dimensiunilor şi greutăŃii conductelor.. etc. EcuaŃia de continuitate EcuaŃia de continuitate reprezintă aplicarea principiului conservării masei la fenomenele de curgere.în conductele de abur viu supraîncălzit (40 ÷ 60) m/s.. [kg/s] v În cazul fluidelor compresibile este des utilizată forma diferenŃială a ecuaŃiei de continuitate.0. (40 ÷ 60) m/s... Aplicarea ecuaŃiei de debit permite: . Este raportul între debitul real şi cel teoretic: µ= Viteza de curgere La curgerea prin conducte viteza optimă de curgere se stabileşte din considerente tehnicoeconomice. . Se consideră că atât în secŃiunea de intrare cât şi în cea de ieşire viteza şi densitatea fluidului sunt mărimi uniforme.în conductele de abur saturat .. Pentru ajutaje şi palete viteza de curgere rezultă în urma procesului destinderii aburului sau a gazelor de ardere. (30 ÷ 40) m/s..98. . în cazul fluidelor reale. transferului de căldură. Ia valori de ordinul (0. egale cu valorile lor medii: c c S m = ∫ ds [kg/s] vm v s Tub de curent – element de volum Deoarece nu a loc pierderi sau acumulări de fluid debitele prin cele două secŃiuni sunt egale. [kg/s] v1 v2 Strat limită Sc sau pentru cazul general: = const.3. .. de lungime dx. de regimul de curgere exprimat prin cifrele Mach şi Reynolds.

În cazul sistemelor termodinamice deschise.1 s.4. raportat la un kilogram de fluid. aflate în curgere. lt = lucrul mecanic efectuat în cursul transformării. iar suma dintre energia internă şi energia de dislocare este entalpia. lf = lucrul mecanic efectuat pentru învingerea frecării. formele de energie se transformă una în cealaltă. pv = energia de dislocare. EcuaŃia devine: δq f = δl f c2 ) + δ lt [J/kg] 2 Această formă a ecuaŃiei energiei este valabilă atât pentru procese teoretice cât şi reale. h = u + pv. în care apar pierderi disipative. u = energia internă. Cădere teoretică de entalpie pe turbină ( Ht ) reprezintă lucrul mecanic teoretic. La trecerea sistemului între două stări de echilibru. Cu ajutorul ei se va stabili expresia lucrului mecanic efectuat de fluidul de lucru într-o turbină. c2/2 = energia cinetică. 2 d  c2   ≈ 0 . timpul necesar fiind sub 0. Căldura schimbată în cursul transformării provine din mediul exterior şi din frecări. este: δ q = d u + d ( pv) + d ( c2 ) + gdz + δ lt + δ l f 2 [J/kg] unde: q = căldura schimbată în cursul transformării. deoarece la stabilirea ei s-a Ńinut seama şi de pierderi. δq ex = dh + d ( Ipoteze simplificatoare în cazul turbinelor: δq ex ≈ 0 . EcuaŃia energiei EcuaŃia energiei este expresia matematică a principiului conservării energiei aplicat proceselor de curgere continuă. expresia diferenŃială a primului principiu al termodinamicii.vitezele de curgere la intrarea şi la ieşirea din turbină sunt comparabile   Ca urmare ecuaŃia devine: ∂ lt = − dh [J/kg] sau: lt = h1 − h2 = H [J/kg] Căderea de entalpie Cădere de entalpie (H) este diferenŃa dintre entalpia fluidului la intrarea ( notată h1 sau ho) şi la ieşirea (notată h2 sau he) din turbină şi reprezintă lucrul mecanic specific efectuat de fluidul de lucru într-o turbină. posibil a fi efectuat de fluidul de lucru într-o destindere izentropică: H t = ho − het [J/kg] 15 . aceasta din urmă fiind egală cu lucrul mecanic consumat pentru învingerea frecărilor: δq = δq ex + δq f [J/kg] [J/kg] În cazul gazelor variaŃia energiei de poziŃie poate fi neglijată. gz = energia potenŃială de poziŃie.procesul destinderii se desfăşoară cu viteză foarte mare. astfel încât poate fi considerat adiabatic. cum sunt frecările.2.

