P. 1
Alexandre Dumas - Dupa Douazeci de Ani

Alexandre Dumas - Dupa Douazeci de Ani

|Views: 8|Likes:
Published by Andrei Miclea
Alexandre Dumas
Alexandre Dumas

More info:

Published by: Andrei Miclea on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

Alexandre Dumas

Dupa douazeci de ani

PARTEA ÎNTÎIA I FANTOMA LUI RICHELIEU Într-o încă pere a Palatului Cardinal, pe care o cunoaş tem, la o masă cu colţ urile ferecate în argint aurit, încă rcatăde hîrtii ş i de că rţ i, ş edea un om cu capul sprijinit în mîini. Îndă ră tul lui se afla un că min impună tor, împurpurat de ră sfrîngerile jă raticului ş i în care tă ciunii aprinş i se mistuiau printre mari gră tare aurii. Lică rirea că minului învă luia din spate veş mîntul mă re ţ al acestui visă tor, pe care îl lumina din faţ ăun candelabru plin de lumîn ă ri. Vă zînd mantia aceasta roş ie ş i bogatele-i dantele, fruntea aceasta palidăş i plecatăsub povara gîndurilor, însingurarea ce domnea aici în încă pere, mu ţ enia anticamerelor ş i pasul mă surat al stră jilor pe coridor, ai fi crezut căumbra cardinalului Richelieu se afla ş i acum în cabinetul să u. Vai, era, într-adevă r, numai umbra marelui era! Franţ a slă bit ă , autoritatea regelui nesocotită , nobilii deveniţ i iar ă ş i puternici ş i nesupuş i, duş manul înc ă lcînd hotarele – totul st ă tea mă rturie ca Richelieu nu mai era. Dar ceea ce dovedea ş i mai gră itor cămantia cea roş ie nu-l înveş mînta pe bă trînul cardinal era tocmai aceastăînsingurare ce pă rea – aş a cum am spus – mai degrabăa unei n ă luci, decît a unui om viu; erau coridoarele pustii de curteni ş i curţ ile ticsite de stră ji: era batjocura ce urca din stradăş i nă vă lea pe ferestrele acestei înc ă peri zguduite de ră suflarea unui întreg oraşcoalizat împotriva ministrului; era, în sfîrş it, zgomotul depă rtat ş i mereu reînnoit al împuş că turilor, din fericire slobozite aiurea, numai ca sădea a înţ elege gă rzilor, elve ţ ienilor, muş chetarilor ş i ostaş ilor de veghe în jurul Palatului Regal – întrucît însuş i Palatul Cardinal îş i schimbase numele – căş i poporul avea arme. Aceastăfantomăa lui Richelieu era Mazarin. Ş i Mazarin era singur ş i se simţ ea slab. — Venetic! murmurăel. Italian! Uite ce-mi tot aruncăîn obraz! Cu vorba asta l-au ucis, l-au spînzurat ş i l-au sfî ş iat pe Concini ş i, dacăi-aş lă sa, m-ar ucide, m-ar spînzura ş i m-ar sfîş ia ş i pe mine la fel, cu toate cănu le-am fă cut nicicînd alt ră u, decît doar c ăi-am stors niţ eluş . Nerozii! Nu pricep cădu ş manul lor nu-i acest italian care vorbeş te prost

franţ uzeş te, ci mai curînd aceia care au darul s ăle îndruge cuvinte frumoase cu un atît de curat ş i cuceritor accent parizian. Da, da, urmăministrul cu surîsul fin, care de astădatăpă rea ciudat pe buzele-i pale, da, larma voastr ăîmi spune c ăsoarta favoriţ ilor e nesigură ; dar, dacăş tiţ i asta, ar trebui săş tiţ i deopotrivăc ăeu nu sînt un favorit oarecare! Contele de Essex avea un minunat inel împodobit cu diamante, pe care i-l dă ruise regeasca lui amantă ; eu am doar un simplu inel cu douăiniţ iale ş i o anume zi gravate pe el, însăinelul acesta a fost binecuvîntat în capela Palatului Regal; de aceea pe mine n-au sămă doboare, aş a cum ar pofti. Tot urlînd: „Jos cu Mazarin!", nu-ş i dau seama ca eu îi fac săstrige cînd tră iascăBeaufort, cînd tră iascăPrinţ ul, cînd tră iascăParlamentul! Ei bine, domnul de Beaufort e închis la Vincennes, Prinţ ul îi va că lca pe urme dintr-o zi în alta, iar Parlamentul... Aici surîsul cardinalului că pă t ăo expresie de ură , de care chipu-i blajin nu pă rea în stare. — Ei bine! Parlamentul... vedem noi ce facem ş i cu Parlamentul; acum îi avem pe Orléans ş i pe Montargis. Ah, am s ălas timpul s ă lucreze! Toţ i cîţ i au început săstrige "Jos cu Mazarin" vor sfîrş i prin a-i huli pe fiecare dintre ei, rînd pe rînd. Richelieu, pe care îl urau atunci cînd tră ia ş i de care vorbesc mereu de cînd a murit, a fost încăş i mai înjosit decît mine; că ci el s-a vă zut alungat de cîteva ori ş i s-a temut de ş i mai multe ori de asta. Pe mine însăregina nu m ăva alunga niciodatăş i, dacăvoi fi silit sămăplec voinţ ei poporului, ea va fi ală turi de mine; dacăfug eu, va fugi ş i ea, ş i-o sa vedem noi atunci ce fac ră zvră ti ţ ii fă ră reginăş i fă r ărege. Ah, barem de n-aşfi str ă in, de-aşfi barem francez, barem gentilom! Ş i că zu din nou în visare. Într-adevă r, situa ţ ia era criticăş i ziua care abia se sfîr ş ise o complicase ş i mai mult. Mazarin, veş nic îmboldit de resping ă toarea-i lă comie de bani, strivise poporul sub povara impozitelor, ş i poporul, că ruia nu-i mai r ă mă sese decît sufletul – dupăvorba procurorului general Talon – cum nu-ş i putea pune sufletul la mezat, poporul, pe care încercau să -l facăs ă -ş i pă streze r ă bdarea cu larma stîrnităîn jurul unor victorii, dar care gă sea căgloria nu-i carne să -ţ i potoleş ti foamea cu ea, poporul începuse sămurmure cam de multiş or. Dar asta nu era tot; fiindc ă , atunci cînd doar poporul murmură , curtea, ţ inutădeparte de că tre burghezie ş i gentilomi, nu-l aude; Mazarin avusese însănesocotinţ a sa se atingăde magistraţ i! El vînduse două sprezece titluri de raportor în Consiliul de Stat ş i, cum magistraţ ii plă teau bani grei pentru slujba lor, iar numirea acestor noi doisprezece urma săle micş oreze procopseala, cei vechi ţ inuser ăsfat ş i juraserăpe Evanghelie s ănu îngă duie una ca asta ş i săse împotriveascădin ră sputeri persecuţ iilor cur ţ ii, fă gă duindu-ş i totodatăcă , dacădin pricina acestei ră zvră tiri vreunul dintre ei ş i-ar pierde slujba, s ăpun ătoţ i mîn ă de la mînăca să -l despă gubească .

Ş i iatăce se întîmplase din aceste dou ămotive: În ziua de 7 ianuarie, ş apte-opt sute de negustori din Paris se strînseserălaolaltăş i, revoltaţ i de o nouădare plă nuităpentru proprietarii de case, trimiserăpe zece dintre ei săvorbeascăducelui de Orléans, care, potrivit vechiului să u obicei, că uta săcîş tige simpatia mulţ imii. Ducele de Orléans îi primise, ş i ei declararără spicat căsînt hotă rîţ i sănu plă teascănici o lă scaie din darea cea nouă , chiar de-ar fi săse apere cu arma în mînăde oamenii regelui veni ţ i săo perceapă . Ducele de Orléans îi ascultase cu mare bună voin ţ ă , le dă duse nă dejdea unei oarecare îndulciri, le fă gă duise săînfă ţ iş eze reginei pă sul lor ş i-i concediase cu vorba dintotdeauna a maimarilor: „Vom vedea." La rîndul lor, în ziua de 9, magistraţ ii veniserăla cardinal, ş i unul dintre ei, împuternicitul celorlalţ i, îi vorbise cu atîta hotă rîre ş i îndră zneală , încît cardinalul ră mă sese uluit; ş i scă pase de ei la fel ca ş i ducele de Orléans, zicînd căare săvad ăce e de fă cut. Ş i atunci, ca s ş vad şce e de fă cut, convocase consiliul ş i trimisese dupăministrul de finanţ e d'Emery. Acest d'Emery era foarte urît de popor, mai întîi fiindcăera ministru de finanţ eş i orice ministru de finan ţ e trebuie săfie urît; apoi, se cuvine săadă ug ă m căo ş i merita niţ el. Era fiul unui bancher din Lyon, pe care îl chema Particelli ş i care, dînd faliment, îş i schimbase numele în d'Emery. Cardinalul Richelieu, recunoscînd într-însul un cap financiar, îl prezentase regelui Ludovic al XII-lea drept domnul d'Emery ş i, dornic să -i ob ţ in ănumirea ca inspector general de finanţ e, g ă sise numai cuvinte de laudăpentru el. — Minunat! a rostit regele. Măbucur căîmi vorbeş ti despre domnul d'Emery pentru aceastăfuncţ ie care cere un om cinstit. Auzisem căai vrea să -l numeş ti pe tică losul de Particelli ş i mătemeam căai s ămă sileş ti s ă -l accept. — Sire, ră spunse cardinalul, majestatea-voastrăs ăfie lini ş tit: Particelli de care aţ i pomenit a fost spînzurat. — A, cu atît mai bine! exclamăregele. Nu degeaba mi se spune mie Ludovic cel drept. Ş i semnănumirea lui d'Emery. Era acelaş i d'Emery care devenise între timp ministru de finanţ e. Aş adar, i s-a trimis vorbăcăe chemat de că tre cardinal ş i el s-a ivit în grabă , palid ş i înspă imîntat, îng ă imînd căfiul s ă u era cît pe ce s ăfie ucis chiar în acea zi în faţ a Palatului: mul ţ imea îl oprise ş i-i ceruse socotealăpentru luxul neveste-si, care se lă fă ia într-o casătapisatăîn catifele roş ii împodobite cu ciucuri de aur. Ea era fiica lui Nicolas de Camus, ministru în 1617, cel care venise la Paris cu două zeci de franci în pungăş i care, dupăce-ş i asigurase o rentăde patruzeci de mii de franci, împă rţ ise de curînd nouămilioane odraslelor sale. Fiul lui d'Emery era cît pe ce săfie strivit din pricina unuia dintre ră zvră tiţ i, care striga cătrebuie stors pînăva da îndă ră t tot aurul pe

care-l înghiţ ise. În acea zi, consiliul nu a luat nici o hot ă rîre, ministrul fiind prea copleş it de cele petrecute ca săse mai poatăgîndi ş i la altceva. A doua zi, primul preş edinte, Mathieu Molé, al că rui curaj în toate aceste împrejură ri – zice cardinalul de Retz – nu s-a dovedit cu nimic mai prejos de cel al ducelui de Beaufort ş i al prinţ ului de Condé, adicăa doi bă rbaţ i socoti ţ i cei mai neînfrica ţ i din Fran ţ a – a doua zi, primul preş edinte a fost ş i el atacat; mulţ imea ameninţ a să -i cearălui socoteala pentru toate relele ce se puneau la cale pe spinarea ei; dar primul preş edinte, fă răs ăse tulbure ş i fă r ăs ăse arate descumpă nit, a ră spuns cu liniş tea sa dintotdeauna că , dacără zvr ă ti ţ ii nu vor da ascultare poruncilor regelui, va pune săse ridice spînzură tori în pieţ eş i cei mai îndă ră tnici vor atîrna pe datăîn ş treang. La aceasta, mulţ imea a urlat că nu aş teaptădecît săvadăridicate spînzură torile ş i căele vor sluji doar pentru judecă torii necinsti ţ i, care cumpă răfavoarea curţ ii cu pre ţ ul mizeriei poporului. Ş i asta nu-i tot: în ziua de 11, ducîndu-se la slujbăla Notre-Dame, cum fă cea de obicei în fiecare sîmbă tă , regina fusese urmatătot drumul de peste douăsute de femei, care se tînguiau, cerînd dreptate. Ele nu aveau, de altfel, nici un gînd ră u, voiau doar să -i cadăîn genunchi ş i să o înduioş eze, dar ostaş ii din gardănu le-au l ă sat săse apropie ş i regina a trecut mai departe, semeaţ ăş i neînduplecată , fă r ăsăle asculte plîngerile. După -amiazăconsiliul s-a întrunit din nou ş i de astă datăs-a hotă rît săse menţ inăautoritatea regelui: drept urmare, s-a convocat Parlamentul pentru a doua zi – în 12. În aceastăzi, în seara că reia începea aceastănouăpovestire, regele, pe atunci în vîrstăde zece ani ş i care abia avusese vă rsat de vînt, sub cuvînt cămerge la Notre-Dame s ămulţ umeascăcerului pentru însă nă toş irea sa, îş i pusese pe picioare garda, elve ţ ienii ş i muş chetarii, înş iruindu-i în jurul Palatului Regal, pe cheiuri ş i pe Pont-Neuf, iar dup ă slujba religioasăse abă tuse pe la Parlament, unde, într-o ş edinţ ăţ inută în grabă , nu numai ca menţ inuse edictele de mai înainte, dar d ă duse ş i altele noi, vreo cinci sau ş ase la numă r, ş i toate – spune cardinalul de Retz – unul mai ruin ă tor decît altul. Astfel încît primul preş edinte care, dupăcum s-a vă zut, era deună zi de partea curţ ii, se ridicase acum cu toatăîndră zneala împotriva acestui chip de a-l aduce pe rege în Parlament, pentru ca prin neaş teptata-i prezen ţ ăsăconstrîngălibertatea voturilor. Dar cei care protestarăcu tă rie contra noilor dă ri furămai cu seam ă preş edintele Blancmesnil ş i consilierul Broussel. Dupăpromulgarea edictelor, regele porni spre Palat. O mare mulţ ime de oameni stă tea înş iruităîn calea sa; însăcum se ş tia c ăregele vine de la Parlament ş i cum nimeni nu aflase dacăa fost acolo pentru a face dreptate poporului, ori pentru a-l împila încăş i mai vîrtos, nici un strigă t de bucurie nu ră sunăla trecerea alaiului spre a-i saluta însă nă toş irea. Dimpotrivă , feţ ele erau posomorîte ş i nelini ş tite, ba unele de-a dreptul

ameninţ ă toare. În ciuda reîntoarceri sale, trupele ră maserăpe loc: exista teama să nu izbucneascăvreo r ă scoalăatunci cînd se vor cunoaş te hot ă rîrile Parlamentului; ş i, într-adevă r, abia se lă ţ i zvonul ca regele a sporit dă rile în loc săle uş ureze, c ăpe stră zi se formarăgrupuri-grupuri ş i se stîrni un tumult de strigă te: „Jos cu Mazarin! Tră iascăBroussel! Tr ă iască Blancmesnil!", deoarece poporul aflase căBroussel ş i Blancmesnil i-au ţ inut partea; ş i cu toate căstră dania lor fusese zadarnică , mulţ imea nu contenea să -ş i arate recunoş tin ţ a. S-a încercat săse împră ş tie aceste grupuri, s-a încercat săse pună capă t acestor strigă te, dar, aş a cum se întîmplăîn asemenea împrejură ri, grupurile se îngroş arăş i mai mult, iar larma spori încăo dat ăpe atît. Tocmai se dă duse poruncăgă rzilor regelui ş i gă rzilor elveţ iene nu numai săle ţ inăpiept, dar săş i patruleze pe stră zile Saint-Denis ş i SaintGermain, unde grupurile pă reau mai mari ş i mai întă rîtate, cînd se înfă ţ iş ăla palat starostele negustorilor. Fu lă sat săintre numaidecît: el venea săspunăcă , dacănu se pune capă t acestor mă suri duş mă noase, în douăceasuri se va ră scula întreg Parisul. Pe cînd chibzuiau ce e de fă cut, apă ru locotenentul de gardă Comminges, cu hainele sfîş iate ş i cu faţ a însîngerată . Ză rindu-l, regina scoase un ţ ip ă t de uimire ş i-l întreb ăce s-a întîmplat. La vederea gă rzilor, aş a cum prevă zuse starostele negustorilor, mulţ imea î ş i ieş ise cu totul din fire. Nă vă lise la clopote ş i dă duse alarma. Comminges nu-ş i pierduse cumpă tul, arestase pe unul care pă rea săfie dintre capii ră zmeriţ ei ş i, drept pildăpentru cei din jur, poruncise săfie spînzurat de crucea de la Trahoir. Ostaş ii l-au luat îndatăca să îndeplineascăordinul. Dar, în dreptul halelor, s-au pomenit atacaţ i cu pietre ş i cu halebarde; ră zvră titul se folosise de aceastăclipăca săscape ş i, ajungînd în strada Lombards, se fă cuse nevă zut într-o casăale că rei uş i au fost sparte numaidecît de c ă tre urmă ritori. Violenţ ăzadarnică : vinovatul pierise fă răurmă . Comminges lă sase un post de pazăîn stradăş i, cu restul ostaş ilor, se întorsese la palat spre a raporta reginei ce se petrecea. Tot drumul fusese urmă rit de strigă te ş i de ameninţ ă ri, cî ţ iva dintre oamenii să i fuseserără ni ţ i cu suliţ ele ş i cu halebardele, ba pînăş i pe el îl nimerise o piatr ă , zdrelindu-i sprînceana. Povestirea lui Comminges întă rea cuvîntul starostelui negustorilor ş i toţ iş tiau bine cănu sînt în stare săţ in ăpiept unei ră scoale în lege; atunci, cardinalul porunci săse r ă spîndeascăzvonul cătrupele au fost înş iruite pe cheiuri ş i pe Pont-Neuf numai în vederea ceremoniei ş i căvor fi retrase fă r ăză bavă . Într-adevă r, că tre ceasurile patru dup ă -amiaz ă , ele pornirărînd pe rînd spre Palatul Regal; fu lă sat doar un post de paz ăla bariera Sergents, un altul la Quinze-Vingts ş i, în sfîr ş it, un al treilea pe colina Saint-Roche. Curţ ile interioare ş i încă perile de la catul de jos al palatului furăîn ţ esate cu elveţ ieni ş i muş chetari, ş i toatălumea ră mase în aş teptare.

Iat ădar cum stă teau lucrurile în clipa cînd l-am introdus pe cititor în cabinetul cardinalului Mazarin – odinioarăcabinetul cardinalului Richelieu. Am vă zut în ce stare de spirit asculta Mazarin murmurul mulţ imii ş i ecoul împuş că turilor care ră zbă teau pînăaici, în încă pere. Deodată , cardinalul ridic ăfruntea, cu sprîncenele uş or încruntate, ca un om care a luat o hotă rîre, îş i aţ inti ochii pe cadranul unei pendule uriaş e gata săbatăorele zece ş i, luînd un fluier de argint aurit, aflat pe masă , la îndemînă , sufl ăîntr-însul de douăori. O uş ătă inuităîn perete se deschise fă răzgomot ş i un om înveş mîntat în negru înaint ăîn tă cere, ră mînînd în picioare în spatele jilţ ului. — Bernouin, zise cardinalul, fă rămă car s ăse întoarcă ,ş tiind că numai valetul să u putea săintre la cele douăsemnale de fluier, ce muş chetari fac de gardăla palat? — Muş chetarii negri, monseniore. — Ce companie? — Compania Tréville. — E vreun ofiţ er din companie în anticameră ? — Locotenentul d'Artagnan. — Un om de nă dejde, nu? — Întocmai, monseniore. — Adu-mi o uniformăde muş chetar ş i ajută -măsăm ăîmbrac. Valetul ieş i la fel de neauzit cum intrase ş i se întoarse dupăo clipă cu uniforma cerută . Cardinalul, t ă cut ş i gînditor, îş i scoase veş mîntul de ceremonie, îmbră cat pentru ş edin ţ a Parlamentului, punîndu-ş i în schimb uniforma ostă ş ească , pe care o purta cu oarecare eleganţ ă , mulţ umităcampaniilor sale de odinioarădin Italia; în clipa cînd fu gata, spuse: — Du-te ş i cheamăpe domnul d'Artagnan. De astădată , valetul ieş i pe uş a din mijloc, pă ş ind tot atît de tă cut ş i de neauzit ca ş i mai înainte. Ai fi zis c ăe o umbră . Ră mas singur, cardinalul se privi cu oarecare mul ţ umire într-o oglindă ; era încătînă r, că ci abia împlinise patruzeci ş iş ase de ani, zvelt, de staturăaproape mijlocie, cu faţ a chipeş ăş i plinăde vioiciune, cu privirea focoasă , cu nasul mare însădestul de bine proporţ ionat, cu fruntea largăş i maiestuoasă , pă rul castaniu, uş or ondulat, barba mai neagrădecît p ă rul ş i adusăniţ el în sus cu fierul de frizat, ceea ce îi dă dea o înfă ţ iş are plă cută . Petrecîndu-ş i anină toarea spadei pe dupăumă r, îş i privi cu încîntare mîinile foarte frumoase ş i pe care ş i le îngrijea cu cea mai mare migal ă ; pe urmăazvîrli mă nuş ile mari de antilop ăale uniformei ş i-ş i puse niş te mă nuş i de mă tase. În clipa aceea uş a se deschise. — Domnul d'Artagnan, anunţ ăvaletul. Un ofiţ er trecu pragul încă perii. Era un bă rbat de vreo treizeci ş i nou ă -patruzeci de ani, scund dar

bine legat, subţ irel, cu ochii vii ş i scă pă rînd de inteligenţ ă , cu barba neagrăş i pă rul înc ă runţ it, aş a cum se întîmplăîntotdeauna cînd socoteş ti viaţ a prea bunăsau prea rea ş i, mai cu seamă , cînd eş ti tare oacheş . D'Artagnan fă cu patru paş i în cabinetul care nu-i era necunoscut, întrucît mai fusese o datăaici, pe vremea cardinalului Richelieu, ş i cum nu vă zu pe nimeni, afarădoar de un muş chetar din compania sa, î ş i aţ inti privirea asupră -i, recunoscîndu-l din capul locului pe cardinal. Ră mase în picioare, într-o atitudine respectuoasă , dar demnă , aş a cum se cuvine unui om de ispravă , că ruia via ţ a i-a dat adeseori prilejul săse afle în faţ a unor nobili de seamă . Cardinalul îl aţ inti cu ochiul să u mai degrabăfin decît p ă trunză tor, cercetîndu-l cu luare-aminte ş i, dupăcîteva momente de tă cere, spuse: — Dumneata eş ti domnul d'Artagnan? — Chiar eu, monseniore, ră spunse ofi ţ erul. Cardinalul mai scrutăo clipa chipul acesta inteligent, a c ă rui deosebităexpresivitate fusese încă tuş at ăde ani ş i de încerc ă rile vieţ ii; d'Artagnan îi susţ inu bă rbă teş te privirea, ca unul care înfruntase altă datăni ş te ochi mult mai p ă trunză tori decît cei care îl cercetau acum. — Domnule, rosti cardinalul, vei merge cu mine, sau mai curînd voi merge eu cu dumneata. — La ordinele dumneavoastră , monseniore! zise d'Artagnan. — Aşvrea săinspectez eu însumi posturile de pazădin jurul Palatului Regal. Socoteş ti căe vreo primejdie? — Primejdie, monseniore?! fă cu d'Artagnan cu un aer mirat. Care? — Se spune căs-a ră sculat poporul. — Uniforma muş chetarilor regali e foarte respectat ă , monseniore, ş i, chiar de n-ar fi aş a, cu al ţ i trei ca mine măsimt în stare săpun pe fug ă ş i o sutăde neispră viţ i din ă ş tia. — Totuş i, ai vă zut ce-a p ă ţ it Comminges? — Domnul Comminges face parte din gardăş i nu dintre muş chetari, ră spunse d'Artagnan. — Asta înseamnăoare c ămuş chetarii sînt ostaş i mai vrednici decît cei din gardă ? zîmbi cardinalul. — Fiecare are mîndria uniformei pe care o poartă , monseniore. — Afarăde mine, domnule, urmăcardinalul cu acelaş i surîs, deoarece vezi bine căam lă sat haina mea ca s ăîmbrac uniforma dumitale. — Asta-i modestie, monseniore! gl ă sui d'Artagnan. Eu, unul, spun deschis că , de-aşpurta haina Eminenţ ei-Voastre, m-aşmulţ umi cu ea ş i, la nevoie, m-aşlega chiar sa n-o schimb niciodatăpentru alta. — Da, numai căastă -searăn-ai fi prea în siguranţ ăîmbr ă cat astfel. Bernouin, pă lă ria. Valetul se întoarse aducînd o pă lă rie de uniformăcu borurile largi. Cardinalul ş i-o potrivi semeţ pe cap ş i se întoarse că tre d'Artagnan: — Ai cai gata înş euaţ i în grajd, nu-i aş a?

— Da, monseniore. — Ei, atunci, haidem! — Cîţ i oameni doriţ i săvăînsoţ ească , monseniore? — Ai spus adineauri că , dac ăsînteţ i patru, te simţ i în stare săpui pe fuga o sutăde inş i; cum s-ar putea s ăîntîlnim douăsute, la opt. — Voi face întocmai, monseniore. — Sînt gata săte urmez, nu ad ă ugăcardinalul, pe aici mai degrabă . Bernouin, luminează -ne calea. Valetul luăo lumînare; cardinalul, cu o cheie micuţ ăaflatăpe masa de lucru, deschise o uş ăce dă dea spre o scarăsecretăş i, dupăcîteva clipe, ajunse în curtea Palatului Regal.

II UN ROND DE NOAPTE Dupăzece minute, mica trupăieş ea în strada Bons-Enfants, în spatele să lii de spectacole, clă dit ăde cardinalul Richelieu pentru reprezentarea piesei Mirame, ş i unde cardinalul Mazarin, mai iubitor de muzica decît de literatură , hotă rîse săg ă zduiascăcele dintîi opere reprezentate în Franţ a. Înfă ţ iş area oraş ului vă dea toate semnele unei mari agitaţ ii; cete numeroase colindau stră zile ş i, orice ar fi spus d'Artagnan, se opreau în loc cu un aer de batjocurăameninţ ă toare, uitîndu-se cum trec ostaş ii, ceea ce ară ta limpede căoamenii s-au descotorosit pentru moment de obiş nuita lor supuş enie, fiind stă pîniţ i de gînduri mai bă tă ioase. Din cînd în cînd se auzea vuiet de glasuri dinspre cartierul Halelor. Împu ş că turi izbucneau în partea dinspre strada Saint-Denis ş i uneori cîte un clopot se pornea săsune pe neaş teptate ş i fă r ăde pricină , zgîlţ îit de toanele mulţ imii. D'Artagnan îş i urma calea cu nep ă sarea celui care nici nu se sinchiseş te de asemenea neghiobii. Cînd vreo ceatăse oprea în mijlocul stră zii, el îş i îndemna calul înainte fă răo vorb ăş i astfel, ră zvr ă tiţ i ori nu, ca ş i cum ar fi ş tiut cu cine au de-a face, toţ i se tr ă geau în lă turi, lă sînd patrula sătreac ă . Cardinalul pizmuia aceastăsiguranţ ăde sine, pe care o punea pe seama obiş nuinţ ei cu primejdia; dar asta nu-i ş tirbea cu nimic preţ uirea faţ ăde ofiţ erul sub comanda că ruia se afla acum, că ci însă ş i buna prevedere pre ţ uieş te curajul. Cînd se apropiar ăde postul de la bariera Sergents, santinela strig ă : „Care eş ti?" D'Artagnan îş i spuse numele ş i, cerînd cardinalului parola, o rosti îndată ; parola era Ludovic ş i Rocrov. O datăschimbate aceste semne de recunoa ş tere, d'Artagnan întrebă dacănu cumva domnul de Comminges este comandantul postului. Santinela îi ară tăun ofiţ er care stă tea de vorbăcu un că lă reţ ,ţ inînd

o mînăpe grumazul calului. Era tocmai omul de care întrebase d'Artagnan. — Iată -l pe domnul de Comminges, zise muş chetarul, întorcîndu-se lîngăcardinal. Cardinalul îş i îndemnăcalul într-acolo, în vreme ce d'Artagnan ră mase ceva mai în urmă , ca sănu-l stinghereasc ă ; totuş i, dup ăfelul cum ofiţ erul de jos ş i cel din ş a îş i scoseserăpă lă riile, înţ elese că amîndoi au recunoscut pe Eminen ţ a-Sa. — Bravo, Guitaut! vorbi cardinalul, adresîndu-se ofi ţ erului că lare. În ciuda celor ş aizeci ş i patru de ani ai t ă i, vă d c ăeş ti ve ş nic acelaş i, sprinten ş i devotat. Ce-i spuneai acestui tînă r? — Monseniore, ră spunse Guitaut, îi spuneam cătră im vremuri ciudate ş i căziua de azi seamă năgrozav cu zilele cînd fiinţ a Liga, de care am auzit povestindu-se atîtea în tinereţ ea mea. Aflaţ i că , azi, pe stră zile Saint-Denis ş i Saint-Martin erau cît pe ce săridice baricade – nici mai mult, nici mai puţ in. —Ş i ce-ţ i spunea Comminges, dragul meu Guitaut? — Monseniore, rosti Comminges la rîndul să u, ziceam căpentru a înjgheba o ligă , nu le lipsea decît ceva ce-mi pare căînseamnăaproape tot, adicăun duce de Guise; de altfel, aceea ş i poveste nu se întîmplăde douăori. — Nu, în schimb au săfacăo Frond ă , dupăcum spun ei, î ş i urmă vorba Guitaut. — Frondă ? Ce înseamnăasta? întrebăMazarin. — Aş a numesc ei partidul lor, monseniore. — De unde pînăunde? — Se pare ca acum vreo cîteva zile consilierul Bachaumont a spus în Parlament cătoţ i cei porni ţ i pe r ă zmeriţ e sînt asemenea ş colarilor care trag cu praş tia pe maidanele Parisului, ş i se risipesc de îndat ăce vă d un poliţ ai, ca sa se adune iară ş i atunci cînd a trecut mai departe. Aş a cum au fă cut ş i calicii la Bruxelles, au prins vorba din zbor ş iş i-au zis fronderi. Ieri ş i azi, Fronda a fost la modă , toate ş i-au luat numele de la ea: pîinea, pă lă riile, mă nuş ile, man ş oanele, evantaiele; iată , ascultaţ i! Într-adevă r, în clipa aceea se deschide o fereastr ă ; un om se rezemă de pervaz ş i începu săcînte: Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin ş i mi-l umple de fiori Pe cumş trul Mazarin. Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin! — Neruş inatul! mormă i Guitaut. — Monseniore, izbucni Comminges, pe care rana îl fă cuse posac ş i

care nu aş tepta decît săse ră zbune cu vîrf ş i îndesat. Vreţ i să -i trimit tontului ă sta un glonţ în cap, săse înveţ e minte, ş i alta dat ăsănu mai cînte atît de fals? Ş i duse mîna la coburii de la ş aua unchiului s ă u. — Nu, nu! strigăMazarin. Diavolo! Aş a strici totul, drag ăprietene; dimpotrivă , lucrurile merg de minune! Îi ş tiu eu pe francezii voş tri, de parcăi-aşfi plă mă dit cu mîna mea de la primul pînăla ultimul: ei cîntă , ei vor plă ti. Pe vremea Ligii, de care a pomenit adineauri Guitaut, nu se cînta decît slujba la bisericăş i toate mergeau cum nu se poate mai r ă u. Haidem, Guitaut, vino săvedem dacăpaza la Quinze-Vingts e tot atît de vrednicăpe cît este aici, la bariera Sergents. Ş i, dînd din mînăspre Comminges în chip de salut, se întoarse la d'Artagnan, care porni în fruntea grupului de că lă re ţ i, urmat la cî ţ iva paş i de Guitaut ş i de cardinal, care erau urmaţ i la rîndul lor de restul ostaş ilor. — Mda, adevă rat, murmurăComminges, privind cum se dep ă rtează Mazarin. Uitasem cănumai banul preţ uieş te în ochii lui. Apucarăpe strada Saint-Honoré, lă sînd mereu în urmăcete de oameni; decretele promulgate peste zi erau în gura tuturor; toţ i deplîngeau pe tînă rul rege care îş i aducea poporul f ă răsăş tie la sapăde lemn ş i aruncau întreaga vinăasupra lui Mazarin; oamenii plă nuiau să ş i spunăpă sul ducelui de Orléans ş i Prinţ ului, ş i-i ridicau în sl ă vi pe Blancmesnil ş i pe Broussel. D'Artagnan trecea fă r ăgrijăprin mijlocul cetelor, ca ş i cum el ş i calul lui ar fi fost de fier; Mazarin ş i Guitaut vorbeau în ş oaptă ; muş chetarii, care sfîrş iser ăprin a-l recunoaş te pe cardinal, îl urmau în tă cere. Ajunserăîn strada Saint-Thomas-du-Louvre, unde se afla postul Quinze-Vingts; Guitaut chemăla raport un ofi ţ er în subordine, care se înfă ţ iş ănumaidecît. — Ei? întrebăGuitaut. — Oh, domnule că pitan, vorbi ofi ţ erul. Toate bune pe aici pe la noi, dar mi se pare ca se petrece ceva în casa de acolo. Ş i ară t ăcu mîna o clă dire mă reaţ ă , aflatăchiar pe locul unde s-a ridicat mai tîrziu Vaudeville. — Acolo? rosti Guitaut. Pă iă la e palatul Rambouillet! — Eu nu ş tiu dacă -i palatul Rambouillet, continuăofiţ erul, dar ş tiu c-am vă zut dispă rînd înă untru o mul ţ ime de mutre dubioase. — Ei, aş i! pufni în rîs Guitaut. Ă ia sînt poeţ i. — Ascultă , Guitaut, interveni Mazarin, n-ai vrea sănu vorbeş ti cu atît dispreţ despre aceş ti domni? Aflăcăş i eu am fost poet în tinereţ eş i căscriam versuri cam aş a cum scrie domnul de Benserade! — Dumneavoastră , monseniore? — Da, eu. Vrei să -ţ i spun o poezie? — Mi-e totuna, monseniore! Nu pricep boabăitalieneş te. — Da, dar pricepi franţ uzeş te, nu-i a ş a, bunul ş i bravul meu

Guitaut? continuăMazarin, punîndu-i prieteneş te mîna pe umă r. Ş i orice poruncăţ i s-ar da în graiul tă u, vei ş ti săo duci la îndeplinire, nu-i aş a? — Fă r ăîndoială , monseniore, a ş a cum am fă cut ş i pîn ăacum, numai să -mi porunceascăregina. — A, da! încuviinţ ăMazarin, mu ş cîndu-ş i buzele. Ş tiu că -i eş ti devotat din adîncul sufletului. — Sînt că pitanul gă rzilor reginei de peste două zeci de ani. — La drum, domnule d'Artagnan! hotă rî cardinalul. Toate-s bune peaici. D'Artagnan porni în fruntea coloanei fă răsăscoatăo vorb ă , cu acea supunere deplină , intrat ăîn firea unui vechi soldat. Stră bă turăstrada Richelieu ş i strada Villedo, îndreptîndu-se că tre colina Saint-Roche, unde se afla cel de al treilea post de pază . Era postul cel mai singuratic dintre toate, că ci se gă sea în vecină tatea zidurilor oraş ului ş i casele erau rare pe aici. — Cine comandăpostul acesta? întreb ăcardinalul. — Villequier, ră spunse Guitaut. — Drace! fă cu Mazarin. Stai dumneata de vorbăcu el; ş tii doar cănoi doi nu ne avem prea bine de pe vremea cînd ai primit ordin să -l arestezi pe ducele de Beaufort; pretindea călui i s-ar fi cuvenit aceastăcinste, fiind că pitan al gă rzilor regelui. —Ş tiu foarte bine ş i i-am spus de o sutăde ori căn-are dreptate. Pe atunci regele avea patru ani, aş a cănu putea s ă -i dea ordin. — Da, însăputeam săi-l dau eu, Guitaut, iar eu te-am ales pe dumneata. Guitaut, fă răsără spund ă , îş i struni calul ş i, dupăce fu recunoscut de santinelă , trimise dupăVillequier. Acesta se ară tăîndată . — A, tu eş ti, Guitaut! vorbi el cu posomoreala-i dintotdeauna. Ce naiba te-aduce încoace? — Am venit săte întreb dacăe ceva nou pe la tine. — Ce vrei săfie? Lumea strigăba „Tră iascăregele!", ba „Jos cu Mazarin!", ş i nu-i nimic nou în asta, c ăde o vreme încoace ne-am tot obiş nuit cu asemenea strigă te. —Ş i tu le ţ ii isonul? rîse Guitaut. — Pe legea mea, gă sesc căau mult ădreptate, Guitaut, ş i uneori îmi vine o poftăgrozav ăs-o fac! Mi-aşda bucuros solda pe cinci ani, tot nu vă d eu nici o lă scaie din ea, numai ca regele săaibăcinci ani mai mult. — Ză u? Ş i ce s-ar întîmpla dacăregele ar fi cu cinci ani mai mare? — În clipa cînd regele ar fi major, ar porunci el însuş i, ş i e mai plă cut săasculţ i de nepotul lui Henric al IV-lea, decît de feciorul lui Pietro Mazarini. Pentru rege, pe toţ i dracii! mi-aşda ş i viaţ a cu dragăinimă ; dar dacăar fi s ăcad ră pus pentru Mazarin, cum era săpă ţ eascănepotută u astă zi, ş i de-aşajunge în raiul raiurilor, tot mi-ar pă rea r ă u. — Bine, bine, domnule Villequier, zise Mazarin. Fii liniş tit, voi vorbi

regelui despre devotamentul dumitale. Apoi se întoarse că tre ostaş ii care îl însoţ eau: — Sămergem, domnilor. Totul e în ordine. — Ia te uită ! se minunăVillequier. Mazarin era aici! Cu atît mai bine: de mult ţ ineam să -i spun în faţ ăce gîndesc. Tu mi-ai dat prilejul ă sta, Guitaut; ş i cu toate căintenţ ia ta n-a fost poate dintre cele mai bune, eu unul îţ i mul ţ umesc. Ş i, ră sucindu-se pe că lcîie, intrăîn corpul de gardă , fluierînd un cîntec de-al Frondei. În ră stimp, Mazarin că zuse iară ş i pe gînduri; ceea ce auzise rînd pe rînd de la Comminges, Guitaut ş i Villequier îi întă rea convingerea ca, în cazul unor evenimente grave, nimeni n-ar mai ră mîne al ă turi de el, afară doar de regină , dar regina îş i pă ră sise de multe ori prietenii, astfel c ă sprijinul ei i se pă rea cîteodatăministrului, în ciuda mă surilor sale de prevedere, destul de nesigur ş i destul de ş ubred. Toatăvremea cît ţ inuse drumul acesta prin noapte, adicăaproape un ceas, privirea cercetă toare a cardinalului, rînd pe rînd aţ intităasupra lui Comminges, Guitaut ş i Villequier, ză bovise stă ruitor asupra unui singur om. Omul acesta, care ră mă sese nepă să tor la ameninţ area mul ţ imii, f ă ră săclipeascănici la glumele lui Mazarin, nici la cele fă cute pe seama lui Mazarin, omul acesta i se pă rea un bă rbat deosebit, c ă lit pentru împrejură ri de felul acelora în care se gă sea acum ş i, mai ales, al acelora care se vesteau de aici înainte. De altfel, numele d'Artagnan nu-i era pe de-a-ntregul necunoscut, ş i cu toate căel, Mazarin, venise în Franţ a abia pe la 1634 ori 1635, adic ă la ş apte sau opt ani dupăîntîmplă rile pe care le-am înf ă ţ iş at cititorului într-o povestire anterioară , cardinalul parcăauzise rostindu-se acest nume ca fiind al unui bă rbat care, într-o împrejurare nu prea lă murită astă zi în mintea sa, se fă cuse remarcat, trecînd drept o pildăde curaj, isteţ ime ş i devotament. Gîndul acesta îl stă pînea cu atîta putere, încît se hotă rî sălimpezeascălucrurile fă r ăză bav ă : numai cădesluş irile pe care le dorea asupra lui d'Artagnan nu putea săi le cearăchiar lui. Puţ inele cuvinte rostite de că tre locotenentul de muş chetari îl fă cuserăpe cardinal s ă -ş i dea seama de obîrş ia gasconă ; iar italienii ş i gasconii se cuno ş teau prea bine ş i semă nau prea mult unii cu alţ ii ca săse bizuie pe ce spuneau ei despre ei înş iş i. Drept care, ajungînd la zidul ce înconjura gră dina Palatului Regal, cardinalul bă tu în porti ţ ă , aflat ăcam pe focul unde s-a clă dit mai tîrziu cafeneaua „Foy", ş i, dupăce mulţ umi lui d'Artagnan ş i-l pofti săaş tepte în curtea palatului, fă cu semn lui Guitaut să -l urmeze. Descă lecarăamîndoi, dînd frîul lacheului care deschise poarta, ş i dispă rurăîn gră dină . — Dragul meu Guitaut, începu cardinalul, sprijinindu-se pe braţ ul bă trînului că pitan de gardă . Mi-ai spus adineauri căsînt aproape două zeci de ani de cînd te afli în slujba reginei, nu-i a ş a? — Da, e adevă rat, ră spunse Guitaut.

la Perpignan. Guitaut. — Eh. dumneata. — Dar tu. cum secretul nu-mi aparţ ine. care ş tiu tot ce vor săş tie. la naiba! bombă ni Mazarin. zise Mazarin. — Domnul de Tréville îl preţ uieş te mult.ş i de credinţ a pe care ai dovedit-o cu prisosinţ ă . Avem nevoie de oameni plini de isteţ ime. la trecă toarea Suze. am auzit căş i-a f ă cut mai mult decît datoria. am remarcat c ăe ş ti dă ruit cu o minunat ă memorie. ş tiu. — Aşdori sa ş tiu dacăa dat dovadăde calită ţ ile sale. ş i domnul de Tréville. Voiam săte întreb dac ăl-ai remarcat pe locotenentul nostru de muş chetari. cu mare dibă cie? — Monseniore. rosti Guitaut. Eu. se numă răprintre prietenii cei mai de n ă dejde ai reginei. dragul meu Guitaut. n-am fost niciodată amestecat în vreo intrigă . monseniore? îngă imăcă pitanul. — Eh. pentru căei nu-i pun pe toţ i pe acelaş i talger al balanţ ei ş i pentru căş tiu săse adreseze solda ţ ilor atunci cînd e vorba de ră zboi ş i intriganţ ilor atunci cînd e vorba de intrigi. unul. bineînţ eles. monseniore. unul dintre acei puţ ini că pitani care ne-au ră mas de pe vremea lui Henric al IV-lea ş i cum. într-o intrigăoarecare. plă tind. cu atît mai ră u pentru mine! — Cum aş a? — Fă r ăîndoială . care nu poate fi pus la îndoială . — Aţ i remarcat asta. — Asta. existăş i miniş tri fericiţ i. La asediul oraş ului La Rochelle. pe vremea cardinalului. dupăcum vorbeş te lumea. dacăvreodat ămi s-au dest ă inuit unele lucruri despre intrigile urzite de alţ ii. pe legea mea. E un gascon. n-o sămai avem curînd. surprins de întrebare. monseniore! M-aţ i adus încoace ca să -mi preziceţ i viitorul? — Nu. din nefericire. urmăcardinalul. fiindc ăuna dintre cele mai de seamăînsuş iri ale unui curtean e săş tie săuite. Mazarin clă tinădin cap. nu pot spune decît da. în afarăde curajul dumitale. — Dar dumneata nu eş ti un curtean. Adresaţ i-văunui intrigant din acea vreme ş i veţ i afla tot ceea ce doriţ i. doar îl cunosc de multăvreme.ş i. Drace. dîndu-ş i seama c ăe tras de limb ă . Voiam săaflu dacăe un om în care po ţ i avea încredere. în privinţ a asta sînt silit săvămă rturisesc cănu ş tiu mai mult decît a ajuns la urechea Eminenţ ei-Voastre. cu o strîmbă turăpe care nu ş i-o . Guitaut. eş ti un viteaz. — Ce fel de om este? — Hm! fă cu Guitaut. Domnul d'Artagnan n-a fost cumva amestecat. — Dacă -i vorba de vitejia lui de osta ş . din care s-a descurcat. — Nici nu era nevoie monseniore. bieţ i miniş tri. — Domnul d'Artagnan? — Da. ş ti ţ i. avem adesea nevoie ş i de alt fel de oameni decît de viteji. rîzînd. monseniorul va încuviinţ a sără mînăal celor ce mi l-au încredin ţ at.— Or. ş tii bine cănoi. — Ah! exclamăel. — Da.

într-adevă r. acţ ionînd. omul acesta este. aş a cum f ă cuse Guitaut. — Contele de Rochefort! — Din nenorocire. se apropie de el. vei duce aceastămisivăla Bastilia ş i te vei întoarce cu omul în cauză . dac ănu se poate altfel. gl ă sui Mazarin. care aş tepta întoarcerea cardinalului. aş tepta f ă răsă -ş i piardără bdarea ş i fă răpic de curiozitate: devenise un fel de robot în hainăost ă ş ească . o escortăş i vei veghea cu cea mai mare grijăasupra întemniţ atului. sau mai degrab ăsupunîndu-se orbeş te. — Da. domnule d'Artagnan. — Vino. îl pofti Mazarin. numai că avea acest cusur. văprevin. — Hm. Apoi. aş i! Cu ră bdare. izbuteş ti. dup ăcîteva clipe. Am o însă rcinare pentru dumneata.putea stă pîni ori de cîte ori i se pomenea de bani... ieş i pe uş ăş i numaidecît . ş i crezi c ăRochefort. Cardinalul îndoi hîrtia ş i puse pecetea. vei lua o tr ă sură . cu vocea-i cea mai dulce. Cardinalul se aş ezăla masa de lucru ş i luăo foaie de hîrtie pe care aş ternu cîteva rînduri. cum tocmai ajunseserăîn curtea Palatului Regal. Ş i. sănumesc pe cineva care a fost amestecat în toate urzelile din acea vreme? — Per Bacco! zise Mazarin. salutăcu mîna la borul pă lă riei. Îţ i mul ţ umesc. înd ă ră tnicule! —Ş tiu pe cineva în mă surăs ăv ădea toate lă muririle. îş i urm ăgîndul Mazarin. — Contele de Rochefort. — Atunci de ce se plîngea adineauri Eminenţ a-Voastr ăc ănu ş tie nimic? — Ei. se ră suci pe că lcîie ca cel mai straş nic sergent-instructor. a dispă rut de vreo patru-cinci ani ş i nu mai ş tiu ce-i cu el. Guitaut. nepă să tor. z ă rind un ofiţ er care se plimba încoace ş i încolo.. îl urm ăpe scara secretăş i. ş i chiar astă -seară . Guitaut. D'Artagnan luăscrisoarea. Aş adar. — Asta măpriveş te. da.. — În schimb ş tiu eu. Dar.. — Ei. încuviinţ ăMazarin. cardinalul schiţ ăun gest de salut că tre Guitaut. în picioare. cardinalul nu se uita la bani cînd era vorba de oamenii să i. — Domnule d'Artagnan. Guitaut. O săplă tesc. o săvăcoste scump. — Oare monseniorul vrea. spuse el. Era d'Artagnan. D'Artagnan. care începea să -ş i piard ăr ă bdarea. se afla iară ş i în înc ă perea de unde plecase. numai săvrea săvorbească . E un ceas de cînd nu-ţ i cer altceva. monseniore. a ş a cum i se poruncise. era un om mare.. îţ i voi urma sfatul. D'Artagnan se înclină . — Era sufletul blestemat al cardinalului. monseniore! Nu-i prea uş or săfaci săvorbeascăpe cei care nu vor.

roţ ile tr ă surii huruiau ş i potcoavele cailor ră sunau pe lespezile curţ ii. acel cumplit favorit al lui Richelieu. domnule d'Artagnan. Guvernatorul Bastiliei era pe atunci domnul de Tremblay. Intrînd în Bastilia. îl pofti săm ă nînce împreună . o tră sură . r ă mase în ş a. — Aşprimi cu dragăinim ă . zise d'Artagnan. dup ămoartea cardinalului. — Eu văp ă ră sesc. temnicer. dar întrun chip la care Bassompierre nu se gîndise. lucrurile ră maseră neschimbate: de Tremblay nu plecă . III DOI VECHI DUŞ MANI D'Artagnan ajunse la Bastilia în clipa cînd suna de opt ş i jumă tate. Sînt chemat să semnez de ieş irea întemniţ atului. iar Bassompierre nici atît. îş i spuneau unii altora: „Eu voi ieş i de aici în cutare zi. spuse domnul de Tremblay. Într-adevă r. dacănu măînş el. care. că ci. la moartea cardinalului. Pe curînd. calul meu! Cinci minute mai tîrziu. la ferestrele ză brelite ş i la zidurile acelea uriaş e pe care le vă zuse întotdeauna numai de cealaltăparte a ş anţ urilor înconjură toare ş i de care se temuse atîta cu vreo două zeci de ani în urma. unde a ră mas doisprezece ani încheia ţ i. în visurile lor de libertate. Asta voia s ăînsemne c ă . . ieş i să -l întîmpine pînăîn capul peronului. voi pleca în ziua cînd va pleca domnul de Tremblay". pe plic st ăscris foarte urgent. iar tovară ş ii să i. cu o voce monotonă : — Patru oameni de escortă .se auzi cum dăcîteva ordine scurte. adu-l jos pe numă rul 256. Pe vremea cînd mareş alul Bassompierre se afla închis la Bastilia. — Săm ăia dracu dacăam poft ăde aş a ceva! murmur ăd'Artagnan. încetai sămai fii om. prezicerea lui fu cît pe ce s ăse îndeplinească . fă răs ă coboare. poreclit Eminenţ a cenu ş ie. împotriva tuturor aş teptă rilor. D'Artagnan se înfiorăauzind zgomotul cheilor. Hei. iar Bassompierre săş i-l reia pe al s ă i la curte. privind la drugii de fier. încuviinţ ădomnul de Tremblay. fratele faimosului că lugă r capucin Joseph. dar. Domnul de Tremblay era deci înc ăguvernator la Bastilia atunci cînd d'Artagnan i se înfă ţ iş ăpentru a duce la îndeplinire ordinul ministrului: guvernatorul îl primi cu cea mai mare politeţ eş i. ş i eu în cutare zi". Bassompierre ră spundea: „Eu. domnilor. cum tocmai voia săse aş eze la masă . — Adevă rat. de Tremblay urma să -ş i piardălocul de la Bastilia. auzind c ăvine din partea ş i cu un ordin al ministrului. Ră sun ăo bă taie de clopot. Se anunţ ăguvernatorului. deveneai un simplu numă r.

fiindcăideea asta nu mi se p ă rea prea de soi. — Bucuros. —Ş i pentru ce crimăte afli la Bastilia? — Vrei să -ţ i spun adevă rul? — Fireş te. Dacămai ră mîn cinci minute în curtea asta. binevoieş te să -mi duci calul de frîu. — Erai nebun. te credeam mort. eram beat. ca s ăvedem totul din loj ăca la teatru. — Care? — Hoţ de noapte. vorbi d'Artagnan că tre cei patru muş chetari din escortă . mi s-a cerut s ăveghem cu cea mai mare grija asupra întemniţ atului. căap ă ru întemniţ atul. cuprins de mirare. repede! Tră sura porni numaidecît. Nu te-am vă zut de vreo patru-cinci ani.însoţ indu-ş i afurisenia cu zîmbetul cel mai încîntă tor. Domnule de Lillebonne. Nici nu ispr ă vi bine aceste cuvinte. i-am propus cavalerului de Rieux săfim spectatori în loc de actori ş i săne cocoţ ă m pe calul de bronz. . V ă zîndu-l. a lui Fontrailles. — Ei bine. Întemniţ atul se urcăîn tră sură . cum are s ăse ş i întîmple pesemne. — Pe legea mea. uite ce s-a întîmplat: într-o seară . se aruncăde gîtul întemniţ atului: — Rochefort! exclamăel. Ş i totuş i. folosindu-se de întunericul de sub bolta pe sub care treceau. domnule locotenent! ră spunse cel că ruia i se adresase. voi urca în tr ă sura. măîmbolnă vesc. hoţ de noapte?! Rochefort. Tu eş ti. Ş i eu sînt îngropat de viu. decît săam zece mii de livre pe an ca guvernator al Bastiliei. se urcăîn tră surăală turi de întemniţ at ş i spuse cu o voce în care era cu neputinţ ă sădesluş eş ti cea mai mica tulburare: — La Palatul Regal. Haide-haide. la Tuileries. pe cinstea mea de gentilom. Ş i pentru căportierele nu au încuietori. Rochefort? — Nu. chiar tu! Nu m ăîn ş el! — D'Artagnan! fă cu la rîndul să u Rochefort. distracţ ie foarte la mod ăpe-atunci. sau mult nu mai lipseş te. Rochefort! La vîrsta ta? — Nu. în tovă ră ş ia ducelui de Harcourt. încredinţ ăfrîul muş chetarului. dar se stă pîni îndată . mai degrab ă mor pe o mînăde paie. mi se pare cănu-i prea mare deosebire între un mort ş i un îngropat de viu. Asta cere o lă murire. bietul meu prieten! urmăd'Artagnan. — Domnilor. — O. nu-i aş a? — Mă rturisesc căda. habar n-am! — Te îndoieş ti de mine. D'Artagnan descă lecă . — Tu. ş i d'Artagnan. de Rieux ş i alţ ii. Dar e cu neputinţ ăsăfiu întemniţ at pentru vina care mi se pune în seamă . glumeş ti? — Înţ eleg. dupăun chef straş nic la Reinard. fă r ăs ăparăcăl-a recunoscut. d'Artagnan tresă ri. ducelui de Harcourt îi tră sne ş te sămergem la ş terpelit pelerine pe Pont-Neuf. — Bine. scornităde ducele de Orléans.

— Totuş i. de nu măînş el. cardinalul ţ i-a încredinţ at un ordin. pe calul lui de bronz? — Nu. — Săreziş ti unui Buckingham ş i săcedezi unui Mazarin! — Astea-s femeile! cugetăca un filozof d'Artagnan. pintenul se sfă rîmă . — Însurat?! — Dacănu-i bă rbatul ei. dragul meu. la închisoare. Dar am ră mas acela ş i locotenent de muş chetari ş i. sînt aproape două zeci ş i doi de ani de atunci. Eu caut să -l ţ in lîngămine.Zis ş i fă cut. Mul ţ umit ăpintenilor că lă re ţ ului. în loc să tacă . — Cu neputinţ ă . Ş edeam cum nu se poate mai bine ş i vedeam minunat. sînt aproape două zeci ş i unu de ani de cînd port gradul ă sta. îi scriu cardinalului. Se zice căs-ar fi însurat cu regina. unde am dormit dus. atunci îi este amant. da. fă răsă -mi pese. nu poate săfie asta. — În sfîrş it. Ş i apoi habar n-aveam cătocmai pe tine trebuia s ăte duc. nu-i aş a? — Asta fiindcămăgă seam din întîmplare în anticamer ăş i mi s-a adresat mie. de Rieux cade. asta-i mare lucru. dragul meu Rochefort. O. începe s ăţ ipe ca din gurăde ş arpe. În aceeaş i zi au venit dupămine ş i m-au dus la Bastilia. favorit! izbucni d'Artagnan. de care ne-am folosit ca de niş te trepte. ori mai degrabănu l-am ş tiut niciodatăca lumea. ş i eu sînt o vale. într-o clip ăam fost pe cal. cînd nu ş tiu ce nă tă ră u mai puţ in ră bdă tor decît ceilal ţ i se porne ş te să strige: „Să riţ i!" ş i ne aduce pe cap o patrulăde arcaş i. Vreo patru-cinci pelerine fuseserăş terpelite cu o nemaipomenităîndemînare. un favorit? — Eu. Ducele de Harcourt. săcoboare. cum ar fi fă cut cu oricare altul. spune: „Tră snetul nu cade peste vă i". nu ţ i s-a întîmplat nici o nenorocire. — Pă i ce nenorocire ai fi vrut sămi se întîmple? Un vers latinesc pe care l-am uitat. ţ iaduci aminte. de Rieux vrea săfacăla fel. bietul meu conte! Măsimt ş i mai vîrtos cadet gascon decît în ziua cînd te-am întîlnit la Meung. fă răca pă gubaş ii s ăcrîcneascăm ă car. El. Crezi căm-au întemniţ at pentru crima de a m ăfi cocoţ at în spatele lui Henric al IV-lea. Trece o zi. — A. Tu. Dau s ăsar ş i eu jos. — Ce vrea de la mine? — Nu ş tiu. ba încădintre cele mai joase. sînt cinci ani de cînd zac acolo. spunîndu-i căn-au s ăne descopere acolo sus. Fontrailles ş i înc ăvreo cî ţ iva o iau la fug ăş i scapă . nu. dragul meu Rochefort. îş i rupe un picior ş i. care m-au dus la Châtelet. ai dreptate. nici vorbă . ş i iat ă . pune piciorul pe un pinten al statuii. ehei! Ş i oftădin adîncul inimii. încredinţ at căa doua zi scap. trec două . —Ş i Mazarin e acelaş i Mazarin? — Mai mult ca oricînd. trec opt zile. că ci am uitat săte întreb: unde m ăduci? — La cardinal. . dar era prea tîrziu: am picat drept în braţ ele arcaş ilor. dar pesemne căo săafli motivul.

— Ascultă . dacăajungi iar în graţ ii. ş i? — Sînt burghezii care-ş i fac de lucru pînăuna-alta. dar de pe la alţ ii. —Ş i ră zboiul.. — La naiba! Pă strez ş i azi semnele acestei prietenii: trei împunsă turi de spadă ! — Ei bine. — Cred cătu eş ti mult mai aproape de libertate decît el. ş i dacăs-ar g ă si cineva săstrîng ălaolaltă toate cetele lor. din cînd în cînd mai aflu cîte ceva despre ei. în privinţ a asta reginele sînt de douăori femei. ce mai încolo ş i încoace. — Spune-mi. DacăMazarin s-a gîndit s ăte caute. — Voi vorbi. ş i dacăare nevoie de tine. De ce? — Eh. înseamnăca are nevoie de tine. — Ne-am înţ eles: bate palma. Doamne. trebuie săvorbesc ş i de prietenii tă i? — Care prieteni? — Athos. — Ei. — Onoarea lui Rochefort stăcheză ş ie. — Cu spaniolii? — Nu. Tră iesc. mai înţ eleg. sănu măuiţ i. O înţ elegere.. nu-ţ i pierde n ă dejdea. cu condiţ ia săfaci ş i tu la fel. Beaufort tot închis e? — Tot. — Adevă rat? — Da. fiindcăm-a ajutat întotdeauna ş i-ar fi putut s ămăscape ş iacum. — O să -l avem. aş a cum ş tii. — Ascultă . — Crezi căs-ar putea ajunge undeva cu burghezii? — Cum nu? ă ş tia promit.. dar reginele? — Ei. dar tu? — Voi face la fel. Porthos ş i Aramis...— Femeile. — Ce vrei săspui? — N-auzi împuş că turile? — Ba da. te fericesc! Sînt ani de zile de cînd nimeni nu mai are nevoie de mine.. A ş a cătu ai să -l scapi pe el. — Care? —Ş tii căsîntem prieteni buni. Săm ăia naiba dacăş tiu prin ce colţ de lume .. i-ai uitat? — Aproape. — Te sfă tuiesc săte plîngi. — Prin urmare. cu Parisul.. prima oarăcînd ai prilejul săvorbeş ti de mine. Rochefort. — Mare nenorocire sănu fii liber. asta-i tot ce pot să -ţ i spun. Doamne. — Ce mai e cu ei? — Habar n-am. uite unde-am ajuns. Ei. Dumnezeu mi-e martor! Ne-am desp ă rţ it.

— Ai dreptate. de îndat ăce auzi rostindu-se cele douănume.or fi. Dupăcinci minute intrau în curtea Palatului Regal. nu zic nu. Cînd ajunse la u ş a cabinetului lui Mazarin ş i se preg ă tea să -ş i anun ţ e sosirea. D'Artagnan urcăîmpreunăcu întemni ţ atul pe scara cea mare. — Săintre domnul de Rochefort. dragul meu d'Artagnan.. Astă -searăse schimbăpoate ş i soarta ta. cum îi spunea fl ă că ului pe care l-am fă cut sergent în regimentul piemontez? — Planchet? — Da. ceea ce era. sun ăvocea neră bdă toare a lui Mazarin. Nu. noi doi nu ne cunoaş tem.. — Haide. numai pe tine te mai am prieten. vă zînd grupurile de cetă ţ eni care ne ieş eau în cale ş i care se uitau cu ochi arză tori la tine ş i la cei patru oameni ai tă i? — Spune. puţ in curaj! Roata se-nvîrteş te: de jos. Trecu pragul încă perii ş i-l gă si pe Mazarin aş ezat la masa de lucru. „Oare Rochefort săfi devenit mai bun decît mine?" cugetăel. Ş i cu faimosul Planchet ce mai e? — S-a însurat. ş i nu-ţ i uita fă gă duiala! D'Artagnan încă lecăş i porni din nou în fruntea escortei. adicăacela de monsenior. te aduce sus. Rochefort. O s ă -l vezi pe pă că tosul ă sta magistrat municipal. —Ş i faimosul. ş i tu cu oamenii tă i aţ i fi fost sfîş ia ţ i. în clipa asta s-a al ă turat ră zvr ă tiţ ilor. el. — N-aveam decît săstrig dupăajutor. doar se dă dea în vînt dupădulciuri. la urma urmei. — D'Artagnan. Ne-am legat prieteni! Ei. nici vorbă . D'Artagnan îş i plecăfruntea. — De ce n-ai f ă cut-o? întrebăd'Artagnan. veş mîntul aba ţ ilor din acea vreme. Ş i rugaţ i pe domnul d'Artagnan săaş tepte: nu am ispră vit încăcu el. Rochefort îi puse mîna pe umă r. — Amin! rosti d'Artagnan. — Haida-de! i-o întoarse Rochefort. vrei să -ţ i mă rturisesc un lucru la care m-am gîndit tot drumul. oprind tră sura. pe legea mea. iar eu aşfi fost liber. stă ruinţ a aceasta a cardinalului avu darul să -l punăş i mai mult în gardă . Aş a cum spusese. nimeni nu mai avea nevoie de el de multăvreme ş i stă ruinţ a lui Mazarin în privinţ a sa i se pă rea un semn bun. în veş mîntul să u obiş nuit. Aceste cuvinte îl umplurăde bucurie pe d'Artagnan.. — Ce faci? întrebăRochefort. a luat fata unui cofetar de pe strada Lombards. de-ar fi fost altcineva cu escorta.. Cît despre Rochefort. Ş i ceru săfie anun ţ at ministrului. rosti d'Artagnan. după care stră bă turăanticamera ş i coridorul. înainte săajung eu c ă pitan. Adio! — Pe curînd. — Am ajuns ş i nu ţ in săfiu vă zut coborînd din tră sură . zise el surîzînd. cu deosebirea căel . se cheamăcă -i ş i el în rîndul burghezilor parizieni ş i.

— O. în vreme ce-ai acceptat săpleci în serviciul ră posatului cardinal? — Tocmai pentru căam fost acolo în serviciul cardinalului. nu mă puteam întoarce spre a o sluji pe regină . Mazarin scoase la iveal ăo scrisoare deschis ădintr-un vraf de hîrtii ş i o ară t ăgentilomului: — Am gă sit aici o scrisoare prin care îţ i ceri libertatea. monseniore! Numele meu nu văera necunoscut. spuse el. parcămi-aduc aminte. — Da. cu el era altăpoveste: cei cinci ani de temniţ ăîl îmbă trîniserăgrozav pe acest vrednic prieten al domnului de Richelieu. n-ai refuzat dumneata cîndva săfaci o că lă torie pentru reginăla Bruxelles? — Aha! fă cu Rochefort." Dupăo tă cere destul de lungă . domnule Rochefort. bine parfumat ş i. prostul de mine! — Dar eu n-am spus c ăacesta e motivul arest ă rii dumitale. într-adevă r. avusese multe motive săse plîngăde dumneata pe vremea ră posatului cardinal! . ş i. Va s ăzic ăă sta-i adev ă ratul motiv? Sînt cinci ani de zile de cînd îl tot caut. Uş ile se închiseră . Prin urmare te afli în temni ţ ă ? La aceastăîntrebare. Ş i nici nu-mi trecea prin minte. Cît despre Rochefort. într-adevă r. Rochefort trase cu coada ochiului spre Mazarin ş i privirile li se încruciş ară . pă rea mai tîn ă r. — Crezi? — Sînt sigur. era cît pe ce săfiu sfîş iat. atîta tot: n-ai refuzat dumneata s ă pleci la Bruxelles. Regina nu a vă zut în refuzul dumitale decît un refuz. îţ i pun doar o întrebare. în loc săo slujesc. Era pe vremea conspiraţ iei lui Chalais. Mazarin clă tinăuş or ş i aproape nevă zut din cap. cu mine însăe altceva. Am fost la Bruxelles într-o împrejurare cumplită . — Dar mi se pare căEminen ţ a-Voastrăo ş tie mai bine ca oricine. — Eu? Nicidecum! La Bastilia mai sînt o mulţ ime de oameni închi ş i încăde pe vremea domnului de Richelieu. dar care lui Rochefort i se pă ru o veş nicie. Săne înţ elegem. Ministrul nu se schimbase cîtuş i de puţ in.purta ciorapi ş i mantie violetă . de om vlă guit. pricepi. — Ei bine. iatăcum gîndurile cele mai bune sînt r ă u înţ elese. în serviciul reginei. bine frizat. Rochefort tresă ri. pă rul negru îi albise cu totul ş i ară miul fe ţ ei l ă sase locul unei palori adînci. c ă rora nu le cunosc nici mă car numele. pur ş i simplu. dragul meu domn de Rochefort. Mă dusesem acolo ca săsurprind coresponden ţ a lui Chalais cu arhiducele. Cum aţ i fi vrut sămăreîntorc?! Aşfi pierdut-o pe regină . era bine pieptă nat. Ză rindu-l. încăîn acele zile fiind recunoscut. deoarece din ordinul Eminenţ ei-Voastre am fost dus de la Châtelet la Bastilia. mulţ umităacestei cochetă rii. ca ş i cum ar fi vrut săspună : „Iatăun om care nu mi se mai pare bun de mare lucru.

. monseniore. socotindu-te primejdios. ţ i-am mai spus doar. c ă v-aşsluji cu aceeaş i credinţ ăîmpotriva oricui. lucru ce-l f ă cea mult superior mie. în consecinţ ă . dragul meu domn de Rochefort. pesemne căl-a socotit drept o declaraţ ie de ră zboi ş i. totul se poate îndrepta. domnule de Rochefort. cu toate că . pesemne căa aflat de refuzul dumitale. — Ei. care fă cea totul dupăbunul să u plac.. pesemne cămi-a poruncit sămăasigur în privinţ a dumitale. eu sînt un simplu ministru care nu are nevoie de slujitori.. Rochefort cunoş tea aceastăvoce catifelatăîn care se strecura din cînd în cînd cîte un ş uierat ca de viperă . De aceea nu voi fi niciodatăun om mare ca el. ş i admiraţ ia mea pentru acest mare om creş te ş i mai mult. ce vrei! Dar lucrurile astea trec aş a cum au venit. mi se pare cădac ănumai dintr-o gre ş ealămăgă sesc la Bastilia. vă zînd tresă rirea pe care ministrul încercase săş i-o stă pînească– nu uitaţ i că de cinci ani măaflu la Bastilia ş i cănimic nu te face săvezi mai strîmb lucrurile decît faptul căle priveş ti de dupăgratii. dar eu. eu nu sînt domnul de Richelieu. monseniore. care sînt un om simplu ş i fă ră ascunziş uri. ş tiind cît preţ uieş ti ş i. Cardinalul se dovedea foarte iscusit. ş i pe urma omul nici nu se gîndeş te la ce-a fost.. (mînie de femeie ş i de prinţ es ă . în ce m ă priveş te. crezi oare căPalatul . care ţ inea sădevin ăatotputernic. da.. în schimb sînt un om bun. — Eu. de slujitori credincioş i. monseniore. Rochefort îş i muş căbuzele ca sănu zîmbească . Desigur. care am stat aceş ti ani la Bastilia. dumneata eş ti în m ă surăs ăîn ţ elegi anumite lucruri ş i. monseniore. am avut puţ ine dovezi de bun ă tatea despre care vorbe ş te Eminenţ a-Voastr ă . — Tocmai pentru căl-am slujit cu credinţ ăpe cardinalul Richelieu împotriva reginei. — Da. care a petrecut cinci ani la Palatul Regal. săduci aceste lucruri la bun sfîr ş it. Am nevoie de prieteni de nă dejde. pricepi? Eu nu sînt ca domnul cardinal de Richelieu. dupămoartea sa trebuia săînţ elegeţ i. — Aceasta era ş i pă rerea cardinalului Richelieu. domnule de Rochefort. maiestatea-sa este foarte susceptibilă . Eu am o francheţ e prea franţ uzeasc ăş i asta îmi dă unează . fiind el însuş i slujitorul reginei. continuăRochefort.. în ţ eleg: regina are nevoie. Nu fac nimic fă răordinul reginei. Doamne.. — Ei bine. o datăce le înţ elegi. dragul meu domn de Rochefort. Iatăpentru ce te gă seş ti la Bastilia. domnule de Rochefort.Rochefort rîse dispreţ uitor. — O. Ş i cînd spun: am nevoie. glă sui el. eu nu sînt cu nimic vinovat de întemniţ area dumitale. merg de-a dreptul la ţ intă . Regina. — Aş adar. cănu se mai gînde ş te ea. continuăMazarin. Nu uitaţ i. — Sînt gata săv ăcred. ş i sper săţ i-o pot dovedi. de vreme ce aveţ i bună voinţ a să -mi spuneţ i căş i dumneavoastrăo împă rtă ş iţ i.) — Înţ eleg. rosti Mazarin. Or. zise Rochefort. monseniore. încuviinţ ăMazarin. — E adevă rat. în mijlocul serbă rilor ş i al curtenilor..

. domnule. Atunci cînd îi aveţ i. monseniore. Dar unde gă seş ti oameni de acţ iune? Rochefort clă tinădin cap: — Ei nu lipsesc niciodată . gînditor.. O mic ăschimbare pe care oamenii devota ţ i de care v-am vorbit adineauri au fă cut-o pentru mulţ umirea lor personală . Eu joc cu că rţ ile pe masă . cît de puţ in ş tiu oamenii aceş tia din tot ce se petrece.. Dumneata trebuie săfi învă ţ at multe în intimitatea ră posatului cardinal. numai c ădumneavoastrănu ş tiţ i să -i că utaţ i. acţ iune! f ă cu ministrul. aş aeş i sluga". — A. Am avut ş i noi mari necazuri. ş i asta e o mare pierdere. cred ş i eu! zise Rochefort. — Nu ş tiu să -i caut?! Ce vrei săspui. niciodată !Ş tii bine cămi se poate spune orice. cu toate căerau lovituri cumplite. care ş i-a petrecut viaţ a apă rînduse de atîtea lovituri? — Dar a izbutit săse apere pînăla urmă . ră spunse Rochefort. monseniore: „Cum e stş pînul. nici gînd. monseniore. avea ş i prieteni fă r ăde pereche. domnule de Rochefort? — Trebuie săînţ elegeţ i. — Ei. Era un om devotat reginei ş i asemenea oameni sînt rari. îi trimiteţ i la Bastilia. în celula mea e un proverb zgîriat pe zid cu vîrful unui cui. —Ş i cum sunăacest proverb? întrebăMazarin.. — „. era un om atît de mare! — Monseniorul nu se va supă ra dacăîl voi mustra? — Eu. Pentru că . — Dar cum dovedeş ti devotamentul? întreb ăMazarin. monseniore. — La naiba. Dar uite. Spune. ş i ce vrea săspunăproverbul? — Vrea săspunăcădomnul de Richelieu a ş tiut săg ă seascăslujitori devotaţ i cu zecile. continuăRochefort. ş i nici nu văînchipuiţ i. A. — El. dacăavea duş mani f ă răde pereche. Oare se numă răş i astă zi printre cei ş aptesprezece seniori? — A murit.. — Ei bine.. sănu mai vorbim de toate acestea. socotind c ăa sosit clipa să -ş iţ inăfă gă duiala fa ţ ăde d'Artagnan – am cunoscut oameni care prin .. În privinţ a asta eu am ră mas încăla domnul Bassompierre. c ădoar atît aş tept dar nu mai ş tiu nimic din ce se petrece pe lumea asta. ca de obicei.Regal e un lă caşprea vesel? Nu. ţ inta tuturor pumnalelor? El. aş aeş i slujitorul". monseniore. drag ădomnule Rochefort? Învaţ ă -mădumneata. da. — Prin acţ iune. — E tocmai ceea ce vreau ş i eu! — Am cunoscut oameni. — Iată -l. te asigur. e ş ti de-ai noş tri. M ăstr ă duiesc sămăfac iubit ş i nu temut. La Bastilia nu se discută politicădecît cu soldaţ ii ş i cu temnicerii." — Îl ş tiu: „.

ca ş i cînd aceste patru inimi ar fi bă tut în acelaş i piept. Dar ei au avut nenorocul sără mînădevotaţ i aceleiaş i regine pentru care adineauri că utaţ i slujitori. —Ş i spui căace ş ti patru oameni erau uniţ i? — Ca ş i cînd tuspatru n-ar fi fost decît un singur om. ş i. — Asta-i cam greu. — Gasconul acesta a salvat o reginăş i l-a silit pe domnul de Richelieu sărecunoascădeschis că . vă zînd căRochefort ajunge singur acolo unde voia el să -l aducă– oamenii aceş tia nu erau devota ţ i cardinalului. cîte n-au fă cut ei împreun ă ! — Dragădomnule de Rochefort. nu era decît un învă ţ ă cel. nici nu-ţ i pot spune cum mi-ai . spuse gentilomul surîzînd. monseniore. drag ădomnule de Rochefort. cu toate căar fi fost mai bine ră splă ti ţ i. pentru căunul dintre ei. — Gasconul acela?! fă cu Mazarin cu o mirare desă vîr ş it jucată . de vreme ce luptau împotriva lui. — Nu. aş a cum v-am spus. fă răsprijin. — Povesteş te-mi ş i mie. ş i timp de ş ase ani ş i mai bine nu l-aţ i socotit bun de nimic. pentru căau luptat împotriva mea. fă ră înlesniri. f ă r ăbani. aveţ i unul la uş ăde mai bine de ş ase ani. mi-a dat o loviturăde spad ă– sînt aproape ş apte ani din ziua aceea: era a treia oară cînd mălovea aceeaş i mîna. pentru căle-am fă cut tot ră ul de care am fost în stare. surîzînd tainic. e secretul unei mari regine. vitejii care vi-i doreaţ i dumneavoastr ăadineauri.. — Cine este? — Domnul d'Artagnan. monseniore. monseniore.iscusin ţ a lor au înş elat de sute de ori agerimea cardinalului. ci. avea trei prieteni. zise Mazarin. —Ş i de ce n-ar face-o? — Pentru căsecretul nu-i apar ţ ine. — Adevă rat? — Întocmai aş a cum am cinstea săspun excelenţ ei-voastre. iscusin ţ a ş i politica. au ajutat unui cap încoronat s ă -ş i pă streze coroana ş i l-au fă cut pe cardinal s ăcearăpace. cu care am avut cel mai mult de-a face.. în ce prive ş te îndemînarea. — Atunci o să -mi povesteasc ăel însu ş i. monseniore. — Numai căoamenii de care vorbe ş ti. De-aşcunoaş te ş i eu asemenea oameni! — Eh. oameni care. — Cum de ş tii dumneata toate aceste lucruri? — Le ş tiu pentru căoamenii aceş tia erau pe atunci duş manii mei. cu vitejia lor i-au doborît gă rzile ş i spionii. — Ah! exclamăMazarin cu o admirabilănaivitate. trei viteji care îl ajutau. sfîr ş itul unei vechi ră fuieli. iar ei mi l-au întors cum s-au priceput mai bine. ză u. într-adevă r. —Ş i s-a încumetat de unul singur săducăla bun sfîrş it o asemenea ispravă ? — Nu. — Nu cred.

omorînd sau ră nind pe cei care-i stă teau în cale. — Da.Ş i iatăcăsose ş te la curte un ambasador viteaz. în schimb am săvăspun o poveste. cu braţ ul oţ elit ş i cu spada gata oricînd de luptă . încît toate femeile erau nebune dupăel ş i însă ş i regina. erau patru soldaţ i inimo ş i. Nu văcă zniţ i săghiciţ i cine este. stră duindu-se s ă citeascăceva pe aceast ăfaţ ăfinăş i vicleană . dincolo de mă ri. — O.Ş i au plecat. — Aflaţ i căş tiu încăvreo zece la fel. N-ai vrea să -mi istoriseş ti ş i mie aceastăîntîmplare? — Nu pot. — Nu vreţ i săm ăîntrebaţ i nimic. monseniore. Cum aceastăpodoabăera un dar primit din partea regelui. c ă ci văc ă zniţ i în zadar! Toate acestea s-au petrecut cu mult înainte s ăfi venit dumneavoastrăîn regatul unde domnea aceastăregină . nici dintre puternicii vremii ş i nici mă car bogaţ i. Mazarin nu mai scotea o vorbă . monseniore: ministrul ş tia prea bine căpodoaba plecase o datăcu ambasadorul ş i ambasadorul se gă sea acum foarte departe. visă tor.. se gîndea. are nesocotinţ a să -i dă ruiascăo anume podoab ăatît de însemnată . Trecurăaş a cinci sau ş ase minute. — Adevă rat! fă cu Mazarin. pu ţ in a lipsit sănu-l dea pierz ă rii pe ministru. o regină . cănu se putea gă si o alta care săo înlocuiască . vrînd să -i împiedice să -ş i atingă ţ inta: Trei au fost sco ş i din luptăde că tre ace ş ti nenumă ra ţ i duş mani.. patru oameni hotă rîr ăs ăo salveze. —Ş i ceilalţ i cine erau? — Monseniore. îngă duiţ i-mi sălas în grija domnului d'Artagnan săvi- . regina unuia dintre cele mai mari regate ale lumii. atît de bogat ş i atît de chipeş . Ace ş ti patru oameni nu erau nici prinţ i. — Adevă rat. — Ei bine.stîrnit curiozitatea. nici duci. unul singur a ajuns la ţ ă rmul m ă rii. domnule de Rochefort. f ă r ăîndoialăpentru felul cum ş tiuse sărezolve problemele de stat. a trecut marea ş i s-a întors aducînd mă reţ ei regine acea podoabăpe care ea ş i-a putut-o prinde la umă r în ziua balului. ministrul l-a sfă tuit pe rege s ă -i cear ăreginei s-o poarte la viitorul bal. fiindcăea se pră bu ş ea de la înă lţ imea mă ririi ei. drept mul ţ umire. pentru c ăîi dorise cîndva prea mult bine. te ascult. — Ba da: spui cădomnul d'Artagnan era unul din aceş ti patru oameni? — El a dus la bun sfîrş it totul. monseniore. monseniore? întrebăRochefort. v ă asigur. monseniore? zise Rochefort. Marea regin ăera pierdută ! Pierdutăca ş i cea mai umilădintre supusele ei. E de prisos săvăspun. monseniore? — Magnific! murmurăMazarin. că reia un mare ministru îi voia mult ră u. Ce spuneţ i de isprava asta. atunci ascultaţ i! A fost odatăo regină . îmi plac foarte mult poveş tile. monseniore. puternică . Ministrul ş tia de plecarea lor ş i le-a înş iruit în cale o mulţ ime de oameni. un adevă rat basm. — Fie.

rosti Rochefort. — Spune mai degrabăcăeş ti din tabă ra domnului de Beaufort.i numească . eu sînt unul dintre prietenii lui. rosti Mazarin. Gă siţ i orice altceva pentru mine. am hotă rît. clă tinînd dezamă git din cap. Te socoteş ti încătînă r. monseniore. stau închis de atîta vreme. de el. ar fi mai cinstit din partea dumitale. monseniore. Hei. dragădomnule de Rochefort. vei avea un post de încredere: te vei duce la Vincennes. nu hot ă rîţ i nimic în privinţ a mea. — Asta numeş ti dumneata devotament? Te felicit! Devotamentul dumitale nu te angajeazăprea mult. Bernouin intrăîn încă pere. monseniore. te depă ş eş te zelul. încît nu mai ţ in cu nimeni: ţ in doar cu cerul liber. ş i-apoi eu nici nu-i cunosc sub adev ă ratul lor nume. domnule de Rochefort. —Ş i apoi. mai curînd. Erau prietenii lui. . căvoi fi dus iară ş i la Bastilia. spuse Mazarin cu o undăde zeflemea în glas. — Vă d. ve ţ i înţ elege căa ie ş i de la Bastilia ca săintri la Vincennes nu înseamnădecît săschimbi temniţ a. dac ăe cu putinţ ă ! — Dragădomnule de Rochefort. de vreme ce a ţ i trimis săm ă aducăîncoace ş i măaflu aici. Crede-mă : ceea ce îţ i trebuie în clipa de faţ ăeste odihna. monseniore? — Dimpotrivă . cămi-a fost chezaşîn fa ţ a reginei? — Domnul de Beaufort a devenit de atunci duş manul statului. aţ i uitat oare. dar puterile te-ar tră da. săvinăcineva! — Aş adar. pe urmăve ţ i trece ş i la ceilalţ i. sau. Curiozitatea mea sa nu vămire: cînd ai stat cinci ani în temniţ ă . El singur ar avea oarecare înrîurire asupră -le. de toţ i! — Săîncepem cu mine. nu ai mei. dar săcă lă toresc. pe care o întinse ofiţ erului ş i dă du din cap în chip de salut. dar ce-i cu dumneata? — Îmi propuneţ i ceva imposibil. monseniore. trimiteţ i-m ăîn misiune. nu te supă r ăcîtu ş i de pu ţ in s ăş tii unde vei fi trimis. daţ i-mi oricîte însă rcină ri. cum eu însănu sînt nici rege. se prea poate. voi vorbi deschis pînăla capă t: am nevoie de dumneata. Bine. — Dumneata. Cardinalul aş ternu cîteva cuvinte pe o foaie de hîrtie. unde se aflăînchis domnul de Beaufort ş i nu-l vei scă pa din ochi. domnule de Rochefort. — Nu ai încredere în mine. Ofiţ erul se ară t ănumaidecît. monseniore. — Cheamăun ofiţ er. continuăRochefort. — Monseniore. Bine. nici regină . — Da. — Cum adicăimposibil? Ş i de ce ţ i se pare imposibil? — Pentru cădomnul de Beaufort este unul dintre prietenii mei. nici ministru. fiindc ăî ţ i simţ i inima tînă ră . nu-l socotesc duş man ş i nu pot primi ceea ce îmi propuneţ i. apoi ad ă ugăîn ş oaptă :Ş i ră mîi lîngămine. — Adio. domnule de Rochefort! Rochefort se înclinărespectuos.

murmurăRochefort. „A-a! îş i zise Rochefort în sinea lui. îl duceau spre scara cea mică . slavăDomnului! mai sînt bun ş i la altceva decît săpă zesc un întemniţ at. Luminează -mi calea. În curte se aflau tră sura ş i cei patru din escortăcare îl aduseserăîncoace. O trecere tainicăducea de la apartamentele ş i cabinetul de lucru al lui Mazarin la apartamentele reginei: de acest coridor se folosea cardinalul ca săajungăoricînd la Anna de Austria. ş i doamna Beauvais se oferi să -l anunţ e pe cardinal Annei de Austria. Acum. — Am scos castanele din foc pentru altul. în loc săiasăprin anticameră . — Ba da. Dar pe unde naiba măduc? Într-adevă r. du-te! A. — Destul. — Măîntorc acolo. Bernouin o întîlni pe doamna Beauvais. mda! voi încerca să -i ară t lui Mazarin că . Bernouin luăo lumînare ş i o apucăînainte. monseniore. Doamna Beauvais ş i Bernouin erau martorii apropiaţ i ai acestei iubiri tîrzii. zadarnic se uităînsădupă prietenul să u. domnule de Rochefort? Crede-mă . măduc la regin ă . monseniore. prietenul duş manilor mei! — Ce vreţ i! Trebuia sămăfaceţ i duş manul du ş manilor dumneavoastră . Intrînd în dormitorul aflat la capă tul coridorului.Ş i dacăd'Artagnan nu va fi mul ţ umit cînd am să -i povestesc cum l-am lă udat. nu ş tiţ i săvăslujiţ i de mine ş i ră u face ţ i. ră spunse Mazarin. unde aş tepta d'Artagnan. retră gîndu-se spre u ş ă . — Îţ i închipui cumva c ănumai dumneata singur exiş ti pe lume. ş tia multe ş i totu ş i nu ş tia încădestul. sănu uit: ar fi de prisos să -mi mai scrii. — V-o doresc. Asta schimbăgrozav lucrurile! Ş i dacăe tot atîta puhoi de oameni pe str ă zi. care se gă sea în camera de rugă ciune. — De dumneata. domnule de Rochefort. . IV ANNA DE AUSTRIA LA PATRUZECI Ş IŞ ASE DE ANI Ră mas singur cu Bernouin. Hotă rî deci s ă nu înceapăpartida cu d'Artagnan pînănu va cunoa ş te toate că rţ ile adversarului.— Eş ti inteligent. voi gă si oameni mai buni decît dumneata. scrisorile dumitale ar fi ca ş i pierdute. înseamnăc ă -i un cusurgiu. Mazarin triş a – e un amă nunt pe care ni l-a p ă strat Brienne: el numea asta a profita de situaţ ie. Mazarin st ă tu un timp pe gînduri. dar vărepet." Ş i să ri în tră surăcu sprinteneala unuia de două zeci ş i cinci de ani. — Monseniorul nu mai are nimic de poruncit? întrebăBernouin.

rosti copilul. că ci cardinalul venea la ea de obicei atunci cînd toat ă lumea se retră sese.împreunăcu micu ţ ul Ludovic al XIV-lea. ră mînea cîteodată ceasuri întregi închisăîn odaia ei sau în camera de rugă ciune. în timpurile pe care le tră im. îndă ră tnic. care îi ră spunse cu o semeaţ ăaplecare a capului. lu ăcartea de jos. a ş ezat ăîntr-un fotoliu încă pă tor. — Mi se pare însăcădomnul de Richelieu nu intra aş a. Copilul se ridicăîn genunchi. Cît despre cartea cu care îş i trecea vremea regele era un Quintus Curtius împodobit cu gravuri ce înf ă ţ iş au faptele de vitejie ale lui Alexandru. f ă răse cearăaudien ţ ă ? Anna roş i uş or. Cheamă -l pe Laporte. Mazarin urmă rea cu ochiul sau inteligent toatăaceastăscenă . Anna de Austria că uta săciteascăpe faţ a lui Mazarin motivul acestei vizite neaş teptate. —Ş i cine ţ i-a spus? urmăAnna de Austria. pe care Ludovic al XIV-lea o nutrea încăde mic faţ ăde cardinal. Ministrul fă cu un semn aproape nevă zut din cap ş i regina se adres ă doamnei Beauvais: — E timpul ca regele săse culce. —Ş tiu cănu trebuie sănumesc niciodatăpe cei care ră spund la întrebă rile mele. ca să -l sileascăş i pe Mazarin săstea în picioare. am întrebat ş i mi s-a spus. dar o privire a mamei sale îl mustrăc ăse lasăpradăurii. Doamna Beauvais se ivi în pragul camerei de rugă ciune ş i-l anunţ ă pe cardinalul Mazarin. ră mînînd în picioare. — Cum de-ţ i aduci aminte ce fă cea domnul de Richelieu? Nu poţ iş ti acest lucru. — Eu nu-mi aduc aminte. ca primul ministru săpoatăveni oricînd săîncuno ş tiinţ eze regina de ceea ce se petrece. fă r ăa stîrni curiozitatea sau comentariile întregii cur ţ i. Regele se ridicăîndată . cu cotul sprijinit de masăş i cu fruntea în palmă . Anna de Austria. fă răsă citească . Regina îi spusese de douăsau de trei ori micuţ ului Ludovic să . se uita la regescul vlă star care st ă tea tolă nit pe covor ş i ră sfoia o carte groasa despre ră zboaie. cu sprîncenele încruntate. Era o regina care ş tia de minune săse plictiseascăcu mă re ţ ie. spuse ea. — Este important. ş i atunci el primi cu surîsul pe buze salutul ministrului. vrînd parcăsăghiceascăceea ce se petrecuse mai înainte. cu un gest de supă rare greu stă pînită . Se înclinărespectuos în faţ a reginei ş i fă cu o adîncăplecă ciune în faţ a regelui. fiindcăaltfel nu voi mai afla nimic. În clipa aceea intrăMazarin. ră spunse copilul. nici săse roage. o închise ş i o puse pe masă . erai prea mic pe-atunci. ş i se uită întrebă tor la maică -sa: — De ce intrăaş a.

încercînd să -ş i recapete ceva din vechea-i demnitate. ş i adă ugăîndatăapă sat: Numai lui Mancini. De astădatăînsănu scoase o vorbă– pă li doar ş i-ş i muş că buzele. interveni Laporte. Mancini era un nepot al cardinalului. cum îi sînt ş i maiestă ţ ii-voastre. Copilul pă ş iţ eap ă n spre el. murmur ăregina. — Glumeş ti. un copil pe care Mazarin îl aciuase pe lîngărege ş i asupra c ă ruia Ludovic al XIV-lea rev ă rsa o parte din ura pe care o nutrea faţ ăde ministru. — În schimb astă zi. fă răsă ş i îmbră ţ iş eze mama. Ş i regele plecăfă r ăs ă -ş i îmbră ţ iş eze mama ş i fă răsă -l salute pe cardinal. nu v-aţ i temut cîtuş i de pu ţ in. ş i asta cît de curînd. continuă regina. Nu glumesc deloc. cardinale. maiestatea-sa nici nu-ş i dăosteneala săascundăcît de puţ inăafec ţ iune îmi poartă . — Mi se pare căieş irea regelui nu are nevoie de comentarii. — Îţ i cer iertare pentru el. de vreme ce mă alungaţ i! — Nu te alung: ai fost bolnav de vă rsat. vom fi sili ţ i săne despă rţ im. domnule! zise regina. Ludovic! exclamăregina. Despre ce e vorba? Mazarin se aş eză . — Minunat! fă cu Mazarin. asta însănu măîmpiedicăsă -i fiu cu totul devotat. pentru o chestiune importantă . Nu m ăs ă ruţ i? — Credeam căsînteţ i supă ratăpe mine. — Ai venit. —Ş i pentru ce toate acestea? — Pentru că . eş ti încăslă bit ş i mătem să nu te oboseascăveghea prea tîrzie. fă r ăîndoială . Mai degrabă . — Cum adică ?! întrebăregina cu un aer aproape sfios. doamnă . vrînd săschimbe vorba. dupăcît se pare. reluăMazarin. Laporte. cînd m-aţ i trimis în Parlament ca sădau acele decrete nedrepte care au fă cut poporul sămurmure. Cardinalul zîmbi. ori mai curînd se tolă ni într-un jilţ ş i rosti melancolic: — Ei. aş a cum glă suieş te opera Thisbé: Urzeş te lumea toatşiubirea sşne sfarme. doamnă ! replicăMazarin.meargăla culcare ş i de fiece datăcopilul stă ruise cu dr ă gă lă ş enie sămai ră mînă . nu. — Vai. E un copil care nu poate încăs ă -ş i dea seama de tot ce-ţ i datorează . de altfel. — Vai. nu. ră spunse copilul. afarănumai dacăvei duce devotamentul domniei-tale faţ ăde mine atît de departe. Îmi place săvă d cămaiestatea-sa e crescut în silăfaţ ăde prefă că torie. cui doreş te maiestatea-voastrăsădea sfeş nicul? — Cui vrei tu. încît sămăurmezi în Italia. În clipa urmă toare intrăLaporte. — Sire.

nici mai mult." Iatăceţ i spunea.. doamnă . urmăregina. ş i aşavea de ce. Or. a murit la Colonia. a ară tat numai dispreţ faţ ăde toţ i cîţ i suferiserăpentru ea. ori mai curînd la ceea ce-ţ i spunea! —Ş i ce anume îmi spunea? — „Acest Mazarin e toatăpiedica. încît a refuzat favorurile regelui ca să -mi ră mînăcredincioasă ? — O mironosiţ ăce-ţ i spunea searăde sear ă . ş i care. atunci cînd i-ai avut la ră u? — Pentru căla bine i-am dat uită rii. că -ţ i pierzi sufletul iubind un preot. p ă ră sităde toatălumea.. aceast ăprietenă desă vîr ş ită . ca ş i cînd trebuie săfii preot dacăeş ti cardinal! — Cine a dispus arestarea domnului de Beaufort? — Un ză bă uc care nu vorbea decît de asasinarea mea. Duş manii dumitale sînt ş i ai mei. ar trebui ca prietenii domniei-tale săfie ş i ai mei. — Nu e destul. care a fost persecutatădoisprezece ani sub cealalt ădomnie? — O intrigantăcare voia săcontinue împotriva mea uneltirile începute împotriva domnului de Richelieu! — Cine a alungat-o pe doamna de Hautefort.aşplînge. domnule: am fă cut ca regina Maria de Medicis. — Adicăpe cei care î ţ i displac dumitale! ră spunse regina. nu te-am vă zut surîzînd ieri atît de binevoitor ducelui de Orléans. săplece ş i totul va fi bine. surghiunităa doua oară . N-ar fi timpul săîndreptă m . te rog sămăcrezi. doamnă . —Ş i ce-ai fi vrut săfac? — O. dupăîntoarcerea din primul exil. (Regina clă tinădin cap) Vai! Eu nu am prieteni! — Cum de nu mai ai prieteni la bine. cardinale. — Prietenii mei. eş ti regin ă . murmurăMazarin. Cine a alungat-o pe doamna de Chevreuse. domnule!. — Cu toate acestea. eş ti destul de puternicăpentru a-i îndepă rta pe cei care-ţ i displac. doamnă . cum faci parte din aceastălume. săvedem. aş a mi se pare! — Frumoasădomnie la bunul plac al orică rui mîzgă litor de hîrtie din Palatul Regal ş i al orică rui biet gentilom din ţ ar ă . Doamne. nici mai puţ in! — Vezi bine. fiindcăla rîndu-i toatălumea o dispreţ uia. — Mie?! — Fă r ăîndoială . — Tocmai. care. — Cardinale! — Eh. vreau săspun căş i domnia-ta măpă ră se ş te. că ci ia aminte la cuvintele mele: Urzeş te lumea toatşiubirea sşne sfarme. în timp ce-ţ i scotea rochia. ba pînăş i de fiul ei.

Dimpotrivă . încuviinţ ăMazarin. privind-o în faţ ăpe regină . printre du ş manii cei mai înverş unaţ i. aş a cum ş i eu am împă rţ it cu domnia-ta puţ ina iscusinţ ăş i puţ inul talent pe care cerul mi le-a dă ruit. eu nu am influenţ ăasupra nimă nui. îngînăregina. printre cei care te-au ajutat să lupţ i împotriva ducelui de Richelieu ş i chiar s ă -l învingi. cu o umbr ăce neră bdare în glas. ş i eu voi r ă spunde la fel de lă murit.. domnule. — Printre prietenii mei de odinioară ? fă cu regina. — Oare unde vrea săajungă . oricît aşprivi în jurul meu. uitîndu-se cu neliniş te la cardinal. — Da. — Da. un muş chetar care iubea pe una dintre slujitoarele mele. — Asta-i tot? întreb ăMazarin. Prinţ ul este condus de vicar. de altfel. —Oş tiu atît de bine. e tot acolo. — Vai. numele mi-e cunoscut. — Da. sărespingăatacurile acestui duş man. urmăacesta. — De aceea. în orice caz. unul dintre cei mai credincioş i oameni ai cardinalului. începu Mazarin. încît l-am trimis la Bastilia. atîta tot. Hai săspunem lucrurilor pe nume! Îl cunoş ti pe domnul de Rochefort? — Domnul de Rochefort nu se numă ra printre prietenii mei. n-am pomenit de el decît ca săajung la altcineva. condus la rîndul să u de că tre doamna de Guéménée. desigur. — Spune lă murit ceea ce doreş ti. — Eu. Anna de Austria primi lovitura drept în inim ă . înclinîndu-se. rosti Mazarin. Domnul. Îl cunoş ti pe domnul d'Artagnan? continuă Mazarin. doamnă . — Ce vrei săspui. Credeam căş tii asta.. aş a cum suferăfemeile. Doresc s ăîmparţ i cu mine prietenia acestor oameni. o biatăcopilăcare a murit otră vitădin pricina mea.. D'Artagnan. domnule? — Nimic altceva decît ceea ce am spus: caută . ră spunse regina. — Ba da. printre prietenii de odinioară . rosti Mazarin cu veş nicul să u surîs ş i cu vorba-i blîndădintotdeauna. —Ş i nu mai e acolo? întrebăregina. Credeam căam pus cap ă t la toate acestea o . mîine va fi altul. se lasăcondus de un favorit: ieri era Choisy. Ş i urm ăcu glas tare: — D'Artagnan! Stai puţ in. cu inteligenţ a vie ş i subtilăcare o caracterizeazăş i cu ajutorul prietenilor. Situaţ ia e gravăş i va trebui săluă m mă suri energice. astă zi este La Rivière. Regina îl privi cu mirare. doamnă . zise ea. — Dar. maiestatea-ta a ş tiut. adicără zbunînduse. — Iată . În unele împrejură ri. i-o întoarse regina. Da. — Iară ş i?! f ă cu regina.greş eala? Cautăprintre prietenii domniei-tale pe cei mai vechi. Eu am suferit. nu ţ i-am spus săcauţ i printre prietenii de astă zi. domnule. mi se pare cămăsupui unui interogatoriu? — La care. ci printre cei de odinioar ă . ca de obicei. „Săfi fost oare gasconul indiscret? se întrebăea. vei r ă spunde dupăbunul plac. liniş teş te-te. murmurăregina.

— Bine.datăcu domnul de Beaufort. deopotrivăcu maiestatea-ta. ş i vreau ca toată lumea săş tie asta. doamnă .ş i încăfoarte des. sub masca sobrăa ră bdă rii mele. rîsul omului scos din fire care ş i-a jurat sieş i săfie într-o zi cel mai tare. în loc săaibăîn faţ ăun om care ameninţ ă . ceva mai calm. — Ei bine. urmăMazarin. cum spuneam noi. — Trebuie săcauţ i să -ţ i aminteş ti numele acelor oameni credincioş i ş i devotaţ i. spuse regina. niş te marionete. stîrnindu-i pe toţ i acei oameni de treabăcare au avut nerozia săse încreadăîn cuvîntul unuia cu sînge regesc în vine ş i de care el s-a lepă dat atunci cînd i-a vă zut c ăurcăpe eş afod! Nu întîiul prinţ de sînge regesc. care nu vă d că eu ţ in sforile ş i nu ghicesc. s-a fă cut sufletul tuturor urzelilor. că ci în ochii tuturor eu nu sînt decît atît. ş i eu ce trebuie s ăfac? zise Anna de Austria copleş ităde acest glas dominator. dar pazienza. ci conspiratorul laş . n-a cî ş tigat nimic urzind pierzania domnului de Richelieu. sub cealaltădomnie. L-am arestat pe domnul de Beaufort. unchiul regelui? — Nu întîiul prinţ de sînge regesc. are unul care zîmbeş te. dar în acelaş i timp cu o ciudatăsiguranţ ăîn glas. nu unchiul regelui. Apoi. italienii. care. în ciuda domnului de Richelieu. sfîş iat de o jalnicăambi ţ ie. e ducele de Orléans. domnia-ta n-ai vă zut decît ş uvoiul pornit sără stoarne totul în calea sa ş i nu ai luat aminte la apele liniş tite. împins de firea-i schimb ă toare ş i plinăde toane. a ş a cum spun atîţ ia. mînios de a nu fi nimic din pricina nulită ţ ii lui. care au trecut marea. în fiece zi îndur afronturile prinţ ilor ş i valeţ ilor plini de titluri ai domniei-tale. al lui Montmorency ş i al lui Cinq-Mars. — Continuă . ros de pă cate ascunse. s-a fă cut ecoul tuturor clevetirilor. Anna se împurpur ăş i îş i ascunse faţ a în palme. — Învingă torul de la Rocroy! Te-ai gîndit la asta? — Da. invidios pe tot ce-l întrecea în cinste ş i curaj. e adevă rat. Vreau ca regina săfie respectatăş i respectat ministrul ei. Dar existăîn Franţ a un proverb despre apele acestea liniş tite. Maiestatea-ta ş tie c ăeu nu sînt o marionetăvenităaici din Italia. ci ucigaş ul lui Chalais. — Ce tot vorbeş ti? Întîiul prinţ de sînge regesc. ş i eu n-am interesul sălas în preajma reginei acest gră unte de discordie. — Nu vreau cîtuş i de pu ţ in s ăumilesc pe maiestatea-ta. Dar se înş ală .. nu unchiul regelui. care încearcăsăfacăastă zi acelaş i joc ş i care îş i închipuie căva cîş tiga partida fiindcăa schimbat adversarul ş i fiindcă . o repet. — Hm. Anna se ridicămă rea ţ ăş i plinăde mînie. cu care ră posatul cardinal i-a fă cut sînge ră u regelui două zeci de ani în ş ir. dupădomnul de Condé.. continuă Mazarin. dar el era cel mai pu ţ in primejdios dintre toţ i: a mai ră mas prinţ ul. ca împinsăde un arc de . presă rînd tot drumul cu sîngele lor pentru a-ţ i aduce o anumităpodoabă pe care maiestatea-ta o dă ruise domnului de Buckingham.

Cu toatăîngă duinţ a acordată . ascultă . oare nu poate săfie dezonorat cineva. Lama era mîncatătoată . ceea ce ai fă cut odinioarăpentru amantul t ă u. patru suflete cinstite. dintre care una pă tatăde sînge. spuse: — Măjigneş ti. replicăMazarin. privindu-l pe cardinal cu acea seme ţ ie ş i demnitate care o fă cea atît de temutăîn tinereţ e. Regina că utăun lucru sfînt pe care s ăpoatăjura ş i. întinzînd cu un gest de reginăasupra casetei braţ ul ei de aceeaş i des ă vîrş ită frumuseţ e. nu eram vinovat ă . domnule. i-o întoarse Anna de Austria. patru spade credincioase care miau salvat mai mult decît viaţ a. Aş adar. Iar acesta este pumnalul cu care l-a lovit Felton. ş i vezi singur. ş i vei vedea dacăam minţ it. domnule! — Vreau. Că ci. — Ce sînt toate acestea? — Vrei săş tii ce sînt. ş i. în loc săciteascăscrisorile. în ciuda trecerii anilor. m ăîn ţ elegi? — Dar.. — Iară ş i aceastăcalomnie! strigăregina. Aceste douăscrisori sînt singurele pe care i le-am scris vreodată . Cu atît mai bine! De ast ădatăvom limpezi lucrurile între noi ş i totul se va sfîrş i. rosti ea. aparen ţ ele erau împotriva mea ş i măpîndea dezonoarea. Î ţ i spun îndat ă . îmi vorbeş ti de ea. Mazarin.oţ el. uimit de aceastănouăizbucnire. Jur. Cite ş te scrisorile. în sfîrş it. eu nu-ţ i cer să -mi spui totul. — A. uimit. — Oare numai onoarea celor vinovaţ i poate s ăfie pus ăîn joc. Regina scoase o cheiţ ăde aur pe care o purta atîrnatăla gît ş io întinse cardinalului: — Deschide. nu măară t prea încreză tor: exist ărelicve ş i relicve. lu ăîn mînăpumnalul pe care Buckingham ş i-l smulsese din ranăîn clipa mor ţ ii. într-adevă r. L-am iubit pe domnul de Buckingham. sco ţ înd dintr-un scrin ascuns într-un perete o caseta micuţ ădin lemn de trandafir încrustat cu argint. o puse pe altarul din încă pere: — Jur pe aceste sfinte relicve. ca fiu al Romei. te previn. doamnă . o femeie mai cu seam ă . recunoş ti! f ă cu Mazarin. numai pe baza unor simple aparenţ e? Da. reginei. ş i iatăcă . urmîndu-ş i gîndul curmat la jumă tate de intervenţ ia reginei – vreau săfaci astă zi pentru so ţ ul tă u. domnule. dintr-un imbold firesc. — Vreau eu să -ţ i spun totul. mi-au salvat onoarea. jur. că ci sîngele se prefă cuse în rugin ă . dupăo . O credeam moartăş i îngropatăde mult. rosti Mazarin. doamnă ? surîse Mazarin. trimiţ indu-l. prin Laporte. domnule. totu ş i. s-au g ă sit în acea vreme patru inimi devotate. Vreau să -ţ i spun c ă .. luăcheia ş i deschise caseta în care nu gă si decît un pumnal mîncat de ruginăş i douăscrisori. la rîndul dumitale. că ci nu mi-ai pomenit de ea pînăastă zi. dar domnul de Buckingham n-a fost amantul meu! —Ş i ce relicve sînt astea pe care juri. domnule. domnule? f ă cu Anna de Austria. Mazarin.

Voi ţ ine seama de acest sfat. Numai c ăacest diamant îi apar ţ ine. zdrobităde emoţ ie. — L-a vîndut. doamnă . Decît săte rog sămăierţ i pentru nedreptele-mi bă nuieli. căsînt dornicăsădeschid această casetăori de cîte ori măvei mai învinui în viitor? Mazarin. Dar. covîrş it de atîta t ă rie sufletească . simt nevoia să ră mîn singură . dar te iubesc atît de mult. — D'Artagnan ş tia? — El ş tia totul. Cum? Nu-mi dau seama. Regina întinse frumoasa ei mînăspre cardinal ş i-i ară t ăo minunat ă nestematăce-i scînteia în deget. adă ugăea cu un zîmbet cumplit. Mi-e îngă duit sămai revin? — Da. l-am r ă splă tit lă sîndu-l doar să -mi să rute mîna ş i dă ruindu-i acest diamant. glă sui Mazarin. rosti el. regina cerea lui Buckingham să -i înapoieze bijuteria: era scrisoarea dusăde că tre d'Artagnan ş i care ajunsese la vreme. ca sămăsalveze pentru a doua oar ă . dupătoate cîte s-au petrecut. vreau asta. Da. domnule. pare-se căîntr-un moment de strîmtorare. ş opti ea. caută -l ş i foloseş te-l. Citeş te. domnule. g ă sesc cănu mai e nimic de spus. ţ i-o poruncesc. în care regina îl prevenea căva fi asasinat ş i care ajunsese prea tîrziu. totul săse sfîrş eascăde astădatăş i sănu mai vorbim nicicînd despre aceste lucruri. doamnă ! ră spunse cardinalul cu glasul cel mai mîngîietor. citeş te! stă rui regina. doamnă . — Mulţ umesc. las ă mă . închizînd caseta ş i apă sînd capacul cu palma.scurtăcercetare. M ăîncred în jură mîntul domniei-tale. încît nu-i de mirare săfiu gelos ş i pe trecut. — Într-adevar. — Bine. Mazarin se înclină : — Eu măretrag. fiindc ătrebuia să trimităun om care s ă -l previnăpe duce căva fi asasinat. Un zîmbet nelă murit flutur ăpe buzele reginei. — Nu. de vreme ce ţ i-e dat săai lîngădumneata un asemenea om. Într-una. — Ba da. se supuse aproape fă ră voie ş i citi amîndou ăscrisorile. . ş i anume ca întotdeauna am fost nerecunoscă toare faţ ăde aceş ti oameni care m-au salvat pe mine ş i care au fă cut tot ce le-a stat în putinţ ăca să -l salveze ş i pe duce. dupăcum am hotă rît. Trebuie săînţ elegi că . astfel c ă . doamnă . nu. — Atunci. de care mi-ai vorbit adineauri. în sfîrş it. în degetul că ruia l-am vă zut ş i de la care l-am r ă scumpă rat. dar mîine. încruntîndu-se. înapoiază -i-l din partea mea ş i. a vîndut diamantul domnului des Essarts. —Ş i acum. doamnă . Crezi oare. pînăatunci abia am ră gaz sămăliniş tesc. spuse Mazarin. murmurăregina. dacănu mai ai nimic să -mi ceri. zise regina. cardinalul puse pumnalul în casetăînfiorîndu-se f ă răvoia lui. continuăea. domnule. Cealaltăera scrisoarea dusăducelui de c ă tre Laporte. mai e ceva de spus. L-a vîndut. în care timp regina se fă cuse tot atît de albăca ş i pînza de pe iconostasul de care se sprijinea. mai ai ceva să -mi ceri? — Nimic. pe acest brav d'Artagnan.

V GASCON Ş I ITALIAN În acest timp.. Cardinalul se apropie ş i-i atinse umă rul cu vîrful degetului. îi fă cu semn căpoate săplece. Anna de Austria urc ătreptele pe care stă tea înă lţ at patul ş i îş i apropie buzele de fruntea încruntatăa fiului ei. zise Mazarin. se duse ş i deschise uş a dinspre coridor. dar eram frînt de oboseală .. Oare-i adevă ratăzicala cănorocul te ajunge în somn? — Vino cu mine. apoi plecăla fel de tă cutăcum venise. La ră spunsul negativ al acestuia. domnule. s ă ri în picioare. că ruia ş i el ş i eu îi datoră m atît de mult. apoi pe cea care dă dea în anticameră . d'Artagnan.Cardinalul luămîna reginei. ca regele săse poarte mai prietenos faţ ăde cardinal. domnule! glă sui Mazarin. o să rutăplin de galanterie ş i se retrase. — Iată -mă ! spuse el. mulţ umindu-se să -i spună valetului: — Caută .. De astădată . dar nici urmăde Rochefort. numai căpe unde dracu o fi ieş it? Ş i scrutăcu privirea cele mai mici unghere ale încă perii. începu Mazarin. cugetăd'Artagnan. dormea pe o banchetă . D'Artagnan dormea dus. rosti Mazarin. — Haide-haide. la uş a că ruia veghea Bernouin. Cine măstrigă ? — Eu. d'Artagnan tresă ri. într-o dulce să rutare. Mi-ai pă rut întotdeauna un om viteaz ş i inimos. D'Artagnan nici nu se clinti. Ai obosit îndeplinind poruncile mele. dar i-a trebuit cam mult timp s ă . dragul meu Laporte. dezmeticindu-se. îngînăd'Artagnan pentru sine. „Se prea poate. — Mă i săfie! rosti el printre dinţ i. murmurăd'Artagnan. Rochefort s-a ţ inut de cuvînt. cu chipul numai zîmbet. — Nu-mi cere iertare. dupăce se aş ezăş i îş i gă si locul în fotoliul s ă u. obosit. D'Artagnan se minunăde bună voin ţ a întipă rit ăpe fa ţ a ministrului. Laporte îi ară ta cu mîna copilul care dormea. — Domnule d'Artagnan! murmurăcardinalul cu o voce blîndă . — Domnule d'Artagnan! spuse el ceva mai tare. — Domnule d'Artagnan. Ră mas singur. pe care îl întrebădacănu s-a petrecut nimic nou ş i dacănu a sosit vreo veste. se de ş teptăş i. — Cer iertare Eminenţ ei-Voastre. regina trecu în apartamentul fiului ei ş i-l întrebăpe Laporte dac ăregele s-a culcat.. cardinalul se întoarse în cabinetul să u.. Îndatădupăplecarea lui. ca un adevă rat soldat în campanie.

ş tii prea bine ce vreau săspun. — Odinioară . he! chicoti gasconul în sinea sa. de o anume podoabă . Sînt gata s ăm ăsupun poruncii voastre. Cu toate căau fă cut vîlv ă . pe de-a-ntregul nedumerit. continuăMazarin.. — Aş tept ca monseniorul s ăm ăl ă mureascădespre ce fapte e vorba. ă sta vrea sămătragă de limbă . Ce naiba. urmăcardinalul. cei doi comedieni de frunte ai vremii. Asta-i o capcană . . încît ş i Mondori sau Bellerose. — Prea bine! cuvîntăMazarin. monseniore? — De cei trei prieteni ai dumitale de odinioară . — Ai face oare pentru mine ceea ce ai f ă cut cîndva pentru o regină ? „Ce mai încolo ş i încoace. monseniore? Nu în ţ eleg. l-ar fi pizmuit pentru ea. ră spunse d'Artagnan.. au fost lă sate în umbrăde altele. E adevă rat. sub trecuta domnie ai să vîrş it unele fapte mari. — E vorba de acea întîmplare. drept ră spuns la vorba mă gulitoare a lui Mazarin. Să -l vă d unde bate. — Porunciţ i. E vorba de o anumităîntîmplare cu regina. monseniore! fă cu d'Artagnan. cu atît mai bine.. D'Artagnan se ară tămirat. — Eminenţ a-Voastrăeste prea bunăaducîndu-ş i aminte. ră spunse d'Artagnan. — Eş ti discret... nu ş tiu. aveam cincizeci. monseniore! zise el. n-ai nimic de spus? întrebăMazarin. — Domnule d'Artagnan." — Pentru o regină . mi-am cîş tigat oarecare faimăîn r ă zboi. La două zeci de ani te crezi prieten cu toată lumea. — Ei bine. n-aveam trei prieteni. — Cum.. de o că lă torie pe care ai f ă cut-o împreună cu trei prieteni ai dumitale. — Nu înţ elegi căam nevoie de dumneata ş i de cei trei prieteni ai dumitale? — De care prieteni. „He.. Bravo! Mi s-a spus căeş ti omul care-mi trebuie. că ci nu ş tia unde vrea s ăajung ăMazarin. Ei. — Vai. rîzînd.. spuse d'Artagnan. a venit clipa cînd însuş irile ş i vrednicia dumitale trebuiesc folosite! Un fulger de bucurie se aprinse în ochii ofiţ erului. dar se stinse numaidecît. S ămăţ in bine!" Ş i fă cu o mutrăatît de mirată . ce-ai putea face pentru mine? — Tot ceea ce Eminenţ a-Voastrăîmi va porunci săfac. monseniore. zise Mazarin. Ia s ăvedem. ş i pe bun ădreptate.mi-o spun ă . doar nu-i mai ş iret ca Richelieu!. cugetăd'Artagnan. — Nu măgîndesc acum la faptele dumitale de arme." Ceea ce nu-l împiedicăsăfacăo adîncăplec ă ciune.

ră spunde-mi deschis. habar n-ai? — Foarte simplu. domnule. faceţ i ca mine. am fi ră mas în drum. fiindcătoţ i trei s-au lă sat de armată . Ţ i-am spus ş i îţ i repet: ţ i-e norocul în joc. — E adevă rat. — Da. Pitagora îş i punea discipolii sănu scoatăo vorb ăcinci ani de zile. recunoscînd inelul pe care regina i-l dă ruise în seara balului de la Primă rie. numai săse învoiascăş i prietenii mei. mi-ar fi pus numaidecît în mînăcinci sute de pistoli. Vorbeş te. Discre ţ ia e un lucru frumos. îş i zise d'Artagnan în sinea lui. regina! Ş i drept dovadăcă -ţ i vorbesc în numele ei. Asta măpriveş te. — Vezi bine deci căî ţ i vorbesc în numele ei. dar astă zi ar putea să -ţ i parără u căai fost prea discret într-o vreme. atîţ ia cî ţ i o sătrebuiascăpentru treburile noastre. era al reginei. nu are rost săte mai prefaci. — Cum adică . —Ş i dumneata n-ai scos o vorbătimp de două zeci de ani. monseniore! Eminenţ aVoastrăm-a dat uită rii atîta vreme! — Ne trebuie doar opt zile ca săîndreptă m lucrurile. ră spunse d'Artagnan. Dumneata eş ti aici. vom încerca s ă -ţ i facem pe voie. . — Ei bine." — Prin urmare. dar. murmurăMazarin. —Ş i dacăei nu se învoiesc. anume ca să -i înveţ e sa tacă . ş i asta doar pentru început. consimţ i Mazarin. Mazarin întinse mîna ş i ofi ţ erul oftă . n-are rost săne tînguim. —Ş i unde ai să -i reg ă se ş ti? — Oriunde ar fi. monseniore. vei fi omul meu? — Da. domnule ofiţ er. ş i fă răsăvînd diamantul ă sta. ceea ce mi se pare destul de cuminte. Ză u. monseniore: vindeţ i diamantele coroanei. mi-a cerut să -ţ i arat acest diamant pe care spune că -l cunoş ti ş i pe care l-a ră scumpă rat de la domnul des Essarts. Cunosc diamantul. — Regina! exclamăd'Artagnan.— Bine. — Drace! Bani. — Monseniore. zise d'Artagnan. de astădatăcu o uimire cîtuş i de puţ in prefă cută . c ă ci regina însă ş i te dezleagăde jur ă mînt. ş i încămulţ i bani! bombă ni Mazarin. m-aşputea bizui pe dumneata? — De unul singur n-am fă cut niciodatănimic. Ne-am despă rţ it de-o veş nicie. Cu cincisprezece ani mai mult decît un filozof pitagorician. dar unde-ţ i sînt prietenii? — Habar n-am. pe care m-am vă zut silit să -l vînd. „Richelieu. bine. obrazul sub ţ ire cu cheltuialăse ţ ine. monseniore. — Bine! De ce ai nevoie? — Am nevoie de bani. — Pe legea mea căam mare nevoie de el. Mi-aduc bine aminte de cîte ori am fost ţ intuiţ i în loc din pricina banilor. domnule ofiţ er! Dar dumneata ş tii căvistieria regelui e goală ? — Atunci. astă zi. Vă d cănu te încurci. De aceea.

de vreme ce se pare cătotul văstăîn putinţ ă . aş a căva trebui s-o pornesc la drum. — Monseniore. ş i cavalerul d'Herblay. —Ş i pînăatunci? — Ră bdare. Firea fiecă ruia î ţ i va spune ce săfă gă duieş ti. Planurile mele cer ca totul s ăse petreac ăîn taina. se cuvine săle dai lă muriri mai amă nunţ ite decît binevoieş te săfacăEminen ţ a-Voastră . zis ş i Aramis. poate căaflu ceva. ş i cu economiile mele. o săfacem treabăbun ăîmpreunăş i de-acum înainte. — Fii liniş tit. î ţ i trebuiesc bani mulţ i. nici atît. — Ce săle spun ca să -i hotă ră sc săslujeasc ăpe Eminenţ a-Voastră ? — Dumneata îi cunoş ti mai bine decît mine. ca s ăcă lă toresc. — Va săzic ăne-am în ţ eles.clă tinînd din cap. — Intenţ ia mea. Dumneata pleci să -i cauţ iş i. nu-mi spui numele prietenilor dumitale? — Numele prietenilor mei? repetăd'Artagnan cu o fă rîmăde neliniş te. nu este săbaţ i la ochi zvîrlind banii în dreapta ş i-n stînga. chibzui d'Artagnan în sinea lui. — Ce aş teptaţ i de la noi? — Totul. — Totuş i. — Da. În clipa cînd vom purcede la fapte.. poate ca nici nu se aflăîn Paris. ş i caută -ţ i prietenii. spuse el cu un oftat. — Monseniore. în acest timp. pe urmăse apropie de un scrin ferecat cu o triplă încuietoare ş i scoase la ivealăo pungă . — Ai grijăş i scrie-mi în fiecare zi. n-am agonisit decît datorii. mai ales căde trei luni încoace n-am vă zut lă scaie din soldă . „Dacă -s dubloni spanioli sau chair scuzi de aur.. monseniore. ca ş i cînd o luptăcumplităsar fi dat într-însul. — Fireş te. zis ş i Athos. vei afla tot ce gîndesc. întreb ş i eu de ei. Mazarin ramase pe gînduri cîteva clipe. mi-e cu neputinţ ăsămăavînt la drum cu solda mea. zis ş i Porthos. monseniore. spuse Mazarin. ca s ăam ve ş ti despre ce faci. — Atunci du-te ş i caut ă -i. ba asta-i aproape sigur. orice zarvăle-ar d ă una. Nu sînt decît un prea să rac locotenent de muş chetari ş i. î ş i afundăpunga în buzunaru-i încă pă tor. înclinîndu-se. monseniore. Porneş ti la drum. —Ţ ine. încheie cardinalul. atunci cînd ai încredere în oameni ş i vrei săaibăş i ei încredere în tine. pe care o cînt ă ri de dou ă -trei ori în palmăînainte săo dea lui d'Artagnan. — Foarte bine. —Ş i ce săfă gă duiesc? — Săm ăslujeascăaş a cum au slujit-o pe reginăş i eu voi ş ti să -i ră splă tesc ca nimeni altul. astă zi abatele d'Herblay. nu măş tiu săfi pus ceva deoparte. Săai de drum. A. . fiindcăde două zeci de ani de cînd port haina ostă ş ească . — Contele de la Fère." Ş i. domnul du Vallon. — N-am s ăuit. rosti Mazarin.

vrînd sănu-ş i compromit ănumele de familie. încîntat peste mă surăde aceastăseara care îi adusese un atît de frumos cîş tig. — Gasconii aceş tia sînt aproape tot atît de lă ud ă roş i ca ş i italienii. în romanul nostru Cei trei muş chetari. VI D'ARTAGNAN LA PATRUZECI DE ANI Vai! din vremea cînd. se apropie de un felinar ce lumina în curte ş i se uităcu grabăîn pungă . plin de dispreţ . Eram sigur. unde locuia. — O sutăde pistoli! murmurăel. apoi îl chemăpe Bernouin să -l dezbrace. puse inelul într-o casetăplinăcu fel de fel de briliante. vă d c ăn-ai încredere în mine! Cu atît mai ră u! Asta o să -ţ i poarte ghinion! În acest timp. Mazarin. — Oricum. l-am pă ră sit pe d'Artagnan. — Niş te cade ţ i care au intrat în rîndul muş chetarilor sub nume de împrumut. rîse Mazarin. — DacăDumnezeu vrea ca aceste spade s ătreacăîn slujba Eminenţ eiVoastre. în loc săi-l dea lui d'Artagnan. în strada Fossoyeurs. deş i era aproape de miezul nopţ ii. Mazarin. cunoaş tem asta. Oh. care face pe puţ in zece mii de livre. că ci cu aceş ti trei bă rbaţ iş i cu mine. Spadălungăş i pungăuş oară .ş i a lor săprindăcheag. f ă răsămai ia în seamălarma care ră bufnea din cînd în cînd pînăla el ş i împuş că turile ce mai ră sunau în cuprinsul Parisului. Ş i plecădupăce ceru o permisie. Eminenţ a-Voastrăpoate s ăzguduie toatăFranţ aş i chiar toatăEuropa. s-au petrecut o groază . semnînd el însuş i hîrtia. replicăd'Artagnan cu un surîs asemă nă tor. d'Artagnan se îndrepta spre strada Tiquetonne. Ş i se întoarse în odaia lui. pe care Mazarin i-o dă du pe loc. spre hanul „La Că priţ a". Abia ajuns afară . În vremea asta. îi întrec în mînuirea spadei. cardinalul îş i freca mîinile. Numai o sutăde pistoli! Pentru o sutăde pistoli am aflat un secret pe care Richelieu l-ar fi pl ă tit cu două zeci de mii de scuzi. Fă răsămai pun la socotealădiamantul. Fă răsămai pun la socotealădiamantul – ş i cardinalul se uitădră gă stos la inelul pe care îl pă strase pentru sine. dac ăasta-i va fi pe plac. anume ca punga monseniorului săse uş ureze de astădată . că ci cardinalului îi plă ceau pietrele scumpe.Cardinalul surîse. Săpovestim pe scurt cum a ajuns d'Artagnan să -ş i aleagăaceastă locuinţ ă . îndră znesc sămă rturisesc o dorin ţ ă . — Scuzi de argint! exclamăel. 12.

d'Artagnan gă sise toate astea în strada Tiquetonne. numai căd'Artagnan îş i folosea iscusinţ a în lucrurile mici ale vie ţ ii ş i nu în cele mari. se îndră gostise lulea de el. în sfîrş it. dupăce . masăbună . mai cu seamă . deş i devenise locotenent de muş chetari. ca s ăspunem aş a. pe nesimţ ite. la hanul „La Că pri ţ a". întro bunădimineaţ ăsoţ ul se fă cu nevă zut. veş nic în lupte. Porthos din vioiciune. adicăs ăai culcuşbun. fă răcuraj s ăse avînte pe drumul unei cariere în care simţ ea cănu va putea ajunge departe decît dacăprietenii să i i-ar fi dă ruit. nu era atît de vanitos ca Porthos. ca toate lucrurile de pe lumea asta. era una din acele firi pă trunză toare ş i iscusite care î ş i însuş esc cu uş urinţ ăcalită ţ ile celor din jur. Athos îl pă ră si cel dintîi pentru a se retrage la o moş ioară . cîte o fă rîm ădin harul pe care cerul îl hă ră zise fiecă ruia. amintirea-i trecă toare se ş terse încet-încet din mintea lui. Dac ăar fi tră it mai departe în tovă ră ş ia lor. viaţ a de garnizoanăse vă deş te neîndură toare. Nu căş i-ar fi pierdut iscusinţ a-i înnă scută– nici pomeneal ă . Dintre cele douăfiri opuse ce împlineau personalitatea lui d'Artagnan. Ş i. stă pîna casei. d'Artagnan ar fi ajuns un om superior. d'Artagnan se simţ ea ş i mai singur. amintirea încînt ă toare a doamnei Bonacieux să di un dram de poezie în cugetul tînă rului locotenent. Din aceastăclipă . pentru ca să -ş i dea aere căe primit în înalta societate.de lucruri ş i. de ş ase ani încheiaţ i. Cît timp fusese înconjurat de prietenii să i. pentru ca uş ile nobilimii s ăse deschid ăîn faţ a lui. dar. Ş i astfel. treptat latura materialăînvinse ş i. sub înfă ţ iş area-i niţ el cam grosolană . Aramis. chiar ş i cu sufletele cele mai alese. O bucatăde vreme. d'Artagnan ră mă sese plin de tinere ţ eş i poezie. izvorînd din însă ş i fiinţ a lui. luîndu-ş i lumea în cap. aş a cum îl înţ eleg îndeobş te solda ţ ii. D'Artagnan se ară tase la înă lţ imea împrejură rilor. sau cel puţ in pă rea cu atît mai de mirare. Porthos. Chiar de la începutul ş ederii sale aici. fă răsă -ş i dea nici el singur seama. d'Artagnan ajunse (nu ş tiu cum se spunea asta pe atunci) ceea ce numim astă zi un adev ş rat soldş ş oi. al treilea. al doilea. nu era atît de gentilom ca Aramis. pentru ca să -ş i pă streze o eleganţ ăînn ă scută . s-au scurs o groazăde ani. nu era de neam atît de mare ca Athos. dar împrejură rile nu-l ajutaser ăpe d'Artagnan. Dimpotrivă . Athos îi dă dea din m ă reţ ia sa. care pă rea s ă -ş i fi legat soarta de soarta celor trei prieteni ai să i. gazd ăbun ă . Aramis din eleganţ ă . moş tenităîn apropiere de Blois. ş i dupăce se vă zurătare stînjeniţ i un timp în dragostea lor de că tre un soţ care nu înţ elegea săînchidăochii ş i pe care d'Artagnan se prefă cu de zece ori căe gata să -l str ă pungăcu spada. se vă zu singur ş i slab. tră ind ve ş nic viaţ a de garnizoană . pentru a îmbră ca haina monahal ăş i a deveni abate. o tîn ă răş i frumoasăflamandăde vreo două zeci ş i cinci sau două zeci ş iş ase de ani. d'Artagnan. veş nic pe cal. ea sporise. pentru a se că să tori cu vă duva avocatului. o folosea pentru bunul trai.

pe cîmpul de bă taie. îl omori.vînduse pe ascuns vreo cîteva butoaie cu vin ş i adunase banii ş i bijuteriile din casă . ajunse într-un saţ . ci ş i Dumnezeul ei: era un b ă rbat atît de chipeşş i avea o mustaţ ăatît de falnică ! Că tre cel de al patrulea an al legă turii lor. Fu vă zut c ă zînd de pe cal.ş i totul din partea gazdei. În privinţ a asta. luădrumul Franţ ei ş i. D'Artagnan era prea nobil din fire ca săfă gă duiascăceva. bineînţ eles. primi un glonţ în piept. ş i toţ i cei care rîvneau să -i ia gradul aruncarăla întîmplare o vorba. Numai căd'Artagnan nu era omul care să -ş i dea duhul cu una cu două . puicu ţ o! Nici s ă nu-ţ i treacăprin minte. mai zdravă n ca oricînd. tu eş ti atît de viteaz ş i de îndemînatic! — La naiba. jale mare. pus pe picioare ş i. avîntîndu-se în fruntea companiei sale. se cheamăcătot ş treangul măpa ş te! — Va săzic ă . zise el. veni expediţ ia din FrancheComté. Nici vorbăcăd'Artagnan se gîndea tot la bă rbatul hangiţ ei. dacăvine. de aceea nu fă gă dui decît căva face tot ce-i va sta în putinţ ăca săsporeasc ăgloria numelui s ă u. — Uite căs-a întors. ră coarea nopţ ii îl ajutăsă -ş i vinăîn fire. — Pă i el a murit. mai cu seamănevastă -sa. pe care d'Artagnan se feri săo rupă . cunoa ş tem curajul lui d'Artagnan. fu primit cum sînt primiţ i întotdeauna ş i peste tot francezii. sufleţ elule. fu crezut mort. bă tu la poarta celei mai frumoase case. ră sfă ţ at. odat ăîn Franţ a. la vreo trei ani de cînd dura legă tura lor. gă sind an de an casa ş i iubita mai îmbietoare. Cu atît mai r ă uş i cu atît mai bine. nu vrei? —Ş i încăcum! Nici în ruptul capului! Frumoasa hangiţ ăr ă mase zdrobit ă . fiindcăuna-l pă suia de alta. L-au crezut mort. Ar fi fost bucuroasăsăfacădin d'Artagnan nu numai soţ ul. în oş tire. Dupăce z ă cu fă răcunoş tinţ ăpe cîmpul de b ă taie sub arş iţ a zilei. Crezi lesne ceea ce doreş ti cu tot dinadinsul. sus ţ inea sus ş i tare căa dat ortul popii. care doresc moartea generalului de armatăş i pîn ăla solda ţ i. într-o bunăzi. lu ădrumul Parisului. sînt sigur ă . — Lasă . cum căîntr-adevă r a fost r ă pus. jură minte de a ră mîne credincioasă . care se mîngîia la gîndul dulce al vă duviei. fu îngrijit. or. ş i. el înfrunt ă primejdia ca nimeni altul ş i. Asta-i bigamie. chiar atunci cînd sînt ră ni ţ i. care doresc moartea caporalilor. apuca spre strada Tiquetonne. cît era de lung. care ocupa tot peretele. de la generalii de divizie. ibovnica avu nemaipomenita pretenţ ie de a deveni soţ ie ş i-i ceru s ăo ia de nevast ă . Acasă . dar nimeni nu-l vă zu ridicîndu-se. care-l culcă . numai spada lipsea. D'Artagnan gă si însăla el în odaie un cuier ticsit cu haine bă rb ă teş ti. fiecare în parte doreş te moartea cuiva. odatăla Paris. ş iroaie nesfîr ş ite de lacrimi. — Ce-ţ i veni?! mormă i d'Artagnan. — Era un ă la tare sucit ş i-o săvinăîndă ră t ca săne atîrne în ş treang. C ă utăsă . D'Artagnan fu vestit căva lua parte la luptăş i se preg ă ti de plecare. Într-un tîrziu.

domnule! Ce vrei de la mine? îngă imăea. altăslujnică . cînd slujnica. în timp ce d'Artagnan avea pe umeri un fel de pelerin ă cenuş ie. — Fireş te căs-a întors. pradăunei tulbură ri f ă răde seamă n. elveţ ianul se credea la el acasăş i d'Artagnan i se pă rea un . ră masăla pîndălîngăuş ă . care ră mase ca un sloi de gheaţ ă . spuse mu ş chetarul. — Oh.. va săzicăţ i-a murit bă rbatul. dar cum n-am lă scaie. —Ş i? fă cu elve ţ ianul. — Cine-i elveţ ianul ă sta? stă rui d'Artagnan. tocmai vine ş i doamna cu domnu'! D'Artagnan arunc ăo privire în lungul stră zii ş i vă zu într-adevă r ivindu-se de dupăcol ţ ul stră zii Montmartre pe hangi ţ ă . eu nu-mi dau consimţ ă mîntul. îmi pare căa crescut. — Domnul vrea săm ăia de nevastă . se repezi la ea ş i o să rutăcu dragoste.. d'Artagnan dac ă avea cinci. Oho. purta o frumoasăuniformă cu fireturi aurite. Ş i fă răsăaş tepte r ă spunsul. Elveţ ianul holba ochii buimă cit la hangi ţ ă . dumneata eş ti. ai? — Ce pasăla tine? să ri cu gura elveţ ianul. ceea ce dovede ş te căîn împrejură rile însemnate ale vieţ ii nimic nu este mai firesc decît a vorbi cu tine însuţ i. nu glumă !" Ş i se aş ezăîn încă pere. jucîndu-ş i rolul cu o liniş te nemaiînchipuită . îngă imăhangiţ a printre sughiţ uri. St ă pîna casei era plecatăla plimbare. Elveţ ianul se fă cu ro ş u ca sfecla la faţ ă . undeva la vedere. care se f ă cu alb ăca varul la faţ ă . — Cine-i omul ă sta? întrebăel. — Cu domnu'! — Va săzic ă . i-o întoarse d'Artagnan. Hangiţ a nu-i ră spunse decît prin hohote de plîns. vechiul să u prieten. — Singură ? întrebăd'Artagnan. —Ş i. d'Artagnan se ridică . De cum trecu pragul. „Dacăaşavea bani. se arunc ăîn braţ ele elveţ ianului. mi-aşvedea de drum.afle noută ţ i. elveţ ianul era un lungan de vreo ş ase picioare. „Ă sta-i domnul? î ş i zise d'Artagnan. domnu' s-a întors. — Domnul e vă rul t ă u? Fratele tă u? întrebăd'Artagnan.. trebuie s ără mîn pe loc ş i săurmez poveţ ele gazdei mele. Asta fiindcănu poţ i s-o iei pe doamna de nevast ăfă r ăconsimţ ă mîntul meu ş i. atîrnatăde braţ ul unui coş cogeamitea elve ţ ian. spulberînd planurile conjugale ale acestei nă luci nepoftite. hangiţ a îl v ă zu ş i dă du un mic ţ ipă t. strigădeodată : — Uite. alt bă iat de alergă tură . care că lca legă nîndu-se cu niş te aere care-i amintea cu farmec de Porthos. — Pasăgrozav la mine.. r ă spunse naiv slujnica." Abia ispră vi acest sfat cu sine. — În sfîrş it. Socotind căa fost recunoscut. cuget ăd'Artagnan.

în schimb. mă reţ urmaşal lui Wilhelm Tell. — Eu săpleci! f ă cu el. care nu putea săpriceapăcum de cuteazăomuleţ ul acesta săînfrunte un asemenea gă ligan. dar acesta dă du din cap în semn ca nu se învoie ş te ş i îş i trase spada. fiindcămăstingheresc. — Atunci o săte culci aici. ca unul care îş i iese de-a binelea din fire. Cei doi potrivnici apucarăspre maidanele din apropiere de Montmartre. du-te ş i strînge-ţ i boarfele de la mine din odaie. — Frei tu bleci de-aici? se r ă ţ oi elve ţ ianul. Pah! Mai întîi cine este tumneata de spune la mine săblimb cu tumneata? — Sînt locotenent al muş chetarilor maiestă ţ ii-sale. Elveţ ianul pufni într-un rîs zgomotos. Vă d căînţ elegi franţ uzeş te. Avea de-a face cu un braţ vînjos. Spada neamţ ului nu ajungea s-o întîlneasc ăpe a muş chetarului. Adicăsuperiorul tă u în toate. — Aha! strigăd'Artagnan. vino sa ne plimbă m ni ţ el împreun ă . rosti d'Artagnan. Cu toate vă ică relile hangiţ ei. — Pah! exclamăelve ţ ianul. aş a! bombă ni d'Artagnan. tu ţ i l-ai ales. — Ei. dar nu-i vina mea. auzi. — Sătrimitem dupăajutor. Hangiţ a. cucoană ! spuse el. Tu săfaci bine ş i săstai locului. ş tii obiceiul. atunci dă -l afar ă . spuse d'Artagnan. puse pe bocealăş i începu să -ş i smulgăpă rul din cap. îţ i rup urechile. încruciş înd-o cu a celuilalt. ce ispravăai f ă cut. ci de un loc de ş edere. Tocmai se lă sa întunericul cînd ajunser ăacolo.nepoftit. D'Artagnan se întoarse că tre frumoasa cu faţ a scă ldat ăîn lacrimi. deş i nu s-ar fi supă rat să -i dea o lec ţ ie acestui înfumurat de muş chetar. care avusese nevoie de un ră gaz ca s ă -ş i dea seama ce vor săînsemne cuvintele lui d'Artagnan. — Tu?! izbucni d'Artagnan. Ş i bentru ce? — Aha. Cît despre mă tă luţ ă . d'Artagnan îl rugăcu frumosul pe elveţ ian s ă -i lase lui camera ş i sănu se mai întoarcăla han. îndă ră tnicule! Noroc căpovestea asta n-o săte sîcîie decît cincisprezece . d'Artagnan îl trase afarăpe elveţ ian. numai căiscusinţ a sa era mai presus de orice forţ ă . ea îş i sim ţ ea inima cump ă nind că tre vechea-i dragoste. care îl ş tia pe d'Artagnan o spad ăfă r ăpereche. Nu ţ i-am spus? Ei. Dar cum aici nu-i vorba de grad. Ş i la aceste cuvinte. trase ş i el spada. dar din pricina frigului nici nu apucăsă -ş i dea seama. că ruia începuse săi se zburleascăp ă rul în cap de furie. care o jignise refuzîndu-i mîna. altfel nu-i chip. b ă tînd furios din picior. pierderea de sînge ş i slă biciunea ce-l cuprinse îl silirăs ăse a ş eze. Haide săţ i-l dobîndeş ti pe al t ă u! cine se întoarce primul ia în stă pînire ş i odaia. căte lă muresc eu. se trezi vorbind un bă iat. Cam pă că tos culcuş ul. Haide. căde nu. apucînd bă iatul de urechi. elveţ ianul primi dou ălovituri. ş iş terge-o la iuţ ealăde-ţ i cautăalt han. — Eu? Nici gînd! replicăd'Artagnan.

Hei. Iat ăcum a ajuns d'Artagnan s ăş adăla hanul „La Că pri ţ a". dacă -i tot hangiţ a dinainte. din primul fac un mare senior ca Athos. din nenorocire. nu se mai gîndi la plecare. Ce s ăspunem mai mult? Frigarea se învîrtea. pe strada Tiquetonne. pe atît de înduioş ă tor. pe strada Bourdonnais. Ră mîi aici. L-am alungat pe elveţ ian ca săte umilesc. DAR UNA DINTRE VECHILE NOASTRE CUNOŞ TINŢ E ÎI VINE ÎN AJUTOR D'Artagnan pă ş ea îngîndurat spre casă .ş tii ce distanţ ăe între un elveţ ian ş i un muş chetar. se întoarse voios nevoie mare acasă . pe care bă iatul îl g ă si stînd în acelaş i loc unde îl lă sase d'Artagnan. Cu atît mai ră u pentru tine.zile. cerîndu-i iertare ş i că utînd să -l oprească . frigul ş i dragostea îl nă pă dirăpe d'Artagnan toate deodată . Dar cînd ră mase între patru ochi cu hangiţ a. care-i o clă dire de toatăfrumuse ţ ea dar care n-are decît o gră dinăabia cît cimitirul Inocenţ ilor. dintr-al doilea – un soldat falnic ca Porthos. simţ ind cu încîntare în buzunar punga cardinalului Mazarin ş i cugetînd la minunatul diamant care fusese cîndva al lui ş i pe care îl vă zuse o clipăscînteind în degetul primului ministru. frumoasa Magdalena plîngea. VII D'ARTAGNAN SE AFLĂÎN ÎNCURC Ă TURĂ . cu viaţ a pe care o duc. Mazarin ă sta . dintr-al treilea – un abate graţ ios ca Aramis. bă iete! Vezi să -mi duci lucrurile la „Baraca dragostei". frumoasăMagdalenă . cu o dulce stră ş nicie. ca vreo bogatămoş tenitoare. La revedere! A. ş i-aş tept acolo. cît despre tine. ca să -ş i ia de la capă t cele două sprezece munci ale sale. muş chetarul îi spuse: — Acum. fiindcădin pricina asta pierzi ş i preţ uirea. cucerita de chipoş enia mea. se ţ inu de vorbăş i trimise boarfele elveţ ianului. R ă mîi cu bine. o să -ţ i trimit hainele prin bă iatul de la han. foamea. atunci o săfie de o sutăde ori mai bine decît azi. iar dupăce iertă . tu te-ai purtat ca o crîş mă riţ ă . „Dacădiamantul ă sta îmi picăiar într-o zi în mînă– î ş i zicea el – îl fac bani numaidecît. Bă iatul de corvoadă . nu stau într-o casăpe care o dispreţ uiesc. Hangiţ a se aruncăla picioare. pe strada Montorgueil. Ză u. plin de mă reţ ie. îmi cumpă r vreo cîteva proprietă ţ i în jurul castelului. dac ăacesta s-ar fi întors pe pă mînt. ş i prezenţ a mea. doamnă ! Se pare căd'Artagnan rosti aceste cuvinte pe cît de semeţ . pe urm ăo săam trei feciori. acolo ai mîncare pe cinste.ş i el iertă . dar de ră mas nu mai ră mîn aici. săvinăsămăia de bă rbat. sănu uit: du-te săstai „La Mîţ a care toarce". Adio! Ş i cu asta. focul trosnea în sobă . buimac înc ăde îndră zneala potrivnicului s ă u. hangiţ aş i toatăcasa ară tarăfaţ ăde d'Artagnan aceeaş i grij ăpe care ar fi ară tat-o faţ ăde Hercule. numai că .

aş a căi se fă cu pe voie cu îndoit ăgrabă . Altă dată . închise uş aş i se aş ezăla masă . aş a cum s-ar putea crede. Că petenia lor s-a fă cut nev ă zutăîn casa vecinăcu hanul ş i acum ostaş ii cercetau casa. apoi. Asta nu ca săcugete. ori b ă rbatul frumoasei Magdalena s-a întors cu adevă rat? Nu era nici una. gata să dea ajutor ostaş ilor împotriva burghezilor. d'Artagnan catadicsise să -i vorbească . D'Artagnan luăcheia ş i lumînarea ş i se urc ăîn odaie la el. nici alta. a atacat o tră surăescortatăde gă rzile domnului cardinal. dar acum nu se mai înflă că ra cu uş urinţ a de altă dată . Cineva îi ră spunse ca un burghez. Frumoasa Magdalena era învă ţ at ăs ăse supun ămilită re ş te. acum socotea întotdeauna căş tie destul. d'Artagnan bă g ăde seam ă cămulţ imea nu se adunase în faţ a hanului. S ăfi luat foc hanul „La C ă priţ a". la a că ror luminăd'Artagnan z ă ri uniforme. Din pricina asta intrăîn han fă r ăs ămai întrebe nimic. d'Artagnan ţ inea săş tie totul. aş a cum îi spusese. cum dup ăo clipăi se aduse mîncarea ş i sticla cu vin. alţ ii alergau cu fă clii în mînă . că ci d'Artagnan .e un netrebnic ş i nu se lipseş te el de diamant pentru mine. punga cu banii pe care nu mai avea nevoie să -i numere ca să -ş i dea seama cîţ i sînt. Respectul pe care îl purtă m adevă rului ne sile ş te săspunem c ă încă perea cu pricina se afla chiar sub strea ş inăş i chiar sub acoperi ş . în apropiere de casa lui era o îmbulzealăgrozav ă . În tinereţ e. avea în buzunar suta de pistoli a cardinalului ş i nu-i ardea s ăse amestece într-o asemenea vînzoleală . cu o ceatăde vreo dou ă zeci de prieteni de-ai lui. prin absenţ a lui. d'Artagnan ar fi alergat oriunde vedea uniforme. — Oho! exclamăel. dar c ăostaş ii au primit întă riri ş i burghezii au fost puş i pe fugă . se mulţ umise cu o odaie la al patrulea cat. ci a casei vecine. Întreb ăce s-a întîmplat. cu atît mai mult cu cît murea de fricădin pricina celor ce se petreceau în stradăş i nu avea în preajmă -i nici un elveţ ian care săo apere. De astădată . Unii strigau. D'Artagnan se închidea aici. crezînd că -ş i va petrece noaptea la Luvru. cu încuietoare nouă . Ea ar fi vrut săstea la taifas împreunăş i să -i istoriseasc ătotul de-a fir a pă r. spuse bă iatului săplece. ş i se bucurănespus de întoarcerea-i neprevă zută . dar d'Artagnan îi spuse să -i trimitămasa în odaie ş i săadauge ş i o sticlăde Bourgogne din cel vechi. atunci cînd voia. în orice împrejurare. în odaie. de altfel. Ca sănu dă uneze treburilor hanului. adicăla un semn. săo pedepseascăpe frumoasa Magdalena. apropiindu-se. Frumoasa Magdalena nu-l a ş tepta. Aici era cortul lui Ahile. Cea dintîi grijăfu săînchidăîntr-un vechi scrin." Ce-ar fi spus oare d'Artagnan dacăar fi ş tiut căMazarin primise diamantul de la reginăanume ca săi-l înapoieze? Ajungînd în strada Tiquetonne se pomeni martor la o mare foialăş i zarvă .

