Alexandre Dumas

Dupa douazeci de ani

PARTEA ÎNTÎIA I FANTOMA LUI RICHELIEU Într-o încă pere a Palatului Cardinal, pe care o cunoaş tem, la o masă cu colţ urile ferecate în argint aurit, încă rcatăde hîrtii ş i de că rţ i, ş edea un om cu capul sprijinit în mîini. Îndă ră tul lui se afla un că min impună tor, împurpurat de ră sfrîngerile jă raticului ş i în care tă ciunii aprinş i se mistuiau printre mari gră tare aurii. Lică rirea că minului învă luia din spate veş mîntul mă re ţ al acestui visă tor, pe care îl lumina din faţ ăun candelabru plin de lumîn ă ri. Vă zînd mantia aceasta roş ie ş i bogatele-i dantele, fruntea aceasta palidăş i plecatăsub povara gîndurilor, însingurarea ce domnea aici în încă pere, mu ţ enia anticamerelor ş i pasul mă surat al stră jilor pe coridor, ai fi crezut căumbra cardinalului Richelieu se afla ş i acum în cabinetul să u. Vai, era, într-adevă r, numai umbra marelui era! Franţ a slă bit ă , autoritatea regelui nesocotită , nobilii deveniţ i iar ă ş i puternici ş i nesupuş i, duş manul înc ă lcînd hotarele – totul st ă tea mă rturie ca Richelieu nu mai era. Dar ceea ce dovedea ş i mai gră itor cămantia cea roş ie nu-l înveş mînta pe bă trînul cardinal era tocmai aceastăînsingurare ce pă rea – aş a cum am spus – mai degrabăa unei n ă luci, decît a unui om viu; erau coridoarele pustii de curteni ş i curţ ile ticsite de stră ji: era batjocura ce urca din stradăş i nă vă lea pe ferestrele acestei înc ă peri zguduite de ră suflarea unui întreg oraşcoalizat împotriva ministrului; era, în sfîrş it, zgomotul depă rtat ş i mereu reînnoit al împuş că turilor, din fericire slobozite aiurea, numai ca sădea a înţ elege gă rzilor, elve ţ ienilor, muş chetarilor ş i ostaş ilor de veghe în jurul Palatului Regal – întrucît însuş i Palatul Cardinal îş i schimbase numele – căş i poporul avea arme. Aceastăfantomăa lui Richelieu era Mazarin. Ş i Mazarin era singur ş i se simţ ea slab. — Venetic! murmurăel. Italian! Uite ce-mi tot aruncăîn obraz! Cu vorba asta l-au ucis, l-au spînzurat ş i l-au sfî ş iat pe Concini ş i, dacăi-aş lă sa, m-ar ucide, m-ar spînzura ş i m-ar sfîş ia ş i pe mine la fel, cu toate cănu le-am fă cut nicicînd alt ră u, decît doar c ăi-am stors niţ eluş . Nerozii! Nu pricep cădu ş manul lor nu-i acest italian care vorbeş te prost

franţ uzeş te, ci mai curînd aceia care au darul s ăle îndruge cuvinte frumoase cu un atît de curat ş i cuceritor accent parizian. Da, da, urmăministrul cu surîsul fin, care de astădatăpă rea ciudat pe buzele-i pale, da, larma voastr ăîmi spune c ăsoarta favoriţ ilor e nesigură ; dar, dacăş tiţ i asta, ar trebui săş tiţ i deopotrivăc ăeu nu sînt un favorit oarecare! Contele de Essex avea un minunat inel împodobit cu diamante, pe care i-l dă ruise regeasca lui amantă ; eu am doar un simplu inel cu douăiniţ iale ş i o anume zi gravate pe el, însăinelul acesta a fost binecuvîntat în capela Palatului Regal; de aceea pe mine n-au sămă doboare, aş a cum ar pofti. Tot urlînd: „Jos cu Mazarin!", nu-ş i dau seama ca eu îi fac săstrige cînd tră iascăBeaufort, cînd tră iascăPrinţ ul, cînd tră iascăParlamentul! Ei bine, domnul de Beaufort e închis la Vincennes, Prinţ ul îi va că lca pe urme dintr-o zi în alta, iar Parlamentul... Aici surîsul cardinalului că pă t ăo expresie de ură , de care chipu-i blajin nu pă rea în stare. — Ei bine! Parlamentul... vedem noi ce facem ş i cu Parlamentul; acum îi avem pe Orléans ş i pe Montargis. Ah, am s ălas timpul s ă lucreze! Toţ i cîţ i au început săstrige "Jos cu Mazarin" vor sfîrş i prin a-i huli pe fiecare dintre ei, rînd pe rînd. Richelieu, pe care îl urau atunci cînd tră ia ş i de care vorbesc mereu de cînd a murit, a fost încăş i mai înjosit decît mine; că ci el s-a vă zut alungat de cîteva ori ş i s-a temut de ş i mai multe ori de asta. Pe mine însăregina nu m ăva alunga niciodatăş i, dacăvoi fi silit sămăplec voinţ ei poporului, ea va fi ală turi de mine; dacăfug eu, va fugi ş i ea, ş i-o sa vedem noi atunci ce fac ră zvră ti ţ ii fă ră reginăş i fă r ărege. Ah, barem de n-aşfi str ă in, de-aşfi barem francez, barem gentilom! Ş i că zu din nou în visare. Într-adevă r, situa ţ ia era criticăş i ziua care abia se sfîr ş ise o complicase ş i mai mult. Mazarin, veş nic îmboldit de resping ă toarea-i lă comie de bani, strivise poporul sub povara impozitelor, ş i poporul, că ruia nu-i mai r ă mă sese decît sufletul – dupăvorba procurorului general Talon – cum nu-ş i putea pune sufletul la mezat, poporul, pe care încercau să -l facăs ă -ş i pă streze r ă bdarea cu larma stîrnităîn jurul unor victorii, dar care gă sea căgloria nu-i carne să -ţ i potoleş ti foamea cu ea, poporul începuse sămurmure cam de multiş or. Dar asta nu era tot; fiindc ă , atunci cînd doar poporul murmură , curtea, ţ inutădeparte de că tre burghezie ş i gentilomi, nu-l aude; Mazarin avusese însănesocotinţ a sa se atingăde magistraţ i! El vînduse două sprezece titluri de raportor în Consiliul de Stat ş i, cum magistraţ ii plă teau bani grei pentru slujba lor, iar numirea acestor noi doisprezece urma săle micş oreze procopseala, cei vechi ţ inuser ăsfat ş i juraserăpe Evanghelie s ănu îngă duie una ca asta ş i săse împotriveascădin ră sputeri persecuţ iilor cur ţ ii, fă gă duindu-ş i totodatăcă , dacădin pricina acestei ră zvră tiri vreunul dintre ei ş i-ar pierde slujba, s ăpun ătoţ i mîn ă de la mînăca să -l despă gubească .

Ş i iatăce se întîmplase din aceste dou ămotive: În ziua de 7 ianuarie, ş apte-opt sute de negustori din Paris se strînseserălaolaltăş i, revoltaţ i de o nouădare plă nuităpentru proprietarii de case, trimiserăpe zece dintre ei săvorbeascăducelui de Orléans, care, potrivit vechiului să u obicei, că uta săcîş tige simpatia mulţ imii. Ducele de Orléans îi primise, ş i ei declararără spicat căsînt hotă rîţ i sănu plă teascănici o lă scaie din darea cea nouă , chiar de-ar fi săse apere cu arma în mînăde oamenii regelui veni ţ i săo perceapă . Ducele de Orléans îi ascultase cu mare bună voin ţ ă , le dă duse nă dejdea unei oarecare îndulciri, le fă gă duise săînfă ţ iş eze reginei pă sul lor ş i-i concediase cu vorba dintotdeauna a maimarilor: „Vom vedea." La rîndul lor, în ziua de 9, magistraţ ii veniserăla cardinal, ş i unul dintre ei, împuternicitul celorlalţ i, îi vorbise cu atîta hotă rîre ş i îndră zneală , încît cardinalul ră mă sese uluit; ş i scă pase de ei la fel ca ş i ducele de Orléans, zicînd căare săvad ăce e de fă cut. Ş i atunci, ca s ş vad şce e de fă cut, convocase consiliul ş i trimisese dupăministrul de finanţ e d'Emery. Acest d'Emery era foarte urît de popor, mai întîi fiindcăera ministru de finanţ eş i orice ministru de finan ţ e trebuie săfie urît; apoi, se cuvine săadă ug ă m căo ş i merita niţ el. Era fiul unui bancher din Lyon, pe care îl chema Particelli ş i care, dînd faliment, îş i schimbase numele în d'Emery. Cardinalul Richelieu, recunoscînd într-însul un cap financiar, îl prezentase regelui Ludovic al XII-lea drept domnul d'Emery ş i, dornic să -i ob ţ in ănumirea ca inspector general de finanţ e, g ă sise numai cuvinte de laudăpentru el. — Minunat! a rostit regele. Măbucur căîmi vorbeş ti despre domnul d'Emery pentru aceastăfuncţ ie care cere un om cinstit. Auzisem căai vrea să -l numeş ti pe tică losul de Particelli ş i mătemeam căai s ămă sileş ti s ă -l accept. — Sire, ră spunse cardinalul, majestatea-voastrăs ăfie lini ş tit: Particelli de care aţ i pomenit a fost spînzurat. — A, cu atît mai bine! exclamăregele. Nu degeaba mi se spune mie Ludovic cel drept. Ş i semnănumirea lui d'Emery. Era acelaş i d'Emery care devenise între timp ministru de finanţ e. Aş adar, i s-a trimis vorbăcăe chemat de că tre cardinal ş i el s-a ivit în grabă , palid ş i înspă imîntat, îng ă imînd căfiul s ă u era cît pe ce s ăfie ucis chiar în acea zi în faţ a Palatului: mul ţ imea îl oprise ş i-i ceruse socotealăpentru luxul neveste-si, care se lă fă ia într-o casătapisatăîn catifele roş ii împodobite cu ciucuri de aur. Ea era fiica lui Nicolas de Camus, ministru în 1617, cel care venise la Paris cu două zeci de franci în pungăş i care, dupăce-ş i asigurase o rentăde patruzeci de mii de franci, împă rţ ise de curînd nouămilioane odraslelor sale. Fiul lui d'Emery era cît pe ce săfie strivit din pricina unuia dintre ră zvră tiţ i, care striga cătrebuie stors pînăva da îndă ră t tot aurul pe

care-l înghiţ ise. În acea zi, consiliul nu a luat nici o hot ă rîre, ministrul fiind prea copleş it de cele petrecute ca săse mai poatăgîndi ş i la altceva. A doua zi, primul preş edinte, Mathieu Molé, al că rui curaj în toate aceste împrejură ri – zice cardinalul de Retz – nu s-a dovedit cu nimic mai prejos de cel al ducelui de Beaufort ş i al prinţ ului de Condé, adicăa doi bă rbaţ i socoti ţ i cei mai neînfrica ţ i din Fran ţ a – a doua zi, primul preş edinte a fost ş i el atacat; mulţ imea ameninţ a să -i cearălui socoteala pentru toate relele ce se puneau la cale pe spinarea ei; dar primul preş edinte, fă răs ăse tulbure ş i fă r ăs ăse arate descumpă nit, a ră spuns cu liniş tea sa dintotdeauna că , dacără zvr ă ti ţ ii nu vor da ascultare poruncilor regelui, va pune săse ridice spînzură tori în pieţ eş i cei mai îndă ră tnici vor atîrna pe datăîn ş treang. La aceasta, mulţ imea a urlat că nu aş teaptădecît săvadăridicate spînzură torile ş i căele vor sluji doar pentru judecă torii necinsti ţ i, care cumpă răfavoarea curţ ii cu pre ţ ul mizeriei poporului. Ş i asta nu-i tot: în ziua de 11, ducîndu-se la slujbăla Notre-Dame, cum fă cea de obicei în fiecare sîmbă tă , regina fusese urmatătot drumul de peste douăsute de femei, care se tînguiau, cerînd dreptate. Ele nu aveau, de altfel, nici un gînd ră u, voiau doar să -i cadăîn genunchi ş i să o înduioş eze, dar ostaş ii din gardănu le-au l ă sat săse apropie ş i regina a trecut mai departe, semeaţ ăş i neînduplecată , fă r ăsăle asculte plîngerile. După -amiazăconsiliul s-a întrunit din nou ş i de astă datăs-a hotă rît săse menţ inăautoritatea regelui: drept urmare, s-a convocat Parlamentul pentru a doua zi – în 12. În aceastăzi, în seara că reia începea aceastănouăpovestire, regele, pe atunci în vîrstăde zece ani ş i care abia avusese vă rsat de vînt, sub cuvînt cămerge la Notre-Dame s ămulţ umeascăcerului pentru însă nă toş irea sa, îş i pusese pe picioare garda, elve ţ ienii ş i muş chetarii, înş iruindu-i în jurul Palatului Regal, pe cheiuri ş i pe Pont-Neuf, iar dup ă slujba religioasăse abă tuse pe la Parlament, unde, într-o ş edinţ ăţ inută în grabă , nu numai ca menţ inuse edictele de mai înainte, dar d ă duse ş i altele noi, vreo cinci sau ş ase la numă r, ş i toate – spune cardinalul de Retz – unul mai ruin ă tor decît altul. Astfel încît primul preş edinte care, dupăcum s-a vă zut, era deună zi de partea curţ ii, se ridicase acum cu toatăîndră zneala împotriva acestui chip de a-l aduce pe rege în Parlament, pentru ca prin neaş teptata-i prezen ţ ăsăconstrîngălibertatea voturilor. Dar cei care protestarăcu tă rie contra noilor dă ri furămai cu seam ă preş edintele Blancmesnil ş i consilierul Broussel. Dupăpromulgarea edictelor, regele porni spre Palat. O mare mulţ ime de oameni stă tea înş iruităîn calea sa; însăcum se ş tia c ăregele vine de la Parlament ş i cum nimeni nu aflase dacăa fost acolo pentru a face dreptate poporului, ori pentru a-l împila încăş i mai vîrtos, nici un strigă t de bucurie nu ră sunăla trecerea alaiului spre a-i saluta însă nă toş irea. Dimpotrivă , feţ ele erau posomorîte ş i nelini ş tite, ba unele de-a dreptul

ameninţ ă toare. În ciuda reîntoarceri sale, trupele ră maserăpe loc: exista teama să nu izbucneascăvreo r ă scoalăatunci cînd se vor cunoaş te hot ă rîrile Parlamentului; ş i, într-adevă r, abia se lă ţ i zvonul ca regele a sporit dă rile în loc săle uş ureze, c ăpe stră zi se formarăgrupuri-grupuri ş i se stîrni un tumult de strigă te: „Jos cu Mazarin! Tră iascăBroussel! Tr ă iască Blancmesnil!", deoarece poporul aflase căBroussel ş i Blancmesnil i-au ţ inut partea; ş i cu toate căstră dania lor fusese zadarnică , mulţ imea nu contenea să -ş i arate recunoş tin ţ a. S-a încercat săse împră ş tie aceste grupuri, s-a încercat săse pună capă t acestor strigă te, dar, aş a cum se întîmplăîn asemenea împrejură ri, grupurile se îngroş arăş i mai mult, iar larma spori încăo dat ăpe atît. Tocmai se dă duse poruncăgă rzilor regelui ş i gă rzilor elveţ iene nu numai săle ţ inăpiept, dar săş i patruleze pe stră zile Saint-Denis ş i SaintGermain, unde grupurile pă reau mai mari ş i mai întă rîtate, cînd se înfă ţ iş ăla palat starostele negustorilor. Fu lă sat săintre numaidecît: el venea săspunăcă , dacănu se pune capă t acestor mă suri duş mă noase, în douăceasuri se va ră scula întreg Parisul. Pe cînd chibzuiau ce e de fă cut, apă ru locotenentul de gardă Comminges, cu hainele sfîş iate ş i cu faţ a însîngerată . Ză rindu-l, regina scoase un ţ ip ă t de uimire ş i-l întreb ăce s-a întîmplat. La vederea gă rzilor, aş a cum prevă zuse starostele negustorilor, mulţ imea î ş i ieş ise cu totul din fire. Nă vă lise la clopote ş i dă duse alarma. Comminges nu-ş i pierduse cumpă tul, arestase pe unul care pă rea săfie dintre capii ră zmeriţ ei ş i, drept pildăpentru cei din jur, poruncise săfie spînzurat de crucea de la Trahoir. Ostaş ii l-au luat îndatăca să îndeplineascăordinul. Dar, în dreptul halelor, s-au pomenit atacaţ i cu pietre ş i cu halebarde; ră zvră titul se folosise de aceastăclipăca săscape ş i, ajungînd în strada Lombards, se fă cuse nevă zut într-o casăale că rei uş i au fost sparte numaidecît de c ă tre urmă ritori. Violenţ ăzadarnică : vinovatul pierise fă răurmă . Comminges lă sase un post de pazăîn stradăş i, cu restul ostaş ilor, se întorsese la palat spre a raporta reginei ce se petrecea. Tot drumul fusese urmă rit de strigă te ş i de ameninţ ă ri, cî ţ iva dintre oamenii să i fuseserără ni ţ i cu suliţ ele ş i cu halebardele, ba pînăş i pe el îl nimerise o piatr ă , zdrelindu-i sprînceana. Povestirea lui Comminges întă rea cuvîntul starostelui negustorilor ş i toţ iş tiau bine cănu sînt în stare săţ in ăpiept unei ră scoale în lege; atunci, cardinalul porunci săse r ă spîndeascăzvonul cătrupele au fost înş iruite pe cheiuri ş i pe Pont-Neuf numai în vederea ceremoniei ş i căvor fi retrase fă r ăză bavă . Într-adevă r, că tre ceasurile patru dup ă -amiaz ă , ele pornirărînd pe rînd spre Palatul Regal; fu lă sat doar un post de paz ăla bariera Sergents, un altul la Quinze-Vingts ş i, în sfîr ş it, un al treilea pe colina Saint-Roche. Curţ ile interioare ş i încă perile de la catul de jos al palatului furăîn ţ esate cu elveţ ieni ş i muş chetari, ş i toatălumea ră mase în aş teptare.

Iat ădar cum stă teau lucrurile în clipa cînd l-am introdus pe cititor în cabinetul cardinalului Mazarin – odinioarăcabinetul cardinalului Richelieu. Am vă zut în ce stare de spirit asculta Mazarin murmurul mulţ imii ş i ecoul împuş că turilor care ră zbă teau pînăaici, în încă pere. Deodată , cardinalul ridic ăfruntea, cu sprîncenele uş or încruntate, ca un om care a luat o hotă rîre, îş i aţ inti ochii pe cadranul unei pendule uriaş e gata săbatăorele zece ş i, luînd un fluier de argint aurit, aflat pe masă , la îndemînă , sufl ăîntr-însul de douăori. O uş ătă inuităîn perete se deschise fă răzgomot ş i un om înveş mîntat în negru înaint ăîn tă cere, ră mînînd în picioare în spatele jilţ ului. — Bernouin, zise cardinalul, fă rămă car s ăse întoarcă ,ş tiind că numai valetul să u putea săintre la cele douăsemnale de fluier, ce muş chetari fac de gardăla palat? — Muş chetarii negri, monseniore. — Ce companie? — Compania Tréville. — E vreun ofiţ er din companie în anticameră ? — Locotenentul d'Artagnan. — Un om de nă dejde, nu? — Întocmai, monseniore. — Adu-mi o uniformăde muş chetar ş i ajută -măsăm ăîmbrac. Valetul ieş i la fel de neauzit cum intrase ş i se întoarse dupăo clipă cu uniforma cerută . Cardinalul, t ă cut ş i gînditor, îş i scoase veş mîntul de ceremonie, îmbră cat pentru ş edin ţ a Parlamentului, punîndu-ş i în schimb uniforma ostă ş ească , pe care o purta cu oarecare eleganţ ă , mulţ umităcampaniilor sale de odinioarădin Italia; în clipa cînd fu gata, spuse: — Du-te ş i cheamăpe domnul d'Artagnan. De astădată , valetul ieş i pe uş a din mijloc, pă ş ind tot atît de tă cut ş i de neauzit ca ş i mai înainte. Ai fi zis c ăe o umbră . Ră mas singur, cardinalul se privi cu oarecare mul ţ umire într-o oglindă ; era încătînă r, că ci abia împlinise patruzeci ş iş ase de ani, zvelt, de staturăaproape mijlocie, cu faţ a chipeş ăş i plinăde vioiciune, cu privirea focoasă , cu nasul mare însădestul de bine proporţ ionat, cu fruntea largăş i maiestuoasă , pă rul castaniu, uş or ondulat, barba mai neagrădecît p ă rul ş i adusăniţ el în sus cu fierul de frizat, ceea ce îi dă dea o înfă ţ iş are plă cută . Petrecîndu-ş i anină toarea spadei pe dupăumă r, îş i privi cu încîntare mîinile foarte frumoase ş i pe care ş i le îngrijea cu cea mai mare migal ă ; pe urmăazvîrli mă nuş ile mari de antilop ăale uniformei ş i-ş i puse niş te mă nuş i de mă tase. În clipa aceea uş a se deschise. — Domnul d'Artagnan, anunţ ăvaletul. Un ofiţ er trecu pragul încă perii. Era un bă rbat de vreo treizeci ş i nou ă -patruzeci de ani, scund dar

bine legat, subţ irel, cu ochii vii ş i scă pă rînd de inteligenţ ă , cu barba neagrăş i pă rul înc ă runţ it, aş a cum se întîmplăîntotdeauna cînd socoteş ti viaţ a prea bunăsau prea rea ş i, mai cu seamă , cînd eş ti tare oacheş . D'Artagnan fă cu patru paş i în cabinetul care nu-i era necunoscut, întrucît mai fusese o datăaici, pe vremea cardinalului Richelieu, ş i cum nu vă zu pe nimeni, afarădoar de un muş chetar din compania sa, î ş i aţ inti privirea asupră -i, recunoscîndu-l din capul locului pe cardinal. Ră mase în picioare, într-o atitudine respectuoasă , dar demnă , aş a cum se cuvine unui om de ispravă , că ruia via ţ a i-a dat adeseori prilejul săse afle în faţ a unor nobili de seamă . Cardinalul îl aţ inti cu ochiul să u mai degrabăfin decît p ă trunză tor, cercetîndu-l cu luare-aminte ş i, dupăcîteva momente de tă cere, spuse: — Dumneata eş ti domnul d'Artagnan? — Chiar eu, monseniore, ră spunse ofi ţ erul. Cardinalul mai scrutăo clipa chipul acesta inteligent, a c ă rui deosebităexpresivitate fusese încă tuş at ăde ani ş i de încerc ă rile vieţ ii; d'Artagnan îi susţ inu bă rbă teş te privirea, ca unul care înfruntase altă datăni ş te ochi mult mai p ă trunză tori decît cei care îl cercetau acum. — Domnule, rosti cardinalul, vei merge cu mine, sau mai curînd voi merge eu cu dumneata. — La ordinele dumneavoastră , monseniore! zise d'Artagnan. — Aşvrea săinspectez eu însumi posturile de pazădin jurul Palatului Regal. Socoteş ti căe vreo primejdie? — Primejdie, monseniore?! fă cu d'Artagnan cu un aer mirat. Care? — Se spune căs-a ră sculat poporul. — Uniforma muş chetarilor regali e foarte respectat ă , monseniore, ş i, chiar de n-ar fi aş a, cu al ţ i trei ca mine măsimt în stare săpun pe fug ă ş i o sutăde neispră viţ i din ă ş tia. — Totuş i, ai vă zut ce-a p ă ţ it Comminges? — Domnul Comminges face parte din gardăş i nu dintre muş chetari, ră spunse d'Artagnan. — Asta înseamnăoare c ămuş chetarii sînt ostaş i mai vrednici decît cei din gardă ? zîmbi cardinalul. — Fiecare are mîndria uniformei pe care o poartă , monseniore. — Afarăde mine, domnule, urmăcardinalul cu acelaş i surîs, deoarece vezi bine căam lă sat haina mea ca s ăîmbrac uniforma dumitale. — Asta-i modestie, monseniore! gl ă sui d'Artagnan. Eu, unul, spun deschis că , de-aşpurta haina Eminenţ ei-Voastre, m-aşmulţ umi cu ea ş i, la nevoie, m-aşlega chiar sa n-o schimb niciodatăpentru alta. — Da, numai căastă -searăn-ai fi prea în siguranţ ăîmbr ă cat astfel. Bernouin, pă lă ria. Valetul se întoarse aducînd o pă lă rie de uniformăcu borurile largi. Cardinalul ş i-o potrivi semeţ pe cap ş i se întoarse că tre d'Artagnan: — Ai cai gata înş euaţ i în grajd, nu-i aş a?

— Da, monseniore. — Ei, atunci, haidem! — Cîţ i oameni doriţ i săvăînsoţ ească , monseniore? — Ai spus adineauri că , dac ăsînteţ i patru, te simţ i în stare săpui pe fuga o sutăde inş i; cum s-ar putea s ăîntîlnim douăsute, la opt. — Voi face întocmai, monseniore. — Sînt gata săte urmez, nu ad ă ugăcardinalul, pe aici mai degrabă . Bernouin, luminează -ne calea. Valetul luăo lumînare; cardinalul, cu o cheie micuţ ăaflatăpe masa de lucru, deschise o uş ăce dă dea spre o scarăsecretăş i, dupăcîteva clipe, ajunse în curtea Palatului Regal.

II UN ROND DE NOAPTE Dupăzece minute, mica trupăieş ea în strada Bons-Enfants, în spatele să lii de spectacole, clă dit ăde cardinalul Richelieu pentru reprezentarea piesei Mirame, ş i unde cardinalul Mazarin, mai iubitor de muzica decît de literatură , hotă rîse săg ă zduiascăcele dintîi opere reprezentate în Franţ a. Înfă ţ iş area oraş ului vă dea toate semnele unei mari agitaţ ii; cete numeroase colindau stră zile ş i, orice ar fi spus d'Artagnan, se opreau în loc cu un aer de batjocurăameninţ ă toare, uitîndu-se cum trec ostaş ii, ceea ce ară ta limpede căoamenii s-au descotorosit pentru moment de obiş nuita lor supuş enie, fiind stă pîniţ i de gînduri mai bă tă ioase. Din cînd în cînd se auzea vuiet de glasuri dinspre cartierul Halelor. Împu ş că turi izbucneau în partea dinspre strada Saint-Denis ş i uneori cîte un clopot se pornea săsune pe neaş teptate ş i fă r ăde pricină , zgîlţ îit de toanele mulţ imii. D'Artagnan îş i urma calea cu nep ă sarea celui care nici nu se sinchiseş te de asemenea neghiobii. Cînd vreo ceatăse oprea în mijlocul stră zii, el îş i îndemna calul înainte fă răo vorb ăş i astfel, ră zvr ă tiţ i ori nu, ca ş i cum ar fi ş tiut cu cine au de-a face, toţ i se tr ă geau în lă turi, lă sînd patrula sătreac ă . Cardinalul pizmuia aceastăsiguranţ ăde sine, pe care o punea pe seama obiş nuinţ ei cu primejdia; dar asta nu-i ş tirbea cu nimic preţ uirea faţ ăde ofiţ erul sub comanda că ruia se afla acum, că ci însă ş i buna prevedere pre ţ uieş te curajul. Cînd se apropiar ăde postul de la bariera Sergents, santinela strig ă : „Care eş ti?" D'Artagnan îş i spuse numele ş i, cerînd cardinalului parola, o rosti îndată ; parola era Ludovic ş i Rocrov. O datăschimbate aceste semne de recunoa ş tere, d'Artagnan întrebă dacănu cumva domnul de Comminges este comandantul postului. Santinela îi ară tăun ofiţ er care stă tea de vorbăcu un că lă reţ ,ţ inînd

o mînăpe grumazul calului. Era tocmai omul de care întrebase d'Artagnan. — Iată -l pe domnul de Comminges, zise muş chetarul, întorcîndu-se lîngăcardinal. Cardinalul îş i îndemnăcalul într-acolo, în vreme ce d'Artagnan ră mase ceva mai în urmă , ca sănu-l stinghereasc ă ; totuş i, dup ăfelul cum ofiţ erul de jos ş i cel din ş a îş i scoseserăpă lă riile, înţ elese că amîndoi au recunoscut pe Eminen ţ a-Sa. — Bravo, Guitaut! vorbi cardinalul, adresîndu-se ofi ţ erului că lare. În ciuda celor ş aizeci ş i patru de ani ai t ă i, vă d c ăeş ti ve ş nic acelaş i, sprinten ş i devotat. Ce-i spuneai acestui tînă r? — Monseniore, ră spunse Guitaut, îi spuneam cătră im vremuri ciudate ş i căziua de azi seamă năgrozav cu zilele cînd fiinţ a Liga, de care am auzit povestindu-se atîtea în tinereţ ea mea. Aflaţ i că , azi, pe stră zile Saint-Denis ş i Saint-Martin erau cît pe ce săridice baricade – nici mai mult, nici mai puţ in. —Ş i ce-ţ i spunea Comminges, dragul meu Guitaut? — Monseniore, rosti Comminges la rîndul să u, ziceam căpentru a înjgheba o ligă , nu le lipsea decît ceva ce-mi pare căînseamnăaproape tot, adicăun duce de Guise; de altfel, aceea ş i poveste nu se întîmplăde douăori. — Nu, în schimb au săfacăo Frond ă , dupăcum spun ei, î ş i urmă vorba Guitaut. — Frondă ? Ce înseamnăasta? întrebăMazarin. — Aş a numesc ei partidul lor, monseniore. — De unde pînăunde? — Se pare ca acum vreo cîteva zile consilierul Bachaumont a spus în Parlament cătoţ i cei porni ţ i pe r ă zmeriţ e sînt asemenea ş colarilor care trag cu praş tia pe maidanele Parisului, ş i se risipesc de îndat ăce vă d un poliţ ai, ca sa se adune iară ş i atunci cînd a trecut mai departe. Aş a cum au fă cut ş i calicii la Bruxelles, au prins vorba din zbor ş iş i-au zis fronderi. Ieri ş i azi, Fronda a fost la modă , toate ş i-au luat numele de la ea: pîinea, pă lă riile, mă nuş ile, man ş oanele, evantaiele; iată , ascultaţ i! Într-adevă r, în clipa aceea se deschide o fereastr ă ; un om se rezemă de pervaz ş i începu săcînte: Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin ş i mi-l umple de fiori Pe cumş trul Mazarin. Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin! — Neruş inatul! mormă i Guitaut. — Monseniore, izbucni Comminges, pe care rana îl fă cuse posac ş i

care nu aş tepta decît săse ră zbune cu vîrf ş i îndesat. Vreţ i să -i trimit tontului ă sta un glonţ în cap, săse înveţ e minte, ş i alta dat ăsănu mai cînte atît de fals? Ş i duse mîna la coburii de la ş aua unchiului s ă u. — Nu, nu! strigăMazarin. Diavolo! Aş a strici totul, drag ăprietene; dimpotrivă , lucrurile merg de minune! Îi ş tiu eu pe francezii voş tri, de parcăi-aşfi plă mă dit cu mîna mea de la primul pînăla ultimul: ei cîntă , ei vor plă ti. Pe vremea Ligii, de care a pomenit adineauri Guitaut, nu se cînta decît slujba la bisericăş i toate mergeau cum nu se poate mai r ă u. Haidem, Guitaut, vino săvedem dacăpaza la Quinze-Vingts e tot atît de vrednicăpe cît este aici, la bariera Sergents. Ş i, dînd din mînăspre Comminges în chip de salut, se întoarse la d'Artagnan, care porni în fruntea grupului de că lă re ţ i, urmat la cî ţ iva paş i de Guitaut ş i de cardinal, care erau urmaţ i la rîndul lor de restul ostaş ilor. — Mda, adevă rat, murmurăComminges, privind cum se dep ă rtează Mazarin. Uitasem cănumai banul preţ uieş te în ochii lui. Apucarăpe strada Saint-Honoré, lă sînd mereu în urmăcete de oameni; decretele promulgate peste zi erau în gura tuturor; toţ i deplîngeau pe tînă rul rege care îş i aducea poporul f ă răsăş tie la sapăde lemn ş i aruncau întreaga vinăasupra lui Mazarin; oamenii plă nuiau să ş i spunăpă sul ducelui de Orléans ş i Prinţ ului, ş i-i ridicau în sl ă vi pe Blancmesnil ş i pe Broussel. D'Artagnan trecea fă r ăgrijăprin mijlocul cetelor, ca ş i cum el ş i calul lui ar fi fost de fier; Mazarin ş i Guitaut vorbeau în ş oaptă ; muş chetarii, care sfîrş iser ăprin a-l recunoaş te pe cardinal, îl urmau în tă cere. Ajunserăîn strada Saint-Thomas-du-Louvre, unde se afla postul Quinze-Vingts; Guitaut chemăla raport un ofi ţ er în subordine, care se înfă ţ iş ănumaidecît. — Ei? întrebăGuitaut. — Oh, domnule că pitan, vorbi ofi ţ erul. Toate bune pe aici pe la noi, dar mi se pare ca se petrece ceva în casa de acolo. Ş i ară t ăcu mîna o clă dire mă reaţ ă , aflatăchiar pe locul unde s-a ridicat mai tîrziu Vaudeville. — Acolo? rosti Guitaut. Pă iă la e palatul Rambouillet! — Eu nu ş tiu dacă -i palatul Rambouillet, continuăofiţ erul, dar ş tiu c-am vă zut dispă rînd înă untru o mul ţ ime de mutre dubioase. — Ei, aş i! pufni în rîs Guitaut. Ă ia sînt poeţ i. — Ascultă , Guitaut, interveni Mazarin, n-ai vrea sănu vorbeş ti cu atît dispreţ despre aceş ti domni? Aflăcăş i eu am fost poet în tinereţ eş i căscriam versuri cam aş a cum scrie domnul de Benserade! — Dumneavoastră , monseniore? — Da, eu. Vrei să -ţ i spun o poezie? — Mi-e totuna, monseniore! Nu pricep boabăitalieneş te. — Da, dar pricepi franţ uzeş te, nu-i a ş a, bunul ş i bravul meu

Guitaut? continuăMazarin, punîndu-i prieteneş te mîna pe umă r. Ş i orice poruncăţ i s-ar da în graiul tă u, vei ş ti săo duci la îndeplinire, nu-i aş a? — Fă r ăîndoială , monseniore, a ş a cum am fă cut ş i pîn ăacum, numai să -mi porunceascăregina. — A, da! încuviinţ ăMazarin, mu ş cîndu-ş i buzele. Ş tiu că -i eş ti devotat din adîncul sufletului. — Sînt că pitanul gă rzilor reginei de peste două zeci de ani. — La drum, domnule d'Artagnan! hotă rî cardinalul. Toate-s bune peaici. D'Artagnan porni în fruntea coloanei fă răsăscoatăo vorb ă , cu acea supunere deplină , intrat ăîn firea unui vechi soldat. Stră bă turăstrada Richelieu ş i strada Villedo, îndreptîndu-se că tre colina Saint-Roche, unde se afla cel de al treilea post de pază . Era postul cel mai singuratic dintre toate, că ci se gă sea în vecină tatea zidurilor oraş ului ş i casele erau rare pe aici. — Cine comandăpostul acesta? întreb ăcardinalul. — Villequier, ră spunse Guitaut. — Drace! fă cu Mazarin. Stai dumneata de vorbăcu el; ş tii doar cănoi doi nu ne avem prea bine de pe vremea cînd ai primit ordin să -l arestezi pe ducele de Beaufort; pretindea călui i s-ar fi cuvenit aceastăcinste, fiind că pitan al gă rzilor regelui. —Ş tiu foarte bine ş i i-am spus de o sutăde ori căn-are dreptate. Pe atunci regele avea patru ani, aş a cănu putea s ă -i dea ordin. — Da, însăputeam săi-l dau eu, Guitaut, iar eu te-am ales pe dumneata. Guitaut, fă răsără spund ă , îş i struni calul ş i, dupăce fu recunoscut de santinelă , trimise dupăVillequier. Acesta se ară tăîndată . — A, tu eş ti, Guitaut! vorbi el cu posomoreala-i dintotdeauna. Ce naiba te-aduce încoace? — Am venit săte întreb dacăe ceva nou pe la tine. — Ce vrei săfie? Lumea strigăba „Tră iascăregele!", ba „Jos cu Mazarin!", ş i nu-i nimic nou în asta, c ăde o vreme încoace ne-am tot obiş nuit cu asemenea strigă te. —Ş i tu le ţ ii isonul? rîse Guitaut. — Pe legea mea, gă sesc căau mult ădreptate, Guitaut, ş i uneori îmi vine o poftăgrozav ăs-o fac! Mi-aşda bucuros solda pe cinci ani, tot nu vă d eu nici o lă scaie din ea, numai ca regele săaibăcinci ani mai mult. — Ză u? Ş i ce s-ar întîmpla dacăregele ar fi cu cinci ani mai mare? — În clipa cînd regele ar fi major, ar porunci el însuş i, ş i e mai plă cut săasculţ i de nepotul lui Henric al IV-lea, decît de feciorul lui Pietro Mazarini. Pentru rege, pe toţ i dracii! mi-aşda ş i viaţ a cu dragăinimă ; dar dacăar fi s ăcad ră pus pentru Mazarin, cum era săpă ţ eascănepotută u astă zi, ş i de-aşajunge în raiul raiurilor, tot mi-ar pă rea r ă u. — Bine, bine, domnule Villequier, zise Mazarin. Fii liniş tit, voi vorbi

regelui despre devotamentul dumitale. Apoi se întoarse că tre ostaş ii care îl însoţ eau: — Sămergem, domnilor. Totul e în ordine. — Ia te uită ! se minunăVillequier. Mazarin era aici! Cu atît mai bine: de mult ţ ineam să -i spun în faţ ăce gîndesc. Tu mi-ai dat prilejul ă sta, Guitaut; ş i cu toate căintenţ ia ta n-a fost poate dintre cele mai bune, eu unul îţ i mul ţ umesc. Ş i, ră sucindu-se pe că lcîie, intrăîn corpul de gardă , fluierînd un cîntec de-al Frondei. În ră stimp, Mazarin că zuse iară ş i pe gînduri; ceea ce auzise rînd pe rînd de la Comminges, Guitaut ş i Villequier îi întă rea convingerea ca, în cazul unor evenimente grave, nimeni n-ar mai ră mîne al ă turi de el, afară doar de regină , dar regina îş i pă ră sise de multe ori prietenii, astfel c ă sprijinul ei i se pă rea cîteodatăministrului, în ciuda mă surilor sale de prevedere, destul de nesigur ş i destul de ş ubred. Toatăvremea cît ţ inuse drumul acesta prin noapte, adicăaproape un ceas, privirea cercetă toare a cardinalului, rînd pe rînd aţ intităasupra lui Comminges, Guitaut ş i Villequier, ză bovise stă ruitor asupra unui singur om. Omul acesta, care ră mă sese nepă să tor la ameninţ area mul ţ imii, f ă ră săclipeascănici la glumele lui Mazarin, nici la cele fă cute pe seama lui Mazarin, omul acesta i se pă rea un bă rbat deosebit, c ă lit pentru împrejură ri de felul acelora în care se gă sea acum ş i, mai ales, al acelora care se vesteau de aici înainte. De altfel, numele d'Artagnan nu-i era pe de-a-ntregul necunoscut, ş i cu toate căel, Mazarin, venise în Franţ a abia pe la 1634 ori 1635, adic ă la ş apte sau opt ani dupăîntîmplă rile pe care le-am înf ă ţ iş at cititorului într-o povestire anterioară , cardinalul parcăauzise rostindu-se acest nume ca fiind al unui bă rbat care, într-o împrejurare nu prea lă murită astă zi în mintea sa, se fă cuse remarcat, trecînd drept o pildăde curaj, isteţ ime ş i devotament. Gîndul acesta îl stă pînea cu atîta putere, încît se hotă rî sălimpezeascălucrurile fă r ăză bav ă : numai cădesluş irile pe care le dorea asupra lui d'Artagnan nu putea săi le cearăchiar lui. Puţ inele cuvinte rostite de că tre locotenentul de muş chetari îl fă cuserăpe cardinal s ă -ş i dea seama de obîrş ia gasconă ; iar italienii ş i gasconii se cuno ş teau prea bine ş i semă nau prea mult unii cu alţ ii ca săse bizuie pe ce spuneau ei despre ei înş iş i. Drept care, ajungînd la zidul ce înconjura gră dina Palatului Regal, cardinalul bă tu în porti ţ ă , aflat ăcam pe focul unde s-a clă dit mai tîrziu cafeneaua „Foy", ş i, dupăce mulţ umi lui d'Artagnan ş i-l pofti săaş tepte în curtea palatului, fă cu semn lui Guitaut să -l urmeze. Descă lecarăamîndoi, dînd frîul lacheului care deschise poarta, ş i dispă rurăîn gră dină . — Dragul meu Guitaut, începu cardinalul, sprijinindu-se pe braţ ul bă trînului că pitan de gardă . Mi-ai spus adineauri căsînt aproape două zeci de ani de cînd te afli în slujba reginei, nu-i a ş a? — Da, e adevă rat, ră spunse Guitaut.

nu pot spune decît da. care ş tiu tot ce vor săş tie. Drace. în privinţ a asta sînt silit săvămă rturisesc cănu ş tiu mai mult decît a ajuns la urechea Eminenţ ei-Voastre. am auzit căş i-a f ă cut mai mult decît datoria. pentru căei nu-i pun pe toţ i pe acelaş i talger al balanţ ei ş i pentru căş tiu săse adreseze solda ţ ilor atunci cînd e vorba de ră zboi ş i intriganţ ilor atunci cînd e vorba de intrigi. — Domnul de Tréville îl preţ uieş te mult. cu mare dibă cie? — Monseniore. se numă răprintre prietenii cei mai de n ă dejde ai reginei. ş tiu. — Dar tu. care nu poate fi pus la îndoială . La asediul oraş ului La Rochelle. existăş i miniş tri fericiţ i. într-o intrigăoarecare. Eu. din nefericire. n-o sămai avem curînd. bieţ i miniş tri. eş ti un viteaz. dupăcum vorbeş te lumea. avem adesea nevoie ş i de alt fel de oameni decît de viteji. unul dintre acei puţ ini că pitani care ne-au ră mas de pe vremea lui Henric al IV-lea ş i cum. cu atît mai ră u pentru mine! — Cum aş a? — Fă r ăîndoială . ş ti ţ i. plă tind. monseniore? îngă imăcă pitanul. — Eh. — Asta. monseniore. Voiam săaflu dacăe un om în care po ţ i avea încredere. E un gascon. la Perpignan. pe vremea cardinalului. monseniorul va încuviinţ a sără mînăal celor ce mi l-au încredin ţ at. urmăcardinalul. ş i domnul de Tréville. monseniore! M-aţ i adus încoace ca să -mi preziceţ i viitorul? — Nu. dumneata. pe legea mea. la trecă toarea Suze. Domnul d'Artagnan n-a fost cumva amestecat. zise Mazarin. rosti Guitaut. rîzînd. Avem nevoie de oameni plini de isteţ ime. bineînţ eles. din care s-a descurcat. ş tii bine cănoi. am remarcat c ăe ş ti dă ruit cu o minunat ă memorie. — Nici nu era nevoie monseniore. Voiam săte întreb dac ăl-ai remarcat pe locotenentul nostru de muş chetari. cum secretul nu-mi aparţ ine. Mazarin clă tinădin cap.ş i. — Domnul d'Artagnan? — Da. Guitaut. dîndu-ş i seama c ăe tras de limb ă . n-am fost niciodată amestecat în vreo intrigă . — Dar dumneata nu eş ti un curtean. — Da. — Aţ i remarcat asta. în afarăde curajul dumitale. cu o strîmbă turăpe care nu ş i-o . — Eh. Adresaţ i-văunui intrigant din acea vreme ş i veţ i afla tot ceea ce doriţ i. — Dacă -i vorba de vitejia lui de osta ş .ş i de credinţ a pe care ai dovedit-o cu prisosinţ ă . unul. — Ce fel de om este? — Hm! fă cu Guitaut.— Or. — Aşdori sa ş tiu dacăa dat dovadăde calită ţ ile sale. — Ah! exclamăel. fiindc ăuna dintre cele mai de seamăînsuş iri ale unui curtean e săş tie săuite. dragul meu Guitaut. doar îl cunosc de multăvreme. Guitaut. la naiba! bombă ni Mazarin. dacăvreodat ămi s-au dest ă inuit unele lucruri despre intrigile urzite de alţ ii. surprins de întrebare.

Ş i. D'Artagnan se înclină . vei lua o tr ă sură . Aş adar. îş i urm ăgîndul Mazarin. o săvăcoste scump. izbuteş ti. — Domnule d'Artagnan. omul acesta este. spuse el. — Contele de Rochefort! — Din nenorocire. monseniore. aş i! Cu ră bdare. a ş a cum i se poruncise. da. — Era sufletul blestemat al cardinalului. Cardinalul îndoi hîrtia ş i puse pecetea. domnule d'Artagnan.. dac ănu se poate altfel. Guitaut. ş i chiar astă -seară . aş a cum f ă cuse Guitaut. O săplă tesc. a dispă rut de vreo patru-cinci ani ş i nu mai ş tiu ce-i cu el. — Hm. sănumesc pe cineva care a fost amestecat în toate urzelile din acea vreme? — Per Bacco! zise Mazarin... Am o însă rcinare pentru dumneata. E un ceas de cînd nu-ţ i cer altceva. văprevin. care aş tepta întoarcerea cardinalului. numai săvrea săvorbească . într-adevă r. încuviinţ ăMazarin. salutăcu mîna la borul pă lă riei. sau mai degrab ăsupunîndu-se orbeş te. îţ i voi urma sfatul. D'Artagnan luăscrisoarea.putea stă pîni ori de cîte ori i se pomenea de bani. — Asta măpriveş te. monseniore! Nu-i prea uş or săfaci săvorbeascăpe cei care nu vor. îl pofti Mazarin. — Contele de Rochefort. înd ă ră tnicule! —Ş tiu pe cineva în mă surăs ăv ădea toate lă muririle. ieş i pe uş ăş i numaidecît . Dar... — Vino. aş tepta f ă răsă -ş i piardără bdarea ş i fă răpic de curiozitate: devenise un fel de robot în hainăost ă ş ească . gl ă sui Mazarin. — Oare monseniorul vrea. cum tocmai ajunseserăîn curtea Palatului Regal. Guitaut. numai că avea acest cusur. în picioare. îl urm ăpe scara secretăş i. se ră suci pe că lcîie ca cel mai straş nic sergent-instructor. — În schimb ş tiu eu. — Ei. se afla iară ş i în înc ă perea de unde plecase. — Atunci de ce se plîngea adineauri Eminenţ a-Voastr ăc ănu ş tie nimic? — Ei. Apoi. cardinalul nu se uita la bani cînd era vorba de oamenii să i. cardinalul schiţ ăun gest de salut că tre Guitaut. ş i crezi c ăRochefort. cu vocea-i cea mai dulce. — Da. Era d'Artagnan. nepă să tor. z ă rind un ofiţ er care se plimba încoace ş i încolo. Îţ i mul ţ umesc. acţ ionînd. Cardinalul se aş ezăla masa de lucru ş i luăo foaie de hîrtie pe care aş ternu cîteva rînduri. D'Artagnan. o escortăş i vei veghea cu cea mai mare grijăasupra întemniţ atului. care începea să -ş i piard ăr ă bdarea. vei duce aceastămisivăla Bastilia ş i te vei întoarce cu omul în cauză . se apropie de el. Guitaut. era un om mare. dup ăcîteva clipe..

acel cumplit favorit al lui Richelieu. deveneai un simplu numă r. Pe curînd. cum tocmai voia săse aş eze la masă . dup ămoartea cardinalului. îl pofti săm ă nînce împreună . încetai sămai fii om. ieş i să -l întîmpine pînăîn capul peronului. dar. de Tremblay urma să -ş i piardălocul de la Bastilia. temnicer. r ă mase în ş a. Hei. încuviinţ ădomnul de Tremblay. Sînt chemat să semnez de ieş irea întemniţ atului. III DOI VECHI DUŞ MANI D'Artagnan ajunse la Bastilia în clipa cînd suna de opt ş i jumă tate. Ră sun ăo bă taie de clopot. privind la drugii de fier. iar Bassompierre nici atît. Pe vremea cînd mareş alul Bassompierre se afla închis la Bastilia. — Săm ăia dracu dacăam poft ăde aş a ceva! murmur ăd'Artagnan. la moartea cardinalului. — Adevă rat.se auzi cum dăcîteva ordine scurte. unde a ră mas doisprezece ani încheia ţ i. împotriva tuturor aş teptă rilor. Se anunţ ăguvernatorului. spuse domnul de Tremblay. ş i eu în cutare zi". dacănu măînş el. zise d'Artagnan. dar întrun chip la care Bassompierre nu se gîndise. auzind c ăvine din partea ş i cu un ordin al ministrului. Într-adevă r. care. domnule d'Artagnan. voi pleca în ziua cînd va pleca domnul de Tremblay". — Eu văp ă ră sesc. o tră sură . prezicerea lui fu cît pe ce s ăse îndeplinească . . la ferestrele ză brelite ş i la zidurile acelea uriaş e pe care le vă zuse întotdeauna numai de cealaltăparte a ş anţ urilor înconjură toare ş i de care se temuse atîta cu vreo două zeci de ani în urma. cu o voce monotonă : — Patru oameni de escortă . — Aşprimi cu dragăinim ă . lucrurile ră maseră neschimbate: de Tremblay nu plecă . Domnul de Tremblay era deci înc ăguvernator la Bastilia atunci cînd d'Artagnan i se înfă ţ iş ăpentru a duce la îndeplinire ordinul ministrului: guvernatorul îl primi cu cea mai mare politeţ eş i. fratele faimosului că lugă r capucin Joseph. că ci. domnilor. pe plic st ăscris foarte urgent. calul meu! Cinci minute mai tîrziu. iar tovară ş ii să i. iar Bassompierre săş i-l reia pe al s ă i la curte. roţ ile tr ă surii huruiau ş i potcoavele cailor ră sunau pe lespezile curţ ii. adu-l jos pe numă rul 256. Bassompierre ră spundea: „Eu. Asta voia s ăînsemne c ă . Intrînd în Bastilia. fă răs ă coboare. în visurile lor de libertate. Guvernatorul Bastiliei era pe atunci domnul de Tremblay. îş i spuneau unii altora: „Eu voi ieş i de aici în cutare zi. D'Artagnan se înfiorăauzind zgomotul cheilor. poreclit Eminenţ a cenu ş ie.

fă r ăs ăparăcăl-a recunoscut. fiindcăideea asta nu mi se p ă rea prea de soi. pe cinstea mea de gentilom. decît săam zece mii de livre pe an ca guvernator al Bastiliei. dar se stă pîni îndată . în tovă ră ş ia ducelui de Harcourt. Ş i totuş i. voi urca în tr ă sura. Dacămai ră mîn cinci minute în curtea asta. ş i d'Artagnan. distracţ ie foarte la mod ăpe-atunci. habar n-am! — Te îndoieş ti de mine. nu-i aş a? — Mă rturisesc căda. Domnule de Lillebonne. . binevoieş te să -mi duci calul de frîu. Rochefort! La vîrsta ta? — Nu. folosindu-se de întunericul de sub bolta pe sub care treceau. D'Artagnan descă lecă . te credeam mort. Tu eş ti. — Tu. d'Artagnan tresă ri. hoţ de noapte?! Rochefort. — Domnilor. — Ei bine. — Bine. Rochefort? — Nu.însoţ indu-ş i afurisenia cu zîmbetul cel mai încîntă tor. — O. eram beat. Dar e cu neputinţ ăsăfiu întemniţ at pentru vina care mi se pune în seamă . —Ş i pentru ce crimăte afli la Bastilia? — Vrei să -ţ i spun adevă rul? — Fireş te. Nici nu ispr ă vi bine aceste cuvinte. Asta cere o lă murire. — Pe legea mea. Întemniţ atul se urcăîn tră sură . repede! Tră sura porni numaidecît. măîmbolnă vesc. căap ă ru întemniţ atul. Ş i pentru căportierele nu au încuietori. mi se pare cănu-i prea mare deosebire între un mort ş i un îngropat de viu. V ă zîndu-l. chiar tu! Nu m ăîn ş el! — D'Artagnan! fă cu la rîndul să u Rochefort. se aruncăde gîtul întemniţ atului: — Rochefort! exclamăel. mi s-a cerut s ăveghem cu cea mai mare grija asupra întemniţ atului. încredinţ ăfrîul muş chetarului. mai degrab ă mor pe o mînăde paie. Nu te-am vă zut de vreo patru-cinci ani. — Bucuros. vorbi d'Artagnan că tre cei patru muş chetari din escortă . domnule locotenent! ră spunse cel că ruia i se adresase. ducelui de Harcourt îi tră sne ş te sămergem la ş terpelit pelerine pe Pont-Neuf. Ş i eu sînt îngropat de viu. uite ce s-a întîmplat: într-o seară . i-am propus cavalerului de Rieux săfim spectatori în loc de actori ş i săne cocoţ ă m pe calul de bronz. a lui Fontrailles. dupăun chef straş nic la Reinard. scornităde ducele de Orléans. — Erai nebun. — Care? — Hoţ de noapte. la Tuileries. cum are s ăse ş i întîmple pesemne. de Rieux ş i alţ ii. cuprins de mirare. ca s ăvedem totul din loj ăca la teatru. sau mult nu mai lipseş te. se urcăîn tră surăală turi de întemniţ at ş i spuse cu o voce în care era cu neputinţ ă sădesluş eş ti cea mai mica tulburare: — La Palatul Regal. Haide-haide. bietul meu prieten! urmăd'Artagnan. glumeş ti? — Înţ eleg.

nu. în loc să tacă . nu-i aş a? — Asta fiindcămăgă seam din întîmplare în anticamer ăş i mi s-a adresat mie. — Ce vrea de la mine? — Nu ş tiu. asta-i mare lucru. care m-au dus la Châtelet. de Rieux cade. pune piciorul pe un pinten al statuii. cînd nu ş tiu ce nă tă ră u mai puţ in ră bdă tor decît ceilal ţ i se porne ş te să strige: „Să riţ i!" ş i ne aduce pe cap o patrulăde arcaş i. ori mai degrabănu l-am ş tiut niciodatăca lumea. O. încredinţ at căa doua zi scap. Trece o zi. săcoboare. cum ar fi fă cut cu oricare altul. îş i rupe un picior ş i. unde am dormit dus. îi scriu cardinalului. cardinalul ţ i-a încredinţ at un ordin. Mul ţ umit ăpintenilor că lă re ţ ului. Ş edeam cum nu se poate mai bine ş i vedeam minunat. Fontrailles ş i înc ăvreo cî ţ iva o iau la fug ăş i scapă . ţ iaduci aminte. — A. spune: „Tră snetul nu cade peste vă i". la închisoare. sînt cinci ani de cînd zac acolo. Vreo patru-cinci pelerine fuseserăş terpelite cu o nemaipomenităîndemînare. favorit! izbucni d'Artagnan. nu poate săfie asta. . Ducele de Harcourt. începe s ăţ ipe ca din gurăde ş arpe. bietul meu conte! Măsimt ş i mai vîrtos cadet gascon decît în ziua cînd te-am întîlnit la Meung. trec două . — Cu neputinţ ă . trec opt zile. Dar am ră mas acela ş i locotenent de muş chetari ş i. fă răsă -mi pese. —Ş i Mazarin e acelaş i Mazarin? — Mai mult ca oricînd. — Totuş i. dar pesemne căo săafli motivul. pintenul se sfă rîmă . că ci am uitat săte întreb: unde m ăduci? — La cardinal. — Însurat?! — Dacănu-i bă rbatul ei. într-o clip ăam fost pe cal. sînt aproape două zeci ş i doi de ani de atunci. dragul meu Rochefort. atunci îi este amant. În aceeaş i zi au venit dupămine ş i m-au dus la Bastilia. un favorit? — Eu. spunîndu-i căn-au s ăne descopere acolo sus. da. Tu. ş i eu sînt o vale. de care ne-am folosit ca de niş te trepte. — Săreziş ti unui Buckingham ş i săcedezi unui Mazarin! — Astea-s femeile! cugetăca un filozof d'Artagnan. de nu măînş el. ehei! Ş i oftădin adîncul inimii. dragul meu Rochefort. ş i iat ă . ai dreptate. Se zice căs-ar fi însurat cu regina. fă răca pă gubaş ii s ăcrîcneascăm ă car. ba încădintre cele mai joase. sînt aproape două zeci ş i unu de ani de cînd port gradul ă sta. dar era prea tîrziu: am picat drept în braţ ele arcaş ilor. El. dragul meu. — În sfîrş it.Zis ş i fă cut. Crezi căm-au întemniţ at pentru crima de a m ăfi cocoţ at în spatele lui Henric al IV-lea. nici vorbă . Ş i apoi habar n-aveam cătocmai pe tine trebuia s ăte duc. — Pă i ce nenorocire ai fi vrut sămi se întîmple? Un vers latinesc pe care l-am uitat. pe calul lui de bronz? — Nu. Dau s ăsar ş i eu jos. nu ţ i s-a întîmplat nici o nenorocire. Eu caut să -l ţ in lîngămine. de Rieux vrea săfacăla fel.

Săm ăia naiba dacăş tiu prin ce colţ de lume . te fericesc! Sînt ani de zile de cînd nimeni nu mai are nevoie de mine. — Ne-am înţ eles: bate palma. De ce? — Eh. — O să -l avem. aş a cum ş tii.. — Spune-mi.. — Mare nenorocire sănu fii liber. — Prin urmare. — Care? —Ş tii căsîntem prieteni buni. trebuie săvorbesc ş i de prietenii tă i? — Care prieteni? — Athos. asta-i tot ce pot să -ţ i spun. Ei. — Ce mai e cu ei? — Habar n-am. cu Parisul. — Ce vrei săspui? — N-auzi împuş că turile? — Ba da. Rochefort. dacăajungi iar în graţ ii. sănu măuiţ i. ş i? — Sînt burghezii care-ş i fac de lucru pînăuna-alta. DacăMazarin s-a gîndit s ăte caute. i-ai uitat? — Aproape. Porthos ş i Aramis. — Cred cătu eş ti mult mai aproape de libertate decît el.— Femeile. Dumnezeu mi-e martor! Ne-am desp ă rţ it.. fiindcăm-a ajutat întotdeauna ş i-ar fi putut s ămăscape ş iacum. din cînd în cînd mai aflu cîte ceva despre ei. — Ascultă . dar reginele? — Ei. — Adevă rat? — Da. Tră iesc. ce mai încolo ş i încoace. Doamne. în privinţ a asta reginele sînt de douăori femei. — Ascultă . înseamnăca are nevoie de tine.. — Cu spaniolii? — Nu. Beaufort tot închis e? — Tot. ş i dacăare nevoie de tine. O înţ elegere. cu condiţ ia săfaci ş i tu la fel. nu-ţ i pierde n ă dejdea. — Onoarea lui Rochefort stăcheză ş ie. prima oarăcînd ai prilejul săvorbeş ti de mine. ş i dacăs-ar g ă si cineva săstrîng ălaolaltă toate cetele lor... — Ei. Doamne. uite unde-am ajuns. — Crezi căs-ar putea ajunge undeva cu burghezii? — Cum nu? ă ş tia promit. — La naiba! Pă strez ş i azi semnele acestei prietenii: trei împunsă turi de spadă ! — Ei bine.. —Ş i ră zboiul. dar de pe la alţ ii. — Voi vorbi.. A ş a cătu ai să -l scapi pe el. — Te sfă tuiesc săte plîngi. dar tu? — Voi face la fel. mai înţ eleg.

Rochefort îi puse mîna pe umă r. ş i tu cu oamenii tă i aţ i fi fost sfîş ia ţ i. înainte săajung eu c ă pitan. Astă -searăse schimbăpoate ş i soarta ta. în veş mîntul să u obiş nuit. veş mîntul aba ţ ilor din acea vreme. în clipa asta s-a al ă turat ră zvr ă tiţ ilor. — Amin! rosti d'Artagnan. adicăacela de monsenior. el. D'Artagnan urcăîmpreunăcu întemni ţ atul pe scara cea mare. — Haida-de! i-o întoarse Rochefort. Cînd ajunse la u ş a cabinetului lui Mazarin ş i se preg ă tea să -ş i anun ţ e sosirea. O s ă -l vezi pe pă că tosul ă sta magistrat municipal. — D'Artagnan. la urma urmei.. stă ruinţ a aceasta a cardinalului avu darul să -l punăş i mai mult în gardă . — Ai dreptate. noi doi nu ne cunoaş tem. vă zînd grupurile de cetă ţ eni care ne ieş eau în cale ş i care se uitau cu ochi arză tori la tine ş i la cei patru oameni ai tă i? — Spune. Ne-am legat prieteni! Ei... puţ in curaj! Roata se-nvîrteş te: de jos. Rochefort. —Ş i faimosul. — Haide. nici vorbă . se cheamăcă -i ş i el în rîndul burghezilor parizieni ş i. Aceste cuvinte îl umplurăde bucurie pe d'Artagnan. D'Artagnan îş i plecăfruntea. zise el surîzînd. Ş i rugaţ i pe domnul d'Artagnan săaş tepte: nu am ispră vit încăcu el. — Ce faci? întrebăRochefort. — Am ajuns ş i nu ţ in săfiu vă zut coborînd din tră sură .or fi. Trecu pragul încă perii ş i-l gă si pe Mazarin aş ezat la masa de lucru. ceea ce era. sun ăvocea neră bdă toare a lui Mazarin. dragul meu d'Artagnan. pe legea mea. Ş i cu faimosul Planchet ce mai e? — S-a însurat. Cît despre Rochefort. rosti d'Artagnan. de-ar fi fost altcineva cu escorta. — N-aveam decît săstrig dupăajutor. după care stră bă turăanticamera ş i coridorul. nimeni nu mai avea nevoie de el de multăvreme ş i stă ruinţ a lui Mazarin în privinţ a sa i se pă rea un semn bun. — De ce n-ai f ă cut-o? întrebăd'Artagnan. nu zic nu. de îndat ăce auzi rostindu-se cele douănume.. cum îi spunea fl ă că ului pe care l-am fă cut sergent în regimentul piemontez? — Planchet? — Da. a luat fata unui cofetar de pe strada Lombards. numai pe tine te mai am prieten. te aduce sus. Ş i ceru săfie anun ţ at ministrului. Aş a cum spusese. ş i nu-ţ i uita fă gă duiala! D'Artagnan încă lecăş i porni din nou în fruntea escortei. vrei să -ţ i mă rturisesc un lucru la care m-am gîndit tot drumul. — Săintre domnul de Rochefort. oprind tră sura. Nu. „Oare Rochefort săfi devenit mai bun decît mine?" cugetăel. cu deosebirea căel . iar eu aşfi fost liber. doar se dă dea în vînt dupădulciuri. Adio! — Pe curînd. Dupăcinci minute intrau în curtea Palatului Regal.

cu mine însăe altceva. Va s ăzic ăă sta-i adev ă ratul motiv? Sînt cinci ani de zile de cînd îl tot caut. dragul meu domn de Rochefort. în loc săo slujesc. Mazarin scoase la iveal ăo scrisoare deschis ădintr-un vraf de hîrtii ş i o ară t ăgentilomului: — Am gă sit aici o scrisoare prin care îţ i ceri libertatea. într-adevă r. — Ei bine. avusese multe motive săse plîngăde dumneata pe vremea ră posatului cardinal! . nu mă puteam întoarce spre a o sluji pe regină . — Crezi? — Sînt sigur. cu el era altăpoveste: cei cinci ani de temniţ ăîl îmbă trîniserăgrozav pe acest vrednic prieten al domnului de Richelieu. Prin urmare te afli în temni ţ ă ? La aceastăîntrebare. îţ i pun doar o întrebare. Cît despre Rochefort. încăîn acele zile fiind recunoscut. pur ş i simplu. Era pe vremea conspiraţ iei lui Chalais. ş i." Dupăo tă cere destul de lungă . mulţ umităacestei cochetă rii. prostul de mine! — Dar eu n-am spus c ăacesta e motivul arest ă rii dumitale. de om vlă guit. n-ai refuzat dumneata cîndva săfaci o că lă torie pentru reginăla Bruxelles? — Aha! fă cu Rochefort. iatăcum gîndurile cele mai bune sînt r ă u înţ elese.purta ciorapi ş i mantie violetă . monseniore! Numele meu nu văera necunoscut. Cum aţ i fi vrut sămăreîntorc?! Aşfi pierdut-o pe regină . — Eu? Nicidecum! La Bastilia mai sînt o mulţ ime de oameni închi ş i încăde pe vremea domnului de Richelieu. bine parfumat ş i. Rochefort tresă ri. domnule Rochefort. Săne înţ elegem. parcămi-aduc aminte. deoarece din ordinul Eminenţ ei-Voastre am fost dus de la Châtelet la Bastilia. într-adevă r. atîta tot: n-ai refuzat dumneata s ă pleci la Bruxelles. pă rea mai tîn ă r. — Da. Rochefort trase cu coada ochiului spre Mazarin ş i privirile li se încruciş ară . spuse el. Uş ile se închiseră . — O. Ministrul nu se schimbase cîtuş i de puţ in. era bine pieptă nat. pă rul negru îi albise cu totul ş i ară miul fe ţ ei l ă sase locul unei palori adînci. în serviciul reginei. Regina nu a vă zut în refuzul dumitale decît un refuz. Mazarin clă tinăuş or ş i aproape nevă zut din cap. Ză rindu-l. în vreme ce-ai acceptat săpleci în serviciul ră posatului cardinal? — Tocmai pentru căam fost acolo în serviciul cardinalului. Ş i nici nu-mi trecea prin minte. era cît pe ce săfiu sfîş iat. c ă rora nu le cunosc nici mă car numele. ca ş i cum ar fi vrut săspună : „Iatăun om care nu mi se mai pare bun de mare lucru. dar care lui Rochefort i se pă ru o veş nicie. Mă dusesem acolo ca săsurprind coresponden ţ a lui Chalais cu arhiducele. Am fost la Bruxelles într-o împrejurare cumplită . pricepi. bine frizat. — Dar mi se pare căEminen ţ a-Voastrăo ş tie mai bine ca oricine.

vă zînd tresă rirea pe care ministrul încercase săş i-o stă pînească– nu uitaţ i că de cinci ani măaflu la Bastilia ş i cănimic nu te face săvezi mai strîmb lucrurile decît faptul căle priveş ti de dupăgratii. pesemne căa aflat de refuzul dumitale. — Tocmai pentru căl-am slujit cu credinţ ăpe cardinalul Richelieu împotriva reginei. zise Rochefort. merg de-a dreptul la ţ intă . care fă cea totul dupăbunul să u plac. în schimb sînt un om bun. totul se poate îndrepta.. continuăMazarin. Rochefort îş i muş căbuzele ca sănu zîmbească . crezi oare căPalatul . domnule de Rochefort. Nu fac nimic fă răordinul reginei. monseniore. Cardinalul se dovedea foarte iscusit. — E adevă rat. domnule de Rochefort. Doamne. ce vrei! Dar lucrurile astea trec aş a cum au venit. dupămoartea sa trebuia săînţ elegeţ i. eu nu sînt domnul de Richelieu. — Ei. monseniore. am avut puţ ine dovezi de bun ă tatea despre care vorbe ş te Eminenţ a-Voastr ă . de slujitori credincioş i. în ce m ă priveş te. o datăce le înţ elegi. dragul meu domn de Rochefort. Ş i cînd spun: am nevoie. glă sui el. ş tiind cît preţ uieş ti ş i. Eu am o francheţ e prea franţ uzeasc ăş i asta îmi dă unează . în mijlocul serbă rilor ş i al curtenilor. maiestatea-sa este foarte susceptibilă . eu nu sînt cu nimic vinovat de întemniţ area dumitale. Nu uitaţ i. săduci aceste lucruri la bun sfîr ş it.. De aceea nu voi fi niciodatăun om mare ca el.Rochefort rîse dispreţ uitor. rosti Mazarin. c ă v-aşsluji cu aceeaş i credinţ ăîmpotriva oricui. eu sînt un simplu ministru care nu are nevoie de slujitori. care ţ inea sădevin ăatotputernic. fiind el însuş i slujitorul reginei.. Iatăpentru ce te gă seş ti la Bastilia. Am nevoie de prieteni de nă dejde. care a petrecut cinci ani la Palatul Regal.. în ţ eleg: regina are nevoie. continuăRochefort.. ş i sper săţ i-o pot dovedi. cănu se mai gînde ş te ea. Regina. cu toate că . da. în consecinţ ă . monseniore. pesemne cămi-a poruncit sămăasigur în privinţ a dumitale. mi se pare cădac ănumai dintr-o gre ş ealămăgă sesc la Bastilia. domnule de Rochefort. — O. dumneata eş ti în m ă surăs ăîn ţ elegi anumite lucruri ş i. — Aş adar. — Ei bine. — Aceasta era ş i pă rerea cardinalului Richelieu. Rochefort cunoş tea aceastăvoce catifelatăîn care se strecura din cînd în cînd cîte un ş uierat ca de viperă . — Eu. — Sînt gata săv ăcred. încuviinţ ăMazarin. Desigur. — Da. pesemne căl-a socotit drept o declaraţ ie de ră zboi ş i. de vreme ce aveţ i bună voinţ a să -mi spuneţ i căş i dumneavoastrăo împă rtă ş iţ i. Or. ş i pe urma omul nici nu se gîndeş te la ce-a fost. dragul meu domn de Rochefort. monseniore. lucru ce-l f ă cea mult superior mie.) — Înţ eleg. monseniore. ş i admiraţ ia mea pentru acest mare om creş te ş i mai mult. pricepi? Eu nu sînt ca domnul cardinal de Richelieu. socotindu-te primejdios. ţ i-am mai spus doar. care am stat aceş ti ani la Bastilia. (mînie de femeie ş i de prinţ es ă .. care sînt un om simplu ş i fă ră ascunziş uri.. dar eu..

cît de puţ in ş tiu oamenii aceş tia din tot ce se petrece. îi trimiteţ i la Bastilia. în celula mea e un proverb zgîriat pe zid cu vîrful unui cui. te asigur.Regal e un lă caşprea vesel? Nu. ca de obicei. e ş ti de-ai noş tri. Spune. drag ădomnule Rochefort? Învaţ ă -mădumneata. — Nu ş tiu să -i caut?! Ce vrei săspui. aş aeş i slujitorul". În privinţ a asta eu am ră mas încăla domnul Bassompierre. nici gînd. numai c ădumneavoastrănu ş tiţ i să -i că utaţ i. avea ş i prieteni fă r ăde pereche. ră spunse Rochefort. ş i nici nu văînchipuiţ i. Am avut ş i noi mari necazuri. gînditor. aş aeş i sluga". care ş i-a petrecut viaţ a apă rînduse de atîtea lovituri? — Dar a izbutit săse apere pînăla urmă . Dar uite.. — Ei bine. M ăstr ă duiesc sămăfac iubit ş i nu temut. — Ei. — A." — Îl ş tiu: „. domnule. monseniore. domnule de Rochefort? — Trebuie săînţ elegeţ i. — „. sănu mai vorbim de toate acestea.. monseniore. da. La Bastilia nu se discută politicădecît cu soldaţ ii ş i cu temnicerii. Dumneata trebuie săfi învă ţ at multe în intimitatea ră posatului cardinal. socotind c ăa sosit clipa să -ş iţ inăfă gă duiala fa ţ ăde d'Artagnan – am cunoscut oameni care prin . Eu joc cu că rţ ile pe masă . dacăavea duş mani f ă răde pereche. — E tocmai ceea ce vreau ş i eu! — Am cunoscut oameni. monseniore: „Cum e stş pînul.. cred ş i eu! zise Rochefort. niciodată !Ş tii bine cămi se poate spune orice. c ădoar atît aş tept dar nu mai ş tiu nimic din ce se petrece pe lumea asta. ţ inta tuturor pumnalelor? El. —Ş i cum sunăacest proverb? întrebăMazarin. cu toate căerau lovituri cumplite. Atunci cînd îi aveţ i. Dar unde gă seş ti oameni de acţ iune? Rochefort clă tinădin cap: — Ei nu lipsesc niciodată . Era un om devotat reginei ş i asemenea oameni sînt rari. ş i ce vrea săspunăproverbul? — Vrea săspunăcădomnul de Richelieu a ş tiut săg ă seascăslujitori devotaţ i cu zecile. — El. era un om atît de mare! — Monseniorul nu se va supă ra dacăîl voi mustra? — Eu.. monseniore. Pentru că . — La naiba. monseniore. continuăRochefort. — Prin acţ iune.. — Iată -l. Oare se numă răş i astă zi printre cei ş aptesprezece seniori? — A murit. — Dar cum dovedeş ti devotamentul? întreb ăMazarin. acţ iune! f ă cu ministrul. ş i asta e o mare pierdere. A. O mic ăschimbare pe care oamenii devota ţ i de care v-am vorbit adineauri au fă cut-o pentru mulţ umirea lor personală ...

trei viteji care îl ajutau. e secretul unei mari regine. — Gasconul acesta a salvat o reginăş i l-a silit pe domnul de Richelieu sărecunoascădeschis că . într-adevă r. pentru căau luptat împotriva mea. De-aşcunoaş te ş i eu asemenea oameni! — Eh. —Ş i s-a încumetat de unul singur săducăla bun sfîrş it o asemenea ispravă ? — Nu. monseniore. ş i. iar ei mi l-au întors cum s-au priceput mai bine. monseniore. — Nu cred. aş a cum v-am spus. — Cine este? — Domnul d'Artagnan. iscusin ţ a ş i politica. Dar ei au avut nenorocul sără mînădevotaţ i aceleiaş i regine pentru care adineauri că utaţ i slujitori. cîte n-au fă cut ei împreun ă ! — Dragădomnule de Rochefort. fă ră înlesniri. aveţ i unul la uş ăde mai bine de ş ase ani. spuse gentilomul surîzînd. monseniore. — Ah! exclamăMazarin cu o admirabilănaivitate. fă răsprijin..iscusin ţ a lor au înş elat de sute de ori agerimea cardinalului. —Ş i spui căace ş ti patru oameni erau uniţ i? — Ca ş i cînd tuspatru n-ar fi fost decît un singur om. oameni care.. — Povesteş te-mi ş i mie. f ă r ăbani. — Adevă rat? — Întocmai aş a cum am cinstea săspun excelenţ ei-voastre. — Cum de ş tii dumneata toate aceste lucruri? — Le ş tiu pentru căoamenii aceş tia erau pe atunci duş manii mei. — Asta-i cam greu. monseniore. drag ădomnule de Rochefort. ca ş i cînd aceste patru inimi ar fi bă tut în acelaş i piept. sfîr ş itul unei vechi ră fuieli. mi-a dat o loviturăde spad ă– sînt aproape ş apte ani din ziua aceea: era a treia oară cînd mălovea aceeaş i mîna. ş i timp de ş ase ani ş i mai bine nu l-aţ i socotit bun de nimic. ci. nu era decît un învă ţ ă cel. vă zînd căRochefort ajunge singur acolo unde voia el să -l aducă– oamenii aceş tia nu erau devota ţ i cardinalului. vitejii care vi-i doreaţ i dumneavoastr ăadineauri. în ce prive ş te îndemînarea. au ajutat unui cap încoronat s ă -ş i pă streze coroana ş i l-au fă cut pe cardinal s ăcearăpace. ză u. — Gasconul acela?! fă cu Mazarin cu o mirare desă vîr ş it jucată . cu care am avut cel mai mult de-a face. — Atunci o să -mi povesteasc ăel însu ş i. —Ş i de ce n-ar face-o? — Pentru căsecretul nu-i apar ţ ine. nici nu-ţ i pot spune cum mi-ai . cu toate căar fi fost mai bine ră splă ti ţ i. surîzînd tainic. — Numai căoamenii de care vorbe ş ti. cu vitejia lor i-au doborît gă rzile ş i spionii. zise Mazarin. de vreme ce luptau împotriva lui. avea trei prieteni. pentru căle-am fă cut tot ră ul de care am fost în stare. pentru căunul dintre ei. — Nu.

— Nu vreţ i săm ăîntrebaţ i nimic.. Trecurăaş a cinci sau ş ase minute. visă tor. puternică . omorînd sau ră nind pe cei care-i stă teau în cale. — Ba da: spui cădomnul d'Artagnan era unul din aceş ti patru oameni? — El a dus la bun sfîrş it totul. Marea regin ăera pierdută ! Pierdutăca ş i cea mai umilădintre supusele ei. Cum aceastăpodoabăera un dar primit din partea regelui. monseniore: ministrul ş tia prea bine căpodoaba plecase o datăcu ambasadorul ş i ambasadorul se gă sea acum foarte departe. monseniore? întrebăRochefort. cănu se putea gă si o alta care săo înlocuiască .stîrnit curiozitatea. — Adevă rat! fă cu Mazarin. — Da. are nesocotinţ a să -i dă ruiascăo anume podoab ăatît de însemnată .Ş i au plecat. îmi plac foarte mult poveş tile. — Ei bine. în schimb am săvăspun o poveste. — Aflaţ i căş tiu încăvreo zece la fel. E de prisos săvăspun. că reia un mare ministru îi voia mult ră u. monseniore. — O. încît toate femeile erau nebune dupăel ş i însă ş i regina. nici dintre puternicii vremii ş i nici mă car bogaţ i. pentru c ăîi dorise cîndva prea mult bine. nici duci. Mazarin nu mai scotea o vorbă . dincolo de mă ri. vrînd să -i împiedice să -ş i atingă ţ inta: Trei au fost sco ş i din luptăde că tre ace ş ti nenumă ra ţ i duş mani. patru oameni hotă rîr ăs ăo salveze. monseniore? — Magnific! murmurăMazarin. erau patru soldaţ i inimo ş i.. Ace ş ti patru oameni nu erau nici prinţ i. Ce spuneţ i de isprava asta. îngă duiţ i-mi sălas în grija domnului d'Artagnan săvi- . monseniore? zise Rochefort. monseniore. f ă r ăîndoialăpentru felul cum ş tiuse sărezolve problemele de stat.Ş i iatăcăsose ş te la curte un ambasador viteaz. —Ş i ceilalţ i cine erau? — Monseniore. — Fie. atît de bogat ş i atît de chipeş . fiindcăea se pră bu ş ea de la înă lţ imea mă ririi ei. regina unuia dintre cele mai mari regate ale lumii. se gîndea. drept mul ţ umire. N-ai vrea să -mi istoriseş ti ş i mie aceastăîntîmplare? — Nu pot. domnule de Rochefort. atunci ascultaţ i! A fost odatăo regină . unul singur a ajuns la ţ ă rmul m ă rii. monseniore. a trecut marea ş i s-a întors aducînd mă reţ ei regine acea podoabăpe care ea ş i-a putut-o prinde la umă r în ziua balului. Nu văcă zniţ i săghiciţ i cine este. pu ţ in a lipsit sănu-l dea pierz ă rii pe ministru. ministrul l-a sfă tuit pe rege s ă -i cear ăreginei s-o poarte la viitorul bal. o regină . cu braţ ul oţ elit ş i cu spada gata oricînd de luptă . un adevă rat basm. v ă asigur. c ă ci văc ă zniţ i în zadar! Toate acestea s-au petrecut cu mult înainte s ăfi venit dumneavoastrăîn regatul unde domnea aceastăregină . te ascult. Ministrul ş tia de plecarea lor ş i le-a înş iruit în cale o mulţ ime de oameni. stră duindu-se s ă citeascăceva pe aceast ăfaţ ăfinăş i vicleană . — Adevă rat.

cămi-a fost chezaşîn fa ţ a reginei? — Domnul de Beaufort a devenit de atunci duş manul statului. — Dumneata. Cardinalul aş ternu cîteva cuvinte pe o foaie de hîrtie. nici regină . dar săcă lă toresc. — Da. rosti Rochefort. domnule de Rochefort. ar fi mai cinstit din partea dumitale. monseniore. de vreme ce a ţ i trimis săm ă aducăîncoace ş i măaflu aici. domnule de Rochefort. apoi ad ă ugăîn ş oaptă :Ş i ră mîi lîngămine. ş i-apoi eu nici nu-i cunosc sub adev ă ratul lor nume. nu hot ă rîţ i nimic în privinţ a mea. El singur ar avea oarecare înrîurire asupră -le. domnule de Rochefort! Rochefort se înclinărespectuos. cum eu însănu sînt nici rege. Bine. monseniore? — Dimpotrivă . nu te supă r ăcîtu ş i de pu ţ in s ăş tii unde vei fi trimis. — Vă d. voi vorbi deschis pînăla capă t: am nevoie de dumneata. —Ş i apoi. încît nu mai ţ in cu nimeni: ţ in doar cu cerul liber. clă tinînd dezamă git din cap. ve ţ i înţ elege căa ie ş i de la Bastilia ca săintri la Vincennes nu înseamnădecît săschimbi temniţ a. pe urmăve ţ i trece ş i la ceilalţ i. — Spune mai degrabăcăeş ti din tabă ra domnului de Beaufort. dragădomnule de Rochefort. . Te socoteş ti încătînă r. Hei. căvoi fi dus iară ş i la Bastilia. continuăRochefort. vei avea un post de încredere: te vei duce la Vincennes. monseniore. rosti Mazarin. Erau prietenii lui. trimiteţ i-m ăîn misiune. Bernouin intrăîn încă pere. mai curînd. te depă ş eş te zelul. de toţ i! — Săîncepem cu mine. Bine. Gă siţ i orice altceva pentru mine. — Cheamăun ofiţ er. daţ i-mi oricîte însă rcină ri. nici ministru. — Monseniore. dar ce-i cu dumneata? — Îmi propuneţ i ceva imposibil. monseniore. nu-l socotesc duş man ş i nu pot primi ceea ce îmi propuneţ i. pe care o întinse ofiţ erului ş i dă du din cap în chip de salut. — Asta numeş ti dumneata devotament? Te felicit! Devotamentul dumitale nu te angajeazăprea mult. Crede-mă : ceea ce îţ i trebuie în clipa de faţ ăeste odihna. stau închis de atîta vreme. unde se aflăînchis domnul de Beaufort ş i nu-l vei scă pa din ochi. am hotă rît. — Adio. se prea poate. — Nu ai încredere în mine. Curiozitatea mea sa nu vămire: cînd ai stat cinci ani în temniţ ă .i numească . aţ i uitat oare. fiindc ăî ţ i simţ i inima tînă ră . eu sînt unul dintre prietenii lui. dar puterile te-ar tră da. monseniore. dac ăe cu putinţ ă ! — Dragădomnule de Rochefort. de el. spuse Mazarin cu o undăde zeflemea în glas. sau. monseniore. Ofiţ erul se ară t ănumaidecît. — Cum adicăimposibil? Ş i de ce ţ i se pare imposibil? — Pentru cădomnul de Beaufort este unul dintre prietenii mei. săvinăcineva! — Aş adar. nu ai mei.

retră gîndu-se spre u ş ă . Dar pe unde naiba măduc? Într-adevă r. scrisorile dumitale ar fi ca ş i pierdute. zadarnic se uităînsădupă prietenul să u. dar vărepet. sănu uit: ar fi de prisos să -mi mai scrii. Mazarin st ă tu un timp pe gînduri. În curte se aflau tră sura ş i cei patru din escortăcare îl aduseserăîncoace. îl duceau spre scara cea mică . domnule de Rochefort. nu ş tiţ i săvăslujiţ i de mine ş i ră u face ţ i. — Am scos castanele din foc pentru altul. — Monseniorul nu mai are nimic de poruncit? întrebăBernouin. — Măîntorc acolo. Intrînd în dormitorul aflat la capă tul coridorului. domnule de Rochefort? Crede-mă . mda! voi încerca să -i ară t lui Mazarin că . du-te! A. — De dumneata. în loc săiasăprin anticameră . unde aş tepta d'Artagnan.— Eş ti inteligent. — Ba da. — Destul. Acum. Doamna Beauvais ş i Bernouin erau martorii apropiaţ i ai acestei iubiri tîrzii. care se gă sea în camera de rugă ciune. ş i doamna Beauvais se oferi să -l anunţ e pe cardinal Annei de Austria. Mazarin triş a – e un amă nunt pe care ni l-a p ă strat Brienne: el numea asta a profita de situaţ ie. — Îţ i închipui cumva c ănumai dumneata singur exiş ti pe lume. O trecere tainicăducea de la apartamentele ş i cabinetul de lucru al lui Mazarin la apartamentele reginei: de acest coridor se folosea cardinalul ca săajungăoricînd la Anna de Austria. ră spunse Mazarin. Luminează -mi calea. „A-a! îş i zise Rochefort în sinea lui. . monseniore. voi gă si oameni mai buni decît dumneata. măduc la regin ă . — V-o doresc. IV ANNA DE AUSTRIA LA PATRUZECI Ş IŞ ASE DE ANI Ră mas singur cu Bernouin. monseniore. Hotă rî deci s ă nu înceapăpartida cu d'Artagnan pînănu va cunoa ş te toate că rţ ile adversarului. ş tia multe ş i totu ş i nu ş tia încădestul. prietenul duş manilor mei! — Ce vreţ i! Trebuia sămăfaceţ i duş manul du ş manilor dumneavoastră .Ş i dacăd'Artagnan nu va fi mul ţ umit cînd am să -i povestesc cum l-am lă udat. Asta schimbăgrozav lucrurile! Ş i dacăe tot atîta puhoi de oameni pe str ă zi. Bernouin luăo lumînare ş i o apucăînainte. slavăDomnului! mai sînt bun ş i la altceva decît săpă zesc un întemniţ at. înseamnăc ă -i un cusurgiu. Bernouin o întîlni pe doamna Beauvais. murmurăRochefort." Ş i să ri în tră surăcu sprinteneala unuia de două zeci ş i cinci de ani.

ră spunse copilul. nici săse roage. —Ş tiu cănu trebuie sănumesc niciodatăpe cei care ră spund la întrebă rile mele. vrînd parcăsăghiceascăceea ce se petrecuse mai înainte. pe care Ludovic al XIV-lea o nutrea încăde mic faţ ăde cardinal. —Ş i cine ţ i-a spus? urmăAnna de Austria. a ş ezat ăîntr-un fotoliu încă pă tor. în timpurile pe care le tră im. Ministrul fă cu un semn aproape nevă zut din cap ş i regina se adres ă doamnei Beauvais: — E timpul ca regele săse culce. se uita la regescul vlă star care st ă tea tolă nit pe covor ş i ră sfoia o carte groasa despre ră zboaie. Regele se ridicăîndată . f ă răse cearăaudien ţ ă ? Anna roş i uş or. Regina îi spusese de douăsau de trei ori micuţ ului Ludovic să . lu ăcartea de jos. Era o regina care ş tia de minune săse plictiseascăcu mă re ţ ie. spuse ea. fă răsă citească . ca primul ministru săpoatăveni oricînd săîncuno ş tiinţ eze regina de ceea ce se petrece. Anna de Austria că uta săciteascăpe faţ a lui Mazarin motivul acestei vizite neaş teptate. În clipa aceea intrăMazarin. îndă ră tnic.împreunăcu micu ţ ul Ludovic al XIV-lea. ca să -l sileascăş i pe Mazarin săstea în picioare. ş i atunci el primi cu surîsul pe buze salutul ministrului. Se înclinărespectuos în faţ a reginei ş i fă cu o adîncăplecă ciune în faţ a regelui. erai prea mic pe-atunci. — Este important. Mazarin urmă rea cu ochiul sau inteligent toatăaceastăscenă . ră mînea cîteodată ceasuri întregi închisăîn odaia ei sau în camera de rugă ciune. — Cum de-ţ i aduci aminte ce fă cea domnul de Richelieu? Nu poţ iş ti acest lucru. am întrebat ş i mi s-a spus. Doamna Beauvais se ivi în pragul camerei de rugă ciune ş i-l anunţ ă pe cardinalul Mazarin. ş i se uită întrebă tor la maică -sa: — De ce intrăaş a. care îi ră spunse cu o semeaţ ăaplecare a capului. cu un gest de supă rare greu stă pînită . dar o privire a mamei sale îl mustrăc ăse lasăpradăurii. cu sprîncenele încruntate. ră mînînd în picioare. fă r ăa stîrni curiozitatea sau comentariile întregii cur ţ i. fiindcăaltfel nu voi mai afla nimic. — Eu nu-mi aduc aminte. Copilul se ridicăîn genunchi. o închise ş i o puse pe masă . că ci cardinalul venea la ea de obicei atunci cînd toat ă lumea se retră sese. Cît despre cartea cu care îş i trecea vremea regele era un Quintus Curtius împodobit cu gravuri ce înf ă ţ iş au faptele de vitejie ale lui Alexandru. Cheamă -l pe Laporte. cu cotul sprijinit de masăş i cu fruntea în palmă . Anna de Austria. rosti copilul. — Mi se pare însăcădomnul de Richelieu nu intra aş a.

încît sămăurmezi în Italia. — Glumeş ti. — Mi se pare căieş irea regelui nu are nevoie de comentarii. vom fi sili ţ i săne despă rţ im. În clipa urmă toare intrăLaporte. doamnă . cui doreş te maiestatea-voastrăsădea sfeş nicul? — Cui vrei tu. continuă regina. — În schimb astă zi. domnule! zise regina. Mancini era un nepot al cardinalului. interveni Laporte. dupăcît se pare. pentru o chestiune importantă . Nu glumesc deloc. Mai degrabă . — Îţ i cer iertare pentru el. cînd m-aţ i trimis în Parlament ca sădau acele decrete nedrepte care au fă cut poporul sămurmure. ră spunse copilul. E un copil care nu poate încăs ă -ş i dea seama de tot ce-ţ i datorează . un copil pe care Mazarin îl aciuase pe lîngărege ş i asupra c ă ruia Ludovic al XIV-lea rev ă rsa o parte din ura pe care o nutrea faţ ăde ministru. maiestatea-sa nici nu-ş i dăosteneala săascundăcît de puţ inăafec ţ iune îmi poartă . ş i adă ugăîndatăapă sat: Numai lui Mancini. ş i asta cît de curînd. murmur ăregina. Ludovic! exclamăregina. nu v-aţ i temut cîtuş i de pu ţ in. — Minunat! fă cu Mazarin. Cardinalul zîmbi. nu.meargăla culcare ş i de fiece datăcopilul stă ruise cu dr ă gă lă ş enie sămai ră mînă . — Ai venit. Nu m ăs ă ruţ i? — Credeam căsînteţ i supă ratăpe mine. De astădatăînsănu scoase o vorbă– pă li doar ş i-ş i muş că buzele. eş ti încăslă bit ş i mătem să nu te oboseascăveghea prea tîrzie. — Vai. — Sire. — Vai. încercînd să -ş i recapete ceva din vechea-i demnitate. cum îi sînt ş i maiestă ţ ii-voastre. Laporte. de altfel. Ş i regele plecăfă r ăs ă -ş i îmbră ţ iş eze mama ş i fă răsă -l salute pe cardinal. afarănumai dacăvei duce devotamentul domniei-tale faţ ăde mine atît de departe. reluăMazarin. Copilul pă ş iţ eap ă n spre el. doamnă ! replicăMazarin. fă răsă ş i îmbră ţ iş eze mama. nu. Despre ce e vorba? Mazarin se aş eză . asta însănu măîmpiedicăsă -i fiu cu totul devotat. fă r ăîndoială . cardinale. ori mai curînd se tolă ni într-un jilţ ş i rosti melancolic: — Ei. vrînd săschimbe vorba. —Ş i pentru ce toate acestea? — Pentru că . aş a cum glă suieş te opera Thisbé: Urzeş te lumea toatşiubirea sşne sfarme. — Cum adică ?! întrebăregina cu un aer aproape sfios. de vreme ce mă alungaţ i! — Nu te alung: ai fost bolnav de vă rsat. Îmi place săvă d cămaiestatea-sa e crescut în silăfaţ ăde prefă că torie.

— Prietenii mei.. doamnă . că ci ia aminte la cuvintele mele: Urzeş te lumea toatşiubirea sşne sfarme. încît a refuzat favorurile regelui ca să -mi ră mînăcredincioasă ? — O mironosiţ ăce-ţ i spunea searăde sear ă . în timp ce-ţ i scotea rochia. a murit la Colonia. care a fost persecutatădoisprezece ani sub cealalt ădomnie? — O intrigantăcare voia săcontinue împotriva mea uneltirile începute împotriva domnului de Richelieu! — Cine a alungat-o pe doamna de Hautefort. atunci cînd i-ai avut la ră u? — Pentru căla bine i-am dat uită rii. doamnă . eş ti destul de puternicăpentru a-i îndepă rta pe cei care-ţ i displac. — Nu e destul. dupăîntoarcerea din primul exil. fiindcăla rîndu-i toatălumea o dispreţ uia. ca ş i cînd trebuie săfii preot dacăeş ti cardinal! — Cine a dispus arestarea domnului de Beaufort? — Un ză bă uc care nu vorbea decît de asasinarea mea. — Cu toate acestea. cardinale. Doamne. săvedem. — Tocmai. eş ti regin ă . cum faci parte din aceastălume. —Ş i ce-ai fi vrut săfac? — O. ş i care. vreau săspun căş i domnia-ta măpă ră se ş te. te rog sămăcrezi. — Mie?! — Fă r ăîndoială . domnule!. Duş manii dumitale sînt ş i ai mei. care.aşplînge. nu te-am vă zut surîzînd ieri atît de binevoitor ducelui de Orléans. aş a mi se pare! — Frumoasădomnie la bunul plac al orică rui mîzgă litor de hîrtie din Palatul Regal ş i al orică rui biet gentilom din ţ ar ă . — Cardinale! — Eh. nici mai mult. ar trebui ca prietenii domniei-tale săfie ş i ai mei. Cine a alungat-o pe doamna de Chevreuse. săplece ş i totul va fi bine. p ă ră sităde toatălumea. ş i aşavea de ce. surghiunităa doua oară . urmăregina. N-ar fi timpul săîndreptă m . ba pînăş i de fiul ei. doamnă . murmurăMazarin. aceast ăprietenă desă vîr ş ită .. a ară tat numai dispreţ faţ ăde toţ i cîţ i suferiserăpentru ea. domnule: am fă cut ca regina Maria de Medicis. (Regina clă tinădin cap) Vai! Eu nu am prieteni! — Cum de nu mai ai prieteni la bine. că -ţ i pierzi sufletul iubind un preot. nici mai puţ in! — Vezi bine. Or." Iatăceţ i spunea. ori mai curînd la ceea ce-ţ i spunea! —Ş i ce anume îmi spunea? — „Acest Mazarin e toatăpiedica. — Adicăpe cei care î ţ i displac dumitale! ră spunse regina.

astă zi este La Rivière. adicără zbunînduse. Ş i urm ăcu glas tare: — D'Artagnan! Stai puţ in. ş i eu voi r ă spunde la fel de lă murit. nu ţ i-am spus săcauţ i printre prietenii de astă zi. mîine va fi altul. Îl cunoş ti pe domnul d'Artagnan? continuă Mazarin. —Ş i nu mai e acolo? întrebăregina. Situaţ ia e gravăş i va trebui săluă m mă suri energice. ci printre cei de odinioar ă . — Asta-i tot? întreb ăMazarin. eu nu am influenţ ăasupra nimă nui. Da. zise ea.. Regina îl privi cu mirare. Credeam căam pus cap ă t la toate acestea o . D'Artagnan. — Spune lă murit ceea ce doreş ti. în orice caz. vei r ă spunde dupăbunul plac. —Oş tiu atît de bine. — Da. Domnul. murmurăregina.. n-am pomenit de el decît ca săajung la altcineva. cu inteligenţ a vie ş i subtilăcare o caracterizeazăş i cu ajutorul prietenilor. Dimpotrivă . Prinţ ul este condus de vicar. — Da. În unele împrejură ri. — Iată . încuviinţ ăMazarin. Hai săspunem lucrurilor pe nume! Îl cunoş ti pe domnul de Rochefort? — Domnul de Rochefort nu se numă ra printre prietenii mei. — De aceea. rosti Mazarin cu veş nicul să u surîs ş i cu vorba-i blîndădintotdeauna. înclinîndu-se. — Eu. un muş chetar care iubea pe una dintre slujitoarele mele. — Iară ş i?! f ă cu regina. — Printre prietenii mei de odinioară ? fă cu regina.greş eala? Cautăprintre prietenii domniei-tale pe cei mai vechi. — Ba da. Doresc s ăîmparţ i cu mine prietenia acestor oameni. domnule. desigur. încît l-am trimis la Bastilia. Eu am suferit. condus la rîndul să u de că tre doamna de Guéménée. mi se pare cămăsupui unui interogatoriu? — La care. — Oare unde vrea săajungă . atîta tot. o biatăcopilăcare a murit otră vitădin pricina mea. de altfel. Credeam căş tii asta. rosti Mazarin. aş a cum ş i eu am împă rţ it cu domnia-ta puţ ina iscusinţ ăş i puţ inul talent pe care cerul mi le-a dă ruit. „Săfi fost oare gasconul indiscret? se întrebăea. numele mi-e cunoscut. — Vai. ca de obicei. doamnă . doamnă . domnule? — Nimic altceva decît ceea ce am spus: caută . liniş teş te-te. e tot acolo. domnule. printre du ş manii cei mai înverş unaţ i. privind-o în faţ ăpe regină . începu Mazarin. aş a cum suferăfemeile. îngînăregina. Anna de Austria primi lovitura drept în inim ă .. i-o întoarse regina. printre prietenii de odinioară . urmăacesta. sărespingăatacurile acestui duş man. maiestatea-ta a ş tiut. oricît aşprivi în jurul meu. unul dintre cei mai credincioş i oameni ai cardinalului. uitîndu-se cu neliniş te la cardinal. printre cei care te-au ajutat să lupţ i împotriva ducelui de Richelieu ş i chiar s ă -l învingi. cu o umbr ăce neră bdare în glas. — Ce vrei săspui. — Dar. ră spunse regina. se lasăcondus de un favorit: ieri era Choisy. — Da.

L-am arestat pe domnul de Beaufort. sub cealaltădomnie. ş i eu n-am interesul sălas în preajma reginei acest gră unte de discordie. sub masca sobrăa ră bdă rii mele. sfîş iat de o jalnicăambi ţ ie. dar pazienza. ş i vreau ca toată lumea săş tie asta. nu unchiul regelui. ros de pă cate ascunse. cum spuneam noi. — Ce tot vorbeş ti? Întîiul prinţ de sînge regesc. Anna se împurpur ăş i îş i ascunse faţ a în palme. o repet. — Învingă torul de la Rocroy! Te-ai gîndit la asta? — Da. s-a fă cut ecoul tuturor clevetirilor. ci conspiratorul laş . în fiece zi îndur afronturile prinţ ilor ş i valeţ ilor plini de titluri ai domniei-tale. Anna se ridicămă rea ţ ăş i plinăde mînie. ceva mai calm. niş te marionete. Vreau ca regina săfie respectatăş i respectat ministrul ei. urmăMazarin. nu unchiul regelui. presă rînd tot drumul cu sîngele lor pentru a-ţ i aduce o anumităpodoabă pe care maiestatea-ta o dă ruise domnului de Buckingham. împins de firea-i schimb ă toare ş i plinăde toane. italienii. în ciuda domnului de Richelieu. mînios de a nu fi nimic din pricina nulită ţ ii lui. care încearcăsăfacăastă zi acelaş i joc ş i care îş i închipuie căva cîş tiga partida fiindcăa schimbat adversarul ş i fiindcă . e adevă rat.datăcu domnul de Beaufort. n-a cî ş tigat nimic urzind pierzania domnului de Richelieu. ca împinsăde un arc de .ş i încăfoarte des. rîsul omului scos din fire care ş i-a jurat sieş i săfie într-o zi cel mai tare. — Bine. unchiul regelui? — Nu întîiul prinţ de sînge regesc.. s-a fă cut sufletul tuturor urzelilor. ci ucigaş ul lui Chalais. al lui Montmorency ş i al lui Cinq-Mars. domnia-ta n-ai vă zut decît ş uvoiul pornit sără stoarne totul în calea sa ş i nu ai luat aminte la apele liniş tite. deopotrivăcu maiestatea-ta. continuă Mazarin. ş i eu ce trebuie s ăfac? zise Anna de Austria copleş ităde acest glas dominator. invidios pe tot ce-l întrecea în cinste ş i curaj. — Nu vreau cîtuş i de pu ţ in s ăumilesc pe maiestatea-ta. Maiestatea-ta ş tie c ăeu nu sînt o marionetăvenităaici din Italia. doamnă . care au trecut marea. — Ei bine. are unul care zîmbeş te. — Hm. Dar se înş ală . cu care ră posatul cardinal i-a fă cut sînge ră u regelui două zeci de ani în ş ir. Dar existăîn Franţ a un proverb despre apele acestea liniş tite. în loc săaibăîn faţ ăun om care ameninţ ă . că ci în ochii tuturor eu nu sînt decît atît. stîrnindu-i pe toţ i acei oameni de treabăcare au avut nerozia săse încreadăîn cuvîntul unuia cu sînge regesc în vine ş i de care el s-a lepă dat atunci cînd i-a vă zut c ăurcăpe eş afod! Nu întîiul prinţ de sînge regesc. a ş a cum spun atîţ ia. — Trebuie săcauţ i să -ţ i aminteş ti numele acelor oameni credincioş i ş i devotaţ i. dupădomnul de Condé. dar în acelaş i timp cu o ciudatăsiguranţ ăîn glas. care. dar el era cel mai pu ţ in primejdios dintre toţ i: a mai ră mas prinţ ul. spuse regina. Apoi.. e ducele de Orléans. — Continuă . care nu vă d că eu ţ in sforile ş i nu ghicesc.

numai pe baza unor simple aparenţ e? Da. — Iară ş i aceastăcalomnie! strigăregina. domnule. eu nu-ţ i cer să -mi spui totul. Vreau să -ţ i spun c ă . aparen ţ ele erau împotriva mea ş i măpîndea dezonoarea.oţ el. — Ce sînt toate acestea? — Vrei săş tii ce sînt. în sfîrş it. prin Laporte. o puse pe altarul din încă pere: — Jur pe aceste sfinte relicve. că ci nu mi-ai pomenit de ea pînăastă zi. Regina că utăun lucru sfînt pe care s ăpoatăjura ş i. — Oare numai onoarea celor vinovaţ i poate s ăfie pus ăîn joc. Iar acesta este pumnalul cu care l-a lovit Felton. privindu-l pe cardinal cu acea seme ţ ie ş i demnitate care o fă cea atît de temutăîn tinereţ e. — A. Că ci. domnule. i-o întoarse Anna de Austria. reginei. L-am iubit pe domnul de Buckingham. domnule.. uimit de aceastănouăizbucnire. îmi vorbeş ti de ea. că ci sîngele se prefă cuse în rugin ă . te previn. ascultă . Mazarin. nu eram vinovat ă . Cu toatăîngă duinţ a acordată . lu ăîn mînăpumnalul pe care Buckingham ş i-l smulsese din ranăîn clipa mor ţ ii. Jur. dar domnul de Buckingham n-a fost amantul meu! —Ş i ce relicve sînt astea pe care juri. domnule? f ă cu Anna de Austria. ceea ce ai fă cut odinioarăpentru amantul t ă u. urmîndu-ş i gîndul curmat la jumă tate de intervenţ ia reginei – vreau săfaci astă zi pentru so ţ ul tă u. în ciuda trecerii anilor. domnule. recunoş ti! f ă cu Mazarin. Cite ş te scrisorile. doamnă . într-adevă r. totu ş i. oare nu poate săfie dezonorat cineva. Regina scoase o cheiţ ăde aur pe care o purta atîrnatăla gît ş io întinse cardinalului: — Deschide. s-au g ă sit în acea vreme patru inimi devotate. întinzînd cu un gest de reginăasupra casetei braţ ul ei de aceeaş i des ă vîrş ită frumuseţ e. ca fiu al Romei. ş i vezi singur. Aş adar. m ăîn ţ elegi? — Dar. ş i. patru suflete cinstite. dupăo . Lama era mîncatătoată . rosti ea. patru spade credincioase care miau salvat mai mult decît viaţ a. Mazarin. jur. o femeie mai cu seam ă . doamnă ? surîse Mazarin. nu măară t prea încreză tor: exist ărelicve ş i relicve. uimit. — Vreau eu să -ţ i spun totul. dintre care una pă tatăde sînge.. Cu atît mai bine! De ast ădatăvom limpezi lucrurile între noi ş i totul se va sfîrş i. trimiţ indu-l. luăcheia ş i deschise caseta în care nu gă si decît un pumnal mîncat de ruginăş i douăscrisori. la rîndul dumitale. replicăMazarin. Î ţ i spun îndat ă . ş i vei vedea dacăam minţ it. rosti Mazarin. spuse: — Măjigneş ti. mi-au salvat onoarea. O credeam moartăş i îngropatăde mult. ş i iatăcă . în loc săciteascăscrisorile. Aceste douăscrisori sînt singurele pe care i le-am scris vreodată . domnule! — Vreau. dintr-un imbold firesc. sco ţ înd dintr-un scrin ascuns într-un perete o caseta micuţ ădin lemn de trandafir încrustat cu argint.

