Sunteți pe pagina 1din 30

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE Art.1 Prezentul Regulament Intern se aplica tuturor salariatilor, fiind intocmit la data de 01.05..2011 conform art.257,art.258 si urmatoarele din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii. Art.2 Regulamentul Intern completeaza prevederile din Codul Muncii cu prevederi specifice societatii. Art.3 Regulamentul Intern a) se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efecte fata de salariati din momentul luarii la cunostinta prin semnatura; b) se actualizeaza odata cu modificarea reglementarilor legale; c) orice modificare ce intervine in continutul acestuia urmeaza procedura prevazuta la primul alineat; d) la validarea acestuia se ia in considerare orice sesizare de incalcare prin dispozitiile sale a dreptului dovedit al unui angajat; e) se afiseaza la sediul si punctele de lucru.

CAPITOLUL II
REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL UNITATII Reguli privind protectia salariatului Art.4 Este interzisa concedierea salariatilor: a) in cadrul unitatii se vor respecta regulile privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlatura oricarei forme de incalcare a demnitatii; criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;

b)pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. Art.5 (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii; b) pe durata concediului pentru carantina; c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; d) pe durata concediului de maternitate; e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; g) pe durata indeplinirii serviciului militar; h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat; i) pe durata efectuarii concediului de odihna. (2) Prevederile alin.(1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii. Reguli privind securitatea in munca (PM si PSI) Art.6 In vederea eliminarii riscurilor de accidentare si imbolnavire in munca anhajatorul are obligatia de a efectua instructaje specifice: la angajare, la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, la schimbarea legislatiei si periodic. Instruirea se realizeaza prin persoane abilitate conform legii. Angajatorul va asigura conditii de lucru ce vor respecta protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitati. Art.7 Durata instructajului general la angajare, instructajul la locul de munca, la schimbarea locului de munca, a ctivitatii sau dupa o intrerupere mai mare de 6 luni este de 8 ore. Instructajele sunt urmate de o verificare a insusirii continutului acestora. Art.8 Durata instructajului periodic este de 2 ore si se va efectua astfel:

- semestrial pentru tot personalul Instructajele sunt urmate de o verificare a insusirii continutului acestora. Art.9 Salariatul trebuie sa semneze de luare la cunostinta si sa respecte intocmai cele precizate prin aceste instructaje. Art.10 Pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in bune conditii si pentru a nu pune in pericol sanatatea sau viata lui sau a altor persoane, precum si pentru a nu se afecta sub nici o forma patrimoniul societatii, salariatul este obligat sa respecte si urmatoarele reguli: a) sa se prezinte la serviciu in asemenea conditii incat sa-si poata desfasura activitatea (odihnit, fara a fi sub influenta alcoolului sau a unor medicamente care sa ii afecteze comportmentul, etc.) b) in timpul lucrului va respecta procedura specifica locului de munca ( ce documenteaza cerinte privind omul, sarcina de munca, mediul de lucru si echipamentele utilizate) , ale carei cerinte sunt precizate in fisa postului, respectand normele, instructiunile si masurile de aplicare a cestora pentru locul de munca: c) nu va deconecta, modifica sau muta dispozitivele de securitate ale echipamentelor, folosindu-le corespunzator destinatiei acestora; d) la terminarea lucrului sau la parasirea locului de munca, daca procedura de lucru nu prevede altfel, va opri echipamentele cu care a lucrat, asigurandule corespunzator; e) va aduce la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; f) va opri imediat lucrul in cazul in care constata aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si va informa de urgenta conducatorul locului de munca; g) va raporta imediat persoanelor care se cupa de problemele de securitate in munca, orice eveniment periculos sau care a generat un accident de munca; h) va refuza imediat executarea unei sarcini de munca daca aceasta pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau alte persoane; i) nu va utiliza focul deschis in locurile cu risc de explozie sau de aparitie a incediilor; j) nu va fuma in locuri care nu sunt special amenajate; k) va colabora cu angajatorul in scopul imbunatatirii conditiilor de munca si diminuarii riscurilor;

l) va da relatii organelor de control se de cercetare, la cererea acestora sau din proprie initiativa;

Reguli privind sanatatea in munca Art.11 Supravegherea starii de sanatate a tuturor salariatilor este obligatorie si se realizeaza de catre medicul de medicina muncii. Art.12 Angajatorul asigura fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical. Art.13 O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Art.14 Managerul unitatii va solicita la angajare, la reinceperea activitatii dupa o inrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de un an in celelalte situatii, in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate si ulterior cel putin o data pe an, examinarea medicala a salariatilor in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii postului pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Art.15 Programarea controlului medical periodic pentru salariati si urmarirea efectuarii integrale a acestuia se face de catre medicul de medicina muncii de comun acord cu angajatorul. Art.16 Salariatii sunt obligati, sub incidenta sanctiunii, sa se prezinte la controlul medical periodic preventiv, conform planificarii, si sa respecte recomandarile medicale fecute cu ocazia acestor controale medicale. Art.17 Deciziile medicale rezultate in urma examenelor la angajare, a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii sunt obligatorii pentru angajator si salariat. Medicul de medicina muncii este independent in exercitarea profesiunii sale. Art.18 In cazul in care medicul de medicina muncii propune salariatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati determinate de