Ş i-am lă sat scrisoarea săle duc ăplocon spaniolilor adresa lui Athos. Ei. Nu-ş i mai pierdu vremea săciteascăscrisoarea: îi cuno ş tea cuprinsul. el care a moş tenit opt sute de mii de livre de la jupîn Coquenard. zise el. Ş i a pornit-o pe urma mea.Am primit o scrisoare de la el: măpoftea la o mare vînă toare pe moş ia lui.. Adresa era: castelul du Vallon. dar unde? Tocmai asta citeam cînd o rafalăde vînt mi-a smuls scrisoarea din mînă . hotă rît ăpentru luna septembrie 1646. Ce-mi scria? Cătră ieş te la o moş ioară . se culcă . D'Artagnan nu era nici dintre cei ce cred cănoaptea e un sfetnic bun. D'Artagnan îş i aruncăîncăo dat ăochii pe scrisoarea lui Porthos. credea că toatălumea trebuie săş tie unde se aflăcastelul că ruia el îi dă duse numele. m-a gă sit: dar cum m-a gă sit abia în aprilie 1647 ş i invita ţ ia era pentru septembrie '46. în aprilie. mi-aduc aminte.. trebuie săfie printre actele mele de proprietate. înstră inate cu toatele de vreo douăsute de ani. — În '43.. cu vreo ş ase luni înainte de moartea ră posatului cardinal. să că ută m scrisoarea asta. Aha. Îi era foame. — Să -l ia naiba de înfumurat! izbucni d'Artagnan. Ia săvedem. Unde a fost asta? Săvedem. . Din nenorocire. vioi ş i cu mintea limpede. ă sta trebuie c ăs-a cufundat în rug ă ciune. ş i scoase un strigă t de bucurie: recunoscu îndatăscrisul mare al lui Porthos ş i. da. A r ă mas neschimbat. noaptea d'Artagnan dormea. Într-un tîrziu.. cîteva rînduri mîzgă lite de mîna uscatăa demnei sale consoarte.. dimineaţ a. atunci cînd nu mai eş ti tînă r. cu toate căvîntul o purtase într-un loc descoperit ca-n palmă . m-am lă sat pă gubaş . . dupăce mîncă . pe cel mai bun dintre ei ia-l de unde nu-i! Athos s-o fi prostit din pricina bă uturii. În mîndria sa. la o moş ioară . Va săzic ăaş a. plin de o hotă rîre cu adevă rat ost ă ş ească .. mi-ar fi convenit de minune să -ncep cu el. Porthos. În schimb. dat fiind căn-are nevoie de parale.. Se deş teptăîn zorii zilei. cam în vremea aia eram la Béarn. ceva mai jos. era în tranş ee. ş i mi-au trimis scrisoarea acolo: numai c-a ajuns dup ăplecarea mea. Porthos uitase sămai adauge vreo lă murire. mîncăş i. Altă datăm-aşfi nă pustit s-o caut. D'Artagnan deschise o veche casetăcare ză cea într-un col ţ al încă perii. am primit o scrisoare de la Athos. A ş a căsănu mămai gîndesc la Athos. Cît despre Aramis. întocmai a ş a. la asediul de la Besançon. De multăvreme nu mai avusese prilejul s ăse gîndească dimineaţ a.. să ri din a ş ternut. Dar tinereţ ea e un mare cusur.ş i începu săse plimbe preocupat în jurul odă ii. cu care ei n-aveau ce face ş i pe care ar fi trebuit sămi-o trimităîndă ră t. fiindcămurise tata.socotea căfiece lucru trebuie fă cut la vremea lui dacăvrei s ă -l faci ca lumea. Cu toate astea. plin ăcu pergamente privitoare la p ă mînturile familiei d'Artagnan.. îi veneau cele mai grozave idei.. ajungînd la Montmedy la vreo cîteva zile dupăce eu pă ră sisem oraş ul. că utădegrabăadresa. dar dormise întotdeauna peste noapte.

neobră zatul. Ş i-apoi. Dar. Eu. Ah. Ia stai puţ in. la el.Avea un post-scriptum. voi fi sub al treilea. spun ei. apoi se duse spre cuier. Scotoci prin buzunare ş i scoase la ivealăo foaie de hîrtie: era tocmai scrisoarea lui Aramis. Am primit o scrisoare ş i de la el. cum era ordonat din fire. dar dac ăm-aş duce la cardinal ş i i-aşcere o hîrtie la mîna ca săintru în orice mînă stire. îş i vei g ş si adversarul. dragul meu prieten. al c ă rui nume nu l-a aflat niciodat ă . numai c ăasta ar însemna să -mi recunosc de la început neputinţ aş i-aşpierde pe loc încrederea cardinalului. da! Dar unde-oi fi pus scrisoarea? D'Artagnan se gîndi puţ in. sub al doilea felinar. îş i întîlnise adversarul.. îl g ă si la locul ş tiut." Ş i cei mari au dreptate. — Gata! i-a spus Aramis. dacş aş destş inui-o altuia decît unui prieten atît de sigur ca dumneata. aşfi fă cut-o singur. Al dumitale. dovadăcă -mi cerea chiar un mic serviciu. aşş ti ce doctrinăîndră geş te ş i miaşda seama că rui sfînt a putut să -ş i închine via ţ a. î ş i scriu ca sşmş însoş eş ti." — „La el la mînă stire"! Da. ARAMIS" De astă dată– nici un cuvînt de ră mas bun. dacăai nevoie de mine. ş i acest post-scriptum glă suia: „Scriu cu aceeaş i poftşvrednicului nostru prieten Aramis. unde-i atîrnau hainele vechi. îi stră punse braţ ul cu o straş nicăloviturăde spadăş i apoi se apropiase de Aramis. drag ă prietene. s ăvedem. Prin urmare nu ş tia despre Aramis mai multe decît ş tia despre Athos . la mînş stire. ş tii că -ţ i sînt devotat trup ş i suflet. în Pia ş a legalş . Da. dacă n-aşfi un ageamiu într-ale teologiei ş i mi-aşaminti barem de subiectul tezei despre care vorbea cu atîta pricepere la Crèvecoeur cu preotul din Montdidier ş i cu superiorul iezuiţ ilor.. Ah. se dusese la întîlnire. cum sînt om al bisericii ş i întîlnirea ar putea s ş -mi d ş uneze. Voi intra prin strada Neuve-Sainte-Catherine. D'Artagnan încerc ăs ă -ş i adune amintirile. „Dacăasta era cu putinţ ă . dar care mînă stire? Sînt dou ăsute de mînă stiri în Paris ş i vreo trei mii în Franţ a. chiar ş i-n alea de că lug ă riţ e? Ar fi o idee ş i poate c ăaş a l-aş gă si pe undeva precum Ahile. Ş i Aramis i-a strîns mîna ş i s-a pierdut pe sub arcade. „Domnule d'Artagnan – scria el – aflşcş am avut o ceart ş cu un oarecare gentilom. Cred căl-am ucis. pe dreapta. Cei mari nu sînt recunoscă tori decît dac ăfaci imposibilul pentru ei. poate că -n clipa cînd a intrat la mînă stire ş i-a schimbat pentru a treia oarănumele. cu al meu. pe care i l-am ş i fă cut. că ută vestonul pe care îi purtase în 1648 ş i. Hm. care ispră vise lupta ş i venea spre el. care mi-a dat întîlnire astş -searş .

De fapt. că ci. dumneavoastrăsînte ţ i domnul d'Artagnan! —Ş i tu Planchet! izbucni locotenentul. dobitocule! Haide. ş i treaba asta începea să -l supere. ş i ostaş ii din escortăs-au apucat să -i îmbrînceascăpe cet ă ţ eni. Mai întîi însă pune un ş tergar în geam ş i trage perdeaua. — Ah. nu m ăomorîţ i fă răsămăascultaţ i. — Săvedem despre ce-i vorba. A avut cumva norocul săscape? — Ah.. prevă ză tor.. i-o întoarse d'Artagnan. — Gata săvăslujesc. pă catele mele! Sînt un cetă ţ ean cinstit ş i cu stare. domnule! Trebuie săvăspun din prima clipăcă domnul de Rochefort este. cum văport un mare respect. ce s-a întîmplat? — Săvede ţ i: pe la jumă tatea str ă zii Ferronnerie. era?! exclamăd'Artagnan. straş nic! — Dar ce amestec are Rochefort cu felul ă sta de a pă trunde la mine în odaie? — Pă i. în toiul lui ianuarie? — Domnule.. în numele cerului. Planchet se supuse îndată .. — Adicăera acolo. . Ei.. — Aha.. nu dumneavoastră . poate c-ar fi bine sănu ş tiţ i. — La naiba! bombă ni d'Artagnan. domnule. — Ei? fă cu d'Artagnan cînd acesta ispră vi. credeţ i-mă . Dacădumneavoastră spuneţ i căă sta-i noroc.ş i Porthos. se tîngui omul. Dar cine dracu te pune săgoneş ti pe acoperiş uri la ş apte dimineaţ a. se însufleţ i la rîndu-i Planchet. cum sănu ş tiu. Ş tiu bine. Dacămai sînt în stare de asta. la naiba. Înainte de toate. altcineva l-a dus înd ă ră t. ba încăş i proprietar. Nu sînt hoţ . vărog s ă mi spuneţ i cum văaveţ i cu domnul de Rochefort? — Cum nu se poate mai bine. Grozav! Ş tii doar căRochefort este astă zi unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. — Domnule. atunci e bine. vîrîţ i sabia în teacă . Mănumesc. — Poate căda. spune. Planchet ş ovă i.. trebuie sămai ş tiţ i căieri. în clipa cînd el intra pe uş ă .. s-a trimis la Bastilia dupădomnul de Rochefort. Se gîndi numaidecît la punga cu bani închisăîn scrin ş i se repezi într-acolo. trebuie săş tiţ i. — Domnule.. tocmai asta e. cînd i se p ă ru căaude un zgomot de geam spart la el în odaie. rosti d'Artagnan. — Mai departe. din care pricinăs-au stîrnit murmure. dac ăv-aşfi recunoscut în escortă . glă sui Planchet. domnule. domnule! spuse Planchet în culmea fericirii. — Ei. gîndind c ăi s-a ivit un prilej tare prielnic. întemniţ atul. tră sura cu domnul de Rochefort a trecut prin mijlocul unei mulţ imi de oameni. Nu se înş elase.ş i puse mîna pe spadă . îl îndreptăPlanchet.. începu Planchet. doar eu însumi am fost s ă -l aduc! — Din fericire pentru el. după cum se pare. dar dacănu măînş el. tică losule! strigăd'Artagnan. — Cum. la Bastilia. crezînd căare de-a face cu un borfaş . un om intra pe fereastră .

ş i de ieri de la amiazăn-am pus în gurădecît o felie de pîine unsăcu dulceaţ ă . începu s ăînfulece ca în frumoasele zile de pe strada Fossoyeurs. Ş i. dar degeaba. domnule. Planchet mînca de zor. fiindcădulapul vecinei era tare s ă rac în lucruri mai acă tă rii. care s-a unit cu escorta ş i s-a nă pustit asupra noastră . îmi salvaţ i pentru a doua oarăviaţ a. aproape tot timpul pînăla ziuăş i. aşfi dezn ă dă jduit dacănu v-ar fi pe plac. mi-am luat inima-n dinţ iş i m-am furiş at pe sub streş ini. cîntă rea în minte ce foloase putea trage din întîlnirea cu Planchet. fiindc ănimeni nu poate sămăascundămai bine ca dumneavoastră . am deschis uş a tră surii. Într-un tîrziu scoase un oftat plin de mul ţ umire. pe legea mea. dar cina din ajun mi s-a pă rut un fleac. domnule. ză u aş a! — Bietul bă iat! îl că inăd'Artagnan. potoleş te-ţ i foamea! — Ah. Nici mai mult. cum urmă ritorii erau aproape. dar despre asta vreau să mi amintesc. zise d'Artagnan. — Da. — Ai putea săadaugi căţ i-ai pus-o în joc într-o vreme. Nu vorbesc eu de ră u dulciurile. c ă ci bag de seamăce ochi faci la bucatele ră mase pe mas ăde-a-seară . Planchet. Dimpotrivă . îmi pierd gradul. Eu nu uit decît lucrurile pe care trebuie săle uit. Stai colo pe scaun ş i mă nîncăliniş tit. — O. adicăo casănepă zită . că ci eu g ă sisem la catul al cincilea o fiinţ ămiloas ăcare m-a ascuns sub niş te saltele. Am stat tot timpul acolo în ascunză toare. Tocmai de-asta mi-e frică . cugetînd că . . te spînzurăfă r ăpic de milă . ş i pe cuvînt de cinste. — Vreau. domnule. — Cum naiba sănu ş tiu! suspinăPlanchet. ostaş ii au încercuit casa ş i au scotocit peste tot. escorta pusăpe fugă . m-am ascuns în casa de ală turi. ă ia ar putea sa vinăş i săînceapăiar cu scotoceala. nici mai puţ in. vrînd să -ş i scoatăpîrleala ceasurilor cît ră bdase de foame. dacăse aflăcăam adă postit un ră zvră tit. de aş tept să se însereze. prieten al ducelui de Beaufort.ş i tocmai de asta sînt atît de bucuros c ăam dat iar peste dumneavoastră . ră zmeriţ a a fost gata. Cu dragăinimă . domnul de Rochefort a să rit jos ş i s-a pierdut în mulţ ime. caii opriţ i. în aceste împrejură ri.a strigat cine este ş i a cerut ajutor. dacăvin la locul lor ş i la timpul potrivit. numai săvreţ i. rosti d'Artagnan. s ă -l ş tiu pe Rochefort liber. M-am strecurat pe după colţ ul stră zii Tiquetonne ş i. domnule. În vremea asta. că utînd mai întîi o intrare ş i apoi o ie ş ire. murmură Planchet. mi-am adus aminte căel m-a fă cut sergent în regimentul piemontez ş i atunci am strigat în gura mare că -n tră sura se afl ăun întemniţ at. aş ezîndu-se la masă . Eu eram acolo. deş i. Iat ăpovestea mea. sînt grozav de mulţ umit. sau. am auzit desluş it numele contelui de Rochefort. D'Artagnan continuăsăse plimbe în lung ş i în lat. Între timp. ş tiţ i bine cămi-aşpune în joc ş i viaţ a pentru dumneavoastră . Dar s ăş tii cădac ă oamenii regelui pun mîna pe tine. Ghinionul a fă cut ca tocmai atunci s ăaparăo patrul ă . Cît ai clipi. — Cîtuş i de pu ţ in. Haide. mai bine zis.

— Cum. ră spunse Planchet. —Ş i-aş a ceva se cheam ăla ei limbăde vorbit! Dar n-are a face. doar l-am vă zut ş i-am stat de vorb ăcu el. — Drace! ş tii unde se aflăPorthos? — Cu atît mai puţ in. Ş tii unde se afl ăAthos? — Nu. Goeden morgen. Săle luă m pe toate la rînd. Ş tiu o limbăstră in ă . socotind căa venit clipa sătreacăla întrebă ri. domnule? se îngrozi Planchet. mynheer! Itk ben begeeray te weeten the ge sond hects omstand. —Ş i unde dracu ai învă ţ at-o? — În Artois. paracliser la Notre-Dame?! E ş ti sigur? — Foarte sigur. — Pă i ce face el la Notre-Dame? — E paracliser. Ascultaţ i. ş tii unde-i Bazin? — Da. — Ei. ş tii vreun dialect de pe la noi? — Ba ceva mai mult decît atîta. se tîngui Planchet. — Ei. pufni d'Artagnan. domnule. glă sui d'Artagnan. Vreţ i săîncredinţ aţ i taina . va face un mic popas. unde-am fă cut ră zboiul timp de doi ani. dră cia dracului! — Dar Aramis? — Nici atît. apoi îş i luămantia ş i spada ş i dă du săplece. D'Artagnan ră mase pu ţ in pe gînduri. — Pe toţ i dracii! — Săvede ţ i. Gîndiţ i-v ăc ă pentru toţ i ai casei. domnule. ră spunse Planchet. —Ş i dacăvine cineva? scînci prevă ză torul Planchet. D Artagnan se duse la uş ă . vorbesc flamanda. Ş tiu unde-i Bazin. — Ce vrea săzic ăasta? — Bunăziua. — El trebuie săş tie unde-i stă pînu-s ă u. mormă i Planchet cu aerul lui piş icher. Mălă sa ţ i aş a în voia soartei? Gîndiţ ivăcă -n dumneavoastrămi-am pus toata nă dejdea! — Cădoar n-au s ăvinăsăte caute aici. — Bazin. domnule! Măgră besc săvă -ntreb cum o duceţ i cu să nă tatea.mă rturie că . nu-s decît un hoţ . dupăo asemenea arvunăstraş nică . încuviinţ ăd'Artagnan. care nu m-au vă zut intrînd. — Fă r ănici o îndoial ă . strigăun bă iat ş i-i porunci să -i dea de veste frumoasei Magdalena săurce pînăla el. Ia spune. pentru noi asta picăde minune. hotă rî d'Artagnan. — Ai dreptate. domnule. — Ce faceţ i. —Ş i unde este? — La Notre-Dame. — Domnule.

Se chema căare pe cineva în tabă ra duş mană . într-un moment cînd ea se pregă tea sălupte împotriva curţ ii.ş i măbizui pe tine. reluîndu-ş i starea socialădin strada Lombards. ş i pe d'Artagnan nu-l stingherea săaibăleg ă turi cu burghezia. broer! ră spunse hangiţ a. Dupăcare. fă cînd un semn plin de înţ eles lui Planchet. VIII DESPRE FELURITELE ÎNRÎURIRI PE CARE POATE SĂLE AIBĂO JUMĂ TATE DE PISTOL ASUPRA UNUI PARACLISER Ş I ASUPRA UNUI COPIL DIN COR D'Artagnan apucăpe Pont-Neuf. Ce-i drept. ascunzîndu-l. — Vilkom. Într-adevă r. dupătoate probabilită ţ ile. — Fratele meu?! fă cu hangiţ a din ce în ce mai mirată . zuster! zise Planchet. care. Cît lipsesc.noastrăunei femei?! — Fii pe pace. uimită . îi salvase viaţ a cum s-ar zice. ascultînd de vorba ta. îi dă dea o mînăde ajutor lui d'Artagnan. da-i ceva haine săse îmbrace. îl iau în slujba mea. — Goeden day. că ci deş i avea aerul de a-i fi dat o mînăde ajutor acestui flă că u cumsecade în realitate. În clipa aceea se ară t ăş i hangiţ a. destul de mulţ umit de norocul avut ş i de . master Peter. îl cunosc eu: a picat de la Amsterdam. ai priceput? — Aşputea spune căghicesc ce vrei de la mine ş i asta mi-e destul. pentru un om de isteţ imea lui d'Artagnan. dar cînd dă du cu ochii de Planchet. Planchet îi ră mînea recunoscă tor lui d'Artagnan. zise d'Artagnan. rosti d'Artagnan. el. cele mai neîsemnate fleacuri puteau aduce lucruri mari. fiindcăel nu ş tie o boaba franţ uze ş te. zîmbitoare. felicitîndu-se c ăl-a regă sit pe Plancher. îţ i prezint pe fratele dumitale care vine din Flandra ş i pe care îl iau în slujba mea pentru cîteva zile.ş i. cum nu pot să -ţ i refuz nimic. dar. — Eş ti o femeie de nepreţ uit. Planchet. se trase înapoi. pe care poate cănu-l cunoş ti. în clipa de faţ ănimic nu putea să -i prindămai bine decît un slujitor curajos ş i ager la minte. În aceastăstare sufletească . — Scumpa mea gazdă . d'Artagnan ieş i pe uş ăş i se îndreptăspre Notre-Dame. în schimb. aş teptîndu-se s ă -l gă seascăpe d'Artagnan singur. Venise într-un suflet. adicăpeste un ceas. — Uite cum stătreaba. murmurăMagdalena. frumoasa mea gazdă . Domnul este fratele tă u. Planchet n-avea s ără mînăprea mult ăvreme în serviciul lui. vii ş i mi-l prezinţ iş i. — Spune bun gă sit sorii dumitale. asta n-o săsufle o vorb ă . buim ă cită . cînd m ăîntorc.

în bă tă lia de la Friburg. pe care toţ i o primeau în genunchi. dar în clipa cînd Bazin trecu pe lîng ăel. Bazin îş i purta veş mîntul cu egal ăm ă reţ ie ş i încîntare. bă rbia-i era o guş ărevă rsat ă . toatăslujba era doar o citanie ş i trebuia săse ispră veascăîndată . spre uimirea lui d'Artagnan. cu ochii ridicaţ i spre cer. — Chiar el. împlinindu-se. Nasul era acelaş i de odinioară . Satanas!. ca săzicem aş a. orice i-ar fi înş irat Planchet. D'Artagnan îngenunche. c ă ci. — Domnul d'Artagnan! îngă imăel. se folosi de acest ră gaz ca să -l cerceteze pe Bazin. supunîndu-se parc ăş i el cerinţ elor tagmei bisericeş ti.el însuş i. Cît despre mutră . Dar uimirea lui d'Artagnan se stinse în clipa cînd recunoscu într-însul pe însuş i vicarul. primi ş i el binecuvîntarea ş i îş i fă cu semnul crucii. sădevin ăfoarte popular. oficia din cînd în cînd slujba de dimineaţ ă . Urcătreptele. fruntea lui Bazin nu era mai lată de un deget ş i jumă tate nici pe vremea cînd o purta descoperită . care mă tura într-o capelă . i se pă rea căniciodatănu o să -l gă seascăpe Bazin. care îi închidea pînăş i ochii. Înfă ţ iş area lui suferise o schimbare. slujbăla care de obicei numai oamenii din popor luau parte. presimţ ind rolul ce avea săjoace. cînd ţ inea în mînăun cap ă t al firului. adicăpe vestitul Jean-François de Gondy. Pricepeai lesne căa ajuns. mulţ umit ădaniilor sale. pă rţ ile ascuţ ite ale obrazului se neteziseră . pă ş ind umil cel din urmă . ca ş i cum ar fi vă zut un ş arpe. ori mai avea puţ in pînăsăajungăpe culmea ambiţ iilor lui ş i cămucarni ţ a împodobit ăcu argint pe care o ţ inea în mînăi se pă rea tot atît de vrednicăde cinste ca ş i bastonul de comandant pe care Condé l-a azvîrlit sau nu l-a azvîrlit în liniile duş manului. Vade retro. Se duse ş i îngenunche în faţ a capelei. dar obrajii. ca toţ i cei din jur. Din fericire.. dragul meu Bazin. care nu mai ş tia s ăse roage ş i nici nu se gîndise să -ş i ia o carte de rugă ciuni. — Eh. — Uite-l colo. adresîndu-se unui îngrijitor al lă caş ului. se retrase dîndu-ş i binecuvîntarea. d'Artagnan ajunse la Notre-Dame. ci buhă ială . rosti cuvintele sfinte de încheiere ş i. Preotul ispră vi slujba tocmai cînd ispr ă vi ş i d'Artagnan să -l cerceteze pe Bazin. asta nu era gr ă sime. cu veş mîntul ce-l purta. spuse ofiţ erul rîzînd. uite cum ş tii tu s ă primeş ti un vechi prieten! . întrebădacănu-l cunoaş te pe domnul Bazin. — Domnul Bazin. D'Artagnan. la slujbă . D'Artagnan tresă ri de bucurie. începea. intrăîn bisericăş i. care se potrivea de minune.. d'Artagnan îl apucăde poala anteriului: Bazin îş i pogorî privirile ş i fă cu un salt înd ă ră t. tră geau n ă rile dintr-o parte ş i din alta. paracliserul? spuse îngrijitorul. Trupul i se rotunjise. Tocmai în scopul de aş i spori aceastăpopularitate. p ă rul retezat cuvioş eş te îi acoperea fruntea pînă aproape de sprîncene. în acea vreme. vrînd sănu-ş i scape omul din ochi. acum îns ă . voia cu orice chip să -l apuce ş i pe cel ă lalt. La drept vorbind. care. în capela Sfintei Fecioare.

Bazin. am venit să -mi spui unde se gă se ş te. de-ar fi fost dupădumneavoastră . spuse Bazin. — Dragul meu Bazin. domnule. împingînd cu un aer mă re ţ întro parte mîna ofiţ erului. cum nu. cînd deodată . — Prea bine. hotă rît s ăaibără bdare pînăla capă t. vă zîndu-măaici ar trebui săînţ elegi căm-am schimbat mult în toate privinţ ele: vîrsta aduce înţ elepciune. s-ar fi dat pierzaniei. — Spuneţ i mai degrabăcăvreji să -l tîrîţ i iară ş i cu dumneavoastră spre cele lumeş ti.— Domnule. ca săm ăajute cu povaţ a lui s ăfac la fel. furat de gînduri. domnule. D'Artagnan se lă muri cănu va scoate nimic de la Bazin. care-i nume de diavol ş i. adă ugăBazin. Nu pe Aramis. dar minţ ea cu atîta convingere ş i îndîrjire. Bă utura-i doar pentru cei stră ini de biserică . Sfîntul adevă r. săbei în să nă tatea mea. ză u aş a. Ş i cum n-am nici o îndoialăca stă pînul tă u e pe cale să -ş i afle mîntuirea. r ă spunse Bazin. stă pînul meu s-a lepă dat pentru totdeauna de numele ă sta. Din fericire. adev ă raţ ii prieteni ai unui creş tin sînt cei care-l ajutăsă -ş i afle mîntuirea. căera cît pe ce săspulberaţ i pentru totdeauna putinţ a de mîntuire a bietului meu stă pîn. dragul meu Bazin. — Eu nu beau. — Aş a e. Bazin se folosi îndatăde libertate ş i se smuci iute spre altar. ţ ine de la mine o jumă tate de pistol. Nu ş tii unde se află Aramis? — Mai întîi. n-aşîndră zni s ămint. cum sîntem într-un sfînt lă caş . habar n-am pe unde o fi. cu ochii a ţ intiţ i asupra uş ii care pusese o stavilăîntre el ş i Bazin. simţ i cum cineva din spate îl împunge cu degetul în umă r. — Incoruptibil! murmurăd'Artagnan. Haide. Ş i nu v ă d cum aşputea fi o piedicăîn calea mîntuirii tale. atunci cînd chemarea sa îl îmboldea cu atîta înfocare că tre biserică . unde nu se simţ i în siguranţ ădecît dupăce trase uş a dupăel. ră -mînînd muş chetar. zise Bazin. cînd v-am spus c ăhabar n-am? — Am auzit. că ci. Se ţ ine ghinionul scai de capul meu. — Cum! izbucni d'Artagnan. spre norocul să u. era v ă dit că Bazin minţ ea. — Nu te pricep. spune-mi unde se află . Aramis era un nume de pierzanie. —Ş i totuş iă sta-i adev ă rul. încît ghiceai cu uş urinţ ăcănu-ş i va lua vorba înd ă ră t. Se întoarse numaidecit ş i era cît pe ce sa scoat ăun strigă t de mirare. — N-aţ i auzit. continuăd'Artagnan. adîncit în gînduri. lă sase din mînăpoala anteriului. ş i nu cei care-l abat de la calea cea dreaptă . adevă rul curat. ci pe abatele d'Herblay îl că utam. domnule d'Artagnan. D'Artagnan ră mase nemi ş cat. Bazin! rosti d'Artagnan. dar îţ i ră spund c ăaş a ceva e cu neputinţ ă . i-o întoarse Bazin. în Aramis stăpitulat Simara. dezamă git la culme. . — Aţ i uitat. sănu mai vorbim de asta ş i săne despă rţ im ca niş te buni prieteni. încuviinţ ăd'Artagnan. Uite. spuse d'Artagnan. ş i că . Dacănu ş tii unde-ţ i este stă pînul. Ş i cum d'Artagnan.

drum bun! . — Planchet!. — Cum. Asta dovedeş te. Într-adevă r. — Nesă buitule! O s-ajungi din nou la Bastilia. Ş tiai căsînt liber? — Am aflat-o de la cel mai îndreptă ţ it sămi-o spună . dragul meu. E ciudat. duse acest deget la buze. tră gînd aerul. sa turbe Mazarin. — Opt zile e prea mult. — Da. —Ş i ce te-aduce aici? — Am venit sămulţ umesc Domnului pentru norocul de a măvedea iară ş i liber. zise Rochefort. nu ş tiu pe unde sînt. — Săprimesc poruncile vicarului. Ş i din partea cui îi cauţ i? — Îţ i dai seama din partea cui. — Din nenorocire. — Athos. trebuie să -i g ă sesc în trei zile. — Tu aici. în semn de tă cere. Franţ a e mare. — De la cine? — De la Planchet.. —Ş i altceva nimic? Fiindcăbă nuiesc c ăasta nu-i totul. cuno ş ti cuvîntul trebuie. mi s-a pă rut că -l recunosc. — Oh! Cît despre asta. —Ş i nu ai nici un mijloc sa afli ceva despre ei? Aş teaptăopt zile ş i-ţ i dau eu veş ti. — Care prieteni? — Cei despre care m-ai întrebat ieri. dragul meu Rochefort?! ş opti el. — Trei zile e prea puţ in. — Pe cuvînt de onoare? — Ce-i de mirare în asta? — Nimic. — Ia te uită ! se mirăd'Artagnan. — Noroc! —Ş iţ ie. cu ajutorul lui po ţ i face multe. desigur. El te-a salvat. Porthos ş i Aramis? Pe ei îi cauţ i? — Da. căbinele e întotdeauna ră splă tit. săvedem dacănu putem pune ceva la cale. dacănu-s prea curios. —Ş i cînd porneş ti în c ă utarea lor? — Am ş i pornit. dau o raităprin provincie. Ş i eu la fel! —Ş i.. aşputea săte întreb unde te duci? — Măduc să -mi caut prietenii. te-asigur! E minunat săte ş tii sub cerul liber! De aceea. r ă spunse Rochefort. — Ssst! fă cu Rochefort.dar cel care îl împunsese în umă r cu degetul. urmăRochefort. cu nesaţ în piept – plec săfac o plimbare la ţ ară . de la Planchet? — Fireş te. am eu grijăsămăpă zesc. — N-are a face.

care doar scotea capul de dupăcol ţ ul unei case. se uităîn toate pă rţ ile s ăvadădac ănu e pîndit. d'Artagnan îl vă zu pe Bazin. d'Artagnan aflăc ă . . B ă utura asta se pregă tea cam într-o jum ă tate de ceas: d'Artagnan avea timp berechet să iscodeascăpe cineva despre Bazin. aş a cum socoteş te el. aflatăla vreo cincizeci de paş i mai încolo. cum ucenicul într-ale preoţ iei nu avea nimic de ascuns. Intrăîn vorbăcu el ş i. — Adio! — La revedere! A. Bazin se ivi în uş a bisericii. pe care numai aceste amintiri puteau să -l aş tearnăpe chipul s ă u. zîmbindu-i la rîndul să u cu un aer melancolic. — Cine ş tie! Întîmplarea e plin ăde toane. bă iat de pră vă lie. îi ceruse lă muriri intrînd în sfîntul lă caş . care-ş i scosese veş mintele bisericeş ti ş i stă tea de vorbăcu îngrijitorul că ruia el. cel mult cincisprezece ani. s ătacămîlc în ce-l privea. se încumetăs ăo porneascăspre strada Notre-Dame. D'Artagnan pricepu căBazin îi cerea. sănu uit: dac ăMazarin îţ i vorbeş te de mine. într-o casăcură ţ ică . Bazin nu putea săplece fă răsăfie vă zut din locul unde stă tea d'Artagnan. spuse: — Du-te. Lini ş tit.— Poate căne mai întîlnim pe undeva. de la ş ase la nou ădimineaţ a. ş i f ătot ce vrei. pe care parcăîl mai vă zuse cu două zeci de minute înainte. în chip de copil de cor. D'Artagnan se feri săîntrebe pe cineva din casă . iar de la noua pînăla miezul nopţ ii. dupătoate probabilită ţ ile. D'Artagnan se gră bi săiasădin ascunză toare ş i ajunse la vreme ca să -l vadădînd colţ ul stră zii Juiverie ş i intrînd pe strada Calandre. îmbră cat în stihar. iar dacănu era portar. puţ in îmi pasă : o a doua Constanţ ă nu mai existăpe lume! Întorcîndu-se. De aceea ofiţ erul nostru nu se îndoi nici o clipăcănumai în casa asta putea sa locuiască vrednicul paracliser. d'Artagnan. portarul. era copil de cor de biserică . d'Artagnan îl privi fă răteamăş i. cu un aer dezgheţ at. dar de astădată . Bazin pă rea stă pînit de o mare însufleţ ire ş i îş i tot vîntura prin aer braţ ele-i scurte ş i groase. Dupăvreo cinci minute de aş teptare. dacăera un portar. Ş i Rochefort se depă rtăcu unul din acele zîmbete dr ă ceş ti. Ză ri în încă pere un ş trengar de vreo doisprezece. d'Artagnan se strecurăafarădin catedralăş i se ascunse dupăcolţ ul stră zii Canettes. fă răsădea de b ă nuit. Folosindu-se de neatenţ ia celor doi slujitori ai bisericii. fusese prevenit dinainte. care odinioarăîl fă cuser ăpe d'Artagnan săsimtăde atîtea ori că -l trec fiorii. aflatăla încruci ş area stră zii SaintEloi cu strada Calandre ş i ceru o canăcu hipocras. cu cine să vorbească ? Trecu pragul unei cîrciumioare. dar nu avea cum să -l ză reascăpe ofiţ erul nostru. diavole. — Nu prea cred. spune-i căţ i-am cerut să -i dai de ş tire cum căîn curînd o săvadădac ă sînt prea bă trîn pentru a mai fi bun de ceva.

— Cum de-ai aflat? — Ei. Uite-l colea. Domnul vrea m ă runţ iş . pe care o folosea ş i în chip de crava ş ă . Ei. Într-adevă r. nu-l cred în stare pe domnul Bazin s ăoboseascăun cal.Pe cînd vorbea cu puş tiul. săvă d dacănu cumva e fals. — Unde-a plecat? — Banul e tot al meu? — Fireş te! Hai. gata! întreabă . iscodeş te. nici nu se scurserăzece minute ş i puş tiul era înapoi. cineva aduse un cal la poarta casei lui Bazin. habar n-am. — Hei. Aş teaptăsăplece. Ş i mi-am zis că mă celarul nu i-ar închiria calul fă r ăs ă -l întrebe unde se duce. Abia dă du colţ ul stră zii Juiverie. c ăpuş tiul ţ îş ni ca un copoi pe urmele lui. unul. — Pă i de. —Ş i-acum spune. încredinţ at cănu vor trece zece minute ş i el va ş ti tot ce voieş te săş tie. jupîne! vorbi puş tiul. ce naiba. De altfel se pare căse duce acolo mereu de . Cîrciumarul era la tejghea.. Dup ăo clip ăse ară t ăş i Bazin. a fost floare la ureche! Am recunoscut calul pe care mă celarul îl închiriazădin cînd în cînd domnului Bazin. Ş i-i ară tăbanul ademenitor. — A plecat la Noisy. — Gata! îi dă du puş tiul de veste. află . zorindu-ş i calul. Daţ i-mi-l niţ el. zise copilul. cu ochii stră lucind de bucurie. — Uite-l. — Aha. Copilul se gră bi sa punăbanii în buzunar. ş i pe urmă . — Ia te uită . Dacăaflu unde a pornit-o Bazin?! Nu-i mare greutate. cu umbrela. Dupăcinci minute. care-l urmă rise rîzînd cu cîtăpricepere ş tie s ăînvîrtăo asemenea trebuş oară . Nu cumva rîdeţ i de mine? — Nu. —Ş i mă celarul ţ i-a spus cădomnul Bazin. Calul era cu ş aua ş i cu frîul pe el. — A plecat la Noisy. Bazin o porni în trap mă runt. —Ş i unde se duce? întrebăd'Artagnan.. pe cinstea mea de ofiţ er. fă gă dui d'Artagnan. unde-a plecat? întrebăd'Artagnan. însăfă răsăi-l dea. paracliserul nostru o porneş te la drum. — Ei? fă cu întrebă tor d'Artagnan. cu acel zîmbet ş iret pe care nu-l vezi decît la ş trengarii Parisului. pricep! se dumiri puş tiul. cu toate căeu. — Îţ i dau o jum ă tate de pistol dacăafli. ă sta e al tă u–ş i vîrî banul în buzunar. Lu ăjumă tatea de pistol ş i-i dă du în schimb bani mă runţ i. — Vreau săvă d banul. îl opri d'Artagnan. Ş tiu totul. — Mie? izbucni copilul. — Măduc să -l întreb. zi. D'Artagnan se întoarse la masa unde se aş ezase. Nu aş teptarăprea mult. atunci s-aş ţ eptă m. Bazin obiş nuia totdeauna săpoarte umbrela. Te priveş te cum faci. — Aş a chiar cănu afli nimic.

Planul lui d'Artagnan fusese bine chibzuit: nu voia săajungăla Noisy pe lumină . Cum te cheamă ? — Friquet. în ner ă bdarea lui. dar se dovedeş te o prevedere straş nicăatunci cînd e vorba să -ţ i osteneş ti trupul. pe drumul spre Meaux. ş i învoiala era gata. CĂ UTÎNDU-L H Ă T-DEPARTE PE ARAMIS. domnule ofiţ er. IX CUM D'ARTAGNAN. apoi lua cea mai aprig ăş i mai solidă spadădintre cele trei cîte avea. că tre ora dou ă . lă sînd caii s ămai ră sufle: hanul era ticsit de niş te mutre cam deocheate. de acolo-i doica mea. — Spuneţ i-mi. care aveau aerul căpun la cale cine . În casa învecinatăcu hanul. D'Artagnan scoase la ivealăun caieţ el. ÎL VEDE COCOŢ AT PE CAL. Planchet era că utat de zor ş i acum. Planchet spuse cîteva cuvinte într-o flamand ăfă r ăcusur. fiindc ăNoisy se afla la trei-patru leghe de Paris. La vreo leghe ş i jumă tate de Paris. dar un Planchet atît de schimbat în straiele ponosite ră mase de la fugarul bă rbat al hanghi ţ ei. — Tu ai fost la Noisy? — Cum nu. ÎN SPATELE LUI PLANCHET Ajuns acasă . porunci săse punăş aua pe cei doi cai ş i. întrebăpuş tiul. Avea deci timp berechet înainte. Fratele Magdalenei intra în slujba lui d'Artagnan. urmat de Planchet. ieş i din oraşpe la bariera Vilette. a pornit-o prea devreme la drum. — Bun. plă ti b ă utura de care nici mă car nu se atinsese ş i o porni zorit spre strada Tiquetonne. Magdalena i-l prezentăde faţ ăcu toţ i bă ieţ ii de corvoadă . dîndu-ş i seama că . apoi îş i schimbă îmbră că mintea. cugetînd cătunica lui de locotenent de mu ş chetari ar putea sădea naş tere la bă nuieli. ră spunse d'Artagnan. încît aproape nu-l mai recunoş teai. Ş i cum aflase ceea ce voia. în care însemnănumele bă iatului ş i adresa cîrciumii. Nu mai am nici o îndoial ă ! — Sînteţ i mulţ umit de mine? — Da. fă cu d'Artagnan. ofiţ erul ră spunse ceva într-o pă să reascăpriceputănumai de el. d'Artagnan vă zu un om a ş ezat lîngăfoc: era Planchet.două -trei ori pe să ptă mînă . Mai întîi prînzi vîrtos. d'Artagnan se opri niţ el la un han. ceea ce poate săfie un prost început atunci cînd vrei să -ţ i pui capul la treabă . — E vreo mînă stire la Noisy? —Ş i încăuna grozavă . mînă stirea iezuiţ ilor. Mai e rost de cîş tigat ş i alţ i bani? — Poate căda. pe care nu o purta decît la zile mari: apoi. de teamăsănu fie recunoscut.

într-un duel în Piaţ a Regală . Ş i se întreba pentru ce existăpe lume oameni care ajung la tot ce nă zuiesc. fie din pricina unei soarţ e vitrege. se apucă să -i laude vinul. în sfîrş it. fratele ei. cînd Planchet se apropie ş i-i spuse: — Pun prinsoare. ş i care ar fi scandalizat spiritele timorate de la curte. O anume vorbăa hangiţ ei îndrumase gîndurile lui d'Artagnan pe un fă ga şanume. ne din pricina firii cu care i-a înzestrat natura. atunci cînd mergi în pasul calului. pe care nu-l iubea. deci. Că să torităcu bă trînul duce de Longueville. căva gîndiţ i la acelaş i lucru la care mă gîndesc ş i eu. cea care fusese ieri la curte ceea ce doamna de Longueville era astă zi. era ş i va ră mîne pesemne printre ace ş tia din urmă . doamna ducesăde Longueville: cealaltăera o mînastire de iezuiţ iş i. care. ş i Planchet la fel.ş tie ce pentru noaptea aceea. sub un cer monorît ce veghează o priveliş te monoton ă . se bucurase cîndva de iubirea doamnei de Chevreuse. decît ce face iepurele în vizuina lui: săte gînde ş ti. ş i în ea locuia în clipa de faţ ănepoata acestuia. Un bă rbat înf ă ş urat într-o pelerinăse ivi în uş ă . ţ inînd s ăajung ăîn sat doar la că derea nopţ ii. Or. D'Artagnan se gîndea la toate aceste lucruri. gă zduia pe aceş ti cuvioş i pă rinţ i. apoi se vorbise de o prietenie cam prea afectuoasăpe care ar fi avut-o pentru prinţ ul de Condé. fratele ei. Într-adevă r. unii la dragoste. Cît despre d'Artagnan. d'Artagnan o porni mai departe. fă r ăs ă însemne mai mult decît el. d'Artagnan se gîndea. fiul cel mai mare al bă trînului duce de La Rochefoucauld din care era pe cale săfacăun duş man ducelui de Condé. Acum nu mai avea nici o îndoială . Numai că . Pe la ceasurile patru. Se vă zu nevoit să -ş i mă rturiseascădeschis că . Se gîndea la Aramis. doamna de Longueville merita s ă -ţ i fure gîndurile: era una dintre cele mai de seamădoamne ale regatului. vorba asta era numele doamnei de Longueville. n-ai altceva mai bun de f ă cut. în vreme ce al ţ ii. fă cu un semn cu mîna ş i doi dintre indivizii care beau la o masăieş irăîndatăca săvorbeasc ăcu el. care nu era decît o jalnicăpo ş ircăde Montreuil. aduse vorba despre Noisy ş i aflăc ăîn sat nu se gă seau decît douăcase mai ară toase: una era a monseniorului arhiepiscop al Parisului. dar cînd d ă du cu ochii de un stră in. domnule. el se apropie nepă să tor de hangiţ ă . cu toatăîndemînarea lui. Se gîndea căpe cînd era la Luvru o vă zuse adesea pe frumoasa doamnăde Longueville trecînd veselăş i str ă lucitoare prin faţ a lui. era una dintre cele mai frumoase femei de la curte. cum spune La Fontaine. cu toatăisteţ imea. fiecare îş i avea gîndurile lui. ră mîn la jumă tatea drumului cu nă dejdile lor. . tot dupăcum se spunea. în pasul calului. ducesa de Longueville avea în clipa de faţ ăo legă turăpoliticăcu prinţ ul de Marciliac. se mai spunea căo urăadîncăş i adevă ratăurmase acestei prietenii ş i. precum vom vedea. ca de obicei. fie din pricina intîmplă rii. trecuse mai întîi drept amanta lui Coligny. într-o zi de iarnă . ucis din pricina ei de că tre ducele de Guise. unii la mă rire.

— Ei. ş i-aici s-ar putea săfie vorba de mine. frumoase vremuri! N-ai grijă . „E ş ti sigur?" a întrebat bă trînul în pelerină . bă nuiesc căva fi travestit în haine de cavaler". ş i ce ne priveş te asta pe noi? fă cu d'Artagnan. căoamenii ă ia s-au adunat cu gînduri rele la han ş i tocmai cugetam la cele ce-mi spunea. domnule. ş i aici mi se pare cănu mai încape nici o îndoială . monseniore. „Da. „Da. a zis unul.ă ia de la han nu unelteau împotriva noastră ." „Iau asupra mea toatăr ă spunderea". fiţ i pe pace. ori vine astă -seară ". numai că utaţ i să -l prinde ţ i viu. hai săvedem ce-ţ i spune instinctul într-o asemenea împrejurare? — Instinctul îmi spune. Asemenea ispră vi se petrec mai în fiecare zi. — Instinctul. ia gîndiţ i-v ăce-au spus: „I-am recunoscut servitorul. bă nuiesc c ăva fi travestit în haine de cavaler. Ah. ce ziceţ i de asta? — Vai. la mutrele alea deocheate care ş edeau adineauri la bă uturăla han. voi fi ş i eu acolo ş i văvoi îndruma." „Da. ş i-aici s-ar putea sa fie vorba de dumneavoastră . zîmbi d'Artagnan. a zis altul. — Aha! exclamăd'Artagnan. —Ş i-apoi? — „E sigur la Noisy. prinţ e. — Tot prevă ză tor ai ră mas. Nu-i omul care săse dea prins cu una cu două . Cît despre noi. — Ei bine." „V ăluaţ i ră spunderea căjusti ţ ia." „De altfel. ori vine astă -seară . ci straie de cavaler.. „E sigur la Noisy. urmaţ i-i ş i voi pilda. Ei. Aveţ i frînghie să -l legaţ iş i un că luşsăi-l puneţ i în gură ?" „Avem de toate." „Atunci." „Bă gaţ i de seamă . — Întocmai aş a: prinţ e. dragul meu Planchet! oftăd'Artagnan. Planchet. domnule.Ş i pe urmă ? — Unul dintre ei spunea. Din nefericire s-au dus vremurile cînd prinţ ii voiau sămăomoare. ascuns în cel mai întunecos ungher al grajdului. Planchet. a spus prinţ ul. „Atunci e bine. da. urmat de alţ i doi. cînd vă d c ăintr ăîn grajd un om înfă ş urat într-o pelerina. că ci povestirea lui Planchet se potrivea cu lucrurile pe care le bă gase ş i el de seamă . — Domnul e sigur? — Iau totul asupra mea. Dar tu la ce te gîndeş ti? — Măgîndesc. atunci săne hotă rîm: ce facem cu el?" a spus celă lalt bă utor. domnule. — Sînteţ i sigur cănu unelteau împotriva noastră ? — Împotriva noastr ă ?! Ş i pentru ce? — Pă i de." Ş i au ie ş it din grajd.— Măîndoiesc. ." — Prinţ e? îl întrerupse d'Artagnan. fiindcăi-am recunoscut servitorul". o săne dă m toatăosteneala..ş tie sa mînuiascăspada. —Ş i-apoi? —Ş i-apoi prinţ ul a spus: „Bă ga ţ i de seamă . „Ce facem cu el?" a repetat prinţ ul. fiindc ănu purta ţ i uniforma de ofiţ er de muş chetari. Dar ascultaţ i mai departe: „Ş i dacă -i acolo.

Pă mîntul e muiat de ploi. r ă spunse Planchet. în partea dinspre cîmp. O ş tiu eu. parca ză resc ş i eu ceva.— Atunci e bine. tu dăo fug ăpînă acolo. În dreapta ş i în stînga drumului. glă sui el. cu acea sublima încredere pe care o avusese întotdeauna în stă pînul să uş i pe care cei cincisprezece ani de despă rţ ire nu o ş tirbiser ăcîtu ş i de pu ţ in. a ş a căsa ne vedem de drum. cîţ iva tei uriaş i îş i întindeau braţ ele golaş e. — Sînt oamenii noş tri care-au pornit la treab ă . se vede o singurăfereastrăluminată . Dupăcinci minute. Ş i Planchet îş i luălocul în urma lui d'Artagnan. Merserăaş a aproape o leghe. stră bă tînd vă zduhul ş i înserarea. ajunserăîn dreptul celor dintîi case din Noisy. Planchet. Ş i se opri în loc ca săscruteze întunericul Ş i săasculte.. cuprinse între douăuliţ e. zise d'Artagnan. — Domnule. un nechezat de cal ajunse la urechea lui d'Artagnan. precum spusese. rosti el. în vreme ce d'Artagnan să ri la pă mînt săstrîngăchinga.. toat ălumea dormea ş i nu vedeai o geană de luminăîn tot satul. Erau singurele fiinţ e care pă reau cătră iesc în sat. uitaţ i-văîn partea asta. ia ascultă ! Ş i într-adevă r. spuse d'Artagnan. se ridicau niş te ziduri sumbre. Planchet se depă rtăîn noapte. Ş i pornirămai departe. unde-i vedeai ochii înspă mîntaţ i scînteind ca doi că rbuni aprinş i. ş i întoarce-te de-mi spune dacăe vreo fereastră luminat ăla iezuiţ i. Aş a cum e obiceiul la ţ ară . D'Artagnan ş i Planchet îş i urmar ăcalea. Sănu mai vorbim de asta. cîte un cîine se trezea l ă trînd prin ogră zi. în faţ a lor. aşbate aici la . — Hm! mormă i d'Artagnan. — Ei. dominînd împrejurimea. s-aude cel puţ in cum nechează . Totuş i. începu el. — Trebuie săfie castelul arhiepiscopului. vorba ta. Mînă stirea unde o fi? — Mînă stirea e-n capă tul satului. nu vi se pare căse strecoarăniş te umbre prin noapte? Ascultaţ i. Dacăaşfi de-al Frondei. Dar asta nu ne priveş te pe noi. Aproape în inima tîrgului. zise el că tre Planchet. — Domnule. Planchet se apropie iară ş i de d'Artagnan. D'Artagnan cercetăcu luare-aminte clă direa. parcăaud ş i tropot de cai. pe fundalul cenuş iu-întunecat al cerului se desprindea din noapte dantela ş i mai întunecatăa acoperiş urilor: în ră stimpuri. pe la opt ş i jumă tate ori nou ăseara. domnule. cîte o mîţ ăsperiatăţ îş nea din mijlocul drumului ca săse ascund ăîntr-un morman de vreascuri. — Cu neputinţ ă . Planchet era înapoi. Dupăvreo jumă tate de ceas.. — Ce e? — Ia uitaţ i-vă . cît strîng eu chinga calului. Deodată . unde ş ade frumoasa doamnăde Longueville. — Dac ănu s-aude tropot de cai.

Singura fereastrăluminatăs-a întunecat. Îl cunoş ti pe domnul d'Artagnan? — Locotenent al muş chetarilor regelui? întrebăvocea. — Îl cunosc. cum îţ i place mai mult săţ i se spună . ce săfie? Un vuiet ca de uragan se apropia din ce în ce: în aceeaş i clip ă . primul care se-ncumet ăsăse apropie de spada mea. — Nu vrei să -ţ i spui numele fiindcăeş ti cel care a pus la cale aceast ă cursă . Nu cumva umbl ăturbarea prin Noisy? Bă gaţ i de seamă . — Drace! exclamăd'Artagnan. Ce pofti ţ i. — N-auzi ţ i nimic. — Hei. dupăobiceiul celor învă ţ aţ i să poruncească . — Dar dumneata? i-o întoarse d'Artagnan.castel ş i sînt sigur c-aşgă si un culcuşpe cinste. cu spadele în mînă . cămă nînci o scă rm ă nealăde-o săţ ii minte. — Da. trufaş . nu vreţ i săbat în poartă ? — Ssst! îl opri d'Artagnan. Chiar dacănu-mi spun numele. Pînă atunci. monseniore! D'Artagnan socoti căeste momentul săse amestece ş i el în vorbă . — Destul. urmăgasconul. ce dori ţ i?? — Afli tu îndată ! urlarăîn cor că lă re ţ ii. domnule? — Ba da. — Nici o grijă . tră gînd spada ş i adă postindu-se dup ă cal. domnule. n-am de ce sămi-l ascund. văprevin. — Chiar el. — Ei bine. — Ce faci aici? întrebăel. Cel de care ascultau că lă re ţ ii veni mai aproape. atunci trebuie săfi auzit căare un braţ puternic ş i o spadăneîntrecută ? . care nu voia săparăînfricoş at. ş i sînt sigur căm-aşospă ta stra ş nic. Între castel ş i mîn ă stire. strigăcel că ruia i se spusese monseniore. ş i spada mea e lungă . Săfi avut tu dreptate? Ă ş tia cu noi aveau ce aveau? — Uite-l. — Oho. pe el! strigar ăcă lă re ţ ii ş i se aruncarăasupra lui d'Artagnan. monseniore sau prinţ e. domnilor! întrebăel cu accentu-i gascon. care c ă lă toream lini ş tit cu slujitorul meu. două cete de că lă reţ i. se prea poate sădormim afar ă . destul! Numele dumitale? — Îţ i spun numele meu ca săş tii unde sămăgă se ş ti. îl spintec. adă ug ăPlanchet. — Vorbeş te cuviincios. Dar eu. rosti d'Artagnan. murind de foame ş i de sete. în vreme ce Planchet fă cea la fel. ca vestitul mă gar al lui Buridan. vreau s ăfiu respectat dupărangul meu. dac ăaşfi că lugă r. Sta ţ i. — Staţ i! Staţ i. fire ş te. aş bate dincolo la mînă stire. se nă pustirădin cele douăuliţ e care mă rgineau casa ş i-i înconjurarăînchizînd orice trecere. — Sănu v ăscape! ră sun ăo voce mîndr ă . domnilor! bombă ni d'Artagnan. asta nu-i vocea lui. zise gasconul nostru. mintoş ilor. num ă rînd fiecare vreo zece oameni.

. cu glas tare. habar n-am ş i prea puţ in îmi pasă . în împă ră ţ ia enigmelor continuăd'Artagnan. Îl aş teptai aici. săne retragem. murmurînd ş i bomb ă nind. te tog. am intrat. care se smuci în lă turi. Pe cine?. prin ţ sau rege. nu-i chip săte înş eli. — Pe legea mea. jupîn d'Artagnan. s-ar putea s ăfii singur ş i săfie ziuăafară . D'Artagnan ş i Planchet mai veghear ăcîtva timp. . domnule! striga Planchet. Nu cu noi avea treabă . pe cal. Asta nu-i uş or. nă tă ră ule. La drum. îndreptîndu-se spre Paris. zise liniş tit d'Artagnan că tre Planchet. — Haide. Am dat greşastă -seară . O săne mai întîlnim noi. Fie ce-o fi. Atunci pleacăde-aici ş i lasă -ne în pace. cuvîntăgasconul. că ci ş i eu. adă ug ăel. dar niciodatăîn condi ţ iile astea. ră spunde! porunci aceeaş i voce semeaţ ă . — Pă i atunci cu cine? întrebăPlanchet. orice-ai fi.. Fiindcăatunci cînd o săne-ntîlnim. sub ferestrele astea? Ai venit la Noisy ca să -l aperi? — N-aş tept pe nimeni. pufni d'Artagnan. fiincădacămai spui o singurăvorbăca asta. a ş a căvîrîrăspada în teac ă .. Am pe unul pe cal! D'Artagnan se întoarse ş i vă zu într-adevă r doua mogîldeţ e pe calul lui Planchet. — Pe cel pe care-l că ută m noi. Tot ce vreau e să intru în mînă stirea iezuiţ ilor. sus pe cai! Sămergem săbatem în poartăla că lugă ri. — Da. — Neispră vitule! — Ei. dar tropotul cailor se depă rta mereu. — Pesemne cădracu se ţ ine scai de noi! izbucni el. — Bine! replicăvocea. Ş i nu vreau săapă r pe nimeni altul decît pe mine. dar vă previn cămăvoi apă ra cu stră ş nicie. Asta nu-i omul nostru.— Dumneata eş ti domnul d'Artagnan? — Eu însumi — Atunci ai venit aici ca să -l aperi? — Să -l apă r?. doar n-au săne mă nînce! Ş i d'Artagnan se aruncăîn ş a. Hai. las ă . pieri în noapte. — Hei. domnilor! Ş i ceata că lă reţ ilor. batjocoritor.. fă răsăş tiu. spuse cel care poruncea. — Se pare căvenind la Noisy. Mă soară -ţ i cuvintele. cînd ceva greu că zu pe neaş teptate dindă ră tul lui. — Ai vă zut. care începea să -ş i piardă ră bdarea. că ruia aceastăporuncăîi cam încurca socotelile. gata săse apere. auzi? — Lasă . — Săplec?! murmurăd'Artagnan. ş i calul sîntem frînţ i de oboseală . se vede cît de colo căvorbeş te ca un gascon. Planchet abia apucăsă -i urmeze pilda. tr ă gînd spada. bine! fă cu vocea. săş tii căţ i-o bag pe gît. afarănumai dacădumneata binevoieş ti sămăpofteş ti la un praznic ş i să -mi oferi un culcu şundeva prin apropiere.. domnule! izbucni d'Artagnan.. marchiz. — Bine.

Fereastra se deschise îndatăş io scarăde frînghie lunecăîn jos. — Iartă -m ă . sînt eu. aş a cum îi poruncise Aramis. Planchet. Nici nu-ţ i închipui. porneş te-o în galop ş i. — Crezi? rîse Aramis. dar mult mai încet: se vedea cît de colo căera mai puţ in obiş nuit cu asta decît prietenul să u. voi fi încîntat săte am oaspete. Mi se pare c-ai pomenit de naiba. — Iartă -m ă . Povestea cu scara merge pentru domnul Aramis. o sămearg ăş i pentru mine. ş i se opri sub fereastra luminatăde la mînă stire. Cît despre mine. sire". baţ i de trei ori din palme ş i-ţ i dă m noi ş iţ ie ceva de-ale gurii. zise d'Artagnan. Fii pe pace. îl povă ţ ui Aramis. — Domnule. Dacăaşfi ş tiut căvoi avea cinstea sămăvizitezi. în marginea satului. porni. Planchet o apuc ăla stînga. merge ş i pentru dumneavoastrăş i. cîte deprinderi rele capeţ i în afurisitele astea de mînă stiri ş i ce urît se poartăto ţ i oamenii bisericii. dragul meu. dragul meu d'Artagnan. Planchet. cu Aramis la spate. — Cum zicea ră posatul cardinal ră posatului rege: „Ca săvăară t drumul.gata săse n ă pusteascăasupra nepoftitului. — Du-i sub ş opronul de colo. zise acesta. prietene. apuc-o la stînga. Aramis. dupănouăseara. te urmez. Aramis să ri de pe cal ş i bă tu de trei ori din palme. X ABATELE D'HERBLAY La capă tul satului. eu mămulţ umesc ş i cu scara asta de frînghie. — Pă i cum?! se minunăd'Artagnan. cu care sînt silit sătră iesc. Haide. la naiba! Nu moare nimeni de . — Tu te întorci aici. dar caii ă ş tia doi nu pot săse caţ ă re pe ea. zise Planchet cînd vă zu căd'Artagnan e gata s ăajung ă sus. —Ş i pentru mine? se tîngui Planchet. D'Artagnan se că ţ ă r ăîn urma lui. sub fereastră . consemnul mînă stiri e dintre cele mai severe. ară tîndu-i o hardughie ce se ridica în plin cîmp. dupăo clipă . zise Aramis. ajunse la fereastră . — Nu. la nevoie. Se prea poate. observîndu-i stîngă cia. Gă seş ti acolo ş i fîn ş i ov ă z pentru ei. m-aşfi îngrijit săam la îndemînăscara gră dinarului. murmurăAramis. Dar nu urci? — Ia-o tu înainte. Nici pomenealăde dracu. urmat de d'Artagnan care începea săcreadăcătră ieş te frînturi dintr-un vis fantastic ş i fă r ăş ir. — Dragul meu. Dacăvrei s ăurci. Aş a se intrăla tine? — La naiba. Aramis se c ă ţ ă r ăsprinten pe scar ăş i. n-ai încotro! mormă i Aramis. dragăprietene.

Hai. dragul meu. prietene. bine. d'Artagnan moare de foame ş i eu la fel. îmbiind ochiul ş i mîna cu spade de tot felul. spuse Aramis. decît al unui om care s-a legat sădobîndeascăÎmpă ră ţ ia cerurilor prin post ş i renunţ are la cele pă mînteş ti. Eu. Bazin.foame aici. dacăvrei. Bazin. aş a că adu-ne de mîncare ce ai tu mai de soi ş i. iar patru tablouri mari înfă ţ iş au pe cardinalul de Lorraine. iar patul pă rea mai curînd culcuş ul unei femeiuş ti. dragul meu. Bazin. Nu vă d pe nimeni ş i totuş i scara n-a picat din cer. du-te. Cu ajutorul lui Dumnezeu ş i al lui Bazin s ă nă dă jduim căvom gă si lucruri ceva mai ac ă tă rii în că marăla cucernicii pă rinţ i iezuiţ i. vin bun. Dar dupăce te uiţ i? — Măuit săvă d cine ţ i-a aruncat scara. în care acesta se tolă ni. Ce vrei. am învă ţ at de la cucernicii pă rinţ i iezuiţ i că -ţ i este îng ă duit săminţ i. strigăîncetiş or Aramis. unul. încuviin ţ ăd'Artagnan. Stai jos. e bine dresat ş i. nu? — Vai! zise Aramis. — Vă d că -mi prive ş ti bîrlogul. închise fereastra. sînt bucuros săv ă d că . — Asta înseamnăc ăm ăameninţ i cu omletele ş i cu iarba de Crèvecoeur? Parcăaş a porecleai tu spanacul odinioară . cu garnitura lui de dantelăş i cuverturăscump ăaş ternutăpe el. rosti d'Artagnan. nimic nu arata căte afli în locuinţ a unui abate: tapetul era de damasc. pîn ă ş i-n biseric ă . dar cînd dă du cu ochii de d'Artagnan scă p ăo exclama ţ ie care r ă sunăca un strigă t de disperare. Niciodatănu avusese prilejul săvad ăîncă pere mai ră zboinic ăş i mai elegantăîn acela ş i timp. — Nu. minţ i de-nghea ţ ăapele. s-a retras discret. dacăo faci cu un gînd bun. În colţ uri stă teau îngră mă dite arme. — Mai întîi aşzice sămîncă m. mai cu seamă . rezemîndu-ş i braţ ele. . ă sta-i Bazin. pricepînd c ă nu m-am întors singur. cardinalul de Lavalette ş i episcopul de Bordeaux în ţ inutăde campanie. cardinalul de Richelieu. Ce-i drept. stau ca un că lug ă r. urm ăAramis. Oh. iartă mă . d'Artagnan cercetăodaia. — Domnule. covoarele de Alençon. vino încoace! Uş a se deschise ş i Bazin se ivi în prag. dragul meu prieten! se că in ăAramis. — Aha! exclamăd'Artagnan. — Dragul meu Bazin. — Bine. La mine nu g ă seş ti cine ş tie ce bucate. ră spunse Bazin. — Numai căjupîn Bazin. deoarece nu te aş teptam. tră gînd scara sus. Ş i Aramis împinse spre d'Artagnan un fotoliu încă pă tor. îţ i mă rturisesc căabia aş tept săîmbuc ceva: drumul mi-a fă cut o foame de lup. — Ah. În acest timp. nu? întrebăAramis. Ş i Aramis. să schimbă mş i noi o vorbă . Bazin se înclinăîn semn de supunere oftădin adîncul ră runchilor ş i ieş i pe uş ă . cu mare plă cere. — Da.

alţ ii. între Tigru ş i Eufrat: se pare însăcătoţ i îl c ă utau hă t-departe. e ceva în tot ceea ce mi-ai spus: numai nu cumva săcrezi căaşfi îndr ă gostit de doamna de Longueville. — Ai ră mas acelaş i tovară şvoios. ş i. s ş -mi spui îndatş . iatăcăs-au dumirit ş i învă ţ aţ ii. Îl ş tii? . dar. — Da. aş a cum a fă cut cu Chalais. ceea ce e aproape totuna. Mda. nu cobori pe treptele de marmurăale unui peristii. După ce ai fost îndră gostit atît de amar de vreme de doamna de Chevreuse. căam r ă mas singuri. vezi bine! — Din cer! repetăd'Artagnan. Da. reluăd'Artagnan. pe legea mea. ci printre crengile unui tei. N-am cunoscut decît o singurăfemeie care săpoarte haina bă rbă teascăla fel ca ea: de aceea i sa fă cut ş i un cîntec: Laboissère. aproape. — Drace. adevă rat. la naiba! exclamăAramis. Asta din pricinăc ăpurta neînchipuit de firesc haina bă rbă tească . aceastăscumpăMarie. Nu se iese pe poart ă . — Atunci.. biata Kety. cînd el era colea. cu un nu ş tiu ce preot că ruia i-a cerut adă post ş i care. împreunăcu camerista ei. dupăcum am auzit. nu s-ar fi dat în lă turi să -i taie capul. sa ară tat gata săo împartăcu ea. dar ea s-a salvat travestit ăîn haine bă rbă teş ti. cel puţ in m ăîntorceam din rai. de unde dracu ai picat pe cai. dragul meu. îndă ră tul lui Planchet? — Ei. Din cer. Nu prea ai aerul c ă vii de-acolo ş i nici c-ai s-ajungi vreodatăîn împă ră ţ ia lui. nu era să -ţ i dă ruie ş ti inima celei mai înverş unate duş mance a ei. pe locul unde-i castelul arhiepiscopului de Paris. Dacănu veneam din cer. mutîndu-ş i privirea la stă pînul casei ş i sfîrş ind prin a-i cerceta hainele. A poruncit s ăfie arestatăş i dus ăla castelul din Loches. ş i spiritul gascon nu te-a pă ră sit de fel. Era un potrivnic atît de cumplit acest blestemat de cardinal! continuăAramis. cu Montmorency ş i cu Cinq-Mars. dragul meu Aramis. Raiul se aflăIa Noisy-le-Sec. iar îngerul cu spada de foc care-l pă zeş te îmi pare căş ia schimbat numele ceresc de Gabriel în acela mai pă mîntesc al prin ţ ului de Marcillac. aruncîndu-ş i privirea spre portretul fostului ministru. începu d'Artagnan.— Acum. am iubit-o mult odinioarăpe aceastăsă rmanăducesăş i trebuie sărecunosc cănea fost de mare ajutor. Pînăazi nu se ş tia mai nimic ce ş i cum e cu raiul: unii ziceau căse aflăpe muntele Ararat. clă tinînd din cap. o săm ăferesc cu grij ăde asta! protestăd'Artagnan.. ce vrei! el a silit-o săplece din Franţ a. avînd doar o singura odaie ş i luînd-o drept un cavaler. rosti Aramis cu un aer nepă să tor. — Dragul meu. Aramis izbucni în rîs. ci pe fereastră . ba. a tră it ş i o ciudată aventurăîn nu ş tiu ce sat. vorbi Aramis cu o înfumurare pe care d'Artagnan nu o mai vă zuse la el de pe vremea cînd era muş chetar. dupătoate celelalte lucruri din jur. spune-mi.

Apoi. Nu. Deci m-am întîlnit de vreo cîteva ori cu ea.. Printre halebarde. dup ă moartea regelui? — Da. — Da. interveni Aramis. i-am dat cele mai înţ elepte sfaturi. — De astădată . Ş i Aramis începu ca un mîndru cavaler: Laboissère. azi cînd sînt abate. Cadet din cap pînş -n picioare. aceeaş i talie elegantă . murmurăAramis. Ai vă zut-o cumva cînd s-a întors de la Bruxelles. care eş ti mereu acelaş i: acela ş i pă r negru ş i frumos. caut săslujesc cît mai rar cu putinţ ă . — De astădatăpoate că -ţ i urmeazăsfaturile. n-am mai vă zut-o. ş i vă d c ăliturghia nu ţ i-a stricat vocea. mi s-a urît s ă -i tot spun căMazarin e amantul reginei. s ş -mi spui îndatş . Acum o săfacăiar vreo prostie. Cînţ i tot atît de frumos ş i azi. fireş te. Cîntă -l. — Ascultă . În regimentul încercatei garde.. mş rturisesc. s-a aruncat în urzeala ducelui de Beaufort. De vreme ce ne-am regă sit. dragul meu Aramis. aceleaş i mîini de femeie. încuviinţ ăAramis. atîta tot. — Care? Ducesa de Chevreuse. îmbă trînesc: în curînd împlinesc treizeci ş iş ase de ani. dragul meu. pe vremea cînd eram muş chetar. surîse d'Artagnan. — Nu ca tine.. aş teptînd o schimbare. dragul meu. măîngrijesc mult. — Bravo! izbucni d'Artagnan. care au devenit niş te minunate mîini de prelat. S-a schimbat mult. — Dragul meu. ţ i-am spus căn-a fost nimic între mine ş i ducesa de Longueville. cochetă rii. e adevă rat. dragul meu Aramis. — Da. încuviinţ ăAramis. vorbeam de ducesa de Chevreuse. iar sec ă tura a poruncit arestarea ducelui de Beaufort ş i a exilat-o pe doamna de Chevreuse. ş tiu. —Ş tii căa obţ inut permisiunea săse întoarcăîn ţ ară ? spuse d'Artagnan. că utam săfac de gard ăcît mai rar. înţ elegi. Ş tii dragul meu.— Nu. zicînd căo cunoaş te pe Anna de Austria ş i căo ş tie prea mîndrăca săiubeascăo asemenea secă tură . Ea pare. — Aş a e. ori ducesa de Longueville? — Dragul meu. Dar s ăne întoarcem la să rmana ducesă . ş i chiar s-a întors. Mşprinde bine straiul bş rbş tesc? — Goneş ti pe cal ca o sş geatş . s ăne învoim asupra unui lucru: asupra vîrstei pe care o vom . Ne-ntreci pe toş i. ş i era încăfoarte frumoasă . n-a vrut să măcreadă .. de care ea nu s-a folosit nici un pic. poate.

ridicăspre tavan amîndou ămîinile în care ţ inea cîte o butelcă . tică losule! noi. Atunci eu sînt cel care măîn ş el. ş i care a dat fuga încoace sămăprevinăde primejdia ce-mi pîndeş te sufletul. ş tiam cămăcă utai. lasăfă ţ ă rnicia! Ş tii doar căn-o pot suferi. Haide. domnule. aşavea patruzeci ş i trei de ani! Pe toţ i dracii.. — Ză u?! fă cu Aramis. — Cum adică ? se mirăAramis. care se deosebea ca ş i cerul de pă mînt de vorba ş i purtarea mu ş chetarului Aramis. — Asta fiindcăte crezi mereu cu anteriul de paracliser pe tine. ră mase cu ochii holbaţ i la prietenul să u. i-o retezăAramis. dupăce dă duse fîn ş i ov ă z la cai. Dar te previn cădacătot lustruind boclucurile de prin capele. Eu nici nu calc pe acolo. — În sfîrş it! se îmbunăAramis. dragul meu. Bazin aş ternu într-o clipit ăo faţ ăde damasc ş i rîndui pe masăatîtea tacîmuri aurite. Pe vremuri eram mai mic cu doi sau trei ani decît tine ş i. gră beş te-te. ai săuiţ i să -mi lustruieş ti spada. atîtea bucate aromitoare ş i îmbietoare. Mi-a trebuit timp pînăs-aduc sus tot ce. cu mîinile împreunate ş i cu un aer spă ş it. revoltat la culme. îş i fă cu semnul crucii cu butelca pe care o ţ inea în mînă . spuse Bazin. dragul meu. care te-a luat drept dracul pe p ă mînt. aici. asta mi-ar aduce numai neajunsuri. îndată . — Ei! fă cu Aramis. Bazin.avea de acum înainte. — Ei! se ră sti Aramis. Ai face mult mai bine dacăai deschide fereastra ş i ai trimite jos o pîine. — Vai. Într-adevă r. un pui ş i o sticlă cu vin prietenului tă u Planchet. că ci tu ai fost întotdeauna neîntrecut într-ale cifrelor. care tocmai intra pe uş ă . urmăd'Artagnan. încît d'Artagnan ră mase de-a dreptul buimă cit. dac ămăvoi înhă ita iară ş i cu un ofiţ er de muş chetari ca tine. Am cîte ceva pentru orice împrejurare: ş i-apoi. mai uimit ca oricînd de vorba ş i de purtarea abatelui d'Herblay. eş ti gata? — Da. fac un foc zdravă n cu toate icoanele tale ş i te pun în frigare. Planchet se întorsese . — De la cine? — De la jupîn Bazin. domnule! se tîngui Bazin. care a ostenit de un ceas de cînd tot bate din palme. — Fii liniş tit. azi am patruzeci de ani bă tuţ i pe muchie. — Da. Aş adar. — Haide. — Aş teptai pe cineva? întrebăofiţ erul. murim de foame ş i de sete! Bazin. Ce-o mo ş mondi atîta dobitocul de Bazin? Bazin. haide o dată . după socotelile tale. dragul meu. îl asigur ăd'Artagnan.. ş i fiindcăstai mereu cu nasul în cartea de rug ă ciuni. dacănu măînş el. sănu cumva s-o spui la palatul Rambouillet. Iar d'Artagnan.

Asta-i soarta. fă răsămai pun la socotealăun mic beneficiu de o mie de scuzi. dragul meu. în schimb. acest mîncă cios că ruia i s-a dus vestea ş i care spunea în chip de rugă ciune dupămasă : „Doamne. — Cum nu. vreau săte întreb ceva. Bazin. atîrn ăde capă tul unei funii pîinea. ş tii! Cei pu ţ in a ş a s-ar pă rea. Din poemele tale? — Nu. săspintece pui ş i prepeli ţ e cu îndemînarea unui mînc ă u fă r ăde pereche. ş i-apoi. — Ce vrei! urmăAramis. care ţ in s ăfie mari oratori! — Ză u? Ş i pe tine gloria asta nu te-a ispitit? — Ba da. Pe urmăo iau razna în loc săvorbesc de chinurile iadului. biniş or! Pentru zilele de post am dezlegarea Romei.. Cei doi prieteni se aş ezar ăla masă . dragul meu. m-am lă sat de poezie ş i doar din cînd în cînd mai a ş tern pe hîrtie cîte un cîntec de pahar. numai cănatura a fost mai tare. puiul ş i sticla de vin ş i le lă săjos. cu un aer resemnat. mulţ umit ădomnului vicar. dragul meu. ca săle vînd.. vorbesc despre încîmă rile raiului. Cînd sînt în amvon ş i mi se întîmplăsămăpriveascăo femeie frumoasă . — Iartă -m ă . rîse d'Artagnan. predici? — O. dar în r ă stimp i-am întors pe toţ i cum m-am priceput mai bine. Ce-i . care nici nu cerea mai mult ş i care se întoarse degrabăsub ş opron. —Ş i din ce scoţ i tu aceste două sprezece mii de livre? întrebă d'Artagnan. Dumnezeule. încît au azvîrlit în el cu pietre. — Mda. ş i niş te predici minunate. zîmbesc ş i eu. Vă d c ăte hră ne ş ti. dacăzîmbeş te. — Nu cumva ai devenit bogat? — Oh.sub fereastrăş i repetase de douăsau de trei ori semnalul stabilit. nu glumă . ascultă tor. Ş i uite. — La naiba! mormă i d'Artagnan. Mulţ imea credincioş ilor a ieş it afarăca săadune pietre. —Ş i-acum sămîncă m. ajută -măsă mistui ca lumea ce-am mîncat cu atîta poft ă ". îl ş tii? Vechiul prieten al cardinalului.ş tii bine doar c ăîntre noi nu poate fi vorba de indiscreţ ie. zise d'Artagnan. Un cavaler mi-a rîs în nas. în biserica Saint-Louis au Marais. — Cum. iar eu mi-am întrerupt predica ş i i-am spus căe un prost. iar Aramis se apucăsătaie ş uncă . pe care îl datorez bună voin ţ ei prinţ ului. o privesc ş i eu. din pricinăcănu măprea laud cu să nă tatea. nu! Am un venit de două sprezece mii de livre pe an. nu poţ i fugi de ea. am pă ţ it asta într-o zi. scriu predici. cîte un sonet galant sau cîte o epigramă nevinovată . spuse Aramis. lui Planchet. l-am luat ca bucă tar pe fostul bucă tar al lui Lafollone. întreabă -m ă . — Ceea ce nu l-a împiedicat sămoarădin pricina unei indigestii. — Cui anume? — Celor din tagma mea. — Ca săle rosteş ti din amvon? — Nu.

ba poate ş i mai bine. ş tii ş i tu ceva despre cel cu pricina. prietene. — Ne-am dat întîlnire a doua zi seara.Ş i fiecare. . apoi du-te în odaie la tine. ş i azi.drept. se uita cu coada ochiului la celă lalt. Bazin fă cu un semn disperat. pră pă dindu-se de rîs. încuviinţ ăAramis. ş i ce te face săzîmbe ş ti? — Măgîndesc. d'Artagnan. Ră ma ş i singuri. Ajunge sără pui trupul. rîzînd. căpe vremea cînd erai muş chetar nă zuiai fă r ăîncetare s ădevii abate. a doua zi a venit la mine. atunci cînd nu era privit. i-am dat iertarea în articulo mortis. Nu fac decît asta toatăziua. — Adevă rat. cei doi prieteni stă turăo vreme tă cu ţ i unul în fa ţ a celuilalt. — N-a fost oare obr ă znică tura împotriva c ă ruia ţ i-am slujit de martor? spuse d'Artagnan. — Bazin. De cînd sînt abate. Fă -mi plă cerea ş i adu-ne vinul de Spania. Ai vă zut cum l-am învă ţ at minte. mînuie ş ti spada cu aceeaş i iscusin ţ ă ? — Aş a cum o mînuiai tu odinioară . alcă tuitădin contraste. — Întocmai. crezînd căare de-a face cu un abate ca oricare altul. D'Artagnan chibzuia cum săînceapă . Aramis p ă rea căe în aş teptarea unui tihnit ră gaz de mistuire a bucatelor. nu visez decît la bă tă lii. care voia săspunăc ăîmp ă rtă ş eş te poate aceastămorală . — Asta se vede dupăcasă : ai aici spade de toate felurile ş i pentru gusturile cele mai anevoie de mulţ umit. începu el. e o dihanie ciudată . Spune-mi. dupăce puse sticla pe masă . prietenul meu d'Artagnan are să -mi spunăceva între patru ochi. dragul meu. tare mai tragi a muş chetar. —Ş i ce-a ieş it din vizita asta? întreb ăd'Artagnan. XI CEI DOI Ş IRE Ţ I — La ce te gîndeş ti. iar Bazin se retrase. doar ţ i-am interzis o datăpentru totdeauna orice semn de aprobare sau dezaprobare. cînd eş ti abate. d'Artagnan? D'Artagnan încuviinţ ădin cap. — L-ai omorît? — Habar n-am. În orice caz. De altfel. La naiba. Nu-i a ş a. nu trebuie s ăr ă pui ş i sufletul. dragul meu d'Artagnan. dar c ăe cu des ă vîrş ire împotriva tonului cu care era rostită . dă -ţ i seama c ăte vă d prin oglindă . tu ş tii. Aramis rupse cel dintîi tă cerea. Omul. în Piaţ a Regală .

— Vorbeş te. nu te întreb. nu cred săg ă seş ti o sut ăde pistoli. Ia zi. ră spunse Aramis. încăo întrebare. ş opti d'Artagnan. — Atunci. dragul meu Aramis. dar oricît de iute ar fi lunecat. la frumoasele zile ale tinereţ ii noastre. zise Aramis. cu aceeaş i repeziciune ca ş i umbra ce-i lunecase peste frunte. conveni Aramis. Faci politică ? Un fulger trecu prin ochii lui Aramis. Într-o mînă stire de iezuiţ i gă seş ti orice pofteş ti. eu îţ i aduc totul ca săfii bogat. — Ei bine. Dacăscotoceş ti prin toate buzunarele ş i cuferele mele. Ş i dup ăel asta se cheamăsăfii să rac ca Iov! Pă i dac ăeu aşavea întotdeauna atîta b ă net. rîse gasconul. dacăputeam trage spada fă răsăfiu recunoscut. aş a prinţ cum e. — Se prea poate. — Nu. cu aeru-i ş iret. — Ei bine. — Te-ai gîndit vreodată . aici? — Da. — Mai întîi. m-aşsocoti bogat cum era Cresus. fireş te. Ş i-l întreb ă : Eş ti ambi ţ ios? — Ca Encelade. cu cei o mie de scuzi pe care îi ai de pe urma mînă stirii ş i cu cele două sprezece mii de livre încropite din vînzarea predicilor. pe care le petreceam.— Cu cine? — Cu un excelent maestru de arme pe care-l avem aici. o sutăde pistoli! mormă i d'Artagnan. — Eu?! Sînt să rac ca Iov. — Cum. — La naiba. Straş nicătreabă ! —Ş i te rog sănu scapi prilejul ă sta. o să -ţ i convinăorice propunere. golind paharele ori bă tîndu-ne? — Da. puternic ş i liber săfaci orice pofteş ti. spuse Aramis. dragul meu. — Mă i săfie! exclamăAramis. ş i nu o singurădatăle-am dus dorul. — Desigur. Ş i urm ăcu glas tare: Ei dragul meu Aramis. eş ti bogat? Ră spunde-mi deschis. dac ăte-ar fi atacat singur. lui d'Artagnan nu-i scă pă . . Cred că Aramis a devenit mai gascon decît mine. nu măîntrebi pentru ce te caut? — Nu. veselindu-ne. aici în mînă stire. la fel de iute ca ş i aceea ce pluteş te în august pe deasupra lanurilor. te că utam să -ţ i ofer un prilej fă răde pereche ca să -l ră pui pe domnul de Marcillac oricînd pofteş ti. prietene. ş i nu cu o ceatăde două zeci de inş i. abia auzit. Ba i-aşfi ţ inut piept chiar ş i-n fruntea celor două zeci de oameni ai lui. — Dumnezeu sămăierte. Aş tept sămi-o spui singur. de vreme ce deocamdatăn-ai alt st ă pîn decît pe Dumnezeu. într-atît de iute încît d'Artagnan sănu-l vad ă . Fericite vremuri. însănu. — Pă i atunci l-ai fi omorît pe domnul de Marcillac. O umbrăde nor lunec ăpeste fruntea lui Aramis. dragul meu.

— Cum de ş tii asta tu. a fost un om mare. Orice pă cat trebuie iertat. dupa mine unul. dragul meu. ş i cu domnul Bois-Robert. Noi am cunoscut pe pielea noastr ănerecunoş tinţ a celor mari. mulţ umit ăgeniului ce i se atribuie. am întrebat ş i pe al ţ ii. Aramis se înclinămai mult politicos decît mi ş cat. Ş i de altfel. vezi ce viaţ ătihnităş i plă cută tră iesc. dar că . trebuie sărecunoş ti. Doar el m-a fă cut locotenent! — La început am fost pe de-a-ntregul de partea cardinalului: îmi spuneam ca un ministru nu-i niciodatăiubit. Dar celor mari poate le pare ră u c-au fost nerecunoscă tori. — De altfel. care-i din tab ă ra vicarului. al că rui portret îl vezi aici. . — Ei bine. ceea ce. Dar cum sînt tare nepriceput în asemenea treburi ş i cum umilinţ a din care mi-am fă cut o lege măsileş te sănu mămulţ umesc cu propria-mi judecată . atunci e altceva. Trecîndu-mi vremea doar cu poezia ş i cu ale dragostei m-am împrietenit cu domnul Sarazin. dar. cum vrei săspui. — Iată . ş tii doar. sa iei tot ce-am s ă -ţ i spun doar ca vorba unui că lug ă r. care spui căn-ai nici în clin nici în mînecăcu politica? — Ei. cu domnul Voiture. vechea noastră sperietoare. nu mai e cu nimeni. p ă rerea mea de la început. aş a că nu mi-e cu totul necunoscut ceea ce se petrece în politică . dragul meu Aramis. în semn căîncuviinţ eazăpe deplin această cugetare îndoielnică . — Adevă rat. aceste vremuri fericite pot săse reîntoarc ă ! Am primit misiunea să -mi gă sesc tovară ş ii ş i am vrut săîncep cu tine. Ei bine. pe mine unul măintereseazăprea puţ in. — Dacă -i a ş a. ră sturnîndu-se în fotoliu. dragul meu. va sfîrş i prin a triumfa asupra du ş manilor ş i a se face temut. fiindcă .. care-i din tabă ra domnului de Conti. scumpul meu d'Artagnan. sau e cu oricine. aceste frumoase zile pot sărenască . D'Artagnan dă du din cap. de cînd nu-l mai slujeş te pe cardinalul Richelieu. — Săm ăamestec iar în politică ! murmurăel. — Bă nuiam eu. spuse Aramis. încuviinţ ăd'Artagnan. ai dreptate într-o anumităprivinţ ă : dac ăne-ar bate gîndul săne amestecă m iară ş i în treburile statului. Doamne. a unui om care nu-i decît un ecou ş i repetăpur ş i simplu ceea ce aude în jurul lui. orice s-ar spune. Pare-se căporuncile lui nu se bucurăde acea ascultare deplinăcu care erau primite odinioarăporuncile r ă posatului cardinal. care. dragul meu. la mine. Am auzit c ăîn clipa de fa ţ ă cardinalul Mazarin e tare neliniş tit de felul cum merg lucrurile.. Ah. dar tr ă iesc într-o lume în care toţ i fac politică . care erai sufletul înfră ţ irii noastre. cred căacum ar fi momentul potrivit. zise d'Artagnan. continuăAramis. dragul meu prieten. urmăAramis.delectabile tempus. — În privinţ a asta n-am s ăzic ba. pre ţ uieş te mai mult decît a te face iubit.

dragul meu. — Numai cămi-ai vorbit de el ca om. are s ă -ş i însuş eascătoate pensiile pe care ră posatul cardinal Richelieu înţ elegea săle plă teascăla toţ i. săajung la aceeaş i pă rere cu unul ca tine. Are de partea lui pe regină . Nu. — Săş tii căm ăumpli de mîndrie. patru inimi strîns unite. ş i ca nu-i decît un soi de bufon. nici mă car acum nu are de partea lui nici Parlamentul. cătrebuie s ălas deoparte orice mîndrie ş i să mă rturisesc căm-am înş elat. — Eh! fă cu d'Artagnan. fost servitor al cardinalului Bentivoglio. nu inimile. lucrurile se încurcă . ş i nu de tabă ra lui ş i de mijloacele ce-i stau la îndemînă . mi-am spus ş i eu ca tine: „Uite. — Azi aş a stau lucrurile. am greş it. — Un copil. — Află . Am întrebat ş i pe alţ ii. E un om de nimic. ş i nu are de partea lui nici nobilimea. care va izbuti în Franţ a doar prin clica lui. că ci ele n-au fost desp ă rţ ite nici o clipă . Eram patru cavaleri neînfricaţ i. reluăAramis. un Pulcinello. care a ră zbit mulţ umit ăintrigilor. — Mi se pare căasta înseamnăceva. cum îţ i spuneam. însănu ş i în viitor. — Nu. — Un copil care va fi major peste patru ani. poţ i să -ţ i dai seama acum dacămi-am pă strat agerimea obiş nuită . cu inima deschisă . D'Artagnan se sc ă rpinădupăureche. adicăspada. nici purtă rile. Eu?! Pentru nimic în lume! — Vorbeai de o misiune. săne unim din nou. ci soarta ş i curajul. ş i iat ăce miau ră spuns cîteva persoane cu totul deosebite în ce priveş te gusturile ş i ambiţ iile: domnul de Mazarin nu e cîtuş i de puţ in un om de geniu. ce? întrebăd'Artagnan. — Da. un Pantalone. a celui mai nobil. Are s ăstrîng ăo mul ţ ime de bă net. săîncepem iar ă ş i viaţ a de aventuri. — Ză u? — Chiar aş a. — Am vorbit eu de asta? Atunci. . — Dar nu-l are pe rege. dac ăam fost în stare. fiindcătu mi se pare căînclini c ă tre Mazarin. Tu îl cuno ş ti? Eu. Ei bine. nici prinţ ii. E un pic de adevă r în ceea ce spui. — Eu?! izbucni d'Artagnan. — Adevă rat. săarunc ă m pana în vînt ş i să pornim încotro are s-o ducă . — Hm! mîrîi d'Artagnan. un om de rînd. s-ar putea s ăfac r ă u vorbindu-ţ i astfel. are să -ş i vîre mîinile pînăla coate în veniturile regelui. nu. sau a celui mai respectat. aş a cum credeam eu. care tră ieş te la curte. cu modesta putere de pă trundere ce-mi este dă ruit ă . — Iată . nici poporul.— Ei bine. dar nu va cîrmui niciodatădupălegea celui mai puternic. adicăbanul. un parvenit. bietul meu prieten. S-ar p ă rea de altfel. silit sărecunoascăîn sinea lui vederile largi ş i întemeiate ale lui Aramis. căpe acest ministru nu-l aratăgentilom nici firea.

— Nu. a . Astă zi toatălumea are nevoie de ajutoare. — Oare nu existăş i cardinali foarte r ă zboinici? zise Aramis. dragul meu. Te întreb pe tine. tu ai întotdeauna dreptate. — Înlă turat de Parlament ş i de r ă zvră tiţ i. dar nu din voinţ a sa.sa. — Toate acestea s-ar putea întîmpla. auzi! Ei bine. adu-ţ i aminte că Alexandru ş chiopă ta ş i căHanibal era chior. De ajtfel. ş i tocmai aici stăcapcana pe care duş manii regelui o întind bietului copil. dragul meu Aramis. duş manul cardinalului! strig ăd'Artagnan. dacănu-i prinţ ul. era vorba de a-l sluji pe rege. atunci domnul de Gondy. continuă Aramis. Priveş te în jur: iatăpatru care în fruntea armatei preţ uiau mai mult decît domnul de Guébriant ş i domnul de Gassion. —Ş i vezi foloase mari în tabă ra asta? întrebăd'Artagnan. Aramis. Ş i apoi. — He. — Ai dreptate. — Dar regele are săstea în fruntea armatei în care va fi Mazarin. dar fă răimboldul inimii. Prietenul regelui. — Cu inima va fi însăîn rândurile armatei pe care o va comanda domnul de Beaufort. Îţ i închipui căar putea s ăuite vreodatăcăfiul ei este siguranţ a ei. — Haida-de. — În fapt. ceea ce e de datoria orică rui gentilom. Dovada căş i pe mine m-a ispitit acelaş i gînd. — Ocrotirea principilor celor puternici. — Ră zboi pentru rege. he! chicoti Aramis.Prilejul e straş nic ş i putem cîş tiga ceva mai de preţ decît un diamant". — Dar Prinţ ul va fi că petenia armatei. fiindc ăeu nu am imaginaţ ia ta bogatăş i plinăde neastîmpă r. rosti Aramis. Stau amîndoi la tocmealăchiar în clipa asta. — Niciodată ! strigăd'Artagnan. Domnul de Beaufort sau altul. domnul de Beaufort sau Prinţ ul. prietenul regelui.. — Am spus domnul de Beaufort? fă cu Aramis. dacăs-ar izbuti ca regele săfie despă rţ it de mamă . — Oricum. mi s-au fă cut propuneri. redobîndindu-ş i încrederea în p ă rerile sale. — Domnul de Gondy. aş a cum spui. numai c ăgîndul ă sta mi l-au dat al ţ ii. pavă za ei. se cere pentru el pă lă ria de cardinal. un general cocoş at! — Sub platoş ăn-o săi se vadăcocoaş a. pă i ce-mi propui tu înseamnăpur ş i simplu ră zboi civil. — Domnul de Gondy va fi cardinal. în aparenţ ă . d'Artagnan. — Poate căse va ajunge ş i aici. — Domnul de Beaufort? E închis la Vincennes.. chez ă ş ia respectului celor din jur. — Cu izgonirea guvernului. — Dar regele-i de partea lui Mazarin. el este pe de-a-ntregul de partea cardinalului. s-a auzit cîte ceva despre faimoasele noastre ispr ă vi de odinioarăş i-ţ i mă rturisesc deschis căînsuş i vicarul m-a tras de limbă . pe tine care o cunoş ti pe Anna de Austria tot atît de bine ca ş i mine.

— Chiar ş i în sutan ă . Să nu fim nici oamenii cardinalului. totul merge de minune fă r ăca eu s ămăamestec.norocului ş i a vieţ ii ei? Ar trebui sătreacăîmpreunăcu el de partea principilor. cu atît mai puţ in ăvîlvăvor face escapadele mele. sînt doar la trei leghe de Paris. la moartea bietului domn de Tréville. ză u. Aici e tot farmecul. dar f ă răgrija zilei de mîine. murmurăAramis. îş i reluăvorba d'Artagnan. — Mai ales în sutană ! exclam ăAramis. Va săzic ă . i-o întoarse d'Artagnan. completăd'Artagnan. Săfim muş chetari. dragul meu. pe legea mea! — Aş a căo să -l vedem pe Porthos ş i baron. Am o micăclientelăde duhovnici pungaş i ş i de femei încîntă toare. — Da. E st ă pînul muntelui ş i al cîmpiei ş i s-a luat la harţ ăpentru drepturile lui feudale cu episcopul de Noyon. Cu cît se vor încurca mai mult lucrurile. Deci eu nu voi intra în horă . de Bracieux. care-i tot mai bă trîn. — Ei bine. — Bun! mormă i d'Artagnan pentru sine. nici ai Frondei. — De altfel. Ş i. o mo ş ie fostăcîndva a unui baron. Ş tii căPorthos are o mo ş ie? — Cum sănu ş tiu. da. Porthos se aflăîn Picardia. nu vrei sătreci de partea lui Mazarin? — Nici tu de partea principilor? — Nu. încuviinţ ăAramis. dar tu ş tii mai bine decît oricine că are motive puternice sănu-l pă ră seascăniciodată . visă tor. În loc săalerg dup ă aventuri. Atunci sănu ne ală tură m nimă nui ş i săr ă mînem prieteni. aflăcămăcîş tigi cu filozofia asta a ta. dragul meu. Zece leghe de p ă dure. ş i căhabar n-am ce ambiţ ie m-a apucat. — Ală turi de ei. hot ă rît. — Atunci te las cu bine. Sînt preot. nu măvoi amesteca. spuse d'Artagnan. — Poate căai dreptate. r ă spunse Aramis. Mai cu seamădoamna baroanăPorthos e o femeie minunată . du Vallon? — La care a adă ugat un altul. pă ră sindu-l pe Mazarin. Am o slujbădin care pot s ătră iesc. — Va sa zică . dragăprietene. Ş i urmăcu glas tare: —Ş iş i-a reluat vechiul nume. — Nu te mai reţ in. voi primi invitaţ iile repetate ale lui Porthos ş i ma voi duce săvînez pe moş ia lui. Vezi cănici n-aşş ti unde săte culc ş i n-ar fi cuviincios din partea mea s ă -ţ i ofer jumă tate din ş opronul lui Planchet. spuse d'Artagnan. ce am eu de-a face cu politica? Nu citesc nici o carte de rugă ciuni. aşputea ajunge că pitan: e un prea frumos baston de mareş al pentru un cadet gascon ca mine ş i sim ţ căo sămălas ispitit de tihna unui trai modest. Cei doi prieteni izbucnirăîn rîs. Uite ce voiam săş tiu. iazuri ş i vă i. în mai . caii s-au odihnit ş i. Dar ală turi de mine? — Ală turi de nimeni. — N-am nici o îndoială .

— Aş teaptăaici. Ş i gîndul acesta îl fă cu să tacă . se frecăla ochi ş i dă du săpunăiar capul jos. Vino dupănoi.puţ in de un ceas. Uite ce va săzicăun mijloc de legă tură . numai căd'Artagnan îi susţ inu privirea cu o mutrăcum nu se poate mai nevinovată . Oricum. scara gră dinarului. dornic să -ş i scruteze prietenul pînăîn adîncul sufletului. cei doi prieteni str ă bă turăîntreg satul. noi mai schimbă mo vorbăpînăieş im în capul satului. nu ca puturosul de Bazin. Bazin oftăcu nă duf ş i se duse săcaute scara. Ş i îş i luăspada ş i mantia.. sim ţ indu-i. măgă se ş ti la hanul „La Că pri ţ a". În dreptul ultimelor case. D'Artagnan abia s-a urcat ş i o să -i fie ş i mai greu s ăcoboare. Aramis aruncăo privire pă trunză toare. Aramis fluierădupăBazin. pe strada Tiquetonne. zise Aramis. îngă imăBazin. cînd îl fulgerăun gînd. — Straş nic! exclamăAramis. — Cealaltă . de la opt seara pînăla ş ase dimineaţ a intri pe fereastră .ţ inînd de frîu cei doi cai.. Aramis spuse: . dragul meu! — Oh! N-o sămădespart aş a de tine. — Aş i! fă cu d'Artagnan. el ră mase la fereastr ă . Într-adevă r. că scînd de-i trosneau fă lcile. „Vrea săse încredin ţ eze căplec" – cugetăd'Artagnan în sinea sa. — Haide. Dup ăcîteva clipe. dacăai nevoie de mine. flecă rind despre vrute ş i nevrute. Ş i d'Artagnan îş i umplu pentru ultima oar ăpaharul. Uite un servitor harnic ş i treaz în orice clipă . De altfel. — Pă i a ră mas la fereastră . Cît despre Bazin. —Ş i pe mine la mînă stirea iezuiţ ilor: de la ş ase diminea ţ a pînăla opt seara intri pe uş ă . haide. o scarăzdravă năde lemn st ă tea rezematăde pervazul ferestrei. dar Bazin dormea dus în odă iţ a de ală turi. Într-o clipăse ş i vă zu jos.ş i Aramis fu silit să -l scuture de ureche ca săse trezească . Poate căau săse întoarc ă . Mă -ntorc. n-ai v ă zut? D Artagnan tocmai se pregă tea să -l încredinţ eze căpentru el e floare la ureche săcoboare. — Pentru vremurile noastre de altă dată ! închinăel. — Da. lasă -măsăte însoţ esc. — Tii! se minunăd'Artagnan. Bazin întinse braţ ele. somnorosule. Amîndoi o pornirăspre ş opron: Planchet. vremurile astea s-au dus. care nu mai e bun de nimic de cînd a ajuns slujitor al bisericii. am ajuns îndă ră t. în clipa aceea tocmai punea piciorul pe prima treaptăa scă rii ş i începea săcoboare. nu asta. rosti Aramis. fugit irreparabile tempus. — Ră mîi cu bine. Planchet. Dar. ieş i îndată afară . adu repede scara. din nenorocire. lîngăbucatele ră mase de la masă .. o femeie ar urca ş i ea pe o scarăca asta..

deci poart ă -te cu el aş a cum se cuvine. nu se va întoarce singur. eu ră mîn mai departe în umilinţ aş i lenea mea. închis doar de un gard de mă ră cini. — Ce-aveţ i de gînd. precum ş ioş uş oteală nedesluş ită . nu-l lă sa să -ţ i scape. Propunerea mea nu te ispiteş te? — Dimpotrivă . Planchet ş i încă lecase. D'Artagnan ajunse la gardul de mă ră cini ş i se pitulăîn spatele lui. ş i viceversa. curînd auzi un zgomot de paş i. iubesc cu înfocare mîine. lucrurile-s hotă rîte. „Minţ i. ş i le vîrî la cingă toare. Bă gase de seamăcăîntre casa unde stă tea doamna de Longueville ş i mînă stirea iezui ţ ilor se aflăun loc descoperit. ră spunse Aramis. sănu uiţ i. domnule? se sperie Planchet. azvîrli frîul lui Planchet ş i. care eş ti atît de hotă rît în planurile tale. D'Artagnan să ri peste ş anţ ul din marginea ş oselei ş i o luăpeste cîmp. Se îmbră ţ iş ară . iar cînd se va întoarce. tră gînd pistoalele din coburi. pitulîndu-se unde era . Cît despre mine. Trecînd pe dinaintea casei unde s-a petrecut scena povestitămai sus. pa ş ii se opriră . m-ar ispiti grozav. Dimpotrivă . tu eş ti singurul care ş tii să -ţ i alegi un scop ş i încăsă -l atingi pe nesimţ ite. vorbi d'Artagnan. Î ţ i mul ţ umesc pentru gîndurile tale bune ş i mai ales pentru frumoasele amintiri pe care prezenţ a ta le-a trezit în sufletul meu. — Pă i dacă -i vorba ne aş a. s ănu te miş ti. Dar îţ i repet căsînt o împerechere de contraste. Vezi bine cănu pot sămăangajez. D'Artagnan se lă săîntr-un genunchi. se vedea destul de bine. ş i era încredinţ at c ăAramis nu s-a întors acasă . dar luna tocmai se ridica pe cer ş i. bă gase de seamăcăfereastra cu pricina se luminase din nou. să ri jos. credemă : ceea ce ură sc astă zi. vrînd sădea ocol satului. prefă cutule! cuget ăpentru sine d'Artagnan. a ş a cum faci tu de pildă . în ciuda norilor ce-o ascundeau din cînd în cînd. zise d'Artagnan. apoi strînse încăo dat ămîna lui Aramis. Caut ăs ăstai pe lîng ă drum ş i aş teaptă -mă ." — Cu bine. D'Artagnan încă lecăş i el. dar. La capă tul gardului de m ă ră cini. Norocul e ca o curtezană . Cu bine! — Va săzic ă . Într-adevă r.— Haide. Că lă reţ ii dă durăpinteni cailor ş i se îndreptarăspre Paris. ş i d'Artagnan opri calul dintro smucitură . norocul î ţ i surîde. s ănu-ş i închipuie cumva căm-a tras pe sfoară . Dar abia fă curăvreo douăsute de paş i. Aramis ră mase drept ş i nemi ş cat în mijlocul drumului pînăîi pierdu din ochi. dragăprietene. dragul meu! urmăAramis. Poate cămai înainte de un ceas i-ar fi fost greu sădibuie gardul de mă ră cini. dacăaşfi un om ca oricare altul. Ră mîi aici. urmează -ţ i calea. astfel încît nu puteai ră tă ci drumul.

luna. Ş i-i să rutătandru mîna. pe cît eş ti ş i om de lume. d'Artagnan.ş i amîndoi îş i continuarădrumul spre mîn ă stirea iezuiţ ilor. Chiar în acea clipă . Îţ i jur. În clipa aceea se ivirădoi oameni. ş tiu c ăe ş ti viteaz ş i gata de aventur ă . albaş tri. aş a cănu va trebui decît săridică m o lespede de piatrădin faţ a uş ii ş i vei avea la îndemînăo ieş ire. — Măsupun întotdeauna. cădac ăonoarea noastrăn-ar fi legatăde toate aceste precauţ ii ş i dacănu mi-aşprimejdui decît viaţ a mea. D'Artagnan se folosi de aceastăîmprejurare ca s ăcaute un locş or în mă ră ciniş . era un du Vallon. fii înţ elept. curioasa poate ş i ea precum era ofiţ erul. adicăpe linia desp ă rţ itoare dintre Ile-de-France ş i Picardia. — Oh! se auzi o altăvoce în care d'Artagnan recunoscu vocea lui Aramis. se numea de Bracieux ş i cădin pricina acestei moş ii Bracieux se judeca cu episcopul de Noyon. dar nu eş ti numai al meu. da. cu o pă lă rie pe cap ş i cu alta în mînă . — Fii liniş tit. Acum te am la mîna. Într-o clipităse ş i hotă rî pe unde săapuce: are sămeargăpînăla . prin ţ es ă . — Ce este? întrebăAramis. eş ti partizan al Frondei ş i amantul doamnei de Longueville. ci al întregii noastre tabere. Aramis se întoarse rîzînd. — Vîntul mi-a smuls p ă lă ria.mă ră ciniş ul mai des. XII DOMNUL PORTHOS DU VALLON DE BRACIEUX DE PIERREFONDS Mulţ umit ăcelor spuse de Aramis. aflase acum că .. ridicindu-se ş iş tergîndu-ş i genunchiul murdar de pă mînt. care ş tia dinainte că Porthos. în împrejurimile oraş ului Noyon trebuia săcaute această moş ie. dar nedumerirea i se risipi numaidecît. — Da. Povestea asta n-are săse întîmple: am descoperit un fel de trecere subterană . dragul meu René. cînd e vorba să -mi porunceascăo voce atît de fermecă toare. — Bun! zise d'Artagnan. sub raza-i indiscretă . spre adînca nedumerire a lui d'Artagnan. d'Artagnan recunoscu ochii mari. de unde săpoatăarunca nestingherit o privire că tre îndoielnicul cavaler. cînd auzi sunînd un glas dulce ş i melodios: unul dintre cei doi oameni era o femeie îmbr ă cată în haine de cavaler.. dupănumele de familie. Fii deci prudent. nu vezi? Ş i Aramis alergădupăpă lă ria dusăde-a rostogolul de vînt. pă rul de aur ş i chipul nobil al ducesei de Longueville. — Ah! exclamăcavalerul cu glas dulce. rosti Aramis. spunea glasul cel dulce. doamnă . după moş ia pe care o stă pînea. Aş adar. ieş ea de dup ăun nor ş i.

pricepînd totuş i cu chiu cu vai cătrebuie s ăţ in ăcalea înainte. d Artagnan o porni mai departe. că ci în acea vreme Villers-Cotterêts era o reş edin ţ ă regală . Caii goniserăzece leghe peste zi ş i erau frînţ i. ş i care socotesc întotdeauna căs-ar face de ruş ine dacă -ar ră spunde de-a dreptul la vreo întrebare. luînd de bunăo asemenea deslu ş ire destul de îndoielnică . fie căar apuca drept înainte. acolo are s ăîntrebe de moş ia Bracieux ş i. dar c ănu trebuia săse oboseascăsă -l caute acolo pe Porthos. unde însoţ ise curtea în două sau trei rînduri. încît nu stă rui ş i. D'Artagnan aflăcămoş ia Bracieux se gă sea la vreo patru leghe de oraş . Atunci d'Artagnan îl sfă tui s ă -i dea m ă car de veste nevesti-si. ieş i din oraşprin poarta Saint-Dents. De astădată . Temeiurile unei asemenea judecă ţ i i se p ă rurăatît de cumin ţ i lui d'Artagnan. În lipsa unei alte mă riri. adică„La Delfinul de aur". D'Artagnan amînătreaba pentru a doua zi. ş i urmat de Planchet. le d ă du bucuros toate lă muririle. ar muri de teamădac ăea ar ş ti ceva. Acesta fusese întradevă r în har ţ ăcu episcopul de Noyon. aş a căd'Artagnan trebuia săaş tepte pînădiminea ţ ă . ş i. La miezul nopţ ii. mai mult ca sigur. care stă tea cu frica-n sîn de cînd cu p ă ţ ania lui. potrivit ră spunsului. dar aveau de stră bă tut o pă dure întinsăş i lui Planchet. oricine . Planchet. cumpă rase mo ş ia Pierrefonds. pe cîtăvreme el. nici ba. D'Artagnan cunoş tea Villers-Cotterêts. urîndu-i-se s ătot umble prin judecă ţ i. e adevă rat. recunoscînd în Planchet pe unul de prin pă rţ ile lui. din care el nu pricepea o iotă . hangiul era un picard blajin ş i deschis care. celă lalt la Compiègne. Era unul dintre acei normanzi ş ireţ i care nu spun nici da. Ar fi putut săg ă seascăal ţ i cai. Moş ia Bracieux se afla la vreo cîteva leghe de VillersCotterêts. lă muririle primite furădintre cele mai mulţ umitoare. Numai căîl rugăpe vechiul să u stă pîn s ăporneascăla drum pe înserate. ca săfie liniş tită . Pe la opt dimineaţ a ajunserăla Nanteuil. care se mă rginea cu a sa. Era prea tîrziu ca sămai cear ăvreo lă murire. cei doi că lă tori ajungeau la Dammartin. ca săle punăcap ă t o dată . Porthos nă zuia în chip vă dit la cea a marchizului de Carabas. o porni de la hanul „La Că pri ţ a". cînd pîcla începea s ăse îndeseascăpe str ă zi. dar Planchet ră spunse cu multăînţ elepciune cum că nevastă -sa n-o sămoarăde grija lui. adă ugînd acest nou nume la cele vechi ale sale. ori are săfac ăla stînga. Hangiul de la „Leb ă da crucii" se culcase. susţ inu sus ş i tare c ăîl va urma pe d'Artagnan pînăla capă tul lumii. Acum se numea du Vallon de Bracieux de Pierrefonds ş i îş i avea reş edin ţ a pe proaspă ta-i proprietate. unde se oprirăsăprînzească . unul ducînd la Soissons. din pricina mo ş iei Pierrefonds.Dammartin. pe la opt seara. are săţ in ăcalea drept înainte. fie căar apuca la stînga. Aici. A doua zi dimineaţ ăchemăhangiul. cunoscînd-o cît e de limbută . Porni deci spre oraşş i trase la hanul unde tră gea el de obicei. unde se încruciş eazădouădrumuri. că ci întunericul te fereş te de multe.

Altfel îmi încurci toate socotelile. Ici-colo. se întorsese la supuş enia de odinioarăş i nu se simţ ea cîtu ş i de pu ţ in ruş inat sămanînce ceea ce ră mînea de la masa lui d'Artagnan. la capă tul drumului. la poalele cîtorva că su ţ e risipite ici-colo. nu-i plă cea s ătreacănoaptea printr-o pă dure. razele bogate ale soarelui stră bă teau piezi şprin luminiş uri. d'Artagnan gă si bucatele gata pregă tite.îş i aduce aminte. Sănu-i spui cumva Porthos. lumina abia pă trundea prin bolta frunziş ului des. trebuie săte simţ i fericit cum nu se mai poate într-un asemenea rai. pă mîntul ă sta zic ş i eu căe muncit cu grijă . Ş i mai era ceva ce nu-i plă cea lui Planchet. Era o dimineaţ ăfrumoasăde primă vară . halal de el! — Drace! fă cu d'Artagnan. Ai fi zis căun uriaşs-a nă pustit asupra lor cu toporul. ş i trunchiurile bă trînilor stejari. Ajuns la capă tul drumului. frunzele dă ruiau dimineţ ii o mireasmăce-ţ i umplea inima de bucurie. el nu se gîndea la nimic: mistuia ceea ce înfulecase. ş tiu bine ce i-aşr ă spunde lui d'Artagnan. cum nu se ruş inau nici doamna de Motteville ş i doamna de Fargis sămă nînce ceea ce r ă mînea de la masa Annei de Austria. turnurile unui uriaşcastel feudal. oare Porthos a stat de vorbăcu ducele de Longueville ca să -l cumpere? — Pe legea mea. nu mai încape vorbăcăPlanchet. Nu avea motiv săse plîngăde o asemenea grijă . zicîndu-ş i: „Dacăaşfi Porthos ş i dacă d'Artagnan ar veni să -mi propunăceea ce vreau eu să -i propun lui Portnos. Pe mă surăce se apropia de castelul ce-i atră sese din prima clipă privirea. nici chiar du Vallon. Abia pe la ceasurile opt puturăsăplece. Castelul ă sta aparţ ine mi se pare vechii familii de Orléans. d'Artagnan se pomeni deasupra unei vă i minunate. pe care la vederea că lă torilor veveriţ e sprintene se că ţ ă rau cu repeziciune. o datăieş iţ i din pă dure. anume căo săporneasc ă la drum cu burta goală : drept care.ş i dacă -l stă pîneş te cumva domnul Porthos. trebuiau săurmeze drumul care ducea de la Villers-Cotterêts la Compiègne ş i. în fundul că reia se vedea dormitînd un mic ş i fermec ă tor lac. altele cu . cugeta în sinea sa că . apoi clă tinădin cap. pă să relele cîntau prin frunziş ul copacilor înal ţ i. reluîndu-ş i vechile sale îndeletniciri. atunci cînd se trezi. D'Artagnan. deschise gura Planchet. — Oho! murmurăel. d'Artagnan ză ri drumul de care i se vorbise ş i. N-aveau cum săse ră tă cească . erau parcăciopîrţ ite. să tul de mirosul st ă tut al Parisului. săapuce la dreapta. atunci cînd por ţ i trei nume legate de tot atîtea moş ii. spune-i de Bracieux sau de Pierrefonds. La marginea pă durii. florile." Cît despre Planchet. ca niş te perdele de vă l auriu. Aş a căse aş ezăla masă . acoperite unele cu ţ iglă . d'Artagnan îş i dă dea seama căprietenul lui nu putea să locuiascăacolo: turnurile. în ciuda faptului căar ă tau atît de falnic încît pă reau clă dite abia ieri. stă teau cufundate în umbră . domnule. Ierburile.

D'Artagnan îş i struni calul ş i porni înainte la trap. domnul d'Artagnan! repeta Mousqueton. stă tea un fel de senior în niş te straie verzi ş i aurii. Doamne. era Mousqueton. ce bucurie pentru monseniorul ş i st ă pînul meu du Vallon de Bracieux de Pierrefonds! — Mousqueton. care la rîndu-i credea de asemenea că -l recunoaş te. Domnul Porthos era înalt de aproape ş ase picioare ş iă sta nici mă car cinci nu are. în toată stră lucirea lor. dragul meu! Va săzic ăstă pînul t ă u e aici? — Văaflaţ i pe moş ia sa. i se pă rea că -i recunoaş te tr ă să turile. nă du ş it de atîta sforţ are. în modestia lor. d'Artagnan era încredinţ at c ăare înaintea ochilor reş edinţ a lui Porthos. Într-adevă r. un Mousqueton gras ca un porc. ce s-a mai pipernicit de cînd nu-l mai cheamă Porthos!" — Nu se poate săfie el. recunoscîndu-l pe d'Artagnan. parcăghicindu-i gîndurile. — Ce chipeşte-ai fă cut.stuf. Drumul ducea drept la castelul cel mîndru. pă reau sărecunoascădrept nobil stă pîn un frumos castel clă dit că tre începutul domniei fui Henric al IV-lea. care era. — Totuş i. care ducea la o poartăde grilaj. ochii mari. faţ ăde stră moş ul să u de pe culme. ceea ce era un filfizon din ceaţ a ducelui d'Enghien faţ ăde un cavaler în armurăde pe vremea lui Carol al Vll-lea. Domnul d'Artagnan! O. ş i care. miş cîndu-ş i fă lcile uriaş e. „A! îş i zise d'Artagnan. mutra rumenăş i zîmbetul cel atît de gră itor al lui Mousqueton. întocmai cum era vopsităş i poarta. că lare pe o matahalăde cal. Ia te uităce de mai plecă ciuni i se fac. urmăd'Artagnan. iar cei doi drumeţ i puturăsăvadă . Săfie oare seniorul du Vallon de Bracieux de Pierrefonds? Ei. cu giruetele-i senioriale spin-tecînd vă zduhul. Zicînd acestea. aş a că plecă ciunile cetei adunate acolo se întoarserăş i ele c ă tre acest nou soare ce-l umbrea pe cel vechi. rosti Planchet. d'Artagnan ajunse în capul unei alei mă rginite de plopi. ş i care. cum te-ai mai îngră ş at. S-ar putea oare săfie dînsul? Auzindu-i vorba plinăde mirare. Zece minute mai tîrziu. plesnind de să nă tate. cu suli ţ ele din vîrf ş i cu brîiele transversale aurite. omul de pe cal se întoarse încet ş i cu un aer grozav de mă re ţ . În mijlocul aleii. În dreapta ş i în stînga avea doi valeţ i. acoperiţ i de sus pînăjos de galoane. că tre omul acela de vazăş i cei doi valeţ i. porni în goanăc ă tre matahala de cal. buh ă it de trai bun. cum ai mai înflorit! . Pe m ă surăce se apropia. iar Planchet potrivi pasul fugarului să u dupa cel al stă pînului. De astădată . se lă săsălunece de pe matahala lui de cal ş i se apropie cu pă lă ria în mînăde ofiţ er. o mulţ ime de oameni adunaţ i acolo se ploconeau adînc în faţ a lui. — Domnul d'Artagnan. spre deosebire de prefă cutul de Bazin. — Sfinte Iisuse! Domnule! exclamăPlanchet.

destul de bine. dezamă girii încercate în tinereţ e. Pă i cum adic ă . sînt g ă tiţ i cu panglicuţ e verzi ş i trandafirii. mi se pare cănatura îns ă ş i e-n să rbă toare. pref ă cîndu-se cănici nu m ă cunoaş te. O da. zise Mousqueton. urmăMousqueton. fă cîndu-i săcreadăcăPlanchet este un senior deghizat. Ză u. nici tu pelerină . Ş i. urcîndu-se pe calu-i voinic cu ajutorul a douăsuflete miloase. cît măreped eu săvestesc seniorului sosirea sa. care supravieţ uiser ă . uite. domnule. cu braţ ele deschise ş i cu ochii plini de lacrimi. Planchet! N-ai gîndit una ca asta despre mine. într-atît de mult preţ uiau rangul lui Mousqueton. îngă dui ţ i-mi săv ăp ă ră sesc. Mousqueton porni pe iarba aleii în trap mă surat. fie în locul domnului de Gassion.continua d'Artagnan săînş ire neobosit schimbă rile pe care îndestularea le adusese înfometatului de odinioară . că ci nu vreau ca stă pînul meu săafle de sosirea dumneavoastrădecît de la mine. mulţ umesc lui Dumnezeu. doar nu era zi sănu aş teptă m vestea căaţ i fost numit mareş al. ş i apoi nu vă d decît mutre să tule. Va săzicănu ne-a uitat! — Săv ăuite?! EI?! strig ăMousqueton. s ă rind din ş aş i întinzînd braţ ele la rîndul lui spre Mousqueton. da. ş i ce . ceea ce era mai degrab ăo mă rturie întru lauda trupeş eniei calului decît a iuţ elii copitelor sale. rosti Planchet. ori atunci nu l-ai cunoscut pe Mousqueton. Nici tu mistere. domnule. omul rîde din inim ăş i plînge de bucurie. Planchet ş i Mousqueton se îmbr ă ţ iş arăcu o bucurie care miş căadînc pe cei de faţ ă . care m-a l ă sat douăceasuri într-un ş opron. iar pomii. prevă ză tor ca întotdeauna. ţ opîrlanilor. în vreme ce Planchet. D'Artagnan lă săsă -i fluture pe buze unul din aceie rare zîmbete melancolice. mi se pare căadulmec de aici cel mai îmbietor miros de frigare ş i căvă d o mulţ ime de ajutori de bucă tari rînduindu-se-n ş ir ca săne întîmpine. nici tu politicăpe aici. fă cu asta singur. —Ş i prietenului tă u Planchet nu-i spui nimic? — Prietenului meu Planchet?! Planchet. Numai că voiam sămăconving dac ăn-ai devenit cumva vreun ingîmfat. acum domnule. —Ş i acum. — Cît despre mine. ră mîneţ i în preajma domnului conte d'Artagnan ş i str ă duiţ i-văsă -l cinstiţ i cum văpricepeţ i mai bine. — Îngîmfat faţ ăde un vechi prieten?! Niciodată . desprinzîndu-se de Planchet. în cea mai adîncătainiţ ăa inimii sale. — Chiar eu. Nu mi-ar ierta-o dacă -mi ia altul înainte. oare săfii chiar tu? strigă Mousqueton. prinse glas Planchet. — Ei. care încercase zadarnic să -l cuprindăcu braţ ele. domnule. zise Mousqueton. ferindu-se sărosteascăvechiul sau noul nume al lui Porthos. în loc de frunze ş i de flori. semne bune! zise d'Artagnan. Tu nu eş ti ca tic ă losul de Bazin. — Scump prieten! fă cu d'Artagnan. Oh! domnule. — Ei. — Aş a mai zic ş i eu! se învoi Planchet. mai sprinten. fie în locul domnului de Bassompierre. — Iar voi.

Ş i Porthos scoase un al doilea oftat. Porthos îl luăde braţ pe prietenul să u. Mousqueton. fii binevenit. scumpe d'Artagnan! exclam ăel cu o voce care trecuse de la bariton la bas. — Da. tu măvei ajuta s ă -mi regă sesc voioş ia. Da. drag ă prietene. care îi amintea de un om blajin ş i viteaz. D'Artagnan îl scrut ăcu privirea. plîngea întruna de bucurie. el. Dacărealitatea e pe mă sura aparenţ elor. în rîndul din faţ ă . a ş a ca o sădau greşcu el. îi privea cu o umilă curiozitate. primejdiile înfruntate împreună ?! Aşspune că . da. Un om atît de fericit nu-ş i va pă ră si niciodatătihna. revă zîndu-te acum. nu existăo singurăclipă din vechea noastrăprietenie care sănu-mi reînvie în minte. Ş i oftă . că ci. str ă in de orice pornire egoistă . sînt pierdut. care se dă dea în vînt dupăbucatele de soi ş i din belş ug încăde pe vremea cînd se numea numai domnul Porthos! — Tacă -ţ i gura! i-o retezăd'Artagnan. că ci miaduc aminte de îndatoritoarea invitaţ ie ce mi-ai fă cut-o într-o scrisoare. îş iş tergea ochii: bietul de el. cum am dat greşş i cu Aramis. urmăPorthos cu o voce stinsă . murmurăPorthos. scumpe du Vallon. Va săzic ănu m-ai uitat? — Săte uit?! Pe tine?! Ah. Alergăîndat ăspre Porthos ş i i se aruncăîn braţ e: toatăservitorimea. care-s o încîntare: am patru ogari socotiţ i cei mai iuţ i din tot ţ inutul ş i o haităcare n-are pereche la două zeci de leghe în jur. la sfîrş itul că reia a avut ş i dînsa bună tatea săaş tearnăcîteva rînduri.bucă tar trebuie s ăaibădomnul de Pierrefonds. — Oh. — Oricum. oh! murmurăpentru sine d'Artagnan. REGĂ SINDU-L PE PORTHOS. inima lui zvîcni plinăde bucurie înaintea b ă rbatului falnic ş i cu chipul impună tor. Prietenul meu săfie mai puţ in fericit decît pare? Appi spuse cu glas tare: — Înainte de toate aşdori sămăprezin ţ i doamnei du Vallon. Mîine gonim iepuri pe cîmpurile mele. în clipa cînd descă lecă . se pot uita oare cele mai frumoase zile ale tinereţ ii. înş iruităîn cerc la o dep ă rtare respectuoasă . C Ă BOGĂ Ţ IA NU ADUCE FERICIRE D'Artagnan împinse poarta de fier ş i se vă zu în faţ a castelului. încercînd sără suceasc ăsfîrcul cochet pe care mustaţ a lui ş i-l pierduse în singură tate. Măsperii. . prietenii credincioş i. am fă cut destule în vremea noastrăş i i-am dat mult de furc ăbietului cardinal. un soi de uria şse ivi pe treptele de la intrare. ce fericire săte revă d. — Ah. din clipa cînd îi recunoscuse pe d'Artagnan ş i Planchet. Să fim drepţ i cu d'Artagnan. XIII CUM D'ARTAGNAN ÎŞ I DĂSEAMA.

— Da. mai de grabăia din iepurele ă sta pe care l-am vînat ieri din pă durile mele. Ş i iată . Intrarăîn castel. c ădoar nu-ţ i hr ă neş ti iepurii numai cu cimbriş or? —Ş i de vinul meu. — Nu. Aerul dimineţ ii mi-a fă cut o foame de lup. fă cu el.. Carnea e foarte fragedă . Sînt vă duv ş i am patruzeci de mii de livre venit pe an. se învă ţ ase cu ciudă ţ eniile mele ş i-mi trecea cu vederea micile slă biciuni. Haidem la masă . — Mda. a ş a tr ă iesc eu. ca sămăstabilesc pe moş ia de Bracieux. — Ei. curios s ăp ă trundălucrurile. schimbare ce m-a ş i hotă rît s ăcumpă r moş ia asta. ciubuce aurite. — Sînt doi ani de cînd am pierdut-o pe doamna du Vallon. la poalăde munte. îl mă guli d'Artagnan. mă rturisi d'Artagnan. nu? — Grozav. — Pă i dacă -i aş a. fotolii cu lemnul aurit. te fericesc: nici regele nu tr ă ieş te ca tine. totuş i. Bun. zise Porthos. pasc pe pă ş unile mele. mormă i d'Artagnan. — Atunci. pînăla urmă . — Familie! Din fericire. Ai vreo durere? Ori poate s ă nă tatea. Gustădin costiţ a asta. conveni Porthos. am ră mas singur pe lume. E de la berbecii mei. dragul meu d'Artagnan. dragăprietene. De sus pînăjos numai aură rie: corni ş e aurite. Dobor un bou dintr-un pumn. — Vai! suspinăPorthos. rosti Porţ hos. ce te face săoftezi? . aici la mine e un aer minunat. — Te felicit. — Pă i asta-i podgorie în lege. e ş ti bogat ş i liber? întrebăd'Artagnan. Biata doamnădu Vallon. — Totuş i e un vin din partea locului. — Uite. s-ar zice căte-apas ăceva. am auzit căMazarin îl hr ă neş te ca vai de lume. zise el. din apropiere de Corbeil.. Din pricina asta am pă ră sit castelul du Vallon.Porthos oftăpentru a treia oară . — Sînt să nă tos tun. îmi d ăvreo patru sute de vedre pe an. ce zici? întrebăPorthos. D'Artagnan îi ţ inea socoteala suspinelor. mai să nă tos ca oricînd. Nu era o femeie prea domoalădin fire. — Drace. care sînt minunate. O masăîncă rcatăaş tepta. dragul meu. — Aş adar. — Mai vreau. — Da. vrei? — Abia aş tept.. o costiş ăspre miaz ă zi. — Ză u?! — Da. Tii.. continua Porthos ş i obrazul i se încreţ i de durere. Porthos oftăpentru a cincea oară . niscaiva necazuri de familie. — Drace! E straş nic! exclamăd'Artagnan. măg ă seş ti la fel de îndurerat.

ori cel puţ in din alde Hugo Capet. cu gura plinăş i cu ş ervetul în mînă . cum eram ultimul venit. dar sînt singur în mijlocul lor. munţ i. pref ă cîndu-se în cioburi. auzind zgomot. Înţ elegi. tu. luminat la faţ ă . Prima oară( ş i cred. înţ elegi. ş i starea asta mămacină pe dină untru. — Tu nu eş ti fericit. Aici voi izbuti. nefiind de vi ţ ănobil ăca vlă starele unor Coucy. urmăel. Au spus ca e ceva scîrbos. am venit eu săţ i-l aduc astă zi. Asta le-a închis gura celorlalţ i. cu tine am săfiu deschis: nu sînt fericit. Zicînd acestea. de-aşfi mă car. în sfîrş it. Mousqueton. eş ti ce eş ti prin tine însuţ iş i nevasta nu-ţ i poate înjosi numele.ş i la ceremonii. Porthos parcăînghiţ i cu greutate în sec. Dar tu ş tii. rosti el.. doamna du Vallon. Ba dimpotrivă . în sfîrş it. — Doamna du Vallon. dar nu m-a ajutat săle devin prieten. peste tot. cuvântul te poate face săomori treizeci de mii de oameni. era de o nobleţ e îndoielnică . — Da. e adevă rat.. ş i eu nu pot s ăspun nimic. tră iesc singur. spuse d'Artagnan. — Ah! strigăPorthos. D'Artagnan surîse: gă sise punctul slab ş i se preg ă tea săloveasc ă . Eu am omorît doi. titlul ă sta. sfîrş ind vorba prietenului să u. pricep: eş ti înconjurat de niş te calici. trec înaintea mea ş i la biseric ă . c ănu-ţ i spun o noutate) a fost mă ritatăcu un avocat. pe care nu poţ i să -i vezi fă r ăs ăte simţ i umilit. zise el. Închipuieş te-ţ i cătoţ i sînt nobili de ţ arăcare au cîte un titlu oarecare ş i pretind căse trag din Pharamond. — Monseniorul m-a chemat? întreba Mousqueton. care ai un castel. — Dar. Aş a căsînt izolat.. Porthos îi ară tăcu mîna săstrîngăcioburile. — Bag de seamăcu plă cere căţ ii pe lîngătine acelaş i flă că u vrednic. alergănumaidecît ş i. . pe care îl doreai tu. nu-i aş a? zise d'Artagnan.— Dragul meu. am toate astea. care se mulţ umeau săfie seniori. Ei au gă sit asta scîrbos. — Aha. însă . ori ale unor Rohani. Porthos?! Tu. din Carol cel Mare. care nu voiau să devinăduci. La început. Ah. pă duri. a trebuit săfac avansuri ş i le-am fă cut. Porthos s ă ri în sus. Ah! De-aşfi baron! „Bun! cugetăd'Artagnan. care ai un venit de patruzeci de mii de livre pe an. dou ăsau trei sticle se clă tinarăş i că zurăpe jos. — Nicidecum. cu glas tare: — Ei bine! dragăprietene. Porthos pă li un pic ş i goli o stacanăuriaş ădin viniş orul lui de pe costiş ă . dragul meu. măplictisesc. toţ iă ş tia de-aici. mă rturisi Porthos. — Baron. îl vă zu pe Planchet. cum sînt viconţ i ori conţ i. p ă ş uni. tu nu eş ti fericit? — Dragul meu." Apoi. prin uş a deschisă . de se cutremurătoatăîncă perea.. d'Artagnan.

Porthos. acum. — Ei.— E intendentul meu. de vreme ce ai pă strat patima vînă toarei. să -l lă să m pe Gredinet. dragăPorthos. — Bucuros. vin ş i m-aş ez pe una din b ă ncile astea de marmură . strig dupăGredinet. Ghiceş te. Apoi ridicăglasul: — S-a pricopsit. Dar te previn. după -masă . — La naiba! mormă i Porthos. la care s-a adă ugat ş i aceea a pescuitului. se învoi d'Artagnan. cuvîntăd'Artagnan. parcul se dovedeş te pe mă sura tuturor celor de aici. — Pe legea mea. — Tii. duhnea de la o po ş t ăa sergent de cavalerie. că ci am început sămăcam satur de el. cîinele meu favorit. — Prietene. dră guţ ădihanie! se minunăd'Artagnan. încuviinţ ăPorthos. se vede cît de colo – ş i adă ugăş optit: Dar mi-e credincios trup ş i suflet. ş i m-apuc sătrag în iepuri. Ş i-apoi. Săne întoarcem la ale noastre. Ş i cum amîndoi mîncaserăpe să turate. Totuş i săamînă m convorbirea pe mai tîrziu. — Bucuros. Asta-i o desfă tare de rînd. prin crîngul bogat ş i printre arbuş tii din capă tul fiecă reia se ză reau iepuri pierind în aluniş uri ş i zbenguindu-se prin iarba înaltă . ră spunse Porthos. — Du-te. Grozav de plă cut! D'Artagnan însa nu le mai ţ inea socoteală . — Da. — Pe urmă . Mouston! porunci Porthos. mai vînez cîteodată . „Ş i-i zice stă pînului să u monseniore" – se gîndi d'Artagnan. — Pă i asta-i grozav de plă cut! exclama d'Artagnan. pornirăsăfacăînconjurul unei minunate gră dini. Dar noi discutam ceva cînd a dat buzna neispr ă vitul ă sta. — Cum adică ? — Va trebui săîmbraci iară ş i zalele. — Da. Poate căiscoadele miş unăş i prin partea locului. nu m-ar pă ră si pentru nimic în lume. îl încunoş tinţ ăPorthos. dragăprietene. fiindcăoamenii tă i s-ar putea s ăintre la b ă nuieli. În schimb. las pescuitul în seama lui Mousqueton. ş i dacăheleş teul e la fel de bogat în peş te cum e desiş ul în iepuri. trimit sămi se aducăpuş ca. da! I-ai scurtat numele: Mousqueton era prea lung. — Întocmai. săîncingi spada. încuviinţ ăPorthos. atunci socoteş te-te un om fericit. Alei de castani ş i tei acopereau cel pu ţ in treizeci de pogoane. cu un nou oftat. ca nu cumva săspui c-am avut ascunziş uri faţ ăde tine: ar trebui negreş it să -ţ i schimbi felul de viaţ ă . relua Porthos. adă ug ăPorthos. zise d'Artagnan. — Ai spus Mouston? Aha. căe vorba de lucruri serioase. săînfrun ţ i . Gredinet aleargăsăcaute vînatul ş i-l duce singur la bucă tă rie: l-am dresat anume. Ei bine. adică atunci cînd măprinde urîtul. cade bine săne plimbă m prin parc. neispr ă vitul. Sînt gata s ăţ i-l dă ruiesc dacăvrei.

dragăprietene. Deci. ş tii cum fă ceam pe vremuri. — Aş adar. În sfîrş it. — Oho! fă cu el. ş tii. Cu atît mai bine. în clipa de faţ ă . spui cătocmai contele de Rochefort i-a vorbit de mine cardinalului? — Da. Porthos. ş i întinse înainte un braţ gros cît o pulpăde berbec. — Atunci. drace! mormă i Porthos. mormă i Porthos. Ţ i-aduci aminte de el? — Da' cum nu! Cel care ne-a pus atîtea beţ e în roate pe vremuri ş i care ne-a silit s ăbatem atîta drumurile. eş ti de-al nostru. — Oh. de altfel. ce vrei? regii ş i reginele au toane ciudate cîteodată . tu . diamantul pe care l-am vîndut domnului des Essarts. Porthos nu pricepu prea bine. cum ş i merita. Doamne. pricep. Ai fă cut burt ăş i braţ ul tă u nu mai are îndemînarea ce-a dat atîta de furcăg ă rzilor cardinalului. — Adică . eş ti de partea lui Mazarin. cel pe care l-ai împuns în trei rînduri cu spada. ş i care. Dar. dar săne amintim cănu era dă ruit cu o prea mare putere de înţ elegere. Cuvântul acesta îl tulburăpe Porthos. —Ş tii căa devenit prietenul nostru? replic ăd'Artagnan. — Prin urmare. — Nu. Eu sînt cel care nu-i port pic ă . sau de partea prinţ ilor? — Eu nu sînt de partea nimă nui. spuse d'Artagnan la rîndul să u. lor săle fii devotat.aventura. ş i dup ăaceea regina. ei ţ in în mîna lor bogă ţ iile ş i onorurile. nu ş tiam. — Da. — Asta-i ş i pă rerea mea. — Totuş i. a ajuns iară ş i în mîna reginei. m ă rturisi Porthos. braţ ul mi-e încăzdravă n. ei împart averile ş i titlurile. i se ală turăd'Artagnan. trebuie săne avîntă m în luptă ? — Ei. cu bunu-i sim ţ dintotdeauna. Ei bine. ţ i-o jur. te-ai mole ş it. — O. lor săle fii devotat! repet ăPorthos. continuăel. ar fi fă cut poate bine săţ i-l dă ruiascăţ ie. Ş i ce vrea de la mine Eminenţ a-Sa? — Eminenţ a-Sa vrea săte aib ăîn slujb ă . Porthos. ca ş i cum s-ar fi aflat tot în 1640 ş i ar fi fost vorba de adevă ratul cardinal. dragul meu. prietene? — Eu? Nicidecum. Ş i nu ne mai poartăpic ă ? — Te înş eli. —Ş i cine i-a vorbit de mine? — Rochefort. — Da. aflăcăvin la tine din partea cardinalului. asta-i înţ elept ş i aş a poţ i să -ţ i atingi ţ elul. La urma urmelor. da! —Ş i împotriva cui? — Ai urmă rit ce se petrece în politică . — Cu atît mai bine. să -ţ i verş i ca ş i odinioarăsîngele de-a lungul drumurilor. — Cum? Regina?! — Pentru a ne că pă ta încrederea i-a dă ruit chiar faimosul diamant. habar n-am în ce chip.

să ră ciţ i în urma cruciadelor. — Totuş i. pe care stră moş ii mei. — Da..ş i săcump ă r vreo treizeci de pogoane de pă mînt în jur. fă cu d'Artagnan. Nu ş tii unde-l gă sesc? . fiindcăEminen ţ a-Sa ne va d ă rui tot ce vrem: mo ş ii. căAramis a devenit c ă lugă rş i iezuit ş i ca tră ieş te ca un urs: s-a lepă dat de toate ş i nu se gînde ş te decît la mîntuirea sufletului. care nu voia s ă -l dezam ă geascăpe Porthos. minunate! înainte de toate. — Mai bine? Cum adică ? întrebăPorthos. ba mai mult. Porthos deveni bă nuitor. Săcîş tig bani destui ca s ăreclă desc castelul d'Artagnan. ş i urmăcu glas tare: — Ah. Închipuieş te-ţ i. aş a mi-ai spus. Nu sînt un om prea învă ţ at. bani ş i titluri! — Oho! exclamăPorthos. ţ elul meu sînt banii. —Ş i el ce doreş te? Săajungăepiscop? — Aramis. Porthos oftă .. l-au lă sat în pă ră sire de-a ajuns o ruină . dragul meu. tu ai bani. vreau săfiu baron. zise el. socot căo coroană .. — Sub celă lalt cardinal. prietene. „Se teme sănu fi venit cumva să -i cer bani cu împrumut". continuăd'Artagnan. —Ş i spui căai stabilit ş i oarecari condiţ ii în ce măpriveş te? — Minunate. nu? Patruzeci de mii de livre pe an. cugetă d'Artagnan. aş a că tră iesc întrucîtva de azi pe mîine. Propunerea mea n-a putut să -l abat ăde la ale sale. Ş i Athos? — Cu el nu m-am v ă zut încă . Noi nu ne vom face ră u unul altuia. prietene. n-ar sta ră u pe uş a tră surii tale. una mică . cu atît mai bine dacăte afli la strîmtoare. în ciuda celor patruzeci de mii de livre ale tale ş i poate tocmai din pricina lor. — Dar la ceilalţ i prieteni ai noş tri nu te-ai gîndit? întrebăPorthos. dragul meu. n-am ş tiut săne preţ uim norocul. — Cu atît mai ră u! zise Porthos. — Ei bine. nu? — Fireş te. dragul meu. reginei ş i cardinalului. Îl ş tiam înţ elept.eş ti devotat. că ci tu îmi pari omul cel mai fericit de pe lume. îş i urmăvorba d'Artagnan. l-am vă zut pe Aramis. ş i l-am avut în mînă . — Ba da. — Regelui. i-am încredinţ at ş i de devotamentul tă u. dar măvoi auce cum plec de la tine. încuviinţ ăPorthos. Asta-i tot ce-mi trebuie. holbînd ochii la ultimele cuvinte. Ţ elul tă u este un titlu. — Eh. — Eu. spuse Porthos. niciodatăn-ai bani destui. Doamna du Vallon a lă sat o moş tenire cam încurcată .. cu venitul tă u de patruzeci de mii de livre pe an. n-ai decît s-o dobîndeş ti: coroana asta stăîn vîrful spadei tale. Nu spun asta pentru tine. Pe urmămăretrag acolo ş i mor liniş tit. — Ai săfii.

nici tu gă rzile cardinalului. Domnul de Guise l-a ucis pe domnul de Coligny în plinăPiaţ ăRegalăş i n-a pă ţ it nimic. Mai cu seam ăc ă . Doamne. mărog. —Ş i-o s-avem mult de furcă ? — Nă dă jduiesc c ăda. fiindcăsimt căam nevoie de asta. Ei. Înţ elegi. Noi doi facem cît doisprezece. domeniul contelui de Bragelonne? — Unde mai pui căn-are nici copii. — Numai cu cîţ iva ani. la Paris. Athos. Dacă nu. adevă rat. săfac orice strică ciune. întă ri Porthos. oriunde! Sub un felinar. dragul meu. peste tot. fie căsînt temut. o moş tenire de la nu ş tiu ce rubedenie.— În apropiere de Blois. — Ei bine. — Cum îi spune? — Bragelonne. dragul meu. asta-i tot. dragul meu. incendii. duminica. o săavem lupte în lege. pe o moş ioar ă . ş i mă -ntorc acasăş i mai plictisit. straş nic! se bucurăPorthos. doar-doar o săiasă vreo ceartă . Athos al nostru cel virtuos ca Scipio? L-ai revă zut? — Nu. aş a e. n-o săte plictiseş ti! . poţ i sătragi spada mai lesne? — În privinţ a asta. zise d'Artagnan. Eş ti partizan de-al Frondei. —Ş i curînd. barem. mătem sănu fi îmbă trînit ş i decă zut din pricina patimii lui pentru vin. Deci. mîine voi pleca să -i duc veş ti despre tine. Aerul lui grav îl fă cea s ăpară mai vîrstnic. surîse Porthos la amintirea vechilor sale ispră vi. tragi spada. ne-aş teaptăo treabăgrea. nu pentru de-alde noi. —Ş i o săţ in ămult timp? — De! Poate trei-patru ani. care era nobil ca un împă rat. după cum spui. ie ş ind de la biserică . — Cu atît mai bine! La urma urmei. adă ugăd'Artagnan. nici tu Jussac. dau o goanăc ă lare pe cîmpurile ş i pe ogoarele vecinilor. zise Porthos. — Hm! fă cu Porthos. nici alţ i copoi. — Da. acolo-i minunat: nici tu opreliş ti. cu atît mai bine! se însufleţ i Porthos. Degeaba. Numai că tuspatru laolaltăam fi fă cut cît treizeci ş iş ase. Între noi fie vorba. împuş că turi. moş teneş te o moş ioar ăcu blazon de conte! Cum o săse descurce între atîtea titluri? Domeniul contelui de la Fère. Nici nu-ţ i închipui. dacăAthos ni se ală tură . — Grea pentru novici. Am auzit ca a înfiat un tînar care-i seam ă nă leit. continuăd'Artagnan. — Ah. atunci ne lipsim de el. Spune-mi. — Da. — Da. —Ş i-apoi. Fie căsînt respectat. Bea mult. — Athos. într-un han. toţ i mălasăsăle culc lucerna la pă mînt cu cîinii mei. cu atît mai bine. ş i gata. era cel mai vîrstnic dintr noi. cum mi-au mai ruginit oasele de cînd măaflu aici! Cîteodată . ş i mai degrabăaici stăadevă rul. dragul meu.

începu Mousqueton. Numai că . d'Artagnan s-ar fi socotit cel mai fericit om de pe pă mînt. farăsăvă d vreodatăchipul unui om pe deplin fericit. vorba-i vorb ă . Porthos. În locul lui Porthos. îş i zicea d'Artagnan în sinea lui. Dar. afarăde o uş oarătulburare care. uitîndu-măîn dreapta ş i-n stînga. prietene? întrebăd'Artagnan. — Ce este? — Măva face baron? — Eh! Ce naiba! bombă ni d'Artagnan. folosindu-se de aceastăîng ă duinţ ă . care nu pusese nicicînd la îndoial ă cuvîntul prietenului să u. — Nu îndră znesc. aidoma unui nor de vară . La aceastăfagă duială . mi-e teamăs ănu credeţ i cămi-am pierdut capul de atîta bine. întotdeauna nemulţ umit ăde ceea ce are. d'Artagnan îl vă zu pe Mousqueton apropiindu-se.. m-am hotarît. peste tră să turile sale. — Vorbeş te prietene. În clipa în care Porthos îl pă ră si ca sădea niş te porunci bucă tarului. Am o rugă minte. vai. — Domnule. bietul bă iat habar nare de ce am venit aici!" Mousqueton se ţ inea la distanţ ă . îş i zise d'Artagnari." În timp ce fă cea aceastăcugetare filozofică .. „Mătem. Asta s-a hotă rît dinainte. XIV UNDE SE DOVEDEŞ TE CĂDACĂPORTHOS ERA NEMUL Ţ UMIT DE STAREA LUI. Ţ iam spus ş i îţ i repet: r ă spund de titlul t ă u de baron. providenţ a pă ru c ăvrea să -i dea o dezminţ ire. îi lipsea – ce? Cinci litere săle aş eze înaintea celorlalte nume ale sale ş i o coroanămititic ăs ăo zugră veascăpe uş ile tră surii. — Ei bine. că -mi voi petrece toată viaţ a. Chipul acestui flă că u de treabă . vorbeş te! Ş i dacădepinde de mine. aş ternea mai curînd un abur decît o umbră . am cuvîntul tă u? — Da. dar ca Porthos s ăfie fericit. îl îndemnăd'Artagnan.— Atunci. d'Artagnan cugeta la slă biciunile bietei firi omeneş ti. porni împreunăcu el înapoi spre castel. „Uite ce că utam. MOUSQUETON ERA FOARTE MULŢ UMIT DE A SA Pe cînd se întorceau la castel ş i în vreme ce Porthos plutea în visurile baroniei. era chipul unui om pe deplin fericit. — Va săzic ăe ş ti fericit. dorinţ a ta e ca ş i . — Aş adar. D'Artagnan se aş ezăpe o bancăş i îi fă cu semn săse apropie. Voi trage spada ş i voi lovi în dreapta ş i în stînga pentru Mazarin. — Fericit la culme ş i totuş i dumneavoastr ămăputeţ i face ş i mai fericit. întotdeauna rîvnind la ceea ce nu are.

— Casa ta e un rai. — Oh. nu depinde decît de dumneavoastră . — Oh! izbucni Mousqueton. În acest timp uitîndu-se cum mă nîncăPorthos ş i bînd ş i el cît putea . care e mai demn ş i măface respectat de inferiorii mei. domnule! fă cu Mousqueton. nici n-am sa te mai tutuiesc. Totuş i. — Te-ascult. dacăî ţ i face plă cere. cu toate că inima i se împietrise în piept. Haidem. nu putu s ă -l audă . De mi-aţ i face o asemenea cinste. Mousqueton ş i-l scurta. dragul meu Mouston. domnule. — Cum la masă ?! se mirăd'Artagnan. — Domnule. — Ah. atît de încet. la care jinduia de cincisprezece ani. prietene. Pă i cît e ceasul? — Ei. cît de folositor e săte faci ascultat de subordonaţ ii tă i. — Ei bine. spuse d'Artagnan. Aţ i venit încoace numai ca săne pricinuiţ i pă reri de ră u? — Iatăde ce mătem ş i eu. de a c ă rei temeinicie m-am convins ş i eu de cînd m ălupt cu plictiseala. — Ei bine." —Ş i domnul ră mîne mai mult printre noi? întrebăMousqueton. dragul meu. n-am săuit rugă mintea ta ş i. domnule? întrebăMousqueton. înflorise ca un bujor. care nu dorea nimic altceva decît săi se spunăMouston. D'Artagnan. regă sindu-ş i vechea senină tate. De cînd am cinstea săfiu intendentul monseniorului. roş u la faţ ăde fericire. Asta-i una din cugetă rile bietului Athos. Ş tiţ i. că ci Porthos risca bucuros totul pentru titlul de baron. domnule. e trecut de unu. dar mie nu mi-e foame. al că rui chip. se stră dui săfie la înă lţ imea gazdei. care se retră gea cu plecă ciuni. O remuş care îş i croia drum în cugetul lui d'Artagnan. pe care firea-i gasconăîl îndemna veş nic la cump ă tare. nu era o cruzime să -l smulgi din viaţ a asta de dulce huzur? Iatăce-l fră mînta în clipa cînd se întoarse Porthos. ceea ce vreau săvărog este sănu-mi mai spuneţ i Mousqueton. pă rea mai pu ţ in încredinţ at decît prietenul s ă u de temeinicia cugetă rii lui Athos. că ci dac ăn-ai întotdeauna poftăde mîncare.îndeplinită . Fii liniş tit. domnule. — Vino. Porthos: aici nici nu ş tii cum trece timpul. D'Artagnan zîmbi: în vreme ce Porthos îş i tot lungea numele. ci Mouston. murmurăd'Artagnan. Asta-i prea puţ in faţ ăde supă ră rile neaş teptate ce le aduc acestui biet bă iat care m-a primit atît de bine. văvoi ră mîne recunoscă tor toatăviaţ a. mi-am luat acest nume. cu inima cît un purice. dar pe Mousqueton. da. încît Mousqueton. un pahar te ispiteş te întotdeauna. îi îndeplini voia d'Artagnan. — Plec mîine. — La masă ! zise el. Nu-i pă rea ră u că -l împinge pe Porthos pe o cale la capă tul c ă reia viaţ aş i averea lui puteau săfie compromise. Dar nu cumva cer prea mult? „Vai! îş i zise d'Artagnan.

Fu o loviturăpentru d'Artagnan. Ceea ce nu se schimbă . l-am regă sit. ca să -ş i ascundă încurcă tura. se ivea din cînd în cînd în uş ă . ducînd scrisoarea aceea lordului de Winter – a deschis o pră vă lie pe strada Lombards: s-a fă cut cofetar. Porthos spuse servitorilor săplece ş i cei doi prieteni ră maserăsinguri. dragul meu. Gustădin astăviţ ă spaniolă . ş i asta cu atît mai vîrtos cu cît Mousqueton.ţ ine prea mult la mine. Dar. pe viteazul. — Pe urmă .. întreb ăPorthos. recunoscu Porthos. dar nu se mai aflăîn slujba mea. continuăPorthos. În clipa aceea intrăintendentul ş i-ş i întrebăstă pînul ce bucate doreş te pentru a doua zi ş i despre vînatoarea pe care o plă nuise. „Oh. Care arme? — Ei. în ruptul capului. Dacăţ i-ar fi spus cineva. are o cofetă rie în strada Lombards! Ş i atunci cum de-i în slujba ta? — A fă cut vreo cîteva boacă ne ş i se teme sănu dea de dracu. Da. că tre sfîrş itul mesei. cum spui că -l cheamă ? — Planchet. — Numai căMouston nu mai e tînă r. r ă spunse Porthos cu aerul cel mai firesc. s-a îngră ş at grozav ş i poate căa pierdut deprinderea de odinioară . gîndul la Mousqueton îi venea mereu în minte. fă r ăs ăserveascăbucatele. pe isteţ ul. — Aha. monseniore? fă cu Mousqueton. dragul meu. care vă zu dintr-o datăzîmbetul prietenos al intendentului schimbîndu-se într-o strîmbă turăde durere. nici nu s-ar învoi s ămăpă ră sească . e vinul. ră spunse d'Artagnan. — Ei. observ ăel. ce vrei. Mouston. d'Artagnan întrebă : — Porthos. chiar tu. Cu cele o mie ş ase sute de livre – ş tii. ori se schimbădoar ca s ădevin ăş i mai bun. cele o mie ş ase sute de livre pe care lea cîş tigat la asediul de la Rochelle. cînd. — Armele dumneavoastră . aflat ăla mare cinste în ochii prietenului nostru Athos. murmurăPorthos dupăce ascult ătotul. cine te va însoţ i de astădată ? — Cred căMouston. Mai mult. întă ri Porthos. căîntr-o zi Planchet va salva viata lui Rochefort ş i că tu îl vei ascunde pentru isprava asta. orbire a amorului-propriu!" gîndi d'Artagnan în sinea sa. dar m-am obiş nuit cu el..mai bine. la un semn al lui d'Artagnan. dră cie. întîmplă rile îi schimbăpe oameni. Din pricina asta. Nu ţ i-ai pă strat oare acelaş i slujitor: pe vrednicul. zalele mele! . — Nimic mai adevă rat. Ş i muş chetarul povesti prietenului să u cum l-a regă sit pe Planchet. — Spune-mi. armele mele se afl ăîn bună stare? D'Artagnan începu săbatăcu degetele în masă . ceea ce ar fi fost o înjosire pentru noul să u rang. —Ş tiu. oare ai fi crezut? — Nu. ş i de altfel. ară tîndu-ş i recunoş tinţ a fa ţ ăde d'Artagnan prin vechimea ş i buchetul vinurilor scoase din pivniţ ă . vin de Xeres.

s ăc ă ută m tot soiul de aventuri. fă cu s ăse audăo caden ţ ăde marş . —Ţ ie ce cal îţ i place? — Îmi place Rustaud. că t ăspre d`Artagnan cu o mustrare de negră it în ochii lui plini de supunere. încît ieş i buimă cit. nu? — Soi normand încruciş at cu Mecklembourg. încît ofiţ erul nu putu să -i susţ inăprivirea fă r ăs ăse simtămiş cat. ai că rui obraji roş ii începeau săpă leasc ă . — Oh. Mouston. ne reluă m viaţ a din trecut. apoi îngă imăcu o voce tremurîndăş i sugrumat ă : — Sub arme! În armata regelui? — Da ş i nu. ră sucindu-ş i fă r ăîncetare mustaţ aş i str ă duindu-se s ă -i redea aerul falnic de odinioară . căpe Mousqueton îl zgîl ţ îi un fior care f ă cu să -i tremure obrajii plini ş i stacojii. — E voinic.— Care zale? — Zalele pe care le port în luptă . ş i lovitura fu atît de îngrozitoare pentru el. monseniore. pe scurt. Cuvîntul din urmăcă zu ca un tră snet asupra lui Mousqueton. dacăe nevoie. — Uite ce e: te îngrijeş ti de tustrei. domnule? bîigui intendentul. Cel puţ in a ş a cred. Dumnezeule. ce-mi aud urechile? scînci Mousqueton spre d'Artagnan. — Bravul Mousqueton ş i-a pierdut capul de bucurie! zise Porthos. te îngrijeş ti să -ş i recapete ş i luciul. ş i mai rugă tor decît prima oară . neliniş tit. Care-i calul cel mai iute? — Vulcan. Mousqueton primi lovitura în plin. Abia rosti aceste cuvinte. care pînăacum bă tea cu degetele în mas ăla voia întîmplă rii. — Cum nu. uitînd să închidăuş a. bietul meu Mouston? glă sui d'Artagnan. — Ne întoarcem sub arme. — Mîine te încredinţ ezi de asta ş i. — Asta înseamnăc ăpornim la drum. Ţ ine zi ş i noapte la drum. Acest trecut atît de cumplit. — Ce vreţ i. În ciuda grijii lui d'Artagnan de a nu-l tutui ş i de a-i rosti numele cu toatăpompa pe care acesta o rîvnea. sămă nînce bine ş i săse odihnească . D'Artagnan. spuse Porthos. Mouston! îl înş tiinţ ăPorthos... — Pornim într-o expediţ ie. iar tu faci rost de niş te pistoale ş i un cuţ it de vân ă toare. cu . monseniore? îngîn ă Mousqueton. —Ş i cel mai bun de povară ? — Bayard. Soarta. cureţ i sau porunceş ti sămi se cureţ e armele. care fă cea prezentul atît de dulce. Pornim s ăne batem iară ş i. monseniore: e ascultă tor ş i măîmpac de minune cu el. — Mai mult decît atît.

îmi place mai mult asediul oraş ului La Rochelle. chiar de a doua zi. Lupta nu se mai poartăazi aş a ca odinioar ă . mulţ umitălui d'Artagnan. Pleacădeci cam într-o să ptă mînă . Ră ma ş i singuri. recunoscu Porthos. pe strada Tiquetonne. poate căasta m-ar înviora niţ el. Atunci. Dar aş a nu-ţ i mai ră mîne timp săte pregă teş ti de plecare. dar trebuie s ăte porţ i cum se cuvine cu prietenii. la Bracieux. dragăprietene. zise Porthos.. Cît despre Porthos. Nu-l mai cred bun de nimic. întreabă -l pe Planchet. Adevă rul este c ă dormeau amîndoi cu capul pe masăatunci cînd venirăs ă -i pofteascăla culcare. cei doi prieteni începurăs ăvorbeasc ăde viitor ş i să clă deascămii de castele în Spania. Mousqueton se duse săcearădesluş iri vechiului să u prieten.aerul cu care Don Quijote trebuie să -l fi încurajat pe Sancho săstrîngă chinga pe catîrul să u pentru o ultim ăb ă tă lie. care îi dă du de ş tire călupta s-ar putea săse poarte tot timpul în inima Parisului ş i la porţ ile castelului du Vanon. Tragi la hanul „La Că priţ a". o zi ca sără mîn acolo. ş i la Pierrefonds. apucînd pe drumul spre Villers- . haita în cap cu Gredinet – într-un cuvînt toatăavuţ ia sa – ş i dup ăce îl mai aş eză la alte trei mese din cele mai îmbelş ugate. — Minunat! exclamăd'Artagnan. — Dacăte-aşînsoţ i. Îmi trebuie patru zile săajung la Blois. care era între Compiègne ş i Villers-Cotterêts. deş i n-am nici o nă dejde. pîn ăunde Porthos ţ inuse să -ş i petreacăprietenul. Totuş i. spuse Porthos. dupăce îl duse s ă -i vadăcîinii de vînă toare. — Oh! zise d'Artagnan. încuviinţ ăd'Artagnan. — Nici vorbă . dat fiind căera nevoit să -l pă ră seascăş i să -ş i continue drumul. cuvîntătrimisul cardinalului. dupăce porunci săse înjunghie o c ă prioarăîn cinstea oaspetelui. Azi. „Numai că adă ugăel – cei care cad prinş i în lupta asta sînt în primejdie săfie spînzuraţ i". Dacă -i vorba pe-aş a.. — Eu vreau sămăabat pe la Athos. care se afla în apropiere de Melun. toate-s treburi diplomatice. dupăce îl purtădin pă dure la munte ş i de la munte la heleş teiele sale. aş a căsînt dator săîncerc. ceru lui d'Artagnan să -i spună ce hotă ră ş te. — Iată . — La naiba! bombă ni Mousqueton. ş i măaş tep ţ i acolo. Se despă rţ irăla hotarul moş iei Pierrefonds. unul. pe Porthos – panglica albastrăş i mantia de duce. trei sau patru zile ca sămăreîntorc la Paris. — Ai dreptate. Mousqueton se mai lini ş ti. care adeveri pe de-a-ntregul spusele lui d'Artagnan. — Ne-am înţ eles. „Cel puţ in. murmurăcu sfialăMousqueton. Vinul cel straş nic al lui Mousqueton îl fă cea pe d'Artagnan s ăvadăperspectiva stră lucitoare de a se umple de bă net. sînt plin de însufleţ ire. ş i noroc! Eu. ş i pe mine la fel. continuăd'Artagnan. — Mi se pare însăcăodinioară . porneş te singur. îş i spunea d'Artagnan. aflat în apropiere de Corbeil.

dar nici nu dă dea înapoi în faţ a ei. domnul Athos era un gentilom fă răde pereche! întă ri Planchet. Diavolul ă sta de Porthos e ş i azi voinic ca un taur. dacăPlanchet avea nevoie de d'Artagnan. Astfel. Se ridicădeci numaidecît la rangul de confident al celui că ruia îi mai spunea încăstă pîn. ca sănu-i mai cuprindăurîtul. d'Artagnan lepă dăaerul stă pînului. pe unul îl am de pe acum în slujba Eminenş ei-Voastre. flecă rind cu Planchet. de acest că lugă raşcu trecere la femei. ş tiind căare meritele sale. De altfel. dar sînt dator sămăport astfel cu vechiul meu prieten. în împrejurimile acestui oraş . regă sindu-se. DacăAthos ni se ală tură ." Ş i dupăaceea porni spre Blois.Plec la Blois. ş i d'Artagnan avusese de multe ori prilejul săse conving ăde asta. — Oh. contele de La Fère locuind la castelul Bragelonne. Era un piş icher fă răde pereche. mai presus de toate. fusese soldat ş i armele înnobilează . un om cu darurile celui mai nobil ş i mai generos dintre oameni. dar d'Artagnan nu-ş i fă cea griji: ş tia caii odihniţ iş i să tui dupăacest popas în grajdurile îmbelş ugate ale seniorului de Bracieux. cel puţ in nu voi fi singur." La Villers-Cotterêts scrise cardinalului: „Monseniore. ajungînd să -ş i încropeascăo stare mai ac ă tă rii. mergeau amîndoi ală turi ş i sporovă iau împreun ă . Aş a c ăajunser ăla Blaisois aproape buni prieteni. Apoi. nu că uta primejdia.Cotterêts. Pe drum. în sfîrş it. ş i d'Artagnan avea nevoie de Planchet. ace ş ti doi oameni se înţ elegeau de minune. Planchet nu era un oarecare tovară şde aventuri: se dovedea un bun sfetnic. XV DOUĂCHIPURI DE ÎNGER Era cale lungăde mers. ş i care. clă tinînd din cap ş i întorcîndu-se la gîndul ce-l fr ă mînta fă r ăîncetare. d'Artagnan zise: —Ş tiu bine căstă ruinţ a mea pe lîngăAthos nu are rost ş ie zadarnică . c ă tase adesea după chilipirurile de odinioară . ei bine. ş i el preş uie ş te cît douş zeci . urmat de credinciosul Planchet. Precum am mai spus. unul care. . D'Artagnan nu-ş i mai deschisese inima de ani ş i ani de zile. vom fi trei ca s ăne batem joc de Aramis. Treptat-treptat. iar Planchet ieş i cu totul din pielea servitorului. ceea ce îi mai alunga urîtul în aceastălungăcă lă torie. Aş a căporni încreză tor s ăcalce cele patru-cinci zile de drum. suferea săruginească printre cei cu vederi înguste. ca ş i dup ăvorbirea ş i tovă ră ş ia stră lucitoare a gentilomilor.

ş i mînuia spada ca un rege. Planchet. Vi-l mai aduce ţ i aminte. ş i cînd bietul om s-a pr ă bu ş it la pă mînt fă ră săzicănici pîs! Oh. numai că -ş i va fi pierdut toate aceste însu ş iri din pricina unui singur cusur. zise Planchet cu milă . domnule. Sînt întocmai cuvintele sale. Totul e adevă rat ca ş i cuvântul Evangheliei. vărepet. aşda bir cu fugiţ ii numai sănu vă d aceast ă întristă toare priveli ş te. toate astea îmi sfîş ie inima. Dumnezeu mi-e martor. continuăd'Artagnan. că -i ş i aud vorba îng ă latăş i că -l vă d clă tinîndu-se pe picioare. eh. — Eh. că ci voi fi silit săte ucid!" Eram în preajmăş i l-am auzit. poate ş i mizeria. cu atît mai r ă u pentru dumneata. bea dar nu era un b ă utor ca alţ ii. în duelul cu englezii din curtea de la Carmes? Tii. decă derea. o săne l ă murim curînd. era un gentilom fă răde pereche! — Da. domnule. domnule. care ne-a fost atît de drag. e ca Athos s ănu primească propunerile mele într-o clipăde înflă că rare ră zboinic ă . —Ş i-apoi. Numai că . reluăd'Artagnan. — Mi-aduc aminte. fă răs ăscoatăo vorbă : se vedea limpede c ă împă rtă ş eş te temerile st ă pînului să u. uite. — Mi se pare c-am ş i ajuns. recunoscu d'Artagnan. mi se tot pă rea c ă -l aud murmurînd: „Haide.ş i el o săne cerceteze cu privire stinsă . Cît despre mine. o cumplită încurcă tură . Planchet. tare mă re ţ ş i chipeşmai era domnul Athos în ziua aceea. rosti d'Artagnan. că ci prea puţ in i-a pă sat de bruma lui de avere. ba poate cănici n-o săne recunoască . de îndatăce-o va lua razna. domnule. sînt zidurile ora ş ului . licoare. că ci cred căzidurile înalte de colo. ş i pă că tosul de Grimaud. mai mult ca oricînd ş i mai beţ iv decît st ă pînusă u.. cînd ş i-a prevenit potrivnicul: „Mi-ai cerut să -ţ i spun numele meu. Cînd îş i va veni în fire. precum spusese. Într-adevă r. glă sui Planchet. — Singura-mi teamă . dacăn-aşţ ine să -mi dovedesc respectul faţ ăde umbra mă reaţ ăa gloriosului conte de la Fère. — Zvîrlea banii cum picăgrindina din cer. în clipa cînd l-a stră puns. Ş i cum l-a fulgerat cu privirea. Pentru Porthos ş i mine ar fi o mare nenorocire ş i. o săîn ţ eleagă . O să -l gă sim tolă nit undeva în iarbă . vino ş i scapă -măde necazuri!" Ş i cum se pricepea săsfă rîme piciorul unui pahar ori gîtul unei sticle! Nimeni nu se putea mă sura cu dînsul în privinţ a asta. zise d'Artagnan. împurpurate de asfinţ it. continu ăPlanchet. zise Planchet. domnule. fiindc ăAthos e bă trîn astă zi. ori. niciodatănu s-a pomenit tă cere atît de gr ă itoare. acest chipeşcavaler atît de stră lucitor sub arme. de care te mirai întotdeauna c ăţ ine în mînădoar o simplăspad ă . pesemne căa devenit un bă trîn gîrbov. Ochii lui nu spuneau nimic atunci cînd ducea paharul la gură . asta-i tot. mai degrabă .— Nu-i aş a? întreb ăd'Artagnan. în loc de un baston de comandant. — Oricum. Îi plă cea s ăbea. iatăce tristăpriveliş te ne a ş teaptă astă zi! Acest nobil gentilom cu ochiul ager. Planchet clă tinădin cap. mă rturisesc. o s ă -l lă să m singur. mai ales. cu nasul ro ş uş i cu ochii lă crimoş i..

ca ş i Porthos. ci La Vallière: dumneavoastrămerge ţ i mai departe. propriu oamenilor de prin partea locului. lemnele astea sînt ale dumnealui. D'Artagnan ş i Planchet veneau în urma carului. — Domnule. Putem săapucă m înainte fă r ăteamăcăne r ă tă cim? — Oh. Că ci nici leghea nu-i peste tot la fel în frumoasa noastrăFranţ ă . nu se aduce la Paris ş i o gă seş ti numai aici. ţ inînd în mîn ăo str ă murare cu un cui în capă t. aduc la înf ă ţ iş are cu ceea ce am auzit despre Chambord. ieş i dintr-un drumeag vrîstat de urme de roţ i. cu care mai zorea pasul domol al boilor. din cele care transporta lemnul tă iat în mîndrele pă duri ale ţ inutului pîn ăîn porturile Loirei. — Cale de zece minute. Încetineala asta îi scotea din ră bdă ri. — Ei bine. o haraba greoaie. Athos nu ş tia multe: i-a silit pe ţ ă rani. care din nenorocire. o s-o facem ş i pe asta! fă gă dui d'Artagnan. ia zi. — Că ută m casa contelui de La Fère. Dar nu-i castelul Bragelonne. în loc săv ăomorî ţ i vremea dupăvitele astea moş că ite. Mergeţ i doar o juma' de leghe ş i-o săză riţ i un castel în dreapta." Boii mergeau agale. în stînga. D'Artagnan nu vru săîntrebe mai mult: îl îngrozea săaudăpoate de la altul ceea ce el însuş i îi spusese lui Planchet. în pă dure. st ă pitulat dupăun ş ir de plopi. cum nu. —Ş i jumă tatea asta de leghe e lungă ? întrebăd'Artagnan. înţ eleg. acoperităcu ţ iglă . dacăintr ă m în oraş . albă . văsfă tuiesc săgustă m din smîntîna cea atît de lă udată . domnilor? ră spunse ţ ă ranul în graiul curat. cum nu. zise d'Artagnan.Blois. Are pumnul greu. — Cu ce văpot fi de folos. dragul de Athos. adresîndu-se ţ ă ranului. — Ei. încuviin ţ ăd'Artagnan. domnule. D'Artagnan mulţ umi ţ ă ranului ş i dă du pinteni calului. pentru fugarii dumneavoastră . — Tot ce se poate. pe drumul pe care mergeau cei doi cavaleri. Cam la vreo trei b ă tă i de pu ş c ăde acolo se aflăo casămare. le-am t ă iat în pă durea dumnealui ş i acum le duc la castel. — Intră m în oraş ? întreb ăPlanchet. Un om pă ş ea pe lîngăcar. cl ă dităpe un deluş or umbrit de niş te sicomori uriaş i: castelul domnului conte de La Fère. fii liniş tit. ă sta-i drumul? întrebăd'Artagnan. mai cu seamădupăce bea. trasăde boi. În clipa aceea. ş i care ar fi dat de ruş ine pe puriş tii din Piaţ a Sorbonei ş i de pe strada Universită ţ ii. domnule. ca săcerem lă muriri. „Castelul! morm ă i el în sinea sa. să -i spunămonseniore ş i să -i numeascăbordeiul castel. prietene! îi strigăPlanchet. de aici nu se vede. Castelul! A. Iar turnuleţ ele ascuţ ite ş i sculptate ce se ză resc colo jos. apoi. N-ai auzit acest nume printre numele seniorilor de pe aici? Ţ ă ranul se descoperi pe datăş i ră spunse: — Domnilor. — Hei. chiar aş a săfaceţ i. adeveri omul. — Fireş te. tulburat .

întocmai ca ş i el. lucrat cu priceperea meş terilor din acea vreme. se apropie de poartăş i trase clopotul. partizan al Frondei ca ş i el. în care tropă iau cai de că lă rie purtaţ i de frîu de că tre slujitori în felurite livrele. continuăPlanchet. ş i un altul cu aceiaş i nume săstă pîneascăproprietatea asta? Descalecă . ei bine! atunci poţ i să -mi rosteş ti numele. se desen ăpe fondul unui desi şde copaci pe care primă vara pres ă rase o ninsoare de flori. simţ i o tulburare ciudat ăs ă getîndu-l pînăîn adîncul inimii. căun gentilom aflat în trecere pe aici doreş te săaibăcinstea de a saluta pe contele de La Fère ş i. care îl îndră gise atîta ş i care contribuise atîta cu sfaturile ş i cu propria-i pildăla educaţ ia lui de gentilom. era nevoit s ăumble travestit.fă r ăvoie la gîndul c ăva revedea pe acest om ciudat. nici în Picardia. nici în Normandia. ca un visă tor. Planchet să ri din ş a. purtîndu-ş i calul de frîu. — Aici locuieş te contele de La Fère? întrebăPlanchet. Athos nu poate săş adăaici. — Domnul Grimaud nu-i acum la castel. oarecum nedumerit de aceste întrebă ri. Îi venea săcread ămai degrab ăcăi-a ie ş it în cale un gentilom. zise bă trînul. Niciodată . —Ş i care avea un slujitor numit Grimaud. aici. o curte destul de mare. nu întîlniseja ţ ă rani atîta cumsec ă denie. castelul La Vaillère se ivi în ochii că lă reţ ilor. într-atît de puternice ră mîn pentru toatăviaţ a amintirile tinereţ ii. d'Artagnan. socotind c ăn-a că pă tat încădestule desluş iri. cînd la casa cea albă . tot locuri pe unde îl purtase viaţ a. urmăd'Artagnan. care nu avea aceleaş i temeiuri s ăse simtămiş cat. nici în Franche-Comté. domnule. care nu purta livrea. încadratăde sicomori. — Un senior care a slujit în armată ? — Întocmai. ori ne-a înş elat ţ ă ranul ă la. Planchet. La cotul drumului. încetini goana treptat-treptat ş i îş i urmădrumul cu capul în piept. — Vei spune. Muş chetarul mai merse pu ţ in ş i se gă si înaintea unui gard de fier. potrivit spuselor ţ ă ranului. anilor să i. prevă ză tor ca totdeauna. mă surîndu-l pe Planchet din cap pînăîn . era tare nedumerit s ă -ş i vadă stă pînul atît de tulburat ş i se uita cînd la d'Artagnan. ş i o tră surăla care erau înhă ma ţ i doi cai. din ţ r-o anume pricină politică . nici în Artois. Un slujitor cu pă rul alb ş i cu spinarea dreaptă . în ciuda. La aceastăpriveliş te. ră spunse slujitorul. care de obicei nu se prea emo ţ iona. Dumnezeule! Oare săfi murit. care. se ivi îndată . — Ori ne înş elă m noi. — Da. graiul acesta curat. ş i du-te de întreabă . apoi. zise d'Artagnan. Planchet. casa cea albă . Printre ză brelele gardului se vedeau straturi de zarzavat bine îngrijite. Mă rturisesc căeu n-am curajul s-o fac. Planchet. un sfert de leghe mai încolo. Planchet gă sise ş i el în întîlnirea cu ţ ă ranul ş i în purtarea acestuia un prilej de adîncăîngîndurare. dacăsocoti mulţ umitoare desluş irile ce ţ i se dau. atîta bună voinţ ă .

un prieten devotat ş i unul dintre cei mai viteji ş i mai inimo ş i gentilomi din cîţ i am cunoscut vreodată . Planchet. mii de amintiri uitate. unde-i acest gentilom ş i pentru ce nu l-ai condus încoace? Glasul ajunse pînăla d'Artagnan. — Ei! exclamăPlanchet cu faţ a stră lucind de bucurie. cu zîmbetul pe buze. în timp ce Planchet. Bă trînul deschise poarta ş i apucăînaintea lui Planchet. — De ce n-ai spus de la început?! mormă i bă trînul. — Pă i eu îl cunosc pe flă că ul ă sta. Deschide-mi te rog. Descă leca iute. puţ in alungit. iată -m ăscumpul meu Athos! îngînăd'Artagnan. D'Artagnan. aproape împleticindu-se. domnule conte. pe cît pierduse din neastîmparul înfrigurat de altă dată . ieş ea la iveal ăde sub manş eta de dantelăca o mînăzugră vit ăde penelul lui Tizian. vine îndată . Asta înseamnăcăd'Artagnan e aici? — Iată -măprietene. aşdori s ăvestesc domnului conte căstă pînul meu. — Văprezint pe cavalerul d'Artagnan. se aflăaici ş i ar vrea să -l salute. — Da.. deş i mai moale acum.. d'Artagnan primi salutul binevoitor al celor de faţ ă ş i se stră dui sără spundăla fel. Toatălumea se ridicăîn picioare.. cu inima bă tînd. cîş tigase în m ă re ţ ie. pă reau mai mari ş i mai luminoş i ca nicicînd. ară tîndu-se în prag. La aceste cuvinte o vă dităemoţ ie se zugră vi pe faţ a chipeş ăş i calmă a lui Athos. în timp ce convorbirea întreruptăpentru scurtăvreme redeveni generală . deschizînd poarta. că ci ră mase înmă rmurit de înfă ţ iş area neaş teptatăa gentilomului. ori Van Dyck. unde erau adunate mai multe persoane. trezindu-i în inimămii de simţ ă minte. Cînd ajunse în faţ a intră rii. era mai zvelt decît în trecut. mîna-i minunat de albă ş i nervoasăca întotdeauna. Devotatul slujitor al lui d'Artagnan nu fu în stare sămai scoatăo vorbă . strîngîndu-i-o în mîinile sale ş i îl duse în salon. Athos îi luămîna. se apucăsă -l cerceteze pe Athos. Chiar pe contele de La Fère îl că ută m. lipsiţ i de cearcă nele pe care le a ş tern nopţ ile de petrecere. ş tiţ i.. venindu-ş i puţ in în fire. Dar stă pînul tă u unde-i? — În urmă . Ciudat! Athos aproape cănu îmb ă trînise. iar umerii largi ş i bine proporţ ionaţ i . intrăcă lare în curte. domnule conte. un gentilom. îl îmbră ţ iş ă ş i el cu o bucurie care îi umplu ochii de lacrimi. Planchet auzi un glas dintr-o înc ă pere de la catul de jos: — Ei bine. rosti Athos. Se avîntăcă tre d'Artagnan fă răsă -l piardădin ochi ş i îl strînse cu drag în braţ e. chipul. Acesta îi fă cu semn lui d'Artagnan care. măcunoaş teţ iş i eu văcunosc la fel de bine. pă ş i că tre stă pînul casei. Eu sînt Planchet. Ochii lui frumo ş i. rosti Athos. unul dintre prietenii să i. — Cum?! Planchet?! strigăAthos.picioare. locotenent de muş chetari ai majestă ţ ii-sale. apoi luăloc ş i. Potrivit obiceiului.

— Dar ce ai. unde t ă ietorii de lemne spă rgeau butucii. îmbră cat simplu. Dunnezeule! exclamăAthos. — Se plimba cu Marceline. presă rate doar ici ş i colo de cîteva fire că runte. săvăcer sfatul. deodatără sunarăîn curte niş te l ă tră turi de cîini ş i cî ţ iva dintre oaspeţ i spuserăîntr-un glas: — Ah. atunci cînd e vorba într-adevă r de oameni din lumea mare. ia-ţ i calul ş i du-te chiar tu. glasul îi suna plin de tinereţ e. Raoul! Sau mai bine. doamnei de SaintRemy. — Da. Ş i mamei ei. pletele-i negre. care pînăatunci i se pă ruse de neînţ eles. de parcăar fi pîndit curiozitatea pe care acest nume trebuia săi-o stîrnească . m-a ză rit ş i ea ş i. — Oh. biata copila a că lcat în gol ş i n-a mai putut s ăse ridice. lă murindu-i. care-ş i pă straserăîntreaga albeaţ ă de odinioară . schimbarea lui Athos. îi că deau în valuri pe umeri. bona ei. apă ru în uş a salonului. Cred căş i-a scrîntit piciorul. ră spunse respectuos tîn ă rul. Ş i am dus la bun sfîrş it însă rcinarea ce mi-aţ i încredinţ at. Ş i era numai ochi ş i urechi. De aceea se întoarse aproape maş inal în clipa cînd un tînă r chipeş . La rîndu-i. cînd eu tocmai treceam pe acolo c ă lare. Numai c ăd'Artagnan nu pricepea încănimic. Raoul? zise Athos cu că ldură . se folosiră de toatăarta ş i polite ţ ea de pe vremuri ca să -ş i pregă teascăpe încetul plecarea – lucru de o deosebităînsemnă tate în lumea mare. M-am temut căprimele îngrijiri ce i s-au dat n-au fost prea dibace ş i am alergat încoace. — Te-ai întors. scoţ îndu-ş i cu gra ţ ie p ă lă ria împodobit ăcu lungi pene ro ş ii. — Micuţ ei noastre vecine i s-a întîmplat o nenorocire. cu totul neaş teptat. prin curte. — Trimite repede pe cineva la Blois. vrînd săsar ădin vîrful unei gră mezi de lemne. doamna de Saint-Remy se aflăla Blois. Am ză rit-o ş i m-am oprit.mă rturiseau o forţ ăpuţ in obiş nuit ă . domnule. de vreo cincisprezece ani. pe care tocmai se urcase. dă deau un farmec de nespus zîmbetului s ă u. prin mijlocirea pă trunderii sale. Oaspeţ ii contelui. ca ş i cînd n-ar fi avut decît dou ă zeci ş i cinci de ani. Eş ti palid ş i-mi pari îngrijorat. O întreaga lume de gînduri i se înfiripăîn minte. domnule. domnule. ră spunse tînă rul. dîndu-ş i seama totuş i din r ă ceala abia simţ ităa discuţ iei căcei doi prieteni ard de dorinţ a sără mînăsinguri. — Ce s-a întîmplat? întrebarăcîteva glasuri. i s-a dat de ş tire? — Nu. . Apariţ ia acestui nou personaj. O ciudat ăasemă nare între gentilom ş i tîn ă rul cu pricina îi luminătaina acestei vieţ i regenerate. dar cu un gust desavîr ş it. îl surprinse. Raoul? întrebăcontele. unde ţ ine tovă ră ş ie doamnei ducese d'Orléans. întrucît nu-ş i revenise încădin uimire. — Domniş oarei de La Vallière? fă cu îngrijorat Athos. s-a întors Raoul! Athos se uităla d'Artagnan. iar dinţ ii minunaţ iş i fă r ăvreo ş tirbire.

al că rei obraz îndurerat ş i zîmbitor i se lă săpe um ă r. singur b ă trînul duce de Barbé. văasigur. domnule. Pe urmăsă ri în ş a cu eleganţ aş i uş urinţ a unui că lă re ţ încercat. îş iş terse îndatăochii ei frumoş iş i zîmbi. domnule. XVI CASTELUL BRAGELONNE În tot acest timp. care plîngea ş i care. prietenul tă u. — Am adus-o cu mine aici. ş i am lă sat-o la nevasta lui Chariot. Ducele propuse săo duc ăpe micuţ a Louise la Blois. ş i dupăaceea săte întorci. mă rturisi d'Artagnan.. domnule. săprezinţ i scuzele tale ş i ale mele doamnei de Saint-Remy. domnule conte. buimac de uimire. zîmbind. unde e? continuăcontele. dar pentru tine. Chipul tînă rului se îmbujoră . — Oh. simţ ind cum Athos redobîndeş te treptat asupra lui nemă rginita-i superioritate dintotdeauna. d'Artagnan. ca săş tie cine eş ti. n-ai săte superi. nu. Ori preferi vorbirea ceremonioasăfiindcămăiubeş ti mai puţ in? . îi salutăpe Athos ş i pe d'Artagnan ş i se depă rtăzorit. oaspeţ ii lui Athos cerurăîngă duinţ a săplece. pînăuna-alta. nu. Athos îl luăde braţ ş i îl duse în gră dină . a pus-o săţ in ăpiciorul în apărece. tovară ş ul tă u. rosti el.. Dac ăeu te-am numit cavaler. cît despre tine. într-atît de pu ţ in se adevereau prevederile sale. Raoul. ră mase săo vadăpe micuţ a Louise. Dupăaceastălă murire care le d ă duse prilejul săse ridice. prietene. Aş a se va afla mai curînd ală turi de mama sa. văjur! strigăfata în timp ce tîn ă rul pă li la gîndul căel a pricinuit. cu tră sura lui. continuăcontele cu bună tate. – murmurăRaoul.Raoul se înclină . poate. — Mai întîi. aceastănenorocire. Athos îl privi cu zîmbetu-i blînd. — Pînăe gata masa. domnule. acest „domnule conte" nu are ce că uta aici. ş i o aş ezăîncetiş or în tră sură . dacălumin ă m un pic misterul care te-a fă cut săcazi pe gînduri? — E adevă rat. ţ inîndu-se tot lîngăuş a tră surii ş i privind ţ intăînă untru. apoi luăîn braţ ele-i puternice de pe acum pe micuţ a copil ă . care. d'Artagnan privea în jur speriat ş i cu gura aproape că scată . sînt convins căte-ai purtat cu nesă buinţ ăş i cătotul s-a întîmplat din vina ta. îngrijorat ca un pă rinte. dragul meu d'Artagnan. Ceru din ochi îng ă duinţ a contelui. — Oh. — Ai dreptate. rosti Athos. sper sără mîn mereu Athos. — Asta însănu te împiedicăsăte duci la Blois. ză rindu-l pe Raoul. —Ş i Louise. spuse el. în virtutea unei prietenii de două zeci de ani cu casa de La Vallière. a fost pentru a te prezenta oaspeţ ilor.

l-am crescut. —Ş i mai cu seamăfoarte recunoscă tor. îndoindu-ş i zîmbetul. înţ eleg! murmurăAthos cu o uş oarăîmpurpurare în obraji. e un orfan p ă ră sit de mamă -sa în casa unui să rman preot de la ţ ar ă . zîmbi Athos. cît despre recunoş tinţ ă .— Oh. ş tii prietene. dar îţ i spun ţ ie. casa asta este a ta. rudă . — Dar ceea ce te uimeş te mai mult. care se întîlnesc atît de rar la un om în puterea vîrstei. săne întoarcem la obiceiurile noastre ş i. ş i numai o profundăafec ţ iune putea săm ăajute s ăprind iară ş i ră dă cini în . — Par încătînă r. mărecunoş ti. mă rturiseş te. — A. tîn ă rul acesta. d'Artagnan. — Mă rturisesc. rosti Athos plin de liniş te. sămăfereascăDumnezeu! exclamăgasconul. Eş ti de nerecunoscut. Două zeci de pogoane care cuprind gră dina de zarzavat ş i toate celelalte. cu una din acele sincere izbucniri tinereş ti. nu? — Dimpotrivă . sînt eu însumi. — Cum asta? fă cu muş chetarul nedumerit. pricep. — Ai ghicit. bineînţ eles cănu pun la socotealăş i gloaba valetului meu. Athos zîmbi. prietene. —Ş i acest tînă r stăîmpreunăcu tine. atunci cînd am pă ră sit oş tirea. — Da. toatăhaita asta fă loasă . — Atunci. zise Athos: îi datorez tot atîta cît îmi datoreazăş i el. Vă d căstai minunat. cum te-ai schimbat. fă cu d'Artagnan. — Mda. bă nuiesc. — Ai parc. zise el. gata s ăîmpingăla culme sinceritatea pe care i-o ceruse Athos. zise d'Artagnan. pentru Raoul. d'Artagnan. drept început. încuviinţ ăAthos. poate? Oh. dragul meu Athos! — Tînă rul acesta. De altfel. da! El e pricina schimbă rii pe care o vezi la mine. d'Artagnan. nebunia. Totul te uimeş te aici. E pentru tînă rul de adineauri. nu-i pentru mine. Dar totul are un sfîrş it. N-am decît doi cai. ţ i-este fin. — Ei. nu? — În chipul cel mai adînc. e reciprocă . adă ugăAthos. ş i. în ciuda celor patruzeci ş i nou ăde ani ai mei. doi ogari ş i un prepelicar. Mă uscam ca un biet arbore singuratic. Doamne. Eu i-am purtat de grij ă . Echipajele mele se reduc la patru dulă i. ca ş i orice altceva. cai. e bruma de moş tenire de care ţ i-am vorbit. că -i sînt încăîndatorat. nu-i aş a. nu? — Oh. desprins cu totul de pă mînt. —Ş i-apoi mi se pare c ăs-a petrecut o schimbare ş i în starea ta. Ş i se uităla Athos fă r ăs ă -ş i poat ăstă pîni un zîmbet. — Parcul are două zeci de pogoane. să vorbim deschis. echipaje. — Cred căm ăiubeş te ca ş i cînd i-aşfi tată . — Trebuie căe foarte legat de tine. Lui nu i-am spus. prietene.

d'Artagnan. n-am remuş că ri. Prieteni? Voi nu mai eraţ i lîngă mine. d'Artagnan. acest copil m-a fă cut săregă sesc tot ceea ce pierdusem. Poate căorice vă rsare de sînge cere o ispă ş ire. —Ş i eş ti fericit? întrebăel. prietene. Ei bine. murmură d'Artagnan.. Să -ţ i sfîrş esc eu vorba. — Ai auzit vorbindu-se vreodatăde el? — Niciodată . nu mai aveam curajul sătră iesc pentru mine. prietene. murmurăAthos. pilda însăpreţ uieş te ş i mai mult. nimic nu ţ i se poate ascunde. Athos. prin frunziş ul că reia stră bă tea piezişcîte o razăa soarelui în asfin ţ it. m-am prefă cut dă ruit cu virtu ţ ile pe care nu le aveam. Ascultă . Nu cred sămăamă gesc singur. am tră it pentru el. — Atît cît e îngă duit unei fă pturi de-a lui Dumnezeu aici. Athos. ş i e cu putinţ ăsă ne vinăş i nou ărîndul săisp ă ş im. aşfi vrut săte întreb dacănu tră ieş ti cîteodată clipe neaş teptate de groază . Dar spune-ţ i gîndul pînăla capă t. Învă ţ ă tura înseamnămult pentru un copil. d'Artagnan. O amantă ? Eram prea bă trîn. rosti d'Artagnan. — De vreo cîteva ori am gîndit ş i eu la fel ca tine. Da ş i nu: n-am remuş cari. — Trebuie săaibădouă zeci ş i trei de ani. — Femeia asta avea un fiu? — Da.. că ci mi l-ai spus doar pe jumă tate. D'Artagnan se uita la Athos cu admiraţ ie crescîndă . Ei bine. fiindcăfemeia aceea cred cămerita pedeapsa pe care a primit-o. Pe nea ş teptate. pe pă mînt. — Ciudat! Eu am uitat cu totul de el! Athos zîmbi melancolic. — Dar despre lordul de Winter mai ş tii ceva? —Ş tiu căse bucurăde mare trecere pe lîngăCarol I. Mă gîndesc adesea la acest tînă r. Ochiul scrută tor al lui Athos îl pă trunse pînăîn fundul sufletului ş i pă ru să -i citeasc ăgîndurile. — Pesemne căi-a împă rtă ş it soarta care e nedreaptăcu el în clipa de faţ ă . Una din razele aurii lumina chipul lui Athos ş i ochii lui ră spîndeau parcăş i ei în jur lumina molcomăş i blîndăa înseră rii ce se aş ternea. — A remuş cari? continuăAthos. d'Artagnan. d'Artagnan se gîndi la milady. — Eş ti teribil. M-am dezbă rat de metehnele pe care le aveam. continuăAthos. Ş i eu i-am fost pildă . căsînt convins căaveam dreptul săfacem ce-am fă cut. Se plimbau pe o alee umbrităş i înmiresmată . Ea a isp ă ş it. ea ş iar fi dus mai departe opera-i distrugă toare. d'Artagnan. dar asta nu înseamnă . semă nînd a. aş a cum la vîrsta noastrăîmpuţ inatămai putem creş te. fiindcădac ăi-am fi cruţ at via ţ a.viaţ ă . asta înt ă reş te ce ţ i-am spus . dar Raoul e sortit sădevinăun gentilom desă vîrş it. da.

Pricepi una ca asta? fă cu Athos. Doamne. El a vă rsat sîngele lui Straffort. spuse d'Artagnan. te-ai vă zut cu Aramis! exclamăAthos. Porthos are minunate însuş iri. încurcat. d'Artagnan. cu verva ş i hazu-i gascon. — Porthos nu l-ar fi aş teptat cu atîta ră bdare. am auzit căfata ei. — Da. surîzînd de aceastăvoio ş ie care îi amintea de zilele lor bune. ridicînd din umeri. din pricina lipsei de lemne. atră gînd lui d'Artagnan luarea-aminte căau ajuns iară ş i la castel. dragul meu d'Artagnan. dar se gră bi s ăschimbe vorba. fă răo surcică ! De ce n-a venit s ăceară gă zduire orică ruia dintre noi. Athos. Dar ă sta e un adev ă rat pelerinaj la templul Prieteniei. — Mda. — E la Luvru. Ş i regina? — Care regină ? — Doamna Henriette a Angliei. — Aramis. unul. ş tii. L-ai mai vă zut cumva? — M-am despă rţ it de ei acum cinci zile. — O cunoş ti. dragul meu.. trebuie săse iveascăun prilej ca săo faci. e rece din fire. completăd'Artagnan. ş i. aş a e. ră spunse d'Artagnan. rosti el. nu uitănici de bunul domn Mouston. — Vezi. — An. sîngele cere sînge. crede-mă . vezi. — Eu. urm ăAthos. Athos? — Nu. fiica lui Henric al IV-lea. — Fiecare cu firea lui. mai ales. — Ah. În ciuda unui gră unte de vanitate. Athos tă cu. nu-i aş a? Pe gerurile cumplite de astă -iarnă . unde n-are aproape nimic din ce-i trebuie. Tu nu obiş nuieş ti săvorbeş ti despre lucruri de-astea..Ţ i-am spus vreodatăcămama a fost doamnăde onoare a Mariei de Medicis? — Niciodată . cum ar spune poeţ ii. luîndu-ş i peste picior prietenul. Ne-am plimbat un ceas ş i aproape c ăam înconjurat întreg domeniul meu. precum ş tii. Fiica lui Henric al IV-lea sătremure de frig. surîse d'Artagnan. „Nu-i curios!" cugetăd'Artagnan în sinea sa. — Cred căîn clipa de fa ţ ăe amestecat într-una tare complicată . care era bolnavă .adineauri. dar mi s-a pă rut rece. toatămă re ţ ia de care se înconjura Porthos în castelul Pierrefonds. peste tot se simte gentilomul care . chiar dup ă două zeci de ani de despă rţ ire. numai oamenii ră i tă gă duiesc prietenia.a fost nevoităsăstea toatăvremea în pat. privindu-l cu ochiul lui pă trunză tor. dar mama mea a vă zut-o pe cînd era copilă . pentru căei nu o înţ eleg. glă sui Athos. ş i-apoi a fost mereu amestecat în intrigile femeilor. în loc s ă -i cear ăg ă zduire lui Mazarin?! Nar fi dus lipsăde nimic. mormă i d'Artagnan. măminunez căîntîmplarea ne-a adunat laolalt ă odinioarăş i căam r ă mas tot atît de legaţ i unul de altul. Prietenia îş i înfige adînc r ă dă cinile în inimile cinstite. Athos nu numai căt ă cu. Ş i povesti. Ş i Aramis? — M-am vă zut ş i cu el. — Totul te farmecăş i.

Curînd vom avea veş ti despre să rmana copilă . aceea un bă ieţ aşîmbr ă cat pe jumă tate ţ ă ră neş te. domnul este cavalerul d'Artagnan. zise Athos. îmi place felul cum te porţ i. tîn ă rul ap ă ru în poartăş i intrăîn curte. În clipa aceea se auzi un tropot de cal. întă ri Athos. Acest mic compliment avu darul s ă -l mi ş te pe d'Artagnan pînăîn fundul sufletului. — Da. Întinse mîna lui Raoul ş i-i spuse: — Tînă rul meu prieten. zise Athos. — E Raoul. În clipa. Dar va fi ră splă tit prin tine. — Ah. apoi că tăspre Raoul cu unul dintre acele zîmbete ciudate de care copiii sînt mîndri atunci cînd le pă trund înţ elesul. — Domnule. domnule. îl lă săîn grija unui soi de rîndaşş i se gră bi săse apropie să -i salute pe conte ş i pe d'Artagnan. Pe o policioarăse afla un superb vas de argint ş i d'Artagnan se opri să -l privească . ş i văvoi face sămăaş teptaţ i. ale că rei ferestre dă deau într-o parte spre gră dină . iar în cealaltăspre o seră . dar se teme sănu fie atins vreun nerv. de astă datăş i mai adînc. punînd mîna pe umă rul luid'Artagnan. toate cuvintele de laudăauzite despre mine trebuiesc întoarse domnului conte. E momentul cînd unul dintre str ă moş ii . pe jumă tate ca un lacheu veni să -i pofteascăla masă . să ri de pe cal. numit Benvenuto Cellini." — Ei bine. domnul conte v-a rostit numele în faţ a mea ori de cîte ori a vrut sădea o pildăde gentilom cuteză tor ş i generos. cugetăd'Artagnan. — Domnul. O capodoperăa unui mare artist florentin. pe care îl vezi aici: dînsul m-a educat în toate privinţ ele ş i nu-i vina sa dacăelevul s-a dovedit atît de neîndemînatic. Raoul. sper căaccidentul n-a avut urm ă ri? — Nu se ş tie încănimic. —Ş i bă tă lia înfă ţ iş atăaici? — E bă tă lia de la Marignan.stă pîneş te aici. domnule. ş i polite ţ ea ta m-a miş cat. ră spunse d'Artagnan. că ruia nu-i scă pase jocul mut de pe chipul prietenului să u. Athos ră mase mai încîntat decît s-ar putea spune: se uit ăcu recunoş tinţ ăla d'Artagnan. „Acum. se vedea cît de colo. e lucrat dumnezeieş te! exclam ăel. sînt încredinţ at. colbuit din cap pînă -n picioare. zise Athos. spuse tînă rul. doctorul nu s-a putut pronunţ a. unde creş teau flori neînchipuit de frumoase. din pricina umflă turii. despre care m-ai auzit vorbind adesea. ră spunse Raoul. D'Artagnan aruncăo privire asupra serviciului: tacîmurile erau minunate – vechea argintă rie a familiei. Athos îş i conduse oaspetele într-o încă pere nespus de simplă . — De ce n-ai mai r ă mas în preajma doamnei de Saint-Remy? — M-am temut cănu voi putea fi devreme la cină . care se întoarce. înclinîndu-se pentru a doua oară . nu mai am nici o îndoială . Într-adevă r. Raoul.

se întoarse Athos că tre micul lacheu care tocmai servea supa.mei întinde propria-i spad ălui Francise I. din vremile de faimăale cavalerilor. mormă i Athos. sub ră posatul cardinal ş i sub domnul de Bassompierre. Ş i îi povesti lui Raoul de-a fir-a-pă r cele petrecute la bastion. te rog. bunicul meu. nu-i aş a Raoul? surîse Athos. eu mi-aduc aminte totul ş i am să -ţ i povestesc ş i dumitale. Era vremea unor uriaş i. Noi sîntem niş te pitici pe lîngăcei de atunci. — Ai uitat de bastionul Saint-Gervais. care ş i-o frînsese pe a sa. Dar s ăne aş eză m la masă . Athos. sînt optesprezece ani de cînd măslujeş te. vorbi Athos la rîndul să u. — Dar ceea ce uităs ă -ţ i spunăd'Artagnan. Memoria mea e mai bunădecît a ta. este căspada lui trecea printre cele mai temute din timpul . nu ş tiu nimic despre asta. — Dragul meu Charlot. Îngrijeş te-te ş i de asta. aş a căva preţ ui un pat moale. Domnul are bună tatea s ă -mi dea ş i azi acest nume ş i de fiece datăcînd îl aud inima îmi tresare de bucurie. — Pe lege mea. domnule? întrebăRaoul cu tinereasca-i curiozitate. ş i de ş tergarul din care trei gloanţ e au fă cut un drapel. lacheul domnului d`Artagnan. precum ş io spadă . — Acest nume a fost înconjurat de faimă . dupăcincisprezece ani. zise d'Artagnan. Cheamă -l încoace pe Charlot. ş i îţ i mul ţ umesc pentru Planchet. pe care poate ai vă zut-o odinioar ăla mine. a ş a cum Athos povestise despre bunicul să u. Afar ăde asta. E numele pe care mi-l luasem cînd domnul d'Artagnan. dup ăo clipă . zise d`Artagnan. care nu uitase căa luptat trei ceasuri în ş ir cu spada prietenului să u Enguerrand. rosti Athos. Îi place vinul bun: tu ai cheia de la pivni ţ ă . Multăvreme n-a ş tiut ce-i un culcuşca lumea. urmăcontele. i-a dă ruit acest vas. tinere. Iată . care a murit ş i el mai tîrziu. regele. tu. Ei. — Charlot e ş i el un om de treabă . Copilul ieş iş i. ţ i-l dau în grijăîn chip deosebit pe Planchet. Cu acest prilej. Charlot se înclinăş i ieş i. pentru tot timpul cît va ră mîne aici. lucratăş i ea tot cu atîta mă iestrie. Ascultîndu-l. Tînă rul fă cu ochii mari auzind acest nume ş i se uităsăvad ădac ă d'Artagnan vorbea într-adevă r cu contele. — Te gîndeş ti la toate. îi spuse Athos. tînă rul vedea parcăaievea desfă ş urîndu-se înaintea ochilor una dintre acele fapte de arme istorisite de Tasso ori Ariosto. împreunăcu alţ i doi viteji prieteni ş i cu mine am să vârş it faptele noastre de arme la asediul oraş ului La Rochelle. Enguerrand de La Fère. ş i într-o anume zi a avut parte de o cinstire triumfală . — Ce vreţ i săspuneţ i. —Ţ i se pare ciudat acest nume. slujitorul cu care cei doi c ă lă tori vorbiserăla sosire se ivi în prag. d'Artagnan. a primit titlul de cavaler de Saint-Michel. fă r ăca ea s ăse frîngă . dragul meu Athos. dragăRaoul.

Uită tura lui Athos îl f ă cu săamuţ ească . tinere! continuăd'Artagnan. Raoul îl conduse în chip de gazdă . Planchet mi-a pomenit chiar azi de acel frumos duel din curtea de la Carmes. Nu de mult. —Ş i domnul d'Artagnan a ie ş it învingă tor? izbucni tînă rul. pumn de o ţ el. fiindcăniciodatăn-aşavea la îndemînăpentru tine o pildămai gr ă itoare: roagă -l mîine pe domnul d'Artagnan. — Existăoameni al că ror braţ nu se stricăniciodată . cu lordul de Winter ş i cu tovar ă ş ii lui.. D'Artagnan. — Da. privire scînteietoare – iatăcu ce-ş i întîmpina el duş manul. dragul meu Athos. veni el însuş i o clipămai tîrziu să -l caute ş i pecetlui acesta searăplă cutăcu o strîngere prieteneascăde mîna ş i cu o urare de noapte bunăadresatămuş chetarului. Erai un voinic ş i jum ă tate! — Eh. ochi ager. însăAthos stă rui să se retragăîn odaia ce i se preg ă tise. nu-mi aduc aminte. l-ai ră nit. c ă tînd întrebă tor spre Athos.ş i încă împotriva unor oameni încercaţ i. dar care stricăpe al multora. Ah. săaibăbun ă tatea să -ţ i arate cum se luptă ! — La naiba. Raoul. Trebuie să se afle pe undeva pe aici o spadădespre care am spus adeseori căe cea dintîi din regat. Cît despre celă lalt. ş i tu eş ti un bun profesor. — Aşvrea săş tii. — Cred căam doborît unul. rosti d'Artagnan. l-am dezarmat ori l-am r ă nit. mi-aşfi stricat braţ ul cu copilul ă sta! zise Athos. Tînă rul ar fi vrut săprelungeascăaceastăconvorbire toatănoaptea. ai c ă rui ochi se aprinseserăîn timpul convorbirii ş i pă rea căimplorăamă nunte. dacănu-i prea obosit. abia trei ani mai mult ca tine. spuse d'Artagnan. Avea optsprezece ani. . dar Athos îi atrase luarea-aminte căoaspetele trebuie săfie obosit ş i are nevoie de odihnă . fă cu d'Artagnan cu rîsul lui de gascon. mai cu seamăîn privinţ a însuş irilor pe care le lauzi la mine. aşvrea săş tii cît de primejdios e omul care une ş te într-însul sîngele rece ş i iuţ eala.să u: braţ de fier. plin de mulţ umire de sine. politicos. se împotrivi.ş i cum Athos cugeta căva că uta sără mînăcît mai mult cu putinţ ăîn preajma lui d'Artagnan pentru a-l face săpovestescătoate vitejiile lor din tinereţ e. Uite. Raoul. ş i nu m-am prea schimbat. dragul meu Athos. cînd l-am vă zut luptînd pentru prima oară . tu care te socoteş ti priceput în mînuitul spadei ş i a că rui mîndrie ar putea săsufere într-o zi o crud ă dezamă gire.. zise Athos. cît sără mînă singur cu sine ş i săcugete în voie la tot ce vă zuse ş i auzise în seara aceea. — Eh. XVII DIPLOMAŢ IA LUI ATHOS D'Artagnan se cuibă ri în aş ternut nu atît ca sădoarmă .

dacăera gata săse foloseascăde mijloace viclene împotriva agerimii lui Aramis. Cine era tînă rul pe care spunea căl-a adoptat ş i care îi seamă năleit? Ce înseamnăaceastăîntoarcere la viaţ a de lume ş i aceast ă cumpă tare exageratăpe care o bă gase de seamăla masă ? Un lucru cu totul neînsemnat în aparenţ ă . în loc s ăse lase pradă gîndurilor pizmaş e ori mîhnirii ce-ar fi întunecat o fire mai puţ in generoasă . că ci profesorul trebuie căînrîurise mult inima ş i cugetul elevului să u. astfel încît săafle amă nuntele care îi lipseau pentru a-l regă si pe Athos cel de odinioarăîn Athos cel de astă zi. recunoscu f ă răvreo împotrivire acea superioritate dintotdeauna pe care Athos o avea asupra lui ş i. Nu se mai bucura deci de încrederea prietenului sau. ori a vanită ţ ii lui Porthos. Oare săfi fost Rochefort înaintea lui d'Artagnan la Athos? D'Aratgnan nu avea însătimp de pierdut cu gîndurile. ascunsăcu atîta pricepere. trebuie sămai spunem că . Apoi. săcerceteze cîteva zile relaţ iile lui Athos. Modesta bună stare a lui Athos. fie gonind împreuna dupăvînat. la ceea ce îi spusese acesta în biserica Notre-Dame. înţ elesese numaidecît ce neajunsuri l-ar pîndi în cazul cînd vreo indiscreţ ie ori vreo stîngă cie ar lă sa ochiul încercat a lui Athos să -i descopere ş iretlicurile. fu încîntat săgă seascăun om de o inteligenţ ăsclipitoare ş i plin de vlagă . absen ţ a lui Grimaud de care Athos nu se putea lipsi odinioarăş i al că rui nume nici mă car nu fusese rostit. nu numai fireasca-i pornire. Dar d'Artagnan însuş i. ş i treaba asta era floare la urerche. Drept care se hotă rî săl ă mureascălucrurile chiar de a doua zi. simţ ă mînt care se preschimbase în cele din urmăîntr-o sincerăprietenie. o bucurie sincerăş i cinstităîi umplu sufletul. în locul beţ ivului îndobitocit pe care se aş tepta să -l vadăză cînd mahmur în cine ş tie ce cloacă . dîndu-i cele mai bune nă dejdi în planurile sale. s ăîncerce a trage de limbăpe tînă rul cel naiv. mă rturisea dorinţ a de a pă rea avut ş i tră da o ambiţ ie lesne de zgîndă rit. gîndurile acestea îl ţ ineau treaz pe d'Artagnan. cu mintea-i isteaţ ă . ori poate mai degrabăfusese vestit dinainte de vizita lui.Cum era bun din fire ş i-l îndră gise din capul locului pe Athos. Agerimea minţ ii ş i limpezimea ideilor lui Athos fă ceau din el un om gata săse punăîn miş care mai iute decît oricare altul. Nu se putu opri sănu se gîndeasc ăla Rochefort. Totuş i i se pă ru c ănu-l mai gă se ş te pe Athos atît de sincer ş i clar în toate privinţ ele. fie încruciş înd spada cu el. El s-ar fi ală turat planului ministrului cu atît mai bucuros cu cît l-ar fi împins ş i nevoia. cu toate căş tia în Athos un potrivnic de temut. îş i zise căpe un teren atît de necunoscut trebuia să înainteze cu bă gare de seamă . dup ămasa de prînz. . îş i fă urea în minte planurile de atac ş i. În ciuda oboselii. să -i urmă reascănoile obiceiuri ş i săţ in ăseamăde ele. stabili săporneascălupta a doua zi. Pe de altăparte. ori poate Athos era o verigădintr-un lanţ nevă zut. în ciuda încercă rilor de a aduce vorba despre el – toate acestea îl neliniş teau pe d'Artagnan.

se înfiripau iară ş i. d'Artagnan se feri săfacăzgomot. închise porti ţ a dupăel. puse ş aua ş i frîul cu o repeziciune -ş io îndemînare vrednice doar de cel mai încercat că lă reţ . pe cîtăvreme Athos. fă răîndoială . nici nu îndeplineş te vreo însă rcinare.. în timp. cîinii amuţ iserăş i ei. recunoscîndu-i mă iestria în ale diplomaţ iei. „Se plimbăş i se gînde ş te. mai apoi. Tă cerea ş i oboseala se unir ăş i-l dă duserăgata pe d'Artagnan: închise ochii ş i el ş i somnul îl fur ănumaidecît. unul după altul: pă să relele în frunziş ul copacilor. d'Artagnan bă gase de seamăc ăpoteca aceea trebuia săducă la Blois. chiar sub odaia sa: bă nui ca acolo era odaia lui Athos. Dar la ce anume? Astai cu neputunţ ăde ş tiut. Oare de cine se ascunde?. La naiba! Cît despre asta. l-ar stima mai puţ in. fiindcăş i acest ultim zgomot se stinse. privi cu atenţ ie ş i recunoscu haina roş iaticăş i chica neagrăa lui Raoul. toate zgomotele pe care d'Artagnan le auzise în ajun stingîndu-se rînd pe rînd.. în tot castelul nu se mai auzea decît zgomotul unui pas mă surat ş i monoton. doar Grimaud tă cea într-un chip atît de gră itor! În ră stimp zgomotele se stinseserărînd pe rînd în toatăcasa. În clipa aceea i se pă ru căză reş te prin cră pă tura oblonului pe cineva strecurîndu-se tiptil prin curte. I se pă rea c ă . oile pe cîmp.. fiindcăam săvorbesc fă rănici un înconjur cu Athos. Poţ i ghici altele. Aramis ş i Porthos ar avea ş i mai mult respect pentru el. Tînă rul. nu-i aici? se întreba d'Artagnan. Uite un flă că u care s-a ş i apucat de ş trengă rii ş i care nu-mi pare căîmpă rtă ş eş te deloc duş mă nia lui Athos faţ ăde sexul frumos: nu se duce la vînă toare fiindc ănu are cu el nici arme. chibzui d'Artagnan. fiindcăel era. „Oh. îl scoase din curte. nici cîini. hm! fă cu gasconul. asta însănu. Se lumina de-a binelea de ziuă . duse calul pe aleea dreaptădin gr ă dina de zarzavat. d'Artagnan auzise cum se închid uş ile ş i obloanele. ş i d'Artagnan îl ză ri peste creasta zidului gonind ca o s ă geatăş i aplecîndu-se sub crengile joase ş i înflorite ale arţ arilor ş i salcîmilor.d'Artagnan se ruş ina săumble pe că i ocolite faţ ăde Athos. deschise uş a grajdului. În muţ enia lui a şdibui o mulţ ime de lucruri. — Hm. căel să ri din pat ş i deschise ferestrele. omul sincer ş i cu inima deschisă . Athos se urcăîn pat. . scoase afarămurgul pe care încă lecase ş i în ajun. o sămă lă muresc eu. Zorile abia auriră perdelele odă ii. o privighetoare pierdutăîn frunziş ul des al copacilor fă cuse să ră sune o bucatăde vreme în pacea nopţ ii trilurile-i melodioase ş i adormise ş i ea." În cele din urm ă . de ce Grimaud. De mine sau de tat ă -s ă u? C ă ci acum sînt încredinţ at: contele e tată l bă iatului. cîinele în cuş că . deschise o portiţ ălă turalnic ăce dă dea spre o potecă . În ajun. Potrivit obiceiului să u de a nu lă sa nimic sătrec ăfă r ăs ăse încredinţ eze ce se petrece. dupăce se puserăsălatre unii la alţ ii afară . fiindcăse ascunde. într-un tîrziu. dimpotrivă . D'Artagnan nu era însăsomnoros de felul lui.. tă cutul Grimaud.

îş i mai netezi o datăpă rul. D'Artagnan începu săzîmbească . ca sănu trezeasc ăpe nimeni. — Îmi pare căv ă dş i aici aceleaş i urme. ş i cina menit ă sămătragăla somn. aplecat la pă mînt. Săfi scă pat vreun cal din grajd? — Nu prea cred. Athos. D'Artagnan povesti tot ce vă zuse. — Ei. Cum se face cănu l-am vă zut încă ? — Sst! murmurăd'Artagnan cu un zîmbet ducînd degetul la buze. dragăprietene. îş i mai ră suci o datămustaţ a. ş i care au fost striviţ i acum de dimineaţ ă . depă rtînduse un pic ş i lă sîndu-se legă nate pe apă . sînt sigur. nepă să tor. — Crezi? fă cu d'Artagnan. — Cine oare a trecut pe aici. scumpăgazd ă ! zise d'Artagnan. N-ai observat că Raoul e îndră gostit? — Bine! Dar de cine? De fetiţ a asta de ş apte ani? . Dar la ce te uiţ i cu atîta luare-aminte? Nu cumva au început să -ţ i placălalelele? — Pentru asta n-ar trebui s ăţ i baţ i joc de mine. Athos. ră spunse Athos. fiindcăpaş ii sînt egali ş i arat ăun mers agale. toate aceste frumuseţ i pe care ochiul lui Dumnezeu le face săse iveascădin adîncul pă mîntului ş i care-s atît de dispreţ uite la oraş . ş i chipul cum m-ai întîmpinat. fetiţ a care ş i-a scrîntit ieri piciorul. Ş tii. cînd auzi uş ile ş i obloanele deschizîndu-se. îl ză ri pe Athos. — Mai mult decît atît. întă ri d'Artagnan. La ţ arăgusturile se schimbămult ş i ajungi săîndră geş ti. — Ce e? întrebăAthos. îş iş terse borul pă lă riei cu mîneca. l-au lă sat săcalce peste ră zoare. fă răsă -ţ i dai seama. da ş i înc ăproaspete! — Foarte proaspete. Gr ă dinarii ă ş tia sînt oamenii cei mai neîndemînatici din lume. dragăprietene! Ai dormit bine? — Minunat. de dimineaţ ă ? se întrebăAthos neliniş tit. — O! exclamăel. ridicînd uş or din umeri. Abia ajuns pe ultima treaptăa scă rii de la intrare. iar apoi. Uite. Doamne! Ca săafle noută ţ i despre micuţ a La Vallière. D'Artagnan r ă mase mai departe la fereastră . — Da. tră gînd cu coada ochiului la chipul gazdei. — De ce? — Ei. Bietul bă iat s-a dus la Blois. vorbi el. de parc ăar fi că utat un ban în nisip. — A. zise d'Artagnan. acum ghicesc totul. Mă uitam pur ş i simplu la stînjeneii pe care i-am să dit aici. — Unde-i Raoul? strigăAthos. ducînd înapoi calul.bă rcile legate la malul Loirei pă reau căse însufleţ esc ş i ele. Totul a fost la înă lţ ime: ş i culcuş ul. rosti Athos. bunădimineaţ a. Pesemne că . — Bunădiminea ţ a. aş a cum avea obiceiul. ş i coborî din odaie. lîngăhavuz. Crezi? Ş i îş i duse prietenul în lungul aleii pe care se vedeau întipă rite o mulţ ime de urme la fel. dupăce l-au pus săscoatăap ă .

pe jumă tate realitate. La vîrsta lui Raoul. Dar aceste imbolduri dintîi ale inimii sînt atît de puternice. — Copilă rii! Raoul însăare nevoie săschimbe via ţ a: trimite-l cît mai iute de aici sau. dragostea lui e pe jum ă tate închipuire. dar cred căacum cam încep săîncrunte din sprîncene. rosti el. — Fă r ăîndoială : dar asta are s ă -i zdrobeascăinima ş i are săsufere ca pentru o adevă ratăiubire. fetiţ a aceea?! — N-ai vă zut-o? E cea mai frumoasăcopil ăde pe lume: p ă rul bă lai argintat. — Întocmai. dacăva r ă mîne aici. ş i am crezut căînnebunesc de durere cînd mi s-a spus căpovestea lui Pygmalion nu-i decît o simplănă scocire. s-a obi ş nuit săridice în slavăş i săadmire acest mic idol. putem să -i facem acolo o situaţ ie. încît totul pare adeseori o adevă ratăpasiune. — Dacăvrei. ş i pe atunci el însuş i era un copil. pe care va sfîrş i să -l adore într-o bunăzi. la naiba. — Oh! exclamăd'Artagnan. pe care bunul rege Henric al IV-lea o dă ruise tată lui meu. — Nu socoteş ti căar fi timpul săne facem datoria sub arme? — Dar tu nu ţ i-o faci ş i acum. — Directăş i clar ă . Ş i cugetăîn sinea sa căa sosit clipa.— Dragul meu. zise Athos. Ei bine. povestea asta i-a fă cut mult timp săzîmbeascăpe pă rinţ ii micu ţ ei de La Vallière. inima e atît de plină . — Chiar vreau să -ţ i cer sfatul asupra unui lucru la care m-am gîndit. — Asta-i din pricina lipsei de activitate. rîd ş i-l necă jesc pe Raoul. — Cred căam s ă -l trimit la Paris. la vîrsta lui Raoul. fie asupra închipuirii. fie asupra realită ţ ii. . ca niş te adev ă raţ i îndră gosti ţ i de dou ă zeci de ani. visă tori ş i în acelaş i timp ş ă galnici. Ace ş ti copii viseazăîmpreunăzi de zi ş i vorbesc despre o mulţ ime de lucruri serioase. pe calea ispră vilor noastre din tinereţ e? — Atunci. mi-aduc aminte căeu mă îndră gostisem de o statuie greacă . Nu-l ocupi îndeajuns pe Raoul ş i atunci cautăsingur să -ş i gă seascăceva de fă cut. dar dacăte-ar aş tepta mai multe foloase. — Vorbeş te. se cheamăca-mi faci o propunere. Pe scurt. spuse Athos. d'Artagnan? — Ascultă -m ă : s ăintr ă m cu adevă rat sub arme. —Ş i bine faci. — Oh! exclamăAthos la rîndul să u. — Ca săintr ă m din nou în luptă ? — Da. Viaţ a de alt ă datănu te mai ispiteş te cu nimic. De aceea măgîndesc să -l trimit departe de aici. De vreo trei-patru ani. cătrebuie negreş it săse reverse într-un fel. — Glumeş ti! Cum. —Ş i tu ce spui despre dragostea asta? — Nu spun nimic. aceastărevă rsare de dor la cei tineri e atît de dulce ş i amarăîn acela ş i timp. n-ai fi oare bucuros săte avînţ i iară ş i în tovă ră ş ia mea ş i a lui Porthos. ochii albaş trii. n-ai s ăfaci niciodatăom din el.

" — Atunci. fă răsătră iesc. Cine îţ i spune căel este stă pînul meu. Acesta-i st ă pînul pe care mi-l propui. numai ca să -ş i pă streze veniturile.— Din partea cui ş i împotriva cui? întrebădeodat ăAthos. Sănu ne dă m pe fa ţ ătaina fa ţ ăde un om atît de pornit. d'Artagnan. continuăAthos cu seriozitate. — Ei. despre aceast ăsecă turăcare susţ ine cătabă ra lui e tab ă ra regelui ş i care îndră zneş te săarunce prinţ i de sînge regal în temniţ ă . gră bit mai e ş ti! —Ş i. eş ti cam plouat ş i cam stingherit. Doamne. nimic mai simplu: tră ieş ti pe mo ş ia ta ş iţ i se pare că eş ti fericit în aceastăauritămediocritate. aş a cum f ă cea cardinalul nostru. despre acest bă dă ran care jinduieş te la o coroană pe care a ş terpelit-o de sub o pernă . Sănu ne pă că lim unul pe altul: ş ovă irile ş i ocoliş urile tale mi-aratălă murit din partea cui vii. — Haide. pe care vreau săţ i-l impun ş iţ ie? „Drace! ş opti gasconul în sinea sa. cu toate cătri ş ează . un că mă tar care îş i cîntă reş te scuzii de aur ş i pune dobînzile deoparte. —Ş tii bine. rosti muş chetarul. Aramis are întotdeauna cincisprezece ducese care se luptăs ăcîş tige pentru ele inima prelatului. în sfîrş it. nici înapoi. fă r ăs ămerg nici înainte. cu atît mai ră u pentru ea! Ş i care de azi în trei luni o săne ducăla ră zboi civil. Întradevă r. marele cardinal. voi toţ i . Anii ţ i-au înfierbîntat sîngele. dupăcum spune lumea: de altfel. În cazul cînd cauza regelui înseamnăpentru tine cauza lui Mazarin. cănu vorbesc pentru tine. — Ei drace. zise Athos. mai cu seamă . Ce vrei s ăspui? — Ei. aş a ceva nu se poate striga în gura mare. a ţ intindu-ţ i privirea limpede ş i binevoitoare asupra gasconului. atunci degeaba mai stă m de vorbă . Săne înţ elegem însă . dar nu îndră zneş te să -i omoare. Nu existădecît o singurăpersoană . Porthos are un venit de cincizeci ori poate ş aizeci de mii de livre pe an. d'Artagnan. clar. — Da. un tică los care o chinuie pe regină . dar eu ce fac pe lumea asta? Port zale ş i centiron de două zeci de ani. măţ in scai de un grad care nu-mi ră splă teş te meritele. Ascultă -mă . lă mureş te-m ă . d'Artagnan? Foarte mulţ umesc! — Săm ăierte Dumnezeu. sau mai curînd o singurăcauzăcă reia un om ca mine ar putea să -i fie folositor: cauza regelui. cînd e vorba sămăîntorc la via ţ ăcît de cît. ş i atunci cînd vrei să mai cîş tigi ş i pe altul pentru o asemenea cauză . îţ i vorbesc despre acest italian meschin ş i intrigant. care nu ai pereche între bă rbaţ ii viteji ş i îndră zneţ i. urmăAthos. sînt ca ş i mort! Ei bine. ră spunse gasconul încurcat. în loc să -l domolească . eş ti mai iute decît erai odinioară !o întoarse d'Artagnan. dragăprietene. dragul meu Athos! mormă i d'Artagnan. Într-un cuvînt. aş a cum luptau altă datăsăcîş tige pe cea a muş chetarului: soarta îl ră sfaţ ăş i ast ă zi. de team ăsănu le piardăîn învîrtelile de a doua zi. — Nu susţ in asta. — Tocmai.

La naiba! Sînt de aceeaş i pă rere. cu toate ca nu se vede nimic la picior. dumneavoastrăluaţ i în glumăo asemenea nenorocire: asta nu-i frumos! Ş i Raoul. domnule. „Adevă rat? gîndi d'Artagnan în sinea sa. Îş i dă dea seama căpropunerile pe care i le fă cuse erau reale ş i căar fi c ă pă tat l ă muriri depline. D'Artagnan avea o glumăpe buze. continuăRaoul. mereu nă zuieş te că tre altceva. La rîndul să u. uitasem. dar tînă rul era aş a de mîhnit. Voiam săvăcer la toţ i sfatul ş i pă rerea cum ş i ce anume săfac. dar gă siţ i-mi voi alt stă pîn mai bun. dacăel ar fi vrut s ă le ia cît de cît în seama. rîse Athos. — Oh. doctorul se teme sănu ş chiopă teze toatăviaţ a. — Oh. tu. acum da înapoi. ş i anume. domnule! îngă imăRaoul. — Oh. care simţ ea nevoia săfie singur ca săplîngăîn voie. te-ai gîndit la ceva? continu ăAthos. — Fă r ăîndoială . domnule.îmi spuneţ i: „Ă sta-i un bă dă ran. numai căaş a e omul. Că ză tura se dovede ş te gravă . „Bun! îş i zise el. —Ş i l-a g ă sit. dragul meu Raoul. D'Artagnan e omul lui Mazarin. sau ajutaţ i-măsămăcă pă tuiesc ş i eu. de-aşş ti asta. vrînd să -ş i ascundăjocul. — Nu cumva starea micuţ ei noastre vecine s-a mai înră ută ţ it? se interesăd'Artagnan. un că rpă nos". aşş ti totul!" Aici convorbirea luăsfîrş it. o sec ă tură . să -ţ i ră scumperi greş eala luînd-o de soţ ie. în sfîrş it. Voia bunăa celor doi prieteni nu fusese cîtuş i de pu ţ in umbrităde . un tic ă los nemernic. dar. d'Artagnan jucăş i el mai strîns ca oricînd. aproape sugrumat de durere. se stă pîni. — A. că ci tocmai în clipa aceea intrăRaoul. de unde nu ieş i decît la ceasul prînzului." Din acest moment deveni extrem de prevă ză tor. — Ar fi îngrozitor! zise Athos. —Ş i ce doreş te Porthos? — Săajung ăbaron. Mi-ai spus de Porthos: l-ai hot ă rît cumva s ă -ş i caute norocul? Doar el ş i l-a gă sit. Athos vru să -l mustre cu blînde ţ e. Dar de unde a aflat? Săfie oare în corespondenţ a cu Aramis? O. dupăce mersese prea departe. murmurăRaoul. — Ai dreptate. fă rădoar ş i poate. se duse la el în odaie. Raoul? întrebăAthos. n-a să rit de pe stiva de lemne ca să -mi alerge înainte? — Nu-ţ i ră mîne decît un singur lucru de fă cut. care. v ă zînd tulburarea lui Athos faţ ăde aceastănenorocire. mai cu seama gîndul căeu sînt pricina acestei nenorociri îmi sfî ş ie sufletul. adevă rat. — Fă r ăîndoială . fiindcăunii fă răal ţ ii sîntem f ă răcap ş i fă răpicioare. încît nu se încumetăsăo mai facăş i se gr ă bi s ă -l întrebe ce are. rosti d'Artagnan. — Dar. Athos ră mase pe gînduri cîteva clipe ş i în acest timp pricepu viclenia lui d'Artagnan. — Cum.

abia se atingea de bucate. Planchet! strigăd'Artagnan din uş ă . D'Artagnan. cu o scrisoare foarte urgentă pentru d'Artagnan. Tînă rul că tădin ochi spre Athos. urmă rea totul cu privirea-i pă trunză toare ş i jur ăîn sinea lui cărecunoa ş te scrisul mă runt al lui Aramis. se adresăd'Artagnan lui Raoul. fie în braţ . — Ei. O datăsau de douăori îl atinsese pe d'Artagnan. ce înseamnăsăslujeş ti în oş tire. sosităprintr-un curier. din capul celă lalt al mesei. — Ei. Dupăaceea se întoarse spre Athos: — Mi se pare că -mi lipseş te ceva aici ş i-mi pare foarte r ă u cătrebuie săte pă ră sesc aş a fă r ăsă -l fi vă zut pe vrednicul Grimaud.. — Are de pe acum braţ ul tă u. vă zînd căAthos dorea să ră mînăsingur.. Tînă rul era puţ in ruş inat. care. ivinduse în prag. asta are sa te ajute să -ţ i mai uiţ i amă ră ciunea. fie în ş old. f ă răsăse poatăstă pîni. clă tinînd uş urel din cap. — Ei. fie ca s ăr ă spundăla scrisori. Tu nu te gîndeş ti săvii? Athos rosti uş or: — Dacăvoi veni. pieptare ş i toate cele trebuincioase pentru scrimă . iubite prieten. ră spunse Athos. mă nuş i. L-am trimis pentru un timp săslujeascăpe un prieten. fie ca săcugete asupra lor – haide sădă m o raităprin sala de arme. mă ş ti. aş a căs-a zis cu concediul meu. care r ă spunse printr-un semn de încuviinţ are. . — Grimaud! fă cu Athos. În zece minute plecă m: d ă ovă z la cai. — Ei bine? zise întrebă tor Athos. tres ă ri de cîteva ori. Trecurăamîndoi printr-o încă pere scundă . Ş i pe legea mea. spuse: — Uite. uitîndu-se din cînd în cînd la Raoul. nu i-aşaduce decît laude. dragul meu Athos. aş a căprînzirăcu mare poft ă . da! adeveri d'Artagnan. — Nă dă jduiesc. mare ş i cam încurcat. cu ochii umezi ş i cu inima grea. voi fi tare fericit săte vă d. un sfert de ceas mai tîrziu. ai toatădreptatea sănu te întorci sub arme: domnul de Tréville s-a îmbolnă vit ş i compania lui îmi simte lipsa. pe care Athos le citi cu nespusăluare-aminte ş i. De astădatăfu rîndul lui Athos să -l cerceteze pe furiş . D'Artagnan citi scrisoarea fă r ăsăse arate cîtuş i de puţ in tulburat ş i apoi. Adev ă rat? Măş i miram sănu întrebi de el. pe ai că rei pereţ i atîrnau florete. ş i dacăar dobîndi ş i sîngele rece cu care eş ti tu dă ruit. dar acesta îl nimerise în plin de două zeci de ori. Cînd săispră veascăprînzul sosir ădou ăscrisori. — Te înapoiezi la Paris? întrebăAthos cu aprindere. — Oare o să -i înţ eleagăsemnele? zise d'Artagnan. În clipa aceea intrăpe uş ăChariot.sîcîielile dimineţ ii. Cea de a doua scrisoare era aş ternutăcu un scris de femeie.

Planchet. domnule? — Spre Paris. — Nu. J. ori îi va scrie în cazul ca nu va veni. Ş i amîndoi se avîntarăînainte în goana cailor. Planchet. — Atunci. Ră mîn cu domnul conte. poate căn-aşfi priceput nimic. astă -searăplecă m la Paris. domnule. Raoul o plec ă ciune ş i d'Artagnan cu Planchet pornirăla drum. smulse lui Athos fă gă duiala că -l va vizita dacăva veni la Paris. Raoul se întoarse spre Athos. scoase scrisoarea din buzunar ş i o citi din nou: „Întoarce-te numaidecît la Paris. strîngîndu-le pentru ultima oarămîna. la drum! — Spre Paris. M. Haidem. rîzînd. ră mîneţ i amîndoi cu bine. abia sc ă pat de sub ochii gazdei. Tînă rul se înclinăcu o expresie de durere ş i recunoş tinţ ăîntipă rit ă pe faţ ă . — Te poţ i duce săsaluţ i din partea mea pe doamna de Saint-Remy ş i să -ţ i iei ş i tu ră mas bun. să -i facem o vizitădomnului vistiernic al regelui ş i pe urmă . — Nu vrei sămergi cu mine? îl întrebămuş chetarul. Contele îi urmă ri cu privirea. se ş i afla în ş a. pe Raoul. îmi place proza asta ş i cardinalul scrie mai frumos decît aşfi crezut. D'Artagnan strînse mîna lui Raoul. bunii mei prieteni! spuse d'Artagnan. — Cum?! murmurătînă rul p ă lind. care îl reţ inu cu un semn abia schiţ at. dar. Ş i Domnul săv ăaibă în pază ! Cu vorba asta ne despă rţ eam întotdeauna pe vremea ră posatului cardinal. Trec pe la Blois. S. Athos îi fă cu un semn cu mîna.Cei doi prieteni se îmbră ţ iş arăcă lduros. spuse: — Raoul. La ora ş apte te aş tept aici. glă sui d'Artagnan pentru sine. veş nic la datorie. " — Cam seacăscrisoare! murmurăd'Artagnan. din fericire. Cît despre d'Artagnan. Ş i citi faimosul post-scriptum. La Blois treci pe la vistiernicul regelui: spune-i numele ş i aratş -i aceastşscrisoare: vei primi douşsute de pistoli " — Hotă rît. ş i încă lecă . . sprijinindu-ş i mîna pe umă rul tînă rului. dar de îndatăce c ă lă re ţ ii se fă curănevă zuţ i dupăzidurile castelului. Ş i dacăn-ar fi avut un post-scriptum. care îl f ă cea sădea uită rii tonul sec al scrisorii: „P. care crescuse aproape cît el. are un post-scriptum. apoi se depă rtăsăpunăş aua pe cal. ră spunse tînă rul.

vrînd săafle ce vorbesc ostaş ii. dar. care.XVIII DOMNUL DE BEAUFORT Iat ăce se petrecuse între timp ş i motivele care impuneau întoarcere lui d'Artagnan la Paris. Nu-l cunosc. toate mă surile cardinalului nu fac nici cît o ceapădegerată . da' am auzit cănu-i numai astrolog. i-o întoarse celă lalt. Spun doar că . dacăCoysel spune destul de tare ca să -l audăcardinalul: „În ajunul cută rei zile. auzise larmăde glasuri ş i. Cădomnul de . ca ş i cînd s-ar fi întîmplat. nu se urni din loc. Mazarin tresă ri. Urbain Grandier nu prezicea viitorul. stăscris căprinţ ul de Beaufort trebuie s ăscape. era un înv ă ţ at. cutare întemniţ at va scă pa". — De ce? — Fă r ăîndoială . c ădacăCoysel a prezis asta. credeţ i voi căomul poate scă pa de ce-i sortit? Dac ăsus. trecînd pe lîngăîncă perea corpului de gardă . se apropiase cu paş i de lup. domnilor? întrebăel cu aeru-i blajin. — Eu nu spun căCoysel n-ar fi vră jitor. amuţ iră . adicăsuperstiţ ios. vrînd săafle prezicerea despre care era vorba. — La naiba. mă . bagăde seamăsănu-l vîri într-un bocluc. dupăobiceiul să u. zicea unul. —Ei. mă i frate. tu ai săte aperi. atunci nu s-ar mai împlini cît lumea. nu era vră jitor. Ostaş ii stă teau la taifas. care avea o uş ăce dă dea spre anticamerele sale. aş a cum f ă cea de obicei. dacăţ i-e prieten cumva. — Nu! Cu toate astea mi se pare cănu-i prea mult de cînd r ă posatul cardinal l-a pus pe rug pe Urbain Grandier. ceea ce cîteodatăera ş i mai ră u. Ei. — Ce spuneţ i. cră pase uş aş i vîrîse capul înă untru. va lua mă suri ca întemniţ atul sănu scape. care pă rea c ădoarme lungit pe o bancă . — Pă i cum asta? — Fiindcăs-ar putea s ăajungăla judecat ă . fireş te. — Atîta ră u! Azi nu se mai ard vră jitorii pe rug. Ei bine. Mazarin clă tinădin cap a încuviinţ are. — Urbain Grandier. vă zîndu-l. F ă ceam de strajăla rug ş i l-am vă zut cum se pîrjolea. dar care în realitate asculta fă r ăs ăpiardăo vorbă . Dac ănoi doi ne batem în duel ş i eu î ţ i spun: „Acum îţ i dau o loviturăîn cutare ori în cutare loc". la ceasul cînd toatălumea se retră sese. —Ş i eu îţ i spun. Într-o seară . în cer. înaintăiute pînăîn mijlocul ostaş ilor. pe cînd Mazarin se ducea la regină . cardinalul. Doamne! morm ă i un altul. dacăar da pe fa ţ ădinainte o prezicere de-a lui. Doamne. atunci prin ţ ul de Beaufort are să scape. ci ş i vră jitor. ş i asta-i altăc ă ciulă . Era italian. El cunoş tea trecutul. lucrul e la fel de sigur. Ş tiu eu cum a fost. asta-i la mintea oricui.

Dar. prietene. ră spunse osta ş ul. chemîndu-l pe Bernouin. — Monseniore. monseniore.Beaufort a evadat. domnul de Beaufort va sc ă pa pîn ă -n ajun de Rusalii. îi porunci ca a doua zi în zori sătrimitădupăofiţ erul care îl supraveghea pe domnul de Beaufort ş i săfie trezit de îndatăce acesta va sosi. regina a n ă scut un bă iat ş i nu numai atît. am spus căera superstiţ ios. În clipa de faţ ănici nu-i în stare de aş a ceva. — Nu. ş i-o săse gră beascăsătragăfoloase de pe urma spuselor tale. domnul de Beaufort trebuie săscape. de pild ăcăregina va naş te un bă iat. am auzit bine? — Oh. monseniore. care voia săspună : „Nu poartăîncă pă lă ria roş ie de cardinal". acuma ia-ţ i povestea de la capă t. Saint-Laurent. dacăEminenţ a-Voastrămi-ar oferi în clipa de faţ ălocul domnului de Chavigny. plecătare îngîndurat. dar dupădoi ani a mai nă scut unul. în orice chip ar fi scă pat din temni ţ ă . Mă i SaintLaurent. da' nici n-o săajungăbine în cabinet la el. în loc să -ş i continue calea spre camera reginei. — Acest Coysel e vreun visă tor. ă sta se preface c ănu crede în vră jitorul tă u. încît. a doua zi dupăRusalii ar fi altceva. care susţ ine că . c ăvicarul va fi numit cardinal. înd ă ră tnic în convingerea-i naivă . Ziceam doar c ătrebuie săscape. rosti Mazarin. Mazarin se întoarse în cabinetul lui ş i. iar domnul de Coligny a fost ucis. Nimic nu convinge mai mult ca o neclintităconvingere: ea are înrîurire chiar ş i asupra acelor neîncrez ă tori: ş i Mazarin. Drept urmare. Era cu neputinţ a să ţ ii închis toata viaţ a pe un nepot al lui Henric al IV-lea. De cinci ani încheiaţ i de cînd domnul de Beaufort se afla în temniţ ă . nu era zi în care Mazarin s ănu cugete cădintr-o clipăîn alta are săscape de acolo.A prezis multe lucruri care s-au împlinit întocmai. — Da. vreun nebun? urmăcardinalul la fel de zîmbitor. — Nicidecum. Ei bine. dar vicarul nu este încăcardinal. în sfîrş it. nu. oricît ar fi de pă zit. Mazarin fă cu o strîmbă tură . adicălocul de guvernator la Vincennes. — Sînt atît de pă truns de adevă rul acestor spuse. mai ales cînd acest nepot al lui Henric al IV-lea avea abia treizeci de ani. pur ş i simplu le istoriseam ce vorbeş te lumea despre prezicerea unui anume Coysel. cădomnul de Coligny va fi r ă pus în duelul cu ducele de Guise. —Ş i cine spune asta? — Hai. Apoi ad ă ugă : — Prin urmare. — Că rpă nosul! morm ă i un ostaşrezemat de perete. numai ca sănu-ţ i dea nimic drept ră splată . dupăpă rerea ta. gl ă sui ostaş ul cel neîncreză tor. se întoarse întîiul ostaşspre cel cu care tă if ă suise. zise acesta. n-aş primi în ruptul capului. cîtăurătrebuie s ăfi strîns el în captivitate . Într-adevă r. zise ostaş ul. A. departe de a fi neîncreză tor. dar o săfie. monseniore. ostaş ul cu pricina pusese degetul pe rana cea mai dureroasăa cardinalului. Nu mai încă pea nici o îndoială . încuviinţ ăostaş ul.

Adesea. într-o încă pere cu zidurile groase de ş apte picioare ş i cu gratii în cruce la ferestre. bea. monseniore. un rîs care îl fă cea sa se scuture tot. Atunci cerea veş ti despre el ş i de fiece datăauzea cu durere ca întemniţ atul joacă . Gîndul acesta nu-i dă du pace ministrului nici în somn. Avea un aer liniş tit. — Ei bine. Mazarin. —Ş tii ce se vorbeş te pe aici? continuăcardinalul. zise Mazarin. se afl ăaici ş i aş teaptăordinele Eminen ţ ei-Voastre. dar căîn timp ce juca. rosti Bernouin. — Apropie-te. cînd Bernouin intr ăsă -l trezească . murmur ăel pentru sine. cînt ă . . ş tiu. cu faţ a buc ă latăş i prietenoasă . În aceeaş i clip ă îş i holbăochii lui mici ş i că scăo gur ăcît o ş ur ăca săguste mai bine gluma pe care Eminenţ a-Sa îi fă cea cinstea s ăi-o adreseze . socoti c ăe timpul săvorbeascăş i să -ş i cearăiertare pentru veselia lui lipsităde bună cuviinţ ă . că ci a tr ă i dupăgratii nu înseamnăs ătră ieş ti! În acest timp. monseniore. astfel c ă . lîng ăuş ă . ră pindu-i cei mai frumoş i ani din viaţ ă . Oricum. în turnul de la Vincennes. monseniore. în picioare. veţ i avea veş ti îndat ă . — Săscape.împotriva celui că ruia i-o datora. domnule. viteaz. bea ş i cînta. tresă rea de groază . se vorbeş te cădomnul de Beaufort va scă pa de la Vincennes. apoi. Numai căera asemenea avarului din poveste. că ci ofiţ erul La Ramée. încîntat de aceastăieş ire cam nelalocul ei. izbucni în rîs. visînd cădomnul de Beaufort a sc ă pat. nemaifiind în stare săr ă mînăserios faţ ăde o asemenea presupunere. ca de friguri. dacăn-a ş i scă pat cumva. plin de glorie. — Întocmai. noaptea. care îl azvîrlise în temniţ ăpe cînd era bogat. groase cît braţ ul. zise Mazarin potrivindu-ş i astfel pernele încît să -l poatăprimi stînd în pat. Ofiţ erul se supuse. cea dintîi vorbăa lui fu: — Ei. La Ramée aş tepta tă cut. Mazarin îndoi paza asupra domnului de Beaufort. ceea ce era minunat. Ofiţ erul intr ă . la ş apte dimineaţ a. care îl îngrijor ăpe Mazarin. Dupăce La Ramée se s ă turăde rîs ş i se ş terse la ochi. — Nu. dupăcare am trimis de diminea ţ ăla Vincennes. ce e? Domnul de Beaufort a scă pat cumva de la Vincennes? — Nu cred. monseniore?! zise el. — Caraghiosul ă sta mi se pare un n ă tă ră u. — Deschide ş i adu-l aici. Era un vlă jgan voinic. iubit de femei ş i temut de cei din jur. Săscape?! Dar Eminen ţ a-Voastră nu ş tie unde se aflăînchis domnul de Beaufort? — Ba da. domnule. îş i pă stra totuş i aerul grav. al că rui calm oficial nu se dezminţ ea niciodată . Pe chipul ofiţ erului se întipă ri cea mai adîncăuimire. care nu putea săînchidăochii lîng ăcomoara lui. se întrerupea mereu săjure căMazarin are să -i pl ă teascăscump pentru toatăaceastăviaţ ăde petrecere pe care îl silea săş i-o încropeasc ăla Vincennes.

cînd lipsesc eu. monseniorul uităcădomnul de Chavigny e guvernator la Vincennes. nicidecum. ş i căoamenii aceş tia nu-l pă ră sesc nici o clipă . — Dar în timpul jocului nu se apropie cumva de ziduri? — Monseniore. las în loc un flă că u care vrea s ăajungăofi ţ er al maiestă ţ ii-sale ş i care. dac ăl-ar lipsi de aceste plă ceri ş i dacăar sc ă pa vreodatăde la Vincennes. —Ş i cine este acest cerber? întrebăMazarin. are la îndemînăpatruzeci de mijloace de evadare. ş i cădomnul de Chavigny nu se numă ră printre prietenii domnului de Beaufort. patru chiar cu el în odaie. dragădomnule La Ramée?. sînt eu acolo. prizonierul ar fi ş i mai pornit împotrivă -i. — Nu. „Haide-haide. — Dar iese din odaie. oare Eminenţ a-Voastrănu cunoaş te aceste ziduri? Zidurile au ş aizeci de picioare înă lţ ime ş i măîndoiesc ca domnul de Beaufort săfie atît de să tul de viaţ ăîncît săvrea să -ş i rup ăgîtul s ă rind de la o asemenea înă lţ ime. a fă cut pe acolo o boacă nădin pricina necugetă rii lui ş i cred căn-are de ce s ăfie sup ă rat ş tiindu-se la adă post sub uniforma regelui. — Asta înseamnăc ămonseniorul uita că -l pă zesc opt oameni. dacă Eminenţ a-Voastr ădoreş te. Aş adar. patru la uş ă .. ce crezi dumneata. continuăLa Ramée. va fi lipsit de ele. mergi prea departe. r ă spund de el. — Da. monseniore. — De altfel. nu-i atît de nă tă ră u cum credeam" – murmură Mazarin. rosti Mazarin. dupăcîte mi-a spus cel care mi l-a recomandat. ori al ţ i întemniţ aţ i. ori chiar eu însumi. Vreau săş tiu doar cine îi ţ ine tovă ră ş ie la joc? — Ofiţ erul de gardă . — Ia aminte. temîndu-se că . dar domnul de Chavigny lipseş te uneori. v ăasigur. — Atunci cînd lipseş te. anume căse poartăprea aspru cu întemniţ atul. cu ră bdare stră pungi orice ziduri ş i cu un arc de ceasornic tai orice fel de gratii. în acest caz. — Ce fă cea înainte s ă -l iei la Vincennes? — Tră ia pe undeva în provincie. care începea săse liniş tească . ar fi scă pat de mult. — Dar cînd lipseş ti ş i dumneata? — Oh. îş i face datoria aş a cum trebuie. bate mingea! — Monseniore. De trei să ptă mîni de cînd l-am luat pe lîng ămine. astea-s lucruri îngă duite întemniţ aţ ilor. . Totuş i. zise Mazarin.— Domnule. doar pentru un singur lucru l-aşputea mustra. Domnul de Beaufort a spus ostaş ilor care l-au dus la Vincennes căs-a gîndit adesea la cazul cînd va fi întemniţ at ş i că . — Cădacădomnul de Beaufort nu gă se ş te un mijloc s ăse preschimbe în pasă re. monseniore.. — Hm! fă cu cardinalul. — Monseniore. — Un oarecare Grimaud. îl preveni Mazarin. dacăîntre aceste patruzeci ar fi fost mă car unul bun. ră spunse La Ramée.

pe care îl lă uda La Ramée. că dacăse dovedeş te un paznic credincios ş i de nă dejde. domnule! De ce nu avem cîte un Grimaud pe lîngăfiecare prinţ ! — Ră bdare. iar în buzunarele acestei uniforme va gă si ş i vreo cî ţ iva pistoli ca săbea în să nă tatea regelui. Mazarin se ară ta foarte darnic în fă gă duieli. — Ei bine. — Ei. pentru căera nouădimineaţ a. c ă ci el vorbea puţ in ş i urzea multe. Regina.. socoteş ti căputem avea încredere în el? — Ca în mine însumi. Se pare căfostul stă pîn l-a strunit aş a. Se vedea pă zit cu atîta str ă ş nicie. ca să -i împă rtă ş eascămotivele pentru care nu a trecut săo vad ă . rosti Mazarin. scumpe domnule La Ramée. ş i care era aproape tot atît de superstiţ ioasăca ş i el. se îmbră că ş i se duse la regină . — Nu-i unul că ruia îi place sătră ncă neasc ă ? — Doamne Iisuse! Multăvreme l-am crezut mut. Apoi. iar ră spunsurile acestuia furăatît de mulţ umitoare. fiindcă vorbeş te doar prin semne. se scul ă . Cardinalul îi mai puse lui La Ramée o mul ţ ime de întreb ă ri asupra întemniţ atului. dar pînăatunci. Ş i dup ăce cardinalul sfîrş i.. Se apucase să . pînăatunci? — Voi lua mă surile de prevedere. se parfumă . murmură : — Vai. bine. cum tră ieş te ş i cum doarme. încît era aproape liniş tit cînd îi spuse c ăpoate săplece. încît îş i dă duse seama de ză dă rnicia orică rei încerc ă ri de evadare. Ş i scrisese pe loc lui d'Artagnan săse înapoieze în mare grabă . spune-i. nu b ă nuia cîtuş i de pu ţ in spaima care cuprinsese Palatul Regal din pricina lui. o să -i dă m o uniformăcare îl va face respectat. care se temea tot atît de domnul de Beaufort. era tocmai opusul acelui vrednic Grimaud. rosti cardinalul. îl puse s ărepete cuvînt cu cuvînt toate fă gă duielile f ă cute de La Ramée ş i toate laudele privitoare la ajutorul să u. monseniore. cu zîmbetu-i de italian. monseniore. cel temut de însuş i cardinalul. Poate căo să ajungem ş i la asta într-o zi. vrînd săafle cum e hr ă nit. o săînchidem ochii asupra poveş tii aceleia din provincie.—Ş i cine ţ i l-a recomandat? — Intendentul ducelui de Grammont. XIX CUM ÎŞ I PETRECEA VREMEA PRIN Ţ UL DE BEAUFORT ÎN TURNUL DE LA VINCENNES Întemni ţ atul ce-l speria pînăîntr-atît pe cardinal ş i ale că rui mijloace de evadare tulburau liniş tea întregii cur ţ i. toatăr ă zbunarea lui se mă rginea la cît mai multe blesteme ş i oc ă ri la adresa lui Mazarin. — Atunci.

nu-i a bunş . Într-adevă r. zicea despre el: În luptş fulgerşş i tunş De vîrşspaima în du ş man. în turnul de la Vincennes. domnul de Beaufort se apucase de pictură . mai ales. dar se lă sase repede pă guba ş . se exprima de obicei ş i în prozăcu mare caznă . domnul de Beaufort. de viteaz. de cinci ani î ş i ducea viaţ a într-o încă pere foarte puţ in regală .alcă tuiascăş i unele cuplete. Desena cu că rbune mutra cardinalului ş i. ş i a doua zi. care ar fi cuminţ it pe oricine în felul de a judeca lucrurile. c ă ruia lunga-i ş edere dinapoia gratiilor îi sporise ş i mai mult îndă ră tnicia. de mîndru ş i. Gaston la vorbş -i meş ter mare De parcş -i picştot din cer. într-o bunăzi trebuise să cedeze locul lui Mazarin ş i se vă zuse al doilea. În felul acesta. dar mult mai puţ in înv ă ţ at. omul de încredere. trecuse fă răsăsă vîr ş eascănici o schimbare în mintea sa. Un altul s-ar fi gîndit. fie prieteni care să -l apere. Ducele de Beaufort era nepot al lui Henric al IV-lea ş i al Gabrielei d'Estrées. la moartea regelui Ludovic al XIII-lea. ca ş i acei visă tori pe chipul c ă rora citeş ti că -ş i fac iluzii deş arte – dupăcum spune cardinalul de Retz – ş i-ar fi cîş tigat. un cupletist al vremii. cine spune regina. Dupa ce d ă duse gre şcu poezia. că . tot atît de gascon ca ş i bunicul s ă u. pe lîngăfaptul cănu-l înzestrase cerul cu darul versurilor. avînd nesă buinţ a săse supere de aceast ăschimbare ş i neprevederea săş i spunăacest lucru. Bineînţ eles. de că tre acelaş i Guitaut pe care l-am cunoscut la începutul povestirii de faţ ăş i pe care vom avea prilejul să -l mai întîlnim. sădispreţ uiasc ăprin ţ ii ş i săpurceadă singur la drum. ş i cardinalul primea în fiece zi despre el ve ş ti cum nu se poate mai neplă cute pentru Eminenţ a-Sa. Asemenea pă reri nu-ş i fă curăloc pesemne nici de leac în cugetul prinţ ului. Dupăce fusese o bucatăde vreme. dacăn-ar fi ajuns să -l înfrunte pe cardinal. spune Mazarin. Din pricina asta. într-adevă r. nu trebuiau nici s ămai ţ inăseama de el. favoritul. regina porunci săfie arestat ş i dus la Vincennes. într-un cuvînt primul la curte. De ce Beaufort ş st dar nu-l are? De ce Gaston nu-i braşde fier? Dupăaceastădesluş ire înţ elege oricine de ce întemniţ atul se mă rginea la ocă ri ş i la blesteme. oricît îl îndră gea poporul. Dar cînd grş ieş te. Blot. cum talentu-i destul de mediocru în aceastăartănu-i îngă duia săajungăla o prea mare . ş i astfel. fie libertatea sa. de cinci ani încoace. fă răal ţ i acoli ţ i. Acest ră stimp. afarăde domnul de Beaufort. pe lîngăfaptul căsc ă paserăde prezenţ aş i de pretenţ iile lui. tot atît de bun. Ai ş i vş zut cş -i gogoman.

îş i transformase odaia într-o adevă ratăsalăde expoziţ ie. ori cel puţ in s ădeseneze. ş i inscripţ iile sale izbutirăsătrezeascănemulţ umirea domnului de Chavigny. dacă nu va renunţ a la tablourile plă nuite. Într-una din zile. scria dedesubt: „Ritratto deli illustrissimo facchino Mazarini". Erau compozi ţ ii vaste. astfel c ăla întoarcere nu mai g ă si nimic care să -i poat ăsluji drept creion.asemă nare. ţ inea sădevinăun Michelangelo sau un Rafael. De astădată . Cel dintîi trebuia săînfă ţ iş eze pe preailustra secă turăMazarin primind o bă taie zdravă năde la cardinalul Bentivoglio. care îl preveni pe domnul de Beaufort că . în cel de-al patrulea. A doua zi. nu-i va lă sa nimic la îndemînăca să le poatăduce la bun sfîrş it. porunci săse ş tearg ăcu buretele toate desenele ş i săse v ă ruiască pereţ ii. În cel de-al doilea. cenuş a odat ă cu tă ciunii. Domnul de Beaufort. în casa c ă ruia fusese servitor. el voia s ă -ş i facă unul în pictură . de astă datăîmp ă rţ i pereţ ii odă ii. preailustra sec ă turăMazarin juca rolul lui Igna ţ iu de Loyola. pentru un rege al Franţ ei. Domnul de Beaufort. vrînd săîmpră ş tie orice îndoialăasupra chipului zugră vit. sortind fiecare cadru cîte unei împrejur ă ri din viaţ a lui Mazarin. semă na grozav cu copii. urlăcît îl . care întreceau în chip neîndoielnic talentul întemniţ atului. În sfîrş it. din pricina asta se mul ţ umise doar sătragăcadrul ş i să scrie sub fiecare cîteva cuvinte lă muritoare. preailustra secă turăMazarin nu voia să -i dea cearş afuri curate lui Laporte. i se luăfocul din vatră . Domnul de Beaufort ră spunse că . e destul dacăi se schimb ă aş ternutul odatăla trei luni.ş i cum nu putea săfie un Bayard sau un Trivulce. dar într-una din zile. de vreme ce i se ră pea posibilitatea să -ş i facăun nume în o ş tire. pereţ ii erau plini de chipuri ş i de explicaţ ii. valetul lui Ludovic al XIV-lea. preailustra sec ă turăMazarin fura locul de primministru domnului de Chavigny. care se încă pă ţ îneaz ăs ăfacănumai ce n-au voie. cînd domnul de Beaufort juca mingea. fă răsămai adauge ş i explicaţ ii. care era încredinţ at c ăş i l-a dobîndit pentru sine. ca toţ i întemni ţ aţ ii de altfel. Dar cadrele. În cel de-al treilea. Domnul de Beaufort înjură . Domnul de Beaufort mulţ umi domnului de Chavigny pentru bună tatea de a-i oferi iară ş i putin ţ a sădeseneze pe „pînze noi". fă cu o gă lă gie nemaipomenită . domnul de Chavigny fă cu o vizit ăducelui ş i-l rug ăsă -ş i gă seascăun alt fel de a-ş i petrece timpul. Prevenit. Domnul de Chavigny fu prevenit ş i despre aceast ăpuzderie de chipuri în profil. care nu se sim ţ ea prea sigur de sine ca săîncerce a desena un chip v ă zut din faţ ă . tă ciunii o datăcu focul. zicînd că . pe cînd domnul de Beaufort se plimba prin curtea închisorii. în tragedia cu acelaş i nume. guvernatorul nu spuse nimic.

Domnul de Beaufort ră mînea uneori ceasuri întregi închis cu cîinele în odaie. aduse nuiaua domnului de Beaufort ş i lu ătotul de la început. Cîinele înconjurăde trei ori adunarea ş i dupăaceea se culcăîn chipul cel mai cuviincios la picioarele domnului de Chavigny. ori m ă car să fă gă duiascăcănu va mai zugr ă vi tablouri istorice. dar nimeni nu ş tia cam ce anume ţ inea să -l înve ţ e. Mai întîi. apoi. tră sese pe jos. cumpă nindu-se în fel ş i chip. iar a ş aptea oară ră mase cu laba în aer. aidoma unui dansator pe sîrmă . domnul de Beaufort îi puse lui Pistache o întrebare foarte . ş i numaidecît va primi lemne ş i tot ce trebuie pentru foc. o linie lungă . Pistache ridicăş i lă sălaba de ş ase ori la rînd. Domnul de Beaufort pofti pe domnul de Chavigny ş i pe ofiţ erii de la Vincennes la o mare reprezentaţ ie în camera sa. În sfîrş it. La cea dintîi poruncăa st ă pînului. Întemni ţ atul. cîinele trebui săspunăcît e ceasul. Aplauzele copleş irăpe inteligentul Pistache. Domnul de Chavigny se stră dui săse arate încîntat de aceastăglum ă ş i rîse cam acru. zicînd ca voiau să -l lase s ămoar ăde frig ş i de umezeal ă . Cu neputinţ ăun ră spuns mai lă murit. fă răurmăde mîzg ă litură . cum nimic nu se împotrivea ca întemni ţ aţ ii săaibăun cîine. domnul de Beaufort cumpă r ăde la un paznic un cîine numit Pistache. albă . se ridicăpe labele dinapoi ş iţ inînd între labele dinainte o nuia de scuturat haine. se trecu la cea de a doua. Cîinele urma săarate ce ş tie. Apoi. Domnul de Chavigny scoase ceasornicul ş i îl ară t ălui Pistache: era ş ase ş i jum ă tate. Mai mult. cu o bucatăde tencuialădesprinsădin zid.ţ inu gura. Era lesne de bă nuit căîntemniţ atul folosea acest timp ca să -l dreseze pe Pistache. la care domnul de Chavigny r ă spunse căn-avea decît să -ş i dea cuvîntul de cinste căva renunţ a sămai deseneze. Domnul de Beaufort nu vroi s ă -ş i dea cuvîntul ş i ră mase fă răcă ldur ătot restul iernii. ca o coardăîntinsă . Pistache se aş eza pe aceast ălinie. Invitaţ ii sosiră . Atunci. dup ăce merse de dou ă -trei ori de la un cap ă t la altul al liniei. trebuia sărecunoascăîn fa ţ a tuturor pe temnicerul cel mai bun din toate închisorile Franţ ei. nici un cadran solar n-ar fi ră spuns mai bine: cum ş tie oricine. cadranul sola are cusurul cănu aratăora decît atîta vreme cît nu se ascunde soarele. de astădatăfă rănuiaua ce-i slujea de cumpă nă . atîtea cîte putuse procura domnul de Beaufort. domnul de Chavigny încuviinţ ăca Pistache să -ş i schimbe stă pînul. în timpul uneia din plimbă rile sale. Dupăcîteva clipe îş i muş căbuzele ş i încruntădin sprîncene. în mijlocul odă ii. înainte ş i înapoi. mare ş alul d'Ornano ş i marele stareţ al Vendômei. pă ş i în lungul liniei. aş a cum muriserăPuylaurens. Spectacolul era alcă tuit din trei p ă rţ i: prima parte luînd sfîrş it. Într-o bunăzi. înc ă perea era luminată de lumînă ri. se ră zuirăinscrip ţ iile de pe pereţ iş i odaia deveni iară ş i curată . Pistache se dovedi îndeajuns de bine dresat.

greu de dezlegat, ş i anume: cine era cel mai mare tîlhar din lume? De astădată , Pistache fă cu înconjurul odă ii, fă răsăse opreascăînsă în faţ a nim ă nui ş i, ducîndu-se la uş ă , se apucăs ăschel ă lă ie ş i sărîcîie cu ghearele. — Iată , domnilor, rosti prin ţ ul, acest cîine vrednic nu gă se ş te aici ceea ce i-am cerut ş i vrea s ăcaute afară . Dar fiţ i liniş tiţ i, asta nu o săv ă lipseascăde ră spunsul lui. Pistache, prietene, continuăprin ţ ul. Vino încoace! Cîinele se supuse, ş i prinţ ul urmă : Cel mai mare tîlhar din lume e oare Le Camus, secretarul regelui, care a venit la Paris cu două zeci de livre ş i astă zi are zece milioane? Cîinele clă tinădin cap în semn c ănu. — Atunci, zise prinţ ul, e oare ministrul de finanţ e, d'Emery, care, atunci cînd ş i-a însurat fiul, pe domnul Thoré, i-a dă ruit un venit de trei mii de livre pe an ş i un palat pe lîngăcare palatul Tuileries pare un bordei, iar Luvrul o cocioabă ? Cîinele dă du din cap a împotrivire. — Nici el nu este, reluăprinţ ul. Ei, s ăne gîndim bine; n-o fi cumva l'illustrisimo facchino Mazarini di Piscina, ia spune? Cîinele dă du din cap cu disperare de vreo opt-zece ori la rînd în semn de încuviinţ are. — Domnilor, vedeţ i singuri, zise domnul de Beaufort că tre cei de faţ ă , care de astădatănu se încumetaserănici mă car s ăzîmbească . L'illustrissimo facchino Mazarini di Piscina e cel mai mare tîlhar din lume; cel puţ in aş a spune Pistache. Sătrecem acum la altceva. Domnilor, glă sui prinţ ul de Beaufort, folosindu-se de tă cerea deplinăaş ternută pentru a începe cea de a treia parte a programului. V ăaduceţ i aminte că ducele de Guise învă ţ ase toţ i cîinii din Paris săfacătumbe pentru domniş oara de Pons, pe care o proclamase frumoasa frumoaselor! Ei bine, domnilor, asta nu înseamnănimic, fiindcăaceş ti cîini se supuneau maş inal, habar n-aveau săfacăvreo disiden ş a (Domnul de Beaufort voia săspună : diferen ţ ă ) între cei care meritau ş i cei care nu meritau osteneala lor. Pistache văva ară ta, dumneavoastr ăca ş i domnului guvernator, căe cu mult deasupra semenilor să i. Domnule de Chavigny, fiţ i bun ş i daţ i-mi bastonul dumneavoastr ă . Domnul de Chavigny îi întinse domnului de Beaufort bastonul. Acesta îl ţ inu orizontal, cam la un picior deasupra podelei. — Pistache, prietene, vorbi el, fă -mi plă cerea ş i sari pentru doamna de Montbazon. Toatălumea pufni în rîs: se ş tia căîn clipa arestă rii, domnul de Beaufort era amantul recunoscut al doamnei de Montbazon. Pistache, fă r ăs ăfacănazuri, s ă ri bucuros peste baston. — Hm! mormă i domnul de Chavigny. Mi se pare căPistache nu se deosebeş te cu nimic de semenii să i, atunci cînd să reau pentru domniş oara de Pons. — Ră bdare, spuse prin ţ ul. Pistache, prietene, să ri pentru regină .

Ş i să lt ăbastonul cu o ş chioapămai sus. Cîinele să ri îndată , plin de bună -cuviinţ ă . — Pistache, prietene, urmăprin ţ ul, ridicînd bastonul cu vreo două ş chioape, să ri pentru rege. Cîinele îş i fă cu vînt ş i, în ciuda înă lţ imii, trecu cu aceeaş i uş urinţ ăpe deasupra bastonului. —Ş i acum, luaţ i aminte, îi preveni domnul de Beaufort, lă sînd bastonul pînăaproape de podea. Pistache, prietene s ă ri pentru l'illustrissimo facchino Mazarini di Piscina. Cîinele se întoarse cu coada la baston. — Ei, ce-i cu asta? fă cu domnul de Beaufort, descriind cu bastonul o jumă tate de cerc ş i purtîndu-l de la coad ăla botul cîinelui, astfel ca să -l vadădin nou. Să ri odat ă , domnule Pistache! Numai căPistache se întoarse cu coada la baston, ca ş i întîia oară . Domnul de Beaufort repetămiş carea ş i îndemnul de adineauri, dar acum Pistache ajunsese la cap ă tul r ă bdă rii, că ci se arunc ăplin de furie asupra bastonului ş i, smulgîndu-l din mîinile prinţ ului, îl sfă rîmăîntre dinţ i. Domnul de Beaufort îi luăamîndouăbucă ţ ile din gurăş i le întinse domnului de Chavigny cu cea mai mare seriozitate, cerîndu-i stă ruitor iertare ş i adă ugînd căpetrecerea din acea searăa luat sfîrş it; dar, dacă are bună voin ţ ă , să -l viziteze din nou peste trei luni, că ci Pistache va învă ţ a pînăatunci ş i alte lucruri. Dupătrei zile Pistache fu otr ă vit. Că utarăvinovatul; numai că , dupăcum lesne se poate ghici, vinovatul ră mase necunoscut. Domnul de Beaufort se îngriji săfie aş ezat într-un mormînt pe piatra că ruia st ă tea scris: "Aici zace Pistache, unul dintre cei mai inteligenş i cîini din cîş i au fost vreodatş ." Nimeni nu putea săspunănimic faţ ăde aceste cuvinte de laud ă ;ş i domnul de Chavigny nu avu motiv să -l împiedice. În schimb, prinţ ul începu atunci săstrige în gura mare ca au încercat pe seama cîinelui otrava de care plă nuiau săse slujească împotriva lui ş i, într-o zi, dup ămasa de seară , se trînti în pat, plîngînduse de dureri în pîntece ş i susţ inînd căMazarin a poruncit săfie otră vit. Aceastănouănă zbîtie ajunse la urechile cardinalului ş i-l îngrozi. Turnul de la Vincennes era socotit ca foarte dă ună tor s ă nă tă ţ ii: doamna de Rambouillet spusese căodaia în care s-au sfîrş it Puylaurens, mareş alul d'Ornano ş i marele stareţ al Vendômei e otravăcurată ,ş i vorba ajunsese de pomină . Din pricina asta porunci ca întemniţ atul să nu punănimic în gurăpînănu i se gustăvinul ş i mîncarea. Ş i atunci încredinţ ar ălui La Ramée sarcina asta. Totuş i, domnul de Chavigny nu-i ierta prinţ ului necuviinţ ele pe care

nevinovatul Pistache le ş i ispă ş ise. Domnul de Chavigny era unul dintre oamenii ră posatului cardinal, se zicea chiar ca e fiul să u; aş a căse pricepea un pic la tiranie: că utăsă -i dea prilej de ceartădomnului de Beaufort, îi luăcu ţ itele de fier ş i furculiţ ele de argint pe care i le lă sase pînăatunci, dîndu-i în schimb cuţ ite de argint ş i furculiţ e de lemn. Domnul de Beaufort nu întîrzie săse plîngă ; domnul de Chavigny îi trimise vorbăcă , dupăcum a aflat, cardinalul spusese doamnei de Vendôme căfiul ei va ră mîne toatăviaţ a în turnul de la Vincennes, ş i s-a temut sănu-i treacăprin minte săse omoare la auzul cumplitei veş ti. Cincisprezece zile mai tîrziu, domnul de Beaufort gă si douăş iruri de copă cei cît degetul să diţ i pe marginea drumului care ducea la locul unde se juca cu mingea; întrebăce era cu ei ş i i se ră spunse căau fost s ă diţ i pentru el, ca săaibăumbr ăîntr-o bun ăzi. În sfîrş it, într-o dimineaţ ă , gră dinarul veni să -l caute, ş i, cu aerul căţ ine să -i fac ăo pl ă cere, îl vesti căse duce săsemene pentru el cîteva brazde de sparanghel. Or, toată lumea ş tie, sparanghelul semă nat astă zi se culege abia dupăpatru ani, iar pe atunci, cînd gră dină ritul era abia la început, poate ş i dupăcinci ani. Atîta grijăîl scoase din fire pe domnul de Beaufort. Drept urmare, cugetăcăar fi timpul sărecurgăla unul din cele patruzeci de mijloace de evadare ce-i stă teau la îndemîn ă ,ş i încercăîntîi pe cel mai simplu, adicăsă -l cumpere pe La Ramée; dar acesta pl ă tise o mie cinci sute de scuzi pentru slujba sa ş iţ inea la ea ca la ochii din cap. De aceea, în loc săprimeasc ăpropunerile întemniţ atului, alergăsă -l previnăpe domnul de Chavigny; domnul de Chavigny postănumaidecît opt oameni în odaia prinţ ului, îndoi numă rul santinelelor ş i întrei numă rul posturilor de pază . Din acea clipă , prinţ ul nu se mai putu miş ca decît ca regii, la teatru, pe scenă , cu patru oameni în faţ ăş i patru în spate, fă răsă -i mai punem la socotealăpe cei care închideau alaiul. La început, domnul de Beaufort f ă cu mare haz de aceste m ă suri severe, care îi mai alungau plictiseala. Ş i repetăpînăîl duru gura: „Asta îmi place, măînvelise ş te". (Domnul de Beaufort voia săspună : mă înveseleş te, dar ş tim c ăadeseori se exprima anapoda.) Apoi adă ugă : „De altfel, dacăaşvrea săscap de cinstea pe care mi-o faceţ i, mai am încă treizeci ş i nouăde mijloace de evadare la îndemînă ". Curînd totul ajunse să -l sîcîie grozav. Din fanfaronadă , se ţ inu tare ş ase luni, dar dupăaceea, v ă zînd mereu opt oameni aş ezîndu-se atunci cînd se aş eza el, ş i ridicîndu-se odatăcu el, începu săîncrunte din sprîncene ş i săţ inăsocoteala zilelor. Aceastănouăpersecuţ ie avu darul săstîrneasc ăo nou ăpornire de urăîmpotriva lui Mazarin. Prinţ ul înjura de diminea ţ ăpînăseara, spunînd mereu căo săfacătocanăde urechi mazarineş ti. Ş i-l bă g ăîn sperie ţ i: cardinalul, care ş tia tot ce se petrece la Vincennes, îş i înfunda fă răvoie pă lă ria-i roş ie pe cap, de-i ajungea pînă la bă rbie. Într-una din zile, domnul de Beaufort adunăosta ş ii ce-l pă zeau ş i, în

ciuda caznei cu care se exprima ş i care devenise proverbial ă , le ţ inu urmă toarea cuvîntare, ce-i drept, dinainte preg ă tită : — Domnilor, începu el, ve ţ i îng ă dui ca un nepot al vrednicului rege Henric al IV-lea săfie supus la ocă ri ş i silin ţ e (el voia săspună : umilinţ e). Pe to ţ i dracii, vorba lui bunicu-meu, eu aproape c-am domnit în Paris! Am vegheat cîndva asupra regelui ş i a unchiului să u, Prinţ ul. Regina ma r ă sfă ţ a pe atunci ş i mănumea cel mai de vaz ăom din regat. Domnilor, scoateţ i-măde aici: măduc la Luvru ş i-l strîng de gît pe Mazarin; voi veţ i fi garda mea, am săvăfac pe toţ i ofi ţ eri ş i-am săv ă umplu de bani. Pe toţ i dracii, ce mai staţ i! Dar, oricît de miş că toare ar fi fost, cuvîntarea nepotului lui Henric al IV-lea nu înduioş ăaceste inimi de piatră . Nimeni nu se clinti din loc; ş i domnul de Beaufort, vă zînd asta, le spuse căsînt cu toţ ii niş te tică lo ş i, fă cîndu-ş i-i astfel duş mani aprigi. Cîteodată , cînd domnul de Chavigny venea să -l vadă , ceea ce îş i amintea de două -trei ori pe să ptă mînă , prinţ ul se folosea de acest prilej ca să -l ameninţ e. — Ce-ai face dumneata, domnule, îi spunea el, dacăîntr-o bunăzi ai vedea apă rînd o armatăde parizieni, înarma ţ i pîn ăîn dinţ i, care ar veni sămăscape? — Monseniore, ră spunse domnul de Chavigny, înclinîndu-se adînc în faţ a prinţ ului, sus, pe metereze, am două zeci de tunuri ş i, în întă rituri, am pulbere pentru treizeci de mii de lovituri. A şpune tunurile pe ei. — Da, dar dupăaceste treizeci de mii de lovituri, ei ar cuceri turnul, ş i turnul odatăcucerit, aşfi silit să -i las săte spînzure, ceea ce, desigur, m-ar mîhni nespus. Ş i, la rîndul să u, prinţ ul se înclinăîn faţ a domnului de Chavigny cu cea mai mare politeţ e. — În schimb, monseniore, urmădomnul de Chavigny, cînd cel dintîi neispră vit dintr-ă ş tia ar trece pragul temniţ ei, ori ar pune piciorul pe întă rituri, eu aşfi silit, spre marea mea pă rere de ră u, s ăv ăr ă pun cu mîna mea, întrucît mi-aţ i fost dat în seam ătrebuie săvăpredau mort sau viu. Ş i fă cu o nou ăplec ă ciune alteţ ei-sale. — Da, replicădomnul de Beaufort, dar cum e neîndoios c ăace ş ti oameni de ispravăn-au săvinăaici decît abia dupăce l-au spînzurat pe domnul Giulio Mazarini, te-ai feri ca de foc s ăridici mîna asupra mea ş i m-ai lă sa în viaţ ă , de team ăca parizienii sănu te lege de cozile a patru cai, lucru mult mai neplă cut decît spînzur ă toarea, nici vorbă . Aceste glume dulci-acriş oare continuau astfel zece minute, un sfert de ceas, două zeci de minute cel mult, dar de fiece datăsfîrş eau în chipul urmă tor: domnul de Chavigny, întorcîndu-se spre u ş ă , strigă: — Hei, La Ramée! Acesta intra îndată . — La Ramée, zicea domnul de Chavigny, ţ i-l dau în seamăîn chip deosebit pe domnul de Beaufort: poartă -te faţ ăde dînsul cu tot respectul

cuvenit rangului ş i numelui să uş i, în acest scop, nu-l pierde o clipădin ochi. Apoi pleca, salutîndu-l pe domnul de Beaufort cu o politeţ e plinăde ironie, care îl fă cea săturbeze de furie. La Ramée devenise astfel comeseanul ducelui, un paznic veş nic prezent, umbra lui: dar, trebuie spus, tovă ră ş ia lui La Ramée, om de viaţ ă , bă utor vestit, mare jucă tor de minge ş i bă iat bun, la urma urmei, că ruia domnul de Beaufort nu-i gă sea decît un singur cusur, anume că nu se lă sa cumpă rat, se dovedi pentru duce mai curînd un prilej de petrecere decît de plictiseală . Din nefericire, nu tot astfel stă teau lucrurile ş i pentru jupîn La Ramée; ş i cu toate căpreţ uia oarecum cinstea de a fi închis împreun ăcu un om atît de însemnat, plă cerea de a vieţ ui în preajma nepotului lui Henric al IV-lea nu se asemuia cu aceea pe care ar fi simţ it-o ducîndu-se din cînd în cînd să -ş i vadăfamilia. Poţ i fi un straş nic slujitor al regelui ş i în acelaş i timp un bun soţ ş i pă rinte. Or, jupîn La Ramée îş i iubea nespus nevasta ş i copiii, pe care se mulţ umea să -i ză reascăde pe culmea meterezelor, atunci cînd veneau să se plimbe de cealaltăparte a ş anţ urilor, anume ca să -i dă ruiasc ăaceast ă mîngîiere pă rinteascăş i conjugală ; hot ă rît, asta însemna prea puţ in pentru el, ş i La Ramée simţ ea căvoioş ia-i obiş nuit ă , pe care o socotise drept cauzăa să nă tă ţ ii sale, f ă răsăcugete că , dimpotrivă , nu era poate decît urmarea fireascăa acesteia, n-are săţ inăpiept prea mult ăvreme unor asemenea condiţ ii de viaţ ă . Aceastăconvingere nu fă cu decît săse întă reascăîn mintea sa, cînd, treptat-treptat, rela ţ iile dintre domnul de Beaufort ş i domnul de Chavigny înă sprindu-se din ce în ce mai mult, cei doi încetarăsăse mai vadă . La Ramée simţ i atunci cără spunderea apasăş i mai greu pe capul lui, ş i cum, pe bunădreptate, potrivit motivelor ară tate, că utăo uş urare, primi foarte bucuros propunerea prietenului să u, intendentul mare ş alului de Grammont, de a-i da un ajutor; vorbise numaidecît despre asta cu domnul de Chavigny, care spusese cănu are nimic împotriv ă , cu condiţ ia ca omul să -i fie pe plac. Socotim cu totul de prisos săfacem cititorului portretul fizic ş i moral al lui Grimaud: dacă , aş a cum nă dă jduim, n-a uitat cu desă vîrş ire partea întîi a povestirii de faţ ă , trebuie săfi pă strat o amintire îndeajuns de limpede despre acest vrednic personaj, a că rui singurăschimbare era c ă avea două zeci de ani mai mult: fapt ce-l f ă cuse ş i mai posomorît, ş i mai tă cut, deş i Athos, de cînd el însuş i se schimbase, îi îngă duia s ă vorbească . Dar în aceastăperioadăde vreme se împlineau doisprezece sau cincisprezece ani de cînd Grimaud tă cea, ş i o deprindere veche de doisprezece sau cincisprezece ani devine o a doua natură .

XX

GRIMAUD INTRĂÎN SLUJB Ă Aş adar, Grimaud se înfă ţ iş ă , cu mutra lui vrednicăde încredere, în turnul de la Vincennes. Domnul de Chavigny se mîndrea cu faptul că ochiul nu-l înş alăniciodată ; ceea ce putea săte facăs ă -l crezi întradevă r fiul cardinalului de Richelieu, care avusese ş i el aceast ăpretenţ ie o viaţ ăîntreagă . Îl cercetăcu luare-aminte ş i ajunse la pă rerea că sprîncenele împreunate, buzele subţ iri, nasul coroiat ş i pome ţ ii ieş iţ i în afarăai lui Grimaud erau indicii pe deplin convingă toare. Nu-i spuse decît două sprezece cuvinte, iar Grimaud, drept r ă spuns, rosti doar patru. — Uite un bă iat de ispravă , l-am cîntă rit eu din capul locului! glă sui domnul de Chavigny. Du-te săte vad ăş i domnul La Ramée ş i spune-i că , în ce măpriveş te, n-am nimic de zis. Grimaud se ră suci pe că lcîie ş i plecăsăînfrunte cercetarea mult mai amă nunţ ităa lui La Ramée. Asta din pricina cădomnul de Chavigny ş tia căpoate săse bizuie pe La Ramée, iar acesta voia săse poatăbizui pe Grimaud. Grimaud avea tocmai însuş irile menite săcîş tige încrederea unui paznic dornic de ajutor; ş i, dupăo mie de întrebă ri, la care abia deschise gura săr ă spundă , La Ramée, fascinat de aceastăzgîrcenie de vorbă , îl ş i primi în slujbă . — Consemnul? întrebăGrimaud. — Iată -l: s ănu laş i niciodat ăîntemni ţ atul singur, să -i iei orice obiect ascuţ it ori tă ios, să -l împiedici săfacăsemne cuiva dinafarăş i să vorbeascăprea mult cu paznicii. — Asta-i tot? întreb ăGrimaud. — Deocamdată , ră spunse La Ramée. Orice schimbare, în cazul cînd s-ar ivi, va aduce cu sine un nou consemn. — Bine, zise Grimaud. Ş i intrăla domnul de Beaufort. Acesta tocmai se pregă tea să -ş i pieptene barba pe care ş i-o l ă sase să creascămare, ca ş i pă rul, vrînd să -l ză dă reascăpe Mazarin cu mizeria în care tră ieş te ş i cu halul în care a ajuns săarate. Dar întrucît cu vreo cîteva zile mai înainte crezuse căză re ş te de sus, de la fereastra turnului, în fundul unei tră suri, pe frumoasa doamnăde Montbazon, a c ă rei amintire îi era ş i acum scumpă , nu ţ inea săarate pentru ea a ş a cum voia săarate pentru Mazarin; ş i în nă dejdea ca o va revedea, ceruse ş i că pă tase un pieptă ne de plumb. Domnul de Beaufort ceruse un pieptene de plumb, deoarece, ca toţ i bă rbaţ ii blonzi, avea barba roş catăş i, mulţ umit ăpieptenului, o fă cea ceva mai închisăla culoare. În clipa cînd trecu pragul încă perii, Grimaud vă zu pieptenul, pe care prinţ ul tocmai îl pusese pe mas ă ,ş i-i înş fă căîndatăcu plecă ciune. Prinţ ul se uităuimit la aceastăară tare ciudată . Ară tarea vîrî pieptenul în buzunar.

— Hei, ce mai e ş i asta? izbucni ducele. Ş i cine-i tică losul ă sta? Grimaud nu scoase o vorbă , ci doar f ă cu o nouăplec ă ciune. — Eş ti mut? strigăducele. Grimaud fă cu semn cănu. — Atunci cine eş ti? Ră spunde, îţ i poruncesc! pufni ducele. — Paznic, zise Grimaud. — Paznic?! ţ ipăducele. Doar mutra asta fioroasăîmi mai lipsea din colecţ ie! Hei! La Ramée! Săvinăcineva! La Ramée se ar ă tănumaidecît; spre ghinionul prinţ ului, bizuindu-se pe Grimaud, era pe cale sa plece la Paris. Tocmai coborîse în curte ş i urcăsupă rat în turn. — Ce doriţ i, monseniore? întrebăel. — Cine e acest netrebnic, care îmi ia pieptenul ş iş i-l înfundăîn buzunar? izbucni domnul de Beaufort. — Unul dintre paznicii dumneavoastră , monseniore, un flă că u de ispravă , pe care îl ve ţ i preţ ui ca ş i domnul de Chavigny sau ca mine, vă asigur. — De ce mi-a luat pieptenul? — Într-adevă r, se mir ăLa Ramée. De ce ai luat pieptenul monseniorului? Grimaud scoase pieptenul din buzunar, îş i trecu degetul peste dinţ ii mari ş i ară tîndu-i, se mulţ umi sărosteascăun singur cuvînt: — Ascuţ it. — Chiar aş a, încuviinţ ăLa Ramée. — Ce spune dobitocul ă sta? întrebăducele. — Căorice obiect ascu ţ it e interzis monseniorului de că tre rege. — Aha! se înfurie ducele. Eş ti nebun, La Ramée. Doar tu singur mi-ai dat pieptenul. —Ş i-am să vîrş it o mare greş eală , monseniore, că ci în felul acesta am că lcat consemnul. Ducele se uităfurios la Grimaud, care dă duse pieptenul lui La Ramée. — Prevă d cănetotul ă sta are sămăsîcîie grozav, murmurăducele. Într-adevă r, în temniţ ănu se poate săo scalzi. Totul – oameni ş i lucruri deopotrivă– îţ i e sau prieten sau duş man; îndră geş ti sau ură ş ti, cîteodatăcu îndreptă ţ ire, dar de cele mai multe ori din instinct. Or, acest motiv nespus de simplu, anume c ăGrimaud plă cuse din prima clipă domnului de Chavigny ş i lui La Ramée, preschimba ceea ce guvernatorul ş i ofiţ erul socoteau drept calită ţ i în tot atîtea cusururi în ochii întemniţ atului, f ă cîndu-l nesuferit de la bun început domnului de Beaufort. Totu ş i, Grimaud nu ţ inu săse ia în beţ e cu întemniţ atul chiar din prima zi; el avea nevoie ca acesta să -l priveascănu cu o silă întîmplă toare, ci cu o ur ăaprigăş i neîmpă cată . De aceea se retrase, lă sînd în loc patru osta ş i, care tocmai ispră viser ăcu masa, a ş a că puteau săreia veghea în preajma prinţ ului. La rîndul să u, prinţ ul

plă nuia o nouăş otie, la care ţ inea mult: ceruse raci pentru masa de a doua zi ş i cugetăsă -ş i petreac ăvremea întocmind o spînzur ă toare, pentru a spînzura în mijlocul odă ii pe cel mai frumos. Culoarea roş ie pe care urma săo capete racul la fiert ar fi risipit orice îndoialăasupra tîlcului lucrurilor, ş i astfel ar fi avut plă cerea să -l spînzure pe cardinal în acest chip, aş teptînd săfie spînzurat în realitate, fă r ăca nimeni săpoată spune căa spînzurat altceva decît un rac. Ziua se scurse cu pregă tirile. În temniţ ăse întîmplăsădai în mintea copiilor, ş i domnul de Beaufort, cu firea lui, era înclinat săajungăaici mai repede ca oricare altul. Se duse săse plimbe ca de obicei, rupse doua sau trei crenguţ e, ce urmau săaibărolul lor în ceea ce punea la cale, ş i, dup ăo îndelungăc ă utare, gă si un ciob de sticlă , lucru ce pă ru să -l bucure peste mă sură . Dupăce se întoarse în odaie, îş i rupse batista fîş ii-fî ş ii. Nici unul din aceste amă nunte nu scapăochiului scrut ă tor al lui Grimaud. A doua zi de dimineaţ a, spînzură toarea era gata ş i, spre a o fixa în mijlocul încă perii, domnul de Beaufort se apucăsă -i ascutăpiciorul cu ciobul de sticlă . La Ramée îl urmă rea plin de curiozitate, ca un tatăcare nă dă jduieş te căva descoperi poate o jucă rie nouăpentru copiii să i; cei patru ostaş i îl priveau cu un aer posac care, atunci ca ş i acum, e tră să tura principalăa fizionomiei ostaş ului. Grimaud intrăpe uş ătocmai cînd prinţ ul l ă sa din mînăciobul de sticlă , de ş i nu terminase încăsă ascutăpiciorul spînzură torii, vrînd sălege funia de cîrpăla celă lalt capă t. Aruncăspre Grimaud o uit ă turăîn care tot se mai citea o f ă rîmădin supă rarea din ajun, dar cum era mai dinainte grozav de mulţ umit de rezultatul neîndoios al noii sale nă scociri, nu catadicsi s ă -l mai bage în seamă . Numai că , dupăce meş teri un nod marină resc la un capă t al funiei de cîrpăş i un laţ la cel ă lalt capă t, ş i dup ăce că t ăspre castronul cu raci, alegîndu-l din ochi pe cel mai ară tos, se întoarse săia ciobul de sticla. Ciobul dispă ruse. — Cine mi-a luat ciobul? întrebăprinţ ul, încruntînd sprînceana. Grimaud fă cu semn căel. — Cum? Tot tu?! Ş i de ce, m ărog? — Da, interveni La Ramée. De ce ai luat alteţ ii-sale ciobul de sticlă ? Grimaud, care ţ inea ciobul în mînă , îş i trecu degetul peste muchia-i ascuţ ităş i zise: — Tă ios. — Adevă rat, monseniore, încuviinţ ăLa Ramée. Eh, la naiba! Am gă sit un flă că u de nepreţ uit! — Domnule Grimaud, glă sui prinţ ul, în interesul dumitale, te conjur, ai grijăş iţ ine-te cît mai departe de mine. Grimaud fă cu o plecă ciune ş i se retrase în fundul odă ii. — Liniş tiţ i-v ă , liniş tiţ i-v ă , monseniore, interveni La Ramée. Am să ascut piciorul spînzură torii cu briceagul meu.

— Dumneata? rîse prinţ ul. — Da, eu. Nu aceasta va e dorinţ a? — Fă r ăîndoială . — Poftim! zise domnul de Beaufort. Aş a, va fi ceva ş i mai ş i. Poftim, dragul meu La Ramée! La Ramée, care nu pricepuse nimic din exclamaţ ia prin ţ ului, se apucăş i ascuţ piciorul spînzură torii cu cea mai mare sîrguinţ ă . — Acum, spuse prinţ ul, fă -mi o scobitur ăaici, în pardoseală ; eu aduc osînditul. La Ramée se l ă săîntr-un genunchi ş i fă cu o scobiturăîn pardoseală . În acest timp, prinţ ul atîrnădegrabăracul în laţ . Dupăaceea înfipse spînzură toarea în mijlocul încă perii ş i se porni sa rîdăcu hohote. La Ramée rîse cu poftăş i el, de ş i habar nu avea de ce rîde, iar ostaş ii îi ţ inurăisonul. Singur Grimaud nu rîse. Apropiindu-se de La Ramée ş i ară tînd spre racul ce se leg ă na în laţ , Grimaud spuse: — Cardinalul! — Spînzurat de alteţ a-sa prin ţ ul de Beaufort! ad ă ugăprinţ ul, rîzînd mai încîntat ca oricînd. Ş i de jupîn Jacques-Chrysostome La Ramée, slujitor al regelui. La Ramée scoase un strig ă t de groază , se repezi ş i smulse spînzură toarea, o fă cu pe loc fă rîme ş i aruncătotul pe fereastră . Era gata s ă facăla fel ş i cu racul, pînăîntr-atît se pierduse cu firea, dar Grimaud i-l luădin mîn ă . — Bun de mîncat, zise el. Ş i puse racul în buzunar. De astădatăprinţ ul se bucurăatîta de aceastăscenă , încît aproape că -l iertăpe Grimaud pentru rolul pe care îl jucase. Dar mai tîrziu, peste zi, cugetăla inten ţ ia paznicului ş i, gă sind căea ascundea în fond numai ră utatea, simţ ioş i mai aprigăur ăfaţ ăde el. Spre disperarea fă răde margini a lui La Ramée, povestea cu racul fă cu vîlvăîn temniţ ă , ba chiar ş i dincolo de zidurile ei. Domnul de Chavigny, care în adîncul inimii sale nu-l suferea deloc pe cardinal, avu grijăs ăpovesteascăîntîmplarea la doi-trei prieteni bine inten ţ ionaţ iş i aceş tia o ră spîndirăcît ai bate din palme. Asta dă du temei domnului de Beaufort săse simtăminunat vreo două -trei zile. În ră stimpul acesta, prinţ ul bă gase de seamăcăprintre osta ş ii de gardăse aflăunul cu o mutrăcumsecade, ş i că utăcu atît mai mult să -l cîş tige de partea sa, cu cît Grimaud îi era tot mai nesuferit. Într-o dimineaţ ă , cînd îl prinse singur ş i ajunse să -i vorbeascăîntre patru ochi, Grimaud se ară t ăîn prag, vă zu ce se petrece ş i apoi, apropiindu-se respectuos apucăosta ş ul de braţ . — Ce mai vrei de la mine? se ră sti domnul de Beaufort.

Grimaud îl duse pe ostaşpatru pa ş i mai încolo ş i-i ară t ău ş a. — Pleacă ! zise el. Ostaş ul se supuse. — Ei, dar ma scoţ i din să rite! izbucni prinţ ul. Am săte învă ţ eu minte! Grimaud fă cu o adîncăplecă ciune. — Am să -ţ i rup oasele, iscoadă ! strigăprinţ ul, ieş indu-ş i cu totul din fire. Grimaud se înclinăş i se dă du cî ţ iva paş i înapoi. — Am săte strîng de gît cu mîinile mele, iscoadă ! urmăprinţ ul. Grimaud se înclină , tr ă gîndu-se îndă ră t încăcîţ iva paş i. —Ş i asta, zise prinţ ul, cugetînd căe mai bine sănu se mai amîne lucrurile, acum numaidecît. Întinse mîinile crispate spre Grimaud, care se mulţ umi să -l împing ă pe ostaşafarăş i sătrînteasc ăuş a dupăel. În aceeaş i clipăsimţ i mîinile prin ţ ului lă sîndu-i-se pe umeri ca ni ş te cleş ti de fier; în loc săse apere sau săstrige, el se m ă rgini săducă încetiş or degetul la buze ş i, cu un fermec ă tor zîmbet pe faţ ă , rosti doar atît: — Stt! Un asemenea gest, un asemenea zîmbet, un asemenea cuvînt era ceva atît de neobiş nuit din partea lui Grimaud încît alteţ a sa se opri dintr-o dat ă , în culmea uimirii. Grimaud se folosi de aceast ăclipăspre a scoate din că ptuş eala hainei o fermecă toare scrisoare, cu pecete aristocratică , că reia îndelungata ş edere într-un asemenea loc nu-i putuse ră pi cu desă vîr ş ire parfumul ş i i-o întinse prinţ ului fă răo vorbă . Acesta, din ce în ce mai uimit, îl lă săpe Grimaud, luăplicul ş i, recunoscînd scrisul, strigă : — De la doamna de Montbazon? Grimaud dă du din cap a încuviinţ are. Ducele rupse plicul într-o clipită , îş i trecu mîna peste ochi, într-atît era de tulburat ş i citi cele ce urmează : „Scumpul meu prinş , Poş i avea deplinşîncredere în viteazul ce-ş i va înmîna aceastş scrisoare, cş ci este valetul unui gentilom devotat nouş , care ne-a garantat pentru el, întrucît l-a slujit cu credinş ş dou ş zeci de ani. S-a învoit sşdevinş ajutorul paznicului dumitale ş i sş stea închis împreunşcu dumneata la Vincennes pentru a-ş i preg ş ti ş i înlesni fuga, pe care noi o punem la cale. Clipa eliberş rii se apropie; ai rş bdare ş i curaj, gîndeş te-te cşîn ciuda timpului ş i absenş ei dintre noi, toş i prietenii ş i-am pş strat aceleaş i sentimente de odinioarş . A dumitale veş nic iubitoare, MARIE DE MONTBAZON" „P. S. Semnez cu numele întreg, c ş ci aşda dovadşde prea multş

vanitate, închipuindu-mi c ş , dupşcinci ani, m-ai mai recunoaş te dupş iniş iale." Ducele ră mase buimac o clip ă . Ceea ce că uta zadarnic de cinci ani încheiaţ i, adicăun om care să -l slujească , un ajutor, un prieten, îi pica din cer în momentul cînd se aş tepta mai puţ in. Se uităcu uimire la Grimaud, apoi îş i întoarse ochii asupra scrisorii, pe care o citi din nou de la un cap la altul. — Oh! ScumpăMarie! murmur ăel, dup ăce sfîrş i de citit. Va s ăzică pe ea am ză rit-o în fundul tră surii! Cum, se mai gîndeş te încăla mine, dupăcinci ani de despă rţ ire? Drace, iatăo credinţ ăcum nu ţ i-e dat să gă seş ti decît în Astrrea. Apoi se întoarse spre Grimaud. —Ş i tu, bravul meu, adă ugăprin ţ ul, te învoie ş ti săne ajuţ i? Grimaud fă cu semn căda. — Pentru asta ai venit aici? Grimaud repetăacelaş i semn. —Ş i eu care voiam săte strîng de gît! exclamădomnul de Beaufort. Grimaud începu săzîmbească . — Stai puţ in, zise prinţ ul. Ş i se apucăsăse scotoceascăprin buzunare. — Aş teaptă , urmăel, luînd de la început scotoceala care se dovedise zadarnică . Nu trebuie săse spunăc ăun asemenea devotament faţ ăde un nepot al lui Henric al IV-lea a ră mas ner ă splă tit. Stă ruinţ a domnului de Beaufort dovedea cele mai bune intenţ ii din lume. Numai căuna din mă surile de prevedere ce se luau la Vincennes era sănu se lase bani asupra întemniţ aţ ilor. Drept care, vă zînd dezam ă girea prinţ ului, Grimaud scoase din buzunar ş i-i întinse o pungăplin ăcu aur. — Iatăce c ă utaţ i, zise el. Prinţ ul deschise punga, pe care vru s-o goleascăîn mîinile lui Grimaud, dar acesta clă tinădin cap. — Vămulţ umesc, monseniore, ş opti el, dîndu-se înapoi. Am fost ră splă tit. Domnul de Beaufort trecea din surprizăîn surpriză . Atunci îi întinse mîna, ş i Grimaud se apropie ş i i-o să rută , plin de respect. Purtarea aleasăa lui Athos avusese o vă dit ăînrîurire asupra lui Grimaud. —Ş i acum, ce trebuie săfac? întreb ăprin ţ ul. — E unsprezece dimineaţ a, rosti Grimaud. La dou ădupă -amiaz ă monseniorul săcearăsăjoace o partidăîn curte cu La Ramée ş i, în timpul jocului, sătrimitădou ă -trei mingi peste zid. — Bine, ş i dup ăaceea? — Dupăaceea... Monseniorul se va apropia de zid ş i va striga la omul care cură ţ ăş anţ ul să -i arunce mingile înapoi.

— Înţ eleg, zise prin ţ ul. Chipul lui Grimaud pă ru s ăoglindeasc ăo vie mulţ umire: zgîrcenia cu care vorbea de obicei ar fi preschimbat aceasta convorbire într-o adevă ratăcaznăpentru el. Fă cu o miş care, ca ş i cum ar fi vrut s ăplece. — Prin urmare, nu vrei săprimeş ti nimic de la mine? întrebăprinţ ul. — Aşdori ca monseniorul să -mi f ă gă duiascăceva. — Ce anume? Vorbeş te. — Vedeţ i, cînd vom scă pa de aici, eu voi fi mereu ş i peste tot cel mai ameninţ at; că ci dac ămonseniorul va fi prins, cel mai mare ră u ce-l aş teaptăe s ăfie adus înapoi, dar dac ăm ăprind pe mine, în cel mai bun caz au săm ăspînzure. — Foarte adevă rat, încuviinţ ăprinţ ul. Totul trebuie fă cut întocmai aş a cum ceri, pe cinstea mea de gentilom. — Deocamdată , zise Grimaud, n-am decît un singur lucru de cerut monseniorului: anume, să -mi facăcinstea sămăurascăaş a cum m ăura ş i mai înainte. — Îmi voi da toatăosteneala, fă gă dui prinţ ul. Cineva ciocă ni la uş ă . Prinţ ul puse scrisoarea ş i punga în buzunar ş i se arunc ăîn pat. Toatălumea ş tia căîn asemenea momente era copleş it de plictiseală . Grimaud se duse sădeschidă : era La Ramée, care venea de la cardinal, unde se petrecuse scena pe care am povestit-o. La Ramée se uita cercetă tor de jur-împrejur ş i, v ă zînd căîntemniţ atul ş i paznicul dînd semne cănutresc aceeaş i urăunul faţ ăde altul, surîse plin de mulţ umire. Apoi, întorcîndu-se spre Grimaud, îi spuse: — Bine, prietene, bine. S-a vorbit despre tine undeva sus ş i sper săai cît de curînd noută ţ i care au să -ţ i fie pe plac. Grimaud salută , stră duindu-se săparăcît mai prietenos, ş i plec ă , aş a cum fă cea de obicei atunci cînd intra superiorul să u. — Ei bine, monseniore, zise La Ramée, cu rîsul lui deschis. Tot mai sînteţ i supă rat pe bietul bă iat? — A, dumneata eş ti, La Ramée! exclamădomnul de Beaufort. Pe cinstea mea, era ş i timpul săte-ar ă ţ i. M-am aruncat pe pat ş i m-am întors cu faţ a la perete ca s ănu fiu ispitit să -mi ţ in f ă gă duiala ş i să -l strîng de gît pe nemernicul de Grimaud. — Măîndoiesc totuş i căar fi putut săspunăceva neplă cut alte ţ eivoastre, rosti La Ramée, fă cînd o spiritualăaluzie la muţ enia ajutorului să u. —Ă sta-i un mut din Orient, la naiba! Era timpul săte vă d, La Ramée, abia aş teptam. — Monseniorul e prea bun cu mine, zise La Ramée mă gulit. — Da, urmăprin ţ ul. Într-adevă r, azi m ăsimt atît de neîndemînatic, c-o să -ţ i facăplă cere. — Facem o partida cu mingea? întrebăLa Ramée, maş inal.

ar trebui săm ăla ş i să -ţ i îmbrac uniforma. Prinţ ul rîse cu amă ră ciune. tresă rind fă r ăs ăvrea. sănu mai vorbim despre asta. ca săam fericirea să -mi petrec viaţ a în tovă ră ş ia dumitale. vrei săspui c ăe ş ti un om minunat ş i cămi-aşdori sără mîn mereu la Vincennes. n-aş sfă tui-o să -l cumpere. într-o zi cînd te va chema din nou la el. căar trebui s ămai caut un Grimaud. — Am greş it. . — Adică .. — Oh. dragul meu La Ramée. mă rturisi La Ramée cu un aer fin. — Vă d.— Dacăvrei. a şpleca în locul tă uş i l-aş strînge de gît chiar dacăar trebui sămăîntorc din nou la închisoare.. monseniore. De-ai primi propunerile mele! — Haide. ca s ă -i scoat ădin min ţ i pe oamenii cumsecade. monseniore. La Ramée! oftăel. pentru a sc ă pa de aici. te-aşface bogat. iar începem cu povestea asta. Nă tă ră ii ă ş tia de vră jitori nu mai ş tiu ce să nă scoceasc ă . ţ i-am mai spus ş i îţ i repet. Ce mi-a spus? Mi-a spus săvă supraveghez. Rimeazăcu cardinal. ar trebui săvăprefaceţ i în cintezoi sau sfredeluş . monseniore. — De ce? — Fiindcă . bunurile voastre vor fi confiscate. —Ş i pentru ce sămăsupraveghezi? întrebăprinţ ul nelini ş tit. — Sînt la ordinele monseniorului. monseniore. — Ah. pe cinstea mea. sînteţ i groaza cardinalului. — Ză u?! Ca să -ţ i vorbeascăde mine? — De cine altul vreţ i să -mi vorbească ? într-adevă r. cătrebuie s ă -l chem pe Grimaud. pe cinstea mea de gentilom. da. monseniore. — Cum asta? L-ai vă zut de curînd? — A trimis dupămine azi-dimineaţ ă . — La Ramée. vorbi ducele. — Haide. cred cănu depinde de cardinal săvi se îndeplineascădorinţ a. — Ah. Doamne. — Stt! Stt! Ei bine. —Ş i ce i-ai ră spuns ilustrisimei Eminen ţ e? — Cădacăastrologul cu pricina ar întocmi vreun almanah. a prezis asta un astrolog? rosti domul de Beaufort. — Pentru căun astrolog a prezis c ăveţ i evada. Va s ăzicăai discutat cu cardinalul despre mine? La Ramée. zise La Ramée. — În clipa cînd voi ieş i din închisoare voi fi stă pînul Parisului. e oare cu putinţ ăsăaud asemenea lucruri? Frumoasăconvorbire pentru un ofiţ er al regelui! Bag de seamă . Vădaţ i bine seama cănu sînte ţ i om de înţ eles. — Monseniore. — Cu ce? În clipa cînd veţ i ieş i de la închisoare. Ş i ce ţ i-a spus acest animal? — Nu măsuparăcuvîntul.

" „Fie. dobitocule. vreau săjudecaţ i singur. domnule La Ramée. Ş i pă că tosul ă sta de plă cintar. dupăcinci minute. ofiţ erul de gardătrecu pragul încă perii. trebuie neap ă rat sămăîntorc la castel. pesemne c ădomnul de Chavigny se teme căn-ai lucruri prea de soi. — Ei bine. monseniore... i-am spus. v ă zînd că măopresc în fata tarabei lui. adă ugă prinţ ul. nu vrei săporuncesc să -ţ i aducăsămă nînci aici? — Nu. pot să -i fă gă duiesc urmaş ului lui jupîn Marteau c ă veţ i tîrgui de la el? — Da. din nenorocire. Dar ia aminte. că ruia i se zicea jupîn Marteau. zise prinţ ul. Haide săfacem o partidă . nu eş ti mîncă cios dacă îţ i place săm ă nînci bine. numai jumă tate de ceas." „Nu pot.ş tii doar. numai sănu punăciuperci în plă cintă . monseniore. Ş i înţ elegeţ i. E în firea omului săcaute lucrul cel mai de soi. duceţ i-vă . monseniore. domnule La Ramée. i-am ră spuns.. sub pretext c ă -i face prinţ ului cinstea s ă -i ţ in ătovă ră ş ie. Am luat pră vă lia asta pentru căfostul stă pîn m-a încredinţ at cătot castelul cumpă răde la el. La Ramée.. Aţ i stat la mas ă ?" „Nu. — Fiindcămonseniorul Mazarin se ţ ine mai mîndru decît dumneavoastră . Doamne.ş i a uitat s ăm ă pofteascăla masă . urmăLa Ramée. Acest afurisit de plă cintar are în faţ a pră vă liei o tarabăcu tot felul de bună tă ţ i. zice. cum sînt flă mînd.—Ş i. dar în realitate pentru a îndeplini . Ş i La Ramée se înclină . pe cinstea mea.. dar trebuie s ă -mi acorda ţ i jumă tate de ceas ră gaz. monseniore. pe loc.. ş i. — Ei bine? — Ei bine. — Monseniore. monseniore. de opt zile ş i-a vîndut pr ă vă lia unui cofetar din Paris." „Eu săn-am lucruri de soi?! Ei bine. aşvrea. sămăajuţ i să -i capă t de clienţ i pe întemniţ aţ ii din turn. s-a apropiat de mine cu vorbe dulci: „Domnule La Ramée. pe cinstea mea". care te fac s ă -ţ i lase gura apă . — Monseniore. dar într-o jum ă tate de ceas văîntoarce ţ i?" „Într-o jum ă tate de ceas?" „Da. „Ei bine.ş i văvedeţ i de treburi. de opt zile de cînd am venit aici.ş i atunci cînd e vorba de altele. ş i atunci cînd e vorba de plă cintă . „Eh. ai dreptate. văaş teaptăo plă cintăş i o sticlăcu vin de Burgundia din cel vechi". cer iertare alteţ ei-voastre. — Du-te. dacăsînte ţ i gră bit. domnul de Chavigny nu mi-a dat prilejul să vînd mă car o pră jitur ă ". —Ş i ce măpriveş te asta pe mine? — Ră bdare. La Ramée ieş i fă r ăs ăia în seamăaluzia prinţ ului ş i. pe care se pare cădoctorii l-au sfă tuit sătră iascăîn aerul curat de la ţ ară . ciupercile din pă durea Vincennes sînt aduc ă toare de moarte în familia mea. — Mîncă ciosule! — Eh. cu toate cănu-i chiar de viţ ănobil ă . Trebuie săv ăspun căplă cintarul de peste drum de noi. trebuie săvăspun. ş i asta chiar acum. cu îng ă duinţ a alteţ ei-voastre.

domnul de Beaufort avusese ră gaz s ăciteasc ădin nou scrisoarea doamnei de Montbazon. îndatăce bă tu de două . La Ramée se întoarse vesel ş i plin de voiciune. din care pricinăse juca afară . cum erau atîtea pe acolo. în aceste cinci minute cît ră mă sese singur. Omul acesta. gr ă dinarul acesta era Rochefort. sănu fie scă pat din ochi. pe care prinţ ul îl credea la Bastilia. Jocul cu mingea la Vincennes cerea săarunci mingea cu nă dejde. În ce fel. ducele nu se ară tăprea stîngaci. mingile începurăsăzboare în ş anţ . avea cu atît mai mare încredere în el. ceea ce-l îndreptă ţ i săse înfurie ş i. ce e? întreb ăel. Omul ridic ăpe dat ăcapul. care. prietene! strigăprinţ ul. pierdu fiecare partidă . dar prinţ ul. dar îş i fă gă duia săînvingă muţ enia lui Grimaud ş i să -l fac ăs ăvorbeasc ă .ordinele cardinalului. ş i domnul de Beaufort fu cît pe ce să scoatăun ţ ipă t de uimire. aş a cum spusese ofiţ erul. a bă ut bine. ducăpu ţ in ăvreme ră maseră fă r ămingi. XXI CE CONŢ INEA PLĂ CINTA URMA Ş ULUI LUI JUPÎN MARTEAU Dupăo jumă tate de ceas. ca un om care a mîncat bine ş i. ză ri un om care trudea pe un petic de gră dină . La Ramée propuse s ătrimităpe cineva săle caute în ş anţ . — Ei. rostuite de ţ ă rani de cealalt ăparte a ş anţ ului. cu cît acum îş i dă dea seama de toat ăpurtarea lui ş i pricepea cătoate neplă cerile pe care i le pricinuise nu urm ă reau decît s ă scoatădin capul paznicilor orice bă nuial ăc ăel ar putea s ăcad ăla înţ elegere cu întemniţ atul. în aer liber. că ci acesta era momentul hotă rît. gă si căasta ar fi pierdere de timp ş i. nu ş tia încă . nimic mai uş or pentru prinţ decît săurmeze povaţ a lui Grimaud. pe bunădreptate. aş a cum se întîmplăde obicei în asemenea împrejur ă ri. adicăs ătrimitămingea în ş anţ ul ce înconjura închisoarea. — Ai bună tatea ş i aruncă -ne mingile. încît. Treaba asta se repetăde atîtea ori. care dovedea căprietenii s ă i nu l-au uitat ş i căsînt pe cale să -l scape din temniţ ă . care aici avea cel puţ in cincizeci de picioare înă lţ ime. săfacăla greş eli una dupăalta. spre marea bucurie a lui La Ramée. Numai că . Totuş i. mai ales. — Hei. care cî ş tiga cîte cincisprezece puncte de fiece datăcînd prinţ ul arunca mingea afară . spuse prinţ ul. Vremea era frumoasăş i îngă duia partida plă nuită . pe care La . În schimb. cîtăvreme nu bă turăorele două . precum am mai spus. apropiindu-se de zid. ţ ă ranul acesta. Gră dinarul dă du din cap ş i se apucăsăazvîrle mingile. Aş a că . Acest ş iretlic îl fă cu s ăaibăo înaltăp ă rere despre isteţ imea lui Grimaud ş i hot ă rî săse încreadăpe de-a-ntregul în el. Plă cinta fusese gustoasăş i vinul minunat.

O minge că zu chiar la picioarele ducelui ş i. Cele în care s-au sfîrş it Puylaurens. CONTELE DE ROCHEFORT" „P. dragul meu. Curînd. iar la masăse slujea de niş te cuţ ite de argint cu lama moale ş i care nu tă iau nici de fric ă . bucş tarul dumneavoastrş . Se oprise la timp. Alte ş a-voastrş poate avea încredere în orice privinş şîn Grimaud. o vîrî iute în buzunar. rupse înveliş ul mingii cu dinţ ii. La Ramée . cît sînt de friguroase încă perile din turnul Vincennes. dar în realitate ca săfie sigur căprinţ ul nu se mai duce nică ieri. Ş i prinţ ul se trînti iar în pat. pe motiv căsînt pline de praf ş i căvrea săle scuture. — Mi-era frig. S. — Monseniorul are nevoie de ceva? întrebăel. care de cînd se l ă sase de picturăavea iară ş i foc în odaie. La Ramée era încîntat căa învins în chip atît de zdrobitor pe un prin ţ de sînge regesc. Slujitorul veş nic credincios alteş ei-voastre. cum era vă dit căomul i-o aruncase lui anume. dar se gîndi căar putea s ă -i fie de folos pentru a-i trimite un ră spuns lui Rochefort. prietenii dumneavoastrş vegheazşş i clipa eliberş rii se apropie: cereş i poimîine sşmînca ş i o plş cint ş fş cutş de noul plş cintar care ş ine prş vş lia în locul celui dinainte ş i care nu e altul decît Noirmont. Prinţ ul se întoarse la el în odaie ş i se culcă . La Ramée veni să -i ia hainele. mareş alul d'Ornano ş i marele stareţ . Ş tie toată lumea. erau. De îndatăce uş a se închise. Hotă rît lucru însă . c ă ci mingile o apucau razna: în loc sănu iasădin spa ţ iul îngă duit pentru joc. că ci tocmai atunci intr ăLa Ramée.Ramée împreunăcu cî ţ iva ostaş i se ş i gr ă birăsăle adune. vîrînd mingea sub pernă . prinţ ul avusese timp săascundămingea sub pernă . Tare prevă ză tor om ş i La Ramée! Din fericire. la Bastilia ş i pretutindeni. ş i se pregă tea săardăş i mingea. Aici ai putea săpă strezi ghea ţ ăori sa aduni silitrăde pe pereţ i. r ă spunse prinţ ul. nu tş iaş i pl ş cinta decît atunci cînd veş i fi singur. ş i-am mai aţ îţ at focul. unchiul meu. arse scrisoarea. " Domnul de Beaufort. aş a cum fă cuse cu multăp ă rere de ră uş i cu aceea a doamnei de Montbazon. În minge gă si urmă toarea scrisoare: „Monseniore. otravăcurată . vorba doamnei de Rambouillet. fiindc ă nu i se lă sase nici un obiect tă ios. e un flş cş u foarte iste ş ş i ne e devotat cu trup ş i suflet. Apoi fă cu spre gră dinar un semn de mulţ umire ş i se întoarse la joc. dou ăsau trei zburarăîndă ră t în ş anţ . ş i sper sş rş mîneş i mulş umit de ceea ce veş i gş si înş untru. prin ţ ul spuse căi s-a urît de atîta neîndemînare ş i cănu mai are poftăsăjoace.ş i cum gră dinarul nu mai era acolo ca săle azvîrle sus. aş a cum îş i petrecea aproape toatăziua de cînd i se luaserăcă rţ ile. prinţ ul avea ghinion în ziua aceea. ră maserăbune pierdute.

Gîndurile astea omoară . al lui jupîn La Ramée. — Oricum. monseniore. De-aşputea sămă duc ş i eu sămă nînc pl ă cintăş i săbeau o sticlăcu vin de Burgundia la urmaş ul lui jupîn Marteau. săne folosim de asta. „Bine. că zînd în capcană . nenorocirile ce se abă tuserăpe rînd asupra celor trei bă rbaţ i pomeniţ i de că tre duce nu puteau fi în nici un chip tă gă duite. — Monseniore. asupra că reia te las s ă hotă ră ş ti în totul. dragul meu. Oare masa asta nu ascundea vreo capcan ă ?" Ră mase pe gînduri o clipă . dragul meu La Ramée. orice ar fi gîndit cardinalul de ră u despre el. sînt Rusaliile. nu silitra! — Eh. La urma urmelor. trebuie s ăfi primit în dar de la cel de sus unul din cele ş apte pă cate de c ă petenie dacănu chiar două . — Ai dreptate. — Hm! mormă i La Ramée. Fie. care ş tia toate capcanele în care putea să -l atragăun întemniţ at. nici un praf nu va fi presă rat în bucate ş i nici o licoare turnatăîn vin. care ajunsese sănutreasc ăo mare afec ţ iune pentru ilustrul întemni ţ at aflat în seama sa ş i ar fi fost zdrobit săi se întîmple vreo nenorocire. dar La Ramée. „Domnul de Beaufort. poimîine e s ă rbă toare? — Da. Trimitem ostaş ii sămă nînce la popota domnului de Chavigny ş i facem aici o masă ." Ş i adă ugăcu glas tare: — Ei bine. i-am fă gă duit căve ţ i cump ă ra de la el. ca să -ş i piardăinima ş i sufletul. eş ti încîntă tor. monseniore. monseniore. cugeta el. Ce vă împiedicăsăîncercaţ i? De altfel. Or. atunci trebuie să -mi creez o distracţ ie pentru zilele bă trîne ţ ii. — Ei bine. Are ni ş te plă cinte grozave ş i un vin fă răde pereche. orice om. spuse domnul de Beaufort. să măfac un mîncă cios. Dacătrebuie s ără mîn pe vecie aici. era un motan bă trîn. propuse La Ramée. n-ar trebui s ăv ălă saţ i pradăunor astfel de gînduri. — Bucuros. zise el. — Vrei să -mi dai o lecţ ie poimîine? — Ce fel de lecţ ie? — De lă comie. — Într-adevă r.zîmbi din vîrful buzelor. ş i el pufni . are la îndemînăpatruzeci de mijloace de evadare. Propunerea era ispititoare. Nici pomenealăsă -i dea prin minte prinţ ului s ă -l îmbete. mi-ar rîde ş i mie inima. ascultaţ i-mi sfatul: nu a ş tepta ţ i bă trîne ţ ea pentru asta. aş a cum preasfinţ ia-sa Mazarin a avut bună tatea s ă -mi dea de înţ eles. — Monseniore. întă ri La Ramée. era un om cumsecade. monseniore. rosti La Ramée. mi se pare căe lă comia. îş i zise în sinea sa ducele de Beaufort. urmăducele. nu-i prea greu ca vinul ş i bucatele lui s ă treacăînaintea celor ale domnului de Chavigny. replicăprin ţ ul. — Dar o lecţ ie între patru ochi. Rezultatul chibzuielilor sale fu c ăavea s ă porunceascăsingur bucatele ş i vinul – prin urmare.

e superstiţ ios. întrebădomnul de Beaufort. La Vincennes viaţ a se trece mai iute. Îl accept pe Grimaud. Porunceş ti pentru masăorice pofteş ti. singurul lucru pe care îl doresc eu e o plă cintăca aceea de care mi-ai vorbit. dar nu mai vreau pe nimeni afarăde Grimaud. fiindcăaltfel îmi dau seama căn-am mai ispră vi niciodată . spuse ducele. îş i întregi vorba domnul de Beaufort. — Am să -i poruncesc săstea toatăvremea în spatele alteţ ei-voastre ş i. în chip de limbăde foc. Plă cinta asta o comanzi anume pentru mine. fie! se învoi el. adă ugăapoi. — Credeţ i deci ca ve ţ i scă pa? întrebăLa Ramée. fă răca alteţ a-voastrăs ănu scape de la Vincennes. cum nu scoate o vorbă . ş i îş i trosnea degetele. în cele din urmă . zise La Ramée. —Ş i ce-a prezis? — Căn-are s ătreac ăziua de Rusalii. Chiar dacăasta n-o săse întîmple decît la moartea lui Mazarin. Adevă rat. ceea ce e totuna. primeş ti? — Da. Ducele urmă rise cu destulăneliniş te monologul lă untric al lui La Ramée. Tu te îngrijeş ti de toate. — Dragul meu. ar trebui! izbucni prinţ ul drept ră spuns. — La dracu cu Grimaud ă sta al t ă u! exclamăel. — De. Monseniore! — Sau mori mai devreme. ş tii ce? Cănu ai încredere în mine. alte ţ a-voastrăn-are s ă -l vadă . cu o bună tate desă vîrş it jucat ă .în rîs numai cît se gîndi la asta. Ducele ridicădin umeri. în mă sura în care putuse săi-l citeascăpe faţ ă . crezi în vră jitori? N ă tă ră ule! — Mie. — Monseniore. — Monseniore. O să -mi strice tot cheful. — Ei bine. ş i să -mi deschidăuş ile temni ţ ei? — Nu. ş i! Ce am eu cu Rusaliile? Te temi cumva sănu coboare sfîntul duh. — Prin urmare. — Ei. totodatăfă gă duie ş te-i căvoi cumpă ra de la el nu numai pe timpul cît voi sta în temniţ ă . — Ei bine. nici n-are s ă -l închipuie căse aflăla o sutăde leghe. Apoi îi veni o idee care împă cătotul. măduc sămăîngrijesc de preg ă tirea . tot sînt mai tînă r cu cincisprezece ani decît el. nici atîtica nu-mi pasă ! zise La Ramée. Totuş i avu tă ria săia un aer din cale-afarăde posomorît. monseniore. surîzînd. chipul paznicului se lumin ă . — Care? — Grimaud săne serveascăla masă . poimîine sînt Rusaliile. cu o condiţ ie. vă d cum nu se poate mai limpede. monseniore. dar v-am povestit ce-a prezis afurisitul acela de vră jitor. Dar monseniorului Giulio îi pasă ! Ca italian. ca urmaş ul lui moşMarteau săse întreacăpe sine. Nimic nu putea săpricinuiasc ăo mai mare mulţ umire prinţ ului. — Monseniore! rosti La Ramée. dar mai cu seamădin clipa cînd voi sc ă pa de aici.

la început. se lasăaş teptat. acum. aş a cum La Ramée îl învinsese de dimineaţ ă .bucatelor pentru masă . Ş i La Ramée plec ă . — Pe cine doreş te monseniorul să -l trimit încoace? — Pe oricine. care a avut bună tatea săia în seama sa grija de a vedea de hrana noastr ă . Ce prieteni îl aş teptau? Aş adar. Avusese ni ş te vise fantastice: se fă cea c ăi-au crescut aripi ş i în chipul cel mai firesc a vrut săzboare. prinţ ul mai scă pa de gînduri: dar somnul e o divinitate plină de toane.ş i prinţ ul de Beaufort pă rea adîncit cu des ă vîrş ire în sublimele combinaţ ii ale unui ş ah-mat. dar cînd a ajuns la oarecare înă lţ ime. mai era ceva care îl fră mînta cumplit: anume. o femeie î ş i amintise de el. — Atunci. De neînchipuit cîte gînduri. afarăde Grimaud. La Ramée se opri la uş ă . Prinţ ul se afla de cinci ani încheiaţ i în temniţ ă . deş i se scurseserăcu încetinealăde melc. —Ş i crezi căscoţ i ceva dintr-un elev ca mine? — Nă dă jduiesc. Se trezise cu fruntea brobonită . un cuvînt. — Ce spune monseniorul? — Monseniorul spune sănu cruţ i punga cardinalului. ca sfîntul Laurent pe gră tar. murmurăprinţ ul. ş i tocmai atunci cînd îl chemi. — Bine. ceea ce înseamn ămult. nu ş tia ce avea săconţ in ămisterioasa plă cintă . Aceste repetate înfrîngeri se dovedir ăînsăde folos: mulţ umit ălor. aripile l-au sus ţ inut de minune. ceea ce însemna trei ceasuri cîş tigate. Astfel. monseniore. Domnul de Beaufort se perpeli pînăla miezul nopţ ii în a ş ternut. ceea ce era cu mult mai rar. seara. poate cănu-i ră mă sese credincioasăîn totul. Se deş teptăde cum se cră p ăde ziu ă . I se dă duserănă dejdi de izbînd ă . ş i ofiţ erul îl învinse la rîndul să u.ş i o privire aruncat ăîndă ră t fă cea săi se parăace ş ti cinci ani. somnul. dar nu-l da uită rii. Erau atîtea motive care dă deau temei fră mînt ă rilor prinţ ului. Apoi. felul cum se vor petrece lucrurile. în afarăde prieteni. adevă rat. aripile s-au frînt ş i el s-a rostogolit într-un abis fă r ăde fund. o nă dejde în asemenea împrejură ri. prinţ ul se pomeni c ăs-a fă cut opt seara. acest ciudat sprijin l-a pă ră sit dintr-o dat ă . Dupăcinci minute intrăofiţ erul de gardă . dar i se ascunseseră amă nuntele. Uita că . dup ăcinci ani de temniţ ămai avea încăprieteni? În acest caz era un prinţ tare norocos. mai puţ in lungi decît cele douăzile. ră spunse La Ramée. decît cele patruzeci ş i opt de ore care îl mai despă rţ eau de clipa hotă rîtăpentru evadare. Venea noaptea ş i odatăcu ea. Abia tîrziu adormi. din pricina asta se petrecu ş i la ş ah ceea ce se petrecuse la jocul cu mingea: domnul de Beaufort fă cu boac ă ne peste boacă ne. cîtătulburare aduce un semn. pe ofiţ erul de gardă ? — Cu jocul de ş ah. — Dacăam s ă -ţ i las timp.

mergînd cu fă clia în mînă . atunci cînd se trezi. unele mai pră pă stioase decît altele. Ş i ce bucate o săavem? Ia săvedem. Zidurile p ă reau înţ elese cu du ş manii lui ş i-l strîngeau tot mai aprig. trimise ostaş ii afară . nă zuind spre o singurăţ intă– evadarea – se avîntădin nou spre aceastăevadare. unul dupăaltul. voia să -l strige ca să -l ajute să scape din strîmtoare. — Stt! fă cu La Ramée. încît fugarul încercăzadarnic săînainteze: zidurile se apropiau ş i-l strîngeau între ele. ş i cugetul să u. —Ş i ai dreptate. el fă cea niş te sforţ ă ri nemaipomenite sămeargăînainte. La Ramée rîse din toat ăinima. îi puse aceastămînăpe umă rş i începu s ărîd ăîn hohote. Aş a că . — Ce aveţ i. tunelul deveni atît de strîmt. Ş i. dar lucrul se dovedea cu neputinţ ă . Puylarens ş i unchiul să u.de sudoare. ş i paş ii se apropiau fă r ăîncetare. încît îl întrebădacănu cumva e bolnav. nă tă ră ule?! zise prinţ ul. în celă lalt capă t al tunelului. treptat-treptat. acela de unde venise. tu eş ti. . era descoperit ş i nu-i mai ră mînea nici o nă dejde săfugă . rosti el. ca săse r ă tă ceascădin nou într-un vă lmă ş ag de vise. ca trei gheburi. chinuit de o durere de dinţ i că pă tat ădin pricina umezelii. Grimaud mergea înaintea lui cu o fă clie în mînă . Nu vreau sămămai gîndesc decît la mîncare ş i la bă utură . cu cît mai aprig voia el săfug ă . fu prins ş i dus în încă perea scundăş i boltităunde pieriser ămareş alul d'Ornano. — Vedeţ i. domnule majordom.ş i cînd La Ramée intr ăpe uş ă . am poruncit totul pentru masă ! spuse La Ramée. Nă dă jduiesc cămonseniorul nu va să vîrş i niciodatăasemenea nesă buinţ e decît în vis. în cele din urma. prinţ ul fă cu cel puţ in atîtea sforţ ă ri să ră mînătreaz cîte fă cuse ca săadoarm ă . — Oho! exclamăprinţ ul. încuviinţ ăprinţ ul. care mi-ai împuiat capul ieri cu gogomă niile tale despre fuga din închisoare. auzi vocea lui La Ramée. însănu era în stare săscoatăo vorbă . zdrobit ca ş i cum într-adevă r s-ar fi pră buş it din înaltul vă zduhului. deş i se de ş teptase de atîta vreme. cele trei morminte erau acolo. totuş i îş i continua calea. îl gă si atît de palid ş i de istovit. trecerea se îngusta. Ă sta e un semn ceresc. La Ramée întinse mîna. glă sui unul dintre ostaş ii care dormiserăîn odaie ş i care nu putuse săînchidăochii. încît am visat căam evadat de aici ş i. apoi îl ş i ză ri. — Ei bine? întrebăprinţ ul. — Într-adevă r.ş i totuş i îl vedea în depă rtare pe Grimaud. Atunci. Apoi îl furăsomnul. Acum i se nă ză ri altceva: descoperise un tunel prin care putea săiasăde la Vincennes ş i pornise prin acel tunel. Monseniorul a avut o noapte zbuciumatăş i de două -trei ori a strigat în somn dupăajutor. sub un pretext oarecare. dragul meu La Ramée. atunci cînd ră maserăsinguri. Abia închise ochii. în cele din urmă . mi-am frînt gîtul. evadînd. monseniore? întrebăLa Ramée. — Ah. — Ei bine. ş tergînduş i sudoarea care încăîi mai ş iroia pe frunte. ş i a patra groapăgata să patănu aş tepta decît un cadavru. auzi paş ii urmă ritorilor. monseniore. Tu.

Grimaud fă cu un semn. — Bine. ş i ascultăce-ţ i spun. — Monseniorul ş tie c ăfă r ăel nu se poate. — Fă cutăde urmaş ul lui moşMarteau? — Întocmai. monseniore. ba da. Grimaud urmeazăsăne serveascămasa aceea grozavă . . Am uitat doar de Grimaud. În acest timp. bă iatule. — Vino încoace. —Ş i el ce-a zis? — Că -ş i va da toatăosteneala ca sămulţ umeascăpe alteţ a-voastră . ori pe fundul sticlelor. numai eu cu dînsul. — I-am spus acestui om cănu are voie săintre aici f ă răîncuviinţ area mea. Grimaud se aproprie cu o mutrădin cale-afarăde posomorîtă . prinţ ul îş i veni în fire. încheie La Ramée. ca ş i acum ar fi ascultat la uş ăş i-ar fi înţ eles c ăgîndurile lui La Ramée trebuie neîntîrziat ab ă tute în altăparte. Ce mîncă cios v-aţ i fă cut! În cinci ani. La Ramée se apropie de Grimaud. rosti el. eu l-am chemat. te priveş te. monseniore! se mirăLa Ramée. va ră mîne ceva prin talere. dacăcu toată pofta de mîncare ş i cu toatăsetea noastră . La Ramée continuă : — Monseniorul îmi face cinstea sămăinvite săluă m mîine seară masa împreună . spuse La Ramée. fă răsămai socotesc că . care îi vorbi în ş oaptă . — Dar plă cint ăvom avea? — Se înţ elege! Una cît roata carului. Grimaud se înclinăîn semn de mulţ umire. Grimaud se ară tă în prag ş i îi fă cu semn ofiţ erului căare să -i spunăceva. Monseniorul a uitat de paznicul nostru? — Nicidecum. făaş a cum vrei. —Ş i de ce l-ai chemat. — Tii. — Monseniore. Prinţ ul încercăsăschimbe o privire cu Grimaud. —Ş i i-ai spus c ăe pentru mine? — I-am spus. care voia săspunăcănu pricepe în ce mă surăîl priveş te asta pe el. dar el parcănici nu-l vedea.— Monseniorul a fă gă duit săaibăîncredere în mine. cer iertare alteţ ei voastre: se pare cădomnul de Chavigny va lipsi pentru cîteva zile ş i m-a prevenit căvrea să -mi dea unele ordine înainte de plecare. Prinţ ul îş i dă du seama căş i-a cam pierdut stă pînirea de sine: dar tocmai atunci. — Straş nic! exclamăprin ţ ul. —Ş i acum. asta ţ i se cuvine ţ ie. fiindcăo să ai cinstea săne serveş ti chiar tu. nu v-am vă zut niciodat ăatît de fericit ca-n clipa asta. frecîndu-ş i mîinile. Dimpotriv ă . de vreme ce ş tii cănu pot să -l sufă r? — Monseniorul să -ş i aminteasc ăde în ţ elegerea noastră . trebuie să -l iertaţ i. — Ba da. începu La Ramée. interveni La Ramée. stă rui La Ramée.

zilele trec. Semnaţ i. cînd v ă zu cău ş a s-a închis. — Ei bine? întrebăprinţ ul. — Ce trebuie săscriu? Grimaud ridicăun deget ş i îi dictă : „ Totul e pregş tit pentru mîine searş . — Ei bine. — Aş adar. Ş i prinţ ul scoase mingea de sub pern ăş i i-o întinse. — Haide. — Un gră dinar? întrebăducele. — Scrieţ i. eu ascund biletul în minge. fiş i la post între ceasurile ş apte ş i nouş . — Cine sînt cei care măvor aş tepta de cealaltăparte a ş anţ ului? . spuse el. ră spunse Grimaud. monseniore. în timpul jocului. monseniore? întrebăGrimaud. dragul meu La Ramée. aş a căazi sînt hotă rît s ăte bat mă r. Grimaud zîmbi cu cel mai plă cut zîmbet de care era el în stare.— Du-te. aţ i pierdut cumva mingea? — Care minge? — Cea cu scrisoarea. — Acelaş i gră dinar de ieri? Grimaud repetăsemnul. dă -mi cel puţ in cîteva am ă nunte despre fuga noastră . că ruia nu-i plă cea de fel polologhia. urmăGrimaud. Prinţ ul semnă . zise prin ţ ul că tre La Ramée ş i întoarce-te cît mai curînd. aduceş i doi cai gata înş eua ş i. — Mai departe? zise ducele — Mai departe. glă sui prinţ ul. —Ş i asta-i tot? — Ce vreţ i mai mult. — Da. — Acum spuneţ i-mi. monseniore. nu seamă năuna cu alta. noi vom coborî prin prima fereastrş a galeriei". m-am gîndit căs-ar putea s ăne fie de folos. — Monseniorul vrea cumva s ă -ş i ia revanş a la partida de ieri? Grimaud dă du foarte uş or din cap. —Ş i dacăse pierde? — Stăcineva acolo ca săo vadăş i săo ia. monseniore? fă cu Grimaud cu mirare. de sus în jos. contele de Rochefort? Grimaud repetăsemnul pentru a treia oară . Dar ia aminte. monseniore. zise prinţ ul. trimiteţ i-o în ş anţ . Iat-o. — N-am dezlegare s-o fac înainte de-a sosi clipa. La Rainée ieş i: Grimaud îl urmă ri cu privirea fă răsăse clinteascădin loc ş i. o cos la loc ş i dumneavoastră . scoase la ivealădin buzunar un creion ş i o bucatăde hîrtie. Grimaud fă cu un semn de încuviinţ are. — Nu.

zise el. urmaţ i la cîţ iva paş i de un slujitor. Raoul. doi că lă re ţ i. În ce-l priveş te pe Athos. monseniore. — Monseniore. Athos cunoş tea hanul de multăvreme.— Nu ş tiu nimic. dar în două zeci de ani se petrecuserămari schimbă ri. — Uite. dacănu vrei să -mi ies din minţ i. — Bun. ră spunse Grimaud. în casa asta am petrecut ş apte din cei mai dulci ş i mai cruzi ani ai vieţ ii mele. — Dragul meu Grimaud. rosti prinţ ul. ţ i-e gura aurită . — Iar pe La Ramée îl silim sămă nînce para. Iubirea lui Raoul faţ ăde ocrotitorul să u se manifesta în orice împrejurare. trebuie spus c ănu-l mi ş cădecît prea puţ in pe tînă rul că lă tor. zise domnul de Beaufort. dar ce-i al tă u e al tă u: cînd vorbeş ti. Raoul era nu numai tot ce îndră gea el pe lume. Tînă rul surîse ş i el ş i salutăcasa. Tînă rul venea pentru prima oarăla Paris. Ajunş i la Saint-Médard. am mai spus. în plă cintăvor fi douăpumnale. Athos ridicăochii surîzînd ş i ară tă tînă rului o casăcu înf ă ţ iş are liniş tită . — Noi vom lua pumnalele ş i scara. . apucăpe strada Postes. vorbi Grimaud. ultimul să tuc din provincia Touraine era mai plă cut la vedere decît era Parisul înspre Blois. înţ eleg. afarădoar de vechile-i amintiri ostă ş eş ti. drume ţ ii pornir ăîn lungul ei. — Monseniorul îş i dăseama căavem la îndemînătot ce ne trebuie. apoi pe Fossés-Saint-Michel ş i apoi pe strada Vaugirard. ară tîndu-i tocmai aceastăparte a ora ş ului. apoi pe Estrapade. Ş i. la hanul „La Vulpea Verde". ci ş i singura ţ intăa simţ ă mintelor sale. Cam pe la jumă tatea stră zii. Athos îş i pă stra aerul să u senin ş i nepă să tor de totdeauna. Aceş ti doi că lă reţ i erau contele de La Fère ş i vicontele de Bragelonne. XXII O AVENTURĂA MARIEI MICHON Cam în aceeaş i perioadăde vreme în care prinţ ul de Beaufort ş i Grimaud urzeau aceste planuri de evadare. intrau în Paris pe o stradăa suburbiei Saint-Marcel. Ieş ind în strada Férou. începînd cu schimbarea stă pînilor. care slujea de că lă uzăîn acest nesfîrş it labirint tovară ş ului să u de drum. Hotă rît lucru. aş a căînţ elegem cît de duios ş i de adînc putea săiubeascăde ast ădatăinima lui Athos. vechea sa prietenă . ş i Athos nu se dovedea prea îngă duitor fa ţ ăde capitală . Cei doi că lă tori se oprirăîn strada Vieux-Colombier. o scarăde frînghie ş i o pară -că luş . eş ti cam zgîrcit la vorbă . Athos. — Spune-mi mă car ce-o săconţ inăacea faimoasăplă cintă . venise aici cu prietenii de sute de ori. spre ruş inea acestui ora şatît de lă udat.

Tînă rul salută . — Astă zi. fii liniş tit. Athos îi cercetăcu privirea picioarele. învaţ ăo datăpentru totdeauna. că ci natura fuse darnicăcu el. cum erau cai de soi. Lucru lesne. — Sănu uit. i-ar fi pl ă cut săse scalde în Sena. cerurăsă fie îngrijiţ i cu cea mai mare bă gare de seamă . mă nuş ile de că prioară . rosti Athos. că utăsăîmplineascăcerinţ ele lui Athos. — E frumoasă ? — Acum ş aisprezece ani era socotitănu numai cea mai frumoasă . dar contele de La Fère îi ceruse un anume lucru ş i nu-i ră mînea decît săse supună . Se retrase deci în odaia sa ş i. cu un an înainte de a fi venit el pe lume. ş i săli se spele pieptul ş i picioarele cu vin că lduţ . — Nu. apoi cerurădou ăodă i pentru ei. ţ inînd cu tot dinadinsul s ăse încredinţ eze c ănu se asemuieş te nici pe departe cu Loire. ş i apoi săse culce. — Cîţ i ani are? întrebăvicontele de Bragelonne. cu toate cătocmai unei femei vreau săte prezint. Athos nu putea să plă nuiascănimic între el ş i o femeie socotitădrept cea mai frumoasăş i cea mai graţ ioasăfemeie din Franţ a. dar care vă dea ş i mai adîncăiubire pentru Raoul. Raoul. dar zîmbetul lui Athos îl liniş ti pe dat ă . — Unei femei? întrebăRaoul. înseamnă . de aceeaş i culoare ca mă nuş ile ş i pă lă ria. cănu e vorba de însură toare. Cînd se întoarse. mîinile ş i pă rul – aceste trei semne ale obîrş iei sale. — Într-o jum ă tate de ceas. sănu li se dea decît paie ş i ovă z. asta nu se întreabăniciodată . cum se cuvine să facăni ş te adev ă raţ i cavaleri. — Nă dă jduiesc. adicăsăarate cît mai chipeşcu putinţ ă . Raoul. Se îngrijirămai întîi de cai. nu are rost săîntrebi. — Haidem! murmurăAthos. Vreau să te prezint cuiva. ş i că dea în inele pe umeri. cu acea cochetă rie care prinde atît de bine pe cei tineri. despre care auzise vorbindu-se atît. Caut ăs ăar ă ţ i cît mai chipeş . dar ş i cea mai graţ ioasăfemeie din Franţ a.Drumeţ ii încredinţ arăcaii slugilor ş i. Acest ră spuns îl lini ş ti pe deplin pe viconte. Tînă rul îl privi cu neliniş te. care pă rea de fier. Ş tiţ i fă gă duiala ce măleagăde Louise. cum se purta pe acea vreme. încadrîndu-i faţ a smeadă . iar cînd nu poţ i. zise Athos. surîse tînă rul. strîngeau un picior care pă rea al unui copil de zece ani. ş i chiar doresc s ăo îndră geş ti. mai puţ in deprins cu oboseala decît Athos. Athos surîse ş i el. — Dragul meu Raoul. Ş i dac ănu va fi mîndrăde el. în timp ce cizmele. este indiscret. — Du-te ş i puneţ i în orînduialăhainele. Athos îl întîmpinăcu acel zîmbet p ă rintesc cu care îl întîmpina odinioarăpe d'Artagnan. desenau o mînăfinăş i elegant ă . Fă cuseră două zeci de leghe peste zi. domnule. Pă rul negru era piept ă nat cu că rare la mijloc. domnule? întrebătînă rul. cenuş ii ca ş i pă lă ria. zise Athos. — Da. Poate că . Cînd poţ i săciteş ti vîrsta unei femei pe chipul ei.

ş i se oprirăîn faţ a unui castel m ă reţ . ceea ce dovedi elveţ ianului de pază căoaspetele care intra are dreptul săse poarte astfel. Purta veş minte de catifea violetă . Într-adevă r. îl ruga săpofteasc ă . era aceeaş i fă ptur ăzvă pă iată . încît. care îl fă cu săstră batăun lung ş ir de încă peri ş i. În rest. Era trei după -amiază . fă răsăfi gă sit însăprilejul săo aducem în scenă . iar de cing ă toarea-i .căe din cale-afarăde pretenţ ioasă . trecea drept încăo femeie foarte frumoasă . cu flori trandafirii ş i frunze de aur. adicătocmai vremea potrivităpentru vizite. pe care intriga îi deschisese ş i dragostea îi închisese de atîtea ori. Cei doi că lă tori pornirăpe strada Grenelle. Athos fă cu semn vicontelui de Bragelonne sără mînăpe loc. de care am vorbit atît de des în povestirea celor Trei Mu ş chetari. cu blazonul familiei Luynes deasupra intră rii. îş i pă strase minunatul pă r bă lai. Dupăo clipă . Se afla într-un mic alcov. Lacheul deschise uş a Doamna de Chevreuse. Ţ inea în mînăo carte întredeschisă . Urcătreptele peronului ş i. Intrăcu pas hotă rît ş i îndră zneţ . pă rea ş i acum feti ş cana care să rea cu Anna de Austria ş anţ ul de la Tuileries. mijlocul de nimfă . adresîndu-se unui lacheu într-o livrea scump ă . zise Athos. apucarăapoi pe strada Rosiers. cu ceaprazuri la fel. încît acestea deveniserăaproape reprezentative pentru familia sa. lipsind astfel. care pusese iubirilor ei o pecete originală . În picioare avea cizme din piele neagră . La vestirea lacheului se ridicăpuţ in ş i întinse curioas ăcapul. Erau într-un salon. ş i mai cu seamăaş a cum se afla ea în acea clip ă . era tapetat cu un fel de damasc albastru. nici o broderie de aur nu-i împodobea mantia ş i o simplă panăviorie stă tea prinsăla pă lă ria-i neagră . sprijinindu-ş i braţ ul pe o pern ă . lacheul se întoarse ş i spuse că . coroana Fran ţ ei de un moş tenitor. Athos se ară tăîn prag. aflat peste drum de Jacobins. Athos porni în urma lacheului. abia pă rea de treizeci ş i opt treizeci ş i nouă . cu toate căîn acea vreme avea patruzeci ş i patru sau patruzeci ş i cinci de ani. Alcovul. vii ş i inteligenţ i. ieş irăîn strada Saint-Dominique. gă itanele de argint luceau. întrebă dacădoamna ducesăde Chevreuse poate fi vă zut ăş i dacăpoate să primeascăpe contele de La Fère. în sfîrş it. în 1683. ochii mari. de ş i doamna ducesăde Chevreuse nu avea cinstea sa cunoascăpe domnul conte de La Fère. dupămoda statornicităde doamna de Rambouillet cînd îş i clă dise palatul. se opri în faţ a unei uş i închise. Era o mare cochetă rie pentru o femeie de vîrsta doamnei de Chevreuse săprimeascăîntr-un asemenea alcov. adicăîntinsăpe o canapea ş i cu capul rezemat de tapet. — Am ajuns. a c ă rui fereastrădă dea spre gr ă dină . dacăo vedeai din spate.

trebuie săm ăierta ţ i..ş i totu ş i nu v-am v ă zut niciodatăla curte. ş i aşavea cea mai vie dorinţ ăs ănu fiu tulburat. spuse el că tre ducesă . — Odinioară . rosti ducesa de Chevreuse că tre lacheu. domnule. deş i era pierdut printre vechi amintiri. — Dorinţ a văe îndeplinită . fă rănici o îndoială . căacest nume nu i se ş tersese cu totul din minte. pă rea de viţ ănobilă .stră lucitoare atîrna acea spadăcu mîner superb. contele de La Fère. pe care Porthos o admirase odinioarăde atîtea ori în strada Férou ş i pe care Athos nu se îndurase săi-o împrumute nici mă car o singur ădată . nici din cealaltă . — Numai căasta nu e totul. surîse ea. Doamna de Chevreuse deschise ochii mari. ş tiu. mănumeam Athos. dar pe care l-aţ i uitat. Dar poate sînt pe cale săajung acolo. încît ea se ridicăpe jumă tate ş i cu un gest plin de gra ţ ie îl pofti săia loc lîngădînsa. Odinioarăpurtam un alt nume. glumi ducesa cu acel aer poznaşcare o prindea atît de bine. dar întrevederea ce văcer e o întrevedere între patru ochi. Athos se înclin ăş i se supuse. că ci aţ i avut bună voinţ a sămăprimiţ i. Sînte ţ i un om de la curte. în acest caz spuneţ i-mi repede cine sînteţ iş i plecaţ i. Cutez acum săvărog a-mi acorda o întrevedere de jumă tate de ceas. văprivesc cu admiraţ ie. Aţ i ieş it cumva de la Bastilia? — Nu. fă r ăa văfi cunoscut. dar aşvrea săş tiu cu cine vorbesc. — Athos?! repetăea. ca pentru a sili miile de gînduri ce i . domnule. ră spunse doamna de Chevreuse cu cel mai încîntă tor surîs. rosti contele de La Fère. — Cine sînt. Staţ i puţ in. Lacheul ieş i.. nici dintr-o parte. spuse doamna de Chevreuse. Cel care se anunţ ase astfel. — Ei bine. Lacheul tocmai voia săiasă . sînt un mare ambiţ ios. care îş i dă durăseama din prima clip ăcăsînt egali. Urmăun ră stimp de tă cere în care aceş ti doi oameni. doamnă . doamnă ? Vi s-a spus numele meu. domnule. ră spunse Athos. Era vă dit. — Ah. sub un nume cu desă vîr ş ire necunoscut doamnei de Chevreuse. ş i am izbutit. — Spuneţ i-l. cum bă nuise ş i contele. doamnă . — Nu sînt acasăpentru nimeni. Ş i aş a. alta la fel că dea peste carîmbii cizmelor. plini de uimire. Ducesa de Chevreuse rupse cea dintîi tă cerea. ră spunse Athos cu un zîmbet. nu vedeţ i căaş tept cu neră bdare? — Iar eu. doamn ă ! O. cu siguranţ ă . sînt destul de compromisă . Am cutezat s ăm ăînf ă ţ iş ez la palatul vostru. pe care l-aţ i auzit poate. se cercetarăcu privirea fă răpic de stinghereal ă . Numele acesta nu l-aţ i auzit niciodată . Ş i îş i cuprinse fruntea în palme. dar Athos îi fă cu semn sa ră mînă . — Doamnă . Poţ i pleca. Gulerul ră sfrînt al că mă ş ii era dintr-o superb ădantelă . — Domnule.

. încercînd săciteascăîn ochii lui Athos. Cu plă cere. ca s ăo previnăde complotul ce se urzea împotriva bietului Buckingham. încuviinţ ăducesa care ş i obosise că utînd. Aş adar. ră spunse ea. ce nenorocire! exclamădoamna de Chevreuse. — Fie. Vămulţ umesc. Din partea unui om ca dumneavoastrăsînt gata săprimesc orice. ceea ce e mult mai ră u. doamnă ? — Mi-aţ i reînviat în suflet una dintre cele mai plă cute amintiri din tinereţ e. — Întocmai.se perindau prin minte săse opreasc ăo clipăîn loc. — Desigur. era prieten cu o tînă r ăcroitoreasădin Tours. — Da. continuaţ i! îl îndemnăcu însufleţ ire doamna de Chevreuse. dară mite om cu om. — Da. Porthos ş i. Exist ăo zicalăîn popor. numit ăMarie Michon. doamnă ? zise Athos. — O tînă răcroitoreasădin Tours? murmurădoamna de Chevreuse. — Măîncurajaţ i.. — Ceva în legă turăcu asta? — Da ş i nu. —Ş i Aramis! spuse cu însufleţ ire ducesa. urmăel. numai sănu o vorbiţ i de ră u. — Aramis. adă ugă ea. Aş adar. întocmai. jucîndu-se nepă să toare cu evantaiul. domnule.. continuăAthos. — Ah. ci ca un viciu. cum că munte cu munte se întîlneş te. întă ri Athos. anume d'Artagnan. ş i zicalele poporului sînt uneori neînchipuit de adevă rate. spre a vedea lă murit în ş uvoiul lor stră lucitor ş i pestriţ . — Dumneavoastră . Veriş oarăcă reia i-a scris pe cînd se gă sea la asediul oraş ului La Rochelle. — Aşfi un ingrat. o cunosc! exclamădoamna de Chevreuse. săvămai amintesc ceva? întreb ăAthos. mă rturisi Athos. zîmbind. atunci. Athos tă cu. — Vreţ i săvăajut. — Ei. — Acest Athos era prieten cu trei tineri muş chetari. n-aţ i dat uit ă rii cu totul acest nume? — Nu. Bietul Aramis! Era un fermecă tor gentilom. Cred căa sfîrş it r ă u. — Cît se poate de ră u: s-a f ă cut abate. — Mi-aţ i îngă dui. — Pentru ce. discret ş i scria versuri minunate. cine ş tie! fă cu Athos. Vre ţ i să -mi îngă dui ţ i a v ăvorbi de ea? Doamna de Chevreuse se uităla Athos. doamnă . — Oh. continuaţ i. Dar cum s-ar putea una ca asta? Dumneavoastrăn-aţ i cunoscut-o niciodat ă . Athos se înclin ă . ş i în ochii mei nerecunoş tin ţ a nu apare ca un cusur sau ca o crimă . domnule? se miră doamna de Chevreuse. încuviinţ ădoamna de Chevreuse. zise Athos. continuaţ i. Nici nu ş tiţ i cît de pl ă cutăe pentru mine aceast ă convorbire. să -mi urmez povestea. ingrat faţ ăde Marie Michon. o veriş oarăde-a lui. elegant. — Ah. —Ş i Aramis. domnule.

— Încît cardinalul. rosti ducesa. Ceea ce mi-a ră mas săvăspun e ş i mai ciudat decît ceea ce v-am spus pînăacum.Aceastăveriş oarăa lui Aramis. un s ă tuc numit Roche-l'Abeille. împrejurarea era apoi prevă zută : dacăpe Marie Michon o ameninţ a vreo primejdie. regina trebuia sătrimităo carte de rugă ciuni legat ăîn catifea verde. Doamna de Chevreuse scoase un strig ă t de surprizăş i se uităla Athos cu o uimire care îl fă cu s ăzîmbeascăpe muş chetarul de odinioar ă . sora ei. cu o umbrăde zîmbet ş io uş oarăîncruntare a sprîncenelor. în ciuda faptului cănu era de o obîr ş ie înaltă . urmăAthos. Pe Marie Michon ş i o fat ă de ajutor a ei anume Ketty. doamn ă . Din fericire. ce-are a face. —Ş i regina avea dreptate. ş i însă ş i regina. vorbea despre cele mai nobile doamne de la curte numindu-le prietenele ei. — Întocmai. Pe drept cuvînt ar fi ciudat dacă . îndreptîndu-se spre Spania. apucau numai pe drumuri lă turalnice. chiar aş a a fost! exclam ădoamna de Chevreuse. satul nu avea han ş i nici castel. văsocotesc un vră jitor ş i măaş tept la orice. iar Marie Michon era o persoanăfoarte aleas ă . Lucrurile s-au schimbat mult de atunci.. încît s ănu prind ănimeni de veste. în sfîrş it. casele ţ ă ranilor erau să ră că cioase ş i murdare. devotatăpînăla a-i sluji drept intermediar ăcu fratele să u. domnule! Ş ti ţ i totul. — Într-adevă r. —Ş i într-o diminea ţ ăse pomeni cu cartea cea verde. murmurădoamna de Chevreuse. aflat între Tulle ş i Angoulême. nu văvoi ră pi timpul cu asta. nu pregeta să -i spunăsora ei. tremurau la cel mai mic zgomot. bă tînd din palme uimită . era 11 octombrie. era deprinsăcu ruf ă rie finăş i cură ţ enie. — De astădată . fiindcăpe cele mari nu îndră zneau săse arate ş i săcearăg ă zduire. le fă cu rost de doi cai straş nici ş i cele douăfugare plecarăîn grabădin Tours. aş a cum numai ea ş tia s ăse încrunte.. prin îndoita-i obîrş ie austriacăş i spaniolă . Ş i tă cu. atît de mîndrăcum e. aceast ătînă ră croitoreasa. — Domnule. adusăde prinţ ul de Marcillac. le vom însoţ i doar pîn ăîntr-un să tuc din provincia Limousin. fiindcăfiinţ a aceasta îi era nespus de devotată . se lă sase frig. doamnă . văascult. — Aş teptaţ i. adev ă ratul. ca ş i regina. reluăAthos.. — Ceea ce i se pune astă zi în seam ăca o mare crim ă . ziua fusese lungăş i obositoare. Nu avea timp de pierdut. hotă rî într-o bunădimineaţ ăsăo aresteze pe biata Marie Michon ş i săo ducă sub pazăla castelul Loches. dar într-adevă r.. iar pentru Ketty unul de lacheu. avea cele mai straş nice relaţ ii cu lumea mare. Prinţ ul gă si pentru ea un costum de cavaler. hotă rî deci . Nu. — Vai! suspina doamna de Chevreuse. aceastăMarie Michon. continuăAthos. le prindea de minune straiul bă rbă tesc. — Dacăaşmerge pe urmele celor douăfugare pînăla cap ă tul că lă toriei lor? întrebăAthos. lucrurile nu se puturăface atît de tainic. regele Spaniei. celă lalt cardinal. atunci cînd nu întîlneau în cale vreun han.

preotul. în mijlocul atîtor alte amintiri plă cute pe care le avea. ş i. O lampăardea în odaia unde se află preotul. doar dacăe vorba de domniş oara Marie Michon. — Conte. a ş adar. luaţ i de mîncaţ iş i că utaţ i săfaceţ i cît mai puţ in zgomot. Marie Michon. care se culcase. —Ş i apoi? întrebăea. ori mai degrabăstă pîna. ră spunse preotul. adevă rat! recunoscu Athos. dacănu. repet. tocmai aici vine partea cea mai grea. lumea era foarte încreză toare. — Spuneţ i. chipul ei. măînspă imîntaţ i. mă rturisi ducesa. intrăîn odaia unde se odihnea gazda. domnule. nu pricep cum de cunoaş teţ i toate aceste amă nunte. cră păuş a. — Ah. . una dintre acele fiinţ e nă scute ca săne aducăpe toţ i în ispită . Prin sate. întă ri doamna de Chevreuse. le strigăsăintre ş i ele intrară . că rora le trec prin minte cele mai ciudate gînduri. că ci poarta nu era ză vorît ă . primesc". prinzîndu-l pe Athos de mîini. Marie Michon era o fă pturăîncîntă toare. Athos începu sărîdă . — Domnule! exclamăducesa. Dac ănu sînteţ i cumva însuş i diavolul. care avea înfă ţ iş area celui mai chipeşcavaler din lume. săducăîn ispităş i o faţ ăbisericească . Bietul preot nu era sfîntul Ambrozie ş i apoi. st ă pînul. dup ăce o copleş i uimirea. Ş i de altfel asta nici nu măpriveş te pe mine. pe cuvînt de cinste! — Vai. chem un că lugă r de la mînă stirea Vieux-Augustins. V-am prevenit doar cămăaş tept la orice. pă rinte. că pă tase un aer cu neputinţ ăde zugră vit în cuvinte. adicăunde mîncaseră . era tîrziu. r ă mase înm ă rmurită . spuneţ i odată ! Sînt gata săascult orice. Cele douăcă lă toare bă turăla poart ă ." Doamna de Chevreuse trecea în mod vă dit de la mirare la uimire.săcearăg ă zduire preotului. Am alergat ş i eu toata ziua ş i nu m-aşsupă ra deloc dacăaşdormi în noaptea asta. ori. — Într-adevă r. Athos fă cu o pauză . „Atunci. Ah. săvăscape din puterea necuratului. sănu piard ăo vorbădin povestirea oaspetelui. gîndindu-se căare drept gazdăun preot. vîrî capul înă untru ş i ceru gă zduire. zise preotul. Ei bine. cocheta din ea îş i zise ca ar fi o plă cutăamintire pentru zilele bă trîne ţ ii. cu ochii aţ intiţ i asupra lui Athos. dup ăce sfîrş irămasa.Ş i. spuse: „Mulţ umesc. Una dintre acele fiinţ e zvă pă iate. în vreme ce Ketty se culcăîntr-un fotoliu în prima înc ă pere. dacăte mulţ umeş ti cu ce-a mai ră mas de la masăş i cu jumă tate din odaia mea". preotul le auzi pufnind în rîs ş i apoi. Marie Michon mîncăîmpreunăcu însoţ itoarea ei ş i. — Încîntă toare aceastăMarie Michon! continuăAthos. „Bucuros. potrivit îngă duin ţ ei primite. reluăAthos. — Apoi? fă cu Athos. se vedea căar fi vrut săspunăceva ş i totu ş i tă cea. continuaţ i! zise ducesa. tinere cavaler. — Ah. Spune ţ imi numaidecît cum de cunoaş teţ i toate aceste amă nunte. Cele douăcă lă toare se sfă tuirăo clipă .

Marie Michon a cerut numaidecît veş ti despre acest copil... în zorii zilei am ie ş it fă ră zgomot din odaie ş i am lă sat-o dormind pe fermecă toarea mea tovar ă ş ă . primise un leagă n cu un dră gă laşb ă ieţ el de trei luni. era nevoit săplece pentru toatănoaptea. voiam să -l rev ă d pe acel bun preot. deodată . m-am apropiat ş i am recunoscut-o pe micuţ a Ketty. decît c ăa petrecut acea noapte la că pă tîiul unui muribund. numai căel nu înţ elegea nimic. scumpe conte. — Acum îmi ră mîne sămăînvinuiesc. L-am g ă sit foarte preocupat de o întîmplare din care nu pricepea nimic. slujitorul bisericii. Aş adar. dar ş i din sat.. E tare amuzant! Ş i zvă pă iata de Marie Michon a nimerit mai bine decît s-ar fi aş teptat. în 1643. atunci cînd s-a înapoiat în Franţ a. odatăînapoiatăla Paris voia ca acest copil săcreascăîn preajma ei. — Căun senior pe care nu-l cuno ş tea a avut bună tatea săse . — Da. ş i continuaţ i-văpovestirea. Ş i astfel mi-am dat seama căacea frumoasăcă lă toare era. fiindc ăMarie Michon plecase ş i ea mai înainte ca preotul săse fi întors acasă . care de altfel era gentilom. Un cavaler. la oaspetele bunului preot. —Ş i n-aţ i mai trecut niciodatăprin acest sat? întrebăcu însufleţ ire doamna de Chevreuse. Doamne! exclamăea. Ducesa ră mase înm ă rmurităpentru o clipăş i apoi. contele de La Fère. domnule.? — Eram eu. că ci. bucatele pregă tite pentru masăş i odaia sa. unde mi-am g ă sit calul ş i lacheul gata de drum. — Ah. el însu ş i aflat într-o misiune importantă . Atunci. În schimb. izbucni în rîs. plin de încredere în oaspetele să u. îi lă săîn grijă casa. Apoi am plecat. Într-un fotoliu din prima încă pere dormea însoţ itoarea. ş i nu la preot a venit Marie Michon săcearăg ă zduire. — Marie Michon. ş i asta tocmai în clipa cînd preotul.— Nimic mai uş or. —Ş tiţ i. V-am spus. — Marie Michon! zise iute doamna de Chevreuse. dimpreună cu o pungăde aur ş i un bilet cu aceste trei cuvinte: „11 octombrie 1633" — Era ziua acestei ciudate aventuri. — Un an mai tîrziu. fiind fugară . continuăAthos. spuse ducesa. Chipul ei frumos îmi atrase luarea-aminte. rosti Athos. — Ei bine? — Ei bine. acest oaspete. eu însumi că lă toream într-o misiune grabnică . nu-i putea purta de grij ă . doamnă . chemat la că pă tîiul unui muribund. ridicîndu-se ş i înclinîndu-se respectuos în faţ a ducesei de Chevreuse. venise cu un ceas mai devreme decît dumneavoastrăsă cearăg ă zduire preotului. Am ieş it din cas ăş i m-am dus la grajd. acest gentilom sosit acolo înaintea ei. Cu opt zile mai înainte. cu capul dat pe spate ş i întru totul vrednicăde stă pîna ei. doamnă . —Ş i acest cavaler. că reia prietenul nostru Aramis se îngrijise s ă -i gă seascăaceastăslujbă .. doamnă . —Ş i ce-a spus preotul? întrebăAthos la rîndul să u. Luaţ i loc. nu numai de acasă .

tată l lui! — Stt! Nu vorbiţ i atît de tare. — Domnule conte. Aici. Îl chem îndată . atunci n-aţ i mai ră mîne decît dumneavoastrăca să -l îndrumaţ i în lumea unde este chemat să -ş i afle locul. domnule. Dar împrejură rile măsilesc acum săîncep iară ş i viaţ a ră tă citoare ş i primejdioasăde om devotat unei cauze. ca la rîndul vostru săfaceţ iş i dumneavoastr ăceva pentru el. Unde e? — Aici în salon. doamnă . Nu cumva pentru a-mi cruţ a timiditatea mi-aţ i spus cădoamna este ducesa de Chevreuse. — E adevă rat. Doamna de Chevreuse îl opri. — E frumos? întrebăea. — Oh. Mulţ umesc! Sînteţ i o inim ănobilă ! — Vi l-am adus. spuse ducesa. —Ţ ineţ i seama. — Nici o grijăîn aceast ăprivinţ ă . cănu-ş i cunoa ş te nici tată l. o preveni Athos. ş i nu regina însă ş i? — Nu. zise el. rosti Athos. mulţ umesc. că ci dacăaşfi. doamn ă . Din nenorocire. spuse Athos. — Aţ i pă strat secretul ş i mi l-aţ i adus astfel. sînteţ i un adevă rat gentilom! Dar abia aş tept să -l vă d pe tînă rul nostru viconte. Tînă rul se apropie cu fermecă toru-i surîs. Oh. viconte. nici mama.. gîndind cămăveţ i face fericită . luîndu-i mîna la rîndu-i. — Credeţ i-mă . interveni doamna de Chevreuse. dar pentru el voi face tot ce-mi st ăîn putinţ ă . întorcîndu-se spre Athos.îngrijeascăde copil ş i de viitorul lui ş i căl-a luat cu el. Nu. luîndu-i mîna ş i încercînd săo duc ăla buze. . ridicîndu-se într-o clipită . doamnă . dacăvreţ i. Cît despre avere ş i titlu. mulţ umesc. i-am trecut în stă pînire moş ia Bragelonne. acum nu m ă bucur de prea multătrecere. cu capul descoperit. în care aşputea fi ucis. ca să -l fac ăs ăse a ş eze al ă turi de ea ş i privindu-l cu ochii stră lucitori de bucurie. fiţ i liniş tit! exclam ăducesa. domnule! izbucni doamna de Chevreuse. Athos zîmbi: — Seamă năcu mama sa. Athos dă du săse îndrepte spre uş ă . doamnă . — Aici?! strigădoamna de Chevreuse. ş i o rentăde zece mii de livre. acum înţ eleg! Acest senior era ţ i dumneavoastr ă .. Pîn ăîn clipa de faţ ăam vegheat asupra educa ţ iei lui ş i cred căam fă cut din el un gentilom desă vîrş it. — Ah. pe care am moş tenit-o ş i care îi dătitlu de viconte. puse un genunchi la pă mînt ş i să rutămîna doamnei de Chevreuse. măarunc într-o poveste plinăde neprevă zut. E aici. retră gîndu-ş i înceti ş or mîna. care se ivi în pag. De mîine chiar. fiul Mariei Michon e aici! Vreau să -l vă d numaidecît. Doamna de Chevreuse nu-ş i putu st ă pîni un strigă t de fericire care întrecea toate speranţ ele plă smuite de orgoliul ei. În aceeaş i clipădeschise uş aş i fă cu un semn tînă rului. — Apropie-te. Doamna ducesăde Chevreuse îţ i îngă duie s ă -i să ru ţ i mîna. viconte. fiul meu. din nefericire nu sînt regina.

Domnul conte m-a crescut. — Eh. prinde bine unui tînă r ostaşca dumneata s ăslujească sub ordinele unui general ca el. ş i anume. ş i aş a cum sînt – adă ug ăea. care ar binevoi sămărecomande poate chiar Prinţ ului... rîzînd. zise tîn ă rul cu vocea sa dulce ş i ră sun ă toare totodată . cu gîndul de a face din mine un ostaşş i m-a lă sat sănă dă jduiesc c ăm ăva prezenta cuiva la Paris. se uita la amîndoi cu o expresie de negră ită mulţ umire întip ă rităpe faţ ă . la întoarcere. Prinţ ul. pentru care am o scrisoare ş i unde trebuie săîntîlnesc un prieten. abia st ă pînindu-se sănu-i să rute fruntea neprihă nită– săvedem. deci s ănu pleca ţ i pîn ăatunci. care din fericire se aflăîn clipa de faţ ăla Paris ş i că ruia nu-i voi da pace pînăce totul nu va fi dus la bun sfîrş it. Eh. mama mea vitregă . din cauza certurilor dintre doamna de Montbazon. domnule! izbucni tînă rul. Eu nu iau nici o hotă rîre fă ră vreun motiv temeinic.aşface pentru dumneata tot ceea ce meriţ i. conte. doamnăduces ă . Voi trece ş i eu pe acolo pentru o clipă . dar săvedem.. — Bine. ră spunse tînă rul. Athos se înclin ăş i se pregă ti de plecare. spuse ducesa. am gă sit conte! Prinţ ul de Marcillac e un vechi prieten de al meu. domnule conte? — Poate nimic nu l-ar ajuta mai mult în viitor decît dacăs-ar spune cănici nu m-a cunoscut vreodată . în picioare.ş i doamna de Longueville. adicăpe la ş ase seara. îl voi aş tepta pe viconte la han. — Ce faceţ i astă -seară ? — Ne vom duce la abatele Scarron. Am ş i eu astă zi cîteva drumuri de fă cut ş i. înţ eleg. dar săvedem.ş i mii de mulţ umiri. rosti contele. Doar o singurăcarier ămi se pare vrednicăde un gentilom. — Prea bine. — Doamnă . acum lă saţ i-l în seama mea. domnule.. acesta o iubeş te prea mult ca sănu-i îndeplineascăpe loc orice dorinţ ă . Vreau sătrimit dupăprinţ ul de Marcillac. zise ducesa. — Da. Ş tiu bine căsînte ţ i întruchiparea înţ elepciunii ş i am săvăascult. cred. ce carierăai dori s ăîmbră ţ iş ezi? Athos. stai puţ in. îl va recomanda pe tînă rul nostru prieten doamnei de Longueville. — Ei bine. Numai căaşputea îndră zni s ăvărog a vă îngriji de toate astea cît mai grabnic? Am motive ca vicontele sănu ră mînădecît pînămîine searăla Paris. — Vreţ i săse ş tie c ădumneavoastrăv ăinteresaţ i de el. Bragelonne. care îi va da o scrisoare pentru fratele ei. personal sînt în raporturi destul de proaste cu el. — Minunat! zise contele. Oare vechii prieteni se despart cu aer atît de grav? . aceea a armelor. — Oh. zise ducesa de Chevreuse. — Da. domnule conte. într-adevă r! Iat ă . ca de obicei. — Tu ş tii. în schimb cu ajutorul prinţ ului de Marcillac.

copiii au pus mîna pe pietre. ieş ind pe celă lalt mal. nă scocit de el. ducîndu-se s ăo vad ăpe reginăîn acest jilţ . dupăaceea s-a pornit pe huiduieli. Fiind ş i nă du ş it. Acolo nu se dă deau ospeţ e. dar atîta a pă timit de pe urma asta. s-a apucat săfacăvizite pe la prieteni. Ş i se retrase oftînd. Înveş mîntat în chipul acesta ciudat. zicînd căvrea mai degrabăsără mînă beteag. Se rîdea atît la acest spiritual abate. la drept vorbind. ş i nicidecum pentru căfă cea parte din clanul fe ţ elor biserice ş ti. hă rţ uit. XXIII ABATELE SCARRON Pe strada Tournelles se afla o casăpe care o cunoş teau toţ i purtă torii de litiere ş i toţ i lacheii din Paris. care. ş i totu ş i casa cu pricina nu era nici a unui mare senior. încît. hamalii au început cu ocă rile. ei înş iş i erau bineveniţ i. S-a că utat prin toate mijloacele cunoscute săfie tă mă duit. s ă -l asculte ş i săîmp ă rtă ş eascăapoi ş i altora spusele sale. Micul abate Scarron. spintecînd o saltea de fulgi. nu era abate decît din pricinăc ăavea în seam ăo mînă stire. dupăaceea s-a întors la Paris. ciopîrţ ite ş i transformate fie în poveş ti. ca să scape nevă tă mat. frigul l-a p ă truns pînăla os ş i. ş i. Era casa micului Scarron. nu se jucau că rţ iş i nu se dansa.. unde locuia. De-aşfi ş tiut mai devreme căMarie Michon era o fiinţ ăatît de fermecă toare!. aceste noută ţ i erau atît de iute comentate. Scarron n-a gă sit altăscă pare decît să se arunce în rîu. unde faima lui de om de spirit era gata statornicită . fusese pe vremuri unul dintre cei mai nă stru ş nici stă pîni de venituri parohiale din oraş ul Mans.. ş i. s-a vă zut nevoit săo ia la s ă nă toasa. a r ă mas locului ţ eapă n. a poruncit valetului să u să -l ungăcu miere din cap pînăîn picioare ş i apoi. Mulţ i ardeau de dorinţ a să -ş i facăauzit acolo cuvîntul. la început lumea se ţ inea dupăel uimită . s-a tă vă lit prin ea pînăa devenit cea mai caraghioasăzbur ă toare din cîte s-au vă zut vreodată . Or. nici a unui bancher. încît oricine ţ inea săpetreacăun ceas în tovă ră ş ia micului Scarron. se spuneau atîtea noută ţ i. într-o zi de carnaval. În ciuda acestui lucru. Mul ţ imea însăgonea dupăel: fugă rit. încît s-a lipsit de to ţ i doctorii. spre a-i reda folosinţ a mîinilor ş i picioarelor.— Ah! murmurăAthos. într-o zi. Înota ca un peş te. s ă rutîndu-i mîna. dar apa era rece ca gheaţ a. Aici a poruncit săi se facăun jilţ . cînd cuvîntul lor era plin de duh. fie în epigrame. vrînd săînveseleascădin cale afarădarnicul oraşal că rui suflet era. ea era locul de întîlnire al lumii bune ş i întreg Parisul venea aici. pînăla urmă . Anna de Austria a ră mas fermecatăde vorba-i plinăde duh ş i l-a întrebat dacăn-ar dori . urmă rit cu înverş unare din toate p ă rţ ile.

Oare nu-i un om de vi ţ ănobilă ? — Ba da. atunci pentru ce vreţ i sărenun ţ a mai vedea un asemenea om? — Fiindcăvorbeş te de r ă u. Ş i Scarron a dobîndit titlul de bolnav al reginei.cumva un titlu. dar vicleanul bolnav se feri săprimească . încît la patru după -amiazăîntreg oraş ul ş tia de refuzul cardinalului. Or. primi ş i mai des vizita domnului de Gondy. salutîndu-i la rîndul să u pe cei doi cavaleri. cu o pensie anualăde o mie cinci sute de livre. un trimis al cardinalului i-a dat de în ţ eles c ănu face bine s ăaibăcasa deschisăpentru vicar. — De ce? a întrebat Scarron. — Da. ca sa ia banii. — Ei bine. Era într-o joi. Cînd lacheul îi aduse aceastăveste. care măvorbeş te de ră u pe mine. a rostit abatele. — Cum?! a replicat Scarron. a ră spuns Scarron. pentru căvorbeş te de ră u pe un altul? Imposibil! Convorbirea se oprise aici ş i Scarron. dar acolo i s-a ră spuns că : — Statul nu mai are bani pentru abatele Scarron. iar Mazarin o adevă ratănă past ă . urmaţ i de un lacheu. tocmai în ziua cînd primea abatele: venirăoaspe ţ i cu duiumul ş i tot oraş ul vui de proteste împotriva cardinalului. Scarron se afla cu ducele de Longueville. . vorbi acelaş i nobil de adineauri. existăunul pe care ţ in grozav să -l am.Ş i fă cu în aş a fel. Uş a mea e ş i azi deschisădomnului Gilles Despréaux. — Se vede căsînteţ i un om cinstit. — Care anume? a întrebat Anna de Austria. deschizîndu-ş i larg bă ierile pungii. a r ă spuns Scarron. zise Athos. domnule. Unul dintre ei îl salut ăsco ţ îndu-ş i pă lă ria ş i-i spuse: —Ş tiţ i. Scarron a dus o viaţ ăplin ăde voioş ie. care îi oferea o pensie îndoit ăfaţ ăde aceea pe care Mazarin i-o tă iase. — Acela de bolnav al majestă ţ ii-voastre. Numai ca. Din acea clipă . lipsit de orice alte griji în ce priveş te viitorul. netrebnicul de Mazarin i-a tă iat pensia bietului Scarron! — Asta-i prea din cale-afară . de bunăseamă ! — Cumsecade? — Fă r ăîndoială . care era ş i ziua de platăa pensiei cuvenite pe trei luni. Scarron îş i trimisese ca de obicei lacheul cu o chitanţ ăla casa de pensii. într-una din zile. Athos întîlni în strada Saint-Honoré doi gentilomi pe care nu-i cunoş tea. că lă rind în aceeaş i direcţ ie ca ş i el. — Spiritual? — Din nenorocire are prea mult spirit. — Adevă rat? Ş i pe cine? — Pe cardinal. ş i vre ţ i săînchid uş a vicarului. din spirit de contradicţ ie. maiestate. în dimineaţ a acelei zile.

Încă perea era foarte îngrijităş i mobilatăcum se cuvine. zise Athos că tre viconte. cu un baldachin tapisat. nu. însă un spirit dintre cele mai alese. unul dintre prietenii mei: este abatele d'Herblay. că zut pesemne în dizgra ţ ia cardinalului din pricina unor catrene îndreptate împotriva-i. cîndva viu colorate. dar azi niţ el cam ş terse. de cai ş i vale ţ i ce-ş i însoţ eau stă pînii. care îş i mă rturisi deopotrivăîncîntarea ş i respectul faţ ăde noul oaspete ş i fă cu un compliment foarte spiritual vicontelui. Aş a. dar în unele clipe acoperit de o paloare bolnă vicioas ă . acoperit cu o cuverturăde brocart. dragul meu viconte. Doar un gentilom oarecare. Ş i se despă rţ irăsalutîndu-se cu cea mai aleasăpoliteţ e. — E bine cămergem acolo tocmai astă -seară . cu aerul că rosteş te un sfat salvator – cred cămai bine s-ar lă sa pă gubaş . ca ş i cum ai vrea s ăne spui ceva. Prima persoanăpe care o z ă ri fu Aramis. Era abatele Scarron. dar suferind ş i scă rpinîndu-se cu o mică vergea. Athos fă cu dou ăvizite în ora ş . — Prea bine. viconte. — Atunci. domnul Scarron e poet? întrebăRaoul. Perdele mari. care a pus în miş care întreg Parisul? întrebăRaoul. domnule. Dac ăversurile sînt proaste. Deci ia aminte cum te porţ i în casa lui. sub care. curtenitor. ori mai degrabăascultă . — Întocmai. destul de voios. dar cu gust. Jocul ă sta ne va ajuta să nu fim tulburaţ i de nimeni. Athos îş i croi drum ş i intră în casăurmat de tînă rul Raoul. asta sporeş te preţ uirea celor din jur. Aramis îi ieş i în întîmpinare. ră spunse Athos. — Bine. Ză rindu-l pe Athos. fă gă dui Raoul. Dupăaceea. . ţ esute cu flori. pere ţ ii erau tapeta ţ i simplu. deş i în ochii lui d ă inuia neîncetat o expresie vie. că deau peste ferestrele largi. de care m-ai auzit adesea vorbind. În jurul acestui soi de cort mi ş că tor se înghesuiau o mul ţ ime de gentilomi ş i de doamne. Doi lachei foarte respectuoş iş i bine instruiţ i îş i îndeplineau cu distincţ ie îndatoririle lor. îl luăde mînăş i îl prezentălui Scarron. domnule. viconte. urmăAthos. — Ai săm ăvezi discutînd mult ăvreme cu un gentilom. Nu vorbi decît prin gesturi. zeflemitor. foarte înc ă pă tor. bună oară . — Da. — Mi-aduc aminte. Totuş i. — Oare gentilomii fac versuri? întreba naiv Raoul. plinăde spirit ori de bună voin ţ ă . dar sănu spui nimic ş i nici sănu asculţ i. Eu socoteam că asta înjoseş te. domnul de Rotrou. Vom putea săspunem un cuvînt bun bietului om. văvoi îndeplini dorinţ a întru totul. se agita un om cu chipul destul de tineresc. instalat lîngăun fotoliu pe rotile. Vreun ministru c ă zut în dizgraţ ie? — Oh. — Dar cine e domnul Scarron. iată -te prevenit. Strada era plinăde slujitori trimiş i dup ă treburi. rîse Athos.— Vai domnule. dar dacăsînt frumoase. domnule. pe la ş apte seara se îndreptăspre strada Tournelles. — Din cînd în cînd săte apropii de noi. veş nic cu zîmbetul pe buze. mie îmi spuneţ i! exclamăAthos.

Dacănu mai am hidra. că ci ş i astă zi o înconjura admiraţ ia celor din jur. La ea se ducea regele Henric al IV-lea cînd a fost asasinat. E un personaj istoric. Tot ce spunea Scarron pă rea cu totul deosebit astă -seară . — Da. — Uită -te la aceastăfemeie. caderent omnes a crinibus hydri. că ci nu era preg ă tit sără spund ăunor cuvinte atît de alese. Era o femeie înalt ă . îl cunoscuse pe Henric al IV-lea. Oaspeţ ii se îngr ă mă dirăîn jurul noii venite. în care Raoul cerceta cu privirea întreaga adunare. î ş i roti. La vreo patru-cinci minute. rosti Scarron. ar trebui săş tie c ăel nu vine din Anglia. zise el. — Ei bine. rîse un partizan al Frondei. Trebuie săş tii săte sacrifici pentru ţ ara ta. Raoul. Athos atinse cu mîna umă rul vicontelui. scumpe abate! zise ea cu vocea-i liniş tită .E privilegiul pe care ţ i-l dăasuprirea. cu mijlocul zvelt ş i mlă diu. a ş a cum poate credeau. uş a se deschise ş i lacheul anunţ ăpe domni ş oara Paulet. oricum: ş i Virgilio puer aut tolerabile desit Hospitium. Domniş oara Paulet pă ş i drept spre Scarron. ci de la domniş oara Paulet. — Bun! zise Scarron. domnul de Grasse ne-a spus-o. fermecă toarea ş i spirituala lor compatrioată . în schimb. nu? Am aflat noutatea azi după -amiaz ă . Frumoasele noastre doamne de astă zi. st ă tuse de vorba cu el. Domni ş oara Paulet se îndrept ăspre locul ei obiş nuit. care aspirăla acest pompos titlu. aş a cum îi plă cea lui Rafael ş i cum Tizian a zugră vit toate Magdalenele sale. tîn ă răş i frumoasăîncă . ş i ochii ei . ca de aur. dar înainte s ă se aş eze. salutăcu multăgraţ ie. mă rea ţ ă . sau poate superioritatea pe care o dobîndise asupra celorlalte femei. — Dar muza ce va spune? interveni Aramis cu vocea lui mieroasă . Muza care are nevoie de mediocritatea aurită ? Că ci. Iată -te deci să rac. Athos fu salutat încăde doi-trei seniori. acum statul a devenit mai bogat. cel pu ţ in mi-a ră mas leoaica. De cîteva zile parcăîn fiece clipăse ridica o cortină pentru el. Domnul Ménage să ri în sus entuziasmat. că rora le fu prezentat de că tre Aramis. Raoul tresă ri. în mijlocul murmurului stîrnit de apariţ ia ei. cu pă rul bogat. în care Athos recunoscu pe gentilomul întîlnit pe strada Saint-Honoré. întinzînd mîna domniş oarei Paulet. dupăaceea vîlva stîrnită de sosirea lui se potoli treptat-treptat ş i conversa ţ ia deveni generală . dezvelindu-i ceva eroic.Raoul r ă mase descumpă nit. Aceastăculoare roş cat-ară mie. fă cuse săfie poreclita Leoaica. privirea de regin ăasupra adun ă rii. la doamna de Rambouillet. Totuş i. — Cardinalul îş i va cumpă ra mai multe pomezi ş i parfumuri pe an cu aceste o mie cinci sute de livre. aceastăfemeie care intra.

ş i Scarron. interveni Aramis. Nu tră ieş te oare sub regimul comunită ţ ii de bunuri? Vicarul se întoarse. ai cumva venituri pe care noi nu le cunoaş tem? — Voi împrumuta bani de la regină . — Ei bine! glă sui vicarul. În clipa aceea uş a se deschise ş i lacheul îl anunţ ăpe vicar. Vicontele se apropie de Leoaicăcu chipul împurpurat ş i se pierdu îndatăîn mijlocul seniorilor care o înconjurau. dar nu te sfă tuiesc să -i vorbeş ti de Henric al IV-lea. miop ş i tare stîngaci în miş că ri. Nu-l cunoş tea pe abatele de Gondy decît din auzite. Vă zu intrînd un om scund. Athos fă cu la fel. nu. Toţ i se întoarser ăspre vicar. negricios. v-aşcompromite prea mult. spuse el. Scarron se întoarse ş i el ş i-i ieş i în întîmpinare în fotoliul sau. abate? Era o frazăsolemnă . — Cum vei face ca săne poţ i primi ş i de acum înainte? continuă vicarul. Athos surîse.se oprirăasupra lui Raoul. — Ce anume? întrebăAramis. care gă sise de o sutăde ori la rînd o vorbăde duh drept ră spuns. scumpe abate. ră spunse acesta. Ai că zut în dizgraţ ie. zîmbi spre Aramis ş i-l salutăamical din vîrful degetelor. nu prea bine fă cut. — O. În înc ă pere se formaserădou ăgrupuri distincte: unul în jurul domnului Ménage. — Ai fost remarcat de domniş oara Paulet. era cît pe ce săse dezmint ă . că ci numele vicarului începea s ăse acopere de faimă . Dacăeş ti strîmtorat. — Atunci. zise el. — Iartă -m ă . dar nu ş i în mînuirea pistolului ş i a spadei – încăde la primii paş i se lovi de o mă su ţ ă . — Uluitor! strigăMénage. celă lalt în jurul domniş oarei Paulet. Eş ti în întîrziere ş i trebuie să -ţ i fac un dar. un adev ă rat provincial. Arată -te ceea ce eş ti. care scoase la . cît pe ce săo ră stoarne – ş i totuş i cu o expresie impună toare ş i mîndrăîntipă rit ăpe faţ ă . z ă rindu-l pe Scarron abia cînd gazda ajunse lîngăel. viconte: du-te săo saluţ i. — Domnul cardinal Mazarin a binevoit săse gîndeascăla mine. conducîndu-ş i fotoliul lui pe rotile prin mijlocul oaspeţ ilor cu iscusinţ a cu care un cîrmaci încercat ş i-ar îndruma barca pe o mare presă ratăla tot pasul de stînci. — Noi cînd stă m de vorbă ? zise Athos că tre Aramis. voi fi nevoit săte numesc canonic la NotreDame. Toata lumea se întoarse. dar o sforţ are disperatăîl scoase din încurcă tură . rostităa suta oar ăîn timpul serii. — O panglicăde pă lă rie. se împotrivi Scarron. în vreme ce domniş oara Paulet îi f ă cu un semn cu mîna de pe locul unde ş edea. — Îndată . — Dar maiestatea-sa nu are lă scaie. Nu e încăprea multălume ş i-am fi remarcaţ i. Scarron trecea de la unul la altul.

Scarron îş i îndreptăîn grabăfotoliul spre uş ă . Ş i acest mare om se poate săne p ă ră seascăş i el deseret orbem. ră ceş te întorcîndu-se acasăş i se urc ăîn pat ca s ănu se mai dea jos. — Ei. aş teptînd un partener de joc. — Oare starea scumpului Voiture săfie chiar atît de rea? întreb ă Aramis. Doamne. pe gustul Frondei. — A! fă cu ea. Domniş oarăPaulet. Cum se simte bietul Voiture? Nu cumva ş tii. în clipa aceea aveam niş te treburi foarte importante cu consilierul Broussel. Marchizul îl strigăş i-l pofteş te s ăia loc. Din nenorocire. — Vai! ră spunse domnul Ménage. d'Herblay: face mă nuş i cum poartăpartizanii Frondei. în odaia cea mai feritădin casa mea. —Ş i unde a ră cit? — Ei. unde vei avea credit nelimitat: coace o pîine minunată . Doamna Saintot a alergat într-un suflet să -i ducăo supăîntă ritoare. Te voi trimite la negustorul de unde-mi cumpă r mă nuş i. ş i nu existănimeni. uitînd s ă -ş i trimitălacheul dupăcă mă ş i de schimb. pierde patru sute de scuzi. iar pe dumneata. Luynes fă gă duieş te în numele meu să ia pă catul asupră -i. El sămoar ă ! Nici pomeneală ! E înconjurat de femei ca un sultan. Pai asta e o praş tie. toatălumea se ridic ă . Doamna La Renaudot se îngrijeş te de cearş afuri. Aş a căa ră cit ş i se aude c-ar fi pe moarte. ca ş i cum ar fi vrut să -ş i alunge gîndurile ce o nă pă deau fă r ăvoie. întrucît eu nu i-am dat dezlegare. În mijlocul saluturilor respectuoase care o întîmpinară . — Întocmai! încuviinţ ăvicarul. Se simte foarte ră u. cînd Voiture îl vede pe marchizul de Luynes la o masă . Raoul se împurpurăla faţ ă . pe jumă tate ascuns dupăperdea. Dupătrei zile n-a putut săţ in ăpiept ispitei ş i a luat drumul arhiepiscopiei. la mine. care se tupilălîngăo fereastră . doamna de Rambouillet. am pentru dumneata un evantai dupămoda Frondei. ori pe cineva. Scarron. asta-i! fă cu acru domni ş oara Paulet. ducesa că uta în chip vă dit ceva. ca să -l dezleg de jur ă mînt. . Ce are? — S-a aş ezat la masa de joc. îl ză ri pe Athos ş i deveni visă toare. Scarron? — Cum? Domnul Voiture e bolnav? întreb ăseniorul care îi vorbise lui Athos în strada Saint-Honoré. Voiture îi ră spunse cănu poate săjoace. îi informăvicarul. la brutarul meu. În clipa aceea uş a se deschise ş i lacheul strigără sună tor: — Doamna ducesăde Chevreuse! La auzul acestui nume. pînăş i prietena noastr ă . Athos fă cu un semn lui Aramis. îl z ă ri pe Aramis în niş a ferestrei ş i îş i ascunse dup ăevantai o uş oarătresă rire de surpriză . care sănu-i trimităceaiuri. În cele din urmăîl ză ri pe Raoul ş i ochii îi scînteiară. Închipuiţ i-văcăsă rmanul Voiture fă cuse jură mînt sănu mai joace.ivealădin buzunar o panglicăciudatăde mă tase. În toate se vă deş te gustul Frondei. Aramis luăpanglica ş iş i-o puse la pă lă rie. — Ah! exclamăScarron. Voiture se aş ezăla masă .

draga mea. viconte. În acest timp. cealaltăera o femeie ce pă rea căo are în grijă– un chip rece. — E un rondel al domnului Voiture. iar pe urmăse îndreptăneobservat într-acolo. aş a cum îl sfă tuise Athos. domnule? îl întreabăRaoul pe Athos. la locul să u. cu chipul nespus de gingaşş i de trist. cîtănedreptate. rîzînd.. deş i nu era nici o asemă nare la mijloc. Ş tii sămuş ti. Raoul se întoarse ş i vă zu într-adevă r doi oaspeţ i abia sosiţ i: o copilă fermecă toare. doamn ă . cu toatăstă pînirea de sine. — Domnul de Scudéry. în preajma domnului Scarron. frumoasăPaulet! E timpul ca micul Voiture săfie pus. scumpul meu bolnav! Îl ur ă sc atît de puţ in. Bravo. încît aşpune cu plă cere săse facăslujbe pentru odihna sufletului să u. — O. pe care o lă sase bolnavăla castelul La Vallière ş i pe care o d ă duse uită rii pentru o clipă în mijlocul societă ţ ii de aici. ş i căn-ai avut niciodatăprilejul s ă -l întîlneş ti. care îi ş opti surîză tor ceva la ureche. îndră zni Raoul săintervinăîn discuţ ie. interveni doamna Chevreuse de pe locul unde ş edea.. el?. cu mustaţ a falnicăş i cu o spadăuriaş ăla ş old. — Rîzi. cu ni ş te ochi catifelaţ i. — Cine e acest că pitan. aruncăvreo cîteva cuvinte în dreapta ş i în stînga. nu-ş i putu reţ ine o uş oarătresă rire. pe care mi l-a recitat abatele ş i . — Un mare poet. Aramis. — Autorul Cleliei ş i al Marelui Cirus? — Pe care le-a scris împreun ăcu sora sa. care st ăde vorbăîn clipa asta cu acea dră gă laş ăfă ptur ă . De îndatăce se aflarăîmpreună . Haide. Sîntem priviţ i. El. în sfîrş it. ea îi amintea de biata Louise. se vede căvii din provincie. începurăo convorbire înso ţ ităde bogate gesturi. Ş i-l pă ră si pentru a se duce s ăstea de vorb ăcu doamna în jurul că reia se strînsese o mulţ ime de lume. vă zînd căAthos s-a oprit la rîndul să u în niş a ferestrei unde stă tuse el mai înainte. aidoma frumoaselor pansele violete. Aramis se apropiase de vicar. acolo. — Mi se pare căponegriţ i peste mă surăun mare poet. uscat ş i gă lbejit. înalt abia de cinci picioare! — Bravo! exclamăun bă rbat deş irat. uscă ţ iv ş i oacheş . îi spuse domnul de Retz. Raoul îş i fă gă dui s ănu plece f ă răsăvorbeascăfrumoasei copile cu ochii catifelaţ i: printr-un ciudat joc al gîndurilor. sub care scînteiazăun potir de aur. Declar ră spicat căsocot a măpricepe în poezie ş i căîntotdeauna versurile lui mi s-au p ă rut detestabile. Aramis se sili sărîd ă . — Nu degeaba ţ i se spune Leoaica. mare poet! Eh. spre a înş ela atenţ ia celor cîţ iva curioş iş i. încadrat de un minunat pă r negru.— Dumitale nu ţ i-e drag! zise Scarron. ca de adevă rată guvernantăori că lugă riţ ă . Raoul se apropie de ei.

deş i plinăde admiraţ ie. care îi ră spunse printrun zîmbet plin de graţ ie. desigur. Ideile politice îi lipsesc cu desă vîrş ire. — Da. eu mi-aşîngă dui sănu împă rtă ş esc în totul pă rerea domnului de Scudéry. eu îl învinuiesc ş i de faptul că ş i-a luat o prea mare libertate faţ ăde cei mari. iar glumele prea familiare. A fost adeseori necuviincios faţ ăde prinţ esă . anume. îi va reproş a un lucru. A ucis poezia fă răsăş tie. Zelida ş i Alcidaleea. G ă sesc însăhazul cam silit. — Dar scrisorile lui. acesta-i cuvîntul. — Aş adar? întrebăAthos. În ce mă priveş te. rosti Aramis. Cineva se apropia de locul unde se aflau. ră sucindu-ş i mustaţ a. întă ri Scudéry. Cînd nu spune lucrurile pe ş leau. e un poet de valoare. nu-ş i află pereche. de mareş alul d'Albret. — Totuş i veţ i conveni c ă . în aceastăprivinţ ăe neasemuit. — La ce oră ? — La ş ase. dacădevine grav. — Fă r ăs ămai punem la socoteal ăcăcele mai reuş ite îş i au inspiraţ ia la castelul Rambouilet. — Cît despre mine. — Mîine. Raoul ră mase cîteva clipe în preajma lor apoi se pierdu în grupul doamnei de Chevreuse. măal ă tur pă rerii vicarului: un simplu poet. faţ ăde regină ? întreba Scudéry. încuviinţ ăScudéry. — Unde? — La Saint-Mandé. căprea a încă rcat versul cu licenţ e. fă cînd un pas înainte. calcă -n stră chini. — Ucis. desigur. ce capodopere! zise doamna de Chevreuse. cît despre mine. ca ş i cînd ar fi vrut sătragăspada. — Adevă rat. murmurăAramis în grabă . ră sună tor. gă sesc cădomnul Voiture e un poet. — Ei bine. La naiba. Dar posteritatea. De pildă . — Da. apropiindu-se de grupul strîns aici ş i salutînd respectuos pe doamna de Chevreuse. spuse Athos. dimpotriv ă . — Cum. Scrisoarea crapului cş tre ş tiucş . — Cine ţ i-a spus? — Contele de Rochefort. de domnul de Schomberg ş i chiar faţ ăde regină . —Ş i cugetă rile filozofice? Iatăce-i lipsea bietului Voiture. De pilda. un simplu poet. zise vicarul. fiindcă . n-am ş tiut asta! Ş i în ce chip s-a ară tat necuviincios faţ ăde majestatea-sa? — Nu cunoaş teţ i poezia lui: Gîndeam? . trebuie sărecunoaş teţ i căle spune ca vai de lume. i se ală turădomniş oara de Scudéry. Dar numai atîta vreme cît glume ş te. observăPaulet. de care se apropiaserădomniş oara Paulet dintr-o parte ş i domniş oara de Scudéry din cealaltă . — Oh. glă sui Ménage. în ceea ce priveş te gluma.că ruia nu-i gă sesc pereche.

— Într-adevă r. faimş . Marie. cred căregina a spus-o la foarte puţ ini. spune mai curînd trei cuplete! precizădomniş oara de Scudéry. „Gîndeam apoi cşbietul Amor Ce armele mereu ş i-a dş ruit. la o vreme. — Nu. zise doamna de Chevreuse. Doamna de Hautefort cu doamna de Sennecey i-ar da dreptate. — Nu. Cînd tu te-arş ş i atît de rea Cu inimile devotate ş ie?" — Oh. cît despre aceastăultimăînţ epă tură . — Iatăîn ce împrejurare s-a ivit poezia. nestemate. Voiture surîse. Precum erai odinioarş . se prefă cu adîncit în sine cîteva clipe. dar trebuie să -l iertă m în numele adevă rului. — Oh. nu ş tiu dacăare ceva comun cu regulile poetice. Ménage ş i domni ş oara Paulet ridicarădin umeri. Eu. zise Aramis. încît sălase impresia c ăimprovizează . — S-auzim! strigar ătoţ i într-un glas.ş i ră spunse: „Gîndeam ş i eu c ş soarta vrea Dupşatîta nedreptate. Poezia are trei strofe. Gonit departe-i de la curte Fş rşde arcul lui vrş jit. —Ş ioş tii? — Sper sămi-o amintesc. — Aş teptaţ i. urmăAramis. Domnul Voiture era în tr ă sura reginei. care se plimba singurăcu el prin pă durea Fontainebleau.— Nu. ceea ce se ş i întîmpl ă : „La ce te gîndeş ti. Sş încunune fruntea ta Cu cinste. zise domniş oara Paulet. bombă ni Scarron. ză u aş a. Eu însăo cunosc dintr-o surs ăsigură . luăun aer îngîndurat pentru ca regina să -l întrebe la ce se gîndeş te. zise domniş oara de Scudéry. domnule Voiture?" întrebămaiestatea-sa. E cel mult un cîntec. interveni doamna de Chevreuse. f ă r ăsămai vorbesc de domnul de Beaufort. — Haide-haide. La ce sşmşaş tept. Asta nu mămai prive ş te cîtuş i de . N-a ş vrea s ş spun îndr ş gostitş ! Pş catul rimei mşdoboarş" Scudéry. cugetînd în preajma ta. Oare vei fi mai fericitş .

desigur: una dintre cele mai fermecă toare fiinţ e de pe lume. sau pş rintele Vincent?" La aceastăultimăstrofă . e pierdere de timp. v ărog.puţ in: de azi-dimineaţ ănu mai sînt bolnavul reginei. încuviinţ ăScarron. tinere. un strigă t se stîrni fa ţ ăde necuviin ţ a lui Voiture. nu? Raoul se împurpur ădin nou: — Mă rturisesc. spuse Aramis. —Ş i într-adevă r sînt. iatăde ce-i spun frumoasa Indiană . El. ş i veţ i avea bună voin ţ a să -mi spuneţ i cine-i persoana pe care o numi ţ i frumoasa Indian ă ? — Da.. zise el. ş i cînd vei ajunge săpricepi graiul acesta. Precum vă d. . Era ş i pă rerea lui Raoul. Cu atît mai bine. — Atunci măvei ierta. — Face parte cumva din familia vestitului Agrippa. Din dep ş rtş ri aici sosit. Tocmai a sosit din Martinica.. ş i spuneţ i-mi cine este tînă ra doamnăcare are o pă rere deosebităfaţ ăde toatăaceastăaleasă adunare? — Ah. cu atît mai bine! Nici nu te stră dui săo pricepi. arzi de dorinţ a să -i propui o alianţ ăofensivăş i defensivă . încît e cu neputinţ ăsăte înş eli: „ş i mşgîndeam – doar noi poeş ii Gîndim adesea mai ciudat Ce-ai face în ş st prag al vieş ii De l-ai zş ri cu-adev ş rat. ş i vărugam. sînt un provincial! — Ceea ce înseamnăcănu pricepi mare lucru din pă să reasca ciripită pe aici de toatălumea. dar nu ş tiu mai mult decît înainte. eu gă sesc minunate aceste versuri. Dar tă cere! Între poeţ i nu se spun asemenea lucruri. domnule. zise Raoul. rosti Raoul cu tot sîngele în obraji. prietenul regelui Henric al IV-lea? — E nepoata lui. Vai. Acesta are avantajul de a folosi nume proprii. căversurile mi se par foarte frumoase. gl ă sui Raoul. faceţ i-mi cinstea. — Văcer iertare. fă cu Scarron. domniş oara Françoise d'Aubigné. domnule. tînă rul meu viconte. care se apropie de Scarron ş i spuse roş ind: — Domnule Scarron. — Din nenorocire. — Aş a e: vrei săş tii cine e aceea tînă r ădoamn ă ? E frumoasa Indiană . ş i cine ar fi nepoftit. chipeş ul duce. — Eu însănu am cinstea săfiu poet. murmurăcopila cu ochii catifelaţ i. —Ş i ultimul cuplet? întrebădomniş oara de Scudéry. sa speră m căo săfie dat uit ă rii. Pe Buckingham. Ultimul cuplet? S-auzim! — Iată -l.

ră spunse vicarul rîzînd. Zicînd aceasta se ridic ăş i ceru tră sura. roag-o săaibăbună tatea s ă -ţ i dea mîna cînd coboară treptele. . Aramis se apropie de Athos ş i se întoarse împreunăcu el. miratăde efectul cuvintelor sale.. cu un surîs care aminti lui Aramis ş i Athos de Marie Michon. vorbeş ti ca în Apocalips. Domniş oara Paulet plecase. totu ş i socot cănu-i bine să -l salut decît începînd de poimîine dimineaţ ă . dornicăsăse ală ture discuţ iei acestuia cu tînă rul viconte. Raoul de asemenea. du-te ş i-l caut ăpe contele de La Fère. Vreau să -i vorbesc. — În privinţ a asta. ră mas în firida ferestrei. ră spunse ş ă galnic femeia. altul poezia. mîine. întorcîndu-se spre Aramis. Mi-e drag ş i-l admir. cel puţ in pe unele dintre ele. dar ce vor sămai lase acestui om de neasemuit. că ci îi cunosc ispră vile de odinioară . adresîndu-se la rîndul ei lui Scarron. Frumoasa Indiană . i-o întoarse ducesa. — Viconte. spuse domniş oara d'Aubigné. altul. — Domnule. zise Raoul. ducesă ? murmurăAramis. — Iatăo fiin ţ ăplin ăde spirit. Eh. spuse Athos. întinzînd o scrisoare lui Athos. — Chemaţ i-l încoace pe contele de La Fère. ză u aş a. nu trebuie decît săporunciţ i. — Scumpul meu Gondy. — Ei bine. Domnule d'Herblay. ră spunse vicarul.. lă udîndu-l! Unul îi contest ăbunul simţ . ş i dupăaceea mulţ umeş te-i. însoţ eş te-o pe doamna ducesă de Chevreuse. vreau săse creadăcănu stau de vorbă cu el. — Iar eu. altul originalitatea. Athos. n-ai nici un motiv să -l invidiezi.Raoul fă cu ochii mari: privirea lui se întîlni cu aceea a tinerei fete. oricînd. eş ti bun s ă -mi faci încăun serviciu astă -seară ? — Cum adică . care zîmbi. rosti ducesa. urm ă rea tot ce se petrecea în jur cu un zîmbet dispreţ uitor pe buze. — Pleci atît de repede? întrebăel. Se vorbea mai departe despre Voiture. Protejatul nostru va fi primit cum se cuvine. altul independenţ a. îl rug ădoamna de Chevreuse pe vicar. altul umorul. lă săochii în pă mînt ş i îş i reluăaerul naiv de mai înainte. iat ă ceea ce ţ i-am fă gă duit. Vreau să -i vorbesc. Frumoasa Indianăse apropie de Scarron să -ş i ia r ă mas bun. Dumneavoastrănu-i admiraţ i pe prietenii bietului Voiture? Ascultaţ i cum îl mai scarmă nă . —Ş i de ce abia de poimîine dimineaţ ă ? întrebădoamna de Chevreuse. adă ugăea. — Veţ iş ti asta mîine seară . eu îţ i ră mîn îndatorata cămi-ai dat prilejul să -l cunosc. — Doamnă . Doamne. Astă -seară . se adresăAthos lui Raoul. cum l-a numit domniş oara de Scudéry? Scarron începu sărîdă . domniş oara de Scudéry tocmai pleca. e o mare fericire pentru el săvără mînă îndatorat. — Domnule conte.

într-una din acele porniri nestă pînite. panegiricul lui e gata fă cut. — Cu bine. pe cînd eu. Athos pricepu ce se întîmplase ş i zîmbi. deş i se f ă cuse atîta vîlvăîn jurul ei. Ei pot s ămiş te braţ ele. care o fă ceau atît de încînt ă toare ş i mai ales atît de primejdioasă . u ş a se închise în urma lui ş i luminile prinser ăsăse stingăuna dupăalta în salonul din strada Tournelles. Champenois! A b ă tut de unsprezece.. căvreo cîţ iva primiseră scrisori ş i căîntreaga sear ăpă rea s ăaibăun scop tainic.— Printre cele din urmă . urcînd. ură rile ş i să rutul meu să -ţ i poarte noroc! Dupăaceea porunci vizitiului sămearg ăla castelul Luynes. Vino ş i-mi împinge că ruciorul pînăla pat. Cei trei se salutară . Scarron nu pă rea s ăfi vă zut c ă unii dintre oaspeţ ii să iş uş otiser ămisterios. Cît despre Raoul. grupurile se ră riră . — Vino. dupăce mai schimbarăîntre dîn ş ii o ultimă privire. E timpul sămergem. doamna de Chevreuse fă cu tîn ă rului un ultim semn de bun ră mas ş i Raoul urcăscara cu totul descumpă nit. voi fi osta ş ? întrebătînă rul. domniş oara d'Aubigné este o fiinţ ăfermec ă toare! Zicînd acestea. în oş tirea Prinţ ului. dar voi că uta sădovedesc căş i asta înseamnăceva. — Nici unul nu va face ce-a spus. stră in de literatura. conte! zise abatele d'Herblay. să rmanul paralitic dispă ru în odaia de culcare. murmurăel. Acum poate sămoar ă . vămulţ umesc din toatăinima! — Cu bine. — Cum asta? întrebăfata cu ochii catifelaţ i. apoi. Mîine ţ in predic ăş i am două zeci de lucruri de citit astă -seară . — Aş adar. Treptat-treptat. el o însoţ i într-adevă r pe ducesăpînăla tr ă surăş i ea. cu zîmbetu-i de maimuţ ă . — Oh! murmurăScarron. ş i mai cu seamăveş ti bune. ceea ce înseamn ămult. cautădeci ş i dormi bine în aceastăultimă noapte pe care o petreci în ora ş . fiţ i amabil ş i înş tiinţ aţ i-m ămîine ş i pe mine. Ş i se despă rţ irărîzînd. să rmanul paralitic urm ă rind-o cu o privire iubitoare. — Cu bine. sădorm două zeci ş i patru de ceasuri în ş ir.. Sînt frînt de obosealăş i măduc să măculc. Oh. Vai! Mie nu mi-a ră mas decît limba. Tră sura porni.. zicînd: — Viconte. Dacăave ţ i cumva ve ş ti despre domnul Voiture.. Scarron îi urmă rea cu coada ochiului prin fereastra salonului. . tîn ă ra fatăîntorcînd ochii cu interes spre să rmanul paralitic. domnilor! zise contele. Într-adevă r. zise el. Ei. Lasă -i să -ş i urmeze calea. Mîine vei pleca sub arme. îi dă du mîna săi-o să rute. îi cuprinse deodatăcapul în mîini ş i îl să rutăpe frunte. Măîntorc la mine la mînă stire. abate! zise vicarul. domnule. dupăcum vedeţ i. viconte. — Fă r ăîndoială . bravii gentilomi! Cine ş tie dacănu se stră duiesc să -mi recapă t pensia.

uitîndu-se îndelung la tînă rul surîză tor ş i cu pleoapele întredeschise. se adunăîn privirea-i umed ăaţ intităasupra tînă rului. îl strigăpe Olivain. Raoul se trezi dintr-un somn tihnit ş i senin. Dupăaceea aruncăo pungăplin ăde ludovici pe fundul unui cuf ă r pe care tînă rul urma să -l ia cu sine. ale că rui vise trebuie căerau dulci ş i somnul lin. presimţ i tot ce putea săp ă timească Raoul. lacheul ce-i însoţ ise de la Blois. pă truns ăde grij ăş i de iubire a îngerului să u pă zitor. Asta din pricin ăc ăse îngrijea să -l pregă teascăde plecare pe Raoul ş i că uta săcîş tige timp. dupăaproape un ceas petrecut cu aceste îndeletniciri. fă răîndoială . tot ce se petrecea în inima acestui om. care se ş i ridicase pe cer. Dar închipuirea zboarăca un înger ş i ca fulgerul. ghiceai lesne căn-a închis ochii toatănoaptea. întunecimile în care ne-am pierdut iluziile. deschise uş a ce d ă dea în odaia vicontelui ş i întrăîncetiş or. Privirile li se întîlnirăş i Raoul în ţ elese. Împotriva firii sale atît de hotă rîte ş i ne ş ovă ielnice. aş a cum au îndeobş te fiin ţ ele ginga ş e ca pă să rile cerului. că ci Raoul. într-atît de învă luitoare era veghea mută . În cele din urm ă . Treptat-treptat. după paloarea mai accentuatădecît de obicei ş i dup ăurmele insomniei zugră vite pe chipul lui. uitase sătragăperdelele. Între acest trecut ş i prezent era o pră pastie. pră pastia unde neam îngropat fericirea. cercetînd la început dac ămînerul e solid ş i dacăpana tă iş ului ş i mînerul sînt prinse trainic una de alta. Mai întîi lustrui singur o spad ăpe care o scoase dintr-o teac ăde piele parfumată . veghind sănu lipseasc ănimic din cele de trebuinţ ăunui tînă r ce pleca la oş tire. întorcîndu-se tîrziu în ajun. Ş i Athos cuget ăcăprima parte a vieţ ii sale a fost zdrobităde o femeie. cu capul ginga şrezemat de braţ . care sînt mai curînd adieri înmiresmate decît gînduri. Soarele. Athos se lă s ăfurat de reverie în faţ a acestei tinere ţ i atît de stră lucitoare ş i neprihă nite. Amintindu-ş i cîte pă timise.XXIV SAINT-DENIS Mijea de ziuăcînd Athos se dă du jos din pat ş i se îmbră că . ce luneca în perle pe obrajii lui de copil obosit. care . ş i unda de tandrăş i adînc ămil ăce-i nă pă di inima. ea str ă bate mă rile unde am tră it naufragii. ş i-i porunci sărînduiasc ălucrurile în cufă r sub ochii lui. Dormea încă . în dimineaţ a aceea simţ eai în toatăfă ptura lui o oarecare încetinealăş iş ovă ială . În clipa aceea. nă vă lea în încă pere prin fereastra largă . Pletele negre acopereau pe jumă tate fruntea seninăş i umezităde o burăde sudoare. Athos se apropie ş i se aplec ăasupr ă -i plin de duio ş ie ş i tristeţ e. se gîndi cu groazăce înrîurire putea săaibă dragostea asupra unei firi atît de simţ itoare ş i totodatăviguroasă . Anii de altă datăîi înviarăîn amintire cu suavele lor aduceri aminte.

Cînd ajunse în capul treptelor de la intrare. Trebuie săte fi obosit mult ziua de ieri. văcer iertare. uitîndu-se necontenit la conte. ce bun sînteţ i! murmurăRaoul. ş i caii aş teaptă . Dumnezeu mi-e martor căv ăiubesc ş i căva venerez. cu acea punctualitate pe care el. dragul meu. ai stat pînănoaptea tîrziu. numai ca s ă -ş i ascundăş i el tulburarea. lacheul se apropie cu oarecare ş ovă ialăş i îi spuse în ş oaptă : — Domnul viconte nu are spadă . îngrijeş te-te de cuf ă rul meu. — Prin urmare. zise Athos. Raoul. aş a cum iubitul aş teaptăsăi se trezească iubita. deprins cu viaţ a de ostaş . măcopleş iţ i cu atîta bună tate. fiindc ădomnul conte mi-a poruncit să -i iau spada descinsăaseară . domnule! izbucni Raoul. Asta r ă mîne în grija mea. ră spunse contele. — Oh. domnule. domnule. plin de respect. ca ş i cum ar fi că utat un anumit lucru.îl aş tepta săse trezească . glă sui vicontele c ă tre Olivain. Raoul. aţ i avut bună tatea săvăîngrijiţ i de toate! strigăRaoul. Într-adevă r. dar Athos nu dă du nici un semn. —Ş i nu m-aţ i trezit? — Voiam săte las sămai dormi puţ in. — Oh. zise Raoul. — Cufă rul te-aş teaptă . Coborî din odaie. măiubeş ti un pic. — N-am uitat nimic. Raoul pă ru c ănu bagăîn seamăaceste cuvinte. domnule? zise el. cel pu ţ in a ş a sper. — Oh. — Vezi dacăn-ai uitat ceva. La anii tă i simţ i îndoit orice oboseală . zise Olivain. vorbi Athos. într-adevă r. Raoul vă zu trei cai. Athos surîse. — Acum. aici. — Bine. zise Raoul. ruş inat de atîta bună voin ţ ă . că ci o nesfîrş itădragoste i se zugră vi la rîndu-i în ochi. — Asta înseamnăc ăe ş ti încăîn creş tere. dupăvreo zece minute. domnule. Într-o clipăsînt gata îmbr ă cat. Dac ăporuncile mele au fost urmate întocmai. . — Cum te simţ i? întrebăel. —Ş i eu care dormeam în timp ce dumneavoastră . ca ş i bagajul lacheului. — Totul s-a adus la îndeplinire precum a poruncit domnul conte. — Minunat. murmurăAthos. zise Athos. ca săvadădac ăa sosit momentul să -ş i ia ră mas bun. gata săse înă buş e în stră dania de a nu-ş i ară ta tulburarea printr-o pornire dr ă gă stoasă . În clipa aceea. cu acea grijă pă rinteascăş i înduioş ă toare a omului matur fa ţ ăde un tînă r. urmăAthos. Athos îl strig ăpe Olivain ş i. aruncîndu-ş i ochii în jur. cufă rul trebuie s ăfie urcat pe cal. Raoul fu gata. i-o transmisese tînă rului. Totul a fost rînduit sub ochii mei ş i nimic n-o să -ţ i lipsească . aproape înduioş at. domnule. voios ş i pe deplin odihnit. domnule. — Eraţ i aici. — Da.

rosti el. — Fiindcăţ ineam braţ ul îndoit ş i mărezemam în cot. zîmbi Raoul. Ochii lui Raoul stră luceau de bucurie ş i se aruncăsprinten în ş a. Îi chinui gura cu ză bala. în vreme ce al meu pare abia scos din grajd. Cînd ieş irăîn strada Saint-Denis. doamne! strigăel. calul t ă uaş i obosit. urmîndu-v ă povaţ a. Încordarea asta face sătragi al ă turi de ţ intă . — Ia aminte. Ş i numaidecât. Ţ i-am spus adesea ş i n-ar trebui săuiţ i. ş i n-am mai dat gre ş . nu b ă găde seamănimic. care. De altfel. — Ascultă . Raoul? — Da. Mergeau în tă cere. dar miş carea corpului în clipa cînd te avîn ţ i la atac abate întotdeauna direcţ ia spadei. se întoarse în cas ă . salvarea unui cavaler depinde cîteodatăde repeziciunea cu care calul îi dăascultare. în loc s ă -i urmeze. parînd printr-un gest. încruci ş înd spada. sau mai degrabăcalea numit ăpe atunci malul Pépin. Raoul. ce minunat ăcîmpie pentru vîn ă toarea de potîrnichi! Tînă rul se folosi de sfatul contelui. fericit. Raoul. ş i dacăai avea potrivnic un om cu sînge rece. ci te vei afla pe cîmpul de luptă . contele dă duse în ajun felurite porunci privind treburile sale de peste zi. continuăAthos. din pricina asta. ş tiu. Raoul simţ i lă murit clipa despă rţ irii tot mai aproape. acesta tear opri de la primul pas. dupăce ş optise ceva lacheului. ş i pornirăde-a lungul zidurilor lui Grand-Châtelet. strîngînd frîul ş i. te-ai nă pusti îndat ăasupra adversarului. Am tras dupăaceea singur la ţ intă . încîntat s ăse afle în tovă ră ş ia contelui. ai dat greşde trei ori. bag ăde seamă . Astfel. Aş adar. asta fiind un mare cusur pentru un că lă reţ : Iată . E ca ş i cînd. îi ajunse din urmăş i lacheul. din două sprezece focuri. Athos încă lecăfă răgrabăpe cal. Gîndeş te-te că peste opt zile nu vei mai face exerciţ ii de că lă rie într-un manej. Athos cercetăcu privirea calul vicontelui. ochii să i. apoi ţ inurăcheiul. Înţ elegi ce vreau să -ţ i spun. ca ş i puţ inele cuvinte ce-i scă pau din cînd în cînd de pe buze. e plin de spume. E un cusur al tinereţ ii. ori avu aerul c ănu bagăde seamă . măînso ţ iţ i? — Vreau săte petrec o bucatăde drum. căprea încordezi braţ ul cînd ţ ii pistolul în mînă . ş i spusa lui vă dea o grijăneţ ă rmuită . ca sănu dea prea multăînsemnă tate acestor lucruri ş i să -l mîhnească . domnule. — Iar dumneavoastrăaţ i nimerit de dou ă sprezece ori la rînd. n-ai s ă -l mai poţ i struni cu destulăiuţ eală . Raoul. mă rturiseau o ş i mai mare iubire.— Oh. Dupăce trecurăde poarta Saint-Denis. admirînd totodatăprevenitoarea-i delicateţ e. cînd cei doi cavaleri ajunseră pe culmea dealului Récollets. Anume. adă ug ă : — Uite. zise Athos. spuse Athos. ori chiar printr-o lovitură . Cei doi gentilomi apucarăpe Pont-Neuf. În ră stimpuri nu se putea stă pîni s ănu dea glas cîte unui gînd ori unui sfat. — Am remarcat ieri ş i altceva.

urmîndu-ş i calea. întrucît trage cu teama căva ră mîne dezarmat în fa ţ a unui duş man înarmat. — Da. săţ ii minte cădacăe sălupţ i de unul singur cu cineva. — Aş a. Asta mi-a ară tat cătrebuie săfie de neam mare. unul tare chipeşş i mîndru. Dar. nu numai din recunoş tinţ ă . unde st ă teau de pazădou ăsantinele. fiindcăaşvrea să -ţ i vorbesc aici ş i asta te va face săză boveş ti destul. încît gentilomul acela săţ i-o ia cu mult înainte. Raoul. — A mai trecut pe-aici în dimineaţ a asta un tînă r ca mine? întreb ă Raoul. ş i ajunserăîn faţ a unei vechi biserici. pot săse întoarcăş i săte striveascăsub copitele cailor.directă . Tu. într-adevă r. ne pricepem la ră ni. Olivain. ş i vei intra. altfel. Vorbind astfel. — Dupăce vezi asta? întrebăcontele. c ă ci te vei înfă ţ iş a unui tînă r general care îndr ă geş te grozav mirosul de pulbere. E-al doilea pe ziua de azi.. celor ce luptă m pe cal. asta nu măface să -l uit pe cel de care m ă despart. cînd îl vezi pe adversar cătrage. domnule. ş i vîrsta l-arată . domnule. dac ăte pr ă buş eş ti de pe cal ş iţ i-a mai ră mas un dram de putere. Unul dintre ostaş i rosti că tre celă lalt: — Uite încăun tînă r gentilom care se pare căpleacăla oaste. să nu uit. adă ug ăAthos. zise Athos. ă ş tia. c ă pă ta numaidecît interes în ochii lui. . domnule. — Sădesc ă lecă m. Raoul. Oricum. cam piş căvîntul ă sta! f ă cu Athos. — Am săvăurmez sfatul.. unde ş i începuse slujba de dimineaţ ă . smuce ş te frîul ş i ridic ă -ţ i calul în douăpicioare: mie asta mi-a salvat viaţ a în dou ăsau în trei rînduri. aş a cum dumneavoastr ăaţ i fă cut de atîtea ori. O amintire de-a iernii! A. Într-adevă r. zîmbind. adînc mi ş cat. — Ah. Dar nu oricine are îndemînarea ş i curajul dumneavoastră . — Nu cred să -l ajungi. domnule. — Ei! spuse Athos. ai grijăde cai ş i dă mi spada. ră spunse tînă rul. — Mulţ umesc. De altminteri.. spuneam cădacăvei intra în foc. — Eh. fie ş i indirect. mai cu seamănouă . s ăţ ii minte: tu sănu tragi niciodatăcel dintîi. zise Raoul. — Da. de-ai s ăcazi ră nit. stră bă turăstră zile pline de lume. Cine trage întîi nimereş te rareori adversarul. pe cinstea mea. cautăş i te abate din calea urmatăde regimentul tă u. scrie-mi numaidecît. r ă spunse santinela. Athos se întoarse în ş a: tot ce-l privea pe Raoul. tocmai ajungeau la poarta ora ş ului. Nu-s niscaiva braconieri cei pe care i-au prins colo jos?. Ş i încăceva foarte important Raoul: dacă eş ti ră nit în luptă . din pricina să rbă torii din aceea zi. ori pune pe cineva să -mi scrie: noi. monseniore. — Atunci voi avea un tovar ă şde drum. — Cum doriţ i. vai. iată -ne la Saint-Denis. aş a cum se întîmplăadesea. murmurăAthos. dupăînfă ţ iş are.. Da. în plus.

îi spuse Athos. dinaintea ră mă ş iţ elor p ă mînte ş ti ale ultimului rege. stră lucirea monarhiei e atît de puternicăla noi. de teamăsănu-i distrugăopera. că ci un rege nu zideş te decît atunci cînd Dumnezeu. — Vino. a fost fă răîndoialăca s ă -ţ i pot spune ast ă zi: Raoul. ş i regalitatea. atît de pornităcîteodatăsăse pream ă reascăsingură . Omul acesta era adevă ratul rege. coborîse scara cu pasul rar ş i solemn. tră gînd dupăsine ş i pe rege. Ş i totuş i. care moare. În unele inimi de pă rinte tră ieş te o fă rîmădin acea dragoste plinăde grijăpe care un iubit o nutreş te pentru iubita sa. acest ministru atît de urît de că tre stă pînul să u a coborît în mormînt. sub un bogat acoperă mînt de catifea violetăpresă ratăcu flori de aur. pe mine ş i pe prietenii mei. regele nu-i decît un om. ş i chiar sub lică rirea lui. . dupăcum le deschidea. pregă tit pentru aceastăîmprejurare de tristeţ ea ce-i stă pînea inima.Ş i totuş i. Pe urmă . pe ultima treaptăa sc ă rii. Tînă rul. Douălucruri stau închise la Luvru: regele. că ci omul acesta. care nu avea să -ş i întîlneasc ă stră moş ii decît atunci cînd urmaş ul să u avea săsoseascăală turi de el. orbit pîn ă într-atîta cum sînt îndeobş te contemporanii. Îngrijitorul închise uş a de fier ce ducea la criptele regilor ş i ră mase în capul scă rii. aş a cum felinarul de colo veghează deasupra sicriului ş i luminează . Undeva. care se înclinăş i porni în direcţ ia unde se aflau criptele. încît omul acesta n-a avut nici mă car cinstea unui mormînt la picioarele celui pentru a că rui glorie ş i-a irosit viaţ a. ş i acum stă tea în picioare.Athos luăspada pe care i-o întinse lacheul. ş i cei doi gentilomi intrarăîn biserică . Raoul. pe vremea aceea toat ălumea a privit moartea cardinalului ca pe o mîntuire. ş i pă rea căs ă lă ş luie ş te acolo pentru a spune trufiei omeneş ti. m-am amestecat fă ţ işde cîteva ori în planurile acestui mare om. Raoul. dac ăl-a coborît pe rege. Athos îi dă du lui Raoul ap ăsfinţ ită . odihnea un catafalc susţ inut de stîlpi de stejar. ori spiritul lui Dumnezeu i se aflăîn preajmă . ţ ine minte. aplecăfruntea ş i se închină . Raoul. pe care nu voia să -l lase s ă tră iascăsingur. te a ş tept!" Domni o clipăde tă cere. descoperit. fă răîndoială . care nu moare. pe care el o însufleţ ea. ca ş i de mă re ţ ia bisericii abia stră bă tut ă . care ţ inea Franţ a în mîinile sale ş i care. Tînă rul îi atinse mîna. Raoul: celă lalt nu era decît o umbră . spuse: — Aici zace un om slab ş i lipsit de mă re ţ ie. care totu ş i a avut o domnie plinăde uriaş e evenimente: asta din pricinăcădeasupra acestui rege veghea spiritul unui alt om. a înă lţ at regalitatea. Aceastădomnie a apus. ar ă tînd spre sicriu. jos. Athos ridicămîna ş i. Athos spuse un cuvînt unuia dintre îngrijitorii bisericii. ş i chiar eu însumi. Sămergem dupăomul acesta. în n ă prasnica-i mînie. Dacănu m-a strivit. o înă buş ea sau o lă sa sărespire la bunul să u plac. lumina slab un felinar de argint. în timp ce Athos ş i Raoul coborau. cautăa deosebi întotdeauna pe rege de regalitate. aflîndu-se pe tron: „Ţ ă rînăomenească .

Raoul? Grimaud m ăslujeş te de mulţ i ani. Văjur. — Eş ti o fire nobilă . — Olivain. — Cu bine. îl voi sluji pe rege ş i voi că uta. ceilal ţ i. — Domnule. că ci principiul nevă zut e totul. primind spada din mîinile contelui. însemnă m la fel de puţ in înaintea acestui corp întins pe ultima treaptăa scă rii. Raoul se ridicăş i se arunc ăcu nest ă vilităiubire în braţ ele contelui. să mor pentru rege. vei avea vreme săînveţ i cănu trebuie săo tragi din teacădecît atunci cînd e neapă rat nevoie. la rîndul meu. Dacăbraţ ul ţ i-e încăslab ca săpoţ i stă pîni aceast ăspadă . văjur. î ţ i întreză resc viitorul ca printr-o ceaţ ă . vei putea săslujeş ti. înlă turăaparenţ a materialăpentru principiul nevă zut. ş i m-am ară tat vrednic de ea ori de cîte ori îi strîngeam mînerul în mînăş i teaca ei îmi juca la ş old. adicăacea scînteiere celestăcare face ţ ă rîna atît de mă rea ţ ăş i atît de sfîntă . nobilii de viţ ă . se plecădinaintea altarului ş i se îndreptăcu paş i mari spre tinda bisericii. cînd apare el. adicăspiritul lui Dumnezeu pe pă mînt. tu vei avea un rege fă r ăministru. un gentilom cinstit. pentru regalitate sau pentru Dumnezeu. — Ea a fost purtatăde tat ă l meu. în faţ a că reia Olivain aş tepta cu caii. numele vostru va fi cel din urmă nume pe care-l voi rosti. e un om plin de curaj ş i . Am săo port plin de recunoş tinţ ă . pe cît de puţ in înseamn ăacest trup înseş i înaintea tronului lui Dumnezeu. întotdeauna. care am avut un ministru fă rărege. Raoul. care simţ ea căi se sfî ş ie inima. dacăe sămor. slujeş te. Ş i să rutăcu evlavie mînerul spadei. spada atîrn ăprea jos. iar amintirea voastrăultimul meu gînd. dar aceastăspadăe cel mai pre ţ ios dar pe care mi l-aţ i fă cut. Chiar dacăacest rege e un tiran. încît noi. domnule. — Voi iubi cu dă ruire pe Dumnezeu. Cu bine. dă du un ban de aur îngrijitorului mormintelor. zise el. domnule. Athos urcăiute scara. cu atît mai bine. Iatăspada ta! Raoul puse un genunchi în pă mînt. Spre deosebire de noi. Aş adar. te întorci. rosti Raoul. ş i gîndeş te-te la mine! — Oh. Săne îmbr ă ţ iş ă m. cînd te vei afla în cumpă na îndoielii ş i nu vei ş ti pe cine s ăslujeş ti. Voi respecta regalitatea.regalitatea e spiritul lui Dumnezeu. dornic să -ş i ascundătulburarea. Auzi. Singur Dumnezeu a vrut săfacăacest principiu palpabil. că dacămi se va întîmpla vreo nenorocire. că ci întotdeauna atotputernicia are ameţ elile ei care o împing la tiranie. întrupîndu-l într-un om. Ridică -te. întotdeauna! strigătînă rul. săiubeş ti ş i să -l respecţ i pe rege. Vă datorez totul. viconte. — Bun! fă cu Athos. ară tînd spre cureaua de care atîrna spada lui Raoul. Raoul. murmurăcontele. Strînge pu ţ in catarama. spuse Raoul. Am purtat-o ş i eu. Aş a! Acum îl vei însoţ i pe viconte pînăvăîntîlniţ i cu Grimaud. iubeş te ş i respectăregalitatea. rosti el. Nă dă jduiesc căva fi mai bun decît al nostru. Oare v-am înţ eles bine? Athos zîmbi. adicălucrul acela nevă zut.

c ă ci nu mai era în stare săvorbească . apoi. o ş i mai proastăafacere pentru Mazarin. urcădin nou ş i fă răgrabătreptele. dar. faţ ăde slugăş i de stă pîn. al că rui nă prasnic curaj devenise faimos ş i care cinci ani în ş ir fusese în lanţ urile inactivită ţ ii. domnul de Beaufort. se duse de îngenunche în cel mai întunecat ungher ş i începu săse roage. Raoul se supuse. furtuna ce avea s ăse stîrneasc ăîn clipa cînd zvonul va da buzna din cabinetului ministrului în odaia Annei de Austria: domnul de Beaufort a scă pat! Cugetînd la toate acestea în sinea sa. care iau cu însufleţ ire o hotă rîre primejdioasăş i îş i pierd avîntul pe mă surăce se apropie clipa aducerii ei la îndeplinire. urm ă rindu-i cu privirea pînădispă rurădupă o cotiturăa stră zii. se trezea între aceia ş i patru pereţ i. avînd mari capete de acuzare împotrivă -i. spuse Raoul. tot învîrtindu-ş i degetele mari unul pe . era. fuga lui era o proastăafacere pentru domnul de Chavigny. săvăvă d plecînd. Ră mase nemi ş cat acolo. planuri încăfoarte vagi ş i foarte nesigure. tră gînd în piept cu nesa ţ aerul cîmpiilor ş i al pă durilor. Raoul! rosti contele. domnule! zise Raoul. ş i asta fă cea s ă -i creasc ăinima. pe care îl ura aprig. sus. intrăîn biserică . El. Cu bine. Cu bine iubitul meu ocrotitor! Athos fă cu un semn cu mîna. lă sînd deoparte planurile pe care ş i le fă urea pentru viitor. dezmeticindu-se. Atunci contele aruncăfrîul calului în mîinile unui ţ ă ran. copilul meu scump! — Cu bine. domnul de Beaufort. În evadarea sa. — Cu bine. domnul de Beaufort pă rea s ăzoreascătimpul ş i chema din tot sufletul clipa acţ iunii. domnule. care cunoş tea ca nimeni interiorul Palatului Regal ş i care avea ş tiinţ ăde legă tura dintre reginăş i cardinal. — Da. îş i închipuia. pe care îl duş mă nea din pricina micilor mizerii menite să -l tot sîcîie. îl vedea la zece paş i pe La Ramée. cu capul descoperit. în vreme ce Raoul se depă rtă . pe cai. Spre deosebire de alţ i oameni. Mai întîi. — Haide. trebuie s ă recunoaş tem. te va însoţ i. domnul de Beaufort zîmbea încîntat ş i se ş i vedea scă pat. strigînd din ră sputeri: Sînt liber! E adevă rat că . În plus. un început de r ă zbunare. Vedem. XXV UNUL DINTRE CELE PATRUZECI DE MIJLOACE DE EVADARE ALE DOMNULUI DE BEAUFORT În acest timp.de prevedere. de acolo din temni ţ ă . Grimaud. pă stratăo deplinăcumpă nire între simţ ă mintele nutrite de că tre domnul de Beaufort faţ ăde guvernatorul închisorii ş i de ministru. ceasurile se scurgeau pentru întemniţ at aş a cum se scurgeau ş i pentru cei care îi pregă teau fuga: numai căse scurgeau prea încet.

De dimineaţ ă . Singurul lucru ce-l f ă cea săuite de aceastănesuferităpriveliş te. unde nu se puneau stră ji decît atunci cînd prinţ ul venea acolo săjoace. Or. dar pînăş i atunci. Ajungînd acolo. aş a căLa Ramée era acum subguvernatorul închisorii. Cît despre Grimaud. chip pe care la început îl urîse ş i care între timp ajunsese să întruchipeze toate nă dejdile sale. Grimaud i se pă rea un Antinous. prin urmare. Încăde diminea ţ ăse îngrijise de toate amă nuntele ş i. ora ş ase seara la fel de neră bdă tor ca ş i prinţ ul. care ajunsese săse bizuie pe Grimaud mai mult decît pe el însuş i. De prisos săspunem cătotul nu era decît jocul închipuirii sale înfrigurate. Jocul se desf ă ş ura în curtea cea micăa închisorii. Ş i totul avea ş i mai mare preţ pentru el datorită prezenţ ei acestui prinţ atît de bun. c ă ci am mai spus. era chipul posomorît al lui Grimaud. mergînd înainte. aş tepta. Erau trei uş i de deschis pînăsăieş i în curte ş i fiecare avea altăcheie. un semn al lui Grimaud îl preveni săia aminte la tot ce se petrecea în jur. urma ş ul lui jupîn Marteau îi fă gă duise de astădatăo pl ă cintă umplutăcu carne de fazan ş i nu de g ă ină . plă cinta nu era încăumplută .lîngăaltul ş i. Grimaud. dar lîngămeş ter aş teptau un fazan ş i douăpotîrnichi împă nate ca niş te perniţ e cu ace de gă mă lie. bizuindu-se pe La Ramée. împodobit ă cu blazonul domnului de Beaufort. cum nu avea încredere în altcineva. Drept care se bucura ş i acum de întreaga încredere a lui La Ramée. care nă scocea niş te lucruri atît de hazlii împotriva domnului de Chavigny ş i niş te glume nemaipomenite pe socoteala lui Mazarin. Gă sise plă cinta straş nicăş i vinul minunat.ş i vin de Chambertin în locul vinului de Mâcon. în încă perea de la intrare. La Ramée. domnul de Beaufort jucase o partidăde mingi cu La Ramée. o asemenea prevedere pă rea cu totul de prisos. în fond. Acesta se întrecuse pe sine: îi ară tăo co ş cogeamitea plă cintă . Pofticiosului de La Ramée îi lă sase gura ap ăş i se întorsese în odaia ducelui frecîndu-ş i mîinile. totul fă cea pentru La Ramée din faimoasa zi de Rusalii una dintre cele patru mari să rbă tori de peste an. ostaş ii de straj ăhlizindu-se ori tră gînd la mă sea. ţ inînd seama de înă lţ imea zidurilor. La Ramée pă stra în adîncul inimii sale un dram de slă biciune pentru domnul de Beaufort. acest cumsecade La Ramée socotea drept o s ă rbă toare masa pe care urma săo ia singur cu prinţ ul. îi ară tădrumul pe care aveau s ă -l urmeze în aceea seară . trecuse chiar el pe la urmaş ul lui jupîn Marteau. întratît de mare e nestatornicia firii omeneş ti. acesta pă rea mai posomorît ca oricînd. Culmea fericirii era că . aş a cum am mai spus. cu picioarele spînzurate în afara zidului. La Ramée nu avea decît un singur cusur: era mîncă cios. Astfel că . domnul de Chavigny plecase el însuş i undeva chiar în dimineaţ a aceea. Grimaud se duse maş inal de se aş ezăîn deschiză tura unui meterez. Era limpede că . Grimaud se dovedea mereu acelaş i. Era un loc destul de pustiu.

de-ai fi zis căaş eazămingile cu mîna. La Ramée se apropie ş i i se uităpeste umă r. Singur Grimaud era nepă să tor. De astădată . dupăce aceş tia plecară . dac ăacest chip ca tă iat în marmur ăse aflăîntr-adevă r în slujba sa ş i dacăse va însufleţ i la momentul potrivit. Pînăatunci La Ramée avea treburi importante. pe cît se putea judeca dupăcoaja rumenităca aurul. iar Grimaud se uităla pendul ă : acele ară tau abia ş ase ş i un sfert ş i evadarea era stabilita pentru ora ş apte. numai că . sfă tuindu-i săbea în să nă tatea prinţ ului. prin urmare. Erau Comentariile lui Cezar. încît să -l împiedice săse aş eze la masăatunci cînd bucatele erau servite. lesne de înţ eles pentru domnul de Beaufort. puse cheile în buzunar ş i ară tăspre mas ă . cu trei zile mai înainte. Pentru a mai cîş tiga un sfert de ceas.acolo vor agă ţ a scara de frînghie. dă rui ostaş ilor doi ludovici. Ostaş ii cerur ăîncuviinţ area lui La Ramée. că tînd spre prinţ cu un aer ce voia să spună : – Cînd va dori monseniorul. de neînţ eles pentru La Ramée. Patru dintre stră jile domnului de Beaufort veniserăcu el ş i acum adunau mingile: jocul odatăsfîrş it. domnul de Beaufort. Partida începu. Toatălumea aş tepta neră bdă toare: str ă jile săse ducăla bă utură . însănumai pentru mai tîrziu. n-ar fi izbutit sărînduiasc ălucrurile în folosul s ă u aş a ca vrednicul La Ramée. Domnul de Beaufort s-ar fi îngrijit el însuş i de toate. La Ramée d ă du liber ostaş ilor de strajă . mai aveau de aş teptat încătrei sferturi de ceas. săbea în să nă tatea lui împreunăcu ceilalţ i patru tovară ş i ai lor. domnul de Beaufort juca stra ş nic. mai mult ca sigur. carte pe care i-o adusese el însu ş i. dorea ca întemniţ atul sănu fie sc ă pat din ochi. În aş teptare. săvad ăce carte avea o asemenea înrîurire asupra prinţ ului. La Ramée î ş i fă gă dui sănu mai încalce regulamentul închisorii. împotriva consensului dat de că tre domnul de Chavigny. Pe un bufet aş tepta pl ă cinta uriaş a împodobităcu blazonul ducelui. cu toate căse a ş ezau la masăabia la ş apte. bucatele erau gata servite. privindu-l. prin ţ ul de Beaufort se întreba dacănu cumva visează . Restul bucatelor nu era nici ele mai prejos. Într-un tîrziu bă tu de ş ase. Ş i-l bă tu mă r pe La Ramée. seara. destupăsticlele cu vin. f ă cînd mare haz de stîngă cia lui La Ramée. Toate acestea. În unele clipe. care le-o dă du. ş i cum avea ş i vreo cîteva drumuri de fă cut. La Ramée săse aş eze la masăş i domnul de Beaufort s ăevadeze. trebuie sărecunoaş tem. S-ar fi zis căAthos îl pregă tise anume în vederea acestei mari împrejură ri. prinţ ul spuse căare de citit ceva care îl interesa ş i ceru ră gaz sătermine capitolul început. Prinţ ul se uităla Grimaud. erau. coaptătocmai atît cît trebuia. apoi se apropie săadulmece . încuie u ş ile.

pe legea mea! încuviinţ ăLa Ramée. unul. îmi eş ti ataş at? întrebăprinţ ul. monseniore? f ă cu La Ramée. ce-aţ i face în afara acestor ziduri? Vreo nebunie care v-ar pune ră u cu curtea ş i-n urma c ă reia aţ i ajunge la Bastilia. La Ramée! strigăel. ca o cinste îndoieş te plă cerea bucatelor. — La ce v-aţ i putea aş tepta de la fratele unui capucin. Spun ceea ce gîndesc. atunci cînd se aş eazăla o mas ăcu bucate de soi: drept care. sorbind cu desfă tare un pahar cu vin de Madera. La ş ase ş i jumă tate prinţ ul se ridică . n-aşcrede! —Ş i-aţ i avea dreptate. monseniore zise La Ramée din tot sufletul. crescut la ş coala cardinalului Richelieu! Ah. nu-i nici urmăde compliment în cuvintele mele. — Dragul meu La Ramée. — Credeţ i. căcel ce face onorurile acestui praznic e nepotul lui Henric cel Mare. — Nu. într-adevă r. credeţ i-mă . Aflăcădac ămi s-ar spune căexist ă în clipa asta în Franţ a un om mai fericit ca tine. — Pentru căn-a lă sat Comentarii. monseniore. glă sui prinţ ul. credeţ i-mă . — La naiba. Dar domnul de Tremblay e ş i mai ră u. Ofiţ erul nu aş teptăs ăfie poftit a doua oară . mărog. Domnul de Chavigny nu-i un om plă cut. (Prinţ ul voia săspună : afecţ iunea. zise La Ramée. fă cîndu-i semn săia loc în faţ a lui. ră spunse La Ramée cu zîmbetul-i larg.plă cinta. —Ş i de ce. înveselit de întors ă tura pe care o lua convorbirea ş i uitîndu-se din cînd în cînd la pendula ale că rei ace se miş cau cu o încetinealăucig ă toare. — Adică . — Da. Eu.) — Dar. monseniore. veţ i înţ elege. farfuria cu ciorbăprimitădin mîinile lui Grimaud aduse pe chipul lui La Ramée o desă vâr ş ităîncîntare. — Ei bine. — Ciudat chip de a-ţ i dovedi aflicţ iunea. care stă tea în spatele lui La Ramée. — Atunci. jupîn La Ramée? întrebăducele. monseniore. Ş i dac ăad ă ugaţ i. mie îmi place mai mult Hanibal. de acord. aşfi neconsolat dacăalteţ avoastrăar pleca de la Vincennes. Prinţ ul îl privi cu un surîs. aici nu mai dumneata singur poţ i face un compliment. Domnul de Beaufort pricepu unde bate ş i se aş ezăla masă . Nu existămutrămai gră itoare decît aceea a unui adevă rat mîncă cios. monseniore. continu ăLa Ramée. rostind cu un aer grav: — Hotă rît. în loc sa fiţ i la Vincennes. zise La Ramée. Cezar era cel mai mare om al antichită ţ ii. mă rturisesc căatunci cînd mi-e foame nu cunosc priveliş te mai plă cutădecît aceea a unui praznic de soi. urmăel. îş i întregi vorba La Ramée. e o mare . — Adevă rat! încuviinţ ăprinţ ul. Prinţ ul se înclinăla rîndu-i ş i un zîmbet abia ză rit se ivi pe chipul lui Grimaud.

unde aveţ i masăbun ăş i aer curat. Mai departe. monseniore. La Ramée. cum trebuie săfie orice gentilom. .. spuse La Ramée. — Ză u. — Bucuros. în care ţ inea cuţ itul. de vreme ce sîntem la mă rturisiri. descriind un cerc pe deasupra pl ă cintei. — Nu-i aş a? relu ăprinţ ul. Mai erau zece minute ş i bă tea de ş apte. — Ei bine. zise prinţ ul. La Ramée. dar La Ramée. desigur. — Ba da. că . servitorul unui gentilom de ispravă . — Ei bine! fă cu prin ţ ul. care lu ăcuţ itul de argint pentru a-i desface capacul. — Monseniore. din cînd în cînd tot mămai bate gîndul acesta. fă cu prinţ ul. întinse domnului de Beaufort cuţ itul să u a că rui lamăera de o ţ el.. La Ramée se înclină . ar fi culmea ingratitudinii! întă ri La Ramée.fericire căregina. De pild ă . Planul nu-i ră u. monseniore. care întotdeauna v-a dorit binele. Prinţ ul aruncăo privire asupra pendulei. s-a gîndit săva trimităaici. pe acela. dezvă lui ţ i-mi ş i mie unul dintre aceste patruzeci de mijloace nă scocite de alteţ a-voastră . Numai căalte ţ a-voastrănu s-a gîndit niciodatăserios la asta. ridicînd paharul ş i închizînd un ochi ca săse uite la soarele ce-ş i ră sfrîngea razele în vinul rubiniu. — Ascult. se pare că -s un ingrat căm-am gîndit o clipa săies de-aici. care-i acel faimos mijloc de evadare? — Săţ i-l spun pe cel pe care măbizuiam mai mult ş i pe care mă hotă rîsem să -l folosesc întîi? — Da. ră sturnîndu-se pe speteaza scaunului. Îl ave ţ i. voi încerca să -i recomand. zise prinţ ul. monseniore. dupăcîte am auzit cel puţ in. se învoi domnul de Beaufort. luînd cu ţ itul. În primul rînd nă dă jduiam săam drept paznic un bă iat cumsecade ca dumneata. un om credincios mie. iar cu cealaltă . monseniore? — Eh. rosti La Ramée. cu care sămă înţ eleg spre a-mi pregă ti fuga. dă -mi plă cinta. zise La Ramée. printr-un prieten al meu. întrebăofi ţ erul. care se temea sănu strice cumva o asemenea frumuseţ e de pl ă cintă . — Îmi spuneam. nu? — Oh. Ş i trebuie să -ţ i mă rturisesc cădeş ie poate o nebunie. —Ş i tot printr-unul dintre cele patruzeci de mijloace de evadare ale dumneavoastră . dacăam lîngămine un b ă iat cumsecade ca La Ramée. Grimaud puse plă cinta pe masăîn faţ a prinţ ului. — Bun! zise La Ramée. juca o partidăde mingi. continuăprin ţ ul. ascultînd ce spui. pe care el sănu-l cunoască . rupînd o f ă rîmăde coajăcu o mînă . Grimaud. — Mulţ umesc. unde puteţ i face o plimbare. —Ş i măfelicit pentru asta. el însu ş i duş man al lui Mazarin. domnule La Ramée. — Haide-haide! morm ă i La Ramée. se împotrivi prinţ ul.

de pildă . încercînd sărîdă . gata oricînd s ămăurmeze. fă r ăca nimeni săbă nuiascăceva. pă strînd doar pe Grimaud. ciulind urechile ş i ascultînd cu cea mai mare atenţ ie povestirea ducelui. Doar caii ă ş tia n-au aripi. Fă cînd o partidă de mingi. oricît de puţ in îndemînatic ar fi ş i oricît de puţ in s-ar pricepe s ăcîş tige încrederea paznicului meu. se rugăLa Ramée. ş i-apoi? întrebăLa Ramée. în loc să -mi arunce înapoi aceea ş i minge. Presupune un lucru.. Astfel se cheamăcăam stat de vorbă . Doamne! exclamăprinţ ul cu nepă sare. Clipa fugii mele a fost . aş a cum îi strig de pe culmea zidurilor. De pildă . Pentru a se sim ţ i mai în largul să u. ar fi cumpă rat pră vă lia lui jupîn Marteau. — Asta nu-i de ajuns. cu doi cai gata de drum". — Numai că . continuăLa Ramée. Aceastăminge conţ ine ş i ea o scrisoare. Cum adică . bună oară . — Ei bine. că bucă tarul meu. reluăprinţ ul. la cutare ceas de partea cealaltăa ş anţ ului. Noirmond. ca săurce sus pe ziduri. ci sa am eu un mijloc s ăcobor. Uite. Nu-i vorba s ăaibăcaii aripi. monseniore. ca săurce sus pe ziduri ş i săvinăaici săvăcaute. toatăpovestea asta nu-i. — O partidăde mingi? întrebăLa Ramée. — Nu. veş ti din afară ? — Ei. Grimaud e omul trimis mie de un prieten. la urma urmei. bună oară . — Da. Mingea conţ ine o scrisoare. spun prietenilor mei: „Aş teptaţ i-m ăîn cutare zi. — Iartă -m ă . decît un mijloc de corespondenţ ă . de acum înainte am să -i am sub ochi pe cei care aruncămingile. urmăprinţ ul. Presupune. într-o minge. da! tă ră gă năLa Ramée. Eu măînvoiesc. — Oh. spuse domnul de Beaufort. — Ei bine. Sănu vorbim de politic ă . sc ă rpinîndu-se dupăureche. el îmi aruncăalta.— Tă cere. cu condiţ ia ca La Ramée sămă nînce plă cinta împreunăcu mine. — Întocmai. — Eh. eu trimit o minge în ş anţ . La Ramée dăliber stră jilor. care-i un mîncă cios. o scarăde frînghie n-o poţ i trimite. — Care? — O scarăde frînghie. Prinţ ul zîmbi. le gă seş te mult mai ară toase decît ale celui dinainte ş i vine să măîmbie săgust ş i eu din ele. cu oarecare neliniş te. monseniore. — În altceva? În altceva? Ş i în ce anume? — Într-o pl ă cintă . — Oricum. ca săne serveascăla masă . — Ei bine? bîigui La Ramée tremurînd de-a binelea. slujitorul cu care măsfă tuiesc. acesta se va bizui pe el ş i atunci aşprimi ve ş ti dinafară . i-o întoarse La Ramée. ca o scrisoare. — Mie mi se pare destul de mult. La Ramée. o poţ i trimite în altceva.. un om e acolo ş i o ia. Bine face ţ i că -mi spuneţ i treaba asta. — Într-o pl ă cintă ? îng ă imăLa Ramée. vede plă cintele noului negustor. — Drace! mormă i La Ramée. nimic mai lesne. — Dupăce voi avea pe acest om lîngămine.

o scarăde frînghie ş i un c ă luş . dacăcer ajutor? — Te ucid. — Cu centura dumneavoastră . sînt dezolat. la spate. În clipa aceea ră sunăb ă taia pendulei. — La ş apte fă răcîteva minute. — Monseniore.. monseniore. îngă imăel.hotă rîtăpentru ora ş apte. Grimaud. dar dacăvălas săfugiţ i. —Ş apte! spuse domnul de Beaufort. —Ş i pentru ce asta? — Ca sănu se cread ăcăv-am fost complice. am întîrziat. nu va putea săvăschimbe hotă rîrea? — Astă -searăvreau săfiu liber. Prinţ ul încrunt ădin sprîncene ş i ofi ţ erul simţ i vîrful pumnalului. sînt pierdut. cuprins de o groazăcrescîndă . care pînăatunci nici nu deschisese gura. uitîndu-se la domnul de Beaufort cu un aer uluit. a că rui frunte se brobonise toatăde sudoare.. dar dacăfaci vreo miş care. rostind aceste cuvinte din urmă . ş i îi apă săvîrful unui pumnal în piept. Un pumnal în pieptul lui La Ramée ş i-i spun: „Prietene. dac ăstrig. Doar n-o săaveţ i inima săm ăucideţ i! — Nu. — Am să -ţ i înapoiez banii pe care i-ai plă tit ca sădobîndeş ti slujba asta. Se afla în picioare lîngăLa Ramée. care ar fi stîrnit rîsul acestuia într-o altăîmprejurare. mereu la fel de tă cut. — Mîinile! spuse Grimaud. îl povă ţ ui La Ramée. În acest timp. — Săne gră bim. Ei bine. — La ş apte fă răcîteva minute?. ori scoţ i vreun strigă t. prinţ ul trecuse de la vorbe la fapte. —Ş i dacămăapă r. scotea la iveal ădin plă cintăcel de al doilea pumnal. La Ramée urmă rea cu privirea fiecare lucru în parte. monseniore! gemu el. Gă sesc în ea dou ăpumnale. monseniore. eş ti mort!" Precum am spus. La Ramée fă cu o miş care ca pentru a fi cu conş tiinţ a împă cată . la ş apte fă răcîteva minute. st ă tea gata să -i stră pungăpieptul. scara de frînghie ş i para-că luş ul. monseniore. zise prinţ ul.. — Legaţ i-măcobză . repetăLa Ramée. — Nu aş a în faţ ă . Vezi. la spate! — Cu ce săle leg? întrebădomnul de Beaufort. ajunge! Nu mai fac o mi ş care. — Care? Vorbeş te mai repede.. pe cinstea mea de gentilom. care. o ultimărugă minte. desprind crusta plă cintei. — Oh. într-un chip care nu îngă duia acestuia să -i mai punăla îndoialăhotă rîrea. . dacănu te împotriveş ti fugii mele! — Bine. —Ş apte! rosti Grimaud. — Fie. continuăprinţ ul trecînd de la vorbe la fapte. dupăce str ă punse haina ş i că maş a. —Ş i sînteţ i hot ă rît săp ă ră siţ i închisoarea? — La naiba! Desigur! —Ş i orice v-aşspune. monseniore.

trecur ăde locul unde jucau de obicei mingea. încît ş i el ră mase mulţ umit. vreau că luş ul. La Ramée ză cea cu că luş ul în gurăîntins la pă mînt. care legă mîinile ofiţ erului în aş a fel. La Ramée întinse picioarele. dacămă prind. Prinţ ul îş i smulse un ş nur de la pantaloni ş i-i îndeplini dorinţ a. — Asta aş a e. cu un baston ce trebuia petrecut printre picioare ş i al că rui fir se depă na singur de greutatea celui ce venea că lare pe baston. cît mai adînc. zise prinţ ul. Nu se vedea nici o santinelăş i nimeni pe la ferestre. Cele trei uş i din cale fura deschise ş i încuiate rînd pe rînd. scînci bietul La Ramée. cînd coarda se rupse pe neaş teptate ş i Grimaud se rostogoli ca un pietroi în ş anţ . ră sturnarăcîteva scaune. Grimaud tocmai se pregă tea să -i facăpe voie. legîndu-i ţ eapă n picioarele. Era cu desă vîrş ire pustiu. Dar pe tine te spînzură . încuviinţ ăGrimaud. monseniore. începu primejdioasa coborîre. Grimaud scotoci prin buzunarele ofiţ erului ş i-i lu ătoate cheile. — Fii liniş tit! Pune-i că luş ul. se tîngui La Ramée.Prinţ ul îş i desfă cu centura ş i i-o întinse lui Grimaud. ră spunse domnul de Beaufort. ş i totuş i trebuie căse r ă nise ră u. nu măaş teaptădecît închisoarea. deschise u ş a odă ii unde se aflau. Grimaud lega coarda pe care aveau s ăcoboare. — Acum. Schimb ăun semn cu ei ş i se încredinţ ăcăpentru el se aflau acolo. . cînd ofiţ erul dă du semn printr-o miş care căvrea săspunăceva. În cele din urmă . monseniore? întrebăGrimaud. ci un ghem de mă tase. fiindc ăr ă mase întins la pă mînt. Nu era o scarăde frînghie. rosti La Ramée. — Acum spada. — Vorbeş te. dac ăse abate vreo nenorocire asupra mea din pricina dumneavoastră . În acest timp. — Picioarele! spuse Grimaud. ducele îl urmă ri din ochi cu o groazănestă pînită : Grimaud mai avea de coborît cam un sfert din înă lţ imea zidului. nu uitaţ i căam nevast ăş i patru copii. Altfel. Prinţ ului îi scă păun strigă t. au s ăm ă învinuiascătoţ i căn-am strigat. apoi apucarăamîndoi pe coridorul ce ducea în curtea cea mică . cu o repeziciune care fă cea cinste îndemînă rii lui Grimaud. monseniore. Legaţ i-mi bine mînerul spadei. Vîrîţ i-l cît mai adînc. Ş i aş ezîndu-se îndatăcă lare pe baston. cînd se vă zu afarără suci cheia de douăori în broască . Grimaud! Cît ai clipi. Prinţ ul se duse într-un suflet spre metereze ş i ză ri de cealalt ăparte a ş anţ ului trei că lă reţ i purtînd de frîu încădoi cai. — Acum. — Haide! spuse prinţ ul. în semn căs-a dat o luptă . iar Grimaud rupse un ş tergar fîş ii. — Fă r ăîndoială . Unul dintre oamenii care aş teptau se lă săiute sălunece în ş anţ . dar Grimaud nu scoase nici cel mai mic geamă t. — Eu întîi. Pe mine.

D'Artagnan sosi a treia zi. bună oară . că tre ceasurile patru dup ă -amiaza. domnul Athos! Cine ar spune că -i vajnicul că ută tor de aventuri pe care l-am cunoscut noi odinioară ? Acum tră ieş te la moş ia lui la ţ ar ă . Prinţ ul nu mai stă tu pe gînduri. cînd ne-am regă sit. Odinioarănu i-ar fi trebuit decît douăzile. la drum.. Dă du drumul corzii din mînăş i că zu în picioare fă r ăs ă -ş i facăvreun ră u. . — Coborîţ i. ai sălînceze ş ti mai departe în dugheana ta? — Hei! urmăPlanchet. În mai puţ in de cinci minute ajunsese la capă tul corzii de mă tase: pîn ăla pă mînt. văvoi mulţ umi mai tîrziu. Aş adar. Pentru el totul era mai greu. monseniore! glă sui omul aflat în ş anţ . XXVI D'ARTAGNAN SOSEŞ TE LA TIMP D'Artagnan primi la Blois banii pe care Mazarin. puternic ş i nu-ş i pierdea niciodatăcumpă tul. Dar a ş a cum am spus. începurăsă -l tragăspre ei. — Domnilor. fă ră cunoş tinţ ă . se hotă rîse s ă -i dea pentru viitoarele sale servicii. trebuia săcoboare în mîini ş i asta de la cincizeci de picioare înă lţ ime.. Acum nu avem o clipăde pierdut. Uite. Nu-s decît vreo cincisprezece picioare pînăla pă mînt ş i iarba e destul de moale. nu erau mai mult de cincisprezece picioare.petrecu o frînghie pe dupăbraţ ele lui Grimaud. patruzeci de leghe în trei zile nu-i puţ in pentru un negustor de dulciuri! — Oare ai devenit într-adevă r negustor. porni înainte în goana mare... Pe ceilalţ i doi gentilomi nu-i cuno ş tea. Grimaud. Numai dumneavoastrăsînte ţ i fă cut pentru o viaţ ăca asta. la drum! Cine măiube ş te. era legat de spinarea unui cal. Liber!. domnule. în dorinţ a de a-l revedea lîngăel. care plecase cu trei ore în urma lui. în buza că ruia îl g ă si pe Rochefort. fă răde tihn ă . Am vă zut căAthos. tră gînd aerul lacom în piept ş i strigînd luminat de o bucurie cu neputinţ ăde înfă ţ iş at în cuvinte: — Liber!. ră maş i sus. la poarta Saint-Denis. Se că ţ ă rănumaidecît pe povîrniş ul ş anţ ului. prinţ ul era îndemînatic. Liber!. ş i d'Artagnan gă si cu cale să -l mustre pentru moliciunea lui... ajunsese aici cu două zeci ş i patru de ceasuri mai devreme. întocmai cum spusese gentilomul acela. fiindcă nu se mai putea sprijini în baston. rosti prinţ ul. Planchet pierduse deprinderea săgoneascăpe cal zi ş i noapte. ca un adevă rat gentilom. ş i ceilalţ i doi. săm ă urmeze! Ş i aruncîndu-se în ş a. De la Blois la Paris erau patru zile de drum pentru un că lă re ţ obiş nuit. Planchet? Ş i socoteş ti cumva căacum. — Ei.

înţ elese iute de cei din jur. leganîndu-se pe picioare cu aeru-i mulţ umit de sine. abia dă duserăei colţ ul stră zii. care pornea din colţ ul unei u ş i. mai ales cănimeni nu ş tia ce caut ăacolo. amintindu-ş i de Porthos. dar. spre marea ei uimire. d'Artagnan! strigăel. Planchet îş i trase pă lă ria pe ochi. Se vede cît de colo căte apropii de Paris. Ş i tocmai cînd ajunserăaici cu sporovă iala lor. Dar sprînceana încruntatăa lui d'Artagnan. Ş i dac ănu era hangiţ a. a că rui . Nu prea măsimţ eam în apele mele. care în acest timp se apropiase ş i ea. în vreme ce d'Artagnan îş i ră suci musta ţ a. Porthos ş i coborîse în uş a hanului. apoi îmi că utam culcuşîn alt ăparte. scumpe prietene! ră spunse d'Artagnan. o femeie destul de plă cutăş i care ş tie de glum ă . d'Artagnan nici nu clipi ş i. vă zu proiectîndu-se pe perete pîntecul uria şal lui Mousqueton. Dar fii liniş tit. —Ş i eu la fel. ca ş i două -trei gesturi ameninţ ă toare ale lui Planchet. măîngrijesc eu să respiri un aer mai curat. — Ză u?! se mir ăd'Artagnan. care tocmai desc ă lecase. — Ei. în loc s ăse supere. brodată toatăcu argint. Un pîlc de gură -cascăse strînse numaidecît în jurul cailor pe care slujitorii de la han îi ş iţ ineau de c ă pă stru. cu atît mai bine! La strigă tul plin de bucurie al lui Porthos se auzi un geamă t înă buş it. că sca s ă -ş i rupăfă lcile. aerul stră zii Tiquetonne nu se poate asemui cu cel din valea Pierrefonds. cei doi că lă tori sosiră la barieră . risipirăca prin farmec îmbulzeala ce sporea vă zînd cu ochii. auzind cuvintele lui Porthos. m ă rturisi Porthos. Dînd colţ ul stră zii Montmartre. Cugetăde asemenea în sinea lui în ce chip să -l fac ăs ădea uită rii mo ş ia de la Bracieux ş i bucatele homerice de la Pierrefonds. — Ah. vorbi el.Ză u. îl ză ri pe Porthos la o fereastr ăa hanului „La Că pri ţ a". Sînt tare mîhnit pentru aceste nobile animale. Chiar tu e ş ti! — Ei. pe care bogă ţ ia ş i mă reţ ia pă reau că -l plictisesc de moarte. la han. Slav ăDomnului c ăte vă d. unde ş tii căte aş teaptăun la ţ ş i o spînzur ă toare. Frumoasa Magdalena. care vorbeau. D'Artagnan. nă dă jduiesc. pe cinstea mea! — Ah. scumpe prietene. se dă du un pas înapoi ş i se îngă lbeni la faţ ăca o moartă . —Ş i pe cînd asta? — Cît de curînd. — Prefă cutule! i-o retezăd'Artagnan. care trebuia să -l a ş tepte în strada Tiquetonne. nu-i nimic mai de rîvnit pe lumea asta decît o viaţ ăliniş tită . gîndind căare s ătreac ăpe stră zi unde era binecunoscut. ca Porthos îi ş i recunoscu. adă ugăel. încît trec ă torii se uitau cu un fel de admiraţ ie respectuoasăla acest gentilom atît de chipeşş i de bogat. încredinţ atăcăse va repeta scena petrecutăcu elve ţ ianul. ca ş i în jurul că lă re ţ ilor. grozav de ră u mai stau caii mei aici. bun gă sit. îmbră cat într-o minunatătunic ăalbastră . cu capul ră sturnat pe spate. înţ eleg. spuse rîzînd spre Porthos: — Da. De altminteri. scumpe prietene.

domnule? — Nu. —Ş i tu la fel. n-o săprindăr ă u. fii liniş tit! nu ai de-a face cu celă lalt cardinal. ca la Chantilly? — Vai. am cercetat-o amă nunţ it. — Luă mş i vale ţ ii cu noi? — Da. — Oh! ră suflăuş urat Mousqueton. nu-i ca acolo. domnule. prietene. zise d'Artagnan atunci de ce n-o face el pe bucă tarul. ia un cal falnic. n-o sădă m ochii cu ea. înţ elegi. — Bucatele de aici i se par ca vai de lume. nu-i a ş a? vorbi d'Artagnan pe un ton zeflemitor. aici nu-s heleş teiele prin ţ ului. uimit. te vă d bine îmbră cat ş i se nimereş te de minune. pe Phebus ori pe Superbul. îl dă du Porthos în vileag. —Ş i zici cămergem la Palatul Regal? — Numaidecît. Regina? N-ai grijă . prietene. pe ale mele le gă se ş ti gata încă rcate la ş aua mea. fiindcămergem la cardinal: — Ei. Cît despre pivniţ ă . — Totuna e. aşîmprumuta unul din caii tă i. — Pofteş te: poţ i să -i iei pe tuspatru. nu se are bine cu Eminenţ a-Sa. aş i! Ză u?! se holbăPorthos. ca s ă prinzi crapii ă ia frumoş i. continuă : — Dragul meu du Vallon. — Domnule Mouston. nu prea eş ti în apele tale în hanul ă sta pă că tos. — Întocmai. nimic altceva. — Regina! — Era săspun: nu mai exist ăregină . Ş i. Doamne. — Măprezinţ i cardinalului? — Asta te sperie? — Nu. zise Porthos. Ca sănu ză bovesc. d'Artagnan. dar măemoţ ionează . — Eu să -l iau pe Rustaud. mergem într-o vizităde ceremonie. Cît despre Planchet. are el motivele lui sănu calce pe la curte. bietul meu domn Mouston. spuse d'Artagnan. te-aşplînge din toatăinima. — Bine. ia-l pe Mousqueton. — Oh. — De ce? — Hm. Va s ăzic ănu-i vorba decît de o vizită . luîndu-l deoparte pe Porthos. crede-mă . pentru orice împrejurare. Mouston. pune pistoalele în coburi. nu mai existăaş a ceva. — Mouston. pune ş aua pe Vulcan ş i Bayard. . care aducea tot atît de bine a compă timire ş i a bă taie de joc. nici pă durile alteţ ei-sale ca s ăînha ţ i cele mai straş nice potîrnichi. dacăn-aşavea altceva mai grabnic de fă cut în clipa asta. n-am nevoie decît de unul. Numai că . nu-i mare scofalăde ea.gurăîndurerat ăslobozea vă ică reli nedesluş ite. curtea! — Eh. — Ei. ş i ză u. ă sta n-o săte striveascăcu mă re ţ ia lui. — O.

cămă surile de prevedere sînt întotdeauna binevenite. Uş ierul se înclinăş i intrăîndatăla Eminenţ a-Sa. ş i mul ţ imea se uita cu mirare la cei doi c ă lă re ţ i. — Neorînduiala ţ inutei mele va dovedi graba cu care m-am înfă ţ iş at la ordinele cardinalului. înarmîndu-se pînăîn dinţ i. adu-mi spada cea lungă . aş a e! recunoscu Mouston. zise Porthos. ochii vulturului s-au închis. era stă pînit de un tremur uş or. cizmele ţ i-s pline de noroi. care. spuse Porthos. — Dar eş ti plin de praf ş i de sudoare. e tare ară tos. — Tu nu-ţ i schimbi hainele? întreb ăPorthos. unii ziceau căe Sancho. Pă ş ind în anticameră . îi ş opti la ureche: — Curaj. uitîndu-se binevoitor cum se depă rta vechiul să u slujitor. ca în ziua de Rusalii. o săiau mă surile de prevedere cuvenite. ră mîn aş a. — Pentru unii ca noi. Mouston se întoarse cu cei trei cai gata de drum. vorbi d'Artagnan. Stră zile erau pline de lume. — Ia-ţ i spada cea mare. Pornirăîntr-un trap destul de iute ş i ajunserăla Palatul Cardinalului pe la orele ş apte ş i un sfert. — De ce? — Nu ş tiu. prietene. dupăcum i se pă ru. de-ai fi zis căvine drept de pe cîmpul de luptă . iar celă lalt atît de colbuit. Trimise dupăuş ier ş i-i ară tăscrisoarea cardinalului. Mouston! ceru Porthos. d'Artagnan: Mouston va fi de ajuns. strigăel lui Planchet. Zîmbi ş i. Uitasem. tu ş tii. d'Artagnan se vă zu între cunoscuţ i: muş chetarii din compania lui tocmai fă ceau de gardă . — Spada cea mare. Ori nu prea ai ţ inere de minte. ză u. — Eu am spada mea anume pentru curte. Crede-mă . aplecîndu-se spre el. cu mînerul aurit. D'Artagnan se întoarse spre Porthos.Mouston scoase un suspin: nu prea înţ elegea aceste vizite de ceremonie la care te duci înarmat pînă -n dinţ i. a gă sit doi în loc. — Ei. ca ş i cum s-ar fi odihnit opt zile în ş ir. Tu ai dreptate. — Nu. dar ascultă -mă . Plecă m cumva la luptă ? Atunci spuneţ i-mi. care îi cerea s ăse înapoieze f ă răîntîrziere. dupăce ş i-a pierdut stă pînul. care. n-avem de-a face decît cu un uliu oarecare. Mousqueton atră gea ş i el privirile forfotei de gură -cascăş i. D'Artagnan zîmbi. — Într-adevă r. — Pă i asta-i adevă ratăpregă tire de r ă zboi. dintre care unul gă tit ca scos din cutie. D'Artagnan să ri în ş a. cum povestea lui Don Quijote îş i cî ş tigase pe atunci mare faimă . viteazul meu prieten! Nu te pierde cu firea. În clipa aceea. Mouston. Ţ ine- . — Vai. ar ă tînd o spadăscurt ăde paradă . zise valetul. ori ai uitat cănu stăîn obiceiul nostru săne petrecem nopţ ile pe la baluri sau cîntînd serenade. domnule.

dar n-o spun. Fii binevenit! — Vămulţ umesc. ne vom întîlni ceva mai tîrziu. Eminenţ a-Sa văaş teaptă . — Intraţ i. Iată -măla ordinele Eminenţ eiVoastre. la fortă reaţ a Saint-Gervaise. dumneata eş ti. —Ş i ceilalţ i doi prieteni? întrebăMazarin. preocupat s ătaie cît mai multe nume cu putinţ ăde pe o listăde pensii ş i lefuri. Porthos întoarse capul la dreapta. D'Artagnan îi fă cu însăsemn cu ochiul. Mazarin tuş i uş or. la fel cum aveau să -i placă mai tîrziu lui Frederic al Prusiei. deş i privirea i se aprinsese de bucurie la vestirea uş ierului. apoi la stînga. care î ş i ascundea obîrş ia nobilăsub numele de Porthos. ş i nu-l saluta prea adînc pe italianul ă sta. — Ah. I se pă rea căare în faţ a lui. Porthos deschise gura. monseniore. fiindcăo să -ş i fac ăo proast ăp ă rere despre tine. acum nu pă rea cîtuş i de pu ţ in tulburat. umerii largi ş i ochii stră pungă tori ai lui Porthos. ca atunci. continuăMazarin. Uş ierul reapă ru.te drept. — Un cavaler falnic. Va să zicănumai ş i numai din devotament? — Monseniorul oare nu se încrede prea mult în acest cuvînt? întrebă d'Artagnan. monseniore. crezînd căe clipa săspunăş i el ceva. îndreptîndu-ş i umerii plin de demnitate. că ruia acest cuvînt avea privilegiul să -i insufle întotdeauna un mare respect. unul dintre vechii mei prieteni. ş i asta numai din devotament. — Da. monseniore. — Ceilalţ i prieteni ai noş tri n-au putut săne întovă ră ş ească deocamdată . mormă i Porthos. zise Mazarin. —Ş i domnul. — Cea mai de frunte spadăa regatului. bine. ar fi bucuros s ăse întoarcăîn oş tire? se interesăMazarin. — Bogat?! zise Mazarin. Îi vă zu cu coada ochiului pe d'Artagnan ş i pe Porthos trecînd pragul înc ă perii ş i. — Cincizeci de mii livre venit pe an. spuse el. ş i asta mămulţ umeş te. rosti Porthos. Începu săadmire mîinile pline de neastîmpă r. salvarea ministerului să uş ia regatului. Într-adevă r. Porthos înclinăuş or din cap spre d'Artagnan. cu surîsul lui fin. — Numai din devotament. Lui Mazarin îi plă ceau soldaţ ii chipe ş i. Mazarin se afla la masa de lucru. ca ş i domnul du Vallon. domnilor. c ă ci nu mai pot săo spun ă . domnule locotenent! zise el. rosti d'Artagnan. . în carne ş i oase. Porthos îl salutăpe cardinal. Te-ai gră bit. Dar asta îi aminti căvechiul grup al muş chetarilor era alc ă tuit din patru oameni. aflîndu-se mai liber decît dînş ii. Erau cele dintîi cuvinte pe care le spunea. fiindcădomnul de Bracieux e bogat. Mulţ iş tiu asta. — Bine.

bună oară . Natura te poate face mai mult ori mai puţ in devotat. se vor împlini două zeci de ani de cînd cardinalul Richelieu m-a fă cut locotenent. desigur. A ş dori săv ăvorbesc neîntîrziat ş i între patru ochi. o săvedem. — Ei domnule. vămă rturisesc. spuse Mazarin. nimic din toate acestea nu e cu neputinţ ă . glă sui ofiţ erul că ruia i se adresăaceastămustrare. împingîndu-ş i jilţ ul. ce-ar dori sădobîndeasc ăla capă tul devotamentului să u? — Ei bine. apucîndu-l de braţ . Monseniorul ţ i-o repetăla rîndul să u. în post la închisoarea Vincennes. domnule d'Artagnan ce ai dori? — Monseniore. — Monseniore. în septembrie. — Totuş i. cred în devotament ca într-un nume de botez. spune-mi unde ai vrea săslujeş ti: în oraş ? Undeva la ţ ar ă ? Porthos deschise gura săr ă spundă . — Da. D'Artagnan se înclină . monseniore. or.— Dar dumneata. domnule? vorbi Mazarin. — Eu. domnule du Vallon. ce e de dai buzna aş a? — Monseniore. O atare lă udă roş enie tipic gasconănu-i displă cu lui Mazarin. — Prietenul dumitale. Numai atît? Lucrurile s-ar putea aranja. adic ădin acelea socotite nebuneş ti ş i cu neputinţ ăde înfă ptuit. ş i ai dori săobţ ii de la cardinalul Mazarin gradul de că pitan. în anticamer ăse auzi mare zarvăş i aproape în aceeaş i clipăuş a se deschise ş i un om plin de praf nă vă li în cabinet. f ă cînd un pas înainte. moş ia Bracieux în Soissonnais ş i moş ia Pierrefonds în Valois. — Ei bine. monseniore. domnul du Vallon e la fel ca mine: îi place săducăla bun sfîrş it misiuni cu totul ieş ite din comun. cu ochii scînteind de bucurie cînd auzi căpoate sără splă teascădevotamentul lui Porthos f ă răsă -ş i desfacă bă ierile pungii. — Voi fi baron! exclamăPorthos. la anul. prietenul meu stă pîneş te trei minunate mo ş ii : moş ia Vallon la Corbeil. interveni d'Artagnan. care trebuie în chip firesc săfie urmat de numele unei moş ii. zise d'Artagnan. — Numai atît?! se mirăMazarin. dar ce-i asta? zise Mazarin. Sînt de Poins. ofiţ er de gardă . dintr-o mi ş care. . se aş ezarăîntre noul venit ş i cardinal. —Ş i dumneata. domnilor. —Ţ i-am spus doar. strigînd: — Domnul cardinal. Ei. O săvedem. dar la capă tul unui devotament se cuvine întotdeauna săexiste o r ă splată . sprijinindu-ş i coatele de birou ş i bă rbia în palme. v-am chemat spre a vă încredinţ a o slujb ăsedentară . de pildă . unde este domnul cardinal? Mazarin se temu căva fi asasinat ş i se trase înapoi. rosti d'Artagnan. D'Artagnan ş i Porthos. Am oarecari neliniş ti. prietenul meu ar dori ca una dintre aceste trei moş ii s ădobîndeascărangul baroniei pentru st ă pînul ei. zise d'Artagnan. care deveni visă tor. Într-adevă r. Acum. domnilor.

ai că rui ochi se aprinseră . încît Mazarin. Mazarin scoase un strigă tş i deveni la rîndu-i mai palid decît aducă torul acestei ve ş ti: că zu pe spă tarul jilţ ului. — Eu la fel. Ce e? — Monseniore. Porthos? — La luptă ! strig ăPorthos. l-aşînş fă ca de coarne ş i l-aşaduce aici. La lupt ă !E cam multiş or de cînd nu ne-am mai bă tut. întă ri Porthos. spune repede! îl zori Mazarin. Mazarin nu-ş i putu st ă pîni un geamă t. — Atunci. s-ar putea s ămai fie prins. Domnul Beaufort a evadat? — Monseniore. domnul Beaufort a evadat de la Vincennes. — Evadat! îngînăel. — Dar domnul de Chavigny ce fă cea? — Lipsea de la Vincennes. vorbi d'Artagnan. — Mi se pare căEminen ţ a-Voastrăpierde un timp preţ ios. Dar domnul de Beaufort nu se va da prins fă răo lupt ă înverş unat ă . — Ce e? îngînăMazarin. — Ei bine. — Dar La Ramée? — A fost gă sit legat cobzăîn camera întemni ţ atului. înarmat ş i gata de lupt ă ? — Dacămonseniorul mi-ar porunci să -l arestez pe diavol. —Ş i n-ai tras asupra lui? — Ieş ise din b ă taia glonţ ului. — Spune. zise trimisul. —Ş i credeţ i căo să -l prindeţ i? — Da. —Ş i cine săporneascăîn urmă rirea lui? strigăMazarin. . nu-i aş a. D'Artagnan ş i Porthos se retraser ăîntr-un colţ al cabinetului.Ofiţ erul era atît de palid ş i atît de buimă cit. la naiba! —Ş i l-ai aresta? — De ce nu? — L-ai aresta pe domnul de Beaufort. fă cînd un pas înainte. fă cu semn lui d'Artagnan ş i lui Porthos să -l lase s ăse apropie. încredinţ at căi se aduce o ş tire de mare însemnă tate. uitîndu-se cu mirare la aceş ti doi oameni. dacăavem cai mai buni decît ai lui. zise d'Artagnan. Franţ a e mare ş i cea mai apropiat ă frontierăse aflăla ş aizeci de leghe de aici. — Eu. de pe terasă . — Dar ajutorul lui? — Era complicele ducelui ş i a fugit împreunăcu el. — Dumneata la fel?! fă cu Mazarin. luaţ i pe cine g ă siţ i aici dintre ostaş ii de gardăş i porniţ i. — Cum asta? — DacăEminen ţ a-Voastrăar porunci s ăse porneasc ăîn urm ă rirea fugarului. aproape fă răcunoş tinţ ă . cu un că luşîn gurăş i cu un pumnal lîng ăel. l-am vă zut fugind de sus. domnule. — Monseniore.

Baronia dumitale gone ş te pe calul domnului de Beaufort: nu-i vorba decît să -l ajungi din urmă . Ş i înfipserăpintenii în pîntecele nobililor fugari care pornirăca o vijelie pe strada Saint-Honoré. po ţ i să -mi ceri orice doreş ti. Mousqueton se aruncăpe Phébus. d'Artagnan trînti un trecă tor la pă mînt. domnule baron. care parcăse însufleţ eau cu fiece clip ă . rosti Mazarin. da. În dreptul cimitirului Sfîntul Ioan. Mousqueton. încuviinţ ăMazarin. celă lalt pe Bayard. mai nă du ş it decît calul. continu ăMazarin. — Dupămine! strigăd'Artagnan. apucîndu-ş i prietenul de bra ţ . — Da. începurăsăscoatăfoc pe nă ri. — Pe cai. — Ei bine. curînd în pă dure. D'Artagnan. D'Artagnan ş i Porthos s ă rirăîn ş a. gonea la . unul pe Vulcan. luînd o hîrtie ş i aş ternînd cîteva rînduri pe ea. Caii. că pitane! ră spunse Porthos. cu pintenii înfipţ i în coastele fugarului. viu sau mort. — Domnule du Vallon. — Ba ş i semnez. cu minunatul să u sînge rece. Ş i se nă pustir ăîn goanăpe scara cea mare. scumpe domnule d'Artagnan. nu-ţ i fă gă duiesc nimic. — Iată -mă ! rosti Porthos. Cît despre dumneata. Ordinul regelui! Luaţ i hîrtia asta ş i porniţ i! — Prea bine. îi urma la distanţ a cuvenită . Cetă ţ enii îi priveau uimi ţ i din pragul caselor. ţ i-am fă gă duit să -ţ i dau putin ţ a săte miş ti niţ el ş i uite cămăţ in de cuvînt! — Întocmai. monseniore. — Adă uga ţ i. luînd cu ei ostaş ii ce le ieş eau în cale. c ăputem lua orice cai vom întîlni în cale. Vai! Nu existălucruri neînsemnate pe lume ş i vom vedea că întîmplarea asta era cît pe ce săpiardămonarhia! XXVII DRUMUL CEL MARE Gonirăastfel în lungul mahalalei Saint-Antoine ş i al drumului spre Vincennes. curînd vă zurăsatul. Dupăel veneau cei zece ostaş i. în vreme ce cîinii speriaţ i îi petreceau cu lă tră turi. Întoarserăcapul. Porthos! spuse d'Artagnan. — La drum! strigăPorthos.— Daţ i poruncă . dar era ceva mult prea neînsemnat ca s ăopreascăîn loc ni ş te oameni atît de gră biţ i: grupul c ă lă re ţ ilor îş i urm ăcalea ca ş i cum caii ar fi avut aripi. cu strigă tul: „Pe cai! Pe cai!" Vreo zece oameni se adunarălîng ăei. dar dacămi-l aduci aici. monseniore. monseniore. curînd se aflarăîn afara oraş ului.

Acum spune-mi încotro au apucat? — Cît despre asta. — Ordinul regelui. în vreme ce cu cealaltăscoase un pistol din coburi ş i-i ridic ăîntr-o clipită cocoş ul. domnule ofiţ er. D'Artagnan scoase o hîrtie din buzunar. pe al cincilea l-au luat ră nit. Aş teaptă ! Desfă cu grabnic hîrtia ş i o puse cu o mînăsub ochii sergentului. zise el. Mousqueton îi urma îndeaproape. Din nenorocire. nu-i voie săsuflă m un cuvînt. În cinci minute era sosit la ţ intă . Fugarii sînt urmă riţ i? — Da. — Cît timp au înainte? — Douăceasuri ş i un sfert. Un grup de ostaş i. dacănu. ţ i-am spus. alunga oamenii din locul unde domnul de Beaufort încă lecase. tică losule! se ră sti el la sergent. Pe culmea zidului era un du-te-vino de santinele speriate. domnule ofiţ er. Mă surau din ochi în ă lţ imea ş i schimbau între ei fel de fel de pă reri. — Douăceasuri ş i un sfert. — Ordinul regelui. Fruntea i se încruntăş i tîmplele i se împurpurară . Cite ş te ş i ră spunde. D'Artagnan se duse drept la sergent. nu-i aş a. uitîndu-se la Porthos. Încotro au apucat? Sergentul vă zu cănu era de glumit cu d'Artagnan. — Ah.cîţ iva paş i înaintea lui Porthos. baroane? Nu-s decît patru! Un zîmbet vesel luminăchipul lui Porthos. — Prea bine. — Consemnul ă sta nu-i pentru mine. Doar avem cai de nă dejde. glă sui d'Artagnan. asta-i floare la ureche. d'Artagnan ză ri un pîlc de oameni strînş i de cealaltăparte a ş anţ ului. Ostaş ii se ţ ineau dupăei. spuse sergentul. potrivit cu iuţ eala cailor. . nu e voie săstea nimeni aici. — Domnule ofiţ er. Pricepu numaidecît căpe acolo a fugit întemniţ atul ş i cănumai acolo ar putea săcapete lă muriri. Mi se pare că -ţ i baţ i joc de mine. îţ i zbor creierii. domnule ofiţ er. ră spunse d'Artagnan. se uitau la funia ce atîrna încăde creasta zidului ş i care era ruptăcam la două zeci de picioare de pă mînt. Ostaş ii ce-l însoţ eau îl ajunserădin urm ărînd pe rînd. — Dacă -i a ş a. Auzi. în locul unde turnul privea spre Saint-Maur. gîndindu-se la ce-i a ş tepta pe bieţ ii lui cai. — Patru sînt să nă toş i. Toţ i cei strînş i acolo se ară tau tare preocupaţ i. au cai foarte iuţ i. Mînia se aş ternu pe chipul lui d'Artagnan. comandat de un sergent. —Ş i unde-i guvernatorul? — La ţ ar ă . — Cîţ i sînt? — Patru! zise d'Artagnan. De pe culmea unei coline. Porthos? Porthos suspină . vorbiţ i cu guvernatorul.

îi dă du de ş tire ce se petrece. săle omorîm. nici calul lui d'Artagnan nu vru sămeargămai departe. îş i pierduse r ă suflarea. ră spunse d'Artagnan. drace! zise Porthos. Într-adevă r. Dupădouăceasuri. numai sămai fim în stare. — Ah. dupăvreo douăleghe. — Dacăm ăminţ i. tică losule. în loc să -l urneasc ăla drum. Într-adevă r. — Bun! fă cu Porthos. Trebuir ăsă -l sileascăsăo deschidă . zise Porthos. dup ăun ceas. — Săne odihnim o clipă . în vreme ce sudoarea le trecea prin n ă dragi. spuma lor împroş ca tunicile că lă re ţ ilor. tunăd'Artagnan. habar nu avea de nimic. pe aici! strigăel. caii stră bă turăfă răoprire două sprezece leghe. — Dimpotrivă . S-a zis cu Vulcan! . D'Artagnan care nu se uita înapoi. D'Artagnan ridicădin umeri. Dar acum. dacă -i ajungi din urmă . îndreptîndu-se spre poarta cu pricina. galop! — Da. fiindcăei nu-s decît patru. Ş i înfipse pintenii în coastele fugarului. Phébus s-a dus pe copcă ! — Cardinalul o să -ţ i pl ă teascăo mie de pistoli pentru el. aş a cum îl silirăş i pe sergent sădeschidăgura. trei dintre ei se oprirăîn loc. Vă d urme proaspete. calul lui Mousqueton se pră vă li la pă mînt. Pornirămai departe. Picioarele începeau săle tremure. amîndouămarginile drumului erau scormonite de copite. Nici nu m-am gîndit la asta. sălă să m bietele animale să -ş i tragă sufletul. — Pe aici. iar unul se pră bu ş i la pamînt. — Oh! exclamăPorthos. numai să -i ajungem! izbucni d'Artagnan. fă cu un semn escortei ş i porni. nu-i decît un sfert de ceas de cînd au trecut pe aici. — Iar tu. nu toţ i caii ţ ineau pasul. r ă spunse el. —Ş i pe ce poartăau ieş it? — Pe poarta Saint-Maur. murmurăsergentul. — Adevă rat. domnilor. recunoscu Porthos. n-o săte mai întorci săm ă spînzuri. Porthos cu aerul să u liniş tit. — Barem noi doi săajungem ş i e destul. Din pă cate. ultima loviturăde pinteni îl f ă cu săse pră bu ş ească . săle omorîm. ceata că lă reţ ilor se nă pusti înainte cu aceeaş i iuţ eală . Urmele se vedeau desluş it în lumina asfinţ itului. Ultima piedicăînl ă turatădin cale. mîine o săfii spînzurat. cînd domnul Beaufort scă pase. — Atunci înainte. Cîţ iva nu puturăsămai reziste la aceastăcursănă prasnicăş i. paznicul gă sise de cuviin ţ ă săferece poarta cu douăză voare.— Au apucat spre Vendômois. ş i cu asta mai pierdură zece minute. dar.

— Cee? — Aud un cal. ş i făce fac eu. Porthos? — Nu prea. mulţ umit ăunui felinar agă ţ at sub un ş opron. în vreme ce Porthos se descurca aş a cum putea din scă ri. De aici. zise d'Artagnan. dar deodatăvă zu sîngele podidind calul pe n ă ri. Porthos.. în clipa aceea un al doilea nechezat se lă săpurtat de adierea nopţ ii. D'Artagnan se apropie cu repeziciune. Ei. Ia-te dupămine. întinzînd urechea în direcţ ia ară tat ă . Phébus n-a putut s ă reziste ş i. Domnule. — Nici o vorbă . pitulîndu-se pe dupătrunchiurile copacilor ş i ajunserăla vreo două zeci de paş i de casă . —Ş i-al treilea! îngînăel. Ală turi. muţ i ca niş te umbre. ia-ţ i pistoalele. — Mousqueton. ori mai degrabăBayard cade sub mine. — Aha! se dumiri Porthos. — O fi vreunul din oamenii noş tri care ne ajung din urmă . Se furiş arăînainte. — Bun! fă cu d'Artagnan. ş eile ş i capestrele cu frîiele. vorbi Mousqueton. — Noi sîntem în serviciul regelui. Cad. Acum totul s-a sfîrş it! În clipa aceea se auzi un nechezat. — Tă cere! spuse d'Artagnan. vă zurăpatru cai falnici.. întă ri Mousqueton. ia-ţ iş i tu pistoalele din coburi. luîndu-ş i-le pe ale sale. Trebuie săne oprim! Dă -mi calul tă u. apucîndu-se cu mîinile de pă r. Ş i ascultăla rîndul să u. ş opti d'Artagnan. la treab ă ! Tustrei înaintarăîn noapte.— La naiba! exclamăd'Artagnan. — Le am în mînă . — Porthos. — Nu. ş i? —Ş i pentru a-l sluji pe rege vom lua caii pe care i-am auzit nechezînd. — Sînt la mine. — Domnule. D'Artagnan vru să -l ridice. — Ei. fă cînd semn celor doi tovară ş i ai să i sără mînă . — Uite casa. Porthos. morm ă i Porthos. Un argat îi ţ es ă la. zise d'Artagnan. domnule. conveni Porthos. La cinci sute de paş i de aici ş tiu o cabanăvînă torească . fă r ăs ăfi fost vă zuţ i. Acum pricepi. la vreo cinci sute de paş i de noi. Într-adevă r. — Asta-i altceva. — E undeva înainte. domnule. dar ce dracu faci? — Afurisitătreabă . La o cotiturăa drumului ză rirălică rind o luminăîn desimea copacilor. care î ş i lă sase calul în drum ş i tocmai îş i ajungea stă pînul din urmă . S-aude undeva înainte. — Întocmai. — Tă cere! porunci Porthos.

ameninţ ăintendentul. Omul se întoarse nedumerit. ă ş tia-s caii domnului de Montbazon. Mouston? — Da. nici nu se gîndea să asculte. — N-ai auzit. veniţ i încoace! ră cni intendentul. ş ti ţ i asta? — Cu atît mai bine. — Dacă -i a ş a. — Hei. Argatul strigădupăajutor. Caii au gonit ş ase leghe ş i abia adineauri am scos ş eile de pe ei. retră gîndu-se pas cu pas ş i încercînd săse strecoare în casă . zise el argatului. —Ş i eu o să -i chem pe ai mei. i-o retez ăd'Artagnan. — Atunci. pe care ş i-l puse îndatăsub bra ţ . vă zîndu-ş i de treabă . — Hei. îi iau singur. — Dragăprietene. Un soi de intendent se ivi din casăchiar în clipa cînd d'Artagnan ş i tovară ş ii s ă i puneau ş eile pe cai. bîigui intendentul. Văprevin ca-mi chem oamenii. Porthos? întreabăd'Artagnan. Ă ş tia au sătragădupănoi. — Vreau săcumpă r caii ă ş tia. spuse'd'Artagnan. dar intendentul. . de frică . — Gata. spuse d'Artagnan. ră spunse d'Artagnan. Tovară ş ii să i apă rurăîntr-o clipă ş i fă curăla fel. dacăsco ţ i un cuvînt î ţ i zbor creierii. Ş i tustrei o pornirăca vîntul. de asta. tic ă losule? se ră sti d'Artagnan. de ce taci? — Caii nu-s de vînzare. plecă m! Tustrei se aruncarăpe cai. Ş i-i ară tăpistolul. — Foc! ţ ipăintendentul drept ră spuns. în ş a. Sînt locotenent în garda de muş chetari a regelui ş i am zece ostaş i care vin dupămine. — Ba da. — Pă i. i-auzi cum galopeazăîncoace? Atunci o s ăvedem! Nu se auzea nimic. O luminăca de fulger zvîcni în lungul drumului ş i în aceeaş i clip ă că lă re ţ ii auzirăgloanţ ele ş uierînd ş i pierzîndu-se în aer. — Domnule. —Ş i tu. — Eş ti gata. — Bă gaţ i de seamăsănu văomorî ţ i caii! strig ăd'Artagnan cu un hohot de rîs. nu-i nici o juma' de ceas. Ascultă . — Să riţ i! urlăintendentul în vreme ce argatul alergăîntr-un suflet spre clă direa învecinată . Veni ţ i încoace. cu armele! — La drum! spuse d'Artagnan. trebuie săfie cai de soi. — Jumă tate de ceas de odihn ăajunge! rosti d'Artagnan. Ş i puse mîna pe calul aflat lîngăel. — Atunci sus. Intendentul dă du săse r ă stească .mai în urmă . fă r ăs ăspunănimic. Au s ăalerge de minune. domnule. zise argatul. domnilor! strigăargatul.

eş ti o minte p ă trunză toare. — Mort? — Nu. se cheam ăcănu noi iavem în mînăpe ei. — Eş ti cineva dacămai poţ i săvezi ceva pe o noapte ca asta. — Uite. — Întocmai. vezi? strigăd'Artagnan. — Înş euat. — Eş ti sigur căsîntem pe drumul cel bun. dupăun mic ocol. — Hait! Ce vă d colo jos? glă sui d'Artagnan. întă ri Porthos. zise d'Artagnan. — Aha! Oare i-am prins din urmă ? — Bun! Un cal mort! vesti d'Artagnan. ş i-acum măsupă răş oldul drept. Se pare căş i ai lor au ajuns la capă tul puterilor. d'Artagnan? întrebă Porthos. chibzui Mousqueton. . pricep! se dumiri Porthos. —Ş i? Ş i doamna de Montbazon e amanta domnului de Beaufort. Uite căaş a-s eu. Ţ i-aduci aminte de drumul de drumul de la Crèvecoeur. domnule. ş i? — Ei. — Asta-i sigur. — Parcăs-aude tropotul unei cete de c ă lă re ţ i. Gonirăastfel cam vreun ceas. Ne cred mai puternici. Ea s-a îngrijit de cai de schimb. ei sînt. domnul de Morttbazon e soţ ul doamnei de Montbazon. — Dar dacăsînt mulţ i. Caii erau albi de spum ăş i sîngele le ş iroia pe pîntece. Iar noi gonim pe urmele prinţ ului cu caii pe care abia i-a pă ră sit. — Aha.— Trag ca niş te lachei! pufni Porthos. — Le-am vă zut ş i eu. — Cu neputinţ ă . Mousqueton? — Ah. întă ri Mousqueton. — Niş te scîntei. ori nu? — Înş euat. — Pe naiba! N-ai auzit? — Ce? — Căă ş tia-s caii domnului de Montbazon? — Ei. — Eh! fă cu Porthos. de unde! i-o întoarse d'Artagnan. — Dragul meu Porthos. — Atunci e altceva. Pe vremea lui Richelieu se tră gea mai bine. fiindcă -i urmă rim. — Curaj! I-avem în mîn ă . Au săse înfrico ş eze ş i-au săse risipească . jumă tate în serios. întorcîndu-ş i fugarul pe drum. jumă tate în glumă . într-adevă r. — Încăun cal! le dă du Porthos de ş tire. — Aş i. — Uite-i. pe moarte. ci ei pe noi. aplecat pe coama calului. zise Porthos. mormă i Porthos. — Sînt mulţ i.

Caii. care ş i reîncepuse urmă rirea. — Înapoi! izbucni d'Artagnan. îndeplinea porunca stă pînului. Altfel sînteţ i morţ i. Se auzi o împuş că tură : era Mousqueton. crescînd cu fiecare clip ă . încît. Porthos înţ elese ş i duse mîna stîngăla coburi. — Oho! exclamăd'Artagnan..— Da. Încăun pas ş i sînteţ i morţ i. care. În cinci minute o săne distră m. aş a cum calul mesteca ză bala. el îş i izbi adversarul atît de nă prasnic. Ia ascultă . XXVIII ÎNTÎLNIREA Gonirăastfel încăvreo zece minute. zise Porthos. zise d'Artagnan. — Cu atît mai ră u pentru cei care vin. spuse Porthos. de ş i acesta abă tu lovitura. Cei trei că lă reţ i avîntaţ i în goanănu se oprirăş i nici nu ră spunseră . cele dou ăumbre le aţ inurăcalea ş i lică rirea stelelor fă cu săsclipeascăţ evile aplecate ale pistoalelor. — I-am sfă rîmat ţ easta. Cît despre Porthos. Douăfocuri de pistol r ă spunserăla aceastăameninţ are. spuse d'Artagnan. — Ei bine? întreabăPorthos. ală turi de prietenul să u. Ş i porni mai departe. în mijlocul că ruia începea s ăse desluş eascăo masăcompactăş i mai neagrădecît restul orizontului. douăpuncte negre se desprinserădin întuneric. Mousqueton! strigăPorthos. Se avîntarădin nou în goană . — Ia frîul în dinţ i. De astădatăle-am vă zut ş i eu. se auzi doar zgomotul spadelor smucite din teacăş iţ ă că nitul pistoalelor pe care cele douăumbre le încă rcau. Ră sun ăun alt treilea foc. Aida-de! Am mai vă zut noi altele ş i mai ş i! La aceste cuvinte. ieş indu-le înainte. se rostogoli de pe cal la vreo zece paş i. scoţ înd pistolul o dată cu d'Artagnan ş i încă rcîndu-l în grabăş i el. iar niş te scîntei. zburau pe drumul întunecat. încît într-o clip ăerau peste duş mani. — Care eş ti acolo? se r ă sti o voce tă ioas ă . Deodată . furioş i de durere ş i de îndemnul pintenilor. — Dă -i gata tu. — Care eş ti acolo? strigăvocea pentru a doua oară . dar cei doi se nă pustirăcu atîta repeziciune înainte. Dar tu? — Eu doar l-am ră sturnat de pe cal. ş i potrivnicul să u se pră vă li la pă mînt.. tras de foarte aproape de c ă tre d'Artagnan. — Înainte. .ş i pe mă surăce creş teau. din fugă . — Aida-de! pufni Porthos aproape sufocat de praf ş i mestecînd frîul în gură . Uite-i căvin spre noi. înainte! îi îmboldi d'Artagnan cu vocea lui ră sună toare. că pă tau înfă ţ iş area a doi că lă reţ i.

— Pe toţ i dracii! Auzi. dar îndatăsfîrş i într-un geamă t: d'Artagnan îl str ă spunsese cu spada pe nes ă buitul c ă ruia îi ardea de rîs. Asta-i perechea glonţ ului primit pe drumul de la Amiens! Porthos se întoarse ca un leu. De astădată . Taman în ş oldul cel ă lalt. Într-adevă r. Într-adevă r. Uite căş i alţ ii vor săse prindă -n horă . — Aha! îl vesti Porthos. oprindu-se în loc. domnule! se vă ică ri el. — Pă zea! strig ăd'Artagnan. În vremea asta. Mi-am zis căs-ar putea săne prindăbine ş i i-am luat cu mine. Uite al ţ i doi. asta o săţ in ăaş a pînămîine dimineaţ ă ? bombă ni Porthos. Porthos î ş i încă rcase din nou pistolul. — Bravo. L-ai doborît. Merge bine treaba. vesti Mousqueton. — La o parte! strigăel cel dintîi. am cîş tigat prima partidă .— Dă -i înainte! se bucurăd'Artagnan. dragul meu! Nu nimereş ti întodeauna ţ inta. — Hei. — Iată -l! spuse Mousqueton. al ţ i doi că lă re ţ i se apropiau cu repeziciune. Hei. mi se pare. r ă spunse Porthos. ce are calul meu? — Cade. — Pă i ce. Porthos zise el. nă pustindu-se asupra c ă lă re ţ ului ră mas pe jos ş i care tocmai dă dea sătrag ăspada. rosti Porthos. apoi scoase un horcă it ş i se întinse la pă mînt. săle aţ in ădin nou cafea. domnule. la naiba. — Cred căn-am atins decît calul. al ţ i doi că lă re ţ i se desprinserădin grup ş i înaintau cu repeziciune. dacăvreau! se înfurie d'Artagnan. Mousqueton scoase un strigă t de durere. se ridică . Într-adevă r. La o parte! — Ce vreţ i? întrebăo voce. — Ce vrei. — Domnul vrea un cal? întrebăMousqueton. — De ce nu i-ai venit de hac ca ş i primului? — N-aveam mîinile libere. calul lui d'Artagnan se poticni ş i că zu în genunchi. Mu ş chetarul începu săblesteme de se cutremura cerul. domnule. În acelaş i timp r ă sunar ădouăîmpuş că turi ca una singură : erau Porthos ş i potrivnicul să u care tr ă geau unul asupra celuilalt. d'Artagnan nu mai aş teaptăsăi se spun ăceva. Cel pe care l-aţ i doborit la pă mînt. D'Artagnan întoarse capul ş i-l vă zu pe Porthos lîng ăel. îns ănici nu mai apucă săo mai scoatădin teacă . — Oh. — Îl vrem pe domnul de Beaufort! izbucnirăîntr-un glas Porthos ş i d'Artagnan. Primise în piept glonţ ul celui dintîi duş man care se nă pustise asupra lui d'Artagnan. ţ ineam caii de frîu. să rind pe unul dintre ei. — Stă pînii lor sînt morţ i. — Cum naiba se face căduci doi cai dup ătine? se minună d'Artagnan. Bufni o împuş că tură . Un hohot de rîs se auzi drept ră spuns. căPorthos fi pocni cumplit în cap cu mînerul . aş a cănu-ţ i face inimărea dacămai dai greş .

cu un pistol în fiecare mînă . care pă rea c ăiese dintr-un nor. Ş i înfipserăpintenii în coastele cailor. faceţ i loc sătrecem! strigăd'Artagnan. st ă tea îngenuncheat în spatele calului să u. a că rui spadăză ng ă ni încruci ş îndu-se cu a sa. Ce facem. care se zbă tea în spasmele morţ ii. cu sprinteneala-i nemaipomenită . se lă săsăalunece la pă mînt. — Atacă m! îi întă ri Porthos hotă rîrea. — O săvedem! zise aceeaş i voce. fiindcărana nu-i mai îngă duia săse ţ in ăîn ş a. În acest timp. Silit de douăori săschimbe garda ş i sălupte cu garda în afar ă . d'Artagnan angajăspada în garda-i favorită . Lupta începu. De îndatăce ză ri că lă re ţ ii apropiindu-se. Glonţ ul nimeri calul drept în pîntece. vedem noi dacănumele regelui nu deschide orice cale! i-o retezăd'Artagnan. d'Artagnan se oprise în loc ş i îş i încă rcase pistolul. Douăfocuri de pistol r ă sunarăaproape în aceeaş i clipă . care se pră bu ş iţ eap ă n sub el. domnule. cu pumnul ferit înă untru. se trase un pas înapoi. glon ţ ul tras de potrivnicul lui Porthos stră punse gîtul calului. nu mai avu ră gazul săduca mîna la coburi ş i amintindu-ş i de un sfat pe care i-l dă duse cîndva Athos. se arunc ăîntr-o parte. — La dracu! se ră sti d'Artagnan. Că lă re ţ ii erau la vreo dou ă zeci de paş i de ei. Cu îndemînarea-i obi ş nuită .spadei. unul tras de d'Artagnan. Trage spada. — Aida-de! fă cu batjocoritor aceea ş i voce ră sun ă toare. D'Artagnan sim ţ i cum se pră bu ş eş te sub el ş i. — Bine. Porthos. cu un geamă t adînc. că ci că lă reţ ul venea învă luit într-un vîrtej de praf. o s ăajunge ţ i. — Regele n-are nici un amestec aici! ripostăo voce sumbrăş i ră sună toare. gemînd. Ă sta-i mă cel de cai ş i nu o luptăb ă rbă teasc ă . — Bun! N-aveţ i grijă . la oblîncul noului să u cal atîrna o flintă . numai căde data asta întîlni o spadă ş i un braţ care îl cam puserăpe gînduri. încît el se pră buş i ca un bou sub m ă ciuca mă celarului. fie! zise d'Artagnan. d'Artagnan ajunse lîngăpotrivnicul să u. — Iată -mă ! spuse Porthos. potrivnicul . — În numele regelui. Asta-mi convine de minune. D'Artagnan îş i atac ăpotrivnicul cu înverş unare din prima clipă . celă lalt de potrivnicul lui Porthos. Mousqueton. aş a cum avea obiceiul. — Văîntreb pentru ultima oară . încotro? zise aceea ş i voce. Afarăde asta. trage spada! Ş i că lă re ţ ul să ri îndatădin ş a. îş i ridic ăiute calul în douăpicioare. — Vrei sa lupţ i cu spada. Glonţ ul lui d'Artagnan zburăpă lă ria duş manului să u. a ş teptă m sau atacă m noi? — Atacă m! hotă rî d'Artagnan. Din douăsă rituri. D'Artagnan vă zu îndreptîndu-se spre el ţ eava unei muschete.

mînui spada cu o rara iscusinţ ă . vai mie! Vai mie! se tîngui d'Artagnan. În cele din urm ă .să u nu se clinti din loc. luptînd iară ş i cu garda preferat ă . — Athos. Ş i aruncăpistolul din mînă . la rîndul lor se traserăun pas înapoi. — Pe toţ i dracii exclam ăel cu accentu-i gascon. atacînd cu iuţ eala fulgerului ş i cu o forţ ăpe care o credea de neînvins. potrivnicul să u să ri înapoi ş i. Temîndu-se de un vicleş ug. zise domnul de Beaufort. d'Artagnan se avîntăînainte. ce voi spune cardinalului? — Îi vei spune. — Priviţ i în jur. — D'Artagnan! zise Athos. d'Artagnan stă tea gata s ăse apere. D'Artagnan ş i Porthos se uitarăîn jurul lor: într-adevă r. Nu existădecît un om pe lume care putea sămăoprească . dac ăaveţ i cumva vreo îndoială . rosti d'Artagnan. împotriva contelui de La Fère ş i a cavalerului d'Herblay. Lovitura fu parată . — Prinţ ul! rostirăîntr-un glas Athos ş i Aramis. — Oh. descoperindu-ş i pieptul. — Cincizeci de cavaleri! murmurăd'Artagnan ş i Porthos. domnilor. Aramis puse pistolul în coburi ş i vîrî spada în teacă . gră bindu-se săfacă loc domnului de Beaufort. se sili sădesluş eascăprin întuneric chipul lui d'Artangan. — Un temei în plus ca sătragi cel dintîi! ră spunse acesta. spuse Athos. A ş a îi zicea el odinioarăîn clipele de duioş ie. Auzindu-l. strigăAthos. dacăprin moartea mea îţ i salvezi onoarea. ş i sănu se dea bă tuţ i decît în faţ aa cinzeci de oameni. sînt dezonorat! — Ucide-m ă . de la egal la egal. . Două -trei lovituri schimbate dintr-o parte ş i din cealalt ăr ă maseră fă r ănici un rezultat. sălupte corp la corp. La aceastăluminăceilalţ i doi luptă tori dă durăfiecare cîte un strig ă t. dupăo clip ă . ră spunse o voce care domina întreg cîmpul de luptă . d'Artagnan o coborî pe a sa. — Fiul meu! glă sui Athos. Aş adar tu îl aperi? Ş i eu care am jurat să -l aduc mort sau viu! Ah. Athos ridicăspada. căa trimis împotrivă -mi singurii doi b ă rbaţ i capabili săînfrunte patru. întinzîndu-i mîna lui d'Artagnan. Porthos trase: o fulgerare luminăcîmpul de lupt ă . — Aramis. — Athos! zise d'Artagnan. Spadele scoteau scîntei.ş i soarta mi-a scos în cale tocmai pe omul acesta! Oh. — Ia seama! strigăPorthos în clipa aceea adversarului să u. în timp ce d'Artagnan ş i Porthos. întinzînd înainte capul descoperit. frîngîndu-ş i mîinile. Am dou ă pistoale încă rcate. domnule. d'Artagnan cuget ăcăera timpul săse foloseascăde lovitura-i favorită . nu trage! — Ah! Tu eş ti Aramis? fă cu Porthos. un mare numă r de că lă re ţ i îi înconjura.

Ah. — Cum doreş ti. iatămarele. Porunca fu îndeplinităpe dată . eu o cer. Doamne. — Întocmai. aş a cum singur aţ i spus. sînteţ i liberi. Vreau săvăspun două cuvinte. vorbi Athos. — E dureros. Cîţ iva dintre oamenii domnului de Beaufort fă curăo miş care spre ei. Nu se fac asemenea propuneri unor astfel de oameni. Ş i la aceastăultim ăîntîlnire a noastrăsălimpezim pe . săhotă rîm un loc de întîlnire. dar încănu ne-am declarat r ă zboi. domnilor. cine-ar fi crezut una ca asta?! D'Artagnan suspinăadînc fă r ăs ăscoatăo vorbă . — Deocamdată . Depă rtaţ i-vă . Athos se uitălung la amîndoi ş i le luămînile într-ale sale. Tuspatru se vă zurălaolaltă . monseniore. iată tristul adevă r. continuădomnul de Beaufort. — Prieteni. Porthos înclinădin cap în semn de încuviinţ are. Ş i se apropie de prinţ . care se apleacădin scă ri spre el ş i că ruia îi ş opti ceva. spuse Aramis. La dracu. ră spunse prin ţ ul. — Acum. Îmi pare ră u săv ă d căsîntem unii împotriva celorlalţ i. noi care am fost întotdeauna atît de uniţ i. continuăAthos. — Ei bine. — Tă cere. iată -ne du ş mani! oftăPorthos. — Cît despre mine. să tul sătot fug ş i dornic sătrag ş i eu spada. domnilor! porunci el oamenilor să i. adeveri Athos. spadele dumneavoastră ! rosti prinţ ul. dupăcum pe noi ne-a îndemnat săne ală tură m domnului de Beaufort. nimic n-o săne mai izbutească ! — Oh. sîntem despă rţ iţ i. O ultimăîntîlnire între noi e imperios necesar ă . Da. monseniore. spuse d'Artagnan. ş i inima mea sîngerează . Domnule d'Artagnan ş i domnule du Vallon. Spadele noastre?! Niciodată ! — Niciodată ! i se ală turăş i Porthos.— Auzind zgomotul luptei. am crezut căsînteţ i două zeci ş i am venit încoace cu to ţ i cei ce măînsoţ eau. conte. — Haide. d'Herblay! interveni Athos. d' Herblay. Aramis să ri din ş aş i se apropie de Porthos. înseamnă căaş a i-a îndemnat conş tinţ a. desc ă lecăş i vino încoace. Dar. ca ş i cum mi-aţ i fi stră puns-o cu spada. iar d'Artagnan ş i Porthos se pomeniră în mijlocul unui cerc imens. zise Aramis. interveni Athos. Dar nu eraţ i decît doi. în timp ce Athos se apropie de d'Artagnan. atunci treceţ i de partea noastră . Î ţ i sînt prea îndatorat ca s ă ţ i refuz prima rugă minte. rosti d'Artagnan cu mîndrie. Dacăs-au al ă turat taberei lui Mazarin. ridicînd capul. îmi pare ră u căne aflam în tabere potrivnice. — O clipă . — Spadele noastre?! se dezmetici d'Artagnan. zise Athos. ş i poate căvom g ă si o cale de înţ elegere. Un loc la îndemîna tuturor. — Atunci. doi care fac cît două zeci. domnilor. Oare văpare ră uş i acum cănu ne-aţ i vă rsat sîngele? — Nu. totul s-a sfirş it! suspinăPorthos. rosti el. — Eu o primesc.

— La ce oră ? — La zece seara văconvine? — De minune. Ceva mai încolo de ei. dacănu aveţ i nimic împotrivă . — În totul. anume.deplin poziţ ia unora ş i a celorlal ţ i. — Piaţ a Regală . Săne întoarcem acoperiţ i de ruş ine în faţ a cardinalului! —Ş i mai ales să -i spuneţ i. cănu sînt prea b ă trîn pentru a fi un om de acţ iune. Porthos! oftăd'Artagnan. urmat de întreaga escortă . domnilor. — D'Artagnan. — De aici. se auzi o voce. sper. — Ce vă d? strigăd'Artagnan. — Vai! murmurăd'Artagnan. D'Artagnan recunoscu vocea lui Rochefort. Athos ş i Aramis schimbarăo privire între ei. domnilor? întrebădomnul de Beaufort. clă tinăel. cănoi doi am încruciş at spadele unul împotriva celuilalt. zise Athos. D'Artagnan ş i Porthos r ă maserăsinguri în mijlocul drumului. din cap. în vreme ce eu nu măgîndesc decît la un singur lucru. —Ş i cînd anume? — Mîine seară . un om ţ inea doi cai de frîu. Grimaud? . Da. precum ş i purtarea pe care trebuie să o avem unii faţ ăde alţ ii. — Prin urmare. Aramis! — Haidem ş i noi. ş i atunci văveţ i putea lua revanş a. Cu bine. fie! zise Athos. Zicînd acestea. onoarea noastrăde soldaţ i e pierdută . da. Haidem. va ieş i pacea sau ră zboiul. mădoare căte gîndeş ti la asta. Îţ i jur. — Văreîntoarceţ i pînăatunci? — Da. monseniore. Crezuserăcăera Mousqueton ş i se apropiară . — La Paris? — Da. mare nenorocire s-a abă tut asupra noastră . — Bine! rostirăceilal ţ i trei. dă du pinteni calului ş i o porni în goană . În ce ne priveş te pe noi. dar onoarea noastră . — Văpot fi de folos cu ceva. Aramis dă du a încuviinţ are din cap. va fi salvată . sînteţ i de pă rerea mea? întrebăAthos. curînd ne vom revedea. domnul de Beaufort le fă cu cu mîna în chip de salut. — Fiţ i liniş tiţ i în aceastăprivin ţ ă . ş i locul întîlnirii? — Piaţ a Regal ăvăconvine? întrebăd'Artagnan. Tu eş ti. care pieri în noapte dimpreun ăcu tropotitul cailor. îndurerat. prieteni. ori poate chiar la Paris. — Săda ţ i mă rturie căam fă cut tot ce ne-a stat în puteri. rosti Athos cu gravitate. lîngăParis. tu ai dreptate. — Ei.

apoi o îndoi ş i o puse în buzunar. Cardinalul citi scrisoarea de două -trei ori. ei îş i continuarăîn tă cere drumul spre Paris.— Grimaud! exclam ăPorthos. bunul meu Grimaud. furăajunş i din urmăde un soi de curier. holbînd ochii. D'Artagnan se ş i afla în ş a. se afla mă rturia celor să vîrş ite de Porthos ş i d'Artagnan. cînd deodatăauzirăni ş te gemete venind parcădin ş anţ ul de pe marginea drumului. unde. — Nu. tu unde te duci? întrebăd'Artagnan. deş i nu te prea dumireai dacălacrimile acestea mă rturisesc bucuria revederii sau durerea ră nii din ş old. Acesta le fă cu un semn cănu se înş al ă . . ş i un fel de umbrăse ridicăpe marginea drumului. — Poţ i săîncaleci? — Oh. Noi trebuie totuş i săajungem la Paris. — Domnul conte de La Fère. — Ei. se poate săspuneţ i una ca asta? — De mers. domnule. — Ai cui sînt caii? întrebăd'Artagnan. a ş a cum promisese. — Îţ i mul ţ umesc. — Ce-i asta? întrebăd'Artagnan. Mazarin petrecu o noapte cumplităcînd primi scrisoarea prin care prinţ ul îi dă dea de ş tire căse aflăîn libertate ş i căva porni împotriva lui un ră zboi nimicitor. Măduc să -l întîlnesc pe vicontele de Bragelonne. — Straş nic! se bucurăPorthos. în Flandra. colbuit din cap pînăîn picioare: era un om de-al prin ţ ului de Beaufort. — E Mousqueton! zise Porthos. Cît despre d'Artagnan ş i Porthos. scînci un glas. chiar eu sînt. pe care îl îndr ă gea mult. — Da. Athos! murmurăd'Artagnan. — Cine ni i-a dat? întrebăş i Porthos. Mi-era team ăc ăvoi fi nevoit s ăfac drumul pe jos. spuse Grimaud. Grimaud. dragul meu Mouston? — Mouston! repetăGrimaud. — Ce-i de fă cut? mormă i d'Artagnan. Dupa vreo trei ceasuri. Merserăun timp în t ă cere spre Paris. Porthos alergăspre Mousqueton. — Athos. Tu te gîndeş ti la toate. Îţ i pă ră seş ti stă pînul? — Da. domnule. domnule nu cred: dar am o ranăcare măsupă ră . — Am eu grijăde Mousqueton. care se afl ăsub arme. zise Grimaud. Ş i se aruncăpe cal. care ducea cardinalului o scrisoare. Eş ti un adevă rat gentilom. — Eş ti ră nit ră u. care îl primi cu lacrimi în ochi. poţ i sămergi? — Am săîncerc pînăla prima casă . Grimaud să ri la p ă mînt ş i-l sprijini pe vechiul să u prieten.

fiindcădacăn-ar fi ră mas în urmăş i dacăar fi fă cut fiecare cît dumneata ş i prietenul dumitale. înţ elegi. monseniore". — Pe toţ i dracii! — „Monseniore. i-am ră spuns. nu era chip s-o scalzi. la Paris. Dar eu te credeam gascon. Hotă rît. mort sau viu. — Ai dreptate. dragul meu. e că . — Ei. Te-a primit ră u. Am intrat ş i el s-a uitat chiorîşla mine. nu. n-a împiedicat un schimb de focuri. de vreme ce domnul de Beaufort i-a scă pat lui d'Artagnan. ei erau cincizeci ş i noi eram doi. urm ă rindu-l. Porthos. muş chetarul cel puţ in l-a zdrobit cu calul pe Broussel. dupăcîte am auzit.— Ceea ce măconsoleaz ă . mormă i Porthos. o sămă înveţ e sădau cai din cei mai buni gă rzilor mele." „Da. Doamne. povesteş te-mi totul amă nunţ it." „Mda. că ci a început sărîdă . m ăslujeş te chiar ş i atunci cînd e neîndemînatic. dragul meu!" „Nu sînt gascon decît atunci cînd izbutesc. dar asta. Cardinalul se gîndea la omul pe care d'Artagnan îl trîntise la pă mînt în dreptul cimitirului Sfîntul Ioan. care se întorcea cu o mutra lungăş i plouatăde la Palatul Cardinal. ş i care nu era altul decît consilierul Broussel. „Aha! a continuat cardinalul. bravul meu d'Artagnan? — Da. monseniore. — Ia zi. zice." „Da. nu puteam să -i povestesc amă nuntele fă r ăs ăpomenesc de prietenii noş tri. Adevă ra ţ i . ş i din cealaltă . stînd în curtea hanului „La Că priţ a" ş i adresînduse lui d'Artagnan." Pricepi. monseniore". zic. E de necrezut cît vin înghit biscuiţ ii ă ş tia! se întrerupse d'Artagnan. zise el. „Asta. s-au irosit vreo cîteva încă rcaturi de pulbere ş i din-tr-o parte. gasconul se dovedeş te un om preţ ios." — Hm. atunci ţ i-ai fi ţ inut cuvîntul ş i mi l-ai fi adus aici. Ră spunsul i-a plă cut. Gimblou. pe legea mea! Ză u. Eu am ridicat din umeri ş i i-am spus: „Ei bine. ş i ca săle dau în vileag numele însemna pierzania lor. Totul e felul cum ţ i se vorbeş te. un pahar! Bă iatul care ră spundea la acest nume frumos aduse un pahar ş i d'Artagnan se aş ezăal ă turi de prietenul să u. ş tiu asta. Porthos? — Uită -te ş i tu: moi un pesmet într-un pahar cu vin spaniol. XXIX PATRU VECHI PRIETENI SE PREGĂ TESC SĂSE ÎNTÎLNEASC Ă — Ei! fă cu Porthos." „Adică . Făla fel ca mine. dracu nu mi se pare chiar atît de negru. nu noi am fost cei mai tari. cum a fost? — La naiba. zice. scîrboas ăjavrămai e omul ă sta! Dar ce mă nînci acolo." „Ş i spadele au vă zut lumina zilei? a adă ugat el. întunericul nop ţ ii.

care anume? întrebăPorthos. cred socoteala încheiată . la naiba! La cît le socoteş ti? — Săzicem o sut ăde pistoli toate trei.. — O mie de pistoli? — O mie de pistoli în cap. — Aş a e. Mai r ă mîn trei sute .bureţ i! Gimblou. monseniore". Aflăc ă -l stînjenea. mai adu o sticlă . i-am ră spuns. „Aţ i pierdut trei cai?" m-a întrebat. cînd m-a chemat din nou. G ă sesc căs-a purtat cum se cuvine.. — Ia te uită !Ş i eu. Porthos? — Oh. nici o lă scaie mai mult! —Ş i ai banii la tine? — Uite-i. sănu mai vorbim. ţ i-ar spune preţ ul pînăla ultimul b ă nuţ . „Întocmai. ar fi trebuit săse tocmească . — O mie de pistoli! exclamăPorthos. adă ugînd înc ăo sut ăcincizeci pentru Phébus. Destul de frumos din partea lui. conveni d'Artagnan. Spune tu. Sticla fu adusăîn mare grabă . — N-are a face. e niţ el cam mult ş i dacăse pricepea la cai. Oho. rosti Porthos.. o sutăde pistoli. — La naiba! Se pare căi-am strivit un consilier din Parlament. prietene. — Eh. ceea ce ce dovedea preţ uirea de care se bucura d'Artagnan la han. că rpă nosul. — Se cheamăcămai ră mîn patru sute cincizeci de pistoli. zise Porthos. domnul de Richelieu ar fi spus: „Cinci sute de scuzi pentru consilier!" În sfîrş it. atunci a înţ eles. — Bunătreab ă ... Din nenorocire. ză u! zise Porthos. dragul meu. ca sănu dea peste el! Ră mîne pentru altădată . A avut o tresă rire grozavăş i s-a uitat ţ intăla mine. — Cum se cuvine?! Faţ ăde niş te oameni care nu numai căş i-au pus pielea în joc. dacăbietul Mousqueton ar fi aici. — Pe legea mea. care mi-am abă tut calul într-o parte. — Da. — Tocmai dă deam săplec. a scotocit într-un scrin ş i a scos la iveal ăbilete ale bă ncii din Lyon. era cît pe ce săo fac ă . — Cum. „Cît valorau?" — Tii.. ţ opîrlanul! — Pai de. omuleţ ul ala negricios pe care l-ai c ă lcat în dreptul cimitirului Sfintul Ioan? — Întocmai. dar i-au adus ş i un mare serviciu? — Un mare serviciu. — Ar fi trebuit sămără spl ă tescăpentru povestea asta cu consilierul. dacăn-a dat ortul. Cît fă ceau caii t ă i. — Fie. Cam cît? — Vulcan ş i Bayard m-au costat fiecare aproape dou ăsute de pistoli ş i. nu l-am strivit de tot ş i se pare căse va înzdr ă veni ş i-o să -l stînjeneascăş i de acum înainte. spuse d'Artagnan. fă cu Porthos. însămai sînt harnaş amentele. — „O mie de pistoli". destul de mulţ umit. M-am uitat ş i eu la el. tică losul.

cicizeci de pistoli. — Ce-a spus? se repezi Porthos. — Bun! se bucurăPorthos. mă rturisindu-i căMazarin nici n-a amintit despre el. Dar ia spune. dă -i de ş tire căpoate sădoarmă liniş tit". care se temea s ănu-ş i descurajeze prietenul. Ba da. ş i săîmpar ţ im restul de trei sute. — Trebuie sămergem. d'Artagnan?! îl mustrăPorthos. murmurăd'Artagnan. — De Aramis. — Ce? — De mine n-a pomenit deloc? — A. Ş tiu asta. — Pentru că -mi face ră u să -i revă d pe ace ş ti doi oameni din pricina că rora am dat greşîn acţ iunea noastră . stă rui Porthos. da. nici celă lalt nu se poate spune ca ieş it învingă tor. vreau să -mi aduc aminte chiar cuvintele lui. Abia ieri am descoperit adev ă rul. — Ah. orologiul bisericii din vecină tate b ă tu de nouăori. ispră veş te! izbucni d'Artagnan. A spus aş a: „Cît despre prietenul dumitale. spuse Porthos. cu spadele trase. Eu mai aveam un pistol încă rcat în mînăş i voi doi stă teaţ i faţ ă -n fa ţ ă . mătem. Nu merg la întîlnire. — Săd ă m hangiţ ei cincizeci de pistoli pentu gă zduire.. avem întîlnire în Piaţ a Regală . ba da! exclamăd'Artagnan. Numai c ăei au trecut în tabă ra prin ţ ilor fă răsăne prevină . a spus. Porthos înclinăcapul în semn de încuvin ţ are. n-ai uitat. — Să -i împarţ im. Porthos. Nici nu poţ i să -ţ i . Au săne socoteascăni ş te frico ş i.. hotă rî mîndrul senior de Bracieux. ş i asta de cînd e abate. întorcîndu-ş i teancul de bani. nici unul. Era adevă rat. zise d'Artagnan. — Eh! mormă i Porthos. — Uite ce. prietene! Dupăce-ai înfruntat cincizeci de duş mani pe drumul cel mare. da! zise Porthos. — Totuş i.. e limpede ca lumina zilei. D'Artagnan tresă ri. Ei. — Da. vom înfrunta ş i doi prieteni în Piaţ a Regală . Athos ş i Aramis au jucat un joc care măneliniş teş te. cu un gest de neră bdare. În clipa aceea. — Întocmai. adeveri d'Artagnan. Dar dacăîntîlnirea asta ascunde ceva? — O.. D'Artagnan nu-l credea în stare pe Athos de vreun vicleş ug. N-ai încotro. dar că uta un pretext sănu se ducăla întîlnire. — Proastăafacere! mormă i d'Artagnan. de ieri încoace tocmai de-asta sînt atît de posac. — Ai ră bdare. Tot se mai gîndeş te săm ăfacăbaron. da. cum poţ i săcrezi una ca asta. La ce ne-ar folosi să mergem la întîlnire ş i săafl ă m azi altceva? — Oare te temi cu adevă rat? spuse Porthos.. A bă tut de nouăş i la zece. Nu-mi mai aduce aminte. —Ş i pentru ce? întrebăPorthos.

ei ar spune căne-a fost frică . — Nu cred! De vreme ce ne-a avut în mînăş i ne-a l ă sat să -i scă pă m! De altfel. numai căa fost ră zbunat cum se cuvine. Dac ăn-am merge.. ca sălase locul ş oaptei intereselor ş i ră bufnirilor ambiţ iei. Planchet! strig ăd'Artagnan. asta-i din pricinăcăazi nu mai avem două zeci de ani. cît s-a schimbat. c ăau vrut să -l omoare pe preabunul consilier Broussel. ş opti d'Artagnan că tre Porthos. ai dreptate. zise Porthos. Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin. Nu te mai poţ i bizui nici pe prieteni. rosti d'Artagnan. domnul de Longueville ş i prinţ ul de Conti au trecut să -l vadă . săfim prevă ză tori. spuneţ i-mi mai întîi împotriva cui pornim! — Împotriva nimă nui. urmăPlanchet. Vicarul.. nu ră zboaiele civile ne dezbină . că ci poporul l-a purtat acasăpe braţ e.. — Porunceş te săse punăş aua pe cai ş i ia-ţ i flinta! — Domnule. Porthos. E o simplămă surăde prevedere pentru cazul căvom fi atacaţ i. Eh. — La rîndul să u. În ochii lui sîntem o piedic ăpe drumul ce trebuie să -l ducăla o episcopie ş i nu l-ar supă ra. Da. De ieri. —Ş tiţ i. Dac ămi-aţ i cere să -mi iau flinta pentru vreo treabăasemă nă toare aceleia pusăla cale împotriva . dacăbietul Mousqueton ar fi aici! Iatăun om care nu m ăva p ă ră si niciodată . săne înlă ture.închipui. domnul de Beaufort ar putea săpunămîna pe noi. dragul meu. ne înarmă mş i-l luă mş i pe Planchet cu flinta lui. — Da. — La toţ i dracii cu ră zboaiele civile! zise Porthos. Planchet se ivi numaidecît. cînd o săvrea. — Nu mămai mirăc ăMazarin ar fi fost tare bucuros să -l fi omorît de-a binelea pe consilier. Nu m-ar mira. — Aş a căînţ elegeţ i. — Planchet e partizan de-al Frondei îl încunoş tinţ ăd'Artagnan. Planchet începu săfredoneze: Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin ş i mi-l umple de fiori Pe cumş trul Mazarin. domnule. dragul meu.. pă rintele poporului? — Ză u? f ă cu d'Artagnan. poate. A. ş i cînd are săvrea acum. — Ei bine. Doamna de Chevreuse ş i doamna de Vendôme ş i-au mă rturisit dorinţ a să -l viziteze. domnule. nici pe cei care te slujesc. casa lui e plinăde lume.. sfaturilor egoiste. atîta vreme cît vei fi bogat. — Da.. din pricinăc ăpornirile cinstite ale tinereţ ii au dispă rut. din partea lui Aramis e altceva. — O. dar săne înarmă m. sămergem la întîlnire. Hei.

Mi-a dat odatăni ş te lă muriri preţ ioase ş i-ar putea săfacăla fel ş i altădată —Ţ ie. dragul meu Athos. — Nu. dragăconte. — Oh! Nici pomenealăde aş a ceva. ş tiu! exclamăd'Artagnan. În privinţ a asta dă mi voie nu numai sănu-ţ i împă rtă ş esc pă rerea. fii pe pace.domnului Broussel. — Hei! spuse d'Artagnan. crezi căd'Artagnan. . Aramis? — CăPiaţ a Regalăe urmarea celor petrecute pe drumul spre Vendômois. Athos ş i Aramis intrau în Paris. Athos! Aş a-s fă cuţ i oamenii. chiar aş a. Îi urma doar Bazin. crede-m ă .. Se odihniserăpe drum ş i se gră beau ca sănu lipsească de la întîlnire. Aramis. — O. — Ce vrei. Friquet mi le-a spus. n-au pururi două zeci de ani.. Tocmai în clipa aceea. Dar cine ţ i-a spus toate amă nuntele astea? — O. ai dreptate. Athos îş i încruci ş ăbraţ ele ş i-ş i lă săcapul în piept. ar fi o infamie. — Acum. — Friquet? fă cu d'Artagnan. — Da. dragul meu d'Herblay! — Cine îţ i spune căd'Artagnan n-a aruncat vina înfrîngerii lui asupra noastrăş i cănu l-a prevenit pe cardinal? Cine îţ i spune căMazarin n-o săse foloseascăde aceastăîntîlnire ca săpun ămîna pe noi? — Haide.. — Aha. Am mai auzit numele ă sta. domnule. la o ră zmeriţ ă . — E feciorul slujnicei domnului Broussel. ci sămăstră duiesc săo împă rtă ş eş ti tu pe a mea. ră mă sese să -l îngrijeascăpe Mousqueton ş i trebuia săplece dupătînă rul viconte de Bragelonne. ş i nimic altceva. dintr-o sursăsigură . trebuie săne abatem pe la vreun han. — Au devenit cei mai primejdioş i duş mani ai no ş tri. — De ce? — Fiindcămergem la o întîlnire de r ă zboi. — Ce tot întrebi atîta de mucosul ă sta? bombă ni Porthos.ş i mai cu seamăpazeş te-te tu. — Cum aş a? Prietenii noş tri. aflat în drum spre armata din Flandra. care erai cît pe ce să -i omori stă pînul? — Pă i cine o să -i spunăasta? — Ai dreptate. zise Athos. s ăne lă să m pistoalele ş i spadele. credeţ i-mă . — Nu-i cumva copil de cor la Notre-Dame? întrebăd Artagnan. Săne pă zim... dupăcum ne amintim. prin mahalaua Saint-Antoine. iar Bazin săle lase ş i el pe-ale lui. Grimaud. c ăPorthos ar da vreo mîn ăde ajutor la să vîrş irea unei asemenea infamii? — Între prieteni. dar între duş mani ar fi un vicleş ug. n-ar sta de pomană . la o adică . Ş i bă iat de alergă turăîntr-o cîrciurmăde pe strada Calandre? — Întocmai. Athos. săne schimbă m hainele. Un bă iat de nă dejde care. — Ce vrei săspui. Bazin îl are sub ocrotirea lui.

sub care ghiceai de îndatăspadele. a celor care locuiau în Piaţ a Regală . te asigur cănu va fi aş a. prevenindu-l pe Athos sănu stea atît de . fa ţ ăde Porthos?! Oh. Dar dacădomnilor le place ră coarea de sub copaci ş i o singură tate de netulburat. ci un întreg grup. îţ i jur. Dezamă geş ti o inimăcare nu era pe deplin moartăpentru prietenie! Uite. fiindcăn-am săte las. Athos! — Dar dacăei vin fă răarme? Ce ruş ine pentru noi. aşfi mai bucuros sămi se smulgăinima din piept. noi avem o scuză . ar fi locul cel mai potrivit. — Grilajul e închis. ca ş i cum s-ar fi aş teptat la unul din acele faimoase dueluri încăvii în memoria parizienilor ş i. care vă zu mai mulţ i trecă tori oprindu-se în loc ş i urmă rindu-i cu privirea. Atunci porunci lui Planchet săfacăla fel ca Bazin. atunci alegeţ i-l singuri. Aramis. aşlua cheia de la palatul Rohan.Noi am ră nit de moarte. îţ i dai seama. Vino cum vrei la întîlnire. spuse Aramis. Aramis! urm ă Athos. domnilor? glă sui Athos. Nu numai pe un om. urma ţ i de valeţ i. zise Athos cu vocea-i convingă toare ş i plinăde noble ţ e. înfă ş ura ţ i în mantii. Aramis. în loc săfie ţ inuţ i de că tre Bazin. eu voi merge dezarmat. Ceilalţ i le urmarăpilda. ş i se salutarăcu politeţ e. Dînd cu ochii de d'Artagnan ş i Porthos. Cît despre mine. o scuză ?! Oare trebuie săprevedem cazul cînd ar fi nevoie de o scuzăfaţ ăde d'Artagnan. că ză rirăsub o bolt ă . mai ales. — Dar dacădomnul d'Herblay ar putea că pă ta cheia de la poarta de fier. Abia ieş irădin strada Pas-de-la-Mule. — Fie aş a cum spui. m ăfaci cel mai nenorocit dintre oameni. Aramis! — Oh! Fii liniş tit. De altfel. doi cîte doi. erau lega ţ i la inelele bolţ ilor. scrutînd ş i el noaptea. Aramis. D Artagnan scormoni cu privirea bezna ce învă luia piaţ a. D'Artagnan b ă găde seamăcăcei trei cai. la grilajul pie ţ ei pustii. Ş i ne-a întîlnit pe noi în cale. poate căbaronia lui depindea de reuş ita acestei acţ iuni. Ş i îş i continuarădrumul. — Noi. N-ai auzit cum se c ă ina acolo. încît nici de astădatănu va deveni baron. Athos ş i Aramis descă lecară . — Dacăprefera ţ i un alt loc. în pia ţ ă . În urma lor venea Planchet. Pe sufletul meu. cred căaici. — Nu. rosti Athos cu tristeţ e. în capul stră zii Sainte-Catherine. Erau d'Artagnan ş i Pprthos. venim de pe drum ş i sîntem niş te ră zvră tiţ i. nu numai pe Athos. în mijlocul drumului? Cît despre Porthos. că ruia îi aparţ ii ş i care se bi-zuie pe tine. acel amor propriu care conduce orbeş te acţ iunile lui d'Artagnan. unde ne vom simţ i de minune. în timp ce Porthos vîrî capul printre douăză brele ale grilajului. Cine îţ i spune căaceastăfaimoas ă baronie nu depinde de întrevederea de astă -seară ? Săne luă m mă surile de prevedere. Aramis se depă rta îndată . — Unde v-ar conveni săstă m de vorbă . Înaintarăunii în întîmpinarea celorlalţ i. nu numai pe însuş i contele de La Fère îl tr ă dezi prin această slă biciune. A fost înfrînt. clă tinînd cu amă ră ciune din cap. domnilor. trei că lă re ţ i. dragul meu. cu flinta la spinare.

ca ş i cum s-ar fi temut unul de altul. în care fiecare simţ ea din plin . D'Artagnan auzise convorbirea ş i înţ elese totul. Desfă cîndu-ş i mantia. unde era mai întuneric. cei patru se oprirălîng ăuna din ele.aproape de d'Artagnan ş i Porthos. pe care tocmai se ră sfrînse o razăde lună . nu vreţ i săjuraţ i! spunea portarul. la care d'Artagnan ş i Porthos se a ş ezară . —Ş i Aramis n-a vrut săjure? — Nu. Cei doi valeţ i ră maserăsăaş tepte afară . încuviinţ arăcu ră cealăAthos. În clipa cînd intrăpe poartă . spuse Aramis. — Eh. punînd mîna pe umă rul lui Athos ş i ară tîndu-i cu cealaltăîntreg arsenalul pe care d'Artagnan îl purta la cing ă toare. punîndu-i un ludovic în palmă . pă strînd o oarecare depă rtare între ei. desigur. se gîndira c ăîntr-un asemenea loc descoperit vor fi lesne vă zuţ iş i atunci se oprir ăsub tei. — Ah. care tot spunea: — Îmi juraţ i. poţ i săjuri dacănu ai de ce? i-o întoarse Aramis. — Vezi. Athos nu-i slă bea din ochi. Ş i intrăal treilea pe poart ă . Aramis bă tu într-adevă r la uş a palatului Rohan ş i se întoarse îndat ă însoţ it de un om. Athos ş i Aramis ră maserăîn picioare în faţ a lor. vă d. în clipa de faţ ă . clă tinînd din cap. Aramis intrăcel din urmăş i închise poarta dupăel. — Vai. ca d'Artagnan ş i Porthos săpoatătrece. cu un oftat adînc. dă du la ivealăpistoalele stră lucitoare. da. domnii ace ş tia sînt prietenii noş tri. — Ce săvă d? — N-a vrut s ăjure? — Săjure. zise Aramis. ce? — Omul îi cerea lui Aramis săjure cănu intră m în Pia ţ a Regalăca să ne batem. dar cum în clipa aceea luna tocmai ieş ea dintr-un nor. — Da. se înş iruiau bă nci. Aramis deschise poarta grilajului ş i se dă du la o parte. d'Artagnan î ş i agă ţ ămînerul spadei de poarta de fier ş i fu nevoit să -ş i desfacămantia. Din loc în loc. — Ai vă zut? se întoarse el că tre Porthos. domnule? —Ţ ine. dar cel că ruia i se adresăacest sfat se mulţ umi săzîmbeascădispreţ uitor ş i fă cu un pas că tre vechii să i prieteni. Te încredinţ ez doar c ă . Se scurse un ră stimp de tă cere. mă rturisi Athos. — Atunci săfim cu bă gare de seamă . Athos fă cu un semn. care nu se clintirădin loc. XXX PIAŢ A REGALĂ Merserăîn tă cere pînăîn mijlocul pie ţ ei. d'Artagnan ş i Porthos.

Ai venit la mine cu anumite propuneri. Ei bine. nici alţ ii. — Într-adevă r. Athos îl opri. Ba. f ă răîndoială . La ră spunsul lui d'Artagnan. mie sau abatelui d'Herblay? — Da. — Ascultă . domnule conte. ci atunci. ameninţ ă tori. ţ i-am înfă ţ iş at unele propuneri pe care le-ai înţ eles. Cei patru oameni se aflau deci în picioare. spuse el. la rîndul nostru. Atîta tot. căsînt de partea prinţ ilor. ai venit astă -searăaici furios de cele petrecute ieri. Ş i iat ă . Sîngele nă vă li în obrajii lui d'Artagnan.ţ i-am dat de înţ eles. — D'Artagnan! murmurăAthos. dacănu m ăîn ş el. Vă zînd căd'Artagnan se ridică . Ei bine. — Mi-ai cerut săfiu sincer. cu atît mai bine. domnule. zise d'Artagnan. cu o blîndămustrare în glas. Nimeni nu lipseş te ş i deci nimeni nu va avea să -ş i fac ăvreo mustrare. vorbindu-i de sus. mai bine să vorbim cu inima deschisăca ni ş te adevă ra ţ i bă rba ţ i ce sîn ţ em. aş a cum ş i noi îl aveam pe al nostru. ş i aceastăprietenie pe care o lauzi nu s-a destr ă mat ieri. de aceea am îndră znit să amintesc ş i eu despre purtarea dumitale. Ş i acum despre dumneata. Dar contele de La Fère a pomenit aici despre prietenie. ca pentru a duce mîna la spadă . Vorbiţ i cu toatăsinceritatea: ave ţ i cumva s ă -mi aduceţ i vreo învinuire. — Nu-ţ i repro ş ez nimic.greutatea de a începe vorba. astfel ca . oamenii unei tabere? Aveai secretul tă u. ră spunse Athos. mi se pare. Erai omul care ap ă ra vreo cauză ? Da. nu ni le-am împă rtă ş it. O dovadăde tră inicie a vechii noastre prietenii e prezenţ a noastr ăla aceastăîntîlnire. M-am purtat la fel cu tine ş i tu m-ai înş elat în acela ş i chip. în loc s ă -mi ră spunzi ca unui prieten. pe care poate nu le merită m nici unii. Sînt sincer. cînd ni s-au încruciş at spadele. sînt sincer! M-ai întrebat ce gîndesc ş i eu îţ i spun. asta dovedeş te căş tim s ăp ă stră m un secret. care se ridicăde pe banc ăş i ră spunse: — Cred căe purtarea unui înv ă ţ ă cel al iezuiţ ilor. CăMazarin e un bă dă ran ş i căeu nu l-aşsluji pe Mazarin. — Nici eu nu vreau altceva. pentru ce sănu fim ş i noi. —Ş i ce crezi despre ea? întrebăAramis. — D'Artagnan. atîta tot. Ţ i-am spus oare cănu voi sluji pe un altul? Dimpotrivă . Te credeam un suflet destul de mare. rosti Athos. eu ce ţ i-am spus. spuse d'Artagnan. doar m-ai iscodit. Aramis fă cu o miş care. domnule. zise d'Artagnan. — Domnilor. Por ţ hos f ă cuse la fel. m-ai dus de nas ca pe un copil. d'Artagnan. dar oare mi le-ai fă cut? Nu. la castel. zise Aramis. unii în faţ a celorlalţ i. În locul acestor cuvinte mă gulitoare. abate d'Herblay. îi aminti d'Artagnan. am rîs cu poft ăgîndindu-măcăsar putea prea bine întîmpla săprimeş ti de la cardinal misiunea sămă arestezi. eş ti un om ciudat. Atunci cînd am avut cinstea săte vă d la castelul Bragelonne. prin prefă că toria de care ai dat dovadăfaţ ăde mine.

niciodatăspada mea nu se va încruciş a cu a . cătrebuia să -mi faci o mă rturisire la castelul Bragelonne ş i cădomnul. ş i aruncăcele douăbucă ţ i în dreapta lui. ş tiu s ămăprefac cănu vă d ceea ce nu măpriveş te. D'Artagnan se aplecăînainte. Glasul adînc ş i învă luitor al lui Athos avea ş i acum asupra lui d'Artagnan aceeaş i înrîurire ca odinioară . frînge-ţ i spada. care ne vede ş i ne aude în liniş tea solemnăa acestei nopţ i. — Cred. Iatăun om care e de aceeaş i pă rere cu mine. izbi spadăş i teac ăde genunchi.o prietenie de două zeci de ani sănu sufere de pe urma unei înfrîngeri de un sfert de ceas a amorului propriu. a fost vă zut cu doamna de Longueville. rosti Athos. învins de acest glas. adă ugăel. socoteş ti c ăai ceva să -mi reproş ezi? Dacăţ i-am gre ş it cu ceva. ră spunse doar printr-o miş care. Cele petrecute îi fă curăsădea înapoi pe d'Artagnan ş i pe Porthos. ş i aceia pe care îi primeş te pe o scarăde lemn. care încănu deschisese gura. Acesta ş ovă i. frîngîndu-le. continuăel. Dacăaşfi vrut s ăcuget mai adînc la deosebirea dintre aceia pe care domnul d'Herblay îi primeş te la dînsul pe o scarăde frînghie. întorcîndu-se spre Porthos. Totuş i. nu înseamnăcîtuş i de pu ţ in c ăsînt prost. ridicînd încet mîna dreaptăspre cer. — Niciodată . cu o voce mai joas ăş i mai blîndăadă ugă : Eu ţ i-o cer. În clipa aceea. Porthos o vîrî în teacăpe a sa. frînse în mîini lama mlă die a spadei. pe care numai el ş tia să -l fac ă . ş i în rîndul acestora îi aş ez pe muş chetarii care fac pe că lugă rii. ară tînd spre Aramis. El spuse „da" ş i trase spada din teacă . — Măamestec în lucrurile care măprivesc. gata săatace ori săse apere. dacăam fost discret. palid de mînie ş i cu spaima în inimăla gîndul că . îl scotea din să rite. D'Artagnan nu mai trase spada. trebuia să -mi facăo altămă rturisire. Atunci nu m-aşfi aruncat pentru nimic în lume într-o aventurăîn care urma să -mi sta ţ i în cale. spune-mi. Apoi se întoarse spre Aramis ş i-i spuse: — Aramis. apoi încruciş ăbraţ ele la piept ş i aş teptăfremă tînd de furie. la mînă stire la el. spionat de că tre d'Artagnan. sînt gata să -mi recunosc greş eala. robit de acest gest. Aramis. Athos întinse mîna cu acel gest de poruncăsupremă . ş i pe că lugă rii care fac pe muş chetarii. niciodată . care devenea acrăş iţ ipă toare la mînie. dar îi ură sc pe ipocriţ i. domnule conte. jur în faţ a lui Dumnezeu. Haide. — Trebuie! rosti Athos – ş i. trase încet de la cingă toare spada cu teacăcu tot. a că rui paloare spori. — De ce te-amesteci în lucruri care nu te privesc? strig ăAramis. Porthos. în vreme ce vocea lui Aramis. Aramis să ri înapoi ş i trase ş i el spada. desigur căl-aşfi silit să -mi vorbească .

aşadă uga. dar cu o urmăde tulburare în glas. fiindc ăn-am iubit pe nimeni pe lume. nu. — Jur. — Prieteni. îmi pare ră u c ăam încruci ş at spadele. urîţ i-mădac ă sînteţ i în stare. dar simt cămă înă bu ş . care am înfrînt voinţ aş i inima unui om ca Richelieu? Ce înseamn ă cutare sau cutare prinţ pentru noi. Aramis! Ş i se aruncăîn braţ ele lui Athos. — Cît despre mine. că ci toţ i patru am osîndit. nu numai cănu voi îndrepta spada vreodatăspre pieptul tă u. ultima fîş ie de carne.voastră . — Oh. destinele noastre sînt legate pentru totdeauna. ş i dupăaceea. îţ i respect convingerile Porthos. Haidem. dar văjur că . aş a cum văvoi iubi întotdeauna. tîrît de una din acele nestă vilite porniri care tră dau sîngele lui clocotitor ş i firea lui de om dintr-o bucată . dacăei o vor ş i o vrei ş i tu. poate. Ş i acum. niciodatăochii mei nu vor avea pentru voi vreo fulgerare de mînie ş i niciodat ăinima mea nu va gă zdui vreo zvîcnire de ură . Aramis e fratele vostru. c ăîn tainiţ a cea mai ascunsăa cugetului meu nu va r ă mîne în viitor nici mă car umbra vreunui simţ ă mînt duş mă nos faţ ăde tine. afarăde voi. îţ i cer iertare căam încruciş at ieri spada cu tine. eu nu jur nimic. prietenia unui om ca tine. Ce înseamnăcardinalul Mazarin pentru noi. am urît ş i am iubit împreună . cred căm-aşlă sa stră puns de spad ă . iatăce nă dă jduiam. Athos. care am dat statornicie coroanei de pe fruntea unei regine? D'Artagnan. d'Artagnan. deş i urmă m că i deosebite. Nu plecaţ i! Am ş i eu un jură mînt de fă cut: jur că -mi voi da ultima pică turăde sînge. de asemenea. deş i luptă m pentru cauze diferite. sără mînem prieteni. regii vor . Porthos. nu. dar. am spus-o ş i o repet. ci. ca săpă strez preţ uirea unui om ca tine. cuvîntăAthos. în pofida urii voastre. săne pă ră sim pentu totdeauna vechii noş tri prieteni. Aramis face la fel faţ ăde Porthos. glă sui Porthos. aş a cum e ş i al meu. zise el cu fruntea înseninatăş i cu privirea cinstită . Jur cănu-i ură sc pe cei care mi-au fost prieteni. fiindcăAramis v-a iubit aş a cum eu văiubesc înc ă . noi doi am dormit zece ani unul ală turi de altul. existăîntre noi o legă turămai puternica decît a prieteniei. Eu î ţ i respect pă rerea. prinţ ii. Se lă s ăo t ă cere solemnă . Porthos. strîngîndu-l cu putere la piept. un pact al nelegiuirii. Ş i cinstitul Porthos izbucni în hohote de plîns ş i se aruncăîn braţ ele lui Aramis. nu plecaţ i! izbucni d'Artagnan. Am tră it laolaltă . Athos! Athos dă du săplece. te-am iubit întotdeauna ca pe copilul meu. Da. deş i mai curînd pă rea căapar ţ ine iadului. D'Artagnan. Acum repet ăcuvintele mele. Jur. la naiba! Dacăar trebui vreodatăs ălupt împotriva voastră . judecat ş i dat morţ ii o fiinţ ăomeneascăpe care poate c ănu aveam dreptul săo rupem din aceastălume. nu voi avea decît preţ uire ş i prietenie pentru voi. curmat ăde Aramis. Aramis. — Fiul meu! murmurăAthos. ne-am vă rsat ş i ne-am înfră ţ it sîngele ş i. iatăce a ş teptam de la douăinimi ca ale voastre. poate. în sfîrş it. Mini ş trii.

spuse d'Artagnan. aplecîndu-se la urechea lui Aramis. Văal ă turaţ i acestui jur ă mînt? — Da! rostităto ţ i într-un glas. Haide. din tabă ra cardinalului sau a Frondei.trece ca un puhoi de apă . Pe chipul lui Athos înflori un zîmbet de negră ităbucurie. zise el. este totuş i o cruce. sătrecem spada în mîna stîngăş i săne întindem dreapta. sînt gata săjur pe orice. Aramis zîmbi ş i scoase la ivealăo cruce bă tutădin diamante. domnilor. săjură m c ăvom r ă mîne uniţ i totdeauna orice s-ar întîmpla. ră zboiul civil ca o flac ă ră . ca niş te oameni luaţ i pe nepregă tite. chiar ş i în mijlocul celui mai cumplit mă cel. Săfim pururi muş chetari ş i săp ă stră m drept unic drapel acel faimos ş tergar din fortul Saint-Gervaise. chiar ş i pe Mahomed! Săm ăia naiba dacăam fost vreodatăatît de fericit ca azi! Ş i bunul Porthos î ş iş tergea ochii încăumezi. — Ei bine! reluăAthos. întă ri Aramis. pe care marele cardinal a pus săse brodeze trei flori de crin. Credeţ i în Dumnezeu? — Pă i se poate! fă cu d'Artagnan. — Eş ti cel mai mare dintre oameni! rosti d'Artagnan. — Vom fi creş tini în aceasta împrejurare. — Are vreunul dintre voi o cruce? întrebăAramis. — Aş adar. prieteni credincioş i la greu. spuse Athos. interveni Aramis. Eş ti cu mult deasupra noastră . — Da. dar noi. tră dă torule! murmurăabia auzit d'Artagnan. — Ah. — Da. noi vom ră mîne prieteni? Presimt căda. Ne-ai pus săjură m pe crucifixul unei partizane a Frondei. la acest singur cuvînt: „Piaţ a Regală !". spuse Porthos. —Ş i de fiece datăcînd ne vom întîlni în învă lmă ş eala luptei. ci ş i pe urmaş ii noş tri. Porthos ş i d'Artagnan se privirăclă tinînd din cap. aninată la gît cu un ş nur de perle. XXXI BACUL DE PE OISE Nă djduim căcititorul n-a dat cu totul uit ă rii pe tînă rul c ă lă tor lă sat de noi pe drumul Flandrei. din orice ar fi fă cută . ce însemnă tate are?! Săfim iară ş i unii pentru alţ ii martori de nă dejde în dueluri. ca săr ă mînem credincio ş i jură mîntului nostru. Săjură m pe aceasta cruce care. . tovară ş i voioş i de petrecere. — Ah. — Vorbeş ti minunat! zise Porthos. — Iatăuna! zise el. ne-am în ţ eles. săne d ă m mîna. Ş i fie ca jură mîntul acesta săne lege nu numai pe noi.

luîndu-se dup ăacea umbr ăa trecutului pe care o numim amintire. Vederea micului castel îl aruncase pe Raoul cu cincizeci de leghe mai că tre apus ş i-l f ă cuse să -ş i depene viaţ a din clipa cînd se despă rţ ise de micuţ a Louise ş i pînăîn clipa cînd o vă zuse pentru prima oară . fă răm ă car s ă -i ră spund ălui Olivain. Un ceas de fugărisipi îns ăpîcla ce umbrise închipuirea atît de fragedăa tînă rului. presă ratăcu lanuri verzi ş i cu pîlcuri de arbori. ş i-i spuse lui Olivain săcearăhangiului să -i aducăhîrtie ş i cernealăla masa ce pă rea a ş ezatăacolo anume pentru scris. odat ădesprins.Raoul. descă lecă . Privind oraş ele prin care treceau. mai întîi pentru a scă pa de gîndurile dureroase ce-i nă vă leau în minte. atît de blînde. deodată . dă duse pinteni calului. întîlni în raza privirilor lui distrate o figurădolofană care. în loc săse întoarc ă spre prietenii din copilă rie. Totuş i îş i dă du seama. Cît despre el. Bucuria necunoscutăde a fi liber. care îl întrebărespectuos de ce ză boveş te acolo. de convingă toare ş i de interesante îi inviar ăîn minte. fiecare giruetăză rită pe coama vreunui acoperişde ţ iglăîi reaminteau că . porunci lui Olivain săducăîndat ă caii la un mic han care se ş i vedea pe drum. în jurul că rora zumză ia un norod de albine. se îndepă rta cu fiece clipătot mai mult de ei ş i căpoate îi pă ră sise pentru totdeauna. . cuvintele contelui. oftînd. cu un ş ervet pe bra ţ ş i cu o bonetăalbă pe cap. Olivain se supuse ş i porni mai departe. apoi pentru a-i ascunde lui Olivain tulburarea ce-i ră vă ş ea chipul. Înfă ţ iş area lucrurilor înconjură toare e un tainic fir că lă uzitor. firul acesta ne că lă uzeş te ca ş i firul Ariadnei prin labirintul de gînduri în care ră tă cim. cam la o jumă tate de bă taie de muschetă . ş tiind c ănimeni nu mai putea s ă -i dea preţ ioasele lă muriri pe care le-ar fi că pă tat de la Athos. pornise din nou la drum. cernealăş i pană . în vreme ce Raoul se aş eză . cu coatele sprijinite de masă . pe care noi o numim viitor. cu un ş orţ prins dinainte. fă r ăvoia noastră . plimbîndu-ş i vis ă tor privirea asupra minunatei priveliş ti din jur. trezind adesea aducerile-aminte. pe care îl l ă sase urmă rindu-l cu privirea din faţ a bisericii regale. se apropia aducînd hîrtie. Mai era ceva ce-l întrista pe Raoul: pe cînd ajungeau la Louvres vă zuse pitulat în spatele unei perdele de plopi un mic castel. dupăcîteva încercă ri de a lega vorba cu Olivain.ş i fiecare pîlc de stejari. ş i cu deosebire acea zare depă rtatăş i albastr ăa vieţ ii. cu capul greu. care îi amintea atît de bine castelul La Vallière. Cu inima strînsă . cea mai învă ţ at ăş i mai plă cutădintre toate că lă uzele. căzilele lungi petrecute în acest fel vor fi foarte triste. ş i scuturîndu-ş i pă rul din vreme în vreme de florile ce ningeau din vă zduh. Stă tea de vreo zece minute acolo ş i de vreo cinci se afla cufundat în visuri cînd. bucurie plinăde farmec. încît se oprise a-proape zece minute ş i. aurea pentru Raoul cerul ş i pă mîntul. se opri la umbra unui frumos pîlc de castani în floare. care pă trunde pînăîn ascunziş urile memoriei. chiar ş i pentru cei care n-au încercat niciodatăsuferinţ a vreunei constrîngeri. pierzindu-ş i din vedere ocrotitorul.

Se vede cătoţ i gentilomii gîndesc la fel. iar cerneala cît o plă cintă . — Făcum crezi. mîncînd o plă cintădin care n-a mai ră mas nici o fă rîmiţ ăş i golind pînăla ultima pică turăo sticlăcu vin vechi de Mâcon. În acest ră stimp.. de alaltă ieri nu mai pune nimic în gură . ş i plă cintă . Atunci am sădau slujitorului dumneavoastrăplă cinta ş i vinul. am avut impresia cşvşpregş ti ş i sşîntreprindeş i ceva primejdios. . începînd săînveţ e cum săse poarte cu aceastătagmăde oameni. sub pomii ă ş tia. Tînă rul dumitale st ă pîn nu prea are poftăde mîncare. Scrie-ş i-mi. dară . sînt neliniş tit. vşrog. Veş i binevoi sş mş iertaş i. aş a cădac ădomnul porunceş te. iar de cînd pieriserăş tiau să -i înlocuiascăcu folos. ş i apoi. Dacă -i aş a. Raoul scria: „Domnule. cum fş ceam spre a vş rş spunde cînd îmi vorbeaş i. — Nu seamă năcu oaspetele de adineauri.. dar din fericire mai avem ş i vin. domnule. Am fost atît de buimş cit de plecarea dumneavoastrşş i atît de mîhnit de despş rş ire. a poposit aici. deoarece sfaturile dumneavoastrşfac parte din viaş a mea. îndrş znesc s ş spun. Frumuseţ ea a fost ş i va fi totdeauna venerată . pana ş i cerneala f ă răplat ă . Dupşpatru ceasuri de drum mşopresc pentru a vşscrie. Olivain îi povesti tot ce socoti căse poate spune pe seama tînă rului gentilom. — Nu. Deocamdatăn-am nevoie decît de ce ţ i-am cerut. fiindcş ave ş i inima nespus de generoasşş i aş i înş eles tot ce se petrecea într-a mea. a cerut săse aducăîncoace masa ş i scaunul. Hangiul. plin de seriozitate ş i de blînde ţ e în acela ş i timp. Din întîmplare pana era bunicicăş i Raoul se apucăde scris. îţ i mulţ umesc. — Ei. ce vrei. Hangiul ră mase nemi ş cat ş i admirăfă răsăvrea chipul fermecă tor al drumeţ ului.— Ah! exclamăapariţ ia. Ca to ţ i vale ţ ii mulţ umiţ i de starea lor. fiindcş vş simt lipsa în fiece clipş ş i sînt mereu gata sşîntorc capul. puse pe masăhîrtia. Numai c-aşfi tare mulţ umit dacăcerneala ar fi mai neagrăş i mai bun ă . care pe vremea cînd mai existau tîlhari de drumul mare se întovă ră ş eau cu ei. apoi a luat cina împreunăcu un domn bă trîn. — Pînăacum trei zile parcătot mai mînca. liniş tit în ce priveş te cî ş tigul să u. Olivain ş i hangiul se îndreptarăcă tre han. zîmbi Raoul. zise hangiul. care venise săîntrebe dacăRaoul nu mai are nevoie de ceva. prietene. încît nu v-am arş tat decît în prea micş mş surş dragostea ş i recuno ş tinş a ce vşport. îi mă rturisi hangiul lui Olivain. fiindcănu-i nici un sfert de ceas de cînd un tînă r cavaler. domnule. cerneala ş i pana. cu o înfă ţ iş are tot atît de aleasăş i cam de aceeaş i vîrstă . plă tesc pana cît o sticl ăde vin. aidoma echipat ca ş i dumneavoastră . ce pă rea preceptorul sau. dar. Aveţ i. zise Raoul.

caii se odihniseră . apoi pornise mai departe. iar la Senlis duse scrisoarea la poş tă . Mîncăcu poftă ş i din nou că utăs ăafle amă nunte despre tîn ă rul gentilom aflat pe drum înaintea lui. acesta se oprise. Dupşcum vedeş i. . La Verberie. la plecarea noastrş . — Haide sădormim ş i noi la Noyon. la hanul „La Clopotul ş i Clondirul". Raoul intrăîn Compiègne. Se duce la oş tire ca ş i noi. cît am c ă lcat noi. Sper cşuneori vşveş i mai aminti de mine ş i. Veş i avea oare bunş tatea. spunînd căvrea sădoarmăpeste noapte la Noyon. hanul cel mai de soi din Compiègne. ş i ne va fi un plă cut tovar ă ş de drum. era un motiv de îngrijorare? Înş elege ş i. aruncăun scud de iur pe masă . zise Raoul. s ş -mi scrie ş i cîteva cuvinte despre mica mea prieten ş . ca ş i el. domniş oara de La Vallière. dacşîn unele clipe îmi simş iş i lipsa. drumul e asemă nă tor cu cel fă cut de la Blois la Paris. îngă duiţ i-mi săvăamintesc cam ostenit caii destul în dimineaţ a asta. Socot c-ar fi bine săpoposim aici ş i săplec ă m abia mîine în zori. Săzorim deci pînăla Noyon. jur. Mi-eraş i de mare. Olivain golise sticla ş i mîncase plă cinta. ră spunse Raoul." Ispră vind scrisoarea. spuse Raoul lui Olivain. aş a cum spusese hangiul. deschizînd scrisoarea. mare ajutor. Pe la patru după -amiază .lucru asupra cş ruia nu mi-am îngş duit sş vş întreb. — Domnul conte de La Fère doreş te sămăgră besc ş i săm ăînf ă ţ iş ez Prinţ ului în dimineaţ a celei de a patra zile. Raoul chemăhangiul. înc ă lecă . domnul meu. glă sui cu respect Olivain. fusese vă zut cu trei sferturi de ceas mai mainte. ş i azi. astfel cămergea iute. a cş rei sş nş tate. Raoul dă du porunc ălui Olivain săîntrebe cine e tînă rul gentilom care a trecut pe la han înaintea lor. domnule ş i scumpul meu ocrotitor. de vreme ce dumneavoastrşnu mi-a ş i spus nimic. De cînd nu mai sînte ş i lîngş mine. pe care inima lui Athos era în mă surăsăo ghicească . m ştem mereu sşnu sş vîrş esc vreo greş ealş . însăavea un cal bun. voi fi plin de fericire la gîndul cşaş i simş it dragostea ş i devotamentul meu ş i cşam ş tiut a vşface sşle înş elegeş i în timpul cît am avut bucuria sş trş iesc al ş turi de dumneavoastrş . de asemenea. Odihna de care se bucuraser ăîngă duia c ă lă torilor ş i cailor să -ş i continue drumul fă r ăoprire. dacşprimiş iş tiri din Blois. Optsprezece leghe. dacşîncercaş i o cît de micşpş rere de rş u cşnu mşaflu lîngşdumneavoastrş . — Domnule. Se uitădac ăOlivain ş i hangiul nu-l pîndeau cumva ş i să rutăfoaia de hîrtie – mutăş i gingaş a mîngîiere. sînt destul pe ziua de azi. Raoul se simţ i mai liniş tit. cît de preş ioase ş i necesare îmi sînt amintirile din timpul petrecut cu dumneavoastrş . m ş simt foarte singur. — Săîncerc ă m să -l ajungem din urmăpe acest gentilom. În aceastăvreme. cu siguranţ ă . am mare nevoie de ş tiri din partea dumneavoastrş .

zorindu-ş i tot mai mult calul. legă nat de valurile ei. — Haide-haide. cu toatăoboseala calului. poimîine numai cinci ş i peste trei zile ai să -mi zaci la pat.Vom ajunge pe la opt seara. Crescut pe malurile Loirei. iar dimineaţ ăla cinci pornim din nou. ai săfaci numai zece. Ce se întîmplăacolo? Ră sun ăun al doilea strigă tş i mai p ă trunză tor decît cel dintîi. Iroseş te-ţ i tot focul din prima zi. domnule?! strigăOlivain. că ci soarele în asfinţ it îl orbea. nu voia sără mînămai prejos de cel care îi era o pildăîn toate. valuri de spumă . Raoul nu se îndoi nici o clipăc ăera tîn ă rul gentilom cu însoţ itorii să i. ajuns pe culmea unui deal. Vă zînd căn-a putut ajunge la vreme spre a trece rîul împreunăcu ceilalţ i că lă tori. un cavaler! — Sînt gata săse duc ăla fund! strig ăla rîndul să u Olivain. Împrejurarea nu era ceva nou pentru el. domnule! fă cu Olivain. Un cal. Tinerii ă ş tia sînt niş te fanfaroni în lege. S-a rupt odgonul ş i bacul e dus de apă . în loc de două zeci de leghe. Scoase un strigă t. — Olivain! strigăel. D'Artagnan. Un mic grup de că lă re ţ i stă tea pe mal. Într-adevă r. Caii se vor putea odihni toatănoaptea. deodată . ş i Raoul î ş i dă du seama îndatăcăe martor la o nenorocire ş i căun om e pe cale s ăse înece. ce vă d? Colo se zbate ceva! — Fă r ăîndoială ! adeveri Raoul. împră ş tiind în jur. Mîine. În acea clipără sunăun strigă t ce pă rea c ăvine de pe rîu. înfigînd adînc pintenii în coastele calului. porni în galop. Doamne. — Doamne Dumnezeule. Gonea. fusese. Ş i-atunci e musai săte odihneş ti. pe o potecăîncîntă toare care ducea la un pod plutitor. dupăcît i se spusese. Olivain nu îndră zni s ăse împotrivească . Raoul se îndreptăspre nefericitul aflat în primejdie. Slobozi frîul. dar o ridică tură de pă mînt îi ascunse curînd grupul ş i cînd ajunse la o nouăîn ă lţ ime. trecuse apa de o sutăde ori c ă lare ş i de o mie . se opri să -l aş tepte pe Olivain. Raoul se simţ ea obosit. dar începu săbomb ă ne. omul acesta de fier. calul să ri peste un fel de gard ce înconjura pontonul ş i se aruncăîn rîu. Atunci. clă dit numai din nervi ş i muş chi. gata săse îmbarce. scurtînd drumul cu o leghe. dar se afla prea departe pentru a putea fi auzit. Dorea îns ăs ă -ş i punăla încercare forţ ele. aţ intindu-ş i privirile într-un punct anume de pe rîul neasemuit de frumos în bă taia soarelui. crescut în vederile lui Athos ş i încredinţ at căl-a auzit de o mie de ori vorbind despre drumuri de două zeci ş i cinci de leghe. ca s ăspunem aş a. pînădeparte. spunea el printre din ţ i. în ciuda bombă nelilor lui Olivain. Mînat de durere ş i sim ţ ind moale ză bala. ce faceţ i. Se vede cît de colo căOlivain nu era crescut la ş coala celor ca Planchet ş i Grimaud. Chiar aş a era. — Eh. bacul plutea pe apăc ă tre celalalt mal. Raoul se întoarse înspre partea dincotro venea strig ă tul ş i puse mîna streaş in ăla ochi. vă zu în faţ ărîul. cînd. îi stîrnise o nemă rginităadmira ţ ie.

Raoul prinse una din mîinile tînă rului ş i o puse pe coama calului. zbuciumîndu-se pe mal. de care degetele acestuia se încleş tarăcu deznă dejdea omului gata săse înece.de ori înot. domnule. se dă du înapoi. Un om cu pă rul c ă runt se aruncase în apăde pe bac ş i înota bă rbă teş te că tre cel care se îneca. ridicădescumpă nit calul în douăpicioare. palid ş i disperat. Numai cănu avea spor. Raoul ajunse lîngătînă rul gentilom. Azvîrlindu-se de pe calul că ruia îi d ă du drumul săînoate singur. fricosule! îl îndemnăRaoul. — E salvat! izbucni omul cu pă rul că runt. deoarece înainta împotriva curentului. în strig ă tele celor pe care îi ducea la vale. să getat pînă în adîncul inimii de ruş ine. calul ră suflămai în voie ş i. Încredin ţ at c ătînă rul cavaler se va ţ ine de coamă . îl sili săse învîrt ăîn loc ş i. sîntem pierdu ţ i". purtîndu-l pe braţ e pe tînă rul gentilom fă r ăcunoş tinţ ă . Dar ş i calul ş i că lă re ţ ul. pe care îl îndreptăspre malul opus. Raoul îş i urma calea ş i se apropia vă zînd cu ochii. — Salvat! îngînăîn neş tire gentilomul. pe care el nu-i scă pa din vedere. desf ă cîndu-i . în braţ ele lui Raoul. Deodatăcalul se poticni de o ridică turăde pe fund ş i dă du de nisip. Îl culcăîn iarbă . în cele din urmă . ca ş i cum ar fi priceput căi se venea în ajutor. îţ i vin în ajutor! Olivain înaintăspre mal. sl ă bind încleş tarea mîinii înfipte în coama calului ş i lă sîndu-se s ăalunece din ş a. aş a cum f ă cuse Raoul. care scă pase frîul luptînd cu valurile. — Dumnezeule! se tîngui Olivain cu deznă dejde. Apucăîndat ăcalul de că pă stru ş i-i să lt ăcapul deasupra apei. iar că lă re ţ ul. bacul cobora cu repeziciune pe firul apei. Apoi strigăspre că lă torul care se zb ă tea la vreo două zeci de pa ş i de el: — Curaj. În acest timp. se scufundau din ce în ce mai mult. Erau numai la zece paş i de mal. —Ş i eu? Eu ce fac? se vă ică rea Olivain. Raoul ieş i din ap ă . îş i îndoi sforţ ă rile. dar vă ică rindu-se întruna: „Mor. atingînd ş i el fundul apei. Prea tîrziu! Apa îi trecu peste cap ş i-l amuţ i. Încăo clipăş i l-ar fi înghiţ it rîul. întindea braţ ele cu capul ră sturnat pe spate. — Curaj! strigăRaoul. Athos îl oţ etise în asemenea încerc ă ri. îndemnîndu-ş i calul din ră sputeri. tă ind valurile. curaj. se arunc ăş i el în apă . Curaj! — Prea tîrziu! îngînătînă rul. În acelaş i timp. Ce-ar zice domnul conte dacăv-ar vedea? — Domnul conte ar fi fă cut la fel ca mine! ră spunse Raoul. Gîndindu-se la timpul cînd va face din viconte un soldat. din trei-patru aruncă turi de braţ e. Eu cum trec dincolo? — Aruncă -te în ap ă . ajutîndu-i sătaie apa ş i îndemnîndu-l cu strigă te. Raoul se îngriji numai de cal. Calul mai avea doar botul deasupra apei.

sînt pe de-a-ntregul servitorul dumneavoastră . izbutise în cele din urmăs ăiasăş i el la mal. zise Raoul. un prieten devotat. împurpurîndu-se la faţ ă din pricinăcănu putea spune cine e tată l să u. eu îi paralizam miş că rile. Din pricina strigă telor ş i a ză pă celii luntraş ilor. dacădoriţ i. mulţ umităîngrijirilor lui Raoul ş i ale omului ce-l însoţ ea pe tînă rul cavaler. Nu ş tiu săînot ş i n-am avut curaj sămăarunc în rîu. fă cînd cruci peste cruci. cu ajutorul unei pră jini gă site din întîmplare pe punte. înclinîndu-se. Pe dumneavoastrăvăcă utam: f ă ră dumneavoastrăaşfi fost mort. spuse Raoul. rosti Raoul. urm ăcavalerul. Socotiţ i-mă . domnule. calul meu s-a speriat ş i a să rit în apăcu mine cu tot. Ş i acum. domnule conte. aş a cum fă cuse contele de Guiche. — Viconte. ră spunse cel că ruia i se dă duse titlul de conte. care se aţ intirăcurînd asupra salvatorului să u. — Domnule. bunul meu d'Arminges! Ai tras o spaimă zdravă nădin pricina mea. domnul meu. viconte? întrebăcontele de Guiche. Olivain. Încet-încet. nu-i aş a? Vina e a dumitale îns ă : ai fost preceptorul meu. Trecusem aproape o treime din rîu. de trei ori mort. cînd aţ i aflat cine sînt. cînd odgonul bacului s-a rupt. n-aşmai fi îndră znit sădau ochii cu domnul mareş al. — Domnule. De aceea. zise Raoul. cum nu se poate mai simplu. Ne-am ales doar cu o baie. obrajii de muribund ai acestuia se împurpuraser ă . ş i era gata-gata sămăduc frumuş el la fund. . bună tatea dumneavoastrămăatrag. îmi veţ i face oare cinstea s ă mi spuneţ iş i dumneavoastr ăcine sînteţ i? — Sînt vicontele de Bragelonne. în vreme ce că lă torii de pe bac se îndreptau spre aceeaş iţ int ă . —Ş i acum. de acum încolo vom fi legaţ i pe viaţ ăş i pe moarte. spuse bă trînul. crede ţ i-mă . curajul. încotro.ş iretul de la guler ş i agrafele tunicii. — Cum s-au petrecut lucrurile? întrebăRaoul. tocmai la timp ca sămăscoateţ i la mal. S ăne îmbr ă ţ iş ă m. — În oş tirea Prinţ ului. — Unii mai ş i învie. vărog. Tată l meu e mareş alul de Grammont. Dupăo clipăse afla lîngăei ş i omul cu pă rul că runt. — Iată -te ş i pe dumneata. recunoş tinţ a noastrăn-are margini! izbucni omul cu pă rul că runt. dupăcum vedeţ i. — Ah. Dac ăvi s-ar fi întîmplat o nenorocire. Deschise niş te ochi r ă tă ciţ i. — Ah. chipul. conte. îmbr ă ţ iş îndu-l la rîndul să u pe conte. În loc săajut calul. domnule! strigăel. domnul meu. — Sînt contele de Guiche. — Ah. cînd aţ i apă rut dumneavoastră . Vă datorez adînca mea recunoş tinţ ă . Ţ in la dumneavoastrăde pe acum din toatăinima. de ce nu m-ai învă ţ at s ăînot ca lumea? — Vai. Aşdori sădevenim prieteni.

fă r ăîndoială . Convorbirea cu tînă rul conte era nespus de interesantăpentru Raoul. în ciuda preceptorului sau. cele opt ceasuri de odihnă . într-adevă r. cu fruntea largă . îş i întinserămîinile ş i dînd pinteni cailor. care veni s ă -l salute. Cei doi tineri zîmbeau cu acea încredere proprie tinereţ ii. El nu fusese decît în casa domnului Scarron ş i-i spuse lui de Guiche pe cine a vă zut acolo. dar nu era mai înalt ca Raoul. Cît despre Olivain. cu atît mai bine: vom trage împreuna primul foc de pistol. Haide ţ i! Tinerii nu aveau de ce săse împotrivească . nu aveau să -l cruţ e. el era singurul pe care nu-l prea mulţ umea isprava cea vrednicăde laudăa stă pînului s ă u. erau. iubiţ i-vă ! zise preceptorul. aceeaş i stea v ălumineazăcalea ş i trebuia negreş it săvăîntîlniţ i. Îmbucar ăceva în grabăş i. peste mă surăde bucuros. De Guiche cuno ş tea toat ălumea: pe doamna de Neuillan. privindu-se ş i admirîndu-se unul pe altul. Valeţ ii. mai ales. iar tînă rul conte povestea mereu. pe domniş oara d'Aubigné. stră bă tuserădouăleghe de drum. c ă ci f ă rădoar ş i poate. unde Raoul nu fusese decît o singurădată . ba chiar g ă sir ăpropunerea minunată . Crescut la Paris. dar Grimaud nu sosi. Contele de Guiche fă cu ochi pe la cinci dimineaţ a. pe care Raoul nu o vă zuse niciodată . Toţ i dormirăduş i. spuse preceptorul. XXXII CIOCNIRI Popasul la Noyon fu scurt. Încă lecarăiute. — Acum.—Ş i eu la fel! exclamătînă rul. De aceea asculta tot timpul. toate acestea trezeau în Raoul cea mai vie curiozitate. Caii gustarăş i ei din plin.ş i la curte. care abia împlinise cincisprezece. dar ş i de o aprindere de plă mîni ş i niscaiva dureri în m ă dulare. celă lalt mulţ umind Domnului căa tr ă it destul pentru a să vîr ş i o faptăpe placul ocrotitorului să u. Raoul ceruse săfie deş teptat. cu privirea blînd ăş i mîndră . doi chipeş i cavaleri. unul socotind frumoasă ş i zîmbitoare aceastăviaţ ăpe care era cît pe ce săo piardă . trezit de că tre Raoul. dupăun ceas. pe . Hainele ş i vinul o s ăv ăîncă lzească . trebuie s ăvăschimbaţ i hainele. înalţ iş i zvelţ i. Într-o pornire spontană . că rora le-am dat poruncile necesare de îndat ăce-au coborît de pe bac. pe aş ternutul bogat de paie. Ah. stră bă turăală turi drumul de la rîu pînăla han. cu zîmbetul deschis ş i plin de fineţ e. dacăva sosi cumva Grimaud. De Guiche putea săaibăoptsprezece ani. — Bine faceţ i. trebuie săfi ajuns la han. cele douădueluri pe care le ş i avusese. Îş i tot întindea mînecile ş i pulpana hainei. cu tră să turi distinse. pe domni ş oara de Scudéry. gîndindu-se căun popas la Compiègne l-ar fi scutit nu numai de întîmplarea din care abia scă pase. în ciuda opreliş tilor ş i. nă zbîtiile sale de paj. Sînte ţ i tineri amîndoi.

Prietenia lui Raoul pentru el spori ş i mai mult la auzul acestor elogii. Caii. Oş tirea duş manăse întindea de la Cassel la Courtray. cumplit de gelos. Vorbi despre vechea iubire a doamnei de Longueville pentru Coligny ş i despre duelul acestuia din Piaţ a Regala. ş i cum să vârş eş te tot felul de jafuri ş i silnicii. nu cruţ ăpe nimeni. întorcîndu-se spre Douai. întrucît cete de spanioli se foloseau de întunericul nopţ ii spre a face incursiuni pîn ăîn împrejurimile Arrasului. fie din iubire faţ ăde ducesa de Chevreuse. Se apropiau de cîmpul de luptăş i hotă rîrăsăpoposeascăîn ora şpînăa doua zi. în sfîr ş it sosite. Vicontele de Bragelonne avea mai mult de ascultat decît de spus ş i în aceastăprivinţ ă . se oprirăcă tre orele patru după amiazăla Arras. încît ar fi fost gata să omoare pe oricine. . contele avu numai cuvinte de laudăla adresa ei. Se vorbea despre o bă tă lie apropiat ă . bieţ ii oameni de pe lîngăgraniţ ă îş i pă ră seau casele izolate ş i se refugiau în oraş ele întă rite. o tainăîn adîncul inimii. Prin urmare. numitămai tîrziu Grande Mademoiselle ş i devenităcelebrăprin că să toria ei secret ăcu Lauzun. om voios ş i de lume. Arras era înţ esat de fugari. fie din instinct. Mîncarăîmpreun ăş i se culcarăîn aceeaş i odaie. dup ăce auzi vreo treipatru aventuri destul de gingaş e. Era aceea ş i curte despre care Raoul îl auzise vorbind de atîtea ori pe contele de La Fère. Se zvonea căPrinţ ul se afl ăla Béthune. mai cruţ aţ i decît în ajun. nimeni nu putea sta ală turi de contele de La Fère. Prinţ ul mă rginindu-se pînăatunci la mi ş că ri neînsemnate. duel fatal pentru el ş i pe care doamna de Longueville l-a urmă rit din spatele unor jaluzele. pe doamna de Chevreuse. iar cardinalul Mazarin ş i-a primit ş i el por ţ ia. Ziua se scurse pe nesimţ ite. care trebuia săfie hotă rîtoare. dar în ce priveş te farmecul ş i nobleţ ea înfă ţ iş ă rii. în aş teptarea înt ă ririlor. pus pe clevetealăş i pe glume. Li se pă rea căse cunosc de cînd lumea ş i căle-ar fi cu neputinţ ăsăse mai despartăvreodată . pentru care nutrea o realăş i adîncă simpatie. Nici regina îns ă ş i n-a fost cruţ ată . îi aminti adesea lui Raoul de adînca erudiţ ie ş i spirituala ironie muş că toare a lui Athos. Întreaga povestire a contelui de Guiche era ceva cu totul nou pentru tovară ş ul să u de drum. Glumi plin de spirit pe socoteala tuturor. Aş a cum am spus. numai căse schimbase mult de pe vremea cînd o cunoscuse Athos. ca ş i el. în timp ce Raoul tremura de teamăs ănu spunăceva ş i pe seama doamnei de Chevreuse. Preceptorul contelui. chiar ş i pe abatele d'Herblay. Veni apoi rîndul întîmplă rilor galante ş i al povestirilor de dragoste. st ă tu săasculte ş i. i se pă ru cătînă rul conte ascundea. de Guiche fusese crescut la curte ş i cuno ş tea toate intrigile curţ ii. Oş tirea francezăţ inea frontul de la Pont-à-Marc pînăla Valenciennes.domniş oara Paulet. dupăcît se spunea. dar. despre noua ei iubire cu prin ţ ul Marcillac. de-ai fi zis căa trecut doar un ceas. Erau amîndoi la vîrsta cînd prieteniile se leagărepede. Tinerii se bucurau căau ajuns la momentul potrivit. care le fă gă duiau un adă post. Tînă rul conte. savant pînăîn vîrful unghiilor. cum zicea elevul să u. duhovnicul doamnei de Galles cu Mademoiselle.

Ajunserăla Ablain în liniş te ş i în bun ăpace. — Nu l-am vă zut niciodat ăla treabă . Dacăîntîlnim vreun grup de duş mani. da. tinerilor. Lă sarăla han. Pornirăla drum pe la ş apte diminea ţ a. O luaţ i cam repede. chiar dacăar fi trebuit apoi săapuce la dreapta ş i săse îndrepte spre Carvin. Din cînd în cînd.Toatăseara nu se vorbi decît de ră zboi. valeţ ii cură ţ irăarmele. Ş i sînt încredinţ at c ăse va descurca destul de bine la nevoie. nu-i aş a. n-aveţ i decît săvăl ă saţ i omorîţ i. din timp în timp. ş i a doua zi se trezir ăcuprinş i de deznă dejde. într-o jumă tate de ceas. care alcă tuiau avangarda. Ţ inutul devenea din ce în ce mai bogat în vegetaţ ie ş i. întîlneau cete de ţ ă rani care apucaserăpe drumul bejeniei. Acolo aflarăcăPrinţ ul pă ră sise într-adevă r Béthune ş i se gă sea între Cambrin ş i Venthie. mînîndu-ş i din urmă vitele ş i ducînd în că ruţ ăori purtînd în braţ e lucrurile lor mai de preţ . Ţ inutul era încîntă tor. — Da. preceptorul punea de fiece datăs ămearg ăîn frunte pe cei doi valeţ i. De dimineaţ ăse r ă spîndi zvonul căprinţ ul de Condé pă ră sise Béthune ca s ăse retragăla Carvin. am doi oameni pe care te poţ i bizui: amîndoi au luptat în ră zboi ală turi de tată l meu. pentru numele lui Dumnezeu! Cum ră mîne cu poruncile pe care le-am primit. surîzînd. pentru Grimaud. atacă m. l ă sînd totuş i o garnizoan ăîn primul oraş . tinerii hotă rîră să -ş i continue calea că tre Béthune. în calitatea mea de general de armată . Cum însăaceastăş tire nu spunea nimic l ă murit. propuse săurmeze un drum lă turalnic. De Guiche ş i Raoul se privir ăcu coada ochiului. Aş adar. ei! se amestecăpreceptorul în vorbă . aflat între drumul că tre Lens ş i cel că tre Béthune. De Guiche. drumul trecea printr-o pă durice. egal în numă r ş i chiar mai mare. dar pînăatunci v ăprevin că . iar tinerii îş i încă rcarăpistoalele ca săle aibăgata preg ă tite pentru cazul vreunei ciocniri cu duş manul. toate lă muririle necesare. iar . micul grup ieş i la malul unui rîuleţ care se vă rsa în Lys. Atunci apucarăpe un drum lă turalnic. ordon retragerea ş i căfac stînga-mprejur la primul panaşpe care-l vă d. continuăde Guiche. îi spunea lui Raoul: — Iată -ne trei st ă pîni ş i trei valeţ i. Valeţ ii noş tri sînt înarmaţ iş i al dumitale mi se pare destul de dîrz. dacăv ăe pe plac. tînă rş i înfl ă că rat. Preceptorul contelui de Guiche. La Ablain aveau săvad ăcare este situaţ ia. ră spunse Raoul. El ş i cei doi tineri înfă ţ iş au grosul armatei. dupăce lă sarălui Grimaud toate lă muririle ş i. Raoul? — Se înţ elege. — Ei. care cunoş tea ţ inutul ca în palmă . Cît despre mine. sîntem cu totul ş ase luptă tori. domnule conte? Uitaţ i cămi s-a spus săvăduc teafă rş i nevă tă mat la Prin ţ ? Odatăajunş i la oş tire. tă iat de vă i verzi ca smaraldul. fiindcăamîndoi visaserăcăau sosit prea tîrziu pentru a mai lua parte la bă tă lie. Temîndu-se de capcane. dar e breton ş i asta-i o cheză ş ie. ră spunse vicontele.

în desiş ul pă durii. — Săatacă m! încuviinţ ăde Guiche. cu muscheta pe genunchi ş i cu ochiul la pînd ă . Ne-am întors săş tim ce-avem de fă cut. — Aţ i fost opriţ i? intrbarăei cu vioiciune. iar strigă tele preceptorului nu avurăaltăurmare decît să . acoperea spatele armatei. — Domnilor! strigăbietul preceptor. Odatăavîntaţ i în goană . — Nu. e săne retragem. sfă tuindu-se ce săfacă . zise de Guiche. Porniser ăînainte. iar contele de Guiche ţ inîndu-i ş i el isonul: „Dupămine. — Ce fac? Vezi? — Da. — Pă rerea mea. deodată . ră spunserăvaleţ ii.ş i chiar în acea clipără sunăun foc de pistol. ei se ş i afundaserăîn pă dure. Tinerii însănu-i dă durăascultare. Urbain ş i Blanchet!" Pîna săse dezmeticeascăpreceptorul. Olivain!". Pă durea poate ascunde o capcana. rîzînd ş i vorbind între ei. — Da. Dupăcinci minute se aflau în locul de unde pă rea căs-a auzit zgomotul. ră sunar ăcinci sau ş ase împuş că turi. Valeţ ii abia dispă ruserăprintre copaci. Am nimerit peste o ceatăde spanioli. întrecîndu-se unul pe altul.Olivain. Preceptorul veni dupăei. Strunirăpe datăcaii. ş i. mi s-a pă rut căză resc niş te cavaleri îmbră caţ i în galben care se strecurau prin albia rîului.. amîndoi ţ îş nirăînainte. Olivain se ţ inea la aceea ş i depă rtare în spate. domnul de d'Arminges trecu la obiş nuitele-i mă suri de prevedere ş i trimise înainte pe cei doi valeţ i ai contelui. tinerii ş i preceptorul îi urmau la vreo sutăde paş i. Neră bdă tori săafle pricina acelor împuş că turi. domnii mei. — Asta-i. strunindu-ş i caii. mă rturisi unul dintre ei. De la o vreme se ivi în zare o pă dure destul de deasă . Niş te că lă re ţ i! — Întocmai. îi aminti Bragelonne. Cînd ajunseră cam la douăsute de paş i. adicăsînt tîlhari de drumul mare. înapoi! Cei doi tineri se privirăcu coada ochiului. — Mie. Ba poate cănici n-am fost vă zuţ i.. — Săatacă m! hotă rî Raoul. — Asta-i vreun omor mîr ş av. înaintînd cu luare-aminte. spuse domnul d'Arminges. trei că lare ş i trei pe jos. Preceptorul le strigătinerilor săstea pe loc. cum preceptorul ş i întorsese calul. Raoul strigînd: „Dupămine. Ţ inerii se încredin ţ ar ăprintr-o ultimăprivire cănici unul dintre ei nu se gîndea sădea înapoi ş i. urmat de cîteva strigă te care cereau ajutor. amîndoi tinerii se îndreptarăspre valeţ i. spuse preceptorul. în numele cerului. Focurile s-au tras la vreo sutăde paş i în fa ţ a noastr ă . iar ei îi dă durăascultare. În aceeaş i clipăse ivirăîn goanăcei doi vale ţ i. — N-aţ i vă zut nimic? îi întrebăcontele pe valeţ i. înapoi. cînd. porunca mea. — Totuş i sînţ soldaţ i. tinerii îş i scoaserăş i pistoalele. Domnilor. dar aţ in drumurile. la nevoie. — Sst! fă cu de Guiche. se pare căjefuiesc un om ră nit sau mort.

vrînd să -i sf ă rîme ţ easta cu patul armei. însă nu-ş i nimeri ţ inta. apropiindu-se. Raoul izbuti s ă -ş i scoatăpiciorul din scarăş i săş i-l tragăde sub cal. nu cumva eş ti ră nit grav? — Cred cătrebuie s ăam vreo zgîrieturăla braţ . adă ugăel. într-o clipit ă . vă zu patul armei rotindu-ise pe deasupra capului ş i. care se predăpe loc. deş i paloarea lui tră da o emoţ ie fireascăla o prim ăciocnire. domnul meu. Apoi. fă r ăs ăvrea. de Guiche se aruncăasupra spaniolului ş i îi puse pistolul în piept. iar calul o luăla goană . — N-ai nimic la picior? întreb ăde Guiche. — Slavăcerului. dintr-un salt. Raoul nu putea s ătrag ă nici spada din teacă . în care timp ceilalţ i ispră veau cu jaful. Repede îţ i mai plă teş ti datoriile! N-ai vrut să -mi ră mîi obligat multăvreme. Spaniolul apucăflinta de ţ eavăş i îş i fă cu vînt. luînd-o la fugă . cu porunca să -i zboare creierii dacăface vreo miş care săscape. Raoul vă zu ca printr-un vă lţ eava unei flinte îndreptate spre el. Calul să ri în lă turi. Cînd fu la patru paş i. — Hai săvedem dacăsînt mor ţ i într-adevă r. spaniolul care venea spre Raoul trase la rîndul s ă uş i Raoul sim ţ i în bra ţ ul stîng o durere ca o ş fichiuire de bici. apă sa ş i el pe tr ă gaci ş i spaniolul. întinse braţ ele în laturi ş i că zu pe spate. lovit în piept. Cei trei aflaţ i pe cai se nă pustirăîndatăasupra lor. Din nenorocire. — Pe cinstea mea. vă zurădoi că lă tori trîntiţ i la pă mînt ş i nu unul singur. În clipa aceea. ş i au luat-o la fugăcu prada. dă du săînchidăochii. cred. că ci tinerii. eram mort. contele de Guiche trase primul. fu în picioare. prinzîndu-i piciorul sub el. ori dacăle mai putem . Te vă d însîngerat. Îş i aduse aminte deodat ăde sfatul lui Athos: cu o miş care iute ca fulgerul îş i să ltăcalul în douăpicioare ş i împuş că tura porni. Valeţ ii mei stau lîngăcadavre. Domnul d'Arminges ş i Olivain descă lecar ăş i ei ş i ridicarăcalul care se zbă tea în agonie. îş i pierdu echilibrul ş i că zu. nimic. De Guiche chemăpe unul dintre valeţ ii s ă i. în poziţ ia în care se gă sea. Ajuns la zece paş i de du ş man. îi încredinţ ăprinsul. Ajut ă mi săies de sub cal ş i socotesc cănimic nu ne va împiedica sămergem mai departe. repetînd cuvintele contelui. apoi s ă ri de pe cal ş i se apropie de Raoul. pe legea mea! se bucurăRaoul. purtîndu-l tîriş .dea de ş tire spaniolilor. — Potrivnicul meu. zise Raoul. cînd. Flinta scă p ădin mîna soldatului. Dar ce e cu bieţ ii oameni pe care tică lo ş ii aceia voiau să -i omoare? — Am sosit prea tîrziu. nici pistolul din coburi. m-a lă sat să -ţ i vin în ajutor. de trei ori mort. spuse Raoul. F ă rădumneata. — Predă -te sau eş ti mort! spuse el. atîrnînd în ş a. I-au omorît.

Ş i se apropiarăde locul unde ză ceau victimele. sprijinit de un arbore de că tre cei doi valeţ i.veni în ajutor. însămăpricep puţ in la ră ni. am moş tenit doi cai. iar mîine ar putea să -l ocupe spaniolii. că ci Prinţ ul a pă ră sit ieri oraş ul nostru. acela era mort. Celă lalt. — Nu. blestemaţ ii.. ş opti r ă nitul. aş a căl-am însoţ it eu. nu! îngînăei. domnule.. Mai degrabăajutat sămor. Dumnezeu v ăva ră splă ti pentru a-ceast ăfaptă creş tinească ! Trebuie să -mi salvez sufletul. continuăRaoul. un glonţ îi sfă rîmase ş oldul. Tinerii se îndreptarămai întîi că tre cel mort ş i se privirăcu mirare.. Ş i cum se ş tia c ă duş manul cutreier ăîn cete ţ inutul ş i căe primejdios s ăumbli pe drum. se-ating de slujitorii Domnului! — Veniţ i încoace.. — Poate cănu eş ti atît de grav ră nit pe cît socoteş ti. Ducea odoarele ş i tezaurul sfîntuhri lă caşs ăle pun ăla adă post. — Salvat.. XXXIII CĂ LUGĂ RUL Doi oameni ză ceau la pă mînt: unul nemiş cat. cu fa ţ a în jos. asta da! — Sînteţ i preot? întrebăRaoul. domnule. Iat ă . stră puns de trei gloanţ eş i scă ldat în sînge. — Unde săţ i se poat ăda un ajutor? întrebăGuiche. Duceţ i-măîntr-o casăunde săpot gă si un preot. — Eş ti doctor? întreba Guiche. spuse Bragelonne. bă trîn oş tean care luase parte la toate campaniile sub comanda cardinalului-duce. spuse muribundul. — Nenorocitul dumitale tovară şmi s-a pă rut un slujitor al bisericii. dar aşvrea săfiu dus într-o casă . — Nu. că ci trupul mi-e pierdut. Olivian. unde sămăpot spovedi. — Nu. are tonsura cinului. sau fi ţ i buni ş i aduceţ i unul aici.. stă tea cu ochii spre cer ş i cu mîinile împreunate ş i se ruga fierbinte. tică lo ş ii au tras asupra unui preot! — Domnilor. — E un preot. nimeni n-a vrut să -l însoţ ească . cu celă lalt nu mai e nimic de fă cut. nu-i timp de pierdut. — Cu neputinţ ăsămori să vîrş ind o faptăbun ă ! Dumnezeu nu te va . — Credeţ i-mă . A mea e mortală . Ră nitul zîmbi cu tristeţ e. Glonţ ul mi-a zdrobit femurul ş i mi-a pă truns în pîntece. zise Urbain. rotindu-ş i ochii în jur. Veniţ i încoace. —Ş i tică lo ş ii v-au atacat. zise Raoul. dar eu l-am pierdut pe-al meu: ia-l tu pe cel mai bun ş i dă -mi-l mie pe-al tă u. domnule. dar cest ă lalt mai poate fi salvat. Ah. Am mari dureri. — E preotul din Béthune.

nu-i aş a? Ar fi cumplit! — Liniş teş te-te. Dar. ş i aduceţ i de acolo un că lug ă r. — Duceţ i-vă . preceptorul ducelui de Guiche supraveghea întocmirea tă rgii. adicăun pat. numai să aibăde la sfînta noastr ăbisericăputerea de a dezlega de p ă cate în articulo mords. se cheam ăc ăam scă pat pe ziua de astă zi. doi dintre vale ţ i săducă targa. zise de Guiche.pă ră si! — Domnilor. Ş i cei doi tineri pornirăîn goana cailor în direcţ ia ar ă tată . — Curaj. că ci el va ră splă ti pe cel ce se va osteni cu drumul. N-ai săîngă dui una ca asta. S ănu pierdem vremea în zadar. În acest timp. dac ănu e acas ă . la vreo leghe de han o săda ţ i de satul Greney. iar al treilea săstea aproape. Vicontele ş i cu mine plecam dupăun preot. Spune numai unde gă sim o casăspre a cere ajutor. adunîndu-ş i ultimele puteri ş i dînd parc ăs ăse ridice. chemăhangiul. dupăce se încredinţ arăcăau ş i început pregă tirile pentru primirea ră nitului. duceţ i-văla mînastirea augustimlor. sau un sat unde săaflă m un preot. pornirămai departe. Că utaţ i-l pe p ă rintele paroh. . în numele cerului! îngă imără nitul. Vămulţ umesc din suflet ş i Dumnezeu săvără splă teasc ă ! La o jumă tate de leghe. Dar. — Domnule d'Arminges. Jur căvei avea mîngîierea pe care o doreş ti. domnilor! rosti muribundul cu o pornire de recunoş tinţ ăgreu de înfă ţ iş at în cuvinte. în capul tîrguş orului. legaturi. în cazul că ş tie vreun doctor. Raoul. poate cănimeni nu va cuteza s ăvină . n-are a face. ori juraţ i-mi pe mîntuirea sufletelor voastre căveţ i trimite aici cea dintîi faţ ăbisericească . chirurg sau felcer. Dupăzece minute de drum ză rirăhanul. spuse preceptorul. îl vesti căva fi adus un ră nit ş i îl rugăsăpreg ă teascătot ce putea sluji la îngrijirea acestuia. Faceţ i o targa din crengi ş i pune ţ i deasupra toate mantiile noastre. domnul meu! se adresăRaoul ră nitului. pe dreapta. Hangiul. gata săia locul celui care oboseş te. Preot ori că lugă r. ajută ţ i-măsăajung în satul cel mai apropiat. ră mîi lîngăacest nefericit ş i vegheazăsăfie transportat cu cea mai mare grij ă . fiindcăse ş tie că spaniolii bîntuie pe-aici ş i-o sămor fă r ăs ămi se ierte p ă catele. domnule. aveţ i grijă ! — Fii liniş tit! De altfel. fă r ăsădescalece. scamăpentru ră ni. Plecă m să -ţ i îndeplinim dorinţ a. — Dumnezeu săvăbinecuvînteze. f ă gă dui tot ce-i cereau. domnule conte. gonind de zor spre Greney. cel dintîi că lugă r sau preot care văva ieş i în cale. e un han. Doamne Dumnezeule! urma ră nitul cu o groazăcare-i înfiorăpe cei doi tineri. pentru numele lui Dumnezeu. ţ inînd drumul înainte. iar c ă lă re ţ ii noş tri. sătrimităsă -l cheme. Cunoş ti dictonul: Non bis în idem. adă ugăel cuprins de deznă dejde. rugîndu-l totodată . vorbi de Guiche. vă zînd veş mintele bogate ale acestor tineri seniori.

că lare pe un catîr. De Guiche abia îş i stă pîni furia ş i pornirea de a muia oasele că lugă rului. de ş i respectul nu-i pornea din inimă . dup ăpă lă ria-i cu borul mare ş i anteriul de lînăcenu ş ie. atunci e altceva. — Ră spunde. ci galben-verzui ca fierea. — Cred căam dreptul săspun sau sănu spun cine sînt unor oarecari că rora li se nazare săm ăiscodească . Chipul palid al că lugă rului deveni alb ca varul ş i el zîmbi într-un fel atît de ciudat. că ci aici în apropiere se afla un om. întrebăde Guiche. domnule. — Domnule. l ă sînd pistoalele în coburi ş i stră duindu-se s ăfie cît mai respectuos. dar nu acea paloare matăcare înfrumuseţ ează . îl socotirădrept un frate augustin. îi ră spunse lui Raoul. — Ca săş tim. Dintr-un salt. dupăcît se pare. dacănu. în numele politeţ ii. pă rul scurt. — Mai întîi. cum v-a spus ş i prietenul meu. îţ i cer în numele omeniei sămăurmezi spre a-i veni în ajutor. asememnea fulgerului. ră nit de moarte. Avea chipul palid. care cere ajutorul bisericii. întrebăRaoul eu politeţ ea-i obiş nuită . întrebarea noastr ănu-i o toană . ţ i-e cu desă vâr ş ire stră in ă . abia ieş ind de sub cercul pe care pă lă ria i-l desena în jurul frunţ ii. Ş i nepă sarea-i obiş nuităi se aş ternu iară ş i pe faţ ă . Deodatăd ă durăcu ochii de un biet că lugă r. care venea că tre ei. spuse tînă rul.Dupa mai bine de o leghe se ş i ză reau casele din capul satului. — Trebuie săfie vreun spion spaniol sau flamand. aţ inîndu-i calea. veţ i avea prilejul. este vicontele de Bragelonne. ş i pe care. simţ i surîsul acesta jignitor ca o împunsă turăîn inimă . stă rui el. eş ti cleric? — De ce măîntrebi? rosti stră inul cu o nep ă sare aproape jignitoare. încît Raoul. Stră inul lovi catîrul cu că lcîiele ş i îş i vă zu de drum. interveni contele de Guiche. Acoperiş urile roş ietice de ţ iglăse desenau puternic pe fondul verde al copacilor. — Ei bine. nu sîntem niş te oarecari. ducînd mîna la pistoale. ai de gînd săvorbeş ti? — Sînt preot. aici de faţ ă . gl ă sui Raoul. vorbindu-i de sus. care. Era un om de două zeci ş i doi sau dou ă zeci ş i trei de ani. Ş i te previn totodată . murmurăel. O privire amenin ţ ă toare. Ş i-apoi. spuse el cu o mare sforţ are. Dacăeş ti preot. care nu-l scă pase din ochi. iar ochii de un albastru deschis pă reau lipsiţ i de expresie. atunci. ca preot. săvăîndepliniţ i menirea: un biet ră nit ne ajunge din urmăş i trebuie să . de Guiche se afla în faţ a lui. — Atunci. De ast ădatăse pă rea că întîmplarea le vine în ajutor. Se apropiara de că lugă r. iar eu sînt contele de Guiche. căvoi pedepsi obr ă znicia dumitale. dar viaţ a plinăde renunţ ă ri a mîn ă stirii îi dă duse un aer bă trînicios. era de un blond spă lă cit. domnilor. pă rinte. Prietenul meu. Te-am întrebat cuviincios ş i orice întrebare merităun ră spuns.

că lugă rii a-ceş tia se supun unor deprinderi îngrozitoare: postul îi face săp ă lească . rosti Raoul. domnule. potrivindu-ş i mersul dupăacela al că lugă rului. întrucît Raoul avusese ră gazul să -l cerceteze în timp ce el vorbea. Eş ti de aceeaş i pă rere. mă rturisesc. îţ i jur. cel care se pocă ieş te pare s ăfie mai curat la cuget decît duhovnicul. nu de la cel ce o dă . nu-i aş a? Te-am v ă zut cum tot mîngîiai mînerul pistolului. Ş i-atunci. . Cei doi tineri îş i îmboldirăcaii. tot plîngînd dupăcele lume ş ti pierdute pentru totdeauna ş i de care noi ne bucură m. — Da. că lugă rul întoarse capul. irlandezi. n-o să pierdem vremea cu judecata: un pom ş i un capă t de frînghie se g ă sesc oriunde. Dupăcinei minute. — Dacănu te duci. În ce măpriveş te. — Vezi. ce vrei.. pricepi. — La fel de sluţ i? — Nu. — Eh! exclamăde Guiche. Da. Am întîlnit ş i eu cîteva mutre dintr-astea. ochii stinş i. Ochii că lugă rului scînteiarădin nou. dar au ceva respingă tor. buzele subţ iri care pă reau cădispar la cea mai micăvorbăpe care o rosteş te. dar numai atît. vrînd săse încredinţ eze dacăe urmă rit sau nu. propuse de Guiche. — În sfîrş it. — Voiam săspun acelaş i lucru. Îţ i mă rturisesc totuş i cămai degrab ăaşmuri ca un pă că tos. am fă cut bine.. danezi. pe care îl urmau ca la o bă taie de pu ş că . — Îngrozitoare mutrăare c ă lugă rul ă sta! murmurăcontele de Guiche. crede-ne căpentru caii noş tri e floare la ureche să -ţ i prindăcatîrul din urmăş i căo să punem mîna pe dumneata oriunde vei fi. Ş i îş i îmboldi catîrul cu că lcîiele. viconte. — Măduc la han. bietul om va avea un duhovnic. interveni de Guiche. loviturile de bici îi fac ipocriţ iş i. mă rturisi de Bragelonne. — Îngrozitoare. Dar. — Ce nenorocire pe să rmanul r ă nit sămoarăîn braţ ele unui asemenea popă ! — Aş i! zise de Guiche. Aş a e mai sigur. El cere ajutorul unui slujitor al Domnului. sînt obi ş nuit săvă d cu totul altfel de preoţ i. o mutrăciudată . care fusese mai puţ in izbit de toate aceste amă nunte.se opreascăla hanul din apropiere. da. cei mai mul ţ i sînt stră ini: scoţ ieni. într-adevă r. repetăel. decît s ă am la că pă tîi un astfel de duhovnic. trebuie săfie unul dintre acei că lugă ri ră tă citori care cerş esc la drumul mare pînăîn ziua cînd le cade din cer vreo pleaş ca. ş i porni la drum. Pă rul galben. N-o poţ i uita cu una cu două . ochii li se sting în orbite. ca ş i cum ai fi vrut să -i sfă rîmi capul. Oamenii noş tri îl însoţ esc — Măduc la han. Dar. pe Dumnezeul meu. — Să -l urm ă rim. Iertarea vine de la Dumnezeu. Ă sta. întă ri Raoul. zise de Guiche. spuse că lug ă rul. spruse Raoul.

— Nu. trage spada!" Abia atunci m-am nă pustit asupra reptilei. legă nîndu-ş i capul ş i miş cîndu-ş i limba încoace ş i încolo. tinerii mergeau înaintea duhovnicului. — Am fă cut pentru dumneata tot ce ne-a stat în putinţ ă . apoi că zu din nou pe brancard ă . Ei bine. mie mi s-a întîmplat în pă durile noastre din Blaisois. lagă turi. conte. îndemnîndu-ş i cu rîvnăcatîrul. Omul se ridicăanevoie. domnule. cum ne gră bim săajungem oş tirea Prinţ ului. uitîndu-se în direcţ ia ară tată . ş i fiţ i binecuvântaţ i pentru mila voastră . Doi oameni purtau muribundul. palid ş i fascinat. Pregă tise totul – pat. glă sui ră nitul. e ciudat. scamăpentru ră ni – ş i trimisese un rîndaşdupăun doctor. am ră mas nemi ş cat. care între timp se apropiase. care se apropia că lă uzit de că tre domnul d'Arminges. dumneata ne vei ajunge din urmă . roş ind. Cît despre Raoul. cucernice că lugă r. pe drumul spre Cambrin. ca pe ş arpele de care mi-ai povestit? — Pe legea mea. Dar. Hangiul aş tepta în prag.Ţ i-a ieş it vreun ş arpe în cale? — Niciodată . în loc săvinădin urmă . — Iatăr ă nitul! zise de Guiche. de cealaltăparte. cortegiul ră nitului. el o luăpe cealaltăparte a drumului ş i trecu mai departe. În acest fel. Bragelonne. În acea clipăză rir ămicul han ş i. la Lens. se adresăde Guiche preceptorului. iar al treilea ducea caii de frîu.. ră spunse Raoul. pe voi ş i pe cei care văsînt dragi! — Domnule. zise de Guiche! — Ei bine. î ş i reluăRaoul povestirea. cu chipul luminat de bucurie. Am tă iat-o în dou ătocmai cînd se ridicase în coadă . — Oare-ţ i faci vreo vinăcănu l-ai retezat în dou ă . Tinerii îş i strunir ăfugarii. pîna în clipa cînd contele de La Fère. spuseră tinerii. gata săse nă pusteascăasupră -mi. — Pînăîn clipa cînd. oraş ul cel mai . nu-i a ş a? Se zvoneş te cătrebuie s ăaibă loc o bă tă lie ş i n-am vrea săajungem a doua zi. Zoreau amîndoi pentru întîmpinarea ră nitului. ca s ă -i duc ăvestea cea bună . trecînd pe lîng ăfratele augustin. — Duceţ i-vă . ş uierînd.. întorcînd capul cu dezgust. strîns colac. — Prea bine.— Da. aş a cum cu dreptate ziceţ i. tutorele meu. aţ i fă cut pentru mine tot ce se putea face. contele de La Fère mi-a spus: „Haide. — Tată l dumitale? întrebăde Guiche. îl vă zu pe că lugă r. Într-adevă r. aproape căda! mă rturisi Raoul. Ne veţ i ierta. Tot ce pot e săv ăspun înc ăo dată : Dumnezeu săvăaibăîn paz ă . noi pornim înainte. Miaduc aminte căla vederea primului ş arpe. ş i te va surprinde: înf ă ţ iş area acestui om m-a umplut de o groazănelă murită . pornim îndată la drum. Fii bun ş i gră beş te-te puţ in. î ţ i jur c ăam avut aceeaş i senza ţ ie la vederea acestui om în clipăcînd a spus: „De ce m ş întrebi?" ş i cînd s-a uitat la mine. care măprivea cu ochii lui stinş i. tineri seniori.

Bietul ră nit p ă rea chinuit de dureri cumplite. dînd săse opreascăîn loc ş i lă sînd s ăi se vadăpe faţ ăsila pe care i-o insufla omul pe cale să -l spovedească . zise hangiul. — Cucernice că lugă r. fiindcătotul e pl ă tit. rosti de Guiche. femeia strînse cu putere braţ ul bă rbatului ei. În clipa aceea ră nitul se apropia dintr-o parte. nici pentru catîr. Hangiul ş i nevast ă -sa. Mi se pare căe pe duc ă . spuse vicontele. Dar. Nenorocirea se abate peste casa noastră : e fostul că lă u din Béthune. se adresăel lui Bragelonne. dar că nă dă jduiesc săiau masa de searăla Mazingarbe ş i sădorm la Cambrin. — Vămulţ umesc. i-o lu ăfemeia înainte. continuăfemeia. vă d că -l recunoş ti. Te rog numai săai bună tatea. îngă imăr ă nitul. La vederea acelui om palid ş i însîngerat. iar c ă lugă rul din cealaltă . dar uită -te. Nu cumva ţ i-e ră u? — Nu. — Prea bine. targa purtat ăde cei doi valeţ i intra pe uş a hanului. încuviinţ ăRaoul. Ia zi. Ş i nu măuitaţ i în rugă ciunile voastre. murmur ăRaoul.apropiat. — Mai multăprevedere n-are cum săstrice. Acest că lă reţ e slujitorul meu. — La naiba! mormă i el. un fleac de rană . dînd pinteni calului ca s ă -l ajungădin urmăpe Bragelonne. — Nu asta vreau săspun. Am timp sămăîngrijesc de ea la popasul viitor. — N-ar fi mai bine. nu-l recunoş ti? — Pe omul ă sta? Stai puţ in. — Sămergem. cei doi tineri se traserăînapoi. ferindu-se parcăinstinctiv să se afle în preajma că lug ă rului. dacăvezi trecînd pe aici un că lă re ţ ş i dacăacest c ă lă re ţ întreabădespre un tînă r pe un cal roib. ca el s ă -mi spun ă numele ş i eu săi-l spun pe al dumneavoastră ? întrebăhangiul. — Fostul că lă u din Béthune! murmur ătînă rul că lugă r. să -i spui căm-ai v ă zut într-adevă r. fă răa i se scoate ş aua. pentru mai mult ăsiguranţ ă . spovedeş te pe acest om de ispravăş i nu te îngriji de bani nici pentru dumneata. Ai pă lit ş i tu. chipeş i seniori. ca săfacăloc tă rgii. — Vămulţ umesc încăo dat ă . domnule. tremurînd ca varga. spuse că lugă rul. slujitorul meu se numeş te Grimaud.. — Ah. — Fii liniş tit! zise de Guiche. cu acel surîs care-i dă dea fiori lui Bragelonne. — Ce e? întrebăacesta. care se ş i depă rtase cu vreo două zeci de pa ş i. însoţ it de un valet. . În acea clipă .. ş i totu ş i. — Adevă rat! strigăhangiul. Sînt vicontele de Bragelonne. Nu măsimt bine aici. care veniserăacolo într-un suflet. domnule. stă teau în capul scă rii. ş opti hangiţ a aratînd spre ră nit. că lugă rul descă lecăde pe catîr ş i porunci ca animalul săfie dus la grajd. conte. Voi face totul precum doriţ i. nu staţ i săv ălega ţ i rana? — O. singura lui grijăera s ăş tie dacăslujitorul bisericii îl urmează .

De cum vă zurăpe slujitorul bisericii la că pă tîiul ră nitului. îş iş terse fruntea ş i îş i turna un pahar cu vin. — Întocmai. nu-i nici un sfert de ceas de cînd tînă rul dumitale stă pîn era aici. un nou că lă tor se opri în uş a hanului. — Cucernice că lugă r. — Mulţ umesc. pe care îi puse în faţ a tă cutului oaspe. Disearăva mînca la Mazingarbe. — Vicontele de Bragelonne? spuse hangiul. pe un cal roib ş i însoţ it de un valet. valeţ ii ieş irăca s ă -i lase singuri. iar la noapte va dormi la Cambrin. ară t ăspre cal. care stă tea lîngăuş ă . Drumeţ ul fă cu un semn ca un om care bea ş i. —Ş i ce mai doreş te domnul? — Săş tiu dacăai vă zut trecînd pe aici un tînă r gentilom de cincisprezece ani. Ă sta pare mut. glă sui hangiul. nu? Drumeţ ul fă cu semn ca da. — Da. Grimaud.Domnul d'Arminges. aş ezîndu-l pe pat. pe care îl bă u în tă cere. ară tînd o masă . desc ă lecînd. În clipa cînd preceptorul ş i oamenii ce-l însoţ eau d ă durăş i ei cotul drumului." —Ş i unde doreş ti săbei? întreba el. cu semnul celui care freacă . . „La dracu! îş i zise hangiul. unde cei doi valeţ i duseserămuribundul. morm ă i hangiul. palid ş i tremurînd încăde ceea ce descoperise adineauri. acest nefericit e un om ş i el. Îndepline ş te-i ultima dorin ţ ăş i fapta dumitale va fi cu atît mai vrednicăde laudă . Că lugă rul nu scoase un cuvînt ş i îş i continu ăîn tă cere calea spre o încă pere de jos. chiar dacăeste sau a fost că lă u. — M-am înş elat. — Atunci dumneata eş ti domnul Grimaud. spuse drumeţ ul. Nu-i mut de-a binelea. D'Arminges ş i Olivain îi aş teptau: încalecar ăla iuţ ealăş i tuspatru pornirăzoriţ i pe drumul în capă tul c ă ruia abia se fă cuserănev ă zuţ i Raoul ş i tovară ş ul să u. — Ce doreş te domnul? întrebăhangiul. cînd un ră cnet înspă imîntă tor se auzi din odaia unde se aflau că lugă rul ş i muribundul. pă ru ceva mai liniş tit. ră spunse drume ţ ul. — Ei bine. — Cît e de-aici pînăla Mazingrabe? — Douăleghe ş i jumă tate. Tocmai pusese paharul ce masăş i se preg ă tea săş i-l umple pentru a doua oară . Se înclin ăş i se duse dupăo sticlăcu vin ş i dupăni ş te pesmeţ i. — Domnul mai doreş te ceva? întrebăel. bă găde seamăaceastă clipăde ş ovă ială . vorbi el. — Aici. sigur că -ş i va ajunge stă pînul din urmăpînăla asfin ţ it. închizînd u ş a dupăei.

— Că lugă rul! strigăhangiul. închinîndu-se. cercetîndu-i cu privirea tră să turile aspre ş i puternic desenate. — Trebuie săvedem ce se petrece. uş a era ză vorît ăpe dină untru. Ră nitul horcă ia. — Oh. Tustrei se privirăînfioraţ i. deschide! Nimeni nu ră spunse. Deschide! Preacucernice. — Ce e? bolborosi el. Unde-i că lugă rul? Grimaud se nă pusti spre o fereastrădeschisă . Se repezi pe uş ăş i o zgîlţ îi zdravă n. că utînd să -ş i adune amintirile. urmat de un geamă t adînc ş i prelung. — Deschide! strigăhangiul. dar nu ş i la fapt ă . se repezi. privind neliniş tit spre uş ă . spuse Grimaud. catîrul că lugă rului mai e în grajd? — Nici urmăde catîr! ră spunse cel întrebat. care dă dea în curte. ră spunse hangiul. — Fostul că lă u din Béthune? murmur ăGrimaud. luăcleş tele ş i. oache ş . ia vezi. În clipa aceea se auzi un alt ră cnet. Încă perea era un lac de sînge. înalt. Ş tim căGrimaud era zgîrcit la vorbă . Iisuse! scînci femeia. ş i fruntea i se întunecăla aceastăamintire. înspă imîntat. Grimaud se apropie de ră nit. — Crezi? fă cu hangiul. care îi trezeau în minte o amintire cumplită . ea nici nu mai îndră znise săintre în odaie ş i stă tea îngrozit ăla uş ă .Grimaud să ri în picioare. murmurăhangiul. cu pă rul ş i cu barba negre? — Întocmai. vorbi: . Grimaud îş i aruncăochii în jur ş i vă zu un cleş te uitat într-un col ţ . Era cît pe ce săfie ucis de niş te spanioli. Ei. Apoi. cu mîinile împreunate. Cît despre nevastă -sa. — Da. iar că lug ă rul dispă ruse. nu atît de puternic ca primul. numai căbarba i-a încă run ţ it. — Care ră nit? întreb ăGrimaud. De unde vine ţ ipă tul ă sta? — Din camera ră nitului. care picura din saltea. Aceeaş i tă cere. tremurînd toat ă . a fost adus aici ş i-n clipa de faţ ăse spovedeş te unui c ă lugă r augustin: pesemne căare dureri cumplite. — L-am vă zut o dată . mai înainte ca hangiul să -l poat ăopri. — Fostul că lă u din Béthune. dup ăo vreme de mut ăş i posomorîtăcontemplare. iar pă rul i-a albit de tot. Îl cunoş ti? întrebăhangiul. rosti Grimaud. ră spunse hangiul. Un om de cincizeci-ş aizeci de ani. voinic. se uita bă nuitor în jur. Nevasta hangiului se apropie într-un suflet. — Pe aici trebuie săfi fugit! apuse el. — Deschide sau sfă rîm uş a! ameninţ ăGrimaud. Grimaud încruntădin sprîncene. izbi u ş a de perete. — Pare strigă tul unui om înjunghiat. b ă iete. — Ai auzit? fă cu ea spre bă rbatu-s ă u. în timp ce hangiul.

că rora li se spusese ce au de fă cut. fă răsără spundă . însămai mult din pricina celor sufleteş ti. Deodatăse traseră amîndoi îndă ră t. p ă rinte! murmurăr ă nitul. . îl lini ş ti tînă rul duhovnic. decît a celor trupeş ti. ra ţ iunea însă ş i îl hotă rîserăsă -ş i ascundăreaua voin ţ ăş i săjoace pîn ăla capă t rolul de duhovnic. dar eu nu mai lovesc. Un pumnal stă tea înfipt pînă -n pr ă sele în inima că lă ului.. care nu au timp de pierdut. Hangiul se apropie ş i el. ci mai mult silit. — Aleargădupăajutor! spuse Grimaud. hangiul cu un strigă t se spaimă . ră spunse cu r ă ceală că lugă rul. Hangiul ieş i buimă cit. chiar el e. — Îţ i voi salva sufletul. s-au împlinit cincisprezece ani de cînd am pă ră sit slujba asta. ea se fă cuse nevă zutăla strigatul bă rbatului ei. — Suferi mult? întreb ăc ă lugă rul. însoţ ise că lugă rul pe ră nitul ce-i fusese dat în seamăpentru spovedanie într-un chip atît de ciudat. Precum am vă zut. — Cîtăvreme am lovit numai în numele legii ş i al dreptă ţ ii. îi desf ă cu haina la piept. chipul celui ce urma să -i aducă mîngîierea. spuse el. f ă răîndoială . dar nu mai sînt. Cît despre nevastă -sa. — Mai tră ieş te? întrebăhangiul. proprie celor aflaţ i pe patul de moarte. Ş i odatăintrat în odaie. XXXIV IERTAREA PĂ CATELOR Iat ăce se petrecuse. dar ameninţ ă rile celor doi nobili. – urmăcu aprindere ră nitul. Cu o vă dit ăsurprindere spuse: — Sînteţ i tînă r. — Da. pă rinte! — Cei ce îmbracăhaina mea n-au vîrstă . o. Grimaud. cum spuneau aceş ti oameni? — Adică . temîndu-se fă răîndoialăcă numele de că lă u sănu-l lipseascăde ajutorul cel de pe urmădupăcare tînjea – adicăam fost c ă lă u. Am nevoie de un prieten în ultimele clipe. Iau parte ş i azi la execu ţ ii. Poate căar fi încercat s ăfug ădacăi-ar fi stat în putinţ ă .. Că lă ul cercet ăcu o privire grabnic ă .ş i. ca săasculte dacăîi mai bate inima. nu de bună voie.— Nu-i nici o îndoială . E ş ti într-adevă r că lă ul din Béthune.nu! — Va săzic ăţ i-e sil ăde îndeletnicirea dumitale? Că lă ul oftădin adîncul inimii. Grimaud alb ca varul la faţ ă . Eu ră mîn aici. se apropie de că pă tîiul ră nitului. — Vai mie! Vorbiţ i-mi mai blînd. în sfîrş it. oamenii l ă saţ i de ei la han.

Două zeci de ani în ş ir am încercat să -mi spulber remu ş că rile prin fapte bune.. cum s-au petrecut lucrurile? Vorbeş te! îl îmboldi că lugă rul. Că lă ul deschise ochii. n-am executat-o! Prin urmare. Ş i asta nu-i tot: averea agonisităam împă rţ ito la să raci. deznă dă jduit. Un om a venit dupămine. — Spune. —Ş i dumneavoastrăspuneţ i la fel! se tîngui că lă ul. M-am lepă dat de cruzimea fireascăa celor care varsăsînge. care îmi strigă : „Să se împlineascădreptatea Domnului"! — Aiurează ! murmurăcă lugă rul. socoteam căam ajuns ş i slujitorul dreptă ţ ii lui Dumnezeu. Că lugă rul se temu. Toţ i m-au iertat ş i unii au ajuns chiar sămăiubească . dintr-o noapte cumplită . — Vorbeş te. cînd am fost unealta unei ră zbună ri personale ş i cînd am ridicat cu urăsecurea asupra unei fă pturi a lui Dumnezeu. Oricînd s-a ivit prilejul. — O femeie! Aş adar. groaza asta pe care n-am putut s-o înving m ăcople ş eş te cu totul: mi se pare cămîna mi se îngreunează .îndeletnicirea mea m-a l ă sat sădorm liniş tit. îl îndemnăcă lugă rul. — Ah! suspinămuribundul. interesat de povestirea aceasta atît de ciudată . ca ş i cum s-ar fi temut de o vedenie înfricoş ă toare. — Era într-o seară . dă du săse întoarcăspre tînă rul duhovnic ş i îl apucăde braţ . sănu moar ămai înainte de a-ş i face mă rturia pîn ăla capă t. iar cei care măocoleau sau deprins sănu mai întoarcăochii atunci cînd m ăvedeau. din noaptea aceea. Mai cu seamănoaptea. fă răîndoială . Dumnezeu ş i cu mine vom judeca. foş netul copacilor. mi-a ară tat o hîrtie cu . mi-am pus viaţ a în joc pentru a salva pe cei aflaţ i în primejdie ş i am lă sat pă mîntului multe vieţ i omeneş ti.. pă rinte! continuăc ă lă ul fă r ăsădeschidăochii. groaznic. Cred însăcăDumnezeu nu m-a iertat. cu toatăpornirea unei suferin ţ e înă bu ş ite vreme îndelungatăş i pe care abia acum o m ă rturisea. Aţ i spus c ăaiurez? Oh. am devenit nelipsit de la biserică . în schimbul celor pe care i le-am ră pit. — Oh. — Aiurez? îngă imăel. nu! Era seara cînd iam aruncat leş ul în rîu. care se a ş ezase la picioarele ră nitului. murmurul vîntului. scoţ înd un geamă t adînc. fiindcăamintirea acelei execuţ ii măurmă reş te mereu ş i în fiecare noapte mi se pare căv ă d în fa ţ a ochilor nă luca acelei femei. nu ş tiu încă . Că lă ul tă cu. clă tinînd ş i el din cap. În schimb. c ă ci zise în grabă : — Spune mai departe. în trufia mea: dupăce fusesem slujitorul dreptă ţ ii omeneş ti. cînd trec vreun rîu. am asasinat-o. iar vorbele care măurmă resc în remuş că rile mele le-am rostit atunci. clipocitul valurilor se contopesc într-un singur glas. Folosiţ i cuvîntul ce-mi sunămereu în urechi: asasinat! Prin urmare. ca ş i cum încăar mai strînge securea: căapa se înroş eş te de sînge ş i cătoate vocile firii. am ucis. ai asasinat o femeie? exclam ăcă lugă rul. că ci măsimţ eam la adă postul justiţ iei ş i al legii. tînguitor. n-am fă cut dreptate! Ş i închise ochii.ş i cînd îţ i vei sfîr ş i povestea. clă tinînd cu dezn ă dejde din cap.

femeia aceea era englezoaică ? — Nu. otr ă vise o tînă răfemeie. Că lugă rul pă rea cuprins de o tulburare ciudat ă . în genunchi. care se afla ş i el printre însoţ itorii mei. — Aş adar. rivala ei. — Cu pă ruj lung. O vă dş i acum. englez. iartă -m ă . î ş iş terse fruntea de sudoare ş i se duse de trase ză vorul la u ş ă . mai cu seamăfrumoasă . — Frumoasă ? — De o frumuseţ e fă răseamă n. Am mers împreunăvreo cinci-ş ase leghe. pe Buckingham. —Ş i femeia era frumoasă ? — Tînă răş i frumoasă ! Oh. gră bindu-se săse întoarc ălîng ă el. se zice căa pus pe cineva să -l înjunghie pe favoritul regelui. nu. Ceilalţ i patru erau francezi ş i purtau uniforma muş chetarilor. crezînd căpleacăş i-l lasăacolo. Spune mai departe: cine erau acei oameni? — Unul era stră in. dupăcîte b ă nuiesc. rugîndu-se. —Ş i zici căera tîn ă ră ? — Avea două zeci ş i cinci de ani. — Blondă ? — Da. zise: — Cunoş ti numele acelei femei? — Nu. la picioarele mele. nu-l ş tiu. fă cînd o sfor ţ are cumplită . că zu gemînd pe pernă . înainte săp ă ră seascăAnglia.o poruncăş i eu l-am urmat. că zîndu-i pe umeri? — Întocmai. Că lă ul. nu le ş tiu. — Pe Buckingham? striga că lugă rul. îş i otră vise cel de-al doilea bă rbat. Niciodatăn-am în ţ eles cum de-am putut săretez capul acela atît de frumos ş i atît de palid. numai căse c ă să torise în Anglia. Tremura din toate încheieturile ş i se vedea căvrea săîntrebe ceva dar nu avea curaj. Dar cei patru seniori îi spuneau englezului: milord. era franţ uzoaic ă . întunecaţ i. —Ş i niş te ochi cu o privire minunată ? . aproape fă răsă schimbă m o vorb ă . da. — Da. Măgîndeam săm ăîmpotrivesc dacă -mi vor cere săs ă vîrş esc un lucru care mi s-ar fi parut nedrept. femeia aceea era un monstru: dupa cum se spunea. cu capul dat pe spate. Alţ i patru seniori m ăaş teptau. prin geamul unei colibe mi-au ară tat o femeie aş ezat ăla o mas ăş i mi-au spus: „Ia-o pe cea pe care trebuie s-o execuţ i". ş i. încercase să -ş i ucidăcumnatul. tă cu ţ i. Într-un tîrziu. Ş i te-ai supus? — Pă rinte. Că lugă rul pă li. Dupăcum v-am spus. se că să torise cred de două ori: o datăîn Franţ aş i a doua oara în Anglia. vorbi că lugă rul. Într-un tîrziu. Mi-au spus să -mi pun masca pe faţ ă . — Le ş tii numele? întreb ăc ă lugă rul. — Îngrozitor! murmurăcă lugă rul. — Nu. — Nu.

— Ba da. repetăc ă lă ul.. sînt vinovat? Nu măveţ i dezlega de acest pă cat? Că lugă rul că utăsăia un aer blajin. pă rinte. strigăcă lugă rul. ah. îngă imără nitul. — Dacăea a fost cauza mor ţ ii lui. ba da. Dezlega ţ i-măde pă cat pă rinte. — Atunci trebuie săş tii numele ei de fată . Cred c ămi-a sosit clipa cea de pe urmă .. îns ănumai dacăspui tot. îl încredinţ ăel. care nu cutezau săo ucidăei înş iş i! Nu te-ai îndurat de tinereţ ea ei. într-adevă r. Vorbeş te. Dacăea ţ i-a ademenit fratele. ş i-ţ i voi îndeplini dorinţ a! — Se numea. Anne de Bueil? — Da. ai milăde mine! murmurăcă lă ul. aş a cum v-am spus. chiar aş a! — Un glas ciudat de blînd? — Cum de ş tiţ i toate astea? Că lă ul se ridicăîn capul oaselor ş i îş i pironi privirea înspă imîntat ă asupra că lugă rului. Te voi dezlega. ea i-a adus moartea. de frumuseţ ea ei. acea femeie ascundea sub înfă ţ iş area-i îngereasc ăun suflet diavolesc ş i cînd am vă zut-o ş i mi-am amintit de tot ră ul pe care mi-l fă cuse. ca un om gata să -ş i dea sfîrş itul. cu un rînjet ce ridică . nu măpriviţ i aş a! Oh. altfel nu te dezleg de pă cat. Fratele meu a fost primul ei amant. dezlegaţ i-măde pă cat! — Spune-i numele. — Anne de Bueil! strigăcă lug ă rul. ca ş i cum ar fi vrut săîl smulgă .. Ş i că zu pe pern ă . — Oh. aş a se numea.. eu?! izbucni preotul. Omul pă ru că -ş i adunătoate puterile. că ci simt cămi se apropie sfîrş itul. nu-i a ş a? — Întocmai.. prin urmare. — Fratele dumitale? — Da. — Numele ei! repetăcă lugă rul.. — Anne de Bueil. fiindc ăl-a ademenit. îndreptîndu-se de spate ş i ridicînd amîndouămîinilc spre cer. care se fă cu alb la faţ ă . Ai slujit drept unealtăunor laş i. ră spunde. fiindc ăspui c ăde pe urma ei i s-a tras moartea? — Întocmai. — L-a sedus ş i l-a dus la pierzanie pe fratele meu.. Ochii că lugă rului scînteiau. Numele ei!. pă rinte. Ş i acum.— Atunci cînd vroia ea. — Doamne Dumnezeule! se tîngui că lă ul.. — Atunci. — Dumitale? Ce ră u a putut să -ţ i fac ă ? Vorbeş te. de lipsa ei de ap ă rare! Ai ucis-o pe femeia aceea! — Din pă cate. aplecîndu-se deasupra muribundului. tot! izbucni că lă ul. reluăcă lă ul. palid ş i tremurînd. care era preot ş i pe care l-a hotă rît s ăfugăcu ea din mînă stirea unde se afla. — Săte dezleg de p ă cat.. Anne de Bueil! Ai spus. dezlega ţ i-măde pă cat.. dacăn-ar fi vrut să -l spună . Oh. —Ş i ai ucis-o! spuse el. văspun tot. Doamne.

se strecur ăîn grajd. Ajutor! Doamne Dumnezeule. Acolo lepă d ăsutana. mori dezd ă nă jduit. eu. — Oh. — Săte iert?! strig ăfalsul că lugă r. iertare! ş opti el. eu? Eu nu sînt preot.muribundului pă rul mă ciucăîn cap. cine sînteţ i? — Am să -ţ i spun îndată . fă răsă -i scoatăpumnalul din piept. oprindu-se la un pîlc de copaci aflat în apropiere. Mori nedezlegat de pă cat. care d ă duse săse ridice în capul oaselor. repetăel. Dacăîn numele Domnului. — Curaj! îl îmbă rbă t ăGrimaud. se repezi la fereastr ă . — Acea femeie? — Era mama mea! Că lă ul scoase un r ă cnet. îş i luăcatîrul. iar nevastă -sa se ruga. Săte iert. ca ş i cum ş i-ar fi amintit de ceva. dacănu ca preot. poate.. nemernicule! — Doamne Dumnezeule din cer! — Sînt John Francise de Winter! — Nu văcunosc. .. — Nu sînteţ i preot?! bîigui că lă ul. Că lug ă rul. oare n-am să gă sesc pe lumea asta un prieten care sămăajute sătră iesc sau să -mi dau sufletul? Duse cu greutate mîna la piept ş i dă du peste mînerul pumnalului.o deschise. o sămăcunoş ti numaidecît: sînt John Francise de Winter. Dupăun timp. — Oh! gemu el. se îmbră c ăîn grab ă . mori ş i fii blestemat! Ş i scoţ înd un pumnal de sub sutanăi-l înfipse în inimă . Ş i lă săbraţ ul să -i cadăde-a lungul corpului. de unde luăun cal ş i îş i continua în goana mare drumul spre Paris. scoase dintr-un cufă r un costum de cavaler. cel puţ in ca fiu. spunînd: — Iatăiertarea mea! Atunci se auzise cel de-al doilea strigă t. întinzînd bra ţ ele spre el. S-a dus cineva dup ăajutor. îngă imăc ă lă ul. Dar atunci. ră nitul deschise ochii. mai slab ş i urmat de un geamă t prelung. eu?! Dumnezeu. XXXV GRIMAUD VORBEŞ TE Grimaud ră mase singur lîngăcă lă u: hangiul alergase dupăajutor. — Ajutor! murmurăel. iertare. iar acea femeie. ieş i pe o uş ădosnicăş i se depă rtăcu repeziciune. să ri peste ră zoarele de flori ale unei gră dini ţ e. niciodată ! — Îndurare! se rugăcă lă ul. Săte iert. se pră bu ş i pe spate. — Nici un dram de îndurare pentru cei care n-au avut îndurare. cel puţ in în numele dumneavoastră . Că lă ul. acel ră cnet înfricoş ă tor care se auzise întîi. apoi merse pe jos pînăla prima sta ţ ie de po ş tă . — Aş teaptăpuţ in.

Grimaud dă du săplece. Nefericitule! Nă dă jduiesc căn-ai pomenit nici un nume. — Milady? — Da. fiindc ănici nu cunosc vreunul. fiindcămi-am ispă ş it pă catul. afarădoar de numele de fatăal mamei lui. cînd ai scos douăstrigă te. aş a îi spuneaţ i. La primul am dat fuga încoace.. — Pă i ce legă turăe între ea ş i că lug ă r? — Era mama lui. Se pare căa fugit pe fereastră . — Într-o noapte. spuse că lă ul. pe c ă lugă r l-ai v ă zut? — Care că lugă r? — Că lugă rul care era cu mine în odaie. — Dumneata? Ră nitul se str ă dui să -ş i aminteascătră să turile celui care îi vorbea astfel. ş i bine a fă cut. nici urmă . spuse Grimaud. la al doilea am spart uş a. — O veche cunoş tinţ ă . nă ucit. N ă dă jduiesc acum căDumnezeu m ă va ierta. mama lui. — Nefericitule! strigăGrimaud. privindu-l cu ochii holba ţ i. — Fii mai lă murit. — N-am pomenit. — Da. ş tie . — Nu. — Ce vrei săfaci? întrebără nitul. — Nu. — Acum te recunosc. pă zeş te-te! — De ce? — S-a r ă zbunat. — Asta înseamnăc ăş tie taina? — L-am luat drept un că lugă rş i i-am dest ă inuit totul în timpul spovedaniei.. Tocmai mi se povestea căaici se aflăc ă lă ul din Bèthune. St ă pînul meu a venit la Béthune ş i te-a luat la Armentières. spuse că lă ul. dupăcare a ş i recunoscut-o. În schimb. — Chiar aş a. sînt dou ă zeci de ani de atunci. Eş ti unul dintre cei patru valeţ i.. — În ce împrejurare ne-am întîlnit? întrebăel.— Cine eş ti dumneata? îngă imără nitul. zise Grimaud. Grimaud se clă tinăpe picioare ş i se uităla muribund cu o privire stinsă . adevă rat. El te-a înjunghiat? — Da. — Mama lui? bîigui el. —Ş i că lug ă rul? întreb ăcă lă ul. — De unde vii? — Treceam pe aici ş i m-am oprit la han să -mi odihnesc calul. pe care îl trecurătoate nă du ş elile numai la gîndul urmă rilor acestor destă inuiri. milady. ră nit. — Femeia pe care voi ş i st ă pînii voş trii m-aţ i pus s-o omor.. — Trebuie să -l prindem.

Ai grijăsă -l previi ş i pe prietenul lui.căunchiu-s ă u fă cea parte dintre judec ă tori. vezi nelegiuirile altora mult mai mici decît cele pe care le-ai să vîrş it tu. Grimaud ridicăochii spre cer. Chirurgul apucăuş or de mîner ş i. întă ri ră nitul. o spum ăroş ieticăîi nă pă di gura ş i un ş uvoi de sînge gîlgîi în ranăîn clipa cînd respir ă . Cîţ iva curioş i îi urmau. spuse că lă ul. omul deschidea ochii într-o înfricoş ă toare neclintire. mor. — Fă r ăîndoială . Grimaud ş ovă ia între mila care nu-i îngă duia să -l lase pe omul acesta fă r ăajutor ş i teama care îi poruncea s ăplece numaidecît ca să -l prevină pe contele de La Fère. Dacătragi pumnalul afară . Chirurgul se apropie de muribund. Grimaud îş i aminti de profeţ ia ră nitului ş i întoarse ochii. Chirurgul desfă cu haina ră nitului ş i îi sfîş ie că ma ş a. — Cine l-a oprit? — Doi tineri gentilomi care mergeau la oş tire. mormă i: — Dacăomul ă sta aflăvreodatăcine-s ceilalţ i. lovindu-se cu pumnul în frunte. spuse că lă ul. clă tinînd din cap cu înţ eles. Cu moartea mea. Nu eş ti de aceeaş i pă rere? — În clipa morţ ii. cînd auzi un zgomot pe coridor ş i-l vă zu pe hangiu întorcîndu-se în tovă ră ş ia chirurgului. pumnalul era înfipt pînă -n plă sele. în sfîrş it. stă pînul meu e pierdut. dupăspusa tovar ă ş ului s ă u de drum. dintre care unul se numeş te vicontele de Bragelonne. Muribundul îş i aţ inti într-un chip ciudat privirea asupra lui Grimaud. Ş i că zu pe pern ăsleit de puteri. — Gră beş te-te. — Oare aş a a vrut Dumnezeu? murmurăel. Începuse săse afle despre aceast ăneobiş nuităîntîmplare. Grimaud ră mase cu mîna întins ăş i deodată . scoase un horcă it înă bu ş it ş i îş i dă du dintr- . pe mă surăce scotea pumnalul din rană . închizînd ochii. nu se va încheia aceasta groaznicăîntîmplare. Ş i că zu istovit. — Nu măatinge. —Ş i tînă rul acesta vi l-a adus pe că lug ă r? — Da. Cînd scoase lama afară . crede-mă . care pă rea c ăş i-a pierdut cunoş tinţ a. — Unde se ducea? întrebăGrimaud. descoperindu-i pieptul. Grimaud îi să ri în ajutor ş i întinse mîna spre mînerul pumnalului. izbutise s ă -l gă sească . pe care. Ş i totuş i femeia ş i-a meritat soarta. — Însp ă imânt ă tor! ş opti Grimaud. — Spre Paris. gră beş te-te să -l previi dac ămai tră ieş te! spuse că lă ul. Precum am spus. spuse el. — Mai întîi trebuie să -i scoatem pumnalul din piept.

e plin de sînge . am ş tiut cănu mai e nici o speran ţ ăs ăscape. care îi îngrozea pe toţ i. s ă -l urmeze. cu timpul cît ar ză bovi ca să -i dea toate lă muririle. domnilor. cătot . dupăzece minute. dar sumbra întîmplare din cursul dimine ţ ii umbrise frunţ ile tinerilor cu o triste ţ e ce care voia bunăa domnului d'Arminges. nu putea săo risipeasc ă . — Al cui? întrebăRaoul. Ş i. nu i-ar lua mai mult de un ceas: îş i puse calul pe goanăş i. Raoul tocmai stă tea la masă . nu e un slujitor. tr ă gea la „Catîrul încoronat". Grimaud ridicăde jos pumnalul plin de sînge. ră spunse Grimaud. Ş tiţ i. bunul meu Grimaud! exclamăRaoul. gl ă sui d'Arminges. ridicîndu-se de pe scaun. Mai întîi se gîndise săse întoarc ăglonţ la Paris. e un prieten. — În braţ ele tale?! Omul acela?! Dar ş tii cine era? — Da. — Îl cunoş teai? — Da. împreun ăcu contele de Guiche ş i cu preceptorul acestuia.spuse contele. că ci trecuse printr-o mul ţ ime de împrejură ri asem ă nă toare. singurul han din Mazingarbe. —Ş i a murit? — Da. zise Grimaud. că ci ş i eu am atîtea să -ţ i povestesc. — Era fostul că lă u din Béthune. prietene? — Nu. Deodatăuş a se deschise ş i Grimaud se ară t ăîn prag. dar chibzui îndatăla neliniş tea pe care ar pricinui-o lui Raoul absenţ a lui îndelungată . căîntr-un sfert de ceas ar putea să -l ajungădin urm ăş i cădusul ş i întorsul. Asţ a-i soarta tuturor ş i faptul căai fost că lă u nu te scuteş te de ea.o datăsufletul. îi plă ti cele cuvenite cu o dă rnicie vrednicăde st ă pînul să uş i încă lecă . În ultimele trei zile am trecut prin multe. domnule. Din clipa cînd i-am vă zut rana. De la primele vorbe schimbate cu hangiul se încredinţ ăcăl-a gă sit pe cel care îl că uta. ceru hangiului. domnilor. — Ce face domnul conte? Îi e dor de mine? L-ai mai vă zut de cînd neam despă rţ it? Spune. — Al nefericitului pe care l-aţ i lă sat la han ş i care a murit în bra ţ ele mele. ridicîndu-se ş i el de la masă . Sîngele pe care-l vedeţ i e al altcuiva. —Ş tiu. în sfîrş it! Iertaţ i-mă . — Grimaud. îi alerga înainte. de altfel. printr-un semn. Cei doi tineri se priviră . mai filozof decît ei. pră fuit ş i încă plin de sîngele nefericitului ră nit. Dar ce ai? Cît eş ti de palid! Sînge! De ce eş ti plin de sînge? — Într-adevă r. Eş ti cumva ră nit. apoi îş i aduse aminte căRaoul se afla la numai douăleghe depă rtare. îl cunoş team. Iată -te. — Ce vreţ i.

— Nu pot săvăspun decît un singur lucru. — Aş adar. hai la masă ! zise d'Arminges. —Ş i l-aţ i dus la că pă tîiul r ă nitului? — Chiar aş a. Auzind cuvîntul că lug ă r. la masă . spuse Grimaud. îţ i poruncesc! — Atunci înseamnăcăvreţ i sălas ca domnul conte săfie ucis. domnule viconte. de vîrsta lui. ave ţ i dreptate. care. Grimaud p ă li. — Prin urmare. Eu voi da ascultare hotă rîrii domnului conte. iar Olivain s ăse întoarcăla Paris. clatinîndu-se. Nu pot săpierd o clipă . nu îngă duia nici o înduioş are între doua feluri de bucate. fiindc ăcerea un că lug ă r. o s ăstă m de vorb ă . Zicînd acestea. ca toţ i oamenii din vremea aceea ş i.aş a credea ş i el. prietene. — Dar nu în aceastăîmprejurare. Ră mîneţ i cu bine. pentru numele lui Dumnezeu! Ş i Raoul. spuse Grimaud. plec. Olivain o s ăplece ş i tu ră mîi aici. stă rui săpleci? — Da. — Cum. încuviinţ ăRaoul. domnule. Haide. Dupăce manînci ş i te odihneş ti. Am venit numai ca săvădau de ş tire. nu? — Întocmai. ş opti rugă tor vicontele. . deoarece taina pe care îmi cereţ i s-o dezvă lui nu-mi apar ţ ine. mai ales. — Nu. sînt nevoit s-o fac. — Nu cumva ai de gînd sătreci peste cuvîntul meu? — Da. domnule. dar ş tiu tot atît de bine cădomnul conte de La Fère a hotă rît sără mîi cu mine. alergădupăel ş i-l apuc ăde bra ţ . se pră bu ş i într-un fotoliu. — Haide. — Chiar aş a. vorbe ş te. — Dimpotrivă . furios ş i nelini ş tit în acelaş i timp. — Nu pot săspun nimic. — Lă mureş te-mă . n-ai s ă mălaş i prad ăunei asemenea fră mîntă ri. Raoul. salutăş i dă du din nou săplece. săte întorci la Paris?! Te înş eli. — La masă . — De ce schimbarea asta? — Nu pot săvăspun. A ţ i întîlnit în cale un că lugă r. Vorbeş te! Grimaud. — Grimard. Grimaud salutăş i se îndreptăspre uş ă . iar eu voi pleca. ce glumăe ş i asta? — Domnul viconte ş tie c ăeu nu glumesc niciodată . Olivain va ră mîne. R ă mîi pe loc. trebuie s ă măîntorc la Paris. Grimaud. aţ i avut vreme s ă -l vedeţ i la faţ ă ? — Fireş te. domnule. n-ai s ăpleci aş a. domnule. domnule. — Întocmai. — Grimaud! strigăel. Cei doi tineri se privirăcu spaimă .

pe cît de zgîrcit era el la vorba. oriunde veţ i da peste el. de unde împrejurimile se vedeau ca-n palmă . întorcîndu-se c ă tre de Guiche. XXXVI AJUNUL BĂ TĂ LIEI Raoul fu smuls din gîndurile-i întunecate de că tre hangiu. El fluturăpă lă ria spre viconte în chip de salut ş i se f ă cu nevă zut dupăcotul drumului. Pentru mai mult ăsiguranţ ă . Urmîndu-ş i calea. un ş arpe. care se afla între ei. În timp ce domnul d'Arminges poruncea săse înş eueze caii. Olivain ţ inea de frîu caii amîndurora. în biserică . fă răsămai adauge un cuvînt.ş i ză rirăivindu-se dinspre Marsin ş i Lens o oaste numeroasăde infanterie ş i cavalerie. întă ri de Guiche. spaniolii! Acest strigă t era destul de neliniş titor ca săte facăsăuiţ i de orice. La primul popas vîndu calul ş i. Ş i. —Ş i eu. Grimaud se gîndi la douălucruri: mai întîi că . dacă -l veţ i mai întîlni vreodată . continuăGrimaud. că lcaţ i-l în picioare. pe stradă . Apoi cănu avea bani. da. Domnul d'Arminges ş i înc ă lecase. oriunde ar fi asta. Viaţ a a cinci oameni se aflăîn primejdie atîta timp cît va tră i. o nă pîrc ă . ţ inuţ i la odihnă . Grimaud ieş i ca o vijelie pe uş ă . strivi ţ i-l fă rămilăş i fă răîndurare. Striviţ i-l ş i sănu-l pă ră siţ i decît atunci cînd va fi fă răsuflare. cum striviţ i o viperă . — Ei bine. pe drumul mare. — Ei bine. cei doi tineri se urcar ăla ferestrele de sus ale hanului. de asemenea. conte. Dar închipuirea lui Grimaud era atît de bogată . o jur. rosti Raoul. prizonierul avea . care d ă du buzna în odaia unde s-a petrecut scena povestit ămai sus. strigînd: — Spaniolii. De astădatănu mai era vorba de un pîlc ră tă citor de soldaţ i. Tinerii coborîrăîntr-un suflet. luăpoş talionul. spuse Raoul. folosindu-se de uimirea ş i de spaima celor ce-l ascultau. calul nu va putea să -l ducămai mult de zece leghe. Era Grimaud care pornise în goanăspre Paris. Raoul se repezi la fereastră . n-am avut dreptate spunînd despre că lug ă rul nostru căe leit o n ă pîrcă ? Nu trecurănici dou ăminute ş i galopul unui cal se auzi pe drum. pe un că luţ cumpă rat anume. Tinerii cerurăl ă muriri ş i aflarăcăduş manul înainta într-adevă r dinspre Houdin ş i Béthune. cu banii că pă ta ţ i. în vreme ce vale ţ ii contelui de Guiche pă zeau cu grijăpe prizonierul spaniol. ci de o întreagăarmată . gonind astfel.— Oare l-aţ i recunoaş te dacăl-aţ i mai întîlni? — Oh. Tot ce le ră mînea de fă cut era săurmeze povaţ a înţ eleapt ăa lui d'Arminges ş i săbatăîn retragere.

în urma unor zvonuri. Contelui de Guiche i se cuvenea săvorbeasc ăcel dintîi. de Guiche îl cunoş tea de mult pe Prinţ . niciodatăo armat ăvră jmaş ănu se afl ămai în apropiere ş i. decît atunci cînd a disp ă rut cu desă vîr ş ire. Prinţ ul se uităla el ş i ră mase cu privirile aţ intite asupra uş ii. Armata duş manului dispă ruse de patruzeci ş i opt ore. ş i tovară ş ul lui de drum. concentrîndu-ş i toate for ţ ele intre Vieille-Chapelle ş i Venthie ş i. Povesti deci ceea ce vă zuserăamîndoi la hanul din Mazingarbe. Ducele de Grammont ceru din ochi îngă duinţ a Prinţ ului ş i ie ş i. În acest timp. înclinînd din cap în chip de salut. cum cădu ş manul urmeaz ăs ătreac ărîul Lys. Nici unul nu avea îns ăveş ti sigure. De altfel. cu chipul str ă lucind de bucurie. ş i asta nu numai pentru căera cel mai vîrstnic dintre cei doi tineri. care. Săintre! Mareş alul îi împinse înă untru pe cei doi tineri. la Estaire. Prinţ ul era posomorît ş i îngîndurat. — Vorbiţ i. Într-adevă r. prinţ de Condé.mîinile legate. în ş elat de aceste ş tiri. se înapoiase ş i se aş ezase la masă . unde socoteau că -l vor gă si pe Prin ţ . zise Prinţ ul. Zgomotul acesta îi era bine cunoscut: bubuia tunul. Toţ i cei de faţ ăse ridicaseră . Mai întîi. vicontele de Bragelonne. Or. Deodatără sun ăun zgomot înă bu ş it ş i Prinţ ul se ridicăîn grabă . care se pomenirăîn faţ a Prinţ ului. Roul se uita la tînă rul general. Mai întrebi! Nu numai că îngă dui. de la moartea tat ă lui să u. împreunăcu mareş alul de Grammont. Ludovic de Bourbon. potrivit cu misiunea încredinţ at ăfiecă ruia. spuse mareş alul de Grammont. dar acesta se retră sese din ajun la Bassée. cînd ofiţ erul de serviciu intrăş i anun ţ ăpe mareş alul de Grammont căcineva doreş te să -i vorbească . contele de Guiche. Acum. Din pricina asta. pe urmăvom avea timp ş i pentru etichet ă . vorbiţ i. s ăvinăaici ş i să -i dea ş tiri despre inamicul pe care noi îl că ută mş i pe care ei l-au gă sit? — Cum nu! rosti cu vioiciune Prinţ ul. — Monseniore. de teamăsănu-l tulbure. Prinţ ul îş i retră sese trupele de la Béthune. vestit de pe acum prin bă tă liile de la Rocroy. dar ş i pentru ca fusese prezentat Prinţ ului de că tre tată l să u. nu e mai ameninţ ă toare. în vreme ce Raoul îl vedea pentru prima oară . cerînd ofiţ erilor aş ezaţ i în jurul să u să -i raporteze cele aflate. de la Fribourg ş i de la Nortlingen. lucrul cel mai grabnic pentru noi toţ i e sa ş tim unde se afl ădu ş manul ş i ce face. domnilor. dar ş i doresc asta. ară tînd cu mîna în direcţ ia dincotro se auzea. contrar firii sale. de parcăar fi înghiţ it-o pă mîntul. dupăce fusese el însuş i în recunoa ş tere pe întreaga linie a frontului. Grupul că lă reţ ilor porni iute pe drumul spre Cambrin. În clipa aceea se deschise uş a. Îngă duie alte ţ a-voastrăca fiul meu. Nimeni nu îndră znea săscoatăo vorba. . drept urmare.

de statur ămijlocie. ţ inînd seama ş i de direcţ ia dincotro se auzea bubuitul tunurilor. rapiditate în hotă rîri. adicăochi ageri. — Aţ i fă cut un prizonier spaniol? exclamăPrinţ ul. ca ş i cum s-ar fi adresat de ast ădatăunei femei. în mintea Prinţ ului se f ă cu lumină . dar bine legat. ar putea săcear ă lă muriri prizonierului spaniol. astfel că . în afarăde vîlva pe care o stîrnise prin vederile sale noi în arta de a purta ră zboiul. plin de recunoş tinţ ă pentru aceastălaudăadusăfiului să u. buclat. — Da. care se auzeau ş i ale c ă ror bubuituri acopereau din cînd în cînd tragerea celorlalte. — Nimic mai firesc. era un tînar de numai două zeci ş iş ase ori două zeci ş iş apte de ani. erau tunuri de mare calibru. li se spunea acum coconaş ii. Dar ce efectiv avea oastea aceea? Era oare un corp menit săfacăo simplădiversiune? Era întreaga armatăa du ş manului? Era ultima întrebare a Prinţ ului. conte. a că ror că petenie fireascăera ş i că rora. zîmbi Raoul. cu nasul coroiat. Prinţ ul ar fi dorit cu deosebire să primeascăun ră spuns exact ş i lă murit. — Fă r ăîndoială . Uitasem de el. aduceţ i aici prizonierul. urmă rind fă r ăîndoialăsăcucereascăoraş ul ş i sătaie leg ă turile dintre armata francezăş i Franţ a. stîrnise aceeaş i vîlvăş i la Paris. cu pă rul lung. care ră spundeau artileriei spaniole ş i lorene. Învingîndu-ş i sfiala fireascăce-l stă pînea fă r ăvoia lui. Prinţ ul se întoarse ş i pă ru c ă -l mă soarădin cre ş tet pînăîn tă lpi dintr-o privire. — Monseniorul îmi îngă duie s ăspun cîteva cuvinte în această privinţ ă . împurpurîndu-se. între care Bassompierre. dar lui de Guiche îi fu cu neputin ţ ă sădea un ră spuns. Raoul se apropie ş i înaintăîn faţ a Prin ţ ului.Henric de Bourbon. interesîndu-se cum au prins prizonierul ş i întrebînd cine era tîn ă rul s ă u tovară ş . socotiţ i drept model. — Întocmai. rosti Roul. e adevă rat. spre deosebire de elegan ţ ii curţ ii de altă dată . monseniore. încuviinţ ăel. agl' occhi grifani. îndulcindu-ş i glasul tă ios ş i puternic. Chiar de la primele cuvinte ale contelui de Guiche. zîmbi. — Monseniorul. domnule. Or. Tunurile. în vreme ce Prinţ ul strigă : — Tînă rul are dreptate. dînd-ş i seama căare în faţ a un tînă r de abia cincisprezece ani. ceea ce nu-l împiedica săfie în acelaş i timp un om plin de eleganţ ăş i de spirit. curaj fă răde pereche. Duş manul trecuse rîul Lys la Saint-Venant ş i se îndrepta spre Lens. cu privirea de vultur. dă ruit cu toate însu ş irile unui mare conducă tor de o ş ti. . care poate l-ar scoate din încurcă tură ? întrebăel. printre tinerii seniori de la curte. Bellegarde ş i ducele d'Angoulême. era numit pe scurt ş i dup ăobiceiul timpulu Monsieur le Prince. vorbe ş te. fiind ş i ceea mai importantă . Bă trînul mareş al se întoarse că tre viconte. cum spune Dante. întă ri de Guiche. În acest timp. apoi. doar dumneata l-ai prins. Prinţ ul îl lu ădeoparte pe de Guiche.

— Atunci. întreabă -l. Roul începu săcerceteze prizonierul. Iatăprizonierul. dar vă d c ăţ i-a plă cut săte recomanzi singur. Dumneata vorbeş ti spaniola. Grammont? — Foarte puţ in. — În schimb. — De ce neam eş ti? întreb ăel. rosti Raoul. pare-se c ăe spaniol. — Ich bin ein Deutscher. N-am vrut sătulbur cîtu ş i de puţ in pe alteţ a-voastrădintr-o convorbire atît de importantăca aceea începutăadineauri cu domnul conte. prizonierul ră mă sese nepă să tor. pentru a îndeplini în aceastăîmprejurare poruncile alteţ ei-voastre. fă cu Prinţ ul. Totu ş i. monseniore. însăfaptele îi dă durădreptate. ră spunse prizonierul. Iat ăscrisoarea. doamna de Longueville. — Bine. înţ elegea anevoie ră spunsurile acestuia. se oferi Raoul. Prizonierul îndrugăceva într-un grai stră in. vorbeş ti ş i germana? întrebăPrinţ ul. — Ce tot îndrugăacolo ş i ce p ă să reascămai e ş i asta? interveni Prinţ ul. în ciuda sforţ ă rilor prizonierului care voia săo scalde ş i săscape de un interogatoriu ca lumea. Totuş i mă îndoiesc. monseniore.— Domnule. monseniore. Roul îş i dă du . Într-adevă r. venind din nou spre Raoul. eu nici atît. rîse Prinţ ul. — Aha. ră spunse Roul. dîndu-mi un sfat bun. la rîndu-i. întorcîndu-se spre cei aflaţ i în jur. monseniore. Ai sămi-o dai mai tîrziu. iar Roul. Prinsul nu înţ elegea. — Dumneata vorbeş ti spaniola? — Destul. săne gîndim întîi la lucrurile grabnice. înro ş indu-se. monseniore. E cineva printre dumneavoastrăcare vorbeş te spaniola ş i vrea să -mi slujeascăde tă lmaci? — Eu. Ş tiu căai o scrisoare din partea surorii mele. sau se fă cea c ănu înţ elege ce spune. Prinţ ul îl privi cu un aer de vă dităneîncredere. Domnilor. — Aş adar. astfel c ănici cei care îl prinseserănu ş tiau de ce neam era. pe cinstea mea. adă ugăel. Din clipa cînd fusese prins nu scosese o vorb ă . — Da. cum mai existau încăîn vremea aceea. — Spune căe german. — Monseniore. ca ş i cum habar nu avea de nimic. gata s ă -ş i vîndăviaţ a celor care voiau săo cumpere ş i îmbă trîniţ i în viclenie ş i pră dă ciuni. — Îndeajuns ca s ă -l po ţ i întreba în nemţ eş te? — Da. presă rate cu vorbe în flamanda ş i alsaciană . că ci vorbe ş te stricat. — Monseniorul te-a întrebat de ce neam eş ti? începu tînă rul în cel mai curat grai castilian. cred. spuse Prinţ ul. tocmai aduceau prizonierul. continuăRaoul. Era unul dintre acei condottieri. În tot acest timp.

nici numele comandanţ ilor. nici planurile de ofensivă . — Domnule mareş al. — Atunci. prizonierul se opri deodată . luaţ i-l de aici ş i executaţ i-l. non siete tedesco. Tinerilor. pă rea căa ş i uitat de ordinul dat. dumirindu-se asupra unei atare neş tiinţ e. rîzînd. De vreme ce-i italian. Eram sigur c ăvom ajunge aici. dar cum nu vrea săvorbească . Omul acesta a fost prins jefuind ş i omorînd. — Non siete spagniolo.seama de adevă ratul lui accent. — Aş a! fă cu Prin ţ ul. — Cu o condiţ ie. întorcînd-se că tre. întrebaţ i-mă . — Vedeţ i. Sînt gata s ăvorbesc. Prizonierul tresă ri ş i îş i muş căbuzele. — Acum înţ eleg de minune ş i eu. Din aceast ăclipăte numesc tă lmaciul meu. continuăprizonierul. — O clipă ! strig ăel în franţ uzeş te. luaţ i aminte pentru vremea cînd veţ i ajunge ş i voi săcomanda ţ i. cei doi ostaş i care îl escortau îl apucarăde cîte un braţ ş i-l împinserăspre uş a. spuse el. spuse Prinţ ul. Săfie gata de marşîn noaptea asta: dupătoate probabilită ţ ile. Am un secret minunat pentru dezlegat limbile. îl îmbrîncirăînainte. — Cine o comandă ? — Contele de Fuonsaldagna. — Monseniore. abia avem treisprezece mii de oameni. — Pe cuvîntul meu de gentilom. Aţ i prevă zut tot ceea ce un geniu putea săprevad ă . monseniore. în timp ce Prinţ ul. monseniore. generalul Beck ş i însu ş i arhiducele. Villequier ş i d'Erlac. — Bine. Numai căprizonierul nu voia săspunănici în italieneş te mai mult decît în celelalte graiuri. domnilor. strîngînd laolaltătoate oastea. rosti Prinţ ul. — Cîţ i oameni are? — Optsprezece mii de oameni ş i treizeci ş iş ase de tunuri. îl asigurăPrinţ ul. întorcîndu-se cu un aer triumfă tor că tre mareş alul de Grammont ş i ceilalţ i ofi ţ eri. siete italiano. Adunaţ i toate trupele aflate dincolo de Lys. dar ostaş ii. Prizonierul pă li. continuăel rîzînd. Alteţ a-voastrăsăjure că -mi va lă sa viaţ a. mîine vom ataca duş manul. —Ş i încotro se îndreaptă ? — Spre Lens. spuse Prinţ ul cu acea privire minunatăpe care . — Chemaţ i înapoi pe Le Plessis. mareş alul de Grammont. doresc săcontinui eu însumi interogatoriul. În pragul uş ii. Bellièvre. Gîndiţ i-v ătotuş i că . interveni Prinţ ul. Ar fi putut s ă -ş i ră scumpere viaţ a vorbind. care nu ş tiau decît de ordinul primit. recunoscu mareş alul. glă sui mare ş alul de Grammont. Habar nu avea de nimic: nu ş tia nici efectivul trupelor duş mane. tot ce voia era săscape de întrebă ri. — Da. — Pe unde a trecut armata rîul Lys? — Între Saint-Venant ş i Aire. porunci Prinţ ul. monseniore. Mul ţ umesc viconte.

Raoul nu aş teptăsăi se spunăde douăori. mai ales cînd acesta era prinţ . urmează -mă . Domnule. — Ră mîi aici săprimeş ti trupele. În acest timp. Ia-l pe cel care ţ i se pare mai bun. Două zeci de că lă re ţ i de frunte mi-ajung pentru garda mea personală . Mi se spun cele mai bune lucruri despre dumneata. care îi pă rea întru totul vrednic de faima sa. curierii care trebuiau sărecheme trupele plecau în goanăîn diferite direcţ ii. se adresăel lui Raoul. — Ră mîi în preajma mea. prinse frîul de oblînc. Prizonierul fu dus de acolo.nu o avea decît el. Prinţ ul surîse: îi dispreţ uia pe linguş itori. anume căîn . — Eu. a trecut mult timp de cînd nu ţ i-ai v ă zut tată l. Prinţ ul dă du pinteni calului. — Sînt prea puţ ini. Viaţ a lui atîrnăde informaţ iile pe care mi le-a dat: dacăsînt adevă rate. Se duse îndat ă la grajduri. plin de o însufleţ ire. Apoi. Cu oş ti mici se cîş tigăbă tă lii mari. — Conte de Guiche. Prinţ ul citea fă răsăfie stingherit de fuga calului. m-am convins. Se poate săai nevoie de el chiar astă seară . Dumneata eş ti bun sfă tuitor. monseniore. vorbi el dupăcîteva clipe. domnule. — Domnule. ş tia bine căfaţ ăde un comandant. — Ba sînt destui. domnule. continuăPrinţ ul. adă ugă : — Luaţ i-l de aici pe acest om ş i pă ziţ i-l cu grijă . domnule de Bragelonne? — Calul meu a fost omorît azi-dimineaţ ă . săfie împuş cat. însoţ it de Raoul ş i urmat de mica sa escort ă . monseniore. — Acum. Voi veni eu însumi săle iau cînd vor trebui săpornească . Aşvrea săş tii un singur lucru. sau văvoi vesti printr-un curier. monseniore! exclamăRoul. spuse Prinţ ul. suprema politeţ e e săte supui fă răîntîrziere ş i fă r ăs ăstai prea mult pe gînduri. în clipa cînd acesta tocmai încă leca. dar îi preţ uia mult pe entuziaş ti. fa ţ ăde acel tîn ă r general. nu mai vorbesc. sarg. mîine. fu de p ă rere mare ş alul. îi puse el însuş iş aua ş i frîul – că ci Athos îl sfă tuise ca la primejdie sănu lase pe seama altora aceste griji importante – ş i se întoarse lîngăPrinţ . alese un cal andaluz. — Haidem! spuse el. pe care nu o mai simţ ise niciodată . — Cere ş i alege chiar dumneata un cal din grajdurile mele. întorcîndu-se spre prizonier. desfă cu scrisoarea doamnei de Longueville ş i se depă rtăîn galop pe drumul care ducea spre Lens. Ai un cal bun. nu te sfii. Mîine te vom vedea în luptă . dacăsînt false. — Pînăla cap ă tul lumii. vrei să -mi dai scrisoarea? Raoul îi întinse scrisoarea. dacănu eş ti prea obosit. ş i deocamdată îl am pe-al valetului meu. aş a cum fă cea de obicei atunci cînd voia săaibămîinile libere. va fi liber . ce am de fă cut? întrebămareş alul. r ă mîi lîngăel.

— Oh. monseniore. ai vreun cal. care încununau creasta unei coline. Prinţ ul îmbră ţ iş ădintr-o privire întinderea ce i se desfă ş ura înaintea ochilor. suitoare pe costiş a dealului. Ţ ă ranii erau în mare fră mîntare. întreaga armatăinamic ă . Ai fi zis căaveau puterea săstră pungăperdeaua de pomi ce se întindea undeva. monseniore. Numai să -mi slujeş ti de că lă uză . Raoul se înclină . Apoi se avîntăpe potecă . Asta pentru Rocroy. Vreo jumă tate de leghe merserăpe sub o boltăde pomi. gră bite parcăsăsoarb ămirosul de pulbere. femeile fugiserăde mult pe drumul spre Vitry. Ia zi. doar am luptat în infanterie. mi-ai dat temei săgîndesc lucruri ş i mai bune despre dumneata. Ţ ă ranul înaintăpe potecă . monseniore! vorbi acesta. Afarăde asta. spuse Prinţ ul. — Haidem. la vreo sutăde paş i de sat. În cele din urmăgă sir ăo potecăl ă turalnic ă . Prinţ ul descă leca ş i porunci unuia dintre aghiotanţ iş i lui Raoul să -l însoţ ească . Ochii Prinţ ului c ă utau a ţ intiţ i în direcţ ia lor. Într-o clipită . în sat mai ră mă seserădoar vreo cîţ iva oameni. Vă zîndu-l pe Prinţ . Zvonurile despre cruzimile spaniolilor se ră spîndiserăpeste tot ş i umpleau lumea de spaimă . iar celorlalţ i să -i a ş tepte ordinele ş i săfie cu ochii în patru. Cineva îl recunoscu. Ş i într-adevă r. nă rile i se dilatau. se gră bir ăsă -i iasăînainte. sau mergi pe jos? — Merg pe jos. monseniore! —Ţ ine. Dupăzece minute. în fa ţ a oraş ului. înainte. de la Lens pînăla Vimy. În cele din urm ă . La mai puţ in de un sfert de leghe vă zurăLens-ul atacat din toate pă rţ ile ş i. întregul plan al bă tă liei . apucăpe un drumeag pierdut în că uş ul unei frumoase vîlcele. —Ş tiu un loc nimerit. spunînd Prinţ ului să -l urmeze. adeveri Prinţ ul. întocmai ca ochii unei pă să ri de pradă . mă rginind cîmpul vederii. e ş ti un bun francez? — Sînt veteran de la Rocroy. Pe mă surăce grupul c ă lă re ţ ilor se apropia de Lens. ză rirăs ă tucul Aunay. încît de fiece datăte aş teptai săauzi ş uieratul ghiulelei. — Pot săm ăîncred în tine. Prinţ ul sufla aprig ca ş i calul să u. tunurile se auzeau din ce în ce mai aproape. întinzîndu-i o pungăcu bani. În ră stimpuri. Unde vrea alteţ a-voastrăsăo duc? — Într-un loc mai ridicat. Aţ i venit să -i alunga ţ i pe spanioli ş i pe tîlhari din Lorena? — Da. de unde împrejurimile se vedeau ca în palmă . s ăpot vedea oraş ul Lens ş i împrejurimile. tunurile se auzirăatît de aproape.puţ inul timp de cînd te cunosc. dupăo cotiturăa drumului. tunurile bubuiau atît de aproape. încît era vă dit că se gă seau la cel mult o leghe de cîmpul de bă tă lie. Ţ ă ranul o luăla fugăînaintea calului ş i. ajunserăla ruinele unui vechi castel. vom urma niş te drumuri unde alteţ a-voastrăva trebui sădescalece. Sănu pierdem vremea. rosti Prinţ ul. — Bucuros.

De altfel. Întreaga artilerie. Pe la orele nou ăera noapte în lege. spuse: — Porneş te în goana calului ş i înmîneazăaceast ăscrisoare domnului de Grammont. se puse în miş care în t ă cere. Doar o ultimăgeanăa asfin ţ itului mai ză bovea în cîmpie. la zece ş i jumă tate Prinţ ul inspectăposturile ş i dă du ordinele pentru a doua zi. trupele cerule de Prinţ soseau rînd pe rînd.care a doua zi urma săsalveze Franţ a pentru a doua oarăde cotropitori i se înfiripăîn minte. trei lucruri li se cereau comandanţ ilor. rupse o foaie dintr-un carnet ş i scrise: „Scumpe mare ş ale. ducele de Châtillon era în centru. Mai presus de orice. amuţ irea tunurilor vestise evenimentul. gata de plecare. O parte din trupe se ş i adunaseră . Prinţ ul aratăfiecă ruia poziţ iile: mareş alul de Grammont trebuia să ţ in ăaripa stîngă . Ordinea de bă taie de a doua zi r ă mînea cea stabilităpentru poziţ iile din ajun. Pe mă surăce se întuneca. mă rturie despre agonia oraş ului luat cu asalt. Miş că rile de trupe se executarăîn cea mai adînc ăliniş te ş i cu cea mai mare precizie. Oş tirea. Luăun creion. ş i ei trebuiau săvegheze ca ostaş ii săle respecte întocmai. La orele zece fiecare se afla pe poziţ ie. În zori. Vino ş i dumneata aici. " Apoi întorcîndu-se spre Roul. Lens-ul că zuse în mîinile duş manului aproape numaidecît dupăplecarea lui Raoul. luăscrisoarea. . era lîngămareş al. Mareş alul de Grammont luăcomanda infanteriei ş i cavaleriei de care dispunea ş i se îndreptăspre Vendin. adu toatş armata. Dupăce trecurăde Aunay. Prinţ ul care ţ inea aripa dreaptă . Mîine vom cuceri Lens-ul ş i-l vom zdrobi pe duş man. Prinţ ul aş tepta acolo. cu Prinţ ul în frunte. Lens-ul va fi în mîinile duş manului. douăsau trei case erau în flă că ri ş i un vuiet surd. Eu voi fi la Vendin pentru a stabili poziş iile. Se fă cuse ş apte seara cînd mareş alul ajunse la întîlnire. lă sînd pe ducele de Châtillon să aş tepte ş i săporneascăcu restul oş tirii. coborî pe potecăîntr-un suflet. ză rir ăLens-ul. Aş teptarăvenirea nop ţ ii. fiecare avea săse gă seascăîn punctul de unde urma să atace. se aruncăpe cal ş i de depă rtăca vîntul. se afla în faţ a satului Aunay. se puse ş i ea în miş care în aceeaş i clipă . În primul rînd. ajungea pînăla solda ţ i. în sfîrş it. Se poruncise ca toboş arii ş i gorniş tii sătacă . Dupăun sfert de ceas. Raoul se înclină . Într-un ceas. Aş a cum prevă zuse. sprijinindu-se pe Méricourt. restul era aş teptat s ăsosească dintr-o clip ăîn alta.

Se înţ elege că . XXXVII UN OSPĂ ŢCA ODINIOAR Ă Cea de a doua întîlnire dintre vechii muş chetari nu fusese pompoas ă ş i ameninţ ă toare ca prima. iar din prieteni fraţ i. ajunul unei bă tă lii e un lucru grav ş i deosebit chiar ş i pentru cei încercaţ i în ră zboaie. În al treilea rînd. zise de Guiche. Scrisorile furălungi. astfel cănimeni nu putea săafle numele persoanei că reia îi era adresată . nici unul. nici celă lalt nu aveau somn. Se înţ elegeau f ă răsăscoatăo vorb ă . socotise căun ospă ţ ar fi mijlocul cel mai grabnic ş i mai nimerit pentru a se aduna laolaltă . oprindu-l lîngăsine pe Bragelonne. — Fii liniş tit! se îmbă rbă tarăamîndoi pe rînd. fiecare se aş ezăla cîte un cap ă t al cortului ş i se apucăs ăscrie pe genunchi. ating în chip firesc cel mai înalt grad de înflă că rare.ş i cum prietenii s ă i. Trebuie săcredem căfiecare din cei doi tineri tă inuiau ceva în sufletul lor. nu trebuiau săatace în goană . Deş i ziua fusese obositoare. Ajunul unei bă tă lii face din cei nepă să tori buni prieteni. cele patru pagini se acoperirăuna dupăalta cu slove – tot rînduri mă runte ş i dese. De altfel. care îţ i vin deodatăîn minte. dup ăun ră stimp. ci la pas. Din timp în timp amîndoi se priveau surîzînd. dacăai în minte simţ ă minte mai calde. Prinţ ul trimise pe contele de Guiche ală turi de tată l să u. Cei doi tineri cerurăînsăîncuviinţ area s ără mînănoaptea împreună ş i li se fă cu pe plac. temîndu-se de distincţ ia ş i . Li se ridicăun cort lîngăacela al mareş alului. deci. Aceş ti doi tineri chipeş iş i plă cuţ i erau fă cu ţ i săse înţ eleag ăfă răsăvorbeasc ă . Athos.trebuia ca diferitele corpuri sămă rş ă luiascăîn ordine. aceste simţ ă minte. — Dacămi se întîmplăcumva o nenorocire. a ş a cum dorm pă să rile. se înfă ş urarăfiecare în mantia lui ş i se cufundarăîntr-un somn tineresc ş i plin de gingă ş ie. cu înţ elepciunea-i dintotdeauna. florile ş i copiii. pe urmăse apropiarăunul de celă lalt ş i schimbarăscrisorile zîmbind. fiecare o închise pe a lui în cîte două plicuri. că ci. astfel încît cavaleria ş i infanteria sa se afle pe aceeaş i linie ş i fiecare săp ă streze între ele intervalele cuvenite. Dupăce ispră virăcu scrisorile. trebuiau sălase inamicul sădeschidăfocul. cu atît mai mult pentru doi tineri care aveau săprimeascăbotezul focului ş i săvadăcumplitu-i spectacol. Apoi se îmbră ţ iş arăca doi fraţ i. Ajunul unei b ă tă lii te poartăcu gîndul la o mie de lucruri uitate. decît rupînd primul plic. spuse Bragelonne. În al doilea rînd. — Dacăvoi că dea ucis.

Prima întîlnire fu stabilităpentru miercurea urmă toare. pe cale săajungăbaron. Ş i ră maserămiraţ i săse vadătuspatru în uş a „Schitului". dupăcum spunea el însu ş i. mai ales de d'Artagnan. Ş tia c ăAthos. Dîndu-ş i seama de încurcă tura tuturor ş i vrînd săo risipească . Cît despre Athos. are chiar un fel de silăfaţ ăde vin. Aramis – din strada Béthisy. D'Artagnan îş i umplu ş i el paharul. fiecare dintr-altăparte. Mirarea lui spori ş i mai mult cînd îl v ă zu pe Athos umplîndu-ş i ochi paharul ş i golindu-l cu setea de odinioar ă . că ci asta întreţ inuse pe vremuri buna înţ elegere dintre ei. care era dornic săregă seascădulceaţ aş i voioş ia întîlnirilor din tinere ţ e. Aramis ră mase mirat. d'Artagnan tocmai schimbase garda la Luvru. propuse el cel dintîi săse strîngăîn jurul unei mese îmbelş ugate ş i fiecare săse lase în voia firii ş i a obiceiurilor sale. nici nu îndră zneau săpomeneascădespre acele straş nice ospeţ e de de la „Nelegiuitul". iar Athos. Cît ai clipi. pe lîng ăcănu mai pune bă utură în gură . Athos săbea. s ăse întîlneascăla un faimos birtaşde pe strada Monnaie. Aramis voia s ăafle de la d'Artagnan ş i Porthos noută ţ i de la Palatul regal ş i totodatăsă -ş i pă streze pentru orice împrejurare niş te prieteni atît de devota ţ i. în cele patru sticle nu mai ră mă sese un strop de vin. Se vedea bine că d'Artagnan fă cea eforturi s ărîd ă . era încîntat căare prilejul săstudieze la Athos ş i la Aramis vorbirea ş i purtarea oamenilor de lume. fiind îmboldit doar de simţ ă mîntul mă re ţ al adev ă ratei prietenii. dîndu-l pe gît numaidecât. Primele cuvinte schimbate între cei patru prieteni. Propunerea fu primităcu bucurie de toţ iş i. Cei patru prieteni începurăsăvorbeascămai tare. cu firma „La Schitul". Ai fi zis că tuspatru tovară ş ii de masăse gră beau să -ş i uite gîndurile ascunse. Minunatul leac risipi pe datăpînăş i cel mai mic nor ce-ar fi putut s ă le stă ruie în suflet. Se înţ eleseserădeci s ă -ş i dea fiecare adresa exactă . iar atunci cînd unul dintre ei ar avea nevoie de ceilalţ i. Aramis s ăspunăceva. Porthos – din strada Roule. Athos venind dinspre Pont-Neuf. Aramis fă cuse o vizităuneia dintre credincioasele sale din cartier. în ziua hotă rît ăcei patru prieteni sosirăfă răîntîrzire. la ceasurile opt seara. ş i ospă ţ ul însu ş i începu într-o atmosfera de r ă ceal ă . d'Artagnan – din strada Fossés-SaintGermanin-l'Auxerrois. care odinioarăîl sprjineau la nevoie cu spada lor de neînvins. care locuia în strada Guénégaud. tocmai din dorinţ a fiecă ruia de a-ş i ară ta iubirea fa ţ ăde ceilalţ i.sobrietatea lui. Porthos. chipul gasconului se înseninăş i fruntea lui Porthos se lumină . iar Porthos sătacă . spiritu-i vesel ş i fin avusese parte multăvreme doar de satisfacţ ii neîndestulă toare – o zeamăchioară . Athos porunci s ăse aducăpatru sticle cu vin de Champagne. se afla la doi paş i de locul întîlnirii. Porthos fusese săîncerce un cal nou. sunarăpu ţ in cam silit. Porthos ş i Aramis ciocnir ă . . La aceastăporuncărostităde Athos cu liniş tea-i obiş nuit ă . luîndu-ş i unul altuia vorba din gurăş i purtîndu-se a ş a cum le era felul. Într-adevă r. de le mersese faima căsînt nedespă rţ iţ i. el era singurul care nu aş tepta nimic de la ceilalţ i.

Curînd – lucru nemaipomenit – Aramis îş i deschise doi eghile ţ i de la tunică . rugîndu-l să nu-i mai scrie niciodată . s ă i luă m niţ el la scă rm ă nat pe cei vii. Într-un tîrziu. — A luat banii? întrebăd'Artagnan. pufnind în rîs. — Oho! exclamarăcei trei prieteni într-un glas. — Un mare prinţ . ceea ce îl îndemnăpe Porthos săş i-i desfacăpe toţ i. a c ă rui prietenie Mazarin o că uta cu tot dinadinsul. — A poruncit săfie ciomă git trimisul prinţ ului? întrebăPorthos. alcă tui cam în sil ăo list ăş i i-o trimise. îi vesti d'Artagnan. pe el care ţ inea la ră posatul cardinal din atîtea motive. fu rugat de acesta să -i trimitălista condi ţ iilor în care iar face cinstea sălege prietenie cu el. Atunci oferi prinţ ului zece mii de scuzi ca s ărenunţ e la ele. d'Artagnan. dă -i drumul! îl îndemn ăAramis. Lista cuprindea trei condiţ ii care nu-i plă ceau defel lui Mazarin. Am o poftăgrozavăsă -l înţ ep. Crezuse căs-a stîrnit vreo încă ierare. începu Aramis. domnul de Beaufort îi spuse căla una din primele sale certuri cu Mazarin ş i cu parlamentul. — Pe cinstea mea. veselia se potoli. ş tiindu-l pe domnul de Beaufort iute la mînie. Bă tă liile. — Domnul de Beaufort poate s ăfie înţ epat? întreb ăd'Artagnan. destule laude pentru morţ i. Oricînd! Spune ce ai de spus ş i eu te aplaud dac ăare haz. nu s-a mirat prea mult ş i i-a povestit totul degrabăş i Prinţ ului. Vorbind într-o zi cu unul din prietenii Prinţ ului. zise Aramis. rîzînd. E îngă duit? — Oricînd! încuvinţ ăd'Artagnan. l-a b ş tut în lege. — Haide. Povestea s-a întins ş i iatăc ăto ţ i au început să -i întoarcăspatele lui Chavigny. c ă lă toriile îndelungate. Acesta că ută . Apoi vorbir ădespre luptele surde purtate împotriva aceluia că ruia i se spunea acum marele cardinal. scîrbit întrucîtva s ăaibă de-a face cu un asemenea bă dă ran. loviturile primite ş i date îi ajutarăsă lege vorba. zise Aramis. — Ai ghicit. Prin ţ ul. Ş i prinţ ul ce-a f ă cut? — Prinţ ul i-a trimis numaidecît cincizeci de mii de livre. Athos? — Îţ i jur pe cinstea mea de gentilom căvom rîde din toatăinima dacă gluma-i bună . — Atunci încep. vă zîndu-l ataş at de noul cardinal. Nu era mult ş i n-avea de ce săse team ăcăva fi luat în serios. Aş i avea poftăsăspun o vorbuliţ ă despre Mazarin. oferindu-i încădouă zeci de mii pe deasupra. Acest prieten. —Ş i Mazarin? — S-a supă rat? întrebăAthos. —Ţ u ce zici. dacăse obligăsănu-i mai vorbeascăniciodată . a avut într-o bunăzi un diferend cu domnul de Chavigny ş i că . care cunoş tea bine spiritul gascon atît de fin ş i de cuteză tor al prietenului să uş i-l ş tia ca nu-i omul sădea înapoi în nici o împrejurare. Izbucnirăcu to ţ ii într-un rîs atît de zgomotos. încît birtaş ul se înfă ţ iş ăş i întreb ădacădomnii nu mai doresc ceva.

ci dupăfaptele voastre. — Ei. „Ei bine." „Ah. „Am spus-o ş i o repet ş i acum. d'Artagnan ş i Porthos vor putea săcleveteascăîn voie pe seama prinţ ilor. de teamăs ănu se cread ăcă -l cunosc ş i eu pe el." "Bş tut.explicaţ ia tă cerii pe care o simţ ea în jur. Nu-i acela ş i lucru? Ă ş tia care fac cuvinte sînt tare pedanţ i. încît vărepet propriile mele cuvinte". —Ş i pe cine a pus să -i caute? . „Chiar el". Acum înţ eleg. monsenioare. „Bine. aş i! adevă rat? fă cu Athos. — Nu văcunoaş te dupănume. monsenioare! a exclamat martorul. a intervenit atunci unul dintre martorii lui Chavigny." „Pe cine?" „Pe domnul de Chavigny. m-aş i boteza din nou. ori cel puţ in nu spuneţ i asta. credeţ i-mă . să -l întrebe dacă .ş i convenirăca. fiindcăacesta-i adevă rul. care spune ţ i căl-aţ i bă tut. Regele Ludovic al XIII-lea nu voia săaibăgentilomi ca valeţ i." „Eu? „Nu l-aţ i bă tut dumneavoastrăpe domnul de Chavigny. a ră spuns domnul de Beaufort. i-a ră spuns acel prieten. tocmai pentru a putea să -ş i bat ăvaleţ ii". monsenioare?" „Ba da". a spus domnul de Beaufort cu mă reţ ia pe care i-o cunoaş teţ i: „Dragul meu Chavigny. aţ i vrut săspuneţ i căl-aţ i combă tut. „Ş i cine a spus cădomnul de Beaufort m-a bă tut?" a întrebat Chavigny. săvedeţ i. cu condiţ ia ca Athos ş i Aramis să -l poatăbate pe Mazarin." „Monseniore. Dezn ă dă jduit de o asemenea calomnie din care nu pricepea nimic. într-adevă r. văjur. eş ti de condamnat pentru ajutorul pe care îl dai unui tică los ca Mazarin". el zice cănu-i adevă rat. dar nimeni nu îndră znea să -i mă rturiseasc ăadevă rul. s-a mirat domnul de Beaufort. iar omul rugat cu stă ruinţ ă săspunăadevă rul. — Pe cinstea mea. „Ei. Dacăaşş ti cămă sc ă riciul ă sta-mi cunoaş te numele. l-am bă tut atît de tare. ş i pe cel care le d ă . spiritul de grup fiind înlă turat pentru totdeauna de la aceste întîlniri prieteneş ti. ză u aş a!" Rîserătoţ i cu poftăde aceastăboacă năfilologic ăa domnului de Beaufort. aveţ i dreptate sănu-l îndră giţ i pe Mazarin. În cele din urm ă . a spus căl-a bă tut pe domnul de Chavigny. Doar ş i el văare ca sarea-n ochi. a repetat ş i a întă rit fiecare cuvînt. combş tut. ale că rui boroboaţ e ajunseserăde pomin ă . Chavigny a declarat prietenilor cămai degrabămoare decît s ăîndure o astfel de ocar ă . ce importan ţ ăare?! se mirădomnul de Beaufort. le spuse d'Artagnan celor doi prieteni ai să i. S-a cercetat de la cine a pornit vorba ş i s-a g ă sit persoana că reia domnul de Beaufort îi spusese întîi povestea. Drept urmare. oricît de prinţ ar fi fost el. a trimis doi martori prinţ ului. dar cine a primit loviturile ş i cine vorbeş te de bă taie?" „Chiar dumneavoastră . Ş tie căexistă doi gentilomi care au contribuit în mod deosebit la evadarea domnului de Beaufort ş i-i cautăde zor. Îngă dui ţ i-mi să -i spun alteţ ei-voastre căa lovi un gentilom degradeazădeopotriv ăş i pe cel care primeş te loviturile. cineva a avut curajul s ă -i spunăcătoatălumea se mirăcăs-a l ă sat bş tut de că tre domnul de Beaufort.

—Ş i ce i-ai ră spuns? — Căn-am aflat nimic. Nu cazi niciodatără pus în cea dintîi luptă . îş i aminti Porthos. În trecut ş i în viitor.. mă rturisi Porthos. care îi încreţ ea faţ a-i largă . va că dea ca un viteaz. Uitasem. — Nu. — Atunci? întrebăAramis. altăpoveste! oftăAthos. — Dar pe tine. Athos? — Nu. spuse Aramis. Porthos? — Da. — A. vorbi Porthos. dar căastă -searăvoi lua masa împreunăcu douăpersoane care ar putea să -mi dea o mîn ăde ajutor în această privinţ ă . — Lasă . —Ş i eu la fel. Iar dacăse va abate asupra lui aceastănenorocire. îl lini ş ti d'Artagnan. nu Raoul măneliniş teş te. — Ei. Dar nu trebuie săte gîndeş ti la asta: trecutul e trecut. Bravo! Nu ţ i-e teamă . mă rturisi Aramis.. spuse Aramis. ca un gentilom.. că ci el se va purta.. — Atunci voi privi aceastănenorocire ca pe o ispă ş ire. — Povestea de la Armentières. — Asupra acestor doi gentilomi? — Întocmai. Nu de urmă rirea lui Mazarin m ătem. zise Athos. . Aramis? — Măgîndesc uneori la asta ca la un caz de conş tiinţ ăce poate fi cel mai viu subiect de discuţ ie. — Nici în cea de-a treia. — Atunci spune-mi mă car de ce te temi? st ă rui Aramis. — Cum. e adevă rat. E-atîta timp de atunci! —Ş i nu te mai mustrăconş tiinţ a? — Pe cinstea mea. Athos îş i trecu trecu mîna peste fruntea-i palid ă . — Te temi pentru tînă rul Raoul? continuăAramis. sper. Athos îl privi cu ochii să i pă trunză tori: — Ai uitat. pe tine? — Da. pe cinstea mea. Ş tiu ce vrei săspui. vorbi Athos. spuse Porthos. — Ah! fă cu d'Artagnan. — Povestea de la Armentières? întreb ăacesta. m-a chemat azi-dimineaţ ăca s ăm ăîntrebe dacăam mai aflat ceva. în trecut.— Pe mine. — Nu înţ eleg nimic. — I-ai spus asta?! exclamăPorthos cu rîsul lui puternic. nu! zise Porthos. da. ş opti d'Artagnan. ş i atunci cînd cazi ră pus se întîmplăsămai ş i învii. atunci.. ş i dacăva că dea ră pus. — De nimic.. dovadănoi care sîntem aici. — Milady. cel puţ in în prezent. De altfel. — Nici în cea de-a doua. — Dar în trecut? întrebăPorthos.

unul. am încercat de multe ori pă reri de ră u pentru victimă . — Gîndiţ i-vă . mor ş i puii. nu. — Că lă ul. Dar cine ş tie pe unde o mai fi? De moare ş arpele. care n-au să vîrş it altăgreş eal ădecît căau încruciş at spada cu noi ş i n-au ş tiut să pareze destul de iute loviturile. ai dreptate. e îngrozitor. revă d scena ca ş i cum abia s-ar fi petrecut: milady era acolo unde eş ti tu (Athos pă li). atîta tot. —Ş tiu. nu-mi ră sare în minte decît trupul neînsufleţ it al să rmanei doamne Bonacieux.. Aveam lîngămine o spadăcare tă ia ca briciul. cu aerul de nepă sare filozoficăpe care ş i-l luase de cînd devenise slujitor al bisericii. vai de prietenul nostru de Winter! rosti Athos. — Lucrul cel mai liniş titor. Mi-ai vorbit despre asta.. murmurăel. da. dar nici o remuş care pentru uciga ş . Vom mă rturisi aceastăfaptăîn clipa cea de pe urmăş i Dumnezeu va ş ti mult mai bine decît noi dacăe o crimă . Aramis. dacăn-ar fi fost acolo că lă ul din Béthune. rochellezi. Dacăadmiteţ i justi ţ ia divin ăş i rolul ei în toate cîte se petrec pe lume. eu. Ce face că lă ul? E st ă pîn pe braţ ul să uş i loveş te fă răremuş care. văjur la toţ i trei că .. — Atunci. Era o viperă . ba chiar ş i ş ovă ind. pe cinstea mea. murmur ăAthos. da.. o greş ealăsau o fapt ăvrednicăde laudă . mă rturisesc căatunci cînd măpoartăgîndul spre acele zile cumplite. zise Athos. spanioli. — A. —Ş i-apoi. îmi spuneţ i? Nu. Sămăcă iesc. zise Aramis. Că ci copilul . Da. pe cuvînt de cinste.— Dar pe tine. Dar dacăne gîndim căam ucis englezi. — Dar liberul-arbitru. Eu stă team pe locul unde stăd'Artagnan. Athos. femeia asta a fost pedepsita prin voinţ a lui Dumnezeu.. cum a osîndit-o ş i pe mama. e cădin toat ăistoria asta n-a mai ră mas nici o urmă .. Noi am fost doar uneltele voinţ ei sale. spuse d'Artagnan.. din Béthune. unul. Da. ba chiar ş i francezi. nu ma învinuiesc de moartea acestei femei. pe legea mea. vorbi Porthos. Ş i fu copleş it de amintiri.. ş i-apoi la ce bun săne mai gîndim la toate astea?! Ce-am fă cut e bun fă cut. — Avea un fiu. Ti-aminte ş ti de ea.. — Eu. care n-au avut altă vinădecît căau tras asupra noastrăş i nu ne-au nimerit. nu? Îţ i închipui cumva căde Winter. Athos clă tinăcu îndoialădin cap. doar tu o porecliseş i Balizarde? Ei bine. d'Artagnan? — Eu. unchiul lui. Aramis? — Ce săfacăjudecă torul? El are putinţ a de a hot ă rî într-un fel sau altul ş i osînde ş te f ă răteamă . nepă sare ce vă dea mai mult ateism decît credinţ ăîn Dumnezeu. aşfi retezat capul acelei scelerate fă răsăş ovă i. Jur pe cinstea mea ş i pe cruce cănu-mi pare ră u decît căera femeie. încuviinţ ăd'Artagnan. ar fi crescut acest pui de ş arpe? De Winter l-ar fi osîndit pe fiu. Oare din Béthune era?. spuse d'Artagnan. acum cînd mi-ai adus aminte. reluăAramis..

zise Athos. zise Athos. îl încredinţ ăGrimaud. poate. — Cu cine? întrebarătuspatru prieteni. Ş tiţ i de ce-a fost în stare copilul ă sta? Travestit în că lugă r. E-atîta ceaţ ăîn ţ ara asta îngrozitoare. — Un copil?! exclamăel. dupăce a stors totul de la el. copilul a crescut ş i a devenit bă rbat. dacăn-a ş i ajuns aici. pă lind. e încăplin de . cel puţ in. mîngîindu-ş i cu privirea spada atîrnatăîn cui. d'Artagnan se ridicăîn picioare. i-a înfipt în inimăacest pumnal. — Copilul a murit.nu i-a greş it cu nimic. care cere să vorbească . — Eu sînt. — Ce vrei săspui. — Domnilor. vorbi d'Artagnan. n-are decît. Ş i pe el cum îl cheamă ? — Grimaud. spuse el. căvine la Paris. dup ăcîte spune d'Artagnan. femeia aceea avea un copil. — Ei bine. — Căfiul lui milady a pă ră sit Anglia. Porthos îş i că ută spada. f ă cu Porthos. — La naiba! mormă i Porthos. a aflat toat ăpovestea spovedindu-l pe că lă ul din Béthune ş i. Tigresa avea un pui. nu-i decît un copil. hainele pline de praf. Tulburarea lui Grimaud. puiul s-a fă cut tigru ş i vine asupra dumneavoastră . cu unul dintre dumneavoastră . Aramis luăcuţ itul în mîn ă . dacăar veni la Paris. — Intră . S-a ş i întors? Ce i s-o fi întîmplat lui Bragelonne? — Săintre! strig ăd'Artagnan.. Eş ti sigur? — Sigur. frunţ ile mai mult ori mai puţ in întunecate ale celor patru prieteni. dupăce l-a spovedit. Săintre! Grimaud însăş i urcase ş i aş tepta în capul scă rii. paloarea ş i sudoarea ce-i acoperea faţ a. feriţ i-vă ! Athos îş i privi prietenii cu un zîmbet melancolic. Iat ă . la urma urmei dacăar tră i. căse aflăîn Fran ţ a. zise Aramis. totul ară ta c ăe purtă torul unei ve ş ti însemnate ş i cumplite. În clipa cînd aceastăconcluzie a lui Porthos ar fi înseninat. începu birtaş ul. care era atîrnatăîn perete.. am mai vă zut noi altele ş i mai ş i! Săvină ! — Chiar aş a. ori săm ăia dracu! se aprinse Porthos. se auzi un zgomot de paş i pe scarăş i cineva ciocă ni la uş ă . Noi îl aş teptă m: săvină ! — De altfel. Athos umplu un pahar cu vin de Champagne ş i i-l întinse. — Domnilor. Grimaud? strigăacesta din urmă . — Cu cel care se numeş te contele de La Fère. Grimaud abia îş i mai tră gea sufletul ş i era atît de obosit încît că zu pe scaun. Grimaud se ridică . E aici cineva tare gră bit. — Ah! fă cu Athos. drept dezlegare de pă cate. O tă cere îndelungatăse a ş ternu dupăaceste cuvinte. Intrăîn grabăş i fă cu semn birta ş ului s ăplece. Birtaş ul închise u ş a dupăel: cei patru prieteni aş teptau.

Femeia a îngenuncheat în faţ a unui pupitru de rugă ciune. care se repezise s ăo . zise d'Artagnan. Ieş ind de la biserică . —Ş i zici căpoartăhaine de că lugă r. —Ş i.. Athos se ridicăfă r ăo vorb ăş i îş i desprinse ş i el sabia din cui. a fost pă ră sit ăde toţ i. zise Athos. E unsprezece dimineaţ ăş i evlavioasele mă icuţ e abia au ispră vit o slujbăpentru izbînda oş tilor lui Carol I. cealaltă cu o copilăorfană . — Doamne! ş optea tînă ra fată .sînge. să rmana mea copilă . patru bă rbaţ i care am ţ inut piept fă răsă clipim unor armate întregi. nici soţ . liniş tit ş i visă tor. în strada Saint-Jacques. de lemn pictat. Avem aerul unor femeiuş ti. nici fiu. fata abia paisprezece. o femeie ş i o tînă răfat ă . Tînă ra fat ăe fermecă toare ş i lacrimile o fac ş i mai frumoasă . una semă nînd cu o vă duvă . pe Raoul nu l-a vă zut? întrebăAthos. pă zeş te-mi fiul ş i ia-mi viaţ a asta atît de tristăş i de nenorocită . Mama ta nu mai are nici tron. pră buş indu-se în braţ ele fiicei sale. cu ochii de un albastru deschis ş i cu pă rul b ă lai. dupăcîte mi-a spus hangiul. Henriette. Ş i Grimaud zvîrli pe masăpumnalul pe care că lug ă rul îl uitase împlîntat în pieptul că lă ului. sătremură m în fa ţ a unui copil?! — Da. numai căacest copil vine în numele lui Dumnezeu. D'Artagnan. XXXVIII SCRISOAREA LUI CAROL I Acum cititorul trebuie sătreacăîmpreunăcu noi apa Senei ş i săne urmeze pînăla poarta mînă stirii Carmelitelor. încercînd sărîdă . e îmbră cat ca un că lug ă r augustin. Ş i plecarăgră biţ i de la birt. — Mama ta nu poate sămai facănimic pentru tine pe lumea asta. Mama ta. Grimaud? — Da. Ş i femeia. Pă zeş te-mi mama. nici bani. Femeia trebuie săfi fost frumoasă . domnilor. noi. nici prieteni. z ă u aş a! Cum. au intrat în chilia lor. — Ei. iar tînă ra fat ăstăîn picioare la cî ţ iva paş i de ea. rezematăde un scaun ş i plînge. slab. Pă zeş te-mi soţ ul. Femeia pare săaibăpatruzeci de ani. Porthos ş i Aramis să rirăîn picioare ş i se repezir ăca un singur om săpunămîna pe spade. s-au întîlnit ş i chiar vicontele l-a dus la patul ră nitului. Singur Athos ră mase nemiş cat pe scaun. — Cum arată ? — E un om de statura mea. — Doamne! murmura cea care se ruga în genunchi. dar se vede călacrimile au îmbă trînit-o. spuse femeia îndurerat ăcare se ruga. întorcînd capul.. înveş mîntate în negru. că ci nu sînt nici treizeci de ceasuri de cînd i l-au scos din rană . — Dimpotrivă . palid.

sprijine. Vre ţ i să -i vorbesc eu? Ş tiţ i doar cît ţ ine la mine. —Ş i cine este acest senior. nepotul meu. am vîndut toate lucrurile de îmbră că minte. cînd o că lugă riţ ăciocă ni încetiş or în uş a chiliei. aud ş i nă dă jduiesc ş i eu. auzi. spune? — Un gentilom de patruzeci ş i cinci ori patruzeci ş iş ase de ani. Astă zi am ajuns s ătră im din milostivenia fiicelor Atotputernicului. încănu e rege. soră . o scrisoare! O scrisoare din partea regelui. poate! Avem ş tiri din partea tată lui tă u. Sîntem douăfiinţ e să rmane l ă sate în seama lui Dumnezeu. — Milord de Winter! exclamăregina. ş i el însuş i. rezemîndu-ş i fruntea de um ă rul copilei. Cele douăfemei care se rugau astfel în faţ a aceluiaş i pupitru de rugă ciune erau fiica ş i nepoata lui Henric al IV-lea. care doreş te săaibăcinstea de a înmîna o scrisoare maiestă ţ iivoastre. Ş i nimeni din ţ ara asta nu se gîndeş te la noi. Sora mea regina nu mai e regină . Dar acum a plecat ş i. soţ ia ş i copila lui Carol I. pofteş te-l! Ş i regina alergăîntru întîmpinarea trimisului. plin ăde respect. altcineva domneş te în numele ei. lordul de Winter puse un genunchi la pă mînt ş i înfă ţ iş ăreginei o scrisoare într-un sul de aur. spuse mama. anul ă sta numai nenorociri pe capul regilor! suspinăea. Tocmai îş i sfîrş eau rug ă ciunea. ale mele ş i ale tale. — Ah. că ruia îi întinse mîna neră bdă toare. care nu voiau să -l înso ţ ească dacănu le-aşfi fă cut pe voie. vorbi regina. — Ei bine. abia cră p ăuş a. Ş i îngenunche ală turi de mama ei. Într-o zi ai săîn ţ elegi asta. — Oh. dar în vorbitor aş teaptăun senior stră in. Intrînd în chilie. — Vai. nici tată lui tă u. — Intră . — Atunci săne rugă m lui Dumnezeu. Prietenul soţ ului meu! Săvină . începu săplîngăîn hohote. mamă ! zise fata. Henriette? — Da. Că lugă riţ a. Mi-am amanetat ultimele bijuterii. — Rog pe maiestatea-voastrăsăbinevoiascăsămăierte dac ăîi tulbur gîndurile. ca săplă tesc simbria servitorilor. n-are cum săne trimităvreo veste nici mie. — Vai! suspinănă pă stuita femeie. spuse fata. doamnă . fiecare îş i vede de treburile lui. ş tergîndu-ş i lacrimile ş i ridicîndu-se. Cît timp a fost cu noi. ş tii bine. nare nimic din ce-i trebuie. fratele tă u m-a îmbă rbă tat. sora voastră ? întreb ăfata. — Cum se numeş te? Nu ş i-a spus numele? — Milord de Winter. mamă . — Dar de ce nu cereţ i sprijinul reginei. atunci regelui. — Curaj. — Ah. milord. Dumneata ne aduci trei lucruri pe care . nepotul vostru. regele. în clipa de fa ţ ă . venit din Anglia. Laporte ne-a spus asta de două zeci de ori.

încît nu poate săînţ eleagăura. Aş tept aici armata supuş ilor mei care s-au r ş zvrş tit ş i voi lupta pentru ultima oarş împotriva lor. Nu-ţ i dai seama cădoresc săte întreb o mie de lucruri? De Winter se dă du înapoi cî ţ iva paş i. oare vor dori sşgş zduiasc ş acolo un rege nefericit. ca sădoresc să -l mai pă streze. Vreau în aceastşîmprejurare din urmş (vai! cînd ajungi unde am ajuns eu. atît de cinstită . mama ş i fiica se retraserălîng ăpervazul unei ferestre ş i citirăcu lă comie. doamnş . tă cut. de voi fi învins. urmă toarea scrisoare: „Doamnşş i scumpşsoş ie. pe care de Winter le urmă rea cum se oglindesc pe chipul reginei. Săfie învins. ră mîi. A sosit ceasul. într-atît era de miş cat. — Nu. proscris. — Milord. De voi fi învingş tor. ceea ce n-am putut aş terne pe hîrtie de teama unei întîmplş ri neprevş zute. La rîndul lor. care aduce cu sine o pildşatît de nefastş . doamnş ş i scumpşsoş ie. încşrege". nu-mi ascunde nimic. rege". Am auzit vorbindu-se de niş te mari ş i fulgeră toare izbînzi. dar sătră iască ! Vai. vreau sş încerc sşajung pe coasta Franş ei.nu le-am mai vă zut de multăvreme: aur. r ă mînînd în picioare. ară tînd scrisoarea. Pînăunde au ajuns lucrurile? Situaţ ia e atît de disperatăpe cît socoteş te? — Vai. un prieten devotat ş io scrisoare din partea regelui.ş i mai disperatăîncă . — Dar lordul Montross? întrebăregina. Vorbeş te. îl opri regina. milord. pentru tine. de bă tă lii cîş tigate la Inverlashy. copila sprijinităde braţ ul mamei sale. Aceste triste veş ti." În loc de „Carol. soţ ul ş i stă pînul meu. scrisoarea era semnată„Carol. zise regina. Anglia e cuprinsăde un vîrtej care. sînt pierdut cu desş vîrş ire. — Eu măretrag. — Sănu mai fie rege! exclamăea. de unde îş i scriu în grabş . El aduce de asemenea binecuvîntarea ce o trimit copiilor mei. Purtş torul acestei scrisori îş i va spune. doamnă . nu se va potoli decît în sînge. Dar oare voi putea. încît nu poate săbă nuiascătră darea. exilat. O citim de faţ ăcu dumneata. continu ăregina. tronul se dovedeş te prea primejdios ast ă zi. doamnă . Maiestatea-sa are o inimăatît de bună . Vei în ţ elege căsînt neră bdă toare s ăaflu aceste ve ş ti. De Winter salutădin nou. dimpreunşcu toate simş ş mintele inimii mele. îi aprinserătotuş i în ochi o razăde speranţ ă . voi continua lupta. trebuie sşprevezi totul). mătem. la . Toate forş ele care mi le-a l ş sat Dumnezeu sînt concentrate pe cîmpul de la Naseby. spuse de Winter. dar nu putu sără spundă . Te va lş muri ce demersuri aş tept de la tine. într-o ş arşde pe acum tulburatşde rş zmeri ş e? înş elepciunea ş i iubirea ta mşvor cş lş uzi.

cerîndu-i lucruri supraomeneş ti: ş i victoria l-a p ă ră sit. ba poate chiar va fi împotriva noastră . dar nu va îndr ă zni niciodatăsăo să vîrş ească . — Dacăjudec dup ămine. Obosise victoria. — Ei bine. Montross s-a vă zut silit să -ş i împră ş tie restul armatei ş i săfugă . doamnă . adaugăHenriette. rosti de Winter. deoarece nu aveam foc. decît sătră ieş ti cerş ind. atît de zdruncinatăîn clipa de . curaj! spuse de Winter. Milord. zîmbind cu melancolie. adicădisperată . Regina clă tinădin cap cu amă ră ciune. regele. Nu văl ă saţ i pradă deznă dejdii. a ş a cum tră iesc eu. milord. regele e înc ăun copil. care dispune de douăCamere. spuse ea. care viseazăpoate la o asemenea faptă . care încurajase ş i el înfiriparea prieteniei lor. Mazarin are doar sprijinul reginei în lupta lui cu Parlamentul. — Îngrozitor! strigăde Winter. — Întocmai. dar regina. a interzis fiicei sale săse mai gîndeasc ăla aceast ăcă să torie. so ţ ia regelui Carol! De ce-aţ i tă cut. — Dumnezeu să -l aibăîn paz ă ! murmurăregina.ş i n-aţ i vorbit primului venit dintre noi? — Iatăospitalitatea pe care o acordăunei regine ministrul că ruia un rege vrea să -i cearăospitalitate. acum. Am auzit căse îndrepta spre frontieră spre a se ală tura regelui. — Dar auzisem vorbindu-se despre o că să torie între prinţ ul de Galles ş i domniş oara d'Orléans? — Da. fă r ăs ăîncerce mă car s ă -ş iş teargălacrimile. fă ră schimburi. — Din pă cate. spune-mi ce ai să -mi spui din partea soţ ului meu. ş i-a schimbat p ă rerea în vreme ce ducele de Orléans. dar am petrecut iarna la Luvru f ă răbani. dupăcum ş tii. Învins la Philippaugh. Ah. e trist ş i aproape ruş inos de spus. Fiica lui Henric al IV-lea. doamnă . maiestatea-sa doreş te săafla ţ i simţ ă mintele regelui ş i ale reginei faţ ăde dînsul. cardinalul n-are s ăridice un deget. aproape fă răpîine ş i deseori nu ne-am dat jos din pat. care la început încuraja aceastădragoste. Prezen ţ a mea ş i a fiicei mele în Franţ a a ajuns s ă -l împovă reze: cu atît mai mult aceea a regelui. Copiii se iubeau. cînd cunosc situaţ ia regelui aş a cum e. spre deosebire de Cromwell. — Oare vrea săjoace în Franţ a rolul pe care Cromwell îl joacăîn Anglia? — O.Auldone. numai ca la frontierăl-a întîlnit pe Lesly. nu! E un italian iscusit ş i viclean. Am cel puţ in mîngîierea săş tiu căaceia care ş i-au primejduit de atîtea ori via ţ a pentru noi se aflăîn siguranţ ă . ba încădestul de slabă : aici Mazarin înseamnătotul. iar regina nu-i decît o femeie. aş a cum poate i se va întîmpla. doamnă . în Norvegia. travestit în valet. Mai bine sălupţ i. milord. S-a dus la Bergen. — Un motiv în plus ca săocroteascăun rege pe care îl urm ă resc parlamentele. ori sămori. a ş a cum a fă cut regele. Interesele coroanei Franţ ei. am nă dă jduit o clip ă . la Alfort ş i la Kilsyth.Ş i. — Curaj. doamnă .Ş i. milord! continuăregina.

— Ei. zise doamna Henriette. înclinîndu-se. spuse de Winter. milord. dar cum avea mare nevoie de informaţ ii ş i de sfaturi. însoţ i tră sura nedesprinzîndu-se de lînga portier ă . Dar am prevă zut asta ş i am venit săcaut aliaţ i în Fran ţ a. ş i dumneata măliniş teş ti. doamnă . în cazul cătrebuie săfugă . îns ăla cea de-a treia. Un prieten vorbeş te nespus de convingă tor. ş i apoi iau totul în seama mea. maiestatea-sa are s ăse refugieze în Olanda. murmurăregina cu acea îndoială sfîş ietoare a oamenilor care s-au aflat mult ăvreme în nenorocire. — Un croitor! Un că ruţ aş ! Un berar! O. ră spunse de Winter. Cardinalul era adesea stă pînit de team ă . chiar ş i de uş a a doua se putea trece cu destulău ş urinţ ă . cl ă tinînd din cap. de Winter s ă ri în ş aş i. un cavaler descă leca în poarta reş edin ţ ei regale. săsperă m căva face ceva pentru onoarea lor. — Doamnă . — Sămergem atunci. milord. ş i regele pierde bă tă lia? — Atunci. XXXIX SCRISOAREA LUI CROMWELL În clipa în care Doamna Henriette pleca de la mînă stirea Carmelitelor spre Palatul Regal. Pridge. — Dar dacărefuză . veghea credinciosul Bernouin. sînt de a combate revolta la un popor din cea mai apropiată vecină tate. pentru onoarea regelui. cerber pe care nici un cuvînt nu-l . —Ş i maiestatea-sa ar putea s ăse bizuie. — Totuş i. în afarăde gă rzi ş i uş ieri. Să mergem ş i Dumezeu săte-audă ! Regina se urcăîn tr ă sură . — Săregă sesc întîi ni ş te vechi prieteni de odinioară . — Haide. spuse doamna Henriette. unde am auzit căse aflăprinţ ul de Galles. — Dar eş ti convins căvenirea dumitale aici n-a fost anunţ at ă ? zise regina cu îndoială . dînd de ş tire ostaş ilor de gardăcăare s ăcomunice lucruri importante cardinalului Mazarin. pe cîţ iva oameni ca dumneata? — Din pă cate nu. Daţ i-mi mîna ş i sămergem la ministru.faţ ă .. doamnă . sper căMazarin nare săintre în cîrdă ş ie cu asemenea oameni. oprindu-se în loc. Cromwell. Mazarin e un om de stat ş i va înţ elege aceastănecesitate. Piedica cea mai greu de învins nu te întîmpina la prima u ş ă . — De că tre cei din tagma lui Joyce. — De că tre cine? întrebăde Winter. rosti de Winter. urmat de doi valeţ i. a reginei. dar el cine e? fă cu doamna Henriette. — Aliaţ i! fă cu regina.. se dovedea destul de accesibil. Sînt copleş it de atîta cinste. doamnă .

Dar ca săvăconvingeţ i căîntr-adevă r aduc o scrisoare. Ş i cavalerul deschise uş a celei de-a treia încă peri. dupăce-l mă surădin cap pînăîn picioare cu o privire cercetă toare. că ruia îi repet ăcuvintele trimisului. Bernouin cercetăsigiliul ş i. nu-l putea vră ji. Bernouin. ş i încîntaţ i de altfel sădea de înţ eles că slujba valeţ ilor nu cade în seama lor. dă du săse înapoieze la Mazarin. fă rămă car săridice ochii din că rţ ile de joc ori de pe zaruri. ca de obicei. ochi albaş tri-cenuş ii. iat-o. mai degrabă roş cat decît blond. La cea de-a treia uş ă . cine cerea sau reclama o audienţ ătrebuia deci săse supunăunui interogatoriu în lege. — Monseniorul nu va vedea scrisoarea fă r ăaducă torul ei. monseniore: pă rul blond-roş cat. încredin ţ îndu-se c ăscrisoarea venea neîndoios din partea generalului Cromwell. pe lîng ăasta. Ş i repetăîntrebarea. caracteristicăpuritanilor. Fie din întîmplare. — Adă uga ţ i. — Un sol cu o scrisoare din partea lui Oliver Cromwell? fă cu Mazarin. — Eu sînt cel pe care-l că utaţ i. — Monseniorul cere scrisoarea. Cavalerul care-ş i legase calul de grilajul gardului urc ăscara cea mare ş i. deschizînd uş a primei încă peri. Cavalerul deschise uş a celei de-a doua încă peri. Ş i ră mase în picioare. spuse Bernouin. fie ş i de aur. într-o atitudine întunecat ăş i mîndră . Aici vegheau vreo cîţ iva muş chetari ş i uş ieri. ră spunserăosta ş ii. — Intraţ iş i întrebaţ i de domnul Bernouin. zise el. — Aveţ i scrisoare de audienţ ă ? întreb ăunul dintre uş ieri. Binevoiţ i să spuneţ i acest nume Eminen ţ ei-Sale ş i veniţ i să -mi comunicaţ i dac ăpoate sămăprimească . trecînd din cabinet în anticameră .putea îndupleca ş i nici o creang ă . domnule. cănu sînt un simplu mesager. spuse tîn ă rul. — Să -ţ i dea scrisoarea. întreb ăgă rzile: — Domnul cardinal Mazarin? — Treceţ i înainte. Ce fel de om e? — Un adevă rat englez. Bernouin era în picioare în spatele uş ii ş i auzise totul. De la cine este scrisoarea pe care o aduceţ i Eminenţ ei-Sale? — De la generalul Oliver Cromwell. mai degrabăcenuş ii decît albaş tri ş i. apropiindu-se de el. deschise uş aş i îl pofti: . — Am una. fie cătocmai se afla la post. Bernouin se întoarse în cabinet ş i. ră spunse noul venit. intrăîn cabinetul cardinalului. orgolios ş i înţ epat. ci un trimis extraordinar. ră spunse tînă rul. ivindu-se dupăcîteva clipe. însănu de la cardinalul Mazarin. spuse uş ierul.

— Monseniore. — Aş adar. Dar Eminenţ a-Voastrăse înş al ăspunînd căsînt tînă r. monseniore. oricît de ager era spiritul să u. spuse tîn ă rul. îi rupse sigiliul ş i citi: „Domnul Mordaunt. spuse Mazarin. Mazarin înţ elese cătrimisul lui Cromwell dorea sănu-ş i dea în vileag . Dă -mi cealaltă scrisoare ş i ia loc. pentru meseria asta grea de ambasador. OLIVER CROMWELL" — Foarte bine. monseniore. la Paris. începu să -i punăîntrebă ri. o întinse cardinalului ş i se aş eză . în care dau greşuneori chiar cei mai încercaţ i diploma ţ i. domnule Mordaunt. că uta zadarnic motivul care îl îndemnase pe Cromwell să intre în legă turăcu el. domnule? fă cu Mazarin. cum te numeş ti? întrebăMazarin. domnule Mordaunt. nu-i aş a? Apoi adă ug ăîn sinea sa: „Revoluţ ionarii ă ş tia englezi sînt toţ i niş te calici ş i niş te ţ ă ră noi". am două zeci ş i trei de ani. rosti el. deş i nu am înţ elepciunea voastră . căanii de suferinţ ăse socotesc îndoit ş i căeu m ăaflu de două zeci de ani în suferinţ ă . da. înclinîndu-se. absorbit de gînduri. aţ i fi auzit unul din numele cele mai ilustre ale Angliei. Cardinalul luase scrisoarea ş i o tot învîrtea în mînă . nu e ş ti un om de rînd? rosti Mazarin cu mirare. potrivit obiceiului să u. cardinalul Mazarin. cîndva trebuia săam o avere de ş ase milioane. — Eş ti foarte tînă r. cu pă lă ria într-o mînăş i cu o scrisoare în cealaltă . — Vreau săspun. — Dar. fă r ăsă -i rupăsigiliul. — Mănumesc Mordaunt. Nu ai avere. spuse tînă rul. convins din experienţ ăc ă foarte puţ ini oameni reuş esc să -i ascund ăceva cînd el îi încol ţ ea cu întrebă rile ş i totodatăîi scruta cu privirea. unul dintre secretarii mei. va remite aceastş scrisoare de recomandare Eminenş ei-Sale. Mazarin luăscrisoarea. Mazarin recursese la tot acest du-te-vino ca s ă -ş i revinădin tulburarea pricinuităde vestea acestei scrisori. — Domnule. înţ eleg. Tînă rul apă ru în pragul cabinetului. dar. Dar averea mi-a fost furată . Mazarin se ridicăîn picioare. aşfi lord. Dacăaşpurta adevă ratul meu nume. — Dac ămi-aşpurta titlul. purtş torul unei a doua scrisori confidenş iale pentru Eminenş a-Sa. Tînă rul scoase din buzunar a doua scrisoare. eş ti să rac. — Ah. el este. Sînt mai vîrstnic decît Eminen ţ a-Voastră . în sfîrş it. de asemenea.— Intraţ i. domnule. Nu văîn ţ eleg. — Cum asta. Dar pentru a-l înş ela pe mesager. zise Mazarin. — Monseniore. ai o scrisoare confidenţ ialăpentru mine? — Iat-o.

deoarece nimeni nu-i mai d ă dea un ban. care m-a gonit cînd am împlinit cinci ani. mi-a ră mas una singură . Ură ş ti pe rege. dar într-un chip atît de ciudat. mă rturisi tînă rul. remarcăMazarin. cu ajutorul a patru prieteni.adevă ratul nume. — Atunci. — Da. monseniore. Dumnezeule! Nici nu-ţ i închipui cît măintereseazăpovestea dumitale! Aş adar. dar ş tiam dinainte cămi s-a luat rangul de noble ţ eş i că am fost despuiat de întrega-mi avere de că tre regele Carol I. m-a educat în spiritul religiei calvine. — Ai memorie bună . Întîmplarea a fă cut totul. Mazarin r ă mase uimit de expresia diabolic ăcu care tînă rul rostise aceste cuvinte: de obicei nă vă leş te sîngele în obraji. monseniore. ş i mămiş că . scumpe domnule Mordaunt! spuse Mazarin. ş i atunci a rostit numele acelei rude despre care mama îi vorbise adesea. te ajută ? — M-am înfă ţ iş at de trei ori la aceast ărubedenie pentru a-i implora sprijinul ş i de trei ori a pus valeţ ii sămăizgonească . — La dracu cu toţ i puritanii ă ş tia! mormă i Mazarin. monseiore. Dumnezeule. încît pe cardinal îl trecurătoţ i fiorii. — Ai aflat ce s-a întîmplat cu mama dumitale? — Am aflat căa fost asasinatăde acea rubedenie a mea. dar într-ai lui nă vă li fierea ş i se fă cu galben ca ceara. Parc ăar fi cioplit în marmură . — Ah! Acum înţ eleg de ce-l slujeş ti pe domnul Cromwell. domnule Mordaunt. — Povestea dumitale e cumplită . Tă cu cîteva clipe. nu-ţ i cunoş ti obîrş ia? — O cunosc de foarte puţ inăvreme. sperînd ca tînă rul săcadăîn capcana acestei pref ă cute compasiuni. Apoi. —Ş i cercetă rile dumitale? — Au fost zadarnice. — Ah. Tînă rul era de nepă truns. — Ce-ai fă cut atunci? — Cum plîngeam ş i cer ş eam la drumul mare. — Înseamnăc ănu ţ i-ai v ă zut niciodatămama? — Ba da. îns ăîn acest timp îl privi cu mai multăluareaminte decît la început. cu glas tare: — Mai ai rude? — Da. Ş i mi-o aduc aminte ca azi cînd a venit ultima dată . Cînd eram copil a venit de trei ori la doica mea. monsenire. un preot din Kingston m-a luat la el. da. —Ş i cine te-a crescut? — O doicăfranceză . mi-a împă rtă ş it tot ce ş tia el însu ş iş i m-a ajutat să -mi caut familia. — Oh. îl ură sc! m ă rturisi tînă rul. —Ş i pînăîn momentul cînd ai cunoscut-o? — Măsocoteam un copil pă ră sit.

activitş ş ii guvernului pe care ş i-l va alege. va încerca sştreac ş în Fran ş a pentru a recruta soldaş iş i pentru a se reface. iar el că zu într-o adîncăvisare. Franş a a dat g ş zduire reginei Henriette ş i. " . care ţ inea să -ş i cî ş tige un prieten pe lîngăCromwell. însşDoamna Henriette e o fiicş a Franş ei ş i Franş a era datoare sşo gş zduiasc ş . — Muţ umesc. — Vrei cumva săvorbesc eu acelei rude de care mi-ai pomenit? întrebăMazarin. — Monseniore. Mazarin îl privi. unui cîine de rasănu trebuie decît s ă -i ară ţ i o urmă . v ă zînd indiferen ţ a acestuia.profund. nici în Scoş ia ş i. vrînd s ăse încredin ţ eze dacăMordaunt nu-i pîndeş te reac ţ iile ş i. ridicăuş or din umeri: — Cautăsăizbuteş ti cu ajutorul acelor oameni care-ş i fac în acelaş i timp treburile lor. dupşcum ş i noi ne preocupam de aceea a Franş ei. Franş a ar dezaproba acş iunile poporului englez ş i ar d ş una într-o mş surş atît de hot ş rîtoare Angliei ş i. El trebuie săte ajute în cercetă rile pe care le faci. se va purta mai bine. regele nu va mai gş si sprijin nici în Anglia. dac ş nu va fi fş cut prizonier sau nu va fi ucis. lucrurile se schimbş : dîndu-i gş zduire ş i ajutor. încurcat. Dupăprimele rînduri. În ce priveş te pe regele Carol. monseniore. O reproducem textual: „Eminenş ei-Sale Monseniorului Cardinal Mazarin Am vrut. ca s ă nu mai continue o asemenea convorbire. am să -i vorbesc chiar eu. deschise scrisoarea lui Cromwell. Voi cîş tiga b ş tş lia. încît o asemenea stare de lucruri ar echivala cu niş te ostilitş ş i flagrante.Cele douşregate sînt prea învecinate pentru ca Franş a sşnu se preocupe de situaş ia noastrş . desigur. monseniore. Încetul cu încetul. Englezii sînt aproape toş i convinş i sşlupte împotriva tiraniei regelui Carol ş i a partizanilor sş i. sînt în mş surşsş -mi dau seama mai bine decît oricine de natura ş i urmş rile ei. — Prin urmare. Săvedem acum scrisoarea. Din fericire pentru dumneata.. sşvşcunosc intenş iile cu privire la problemele de astş zi ale Angliei . însăfulgerele care ţ îş neau din ochii tînă rului îl fă curăsăplece capul ş i. cş ci nş dejdile poporului ş i harul Domnului sînt cu mine. — Dar nu mi-ai spus c ăs-a purtat urît cu dumneata? — Prima oarăcînd am să -l vă d. a întreş inut în ş ara mea un focar de rş zboi civil care nu poate fi stins. Odatşcîş tiga ş ş aceasta bş tş lie. mai ales. fş rş sş vrea. ochii tînă rului se stinserăş i redevenirăsticloş i. Oamenii ca noi ş tiu o mulţ ime de lucruri. Aflat în fruntea acestei miş cş ri prin încrederea publicş .. ai un mijloc de a-l îndupleca? — Am un mijloc care ma va face temut. procurîndu-ş i arme ş i bani. te afli în slujba unui stă pîn atotputernic. Astş zi pornesc lupta ş i voi da o loviturş hotş rîtoare regelui Carol. pe urmădescoperăîn mod sigur totul. Mazarin aruncăo privire pe sub sprîncene.

Mazarin încetăsămai citeascăş i se uitădin nou pe sub sprîncene la tînă rul din faţ a lui.În clipa aceea. foarte neliniş tit de întors ă tura pe care o luase scrisoarea. nici cu trupe pe acest rege strş in cu desş vîrş ire de ş ara voastrş . aveş i nevoie în aceeaş i mş surşca ş i noi de aceastşpace internş . OLIVER CROMWELL" — Domnule Mordaunt. Anglia are nevoie de liniş tea internşpentru a duce pînş la capş t expulzarea regelui s ş u. însufleş it ş de avîntul noilor idei. M-am gîndit deci. iar mîine vor lupta împotriva voastrş . cu totul confiden ş ialşş i de aceea v-o trimit printr-un om care se bucurşde încrederea mea deplinş . m-am gîndit ca aş i prefera sşvşconcentraş i for ş ele înlş untrul regatului Franş ei ş i sş nu stingheriş i cu nimic noul guvern al Angliei. se va alia cu Spania. în sfîr ş it. ea precede m ş surile pe care le voi lua în funcş ie de evenimente. toatş aceastş dezordine care trece de la o treaptşla alta a statului trebuie sşvşfacşsşpriviş i cu îngrijorare eventualitatea unui rş zboi cu o ş arşstrş inş : cş ci atunci Anglia. se apropie totuş i mai mult decît s-ar putea crede. ridicînd glasul ca ş i cum ar fi vrut săcurme visarea tînă rului. a cş rei fermitate e desigur minunat ş . Franş a are nevoie de aceastşliniş te pentru a consolida tronul tînş rului ei monarh. decît pe reginş . Scrisoarea mea e. cu cît voi fi mai sigur cănimeni nu va ş ti căi l-am trimis. monseniore. monseniore. Acesta continua săviseze. Ră spunsul meu la aceasta scrisoare va fi cu atît mai mulţ umitor pentru generalul Cromwell. Aceastşneutralitate constşnumai în a îndepş rta pe regele Carol de teritoriul Franş ei ş i a nu ajuta nici cu arme. însşprea supusş prejudecş ş ilor deş arte legate de obîrş ie ş i de puterea divinş . Oliver Cromwell s-a gîndit cşva face mai uş or s ş asculte de glasul raş iunii un spirit inteligent ca acela al lui Mazarini. Certurile voastre cu Parlamentul. îndîrjirea poporului diriguitşde cş tre vicar. dacşîn cincisprezece zile nu voi primi rş spuns. Mazarin citi mai departe: „Este deci urgent. care astş zi luptş pentru dumneavoastrş . Cu bine. cunoscînd prudenş a voastrşş i situaş ia cu totul personal ş pe care evenimentele v-o creeazş astş zi. spuse cardinalul. monseniore. care rîvneş te de pe acum la aceastşalianş ş . de care noi ne apropiem mulş umit ş energiei guvernului nostru. nici cu bani. bineînş eles. sşcunosc vederile Franş ei: interesele acestui regat ş i cele ale Angliei. Du-te ş i aş teaptăacest . pre ş edintele Blancmesnil ş i consilierul Broussel. neînş elegerile zgomotoase cu prinş ii. deş i îndreptate în direcş ii opuse. Dintr-un sentiment pe care Eminenş a-Voastrşîl va aprecia. voi socoti scrisoarea mea ca neavenit ş .

înă bu ş indu-i destă inuirea pe care. regina Henriette înso ţ it ăde un gentilom englez intrăîn clipa asta în Palatul Regal. ş i fiica lui Henric al IV-lea zîmbea pă ş ind în întîmpinarea omului pe care îl ura ş i-l dispreţ uia. Acei ce vin săceara ş tiu însăs ă -ş i zugră veascăorice expresie pe chip. domnule. rosti cardinalul. continuăMazarin. . întrevederea noastrătrebuie sără mînăsecretă . Înţ elegi însăprea bine că . dup ăo vă dit ăş ovă ială . Mazarin să ri în sus. fă cînd cîţ iva paş i spre u ş a pe care intrase. Cîte zile crede Eminenţ a-Voastr ăc ăva trebui s ăaş tept acest ră spuns? — Dacănu-l primeş ti în zece zile. care îl conduse într-o încă pere ală turat ăş i acolo îl dă du în seama unui uş ier. înconjurat cum sînt de felurite înrîuriri. care tocmai stră bă tea galeria cu vitralii. ar fi t ă cut-o. Dacădoreş ti un altul. — Văfă gă duiesc. de care nu pot scă pa decît prin multădiscreţ ie. lucru care nu sc ă pătînă rului. ră spunse Mordaunt. ai auzit. XL MAZARIN Ş I DOAMNA HENRIETTE Cardinalul se ridicăş i se îndreptăîn grabăsăîntîmpine pe regina Angliei. cu cît simţ ea c ăel însu ş i avea să -ş i fac ădestule mustră ri asupra zgîrceniei ş i lipsei lui de omenie. Î ţ i repet. — Asta nu-i tot. pe coridor. era gata să deschidăgura săvorbeasc ă . — Domnule. se aplecă la urechea cardinalului ş i-i ş opti ceva. spune-mi ce pot să fac pentru dumneata? Mordaunt se gîndi o clipăş i. Moudaunt îl urmăpe Bernouin. nu-i aş a? Am hotă rît săaş tep ţ i la Boulogne. monseniore. spuse el. — Voi pleca. întrucît socotesc căorice oraşdin Fran ţ aţ i-e indiferent. — Nu. spune. domnule. — Monseniore. spuse Mordaunt. cînd Bernouin intrăzorit pe uş a. Ară ta cu atît mai mult respect acestei regine lipsite de suităş i de podoabe. ş i vei ajunge în vestibul. Dupăcare se înapoie în grab ăla st ă pînul să u pentru a pofti înă untru pe regina Henriette. fă r ăîndoială . ară tînd c ă tre o uş ăde ieş ire. Mordaunt se înclină . ş i apoi scrisoarea domnului Cromwell te ridicăîn ochii mei la rangul de ambasador. domnule. O întîlni pe la mijlocul galeriei din faţ a cabinetului s ă u. poţ i pleca. doresc sănu se ş tie de prezenţ a dumitale la Paris. Întîmplă rile din viaţ a dumitale m-au miş cat profund.ră spuns la Boulogne-sur-Mer ş i fă gă duie ş te-mi căvei pleca acolo mîine dimineaţ ă . te rog! stigăiute cardinalul. Doresc sănu fii vă zut la plecare. Pofteş te pe aici. nu pe-acolo.

Poate nu ş tiţ i căîn Anglia sînt lupte. inelul nu avea însuş irea inelului lui Gygès. de altfel alb ăş i frumoasă . — Văascult. Mazarin ar fi vrut grozav săfie invizibil în acea clipă . — Doamnă . Dacăva fi învins. îl întrerupse regina. Or. ră spunse Mazarin. dacăva fi învins. — Domule cardinal. vor avea loc bă tă lii ş i mai hotă rîtoare decît cele de pînăacum. Vin sa vărog ceva ş i aşfi foarte fericitădacămi-aţ i îndeplini rug ă mintea. însă mi-am zis cătreburile politice privesc în primul rînd pe b ă rbaţ i. ascunzînd vederii minunatul diamant a că rui stră lucire atră gea privirile asupra mîinii sale. se gă se ş te în ajunul unei acţ iuni hotă rîtoare. urmăregina cu un surîs trist. Vai! Propriile noastre ră zboaie ră pesc timpul ş i mintea unui biet ministru nevolnic ca mine. Ce zîmbet dulce! Oare vine s ă -mi cearăbani?" Ş i aruncăo privire neliniş tităc ă tre scrinul unde ţ inea banii. atît de agitatăş i în fierbere cum e astă zi.. dupăce o vă zu aş ezatăîntr-un fotoliu. iar î ş i ră suci inelul de pe deget. ră spunse cardinalul. aflaţ i căsoţ ul meu. la început m-am gîndit sădiscut chestiunea care măaduce aici cu regina. spuse Mazarin. în scurt timp. Vedeţ i. Cum priviţ i acest proiect? Cardinalul ascultase fă răsăi se clinteascăun mu ş chi de pe faţ ăcare să -i tră deze gîndurile.„Ah! îş i zise în sinea lui Mazarin. Oare mi-o fi ghicit gîndul?" Intraser ăîn cabinet. — Ei bine. oare. domnule! exclamăregina. sora mea. Cum va suporta o îndoităpovară ? — Aceastăpovarăn-a fost prea apă să toare în ce m ăpriveş te. Din nefericire. zise: — Cel mai plecat dintre servitorii voş tri v ăaş teaptăporuncile. întrucît bă nuia că doamna Henriette vine să -i cearăceva. spuse augusta vizitatoare. De vreme ce o reginăcu care el se purtase aş a cum se purtase apă rea cu surîsul pe buze în loc de ameninţ ă ri. aş a ca Mazarin. — Nu ş tiu nimic. . Am pierdut deprinderea de a mai porunci. ş i că .. regele. „E foarte amabil. trebuie s ăprevezi totul. Carol I. continuăregina. — Vai.. e vorba despre ră zboiul pe care so ţ ul meu.. spuse regina. M-am obiş nuit a face rugă minţ i. Surîsul lui ră mă sese la fel de fals ş i de linguş itor. doamnă . cu un zîmbet dureros. ridicînd uş or din umeri. îl poartăîmpotriva supu ş ilor să i ră zvră tiţ i. doamn ă– spuse el cu glasul cel mai mieros atunci cînd regina sfîrş i – crede ţ i oare căFranţ a. însemna căvine să -l roage ceva. Cardinalul o pofti săia loc ş i. v ărog s ăcredeţ i cămaiestateavoastrăm ăcople ş eş te cu atîta m ă gulitoare atenţ ie. ar dori săse retragăîn Franţ aş i să -ş i ducăviaţ a aici ca un cetă ţ ean oarecare. cugetăregina. — Credeţ i. (aici Mazarin tresă ri). — Domule cardinal. reprezintăun adă post sigur pentru un rege detronat? Coroana de pe fruntea regelui Ludovic al XlV-lea se clatinăş i aş a. Ş i nu cer pentru so ţ ul meu mai mult decît aţ i fă cut pentru mine. domnule cardinal. doamnă . sîntem ni ş te regi foarte modeş ti. care-ş i fă cea nevă zut stă pînul atunci cînd îl ră sucea pe deget.

încît. — Doamnă . doamnă . Doamnă . — Dimpotrivă . dacăregele Carol I – Dumnezeu să -l fereascăde orice nenorocire! – ar veni în Franţ a. Cu dumneavoastrăe cu totul altceva. Sfatul unui om atît de prevă ză tor ca dumneavoastr ă . din acest sublim rege Henric. — Peccato! fă cu Mazarin. credeţ i-m ă . O fiicăa lui Henric al IV-lea. — Ceea ce nu văîmpiedic ăs ărefuzaţ i a da gă zduire. dumneavoastră . Să rmanul Concino Concini! Ş i el nu dorea totuş i decît binele Franţ ei! — Da. împletit ăcu atît de puţ inămil ăpentru familia sa. ca ş i dumneavoastr ă . a acestui mare. E adevă rat. despre care vorbeaţ i adineauri. domnule! Regina Maria de Medicis. nu-i a ş a? Ar trebui totuş i săv ăaduceţ i aminte căacest mare. mama noastră . îş i pierdu ră bdarea regina. ne-a învă ţ at limba italianămai înainte ca predecesorul dumneavoastră . fiindc ănu m ăexprim bine în limba franceza. domnule! ră spunse regina. regele trebuie s ăse apere pîn ăla cap ă t. propria mea casă . cardinalul. surghiunit cîndva. fă răîndoială . Broboane mari de sudoare curgeau pe fruntea lui Mazarin. regina Elisabeta nu-i era nepoat ă . în sfîrş it. domnule. ş i asta.. s ăo fi trimis sămoarăîn exil. îmi judecără u intenţ iile. aceastăadmira ţ ie e atît de adîncăş i de adevă rată . ginerelui s ă u. monseniore. Maiestatea-voastrănu m ăîn ţ elege. încep prin a fi la picioarele maiest ă ţ iivoastre. s-a dus să cearăajutor Angliei ş i căAnglia i l-a dat. încol ţ it de aceastălogicănespus de simplă . Dar. Care e ră spunsul dumneavoastră ? — Doamnă ! exclam ăMazarin. — Văascult. vai! N-ar fi un adă post prea sigur. dumneavoastră ! se gr ă bi săspună cardinalul pentru a pune capă t explicaţ iilor pe care le presimţ ea. i-aşpune la dispozi ţ ie casa mea. monseniore cardinal. replic ăironic regina. în cazul unei înfrîngeri? . pe care o va da cu mijloace mult mai reduse decît acelea ale du ş manilor s ă i. poporul îi va da foc. atunci trebuie săse mire din cale-afarăde această profundăadmira ţ ie pentru el. Mazarin se prefă cu a nu în ţ elege tîlcul îndoit al cuvintelor rostite chiar de el cu cîteva clipe mai înainte ş i continu ăs ăse înduioş eze de soarta lui Concino Concini. Într-o buna zi. acest sublim rege. fă răsăprimeascăpropunerea reginei de a vorbi într-alt grai. Dacăa mai ră mas ceva din acest mare. fă ră îndoială .. dovedeş te cănu înţ elege săse predea f ă răluptă . trebuie săfie. — În sfîrş it. maiestatea-voastrăîngă duie să -i dau un sfat? Bineînţ eles. înainte de ami lua aceastăîndră zneală . ş i aceastăultimăb ă tă lie. — Vorbiţ i italieneş te. domnule. — Oh. doamnă . sublim rege. aş a cum va fi soţ ul meu. rosti Mazarin. cum a pus foc casei mareş alului d'Ancre. Dar. îndeplinind tot ce i-ar face pl ă cere. un sfat bun. — Chiar aş a a fă cut.domnule. din ce în ce mai înduio ş at.

aşfi cump ă rat astă -iarnălemne. Nu mai am nimic. precum ş i dorinţ a mea de a rezolva aceastăchestiune la care ţ ineţ i atît de mult. singurele ajutoare care au împiedicat-o sămoarăde foame ş i de frig astă -iarnă . Duceţ i-v ăîntr-adevă r în Parlament. spuse regina. singur. ş tiţ i. sămăîncă lzesc eu ş i fiica mea. — Măduc săm ăsfă tuiesc neîntîrziat cu regina ş i apoi vom supune problema Parlamentului. domnule. se duse s ădea mîna lui de Winter. Dacămi-ar mai fi ră mas vreo bijuterie. nemaiavînd ră bdare săurmă reascăacest spirit subtil în labirintul de vorbe în care se ră tă cea. R ă spunde ţ i-mi da sau nu: dacăregele stă ruie s ăr ă mînăîn Anglia. doamnă . ce aveţ i de gînd? vorbi ea în cele din urmă . Eu nu mai pot face nimic pentru el. tremurînd de neră bdare. ş tiţ i chiar mai bine decît oricine. cauza lui e pierdută . Destul. deschise singurăuş aş i. Dup ă aceea. spuse regina. — Ah. stingher. în mijlocul numeroaselor gă rzi ale Eminenţ ei-Sale. la drept vorbind. pă rerea mea e c ăregele nu trebuie să -ş i pă ră seascăregatul. al curtenilor gră biţ i să -l linguş ească . domnule cardinal. acelui sublim Henric al IV-lea. nu-i aş a? Veţ i însă rcina pe Broussel săfie raportor. ş iş tiu căîndră znesc destul înfă ţ iş înd maiestă ţ ii-voastre pă rerea mea. Cardinalul întinse mîinile împreunate spre ea. dacăaceasta-i pă rerea dumneavoastrăş i dacăvăinteresaţ i într-adevă r de soarta lui. îi trimiteţ i ajutoare? Dac ăvine în Franţ a. doamnă . doamnă .— Ei bine. Era o reginăumilită . e o m ă rturie cănu se mai poate bizui pe dragostea supuş ilor să i. Vă ascult. care. înconjurat ăde luxul unei regalită ţ i rivale. Ş i zicînd aceasta. sau mai curînd greş esc. stră bă tu înc ă perea. cît de puţ in măcunoaş teţ i! Dumnezeule! Dar regina Henriette. doamnă . i-au venit fiicei acelui mare. spuse Mazarin. cu aerul celei mai depline sincerită ţ i. — Ei bine. regina se ridicăplin ăde o maiestuoasăindignare. sper săară t maiestă ţ ii-voastre cît îi sînt de devotat. spuneţ i. maiestatea-voastrănu ş tie ce-mi cere. Sărevenim la fapte. domnule cardinal. cred. trimiteţ i-i ajutoare în oameni ş i bani. rosti cardinalul. în acest caz. aş tepta în picioare. în faţ a că reia toţ i se mai înclinau doar fiindcăaş a cerea eticheta. — Atunci. maiestatea-voastrănu se va mai îndoi de rîvna mea de a o sluji. c ă ci de la acest Parlament. — Sărevenim la fapte. fă rămă car săîntoarc ăochii spre cel care vă rsa aceste lacrimi prefă cute. destul! Văîn ţ eleg. în fotoliu. pe care îl admiraţ i atîta. am vîndut ş i ultimul diamant ca să -l ajut. decît un singur braţ pe care săse sprijine! . duş man al regilor. Ziua în care un ajutor stră in vine în sprijinul unui rege ca să -l repunăpe tron. pă rerea mea. îi acordaţ i ospitalitate? — Doamnă . — Ah. — Cu care vără zboi ţ i. Regina îş i muş ca buzele. dar că reia nu-i mai ră mă sese. Regii absenţ i sînt repede uitaţ i: dacă trece în Franţ a.

coborî încet scara. ieş i din palat cu capul în piept. cum o lacrimăi se rostogolea încădin ochi ş i-i împiedica vederea. greoaia hardughie pe roate. f ă răîndoialăla tabloul lui Rafaël. însăacest sfert de ceas de a ş teptare i se pă ru un veac. Cred căl-am v ă zut încă lecînd pe un cal cenuş iu ş i ie ş ind din curtea palatului. că ci. spuse Comminges. unchiul meu. care aş tepta ca regina săsfîrş eascănegocierile cu Mazarin. măduc îndată . să -i lustruiascădiamantul ş i să -i admire stră lucirea. tînă rul se opri brusc. nici altuia. dacăar fi vă zut cu ce expresie de ura se aţ intiserăochii tînă rului asupra lui de Winter. celui care aş tepta. În acea clipăapă ru domnul de Villequier. Nu aş teptămultăvreme. Dar monseniorul nu se duce la regină ? — De ce? — Domnul de Guitaut. Ochii i se dilatar ăş i un fior îl stră bă tu din creş tet pînăîn tă lpi. nu pentru a admira tabloul lui Rafael.ş i de Winter.— Oricum. Comminges vă zuse bine. tot că lare. se mai aflăîn palat. toate astea m-au mîhnit. Hm! Cromwell ă sta e un stra ş nic vînă tor de regi ş i-i plîng pe miniş trii lui. adicăsăse ducădrept la milord de Winter. Cardinalul se folosi de lipsa lui ca săr ă suceascăla loc inelul pe deget. care se gă se ş te în faţ a acestei uş i. că ci regina ră mase la Mazarin doar un sfert de ceas. Pe cînd stră bă tea galeria paralelăcu marea galerie cu geamuri ză rise pe de Winter. în loc săse lase împins de prima pornire. Ai fi spus c ăvrea sătreacă prin stavila de sticlăcare îl despă rţ ea de duş manul să u. cu ochii aţ intiţ i asupra porţ ii. ie ş i huruind pe poartă . încă lecă . Dar Mordaunt se stă pîni. el s-a apropiat de u ş a de sticl ăa galeriei ş i s-a uitat mirat la ceva. — Bine. În cele din urm ă . spuse Mazarin cînd se vă zu singur. Fă cu asta fă răîndoialăca săchibzuiascăş i. aflat de gard ă . în timp ce conduceam pe tînă rul de care întreabăEminen ţ a-Voastră . Comminges n-ar mai fi avut pic de îndoialăcăacel senior englez îi era lordului duş man de moarte. aş teptăsăiasădin curte tră sura reginei. îmi spune cămaiestatea-sa a primit ş tiri de la o ş tirile noastre. Dup ăaceea a ră mas o clipăvisă tor ş ia coborît scara. Bernouin ieş i. Dar n-am spus nimic nici unuia. Ză rindu-l. îş i opri calul în colţ ul stră zii Richelieu ş i. ci ca fascinat de vederea unui lucru cumplit. Venea într-adevă r din partea reginei să -l cheme pe cardinal. scuturăcapul pentru a o sili săcad ă . ş i. Mordaunt fă cuse chiar a ş a cum spusese el. — Vezi dacătînă rul în hain ăneagrăş i cu p ă rul scurt. pe care l-ai introdus la mine adineauri. . care pe atunci se numea tră sură . ca săvorbeasc ămaiestă ţ ii-sale. se aplecă din nou în dreptul potierei. Bernouin reveni întovă ră ş it de Comminges. e un rol tare greu de jucat. dac ăo săvrea vreodatăsăaibăminiş tri. — Monseniore. Bernouin! Bernouin se ivi numaidecît.

trebuie săse sacrifice cu . ba chiar mai mult. printre ornamentaţ iile lui Jean Goujon. milord. atunci cînd cardinalul a spus nu. am luat diligenţ a împreunăcu Tony. milord. doamnă ? fă cu întrebă tor de Winter. ş i cardinalul nici mă car nu-i francez. milord. ai remarcat agitaţ ia de la Palatul Regal. cum aş teptase ş i la Palatul Regal. întocmai ca un basorelief reprezentînd o statuie ecvestră . XLI CUM NEFERICI Ţ II IAU UNEORI ÎNTÎMPLAREA DREPT PRONIE CEREASCĂ — Ei bine. Nu ş tii căacest italian conduce totul. — Ceea ce am prevă zut. unde locuiserăamîndouămult timp ş i pe care îl pă ră siserănumai din pricinăcămizeria lor li se pă rea ş i mai greu de îndurat în încă perile acelea aurite. acel du-te-vino de oameni preocupaţ i? Oare s ăfi primit vreo veste. Am fă cut totul cu atîta grabăş i grijă . De altfel. cînd vă zu căintrăpe sub bolta întunecată . În timp ce discutam. unde ş i intrară . iar caii i-am cumpă rat la Paris. — Dar regina. am trecut ca prin minune prin mijlocul armatei puritane. sînt convins. Afar ăde asta.Caii pornirăla trap ş i luarădrumul spre Luvru. vorbi regina. doamna Henriette spusese fiicei sale săvinăsăo a ş tepte la palat. Mordaunt urmă ri tr ă sura ş i. în ce-l priveş te. clă tinînd cu tristeţ e din cap. Aş tepta. nu din Anglia. cardinalul era tare stînjenit ş i totuş i hotă rît sărefuze. Înainte săplece de la mînă stirea Carmeiitelor. silităsămă nînc pîinea exilului ş i săcer gă zduire unor prieteni prefă cu ţ i. dupăce regina îş i îndepă rtăservitorii. — Refuză ? — Nu ţ i-am spus dinainte? — Cardinalul refuzăsăprimeascăpe rege?! Fran ţ a refuză ospitalitatea unui prinţ nefericit? Dar asta se întîmplăpentru prima oară . va aş tepta ră spunsul maiestă ţ ii-voastre. — Adu-i la cunoş tinţ ăcănu pot face nimic. se lipi cu calul de un zid învă luit de umbr ăş i ră mase acolo nemiş cat. încît sînt sigur c ănu mi-a luat-o altcineva înainte: am plecat acum trei zile. ş i mărefer la cele despre care ţ i-am mai vorbit: nu m-aş mira săaflu căne-a luat-o Cromwell înainte. regele. Căam suferit cît el. cît ş i în afara ţ ă rii? Apoi mai e ceva. Regina nu va spune niciodatăda. doamnă . atît înlă untrul. valetul meu. doamnă ! — N-am spus Franţ a. am spus cardinalul. înainte de a întreprinde ceva. zise doamna Henriette. care rîd de lacrimile mele ş i că . deznă dă jduit ă . pe ea aţ i vă zut-o? — Nu avea rost. milord? — Oricum.

—Ş i unde sînt aceş ti patru oameni? — Ah! Iatăce-aşvrea săş tiu ş i eu. — Aceş ti oameni erau prietenii dumitale? — Unul dintre ei a avut viaţ a mea în mîinile sale ş i mi-a d ă ruit-o. afarăde dumneata! Oh! Doamne. — Unul dintre ei era cavalerul d'Artagnan. — Nu mai am prieteni. că ci înainte s ă tragăspada împotriva noastră . dacădumneata socoteş ti căaceş ti vrednici gentilomi pot să -i fie atît de folositori regelui. milord! Nu mai am nici un prieten pe lume. cavalerul d'Artagnan e locotenent de gardă . dar de atunci eu.ş i cei despre care văvorbesc au să vîr ş it multe pe vremuri. — Dar ceilalţ i? întrebăregina. deoarece au ră mas aceia ş i. obiceiul de a le spune pe numele de împrumut m-a fă cut săle uit pe cele adevă rate. — Da. milord! Dacănu măînş el. doamnă . cum se agaţ ăun naufragiat de sfă rîmă turile corabiei. milord? — Numele celui de-al doilea l-am auzit din întîmplare. doamnă . — Asta ar fi o ultimănenorocire. Doamne! se tîngui doamna Henriette. ia seama.generozitate ş i sămoarăca un rege. mătem c ă omul acesta e devotat trup ş i suflet cardinalului. murmur ăde Winter. dar. Măvoi duce s ămor ală turi de el. Maiestatea-voastrăse lasă pradădezn ă dejdii. Atunci aş crede căsîntem cu adevă rat blestemaţ i. ridicînd ochii spre cer. — Doamnă ! Doamnă ! exclam ăde Winter. ră spunse de Winter. i-am ră mas prieten. care se agă ţ a de aceastăultimă nă dejde. vis ă tor. patru oameni hot ă rîţ i sămoar ăpot face mult. m-am gîndit la ei. Doamne! murmurăregina. Cît despre ceilalţ i doi. credeţ i-mă .ş i că utaţ i săvăaduna ţ i amintirile: n-aţ i auzit vreodată povestindu-se căregina Anna de Austria a fost salvatăodinioarădin cea mai mare primejdie în care s-a g ă sit vreodatăo regină ? . — Oh. cel pu ţ in. am auzit rostindu-se acest nume. milord? — Aş a cred. ş i totu ş i. întă ri de Winter. V-am vorbit de patru oameni. Totuş i ar trebui să -i gă sim cît mai repede. — Ce vrei sa faci cu patru oameni? — Patru oameni devota ţ i. — Oh. Se poate s ăle fi auzit numele ş i să -ţ i dau vreun ajutor să -i gă seş ti. aceş ti patru gentilomi ş i-au spus numele: cel de-al doilea se numea contele de La Fère. De aproape dou ă zeci de ani i-am pierdut din vedere. ori de cîte ori l-am vă zut pe rege în primejdie. Oare ai luat la tine toate inimile mari care existau pe pă mînt?! — Eu trag nă dejde cănu. Ceilalţ i. Ascultaţ i-mă . — Spune-mi cum se numesc. Nu ş tiu dacăa ră mas prietenul meu. doamnă . cînd poate căne mai ră mîne o raz ăde speran ţ ă . —Ş i aceş ti oameni se aflăîn Franţ a.

ş i i-aşgă si. Vine din o ş tire ş i. Henriette? — Mamă . milord. să -l însoţ eascăîn timpul fugii. Ea se opri în prag. mamă ? Regina zîmbi ş i murmurăîn loc de ră spuns: — Iată . dar destul pentru a-l salva dacăva fi înfrînt. Da. mi-e teamăcăsîntem pierduţ i! exclamăregina. patru oameni devotaţ i în jurul regelui. milord. nu scă p ătinerei prinţ ese. caută -i. îş i st ă pîni lacrimile. — Mi-aşda toatăsilinţ ă . odatăpe coastele Franţ ei. scumpul meu lord. — Asta ar însemna o spadăneînfricatămai puţ in. să -l ajute cu sfatul. pentru a-l ajuta sătreac ămarea ş i. soţ ul vostru va gă si tot atîtea ascunziş uri ş i adă posturi cîte gă se ş te ş i pasă rea de mare pe vreme de furtună . f ă ră îndoială . chiar aş a doamnă : aceş ti oameni sînt cei care au salvat-o. — Caută -i atunci. căsîntem atît de să ră că cios . — Atunci. dar nu ş tiu bine despre ce era vorba. spuse de Winter. — Ei bine. ş i zîmbesc cu milăla gîndul ca dacănumele acestor gentilomi nu v ăsînt cunoscute. fă r ăs ăo pun la socoteal ăpe a mea. ca să -l pă zeascăde duş mani. ş i fă cu semn lui de Winter să schimbe vorba. în ziua cînd ne vom urca din nou pe tron. ş i dac ă -i gă seş ti. voi da fiecă ruia un ducat ş i. — Da. dupăcum spune. Numai căaceastăînfrînare. săstea în luptăca un zid în jurul lui. dacăse învoiesc sătreacăcu dumneata în Anglia. milord. vor fi destul. ză vorindu-ş i-le în adîncul inimii. trebuie să -i că ută m. un cavaler a intrat la Luvru ş i cere să prezinte omagiile lui maiestă ţ ii-voastre. Caută -i deci. nu pentru a-l face pe rege învingă tor. dar ar mai r ă mîne încătrei. mi se pare. Apoi se întoarse spre fiica ei: — Ce doreş ti. cu îndurerarea unei inimi frînte. am cîş tigat m ă car un lucru nemaifîind decît pe jumă tate regină : copiii mei îmi spun mamă . sau mai degrab ătrei? Că ci. cu acea sublimăt ă rie care este eroismul mamelor. da. aur cît săcumpere palatul White-Hall. În clipa aceea uş a se deschise. orice ar spune Mazarin.ş i nu doamnă . — Ah! se adresăregina lui de Winter. te conjur. dup ăcum v-am spus. de niş te eghileţ iş i niş te diamante parcă . dar timpul e scurt: maiestatea-voastrăuit ăcăregele vă aş teaptăr ă spunsul ş i-l aş teaptăcu îngrijorare. Dar ce vor putea face oare aceş ti patru oameni. de Winter. zise tînă ra prin ţ es ă . are să -ţ i înmîneze o scrisoare din partea mare ş alului de Grammont. asta se datoreş te faptului căînsă ş i regina le-a uitat. doamnă . iar regina. E unul dintre cei ce-mi sînt credincioş i. pe vremea cînd îl iubea pe domnul de Buckingham. tînă ra Henriette se ivi în prag.— Da. oricîtătă rie ar fi v ă dit. Nu remarci. deş i s-ar fi cuvenit să -i facăcei dintîi seniori ai regatului. caută -i pe aceş ti gentilomi. suspinăş i se adresăîn ş oaptăreginei: — De ce plîngi mereu în lipsa mea. pe lîngăasta. nu trebuie săne bizuim pe domnul d'Artagnan.

doamnă . s-au dat lupte? întreb ăregina. care mi-a spus căare cinstea săse numere printre servitorii dumneavoastră . —Ş tiu. — Am avut cinstea săspun maiest ă ţ ii-voastre c ăv-a scris în numele tată lui să u. Regina zîmbi. — Da. domnule. — Mi-ai spus c ăe o scrisoare din partea mareş alului de Grammont. în ziua luptei s-a acoperit de glorie ş i a avut cinstea săfie îmbră ţ iş at de că tre Prinţ pe cîmpul de bă taie. domnule. aduc maiestă ţ ii-voastre o scrisoare din partea prietenului meu. tînă ra prinţ es ădeschise gura. aveţ i milăde mine. ră spunse Raoul. dupăcum v-a spus.. o vie roş eaţ ăcolor ăobrajii tinerei prinţ ese. încît fiica mea îndepline ş te slujba celor care anunţ ăoaspe ţ ii? — Doamnă . tînă ra prinţ esădeschise uş aş i Raoul apă ru în prag. f ă răîndoială . — Săvedem ce ne scrie contele. precum ş i mă rturia respectului s ă u. vrînd să întrebe ceva de mare însemnă tate pentru ea. — Aş adar. – îngă imătînă ra fat ă . — Nu. La ş tirea căs-au dat lupte. . ruş inatăfoarte căs-a lă sat în voia unei asemenea porniri de bucurie. Henriette! rosti ea. zise regina. îmi frîngeţ i inima. Henriette? întrebăregina. ca ş i cum ar fi vrut săle soarbăparfumul. dar cum a fost ră nit la braţ ul drept. doamnă . domnul conte de Guiche. ci se numă răş i printre prietenii no ş tri. Tînă ra prinţ esăbă tu din palme ş i. spuse tînă rul. înclinînd din cap. dar gura i se închise fă răsărosteasc ăun singur cuvînt.. — E vina mea. spuse Raoul. — L-am vă zut pe fereastră . Fă cu îndatătrei paş i spre reginăş i îngenunche. în vreme ce rumeneala din obraji i se stingea treptat-treptat. că ci se adres ăiară ş i lui Raoul: —Ş i tînă rului conte de Guiche nu i s-a întîmplat nimic ră u? Că ci contele nu e numai unul dintre sevitorii noş tri. Regina vă zu totul ş i de bun ăseamăcăinima ei de mamăpricepu despre ce era vorba. —Ş i cine-i acest cavaler. doamnă . La numele contelui de Guiche. nu a putut scrie ş i contele de Guiche i-a slujit de secretar. Scrisoarea conţ ine o ş tire însemnată . Dimpotriv ă . doamnă . întinzînd scrisoarea lui de Winter. Regina o privi cu o oarecare asprime. fă cîndu-i semn s ăse ridice. — Doamnă . spuse de Winter. Regina rupse sigiliul scrisorii ş i citi: „Doamnşş i reginş . se întoarse pe jumă tate ş i se aplecă spre un vas plin de trandafiri.gă zduite. — Aş a credeam. M-am anunţ at într-adevă r ca venind din partea mareş alului de Grammont. doamn ă . E un tîn ă r care pare săaibă ş aisprezece ani ş i care se numeş te vicontele de Bragelonne. care înaintase pentru a o primi ş i a o înmîna reginei. glă sui el.

te implor să -mi ră spunzi: contele de La Fère nu e oare seniorul pe care l-am . Este un gentilom cş ruia maiestatea-voastrş poate sş -i acorde toatşîncrederea în cazul cînd ar avea s ş -mi trimitşvreun ordin verbal sau scris. din cauza unei rş ni la mîna dreaptş ." În clipa cînd se pomeni de serviciul pe care i-l adusese contelui. — Contele de La Fère! exclamăea. Raoul nu se putu st ă pîni ş i întoarse capul spre tînă ra principesă . contele de Guiche. doamn ă . sşse foloseascşdeci de acest moment pentru a stş rui în favoarea augustului sş u soşpe lîngş guvernul regelui. — Bă tă lia de la Lens a fost cîş tigată ! exclamăregina. dup şcum mi s-a spus.. Fă r ădumneata. continuăregina. ră spunse Raoul. întocmai ca ş i tatş l sş u. Am cunoscut pe vremuri un Bragelonne. Nu mai încă pea nici o îndoială : fiica regelui Caroi I era îndră gostităde prietenul sau. domnule. dacş vrea s ş -mi asculte sfatul. aceasta va schimba faţ a lucrurilor. ş i-ţ i sînt recunoscă toare căai pus atîta grabăspre a ne-o aduce. cş ruia. care nu-ş i putea stă pîni dorin ţ a de a-l cunoa ş te mai bine pe acest tînă r chipeş . e prietenul fiului meu. — Contele de La Fère. a mo ş tenit tutorele meu moş ia al că rei nume îl port. ba chiar ne va d ă una. MAREŞ ALUL DE GRAMMONT. Vă zu în ochii ei o expresie de nemă rginitărecuno ş tinţ ăpentru el. spuse Raoul. înclinîndu-se. Vicontele de Bragelonne. ori poate cea din urm ă din întreg Parisul. ş i de la dînsul. Luvrul e al doilea palat unde ajunge vestea aceasta. i-a salvat viaş a. Am cinstea de a fi cu respect. De Winter fă cu un gest de uimire. vşscriu prin fiul meu.Neputînd avea onoarea de a vş scrie eu însumi. aşfi aflat vestea abia mîine. Mătem însăc ănu va avea nici o urmare în ce ne priveş te pe noi. a murit. regina îl privi cu o nestă vilit ă bucurie. Oamenii sînt fericiţ i aici. mareş alul de Grammont are dreptate: în ce-l priveş te. E o ş tire proaspă tă . cred. Am jurat contelui de Guiche săînmînez maiestă ţ ii-voastre scrisoarea chiar înainte de a-l îmbr ă ţ iş a pe tutorele meu. domnule. cîş tig ăbă tă lii! Da. mai tră ieş te? — Nu. poimîine. fă r ăaceastă scrisoare. —Ş i cum se numeş te tutorele dumitale? întrebăregina. Oh. Aş a ai spus? Cît despre de Winter. despre care ş ti ş i cş e servitorul vostru. în calitate de rudă apropiată . — Doamnă . care va avea cinstea sş va înmîneze aceastşscrisoare. acesta mai-mai sănu-ş i cread ăurechilor. — Tutorele dumitale este ş i el un Bragelonne? întrebălordul de Winter. domnule. Acolo nu o cunoaş te nimeni încă . Maiestatea-voastrş . ca sş vş spun cşam cîş tigat bş tş lia de la Lens ş i cşaceastş victorie nu poate sşnu investeascşcu o mare putere în problemele Europei pe cardinalul Mazarin ş i reginş . — Contele de La Fère! exclamăel la rîndu-i.

am regă sit ca prin minune pe acesi brav gentilom. Apoi. am pă strat cu grija aceastăcruce de diamante. — Chiar aş a. chiar a ş a. îl salută pe de Winter ş i plecă . spunîndu-i astfel. chipeşş i brav. viconte. Într-un ceas voi fi la contele de La Fère ş i mîine maiestatea-voastrăva avea un ră spuns lă murit. Raoul se înclinărespectuos înaintea celor douăprincipese. încît am ajuns săne creă m mijloace din tot ce ne-a mai ră mas. Dă -i de ş tire acestui vrednic prieten al meu sără mînăacasă . Dacăînsăgă se ş ti vreun mijloc săle pă strezi. — Domnule. pe care a dă ruit-o soţ ul meu: preţ uiesc aproape cincizeci de mii de livre. încît sănu-i audătînă ra fat ă . fost muş chetar pe vremea !ui Ludovic al XIV-lea. ş i aceastăiconiţ ăa sfîntului Mihail. rosti de Winter. Am jurat mai curînd sămor de foame. Dar bunurile noastre au fost confiscate. . milord. Ia-le! Ş i. banii ni s-au irosit. nă dă jduiţ i. milord. ş i căîn ziua izbînzii mele. gîndeş te-te. De curînd l-am auzit pe prietenul să u. domnule. domnul d'Artagnan. Maiestatea-voastrăva fi slujităde un om devotat. regina îi spuse: — Milord. prevedere cu totul de prisos. Providenţ a e de partea noastră . Du-te ş i fii încredin ţ at de afecţ iunea noastr ă . măsimt datoare săsacrific totul acestei speran ţ e. te rog. cămi-ai face cel mai mare serviciu pe care un gentilom îl poate face unei regine. dacăave ţ i nevoie de bani pentru expediţ ia dumneavoastr ă . — Îţ i mul ţ umesc din suflet. vinde-le fă r ăteamă . pe care o am de la mama. dar astă zi. cînd aceste bijuterii pot sa foloseascăsoţ ului meu sau apă ră torilor lui. cum de Winter voia să -ş i ia ră mas bun. aici voi veni îndatăsă -l îmbră ţ iş ez. văvoi îndeplini bucuros dorinţ a. Alerg sădepun într-un loc sigur aceste douălucruri de pre ţ . De Winter ş i regina continuarăsăvorbeascăo vreme în ş oaptă . cel care îmi va aduce aceastăiconiţ ăş i aceast ăcruce va fi binecuvînatat de mine ş i de copiii mei. întocmai. domnule. — Doamnă . încuviinţ ăregina. unde locuie ş te? — Contele de La Fère locuieş te pe strada Guénégaud la hanul „Grand-Roi-Charlemagne". Spune-mi. Domnul fie lă udat! Ş i acum se afl ă la Paris? continuăcontele. fiindcăprincipesa era cufundatăîn gîndurile ei. vinde-le. doamnă . dacămaiestatea-sa va binevoi să -mi îngă duie săplec. În clipa urmă toare se întoarse spre regină : — Nă dă jduiţ i înc ă . —Ş i nu slujea sub arme cu un nume de împrumut? — Sub numele de Athos. deoarece. decît s ăm ădespart de aceste lucruri de pre ţ . doamnă . — Du-te.cunoscut eu. pe care nu le-aşfi primit de-aşfi avut la îndemîn ămijloacele vechii noastre averi. adresîndu-se lui Raoul. mulţ umit ăei. în vîrstăpoate ast ă zi de patruzeci ş iş apte ori patruzeci ş i opt de ani? — Da.

fă cîndu-i semn săse apropie. dînd pinteni calului. care i-o să rutăcu respect. ie ş ind de la Palatul Regal. XLII UNCHIUL Ş I NEPOTUL Calul ş i valetul lui de Winter aş teptau la poartă : el se îndreptă gînditor spre han. Apoi plecă . doamnă . oricît de nesimţ itor ar fi devenit în cei cincizeci de ani petrecuţ i la curte. — Săfie vreun spion de-al cardinalului? spuse de Winter pentru sine. nu ş i le putea stă pîni la vederea acestei regeş ti nefericiri. el are în mine cea mai supusăş i cea mai iubitoare fiică . milord. — Spuneţ i tată lui meu. Atunci sămăprefac cănu l-am ză rit. stră bă tînd neînsoţ it acele mari încă peri pustii ş i întunecoase. învingă tor sau învins. atingînd cu buzele fruntea Henriettei. Ş i. c ăs-a oprit la Luvru ş i v-a aş teptat ş i căde la Luvru s-a luat din nou dupănoi. De Winter ră mase mirat: nu ş tia ce vrea săspunăregina. Deodat ăză ri un că lă reţ desprinzîndu-se parcădin zid. puternic sau să rac. aveţ i însă rcinarea s ădaţ i acestei copile ceva din partea tată lui ei. ca s ăspunem aş a. cărege sau pribeag. vă zuse o umbră asemă nă toare. ş i urmă rindu-l la o mic ădistanţ ă : atunci îş i aminti că . ş tergîndu-ş i lacrimile pe care. ră spunse de Winter. — Cine e? — Habar n-am. monseniore. . întorcînd capul din cînd în cînd ş i contemplînd faţ ada tă cutăş i întunecat ăa Luvrului. care venea la vreo cî ţ iva paş i în urm ă . întinse fruntea gentilomului. Necunoscutul îş i zori ş i el calul. Ş tiu doar c ăvăurmă reş te de la Palatul Regal. se înfundăîn labirintul de str ă zi care ducea la un han aflat nu departe de Marais: cum locuise multăvreme în Piaţ a Regală . Ş i valetul se ală turăstă pînului să u. se uita ş i el cu neliniş te la acest c ă lă re ţ . apoi se întoarse că tre fiica sa ş i spuse: — Milord. — Ai bă gat de seamăpe acest om care ne urmă re ş te? — Da. rosti prinţ esa. lordul de Winter că utase în chip firesc sătragăundeva în apropiere de vechea-i locuinţ ă . Tînă ra Henriette înaint ăatunci surîzînd ş i. Valetul lordului de Winter. —Ş tiu. — Sînt aici. — Tony. roş ind. atît de demn ăş i atît de adînc ăîn acela ş i timp. spuse gentilomul.Regina întinse mîna lordului de Winter.

el stă tea în uş ă . nu-i aş a? continu ătînă rul. fă gă duindu-ş i săpun ăpe cineva sănu-l scape din ochi pe spion.De Winter descă lecăîn faţ a hanului ş i urc ăîn odaie la el. ce-ai fă cut cu cumnata dumitale. înmă rmurit. ş i caut-o în iad. ş i încercă zadarnic săgă seascăun ră spuns. zvîcnind din cap de sus în jos. dupăce mi-ai . De Winter pă li ş i ră mase în picioare. De Wintor se pră bu ş i pe un scaun. ca o statuie. — Da. nu vei îndră zni. la Londra. Tînă rul înaintăpînăse aflăfaţ ăîn fa ţ ăcu lordul de Winter ş i îş i încruciş ăbraţ ele. a ş a cum ai f ă cut la Londra. — Domnule. —Ş i ce-mi pas ămie ce-ai aflat? izbucni de Winter. ce-ai fă cut cu fratele tă u Abel?". Nu sînt unchiul dumitale ş i nu te cunosc. aş a cum Dumnezeu l-a întrebat pe cel dintîi uciga ş : "Cain. Se întoarse îndată : Mordaunt stă tea înaintea lui. Retrage-te. — Da. — Te înş eli. nenorocitule. strigă : — Întreabăce-a devenit. cu cumnata dumitale care era mama mea? De Winter se dă du înapoi sub privirea acelor ochi de foc.ş i chiar foarte mult. adă ugăel cu un surîs care f ă cu să -l treacătoţ i fiorii pe cel cu care vorbea. aş a cum am fă cut ş i la Londra. rosti Mordaunt cu glasul înă bu ş it. voiam s ăte întreb ce anume mia necinstit numele. cînd vă zu într-o oglindădin fa ţ a lui o siluetăapă rutăîn prag. vorbi Mordaunt cu vocea lui spartăş i batjocoritoare. rece ş i ameninţ ă tor. — L-am întrebat pe că lă ul din Béthune. livid de durere ş i de furie. unchiule. cred c ăai s ă te gîndeş ti mai bine acum. altfel voi chema s ăte alunge. cu mama mea. milord. Acest cuvînt lă mureş te totul. Mama mea l-a moş tenit pe soţ ul ei ş i dumneata ai ucis-o pe mama mea! Numele meu îmi dă dea dreptul la averea pă rinteascăş i dumneata mi-ai ră pit numele. unchiule. cînd am aflat o mul ţ ime de lucruri pe care anul trecut nu le ş tiam. sînt convins. Apoi. vin săte întreb. spuse de Winter. De astădatăvin la dumneata cu o altfel de întrebare ş i mult mai cumplitădecît celelalte. De astădatănu măvei alunga. poate c ăiadul o să -ţ i ră spund ă . spuse tînă rul. De Winter fă cu o sforţ are cumplităş i. voiam săte întreb ce-a devenit averea mea. Ş i că lă ul din Béthune mi-a ră spuns. — Oh. cînd m-am înfă ţ iş at pentru a doua oară . credeam căte-am fă cut săîn ţ elegi: mă oboseş te faptul cănu-mi dai pace. ş i-mi vei împă rtă ş i pă rerea numaidecît. ca lovit de tră snet. dar tocmai îş i lă sase mă nuş ile ş i pă lă ria pe o mă suţ ă . Cît despre Mordaunt. îţ i pasă . Milord. Se lă s ăo t ă cere de gheaţ ă . cufundîndu-se în amintiri spre a gă si un temei nou de ură . Cît despre tă gada că -ţ i sînt nepot. — Cu mama dumitale? îngînăel. cu aceast ăcheie se deschide pră pastia. Cînd m-am înfă ţ iş at la dumneata pentru întîia oară .

de toate naţ iile ce-au primit-o în sînul lor. nu mămir cărefuzi sămărecuno ş ti. ameninţ ă toare încă . — Vrei săp ă trunzi în aceastăîngrozitoare taină . dupăcîte spui. nu-i cunosc crimele! Ş tiu doar căam avut o mamăş i căcinci oameni. domnule. m-ai despuiat de avere. uniţ i împotriva unei femei. Un suspin mai puternic decît puterea-i de stă pînire sfîş ie pieptul lui Mordaunt. fie. trebuie să -ţ i fi mă rturisit căa tresă rit de bucurie ră zbunînd astfel ruş inea ş i sinuciderea fratelui s ă u. ş i căai strigat o datăcu ei. a otră vit în mîn ă stirea augustinilor din Béthune pe o tînă r ăfemeie care iubea pe unul dintre duş manii ei. vrînd să -mi moş teneasc ăaverea. de o viaţ ădesfrînată . ea a murit blestemat ădeopotrivăde cer ş i de pă mînt. bun ş i curat la suflet. ca ş i Hamlet. — În sfirş it. domnule? glă sui de Winter. omul care l-a fă cut orfan. dupătoate probabilită ţ ile. unchiule. Nu stăbine săspui cuiva nepot. căai fost acolo. odioasătuturor. Ce spui de aceastăcrima pe care ţ i-o pot dovedi? — Era mama mea! — Întorcîndu-se în Franţ a. cînd eş ti un uciga ş . Află . cine era femeia pentru care vii să -mi ceri astă zi socoteal ă . cînd l-ai spoliat ş i l-ai s ă ră cit. noaptea. Iat ăcine era aceastăfemeie. ba .ră pit numele. Am dovezi. dacăîntr-adevă rţ i-a povestit totul. l-a otră vit pe fratele meu ş i. cu pă rul mă ciucăîn cap. cu faţ aş iroind de sudoare. Oare aceastănelegiuire le va convinge ca ş i-a meritat pedeapsa? Aceastăcrimă a că rei dovadăo am? — Era mama mea! strigătînă rul pentru a treia oară . Aceste cuvinte avurăun efect contrar celui la care se aş tepta Mordaunt: de Winter îş i aminti ce monstru fusese milady ş i se ridică liniş tit ş i grav în picioare. aducînd o nă valăde sînge în obrajii lui palizi. domnule! Era mama mea! Nu-i cunosc via ţ a de stric ă ciune. acel c ă lă u care ţ i-a povestit totul. strigăsugrumat de furie: — Taci. aidoma unei pantere însetate de sînge. sorădenaturată . stă pînind cu privirea-i severăprivirile exaltate ale tînă rului. în tă cere. privităcu silăde toţ i cîţ i au cunoscut-o. Ei bine. s ă -l înjunghie pe nefericitul duce de Buckingham. a pierit sub lovitura oamenilor pe care îi adusese la disperare ş i care nu-i pricinuiserăniciodatănici cel mai mic ră u. au ucis-o într-ascuns. Strînse pumnii ş i. împovă ratăde atîtea f ă ră delegi. cu o pornire de fiecare datămai aprinsă . Femeie stricată . soţ ie necredincioasă . Femeia asta. care a ucis ş i a otră vit. era pe cale sămă asasineze ş i pe mine. nu-i cunosc viciile. dar. altă datădrept. Acum nu mămirăfaptul c ănu mă recunoş ti. ca niş te la ş i! Ş tiu doar căş i dumneata te aflai printre ei.. Ce spui de asta? — Era mama mea! — Ea a îndemnat un om. Ş i-a gă sit judecă tori în cei care cunoş teau îndeaproape faptele ei monstruoase: ş i acel c ă lă u pe care l-ai întîlnit..

care. atunci cînd am săajung să -i cunosc. de tot ce se vestea înnorat în viitor. Ş i abia cînd tropotul calului ce se depă rta îi ajunse la ureche. Athos. care îi povestea întîmplă rile tră ite în că lă toria sa ş i amă nuntele luptei. . ca s ăţ i se întipă reascăîn minte pentru totdeauna: pentru crima asta care mi-a ră pit totul. ca sănu fie bă gat de seam ă . L-am înjunghiat pe că lă ul din Béthune. tînă rul ieş i pe uş ăş i coborî scara cu destulăliniş te. aplecat peste balustradă . Nu. Bragelonne? întrebăfostul mu ş chetar. aş ezat lîngăfereastra odă ii sale. că zu pe un scaun. mai mult mort decît viu. — Nu. Numai căde Winter nu-l chemă : zdrobit. Chipul frumos ş i nobil al gentilomului mă rturisea o negr ă it ăfericire faţ ăde aceste prime simţ iri. domnule. cu pumnul întins înainte. în capul sc ă rii. Mordaunt fă cu încăun pas spre de Winter. că ci eş ti într-adevă r fiul mamei tale. pentru crima asta care m-a lă sat fă r ănume. stă tea în picioare. un pas nă prasnic ş i ameninţ ă tor. trecu prin faţ a lui Tony. nu aş tepta decît un strigă t al st ă pînului ca sădea fuga în odaie.încămai tare decît ei: Trebuie sşpiarş ! Te previn. cu cotul spijinit de o masăş i cu obrazul în palmă . Cu ochii scă pă rînd de ură . ş i ascult ăbine aceste cuvinte. dar. îngă imînd: — Dumnezeule! Îţ i mulţ umesc cănu măcunoaş te decît pe mine! XLIII INIMĂDE P Ă RINTE În timp ce aceastăscenăcumplităse petrecea la lordul de Winter. n-am săte ucid. cu spume la gură . pentru crima asta am să -ţ i cer dumitale socotealămai întîi. —Ş i ai fost martor. îl asculta cu ochii ş i cu urechile deopotrivăpe Raoul. Zicînd acestea. fericit cum nu fusese niciodat ă . ai luat parte la aceastămare bă tă lie. silindu-se ca toate fibrele feţ ei ş i toţ i muş chii corpului s ăse elibereze din încordarea ce-l stă pînea.ş i el era doar cel mai puţ in vinovat dintre voi to ţ i. l-am înjunghiat fă rămilă . pline de atîta prospeţ ime ş i puritate: asculta glasul acela tineresc ce se însufleţ ea de pe acum la flac ă ra înaltelor sentimente. cu auzul încordat. ca la auzul unei muzici armonioase. apoi complicilor dumitale. i-o întoarse Mordaunt. Acesta duse mîna la spadăş i spuse cu zîmbetul omului care de treizeci de ani se joacăcu moartea: — Vrei sămăucizi. domnule? Atunci te recunosc de nepot. Dar atunci cînd am săajung să -i cunosc. Uitase de tot ce era întunecat în trecut. cel pu ţ in deocamdat ă : că ci f ă răajutorul dumitale n-am s ă -i pot descoperi pe ceilalţ i. Jos. să tremuri. Ai fi zis că întoarcerea acestui copil iubit preschimbase în nă dejdi pînăş i temerile sale. Athos era fericit.

încît ş i prietenii ş i vră jmaş ii auziră aceste cuvinte. la cuvîntul „Foc!". care se aflau pe o în ă lţ ime. spunîndu-mi căve ţ i fi mulţ umit sămărevedeţ i. ş i să -ţ i porţ i astfel numele! — Cu liniş te ş i str ă lucire. domnule. ca pe o fată .. Cînd a ajuns la treizeci de paş i de ei. domnule. — E un mare ostaş . Apoi ridicăspada ş i porunci: „S ăsune trîmbiţ ele!" — Bine. schilodităş i însîngerată . prinţ ul s-a întors că tre soldaţ i: „Copii. doamna de Longueville. zici? — Prinţ ul însuş i a atacat de unsprezece ori la rînd. Du-te ş i îmbră ţ iş eazăpe cei pe care îi iubeş ti ş i care te iubesc ş i spune-i surorii mele. . la pas. —Ş i Prinţ ul a fost mulţ umit de tine? — Cel puţ in a ş a mi-a spus. strîngîndu-i mîna. spuse prinţ ul. care a ră sunat în spaniol ăîn rîndurile vră jmaş e. săte numeş ti Condé. aveam consemnul sănu tragem primii ş i ne îndreptam spre spanioli. În aceeaş i clipără sunăo bubuitur ănă prasnică . nu-i aş a? — Liniş tit ca la paradă . mă rturisi cu naivitate tîn ă rul. Raoul? întrebăcontele. de credeai căs-a deschis iadul.. care a venit încoace s ădea aceastăveste reginei ş i săaducăsteagurile cîş tigate în luptă . veţ i avea de înfruntat o grozavă descă rcă turăde pulbere. Bragelonne. Pînăatunci nu am nevoie de dumneata. uimit de-a fi sc ă pat teafă r. Raoul. Acum e acum!" —Ţ i-a fost frica. Am deschis iar ochii. domnule. ce minunat lucru. zise el. Am simţ it o ră cealăde gheaţ ăîn inimăş i. ş i cei ră ma ş i în viaţ ăsimţ irăcă ldura flă că rii. Nu măgîndeam decît la un singur lucru: căel se uităla mine. — Adevă rat. că -i mulţ umesc pentru darul ce mi-a fă cut trimiţ îndu-mi-te. domnule. „Du-te. mi-a spus Prinţ ul. Cînd am atacat duş manul. Se l ă sase o asemenea liniş te. domnule. continuăRaoul. Cînd am ajuns la două zeci de paş i. —Ş i a fost crîncenă . nu l-am pierdut din ochi o clipă . — Da.— Da. i-ave ţ i în mîn ăpe toţ i". nu-i a ş a? — Măîndoiesc. Oh. Am dat pinteni calului ş i m-am aflat numaidecît în mijlocul rîndurilor duş mane. domnule." Ş i am venit. nici m ă car ră nit... cu muschetele în mîini. stră lucitor ca într-o zi de să rbă toare. uitîndu-se la conte cu un zîmbet plin de o adîncădragoste. bine!. atunci cînd mi-a dat însă rcinarea să -l însoţ esc la Paris pe domnul de Châtillon. „La pas. oastea du ş manănu se reface înainte de cincisprezece zile. am vă zut ţ evile muschetelor plecîndu-se ca o unduire stră lucitoare în bă taia soarelui. — Da. fiţ i fă răgrijă . o treime din escadron ză cea la pă mînt. Athos îl atrase că tre sine ş i îl să rutăpe frunte. fiindcăasta mi s-a pă rut un lucru prea frumos ş i mă reţ . În acea clipăam întîlnit privirea Prinţ ului. domnule. La nevoie ai face ş i tu la fel. domnule. însă . — E un erou. spuse Athos. copii. am închis ochii ş i m-am gîndit la dumneavoastră . am pornit la pas. Raoul. pe urmă .

de parcăar fi c ă utat să -ş i aminteasc ăceva. zise Athos. — Athos. — Ah. — Tocmai a plecat de la mine. ş ovă i o clipă . Dup ăaceea. Ah. m-a întrebat unde locuiţ iş i va veni săv ăvad ă .— Va săzic ă . domnule. ră spunse de Winter. care pă rea căîl urmă reş te ca un ecou fatal. că vederea dumitale îmi sporeş te teama. — Că lă ul din Béthune! exclamăde Winter. săvorbim de dumneata. Athos îi luămîinile într-ale sale ş i îi spuse cercetîndu-l cu privirea: — Ce ai. domnule! exclamăRaoul deodată . dupăaccent cred căe englez. prietene! Ş i cei doi gentilomi ră maserăo clipăîmbră ţ iş aţ i. — Lord de Winter! strigăcontele. iubite prietene. — Cum îl cheamă ? — N-am îndr ă znit să -l întreb. Raoul pricepu c ăau de vorbit ş i ieş i pe nesimţ ire din odaie. ai fost primit de douăregine: e frumos pentru început. — Aş adar. care a scos un strig ă t de surprindere ş i de bucurie atunci cînd v-am rostit numele. — Da. milord? Îmi pari tot atît de trist. Apoi. izbit încăo datăde acest nume. cînd o ridică . pe cît sînt eu de bucuros. Aşspune chiar mai mult. El mi-a spus totul. un prinţ de sînge regesc drept comandant de oş tire ş i. — Aş a! fă cu Athos. încrunt ău ş or din sprîncene ş i rosti cu o voce liniş tită : —Ş tiu. mirat. prietene. — Cît sîntem singuri săvorbim de noi. Ş i de Winter se uităîn jur. A spus ca e unul dintre prietenii dumneavoastră . —Ş tii? — Grimaud l-a întîlnit între Béthune ş i Arras ş i s-a întors în goanăsă măprevină . r ă spunse lordul de Winter. ai pă ş it cu dreptul. ca ş i cum ar fi dorit săr ă mînăsinguri. Ai prieteni cu rangul de duce. Raoul. acum ca sîntem singuri. chiar în ziua întoarcerii tale. ce îngrozitoare scenă ! De ce oare n-am sugrumat ş i copilul atunci cînd i-am r ă pus mama? . Îmi aminti ţ i un lucru de care am uitat în graba de a văpovesti ispră vile mele: la maiestatea-sa regina Angliei se afla un gentilom. dar a stat la că pă tîiul unui om aflat pe patul de moarte care îl cunoş tea. — Ei. Athos. Dar. un mareş al al Fran ţ ei drept na ş . —Ş tii? fă cu Athos. e adevă rat. dă du cu ochii de un om care stă tea în pragul uş ii întredeschise ş i care îl privea cu un aer înduioş at. Ş i fruntea i se plecă . glă sui el. cu toate căvorbea într-o franţ uzeasc ăfă r ăcusur. Grimaud îl cunoa ş te? — Nu. — Cine? — Fiul lui milady. E aici.

. dar acum ş i-a potolit furia. înfrînînd cu judecata-i limpede groaza instinctivădin prima clipă . dînd în schimb celor din jur nă dejde ş i mîngîiere. încercînd s ăzîmbeascăş i el. ş i pă rerile dumitale vor fi întotdeauna sfinte pentru mine: eş ti cumva de partea acestui om? — D'Artagnan poartăhainăost ă ş ească . ce vrei să -mi ceri? — Domnii Porthos ş i Aramis mai sînt ş i azi prietenii dumitale? — Pune-l ş i pe d'Artagnan la socoteală . cît despre asta. ca săpoată tră i. nici nu puteai săfii.. Ai fi zis cădurerile pe care le încerca se preschimbau în sufletul lui în bucurii pentru ceilalţ i. Măvezi fericit ş i întinerit. un asasin cu sînge rece? A fost în stare să -l omoare pe că lă ul din Béthune într-o pornire de mînie. nu împă rtă ş ea celor din jur supă ră rile sale. nici nu sînt împotriva cardinalului. providenţ a ne-a prevenit s ăfim gata de apă rare. A doua generaţ ie trebuie săfi pierdut din cruzime. — Oh. N-avem altceva de f ă cut decît să aş teptă m. De Winter zîmbi cu tristeţ eş i clă tinădin cap. cum te rugam adineauri. vrei săafli dacăsînt de-al lui Mazarin? Nu. — Haida-de! mormă i Athos. Dar vorbeş te-mi de dumneata. . — Sîngele apănu se face! zise el. — Oare de ce ţ i-e team ă ? zise el. rosti Athos. De Winter se ridicăş i îl strînse în braţ e. Milionari ca dumneata întîlneş ti rar în Fran ţ a. mare ş i generos. Îţ i mulţ umesc pentru aceastăveste fericită . întocmai ca ş i odinioară . spuse el. Încăceva. milord. Oare nu sîntem aici ca săne ap ă ră m? Acest tînă r a devenit oare un ucigaşde meserie. nu e ş ti de-ai lui Mazarin! Slavă Domnului! Ş i. conte. — Ei bine. Iartă -mi ş i dumneata sinceritatea. De altfel. Ah. de o mie de ori nu. D'Artagnan nu e bogat ş i. de altfel. Vom ră mîne întotdeauna patru prieteni devotaţ i unul altuia. — E un copil pe care îl cresc ş i care nu-ş i cunoa ş te nici mă car tată l. milord. nu. s ăfii de partea lui Mazarin sau de partea Frondei. ca toate firile nobile. surîse Athos. — Vai! oftăde Winter. nu mai sîntem decît doi. dimpotrivă . E osta şş i ascultăde cei aflaţ i la cîrma ţ ă rii. nici nu-l ură sc. ba poate chiar mai să rac decît el. Ce vînt te aduce la Paris? — Unele treburi însemnate. prietene. milord. prietene. — Te-ntreb pentru cătînă rul atît de chipeş . Săaş teptă m deci.Athos. Dar săne întoarcem la dumneata. Dar ce-am auzit la maiestatea-sa regina Angliei? Se spune c ădomnul d'Artagnan e de partea lui Mazarin! Iartă -mi sinceritatea. are nevoie de gradul lui de locotenent. dar cînd e vorba să -l slujeş ti pe cardinal sau sălupţ i împotrivă -i. iartă -m ă : eş ti liber? — Ce înţ elegi prin liber? — Te întreb dacănu e ş ti cumva că să torit. pe care ai săle afli mai tîrziu. Azi sînt ş i eu la fel de să rac. — Mulţ umesc. milord. de mîndru ş i de zvelt. le ză vora întotdeauna în adîncul fiinţ ei sale. — Ei bine. — Prea bine: ră mîi mereu acelaş i Athos.

Cu ce misiune a venit la Paris? N-a venit sămăîntîlnească pe mine. — Unde vom merge. ră spunse Athos. — S-a schimbat oare? — A devenit abate. Aramis îmi face cinstea săîmp ă rtă ş ească pă rerile mele. ş i e un duel frumos. de cînd e abate. Nu-mi acorzi cinstea săiei masa cu mine. — Maiestatea-sa măcunoaş te? — Te cunosc eu. Ai un duel? — Da. — Puritan ş i travestit în că lugă r. Nu vrei să -l trimit pe Raoul să -l caute? — Mulţ umesc.— Domul Aramis e ală turi de d'Artagnan? întreb ălordul de Winter. zîmbi Athos. Regele l-a declarat bastard. conte. ş i vei regă si în el un adevă rat Galaor. Nu-i nimic. conte. din moment ce dumneata ai cheia. cînd vei dori. î ţ i mă rturisesc. Tînă rul acesta mă îngrozeş te. — Poţ i sămăpui în legă turăcu acest prieten atît de încînt ă tor ş i de spiritual? — Fă r ăîndoială . Vizita acestui tînă r. atîta tot. cu siguranţ ă .. – murmurăAthos. conte. Din pricina asta trebuie săfi ajuns sărenunţ e la acţ iuni îndr ă zneţ e.. — Mister. — Ce l-a fă cut săse ală ture acestei cauze? Mama ş i tat ă l lui erau catolici. fiindcănu ş tia c ăam plecat încoace. i-a luat toatăaverea ş i i-a interzis săpoarte numele de Winter.. nu-i aş a? — Ura împotriva regelui. nu cer săş tiu mai mult. milord? — Mulţ umesc. că lă torind singur pe drumurile Franţ ei. un duel la care nă dă jduiesc c ăvei lua ş i dumneata parte. — Nu. — Măînspă imînţ i. conte. de vreme ce socoteş ti căpoţ i sără spunzi de el. care m-a îns ă rcinat s ăv ăprezint. la ora asta s-ar putea s ănu fie acasă . —Ş i cum se numeş te acum? — Mordaunt. mi-a tă iat pofta de mîncare ş i o să -mi ră peascăş i somnul. — În că lugă r. — Dimpotrivă . — Poţ i veni cu el mîine la zece dimineaţ a la podul de la Luvru? — Aha! zîmbi Athos. Niciodatăn-a fost atît de muş chetar ca acum. spuse de Winter. — Ce face în Anglia? — E unul dintre cei mai înfocaţ i partizani ai lui Oliver Cromwell. Dar. — Ca de mine însumi. — Împotriva regelui? — Da.. spui? . milord? — La maiestatea-sa regina Angliei. conte: presimt în el un viitor sîngeros.

dar cam naiv. cum era zece seara. Fereş te-te de că lugă r! Grimaud tresă ri. cineva veni sădeschidăş i atunci îl salutăpe milord în tă cere. apoi d ă du din cap ş i aş teptăplecarea.Ş i poate c ă n-ai nici un valet cu dumneata. — Atunci ghicesc totul: a venit aici trimis de Cromwell. conte. Ajuns în faţ a hanului unde tr ă sese de Winter. pe mîine! — Afară -i noapte neagră . în întuneric. ne-au luat-o înainte: acum. Blaisois! Luaţ i-vămuschetele ş i chema ţ i-l pe domnul viconte. potrivit poruncii lui Athos. De Winter îi strînse mîna. zise el. — La cine? — La Mazarin. conte. pe care l-am ză rit la castelul Bragelonne venind săanunţ e cămasa e gata ş i că ruia Athos îi dă duse numele provinciei sale natale. — Da. bă gînd de seamăcăpe de Winter îl fră mîntăo neliniş te mai mare decît l ă sa săse vadă . Blaisois se ară ta destul de curajos. totul e limpede pentru mine. un bă iat de isprav ă . dar mogîldeaţ a se pierdu pe o ulicioar ăpe care Grimaud socoti cănu e bine săse afunde. Dumnezeu sămăierte dacă hulesc. afarăde o umbrăpitulatăîn colţ ul stră zii Guénégaud dinspre chei: i se pă ru c ăa vă zut-o ş i la ducere stînd acolo. Cu bine. că ci habar nu avea de existenţ a unei primejdii. zise Athos. pă ş ea în frunte. b ă tu cu pumnul în poartă . Vei însoţ i pe milord pînăla hanul unde locuieş te ş i nu vei lă sa pe nimeni săse apropie de dînsul. Grimaud. cu fă clie într-o mînăş i cu muscheta în cealaltă . — Grimaud. pe jumă tate ţ ă ran. Grupul apucăînspre strada Saint-Louis. ceea ce trebuie pus în seama faptului cănu ş tia franţ uze ş te. Tu mergi în frunte ş i fii cu ochii-n patru. nu ş tiai? — Nu ş tiam decît ceea ce el însuş i mi-a spus. Olivain tremura ca varga la fiecare lică rire de luminăîndoielnică . rosti Athos. fă cu de Winter. — Viconte. Ş i regina a avut dreptate. dar îi pierise graiul. zise de Winter. Blaisois era flă că ul acela voinic. Drept cine m ăiei? — Drept un stră in care nu cunoaş te Parisul. milord. Se îndreptăspre ea. pe jumă tate valet. conte. — Eh. La fel fu ş i întoarcerea: ochii p ă trunză tori ai lui Grimaud nu ză riră nimic suspect. Îi povestirălui Athos de reuş ita expediţ iei ş i. ş i printr-o întîmplare. mîngîindu-ş i cu o tă cere gră itoare patul muschetei. la pîndă . La cinci minute dupăporunca lui Athos. Grimaud. — Pe mîine. De Winter ş i Raoul mergeau unul lîngă altul ş i discutau împreună . — Numai aş a. Tony se tot uita în dreapta ş i în stînga. Olivain. — Îl am pe Tony. numai aş a a putut săasculte spovedania că lă ului din Béthune. ş i că ruia vicontele o să -i arate drumul. — Hei. spuse Athos. .— Da. Raoul intrăpe uş ă .

care mi-e atît de scump. — Tu. Dar dumneavoastr ăhot ă rîţ i. rosti el. Raoul?! Tu ai dormit prost? Te fr ă mîntăceva. — Te-ai ş i sculat. domnule. — Da. citea o nou ăcarte de-a domnului Chapelain. domnule? se mirăRaoul. înă buş indu-ş i un suspin. — Unde? zise el. Raoul. domnule. Athos surîse. Privindu-l cum închide uş aş i auzindu-l cum îi strigăcu glasul lui voios ş i ră sună tor pe Grimaud ş i pe Olivain. — Desigur. o sărîde ţ i de mine? — Nu. Raoul. fu rîndul contelui să -l vadă pe Raoul la c ă pă tîiul s ă u. — Domnule. gata îmbră cat.. Athos îi deschise braţ ele. domnule. Athos oftă . Apoi salutăş i ieş i din odaie. protestăRaoul. — Prin urmare. viconte. Dacănu e cumva secret. Raoul.. Raoul? — Dimpotrivă . devreme ce ai primit botezul luptei. A doua zi dimineaţ a. ră spunse tînă rul cu oarecare ş ovă ial ă . Am dormit prost. eş ti învoit numai pentru douăzile. viconte. nu-i aş a. dimpotrivă . Raoul? zise contele. dar. — Abate-te pe la castelul Luynes.fiecare se duse la culcare.. m-am gîndit cănumai doamnei ducese de Chevreuse. Îmi place săvă d c ănu uiţ i de cerinţ ele bunei-cuviinţ e. Raoul se ş i îndreptăspre uş ă . veţ i zice cămăgră besc săvăpă ră sesc. nu sămăreîntorc în tabă ră . Măprivi ţ i într-un fel. domnule. — Pot săplec chiar acum? — Cînd vrei tu. cînd deschise ochii. Aşdori săpetrec o zi la Blois. ş i întreabădac ădoamna ducesăpoate săte primească . domnule. pentru zece. cînd de-abia am sosit. Ţ i-e dor de Blois. zise Athos.. Raoul? — Aş a cred. Vei lua cu tine pe Grimaud ş i pe Olivain. sînteţ i atît de bun! strigătînă rul ş i fă cu o miş care ca pentru a se arunca de gîtul lui Athos. —Ş i căar trebui s ă -i mul ţ umeş ti. fă răsă -mi mai spui. — Pe amîndoi. nu voi socoti căam dreptul săies din cuvîntul dumneavoastră . . Acum eş ti aproape bă rbat. De ce m-ar supă ra lucrurile care te bucură ? — Ah. asta-i foarte firesc! — Deci îmi îngă duiţ i săplec! strigăRaoul plin de fericire. dar respectul îl opri. — Domnule. Nu rîd. —Ş i nu pă straţ i nici o umbrăde sup ă rare în fundul sufletului? — Deloc. — Asta niciodată . Atîta timp cît voi avea fericirea săfiţ i ocrotitorul meu. Tînă rul. întorcîndu-se. ia spune? întrebăAthos. ş i de aceea aşvrea săplec undeva. ş iţ i-ai cîş tigat dreptul săte duci oriunde vrei. atît de bunăcu mine. îi datorez faptul cămăaflu în preajma Prinţ ului.

puse mîna pe coada mă turii ş i se porni să -l burduş ească . un valet veni să -l salute din partea doamnei de Chevreuse. fă cu semn cu mîna lui Raoul c ăpoate săplece. Athos îl sfă tuise săîncerce săvorbeascăchiar cu Aramis. Deş i vedea căBazin poartăhaina unui slujitor al bisericii. Blaisois se sinchisi prea puţ in de spusele lui ş i vru s ă treacăpeste el. c ădomnul viconte tocmai pornea spre castelul Luynes. ai insultat biserica! În clipa aceea. pe atît de naiv. st ă rui atîta sădea ochi cu dînsul. dup ăce îi mai d ă du cîteva îndrumă ri lui Grimaud. cum vă zuse căface elveţ ianul cu halebarda lui la Notre-Dame. Bazin propti respectuos coada mă turii în pă mînt. Dar se supune legilor firii. auzind zarva asta neobiş nuită . — Spune-i doamnei ducese. . La zece dimineaţ a. Athos îş i zise c ănu era r ă u deloc ca Raoul s ăse afle în aceste clipe departe de Paris. se gîndi el. care nu ie ş ea în ruptul capului din cuvîntul stă pînului să u. Aramis cr ă pă prevă ză tor u ş a odă ii de culcare. ră spunse Athos.„M-a pă ră sit destul de repede. Dar Bazin. singurul servitor care îi mai ră mă sese. Hotă rît. De fapt. Blaisos. Avea însă rcinarea săspunăcontelui de La Fère căducesa aflase de întoarcerea tînă rului ei protejat. printr-o scrisoare încredinţ at ălui Blaisois. clă tinînd din cap. Raoul era atît de fericit. totul era gata de plecare. întrebăde abatele d'Herblay ş i. socotind căare de-a face cu un om dă ruit cu toate virtuţ ile acestei haine. scoase scrisoarea din buzunar ş i i-o întinse lui Aramis. adicăr ă bdare ş i dragoste creş tinească . cugetînd mai adînc. Pe cînd Athos se uita cum Raoul încalecă .ş i căar fi fost foarte mulţ umit ăsă -l felicite. încît orice umbr ădin sufletul contelui pieri la acest gînd. XLIV ÎNCĂO REGINĂCARE CERE AJUTOR Athos îi dă du de ş tire lui Aramis încăde dimineaţ ă . în ciuda asigură rilor lui Bazin căstă pînul nu e acasă . priveş te mereu înainte. iar Blaisois. precum ş i de felul cum s-a purtat în luptă . oare pe mine m ăva iubi mai puţ in. Blaisois îl gă si pe Bazin îmbr ă cîndu-ş i anteriul de paracliser: în ziua aceea era de serviciu la Notre-Dame. care se dovedea tot valet de muş chetar atunci cînd i se urca sîngele la cap. strigîndu-i: — Ai insultat biserica. În schimb. prietene. un flă că u pe cît de voinic. Aş a-i fă cutănatura. d ă ruindu-ş i inima altora?" Ş i Athos îş i mă rturisi cănu se aş tepta cîtuş i de puţ in la o despă rţ ire atît de grabnică . o iubeş te pe copila aceea. încît Bazin se supă răfoc. aruncînd cerberului o privire mustră toare. Apoi.

Ş i ce scop are vizita asta? continuăel. zise Athos. care rezistaseră . Athos se afla pe podul de la Luvru. Un paracliser! Nu i-ar fi ruş ine! „Bun. Athos îi ceru săspunăce a fă cut ş i Blaisois îi povesti toatăpă ţ ania. cu punctualitatea-i obiş nuită . —Ş i ce-a fă cut Bazin cînd a aflat c ăvii din partea mea? — Ah. La dracu. — Foarte bine. Să li mari. nu măprea trage inima sămerg. Iat ă un abate care a miruit pe unul ş i salutăo femeie: trebuie s ăfie Aramis. înseamnăcăva veni. de cînd mustru eu pe alţ ii. Mergem săfacem o vizitămaiestă ţ iisale regina Angliei. Bine. — Dacăar fi a ş a. Tocmai atunci trecea pe acolo una dintre credincioasele sale ş i. Aramis era lîngăei. Ră bdare. nu-mi mai place săfiu mustrat. — Ră bdare. Poate vrea s ăne cearăvreo m ă rturie. un gur ă -cascăîi stă tea în cale. ba încă îl mai ş i stropise cu noroi ş i. că ci ar avea ş i el partea lui: era de-ai noş tri. o salutase cu cel mai fermecă tor surîs. care tocmai sosea. glă sui Aramis. Urmară . Într-adevă r. privind în direc ţ ia str ă zii Bac. N-ai spus căvii din partea mea? — Nu. Ş i intrăîn odaie fă r ăs ăîntrebe m ă car de pricina zarvei de adineauri. Aş teptarăîmpreunăaproape zece minute. — Încotro? întrebăAramis. ici-colo cu vechi ciubuce de aur. fiindc ăam săînghit vreo mustrare. — Da. nu cumva mergem săne batem? N-am spada la mine în dimineaţ a asta. cum era tînă r ăş i frumoasă . adevă rat. — Nă tă ră ule! zise Athos. mi-a cerut iertare în fel ş i chip ş i m-a silit sădau pe gît douăpahare dintr-un vin muscat pe cinste. În cazul ă sta. Ş i. De vreme ce Aramis a primit scrisoarea mea. — Pe cinstea mea. n-am fi conduş i la maiestatea-sa de că tre lordul de Winter. se în ţ elege. orice-ar fi. rîzînd. La lumina zilei. domnule. — Nu-i nevoie. el era: un tinerel. zise de Winter. Aramis îl trimisese la vreo zece paş i. Athos. Atunci haidem! Ajunş i la Luvru.— Din partea contelui de La Fère? întrebăAramis. dar e totuna. cugetăAthos în sinea lui. Aramis ş i englezul însuş i puturăsă -ş i dea seama de groaznica să ră cie a locuinţ ei pe care o milă zgîrcităo hă ră zise nefericitei regine. să -mi iau una. Acolo se întîlni cu lordul de Winter. te altoieş te ca un drac. dintr-un pumn. aş a cătrebuie s ătrec iar pe acasă . mai ş tii? — N-o fi la mijloc povestea aia blestemată ? mormă i Aramis. ziduri coş covite. domnule. habar n-am. zise Athos. aplecîndu-se la urechea lui Athos. lordul de Winter intrăcei dintîi: de altfel un singur paznic veghea la poartă . Milord de Winter începea săse teamăcăAramis nu va veni. îmbră ţ iş ă ri pline de c ă ldurăîntre Aramis ş i lordul de Winter. Blaisois se întoarse amă rît la hanul „Grand-Roi-Charlemagne"." La ora zece. în care m-a pus săînmoi trei-patru biscui ţ i stra ş nici. Dupăo clipă . despuiate de orice mobilă .

nici ostaş i de strajă . spuse regina. continuăel. dar nu sînt cu nimic mai puţ in omul în care maiestatea-voastrăva gă si cel mai devotat slujitor. Acum cîţ iva ani aveam în jurul meu gentilomi. zise ea. — Doamnă . — Dacăte sile ş ti săfii spiritual. nici covoare. Aramis roş i. cred într-adevă r că -l întreci pe bietul domn Voiture. dar împotriva voinţ ei mele. morm ă i Aramis. — Mazarin e aproape rege. fă răîndoială . . e adevă rat. — Mazarin stămult mai bine. la început. care îi poftea săse aş eze. Gentilomii pă ş irăîn odaie ş i. Era grav ş i liniş tit. Azi-dimineaţ ă . — Priveş ti la luxul meu? vorbi doamna Henriette. — Domnilor. zise el. e nobilul conte de La Fère. ferestre fă r ăgeamuri ş i care nu se mai puteau închide. Astă zi. doamnă . sutana mea se ţ ine doar într-un singur nasture ş i sînt gata oricînd săredevin muş chetar. interveni de Winter. un prieten de două zeci de ani. — Intraţ iş i fiţ i bineveni ţ i. uita ţ i-văîn jur! Veţ i fi surprinş i. neş tiind căvoi avea cinstea s ăm ăînf ă ţ iş ez maiestă ţ ii-voastre. armate: la un semn al meu. domnilor. ră maserăîn picioare. uitîndu-se cu tristeţ e în jur. nici valeţ i: iatăce-l izbi din capul locului pe Athos. pe care văvă d pentru prima datăş i pe care văcunosc doar ca pe niş te compatrioţ i ai mei. care-ş i împunse în tă cere tovară ş ul cu cotul. Domnul. cer iertare maiest ă ţ ii-voastre. e unul dintre acei viteji muş chetari ai regelui Ludovic al XIII-lea. domnilor. dar n-aşfi în stare să -mi ascund revolta de a vedea pe fiica lui Henric al IV-lea tratat ă astfel la curtea Franţ ei. Pentru a duce la îndeplinire un plan menit să -mi salveze viaţ a nu-l am decît pe lordul de Winter.paraginei. am îmbr ă cat haina de abate. dar la un semn al reginei. ară tîndu-i din ochi mizeria din jur. — Domnul cavaler d'Herblay. sînt abate. întorcîndu-se spre Athos. Iar doamna Henriette aproape cănu mai e regin ă . Athos dă du pilda supunerii. ră spunse lordul. — Doamnă . zise Aramis. totul era gata sămă slujească . că ci. Athos. de care v-am vorbit. Aramis fierbea de furie: o asemenea strîmtoare îl scotea din fire ş i ochii lui cercetau fiece nouă mă rturie a cumplitei să ră cii din prejmă . în schimb. Regina pă rea c ăaş teaptăcu neră bdare.. — Domnul nu este cavaler? se adresăregina lordului de Winter.. — Domnul este abatele d'Herblay. Athos surîse. ş i pe dumneavoastră . orice va voi să -mi poruncească . rosti Aramis. la cel dintîi zgomot pe care îl auzi în încă perea din faţ a odă ii ei. observăAthos. Niciodatăn-am simţ it chemarea de a deveni slujitor al bisericii. ieş i ea însă ş i în prag spre a întîmpina pe aceş ti prieteni de zile grele. comori. a că rui mare faimăe-atît de binecunoscut ămaiestă ţ iivoastre.

doamnă . în timp ce lordul de Winter o privea cu aerul că vrea să -i spună : „Nu v-am încredinţ at oare cără spund de ei?" — Dar dumneavoastră . Dac ă viaţ a a trei oameni poate săo ră scumpere pe a voastră . Plecaţ i în Anglia. ci săvăiubesc ca o sorăş i săvăam în inima mea înaintea oricui. — Doamnă . — Ah. pretutindeni unde merge domnul conte. ră spunse acesta. rosti Athos. Ei bine. asta poate v-ar r ă ni. o jur în faţ a lui Dumnezeu! Ş i regina ridicăochii încet ş i solemn spre cer. domnule. încît e puţ in spus m ă rturisindu-văcăîş i cautăş i îş i doreş te moartea. spre a-i fi de folos. ci ş i cea mai nenorocitămam ă . domnule? se adresăregina lui Aramis. Regele se aflăsingur cu cî ţ iva gentilomi pe care se teme în fiece zi sănu-i piardă . poate cer prea mult. Dar cînd e vorba săslujesc pe maiestatea-voastră . fiindcănu am nici un drept să cer. ducele de York ş i prinţ esa Charlotte. — Am avut cinstea săîntreb pe maiestatea-voastrăce anume doreş te săfacem. cel puţ in doi dintre ei. cea mai deznă dă jduităsoţ ie: copiii mei. doamnă . adă ugăAramis. ce e de fă cut? întrebăAthos. în schimbul acestui sacrificiu pe care îl faceţ i pentru mine. în mijlocul scoţ ienilor în care nu se încrede. atunci o iau înainte domnului conte. înso ţ iţ i-l în luptă . domnilor. cînd trebuie săplec ă m? . Iatăscrisoarea pe care mi-a trimis-o prin milord de Winter. Dar ascultaţ i-mă . în casa unde locuieş te ş i unde în fiece zi îl pîndesc urzeli mai numeroase ş i mai viclene decît toate primejdiile ră zboiului. nu mai tr ă iesc. fi ţ i prietenii lui. se aflădeparte de mine. st ă rui regina. — Simţ iţ i mă car un dram de compasiune faţ ăde atîta nenorocire? vorbi regina.— E de ajuns. Mazarin a refuzat. adînc tulburată . continuăea: eu nu sînt numai cea mai nefericit ăregină . expuş i la loviturile ambiţ io ş ilor ş i duş manilor. văfă gă duiesc nu săvă ră splă tesc. privind-o pe reginăcu tot farmecul tinereţ ii sale. fie chiar ş i la moarte. spuse regina. cu o plecă ciune adîncă . îl urmez fă r ăsăcer vreo desluş ire. eş ti într-adevă r un suflet nobil! exclamăregina într-o pornire de recunoş tinţ ă . iat ăce trebuie săface ţ i pentru mine. Sîntem gata. Athos citi cu glas tare scrisoarea pe care o cunoaş tem ş i în care regele Carol întreba dacăi s-ar acorda ospitalitate în Fran ţ a. Din clipa cînd lordul de Winter l-a pă ră sit. Cei doi prieteni schimbarăo privire plinăde dispreţ . — Citiţ i-o. — Ei bine. domnilor. domnul d'Herblay ş i cu mine. deş i el însuş ie scoţ ian. domnilor. gă siţ i-l pe rege. —Ş i acum. — Va mulţ umesc. — Eu. regele. — Ei bine? întrebăAthos cînd ispră vi de citit. soţ ul meu. — Ei bine. de vreme ce sînteţ i dornici sa văpuneţ i în slujba unei biete prinţ ese pe care lumea întreagăo pă ră seş te. rosti regina. duce în Anglia povara unei existenţ e atît de dureroase. Athos ş i Aramis murmurarăo scuză . domnii mei. Citiţ i-o. de vreme ce aş a stau lucrurile. zise Athos. afarăde soţ ul ş i de copiii mei. doamnă .

atît cît ne vor duce. — Ei bine. Ce zici de povestea asta. dar ace ş ti gentilomi săfie trataţ i aş a cum merită . Săsprijinim deci monarhiile. cealalt ăde prinţ esa Henriette. doamnă . sfă rîmăbijuteriile ce ţ i-am dat. Iat ăcea dintîi clipăde bucurie ş i nă dejde pe care o tr ă iesc de cinci ani încoace. Amîndouăerau adresate regelui Carol. Jos. Nu cumva sătrezim vreo bă nuială . zise el. Athos ş i Aramis ră maserăîmpreună . Regii nu pot fi puternici decît prin nobilime. — Ah. slujind un prin ţ atît de nefericit ş i o regina atît de virtuoasă . Apoi îi ş opti lui de Winter: — Dacăî ţ i lipsesc banii. ne întîlnim la poarta Saint-Denis. Disear ă . îi slujiţ i pe Dumnezeu. lă saţ i-mi speranţ a căv ă voi revedea pentru a vămulţ umi eu însumi. tare încurcat ă . scoate diamantele ş i vinde-le: vei lua pe ele între cincizeci ş i ş aizeci de mii de livre. la nouă . cred. Vom că lă tori cu caii mei. fă gă duind săne copleş eascăcu o prietenie cu mult mai presus de meritele noastre. mormă i Athos. Dupăaceea plecarăto ţ i trei. Numai cămaiestatea-voastrămerge prea departe. scumpi prieteni. sînt singur pe lume ş i nu rîvnesc decît să slujesc pe maiestatea-voastră . aş teptînd. Eu r ă mîn aici. Cei trei gentilomi îş i strînserămîinile. dragul meu d'Herblay. sînt datoare săvă ră spund la fel. ş i cum puterea mea e prea mă rginităpentru a ră splă ti un asemenea sacrificiu. domnilor. Înmînăuna lui Athos ş i una lui Aramis. — Acum săne desp ă rţ im. în capul scă rii. el văva ră spl ă ti. — Da. adicăregeş te. spuse regina. milord. Da. — Eu. doamnă . doamnă . în numele reginei. Regina pregă tise douăscrisori: una era scrisăde ea. întrucît înţ elegeţ i sămăslujiţ i. nu? — Aş a cum voi face întotdeauna cînd e vorba de apă rarea unui mare principiu. domnilor. Lordul de Winter apucăpe strada Saint-Honoré. Salva ţ i-mi soţ ul. miş catăpînăla lacrimi. săpoatăfi recunoscu ţ i de rege. Cheltuieş te tot la nevoie. fiica ei. apoi vom lua diligenţ a. decît săse roage pentru noi. de Winter se opri. Aveţ i să -mi spuneţ i ceva? Din aceast ăclipăam devenit prietena dumneavoastrăş i. salvaţ i-l pe rege! Ş i deş i nu v ăgîndiţ i la ră splata ce vi se cuvine pe pă mînt pentru aceastăfaptăplin ăde vrednicie. dupăce se vă zurăsinguri. Vă mulţ umesc încăo dată . v ăînvoi ţ i? exclamăregina cu bucurie.— Aş adar. dacăîntîmplarea i-ar fi despă rţ it. nu am nimic s ăcer maiest ă ţ ii-voastre. el care-mi citeş te-n inimătoatărecuno ş tinţ a faţ ăde el ş i faţ ăde dumneavoastră . pentru ca. Regina le întinse mîna ş i ei o să rutară . — Dar ai primit totul cu însufleţ ire. spuse Aramis. Văsîntem devotaţ i cu trup ş i suflet. zise Athos. spuse Aramis. dragul meu conte? — Încurcată . nu ş ovă i o clipă . — Doamnă . vămulţ umesc în numele meu. . Îl slujim pe Dumnezeu. iar nobilimea nu poate fi puternicădecît prin regi. fiindcăastfel ne sprijinim pe noi înş ine.

— Lordul de Winter e deocamdatăsă rac lipit. dragul meu Aramis. e un încurcă -lume din pricina că ruia tabă ra noastrăva pierde partida. — Era oare mai bine săr ă mînem aici ş i săfacem o plimbare la Bastilia. Aramis. — Ai dreptate. Un fel de frate geamă n. De altfel. Dar tu? — Eu sînt sigur că . Ş i-apoi. dacăi-aşda una. Sutana îl cam apasăş i cred căş i mie mi s-a f ă cut lehamite de ea. trebuie săte întorci la o aceeaş i primăîntrebare. pe care arendaş ul meu mi i-a trimis în ajunul plecă rii de la Bragelonne. pe care l-am întîlnit ieri searăla doamna de Rambouillet. — Haida-de! O ceartăîntre popi! Un duel între aliaţ i! — Ce vrei. dar trebuie sălas cam jumă tate lui Raoul: un tînă r gentilom se cade sătră iascăaş a cum se cuvine. — Sînt lucruri care suferăamînare? — N-am încotro! — Despre ce-i vorba? — Mai întîi a loviturăde spad ăvicarului. sănu mai amestecă m pe nimeni în povestea asta. Mi-a parut cam pornit ş i-a avut o purtare ciudatăfaţ ăde mine. dar ş i foarte necesară : Ai bani? — Am ceva. Aş a ne punem la adă post de primejdia temniţ ei ş i ne purtă m totodatăca ni ş te eroi – alegerea e lesne de fă cut. Ah. s-ar schimba faţ a lucrurilor. — Uite unde-ar fi bun baronul Porthos! zise Aramis. — Iar eu. întorcîndu-mi pe dos toate buzunarele ş i ră scolind prin toate sertarele. pe cinstea mea. dragul meu! E spadasin ca ş i mine.ş tiu. lordul de Winter e bogat. Într-un cuvînt. care m ăplictiseş te ş i măsupă ră . fă cînd un asemenea lucru. Aramis. fiindc ăCromwell s-a fă cut st ă pîn pe averea lui. nu gă sesc mai mult de zece ludovici. dragul meu.— Mergem acolo ca săfim uci ş i. prostească . Din fericire. Crede-m ă . umblădupăfuste ca ş i mine. — Ce pungăplin ă ! — Ce spadămîndră ! — Să -i atragem de partea noastr ă . Ce faci pînădiseară ? Eu sînt nevoit săamîn două lucruri. nu trebuie săavem nici cea mai micăp ă rere de ră u. credemă . ba cîteodatămi se nă zare căel e Aramis ş i eu sînt vicarul. cam vreo sutăde pistoli. sînt convins . sînt grosolani ca toţ i bă utorii de bere. Nu pot să -i sufă r pe englezi. ră spunse cu liniş te Athos. într-atît ne asemă nă m unul cu celă lalt. ză u. n-am decît vreo cincizeci de pistoli. — Uite unde-mi pare ră u dupăd'Artagnan! zise Athos. ar pă rea căne îndoim de noi înş ine. zise Aramis. cum am fă cut azi-dimineaţ ăcu mititelul ă la care m-a stropit cu noroi. ori la fortă reaţ ăVincennes din pricinăcăam înlesnit evadarea domnului de Beaufort? vorbi Athos. S ăţ inem pă rerea asta de r ă u în sinea noastră ş i sănu mai pomenim de ea. Sînt convins că . Însăîn toate. — Ai dreptate. — Nu-i taina noastră .

vei avea o asemenea scuză . a cş rei cheie ş i-o trimit. — Din nenorocire. zise Athos. în caseta mea de bronz. — Atunci fă -l numaidecît. de altfel. el omul Frondei. " Ş i trimise scrisoarea prin Blaisois. nici celă lalt: tu eş ti omul reginei Angliei. dacăş i al doilea lucru pe care-ţ i pare r ă u cănu-l duci la îndeplinire se dovedeş te tot atît de important ca primul. l ă săvorbăla doamna Chevreuse căa trecut pe acolo ş i scrise urmă toarea scrisoare lui d'Artagnan: „Dragşprietene. la naiba! Ah. Nu uita cş -ş i scriu ca sş -ş i spun încşo date cîtşdragoste îş i port. Eu. Vegheaz ş asupra lui în lipsa mea cît poş i mai bine ş i. dacşse întîmplşsşnu mai ai veş ti de la mine de azi în trei luni. surîse Athos. La ora hotă rîtă . Aşfi dorit sş -mi iau r ş mas bun de la tine dar nu am timp. de i-aşavea! — Da. — Înţ eleg. Numai seara. ş i-l vei amîna mai ales căla întoarcere. — Am avut eu grijă . astea-s lucruri lesne de amînat. — Ce vrei. nu mai dispuneţ i de voi înş ivănici unul. Pe curînd. prietene. I-am îmbră ţ iş at din . Îmbrş ş iş eazş -l pe Porthos din partea lui Aramis ş i a mea. spune-i sşdeschidşpachetul pecetluit pe care st ş scris numele lui ş i pe care îl va gş si la Blois. Haide. ză u. — Oh! E ceva foarte important. — Dacăe s ănu te mai întorci. Athos se duse în vizităla doamna de Vendôme.căasta n-ar schimba decît faţ a domnului de Retz. La miezul nop ţ ii.. dacăm ămai întorc. Greş im fă r ăîndoială . Aramis sosi: purta uniforma de cavaler. Vino sămăiei pe la opt. Aş a căsăl ă să m lucrurile cum sînt. nu pot să -l fac cînd vreau. Aramis. — Spre marea mea pă rere de ră u. cred căte-ai ţ ine numai de nebunii! Acum săne despă rţ im: eu am una sau douăvizite de fă cut ş i trebuie săscriu ş io scrisoare. dragul meu. ori. am dou ă zeci de vizite de fă cut ş i tot atîtea scrisori de scris. ce-ţ i mai pasă ? Fii om de înţ eles. unul. — Da. nu mai ai două zeci de ani. iar la ş old îi atîrna acea veche spadăpe care o tr ă sese din teac ăatît de des ş i era gata mai mult ca oricînd săo tragăş i acum. plec împreunşcu Aramis într-o chestiune de mare însemnş tate. mai degrabă .. Raoul s-a dus la Blois ş i nu mai ş tie de plecarea mea. — Tii! fă cu el.. Prin urmare. dragul meu prieten. — Cam aş a ceva. sau poate rş mîi cu bine pentru totdeauna. îi mă rturisi Athos. nu vrei sămîncă m împreunăla ş apte? — Prea bine. seara foarte tîrziu. f ă r ăsălă să m mă car un cuvinţ el de ră mas bun lui Porthos ş i lui d'Artagnan.. dacăplec ă m aş a. încuviinţ ăAramis. Ş i cu aceste cuvinte se despă rţ iră .

din ziua cînd l-am vş zut. n ă tă ră ule? se supă răAthos. mşrog din suflet lui Dumnezeu sşnu ajung sş -i fiu tatş . mă rturisi Athos. Spune ce ai de gînd cu banii aceş tia. te-ai hot ă rît în privinţ a că lă toriei? — Pe deplin. sînt fericit s ăv ă d căeş ti de partea mea. îl iubea deci ş i acum. Ş i scoase la ivealăo pungără sună toare ş i pîntecoas ă . Aş adar. Dar. conte. —Ţ i-am spus eu s ăaş tepţ i un ră spuns. —Ş i eu la fel. îi pă strezi sau îi trimiţ i înapoi? — Îi pă strez.partea amîndorura. sînt foarte mulţ umit săpă ră sesc Parisul în clipa de fa ţ ă . încît ne-ar fi ghicit planurile. pentru care avusese întotdeauna o dragoste plinăde duio ş ie. Te implor sşnu le dai o prea greş it ş întrebuin ş are. iatără spunsul domnului d'Artagnan. deş i m-aşmîndri cu un fiu ca el. Mi-aduc aminte de zilele noastre de lipsşş i-ş i trimit jumş tate din ce am: sînt bani pe care am izbutit sş -i storc de la Mazarin. — Eş ti un om minunat. zise Aramis. Chiar la sfîrş itul mesei se ivi Blaisois: — Domnule. dragul meu conte. ş i chiar dacăn-aşavea nevoie. oricît era el de partea lui Mazarin. Cît despre povestea cş n-am sş te mai revş d. Cînd pleci într-o cş lş torie ş i. ş i nicidecum «cu bine pentru totdeauna». Se înş elege f ş rşs ş mai spun cş . dar m-a chemat înapoi ş i mi-a dat asta. Aramis. D'Artagnan. Athos o desfă cu ş i începu prin a scoate din ă untru un bileţ el pe care stă teau scrise urmă toarele: „Iubite conte. tot i-aşp ă stra. Ş i acum. D'ARTAGNAN P. cincizeci de ludovici. — Uite. acum plecă m? . Ia tu două zeci ş i cinci ş i dă -mi-i mie pe ceilalţ i două zeci ş i cinci. Raoul mi-e drag ca ş i copilul meu. cînd am chibzuit lucrurile. trebuie săprimeş ti din toat ăinima. pe curînd. Ceea ce ţ i se oferădin toat ăinima. Ei. n-ai niciodatş bani destui. r ă sturnînd punga pe masă . Tot bani cu chipul regelui Ludovic al XIII-lea. Fireş te cş cei cincizeci de ludovici pe care ş i-i trimit sînt ai t ş i cum sînt ş i ai lui Aramis. pe cinstea mea. pentru trei luni. nu cred nici un cuvînt: cine are inima ş i spada dumitale învinge orice piedicş . mai ales. zise Aramis. — Ei bine. Al tş u. — Pă i am plecat fă r ăs ăaş tept. S. crede-m ş . — SlavăDomnului. La toate te gîndeş ti. ai lui Aramis cum sînt ş i ai tş i" Athos surîse ş i o lacrimăînroura ochii să i frumoş i. Îmi pare ră u numai cănu l-am îmbră ţ iş at pe d'Artagnan. dar e atît de ager. diavolul.

deş i îl iubesc din toata inima: fireş te însşcş ceea ce îş i trimit ş ie îi trimit deopotrivşş i lui. — Ce e? — Domnul Porthos tocmai a plecat de la noi. precum ş tii. îmi impune ş i azi. — Bine. Cei doi vale ţ i încă lecar ăş i ei. Într-adevă r. Aflu prin d'Artagnan." — Ei bine. al tau devotat. domnule abate. slavăDomnului căajung la timp! strigăBazin. cum nu te îndoieş ti. dragul meu d'Herblay căe aproape un sacrilegiu săpui la îndoialăprovidenţ a. atunci îl iei pe Blaisois. Nu-ş i trimit mai mult de teamşcş n-ai primi o sumşmai mare. vesti el cu zgîrcenia-i obiş nuit ăla vorb ă . Ce-i asta? — Staţ i. zise Athos. lă sînd asta pentru dumneavoastră . care mş îmbrş ş iş eazş din partea ta ş i a contelui de La Fère. îţ i frîng oasele. caii a ş teptau înş eua ţ i. care alerga să -ş i dea sufletul.— Cînd vrei. Numai la Bracieux am douş zeci de mii de livre în aur. Grimaud se ivi în prag. — Săplec ă m. — Bucuros. întrucît contele de La Fère. La lumina acestei lumînă ri Aramis citi: „Dragul meu d'Herblay. DU VALLON DE BRACIEUX DE PIERREFONDS. Scapă r ăîndat ăamnarul ş i aprinse o lumînare încolă cit ăpe care o folosea la sfeş nicele lui. zise Bazin. În colţ ul stră zii îl întîlnirăpe Bazin. n ş dş jduiesc. Săvedem scrisoarea. luînd punga pe care i-o întindea Bazin. — Pă i cum o s-o citeş ti? întreb ăAthos. cşplecaş i într-o cş lş torie de douş -trei luni .Cum ş tiu cş nu-ş i place sş ceri de la prieteni. o sş cer sş -mi trimitşde la unul din castelele mele. — Spun. ce zici de asta?! exclamăAramis. Sînt. ş i nu poate s ăplece de la Notre-Dame. chiar fş rşvoia mea. Zicea c ăe ceva grabnic ş i cătrebuie săvăajungăîn mînăînainte săporniţ i la drum. — Oh. Mşadresez ş ie. îş i ofer eu însumi: ai aici dou ş sute de pistoli cu care poş i face tot ce pofteş ti ş i pe care mi-i vei înapoia atunci cînd se va ivi prilejul. În clipa aceea. nă tîngului de Bazin i-a tr ă znit săse fac ăparacliser. Dar tu n-ai un valet? — Nu. — O clipă . — Bun! fă cu Aramis. — Adică ? . cu care n-aşş ti ce s ăfac. E întuneric bezn ă . — Te-am prevenit cădacăîmi spui altfel decît cavaler. e o scrisoare. atunci cînd ai asemenea prieteni. — Gata. dupşcum ş tii. se învoi Aramis. Nu te teme ca asta mş strîmtoreaz ş : dacşam nevoie de bani. fiindcăeu îl am pe Grimaud.

dup ăvreo douăsute . Uite. spuse de Winter. Barca noastrătrebuie s ăne aş tepte acolo. cei doi prieteni pornirădin nou la drum. sosirăla Boulogne. Parcăş i azi măia cu frig cînd mi-aduc aminte. săfacem ş i aici cum am fă cut la Paris. unde îi aş tepta de Winter. Măreped pîn ăacolo. zise Athos. oraşaproape pustiu pe atunci. Aramis? Aici l-a nimerit glonţ ul ă la ră mas de pomină . — Domnilor. unul. Odihniţ i-văş i peste douăceasuri săfiţ i la dig. Boulogne era o poziţ ie f ă răde pereche. Ş tiu un han unde nu trage prea multălume. ca sănu batem la ochi. clă dit în întregime pe o în ă lţ ime. iar hangiul e omul meu credincios. în care timp cei doi prieteni intrarăpe poarta în faţ a că reia se aflau ş i. În cele din urm ă . ş i aceast ănă zbîtie din tinereţ e i se pă ru ş i acum plinăde tot atîta haz. dincolo de copacul ă sta e un loc ş or unde am crezut că . — Pe legea mea! Eu. Ajungînd în faţ a hanului unde stă pînul să uş i cu el fă cuserăo petrecere straş nică . Dupa un sfert de ceas. se apropie de Athos ş i. spre a intra în oraşpe o altăpoartă . Ajunserăla porţ ile oraş ului. aş a cum am împă rţ it ludovicii lui d'Artagnan. spre seară . ce-ar mai fi tremurat! Ţ i-aduci aminte.— Adicăîmpă rţ im pistolii lui Porthos. gata. socotind cămăaş teaptăceva scrisori. ajungînd în locul unde avuseserăde furcăodinioarăcu pavagiii. ca ş i cînd i s-ar fi povestit o ispravăde-a altuia. i-aşîngă dui sătremure. — DacăMousqueton ar fi cu noi. pe o vreme minunată . dupădouăzile ş i o noapte de drum. drum care le era atît de cunoscut ş i care reînvia în mintea lui Athos ş i Aramis unele dintre cele mai frumoase amintiri din tinereţ e. m-am dus pe copcă ! Îş i urmar ăcalea. iar dumneavoastrătrageţ i la hanul cel mai bun din oraş . ceea ce se numeş te oraş ul-de-jos nu exista. mă rturisi Aramis. erau la poarta Saint-Denis. la „Spada Marelui Henric". de pildă . spuse: — Cîrnaţ i! Athos izbucni în rîs. PARTEA A DOUA I UNDE SE DOVEDEŞ TE CĂPRIMA PORNIRE E ÎNTOTDEAUNA CEA MAI BUNĂ Cei trei gentilomi apucarădrumul Picardiei. Zis ş i fă cut. săne despă rţ im. Curînd veni rîndul lui Grimaud să -ş i adune amintirile. ară tînd spre o ferestruicăa pivniţ ei. Lordul de Winter îş i urmăcalea în lungul bulevardelor mă rginaş e. Împă rţ irea odatăfă cutăla lumina lumîn ă rii lui Bazin.

Iertaţ i-mi curiozitatea. Lă sar ăcaii s ăse odihnească . următîn ă rul. Se înţ elege căaceast ăporuncăîl privea numai pe Blaisois. Mai cu seamăvă zurăpe unul asupra c ă ruia ivirea lor fă cu oarecare impresie. ră spunse Athos. — Tă cere! fă cu Athos. — E barca noastră . dar vă d c ăveniţ i de la Paris. p ă reau gata săse învă pă ieze ca ochii unui tigru. vorbi tînă rul. n-a fost nici pus pe fugă . Într-adevă r. în ciuda încetinelii ş iaş ovă ielii cu care se ră sucea pe că lcîie. ră spunse Aramis. dar. fă răsăle scoatăş eile. dupăculorile ce se oglindeau în ei. întrucît se fă cuse tîrziu. —Eş i nu e ministru. la fel de curtenitor. venim de la Paris. Athos ş i Aramis coborîr ăspre port. Avea ochii de un albastru atît de spă lă cit. Ş i colo e corabia care se pregă teş te săridice ancora ca săne ducăla destina ţ ie. Acum. care te face oricînd sărecuno ş ti pe omul deprins cu drumul. îi privi ş i el cu stă ruinţ ăş i pă rea căarde de neră bdare săle vorbească . numai de Winter s ănu ză bovească . din aceeaş i pricinăce-i fă cuse remarcaţ i la rîndul lor de că tre al ţ ii. — În sfîrş it. De îndatăce-i ză ri. Adicăjumă tate de Fran ţ ăîl alungă . izbuteş te săse menţ inămulţ umită celeilalte jumă tă ţ i: asta poate sămai dureze multăvreme. ră spunse Athos. putea tot atît de bine săse fi oprit din întîmplare. le dă durăîntîlnire la dig. — Da. Cu ce văputem fi de folos? — Domnule. fă răîndoială . în timp ce amîndoi prietenii cercetau barca. Prin veş mintele lor pline de praf. Pentru Grimaud devenise de prisos de o veş nicie. Era tînă rş i palid. iar stă pînii ner ă bdă tori s ăse îmbarce. cei doi prieteni atraserăatenţ ia cîtorva trecă tori. nici aruncat în temniţ ă ? . pe care îl observaserăei mai întîi. era bă ţ os ş i îndră zneţ . prin intrigi ş i fă gă duieli. salutîndu-i cu mult ăeleganţ ăş i politeţ e. Athos ş i Aramis se oprirăsăse uite la o barc ălegatăde un bulumac ş i gata s ăo porneascăîn larg. Sînteţ i atît de bun să -mi spuneţ i: eadevă rat cădomnul cardinal Mazarin n-ar mai fi ministru? — Iatăo întrebare ciudată . Omul acesta. tîn ă rul care.de paş i. Nu-i prea plă cut săstai aici: nu trece mă car o singurăfemeie. domnule. se plimba mîhnit încoace ş i încolo pe dig. Ajunş i pe dig. se opri în loc auzind numele de Winter. ori cel pu ţ in sînteţ i stră ini de Boulogne. purta cu destulăeleganţ ăo spadălungăla cingă toare. încît. Îmbră cat în negru. domnule. zise Athos. poruncindu-le sănu schimbe nici o vorbăcu nimeni. — Domnilor. întrebăstr ă inul. Trage cu urechea. continuăel. orice ar fi. gă sir ăhanul pomenit. Umbletul lui. prin nu ş tiu ce aer lipsit de stinghereală . Dar cum nu i se citi nici o tulburare pe chip. Vale ţ ii se a ş ezară sămă nînce. trecuse de vreo două -trei ori pe lîngăei. rosti Aramis. dupăcum vedeţ i. — Da.

m-am purtat la fel. — Ei. Acum n-ar mai trebui decît săse lase aş teptaţ iş i valeţ ii noş tri. —Ş i i-ai ră spuns aş a? — Nimic nu măîndrept ă ţ ea să -i ră spund altfel. iubite prietene. De altfel. Aramis. cel puţ in deocamdată . ori vreun spion care iscodeş te. — Ce zici de întrebă re ţ ul ă sta? morm ă i Aramis. — Bun.. pentru o simplăb ă nuială . — Cu cine gă seş ti căseamă năomul ă sta? — Ca urîţ enie sau frumuseţ e? rîse Aramis. la naiba. urmă rind cu privirea pe tîn ă rul care tocmai dispă rea dupăni ş te coline de nisip. — Aha. A fost politicos cu mine. zise Athos. — Iar tu uiţ i ca ai fost ş i mai neprev ă ză tor. vrei să -ţ i mă rturisesc ceva? Sînt ş i eu tare curios să -l vă d pe tînă rul ă sta mai de aproape. hot ă rît. măsileş ti sămăgîndesc! fă cu Aramis. s ă -l pofteş ti să -ş i vad ă de drum. domnilor. — Eh. i-o întoarse Athos. — Zic căe un provincial care se plictiseş te. îl lini ş ti Athos. cu buzele subţ iri. cînd stau săcuget. ce vrei. Îi vă d venind la vreo două zeci de . — De ce? — O sărîzi de mine. — Totuş i. atunci cînd ţ i-a vorbit. ză mislit de milady. nu ţ i se nă zare nimic. — Ca urîţ enie. — De ce-ar fi în stare un spion? Nu mai sîntem pe vremea cardinalului Richelieu. — Lasăasta. zise tînă rul depă rtîndu-se.— Nu. dă -i înainte. ai săspui c ărepet mereu acela ş i lucru ş i căsînt cel mai fricos dintre fricoş i cu nă ză relile mele.. uite-l ş i pe de Winter. —Ş i de cînd ţ i-e teamăde o ceartă ? — Mătem de ceartăîntotdeauna cînd sînt aş teptat undeva ş i m-ar putea împiedica săajung la vreme. Nu. — Ai poftăde glumă . ochii ă ş tia care ascultăparcănumai de poruncile minţ ii ş i niciodat ăde cele ale inimii. care. gă sesc căai dreptate. ză u aş a: gura asta fin ă . spuse Aramis. dacăe vreun spion. Un oarecare bastard. zise Athos. — O ceartă . ş i acum. ş i-atît cît poate sem ă na un bă rbat cu o femeie. — Vămulţ umesc pentru bună voin ţ ă . zise Aramis. ai greş it căi-ai ră spuns aş a cum i-ai ră spuns. — Nu-ţ i face griji. Aramis! — Obiş nuinţ a. poruncea săse închidăporturile. Îţ i jur căm-ar încînta tot atît de puţ in ca ş i pe tine să -l întîlnesc în calea mea pe acest pui de ş arpe. pomenind numele lordului de Winter. Uiţ i ca la auzul acestui nume tînă rul s-a oprit în loc? — Un temei în plus ca. domnule. da.

. Ş i întoarse din nou capul. gîndinduse vă dit la altceva. că rora Satan le-a sucit gîtul să -ş i privească întruna că lcîiele. — Nimic. Nu-mi place marea nici ziua. „Oho! îş i zise el. Athos. săne îmbarcă mş i. — Ei. unde soarele lă sase în urm ădoar un nor de aur. coborî treptele. murmurăAthos. apă ruse pe ecluz ă . prefer mîn ă stirea de la Noisy. măfră mîntăun gînd. Athos ză ri un om care se apropia de ţ ă rm. Parc-ar fi blestemat. — Ce-o fi avînd prietenul nostru? ş opti Aramis. Ajunserăla treptele care coborau spre barc ă . S ămergem. Tony ne poartă armele. Nu-i nimic. ca osîndiţ ii lui Dante. Iatăcolo ş i corabia noastră . — Haidem. Dup ăo clip ăse îndrepta spre de Winter. În clipa aceea. S ăfie cu adevă rat un spion ş i săaibăde gînd săse împotriveascăîmbarcă rii noastre?" Cum însă . odatăîn larg. de ce gîfîi aş a? zise Athos. mă rturisesc. ca ş i cînd ar fi vrut sa priveascăla îmbarcarea lor din partea cealaltăa portului. la rîndul lui. o vede ţ i? Aşdori s ăm ăş tiu cît mai curînd pe punte. îngînăde Winter. era prea tîrziu sămai facăceva. nimic. încuviinţ ăAthos. Tînă rul. care se lă ţ ea pe încetul. paralel cu digul: zorea pasul. Îl recunosc pe Grimaud dupăfelul cum ţ ine capul ţ eapă n între umeri ş i dupăpicioroangele lui. continuăde Winter. Athos zîmbi cu zîmbetul lui trist. fă r ăs ă -l scape din ochi. — Drace. ca sătaie drumul. nu cumva ai uitat ceva? — Nu. — L-a vă zut. iuţ i pasul ş i se apropie de ei cu o grab ă neobiş nuită . mormă i Aramis. fă cu Aramis. milord. — Are ceva cu noi. Aramis îl urmă . Trecînd pe lîngădune mi s-a pă rut. nici vorbă . legă narea îngrozitoare a vasului.. — Crezi căne îmbarcă m în timpul nopţ ii? întrebăAramis. vă zîndu-i ş i el. vuietul vîntului. — Tot ce se poate. — Ce ai. Ce naiba o fi avînd de se tot uităîndă ră t? De Winter. că ci îş i asculta prietenul. în locul lor. barca trebuie săne aş tepte. aruncînd o privire spre asfinţ it. Prin pîcla tot mai deasăa înseră rii crezu că -l recunoaş te pe tînă rul cu întrebă rile. Athos se uităla Aramis. darmite noaptea: mugetul valurilor. de- . s ăpoftească ! Să ri ş i el în barcăş i barca se desprinse numaidecît de mal. De Winter lă s ăs ă treacăîntîi valeţ ii – pe cel care purta armele ş i pe cei care purtau cuferele – apoi o porni în urma lor.paş i în spatele lordului. spuse încet Athos lui Aramis. chiar dacăstră inul ar fi avut asemenea gînduri. Ş i din nou întoarse capul. scufundîndu-se în mare. aflatădoar la vreo două zeci de paş i.

— Da. Cît despre Grimaud. — Care el? întrebăAramis. ş i te cunosc atît pe tine cît ş i pe tovară ş ii t ă i. Tînă rul se apucăs ă -i urmă rească . întorcîndu-se spre ei. — El e . Tînă rul auzi aceste cuvinte. glasul. aş teaptă ! mormă i Aramis. Ş i. Îl aveam în b ă taia puş tii ş i i-aşfi trimis glonţ ul drept în piept. Lumina farului învă luia mica strîmtoare pe unde avea sătreacăbarca. — Destul căi-am omorît mama! zise în ă buş it Athos. ca ş i stîncăpe care tînă rul aş tepta în picioare. cu acel înspă imîntă tor sînge rece de care dă dea dovad ăîn cele mai grele împrejură ri. secretarul ş i prietenul lui Cromwell. acestuia i se ridicase pă rul mă ciucăîn cap ş i sudoarea îi brobonise fruntea. — Săte ia dracu! izbucni Aramis.pă rtîndu-se sub sforţ area a patru vîslaş i vînjoş i. da. Trei oameni curajoş iş i hotă rîţ i. Eu. Stă tea chiar pe buza stîncii ş i într-atît se aplecase înainte. El e nepotul. în capul gol. astfel încît sădomine trecerea bă rcii. — Mama era o sceleratăcare a că utat s ăloveascăîn noi ş i în cei care ne erau dragi. însăfiul nu ne-a fă cut nimic. — Ehei! fă cu Aramis spre Athos. apucăuna din cele douămuschete din bretele lui Tony. El e! Adineauri mi s-a p ă rut că -l recunosc ş i nu m-am înş elat. eu. — Cine-i tîn ă rul? întrebăde Winter. Athos se repezi ş i apuc ăţ eava armei.strigălordul de Winter. el e fiul lui milady. Grimaud. De Winter se întoarse înspre partea încotro Aramis ar ă ta cu degetul. care se ridicase în picioare săvadăurmarea împuş că turii. Îl vă zurăde departe cum se caţ ă r ăpe stîncă . Tînă rul e un spion. — Cel care ne-a urmă rit. asemenea unui înger blestemat. că lugă rul. — Ah! zise Aramis. — Foc! strigăGrimaud. ba mai degrabăle-o luăînainte. ră spunse Athos. strîngînd braţ ul lui Athos. pierzîndu-ş i cump ă tul. — Fiul lui milady. vorba. murmurăde Winter. Eu. fiul lui milady. — Atunci. unde tocmai se aprinsese farul. unchiule. ş i o stînc ăpovîrnitădeasupra apei. înfă ţ iş area acestui om îi umplurăpe tustrei de groază . a că ror b ă rbă ţ ie nimeni n-ar fi îndră znit săo pun ăla îndoial ă . Barca trebuia sătreacăîntre capul digului. Ei bine. se aflau în barcă . care a intrat în vorb ăcu noi ş i care ne aş teaptăacolo. . cu braţ ele încruciş ate la piept. — Că lugă rul! exclamăGrimaud. cu siguran ţ ă . oprind împuş că tura. o încarcăş i-l luăla ochi pe tînă rul care st ă tea în picioare pe stîncă . pe mal: priveş te. încît ai fi crezut căvrea săsarădintr-o clipăîn alta. eu sînt. aş a cum spune? — Din nefericire. el e că lugă rul. — Da.

oameni. Athos luămîna lui de Winter într-a lui ş i. întreabă -l pe unchi dac ăaşgreş i scă pîndu-l de scumpul nepot. Ah. Athos. i-o întoarse Aramis. — Atunci nu mai înţ eleg nimic! clă tinăenglezul din cap. că ci vederea tîn ă rului de pe stîncăîi fă cea ră u. — Oare ce cautăla Boulogne? întrebăAthos. Ce naiba. pe cît se pare. Ş i. Pe dată . nici nu s-a clintit din loc. aducîndu-le o ultim ă . — Ah! Voi sînteţ i. voi sînteţ i! strig ăel. Abia puseserăpiciorul pe punte. a sosit aici înaintea noastră . Într-adevă r. nu mai sîntem oameni? — Ba da. zise de Winter. acum văcunosc. plesnindu-ş i descurajat palmele. — Măurmă re ş te pe mine.. stă tea acolo tot în picioare. Aramis. căm-ai silit la o nebunie cu înţ elepciunea ta. cu aerul omului care socoteş te de prisos săse mai împotriveascăunei for ţ e supranaturale. valeţ iş i bagaje furăsus pe punte. unde trebuiau sădebarce. cred căam greş it. se pierdur ăîn adîncurile depă rtă rii. Athos. împiedicîndu-te adineauri să tragi. mă rturisi Athos. prietene.. Poate c ăîncămai e timp. iar farul îl înv ă luia cu un nimb de lumină . De Winter nu ră spunse decît printr-un oftat. Vezi. În clipa aceea cineva îi strigăde pe corabie. că ci glasul lui Athos tocmai îi rostea gîndul. se stră duia săg ă seascăîn toate cauza ş i se sinchisea prea pu ţ in de urmă ri. — Calm! îl povă ţ ui Athos. auzindu-l de astădată . Cîrmaciul ră spunse ş i barca se lipi de vas. — Hotă rît. care. continuăAthos. — Uite ce e. ca un muget. Tînă rul izbucni în rîs. Grimaud scoase un mormă it surd. zise Aramis. mătem. Dar cel de colo e un demon. Hohotele lui stridente ş i cuvintele-i pline de ameninţ are plutir ăpe deasupra bă rcii ş i. — Ca săte urm ă rească . îl întrebă : — Cînd ajungem în Anglia? Acesta nu-l auzi ş i nu-i ră spunse. purtate de vînt. Cei trei prieteni aruncarăfă răsăvrea o ultim ăprivire că tre stînca pe care se mai vedea desluş it umbra ameninţ ă toare a urmă ritorului. Stă pînul corabiei nu-ş i aş tepta decît că lă torii ca săridice ancora. căş i pornirăspre larg. îndreptîndu-se spre Hastings. — Taci. ră spunse Aramis. ba chiar dupătoate probabilită ţ ile. Aramis fremă ta. Dacăaşputea. Ş i uite. În clipa aceea un glas ajunse pînăla ei. continuăAramis.se lă s ăîn barc ă . ar fi trebuit săş tie de plecarea noastră . că utînd săschimbe vorba. Athos se întoarse cu o vă dit ăsforţ are. aşplînge. — Totul s-a sfîrş it. fiind întruchiparea raţ iunii.

Ş tirea era hotă rîtoare: ea încheia. parizienii se trezirăpuş i pe veselie. victoria era în mîna lui. Soarele. în schimb. el avea misiunea săanine sub bolţ ile de la Notre-Dame două zeci ş i douăde drapele cucerite atît de la loreni. Toate ipotezele puse peste noapte ş i care întîmpinau împotrivirea Parlamentului. domnilor din Parlament. lucră tori. ale că rui simţ ă minte trufaş eş i nestă pînite se potriveau atît de bine cu ale ei. scurgîndu-se spre Notre-Dame. Guitaut ş i Comminges pentru căerau devotaţ i reginei. aurind turlele posomorîte ale oraş ului. Chavigny ş i Séguier pentru căurau Parlamentul. femei ş i copii. se ridicase stră lucitor pe cer. în cinstea victoriei de la Lens.ameninţ are: — Pe curînd. cît ş i de la spanioli. cum dupăNordlingen nu urmaser ădecît înfrîngeri. aveau întotdeauna drept motiv nevoia de a susţ ine onoarea Franţ ei ş i nă dejdea îndoielnicăde a învinge duş manul. Duminica urmă toare. astfel cănu era nimeni. victorie în afara hotarelor. Fiecare ţ inuse să -l vadăpe tînă rul rege ală turi de mama sa ş i de faimosul cardinal Mazarin. era prilejuităde victoria de la Lens. Or. pe care . Parlamentului îi venise apa la moarăs ă -l interpeleze pe Mazarin asupra victoriilor mereu fă gă duite ş i mereu amînate. aflînd aceastăveste. vestităde Prinţ prin domnul de Châtillon. Nu se fă cuse încăabuz de aceste ceremonii. aş a ca aveau multăcă utare. la care fuseserăpoftiţ i mareş alul de La Meilleraie ş i domnul de Villeroy pentru căerau de partea lui Mazarin. ş i că reia că utase zadarnic să -i afle cauza. Doar un singur lucru. lupta început ă cu Parlamentul. care luase parte cu stră lucire la luptă . sănu strige: — Ei. săvedem ce-o sămai ziceţ i! Cu acest prilej. domnilor. aidoma unui fluviu care urcăspre izvor. victorie înlă untrul lor. plin de pe acum de lume: stră zile cele mai întunecoase că pă taserăo înfă ţ iş are s ă rbă toreasc ăş i de-a lungul lor se vedeau ş iruri nesfîrş ite de cetă ţ eni. fusese un triumf ş i încăun triumf deplin: toatălumea îş i dă dea seama de îndoita victorie a curţ ii. care p ă rea căia ş i el parte la să rbă toare. casele ză vorîte. regina strînsese la piept pe vlă starul coroanei. Pră vă liile erau pustii. de astădată . în Anglia! II TE DEUM ÎN CINSTEA VICTORIEI DE LA LENS Toatăacea forfotăde care doamna Henriette îş i dă duse seama. Nu se aflănimic despre hot ă rîrile luate la acest consiliu. anume căduminica urmă toare va avea loc un Te Deum la Notre-Dame. care. un Te-Deum era lucru mare pe vremea aceea. în favoarea curţ ii. în plus. nici chiar tînă rul rege. Un consiliu avusese loc în aceeaş i sear ă .

Cea mai mare libertate domnea. dupăcum am vă zut. venise săse înş iruie de la Palatul Regal pînăla Notre-Dame. bombă nind. în mijlocul acestei mulţ imi uriaş e. îl pă că lise pe Bazin. mai întîi din pricina plecă rii lui Aramis. Dar Friquet. încît nimeni nu voia săscape prilejul să -l ză rească . ş i dacăar fi fost cu putinţ ăca paracliserul sălipseasc ăde la o asemenea solemnitate. de la opt dimineaţ a. Maică -sa îi fă cuse acest ciudat acoper ă mînt pentru cap ş i. a ş a cum miile de clopote ale bisericilor din Paris vesteau TeDeum-ul. Bazin s-ar fi înfă ţ iş at neîndoios episcopului cu aceeaş i rug ă minte care i se fă cuse ş i lui. regimentul de gard ăal reginei. pă rerile se rosteau deschis. falca lui Friquet se umflase ş i mai mult. asta cu ajutorul unui pumn de sîmburi de cireş e gră mă diţ i într-o parte a gurii. pentru cinstea copiilor din corul bisericii. î ş i dă duse pînăla urmă încuviinţ area. pe care o imita din gurăcu atîta pricepere. Începuse deci. precum ne amintim. Podoaba lui cea mai de preţ era mai cu seamăo scufie greu de zugră vit în cuvinte. care îl avea drept ajutor pe Comminges. albăş i roş ie în cealalt ă . încît îş i atrase nu o datălaudele iubitorilor de armonii imitative. de partea Frondei. În uş a bisericii. prin a se împotrivi orică rei învoiri. Totuş i. bă tînd toba din douăpietre ş i trecînd apoi de la tobăla trompet ă . cu tobele ş i trompetele în frunte. Bazin nici nu voise săaudăde a ş a ceva.îl urau pînăîntr-atît. Poliţ ia oraş ului o forma mulţ imea însă ş i. nepotul s ă u. Ajunse acolo în clipa cînd regimentul de gardăieş ea pe poartăş i. Ieş ind din bisericăde la Bazin. care îş i are locul între boneta din evul mediu ş i pă lă ria din vremea lui Ludovic al XIII-lea. apoi din pricinăcătrebuia săia parte la o slujba în cinstea unei victorii de care nu se bucura. Prin urmare. umbrităde un asemenea chip slu ţ it. care îndră gise dintotdeauna varietatea culorilor. îmbră cat cu cele mai ară toase haine ale lui. ş i Bazin îi dă duse liber pe toatăziua. precum am spus. nimic ameninţ ă tor nu tulbura armonia urii generale ş i vorbele clevetitoare nu îngheţ au pe buze. de la el de la birt scă pase. astfel încît capodopera pă lă rierilor din secolul al XVII-lea era galben ăş i verde într-o parte. cum nu alergase încoace decît ca să -ş i bucure ochiul ş i să asculte muzica. ş i mai triumfă tor. aidoma unui simplu copil din cor. Friquet porni într-un suflet spre Palatul Regal. era ş i mai mîndru. de altminteri. . că ci era în toane rele. ca săspunem aş a. care nu gă sise cu cale nici mă car să -i spunăunde pleacă . fie lipsindu-i postavul. se alipi numaidecît în frunte. îmbră cat de duminică . Friquet. Friquet era liber ş i. fireş te. se ar ă tase prea puţ in grijulie în potrivirea culorilor. spunînd căia parte la slujbăla Notre-Dame. comandat de Guitaut. manevrăurmă rit ăîn lini ş te de cetă ţ enii veş nic dornici săaud ămuzica militarăş i săvadăuniforme stră lucitoare. Friquet scuipase umfl ă tura ş i-i dă duse lui Bazin cu tifla într-un fel care asigura ş trengarului din Paris întîietatea asupra tuturor ş trengarilor de pe lume. Bazin fiind. La început. fie dintr-o toană . ră zmeriţ a. vestind. superiorul să u. încît. ară tînd căi s-a umflat falca. dar chiar sub ochii lui.

. ră spunse Friquet. Broussel îl auzi ş i. veni sădeschidă . hotă rî cănumai la consilierul Broussel ar putea să -ş i potoleasc ăfoamea. cîş tigat de zelul ş trengarului. lui domn' Broussel? — Vreau săstau de vorbăchiar cu dînsul. — Ce cauţ i aici. sucindu-ş i boneta cea nouăîn mîini. — Asta nu se poate. zise el. habar n-aveam ş i-am crezut căvădau un sfat bun. Ş i urcăsprinten scara pe care maica Nanette o urcăîncet dup ăel. desf ă ş urîndu-se. dimpotrivă . De ce nu e ş ti la biserică ? — Am fost. că ci lucra. strigînd din ră sputeri. Maică -sa. dup ăce cugeta adînc. bă iatule. —Ş i ce vrei tu să -i spui. aproape de strada Cocatrix. cu o bucatăde pîine proaspă tă . ajunse gîfîind la casa consilierului ş i se apucăsăbatăîn poartăcu putere. am venit s ă -l previn. domn' Broussel. maimuţ oiule. — La urma urmei. săse ferească . — Oh. — Atunci o săaş tept. Ba chiar îmi place căeş ti inimos. dar am vă zut căacolo se petrec unele lucruri de care trebuie sădau de ş tire lui domn' Broussel ş i. — Vreau să -i spun căregimentul de gardăa venit în pă r aici. am venit încoace să -i vorbesc. Friquet îş i aminti ca n-a pus nimic în gură . Drept care o luăîndat ăla picior. ia uită -te niţ el la caisele de colo. într-adevă r. unul. Nanette. lucrează . Ce ne pasănouăde regimentul de gard ă ! Ai înnebunit de faci atîta tă ră boi? Nu ş tii cădomnii ă ş tia se poart ădupă regulăş i căe obiceiul ca regimentul săfacăzid pe unde trece regele? Friquet se ară tămirat ş i. în cabinetul lui de la catul de sus. coborî la primul cat. c ă ruia îi convenea săaş tepte. cu atît mai mult cu cît ş tia el cum să -ş i omoare timpul. îl ş tii dumneata pe jupîn Bazin paracliserul. mulţ umesc. neastîmpă ratule? bombă ni ea. unde locuia Broussel. dă -i ş i bă iatului tă u vreo cîteva. — Dimpotrivă . ră spunse: — Pă i nimic mai firesc săş tiţ iş i asta. Nu trebuie să -mi purtaţ i picăpentru asta. se gîndi încotro să -ş i îndrepte pa ş ii spre a îndeplini ş i aceastăînsemnatăcerinţ ăa zilei ş i. doar dumneavoastrăle ş tiţ i pe toate. zise Friquet. p ă trunserăpînăîn inima vechiului oraşş i se orînduirăîn capul stră zii Saint-Christophe. ce vrei tu de la domnu' Broussel? se oţ ă rî ea din nou. ză u. Eu. ş i pentru Friquet fu o adevă ratăplă cere. Spun drept c ă mor dupăcaise.Aceastăvesel ăîndeletnicire ţ inu de la bariera Sergents pînăîn piaţ a Notre-Dame. domn' Broussel. Ş i cum lumea vorbeş te căla curte s-au luat mă suri împotriva lui domn' Broussel. maicăNanette. domn' Broussel! se bucur ăFriquet. Dar de îndatăce regimentul se opri ş i companiile. cu îngă duin ţ a lui jupîn Bazin. pe care doamna de Longueville ni le-a trimis ieri de la Noisy. b ă trîna slujnicăa lui Broussel. — Eh. prietene.

regele apă ru cu regina într-o tr ă surăpe de-a-ntregul aurită . intr ă treptat-treptat sub bolta uriaş ăa sumbrei biserici ş i serviciul divin începu. pe reginăş i pe Mazarin ş i asculta slujba ca ş i cum ar fi fost în biserică . patru ostaş i cu un ofiţ er se urcar ăîn ea ş i traserăperdelele. ş i se gr ă bi săistoriseascăcelor afla ţ i sub ordinele sale despre ispră vile nemaipomenite s ă vîrş ite de acest uriaş . Friquet. ba chiar privit cu admiraţ ie. îl recunoscu pe Porthos. Ajuns acolo. ieş i din biserica ş i apuc ăpe strada Saint-Christophe. dînd cu ochii de acest chipeşofi ţ er. pustie cu desă vîrş ire. mugetul uriaşal valurilor mulţ imii care creş tea mereu în jurul bisericii Notre-Dame. cu o companie de muş chetari. Strada era pustie cu desă vîrş ire. oprindu-se în capul stră zii Saint-Christophe. Porthos fu bine primit în mijlocul companiei. cu cît ceremonia se . veni săfacăde strajăla intrarea în biserică . ofiţ erii casei regale ş i toatăcurtea. În momentul cînd curtea se aş ezăîn jilţ uri. Toatălumea nu se gîndea decît la ceremonie. De acolo îl vedea pe rege. Doar Friquet. schiţ ăun gest de recunoş tinţ ăş i salutăuş or din cap. vechiul să u tovară şde arme. ca muş chetar de onoare. dar el se dusese să -ş i mă nînce caisele sub streaş in ăunei case din piaţ a bisericii. un bă trîn ostaş . vă zîndu-l pe Comminges. dar în depă rtare se auzea. Îi spusese lui Porthos săse foloseascăde acest prilej ca săvadăceremonia. Mulţ imea care se fră mînta dinapoia muschetelor nemiş cate ale ostaş ilor t ă lă zui asemenea arborilor zbuciumaţ i de furtună . apoi. spuse în ş oaptă : — Du-te. urmat de doi ostaş i. falăa muş chetarilor de altă datăai lui Tréville. a ş a cănici tră sura. printr-o cră pă tură . Zece alte tră suri veneau în urmă . ca vuietul mă rii în creş tere. care aş tepta în spatele ei. Cortegiul înainta încet ş i-i trebui aproape o jumă tate de ceas ca să stră batădistanţ a dintre Luvru ş i pia ţ a Notre-Dame. tunul de la Luvru vesti plecarea regelui. cu atît mai voios. Consilierul se duse la fereastră . Sergentul companiei. — Tră iascăregele! izbucnir ăstrigă te din toate pă rţ ile. regina. ar fi putut săadulmece t ă ră ş enia. ş i Porthos ap ă ru în mare ţ inută . Că tre sfîrş itul slujbei. pe cel mai frumos cal al să u. o tră surăcu blazonul lui Comminges se desprinse din ş irul tră surilor de la curte ş i se depă rtă încet. ca ş i cum ar fi a ş teptat pe cineva. Vuietul acesta spori înc ăo datăpe atît cînd d'Artagnan. ceea ce înteţ i strigă tele. Într-un tîrziu. aş a cum ş i d'Artagnan apă ruse în atîtea rînduri odinioară . Comminges. Acolo. ş i Dumnezeu să -ţ i ajute! Comminges plecănumaidecît. Era nouăş i jum ă tate. veteran al ră zboaielor din Spania. La ceasurile zece. încuviinţ area unei porunci date înainte de a pă ră si Luvrul. ofiţ erul se apucăsăpîndeascăîn lungul stră zii Cocatrix. porni în joacădupăei. cel mereu cu ochii în patru. cu doamnele de onoare. nici mă surile de prevedere ale celor din ea nu furăb ă gate în seamă .Broussel trecu în odaia soţ iei sale ş i ceru s ăi se aduc ăgustarea de dimineaţ ă . Tînă rul rege se ară t ăgrav la geamul portierei. în picioare.

Comminges bă tea în poartă . — Va săzic ăstăaici? întrebăComminges. Friquet. iar în capul mesei. Omul. — Prea bine. în spatele lui Comminges. aş teptăsăvinăcineva s ă deschidă . Broussel se sim ţ i oarecum tulburat. pe care am avut prilejul să -l cunoa ş tem cînd cu accidentul întîmplat consilierului. urcăla catul de sus. Acuma trebuie căstăla masă . — Aş tept săintru la domn' Broussel. Broussel stă tea la masă . De cum îl ză ri pe Comminges în capul stră zii Cocatrix. domn ofiţ er! murmur ăFriquet. Louvières. Totuş i. r ă spunse Broussel. Ş i dacăbinevoiţ i să -mi daţ i crezare. care prinsese valetul de braţ în momentul cînd se pregă tea sădeschidău ş a ca să -l anunţ e. haimana? se ră sti Comminges. sînt purtă torul unui ordin al regelui. În aceeaş i clipă . Broussel se d ă du înapoi tremurînd. cu un glas dulce pe care se pricepea de minune s ăş i-l ia la nevoie ş trengarul Parisului. Un tră snet săfi că zut în mijlocul acestor oameni paş nici ş i cumsecade. ofi ţ erul din tră surăîi spuse un cuvînt vizitiului. deschise el însuş i uş aş i se pomeni în faţ a acestui tablou de familie. ca ş i cum ar n vrut săsarăsăia spada . care porni îndată . accident de pe urma că ruia se înzdră venise pe deplin. — La ce etaj? — Stăîn toatăcasa. — Aici. Louvières fă cu o miş care. zise Comminges. din nou teaf ă rş i să nă tos. — Am însă rcinarea săvăarestez. E casa lui. Pe vremea aceea era cumplit săfii întemniţ at ca duş man al regelui. doar e amiază . — Bine. Ofiţ erul îi puse cîteva întrebă ri ş i aflăcădomnul de Broussel era acas ăş i că . tocmai stă tea la masă .sfîrş ise ş i regele tocmai se urca în tră sură . mă nîncăla cel de jos. Ce ordin? Ş i întinse mîna. La ivirea ofiţ erului. — Dar unde îl gă se ş ti de obicei? — Cînd lucrează . un valet veni sădeschidă . ş i tot n-ar fi stîrnit atîta spaimă . însăde mîncat. domnule. împreun ăcu întreaga-i familie: în faţ a lui ş edea soţ ia. îl l ă muri Friquet. Comminges urcăîn urma valetului. o mare neliniş te se zugră vi pe chipul femeilor. fiul lui. Comminges. în ciuda politeţ ii amîndurora. într-adevă r. Dar. domnule. domnule. v ă veţ i scuti de osteneala de a citi aceastălungăscrisoare ş i măveţ i urma. vă zîndu-l căsalutăpoliticos. rosti Comminges. În clipa aceea. se ridicăş i ră spunse la fel. oprindu-se în fa ţ a casei lui Broussel. Louvières se fă cu galben ca ceara ş i aş tepta neră bdă tor lă muririle ofiţ erului. tocmai gusta din frumoasele fructe trimise de că tre doamna de Longueville. — Domnule. iar Friquet în urma lui Comminges. de o parte ş i de alta cele doua fete. — Ce cauţ i aici. rosti Comminges pe acelaş i ton ş i cu aceea ş i polite ţ e.

r ă sunăpiţ igă iat: — Să riţ i! Foc! Ucigaş ii! Îl omoarăpe domn' Broussel! Îl sugrumăpe domn' Broussel! Era glasul lui Friquet. de se auzea pînăîn piaţ a bisericii Notre-Dame: — Ajutor! Mi-aresteazăstă pînul! L-aresteazăpe consilierul Broussel! Ajutor! — Domnule. — Buna mea Nanette. sănu mai ză bovim! spuse Comminges. — Domnule. izbucni în plîns. care nu-ş i pierduse capul. spuse Broussel. Ordinul e limpede ş i trebuie adus pe loc la îndeplinire. domnule. — Cu neputinţ ă ! exclamăLouvières.. dar o privire a bunului Broussel. Porunciţ i acestei femei sătacăş i urma ţ i-m ă . întorcîndu-se spre Broussel. — Aha. Ia să -ţ i iei tă lpă ş iţ a! se oţ ă rî ea la Comminges. — Săstau lini ş tităcînd mi-aresteaz ăstă pînul. Se cuvine sădă m ascultare regelui..aflatăpe un scaun. de undeva de jos. — În acest caz. stă vili aceasta pornire dezn ă dă jduit ă . — Să -mi porunceasc ămie s ătac?! Mie?! se aprinse Nanette. Doamna de Broussel. nu tu. Haide. — Cu neputinţ ă . domnule! îl asigurăBroussel. Cele dou ăfete î ş i strîngeau tată l în braţ e. — Domnule. încleş tîndu-ş i mîinile de ză brelele ferestrei. liberatorul. stai liniş tită . simţ indu-se sprijinită . Domnule. Maica Nanette. luaţ i seama. îi ţ inu isonul ţ ipînd ca din gură de ş arpe. Ş i. încercînd să se desprindădin îmbr ă ţ iş area fetelor lui ş i să -ş i stă pîneascădin ochi bă iatul gata săizbucnească . de partea cealaltăa mesei. Comminges se întoarse ş i o vă zu pe maica Nanette cu mă tura în mînăş i cu ochii scă pă rînd de mînie. — Cu neputinţ ă ?! ră sunăo voce ţ ipă toare din fundul odă ii. porunciţ i bă bă tiei sătacă . poate altul. o deschise ş i strigăcît o ţ inea gura. urmăComminges. nu măsimt prea bine cu să nă tatea ca săvăurmez acum: cer un ră gaz. pă rintele bietului popor! Eh. . dar în aceeaş i clip ăun alt glas. nu ne împingeţ i la disperare. Ră spunde ţ i: v ăsupune ţ i regelui sau nu? — Măsupun. vrînd săo smulgăde la fereastr ă . abia acum ai sămăcunoş ti. te rog. interveni Broussel. bă bă tie! se c ă tră ni Nanette. Ofiţ erul zîmbi. chipos sticlete al regelui! Las' căvezi tu acuş i! Ş i maica Nanette se repezi la fereastră . măsupun. — Sămergem. ră stise Comminges. se porni săstrige ş i mai vârtos: — Ajutor! Ajutor! L-aresteazăpe domn' Broussel fiindcăa apă rat poporul! Ajutor! Comminges se repezi la slujnică . într-un col ţ . rosti Comminges. spuse el.

care. nu putea face nimic împotriva gloatei întă rîtate. afla ţ i în tră sură . un că lă re ţ se apropie în goan ăş i. vă zîndu-se împins de mulţ ime. Că lă re ţ ul. împingîndu-l din spate pe Broussel. gata săfie striviţ i de roţ ile ş i de pereţ ii tră surii. Să ri din ş a. ofiţ erul e sus. ceilalţ i. ală turîndu-se ostaş ilor. vă zînd cum erau batjocorite acele uniforme. tînă rul ţ inu piept singur mulţ imii. împingîndu-i cu lă ncile. vuietul creş tea neîncetat. Friquet ţ îş ni din casădrept pe acoperiş ul tră surii. era alb căvarul la faţ a de furie. atras în capul stră zii. Era într-adevă r Raoul. mulţ imea începu săl ă rmuiască . auzind strigă tul „În numele regelui". apropiindu-se tot mai mult de cai. e mort! strigăRaoul. vizitiu afurisit! se înfurie Friquet. întorcîndu-se de la Blois. Poporul. deschiserăamîndouăportierele ş i puserămîna pe arme. trase din coburi pistoalele pe care ş i le vîrî la cingă toare. urlînd. aş a cum fă gă duise contelui de La Fère. de unde începu să -l bombardeze cu tot ce-i pica în mînă . Îi vedeţ i? Uite-i! Vizitiul se întoarse ş i-l plesni cu biciul. Ostaş ii erau împinş i ca de ni ş te ziduri vii. Totuş i. simţ indu-se r ă nit. ba poate chiar din pricina asta. ba pă rea c ăo înt ă rîtăş i mai mult cînd. un tîn ă r de cincisprezece-ş aisprezece ani. repetat de vreo două zeci de ori de că tre ofiţ er. care. ca un lupt ă tor încercat. apoi un adevă rat puhoi. vedeau acolo o tră sură . se pomenise purtat de ş uvoiul mul ţ imii ş i. — Ajutor! striga bă trîna. la strigă tul: „În numele regelui!". se lipi de spatele tră surii ş i. dupăo absenţ ăde cinci zile. îş i aduse aminte de vorba . dar nimeni nu se dumirea ce ş i cum. Toţ i auzeau strigă tele. În ciuda purt ă rii duş mă noase a ostaş ilor. dă du înapoi. — Săsf ă rîm ă m tră sura! strigăpoporul. — Cine face un pas. Strada gemea de lume ş i oamenii curgeau din toate pă rţ ile. Ajuns în preajma stră zii Cocatrix. Strig ă tul: „În numele regelui!". — Oh. azvîrlind neobosit în osta ş i cu tot ce-i că dea în mîn ă . — În numele regelui! striga Comminges. Bă iatul urlăde durere.Cîteva capete de curioş i se ş i iviserăpe la ferestre. — Îi vedeţ i? strigăFriquet. Ostaş ii silirăpe cei mai porniţ i sa dea înapoi. Cei doi ostaş i ră maş i în strad ăurcarăîn casă . ţ inuse să vadăş i el ceremonia ş i apucase pe drumul cel mai drept spre NotreDame. atinse cu vîrful spadei un fel de uriaşgata să -l strivească . Timp de zece minute. se arunc ăîn învă lmă ş ealăcu spada în mînă . Atunci apă ru Comminges. — Vor să -l aresteze pe domn' Broussel! ră cni el. Mulţ imea nă vă li peste temutele lă nci ale gă rzilor. apoi puse mîna pe spadă . în ajutorul lui Comminges. Poporul începu sămurmure ş i se apropie de cai. Te-amesteci unde nu-ţ i fierbe oala?! Stai niţ el! Ş i se repezi în casă . fă cîndu-ş i pavă zădin cal. — Să riţ i! striga Friquet. dă dea fuga – la început doar cî ţ iva. Acesta. aducînd un nesperat sprijin ostaş ilor. Osta ş ii aş teaptă -n tră sură .

Friquet ş i Nanette urlau ca apuca ţ ii. În clipa aceea ră sun ăo împuş că tură . trase în aer. Numai căde îndatăce ie ş i pe chei. — Încăun pas. turbat de furie. Comminges aproape că -l aruncăpe Broussel în tră surăş i urcăiute ş i el. Comminges ridic ăochii ş i. va face întocmai cum a spus: continua să -l ameninţ e. Raoul ră mă sese pe jos. în ă buş iţ i. dincolo de care vedea o sutăde braţ e ameninţ ă toare întinse spre el. domnule. ci ş i judecata. Vedem noi atunci care o săfie mai tare. caii smulş i din hamuri. ră sunar ăcîteva împuş că turi. ş i puse spada pe pieptul lui Broussel – încăun pas ş i-l ucid. începu săizbeasc ăcu tă iş ul. Ş i se stîrni o vînzolealănemaipomenită . simţ ea căîncep să -l pă ră seascănu numai forţ ele. Se auzeau voci care nu se aud decît în zilele de ră zmeriţ ă . ai că rui ostaş i erau batjocoriţ i. — La moarte cu ofiţ erul! La moarte cu el! ră cnea mulţ imea. că ci nu mai avusese timp săse arunce în ş a. care stă tea ghemuit pe capră . smucind în lă turi perdelele tră surii ca săse vadăînă untru. strigăComminges. nu întîrziară să -ş i arate urmă rile. mirosul de pulbere. mai mult mort decît viu.lui Athos: „Slujeş te-l pe rege!". prin fumul împuş că turii. Strigă tele. dar care pă rea atît de hotă rît. îş i smulgea pă rul din cap în tră sura . Vizitiul dă du bice cailor ş i caii deschiserăun drum lung prin mulţ ime. alergînd sălupte pentru rege. asta-i tot.. Am ordin să -l duc viu sau mort ş i-l voi duce mort. zgomotul împuş că turii. însăse retră gea îndă ră t.. tră sura fu r ă sturnată . Raoul. striviţ i. Dar acest ultim ş i groaznic mijloc de apă rare nu f ă cea decît săscoatălumea din minţ i. se vedeau chipuri care nu se vă d decît în zilele însîngerate. dar ecoul lor nu tulburămai puţ in inimile. i-o întoarse Louvières. Ră sun ăun ţ ipă t cumplit: soţ ia ş i fetele lui Broussel întindeau mîinile rugă toare că tre mulţ ime. Din cînd în cînd în mijlocul mulţ imii lucea cîte o ţ eav ăde muschetăsau cîte un tă işde spadă . vă zu la o fereastr ăde la catul al doilea chipul ameninţ ă tor al lui Louvières. Comminges. Obosit să loveascăcu latul spadei. — La palat! strigăel vizitiului. stră pungînd bra ţ ul unui ostaş . fel de fel de proiectile plouau de pe la ferestre. o s ămai auzi de mine! îi fă gă dui el. ceea ce ş i fă cu. se vă zu silit săoprească . ochii îi ră tă ceau într-o pîclăroş iatică . întotdeauna atît de aţ îţ ă tor. —Ş i dumneata la fel. un glonţ îi gă uri pă lă ria de sus în jos. Comminges spuse ostaş ului ră nit săurce lîngăel ş i porunci celorlalţ i săînchidăportiera. fă răîndoială . cu faţ a însîngerată . cu pă lă ria mototolită . gata să -l înhaţ e cînd va că dea. Strigă tele: „La moarte! La moarte cu soldaţ ii! În Sena cu ofiţ erul!" pluteau desluş it pe deasupra acelui tumult cumplit. Poporul înţ elese căacest ofiţ er atît de palid. — Bine. cum obosiserăş i ostaş ii s ătot loveascăcu latul lă nciilor.

dornici săscape cu fuga. nu miş cănimeni: un foc tras azi ar fi plă tit prea scump mîine. totul avea s ă fie sfîş iat în bucă ţ i. vai de ei! Ş i se ră suci în loc plin de atîta înspă imîntă toare for ţ ăş i mînie. Ostaş ii nu puteau sădea ajutor nimă nui. Tînă rul îl privi nedumerit. nicidecum. nă dă jduiesc. chiar vă d o tră surăapropiindu-se. Ceru celor ce se aflau în ă untru săcoboare ş i-i aduse lîngătră sura ră sturnată . În clipa urmă toare se aplec ădin nou spre Raoul. — Haide. — Domnul d'Artagnan! murmura Raoul. tocmai cînd era gata săcad ăla pă mînt. mulţ imea se despică . un ofiţ er de muş chetari. ară tîndu-se pe jumă tate în uş a tră surii ră sturnate. Dar cînd trebui să -l mute pe Broussel . pe neaş teptate. În aceea ş i clipă . azvîrlităîn laturi. Haide! Uite. altfel în cinci minute îi vezi înapoi pe toţ iă ia de adineauri. — De. Chiar eu. zise Comminges. l-au omorît? strig ăofi ţ erul. în vreme ce unii venirăde-a rostogolul pînăîn Sena. cînd D'Artagnan se aplecăş i-i ş opti la ureche: — Taci ş i lasă -măpe mine săvorbesc. Ieş i din tră surădac ă poţ iş i porneş te mai departe cu alta. Dupăaceea se întoarse spre Comminges. încît pînăş i cei mai porniţ i se traseră înapoi.ră sturnată . ostaş ii. ră sunăo voce binecunoscut ă lui Raoul ş i o spadăaprigăscînteie în aer. Oamenii vor fi fericiţ i. tinere gentilom! Cum te cheamă ? Să -i spunem reginei. din fericire pentru tine. — Mai cu seamăsănu-ţ i spui numele. — Îţ i mul ţ umesc. nu prea ş tiu. — Pe Dumnezeu din cer. mă turaţ i-mi totul de aici! Puneţ i mîna pe arme! Pregă tiţ i arm'! Încă rcaţ i arm'! La ochi arm'! La aceste porunci. cu prima care trece pe Pont-Neuf. oamenii stă pînirii ş i arestatul poate. încît d'Artagnan nu-ş i putu stă pîni un hohot homeric de rîs. — Nu pierde vremea. pe Dumnezeu din cer. Totul era pierdut: tră sura. hotă rî d'Artagnan. Haide. Ş i dacăă ia se întorc. lovind în dreapta ş i în stînga cu spada. trageţ i. cu o înfă ţ iş are atît de amenin ţ ă toare. îl povă ţ ui el. — Nu. aici la mine! strigă înă lţ îndu-se în scă ri ş i ridicînd spada a chemare spre mu ş chetarii care nu putuserăsa-l urmeze. Tu o s ăfii omorît. valurile mulţ imii se împră ş tiar ăatît de repede. cînd. alergăspre Raoul ş i-l luăîn braţ e. strivită . Comminges. Comminges luăcu el pe cei patru ostaş i ai să iş i tot atîţ ia muş chetari ş i alergăspre tră sură . d'Artagnan. îngă imăComminges. Raoul se preg ă tea sără spund ă . — Cu care? — La naiba. înarmaţ i cu spade ş i cu muschete. tînă rul meu prieten! Voi de colo. iar arestatul eliberat. după cum se pare. Dimpotrivă . caii. îi ş opti d'Artagnan. În acest caz. — Da. Îţ i mul ţ umesc ş i dumitale. doborîtă . alerg! zise Comminges. de iute ce gonise. claie peste gră madă . — Bine. sădea tră sura pentru a-l sluji pe rege.

Izbucnirăcîteva împuş că turi. strigă tele se înteţ irăîncăo data pe atît. La plecarea tră surii. domnule! spuse Raoul. — Oh. tinere. era ş i timpul săm ăopreş ti: l-aş fi ucis ş i. Va săzic ătu ai vrut s ă -l omori! Las' c ăvezi tu! Ş i îndreptăpuş ca spre d'Artagnan. o săfii spînzurat.din tră sura sf ă rîmatăîn cealalt ă . Glonţ ul reteză pana de la pă lă ria muş chetarului. Apoi. înconjurarătră sura cea nouăş i pornirăîn goanăcu ea. Peste zece mii de oameni se îmbulzeau pe chei. întinzînd ofiţ erului puş ca desc ă rcată . — Lasă . la naiba! Dimpotrivă . cu o puş c ăîn mîn ă . Îngă duiţ i-mi ca. — Ah. Ş i se nă pusti cu cei dou ă zeci de muş chetari ai să i asupra mulţ imii. ză u. care se trase îndă ră t înspă imîntat ă . în timp ce muş chetarii să i continuau ş arja. Dacăte-nhaţ . mi-ar fi pă rut ră u de el. dragul meu. mormă i d'Artagnan. poporul. D'Artagnan îş i înfrîn ăbraţ ul gata sălovească . Calul întă rîtat îl izbi pe nesă buitul care încerca săopreascăde unul singur o furtună . se întoarse cu spada ridicatăasupra celui trîntit la pă mînt. Cruţ aţ i-l. fiindc ăîl vă zuse în strada Cocatrix. vă zînd cămu ş chetarii care mă turaserăcheiul de la Pont-Neuf ş i . care-l cunoş tea pe tînă r. Raoul bă uş i începu din nou cu mul ţ umirile. — Eh. se strecur ăpe sub grumazul calului ş i se f ă cu nevă zut dupăcolţ ul stră zii Guénégaud. — Eş ti fiul lui Broussel. domnule. domnule! strigăRaoul. ră mase pe loc. — Înainte! strigăd'Artagnan. la intrarea pe Pont-Neuf ş i pe stră zile înconjură toare. îl îmbie: — Trage vreo douăînghi ţ ituri. D'Artagnan smuci frîul. — Aha! fă cu el. săvămulţ umesc ş i pentru mine. tînă rul trase. Tînă rul nu aş teptăs ăi se spunăde douăori. Pleacăfă răsămai pierzi o clipă . — Aş teaptă . nu te osteni s ăvorbeş ti. Îţ i dau zece muş chetari săte însoţ ească . e fiul lui. Ş i scoţ înd din coburi o sticlăcu vin de Spania. O săvorbim mai tîrziu de asta. spuse el. dup ăce v-am mulţ umit pentru bietul bă iat. îl opri d'Artagnan. ză rind pe cei care îl numea liberatorul să u. scos din ră bdă ri ş i muş cîndu-ş i mustaţ a. Asta-i altceva. nici pomenealăde-aş a ceva. Eu pă strez două zeci săţ in piept mul ţ imii. eram gata sămor. cînd aşfi aflat cine este. Un muş chetar fu ră nit. D'Artagnan se aplecăpe gîtul calului. oprind calul în loc ş i. care venea ca o vijelie spre el. Un singur om. — Măpredau! zise Louvières. izbucni într-un tumult neînchipuit de strigă te ş i dă du nă valădin nou. — Pleacă ! spuse d'Artagnan.ş terge-o numaidecît. Cînd aţ i sosit. repezindu-l ghem într-un zid. — Pe legea mea. aş teaptă . Zece oameni pentru domnul Comminges! Zece muş chetari ieş irăîndatăîn faţ ă .

domn' ofi ţ er? strigăel. — Tică loş ii! bomb ă ni d'Artagnan. astfel încît nu-i scă pănici miş carea muş chetarului. iată -l! Într-adevă r. te sim ţ i ră u? întrebăel. din partea opusă a cheiului se ară tarăcei zece oameni de escortăpe care d'Artagnan îi dă duse lui Comminges. nu erai pe cal? — Fireş te. nici ţ ă că nitul coco ş ului. plecaţ i. s-a mai întîmplat ceva? întrebăd'Artagnan. nu alta! D'Artagnan ridicădin umeri. — Aha. Pă i nu aveai pinteni. — Hei. — Da. — Da. — Ce porunciţ i. domn' ofiţ er. — Dumneavoastrăveniţ i singur? — Pă i cum?! Nu cumva crezi căam nevoie de escortă ? — Oricum. dar fă cu pe surdul ş i încercăsă -ş i vad ă de drum. domnule locotenent? — Ia oamenii ş i du-i la cvartir. ce ai la cap? zise d'Artagnan. pă că tosule! se r ă sti d'Artagnan. dumneavoastrăsînte ţ i. domnule! bombă ni sergentul. tu eş ti. în clipa aceea. Ş i adu calul încoace! Friquet auzi vorba ofiţ erului. —Ţ i-ai schimbat meseria. se mulţ umi sătragă un pistol din coburi ş i să -l încarce.Ş i apoi. — Acum spune-mi. Măbucur căvărevă d. ce spun eu. alegi una trainică . Muş chetarii pornir ăş i d'Artagnan ră mase singur cu Raoul. Muş chetarii sosir ăîn trapul cailor. calul lui Raoul tocmai trecea pe acolo. — Niş te ageamii! pufni el.pînăla Saint-Michel f ă ceau cale întoarsă . ridicăspada ca să -i zorească . domnule. ză u! D'Artagnan îl privi cu luare-aminte ş i-l recunoscu pe puş tiul din strada Calandre. — Ia săvedem. D'Artagnan simţ i o clipăimboldul săporneascădupăjupîn Friquet. cred căm-a nimerit un ghiveci de flori. — Haide. apropiindu-se de d'Artagnan.. o vînă taie! — Da. mi-e capul greu ş i parc ă -n fl ă că ri. — Eh. stai pe loc. Cînd alegi o tr ă sură . dar am să rit jos să -l apă r pe domnul Comminges ş i mi-au luat calul. dar. care flutura în mîn ăboneta lui în patru culori ş i striga cît îl ţ inea gura: — Broussel! Broussel! — Hei. ai? Nu mai eş ti copil de cor? Nici b ă iat de pră vă lie? Te-ai fă cut hoţ de cai? . Eh. Friquet avea ochiul ager ş i urechea aidoma. În acela ş i timp. Le-au sfă rîmat iar tră sura: un adevă rat blestem. spuse Friquet. împieliţ atule?! Ia vino încoace! — Da. tră sura cu care vii să -l arestezi pe Broussel trebuie s ăpoatăduce zece mii de oameni. cu un glas dulce.. cum nu voia să -l lase singur pe Raoul. Ş i opri calul într-o clipit ă . Aha. eu sînt. ridicîndu-i pă lă ria. purtîndu-l pe Friquet în spate.

nu-i aş a? Raoul duse mîna la buzunar. nu-i aş a? — Fireş te. Comandantul t ă u e Prinţ ul. aducîndu-l pe Mousqueton. Îl că utam pe stă pînul calului. D'Artagnan trimise dupăPlanchet. domnule. ia-ţ i tă lpă ş iţ a.. Apucarăpe strada Tiquetonne. . li se deschidea calea fă răîntîrziere. — Eh. un cavaler chipeşş i viteaz ca ş i Cezar. — Atunci. iat ă -l! continu ăel. Domnule. — Merităzece picioare în spate. chiar dumneavoastră . o săvăgîndiţ iş i la mine. — Credeţ i cumva c ădomnul conte de La Fère s-ar supă ra pe mine? — Dacăo cred?! Sînt sigur! Dac ăn-aşfi a ş a. care îl privea ca pe propriul sau fiu. ră spunse Raoul. încît nimic mai acă tă rii nu-i supă răpe cei doi cavaleri. la vederea temutei spade ce-i atîrna la ş old. fiindcă . Haide. — Vreau sădau zece livre acestui bă iat de isprav ă . însoţ it de zvonul unor ameninţ ă ri. Ah. Tot drumul se auzi un murmur surd. Astfel ajunserăla hanul „La Că priţ a".. Dupăce se aduse vinul ş i se vă zu singur cu Raoul. — Da. te-ai amestecat în lucruri care nu te privesc. ceea ce nu-i acela ş i lucru.— O. morm ă i d'Artagnan. căse face foc. — Ce faci? întrebăd'Artagnan. privindu-l drept în ochi: — Eş ti mulţ umit de tine. — Totuş i. ţ i-aşmulţ umi. Cred cămi-am fă cut datoria. Numai căastă zi nu l-ai apă rat pe rege. Frumoasa Madelaine îi d ă du de ş tire lui d'Artagnan căPlanchet s-a întors. domnule ofiţ er.. care îndurase cu bă rbă ţ ie extracţ ia glonţ ului ş i căacum starea acestuia era cît se poate de bună . scoţ înd la ivealăo monedăde un pistol. se poate săvorbi ţ i aş a! se tîngui Friquet.. Dar la vederea acestui ofiţ er atît de neînfricat după înfă ţ iş are. porni glonţ de pe chei spre strada Dauphine ş i se fă cu nevă zut. Raoul se urca pe cal ş i porni la pas ală turi de d'Artagnan. eu trebuie sămăsupun ordinelor pe care mi le dăcomandantul. pref ă cîndu-se că -l vede pentru prima oarăpe Raoul. d'Artagnan îi spuse. Ascultăbine ce-ţ i spun: tu n-ai alt comandant. cu mine-i altceva. tinere. — Dar. care nu se aş tepta săscape atît de ieftin. Ia te uităce cap! Săte dai de partea lui Mazarin ş i săajuţ i la arestarea lui Broussel! Sănu sufli un cuvînt despre asta contelui. regele. l-ai apă rat pe Mazarin.. p ă că tosule! Ş i nu uita căş tiu unde stai! Friquet. Oare nu lam apă rat pe rege? —Ş i cine te-a sfă tuit să -l aperi pe rege? — Însuş i contele de la Fère. aduceţ i niş te vin! ceru d'Artagnan.. — Ai fă cut o mare nesă buin ţ ă . dar degeaba îl tot strigară : Planchet dispă ruse. ră spunse Raoul. dacănu măîn ş el. un gentilom.

deş i nu văprea înţ eleg. — Nu înţ eleg. în schimb ş i eu i-am spintecat pe mul ţ i. Aş adar. aş i.. A ş a ca te cert în locul ş i în numele lui: furtuna are săfie mai blîndă . nu. văvoi asculta.. ridicîndu-ş i ochii frumoş iş i umezi de lacrimi că tre d'Artagnan. — Oh. la arestarea că ruia ai dat o mîn ăde ajutor cu atîta nesocotinţ ă . leoarcăde sudoare ş i colbuit tot. Ş i dacă ar fi aici bunul Broussel. d'Artagnan! — Tocmai pomenisem de tine. domnule. Un deget de vin.. de dreptul pe care mi l-a dat tutorele t ă u. îş i supse mustaţ aş i întreb ă : — Despre ce-i vorba? — Uite. domnul conte a plecat din Paris. spuse Raoul. reluăd'Artagnan. adă ugăd'Artagnan. Dar am miruit peste două zeci cu mînerul lui Balizarde. — Oh. Doamne! suspinăel. privirea tînă rului se înceţ oş ă . Ş i îş i sunăpunga. trup ş i suflet de partea Frondei. Doamne. f ă ră sămăvadă ? — A plecat acum patru zile. Porthos? . luăo scrisoare ş i i-o întinse lui Raoul. spuse gasconul. N-am s ăte supă r cu nimic. care sosise cu ve ş mintele spintecate. — Da.. atunci iubeş te-măş i tu. tînă rul meu prieten. vreau s ă -ţ i cer pă rerea. Dupăce bei. — De prisos săînţ elegi.oricum. domnule. Apoi. dragul meu. ne-ai slujit pe noi. Domnul de Bragelonne a ţ inut mor ţ i şsă dea o mînăde ajutor la arestarea lui Broussel ş i abia l-am împiedicat să -l apere pe Comminges! — Drace! mormă i Porthos. Neispră viţ ii voiau să -mi smulgăspada! La naiba! Ce de mulţ imi în mi ş care! continuăuriaş ul. se duse la scrin. De îndatăce citi scrisoarea. Apoi se întoarse spre tovară ş ul să u: — Mergi cu mine. cu condiţ ia săfii de partea Frondei. Sînteţ i un gentilom atît de curajos ş i domnul conte văiube ş te atît de mult! — Ei. – continu ăd'Artagnan. — Fie. — Scrisoarea lasăsăse înţ eleag ăc ăe în primejdie de moarte. ală tură -te Frondei ş i gînde ş te-te căeu ţ in locul contelui în toate. Ală tură -te Frondei. la naiba! Ş i pe vicar. spuse Porthos. Ş i tutorele lui ce-o săspunăcînd o să afle? — Vezi? tă cu d'Artagnan. dar în schimb. umplînd ochi paharul lui Porthos. întrerupîndu-l. ş i pe doamna de Longueville. Porthos goli paharul dintr-o sorbitură . — Dar am săo mai pot vedea pe doamna de Chevreuse? — Te cred. n-ai team ă . el în primejdie de moarte! Fii liniş tit: c ă lă toreş te cu treburi ş i se întoarce curînd. cu aerul să u liniş tit. Vezi tu. domnule d'Artagnan. D'Artagnan se ridică . — Ei.ţ i-aşspune: „Cere-i degrab ăiertare domnului Broussel ş i să rută -l pe amîndoi obraji". murmurăRaoul. întorcînduse spre domnul du Vallon. prietene. mă folosesc. îl puse pe mas ă . Sper căn-ai nimic împotrivădac ă -i ţ in locul de tutore.

Broussel fusese scos din Paris fă răvreo împotrivire ş i acum se afla pesemne dupăgratii. iar Porthos spre baronia lui. dar fă răzgomot ş i fă răvreo greutate. Toţ i îi ascultau povestirea. cînd ofiţ erul ză ri în uş ă . că ci ş tia căMazarin fă gă duie ş te lesne. zise el. că ci.— Unde? întrebăPorthos. — Aceste haine sînt mai de preţ decît ale multora dintre curtenii pe care îi veţ i gă si la regin ă . d'Artagnan cerîndu-i sănu iasădin odaie pîn ăce toatăaceastătulburare nu se va potoli. Ş i le fă cu semn să -l urmeze. alergînd spre d'Artagnan. regina îi chemăla ea. se cîş tigase o victorie asupra poporului. el ră mase cu desă vîrş ire nă ucit de ceea ce vedea. Dar se ară tă foarte mulţ umit faţ ăde Porthos. pe d'Artagnan ş i pe Porthos. Cardinalul cugetăcăar spori ş i mai mult zelul celor doi apă ră tori ai să i dîndu-le prilejul săprimeascămulţ umirile reginei îns ă ş i. fusese întemniţ at la Vincennes. care îi copleş i cu vorbe mă gulitoare ş i-i înş tiinţ ăcăfiecare dintre ei a stră bă tut jumă tate ş i mai bine din drumul spre ţ elul dorit: adicăd'Artagnan spre gradul de că pitan. în loc de vorbe. Comminges se gă sea în apropierea reginei. dar cardinalul scuturădin cap. în spatele cardinalului. la Saint-Germain. ş i prietenul să u le aduseser ăîn acea dimineaţ ăcelor din tabă ra reginei. zise el. III CERŞ ETORUL DE LA SAINT-EUSTACHE D'Artagnan cînt ă rise bine lucrurile întîrziind s ăse ducăla Palatul Regal: lă sase timp lui Comminges săajungăacolo înaintea lui ş i. că ci e salvatorul meu. . Cît despre Raoul. Curtea Annei de Austria era numeroasăş i cuprinsăde o g ă lă gioasă veselie. d'Artagnan. îş i luăpă lă ria de pe scaun ş i porni în urma lui d'Artagnan. dupăvictoria asupra spaniolului. Porthos goli paharul cu aceeaş i liniş te ca ş i prima dată . Astfel căamîndoi fur ăfoarte bine primiţ i de că tre Mazarin. D'Artagnan ş i Porthos se supuser ă . care cerea amă nunte asupra misiunii sale. fiindcăle-aţ i purtat în luptă . săînf ă ţ iş eze cardinalului serviciile stră lucite pe care ei. — Săprezent ă m omagiile noastre cardinalului. — Ah. iar Blancmesnil. D'Artagnan s-ar fi bucurat mai mult de niş te bani. dar îş iţ ine anevoie fă gă duielile: de aceea socotea promisiunile cardinalului drept iluzii deş arte. prin urmare. oricum. doamnă . arestat în acelaş i timp cu el. Iatăpe cineva care poate săv ăistoriseascătotul mai bine decît mine. În timp ce amîndoi prietenii se aflau la cardinal. fiindcănu voia să -l descurajeze. umplîndu-ş i pentru a doua oarăpaharul cu vin. D'Artagnan ş i Porthos ară tarăspre veş mintele lor sfîş iate ş i pline de praf.

ţ inuse neîndoios s ă -i joace domnului de Retz unul din acele renghiuri italieneş ti ce-l înveseleau atît de mult. adă ugăel. dar nu-i vorbise niciodată . Vorbe ş te. sărevă rs o parte din toate acestea asupra prietenului meu. fiindcăaveau de gînd s ămăarunce în rîu – nici mai mult. spunînd căî ş i punea slabele-i puteri în slujba . Ş i încheie. Într-adevă r. ş i cardinal. dar adevă ratu-i nume e du Vallon. ca Mazarin. ieş ind de la Notre-Dame. oricît ar fi poftit cei de faţ ăsăfacăhaz. doamnă . Deş i era aproape angajat faţ ăde că peteniile Frondei. ca ş i mine (d'Artagnan rosti apă sat aceste cuvinte) ş i care a să vîrş it adevă rate minuni. domnule. vorbeş te! De cînd era locotenent de muş chetari. Iar cuvîntul fu atît de meş teş ugit încît. domnule. Se ivi în prag ş i. — Printre muş chetari. nici mai puţ in. dumneata taci? rosti Anna de Austria. zise regina. Or. Domnul de Retz voia săfie arhiepiscop în locul unchiului să u. nu am nimic de spus. ş i Mazarin. D'Artagnan se trase doi paş i înapoi. d'Artagnan. Deş i vicarul predicase chiar în acea dimineaţ ă . — Numele cavalerului? întrebăregina. zise regina cu graţ ie. glă sui d'Artagnan. încît sănu poatăda înapoi dacăar fi primit din partea curţ ii avantajele la care rîvnea ş i spre care vicariatul nu era decît o punte. —Ş tiu asta. ş i încăde multăvreme. partidul popular putea cu mare greutate să -i acorde aceste regeş ti favoruri. poate c ăîn clipa asta aşfi r ă mas agă ţ at în n ă voadele de la SaintCloud. dupăce mi-ai adus un asemenea serviciu. Vicarul singur avea însăaproape tot atîta spirit cît acea întreagă adunare gata să -ş i bat ăjoc de el. dupăcum felicită rile sale aveau săfie bine sau ră u primite. hot ă rît săacţ ioneze pentru sau împotriva curţ ii. În clipa aceea fu anunţ at vicarul. se numea Porthos (regina tresă ri). vicarul aflase întîmplarea. se ş tia căînclinăvă dit de partea Frondei. la vederea lui. vicarul nu se simţ ea angajat pînăîntr-atît. — Doamnă . Vicarul fu deci anunţ at. — De Bracieux de Pierrefonds. Porthos fă cu o plec ă ciune. adă ugăPorthos. decît că viaţ a mea e în slujba maiestă ţ ii-voastre ş i c ănu voi fi fericit decît în ziua cînd îmi voi da viaţ a pentru maiestatea-voastră . Se ducea deci la palat ca săo felicite pe reginăpentru bă tă lia de la Lens. — Prea multe nume ca săle ţ in minte pe toate ş i apoi nu doresc s ă mi-l amintesc decît pe cel dintîi. — Îngă duiţ i-mi. vechi muş chetar din compania Tréville. ră spunse d'Artagnan. spuse d'Artagnan. Un strigă t de mirare ră sunăîn regeasca adunare. — Ei bine. d'Artagnan se aflase poate de o sutăde ori în acela ş i apartament cu regina. nu gă sir ănimic de care săse poatăagă ţ a. De aceea sînt încîntatăcăpot să -ţ i ară t faţ ăde toat ălumea pre ţ uirea ş i recunoş tinţ a mea. toatăacea curte triumfă toare ardea de curiozitate să -l audăvorbind.Fă răel. ş tiu asta. cerînd arhiepiscopului Parisului ca nepotul lui să predice.

Regina pă ru toatăvremea căgustăcu deosebire cuvintele vicarului. strigăcăregina era fericităsăg ă seascăsprijin în religie într-un asemenea moment. care îl aş tepta. asupra celor porniţ i pe batjocură . Ajuns acasă . la un semn. Nu-mi plac certurile dintre feţ ele bisericeş ti. nu-i a ş a? — Da. Mazarin. Contele de Villeroy spuse cănu pricepe cum de s-a putut teme cineva mă car o singura clipăcînd. nimicitoare. trecînd pragul palatului.maiestă ţ ii-sale. În faţ a acestei furtuni pe care putea săo întoarcă . curte vicleană . bufonul casei. împă rţ ind binecuvîntă ri în dreapta ş i-n stînga ş i dă ruindu-ş i plă cerea ră ută cioasăde a face săcadăîn genunchi înaintea lui pînăş i pe slujitorii duş manilor s ă i. Iar glumeţ ii curţ ii începurăde îndatăjocul. Gondy ră mase calm ş i sever. ţ inîndu-se isonul reginei. Vicarul salutăş i ieş i din palat. în cazul cînd s-ar ajunge la luptăş i vicarul ar da lovitura hotă rîtoare. sim ţ ind aici o declaraţ ie de ră zboi. dar la fraza de pe urmă . îi ş opti: — Drace! se-ncurcătreaba. strîngea aurul ş i să pa ascunză tori în ziduri cu ajutorul unor meş teri de încredere. Curte ingrată . avea toatăprevederea pe care ţ i-o dăfrica. era în stare săridice o armatăde popi. Apoi. Mareş alul de La Meilleraie adă ugăc ă . Regina îi întoarse spatele ş i rîsetele începurădin nou. care. rosti vicarul. Nogent-Beautin. existăvicarul care. era sup ă ră tor numai faptul că vicarul nu putea săfie recunoscut în învă lmă ş ealădup ăo pă lă rie roş ie. pentru a apă ra curtea împotriva Parlamentului ş i a burghezilor din Paris. de paracliseri ş i de u ş ieri ai sfintelor lă caş uri. una din acele priviri pline de înţ eles între ni ş te duş mani de moarte. domnule. curte la ş ă ! Te-nvă ţ eu mîine sărîzi altfel! În timp ce la Palatul Regal se fă cea mult haz. Atunci regina îl întrebădacămai are ceva de ad ă ugat la frumoasa-i cuvîntare. vicarul aflăcăîn lipsăl-a că utat un tîn ă r. aruncînd spre cardinal. singura care iscăgluma. Anna se întoarse ş i îş i vesti din ochi favoriţ ii că -l lasăpe vicar pe mîna lor. nu-ş i pierdea vremea cu glume deş arte ş i primejdioase: el ieş ise îndatădupăvicar ş i acum î ş i punea la punct socotelile. monseniore. încît pă trunse pînăîn adîncul inimii lui Mazarin. Toţ i izbucnirăîn rîs. om cu judecatăş i care. Gondy se retrase. — Da. Întrebăcine ş i tresă ri de încîntare cînd i se spuse c ătînă rul se . Privirea aceasta era atît de tă ioasă . întorcîndu-se la rîndu-i spre Porthos. de altfel. — Oh! murmurăel. doamnă . ca Henric al IV-lea dupăpana-i albă . vei recunoaş te pe omul care a plecat adineauri. Vreau săvărog săchibzuiţ i bine înainte de a dezlă nţ ui ră zboiul civil în regat. care îl urmă rea din ochi. în bă tă lia de la Ivry. strînse braţ ul lui d'Artagnan ş i-i ş opti: — De va fi nevoie.

Înţ elege căse cere săcumpă neş ti bine lucrurile. ş i săjucă m cu că rţ ile pe faţ ă . dacăvreţ i. îl asigurăGondy. fiul lui Broussel. E prea mult? — Acum e amiază . — Foarte simplu. din simplămil ăcreş tinească . —Ş i cît timp vătrebuie s ăcump ă niţ i? — Două sprezece ore. monseniore. în trei zile tată l meu va ieş i din închisoare. Singura prevedere la care se gîndise venind la arhiepiscop fusese să -ş i lase arma la un prieten. Sînteţ i ambiţ ios. — Nu are a face. Tînă rul îl privi ca ş i cînd ar fi vrut să -i citeascăîn adîncul inimii. Dupădou ăceasuri strînsese la el treizeci de slujitori din parohiile cele mai populate ş i. Vicarul tresă ri. Preoţ ii îl întrebarăce era de fă cut. săafle toţ i. era acolo ş i-l aş tepta. cele mai greu de ţ inut în frîu din Paris. domnule. — Domnule Louvières. Daţ i-ne clerul ş i poporul. Ei bine. crede-măcăiau parte în mod sincer la nenorocirea dumitale. spuse Gondy. Cu aceste patru elemente. aş a cum aţ i fă cut dumneavoastrăde ş ase luni încoace.numeş te Louvières. Nu arunci treizeci de mii de scuzi pentru milostenii. curtea va da. Gondy trimise dup ătoţ i preo ţ ii cu care era în legă tură . vorbiţ i serios? murmur ăLouvières. Gondy le ară tăjignirea care i se adusese la Palatul Regal ş i le povesti glumele lui Beautin. din pricina asta. urmăLouvières. Ar fi prea frumos. — În acest caz. ca sănu fie binevenit pentru dumneavoastră . Monseniore. de care dispuneţ i: eu vădau burghezia ş i Parlamentul. Voi că lă uziţ i conş tiinţ ele. monseniore! — La miezul nopţ ii. ceea ce n-ar da nimic de bună voie. îţ i dai seama cădumneata îmi propui nici mai mult. ale contelui de Villeroy ş i ale mareş alului de La Meilleraie. clocotind încăde furie ş i plin de sînge. La miezul nopţ ii. Eu ură sc curtea ş i în clipa de faţ ănu am decît o singurădorinţ ă : ră zbunarea. e firesc: sînteţ i un om de geniu ş i vă cunoaş teţ i valoarea. dupălupta cu oamenii regelui. monseniore. săvorbim deschis. Într-adevă r. Vicarul îl cercetăla rîndu-i pe Louvières eu ochiul să u pă trunză tor. — Dragul meu domn Louvières. iar în ş ase luni veţ i fi cardinal. a sosit vremea faptei. a trecut vremea vorbelor. — Pin adîncul inimii. Învă ţ aţ i pe enoriaş ii voş tri c ăregina e un tiran ş i repetaţ i cu tă rie. scumpe domnule Louvières! Ră mas singur. Vicarul se îndreptăspre el ş i-i întinse mîna. zise vicarul. cănenorocirile Franţ ei vin de la Mazarin. — Oh. zise vicarul. credeţ i-mă . nici mai puţ in decît ră zboiul civil? — Îl pregă tiţ i de destul ăvreme. Alergănumaidecît în cabinetul de lucru. — Adevă rat. de team ă . amantul ş i . în opt zile Parisul e al nostru ş i. surpaţ i aceasta mizerabilăprejudecatăa fricii ş i a respectului fa ţ ăde regi.

— Nă dă jduim. cunosc un om care a adus mari servicii unui prinţ foarte iubit de popor. — Cine e? — Contele de Rochefort. monseniore. — La ce oră .corupă torul ei... Treceţ i la fapte astă zi.. ş i Dumnezeu să -ţ i ajute. acum. — Fă r ăîndoială . Ceilalţ i se retraseră . pă rinte? continuăGondy. Din nefericire. pă rinte. am să -l ascult bucuros. adu-l la mine. dacă -l gă seş ti. vorbe ş te. — Credeţ i că -mi veţ i putea da un ajutor mai temeinic decît confraţ ii voş tri? întrebăde Gondy. — De cînd? — De trei zile? —Ş i de ce n-a venit sămăvad ă ? — I s-a spus. Ai fi o minunatăcă petenie de ră zmeriţ ăş i aşputea săvi-l aduc. — Se aflăîn strada Cassette. — Săvedem. — Eu. zise acesta. aş a cum te binecuvântez eu. pă rinte. dacăea ş tie unde se află . care are un cuvînt greu de spus printre negustoraş ii din cartierul lui. — Îl cunosc ş i eu. monseniore. — Dar dumneata. am la mine în cartier un om care v-ar putea fi de cel mai mare folos. Afarăde asta. monseniore. cum îl că utau ca să -l spînzure. scumpe p ă rinte. să ră mînă . Gondy îş i muş căbuzele. monseniore? — La ş ase. P ă rinte de la Saint-Merri. ră spunserăpreoţ ii. Ră maserătrei preoţ i: cel de la Saint-Merri. — Bine. Preotul plecă . te ascult! — Monseniore. Adu-l la mine disearăla opt. nu se aflăla Paris.. caut ă -l ş i. — Du-te. ş i Dumnezeu s ă te binecuvînteze. nu cred să -l fi arestat. s-a fă cut nevă zut. întorcîndu-se spre parohul de la Saint-Sulpice. În urmăcu vreo ş ase s ă ptă mîni a stîrnit de unul singur o ră zmeriţ ă . ş i în trei zile v ăaş tept din nou. — Cum spui ca-l cheamă ? — Un oarecare Planchet. — Cine-i omul acesta? — Un negustor de pe strada Lombards. cel de la Saint-Sulpice ş i cel de la Saint-Eustache. —Ş i-ai să -l gă se ş ti? — Sper. Monseniorul are sămăierte. Sînt duhovnicul neveste-si ş i.. — A fost minţ it. voi ş ti ş i eu. dac ăvreunul dintre voi are s ă -mi dea un sfat bun. dar dupăasta. . se poate? — La ora ş ase vom fi la dumneavoastră . — Cămonseniorul era pe cale s ăcadăla înţ elegere cu curtea.

întorcîndu-se spre ultimul preot. — Drace! la aminte. îţ i iei o sarcin ăfoarte grea: unul mi-a oferit un negustor. — Ce ş tii despre el? — Nimic. Ai dreptate. îmi cere săslujesc o liturghie pentru odihna sufletului cuiva. . îş i aruncăpe umeri o mantie largăş i porni în urma preotului. Ajungînd în strada Prouvaires. Oare ş i dumneata îmi oferi ceva tot atît de preţ ios ca ş i ceilalţ i doi care au plecat? — Mai preţ ios. —Ş i zici căare o mare înrîurire asupra celor din tagma lui? — Monseniorul ş tie oare c ăcerş etorimea e un corp organizat. spuse vicarul. dumneata ai gă sit o adevă ratăcomoară . am auzit asta. în ziua de 28. o breasl ăîn care fiecare îş i aduce partea sa ş i care ţ ine de o că petenie? — Da. se încinse cu o spada lungă . pă rinte: unul care ar ridica toatăaceastălegiune de să raci ce forfotesc pe la ră spîntii în Paris ş i care ar ş ti să -i facăsăstrige în gura mare. împodobităcu o panăroş ie. cerînd milostenie. — Haidem să -l vă d pe cer ş etorul dumitale. celă lalt un conte. dar bă nuiesc cănu-i numele adev ă rat. mort de o moarte nă prasnică . ca să -i audă întreaga Franţ ă . De aproape ş ase ani împarte apăsfîntăpe treptele bisericii Saint-Eustache. monseniore. lă sînd poporul fă r ăc ă petenii. Chiar ieri am f ă cut o asemenea liturghie. observînd cu grijăstarea de spirit a poporului. monseniore. — E rîndul dumitale. c ă zînd pe gînduri. îş i legă pintenii la cizme. Gondy îmbră c ăun costum de cavaler. — Am tocmai omul care vătrebuie. î ş i potrivi pe cap o pă lă rie mare. monseniore.Cel de-al doilea preot se-nchin ăş i ieş i. —Ş i cum spui că -l cheam ă ? — Maillard. Vicarul ş i însoţ itorul să u stră bă turăstră zile de la arhiepiscopie ş i pînăla biserica Saint-Eustache. omul pe care vi-l ofer e că petenia lor. decît căpare chinuit de remuş că ri. Dumneata vrei cumva să -mi oferi un prin ţ ? — Eu văofer un cer ş etor. Ş i dacă -i a ş a precum spui. — Ce te face săcrezi asta? — În fiecare lună . Poporul era pornit. pă rinte. cum căMazarin i-a adus la sapăde lemn. — Bravo! Ş i cine-i omul acesta? — Un simplu cerş etor. — Ah! murmurăGondy. atunci ai dreptate. pă rea ca nu ş tie încotro s ăse nă pusteascăş i era vă dit că . dar. —Ş i crezi căacum îl gă sim la post? — Fă r ăîndoială . monseniore. totul avea s ăse iroseascăîn lă rmuire ş i zarvă . un fel de breaslăa celor care nu au împotriva celor care au. preotul ară tăcu mîna spre tinda bisericii. pă rinte. — Ei bine. dup ăcum v-am mai spus. rosti vicarul. întocmai ca un roi furios de albine.

e bogat. E la postul lui! Gondy se uit ăîntr-acolo ş i vă zu un om să rman. vorbi de Gondy. — Prin urmare. doar fulgere. ca de obicei. care pă rea obiş nuit cu vorba lui. scund. am venit aici cu domnul. În glasul cerş etorului se simţ ea o undăde batjocură . toatălumea se plînge. cerş etorul avu o uş oarătresă rire ş i-l privi cu un aer mirat. În acest timp se apropiau de tinda bisericii. tică losul? — Unii dintre ei mor. atîta tot. st ă pînit ăde voinţ ăori poate de remuş care. Am vrut să ş tim ce gîndeş ti despre lucrurile petrecute ast ă zi ş i ce-ai auzit spunînd pe cei ce intra ş i ies din biserică . Pe chipul lui stă tea zugră vitălupta dintre bine ş i ră u. ră spunse preotul. Dînd cu ochii de cavalerul ce-l însoţ ea pe preot. Nu credeam săplasez atît de bine milosteniile mele. — Hm! fă cu Gondy. continuăpreotul. toate vă ică relile ş i blestemele astea au stîrnit doar o furtună . o fire rea. treizeci de mii de livre. la pă mînt. Vicarul aruncă un ban de argint în pă lă ria a ş ezatăal ă turi. cerş etorul se ridicăde pe scaun ş i întinse sfeş tocul. monseniore. în cazul căvom gă si una. cu pă rul că runt ş i cu ochii cruzi. pe care nu ş i-o putuse stă pîni ş i care îl surprinse pe vicar. Dar tră snetul n-o săcadă decît atunci cînd se va gă si o că petenie ca să -l îndrume unde trebuie. — Cumpă rat? — Întocmai. zise preotul. A cumpă rat de la cel dinaintea lui locul de unde împarte apa sfinţ ită . aş ezat pe un sc ă unel ş i rezemat cu spatele de una din coloane. Cred c ăa plă tit o sutăde pistoli pentru el. În clipa cînd preotul ş i vicarul puserăpiciorul pe prima treaptăa scă rii. prietene. Cît despre ce se vorbeş te. — Da. Locurile astea se cump ă ră . Preotul ş i vicarul atinseră sfeş tocul cu vîrful degetelor ş i îş i fă curăsemnul crucii. săstă m un pic de vorbă . — Cu mine?! murmurăcerş etorul. Asta-i o mare cinste pentru un biet împă rţ itor de apăsfin ţ ită . — Prietene. — E un privilegiu faptul c ăstăaici? întrebăGondy.— Iată -l! zise el. — Nu. numai căcine zice toat ălumea zice nimeni. Era un om între ş aizeci ş iş aizeci ş i opt de ani. Cerş etorul clă tinădin cap: — Astea-s întîmplă ri triste. — Fii mai lă murit. apoi toatălumea e nemulţ umit ă . destul de gras. — Pă i toate strig ă tele astea. lă sînd cîte două zeci. puterea ta . două zeci ş i cinci. — Maillard. Avea lîngăel o că ldă ru ş ăş i ţ inea un sfeş toc în mîn ă . N-ai vrea săte amesteci într-un mic ră zboi civil în cazul cînd ar izbucni unul. ba chiar mai mult. ş i săpui sub comanda acestei că petenii. cad pe capul bietului popor. îmi pari un om priceput. rîzînd. cucernice pă rinte ş i. interveni vicarul.

care are indulgenţ e ce iartăorice p ă cat. Maillard. de vreme ce pă rintele r ă spunde pentru tine. dar îş i stă pîni tulburarea. însănumai dacără zboiul ă sta ar primi încuviinţ area bisericii. vorbi cerş etorul. — Pe diseară . pă rinte. adicăiertarea p ă catelor ce-am să vârş it în via ţ ă . aş a căş i eu doresc din inimăsăvăfiu de folos. — Ah! exclamăGondy. —Ş tiu. pe disear ăla zece. Ş tiu căîntotdeauna aţ i fost foarte bun cu mine. dar măvor urma oriunde. zise cerş etorul. ş i chiar pe vicar.. care e un senior atotputernic. întă ri preotul. —Ş i poţ i săm ăîncredin ţ ezi căvei gă si cincizeci de oameni hotă rîţ i. pentru asta îl avem pe arhiepiscopul Parisului. — Iatăo pung ăcu cinci sute de pistoli de aur. ş i într-un fel mi-am luat ră spunderea pentru tine. — La naiba! mormă i Gondy. — Ră spund. — Aş adar. . Vorbeş ti cu o siguran ţ ăcare-mi face plă cere ş i. — Vrei să -ţ i dau o recomandare pentru parohul de la Saint-Jacquesla-Boucherie? Are săte duc ăîntr-o înc ă pere a turnului. suflete înflă că rate ş i fă răde vreun stă pîn. Totul va fi gata. Eu te-am recomandat acestui domn. mă rturisi cerş etorul. ş i-n ziua hotă rît ăs ăle ap ă r. dă ruit cu mari puteri de c ă tre biserica de la Roma. domnule. încît. — Ră zboiul acesta nu numai căva primi încuviin ţ area bisericii. spuse preotul.personalăş i înrîurirea pe care ai dobîndit-o asupra tovară ş ilor tă i? — Da. Ochii cerş etorului scă pă rarăde lă comie. merse de-ş i muie mîna în aghiazmatar. — Minunat! spuse cerş etorul. Ş i dacăsînt mulţ umit de tine. Cît despre iertarea pă catelor. aş a cum s-au pră bu ş it odinioarăzidurile Ierihonului? — Cred căpot săiau în seama mea lucruri mai grele ş i mai de seamă . ca ş i cum n-ar fi avut încredere în apa sfinţ itădin că ldă ruş a lui. apoi ieş i din biserică . mîndru. aş a cum mi-a spus adineauri pă rintele? — Cred că -mi poartăun oarecare respect. O săte recomandă m vicarului. Ia toate mă surile pe care le gă se ş ti de cuviinţ ăş i spune-mi unde te pot gă si astă -searăla zece. strigînd „Jos cu Mazarin!". de unde un semnal săpoatăfi v ă zut în toate cartierele Parisului.. cu gîtlejul zdravă n. domnule. săfacăsăse pră buş eascăzidurile Palatului Regal. dar va ş i fi condus de biserică . glă sui vicarul. că ci aş a mi-aşatinge ţ elul. —Ş i crezi căai o putere atît de mare asupra alor tă i. Nu numai căvor face tot ce le voi porunci. zise preotul. vei mai primi o pungăcu cinci sute de pistoli. — Ar trebui ales un loc înalt. — Gîndeş te-te. puse cu grijăal ă turi că ldă ru ş aş i sfeş tocul. Te-ai însă rcina s ăridici într-o noapte vreo zece baricade? — M-aşînsă rcina săridic cincizeci. Îş i duse scaunul în biseric ă . replicăcerş etorul.

— Locotenentul de muş chetari? întrebăGondy. am fost optsprezece luni valetul domnului d'Artagnan. nu? — Aproape. —Ş i eş ti gata săslujeş ti cauza poporului? întreb ăGondy. — A. — Se zice ca e un partizan înfocat de-al lui Mazarin. — Monseniore. am fost trei ani în regimentul din Piemont. Vicarul aruncăo privire plinăde interes ş i vă zu căera urmat de cineva. am avut întotdeauna înclinaţ ii r ă zboinice. înainte săfiu cofetar. ră spunse Planchet. Domnul d'Artagnan e ostaş . monseniore. pe cinstea mea! rîse Gondy. Planchet se înclinăca un om umblat prin case mari. mulţ umit de sine. cu spadăla ş old ş i cu pinteni la cizme? — Ră spunsul nu-i de lepă dat. — Fireş te. înainte de a sluji ă ş ti trei ani în regimentul din Piemont. monseniore. Ai ridicat atunci întreg cartierul. — Chiar el. ş i. — Cum se numeş te? — Oh. monseniore.. vă deş ti totuş i înclinaţ ii atît de ră zboinice? — Cum se face cămonseniorul. da. — Ce meserie ai? — Sînt cofetar în strada Lombards. unde ză cea de cinci ani. într-adevă r! fă cu vicarul. glă sui parohul de la Saint-Merri. monseniore. adeveri Planchet. m ăprimeş te în costum de cavaler. cum se face căavînd o meserie atît de paş nică . în ciuda sutanei. — Ei bine. — Lă mureş te-mă . . — În ce împrejurare? — Am scă pat din mîinile sergenţ ilor lui Mazarin pe un nobil pe care-l duceau îndă ră t la Bastilia. – mormă i Planchet. eu. domnul de Gondy îş i rezolvase toate treburile ş i se înapoiase la arhiepiscopie. aş a mi s-a spus. care-i plă teş te solda.IV TURNUL DE LA SAINT-JACQUES-LA-BOUCHERIE La ş ase fă răun sfert. — Poftim! zise el. În adîncul sufletului meu sînt de-al Frondei. Am auzit de povestea asta. Dar ş tii. Aş a cum m ăvedeţ i. domnul d'Artagnan îş i face datoria apă rîndu-l pe Mazarin. am fost osîndit la spînzură toare. Preotul intrăînsoţ it de Planchet. monseniorul îl cunoaş te bine: e contele de Rochefort. — Ce vrei săspui? — Nimic. La ora ş ase se anun ţ ăpreotul de la SaintMerri. — Hm.. om al bisericii. iatăpersoana de care am avut cinstea sa văvorbesc.

îmi pare un om hotă rît. — Într-adevă r. — Tocmai despre asta e vorba. Daţ i consemnul: — Ai nevoie de bani? — Banii nu prind ră u niciodatăş i nică ieri. care îl a ş tepta pe scară . Dacănu-s. monseniore? zise Rochefort. — Fireş te! — Ai vrea săte afli sub comanda contelui de Rochefort? — L-aşurma ş i în iad. o săne lipsim de ei: dacăsînt. — Bun. Ş i preotul îl ajunse din urmăpe Planchet. fiindcă -l cred în stare săcoboare ş i acolo. — Fiţ i liniş tit. ră spunse Gondy. Gondy se duse la un cufă rş i luăo pung ăcu bani. — În sfîrş it.aş a cum noi. se aflăpe mîini bune. — Bun. luînd punga subsuoară . ţ i-l dau în seamăpe cardinal. Ş i dacătotul merge bine. fă gă dui Planchet. ne facem datoria să -l atacă m pe Mazarin. Dupăzece minute veni preotul de la Saint-Sulpice. De îndatăce uş a cabinetului se deschise. — Atunci e straş nic. Pot sămăbizui pe tine? — Credeam căpă rintele v-a spus căr ă spunde de mine! se miră Planchent. Dumneavoastr ăo spune ţ iş i eu văcred. — Chiar dumneata eş ti. monseniore? întrebăel. — Bravo! — Dupăce semn au săse deosebeascămîine prietenii de duş mani? — Tot omul Frondei săpoarte o fundăgalbenăla pă lă rie. . în vreme ce preotul ră mase puţ in în urmă . zise el. care ne fură . — Voi da cinstit socotealămonseniorului de fiecare ban. — Sănu mai vorbim de asta. întinzîndu-i mîna. — Va face chiar mai mult decît a fă gă duit. Dar îmi place s ăprimesc aceastăasigurare chiar din gura ta. burghezii. — Întotdeauna am fost hotă rît. v-aţ i hot ă rît. — Da. — Eş ti un flă că u isteţ . monseniore. un om dă du buzna înă untru: era contele de Rochefort. prietene. mîine te aş teaptăaceeaş i sumă . treaba o sămeargămai repede ş i mai bine. scumpul meu conte! exclam ăGondy. — Uite cinci sute de pistoli. monseniore. — Sînteţ i mulţ umit. numai s ăfie vorba de-a stîrni o ră zmeri ţ ăîn oraş . Ş i nu spun o vorbăgoală . — De-ar fi doar cîte unul care s ăfacăla fel în fiecare cartier. mîine am avea o armatădestul de puternică . Planchet ieş i. Cîţ i oameni crezi căpoţ i strînge pîn ă n zori? — Douăsute de muschete ş i cinci sute de halebarde. — Puteţ i săvăbizui ţ i pe mine.

— Existăvreun semn de recunoa ş tere? . numai cătrebuie săse gră bească : că ci abia se va ridica norodul Parisului ş i vom avea zece prin ţ i în loc de unul.. — Scrie-i. unde aş teaptăsă -i scriu ca săse întoarcăla Paris. îl punem pe Mazarin săjoace. care se vor îndesa săfie în frunte. — Sînteţ i deci sigur de reuş it ă ? — Da. — Săm ălase sănegociez aş a cum socotesc de cuviinţ ăpentru pă lă ria mea de cardinal. —Ş i-i vei scrie chiar astă -seară ? — Mai mult decît atît. —Ş tiţ i cănu se prea pricepe. — Puteţ i sa văbizui ţ i pe mine ş i pe cincizeci de soldaţ i. Distracţ ia odată terminată . e timpul.Aş adar. Asta însănu-i tot. adună -ţ i cei cincizeci de oameni ş i fii gata! — Pentru ce? — Pentru orice. —Ş i cînd va începe jocul? — Pe oaspeţ i i-am poftit în noaptea asta. — Ce mai e? întrebăRochefort. gă seş te locul ocupat. dragul meu Rochefort. — Te asigur de asta. spuse Gondy. — În cîte zile poate săfie aici? — În cinci zile. în cazul căaşavea nevoie. dacăvor mai lipsi dintre ei. dar într-ale politicii. — Ce-ai fă cut cu domnul de Beaufort? — Se aflăla Vendômois. doresc barem ca pă lă ria asta săfie roş ie. spuse vicarul. V ăasigur de consimţ ă mîntul lui. — Cincizeci de soldaţ i? — Da. pe care mi i-a fă gă duit cavalerul d'Humières. — Bine. — Să -i spun c ăpoate săse bizuie pe dumneavoastr ă ? — Fă r ădoar ş i poate! —Ş i că -i veţ i lasămînăliberă ? — Cît priveş te ră zboiul. — Prin urmare? — Du-te. n-am decît să -i înlocuiesc. fireş te. — O doresc. Dacăîntîrzie. trimit pe cineva la el. rîse Rochefort. — Sper. da. El instruieş te recruţ ii ş i mi-i împrumută . — Pot să -i trimit vorbădin partea dumneavoastră ? — Da. — Gusturile ş i culorile nu se discută . surîzînd. —Ţ ineţ i la asta? — Fiindcăsînt silit săport o pă lă rie a că rei formănu-mi place. dar viorile vor începe săcînte abia mîine dimineaţ ă .. — Săvinăş i va gă si o schimbare...

odaia era luminatădoar de razele palide ale lunii. Vă zîndu-l pe vicar. eu voi avea douămii. astfel ca vicarul săo gă seascăla plecare. — Perfect.— O fundăgalben ăla pă lă rie. zise vicarul. jupîne Mazarin. Ai săvezi dacăsînt prea bă trîn pentru a fi un om de acţ iune! Era nouăş i jum ă tate ş i vicarul avea nevoie de o jum ă tate de ceas ca săajungăde la arhiepiscopie la turnul Saint-Jacques-la-Boucherie. nu-i a ş a? — Da. Ajuns acolo. te-ai ţ inut de cuvînt? — Nu chiar. — Cum adică ? — M-aţ i cerut cinci sute de oameni. spuse o voce în care recunoscu vocea cerş etorului. Cu bine. puse lumînarea într-o firidă . cu marginile poleite de lumina-i argintie. — Ce semnal? — Semnalul pentru baricade. — Ce faci? întrebăvicarul. Preotul însuş i îl aş tepta ş i-l conduse pîn ăîn vîrful turnului. Omul se apropie în tă cere de fiecare dintre cele trei lumînă ri ş i le stinse pe rînd. Vicarul se pomeni înconjurat de întuneric. monseniore! — Cu bine. Stă tea în aş teptare. vicarul ciocă ni la uş ă . spuse Gondy. — Bun. În încă pere ardeau trei lumînă ri. Deş i cheia era în broască . îi ară tăo uş iţ ă . ş i coborî. — Ah! — Cînd veţ i pleca de aici o s ă -mi vedeţ i oamenii la treabă . . una în fa ţ a ferestrei ce dă dea spre vechiul oraş . — Intră . era împ ă rţ itorul de apăsfinţ ită de la biserica Saint-Eustache. tră gîndu-l dupăel pe preotul care nu putuse s ăintervinăcu un cuvînt în acestă convorbire. se ridică . ascunsădupănori negri ş i groş i. tolă nit pe un pat ca vai de lume. jupîne Mazarin! mormă i Rochefort. Orologiul tocmai bă tea de zece. una în faţ a ferestrei ce dă dea spre Palatul Regal. ră spunse cerş etorul. ş i? — Ei bine. una în faţ a ferestrei ce dă dea spre strada Saint-Denis. Bă gă de seamăcăo luminăveghea la una dintre ferestrele cele niai de sus ale turnului. Bă tu ş i i se deschise. — Nu cumva te lauzi? — Doriţ i o dovadă ? — Da. — Ei bine. dragul meu Rochefort! — Ah. luminîndu-i calea. Numai fiţ i cu bă gare de seamăsănu vărupeţ i picioarele dînd peste vreun lanţ sau că zînd în vreo groapă . Într-adevă r. — Am dat semnalul. De Gondy trecu pragul. Omul nostru se aflăla post.

Gondy surîse: —Ş i vrei binecuvîntarea mea? — Da. — Va săzic ăo sără mîn acela ş i. V-am recunoscut dintr-o ochire. prietene! — Nu. tot atîţ ia cîţ i ai mai primit. dar. Eş ti zgîrcit. Cerş etorul rosti aceste cuvinte cu atîta umilinţ ăş i cu atîta adîncă pocă inţ ă . glă sui cer ş etorul. văiau drept cel care sînte ţ i. daţ i-mi binecuvîntarea! — Monseniore! exclamăGondy.— Bine. monseniore. încît Gondy întinse mîna ş i-i dă du binecuvîntarea cu cea mai mare blîndeţ e de care era în stare. Iatăbanii. se tîngui el. Acum aminteş te-ţ i că eş ti o că petenie ş i nu te duce săbei. omule! Cerş etorul scoase un oftat ş i zvîrli punga. — Acum. ca a unui om ră vă ş it de o luptă lă untrică . monseniore. a ş a ca adineauri. — Vorbeş te deschis! îl îndemnăvicarul. monseniore. Măiei drept altul. — Eh! exclamăvicarul. Te-am binecuvîntat ş i asta-i ceva sfînt pentru mine. monseniore. zise vicarul. am nevoie de ea. În prima clipăcrezu ca omul are vreun gînd r ă u. fac asta numai de ş ase ani. deş ertă ciune! — Totuş i iei banii! — Da. Înainte sămăpă ră siţ i. vă zu căcerş etorul stă tea între el ş i uş a. întorcîndu-se. în ziua cînd ve ţ i avea bună tatea s ă -mi . nu? — Nu. Avea faţ a palidăş i încordată . Ia săvedem. N-o săajung niciodată sămălepă d de omul vechi din mine? O. nu ţ ine de justiţ ia omeneascăş i dumneavoastrănu măputeţ i izbă vi de p ă cat decît binecuvîntîndu-m ăcît mai des. Ş i îş i luăp ă lă ria ca săplece. tică loş ie! O. dar măleg înaintea dumneavoastrăsăfolosesc tot ce-mi ră mîne pentru fapte bune. —Ş i înainte săfii la Bastilia? — Am săvăspun. ne-am legat unul de altul. ai să vîrş it vreo nelegiuire osîndităde justiţ ia omeneasc ăş i de care te-aşputea ierta? Cerş etorul clă tinădin cap: — Nelegiuirea pe care am să vîrş it-o eu. Omul luăpunga din mîna vicarului. N-ai fă cut toat ăviaţ a ceea ce faci azi. — Sînt două zeci de ani de cînd nu beau decît apă . —Ş i înainte se asta? — Am stat închis la Bastilia. adic ăpreacucernicul vicar. Nici pomeneal ăde aş a ceva. care auzi zornă itul monedelor cînd acesta îş i înfund ămîna în banii de aur. rogu-v ă . — Monseniore. aş a cum trebuie săfie ş i pentru line. — Ciudatăfiinţ ă ! murmurăGondy. că ci în clipa urm ă toare îl vă zu împreunîndu-ş i mîinile ş i că zînd în genunchi.

se vedeau umbre tă cute care desfundau stră zile. Toate aceste mantii. Cu bine! — Cu bine. V RĂ ZMERIŢ A Era aproape unsprezece noaptea. Un om . la ace ş ti truditori de noapte cu oarecare spaimă . altele care tr ă geau ş i ră sturnau c ă ruţ e. fie negre. Un ins mergea din uş ăîn uş a. era gata să -ş i fac ăsemnul crucii. vicarul îl recunoscu pe Planchet. monseniore. veneau. Aici. deschizînd u ş aş i plecîndu-se adînc în faţ a prelatului. altele care să pau gropi gata săînghităcompanii întregi de că lă re ţ i. aidoma unor demoni porniţ i săfă ptuiasc ăceva necunoscut: erau cerş etorii de la Curtea Miracolelor. Întreg oraş ul pă rea locuit de fiinţ e fantastice. zise cerş etorul. — Vămulţ umesc.ascultaţ i spovedania. întrebîndu-se dacă . sau flinte. lă sînd sătreacăniş te oameni care parcăse temeau sănu se vadăce duc: erau negustorii care aveau arme ş i care împrumutau ş i celor care nu aveau. archebuzelor. fie cenuş ii. Vicarul luălumînarea. Adu-ţ i aminte că . la orice ceas din zi sau din noapte vei veni la mine. ş opti înă bu ş it cerş etorul. dupăce i-a stîrnit din bîrlogul lor. dupăcum ţ ineau de pă turile de sus ori de jos ale burgheziei. Gondy se uita la aceş ti oameni ai întunericului. — Fie cum spui. iar în faţ ăde ţ eava unei archebuze. are săaibăputerea să -i trimit ăîndă ră t. Ajungînd la Pont-Neuf. prin strada Monnaie. stă teau locului. Pîlcuri de burghezi în mantii negre ş i cenuş ii. priveliş tea se schimbă : negustorii alergau din pră vă lie în pr ă vă lie. sînt gata să -ţ i dau iertarea pă catelor. — Bine. uş ile pă reau ză vorîte ca ş i obloanele. La lică rirea unei lanterne. în vreme ce vreo cîţ iva singuratici treceau de la un pîlc la altul. încovoiat sub povara spadelor. Gondy ieş i iară ş i pe chei. Dar încănus pregă tit săo primesc. coborî ş i ie ş i visă tor din biserică . care ridicau baricade pentru a doua zi. alergau. Ieş i în strada Saint-Honoré ş i porni în lungul ei. se vedeau ridicate la spate de vîrful unei spade. îndreptîndu-se spre strada Ferronnerie. monseniore. Toate aceste fă pturi atît de active se duceau. Gondy nu fă cuse nici o sut ăde paş i pe stră zile Parisului ş i îş i dă du seama deodat ăde ciudata schimbare petrecută . erau oamenii împă rţ itorului de ap ăsfin ţ itădin faţ a bisericii Saint-Eustache. muschetelor ş i armelor de tot soiul pe care le împ ă rţ ea pe mă surăce înainta. vicarul constatăcătrecerea era pă zită . dar se deschideau în grabă . Cînd vreunul dintre ei se apropia de el.

patrule. nemaiauzit cuprinsese oraş ul. cu ochi ameninţ ă tori ş i cu flinta pe umă r. încît ai fi zis căsînt acele surde ş i misterioase zgomote care vestesc cutremurele de pă mînt. din strada Richelieu ş i pîn ăla . Un zgomot ciudat. dragul meu domn Louvières.se apropie de el. A doua zi dimineaţ ă . Louvières îl recunoscu ş i se înclină . „Jos cu Mazarin!". — Foarte bine. — Cine eş ti? întrebăomul. Gondy îş i urmăcalea ş i coborî pînăla turnul Nesle. Era unu dup ămiezul nop ţ ii. copleş it de ocă ri ş i chiar bă tut. trezindu-se. Ai fi zis c ăe un cortegiu de fantome. arestă ri. monseniore? — Chiar eu. Numai c-am g ă sit cu cale săcoborîm prin trapa pe unde-ş i aduce marmura. nimic limpede ş i de în ţ eles. Acolo desluş i un lung ş ir de oameni care se furiş au pe lîngăziduri. parole. au primit numai mantii albe. din strada SaintThomas-du-Louvre ş i pîn ăla Pont-Neuf. Baricadele fuseserăridicate pînăîn preajma Palatului Regal. Într-un anume loc se fă ceau nevă zuţ i rînd pe rînd. Ce oameni duci în mă runtaiele pă mîntului? — Cei cincizeci de recruţ i pe care mi i-a dat cavalerul d'Humières ş i care. — Asta înseamnăc ănu-ţ i recunoş ti prietenii. Ş i strînse mîna lui Rochefort. Din cînd în cînd se desluş ea – un vuiet ca de furtunăce se apropie. Ultimul ridicăochii spre a se încredinţ a. spuse vicarul. iatăce întîlneai la fiece pas. necunoscut. căel ş i tovară ş ii s ă i nu erau spionaţ iş i. Din strada Bons-Enfants ş i pînăîn strada Ferronnerie. Veni drept spre el ş i îi puse pistolul în piept. ba chiar execuţ ii. Pregă tirea ră scoalei ţ inu aş a toatănoaptea. îl ză ri îndatăpe Gondy. cumplite. —Ş i încotro? — La unul dintre prietenii mei. Oameni înarmaţ i st ă teau pe baricade. Sănu ne jucă m cu focul! Rochefort îi recunoscu glasul: — A. dar nu era nimic lă murit. dar se simţ ea lă murit căo asemenea pornire nu lipsea. — Hei. dumneavoastrăsînte ţ i. se simţ ea căpe toate aceste stră zi întunecoase ca niş te abisuri se petreceau lucruri neobiş nuite. fă răîndoială . domnule de Rochefort! îl întîmpinăGondy. Parisul pă ru cătresare la vederea propriei sale înfă ţ iş ă ri. fiindcătoţ i purtau mantii albe. un sculptor. Cei care purtau pă lă rii împodobite cu pene ori cu spade aurite erau opriţ iş i puş i săstrige: „Tr ă iască Broussel!". ş i cine nu voia săse supunăera huiduit. Nu se ajunsese încăla v ă rsă ri de sînge. în ciuda întunericului. care coborî închizînd trapa dupăel. ori ca de hulăce se înteţ eş te. Nu te recunosc săfii dintr-ai noş tri. rîzînd. Vicarul se întoarse acasă . de parcăar fi intrat în pă mînt. Ai fi spus căe un oraşasediat. zise Gondy. Gondy se rezemăde colţ ul unei case ş i îi vă zu dispă rînd de la primul ş i pîn ăla cel dinaintea ultimului. Deschise fereastra ş i se aplecăpeste pervaz ca s ăasculte. ridicîndu-ş i pă lă ria. fiind repartizaţ i la cavalerie.

zicînd că se vor convinge abia cînd vor vedea ş i vor auzi totul cu ochii ş i cu urechile lor. ş i erau atîtea asemenea cete. pe care în ajun.poarta Saint-Honoré se îmbulzeau peste zece mii de oameni înarmaţ i. cît ai clipi. cei din primele rînduri strigau la santinelele nepă să toare din regimentul de gardă . Atunci apucăpe strada Saint-Honoré. Prin mijlocul acestei mulţ imi se miş cau cete de cîte o sută . alergăîn cabinetul să u. se de ş teptase înfierbîntat ş i cuprins de o adîncătulburare. seara. înş iruite în jurul Palatului Regal ş i în spatele că rora por ţ ile stă teau închise. Mazarin ridicădin umeri. o sutăcincizeci ş i douăsute de oameni jigă riţ i. purtînd un fel de steaguri pe care stă tea. Regina. dar acolo dă du peste baricadele cerş etorului de la Saint-Eustache. lă satăs ăse descurce singură . Astfel încît nici unul. l ă sînd pe cîmpul de luptăpatru din ostaş ii să i. î ş i încropise o ceatăde ş trengari ca ş i el ş i fă cea o larmănemaipomenită . dar pă li vizibil ş i. luăcu el o sutăcincizeci de osta ş iş i vru s ăiasăpe podul Louvre. vru sătreacăînainte. Mareş alul. ci ş i de femei ş i copii. Nu era chip sănesocoteasc ăo asemenea opreliş te. cu aerul c ădispreţ uieş te grozav aceasta gloată . pă zite nu numai de oameni înarmaţ i. în fruntea a peste o mie cinci sute de suflete. Halebardele se aplecarăameninţ ă tor să -l întîmpine. unde se apucăsă -ş i ferece aurul ş i bijuteriile în casete. nici celă lalt nu voia sădea crezare celor spuse. Mareş alul crezu acest punct mai slab pă zit decît celelalte ş i vru să . Bă tu în retragere că tre cartierul Halelor. prevedere ce-i punea într-o situaţ ie proastă . scris: Iatşmizeria poporului! Peste tot pe unde treceau izbucneau strigă te turbate. La Pont-Neuf d ă du însăpeste Louvières ş i burghezii lui. dar acolo dă du peste Rochefort ş i cei cincizeci de cavaleri ş ti ai lui. îl l ă saseră liniş tit. tremurînd tot. cu halebardele. Jupînaş ul Friquet. fă lindu-se cu un pistol ş i o spadăprimite de la Louvières. zdrenţ ă roş i. Mareş alul nici nu încercăs ătreacămai departe ş i se întoarse pe chei. nutrind acel suveran dispreţ faţ ăde gloată . că ruia îi porunci săia oricîţ i oameni pofteş te ş i săse duc ăs ăvad ăce e cu aceast ăglumş . neînfricat ş i foarte aventuros din fire. doborînd toate aceste mantii cenuş ii. Pierdu aici trei oameni. obiş nuit oamenilor de arme. Mare fu uimirea Annei de Austria ş i a lui Mazarin cînd se trezirăş i cînd li se dă du de ş tire căoraş ul vechi. dar mantiile cenuş ii îi ţ inurăpiept ş i mareş alul se retrase că tre strada Saint-Honoré. Atunci li se deschise o fereastr ă : vă zură . furioasă . în vreme ce o grindinăde pietre se abă tu asupra lor de pe la toate ferestrele. livizi. pu-nîndu-ş i în degete cele mai frumoase diamante. dar fu primit cu împuş că turi. trimise dupămareş alul de La Meilleraie. stră pun ş i. dar acolo d ă du peste Planchet ş i halebardierii lui. încît de pretutindeni ră sunau strigă te. De astădată încercăsăatace. auzirăş i se încredinţ ar ăc ăaş a stă teau lucrurile.

— Copiii mei. Cum era viteaz. se hotă rî sămoarăpe poziţ ie. Era o hă rm ă laie în mijlocul că reia nu s-ar fi auzit nici bubuitul tunetului. ocupat sa-ş i rînduiascălucru ş oarele. tră geau cu mai multăîndemînare. — Văfă gă duie ş te asta pe cuvîntul să u de gentilom. avea să -i proteguiască . cerînd liniş te. Mareş alul îş i muş cămîinile de ciudă . . Oamenii că deau în jurul mare ş alului ca la Rocroy sau la Lérida. glă sui el. dupăcum am mai spus. Fu aproape un marştriumfal. binecuvîntînd în dreapta ş i în stînga. ş i Gondy. dimpreunăcu restul ostaş ilor. la care halebardierii lui Planchet se ivirăde dup ăcol ţ ul stră zii Monnaie. Toatălumea c ă zu în genunchi. pentru numele cerului! spuse el. se gă sea în acel moment suprem în care ş i cel mai neînfricat simte un fior în vine ş i sudoarea nă pă dindu-i pe frunte. dintre roţ ile de că ruţ ă . las aici ş i pielea mea. strigînd: „Tr ă iascăvicarul!". Îţ i iei acest angajament. îi striveau sub o adevă ratăploaie de gloanţ e. Mazarin se afla în cabinetul lui. — Pe toţ i dracii. Porunci la două zeci dintre oamenii să i sădescalece ş i să atace baricada. mai numeroş i. dar toţ i urmarăîn cor: „Jos cu Mazarin!". se retraser ă . ale c ă rui gînduri voi le-aţ i înţ eles greş it ş i care se angajeazăca. că ci durerea scotea animalul din minţ i. în timp ce el. ba glasul trîmbiţ elor. Numai căbaricadele se închiserăîn urma ostaş ilor. calul lui primise un glonţ în gît ş i abia-l st ă pînea. ş i pielea oamenilor mei. Gondy ridicămîna. cred ş i eu căda! Nu speram s ăscap atît de ieftin. dar burghezii. În sfîrş it. Mareş alul îl recunoscu ş i alergăla el. împreun ăcu restul că lă re ţ ilor. la fel de calm de parcăar fi condus o procesiune religioasă . Ostaş ii. adjutantul să u. dar din spatele bîrnelor. Cei dou ă zeci se îndreptarăspre baricadă . Vreo cîteva glasuri adă ugarăchiar: „Tră iascămareş alul!". care imitau de zor ba ră pă itul tobelor. în numele celor de aici. — Scoate-măde-aici. El întoarse fiecare loviturăprimităş i urletele de durere prinserăs ăr ă sune în mulţ ime. Dacănu. Baricadele se deschiserăş i mare ş alul. Fontrailles. cînd. spuse Gondy. săcearăreginei. Mulţ imea se trase în l ă turi: drumul pe strada Saint-Honoré era cel mai scurt. întorcîndu-se că tre La Meilleraie. Mareş alul de La Meilleraie se vedea prins între douăfocuri. mai încercaţ i într-ale luptei. Mareş alul ridicămîna în semn de încuviinţ are. mareş ale? ad ă ugăGondy. To ţ i amuţ iră . deodată . mulţ imea se despicăînspre partea stră zii Arbre-Sec. — Tră iascăvicarul! ră cni mulţ imea. libertatea lui Broussel al nostru. Iată -l pe mareş alul de La Meilleraie. Trimisese dupăd'Artagnan. întorcîndu-se la Luvru. În acest timp. avea braţ ul rupt. cu pelerina peste anteriu pă ş i lini ş tit prin mijlocul împuş că turilor.forţ eze trecerea. de pe mormanele de pietre se porni o pîrîialăcumplităde împuş că turi. în cap cu Friquet ş i cu ş trengarii lui.

în ciuda uniformei ce port. Ar fi dorit grozav săse apropie de fereastră . Grilajul va fi smuls. Ce-i asta? Mareş alul La Meilleraie se întoarce fă ră pă lă rie. au sa tragă ! — Au consemn sătrag ăasupra mulţ imii. au vrut săne sileascăsăstrigam „Tră iascăBroussel!". — Ia vezi ce se întîmplă . ş i trebuie oare să spun. spuse el. zise d'Artagnan. o loviturăde halebard ăi-o despicase într-o parte ş i un foc de pistol îi retezase pana de pă lă rie. urmat de Porthos.. nedespă rţ itu-i prieten. Oraş ul e în plinărevoltăş i adineauri. Eu aşfi strigat! În clipa aceea vuietul din stradăr ă sunăş i mai aproape. Cît despre mantia lui Porthos. .. monseniore? Nimic bun. sfă rîmat. În ciuda acestei poveţ e. Ei. uitîndu-se cu o naivă admiraţ ie la cei doi prieteni. Fii binevenit. Eu unul. intră . unul trecu pe sub braţ ul lui d'Artagnan ş i pref ă cu în ţ ă ndă ri o oglindăîn care Porthos se privea cu plă cere. strigăMazarin. dar ce fac santinelele? Duc arma la ochi. —Ş i-aţ i strigat? întrebăel. intra. ba poate chiar din pricina ei. nu spera să -l vadă . cai plini de sînge. în mijlocul acestui tumult. — Oho: mormă i el. Nu trageţ i. — Grilajul?! Numai patru-cinci minute. îndoit. — Diavolo! exclamăcardinalul. Fontrailles cu braţ ul în eş arf ă . Atunci. osta ş i din gardără ni ţ i.. că ci d'Artagnan nu era de serviciu. dar nu avea curaj.. Oare ce se petrece în Parisul ă sta afurisit? — Ce se petrece. dacămulţ imea se apropie de Palatul Regal.. ce-au vrut săne mai sileascăsăstrigă m? — Spune. dar pă li teribil. aci de faţ ăş i care e slujitorul dumneavoastră . monseniore. locotenentul se ivi în prag. Totuş i. — Ah. clă tinînd din cap. — Atunci? se interesăMazarin. pe cînd stră bă team strada Montorgueil cu domnul du Vallon. nu eram în voce. ca ş i prietenul dumitale. spune! — „Jos cu Mazarin!". gînditor.. domnul du Vallon e ră cit ş i n-a strigat nici el. monseniore.dar. — Avem grilajul. cu nep ă sarea-i obi ş nuită . Ş i d'Artagnan ară tăpelerina g ă urităde patru gloanţ eş i pă lă ria stră punsăde asemenea de douăgloanţ e. la dracu! se ră sti d'Artagnan. domnule d'Artagnan. ră bufnirăvreo trei-patru împuş că turi. urmate de o cumplităpîrîialăde gloanţ e. — Priviţ i la pă lă ria ş i la pelerina mea. — Nu. — Pă i dacătrag. D'Artagnan se duse la fereastră . pe legea mea! ră spunse d'Artagnan. care în mijlocul zarvei din jur nici nu se auzi. deschizînd fereastra. domnule d'Artagnan! exclamăcardinalul. totul e pierdut! izbucni d'Artagnan. uite cămi-a sc ă pat! Mazarin surîse. Mazarin îş i ş terse fruntea ş i îş i roti ochii în jur. Plumbii muş car ăcu scrîş net din fa ţ ada Palatului Regal. Pe legea mea. dupăzece minute.

tremurînd din creş tet pînă -n t ă lpi. — Veniţ i. Regina stă tea în picioare. îmbr ă cînd hainele marchizului d'O. În faţ a reginei. primejdia s-a dovedit atît de reală . ră sculaţ ii dezlă nţ uiţ i s-au apropiat de încă perea cu pricina. Intraţ i în odaia asta ş i aş teptaţ i. încît cancelarul a socotit căi-a sunat ceasul ş i s-a spovedit fratelui să u spre a fi pregă tit sămoarăîn cazul ca ar fi fost descoperit. pă trunse în salon printr-o altău ş ă .— Vai! se tîngui cardinalul. căpalatul a fost numaidecît invadat. O oglindăde Veneţ ia! — Eh. domnilor. M ăduc să -i spun reginei! În capă tul coridorului se opri. domnule du Vallon? Dumneata ce-ai face? — L-aşda pe Broussel. povestea c ătră sura lui a fost sfă rîmată . monseniore! rosti d'Artagnan. îngă duia s ăse vadătot ce se petrecea acolo. Nu plîngeţ i înc ă . încît ai fi zis cănu o umbreş te nici cea mai micătulburare. rosti d'Artagnan. nu-i aş a? zise el. jefuit. zise Mazarin. socotind căa fugit pe vreo uş ădosnic ă . — Care-i pă rerea dumitale? întrebăcardinalul. ş i a ieş it din palat trecînd peste corpul ofiţ erului ş i a doi . devastat. a plecat ş i i-a lă sat retragerea liberă . Draperia subţ ire îngă duia s ăse audă . episcopul de Meaux. Villequier ş i Guitaut. acelaş i care o persecutase atîta cu două zeci de ani în urmă . Din fericire. dar avea atîta stă pînire de sine. femeile. Într-un ceas se prea poate s ănu mai ră mînăîn Palatul Regal nici o oglindă . c ăa dat buzna în palatul marchizului d'O. n-a fost aş a. Am spus că sîntem oamenii dumneavoastră . — Noi nu ne dă m cuvîntul de douăori. Acolo. unde o b ă trîn ă slujnicăl-a încuiat. Porunciţ iş i văvom da ascultare. domnilor. căa fost urmă rit. VI RĂ ZMERIŢ A SE PRESCHIMBĂÎN RĂ SCOALĂ Încă perea în care intraserăd'Artagnan ş i Porthos nu era despă rţ ită de salonul unde se afla regina decît de niş te draperii. proferînd ameninţ ă ri cumplite. oricît de strîmtă . dimpreunăcu fratele să u. veni ţ i cu mine. În spatele ei erau Comminges. nu merită . a avut timp s ăse strecoare pe o uş ămascat ăîntr-o încă pere tă inuită . — Ei bine! vorbi Mazarin. — Pot săm ăbizui pe dumneavoastră . fie ea de Veneţ ia. din fericire. mulţ imea. închizînd cu liniş te fereastra. palidăde mînie. cancelarul Séguier. Atunci s-a travestit. Ş i. — Ei pe dracu! Săli-l daţ i pe Broussel de vreme ce-l cer! Ce naiba vreţ i săface ţ i cu un consifier al Parlamentului? Nu-i bun de nimic! — Asta-i ş i pă rerea dumitale. spuse Porthos. iar deschiză tura dintre ele. fă cînd un ocol. în spatele bă rbaţ ilor. fie de Paris.

— Ah. dupătoate probabilită ţ ile. — Voinţ a! murmurăAnna de Austria. aşfi ră mas ş i eu cu pă lă ria. — Îndr ă zneş te. mare ş ale! exclamăbucuroasăAnna de Austria. oh. fiindcă serviciul ce mi l-a fă cut e încăfoarte proasp ă t. Iată -te viu ş i nevă tă mat ş i asta-i tot ce doream. domnule. trebuie căte-ai aflat într-o mare primejdie de vreme ce-ai primit săporţ i o solie atît de ciudată ! Aceste cuvinte furărostite cu o ironie care nu scă p ăcîtu ş i de pu ţ in mareş alului. Într-adevă r. Poartă -i oricît ărecunoş tin ţ ăpofteş ti. dar asta nu măobligăpe mine. cred căaţ i vrut săspuneţ i cămi-a fost frică . fă răîndoială . rosti regina. iată -te. deş i foarte palidă . Ar fi trebuit s ă spun dorinş a. În timpul acestei povestiri. spuse regina. Mazarin se strecurase fă r ăzgomot în apropierea reginei ş i asculta. am pierdut trei oameni la Pont-Neuf. —Ş i ce măsf ă tuieş ti? — Aşda un sfat maiestă ţ ii-voastre. . ş ase în col ţ ul stră zii Arbre-Sec ş i doi la poarta palatului vostru. Sper c ă i-ai învă ţ at minte pe tică lo ş ii aceş tia. — Să -l eliberez pe Broussel?! Niciodat ă ! În clipa aceea se auzirăpaş i în sala din faţ ăş i mareş alul de La Meilleraie se ivi neanunţ at în uş ă . — Ei bine. Regina surîse. — Nu-i vorba de trecut. de cum ispră vi cancelarul. Pă lă ria mi-a ră mas nu ş tiu pe unde. sfatul meu ar fi s ă -l eliberaţ i pe Broussel.ostaş i din garda lui personală . domnule mareş al. întrebăregina. Eu nu sînt avocat. Regina. pă li ş i mai mult ş i chipul i se contract ă . Care anume? — Doamnă . ci bine ai revenit! — Da. Oh. încruntînd din sprîncene.ş ovă i cancelarul. m-ar fi mirat sănu-l vă d pe acest ş oricar cu picioarele strîmbe amestecat în toatăpovestea asta. care sămăscoatădin încurcă tură . doamnă . sînt ostaş .ş i prin urmare poate căîn ţ eleg greş it valoarea cuvintelor. ce p ă rere ai? — Gîndesc căe ceva foarte grav. dacăn-ar fi fost preacucernicul vicar. dar m-am întors cu bine cu condiţ ia săvăînfă ţ iş ez voinţ a poporului. Cît despre r ă spunsul cu care m-aţ i onorat. doamnă ! gl ă sui mareş alul. Îţ i spun nu numai bun venit. — Iertare. uciş i în vreme ce ap ă rau poarta. ci de prezent. îndră zneş te. — Bun. nu-l ponegriţ i prea mult. spuse regina cu un zîmbet amar. patru la Hale. Aduc cu mine zece sau doisprezece ră ni ţ i. ş i nu voinţ a poporului. doamnă . — Doamnă . cu totul cincisprezece. nu? — Doamnă . vorbi mare ş alul. rîse La Meilleraie. — Ah! exclamăregina. dar nu îndră znesc. doar ai îndră znit atîtea! Cancelarul se împurpurăş i îngă imăcîteva cuvinte. Spuneai căai să mi dai un sfat. zburat ăde un glon ţ ş i.

Ş i măsimt mult mai în largul meu în faţ a maiestă ţ ii-voastre. nu vreau săse creadăcăparlamentez cu niş te ră zvră ti ţ i! — Doamnă . poţ i sărenunţ i. urmăMazarin. De aceea stă rui. doamnă .— Ei bine. murmur ăea. mi-a fost frică . Da. în timp ce curtenii se priveau cu uimire. — Măduc săcomunic r ă spunsul maiestă ţ ii-voastre celor care-l aş teaptă . de ş i nu-i decît vicar. zise La Meilleraie. că ci îl vă d dîndu-ş i binecuvintarea în piaţ a Palatului Regal. — Vicarul?! exclamăregina. de asemenea. s ă -l eliberez pe Broussel? Dacă -i aş a. —Ş i iată . — Nu. Straş nic ră spuns! — Ei bine. decît în faţ a acelor demoni din iad.ş i totu ş i am luat parte la două sprezece mari b ă tă lii ş i la nu ş tiu cîte lupte ş i hă rţ uieli. da. Dacăa stîrnit-o. care ne-au întovă ră ş it pînă aici ş i care habar n-am de unde tot ies la iveală . doamnă . rosti regina. — Doamnă . Am poruncit săfie aresta ţ i alţ ii mai de vazădecît dumneata. — Într-adevar. doamnă . — Ră mîi aici. cu toate că sînt cardinal. muş cîndu-ş i buzele. — Cădacănu porunciţ i săfiu arestat. — Bravo! ş opti d'Artagnan c ă tre Porthos. Regina re repezi la fereastră . — Oh.. spuse mare ş alul. înseamnăcă poate săo ş i potolească . E pentru a treia oarăîn viaţ ă cînd mi se întîmplă . mareş ale. spuse ea. spuse Mazarin. Pe mine m-ar sfîş ia dacăaşfi în locul lui. — Cu atît mai mult. Deş i acest sfat ar fi poate mai bun ca altul. Guitaut! Mazarin să ri îndat ă . Niciodată ! — Maiestatea-voastrăe stă pînă .. iatăun prilej nimerit. mi-a fost frică . — M-ai sfă tui. mormă i Mazarin. mi-am dat cuvântul de cinste. începu el. Un om îngrozitor! El a stîrnit toată revolta asta. — Niciodată ! exclamăregina. Dac ăaşîndr ă zni la rîndul meu săvădau un sfat.. . domnule. — Atunci? — Să -l chemaţ i pe vicar. Ochii Annei de Austria aruncarăfulgere. Ipocritul! Privi ţ i! — Vă d c ălumea îngenuncheaz ăîn faţ a lui. —Ş i asta înseamnă ?. vorbi Comminges. în dorinş a mea (Mazarin apă să asupra acestui cuvînt) ca maiestatea-voastrăsă -l primeascăpe vicar. f ă cînd un pas înapoi. mareş ale? întrebăregina.. adă ugămareş alul. n-ai teamă . Care e dorinţ a poporului meu? — Să -i fie redat Broussel. oricît de ameninţ ă tor v-ar fi surîsul. care st ă tea lîngăo fereastr ăş i se uita afară . doamnă . — Încotro. sînt nevoit s ăplec.

În glasul mîndrei spanioloaice se desluş ea atîta hotă rîre. iatăcum numesc miş carea stîrnităde ei înş iş i toţ i acei care o doresc. n-aşş ovă i: l-aşda pe Broussel. doamna. —Ş i dacănu-l dau. Gondy se înclinăcu respect. fă cînd pe miratul. Regina veni cîţ iva paş i în întîmpinarea vicarului ş i se opri în loc.— De ce nu spui voinş a dumitale. — Nu. maiestatea-sa doreş te. rece. poate pe drept. urmat de vicar. nemiş cată . vesti el. incapabilăs ăse prefac ăîn faţ a vicarului. neliniş tit. cu buza de jos ră sfrînt ăa dispreţ .. Anna de Austria se apropie de Comminges. — Să -i spui ce-ai face în locul ei. rosti ea. ce spui de ră zmeriţ a asta? — Cănu mai e o r ă zmeriţ ă . doamnă . aş a s-a hotă rît. ră spunse vicarul. care încuviin ţ ăprintr-un semn. e o ră scoal ă . Regina r ă mase pe gînduri. rosti Anna de Austria. rosti cu r ă cealăGondy. scumpe vicar. ră bdare. ce crezi c ăse va întîmpla? izbucni regina. zise mareş alul. Vicarul se uităla regină . încît mareş alul nu mai zise nimic: se înclinăş i plecă . — Ei bine. aspră . autoritatea regelui va pune rînduialăîn toate. Dar ră bdare. Mazarin se înclină . — Oare pentru a-mi spune aceasta mi-aţ i îngă duit cinstea de a mă afla în prezenţ a maiestă ţ ii-voastre? întrebăGondy cu r ă ceală . — Săaibăr ă bdare. se gră bi sără spundăMazarin. — Ră scoalăe în sufletul acelora care cred căpoporul meu se poate ră scula! exclamăAnna. aş a ca alţ ii? ş opti regina. cu aerul lui liniş tit. se uita în direcţ ia unde se aflau d'Artagnan ş i Porthos. pe care îl socotea.. — Nu pe dumneata te întreb. Eu am destul ă . — Iată . Pentru a-ţ i cere sfatul în împrejurarea neplă cutăîn care ne află m. i-o retez ăregina sec ş i fă rămă car s ăse . inima acestei tulbură ri. rosti Porthos. Maiestateasa m-a chemat să -mi cear ăsfatul? — Da. — Oare cum se vor ispră vi toate astea? murmurăel. du-te. — Săfie oare adev ă rat?! vorbi Gondy. interveni Mazarin. — În locul maiestă ţ ii-sale. caută -l pe vicar ş i adu-l încoace! —Ş i ce spun poporului? întrebămareş alul. că ruia începu să -i vorbeascăîn ş oaptă . Ră scoală . domnule. adeveri regina. Ceilalţ i cî ţ i erau de faţ ădiscutau cu jumă tate de glas. D'Artagnan se întoarse că tre Porthos. În acest timp. — O săvedem. Dupăo clip ăridic ă fruntea ş i zise: — Domnule mareş al. pe domnul de Gondy care se gr ă beş te săse înfă ţ iş eze la porunca maiestă ţ ii-voastre. Vicarul se înclină : — Prin urmare. Mazarin. — Cred cămîine nu va mai r ă mîne piatra pe piatrăîn Paris. Uş a se deschise din nou: mare ş alul apă ru în prag.

nu avem un Oliver Cromwell. Mazarin. Insultele din ziua aceea pă reau călunecăpe lîngă el ca ş i batjocurile din ajun. — Să -l dau pe Broussel! strig ăea în cele din urmă . asemuite de toţ i poeţ ii vremii cu rodiile în floare. care tocmai f ă cea semn lui Mazarin săspunăş i el ceva. cu Athos ş i Aramis. dar într-alt chip decît socotiţ i. Buzele-i de carmin. — Cine ş tie? f ă cu Gondy. Ş tii doar căînţ eleg destul de prost franţ uzeasca pe care dumneata. trebuie săcred oare căpoporul a pierdut orice mă sură ? — Anul acesta nu-i prielnic regilor. L-aşda ş i eu pe acest domn Broussel. Minunat sfat. noi. doamn ă . iar frumo ş ii ei ochi alba ş tri pă reau gata să -i iasădin orbite. — Dacăeu sînt cel întrebat de maiestaţ ea-voastră . întocmai aş a cum spuneţ i. dacăp ă rerea mea nu e pe placul maiestaţ ii-voastre. — Ascultîndu-te. ş i-atunci totul s-ar sfirş i. Vicarul lă săfurtuna sătreac ă . sfat de prieten. Mazarin însuş i. — Da. — Deci. E un fel de a vorbi. poate deveni mîine o revoluţ ie? — Întocmai. Cunosc prea bine înţ elepciunea reginei ş i a sfetnicilor ei. deş i deprins cu furiile acestei că snicii zbuciumate. gîndea mult ş i vorbea puţ in.întoarcă . monseniore. încuviinţ ăgrav vicarul. doamnă . dupăpă rerea dumitale. rosti regina cu un zîmbet ră ută cios ş i muş cîndu-ş i buzele de furie. Numai că noi am ţ inut altele mai acă tă rii. ca sămă gîndesc căar lă sa multăvreme capitala pradăunei tulbură ri care poate săducăla o revoluţ ie. în adîncul inimii sale. o vorbeş ti ş i o scrii fă răcusur. Se uităcu ră ceală la regină . aminti Porthos. Priviţ i în Anglia. oamenii aceş tia sînt asemenea tră snetului: . ră spunse regina. din fericire. O roş eaţ ăvie aprinse obrajii reginei. dar ura ş i dorin ţ a de r ă zbunare se adunau în tă cere. asta se datoreş te f ă răîndoialăfaptului ca aveţ i altele mai bune de urmat. ră zmeriţ a de ieri. — Am spus mort sau viu? reluăMazarin. Bun sfat. în urbea La Rochelle. cu un zîmbet care te înfiora. — He-he! f ă cu el. vorbi vicarul cu aceeaş i lini ş te. glă sui Gondy. domnule. — Uite un consiliu de stat. ză u aş a! Se vede cît de colo căvine de la un preot. totul s-ar sfîrş i. Pe domnul de Gondy. cl ă tinînd din cap. ră mase înspă imîntat. apoi continuăcu aceeaş i liniş te: — Doamnă . zise d'Artagnan că tre Porthos. dupăobiceiul să u. pică turăcu pic ă tură . — Dacăl-aţ i da mort. pă lir ăş i tremurau de mînie. mort sau viu. domnule vicar. în Fran ţ a. — Acolo ş i în altăparte. Gondy se ţ inu tare. numai că . atunci voi spune căîmpă rtă ş esc întru totul pă rerea domnului mareş al. — În fortă rea ţ a Saint-Gervais. care azi s-a preschimbat într-o ră scoală .

n-o săfiu acela. în ră stimpuri. — Dacăîl ave ţ i. Gondy. mirosea felurite parfumuri ş i se plimba de colo-colo. observăGondy. uită -te bine la preotul ă sta. a ş ezîndu-se. murmurăd'Artagnan. Haide. — La naiba! fă cu d'Artagnan că tre Porthos. dîndu-le binecuvîntarea dumitale. că uta sub pelerinăsăvad ădacă mînerul pumnalului spaniol ascuns acolo îi e la îndemînă . oprindu-se. acum că . va lua mă surile de cuviinţ ă . „Bun. folosiţ i-l. Dar prev ă d căvor fi cumplite ş i căvor avea darul să îndîrjeascăş i mai mult pe ră zvră tiţ i. eu.Ş i poate căeu însumi îmi voi fi pierdut atunci orice înrîunre asupra lor. care începuse săse neliniş tească . Are săcedeze. Mazarin ş edea pe scaunul lui ş i pă rea s ăcugete. Era limpede cănu prea înţ elegea cuvintele prietenului să u. d'Artagnan. Se vedea căse stră duieş te să -ş i st ă pîneascăb ă tă ile repezi ale inimii. Regina concedie curtea printr-un semn. să -l slujesc pe el în locul secă turii ă steia de Mazarin! Ah. se întoarse. iar eu. oricum. care ai atîta putere asupra lor ş i care eş ti prietenul nostru. i se ală turăPorthos. Dar. fă răsă -ş i gă seascălocul. drace. regina îş i apă sa pieptul cu amîndou ămîinile. jur pe Dumnezeu că . zise Porthos. Regina urmă rea din ochi pe cei care plecau. — Maiestatea-voastră . Uite un om aş a cum îmi place mie. În acest timp. ce ispră vi am să vîrş i împreună ! — Da. — Ei bine. r ă spunse Gondy. cugetăGondy în sinea lui. Gondy fă cu o plec ă ciune ş i vru săse retragădimpreunăcu ceilalţ i. — Porthos. maiestatea-voastrătaie din r ă dă cină orice ră zvră tire ş i dobîndeş te dreptul de a pedepsi aspru orice nou ă încercare de ră scoală . —Ş i eu la fel. Se vedea c ăface sforţ ă ri de necrezut ca să -ş i stă pîneascăfuria: se r ă corea cu evantaiul. zise Porthos. Dimpotriv ă . — Ră mîi.nu-i cunoa ş tem decît în clipa cînd lovesc. — Deci eu n-am acest drept? exclam ăregina. spuse regina. — Haide. dac ă -l daţ i pe Broussel. îş i pipă ia c ă maş a de zale îmbră catăpe dedesubt ş i. îl vă d. cu aceeaş i ră ceală ." — O săpun ăsă -l omoare. Dupăce ultimul dintre curteni închise uş a. eu îl apar. Ei ş i? — E un om ş i jum ă tate! Porthos întoarse ochii mirat spre d'Artagnan. — Poate căva fi prea tîrzîu. — Bun! murmurăMazarin. atunci dumneata. spuse ironic regina. — Bun. zise regina. Săvedem ce-o săiasă . cerceta cu privirea draperiile. dac ă sare careva asupra lui. unul. continuăneîndur ă tor vicarul. dumneata o să -i potoleş ti. Fiecare dintre cei de faţ ătres ă ri înfiorat ş i urmăun moment de tă cere. domnule. în sfîr ş it. cucernice vicar. De ce nu-i el ministru. Cîtăvreme. îi ş opti d'Artagnan lui Porthos. locului. în afarăde Mazarin.

înainte s ă ajungăla acest prelat de ispravă .sîntem singuri. eu l-aşucide pe Vitry. — Oh! strigăAnna de Austria. fu rostităcu o expresie de nepă truns. Numai ca. Apoi. dacăacest preot vrea. pe care e primejdios să -l înfrunţ i acum. e ş ti nebună ? Te cer ţ i aici ca o femeie de rînd. repetăsfatul dumitale. o regină ?! Nu-ţ i dai seama căai în faţ a ta. ostaş i? Ah. ş i tu la fel! — Bine. Gondy ră mase nemi ş cat. Ca s ă spunem aş a. pe care. Astă zi nu-i momentul. astă zi linguş eş te ş i dezmiardă . S ăm ăumilesc pîn ăîntr-atît?! Sînt reginăsau nu? Toatăaceastăgloatăcare url ăe mul ţ imea supu ş ilor mei sau nu? Am prieteni. vă dind o elocinţ ăce-l caracteriza pe Mazarin atunci cînd vorbea italiana ori spaniola. ş opti: — Porthos. se îmblînzi pe loc. într-o altă împrejurare. consimţ i Porthos. îl ura în clipa aceea cel puţ in tot atît cît îl ura ş i pe Broussel. ceea ce constituie forţ a cîrmuitorilor puternici. mai degrabăl-aşstrînge de gît cu mîinile mele! Ş i se repezi cu pumnii încleş taţ i spre Gondy. întreg poporul Parisului. ş i că . — Sst! fă cu Porthos. cucernice vicar. — Iată -l. altfel nu e ş ti decît o femeie vulgară ! La primele cuvinte ale acestui discurs. SfintăFecioară . fă răîndoială . Doar privirea-i de ghea ţ ăse încruci ş ăca o spadăcu privirea furioas ăa reginei. încît Gondy. astfel mustrată . zise gasconul. altfel sînt un om pierdut. regina. strîngîndu-l din ce în ce mai tare. cucernice vicar. Ascultă ! — Doamnă ! strig ăcardinalul. supus ăslă biciunilor femeii. ş i gata! Iar cardinalul Mazarin mi-ar purta o recuno ş tinţ a nem ă rginită . ş i pune ieş irea de adineauri pe seama suferinţ ei mele! Femeie ş i. apoi eliberaţ i-l pe Broussel ş i redaţ i-l poporului. lă săfocul din ochi săi se stingă . Dinspre partea ei. recunoaş teţ i public o greş eală . oricît de iscusit fizionomist ar fi fost. aprinzîndu-se de propriile-i cuvinte. apucînd-o pe Anna de Austria de braţ ş i tră gînd-o înapoi. mă . continuăea. prin urmare. ce faceţ i? Apoi adă ug ăîn spaniolă : — Anna. într-un ceas pierzi coroana?! Deci lasăpe mai tîrziu. cînd Mazarin tă cu. asta dac ăar mai exista vreun Vitry la curte ş i dacăVitry ar intra acum pe u ş ă . dar din care nu ră mînea nici urmăcînd vorbea franţ uze ş te. Doamna. Se aş eză . sănu spui niciodat ăfaţ ăde Mazarin căîn ţ eleg spaniola. d'Artagnan apucase braţ ul lui Porthos. lă sînd braţ ele vlă guite să -i atîrne de-a lungul corpului ş i zise cu o voce în care se ghiceau lacrimile: — Iartă -m ă . Decît s ăli-l dau pe tică losul de Broussel. doamn ă : lă saţ i săse cread ăc ăaţ i chibzuit adînc lucrurile. sîngele să -i fugădin obraji ş i mînia vorbirii de pe buze. nu bă nui decît un simplu avertisment la moderaţ ie. Aceastăasprădojană . săpui piciorul în prag. fă răs ăi se clinteasc ăun mu ş chi pe faţ ă . în persoana acestui preot. tu. cum spune regina Caterina. — Iatăun om mort.

adă ug ăGondy. bubuitul tră snetului. Gonay se uitănedumerit la Mazarin. Mătem căo datăce torentul rupe ză gazurile. atîta tot.îngrozesc de ră zboiul civil. îngă imăComminges. săţ in ăr ă zboiul civil numai un an ş i fac săaureascăpentru mine spada de comandant suprem! — Dar eu? întrebăPorthos. tică los viclean!" îş i zise Gondy în sinea lui. oare ce-o săne fă gă duiascăîn ziua cînd au săvrea să -l omoare? întrebăd'Artagnan. Maiestatea-voastrănu are decît supuş i plecaţ iş i plini de respect. doamnă . rosti Gondy. Poporul a strivit santinelele de grilaj ş i acum forţ eazăporţ ilel Ce porunciţ i? — Ascultaţ i. —Ţ ie aşface săţ i se dea bastonul de mare ş al al domnului de La Meilleraie. care e unul dintre cei mai iscusiţ i politicieni ce avem. ciulise urechile. mirat căbate pasul pe loc. eu cred cătrebuie săle pui noi z ă gazuri dinainte. regină . înclinîndu-se. „Ah. un tumult înspă imîntă tor se auzi în Piaţ a Palatului Regal. în clipa de faţ ă . dac ămaiestatea-voastrăi-l dătotuş i pe Broussel. Deodată . Mazarin se fă cu alb ca varul. Mazarin. Du-te. Drace. am sămăgîndesc. credeţ i-l pe vicar. săne preg ă tim. întă ri Gondy. doamnă . care. sănu pricinuiascămari nenorociri. Gondy zîmbi. La naiba. Nu cu regina are poporul ce are. nu se bucurăde prea multătrecere. din prag. spuse regina. Cea dintîi pă lă rie de cardinal disponibilăpare anume fă cutăpentru acest cap nobil. dupăcît mi se pare. maiestatea-voastrăgreş eş te socotind drept nesupunere pă rerile mele sincere. Comminges d ă du buzna în salon. — Ce mai e? zise el. — În acest caz. spre regină . îmi ies din fire la primele semne de nesupunere. te temi cu adevă rat de tulburarea poporului? — Da. Urletul valurilor. doamn ă ! spuse Gondy. dacăîmparte aş a pă lă riile de cardinal. — Doamnă .ş i obiş nuităsăfiu ascultată . crezînd căvicarul va pomeni de strigă tele: „Jos cu Mazarin!". care la cuvintele: Nu cu regina are poporul ce are. ai mare nevoie de mine. ş i să -i cerem chiar de mîine un regiment pentru fiecare. Cardinalul se apropie de regină să -i vorbească . fiind prea fericit sătră iascăsub cîrmuirea maiestă ţ ii-voastre. — Nouă . îi fu recunoscă tor lui Gondy pentru aceast ăsc ă pare din vedere ş i spuse cu glasul cel mai mieros ş i cu cea mai prietenoasăexpresie întipă rităpe faţ ă : — Doamnă . privirea reginei se învă pă ie. mugetele unui vulcan nu se pot asemui nici pe departe cu furtuna de strigă te ce tocmai se ridica spre . În acea clipă . Porthos. — Iertare. vorbi regina. — Aş adar. surîzînd. poporul îl cere pe Broussel.

— Ce poruncesc? repetăregina. Ş i semnă . Gondy se repezi la o fereastră . Apoi ră sunăcu putere: „Tră iascăBroussel! Tr ă iascăvicarul!" — Tră iascăregina! strigăvicarul. nu-i timp de pierdut. te rog. punîndu-i înainte o panăde scris ş i o hîrtie. — Prea tîrziu! se tîngui Mazarin. Vicarul. cu acea supunere des ă vîrş ităa ostaş ului.cer. ne pierzi pe toţ i. pe care o deschise. În schimb. pe dumneata. În clipa aceea ră sunăun pîrîit îngrozitor: una din por ţ i începea s ă cedeze. Drept ră spuns. Prea tîrziu! Poarta cedăş i se auzirăurletele de bucurie ale gloatei. Anna. doamnă . — Posteazăo sut ăde oameni în jurul regelui. ce faceţ i? — Du-te! Comminges ieş i. murmurul nă prasnic al mîniei ră suna fă răîncetare. se auzirădoar cîteva glasuri slabe ş i stinghere. D'Artagnan puse mîna pe spadăş i fă cu semn lui Porthos săfacăla fel. poporul nu înaintase nici m ă car cu un pas. pe rege. vreau eu acest lucru! Regina se pră buş i pe un scaun. strigă : — Iatăordinul! Întreg Parisul pă ru căsloboade un uriaşstrigă t de bucurie. — Doamnă . — Ei. luăpana în mînăş i semnă . — Ce spui? izbucni regina. — Nici un pas mai mult! strigăel. Ţ inut în loc de Louvières. pe mine! La acest strigă t izbucnit din inima cardinalului îngrozit. fluturînd-o în mînă . — Cîţ i oameni ai la palat? —Ş ase sute. Regina scrise: „Paznicul închisorii Saint-Germain va pune în libertate pe consilierul Broussel". Regina semnează . Anna de Austria fu cuprinsăş i ea de fricăş i-l chem ăînapoi pe Comminges. interveni Mazarin. iar cu restul să -mi mă turi de aici toatăcalicimea asta. Poate căvicarul nu scosese acest strigă t decît spre a o face pe Anna de Austria . Trebuie! Apoi adă ug ă : — Semnează . înş fă căhîrtia de îndatăce o vă zu semnată . interveni Mazarin. doamnă . se întoarse la ferastr ăş i. Îl recunoscu pe Louvières în fruntea unei mulţ imi de trei-patru mii de oameni. — Adevă rul. smulgîndu-ş i pă rul din cap. — Salvaţ i-o pe regin ă ! strig ăMazarin vicarului. — Da. care îi sorbea din ochi cele mai mici miş că ri.

tumultul contenise ca prin farmec. Cum?! Poporul l-a vă zut pe domnul de Condé. Te voi sili săbei într-o zi din veninul ce mi l-ai turnat azi! Mazarin vru săse apropie de ea. — De ce aţ i ie ş it din cameră . frîngîndu-ş i frumoasele-i mîini. unde îi gă si pe cei doi prieteni plimbîndu-se încoace ş i încolo. prin urmare. însăîi fu recunoscă tor pentru aceastăminciună . alungatăde că tre cardinal. spuse d'Artagnan. spuse ea. Încrunt ădin sprîncene ş i pă ş i drept spre draperia pe care o ridică : încă perea era goală . Mazarin îi surprinse semnul ş i ră mase încredinţ at c ăd'Artagnan a vă zut ş i a auzit totul. întinzînd bra ţ ul că tre uş a care abia se închisese. ş i am crezut căporunca era ş i pentru noi. VII NENOROCIREA ÎMPROSP Ă TEAZĂMEMORIA Anna se întoarse furioasăîn camera ei de rugă ciune. dup ăo clip ăde visare. Apoi.. cînd ai dobîndit ceea ce ai vrut. întemni ţ at la Vincennes. fosta lui regentă . întrucît la ieş irea lui Gondy din palat. Maria de Medicis. — Lasă -mă ! se smuci regina. eş ti omul pe care-l că utam ş i poţ i săte bizui pe mine atît dumneata cît ş i prietenul dumitale. rosti vicarul. — Hotă rît lucru. La cel din urmăcuvînt al reginei. — Cînd regina va avea nevoie de mine. intr ăceva mai liniş tit la el în cabinet. Regina înclinădin cap ş i Gondy se retrase.să -ş i cunoascăslă biciunea. a vă zut-o pe soacr ă -mea. domnule de Gondy. maiestatea-sa ş tie c ăsînt gata oricînd săo slujesc. arestat de că tre soacramea. d'Artagnan îl apucase de mîn ăpe Porthos ş i-l tră sese pe coridor. uitîndu-se la Porthos ş i fă cîndu-i semn s ănu-l dea de gol. — Aş adar. sînteţ i aici de. — De vreun sfert de ceas. poţ i pleca. adicăpe fiul lui Henric al IV-lea. cînd aceş ti oameni de seamăerau întemni ţ aţ iş i . nici n-a crîcnit cînd erau batjocoriţ i. îş i aminti c ăd'Artagnan ş i Porthos trebuie săfie acolo ş i. întîiul prinţ de sînge. — Ah. popăblestemat! izbucni Anna de Austria. ră spunse d'Artagnan. Mazarin ie ş i îndatăş i el pe coridor. salutîndu-i cu cel mai fermecă tor zîmbet. — Fiindcăregina a poruncit tuturor săplece. auziserătotul. domnule d'Artagnan? întrebăMazarin. — Cum?! strigăea.. Apoi. înclinîndu-se. — Tu nu eş ti femeie! murmur ăMazarin. l-a vă zut pe domnul de Vendôme. domnule d'Artagnan. —Ş i acum. Nu e ş ti bă rbat! Ş i plecă .

Iscoadele cardinalului ş i ale reginei culegeau de pretutindeni noută ţ i supă ră toare. Louvieres era mîndru ş i mulţ umit: se ră zbunase pe Mazarin. tată . Numele lui fusese rostit cu groazăla Palatul Regal ş i tînă rul spunea rîzînd consilierului reîntors în mijlocul familiei: — Crezi oare. iar pe reginăfoarte lini ş tită . Vicarul îş i fă cuse intrarea în Parlament mai rege decît regele. poporul s-ar ridica pentru el. lasă . Mazarin se înş ela de astădată : Broussel era o problemă . într-o tră surăimpună toare. dacăar încerca mă car s ă -l aresteze. care îl g ă seau pe ministru foarte tulburat. atunci ce-a ajuns regalitatea? Anna atingea fă răsăse gîndeasc ăproblema cea mai arză toare. El o cunoş tea pe orgolioasa prinţ esăş i se temea grozav de hotă rîrile Annei de Austria. Iisuse. ş i pe Friquet în spatele tră surii. dar poporul se ridica pentru Broussel: asta fiindcăera vorba de un om de jos ş i fiindcă . mi-ar da-o? D'Artagnan se folosise de acest ră gaz pentru a-l trimite înapoi pe Raoul. împă rţ ind apăsfinţ ităcu o mînăş i cerînd milostenie cu cealaltă :ş i nimeni nu se gîndea căaceste douămîini au ajutat săse smulgădin edificiul social piatra de temelie a regalită ţ ii. aş a cum se ridicase pentru Broussel.ş i nu un nume. o hotă rîre a Parlamentului ceruse burghezilor sădepunăarmele ş i săînlă ture baricadele: ei ş tiau acum ca le trebuie doar un ceas ca săia din nou armele în mînă . cînd Broussel îş i fă cu intrarea în Paris. Izbînda ş terge orice vin ă : Planchet nu se mai temea deci căva fi spînzurat. În acest timp. a doua zi dimineaţ ă . e trist s ăfii silit a ceda astfel. nu o problemă . ş i contribuise mult la eliberarea tată lui s ă u din închisoare. Ce conteazăBroussel?! E un nume. regina ş i cardinalul la un loc. apă rîndu-l pe Broussel. cră patăde sus în jos. b ă gîndu-l în sperieţ i pe Mazarin. partizan al Frondei în sufletul lui. Poporul nici nu crîcnise cînd era vorba de prinţ i. că ci . pe care abia îl ţ inuse închis în casăîn timpul ră scoalei. lipseau doi. Aş a că . — Eh! spuse el. nici nu voise săaud ăde despă gubiri. Regina pă rea săurzeascăîn capul ei o mare hotă rîre. avînd ală turi pe Louvieres. Rochefort înapoiase cavaleriş tii cavalerului d'Humières: e adevă rat. Oricît de iscusit politician ar fi fost. ceea ce sporea ş i mai mult neliniş tea lui Mazarin. ba chiar era convins că .ş i doar o noapte ca săridice baricadele la loc. privind din cînd în cînd la frumoasa lui oglindăde Veneţ ia. Mazarin se plimba în lungul ş i în latul cabinetului s ă u. dar cavalerul. poporul înarmat se îngră mă di să -l vadă trecînd..ameninţ aţ i! Ş i pentru Broussel?!. iar strigă tele de: „Tr ă iasc ăBroussel! Tră iascăpă rintele nostru!" ră sunau din toate pă rţ ile. cădac ăi-aşcere acum reginei o companie. pe care nu-l putea suferi. fiul să u. poporul simţ ea instinctiv c ăse apă răpe sine. Luînd în seamăp ă rerea lui. o săne luă m revanş a. Ş tiu. Cerş etorul îş i luase iară ş i locul să u în tinda bisericii Saint-Eustache. Planchet se întorsese la pră vă lia lui. Dar..

Chiar în seara sosirii Prinţ ului. acesta intrase în camera ei de rugă ciune ş i plecase abia la cinci dimineaţ a. ce ş ti ţ i? —Ş tiu ca i-a scris Prin ţ ului s ăse întoarcăde la o ş tire în cea mai mare grabă . — Ah! exclamăRochefort. regina se duse în cabinetul cardinalului. că reia Prinţ ul. totuş i avu un uriaş ră sunet.tînă rul voia cu orice preţ s ătrag ăspada pentru una sau alta din tabere. la miezul nopţ ii. Regina petrecuse noaptea sfă tuindu-se între patru ochi cu Prinţ ul. Se scurseserăş ase zile din cele zece cît îi ceruse lui Mordaunt săaş tepte. patrulele de negustori înarmaţ iş i cetele de cerş etori. Gondy se gîndi puţ in ş i spuse: — Lasă -l să -ş i urmeze calea. La ora cinci. prinţ ul urma săsoseascăş i avea săgă seascăParisul liniş tit. dar d'Artagnan vorbise în numele contelui de La Fère. burghezii mai r ă să riţ i. nu sîntem decît la început! — Ce văface săcredeţ i asta? — Cunosc inima reginei: nu se va da bă tută . sar hră ni cu principiile naţ ionale ş i-ar îndră gi poporul. Se vorbea de unele indiscreţ ii ale doamnei de Longueville. — Spuneţ i-mi. Aceste mă rturisiri dezvă luiau sinistre planuri urzite de regină . Cardinalul aş ternea pe hîrtie un ră spuns că tre Cromwell. Se duse la vicar să -l întrebe dac ăn-ar trebui s ă -i trimit ăveste prinţ ului s ăse opreascăîn drum. consilierii comunali colindau pe la prietenii lor ş i spuneau: — De ce nu l-am lua noi pe rege ş i nu l-am aş eza la Palatul primă riei? E o greş ealăsăl ă să m să -l creasc ădu ş manii noş tri. Dacăea încă nu se culcase. domnul de Beaufort trebuie lă sat săvină . de pildă . îi f ă cuse unele mă rturisiri. învinuit cănutreş te faţ ăde sora sa o dragoste care trece peste marginile afecţ iunii fră ţ eş ti. — Eh. — Aş adar. a doua zi se vă zur ăiară ş i pelerinele cenuş ii ş i negre. — Oare pune la cale ceva? — Sper. cardinalul se ş i deş teptase. se ră spîndi zvonul căPrinţ ul a sosit. dragul meu conte. nu s-a ispr ă vit? întrebăRochefort. Singur Rochefort socotea călucrurile s-au sfîr ş it destul de ră u: îi scrisese prinţ ului de Beaufort s ăvină . dar Cromwell ş tie . Raoul se împotrivise la început. Era o ş tire foarte simpl ăş i foarte firească . — Eh! spunea Mazarin. consilierii municipali. Dar în seara zilei cînd avea loc aceastăconvorbire. Peste noapte domni o surd ătulburare. Raoul fă cuse o vizitădoamnei de Chevreuse ş i apoi se înapoiase la oş tire. L-am cam fă cut săaş tepte. Dacăar fi crescut sub privegherea vicarului. care-i dau tot sfaturi rele. Ave ţ i dreptate.

tremurînd ca nu cumva Anna de Austria să -i ceara săscoatădin punga lui. — Teoretic. care va schimba faţ a lucrurilor de la o zi la alta. eu ş i o a treia persoană . — Planul nu-i lipsit de mă re ţ ie. ca ş i Diane de Poitiers ş i Ninon. — Sprijinăacest plan? — E sfatul lui. Tocmai recita cu plă cere începutul ră spunsului. Avem bani? — Puţ ini. sădevin ăun fapt împlinit. dupăcum mi s-a spus? — Aseară . —Ş i cine este a treia persoană ? — Prinţ ul. a sosit. că ci am gă sit mijlocul să înă bu şhidra. întrucît. Nimic nu e cu neputinţ ă . adeveri ea. regina mea! spuse Mazarin. Mîndrăş i fericită . da! Ş i pe mine vor săm ăspînzure. Anna de Austria pă stra privilegiul de a ră mîne mereu frumoasă : numai căîn acea dimineaţ ăera mai frumoasă ca de obicei. — Care? — Neputinţ a de a-l aduce la îndeplinire. —Ş i l-ai vă zut? — Abia m-am despă rţ it de el. . Cardinalul se ridicăş i se duse să deschidă . f ă răsăş tie nimeni decît tu. că ci avea în ochi stră lucirea pe care ţ i-o dăo bucurie lă untrică . practic. numai c ăeu vă d o singur ăpiedic ăîn cale. — Avem armată ? — Cinci sau ş ase mii de oameni. precum ş i pe dumneata cu mine. — Vorbe goale. —Ş tii căvor s ămi-l ia pe rege? glă sui regina. — Din nenorocire.bine ce-s revoluţ iile pentru ca sănu-mi treacăasta cu vederea. — Ce e. Vreau ca acest eveniment. strecurînd scrisoarea începutăsub filele de hîrtie albă . —Ş i Parisul? — Îl înfometeazăş i-l sileş te săse predea fă r ăcondiţ ii. cînd auzi un zgomot uş or la uş a ce comunica cu apartamentul reginei. Săvedem despre ce e vorba. — Da. SingurăAnna de Austria putea săvinăpe uş a asta. — Nu. — Eş ti un mare politician. Te vă d tare mîndră . doamnă ? întrebăMazarin. Ş i ascunse ceea ce scria. Regina era într-un halat de casă . Giulio. — Nu-l vor avea pe rege! —Ş i nici pe mine nu măvor spînzura! — Ascultă : vreau săli-l smulg pe fiul meu ş i pe mine îns ă mi. neliniş tit. spuse Mazarin. care o prindea bine încă . — Aş adar.

vreau săprefac acest oraşîn cenuş ă . frumos! murmurăMazarin. tu nu e ş ti decît o femeie ş i. eu înfrunt furtuna. — E cu putinţ ă . — Anna. dar o înfrunt. acest odios Paris. crîncen.. da.. distrug ă tor. — Atunci e uş or. la mare anaghie! — Noi sîntem în Franţ aş i eu sînt spaniol ă ! — Cu atît mai ră u. Vreau săsting focul în sînge. deoarece eu nu fug. vei pleca ş i tu? — Am sa încerc. încercuit. Înţ eleg efectul. ori pe mine? Ei bine. sigurăcăn-ai săfii pedepsită . Strigi prea tare ş i nu ajungi la nimic. — Eu am să -l gă sesc. Oh. ş i acum. Vreau o pildă înspă imîntă toare care săpă streze pururi vie crima ş i pedeapsa! Parisul! Îl ură sc. mai puţ in ca altădată . dar nu vă d mijlocul de a ajunge aici. per Baccho. iată -te ş i însetatăde sînge! Ia seama. sînt întotdeauna gata de plecare. Pregă teş te-te de plecare! — Eu. E primejdios săporne ş ti r ă zboi împotriva unui întreg popor: uită -te la fratele tă u. ca femeie. da. r ă zboi civil. Giulio! Oare de ce anume te temi? — De multe lucruri. —Ş tii căasta înseamnără zboi. Atîta doar cănu plec niciodată .ş i-ar fi pă cat! — Rîzi! — Nu rîd deloc. — Care? Chipul batjocoritor al lui Mazarin se posomorî. Vorbeş ti de fugă ! Mazarin ridicădin umeri. ră zboi! zise Anna de Austria. ş i tu măînvinuie ş ti cămi-e fric ă ! S ăai în mine o pildă : cu mai puţ in zgomot izbute ş ti mai mult. po ţ i săinsulţ i bă rbaţ ii dupăplac. dacăeu plec. Anna. unul. nemaiavînd nici o altăresurs ădecît acest Parlament stupid ş i pe slă bă nogul de vicar cu picioarele lui strîmbe! — Frumos.ş i eu la fel: ne-ar fi urît mai puţ in pe amîndoi! — Totuş i. ori a mea? Pe cine vor săspînzure? Pe tine. asediat. rosti el. deş teptîndu-se într-o dimineaţ ăfă r ăregin ăş i fă r ărege. Vei fi decapitată . probabil. Ma învinuie ş ti cămi-e frică : nu mi-e atît de fricăcum îţ i este ţ ie. cu atît mai ră u! Aşfi preferat săfii franţ uzoaic ă . nu sîntem pe vremea lui Malatesta ş i a lui Castruccio Castracani. nu ca un lă ud ă ros. Împotriva cui se strigă ? împotriva ta. cu condiţ ia ca lucrul săfie cu putinţ ă . îl detest! — Foarte frumos. Carol I. se aflăla ananghie.ţ i-o spun eu. înfometat. îi luămîna ş i o conduse pe reginăla fereastră : — Priveş te! . nu-i obiceiul meu.—Avem curaj? — Berechet. Da. frumoasa mea regină . — În sfirş it. eş ti de acord cu mine? — Da. înţ elegi. — Măucizi cu frica asta a ta. Giulio? Parisul. neiertă tor! — Oh.

Furădeş teptaţ i la ora ş apte de că tre un valet fă rălivrea. cănorul acesta revarsăo ploaie de aur ş i căel st ăcu pă lă ria întinsăsub un jgheab. Deodată . începu să scrie. ca pe vremea Ligii. da. Acum. cunosc un om care va ş ti săne scoat ădin Paris. cu muschete în mîini. se ridicăstrigînd: — Sînt salvată ! Oh.— Ei bine? fă cu regina. la îndemînă . ieş i din încă pere. din care ar fi trebuit săfac un mare ş al al Franţ ei! Soacră -mea a risipit aurul. . — Socoţ i s-o faci în acelaş i chip? — Atunci sînt prizonieră ? — Drace! exclamăMazarin. regele l-a fă cut pe Vitry mare ş al al Fran ţ ei pentru un asasinat. da. demnită ţ ile ş i aten ţ iile pentru Concini. regina se lă săîntr-un fotoliu ş i izbucni în plîns. încît au săte ză reascădacăridici mai mult perdeaua. Ajunsăîn apartamentul ei. acoperăcerul. care p ă zesc porţ ile palatului. care a dus-o la pierzanie. în mizerie. care m-a salvat! Ş i. pe acest nobil d'Artagnan. un om pe care multăvreme l-am dat uit ă rii. Mazarin nici mă car nu întoarse capul. trîntind uş a cu putere în urma ei. ş i eu l-am lă sat în uitare. Porthos visa cău ş a tr ă surii lui nu-i destul de mare pentru blazonul pe care poruncise s ă -l zugră veascăacolo. Era un obicei pe care cei doi prieteni îl luaserăde cînd cu tulbură rile. cu că ş ti pe cap. tremurînd de mînie ş i ro ş ie de umilinţ ă . orbităde îndă ră tnicia ei. murmură : — Nerecunoscă toare ce sînt. D'Artagnan dormea încăş i visa c ăun nor mare. n-o săieş i de aici. galben. vino la cealalt ă fereastră : ce vezi? Oameni din popor. d'Artagnan dormea în camera lui Porthos. De un ceas caut s ă -ţ i dovedesc asta. ai vedea acelaş i lucru: porţ ile sînt pă zite. VIII ÎNTREVEDEREA În dimineaţ a aceea. — Din partea cui? întrebăd'Artagnan. alergînd la o mă suţ ăpe care se aflau hîrtie ş i cerneală . fulgeratăde un gînd. am uitat două zeci de ani de acest om. iar pe o mă su ţ ă . deş i pă trunsăde bucurie. Anna. ş i care scruteazăfereastra de unde tu te ui ţ i la ei. dacănu măînş el. ră suflă torile pivni ţ elor sînt p ă zite. Ş i Mazarin îş i reluăliniş tit scrisoarea începutăş i neterminată . înarmaţ i cu halebarde. —Ş i totuş i el a izbutit. încît ţ i-aşspune ş i eu ceea ce acel cumsecade La Ramée îmi spunea despre domnul de Beaufort: dacănu eş ti pasă re sau ş oarece. Ţ ineau spada sub că patîi. — Ce vezi de la aceastăfereastr ă ?Ă ş tia. La orice fereastrăte-aşduce. sînt burghezi cu că mă ş i de zale. pistoalele. care aducea o scrisoare pentru d'Artagnan. Ş i. visă toare.

sînt convins. Un alt valet trecu pragul încă perii. care sş -l urmeze pe aducş torul acestor rînduri". continu ăd'Artagnan. Nu mi se pare nimic neobiş nuit. cineva ciocă ni pentru a doua oarăla u ş ă . — Ba mie mi se pare ceva cu totul neobiş nuit. de îndatăce închise uş a. — Ai dreptate. — Nu crezi căte cautăamîndoi pentru acelaş i lucru? — Mai mult decît atît. fă răsăîndră zneascăsăîntrebe ceva.— Din partea reginei. înseamnăcălucrurile s-au încurcat ră u. ră spunse valetul. întorcîndu-se spre valet. . încuviinţ ăPorthos. îl anunţ ăd'Artagnan. — Haide-haide. DacăMazarin este italian. Dacăsînt chemat. eu. — Din partea Eminenţ ei-Sale Cardinalul Mazarin. Eminen ţ a-Sa îmi d ă întîlnire peste jumă tate de ceas. eu sînt gascon. — Uite căse-ncurcătreaba! morm ă i Porthos. ş i dupăcardinal. cardinalul. dăovă z la cai ş i te asigur căpînămîine se vor petrece lucruri noi. — Intră ! spuse d'Artagnan. — Ei bine! zise Porthos. în timp ce Porthos se zgîia la el. să ri din pat ş i citi scrisoarea pe neră suflate. — Dacăe vreo curs ăla mijloc. Ş i mucles! — Ah! Nu-i oare vreo cursăca săscape de noi? vorbi Porthos. Gîndeş te-te puţ in ce tulburare a trebuit săcuprindăsufletul reginei. — Hait! exclamăPorthos. — Ascute-ţ i spada. rosti d'Artagnan. întinzîndu-i scrisoarea. — Bine! — Prietene. ră spunse d'Artagnan. Porthos întinse mîna. îi încheia mantaua. după două zeci de ani. baroane. Ce-ndrugă ă sta? D'Artagnan îl rugăpe valet sătreacăîntr-o înc ă pere al ă turat ăş i. citeş te ş i judecă . Spune Eminenţ ei-Sale căîntr-o jum ă tate de ceas voi fi la ordinele sale. dupăregină . o miros eu. n-ai teamă . Valetul se înclinăş i ie ş i. a sunat goarna! Gîndeş te-te căregina te aş teaptă . În vreme ce Porthos. amintirea mea săse ridice iară ş i la suprafaţ ă . — Prietene Porthos. De unde să -ncepi? — Asta picăde minune! exclamăd'Artagnan. pentru ca. ridicîndu-se în capul oaselor. zise el. care nu se dă duse jos din aş ternut. luăscrisoarea ş i citi cu tremur în glas: „Regina vrea sşvorbeascşdomnului d'Artagnan. Ş i d'Artagnan se îmbră c ăîntr-o clipit ă . d'Artagnan. încarcă -ţ i pistoalele. veş nic preocupat de supă rarea pe care mă rirea lui viitoare ar putea-o pricinui altora. — Noroc cănu l-a vă zut pe celă lalt! continuăd'Artagnan. D'Artagnan întoarse ochii spre Porthos.

apoi ajunse la o scarădosnica ş i d'Artagnan fu introdus în camera de rugă ciune a reginei. cel puţ in pentru regină . cu care se pricepea săvorbeascăatunci cînd voia – nu ş tii căregina a avut odinioarănevoie de un tînă r cavaler curajos ş i devotat. domnule d'Artagnan. nu mai avea acea încredere în sine a tinereţ ii. D'Artagnan tresă ri ş i vă zu draperia datăîn lă turi de o mîn ăalbă . cu acel accent cuceritor. — Cum?! exclamăd'Artagnan. prietene. dupăa că rei formă . Regina intră . — Dar nu ş tii. oprindu-ş i privirea plinăde o afectuoasămelancolie asupra ofiţ erului. — Iată -mă . Dar eu nu mai am încredere decît în dumneata. — Cu atît mai ră u. ră spunse d'Artagnan. spuse el. Dumneata eş ti. ai face astă zi pentru mine ceea ce a fă cut odinioarăpentru reginăacel gentilom pe care nu-l cuno ş ti? . te recunosc! Priveş te-mă . O anumitătulburare. doamnă . zise muş chetarul. Ş tiu căeş ti în slujba cardinalului. la rîndul dumitale. apucînd spre stînga. El ş tia acum ce înseamnănobleţ ea prinţ ilor ş i mă reţ ia regilor ş i se obiş nuise s ăaş eze viaţ a sa neînsemnatăîn urma acelora încununate de gloria soartei ş ia naş terii. eu sînt regina: mărecuno ş ti? — Nu. — Dumneata eş ti. fă cea săzvîcneascăinima locotenentului. căa g ă sit acest cavaler ş i. Odinioarăar fi întîmpinat-o pe Anna de Austria ca un tînă r care salutăo femeie. Un zgomot u ş or tulburăliniş tea încă perii. domnule. dar slujeş te-măş i pe mine ş i ma voi îngriji de soarta dumitale. este poate adevă rat. de sfetnici atît de înţ elep ţ i. domnule d'Artagnan. că ci regina are nevoie astă zi de acelaş i curaj ş i aceiaş i devotament. mul ţ umit ă meritelor sau poziţ iei lor. Atîta abnegaţ ie ş i atîta uitare de sine din partea gentilomului gascon o uimiserăde multe ori ş i ea se l ă săcopleş ităde generozitate. Haide. Regina. Astă zi era altceva: venea la ea ca un soldat umil la un ilustru comandant. rosti Anna de Austria. spuse ea. nu ş tiu. iar încercă rile vieţ ii îl învă ţ aserăs ă cîntă reascătoatăgravitatea întîmplă rilor din trecut. albeaţ ăş i frumuseţ e recunoscu acea regeascămîna pe care i se îng ă duise într-o zi săo să rute.D'Artagnan îl chemăpe valetul Annei de Austria. de oameni atît de mari. doamnă . Cu atît mai ră u. deschise o portiţ ăa gr ă dinii ce dă dea în strada Richelieu. cu toate căel ar fi putut s ăcread ăc ăl-a dat uită rii. — Tot ce-mi spui despre cei ce m ăînconjoară . Condu-mă ! Valetul îl duse prin strada Petit-Champs ş i. regina g ă seş te de cuviinţ ăsă -ş i arunce ochii asupra unui umil soldat? Anna pricepu aceastămustrare ascuns ăş i fu mai degrabătulburat ă decît enervată . ea i-a pă strat un loc în adîncul inimii sale? — Nu. înconjuratăde slujitori atît de devotaţ i. de care nici el singur nu putea să -ş i dea seama. continuăAnna de Austria.

doamnă ? — Înapoiază -te aici după -amiazăla cinci ş i am să -ţ i spun. Era unul din vicleş ugurile gasconului de a-ş i ascunde cîteodatăadînca-i subtilitate sub aparenţ a unei brutalită ţ i loiale. — Jură -mi pe Crist! — Doamnă . — Bine. e nu! Regina. doamnă . D'Artagnan salutăş i plecă . dar nu pomeni nimă nui despre aceast ăîntîlnire. Bernouin îl introduse în cabinet. Poţ i săte retragi pînă -n momentul de care am vorbit. — Ai prieteni? — Aveam trei: doi au plecat din Paris ş i nu ş tiu unde s-au dus. pe masă . stră bă tu coridorul ş i bă tu la uş a cardinalului. fiindcănu m-am odihnit niciodată . — Îmi pare foarte ră u. pe cavalerul despre care maiestatea-voastrămi-a fă cut cinstea să -mi vorbească . vă zînd atitudinea prev ă ză toare a muş chetarului. dar e unul dintre cei care cunosc. Apoi. cred. — Regina nu mai are nimic să -mi poruncească ? întrebăel. o scrisoare cu sigiliul pus. dar trebuie săspun monseniorului căse înş al ă . — Eu însumi am deschis uş a de la anticamerăş i te-am vă zut venind din capă tul coridorului. Numai că stă tea cu faţ a scris ăîn jos. ră spunse.— Voi face tot ce va porunci maiestatea-voastră . — Ce trebuie săfac. zise: — Poate îţ i place tihna? — Nu ş tiu. — Drace! mormă i el cînd ajunse la uş ă . spuse regina. Bă găde seamăcă Mazarin avea înainte. privindu-l ţ intă . dar ş tiu. spuse d'Artagnan. spuse d'Artagnan. socoti căe un semn bun pentru zelul lui d'Artagnan în îndeplinirea planului ei. Dumneata ş i prietenul dumitale preţ uiţ i cît o armată . — Asta fiindcăam intrat pe scara cea dosnică . — Nu. — Nu. dupăobiceiul să u. domnule. — Vii de la regin ă ? întrebăMazarin. monseniore. — Sînt la ordinele dumneavoastră . deş i miratăde acest fel de a vorbi cu care curtenii nu o obiş nuiseră . Cînd spun nu. Ş i. — Eu. Regina cugetăo clipăş i. Se pare căe mare nevoie de mine aici. cum se scursese o jumă tate de ceas. doamnă . ră spunse cu neruş inare gasconul. încît nu se putea vedea cui era adresată . aruncăo privire în jur. Mi-a ră mas doar unul. eu nu mi-am că lcat niciodatăcuvîntul. monseniore?! Cine v-a spus? — Nimeni. ţ inîndu-ş i cu tă rie fă gă duiala pe care tocmai o fă cuse Annei de Austria. — Cum aş a? .

de vreme ce nu vrei să -mi spui nimic despre ale dumitale. — Cînd anume? — Chiar acum. Mazarin se întoarse palid ş i vă dit preocupat. — La destinaţ ie." — Stai pe gînduri? întrebăMazarin. „Eh! îş i zise gasconul. urm ăMazarin. pe parte opus ăa peceţ ii nu scria nimic. — Care? Spune! — Ca Eminenţ a-Voastrăs ăse ducăla regină . pentru o clipă . Mazarin ş tia c ănu era u ş or să -l faci pe d'Artagnan s ăspunăceea ce voia săascundă . rosti cardinalul. — Mi-am petrecut via ţ a tot pe drumuri. — Săvorbim de treburile mele. monseniore? Dar nu are nici o adresă ! Într-adevă r. — Bine. Aş teaptă -măaici! Mazarin se uităatent dacănu a uitat vreo cheie în încuietorile de la scrin ş i plecă . e un plic dublu. ş i plec îndată . dar chipul cardinalului era aproape la fel de nepă să toare ca ş i plicul. — Adică .. S-o fi gîndind sămătrimităla Bastilia? Încetiş or. care îmi place mult. ai fost la regină ! zise Mazarin. o fi vreo neînţ elegere la mijloc. Pare supă rat. — Ce înseamnăasta? întrebăMazarin. pe domnul du Vallon. D'Artagnan îl scruta cu privirea." — Vezi bine. D'Artagnan se înclină . măduc. Ş tie c-am auzit convorbirea de ieri ş i vrea săne îndepă rteze din Paris. aş a că . — Am avut cinstea săspun Eminen ţ ei-Voastre căpoate săfie o neînţ elegere la mijloc.— Habar n-am. monseniore. S ă -l iei cu dumneata! „Drace! îş i zise d'Artagnan.. Trecurăzece minute în care toatăstră dania lui d'Artagnan de a citi prin primul plic ceea ce era scris pe cel de-al doilea se dovedi zadarnică . — Săcutez a repeta Eminenţ ei-Voastre rug ă mintea mea? — Bine. — Te reţ ine ceva la Paris? — Nimic nu măpoate reţ ine la Paris decît o porunc ăde sus. — Îţ i plac că lă toriile? întreb ăcardinalul. aş a cum fă cuse ş i cu scrisoarea. monseniore! La cel . — Înţ eleg. renunţ ăsă -l mai iscodeasc ăpe gascon. ş i va trebui să -l desfac pe primul numai dupăce ajung într-un anumit loc. Uite o scrisoare pe care e vorba săo duci la destinaţ ie. — De ce? — Să -i spune ţ i numai atît: „L-am trimis pe d'Artagnan undeva ş i i-am cerut săplece numaidecît. Se duse ş i se aş ezăla masa de lucru. — Straş nic! Ţ ine scrisoarea ş i pleacă ! ai un prieten. oare-i supă rat pe mine? Cugetă . Numai căaşdori un lucru. — Nu.

iar Athos m-ar proclama un Brutus francez. Grozav ar mai fi!" Gasconul. — Dă -mi înapoi scrisoarea. Vreau săvorbesc cu dumneata între patru ochi. zise el." — Înapoiază -te deci la ora cinci ş i adu-mi-l ş i pe scumpul du Vallon. — Aşavea nevoie de dumneata astă -seară . D'Artagnan se înclină . „Bun! cugetăd'Artagnan. — Pă i. — Ai dreptate. m ăîntreb dac ătrebuie săfim înarma ţ i sau nu. cu închipuirea-i veş nic înfierbîntată . te strîng de gît ş i trec de partea Frondei. Palatul Regal înfă ţ iş ao priveliş te dintre cele mai îmbucură toare. dragădomnule d'Artagnan. nelini ş tit. spuse Mazarin. Dimpotrivă .dintîi cuvînt pe care-l spui. îl liniş ti Mazarin. la sosirea lui d'Artagnan. am o întîlnire de la care nu pot să lipsesc. — Bine. — Înarmaţ i pînă -n dinţ i. începu să l ia cu biniş orul. monseniore. dar el săaş tepte în anticameră . Înapoiază -te peste vreo douăceasuri. Încănu poţ i pleca. amîndoi la Palatul Regal: ghicesc ce e la mijloc. plecăş i alergăsărepete prietenului să u fă gă duielile m ă gulitoare ale lui Mazarin. că tre ora cinci după -amiază . D'Artagnan salută . regina nu trebuia săse teamăde nimic. E vorba de acelaş i lucru. IX FUGA În ciuda semnelor de tulburare pe care le dă dea oraş ul. Mazarin nici gînd sădea o asemenea poruncă . te rog! D'Artagnan se supuse ş i Mazarin se încredinţ ăcăpecetea era neatinsă . ceea ce dă du lui Porthos o veselie de necrezut. Bă nuiam eu. urmăel. amîndoi măcheam ăla aceeaş i oră . îş i zise: „Amîndoi au să mi dea aceeaş i poruncă . — Peste douăceasuri. — Nu-ţ i face griji în privin ţ a asta. Ah. iatăo tain ăpentru care domnul de Gondy ar plă ti o suta de mii de livre!" — Te gîndeş ti! fă cu Mazarin. vom fi. nici nu era de mirare: regina dă duse poporului pe Broussel ş i pe Blancmesnil. — Ah! fă cu d'Artagnan. Emoţ ia ei era o ră mă ş iţ ăa agitaţ iei prin care trecuse ş i că reia trebuia să -i lase ră gazul săse liniş teasc ă .Ş i pe cînd se înclina. la fel cum dupăfurtună . M-ar purta în triumf ca pe Broussel. De altfel. monseniore. de vreme ce poporul nu mai avea nimic de cerut. vă zuse pe datătoate foloasele pe care putea săle tragăde pe urma unei atari situaţ ii. prin urmare.

sub pretextul întoarcerii înving ă torului de la Lens. Deci la dumneata m-am gîndit ca să -i însoţ eş ti pe rege ş i pe reginăpînăla Saint-Germain. Oh. — Ai ceva de zis despre aceastămicăplimbare. — Da. a ş tept. vămă rturisesc. continuăd'Artagnan. — Pentru asta te-a chemat de diminea ţ ăş iţ i-a spus săte înapoiezi la ora cinci. — Regina a hotă rît s ăfacăîmpreunăcu regele o micăplimbare pînă la Saint-Germain. cămonseniorul o face fă răvreun gînd ascuns ş i măsocoteş te vrednic de asta. — Eu. că aş tept de multăvreme un asemenea prilej.e nevoie uneori de cîteva zile pînăse potole ş te marea. — Fiţ i mai lă murit. În clipa cînd lumea se ridica de la masă . Dupămasa de sear ăurma săse joace că rţ i la regină . de vreme ce tocmai dumitale măadresez. prinţ ese ş i tr ă surile umpleau curţ ile încăde la amiaz ă . spuse el. tot femei ră mîn. o toanăfemeiască . monseniore? fă cu d'Artagnan. Asta înseamnăcăregina vrea să pă ră seascăParisul. monseniore. rosti d'Artagnan. — Prin urmare. . — Pricepi. — Dragădomnu' d'Artagnan. D'Artagnan se afla la post ş i-l a ş tepta în anticameră . nu eş ti împotrivă ? — Nu sînt nici pentru. — Ei bine. — La ce m-o fi pus săjur c ănu spun la nimeni de întîinire! murmură d'Artagnan. — Scumpe domnu' d'Artagnan. Cardinalul apă ru surîză tor. drag ăprietene. Bucuria ră zbună rii îi stră lucea în ochi ş i-i flutura pe buze. Ş i pentru ce-aşavea? — Vă d c ăridici din umeri. Am să -ţ i dau cea mai mare dovadăde încredere pe care un ministru poate s-o acorde unui ofiţ er. Anna de Austria era în acea zi fermecă toare prin gra ţ ie ş i spirit. îl apucăde mîna ş i-l duse în cabinetul să u. dragădomnu' d'Artagnan? întrebăMazarin cu neliniş te. Avusese loc un mare ospă ţ . — Nă dă jduiesc. astă -searăvei avea în mîinile dumitale salvarea statului. Mazarin se fă cu nevă zut. a ş tept poruncile dumneavoastră . — Ah! murmurăd'Artagnan. monseniore. reluăMazarin. niciodatănu fusese vă zut ăatît de voioasă . Ş i se opri. femeile! Chiar regine. — E un fel al meu de a vorbi cu mine însumi. aş ezîndu-se. pricep foarte bine. „Mare vulpoi!" îş i zise d'Artagnan în sinea lui. — Bun. — Cel mai vrednic dintre toţ i. nici împotrivă . D'Artagnan se înclină . începu ministrul. A ş a căspuneţ i-mi iute despre ce e vorba. Fuseserăpoftiţ i prinţ i. monseniore. monseniore.

— Pe viaţ a dumitale? — Pe viaţ a mea! — Eş ti un erou. Luaţ i seama căfrancezii s ănu se r ă zbune pe dumneavoastrăpentru Vecerniile siciliene. — Crezi căe cu putinţ ă ? — Orice e cu putinţ ă . e mai uş or. — Dar eu? glă sui Mazarin dupăun moment de tă cere. împodobit cu ceaprazuri de argint.— Vezi prea bine. D'Artagnan zîmbi. pe care se gă sea un costum de cavaler. dragul meu! zise Mazarin. —Ş i ce-ai săfaci în acest caz? — Am sătrec printre cei care măvor ataca. monseniore? — Dacăvreau ş i eu săplec? — Asta o săfie mai greu. Am pierdut ş ase mii de angevini în Sicilia fiindcă vorbeau stricat italieneş te. cenuş iu ş i roş u ca granatul. cu atît mai ră u pentru ei. la accent. — În franţ uzeş te. — Veţ i fi atacaţ i pe drum? — Tot ce se poate. Salvarea statului. — Ce anume? — Săstriga ţ i: „Jos cu Mazarin"! — Voi striga. —Ş i totuş i prime ş ti? — Fă r ăîndoială . dar. continuăMazarin. continuăd'Artagnan. — Sînt destui oameni înarmaţ i pe stră zi. — Dar va trebui săfaceţ i ceea ce Eminenţ a-Voastrăzicea deună zi că ar fi fă cut în locul nostru. — Cum adicădumneavoastră . — Ah! ră suflăMazarin. b ă gînd de seamănep ă sarea ofiţ erului. aş a cum îţ i spuneam. — DacăEminen ţ a-Voastrăse traveste ş te. Sînteţ i . luaţ i seama. — Chiar dacămătravestesc? întrebăMazarin. ş i simt întreaga ră spundere a unei asemenea însă rcină ri. — Cum aş a? — Eminenţ a-Voastrăpoate săfie recunoscută . uitîndu-se plin de admiraţ ie la muş chetar. —Ş i dacănu treci? — Atunci. — Da. monseniore. voi trece peste ei! —Ş i-i vei duce pe rege ş i pe regin ănev ă tă ma ţ i la Saint-Germain? — Da. stăîn mîinile dumitale. — Am să -mi dau toatăsilinţ a. Ş i ridicăo mantie aruncatăpeste un fotoliu. într-o fran ţ uzeasc ăfă r ăde cusur. monseniore. privindu-l ţ intă . uş urat.

ră spunse muş chetarul. Cum însămie nu-mi aparţ ine viaţ a dumitale. pe care Mazarin îl avea pe deget. Mazarin îi urmă ri privirea ş i suci încetiş or în ă untru piatra inelului. curtea odat ăsalvată . prin ş iretenie. Totul ar putea fi pus pe seama unui atac. monseniore! spuse d'Artagnan. plecînd dupăregin ă . Ei mi-o cer ş i eu n-am nimic împotriv ă . nu? Ş i. — Vreau deci să -i împiedic săfie nerecunoscă tori faţ ăde mine. — Asta aş a e. sporesc primejdia ce o pîndeş te. s ănu-l duci în ispită pe aproapele tă u. — Dar n-ai spus nimic din toate astea cînd a fost vorba de rege ş i de regină ! rosti Mazarin. creş te primejdia ce măpîndeş te pe mine. întoarse încetiş or piatra inelului afar ă . repetăMazarin. scumpe domnu' d'Artagnan? — Grea însă rcinare. — Tocmai de aceea vreau săplec înaintea lor. unui l-ar fi fă cut pe celă lalt săsă vîrş ească lucruri mari. în urma reginei? — Nu. privindu-l cu aten ţ ie. Mazarin simţ i că -l trec fiorii. — Asta-i dragoste creş tinească . Mazarin îl v ă zu zîmbind ş i se folosi de acest moment. zise Mazarin. monseniore. — Ai săîncepi prin a măscoate întîi pe mine din Paris. — Atunci. reluîndu-ş i aerul grav. Ace ş ti doi oameni se asemă nau într-o privinţ ă . nu-i a ş a. dar cugetăc ăun om care ar avea de gînd sătră deze nu te-ar preveni dinainte. rosti el cu vioiciune. D'Artagnan zîmbi. — Aha! zise d'Artagnan. — Da. D'Artagnan zîmbi: el înţ elegea foarte bine aceast ăş iretenie italienească . ceea ce mi-aţ i propus adineauri. monseniore. — Înţ eleg. murmurăMazarin. spuse Mazarin cu surîsul fin. am planurile mele. — Din pricina asta nici nu măîncred în oricine. — Nu plecaţ i odatăcu regina? — Nu. Viaţ a mea le aparţ ine. trebuie săţ i-o cumpă r. Dacăsar fi asemă nat ş i prin curaj. Dacăî ţ i cer acest serviciu. încuviinţ ăd'Artagnan. — Regele ş i regina sînt regele meu ş i regina mea. Dovadăc ăpe dumneata te-am ales ca sămăînsoţ eş ti. care începea săînţ eleag ă . apoi.sigur cănimeni nu cunoaş te planul reginei? Mazarin r ă mase pe gînduri. — Ar fi o treabăstraş nicăpentru un tră dă tor. o fac cu gîndul de . zise d'Artagnan. se poate sămădea uită rii: cei mari nu ş tiu ce e recunoş tinţ a. — Aş a e. Plecînd cu regina. astfel ca sănu-i scape nici cea mai micătres ă rire de pe chipul ofiţ erului. cu un suspin adînc. continua cardinalul. le-o datorez. zise Mazarin. aruncînd fă răs ăvrea o privire asupra diamantului reginei.

— Totuş i. dragădomnu' d'Artagnan! murmurăel. — Da. . dulceag. ia cî ţ i oameni vrei pentru escortă . monseniore. Ia-l. ţ in la asta. —Ş i trebuie săl ă saţ i în seama mea întreaga acţ iune. — Hm! mormă i Mazarin. luăinelul. — Mi se pare totuş i mijlocul cel mai sigur. cercetăpiatra săse încredinţ eze dacăera într-adevă r aceeaş iş i. te rog din suflet! D'Artagnan nu-i dă du prilejul săse osteneascăstă ruind.ş i măîntorc s-o iau pe regină . — Atunci. adă ugăMazarin. —Ş i regina cînd pleacă ? — La miezul nopţ ii. — Trebuie să -mi daţ i mînăliberă . — Minunat! Dar cum măscoţ i din Paris? — Oh. lă saţ i pe mine! — Îţ i dau puteri depline. îl primesc aş a cum mi se dă . întorcînd spatele. î ş i puse inelul în deget cu o plă cere de nedescris. cît despre asta. zise d'Artagnan. — Atunci se poate: văscot din ora şîntîi pe dumneavoastră . vălas undeva. dar nu pentru regină . — Ei bine. spuse Mazarin. „În sfirş it!" îş i zise d'Artagnan în sinea lui. monseniore. —Ţ ineam mult la el. fie. — Eh! ş opti Mazarin. Uite un diamant care a fost al dumitale cîndva. Mazarin îş i muş căbuzele. — Sau că utaţ i pe altcineva. — Domnu' d'Artagnan. dincolo de barieră . D'Artagnan clă tinădin cap.a fi recunoscă tor. e drept deci să se întoarcăiară ş i la dumneata. dup ăce se convinse de limpezimea stră lucirii diamantului. m ă rturisi Mazarin. spuse d'Artagnan. — Monseniore? — Îţ i iei toat ără spunderea? — Nu-mi iau nici o ră spundere. Mi se pare căpleacăcu diamantul! Ş i-l chema înapoi. scumpe domnu' d'Artagnan. vei fi aici la nouăş i jumă tate. voi face totul cît se poate mai bine. —Ş i eu. — La ce oră ? — La zece. ţ i-l dă ruiesc din toatăinima. monseniore. — Poftim. măîncred în dumneata. pentru dumneavoastră . — Cît se poate mai bine? — Da. aruncînd o ultimăprivire asupra inelului. — Monseniorul se gîndeş te numai? întrebăd'Artagnan. cum vom face? întrebăel. Săvorbim acum despre micile dumneavoastrătreburi. scoţ înd inelul din deget. — Deci. Vreţ i săpleca ţ i înaintea tuturor? — Da. Dar n-are a face.

—Ţ ii săo vezi? — È absolut necesar. Îl introduse pe d'Artagnan în camera de rugă ciune a reginei ş i îi spuse săaş tepte. Du-te ş i înapoiază -te la miezul nop ţ ii. aş a cum l-am uitat pe primul! — Maiestatea-voastrăe liberăsă -ş i aminteascăsau s ăuite. — Sămergem. îmi respect cuvîntul. dar îţ i jur c ănu voi uita acest al doilea serviciu ce-mi faci. vă d c ătrebuie săam deplinăîncredere în dumneata. — Primeş ti misiunea pe care ţ i-o încredinţ ez? — Cu recunoş tinţ ă . — Voi fi aici. regina se ară t ăîn ţ inutăde mare gală . D'Artagnan nu aş teptămult. D'Artagnan r ă mase neclintit în dorinţ a lui. cum sînt gentilom. Acum. monseniore. — Atunci ră mînem înţ eleş i. dar nici un cuvînt despre convorbirea noastră ! — Ceea ce am vorbit împreunăne priveş te numai pe noi. — Bine. — Domnule d'Artagnan. — Văcer iertare. monseniore. cu cel mai fermec ă tor surîs. —Ş tii despre ce e vorba? — Da. — Poţ i săpleci. — Haide. La vreo cinci minute. dar ţ ineam săprimesc poruncile chiar din gura maiestă ţ ii-voastre. spuse Mazarin. monseniore. zise regina. — Juri săfii mut? — Eu nu jur niciodată . Te voi conduce. monseniorul vrea sămăajute s-o vă d pe regină ? — La ce bun? — Aşdori săprimesc poruncile ce are să -mi dea chiar din gura maiestă ţ ii-sale. pă rea abia de treizeci ş i cinci de ani ş i era frumoasă . spuse ea cu un surîs plin de graţ ie. Ş i d'Artagnan se înclină . În . — Poate căa uitat ceva. doamnă . — Vino! îl pofti Mazarin. cunosc prea bine dezinteresul dumitale ca să -ţ i vorbesc de recunoş tinţ a mea în aceastăclipă . — E cel mai bun lucru. Gă tităastfel. — M-a însă rcinat săţ i le dau eu. îl încredinţ ăd'Artagnan. Mazarin ş ovă i o clipă . Nu înţ eleg ce vrea săspună . — Dumneata eş ti.—Ş i voi gă si pe Eminenţ a-Voastrăgata de plecare. Spun da sau nu ş i. rosti d'Artagnan. fă r ăîndoială . — Gata. domnule d'Artagnan. Săfii aici la miezul nopţ ii. Î ţ i mul ţ umesc căai stă ruit sămăvezi. monseniore. Îi fă cu un semn de bun ră mas cu mîna ş i d'Artagnan se retrase. adă ugăregina. credeţ i-mă .

Bernouin aş tepta ş i-l introduse îndatăîn cabinet. c-ar fi trebuit săvăinspir încredere. D'Artagnan îl urmă . — Da. zise d'Artagnan. va veni mai tîrziu. dup ăEminen ţ a-Voastră . se împotrivi Mazarin. veş mînt ce-l prindea de minune ş i pe care. Întradevă r. — Unde? — La poarta gră dinii Palatului Regal. — Urcaţ i-vă . Scara tră surii era lă satăş i portiera era deschis ă . Mazarin nu aş teptăsăi se spun ăde douăori ş i se aruncăîn tră sură . zise d'Artagnan. — Fă r ăalt ăescort ădecît dumneavoastrăamîndoi? — Oare nu-i destul? Unul dintre noi doi ar fi de ajuns. murmurăel. încuviinţ ăMazarin. iar Porthos în fundul tră surii. dimpotrivă . Dar asta nu-l împiedicăpe d'Artagnan săfie punctual la întîlnire: la ora nouăş i jum ă tate intrăîn anticameră . nu. Săplecă m! Coborîrăamîndoi pe scara cea tainică . — Singur? întrebăel. Stră bă turăcurţ ile Palatului Regal. oftînd din adîncul ră runchilor. — Scumpe domnule d'Artagnan. mai e timp săvără zgîndiţ i. Numai c ăera foarte palid ş i tremura niţ eluş . Mousqueton închise portiera ş i se cocoţ ăla spate. — Nu. — Deci cu tră sura lui plecă m? — Da. —Ş i vrednicul domn du Vallon nu ne d ăprilejul s ăne bucură m de tovă ră ş ia sa? — Ba da. Eminenţ a-Voastr ăe liber ăs ăfac ăaş a cum doreş te. — Fie. dupăce deschise poarta. De vreme ce totul trebuie fă cut după voinţ a dumitale. — Bun. monseniore. dupăcum am mai spus. paiaţ a asta nu merităsăfie slujităde un om cinstit. —Ş i pe Bernouin nu-l iau cu mine? — N-avem loc pentru el. — Monseniore. măînspă imîn ţ i cu sîngele dumitale rece. puse cheia în buzunar: socotea săse întoarcătot pe acolo. .acelaş i timp aruncăo privire spre draperia de dupăcare se ivise regina ş i ză ri sub marginea de jos vîrful unui pantof de catifea. Mousqueton stă tea lîngăportieră . Îl gă si pe cardinal îmbră cat în costum de cavaler. Mazarin încercăsăo deschidăcu o cheie scoasădin buzunar. Mazarin ascultăsăvad ădacănu-l tră dez. monseniore. încît nu era în stare nici sănimereascăbroasca. dar mîna îi tremura îngrozitor. Mazarin îi dă du cheia ş i muş chetarul. monseniore! zise d'Artagnan. ajunserăîn gră dinăş i apoi în faţ a porti ţ ei. — Eu credeam. monseniore. unde se mai aflau înc ăvreo câteva tră suri ale mesenilor întîrziaţ i. Mazarin îl purta cu eleganţ ă . aş teaptăîn tră sura lui. C ă utase în fel ş i chip sănu plece. — Lă saţ i-măpe mine. ză u aş a! spuse Mazarin. Mazarin î ş i sprijinea braţ ul de braţ ul lui d'Artagnan ş i muş chetarul i-l sim ţ ea cum tremură .

— Oh. — Ascundeţ i-vă . ză u? zise Planchet. — Mazarin! strigăd'Artagnan. Planchet. Cardinalul simţ i căi se face p ă rul mă ciucăîn cap. dacăîntîlneş ti vreun medic. dar te previn că Parisul va fi în flă că ri în noaptea asta. susţ inînd sus ş i tare căe gata să -ş i urmeze stă pînul ş i pe domnul d'Artagnan pînăla capă tul pă mîntului. zise Porthos. Ce p ă rere are monseniorul de acest ră spuns? — Plin de duh! excalmăMazarin. Cum s-a . pricep. ş i. Dumnezeule mare. — Drum bun! strigarăei. Ie ş i pe jumă tate din tră sură . Comandantul patrulei se apropie: era. dacăvrei. Doamne. da. o a doua patrulăopri tră sura. dragul meu domn Mouston. Tră sura porni în trapul mă surat al cailor. acasă . dragăprietene! Porthos. o patrul ăopri tră sura. Dacămai poţ i vorbi. nu ş i-ar fi închipuit niciodatăcăe cu putinţ ăo asemenea lipsăde prevedere. prietene. — Porthos. izbucnind în hohote de rîs. Planchet! strigăel. ce nenorocire! se tîngui Planchet. Ş i Mazarin se vîrî între cei doi prieteni. într-adevă r. Pe bancheta din faţ ăerau douăperechi de pistoale.. În stînga îl avea pe Porthos ş i în dreapta pe d'Artagnan – fiecare veghea la cîte o portierăş i-i slujea drept de pavă ză . cealaltăîn faţ a lui d'Artagnan. monseniore! zise d'Artagnan. Gluma li se pă ru grozavăburghezilor. dumneavoastrăsînteţ i? fă cu Planchet. suspinăPorthos cu o voce slabăş i jalnică . — Ei! fă cu d'Artagnan. — Ei. Cardinalul îş iş terse fruntea cu batista ş i se uităîn jur. — Într-adevă r. m-ar bucura sămi-l trimiţ i. dragul de el. — Eh. Mă simt tare ră u. — Cine-i? repetăacelaş i glas cu neră bdare. care. — Cine-i? strigăcomandantul patrulei. — Planchet. La care Mousqueton nu mai pretinse nimic. ceea ce nu dă dea cîtuş i de puţ in de bă nuit căîntr-însa s-ar gă si oameni gră biţ i. urmăd'Artagnan. Ş i lă sarătră sura sătreac ă . spune mă car un cuvînt bunului Planchet. — Cum. îns ăd'Artagnan i-o retezase numaidecît: — Ră mîi. — Ah. Cei doi prieteni ţ ineau fiecare sabia ală turi. la Saint-Cloud. D'Artagnan recunoscuse vocea fostului să u valet. — Cine-i? întrebăcomandantul patrulei. Că tre mijlocul stră zii Petits-Champs. de nici nu se mai vă zu. vă zînd o tră surăfă răblazon ş ăfă răescortă . scumpul meu Porthos. a primit o loviturăde spad ăş i-l duc la ţ ară . D'Artagnan simţ i cum cineva se repede săapuce caii de că pă stru..spunînd cătot îl mai doare rana. La o sutăde paş i de Palatul Regal. una dinaintea lui Porthos. domnule.

— Ce-i de fă cut? mormă i Porthos. Să -l omor? — Dintr-un pumn. întorcîndu-se că tre oamenii lui. numai că . — Ei. — Sătrecem. Ochii lui se întîlnirăcu ochii cerş etorului. Fă răîndoialăcăacesta îl recunoscu pe muş chetar. fă gă dui Mazarin. spuse d'Artagnan omului cu coasa. — Cine-i? întrebăel. porneş te în goană ! Vizitiul îş i ridicăpiciul. apucînd un pistol de ţ eavăş i pregă tindu-se s ăloveascăcu mînerul. Planchet. bodogă ni omul. — Bricconi! murmurăcardinalul. luminaţ i de lică rirea unui felinar. cu un fel de coasăîn mînă . ca ş i cum ar fi vrut săspună : „Dacă -i aş a. e ră u!" Apoi. Porthos întinse îndatămîna spre pistoale. ne rup ş i nouăgîtul. cred căne afl ă m într-o proastătovă ră ş ie.întîmplat? — Am să -ţ i povestesc eu. deschide uş a! Noi pă zim poarta ş i nu trece nimeni fă răsăş tim noi cine trece. dac ăpoţ i. spuse Mousqueton. sătrecem! zise d'Artagnan. vesti Porthos. — Monseniore. Tragem numai dacăn-avem încotro. neispră vitule. ori nu mai ajunge viu acasă : e atins la plă mîni. — Printre ei sau peste ei! Vizitiu. vrînd săfie mai liber în miş că ri. — Atenţ ie. Cu puţ in înainte de poarta Saint-Honoré întîlnirăo a treia ceată : erau oamenii cerş etorului de la Saint-Eustache. Porthos scoase un geamă t adînc. nu recuno ş ti tră sura Prinţ ului? — Prinţ sau nu. — Nici un pas mai mult! se ră sti omul care pă rea comandantul cetei. Dacănu. cutezăş i el sătragăaer în piept. zise Porthos. dacăle rup picioarele. dar cum? întreb ăMazarin. ş uş oti d'Artagnan. Pe mă surăce se apropia. d'Artagnan ieş i pe jumă tate din tră sură . rup picioarele cailor! — La naiba! se întunecăPorthos. fiindcăp ă rul i se . caii ă ş tia măcostăcîte o sutăde pistoli fiecare. — La dracu. — Pot. care-ş iţ inuse ră suflarea. Omul se apropie. Un om se apropie de uş a tră surii. Ar fi pă cat. Porthos! spuse d'Artagnan. — Ce e? întrebăMazarin. — Lasă -ne sătrecem. le strigă : — Lă saţ i-i sătreacă . — Am să -ţ i dau eu cîte douăsute pentru ei. — Vine unul în partea mea. — Da. prietene. — Vino ş i deschide. Planchet clă tinădin cap. Fă răîndoialăcăş i d'Artagnan îl recunoscu. sînt prieteni! Tră sura porni mai departe ş i Mazarin. fiindcăse fă cu alb ca varul.

. — Ce ai? întrebăel. — Încîntat. spuse Porthos. zise el. cînd ră sunăo loviturăca de mă ciucărepezităîntre coarnele unui bou: era Porthos care îi venise de hac omului să u. liber! Mazarin r ă spunse printr-un soi de geamă t înfundat. Domnul d'Artagnan! Lă saţ i-l sătreacă ! Muş chetarul ar fi r ă spuns poate ş i el. Sînteti salvat. D'Artagnan se întoarse ş i-l vă zu pe nefericitul acela ză cînd la vreo patru paş i mai încolo. cum nu ţ inea săse întoarc ăîn oraş prin poarta pe unde ieş ise. —Ş i.ridicăm ă ciucăîn cap. — Fii liniş tit. se îndreptăspre poarta Richelieu. — Acum goneş te cît poţ i! strigăel vizitiului. îndră znind săscoatăcapul pe geamul portierei. domnu'! spuse Mazarin. urmatăîndat ăde alta. — Pă i ce era? — O nă lucă . monseniore. — Asta o săfie mai uş or. puteţ i spune de cinci ori în ş ir Tatş l nostru ş i Ave. Ră mîne săface ţ i la fel ş i pentru regină . . — Ce naiba. — Monseniorul e mulţ umit de escortă ? întrebămuş chetarul. — Domnul d'Artagnan! strigăcerş etorul. Dupăaceea se întoarse că tre Mazarin: — Acum. Domnule du Vallon. Vizitiul puse biciul pe cai ş i nobilele animale o luarăla goan ă . că ci nu-i venea săcreadăîntr-o asemenea minune. loveş ti ş i tu ca un apucat! — Pă i n-aveam încotro: omul meu era cît pe ce sămăpricopsească cu un glonţ . Apoi se simţ io hurducă tură . Al meu nici mă car nu era om. — Spre Cours-la-Reine! strigăd'Artagnan vizitiului. D'Artagnan se uitămirat la prietenul să u. — L-am descîntat. vădau în grijăpe Eminenţ a-Sa. zise d Artagnan. tră sura se opri: ajunseserăla Cours-la-Reine. Douădin roţ i trecuserăpeste ceva rotund ş i lesne de îndoit. tră gîndu-se un pas înapoi. Se fă cu tă cere pentru cîteva clipe. Dupăcinci minute.. se înfă ş urăîn mantie ş i. să rind jos din tr ă sură . mulţ umind lui Dumezeu c-aţ i scă pat cu bine. murmurăPorthos. — Mi se pare cămi-am scrîntit mîna. lu ăpistoalele de pe banchet ăş i le vîrî la cingă toare. Tr ă sura ieş i pe poarta oraş ului. Fă răvreo altălă murire. întinzîndu-i mîna. Dar tu cum te-ai descotorosit de-al tă u? — Oh! zise d'Artagnan. Se auzirăni ş te strigă te ca de oameni trîntiţ i la p ă mînt.

tră gînd de firul de mă tase legat de degetul cel mic al vizitiului. speriat că nu-ş i recunoaş te stă pînul. dar. ră mase încredinţ at ca sosea un oaspete de seamăş i lă sătră sura sătreacă . — Ah. vizitiul înţ elese căa picat într-o cursăş i ră mase cu gura că scatăş i cu ochii holbaţ i. — Pă i asta-i chiar tră sura vicarului! zise el. dus pe capră . D'Artagnan să ri ş i el din tră surăş i. la vederea acestui mă re ţ echipaj. Tr ă sura opri sub portalul de la intrare.X TRĂ SURA VICARULUI În loc săse înapoieze prin poarta Saint-Honoré. — Domnule de Bellière. să ri de pe caprăfă r ăs ălase hă ţ urile din mînăş i veni s ădeschid ă . care avea destul timp înainte. Cîţ iva oameni se apropiarăde el săcerceteze cine este ş i. Crezind căvicarul a hotă rît aş a. Se urcăbini ş or în tră surăş i. îl înconjurarăîndată . porni îndatăspre locul numit. apropiindu-se de tră sură . porunci: — La Palatul Regal! Vizitiul. încep să cred căprovidenţ a e de partea noastră . Ar fi un joc cinstit! Ş i. încît ş i cei mai cusurgii se ară tarămulţ umiţ i. Pe legea mea. se trase înapoi. Mergea pe strada Richelieu. îl în ş fă căcu mîna stîngăde guler în vreme ce cu dreapta îi puse pistolul în piept. în slujba regelui. E vorba de o chestiune de mare însemnă tate. Elveţ ianul de la palat tocmai se pregă tea săînchidăpor ţ ile. cercetăcu privirea blazoanele zugră vite pe uş iş i livreaua vizitiului. d'Artagnan. cu cît vizitiul dormea. cugetînd cum săo scoatădin oraşpe regina. Întîmplarea avu darul să -l neliniş teascăla început. suie pe capră . fă ră bă nuialăcăporunca vine din partea altcuiva decît a stă pînului s ă u. în clipa cînd vizitiul. Vizitiul îş i dă du seama abia acolo căvaleţ ii nu se aflau pe