Regina întinse frumoasa ei mînăspre cardinal ş i-i ară t ăo minunat ă nestematăce-i scînteia în deget. cardinalul puse pumnalul în casetăînfiorîndu-se f ă răvoia lui. caută -l ş i foloseş te-l. glă sui Mazarin. doamnă . în sfîrş it. de care mi-ai vorbit adineauri.scurtăcercetare. — D'Artagnan ş tia? — El ş tia totul. Crezi oare. încît nu-i de mirare săfiu gelos ş i pe trecut. ca sămăsalveze pentru a doua oar ă . simt nevoia să ră mîn singură . rosti el. doamnă . — Într-adevar. în degetul că ruia l-am vă zut ş i de la care l-am r ă scumpă rat. totul săse sfîrş eascăde astădatăş i sănu mai vorbim nicicînd despre aceste lucruri. doamnă ! ră spunse cardinalul cu glasul cel mai mîngîietor. ş i anume ca întotdeauna am fost nerecunoscă toare faţ ăde aceş ti oameni care m-au salvat pe mine ş i care au fă cut tot ce le-a stat în putinţ ăca să -l salveze ş i pe duce. dupătoate cîte s-au petrecut. Decît săte rog sămăierţ i pentru nedreptele-mi bă nuieli. în care regina îl prevenea căva fi asasinat ş i care ajunsese prea tîrziu. covîrş it de atîta t ă rie sufletească . pare-se căîntr-un moment de strîmtorare. Voi ţ ine seama de acest sfat. înapoiază -i-l din partea mea ş i. zise regina. nu. ţ i-o poruncesc. a vîndut diamantul domnului des Essarts. vreau asta. L-a vîndut. — Mulţ umesc. Citeş te. Trebuie săînţ elegi că . Cum? Nu-mi dau seama. Mazarin se înclină : — Eu măretrag. ş opti ea. Da. las ă mă . dar mîine. fiindc ătrebuia să trimităun om care s ă -l previnăpe duce căva fi asasinat. spuse Mazarin. Mi-e îngă duit sămai revin? — Da. adă ugăea cu un zîmbet cumplit. pînăatunci abia am ră gaz sămăliniş tesc. încruntîndu-se. murmurăregina. l-am r ă splă tit lă sîndu-l doar să -mi să rute mîna ş i dă ruindu-i acest diamant. domnule. de vreme ce ţ i-e dat săai lîngădumneata un asemenea om. regina cerea lui Buckingham să -i înapoieze bijuteria: era scrisoarea dusăde că tre d'Artagnan ş i care ajunsese la vreme. astfel c ă . Un zîmbet nelă murit flutur ăpe buzele reginei. — Nu. M ăîncred în jură mîntul domniei-tale. dar te iubesc atît de mult. închizînd caseta ş i apă sînd capacul cu palma. zdrobităde emoţ ie. domnule. Cealaltăera scrisoarea dusăducelui de c ă tre Laporte. — Ba da. doamnă . . — L-a vîndut. doamnă . mai ai ceva să -mi ceri? — Nimic. dupăcum am hotă rît. Dar. în care timp regina se fă cuse tot atît de albăca ş i pînza de pe iconostasul de care se sprijinea. pe acest brav d'Artagnan. se supuse aproape fă ră voie ş i citi amîndou ăscrisorile. dacănu mai ai nimic să -mi ceri. domnule. mai e ceva de spus. citeş te! stă rui regina. — Bine. continuăea. Numai c ăacest diamant îi apar ţ ine. g ă sesc cănu mai e nimic de spus. Într-una. — Atunci. căsînt dornicăsădeschid această casetăori de cîte ori măvei mai învinui în viitor? Mazarin. —Ş i acum.

. V GASCON Ş I ITALIAN În acest timp. Laporte îi ară ta cu mîna copilul care dormea. Rochefort s-a ţ inut de cuvînt. o să rutăplin de galanterie ş i se retrase. zise Mazarin. Oare-i adevă ratăzicala cănorocul te ajunge în somn? — Vino cu mine. cardinalul se întoarse în cabinetul să u. La ră spunsul negativ al acestuia. dupăce se aş ezăş i îş i gă si locul în fotoliul s ă u. că ruia ş i el ş i eu îi datoră m atît de mult. domnule. murmurăd'Artagnan. d'Artagnan. îi fă cu semn căpoate săplece. D'Artagnan se minunăde bună voin ţ a întipă rit ăpe fa ţ a ministrului. — Domnule d'Artagnan. apoi pe cea care dă dea în anticameră . se de ş teptăş i. — Iată -mă ! spuse el. dormea pe o banchetă . Mi-ai pă rut întotdeauna un om viteaz ş i inimos. regina trecu în apartamentul fiului ei ş i-l întrebăpe Laporte dac ăregele s-a culcat. — Mă i săfie! rosti el printre dinţ i.. ca un adevă rat soldat în campanie. dar i-a trebuit cam mult timp s ă .. „Se prea poate. obosit. numai căpe unde dracu o fi ieş it? Ş i scrutăcu privirea cele mai mici unghere ale încă perii. — Domnule d'Artagnan! spuse el ceva mai tare. mulţ umindu-se să -i spună valetului: — Caută .Cardinalul luămîna reginei. într-o dulce să rutare. — Cer iertare Eminenţ ei-Voastre. îngînăd'Artagnan pentru sine. dezmeticindu-se. d'Artagnan tresă ri. — Domnule d'Artagnan! murmurăcardinalul cu o voce blîndă . dar eram frînt de oboseală . s ă ri în picioare. pe care îl întrebădacănu s-a petrecut nimic nou ş i dacănu a sosit vreo veste. cugetăd'Artagnan. Anna de Austria urc ătreptele pe care stă tea înă lţ at patul ş i îş i apropie buzele de fruntea încruntatăa fiului ei. la uş a că ruia veghea Bernouin. dragul meu Laporte. rosti Mazarin. D'Artagnan dormea dus. Cine măstrigă ? — Eu. apoi plecăla fel de tă cutăcum venise. D'Artagnan nici nu se clinti. ca regele săse poarte mai prietenos faţ ăde cardinal. Cardinalul se apropie ş i-i atinse umă rul cu vîrful degetului. dar nici urmăde Rochefort. domnule! glă sui Mazarin.. Ră mas singur. începu Mazarin. — Nu-mi cere iertare. Îndatădupăplecarea lui. Ai obosit îndeplinind poruncile mele. De astădată . cu chipul numai zîmbet. se duse ş i deschise uş a dinspre coridor.. — Haide-haide.

he! chicoti gasconul în sinea sa. monseniore! zise el. — Ai face oare pentru mine ceea ce ai f ă cut cîndva pentru o regină ? „Ce mai încolo ş i încoace..mi-o spun ă . ă sta vrea sămătragă de limbă . rîzînd. aveam cincizeci. doar nu-i mai ş iret ca Richelieu!.. n-ai nimic de spus? întrebăMazarin. Ia s ăvedem. monseniore? — De cei trei prieteni ai dumitale de odinioară . Ei.. n-aveam trei prieteni. — Odinioară . nu ş tiu. au fost lă sate în umbrăde altele." Ceea ce nu-l împiedicăsăfacăo adîncăplec ă ciune. S ămăţ in bine!" Ş i fă cu o mutrăatît de mirată . cugetăd'Artagnan. — Prea bine! cuvîntăMazarin. spuse d'Artagnan. — Porunciţ i. . de o anume podoabă . zise Mazarin. Să -l vă d unde bate. urmăcardinalul. „He. Asta-i o capcană . E adevă rat. ră spunse d'Artagnan. — Nu înţ elegi căam nevoie de dumneata ş i de cei trei prieteni ai dumitale? — De care prieteni. pe de-a-ntregul nedumerit. Cu toate căau fă cut vîlv ă . drept ră spuns la vorba mă gulitoare a lui Mazarin. monseniore? Nu în ţ eleg. ş tii prea bine ce vreau săspun. — Vai. monseniore. — E vorba de acea întîmplare. — Cum. de o că lă torie pe care ai f ă cut-o împreună cu trei prieteni ai dumitale... — Eş ti discret. continuăMazarin.. monseniore! fă cu d'Artagnan. a venit clipa cînd însuş irile ş i vrednicia dumitale trebuiesc folosite! Un fulger de bucurie se aprinse în ochii ofiţ erului. — Nu măgîndesc acum la faptele dumitale de arme. D'Artagnan se ară tămirat. ce-ai putea face pentru mine? — Tot ceea ce Eminenţ a-Voastrăîmi va porunci săfac. — Ei bine. l-ar fi pizmuit pentru ea. cu atît mai bine.. dar se stinse numaidecît. că ci nu ş tia unde vrea s ăajung ăMazarin. încît ş i Mondori sau Bellerose. La două zeci de ani te crezi prieten cu toată lumea. ş i pe bun ădreptate. cei doi comedieni de frunte ai vremii. sub trecuta domnie ai să vîrş it unele fapte mari." — Pentru o regină . Sînt gata s ăm ăsupun poruncii voastre. Bravo! Mi s-a spus căeş ti omul care-mi trebuie. ră spunse d'Artagnan. — Eminenţ a-Voastrăeste prea bunăaducîndu-ş i aminte. mi-am cîş tigat oarecare faimăîn r ă zboi. Ce naiba. — Aş tept ca monseniorul s ăm ăl ă mureascădespre ce fapte e vorba. E vorba de o anumităîntîmplare cu regina.. — Domnule d'Artagnan.

faceţ i ca mine. — Da. domnule ofiţ er. zise d'Artagnan. — Monseniore. Cunosc diamantul. pe care m-am vă zut silit să -l vînd. — Bine! De ce ai nevoie? — Am nevoie de bani. — Vezi bine deci căî ţ i vorbesc în numele ei. Pitagora îş i punea discipolii sănu scoatăo vorb ăcinci ani de zile. Ne-am despă rţ it de-o veş nicie. anume ca să -i înveţ e sa tacă . era al reginei. Asta măpriveş te. ş i încămulţ i bani! bombă ni Mazarin. murmurăMazarin. nu are rost săte mai prefaci. m-aşputea bizui pe dumneata? — De unul singur n-am fă cut niciodatănimic. monseniore. —Ş i dumneata n-ai scos o vorbătimp de două zeci de ani. domnule. Vorbeş te. obrazul sub ţ ire cu cheltuialăse ţ ine. îş i zise d'Artagnan în sinea lui. — Ei bine.— Bine. Dumneata eş ti aici. Discre ţ ia e un lucru frumos." — Prin urmare. — Pe legea mea căam mare nevoie de el. ră spunde-mi deschis. ră spunse d'Artagnan. habar n-ai? — Foarte simplu. domnule ofiţ er! Dar dumneata ş tii căvistieria regelui e goală ? — Atunci. —Ş i dacăei nu se învoiesc. vei fi omul meu? — Da. Ţ i-am spus ş i îţ i repet: ţ i-e norocul în joc. — Drace! Bani. regina! Ş i drept dovadăcă -ţ i vorbesc în numele ei. atîţ ia cî ţ i o sătrebuiascăpentru treburile noastre. numai săse învoiascăş i prietenii mei. . am fi ră mas în drum. Vă d cănu te încurci. Mazarin întinse mîna ş i ofi ţ erul oftă . mi-ar fi pus numaidecît în mînăcinci sute de pistoli. monseniore. monseniore: vindeţ i diamantele coroanei. mi-a cerut să -ţ i arat acest diamant pe care spune că -l cunoş ti ş i pe care l-a ră scumpă rat de la domnul des Essarts. dar unde-ţ i sînt prietenii? — Habar n-am. astă zi. bine. fiindcătoţ i trei s-au lă sat de armată . De aceea. ceea ce mi se pare destul de cuminte. — Cum adică . monseniore! Eminenţ aVoastrăm-a dat uită rii atîta vreme! — Ne trebuie doar opt zile ca săîndreptă m lucrurile. —Ş i unde ai să -i reg ă se ş ti? — Oriunde ar fi. n-are rost săne tînguim. ş i asta doar pentru început. Mi-aduc bine aminte de cîte ori am fost ţ intuiţ i în loc din pricina banilor. consimţ i Mazarin. — E adevă rat. dar astă zi ar putea să -ţ i parără u căai fost prea discret într-o vreme. dar. c ă ci regina însă ş i te dezleagăde jur ă mînt. Ză u. — Regina! exclamăd'Artagnan. „Richelieu. ş i fă răsăvînd diamantul ă sta. vom încerca s ă -ţ i facem pe voie. de astădatăcu o uimire cîtuş i de puţ in prefă cută . recunoscînd inelul pe care regina i-l dă ruise în seara balului de la Primă rie. Cu cincisprezece ani mai mult decît un filozof pitagorician.

— Ce săle spun ca să -i hotă ră sc săslujeasc ăpe Eminenţ a-Voastră ? — Dumneata îi cunoş ti mai bine decît mine. — Monseniore. n-am agonisit decît datorii. — Intenţ ia mea. ca s ăam ve ş ti despre ce faci. A. ba asta-i aproape sigur. În clipa cînd vom purcede la fapte. — Ai grijăş i scrie-mi în fiecare zi. — Totuş i. pe urmăse apropie de un scrin ferecat cu o triplă încuietoare ş i scoase la ivealăo pungă . — N-am s ăuit. Săai de drum. orice zarvăle-ar d ă una. — Contele de la Fère. se cuvine săle dai lă muriri mai amă nunţ ite decît binevoieş te săfacăEminen ţ a-Voastră . înclinîndu-se. — Monseniore. de vreme ce se pare cătotul văstăîn putinţ ă . ca ş i cînd o luptăcumplităsar fi dat într-însul. spuse Mazarin. poate căaflu ceva. încheie cardinalul. ca s ăcă lă toresc. î ţ i trebuiesc bani mulţ i. —Ş i ce săfă gă duiesc? — Săm ăslujeascăaş a cum au slujit-o pe reginăş i eu voi ş ti să -i ră splă tesc ca nimeni altul. monseniore. Nu sînt decît un prea să rac locotenent de muş chetari ş i. — Ce aş teptaţ i de la noi? — Totul. Planurile mele cer ca totul s ăse petreac ăîn taina. monseniore. monseniore. Dumneata pleci să -i cauţ iş i. atunci cînd ai încredere în oameni ş i vrei săaibăş i ei încredere în tine. Mazarin ramase pe gînduri cîteva clipe. Porneş ti la drum. nu măş tiu săfi pus ceva deoparte. „Dacă -s dubloni spanioli sau chair scuzi de aur. — Foarte bine. — Atunci du-te ş i caut ă -i. poate ca nici nu se aflăîn Paris. nici atît. pe care o cînt ă ri de dou ă -trei ori în palmăînainte săo dea lui d'Artagnan. — Fireş te. zis ş i Aramis. nu-mi spui numele prietenilor dumitale? — Numele prietenilor mei? repetăd'Artagnan cu o fă rîmăde neliniş te." Ş i. fiindcăde două zeci de ani de cînd port haina ostă ş ească .clă tinînd din cap. vei afla tot ce gîndesc. aş a căva trebui s-o pornesc la drum. rosti Mazarin. — Da. domnul du Vallon. chibzui d'Artagnan în sinea lui. zis ş i Porthos. ş i cavalerul d'Herblay. în acest timp. mai ales căde trei luni încoace n-am vă zut lă scaie din soldă . î ş i afundăpunga în buzunaru-i încă pă tor. ş i cu economiile mele. astă zi abatele d'Herblay... —Ş i pînăatunci? — Ră bdare. — Fii liniş tit. — Va săzic ăne-am în ţ eles. nu este săbaţ i la ochi zvîrlind banii în dreapta ş i-n stînga. ş i caută -ţ i prietenii. . spuse el cu un oftat. Firea fiecă ruia î ţ i va spune ce săfă gă duieş ti. o săfacem treabăbun ăîmpreunăş i de-acum înainte. întreb ş i eu de ei. —Ţ ine. zis ş i Athos. mi-e cu neputinţ ăsămăavînt la drum cu solda mea.

Fă răsămai pun la socotealădiamantul. — Gasconii aceş tia sînt aproape tot atît de lă ud ă roş i ca ş i italienii. Eminenţ a-Voastrăpoate s ăzguduie toatăFranţ aş i chiar toatăEuropa. anume ca punga monseniorului săse uş ureze de astădată . Ş i plecădupăce ceru o permisie. Fă răsămai pun la socotealădiamantul – ş i cardinalul se uitădră gă stos la inelul pe care îl pă strase pentru sine. Numai o sutăde pistoli! Pentru o sutăde pistoli am aflat un secret pe care Richelieu l-ar fi pl ă tit cu două zeci de mii de scuzi. Mazarin. — O sutăde pistoli! murmurăel. — Scuzi de argint! exclamăel. — DacăDumnezeu vrea ca aceste spade s ătreacăîn slujba Eminenţ eiVoastre. cardinalul îş i freca mîinile. cunoaş tem asta. Spadălungăş i pungăuş oară . încîntat peste mă surăde aceastăseara care îi adusese un atît de frumos cîş tig. că ci cu aceş ti trei bă rbaţ iş i cu mine. că ci cardinalului îi plă ceau pietrele scumpe. Abia ajuns afară . Eram sigur. îndră znesc sămă rturisesc o dorin ţ ă . s-au petrecut o groază . care face pe puţ in zece mii de livre. dac ăasta-i va fi pe plac. în romanul nostru Cei trei muş chetari.ş i a lor săprindăcheag. unde locuia. În vremea asta. VI D'ARTAGNAN LA PATRUZECI DE ANI Vai! din vremea cînd. rîse Mazarin.Cardinalul surîse. 12. apoi îl chemăpe Bernouin să -l dezbrace. replicăd'Artagnan cu un surîs asemă nă tor. semnînd el însuş i hîrtia. puse inelul într-o casetăplinăcu fel de fel de briliante. în loc săi-l dea lui d'Artagnan. pe care Mazarin i-o dă du pe loc. f ă răsămai ia în seamălarma care ră bufnea din cînd în cînd pînăla el ş i împuş că turile ce mai ră sunau în cuprinsul Parisului. vă d c ăn-ai încredere în mine! Cu atît mai ră u! Asta o să -ţ i poarte ghinion! În acest timp. Ş i se întoarse în odaia lui. în strada Fossoyeurs. Oh. Mazarin. spre hanul „La Că priţ a". vrînd sănu-ş i compromit ănumele de familie. l-am pă ră sit pe d'Artagnan. deş i era aproape de miezul nopţ ii. — Niş te cade ţ i care au intrat în rîndul muş chetarilor sub nume de împrumut. se apropie de un felinar ce lumina în curte ş i se uităcu grabăîn pungă . Săpovestim pe scurt cum a ajuns d'Artagnan să -ş i aleagăaceastă locuinţ ă . d'Artagnan se îndrepta spre strada Tiquetonne. plin de dispreţ . — Oricum. îi întrec în mînuirea spadei.

Athos îi dă dea din m ă reţ ia sa. se îndră gostise lulea de el. sub înfă ţ iş area-i niţ el cam grosolană . d'Artagnan ajunse (nu ş tiu cum se spunea asta pe atunci) ceea ce numim astă zi un adev ş rat soldş ş oi. aş a cum îl înţ eleg îndeobş te solda ţ ii. deş i devenise locotenent de muş chetari. nu era de neam atît de mare ca Athos. se vă zu singur ş i slab. adicăs ăai culcuşbun. Nu căş i-ar fi pierdut iscusinţ a-i înnă scută– nici pomeneal ă . o tîn ă răş i frumoasăflamandăde vreo două zeci ş i cinci sau două zeci ş iş ase de ani. stă pîna casei. Ş i astfel. masăbună . ş i dupăce se vă zurătare stînjeniţ i un timp în dragostea lor de că tre un soţ care nu înţ elegea săînchidăochii ş i pe care d'Artagnan se prefă cu de zece ori căe gata să -l str ă pungăcu spada. al doilea. Aramis din eleganţ ă . dar împrejură rile nu-l ajutaser ăpe d'Artagnan. pentru ca uş ile nobilimii s ăse deschid ăîn faţ a lui. al treilea. Porthos din vioiciune. d'Artagnan se simţ ea ş i mai singur. O bucatăde vreme. treptat latura materialăînvinse ş i. tră ind ve ş nic viaţ a de garnizoană . dar. Cît timp fusese înconjurat de prietenii să i. Dimpotrivă . Porthos. ca s ăspunem aş a. ea sporise. pentru ca să -ş i dea aere căe primit în înalta societate. era una din acele firi pă trunză toare ş i iscusite care î ş i însuş esc cu uş urinţ ăcalită ţ ile celor din jur. veş nic în lupte. fă răsă -ş i dea nici el singur seama. în sfîrş it. pentru a se că să tori cu vă duva avocatului. Athos îl pă ră si cel dintîi pentru a se retrage la o moş ioară . pentru a îmbră ca haina monahal ăş i a deveni abate. D'Artagnan se ară tase la înă lţ imea împrejură rilor. d'Artagnan gă sise toate astea în strada Tiquetonne. Aramis. chiar ş i cu sufletele cele mai alese. veş nic pe cal. gazd ăbun ă . s-au scurs o groazăde ani. Din aceastăclipă . d'Artagnan ar fi ajuns un om superior. pe nesimţ ite. de ş ase ani încheiaţ i. viaţ a de garnizoanăse vă deş te neîndură toare. cîte o fă rîm ădin harul pe care cerul îl hă ră zise fiecă ruia. nu era atît de gentilom ca Aramis. d'Artagnan. Dac ăar fi tră it mai departe în tovă ră ş ia lor. numai căd'Artagnan îş i folosea iscusinţ a în lucrurile mici ale vie ţ ii ş i nu în cele mari. Ş i. izvorînd din însă ş i fiinţ a lui. ca toate lucrurile de pe lumea asta. amintirea încînt ă toare a doamnei Bonacieux să di un dram de poezie în cugetul tînă rului locotenent. amintirea-i trecă toare se ş terse încet-încet din mintea lui. Chiar de la începutul ş ederii sale aici. o folosea pentru bunul trai. fă răcuraj s ăse avînte pe drumul unei cariere în care simţ ea cănu va putea ajunge departe decît dacăprietenii să i i-ar fi dă ruit.de lucruri ş i. pentru ca să -ş i pă streze o eleganţ ăînn ă scută . Dintre cele douăfiri opuse ce împlineau personalitatea lui d'Artagnan. mai cu seamă . nu era atît de vanitos ca Porthos. moş tenităîn apropiere de Blois. la hanul „La Că pri ţ a". luîndu-ş i lumea în cap. sau cel puţ in pă rea cu atît mai de mirare. dupăce . d'Artagnan ră mă sese plin de tinere ţ eş i poezie. întro bunădimineaţ ăsoţ ul se fă cu nevă zut. care pă rea s ă -ş i fi legat soarta de soarta celor trei prieteni ai să i.

fu îngrijit. apuca spre strada Tiquetonne. se cheamăcătot ş treangul măpa ş te! — Va săzic ă . la vreo trei ani de cînd dura legă tura lor. ş i. lu ădrumul Parisului.vînduse pe ascuns vreo cîteva butoaie cu vin ş i adunase banii ş i bijuteriile din casă . zise el. D'Artagnan era prea nobil din fire ca săfă gă duiascăceva. ră sfă ţ at. fiindcăuna-l pă suia de alta. tu eş ti atît de viteaz ş i de îndemînatic! — La naiba. care ocupa tot peretele. sus ţ inea sus ş i tare căa dat ortul popii. odat ăîn Franţ a. numai spada lipsea. fiecare în parte doreş te moartea cuiva. odatăla Paris. — Uite căs-a întors. în oş tire. L-au crezut mort. — Pă i el a murit. Asta-i bigamie. primi un glonţ în piept. mai zdravă n ca oricînd.ş i totul din partea gazdei. care se mîngîia la gîndul dulce al vă duviei. — Era un ă la tare sucit ş i-o săvinăîndă ră t ca săne atîrne în ş treang. ş iroaie nesfîr ş ite de lacrimi. Numai căd'Artagnan nu era omul care să -ş i dea duhul cu una cu două . el înfrunt ă primejdia ca nimeni altul ş i. Acasă . Crezi lesne ceea ce doreş ti cu tot dinadinsul. C ă utăsă . puicu ţ o! Nici s ă nu-ţ i treacăprin minte. de la generalii de divizie. fu crezut mort. nu vrei? —Ş i încăcum! Nici în ruptul capului! Frumoasa hangiţ ăr ă mase zdrobit ă . pe cîmpul de bă taie. Ar fi fost bucuroasăsăfacădin d'Artagnan nu numai soţ ul. care-l culcă . Dupăce z ă cu fă răcunoş tinţ ăpe cîmpul de b ă taie sub arş iţ a zilei. pus pe picioare ş i. jale mare. dar nimeni nu-l vă zu ridicîndu-se. sufleţ elule. or. veni expediţ ia din FrancheComté. de aceea nu fă gă dui decît căva face tot ce-i va sta în putinţ ăca săsporeasc ăgloria numelui s ă u. bineînţ eles. Într-un tîrziu. — Lasă . fu primit cum sînt primiţ i întotdeauna ş i peste tot francezii. bă tu la poarta celei mai frumoase case. care doresc moartea generalului de armatăş i pîn ăla solda ţ i. îl omori. Fu vă zut c ă zînd de pe cal. gă sind an de an casa ş i iubita mai îmbietoare. sînt sigur ă . Cu atît mai r ă uş i cu atît mai bine. mai cu seamănevastă -sa. Nici vorbăcăd'Artagnan se gîndea tot la bă rbatul hangiţ ei. avîntîndu-se în fruntea companiei sale. cît era de lung. într-o bunăzi. ajunse într-un saţ . pe care d'Artagnan se feri săo rupă . cunoa ş tem curajul lui d'Artagnan. luădrumul Franţ ei ş i. În privinţ a asta. care doresc moartea caporalilor. chiar atunci cînd sînt ră ni ţ i. dacăvine. D'Artagnan gă si însăla el în odaie un cuier ticsit cu haine bă rb ă teş ti. — Ce-ţ i veni?! mormă i d'Artagnan. ci ş i Dumnezeul ei: era un b ă rbat atît de chipeşş i avea o mustaţ ăatît de falnică ! Că tre cel de al patrulea an al legă turii lor. ră coarea nopţ ii îl ajutăsă -ş i vinăîn fire. D'Artagnan fu vestit căva lua parte la luptăş i se preg ă ti de plecare. ibovnica avu nemaipomenita pretenţ ie de a deveni soţ ie ş i-i ceru s ăo ia de nevast ă . jură minte de a ră mîne credincioasă . cum căîntr-adevă r a fost r ă pus. ş i toţ i cei care rîvneau să -i ia gradul aruncarăla întîmplare o vorba.

afle noută ţ i. „Ă sta-i domnul? î ş i zise d'Artagnan. spuse mu ş chetarul. îmi pare căa crescut. care ră mase ca un sloi de gheaţ ă . domnu' s-a întors. care că lca legă nîndu-se cu niş te aere care-i amintea cu farmec de Porthos. se repezi la ea ş i o să rutăcu dragoste. — Cu domnu'! — Va săzic ă . ră masăla pîndălîngăuş ă . elveţ ianul era un lungan de vreo ş ase picioare. altăslujnică . tocmai vine ş i doamna cu domnu'! D'Artagnan arunc ăo privire în lungul stră zii ş i vă zu într-adevă r ivindu-se de dupăcol ţ ul stră zii Montmartre pe hangi ţ ă . jucîndu-ş i rolul cu o liniş te nemaiînchipuită . dumneata eş ti. De cum trecu pragul. cuget ăd'Artagnan. nu glumă !" Ş i se aş ezăîn încă pere. — Cine-i elveţ ianul ă sta? stă rui d'Artagnan. purta o frumoasăuniformă cu fireturi aurite. domnule! Ce vrei de la mine? îngă imăea. — În sfîrş it. spulberînd planurile conjugale ale acestei nă luci nepoftite. ceea ce dovede ş te căîn împrejură rile însemnate ale vieţ ii nimic nu este mai firesc decît a vorbi cu tine însuţ i. elveţ ianul se credea la el acasăş i d'Artagnan i se pă rea un . —Ş i. — Cine-i omul ă sta? întrebăel. îngă imăhangiţ a printre sughiţ uri. d'Artagnan dac ă avea cinci. va săzicăţ i-a murit bă rbatul. r ă spunse naiv slujnica. eu nu-mi dau consimţ ă mîntul. St ă pîna casei era plecatăla plimbare. Elveţ ianul se fă cu ro ş u ca sfecla la faţ ă . — Domnul vrea săm ăia de nevastă .. se arunc ăîn braţ ele elveţ ianului. Oho. — Domnul e vă rul t ă u? Fratele tă u? întrebăd'Artagnan. Ş i fă răsăaş tepte r ă spunsul. ai? — Ce pasăla tine? să ri cu gura elveţ ianul. „Dacăaşavea bani. care se f ă cu alb ăca varul la faţ ă . — Oh. undeva la vedere. Socotind căa fost recunoscut.. vechiul să u prieten. hangiţ a îl v ă zu ş i dă du un mic ţ ipă t. pradăunei tulbură ri f ă răde seamă n. — Fireş te căs-a întors. —Ş i? fă cu elve ţ ianul. dar cum n-am lă scaie. Elveţ ianul holba ochii buimă cit la hangi ţ ă .. Hangiţ a nu-i ră spunse decît prin hohote de plîns. mi-aşvedea de drum. — Pasăgrozav la mine. atîrnatăde braţ ul unui coş cogeamitea elve ţ ian. trebuie s ără mîn pe loc ş i săurmez poveţ ele gazdei mele. alt bă iat de alergă tură ." Abia ispră vi acest sfat cu sine. i-o întoarse d'Artagnan. în timp ce d'Artagnan avea pe umeri un fel de pelerin ă cenuş ie.. strigădeodată : — Uite. cînd slujnica. — Singură ? întrebăd'Artagnan. d'Artagnan se ridică . Asta fiindcănu poţ i s-o iei pe doamna de nevast ăfă r ăconsimţ ă mîntul meu ş i.

tu ţ i l-ai ales. — Tu?! izbucni d'Artagnan. care avusese nevoie de un ră gaz ca s ă -ş i dea seama ce vor săînsemne cuvintele lui d'Artagnan. — Eu săpleci! f ă cu el. mă reţ urmaşal lui Wilhelm Tell. — Ei. dar din pricina frigului nici nu apucăsă -ş i dea seama. Avea de-a face cu un braţ vînjos. deş i nu s-ar fi supă rat să -i dea o lec ţ ie acestui înfumurat de muş chetar. aş a! bombă ni d'Artagnan. atunci dă -l afar ă . dar nu-i vina mea. rosti d'Artagnan. puse pe bocealăş i începu să -ş i smulgăpă rul din cap. d'Artagnan îl rugăcu frumosul pe elveţ ian s ă -i lase lui camera ş i sănu se mai întoarcăla han. D'Artagnan se întoarse că tre frumoasa cu faţ a scă ldat ăîn lacrimi. ce ispravăai f ă cut. Spada neamţ ului nu ajungea s-o întîlneasc ăpe a muş chetarului. Dar cum aici nu-i vorba de grad. ca unul care îş i iese de-a binelea din fire. îndă ră tnicule! Noroc căpovestea asta n-o săte sîcîie decît cincisprezece . du-te ş i strînge-ţ i boarfele de la mine din odaie. — Atunci o săte culci aici. ş iş terge-o la iuţ ealăde-ţ i cautăalt han. Adicăsuperiorul tă u în toate. dar acesta dă du din cap în semn ca nu se învoie ş te ş i îş i trase spada. ş tii obiceiul. Ş i la aceste cuvinte. Vă d căînţ elegi franţ uzeş te. — Aha! strigăd'Artagnan. care îl ş tia pe d'Artagnan o spad ăfă r ăpereche. în schimb. vino sa ne plimbă m ni ţ el împreun ă . apucînd bă iatul de urechi. fiindcămăstingheresc. Cei doi potrivnici apucarăspre maidanele din apropiere de Montmartre. Cu toate vă ică relile hangiţ ei. căte lă muresc eu. Tocmai se lă sa întunericul cînd ajunser ăacolo. se trezi vorbind un bă iat. d'Artagnan îl trase afarăpe elveţ ian. cucoană ! spuse el. trase ş i el spada. Cam pă că tos culcuş ul. ea îş i sim ţ ea inima cump ă nind că tre vechea-i dragoste. auzi. elveţ ianul primi dou ălovituri. — Frei tu bleci de-aici? se r ă ţ oi elve ţ ianul. Tu săfaci bine ş i săstai locului. spuse d'Artagnan. Nu ţ i-am spus? Ei. — Pah! exclamăelve ţ ianul. Haide. căde nu. — Eu? Nici gînd! replicăd'Artagnan. altfel nu-i chip. numai căiscusinţ a sa era mai presus de orice forţ ă . ci de un loc de ş edere. pierderea de sînge ş i slă biciunea ce-l cuprinse îl silirăs ăse a ş eze. îţ i rup urechile. Cît despre mă tă luţ ă . — Sătrimitem dupăajutor. Elveţ ianul pufni într-un rîs zgomotos. încruciş înd-o cu a celuilalt. b ă tînd furios din picior. Hangiţ a. că ruia începuse săi se zburleascăp ă rul în cap de furie. Haide săţ i-l dobîndeş ti pe al t ă u! cine se întoarce primul ia în stă pînire ş i odaia. Pah! Mai întîi cine este tumneata de spune la mine săblimb cu tumneata? — Sînt locotenent al muş chetarilor maiestă ţ ii-sale. Ş i bentru ce? — Aha. care nu putea săpriceapăcum de cuteazăomuleţ ul acesta săînfrunte un asemenea gă ligan. care o jignise refuzîndu-i mîna.nepoftit.

focul trosnea în sobă . acolo ai mîncare pe cinste. dac ăacesta s-ar fi întors pe pă mînt. frigul ş i dragostea îl nă pă dirăpe d'Artagnan toate deodată . cu o dulce stră ş nicie. ş i prezenţ a mea.zile. Hangiţ a se aruncăla picioare. Dar cînd ră mase între patru ochi cu hangiţ a.ş i el iertă . VII D'ARTAGNAN SE AFLĂÎN ÎNCURC Ă TURĂ . buimac înc ăde îndră zneala potrivnicului s ă u. Bă iatul de corvoadă . dintr-al treilea – un abate graţ ios ca Aramis. fiindcădin pricina asta pierzi ş i preţ uirea. Ce s ăspunem mai mult? Frigarea se învîrtea. o să -ţ i trimit hainele prin bă iatul de la han. simţ ind cu încîntare în buzunar punga cardinalului Mazarin ş i cugetînd la minunatul diamant care fusese cîndva al lui ş i pe care îl vă zuse o clipăscînteind în degetul primului ministru. ca vreo bogatămoş tenitoare. cerîndu-i iertare ş i că utînd să -l oprească . hangiţ aş i toatăcasa ară tarăfaţ ăde d'Artagnan aceeaş i grij ăpe care ar fi ară tat-o faţ ăde Hercule. pe strada Montorgueil. nu stau într-o casăpe care o dispreţ uiesc. frumoasăMagdalenă . Ză u. Mazarin ă sta . din primul fac un mare senior ca Athos. Adio! Ş i cu asta. iar dupăce iertă . pe strada Bourdonnais. îmi cumpă r vreo cîteva proprietă ţ i în jurul castelului. săvinăsămăia de bă rbat. muş chetarul îi spuse: — Acum. frumoasa Magdalena plîngea. se întoarse voios nevoie mare acasă . care-i o clă dire de toatăfrumuse ţ ea dar care n-are decît o gră dinăabia cît cimitirul Inocenţ ilor. L-am alungat pe elveţ ian ca săte umilesc. sănu uit: du-te săstai „La Mîţ a care toarce". ş i-aş tept acolo. doamnă ! Se pare căd'Artagnan rosti aceste cuvinte pe cît de semeţ . dintr-al doilea – un soldat falnic ca Porthos. numai că . pe urm ăo săam trei feciori. Ră mîi aici. R ă mîi cu bine. dacă -i tot hangiţ a dinainte. bă iete! Vezi să -mi duci lucrurile la „Baraca dragostei". se ţ inu de vorbăş i trimise boarfele elveţ ianului. din nenorocire. cu viaţ a pe care o duc.ş tii ce distanţ ăe între un elveţ ian ş i un muş chetar. pe atît de înduioş ă tor. La revedere! A. nu se mai gîndi la plecare. cucerita de chipoş enia mea. DAR UNA DINTRE VECHILE NOASTRE CUNOŞ TINŢ E ÎI VINE ÎN AJUTOR D'Artagnan pă ş ea îngîndurat spre casă . pe care bă iatul îl g ă si stînd în acelaş i loc unde îl lă sase d'Artagnan. Iat ăcum a ajuns d'Artagnan s ăş adăla hanul „La Că pri ţ a". foamea. atunci o săfie de o sutăde ori mai bine decît azi. ca să -ş i ia de la capă t cele două sprezece munci ale sale. cît despre tine. dar de ră mas nu mai ră mîn aici. Hei. „Dacădiamantul ă sta îmi picăiar într-o zi în mînă– î ş i zicea el – îl fac bani numaidecît. plin de mă reţ ie. pe strada Tiquetonne. Cu atît mai ră u pentru tine. tu te-ai purtat ca o crîş mă riţ ă .

Cea dintîi grijăfu săînchidăîntr-un vechi scrin. dar acum nu se mai înflă că ra cu uş urinţ a de altă dată . avea în buzunar suta de pistoli a cardinalului ş i nu-i ardea s ăse amestece într-o asemenea vînzoleală . D'Artagnan se închidea aici. Asta nu ca săcugete. Cineva îi ră spunse ca un burghez. aş a căi se fă cu pe voie cu îndoit ăgrabă . d'Artagnan bă g ăde seam ă cămulţ imea nu se adunase în faţ a hanului. în odaie. De astădată . în orice împrejurare. — Oho! exclamăel. spuse bă iatului săplece. ci a casei vecine. Că petenia lor s-a fă cut nev ă zutăîn casa vecinăcu hanul ş i acum ostaş ii cercetau casa. ş i se bucurănespus de întoarcerea-i neprevă zută . dar c ăostaş ii au primit întă riri ş i burghezii au fost puş i pe fugă . se mulţ umise cu o odaie la al patrulea cat. dar d'Artagnan îi spuse să -i trimitămasa în odaie ş i săadauge ş i o sticlăde Bourgogne din cel vechi. Din pricina asta intrăîn han fă r ăs ămai întrebe nimic. Ca sănu dă uneze treburilor hanului.e un netrebnic ş i nu se lipseş te el de diamant pentru mine. gata să dea ajutor ostaş ilor împotriva burghezilor. d'Artagnan catadicsise să -i vorbească . În tinereţ e. Frumoasa Magdalena era învă ţ at ăs ăse supun ămilită re ş te. cu atît mai mult cu cît murea de fricădin pricina celor ce se petreceau în stradăş i nu avea în preajmă -i nici un elveţ ian care săo apere. Respectul pe care îl purtă m adevă rului ne sile ş te săspunem c ă încă perea cu pricina se afla chiar sub strea ş inăş i chiar sub acoperi ş . punga cu banii pe care nu mai avea nevoie să -i numere ca să -ş i dea seama cîţ i sînt. că ci d'Artagnan . apropiindu-se. atunci cînd voia. în apropiere de casa lui era o îmbulzealăgrozav ă . Unii strigau. aş a cum s-ar putea crede. prin absenţ a lui. cu o ceatăde vreo dou ă zeci de prieteni de-ai lui. închise uş aş i se aş ezăla masă . de altfel. Aici era cortul lui Ahile. apoi. crezînd că -ş i va petrece noaptea la Luvru. S ăfi luat foc hanul „La C ă priţ a". Altă dată . Frumoasa Magdalena nu-l a ş tepta. la a că ror luminăd'Artagnan z ă ri uniforme. nici alta. alţ ii alergau cu fă clii în mînă . ori b ă rbatul frumoasei Magdalena s-a întors cu adevă rat? Nu era nici una. D'Artagnan luăcheia ş i lumînarea ş i se urc ăîn odaie la el. Ea ar fi vrut săstea la taifas împreunăş i să -i istoriseasc ătotul de-a fir a pă r. cu încuietoare nouă ." Ce-ar fi spus oare d'Artagnan dacăar fi ş tiut căMazarin primise diamantul de la reginăanume ca săi-l înapoieze? Ajungînd în strada Tiquetonne se pomeni martor la o mare foialăş i zarvă . a atacat o tră surăescortatăde gă rzile domnului cardinal. săo pedepseascăpe frumoasa Magdalena. adicăla un semn. aş a cum îi spusese. acum socotea întotdeauna căş tie destul. d'Artagnan ar fi alergat oriunde vedea uniforme. Întreb ăce s-a întîmplat. d'Artagnan ţ inea săş tie totul. cum dup ăo clipăi se aduse mîncarea ş i sticla cu vin.

.ş i începu săse plimbe preocupat în jurul odă ii. cu care ei n-aveau ce face ş i pe care ar fi trebuit sămi-o trimităîndă ră t. îi veneau cele mai grozave idei. hotă rît ăpentru luna septembrie 1646. ş i scoase un strigă t de bucurie: recunoscu îndatăscrisul mare al lui Porthos ş i. A r ă mas neschimbat. ş i mi-au trimis scrisoarea acolo: numai c-a ajuns dup ăplecarea mea. Unde a fost asta? Săvedem. Se deş teptăîn zorii zilei. cam în vremea aia eram la Béarn. cu toate căvîntul o purtase într-un loc descoperit ca-n palmă . Îi era foame. Din nenorocire. am primit o scrisoare de la Athos... dimineaţ a. În mîndria sa. Porthos.. Ei... el care a moş tenit opt sute de mii de livre de la jupîn Coquenard. Ş i-am lă sat scrisoarea săle duc ăplocon spaniolilor adresa lui Athos. ceva mai jos. m-a gă sit: dar cum m-a gă sit abia în aprilie 1647 ş i invita ţ ia era pentru septembrie '46. la o moş ioară . zise el. plin ăcu pergamente privitoare la p ă mînturile familiei d'Artagnan. la asediul de la Besançon. — Să -l ia naiba de înfumurat! izbucni d'Artagnan.socotea căfiece lucru trebuie fă cut la vremea lui dacăvrei s ă -l faci ca lumea. mi-aduc aminte. În schimb. Altă datăm-aşfi nă pustit s-o caut. noaptea d'Artagnan dormea. De multăvreme nu mai avusese prilejul s ăse gîndească dimineaţ a. era în tranş ee. Ş i a pornit-o pe urma mea. credea că toatălumea trebuie săş tie unde se aflăcastelul că ruia el îi dă duse numele. ă sta trebuie c ăs-a cufundat în rug ă ciune. vioi ş i cu mintea limpede. Într-un tîrziu. Ia săvedem. întocmai a ş a. pe cel mai bun dintre ei ia-l de unde nu-i! Athos s-o fi prostit din pricina bă uturii. Va săzic ăaş a. Dar tinereţ ea e un mare cusur. m-am lă sat pă gubaş . Ce-mi scria? Cătră ieş te la o moş ioară .. înstră inate cu toatele de vreo douăsute de ani. dar unde? Tocmai asta citeam cînd o rafalăde vînt mi-a smuls scrisoarea din mînă . D'Artagnan deschise o veche casetăcare ză cea într-un col ţ al încă perii. plin de o hotă rîre cu adevă rat ost ă ş ească . D'Artagnan nu era nici dintre cei ce cred cănoaptea e un sfetnic bun. Porthos uitase sămai adauge vreo lă murire. mîncăş i. — În '43. Nu-ş i mai pierdu vremea săciteascăscrisoarea: îi cuno ş tea cuprinsul. atunci cînd nu mai eş ti tînă r. Aha. cu vreo ş ase luni înainte de moartea ră posatului cardinal. fiindcămurise tata. A ş a căsănu mămai gîndesc la Athos. dupăce mîncă . că utădegrabăadresa. ajungînd la Montmedy la vreo cîteva zile dupăce eu pă ră sisem oraş ul.. dat fiind căn-are nevoie de parale. dar dormise întotdeauna peste noapte. mi-ar fi convenit de minune să -ncep cu el. da. cîteva rînduri mîzgă lite de mîna uscatăa demnei sale consoarte. se culcă . Cît despre Aramis. . Adresa era: castelul du Vallon. D'Artagnan îş i aruncăîncăo dat ăochii pe scrisoarea lui Porthos.. Cu toate astea. să că ută m scrisoarea asta. să ri din a ş ternut. în aprilie.Am primit o scrisoare de la el: măpoftea la o mare vînă toare pe moş ia lui. . trebuie săfie printre actele mele de proprietate..

Al dumitale. Ah.Avea un post-scriptum. Ş i Aramis i-a strîns mîna ş i s-a pierdut pe sub arcade. se dusese la întîlnire. Ah. „Dacăasta era cu putinţ ă . apoi se duse spre cuier. — Gata! i-a spus Aramis. chiar ş i-n alea de că lug ă riţ e? Ar fi o idee ş i poate c ăaş a l-aş gă si pe undeva precum Ahile. Hm. Scotoci prin buzunare ş i scoase la ivealăo foaie de hîrtie: era tocmai scrisoarea lui Aramis. spun ei. „Domnule d'Artagnan – scria el – aflşcş am avut o ceart ş cu un oarecare gentilom. că ută vestonul pe care îi purtase în 1648 ş i. la mînş stire. voi fi sub al treilea. sub al doilea felinar. Dar. îş i vei g ş si adversarul. ş i acest post-scriptum glă suia: „Scriu cu aceeaş i poftşvrednicului nostru prieten Aramis. unde-i atîrnau hainele vechi. pe care i l-am ş i fă cut. cum era ordonat din fire. Ş i-apoi. Eu. numai c ăasta ar însemna să -mi recunosc de la început neputinţ aş i-aşpierde pe loc încrederea cardinalului. drag ă prietene. dar care mînă stire? Sînt dou ăsute de mînă stiri în Paris ş i vreo trei mii în Franţ a. la el. care mi-a dat întîlnire astş -searş . îş i întîlnise adversarul.. Am primit o scrisoare ş i de la el. ş tii că -ţ i sînt devotat trup ş i suflet. da! Dar unde-oi fi pus scrisoarea? D'Artagnan se gîndi puţ in. îi stră punse braţ ul cu o straş nicăloviturăde spadăş i apoi se apropiase de Aramis. Cred căl-am ucis. Prin urmare nu ş tia despre Aramis mai multe decît ş tia despre Athos . Voi intra prin strada Neuve-Sainte-Catherine. dacş aş destş inui-o altuia decît unui prieten atît de sigur ca dumneata. care ispră vise lupta ş i venea spre el. Ia stai puţ in. aşfi fă cut-o singur. dragul meu prieten. dovadăcă -mi cerea chiar un mic serviciu. neobră zatul. aşş ti ce doctrinăîndră geş te ş i miaşda seama că rui sfînt a putut să -ş i închine via ţ a. Cei mari nu sînt recunoscă tori decît dac ăfaci imposibilul pentru ei. îl g ă si la locul ş tiut. dar dac ăm-aş duce la cardinal ş i i-aşcere o hîrtie la mîna ca săintru în orice mînă stire." — „La el la mînă stire"! Da. poate că -n clipa cînd a intrat la mînă stire ş i-a schimbat pentru a treia oarănumele. s ăvedem. pe dreapta. dacă n-aşfi un ageamiu într-ale teologiei ş i mi-aşaminti barem de subiectul tezei despre care vorbea cu atîta pricepere la Crèvecoeur cu preotul din Montdidier ş i cu superiorul iezuiţ ilor. cum sînt om al bisericii ş i întîlnirea ar putea s ş -mi d ş uneze.. al c ă rui nume nu l-a aflat niciodat ă . dacăai nevoie de mine. Da. ARAMIS" De astă dată– nici un cuvînt de ră mas bun. cu al meu. în Pia ş a legalş ." Ş i cei mari au dreptate. î ş i scriu ca sşmş însoş eş ti. D'Artagnan încerc ăs ă -ş i adune amintirile.

. gîndind c ăi s-a ivit un prilej tare prielnic. începu Planchet. cînd i se p ă ru căaude un zgomot de geam spart la el în odaie. la Bastilia. Înainte de toate. Mănumesc. — Domnule.. — Ei? fă cu d'Artagnan cînd acesta ispră vi.ş i Porthos.. tică losule! strigăd'Artagnan. — Gata săvăslujesc. s-a trimis la Bastilia dupădomnul de Rochefort. la naiba. era?! exclamăd'Artagnan. îl îndreptăPlanchet. se tîngui omul. domnule! spuse Planchet în culmea fericirii. în clipa cînd el intra pe uş ă . Planchet ş ovă i. — Domnule. că ci. Ş tiu bine. în numele cerului. glă sui Planchet.. doar eu însumi am fost s ă -l aduc! — Din fericire pentru el. vărog s ă mi spuneţ i cum văaveţ i cu domnul de Rochefort? — Cum nu se poate mai bine. — Poate căda. ş i ostaş ii din escortăs-au apucat să -i îmbrînceascăpe cet ă ţ eni.. în toiul lui ianuarie? — Domnule. Se gîndi numaidecît la punga cu bani închisăîn scrin ş i se repezi într-acolo. Ei. ce s-a întîmplat? — Săvede ţ i: pe la jumă tatea str ă zii Ferronnerie. Dacădumneavoastră spuneţ i căă sta-i noroc. domnule. după cum se pare. nu m ăomorîţ i fă răsămăascultaţ i. spune. domnule. prevă ză tor.. trebuie sămai ş tiţ i căieri. rosti d'Artagnan. straş nic! — Dar ce amestec are Rochefort cu felul ă sta de a pă trunde la mine în odaie? — Pă i. Nu se înş elase.. dumneavoastrăsînte ţ i domnul d'Artagnan! —Ş i tu Planchet! izbucni locotenentul. dac ăv-aşfi recunoscut în escortă . se însufleţ i la rîndu-i Planchet. cum sănu ş tiu. — Mai departe. . — Ah. tocmai asta e. — Aha. vîrîţ i sabia în teacă . trebuie săş tiţ i. Grozav! Ş tii doar căRochefort este astă zi unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. un om intra pe fereastră . Planchet se supuse îndată . A avut cumva norocul săscape? — Ah. Dacămai sînt în stare de asta. pă catele mele! Sînt un cetă ţ ean cinstit ş i cu stare. atunci e bine. — La naiba! bombă ni d'Artagnan. i-o întoarse d'Artagnan. — Adicăera acolo. De fapt.. ba încăş i proprietar. dar dacănu măînş el.. din care pricinăs-au stîrnit murmure. altcineva l-a dus înd ă ră t. credeţ i-mă . — Săvedem despre ce-i vorba. — Cum. domnule! Trebuie săvăspun din prima clipăcă domnul de Rochefort este. Mai întîi însă pune un ş tergar în geam ş i trage perdeaua. cum văport un mare respect. nu dumneavoastră . ş i treaba asta începea să -l supere. crezînd căare de-a face cu un borfaş . poate c-ar fi bine sănu ş tiţ i. întemniţ atul. Dar cine dracu te pune săgoneş ti pe acoperiş uri la ş apte dimineaţ a. — Ei.ş i puse mîna pe spadă . dobitocule! Haide. Nu sînt hoţ . tră sura cu domnul de Rochefort a trecut prin mijlocul unei mulţ imi de oameni..

Iat ăpovestea mea. — O. începu s ăînfulece ca în frumoasele zile de pe strada Fossoyeurs. sînt grozav de mulţ umit. Stai colo pe scaun ş i mă nîncăliniş tit. — Da. s ă -l ş tiu pe Rochefort liber. potoleş te-ţ i foamea! — Ah. zise d'Artagnan. domnul de Rochefort a să rit jos ş i s-a pierdut în mulţ ime. caii opriţ i. domnule. că utînd mai întîi o intrare ş i apoi o ie ş ire. Nici mai mult. Între timp. Cît ai clipi. dar degeaba. am auzit desluş it numele contelui de Rochefort. numai săvreţ i. Haide. am deschis uş a tră surii. Am stat tot timpul acolo în ascunză toare. Nu vorbesc eu de ră u dulciurile. de aş tept să se însereze. cîntă rea în minte ce foloase putea trage din întîlnirea cu Planchet. rosti d'Artagnan. că ci eu g ă sisem la catul al cincilea o fiinţ ămiloas ăcare m-a ascuns sub niş te saltele. — Ai putea săadaugi căţ i-ai pus-o în joc într-o vreme. mai bine zis. Dar s ăş tii cădac ă oamenii regelui pun mîna pe tine. D'Artagnan continuăsăse plimbe în lung ş i în lat. c ă ci bag de seamăce ochi faci la bucatele ră mase pe mas ăde-a-seară . Eu nu uit decît lucrurile pe care trebuie săle uit. ş tiţ i bine cămi-aşpune în joc ş i viaţ a pentru dumneavoastră . domnule. în aceste împrejură ri. ş i de ieri de la amiazăn-am pus în gurădecît o felie de pîine unsăcu dulceaţ ă . fiindcădulapul vecinei era tare s ă rac în lucruri mai acă tă rii. M-am strecurat pe după colţ ul stră zii Tiquetonne ş i. ră zmeriţ a a fost gata. m-am ascuns în casa de ală turi. domnule. mi-am luat inima-n dinţ iş i m-am furiş at pe sub streş ini. sau. îmi pierd gradul. domnule. dar cina din ajun mi s-a pă rut un fleac. Eu eram acolo.a strigat cine este ş i a cerut ajutor. escorta pusăpe fugă . ă ia ar putea sa vinăş i săînceapăiar cu scotoceala. Ghinionul a fă cut ca tocmai atunci s ăaparăo patrul ă . Dimpotrivă . fiindc ănimeni nu poate sămăascundămai bine ca dumneavoastră . — Cîtuş i de pu ţ in. cum urmă ritorii erau aproape. aşfi dezn ă dă jduit dacănu v-ar fi pe plac. Ş i. . În vremea asta. dacăvin la locul lor ş i la timpul potrivit. ostaş ii au încercuit casa ş i au scotocit peste tot. dacăse aflăcăam adă postit un ră zvră tit. — Vreau. Planchet. mi-am adus aminte căel m-a fă cut sergent în regimentul piemontez ş i atunci am strigat în gura mare că -n tră sura se afl ăun întemniţ at. deş i. vrînd să -ş i scoatăpîrleala ceasurilor cît ră bdase de foame.ş i tocmai de asta sînt atît de bucuros c ăam dat iar peste dumneavoastră . murmură Planchet. dar despre asta vreau să mi amintesc. îmi salvaţ i pentru a doua oarăviaţ a. aş ezîndu-se la masă . te spînzurăfă r ăpic de milă . adicăo casănepă zită . prieten al ducelui de Beaufort. cugetînd că . Tocmai de-asta mi-e frică . nici mai puţ in. Cu dragăinimă . Într-un tîrziu scoase un oftat plin de mul ţ umire. — Cum naiba sănu ş tiu! suspinăPlanchet. Planchet mînca de zor. ş i pe cuvînt de cinste. aproape tot timpul pînăla ziuăş i. care s-a unit cu escorta ş i s-a nă pustit asupra noastră . pe legea mea. ză u aş a! — Bietul bă iat! îl că inăd'Artagnan.

— Ei. — Domnule. — Ce faceţ i. Ş tiu o limbăstră in ă . — Fă r ănici o îndoial ă . D Artagnan se duse la uş ă . Ş tiu unde-i Bazin. pentru noi asta picăde minune. pufni d'Artagnan. —Ş i-aş a ceva se cheam ăla ei limbăde vorbit! Dar n-are a face. mynheer! Itk ben begeeray te weeten the ge sond hects omstand. Ş tii unde se afl ăAthos? — Nu. — Ei. — Ce vrea săzic ăasta? — Bunăziua. doar l-am vă zut ş i-am stat de vorb ăcu el. strigăun bă iat ş i-i porunci să -i dea de veste frumoasei Magdalena săurce pînăla el. ş tii vreun dialect de pe la noi? — Ba ceva mai mult decît atîta. Gîndiţ i-v ăc ă pentru toţ i ai casei. Goeden morgen. dră cia dracului! — Dar Aramis? — Nici atît. încuviinţ ăd'Artagnan. ş tii unde-i Bazin? — Da. vorbesc flamanda. hotă rî d'Artagnan. Vreţ i săîncredinţ aţ i taina . —Ş i unde dracu ai învă ţ at-o? — În Artois. dupăo asemenea arvunăstraş nică . — Cum. mormă i Planchet cu aerul lui piş icher. domnule. se tîngui Planchet. — Pă i ce face el la Notre-Dame? — E paracliser. Ia spune. — El trebuie săş tie unde-i stă pînu-s ă u. apoi îş i luămantia ş i spada ş i dă du săplece. Săle luă m pe toate la rînd. — Ai dreptate. domnule. socotind căa venit clipa sătreacăla întrebă ri. domnule. domnule? se îngrozi Planchet. care nu m-au vă zut intrînd.mă rturie că . unde-am fă cut ră zboiul timp de doi ani. —Ş i dacăvine cineva? scînci prevă ză torul Planchet. — Pe toţ i dracii! — Săvede ţ i. D'Artagnan ră mase pu ţ in pe gînduri. Mălă sa ţ i aş a în voia soartei? Gîndiţ ivăcă -n dumneavoastrămi-am pus toata nă dejdea! — Cădoar n-au s ăvinăsăte caute aici. va face un mic popas. paracliser la Notre-Dame?! E ş ti sigur? — Foarte sigur. nu-s decît un hoţ . — Drace! ş tii unde se aflăPorthos? — Cu atît mai puţ in. ră spunse Planchet. glă sui d'Artagnan. —Ş i unde este? — La Notre-Dame. domnule! Măgră besc săvă -ntreb cum o duceţ i cu să nă tatea. ră spunse Planchet. — Bazin. Ascultaţ i.

dar cînd dă du cu ochii de Planchet. îi salvase viaţ a cum s-ar zice. pe care poate cănu-l cunoş ti. — Uite cum stătreaba. Venise într-un suflet.noastrăunei femei?! — Fii pe pace. În aceastăstare sufletească . — Vilkom. reluîndu-ş i starea socialădin strada Lombards. uimită . asta n-o săsufle o vorb ă . fă cînd un semn plin de înţ eles lui Planchet. Planchet îi ră mînea recunoscă tor lui d'Artagnan. zuster! zise Planchet. ascunzîndu-l. — Goeden day. frumoasa mea gazdă . vii ş i mi-l prezinţ iş i. Dupăcare. ai priceput? — Aşputea spune căghicesc ce vrei de la mine ş i asta mi-e destul. rosti d'Artagnan. îl iau în slujba mea. îl cunosc eu: a picat de la Amsterdam. Într-adevă r. buim ă cită . da-i ceva haine săse îmbrace. fiindcăel nu ş tie o boaba franţ uze ş te. Ce-i drept. Domnul este fratele tă u. în schimb. — Spune bun gă sit sorii dumitale. aş teptîndu-se s ă -l gă seascăpe d'Artagnan singur. dar. el. destul de mulţ umit de norocul avut ş i de . se trase înapoi. ş i pe d'Artagnan nu-l stingherea săaibăleg ă turi cu burghezia. adicăpeste un ceas. master Peter. murmurăMagdalena. d'Artagnan ieş i pe uş ăş i se îndreptăspre Notre-Dame. Planchet. felicitîndu-se c ăl-a regă sit pe Plancher. ascultînd de vorba ta. — Fratele meu?! fă cu hangiţ a din ce în ce mai mirată .ş i măbizui pe tine. dupătoate probabilită ţ ile. broer! ră spunse hangiţ a. — Scumpa mea gazdă .ş i. în clipa de faţ ănimic nu putea să -i prindămai bine decît un slujitor curajos ş i ager la minte. care. cele mai neîsemnate fleacuri puteau aduce lucruri mari. În clipa aceea se ară t ăş i hangiţ a. pentru un om de isteţ imea lui d'Artagnan. Planchet n-avea s ără mînăprea mult ăvreme în serviciul lui. îi dă dea o mînăde ajutor lui d'Artagnan. — Eş ti o femeie de nepreţ uit. zîmbitoare. VIII DESPRE FELURITELE ÎNRÎURIRI PE CARE POATE SĂLE AIBĂO JUMĂ TATE DE PISTOL ASUPRA UNUI PARACLISER Ş I ASUPRA UNUI COPIL DIN COR D'Artagnan apucăpe Pont-Neuf. că ci deş i avea aerul de a-i fi dat o mînăde ajutor acestui flă că u cumsecade în realitate. cînd m ăîntorc. Se chema căare pe cineva în tabă ra duş mană . îţ i prezint pe fratele dumitale care vine din Flandra ş i pe care îl iau în slujba mea pentru cîteva zile. cum nu pot să -ţ i refuz nimic. zise d'Artagnan. Cît lipsesc. într-un moment cînd ea se pregă tea sălupte împotriva curţ ii.

în capela Sfintei Fecioare. Preotul ispră vi slujba tocmai cînd ispr ă vi ş i d'Artagnan să -l cerceteze pe Bazin. acum îns ă . care. Bazin îş i purta veş mîntul cu egal ăm ă reţ ie ş i încîntare. dar în clipa cînd Bazin trecu pe lîng ăel. primi ş i el binecuvîntarea ş i îş i fă cu semnul crucii. în bă tă lia de la Friburg. pă ş ind umil cel din urmă . ori mai avea puţ in pînăsăajungăpe culmea ambiţ iilor lui ş i cămucarni ţ a împodobit ăcu argint pe care o ţ inea în mînăi se pă rea tot atît de vrednicăde cinste ca ş i bastonul de comandant pe care Condé l-a azvîrlit sau nu l-a azvîrlit în liniile duş manului. întrebădacănu-l cunoaş te pe domnul Bazin. bă rbia-i era o guş ărevă rsat ă . pe care toţ i o primeau în genunchi. spuse ofiţ erul rîzînd. D'Artagnan îngenunche. paracliserul? spuse îngrijitorul. începea. dragul meu Bazin. — Domnul Bazin. — Uite-l colo. presimţ ind rolul ce avea săjoace. Urcătreptele. tră geau n ă rile dintr-o parte ş i din alta. care se potrivea de minune. d'Artagnan îl apucăde poala anteriului: Bazin îş i pogorî privirile ş i fă cu un salt înd ă ră t. rosti cuvintele sfinte de încheiere ş i... Din fericire. care îi închidea pînăş i ochii. la slujbă . Cît despre mutră . i se pă rea căniciodatănu o să -l gă seascăpe Bazin. mulţ umit ădaniilor sale. sădevin ăfoarte popular. cînd ţ inea în mînăun cap ă t al firului. orice i-ar fi înş irat Planchet. cu ochii ridicaţ i spre cer. asta nu era gr ă sime. slujbăla care de obicei numai oamenii din popor luau parte. d'Artagnan ajunse la Notre-Dame. p ă rul retezat cuvioş eş te îi acoperea fruntea pînă aproape de sprîncene. ca săzicem aş a. Satanas!. dar obrajii. vrînd sănu-ş i scape omul din ochi. ci buhă ială . care nu mai ş tia s ăse roage ş i nici nu se gîndise să -ş i ia o carte de rugă ciuni. fruntea lui Bazin nu era mai lată de un deget ş i jumă tate nici pe vremea cînd o purta descoperită . — Domnul d'Artagnan! îngă imăel.el însuş i. se retrase dîndu-ş i binecuvîntarea. supunîndu-se parc ăş i el cerinţ elor tagmei bisericeş ti. intrăîn bisericăş i. împlinindu-se. pă rţ ile ascuţ ite ale obrazului se neteziseră . Tocmai în scopul de aş i spori aceastăpopularitate. uite cum ş tii tu s ă primeş ti un vechi prieten! . oficia din cînd în cînd slujba de dimineaţ ă . ca toţ i cei din jur. c ă ci. Vade retro. Pricepeai lesne căa ajuns. care mă tura într-o capelă . — Chiar el. se folosi de acest ră gaz ca să -l cerceteze pe Bazin. adresîndu-se unui îngrijitor al lă caş ului. Se duse ş i îngenunche în faţ a capelei. Dar uimirea lui d'Artagnan se stinse în clipa cînd recunoscu într-însul pe însuş i vicarul. — Eh. spre uimirea lui d'Artagnan. voia cu orice chip să -l apuce ş i pe cel ă lalt. Înfă ţ iş area lui suferise o schimbare. Trupul i se rotunjise. ca ş i cum ar fi vă zut un ş arpe. D'Artagnan. toatăslujba era doar o citanie ş i trebuia săse ispră veascăîndată . La drept vorbind. cu veş mîntul ce-l purta. D'Artagnan tresă ri de bucurie. în acea vreme. Nasul era acelaş i de odinioară . adicăpe vestitul Jean-François de Gondy.

Bazin! rosti d'Artagnan. ci pe abatele d'Herblay îl că utam. Uite. adă ugăBazin. — Spuneţ i mai degrabăcăvreji să -l tîrîţ i iară ş i cu dumneavoastră spre cele lumeş ti. — N-aţ i auzit. Bă utura-i doar pentru cei stră ini de biserică . adev ă raţ ii prieteni ai unui creş tin sînt cei care-l ajutăsă -ş i afle mîntuirea. — Prea bine. domnule d'Artagnan. n-aşîndră zni s ămint. simţ i cum cineva din spate îl împunge cu degetul în umă r. căera cît pe ce săspulberaţ i pentru totdeauna putinţ a de mîntuire a bietului meu stă pîn. era v ă dit că Bazin minţ ea. încuviinţ ăd'Artagnan. — Dragul meu Bazin. cînd v-am spus c ăhabar n-am? — Am auzit. Se întoarse numaidecit ş i era cît pe ce sa scoat ăun strigă t de mirare. spre norocul să u. dragul meu Bazin. lă sase din mînăpoala anteriului. stă pînul meu s-a lepă dat pentru totdeauna de numele ă sta. în Aramis stăpitulat Simara. spune-mi unde se află . am venit să -mi spui unde se gă se ş te. cum sîntem într-un sfînt lă caş . habar n-am pe unde o fi. Nu pe Aramis. furat de gînduri. adevă rul curat. săbei în să nă tatea mea. ză u aş a. ră -mînînd muş chetar. . — Aţ i uitat. Bazin. — Eu nu beau. cum nu. Bazin se folosi îndatăde libertate ş i se smuci iute spre altar. spuse Bazin. de-ar fi fost dupădumneavoastră . Dacănu ş tii unde-ţ i este stă pînul. — Nu te pricep. care-i nume de diavol ş i. spuse d'Artagnan. ţ ine de la mine o jumă tate de pistol. r ă spunse Bazin. continuăd'Artagnan. Haide. ş i că .— Domnule. vă zîndu-măaici ar trebui săînţ elegi căm-am schimbat mult în toate privinţ ele: vîrsta aduce înţ elepciune. — Cum! izbucni d'Artagnan. unde nu se simţ i în siguranţ ădecît dupăce trase uş a dupăel. Sfîntul adevă r. atunci cînd chemarea sa îl îmboldea cu atîta înfocare că tre biserică . Nu ş tii unde se află Aramis? — Mai întîi. D'Artagnan ră mase nemi ş cat. i-o întoarse Bazin. Aramis era un nume de pierzanie. Ş i nu v ă d cum aşputea fi o piedicăîn calea mîntuirii tale. adîncit în gînduri. împingînd cu un aer mă re ţ întro parte mîna ofiţ erului. cînd deodată . —Ş i totuş iă sta-i adev ă rul. s-ar fi dat pierzaniei. domnule. dar minţ ea cu atîta convingere ş i îndîrjire. D'Artagnan se lă muri cănu va scoate nimic de la Bazin. — Aş a e. sănu mai vorbim de asta ş i săne despă rţ im ca niş te buni prieteni. — Incoruptibil! murmurăd'Artagnan. dar îţ i ră spund c ăaş a ceva e cu neputinţ ă . Ş i cum n-am nici o îndoialăca stă pînul tă u e pe cale să -ş i afle mîntuirea. domnule. hotă rît s ăaibără bdare pînăla capă t. ca săm ăajute cu povaţ a lui s ăfac la fel. încît ghiceai cu uş urinţ ăcănu-ş i va lua vorba înd ă ră t. Din fericire. că ci. Se ţ ine ghinionul scai de capul meu. ş i nu cei care-l abat de la calea cea dreaptă . dezamă git la culme. zise Bazin. cu ochii a ţ intiţ i asupra uş ii care pusese o stavilăîntre el ş i Bazin. Ş i cum d'Artagnan.

. dau o raităprin provincie. drum bun! . —Ş i cînd porneş ti în c ă utarea lor? — Am ş i pornit. Porthos ş i Aramis? Pe ei îi cauţ i? — Da. r ă spunse Rochefort. cu nesaţ în piept – plec săfac o plimbare la ţ ară . urmăRochefort. cuno ş ti cuvîntul trebuie. — De la cine? — De la Planchet. —Ş i ce te-aduce aici? — Am venit sămulţ umesc Domnului pentru norocul de a măvedea iară ş i liber. Într-adevă r. — Planchet!. — Din nenorocire. — Pe cuvînt de onoare? — Ce-i de mirare în asta? — Nimic. aşputea săte întreb unde te duci? — Măduc să -mi caut prietenii. căbinele e întotdeauna ră splă tit.dar cel care îl împunsese în umă r cu degetul.. dragul meu Rochefort?! ş opti el. trebuie să -i g ă sesc în trei zile. — Săprimesc poruncile vicarului. — Athos. — Nesă buitule! O s-ajungi din nou la Bastilia. dragul meu. — Oh! Cît despre asta. Ş i din partea cui îi cauţ i? — Îţ i dai seama din partea cui. dacănu-s prea curios. — N-are a face. — Trei zile e prea puţ in. am eu grijăsămăpă zesc. —Ş i altceva nimic? Fiindcăbă nuiesc c ăasta nu-i totul. de la Planchet? — Fireş te. —Ş i nu ai nici un mijloc sa afli ceva despre ei? Aş teaptăopt zile ş i-ţ i dau eu veş ti. în semn de tă cere. mi s-a pă rut că -l recunosc. zise Rochefort. cu ajutorul lui po ţ i face multe. E ciudat. — Da. — Noroc! —Ş iţ ie. sa turbe Mazarin. — Cum. te-asigur! E minunat săte ş tii sub cerul liber! De aceea. — Ssst! fă cu Rochefort. duse acest deget la buze. — Ia te uită ! se mirăd'Artagnan. săvedem dacănu putem pune ceva la cale. — Tu aici. desigur. — Care prieteni? — Cei despre care m-ai întrebat ieri. tră gînd aerul. El te-a salvat. Franţ a e mare. nu ş tiu pe unde sînt. Ş i eu la fel! —Ş i. Asta dovedeş te. — Opt zile e prea mult. Ş tiai căsînt liber? — Am aflat-o de la cel mai îndreptă ţ it sămi-o spună .

într-o casăcură ţ ică . puţ in îmi pasă : o a doua Constanţ ă nu mai existăpe lume! Întorcîndu-se. — Nu prea cred. ş i f ătot ce vrei. cu un aer dezgheţ at. Lini ş tit. zîmbindu-i la rîndul să u cu un aer melancolic. De aceea ofiţ erul nostru nu se îndoi nici o clipăcănumai în casa asta putea sa locuiască vrednicul paracliser. Bazin pă rea stă pînit de o mare însufleţ ire ş i îş i tot vîntura prin aer braţ ele-i scurte ş i groase. d'Artagnan aflăc ă .— Poate căne mai întîlnim pe undeva. îi ceruse lă muriri intrînd în sfîntul lă caş . sănu uit: dac ăMazarin îţ i vorbeş te de mine. pe care numai aceste amintiri puteau să -l aş tearnăpe chipul s ă u. Folosindu-se de neatenţ ia celor doi slujitori ai bisericii. Intrăîn vorbăcu el ş i. portarul. care odinioarăîl fă cuser ăpe d'Artagnan săsimtăde atîtea ori că -l trec fiorii. Ză ri în încă pere un ş trengar de vreo doisprezece. se încumetăs ăo porneascăspre strada Notre-Dame. . dupătoate probabilită ţ ile. cu cine să vorbească ? Trecu pragul unei cîrciumioare. d'Artagnan. diavole. Ş i Rochefort se depă rtăcu unul din acele zîmbete dr ă ceş ti. în chip de copil de cor. — Cine ş tie! Întîmplarea e plin ăde toane. s ătacămîlc în ce-l privea. D'Artagnan se gră bi săiasădin ascunză toare ş i ajunse la vreme ca să -l vadădînd colţ ul stră zii Juiverie ş i intrînd pe strada Calandre. care-ş i scosese veş mintele bisericeş ti ş i stă tea de vorbăcu îngrijitorul că ruia el. pe care parcăîl mai vă zuse cu două zeci de minute înainte. D'Artagnan pricepu căBazin îi cerea. fă răsădea de b ă nuit. spune-i căţ i-am cerut să -i dai de ş tire cum căîn curînd o săvadădac ă sînt prea bă trîn pentru a mai fi bun de ceva. dacăera un portar. îmbră cat în stihar. D'Artagnan se feri săîntrebe pe cineva din casă . d'Artagnan se strecurăafarădin catedralăş i se ascunse dupăcolţ ul stră zii Canettes. de la ş ase la nou ădimineaţ a. B ă utura asta se pregă tea cam într-o jum ă tate de ceas: d'Artagnan avea timp berechet să iscodeascăpe cineva despre Bazin. Dupăvreo cinci minute de aş teptare. Bazin se ivi în uş a bisericii. aflatăla vreo cincizeci de paş i mai încolo. dar de astădată . iar dacănu era portar. aş a cum socoteş te el. cel mult cincisprezece ani. se uităîn toate pă rţ ile s ăvadădac ănu e pîndit. spuse: — Du-te. — Adio! — La revedere! A. cum ucenicul într-ale preoţ iei nu avea nimic de ascuns. d'Artagnan îl privi fă răteamăş i. Bazin nu putea săplece fă răsăfie vă zut din locul unde stă tea d'Artagnan. d'Artagnan îl vă zu pe Bazin. bă iat de pră vă lie. dar nu avea cum să -l ză reascăpe ofiţ erul nostru. fusese prevenit dinainte. care doar scotea capul de dupăcol ţ ul unei case. aflatăla încruci ş area stră zii SaintEloi cu strada Calandre ş i ceru o canăcu hipocras. iar de la noua pînăla miezul nopţ ii. era copil de cor de biserică .

nici nu se scurserăzece minute ş i puş tiul era înapoi. cu toate căeu. — Măduc să -l întreb. însăfă răsăi-l dea. Calul era cu ş aua ş i cu frîul pe el. — Gata! îi dă du puş tiul de veste. D'Artagnan se întoarse la masa unde se aş ezase. gata! întreabă . pricep! se dumiri puş tiul. — Mie? izbucni copilul. Abia dă du colţ ul stră zii Juiverie. Uite-l colea. pe cinstea mea de ofiţ er. — A plecat la Noisy. Bazin o porni în trap mă runt. — Pă i de. Te priveş te cum faci. ce naiba. — Vreau săvă d banul. — Cum de-ai aflat? — Ei. habar n-am. unul. Nu cumva rîdeţ i de mine? — Nu. c ăpuş tiul ţ îş ni ca un copoi pe urmele lui. a fost floare la ureche! Am recunoscut calul pe care mă celarul îl închiriazădin cînd în cînd domnului Bazin. Copilul se gră bi sa punăbanii în buzunar. Ş i-i ară tăbanul ademenitor. săvă d dacănu cumva e fals. Dup ăo clip ăse ară t ăş i Bazin. atunci s-aş ţ eptă m. jupîne! vorbi puş tiul. Ş tiu totul. Bazin obiş nuia totdeauna săpoarte umbrela. —Ş i mă celarul ţ i-a spus cădomnul Bazin. care-l urmă rise rîzînd cu cîtăpricepere ş tie s ăînvîrtăo asemenea trebuş oară . Aş teaptăsăplece. — Unde-a plecat? — Banul e tot al meu? — Fireş te! Hai. Daţ i-mi-l niţ el. — Uite-l. De altfel se pare căse duce acolo mereu de . unde-a plecat? întrebăd'Artagnan. Domnul vrea m ă runţ iş . — Hei. Într-adevă r. pe care o folosea ş i în chip de crava ş ă . paracliserul nostru o porneş te la drum. cu ochii stră lucind de bucurie. Ş i mi-am zis că mă celarul nu i-ar închiria calul fă r ăs ă -l întrebe unde se duce. îl opri d'Artagnan. Ei. cu acel zîmbet ş iret pe care nu-l vezi decît la ş trengarii Parisului. află . Lu ăjumă tatea de pistol ş i-i dă du în schimb bani mă runţ i. Dacăaflu unde a pornit-o Bazin?! Nu-i mare greutate. — Aha. Nu aş teptarăprea mult. ă sta e al tă u–ş i vîrî banul în buzunar. ş i pe urmă . zorindu-ş i calul. —Ş i unde se duce? întrebăd'Artagnan. fă gă dui d'Artagnan. zi. zise copilul. — Aş a chiar cănu afli nimic. — Îţ i dau o jum ă tate de pistol dacăafli. Cîrciumarul era la tejghea. nu-l cred în stare pe domnul Bazin s ăoboseascăun cal. —Ş i-acum spune.. încredinţ at cănu vor trece zece minute ş i el va ş ti tot ce voieş te săş tie. cineva aduse un cal la poarta casei lui Bazin. iscodeş te. Dupăcinci minute. — A plecat la Noisy.. — Ei? fă cu întrebă tor d'Artagnan.Pe cînd vorbea cu puş tiul. cu umbrela. — Ia te uită .

— Tu ai fost la Noisy? — Cum nu. ră spunse d'Artagnan. urmat de Planchet. dîndu-ş i seama că . Cum te cheamă ? — Friquet. Fratele Magdalenei intra în slujba lui d'Artagnan. apoi lua cea mai aprig ăş i mai solidă spadădintre cele trei cîte avea. D'Artagnan scoase la ivealăun caieţ el. ceea ce poate săfie un prost început atunci cînd vrei să -ţ i pui capul la treabă . fă cu d'Artagnan. ieş i din oraşpe la bariera Vilette. — Bun. că tre ora dou ă . ş i învoiala era gata. încît aproape nu-l mai recunoş teai. — Spuneţ i-mi. Planchet era că utat de zor ş i acum. întrebăpuş tiul. Avea deci timp berechet înainte. de acolo-i doica mea. — E vreo mînă stire la Noisy? —Ş i încăuna grozavă . La vreo leghe ş i jumă tate de Paris. Planul lui d'Artagnan fusese bine chibzuit: nu voia săajungăla Noisy pe lumină . mînă stirea iezuiţ ilor. Planchet spuse cîteva cuvinte într-o flamand ăfă r ăcusur. în ner ă bdarea lui. d'Artagnan vă zu un om a ş ezat lîngăfoc: era Planchet. în care însemnănumele bă iatului ş i adresa cîrciumii. Nu mai am nici o îndoial ă ! — Sînteţ i mulţ umit de mine? — Da. În casa învecinatăcu hanul. ÎL VEDE COCOŢ AT PE CAL. lă sînd caii s ămai ră sufle: hanul era ticsit de niş te mutre cam deocheate. porunci săse punăş aua pe cei doi cai ş i. fiindc ăNoisy se afla la trei-patru leghe de Paris. plă ti b ă utura de care nici mă car nu se atinsese ş i o porni zorit spre strada Tiquetonne. Ş i cum aflase ceea ce voia. Magdalena i-l prezentăde faţ ăcu toţ i bă ieţ ii de corvoadă . apoi îş i schimbă îmbră că mintea. IX CUM D'ARTAGNAN.două -trei ori pe să ptă mînă . Mai e rost de cîş tigat ş i alţ i bani? — Poate căda. d'Artagnan se opri niţ el la un han. care aveau aerul căpun la cale cine . dar se dovedeş te o prevedere straş nicăatunci cînd e vorba să -ţ i osteneş ti trupul. pe drumul spre Meaux. de teamăsănu fie recunoscut. ÎN SPATELE LUI PLANCHET Ajuns acasă . a pornit-o prea devreme la drum. ofiţ erul ră spunse ceva într-o pă să reascăpriceputănumai de el. cugetînd cătunica lui de locotenent de mu ş chetari ar putea sădea naş tere la bă nuieli. dar un Planchet atît de schimbat în straiele ponosite ră mase de la fugarul bă rbat al hanghi ţ ei. CĂ UTÎNDU-L H Ă T-DEPARTE PE ARAMIS. domnule ofiţ er. pe care nu o purta decît la zile mari: apoi. Mai întîi prînzi vîrtos.

atunci cînd mergi în pasul calului. unii la mă rire. în vreme ce al ţ ii. doamna ducesăde Longueville: cealaltăera o mînastire de iezuiţ iş i. el se apropie nepă să tor de hangiţ ă . cea care fusese ieri la curte ceea ce doamna de Longueville era astă zi. cum spune La Fontaine.ş tie ce pentru noaptea aceea. d'Artagnan se gîndea. ră mîn la jumă tatea drumului cu nă dejdile lor. în sfîrş it. Se vă zu nevoit să -ş i mă rturiseascădeschis că . fă cu un semn cu mîna ş i doi dintre indivizii care beau la o masăieş irăîndatăca săvorbeasc ăcu el. vorba asta era numele doamnei de Longueville. Se gîndea căpe cînd era la Luvru o vă zuse adesea pe frumoasa doamnăde Longueville trecînd veselăş i str ă lucitoare prin faţ a lui. fie din pricina unei soarţ e vitrege. decît ce face iepurele în vizuina lui: săte gînde ş ti. Se gîndea la Aramis. Ş i se întreba pentru ce existăpe lume oameni care ajung la tot ce nă zuiesc. era una dintre cele mai frumoase femei de la curte. aduse vorba despre Noisy ş i aflăc ăîn sat nu se gă seau decît douăcase mai ară toase: una era a monseniorului arhiepiscop al Parisului. gă zduia pe aceş ti cuvioş i pă rinţ i. cu toatăisteţ imea. precum vom vedea. fratele ei. n-ai altceva mai bun de f ă cut. dar cînd d ă du cu ochii de un stră in. Cît despre d'Artagnan. Or. se apucă să -i laude vinul. fă r ăs ă însemne mai mult decît el. trecuse mai întîi drept amanta lui Coligny. Într-adevă r. Un bă rbat înf ă ş urat într-o pelerinăse ivi în uş ă . O anume vorbăa hangiţ ei îndrumase gîndurile lui d'Artagnan pe un fă ga şanume. sub un cer monorît ce veghează o priveliş te monoton ă . ducesa de Longueville avea în clipa de faţ ăo legă turăpoliticăcu prinţ ul de Marciliac. într-un duel în Piaţ a Regală . D'Artagnan se gîndea la toate aceste lucruri. ş i în ea locuia în clipa de faţ ănepoata acestuia. ş i care ar fi scandalizat spiritele timorate de la curte. tot dupăcum se spunea. unii la dragoste. domnule. pe care nu-l iubea. doamna de Longueville merita s ă -ţ i fure gîndurile: era una dintre cele mai de seamădoamne ale regatului. în pasul calului. care nu era decît o jalnicăpo ş ircăde Montreuil. ţ inînd s ăajung ăîn sat doar la că derea nopţ ii. Numai că . ca de obicei. într-o zi de iarnă . Acum nu mai avea nici o îndoială . d'Artagnan o porni mai departe. cu toatăîndemînarea lui. Că să torităcu bă trînul duce de Longueville. fiul cel mai mare al bă trînului duce de La Rochefoucauld din care era pe cale săfacăun duş man ducelui de Condé. deci. se mai spunea căo urăadîncăş i adevă ratăurmase acestei prietenii ş i. . ne din pricina firii cu care i-a înzestrat natura. care. ş i Planchet la fel. se bucurase cîndva de iubirea doamnei de Chevreuse. era ş i va ră mîne pesemne printre ace ş tia din urmă . apoi se vorbise de o prietenie cam prea afectuoasăpe care ar fi avut-o pentru prinţ ul de Condé. fie din pricina intîmplă rii. cînd Planchet se apropie ş i-i spuse: — Pun prinsoare. Pe la ceasurile patru. fratele ei. fiecare îş i avea gîndurile lui. căva gîndiţ i la acelaş i lucru la care mă gîndesc ş i eu. ucis din pricina ei de că tre ducele de Guise.

hai săvedem ce-ţ i spune instinctul într-o asemenea împrejurare? — Instinctul îmi spune. „Da." „Bă gaţ i de seamă . o săne dă m toatăosteneala.. —Ş i-apoi? — „E sigur la Noisy. Dar tu la ce te gîndeş ti? — Măgîndesc. numai că utaţ i să -l prinde ţ i viu. ascuns în cel mai întunecos ungher al grajdului. a zis altul. — Tot prevă ză tor ai ră mas.. „Atunci e bine. domnule. că ci povestirea lui Planchet se potrivea cu lucrurile pe care le bă gase ş i el de seamă . — Sînteţ i sigur cănu unelteau împotriva noastră ? — Împotriva noastr ă ?! Ş i pentru ce? — Pă i de. ce ziceţ i de asta? — Vai. cînd vă d c ăintr ăîn grajd un om înfă ş urat într-o pelerina. Planchet. voi fi ş i eu acolo ş i văvoi îndruma. Planchet. monseniore. urmaţ i-i ş i voi pilda. fiindcăi-am recunoscut servitorul". a zis unul. bă nuiesc căva fi travestit în haine de cavaler".ă ia de la han nu unelteau împotriva noastră ." Ş i au ie ş it din grajd. ori vine astă -seară .Ş i pe urmă ? — Unul dintre ei spunea." „V ăluaţ i ră spunderea căjusti ţ ia. ci straie de cavaler. — Ei bine. da. prinţ e. Ei. urmat de alţ i doi. fiţ i pe pace. — Aha! exclamăd'Artagnan. ş i ce ne priveş te asta pe noi? fă cu d'Artagnan. domnule. Din nefericire s-au dus vremurile cînd prinţ ii voiau sămăomoare. — Instinctul. —Ş i-apoi? —Ş i-apoi prinţ ul a spus: „Bă ga ţ i de seamă . Cît despre noi." — Prinţ e? îl întrerupse d'Artagnan. ş i aici mi se pare cănu mai încape nici o îndoială . Aveţ i frînghie să -l legaţ iş i un că luşsăi-l puneţ i în gură ?" „Avem de toate. . Dar ascultaţ i mai departe: „Ş i dacă -i acolo." „Da. zîmbi d'Artagnan.ş tie sa mînuiascăspada. atunci săne hotă rîm: ce facem cu el?" a spus celă lalt bă utor. — Domnul e sigur? — Iau totul asupra mea." „Atunci. ş i-aici s-ar putea săfie vorba de mine. „E sigur la Noisy. „E ş ti sigur?" a întrebat bă trînul în pelerină . frumoase vremuri! N-ai grijă . a spus prinţ ul. fiindc ănu purta ţ i uniforma de ofiţ er de muş chetari. — Ei." „De altfel. domnule. ia gîndiţ i-v ăce-au spus: „I-am recunoscut servitorul." „Iau asupra mea toatăr ă spunderea".— Măîndoiesc. ori vine astă -seară ". „Ce facem cu el?" a repetat prinţ ul. bă nuiesc c ăva fi travestit în haine de cavaler. căoamenii ă ia s-au adunat cu gînduri rele la han ş i tocmai cugetam la cele ce-mi spunea. ş i-aici s-ar putea sa fie vorba de dumneavoastră . Asemenea ispră vi se petrec mai în fiecare zi. „Da. la mutrele alea deocheate care ş edeau adineauri la bă uturăla han. dragul meu Planchet! oftăd'Artagnan. Nu-i omul care săse dea prins cu una cu două . Ah. — Întocmai aş a: prinţ e.

r ă spunse Planchet. zise el că tre Planchet. Dupăvreo jumă tate de ceas. Merserăaş a aproape o leghe. — Dac ănu s-aude tropot de cai. parca ză resc ş i eu ceva.. cît strîng eu chinga calului. cu acea sublima încredere pe care o avusese întotdeauna în stă pînul să uş i pe care cei cincisprezece ani de despă rţ ire nu o ş tirbiser ăcîtu ş i de pu ţ in. — Sînt oamenii noş tri care-au pornit la treab ă . s-aude cel puţ in cum nechează . Planchet se depă rtăîn noapte. toat ălumea dormea ş i nu vedeai o geană de luminăîn tot satul. ajunserăîn dreptul celor dintîi case din Noisy. Planchet. Planchet era înapoi. Ş i pornirămai departe. uitaţ i-văîn partea asta. — Ce e? — Ia uitaţ i-vă . un nechezat de cal ajunse la urechea lui d'Artagnan. cuprinse între douăuliţ e. se vede o singurăfereastrăluminată . nu vi se pare căse strecoarăniş te umbre prin noapte? Ascultaţ i. — Ei. domnule. stră bă tînd vă zduhul ş i înserarea. glă sui el.— Atunci e bine. — Cu neputinţ ă . D'Artagnan ş i Planchet îş i urmar ăcalea. cîte o mîţ ăsperiatăţ îş nea din mijlocul drumului ca săse ascund ăîntr-un morman de vreascuri. — Domnule. Dar asta nu ne priveş te pe noi. D'Artagnan cercetăcu luare-aminte clă direa. O ş tiu eu. în vreme ce d'Artagnan să ri la pă mînt săstrîngăchinga. Dupăcinci minute. zise d'Artagnan. — Hm! mormă i d'Artagnan. în partea dinspre cîmp. Erau singurele fiinţ e care pă reau cătră iesc în sat. cîte un cîine se trezea l ă trînd prin ogră zi. Sănu mai vorbim de asta. Pă mîntul e muiat de ploi. spuse d'Artagnan. aşbate aici la . Totuş i. ş i întoarce-te de-mi spune dacăe vreo fereastră luminat ăla iezuiţ i. unde ş ade frumoasa doamnăde Longueville. în faţ a lor. cîţ iva tei uriaş i îş i întindeau braţ ele golaş e.. pe fundalul cenuş iu-întunecat al cerului se desprindea din noapte dantela ş i mai întunecatăa acoperiş urilor: în ră stimpuri. tu dăo fug ăpînă acolo. Dacăaşfi de-al Frondei. — Trebuie săfie castelul arhiepiscopului. În dreapta ş i în stînga drumului. parcăaud ş i tropot de cai. Aş a cum e obiceiul la ţ ară . vorba ta. pe la opt ş i jumă tate ori nou ăseara. — Domnule. precum spusese. Ş i se opri în loc ca săscruteze întunericul Ş i săasculte. Ş i Planchet îş i luălocul în urma lui d'Artagnan. Deodată . rosti el. a ş a căsa ne vedem de drum. Planchet se apropie iară ş i de d'Artagnan. dominînd împrejurimea. Mînă stirea unde o fi? — Mînă stirea e-n capă tul satului. începu el. ia ascultă ! Ş i într-adevă r. Aproape în inima tîrgului.. unde-i vedeai ochii înspă mîntaţ i scînteind ca doi că rbuni aprinş i. se ridicau niş te ziduri sumbre.

— Vorbeş te cuviincios. fire ş te. Săfi avut tu dreptate? Ă ş tia cu noi aveau ce aveau? — Uite-l. Îl cunoş ti pe domnul d'Artagnan? — Locotenent al muş chetarilor regelui? întrebăvocea. urmăgasconul. ce dori ţ i?? — Afli tu îndată ! urlarăîn cor că lă re ţ ii. — Destul. dac ăaşfi că lugă r. care nu voia săparăînfricoş at. rosti d'Artagnan. Cel de care ascultau că lă re ţ ii veni mai aproape. murind de foame ş i de sete. care c ă lă toream lini ş tit cu slujitorul meu. Nu cumva umbl ăturbarea prin Noisy? Bă gaţ i de seamă . strigăcel că ruia i se spusese monseniore. domnilor! bombă ni d'Artagnan. două cete de că lă reţ i. — Hei. se nă pustirădin cele douăuliţ e care mă rgineau casa ş i-i înconjurarăînchizînd orice trecere. Dar eu. domnule? — Ba da. zise gasconul nostru. mintoş ilor. — Chiar el. Între castel ş i mîn ă stire. cu spadele în mînă . tră gînd spada ş i adă postindu-se dup ă cal. vreau s ăfiu respectat dupărangul meu. pe el! strigar ăcă lă re ţ ii ş i se aruncarăasupra lui d'Artagnan. văprevin. — Nici o grijă . cum îţ i place mai mult săţ i se spună . num ă rînd fiecare vreo zece oameni. Singura fereastrăluminatăs-a întunecat. primul care se-ncumet ăsăse apropie de spada mea. — Ce faci aici? întrebăel. atunci trebuie săfi auzit căare un braţ puternic ş i o spadăneîntrecută ? . monseniore sau prinţ e. Sta ţ i. nu vreţ i săbat în poartă ? — Ssst! îl opri d'Artagnan. în vreme ce Planchet fă cea la fel. — Oho. — Ei bine. — Îl cunosc. Chiar dacănu-mi spun numele. domnule. n-am de ce sămi-l ascund. — Staţ i! Staţ i. destul! Numele dumitale? — Îţ i spun numele meu ca săş tii unde sămăgă se ş ti. ca vestitul mă gar al lui Buridan. îl spintec. monseniore! D'Artagnan socoti căeste momentul săse amestece ş i el în vorbă . adă ug ăPlanchet. cămă nînci o scă rm ă nealăde-o săţ ii minte. Ce pofti ţ i. — Nu vrei să -ţ i spui numele fiindcăeş ti cel care a pus la cale aceast ă cursă . dupăobiceiul celor învă ţ aţ i să poruncească . aş bate dincolo la mînă stire. se prea poate sădormim afar ă . — Dar dumneata? i-o întoarse d'Artagnan. Pînă atunci. — Sănu v ăscape! ră sun ăo voce mîndr ă . ş i spada mea e lungă .castel ş i sînt sigur c-aşgă si un culcuşpe cinste. — N-auzi ţ i nimic. asta nu-i vocea lui. — Drace! exclamăd'Artagnan. ce săfie? Un vuiet ca de uragan se apropia din ce în ce: în aceeaş i clip ă . trufaş . — Da. ş i sînt sigur căm-aşospă ta stra ş nic. domnilor! întrebăel cu accentu-i gascon.