starea de sanatate a acestora, angajatorul va face tot posibilul pentru trecerea acestora in alte locuri de munca sau, dupa caz, recalificarea acestora in functie de posibilitatile societatii pentru activitati care vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii salariatilor. Art.19 Medicul de medicina muncii prezinta Comitetului de securitate si sanatate in munca rapoarte scrise cu privire la situatia starii de sanatate a salariatilor in reletie cu conditiile si riscurile profesionale, in urma actiunilor medicale intreprinse, evaluand eficienta acestora. Art.20 Comitetul de securitate si sanatate in munca stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca. Art.21 Pentru prevenirea imbolnavirilor angajatorul asigura materiale igienicosanitare pentru igiena si protectia personala a salariatilor. Tipul materialelor igienico-sanitare, cantitatile respective si periodicitatea acordarii acestora se stabilesc prin norma interna, la recomandarea medicului de medicina muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munca si in urma unei consultari cu Comitetul de securitate si sanatate in munca. Trusele sanitare constituie materiale igienicosanitare. Art. 22 Salariatii sunt obligati, sub incidenta sanctiunii, sa utilizeze materialele igienico-sanitare primite in conformitate cu indicatiile personalului sanitar. Art.23 Salariatii sunt obligati, sub incidenta sanctiunii, sa foloseasca vestiarele si dotarile igienico-sanitare (cabine WC,lavoare,etc.) in mod corespunzator. Art.24 Salariatii sunt obligati, sub incidenta sanctiunii, sa participe la ctiunile de educatie sanitara organizate de catre medicul de medicina muncii. Art.25 In functie de existenta unor factori de risc in mediul de munca si de capacitatea de adaptare a personalului salariat Comitetul de securitate si sanatate in munca va stabili: timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi, precum si intensitatea acesteia. Art.26 Femeile gravide, lauze si care alapteaza trebuie sa informeze in prealabil angajatorul despre starea lor fiziologica pentru a li se asigura securitatea si sanatatea in munca. Urmarea actului de informare:

1) Femeile gravide, lauze si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte. 2) Este interzisa expunerea femeilor gravide, lauze si care alapteaza la riscurile profesionala care pot afecta sanatatea acestora sau a produsului de conceptie. Art.27 Toate locurile de munca cu peste 5 persoane vor fi dotate cu truse de prim ajutor, conform Ord.MSF 427/2002. Art.28 Angajatorul are obligatia sa analizeze impreuna cu Comitetul de securitate si sanatate in munca si cu reprezentantii salariatilor, ori de cate ori este necesar, cauzele accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si sa adopte masurile corespunzatoare in vederea inlaturarii acestora.

CAPITOLUL III REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPILULI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICARIE FORME DE INCALCARE A DEMNITATII Art.29 1) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala , este interzisa. 2) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alineatul precedent, care au ca scop sau ca efect neacordare, restrangerea ori inlaturarea recunosterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. 3) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii dacat cele aratate, dar care produc efectele unei discriminari directe. Art.30.Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectia sociala, de securitatea si sanatatea in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, dara nici o discriminare. Art.31.Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. Art.32 Nu sunt considerate discriminari: a) masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii si alaptarii; b) cerintele de calificare pentru activitati in care particularitatile de sex constituie un factor determinant datorita specificului conditiilor si modului de desfasurare a activitatilor respective. Art.33

1) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate. 2) Sunt exceptate de la aplicarea acestei reguli acele locuri de munca interzis femeilor gravide sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii. Art.34 Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand ca scop: a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata; b) de a influenta negativ situatia persoanei salariate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR Drepturile si obligatiile angajatorului Art.35 Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca structura organizatorica si functionala a societatii; b) sa angajeze personal cu respectarea prevederilor legale in vigoare; c) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; d) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor; e) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; f) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contrctului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; g) dreptul se a stabili o perioada de proba la incadrarea in munca, pentru verificarea aptitudinilor salariatilor. Art.36 Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca normele de munca si sa le actualizeze permanent cu acordul reprezentantilor salariatilor (norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfera de atributii, etc.), norme care vor fi cuprinse in fisa postului in functie de conditiile concrete ale fiecarui loc de munca; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice corespunzatoare de munca; c) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; d) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si din contractele individuale de munca; e) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii f) sa se consulte cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; g) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; h) sa infiinteze registrul general de evidenta salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

i) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; j) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor; k) sa asigure salariatilor acces periodic la formarea profesionala intocmind anual planuri de formare profesionala cu consultarea reprezentantilor salariatilor. l) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dipa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneza sa le inscrie in contract sau sa le modifice; m) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sa coordoneze si sa asigure respectarea legislatiei referitoare la protectia muncii, PSI, medicina muncii, inclusiv fondurile necesare finantarii cheltuielilor aferente acestora; n) Angajatorul va asigura instruirea si redistribuirea salariatilor in functie de transformarile si necesitatile societatii; o) Angajatorul va asigura acordarea calificativelor la sfarsitul fiecarui an calendaristic, sau cand acestea sunt cerute pentru diverse aprecieri conform unei grile anuntate la inceputul anului; p) In cazul in care salariatii sunt molestati fizic in timpul programului de lucru, rezultat al exercitarii atributiilor de serviciu si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu de catrea clienti sau alte persoane, administratia va asigura acestora asistenta juridica gratuita; salariatii vor beneficia de acest drept pe baza cercetarilor preliminare efectuate de angajator sau de organele de cercetare penala, acesta va suporta, in conditiile legislatiei muncii, contravaloarea asistentei juridice acordate; Art.37 Angajatorul va consulta reprezentantii salariatilor si pentru: a) stabilirea numarului de personal pe baza normativelor si atributiilor de serviciu; b) redistribuirea salariatilor in functie de transformarile si necesitatile sistemului de munca; c) incetarea CIM ale tuturor salariatilor care indeplinesc conditiile legale de pensionare precum al ale celor care solicita pensionarea anticipata in conditiile legii Art.38 Angajatorul se obliga sa se consulte ori de cate ori este nevoie cu reprezentantii salariatilor, semnatari ai CCM, cu privire la luarea deciziilor cu implicatii socio-profesionale,drepturi salariale sau orice alte aspecte legate de CCM.

Drepturile si obligatiile salariatilor Art.39 Pe durata contractului individual de munca, salariatii se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in Contractul Colectiv de Munca aplicabil, in prezentul Regulament Intern, precum si in contractul individual de munca. Art.40 Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: Drepturile salariailor se refer n principal la: - salarizarea pentru munca depus; - repausul zilnic i sptmnal; - concediu de odihn anual, concediu suplimentar; - egalitate de anse i de tratament; - demnitate n munc; - securitate i sntate n munc; - acces la formare profesional, informare i la consultare; - participarea la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc; - protecie n caz de concediere; - negociere colectiv; - participare la aciuni colective; - posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat; - dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea; -dreptul salariatului, pe durata detasarii, de a beneficia de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de la societatea care a dispus detasarea, fie de la societatea la care este detasat. Obligaiile salariailor se refer n principal la: - datoria acestora de a respecta disciplina muncii, de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului i contractului individual de munc. - obligaia lor de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu, de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate i de a respecta secretul de serviciu.

- datoria acestora de a respecta prevederile cuprinse n lege, Regulament intern, Contract colectiv de munc aplicabil i cele din contractul individual de munc. - posibilitatea instituit de lege de a rspunde patrimonial n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse din vina i n legtur cu munca lor; aceast rspundere va fi stabilit de ctre instana de judecat competent. Art. 40.1 Timpul de munc reprezint timpul pe care salariatul l folosete pentru ndeplinirea sarcinilor de munc. 40.2. Durata normal a muncii pentru salariaii angajai cu norm ntreag este de 8 ore/zi i de 40 de ore pe sptmn. 40.3 Repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de smbta i duminica. 40.4 Salariaii au dreptul ntre dou zile de munc la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. 40.5 Durata zilnic a timpului de munc de 12 ore va fi urmat de o perioad de repaus de 24 de ore. Cu acordul sau la solicitarea salariailor n cauz angajatorul are posibilitatea s stabileasc pentru acetia programe individualizate de munc, care pot funciona numai cu respectarea limitelor precizate mai sus. 40.6 Munca prestat n afara duratei normale a timpului de munc sptmnal stabilit, este munc suplimentar, ce se efectuaz doar cu acordul scris al salariatului. 40.7 Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de ctre angajator, fr acordul salariatului, prin dispoziie scris, doar n caz de for major sau pentru lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor unui accident. Cazul de for major i lucrrile urgente vor fi menionate explicit n dispoziia scris. 40.8 Munca suplimentar se compenseaz prin ore libere pltite n urmtoarele 60 de zile calendaristice dup efectuarea acesteia. 40.9. n cazul imposibilitii compensrii prin ore libere pltite n termenul prevzut la articolul anterior, plata muncii suplimentare se va face prin adugarea la salariu a unui spor corespunztor duratei acestei, de 100% din salariul de baz. 40.10 Munca prestat ntre orele 22,00 6,00 este munc de noapte. 40.11. n cazul n care munca se presteaz pe timp de noapte, cel puin 3 ore, n intervalul prevzut mai sus, salariaii n cauz vor beneficia:

a) de program de lucru redus cu o or fa de durata normal a zilei de munc, fr scderea salariului de baz b) un spor la salariu de 25% din salariul de baz ,daca timpul astel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru; 40.12 Stabilirea duratei timpului de munc se va face inndu-se cont de urmtoarele interdicii i limitri: a) pentru tinerii n vrst de pn la 18 ani, durata normal a timpului de lucru este de 6 ore/zi i de 30 de ore/sptmn; b) tinerii n vrst de pn la 18 ani nu pot presta munc suplimentar i/sau munc de noapte; c) femeile gravide, luzele i cele care alpteaz pot presta munc de noapte, doar n condiiile n care i dau acordul expres, n form scris. 40.13 n vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie s se regseasc i n pontaje, responsabilitatea ntocmirii acestora cade n sarcina persoanei desemnate de conducerea societii n acest scop, n baza atribuiilor stabilite prin fia postului. 40.14. Salariaii au dreptul la pauz de mas . 40.15.Repausul sptmnal se acord n dou zile consecutive,regul smbta i duminica. n cazul n care repausul n zilele de smbt i duminic ar prejudicia interesul public sau desfurarea normal a activitii, repausul sptmnal poate fi acordat i n alte zile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin regulamentul intern. n situaia prevzut salariaii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munc sau, dup caz, prin contractul individual de munc. n situaii de excepie zilele de repaus sptmnal sunt acordate cumulat, dup o perioad de activitate continu ce nu poate depi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munc i cu acordul sindicatului sau, dup caz, al reprezentanilor salariailor." (O.U.G. nr. 55/2006) Salariaii al cror repaus sptmnal se acord n condiiile alin. (4) au dreptul la dublul compensaiilor cuvenite . 40.16. Acordarea zilelor libere corespunztoare zilelor de srbtoare legal, n care nu se lucreaz, se face de ctre angajator. Zilele de srbtoare legal n care nu se lucreaz sunt:

- 1 i 2 ianuarie - prima i a doua zi de Pati - 1mai - prima si a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului - 1 decembrie - prima i a doua zi de Crciun - 2 zile pentru fiecare dintre cele dou srbtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cretine, pentru persoanele aparinnd acestora. 40.17. Concediul de odihn se acord salariailor n conformitate cu prevederile legale, durata efectiv a concediului de odihn anual este de 21 zile i se acord proporional cu activitatea prestat ntr-un an calendaristic. Durata concediului de odihn pentru salariaii cu contract individual de munc cu timp parial se acord proporional cu timpul efectiv lucrat. Pentru salariaii ncadrai n munc n timpul anului, durata concediului de odihn se stabilete proporional cu perioada lucrat de la ncadrare la sfritul anului calendaristic respectiv. Concediul de odihn se efectueaz n fiecare an. Angajatorul este obligat s acorde concediu, pn la sfritul anului urmtor, tuturor salariailor care ntr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihn la care aveau dreptul. Salariaii care au lipsit de la serviciu ntregul an calendaristic fiind n concediu medical sau n concedii fr plat nu au dreptul la concediul de odihn pentru acel an. Concediul de odihn poate fi acordat global sau n trane cu condiia ca una din tranele de acordare s fie de cel puin 10 zile lucrtoare de concediu neintrerupt. Datorit necesitii asigurrii bunei funcionri a societii efectuarea concediilor de odihn de ctre salariai se realizeaz n baza unei programri colective cu consultarea sindicatului, sau, dup caz, a reprezentanilor salariailor sau n baza unei programri individuale ce se poate face ulterior consultrii salariatului. Aceast programare se face pn la sfritul anului calendaristic pentru anul urmtor, aceast operaiune i asigurarea respectrii acesteia se va face de ctre persoana desemnat de conducerea societii n acest scop, n baza atribuiilor stabilite prin fia postului. Prin programrile colective se stabilesc perioade de concediu de minim 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munc.

