Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Specializarea Contabilitate si informatic de gestiune Prof.univ.dr.

Mircea Boulescu Anul II, semestrul 1, 2008-2009

Control financiar-fiscal ntrebari pentru examen

ADEVARAT /FALS
A 7. Agentii economici, in calitate de persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control F 17. Aparatele de marcat electronice nu se livreaza prin distribuitori autorizati. A 18. Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia vinzarii de bunuri sau prestarilor de servicii si cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, in functie de specificul activitatii desfasurate. A 1. Controlul asigura perfectionarea activitatii si cresterea profitului in conditii de libera initiativa si concurenta loiala. A 2. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfectionare a activitatii executive, inclusiv a managementului A 12. Controlul financiar-fiscal se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin: - Agentia Nationala de Administrare Fiscala; - structura de Administrare Fiscala. A 10. Controlul fiscal are ca obiect fundamental respectarea prevederilor Codului fiscal si Codului de procedura fiscala. A 14. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, ori inregistrat in contabilitate. F 11. Institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decit Ministerul Finantelor Publice, pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile Codului Fiscal. A 15. Inventarierea este ansamblul operatiunilor prin care se constata existent elementelor de activ si pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care acestea se efectueaza. A 9. La finalizarea controlului financiar se solicita reprezentatului agentului economic o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate. Page13 A 4. Metodologia de control, ca sistem, reprezinta interconditionarea, cu character stiintific si normativ, a procedeelor si modalitatilor, principiilor si mijloacelor care fac posibila actiunea de control.

A 13. Ministerul Finantelor Publice este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. A 16. Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice. F 5. Nu constituie infractiune accesul, fara drept, la un sistem informatic. F 6. Nu constituie infractiune transferul neautorizat de date dintr-un system informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice. A 8. Organul de control financiar are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, in prezenta agentului economic sau a unei persoane desemnate de acesta. A 20. Procesele verbale si alte probe incheiate de organele de control financiar se inainteaza organelor de cercetare penala si constituie mijloace de proba. A 3. Sistemul de control financiar este un instrument indispensabil managementului pentru supravegherea regulata a activitatii agentului economic. A 19. Un obiectiv esential il constituie respectarea structurii legale a bonului fiscal tiparit, si anume: antet, continut si parte finala.

ALEGERE
20. Accesul, fara drept, la un sistem informatic, se pedepseste cu: a. inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda 22. Actele de control sunt documente in care se mentioneaza: b. constatarile rezultate din actiunea de control 69. Activitatea de control financiar al statului se desfasoara: c. pe baza unor programe anuale, trimestriale si lunare; 32. Activitatea de control financiar al statului se exercita: c. pe baza programelor anuale, trimestriale, lunare 71. Avizul de control financiar al statului cuprinde: b. temeiul juridic, data de incepere si obiectivele controlului financiar al sattului; 31. Bunurile constatate plus in gestiune se evalueaza la: c. valoarea justa 38. Comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate este fapta care constituie:

Page13

b. contraventie 79. Comisia de inventariere ale elementelor de activ si de pasiv este formata din: b. cel putin doua persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica; 36. Constituie abateri ce pot fi constatate ca urmare a controlului operatiunilor in numerar: b. incadrarea pe functia de casier a unor persoane care nu indeplinesc conditiile legale 2. Controlul ca necesitate obiectiva si subiectiva este: b. un mijloc de perfectionare a activitatii; 42. Controlul ca necesitate obiectiva si subiectiva este: b. un mijloc de perfectionare a activitatii; 14. Controlul cronologic se exercita in ordinea: b. intocmirii, inregistrarii si indosariereii documentelor 54. Controlul documentelor din punct de vedere al continutului ( fondului) are ca obiective: a. legalitatea-justetea, realitatea exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, unanicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; 53. Controlul documentelor din punct de vedere al formei are ca obiective: b. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; 52. Controlul documentelor justificative pe baza carora se efectueaza inregistrarea in contabilitate a existentei si modificarile lelmentelor de activ si de pasiv are in vedere obiective: c. de forma si de continut (fond). 9. Controlul documentelor justificative se efectueaza din punct de vedere al: c. formei si continutului 10. Controlul documentelor tipizate cu regim special au menirea sa evidentieze: d. existenta, circulatia, utilizarea valorilor materiale si banesti 77. Controlul existentei bunurilor se face prin: b. inventariere, expertiza tehnica, analiza de laborator, inspectie fizica, observarea directa; 68. Controlul financiar al statului include in sfera sa: b. regiile autonome, societatiile/companiile naturale, societatiile comerciale la care statul, direct sau printr-o institutie ori o autoritate publica, are calitatea de actionar si la alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat; 45. Controlul financiar are ca functii specifice:

Page13

c. functiile de: prevenire-perfectionare; constatare-corectare; cunoastere-evaluare; educativa-stimulativa. 3. Controlul financiar are in vedere: c. constatarea deficientelor, neconcordantelor cu prevederile legale, lipsurilor, precum si stabilirea masurilor de valorificare a constatarilor negative si a eventualelor raspunderi pentru persoanele vinovate 43. Controlul financiar are in vedere: c. constatarea deficientelor, neconcordantelor cu prevederile legale, lipsurilor, precum si stabilirea masurilor de valorificare a constatarilor negative. 4. Controlul financiar are o serie de functii specifice: d. prevenire, perfectionare, constatare, corectare, cunoastere, evaluare, educativa 1. Controlul financiar este: b. o functie a managementului, un mijloc de conoastere a realitatii si de corectare a erorilor; 41. Controlul financiar este: b. o functie a managementului, un mijloc de cunoastere a realitatii si de corectare a erorilor; 48. Controlul financiar preventiv: b. printeaza desfasurarea operatiilor in conditii de legalitate; 7. Controlul financiar ulterior: a. se exercita dupa desfasurarea activitatilor sau operatiilor economico-financiare 86. Controlul fiscal al agentilor economici include in sfera sa: c. impozitele si taxele, contribuabili, modul de calcul si de plata si procedura de modificare a impozitelor si taxelor, precedente fiscale de administrare a impozitelor si taxelor. 23. Controlul fiscal are ca obiect fundamental respectarea prevederilor: c. Codului fiscal si de procedura fiscala 25. Controlul fiscal este o componenta a raportului juridic: c. fiscal 55. Controlul gestionarii, folosirii si evidentei formularelor cu regim special are ca obiectiv: b. preintampinarea si descoperirea oricarei sustrageri a formularelor cu regim special pe tot parcursul gestionarii lor; 33. Controlul incasarilor si platilor efectuate prin carduri are ca obiect de control: d. acceptarea sistemelor moderne de plati prin carduri 17. Controlul incrucisat consta in cercetarea si confruntarea:

Page13

a. tuturor exemplarelor unui document, existente la unitatea controlata si la alte unitati 15. Controlul invers cronologic se exercita: b. de la sfarsitul spre inceputul perioadei de control 47. Controlul operativ curent; b. cuprinde in sfera sa activitatiile si operatiile in momentul (timpul) efectuarii lor; 6. Controlul operativ-curent: c. surprinde procesele economice si financiare in curs de desfasurare 63. Controlul prin sondaj se poate aplica: a. la reperele din cadrul gestiunilor materiale a caror evidenta analitica se tine cantitativ-valoric pe fiecare fel de material, produs, etc. 57. Controlul programelor informatice utilizate in activitatea financiara si contabila are ca obiectiv respectarea normelor legale cu privire la: c. criteriile minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila, precum si conditiile in care se pot intocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente financiar contabile. 11. Controlul programelor informatice utilizate in activitatea financiara si contabila are ca obiectiv respectarea normelor legale cu privire la: c. criteriile minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila, precum si conditiile in care se pot intocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente fianciarcontabile 16. Controlul reciproc consta in cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente: a. cu continut identic si diferite ca forma 49. Controlul ulterior: a. prezinta si un accentuat caracter preventiv pentru operatiile si activitatiile ce urmeaza a se desfasura in viitor, dupa data controlului financiar; 89. Creantele fiscale principale constau in dreptul la perceperea: b. sumelor care constituie venituri ale bugetului general consolidat; 40. Declaratia scrisa a gestionarului raspunzator de gestiunea bunurilor inventariate se ia: c. inainte de inceperea operatiunii de inventariere

c. inainte de inceperea operatiunii de inventariere.

Page13

80. Declaratia scrisa a gestionarului raspunzator de gestiunea bunurilor

50. Dupa modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru care este organizat si executat controlul financiar ,se prezinta sub urmatoarele forme: c. control financiar-fiscal al statului si control managerial (intern) al agentilor economici preventiv si ulterior. 46. Dupa momentul in care se executa controlul raportat la mo-mentul desfasurarii activitatii s-au efectuarii operatiilor ce se controleaza financiar ,se manifesta sub de: c. control preventiv, operativ-curent si ulterior. 5. Dupa momentul in care se exercita controlul, acesta poate imbraca urmatoarele forme: d. preventiv, operativ-curent, ulterior 94. Exemplarul 2 al avizului de control fiscal: c. se retine in cadrul unitatii fiscale si se inmaneaza echipei de control fiscale care efectueaza control fiscal, se anexeaza la Raportul de inspectie fiscala procesverbal. 21. Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date ,fara drept,se pedepseste cu: a. inchisoare de la 2 la 7 ani 76. Fisa rezultatelor controlului financiar al statului cuprinde: a. constatarile proprii ale ecipei de control consemnate in procesul verbal de control financiar; 28. Garda financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, b. bugetul de stat 56. Importanta evidentei tehnic-operative si contabile pentru controlul financiar consta in acea ca: a. este un mijloc de control neintrerupt asupra activitatii economice si financiare, o conditie necesara pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor, si cheltuirii cu eficienta al controlului financiar; 85. In executarea controlului fiscal este necesar sa se cunoasca definirea legala a urmatoarelor elemente: b. creantele fiscale si obligatiile fiscale, stingerea creantelor fiscale, creditorii si debitorii in raporturile de drept material fiscal, platitorul, raspunderea si procedura stabilirii acesteia, drepturile si obligatiile succesului, cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor; 92. In legatura cu actele administrative fiscale, ca sursa semnificativa de informatii,controlul fiscal are in vedere: b. notiunea si continutul, comunicarea, opozabilitatea, desfiintarea si modificarea, indreptarea erorilor; 27. Inceperea controlului fiscal se consemneaza in:

30. Inventarierea este ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta elementelor de activ si pasiv:

Page13

a. registrul unic de control

c. cantitativ-valoric sau valoric 78. Inventarierea este ansamblul operatiunilor prin care se constata: a. existenta elementelor de activ si de pasiv, cantitativ valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza; 39. Limita minima a amendei contraventionala este de: c. 25 lei 81. Lipsurile cu plusurile constatate in urma inventarierii bunurilor se compenseaza in cazul gestiunilor cu evidenta analitica : b. cantitativ-valorica pe material, produs, etc. si global-valorica, pe gestiuni; 59. Metodologia de control presupune, in interdependenta, o filiera adecvata de corectare si actiune,care in succesiunea teoretica,se prezinta astfel: a. formularea obiectivelor controlului, delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar, organele competente legal sa efectueze controlul asupra obiectivelor stabilite, sursele de informare, aplicarea procedeelor si tehnicilor, finalizarea si valorificarea actiunilor de control, eficienta controlului; 44. Modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite, prevenirea si inlaturarea aspectelor negative si consolidarea celor pozitive,precum si relatiile,fenomenele si procesele financiare sunt: b. componentele obiectivului controlului financiar; 12. Momentul esential al procesului de control il constituie: a. comparatia 72. Neprezentarea de catre agentii economici, indiferent de pro-filul de activitate,a registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate este fapta care constituie: a. contraventie; 67. Nerespectarea conform legii, de catre proprietarii sau administratorii de sisteme infomatice la care accesul este interzis sau restrictionat pt aumite categorii de utilizatori,a obligatiei de avertiza cu utilizatorii cu privire la conditiile legale de acces si utilizare,precum si cu privire la consecintele juridice ale accesului fara drept la sistemele informatice este o abatere care se sanctioneaza: b. contraventional, cu amenda; 82. Normele privind limitele atmisibile la pensabilitati se aplica: b. numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora; 95. Nota explicativa este documentul de control care cuprinde:

37. Nu sunt obligatorii utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Page13

b. explicatii scrise ale contribuabilului date la solicitarea organului de control fiscal, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta controlul fiscal;

a. vanzarea de paine si produse de panificatie in magazine sau raioane specializate 35. Obiectivul de control in cazul controlului incasarilor si platilor in numerar il constituie: a. efectuarea incasarilor si platilor prin casierie 83. Obiectivul general al controlului fiscal este: a. ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea si colectarea impozitelor si taxelor, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrativfiscale; 73. Organele de control financiar al statului consemneaza constatarile rezultate din actiunea de control, in urmatoarele acte de control financiar fiscal: b. proces-verbal de control financiar, proces-verbal intermediar, proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, nota de constatare, nota unilaterale; 64. Paguba care este rezultatul unei infractiuni se stabileste prin: b. actiune civila in procesul penal; 51. Pentru a se obtine o imagine fidela a activitatii economico-financiare controlate este necesar ca: a. sistemul de documente si evidenta sa constituie obiect al controlului si sursa de informatii pentru control; 91. Pentru ajustarea sumei venitului si cheltuielii in cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate se pot utiliza ca metode de estimare a pretului de piata: a. metode mentionate la literele b si c; 93. Pentru determinarea starii de fapt fiscale se administreaza ca mijloace de proba: b. informatiile din partea contribuabilului si a altor persoane, expertiza, folosirea inscrisurilor, efectuarea de cercetari la fata locului. 90. Pentru obligatiile de plata restante ale debitului declarat in conditiile codului de procedura fiscala raspund solidar cu acesta c. persoanele prevazute la litera a si la litera b. 66. Persoana responsabila civilmente este: c. persoana care din cauza unor actiuni sau omisiuni, savarsite cu vinovatie, raspund material pentru pagube produse de gestionari sau de alte persoane incadrate in munca, impotriva carora a fost pornit procesul penal. 65. Persoana responsabila civilmente raspunde material: a. potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului, caruia prin culpa proprie i-a facilitat producerea pagubei; 75. Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control financiar al statului se solutioneaza:

Page13

c. directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat, pentru un compartiment special constituit. 74. Prin dispozitia obligatorie emisa de organul de control financiar al statului,masuri: a. suspendarea unor dispozitii care nu sunt in concordanta cu reglementarile financiar- contabile in vigoare: alte mesuri care se impun in functie de abaterile constatate; 18. Principalele tehnici de control faptic sunt: d. inventarierea, analiza de laborator, expertiza tehnica, observarea directa, inspectia fizica 13. Procedeele de control financiar sunt: d. studiul general prealabil, controlul documentar-contabil, controlul faptic, analiza economico-financiara 24. Raspunderea asociatilor si actionarilor la societatile comerciale debitoare se stabileste potrivit legii: c. societatilor comerciale 19. Raspunderea penala are ca temei b. infractiunea 29. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine: c. administratorului 26. Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata: c. organului fiscal 8. Sistemul de evidenta reprezinta: a. sursa esentiala de informatii pentru controlul financiar 58. Sistemul metodologic de control financiar impune urmatoarele momente: b. cunoasterea situatiei stabilite si a celei reale, cu cea stabila, concluzii si masuri; 88. Solutia fiscala individuala anticipata: c. este actul administrativ fiscal emis de comisia fiscala centrala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. 84. Sunt atributii ale controlului fiscal: c. constatarea si investigarea fiscala a actelor si faptelor fiscale ale contribuabililor, analiza si evaluarea informatiilor fiscale, sanctionarea faptelor ce constituie abateri fiscale, prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

b. inventarierea, expertiza tehnica, analiza de laborator, observarea directa, inspectia fizica;

Page13

62. Sunt modalitati sau tehnici de control faptic;

87. Sunt obiectiv esential al controlului fiscal urmatoarele principii ale fiscalitatii: b. neutralitatea masurilor fiscale, certitudine si eficienta impunerii; 60. Sunt procedee specifice de control financiar; b. studiul general prealabil, controlul documentar contabil, controlul faptic, controlul total si prin sondaj; 61. Sunt tehnici sau modalitati de control documentar- contabil: c. controlul: cronologic, invers cronologic, sistematic sau pe probleme, reciproc,incrucisat, investigatia de control, analiza si studiul general, comparatia de control, calculul de control, examenul critic, tehnic specifice de control in conditiile tehnologiei informatiei. 34. Sursele de informatii pentru controlul decontarilor fara numerar sunt: c. cecuri, cambii, bilete la ordin 70. Un agent economic este supus controlului contabilitatii pentru sinceritatea bilantului si determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului: a. unei singure actiuni intr-un an calendaristic, pe intreaga perioada scursa de la precedentul control de aceeasi natura si cu aceleasi obiective care nu se prescriu;

DA / NU

NU 12. Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepseste cu DA 13. Conservarea datelor informaticese dispune pe o perioada ce nu poate DA 7. Constatarea contraventiei poate fi constata prin proces-verbal? DA 11. Decizia de imputare se emite de catre conducatorul unitatii pagubite? DA 1. Hotarirea judecatoreasca prin care s-a solutionat plingerea poate fi DA 18. In cuprinsul procesului-verbal sunt nominalizate persoanele care nu au au respectat prevederile legale? DA 15. In situatia neprezentarii registrului unic de control, controlul se NU 5. Minorul care nu a implinit virsta de 16 ani poate fi sanctionat prin NU 3. Minorul sub 14 ani raspunde contraventional?

DA 2. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei?

Page13

DA 16. Modalitatile de control financiar se utilizeaza selectic si combinat pe

NU 6. Munca in folosul comunitatii ca sanctiune poate depasi 300 de ore? DA 4. Munca in folosul comunitatii se aplica numai persoanelor fizice? DA 20. Nota de constatare este anexa la procesul-verbal de control financiar? DA 17. Notele explicative se pot lua de catre organul de control in orice DA 9. Pe linga raspunderea individuala si comuna, raspunderea materiala DA 19. PRocesul-verabl intermediar se intocmeste la unitatile subordonate DA 14. Registrul unic de control este obligatoriu pentru toti agentii economici, DA 8. Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat DA 10. Stabilirea raspunderii materiale are loc prin emiterea unui titlu

COMPLETARE
11. Angajatorul este obligat sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un PREJUDICIU material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatilor de serviciu. 2. Constatarile de natura financiara, bugetara si GESTIONARA se consemneaza in procesul verbal de control financiar. 3. Constatarile fiscale se consemneaza in raportul de control FISCAL si in alte acte administrative fiscale. 5. Controlul documentar-contabil este cel mai frecvent folosit in practica economica si FINANCIARA. 9. Controlul prin sondaj se refera atat la acele repere din cadrul gestiunilor material,a caror evidenta analitica se tine cantitativ-valoric pe fiecare fel de material , produs etc, cat si la cele din cadrul CHELTUIELILOR. 6. Controlul RECIPROC este o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidenta. 15. Creantele FISCALE reprezinta drepturile patrimoniale care rezulta din raporturile de drept material fiscal. 12. In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat in cazul in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului acesta se poate adresa cu plingere instantelor JUDECATORESTI competente. 16. In esenta sa, controlul fiscal este implicat direct in raportul de drept material FISCAL. 8. In practica, controlul poate fi exercitat total sau prin SONDAJ. 10. Invetnarierea prin SONDAJ este mai operativa, insa are o precizie mai scazuta. 1. Nota unilaterala se intocmeste in cazurile in care, in urma controlului financiar,nu s-au constatat abateri ori acestea,prin volumul si importanta lor , nu justifica INTOCMIREA de procese-verbale de control financiar.

Page13

7. Observarea directa este o modalitate utilizata cu prioritate in controlul CONCOMITENT. 14. Pe linga raspunderea individuala si comuna, raspunderea materiala imbraca si forma raspunderii solidare si SUBSIDIARE. 17. Raspunderea asociatilor si actionarilor la societatile comerciale DEBITOARE se stabileste potrivit legii societatilor comerciale. 19. Raspunderea se stabileste atat pentru OBLIGATIA fiscala principala, cat si pt accesoriile acesteia. 13. Salariatul care a incasat de la angajator o suma NEDATORATA este obligat sa o restituie. 4. Studiul general prealabil ofera organului de control posibilitatea cunoasterii modului in care s-au desfasurat sau se desfasoara activitatile CONTROLATE. 18. Titlul de creanta se comunica persoanei obligate la PLATA,mentionandu-se ca aceasta urmeaza sa faca plata in termenul satabilit. 20. Veniturile impozabile cuprind veniturile in numerar si/sau in NATURA

Page13