— Hei. prin ţ sau rege. — Bine! replicăvocea. Nu cu noi avea treabă . am intrat. domnule! striga Planchet. D'Artagnan ş i Planchet mai veghear ăcîtva timp. fiincădacămai spui o singurăvorbăca asta. — Bine. spuse cel care poruncea. afarănumai dacădumneata binevoieş ti sămăpofteş ti la un praznic ş i să -mi oferi un culcu şundeva prin apropiere. . — Neispră vitule! — Ei.. Fie ce-o fi. cuvîntăgasconul. sub ferestrele astea? Ai venit la Noisy ca să -l aperi? — N-aş tept pe nimeni. adă ug ăel.— Dumneata eş ti domnul d'Artagnan? — Eu însumi — Atunci ai venit aici ca să -l aperi? — Să -l apă r?. — Haide. săş tii căţ i-o bag pe gît. că ci ş i eu. domnule! izbucni d'Artagnan. Hai. care se smuci în lă turi. marchiz. se vede cît de colo căvorbeş te ca un gascon. las ă . dar niciodatăîn condi ţ iile astea. dar tropotul cailor se depă rta mereu. dar vă previn cămăvoi apă ra cu stră ş nicie. te tog. domnilor! Ş i ceata că lă reţ ilor. auzi? — Lasă . — Da. sus pe cai! Sămergem săbatem în poartăla că lugă ri. — Săplec?! murmurăd'Artagnan.. nu-i chip săte înş eli.. orice-ai fi.. pufni d'Artagnan. — Pe cel pe care-l că ută m noi. batjocoritor.. habar n-am ş i prea puţ in îmi pasă . tr ă gînd spada. doar n-au săne mă nînce! Ş i d'Artagnan se aruncăîn ş a. ş i calul sîntem frînţ i de oboseală . săne retragem. — Ai vă zut. ră spunde! porunci aceeaş i voce semeaţ ă . s-ar putea s ăfii singur ş i săfie ziuăafară . a ş a căvîrîrăspada în teac ă . Tot ce vreau e să intru în mînă stirea iezuiţ ilor. Asta nu-i omul nostru. îndreptîndu-se spre Paris. care începea să -ş i piardă ră bdarea. Am pe unul pe cal! D'Artagnan se întoarse ş i vă zu într-adevă r doua mogîldeţ e pe calul lui Planchet. La drum. Îl aş teptai aici. nă tă ră ule. fă răsăş tiu. că ruia aceastăporuncăîi cam încurca socotelile. cu glas tare. cînd ceva greu că zu pe neaş teptate dindă ră tul lui. în împă ră ţ ia enigmelor continuăd'Artagnan. pieri în noapte. — Pe legea mea. pe cal. Pe cine?. Mă soară -ţ i cuvintele. — Pă i atunci cu cine? întrebăPlanchet. zise liniş tit d'Artagnan că tre Planchet. — Se pare căvenind la Noisy. Planchet abia apucăsă -i urmeze pilda. bine! fă cu vocea. Atunci pleacăde-aici ş i lasă -ne în pace. Ş i nu vreau săapă r pe nimeni altul decît pe mine.. Asta nu-i uş or. Am dat greşastă -seară . gata săse apere. O săne mai întîlnim noi. — Pesemne cădracu se ţ ine scai de noi! izbucni el. murmurînd ş i bomb ă nind. Fiindcăatunci cînd o săne-ntîlnim. jupîn d'Artagnan.

dragul meu d'Artagnan. baţ i de trei ori din palme ş i-ţ i dă m noi ş iţ ie ceva de-ale gurii. Planchet. — Tu te întorci aici. cu Aramis la spate. Fii pe pace. aş a cum îi poruncise Aramis. Dar nu urci? — Ia-o tu înainte. — Nu. Dacăaşfi ş tiut căvoi avea cinstea sămăvizitezi. — Crezi? rîse Aramis. —Ş i pentru mine? se tîngui Planchet. Planchet. Dacăvrei s ăurci. — Du-i sub ş opronul de colo. — Iartă -m ă . consemnul mînă stiri e dintre cele mai severe. dupănouăseara. cu care sînt silit sătră iesc. Fereastra se deschise îndatăş io scarăde frînghie lunecăîn jos. cîte deprinderi rele capeţ i în afurisitele astea de mînă stiri ş i ce urît se poartăto ţ i oamenii bisericii. — Dragul meu. ş i se opri sub fereastra luminatăde la mînă stire. ajunse la fereastră . dragăprietene. Haide.gata săse n ă pusteascăasupra nepoftitului. în marginea satului. n-ai încotro! mormă i Aramis. Nici pomenealăde dracu. Povestea cu scara merge pentru domnul Aramis. m-aşfi îngrijit săam la îndemînăscara gră dinarului. porneş te-o în galop ş i. Aramis să ri de pe cal ş i bă tu de trei ori din palme. zise acesta. voi fi încîntat săte am oaspete. zise Aramis. dragul meu. sire". — Domnule. apuc-o la stînga. Mi se pare c-ai pomenit de naiba. o sămearg ăş i pentru mine. urmat de d'Artagnan care începea săcreadăcătră ieş te frînturi dintr-un vis fantastic ş i fă r ăş ir. dupăo clipă . sînt eu. murmurăAramis. — Pă i cum?! se minunăd'Artagnan. Aramis. ară tîndu-i o hardughie ce se ridica în plin cîmp. îl povă ţ ui Aramis. Nici nu-ţ i închipui. prietene. la naiba! Nu moare nimeni de . D'Artagnan se că ţ ă r ăîn urma lui. eu mămulţ umesc ş i cu scara asta de frînghie. Cît despre mine. merge ş i pentru dumneavoastrăş i. porni. dar caii ă ş tia doi nu pot săse caţ ă re pe ea. Se prea poate. Planchet o apuc ăla stînga. — Iartă -m ă . X ABATELE D'HERBLAY La capă tul satului. observîndu-i stîngă cia. sub fereastră . Aş a se intrăla tine? — La naiba. — Cum zicea ră posatul cardinal ră posatului rege: „Ca săvăară t drumul. Gă seş ti acolo ş i fîn ş i ov ă z pentru ei. zise Planchet cînd vă zu căd'Artagnan e gata s ăajung ă sus. te urmez. dar mult mai încet: se vedea cît de colo căera mai puţ in obiş nuit cu asta decît prietenul să u. Aramis se c ă ţ ă r ăsprinten pe scar ăş i. la nevoie. zise d'Artagnan.

sînt bucuros săv ă d că . Oh. Bazin. ă sta-i Bazin. În acest timp. stau ca un că lug ă r. — Ah. am învă ţ at de la cucernicii pă rinţ i iezuiţ i că -ţ i este îng ă duit săminţ i. dragul meu. — Dragul meu Bazin. închise fereastra. rezemîndu-ş i braţ ele. încuviin ţ ăd'Artagnan. — Da. dacăo faci cu un gînd bun. cardinalul de Richelieu. du-te. mai cu seamă . deoarece nu te aş teptam. dar cînd dă du cu ochii de d'Artagnan scă p ăo exclama ţ ie care r ă sunăca un strigă t de disperare. aş a că adu-ne de mîncare ce ai tu mai de soi ş i. dragul meu prieten! se că in ăAramis. Bazin. — Numai căjupîn Bazin. rosti d'Artagnan. d'Artagnan cercetăodaia. Niciodatănu avusese prilejul săvad ăîncă pere mai ră zboinic ăş i mai elegantăîn acela ş i timp. prietene.foame aici. e bine dresat ş i. Bazin. nu? întrebăAramis. iar patru tablouri mari înfă ţ iş au pe cardinalul de Lorraine. îţ i mă rturisesc căabia aş tept săîmbuc ceva: drumul mi-a fă cut o foame de lup. d'Artagnan moare de foame ş i eu la fel. ră spunse Bazin. s-a retras discret. nimic nu arata căte afli în locuinţ a unui abate: tapetul era de damasc. în care acesta se tolă ni. Stai jos. urm ăAramis. tră gînd scara sus. — Nu. vin bun. — Vă d că -mi prive ş ti bîrlogul. cardinalul de Lavalette ş i episcopul de Bordeaux în ţ inutăde campanie. Dar dupăce te uiţ i? — Măuit săvă d cine ţ i-a aruncat scara. bine. Bazin se înclinăîn semn de supunere oftădin adîncul ră runchilor ş i ieş i pe uş ă . pîn ă ş i-n biseric ă . Ş i Aramis împinse spre d'Artagnan un fotoliu încă pă tor. În colţ uri stă teau îngră mă dite arme. îmbiind ochiul ş i mîna cu spade de tot felul. iartă mă . covoarele de Alençon. iar patul pă rea mai curînd culcuş ul unei femeiuş ti. cu garnitura lui de dantelăş i cuverturăscump ăaş ternutăpe el. . dragul meu. Cu ajutorul lui Dumnezeu ş i al lui Bazin s ă nă dă jduim căvom gă si lucruri ceva mai ac ă tă rii în că marăla cucernicii pă rinţ i iezuiţ i. spuse Aramis. — Bine. pricepînd c ă nu m-am întors singur. Ş i Aramis. — Aha! exclamăd'Artagnan. Eu. Nu vă d pe nimeni ş i totuş i scara n-a picat din cer. La mine nu g ă seş ti cine ş tie ce bucate. Ce-i drept. — Mai întîi aşzice sămîncă m. cu mare plă cere. decît al unui om care s-a legat sădobîndeascăÎmpă ră ţ ia cerurilor prin post ş i renunţ are la cele pă mînteş ti. unul. să schimbă mş i noi o vorbă . — Asta înseamnăc ăm ăameninţ i cu omletele ş i cu iarba de Crèvecoeur? Parcăaş a porecleai tu spanacul odinioară . Ce vrei. — Domnule. strigăîncetiş or Aramis. vino încoace! Uş a se deschise ş i Bazin se ivi în prag. nu? — Vai! zise Aramis. Hai. minţ i de-nghea ţ ăapele. dacăvrei.

căam r ă mas singuri. ce vrei! el a silit-o săplece din Franţ a. Îl ş tii? . de unde dracu ai picat pe cai. nu era să -ţ i dă ruie ş ti inima celei mai înverş unate duş mance a ei. rosti Aramis cu un aer nepă să tor. a tră it ş i o ciudată aventurăîn nu ş tiu ce sat. iatăcăs-au dumirit ş i învă ţ aţ ii. Aramis izbucni în rîs. ş i.. pe legea mea. împreunăcu camerista ei. îndă ră tul lui Planchet? — Ei. nu s-ar fi dat în lă turi să -i taie capul. spune-mi.— Acum. aceastăscumpăMarie. aproape. aş a cum a fă cut cu Chalais. Raiul se aflăIa Noisy-le-Sec. ba. Nu prea ai aerul c ă vii de-acolo ş i nici c-ai s-ajungi vreodatăîn împă ră ţ ia lui. dar ea s-a salvat travestit ăîn haine bă rbă teş ti. dupăcum am auzit. Da.. biata Kety. Asta din pricinăc ăpurta neînchipuit de firesc haina bă rbă tească . vezi bine! — Din cer! repetăd'Artagnan. clă tinînd din cap. aruncîndu-ş i privirea spre portretul fostului ministru. avînd doar o singura odaie ş i luînd-o drept un cavaler. ş i spiritul gascon nu te-a pă ră sit de fel. o săm ăferesc cu grij ăde asta! protestăd'Artagnan. la naiba! exclamăAramis. începu d'Artagnan. ci printre crengile unui tei. reluăd'Artagnan. sa ară tat gata săo împartăcu ea. — Ai ră mas acelaş i tovară şvoios. vorbi Aramis cu o înfumurare pe care d'Artagnan nu o mai vă zuse la el de pe vremea cînd era muş chetar. s ş -mi spui îndatş . — Atunci. După ce ai fost îndră gostit atît de amar de vreme de doamna de Chevreuse. cel puţ in m ăîntorceam din rai. cu Montmorency ş i cu Cinq-Mars. Pînăazi nu se ş tia mai nimic ce ş i cum e cu raiul: unii ziceau căse aflăpe muntele Ararat. A poruncit s ăfie arestatăş i dus ăla castelul din Loches. e ceva în tot ceea ce mi-ai spus: numai nu cumva săcrezi căaşfi îndr ă gostit de doamna de Longueville. adevă rat. alţ ii. mutîndu-ş i privirea la stă pînul casei ş i sfîrş ind prin a-i cerceta hainele. Din cer. cu un nu ş tiu ce preot că ruia i-a cerut adă post ş i care. între Tigru ş i Eufrat: se pare însăcătoţ i îl c ă utau hă t-departe. — Dragul meu. Mda. Era un potrivnic atît de cumplit acest blestemat de cardinal! continuăAramis. am iubit-o mult odinioarăpe aceastăsă rmanăducesăş i trebuie sărecunosc cănea fost de mare ajutor. dragul meu. — Drace. ceea ce e aproape totuna. dupătoate celelalte lucruri din jur. nu cobori pe treptele de marmurăale unui peristii. iar îngerul cu spada de foc care-l pă zeş te îmi pare căş ia schimbat numele ceresc de Gabriel în acela mai pă mîntesc al prin ţ ului de Marcillac. pe locul unde-i castelul arhiepiscopului de Paris. — Da. dar. Dacănu veneam din cer. N-am cunoscut decît o singurăfemeie care săpoarte haina bă rbă teascăla fel ca ea: de aceea i sa fă cut ş i un cîntec: Laboissère. Nu se iese pe poart ă . ci pe fereastră . dragul meu Aramis. cînd el era colea.

Cînţ i tot atît de frumos ş i azi.. ş i vă d c ăliturghia nu ţ i-a stricat vocea. murmurăAramis. Ş tii dragul meu. Deci m-am întîlnit de vreo cîteva ori cu ea. încuviinţ ăAramis. s-a aruncat în urzeala ducelui de Beaufort. dragul meu Aramis. — De astădată . — Da. —Ş tii căa obţ inut permisiunea săse întoarcăîn ţ ară ? spuse d'Artagnan. zicînd căo cunoaş te pe Anna de Austria ş i căo ş tie prea mîndrăca săiubeascăo asemenea secă tură . ş tiu. ş i chiar s-a întors. care eş ti mereu acelaş i: acela ş i pă r negru ş i frumos. Ş i Aramis începu ca un mîndru cavaler: Laboissère. În regimentul încercatei garde. dragul meu Aramis. mş rturisesc. caut săslujesc cît mai rar cu putinţ ă . e adevă rat.. mi s-a urît s ă -i tot spun căMazarin e amantul reginei. aceleaş i mîini de femeie. i-am dat cele mai înţ elepte sfaturi. vorbeam de ducesa de Chevreuse. Cadet din cap pînş -n picioare. îmbă trînesc: în curînd împlinesc treizeci ş iş ase de ani. De vreme ce ne-am regă sit. s ăne învoim asupra unui lucru: asupra vîrstei pe care o vom . — Dragul meu. surîse d'Artagnan. Acum o săfacăiar vreo prostie. aş teptînd o schimbare. — Ascultă . Dar s ăne întoarcem la să rmana ducesă . de care ea nu s-a folosit nici un pic. azi cînd sînt abate. ţ i-am spus căn-a fost nimic între mine ş i ducesa de Longueville. înţ elegi. pe vremea cînd eram muş chetar. Nu. — Aş a e. Ne-ntreci pe toş i. interveni Aramis. ş i era încăfoarte frumoasă . — De astădatăpoate că -ţ i urmeazăsfaturile. dragul meu. dup ă moartea regelui? — Da. încuviinţ ăAramis. atîta tot. poate. ori ducesa de Longueville? — Dragul meu. iar sec ă tura a poruncit arestarea ducelui de Beaufort ş i a exilat-o pe doamna de Chevreuse. n-a vrut să măcreadă . dragul meu. care au devenit niş te minunate mîini de prelat. Apoi. Cîntă -l. fireş te. aceeaş i talie elegantă . s ş -mi spui îndatş . Ai vă zut-o cumva cînd s-a întors de la Bruxelles. măîngrijesc mult. Printre halebarde. cochetă rii. că utam săfac de gard ăcît mai rar. S-a schimbat mult. — Da. Mşprinde bine straiul bş rbş tesc? — Goneş ti pe cal ca o sş geatş . — Care? Ducesa de Chevreuse. n-am mai vă zut-o.. — Bravo! izbucni d'Artagnan..— Nu. — Nu ca tine. Ea pare.

— Haide. domnule! se tîngui Bazin. că ci tu ai fost întotdeauna neîntrecut într-ale cifrelor. Ai face mult mai bine dacăai deschide fereastra ş i ai trimite jos o pîine. Pe vremuri eram mai mic cu doi sau trei ani decît tine ş i.. — Cum adică ? se mirăAramis. Bazin aş ternu într-o clipit ăo faţ ăde damasc ş i rîndui pe masăatîtea tacîmuri aurite. care tocmai intra pe uş ă .. — Da. Am cîte ceva pentru orice împrejurare: ş i-apoi. ş tiam cămăcă utai. care a ostenit de un ceas de cînd tot bate din palme. eş ti gata? — Da. cu mîinile împreunate ş i cu un aer spă ş it. fac un foc zdravă n cu toate icoanele tale ş i te pun în frigare. domnule. aşavea patruzeci ş i trei de ani! Pe toţ i dracii. atîtea bucate aromitoare ş i îmbietoare. gră beş te-te. sănu cumva s-o spui la palatul Rambouillet. ră mase cu ochii holbaţ i la prietenul să u. Atunci eu sînt cel care măîn ş el. dragul meu. ai săuiţ i să -mi lustruieş ti spada. haide o dată . Ce-o mo ş mondi atîta dobitocul de Bazin? Bazin. — De la cine? — De la jupîn Bazin. Mi-a trebuit timp pînăs-aduc sus tot ce. Iar d'Artagnan. azi am patruzeci de ani bă tuţ i pe muchie. care se deosebea ca ş i cerul de pă mînt de vorba ş i purtarea mu ş chetarului Aramis. mai uimit ca oricînd de vorba ş i de purtarea abatelui d'Herblay. dragul meu. Eu nici nu calc pe acolo. Într-adevă r. revoltat la culme. — Ei! se ră sti Aramis. după socotelile tale. Haide. — Fii liniş tit. tică losule! noi. dac ămăvoi înhă ita iară ş i cu un ofiţ er de muş chetari ca tine. — În sfîrş it! se îmbunăAramis. Dar te previn cădacătot lustruind boclucurile de prin capele. care te-a luat drept dracul pe p ă mînt. ş i fiindcăstai mereu cu nasul în cartea de rug ă ciuni. i-o retezăAramis. asta mi-ar aduce numai neajunsuri. lasăfă ţ ă rnicia! Ş tii doar căn-o pot suferi. dacănu măînş el. dupăce dă duse fîn ş i ov ă z la cai. Bazin. dragul meu. îl asigur ăd'Artagnan. — Aş teptai pe cineva? întrebăofiţ erul. — Ză u?! fă cu Aramis. ridicăspre tavan amîndou ămîinile în care ţ inea cîte o butelcă . spuse Bazin. — Ei! fă cu Aramis. îndată . Aş adar. murim de foame ş i de sete! Bazin. îş i fă cu semnul crucii cu butelca pe care o ţ inea în mînă . — Asta fiindcăte crezi mereu cu anteriul de paracliser pe tine.avea de acum înainte. — Vai. aici. încît d'Artagnan ră mase de-a dreptul buimă cit. Planchet se întorsese . ş i care a dat fuga încoace sămăprevinăde primejdia ce-mi pîndeş te sufletul. urmăd'Artagnan. un pui ş i o sticlă cu vin prietenului tă u Planchet.

— Cui anume? — Celor din tagma mea. biniş or! Pentru zilele de post am dezlegarea Romei. acest mîncă cios că ruia i s-a dus vestea ş i care spunea în chip de rugă ciune dupămasă : „Doamne. Mulţ imea credincioş ilor a ieş it afarăca săadune pietre. mulţ umit ădomnului vicar. — Ceea ce nu l-a împiedicat sămoarădin pricina unei indigestii. zîmbesc ş i eu. Asta-i soarta.. ş i niş te predici minunate. — Ce vrei! urmăAramis. vorbesc despre încîmă rile raiului. ascultă tor. dragul meu. pe care îl datorez bună voin ţ ei prinţ ului. din pricinăcănu măprea laud cu să nă tatea. ş i-apoi. — La naiba! mormă i d'Artagnan. rîse d'Artagnan. dacăzîmbeş te. l-am luat ca bucă tar pe fostul bucă tar al lui Lafollone. iar eu mi-am întrerupt predica ş i i-am spus căe un prost. am pă ţ it asta într-o zi. lui Planchet. o privesc ş i eu. atîrn ăde capă tul unei funii pîinea. îl ş tii? Vechiul prieten al cardinalului. —Ş i din ce scoţ i tu aceste două sprezece mii de livre? întrebă d'Artagnan. Ce-i . dragul meu. nu! Am un venit de două sprezece mii de livre pe an. — Mda. fă răsămai pun la socotealăun mic beneficiu de o mie de scuzi. Bazin. puiul ş i sticla de vin ş i le lă săjos. Din poemele tale? — Nu. m-am lă sat de poezie ş i doar din cînd în cînd mai a ş tern pe hîrtie cîte un cîntec de pahar.sub fereastrăş i repetase de douăsau de trei ori semnalul stabilit. vreau săte întreb ceva. dar în r ă stimp i-am întors pe toţ i cum m-am priceput mai bine. —Ş i-acum sămîncă m. nu glumă . ş tii! Cei pu ţ in a ş a s-ar pă rea. — Iartă -m ă .. — Cum nu. întreabă -m ă . ca săle vînd. scriu predici. spuse Aramis.ş tii bine doar c ăîntre noi nu poate fi vorba de indiscreţ ie. — Ca săle rosteş ti din amvon? — Nu. predici? — O. Un cavaler mi-a rîs în nas. Vă d c ăte hră ne ş ti. săspintece pui ş i prepeli ţ e cu îndemînarea unui mînc ă u fă r ăde pereche. dragul meu. Ş i uite. — Nu cumva ai devenit bogat? — Oh. numai cănatura a fost mai tare. cu un aer resemnat. cîte un sonet galant sau cîte o epigramă nevinovată . încît au azvîrlit în el cu pietre. iar Aramis se apucăsătaie ş uncă . Cînd sînt în amvon ş i mi se întîmplăsămăpriveascăo femeie frumoasă . în biserica Saint-Louis au Marais. nu poţ i fugi de ea. zise d'Artagnan. Cei doi prieteni se aş ezar ăla masă . în schimb. — Cum. care ţ in s ăfie mari oratori! — Ză u? Ş i pe tine gloria asta nu te-a ispitit? — Ba da. care nici nu cerea mai mult ş i care se întoarse degrabăsub ş opron. Dumnezeule. Pe urmăo iau razna în loc săvorbesc de chinurile iadului. ajută -măsă mistui ca lumea ce-am mîncat cu atîta poft ă ".

nu visez decît la bă tă lii. pră pă dindu-se de rîs. Aramis rupse cel dintîi tă cerea. rîzînd. prietenul meu d'Artagnan are să -mi spunăceva între patru ochi. — Adevă rat. dă -ţ i seama c ăte vă d prin oglindă . căpe vremea cînd erai muş chetar nă zuiai fă r ăîncetare s ădevii abate. nu trebuie s ăr ă pui ş i sufletul. Nu-i a ş a. ş i ce te face săzîmbe ş ti? — Măgîndesc. cînd eş ti abate. alcă tuitădin contraste. Omul. D'Artagnan chibzuia cum săînceapă . Nu fac decît asta toatăziua. în Piaţ a Regală . iar Bazin se retrase. începu el. cei doi prieteni stă turăo vreme tă cu ţ i unul în fa ţ a celuilalt. — N-a fost oare obr ă znică tura împotriva c ă ruia ţ i-am slujit de martor? spuse d'Artagnan. De cînd sînt abate. apoi du-te în odaie la tine. care voia săspunăc ăîmp ă rtă ş eş te poate aceastămorală . tu ş tii. De altfel.Ş i fiecare. . Ai vă zut cum l-am învă ţ at minte. încuviinţ ăAramis. a doua zi a venit la mine. — Ne-am dat întîlnire a doua zi seara. tare mai tragi a muş chetar. Fă -mi plă cerea ş i adu-ne vinul de Spania. În orice caz. — Asta se vede dupăcasă : ai aici spade de toate felurile ş i pentru gusturile cele mai anevoie de mulţ umit. ba poate ş i mai bine. se uita cu coada ochiului la celă lalt. ş i azi. prietene. — L-ai omorît? — Habar n-am. —Ş i ce-a ieş it din vizita asta? întreb ăd'Artagnan. mînuie ş ti spada cu aceeaş i iscusin ţ ă ? — Aş a cum o mînuiai tu odinioară . La naiba. Spune-mi. dupăce puse sticla pe masă . e o dihanie ciudată . d'Artagnan. XI CEI DOI Ş IRE Ţ I — La ce te gîndeş ti. Ră ma ş i singuri. doar ţ i-am interzis o datăpentru totdeauna orice semn de aprobare sau dezaprobare. — Întocmai. Aramis p ă rea căe în aş teptarea unui tihnit ră gaz de mistuire a bucatelor. d'Artagnan? D'Artagnan încuviinţ ădin cap. ş tii ş i tu ceva despre cel cu pricina. atunci cînd nu era privit. Ajunge sără pui trupul. dragul meu d'Artagnan. crezînd căare de-a face cu un abate ca oricare altul. dragul meu. dar c ăe cu des ă vîrş ire împotriva tonului cu care era rostită .drept. Bazin fă cu un semn disperat. — Bazin. i-am dat iertarea în articulo mortis.

Straş nicătreabă ! —Ş i te rog sănu scapi prilejul ă sta. aici în mînă stire. nu măîntrebi pentru ce te caut? — Nu. — Nu. abia auzit. m-aşsocoti bogat cum era Cresus. Aş tept sămi-o spui singur. nu cred săg ă seş ti o sut ăde pistoli. — Dumnezeu sămăierte. cu aceeaş i repeziciune ca ş i umbra ce-i lunecase peste frunte. eu îţ i aduc totul ca săfii bogat. cu cei o mie de scuzi pe care îi ai de pe urma mînă stirii ş i cu cele două sprezece mii de livre încropite din vînzarea predicilor. dragul meu. la fel de iute ca ş i aceea ce pluteş te în august pe deasupra lanurilor. spuse Aramis. ş i nu o singurădatăle-am dus dorul. ş opti d'Artagnan. — Vorbeş te. aici? — Da. golind paharele ori bă tîndu-ne? — Da. dragul meu Aramis. — Ei bine. — Te-ai gîndit vreodată . Fericite vremuri. Ş i urm ăcu glas tare: Ei dragul meu Aramis. prietene. Ş i dup ăel asta se cheamăsăfii să rac ca Iov! Pă i dac ăeu aşavea întotdeauna atîta b ă net. . — Atunci. te că utam să -ţ i ofer un prilej fă răde pereche ca să -l ră pui pe domnul de Marcillac oricînd pofteş ti. dragul meu. — Eu?! Sînt să rac ca Iov. la frumoasele zile ale tinereţ ii noastre. Cred că Aramis a devenit mai gascon decît mine. aş a prinţ cum e. zise Aramis. dacăputeam trage spada fă răsăfiu recunoscut. — Ei bine. Într-o mînă stire de iezuiţ i gă seş ti orice pofteş ti. Ia zi. însănu. Dacăscotoceş ti prin toate buzunarele ş i cuferele mele. de vreme ce deocamdatăn-ai alt st ă pîn decît pe Dumnezeu. fireş te. — Pă i atunci l-ai fi omorît pe domnul de Marcillac. — La naiba. dar oricît de iute ar fi lunecat. conveni Aramis. nu te întreb. — Se prea poate. — Desigur. într-atît de iute încît d'Artagnan sănu-l vad ă . — Mă i săfie! exclamăAramis. cu aeru-i ş iret. o să -ţ i convinăorice propunere. încăo întrebare. Ba i-aşfi ţ inut piept chiar ş i-n fruntea celor două zeci de oameni ai lui.— Cu cine? — Cu un excelent maestru de arme pe care-l avem aici. puternic ş i liber săfaci orice pofteş ti. veselindu-ne. — Mai întîi. ş i nu cu o ceatăde două zeci de inş i. o sutăde pistoli! mormă i d'Artagnan. ră spunse Aramis. rîse gasconul. eş ti bogat? Ră spunde-mi deschis. pe care le petreceam. lui d'Artagnan nu-i scă pă . dac ăte-ar fi atacat singur. — Cum. O umbrăde nor lunec ăpeste fruntea lui Aramis. Faci politică ? Un fulger trecu prin ochii lui Aramis. Ş i-l întreb ă : Eş ti ambi ţ ios? — Ca Encelade.

Doamne. care erai sufletul înfră ţ irii noastre. la mine. cred căacum ar fi momentul potrivit. dragul meu prieten. — Cum de ş tii asta tu. dar. aceste vremuri fericite pot săse reîntoarc ă ! Am primit misiunea să -mi gă sesc tovară ş ii ş i am vrut săîncep cu tine.delectabile tempus. am întrebat ş i pe al ţ ii.. D'Artagnan dă du din cap. Aramis se înclinămai mult politicos decît mi ş cat. vezi ce viaţ ătihnităş i plă cută tră iesc. — Iată . cum vrei săspui. care spui căn-ai nici în clin nici în mînecăcu politica? — Ei. . a fost un om mare. — În privinţ a asta n-am s ăzic ba. Ş i de altfel. dragul meu. ră sturnîndu-se în fotoliu. scumpul meu d'Artagnan. fiindcă . mulţ umit ăgeniului ce i se atribuie. Noi am cunoscut pe pielea noastr ănerecunoş tinţ a celor mari. nu mai e cu nimeni. p ă rerea mea de la început. de cînd nu-l mai slujeş te pe cardinalul Richelieu. — Săm ăamestec iar în politică ! murmurăel. urmăAramis. aceste frumoase zile pot sărenască . ceea ce. dar tr ă iesc într-o lume în care toţ i fac politică . Am auzit c ăîn clipa de fa ţ ă cardinalul Mazarin e tare neliniş tit de felul cum merg lucrurile. trebuie sărecunoş ti. Trecîndu-mi vremea doar cu poezia ş i cu ale dragostei m-am împrietenit cu domnul Sarazin. Dar celor mari poate le pare ră u c-au fost nerecunoscă tori. — Dacă -i a ş a. aş a că nu mi-e cu totul necunoscut ceea ce se petrece în politică . Ei bine. care. încuviinţ ăd'Artagnan. dragul meu. sa iei tot ce-am s ă -ţ i spun doar ca vorba unui că lug ă r. dar că . care-i din tab ă ra vicarului. continuăAramis. ş tii doar. atunci e altceva. ai dreptate într-o anumităprivinţ ă : dac ăne-ar bate gîndul săne amestecă m iară ş i în treburile statului. pe mine unul măintereseazăprea puţ in. dragul meu Aramis. Doar el m-a fă cut locotenent! — La început am fost pe de-a-ntregul de partea cardinalului: îmi spuneam ca un ministru nu-i niciodatăiubit. ş i cu domnul Bois-Robert. — Bă nuiam eu. al că rui portret îl vezi aici. — Ei bine. Pare-se căporuncile lui nu se bucurăde acea ascultare deplinăcu care erau primite odinioarăporuncile r ă posatului cardinal. Orice pă cat trebuie iertat. care-i din tabă ra domnului de Conti. va sfîrş i prin a triumfa asupra du ş manilor ş i a se face temut. sau e cu oricine. dragul meu. — Adevă rat. orice s-ar spune. pre ţ uieş te mai mult decît a te face iubit. în semn căîncuviinţ eazăpe deplin această cugetare îndoielnică . zise d'Artagnan. Dar cum sînt tare nepriceput în asemenea treburi ş i cum umilinţ a din care mi-am fă cut o lege măsileş te sănu mămulţ umesc cu propria-mi judecată . dupa mine unul. spuse Aramis. cu domnul Voiture. — De altfel. vechea noastră sperietoare. a unui om care nu-i decît un ecou ş i repetăpur ş i simplu ceea ce aude în jurul lui.. Ah.

săîncepem iar ă ş i viaţ a de aventuri. reluăAramis. căpe acest ministru nu-l aratăgentilom nici firea. un Pantalone. Ei bine. a celui mai nobil. adicăspada. E un pic de adevă r în ceea ce spui. bietul meu prieten. Nu. Am întrebat ş i pe alţ ii. ş i iat ăce miau ră spuns cîteva persoane cu totul deosebite în ce priveş te gusturile ş i ambiţ iile: domnul de Mazarin nu e cîtuş i de puţ in un om de geniu. — Am vorbit eu de asta? Atunci. dar nu va cîrmui niciodatădupălegea celui mai puternic. — Săş tii căm ăumpli de mîndrie. aş a cum credeam eu. un Pulcinello. — Află . — Iată . un parvenit. fiindcătu mi se pare căînclini c ă tre Mazarin. — Nu. un om de rînd. săne unim din nou. care a ră zbit mulţ umit ăintrigilor. patru inimi strîns unite. am greş it. nici mă car acum nu are de partea lui nici Parlamentul. care tră ieş te la curte. ce? întrebăd'Artagnan. că ci ele n-au fost desp ă rţ ite nici o clipă . are s ă -ş i însuş eascătoate pensiile pe care ră posatul cardinal Richelieu înţ elegea săle plă teascăla toţ i. săarunc ă m pana în vînt ş i să pornim încotro are s-o ducă . silit sărecunoascăîn sinea lui vederile largi ş i întemeiate ale lui Aramis. adicăbanul. D'Artagnan se sc ă rpinădupăureche. Eram patru cavaleri neînfricaţ i. cum îţ i spuneam. nici purtă rile. — Un copil. cu modesta putere de pă trundere ce-mi este dă ruit ă .— Ei bine. lucrurile se încurcă . — Numai cămi-ai vorbit de el ca om. — Un copil care va fi major peste patru ani. Are s ăstrîng ăo mul ţ ime de bă net. — Eh! fă cu d'Artagnan. Eu?! Pentru nimic în lume! — Vorbeai de o misiune. nu inimile. ş i ca nu-i decît un soi de bufon. poţ i să -ţ i dai seama acum dacămi-am pă strat agerimea obiş nuită . ci soarta ş i curajul. mi-am spus ş i eu ca tine: „Uite. E un om de nimic. cătrebuie s ălas deoparte orice mîndrie ş i să mă rturisesc căm-am înş elat. S-ar p ă rea de altfel. — Azi aş a stau lucrurile. . ş i nu de tabă ra lui ş i de mijloacele ce-i stau la îndemînă . — Da. ş i nu are de partea lui nici nobilimea. nici prinţ ii. — Dar nu-l are pe rege. care va izbuti în Franţ a doar prin clica lui. s-ar putea s ăfac r ă u vorbindu-ţ i astfel. cu inima deschisă . — Mi se pare căasta înseamnăceva. — Ză u? — Chiar aş a. însănu ş i în viitor. Tu îl cuno ş ti? Eu. săajung la aceeaş i pă rere cu unul ca tine. fost servitor al cardinalului Bentivoglio. sau a celui mai respectat. — Eu?! izbucni d'Artagnan. — Hm! mîrîi d'Artagnan. dragul meu. Are de partea lui pe regină . — Adevă rat. dac ăam fost în stare. nu. nici poporul. are să -ş i vîre mîinile pînăla coate în veniturile regelui.

— Nu. atunci domnul de Gondy. Aramis. — Oricum. — Oare nu existăş i cardinali foarte r ă zboinici? zise Aramis. el este pe de-a-ntregul de partea cardinalului.Prilejul e straş nic ş i putem cîş tiga ceva mai de preţ decît un diamant". dragul meu. Priveş te în jur: iatăpatru care în fruntea armatei preţ uiau mai mult decît domnul de Guébriant ş i domnul de Gassion. continuă Aramis. a . — Ocrotirea principilor celor puternici. adu-ţ i aminte că Alexandru ş chiopă ta ş i căHanibal era chior. — În fapt. prietenul regelui. — Domnul de Beaufort? E închis la Vincennes. — Ră zboi pentru rege. — Domnul de Gondy va fi cardinal. dar nu din voinţ a sa. —Ş i vezi foloase mari în tabă ra asta? întrebăd'Artagnan. dragul meu Aramis. — Înlă turat de Parlament ş i de r ă zvră tiţ i. domnul de Beaufort sau Prinţ ul. Îţ i închipui căar putea s ăuite vreodatăcăfiul ei este siguranţ a ei. chez ă ş ia respectului celor din jur. tu ai întotdeauna dreptate. dacănu-i prinţ ul. era vorba de a-l sluji pe rege. d'Artagnan. — Haida-de. — Cu izgonirea guvernului. în aparenţ ă .. ceea ce e de datoria orică rui gentilom. — He. un general cocoş at! — Sub platoş ăn-o săi se vadăcocoaş a. ş i tocmai aici stăcapcana pe care duş manii regelui o întind bietului copil. Te întreb pe tine. — Ai dreptate. — Domnul de Gondy. Domnul de Beaufort sau altul.sa. dacăs-ar izbuti ca regele săfie despă rţ it de mamă . s-a auzit cîte ceva despre faimoasele noastre ispr ă vi de odinioarăş i-ţ i mă rturisesc deschis căînsuş i vicarul m-a tras de limbă . dar fă răimboldul inimii. — Am spus domnul de Beaufort? fă cu Aramis. rosti Aramis. pavă za ei. he! chicoti Aramis. — Toate acestea s-ar putea întîmpla. Ş i apoi.. Prietenul regelui. mi s-au fă cut propuneri. Astă zi toatălumea are nevoie de ajutoare. duş manul cardinalului! strig ăd'Artagnan. — Dar regele-i de partea lui Mazarin. redobîndindu-ş i încrederea în p ă rerile sale. — Dar Prinţ ul va fi că petenia armatei. pă i ce-mi propui tu înseamnăpur ş i simplu ră zboi civil. — Dar regele are săstea în fruntea armatei în care va fi Mazarin. — Cu inima va fi însăîn rândurile armatei pe care o va comanda domnul de Beaufort. — Poate căse va ajunge ş i aici. aş a cum spui. auzi! Ei bine. numai c ăgîndul ă sta mi l-au dat al ţ ii. se cere pentru el pă lă ria de cardinal. Stau amîndoi la tocmealăchiar în clipa asta. pe tine care o cunoş ti pe Anna de Austria tot atît de bine ca ş i mine. Dovada căş i pe mine m-a ispitit acelaş i gînd. De ajtfel. — Niciodată ! strigăd'Artagnan. fiindc ăeu nu am imaginaţ ia ta bogatăş i plinăde neastîmpă r.

o mo ş ie fostăcîndva a unui baron. Am o slujbădin care pot s ătră iesc. Să nu fim nici oamenii cardinalului. Deci eu nu voi intra în horă . Ş i. Atunci sănu ne ală tură m nimă nui ş i săr ă mînem prieteni. — Nu te mai reţ in. pe legea mea! — Aş a căo să -l vedem pe Porthos ş i baron. Zece leghe de p ă dure. — Va sa zică . Vezi cănici n-aşş ti unde săte culc ş i n-ar fi cuviincios din partea mea s ă -ţ i ofer jumă tate din ş opronul lui Planchet. pă ră sindu-l pe Mazarin. i-o întoarse d'Artagnan. Ş tii căPorthos are o mo ş ie? — Cum sănu ş tiu. — Ală turi de ei. Ş i urmăcu glas tare: —Ş iş i-a reluat vechiul nume. ş i căhabar n-am ce ambiţ ie m-a apucat. voi primi invitaţ iile repetate ale lui Porthos ş i ma voi duce săvînez pe moş ia lui. Sînt preot. du Vallon? — La care a adă ugat un altul. — N-am nici o îndoială . hot ă rît. ză u. — Da. E st ă pînul muntelui ş i al cîmpiei ş i s-a luat la harţ ăpentru drepturile lui feudale cu episcopul de Noyon. — Ei bine. Cu cît se vor încurca mai mult lucrurile. dragăprietene. Va săzic ă . nu măvoi amesteca. Săfim muş chetari. iazuri ş i vă i. nu vrei sătreci de partea lui Mazarin? — Nici tu de partea principilor? — Nu. în mai . Am o micăclientelăde duhovnici pungaş i ş i de femei încîntă toare. dar f ă răgrija zilei de mîine. Uite ce voiam săş tiu. sînt doar la trei leghe de Paris. ce am eu de-a face cu politica? Nu citesc nici o carte de rugă ciuni. îş i reluăvorba d'Artagnan. Mai cu seamădoamna baroanăPorthos e o femeie minunată . aflăcămăcîş tigi cu filozofia asta a ta. la moartea bietului domn de Tréville. da. r ă spunse Aramis. spuse d'Artagnan. caii s-au odihnit ş i.norocului ş i a vieţ ii ei? Ar trebui sătreacăîmpreunăcu el de partea principilor. — De altfel. — Mai ales în sutană ! exclam ăAramis. cu atît mai puţ in ăvîlvăvor face escapadele mele. care-i tot mai bă trîn. de Bracieux. dragul meu. Cei doi prieteni izbucnirăîn rîs. — Poate căai dreptate. aşputea ajunge că pitan: e un prea frumos baston de mareş al pentru un cadet gascon ca mine ş i sim ţ căo sămălas ispitit de tihna unui trai modest. murmurăAramis. Dar ală turi de mine? — Ală turi de nimeni. încuviinţ ăAramis. dar tu ş tii mai bine decît oricine că are motive puternice sănu-l pă ră seascăniciodată . visă tor. completăd'Artagnan. În loc săalerg dup ă aventuri. Aici e tot farmecul. dragul meu. — Bun! mormă i d'Artagnan pentru sine. nici ai Frondei. totul merge de minune fă r ăca eu s ămăamestec. spuse d'Artagnan. — Chiar ş i în sutan ă . Porthos se aflăîn Picardia. — Atunci te las cu bine.

De altfel. dacăai nevoie de mine.. haide. Planchet. Ş i d'Artagnan îş i umplu pentru ultima oar ăpaharul. Uite un servitor harnic ş i treaz în orice clipă . Mă -ntorc. dar Bazin dormea dus în odă iţ a de ală turi. ieş i îndată afară . n-ai v ă zut? D Artagnan tocmai se pregă tea să -l încredinţ eze căpentru el e floare la ureche săcoboare.. Aramis aruncăo privire pă trunză toare. — Aş teaptăaici. — Aş i! fă cu d'Artagnan. cei doi prieteni str ă bă turăîntreg satul. am ajuns îndă ră t. că scînd de-i trosneau fă lcile. de la opt seara pînăla ş ase dimineaţ a intri pe fereastră . cînd îl fulgerăun gînd. măgă se ş ti la hanul „La Că pri ţ a". îngă imăBazin. adu repede scara. flecă rind despre vrute ş i nevrute. sim ţ indu-i. Ş i îş i luăspada ş i mantia. — Straş nic! exclamăAramis. dragul meu! — Oh! N-o sămădespart aş a de tine. în clipa aceea tocmai punea piciorul pe prima treaptăa scă rii ş i începea săcoboare. pe strada Tiquetonne.ş i Aramis fu silit să -l scuture de ureche ca săse trezească . — Haide. — Pentru vremurile noastre de altă dată ! închinăel. — Pă i a ră mas la fereastră . „Vrea săse încredin ţ eze căplec" – cugetăd'Artagnan în sinea sa.. Poate căau săse întoarc ă . nu asta. Într-o clipăse ş i vă zu jos. somnorosule. el ră mase la fereastr ă . vremurile astea s-au dus. — Cealaltă . o scarăzdravă năde lemn st ă tea rezematăde pervazul ferestrei. noi mai schimbă mo vorbăpînăieş im în capul satului. zise Aramis.ţ inînd de frîu cei doi cai.. D'Artagnan abia s-a urcat ş i o să -i fie ş i mai greu s ăcoboare. Uite ce va săzicăun mijloc de legă tură . Aramis fluierădupăBazin. o femeie ar urca ş i ea pe o scarăca asta. nu ca puturosul de Bazin. se frecăla ochi ş i dă du săpunăiar capul jos. lîngăbucatele ră mase de la masă . rosti Aramis. — Ră mîi cu bine. Bazin întinse braţ ele.puţ in de un ceas. Ş i gîndul acesta îl fă cu să tacă . care nu mai e bun de nimic de cînd a ajuns slujitor al bisericii. Într-adevă r. fugit irreparabile tempus. Dar. În dreptul ultimelor case. Amîndoi o pornirăspre ş opron: Planchet. lasă -măsăte însoţ esc. dornic să -ş i scruteze prietenul pînăîn adîncul sufletului. —Ş i pe mine la mînă stirea iezuiţ ilor: de la ş ase diminea ţ a pînăla opt seara intri pe uş ă . Aramis spuse: . Vino dupănoi. — Da. scara gră dinarului. Dup ăcîteva clipe. Bazin oftăcu nă duf ş i se duse săcaute scara. Cît despre Bazin. numai căd'Artagnan îi susţ inu privirea cu o mutrăcum nu se poate mai nevinovată . — Tii! se minunăd'Artagnan. din nenorocire. Oricum.

dacăaşfi un om ca oricare altul. Norocul e ca o curtezană . Dimpotrivă . dragăprietene. închis doar de un gard de mă ră cini. zise d'Artagnan. a ş a cum faci tu de pildă . Î ţ i mul ţ umesc pentru gîndurile tale bune ş i mai ales pentru frumoasele amintiri pe care prezenţ a ta le-a trezit în sufletul meu. pitulîndu-se unde era . urmează -ţ i calea.— Haide. m-ar ispiti grozav. Trecînd pe dinaintea casei unde s-a petrecut scena povestitămai sus. ş i era încredinţ at c ăAramis nu s-a întors acasă . ş i viceversa. norocul î ţ i surîde. tră gînd pistoalele din coburi. Propunerea mea nu te ispiteş te? — Dimpotrivă . s ănu-ş i închipuie cumva căm-a tras pe sfoară . Se îmbră ţ iş ară . „Minţ i. domnule? se sperie Planchet. deci poart ă -te cu el aş a cum se cuvine. dragul meu! urmăAramis. lucrurile-s hotă rîte. credemă : ceea ce ură sc astă zi. Caut ăs ăstai pe lîng ă drum ş i aş teaptă -mă . ră spunse Aramis. D'Artagnan ajunse la gardul de mă ră cini ş i se pitulăîn spatele lui. Dar abia fă curăvreo douăsute de paş i. dar. sănu uiţ i. să ri jos. s ănu te miş ti. D'Artagnan încă lecăş i el. — Ce-aveţ i de gînd. D'Artagnan se lă săîntr-un genunchi. tu eş ti singurul care ş tii să -ţ i alegi un scop ş i încăsă -l atingi pe nesimţ ite." — Cu bine. D'Artagnan să ri peste ş anţ ul din marginea ş oselei ş i o luăpeste cîmp. nu se va întoarce singur. azvîrli frîul lui Planchet ş i. Ră mîi aici. — Pă i dacă -i vorba ne aş a. iar cînd se va întoarce. vrînd sădea ocol satului. care eş ti atît de hotă rît în planurile tale. Că lă reţ ii dă durăpinteni cailor ş i se îndreptarăspre Paris. dar luna tocmai se ridica pe cer ş i. Bă gase de seamăcăîntre casa unde stă tea doamna de Longueville ş i mînă stirea iezui ţ ilor se aflăun loc descoperit. prefă cutule! cuget ăpentru sine d'Artagnan. ş i le vîrî la cingă toare. se vedea destul de bine. precum ş ioş uş oteală nedesluş ită . bă gase de seamăcăfereastra cu pricina se luminase din nou. Vezi bine cănu pot sămăangajez. iubesc cu înfocare mîine. Planchet ş i încă lecase. în ciuda norilor ce-o ascundeau din cînd în cînd. curînd auzi un zgomot de paş i. eu ră mîn mai departe în umilinţ aş i lenea mea. vorbi d'Artagnan. apoi strînse încăo dat ămîna lui Aramis. Într-adevă r. Aramis ră mase drept ş i nemi ş cat în mijlocul drumului pînăîi pierdu din ochi. La capă tul gardului de m ă ră cini. ş i d'Artagnan opri calul dintro smucitură . Poate cămai înainte de un ceas i-ar fi fost greu sădibuie gardul de mă ră cini. Dar îţ i repet căsînt o împerechere de contraste. pa ş ii se opriră . astfel încît nu puteai ră tă ci drumul. Cît despre mine. Cu bine! — Va săzic ă . nu-l lă sa să -ţ i scape.

prin ţ es ă . ş tiu c ăe ş ti viteaz ş i gata de aventur ă . după moş ia pe care o stă pînea. pă rul de aur ş i chipul nobil al ducesei de Longueville. dupănumele de familie. — Da. de unde săpoatăarunca nestingherit o privire că tre îndoielnicul cavaler. D'Artagnan se folosi de aceastăîmprejurare ca s ăcaute un locş or în mă ră ciniş . cînd auzi sunînd un glas dulce ş i melodios: unul dintre cei doi oameni era o femeie îmbr ă cată în haine de cavaler. curioasa poate ş i ea precum era ofiţ erul. cu o pă lă rie pe cap ş i cu alta în mînă . Aş adar.mă ră ciniş ul mai des. Chiar în acea clipă . ieş ea de dup ăun nor ş i. doamnă .. dar nedumerirea i se risipi numaidecît. Îţ i jur. dar nu eş ti numai al meu. Într-o clipităse ş i hotă rî pe unde săapuce: are sămeargăpînăla . — Vîntul mi-a smuls p ă lă ria. pe cît eş ti ş i om de lume. sub raza-i indiscretă . cădac ăonoarea noastrăn-ar fi legatăde toate aceste precauţ ii ş i dacănu mi-aşprimejdui decît viaţ a mea.ş i amîndoi îş i continuarădrumul spre mîn ă stirea iezuiţ ilor. adicăpe linia desp ă rţ itoare dintre Ile-de-France ş i Picardia. luna. Acum te am la mîna. era un du Vallon. rosti Aramis. d'Artagnan. cînd e vorba să -mi porunceascăo voce atît de fermecă toare. se numea de Bracieux ş i cădin pricina acestei moş ii Bracieux se judeca cu episcopul de Noyon. da. — Bun! zise d'Artagnan. în împrejurimile oraş ului Noyon trebuia săcaute această moş ie. eş ti partizan al Frondei ş i amantul doamnei de Longueville. aş a cănu va trebui decît săridică m o lespede de piatrădin faţ a uş ii ş i vei avea la îndemînăo ieş ire. fii înţ elept. Aramis se întoarse rîzînd. — Măsupun întotdeauna. XII DOMNUL PORTHOS DU VALLON DE BRACIEUX DE PIERREFONDS Mulţ umit ăcelor spuse de Aramis. aflase acum că . — Oh! se auzi o altăvoce în care d'Artagnan recunoscu vocea lui Aramis. spunea glasul cel dulce. ci al întregii noastre tabere. d'Artagnan recunoscu ochii mari. ridicindu-se ş iş tergîndu-ş i genunchiul murdar de pă mînt. — Ah! exclamăcavalerul cu glas dulce. — Fii liniş tit. care ş tia dinainte că Porthos. Fii deci prudent. — Ce este? întrebăAramis. spre adînca nedumerire a lui d'Artagnan. Ş i-i să rutătandru mîna. În clipa aceea se ivirădoi oameni. albaş tri. dragul meu René.. nu vezi? Ş i Aramis alergădupăpă lă ria dusăde-a rostogolul de vînt. Povestea asta n-are săse întîmple: am descoperit un fel de trecere subterană .

Atunci d'Artagnan îl sfă tui s ă -i dea m ă car de veste nevesti-si. hangiul era un picard blajin ş i deschis care. oricine . Acesta fusese întradevă r în har ţ ăcu episcopul de Noyon. pe la opt seara. Era prea tîrziu ca sămai cear ăvreo lă murire. ş i. ieş i din oraşprin poarta Saint-Dents. din pricina mo ş iei Pierrefonds. cînd pîcla începea s ăse îndeseascăpe str ă zi. nici ba. aş a căd'Artagnan trebuia săaş tepte pînădiminea ţ ă . adă ugînd acest nou nume la cele vechi ale sale. luînd de bunăo asemenea deslu ş ire destul de îndoielnică . cumpă rase mo ş ia Pierrefonds. dar Planchet ră spunse cu multăînţ elepciune cum că nevastă -sa n-o sămoarăde grija lui. Ar fi putut săg ă seascăal ţ i cai. că ci în acea vreme Villers-Cotterêts era o reş edin ţ ă regală . potrivit ră spunsului. Porni deci spre oraşş i trase la hanul unde tră gea el de obicei. susţ inu sus ş i tare c ăîl va urma pe d'Artagnan pînăla capă tul lumii. ca săfie liniş tită . ca săle punăcap ă t o dată . Planchet. D'Artagnan cunoş tea Villers-Cotterêts. Moş ia Bracieux se afla la vreo cîteva leghe de VillersCotterêts. Hangiul de la „Leb ă da crucii" se culcase. Temeiurile unei asemenea judecă ţ i i se p ă rurăatît de cumin ţ i lui d'Artagnan. unde însoţ ise curtea în două sau trei rînduri. A doua zi dimineaţ ăchemăhangiul. Numai căîl rugăpe vechiul să u stă pîn s ăporneascăla drum pe înserate. din care el nu pricepea o iotă . celă lalt la Compiègne. Era unul dintre acei normanzi ş ireţ i care nu spun nici da. ar muri de teamădac ăea ar ş ti ceva. le d ă du bucuros toate lă muririle. lă muririle primite furădintre cele mai mulţ umitoare. ş i care socotesc întotdeauna căs-ar face de ruş ine dacă -ar ră spunde de-a dreptul la vreo întrebare. o porni de la hanul „La Că pri ţ a". De astădată . fie căar apuca drept înainte.Dammartin. În lipsa unei alte mă riri. dar aveau de stră bă tut o pă dure întinsăş i lui Planchet. cei doi că lă tori ajungeau la Dammartin. care stă tea cu frica-n sîn de cînd cu p ă ţ ania lui. d Artagnan o porni mai departe. ori are săfac ăla stînga. La miezul nopţ ii. Porthos nă zuia în chip vă dit la cea a marchizului de Carabas. unde se oprirăsăprînzească . ş i urmat de Planchet. unul ducînd la Soissons. D'Artagnan amînătreaba pentru a doua zi. că ci întunericul te fereş te de multe. pricepînd totuş i cu chiu cu vai cătrebuie s ăţ in ăcalea înainte. mai mult ca sigur. recunoscînd în Planchet pe unul de prin pă rţ ile lui. Acum se numea du Vallon de Bracieux de Pierrefonds ş i îş i avea reş edin ţ a pe proaspă ta-i proprietate. unde se încruciş eazădouădrumuri. urîndu-i-se s ătot umble prin judecă ţ i. Aici. cunoscînd-o cît e de limbută . D'Artagnan aflăcămoş ia Bracieux se gă sea la vreo patru leghe de oraş . încît nu stă rui ş i. care se mă rginea cu a sa. Caii goniserăzece leghe peste zi ş i erau frînţ i. acolo are s ăîntrebe de moş ia Bracieux ş i. Pe la opt dimineaţ a ajunserăla Nanteuil. pe cîtăvreme el. fie căar apuca la stînga. are săţ in ăcalea drept înainte. adică„La Delfinul de aur". dar c ănu trebuia săse oboseascăsă -l caute acolo pe Porthos. e adevă rat.

Nu avea motiv săse plîngăde o asemenea grijă . pe care la vederea că lă torilor veveriţ e sprintene se că ţ ă rau cu repeziciune. d'Artagnan gă si bucatele gata pregă tite. ş tiu bine ce i-aşr ă spunde lui d'Artagnan. altele cu . cugeta în sinea sa că . apoi clă tinădin cap. la poalele cîtorva că su ţ e risipite ici-colo. pă să relele cîntau prin frunziş ul copacilor înal ţ i. o datăieş iţ i din pă dure. el nu se gîndea la nimic: mistuia ceea ce înfulecase. cum nu se ruş inau nici doamna de Motteville ş i doamna de Fargis sămă nînce ceea ce r ă mînea de la masa Annei de Austria. d'Artagnan îş i dă dea seama căprietenul lui nu putea să locuiascăacolo: turnurile." Cît despre Planchet. acoperite unele cu ţ iglă . Sănu-i spui cumva Porthos. razele bogate ale soarelui stră bă teau piezi şprin luminiş uri. deschise gura Planchet. Ş i mai era ceva ce nu-i plă cea lui Planchet. Aş a căse aş ezăla masă . florile. trebuie săte simţ i fericit cum nu se mai poate într-un asemenea rai. Era o dimineaţ ăfrumoasăde primă vară . frunzele dă ruiau dimineţ ii o mireasmăce-ţ i umplea inima de bucurie. — Oho! murmurăel. d'Artagnan se pomeni deasupra unei vă i minunate. la capă tul drumului. ş i trunchiurile bă trînilor stejari. anume căo săporneasc ă la drum cu burta goală : drept care. d'Artagnan ză ri drumul de care i se vorbise ş i.îş i aduce aminte. Castelul ă sta aparţ ine mi se pare vechii familii de Orléans. lumina abia pă trundea prin bolta frunziş ului des.ş i dacă -l stă pîneş te cumva domnul Porthos. pă mîntul ă sta zic ş i eu căe muncit cu grijă . în fundul că reia se vedea dormitînd un mic ş i fermec ă tor lac. Ici-colo. Altfel îmi încurci toate socotelile. reluîndu-ş i vechile sale îndeletniciri. ca niş te perdele de vă l auriu. în ciuda faptului căar ă tau atît de falnic încît pă reau clă dite abia ieri. domnule. să tul de mirosul st ă tut al Parisului. atunci cînd por ţ i trei nume legate de tot atîtea moş ii. oare Porthos a stat de vorbăcu ducele de Longueville ca să -l cumpere? — Pe legea mea. Abia pe la ceasurile opt puturăsăplece. Ai fi zis căun uriaşs-a nă pustit asupra lor cu toporul. D'Artagnan. erau parcăciopîrţ ite. nici chiar du Vallon. La marginea pă durii. Pe mă surăce se apropia de castelul ce-i atră sese din prima clipă privirea. halal de el! — Drace! fă cu d'Artagnan. Ajuns la capă tul drumului. Ierburile. zicîndu-ş i: „Dacăaşfi Porthos ş i dacă d'Artagnan ar veni să -mi propunăceea ce vreau eu să -i propun lui Portnos. nu-i plă cea s ătreacănoaptea printr-o pă dure. atunci cînd se trezi. stă teau cufundate în umbră . turnurile unui uriaşcastel feudal. N-aveau cum săse ră tă cească . trebuiau săurmeze drumul care ducea de la Villers-Cotterêts la Compiègne ş i. săapuce la dreapta. spune-i de Bracieux sau de Pierrefonds. se întorsese la supuş enia de odinioarăş i nu se simţ ea cîtu ş i de pu ţ in ruş inat sămanînce ceea ce ră mînea de la masa lui d'Artagnan. nu mai încape vorbăcăPlanchet.

De astădată . parcăghicindu-i gîndurile. Drumul ducea drept la castelul cel mîndru. ce s-a mai pipernicit de cînd nu-l mai cheamă Porthos!" — Nu se poate săfie el. — Ce chipeşte-ai fă cut. recunoscîndu-l pe d'Artagnan. miş cîndu-ş i fă lcile uriaş e. — Domnul d'Artagnan. că lare pe o matahalăde cal. faţ ăde stră moş ul să u de pe culme. un Mousqueton gras ca un porc. acoperiţ i de sus pînăjos de galoane. spre deosebire de prefă cutul de Bazin. Ia te uităce de mai plecă ciuni i se fac. cum ai mai înflorit! . domnul d'Artagnan! repeta Mousqueton. d'Artagnan era încredinţ at c ăare înaintea ochilor reş edinţ a lui Porthos. cu giruetele-i senioriale spin-tecînd vă zduhul. ş i care.stuf. că tre omul acela de vazăş i cei doi valeţ i. cum te-ai mai îngră ş at. Zicînd acestea. ceea ce era un filfizon din ceaţ a ducelui d'Enghien faţ ăde un cavaler în armurăde pe vremea lui Carol al Vll-lea. iar cei doi drumeţ i puturăsăvadă . ce bucurie pentru monseniorul ş i st ă pînul meu du Vallon de Bracieux de Pierrefonds! — Mousqueton. urmăd'Artagnan. plesnind de să nă tate. rosti Planchet. buh ă it de trai bun. Într-adevă r. întocmai cum era vopsităş i poarta. Domnul d'Artagnan! O. se lă săsălunece de pe matahala lui de cal ş i se apropie cu pă lă ria în mînăde ofiţ er. i se pă rea că -i recunoaş te tr ă să turile. în toată stră lucirea lor. Săfie oare seniorul du Vallon de Bracieux de Pierrefonds? Ei. Zece minute mai tîrziu. Doamne. În mijlocul aleii. care era. În dreapta ş i în stînga avea doi valeţ i. dragul meu! Va săzic ăstă pînul t ă u e aici? — Văaflaţ i pe moş ia sa. Pe m ă surăce se apropia. S-ar putea oare săfie dînsul? Auzindu-i vorba plinăde mirare. d'Artagnan ajunse în capul unei alei mă rginite de plopi. omul de pe cal se întoarse încet ş i cu un aer grozav de mă re ţ . — Sfinte Iisuse! Domnule! exclamăPlanchet. care la rîndu-i credea de asemenea că -l recunoaş te. „A! îş i zise d'Artagnan. nă du ş it de atîta sforţ are. porni în goanăc ă tre matahala de cal. mutra rumenăş i zîmbetul cel atît de gră itor al lui Mousqueton. iar Planchet potrivi pasul fugarului să u dupa cel al stă pînului. D'Artagnan îş i struni calul ş i porni înainte la trap. o mulţ ime de oameni adunaţ i acolo se ploconeau adînc în faţ a lui. Domnul Porthos era înalt de aproape ş ase picioare ş iă sta nici mă car cinci nu are. pă reau sărecunoascădrept nobil stă pîn un frumos castel clă dit că tre începutul domniei fui Henric al IV-lea. aş a că plecă ciunile cetei adunate acolo se întoarserăş i ele c ă tre acest nou soare ce-l umbrea pe cel vechi. în modestia lor. stă tea un fel de senior în niş te straie verzi ş i aurii. care ducea la o poartăde grilaj. ochii mari. ş i care. cu suli ţ ele din vîrf ş i cu brîiele transversale aurite. — Totuş i. era Mousqueton.

care m-a l ă sat douăceasuri într-un ş opron. —Ş i acum. D'Artagnan lă săsă -i fluture pe buze unul din aceie rare zîmbete melancolice. urcîndu-se pe calu-i voinic cu ajutorul a douăsuflete miloase. oare săfii chiar tu? strigă Mousqueton. într-atît de mult preţ uiau rangul lui Mousqueton. — Iar voi. dezamă girii încercate în tinereţ e. fie în locul domnului de Bassompierre. prevă ză tor ca întotdeauna. pref ă cîndu-se cănici nu m ă cunoaş te. nici tu politicăpe aici. urmăMousqueton. uite. în vreme ce Planchet. desprinzîndu-se de Planchet. Nici tu mistere. — Scump prieten! fă cu d'Artagnan. semne bune! zise d'Artagnan. — Ei. s ă rind din ş aş i întinzînd braţ ele la rîndul lui spre Mousqueton. mi se pare cănatura îns ă ş i e-n să rbă toare. Ză u. mi se pare căadulmec de aici cel mai îmbietor miros de frigare ş i căvă d o mulţ ime de ajutori de bucă tari rînduindu-se-n ş ir ca săne întîmpine. rosti Planchet. omul rîde din inim ăş i plînge de bucurie. — Ei. domnule. ră mîneţ i în preajma domnului conte d'Artagnan ş i str ă duiţ i-văsă -l cinstiţ i cum văpricepeţ i mai bine. fă cîndu-i săcreadăcăPlanchet este un senior deghizat. Tu nu eş ti ca tic ă losul de Bazin. care încercase zadarnic să -l cuprindăcu braţ ele. Planchet! N-ai gîndit una ca asta despre mine. Numai că voiam sămăconving dac ăn-ai devenit cumva vreun ingîmfat. doar nu era zi sănu aş teptă m vestea căaţ i fost numit mareş al. domnule. cît măreped eu săvestesc seniorului sosirea sa. în cea mai adîncătainiţ ăa inimii sale. zise Mousqueton. cu braţ ele deschise ş i cu ochii plini de lacrimi. destul de bine. nici tu pelerină . da. Planchet ş i Mousqueton se îmbr ă ţ iş arăcu o bucurie care miş căadînc pe cei de faţ ă . acum domnule. Nu mi-ar ierta-o dacă -mi ia altul înainte.continua d'Artagnan săînş ire neobosit schimbă rile pe care îndestularea le adusese înfometatului de odinioară . Mousqueton porni pe iarba aleii în trap mă surat. Va săzicănu ne-a uitat! — Săv ăuite?! EI?! strig ăMousqueton. — Îngîmfat faţ ăde un vechi prieten?! Niciodată . că ci nu vreau ca stă pînul meu săafle de sosirea dumneavoastrădecît de la mine. — Aş a mai zic ş i eu! se învoi Planchet. zise Mousqueton. domnule. iar pomii. ori atunci nu l-ai cunoscut pe Mousqueton. Ş i. mai sprinten. ferindu-se sărosteascăvechiul sau noul nume al lui Porthos. ceea ce era mai degrab ăo mă rturie întru lauda trupeş eniei calului decît a iuţ elii copitelor sale. O da. ş i ce . sînt g ă tiţ i cu panglicuţ e verzi ş i trandafirii. ţ opîrlanilor. — Cît despre mine. fă cu asta singur. care supravieţ uiser ă . îngă dui ţ i-mi săv ăp ă ră sesc. mulţ umesc lui Dumnezeu. fie în locul domnului de Gassion. Pă i cum adic ă . —Ş i prietenului tă u Planchet nu-i spui nimic? — Prietenului meu Planchet?! Planchet. în loc de frunze ş i de flori. Oh! domnule. — Chiar eu. prinse glas Planchet. ş i apoi nu vă d decît mutre să tule.

nu existăo singurăclipă din vechea noastrăprietenie care sănu-mi reînvie în minte. el. — Da. în clipa cînd descă lecă . îi privea cu o umilă curiozitate. Să fim drepţ i cu d'Artagnan. Ş i oftă . un soi de uria şse ivi pe treptele de la intrare. sînt pierdut. că ci. — Oh. da. . cum am dat greşş i cu Aramis. din clipa cînd îi recunoscuse pe d'Artagnan ş i Planchet. Ş i Porthos scoase un al doilea oftat. care se dă dea în vînt dupăbucatele de soi ş i din belş ug încăde pe vremea cînd se numea numai domnul Porthos! — Tacă -ţ i gura! i-o retezăd'Artagnan. care îi amintea de un om blajin ş i viteaz. — Ah. str ă in de orice pornire egoistă . prietenii credincioş i. Mîine gonim iepuri pe cîmpurile mele. în rîndul din faţ ă . primejdiile înfruntate împreună ?! Aşspune că . îş iş tergea ochii: bietul de el. la sfîrş itul că reia a avut ş i dînsa bună tatea săaş tearnăcîteva rînduri. fii binevenit. REGĂ SINDU-L PE PORTHOS. urmăPorthos cu o voce stinsă . Mousqueton. înş iruităîn cerc la o dep ă rtare respectuoasă . că ci miaduc aminte de îndatoritoarea invitaţ ie ce mi-ai fă cut-o într-o scrisoare. Prietenul meu săfie mai puţ in fericit decît pare? Appi spuse cu glas tare: — Înainte de toate aşdori sămăprezin ţ i doamnei du Vallon. Va săzic ănu m-ai uitat? — Săte uit?! Pe tine?! Ah. murmurăPorthos. inima lui zvîcni plinăde bucurie înaintea b ă rbatului falnic ş i cu chipul impună tor. drag ă prietene. se pot uita oare cele mai frumoase zile ale tinereţ ii. a ş a ca o sădau greşcu el. C Ă BOGĂ Ţ IA NU ADUCE FERICIRE D'Artagnan împinse poarta de fier ş i se vă zu în faţ a castelului. D'Artagnan îl scrut ăcu privirea.bucă tar trebuie s ăaibădomnul de Pierrefonds. — Oricum. încercînd sără suceasc ăsfîrcul cochet pe care mustaţ a lui ş i-l pierduse în singură tate. care-s o încîntare: am patru ogari socotiţ i cei mai iuţ i din tot ţ inutul ş i o haităcare n-are pereche la două zeci de leghe în jur. am fă cut destule în vremea noastrăş i i-am dat mult de furc ăbietului cardinal. scumpe d'Artagnan! exclam ăel cu o voce care trecuse de la bariton la bas. Porthos îl luăde braţ pe prietenul să u. tu măvei ajuta s ă -mi regă sesc voioş ia. XIII CUM D'ARTAGNAN ÎŞ I DĂSEAMA. scumpe du Vallon. Alergăîndat ăspre Porthos ş i i se aruncăîn braţ e: toatăservitorimea. oh! murmurăpentru sine d'Artagnan. revă zîndu-te acum. ce fericire săte revă d. Da. Măsperii. plîngea întruna de bucurie. Dacărealitatea e pe mă sura aparenţ elor. Un om atît de fericit nu-ş i va pă ră si niciodatătihna.

— Pă i dacă -i aş a. curios s ăp ă trundălucrurile. pasc pe pă ş unile mele. mai de grabăia din iepurele ă sta pe care l-am vînat ieri din pă durile mele. Intrarăîn castel. din apropiere de Corbeil. O masăîncă rcatăaş tepta. Bun. dragul meu d'Artagnan. — Atunci. — Nu. zise el. Dobor un bou dintr-un pumn. Din pricina asta am pă ră sit castelul du Vallon. De sus pînăjos numai aură rie: corni ş e aurite. — Uite.. D'Artagnan îi ţ inea socoteala suspinelor. îmi d ăvreo patru sute de vedre pe an. îl mă guli d'Artagnan. s-ar zice căte-apas ăceva. ce zici? întrebăPorthos. niscaiva necazuri de familie. Gustădin costiţ a asta. am auzit căMazarin îl hr ă neş te ca vai de lume.. rosti Porţ hos. Aerul dimineţ ii mi-a fă cut o foame de lup. te fericesc: nici regele nu tr ă ieş te ca tine. măg ă seş ti la fel de îndurerat. Biata doamnădu Vallon. fotolii cu lemnul aurit. Porthos oftăpentru a cincea oară . Sînt vă duv ş i am patruzeci de mii de livre venit pe an. care sînt minunate. nu? — Grozav. dragul meu. Carnea e foarte fragedă . dragăprietene. fă cu el. Haidem la masă . — Ei. conveni Porthos. — Totuş i e un vin din partea locului.. mai să nă tos ca oricînd.. — Familie! Din fericire. ca sămăstabilesc pe moş ia de Bracieux. Ai vreo durere? Ori poate s ă nă tatea. — Da. — Mai vreau. mă rturisi d'Artagnan. Tii. — Sînt să nă tos tun. mormă i d'Artagnan. totuş i. vrei? — Abia aş tept. zise Porthos. ciubuce aurite. — Drace! E straş nic! exclamăd'Artagnan. — Da. — Mda. Ş i iată . a ş a tr ă iesc eu. c ădoar nu-ţ i hr ă neş ti iepurii numai cu cimbriş or? —Ş i de vinul meu. E de la berbecii mei. — Drace. se învă ţ ase cu ciudă ţ eniile mele ş i-mi trecea cu vederea micile slă biciuni. schimbare ce m-a ş i hotă rît s ăcumpă r moş ia asta. o costiş ăspre miaz ă zi. continua Porthos ş i obrazul i se încreţ i de durere. ce te face săoftezi? . am ră mas singur pe lume. e ş ti bogat ş i liber? întrebăd'Artagnan. — Te felicit. aici la mine e un aer minunat. — Aş adar. la poalăde munte. Nu era o femeie prea domoalădin fire. — Ză u?! — Da. pînăla urmă . — Sînt doi ani de cînd am pierdut-o pe doamna du Vallon.Porthos oftăpentru a treia oară . — Vai! suspinăPorthos. — Pă i asta-i podgorie în lege.

care se mulţ umeau săfie seniori. Au spus ca e ceva scîrbos. ş i eu nu pot s ăspun nimic. cum eram ultimul venit. — Da. D'Artagnan surîse: gă sise punctul slab ş i se preg ă tea săloveasc ă . auzind zgomot. — Baron. de-aşfi mă car. Eu am omorît doi. era de o nobleţ e îndoielnică . care ai un venit de patruzeci de mii de livre pe an. c ănu-ţ i spun o noutate) a fost mă ritatăcu un avocat. ori ale unor Rohani. măplictisesc. Mousqueton. La început. doamna du Vallon. cu tine am săfiu deschis: nu sînt fericit. pe care îl doreai tu. am venit eu săţ i-l aduc astă zi. — Doamna du Vallon. în sfîrş it. Porthos?! Tu... Asta le-a închis gura celorlalţ i. — Nicidecum. p ă ş uni. Aş a căsînt izolat. pe care nu poţ i să -i vezi fă r ăs ăte simţ i umilit. Zicînd acestea.ş i la ceremonii. însă . cuvântul te poate face săomori treizeci de mii de oameni. de se cutremurătoatăîncă perea. trec înaintea mea ş i la biseric ă . Ba dimpotrivă . în sfîrş it. dou ăsau trei sticle se clă tinarăş i că zurăpe jos. ş i starea asta mămacină pe dină untru. luminat la faţ ă . prin uş a deschisă . titlul ă sta. cu glas tare: — Ei bine! dragăprietene. am toate astea. Dar tu ş tii. cum sînt viconţ i ori conţ i. dragul meu. dar nu m-a ajutat săle devin prieten. Prima oară( ş i cred. tu. — Aha.— Dragul meu. ori cel puţ in din alde Hugo Capet. eş ti ce eş ti prin tine însuţ iş i nevasta nu-ţ i poate înjosi numele. munţ i. cu gura plinăş i cu ş ervetul în mînă . înţ elegi. . Ei au gă sit asta scîrbos. alergănumaidecît ş i. dar sînt singur în mijlocul lor. Porthos pă li un pic ş i goli o stacanăuriaş ădin viniş orul lui de pe costiş ă .. spuse d'Artagnan. care nu voiau să devinăduci. tră iesc singur. Înţ elegi. îl vă zu pe Planchet. a trebuit săfac avansuri ş i le-am fă cut. Ah! De-aşfi baron! „Bun! cugetăd'Artagnan. d'Artagnan. nefiind de vi ţ ănobil ăca vlă starele unor Coucy. Porthos parcăînghiţ i cu greutate în sec. rosti el. nu-i aş a? zise d'Artagnan. sfîrş ind vorba prietenului să u. zise el. toţ iă ş tia de-aici. — Monseniorul m-a chemat? întreba Mousqueton. tu nu eş ti fericit? — Dragul meu. urmăel. — Tu nu eş ti fericit. — Dar.. Porthos s ă ri în sus. peste tot. — Ah! strigăPorthos. Închipuieş te-ţ i cătoţ i sînt nobili de ţ arăcare au cîte un titlu oarecare ş i pretind căse trag din Pharamond. Aici voi izbuti. pă duri. care ai un castel. pref ă cîndu-se în cioburi. din Carol cel Mare. mă rturisi Porthos. Ah. Porthos îi ară tăcu mîna săstrîngăcioburile. pricep: eş ti înconjurat de niş te calici. e adevă rat. — Bag de seamăcu plă cere căţ ii pe lîngătine acelaş i flă că u vrednic." Apoi.

da! I-ai scurtat numele: Mousqueton era prea lung. — Pe legea mea. fiindcăoamenii tă i s-ar putea s ăintre la b ă nuieli. se vede cît de colo – ş i adă ugăş optit: Dar mi-e credincios trup ş i suflet. Asta-i o desfă tare de rînd. — Ei. — La naiba! mormă i Porthos. — Prietene. după -masă . Mouston! porunci Porthos. încuviinţ ăPorthos. Grozav de plă cut! D'Artagnan însa nu le mai ţ inea socoteală . Ghiceş te. cuvîntăd'Artagnan. În schimb. prin crîngul bogat ş i printre arbuş tii din capă tul fiecă reia se ză reau iepuri pierind în aluniş uri ş i zbenguindu-se prin iarba înaltă . încuviinţ ăPorthos. neispr ă vitul. las pescuitul în seama lui Mousqueton. adică atunci cînd măprinde urîtul. cade bine săne plimbă m prin parc. dragăprietene. Ei bine. atunci socoteş te-te un om fericit. să -l lă să m pe Gredinet. Sînt gata s ăţ i-l dă ruiesc dacăvrei. ş i dacăheleş teul e la fel de bogat în peş te cum e desiş ul în iepuri. — Da. cîinele meu favorit. pornirăsăfacăînconjurul unei minunate gră dini. — Bucuros. — Ai spus Mouston? Aha. duhnea de la o po ş t ăa sergent de cavalerie. vin ş i m-aş ez pe una din b ă ncile astea de marmură . zise d'Artagnan. adă ug ăPorthos. strig dupăGredinet. mai vînez cîteodată . — Întocmai. nu m-ar pă ră si pentru nimic în lume. relua Porthos. ră spunse Porthos. ş i m-apuc sătrag în iepuri. trimit sămi se aducăpuş ca. „Ş i-i zice stă pînului să u monseniore" – se gîndi d'Artagnan. — Tii. săînfrun ţ i . Dar te previn. Ş i-apoi. — Da. — Cum adică ? — Va trebui săîmbraci iară ş i zalele. săîncingi spada. Totuş i săamînă m convorbirea pe mai tîrziu. Dar noi discutam ceva cînd a dat buzna neispr ă vitul ă sta. — Du-te. Gredinet aleargăsăcaute vînatul ş i-l duce singur la bucă tă rie: l-am dresat anume. Ş i cum amîndoi mîncaserăpe să turate. dră guţ ădihanie! se minunăd'Artagnan. căe vorba de lucruri serioase. — Bucuros. cu un nou oftat. Porthos. Săne întoarcem la ale noastre. acum. că ci am început sămăcam satur de el. de vreme ce ai pă strat patima vînă toarei. Poate căiscoadele miş unăş i prin partea locului. dragăPorthos. la care s-a adă ugat ş i aceea a pescuitului. îl încunoş tinţ ăPorthos. se învoi d'Artagnan. — Pă i asta-i grozav de plă cut! exclama d'Artagnan. parcul se dovedeş te pe mă sura tuturor celor de aici. Alei de castani ş i tei acopereau cel pu ţ in treizeci de pogoane. — Pe urmă .— E intendentul meu. Apoi ridicăglasul: — S-a pricopsit. ca nu cumva săspui c-am avut ascunziş uri faţ ăde tine: ar trebui negreş it să -ţ i schimbi felul de viaţ ă .

ce vrei? regii ş i reginele au toane ciudate cîteodată . dragăprietene. prietene? — Eu? Nicidecum. Dar. — Atunci. cu bunu-i sim ţ dintotdeauna. ţ i-o jur. — Prin urmare. m ă rturisi Porthos. i se ală turăd'Artagnan. ei ţ in în mîna lor bogă ţ iile ş i onorurile. dragul meu. braţ ul mi-e încăzdravă n. aflăcăvin la tine din partea cardinalului. Porthos nu pricepu prea bine. ş i care. Ş i nu ne mai poartăpic ă ? — Te înş eli. Porthos. în clipa de faţ ă . — Da. spui cătocmai contele de Rochefort i-a vorbit de mine cardinalului? — Da. ş i dup ăaceea regina. — Nu. ar fi fă cut poate bine săţ i-l dă ruiascăţ ie. Cuvântul acesta îl tulburăpe Porthos. de altfel. tu . pricep. spuse d'Artagnan la rîndul să u. Ai fă cut burt ăş i braţ ul tă u nu mai are îndemînarea ce-a dat atîta de furcăg ă rzilor cardinalului. În sfîrş it. Eu sînt cel care nu-i port pic ă . ş tii cum fă ceam pe vremuri. ş i întinse înainte un braţ gros cît o pulpăde berbec. — Aş adar. nu ş tiam. Porthos. da! —Ş i împotriva cui? — Ai urmă rit ce se petrece în politică . te-ai mole ş it. să -ţ i verş i ca ş i odinioarăsîngele de-a lungul drumurilor. — Cu atît mai bine. continuăel. cum ş i merita. — Totuş i. — O. Ei bine. asta-i înţ elept ş i aş a poţ i să -ţ i atingi ţ elul. — Oho! fă cu el. — Oh. — Adică . —Ş i cine i-a vorbit de mine? — Rochefort. Ş i ce vrea de la mine Eminenţ a-Sa? — Eminenţ a-Sa vrea săte aib ăîn slujb ă . La urma urmelor. drace! mormă i Porthos. trebuie săne avîntă m în luptă ? — Ei. mormă i Porthos. eş ti de-al nostru.aventura. lor săle fii devotat! repet ăPorthos. — Cum? Regina?! — Pentru a ne că pă ta încrederea i-a dă ruit chiar faimosul diamant. ca ş i cum s-ar fi aflat tot în 1640 ş i ar fi fost vorba de adevă ratul cardinal. Doamne. — Asta-i ş i pă rerea mea. Deci. eş ti de partea lui Mazarin. ş tii. — Da. dar săne amintim cănu era dă ruit cu o prea mare putere de înţ elegere. sau de partea prinţ ilor? — Eu nu sînt de partea nimă nui. Cu atît mai bine. Ţ i-aduci aminte de el? — Da' cum nu! Cel care ne-a pus atîtea beţ e în roate pe vremuri ş i care ne-a silit s ăbatem atîta drumurile. cel pe care l-ai împuns în trei rînduri cu spada. lor săle fii devotat. habar n-am în ce chip. —Ş tii căa devenit prietenul nostru? replic ăd'Artagnan. diamantul pe care l-am vîndut domnului des Essarts. ei împart averile ş i titlurile. a ajuns iară ş i în mîna reginei.

— Ba da. „Se teme sănu fi venit cumva să -i cer bani cu împrumut". holbînd ochii la ultimele cuvinte. — Sub celă lalt cardinal. socot căo coroană . — Cu atît mai ră u! zise Porthos. căAramis a devenit c ă lugă rş i iezuit ş i ca tră ieş te ca un urs: s-a lepă dat de toate ş i nu se gînde ş te decît la mîntuirea sufletului. —Ş i spui căai stabilit ş i oarecari condiţ ii în ce măpriveş te? — Minunate. spuse Porthos. fă cu d'Artagnan. zise el. dragul meu.eş ti devotat. Nu ş tii unde-l gă sesc? . reginei ş i cardinalului. Porthos deveni bă nuitor. — Totuş i. — Eh. i-am încredinţ at ş i de devotamentul tă u. pe care stră moş ii mei. că ci tu îmi pari omul cel mai fericit de pe lume. Noi nu ne vom face ră u unul altuia. Ş i Athos? — Cu el nu m-am v ă zut încă . fiindcăEminen ţ a-Sa ne va d ă rui tot ce vrem: mo ş ii. aş a mi-ai spus. dragul meu. să ră ciţ i în urma cruciadelor. nu? — Fireş te. prietene. Nu spun asta pentru tine. dragul meu.. ba mai mult. Pe urmămăretrag acolo ş i mor liniş tit. minunate! înainte de toate. încuviinţ ăPorthos. bani ş i titluri! — Oho! exclamăPorthos. ş i urmăcu glas tare: — Ah. care nu voia s ă -l dezam ă geascăpe Porthos. una mică .ş i săcump ă r vreo treizeci de pogoane de pă mînt în jur. ţ elul meu sînt banii. — Eu. — Ei bine. —Ş i el ce doreş te? Săajungăepiscop? — Aramis. Propunerea mea n-a putut să -l abat ăde la ale sale. vreau săfiu baron. l-au lă sat în pă ră sire de-a ajuns o ruină . în ciuda celor patruzeci de mii de livre ale tale ş i poate tocmai din pricina lor. cu atît mai bine dacăte afli la strîmtoare. Porthos oftă . continuăd'Artagnan. dar măvoi auce cum plec de la tine. aş a că tră iesc întrucîtva de azi pe mîine. niciodatăn-ai bani destui... — Regelui. n-am ş tiut săne preţ uim norocul. nu? Patruzeci de mii de livre pe an. Îl ş tiam înţ elept. Nu sînt un om prea învă ţ at. Asta-i tot ce-mi trebuie. Ţ elul tă u este un titlu. tu ai bani. ş i l-am avut în mînă . n-ai decît s-o dobîndeş ti: coroana asta stăîn vîrful spadei tale. — Ai săfii. Doamna du Vallon a lă sat o moş tenire cam încurcată . cu venitul tă u de patruzeci de mii de livre pe an. îş i urmăvorba d'Artagnan. cugetă d'Artagnan. prietene. Închipuieş te-ţ i.. — Dar la ceilalţ i prieteni ai noş tri nu te-ai gîndit? întrebăPorthos. Săcîş tig bani destui ca s ăreclă desc castelul d'Artagnan. l-am vă zut pe Aramis. — Mai bine? Cum adică ? întrebăPorthos. — Da. n-ar sta ră u pe uş a tră surii tale.

Am auzit ca a înfiat un tînar care-i seam ă nă leit. cum mi-au mai ruginit oasele de cînd măaflu aici! Cîteodată . dragul meu. Înţ elegi. Deci. Bea mult. peste tot. atunci ne lipsim de el. continuăd'Artagnan. dragul meu. — Ei bine. Eş ti partizan de-al Frondei. — Grea pentru novici. nu pentru de-alde noi. —Ş i o săţ in ămult timp? — De! Poate trei-patru ani. o moş tenire de la nu ş tiu ce rubedenie. Numai că tuspatru laolaltăam fi fă cut cît treizeci ş iş ase. Mai cu seam ăc ă . întă ri Porthos. Athos al nostru cel virtuos ca Scipio? L-ai revă zut? — Nu. domeniul contelui de Bragelonne? — Unde mai pui căn-are nici copii. acolo-i minunat: nici tu opreliş ti. tragi spada. mărog. ş i mă -ntorc acasăş i mai plictisit. straş nic! se bucurăPorthos. după cum spui. dragul meu. Dacă nu. nici tu gă rzile cardinalului. ie ş ind de la biserică . — Da. — Ah. poţ i sătragi spada mai lesne? — În privinţ a asta. o săavem lupte în lege. asta-i tot. surîse Porthos la amintirea vechilor sale ispră vi. — Cum îi spune? — Bragelonne. dragul meu. zise d'Artagnan. săfac orice strică ciune. aş a e. cu atît mai bine! se însufleţ i Porthos. doar-doar o săiasă vreo ceartă . Degeaba. — Hm! fă cu Porthos. — Cu atît mai bine! La urma urmei. toţ i mălasăsăle culc lucerna la pă mînt cu cîinii mei. Athos. duminica. —Ş i-o s-avem mult de furcă ? — Nă dă jduiesc c ăda. Aerul lui grav îl fă cea s ăpară mai vîrstnic. Noi doi facem cît doisprezece. împuş că turi. — Da. adă ugăd'Artagnan. —Ş i-apoi. mătem sănu fi îmbă trînit ş i decă zut din pricina patimii lui pentru vin. zise Porthos. Ei. n-o săte plictiseş ti! . Între noi fie vorba. ş i mai degrabăaici stăadevă rul. Nici nu-ţ i închipui. Doamne. Fie căsînt respectat. cu atît mai bine.— În apropiere de Blois. mîine voi pleca să -i duc veş ti despre tine. dacăAthos ni se ală tură . barem. incendii. nici tu Jussac. Spune-mi. ş i gata. ne-aş teaptăo treabăgrea. Domnul de Guise l-a ucis pe domnul de Coligny în plinăPiaţ ăRegalăş i n-a pă ţ it nimic. moş teneş te o moş ioar ăcu blazon de conte! Cum o săse descurce între atîtea titluri? Domeniul contelui de la Fère. adevă rat. — Da. fiindcăsimt căam nevoie de asta. era cel mai vîrstnic dintr noi. — Numai cu cîţ iva ani. oriunde! Sub un felinar. nici alţ i copoi. fie căsînt temut. dau o goanăc ă lare pe cîmpurile ş i pe ogoarele vecinilor. —Ş i curînd. — Athos. pe o moş ioar ă . într-un han. care era nobil ca un împă rat. la Paris.

vai. am cuvîntul tă u? — Da. dar ca Porthos s ăfie fericit.— Atunci. aidoma unui nor de vară . aş ternea mai curînd un abur decît o umbră . Am o rugă minte. La aceastăfagă duială . m-am hotarît. Dar. „Mătem. providenţ a pă ru c ăvrea să -i dea o dezminţ ire. — Ei bine. bietul bă iat habar nare de ce am venit aici!" Mousqueton se ţ inea la distanţ ă . era chipul unui om pe deplin fericit. — Ce este? — Măva face baron? — Eh! Ce naiba! bombă ni d'Artagnan. — Vorbeş te prietene. MOUSQUETON ERA FOARTE MULŢ UMIT DE A SA Pe cînd se întorceau la castel ş i în vreme ce Porthos plutea în visurile baroniei. În clipa în care Porthos îl pă ră si ca sădea niş te porunci bucă tarului. porni împreunăcu el înapoi spre castel. prietene? întrebăd'Artagnan. peste tră să turile sale. „Uite ce că utam. îş i zicea d'Artagnan în sinea lui. îş i zise d'Artagnari. dorinţ a ta e ca ş i . vorba-i vorb ă . — Fericit la culme ş i totuş i dumneavoastr ămăputeţ i face ş i mai fericit.. Numai că . Asta s-a hotă rît dinainte. XIV UNDE SE DOVEDEŞ TE CĂDACĂPORTHOS ERA NEMUL Ţ UMIT DE STAREA LUI." În timp ce fă cea aceastăcugetare filozofică . d'Artagnan s-ar fi socotit cel mai fericit om de pe pă mînt. afarăde o uş oarătulburare care. mi-e teamăs ănu credeţ i cămi-am pierdut capul de atîta bine.. întotdeauna nemulţ umit ăde ceea ce are. — Aş adar. Ţ iam spus ş i îţ i repet: r ă spund de titlul t ă u de baron. că -mi voi petrece toată viaţ a. — Nu îndră znesc. Chipul acestui flă că u de treabă . Voi trage spada ş i voi lovi în dreapta ş i în stînga pentru Mazarin. Porthos. îl îndemnăd'Artagnan. întotdeauna rîvnind la ceea ce nu are. vorbeş te! Ş i dacădepinde de mine. D'Artagnan se aş ezăpe o bancăş i îi fă cu semn săse apropie. — Domnule. uitîndu-măîn dreapta ş i-n stînga. farăsăvă d vreodatăchipul unui om pe deplin fericit. începu Mousqueton. În locul lui Porthos. care nu pusese nicicînd la îndoial ă cuvîntul prietenului să u. folosindu-se de aceastăîng ă duinţ ă . d'Artagnan îl vă zu pe Mousqueton apropiindu-se. d'Artagnan cugeta la slă biciunile bietei firi omeneş ti. îi lipsea – ce? Cinci litere săle aş eze înaintea celorlalte nume ale sale ş i o coroanămititic ăs ăo zugră veascăpe uş ile tră surii. — Va săzic ăe ş ti fericit.

Totuş i. Pă i cît e ceasul? — Ei. murmurăd'Artagnan. da. — Te-ascult. înflorise ca un bujor. care se retră gea cu plecă ciuni. De mi-aţ i face o asemenea cinste. — Vino. un pahar te ispiteş te întotdeauna. Fii liniş tit. — Oh. la care jinduia de cincisprezece ani. Haidem. spuse d'Artagnan. care nu dorea nimic altceva decît săi se spunăMouston. cît de folositor e săte faci ascultat de subordonaţ ii tă i. — La masă ! zise el. D'Artagnan. e trecut de unu. văvoi ră mîne recunoscă tor toatăviaţ a. dragul meu Mouston. dragul meu. care e mai demn ş i măface respectat de inferiorii mei. pă rea mai pu ţ in încredinţ at decît prietenul s ă u de temeinicia cugetă rii lui Athos. — Casa ta e un rai. — Ei bine. prietene. Asta-i prea puţ in faţ ăde supă ră rile neaş teptate ce le aduc acestui biet bă iat care m-a primit atît de bine. dar mie nu mi-e foame. cu toate că inima i se împietrise în piept." —Ş i domnul ră mîne mai mult printre noi? întrebăMousqueton. — Oh! izbucni Mousqueton. domnule. — Ei bine. nu depinde decît de dumneavoastră . al că rui chip. — Ah. dar pe Mousqueton. de a c ă rei temeinicie m-am convins ş i eu de cînd m ălupt cu plictiseala. O remuş care îş i croia drum în cugetul lui d'Artagnan. Aţ i venit încoace numai ca săne pricinuiţ i pă reri de ră u? — Iatăde ce mătem ş i eu. dacăî ţ i face plă cere. ci Mouston. regă sindu-ş i vechea senină tate. Ş tiţ i. Asta-i una din cugetă rile bietului Athos. D'Artagnan zîmbi: în vreme ce Porthos îş i tot lungea numele. îi îndeplini voia d'Artagnan. că ci Porthos risca bucuros totul pentru titlul de baron. atît de încet. Nu-i pă rea ră u că -l împinge pe Porthos pe o cale la capă tul c ă reia viaţ aş i averea lui puteau săfie compromise. ceea ce vreau săvărog este sănu-mi mai spuneţ i Mousqueton. domnule! fă cu Mousqueton. nu era o cruzime să -l smulgi din viaţ a asta de dulce huzur? Iatăce-l fră mînta în clipa cînd se întoarse Porthos. — Domnule. De cînd am cinstea săfiu intendentul monseniorului. În acest timp uitîndu-se cum mă nîncăPorthos ş i bînd ş i el cît putea . se stră dui săfie la înă lţ imea gazdei. — Plec mîine. nici n-am sa te mai tutuiesc. pe care firea-i gasconăîl îndemna veş nic la cump ă tare. Porthos: aici nici nu ş tii cum trece timpul. nu putu s ă -l audă . încît Mousqueton. mi-am luat acest nume. — Cum la masă ?! se mirăd'Artagnan. Dar nu cumva cer prea mult? „Vai! îş i zise d'Artagnan. roş u la faţ ăde fericire.îndeplinită . că ci dac ăn-ai întotdeauna poftăde mîncare. domnule. cu inima cît un purice. domnule? întrebăMousqueton. domnule. n-am săuit rugă mintea ta ş i. Mousqueton ş i-l scurta.

Cu cele o mie ş ase sute de livre – ş tii. ducînd scrisoarea aceea lordului de Winter – a deschis o pră vă lie pe strada Lombards: s-a fă cut cofetar. căîntr-o zi Planchet va salva viata lui Rochefort ş i că tu îl vei ascunde pentru isprava asta. — Numai căMouston nu mai e tînă r. ş i asta cu atît mai vîrtos cu cît Mousqueton. cînd. — Nimic mai adevă rat. ceea ce ar fi fost o înjosire pentru noul să u rang. — Ei. dar m-am obiş nuit cu el. că tre sfîrş itul mesei. — Aha. Dacăţ i-ar fi spus cineva. cum spui că -l cheamă ? — Planchet. armele mele se afl ăîn bună stare? D'Artagnan începu săbatăcu degetele în masă . întreb ăPorthos. ca să -ş i ascundă încurcă tura. —Ş tiu. e vinul. dragul meu. cine te va însoţ i de astădată ? — Cred căMouston. Porthos spuse servitorilor săplece ş i cei doi prieteni ră maserăsinguri. Fu o loviturăpentru d'Artagnan. Mai mult. dar nu se mai aflăîn slujba mea. observ ăel. ră spunse d'Artagnan. la un semn al lui d'Artagnan. vin de Xeres. — Spune-mi. pe viteazul. Gustădin astăviţ ă spaniolă . care vă zu dintr-o datăzîmbetul prietenos al intendentului schimbîndu-se într-o strîmbă turăde durere. gîndul la Mousqueton îi venea mereu în minte.. dră cie. d'Artagnan întrebă : — Porthos. fă r ăs ăserveascăbucatele. are o cofetă rie în strada Lombards! Ş i atunci cum de-i în slujba ta? — A fă cut vreo cîteva boacă ne ş i se teme sănu dea de dracu. l-am regă sit. întă ri Porthos. zalele mele! . orbire a amorului-propriu!" gîndi d'Artagnan în sinea sa.mai bine. întîmplă rile îi schimbăpe oameni. cele o mie ş ase sute de livre pe care lea cîş tigat la asediul de la Rochelle. ori se schimbădoar ca s ădevin ăş i mai bun. Dar. ce vrei. Nu ţ i-ai pă strat oare acelaş i slujitor: pe vrednicul. s-a îngră ş at grozav ş i poate căa pierdut deprinderea de odinioară . dragul meu. nici nu s-ar învoi s ămăpă ră sească . — Armele dumneavoastră . chiar tu. recunoscu Porthos. Care arme? — Ei. monseniore? fă cu Mousqueton.. Mouston. Ş i muş chetarul povesti prietenului să u cum l-a regă sit pe Planchet. — Pe urmă .ţ ine prea mult la mine. r ă spunse Porthos cu aerul cel mai firesc. Ceea ce nu se schimbă . continuăPorthos. Din pricina asta. ară tîndu-ş i recunoş tinţ a fa ţ ăde d'Artagnan prin vechimea ş i buchetul vinurilor scoase din pivniţ ă . pe isteţ ul. „Oh. în ruptul capului. murmurăPorthos dupăce ascult ătotul. se ivea din cînd în cînd în uş ă . Da. ş i de altfel. aflat ăla mare cinste în ochii prietenului nostru Athos. În clipa aceea intrăintendentul ş i-ş i întrebăstă pînul ce bucate doreş te pentru a doua zi ş i despre vînatoarea pe care o plă nuise. oare ai fi crezut? — Nu.

iar tu faci rost de niş te pistoale ş i un cuţ it de vân ă toare. —Ţ ie ce cal îţ i place? — Îmi place Rustaud. monseniore. neliniş tit. spuse Porthos. cureţ i sau porunceş ti sămi se cureţ e armele. — Mîine te încredinţ ezi de asta ş i. apoi îngă imăcu o voce tremurîndăş i sugrumat ă : — Sub arme! În armata regelui? — Da ş i nu. care pînăacum bă tea cu degetele în mas ăla voia întîmplă rii. domnule? bîigui intendentul. încît ofiţ erul nu putu să -i susţ inăprivirea fă r ăs ăse simtămiş cat. care fă cea prezentul atît de dulce. monseniore? îngîn ă Mousqueton. ş i mai rugă tor decît prima oară . te îngrijeş ti să -ş i recapete ş i luciul. dacăe nevoie. fă cu s ăse audăo caden ţ ăde marş . Mouston. — Pornim într-o expediţ ie. cu . D'Artagnan. Acest trecut atît de cumplit. ră sucindu-ş i fă r ăîncetare mustaţ aş i str ă duindu-se s ă -i redea aerul falnic de odinioară . — Oh. Ţ ine zi ş i noapte la drum. — Ne întoarcem sub arme. ş i lovitura fu atît de îngrozitoare pentru el. încît ieş i buimă cit. bietul meu Mouston? glă sui d'Artagnan. — Cum nu. — Ce vreţ i. Cuvîntul din urmăcă zu ca un tră snet asupra lui Mousqueton. Cel puţ in a ş a cred. ai că rui obraji roş ii începeau săpă leasc ă . că t ăspre d`Artagnan cu o mustrare de negră it în ochii lui plini de supunere. În ciuda grijii lui d'Artagnan de a nu-l tutui ş i de a-i rosti numele cu toatăpompa pe care acesta o rîvnea. căpe Mousqueton îl zgîl ţ îi un fior care f ă cu să -i tremure obrajii plini ş i stacojii. uitînd să închidăuş a. Abia rosti aceste cuvinte. — Bravul Mousqueton ş i-a pierdut capul de bucurie! zise Porthos. Mousqueton primi lovitura în plin.. Mouston! îl înş tiinţ ăPorthos. — Asta înseamnăc ăpornim la drum.. Soarta. — E voinic. Care-i calul cel mai iute? — Vulcan. pe scurt. s ăc ă ută m tot soiul de aventuri. ce-mi aud urechile? scînci Mousqueton spre d'Artagnan. Pornim s ăne batem iară ş i. ne reluă m viaţ a din trecut.— Care zale? — Zalele pe care le port în luptă . — Mai mult decît atît. monseniore: e ascultă tor ş i măîmpac de minune cu el. nu? — Soi normand încruciş at cu Mecklembourg. —Ş i cel mai bun de povară ? — Bayard. sămă nînce bine ş i săse odihnească . — Uite ce e: te îngrijeş ti de tustrei. Dumnezeule.