cu ajutorul relaŃiei de transformare se obŃine relaŃia care permite calculul vitezei teoretice în secŃiunea.În funcŃie de parametrii fluidului şi complexitatea ciclului termic căderile de entalpie teoretice ating valori de (1400 ÷ 1600) kJ/kg la turbinele cu abur cu condensaŃie şi cu supraîncălzire intermediară şi de (400 ÷ 600) kJ/kg la turbinele cu gaze Puterea efectivă a unei turbine & H tηe Pe = m sau: Pe = [W] & = [kg/s]. 16 . . Teorema impulsului Teorema impulsului permite determinarea vitezei de curgere a fluidului şi a forŃei cu care acesta acŃionează asupra profilelor. transfer realizat prin intermediul forŃei cu care fluidul acŃionează asupra paletelor. deci variaŃia sa este negativă. în care nu există forŃe rezistente şi schimb de căldură cu exteriorul. Fluidul de lucru poate produce forŃă asupra paletei în trei moduri.aripă portantă.acŃiune.5.reacŃiune. . În conformitate cu principiul fundamental al dinamicii variaŃia în timp a impulsului unui corp este egală cu suma forŃelor exterioare care acŃionează asupra corpului: ∑ F = dτ dp [N] În cazul turbinelor curgerea fluidului de lucru în canalele dintre paletele rotorice este însoŃită de un transfer de impuls de la fluid la palete. Tinând seama de faptul că impulsul fluidului scade. Ht =[kJ/kg] m & h H tηe m [MW] 3600 2. Pentru transformarea teoretică (izentropică). Ht = [J/kg] m & h= [t/h]. Teorema impulsului permite determinarea acestei forŃe. prin efect de: . se obtine: ∑ F = − dτ dp [N] Asupra profilului paletei sau a pereŃilor canalului de curgere acŃionează următoarele forŃe: – forŃele de presiune (suma lor este nulă datorită caracterului axial simetric al curgerii) – forŃe masice (neglijabile la gaze şi vapori) – forte de impuls datorate curgerii fluidului VariaŃia energiei cinetice a fluidului este dată de diferenŃa dintre lucrul mecanic obŃinut prin destinderea sa şi lucrul mecanic al forŃelor rezistente.

a – asupra unui perete infinit. pentru ca fluidul de lucru să creeze forŃă asupra paletelor. Dacă l este lungimea şi b coarda profilului. a. Viteza fluidului suficient de departe de muchia de intrare a profilului astfel încât câmpul de viteze să fie uniform. suprafaŃa acestora care intră în contact cu fluidul (profilul paletei) trebuie să aibă o formă concavă care să permită devierea direcŃiei de curgere.ForŃa de acŃiune Este forŃa produsă asupra unui corp de către un fluid aflat în curgere datorită schimbării direcŃiei vectorului viteză în urma interacŃiunii fluid-corp c2 c2 c1 Fi c2 c2 c2 Fi c2 c2 c1 b. Fr ForŃa de reacŃiune. vor fi forŃa portantă forŃa de rezistenŃă 2 c∞ Fp = cz ρ bl 2 c2 Fx = c x ρ ∞ b l 2 [N] [N] ForŃa portantă. normală şi respectiv paralelă la direcŃia vitezei c∞. & (c1 − c2 ) = m & c1 Fi = m & (c1 − c2 ) = m & [c1 − (− c1 )] = 2m & c1 [N] Fi = m Ca urmare. ForŃa de acŃiune: b – asupra unei suprafeŃe curbe. ForŃa portantă Ia naştere în urma curgerii unui fluid în jurul unui profil aerodinamic. se notează c∞. Aripa portantă este un profil asimetric cu raze foarte mari de curbură şi având grosimea mult mai mică în comparaŃie cu lungimea şi lăŃimea sa. forŃa portantă şi forŃa de rezistenŃă la înaintare. Unghiul de deviere va fi însă mai mic de 1800 pentru a permite curgerea fluidului spre treapta următore şi evacuarea sa din turbină. ForŃa de reacŃiune Este forŃa produsă asupra unui corp prin ieşirea fluidului din el cu viteză mărită. Sensul forŃei de reacŃiune este opus sensului de curgere al fluidului: & (c1 − c2 ) = − m & c2 Fr = m c1 c2 [N] Pentru a obŃine efectul de reacŃiune canalul de curgere realizat între palete trebuie să fie astfel profilat încât să asigure destinderea fluidului şi astfel creşterea vitezei relative de curgere în secŃiunea de ieşire. 17 . în cazul turbinelor.

corespunzător unghiului critic δcr. Raportul dintre forŃa rezistentă şi forŃa portantă. pentru care raportul dintre forŃa portantă şi forŃa de rezistenŃă este maxim. iar la valori mai mari decât δd. c – circulaŃia şi forŃa portantă. creşterea se atenuează. d – distribuŃia presiunii statice. la care apare desprinderea fluidului de pe extrados. Când pe extrados se atinge viteza sunetului. Mărimea coeficientului de portanŃă şi implicit a forŃei portante depinde de forma (curbura) profilului şi de valoarea unghiului de atac. este numit coeficient de fineŃe a profilului şi ia valori de µ = (0.06): F c µ = x = x = tgλ Fz c z Efectul de aripă portantă: a – profil simetric. b – polara profilului. ForŃa portantă creşte aproximativ liniar cu creşterea unghiului de atac. f – săgeata. yf(x) – ordonata scheletului. 18 .02 ÷ 0. forŃa portantă scade puternic. Polara profilului permite determinarea unghiului optim de atac. respectiv rezistenŃă la înaintare.unde: ρ cz. l – coarda. Caracteristicile profilului de aripă portantă a – influenŃa unghiului de atac. Elementele geometrice ale profilului de aripă portantă: yd(x) – funcŃia de grosime. cx = densitatea fluidului = coeficientul de portanŃă. b – profil asimetric plasat sub un unghi de atac. respectiv dintre coeficientul de rezistenŃă la înaintare şi coeficientul de portanŃă.

calculat faŃă de un pol. variaŃia momentului cinetic fiind negativă. În cazul transformărilor reale. este egal cu derivata în raport cu timpul a momentului cinetic în raport cu acel pol: dK 0 M0 = [Nm] dτ În cazul turbinelor. Prin urmare momentul transmis de fluid rotorului se datorează exclusiv variaŃiei momentului cinetic dat de forŃa de impuls a fluidului. componenta axială a vitezei produce o forŃa axială.2 × m Momentul faŃă de axa de rotaŃie poate fi scris sub forma: & (r1 × c1 − r2 × c2 ) M =m [Js] [Nm] [Nm] Descompunând mişcarea. Teorema momentului cinetic: momentul rezultant al forŃelor exterioare care acŃionează asupra unui corp.6.curgere axial simetrică. 19 . fluidul cedează energie rotorului şi ca urmare momentul său cinetic scade. iar cea tangenŃială forŃa al cărei moment produce efectul de rotaŃie Prin urmare: & (r1c1u − r2 c2u ) M =m [Nm] Produsul rcu poartă denumirea de cuplu Euler. dK 0 < 0 . Energia utilă este dată de relaŃia Euler sau formula fundamentală a turbomaşinilor: P l u = H u = u = u1c1u − u 2 c2u [J/kg] & m RelaŃia arată că energia transmisă de fluid rotorului este diferenŃa dintre energia fluidului la intrarea şi la ieşirea din rotor.2. .2 = r1. cu pierderi. Curgerea în rotor.2 M 1. momentul forŃelor de presiune este nul. Ipoteze: . respectiv a energiei schimbate între fluidul de lucru şi rotor.2 & c1. diferenŃa între variaŃia energiei fluidului şi variaŃia energiei rotorului reprezintă pierderile de energie. Puterea utilă transmisă rotorului este: & (u1c1u − u2c2u ) [W] Pu = M ω = m unde: u = rω [m/s] este viteza periferică (tangenŃială). Componentele vitezelor Momentul cinetic şi conform momentul faŃă de axa de rotaŃie vor fi: K1.momentul forŃei de greutate este neglijabil. Teorema momentului cinetic Teorema momentului cinetic permite determinarea momentului transmis de fluid rotorului. cea radială o forŃă normală pe axa de rotaŃie. 2 = r1.2 × mc1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->