Prin programarea individual se stabilete data efecturii concediului sau o perioad de maxim 3 luni n care salariatul are dreptul de a efectua concediul. n cadrul perioadelor de concediu stabilite conform articolului mai susmenionat, salariatul poate solicita efectuarea acestuia n minim 60 zile anterioare executrii acestuia. Programarea concediilor de odihn poate fi modificat, la cererea salariatului, sau concediul de odihn poate fi ntrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective Indemnizaia de concediu de odihn se pltete de ctre angajator, cu minim 5 zile lucrtoare nainte de plecarea n concediu. n caz de for major sau pentru interese urgente care impun prezena salariatului la locul de munc, acesta poate fi rechemat din concediu, prin hotrrea organelor de conducere ale angajatorului, formulat n scris. In cazul rechemrii persoanele n cauz au dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor suportate de ctre salariat i familia acestuia necesare n vederea revenirii i eventualelor prejudicii suferite de acesta ca urmare a ntreruperii concediului de odihn. Aceste cheltuieli vor fi suportate de ctre angajator n msura dovedirii lor prin acte i prin stabilirea unei legturi nemijlocite ntre aceste prejudicii i faptul rechemrii. Programarea zilelor rmase neefectuate din concediul de odihn se va face de comun acord ntre conducerea societii i salariat. Art.41 Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. Art.42 Salariatii au obligatia sa indeplineasca toate sarcinile proprii ce le revin potrivit prezentului Regulament Intern,Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivel de societate, a Contractului Individual de Munca, a Fisei Postului si a Legislatiei in vigoare. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; b) obligatia de a respecta disciplina muncii; c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in prezentul Regulament Intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca; d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; f) obligatia de a respecta secretul de serviciu; g) salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza. Art.43 Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala acestia au beneficiaza, pe toata durata formarii profesionale, de salariul integral corespunzator postului si functiei detinute, cu toate indemnizatiile, sporurile si adaosurile la acesta sau de plata unei indemnizatii platita de administratie, nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

CAPITOLUL V
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR Procedura de solutionare a cererilor individuale ale salariatilor Art.44 1) Procedura de solutionare a cererilor salariatilor cu privire la acordarea unor drepturi prevazute de prezentul Regulament Intern, de Contractul Colectiv de Munca sau de legislatia in domeniul muncii este urmatoarea: a) cereri de acordare a unor ajutoare sociale (ajutoare de nastere,deces,casatorie), cereri de acordare a unui program redus de lucru, cereri de acordare a zilelor lucratoare libere platite pentru evenimente deosebite sau alte situatii prevazute in CCM incheiat la nivelul societatii, vor fi avizate de seful locului de munca si se vor transmite la Departamentul Financiar-Contabilitate, care va verifica si documentele ce atesta evenimentul sau calitatea solicitantului de ajutor si vor i aprobate de Directorul General, dupa caz. Cererile privind sume de bani vor fi retransmise Serviciului financiar pentru efectuarea platii. b) Cererea de concediu de odihna formulate de salariati conform planificarii anuale se aproba se seful ierarhic superior. Cererile se transmit la departamentu Financiar-Contabilitate care le va centraliza si va efectua plata indemnizatiei de concediu cu cel tarziu 5 zile inainte de data plecarii in concediu. c) Cererea pentru concediul fara plata se avizeaza de seful ierarhic superior si de reprezentantii salariatilor. Aceste cereri se transmit la departamentul Financiar-contabil care va verifica daca concediul solicitat depaseste sau nu durata de 30 de zile calendaristice intr-un an. Aprobarea cererii se face de catre Directorul General al societatii inaintea plecarii in concediu. d) Cererea pentru acordarea concediului de studii trebuie sa fie inaintata administratiei cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala. e) Efectuarea concediului fara plata pentru formarea profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire .

CAPITOLUL VI
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

Art.45. Cu excepia sanciunii cu avertisment, nici o sanciune disciplinar nu se poate aplica nainte de efectuarea unei cercetri disciplinare prealabile. Art.46. a) Obligativitatea efecturii cercetrii disciplinare prealabile precum i respectarea procedurii prealabile aplicrii sanciunii disciplinare revine efului ierarhic superior salariatului, care a svrit abaterea disciplinar. b) In vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris; dispoziia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul, data, ora i locul ntrevederii i va fi expediat de ndat, prin pot, cu confirmare de primire. c) In cursul cercetrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s formuleze i s susin toate aprrile n favoarea sa i s ofere persoanei mputernicite s realizeze cercetarea, toate probele i motivaiile pe care le consider necesare, precum i dreptul s fie asistat, la cererea sa, de ctre un reprezentant al sindicatului/ al salariailor. d) Actele procedurii prealabile i rezultatele acestora vor fi consemnate ntr-un referat scris ce se ntocmete de ctre persoana abilitat de angajator s efectueze cercetarea disciplinar prealabil. e). Persoana abilitat va nregistra n Registrul general de intrri ieiri al societii actele prezentate n aprare i susinerile formulate n scris de ctre salariat sub forma notei explicative, mpreun cu celelalte acte de cercetare efectuate. f). n cazul n care salariatul refuz a da nota explicativ, se ntocmete un proces verbal de ctre persoana ce efectueaz cercetarea disciplinar prealabil, prin care se stipuneaz refuzul acestuia de a da not explicativ, act ce va fi anexat referatului. g) La stabilirea sanciunii se va ine seama de urmtoarele: a) mprejurarea n care fapta a fost svrit; a) gradul de vinovie al salariatului; a) consecinele abaterii disciplinare; a) comportamentul general n serviciu a salariatului; a) eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta;