— Oh! zise d'Artagnan. chiar de a doua zi. Vinul cel straş nic al lui Mousqueton îl fă cea pe d'Artagnan s ăvadăperspectiva stră lucitoare de a se umple de bă net. mulţ umitălui d'Artagnan. poate căasta m-ar înviora niţ el. murmurăcu sfialăMousqueton. Totuş i. ş i noroc! Eu. pîn ăunde Porthos ţ inuse să -ş i petreacăprietenul. Îmi trebuie patru zile săajung la Blois. dupăce porunci săse înjunghie o c ă prioarăîn cinstea oaspetelui. aş a căsînt dator săîncerc. Mousqueton se mai lini ş ti. care era între Compiègne ş i Villers-Cotterêts. — Dacăte-aşînsoţ i. Adevă rul este c ă dormeau amîndoi cu capul pe masăatunci cînd venirăs ă -i pofteascăla culcare. Ră ma ş i singuri.. Pleacădeci cam într-o să ptă mînă . — Ne-am înţ eles. încuviinţ ăd'Artagnan. ceru lui d'Artagnan să -i spună ce hotă ră ş te. — Iată . pe strada Tiquetonne. Cît despre Porthos. unul. ş i măaş tep ţ i acolo. — Eu vreau sămăabat pe la Athos. întreabă -l pe Planchet. — La naiba! bombă ni Mousqueton. „Cel puţ in. îmi place mai mult asediul oraş ului La Rochelle. — Minunat! exclamăd'Artagnan. — Mi se pare însăcăodinioară . recunoscu Porthos.. dar trebuie s ăte porţ i cum se cuvine cu prietenii. Dacă -i vorba pe-aş a. continuăd'Artagnan. „Numai că adă ugăel – cei care cad prinş i în lupta asta sînt în primejdie săfie spînzuraţ i". dupăce îl purtădin pă dure la munte ş i de la munte la heleş teiele sale. ş i la Pierrefonds. apucînd pe drumul spre Villers- . sînt plin de însufleţ ire. porneş te singur. Dar aş a nu-ţ i mai ră mîne timp săte pregă teş ti de plecare. Lupta nu se mai poartăazi aş a ca odinioar ă . dragăprietene. deş i n-am nici o nă dejde. ş i pe mine la fel. Tragi la hanul „La Că priţ a". îş i spunea d'Artagnan. cei doi prieteni începurăs ăvorbeasc ăde viitor ş i să clă deascămii de castele în Spania. cuvîntătrimisul cardinalului. care adeveri pe de-a-ntregul spusele lui d'Artagnan. haita în cap cu Gredinet – într-un cuvînt toatăavuţ ia sa – ş i dup ăce îl mai aş eză la alte trei mese din cele mai îmbelş ugate. — Ai dreptate. care se afla în apropiere de Melun. toate-s treburi diplomatice. o zi ca sără mîn acolo. Mousqueton se duse săcearădesluş iri vechiului să u prieten. dupăce îl duse s ă -i vadăcîinii de vînă toare. pe Porthos – panglica albastrăş i mantia de duce. aflat în apropiere de Corbeil. care îi dă du de ş tire călupta s-ar putea săse poarte tot timpul în inima Parisului ş i la porţ ile castelului du Vanon. Se despă rţ irăla hotarul moş iei Pierrefonds. Atunci. trei sau patru zile ca sămăreîntorc la Paris. zise Porthos. dat fiind căera nevoit să -l pă ră seascăş i să -ş i continue drumul. — Nici vorbă .aerul cu care Don Quijote trebuie să -l fi încurajat pe Sancho săstrîngă chinga pe catîrul să u pentru o ultim ăb ă tă lie. Azi. Nu-l mai cred bun de nimic. la Bracieux. spuse Porthos.

ajungînd să -ş i încropeascăo stare mai ac ă tă rii. Planchet nu era un oarecare tovară şde aventuri: se dovedea un bun sfetnic. ace ş ti doi oameni se înţ elegeau de minune. suferea săruginească printre cei cu vederi înguste. contele de La Fère locuind la castelul Bragelonne. nu că uta primejdia. Aş a căporni încreză tor s ăcalce cele patru-cinci zile de drum. de acest că lugă raşcu trecere la femei. c ă tase adesea după chilipirurile de odinioară . ş tiind căare meritele sale. domnul Athos era un gentilom fă răde pereche! întă ri Planchet.Cotterêts. d'Artagnan lepă dăaerul stă pînului. clă tinînd din cap ş i întorcîndu-se la gîndul ce-l fr ă mînta fă r ăîncetare. un om cu darurile celui mai nobil ş i mai generos dintre oameni. ş i care. iar Planchet ieş i cu totul din pielea servitorului. . DacăAthos ni se ală tură . dacăPlanchet avea nevoie de d'Artagnan.Plec la Blois. mergeau amîndoi ală turi ş i sporovă iau împreun ă . dar nici nu dă dea înapoi în faţ a ei. Era un piş icher fă răde pereche. fusese soldat ş i armele înnobilează . în împrejurimile acestui oraş . regă sindu-se. Precum am mai spus. urmat de credinciosul Planchet. ca sănu-i mai cuprindăurîtul. XV DOUĂCHIPURI DE ÎNGER Era cale lungăde mers. ş i d'Artagnan avea nevoie de Planchet. — Oh. ceea ce îi mai alunga urîtul în aceastălungăcă lă torie. De altfel. pe unul îl am de pe acum în slujba Eminenş ei-Voastre. flecă rind cu Planchet. Diavolul ă sta de Porthos e ş i azi voinic ca un taur." Ş i dupăaceea porni spre Blois. ş i el preş uie ş te cît douş zeci . cel puţ in nu voi fi singur." La Villers-Cotterêts scrise cardinalului: „Monseniore. vom fi trei ca s ăne batem joc de Aramis. Se ridicădeci numaidecît la rangul de confident al celui că ruia îi mai spunea încăstă pîn. mai presus de toate. D'Artagnan nu-ş i mai deschisese inima de ani ş i ani de zile. Aş a c ăajunser ăla Blaisois aproape buni prieteni. dar sînt dator sămăport astfel cu vechiul meu prieten. dar d'Artagnan nu-ş i fă cea griji: ş tia caii odihniţ iş i să tui dupăacest popas în grajdurile îmbelş ugate ale seniorului de Bracieux. ca ş i dup ăvorbirea ş i tovă ră ş ia stră lucitoare a gentilomilor. Pe drum. Astfel. ş i d'Artagnan avusese de multe ori prilejul săse conving ăde asta. în sfîrş it. Treptat-treptat. Apoi. unul care. ei bine. d'Artagnan zise: —Ş tiu bine căstă ruinţ a mea pe lîngăAthos nu are rost ş ie zadarnică .

că -i ş i aud vorba îng ă latăş i că -l vă d clă tinîndu-se pe picioare. —Ş i-apoi. ş i cînd bietul om s-a pr ă bu ş it la pă mînt fă ră săzicănici pîs! Oh. domnule. cînd ş i-a prevenit potrivnicul: „Mi-ai cerut să -ţ i spun numele meu. în duelul cu englezii din curtea de la Carmes? Tii. precum spusese. ori. era un gentilom fă răde pereche! — Da. — Zvîrlea banii cum picăgrindina din cer. toate astea îmi sfîş ie inima. reluăd'Artagnan. decă derea. de îndatăce-o va lua razna. Totul e adevă rat ca ş i cuvântul Evangheliei. — Oricum. asta-i tot. o săne l ă murim curînd. ş i pă că tosul de Grimaud. de care te mirai întotdeauna c ăţ ine în mînădoar o simplăspad ă . Îi plă cea s ăbea. în clipa cînd l-a stră puns.. domnule. pesemne căa devenit un bă trîn gîrbov. aşda bir cu fugiţ ii numai sănu vă d aceast ă întristă toare priveli ş te.— Nu-i aş a? întreb ăd'Artagnan. — Eh. domnule. acest chipeşcavaler atît de stră lucitor sub arme. Cînd îş i va veni în fire. o săîn ţ eleagă . tare mă re ţ ş i chipeşmai era domnul Athos în ziua aceea. o s ă -l lă să m singur. Planchet. Numai că . vărepet.. împurpurate de asfinţ it.ş i el o săne cerceteze cu privire stinsă . — Singura-mi teamă . mai ales. cu atît mai r ă u pentru dumneata. că ci cred căzidurile înalte de colo. Dumnezeu mi-e martor. cu nasul ro ş uş i cu ochii lă crimoş i. niciodatănu s-a pomenit tă cere atît de gr ă itoare. în loc de un baston de comandant. numai că -ş i va fi pierdut toate aceste însu ş iri din pricina unui singur cusur. fiindc ăAthos e bă trîn astă zi. e ca Athos s ănu primească propunerile mele într-o clipăde înflă că rare ră zboinic ă . mi se tot pă rea c ă -l aud murmurînd: „Haide. continuăd'Artagnan. uite. recunoscu d'Artagnan. că ci prea puţ in i-a pă sat de bruma lui de avere. mai mult ca oricînd ş i mai beţ iv decît st ă pînusă u. mă rturisesc. Sînt întocmai cuvintele sale. glă sui Planchet. licoare. domnule. Planchet clă tinădin cap. mai degrabă . Vi-l mai aduce ţ i aminte. Ochii lui nu spuneau nimic atunci cînd ducea paharul la gură . — Mi-aduc aminte. continu ăPlanchet. zise Planchet. vino ş i scapă -măde necazuri!" Ş i cum se pricepea săsfă rîme piciorul unui pahar ori gîtul unei sticle! Nimeni nu se putea mă sura cu dînsul în privinţ a asta. poate ş i mizeria. Într-adevă r. Planchet. sînt zidurile ora ş ului . zise Planchet cu milă . Cît despre mine. Pentru Porthos ş i mine ar fi o mare nenorocire ş i. ş i mînuia spada ca un rege. — Mi se pare c-am ş i ajuns. O să -l gă sim tolă nit undeva în iarbă . fă răs ăscoatăo vorbă : se vedea limpede c ă împă rtă ş eş te temerile st ă pînului să u. dacăn-aşţ ine să -mi dovedesc respectul faţ ăde umbra mă reaţ ăa gloriosului conte de la Fère. ba poate cănici n-o săne recunoască . că ci voi fi silit săte ucid!" Eram în preajmăş i l-am auzit. rosti d'Artagnan. o cumplită încurcă tură . domnule. care ne-a fost atît de drag. zise d'Artagnan. bea dar nu era un b ă utor ca alţ ii. eh. iatăce tristăpriveliş te ne a ş teaptă astă zi! Acest nobil gentilom cu ochiul ager. Ş i cum l-a fulgerat cu privirea.

ia zi. în pă dure. Cam la vreo trei b ă tă i de pu ş c ăde acolo se aflăo casămare. cl ă dităpe un deluş or umbrit de niş te sicomori uriaş i: castelul domnului conte de La Fère. în stînga. o s-o facem ş i pe asta! fă gă dui d'Artagnan.Blois. Castelul! A. aduc la înf ă ţ iş are cu ceea ce am auzit despre Chambord. ci La Vallière: dumneavoastrămerge ţ i mai departe. — Ei. pentru fugarii dumneavoastră . — Intră m în oraş ? întreb ăPlanchet. D'Artagnan mulţ umi ţ ă ranului ş i dă du pinteni calului. prietene! îi strigăPlanchet. — Cale de zece minute. tulburat . — Cu ce văpot fi de folos. încuviin ţ ăd'Artagnan. domnule. În clipa aceea. care din nenorocire. — Tot ce se poate. — Că ută m casa contelui de La Fère. ieş i dintr-un drumeag vrîstat de urme de roţ i. să -i spunămonseniore ş i să -i numeascăbordeiul castel. le-am t ă iat în pă durea dumnealui ş i acum le duc la castel. Că ci nici leghea nu-i peste tot la fel în frumoasa noastrăFranţ ă . ă sta-i drumul? întrebăd'Artagnan. ţ inînd în mîn ăo str ă murare cu un cui în capă t. cu care mai zorea pasul domol al boilor. trasăde boi. Iar turnuleţ ele ascuţ ite ş i sculptate ce se ză resc colo jos. cum nu. lemnele astea sînt ale dumnealui. cum nu. Are pumnul greu. în loc săv ăomorî ţ i vremea dupăvitele astea moş că ite. Mergeţ i doar o juma' de leghe ş i-o săză riţ i un castel în dreapta. fii liniş tit. D'Artagnan ş i Planchet veneau în urma carului. Athos nu ş tia multe: i-a silit pe ţ ă rani. adresîndu-se ţ ă ranului. chiar aş a săfaceţ i. mai cu seamădupăce bea. st ă pitulat dupăun ş ir de plopi. apoi. —Ş i jumă tatea asta de leghe e lungă ? întrebăd'Artagnan. adeveri omul. domnilor? ră spunse ţ ă ranul în graiul curat. ş i care ar fi dat de ruş ine pe puriş tii din Piaţ a Sorbonei ş i de pe strada Universită ţ ii. — Fireş te. o haraba greoaie. D'Artagnan nu vru săîntrebe mai mult: îl îngrozea săaudăpoate de la altul ceea ce el însuş i îi spusese lui Planchet. — Domnule. propriu oamenilor de prin partea locului. Dar nu-i castelul Bragelonne. înţ eleg. de aici nu se vede. dragul de Athos. Un om pă ş ea pe lîngăcar. „Castelul! morm ă i el în sinea sa. din cele care transporta lemnul tă iat în mîndrele pă duri ale ţ inutului pîn ăîn porturile Loirei. văsfă tuiesc săgustă m din smîntîna cea atît de lă udată . Încetineala asta îi scotea din ră bdă ri. acoperităcu ţ iglă . ca săcerem lă muriri. ca ş i Porthos. — Ei bine. pe drumul pe care mergeau cei doi cavaleri. Putem săapucă m înainte fă r ăteamăcăne r ă tă cim? — Oh. domnule. dacăintr ă m în oraş . nu se aduce la Paris ş i o gă seş ti numai aici. zise d'Artagnan. N-ai auzit acest nume printre numele seniorilor de pe aici? Ţ ă ranul se descoperi pe datăş i ră spunse: — Domnilor. — Hei. albă ." Boii mergeau agale.

prevă ză tor ca totdeauna. care nu purta livrea. graiul acesta curat. dacăsocoti mulţ umitoare desluş irile ce ţ i se dau. ră spunse slujitorul. purtîndu-ş i calul de frîu. La cotul drumului. era tare nedumerit s ă -ş i vadă stă pînul atît de tulburat ş i se uita cînd la d'Artagnan. ei bine! atunci poţ i să -mi rosteş ti numele. Îi venea săcread ămai degrab ăcăi-a ie ş it în cale un gentilom. — Vei spune. ş i un altul cu aceiaş i nume săstă pîneascăproprietatea asta? Descalecă . — Domnul Grimaud nu-i acum la castel. Muş chetarul mai merse pu ţ in ş i se gă si înaintea unui gard de fier. atîta bună voinţ ă . urmăd'Artagnan. lucrat cu priceperea meş terilor din acea vreme. căun gentilom aflat în trecere pe aici doreş te săaibăcinstea de a saluta pe contele de La Fère ş i. casa cea albă . încadratăde sicomori. încetini goana treptat-treptat ş i îş i urmădrumul cu capul în piept. castelul La Vaillère se ivi în ochii că lă reţ ilor. La aceastăpriveliş te. apoi. care de obicei nu se prea emo ţ iona. era nevoit s ăumble travestit. — Da. nici în Franche-Comté. mă surîndu-l pe Planchet din cap pînăîn . se ivi îndată . ş i o tră surăla care erau înhă ma ţ i doi cai. Athos nu poate săş adăaici. nici în Artois. — Ori ne înş elă m noi. întocmai ca ş i el. care. Niciodată . care nu avea aceleaş i temeiuri s ăse simtămiş cat. tot locuri pe unde îl purtase viaţ a. Planchet gă sise ş i el în întîlnirea cu ţ ă ranul ş i în purtarea acestuia un prilej de adîncăîngîndurare. Planchet. Printre ză brelele gardului se vedeau straturi de zarzavat bine îngrijite. ş i du-te de întreabă . într-atît de puternice ră mîn pentru toatăviaţ a amintirile tinereţ ii. Planchet să ri din ş a. Mă rturisesc căeu n-am curajul s-o fac. un sfert de leghe mai încolo. care îl îndră gise atîta ş i care contribuise atîta cu sfaturile ş i cu propria-i pildăla educaţ ia lui de gentilom. —Ş i care avea un slujitor numit Grimaud. cînd la casa cea albă . ca un visă tor. Planchet. din ţ r-o anume pricină politică . nu întîlniseja ţ ă rani atîta cumsec ă denie. oarecum nedumerit de aceste întrebă ri. se desen ăpe fondul unui desi şde copaci pe care primă vara pres ă rase o ninsoare de flori. se apropie de poartăş i trase clopotul. simţ i o tulburare ciudat ăs ă getîndu-l pînăîn adîncul inimii. o curte destul de mare. Dumnezeule! Oare săfi murit.fă r ăvoie la gîndul c ăva revedea pe acest om ciudat. în care tropă iau cai de că lă rie purtaţ i de frîu de că tre slujitori în felurite livrele. — Aici locuieş te contele de La Fère? întrebăPlanchet. aici. — Un senior care a slujit în armată ? — Întocmai. partizan al Frondei ca ş i el. ori ne-a înş elat ţ ă ranul ă la. socotind c ăn-a că pă tat încădestule desluş iri. Un slujitor cu pă rul alb ş i cu spinarea dreaptă . d'Artagnan. nici în Picardia. zise bă trînul. nici în Normandia. domnule. zise d'Artagnan. continuăPlanchet. anilor să i. Planchet. în ciuda. potrivit spuselor ţ ă ranului.

vine îndată . Ciudat! Athos aproape cănu îmb ă trînise.. cu inima bă tînd. Dar stă pînul tă u unde-i? — În urmă . Chiar pe contele de La Fère îl că ută m. — Pă i eu îl cunosc pe flă că ul ă sta. Se avîntăcă tre d'Artagnan fă răsă -l piardădin ochi ş i îl strînse cu drag în braţ e. unul dintre prietenii să i. rosti Athos. pă reau mai mari ş i mai luminoş i ca nicicînd. ori Van Dyck.. Descă leca iute. Planchet auzi un glas dintr-o înc ă pere de la catul de jos: — Ei bine. pe cît pierduse din neastîmparul înfrigurat de altă dată . unde-i acest gentilom ş i pentru ce nu l-ai condus încoace? Glasul ajunse pînăla d'Artagnan. La aceste cuvinte o vă dităemoţ ie se zugră vi pe faţ a chipeş ăş i calmă a lui Athos. — Da. că ci ră mase înmă rmurit de înfă ţ iş area neaş teptatăa gentilomului. cîş tigase în m ă re ţ ie. unde erau adunate mai multe persoane. Eu sînt Planchet. — Ei! exclamăPlanchet cu faţ a stră lucind de bucurie. venindu-ş i puţ in în fire. aproape împleticindu-se. pă ş i că tre stă pînul casei.. ieş ea la iveal ăde sub manş eta de dantelăca o mînăzugră vit ăde penelul lui Tizian. deschizînd poarta. Ochii lui frumo ş i. apoi luăloc ş i. în timp ce convorbirea întreruptăpentru scurtăvreme redeveni generală . domnule conte. mii de amintiri uitate. măcunoaş teţ iş i eu văcunosc la fel de bine. trezindu-i în inimămii de simţ ă minte. domnule conte. locotenent de muş chetari ai majestă ţ ii-sale. rosti Athos. Acesta îi fă cu semn lui d'Artagnan care. strîngîndu-i-o în mîinile sale ş i îl duse în salon. îl îmbră ţ iş ă ş i el cu o bucurie care îi umplu ochii de lacrimi. în timp ce Planchet. D'Artagnan. puţ in alungit. lipsiţ i de cearcă nele pe care le a ş tern nopţ ile de petrecere. ară tîndu-se în prag. Asta înseamnăcăd'Artagnan e aici? — Iată -măprietene. iată -m ăscumpul meu Athos! îngînăd'Artagnan. Devotatul slujitor al lui d'Artagnan nu fu în stare sămai scoatăo vorbă . d'Artagnan primi salutul binevoitor al celor de faţ ă ş i se stră dui sără spundăla fel. Planchet. iar umerii largi ş i bine proporţ ionaţ i . Potrivit obiceiului.picioare. aşdori s ăvestesc domnului conte căstă pînul meu. Athos îi luămîna. chipul. Cînd ajunse în faţ a intră rii. un gentilom. deş i mai moale acum. se aflăaici ş i ar vrea să -l salute. — Cum?! Planchet?! strigăAthos. — Văprezint pe cavalerul d'Artagnan. Deschide-mi te rog.. un prieten devotat ş i unul dintre cei mai viteji ş i mai inimo ş i gentilomi din cîţ i am cunoscut vreodată . intrăcă lare în curte. cu zîmbetul pe buze. se apucăsă -l cerceteze pe Athos. era mai zvelt decît în trecut. Toatălumea se ridicăîn picioare. ş tiţ i. — De ce n-ai spus de la început?! mormă i bă trînul. mîna-i minunat de albă ş i nervoasăca întotdeauna. Bă trînul deschise poarta ş i apucăînaintea lui Planchet.

Eş ti palid ş i-mi pari îngrijorat. îmbră cat simplu. ră spunse respectuos tîn ă rul. doamna de Saint-Remy se aflăla Blois. O ciudat ăasemă nare între gentilom ş i tîn ă rul cu pricina îi luminătaina acestei vieţ i regenerate. O întreaga lume de gînduri i se înfiripăîn minte. domnule. iar dinţ ii minunaţ iş i fă r ăvreo ş tirbire. de vreo cincisprezece ani. vrînd săsar ădin vîrful unei gră mezi de lemne. glasul îi suna plin de tinereţ e. . Raoul? întrebăcontele. m-a ză rit ş i ea ş i. domnule. Numai c ăd'Artagnan nu pricepea încănimic. ră spunse tînă rul. prin curte. cînd eu tocmai treceam pe acolo c ă lare. — Domniş oarei de La Vallière? fă cu îngrijorat Athos.mă rturiseau o forţ ăpuţ in obiş nuit ă . — Micuţ ei noastre vecine i s-a întîmplat o nenorocire. Ş i era numai ochi ş i urechi. ca ş i cînd n-ar fi avut decît dou ă zeci ş i cinci de ani. ia-ţ i calul ş i du-te chiar tu. — Da. domnule. Raoul? zise Athos cu că ldură . se folosiră de toatăarta ş i polite ţ ea de pe vremuri ca să -ş i pregă teascăpe încetul plecarea – lucru de o deosebităînsemnă tate în lumea mare. îi că deau în valuri pe umeri. Raoul! Sau mai bine. i s-a dat de ş tire? — Nu. Ş i am dus la bun sfîrş it însă rcinarea ce mi-aţ i încredinţ at. care pînăatunci i se pă ruse de neînţ eles. întrucît nu-ş i revenise încădin uimire. pe care tocmai se urcase. — Dar ce ai. cu totul neaş teptat. Am ză rit-o ş i m-am oprit. scoţ îndu-ş i cu gra ţ ie p ă lă ria împodobit ăcu lungi pene ro ş ii. Apariţ ia acestui nou personaj. schimbarea lui Athos. apă ru în uş a salonului. presă rate doar ici ş i colo de cîteva fire că runte. doamnei de SaintRemy. — Se plimba cu Marceline. Ş i mamei ei. dar cu un gust desavîr ş it. unde ţ ine tovă ră ş ie doamnei ducese d'Orléans. bona ei. Dunnezeule! exclamăAthos. — Te-ai întors. unde t ă ietorii de lemne spă rgeau butucii. biata copila a că lcat în gol ş i n-a mai putut s ăse ridice. — Oh. de parcăar fi pîndit curiozitatea pe care acest nume trebuia săi-o stîrnească . prin mijlocirea pă trunderii sale. M-am temut căprimele îngrijiri ce i s-au dat n-au fost prea dibace ş i am alergat încoace. Oaspeţ ii contelui. — Trimite repede pe cineva la Blois. atunci cînd e vorba într-adevă r de oameni din lumea mare. deodatără sunarăîn curte niş te l ă tră turi de cîini ş i cî ţ iva dintre oaspeţ i spuserăîntr-un glas: — Ah. îl surprinse. Cred căş i-a scrîntit piciorul. s-a întors Raoul! Athos se uităla d'Artagnan. care-ş i pă straserăîntreaga albeaţ ă de odinioară . La rîndu-i. dîndu-ş i seama totuş i din r ă ceala abia simţ ităa discuţ iei căcei doi prieteni ard de dorinţ a sără mînăsinguri. dă deau un farmec de nespus zîmbetului s ă u. pletele-i negre. — Ce s-a întîmplat? întrebarăcîteva glasuri. lă murindu-i. De aceea se întoarse aproape maş inal în clipa cînd un tînă r chipeş . săvăcer sfatul.

Aş a se va afla mai curînd ală turi de mama sa. în virtutea unei prietenii de două zeci de ani cu casa de La Vallière. văasigur. buimac de uimire. îş iş terse îndatăochii ei frumoş iş i zîmbi. ş i dupăaceea săte întorci. singur b ă trînul duce de Barbé. Pe urmăsă ri în ş a cu eleganţ aş i uş urinţ a unui că lă re ţ încercat. rosti Athos. dar pentru tine. d'Artagnan. spuse el. — Oh. zîmbind. care plîngea ş i care. Ori preferi vorbirea ceremonioasăfiindcămăiubeş ti mai puţ in? . domnule. Raoul. prietene. Athos îl privi cu zîmbetu-i blînd. a fost pentru a te prezenta oaspeţ ilor. XVI CASTELUL BRAGELONNE În tot acest timp. — Pînăe gata masa. — Asta însănu te împiedicăsăte duci la Blois. sper sără mîn mereu Athos. ş i o aş ezăîncetiş or în tră sură . d'Artagnan privea în jur speriat ş i cu gura aproape că scată . ca săş tie cine eş ti. — Oh. nu. poate. săprezinţ i scuzele tale ş i ale mele doamnei de Saint-Remy. ţ inîndu-se tot lîngăuş a tră surii ş i privind ţ intăînă untru. nu. îngrijorat ca un pă rinte. ş i am lă sat-o la nevasta lui Chariot. – murmurăRaoul. Dac ăeu te-am numit cavaler. cît despre tine. acest „domnule conte" nu are ce că uta aici. Dupăaceastălă murire care le d ă duse prilejul săse ridice. — Mai întîi. văjur! strigăfata în timp ce tîn ă rul pă li la gîndul căel a pricinuit. a pus-o săţ in ăpiciorul în apărece. n-ai săte superi.Raoul se înclină . apoi luăîn braţ ele-i puternice de pe acum pe micuţ a copil ă .. ză rindu-l pe Raoul. îi salutăpe Athos ş i pe d'Artagnan ş i se depă rtăzorit. rosti el. domnule. Chipul tînă rului se îmbujoră . dragul meu d'Artagnan. domnule. simţ ind cum Athos redobîndeş te treptat asupra lui nemă rginita-i superioritate dintotdeauna. unde e? continuăcontele. mă rturisi d'Artagnan. aceastănenorocire. continuăcontele cu bună tate. tovară ş ul tă u. oaspeţ ii lui Athos cerurăîngă duinţ a săplece. domnule conte. — Ai dreptate. —Ş i Louise. cu tră sura lui.. domnule. prietenul tă u. Ceru din ochi îng ă duinţ a contelui. Athos îl luăde braţ ş i îl duse în gră dină . sînt convins căte-ai purtat cu nesă buinţ ăş i cătotul s-a întîmplat din vina ta. pînăuna-alta. al că rei obraz îndurerat ş i zîmbitor i se lă săpe um ă r. — Am adus-o cu mine aici. într-atît de pu ţ in se adevereau prevederile sale. dacălumin ă m un pic misterul care te-a fă cut săcazi pe gînduri? — E adevă rat. ră mase săo vadăpe micuţ a Louise. care. Ducele propuse săo duc ăpe micuţ a Louise la Blois.

Echipajele mele se reduc la patru dulă i. doi ogari ş i un prepelicar. ţ i-este fin. Athos zîmbi. rudă . — Mda. sînt eu însumi. nu? — Dimpotrivă . bă nuiesc. — Par încătînă r. casa asta este a ta. Eş ti de nerecunoscut. — Trebuie căe foarte legat de tine. fă cu d'Artagnan. d'Artagnan. — Mă rturisesc. prietene. cum te-ai schimbat. rosti Athos plin de liniş te. — Cum asta? fă cu muş chetarul nedumerit. e reciprocă . în ciuda celor patruzeci ş i nou ăde ani ai mei.— Oh. prietene. nu? — În chipul cel mai adînc. — A. nu-i pentru mine. bineînţ eles cănu pun la socotealăş i gloaba valetului meu. nu? — Oh. echipaje. —Ş i mai cu seamăfoarte recunoscă tor. l-am crescut. zise d'Artagnan. — Dar ceea ce te uimeş te mai mult. poate? Oh. dar îţ i spun ţ ie. să vorbim deschis. — Parcul are două zeci de pogoane. sămăfereascăDumnezeu! exclamăgasconul. De altfel. — Da. nebunia. d'Artagnan. Vă d căstai minunat. — Ei. ş tii prietene. N-am decît doi cai. ş i. adă ugăAthos. cu una din acele sincere izbucniri tinereş ti. ca ş i orice altceva. Ş i se uităla Athos fă r ăs ă -ş i poat ăstă pîni un zîmbet. Eu i-am purtat de grij ă . pricep. desprins cu totul de pă mînt. Lui nu i-am spus. zise el. ş i numai o profundăafec ţ iune putea săm ăajute s ăprind iară ş i ră dă cini în . e bruma de moş tenire de care ţ i-am vorbit. drept început. Dar totul are un sfîrş it. —Ş i-apoi mi se pare c ăs-a petrecut o schimbare ş i în starea ta. îndoindu-ş i zîmbetul. — Ai ghicit. gata s ăîmpingăla culme sinceritatea pe care i-o ceruse Athos. Două zeci de pogoane care cuprind gră dina de zarzavat ş i toate celelalte. toatăhaita asta fă loasă . săne întoarcem la obiceiurile noastre ş i. zîmbi Athos. cai. d'Artagnan. — Ai parc. Totul te uimeş te aici. — Atunci. da! El e pricina schimbă rii pe care o vezi la mine. e un orfan p ă ră sit de mamă -sa în casa unui să rman preot de la ţ ar ă . dragul meu Athos! — Tînă rul acesta. înţ eleg! murmurăAthos cu o uş oarăîmpurpurare în obraji. — Cred căm ăiubeş te ca ş i cînd i-aşfi tată . pentru Raoul. cît despre recunoş tinţ ă . atunci cînd am pă ră sit oş tirea. Mă uscam ca un biet arbore singuratic. care se întîlnesc atît de rar la un om în puterea vîrstei. mărecunoş ti. Doamne. E pentru tînă rul de adineauri. încuviinţ ăAthos. mă rturiseş te. tîn ă rul acesta. că -i sînt încăîndatorat. —Ş i acest tînă r stăîmpreunăcu tine. nu-i aş a. zise Athos: îi datorez tot atîta cît îmi datoreazăş i el.

Athos. Ei bine. pe pă mînt. d'Artagnan. Prieteni? Voi nu mai eraţ i lîngă mine. Se plimbau pe o alee umbrităş i înmiresmată . Da ş i nu: n-am remuş cari. m-am prefă cut dă ruit cu virtu ţ ile pe care nu le aveam. Ş i eu i-am fost pildă . fiindcăfemeia aceea cred cămerita pedeapsa pe care a primit-o. căsînt convins căaveam dreptul săfacem ce-am fă cut. d'Artagnan. Mă gîndesc adesea la acest tînă r. n-am remuş că ri. — Femeia asta avea un fiu? — Da. ea ş iar fi dus mai departe opera-i distrugă toare. — De vreo cîteva ori am gîndit ş i eu la fel ca tine. — Ai auzit vorbindu-se vreodatăde el? — Niciodată . Ascultă . Ochiul scrută tor al lui Athos îl pă trunse pînăîn fundul sufletului ş i pă ru să -i citeasc ăgîndurile. Una din razele aurii lumina chipul lui Athos ş i ochii lui ră spîndeau parcăş i ei în jur lumina molcomăş i blîndăa înseră rii ce se aş ternea. Să -ţ i sfîrş esc eu vorba. — Dar despre lordul de Winter mai ş tii ceva? —Ş tiu căse bucurăde mare trecere pe lîngăCarol I. nimic nu ţ i se poate ascunde. D'Artagnan se uita la Athos cu admiraţ ie crescîndă . dar Raoul e sortit sădevinăun gentilom desă vîrş it.. d'Artagnan se gîndi la milady. rosti d'Artagnan. pilda însăpreţ uieş te ş i mai mult. Athos. prietene. aşfi vrut săte întreb dacănu tră ieş ti cîteodată clipe neaş teptate de groază . Dar spune-ţ i gîndul pînăla capă t. — Atît cît e îngă duit unei fă pturi de-a lui Dumnezeu aici. d'Artagnan. Poate căorice vă rsare de sînge cere o ispă ş ire. Pe nea ş teptate. Învă ţ ă tura înseamnămult pentru un copil. da. că ci mi l-ai spus doar pe jumă tate. d'Artagnan. acest copil m-a fă cut săregă sesc tot ceea ce pierdusem. — A remuş cari? continuăAthos. am tră it pentru el. — Eş ti teribil. ş i e cu putinţ ăsă ne vinăş i nou ărîndul săisp ă ş im. Ei bine. prin frunziş ul că reia stră bă tea piezişcîte o razăa soarelui în asfin ţ it. asta înt ă reş te ce ţ i-am spus . Ea a isp ă ş it. dar asta nu înseamnă . — Ciudat! Eu am uitat cu totul de el! Athos zîmbi melancolic. semă nînd a. —Ş i eş ti fericit? întrebăel. d'Artagnan. murmurăAthos. prietene. O amantă ? Eram prea bă trîn.. murmură d'Artagnan. fiindcădac ăi-am fi cruţ at via ţ a. aş a cum la vîrsta noastrăîmpuţ inatămai putem creş te. nu mai aveam curajul sătră iesc pentru mine.viaţ ă . — Pesemne căi-a împă rtă ş it soarta care e nedreaptăcu el în clipa de faţ ă . — Trebuie săaibădouă zeci ş i trei de ani. M-am dezbă rat de metehnele pe care le aveam. continuăAthos. Nu cred sămăamă gesc singur.

ş i. dar se gră bi s ăschimbe vorba. — An. cu verva ş i hazu-i gascon. Athos? — Nu. unul. — Fiecare cu firea lui. — O cunoş ti. dragul meu d'Artagnan. El a vă rsat sîngele lui Straffort. d'Artagnan. Prietenia îş i înfige adînc r ă dă cinile în inimile cinstite. privindu-l cu ochiul lui pă trunză tor. — E la Luvru.. fă răo surcică ! De ce n-a venit s ăceară gă zduire orică ruia dintre noi. numai oamenii ră i tă gă duiesc prietenia. ră spunse d'Artagnan. măminunez căîntîmplarea ne-a adunat laolalt ă odinioarăş i căam r ă mas tot atît de legaţ i unul de altul. Athos nu numai căt ă cu. completăd'Artagnan. — Mda. Dar ă sta e un adev ă rat pelerinaj la templul Prieteniei. Porthos are minunate însuş iri. surîzînd de aceastăvoio ş ie care îi amintea de zilele lor bune. — Vezi. ş i-apoi a fost mereu amestecat în intrigile femeilor. toatămă re ţ ia de care se înconjura Porthos în castelul Pierrefonds. „Nu-i curios!" cugetăd'Artagnan în sinea sa. sîngele cere sînge. ridicînd din umeri. Pricepi una ca asta? fă cu Athos. aş a e. dar mi s-a pă rut rece. urm ăAthos. — Da. dar mama mea a vă zut-o pe cînd era copilă .a fost nevoităsăstea toatăvremea în pat. dragul meu. te-ai vă zut cu Aramis! exclamăAthos. Ne-am plimbat un ceas ş i aproape c ăam înconjurat întreg domeniul meu.Ţ i-am spus vreodatăcămama a fost doamnăde onoare a Mariei de Medicis? — Niciodată . Athos. unde n-are aproape nimic din ce-i trebuie. nu-i aş a? Pe gerurile cumplite de astă -iarnă . precum ş tii. fiica lui Henric al IV-lea. vezi. surîse d'Artagnan.adineauri. — Cred căîn clipa de fa ţ ăe amestecat într-una tare complicată . Tu nu obiş nuieş ti săvorbeş ti despre lucruri de-astea. am auzit căfata ei. — Porthos nu l-ar fi aş teptat cu atîta ră bdare. — Aramis. spuse d'Artagnan. mai ales. mormă i d'Artagnan. crede-mă . — Ah. În ciuda unui gră unte de vanitate. peste tot se simte gentilomul care . chiar dup ă două zeci de ani de despă rţ ire. luîndu-ş i peste picior prietenul. rosti el. încurcat. glă sui Athos. atră gînd lui d'Artagnan luarea-aminte căau ajuns iară ş i la castel. — Totul te farmecăş i. pentru căei nu o înţ eleg. e rece din fire. care era bolnavă . în loc s ă -i cear ăg ă zduire lui Mazarin?! Nar fi dus lipsăde nimic. — Eu.. trebuie săse iveascăun prilej ca săo faci. cum ar spune poeţ ii. Ş i regina? — Care regină ? — Doamna Henriette a Angliei. Ş i povesti. Athos tă cu. Doamne. nu uitănici de bunul domn Mouston. din pricina lipsei de lemne. Fiica lui Henric al IV-lea sătremure de frig. Ş i Aramis? — M-am vă zut ş i cu el. ş tii. L-ai mai vă zut cumva? — M-am despă rţ it de ei acum cinci zile.

ră spunse Raoul. — Domnule. În clipa aceea se auzi un tropot de cal. zise Athos. înclinîndu-se pentru a doua oară . apoi că tăspre Raoul cu unul dintre acele zîmbete ciudate de care copiii sînt mîndri atunci cînd le pă trund înţ elesul. iar în cealaltăspre o seră . —Ş i bă tă lia înfă ţ iş atăaici? — E bă tă lia de la Marignan.stă pîneş te aici. pe care îl vezi aici: dînsul m-a educat în toate privinţ ele ş i nu-i vina sa dacăelevul s-a dovedit atît de neîndemînatic. toate cuvintele de laudăauzite despre mine trebuiesc întoarse domnului conte. pe jumă tate ca un lacheu veni să -i pofteascăla masă . — Domnul. „Acum. ale că rei ferestre dă deau într-o parte spre gră dină . unde creş teau flori neînchipuit de frumoase. e lucrat dumnezeieş te! exclam ăel. care se întoarce. doctorul nu s-a putut pronunţ a. domnul conte v-a rostit numele în faţ a mea ori de cîte ori a vrut sădea o pildăde gentilom cuteză tor ş i generos. cugetăd'Artagnan. să ri de pe cal. D'Artagnan aruncăo privire asupra serviciului: tacîmurile erau minunate – vechea argintă rie a familiei. nu mai am nici o îndoială . dar se teme sănu fie atins vreun nerv. E momentul cînd unul dintre str ă moş ii . Într-adevă r. îl lă săîn grija unui soi de rîndaşş i se gră bi săse apropie să -i salute pe conte ş i pe d'Artagnan. din pricina umflă turii. Acest mic compliment avu darul s ă -l mi ş te pe d'Artagnan pînăîn fundul sufletului. sînt încredinţ at. Raoul." — Ei bine. — E Raoul. — De ce n-ai mai r ă mas în preajma doamnei de Saint-Remy? — M-am temut cănu voi putea fi devreme la cină . spuse tînă rul. Dar va fi ră splă tit prin tine. că ruia nu-i scă pase jocul mut de pe chipul prietenului să u. despre care m-ai auzit vorbind adesea. — Da. Pe o policioarăse afla un superb vas de argint ş i d'Artagnan se opri să -l privească . îmi place felul cum te porţ i. Athos ră mase mai încîntat decît s-ar putea spune: se uit ăcu recunoş tinţ ăla d'Artagnan. ră spunse d'Artagnan. sper căaccidentul n-a avut urm ă ri? — Nu se ş tie încănimic. se vedea cît de colo. numit Benvenuto Cellini. Întinse mîna lui Raoul ş i-i spuse: — Tînă rul meu prieten. întă ri Athos. Raoul. Curînd vom avea veş ti despre să rmana copilă . În clipa. O capodoperăa unui mare artist florentin. punînd mîna pe umă rul luid'Artagnan. — Ah. colbuit din cap pînă -n picioare. domnule. aceea un bă ieţ aşîmbr ă cat pe jumă tate ţ ă ră neş te. domnule. Athos îş i conduse oaspetele într-o încă pere nespus de simplă . ş i văvoi face sămăaş teptaţ i. de astă datăş i mai adînc. zise Athos. tîn ă rul ap ă ru în poartăş i intrăîn curte. domnul este cavalerul d'Artagnan. zise Athos. ş i polite ţ ea ta m-a miş cat.

ş i îţ i mul ţ umesc pentru Planchet. — Ce vreţ i săspuneţ i. zise d'Artagnan. Cu acest prilej. Era vremea unor uriaş i. Charlot se înclinăş i ieş i. a ş a cum Athos povestise despre bunicul să u. ţ i-l dau în grijăîn chip deosebit pe Planchet. din vremile de faimăale cavalerilor. aş a căva preţ ui un pat moale. lacheul domnului d`Artagnan. pe care poate ai vă zut-o odinioar ăla mine. ş i într-o anume zi a avut parte de o cinstire triumfală . d'Artagnan. Afar ăde asta. rosti Athos. regele. Athos. este căspada lui trecea printre cele mai temute din timpul . precum ş io spadă . — Acest nume a fost înconjurat de faimă . dragăRaoul. mormă i Athos. împreunăcu alţ i doi viteji prieteni ş i cu mine am să vârş it faptele noastre de arme la asediul oraş ului La Rochelle. nu ş tiu nimic despre asta. fă r ăca ea s ăse frîngă . E numele pe care mi-l luasem cînd domnul d'Artagnan. eu mi-aduc aminte totul ş i am să -ţ i povestesc ş i dumitale. se întoarse Athos că tre micul lacheu care tocmai servea supa. Cheamă -l încoace pe Charlot. urmăcontele. — Ai uitat de bastionul Saint-Gervais. — Dragul meu Charlot. sub ră posatul cardinal ş i sub domnul de Bassompierre. ş i de ş tergarul din care trei gloanţ e au fă cut un drapel. Domnul are bună tatea s ă -mi dea ş i azi acest nume ş i de fiece datăcînd îl aud inima îmi tresare de bucurie. — Te gîndeş ti la toate. Iată . Copilul ieş iş i. nu-i aş a Raoul? surîse Athos. — Charlot e ş i el un om de treabă . sînt optesprezece ani de cînd măslujeş te. vorbi Athos la rîndul să u. zise d`Artagnan. care ş i-o frînsese pe a sa. Ş i îi povesti lui Raoul de-a fir-a-pă r cele petrecute la bastion. dupăcincisprezece ani. Multăvreme n-a ş tiut ce-i un culcuşca lumea. tinere. —Ţ i se pare ciudat acest nume. lucratăş i ea tot cu atîta mă iestrie. slujitorul cu care cei doi c ă lă tori vorbiserăla sosire se ivi în prag. — Dar ceea ce uităs ă -ţ i spunăd'Artagnan. Memoria mea e mai bunădecît a ta. domnule? întrebăRaoul cu tinereasca-i curiozitate. dup ăo clipă . Enguerrand de La Fère.mei întinde propria-i spad ălui Francise I. a primit titlul de cavaler de Saint-Michel. tînă rul vedea parcăaievea desfă ş urîndu-se înaintea ochilor una dintre acele fapte de arme istorisite de Tasso ori Ariosto. îi spuse Athos. Îngrijeş te-te ş i de asta. dragul meu Athos. — Pe lege mea. pentru tot timpul cît va ră mîne aici. Îi place vinul bun: tu ai cheia de la pivni ţ ă . care nu uitase căa luptat trei ceasuri în ş ir cu spada prietenului să u Enguerrand. Ascultîndu-l. Noi sîntem niş te pitici pe lîngăcei de atunci. Dar s ăne aş eză m la masă . tu. Ei. bunicul meu. Tînă rul fă cu ochii mari auzind acest nume ş i se uităsăvad ădac ă d'Artagnan vorbea într-adevă r cu contele. care a murit ş i el mai tîrziu. i-a dă ruit acest vas. te rog.

cînd l-am vă zut luptînd pentru prima oară . D'Artagnan. tinere! continuăd'Artagnan.ş i cum Athos cugeta căva că uta sără mînăcît mai mult cu putinţ ăîn preajma lui d'Artagnan pentru a-l face săpovestescătoate vitejiile lor din tinereţ e. fă cu d'Artagnan cu rîsul lui de gascon. veni el însuş i o clipămai tîrziu să -l caute ş i pecetlui acesta searăplă cutăcu o strîngere prieteneascăde mîna ş i cu o urare de noapte bunăadresatămuş chetarului. mai cu seamăîn privinţ a însuş irilor pe care le lauzi la mine. aşvrea săş tii cît de primejdios e omul care une ş te într-însul sîngele rece ş i iuţ eala. ai c ă rui ochi se aprinseserăîn timpul convorbirii ş i pă rea căimplorăamă nunte. abia trei ani mai mult ca tine. plin de mulţ umire de sine.. dragul meu Athos. Raoul îl conduse în chip de gazdă . ş i nu m-am prea schimbat. —Ş i domnul d'Artagnan a ie ş it învingă tor? izbucni tînă rul. însăAthos stă rui să se retragăîn odaia ce i se preg ă tise.să u: braţ de fier. XVII DIPLOMAŢ IA LUI ATHOS D'Artagnan se cuibă ri în aş ternut nu atît ca sădoarmă . — Aşvrea săş tii. politicos. privire scînteietoare – iatăcu ce-ş i întîmpina el duş manul. mi-aşfi stricat braţ ul cu copilul ă sta! zise Athos. .. fiindcăniciodatăn-aşavea la îndemînăpentru tine o pildămai gr ă itoare: roagă -l mîine pe domnul d'Artagnan. pumn de o ţ el. spuse d'Artagnan. Raoul. Uite. c ă tînd întrebă tor spre Athos. nu-mi aduc aminte. — Eh. Nu de mult. Tînă rul ar fi vrut săprelungeascăaceastăconvorbire toatănoaptea. ochi ager. dar Athos îi atrase luarea-aminte căoaspetele trebuie săfie obosit ş i are nevoie de odihnă .ş i încă împotriva unor oameni încercaţ i. Erai un voinic ş i jum ă tate! — Eh. Planchet mi-a pomenit chiar azi de acel frumos duel din curtea de la Carmes. Uită tura lui Athos îl f ă cu săamuţ ească . săaibăbun ă tatea să -ţ i arate cum se luptă ! — La naiba. Ah. dar care stricăpe al multora. l-ai ră nit. Raoul. Cît despre celă lalt. — Existăoameni al că ror braţ nu se stricăniciodată . zise Athos. se împotrivi. cu lordul de Winter ş i cu tovar ă ş ii lui. dacănu-i prea obosit. Avea optsprezece ani. — Cred căam doborît unul. dragul meu Athos. — Da. l-am dezarmat ori l-am r ă nit. rosti d'Artagnan. tu care te socoteş ti priceput în mînuitul spadei ş i a că rui mîndrie ar putea săsufere într-o zi o crud ă dezamă gire. ş i tu eş ti un bun profesor. cît sără mînă singur cu sine ş i săcugete în voie la tot ce vă zuse ş i auzise în seara aceea. Trebuie să se afle pe undeva pe aici o spadădespre care am spus adeseori căe cea dintîi din regat.

Agerimea minţ ii ş i limpezimea ideilor lui Athos fă ceau din el un om gata săse punăîn miş care mai iute decît oricare altul. Apoi. îş i zise căpe un teren atît de necunoscut trebuia să înainteze cu bă gare de seamă . în locul beţ ivului îndobitocit pe care se aş tepta să -l vadăză cînd mahmur în cine ş tie ce cloacă . ori a vanită ţ ii lui Porthos. îş i fă urea în minte planurile de atac ş i. În ciuda oboselii. că ci profesorul trebuie căînrîurise mult inima ş i cugetul elevului să u. dup ămasa de prînz. săcerceteze cîteva zile relaţ iile lui Athos. Pe de altăparte. trebuie sămai spunem că . dîndu-i cele mai bune nă dejdi în planurile sale. Nu se putu opri sănu se gîndeasc ăla Rochefort. absen ţ a lui Grimaud de care Athos nu se putea lipsi odinioarăş i al că rui nume nici mă car nu fusese rostit. ascunsăcu atîta pricepere. fie gonind împreuna dupăvînat. fu încîntat săgă seascăun om de o inteligenţ ăsclipitoare ş i plin de vlagă .Cum era bun din fire ş i-l îndră gise din capul locului pe Athos. în loc s ăse lase pradă gîndurilor pizmaş e ori mîhnirii ce-ar fi întunecat o fire mai puţ in generoasă . ori poate Athos era o verigădintr-un lanţ nevă zut. Totuş i i se pă ru c ănu-l mai gă se ş te pe Athos atît de sincer ş i clar în toate privinţ ele. o bucurie sincerăş i cinstităîi umplu sufletul. fie încruciş înd spada cu el. Nu se mai bucura deci de încrederea prietenului sau. simţ ă mînt care se preschimbase în cele din urmăîntr-o sincerăprietenie. cu toate căş tia în Athos un potrivnic de temut. Dar d'Artagnan însuş i. gîndurile acestea îl ţ ineau treaz pe d'Artagnan. El s-ar fi ală turat planului ministrului cu atît mai bucuros cu cît l-ar fi împins ş i nevoia. astfel încît săafle amă nuntele care îi lipseau pentru a-l regă si pe Athos cel de odinioarăîn Athos cel de astă zi. mă rturisea dorinţ a de a pă rea avut ş i tră da o ambiţ ie lesne de zgîndă rit. la ceea ce îi spusese acesta în biserica Notre-Dame. nu numai fireasca-i pornire. ş i treaba asta era floare la urerche. s ăîncerce a trage de limbăpe tînă rul cel naiv. Cine era tînă rul pe care spunea căl-a adoptat ş i care îi seamă năleit? Ce înseamnăaceastăîntoarcere la viaţ a de lume ş i aceast ă cumpă tare exageratăpe care o bă gase de seamăla masă ? Un lucru cu totul neînsemnat în aparenţ ă . stabili săporneascălupta a doua zi. cu mintea-i isteaţ ă . ori poate mai degrabăfusese vestit dinainte de vizita lui. înţ elesese numaidecît ce neajunsuri l-ar pîndi în cazul cînd vreo indiscreţ ie ori vreo stîngă cie ar lă sa ochiul încercat a lui Athos să -i descopere ş iretlicurile. recunoscu f ă răvreo împotrivire acea superioritate dintotdeauna pe care Athos o avea asupra lui ş i. să -i urmă reascănoile obiceiuri ş i săţ in ăseamăde ele. în ciuda încercă rilor de a aduce vorba despre el – toate acestea îl neliniş teau pe d'Artagnan. Drept care se hotă rî săl ă mureascălucrurile chiar de a doua zi. dacăera gata săse foloseascăde mijloace viclene împotriva agerimii lui Aramis. Modesta bună stare a lui Athos. Oare săfi fost Rochefort înaintea lui d'Artagnan la Athos? D'Aratgnan nu avea însătimp de pierdut cu gîndurile. .

Zorile abia auriră perdelele odă ii. Tînă rul. fiindcăel era.d'Artagnan se ruş ina săumble pe că i ocolite faţ ăde Athos. La naiba! Cît despre asta. Se lumina de-a binelea de ziuă . Potrivit obiceiului să u de a nu lă sa nimic sătrec ăfă r ăs ăse încredinţ eze ce se petrece. D'Artagnan nu era însăsomnoros de felul lui. se înfiripau iară ş i. oile pe cîmp. hm! fă cu gasconul. cîinii amuţ iserăş i ei. o sămă lă muresc eu. În ajun. Oare de cine se ascunde?. în tot castelul nu se mai auzea decît zgomotul unui pas mă surat ş i monoton. Aramis ş i Porthos ar avea ş i mai mult respect pentru el. scoase afarămurgul pe care încă lecase ş i în ajun. asta însănu. nici nu îndeplineş te vreo însă rcinare. l-ar stima mai puţ in. omul sincer ş i cu inima deschisă .. fiindcăş i acest ultim zgomot se stinse. „Oh. îl scoase din curte. nici cîini. tă cutul Grimaud. puse ş aua ş i frîul cu o repeziciune -ş io îndemînare vrednice doar de cel mai încercat că lă reţ . căel să ri din pat ş i deschise ferestrele. Dar la ce anume? Astai cu neputunţ ăde ş tiut. deschise o portiţ ălă turalnic ăce dă dea spre o potecă . Athos se urcăîn pat. în timp. toate zgomotele pe care d'Artagnan le auzise în ajun stingîndu-se rînd pe rînd. d'Artagnan auzise cum se închid uş ile ş i obloanele. . dimpotrivă ." În cele din urm ă . într-un tîrziu. doar Grimaud tă cea într-un chip atît de gră itor! În ră stimp zgomotele se stinseserărînd pe rînd în toatăcasa. Poţ i ghici altele. cîinele în cuş că . chibzui d'Artagnan. Tă cerea ş i oboseala se unir ăş i-l dă duserăgata pe d'Artagnan: închise ochii ş i el ş i somnul îl fur ănumaidecît.. o privighetoare pierdutăîn frunziş ul des al copacilor fă cuse să ră sune o bucatăde vreme în pacea nopţ ii trilurile-i melodioase ş i adormise ş i ea. pe cîtăvreme Athos. recunoscîndu-i mă iestria în ale diplomaţ iei. chiar sub odaia sa: bă nui ca acolo era odaia lui Athos. închise porti ţ a dupăel. mai apoi. privi cu atenţ ie ş i recunoscu haina roş iaticăş i chica neagrăa lui Raoul. fă răîndoială . — Hm. deschise uş a grajdului. d'Artagnan se feri săfacăzgomot.. dupăce se puserăsălatre unii la alţ ii afară . unul după altul: pă să relele în frunziş ul copacilor. de ce Grimaud. „Se plimbăş i se gînde ş te. În clipa aceea i se pă ru căză reş te prin cră pă tura oblonului pe cineva strecurîndu-se tiptil prin curte. I se pă rea c ă . De mine sau de tat ă -s ă u? C ă ci acum sînt încredinţ at: contele e tată l bă iatului. nu-i aici? se întreba d'Artagnan.. În muţ enia lui a şdibui o mulţ ime de lucruri. ş i d'Artagnan îl ză ri peste creasta zidului gonind ca o s ă geatăş i aplecîndu-se sub crengile joase ş i înflorite ale arţ arilor ş i salcîmilor. d'Artagnan bă gase de seamăc ăpoteca aceea trebuia săducă la Blois. fiindcăam săvorbesc fă rănici un înconjur cu Athos. Uite un flă că u care s-a ş i apucat de ş trengă rii ş i care nu-mi pare căîmpă rtă ş eş te deloc duş mă nia lui Athos faţ ăde sexul frumos: nu se duce la vînă toare fiindc ănu are cu el nici arme. fiindcăse ascunde. duse calul pe aleea dreaptădin gr ă dina de zarzavat.

scumpăgazd ă ! zise d'Artagnan. Săfi scă pat vreun cal din grajd? — Nu prea cred. zise d'Artagnan. nepă să tor. lîngăhavuz. ş i care au fost striviţ i acum de dimineaţ ă . fă răsă -ţ i dai seama. tră gînd cu coada ochiului la chipul gazdei. ş i coborî din odaie. acum ghicesc totul. dragăprietene! Ai dormit bine? — Minunat. iar apoi. Uite. ducînd înapoi calul. Pesemne că . Gr ă dinarii ă ş tia sînt oamenii cei mai neîndemînatici din lume. dupăce l-au pus săscoatăap ă . da ş i înc ăproaspete! — Foarte proaspete. dragăprietene. — Ce e? întrebăAthos. Ş tii. ş i chipul cum m-ai întîmpinat. Mă uitam pur ş i simplu la stînjeneii pe care i-am să dit aici. — Crezi? fă cu d'Artagnan. l-au lă sat săcalce peste ră zoare. de dimineaţ ă ? se întrebăAthos neliniş tit. aplecat la pă mînt. cînd auzi uş ile ş i obloanele deschizîndu-se. ş i cina menit ă sămătragăla somn. ca sănu trezeasc ăpe nimeni. Athos. ră spunse Athos. Cum se face cănu l-am vă zut încă ? — Sst! murmurăd'Artagnan cu un zîmbet ducînd degetul la buze. îş i mai netezi o datăpă rul. îl ză ri pe Athos. bunădimineaţ a. Totul a fost la înă lţ ime: ş i culcuş ul. — Cine oare a trecut pe aici. fetiţ a care ş i-a scrîntit ieri piciorul. D'Artagnan începu săzîmbească . toate aceste frumuseţ i pe care ochiul lui Dumnezeu le face săse iveascădin adîncul pă mîntului ş i care-s atît de dispreţ uite la oraş . sînt sigur. de parc ăar fi că utat un ban în nisip. — Ei. — Unde-i Raoul? strigăAthos. Athos. D'Artagnan povesti tot ce vă zuse. vorbi el. ridicînd uş or din umeri. întă ri d'Artagnan. — Mai mult decît atît. fiindcăpaş ii sînt egali ş i arat ăun mers agale. Bietul bă iat s-a dus la Blois. depă rtînduse un pic ş i lă sîndu-se legă nate pe apă . La ţ arăgusturile se schimbămult ş i ajungi săîndră geş ti. Abia ajuns pe ultima treaptăa scă rii de la intrare. Crezi? Ş i îş i duse prietenul în lungul aleii pe care se vedeau întipă rite o mulţ ime de urme la fel. — Bunădiminea ţ a. — Îmi pare căv ă dş i aici aceleaş i urme. îş iş terse borul pă lă riei cu mîneca. rosti Athos. — A. aş a cum avea obiceiul. — De ce? — Ei. — Da. D'Artagnan r ă mase mai departe la fereastră . Dar la ce te uiţ i cu atîta luare-aminte? Nu cumva au început să -ţ i placălalelele? — Pentru asta n-ar trebui s ăţ i baţ i joc de mine. — O! exclamăel. Doamne! Ca săafle noută ţ i despre micuţ a La Vallière.bă rcile legate la malul Loirei pă reau căse însufleţ esc ş i ele. îş i mai ră suci o datămustaţ a. N-ai observat că Raoul e îndră gostit? — Bine! Dar de cine? De fetiţ a asta de ş apte ani? .

— Asta-i din pricina lipsei de activitate. dar dacăte-ar aş tepta mai multe foloase. putem să -i facem acolo o situaţ ie. — Chiar vreau să -ţ i cer sfatul asupra unui lucru la care m-am gîndit. — Ca săintr ă m din nou în luptă ? — Da. — Copilă rii! Raoul însăare nevoie săschimbe via ţ a: trimite-l cît mai iute de aici sau. — Oh! exclamăd'Artagnan. zise Athos. Ş i cugetăîn sinea sa căa sosit clipa. La vîrsta lui Raoul. se cheamăca-mi faci o propunere. inima e atît de plină . — Vorbeş te.— Dragul meu. — Nu socoteş ti căar fi timpul săne facem datoria sub arme? — Dar tu nu ţ i-o faci ş i acum. De vreo trei-patru ani. Pe scurt. ş i am crezut căînnebunesc de durere cînd mi s-a spus căpovestea lui Pygmalion nu-i decît o simplănă scocire. visă tori ş i în acelaş i timp ş ă galnici. ochii albaş trii. la naiba. — Directăş i clar ă . Ace ş ti copii viseazăîmpreunăzi de zi ş i vorbesc despre o mulţ ime de lucruri serioase. pe care bunul rege Henric al IV-lea o dă ruise tată lui meu. — Dacăvrei. încît totul pare adeseori o adevă ratăpasiune. pe calea ispră vilor noastre din tinereţ e? — Atunci. rosti el. . —Ş i bine faci. — Întocmai. n-ai fi oare bucuros săte avînţ i iară ş i în tovă ră ş ia mea ş i a lui Porthos. Viaţ a de alt ă datănu te mai ispiteş te cu nimic. d'Artagnan? — Ascultă -m ă : s ăintr ă m cu adevă rat sub arme. Dar aceste imbolduri dintîi ale inimii sînt atît de puternice. cătrebuie negreş it săse reverse într-un fel. Ei bine. aceastărevă rsare de dor la cei tineri e atît de dulce ş i amarăîn acela ş i timp. rîd ş i-l necă jesc pe Raoul. n-ai s ăfaci niciodatăom din el. De aceea măgîndesc să -l trimit departe de aici. — Glumeş ti! Cum. pe care va sfîrş i să -l adore într-o bunăzi. povestea asta i-a fă cut mult timp săzîmbeascăpe pă rinţ ii micu ţ ei de La Vallière. fetiţ a aceea?! — N-ai vă zut-o? E cea mai frumoasăcopil ăde pe lume: p ă rul bă lai argintat. fie asupra închipuirii. ş i pe atunci el însuş i era un copil. pe jumă tate realitate. dar cred căacum cam încep săîncrunte din sprîncene. dragostea lui e pe jum ă tate închipuire. la vîrsta lui Raoul. ca niş te adev ă raţ i îndră gosti ţ i de dou ă zeci de ani. mi-aduc aminte căeu mă îndră gostisem de o statuie greacă . spuse Athos. fie asupra realită ţ ii. dacăva r ă mîne aici. — Cred căam s ă -l trimit la Paris. Nu-l ocupi îndeajuns pe Raoul ş i atunci cautăsingur să -ş i gă seascăceva de fă cut. —Ş i tu ce spui despre dragostea asta? — Nu spun nimic. s-a obi ş nuit săridice în slavăş i săadmire acest mic idol. — Oh! exclamăAthos la rîndul să u. — Fă r ăîndoială : dar asta are s ă -i zdrobeascăinima ş i are săsufere ca pentru o adevă ratăiubire.

Acesta-i st ă pînul pe care mi-l propui. voi toţ i . Cine îţ i spune căel este stă pînul meu. de team ăsănu le piardăîn învîrtelile de a doua zi. cănu vorbesc pentru tine. gră bit mai e ş ti! —Ş i. lă mureş te-m ă . cu toate cătri ş ează . sînt ca ş i mort! Ei bine. mai cu seamă . dragul meu Athos! mormă i d'Artagnan. aş a cum f ă cea cardinalul nostru. un tică los care o chinuie pe regină . despre aceast ăsecă turăcare susţ ine cătabă ra lui e tab ă ra regelui ş i care îndră zneş te săarunce prinţ i de sînge regal în temniţ ă . eş ti mai iute decît erai odinioară !o întoarse d'Artagnan. Sănu ne dă m pe fa ţ ătaina fa ţ ăde un om atît de pornit. eş ti cam plouat ş i cam stingherit. pe care vreau săţ i-l impun ş iţ ie? „Drace! ş opti gasconul în sinea sa. Ce vrei s ăspui? — Ei. aş a ceva nu se poate striga în gura mare. cînd e vorba sămăîntorc la via ţ ăcît de cît. — Haide. d'Artagnan. fă r ăs ămerg nici înainte. — Da. clar. Într-un cuvînt. cu atît mai ră u pentru ea! Ş i care de azi în trei luni o săne ducăla ră zboi civil. — Ei drace. zise Athos.— Din partea cui ş i împotriva cui? întrebădeodat ăAthos. Săne înţ elegem însă . Doamne. un că mă tar care îş i cîntă reş te scuzii de aur ş i pune dobînzile deoparte. sau mai curînd o singurăcauzăcă reia un om ca mine ar putea să -i fie folositor: cauza regelui. d'Artagnan. — Ei. În cazul cînd cauza regelui înseamnăpentru tine cauza lui Mazarin. nimic mai simplu: tră ieş ti pe mo ş ia ta ş iţ i se pare că eş ti fericit în aceastăauritămediocritate. îţ i vorbesc despre acest italian meschin ş i intrigant. dar eu ce fac pe lumea asta? Port zale ş i centiron de două zeci de ani. dupăcum spune lumea: de altfel. marele cardinal. în loc să -l domolească . rosti muş chetarul. numai ca să -ş i pă streze veniturile. dar nu îndră zneş te să -i omoare. Sănu ne pă că lim unul pe altul: ş ovă irile ş i ocoliş urile tale mi-aratălă murit din partea cui vii. care nu ai pereche între bă rbaţ ii viteji ş i îndră zneţ i. d'Artagnan? Foarte mulţ umesc! — Săm ăierte Dumnezeu. nici înapoi. atunci degeaba mai stă m de vorbă . fă răsătră iesc. — Nu susţ in asta. dragăprietene. Anii ţ i-au înfierbîntat sîngele. — Tocmai. Porthos are un venit de cincizeci ori poate ş aizeci de mii de livre pe an. măţ in scai de un grad care nu-mi ră splă teş te meritele. Nu existădecît o singurăpersoană . despre acest bă dă ran care jinduieş te la o coroană pe care a ş terpelit-o de sub o pernă . —Ş tii bine. ş i atunci cînd vrei să mai cîş tigi ş i pe altul pentru o asemenea cauză ." — Atunci. aş a cum luptau altă datăsăcîş tige pe cea a muş chetarului: soarta îl ră sfaţ ăş i ast ă zi. a ţ intindu-ţ i privirea limpede ş i binevoitoare asupra gasconului. ră spunse gasconul încurcat. Aramis are întotdeauna cincisprezece ducese care se luptăs ăcîş tige pentru ele inima prelatului. urmăAthos. Întradevă r. continuăAthos cu seriozitate. Ascultă -mă . în sfîrş it.

La naiba! Sînt de aceeaş i pă rere. o sec ă tură . n-a să rit de pe stiva de lemne ca să -mi alerge înainte? — Nu-ţ i ră mîne decît un singur lucru de fă cut. dar tînă rul era aş a de mîhnit. — Oh. D'Artagnan e omul lui Mazarin. domnule. se duse la el în odaie. Voiam săvăcer la toţ i sfatul ş i pă rerea cum ş i ce anume săfac. Îş i dă dea seama căpropunerile pe care i le fă cuse erau reale ş i căar fi c ă pă tat l ă muriri depline. — Dar. care simţ ea nevoia săfie singur ca săplîngăîn voie. în sfîrş it. acum da înapoi. vrînd să -ş i ascundăjocul. aşş ti totul!" Aici convorbirea luăsfîrş it." Din acest moment deveni extrem de prevă ză tor. dar. încît nu se încumetăsăo mai facăş i se gr ă bi s ă -l întrebe ce are. rîse Athos. „Bun! îş i zise el. dumneavoastrăluaţ i în glumăo asemenea nenorocire: asta nu-i frumos! Ş i Raoul. aproape sugrumat de durere. să -ţ i ră scumperi greş eala luînd-o de soţ ie. — Oh. — A. — Ai dreptate. dacăel ar fi vrut s ă le ia cît de cît în seama. uitasem. dupăce mersese prea departe. v ă zînd tulburarea lui Athos faţ ăde aceastănenorocire. d'Artagnan jucăş i el mai strîns ca oricînd. un tic ă los nemernic. Că ză tura se dovede ş te gravă . ş i anume. rosti d'Artagnan. se stă pîni. cu toate ca nu se vede nimic la picior. mai cu seama gîndul căeu sînt pricina acestei nenorociri îmi sfî ş ie sufletul. Athos vru să -l mustre cu blînde ţ e. care. te-ai gîndit la ceva? continu ăAthos. — Oh. Dar de unde a aflat? Săfie oare în corespondenţ a cu Aramis? O. doctorul se teme sănu ş chiopă teze toatăviaţ a. — Fă r ăîndoială . de-aşş ti asta. mereu nă zuieş te că tre altceva. — Fă r ăîndoială . fă rădoar ş i poate. — Cum. un că rpă nos". Athos ră mase pe gînduri cîteva clipe ş i în acest timp pricepu viclenia lui d'Artagnan. adevă rat.îmi spuneţ i: „Ă sta-i un bă dă ran. —Ş i ce doreş te Porthos? — Săajung ăbaron. — Ar fi îngrozitor! zise Athos. fiindcăunii fă răal ţ ii sîntem f ă răcap ş i fă răpicioare. La rîndul să u. Raoul? întrebăAthos. „Adevă rat? gîndi d'Artagnan în sinea sa. că ci tocmai în clipa aceea intrăRaoul. Voia bunăa celor doi prieteni nu fusese cîtuş i de pu ţ in umbrităde . de unde nu ieş i decît la ceasul prînzului. Mi-ai spus de Porthos: l-ai hot ă rît cumva s ă -ş i caute norocul? Doar el ş i l-a gă sit. sau ajutaţ i-măsămăcă pă tuiesc ş i eu. — Nu cumva starea micuţ ei noastre vecine s-a mai înră ută ţ it? se interesăd'Artagnan. dragul meu Raoul. D'Artagnan avea o glumăpe buze. continuăRaoul. tu. numai căaş a e omul. dar gă siţ i-mi voi alt stă pîn mai bun. domnule. domnule! îngă imăRaoul. murmurăRaoul. —Ş i l-a g ă sit.

abia se atingea de bucate. pe ai că rei pereţ i atîrnau florete. pe care Athos le citi cu nespusăluare-aminte ş i. care r ă spunse printr-un semn de încuviinţ are. spuse: — Uite. ce înseamnăsăslujeş ti în oş tire. — Grimaud! fă cu Athos. Tînă rul era puţ in ruş inat. — Ei. D'Artagnan citi scrisoarea fă r ăsăse arate cîtuş i de puţ in tulburat ş i apoi. fie ca s ăr ă spundăla scrisori. — Nă dă jduiesc. mă ş ti. Trecurăamîndoi printr-o încă pere scundă . aş a căs-a zis cu concediul meu. fie ca săcugete asupra lor – haide sădă m o raităprin sala de arme. Ş i pe legea mea. L-am trimis pentru un timp săslujeascăpe un prieten. În zece minute plecă m: d ă ovă z la cai. voi fi tare fericit săte vă d.. Cea de a doua scrisoare era aş ternutăcu un scris de femeie. cu o scrisoare foarte urgentă pentru d'Artagnan. — Ei. se adresăd'Artagnan lui Raoul. fie în ş old. asta are sa te ajute să -ţ i mai uiţ i amă ră ciunea. — Oare o să -i înţ eleagăsemnele? zise d'Artagnan. — Te înapoiezi la Paris? întrebăAthos cu aprindere. pieptare ş i toate cele trebuincioase pentru scrimă . De astădatăfu rîndul lui Athos să -l cerceteze pe furiş . ră spunse Athos. D'Artagnan. Tînă rul că tădin ochi spre Athos. — Ei bine? zise întrebă tor Athos. da! adeveri d'Artagnan. tres ă ri de cîteva ori. urmă rea totul cu privirea-i pă trunză toare ş i jur ăîn sinea lui cărecunoa ş te scrisul mă runt al lui Aramis. Tu nu te gîndeş ti săvii? Athos rosti uş or: — Dacăvoi veni. Planchet! strigăd'Artagnan din uş ă . fie în braţ . care. uitîndu-se din cînd în cînd la Raoul. sosităprintr-un curier. — Ei. un sfert de ceas mai tîrziu. Adev ă rat? Măş i miram sănu întrebi de el. cu ochii umezi ş i cu inima grea. — Are de pe acum braţ ul tă u. iubite prieten. ai toatădreptatea sănu te întorci sub arme: domnul de Tréville s-a îmbolnă vit ş i compania lui îmi simte lipsa. nu i-aşaduce decît laude. . Cînd săispră veascăprînzul sosir ădou ăscrisori. ş i dacăar dobîndi ş i sîngele rece cu care eş ti tu dă ruit. În clipa aceea intrăpe uş ăChariot.sîcîielile dimineţ ii. aş a căprînzirăcu mare poft ă .. mare ş i cam încurcat. dar acesta îl nimerise în plin de două zeci de ori. O datăsau de douăori îl atinsese pe d'Artagnan. clă tinînd uş urel din cap. din capul celă lalt al mesei. mă nuş i. f ă răsăse poatăstă pîni. Dupăaceea se întoarse spre Athos: — Mi se pare că -mi lipseş te ceva aici ş i-mi pare foarte r ă u cătrebuie săte pă ră sesc aş a fă r ăsă -l fi vă zut pe vrednicul Grimaud. dragul meu Athos. vă zînd căAthos dorea să ră mînăsingur. ivinduse în prag.

Cei doi prieteni se îmbră ţ iş arăcă lduros. Ră mîn cu domnul conte. Athos îi fă cu un semn cu mîna. rîzînd. Ş i Domnul săv ăaibă în pază ! Cu vorba asta ne despă rţ eam întotdeauna pe vremea ră posatului cardinal. La Blois treci pe la vistiernicul regelui: spune-i numele ş i aratş -i aceastşscrisoare: vei primi douşsute de pistoli " — Hotă rît. M. ori îi va scrie în cazul ca nu va veni. ră mîneţ i amîndoi cu bine. Ş i amîndoi se avîntarăînainte în goana cailor. dar de îndatăce c ă lă re ţ ii se fă curănevă zuţ i dupăzidurile castelului. Raoul o plec ă ciune ş i d'Artagnan cu Planchet pornirăla drum. din fericire. care crescuse aproape cît el. Planchet. bunii mei prieteni! spuse d'Artagnan. spuse: — Raoul. Ş i dacăn-ar fi avut un post-scriptum. " — Cam seacăscrisoare! murmurăd'Artagnan. apoi se depă rtăsăpunăş aua pe cal. D'Artagnan strînse mîna lui Raoul. Tînă rul se înclinăcu o expresie de durere ş i recunoş tinţ ăîntipă rit ă pe faţ ă . Planchet. — Atunci. — Te poţ i duce săsaluţ i din partea mea pe doamna de Saint-Remy ş i să -ţ i iei ş i tu ră mas bun. domnule. care îl reţ inu cu un semn abia schiţ at. strîngîndu-le pentru ultima oarămîna. Trec pe la Blois. pe Raoul. Cît despre d'Artagnan. are un post-scriptum. glă sui d'Artagnan pentru sine. poate căn-aşfi priceput nimic. S. La ora ş apte te aş tept aici. ş i încă lecă . se ş i afla în ş a. abia sc ă pat de sub ochii gazdei. Raoul se întoarse spre Athos. smulse lui Athos fă gă duiala că -l va vizita dacăva veni la Paris. — Cum?! murmurătînă rul p ă lind. Contele îi urmă ri cu privirea. — Nu vrei sămergi cu mine? îl întrebămuş chetarul. care îl f ă cea sădea uită rii tonul sec al scrisorii: „P. la drum! — Spre Paris. să -i facem o vizitădomnului vistiernic al regelui ş i pe urmă . astă -searăplecă m la Paris. Ş i citi faimosul post-scriptum. dar. scoase scrisoarea din buzunar ş i o citi din nou: „Întoarce-te numaidecît la Paris. domnule? — Spre Paris. Haidem. sprijinindu-ş i mîna pe umă rul tînă rului. . — Nu. veş nic la datorie. îmi place proza asta ş i cardinalul scrie mai frumos decît aşfi crezut. J. ră spunse tînă rul.

era un înv ă ţ at. Ş tiu eu cum a fost. dacăţ i-e prieten cumva. Era italian. mă . vă zîndu-l. — Urbain Grandier. —Ei. vrînd săafle prezicerea despre care era vorba. dacăar da pe fa ţ ădinainte o prezicere de-a lui.XVIII DOMNUL DE BEAUFORT Iat ăce se petrecuse între timp ş i motivele care impuneau întoarcere lui d'Artagnan la Paris. ca ş i cînd s-ar fi întîmplat. fireş te. Doamne! morm ă i un altul. mă i frate. pe cînd Mazarin se ducea la regină . — La naiba. Ei bine. credeţ i voi căomul poate scă pa de ce-i sortit? Dac ăsus. — Nu! Cu toate astea mi se pare cănu-i prea mult de cînd r ă posatul cardinal l-a pus pe rug pe Urbain Grandier. F ă ceam de strajăla rug ş i l-am vă zut cum se pîrjolea. înaintăiute pînăîn mijlocul ostaş ilor. dar care în realitate asculta fă r ăs ăpiardăo vorbă . adicăsuperstiţ ios. ş i asta-i altăc ă ciulă . aş a cum f ă cea de obicei. Nu-l cunosc. — Atîta ră u! Azi nu se mai ard vră jitorii pe rug. Urbain Grandier nu prezicea viitorul. amuţ iră . — Eu nu spun căCoysel n-ar fi vră jitor. cardinalul. se apropiase cu paş i de lup. Ostaş ii stă teau la taifas. — Ce spuneţ i. cutare întemniţ at va scă pa". nu se urni din loc. care avea o uş ăce dă dea spre anticamerele sale. Doamne. domnilor? întrebăel cu aeru-i blajin. Spun doar că . tu ai săte aperi. ceea ce cîteodatăera ş i mai ră u. da' am auzit cănu-i numai astrolog. auzise larmăde glasuri ş i. El cunoş tea trecutul. i-o întoarse celă lalt. cră pase uş aş i vîrîse capul înă untru. trecînd pe lîngăîncă perea corpului de gardă . va lua mă suri ca întemniţ atul sănu scape. dupăobiceiul să u. Dac ănoi doi ne batem în duel ş i eu î ţ i spun: „Acum îţ i dau o loviturăîn cutare ori în cutare loc". ci ş i vră jitor. vrînd săafle ce vorbesc ostaş ii. dacăCoysel spune destul de tare ca să -l audăcardinalul: „În ajunul cută rei zile. dar. nu era vră jitor. Mazarin clă tinădin cap a încuviinţ are. lucrul e la fel de sigur. —Ş i eu îţ i spun. atunci prin ţ ul de Beaufort are să scape. Într-o seară . — De ce? — Fă r ăîndoială . Ei. zicea unul. asta-i la mintea oricui. Mazarin tresă ri. la ceasul cînd toatălumea se retră sese. Cădomnul de . atunci nu s-ar mai împlini cît lumea. care pă rea c ădoarme lungit pe o bancă . în cer. stăscris căprinţ ul de Beaufort trebuie s ăscape. bagăde seamăsănu-l vîri într-un bocluc. care. — Pă i cum asta? — Fiindcăs-ar putea s ăajungăla judecat ă . toate mă surile cardinalului nu fac nici cît o ceapădegerată . c ădacăCoysel a prezis asta.

a doua zi dupăRusalii ar fi altceva. iar domnul de Coligny a fost ucis. dar vicarul nu este încăcardinal. dupăpă rerea ta. prietene. zise acesta. n-aş primi în ruptul capului. rosti Mazarin. Saint-Laurent. încuviinţ ăostaş ul. — Monseniore. am auzit bine? — Oh. cîtăurătrebuie s ăfi strîns el în captivitate . Mazarin se întoarse în cabinetul lui ş i. În clipa de faţ ănici nu-i în stare de aş a ceva. am spus căera superstiţ ios. acuma ia-ţ i povestea de la capă t. ş i-o săse gră beascăsătragăfoloase de pe urma spuselor tale. nu era zi în care Mazarin s ănu cugete cădintr-o clipăîn alta are săscape de acolo. se întoarse întîiul ostaşspre cel cu care tă if ă suise. ostaş ul cu pricina pusese degetul pe rana cea mai dureroasăa cardinalului. departe de a fi neîncreză tor. plecătare îngîndurat. oricît ar fi de pă zit. — Da.A prezis multe lucruri care s-au împlinit întocmai. —Ş i cine spune asta? — Hai. vreun nebun? urmăcardinalul la fel de zîmbitor. Drept urmare. de pild ăcăregina va naş te un bă iat. Era cu neputinţ a să ţ ii închis toata viaţ a pe un nepot al lui Henric al IV-lea. De cinci ani încheiaţ i de cînd domnul de Beaufort se afla în temniţ ă . regina a n ă scut un bă iat ş i nu numai atît. încît. zise ostaş ul. domnul de Beaufort va sc ă pa pîn ă -n ajun de Rusalii. Ei bine. Nu mai încă pea nici o îndoială . în loc să -ş i continue calea spre camera reginei. A. nu. numai ca sănu-ţ i dea nimic drept ră splată . — Că rpă nosul! morm ă i un ostaşrezemat de perete. domnul de Beaufort trebuie săscape. monseniore. — Sînt atît de pă truns de adevă rul acestor spuse. în orice chip ar fi scă pat din temni ţ ă . adicălocul de guvernator la Vincennes. Mazarin fă cu o strîmbă tură . Apoi ad ă ugă : — Prin urmare. — Nicidecum. ă sta se preface c ănu crede în vră jitorul tă u. îi porunci ca a doua zi în zori sătrimitădupăofiţ erul care îl supraveghea pe domnul de Beaufort ş i săfie trezit de îndatăce acesta va sosi. c ăvicarul va fi numit cardinal. dar o săfie. Nimic nu convinge mai mult ca o neclintităconvingere: ea are înrîurire chiar ş i asupra acelor neîncrez ă tori: ş i Mazarin. ră spunse osta ş ul.Beaufort a evadat. care susţ ine că . dacăEminenţ a-Voastrămi-ar oferi în clipa de faţ ălocul domnului de Chavigny. monseniore. Dar. gl ă sui ostaş ul cel neîncreză tor. care voia săspună : „Nu poartăîncă pă lă ria roş ie de cardinal". înd ă ră tnic în convingerea-i naivă . pur ş i simplu le istoriseam ce vorbeş te lumea despre prezicerea unui anume Coysel. — Nu. chemîndu-l pe Bernouin. cădomnul de Coligny va fi r ă pus în duelul cu ducele de Guise. Mă i SaintLaurent. dar dupădoi ani a mai nă scut unul. Într-adevă r. monseniore. — Acest Coysel e vreun visă tor. în sfîrş it. mai ales cînd acest nepot al lui Henric al IV-lea avea abia treizeci de ani. Ziceam doar c ătrebuie săscape. da' nici n-o săajungăbine în cabinet la el.

Dupăce La Ramée se s ă turăde rîs ş i se ş terse la ochi. bea. se vorbeş te cădomnul de Beaufort va scă pa de la Vincennes. un rîs care îl fă cea sa se scuture tot. Ofiţ erul intr ă . Avea un aer liniş tit. zise Mazarin potrivindu-ş i astfel pernele încît să -l poatăprimi stînd în pat. — Întocmai. viteaz. — Deschide ş i adu-l aici. —Ş tii ce se vorbeş te pe aici? continuăcardinalul. iubit de femei ş i temut de cei din jur. ră pindu-i cei mai frumoş i ani din viaţ ă . lîng ăuş ă . monseniore. dupăcare am trimis de diminea ţ ăla Vincennes. Gîndul acesta nu-i dă du pace ministrului nici în somn.împotriva celui că ruia i-o datora. ce e? Domnul de Beaufort a scă pat cumva de la Vincennes? — Nu cred. cea dintîi vorbăa lui fu: — Ei. care îl îngrijor ăpe Mazarin. murmur ăel pentru sine. — Săscape. groase cît braţ ul. al că rui calm oficial nu se dezminţ ea niciodată . Pe chipul ofiţ erului se întipă ri cea mai adîncăuimire. cu faţ a buc ă latăş i prietenoasă . cînt ă . care nu putea săînchidăochii lîng ăcomoara lui. ş tiu. că ci ofiţ erul La Ramée. dar căîn timp ce juca. — Apropie-te. Adesea. Ofiţ erul se supuse. Atunci cerea veş ti despre el ş i de fiece datăauzea cu durere ca întemniţ atul joacă . domnule. izbucni în rîs. zise Mazarin. într-o încă pere cu zidurile groase de ş apte picioare ş i cu gratii în cruce la ferestre. visînd cădomnul de Beaufort a sc ă pat. apoi. dacăn-a ş i scă pat cumva. La Ramée aş tepta tă cut. — Nu. — Ei bine. noaptea. tresă rea de groază . încîntat de aceastăieş ire cam nelalocul ei. se întrerupea mereu săjure căMazarin are să -i pl ă teascăscump pentru toatăaceastăviaţ ăde petrecere pe care îl silea săş i-o încropeasc ăla Vincennes. — Caraghiosul ă sta mi se pare un n ă tă ră u. Numai căera asemenea avarului din poveste. ca de friguri. ceea ce era minunat. că ci a tr ă i dupăgratii nu înseamnăs ătră ieş ti! În acest timp. plin de glorie. veţ i avea veş ti îndat ă . Mazarin. . monseniore?! zise el. cînd Bernouin intr ăsă -l trezească . se afl ăaici ş i aş teaptăordinele Eminen ţ ei-Voastre. monseniore. îş i pă stra totuş i aerul grav. socoti c ăe timpul săvorbeascăş i să -ş i cearăiertare pentru veselia lui lipsităde bună cuviinţ ă . bea ş i cînta. monseniore. la ş apte dimineaţ a. Era un vlă jgan voinic. nemaifiind în stare săr ă mînăserios faţ ăde o asemenea presupunere. Săscape?! Dar Eminen ţ a-Voastră nu ş tie unde se aflăînchis domnul de Beaufort? — Ba da. rosti Bernouin. domnule. care îl azvîrlise în temniţ ăpe cînd era bogat. Oricum. astfel c ă . În aceeaş i clip ă îş i holbăochii lui mici ş i că scăo gur ăcît o ş ur ăca săguste mai bine gluma pe care Eminenţ a-Sa îi fă cea cinstea s ăi-o adreseze . Mazarin îndoi paza asupra domnului de Beaufort. în turnul de la Vincennes. în picioare.

prizonierul ar fi ş i mai pornit împotrivă -i. — Un oarecare Grimaud. Domnul de Beaufort a spus ostaş ilor care l-au dus la Vincennes căs-a gîndit adesea la cazul cînd va fi întemniţ at ş i că . nu-i atît de nă tă ră u cum credeam" – murmură Mazarin. ş i cădomnul de Chavigny nu se numă ră printre prietenii domnului de Beaufort. ori al ţ i întemniţ aţ i. îş i face datoria aş a cum trebuie. — Ce fă cea înainte s ă -l iei la Vincennes? — Tră ia pe undeva în provincie. — Nu. — Hm! fă cu cardinalul. care începea săse liniş tească .. — Asta înseamnăc ămonseniorul uita că -l pă zesc opt oameni. — Atunci cînd lipseş te. anume căse poartăprea aspru cu întemniţ atul. bate mingea! — Monseniore. — Dar iese din odaie. dragădomnule La Ramée?. monseniorul uităcădomnul de Chavigny e guvernator la Vincennes. — Dar în timpul jocului nu se apropie cumva de ziduri? — Monseniore. doar pentru un singur lucru l-aşputea mustra. v ăasigur. ce crezi dumneata. — Cădacădomnul de Beaufort nu gă se ş te un mijloc s ăse preschimbe în pasă re. . Aş adar. patru la uş ă . — Dar cînd lipseş ti ş i dumneata? — Oh. sînt eu acolo. zise Mazarin. în acest caz. va fi lipsit de ele. dupăcîte mi-a spus cel care mi l-a recomandat. dac ăl-ar lipsi de aceste plă ceri ş i dacăar sc ă pa vreodatăde la Vincennes. ar fi scă pat de mult. cu ră bdare stră pungi orice ziduri ş i cu un arc de ceasornic tai orice fel de gratii. ori chiar eu însumi. dar domnul de Chavigny lipseş te uneori. dacă Eminenţ a-Voastr ădoreş te. astea-s lucruri îngă duite întemniţ aţ ilor. are la îndemînăpatruzeci de mijloace de evadare. nicidecum. — Monseniore. patru chiar cu el în odaie. mergi prea departe.. continuăLa Ramée. Totuş i. — Ia aminte. rosti Mazarin. r ă spund de el. ş i căoamenii aceş tia nu-l pă ră sesc nici o clipă . „Haide-haide. temîndu-se că . cînd lipsesc eu. — Da. las în loc un flă că u care vrea s ăajungăofi ţ er al maiestă ţ ii-sale ş i care. îl preveni Mazarin. —Ş i cine este acest cerber? întrebăMazarin. a fă cut pe acolo o boacă nădin pricina necugetă rii lui ş i cred căn-are de ce s ăfie sup ă rat ş tiindu-se la adă post sub uniforma regelui. De trei să ptă mîni de cînd l-am luat pe lîng ămine. ră spunse La Ramée. monseniore. monseniore. dacăîntre aceste patruzeci ar fi fost mă car unul bun. — De altfel.— Domnule. Vreau săş tiu doar cine îi ţ ine tovă ră ş ie la joc? — Ofiţ erul de gardă . oare Eminenţ a-Voastrănu cunoaş te aceste ziduri? Zidurile au ş aizeci de picioare înă lţ ime ş i măîndoiesc ca domnul de Beaufort săfie atît de să tul de viaţ ăîncît săvrea să -ş i rup ăgîtul s ă rind de la o asemenea înă lţ ime.

Ş i scrisese pe loc lui d'Artagnan săse înapoieze în mare grabă . bine. încît îş i dă duse seama de ză dă rnicia orică rei încerc ă ri de evadare. o să -i dă m o uniformăcare îl va face respectat. cel temut de însuş i cardinalul. rosti cardinalul. toatăr ă zbunarea lui se mă rginea la cît mai multe blesteme ş i oc ă ri la adresa lui Mazarin. Se pare căfostul stă pîn l-a strunit aş a. Apoi. Poate căo să ajungem ş i la asta într-o zi. se scul ă . c ă ci el vorbea puţ in ş i urzea multe. se îmbră că ş i se duse la regină . domnule! De ce nu avem cîte un Grimaud pe lîngăfiecare prinţ ! — Ră bdare. cu zîmbetu-i de italian. încît era aproape liniş tit cînd îi spuse c ăpoate săplece.. era tocmai opusul acelui vrednic Grimaud.. pe care îl lă uda La Ramée. se parfumă . socoteş ti căputem avea încredere în el? — Ca în mine însumi. că dacăse dovedeş te un paznic credincios ş i de nă dejde. — Ei. pînăatunci? — Voi lua mă surile de prevedere. Regina. ca să -i împă rtă ş eascămotivele pentru care nu a trecut săo vad ă . — Ei bine. Cardinalul îi mai puse lui La Ramée o mul ţ ime de întreb ă ri asupra întemniţ atului. cum tră ieş te ş i cum doarme. monseniore. — Nu-i unul că ruia îi place sătră ncă neasc ă ? — Doamne Iisuse! Multăvreme l-am crezut mut. fiindcă vorbeş te doar prin semne. dar pînăatunci. spune-i. iar în buzunarele acestei uniforme va gă si ş i vreo cî ţ iva pistoli ca săbea în să nă tatea regelui. o săînchidem ochii asupra poveş tii aceleia din provincie. Se apucase să . îl puse s ărepete cuvînt cu cuvînt toate fă gă duielile f ă cute de La Ramée ş i toate laudele privitoare la ajutorul să u. pentru căera nouădimineaţ a. — Atunci. nu b ă nuia cîtuş i de pu ţ in spaima care cuprinsese Palatul Regal din pricina lui. ş i care era aproape tot atît de superstiţ ioasăca ş i el. care se temea tot atît de domnul de Beaufort. vrînd săafle cum e hr ă nit. monseniore. XIX CUM ÎŞ I PETRECEA VREMEA PRIN Ţ UL DE BEAUFORT ÎN TURNUL DE LA VINCENNES Întemni ţ atul ce-l speria pînăîntr-atît pe cardinal ş i ale că rui mijloace de evadare tulburau liniş tea întregii cur ţ i. Ş i dup ăce cardinalul sfîrş i. rosti Mazarin. Se vedea pă zit cu atîta str ă ş nicie.—Ş i cine ţ i l-a recomandat? — Intendentul ducelui de Grammont. scumpe domnule La Ramée. iar ră spunsurile acestuia furăatît de mulţ umitoare. murmură : — Vai. Mazarin se ară ta foarte darnic în fă gă duieli.

se exprima de obicei ş i în prozăcu mare caznă . nu trebuiau nici s ămai ţ inăseama de el. tot atît de bun. dacăn-ar fi ajuns să -l înfrunte pe cardinal. în turnul de la Vincennes. dar mult mai puţ in înv ă ţ at. Acest ră stimp. c ă ruia lunga-i ş edere dinapoia gratiilor îi sporise ş i mai mult îndă ră tnicia. într-un cuvînt primul la curte. Blot. Dupăce fusese o bucatăde vreme. regina porunci săfie arestat ş i dus la Vincennes. Desena cu că rbune mutra cardinalului ş i.alcă tuiascăş i unele cuplete. trecuse fă răsăsă vîr ş eascănici o schimbare în mintea sa. oricît îl îndră gea poporul. avînd nesă buinţ a săse supere de aceast ăschimbare ş i neprevederea săş i spunăacest lucru. Într-adevă r. fă răal ţ i acoli ţ i. ca ş i acei visă tori pe chipul c ă rora citeş ti că -ş i fac iluzii deş arte – dupăcum spune cardinalul de Retz – ş i-ar fi cîş tigat. ş i astfel. În felul acesta. Dar cînd grş ieş te. pe lîngăfaptul căsc ă paserăde prezenţ aş i de pretenţ iile lui. de viteaz. mai ales. favoritul. de mîndru ş i. sădispreţ uiasc ăprin ţ ii ş i săpurceadă singur la drum. afarăde domnul de Beaufort. Din pricina asta. dar se lă sase repede pă guba ş . cine spune regina. un cupletist al vremii. pe lîngăfaptul cănu-l înzestrase cerul cu darul versurilor. De ce Beaufort ş st dar nu-l are? De ce Gaston nu-i braşde fier? Dupăaceastădesluş ire înţ elege oricine de ce întemniţ atul se mă rginea la ocă ri ş i la blesteme. Ducele de Beaufort era nepot al lui Henric al IV-lea ş i al Gabrielei d'Estrées. domnul de Beaufort. Un altul s-ar fi gîndit. de că tre acelaş i Guitaut pe care l-am cunoscut la începutul povestirii de faţ ăş i pe care vom avea prilejul să -l mai întîlnim. Bineînţ eles. Gaston la vorbş -i meş ter mare De parcş -i picştot din cer. Dupa ce d ă duse gre şcu poezia. Ai ş i vş zut cş -i gogoman. la moartea regelui Ludovic al XIII-lea. tot atît de gascon ca ş i bunicul s ă u. nu-i a bunş . ş i cardinalul primea în fiece zi despre el ve ş ti cum nu se poate mai neplă cute pentru Eminenţ a-Sa. ş i a doua zi. care ar fi cuminţ it pe oricine în felul de a judeca lucrurile. că . Asemenea pă reri nu-ş i fă curăloc pesemne nici de leac în cugetul prinţ ului. zicea despre el: În luptş fulgerşş i tunş De vîrşspaima în du ş man. fie libertatea sa. omul de încredere. spune Mazarin. de cinci ani încoace. într-o bunăzi trebuise să cedeze locul lui Mazarin ş i se vă zuse al doilea. fie prieteni care să -l apere. cum talentu-i destul de mediocru în aceastăartănu-i îngă duia săajungăla o prea mare . domnul de Beaufort se apucase de pictură . într-adevă r. de cinci ani î ş i ducea viaţ a într-o încă pere foarte puţ in regală .

dar într-una din zile. Domnul de Beaufort. zicînd că . urlăcît îl . preailustra sec ă turăMazarin juca rolul lui Igna ţ iu de Loyola. care era încredinţ at c ăş i l-a dobîndit pentru sine. astfel c ăla întoarcere nu mai g ă si nimic care să -i poat ăsluji drept creion. Cel dintîi trebuia săînfă ţ iş eze pe preailustra secă turăMazarin primind o bă taie zdravă năde la cardinalul Bentivoglio. pereţ ii erau plini de chipuri ş i de explicaţ ii. Domnul de Beaufort mulţ umi domnului de Chavigny pentru bună tatea de a-i oferi iară ş i putin ţ a sădeseneze pe „pînze noi". cenuş a odat ă cu tă ciunii. preailustra sec ă turăMazarin fura locul de primministru domnului de Chavigny. semă na grozav cu copii. sortind fiecare cadru cîte unei împrejur ă ri din viaţ a lui Mazarin. Într-una din zile. valetul lui Ludovic al XIV-lea. care se încă pă ţ îneaz ăs ăfacănumai ce n-au voie. scria dedesubt: „Ritratto deli illustrissimo facchino Mazarini". ţ inea sădevinăun Michelangelo sau un Rafael. pentru un rege al Franţ ei. În sfîrş it. Dar cadrele. În cel de-al doilea. porunci săse ş tearg ăcu buretele toate desenele ş i săse v ă ruiască pereţ ii. care întreceau în chip neîndoielnic talentul întemniţ atului. cînd domnul de Beaufort juca mingea. guvernatorul nu spuse nimic. care îl preveni pe domnul de Beaufort că . fă răsămai adauge ş i explicaţ ii. ş i inscripţ iile sale izbutirăsătrezeascănemulţ umirea domnului de Chavigny. în casa c ă ruia fusese servitor. în cel de-al patrulea.asemă nare. dacă nu va renunţ a la tablourile plă nuite. ori cel puţ in s ădeseneze. preailustra secă turăMazarin nu voia să -i dea cearş afuri curate lui Laporte. Domnul de Beaufort ră spunse că . Domnul de Beaufort. de vreme ce i se ră pea posibilitatea să -ş i facăun nume în o ş tire. Prevenit. i se luăfocul din vatră . Domnul de Beaufort înjură . Erau compozi ţ ii vaste. tă ciunii o datăcu focul. de astă datăîmp ă rţ i pereţ ii odă ii. în tragedia cu acelaş i nume.ş i cum nu putea săfie un Bayard sau un Trivulce. îş i transformase odaia într-o adevă ratăsalăde expoziţ ie. A doua zi. De astădată . e destul dacăi se schimb ă aş ternutul odatăla trei luni. Domnul de Chavigny fu prevenit ş i despre aceast ăpuzderie de chipuri în profil. nu-i va lă sa nimic la îndemînăca să le poatăduce la bun sfîrş it. pe cînd domnul de Beaufort se plimba prin curtea închisorii. fă cu o gă lă gie nemaipomenită . din pricina asta se mul ţ umise doar sătragăcadrul ş i să scrie sub fiecare cîteva cuvinte lă muritoare. ca toţ i întemni ţ aţ ii de altfel. el voia s ă -ş i facă unul în pictură . domnul de Chavigny fă cu o vizit ăducelui ş i-l rug ăsă -ş i gă seascăun alt fel de a-ş i petrece timpul. În cel de-al treilea. care nu se sim ţ ea prea sigur de sine ca săîncerce a desena un chip v ă zut din faţ ă . vrînd săîmpră ş tie orice îndoialăasupra chipului zugră vit.

se ridicăpe labele dinapoi ş iţ inînd între labele dinainte o nuia de scuturat haine. Domnul de Beaufort pofti pe domnul de Chavigny ş i pe ofiţ erii de la Vincennes la o mare reprezentaţ ie în camera sa. Domnul de Chavigny se stră dui săse arate încîntat de aceastăglum ă ş i rîse cam acru. dup ăce merse de dou ă -trei ori de la un cap ă t la altul al liniei. nici un cadran solar n-ar fi ră spuns mai bine: cum ş tie oricine. Domnul de Beaufort nu vroi s ă -ş i dea cuvîntul ş i ră mase fă răcă ldur ătot restul iernii. aş a cum muriserăPuylaurens. ş i numaidecît va primi lemne ş i tot ce trebuie pentru foc. În sfîrş it. Spectacolul era alcă tuit din trei p ă rţ i: prima parte luînd sfîrş it. Pistache ridicăş i lă sălaba de ş ase ori la rînd. pă ş i în lungul liniei.ţ inu gura. tră sese pe jos. Cîinele înconjurăde trei ori adunarea ş i dupăaceea se culcăîn chipul cel mai cuviincios la picioarele domnului de Chavigny. Atunci. se ră zuirăinscrip ţ iile de pe pereţ iş i odaia deveni iară ş i curată . Aplauzele copleş irăpe inteligentul Pistache. ca o coardăîntinsă . La cea dintîi poruncăa st ă pînului. Întemni ţ atul. Într-o bunăzi. Era lesne de bă nuit căîntemniţ atul folosea acest timp ca să -l dreseze pe Pistache. Pistache se dovedi îndeajuns de bine dresat. atîtea cîte putuse procura domnul de Beaufort. înc ă perea era luminată de lumînă ri. Dupăcîteva clipe îş i muş căbuzele ş i încruntădin sprîncene. iar a ş aptea oară ră mase cu laba în aer. înainte ş i înapoi. ori m ă car să fă gă duiascăcănu va mai zugr ă vi tablouri istorice. o linie lungă . Domnul de Beaufort ră mînea uneori ceasuri întregi închis cu cîinele în odaie. cu o bucatăde tencuialădesprinsădin zid. în mijlocul odă ii. la care domnul de Chavigny r ă spunse căn-avea decît să -ş i dea cuvîntul de cinste căva renunţ a sămai deseneze. cumpă nindu-se în fel ş i chip. se trecu la cea de a doua. cîinele trebui săspunăcît e ceasul. aidoma unui dansator pe sîrmă . Apoi. domnul de Beaufort îi puse lui Pistache o întrebare foarte . domnul de Chavigny încuviinţ ăca Pistache să -ş i schimbe stă pînul. cadranul sola are cusurul cănu aratăora decît atîta vreme cît nu se ascunde soarele. dar nimeni nu ş tia cam ce anume ţ inea să -l înve ţ e. mare ş alul d'Ornano ş i marele stareţ al Vendômei. Invitaţ ii sosiră . cum nimic nu se împotrivea ca întemni ţ aţ ii săaibăun cîine. aduse nuiaua domnului de Beaufort ş i lu ătotul de la început. Cu neputinţ ăun ră spuns mai lă murit. albă . trebuia sărecunoascăîn fa ţ a tuturor pe temnicerul cel mai bun din toate închisorile Franţ ei. fă răurmăde mîzg ă litură . zicînd ca voiau să -l lase s ămoar ăde frig ş i de umezeal ă . Pistache se aş eza pe aceast ălinie. domnul de Beaufort cumpă r ăde la un paznic un cîine numit Pistache. Domnul de Chavigny scoase ceasornicul ş i îl ară t ălui Pistache: era ş ase ş i jum ă tate. Cîinele urma săarate ce ş tie. în timpul uneia din plimbă rile sale. Mai întîi. de astădatăfă rănuiaua ce-i slujea de cumpă nă . apoi. Mai mult.

greu de dezlegat, ş i anume: cine era cel mai mare tîlhar din lume? De astădată , Pistache fă cu înconjurul odă ii, fă răsăse opreascăînsă în faţ a nim ă nui ş i, ducîndu-se la uş ă , se apucăs ăschel ă lă ie ş i sărîcîie cu ghearele. — Iată , domnilor, rosti prin ţ ul, acest cîine vrednic nu gă se ş te aici ceea ce i-am cerut ş i vrea s ăcaute afară . Dar fiţ i liniş tiţ i, asta nu o săv ă lipseascăde ră spunsul lui. Pistache, prietene, continuăprin ţ ul. Vino încoace! Cîinele se supuse, ş i prinţ ul urmă : Cel mai mare tîlhar din lume e oare Le Camus, secretarul regelui, care a venit la Paris cu două zeci de livre ş i astă zi are zece milioane? Cîinele clă tinădin cap în semn c ănu. — Atunci, zise prinţ ul, e oare ministrul de finanţ e, d'Emery, care, atunci cînd ş i-a însurat fiul, pe domnul Thoré, i-a dă ruit un venit de trei mii de livre pe an ş i un palat pe lîngăcare palatul Tuileries pare un bordei, iar Luvrul o cocioabă ? Cîinele dă du din cap a împotrivire. — Nici el nu este, reluăprinţ ul. Ei, s ăne gîndim bine; n-o fi cumva l'illustrisimo facchino Mazarini di Piscina, ia spune? Cîinele dă du din cap cu disperare de vreo opt-zece ori la rînd în semn de încuviinţ are. — Domnilor, vedeţ i singuri, zise domnul de Beaufort că tre cei de faţ ă , care de astădatănu se încumetaserănici mă car s ăzîmbească . L'illustrissimo facchino Mazarini di Piscina e cel mai mare tîlhar din lume; cel puţ in aş a spune Pistache. Sătrecem acum la altceva. Domnilor, glă sui prinţ ul de Beaufort, folosindu-se de tă cerea deplinăaş ternută pentru a începe cea de a treia parte a programului. V ăaduceţ i aminte că ducele de Guise învă ţ ase toţ i cîinii din Paris săfacătumbe pentru domniş oara de Pons, pe care o proclamase frumoasa frumoaselor! Ei bine, domnilor, asta nu înseamnănimic, fiindcăaceş ti cîini se supuneau maş inal, habar n-aveau săfacăvreo disiden ş a (Domnul de Beaufort voia săspună : diferen ţ ă ) între cei care meritau ş i cei care nu meritau osteneala lor. Pistache văva ară ta, dumneavoastr ăca ş i domnului guvernator, căe cu mult deasupra semenilor să i. Domnule de Chavigny, fiţ i bun ş i daţ i-mi bastonul dumneavoastr ă . Domnul de Chavigny îi întinse domnului de Beaufort bastonul. Acesta îl ţ inu orizontal, cam la un picior deasupra podelei. — Pistache, prietene, vorbi el, fă -mi plă cerea ş i sari pentru doamna de Montbazon. Toatălumea pufni în rîs: se ş tia căîn clipa arestă rii, domnul de Beaufort era amantul recunoscut al doamnei de Montbazon. Pistache, fă r ăs ăfacănazuri, s ă ri bucuros peste baston. — Hm! mormă i domnul de Chavigny. Mi se pare căPistache nu se deosebeş te cu nimic de semenii să i, atunci cînd să reau pentru domniş oara de Pons. — Ră bdare, spuse prin ţ ul. Pistache, prietene, să ri pentru regină .

Ş i să lt ăbastonul cu o ş chioapămai sus. Cîinele să ri îndată , plin de bună -cuviinţ ă . — Pistache, prietene, urmăprin ţ ul, ridicînd bastonul cu vreo două ş chioape, să ri pentru rege. Cîinele îş i fă cu vînt ş i, în ciuda înă lţ imii, trecu cu aceeaş i uş urinţ ăpe deasupra bastonului. —Ş i acum, luaţ i aminte, îi preveni domnul de Beaufort, lă sînd bastonul pînăaproape de podea. Pistache, prietene s ă ri pentru l'illustrissimo facchino Mazarini di Piscina. Cîinele se întoarse cu coada la baston. — Ei, ce-i cu asta? fă cu domnul de Beaufort, descriind cu bastonul o jumă tate de cerc ş i purtîndu-l de la coad ăla botul cîinelui, astfel ca să -l vadădin nou. Să ri odat ă , domnule Pistache! Numai căPistache se întoarse cu coada la baston, ca ş i întîia oară . Domnul de Beaufort repetămiş carea ş i îndemnul de adineauri, dar acum Pistache ajunsese la cap ă tul r ă bdă rii, că ci se arunc ăplin de furie asupra bastonului ş i, smulgîndu-l din mîinile prinţ ului, îl sfă rîmăîntre dinţ i. Domnul de Beaufort îi luăamîndouăbucă ţ ile din gurăş i le întinse domnului de Chavigny cu cea mai mare seriozitate, cerîndu-i stă ruitor iertare ş i adă ugînd căpetrecerea din acea searăa luat sfîrş it; dar, dacă are bună voin ţ ă , să -l viziteze din nou peste trei luni, că ci Pistache va învă ţ a pînăatunci ş i alte lucruri. Dupătrei zile Pistache fu otr ă vit. Că utarăvinovatul; numai că , dupăcum lesne se poate ghici, vinovatul ră mase necunoscut. Domnul de Beaufort se îngriji săfie aş ezat într-un mormînt pe piatra că ruia st ă tea scris: "Aici zace Pistache, unul dintre cei mai inteligenş i cîini din cîş i au fost vreodatş ." Nimeni nu putea săspunănimic faţ ăde aceste cuvinte de laud ă ;ş i domnul de Chavigny nu avu motiv să -l împiedice. În schimb, prinţ ul începu atunci săstrige în gura mare ca au încercat pe seama cîinelui otrava de care plă nuiau săse slujească împotriva lui ş i, într-o zi, dup ămasa de seară , se trînti în pat, plîngînduse de dureri în pîntece ş i susţ inînd căMazarin a poruncit săfie otră vit. Aceastănouănă zbîtie ajunse la urechile cardinalului ş i-l îngrozi. Turnul de la Vincennes era socotit ca foarte dă ună tor s ă nă tă ţ ii: doamna de Rambouillet spusese căodaia în care s-au sfîrş it Puylaurens, mareş alul d'Ornano ş i marele stareţ al Vendômei e otravăcurată ,ş i vorba ajunsese de pomină . Din pricina asta porunci ca întemniţ atul să nu punănimic în gurăpînănu i se gustăvinul ş i mîncarea. Ş i atunci încredinţ ar ălui La Ramée sarcina asta. Totuş i, domnul de Chavigny nu-i ierta prinţ ului necuviinţ ele pe care

nevinovatul Pistache le ş i ispă ş ise. Domnul de Chavigny era unul dintre oamenii ră posatului cardinal, se zicea chiar ca e fiul să u; aş a căse pricepea un pic la tiranie: că utăsă -i dea prilej de ceartădomnului de Beaufort, îi luăcu ţ itele de fier ş i furculiţ ele de argint pe care i le lă sase pînăatunci, dîndu-i în schimb cuţ ite de argint ş i furculiţ e de lemn. Domnul de Beaufort nu întîrzie săse plîngă ; domnul de Chavigny îi trimise vorbăcă , dupăcum a aflat, cardinalul spusese doamnei de Vendôme căfiul ei va ră mîne toatăviaţ a în turnul de la Vincennes, ş i s-a temut sănu-i treacăprin minte săse omoare la auzul cumplitei veş ti. Cincisprezece zile mai tîrziu, domnul de Beaufort gă si douăş iruri de copă cei cît degetul să diţ i pe marginea drumului care ducea la locul unde se juca cu mingea; întrebăce era cu ei ş i i se ră spunse căau fost s ă diţ i pentru el, ca săaibăumbr ăîntr-o bun ăzi. În sfîrş it, într-o dimineaţ ă , gră dinarul veni să -l caute, ş i, cu aerul căţ ine să -i fac ăo pl ă cere, îl vesti căse duce săsemene pentru el cîteva brazde de sparanghel. Or, toată lumea ş tie, sparanghelul semă nat astă zi se culege abia dupăpatru ani, iar pe atunci, cînd gră dină ritul era abia la început, poate ş i dupăcinci ani. Atîta grijăîl scoase din fire pe domnul de Beaufort. Drept urmare, cugetăcăar fi timpul sărecurgăla unul din cele patruzeci de mijloace de evadare ce-i stă teau la îndemîn ă ,ş i încercăîntîi pe cel mai simplu, adicăsă -l cumpere pe La Ramée; dar acesta pl ă tise o mie cinci sute de scuzi pentru slujba sa ş iţ inea la ea ca la ochii din cap. De aceea, în loc săprimeasc ăpropunerile întemniţ atului, alergăsă -l previnăpe domnul de Chavigny; domnul de Chavigny postănumaidecît opt oameni în odaia prinţ ului, îndoi numă rul santinelelor ş i întrei numă rul posturilor de pază . Din acea clipă , prinţ ul nu se mai putu miş ca decît ca regii, la teatru, pe scenă , cu patru oameni în faţ ăş i patru în spate, fă răsă -i mai punem la socotealăpe cei care închideau alaiul. La început, domnul de Beaufort f ă cu mare haz de aceste m ă suri severe, care îi mai alungau plictiseala. Ş i repetăpînăîl duru gura: „Asta îmi place, măînvelise ş te". (Domnul de Beaufort voia săspună : mă înveseleş te, dar ş tim c ăadeseori se exprima anapoda.) Apoi adă ugă : „De altfel, dacăaşvrea săscap de cinstea pe care mi-o faceţ i, mai am încă treizeci ş i nouăde mijloace de evadare la îndemînă ". Curînd totul ajunse să -l sîcîie grozav. Din fanfaronadă , se ţ inu tare ş ase luni, dar dupăaceea, v ă zînd mereu opt oameni aş ezîndu-se atunci cînd se aş eza el, ş i ridicîndu-se odatăcu el, începu săîncrunte din sprîncene ş i săţ inăsocoteala zilelor. Aceastănouăpersecuţ ie avu darul săstîrneasc ăo nou ăpornire de urăîmpotriva lui Mazarin. Prinţ ul înjura de diminea ţ ăpînăseara, spunînd mereu căo săfacătocanăde urechi mazarineş ti. Ş i-l bă g ăîn sperie ţ i: cardinalul, care ş tia tot ce se petrece la Vincennes, îş i înfunda fă răvoie pă lă ria-i roş ie pe cap, de-i ajungea pînă la bă rbie. Într-una din zile, domnul de Beaufort adunăosta ş ii ce-l pă zeau ş i, în

ciuda caznei cu care se exprima ş i care devenise proverbial ă , le ţ inu urmă toarea cuvîntare, ce-i drept, dinainte preg ă tită : — Domnilor, începu el, ve ţ i îng ă dui ca un nepot al vrednicului rege Henric al IV-lea săfie supus la ocă ri ş i silin ţ e (el voia săspună : umilinţ e). Pe to ţ i dracii, vorba lui bunicu-meu, eu aproape c-am domnit în Paris! Am vegheat cîndva asupra regelui ş i a unchiului să u, Prinţ ul. Regina ma r ă sfă ţ a pe atunci ş i mănumea cel mai de vaz ăom din regat. Domnilor, scoateţ i-măde aici: măduc la Luvru ş i-l strîng de gît pe Mazarin; voi veţ i fi garda mea, am săvăfac pe toţ i ofi ţ eri ş i-am săv ă umplu de bani. Pe toţ i dracii, ce mai staţ i! Dar, oricît de miş că toare ar fi fost, cuvîntarea nepotului lui Henric al IV-lea nu înduioş ăaceste inimi de piatră . Nimeni nu se clinti din loc; ş i domnul de Beaufort, vă zînd asta, le spuse căsînt cu toţ ii niş te tică lo ş i, fă cîndu-ş i-i astfel duş mani aprigi. Cîteodată , cînd domnul de Chavigny venea să -l vadă , ceea ce îş i amintea de două -trei ori pe să ptă mînă , prinţ ul se folosea de acest prilej ca să -l ameninţ e. — Ce-ai face dumneata, domnule, îi spunea el, dacăîntr-o bunăzi ai vedea apă rînd o armatăde parizieni, înarma ţ i pîn ăîn dinţ i, care ar veni sămăscape? — Monseniore, ră spunse domnul de Chavigny, înclinîndu-se adînc în faţ a prinţ ului, sus, pe metereze, am două zeci de tunuri ş i, în întă rituri, am pulbere pentru treizeci de mii de lovituri. A şpune tunurile pe ei. — Da, dar dupăaceste treizeci de mii de lovituri, ei ar cuceri turnul, ş i turnul odatăcucerit, aşfi silit să -i las săte spînzure, ceea ce, desigur, m-ar mîhni nespus. Ş i, la rîndul să u, prinţ ul se înclinăîn faţ a domnului de Chavigny cu cea mai mare politeţ e. — În schimb, monseniore, urmădomnul de Chavigny, cînd cel dintîi neispră vit dintr-ă ş tia ar trece pragul temniţ ei, ori ar pune piciorul pe întă rituri, eu aşfi silit, spre marea mea pă rere de ră u, s ăv ăr ă pun cu mîna mea, întrucît mi-aţ i fost dat în seam ătrebuie săvăpredau mort sau viu. Ş i fă cu o nou ăplec ă ciune alteţ ei-sale. — Da, replicădomnul de Beaufort, dar cum e neîndoios c ăace ş ti oameni de ispravăn-au săvinăaici decît abia dupăce l-au spînzurat pe domnul Giulio Mazarini, te-ai feri ca de foc s ăridici mîna asupra mea ş i m-ai lă sa în viaţ ă , de team ăca parizienii sănu te lege de cozile a patru cai, lucru mult mai neplă cut decît spînzur ă toarea, nici vorbă . Aceste glume dulci-acriş oare continuau astfel zece minute, un sfert de ceas, două zeci de minute cel mult, dar de fiece datăsfîrş eau în chipul urmă tor: domnul de Chavigny, întorcîndu-se spre u ş ă , strigă: — Hei, La Ramée! Acesta intra îndată . — La Ramée, zicea domnul de Chavigny, ţ i-l dau în seamăîn chip deosebit pe domnul de Beaufort: poartă -te faţ ăde dînsul cu tot respectul

cuvenit rangului ş i numelui să uş i, în acest scop, nu-l pierde o clipădin ochi. Apoi pleca, salutîndu-l pe domnul de Beaufort cu o politeţ e plinăde ironie, care îl fă cea săturbeze de furie. La Ramée devenise astfel comeseanul ducelui, un paznic veş nic prezent, umbra lui: dar, trebuie spus, tovă ră ş ia lui La Ramée, om de viaţ ă , bă utor vestit, mare jucă tor de minge ş i bă iat bun, la urma urmei, că ruia domnul de Beaufort nu-i gă sea decît un singur cusur, anume că nu se lă sa cumpă rat, se dovedi pentru duce mai curînd un prilej de petrecere decît de plictiseală . Din nefericire, nu tot astfel stă teau lucrurile ş i pentru jupîn La Ramée; ş i cu toate căpreţ uia oarecum cinstea de a fi închis împreun ăcu un om atît de însemnat, plă cerea de a vieţ ui în preajma nepotului lui Henric al IV-lea nu se asemuia cu aceea pe care ar fi simţ it-o ducîndu-se din cînd în cînd să -ş i vadăfamilia. Poţ i fi un straş nic slujitor al regelui ş i în acelaş i timp un bun soţ ş i pă rinte. Or, jupîn La Ramée îş i iubea nespus nevasta ş i copiii, pe care se mulţ umea să -i ză reascăde pe culmea meterezelor, atunci cînd veneau să se plimbe de cealaltăparte a ş anţ urilor, anume ca să -i dă ruiasc ăaceast ă mîngîiere pă rinteascăş i conjugală ; hot ă rît, asta însemna prea puţ in pentru el, ş i La Ramée simţ ea căvoioş ia-i obiş nuit ă , pe care o socotise drept cauzăa să nă tă ţ ii sale, f ă răsăcugete că , dimpotrivă , nu era poate decît urmarea fireascăa acesteia, n-are săţ inăpiept prea mult ăvreme unor asemenea condiţ ii de viaţ ă . Aceastăconvingere nu fă cu decît săse întă reascăîn mintea sa, cînd, treptat-treptat, rela ţ iile dintre domnul de Beaufort ş i domnul de Chavigny înă sprindu-se din ce în ce mai mult, cei doi încetarăsăse mai vadă . La Ramée simţ i atunci cără spunderea apasăş i mai greu pe capul lui, ş i cum, pe bunădreptate, potrivit motivelor ară tate, că utăo uş urare, primi foarte bucuros propunerea prietenului să u, intendentul mare ş alului de Grammont, de a-i da un ajutor; vorbise numaidecît despre asta cu domnul de Chavigny, care spusese cănu are nimic împotriv ă , cu condiţ ia ca omul să -i fie pe plac. Socotim cu totul de prisos săfacem cititorului portretul fizic ş i moral al lui Grimaud: dacă , aş a cum nă dă jduim, n-a uitat cu desă vîrş ire partea întîi a povestirii de faţ ă , trebuie săfi pă strat o amintire îndeajuns de limpede despre acest vrednic personaj, a că rui singurăschimbare era c ă avea două zeci de ani mai mult: fapt ce-l f ă cuse ş i mai posomorît, ş i mai tă cut, deş i Athos, de cînd el însuş i se schimbase, îi îngă duia s ă vorbească . Dar în aceastăperioadăde vreme se împlineau doisprezece sau cincisprezece ani de cînd Grimaud tă cea, ş i o deprindere veche de doisprezece sau cincisprezece ani devine o a doua natură .

XX

GRIMAUD INTRĂÎN SLUJB Ă Aş adar, Grimaud se înfă ţ iş ă , cu mutra lui vrednicăde încredere, în turnul de la Vincennes. Domnul de Chavigny se mîndrea cu faptul că ochiul nu-l înş alăniciodată ; ceea ce putea săte facăs ă -l crezi întradevă r fiul cardinalului de Richelieu, care avusese ş i el aceast ăpretenţ ie o viaţ ăîntreagă . Îl cercetăcu luare-aminte ş i ajunse la pă rerea că sprîncenele împreunate, buzele subţ iri, nasul coroiat ş i pome ţ ii ieş iţ i în afarăai lui Grimaud erau indicii pe deplin convingă toare. Nu-i spuse decît două sprezece cuvinte, iar Grimaud, drept r ă spuns, rosti doar patru. — Uite un bă iat de ispravă , l-am cîntă rit eu din capul locului! glă sui domnul de Chavigny. Du-te săte vad ăş i domnul La Ramée ş i spune-i că , în ce măpriveş te, n-am nimic de zis. Grimaud se ră suci pe că lcîie ş i plecăsăînfrunte cercetarea mult mai amă nunţ ităa lui La Ramée. Asta din pricina cădomnul de Chavigny ş tia căpoate săse bizuie pe La Ramée, iar acesta voia săse poatăbizui pe Grimaud. Grimaud avea tocmai însuş irile menite săcîş tige încrederea unui paznic dornic de ajutor; ş i, dupăo mie de întrebă ri, la care abia deschise gura săr ă spundă , La Ramée, fascinat de aceastăzgîrcenie de vorbă , îl ş i primi în slujbă . — Consemnul? întrebăGrimaud. — Iată -l: s ănu laş i niciodat ăîntemni ţ atul singur, să -i iei orice obiect ascuţ it ori tă ios, să -l împiedici săfacăsemne cuiva dinafarăş i să vorbeascăprea mult cu paznicii. — Asta-i tot? întreb ăGrimaud. — Deocamdată , ră spunse La Ramée. Orice schimbare, în cazul cînd s-ar ivi, va aduce cu sine un nou consemn. — Bine, zise Grimaud. Ş i intrăla domnul de Beaufort. Acesta tocmai se pregă tea să -ş i pieptene barba pe care ş i-o l ă sase să creascămare, ca ş i pă rul, vrînd să -l ză dă reascăpe Mazarin cu mizeria în care tră ieş te ş i cu halul în care a ajuns săarate. Dar întrucît cu vreo cîteva zile mai înainte crezuse căză re ş te de sus, de la fereastra turnului, în fundul unei tră suri, pe frumoasa doamnăde Montbazon, a c ă rei amintire îi era ş i acum scumpă , nu ţ inea săarate pentru ea a ş a cum voia săarate pentru Mazarin; ş i în nă dejdea ca o va revedea, ceruse ş i că pă tase un pieptă ne de plumb. Domnul de Beaufort ceruse un pieptene de plumb, deoarece, ca toţ i bă rbaţ ii blonzi, avea barba roş catăş i, mulţ umit ăpieptenului, o fă cea ceva mai închisăla culoare. În clipa cînd trecu pragul încă perii, Grimaud vă zu pieptenul, pe care prinţ ul tocmai îl pusese pe mas ă ,ş i-i înş fă căîndatăcu plecă ciune. Prinţ ul se uităuimit la aceastăară tare ciudată . Ară tarea vîrî pieptenul în buzunar.

— Hei, ce mai e ş i asta? izbucni ducele. Ş i cine-i tică losul ă sta? Grimaud nu scoase o vorbă , ci doar f ă cu o nouăplec ă ciune. — Eş ti mut? strigăducele. Grimaud fă cu semn cănu. — Atunci cine eş ti? Ră spunde, îţ i poruncesc! pufni ducele. — Paznic, zise Grimaud. — Paznic?! ţ ipăducele. Doar mutra asta fioroasăîmi mai lipsea din colecţ ie! Hei! La Ramée! Săvinăcineva! La Ramée se ar ă tănumaidecît; spre ghinionul prinţ ului, bizuindu-se pe Grimaud, era pe cale sa plece la Paris. Tocmai coborîse în curte ş i urcăsupă rat în turn. — Ce doriţ i, monseniore? întrebăel. — Cine e acest netrebnic, care îmi ia pieptenul ş iş i-l înfundăîn buzunar? izbucni domnul de Beaufort. — Unul dintre paznicii dumneavoastră , monseniore, un flă că u de ispravă , pe care îl ve ţ i preţ ui ca ş i domnul de Chavigny sau ca mine, vă asigur. — De ce mi-a luat pieptenul? — Într-adevă r, se mir ăLa Ramée. De ce ai luat pieptenul monseniorului? Grimaud scoase pieptenul din buzunar, îş i trecu degetul peste dinţ ii mari ş i ară tîndu-i, se mulţ umi sărosteascăun singur cuvînt: — Ascuţ it. — Chiar aş a, încuviinţ ăLa Ramée. — Ce spune dobitocul ă sta? întrebăducele. — Căorice obiect ascu ţ it e interzis monseniorului de că tre rege. — Aha! se înfurie ducele. Eş ti nebun, La Ramée. Doar tu singur mi-ai dat pieptenul. —Ş i-am să vîrş it o mare greş eală , monseniore, că ci în felul acesta am că lcat consemnul. Ducele se uităfurios la Grimaud, care dă duse pieptenul lui La Ramée. — Prevă d cănetotul ă sta are sămăsîcîie grozav, murmurăducele. Într-adevă r, în temniţ ănu se poate săo scalzi. Totul – oameni ş i lucruri deopotrivă– îţ i e sau prieten sau duş man; îndră geş ti sau ură ş ti, cîteodatăcu îndreptă ţ ire, dar de cele mai multe ori din instinct. Or, acest motiv nespus de simplu, anume c ăGrimaud plă cuse din prima clipă domnului de Chavigny ş i lui La Ramée, preschimba ceea ce guvernatorul ş i ofiţ erul socoteau drept calită ţ i în tot atîtea cusururi în ochii întemniţ atului, f ă cîndu-l nesuferit de la bun început domnului de Beaufort. Totu ş i, Grimaud nu ţ inu săse ia în beţ e cu întemniţ atul chiar din prima zi; el avea nevoie ca acesta să -l priveascănu cu o silă întîmplă toare, ci cu o ur ăaprigăş i neîmpă cată . De aceea se retrase, lă sînd în loc patru osta ş i, care tocmai ispră viser ăcu masa, a ş a că puteau săreia veghea în preajma prinţ ului. La rîndul să u, prinţ ul

plă nuia o nouăş otie, la care ţ inea mult: ceruse raci pentru masa de a doua zi ş i cugetăsă -ş i petreac ăvremea întocmind o spînzur ă toare, pentru a spînzura în mijlocul odă ii pe cel mai frumos. Culoarea roş ie pe care urma săo capete racul la fiert ar fi risipit orice îndoialăasupra tîlcului lucrurilor, ş i astfel ar fi avut plă cerea să -l spînzure pe cardinal în acest chip, aş teptînd săfie spînzurat în realitate, fă r ăca nimeni săpoată spune căa spînzurat altceva decît un rac. Ziua se scurse cu pregă tirile. În temniţ ăse întîmplăsădai în mintea copiilor, ş i domnul de Beaufort, cu firea lui, era înclinat săajungăaici mai repede ca oricare altul. Se duse săse plimbe ca de obicei, rupse doua sau trei crenguţ e, ce urmau săaibărolul lor în ceea ce punea la cale, ş i, dup ăo îndelungăc ă utare, gă si un ciob de sticlă , lucru ce pă ru să -l bucure peste mă sură . Dupăce se întoarse în odaie, îş i rupse batista fîş ii-fî ş ii. Nici unul din aceste amă nunte nu scapăochiului scrut ă tor al lui Grimaud. A doua zi de dimineaţ a, spînzură toarea era gata ş i, spre a o fixa în mijlocul încă perii, domnul de Beaufort se apucăsă -i ascutăpiciorul cu ciobul de sticlă . La Ramée îl urmă rea plin de curiozitate, ca un tatăcare nă dă jduieş te căva descoperi poate o jucă rie nouăpentru copiii să i; cei patru ostaş i îl priveau cu un aer posac care, atunci ca ş i acum, e tră să tura principalăa fizionomiei ostaş ului. Grimaud intrăpe uş ătocmai cînd prinţ ul l ă sa din mînăciobul de sticlă , de ş i nu terminase încăsă ascutăpiciorul spînzură torii, vrînd sălege funia de cîrpăla celă lalt capă t. Aruncăspre Grimaud o uit ă turăîn care tot se mai citea o f ă rîmădin supă rarea din ajun, dar cum era mai dinainte grozav de mulţ umit de rezultatul neîndoios al noii sale nă scociri, nu catadicsi s ă -l mai bage în seamă . Numai că , dupăce meş teri un nod marină resc la un capă t al funiei de cîrpăş i un laţ la cel ă lalt capă t, ş i dup ăce că t ăspre castronul cu raci, alegîndu-l din ochi pe cel mai ară tos, se întoarse săia ciobul de sticla. Ciobul dispă ruse. — Cine mi-a luat ciobul? întrebăprinţ ul, încruntînd sprînceana. Grimaud fă cu semn căel. — Cum? Tot tu?! Ş i de ce, m ărog? — Da, interveni La Ramée. De ce ai luat alteţ ii-sale ciobul de sticlă ? Grimaud, care ţ inea ciobul în mînă , îş i trecu degetul peste muchia-i ascuţ ităş i zise: — Tă ios. — Adevă rat, monseniore, încuviinţ ăLa Ramée. Eh, la naiba! Am gă sit un flă că u de nepreţ uit! — Domnule Grimaud, glă sui prinţ ul, în interesul dumitale, te conjur, ai grijăş iţ ine-te cît mai departe de mine. Grimaud fă cu o plecă ciune ş i se retrase în fundul odă ii. — Liniş tiţ i-v ă , liniş tiţ i-v ă , monseniore, interveni La Ramée. Am să ascut piciorul spînzură torii cu briceagul meu.

— Dumneata? rîse prinţ ul. — Da, eu. Nu aceasta va e dorinţ a? — Fă r ăîndoială . — Poftim! zise domnul de Beaufort. Aş a, va fi ceva ş i mai ş i. Poftim, dragul meu La Ramée! La Ramée, care nu pricepuse nimic din exclamaţ ia prin ţ ului, se apucăş i ascuţ piciorul spînzură torii cu cea mai mare sîrguinţ ă . — Acum, spuse prinţ ul, fă -mi o scobitur ăaici, în pardoseală ; eu aduc osînditul. La Ramée se l ă săîntr-un genunchi ş i fă cu o scobiturăîn pardoseală . În acest timp, prinţ ul atîrnădegrabăracul în laţ . Dupăaceea înfipse spînzură toarea în mijlocul încă perii ş i se porni sa rîdăcu hohote. La Ramée rîse cu poftăş i el, de ş i habar nu avea de ce rîde, iar ostaş ii îi ţ inurăisonul. Singur Grimaud nu rîse. Apropiindu-se de La Ramée ş i ară tînd spre racul ce se leg ă na în laţ , Grimaud spuse: — Cardinalul! — Spînzurat de alteţ a-sa prin ţ ul de Beaufort! ad ă ugăprinţ ul, rîzînd mai încîntat ca oricînd. Ş i de jupîn Jacques-Chrysostome La Ramée, slujitor al regelui. La Ramée scoase un strig ă t de groază , se repezi ş i smulse spînzură toarea, o fă cu pe loc fă rîme ş i aruncătotul pe fereastră . Era gata s ă facăla fel ş i cu racul, pînăîntr-atît se pierduse cu firea, dar Grimaud i-l luădin mîn ă . — Bun de mîncat, zise el. Ş i puse racul în buzunar. De astădatăprinţ ul se bucurăatîta de aceastăscenă , încît aproape că -l iertăpe Grimaud pentru rolul pe care îl jucase. Dar mai tîrziu, peste zi, cugetăla inten ţ ia paznicului ş i, gă sind căea ascundea în fond numai ră utatea, simţ ioş i mai aprigăur ăfaţ ăde el. Spre disperarea fă răde margini a lui La Ramée, povestea cu racul fă cu vîlvăîn temniţ ă , ba chiar ş i dincolo de zidurile ei. Domnul de Chavigny, care în adîncul inimii sale nu-l suferea deloc pe cardinal, avu grijăs ăpovesteascăîntîmplarea la doi-trei prieteni bine inten ţ ionaţ iş i aceş tia o ră spîndirăcît ai bate din palme. Asta dă du temei domnului de Beaufort săse simtăminunat vreo două -trei zile. În ră stimpul acesta, prinţ ul bă gase de seamăcăprintre osta ş ii de gardăse aflăunul cu o mutrăcumsecade, ş i că utăcu atît mai mult să -l cîş tige de partea sa, cu cît Grimaud îi era tot mai nesuferit. Într-o dimineaţ ă , cînd îl prinse singur ş i ajunse să -i vorbeascăîntre patru ochi, Grimaud se ară t ăîn prag, vă zu ce se petrece ş i apoi, apropiindu-se respectuos apucăosta ş ul de braţ . — Ce mai vrei de la mine? se ră sti domnul de Beaufort.

Grimaud îl duse pe ostaşpatru pa ş i mai încolo ş i-i ară t ău ş a. — Pleacă ! zise el. Ostaş ul se supuse. — Ei, dar ma scoţ i din să rite! izbucni prinţ ul. Am săte învă ţ eu minte! Grimaud fă cu o adîncăplecă ciune. — Am să -ţ i rup oasele, iscoadă ! strigăprinţ ul, ieş indu-ş i cu totul din fire. Grimaud se înclinăş i se dă du cî ţ iva paş i înapoi. — Am săte strîng de gît cu mîinile mele, iscoadă ! urmăprinţ ul. Grimaud se înclină , tr ă gîndu-se îndă ră t încăcîţ iva paş i. —Ş i asta, zise prinţ ul, cugetînd căe mai bine sănu se mai amîne lucrurile, acum numaidecît. Întinse mîinile crispate spre Grimaud, care se mulţ umi să -l împing ă pe ostaşafarăş i sătrînteasc ăuş a dupăel. În aceeaş i clipăsimţ i mîinile prin ţ ului lă sîndu-i-se pe umeri ca ni ş te cleş ti de fier; în loc săse apere sau săstrige, el se m ă rgini săducă încetiş or degetul la buze ş i, cu un fermec ă tor zîmbet pe faţ ă , rosti doar atît: — Stt! Un asemenea gest, un asemenea zîmbet, un asemenea cuvînt era ceva atît de neobiş nuit din partea lui Grimaud încît alteţ a sa se opri dintr-o dat ă , în culmea uimirii. Grimaud se folosi de aceast ăclipăspre a scoate din că ptuş eala hainei o fermecă toare scrisoare, cu pecete aristocratică , că reia îndelungata ş edere într-un asemenea loc nu-i putuse ră pi cu desă vîr ş ire parfumul ş i i-o întinse prinţ ului fă răo vorbă . Acesta, din ce în ce mai uimit, îl lă săpe Grimaud, luăplicul ş i, recunoscînd scrisul, strigă : — De la doamna de Montbazon? Grimaud dă du din cap a încuviinţ are. Ducele rupse plicul într-o clipită , îş i trecu mîna peste ochi, într-atît era de tulburat ş i citi cele ce urmează : „Scumpul meu prinş , Poş i avea deplinşîncredere în viteazul ce-ş i va înmîna aceastş scrisoare, cş ci este valetul unui gentilom devotat nouş , care ne-a garantat pentru el, întrucît l-a slujit cu credinş ş dou ş zeci de ani. S-a învoit sşdevinş ajutorul paznicului dumitale ş i sş stea închis împreunşcu dumneata la Vincennes pentru a-ş i preg ş ti ş i înlesni fuga, pe care noi o punem la cale. Clipa eliberş rii se apropie; ai rş bdare ş i curaj, gîndeş te-te cşîn ciuda timpului ş i absenş ei dintre noi, toş i prietenii ş i-am pş strat aceleaş i sentimente de odinioarş . A dumitale veş nic iubitoare, MARIE DE MONTBAZON" „P. S. Semnez cu numele întreg, c ş ci aşda dovadşde prea multş

vanitate, închipuindu-mi c ş , dupşcinci ani, m-ai mai recunoaş te dupş iniş iale." Ducele ră mase buimac o clip ă . Ceea ce că uta zadarnic de cinci ani încheiaţ i, adicăun om care să -l slujească , un ajutor, un prieten, îi pica din cer în momentul cînd se aş tepta mai puţ in. Se uităcu uimire la Grimaud, apoi îş i întoarse ochii asupra scrisorii, pe care o citi din nou de la un cap la altul. — Oh! ScumpăMarie! murmur ăel, dup ăce sfîrş i de citit. Va s ăzică pe ea am ză rit-o în fundul tră surii! Cum, se mai gîndeş te încăla mine, dupăcinci ani de despă rţ ire? Drace, iatăo credinţ ăcum nu ţ i-e dat să gă seş ti decît în Astrrea. Apoi se întoarse spre Grimaud. —Ş i tu, bravul meu, adă ugăprin ţ ul, te învoie ş ti săne ajuţ i? Grimaud fă cu semn căda. — Pentru asta ai venit aici? Grimaud repetăacelaş i semn. —Ş i eu care voiam săte strîng de gît! exclamădomnul de Beaufort. Grimaud începu săzîmbească . — Stai puţ in, zise prinţ ul. Ş i se apucăsăse scotoceascăprin buzunare. — Aş teaptă , urmăel, luînd de la început scotoceala care se dovedise zadarnică . Nu trebuie săse spunăc ăun asemenea devotament faţ ăde un nepot al lui Henric al IV-lea a ră mas ner ă splă tit. Stă ruinţ a domnului de Beaufort dovedea cele mai bune intenţ ii din lume. Numai căuna din mă surile de prevedere ce se luau la Vincennes era sănu se lase bani asupra întemniţ aţ ilor. Drept care, vă zînd dezam ă girea prinţ ului, Grimaud scoase din buzunar ş i-i întinse o pungăplin ăcu aur. — Iatăce c ă utaţ i, zise el. Prinţ ul deschise punga, pe care vru s-o goleascăîn mîinile lui Grimaud, dar acesta clă tinădin cap. — Vămulţ umesc, monseniore, ş opti el, dîndu-se înapoi. Am fost ră splă tit. Domnul de Beaufort trecea din surprizăîn surpriză . Atunci îi întinse mîna, ş i Grimaud se apropie ş i i-o să rută , plin de respect. Purtarea aleasăa lui Athos avusese o vă dit ăînrîurire asupra lui Grimaud. —Ş i acum, ce trebuie săfac? întreb ăprin ţ ul. — E unsprezece dimineaţ a, rosti Grimaud. La dou ădupă -amiaz ă monseniorul săcearăsăjoace o partidăîn curte cu La Ramée ş i, în timpul jocului, sătrimitădou ă -trei mingi peste zid. — Bine, ş i dup ăaceea? — Dupăaceea... Monseniorul se va apropia de zid ş i va striga la omul care cură ţ ăş anţ ul să -i arunce mingile înapoi.

— Înţ eleg, zise prin ţ ul. Chipul lui Grimaud pă ru s ăoglindeasc ăo vie mulţ umire: zgîrcenia cu care vorbea de obicei ar fi preschimbat aceasta convorbire într-o adevă ratăcaznăpentru el. Fă cu o miş care, ca ş i cum ar fi vrut s ăplece. — Prin urmare, nu vrei săprimeş ti nimic de la mine? întrebăprinţ ul. — Aşdori ca monseniorul să -mi f ă gă duiascăceva. — Ce anume? Vorbeş te. — Vedeţ i, cînd vom scă pa de aici, eu voi fi mereu ş i peste tot cel mai ameninţ at; că ci dac ămonseniorul va fi prins, cel mai mare ră u ce-l aş teaptăe s ăfie adus înapoi, dar dac ăm ăprind pe mine, în cel mai bun caz au săm ăspînzure. — Foarte adevă rat, încuviinţ ăprinţ ul. Totul trebuie fă cut întocmai aş a cum ceri, pe cinstea mea de gentilom. — Deocamdată , zise Grimaud, n-am decît un singur lucru de cerut monseniorului: anume, să -mi facăcinstea sămăurascăaş a cum m ăura ş i mai înainte. — Îmi voi da toatăosteneala, fă gă dui prinţ ul. Cineva ciocă ni la uş ă . Prinţ ul puse scrisoarea ş i punga în buzunar ş i se arunc ăîn pat. Toatălumea ş tia căîn asemenea momente era copleş it de plictiseală . Grimaud se duse sădeschidă : era La Ramée, care venea de la cardinal, unde se petrecuse scena pe care am povestit-o. La Ramée se uita cercetă tor de jur-împrejur ş i, v ă zînd căîntemniţ atul ş i paznicul dînd semne cănutresc aceeaş i urăunul faţ ăde altul, surîse plin de mulţ umire. Apoi, întorcîndu-se spre Grimaud, îi spuse: — Bine, prietene, bine. S-a vorbit despre tine undeva sus ş i sper săai cît de curînd noută ţ i care au să -ţ i fie pe plac. Grimaud salută , stră duindu-se săparăcît mai prietenos, ş i plec ă , aş a cum fă cea de obicei atunci cînd intra superiorul să u. — Ei bine, monseniore, zise La Ramée, cu rîsul lui deschis. Tot mai sînteţ i supă rat pe bietul bă iat? — A, dumneata eş ti, La Ramée! exclamădomnul de Beaufort. Pe cinstea mea, era ş i timpul săte-ar ă ţ i. M-am aruncat pe pat ş i m-am întors cu faţ a la perete ca s ănu fiu ispitit să -mi ţ in f ă gă duiala ş i să -l strîng de gît pe nemernicul de Grimaud. — Măîndoiesc totuş i căar fi putut săspunăceva neplă cut alte ţ eivoastre, rosti La Ramée, fă cînd o spiritualăaluzie la muţ enia ajutorului să u. —Ă sta-i un mut din Orient, la naiba! Era timpul săte vă d, La Ramée, abia aş teptam. — Monseniorul e prea bun cu mine, zise La Ramée mă gulit. — Da, urmăprin ţ ul. Într-adevă r, azi m ăsimt atît de neîndemînatic, c-o să -ţ i facăplă cere. — Facem o partida cu mingea? întrebăLa Ramée, maş inal.

monseniore. monseniore. Vădaţ i bine seama cănu sînte ţ i om de înţ eles. — Cu ce? În clipa cînd veţ i ieş i de la închisoare. a prezis asta un astrolog? rosti domul de Beaufort. căar trebui s ămai caut un Grimaud. Va s ăzicăai discutat cu cardinalul despre mine? La Ramée. zise La Ramée.. — Am greş it. — Haide. — Cum asta? L-ai vă zut de curînd? — A trimis dupămine azi-dimineaţ ă . Ce mi-a spus? Mi-a spus săvă supraveghez. da. sînteţ i groaza cardinalului. monseniore. — De ce? — Fiindcă . Rimeazăcu cardinal. — Ah. vorbi ducele. — Monseniore. sănu mai vorbim despre asta.— Dacăvrei. Nă tă ră ii ă ş tia de vră jitori nu mai ş tiu ce să nă scoceasc ă . te-aşface bogat. ţ i-am mai spus ş i îţ i repet. e oare cu putinţ ăsăaud asemenea lucruri? Frumoasăconvorbire pentru un ofiţ er al regelui! Bag de seamă . ar trebui săm ăla ş i să -ţ i îmbrac uniforma. — În clipa cînd voi ieş i din închisoare voi fi stă pînul Parisului. — Sînt la ordinele monseniorului. într-o zi cînd te va chema din nou la el. — La Ramée. — Adică . pe cinstea mea de gentilom. dragul meu La Ramée. monseniore. — Stt! Stt! Ei bine. — Ah. ca săam fericirea să -mi petrec viaţ a în tovă ră ş ia dumitale. La Ramée! oftăel. — Ză u?! Ca să -ţ i vorbeascăde mine? — De cine altul vreţ i să -mi vorbească ? într-adevă r. —Ş i pentru ce sămăsupraveghezi? întrebăprinţ ul nelini ş tit. monseniore. mă rturisi La Ramée cu un aer fin. pe cinstea mea. tresă rind fă r ăs ăvrea. — Oh. pentru a sc ă pa de aici. a şpleca în locul tă uş i l-aş strînge de gît chiar dacăar trebui sămăîntorc din nou la închisoare. vrei săspui c ăe ş ti un om minunat ş i cămi-aşdori sără mîn mereu la Vincennes. ar trebui săvăprefaceţ i în cintezoi sau sfredeluş . ca s ă -i scoat ădin min ţ i pe oamenii cumsecade. — Pentru căun astrolog a prezis c ăveţ i evada. Doamne. De-ai primi propunerile mele! — Haide. — Vă d. .. —Ş i ce i-ai ră spuns ilustrisimei Eminen ţ e? — Cădacăastrologul cu pricina ar întocmi vreun almanah. cătrebuie s ă -l chem pe Grimaud. Prinţ ul rîse cu amă ră ciune. Ş i ce ţ i-a spus acest animal? — Nu măsuparăcuvîntul. bunurile voastre vor fi confiscate. n-aş sfă tui-o să -l cumpere. cred cănu depinde de cardinal săvi se îndeplineascădorinţ a. iar începem cu povestea asta.

„Eh." „Fie. s-a apropiat de mine cu vorbe dulci: „Domnule La Ramée. —Ş i ce măpriveş te asta pe mine? — Ră bdare. monseniore.ş i văvedeţ i de treburi. — Monseniore. ş i atunci cînd e vorba de plă cintă .ş i a uitat s ăm ă pofteascăla masă . că ruia i se zicea jupîn Marteau. pot să -i fă gă duiesc urmaş ului lui jupîn Marteau c ă veţ i tîrgui de la el? — Da. „Ei bine. aşvrea. care te fac s ă -ţ i lase gura apă . E în firea omului săcaute lucrul cel mai de soi. vreau săjudecaţ i singur. pe care se pare cădoctorii l-au sfă tuit sătră iascăîn aerul curat de la ţ ară . cer iertare alteţ ei-voastre.ş i atunci cînd e vorba de altele.ş tii doar. cu toate cănu-i chiar de viţ ănobil ă . ciupercile din pă durea Vincennes sînt aduc ă toare de moarte în familia mea. zise prinţ ul. — Ei bine. dar într-o jum ă tate de ceas văîntoarce ţ i?" „Într-o jum ă tate de ceas?" „Da. pe cinstea mea"..—Ş i. trebuie săvăspun.. numai jumă tate de ceas. adă ugă prinţ ul. Doamne. pe cinstea mea. dobitocule. — Mîncă ciosule! — Eh." „Nu pot. — Du-te. duceţ i-vă .. văaş teaptăo plă cintăş i o sticlăcu vin de Burgundia din cel vechi". Dar ia aminte. ai dreptate. zice. domnule La Ramée.. domnul de Chavigny nu mi-a dat prilejul să vînd mă car o pră jitur ă ". monseniore. ş i. i-am ră spuns. de opt zile de cînd am venit aici. sămăajuţ i să -i capă t de clienţ i pe întemniţ aţ ii din turn. pesemne c ădomnul de Chavigny se teme căn-ai lucruri prea de soi. pe loc. dacăsînte ţ i gră bit. Ş i înţ elegeţ i. v ă zînd că măopresc în fata tarabei lui. — Monseniore. domnule La Ramée. ofiţ erul de gardătrecu pragul încă perii. Aţ i stat la mas ă ?" „Nu. dar trebuie s ă -mi acorda ţ i jumă tate de ceas ră gaz. dupăcinci minute. nu vrei săporuncesc să -ţ i aducăsămă nînci aici? — Nu. Acest afurisit de plă cintar are în faţ a pră vă liei o tarabăcu tot felul de bună tă ţ i." „Eu săn-am lucruri de soi?! Ei bine. Ş i pă că tosul ă sta de plă cintar. Am luat pră vă lia asta pentru căfostul stă pîn m-a încredinţ at cătot castelul cumpă răde la el. numai sănu punăciuperci în plă cintă . Haide săfacem o partidă . nu eş ti mîncă cios dacă îţ i place săm ă nînci bine. sub pretext c ă -i face prinţ ului cinstea s ă -i ţ in ătovă ră ş ie. din nenorocire. Trebuie săv ăspun căplă cintarul de peste drum de noi. i-am spus. La Ramée. trebuie neap ă rat sămăîntorc la castel. cu îng ă duinţ a alteţ ei-voastre. dar în realitate pentru a îndeplini . cum sînt flă mînd. La Ramée ieş i fă r ăs ăia în seamăaluzia prinţ ului ş i.. monseniore. Ş i La Ramée se înclină . monseniore. de opt zile ş i-a vîndut pr ă vă lia unui cofetar din Paris. monseniore. ş i asta chiar acum.. — Fiindcămonseniorul Mazarin se ţ ine mai mîndru decît dumneavoastră . urmăLa Ramée. — Ei bine? — Ei bine.

că ci acesta era momentul hotă rît. avea cu atît mai mare încredere în el. domnul de Beaufort avusese ră gaz s ăciteasc ădin nou scrisoarea doamnei de Montbazon. apropiindu-se de zid. pe care prinţ ul îl credea la Bastilia. în aer liber. aş a cum spusese ofiţ erul. ceea ce-l îndreptă ţ i săse înfurie ş i. Numai că . — Ai bună tatea ş i aruncă -ne mingile. Acest ş iretlic îl fă cu s ăaibăo înaltăp ă rere despre isteţ imea lui Grimaud ş i hot ă rî săse încreadăpe de-a-ntregul în el. În schimb. care. precum am mai spus. La Ramée se întoarse vesel ş i plin de voiciune. mingile începurăsăzboare în ş anţ . aş a cum se întîmplăde obicei în asemenea împrejur ă ri. Omul acesta. care aici avea cel puţ in cincizeci de picioare înă lţ ime. nimic mai uş or pentru prinţ decît săurmeze povaţ a lui Grimaud. ducăpu ţ in ăvreme ră maseră fă r ămingi. Plă cinta fusese gustoasăş i vinul minunat. cîtăvreme nu bă turăorele două . ţ ă ranul acesta. XXI CE CONŢ INEA PLĂ CINTA URMA Ş ULUI LUI JUPÎN MARTEAU Dupăo jumă tate de ceas. din care pricinăse juca afară . dar îş i fă gă duia săînvingă muţ enia lui Grimaud ş i să -l fac ăs ăvorbeasc ă . încît. gr ă dinarul acesta era Rochefort. adicăs ătrimitămingea în ş anţ ul ce înconjura închisoarea. ză ri un om care trudea pe un petic de gră dină . ducele nu se ară tăprea stîngaci. prietene! strigăprinţ ul.ordinele cardinalului. pe care La . Vremea era frumoasăş i îngă duia partida plă nuită . pe bunădreptate. gă si căasta ar fi pierdere de timp ş i. cum erau atîtea pe acolo. Totuş i. — Ei. Omul ridic ăpe dat ăcapul. în aceste cinci minute cît ră mă sese singur. care dovedea căprietenii s ă i nu l-au uitat ş i căsînt pe cale să -l scape din temniţ ă . spre marea bucurie a lui La Ramée. nu ş tia încă . La Ramée propuse s ătrimităpe cineva săle caute în ş anţ . spuse prinţ ul. ş i domnul de Beaufort fu cît pe ce să scoatăun ţ ipă t de uimire. cu cît acum îş i dă dea seama de toat ăpurtarea lui ş i pricepea cătoate neplă cerile pe care i le pricinuise nu urm ă reau decît s ă scoatădin capul paznicilor orice bă nuial ăc ăel ar putea s ăcad ăla înţ elegere cu întemniţ atul. îndatăce bă tu de două . — Hei. Aş a că . Treaba asta se repetăde atîtea ori. Gră dinarul dă du din cap ş i se apucăsăazvîrle mingile. Jocul cu mingea la Vincennes cerea săarunci mingea cu nă dejde. pierdu fiecare partidă . În ce fel. ca un om care a mîncat bine ş i. sănu fie scă pat din ochi. mai ales. săfacăla greş eli una dupăalta. ce e? întreb ăel. rostuite de ţ ă rani de cealalt ăparte a ş anţ ului. dar prinţ ul. a bă ut bine. care cî ş tiga cîte cincisprezece puncte de fiece datăcînd prinţ ul arunca mingea afară .

Alte ş a-voastrş poate avea încredere în orice privinş şîn Grimaud. În minge gă si urmă toarea scrisoare: „Monseniore. erau. Hotă rît lucru însă . rupse înveliş ul mingii cu dinţ ii. O minge că zu chiar la picioarele ducelui ş i. arse scrisoarea. CONTELE DE ROCHEFORT" „P. cum era vă dit căomul i-o aruncase lui anume. Se oprise la timp. cît sînt de friguroase încă perile din turnul Vincennes. Ş tie toată lumea. ră maserăbune pierdute. De îndatăce uş a se închise. Apoi fă cu spre gră dinar un semn de mulţ umire ş i se întoarse la joc. fiindc ă nu i se lă sase nici un obiect tă ios.ş i cum gră dinarul nu mai era acolo ca săle azvîrle sus. prietenii dumneavoastrş vegheazşş i clipa eliberş rii se apropie: cereş i poimîine sşmînca ş i o plş cint ş fş cutş de noul plş cintar care ş ine prş vş lia în locul celui dinainte ş i care nu e altul decît Noirmont. e un flş cş u foarte iste ş ş i ne e devotat cu trup ş i suflet. La Ramée . prinţ ul avusese timp săascundămingea sub pernă . S. " Domnul de Beaufort. Ş i prinţ ul se trînti iar în pat. aş a cum fă cuse cu multăp ă rere de ră uş i cu aceea a doamnei de Montbazon. bucş tarul dumneavoastrş . iar la masăse slujea de niş te cuţ ite de argint cu lama moale ş i care nu tă iau nici de fric ă . Cele în care s-au sfîrş it Puylaurens. Slujitorul veş nic credincios alteş ei-voastre. la Bastilia ş i pretutindeni. Prinţ ul se întoarse la el în odaie ş i se culcă . dar în realitate ca săfie sigur căprinţ ul nu se mai duce nică ieri. c ă ci mingile o apucau razna: în loc sănu iasădin spa ţ iul îngă duit pentru joc. ş i sper sş rş mîneş i mulş umit de ceea ce veş i gş si înş untru. ş i-am mai aţ îţ at focul. — Mi-era frig. vorba doamnei de Rambouillet. otravăcurată . Curînd. vîrînd mingea sub pernă . unchiul meu. Tare prevă ză tor om ş i La Ramée! Din fericire.Ramée împreunăcu cî ţ iva ostaş i se ş i gr ă birăsăle adune. prinţ ul avea ghinion în ziua aceea. că ci tocmai atunci intr ăLa Ramée. La Ramée veni să -i ia hainele. ş i se pregă tea săardăş i mingea. aş a cum îş i petrecea aproape toatăziua de cînd i se luaserăcă rţ ile. care de cînd se l ă sase de picturăavea iară ş i foc în odaie. La Ramée era încîntat căa învins în chip atît de zdrobitor pe un prin ţ de sînge regesc. mareş alul d'Ornano ş i marele stareţ . dou ăsau trei zburarăîndă ră t în ş anţ . nu tş iaş i pl ş cinta decît atunci cînd veş i fi singur. prin ţ ul spuse căi s-a urît de atîta neîndemînare ş i cănu mai are poftăsăjoace. dar se gîndi căar putea s ă -i fie de folos pentru a-i trimite un ră spuns lui Rochefort. — Monseniorul are nevoie de ceva? întrebăel. Aici ai putea săpă strezi ghea ţ ăori sa aduni silitrăde pe pereţ i. r ă spunse prinţ ul. o vîrî iute în buzunar. pe motiv căsînt pline de praf ş i căvrea săle scuture. dragul meu.

" Ş i adă ugăcu glas tare: — Ei bine. rosti La Ramée. monseniore. — Oricum. „Domnul de Beaufort. De-aşputea sămă duc ş i eu sămă nînc pl ă cintăş i săbeau o sticlăcu vin de Burgundia la urmaş ul lui jupîn Marteau. — Vrei să -mi dai o lecţ ie poimîine? — Ce fel de lecţ ie? — De lă comie. n-ar trebui s ăv ălă saţ i pradăunor astfel de gînduri. monseniore. Gîndurile astea omoară . eş ti încîntă tor. ş i el pufni . mi-ar rîde ş i mie inima. orice ar fi gîndit cardinalul de ră u despre el. mi se pare căe lă comia. care ş tia toate capcanele în care putea să -l atragăun întemniţ at. monseniore. aş a cum preasfinţ ia-sa Mazarin a avut bună tatea s ă -mi dea de înţ eles. Fie. i-am fă gă duit căve ţ i cump ă ra de la el. zise el. — Bucuros. dragul meu. replicăprin ţ ul. ca să -ş i piardăinima ş i sufletul. era un motan bă trîn. urmăducele. întă ri La Ramée. atunci trebuie să -mi creez o distracţ ie pentru zilele bă trîne ţ ii. — Ai dreptate. nu-i prea greu ca vinul ş i bucatele lui s ă treacăînaintea celor ale domnului de Chavigny. îş i zise în sinea sa ducele de Beaufort. să măfac un mîncă cios. nici un praf nu va fi presă rat în bucate ş i nici o licoare turnatăîn vin. era un om cumsecade. propuse La Ramée. — Într-adevă r. care ajunsese sănutreasc ăo mare afec ţ iune pentru ilustrul întemni ţ at aflat în seama sa ş i ar fi fost zdrobit săi se întîmple vreo nenorocire. poimîine e s ă rbă toare? — Da. asupra că reia te las s ă hotă ră ş ti în totul. dar La Ramée. sînt Rusaliile. Or. Nici pomenealăsă -i dea prin minte prinţ ului s ă -l îmbete. orice om. Oare masa asta nu ascundea vreo capcan ă ?" Ră mase pe gînduri o clipă . — Ei bine. ascultaţ i-mi sfatul: nu a ş tepta ţ i bă trîne ţ ea pentru asta. — Hm! mormă i La Ramée. „Bine. Rezultatul chibzuielilor sale fu c ăavea s ă porunceascăsingur bucatele ş i vinul – prin urmare.zîmbi din vîrful buzelor. La urma urmelor. trebuie s ăfi primit în dar de la cel de sus unul din cele ş apte pă cate de c ă petenie dacănu chiar două . cugeta el. — Dar o lecţ ie între patru ochi. are la îndemînăpatruzeci de mijloace de evadare. Propunerea era ispititoare. — Monseniore. Dacătrebuie s ără mîn pe vecie aici. săne folosim de asta. al lui jupîn La Ramée. spuse domnul de Beaufort. Trimitem ostaş ii sămă nînce la popota domnului de Chavigny ş i facem aici o masă . Ce vă împiedicăsăîncercaţ i? De altfel. că zînd în capcană . nu silitra! — Eh. dragul meu La Ramée. — Monseniore. monseniore. Are ni ş te plă cinte grozave ş i un vin fă răde pereche. nenorocirile ce se abă tuserăpe rînd asupra celor trei bă rbaţ i pomeniţ i de că tre duce nu puteau fi în nici un chip tă gă duite.

spuse ducele. Chiar dacăasta n-o săse întîmple decît la moartea lui Mazarin. ş i să -mi deschidăuş ile temni ţ ei? — Nu. surîzînd. Totuş i avu tă ria săia un aer din cale-afarăde posomorît. primeş ti? — Da. — Ei bine. — Care? — Grimaud săne serveascăla masă . dar mai cu seamădin clipa cînd voi sc ă pa de aici. fiindcăaltfel îmi dau seama căn-am mai ispră vi niciodată . alte ţ a-voastrăn-are s ă -l vadă . vă d cum nu se poate mai limpede. întrebădomnul de Beaufort. — Ei. dar nu mai vreau pe nimeni afarăde Grimaud. — Prin urmare. — Ei bine. Tu te îngrijeş ti de toate. Îl accept pe Grimaud. — De. — Am să -i poruncesc săstea toatăvremea în spatele alteţ ei-voastre ş i. — La dracu cu Grimaud ă sta al t ă u! exclamăel. totodatăfă gă duie ş te-i căvoi cumpă ra de la el nu numai pe timpul cît voi sta în temniţ ă . Ducele ridicădin umeri. adă ugăapoi. crezi în vră jitori? N ă tă ră ule! — Mie. îş i întregi vorba domnul de Beaufort. singurul lucru pe care îl doresc eu e o plă cintăca aceea de care mi-ai vorbit. în cele din urmă . fie! se învoi el. măduc sămăîngrijesc de preg ă tirea . ş i îş i trosnea degetele. Nimic nu putea săpricinuiasc ăo mai mare mulţ umire prinţ ului. Adevă rat. poimîine sînt Rusaliile. — Monseniore. O să -mi strice tot cheful. La Vincennes viaţ a se trece mai iute. cu o bună tate desă vîrş it jucat ă . Monseniore! — Sau mori mai devreme. — Credeţ i deci ca ve ţ i scă pa? întrebăLa Ramée. —Ş i ce-a prezis? — Căn-are s ătreac ăziua de Rusalii. Dar monseniorului Giulio îi pasă ! Ca italian. chipul paznicului se lumin ă . cum nu scoate o vorbă . fă răca alteţ a-voastrăs ănu scape de la Vincennes. dar v-am povestit ce-a prezis afurisitul acela de vră jitor. e superstiţ ios. ceea ce e totuna. ca urmaş ul lui moşMarteau săse întreacăpe sine. monseniore. Apoi îi veni o idee care împă cătotul. cu o condiţ ie. zise La Ramée. ş tii ce? Cănu ai încredere în mine. — Dragul meu. Plă cinta asta o comanzi anume pentru mine. monseniore. tot sînt mai tînă r cu cincisprezece ani decît el. ş i! Ce am eu cu Rusaliile? Te temi cumva sănu coboare sfîntul duh. ar trebui! izbucni prinţ ul drept ră spuns. Ducele urmă rise cu destulăneliniş te monologul lă untric al lui La Ramée. Porunceş ti pentru masăorice pofteş ti. nici n-are s ă -l închipuie căse aflăla o sutăde leghe. în mă sura în care putuse săi-l citeascăpe faţ ă . nici atîtica nu-mi pasă ! zise La Ramée. în chip de limbăde foc. — Monseniore.în rîs numai cît se gîndi la asta. — Monseniore! rosti La Ramée.

Apoi. afarăde Grimaud. Se deş teptăde cum se cră p ăde ziu ă . ca sfîntul Laurent pe gră tar. dar i se ascunseseră amă nuntele. un cuvînt. aripile l-au sus ţ inut de minune. — Dacăam s ă -ţ i las timp. decît cele patruzeci ş i opt de ore care îl mai despă rţ eau de clipa hotă rîtăpentru evadare. La Ramée se opri la uş ă . acum. seara. se lasăaş teptat. —Ş i crezi căscoţ i ceva dintr-un elev ca mine? — Nă dă jduiesc. dup ăcinci ani de temniţ ămai avea încăprieteni? În acest caz era un prinţ tare norocos. aripile s-au frînt ş i el s-a rostogolit într-un abis fă r ăde fund. De neînchipuit cîte gînduri. acest ciudat sprijin l-a pă ră sit dintr-o dat ă . prinţ ul se pomeni c ăs-a fă cut opt seara. — Atunci. aş a cum La Ramée îl învinsese de dimineaţ ă . Erau atîtea motive care dă deau temei fră mînt ă rilor prinţ ului. ră spunse La Ramée. — Ce spune monseniorul? — Monseniorul spune sănu cruţ i punga cardinalului. Venea noaptea ş i odatăcu ea. o femeie î ş i amintise de el. mai era ceva care îl fră mînta cumplit: anume. Dupăcinci minute intrăofiţ erul de gardă . o nă dejde în asemenea împrejură ri. Se trezise cu fruntea brobonită . deş i se scurseserăcu încetinealăde melc. ş i ofiţ erul îl învinse la rîndul să u. — Pe cine doreş te monseniorul să -l trimit încoace? — Pe oricine. Uita că . ceea ce era cu mult mai rar.bucatelor pentru masă . I se dă duserănă dejdi de izbînd ă . Domnul de Beaufort se perpeli pînăla miezul nopţ ii în a ş ternut. Ş i La Ramée plec ă . adevă rat. din pricina asta se petrecu ş i la ş ah ceea ce se petrecuse la jocul cu mingea: domnul de Beaufort fă cu boac ă ne peste boacă ne. Abia tîrziu adormi. Ce prieteni îl aş teptau? Aş adar. nu ş tia ce avea săconţ in ămisterioasa plă cintă . ş i tocmai atunci cînd îl chemi.ş i o privire aruncat ăîndă ră t fă cea săi se parăace ş ti cinci ani. Aceste repetate înfrîngeri se dovedir ăînsăde folos: mulţ umit ălor. poate cănu-i ră mă sese credincioasăîn totul. prinţ ul mai scă pa de gînduri: dar somnul e o divinitate plină de toane. Avusese ni ş te vise fantastice: se fă cea c ăi-au crescut aripi ş i în chipul cel mai firesc a vrut săzboare. dar nu-l da uită rii. cîtătulburare aduce un semn. mai puţ in lungi decît cele douăzile. la început. ceea ce înseamn ămult. care a avut bună tatea săia în seama sa grija de a vedea de hrana noastr ă . Prinţ ul se afla de cinci ani încheiaţ i în temniţ ă . monseniore. murmurăprinţ ul. Astfel. ceea ce însemna trei ceasuri cîş tigate.ş i prinţ ul de Beaufort pă rea adîncit cu des ă vîrş ire în sublimele combinaţ ii ale unui ş ah-mat. — Bine. dar cînd a ajuns la oarecare înă lţ ime. somnul. în afarăde prieteni. pe ofiţ erul de gardă ? — Cu jocul de ş ah. felul cum se vor petrece lucrurile.

Atunci.ş i cînd La Ramée intr ăpe uş ă . ş tergînduş i sudoarea care încăîi mai ş iroia pe frunte. . în cele din urmă . evadînd. totuş i îş i continua calea. — Ei bine? întrebăprinţ ul. dragul meu La Ramée. ş i a patra groapăgata să patănu aş tepta decît un cadavru. el fă cea niş te sforţ ă ri nemaipomenite sămeargăînainte. Acum i se nă ză ri altceva: descoperise un tunel prin care putea săiasăde la Vincennes ş i pornise prin acel tunel. Monseniorul a avut o noapte zbuciumatăş i de două -trei ori a strigat în somn dupăajutor. nă zuind spre o singurăţ intă– evadarea – se avîntădin nou spre aceastăevadare. zdrobit ca ş i cum într-adevă r s-ar fi pră buş it din înaltul vă zduhului. deş i se de ş teptase de atîta vreme. glă sui unul dintre ostaş ii care dormiserăîn odaie ş i care nu putuse săînchidăochii. fu prins ş i dus în încă perea scundăş i boltităunde pieriser ămareş alul d'Ornano. dar lucrul se dovedea cu neputinţ ă . Ă sta e un semn ceresc. rosti el. mi-am frînt gîtul. unele mai pră pă stioase decît altele. sub un pretext oarecare. Nu vreau sămămai gîndesc decît la mîncare ş i la bă utură . auzi vocea lui La Ramée. — Stt! fă cu La Ramée. —Ş i ai dreptate. cele trei morminte erau acolo. Ş i ce bucate o săavem? Ia săvedem. trecerea se îngusta. am poruncit totul pentru masă ! spuse La Ramée. La Ramée întinse mîna. încît am visat căam evadat de aici ş i. Apoi îl furăsomnul. acela de unde venise. ca trei gheburi. auzi paş ii urmă ritorilor. Abia închise ochii. atunci cînd se trezi. tu eş ti. monseniore. îl gă si atît de palid ş i de istovit. unul dupăaltul. încît îl întrebădacănu cumva e bolnav. Aş a că . tunelul deveni atît de strîmt. voia să -l strige ca să -l ajute să scape din strîmtoare. Ş i. chinuit de o durere de dinţ i că pă tat ădin pricina umezelii. trimise ostaş ii afară . domnule majordom. — Într-adevă r. prinţ ul fă cu cel puţ in atîtea sforţ ă ri să ră mînătreaz cîte fă cuse ca săadoarm ă .de sudoare. mergînd cu fă clia în mînă . apoi îl ş i ză ri. Puylarens ş i unchiul să u. ş i cugetul să u. în celă lalt capă t al tunelului.ş i totuş i îl vedea în depă rtare pe Grimaud. ş i paş ii se apropiau fă r ăîncetare. La Ramée rîse din toat ăinima. încît fugarul încercăzadarnic săînainteze: zidurile se apropiau ş i-l strîngeau între ele. — Ah. Tu. ca săse r ă tă ceascădin nou într-un vă lmă ş ag de vise. nă tă ră ule?! zise prinţ ul. atunci cînd ră maserăsinguri. — Vedeţ i. — Ce aveţ i. însănu era în stare săscoatăo vorbă . Nă dă jduiesc cămonseniorul nu va să vîrş i niciodatăasemenea nesă buinţ e decît în vis. Grimaud mergea înaintea lui cu o fă clie în mînă . încuviinţ ăprinţ ul. treptat-treptat. îi puse aceastămînăpe umă rş i începu s ărîd ăîn hohote. în cele din urma. care mi-ai împuiat capul ieri cu gogomă niile tale despre fuga din închisoare. — Oho! exclamăprinţ ul. Zidurile p ă reau înţ elese cu du ş manii lui ş i-l strîngeau tot mai aprig. — Ei bine. monseniore? întrebăLa Ramée. era descoperit ş i nu-i mai ră mînea nici o nă dejde săfugă . cu cît mai aprig voia el săfug ă .

rosti el. Am uitat doar de Grimaud.— Monseniorul a fă gă duit săaibăîncredere în mine. stă rui La Ramée. te priveş te. dar el parcănici nu-l vedea. La Ramée se apropie de Grimaud. începu La Ramée. — I-am spus acestui om cănu are voie săintre aici f ă răîncuviinţ area mea. ba da. bă iatule. Prinţ ul încercăsăschimbe o privire cu Grimaud. dacăcu toată pofta de mîncare ş i cu toatăsetea noastră . — Monseniore. Grimaud se aproprie cu o mutrădin cale-afarăde posomorîtă . — Dar plă cint ăvom avea? — Se înţ elege! Una cît roata carului. numai eu cu dînsul. va ră mîne ceva prin talere. Ce mîncă cios v-aţ i fă cut! În cinci ani. prinţ ul îş i veni în fire. Grimaud fă cu un semn. ş i ascultăce-ţ i spun. . Prinţ ul îş i dă du seama căş i-a cam pierdut stă pînirea de sine: dar tocmai atunci. — Bine. La Ramée continuă : — Monseniorul îmi face cinstea sămăinvite săluă m mîine seară masa împreună . În acest timp. cer iertare alteţ ei voastre: se pare cădomnul de Chavigny va lipsi pentru cîteva zile ş i m-a prevenit căvrea să -mi dea unele ordine înainte de plecare. eu l-am chemat. interveni La Ramée. fă răsămai socotesc că . nu v-am vă zut niciodat ăatît de fericit ca-n clipa asta. monseniore! se mirăLa Ramée. care îi vorbi în ş oaptă . asta ţ i se cuvine ţ ie. ca ş i acum ar fi ascultat la uş ăş i-ar fi înţ eles c ăgîndurile lui La Ramée trebuie neîntîrziat ab ă tute în altăparte. — Ba da. de vreme ce ş tii cănu pot să -l sufă r? — Monseniorul să -ş i aminteasc ăde în ţ elegerea noastră . Grimaud se înclinăîn semn de mulţ umire. — Monseniorul ş tie c ăfă r ăel nu se poate. Dimpotriv ă . —Ş i de ce l-ai chemat. Grimaud se ară tă în prag ş i îi fă cu semn ofiţ erului căare să -i spunăceva. trebuie să -l iertaţ i. Grimaud urmeazăsăne serveascămasa aceea grozavă . —Ş i acum. Monseniorul a uitat de paznicul nostru? — Nicidecum. — Straş nic! exclamăprin ţ ul. — Vino încoace. care voia săspunăcănu pricepe în ce mă surăîl priveş te asta pe el. monseniore. — Tii. —Ş i el ce-a zis? — Că -ş i va da toatăosteneala ca sămulţ umeascăpe alteţ a-voastră . fiindcăo să ai cinstea săne serveş ti chiar tu. făaş a cum vrei. încheie La Ramée. ori pe fundul sticlelor. — Fă cutăde urmaş ul lui moşMarteau? — Întocmai. —Ş i i-ai spus c ăe pentru mine? — I-am spus. spuse La Ramée. frecîndu-ş i mîinile.

ră spunse Grimaud. — Ei bine. — Acelaş i gră dinar de ieri? Grimaud repetăsemnul. — Haide. — Mai departe? zise ducele — Mai departe. monseniore? întrebăGrimaud. — Ei bine? întrebăprinţ ul. zise prin ţ ul că tre La Ramée ş i întoarce-te cît mai curînd. nu seamă năuna cu alta. zise prinţ ul. noi vom coborî prin prima fereastrş a galeriei". Grimaud zîmbi cu cel mai plă cut zîmbet de care era el în stare. — Da. Semnaţ i. spuse el. — Nu. dă -mi cel puţ in cîteva am ă nunte despre fuga noastră . o cos la loc ş i dumneavoastră . monseniore. — Monseniorul vrea cumva s ă -ş i ia revanş a la partida de ieri? Grimaud dă du foarte uş or din cap. —Ş i dacăse pierde? — Stăcineva acolo ca săo vadăş i săo ia. — Scrieţ i. aţ i pierdut cumva mingea? — Care minge? — Cea cu scrisoarea. cînd v ă zu cău ş a s-a închis. monseniore. La Rainée ieş i: Grimaud îl urmă ri cu privirea fă răsăse clinteascădin loc ş i. că ruia nu-i plă cea de fel polologhia. — N-am dezlegare s-o fac înainte de-a sosi clipa. Iat-o. monseniore. m-am gîndit căs-ar putea s ăne fie de folos. glă sui prinţ ul. fiş i la post între ceasurile ş apte ş i nouş . urmăGrimaud. — Un gră dinar? întrebăducele. Grimaud fă cu un semn de încuviinţ are. de sus în jos. — Ce trebuie săscriu? Grimaud ridicăun deget ş i îi dictă : „ Totul e pregş tit pentru mîine searş .— Du-te. zilele trec. — Aş adar. aduceş i doi cai gata înş eua ş i. scoase la ivealădin buzunar un creion ş i o bucatăde hîrtie. monseniore? fă cu Grimaud cu mirare. în timpul jocului. — Cine sînt cei care măvor aş tepta de cealaltăparte a ş anţ ului? . —Ş i asta-i tot? — Ce vreţ i mai mult. Prinţ ul semnă . trimiteţ i-o în ş anţ . aş a căazi sînt hotă rît s ăte bat mă r. eu ascund biletul în minge. Dar ia aminte. dragul meu La Ramée. Ş i prinţ ul scoase mingea de sub pern ăş i i-o întinse. — Acum spuneţ i-mi. contele de Rochefort? Grimaud repetăsemnul pentru a treia oară .

Aceş ti doi că lă reţ i erau contele de La Fère ş i vicontele de Bragelonne. trebuie spus c ănu-l mi ş cădecît prea puţ in pe tînă rul că lă tor. XXII O AVENTURĂA MARIEI MICHON Cam în aceeaş i perioadăde vreme în care prinţ ul de Beaufort ş i Grimaud urzeau aceste planuri de evadare. înţ eleg. Cei doi că lă tori se oprirăîn strada Vieux-Colombier. Athos îş i pă stra aerul să u senin ş i nepă să tor de totdeauna. care slujea de că lă uzăîn acest nesfîrş it labirint tovară ş ului să u de drum. vechea sa prietenă . spre ruş inea acestui ora şatît de lă udat. În ce-l priveş te pe Athos. Ieş ind în strada Férou. începînd cu schimbarea stă pînilor. drume ţ ii pornir ăîn lungul ei. Athos. în plă cintăvor fi douăpumnale. monseniore. Hotă rît lucru. . Ş i. — Uite. Tînă rul venea pentru prima oarăla Paris. Tînă rul surîse ş i el ş i salutăcasa. Cam pe la jumă tatea stră zii. — Bun. ci ş i singura ţ intăa simţ ă mintelor sale. ultimul să tuc din provincia Touraine era mai plă cut la vedere decît era Parisul înspre Blois. dacănu vrei să -mi ies din minţ i. venise aici cu prietenii de sute de ori. rosti prinţ ul. apoi pe Estrapade. am mai spus. — Iar pe La Ramée îl silim sămă nînce para. Raoul. ş i Athos nu se dovedea prea îngă duitor fa ţ ăde capitală . urmaţ i la cîţ iva paş i de un slujitor. zise el. afarădoar de vechile-i amintiri ostă ş eş ti. Ajunş i la Saint-Médard. apoi pe Fossés-Saint-Michel ş i apoi pe strada Vaugirard. Raoul era nu numai tot ce îndră gea el pe lume. Athos cunoş tea hanul de multăvreme. dar în două zeci de ani se petrecuserămari schimbă ri. — Noi vom lua pumnalele ş i scara. Athos ridicăochii surîzînd ş i ară tă tînă rului o casăcu înf ă ţ iş are liniş tită .— Nu ş tiu nimic. o scarăde frînghie ş i o pară -că luş . apucăpe strada Postes. ţ i-e gura aurită . — Monseniore. în casa asta am petrecut ş apte din cei mai dulci ş i mai cruzi ani ai vieţ ii mele. — Monseniorul îş i dăseama căavem la îndemînătot ce ne trebuie. — Spune-mi mă car ce-o săconţ inăacea faimoasăplă cintă . — Dragul meu Grimaud. ară tîndu-i tocmai aceastăparte a ora ş ului. dar ce-i al tă u e al tă u: cînd vorbeş ti. intrau în Paris pe o stradăa suburbiei Saint-Marcel. vorbi Grimaud. aş a căînţ elegem cît de duios ş i de adînc putea săiubeascăde ast ădatăinima lui Athos. eş ti cam zgîrcit la vorbă . ră spunse Grimaud. la hanul „La Vulpea Verde". zise domnul de Beaufort. doi că lă re ţ i. Iubirea lui Raoul faţ ăde ocrotitorul să u se manifesta în orice împrejurare.

zise Athos. cerurăsă fie îngrijiţ i cu cea mai mare bă gare de seamă . cum erau cai de soi. cu toate cătocmai unei femei vreau săte prezint. Tînă rul îl privi cu neliniş te. cenuş ii ca ş i pă lă ria. cum se cuvine să facăni ş te adev ă raţ i cavaleri. desenau o mînăfinăş i elegant ă . ş i chiar doresc s ăo îndră geş ti. apoi cerurădou ăodă i pentru ei. Se retrase deci în odaia sa ş i.Drumeţ ii încredinţ arăcaii slugilor ş i. ş i apoi săse culce. sănu li se dea decît paie ş i ovă z. Athos surîse ş i el. cum se purta pe acea vreme. de aceeaş i culoare ca mă nuş ile ş i pă lă ria. Cînd se întoarse. Cînd poţ i săciteş ti vîrsta unei femei pe chipul ei. dar care vă dea ş i mai adîncăiubire pentru Raoul. surîse tînă rul. adicăsăarate cît mai chipeşcu putinţ ă . este indiscret. în timp ce cizmele. nu are rost săîntrebi. — Într-o jum ă tate de ceas. Athos îl întîmpinăcu acel zîmbet p ă rintesc cu care îl întîmpina odinioarăpe d'Artagnan. Vreau să te prezint cuiva. Pă rul negru era piept ă nat cu că rare la mijloc. iar cînd nu poţ i. Acest ră spuns îl lini ş ti pe deplin pe viconte. care pă rea de fier. Ş i dac ănu va fi mîndrăde el. i-ar fi pl ă cut săse scalde în Sena. — Da. cu acea cochetă rie care prinde atît de bine pe cei tineri. asta nu se întreabăniciodată . Lucru lesne. fii liniş tit. despre care auzise vorbindu-se atît. Ş tiţ i fă gă duiala ce măleagăde Louise. mai puţ in deprins cu oboseala decît Athos. cu un an înainte de a fi venit el pe lume. dar ş i cea mai graţ ioasăfemeie din Franţ a. rosti Athos. mîinile ş i pă rul – aceste trei semne ale obîrş iei sale. — E frumoasă ? — Acum ş aisprezece ani era socotitănu numai cea mai frumoasă . învaţ ăo datăpentru totdeauna. Raoul. Tînă rul salută . Caut ăs ăar ă ţ i cît mai chipeş . Athos nu putea să plă nuiascănimic între el ş i o femeie socotitădrept cea mai frumoasăş i cea mai graţ ioasăfemeie din Franţ a. mă nuş ile de că prioară . — Nu. domnule? întrebătînă rul. Poate că . că utăsăîmplineascăcerinţ ele lui Athos. ş i săli se spele pieptul ş i picioarele cu vin că lduţ . Athos îi cercetăcu privirea picioarele. ţ inînd cu tot dinadinsul s ăse încredinţ eze c ănu se asemuieş te nici pe departe cu Loire. dar contele de La Fère îi ceruse un anume lucru ş i nu-i ră mînea decît săse supună . dar zîmbetul lui Athos îl liniş ti pe dat ă . — Unei femei? întrebăRaoul. Se îngrijirămai întîi de cai. domnule. — Sănu uit. Raoul. înseamnă . zise Athos. — Du-te ş i puneţ i în orînduialăhainele. cănu e vorba de însură toare. ş i că dea în inele pe umeri. — Astă zi. încadrîndu-i faţ a smeadă . — Nă dă jduiesc. Fă cuseră două zeci de leghe peste zi. — Dragul meu Raoul. că ci natura fuse darnicăcu el. — Cîţ i ani are? întrebăvicontele de Bragelonne. — Haidem! murmurăAthos. strîngeau un picior care pă rea al unui copil de zece ani.

Purta veş minte de catifea violetă . adicăîntinsăpe o canapea ş i cu capul rezemat de tapet. — Am ajuns. zise Athos. a c ă rui fereastrădă dea spre gr ă dină . dacăo vedeai din spate. Cei doi că lă tori pornirăpe strada Grenelle. Lacheul deschise uş a Doamna de Chevreuse. se opri în faţ a unei uş i închise. vii ş i inteligenţ i. apucarăapoi pe strada Rosiers. adresîndu-se unui lacheu într-o livrea scump ă . mijlocul de nimfă . care îl fă cu săstră batăun lung ş ir de încă peri ş i. Ţ inea în mînăo carte întredeschisă . lacheul se întoarse ş i spuse că . în 1683. Athos porni în urma lacheului. era tapetat cu un fel de damasc albastru. ochii mari. Dupăo clipă . de ş i doamna ducesăde Chevreuse nu avea cinstea sa cunoascăpe domnul conte de La Fère. aflat peste drum de Jacobins. Athos se ară tăîn prag. gă itanele de argint luceau. ş i se oprirăîn faţ a unui castel m ă reţ . Urcătreptele peronului ş i. fă răsăfi gă sit însăprilejul săo aducem în scenă . Era o mare cochetă rie pentru o femeie de vîrsta doamnei de Chevreuse săprimeascăîntr-un asemenea alcov. sprijinindu-ş i braţ ul pe o pern ă . pe care intriga îi deschisese ş i dragostea îi închisese de atîtea ori. În rest. adicătocmai vremea potrivităpentru vizite. Athos fă cu semn vicontelui de Bragelonne sără mînăpe loc. încît acestea deveniserăaproape reprezentative pentru familia sa. întrebă dacădoamna ducesăde Chevreuse poate fi vă zut ăş i dacăpoate să primeascăpe contele de La Fère. ceea ce dovedi elveţ ianului de pază căoaspetele care intra are dreptul săse poarte astfel. Alcovul. Se afla într-un mic alcov. îş i pă strase minunatul pă r bă lai. nici o broderie de aur nu-i împodobea mantia ş i o simplă panăviorie stă tea prinsăla pă lă ria-i neagră . dupămoda statornicităde doamna de Rambouillet cînd îş i clă dise palatul. ieş irăîn strada Saint-Dominique. Într-adevă r. cu flori trandafirii ş i frunze de aur. La vestirea lacheului se ridicăpuţ in ş i întinse curioas ăcapul. trecea drept încăo femeie foarte frumoasă . Intrăcu pas hotă rît ş i îndră zneţ . încît. îl ruga săpofteasc ă . abia pă rea de treizeci ş i opt treizeci ş i nouă . În picioare avea cizme din piele neagră . de care am vorbit atît de des în povestirea celor Trei Mu ş chetari. Erau într-un salon. Era trei după -amiază . coroana Fran ţ ei de un moş tenitor. cu ceaprazuri la fel. care pusese iubirilor ei o pecete originală .căe din cale-afarăde pretenţ ioasă . lipsind astfel. iar de cing ă toarea-i . în sfîrş it. cu toate căîn acea vreme avea patruzeci ş i patru sau patruzeci ş i cinci de ani. cu blazonul familiei Luynes deasupra intră rii. era aceeaş i fă ptur ăzvă pă iată . pă rea ş i acum feti ş cana care să rea cu Anna de Austria ş anţ ul de la Tuileries. ş i mai cu seamăaş a cum se afla ea în acea clip ă .

spuse doamna de Chevreuse. Numele acesta nu l-aţ i auzit niciodată . nici din cealaltă . — Dorinţ a văe îndeplinită . sînt un mare ambiţ ios. ş i am izbutit. doamnă . ră spunse Athos cu un zîmbet. sînt destul de compromisă . Ş i îş i cuprinse fruntea în palme. trebuie săm ăierta ţ i. Am cutezat s ăm ăînf ă ţ iş ez la palatul vostru. Sînte ţ i un om de la curte. doamn ă ! O. — Numai căasta nu e totul. dar aşvrea săş tiu cu cine vorbesc.stră lucitoare atîrna acea spadăcu mîner superb. — Ah. Cel care se anunţ ase astfel. surîse ea. alta la fel că dea peste carîmbii cizmelor. domnule. rosti contele de La Fère. dar întrevederea ce văcer e o întrevedere între patru ochi. — Ei bine. — Spuneţ i-l. Athos se înclin ăş i se supuse. pă rea de viţ ănobilă . fă r ăa văfi cunoscut. cu siguranţ ă . încît ea se ridicăpe jumă tate ş i cu un gest plin de gra ţ ie îl pofti săia loc lîngădînsa. dar Athos îi fă cu semn sa ră mînă . căacest nume nu i se ş tersese cu totul din minte. pe care l-aţ i auzit poate. ca pentru a sili miile de gînduri ce i . contele de La Fère. Aţ i ieş it cumva de la Bastilia? — Nu. Gulerul ră sfrînt al că mă ş ii era dintr-o superb ădantelă . în acest caz spuneţ i-mi repede cine sînteţ iş i plecaţ i. Lacheul tocmai voia săiasă . doamnă ? Vi s-a spus numele meu. ră spunse doamna de Chevreuse cu cel mai încîntă tor surîs. rosti ducesa de Chevreuse că tre lacheu. Lacheul ieş i. ş i aşavea cea mai vie dorinţ ăs ănu fiu tulburat. Poţ i pleca. că ci aţ i avut bună voinţ a sămăprimiţ i. — Doamnă . Ş i aş a. sub un nume cu desă vîr ş ire necunoscut doamnei de Chevreuse. mănumeam Athos. se cercetarăcu privirea fă răpic de stinghereal ă . — Domnule. deş i era pierdut printre vechi amintiri. ş tiu. Cutez acum săvărog a-mi acorda o întrevedere de jumă tate de ceas. domnule. cum bă nuise ş i contele. văprivesc cu admiraţ ie. Urmăun ră stimp de tă cere în care aceş ti doi oameni. doamnă .ş i totu ş i nu v-am v ă zut niciodatăla curte. — Nu sînt acasăpentru nimeni. — Athos?! repetăea. nici dintr-o parte. Era vă dit. fă rănici o îndoială . — Cine sînt. care îş i dă durăseama din prima clip ăcăsînt egali. Odinioarăpurtam un alt nume. ră spunse Athos. spuse el că tre ducesă . Doamna de Chevreuse deschise ochii mari. dar pe care l-aţ i uitat. glumi ducesa cu acel aer poznaşcare o prindea atît de bine. plini de uimire. Ducesa de Chevreuse rupse cea dintîi tă cerea. — Odinioară .. nu vedeţ i căaş tept cu neră bdare? — Iar eu. Dar poate sînt pe cale săajung acolo. pe care Porthos o admirase odinioarăde atîtea ori în strada Férou ş i pe care Athos nu se îndurase săi-o împrumute nici mă car o singur ădată .. Staţ i puţ in. domnule.

— Aramis. — Pentru ce. domnule. cine ş tie! fă cu Athos. săvămai amintesc ceva? întreb ăAthos. Nici nu ş tiţ i cît de pl ă cutăe pentru mine aceast ă convorbire. ră spunse ea. adă ugă ea. ce nenorocire! exclamădoamna de Chevreuse. doamnă . Dar cum s-ar putea una ca asta? Dumneavoastrăn-aţ i cunoscut-o niciodat ă . — Ei. spre a vedea lă murit în ş uvoiul lor stră lucitor ş i pestriţ . zîmbind. — O tînă răcroitoreasădin Tours? murmurădoamna de Chevreuse. — Ah. Porthos ş i. numai sănu o vorbiţ i de ră u. întă ri Athos.. — Oh. Exist ăo zicalăîn popor. Aş adar. să -mi urmez povestea. — Aşfi un ingrat. ci ca un viciu. Aş adar. atunci. dară mite om cu om. Din partea unui om ca dumneavoastrăsînt gata săprimesc orice. numit ăMarie Michon. încercînd săciteascăîn ochii lui Athos. continuaţ i! îl îndemnăcu însufleţ ire doamna de Chevreuse. Vămulţ umesc. Cred căa sfîrş it r ă u. domnule? se miră doamna de Chevreuse. jucîndu-se nepă să toare cu evantaiul. —Ş i Aramis. o veriş oarăde-a lui. doamnă ? zise Athos. — Ceva în legă turăcu asta? — Da ş i nu. zise Athos. — Desigur. continuaţ i. ca s ăo previnăde complotul ce se urzea împotriva bietului Buckingham. cum că munte cu munte se întîlneş te. o cunosc! exclamădoamna de Chevreuse. — Vreţ i săvăajut. elegant. întocmai. continuaţ i.. — Măîncurajaţ i. Athos se înclin ă . — Acest Athos era prieten cu trei tineri muş chetari. Athos tă cu. discret ş i scria versuri minunate. — Mi-aţ i îngă dui. — Da. ingrat faţ ăde Marie Michon. ceea ce e mult mai ră u. — Cît se poate de ră u: s-a f ă cut abate.se perindau prin minte săse opreasc ăo clipăîn loc. Bietul Aramis! Era un fermecă tor gentilom. ş i în ochii mei nerecunoş tin ţ a nu apare ca un cusur sau ca o crimă . . —Ş i Aramis! spuse cu însufleţ ire ducesa. Veriş oarăcă reia i-a scris pe cînd se gă sea la asediul oraş ului La Rochelle. Cu plă cere. — Ah. — Dumneavoastră . ş i zicalele poporului sînt uneori neînchipuit de adevă rate. era prieten cu o tînă r ăcroitoreasădin Tours. — Întocmai. — Da. urmăel. — Fie. domnule. încuviinţ ăducesa care ş i obosise că utînd. continuăAthos. mă rturisi Athos. Vre ţ i să -mi îngă dui ţ i a v ăvorbi de ea? Doamna de Chevreuse se uităla Athos. n-aţ i dat uit ă rii cu totul acest nume? — Nu. doamnă ? — Mi-aţ i reînviat în suflet una dintre cele mai plă cute amintiri din tinereţ e. încuviinţ ădoamna de Chevreuse. anume d'Artagnan.

hotă rî deci . Ceea ce mi-a ră mas săvăspun e ş i mai ciudat decît ceea ce v-am spus pînăacum. se lă sase frig. satul nu avea han ş i nici castel. adusăde prinţ ul de Marcillac. — Într-adevă r. — Încît cardinalul. doamnă . celă lalt cardinal. chiar aş a a fost! exclam ădoamna de Chevreuse. un s ă tuc numit Roche-l'Abeille. Pe drept cuvînt ar fi ciudat dacă . era 11 octombrie. domnule! Ş ti ţ i totul. ce-are a face. îndreptîndu-se spre Spania. aş a cum numai ea ş tia s ăse încrunte. văsocotesc un vră jitor ş i măaş tept la orice. le fă cu rost de doi cai straş nici ş i cele douăfugare plecarăîn grabădin Tours. sora ei.. regina trebuia sătrimităo carte de rugă ciuni legat ăîn catifea verde. bă tînd din palme uimită . —Ş i într-o diminea ţ ăse pomeni cu cartea cea verde. — De astădată . nu pregeta să -i spunăsora ei. iar Marie Michon era o persoanăfoarte aleas ă . dar într-adevă r. fiindcăpe cele mari nu îndră zneau săse arate ş i săcearăg ă zduire. reluăAthos. — Întocmai. Nu avea timp de pierdut. tremurau la cel mai mic zgomot. hotă rî într-o bunădimineaţ ăsăo aresteze pe biata Marie Michon ş i săo ducă sub pazăla castelul Loches.. — Vai! suspina doamna de Chevreuse.. — Aş teptaţ i. lucrurile nu se puturăface atît de tainic. Nu. — Ceea ce i se pune astă zi în seam ăca o mare crim ă . iar pentru Ketty unul de lacheu. Din fericire. Pe Marie Michon ş i o fat ă de ajutor a ei anume Ketty. le vom însoţ i doar pîn ăîntr-un să tuc din provincia Limousin.. ş i însă ş i regina. —Ş i regina avea dreptate. în sfîrş it. ziua fusese lungăş i obositoare. aflat între Tulle ş i Angoulême. Doamna de Chevreuse scoase un strig ă t de surprizăş i se uităla Athos cu o uimire care îl fă cu s ăzîmbeascăpe muş chetarul de odinioar ă . le prindea de minune straiul bă rbă tesc. vorbea despre cele mai nobile doamne de la curte numindu-le prietenele ei. cu o umbrăde zîmbet ş io uş oarăîncruntare a sprîncenelor. — Domnule. împrejurarea era apoi prevă zută : dacăpe Marie Michon o ameninţ a vreo primejdie. fiindcăfiinţ a aceasta îi era nespus de devotată . era deprinsăcu ruf ă rie finăş i cură ţ enie. încît s ănu prind ănimeni de veste. văascult. regele Spaniei. devotatăpînăla a-i sluji drept intermediar ăcu fratele să u. ca ş i regina. — Dacăaşmerge pe urmele celor douăfugare pînăla cap ă tul că lă toriei lor? întrebăAthos. aceast ătînă ră croitoreasa.Aceastăveriş oarăa lui Aramis. atunci cînd nu întîlneau în cale vreun han. rosti ducesa. murmurădoamna de Chevreuse. continuăAthos. atît de mîndrăcum e. avea cele mai straş nice relaţ ii cu lumea mare. adev ă ratul. Lucrurile s-au schimbat mult de atunci. casele ţ ă ranilor erau să ră că cioase ş i murdare. prin îndoita-i obîrş ie austriacăş i spaniolă . Prinţ ul gă si pentru ea un costum de cavaler. nu văvoi ră pi timpul cu asta. doamn ă . Ş i tă cu. aceastăMarie Michon. apucau numai pe drumuri lă turalnice. în ciuda faptului cănu era de o obîr ş ie înaltă . urmăAthos.

O lampăardea în odaia unde se află preotul. spuneţ i odată ! Sînt gata săascult orice. intrăîn odaia unde se odihnea gazda. — Spuneţ i. — Într-adevă r. Athos fă cu o pauză . una dintre acele fiinţ e nă scute ca săne aducăpe toţ i în ispită . cu ochii aţ intiţ i asupra lui Athos. — Ah. săducăîn ispităş i o faţ ăbisericească . vîrî capul înă untru ş i ceru gă zduire. dup ăce o copleş i uimirea. potrivit îngă duin ţ ei primite. Ş i de altfel asta nici nu măpriveş te pe mine. dacăte mulţ umeş ti cu ce-a mai ră mas de la masăş i cu jumă tate din odaia mea". — Ah. Cele douăcă lă toare bă turăla poart ă . le strigăsăintre ş i ele intrară . repet. săvăscape din puterea necuratului. care avea înfă ţ iş area celui mai chipeşcavaler din lume. tinere cavaler. Cele douăcă lă toare se sfă tuirăo clipă . ori mai degrabăstă pîna. cocheta din ea îş i zise ca ar fi o plă cutăamintire pentru zilele bă trîne ţ ii. Ah. se vedea căar fi vrut săspunăceva ş i totu ş i tă cea. ori. care se culcase." Doamna de Chevreuse trecea în mod vă dit de la mirare la uimire. pe cuvînt de cinste! — Vai. Marie Michon. chipul ei. Ei bine. chem un că lugă r de la mînă stirea Vieux-Augustins. dacănu. r ă mase înm ă rmurită . — Apoi? fă cu Athos. luaţ i de mîncaţ iş i că utaţ i săfaceţ i cît mai puţ in zgomot. —Ş i apoi? întrebăea. „Atunci. — Conte. continuaţ i! zise ducesa. Marie Michon mîncăîmpreunăcu însoţ itoarea ei ş i. că rora le trec prin minte cele mai ciudate gînduri. V-am prevenit doar cămăaş tept la orice. în mijlocul atîtor alte amintiri plă cute pe care le avea. Prin sate. cră păuş a. Bietul preot nu era sfîntul Ambrozie ş i apoi. Una dintre acele fiinţ e zvă pă iate. zise preotul. adicăunde mîncaseră . Marie Michon era o fă pturăîncîntă toare. spuse: „Mulţ umesc. Dac ănu sînteţ i cumva însuş i diavolul.Ş i. „Bucuros. — Domnule! exclamăducesa.săcearăg ă zduire preotului. preotul le auzi pufnind în rîs ş i apoi. ră spunse preotul. măînspă imîntaţ i. ş i. primesc". mă rturisi ducesa. Athos începu sărîdă . era tîrziu. . preotul. sănu piard ăo vorbădin povestirea oaspetelui. dup ăce sfîrş irămasa. gîndindu-se căare drept gazdăun preot. pă rinte. Am alergat ş i eu toata ziua ş i nu m-aşsupă ra deloc dacăaşdormi în noaptea asta. prinzîndu-l pe Athos de mîini. domnule. că ci poarta nu era ză vorît ă . lumea era foarte încreză toare. în vreme ce Ketty se culcăîntr-un fotoliu în prima înc ă pere. st ă pînul. întă ri doamna de Chevreuse. că pă tase un aer cu neputinţ ăde zugră vit în cuvinte. Spune ţ imi numaidecît cum de cunoaş teţ i toate aceste amă nunte. a ş adar. doar dacăe vorba de domniş oara Marie Michon. nu pricep cum de cunoaş teţ i toate aceste amă nunte. adevă rat! recunoscu Athos. tocmai aici vine partea cea mai grea. reluăAthos. — Încîntă toare aceastăMarie Michon! continuăAthos.

—Ş tiţ i.. Ducesa ră mase înm ă rmurităpentru o clipăş i apoi. fiindc ăMarie Michon plecase ş i ea mai înainte ca preotul săse fi întors acasă . doamnă . unde mi-am g ă sit calul ş i lacheul gata de drum. voiam să -l rev ă d pe acel bun preot. care de altfel era gentilom. în zorii zilei am ie ş it fă ră zgomot din odaie ş i am lă sat-o dormind pe fermecă toarea mea tovar ă ş ă .. venise cu un ceas mai devreme decît dumneavoastrăsă cearăg ă zduire preotului. Un cavaler. că reia prietenul nostru Aramis se îngrijise s ă -i gă seascăaceastăslujbă . slujitorul bisericii.. În schimb. ş i continuaţ i-văpovestirea. dar ş i din sat. numai căel nu înţ elegea nimic. domnule. decît c ăa petrecut acea noapte la că pă tîiul unui muribund. nu numai de acasă . Marie Michon a cerut numaidecît veş ti despre acest copil. odatăînapoiatăla Paris voia ca acest copil săcreascăîn preajma ei.? — Eram eu. izbucni în rîs. E tare amuzant! Ş i zvă pă iata de Marie Michon a nimerit mai bine decît s-ar fi aş teptat. Atunci. cu capul dat pe spate ş i întru totul vrednicăde stă pîna ei.. deodată . atunci cînd s-a înapoiat în Franţ a. —Ş i n-aţ i mai trecut niciodatăprin acest sat? întrebăcu însufleţ ire doamna de Chevreuse. doamnă . — Căun senior pe care nu-l cuno ş tea a avut bună tatea săse . în 1643. — Ah. că ci. la oaspetele bunului preot. scumpe conte. era nevoit săplece pentru toatănoaptea. V-am spus. Aş adar. bucatele pregă tite pentru masăş i odaia sa. dimpreună cu o pungăde aur ş i un bilet cu aceste trei cuvinte: „11 octombrie 1633" — Era ziua acestei ciudate aventuri. Doamne! exclamăea. Într-un fotoliu din prima încă pere dormea însoţ itoarea. fiind fugară . eu însumi că lă toream într-o misiune grabnică . m-am apropiat ş i am recunoscut-o pe micuţ a Ketty. contele de La Fère. plin de încredere în oaspetele să u. L-am g ă sit foarte preocupat de o întîmplare din care nu pricepea nimic. acest oaspete. — Marie Michon! zise iute doamna de Chevreuse. doamnă . Apoi am plecat. — Ei bine? — Ei bine. — Da.— Nimic mai uş or. ridicîndu-se ş i înclinîndu-se respectuos în faţ a ducesei de Chevreuse. Luaţ i loc. —Ş i acest cavaler. Chipul ei frumos îmi atrase luarea-aminte. ş i asta tocmai în clipa cînd preotul. acest gentilom sosit acolo înaintea ei. Ş i astfel mi-am dat seama căacea frumoasăcă lă toare era. nu-i putea purta de grij ă . Am ieş it din cas ăş i m-am dus la grajd. Cu opt zile mai înainte. rosti Athos. — Acum îmi ră mîne sămăînvinuiesc. el însu ş i aflat într-o misiune importantă . —Ş i ce-a spus preotul? întrebăAthos la rîndul să u. îi lă săîn grijă casa. spuse ducesa. ş i nu la preot a venit Marie Michon săcearăg ă zduire. primise un leagă n cu un dră gă laşb ă ieţ el de trei luni. — Marie Michon. continuăAthos. chemat la că pă tîiul unui muribund. — Un an mai tîrziu.

că ci dacăaşfi. Athos dă du săse îndrepte spre uş ă . doamnă . dar pentru el voi face tot ce-mi st ăîn putinţ ă .. Nu cumva pentru a-mi cruţ a timiditatea mi-aţ i spus cădoamna este ducesa de Chevreuse. — Domnule conte.. Nu. luîndu-i mîna la rîndu-i. Aici. interveni doamna de Chevreuse. în care aşputea fi ucis. nici mama. atunci n-aţ i mai ră mîne decît dumneavoastrăca să -l îndrumaţ i în lumea unde este chemat să -ş i afle locul. întorcîndu-se spre Athos. Mulţ umesc! Sînteţ i o inim ănobilă ! — Vi l-am adus. spuse Athos.îngrijeascăde copil ş i de viitorul lui ş i căl-a luat cu el. Cît despre avere ş i titlu. ca să -l fac ăs ăse a ş eze al ă turi de ea ş i privindu-l cu ochii stră lucitori de bucurie. fiţ i liniş tit! exclam ăducesa. De mîine chiar. domnule. — Aici?! strigădoamna de Chevreuse. tată l lui! — Stt! Nu vorbiţ i atît de tare. Dar împrejură rile măsilesc acum săîncep iară ş i viaţ a ră tă citoare ş i primejdioasăde om devotat unei cauze. cu capul descoperit. doamn ă . sînteţ i un adevă rat gentilom! Dar abia aş tept să -l vă d pe tînă rul nostru viconte. luîndu-i mîna ş i încercînd săo duc ăla buze. i-am trecut în stă pînire moş ia Bragelonne. . — Credeţ i-mă . din nefericire nu sînt regina. gîndind cămăveţ i face fericită . viconte. doamnă . Pîn ăîn clipa de faţ ăam vegheat asupra educa ţ iei lui ş i cred căam fă cut din el un gentilom desă vîrş it. — Oh. mulţ umesc. viconte. — Apropie-te. o preveni Athos. Athos zîmbi: — Seamă năcu mama sa. puse un genunchi la pă mînt ş i să rutămîna doamnei de Chevreuse. ş i o rentăde zece mii de livre. Doamna ducesăde Chevreuse îţ i îngă duie s ă -i să ru ţ i mîna. ş i nu regina însă ş i? — Nu. fiul meu. rosti Athos. E aici. Din nenorocire. Doamna de Chevreuse nu-ş i putu st ă pîni un strigă t de fericire care întrecea toate speranţ ele plă smuite de orgoliul ei. ca la rîndul vostru săfaceţ iş i dumneavoastr ăceva pentru el. domnule! izbucni doamna de Chevreuse. zise el. fiul Mariei Michon e aici! Vreau să -l vă d numaidecît. Îl chem îndată . cănu-ş i cunoa ş te nici tată l. În aceeaş i clipădeschise uş aş i fă cu un semn tînă rului. retră gîndu-ş i înceti ş or mîna. — E adevă rat. acum nu m ă bucur de prea multătrecere. spuse ducesa. ridicîndu-se într-o clipită . — Aţ i pă strat secretul ş i mi l-aţ i adus astfel. acum înţ eleg! Acest senior era ţ i dumneavoastr ă . dacăvreţ i. Oh. măarunc într-o poveste plinăde neprevă zut. — Ah. — E frumos? întrebăea. pe care am moş tenit-o ş i care îi dătitlu de viconte. Doamna de Chevreuse îl opri. Tînă rul se apropie cu fermecă toru-i surîs. mulţ umesc. — Nici o grijăîn aceast ăprivinţ ă . —Ţ ineţ i seama. doamnă . care se ivi în pag. Unde e? — Aici în salon.

domnule conte. domnule conte? — Poate nimic nu l-ar ajuta mai mult în viitor decît dacăs-ar spune cănici nu m-a cunoscut vreodată . — Minunat! zise contele. aceea a armelor. zise tîn ă rul cu vocea sa dulce ş i ră sun ă toare totodată . Oare vechii prieteni se despart cu aer atît de grav? . care îi va da o scrisoare pentru fratele ei. pentru care am o scrisoare ş i unde trebuie săîntîlnesc un prieten. Vreau sătrimit dupăprinţ ul de Marcillac. ş i anume. Eh.ş i doamna de Longueville.ş i mii de mulţ umiri. Domnul conte m-a crescut. înţ eleg. personal sînt în raporturi destul de proaste cu el. dar săvedem. îl va recomanda pe tînă rul nostru prieten doamnei de Longueville. ş i aş a cum sînt – adă ug ăea. într-adevă r! Iat ă . îl voi aş tepta pe viconte la han. — Da. doamnăduces ă . — Tu ş tii. — Doamnă . rîzînd. Prinţ ul. acesta o iubeş te prea mult ca sănu-i îndeplineascăpe loc orice dorinţ ă .. — Da. acum lă saţ i-l în seama mea.. ce carierăai dori s ăîmbră ţ iş ezi? Athos. din cauza certurilor dintre doamna de Montbazon. dar săvedem.aşface pentru dumneata tot ceea ce meriţ i. mama mea vitregă . rosti contele.. — Vreţ i săse ş tie c ădumneavoastrăv ăinteresaţ i de el. — Ei bine. în schimb cu ajutorul prinţ ului de Marcillac. Am ş i eu astă zi cîteva drumuri de fă cut ş i. am gă sit conte! Prinţ ul de Marcillac e un vechi prieten de al meu. Eu nu iau nici o hotă rîre fă ră vreun motiv temeinic. la întoarcere. — Bine. conte.. domnule. în picioare. Doar o singurăcarier ămi se pare vrednicăde un gentilom. adicăpe la ş ase seara. prinde bine unui tînă r ostaşca dumneata s ăslujească sub ordinele unui general ca el. Ş tiu bine căsînte ţ i întruchiparea înţ elepciunii ş i am săvăascult. care din fericire se aflăîn clipa de faţ ăla Paris ş i că ruia nu-i voi da pace pînăce totul nu va fi dus la bun sfîrş it. Athos se înclin ăş i se pregă ti de plecare. cu gîndul de a face din mine un ostaşş i m-a lă sat sănă dă jduiesc c ăm ăva prezenta cuiva la Paris. — Prea bine. deci s ănu pleca ţ i pîn ăatunci. — Ce faceţ i astă -seară ? — Ne vom duce la abatele Scarron. Bragelonne. — Oh. spuse ducesa. Numai căaşputea îndră zni s ăvărog a vă îngriji de toate astea cît mai grabnic? Am motive ca vicontele sănu ră mînădecît pînămîine searăla Paris. cred. se uita la amîndoi cu o expresie de negră ită mulţ umire întip ă rităpe faţ ă . care ar binevoi sămărecomande poate chiar Prinţ ului. abia st ă pînindu-se sănu-i să rute fruntea neprihă nită– săvedem. ca de obicei. zise ducesa. ră spunse tînă rul. — Eh. domnule! izbucni tînă rul. zise ducesa de Chevreuse. Voi trece ş i eu pe acolo pentru o clipă . stai puţ in.

ciopîrţ ite ş i transformate fie în poveş ti. nă scocit de el. spre a-i reda folosinţ a mîinilor ş i picioarelor. ducîndu-se s ăo vad ăpe reginăîn acest jilţ . hă rţ uit. ş i. pînăla urmă . ş i totu ş i casa cu pricina nu era nici a unui mare senior. încît. Se rîdea atît la acest spiritual abate. Acolo nu se dă deau ospeţ e. vrînd săînveseleascădin cale afarădarnicul oraşal că rui suflet era. a r ă mas locului ţ eapă n. a poruncit valetului să u să -l ungăcu miere din cap pînăîn picioare ş i apoi. Fiind ş i nă du ş it. s ă rutîndu-i mîna. Mulţ i ardeau de dorinţ a să -ş i facăauzit acolo cuvîntul. la început lumea se ţ inea dupăel uimită . frigul l-a p ă truns pînăla os ş i.. ea era locul de întîlnire al lumii bune ş i întreg Parisul venea aici. Înota ca un peş te. unde faima lui de om de spirit era gata statornicită . într-o zi de carnaval. s-a apucat săfacăvizite pe la prieteni.— Ah! murmurăAthos. s ă -l asculte ş i săîmp ă rtă ş eascăapoi ş i altora spusele sale. cînd cuvîntul lor era plin de duh. Scarron n-a gă sit altăscă pare decît să se arunce în rîu. Micul abate Scarron. ca să scape nevă tă mat. Era casa micului Scarron. copiii au pus mîna pe pietre. În ciuda acestui lucru. Mul ţ imea însăgonea dupăel: fugă rit. XXIII ABATELE SCARRON Pe strada Tournelles se afla o casăpe care o cunoş teau toţ i purtă torii de litiere ş i toţ i lacheii din Paris. dar atîta a pă timit de pe urma asta. se spuneau atîtea noută ţ i. zicînd căvrea mai degrabăsără mînă beteag. încît s-a lipsit de to ţ i doctorii. dar apa era rece ca gheaţ a. aceste noută ţ i erau atît de iute comentate. fusese pe vremuri unul dintre cei mai nă stru ş nici stă pîni de venituri parohiale din oraş ul Mans. la drept vorbind. dupăaceea s-a pornit pe huiduieli. care. spintecînd o saltea de fulgi. S-a că utat prin toate mijloacele cunoscute săfie tă mă duit. nici a unui bancher. s-a tă vă lit prin ea pînăa devenit cea mai caraghioasăzbur ă toare din cîte s-au vă zut vreodată . nu era abate decît din pricinăc ăavea în seam ăo mînă stire. fie în epigrame. încît oricine ţ inea săpetreacăun ceas în tovă ră ş ia micului Scarron. Ş i se retrase oftînd. urmă rit cu înverş unare din toate p ă rţ ile. nu se jucau că rţ iş i nu se dansa. unde locuia. ei înş iş i erau bineveniţ i. Înveş mîntat în chipul acesta ciudat.. Aici a poruncit săi se facăun jilţ . ieş ind pe celă lalt mal. dupăaceea s-a întors la Paris. hamalii au început cu ocă rile. Or. s-a vă zut nevoit săo ia la s ă nă toasa. într-o zi. ş i. ş i nicidecum pentru căfă cea parte din clanul fe ţ elor biserice ş ti. De-aşfi ş tiut mai devreme căMarie Michon era o fiinţ ăatît de fermecă toare!. Anna de Austria a ră mas fermecatăde vorba-i plinăde duh ş i l-a întrebat dacăn-ar dori .

dar acolo i s-a ră spuns că : — Statul nu mai are bani pentru abatele Scarron. — Ei bine. din spirit de contradicţ ie. atunci pentru ce vreţ i sărenun ţ a mai vedea un asemenea om? — Fiindcăvorbeş te de r ă u. Din acea clipă . Era într-o joi.cumva un titlu. în dimineaţ a acelei zile. Scarron a dus o viaţ ăplin ăde voioş ie. — Da. a rostit abatele. ca sa ia banii. a r ă spuns Scarron. care măvorbeş te de ră u pe mine. un trimis al cardinalului i-a dat de în ţ eles c ănu face bine s ăaibăcasa deschisăpentru vicar. Or. iar Mazarin o adevă ratănă past ă . — Spiritual? — Din nenorocire are prea mult spirit. Ş i Scarron a dobîndit titlul de bolnav al reginei. ş i vre ţ i săînchid uş a vicarului. Oare nu-i un om de vi ţ ănobilă ? — Ba da. Scarron se afla cu ducele de Longueville. lipsit de orice alte griji în ce priveş te viitorul. Unul dintre ei îl salut ăsco ţ îndu-ş i pă lă ria ş i-i spuse: —Ş tiţ i. existăunul pe care ţ in grozav să -l am. Scarron îş i trimisese ca de obicei lacheul cu o chitanţ ăla casa de pensii.Ş i fă cu în aş a fel. — De ce? a întrebat Scarron. dar vicleanul bolnav se feri săprimească . Numai ca. încît la patru după -amiazăîntreg oraş ul ş tia de refuzul cardinalului. care îi oferea o pensie îndoit ăfaţ ăde aceea pe care Mazarin i-o tă iase. Uş a mea e ş i azi deschisădomnului Gilles Despréaux. că lă rind în aceeaş i direcţ ie ca ş i el. urmaţ i de un lacheu. deschizîndu-ş i larg bă ierile pungii. cu o pensie anualăde o mie cinci sute de livre. vorbi acelaş i nobil de adineauri. zise Athos. salutîndu-i la rîndul să u pe cei doi cavaleri. Athos întîlni în strada Saint-Honoré doi gentilomi pe care nu-i cunoş tea. de bunăseamă ! — Cumsecade? — Fă r ăîndoială . primi ş i mai des vizita domnului de Gondy. — Se vede căsînteţ i un om cinstit. tocmai în ziua cînd primea abatele: venirăoaspe ţ i cu duiumul ş i tot oraş ul vui de proteste împotriva cardinalului. maiestate. — Adevă rat? Ş i pe cine? — Pe cardinal. într-una din zile. care era ş i ziua de platăa pensiei cuvenite pe trei luni. netrebnicul de Mazarin i-a tă iat pensia bietului Scarron! — Asta-i prea din cale-afară . a ră spuns Scarron. pentru căvorbeş te de ră u pe un altul? Imposibil! Convorbirea se oprise aici ş i Scarron. — Care anume? a întrebat Anna de Austria. — Acela de bolnav al majestă ţ ii-voastre. domnule. — Cum?! a replicat Scarron. Cînd lacheul îi aduse aceastăveste. .

ca ş i cum ai vrea s ăne spui ceva. sub care. unul dintre prietenii mei: este abatele d'Herblay. cu aerul că rosteş te un sfat salvator – cred cămai bine s-ar lă sa pă gubaş . asta sporeş te preţ uirea celor din jur. curtenitor. bună oară . că zut pesemne în dizgra ţ ia cardinalului din pricina unor catrene îndreptate împotriva-i. pere ţ ii erau tapeta ţ i simplu. dragul meu viconte. — Întocmai. dar suferind ş i scă rpinîndu-se cu o mică vergea. Era abatele Scarron. domnule. care a pus în miş care întreg Parisul? întrebăRaoul. domnul Scarron e poet? întrebăRaoul. — Da. Ză rindu-l pe Athos. domnul de Rotrou. zise Athos că tre viconte. — Atunci. deş i în ochii lui d ă inuia neîncetat o expresie vie. ră spunse Athos. dar azi niţ el cam ş terse. Deci ia aminte cum te porţ i în casa lui. Doar un gentilom oarecare. veş nic cu zîmbetul pe buze. urmăAthos. Dupăaceea. Doi lachei foarte respectuoş iş i bine instruiţ i îş i îndeplineau cu distincţ ie îndatoririle lor. Ş i se despă rţ irăsalutîndu-se cu cea mai aleasăpoliteţ e. văvoi îndeplini dorinţ a întru totul. viconte. În jurul acestui soi de cort mi ş că tor se înghesuiau o mul ţ ime de gentilomi ş i de doamne. viconte. . îl luăde mînăş i îl prezentălui Scarron. — Bine. Dac ăversurile sînt proaste. ori mai degrabăascultă . Prima persoanăpe care o z ă ri fu Aramis. Încă perea era foarte îngrijităş i mobilatăcum se cuvine. nu. cîndva viu colorate. Vreun ministru c ă zut în dizgraţ ie? — Oh. Aş a. instalat lîngăun fotoliu pe rotile. domnule. dar cu gust. dar dacăsînt frumoase. fă gă dui Raoul.— Vai domnule. — Dar cine e domnul Scarron. foarte înc ă pă tor. de cai ş i vale ţ i ce-ş i însoţ eau stă pînii. zeflemitor. mie îmi spuneţ i! exclamăAthos. Nu vorbi decît prin gesturi. — Din cînd în cînd săte apropii de noi. Totuş i. că deau peste ferestrele largi. Vom putea săspunem un cuvînt bun bietului om. acoperit cu o cuverturăde brocart. — Mi-aduc aminte. — Ai săm ăvezi discutînd mult ăvreme cu un gentilom. Jocul ă sta ne va ajuta să nu fim tulburaţ i de nimeni. Athos fă cu dou ăvizite în ora ş . Strada era plinăde slujitori trimiş i dup ă treburi. dar în unele clipe acoperit de o paloare bolnă vicioas ă . de care m-ai auzit adesea vorbind. rîse Athos. Aramis îi ieş i în întîmpinare. Perdele mari. iată -te prevenit. — Prea bine. Athos îş i croi drum ş i intră în casăurmat de tînă rul Raoul. Eu socoteam că asta înjoseş te. — Oare gentilomii fac versuri? întreba naiv Raoul. plinăde spirit ori de bună voin ţ ă . ţ esute cu flori. domnule. dar sănu spui nimic ş i nici sănu asculţ i. — E bine cămergem acolo tocmai astă -seară . cu un baldachin tapisat. care îş i mă rturisi deopotrivăîncîntarea ş i respectul faţ ăde noul oaspete ş i fă cu un compliment foarte spiritual vicontelui. pe la ş apte seara se îndreptăspre strada Tournelles. destul de voios. însă un spirit dintre cele mai alese. se agita un om cu chipul destul de tineresc.

î ş i roti. — Da. De cîteva zile parcăîn fiece clipăse ridica o cortină pentru el. Raoul.Raoul r ă mase descumpă nit. că ci nu era preg ă tit sără spund ăunor cuvinte atît de alese. cu mijlocul zvelt ş i mlă diu. Muza care are nevoie de mediocritatea aurită ? Că ci. Domnul Ménage să ri în sus entuziasmat. Raoul tresă ri. La vreo patru-cinci minute. E un personaj istoric. ş i ochii ei . — Dar muza ce va spune? interveni Aramis cu vocea lui mieroasă . Domni ş oara Paulet se îndrept ăspre locul ei obiş nuit. ar trebui săş tie c ăel nu vine din Anglia. La ea se ducea regele Henric al IV-lea cînd a fost asasinat. la doamna de Rambouillet. — Bun! zise Scarron. Aceastăculoare roş cat-ară mie. ca de aur. salutăcu multăgraţ ie. în mijlocul murmurului stîrnit de apariţ ia ei. ci de la domniş oara Paulet. — Uită -te la aceastăfemeie. îl cunoscuse pe Henric al IV-lea. zise el. Athos atinse cu mîna umă rul vicontelui. în care Athos recunoscu pe gentilomul întîlnit pe strada Saint-Honoré. nu? Am aflat noutatea azi după -amiaz ă . în schimb. Trebuie săş tii săte sacrifici pentru ţ ara ta. mă rea ţ ă . sau poate superioritatea pe care o dobîndise asupra celorlalte femei.E privilegiul pe care ţ i-l dăasuprirea. Oaspeţ ii se îngr ă mă dirăîn jurul noii venite. acum statul a devenit mai bogat. Totuş i. Dacănu mai am hidra. scumpe abate! zise ea cu vocea-i liniş tită . dezvelindu-i ceva eroic. domnul de Grasse ne-a spus-o. cu pă rul bogat. fermecă toarea ş i spirituala lor compatrioată . Frumoasele noastre doamne de astă zi. Tot ce spunea Scarron pă rea cu totul deosebit astă -seară . că rora le fu prezentat de că tre Aramis. dupăaceea vîlva stîrnită de sosirea lui se potoli treptat-treptat ş i conversa ţ ia deveni generală . st ă tuse de vorba cu el. aş a cum îi plă cea lui Rafael ş i cum Tizian a zugră vit toate Magdalenele sale. caderent omnes a crinibus hydri. uş a se deschise ş i lacheul anunţ ăpe domni ş oara Paulet. în care Raoul cerceta cu privirea întreaga adunare. a ş a cum poate credeau. aceastăfemeie care intra. rîse un partizan al Frondei. Domniş oara Paulet pă ş i drept spre Scarron. întinzînd mîna domniş oarei Paulet. cel pu ţ in mi-a ră mas leoaica. care aspirăla acest pompos titlu. Era o femeie înalt ă . că ci ş i astă zi o înconjura admiraţ ia celor din jur. rosti Scarron. Iată -te deci să rac. privirea de regin ăasupra adun ă rii. Athos fu salutat încăde doi-trei seniori. fă cuse săfie poreclita Leoaica. — Ei bine. — Cardinalul îş i va cumpă ra mai multe pomezi ş i parfumuri pe an cu aceste o mie cinci sute de livre. dar înainte s ă se aş eze. tîn ă răş i frumoasăîncă . oricum: ş i Virgilio puer aut tolerabile desit Hospitium.

v-aşcompromite prea mult. se împotrivi Scarron. Toata lumea se întoarse. Nu-l cunoş tea pe abatele de Gondy decît din auzite. — Dar maiestatea-sa nu are lă scaie. Toţ i se întoarser ăspre vicar. zise el. — Îndată . — Cum vei face ca săne poţ i primi ş i de acum înainte? continuă vicarul. Vicontele se apropie de Leoaicăcu chipul împurpurat ş i se pierdu îndatăîn mijlocul seniorilor care o înconjurau. Athos surîse. Scarron trecea de la unul la altul. — Ce anume? întrebăAramis. celă lalt în jurul domniş oarei Paulet. negricios. scumpe abate. Arată -te ceea ce eş ti. era cît pe ce săse dezmint ă . Eş ti în întîrziere ş i trebuie să -ţ i fac un dar. nu prea bine fă cut. dar nu te sfă tuiesc să -i vorbeş ti de Henric al IV-lea. spuse el. Ai că zut în dizgraţ ie. ai cumva venituri pe care noi nu le cunoaş tem? — Voi împrumuta bani de la regină . conducîndu-ş i fotoliul lui pe rotile prin mijlocul oaspeţ ilor cu iscusinţ a cu care un cîrmaci încercat ş i-ar îndruma barca pe o mare presă ratăla tot pasul de stînci. abate? Era o frazăsolemnă . — Ai fost remarcat de domniş oara Paulet. — O panglicăde pă lă rie. Scarron se întoarse ş i el ş i-i ieş i în întîmpinare în fotoliul sau. miop ş i tare stîngaci în miş că ri. nu. z ă rindu-l pe Scarron abia cînd gazda ajunse lîngăel. — Uluitor! strigăMénage. — Ei bine! glă sui vicarul. — O. ră spunse acesta. — Domnul cardinal Mazarin a binevoit săse gîndeascăla mine. — Noi cînd stă m de vorbă ? zise Athos că tre Aramis. în vreme ce domniş oara Paulet îi f ă cu un semn cu mîna de pe locul unde ş edea. voi fi nevoit săte numesc canonic la NotreDame. un adev ă rat provincial. Nu tră ieş te oare sub regimul comunită ţ ii de bunuri? Vicarul se întoarse.se oprirăasupra lui Raoul. dar o sforţ are disperatăîl scoase din încurcă tură . viconte: du-te săo saluţ i. În înc ă pere se formaserădou ăgrupuri distincte: unul în jurul domnului Ménage. În clipa aceea uş a se deschise ş i lacheul îl anunţ ăpe vicar. care gă sise de o sutăde ori la rînd o vorbăde duh drept ră spuns. — Iartă -m ă . Vă zu intrînd un om scund. rostităa suta oar ăîn timpul serii. ş i Scarron. Athos fă cu la fel. zîmbi spre Aramis ş i-l salutăamical din vîrful degetelor. care scoase la . — Atunci. Nu e încăprea multălume ş i-am fi remarcaţ i. cît pe ce săo ră stoarne – ş i totuş i cu o expresie impună toare ş i mîndrăîntipă rit ăpe faţ ă . Dacăeş ti strîmtorat. dar nu ş i în mînuirea pistolului ş i a spadei – încăde la primii paş i se lovi de o mă su ţ ă . interveni Aramis. că ci numele vicarului începea s ăse acopere de faimă .

. — Întocmai! încuviinţ ăvicarul. — A! fă cu ea. ca ş i cum ar fi vrut să -ş i alunge gîndurile ce o nă pă deau fă r ăvoie. Dupătrei zile n-a putut săţ in ăpiept ispitei ş i a luat drumul arhiepiscopiei. Din nenorocire. în clipa aceea aveam niş te treburi foarte importante cu consilierul Broussel. — Ei. — Ah! exclamăScarron. care se tupilălîngăo fereastră . Cum se simte bietul Voiture? Nu cumva ş tii. ră ceş te întorcîndu-se acasăş i se urc ăîn pat ca s ănu se mai dea jos. îl ză ri pe Athos ş i deveni visă toare. — Oare starea scumpului Voiture săfie chiar atît de rea? întreb ă Aramis. pe gustul Frondei. Scarron? — Cum? Domnul Voiture e bolnav? întreb ăseniorul care îi vorbise lui Athos în strada Saint-Honoré. Scarron îş i îndreptăîn grabăfotoliul spre uş ă . Voiture îi ră spunse cănu poate săjoace. În toate se vă deş te gustul Frondei. Aramis luăpanglica ş iş i-o puse la pă lă rie. Doamna La Renaudot se îngrijeş te de cearş afuri. îl z ă ri pe Aramis în niş a ferestrei ş i îş i ascunse dup ăevantai o uş oarătresă rire de surpriză . am pentru dumneata un evantai dupămoda Frondei. Ce are? — S-a aş ezat la masa de joc. Aş a căa ră cit ş i se aude c-ar fi pe moarte. Doamna Saintot a alergat într-un suflet să -i ducăo supăîntă ritoare. uitînd s ă -ş i trimitălacheul dupăcă mă ş i de schimb. doamna de Rambouillet. Athos fă cu un semn lui Aramis. Ş i acest mare om se poate săne p ă ră seascăş i el deseret orbem. Scarron. Luynes fă gă duieş te în numele meu să ia pă catul asupră -i. care sănu-i trimităceaiuri. la mine. ca să -l dezleg de jur ă mînt. ş i nu existănimeni. Închipuiţ i-văcăsă rmanul Voiture fă cuse jură mînt sănu mai joace. d'Herblay: face mă nuş i cum poartăpartizanii Frondei. iar pe dumneata. El sămoar ă ! Nici pomeneală ! E înconjurat de femei ca un sultan. unde vei avea credit nelimitat: coace o pîine minunată . la brutarul meu. îi informăvicarul. ori pe cineva. în odaia cea mai feritădin casa mea.ivealădin buzunar o panglicăciudatăde mă tase. Domniş oarăPaulet. —Ş i unde a ră cit? — Ei. Marchizul îl strigăş i-l pofteş te s ăia loc. Raoul se împurpurăla faţ ă . Voiture se aş ezăla masă . — Vai! ră spunse domnul Ménage. Te voi trimite la negustorul de unde-mi cumpă r mă nuş i. cînd Voiture îl vede pe marchizul de Luynes la o masă . În mijlocul saluturilor respectuoase care o întîmpinară . toatălumea se ridic ă . ducesa că uta în chip vă dit ceva. întrucît eu nu i-am dat dezlegare. Pai asta e o praş tie. În clipa aceea uş a se deschise ş i lacheul strigără sună tor: — Doamna ducesăde Chevreuse! La auzul acestui nume. Se simte foarte ră u. În cele din urmăîl ză ri pe Raoul ş i ochii îi scînteiară. Doamne. aş teptînd un partener de joc. pînăş i prietena noastr ă . asta-i! fă cu acru domni ş oara Paulet. pe jumă tate ascuns dupăperdea. pierde patru sute de scuzi.

Sîntem priviţ i. Raoul îş i fă gă dui s ănu plece f ă răsăvorbeascăfrumoasei copile cu ochii catifelaţ i: printr-un ciudat joc al gîndurilor. Ş tii sămuş ti. Raoul se întoarse ş i vă zu într-adevă r doi oaspeţ i abia sosiţ i: o copilă fermecă toare. înalt abia de cinci picioare! — Bravo! exclamăun bă rbat deş irat. Ş i-l pă ră si pentru a se duce s ăstea de vorb ăcu doamna în jurul că reia se strînsese o mulţ ime de lume. nu-ş i putu reţ ine o uş oarătresă rire. — Rîzi. scumpul meu bolnav! Îl ur ă sc atît de puţ in. la locul să u. Haide. cealaltăera o femeie ce pă rea căo are în grijă– un chip rece. — Domnul de Scudéry. se vede căvii din provincie. cu mustaţ a falnicăş i cu o spadăuriaş ăla ş old. domnule? îl întreabăRaoul pe Athos. cu ni ş te ochi catifelaţ i. — Un mare poet. care st ăde vorbăîn clipa asta cu acea dră gă laş ăfă ptur ă . pe care mi l-a recitat abatele ş i . acolo. — O.. cîtănedreptate. spre a înş ela atenţ ia celor cîţ iva curioş iş i. În acest timp. cu toatăstă pînirea de sine. uscă ţ iv ş i oacheş . El. încadrat de un minunat pă r negru. uscat ş i gă lbejit. aidoma frumoaselor pansele violete. viconte. interveni doamna Chevreuse de pe locul unde ş edea. aş a cum îl sfă tuise Athos. Raoul se apropie de ei. — Nu degeaba ţ i se spune Leoaica. cu chipul nespus de gingaşş i de trist. Declar ră spicat căsocot a măpricepe în poezie ş i căîntotdeauna versurile lui mi s-au p ă rut detestabile. Bravo. îi spuse domnul de Retz. în sfîrş it. pe care o lă sase bolnavăla castelul La Vallière ş i pe care o d ă duse uită rii pentru o clipă în mijlocul societă ţ ii de aici. ş i căn-ai avut niciodatăprilejul s ă -l întîlneş ti. De îndatăce se aflarăîmpreună . ea îi amintea de biata Louise. el?. sub care scînteiazăun potir de aur.— Dumitale nu ţ i-e drag! zise Scarron. începurăo convorbire înso ţ ităde bogate gesturi. — Cine e acest că pitan. Aramis se sili sărîd ă . doamn ă . iar pe urmăse îndreptăneobservat într-acolo. în preajma domnului Scarron. frumoasăPaulet! E timpul ca micul Voiture săfie pus. aruncăvreo cîteva cuvinte în dreapta ş i în stînga. vă zînd căAthos s-a oprit la rîndul să u în niş a ferestrei unde stă tuse el mai înainte. Aramis se apropiase de vicar. ca de adevă rată guvernantăori că lugă riţ ă . — E un rondel al domnului Voiture. încît aşpune cu plă cere săse facăslujbe pentru odihna sufletului să u. Aramis. care îi ş opti surîză tor ceva la ureche. îndră zni Raoul săintervinăîn discuţ ie.. rîzînd. — Autorul Cleliei ş i al Marelui Cirus? — Pe care le-a scris împreun ăcu sora sa. draga mea. deş i nu era nici o asemă nare la mijloc. mare poet! Eh. — Mi se pare căponegriţ i peste mă surăun mare poet.

fiindcă . ră sucindu-ş i mustaţ a. măal ă tur pă rerii vicarului: un simplu poet. Raoul ră mase cîteva clipe în preajma lor apoi se pierdu în grupul doamnei de Chevreuse. încuviinţ ăScudéry. — Cum. de care se apropiaserădomniş oara Paulet dintr-o parte ş i domniş oara de Scudéry din cealaltă . un simplu poet. ră sună tor. A fost adeseori necuviincios faţ ăde prinţ esă . De pildă . Dar numai atîta vreme cît glume ş te. — Aş adar? întrebăAthos. care îi ră spunse printrun zîmbet plin de graţ ie. — Ucis. În ce mă priveş te. Cînd nu spune lucrurile pe ş leau. îi va reproş a un lucru. de mareş alul d'Albret. — Fă r ăs ămai punem la socoteal ăcăcele mai reuş ite îş i au inspiraţ ia la castelul Rambouilet. — La ce oră ? — La ş ase. eu mi-aşîngă dui sănu împă rtă ş esc în totul pă rerea domnului de Scudéry. G ă sesc însăhazul cam silit. — Da. observăPaulet. — Da. cît despre mine.că ruia nu-i gă sesc pereche. i se ală turădomniş oara de Scudéry. e un poet de valoare. zise vicarul. Cineva se apropia de locul unde se aflau. — Mîine. ce capodopere! zise doamna de Chevreuse. spuse Athos. fă cînd un pas înainte. Dar posteritatea. — Unde? — La Saint-Mandé. A ucis poezia fă răsăş tie. gă sesc cădomnul Voiture e un poet. — Totuş i veţ i conveni c ă . Scrisoarea crapului cş tre ş tiucş . acesta-i cuvîntul. întă ri Scudéry. desigur. De pilda. murmurăAramis în grabă . în aceastăprivinţ ăe neasemuit. Zelida ş i Alcidaleea. — Cît despre mine. —Ş i cugetă rile filozofice? Iatăce-i lipsea bietului Voiture. apropiindu-se de grupul strîns aici ş i salutînd respectuos pe doamna de Chevreuse. Ideile politice îi lipsesc cu desă vîrş ire. — Oh. rosti Aramis. deş i plinăde admiraţ ie. dacădevine grav. glă sui Ménage. iar glumele prea familiare. ca ş i cînd ar fi vrut sătragăspada. trebuie sărecunoaş teţ i căle spune ca vai de lume. n-am ş tiut asta! Ş i în ce chip s-a ară tat necuviincios faţ ăde majestatea-sa? — Nu cunoaş teţ i poezia lui: Gîndeam? . calcă -n stră chini. eu îl învinuiesc ş i de faptul că ş i-a luat o prea mare libertate faţ ăde cei mari. desigur. în ceea ce priveş te gluma. La naiba. — Cine ţ i-a spus? — Contele de Rochefort. căprea a încă rcat versul cu licenţ e. de domnul de Schomberg ş i chiar faţ ăde regină . faţ ăde regină ? întreba Scudéry. dimpotriv ă . — Dar scrisorile lui. anume. nu-ş i află pereche. — Ei bine. — Adevă rat.

Poezia are trei strofe. N-a ş vrea s ş spun îndr ş gostitş ! Pş catul rimei mşdoboarş" Scudéry. Eu însăo cunosc dintr-o surs ăsigură . —Ş ioş tii? — Sper sămi-o amintesc. zise domniş oara Paulet. — S-auzim! strigar ătoţ i într-un glas. se prefă cu adîncit în sine cîteva clipe. care se plimba singurăcu el prin pă durea Fontainebleau. cred căregina a spus-o la foarte puţ ini. interveni doamna de Chevreuse. spune mai curînd trei cuplete! precizădomniş oara de Scudéry. faimş . Gonit departe-i de la curte Fş rşde arcul lui vrş jit. zise domniş oara de Scudéry. Marie. domnule Voiture?" întrebămaiestatea-sa.ş i ră spunse: „Gîndeam ş i eu c ş soarta vrea Dupşatîta nedreptate. nu ş tiu dacăare ceva comun cu regulile poetice. încît sălase impresia c ăimprovizează . cît despre aceastăultimăînţ epă tură . ză u aş a. — Într-adevă r. — Iatăîn ce împrejurare s-a ivit poezia. f ă r ăsămai vorbesc de domnul de Beaufort. Domnul Voiture era în tr ă sura reginei.— Nu. — Oh. urmăAramis. zise Aramis. Ménage ş i domni ş oara Paulet ridicarădin umeri. La ce sşmşaş tept. Sş încunune fruntea ta Cu cinste. Cînd tu te-arş ş i atît de rea Cu inimile devotate ş ie?" — Oh. — Nu. zise doamna de Chevreuse. Precum erai odinioarş . Eu. Doamna de Hautefort cu doamna de Sennecey i-ar da dreptate. — Haide-haide. — Nu. luăun aer îngîndurat pentru ca regina să -l întrebe la ce se gîndeş te. cugetînd în preajma ta. Oare vei fi mai fericitş . — Aş teptaţ i. „Gîndeam apoi cşbietul Amor Ce armele mereu ş i-a dş ruit. bombă ni Scarron. ceea ce se ş i întîmpl ă : „La ce te gîndeş ti. Voiture surîse. E cel mult un cîntec. nestemate. dar trebuie să -l iertă m în numele adevă rului. la o vreme. Asta nu mămai prive ş te cîtuş i de .

v ărog. . încuviinţ ăScarron. ş i cine ar fi nepoftit. domnule. sau pş rintele Vincent?" La aceastăultimăstrofă . — Văcer iertare. Ultimul cuplet? S-auzim! — Iată -l. spuse Aramis.. domnule. ş i spuneţ i-mi cine este tînă ra doamnăcare are o pă rere deosebităfaţ ăde toatăaceastăaleasă adunare? — Ah. Din dep ş rtş ri aici sosit. —Ş i ultimul cuplet? întrebădomniş oara de Scudéry. Era ş i pă rerea lui Raoul. nu? Raoul se împurpur ădin nou: — Mă rturisesc. arzi de dorinţ a să -i propui o alianţ ăofensivăş i defensivă . domniş oara Françoise d'Aubigné. faceţ i-mi cinstea. — Face parte cumva din familia vestitului Agrippa. — Aş a e: vrei săş tii cine e aceea tînă r ădoamn ă ? E frumoasa Indiană . Vai. încît e cu neputinţ ăsăte înş eli: „ş i mşgîndeam – doar noi poeş ii Gîndim adesea mai ciudat Ce-ai face în ş st prag al vieş ii De l-ai zş ri cu-adev ş rat.. căversurile mi se par foarte frumoase. e pierdere de timp. dar nu ş tiu mai mult decît înainte. un strigă t se stîrni fa ţ ăde necuviin ţ a lui Voiture. ş i cînd vei ajunge săpricepi graiul acesta. gl ă sui Raoul. Dar tă cere! Între poeţ i nu se spun asemenea lucruri. prietenul regelui Henric al IV-lea? — E nepoata lui. iatăde ce-i spun frumoasa Indiană . zise el. sînt un provincial! — Ceea ce înseamnăcănu pricepi mare lucru din pă să reasca ciripită pe aici de toatălumea. Pe Buckingham. — Eu însănu am cinstea săfiu poet. rosti Raoul cu tot sîngele în obraji. —Ş i într-adevă r sînt. ş i veţ i avea bună voin ţ a să -mi spuneţ i cine-i persoana pe care o numi ţ i frumoasa Indian ă ? — Da. ş i vărugam. El. eu gă sesc minunate aceste versuri. chipeş ul duce. sa speră m căo săfie dat uit ă rii. Tocmai a sosit din Martinica. — Din nenorocire. desigur: una dintre cele mai fermecă toare fiinţ e de pe lume. cu atît mai bine! Nici nu te stră dui săo pricepi. Precum vă d. tinere. Acesta are avantajul de a folosi nume proprii. care se apropie de Scarron ş i spuse roş ind: — Domnule Scarron. Cu atît mai bine. zise Raoul. tînă rul meu viconte.puţ in: de azi-dimineaţ ănu mai sînt bolnavul reginei. — Atunci măvei ierta. murmurăcopila cu ochii catifelaţ i. fă cu Scarron.

Athos. altul umorul. cel puţ in pe unele dintre ele. n-ai nici un motiv să -l invidiezi. spuse domniş oara d'Aubigné. roag-o săaibăbună tatea s ă -ţ i dea mîna cînd coboară treptele. adă ugăea. — În privinţ a asta. lă săochii în pă mînt ş i îş i reluăaerul naiv de mai înainte. du-te ş i-l caut ăpe contele de La Fère. altul originalitatea. — Chemaţ i-l încoace pe contele de La Fère.. oricînd. ră mas în firida ferestrei. Domniş oara Paulet plecase.. — Iatăo fiin ţ ăplin ăde spirit. Protejatul nostru va fi primit cum se cuvine. Zicînd aceasta se ridic ăş i ceru tră sura. Aramis se apropie de Athos ş i se întoarse împreunăcu el. însoţ eş te-o pe doamna ducesă de Chevreuse. — Domnule conte. eu îţ i ră mîn îndatorata cămi-ai dat prilejul să -l cunosc. — Pleci atît de repede? întrebăel. domniş oara de Scudéry tocmai pleca. Dumneavoastrănu-i admiraţ i pe prietenii bietului Voiture? Ascultaţ i cum îl mai scarmă nă . Vreau să -i vorbesc. Astă -seară . ră spunse vicarul rîzînd. nu trebuie decît săporunciţ i. cu un surîs care aminti lui Aramis ş i Athos de Marie Michon. altul independenţ a. urm ă rea tot ce se petrecea în jur cu un zîmbet dispreţ uitor pe buze. ză u aş a. vreau săse creadăcănu stau de vorbă cu el. îl rug ădoamna de Chevreuse pe vicar. Vreau să -i vorbesc. rosti ducesa. lă udîndu-l! Unul îi contest ăbunul simţ . — Domnule. iat ă ceea ce ţ i-am fă gă duit. adresîndu-se la rîndul ei lui Scarron. că ci îi cunosc ispră vile de odinioară . ducesă ? murmurăAramis. Raoul de asemenea. întorcîndu-se spre Aramis. miratăde efectul cuvintelor sale. eş ti bun s ă -mi faci încăun serviciu astă -seară ? — Cum adică . totu ş i socot cănu-i bine să -l salut decît începînd de poimîine dimineaţ ă . — Doamnă . altul. — Ei bine. spuse Athos. altul poezia. Frumoasa Indianăse apropie de Scarron să -ş i ia r ă mas bun. se adresăAthos lui Raoul. Eh. — Scumpul meu Gondy. vorbeş ti ca în Apocalips. cum l-a numit domniş oara de Scudéry? Scarron începu sărîdă . i-o întoarse ducesa. ră spunse vicarul. Frumoasa Indiană . ş i dupăaceea mulţ umeş te-i. Domnule d'Herblay. . zise Raoul. Se vorbea mai departe despre Voiture. Mi-e drag ş i-l admir. — Veţ iş ti asta mîine seară . întinzînd o scrisoare lui Athos.Raoul fă cu ochii mari: privirea lui se întîlni cu aceea a tinerei fete. — Iar eu. dar ce vor sămai lase acestui om de neasemuit. e o mare fericire pentru el săvără mînă îndatorat. ră spunse ş ă galnic femeia. — Viconte. Doamne. mîine. care zîmbi. —Ş i de ce abia de poimîine dimineaţ ă ? întrebădoamna de Chevreuse. dornicăsăse ală ture discuţ iei acestuia cu tînă rul viconte.

— Cu bine. îi dă du mîna săi-o să rute. domniş oara d'Aubigné este o fiinţ ăfermec ă toare! Zicînd acestea. doamna de Chevreuse fă cu tîn ă rului un ultim semn de bun ră mas ş i Raoul urcăscara cu totul descumpă nit. urcînd. . Acum poate sămoar ă . îi cuprinse deodatăcapul în mîini ş i îl să rutăpe frunte... Dacăave ţ i cumva ve ş ti despre domnul Voiture. să rmanul paralitic dispă ru în odaia de culcare. în oş tirea Prinţ ului. zicînd: — Viconte. Lasă -i să -ş i urmeze calea. Sînt frînt de obosealăş i măduc să măculc. Vai! Mie nu mi-a ră mas decît limba. Într-adevă r. Treptat-treptat. Vino ş i-mi împinge că ruciorul pînăla pat. tîn ă ra fatăîntorcînd ochii cu interes spre să rmanul paralitic. dar voi că uta sădovedesc căş i asta înseamnăceva. grupurile se ră riră . pe cînd eu. Ei pot s ămiş te braţ ele. domnule. Athos pricepu ce se întîmplase ş i zîmbi. dupăcum vedeţ i. — Nici unul nu va face ce-a spus. apoi. Cît despre Raoul.. căvreo cîţ iva primiseră scrisori ş i căîntreaga sear ăpă rea s ăaibăun scop tainic. zise el. — Vino. care o fă ceau atît de încînt ă toare ş i mai ales atît de primejdioasă . abate! zise vicarul. stră in de literatura. u ş a se închise în urma lui ş i luminile prinser ăsăse stingăuna dupăalta în salonul din strada Tournelles. ceea ce înseamn ămult. Tră sura porni. să rmanul paralitic urm ă rind-o cu o privire iubitoare. domnilor! zise contele. dupăce mai schimbarăîntre dîn ş ii o ultimă privire.— Printre cele din urmă . cu zîmbetu-i de maimuţ ă . sădorm două zeci ş i patru de ceasuri în ş ir. Scarron nu pă rea s ăfi vă zut c ă unii dintre oaspeţ ii să iş uş otiser ămisterios. — Fă r ăîndoială . el o însoţ i într-adevă r pe ducesăpînăla tr ă surăş i ea. — Cum asta? întrebăfata cu ochii catifelaţ i. ură rile ş i să rutul meu să -ţ i poarte noroc! Dupăaceea porunci vizitiului sămearg ăla castelul Luynes. cautădeci ş i dormi bine în aceastăultimă noapte pe care o petreci în ora ş . E timpul sămergem. Champenois! A b ă tut de unsprezece. panegiricul lui e gata fă cut. Mîine ţ in predic ăş i am două zeci de lucruri de citit astă -seară . conte! zise abatele d'Herblay. — Cu bine. Ş i se despă rţ irărîzînd. — Oh! murmurăScarron. într-una din acele porniri nestă pînite. ş i mai cu seamăveş ti bune. Oh. deş i se f ă cuse atîta vîlvăîn jurul ei. Scarron îi urmă rea cu coada ochiului prin fereastra salonului. Cei trei se salutară . Măîntorc la mine la mînă stire.. fiţ i amabil ş i înş tiinţ aţ i-m ămîine ş i pe mine. Ei. — Aş adar. murmurăel. viconte. voi fi osta ş ? întrebătînă rul. vămulţ umesc din toatăinima! — Cu bine. Mîine vei pleca sub arme. bravii gentilomi! Cine ş tie dacănu se stră duiesc să -mi recapă t pensia.

Ş i Athos cuget ăcăprima parte a vieţ ii sale a fost zdrobităde o femeie. lacheul ce-i însoţ ise de la Blois. veghind sănu lipseasc ănimic din cele de trebuinţ ăunui tînă r ce pleca la oş tire. fă răîndoială . ale că rui vise trebuie căerau dulci ş i somnul lin. Mai întîi lustrui singur o spad ăpe care o scoase dintr-o teac ăde piele parfumată . întorcîndu-se tîrziu în ajun. Dormea încă . după paloarea mai accentuatădecît de obicei ş i dup ăurmele insomniei zugră vite pe chipul lui. tot ce se petrecea în inima acestui om. Anii de altă datăîi înviarăîn amintire cu suavele lor aduceri aminte. Athos se apropie ş i se aplec ăasupr ă -i plin de duio ş ie ş i tristeţ e. Privirile li se întîlnirăş i Raoul în ţ elese. că ci Raoul. presimţ i tot ce putea săp ă timească Raoul. întunecimile în care ne-am pierdut iluziile. nă vă lea în încă pere prin fereastra largă . ş i unda de tandrăş i adînc ămil ăce-i nă pă di inima. Raoul se trezi dintr-un somn tihnit ş i senin. ş i-i porunci sărînduiasc ălucrurile în cufă r sub ochii lui. Athos se lă s ăfurat de reverie în faţ a acestei tinere ţ i atît de stră lucitoare ş i neprihă nite. Dupăaceea aruncăo pungăplin ăde ludovici pe fundul unui cuf ă r pe care tînă rul urma să -l ia cu sine. dupăaproape un ceas petrecut cu aceste îndeletniciri. pră pastia unde neam îngropat fericirea. ghiceai lesne căn-a închis ochii toatănoaptea. În clipa aceea. deschise uş a ce d ă dea în odaia vicontelui ş i întrăîncetiş or. în dimineaţ a aceea simţ eai în toatăfă ptura lui o oarecare încetinealăş iş ovă ială . îl strigăpe Olivain. într-atît de învă luitoare era veghea mută .XXIV SAINT-DENIS Mijea de ziuăcînd Athos se dă du jos din pat ş i se îmbră că . uitîndu-se îndelung la tînă rul surîză tor ş i cu pleoapele întredeschise. Pletele negre acopereau pe jumă tate fruntea seninăş i umezităde o burăde sudoare. care sînt mai curînd adieri înmiresmate decît gînduri. Între acest trecut ş i prezent era o pră pastie. ea str ă bate mă rile unde am tră it naufragii. se adunăîn privirea-i umed ăaţ intităasupra tînă rului. În cele din urm ă . ce luneca în perle pe obrajii lui de copil obosit. Împotriva firii sale atît de hotă rîte ş i ne ş ovă ielnice. cercetînd la început dac ămînerul e solid ş i dacăpana tă iş ului ş i mînerul sînt prinse trainic una de alta. cu capul ginga şrezemat de braţ . Soarele. Amintindu-ş i cîte pă timise. Treptat-treptat. aş a cum au îndeobş te fiin ţ ele ginga ş e ca pă să rile cerului. uitase sătragăperdelele. care se ş i ridicase pe cer. care . se gîndi cu groazăce înrîurire putea săaibă dragostea asupra unei firi atît de simţ itoare ş i totodatăviguroasă . Dar închipuirea zboarăca un înger ş i ca fulgerul. pă truns ăde grij ăş i de iubire a îngerului să u pă zitor. Asta din pricin ăc ăse îngrijea să -l pregă teascăde plecare pe Raoul ş i că uta săcîş tige timp.

gata săse înă buş e în stră dania de a nu-ş i ară ta tulburarea printr-o pornire dr ă gă stoasă . ai stat pînănoaptea tîrziu. — Cum te simţ i? întrebăel. — Oh. domnule. domnule. dragul meu. aruncîndu-ş i ochii în jur. uitîndu-se necontenit la conte. Coborî din odaie. Cînd ajunse în capul treptelor de la intrare. ră spunse contele. zise Athos. vorbi Athos. măiubeş ti un pic. cu acea grijă pă rinteascăş i înduioş ă toare a omului matur fa ţ ăde un tînă r. Asta r ă mîne în grija mea. îngrijeş te-te de cuf ă rul meu. ş i caii aş teaptă . —Ş i nu m-aţ i trezit? — Voiam săte las sămai dormi puţ in. — Vezi dacăn-ai uitat ceva. — Acum. Dac ăporuncile mele au fost urmate întocmai. ruş inat de atîta bună voin ţ ă . La anii tă i simţ i îndoit orice oboseală . domnule. plin de respect. — Oh. fiindc ădomnul conte mi-a poruncit să -i iau spada descinsăaseară . — Minunat. glă sui vicontele c ă tre Olivain. i-o transmisese tînă rului. — Oh. văcer iertare. Trebuie săte fi obosit mult ziua de ieri. zise Raoul. Raoul. Raoul. În clipa aceea. lacheul se apropie cu oarecare ş ovă ialăş i îi spuse în ş oaptă : — Domnul viconte nu are spadă . zise Raoul. . Într-o clipăsînt gata îmbr ă cat. domnule. — Asta înseamnăc ăe ş ti încăîn creş tere. zise Athos. Athos îl strig ăpe Olivain ş i. numai ca s ă -ş i ascundăş i el tulburarea. — Eraţ i aici. deprins cu viaţ a de ostaş . Într-adevă r.îl aş tepta săse trezească . domnule! izbucni Raoul. că ci o nesfîrş itădragoste i se zugră vi la rîndu-i în ochi. urmăAthos. domnule? zise el. — N-am uitat nimic. Dumnezeu mi-e martor căv ăiubesc ş i căva venerez. — Prin urmare. —Ş i eu care dormeam în timp ce dumneavoastră . ca săvadădac ăa sosit momentul să -ş i ia ră mas bun. — Cufă rul te-aş teaptă . Athos surîse. dar Athos nu dă du nici un semn. Raoul pă ru c ănu bagăîn seamăaceste cuvinte. cel pu ţ in a ş a sper. aţ i avut bună tatea săvăîngrijiţ i de toate! strigăRaoul. ca ş i cum ar fi că utat un anumit lucru. Raoul fu gata. cufă rul trebuie s ăfie urcat pe cal. aproape înduioş at. aici. zise Olivain. — Totul s-a adus la îndeplinire precum a poruncit domnul conte. — Da. măcopleş iţ i cu atîta bună tate. cu acea punctualitate pe care el. ca ş i bagajul lacheului. Totul a fost rînduit sub ochii mei ş i nimic n-o să -ţ i lipsească . murmurăAthos. într-adevă r. voios ş i pe deplin odihnit. — Bine. domnule. dupăvreo zece minute. ce bun sînteţ i! murmurăRaoul. aş a cum iubitul aş teaptăsăi se trezească iubita. Raoul vă zu trei cai.

e plin de spume. din pricina asta. Cînd ieş irăîn strada Saint-Denis. calul t ă uaş i obosit. Athos încă lecăfă răgrabăpe cal. parînd printr-un gest. Raoul. ochii să i. adă ug ă : — Uite. Raoul simţ i lă murit clipa despă rţ irii tot mai aproape. dupăce ş optise ceva lacheului. Gîndeş te-te că peste opt zile nu vei mai face exerciţ ii de că lă rie într-un manej. se întoarse în cas ă . În ră stimpuri nu se putea stă pîni s ănu dea glas cîte unui gînd ori unui sfat. sau mai degrabăcalea numit ăpe atunci malul Pépin. ci te vei afla pe cîmpul de luptă . — Ascultă . rosti el. apoi ţ inurăcheiul. Ş i numaidecât. n-ai s ă -l mai poţ i struni cu destulăiuţ eală . ca ş i puţ inele cuvinte ce-i scă pau din cînd în cînd de pe buze. încruci ş înd spada. Raoul. — Fiindcăţ ineam braţ ul îndoit ş i mărezemam în cot. ş i pornirăde-a lungul zidurilor lui Grand-Châtelet. cînd cei doi cavaleri ajunseră pe culmea dealului Récollets. bag ăde seamă . Cei doi gentilomi apucarăpe Pont-Neuf. salvarea unui cavaler depinde cîteodatăde repeziciunea cu care calul îi dăascultare. — Ia aminte. mă rturiseau o ş i mai mare iubire. Încordarea asta face sătragi al ă turi de ţ intă . domnule. Raoul? — Da. Înţ elegi ce vreau să -ţ i spun. admirînd totodatăprevenitoarea-i delicateţ e. ori chiar printr-o lovitură . în loc s ă -i urmeze. dar miş carea corpului în clipa cînd te avîn ţ i la atac abate întotdeauna direcţ ia spadei. acesta tear opri de la primul pas. Ţ i-am spus adesea ş i n-ar trebui săuiţ i. spuse Athos. ş i spusa lui vă dea o grijăneţ ă rmuită . ş i dacăai avea potrivnic un om cu sînge rece. fericit. care. ai dat greşde trei ori. Dupăce trecurăde poarta Saint-Denis. Raoul. te-ai nă pusti îndat ăasupra adversarului. asta fiind un mare cusur pentru un că lă reţ : Iată .— Oh. din două sprezece focuri. Îi chinui gura cu ză bala. — Iar dumneavoastrăaţ i nimerit de dou ă sprezece ori la rînd. continuăAthos. în vreme ce al meu pare abia scos din grajd. E un cusur al tinereţ ii. urmîndu-v ă povaţ a. nu b ă găde seamănimic. căprea încordezi braţ ul cînd ţ ii pistolul în mînă . îi ajunse din urmăş i lacheul. zise Athos. Astfel. Am tras dupăaceea singur la ţ intă . ce minunat ăcîmpie pentru vîn ă toarea de potîrnichi! Tînă rul se folosi de sfatul contelui. ş tiu. ş i n-am mai dat gre ş . De altfel. ca sănu dea prea multăînsemnă tate acestor lucruri ş i să -l mîhnească . strîngînd frîul ş i. încîntat s ăse afle în tovă ră ş ia contelui. Aş adar. contele dă duse în ajun felurite porunci privind treburile sale de peste zi. Mergeau în tă cere. Athos cercetăcu privirea calul vicontelui. măînso ţ iţ i? — Vreau săte petrec o bucatăde drum. Ochii lui Raoul stră luceau de bucurie ş i se aruncăsprinten în ş a. — Am remarcat ieri ş i altceva. ori avu aerul c ănu bagăde seamă . zîmbi Raoul. Anume. E ca ş i cînd. doamne! strigăel.

vai. ne pricepem la ră ni. zîmbind. ră spunse tînă rul. cam piş căvîntul ă sta! f ă cu Athos.. Raoul. Olivain. dupăînfă ţ iş are. în plus. urmîndu-ş i calea. aş a cum se întîmplăadesea. Cine trage întîi nimereş te rareori adversarul. ă ş tia. c ă pă ta numaidecît interes în ochii lui. E-al doilea pe ziua de azi. adă ug ăAthos. din pricina să rbă torii din aceea zi.. — Ei! spuse Athos. scrie-mi numaidecît. celor ce luptă m pe cal. asta nu măface să -l uit pe cel de care m ă despart. să nu uit. mai cu seamănouă .. Într-adevă r. unul tare chipeşş i mîndru. ş i ajunserăîn faţ a unei vechi biserici. ş i vei intra. fiindcăaşvrea să -ţ i vorbesc aici ş i asta te va face săză boveş ti destul. — A mai trecut pe-aici în dimineaţ a asta un tînă r ca mine? întreb ă Raoul. domnule. Oricum. încît gentilomul acela săţ i-o ia cu mult înainte. Vorbind astfel. — Atunci voi avea un tovar ă şde drum. pot săse întoarcăş i săte striveascăsub copitele cailor. cautăş i te abate din calea urmatăde regimentul tă u.directă . pe cinstea mea. ai grijăde cai ş i dă mi spada. Dar. dac ăte pr ă buş eş ti de pe cal ş iţ i-a mai ră mas un dram de putere. — Da. — Mulţ umesc. — Am săvăurmez sfatul. Raoul. Nu-s niscaiva braconieri cei pe care i-au prins colo jos?. Unul dintre ostaş i rosti că tre celă lalt: — Uite încăun tînă r gentilom care se pare căpleacăla oaste. — Eh. unde ş i începuse slujba de dimineaţ ă . unde st ă teau de pazădou ăsantinele. smuce ş te frîul ş i ridic ă -ţ i calul în douăpicioare: mie asta mi-a salvat viaţ a în dou ăsau în trei rînduri. tocmai ajungeau la poarta ora ş ului. — Nu cred să -l ajungi. Tu. iată -ne la Saint-Denis.. — Dupăce vezi asta? întrebăcontele. domnule. — Cum doriţ i. c ă ci te vei înfă ţ iş a unui tînă r general care îndr ă geş te grozav mirosul de pulbere. nu numai din recunoş tinţ ă . Athos se întoarse în ş a: tot ce-l privea pe Raoul. adînc mi ş cat. zise Athos. Asta mi-a ară tat cătrebuie săfie de neam mare. — Ah. ş i vîrsta l-arată . ori pune pe cineva să -mi scrie: noi. cînd îl vezi pe adversar cătrage. . domnule. Dar nu oricine are îndemînarea ş i curajul dumneavoastră . Da. monseniore. Ş i încăceva foarte important Raoul: dacă eş ti ră nit în luptă . — Da. stră bă turăstră zile pline de lume. De altminteri. zise Raoul. r ă spunse santinela. domnule. fie ş i indirect. aş a cum dumneavoastr ăaţ i fă cut de atîtea ori. spuneam cădacăvei intra în foc. — Aş a. săţ ii minte cădacăe sălupţ i de unul singur cu cineva. O amintire de-a iernii! A. de-ai s ăcazi ră nit. altfel. — Sădesc ă lecă m. într-adevă r. s ăţ ii minte: tu sănu tragi niciodatăcel dintîi. întrucît trage cu teama căva ră mîne dezarmat în fa ţ a unui duş man înarmat. murmurăAthos.

Omul acesta era adevă ratul rege. odihnea un catafalc susţ inut de stîlpi de stejar. ori spiritul lui Dumnezeu i se aflăîn preajmă . acest ministru atît de urît de că tre stă pînul să u a coborît în mormînt. pe care nu voia să -l lase s ă tră iascăsingur. pregă tit pentru aceastăîmprejurare de tristeţ ea ce-i stă pînea inima. m-am amestecat fă ţ işde cîteva ori în planurile acestui mare om. în timp ce Athos ş i Raoul coborau. te a ş tept!" Domni o clipăde tă cere. Sămergem dupăomul acesta. pe mine ş i pe prietenii mei. cautăa deosebi întotdeauna pe rege de regalitate. Tînă rul. Raoul. Tînă rul îi atinse mîna. coborîse scara cu pasul rar ş i solemn. descoperit.Ş i totuş i. spuse: — Aici zace un om slab ş i lipsit de mă re ţ ie. stră lucirea monarhiei e atît de puternicăla noi. ş i regalitatea. Aceastădomnie a apus. care nu moare. Dacănu m-a strivit. tră gînd dupăsine ş i pe rege. pe ultima treaptăa sc ă rii. dinaintea ră mă ş iţ elor p ă mînte ş ti ale ultimului rege. dupăcum le deschidea.Athos luăspada pe care i-o întinse lacheul. jos. ş i pă rea căs ă lă ş luie ş te acolo pentru a spune trufiei omeneş ti. Raoul. Ş i totuş i. ţ ine minte. ar ă tînd spre sicriu. lumina slab un felinar de argint. aplecăfruntea ş i se închină . o înă buş ea sau o lă sa sărespire la bunul să u plac. fă răîndoială . Athos spuse un cuvînt unuia dintre îngrijitorii bisericii. a înă lţ at regalitatea. a fost fă răîndoialăca s ă -ţ i pot spune ast ă zi: Raoul. regele nu-i decît un om. Pe urmă . care nu avea să -ş i întîlneasc ă stră moş ii decît atunci cînd urmaş ul să u avea săsoseascăală turi de el. încît omul acesta n-a avut nici mă car cinstea unui mormînt la picioarele celui pentru a că rui glorie ş i-a irosit viaţ a. ş i acum stă tea în picioare. În unele inimi de pă rinte tră ieş te o fă rîmădin acea dragoste plinăde grijăpe care un iubit o nutreş te pentru iubita sa. Raoul. care ţ inea Franţ a în mîinile sale ş i care. ş i cei doi gentilomi intrarăîn biserică . îi spuse Athos. că ci un rege nu zideş te decît atunci cînd Dumnezeu. că ci omul acesta. Undeva. sub un bogat acoperă mînt de catifea violetăpresă ratăcu flori de aur. aflîndu-se pe tron: „Ţ ă rînăomenească . care se înclinăş i porni în direcţ ia unde se aflau criptele. dac ăl-a coborît pe rege. care totu ş i a avut o domnie plinăde uriaş e evenimente: asta din pricinăcădeasupra acestui rege veghea spiritul unui alt om. atît de pornităcîteodatăsăse pream ă reascăsingură . — Vino. de teamăsănu-i distrugăopera. aş a cum felinarul de colo veghează deasupra sicriului ş i luminează . care moare. pe care el o însufleţ ea. pe vremea aceea toat ălumea a privit moartea cardinalului ca pe o mîntuire. în n ă prasnica-i mînie. ş i chiar eu însumi. Douălucruri stau închise la Luvru: regele. . orbit pîn ă într-atîta cum sînt îndeobş te contemporanii. Athos ridicămîna ş i. ş i chiar sub lică rirea lui. Raoul: celă lalt nu era decît o umbră . ca ş i de mă re ţ ia bisericii abia stră bă tut ă . Îngrijitorul închise uş a de fier ce ducea la criptele regilor ş i ră mase în capul scă rii. Athos îi dă du lui Raoul ap ăsfinţ ită .

spada atîrn ăprea jos. Raoul? Grimaud m ăslujeş te de mulţ i ani. că dacămi se va întîmpla vreo nenorocire. Spre deosebire de noi. primind spada din mîinile contelui. la rîndul meu. î ţ i întreză resc viitorul ca printr-o ceaţ ă . dar aceastăspadăe cel mai pre ţ ios dar pe care mi l-aţ i fă cut. însemnă m la fel de puţ in înaintea acestui corp întins pe ultima treaptăa scă rii. domnule. că ci principiul nevă zut e totul. murmurăcontele. adicălucrul acela nevă zut. — Olivain. să mor pentru rege. iar amintirea voastrăultimul meu gînd. Săne îmbr ă ţ iş ă m. Auzi. Nă dă jduiesc căva fi mai bun decît al nostru. adicăspiritul lui Dumnezeu pe pă mînt. vei putea săslujeş ti. Oare v-am înţ eles bine? Athos zîmbi. — Eş ti o fire nobilă . tu vei avea un rege fă r ăministru. cînd te vei afla în cumpă na îndoielii ş i nu vei ş ti pe cine s ăslujeş ti. Raoul. — Ea a fost purtatăde tat ă l meu. Iatăspada ta! Raoul puse un genunchi în pă mînt. nobilii de viţ ă . Singur Dumnezeu a vrut săfacăacest principiu palpabil. domnule. viconte. cu atît mai bine. dornic să -ş i ascundătulburarea. se plecădinaintea altarului ş i se îndreptăcu paş i mari spre tinda bisericii. Raoul. Strînge pu ţ in catarama. Ş i să rutăcu evlavie mînerul spadei. ceilal ţ i. spuse Raoul.regalitatea e spiritul lui Dumnezeu. Cu bine. — Domnule. Voi respecta regalitatea. Raoul se ridicăş i se arunc ăcu nest ă vilităiubire în braţ ele contelui. Văjur. încît noi. Am săo port plin de recunoş tinţ ă . rosti el. pe cît de puţ in înseamn ăacest trup înseş i înaintea tronului lui Dumnezeu. e un om plin de curaj ş i . un gentilom cinstit. te întorci. Ridică -te. că ci întotdeauna atotputernicia are ameţ elile ei care o împing la tiranie. în faţ a că reia Olivain aş tepta cu caii. Aş a! Acum îl vei însoţ i pe viconte pînăvăîntîlniţ i cu Grimaud. văjur. ş i m-am ară tat vrednic de ea ori de cîte ori îi strîngeam mînerul în mînăş i teaca ei îmi juca la ş old. săiubeş ti ş i să -l respecţ i pe rege. îl voi sluji pe rege ş i voi că uta. rosti Raoul. — Voi iubi cu dă ruire pe Dumnezeu. numele vostru va fi cel din urmă nume pe care-l voi rosti. dacăe sămor. Vă datorez totul. Am purtat-o ş i eu. dă du un ban de aur îngrijitorului mormintelor. Athos urcăiute scara. iubeş te ş i respectăregalitatea. Dacăbraţ ul ţ i-e încăslab ca săpoţ i stă pîni aceast ăspadă . — Cu bine. adicăacea scînteiere celestăcare face ţ ă rîna atît de mă rea ţ ăş i atît de sfîntă . întotdeauna. cînd apare el. — Bun! fă cu Athos. înlă turăaparenţ a materialăpentru principiul nevă zut. întotdeauna! strigătînă rul. care simţ ea căi se sfî ş ie inima. care am avut un ministru fă rărege. ară tînd spre cureaua de care atîrna spada lui Raoul. zise el. vei avea vreme săînveţ i cănu trebuie săo tragi din teacădecît atunci cînd e neapă rat nevoie. întrupîndu-l într-un om. pentru regalitate sau pentru Dumnezeu. Aş adar. slujeş te. Chiar dacăacest rege e un tiran. ş i gîndeş te-te la mine! — Oh.

În plus. urm ă rindu-i cu privirea pînădispă rurădupă o cotiturăa stră zii. avînd mari capete de acuzare împotrivă -i. îş i închipuia. domnul de Beaufort pă rea s ăzoreascătimpul ş i chema din tot sufletul clipa acţ iunii. apoi. Raoul se supuse. ş i asta fă cea s ă -i creasc ăinima. în vreme ce Raoul se depă rtă . strigînd din ră sputeri: Sînt liber! E adevă rat că . care cunoş tea ca nimeni interiorul Palatului Regal ş i care avea ş tiinţ ăde legă tura dintre reginăş i cardinal.de prevedere. pe cai. Grimaud. Atunci contele aruncăfrîul calului în mîinile unui ţ ă ran. — Haide. tot învîrtindu-ş i degetele mari unul pe . El. pe care îl ura aprig. fuga lui era o proastăafacere pentru domnul de Chavigny. o ş i mai proastăafacere pentru Mazarin. îl vedea la zece paş i pe La Ramée. c ă ci nu mai era în stare săvorbească . Cu bine. pă stratăo deplinăcumpă nire între simţ ă mintele nutrite de că tre domnul de Beaufort faţ ăde guvernatorul închisorii ş i de ministru. planuri încăfoarte vagi ş i foarte nesigure. copilul meu scump! — Cu bine. Spre deosebire de alţ i oameni. trebuie s ă recunoaş tem. se trezea între aceia ş i patru pereţ i. era. Cu bine iubitul meu ocrotitor! Athos fă cu un semn cu mîna. se duse de îngenunche în cel mai întunecat ungher ş i începu săse roage. tră gînd în piept cu nesa ţ aerul cîmpiilor ş i al pă durilor. Vedem. intrăîn biserică . XXV UNUL DINTRE CELE PATRUZECI DE MIJLOACE DE EVADARE ALE DOMNULUI DE BEAUFORT În acest timp. faţ ăde slugăş i de stă pîn. domnul de Beaufort. dar. lă sînd deoparte planurile pe care ş i le fă urea pentru viitor. săvăvă d plecînd. spuse Raoul. În evadarea sa. domnul de Beaufort zîmbea încîntat ş i se ş i vedea scă pat. domnule. te va însoţ i. care iau cu însufleţ ire o hotă rîre primejdioasăş i îş i pierd avîntul pe mă surăce se apropie clipa aducerii ei la îndeplinire. — Da. cu capul descoperit. urcădin nou ş i fă răgrabătreptele. pe care îl duş mă nea din pricina micilor mizerii menite să -l tot sîcîie. furtuna ce avea s ăse stîrneasc ăîn clipa cînd zvonul va da buzna din cabinetului ministrului în odaia Annei de Austria: domnul de Beaufort a scă pat! Cugetînd la toate acestea în sinea sa. sus. Mai întîi. domnule! zise Raoul. Ră mase nemi ş cat acolo. al că rui nă prasnic curaj devenise faimos ş i care cinci ani în ş ir fusese în lanţ urile inactivită ţ ii. — Cu bine. de acolo din temni ţ ă . Raoul! rosti contele. ceasurile se scurgeau pentru întemniţ at aş a cum se scurgeau ş i pentru cei care îi pregă teau fuga: numai căse scurgeau prea încet. dezmeticindu-se. domnul de Beaufort. un început de r ă zbunare.

Cît despre Grimaud. chip pe care la început îl urîse ş i care între timp ajunsese să întruchipeze toate nă dejdile sale. ora ş ase seara la fel de neră bdă tor ca ş i prinţ ul. domnul de Beaufort jucase o partidăde mingi cu La Ramée. o asemenea prevedere pă rea cu totul de prisos. în fond. Or. care ajunsese săse bizuie pe Grimaud mai mult decît pe el însuş i. Grimaud se dovedea mereu acelaş i. împodobit ă cu blazonul domnului de Beaufort. totul fă cea pentru La Ramée din faimoasa zi de Rusalii una dintre cele patru mari să rbă tori de peste an. întratît de mare e nestatornicia firii omeneş ti. îi ară tădrumul pe care aveau s ă -l urmeze în aceea seară . în încă perea de la intrare. plă cinta nu era încăumplută . Grimaud se duse maş inal de se aş ezăîn deschiză tura unui meterez. bizuindu-se pe La Ramée. care nă scocea niş te lucruri atît de hazlii împotriva domnului de Chavigny ş i niş te glume nemaipomenite pe socoteala lui Mazarin. Grimaud. domnul de Chavigny plecase el însuş i undeva chiar în dimineaţ a aceea. acesta pă rea mai posomorît ca oricînd. ţ inînd seama de înă lţ imea zidurilor. Erau trei uş i de deschis pînăsăieş i în curte ş i fiecare avea altăcheie. De dimineaţ ă . mergînd înainte. era chipul posomorît al lui Grimaud. Era un loc destul de pustiu. Pofticiosului de La Ramée îi lă sase gura ap ăş i se întorsese în odaia ducelui frecîndu-ş i mîinile. Culmea fericirii era că . Acesta se întrecuse pe sine: îi ară tăo co ş cogeamitea plă cintă .ş i vin de Chambertin în locul vinului de Mâcon. Jocul se desf ă ş ura în curtea cea micăa închisorii. aş a cum am mai spus. acest cumsecade La Ramée socotea drept o s ă rbă toare masa pe care urma săo ia singur cu prinţ ul. urma ş ul lui jupîn Marteau îi fă gă duise de astădatăo pl ă cintă umplutăcu carne de fazan ş i nu de g ă ină . Singurul lucru ce-l f ă cea săuite de aceastănesuferităpriveliş te. dar lîngămeş ter aş teptau un fazan ş i douăpotîrnichi împă nate ca niş te perniţ e cu ace de gă mă lie. aş a căLa Ramée era acum subguvernatorul închisorii. La Ramée pă stra în adîncul inimii sale un dram de slă biciune pentru domnul de Beaufort. trecuse chiar el pe la urmaş ul lui jupîn Marteau. De prisos săspunem cătotul nu era decît jocul închipuirii sale înfrigurate. Ş i totul avea ş i mai mare preţ pentru el datorită prezenţ ei acestui prinţ atît de bun. cu picioarele spînzurate în afara zidului. Drept care se bucura ş i acum de întreaga încredere a lui La Ramée. prin urmare. Ajungînd acolo. cum nu avea încredere în altcineva. Astfel că . aş tepta. La Ramée. unde nu se puneau stră ji decît atunci cînd prinţ ul venea acolo săjoace.lîngăaltul ş i. c ă ci am mai spus. Grimaud i se pă rea un Antinous. Încăde diminea ţ ăse îngrijise de toate amă nuntele ş i. un semn al lui Grimaud îl preveni săia aminte la tot ce se petrecea în jur. Gă sise plă cinta straş nicăş i vinul minunat. ostaş ii de straj ăhlizindu-se ori tră gînd la mă sea. La Ramée nu avea decît un singur cusur: era mîncă cios. Era limpede că . dar pînăş i atunci.

dă rui ostaş ilor doi ludovici. f ă cînd mare haz de stîngă cia lui La Ramée. care le-o dă du. dupăce aceş tia plecară .acolo vor agă ţ a scara de frînghie. ş i cum avea ş i vreo cîteva drumuri de fă cut. La Ramée săse aş eze la masăş i domnul de Beaufort s ăevadeze. Toate acestea. mai aveau de aş teptat încătrei sferturi de ceas. Toatălumea aş tepta neră bdă toare: str ă jile săse ducăla bă utură . numai că . prinţ ul spuse căare de citit ceva care îl interesa ş i ceru ră gaz sătermine capitolul început. Patru dintre stră jile domnului de Beaufort veniserăcu el ş i acum adunau mingile: jocul odatăsfîrş it. Ostaş ii cerur ăîncuviinţ area lui La Ramée. prin urmare. Erau Comentariile lui Cezar. prin ţ ul de Beaufort se întreba dacănu cumva visează . Într-un tîrziu bă tu de ş ase. lesne de înţ eles pentru domnul de Beaufort. săbea în să nă tatea lui împreunăcu ceilalţ i patru tovară ş i ai lor. În unele clipe. pe cît se putea judeca dupăcoaja rumenităca aurul. destupăsticlele cu vin. domnul de Beaufort. Restul bucatelor nu era nici ele mai prejos. cu trei zile mai înainte. Singur Grimaud era nepă să tor. dac ăacest chip ca tă iat în marmur ăse aflăîntr-adevă r în slujba sa ş i dacăse va însufleţ i la momentul potrivit. Pînăatunci La Ramée avea treburi importante. De astădată . Pentru a mai cîş tiga un sfert de ceas. La Ramée se apropie ş i i se uităpeste umă r. seara. coaptătocmai atît cît trebuia. împotriva consensului dat de că tre domnul de Chavigny. sfă tuindu-i săbea în să nă tatea prinţ ului. de-ai fi zis căaş eazămingile cu mîna. La Ramée î ş i fă gă dui sănu mai încalce regulamentul închisorii. În aş teptare. însănumai pentru mai tîrziu. încît să -l împiedice săse aş eze la masăatunci cînd bucatele erau servite. domnul de Beaufort juca stra ş nic. că tînd spre prinţ cu un aer ce voia să spună : – Cînd va dori monseniorul. La Ramée d ă du liber ostaş ilor de strajă . mai mult ca sigur. puse cheile în buzunar ş i ară tăspre mas ă . Ş i-l bă tu mă r pe La Ramée. Pe un bufet aş tepta pl ă cinta uriaş a împodobităcu blazonul ducelui. S-ar fi zis căAthos îl pregă tise anume în vederea acestei mari împrejură ri. carte pe care i-o adusese el însu ş i. dorea ca întemniţ atul sănu fie sc ă pat din ochi. Domnul de Beaufort s-ar fi îngrijit el însuş i de toate. n-ar fi izbutit sărînduiasc ălucrurile în folosul s ă u aş a ca vrednicul La Ramée. de neînţ eles pentru La Ramée. Prinţ ul se uităla Grimaud. încuie u ş ile. Partida începu. apoi se apropie săadulmece . săvad ăce carte avea o asemenea înrîurire asupra prinţ ului. cu toate căse a ş ezau la masăabia la ş apte. bucatele erau gata servite. erau. trebuie sărecunoaş tem. iar Grimaud se uităla pendul ă : acele ară tau abia ş ase ş i un sfert ş i evadarea era stabilita pentru ora ş apte. privindu-l.

— La naiba. monseniore. continu ăLa Ramée. — Ciudat chip de a-ţ i dovedi aflicţ iunea. căcel ce face onorurile acestui praznic e nepotul lui Henric cel Mare. Domnul de Beaufort pricepu unde bate ş i se aş ezăla masă . —Ş i de ce.plă cinta. — Credeţ i. într-adevă r. Domnul de Chavigny nu-i un om plă cut. în loc sa fiţ i la Vincennes. mărog. îş i întregi vorba La Ramée. Prinţ ul se înclinăla rîndu-i ş i un zîmbet abia ză rit se ivi pe chipul lui Grimaud.) — Dar. credeţ i-mă . — Adică . Dar domnul de Tremblay e ş i mai ră u. glă sui prinţ ul. mie îmi place mai mult Hanibal. monseniore zise La Ramée din tot sufletul. Eu. monseniore. — Pentru căn-a lă sat Comentarii. monseniore. La ş ase ş i jumă tate prinţ ul se ridică . ce-aţ i face în afara acestor ziduri? Vreo nebunie care v-ar pune ră u cu curtea ş i-n urma c ă reia aţ i ajunge la Bastilia. îmi eş ti ataş at? întrebăprinţ ul. e o mare . aici nu mai dumneata singur poţ i face un compliment. veţ i înţ elege. unul. credeţ i-mă . — Atunci. înveselit de întors ă tura pe care o lua convorbirea ş i uitîndu-se din cînd în cînd la pendula ale că rei ace se miş cau cu o încetinealăucig ă toare. zise La Ramée. rostind cu un aer grav: — Hotă rît. sorbind cu desfă tare un pahar cu vin de Madera. — La ce v-aţ i putea aş tepta de la fratele unui capucin. ră spunse La Ramée cu zîmbetul-i larg. monseniore? f ă cu La Ramée. fă cîndu-i semn săia loc în faţ a lui. Prinţ ul îl privi cu un surîs. n-aşcrede! —Ş i-aţ i avea dreptate. aşfi neconsolat dacăalteţ avoastrăar pleca de la Vincennes. atunci cînd se aş eazăla o mas ăcu bucate de soi: drept care. (Prinţ ul voia săspună : afecţ iunea. pe legea mea! încuviinţ ăLa Ramée. zise La Ramée. monseniore. farfuria cu ciorbăprimitădin mîinile lui Grimaud aduse pe chipul lui La Ramée o desă vâr ş ităîncîntare. La Ramée! strigăel. jupîn La Ramée? întrebăducele. Aflăcădac ămi s-ar spune căexist ă în clipa asta în Franţ a un om mai fericit ca tine. — Nu. mă rturisesc căatunci cînd mi-e foame nu cunosc priveliş te mai plă cutădecît aceea a unui praznic de soi. — Adevă rat! încuviinţ ăprinţ ul. ca o cinste îndoieş te plă cerea bucatelor. — Ei bine. urmăel. Nu existămutrămai gră itoare decît aceea a unui adevă rat mîncă cios. — Da. nu-i nici urmăde compliment în cuvintele mele. Ofiţ erul nu aş teptăs ăfie poftit a doua oară . care stă tea în spatele lui La Ramée. Ş i dac ăad ă ugaţ i. de acord. Spun ceea ce gîndesc. crescut la ş coala cardinalului Richelieu! Ah. Cezar era cel mai mare om al antichită ţ ii. — Dragul meu La Ramée.

La Ramée.fericire căregina. iar cu cealaltă . monseniore. spuse La Ramée. un om credincios mie. printr-un prieten al meu. continuăprin ţ ul. dă -mi plă cinta. ar fi culmea ingratitudinii! întă ri La Ramée. servitorul unui gentilom de ispravă . de vreme ce sîntem la mă rturisiri. se pare că -s un ingrat căm-am gîndit o clipa săies de-aici. monseniore. monseniore? — Eh. în care ţ inea cuţ itul. De pild ă . Prinţ ul aruncăo privire asupra pendulei. În primul rînd nă dă jduiam săam drept paznic un bă iat cumsecade ca dumneata. —Ş i tot printr-unul dintre cele patruzeci de mijloace de evadare ale dumneavoastră . Mai erau zece minute ş i bă tea de ş apte. nu? — Oh. se învoi domnul de Beaufort. descriind un cerc pe deasupra pl ă cintei. el însu ş i duş man al lui Mazarin. dupăcîte am auzit cel puţ in.. s-a gîndit săva trimităaici.. . domnule La Ramée. unde puteţ i face o plimbare. întinse domnului de Beaufort cuţ itul să u a că rui lamăera de o ţ el. Numai căalte ţ a-voastrănu s-a gîndit niciodatăserios la asta. monseniore. — Bun! zise La Ramée. fă cu prinţ ul. — Nu-i aş a? relu ăprinţ ul. dacăam lîngămine un b ă iat cumsecade ca La Ramée. — Monseniore. Grimaud puse plă cinta pe masăîn faţ a prinţ ului. Îl ave ţ i. — Ei bine. din cînd în cînd tot mămai bate gîndul acesta. La Ramée se înclină . — Ză u. voi încerca să -i recomand. zise La Ramée. — Ascult. unde aveţ i masăbun ăş i aer curat. pe care el sănu-l cunoască . care se temea sănu strice cumva o asemenea frumuseţ e de pl ă cintă . Grimaud. care întotdeauna v-a dorit binele. —Ş i măfelicit pentru asta. — Mulţ umesc. rosti La Ramée. se împotrivi prinţ ul. — Bucuros. zise prinţ ul. Planul nu-i ră u. Ş i trebuie să -ţ i mă rturisesc cădeş ie poate o nebunie. ascultînd ce spui. desigur. pe acela. care-i acel faimos mijloc de evadare? — Săţ i-l spun pe cel pe care măbizuiam mai mult ş i pe care mă hotă rîsem să -l folosesc întîi? — Da. care lu ăcuţ itul de argint pentru a-i desface capacul. La Ramée. ră sturnîndu-se pe speteaza scaunului. — Ei bine! fă cu prin ţ ul. cum trebuie săfie orice gentilom. dar La Ramée. Mai departe. ridicînd paharul ş i închizînd un ochi ca săse uite la soarele ce-ş i ră sfrîngea razele în vinul rubiniu. luînd cu ţ itul. rupînd o f ă rîmăde coajăcu o mînă . întrebăofi ţ erul. dezvă lui ţ i-mi ş i mie unul dintre aceste patruzeci de mijloace nă scocite de alteţ a-voastră . — Ba da. cu care sămă înţ eleg spre a-mi pregă ti fuga. că . zise prinţ ul. — Îmi spuneam. juca o partidăde mingi. — Haide-haide! morm ă i La Ramée.

în loc să -mi arunce înapoi aceea ş i minge.. Prinţ ul zîmbi. cu oarecare neliniş te. — În altceva? În altceva? Ş i în ce anume? — Într-o pl ă cintă .. eu trimit o minge în ş anţ . la urma urmei. el îmi aruncăalta. Sănu vorbim de politic ă . nimic mai lesne. o poţ i trimite în altceva. Astfel se cheamăcăam stat de vorbă . — Oricum. Mingea conţ ine o scrisoare. le gă seş te mult mai ară toase decît ale celui dinainte ş i vine să măîmbie săgust ş i eu din ele. cu doi cai gata de drum". — Ei bine. pă strînd doar pe Grimaud. o scarăde frînghie n-o poţ i trimite. gata oricînd s ămăurmeze. — Întocmai. cu condiţ ia ca La Ramée sămă nînce plă cinta împreunăcu mine. fă r ăca nimeni săbă nuiascăceva. De pildă . bună oară . — Nu. ş i-apoi? întrebăLa Ramée. ca săne serveascăla masă . continuăLa Ramée. încercînd sărîdă . — Numai că . — O partidăde mingi? întrebăLa Ramée. Uite. ca săurce sus pe ziduri ş i săvinăaici săvăcaute. Bine face ţ i că -mi spuneţ i treaba asta. La Ramée. ca săurce sus pe ziduri. Clipa fugii mele a fost . slujitorul cu care măsfă tuiesc. Doar caii ă ş tia n-au aripi. spun prietenilor mei: „Aş teptaţ i-m ăîn cutare zi. Presupune un lucru. Aceastăminge conţ ine ş i ea o scrisoare. — Care? — O scarăde frînghie. — Ei bine? bîigui La Ramée tremurînd de-a binelea. se rugăLa Ramée. Grimaud e omul trimis mie de un prieten. La Ramée dăliber stră jilor. la cutare ceas de partea cealaltăa ş anţ ului. — Dupăce voi avea pe acest om lîngămine. acesta se va bizui pe el ş i atunci aşprimi ve ş ti dinafară . Fă cînd o partidă de mingi. — Într-o pl ă cintă ? îng ă imăLa Ramée. aş a cum îi strig de pe culmea zidurilor. Eu măînvoiesc. Doamne! exclamăprinţ ul cu nepă sare. da! tă ră gă năLa Ramée. într-o minge. Noirmond. — Asta nu-i de ajuns. Cum adică . decît un mijloc de corespondenţ ă . Nu-i vorba s ăaibăcaii aripi. un om e acolo ş i o ia. că bucă tarul meu. — Mie mi se pare destul de mult. de pildă . — Da. reluăprinţ ul. sc ă rpinîndu-se dupăureche. — Iartă -m ă . care-i un mîncă cios. ar fi cumpă rat pră vă lia lui jupîn Marteau. — Drace! mormă i La Ramée.— Tă cere. oricît de puţ in îndemînatic ar fi ş i oricît de puţ in s-ar pricepe s ăcîş tige încrederea paznicului meu. Pentru a se sim ţ i mai în largul să u. spuse domnul de Beaufort. urmăprinţ ul. i-o întoarse La Ramée. — Oh. — Ei bine. ca o scrisoare. veş ti din afară ? — Ei. monseniore. bună oară . monseniore. ci sa am eu un mijloc s ăcobor. toatăpovestea asta nu-i. de acum înainte am să -i am sub ochi pe cei care aruncămingile. ciulind urechile ş i ascultînd cu cea mai mare atenţ ie povestirea ducelui. — Eh. vede plă cintele noului negustor. Presupune.

într-un chip care nu îngă duia acestuia să -i mai punăla îndoialăhotă rîrea. monseniore. —Ş i pentru ce asta? — Ca sănu se cread ăcăv-am fost complice. zise prinţ ul. ajunge! Nu mai fac o mi ş care. — La ş apte fă răcîteva minute?. st ă tea gata să -i stră pungăpieptul. În clipa aceea ră sunăb ă taia pendulei. o scarăde frînghie ş i un c ă luş . nu va putea săvăschimbe hotă rîrea? — Astă -searăvreau săfiu liber. La Ramée urmă rea cu privirea fiecare lucru în parte. rostind aceste cuvinte din urmă . desprind crusta plă cintei. Gă sesc în ea dou ăpumnale. cuprins de o groazăcrescîndă . — Care? Vorbeş te mai repede. . îngă imăel. dacănu te împotriveş ti fugii mele! — Bine. sînt dezolat. la ş apte fă răcîteva minute. prinţ ul trecuse de la vorbe la fapte. — Săne gră bim. La Ramée fă cu o miş care ca pentru a fi cu conş tiinţ a împă cată . ş i îi apă săvîrful unui pumnal în piept.. dar dacăvălas săfugiţ i. dar dacăfaci vreo miş care. —Ş apte! spuse domnul de Beaufort. dacăcer ajutor? — Te ucid. pe cinstea mea de gentilom. care ar fi stîrnit rîsul acestuia într-o altăîmprejurare. la spate. Se afla în picioare lîngăLa Ramée. mereu la fel de tă cut. scotea la iveal ădin plă cintăcel de al doilea pumnal. a că rui frunte se brobonise toatăde sudoare. care pînăatunci nici nu deschisese gura. monseniore. Prinţ ul încrunt ădin sprîncene ş i ofi ţ erul simţ i vîrful pumnalului. Un pumnal în pieptul lui La Ramée ş i-i spun: „Prietene. —Ş i sînteţ i hot ă rît săp ă ră siţ i închisoarea? — La naiba! Desigur! —Ş i orice v-aşspune. continuăprinţ ul trecînd de la vorbe la fapte. dac ăstrig.hotă rîtăpentru ora ş apte. îl povă ţ ui La Ramée. — Legaţ i-măcobză . monseniore. — Am să -ţ i înapoiez banii pe care i-ai plă tit ca sădobîndeş ti slujba asta. — Oh. — Monseniore.. —Ş apte! rosti Grimaud. o ultimărugă minte. uitîndu-se la domnul de Beaufort cu un aer uluit. —Ş i dacămăapă r.. — Cu centura dumneavoastră . Grimaud. scara de frînghie ş i para-că luş ul.. monseniore. sînt pierdut. ori scoţ i vreun strigă t. — La ş apte fă răcîteva minute. la spate! — Cu ce săle leg? întrebădomnul de Beaufort. repetăLa Ramée. dupăce str ă punse haina ş i că maş a. În acest timp. care. monseniore! gemu el. — Fie. am întîrziat. — Nu aş a în faţ ă . eş ti mort!" Precum am spus. Vezi. Ei bine. — Mîinile! spuse Grimaud. Doar n-o săaveţ i inima săm ăucideţ i! — Nu.

— Asta aş a e. au s ăm ă învinuiascătoţ i căn-am strigat. — Acum. nu măaş teaptădecît închisoarea. cînd ofiţ erul dă du semn printr-o miş care căvrea săspunăceva. cînd se vă zu afarără suci cheia de douăori în broască . La Ramée ză cea cu că luş ul în gurăîntins la pă mînt. Era cu desă vîrş ire pustiu. monseniore? întrebăGrimaud. — Eu întîi. Grimaud! Cît ai clipi. — Vorbeş te. ră sturnarăcîteva scaune. Grimaud scotoci prin buzunarele ofiţ erului ş i-i lu ătoate cheile. ră spunse domnul de Beaufort. Vîrîţ i-l cît mai adînc. cu un baston ce trebuia petrecut printre picioare ş i al că rui fir se depă na singur de greutatea celui ce venea că lare pe baston. — Acum spada. care legă mîinile ofiţ erului în aş a fel. ducele îl urmă ri din ochi cu o groazănestă pînită : Grimaud mai avea de coborît cam un sfert din înă lţ imea zidului. Prinţ ului îi scă păun strigă t. Nu se vedea nici o santinelăş i nimeni pe la ferestre. apoi apucarăamîndoi pe coridorul ce ducea în curtea cea mică .Prinţ ul îş i desfă cu centura ş i i-o întinse lui Grimaud. Prinţ ul îş i smulse un ş nur de la pantaloni ş i-i îndeplini dorinţ a. încuviinţ ăGrimaud. iar Grimaud rupse un ş tergar fîş ii. . rosti La Ramée. În acest timp. fiindc ăr ă mase întins la pă mînt. Unul dintre oamenii care aş teptau se lă săiute sălunece în ş anţ . ci un ghem de mă tase. Grimaud tocmai se pregă tea să -i facăpe voie. Ş i aş ezîndu-se îndatăcă lare pe baston. legîndu-i ţ eapă n picioarele. în semn căs-a dat o luptă . — Acum. monseniore. Prinţ ul se duse într-un suflet spre metereze ş i ză ri de cealalt ăparte a ş anţ ului trei că lă reţ i purtînd de frîu încădoi cai. — Fă r ăîndoială . deschise u ş a odă ii unde se aflau. scînci bietul La Ramée. cînd coarda se rupse pe neaş teptate ş i Grimaud se rostogoli ca un pietroi în ş anţ . În cele din urmă . Altfel. Grimaud lega coarda pe care aveau s ăcoboare. zise prinţ ul. Nu era o scarăde frînghie. La Ramée întinse picioarele. Legaţ i-mi bine mînerul spadei. începu primejdioasa coborîre. cît mai adînc. ş i totuş i trebuie căse r ă nise ră u. dar Grimaud nu scoase nici cel mai mic geamă t. cu o repeziciune care fă cea cinste îndemînă rii lui Grimaud. se tîngui La Ramée. Pe mine. dacămă prind. Cele trei uş i din cale fura deschise ş i încuiate rînd pe rînd. vreau că luş ul. nu uitaţ i căam nevast ăş i patru copii. — Fii liniş tit! Pune-i că luş ul. trecur ăde locul unde jucau de obicei mingea. încît ş i el ră mase mulţ umit. Dar pe tine te spînzură . — Picioarele! spuse Grimaud. dac ăse abate vreo nenorocire asupra mea din pricina dumneavoastră . monseniore. Schimb ăun semn cu ei ş i se încredinţ ăcăpentru el se aflau acolo. — Haide! spuse prinţ ul.

Liber!. monseniore! glă sui omul aflat în ş anţ . Planchet pierduse deprinderea săgoneascăpe cal zi ş i noapte. întocmai cum spusese gentilomul acela.. fiindcă nu se mai putea sprijini în baston. ş i d'Artagnan gă si cu cale să -l mustre pentru moliciunea lui. ajunsese aici cu două zeci ş i patru de ceasuri mai devreme.. Planchet? Ş i socoteş ti cumva căacum. se hotă rîse s ă -i dea pentru viitoarele sale servicii. era legat de spinarea unui cal. Dă du drumul corzii din mînăş i că zu în picioare fă r ăs ă -ş i facăvreun ră u. în dorinţ a de a-l revedea lîngăel. puternic ş i nu-ş i pierdea niciodatăcumpă tul. Pentru el totul era mai greu. în buza că ruia îl g ă si pe Rochefort.. — Ei. trebuia săcoboare în mîini ş i asta de la cincizeci de picioare înă lţ ime. ai sălînceze ş ti mai departe în dugheana ta? — Hei! urmăPlanchet. Aş adar. tră gînd aerul lacom în piept ş i strigînd luminat de o bucurie cu neputinţ ăde înfă ţ iş at în cuvinte: — Liber!. la poarta Saint-Denis. bună oară . — Domnilor.. săm ă urmeze! Ş i aruncîndu-se în ş a.petrecu o frînghie pe dupăbraţ ele lui Grimaud. cînd ne-am regă sit. ca un adevă rat gentilom. începurăsă -l tragăspre ei. Dar a ş a cum am spus. Numai dumneavoastrăsînte ţ i fă cut pentru o viaţ ăca asta. că tre ceasurile patru dup ă -amiaza. — Coborîţ i. În mai puţ in de cinci minute ajunsese la capă tul corzii de mă tase: pîn ăla pă mînt. Prinţ ul nu mai stă tu pe gînduri.. la drum. nu erau mai mult de cincisprezece picioare. Se că ţ ă rănumaidecît pe povîrniş ul ş anţ ului. Grimaud. la drum! Cine măiube ş te. care plecase cu trei ore în urma lui.. Acum nu avem o clipăde pierdut. Nu-s decît vreo cincisprezece picioare pînăla pă mînt ş i iarba e destul de moale. porni înainte în goana mare. fă ră cunoş tinţ ă . ră maş i sus. prinţ ul era îndemînatic. fă răde tihn ă . Am vă zut căAthos. văvoi mulţ umi mai tîrziu. XXVI D'ARTAGNAN SOSEŞ TE LA TIMP D'Artagnan primi la Blois banii pe care Mazarin. . domnule. De la Blois la Paris erau patru zile de drum pentru un că lă re ţ obiş nuit. Odinioarănu i-ar fi trebuit decît douăzile. ş i ceilalţ i doi. Liber!. rosti prinţ ul. Uite. D'Artagnan sosi a treia zi. domnul Athos! Cine ar spune că -i vajnicul că ută tor de aventuri pe care l-am cunoscut noi odinioară ? Acum tră ieş te la moş ia lui la ţ ar ă . Pe ceilalţ i doi gentilomi nu-i cuno ş tea. patruzeci de leghe în trei zile nu-i puţ in pentru un negustor de dulciuri! — Oare ai devenit într-adevă r negustor.

Sînt tare mîhnit pentru aceste nobile animale. care în acest timp se apropiase ş i ea. d'Artagnan! strigăel. nă dă jduiesc. Dînd colţ ul stră zii Montmartre. pe care bogă ţ ia ş i mă reţ ia pă reau că -l plictisesc de moarte. — Ză u?! se mir ăd'Artagnan. risipirăca prin farmec îmbulzeala ce sporea vă zînd cu ochii. a că rui . înţ elese iute de cei din jur. gîndind căare s ătreac ăpe stră zi unde era binecunoscut. ca Porthos îi ş i recunoscu. cu capul ră sturnat pe spate. auzind cuvintele lui Porthos. De altminteri. la han. unde ş tii căte aş teaptăun la ţ ş i o spînzur ă toare. bun gă sit. Ş i dac ănu era hangiţ a. d'Artagnan nici nu clipi ş i. pe cinstea mea! — Ah. Planchet îş i trase pă lă ria pe ochi. în loc s ăse supere. Ş i tocmai cînd ajunserăaici cu sporovă iala lor. grozav de ră u mai stau caii mei aici. Cugetăde asemenea în sinea lui în ce chip să -l fac ăs ădea uită rii mo ş ia de la Bracieux ş i bucatele homerice de la Pierrefonds. scumpe prietene! ră spunse d'Artagnan. adă ugăel. Nu prea măsimţ eam în apele mele. care trebuia să -l a ş tepte în strada Tiquetonne. înţ eleg. D'Artagnan. Un pîlc de gură -cascăse strînse numaidecît în jurul cailor pe care slujitorii de la han îi ş iţ ineau de c ă pă stru. spre marea ei uimire. Porthos ş i coborîse în uş a hanului. leganîndu-se pe picioare cu aeru-i mulţ umit de sine. dar. cei doi că lă tori sosiră la barieră . încredinţ atăcăse va repeta scena petrecutăcu elve ţ ianul. brodată toatăcu argint. Slav ăDomnului c ăte vă d. apoi îmi că utam culcuşîn alt ăparte. o femeie destul de plă cutăş i care ş tie de glum ă . care vorbeau. vorbi el. încît trec ă torii se uitau cu un fel de admiraţ ie respectuoasăla acest gentilom atît de chipeşş i de bogat. care pornea din colţ ul unei u ş i. — Ah. Dar sprînceana încruntatăa lui d'Artagnan. că sca s ă -ş i rupăfă lcile. scumpe prietene. m ă rturisi Porthos. Frumoasa Magdalena. — Prefă cutule! i-o retezăd'Artagnan. îmbră cat într-o minunatătunic ăalbastră . —Ş i eu la fel.Ză u. — Ei. cu atît mai bine! La strigă tul plin de bucurie al lui Porthos se auzi un geamă t înă buş it. aerul stră zii Tiquetonne nu se poate asemui cu cel din valea Pierrefonds. —Ş i pe cînd asta? — Cît de curînd. amintindu-ş i de Porthos. se dă du un pas înapoi ş i se îngă lbeni la faţ ăca o moartă . măîngrijesc eu să respiri un aer mai curat. mai ales cănimeni nu ş tia ce caut ăacolo. Dar fii liniş tit. Chiar tu e ş ti! — Ei. care tocmai desc ă lecase. spuse rîzînd spre Porthos: — Da. vă zu proiectîndu-se pe perete pîntecul uria şal lui Mousqueton. abia dă duserăei colţ ul stră zii. nu-i nimic mai de rîvnit pe lumea asta decît o viaţ ăliniş tită . Se vede cît de colo căte apropii de Paris. scumpe prietene. îl ză ri pe Porthos la o fereastr ăa hanului „La Că pri ţ a". în vreme ce d'Artagnan îş i ră suci musta ţ a. ca ş i două -trei gesturi ameninţ ă toare ale lui Planchet. ca ş i în jurul că lă re ţ ilor.

— O. nu se are bine cu Eminenţ a-Sa. —Ş i zici cămergem la Palatul Regal? — Numaidecît. ia un cal falnic. pe ale mele le gă se ş ti gata încă rcate la ş aua mea. n-am nevoie decît de unul. domnule. te vă d bine îmbră cat ş i se nimereş te de minune. Va s ăzic ănu-i vorba decît de o vizită . crede-mă . luîndu-l deoparte pe Porthos. uimit. — Eu să -l iau pe Rustaud. aici nu-s heleş teiele prin ţ ului. Cît despre Planchet. — Regina! — Era săspun: nu mai exist ăregină . am cercetat-o amă nunţ it. prietene. Numai că . nu-i mare scofalăde ea. ş i ză u. . nu-i a ş a? vorbi d'Artagnan pe un ton zeflemitor. curtea! — Eh. aş i! Ză u?! se holbăPorthos. spuse d'Artagnan. nu prea eş ti în apele tale în hanul ă sta pă că tos. — De ce? — Hm. continuă : — Dragul meu du Vallon. te-aşplînge din toatăinima.gurăîndurerat ăslobozea vă ică reli nedesluş ite. care aducea tot atît de bine a compă timire ş i a bă taie de joc. — Totuna e. Mouston. — Bucatele de aici i se par ca vai de lume. dacăn-aşavea altceva mai grabnic de fă cut în clipa asta. — Întocmai. pe Phebus ori pe Superbul. nu-i ca acolo. înţ elegi. pentru orice împrejurare. fii liniş tit! nu ai de-a face cu celă lalt cardinal. — Mouston. — Domnule Mouston. ia-l pe Mousqueton. zise Porthos. îl dă du Porthos în vileag. — Ei. fiindcămergem la cardinal: — Ei. dar măemoţ ionează . ă sta n-o săte striveascăcu mă re ţ ia lui. — Oh. Ca sănu ză bovesc. Doamne. aşîmprumuta unul din caii tă i. mergem într-o vizităde ceremonie. bietul meu domn Mouston. pune pistoalele în coburi. — Bine. Cît despre pivniţ ă . d'Artagnan. —Ş i tu la fel. prietene. nu mai existăaş a ceva. — Luă mş i vale ţ ii cu noi? — Da. Regina? N-ai grijă . ca s ă prinzi crapii ă ia frumoş i. ca la Chantilly? — Vai. n-o sădă m ochii cu ea. — Pofteş te: poţ i să -i iei pe tuspatru. pune ş aua pe Vulcan ş i Bayard. domnule? — Nu. n-o săprindăr ă u. — Măprezinţ i cardinalului? — Asta te sperie? — Nu. nici pă durile alteţ ei-sale ca s ăînha ţ i cele mai straş nice potîrnichi. are el motivele lui sănu calce pe la curte. zise d'Artagnan atunci de ce n-o face el pe bucă tarul. Ş i. — Oh! ră suflăuş urat Mousqueton. nimic altceva.

Plecă m cumva la luptă ? Atunci spuneţ i-mi. Crede-mă . înarmîndu-se pînăîn dinţ i. — Pă i asta-i adevă ratăpregă tire de r ă zboi. aplecîndu-se spre el. — Nu. care îi cerea s ăse înapoieze f ă răîntîrziere. ori ai uitat cănu stăîn obiceiul nostru săne petrecem nopţ ile pe la baluri sau cîntînd serenade. ochii vulturului s-au închis. D'Artagnan să ri în ş a. care. d'Artagnan: Mouston va fi de ajuns. zise Porthos. ar ă tînd o spadăscurt ăde paradă . Pornirăîntr-un trap destul de iute ş i ajunserăla Palatul Cardinalului pe la orele ş apte ş i un sfert. aş a e! recunoscu Mouston. — Într-adevă r. Mouston. o săiau mă surile de prevedere cuvenite. zise valetul. tu ş tii. d'Artagnan se vă zu între cunoscuţ i: muş chetarii din compania lui tocmai fă ceau de gardă . domnule.Mouston scoase un suspin: nu prea înţ elegea aceste vizite de ceremonie la care te duci înarmat pînă -n dinţ i. ş i mul ţ imea se uita cu mirare la cei doi c ă lă re ţ i. spuse Porthos. îi ş opti la ureche: — Curaj. cum povestea lui Don Quijote îş i cî ş tigase pe atunci mare faimă . prietene. Pă ş ind în anticameră . Tu ai dreptate. adu-mi spada cea lungă . D'Artagnan se întoarse spre Porthos. iar celă lalt atît de colbuit. e tare ară tos. Stră zile erau pline de lume. — Dar eş ti plin de praf ş i de sudoare. ca în ziua de Rusalii. uitîndu-se binevoitor cum se depă rta vechiul să u slujitor. de-ai fi zis căvine drept de pe cîmpul de luptă . Uş ierul se înclinăş i intrăîndatăla Eminenţ a-Sa. Mouston! ceru Porthos. Ţ ine- . cizmele ţ i-s pline de noroi. Mousqueton atră gea ş i el privirile forfotei de gură -cascăş i. ca ş i cum s-ar fi odihnit opt zile în ş ir. — Vai. — Neorînduiala ţ inutei mele va dovedi graba cu care m-am înfă ţ iş at la ordinele cardinalului. — Pentru unii ca noi. vorbi d'Artagnan. dupăcum i se pă ru. care. Trimise dupăuş ier ş i-i ară tăscrisoarea cardinalului. dupăce ş i-a pierdut stă pînul. cămă surile de prevedere sînt întotdeauna binevenite. Uitasem. — Spada cea mare. dar ascultă -mă . viteazul meu prieten! Nu te pierde cu firea. — De ce? — Nu ş tiu. D'Artagnan zîmbi. — Eu am spada mea anume pentru curte. a gă sit doi în loc. strigăel lui Planchet. ză u. — Ei. cu mînerul aurit. dintre care unul gă tit ca scos din cutie. n-avem de-a face decît cu un uliu oarecare. — Ia-ţ i spada cea mare. — Tu nu-ţ i schimbi hainele? întreb ăPorthos. Zîmbi ş i. Ori nu prea ai ţ inere de minte. Mouston se întoarse cu cei trei cai gata de drum. unii ziceau căe Sancho. era stă pînit de un tremur uş or. În clipa aceea. ră mîn aş a.

domnule locotenent! zise el. ca atunci. Porthos deschise gura. Uş ierul reapă ru. — Cincizeci de mii livre venit pe an. mormă i Porthos. — Bine. Lui Mazarin îi plă ceau soldaţ ii chipe ş i. rosti Porthos. Fii binevenit! — Vămulţ umesc. ar fi bucuros s ăse întoarcăîn oş tire? se interesăMazarin. — Da. îndreptîndu-ş i umerii plin de demnitate. rosti d'Artagnan. domnilor. Te-ai gră bit. I se pă rea căare în faţ a lui. D'Artagnan îi fă cu însăsemn cu ochiul. — Cea mai de frunte spadăa regatului. Mazarin tuş i uş or. — Intraţ i. la fel cum aveau să -i placă mai tîrziu lui Frederic al Prusiei. Începu săadmire mîinile pline de neastîmpă r. . — Ah. Dar asta îi aminti căvechiul grup al muş chetarilor era alc ă tuit din patru oameni. monseniore. ş i nu-l saluta prea adînc pe italianul ă sta. fiindcădomnul de Bracieux e bogat. acum nu pă rea cîtuş i de pu ţ in tulburat. Eminenţ a-Sa văaş teaptă . zise Mazarin. că ruia acest cuvînt avea privilegiul să -i insufle întotdeauna un mare respect. — Un cavaler falnic. aflîndu-se mai liber decît dînş ii. Porthos înclinăuş or din cap spre d'Artagnan. continuăMazarin. Erau cele dintîi cuvinte pe care le spunea. Îi vă zu cu coada ochiului pe d'Artagnan ş i pe Porthos trecînd pragul înc ă perii ş i. Într-adevă r. apoi la stînga. spuse el. dumneata eş ti. preocupat s ătaie cît mai multe nume cu putinţ ăde pe o listăde pensii ş i lefuri. —Ş i domnul. c ă ci nu mai pot săo spun ă . monseniore. ca ş i domnul du Vallon. la fortă reaţ a Saint-Gervaise. Porthos îl salutăpe cardinal. Va să zicănumai ş i numai din devotament? — Monseniorul oare nu se încrede prea mult în acest cuvînt? întrebă d'Artagnan. cu surîsul lui fin. deş i privirea i se aprinsese de bucurie la vestirea uş ierului.te drept. Mazarin se afla la masa de lucru. — Bogat?! zise Mazarin. ş i asta mămulţ umeş te. unul dintre vechii mei prieteni. monseniore. Porthos întoarse capul la dreapta. în carne ş i oase. fiindcăo să -ş i fac ăo proast ăp ă rere despre tine. ş i asta numai din devotament. crezînd căe clipa săspunăş i el ceva. dar n-o spun. bine. salvarea ministerului să uş ia regatului. Iată -măla ordinele Eminenţ eiVoastre. —Ş i ceilalţ i doi prieteni? întrebăMazarin. — Ceilalţ i prieteni ai noş tri n-au putut săne întovă ră ş ească deocamdată . — Numai din devotament. ne vom întîlni ceva mai tîrziu. Mulţ iş tiu asta. umerii largi ş i ochii stră pungă tori ai lui Porthos. care î ş i ascundea obîrş ia nobilăsub numele de Porthos.

domnule d'Artagnan ce ai dori? — Monseniore. domnilor. monseniore. sprijinindu-ş i coatele de birou ş i bă rbia în palme. — Voi fi baron! exclamăPorthos. adic ădin acelea socotite nebuneş ti ş i cu neputinţ ăde înfă ptuit. desigur. glă sui ofiţ erul că ruia i se adresăaceastămustrare. Am oarecari neliniş ti. în post la închisoarea Vincennes. — Prietenul dumitale. or. Acum. — Monseniore. domnul du Vallon e la fel ca mine: îi place săducăla bun sfîrş it misiuni cu totul ieş ite din comun. apucîndu-l de braţ . dar ce-i asta? zise Mazarin. dintr-o mi ş care. Într-adevă r. care trebuie în chip firesc săfie urmat de numele unei moş ii. Numai atît? Lucrurile s-ar putea aranja. — Totuş i. care deveni visă tor. A ş dori săv ăvorbesc neîntîrziat ş i între patru ochi. la anul. D'Artagnan ş i Porthos. Natura te poate face mai mult ori mai puţ in devotat. O atare lă udă roş enie tipic gasconănu-i displă cu lui Mazarin. se vor împlini două zeci de ani de cînd cardinalul Richelieu m-a fă cut locotenent. cu ochii scînteind de bucurie cînd auzi căpoate sără splă teascădevotamentul lui Porthos f ă răsă -ş i desfacă bă ierile pungii. — Eu. vămă rturisesc. — Ei bine. interveni d'Artagnan. — Numai atît?! se mirăMazarin. domnule du Vallon. unde este domnul cardinal? Mazarin se temu căva fi asasinat ş i se trase înapoi. ce-ar dori sădobîndeasc ăla capă tul devotamentului să u? — Ei bine. — Da. —Ş i dumneata. în anticamer ăse auzi mare zarvăş i aproape în aceeaş i clipăuş a se deschise ş i un om plin de praf nă vă li în cabinet. o săvedem. se aş ezarăîntre noul venit ş i cardinal. împingîndu-ş i jilţ ul. domnilor. spune-mi unde ai vrea săslujeş ti: în oraş ? Undeva la ţ ar ă ? Porthos deschise gura săr ă spundă . spuse Mazarin. . Ei. moş ia Bracieux în Soissonnais ş i moş ia Pierrefonds în Valois. — Ei domnule. zise d'Artagnan. zise d'Artagnan. prietenul meu ar dori ca una dintre aceste trei moş ii s ădobîndeascărangul baroniei pentru st ă pînul ei. O săvedem. ce e de dai buzna aş a? — Monseniore. —Ţ i-am spus doar. strigînd: — Domnul cardinal. de pildă .— Dar dumneata. în septembrie. bună oară . rosti d'Artagnan. cred în devotament ca într-un nume de botez. D'Artagnan se înclină . nimic din toate acestea nu e cu neputinţ ă . monseniore. domnule? vorbi Mazarin. Monseniorul ţ i-o repetăla rîndul să u. ofiţ er de gardă . prietenul meu stă pîneş te trei minunate mo ş ii : moş ia Vallon la Corbeil. f ă cînd un pas înainte. v-am chemat spre a vă încredinţ a o slujb ăsedentară . dar la capă tul unui devotament se cuvine întotdeauna săexiste o r ă splată . Sînt de Poins. ş i ai dori săobţ ii de la cardinalul Mazarin gradul de că pitan.

Ce e? — Monseniore. . zise d'Artagnan. spune repede! îl zori Mazarin. vorbi d'Artagnan. Dar domnul de Beaufort nu se va da prins fă răo lupt ă înverş unat ă . Porthos? — La luptă ! strig ăPorthos.Ofiţ erul era atît de palid ş i atît de buimă cit. uitîndu-se cu mirare la aceş ti doi oameni. Mazarin nu-ş i putu st ă pîni un geamă t. domnul Beaufort a evadat de la Vincennes. — Spune. întă ri Porthos. domnule. ai că rui ochi se aprinseră . l-am vă zut fugind de sus. — Evadat! îngînăel. cu un că luşîn gurăş i cu un pumnal lîng ăel. La lupt ă !E cam multiş or de cînd nu ne-am mai bă tut. —Ş i credeţ i căo să -l prindeţ i? — Da. — Eu. —Ş i cine săporneascăîn urmă rirea lui? strigăMazarin. Domnul Beaufort a evadat? — Monseniore. s-ar putea s ămai fie prins. de pe terasă . — Ei bine. — Dar La Ramée? — A fost gă sit legat cobzăîn camera întemni ţ atului. dacăavem cai mai buni decît ai lui. — Dar domnul de Chavigny ce fă cea? — Lipsea de la Vincennes. aproape fă răcunoş tinţ ă . — Eu la fel. Mazarin scoase un strigă tş i deveni la rîndu-i mai palid decît aducă torul acestei ve ş ti: că zu pe spă tarul jilţ ului. l-aşînş fă ca de coarne ş i l-aşaduce aici. zise trimisul. nu-i aş a. — Cum asta? — DacăEminen ţ a-Voastrăar porunci s ăse porneasc ăîn urm ă rirea fugarului. Franţ a e mare ş i cea mai apropiat ă frontierăse aflăla ş aizeci de leghe de aici. încredinţ at căi se aduce o ş tire de mare însemnă tate. D'Artagnan ş i Porthos se retraser ăîntr-un colţ al cabinetului. — Mi se pare căEminen ţ a-Voastrăpierde un timp preţ ios. — Monseniore. —Ş i n-ai tras asupra lui? — Ieş ise din b ă taia glonţ ului. — Atunci. luaţ i pe cine g ă siţ i aici dintre ostaş ii de gardăş i porniţ i. — Dar ajutorul lui? — Era complicele ducelui ş i a fugit împreunăcu el. fă cu semn lui d'Artagnan ş i lui Porthos să -l lase s ăse apropie. înarmat ş i gata de lupt ă ? — Dacămonseniorul mi-ar porunci să -l arestez pe diavol. încît Mazarin. fă cînd un pas înainte. — Dumneata la fel?! fă cu Mazarin. — Ce e? îngînăMazarin. la naiba! —Ş i l-ai aresta? — De ce nu? — L-ai aresta pe domnul de Beaufort.

ţ i-am fă gă duit să -ţ i dau putin ţ a săte miş ti niţ el ş i uite cămăţ in de cuvînt! — Întocmai. Mousqueton. începurăsăscoatăfoc pe nă ri. în vreme ce cîinii speriaţ i îi petreceau cu lă tră turi. mai nă du ş it decît calul. monseniore. Dupăel veneau cei zece ostaş i. monseniore. c ăputem lua orice cai vom întîlni în cale. Cît despre dumneata. D'Artagnan. Cetă ţ enii îi priveau uimi ţ i din pragul caselor. că pitane! ră spunse Porthos. Ordinul regelui! Luaţ i hîrtia asta ş i porniţ i! — Prea bine. Porthos! spuse d'Artagnan. luînd cu ei ostaş ii ce le ieş eau în cale. În dreptul cimitirului Sfîntul Ioan. cu strigă tul: „Pe cai! Pe cai!" Vreo zece oameni se adunarălîng ăei. — Iată -mă ! rosti Porthos. Ş i înfipserăpintenii în pîntecele nobililor fugari care pornirăca o vijelie pe strada Saint-Honoré. cu minunatul să u sînge rece. — Pe cai. curînd în pă dure. — Domnule du Vallon. — Da. încuviinţ ăMazarin. domnule baron.— Daţ i poruncă . care parcăse însufleţ eau cu fiece clip ă . Baronia dumitale gone ş te pe calul domnului de Beaufort: nu-i vorba decît să -l ajungi din urmă . celă lalt pe Bayard. Întoarserăcapul. — La drum! strigăPorthos. dar era ceva mult prea neînsemnat ca s ăopreascăîn loc ni ş te oameni atît de gră biţ i: grupul c ă lă re ţ ilor îş i urm ăcalea ca ş i cum caii ar fi avut aripi. rosti Mazarin. Vai! Nu existălucruri neînsemnate pe lume ş i vom vedea că întîmplarea asta era cît pe ce săpiardămonarhia! XXVII DRUMUL CEL MARE Gonirăastfel în lungul mahalalei Saint-Antoine ş i al drumului spre Vincennes. Caii. — Ba ş i semnez. scumpe domnule d'Artagnan. Ş i se nă pustir ăîn goanăpe scara cea mare. gonea la . Mousqueton se aruncăpe Phébus. nu-ţ i fă gă duiesc nimic. cu pintenii înfipţ i în coastele fugarului. dar dacămi-l aduci aici. — Dupămine! strigăd'Artagnan. apucîndu-ş i prietenul de bra ţ . curînd se aflarăîn afara oraş ului. po ţ i să -mi ceri orice doreş ti. viu sau mort. unul pe Vulcan. luînd o hîrtie ş i aş ternînd cîteva rînduri pe ea. — Ei bine. monseniore. — Adă uga ţ i. îi urma la distanţ a cuvenită . continu ăMazarin. d'Artagnan trînti un trecă tor la pă mînt. da. curînd vă zurăsatul. D'Artagnan ş i Porthos s ă rirăîn ş a.

Din nenorocire. uitîndu-se la Porthos. ţ i-am spus. domnule ofiţ er. Cite ş te ş i ră spunde. ră spunse d'Artagnan. — Douăceasuri ş i un sfert. pe al cincilea l-au luat ră nit. D'Artagnan se duse drept la sergent. gîndindu-se la ce-i a ş tepta pe bieţ ii lui cai. Mousqueton îi urma îndeaproape. potrivit cu iuţ eala cailor. De pe culmea unei coline. domnule ofiţ er. tică losule! se ră sti el la sergent. Aş teaptă ! Desfă cu grabnic hîrtia ş i o puse cu o mînăsub ochii sergentului.cîţ iva paş i înaintea lui Porthos. spuse sergentul. Porthos? Porthos suspină . — Ordinul regelui. — Cît timp au înainte? — Douăceasuri ş i un sfert. comandat de un sergent. Acum spune-mi încotro au apucat? — Cît despre asta. — Ordinul regelui. —Ş i unde-i guvernatorul? — La ţ ar ă . în locul unde turnul privea spre Saint-Maur. Ostaş ii ce-l însoţ eau îl ajunserădin urm ărînd pe rînd. — Patru sînt să nă toş i. în vreme ce cu cealaltăscoase un pistol din coburi ş i-i ridic ăîntr-o clipită cocoş ul. domnule ofiţ er. alunga oamenii din locul unde domnul de Beaufort încă lecase. . asta-i floare la ureche. Încotro au apucat? Sergentul vă zu cănu era de glumit cu d'Artagnan. Toţ i cei strînş i acolo se ară tau tare preocupaţ i. îţ i zbor creierii. nu-i voie săsuflă m un cuvînt. dacănu. — Dacă -i a ş a. Mi se pare că -ţ i baţ i joc de mine. nu e voie săstea nimeni aici. vorbiţ i cu guvernatorul. Fugarii sînt urmă riţ i? — Da. — Prea bine. Pe culmea zidului era un du-te-vino de santinele speriate. glă sui d'Artagnan. În cinci minute era sosit la ţ intă . — Cîţ i sînt? — Patru! zise d'Artagnan. baroane? Nu-s decît patru! Un zîmbet vesel luminăchipul lui Porthos. — Consemnul ă sta nu-i pentru mine. zise el. Mînia se aş ternu pe chipul lui d'Artagnan. Fruntea i se încruntăş i tîmplele i se împurpurară . Un grup de ostaş i. d'Artagnan ză ri un pîlc de oameni strînş i de cealaltăparte a ş anţ ului. Pricepu numaidecît căpe acolo a fugit întemniţ atul ş i cănumai acolo ar putea săcapete lă muriri. se uitau la funia ce atîrna încăde creasta zidului ş i care era ruptăcam la două zeci de picioare de pă mînt. au cai foarte iuţ i. Doar avem cai de nă dejde. nu-i aş a. Ostaş ii se ţ ineau dupăei. — Ah. Mă surau din ochi în ă lţ imea ş i schimbau între ei fel de fel de pă reri. Auzi. — Domnule ofiţ er. D'Artagnan scoase o hîrtie din buzunar.

— Adevă rat. îş i pierduse r ă suflarea. galop! — Da. numai sămai fim în stare. îndreptîndu-se spre poarta cu pricina. spuma lor împroş ca tunicile că lă re ţ ilor. în loc să -l urneasc ăla drum. Trebuir ăsă -l sileascăsăo deschidă . Dupădouăceasuri. săle omorîm. — Bun! fă cu Porthos. Dar acum. — Oh! exclamăPorthos. tunăd'Artagnan. — Ah. Phébus s-a dus pe copcă ! — Cardinalul o să -ţ i pl ă teascăo mie de pistoli pentru el. — Barem noi doi săajungem ş i e destul. dar. săle omorîm. S-a zis cu Vulcan! . domnilor. murmurăsergentul. calul lui Mousqueton se pră vă li la pă mînt. mîine o săfii spînzurat. Nici nu m-am gîndit la asta. nu-i decît un sfert de ceas de cînd au trecut pe aici. ră spunse d'Artagnan.— Au apucat spre Vendômois. Porthos cu aerul să u liniş tit. Picioarele începeau săle tremure. în vreme ce sudoarea le trecea prin n ă dragi. nici calul lui d'Artagnan nu vru sămeargămai departe. Într-adevă r. ş i cu asta mai pierdură zece minute. D'Artagnan ridicădin umeri. nu toţ i caii ţ ineau pasul. — Atunci înainte. Pornirămai departe. n-o săte mai întorci săm ă spînzuri. —Ş i pe ce poartăau ieş it? — Pe poarta Saint-Maur. Într-adevă r. ceata că lă reţ ilor se nă pusti înainte cu aceeaş i iuţ eală . cînd domnul Beaufort scă pase. — Pe aici. numai să -i ajungem! izbucni d'Artagnan. Din pă cate. r ă spunse el. — Săne odihnim o clipă . trei dintre ei se oprirăîn loc. ultima loviturăde pinteni îl f ă cu săse pră bu ş ească . pe aici! strigăel. dacă -i ajungi din urmă . Vă d urme proaspete. amîndouămarginile drumului erau scormonite de copite. iar unul se pră bu ş i la pamînt. Urmele se vedeau desluş it în lumina asfinţ itului. zise Porthos. Ultima piedicăînl ă turatădin cale. dup ăun ceas. D'Artagnan care nu se uita înapoi. Ş i înfipse pintenii în coastele fugarului. îi dă du de ş tire ce se petrece. — Dimpotrivă . recunoscu Porthos. — Iar tu. Cîţ iva nu puturăsămai reziste la aceastăcursănă prasnicăş i. aş a cum îl silirăş i pe sergent sădeschidăgura. sălă să m bietele animale să -ş i tragă sufletul. paznicul gă sise de cuviin ţ ă săferece poarta cu douăză voare. tică losule. fiindcăei nu-s decît patru. fă cu un semn escortei ş i porni. — Dacăm ăminţ i. drace! zise Porthos. caii stră bă turăfă răoprire două sprezece leghe. dupăvreo douăleghe. habar nu avea de nimic.

—Ş i-al treilea! îngînăel. întinzînd urechea în direcţ ia ară tat ă . dar ce dracu faci? — Afurisitătreabă .. la treab ă ! Tustrei înaintarăîn noapte. Porthos. dar deodatăvă zu sîngele podidind calul pe n ă ri. — Le am în mînă . ia-ţ iş i tu pistoalele din coburi. Trebuie săne oprim! Dă -mi calul tă u. vorbi Mousqueton. — E undeva înainte. morm ă i Porthos. — Bun! fă cu d'Artagnan. ş i făce fac eu. Ală turi. La o cotiturăa drumului ză rirălică rind o luminăîn desimea copacilor.— La naiba! exclamăd'Artagnan. Ia-te dupămine. vă zurăpatru cai falnici.. Ei. întă ri Mousqueton. Într-adevă r. Domnule. luîndu-ş i-le pe ale sale. ia-ţ i pistoalele. zise d'Artagnan. Porthos. — Ei. Phébus n-a putut s ă reziste ş i. pitulîndu-se pe dupătrunchiurile copacilor ş i ajunserăla vreo două zeci de paş i de casă . Ş i ascultăla rîndul să u. mulţ umit ăunui felinar agă ţ at sub un ş opron. — Nu. în clipa aceea un al doilea nechezat se lă săpurtat de adierea nopţ ii. — Tă cere! porunci Porthos. muţ i ca niş te umbre. zise d'Artagnan. Acum totul s-a sfîrş it! În clipa aceea se auzi un nechezat. domnule. — Sînt la mine. — O fi vreunul din oamenii noş tri care ne ajung din urmă . D'Artagnan vru să -l ridice. Se furiş arăînainte. Un argat îi ţ es ă la. — Cee? — Aud un cal. ori mai degrabăBayard cade sub mine. în vreme ce Porthos se descurca aş a cum putea din scă ri. S-aude undeva înainte. ş eile ş i capestrele cu frîiele. — Tă cere! spuse d'Artagnan. — Asta-i altceva. — Domnule. — Porthos. Porthos? — Nu prea. — Întocmai. apucîndu-se cu mîinile de pă r. — Mousqueton. De aici. fă r ăs ăfi fost vă zuţ i. Cad. La cinci sute de paş i de aici ş tiu o cabanăvînă torească . Acum pricepi. care î ş i lă sase calul în drum ş i tocmai îş i ajungea stă pînul din urmă . conveni Porthos. D'Artagnan se apropie cu repeziciune. domnule. — Aha! se dumiri Porthos. ş opti d'Artagnan. ş i? —Ş i pentru a-l sluji pe rege vom lua caii pe care i-am auzit nechezînd. — Nici o vorbă . fă cînd semn celor doi tovară ş i ai să i sără mînă . — Uite casa. — Noi sîntem în serviciul regelui. la vreo cinci sute de paş i de noi.

de asta. tic ă losule? se ră sti d'Artagnan. — Să riţ i! urlăintendentul în vreme ce argatul alergăîntr-un suflet spre clă direa învecinată . —Ş i tu. — Vreau săcumpă r caii ă ş tia. — Dacă -i a ş a. cu armele! — La drum! spuse d'Artagnan. trebuie săfie cai de soi. nici nu se gîndea să asculte. Caii au gonit ş ase leghe ş i abia adineauri am scos ş eile de pe ei. Porthos? întreabăd'Artagnan. ră spunse d'Artagnan. Ascultă . — Pă i. Omul se întoarse nedumerit. retră gîndu-se pas cu pas ş i încercînd săse strecoare în casă . — Atunci. — Hei. pe care ş i-l puse îndatăsub bra ţ . dar intendentul. zise el argatului. — Dragăprietene. — Eş ti gata. de frică . bîigui intendentul. Argatul strigădupăajutor. Văprevin ca-mi chem oamenii. domnule. de ce taci? — Caii nu-s de vînzare. — Bă gaţ i de seamăsănu văomorî ţ i caii! strig ăd'Artagnan cu un hohot de rîs. Ă ş tia au sătragădupănoi. . —Ş i eu o să -i chem pe ai mei. fă r ăs ăspunănimic. spuse d'Artagnan. domnilor! strigăargatul. ă ş tia-s caii domnului de Montbazon. Ş i puse mîna pe calul aflat lîngăel. nu-i nici o juma' de ceas. ameninţ ăintendentul. veniţ i încoace! ră cni intendentul. — N-ai auzit. vă zîndu-ş i de treabă . îi iau singur. Au s ăalerge de minune. Un soi de intendent se ivi din casăchiar în clipa cînd d'Artagnan ş i tovară ş ii s ă i puneau ş eile pe cai. Tovară ş ii să i apă rurăîntr-o clipă ş i fă curăla fel. — Atunci sus. Ş i-i ară tăpistolul. Veni ţ i încoace. — Foc! ţ ipăintendentul drept ră spuns. O luminăca de fulger zvîcni în lungul drumului ş i în aceeaş i clip ă că lă re ţ ii auzirăgloanţ ele ş uierînd ş i pierzîndu-se în aer. — Jumă tate de ceas de odihn ăajunge! rosti d'Artagnan. — Gata. — Ba da. spuse'd'Artagnan. în ş a. i-o retez ăd'Artagnan. ş ti ţ i asta? — Cu atît mai bine. zise argatul.mai în urmă . Mouston? — Da. Intendentul dă du săse r ă stească . plecă m! Tustrei se aruncarăpe cai. — Domnule. i-auzi cum galopeazăîncoace? Atunci o s ăvedem! Nu se auzea nimic. Ş i tustrei o pornirăca vîntul. Sînt locotenent în garda de muş chetari a regelui ş i am zece ostaş i care vin dupămine. — Hei. dacăsco ţ i un cuvînt î ţ i zbor creierii.

Ea s-a îngrijit de cai de schimb. aplecat pe coama calului.— Trag ca niş te lachei! pufni Porthos. Ţ i-aduci aminte de drumul de drumul de la Crèvecoeur. Gonirăastfel cam vreun ceas. jumă tate în glumă . — Asta-i sigur. — Întocmai. ei sînt. — Eş ti sigur căsîntem pe drumul cel bun. zise d'Artagnan. eş ti o minte p ă trunză toare. — Încăun cal! le dă du Porthos de ş tire. — Le-am vă zut ş i eu. ş i-acum măsupă răş oldul drept. domnul de Morttbazon e soţ ul doamnei de Montbazon. — Niş te scîntei. — Parcăs-aude tropotul unei cete de c ă lă re ţ i. Pe vremea lui Richelieu se tră gea mai bine. — Pe naiba! N-ai auzit? — Ce? — Căă ş tia-s caii domnului de Montbazon? — Ei. Mousqueton? — Ah. dupăun mic ocol. Se pare căş i ai lor au ajuns la capă tul puterilor. zise Porthos. Caii erau albi de spum ăş i sîngele le ş iroia pe pîntece. se cheam ăcănu noi iavem în mînăpe ei. ci ei pe noi. — Dar dacăsînt mulţ i. ori nu? — Înş euat. jumă tate în serios. întorcîndu-ş i fugarul pe drum. întă ri Mousqueton. întă ri Porthos. Au săse înfrico ş eze ş i-au săse risipească . — Cu neputinţ ă . — Uite-i. domnule. de unde! i-o întoarse d'Artagnan. — Mort? — Nu. — Sînt mulţ i. d'Artagnan? întrebă Porthos. — Aş i. ş i? — Ei. — Atunci e altceva. . — Aha! Oare i-am prins din urmă ? — Bun! Un cal mort! vesti d'Artagnan. Iar noi gonim pe urmele prinţ ului cu caii pe care abia i-a pă ră sit. — Dragul meu Porthos. mormă i Porthos. — Curaj! I-avem în mîn ă . — Înş euat. — Uite. pricep! se dumiri Porthos. chibzui Mousqueton. — Aha. Ne cred mai puternici. Uite căaş a-s eu. într-adevă r. —Ş i? Ş i doamna de Montbazon e amanta domnului de Beaufort. fiindcă -i urmă rim. pe moarte. — Eh! fă cu Porthos. — Hait! Ce vă d colo jos? glă sui d'Artagnan. — Eş ti cineva dacămai poţ i săvezi ceva pe o noapte ca asta. vezi? strigăd'Artagnan.

că pă tau înfă ţ iş area a doi că lă reţ i. încît. — Ei bine? întreabăPorthos. ală turi de prietenul să u. Ia ascultă . Mousqueton! strigăPorthos. Uite-i căvin spre noi. scoţ înd pistolul o dată cu d'Artagnan ş i încă rcîndu-l în grabăş i el. Cei trei că lă reţ i avîntaţ i în goanănu se oprirăş i nici nu ră spunseră . tras de foarte aproape de c ă tre d'Artagnan. Caii. — Ia frîul în dinţ i. dar cei doi se nă pustirăcu atîta repeziciune înainte. ieş indu-le înainte. furioş i de durere ş i de îndemnul pintenilor. Deodată . — Aida-de! pufni Porthos aproape sufocat de praf ş i mestecînd frîul în gură .. iar niş te scîntei. în mijlocul că ruia începea s ăse desluş eascăo masăcompactăş i mai neagrădecît restul orizontului. Porthos înţ elese ş i duse mîna stîngăla coburi. XXVIII ÎNTÎLNIREA Gonirăastfel încăvreo zece minute. Ră sun ăun alt treilea foc. spuse d'Artagnan. Încăun pas ş i sînteţ i morţ i. Ş i porni mai departe. Douăfocuri de pistol r ă spunserăla aceastăameninţ are. — Înapoi! izbucni d'Artagnan. crescînd cu fiecare clip ă . Se auzi o împuş că tură : era Mousqueton. zise d'Artagnan. el îş i izbi adversarul atît de nă prasnic. îndeplinea porunca stă pînului. din fugă .ş i pe mă surăce creş teau. — I-am sfă rîmat ţ easta. Altfel sînteţ i morţ i. Cît despre Porthos. cele dou ăumbre le aţ inurăcalea ş i lică rirea stelelor fă cu săsclipeascăţ evile aplecate ale pistoalelor. În cinci minute o săne distră m. Aida-de! Am mai vă zut noi altele ş i mai ş i! La aceste cuvinte. — Înainte. — Cu atît mai ră u pentru cei care vin.. înainte! îi îmboldi d'Artagnan cu vocea lui ră sună toare. . care. — Dă -i gata tu. spuse Porthos. douăpuncte negre se desprinserădin întuneric. — Care eş ti acolo? strigăvocea pentru a doua oară . încît într-o clip ăerau peste duş mani. se rostogoli de pe cal la vreo zece paş i. zburau pe drumul întunecat.— Da. aş a cum calul mesteca ză bala. — Care eş ti acolo? se r ă sti o voce tă ioas ă . De astădatăle-am vă zut ş i eu. de ş i acesta abă tu lovitura. ş i potrivnicul să u se pră vă li la pă mînt. — Oho! exclamăd'Artagnan. Se avîntarădin nou în goană . zise Porthos. se auzi doar zgomotul spadelor smucite din teacăş iţ ă că nitul pistoalelor pe care cele douăumbre le încă rcau. care ş i reîncepuse urmă rirea. Dar tu? — Eu doar l-am ră sturnat de pe cal.

ce are calul meu? — Cade. Într-adevă r. De astădată . Un hohot de rîs se auzi drept ră spuns. — Pă i ce. vesti Mousqueton. Uite căş i alţ ii vor săse prindă -n horă . Hei. — Hei. Bufni o împuş că tură . — Ce vrei. dragul meu! Nu nimereş ti întodeauna ţ inta. Porthos î ş i încă rcase din nou pistolul. calul lui d'Artagnan se poticni ş i că zu în genunchi. Uite al ţ i doi. — Domnul vrea un cal? întrebăMousqueton. căPorthos fi pocni cumplit în cap cu mînerul . Porthos zise el. — Iată -l! spuse Mousqueton. d'Artagnan nu mai aş teaptăsăi se spun ăceva. Merge bine treaba. dacăvreau! se înfurie d'Artagnan. — De ce nu i-ai venit de hac ca ş i primului? — N-aveam mîinile libere. la naiba. se ridică . — Aha! îl vesti Porthos. r ă spunse Porthos. Taman în ş oldul cel ă lalt. — Bravo. nă pustindu-se asupra c ă lă re ţ ului ră mas pe jos ş i care tocmai dă dea sătrag ăspada. aş a cănu-ţ i face inimărea dacămai dai greş . — Oh. domnule. rosti Porthos. îns ănici nu mai apucă săo mai scoatădin teacă . apoi scoase un horcă it ş i se întinse la pă mînt. L-ai doborît. — Pe toţ i dracii! Auzi. Într-adevă r. Asta-i perechea glonţ ului primit pe drumul de la Amiens! Porthos se întoarse ca un leu. mi se pare. al ţ i doi că lă re ţ i se desprinserădin grup ş i înaintau cu repeziciune. domnule! se vă ică ri el. — Cred căn-am atins decît calul. — La o parte! strigăel cel dintîi. În acelaş i timp r ă sunar ădouăîmpuş că turi ca una singură : erau Porthos ş i potrivnicul să u care tr ă geau unul asupra celuilalt. La o parte! — Ce vreţ i? întrebăo voce. săle aţ in ădin nou cafea. Mi-am zis căs-ar putea săne prindăbine ş i i-am luat cu mine. — Îl vrem pe domnul de Beaufort! izbucnirăîntr-un glas Porthos ş i d'Artagnan. — Cum naiba se face căduci doi cai dup ătine? se minună d'Artagnan. am cîş tigat prima partidă . Într-adevă r. domnule. În vremea asta. asta o săţ in ăaş a pînămîine dimineaţ ă ? bombă ni Porthos. — Pă zea! strig ăd'Artagnan. dar îndatăsfîrş i într-un geamă t: d'Artagnan îl str ă spunsese cu spada pe nes ă buitul c ă ruia îi ardea de rîs. ţ ineam caii de frîu. D'Artagnan întoarse capul ş i-l vă zu pe Porthos lîng ăel. Mu ş chetarul începu săblesteme de se cutremura cerul. — Stă pînii lor sînt morţ i.— Dă -i înainte! se bucurăd'Artagnan. să rind pe unul dintre ei. Primise în piept glonţ ul celui dintîi duş man care se nă pustise asupra lui d'Artagnan. al ţ i doi că lă re ţ i se apropiau cu repeziciune. Cel pe care l-aţ i doborit la pă mînt. Mousqueton scoase un strigă t de durere. oprindu-se în loc.

Ce facem. — Atacă m! îi întă ri Porthos hotă rîrea. aş a cum avea obiceiul. Glonţ ul lui d'Artagnan zburăpă lă ria duş manului să u. unul tras de d'Artagnan. Silit de douăori săschimbe garda ş i sălupte cu garda în afar ă . a că rui spadăză ng ă ni încruci ş îndu-se cu a sa. încît el se pră buş i ca un bou sub m ă ciuca mă celarului. Porthos. glon ţ ul tras de potrivnicul lui Porthos stră punse gîtul calului. cu un pistol în fiecare mînă . În acest timp. d'Artagnan se oprise în loc ş i îş i încă rcase pistolul. Afarăde asta. care se zbă tea în spasmele morţ ii. Trage spada. a ş teptă m sau atacă m noi? — Atacă m! hotă rî d'Artagnan. Douăfocuri de pistol r ă sunarăaproape în aceeaş i clipă . domnule. nu mai avu ră gazul săduca mîna la coburi ş i amintindu-ş i de un sfat pe care i-l dă duse cîndva Athos. — Aida-de! fă cu batjocoritor aceea ş i voce ră sun ă toare. se arunc ăîntr-o parte. încotro? zise aceea ş i voce. Mousqueton. d'Artagnan angajăspada în garda-i favorită . faceţ i loc sătrecem! strigăd'Artagnan. — Vrei sa lupţ i cu spada. — Regele n-are nici un amestec aici! ripostăo voce sumbrăş i ră sună toare. vedem noi dacănumele regelui nu deschide orice cale! i-o retezăd'Artagnan. D'Artagnan sim ţ i cum se pră bu ş eş te sub el ş i. care pă rea c ăiese dintr-un nor. se lă săsăalunece la pă mînt. D'Artagnan îş i atac ăpotrivnicul cu înverş unare din prima clipă . De îndatăce ză ri că lă re ţ ii apropiindu-se. Din douăsă rituri. se trase un pas înapoi. fie! zise d'Artagnan. numai căde data asta întîlni o spadă ş i un braţ care îl cam puserăpe gînduri. st ă tea îngenuncheat în spatele calului să u. trage spada! Ş i că lă re ţ ul să ri îndatădin ş a. că ci că lă reţ ul venea învă luit într-un vîrtej de praf. o s ăajunge ţ i. Cu îndemînarea-i obi ş nuită . Ş i înfipserăpintenii în coastele cailor. Lupta începu. potrivnicul . cu sprinteneala-i nemaipomenită . care se pră bu ş iţ eap ă n sub el. — Văîntreb pentru ultima oară . la oblîncul noului să u cal atîrna o flintă . celă lalt de potrivnicul lui Porthos. — O săvedem! zise aceeaş i voce. gemînd. Asta-mi convine de minune. — Bine. cu un geamă t adînc. Ă sta-i mă cel de cai ş i nu o luptăb ă rbă teasc ă . — Iată -mă ! spuse Porthos. îş i ridic ăiute calul în douăpicioare. — Bun! N-aveţ i grijă . D'Artagnan vă zu îndreptîndu-se spre el ţ eava unei muschete. — În numele regelui. fiindcărana nu-i mai îngă duia săse ţ in ăîn ş a.spadei. cu pumnul ferit înă untru. Glonţ ul nimeri calul drept în pîntece. Că lă re ţ ii erau la vreo dou ă zeci de paş i de ei. d'Artagnan ajunse lîngăpotrivnicul să u. — La dracu! se ră sti d'Artagnan.

d'Artagnan stă tea gata s ăse apere. La aceastăluminăceilalţ i doi luptă tori dă durăfiecare cîte un strig ă t. mînui spada cu o rara iscusinţ ă . atacînd cu iuţ eala fulgerului ş i cu o forţ ăpe care o credea de neînvins. Spadele scoteau scîntei. — Aramis. spuse Athos. Lovitura fu parată . domnule. un mare numă r de că lă re ţ i îi înconjura. dac ăaveţ i cumva vreo îndoială . domnilor. — Un temei în plus ca sătragi cel dintîi! ră spunse acesta. Am dou ă pistoale încă rcate. Porthos trase: o fulgerare luminăcîmpul de lupt ă . — Athos! zise d'Artagnan.să u nu se clinti din loc. — Priviţ i în jur. Două -trei lovituri schimbate dintr-o parte ş i din cealalt ăr ă maseră fă r ănici un rezultat. gră bindu-se săfacă loc domnului de Beaufort. În cele din urm ă . Aş adar tu îl aperi? Ş i eu care am jurat să -l aduc mort sau viu! Ah. vai mie! Vai mie! se tîngui d'Artagnan. . — D'Artagnan! zise Athos. — Ia seama! strigăPorthos în clipa aceea adversarului să u. Auzindu-l. ş i sănu se dea bă tuţ i decît în faţ aa cinzeci de oameni. zise domnul de Beaufort. — Pe toţ i dracii exclam ăel cu accentu-i gascon. Nu existădecît un om pe lume care putea sămăoprească . de la egal la egal. întinzînd înainte capul descoperit. frîngîndu-ş i mîinile. — Athos. dupăo clip ă . strigăAthos.ş i soarta mi-a scos în cale tocmai pe omul acesta! Oh. — Oh. Temîndu-se de un vicleş ug. întinzîndu-i mîna lui d'Artagnan. — Fiul meu! glă sui Athos. potrivnicul să u să ri înapoi ş i. nu trage! — Ah! Tu eş ti Aramis? fă cu Porthos. Ş i aruncăpistolul din mînă . se sili sădesluş eascăprin întuneric chipul lui d'Artangan. luptînd iară ş i cu garda preferat ă . ră spunse o voce care domina întreg cîmpul de luptă . în timp ce d'Artagnan ş i Porthos. d'Artagnan se avîntăînainte. A ş a îi zicea el odinioarăîn clipele de duioş ie. — Cincizeci de cavaleri! murmurăd'Artagnan ş i Porthos. dacăprin moartea mea îţ i salvezi onoarea. ce voi spune cardinalului? — Îi vei spune. Athos ridicăspada. Aramis puse pistolul în coburi ş i vîrî spada în teacă . d'Artagnan cuget ăcăera timpul săse foloseascăde lovitura-i favorită . împotriva contelui de La Fère ş i a cavalerului d'Herblay. căa trimis împotrivă -mi singurii doi b ă rbaţ i capabili săînfrunte patru. d'Artagnan o coborî pe a sa. descoperindu-ş i pieptul. — Prinţ ul! rostirăîntr-un glas Athos ş i Aramis. D'Artagnan ş i Porthos se uitarăîn jurul lor: într-adevă r. rosti d'Artagnan. sînt dezonorat! — Ucide-m ă . la rîndul lor se traserăun pas înapoi. sălupte corp la corp.

Doamne. ca ş i cum mi-aţ i fi stră puns-o cu spada. zise Athos. Domnule d'Artagnan ş i domnule du Vallon. Oare văpare ră uş i acum cănu ne-aţ i vă rsat sîngele? — Nu. sînteţ i liberi. ridicînd capul. d' Herblay. vorbi Athos. spuse d'Artagnan. Vreau săvăspun două cuvinte. Porthos înclinădin cap în semn de încuviinţ are. O ultimăîntîlnire între noi e imperios necesar ă . desc ă lecăş i vino încoace. — O clipă . eu o cer. doi care fac cît două zeci. d'Herblay! interveni Athos. ră spunse prin ţ ul. iată -ne du ş mani! oftăPorthos. — E dureros. Î ţ i sînt prea îndatorat ca s ă ţ i refuz prima rugă minte. Da. Cîţ iva dintre oamenii domnului de Beaufort fă curăo miş care spre ei. zise Aramis. Îmi pare ră u săv ă d căsîntem unii împotriva celorlalţ i. monseniore. — Tă cere. nimic n-o săne mai izbutească ! — Oh. Tuspatru se vă zurălaolaltă . — Întocmai. conte. Ş i la aceastăultim ăîntîlnire a noastrăsălimpezim pe . — Spadele noastre?! se dezmetici d'Artagnan. — Deocamdată . dupăcum pe noi ne-a îndemnat săne ală tură m domnului de Beaufort. să tul sătot fug ş i dornic sătrag ş i eu spada. Dar nu eraţ i decît doi. spadele dumneavoastră ! rosti prinţ ul. — Ei bine. — Prieteni. Ş i se apropie de prinţ . — Haide. Depă rtaţ i-vă . îmi pare ră u căne aflam în tabere potrivnice. Ah. domnilor. Nu se fac asemenea propuneri unor astfel de oameni. interveni Athos. ş i inima mea sîngerează . totul s-a sfirş it! suspinăPorthos. rosti d'Artagnan cu mîndrie. dar încănu ne-am declarat r ă zboi. rosti el. care se apleacădin scă ri spre el ş i că ruia îi ş opti ceva. — Atunci. — Acum. domnilor. — Cît despre mine. ş i poate căvom g ă si o cale de înţ elegere. iatămarele. Athos se uitălung la amîndoi ş i le luămînile într-ale sale. spuse Aramis. — Cum doreş ti.— Auzind zgomotul luptei. domnilor! porunci el oamenilor să i. monseniore. cine-ar fi crezut una ca asta?! D'Artagnan suspinăadînc fă r ăs ăscoatăo vorbă . sîntem despă rţ iţ i. aş a cum singur aţ i spus. continuăAthos. săhotă rîm un loc de întîlnire. în timp ce Athos se apropie de d'Artagnan. iar d'Artagnan ş i Porthos se pomeniră în mijlocul unui cerc imens. iată tristul adevă r. am crezut căsînteţ i două zeci ş i am venit încoace cu to ţ i cei ce măînsoţ eau. atunci treceţ i de partea noastră . Spadele noastre?! Niciodată ! — Niciodată ! i se ală turăş i Porthos. Dar. înseamnă căaş a i-a îndemnat conş tinţ a. adeveri Athos. Un loc la îndemîna tuturor. noi care am fost întotdeauna atît de uniţ i. Porunca fu îndeplinităpe dată . — Eu o primesc. Aramis să ri din ş aş i se apropie de Porthos. Dacăs-au al ă turat taberei lui Mazarin. La dracu. continuădomnul de Beaufort.

Îţ i jur. — Săda ţ i mă rturie căam fă cut tot ce ne-a stat în puteri. — D'Artagnan. va fi salvată . onoarea noastrăde soldaţ i e pierdută . sper. Crezuserăcăera Mousqueton ş i se apropiară . clă tinăel. curînd ne vom revedea. — În totul. precum ş i purtarea pe care trebuie să o avem unii faţ ăde alţ ii. — Ei. mădoare căte gîndeş ti la asta. D'Artagnan recunoscu vocea lui Rochefort. Aramis! — Haidem ş i noi. ş i locul întîlnirii? — Piaţ a Regal ăvăconvine? întrebăd'Artagnan. prieteni. —Ş i cînd anume? — Mîine seară . un om ţ inea doi cai de frîu. — Bine! rostirăceilal ţ i trei. ori poate chiar la Paris. fie! zise Athos. sînteţ i de pă rerea mea? întrebăAthos. domnul de Beaufort le fă cu cu mîna în chip de salut. dă du pinteni calului ş i o porni în goană . În ce ne priveş te pe noi. Da. va ieş i pacea sau ră zboiul. — La ce oră ? — La zece seara văconvine? — De minune. care pieri în noapte dimpreun ăcu tropotitul cailor. — Prin urmare. îndurerat. dacănu aveţ i nimic împotrivă . — De aici. Săne întoarcem acoperiţ i de ruş ine în faţ a cardinalului! —Ş i mai ales să -i spuneţ i. Ceva mai încolo de ei. rosti Athos cu gravitate. — Văreîntoarceţ i pînăatunci? — Da. Cu bine. se auzi o voce. din cap. — Fiţ i liniş tiţ i în aceastăprivin ţ ă . D'Artagnan ş i Porthos r ă maserăsinguri în mijlocul drumului. Athos ş i Aramis schimbarăo privire între ei. zise Athos. urmat de întreaga escortă . Porthos! oftăd'Artagnan. mare nenorocire s-a abă tut asupra noastră . — Piaţ a Regală . ş i atunci văveţ i putea lua revanş a. cănu sînt prea b ă trîn pentru a fi un om de acţ iune. anume. Grimaud? . da. în vreme ce eu nu măgîndesc decît la un singur lucru. — Văpot fi de folos cu ceva. — La Paris? — Da. domnilor? întrebădomnul de Beaufort. lîngăParis. Tu eş ti. dar onoarea noastră . Haidem. — Vai! murmurăd'Artagnan. Zicînd acestea. domnilor. cănoi doi am încruciş at spadele unul împotriva celuilalt.deplin poziţ ia unora ş i a celorlal ţ i. monseniore. Aramis dă du a încuviinţ are din cap. — Ce vă d? strigăd'Artagnan. tu ai dreptate.

D'Artagnan se ş i afla în ş a. — Ai cui sînt caii? întrebăd'Artagnan. — Athos. Îţ i pă ră seş ti stă pînul? — Da. Athos! murmurăd'Artagnan. deş i nu te prea dumireai dacălacrimile acestea mă rturisesc bucuria revederii sau durerea ră nii din ş old. scînci un glas. care îl primi cu lacrimi în ochi. — Da. Cardinalul citi scrisoarea de două -trei ori. Grimaud să ri la p ă mînt ş i-l sprijini pe vechiul să u prieten. domnule nu cred: dar am o ranăcare măsupă ră . se afla mă rturia celor să vîrş ite de Porthos ş i d'Artagnan. Acesta le fă cu un semn cănu se înş al ă . — Eş ti ră nit ră u. care se afl ăsub arme. dragul meu Mouston? — Mouston! repetăGrimaud. — Ce-i asta? întrebăd'Artagnan. unde. chiar eu sînt. ş i un fel de umbrăse ridicăpe marginea drumului. Măduc să -l întîlnesc pe vicontele de Bragelonne. domnule. ei îş i continuarăîn tă cere drumul spre Paris. Eş ti un adevă rat gentilom. — Îţ i mul ţ umesc. — Ce-i de fă cut? mormă i d'Artagnan. Tu te gîndeş ti la toate. — Poţ i săîncaleci? — Oh. Dupa vreo trei ceasuri. domnule. zise Grimaud. Merserăun timp în t ă cere spre Paris. apoi o îndoi ş i o puse în buzunar. în Flandra. — Cine ni i-a dat? întrebăş i Porthos. — Nu. colbuit din cap pînăîn picioare: era un om de-al prin ţ ului de Beaufort. cînd deodatăauzirăni ş te gemete venind parcădin ş anţ ul de pe marginea drumului. — Straş nic! se bucurăPorthos. furăajunş i din urmăde un soi de curier.— Grimaud! exclam ăPorthos. pe care îl îndr ă gea mult. Cît despre d'Artagnan ş i Porthos. Mi-era team ăc ăvoi fi nevoit s ăfac drumul pe jos. . Noi trebuie totuş i săajungem la Paris. Porthos alergăspre Mousqueton. Mazarin petrecu o noapte cumplităcînd primi scrisoarea prin care prinţ ul îi dă dea de ş tire căse aflăîn libertate ş i căva porni împotriva lui un ră zboi nimicitor. se poate săspuneţ i una ca asta? — De mers. Grimaud. — Domnul conte de La Fère. a ş a cum promisese. poţ i sămergi? — Am săîncerc pînăla prima casă . tu unde te duci? întrebăd'Artagnan. — E Mousqueton! zise Porthos. holbînd ochii. Ş i se aruncăpe cal. bunul meu Grimaud. care ducea cardinalului o scrisoare. — Am eu grijăde Mousqueton. — Ei. spuse Grimaud.

cum a fost? — La naiba. povesteş te-mi totul amă nunţ it. Dar eu te credeam gascon. i-am ră spuns. urm ă rindu-l. mort sau viu. s-au irosit vreo cîteva încă rcaturi de pulbere ş i din-tr-o parte. Ră spunsul i-a plă cut. nu era chip s-o scalzi." — Hm. monseniore. dragul meu!" „Nu sînt gascon decît atunci cînd izbutesc. dar asta." „Ş i spadele au vă zut lumina zilei? a adă ugat el. dracu nu mi se pare chiar atît de negru. XXIX PATRU VECHI PRIETENI SE PREGĂ TESC SĂSE ÎNTÎLNEASC Ă — Ei! fă cu Porthos. bravul meu d'Artagnan? — Da. — Ei. Hotă rît. scîrboas ăjavrămai e omul ă sta! Dar ce mă nînci acolo. nu puteam să -i povestesc amă nuntele fă r ăs ăpomenesc de prietenii noş tri. Făla fel ca mine. înţ elegi. zic. gasconul se dovedeş te un om preţ ios. o sămă înveţ e sădau cai din cei mai buni gă rzilor mele. ş i din cealaltă . Adevă ra ţ i .— Ceea ce măconsoleaz ă . zice. zise el." „Da. Eu am ridicat din umeri ş i i-am spus: „Ei bine. stînd în curtea hanului „La Că priţ a" ş i adresînduse lui d'Artagnan. nu. Totul e felul cum ţ i se vorbeş te. mormă i Porthos. „Asta. — Ai dreptate. Am intrat ş i el s-a uitat chiorîşla mine. monseniore". ş i care nu era altul decît consilierul Broussel." „Adică ." Pricepi. Cardinalul se gîndea la omul pe care d'Artagnan îl trîntise la pă mînt în dreptul cimitirului Sfîntul Ioan. zice. ş i ca săle dau în vileag numele însemna pierzania lor. — Pe toţ i dracii! — „Monseniore. Porthos. — Ia zi. dupăcîte am auzit. de vreme ce domnul de Beaufort i-a scă pat lui d'Artagnan. „Aha! a continuat cardinalul. fiindcădacăn-ar fi ră mas în urmăş i dacăar fi fă cut fiecare cît dumneata ş i prietenul dumitale. ş tiu asta. care se întorcea cu o mutra lungăş i plouatăde la Palatul Cardinal. că ci a început sărîdă . un pahar! Bă iatul care ră spundea la acest nume frumos aduse un pahar ş i d'Artagnan se aş ezăal ă turi de prietenul să u. dragul meu. Gimblou. Te-a primit ră u. e că ." „Mda. nu noi am fost cei mai tari. n-a împiedicat un schimb de focuri." „Da. m ăslujeş te chiar ş i atunci cînd e neîndemînatic. Doamne. monseniore". ei erau cincizeci ş i noi eram doi. E de necrezut cît vin înghit biscuiţ ii ă ş tia! se întrerupse d'Artagnan. la Paris. pe legea mea! Ză u. atunci ţ i-ai fi ţ inut cuvîntul ş i mi l-ai fi adus aici. întunericul nop ţ ii. Porthos? — Uită -te ş i tu: moi un pesmet într-un pahar cu vin spaniol. muş chetarul cel puţ in l-a zdrobit cu calul pe Broussel.

i-am ră spuns. la naiba! La cît le socoteş ti? — Săzicem o sut ăde pistoli toate trei. ţ i-ar spune preţ ul pînăla ultimul b ă nuţ . însămai sînt harnaş amentele. ar fi trebuit săse tocmească . a scotocit într-un scrin ş i a scos la iveal ăbilete ale bă ncii din Lyon. — Aş a e. domnul de Richelieu ar fi spus: „Cinci sute de scuzi pentru consilier!" În sfîrş it. prietene. — Tocmai dă deam săplec. conveni d'Artagnan. A avut o tresă rire grozavăş i s-a uitat ţ intăla mine. care anume? întrebăPorthos. — „O mie de pistoli". dar i-au adus ş i un mare serviciu? — Un mare serviciu. — Fie. care mi-am abă tut calul într-o parte. dragul meu. — N-are a face.. sănu mai vorbim.. Spune tu.bureţ i! Gimblou. — Ia te uită !Ş i eu. Mai r ă mîn trei sute . „Cît valorau?" — Tii. spuse d'Artagnan. Din nenorocire.. Sticla fu adusăîn mare grabă . — Ar fi trebuit sămără spl ă tescăpentru povestea asta cu consilierul. mai adu o sticlă . dacăbietul Mousqueton ar fi aici. o sutăde pistoli. ceea ce ce dovedea preţ uirea de care se bucura d'Artagnan la han. — Se cheamăcămai ră mîn patru sute cincizeci de pistoli. omuleţ ul ala negricios pe care l-ai c ă lcat în dreptul cimitirului Sfintul Ioan? — Întocmai. Cît fă ceau caii t ă i. dacăn-a dat ortul. monseniore". — Bunătreab ă . Cam cît? — Vulcan ş i Bayard m-au costat fiecare aproape dou ăsute de pistoli ş i. — Eh. cred socoteala încheiată . „Aţ i pierdut trei cai?" m-a întrebat. — Cum. — Pe legea mea. Porthos? — Oh. zise Porthos. ca sănu dea peste el! Ră mîne pentru altădată . ţ opîrlanul! — Pai de. cînd m-a chemat din nou. adă ugînd înc ăo sut ăcincizeci pentru Phébus. era cît pe ce săo fac ă . destul de mulţ umit. „Întocmai.. că rpă nosul. G ă sesc căs-a purtat cum se cuvine. nu l-am strivit de tot ş i se pare căse va înzdr ă veni ş i-o să -l stînjeneascăş i de acum înainte. Destul de frumos din partea lui. tică losul. — O mie de pistoli! exclamăPorthos. Aflăc ă -l stînjenea. nici o lă scaie mai mult! —Ş i ai banii la tine? — Uite-i. atunci a înţ eles.. — O mie de pistoli? — O mie de pistoli în cap. — Cum se cuvine?! Faţ ăde niş te oameni care nu numai căş i-au pus pielea în joc. — La naiba! Se pare căi-am strivit un consilier din Parlament. fă cu Porthos. ză u! zise Porthos. rosti Porthos.. M-am uitat ş i eu la el. Oho. — Da. e niţ el cam mult ş i dacăse pricepea la cai.

avem întîlnire în Piaţ a Regală . — Proastăafacere! mormă i d'Artagnan.. ş i săîmpar ţ im restul de trei sute. A bă tut de nouăş i la zece. da! zise Porthos. — Ce? — De mine n-a pomenit deloc? — A. Au săne socoteascăni ş te frico ş i. — Ce-a spus? se repezi Porthos. — Săd ă m hangiţ ei cincizeci de pistoli pentu gă zduire. a spus. adeveri d'Artagnan.. cu spadele trase. Porthos înclinăcapul în semn de încuvin ţ are. nici celă lalt nu se poate spune ca ieş it învingă tor. ba da! exclamăd'Artagnan. vreau să -mi aduc aminte chiar cuvintele lui. Tot se mai gîndeş te săm ăfacăbaron. d'Artagnan?! îl mustrăPorthos. — Ah.. stă rui Porthos. Abia ieri am descoperit adev ă rul. mă rturisindu-i căMazarin nici n-a amintit despre el.. Dar ia spune. orologiul bisericii din vecină tate b ă tu de nouăori. Ş tiu asta. dar că uta un pretext sănu se ducăla întîlnire. mătem. N-ai încotro. — Bun! se bucurăPorthos. În clipa aceea. — Totuş i. La ce ne-ar folosi să mergem la întîlnire ş i săafl ă m azi altceva? — Oare te temi cu adevă rat? spuse Porthos. dă -i de ş tire căpoate sădoarmă liniş tit". spuse Porthos. Porthos. vom înfrunta ş i doi prieteni în Piaţ a Regală . da. Era adevă rat. ş i asta de cînd e abate.cicizeci de pistoli. — Întocmai. prietene! Dupăce-ai înfruntat cincizeci de duş mani pe drumul cel mare. Nici nu poţ i să -ţ i . — Să -i împarţ im. e limpede ca lumina zilei. — De Aramis. —Ş i pentru ce? întrebăPorthos. cu un gest de neră bdare. — Da. — Trebuie sămergem. Nu merg la întîlnire. — Uite ce. întorcîndu-ş i teancul de bani. Ei. nici unul. Nu-mi mai aduce aminte. Eu mai aveam un pistol încă rcat în mînăş i voi doi stă teaţ i faţ ă -n fa ţ ă . zise d'Artagnan.. Dar dacăîntîlnirea asta ascunde ceva? — O. — Eh! mormă i Porthos. da. A spus aş a: „Cît despre prietenul dumitale. Numai c ăei au trecut în tabă ra prin ţ ilor fă răsăne prevină . hotă rî mîndrul senior de Bracieux. D'Artagnan nu-l credea în stare pe Athos de vreun vicleş ug. Athos ş i Aramis au jucat un joc care măneliniş teş te. ispră veş te! izbucni d'Artagnan. care se temea s ănu-ş i descurajeze prietenul. n-ai uitat. Ba da. — Pentru că -mi face ră u să -i revă d pe ace ş ti doi oameni din pricina că rora am dat greşîn acţ iunea noastră . — Ai ră bdare. de ieri încoace tocmai de-asta sînt atît de posac. murmurăd'Artagnan. D'Artagnan tresă ri. cum poţ i săcrezi una ca asta.

Porthos.. Dac ămi-aţ i cere să -mi iau flinta pentru vreo treabăasemă nă toare aceleia pusăla cale împotriva . — Porunceş te săse punăş aua pe cai ş i ia-ţ i flinta! — Domnule. Planchet! strig ăd'Artagnan. A. — O. domnule. numai căa fost ră zbunat cum se cuvine. Planchet se ivi numaidecît.. — La toţ i dracii cu ră zboaiele civile! zise Porthos.. sămergem la întîlnire. —Ş tiţ i. ne înarmă mş i-l luă mş i pe Planchet cu flinta lui.. Eh. Nu te mai poţ i bizui nici pe prieteni. ş opti d'Artagnan că tre Porthos. că ci poporul l-a purtat acasăpe braţ e. În ochii lui sîntem o piedic ăpe drumul ce trebuie să -l ducăla o episcopie ş i nu l-ar supă ra. spuneţ i-mi mai întîi împotriva cui pornim! — Împotriva nimă nui. c ăau vrut să -l omoare pe preabunul consilier Broussel. din partea lui Aramis e altceva. săne înlă ture. Nu m-ar mira. ai dreptate. ş i cînd are săvrea acum. urmăPlanchet. Da. poate. ca sălase locul ş oaptei intereselor ş i ră bufnirilor ambiţ iei. săfim prevă ză tori. dacăbietul Mousqueton ar fi aici! Iatăun om care nu m ăva p ă ră si niciodată . dragul meu. domnul de Beaufort ar putea săpunămîna pe noi. domnule. — Planchet e partizan de-al Frondei îl încunoş tinţ ăd'Artagnan. Planchet începu săfredoneze: Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin ş i mi-l umple de fiori Pe cumş trul Mazarin. atîta vreme cît vei fi bogat. casa lui e plinăde lume. Vîntul Frondei azi în zori Se stîrni ca din senin. — Aş a căînţ elegeţ i. — La rîndul să u. — Nu mămai mirăc ăMazarin ar fi fost tare bucuros să -l fi omorît de-a binelea pe consilier. — Nu cred! De vreme ce ne-a avut în mînăş i ne-a l ă sat să -i scă pă m! De altfel. zise Porthos. dar săne înarmă m. asta-i din pricinăcăazi nu mai avem două zeci de ani.. Dac ăn-am merge.închipui. rosti d'Artagnan.. — Da. Vicarul. cît s-a schimbat. nu ră zboaiele civile ne dezbină . De ieri. — Ei bine. domnul de Longueville ş i prinţ ul de Conti au trecut să -l vadă . nici pe cei care te slujesc. ei ar spune căne-a fost frică . pă rintele poporului? — Ză u? f ă cu d'Artagnan. cînd o săvrea. din pricinăc ăpornirile cinstite ale tinereţ ii au dispă rut. Hei. — Da. dragul meu. sfaturilor egoiste. Doamna de Chevreuse ş i doamna de Vendôme ş i-au mă rturisit dorinţ a să -l viziteze. E o simplămă surăde prevedere pentru cazul căvom fi atacaţ i.

— O. credeţ i-mă . ai dreptate. Athos! Aş a-s fă cuţ i oamenii. — Hei! spuse d'Artagnan. dar între duş mani ar fi un vicleş ug. la o ră zmeriţ ă . — Cum aş a? Prietenii noş tri. — Au devenit cei mai primejdioş i duş mani ai no ş tri. chiar aş a. Se odihniserăpe drum ş i se gră beau ca sănu lipsească de la întîlnire.. Athos. — Nu. dragăconte. iar Bazin săle lase ş i el pe-ale lui. În privinţ a asta dă mi voie nu numai sănu-ţ i împă rtă ş esc pă rerea. Săne pă zim. — Da. aflat în drum spre armata din Flandra. domnule. ş i nimic altceva. trebuie săne abatem pe la vreun han.domnului Broussel. — E feciorul slujnicei domnului Broussel. — Nu-i cumva copil de cor la Notre-Dame? întrebăd Artagnan.. crede-m ă . Tocmai în clipa aceea. . Grimaud. fii pe pace. ar fi o infamie. — Ce vrei săspui.. Ş i bă iat de alergă turăîntr-o cîrciurmăde pe strada Calandre? — Întocmai. Bazin îl are sub ocrotirea lui. Athos îş i încruci ş ăbraţ ele ş i-ş i lă săcapul în piept. crezi căd'Artagnan. zise Athos. prin mahalaua Saint-Antoine. Mi-a dat odatăni ş te lă muriri preţ ioase ş i-ar putea săfacăla fel ş i altădată —Ţ ie. — Acum. — Aha. dupăcum ne amintim. săne schimbă m hainele. s ăne lă să m pistoalele ş i spadele. dintr-o sursăsigură . — Ce tot întrebi atîta de mucosul ă sta? bombă ni Porthos. ră mă sese să -l îngrijeascăpe Mousqueton ş i trebuia săplece dupătînă rul viconte de Bragelonne. — De ce? — Fiindcămergem la o întîlnire de r ă zboi. la o adică . Friquet mi le-a spus. Un bă iat de nă dejde care. dragul meu Athos. n-ar sta de pomană . c ăPorthos ar da vreo mîn ăde ajutor la să vîrş irea unei asemenea infamii? — Între prieteni. ş tiu! exclamăd'Artagnan. Athos ş i Aramis intrau în Paris. — Oh! Nici pomenealăde aş a ceva. Dar cine ţ i-a spus toate amă nuntele astea? — O. care erai cît pe ce să -i omori stă pînul? — Pă i cine o să -i spunăasta? — Ai dreptate.. — Friquet? fă cu d'Artagnan. — Ce vrei. dragul meu d'Herblay! — Cine îţ i spune căd'Artagnan n-a aruncat vina înfrîngerii lui asupra noastrăş i cănu l-a prevenit pe cardinal? Cine îţ i spune căMazarin n-o săse foloseascăde aceastăîntîlnire ca săpun ămîna pe noi? — Haide. Aramis. n-au pururi două zeci de ani..ş i mai cu seamăpazeş te-te tu. Aramis? — CăPiaţ a Regalăe urmarea celor petrecute pe drumul spre Vendômois. Îi urma doar Bazin. ci sămăstră duiesc săo împă rtă ş eş ti tu pe a mea. Am mai auzit numele ă sta.

De altfel. o scuză ?! Oare trebuie săprevedem cazul cînd ar fi nevoie de o scuzăfaţ ăde d'Artagnan. mai ales. trei că lă re ţ i. Aramis. Ş i ne-a întîlnit pe noi în cale. în pia ţ ă . Dînd cu ochii de d'Artagnan ş i Porthos. îţ i dai seama. A fost înfrînt. clă tinînd cu amă ră ciune din cap. Erau d'Artagnan ş i Pprthos. care vă zu mai mulţ i trecă tori oprindu-se în loc ş i urmă rindu-i cu privirea. unde ne vom simţ i de minune. Abia ieş irădin strada Pas-de-la-Mule. D Artagnan scormoni cu privirea bezna ce învă luia piaţ a. atunci alegeţ i-l singuri. spuse Aramis. rosti Athos cu tristeţ e. Dezamă geş ti o inimăcare nu era pe deplin moartăpentru prietenie! Uite. a celor care locuiau în Piaţ a Regală . Atunci porunci lui Planchet săfacăla fel ca Bazin. ar fi locul cel mai potrivit. În urma lor venea Planchet. dragul meu. poate căbaronia lui depindea de reuş ita acestei acţ iuni. scrutînd ş i el noaptea. că ruia îi aparţ ii ş i care se bi-zuie pe tine. aşlua cheia de la palatul Rohan. aşfi mai bucuros sămi se smulgăinima din piept. acel amor propriu care conduce orbeş te acţ iunile lui d'Artagnan. în loc săfie ţ inuţ i de că tre Bazin. eu voi merge dezarmat. înfă ş ura ţ i în mantii. cred căaici. fa ţ ăde Porthos?! Oh. doi cîte doi. urma ţ i de valeţ i. Aramis se depă rta îndată . — Dacăprefera ţ i un alt loc. noi avem o scuză . în capul stră zii Sainte-Catherine. că ză rirăsub o bolt ă . Dar dacădomnilor le place ră coarea de sub copaci ş i o singură tate de netulburat. fiindcăn-am săte las. zise Athos cu vocea-i convingă toare ş i plinăde noble ţ e. nu numai pe însuş i contele de La Fère îl tr ă dezi prin această slă biciune. Nu numai pe un om. în mijlocul drumului? Cît despre Porthos. ci un întreg grup. — Unde v-ar conveni săstă m de vorbă . N-ai auzit cum se c ă ina acolo. Aramis. în timp ce Porthos vîrî capul printre douăză brele ale grilajului. Ceilalţ i le urmarăpilda. sub care ghiceai de îndatăspadele. prevenindu-l pe Athos sănu stea atît de . Aramis! urm ă Athos. Athos! — Dar dacăei vin fă răarme? Ce ruş ine pentru noi. Pe sufletul meu. venim de pe drum ş i sîntem niş te ră zvră tiţ i. te asigur cănu va fi aş a. Aramis! — Oh! Fii liniş tit. D'Artagnan b ă găde seamăcăcei trei cai. erau lega ţ i la inelele bolţ ilor. îţ i jur. domnilor? glă sui Athos. Ş i îş i continuarădrumul. ş i se salutarăcu politeţ e. Cît despre mine. — Grilajul e închis. Înaintarăunii în întîmpinarea celorlalţ i. nu numai pe Athos. — Dar dacădomnul d'Herblay ar putea că pă ta cheia de la poarta de fier. — Fie aş a cum spui. Aramis. m ăfaci cel mai nenorocit dintre oameni. Cine îţ i spune căaceastăfaimoas ă baronie nu depinde de întrevederea de astă -seară ? Săne luă m mă surile de prevedere. Vino cum vrei la întîlnire. ca ş i cum s-ar fi aş teptat la unul din acele faimoase dueluri încăvii în memoria parizienilor ş i. — Nu.Noi am ră nit de moarte. cu flinta la spinare. la grilajul pie ţ ei pustii. — Noi. domnilor. Athos ş i Aramis descă lecară . încît nici de astădatănu va deveni baron.

spuse Aramis. încuviinţ arăcu ră cealăAthos. Aramis deschise poarta grilajului ş i se dă du la o parte. în care fiecare simţ ea din plin . ca ş i cum s-ar fi temut unul de altul. poţ i săjuri dacănu ai de ce? i-o întoarse Aramis. dar cel că ruia i se adresăacest sfat se mulţ umi săzîmbeascădispreţ uitor ş i fă cu un pas că tre vechii să i prieteni. Athos fă cu un semn. dar cum în clipa aceea luna tocmai ieş ea dintr-un nor. Athos ş i Aramis ră maserăîn picioare în faţ a lor. XXX PIAŢ A REGALĂ Merserăîn tă cere pînăîn mijlocul pie ţ ei. Se scurse un ră stimp de tă cere.aproape de d'Artagnan ş i Porthos. — Ce săvă d? — N-a vrut s ăjure? — Săjure. unde era mai întuneric. Te încredinţ ez doar c ă . nu vreţ i săjuraţ i! spunea portarul. desigur. pă strînd o oarecare depă rtare între ei. cu un oftat adînc. da. punîndu-i un ludovic în palmă . — Eh. d'Artagnan î ş i agă ţ ămînerul spadei de poarta de fier ş i fu nevoit să -ş i desfacămantia. zise Aramis. Athos nu-i slă bea din ochi. se înş iruiau bă nci. Aramis bă tu într-adevă r la uş a palatului Rohan ş i se întoarse îndat ă însoţ it de un om. punînd mîna pe umă rul lui Athos ş i ară tîndu-i cu cealaltăîntreg arsenalul pe care d'Artagnan îl purta la cing ă toare. d'Artagnan ş i Porthos. — Atunci săfim cu bă gare de seamă . vă d. mă rturisi Athos. Cei doi valeţ i ră maserăsăaş tepte afară . domnule? —Ţ ine. domnii ace ş tia sînt prietenii noş tri. pe care tocmai se ră sfrînse o razăde lună . Desfă cîndu-ş i mantia. —Ş i Aramis n-a vrut săjure? — Nu. Din loc în loc. — Da. Ş i intrăal treilea pe poart ă . — Vezi. — Ai vă zut? se întoarse el că tre Porthos. În clipa cînd intrăpe poartă . care nu se clintirădin loc. la care d'Artagnan ş i Porthos se a ş ezară . se gîndira c ăîntr-un asemenea loc descoperit vor fi lesne vă zuţ iş i atunci se oprir ăsub tei. Aramis intrăcel din urmăş i închise poarta dupăel. cei patru se oprirălîng ăuna din ele. — Ah. ca d'Artagnan ş i Porthos săpoatătrece. clă tinînd din cap. dă du la ivealăpistoalele stră lucitoare. care tot spunea: — Îmi juraţ i. — Vai. D'Artagnan auzise convorbirea ş i înţ elese totul. ce? — Omul îi cerea lui Aramis săjure cănu intră m în Pia ţ a Regalăca să ne batem. în clipa de faţ ă .

dar oare mi le-ai fă cut? Nu. aş a cum ş i noi îl aveam pe al nostru. Atunci cînd am avut cinstea săte vă d la castelul Bragelonne. Ţ i-am spus oare cănu voi sluji pe un altul? Dimpotrivă . de aceea am îndră znit să amintesc ş i eu despre purtarea dumitale. Ei bine. sînt sincer! M-ai întrebat ce gîndesc ş i eu îţ i spun. zise d'Artagnan. mai bine să vorbim cu inima deschisăca ni ş te adevă ra ţ i bă rba ţ i ce sîn ţ em. f ă răîndoială . domnule conte. eu ce ţ i-am spus. Ş i iat ă . m-ai dus de nas ca pe un copil. la castel. domnule. — Domnilor. în loc s ă -mi ră spunzi ca unui prieten. ca pentru a duce mîna la spadă . unii în faţ a celorlalţ i. Por ţ hos f ă cuse la fel. Ş i acum despre dumneata. ci atunci. mie sau abatelui d'Herblay? — Da.greutatea de a începe vorba. Vorbiţ i cu toatăsinceritatea: ave ţ i cumva s ă -mi aduceţ i vreo învinuire. Athos îl opri. cînd ni s-au încruciş at spadele. — Nu-ţ i repro ş ez nimic. Sînt sincer. —Ş i ce crezi despre ea? întrebăAramis. asta dovedeş te căş tim s ăp ă stră m un secret. În locul acestor cuvinte mă gulitoare. ai venit astă -searăaici furios de cele petrecute ieri. cu atît mai bine. ş i aceastăprietenie pe care o lauzi nu s-a destr ă mat ieri. domnule. Cei patru oameni se aflau deci în picioare. pentru ce sănu fim ş i noi. eş ti un om ciudat. mi se pare. Ba. Te credeam un suflet destul de mare. vorbindu-i de sus. la rîndul nostru. Dar contele de La Fère a pomenit aici despre prietenie. O dovadăde tră inicie a vechii noastre prietenii e prezenţ a noastr ăla aceastăîntîlnire. prin prefă că toria de care ai dat dovadăfaţ ăde mine. — Nici eu nu vreau altceva. spuse d'Artagnan. Erai omul care ap ă ra vreo cauză ? Da. — Într-adevă r. nici alţ ii. Atîta tot. oamenii unei tabere? Aveai secretul tă u. am rîs cu poft ăgîndindu-măcăsar putea prea bine întîmpla săprimeş ti de la cardinal misiunea sămă arestezi. M-am purtat la fel cu tine ş i tu m-ai înş elat în acela ş i chip. d'Artagnan. cu o blîndămustrare în glas. ameninţ ă tori. rosti Athos. — D'Artagnan! murmurăAthos. căsînt de partea prinţ ilor. CăMazarin e un bă dă ran ş i căeu nu l-aşsluji pe Mazarin. La ră spunsul lui d'Artagnan. Sîngele nă vă li în obrajii lui d'Artagnan. ţ i-am înfă ţ iş at unele propuneri pe care le-ai înţ eles. dacănu m ăîn ş el. zise Aramis. abate d'Herblay. Ai venit la mine cu anumite propuneri. astfel ca . zise d'Artagnan. — D'Artagnan. nu ni le-am împă rtă ş it.ţ i-am dat de înţ eles. îi aminti d'Artagnan. ră spunse Athos. — Ascultă . care se ridicăde pe banc ăş i ră spunse: — Cred căe purtarea unui înv ă ţ ă cel al iezuiţ ilor. Aramis fă cu o miş care. Vă zînd căd'Artagnan se ridică . doar m-ai iscodit. atîta tot. pe care poate nu le merită m nici unii. spuse el. Nimeni nu lipseş te ş i deci nimeni nu va avea să -ş i fac ăvreo mustrare. — Mi-ai cerut săfiu sincer. Ei bine.

izbi spadăş i teac ăde genunchi. — Niciodată . Cele petrecute îi fă curăsădea înapoi pe d'Artagnan ş i pe Porthos. Atunci nu m-aşfi aruncat pentru nimic în lume într-o aventurăîn care urma să -mi sta ţ i în cale. Porthos. cătrebuia să -mi faci o mă rturisire la castelul Bragelonne ş i cădomnul. gata săatace ori săse apere. spionat de că tre d'Artagnan. Totuş i. Athos întinse mîna cu acel gest de poruncăsupremă . în vreme ce vocea lui Aramis. adă ugăel. Porthos o vîrî în teacăpe a sa. ş i pe că lugă rii care fac pe muş chetarii. ş tiu s ămăprefac cănu vă d ceea ce nu măpriveş te. frînse în mîini lama mlă die a spadei. care încănu deschisese gura. a fost vă zut cu doamna de Longueville. dar îi ură sc pe ipocriţ i. — Măamestec în lucrurile care măprivesc. învins de acest glas. trebuia să -mi facăo altămă rturisire. ară tînd spre Aramis. Aramis. îl scotea din să rite. care ne vede ş i ne aude în liniş tea solemnăa acestei nopţ i. palid de mînie ş i cu spaima în inimăla gîndul că . socoteş ti c ăai ceva să -mi reproş ezi? Dacăţ i-am gre ş it cu ceva. a că rui paloare spori. — Cred. domnule conte. continuăel. niciodatăspada mea nu se va încruciş a cu a . Glasul adînc ş i învă luitor al lui Athos avea ş i acum asupra lui d'Artagnan aceeaş i înrîurire ca odinioară . robit de acest gest. spune-mi. ş i în rîndul acestora îi aş ez pe muş chetarii care fac pe că lugă rii. desigur căl-aşfi silit să -mi vorbească . jur în faţ a lui Dumnezeu. D'Artagnan se aplecăînainte. întorcîndu-se spre Porthos. la mînă stire la el. dacăam fost discret. — Trebuie! rosti Athos – ş i. Iatăun om care e de aceeaş i pă rere cu mine. — De ce te-amesteci în lucruri care nu te privesc? strig ăAramis. Haide. care devenea acrăş iţ ipă toare la mînie. El spuse „da" ş i trase spada din teacă . cu o voce mai joas ăş i mai blîndăadă ugă : Eu ţ i-o cer. ş i aruncăcele douăbucă ţ i în dreapta lui.o prietenie de două zeci de ani sănu sufere de pe urma unei înfrîngeri de un sfert de ceas a amorului propriu. Apoi se întoarse spre Aramis ş i-i spuse: — Aramis. niciodată . nu înseamnăcîtuş i de pu ţ in c ăsînt prost. Aramis să ri înapoi ş i trase ş i el spada. ră spunse doar printr-o miş care. În clipa aceea. sînt gata să -mi recunosc greş eala. Dacăaşfi vrut s ăcuget mai adînc la deosebirea dintre aceia pe care domnul d'Herblay îi primeş te la dînsul pe o scarăde frînghie. trase încet de la cingă toare spada cu teacăcu tot. rosti Athos. pe care numai el ş tia să -l fac ă . D'Artagnan nu mai trase spada. Acesta ş ovă i. apoi încruciş ăbraţ ele la piept ş i aş teptăfremă tînd de furie. frîngîndu-le. ridicînd încet mîna dreaptăspre cer. frînge-ţ i spada. ş i aceia pe care îi primeş te pe o scarăde lemn.

în pofida urii voastre. — Fiul meu! murmurăAthos. nu. judecat ş i dat morţ ii o fiinţ ăomeneascăpe care poate c ănu aveam dreptul săo rupem din aceastălume. dacăei o vor ş i o vrei ş i tu. săne pă ră sim pentu totdeauna vechii noş tri prieteni. dar cu o urmăde tulburare în glas. Ce înseamnăcardinalul Mazarin pentru noi. — Jur. Aramis e fratele vostru. — Oh. fiindcăAramis v-a iubit aş a cum eu văiubesc înc ă . Da. iatăce nă dă jduiam. Eu î ţ i respect pă rerea. aşadă uga. destinele noastre sînt legate pentru totdeauna. Porthos. îţ i cer iertare căam încruciş at ieri spada cu tine. aş a cum e ş i al meu. dar văjur că . Acum repet ăcuvintele mele. Am tră it laolaltă . dar. existăîntre noi o legă turămai puternica decît a prieteniei. Mini ş trii. care am înfrînt voinţ aş i inima unui om ca Richelieu? Ce înseamn ă cutare sau cutare prinţ pentru noi. Jur cănu-i ură sc pe cei care mi-au fost prieteni. ne-am vă rsat ş i ne-am înfră ţ it sîngele ş i. ci. în sfîrş it. sără mînem prieteni. prinţ ii. iatăce a ş teptam de la douăinimi ca ale voastre. ultima fîş ie de carne. Aramis face la fel faţ ăde Porthos. la naiba! Dacăar trebui vreodatăs ălupt împotriva voastră . glă sui Porthos. curmat ăde Aramis. îmi pare ră u c ăam încruci ş at spadele. dar simt cămă înă bu ş . poate. Aramis. tîrît de una din acele nestă vilite porniri care tră dau sîngele lui clocotitor ş i firea lui de om dintr-o bucată . eu nu jur nimic. Nu plecaţ i! Am ş i eu un jură mînt de fă cut: jur că -mi voi da ultima pică turăde sînge. de asemenea. prietenia unui om ca tine. nu voi avea decît preţ uire ş i prietenie pentru voi. Porthos. c ăîn tainiţ a cea mai ascunsăa cugetului meu nu va r ă mîne în viitor nici mă car umbra vreunui simţ ă mînt duş mă nos faţ ăde tine. noi doi am dormit zece ani unul ală turi de altul. regii vor . Se lă s ăo t ă cere solemnă . D'Artagnan. deş i luptă m pentru cauze diferite. strîngîndu-l cu putere la piept. afarăde voi. te-am iubit întotdeauna ca pe copilul meu. Aramis! Ş i se aruncăîn braţ ele lui Athos. poate. ca săpă strez preţ uirea unui om ca tine. Ş i cinstitul Porthos izbucni în hohote de plîns ş i se aruncăîn braţ ele lui Aramis. aş a cum văvoi iubi întotdeauna. cuvîntăAthos. nu numai cănu voi îndrepta spada vreodatăspre pieptul tă u. niciodatăochii mei nu vor avea pentru voi vreo fulgerare de mînie ş i niciodat ăinima mea nu va gă zdui vreo zvîcnire de ură . nu. Athos! Athos dă du săplece. nu plecaţ i! izbucni d'Artagnan. că ci toţ i patru am osîndit. Jur. am spus-o ş i o repet. — Prieteni. un pact al nelegiuirii. ş i dupăaceea. Ş i acum.voastră . cred căm-aşlă sa stră puns de spad ă . urîţ i-mădac ă sînteţ i în stare. am urît ş i am iubit împreună . d'Artagnan. deş i urmă m că i deosebite. care am dat statornicie coroanei de pe fruntea unei regine? D'Artagnan. zise el cu fruntea înseninatăş i cu privirea cinstită . — Cît despre mine. deş i mai curînd pă rea căapar ţ ine iadului. Athos. Haidem. fiindc ăn-am iubit pe nimeni pe lume. îţ i respect convingerile Porthos.

spuse Porthos. aninată la gît cu un ş nur de perle. domnilor. XXXI BACUL DE PE OISE Nă djduim căcititorul n-a dat cu totul uit ă rii pe tînă rul c ă lă tor lă sat de noi pe drumul Flandrei. Săfim pururi muş chetari ş i săp ă stră m drept unic drapel acel faimos ş tergar din fortul Saint-Gervaise. săne d ă m mîna. la acest singur cuvînt: „Piaţ a Regală !". . sînt gata săjur pe orice. Credeţ i în Dumnezeu? — Pă i se poate! fă cu d'Artagnan. ce însemnă tate are?! Săfim iară ş i unii pentru alţ ii martori de nă dejde în dueluri. Văal ă turaţ i acestui jur ă mînt? — Da! rostităto ţ i într-un glas. din orice ar fi fă cută . aplecîndu-se la urechea lui Aramis. spuse d'Artagnan. ră zboiul civil ca o flac ă ră . —Ş i de fiece datăcînd ne vom întîlni în învă lmă ş eala luptei. dar noi. — Eş ti cel mai mare dintre oameni! rosti d'Artagnan. pe care marele cardinal a pus săse brodeze trei flori de crin. — Aş adar. — Ah. ca niş te oameni luaţ i pe nepregă tite. Haide. prieteni credincioş i la greu. chiar ş i pe Mahomed! Săm ăia naiba dacăam fost vreodatăatît de fericit ca azi! Ş i bunul Porthos î ş iş tergea ochii încăumezi. Pe chipul lui Athos înflori un zîmbet de negră ităbucurie. — Iatăuna! zise el. Porthos ş i d'Artagnan se privirăclă tinînd din cap. Eş ti cu mult deasupra noastră . interveni Aramis. Aramis zîmbi ş i scoase la ivealăo cruce bă tutădin diamante. — Da. spuse Athos. zise el. Ne-ai pus săjură m pe crucifixul unei partizane a Frondei. — Are vreunul dintre voi o cruce? întrebăAramis. săjură m c ăvom r ă mîne uniţ i totdeauna orice s-ar întîmpla.trece ca un puhoi de apă . — Vorbeş ti minunat! zise Porthos. tră dă torule! murmurăabia auzit d'Artagnan. — Ei bine! reluăAthos. din tabă ra cardinalului sau a Frondei. ne-am în ţ eles. — Da. întă ri Aramis. Săjură m pe aceasta cruce care. chiar ş i în mijlocul celui mai cumplit mă cel. este totuş i o cruce. ci ş i pe urmaş ii noş tri. Ş i fie ca jură mîntul acesta săne lege nu numai pe noi. tovară ş i voioş i de petrecere. — Vom fi creş tini în aceasta împrejurare. noi vom ră mîne prieteni? Presimt căda. — Ah. ca săr ă mînem credincio ş i jură mîntului nostru. sătrecem spada în mîna stîngăş i săne întindem dreapta.

Vederea micului castel îl aruncase pe Raoul cu cincizeci de leghe mai că tre apus ş i-l f ă cuse să -ş i depene viaţ a din clipa cînd se despă rţ ise de micuţ a Louise ş i pînăîn clipa cînd o vă zuse pentru prima oară . Olivain se supuse ş i porni mai departe. plimbîndu-ş i vis ă tor privirea asupra minunatei priveliş ti din jur. oftînd. se apropia aducînd hîrtie. Mai era ceva ce-l întrista pe Raoul: pe cînd ajungeau la Louvres vă zuse pitulat în spatele unei perdele de plopi un mic castel. cu un ş ervet pe bra ţ ş i cu o bonetăalbă pe cap. fiecare giruetăză rită pe coama vreunui acoperişde ţ iglăîi reaminteau că . în vreme ce Raoul se aş eză . cu coatele sprijinite de masă . întîlni în raza privirilor lui distrate o figurădolofană care. cu un ş orţ prins dinainte. bucurie plinăde farmec. descă lecă . ş i cu deosebire acea zare depă rtatăş i albastr ăa vieţ ii. care îl întrebărespectuos de ce ză boveş te acolo. . Cu inima strînsă . în loc săse întoarc ă spre prietenii din copilă rie. cam la o jumă tate de bă taie de muschetă . ş tiind c ănimeni nu mai putea s ă -i dea preţ ioasele lă muriri pe care le-ar fi că pă tat de la Athos.ş i fiecare pîlc de stejari. presă ratăcu lanuri verzi ş i cu pîlcuri de arbori. cuvintele contelui. dupăcîteva încercă ri de a lega vorba cu Olivain. Stă tea de vreo zece minute acolo ş i de vreo cinci se afla cufundat în visuri cînd. Un ceas de fugărisipi îns ăpîcla ce umbrise închipuirea atît de fragedăa tînă rului. căzilele lungi petrecute în acest fel vor fi foarte triste. chiar ş i pentru cei care n-au încercat niciodatăsuferinţ a vreunei constrîngeri. Privind oraş ele prin care treceau. se opri la umbra unui frumos pîlc de castani în floare. cea mai învă ţ at ăş i mai plă cutădintre toate că lă uzele. Cît despre el. care îi amintea atît de bine castelul La Vallière. cu capul greu. fă răm ă car s ă -i ră spund ălui Olivain. Totuş i îş i dă du seama. de convingă toare ş i de interesante îi inviar ăîn minte. ş i-i spuse lui Olivain săcearăhangiului să -i aducăhîrtie ş i cernealăla masa ce pă rea a ş ezatăacolo anume pentru scris. mai întîi pentru a scă pa de gîndurile dureroase ce-i nă vă leau în minte. firul acesta ne că lă uzeş te ca ş i firul Ariadnei prin labirintul de gînduri în care ră tă cim. Bucuria necunoscutăde a fi liber. aurea pentru Raoul cerul ş i pă mîntul.Raoul. pe care noi o numim viitor. încît se oprise a-proape zece minute ş i. pierzindu-ş i din vedere ocrotitorul. porunci lui Olivain săducăîndat ă caii la un mic han care se ş i vedea pe drum. Înfă ţ iş area lucrurilor înconjură toare e un tainic fir că lă uzitor. luîndu-se dup ăacea umbr ăa trecutului pe care o numim amintire. cernealăş i pană . se îndepă rta cu fiece clipătot mai mult de ei ş i căpoate îi pă ră sise pentru totdeauna. pornise din nou la drum. care pă trunde pînăîn ascunziş urile memoriei. trezind adesea aducerile-aminte. în jurul că rora zumză ia un norod de albine. atît de blînde. pe care îl l ă sase urmă rindu-l cu privirea din faţ a bisericii regale. dă duse pinteni calului. deodată . apoi pentru a-i ascunde lui Olivain tulburarea ce-i ră vă ş ea chipul. fă r ăvoia noastră . ş i scuturîndu-ş i pă rul din vreme în vreme de florile ce ningeau din vă zduh. odat ădesprins.

apoi a luat cina împreunăcu un domn bă trîn. iar de cînd pieriserăş tiau să -i înlocuiascăcu folos. Am fost atît de buimş cit de plecarea dumneavoastrşş i atît de mîhnit de despş rş ire. plă tesc pana cît o sticl ăde vin. Tînă rul dumitale st ă pîn nu prea are poftăde mîncare. Dupşpatru ceasuri de drum mşopresc pentru a vşscrie. Frumuseţ ea a fost ş i va fi totdeauna venerată . care pe vremea cînd mai existau tîlhari de drumul mare se întovă ră ş eau cu ei. — Ei. Hangiul. ce pă rea preceptorul sau. mîncînd o plă cintădin care n-a mai ră mas nici o fă rîmiţ ăş i golind pînăla ultima pică turăo sticlăcu vin vechi de Mâcon. . Scrie-ş i-mi. aidoma echipat ca ş i dumneavoastră . În acest ră stimp. zise Raoul. a cerut săse aducăîncoace masa ş i scaunul. Ca to ţ i vale ţ ii mulţ umiţ i de starea lor. zise hangiul. prietene. începînd săînveţ e cum săse poarte cu aceastătagmăde oameni.. Aveţ i. vşrog. fiindcş vş simt lipsa în fiece clipş ş i sînt mereu gata sşîntorc capul. — Pînăacum trei zile parcătot mai mînca. — Făcum crezi. zîmbi Raoul. plin de seriozitate ş i de blînde ţ e în acela ş i timp. fiindcş ave ş i inima nespus de generoasşş i aş i înş eles tot ce se petrecea într-a mea. puse pe masăhîrtia. sub pomii ă ş tia. îţ i mulţ umesc. Atunci am sădau slujitorului dumneavoastrăplă cinta ş i vinul. aş a cădac ădomnul porunceş te. deoarece sfaturile dumneavoastrşfac parte din viaş a mea. Olivain îi povesti tot ce socoti căse poate spune pe seama tînă rului gentilom. Veş i binevoi sş mş iertaş i. am avut impresia cşvşpregş ti ş i sşîntreprindeş i ceva primejdios. îi mă rturisi hangiul lui Olivain. Olivain ş i hangiul se îndreptarăcă tre han. ş i plă cintă . Raoul scria: „Domnule. sînt neliniş tit. dar din fericire mai avem ş i vin. Din întîmplare pana era bunicicăş i Raoul se apucăde scris.. liniş tit în ce priveş te cî ş tigul să u. domnule. dară . ce vrei. ş i apoi. fiindcănu-i nici un sfert de ceas de cînd un tînă r cavaler. Hangiul ră mase nemi ş cat ş i admirăfă răsăvrea chipul fermecă tor al drumeţ ului. cu o înfă ţ iş are tot atît de aleasăş i cam de aceeaş i vîrstă . îndrş znesc s ş spun. încît nu v-am arş tat decît în prea micş mş surş dragostea ş i recuno ş tinş a ce vşport. dar. iar cerneala cît o plă cintă . cerneala ş i pana. care venise săîntrebe dacăRaoul nu mai are nevoie de ceva. Dacă -i aş a. Se vede cătoţ i gentilomii gîndesc la fel. cum fş ceam spre a vş rş spunde cînd îmi vorbeaş i. pana ş i cerneala f ă răplat ă .— Ah! exclamăapariţ ia. a poposit aici. — Nu. Numai c-aşfi tare mulţ umit dacăcerneala ar fi mai neagrăş i mai bun ă . — Nu seamă năcu oaspetele de adineauri. de alaltă ieri nu mai pune nimic în gură . domnule. Deocamdatăn-am nevoie decît de ce ţ i-am cerut.

a cş rei sş nş tate. — Săîncerc ă m să -l ajungem din urmăpe acest gentilom. ca ş i el. apoi pornise mai departe. Raoul chemăhangiul. la plecarea noastrş . am mare nevoie de ş tiri din partea dumneavoastrş . jur. Socot c-ar fi bine săpoposim aici ş i săplec ă m abia mîine în zori." Ispră vind scrisoarea. cît am c ă lcat noi. Se duce la oş tire ca ş i noi. Olivain golise sticla ş i mîncase plă cinta. ră spunse Raoul. Raoul dă du porunc ălui Olivain săîntrebe cine e tînă rul gentilom care a trecut pe la han înaintea lor. cît de preş ioase ş i necesare îmi sînt amintirile din timpul petrecut cu dumneavoastrş . Sper cşuneori vşveş i mai aminti de mine ş i. de asemenea. sînt destul pe ziua de azi. caii se odihniseră .lucru asupra cş ruia nu mi-am îngş duit sş vş întreb. Raoul se simţ i mai liniş tit. hanul cel mai de soi din Compiègne. acesta se oprise. Raoul intrăîn Compiègne. înc ă lecă . la hanul „La Clopotul ş i Clondirul". Optsprezece leghe. s ş -mi scrie ş i cîteva cuvinte despre mica mea prieten ş . La Verberie. aruncăun scud de iur pe masă . glă sui cu respect Olivain. Mi-eraş i de mare. voi fi plin de fericire la gîndul cşaş i simş it dragostea ş i devotamentul meu ş i cşam ş tiut a vşface sşle înş elegeş i în timpul cît am avut bucuria sş trş iesc al ş turi de dumneavoastrş . dacşprimiş iş tiri din Blois. Veş i avea oare bunş tatea. drumul e asemă nă tor cu cel fă cut de la Blois la Paris. domnul meu. era un motiv de îngrijorare? Înş elege ş i. — Domnul conte de La Fère doreş te sămăgră besc ş i săm ăînf ă ţ iş ez Prinţ ului în dimineaţ a celei de a patra zile. Se uitădac ăOlivain ş i hangiul nu-l pîndeau cumva ş i să rutăfoaia de hîrtie – mutăş i gingaş a mîngîiere. cu siguranţ ă . Dupşcum vedeş i. deschizînd scrisoarea. domnule ş i scumpul meu ocrotitor. Pe la patru după -amiază . De cînd nu mai sînte ş i lîngş mine. de vreme ce dumneavoastrşnu mi-a ş i spus nimic. — Domnule. însăavea un cal bun. ş i azi. mare ajutor. spuse Raoul lui Olivain. m ştem mereu sşnu sş vîrş esc vreo greş ealş . iar la Senlis duse scrisoarea la poş tă . . spunînd căvrea sădoarmăpeste noapte la Noyon. Odihna de care se bucuraser ăîngă duia c ă lă torilor ş i cailor să -ş i continue drumul fă r ăoprire. ş i ne va fi un plă cut tovar ă ş de drum. dacşîn unele clipe îmi simş iş i lipsa. Mîncăcu poftă ş i din nou că utăs ăafle amă nunte despre tîn ă rul gentilom aflat pe drum înaintea lui. aş a cum spusese hangiul. domniş oara de La Vallière. În aceastăvreme. pe care inima lui Athos era în mă surăsăo ghicească . zise Raoul. Săzorim deci pînăla Noyon. dacşîncercaş i o cît de micşpş rere de rş u cşnu mşaflu lîngşdumneavoastrş . fusese vă zut cu trei sferturi de ceas mai mainte. — Haide sădormim ş i noi la Noyon. astfel cămergea iute. m ş simt foarte singur. îngă duiţ i-mi săvăamintesc cam ostenit caii destul în dimineaţ a asta.

Raoul se îndreptăspre nefericitul aflat în primejdie. În acea clipără sunăun strigă t ce pă rea c ăvine de pe rîu. — Haide-haide. aţ intindu-ş i privirile într-un punct anume de pe rîul neasemuit de frumos în bă taia soarelui. scurtînd drumul cu o leghe. că ci soarele în asfinţ it îl orbea. Într-adevă r. ajuns pe culmea unui deal. S-a rupt odgonul ş i bacul e dus de apă . Raoul se simţ ea obosit. Împrejurarea nu era ceva nou pentru el. Ce se întîmplăacolo? Ră sun ăun al doilea strigă tş i mai p ă trunză tor decît cel dintîi. înfigînd adînc pintenii în coastele calului. se opri să -l aş tepte pe Olivain. bacul plutea pe apăc ă tre celalalt mal. Doamne. Gonea. gata săse îmbarce. Dorea îns ăs ă -ş i punăla încercare forţ ele. Vă zînd căn-a putut ajunge la vreme spre a trece rîul împreunăcu ceilalţ i că lă tori. dar se afla prea departe pentru a putea fi auzit. Atunci. în loc de două zeci de leghe. clă dit numai din nervi ş i muş chi. Se vede cît de colo căOlivain nu era crescut la ş coala celor ca Planchet ş i Grimaud. spunea el printre din ţ i. crescut în vederile lui Athos ş i încredinţ at căl-a auzit de o mie de ori vorbind despre drumuri de două zeci ş i cinci de leghe. Slobozi frîul. Mîine. Crescut pe malurile Loirei. Chiar aş a era. — Olivain! strigăel. vă zu în faţ ărîul. domnule! fă cu Olivain. Raoul nu se îndoi nici o clipăc ăera tîn ă rul gentilom cu însoţ itorii să i. Scoase un strigă t. — Doamne Dumnezeule. Caii se vor putea odihni toatănoaptea. Un mic grup de că lă re ţ i stă tea pe mal. ce vă d? Colo se zbate ceva! — Fă r ăîndoială ! adeveri Raoul. cînd. ş i Raoul î ş i dă du seama îndatăcăe martor la o nenorocire ş i căun om e pe cale s ăse înece. în ciuda bombă nelilor lui Olivain. Olivain nu îndră zni s ăse împotrivească . pînădeparte. Mînat de durere ş i sim ţ ind moale ză bala. valuri de spumă . Raoul se întoarse înspre partea dincotro venea strig ă tul ş i puse mîna streaş in ăla ochi. iar dimineaţ ăla cinci pornim din nou.Vom ajunge pe la opt seara. zorindu-ş i tot mai mult calul. deodată . Iroseş te-ţ i tot focul din prima zi. omul acesta de fier. nu voia sără mînămai prejos de cel care îi era o pildăîn toate. ai săfaci numai zece. un cavaler! — Sînt gata săse duc ăla fund! strig ăla rîndul să u Olivain. dupăcît i se spusese. D'Artagnan. poimîine numai cinci ş i peste trei zile ai să -mi zaci la pat. Tinerii ă ş tia sînt niş te fanfaroni în lege. dar începu săbomb ă ne. ca s ăspunem aş a. — Eh. fusese. dar o ridică tură de pă mînt îi ascunse curînd grupul ş i cînd ajunse la o nouăîn ă lţ ime. porni în galop. calul să ri peste un fel de gard ce înconjura pontonul ş i se aruncăîn rîu. pe o potecăîncîntă toare care ducea la un pod plutitor. Ş i-atunci e musai săte odihneş ti. împră ş tiind în jur. domnule?! strigăOlivain. îi stîrnise o nemă rginităadmira ţ ie. ce faceţ i. legă nat de valurile ei. Un cal. trecuse apa de o sutăde ori c ă lare ş i de o mie . cu toatăoboseala calului.

Încăo clipăş i l-ar fi înghiţ it rîul. Încredin ţ at c ătînă rul cavaler se va ţ ine de coamă . Un om cu pă rul c ă runt se aruncase în apăde pe bac ş i înota bă rbă teş te că tre cel care se îneca. ridicădescumpă nit calul în douăpicioare. Prea tîrziu! Apa îi trecu peste cap ş i-l amuţ i. dar vă ică rindu-se întruna: „Mor. — E salvat! izbucni omul cu pă rul că runt. Dar ş i calul ş i că lă re ţ ul. — Salvat! îngînăîn neş tire gentilomul. ca ş i cum ar fi priceput căi se venea în ajutor. în strig ă tele celor pe care îi ducea la vale. Deodatăcalul se poticni de o ridică turăde pe fund ş i dă du de nisip. Apoi strigăspre că lă torul care se zb ă tea la vreo două zeci de pa ş i de el: — Curaj. palid ş i disperat. În acelaş i timp. Raoul îş i urma calea ş i se apropia vă zînd cu ochii. se scufundau din ce în ce mai mult. din trei-patru aruncă turi de braţ e. tă ind valurile. domnule. Erau numai la zece paş i de mal. Numai cănu avea spor. purtîndu-l pe braţ e pe tînă rul gentilom fă r ăcunoş tinţ ă . Eu cum trec dincolo? — Aruncă -te în ap ă . Raoul ieş i din ap ă . zbuciumîndu-se pe mal. ajutîndu-i sătaie apa ş i îndemnîndu-l cu strigă te. bacul cobora cu repeziciune pe firul apei. Raoul prinse una din mîinile tînă rului ş i o puse pe coama calului. îndemnîndu-ş i calul din ră sputeri. pe care el nu-i scă pa din vedere. curaj. Gîndindu-se la timpul cînd va face din viconte un soldat. Azvîrlindu-se de pe calul că ruia îi d ă du drumul săînoate singur. îl sili săse învîrt ăîn loc ş i. deoarece înainta împotriva curentului. calul ră suflămai în voie ş i. îş i îndoi sforţ ă rile. fricosule! îl îndemnăRaoul. atingînd ş i el fundul apei. pe care îl îndreptăspre malul opus. se dă du înapoi. — Dumnezeule! se tîngui Olivain cu deznă dejde. Raoul ajunse lîngătînă rul gentilom. Ce-ar zice domnul conte dacăv-ar vedea? — Domnul conte ar fi fă cut la fel ca mine! ră spunse Raoul. Athos îl oţ etise în asemenea încerc ă ri. sl ă bind încleş tarea mîinii înfipte în coama calului ş i lă sîndu-se s ăalunece din ş a. Apucăîndat ăcalul de că pă stru ş i-i să lt ăcapul deasupra apei.de ori înot. desf ă cîndu-i . iar că lă re ţ ul. Calul mai avea doar botul deasupra apei. se arunc ăş i el în apă . să getat pînă în adîncul inimii de ruş ine. Curaj! — Prea tîrziu! îngînătînă rul. de care degetele acestuia se încleş tarăcu deznă dejdea omului gata săse înece. care scă pase frîul luptînd cu valurile. în braţ ele lui Raoul. aş a cum f ă cuse Raoul. sîntem pierdu ţ i". —Ş i eu? Eu ce fac? se vă ică rea Olivain. În acest timp. Îl culcăîn iarbă . Raoul se îngriji numai de cal. în cele din urmă . îţ i vin în ajutor! Olivain înaintăspre mal. — Curaj! strigăRaoul. întindea braţ ele cu capul ră sturnat pe spate.

Aşdori sădevenim prieteni. — Viconte. — Ah. dacădoriţ i. Deschise niş te ochi r ă tă ciţ i. Nu ş tiu săînot ş i n-am avut curaj sămăarunc în rîu. tocmai la timp ca sămăscoateţ i la mal. — Ah. — Unii mai ş i învie. împurpurîndu-se la faţ ă din pricinăcănu putea spune cine e tată l să u. încotro. De aceea. îmi veţ i face oare cinstea s ă mi spuneţ iş i dumneavoastr ăcine sînteţ i? — Sînt vicontele de Bragelonne. conte. — În oş tirea Prinţ ului. Dupăo clipăse afla lîngăei ş i omul cu pă rul că runt. — Domnule. Dac ăvi s-ar fi întîmplat o nenorocire. — Iată -te ş i pe dumneata. Ş i acum. S ăne îmbr ă ţ iş ă m. un prieten devotat. nu-i aş a? Vina e a dumitale îns ă : ai fost preceptorul meu. în vreme ce că lă torii de pe bac se îndreptau spre aceeaş iţ int ă . domnul meu. dupăcum vedeţ i. — Sînt contele de Guiche. Ţ in la dumneavoastrăde pe acum din toatăinima. Încet-încet. fă cînd cruci peste cruci. de ce nu m-ai învă ţ at s ăînot ca lumea? — Vai. —Ş i acum. care se aţ intirăcurînd asupra salvatorului să u. de trei ori mort. În loc săajut calul. cu ajutorul unei pră jini gă site din întîmplare pe punte. obrajii de muribund ai acestuia se împurpuraser ă . cum nu se poate mai simplu. urm ăcavalerul. mulţ umităîngrijirilor lui Raoul ş i ale omului ce-l însoţ ea pe tînă rul cavaler. bunul meu d'Arminges! Ai tras o spaimă zdravă nădin pricina mea. de acum încolo vom fi legaţ i pe viaţ ăş i pe moarte. Trecusem aproape o treime din rîu. calul meu s-a speriat ş i a să rit în apăcu mine cu tot. zise Raoul. spuse bă trînul. rosti Raoul. cînd aţ i aflat cine sînt. vărog. îmbr ă ţ iş îndu-l la rîndul să u pe conte. recunoş tinţ a noastrăn-are margini! izbucni omul cu pă rul că runt. cînd aţ i apă rut dumneavoastră .ş iretul de la guler ş i agrafele tunicii. domnule! strigăel. Tată l meu e mareş alul de Grammont. eu îi paralizam miş că rile. — Domnule. domnule conte. Vă datorez adînca mea recunoş tinţ ă . Ne-am ales doar cu o baie. cînd odgonul bacului s-a rupt. Pe dumneavoastrăvăcă utam: f ă ră dumneavoastrăaşfi fost mort. domnule. zise Raoul. — Ah. . crede ţ i-mă . Socotiţ i-mă . spuse Raoul. bună tatea dumneavoastrămăatrag. Din pricina strigă telor ş i a ză pă celii luntraş ilor. viconte? întrebăcontele de Guiche. ră spunse cel că ruia i se dă duse titlul de conte. aş a cum fă cuse contele de Guiche. chipul. n-aşmai fi îndră znit sădau ochii cu domnul mareş al. izbutise în cele din urmăs ăiasăş i el la mal. curajul. Olivain. înclinîndu-se. domnul meu. — Cum s-au petrecut lucrurile? întrebăRaoul. sînt pe de-a-ntregul servitorul dumneavoastră . ş i era gata-gata sămăduc frumuş el la fund.

cele douădueluri pe care le ş i avusese. cu privirea blînd ăş i mîndră . Într-o pornire spontană . erau. îş i întinserămîinile ş i dînd pinteni cailor. cu tră să turi distinse. Îş i tot întindea mînecile ş i pulpana hainei. care veni s ă -l salute. dar Grimaud nu sosi. Convorbirea cu tînă rul conte era nespus de interesantăpentru Raoul. pe aş ternutul bogat de paie. Toţ i dormirăduş i. Raoul ceruse săfie deş teptat. trezit de că tre Raoul. privindu-se ş i admirîndu-se unul pe altul. Cît despre Olivain. pe domniş oara d'Aubigné. Caii gustarăş i ei din plin. Crescut la Paris. Hainele ş i vinul o s ăv ăîncă lzească . în ciuda preceptorului sau. pe . El nu fusese decît în casa domnului Scarron ş i-i spuse lui de Guiche pe cine a vă zut acolo. celă lalt mulţ umind Domnului căa tr ă it destul pentru a să vîr ş i o faptăpe placul ocrotitorului să u. De Guiche cuno ş tea toat ălumea: pe doamna de Neuillan. într-adevă r. Sînte ţ i tineri amîndoi. cele opt ceasuri de odihnă . pe care Raoul nu o vă zuse niciodată . — Bine faceţ i. unul socotind frumoasă ş i zîmbitoare aceastăviaţ ăpe care era cît pe ce săo piardă . peste mă surăde bucuros. în ciuda opreliş tilor ş i. cu zîmbetul deschis ş i plin de fineţ e. Îmbucar ăceva în grabăş i. fă r ăîndoială . dupăun ceas. dar ş i de o aprindere de plă mîni ş i niscaiva dureri în m ă dulare. gîndindu-se căun popas la Compiègne l-ar fi scutit nu numai de întîmplarea din care abia scă pase. Valeţ ii. cu atît mai bine: vom trage împreuna primul foc de pistol. unde Raoul nu fusese decît o singurădată . iar tînă rul conte povestea mereu. — Acum. doi chipeş i cavaleri. Ah. Încă lecarăiute. dacăva sosi cumva Grimaud. aceeaş i stea v ălumineazăcalea ş i trebuia negreş it săvăîntîlniţ i. Contele de Guiche fă cu ochi pe la cinci dimineaţ a. Haide ţ i! Tinerii nu aveau de ce săse împotrivească .ş i la curte. c ă ci f ă rădoar ş i poate. XXXII CIOCNIRI Popasul la Noyon fu scurt. cu fruntea largă . pe domni ş oara de Scudéry. nă zbîtiile sale de paj. înalţ iş i zvelţ i. trebuie săfi ajuns la han. stră bă tuserădouăleghe de drum. dar nu era mai înalt ca Raoul. iubiţ i-vă ! zise preceptorul.—Ş i eu la fel! exclamătînă rul. De Guiche putea săaibăoptsprezece ani. toate acestea trezeau în Raoul cea mai vie curiozitate. că rora le-am dat poruncile necesare de îndat ăce-au coborît de pe bac. spuse preceptorul. mai ales. trebuie s ăvăschimbaţ i hainele. ba chiar g ă sir ăpropunerea minunată . el era singurul pe care nu-l prea mulţ umea isprava cea vrednicăde laudăa stă pînului s ă u. stră bă turăală turi drumul de la rîu pînăla han. care abia împlinise cincisprezece. nu aveau să -l cruţ e. De aceea asculta tot timpul. Cei doi tineri zîmbeau cu acea încredere proprie tinereţ ii.

duel fatal pentru el ş i pe care doamna de Longueville l-a urmă rit din spatele unor jaluzele. Ziua se scurse pe nesimţ ite. Oş tirea duş manăse întindea de la Cassel la Courtray.domniş oara Paulet. de-ai fi zis căa trecut doar un ceas. Tinerii se bucurau căau ajuns la momentul potrivit. nu cruţ ăpe nimeni. chiar ş i pe abatele d'Herblay. Veni apoi rîndul întîmplă rilor galante ş i al povestirilor de dragoste. Prinţ ul mă rginindu-se pînăatunci la mi ş că ri neînsemnate. . Aş a cum am spus. Vicontele de Bragelonne avea mai mult de ascultat decît de spus ş i în aceastăprivinţ ă . se oprirăcă tre orele patru după amiazăla Arras. în sfîr ş it sosite. pus pe clevetealăş i pe glume. Nici regina îns ă ş i n-a fost cruţ ată . Arras era înţ esat de fugari. de Guiche fusese crescut la curte ş i cuno ş tea toate intrigile curţ ii. iar cardinalul Mazarin ş i-a primit ş i el por ţ ia. Glumi plin de spirit pe socoteala tuturor. i se pă ru cătînă rul conte ascundea. Se apropiau de cîmpul de luptăş i hotă rîrăsăpoposeascăîn ora şpînăa doua zi. ş i cum să vârş eş te tot felul de jafuri ş i silnicii. Preceptorul contelui. savant pînăîn vîrful unghiilor. Prietenia lui Raoul pentru el spori ş i mai mult la auzul acestor elogii. Vorbi despre vechea iubire a doamnei de Longueville pentru Coligny ş i despre duelul acestuia din Piaţ a Regala. Se zvonea căPrinţ ul se afl ăla Béthune. ca ş i el. mai cruţ aţ i decît în ajun. încît ar fi fost gata să omoare pe oricine. om voios ş i de lume. Erau amîndoi la vîrsta cînd prieteniile se leagărepede. fie din iubire faţ ăde ducesa de Chevreuse. dup ăce auzi vreo treipatru aventuri destul de gingaş e. dar în ce priveş te farmecul ş i nobleţ ea înfă ţ iş ă rii. care trebuia săfie hotă rîtoare. st ă tu săasculte ş i. care le fă gă duiau un adă post. dar. în aş teptarea înt ă ririlor. pentru care nutrea o realăş i adîncă simpatie. pe doamna de Chevreuse. numitămai tîrziu Grande Mademoiselle ş i devenităcelebrăprin că să toria ei secret ăcu Lauzun. Tînă rul conte. o tainăîn adîncul inimii. Prin urmare. Era aceea ş i curte despre care Raoul îl auzise vorbind de atîtea ori pe contele de La Fère. cumplit de gelos. Oş tirea francezăţ inea frontul de la Pont-à-Marc pînăla Valenciennes. în timp ce Raoul tremura de teamăs ănu spunăceva ş i pe seama doamnei de Chevreuse. întrucît cete de spanioli se foloseau de întunericul nopţ ii spre a face incursiuni pîn ăîn împrejurimile Arrasului. îi aminti adesea lui Raoul de adînca erudiţ ie ş i spirituala ironie muş că toare a lui Athos. Întreaga povestire a contelui de Guiche era ceva cu totul nou pentru tovară ş ul să u de drum. numai căse schimbase mult de pe vremea cînd o cunoscuse Athos. Mîncarăîmpreun ăş i se culcarăîn aceeaş i odaie. bieţ ii oameni de pe lîngăgraniţ ă îş i pă ră seau casele izolate ş i se refugiau în oraş ele întă rite. Caii. Se vorbea despre o bă tă lie apropiat ă . întorcîndu-se spre Douai. contele avu numai cuvinte de laudăla adresa ei. duhovnicul doamnei de Galles cu Mademoiselle. cum zicea elevul să u. dupăcît se spunea. fie din instinct. nimeni nu putea sta ală turi de contele de La Fère. Li se pă rea căse cunosc de cînd lumea ş i căle-ar fi cu neputinţ ăsăse mai despartăvreodată . despre noua ei iubire cu prin ţ ul Marcillac.

De Guiche ş i Raoul se privir ăcu coada ochiului. iar tinerii îş i încă rcarăpistoalele ca săle aibăgata preg ă tite pentru cazul vreunei ciocniri cu duş manul. într-o jumă tate de ceas. care cunoş tea ţ inutul ca în palmă . Valeţ ii noş tri sînt înarmaţ iş i al dumitale mi se pare destul de dîrz. dar pînăatunci v ăprevin că . dacăv ăe pe plac. Preceptorul contelui de Guiche. El ş i cei doi tineri înfă ţ iş au grosul armatei. micul grup ieş i la malul unui rîuleţ care se vă rsa în Lys. propuse săurmeze un drum lă turalnic. De dimineaţ ăse r ă spîndi zvonul căprinţ ul de Condé pă ră sise Béthune ca s ăse retragăla Carvin. Ajunserăla Ablain în liniş te ş i în bun ăpace. ordon retragerea ş i căfac stînga-mprejur la primul panaşpe care-l vă d. Din cînd în cînd. ei! se amestecăpreceptorul în vorbă . fiindcăamîndoi visaserăcăau sosit prea tîrziu pentru a mai lua parte la bă tă lie. ră spunse Raoul. da. Cît despre mine. Atunci apucarăpe un drum lă turalnic. Ţ inutul era încîntă tor. Temîndu-se de capcane. sîntem cu totul ş ase luptă tori. — Da. chiar dacăar fi trebuit apoi săapuce la dreapta ş i săse îndrepte spre Carvin. Acolo aflarăcăPrinţ ul pă ră sise într-adevă r Béthune ş i se gă sea între Cambrin ş i Venthie. surîzînd. din timp în timp.Toatăseara nu se vorbi decît de ră zboi. valeţ ii cură ţ irăarmele. dar e breton ş i asta-i o cheză ş ie. egal în numă r ş i chiar mai mare. mînîndu-ş i din urmă vitele ş i ducînd în că ruţ ăori purtînd în braţ e lucrurile lor mai de preţ . l ă sînd totuş i o garnizoan ăîn primul oraş . Ţ inutul devenea din ce în ce mai bogat în vegetaţ ie ş i. preceptorul punea de fiece datăs ămearg ăîn frunte pe cei doi valeţ i. Aş adar. în calitatea mea de general de armată . ră spunse vicontele. — Ei. De Guiche. atacă m. ş i a doua zi se trezir ăcuprinş i de deznă dejde. toate lă muririle necesare. îi spunea lui Raoul: — Iată -ne trei st ă pîni ş i trei valeţ i. aflat între drumul că tre Lens ş i cel că tre Béthune. Dacăîntîlnim vreun grup de duş mani. întîlneau cete de ţ ă rani care apucaserăpe drumul bejeniei. continuăde Guiche. tă iat de vă i verzi ca smaraldul. O luaţ i cam repede. n-aveţ i decît săvăl ă saţ i omorîţ i. La Ablain aveau săvad ăcare este situaţ ia. nu-i aş a. Lă sarăla han. tinerii hotă rîră să -ş i continue calea că tre Béthune. dupăce lă sarălui Grimaud toate lă muririle ş i. care alcă tuiau avangarda. tinerilor. iar . Raoul? — Se înţ elege. Pornirăla drum pe la ş apte diminea ţ a. am doi oameni pe care te poţ i bizui: amîndoi au luptat în ră zboi ală turi de tată l meu. pentru Grimaud. domnule conte? Uitaţ i cămi s-a spus săvăduc teafă rş i nevă tă mat la Prin ţ ? Odatăajunş i la oş tire. Cum însăaceastăş tire nu spunea nimic l ă murit. drumul trecea printr-o pă durice. Ş i sînt încredinţ at c ăse va descurca destul de bine la nevoie. — Nu l-am vă zut niciodat ăla treabă . pentru numele lui Dumnezeu! Cum ră mîne cu poruncile pe care le-am primit. tînă rş i înfl ă că rat.

— Săatacă m! încuviinţ ăde Guiche. — Domnilor! strigăbietul preceptor. iar strigă tele preceptorului nu avurăaltăurmare decît să . spuse preceptorul. la nevoie. — Mie. Cînd ajunseră cam la douăsute de paş i. Ne-am întors săş tim ce-avem de fă cut. tinerii ş i preceptorul îi urmau la vreo sutăde paş i. Pă durea poate ascunde o capcana. trei că lare ş i trei pe jos. domnul de d'Arminges trecu la obiş nuitele-i mă suri de prevedere ş i trimise înainte pe cei doi valeţ i ai contelui. Valeţ ii abia dispă ruserăprintre copaci. Domnilor. Am nimerit peste o ceatăde spanioli. ră spunserăvaleţ ii. Preceptorul le strigătinerilor săstea pe loc. Focurile s-au tras la vreo sutăde paş i în fa ţ a noastr ă . — Ce fac? Vezi? — Da. Niş te că lă re ţ i! — Întocmai. mă rturisi unul dintre ei. strunindu-ş i caii. deodată . înapoi! Cei doi tineri se privirăcu coada ochiului. adicăsînt tîlhari de drumul mare. — Da. porunca mea. În aceeaş i clipăse ivirăîn goanăcei doi vale ţ i. — N-aţ i vă zut nimic? îi întrebăcontele pe valeţ i. Porniser ăînainte. — Săatacă m! hotă rî Raoul. ei se ş i afundaserăîn pă dure. Olivain!". acoperea spatele armatei. înapoi. — Sst! fă cu de Guiche. Strunirăpe datăcaii. — Totuş i sînţ soldaţ i. în numele cerului. e săne retragem. urmat de cîteva strigă te care cereau ajutor. cu muscheta pe genunchi ş i cu ochiul la pînd ă . zise de Guiche. Urbain ş i Blanchet!" Pîna săse dezmeticeascăpreceptorul. spuse domnul d'Arminges. tinerii îş i scoaserăş i pistoalele. Preceptorul veni dupăei.ş i chiar în acea clipără sunăun foc de pistol. amîndoi ţ îş nirăînainte. De la o vreme se ivi în zare o pă dure destul de deasă . Ţ inerii se încredin ţ ar ăprintr-o ultimăprivire cănici unul dintre ei nu se gîndea sădea înapoi ş i. — Nu. domnii mei. ră sunar ăcinci sau ş ase împuş că turi. îi aminti Bragelonne. — Aţ i fost opriţ i? intrbarăei cu vioiciune. Dupăcinci minute se aflau în locul de unde pă rea căs-a auzit zgomotul. iar ei îi dă durăascultare. rîzînd ş i vorbind între ei.. mi s-a pă rut căză resc niş te cavaleri îmbră caţ i în galben care se strecurau prin albia rîului. — Asta-i vreun omor mîr ş av. iar contele de Guiche ţ inîndu-i ş i el isonul: „Dupămine. Odatăavîntaţ i în goană . cînd. în desiş ul pă durii. Raoul strigînd: „Dupămine. ş i. Ba poate cănici n-am fost vă zuţ i. se pare căjefuiesc un om ră nit sau mort.. întrecîndu-se unul pe altul. Neră bdă tori săafle pricina acelor împuş că turi. înaintînd cu luare-aminte. dar aţ in drumurile. Olivain se ţ inea la aceea ş i depă rtare în spate. — Pă rerea mea. amîndoi tinerii se îndreptarăspre valeţ i. cum preceptorul ş i întorsese calul. sfă tuindu-se ce săfacă . Tinerii însănu-i dă durăascultare. — Asta-i.Olivain.

vă zu patul armei rotindu-ise pe deasupra capului ş i. ş i au luat-o la fugăcu prada. îş i pierdu echilibrul ş i că zu. iar calul o luăla goană . luînd-o la fugă . Domnul d'Arminges ş i Olivain descă lecar ăş i ei ş i ridicarăcalul care se zbă tea în agonie. Flinta scă p ădin mîna soldatului. Ajut ă mi săies de sub cal ş i socotesc cănimic nu ne va împiedica sămergem mai departe. fu în picioare. care se predăpe loc. Te vă d însîngerat. vrînd să -i sf ă rîme ţ easta cu patul armei. vă zurădoi că lă tori trîntiţ i la pă mînt ş i nu unul singur. purtîndu-l tîriş . Repede îţ i mai plă teş ti datoriile! N-ai vrut să -mi ră mîi obligat multăvreme. cred. cu porunca să -i zboare creierii dacăface vreo miş care săscape. Spaniolul apucăflinta de ţ eavăş i îş i fă cu vînt. repetînd cuvintele contelui. într-o clipit ă . domnul meu. dintr-un salt. lovit în piept. Din nenorocire. spuse Raoul. m-a lă sat să -ţ i vin în ajutor. — Hai săvedem dacăsînt mor ţ i într-adevă r. spaniolul care venea spre Raoul trase la rîndul s ă uş i Raoul sim ţ i în bra ţ ul stîng o durere ca o ş fichiuire de bici. deş i paloarea lui tră da o emoţ ie fireascăla o prim ăciocnire.dea de ş tire spaniolilor. — N-ai nimic la picior? întreb ăde Guiche. De Guiche chemăpe unul dintre valeţ ii s ă i. prinzîndu-i piciorul sub el. ori dacăle mai putem . F ă rădumneata. întinse braţ ele în laturi ş i că zu pe spate. în poziţ ia în care se gă sea. Îş i aduse aminte deodat ăde sfatul lui Athos: cu o miş care iute ca fulgerul îş i să ltăcalul în douăpicioare ş i împuş că tura porni. Calul să ri în lă turi. fă r ăs ăvrea. I-au omorît. însă nu-ş i nimeri ţ inta. că ci tinerii. În clipa aceea. nu cumva eş ti ră nit grav? — Cred cătrebuie s ăam vreo zgîrieturăla braţ . Valeţ ii mei stau lîngăcadavre. apropiindu-se. Raoul izbuti s ă -ş i scoatăpiciorul din scarăş i săş i-l tragăde sub cal. pe legea mea! se bucurăRaoul. în care timp ceilalţ i ispră veau cu jaful. Ajuns la zece paş i de du ş man. contele de Guiche trase primul. — Predă -te sau eş ti mort! spuse el. Raoul vă zu ca printr-un vă lţ eava unei flinte îndreptate spre el. — Pe cinstea mea. dă du săînchidăochii. de trei ori mort. eram mort. de Guiche se aruncăasupra spaniolului ş i îi puse pistolul în piept. îi încredinţ ăprinsul. cînd. atîrnînd în ş a. apă sa ş i el pe tr ă gaci ş i spaniolul. adă ugăel. — Potrivnicul meu. Dar ce e cu bieţ ii oameni pe care tică lo ş ii aceia voiau să -i omoare? — Am sosit prea tîrziu. Cei trei aflaţ i pe cai se nă pustirăîndatăasupra lor. nici pistolul din coburi. Apoi. zise Raoul. Cînd fu la patru paş i. Raoul nu putea s ătrag ă nici spada din teacă . apoi s ă ri de pe cal ş i se apropie de Raoul. — Slavăcerului. nimic.

— Nu. un glonţ îi sfă rîmase ş oldul. zise Urbain. Celă lalt. Ră nitul zîmbi cu tristeţ e. — Nenorocitul dumitale tovară şmi s-a pă rut un slujitor al bisericii. are tonsura cinului.. domnule. că ci trupul mi-e pierdut. Olivian. Ah. domnule. — Unde săţ i se poat ăda un ajutor? întrebăGuiche. Ducea odoarele ş i tezaurul sfîntuhri lă caşs ăle pun ăla adă post.. — Cu neputinţ ăsămori să vîrş ind o faptăbun ă ! Dumnezeu nu te va . Glonţ ul mi-a zdrobit femurul ş i mi-a pă truns în pîntece. continuăRaoul.. unde sămăpot spovedi. — Nu. Ş i cum se ş tia c ă duş manul cutreier ăîn cete ţ inutul ş i căe primejdios s ăumbli pe drum. nu-i timp de pierdut. spuse muribundul. aş a căl-am însoţ it eu. Duceţ i-măîntr-o casăunde săpot gă si un preot. dar eu l-am pierdut pe-al meu: ia-l tu pe cel mai bun ş i dă -mi-l mie pe-al tă u. dar aşvrea săfiu dus într-o casă . Mai degrabăajutat sămor.veni în ajutor. Dumnezeu v ăva ră splă ti pentru a-ceast ăfaptă creş tinească ! Trebuie să -mi salvez sufletul. Am mari dureri. acela era mort. — E un preot. tică lo ş ii au tras asupra unui preot! — Domnilor. se-ating de slujitorii Domnului! — Veniţ i încoace. Tinerii se îndreptarămai întîi că tre cel mort ş i se privirăcu mirare. cu celă lalt nu mai e nimic de fă cut.. A mea e mortală . bă trîn oş tean care luase parte la toate campaniile sub comanda cardinalului-duce. — Salvat. — Eş ti doctor? întreba Guiche. — Nu. că ci Prinţ ul a pă ră sit ieri oraş ul nostru. XXXIII CĂ LUGĂ RUL Doi oameni ză ceau la pă mînt: unul nemiş cat. blestemaţ ii. stră puns de trei gloanţ eş i scă ldat în sînge. — Poate cănu eş ti atît de grav ră nit pe cît socoteş ti. însămăpricep puţ in la ră ni. asta da! — Sînteţ i preot? întrebăRaoul.. — E preotul din Béthune. nu! îngînăei. Iat ă . am moş tenit doi cai. Veniţ i încoace. ş opti r ă nitul. zise Raoul. iar mîine ar putea să -l ocupe spaniolii. rotindu-ş i ochii în jur. sprijinit de un arbore de că tre cei doi valeţ i. domnule. Ş i se apropiarăde locul unde ză ceau victimele. — Credeţ i-mă . sau fi ţ i buni ş i aduceţ i unul aici. cu fa ţ a în jos. spuse Bragelonne. nimeni n-a vrut să -l însoţ ească . dar cest ă lalt mai poate fi salvat. stă tea cu ochii spre cer ş i cu mîinile împreunate ş i se ruga fierbinte. —Ş i tică lo ş ii v-au atacat..

aveţ i grijă ! — Fii liniş tit! De altfel. iar c ă lă re ţ ii noş tri. chemăhangiul. S ănu pierdem vremea în zadar. duceţ i-văla mînastirea augustimlor. pentru numele lui Dumnezeu. zise de Guiche. ajută ţ i-măsăajung în satul cel mai apropiat. legaturi. adă ugăel cuprins de deznă dejde. adicăun pat. ş i aduceţ i de acolo un că lug ă r. sau un sat unde săaflă m un preot. n-are a face. numai să aibăde la sfînta noastr ăbisericăputerea de a dezlega de p ă cate în articulo mords. — Curaj. — Dumnezeu săvăbinecuvînteze. iar al treilea săstea aproape. domnul meu! se adresăRaoul ră nitului. Raoul. f ă gă dui tot ce-i cereau. Cunoş ti dictonul: Non bis în idem. Doamne Dumnezeule! urma ră nitul cu o groazăcare-i înfiorăpe cei doi tineri. rugîndu-l totodată . gata săia locul celui care oboseş te. în capul tîrguş orului. Hangiul. dac ănu e acas ă . scamăpentru ră ni. fiindcăse ş tie că spaniolii bîntuie pe-aici ş i-o sămor fă r ăs ămi se ierte p ă catele. domnule conte. . — Duceţ i-vă . e un han. În acest timp. domnule. Jur căvei avea mîngîierea pe care o doreş ti. vă zînd veş mintele bogate ale acestor tineri seniori. vorbi de Guiche. pe dreapta.pă ră si! — Domnilor. domnilor! rosti muribundul cu o pornire de recunoş tinţ ăgreu de înfă ţ iş at în cuvinte. nu-i aş a? Ar fi cumplit! — Liniş teş te-te. în numele cerului! îngă imără nitul. Dar. Faceţ i o targa din crengi ş i pune ţ i deasupra toate mantiile noastre. Vicontele ş i cu mine plecam dupăun preot. Preot ori că lugă r. Ş i cei doi tineri pornirăîn goana cailor în direcţ ia ar ă tată . spuse preceptorul. se cheam ăc ăam scă pat pe ziua de astă zi. Spune numai unde gă sim o casăspre a cere ajutor. în cazul că ş tie vreun doctor. Dupăzece minute de drum ză rirăhanul. fă r ăsădescalece. dupăce se încredinţ arăcăau ş i început pregă tirile pentru primirea ră nitului. cel dintîi că lugă r sau preot care văva ieş i în cale. Dar. pornirămai departe. preceptorul ducelui de Guiche supraveghea întocmirea tă rgii. gonind de zor spre Greney. ori juraţ i-mi pe mîntuirea sufletelor voastre căveţ i trimite aici cea dintîi faţ ăbisericească . ră mîi lîngăacest nefericit ş i vegheazăsăfie transportat cu cea mai mare grij ă . sătrimităsă -l cheme. Că utaţ i-l pe p ă rintele paroh. poate cănimeni nu va cuteza s ăvină . Vămulţ umesc din suflet ş i Dumnezeu săvără splă teasc ă ! La o jumă tate de leghe. chirurg sau felcer. îl vesti căva fi adus un ră nit ş i îl rugăsăpreg ă teascătot ce putea sluji la îngrijirea acestuia. — Domnule d'Arminges. doi dintre vale ţ i săducă targa. Plecă m să -ţ i îndeplinim dorinţ a. că ci el va ră splă ti pe cel ce se va osteni cu drumul. ţ inînd drumul înainte. N-ai săîngă dui una ca asta. adunîndu-ş i ultimele puteri ş i dînd parc ăs ăse ridice. la vreo leghe de han o săda ţ i de satul Greney.

pă rinte. Ş i-apoi. este vicontele de Bragelonne. Deodatăd ă durăcu ochii de un biet că lugă r. care venea că tre ei. ducînd mîna la pistoale. gl ă sui Raoul. De Guiche abia îş i stă pîni furia ş i pornirea de a muia oasele că lugă rului. dar nu acea paloare matăcare înfrumuseţ ează . dar viaţ a plinăde renunţ ă ri a mîn ă stirii îi dă duse un aer bă trînicios. săvăîndepliniţ i menirea: un biet ră nit ne ajunge din urmăş i trebuie să . încît Raoul. — Ră spunde. — Ei bine. simţ i surîsul acesta jignitor ca o împunsă turăîn inimă . — Ca săş tim. care nu-l scă pase din ochi. stă rui el. — Trebuie săfie vreun spion spaniol sau flamand. eş ti cleric? — De ce măîntrebi? rosti stră inul cu o nep ă sare aproape jignitoare. dupăcît se pare. atunci. Se apropiara de că lugă r. spuse el cu o mare sforţ are. Ş i te previn totodată . Stră inul lovi catîrul cu că lcîiele ş i îş i vă zu de drum. ai de gînd săvorbeş ti? — Sînt preot. domnilor.Dupa mai bine de o leghe se ş i ză reau casele din capul satului. Dintr-un salt. nu sîntem niş te oarecari. Ş i nepă sarea-i obiş nuităi se aş ternu iară ş i pe faţ ă . Acoperiş urile roş ietice de ţ iglăse desenau puternic pe fondul verde al copacilor. ci galben-verzui ca fierea. dacănu. Era un om de două zeci ş i doi sau dou ă zeci ş i trei de ani. — Mai întîi. abia ieş ind de sub cercul pe care pă lă ria i-l desena în jurul frunţ ii. l ă sînd pistoalele în coburi ş i stră duindu-se s ăfie cît mai respectuos. domnule. Dacăeş ti preot. Chipul palid al că lugă rului deveni alb ca varul ş i el zîmbi într-un fel atît de ciudat. dup ăpă lă ria-i cu borul mare ş i anteriul de lînăcenu ş ie. că ci aici în apropiere se afla un om. ţ i-e cu desă vâr ş ire stră in ă . De ast ădatăse pă rea că întîmplarea le vine în ajutor. îi ră spunse lui Raoul. murmurăel. aici de faţ ă . întrebarea noastr ănu-i o toană . O privire amenin ţ ă toare. ş i pe care. pă rul scurt. Prietenul meu. de Guiche se afla în faţ a lui. interveni contele de Guiche. — Cred căam dreptul săspun sau sănu spun cine sînt unor oarecari că rora li se nazare săm ăiscodească . cum v-a spus ş i prietenul meu. — Atunci. iar ochii de un albastru deschis pă reau lipsiţ i de expresie. vorbindu-i de sus. iar eu sînt contele de Guiche. Te-am întrebat cuviincios ş i orice întrebare merităun ră spuns. Avea chipul palid. — Domnule. care cere ajutorul bisericii. era de un blond spă lă cit. ca preot. întrebăRaoul eu politeţ ea-i obiş nuită . căvoi pedepsi obr ă znicia dumitale. de ş i respectul nu-i pornea din inimă . aţ inîndu-i calea. ră nit de moarte. asememnea fulgerului. spuse tînă rul. îţ i cer în numele omeniei sămăurmezi spre a-i veni în ajutor. în numele politeţ ii. că lare pe un catîr. care. întrebăde Guiche. îl socotirădrept un frate augustin. veţ i avea prilejul. atunci e altceva.

într-adevă r. Ochii că lugă rului scînteiarădin nou. Cei doi tineri îş i îmboldirăcaii. Am întîlnit ş i eu cîteva mutre dintr-astea. trebuie săfie unul dintre acei că lugă ri ră tă citori care cerş esc la drumul mare pînăîn ziua cînd le cade din cer vreo pleaş ca. spruse Raoul. Aş a e mai sigur.se opreascăla hanul din apropiere. îţ i jur. — Ce nenorocire pe să rmanul r ă nit sămoarăîn braţ ele unui asemenea popă ! — Aş i! zise de Guiche. Îţ i mă rturisesc totuş i cămai degrab ăaşmuri ca un pă că tos. Pă rul galben. rosti Raoul. zise de Guiche. . Ă sta. n-o să pierdem vremea cu judecata: un pom ş i un capă t de frînghie se g ă sesc oriunde. da. — Dacănu te duci. repetăel. spuse că lug ă rul. întă ri Raoul. ce vrei. buzele subţ iri care pă reau cădispar la cea mai micăvorbăpe care o rosteş te. potrivindu-ş i mersul dupăacela al că lugă rului. Dupăcinei minute. — Voiam săspun acelaş i lucru. pe Dumnezeul meu. — Îngrozitoare mutrăare c ă lugă rul ă sta! murmurăcontele de Guiche. — Vezi. Dar. Eş ti de aceeaş i pă rere. pricepi. am fă cut bine. cei mai mul ţ i sînt stră ini: scoţ ieni. dar numai atît. decît s ă am la că pă tîi un astfel de duhovnic. — Eh! exclamăde Guiche. ca ş i cum ai fi vrut să -i sfă rîmi capul. cel care se pocă ieş te pare s ăfie mai curat la cuget decît duhovnicul. irlandezi. întrucît Raoul avusese ră gazul să -l cerceteze în timp ce el vorbea. că lugă rii a-ceş tia se supun unor deprinderi îngrozitoare: postul îi face săp ă lească . o mutrăciudată . Oamenii noş tri îl însoţ esc — Măduc la han. că lugă rul întoarse capul. tot plîngînd dupăcele lume ş ti pierdute pentru totdeauna ş i de care noi ne bucură m. — Da. Iertarea vine de la Dumnezeu. mă rturisi de Bragelonne. bietul om va avea un duhovnic. ochii li se sting în orbite. — Măduc la han. care fusese mai puţ in izbit de toate aceste amă nunte. nu de la cel ce o dă . El cere ajutorul unui slujitor al Domnului. — Să -l urm ă rim. crede-ne căpentru caii noş tri e floare la ureche să -ţ i prindăcatîrul din urmăş i căo să punem mîna pe dumneata oriunde vei fi. În ce măpriveş te.. N-o poţ i uita cu una cu două . viconte. loviturile de bici îi fac ipocriţ iş i. propuse de Guiche. domnule. Ş i îş i îmboldi catîrul cu că lcîiele. dar au ceva respingă tor. — În sfîrş it. nu-i aş a? Te-am v ă zut cum tot mîngîiai mînerul pistolului. — Îngrozitoare. interveni de Guiche. danezi. ochii stinş i. vrînd săse încredinţ eze dacăe urmă rit sau nu. — La fel de sluţ i? — Nu. Dar.. ş i porni la drum. Ş i-atunci. pe care îl urmau ca la o bă taie de pu ş că . Da. sînt obi ş nuit săvă d cu totul altfel de preoţ i. mă rturisesc.

cortegiul ră nitului. ş i te va surprinde: înf ă ţ iş area acestui om m-a umplut de o groazănelă murită . la Lens. — Tată l dumitale? întrebăde Guiche. trage spada!" Abia atunci m-am nă pustit asupra reptilei. pornim îndată la drum. noi pornim înainte. lagă turi. gata săse nă pusteascăasupră -mi. Pregă tise totul – pat. î ţ i jur c ăam avut aceeaş i senza ţ ie la vederea acestui om în clipăcînd a spus: „De ce m ş întrebi?" ş i cînd s-a uitat la mine. aş a cum cu dreptate ziceţ i. — Pînăîn clipa cînd. aţ i fă cut pentru mine tot ce se putea face. ră spunse Raoul. cucernice că lugă r. ca pe ş arpele de care mi-ai povestit? — Pe legea mea. pe drumul spre Cambrin. nu-i a ş a? Se zvoneş te cătrebuie s ăaibă loc o bă tă lie ş i n-am vrea săajungem a doua zi. domnule. ş uierînd. În acest fel. care măprivea cu ochii lui stinş i. întorcînd capul cu dezgust. îndemnîndu-ş i cu rîvnăcatîrul. cu chipul luminat de bucurie. conte. Tinerii îş i strunir ăfugarii. Fii bun ş i gră beş te-te puţ in. trecînd pe lîng ăfratele augustin. contele de La Fère mi-a spus: „Haide. Ne veţ i ierta. tutorele meu. dumneata ne vei ajunge din urmă . uitîndu-se în direcţ ia ară tată . scamăpentru ră ni – ş i trimisese un rîndaşdupăun doctor. mie mi s-a întîmplat în pă durile noastre din Blaisois. — Nu. apoi că zu din nou pe brancard ă . î ş i reluăRaoul povestirea. e ciudat. — Duceţ i-vă . ca s ă -i duc ăvestea cea bună . aproape căda! mă rturisi Raoul. — Iatăr ă nitul! zise de Guiche. de cealaltăparte. legă nîndu-ş i capul ş i miş cîndu-ş i limba încoace ş i încolo. am ră mas nemi ş cat. Ei bine. Într-adevă r.. — Oare-ţ i faci vreo vinăcănu l-ai retezat în dou ă . tinerii mergeau înaintea duhovnicului. tineri seniori. ş i fiţ i binecuvântaţ i pentru mila voastră . Zoreau amîndoi pentru întîmpinarea ră nitului.Ţ i-a ieş it vreun ş arpe în cale? — Niciodată . spuseră tinerii. Doi oameni purtau muribundul. Hangiul aş tepta în prag. roş ind. palid ş i fascinat.— Da. — Am fă cut pentru dumneata tot ce ne-a stat în putinţ ă . în loc săvinădin urmă . Bragelonne. zise de Guiche! — Ei bine. Dar. Tot ce pot e săv ăspun înc ăo dată : Dumnezeu săvăaibăîn paz ă . Omul se ridicăanevoie. Cît despre Raoul. pe voi ş i pe cei care văsînt dragi! — Domnule. Am tă iat-o în dou ătocmai cînd se ridicase în coadă . iar al treilea ducea caii de frîu. glă sui ră nitul. Miaduc aminte căla vederea primului ş arpe.. pîna în clipa cînd contele de La Fère. se adresăde Guiche preceptorului. îl vă zu pe că lugă r. care între timp se apropiase. În acea clipăză rir ămicul han ş i. — Prea bine. strîns colac. oraş ul cel mai . cum ne gră bim săajungem oş tirea Prinţ ului. el o luăpe cealaltăparte a drumului ş i trecu mai departe. care se apropia că lă uzit de că tre domnul d'Arminges.

. îngă imăr ă nitul. Sînt vicontele de Bragelonne. spovedeş te pe acest om de ispravăş i nu te îngriji de bani nici pentru dumneata. — Sămergem.. singura lui grijăera s ăş tie dacăslujitorul bisericii îl urmează . să -i spui căm-ai v ă zut într-adevă r. i-o lu ăfemeia înainte. La vederea acelui om palid ş i însîngerat. domnule.. — Adevă rat! strigăhangiul. ca săfacăloc tă rgii. continuăfemeia. Ai pă lit ş i tu. Te rog numai săai bună tatea. dînd pinteni calului ca s ă -l ajungădin urmăpe Bragelonne. — Prea bine. care veniserăacolo într-un suflet. că lugă rul descă lecăde pe catîr ş i porunci ca animalul săfie dus la grajd. vă d că -l recunoş ti. — Vămulţ umesc încăo dat ă . însoţ it de un valet. nici pentru catîr. ca el s ă -mi spun ă numele ş i eu săi-l spun pe al dumneavoastră ? întrebăhangiul. ş opti hangiţ a aratînd spre ră nit. nu staţ i săv ălega ţ i rana? — O. rosti de Guiche. — Ce e? întrebăacesta. spuse că lugă rul. dar că nă dă jduiesc săiau masa de searăla Mazingarbe ş i sădorm la Cambrin. — Mai multăprevedere n-are cum săstrice. se adresăel lui Bragelonne. ş i totu ş i.apropiat. — Fii liniş tit! zise de Guiche. chipeş i seniori. Voi face totul precum doriţ i. încuviinţ ăRaoul. — Fostul că lă u din Béthune! murmur ătînă rul că lugă r. nu-l recunoş ti? — Pe omul ă sta? Stai puţ in. fiindcătotul e pl ă tit. În acea clipă . — La naiba! mormă i el. Acest că lă reţ e slujitorul meu. — Cucernice că lugă r. Nenorocirea se abate peste casa noastră : e fostul că lă u din Béthune. dacăvezi trecînd pe aici un că lă re ţ ş i dacăacest c ă lă re ţ întreabădespre un tînă r pe un cal roib. cu acel surîs care-i dă dea fiori lui Bragelonne. — Ah. murmur ăRaoul. domnule. cei doi tineri se traserăînapoi. dar uită -te. conte. targa purtat ăde cei doi valeţ i intra pe uş a hanului. Nu măsimt bine aici. Am timp sămăîngrijesc de ea la popasul viitor. Ia zi. Bietul ră nit p ă rea chinuit de dureri cumplite. În clipa aceea ră nitul se apropia dintr-o parte. care se ş i depă rtase cu vreo două zeci de pa ş i. Hangiul ş i nevast ă -sa. Nu cumva ţ i-e ră u? — Nu. un fleac de rană . — N-ar fi mai bine. Mi se pare căe pe duc ă . slujitorul meu se numeş te Grimaud. tremurînd ca varga. fă răa i se scoate ş aua. pentru mai mult ăsiguranţ ă . — Vămulţ umesc. dînd săse opreascăîn loc ş i lă sînd s ăi se vadăpe faţ ăsila pe care i-o insufla omul pe cale să -l spovedească . Ş i nu măuitaţ i în rugă ciunile voastre. femeia strînse cu putere braţ ul bă rbatului ei. — Nu asta vreau săspun. iar c ă lugă rul din cealaltă . ferindu-se parcăinstinctiv să se afle în preajma că lug ă rului. Dar. spuse vicontele. stă teau în capul scă rii. zise hangiul.

ară tînd o masă . un nou că lă tor se opri în uş a hanului. Tocmai pusese paharul ce masăş i se preg ă tea săş i-l umple pentru a doua oară . palid ş i tremurînd încăde ceea ce descoperise adineauri. chiar dacăeste sau a fost că lă u. cu semnul celui care freacă . pe care îi puse în faţ a tă cutului oaspe. iar la noapte va dormi la Cambrin. care stă tea lîngăuş ă . — Întocmai.Domnul d'Arminges. — Mulţ umesc. Drumeţ ul fă cu un semn ca un om care bea ş i. D'Arminges ş i Olivain îi aş teptau: încalecar ăla iuţ ealăş i tuspatru pornirăzoriţ i pe drumul în capă tul c ă ruia abia se fă cuserănev ă zuţ i Raoul ş i tovară ş ul să u. În clipa cînd preceptorul ş i oamenii ce-l însoţ eau d ă durăş i ei cotul drumului. cînd un ră cnet înspă imîntă tor se auzi din odaia unde se aflau că lugă rul ş i muribundul. ară t ăspre cal. De cum vă zurăpe slujitorul bisericii la că pă tîiul ră nitului. — Cît e de-aici pînăla Mazingrabe? — Douăleghe ş i jumă tate. ră spunse drume ţ ul. — M-am înş elat. nu? Drumeţ ul fă cu semn ca da. Disearăva mînca la Mazingarbe. pe care îl bă u în tă cere. nu-i nici un sfert de ceas de cînd tînă rul dumitale stă pîn era aici. — Aici. sigur că -ş i va ajunge stă pînul din urmăpînăla asfin ţ it. Ă sta pare mut. valeţ ii ieş irăca s ă -i lase singuri. . Că lugă rul nu scoase un cuvînt ş i îş i continu ăîn tă cere calea spre o încă pere de jos. — Cucernice că lugă r. Grimaud. — Ei bine. acest nefericit e un om ş i el. — Da. spuse drumeţ ul." —Ş i unde doreş ti săbei? întreba el. glă sui hangiul. pă ru ceva mai liniş tit. Nu-i mut de-a binelea. „La dracu! îş i zise hangiul. — Atunci dumneata eş ti domnul Grimaud. vorbi el. — Ce doreş te domnul? întrebăhangiul. — Vicontele de Bragelonne? spuse hangiul. pe un cal roib ş i însoţ it de un valet. — Domnul mai doreş te ceva? întrebăel. bă găde seamăaceastă clipăde ş ovă ială . —Ş i ce mai doreş te domnul? — Săş tiu dacăai vă zut trecînd pe aici un tînă r gentilom de cincisprezece ani. Îndepline ş te-i ultima dorin ţ ăş i fapta dumitale va fi cu atît mai vrednicăde laudă . închizînd u ş a dupăei. îş iş terse fruntea ş i îş i turna un pahar cu vin. desc ă lecînd. unde cei doi valeţ i duseserămuribundul. aş ezîndu-l pe pat. morm ă i hangiul. Se înclin ăş i se duse dupăo sticlăcu vin ş i dupăni ş te pesmeţ i.

Grimaud încruntădin sprîncene. — Pe aici trebuie săfi fugit! apuse el. — Ai auzit? fă cu ea spre bă rbatu-s ă u. — L-am vă zut o dată . iar pă rul i-a albit de tot. vorbi: . ră spunse hangiul. Cît despre nevastă -sa. ia vezi. cercetîndu-i cu privirea tră să turile aspre ş i puternic desenate. cu mîinile împreunate. În clipa aceea se auzi un alt ră cnet. — Pare strigă tul unui om înjunghiat. Tustrei se privirăînfioraţ i. ră spunse hangiul. Iisuse! scînci femeia. izbi u ş a de perete. Nevasta hangiului se apropie într-un suflet. numai căbarba i-a încă run ţ it. Unde-i că lugă rul? Grimaud se nă pusti spre o fereastrădeschisă . înspă imîntat. — Deschide! strigăhangiul. deschide! Nimeni nu ră spunse. ea nici nu mai îndră znise săintre în odaie ş i stă tea îngrozit ăla uş ă . în timp ce hangiul. Se repezi pe uş ăş i o zgîlţ îi zdravă n. — Da. uş a era ză vorît ăpe dină untru. care dă dea în curte. Un om de cincizeci-ş aizeci de ani. — Trebuie săvedem ce se petrece. Ş tim căGrimaud era zgîrcit la vorbă . privind neliniş tit spre uş ă . — Oh. spuse Grimaud. luăcleş tele ş i. mai înainte ca hangiul să -l poat ăopri. nu atît de puternic ca primul. Ră nitul horcă ia. Era cît pe ce săfie ucis de niş te spanioli. care picura din saltea. b ă iete.Grimaud să ri în picioare. — Că lugă rul! strigăhangiul. Apoi. oache ş . catîrul că lugă rului mai e în grajd? — Nici urmăde catîr! ră spunse cel întrebat. tremurînd toat ă . voinic. — Crezi? fă cu hangiul. Ei. dar nu ş i la fapt ă . — Ce e? bolborosi el. înalt. se repezi. a fost adus aici ş i-n clipa de faţ ăse spovedeş te unui c ă lugă r augustin: pesemne căare dureri cumplite. Aceeaş i tă cere. urmat de un geamă t adînc ş i prelung. Deschide! Preacucernice. Îl cunoş ti? întrebăhangiul. cu pă rul ş i cu barba negre? — Întocmai. — Deschide sau sfă rîm uş a! ameninţ ăGrimaud. murmurăhangiul. rosti Grimaud. iar că lug ă rul dispă ruse. se uita bă nuitor în jur. ş i fruntea i se întunecăla aceastăamintire. care îi trezeau în minte o amintire cumplită . Încă perea era un lac de sînge. — Care ră nit? întreb ăGrimaud. — Fostul că lă u din Béthune? murmur ăGrimaud. — Fostul că lă u din Béthune. închinîndu-se. dup ăo vreme de mut ăş i posomorîtăcontemplare. Grimaud îş i aruncăochii în jur ş i vă zu un cleş te uitat într-un col ţ . că utînd să -ş i adune amintirile. Grimaud se apropie de ră nit. De unde vine ţ ipă tul ă sta? — Din camera ră nitului.

cum spuneau aceş ti oameni? — Adică . temîndu-se fă răîndoialăcă numele de că lă u sănu-l lipseascăde ajutorul cel de pe urmădupăcare tînjea – adicăam fost c ă lă u. — Suferi mult? întreb ăc ă lugă rul. Hangiul ieş i buimă cit. — Vai mie! Vorbiţ i-mi mai blînd. se apropie de că pă tîiul ră nitului. E ş ti într-adevă r că lă ul din Béthune. că rora li se spusese ce au de fă cut.ş i. Am nevoie de un prieten în ultimele clipe. — Mai tră ieş te? întrebăhangiul.— Nu-i nici o îndoială . o. dar eu nu mai lovesc. — Aleargădupăajutor! spuse Grimaud. Deodatăse traseră amîndoi îndă ră t. însămai mult din pricina celor sufleteş ti. proprie celor aflaţ i pe patul de moarte. ca săasculte dacăîi mai bate inima. – urmăcu aprindere ră nitul. Grimaud. Cu o vă dit ăsurprindere spuse: — Sînteţ i tînă r. îl lini ş ti tînă rul duhovnic. dar ameninţ ă rile celor doi nobili. Iau parte ş i azi la execu ţ ii.nu! — Va săzic ăţ i-e sil ăde îndeletnicirea dumitale? Că lă ul oftădin adîncul inimii. ra ţ iunea însă ş i îl hotă rîserăsă -ş i ascundăreaua voin ţ ăş i săjoace pîn ăla capă t rolul de duhovnic. ră spunse cu r ă ceală că lugă rul. decît a celor trupeş ti. însoţ ise că lugă rul pe ră nitul ce-i fusese dat în seamăpentru spovedanie într-un chip atît de ciudat. Un pumnal stă tea înfipt pînă -n pr ă sele în inima că lă ului. Că lă ul cercet ăcu o privire grabnic ă . chiar el e. spuse el. pă rinte! — Cei ce îmbracăhaina mea n-au vîrstă . — Cîtăvreme am lovit numai în numele legii ş i al dreptă ţ ii. nu de bună voie. — Da. Grimaud alb ca varul la faţ ă . îi desf ă cu haina la piept. care nu au timp de pierdut. Precum am vă zut. ci mai mult silit. ea se fă cuse nevă zutăla strigatul bă rbatului ei. XXXIV IERTAREA PĂ CATELOR Iat ăce se petrecuse. Eu ră mîn aici. fă răsără spundă . în sfîrş it. f ă răîndoială . Ş i odatăintrat în odaie. Poate căar fi încercat s ăfug ădacăi-ar fi stat în putinţ ă . p ă rinte! murmurăr ă nitul. . hangiul cu un strigă t se spaimă . chipul celui ce urma să -i aducă mîngîierea.. dar nu mai sînt. s-au împlinit cincisprezece ani de cînd am pă ră sit slujba asta. — Îţ i voi salva sufletul.. Cît despre nevastă -sa. Hangiul se apropie ş i el. oamenii l ă saţ i de ei la han.

am devenit nelipsit de la biserică . ai asasinat o femeie? exclam ăcă lugă rul. fă răîndoială . clipocitul valurilor se contopesc într-un singur glas. — Ah! suspinămuribundul. Că lă ul deschise ochii. iar vorbele care măurmă resc în remuş că rile mele le-am rostit atunci. socoteam căam ajuns ş i slujitorul dreptă ţ ii lui Dumnezeu. Oricînd s-a ivit prilejul. clă tinînd cu dezn ă dejde din cap. Folosiţ i cuvîntul ce-mi sunămereu în urechi: asasinat! Prin urmare. murmurul vîntului. — Spune. n-am executat-o! Prin urmare. care se a ş ezase la picioarele ră nitului. groaznic. Toţ i m-au iertat ş i unii au ajuns chiar sămăiubească . cum s-au petrecut lucrurile? Vorbeş te! îl îmboldi că lugă rul. interesat de povestirea aceasta atît de ciudată . ca ş i cum s-ar fi temut de o vedenie înfricoş ă toare. — Aiurez? îngă imăel. Mai cu seamănoaptea. Aţ i spus c ăaiurez? Oh. — Oh. ca ş i cum încăar mai strînge securea: căapa se înroş eş te de sînge ş i cătoate vocile firii. c ă ci zise în grabă : — Spune mai departe. În schimb. Un om a venit dupămine. am ucis. groaza asta pe care n-am putut s-o înving m ăcople ş eş te cu totul: mi se pare cămîna mi se îngreunează . — Era într-o seară . dintr-o noapte cumplită . Că lugă rul se temu. dă du săse întoarcăspre tînă rul duhovnic ş i îl apucăde braţ .ş i cînd îţ i vei sfîr ş i povestea.îndeletnicirea mea m-a l ă sat sădorm liniş tit. fiindcăamintirea acelei execuţ ii măurmă reş te mereu ş i în fiecare noapte mi se pare căv ă d în fa ţ a ochilor nă luca acelei femei. în trufia mea: dupăce fusesem slujitorul dreptă ţ ii omeneş ti. Cred însăcăDumnezeu nu m-a iertat. tînguitor. foş netul copacilor. n-am fă cut dreptate! Ş i închise ochii. în schimbul celor pe care i le-am ră pit. Două zeci de ani în ş ir am încercat să -mi spulber remu ş că rile prin fapte bune. Ş i asta nu-i tot: averea agonisităam împă rţ ito la să raci. nu ş tiu încă . am asasinat-o. care îmi strigă : „Să se împlineascădreptatea Domnului"! — Aiurează ! murmurăcă lugă rul. că ci măsimţ eam la adă postul justiţ iei ş i al legii. deznă dă jduit. cu toatăpornirea unei suferin ţ e înă bu ş ite vreme îndelungatăş i pe care abia acum o m ă rturisea.. —Ş i dumneavoastrăspuneţ i la fel! se tîngui că lă ul. Că lă ul tă cu. clă tinînd ş i el din cap. M-am lepă dat de cruzimea fireascăa celor care varsăsînge. nu! Era seara cînd iam aruncat leş ul în rîu. pă rinte! continuăc ă lă ul fă r ăsădeschidăochii. scoţ înd un geamă t adînc. iar cei care măocoleau sau deprins sănu mai întoarcăochii atunci cînd m ăvedeau. din noaptea aceea. cînd trec vreun rîu. îl îndemnăcă lugă rul.. — O femeie! Aş adar. cînd am fost unealta unei ră zbună ri personale ş i cînd am ridicat cu urăsecurea asupra unei fă pturi a lui Dumnezeu. — Vorbeş te. mi-am pus viaţ a în joc pentru a salva pe cei aflaţ i în primejdie ş i am lă sat pă mîntului multe vieţ i omeneş ti. sănu moar ămai înainte de a-ş i face mă rturia pîn ăla capă t. mi-a ară tat o hîrtie cu . Dumnezeu ş i cu mine vom judeca.

Că lugă rul pă li. Într-un tîrziu. —Ş i niş te ochi cu o privire minunată ? . Că lugă rul pă rea cuprins de o tulburare ciudat ă . î ş iş terse fruntea de sudoare ş i se duse de trase ză vorul la u ş ă .o poruncăş i eu l-am urmat. — Frumoasă ? — De o frumuseţ e fă răseamă n. Alţ i patru seniori m ăaş teptau. se că să torise cred de două ori: o datăîn Franţ aş i a doua oara în Anglia. pe Buckingham. Tremura din toate încheieturile ş i se vedea căvrea săîntrebe ceva dar nu avea curaj. că zîndu-i pe umeri? — Întocmai. rugîndu-se. otr ă vise o tînă răfemeie. — Îngrozitor! murmurăcă lugă rul. tă cu ţ i. Mi-au spus să -mi pun masca pe faţ ă . Niciodatăn-am în ţ eles cum de-am putut săretez capul acela atît de frumos ş i atît de palid. prin geamul unei colibe mi-au ară tat o femeie aş ezat ăla o mas ăş i mi-au spus: „Ia-o pe cea pe care trebuie s-o execuţ i". încercase să -ş i ucidăcumnatul. îş i otră vise cel de-al doilea bă rbat. în genunchi. Ceilalţ i patru erau francezi ş i purtau uniforma muş chetarilor. — Nu. femeia aceea era un monstru: dupa cum se spunea. Dar cei patru seniori îi spuneau englezului: milord. —Ş i zici căera tîn ă ră ? — Avea două zeci ş i cinci de ani. Că lă ul. fă cînd o sfor ţ are cumplită . — Nu. Spune mai departe: cine erau acei oameni? — Unul era stră in. nu-l ş tiu. Măgîndeam săm ăîmpotrivesc dacă -mi vor cere săs ă vîrş esc un lucru care mi s-ar fi parut nedrept. Într-un tîrziu. ş i. zise: — Cunoş ti numele acelei femei? — Nu. dupăcîte b ă nuiesc. — Pe Buckingham? striga că lugă rul. — Aş adar. numai căse c ă să torise în Anglia. —Ş i femeia era frumoasă ? — Tînă răş i frumoasă ! Oh. vorbi că lugă rul. crezînd căpleacăş i-l lasăacolo. — Le ş tii numele? întreb ăc ă lugă rul. gră bindu-se săse întoarc ălîng ă el. înainte săp ă ră seascăAnglia. aproape fă răsă schimbă m o vorb ă . cu capul dat pe spate. femeia aceea era englezoaică ? — Nu. — Blondă ? — Da. întunecaţ i. da. mai cu seamăfrumoasă . care se afla ş i el printre însoţ itorii mei. Ş i te-ai supus? — Pă rinte. nu le ş tiu. că zu gemînd pe pernă . O vă dş i acum. rivala ei. — Da. Am mers împreunăvreo cinci-ş ase leghe. la picioarele mele. se zice căa pus pe cineva să -l înjunghie pe favoritul regelui. — Cu pă ruj lung. Dupăcum v-am spus. englez. iartă -m ă . era franţ uzoaic ă . nu.

— Oh. Dacăea ţ i-a ademenit fratele. Cred c ămi-a sosit clipa cea de pe urmă . Anne de Bueil! Ai spus. — L-a sedus ş i l-a dus la pierzanie pe fratele meu. cu un rînjet ce ridică . Numele ei!. Omul pă ru că -ş i adunătoate puterile. repetăc ă lă ul. îl încredinţ ăel. — Doamne Dumnezeule! se tîngui că lă ul. Vorbeş te... ş i-ţ i voi îndeplini dorinţ a! — Se numea.. fiindc ăspui c ăde pe urma ei i s-a tras moartea? — Întocmai. de lipsa ei de ap ă rare! Ai ucis-o pe femeia aceea! — Din pă cate. — Ba da. Ş i că zu pe pern ă . aş a cum v-am spus. ah. chiar aş a! — Un glas ciudat de blînd? — Cum de ş tiţ i toate astea? Că lă ul se ridicăîn capul oaselor ş i îş i pironi privirea înspă imîntat ă asupra că lugă rului. — Dacăea a fost cauza mor ţ ii lui. ră spunde.. într-adevă r. — Numele ei! repetăcă lugă rul. Oh. ai milăde mine! murmurăcă lă ul.— Atunci cînd vroia ea. care nu cutezau săo ucidăei înş iş i! Nu te-ai îndurat de tinereţ ea ei. ea i-a adus moartea.. îndreptîndu-se de spate ş i ridicînd amîndouămîinilc spre cer.. care era preot ş i pe care l-a hotă rît s ăfugăcu ea din mînă stirea unde se afla. — Anne de Bueil! strigăcă lug ă rul. —Ş i ai ucis-o! spuse el. acea femeie ascundea sub înfă ţ iş area-i îngereasc ăun suflet diavolesc ş i cînd am vă zut-o ş i mi-am amintit de tot ră ul pe care mi-l fă cuse. prin urmare. Dezlega ţ i-măde pă cat pă rinte. de frumuseţ ea ei. Ochii că lugă rului scînteiau. altfel nu te dezleg de pă cat. nu măpriviţ i aş a! Oh. dezlega ţ i-măde pă cat. Ş i acum. — Fratele dumitale? — Da. tot! izbucni că lă ul... Ai slujit drept unealtăunor laş i. reluăcă lă ul. — Atunci. Anne de Bueil? — Da. sînt vinovat? Nu măveţ i dezlega de acest pă cat? Că lugă rul că utăsăia un aer blajin. Fratele meu a fost primul ei amant. pă rinte. pă rinte.. dezlegaţ i-măde pă cat! — Spune-i numele. strigăcă lugă rul. — Atunci trebuie săş tii numele ei de fată . — Dumitale? Ce ră u a putut să -ţ i fac ă ? Vorbeş te. eu?! izbucni preotul. palid ş i tremurînd. ca ş i cum ar fi vrut săîl smulgă . îngă imără nitul. că ci simt cămi se apropie sfîrş itul. îns ănumai dacăspui tot. ca un om gata să -ş i dea sfîrş itul. care se fă cu alb la faţ ă . văspun tot. aş a se numea. dacăn-ar fi vrut să -l spună . — Anne de Bueil. ba da. fiindc ăl-a ademenit. aplecîndu-se deasupra muribundului. Te voi dezlega. Doamne. — Săte dezleg de p ă cat.. nu-i a ş a? — Întocmai.

. Dar atunci. să ri peste ră zoarele de flori ale unei gră dini ţ e. Că lug ă rul. cine sînteţ i? — Am să -ţ i spun îndată . niciodată ! — Îndurare! se rugăcă lă ul. mai slab ş i urmat de un geamă t prelung. de unde luăun cal ş i îş i continua în goana mare drumul spre Paris. — Oh! gemu el. care d ă duse săse ridice în capul oaselor. eu?! Dumnezeu. Acolo lepă d ăsutana. Că lă ul. — Săte iert?! strig ăfalsul că lugă r. Ş i lă săbraţ ul să -i cadăde-a lungul corpului. mori ş i fii blestemat! Ş i scoţ înd un pumnal de sub sutanăi-l înfipse în inimă . iar acea femeie. mori dezd ă nă jduit. — Nici un dram de îndurare pentru cei care n-au avut îndurare. acel ră cnet înfricoş ă tor care se auzise întîi. îngă imăc ă lă ul. o sămăcunoş ti numaidecît: sînt John Francise de Winter. întinzînd bra ţ ele spre el. Mori nedezlegat de pă cat. apoi merse pe jos pînăla prima sta ţ ie de po ş tă . poate. iertare. oprindu-se la un pîlc de copaci aflat în apropiere. — Oh. iar nevastă -sa se ruga. ca ş i cum ş i-ar fi amintit de ceva. Dacăîn numele Domnului. XXXV GRIMAUD VORBEŞ TE Grimaud ră mase singur lîngăcă lă u: hangiul alergase dupăajutor.o deschise. — Curaj! îl îmbă rbă t ăGrimaud. dacănu ca preot. cel puţ in în numele dumneavoastră . S-a dus cineva dup ăajutor. se strecur ăîn grajd. scoase dintr-un cufă r un costum de cavaler. îş i luăcatîrul. repetăel. Ajutor! Doamne Dumnezeule. eu? Eu nu sînt preot. oare n-am să gă sesc pe lumea asta un prieten care sămăajute sătră iesc sau să -mi dau sufletul? Duse cu greutate mîna la piept ş i dă du peste mînerul pumnalului. . spunînd: — Iatăiertarea mea! Atunci se auzise cel de-al doilea strigă t. se îmbră c ăîn grab ă . cel puţ in ca fiu. ieş i pe o uş ădosnicăş i se depă rtăcu repeziciune. ră nitul deschise ochii. — Aş teaptăpuţ in. se pră bu ş i pe spate.. iertare! ş opti el. Dupăun timp.muribundului pă rul mă ciucăîn cap. Săte iert. eu. — Nu sînteţ i preot?! bîigui că lă ul. nemernicule! — Doamne Dumnezeule din cer! — Sînt John Francise de Winter! — Nu văcunosc. fă răsă -i scoatăpumnalul din piept. — Ajutor! murmurăel. se repezi la fereastr ă . — Acea femeie? — Era mama mea! Că lă ul scoase un r ă cnet. Săte iert.

privindu-l cu ochii holba ţ i. El te-a înjunghiat? — Da. dupăcare a ş i recunoscut-o. Se pare căa fugit pe fereastră . aş a îi spuneaţ i. afarădoar de numele de fatăal mamei lui. — Femeia pe care voi ş i st ă pînii voş trii m-aţ i pus s-o omor. — Dumneata? Ră nitul se str ă dui să -ş i aminteascătră să turile celui care îi vorbea astfel. Grimaud se clă tinăpe picioare ş i se uităla muribund cu o privire stinsă . ş tie . adevă rat. mama lui. — Mama lui? bîigui el. — Nu. pe care îl trecurătoate nă du ş elile numai la gîndul urmă rilor acestor destă inuiri. fiindc ănici nu cunosc vreunul. milady. — Nefericitule! strigăGrimaud. — Chiar aş a. — N-am pomenit. ră nit. — Fii mai lă murit.. Tocmai mi se povestea căaici se aflăc ă lă ul din Bèthune. — Asta înseamnăc ăş tie taina? — L-am luat drept un că lugă rş i i-am dest ă inuit totul în timpul spovedaniei. nă ucit. — Într-o noapte. pe c ă lugă r l-ai v ă zut? — Care că lugă r? — Că lugă rul care era cu mine în odaie. sînt dou ă zeci de ani de atunci. Eş ti unul dintre cei patru valeţ i. — Ce vrei săfaci? întrebără nitul. fiindcămi-am ispă ş it pă catul. — Da. —Ş i că lug ă rul? întreb ăcă lă ul. — Trebuie să -l prindem. spuse că lă ul. pă zeş te-te! — De ce? — S-a r ă zbunat. — Nu. cînd ai scos douăstrigă te. spuse Grimaud. N ă dă jduiesc acum căDumnezeu m ă va ierta.. Nefericitule! Nă dă jduiesc căn-ai pomenit nici un nume. Grimaud dă du săplece. — Pă i ce legă turăe între ea ş i că lug ă r? — Era mama lui. — Milady? — Da..— Cine eş ti dumneata? îngă imără nitul. ş i bine a fă cut. spuse că lă ul. nici urmă . În schimb. — De unde vii? — Treceam pe aici ş i m-am oprit la han să -mi odihnesc calul. St ă pînul meu a venit la Béthune ş i te-a luat la Armentières. zise Grimaud. — O veche cunoş tinţ ă . — În ce împrejurare ne-am întîlnit? întrebăel. la al doilea am spart uş a. La primul am dat fuga încoace. — Acum te recunosc..

pe mă surăce scotea pumnalul din rană . Precum am spus. Ş i că zu istovit. stă pînul meu e pierdut. Chirurgul se apropie de muribund. Grimaud ş ovă ia între mila care nu-i îngă duia să -l lase pe omul acesta fă r ăajutor ş i teama care îi poruncea s ăplece numaidecît ca să -l prevină pe contele de La Fère. Grimaud ră mase cu mîna întins ăş i deodată . în sfîrş it. —Ş i tînă rul acesta vi l-a adus pe că lug ă r? — Da. Ş i totuş i femeia ş i-a meritat soarta. — Spre Paris. Grimaud ridicăochii spre cer. Grimaud îş i aminti de profeţ ia ră nitului ş i întoarse ochii. — Mai întîi trebuie să -i scoatem pumnalul din piept. Chirurgul apucăuş or de mîner ş i. pe care. Începuse săse afle despre aceast ăneobiş nuităîntîmplare. nu se va încheia aceasta groaznicăîntîmplare. întă ri ră nitul. Dacătragi pumnalul afară . o spum ăroş ieticăîi nă pă di gura ş i un ş uvoi de sînge gîlgîi în ranăîn clipa cînd respir ă . mormă i: — Dacăomul ă sta aflăvreodatăcine-s ceilalţ i. Ş i că zu pe pern ăsleit de puteri. — Nu măatinge. spuse el. Nu eş ti de aceeaş i pă rere? — În clipa morţ ii. dintre care unul se numeş te vicontele de Bragelonne. Cînd scoase lama afară . descoperindu-i pieptul. spuse că lă ul. care pă rea c ăş i-a pierdut cunoş tinţ a. pumnalul era înfipt pînă -n plă sele. vezi nelegiuirile altora mult mai mici decît cele pe care le-ai să vîrş it tu. omul deschidea ochii într-o înfricoş ă toare neclintire. — Fă r ăîndoială . Cu moartea mea. — Oare aş a a vrut Dumnezeu? murmurăel. crede-mă . dupăspusa tovar ă ş ului s ă u de drum. Cîţ iva curioş i îi urmau. spuse că lă ul. închizînd ochii. Grimaud îi să ri în ajutor ş i întinse mîna spre mînerul pumnalului. mor. — Unde se ducea? întrebăGrimaud. scoase un horcă it înă bu ş it ş i îş i dă du dintr- . clă tinînd din cap cu înţ eles. gră beş te-te să -l previi dac ămai tră ieş te! spuse că lă ul. — Însp ă imânt ă tor! ş opti Grimaud. izbutise s ă -l gă sească . Muribundul îş i aţ inti într-un chip ciudat privirea asupra lui Grimaud. — Cine l-a oprit? — Doi tineri gentilomi care mergeau la oş tire. cînd auzi un zgomot pe coridor ş i-l vă zu pe hangiu întorcîndu-se în tovă ră ş ia chirurgului.căunchiu-s ă u fă cea parte dintre judec ă tori. lovindu-se cu pumnul în frunte. Ai grijăsă -l previi ş i pe prietenul lui. Chirurgul desfă cu haina ră nitului ş i îi sfîş ie că ma ş a. — Gră beş te-te.

Cei doi tineri se priviră . bunul meu Grimaud! exclamăRaoul. nu e un slujitor. îl cunoş team. — Ce vreţ i. Grimaud ridicăde jos pumnalul plin de sînge. ridicîndu-se ş i el de la masă . — În braţ ele tale?! Omul acela?! Dar ş tii cine era? — Da. Asţ a-i soarta tuturor ş i faptul căai fost că lă u nu te scuteş te de ea. nu putea săo risipeasc ă . — Era fostul că lă u din Béthune. domnule. Din clipa cînd i-am vă zut rana. de altfel. —Ş tiu. s ă -l urmeze. — Îl cunoş teai? — Da. e plin de sînge . tr ă gea la „Catîrul încoronat". ridicîndu-se de pe scaun. care îi îngrozea pe toţ i. îi alerga înainte. pră fuit ş i încă plin de sîngele nefericitului ră nit. mai filozof decît ei. printr-un semn. ceru hangiului. dupăzece minute. dar sumbra întîmplare din cursul dimine ţ ii umbrise frunţ ile tinerilor cu o triste ţ e ce care voia bunăa domnului d'Arminges. împreun ăcu contele de Guiche ş i cu preceptorul acestuia. — Al cui? întrebăRaoul. ră spunse Grimaud. Deodatăuş a se deschise ş i Grimaud se ară t ăîn prag. Iată -te. Ş i. zise Grimaud. Raoul tocmai stă tea la masă . că ci ş i eu am atîtea să -ţ i povestesc. îi plă ti cele cuvenite cu o dă rnicie vrednicăde st ă pînul să uş i încă lecă . domnilor. e un prieten.o datăsufletul. Sîngele pe care-l vedeţ i e al altcuiva. Ş tiţ i. domnilor. dar chibzui îndatăla neliniş tea pe care ar pricinui-o lui Raoul absenţ a lui îndelungată . În ultimele trei zile am trecut prin multe.spuse contele. căîntr-un sfert de ceas ar putea să -l ajungădin urm ăş i cădusul ş i întorsul. cătot . nu i-ar lua mai mult de un ceas: îş i puse calul pe goanăş i. Mai întîi se gîndise săse întoarc ăglonţ la Paris. apoi îş i aduse aminte căRaoul se afla la numai douăleghe depă rtare. singurul han din Mazingarbe. cu timpul cît ar ză bovi ca să -i dea toate lă muririle. Dar ce ai? Cît eş ti de palid! Sînge! De ce eş ti plin de sînge? — Într-adevă r. Eş ti cumva ră nit. gl ă sui d'Arminges. — Ce face domnul conte? Îi e dor de mine? L-ai mai vă zut de cînd neam despă rţ it? Spune. în sfîrş it! Iertaţ i-mă . am ş tiut cănu mai e nici o speran ţ ăs ăscape. că ci trecuse printr-o mul ţ ime de împrejură ri asem ă nă toare. prietene? — Nu. De la primele vorbe schimbate cu hangiul se încredinţ ăcăl-a gă sit pe cel care îl că uta. — Al nefericitului pe care l-aţ i lă sat la han ş i care a murit în bra ţ ele mele. — Grimaud. —Ş i a murit? — Da.

— Întocmai. Olivain va ră mîne. domnule. mai ales. la masă . ce glumăe ş i asta? — Domnul viconte ş tie c ăeu nu glumesc niciodată . prietene. —Ş i l-aţ i dus la că pă tîiul r ă nitului? — Chiar aş a. sînt nevoit s-o fac. o s ăstă m de vorb ă . stă rui săpleci? — Da. n-ai s ăpleci aş a. ave ţ i dreptate. deoarece taina pe care îmi cereţ i s-o dezvă lui nu-mi apar ţ ine. domnule viconte. ca toţ i oamenii din vremea aceea ş i. se pră bu ş i într-un fotoliu. domnule. Nu pot săpierd o clipă . — Cum. Cei doi tineri se privirăcu spaimă . clatinîndu-se. Grimaud p ă li. domnule. . vorbe ş te. Olivain o s ăplece ş i tu ră mîi aici. plec. — Aş adar. săte întorci la Paris?! Te înş eli. n-ai s ă mălaş i prad ăunei asemenea fră mîntă ri. — Haide. Auzind cuvîntul că lug ă r. ş opti rugă tor vicontele. alergădupăel ş i-l apuc ăde bra ţ . Am venit numai ca săvădau de ş tire. îţ i poruncesc! — Atunci înseamnăcăvreţ i sălas ca domnul conte săfie ucis. — Grimaud! strigăel. Eu voi da ascultare hotă rîrii domnului conte. iar Olivain s ăse întoarcăla Paris. — Dimpotrivă .aş a credea ş i el. Vorbeş te! Grimaud. Zicînd acestea. — De ce schimbarea asta? — Nu pot săvăspun. spuse Grimaud. iar eu voi pleca. fiindc ăcerea un că lug ă r. pentru numele lui Dumnezeu! Ş i Raoul. — Nu pot săvăspun decît un singur lucru. — Prin urmare. — Nu cumva ai de gînd sătreci peste cuvîntul meu? — Da. spuse Grimaud. nu îngă duia nici o înduioş are între doua feluri de bucate. Grimaud. trebuie s ă măîntorc la Paris. dar ş tiu tot atît de bine cădomnul conte de La Fère a hotă rît sără mîi cu mine. Dupăce manînci ş i te odihneş ti. furios ş i nelini ş tit în acelaş i timp. aţ i avut vreme s ă -l vedeţ i la faţ ă ? — Fireş te. salutăş i dă du din nou săplece. Haide. — Nu. Raoul. domnule. de vîrsta lui. R ă mîi pe loc. — Grimard. — Nu pot săspun nimic. A ţ i întîlnit în cale un că lugă r. hai la masă ! zise d'Arminges. domnule. — Chiar aş a. care. — La masă . încuviinţ ăRaoul. — Dar nu în aceastăîmprejurare. nu? — Întocmai. — Lă mureş te-mă . Grimaud salutăş i se îndreptăspre uş ă . Ră mîneţ i cu bine.

— Ei bine. o jur. întorcîndu-se c ă tre de Guiche.— Oare l-aţ i recunoaş te dacăl-aţ i mai întîlni? — Oh. El fluturăpă lă ria spre viconte în chip de salut ş i se f ă cu nevă zut dupăcotul drumului. Viaţ a a cinci oameni se aflăîn primejdie atîta timp cît va tră i. Era Grimaud care pornise în goanăspre Paris. care d ă du buzna în odaia unde s-a petrecut scena povestit ămai sus. calul nu va putea să -l ducămai mult de zece leghe. Olivain ţ inea de frîu caii amîndurora. — Ei bine. cum striviţ i o viperă . cei doi tineri se urcar ăla ferestrele de sus ale hanului. spaniolii! Acest strigă t era destul de neliniş titor ca săte facăsăuiţ i de orice. fă răsămai adauge un cuvînt. de unde împrejurimile se vedeau ca-n palmă . pe stradă . cu banii că pă ta ţ i. în vreme ce vale ţ ii contelui de Guiche pă zeau cu grijăpe prizonierul spaniol. La primul popas vîndu calul ş i. pe un că luţ cumpă rat anume. Domnul d'Arminges ş i înc ă lecase. prizonierul avea . pe cît de zgîrcit era el la vorba. de asemenea. dacă -l veţ i mai întîlni vreodată . un ş arpe. Pentru mai mult ăsiguranţ ă . oriunde ar fi asta. care se afla între ei. conte. n-am avut dreptate spunînd despre că lug ă rul nostru căe leit o n ă pîrcă ? Nu trecurănici dou ăminute ş i galopul unui cal se auzi pe drum. Apoi cănu avea bani. spuse Raoul. continuăGrimaud. întă ri de Guiche. că lcaţ i-l în picioare. folosindu-se de uimirea ş i de spaima celor ce-l ascultau. Tinerii coborîrăîntr-un suflet. În timp ce domnul d'Arminges poruncea săse înş eueze caii. o nă pîrc ă . Ş i. Dar închipuirea lui Grimaud era atît de bogată . Striviţ i-l ş i sănu-l pă ră siţ i decît atunci cînd va fi fă răsuflare. rosti Raoul. Tinerii cerurăl ă muriri ş i aflarăcăduş manul înainta într-adevă r dinspre Houdin ş i Béthune. strigînd: — Spaniolii. da. oriunde veţ i da peste el. pe drumul mare. ţ inuţ i la odihnă . Tot ce le ră mînea de fă cut era săurmeze povaţ a înţ eleapt ăa lui d'Arminges ş i săbatăîn retragere. —Ş i eu. ci de o întreagăarmată . Urmîndu-ş i calea. luăpoş talionul. Grimaud ieş i ca o vijelie pe uş ă . Raoul se repezi la fereastră . XXXVI AJUNUL BĂ TĂ LIEI Raoul fu smuls din gîndurile-i întunecate de că tre hangiu. Grimaud se gîndi la douălucruri: mai întîi că . gonind astfel. în biserică .ş i ză rirăivindu-se dinspre Marsin ş i Lens o oaste numeroasăde infanterie ş i cavalerie. De astădatănu mai era vorba de un pîlc ră tă citor de soldaţ i. strivi ţ i-l fă rămilăş i fă răîndurare.

vorbiţ i. contele de Guiche. Or. Toţ i cei de faţ ăse ridicaseră . decît atunci cînd a disp ă rut cu desă vîr ş ire. În acest timp. unde socoteau că -l vor gă si pe Prin ţ . De altfel. dar ş i pentru ca fusese prezentat Prinţ ului de că tre tată l să u. cum cădu ş manul urmeaz ăs ătreac ărîul Lys. Săintre! Mareş alul îi împinse înă untru pe cei doi tineri. Prinţ ul se uităla el ş i ră mase cu privirile aţ intite asupra uş ii. Deodatără sun ăun zgomot înă bu ş it ş i Prinţ ul se ridicăîn grabă . Zgomotul acesta îi era bine cunoscut: bubuia tunul. dar ş i doresc asta. Nimeni nu îndră znea săscoatăo vorba. Prinţ ul îş i retră sese trupele de la Béthune. prinţ de Condé. Ludovic de Bourbon. cu chipul str ă lucind de bucurie. potrivit cu misiunea încredinţ at ăfiecă ruia. ş i asta nu numai pentru căera cel mai vîrstnic dintre cei doi tineri. — Monseniore. În clipa aceea se deschise uş a. Nici unul nu avea îns ăveş ti sigure. Povesti deci ceea ce vă zuserăamîndoi la hanul din Mazingarbe. în ş elat de aceste ş tiri. Armata duş manului dispă ruse de patruzeci ş i opt ore. ş i tovară ş ul lui de drum. se înapoiase ş i se aş ezase la masă . niciodatăo armat ăvră jmaş ănu se afl ămai în apropiere ş i. lucrul cel mai grabnic pentru noi toţ i e sa ş tim unde se afl ădu ş manul ş i ce face. Prinţ ul era posomorît ş i îngîndurat. Roul se uita la tînă rul general. Mai întrebi! Nu numai că îngă dui. de la moartea tat ă lui să u. spuse mareş alul de Grammont. în urma unor zvonuri. . domnilor. cerînd ofiţ erilor aş ezaţ i în jurul să u să -i raporteze cele aflate. la Estaire. s ăvinăaici ş i să -i dea ş tiri despre inamicul pe care noi îl că ută mş i pe care ei l-au gă sit? — Cum nu! rosti cu vioiciune Prinţ ul. care se pomenirăîn faţ a Prinţ ului. Grupul că lă reţ ilor porni iute pe drumul spre Cambrin. Contelui de Guiche i se cuvenea săvorbeasc ăcel dintîi. dar acesta se retră sese din ajun la Bassée. înclinînd din cap în chip de salut. concentrîndu-ş i toate for ţ ele intre Vieille-Chapelle ş i Venthie ş i. contrar firii sale. care. zise Prinţ ul. Îngă duie alte ţ a-voastrăca fiul meu. cînd ofiţ erul de serviciu intrăş i anun ţ ăpe mareş alul de Grammont căcineva doreş te să -i vorbească . nu e mai ameninţ ă toare. drept urmare. de la Fribourg ş i de la Nortlingen. dupăce fusese el însuş i în recunoa ş tere pe întreaga linie a frontului. vicontele de Bragelonne. în vreme ce Raoul îl vedea pentru prima oară . Din pricina asta. vestit de pe acum prin bă tă liile de la Rocroy. — Vorbiţ i. de Guiche îl cunoş tea de mult pe Prinţ .mîinile legate. ară tînd cu mîna în direcţ ia dincotro se auzea. Ducele de Grammont ceru din ochi îngă duinţ a Prinţ ului ş i ie ş i. de teamăsănu-l tulbure. Într-adevă r. de parcăar fi înghiţ it-o pă mîntul. Mai întîi. Acum. împreunăcu mareş alul de Grammont. pe urmăvom avea timp ş i pentru etichet ă .

Prinţ ul ar fi dorit cu deosebire să primeascăun ră spuns exact ş i lă murit. Duş manul trecuse rîul Lys la Saint-Venant ş i se îndrepta spre Lens. cu nasul coroiat. — Monseniorul. Tunurile. interesîndu-se cum au prins prizonierul ş i întrebînd cine era tîn ă rul s ă u tovară ş . Bă trînul mareş al se întoarse că tre viconte. Or. a că ror că petenie fireascăera ş i că rora. monseniore. zîmbi. care se auzeau ş i ale c ă ror bubuituri acopereau din cînd în cînd tragerea celorlalte. apoi. Prinţ ul îl lu ădeoparte pe de Guiche. vorbe ş te. domnule. în afarăde vîlva pe care o stîrnise prin vederile sale noi în arta de a purta ră zboiul. dar bine legat. în vreme ce Prinţ ul strigă : — Tînă rul are dreptate. — Da. plin de recunoş tinţ ă pentru aceastălaudăadusăfiului să u. fiind ş i ceea mai importantă . astfel că . — Întocmai. între care Bassompierre. urmă rind fă r ăîndoialăsăcucereascăoraş ul ş i sătaie leg ă turile dintre armata francezăş i Franţ a.Henric de Bourbon. Uitasem de el. stîrnise aceeaş i vîlvăş i la Paris. e adevă rat. Raoul se apropie ş i înaintăîn faţ a Prin ţ ului. ar putea săcear ă lă muriri prizonierului spaniol. îndulcindu-ş i glasul tă ios ş i puternic. doar dumneata l-ai prins. dar lui de Guiche îi fu cu neputin ţ ă sădea un ră spuns. zîmbi Raoul. printre tinerii seniori de la curte. încuviinţ ăel. care poate l-ar scoate din încurcă tură ? întrebăel. aduceţ i aici prizonierul. împurpurîndu-se. rapiditate în hotă rîri. cum spune Dante. cu pă rul lung. Chiar de la primele cuvinte ale contelui de Guiche. Prinţ ul se întoarse ş i pă ru c ă -l mă soarădin cre ş tet pînăîn tă lpi dintr-o privire. — Fă r ăîndoială . Bellegarde ş i ducele d'Angoulême. era numit pe scurt ş i dup ăobiceiul timpulu Monsieur le Prince. dînd-ş i seama căare în faţ a un tînă r de abia cincisprezece ani. buclat. — Nimic mai firesc. Învingîndu-ş i sfiala fireascăce-l stă pînea fă r ăvoia lui. agl' occhi grifani. ceea ce nu-l împiedica săfie în acelaş i timp un om plin de eleganţ ăş i de spirit. în mintea Prinţ ului se f ă cu lumină . erau tunuri de mare calibru. dă ruit cu toate însu ş irile unui mare conducă tor de o ş ti. era un tînar de numai două zeci ş iş ase ori două zeci ş iş apte de ani. rosti Roul. spre deosebire de elegan ţ ii curţ ii de altă dată . curaj fă răde pereche. — Monseniorul îmi îngă duie s ăspun cîteva cuvinte în această privinţ ă . În acest timp. întă ri de Guiche. . adicăochi ageri. conte. cu privirea de vultur. socotiţ i drept model. de statur ămijlocie. li se spunea acum coconaş ii. ca ş i cum s-ar fi adresat de ast ădatăunei femei. — Aţ i fă cut un prizonier spaniol? exclamăPrinţ ul. care ră spundeau artileriei spaniole ş i lorene. ţ inînd seama ş i de direcţ ia dincotro se auzea bubuitul tunurilor. Dar ce efectiv avea oastea aceea? Era oare un corp menit săfacăo simplădiversiune? Era întreaga armatăa du ş manului? Era ultima întrebare a Prinţ ului.

continuăRaoul. întorcîndu-se spre cei aflaţ i în jur. — Spune căe german. înţ elegea anevoie ră spunsurile acestuia. în ciuda sforţ ă rilor prizonierului care voia săo scalde ş i săscape de un interogatoriu ca lumea. doamna de Longueville. — Ce tot îndrugăacolo ş i ce p ă să reascămai e ş i asta? interveni Prinţ ul. — Îndeajuns ca s ă -l po ţ i întreba în nemţ eş te? — Da. ca ş i cum habar nu avea de nimic. Într-adevă r. Prizonierul îndrugăceva într-un grai stră in. fă cu Prinţ ul. tocmai aduceau prizonierul. — De ce neam eş ti? întreb ăel. astfel c ănici cei care îl prinseserănu ş tiau de ce neam era. Prinţ ul îl privi cu un aer de vă dităneîncredere. întreabă -l. Grammont? — Foarte puţ in. — Ich bin ein Deutscher. eu nici atît. monseniore. însăfaptele îi dă durădreptate. gata s ă -ş i vîndăviaţ a celor care voiau săo cumpere ş i îmbă trîniţ i în viclenie ş i pră dă ciuni. Din clipa cînd fusese prins nu scosese o vorb ă . ră spunse prizonierul. — Da. Dumneata vorbeş ti spaniola. adă ugăel. pare-se c ăe spaniol. săne gîndim întîi la lucrurile grabnice. rosti Raoul. — Monseniorul te-a întrebat de ce neam eş ti? începu tînă rul în cel mai curat grai castilian. spuse Prinţ ul. Iatăprizonierul. — În schimb. monseniore. se oferi Raoul. dar vă d c ăţ i-a plă cut săte recomanzi singur. vorbeş ti ş i germana? întrebăPrinţ ul. pentru a îndeplini în aceastăîmprejurare poruncile alteţ ei-voastre. Totu ş i. Prinsul nu înţ elegea. — Aha. — Dumneata vorbeş ti spaniola? — Destul. — Bine. cum mai existau încăîn vremea aceea. monseniore. monseniore. N-am vrut sătulbur cîtu ş i de puţ in pe alteţ a-voastrădintr-o convorbire atît de importantăca aceea începutăadineauri cu domnul conte.— Domnule. — Monseniore. că ci vorbe ş te stricat. Roul începu săcerceteze prizonierul. pe cinstea mea. monseniore. — Atunci. la rîndu-i. Iat ăscrisoarea. Ai sămi-o dai mai tîrziu. Roul îş i dă du . Domnilor. înro ş indu-se. prizonierul ră mă sese nepă să tor. Era unul dintre acei condottieri. — Aş adar. Totuş i mă îndoiesc. dîndu-mi un sfat bun. rîse Prinţ ul. sau se fă cea c ănu înţ elege ce spune. presă rate cu vorbe în flamanda ş i alsaciană . Ş tiu căai o scrisoare din partea surorii mele. ră spunse Roul. iar Roul. E cineva printre dumneavoastrăcare vorbeş te spaniola ş i vrea să -mi slujeascăde tă lmaci? — Eu. cred. În tot acest timp. venind din nou spre Raoul.

cei doi ostaş i care îl escortau îl apucarăde cîte un braţ ş i-l împinserăspre uş a. nici planurile de ofensivă . monseniore. Aţ i prevă zut tot ceea ce un geniu putea săprevad ă . Din aceast ăclipăte numesc tă lmaciul meu. — Chemaţ i înapoi pe Le Plessis. continuăel rîzînd. — Cine o comandă ? — Contele de Fuonsaldagna. Adunaţ i toate trupele aflate dincolo de Lys. — O clipă ! strig ăel în franţ uzeş te. — Vedeţ i. Tinerilor. abia avem treisprezece mii de oameni. pă rea căa ş i uitat de ordinul dat. siete italiano. recunoscu mareş alul. Bellièvre. Eram sigur c ăvom ajunge aici. spuse Prinţ ul cu acea privire minunatăpe care . Ar fi putut s ă -ş i ră scumpere viaţ a vorbind. doresc săcontinui eu însumi interogatoriul. îl îmbrîncirăînainte. De vreme ce-i italian. — Cîţ i oameni are? — Optsprezece mii de oameni ş i treizeci ş iş ase de tunuri. Prizonierul pă li. —Ş i încotro se îndreaptă ? — Spre Lens. Prizonierul tresă ri ş i îş i muş căbuzele. dumirindu-se asupra unei atare neş tiinţ e. — Pe unde a trecut armata rîul Lys? — Între Saint-Venant ş i Aire. dar cum nu vrea săvorbească . dar ostaş ii. spuse el. interveni Prinţ ul. Sînt gata s ăvorbesc. glă sui mare ş alul de Grammont. îl asigurăPrinţ ul. Villequier ş i d'Erlac. monseniore. în timp ce Prinţ ul. — Cu o condiţ ie. spuse Prinţ ul. porunci Prinţ ul. întorcînd-se că tre. tot ce voia era săscape de întrebă ri. — Bine. Gîndiţ i-v ătotuş i că . non siete tedesco. prizonierul se opri deodată . — Monseniore. domnilor. Habar nu avea de nimic: nu ş tia nici efectivul trupelor duş mane. monseniore. mareş alul de Grammont. generalul Beck ş i însu ş i arhiducele. continuăprizonierul.seama de adevă ratul lui accent. Am un secret minunat pentru dezlegat limbile. — Aş a! fă cu Prin ţ ul. — Acum înţ eleg de minune ş i eu. rosti Prinţ ul. rîzînd. nici numele comandanţ ilor. — Pe cuvîntul meu de gentilom. — Da. Alteţ a-voastrăsăjure că -mi va lă sa viaţ a. — Atunci. întorcîndu-se cu un aer triumfă tor că tre mareş alul de Grammont ş i ceilalţ i ofi ţ eri. luaţ i aminte pentru vremea cînd veţ i ajunge ş i voi săcomanda ţ i. — Domnule mareş al. Numai căprizonierul nu voia săspunănici în italieneş te mai mult decît în celelalte graiuri. întrebaţ i-mă . Săfie gata de marşîn noaptea asta: dupătoate probabilită ţ ile. care nu ş tiau decît de ordinul primit. — Non siete spagniolo. luaţ i-l de aici ş i executaţ i-l. Mul ţ umesc viconte. strîngînd laolaltătoate oastea. În pragul uş ii. mîine vom ataca duş manul. Omul acesta a fost prins jefuind ş i omorînd.

monseniore.nu o avea decît el. a trecut mult timp de cînd nu ţ i-ai v ă zut tată l. domnule. — Ba sînt destui. care îi pă rea întru totul vrednic de faima sa. Se poate săai nevoie de el chiar astă seară . fa ţ ăde acel tîn ă r general. — Pînăla cap ă tul lumii. Domnule. însoţ it de Raoul ş i urmat de mica sa escort ă . Cu oş ti mici se cîş tigăbă tă lii mari. sau văvoi vesti printr-un curier. se adresăel lui Raoul. monseniore! exclamăRoul. — Conte de Guiche. în clipa cînd acesta tocmai încă leca. fu de p ă rere mare ş alul. — Acum. spuse Prinţ ul. adă ugă : — Luaţ i-l de aici pe acest om ş i pă ziţ i-l cu grijă . desfă cu scrisoarea doamnei de Longueville ş i se depă rtăîn galop pe drumul care ducea spre Lens. Raoul nu aş teptăsăi se spunăde douăori. prinse frîul de oblînc. — Cere ş i alege chiar dumneata un cal din grajdurile mele. Prinţ ul surîse: îi dispreţ uia pe linguş itori. — Ră mîi în preajma mea. Ai un cal bun. domnule de Bragelonne? — Calul meu a fost omorît azi-dimineaţ ă . ce am de fă cut? întrebămareş alul. Aşvrea săş tii un singur lucru. mai ales cînd acesta era prinţ . nu mai vorbesc. — Domnule. vrei să -mi dai scrisoarea? Raoul îi întinse scrisoarea. r ă mîi lîngăel. Prizonierul fu dus de acolo. săfie împuş cat. alese un cal andaluz. sarg. dar îi preţ uia mult pe entuziaş ti. dacănu eş ti prea obosit. vorbi el dupăcîteva clipe. — Ră mîi aici săprimeş ti trupele. plin de o însufleţ ire. Se duse îndat ă la grajduri. mîine. În acest timp. monseniore. îi puse el însuş iş aua ş i frîul – că ci Athos îl sfă tuise ca la primejdie sănu lase pe seama altora aceste griji importante – ş i se întoarse lîngăPrinţ . — Haidem! spuse el. ş i deocamdată îl am pe-al valetului meu. m-am convins. va fi liber . anume căîn . Două zeci de că lă re ţ i de frunte mi-ajung pentru garda mea personală . suprema politeţ e e săte supui fă răîntîrziere ş i fă r ăs ăstai prea mult pe gînduri. continuăPrinţ ul. ş tia bine căfaţ ăde un comandant. Mi se spun cele mai bune lucruri despre dumneata. Prinţ ul citea fă răsăfie stingherit de fuga calului. domnule. nu te sfii. Apoi. urmează -mă . dacăsînt false. — Sînt prea puţ ini. Prinţ ul dă du pinteni calului. Dumneata eş ti bun sfă tuitor. Viaţ a lui atîrnăde informaţ iile pe care mi le-a dat: dacăsînt adevă rate. pe care nu o mai simţ ise niciodată . întorcîndu-se spre prizonier. Ia-l pe cel care ţ i se pare mai bun. aş a cum fă cea de obicei atunci cînd voia săaibămîinile libere. curierii care trebuiau sărecheme trupele plecau în goanăîn diferite direcţ ii. Voi veni eu însumi săle iau cînd vor trebui săpornească . Mîine te vom vedea în luptă . — Eu.

femeile fugiserăde mult pe drumul spre Vitry. încît de fiece datăte aş teptai săauzi ş uieratul ghiulelei. vom urma niş te drumuri unde alteţ a-voastrăva trebui sădescalece. tunurile se auzeau din ce în ce mai aproape. întinzîndu-i o pungăcu bani. monseniore! vorbi acesta. Ia zi. Sănu pierdem vremea. ai vreun cal. în sat mai ră mă seserădoar vreo cîţ iva oameni. Cineva îl recunoscu. care încununau creasta unei coline. Prinţ ul descă leca ş i porunci unuia dintre aghiotanţ iş i lui Raoul să -l însoţ ească . Vreo jumă tate de leghe merserăpe sub o boltăde pomi. e ş ti un bun francez? — Sînt veteran de la Rocroy. sau mergi pe jos? — Merg pe jos. nă rile i se dilatau. se gră bir ăsă -i iasăînainte. spunînd Prinţ ului să -l urmeze. apucăpe un drumeag pierdut în că uş ul unei frumoase vîlcele. Vă zîndu-l pe Prinţ . — Oh. —Ş tiu un loc nimerit. tunurile bubuiau atît de aproape. Pe mă surăce grupul c ă lă re ţ ilor se apropia de Lens. Ochii Prinţ ului c ă utau a ţ intiţ i în direcţ ia lor. În cele din urmăgă sir ăo potecăl ă turalnic ă . spuse Prinţ ul. suitoare pe costiş a dealului. Ţ ă ranul o luăla fugăînaintea calului ş i. Ş i într-adevă r. Prinţ ul îmbră ţ iş ădintr-o privire întinderea ce i se desfă ş ura înaintea ochilor. Ai fi zis căaveau puterea săstră pungăperdeaua de pomi ce se întindea undeva. Afarăde asta. de unde împrejurimile se vedeau ca în palmă . ză rirăs ă tucul Aunay. monseniore! —Ţ ine. Ţ ă ranii erau în mare fră mîntare. Într-o clipită . gră bite parcăsăsoarb ămirosul de pulbere. Numai să -mi slujeş ti de că lă uză . adeveri Prinţ ul. monseniore. monseniore. — Pot săm ăîncred în tine. în fa ţ a oraş ului. rosti Prinţ ul. întocmai ca ochii unei pă să ri de pradă . ajunserăla ruinele unui vechi castel. Dupăzece minute. Aţ i venit să -i alunga ţ i pe spanioli ş i pe tîlhari din Lorena? — Da. încît era vă dit că se gă seau la cel mult o leghe de cîmpul de bă tă lie. Unde vrea alteţ a-voastrăsăo duc? — Într-un loc mai ridicat. Prinţ ul sufla aprig ca ş i calul să u. Apoi se avîntăpe potecă . de la Lens pînăla Vimy. Asta pentru Rocroy. Ţ ă ranul înaintăpe potecă . întregul plan al bă tă liei . În ră stimpuri. dupăo cotiturăa drumului. Raoul se înclină . înainte. tunurile se auzirăatît de aproape. — Bucuros. doar am luptat în infanterie. mă rginind cîmpul vederii. s ăpot vedea oraş ul Lens ş i împrejurimile. întreaga armatăinamic ă . iar celorlalţ i să -i a ş tepte ordinele ş i săfie cu ochii în patru. mi-ai dat temei săgîndesc lucruri ş i mai bune despre dumneata.puţ inul timp de cînd te cunosc. Zvonurile despre cruzimile spaniolilor se ră spîndiserăpeste tot ş i umpleau lumea de spaimă . La mai puţ in de un sfert de leghe vă zurăLens-ul atacat din toate pă rţ ile ş i. — Haidem. În cele din urm ă . la vreo sutăde paş i de sat.

Vino ş i dumneata aici. ză rir ăLens-ul. se puse ş i ea în miş care în aceeaş i clipă . se aruncăpe cal ş i de depă rtăca vîntul. Într-un ceas. ş i ei trebuiau săvegheze ca ostaş ii săle respecte întocmai. se puse în miş care în t ă cere. rupse o foaie dintr-un carnet ş i scrise: „Scumpe mare ş ale. Pe la orele nou ăera noapte în lege. De altfel. Aş teptarăvenirea nop ţ ii. ducele de Châtillon era în centru. amuţ irea tunurilor vestise evenimentul. Mîine vom cuceri Lens-ul ş i-l vom zdrobi pe duş man. Raoul se înclină . Mareş alul de Grammont luăcomanda infanteriei ş i cavaleriei de care dispunea ş i se îndreptăspre Vendin. spuse: — Porneş te în goana calului ş i înmîneazăaceast ăscrisoare domnului de Grammont. restul era aş teptat s ăsosească dintr-o clip ăîn alta. O parte din trupe se ş i adunaseră . ajungea pînăla solda ţ i. se afla în faţ a satului Aunay. Miş că rile de trupe se executarăîn cea mai adînc ăliniş te ş i cu cea mai mare precizie. Eu voi fi la Vendin pentru a stabili poziş iile. În zori. Dupăce trecurăde Aunay. sprijinindu-se pe Méricourt. Lens-ul va fi în mîinile duş manului. trupele cerule de Prinţ soseau rînd pe rînd. Dupăun sfert de ceas. era lîngămareş al. Ordinea de bă taie de a doua zi r ă mînea cea stabilităpentru poziţ iile din ajun. gata de plecare. la zece ş i jumă tate Prinţ ul inspectăposturile ş i dă du ordinele pentru a doua zi.care a doua zi urma săsalveze Franţ a pentru a doua oarăde cotropitori i se înfiripăîn minte. douăsau trei case erau în flă că ri ş i un vuiet surd. Întreaga artilerie. . Prinţ ul aratăfiecă ruia poziţ iile: mareş alul de Grammont trebuia să ţ in ăaripa stîngă . fiecare avea săse gă seascăîn punctul de unde urma să atace. Luăun creion. Aş a cum prevă zuse. Prinţ ul aş tepta acolo. mă rturie despre agonia oraş ului luat cu asalt. Pe mă surăce se întuneca. Oş tirea. trei lucruri li se cereau comandanţ ilor. La orele zece fiecare se afla pe poziţ ie. adu toatş armata. coborî pe potecăîntr-un suflet. Se fă cuse ş apte seara cînd mareş alul ajunse la întîlnire. Prinţ ul care ţ inea aripa dreaptă . luăscrisoarea. Mai presus de orice. lă sînd pe ducele de Châtillon să aş tepte ş i săporneascăcu restul oş tirii. Se poruncise ca toboş arii ş i gorniş tii sătacă . Lens-ul că zuse în mîinile duş manului aproape numaidecît dupăplecarea lui Raoul. " Apoi întorcîndu-se spre Roul. cu Prinţ ul în frunte. Doar o ultimăgeanăa asfin ţ itului mai ză bovea în cîmpie. în sfîrş it. În primul rînd.

spuse Bragelonne. zise de Guiche. deci. fiecare o închise pe a lui în cîte două plicuri. pe urmăse apropiarăunul de celă lalt ş i schimbarăscrisorile zîmbind. că ci. aceste simţ ă minte. iar din prieteni fraţ i. Apoi se îmbră ţ iş arăca doi fraţ i. ating în chip firesc cel mai înalt grad de înflă că rare. Ajunul unei bă tă lii face din cei nepă să tori buni prieteni. În al doilea rînd. se înfă ş urarăfiecare în mantia lui ş i se cufundarăîntr-un somn tineresc ş i plin de gingă ş ie. Li se ridicăun cort lîngăacela al mareş alului. cu atît mai mult pentru doi tineri care aveau săprimeascăbotezul focului ş i săvadăcumplitu-i spectacol. socotise căun ospă ţ ar fi mijlocul cel mai grabnic ş i mai nimerit pentru a se aduna laolaltă . În al treilea rînd. — Dacămi se întîmplăcumva o nenorocire. Aceş ti doi tineri chipeş iş i plă cuţ i erau fă cu ţ i săse înţ eleag ăfă răsăvorbeasc ă . Dupăce ispră virăcu scrisorile. care îţ i vin deodatăîn minte. nici unul. Se înţ elege că . florile ş i copiii. — Fii liniş tit! se îmbă rbă tarăamîndoi pe rînd. ajunul unei bă tă lii e un lucru grav ş i deosebit chiar ş i pentru cei încercaţ i în ră zboaie. De altfel. oprindu-l lîngăsine pe Bragelonne. nici celă lalt nu aveau somn. Se înţ elegeau f ă răsăscoatăo vorb ă . a ş a cum dorm pă să rile. cu înţ elepciunea-i dintotdeauna.ş i cum prietenii s ă i. cele patru pagini se acoperirăuna dupăalta cu slove – tot rînduri mă runte ş i dese. fiecare se aş ezăla cîte un cap ă t al cortului ş i se apucăs ăscrie pe genunchi. Ajunul unei b ă tă lii te poartăcu gîndul la o mie de lucruri uitate. dup ăun ră stimp. — Dacăvoi că dea ucis. XXXVII UN OSPĂ ŢCA ODINIOAR Ă Cea de a doua întîlnire dintre vechii muş chetari nu fusese pompoas ă ş i ameninţ ă toare ca prima. Athos. Din timp în timp amîndoi se priveau surîzînd. Trebuie săcredem căfiecare din cei doi tineri tă inuiau ceva în sufletul lor. astfel încît cavaleria ş i infanteria sa se afle pe aceeaş i linie ş i fiecare săp ă streze între ele intervalele cuvenite. astfel cănimeni nu putea săafle numele persoanei că reia îi era adresată . