Sunteți pe pagina 1din 4

I2

INSPECTORATUL SCOLARAI- JUDETULUI SUCDAVA


h'FJ/lnT.bj.n.d.E Edri i!jn@sj,v.dq.e, ij,@ri@.aD

Ni 9216din 27septembrieml1

Domei/Domdui Doffiei/Domur{i

Dne.td Coordomtor d. proi.ct ti progme du.ativ

Prin prezenta,v{ trimitem infomattile referitode la Canpdia "Coltul veide din tcoala frea", onfom adresei MICIS d, 55155 din 26.09.2011. Mulluhih penhu colabordeadvs.!

rit I

rnsPeb!edu..FeFnanenu,

ItV wffi

.GENERALA DIREqN EDUCATIE 9I iNViTARE PETOTPARCURsUL VIETII

MINIS'I'ERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI 9r sPoRTlrLLl

btr
citre Itupccrorah $@ld.1 JrdeFlui............ rr.pdorarul golnal Muicipiul{i BuaE$i In.tntia In3peclorului S.oldc.ncEt

,,.{..{/-{-!.7.*.o
| . ,,| / L

MinjstruI Edu@li.i, Ceret rit l_@rchilui tisporrutli Fi Asialja Reotamp au incheiatun proto.ol de.olabor@, nr.50 92t9.03.2011, in cadrul cidi, s,a srabilirca obietiv @t?area Cahp:niei "Collvl Md. alin*o.l^ wt1 cde .@ri din dd, etape,g / Or8a.iarca o.ui 6ntu6 natioml de proiectede ahmai.r a spagilor dc ol<rarci 7 Acfiue de 6l6te el<tivl a detcurilo. din ujtljile de invrf,mant prcunive.sirardjn Totodata"* e in vedc podovea de obi.rive 9i p.oie.re din d@@iut edu@tiei eologie 9i nnbu.eteFrca oledrrii sclective a deleurilor din unjrrtite de invrFnanr . qearca une' 'nfaasttuctu.i de olccre *lecdve a degeunbr in iolilc ai lieete din RoFania ( elevii .onJe(ioneazt din one daknal otii, 'n care * .otecreaz! deturile $u l.ql. elicite de b 6tm <lesalubiitatepubeteeu @ntaineE); . educatia ecologicep @mponata de .olecrae sel(riv, a degeurilor; . .alizdea de aqisi de .oleaare *le.tivd a desunb4 . valorifiGrca orin ei.l@ a deunbr olecraie. De .selrqea, aet prcie.r e ilBie tn etortunb de stinerc a L.gii 1322010,pnvind obligativitateainstitotiilor publie de a implementacol*la.a eletivi a <te9e!ilor. campdia WRDE DIN SCOALA MEA" @nste in orEdiad unui Con(c "Co!TUL Nalional d.r.his trturci iGtitulitlor de lnvilrDrnr prluiv.Ei|.t din Rominia. in cadrul onoE'rlui vor putea pdti.ipa ole.tive de etevi sub ..o.domrea o<lretor didactie, .a* vor repremt iEtitrfia <lelnvltrnant'con@dl careskuchrrat in dold erape,sl dhe: L EtaP. I - conoEul de -den.jde a elui dai in8enios Coll Vcrde din Roherja - 08.u.2011)-ln cadrul ac6rei er.p, golile si liele in5i* ifi vor tolci (20.09,2011 @ativitatea in a menaja prcpriul pun.i .t. oleda Fnrru 7 careSonide defeuri reciclabile dhumit Ve.de", Cele haj putit Colluri Verzi 6ind prqiare, in "Colt uma unui proG de iuriz.rc. 5 rc. aorda prnii Fntru Finete trei ictitutii de invAFnant .l.sIe $ Fhtilni penrru inct 10. Va disra, de asnoea 9i u prchiu

rsr {0(0)r657&

('l rAGr.Nr-RAr DrRr A FDLCATTE 5;iNv4TARE


PETO-IPARCURSUL VIETII

MINISTERIJL. EDUCATIE! CERCETARII TINERF-TULUI

9!SPORTtnUr
spe.ial al publicului, carc va fi acordai ploie.tului ti .are va primi .ele mai mult loruri p siteul Campeiei. Etapaa ll-a onsli in rchpetilii penodie de cole.td sl<tivl a detuilo. (08.U.2011 - 15.06,2012). in cadrulaestei etapevo. 6 p.ehiatc hshtuliile dc invrttment ca.e @l(t .z: .lc h.i mn @6iiti de dega.i {qpnm.te in kg pr elev). lnahtea fiecErci .ompetigi, orSsiabrn vor slnla dn timp prdiile 9i me.anbhul de insdiF in ond6. tul%r. clke t@tpun'ratiledeinvaFiminl

lI

Rednmtul ofioal. h'dul thnk Coltul Verd. .aldddrul omDll 5r .lte "nvind itut u.tiuni de particibe pot fi aadt pe sit-ul oticial al prci(rului (ww,oltverde.ro)Preniile .otutau in produ* ti do6ri nrxtse itutiruFilor de invlFmant. Pen@d. de inrierc in Erap. I a qo6llui pt@m i Friada d6liGt, ao@Frii - 2a.102011. Collului Verde este 21.09.2011 Esr,e de nmioEr cl rimpul d6tin.r elabodni prciectului de Cnlt Verde crcsttu cat ireoierea s cfe.tueazl mai repd. Pmrr iMierea la @noE, repmzdtuhn Pard!8l lmatoni Paii: bgal .l bit lii de invtlahinr Ebuie si

L sl omDle.ieze.orcl c;6DuiL dh fomularul clerronic melar D. s w.oltvrd..rc*.tiun.a Verde din geala nea - Foftul.r de prticipde". Dups mmpletarea "Collul 6o6uladlui, aesia va 6 tip,ria, *!mt $ *ahpilal 2. sl tipa6c, (ior din aftea9i paAinl .le pe www..oltverde.ro) Prot&olul d Colaborare o A$iaiia RECOLAMP,h vede@ .idiclni detunld d'n sue de ludine, Aesta Febuiompltat in 2 exedplale semat fi gtepilat. 3, s, expcdiez cele dou, .lodnmte (Fofrularul de Pa.ticip@ qi Proto@lul de colaborarc)F adre: tuo.i.li. RECOLAiA - Stt, EugnLovin.s ro.14 Bo.lmii, S.1 O 9coali s.onsiderAinsdisl in cono6 odati cu primirca aestor dl].udte prin pottl sau dris, la *diul Asmialij RECOT-AMP. Un ex.hplar al Ploro@lului de Colabor* va fi smmt, $mpilat si rtumr .ttr. uft.tea de invaFn6nt, Cooenli h*.iti in Etapa I se oBidere aubnat insiti ti in Etapa a [- a, PcnEu a participal. ElapaI, istinrFjle d. invltrhant pltuilecitar ftbuie:

5tGlnqi8{sddDI30'ldqj,

h{

a{ (o)?r r0r? a5

DIREqIA CENERALA EDUCATIE $I iN',/ATARE

MINIsTERUL EDUCATIEI CERCETARII TNERETULUI 9I 5PORTULUI

- impftend obliSaloriu el.vii - puctul d ol<rarc *l..tiwe a 4. sa oNtrui.d desurilor (ColFl Verdc, lespstan<t iatru.Floile din ,,Ghid!l tehni." postat pe wlw.cottverde.ro *liunea gcla ma"j "C-ltul Verd. din 5- 3ain6@ ioto$afiile 9i sl onplete .6hpul ,,Dscde.e Collului Verde" in plopriul ont, .reat odatao insdie@ain 6nors. Daia limnt de pard84 a tutuDr aGtor pag te 28,10.2011, cand inepe perioada dc

In ,,Ghidul tehnic pnvind @ctruirca si opeda Coltului Verde', aceibil la lA4ssitrgrds!!2/ *.tunea -Collul Verde din toala mea", veb glsi atat toate detaliile ne@E omtruini Collului Vrde, cat fi nodalittli de adninisEarc a fi<arui tip de deteu Fidabil F carcqnitateade invrFmant il gderc&., Petr! alt in omalii $ deta[ le&te de.on.s puteti tqrta.ta @tdizrtolii la ad|e de e mail s.oala@sltvrde.ro 3auprin telefon,la nuhlrul garun Telverde 0800888665,Dat fiind nuirul me d. $Ucitlij, * E.wtul, .@hdr.a id tftel.bil a sit -tfui g@@lb!d4!e *4i"M ,,Coltal vdtL din t o6la tu ". De emenea, ve tuArn sl diehinali i.fomaFn rcfdito. la pro8ld tutubr t@lilo. din iudetul dubneav@strA / Mdicipiut Budrcfri sl d@'@ti un inspe.ror .apoftabil de aedH achutate 9i 5e municati datele de otlct ale acnria, doatrei i.3F.tor geral AIim MneM Moi@, df.lr@tl, l,anivelul MECIS p6tru Mrdona@ anri pNram.

r,a&-.4r

r+ *0(0Prsr6
hr {(0P,3r0326