Sunteți pe pagina 1din 1
DECIZIA Ex. nr .__ Nr. /PBBC ___ din ____ .___. 2012 DIRECTORUL PENITENCIARULUI ______________ , Având

DECIZIA

Ex. nr .__

Nr.

/PBBC

___

din

____

.___.

2012

DIRECTORUL PENITENCIARULUI

______________

,

Având în vedere cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea

stimulentului de inserţie prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111 din 8

decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, înregistrată

cu numărul C/

________

din ___.

04.2012;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), art. 38 alin.(4) şi alin. (8) din Ordonanţa

de Urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia

lunară pentru creşterea copiilor, art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 52 din

19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară

pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului justiţiei nr. 1662/C din 1 august 2011 pentru

aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului

general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate

acesteia;

Emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1 Se suspendă plata stimulentului de inserţie acordat pentru domnul/doamna

(gradul) de penitenciare ___________

,

cod informatic _______

,

penitenciarului nr

.________

din

______________.

prin decizia directorului

Art. 2. Suspendarea plăţii stimulentului de inserţie se realizează începând cu data

de

________

(01 februarie a anului în curs )

 

Art.

3.

Suspendarea

plăţii

stimulentului

de

inserţie

se

datorează

________________________

(neachitării obligaţiilor legale faţă de bugetul local

pentru bunurile deţinute în proprietate).

Art. 4 Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la organul

ierarhic superior, respectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

În cazul în care funcţionarul public este nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,

decizia poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 6 luni

de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004.

 
 

Art. 5

Penitenciarul

,

prin Serviciul Financiar – Contabil şi Biroul Resurse

umane şi Formare profesională, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei decizii, redactată

în

exemplare.

Şef birou resurse umane

şi formare profesională

Director

Consilier Juridic