Art.47. Aplicarea sanciunii disciplinare se dispune printr-o decizie emis n form scris, n termen de 30 de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data svririi faptei. Art. 48. Obligatoriu, decizia trebuie s cuprind: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar; a) precizarea prevederilor care au fost nclcate; a) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuat cercetarea; a) temeiul de drept n baza cruia sanciunea disciplinar se aplic; a) termenul n care sanciunea poate fi contestat; a) instana competent la care sanciunea poate fi contestat. Art.49. Decizia de sancionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii i produce efecte de la data comunicrii. Decizia se pred personal salariatului, cu semntur de primire, ori, n caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandat, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta. Art.50. Sanciunile disciplinare aplicabile abaterilor svrite de ctre salariai i constatate dup procedura mai susenunat vor fi stabilite de ctre conductorul societii sau de ctre persoana mputernicit expres de ctre acesta, n conformitate cu atribuiile stabilite prin fia postului. Art.51. Decizia poate fi contestat de ctre salariat, la tribunalul n a crei circumscripie i are domiciliul/reedina persoana sancionat, n termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii.

CAPITOLUL VII
ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI APLICABILE

Art.52. Abateri disciplinare nclcarea cu vinovie de ctre salariai, indiferent de funcia pe care o ocupa, a obligaiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevzute n prezentul regulament, constituie abatere disciplinar i se sancioneaz potrivit legislaiei n vigoare. Sunt abateri disciplinare: - intrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor; - ntrzierea n mod repetat de la ora de ncepere a programului de lucru; -absene nemotivate de la serviciu; -interveniile sau struinele pentru soluionarea unor cereri n afara cadrului legal; -atitudinile ireverenioase n timpul exercitrii atribuiilor de serviciu; -nerespectarea secretului profesional sau a confidenialitii lucrrilor care au acest caracter; -refuzul nejustificat de a ndeplini sarcinile i atribuiile prevzute n fia postului; -neglijena repetat n rezolvarea lucrrilor; -manifestri care aduc atingere prestigiului societii; -exprimarea sau desfurarea, n calitate de salariat ori n timpul programului de lucru, a unor opinii sau activiti publice cu caracter politic; -nclcarea prevederilor legale referitoare la concurena neloial; -prsirea serviciului fr motiv ntemeiat i fr a avea n prealabil aprobarea efului ierarhic; -desfurarea unei activiti personale sau private n timpul orelor de program; -solicitarea sau primirea de cadouri n scopul furnizrii unor informaii sau facilitri unor servicii care s duneze activitii societii; -introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii n unitate a buturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de munc; -ntrarea i rmnera n societate sub influena buturilor alcoolice; -introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substane / medicamente al cror efect pot produce dereglri comportamentale; -ntruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesional; -desfurarea activitilor politice de orice fel; -orice alte fapte interzise de lege;

a)Fumatul n locuri nepermise, ntrzierea de la programul de lucru, furtul, violena fizic, refuzul de a se supune aplicrii politicilor de : securitate i protecie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglri comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave i se sancioneaz conform prezentului regulament prin desfacerea contractului individual de munc.

Art.53 - Sanciuni disciplinare Sanciunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate sariailor n caz de abatere disciplinar sunt urmtoarele: - avertismentul scris; - retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului funciei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depi 60 zile; - diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni; - desfacerea disciplinar a contractului de munc.

CAPITOLUL VII
CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR CRITERII SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA ADMINISTRATOR Identificarea necesitilor proprii de perfecionare 5.4.1.Necesitile proprii de perfecionare sunt identificate n mod realist perfecionare i obiectiv, pe baza autoevalurii. 5.4.2. Necesitile proprii de perfecionare sunt identificate n corelaie cu cerinele de la locul de munc i cu obiectivele personale. Autoinstruirea 5.4.3.. Autoinstruirea se face n mod continuu, utiliznd sursele de informaie disponibile. 5.4.4 Autoinstruirea are la baz necesitile identificate. 5.4.5. Autoinstruirea se realizeaz n funcie de obiectivele urmrite. Procedura pentru evaluare Sunt necesare cunotine profesionale care s permit identificarea punctelor slabe care ar necesita un plus de cunotine; La evaluare se va urmri:
Capacitatea candidatului de a autoevaluare pentru identificarea necesitilor proprii de instruire profesional;

Stabilete structura organizatoric 5.4.6..Structura organizatoric este clar i funcional, pentru a rspunde

obiectivelor pe termen scurt i mediu specifice reorganizrii. 5.4.7. Structura organizatoric este elastic i flexibil pentru a permite adaptarea imediat i continu la cerinele specifice unei situaii tranzitorii. 5.4.8. Structura organizatoric este conceput ntr-un spirit durabil ce vizeaz continuitatea pentru a crea premisele dezvoltrii unei structuri Selecteaz colaboratorii 5.4.9. Colaboratorii sunt selecionai dependent de funciile pe care le ndeplinesc n cadrul structurii. 5.4.10 Colaboratorii sunt selecionai dependent de pregtirea profesional i celorlalte caliti necesare pentru a ndeplini cu calitate i eficien funcia atribuit Negociaz condiiile contractual 5.4.11. Negocierea contractelor se face direct, n scopul crerii unor relaii interumane ct mai bune. 5.4.12. Negocierea contractelor se face dependent de legislaia n vigoare i a resurselor financiare implicate. 5.4.13 Negocierea se face cu deschidere i receptivitate pentru a asigura o ct mai bun ndeplinire a funciilor de ctre viitorul salariat Verific ndeplinirea prevederilor contractual 5.4.14. Verificarea este permanent pentru a asigura ndeplinirea eficient de contractuale ctre angajai a atribuiilor specifice. 5.4.15. Verificarea este obiectiv pentru a stabili cu exactitate msura ndeplinirii de ctre salariat a prevederilor contractuale. 5.4.16. Verificarea este corect, innd cont de prevederile contractuale valabile pentru ambele pri, pentru a asigura funcionarea eficient a Procedura pentru evaluare Sunt necesare cunotine de: management, organizatorice, gestionare a resurselor umane, comunicare, juridice, de negociere.

La evaluare se va urmri: Capacitatea candidatului de a face fa unor situaii neprevzute; Cunoaterea i nelegerea de ctre candidat a nivelului de exigen impus; Capacitatea candidatului de a crea relaii interumane i de gestionare a conflictelor; Capacitatea de rezisten la efort psihic a candidatului; Capacitatea candidatului de a asigura un nivel permanent i ridicat de prestaie profesional Organizeaz activitatea societii 5.4.17 Organizarea se face profesional i cu utilizarea eficient a tuturor resurselor disponibile. 5.4.18 Organizarea va ine seama de noua orientare a societii i de noile funcii aprute. 5.4.19 Organizarea ine cont de toate activitile aprute n cadrul societii n urma reconversiei profesionale Conduce, coordoneaz i ia decizii privind activitatea societii 5.4.20. Conduce cu profesionalism i competen ntreaga societate. 5.4.21. Coordoneaz cu profesionalism i competen activitile tuturor compartimentelor societii. 5.4.22 Conduce i coordoneaz democratic activitatea societii innd cont de opiniile colaboratorilor. Procedura pentru evaluare Sunt necesare cunotine de: management, planificare, organizare, coordonare, control, comunicare. La evaluare se va urmri: Capacitatea candidatului de a organiza coerent, activ i eficient o activitate, Capacitatea candidatului de a conduce cu fermitate, Capacitate candidatului de a lua decizii prompte i corecte, Capacitatea candidatului de a analiza i de a ine cont de alte opinii.

Capacitatea de a comunica n funcie de raporturile ierarhice i funcionale. Folosirea de ctre candidat a unui limbaj i adoptarea unei atitudini corespunztoare funciei de conducere CRITERII SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA VANZATOR Prezentarea general a produselor aferente vanzarii Produsele i serviciile aferente vnzarii sunt prezentate clientului folosind forme de comunicare adaptate situaiilor date. 5.4.23. Informaii suplimentare asupra produselor sunt prezentate cu amabilitate pentru promovarea activitatii de vnzare i a imaginii magazinului. 5.4.24. Produsele i serviciile oferite sunt prezentate verbal sau prin materiale scrise conform normelor interne. 5.4.25. Ofertele generale ale produselor i serviciilor aferente vnzarii sunt prezentate prin atributele lor de calitate, n scopul informrii corecte a clienilor. Prezentarea la cerere a produselor aferente vnzrii 5.4.26 Solicitrile clienilor sunt primite pentru a afla necesitile reale ale acestora n raport cu produsele i serviciile oferite. 5.4.27. Produsele sunt identificate rapid i corect pentru satisfacerea solicitarii clientilor prin consultarea listelor de produse, a stocurilor i prin vizualizare. 5.4.28 Produsele solicitate sunt prezentate clienilor prin forme de comunicare adaptate situaiei date. 5.4.29. Produsele solicitate sunt prezentate prin atributele lor de calitate, n scopul informrii corecte a clienilor. Comunicarea preului produselor 5.4.30. Clientul este informat cu promptitudine asupra pretului produselor i condiiilor de livrare, n scopul perfectrii comenzii. 5.4.31. Produse comparabile cu cele solicitate sunt oferite pentru a veni n ntmpinarea posibilitatilor baneti ale clientului. 5.4.32. Decizia clientului este recepionat prin forme specifice de comunicare n scopul perfectrii vnzrii.

Procedura pentru evaluare Cunotinele se refer la: tehnica vnzrii La evaluare se va urmri: claritatea cu care se prezint produsele amabilitatea fa de client abilitatea cu care face aplicaii i demonstraii cu produsele solicitate promptitudinea cu care servete clienii corectitudinea cu care comunic preul, condiiile de livrare etc Monitorizarea stocului de produse 5.4.33. Cantitile de produse din stoc sunt verificate zilnic conform normelor interne i a prevederilor legale. 5.4.34. Necesarul de produse este ntocmit cu promptitudine n vederea aprovizionrii Meninerea stocului n termen 5.4.35. Data de expirare a produselor din stoc este identificata i controlata periodic n conformitate cu indicaiile productorilor. 5.4.36. Punerea n vnzare a produselor din stoc este stabilit pe baza cererii clienilor inndu-se seama de data de expirare. 5.4.37. Produsele expirate sunt returnate productorului sau eliminate din stoc pentru meninerea produselor din stoc n condiii de calitate Procedura pentru evaluare La evaluare se va urmri: corectitudinea cu care pstreaz stocul de rezerv promptitudinea cu care elimin din stoc produsele expirate ntmpinarea clienilor 5.4.38.Clientii sunt ntmpinati cu politete la intrarea / ieirea din magazine

Stabilirea cerinelor clienilor 5.4.39. Cerinele clienilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru transmiterea i primirea corecta i fidela a informatiilor. 5.4.40.Clientul este ascultat ncurajndu-se libera exprimare a opiniilor pentru obinerea de informaii relevante scopului urmrit. Furnizarea de informaii 5.4.41. Informatiile sunt furnizate prin utilizarea unui limbaj general i de specialitate. 5.4.42. Dificultile de comunicare sunt nlturate pentru transmiterea informatiilor corect i adecvat solicitarii clientului. 5.4.43. Divergentele cu clientii, opiniile i sesizarile acestora sunt comunicate operativ, deschis, efului direct pentru rezolvarea lor cu promptitudine n vederea satisfacerii exigenelor clienilor Procedura pentru evaluare La evaluare se va urmri: promptitudinea i respectul cu care ntmpin clienii la intrarea / ieirea din magazin corectitudinea cu care transmite informaiile claritatea cu care utilizeaz limbajul specific locului de munc rapiditatea cu care soluioneaz divergenele cu clienii modul n care i nsuete opiniile i sesizrile clienilor

Pregtirea locului de munc 5.4.44. La nceperea activitii, standurile sunt pregtite conform normelor interne i de ntretinere pentru promovarea vnzarii. 5.4.45.Produsele destinate vnzrii sunt aranjate n stand conform normelor interne pentru vizualizare i identificare rapida Pregtirea activitii de vnzare

5.4.46 Produsele destinate vnzrii sunt pregtite prin verificarea stocurilor disponibile. 5.4.47 Produsele destinate vnzrii sunt verificate din punct de vedere al integritatii i al elementelor de identificare n scopul servirii cu promptitudine a clienilor Procedura pentru evaluare corectitudinea i rapiditatea cu care pregtete locul de munc promptitudinea i corectitudinea cu care pregtete produsele destinate vnzrii exactitatea cu care pregtete documentele financiar contabile corectitudinea inutei vestimentare Vnzarea produselor 5.4.48. Produsele sunt dimensionate cantitativ n prezena clientului, conform solicitrii, prin forme specifice, n scopul realizrii vnzrii efective. Ambalarea i livrarea produselor 5.4.49. Documentele specifice livrrii produselor vndute sunt ntocmite conform prevederilor legale n vigoare. 5.4.50. Produsele vndute sunt ambalate utilizndu-se materiale specifice, conform normelor interne i legate pentru asigurarea livrarii n conditii calitative corespunztoare. 5.4.51. Produsele vndute sunt livrate cu promptitudine clienilor, prin utilizarea formelor specifice, n scopul finalizrii vnzrii

Procedura pentru evaluare La evaluare se va urmri: corectitudinea cu care dimensioneaz cantitativ produsele solicitate

indemnarea i corectitudinea cu care ambaleaz produsele amabilitatea fa de clieni ncasarea banilor

5.4.52. La ncasarea banilor, acetia sunt numarati pentru ca suma sa corespund celei nscrise pe bon/chitan. 5.4.53 Documentele de garanie specifice sunt ntocmite n prezena clientului, n conformitate cu normele stabilite de productor

Procedura pentru evaluare

La evaluare se va urmri corectitudinea ntocmirii documentelor i a modului de ncasare a banilor

CAPITOLUL VIII MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE, PREVEDERI Art.55- Msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioar: Prezentul Regulament de ordine interioara a fost aprobat de ctre reprezentanii salariailor. Acest regulament va fi adus la cunotin sub semntura, fiecrei persoane. Persoanele numite sau nou salariate nu-i pot ncepe activitatea dect dup ce au semnat c au luat la cunotin de coninutul acestui regulament, prin grija Compartimentului Resurse Umane. Prezentul Regulament de Ordine Interioar al societii ntra n vigoare de la data de 01.05.2011 .

ANGAJATOR SC STEFICOZ STAR SRL NEGRILA FLORIN (Administrator)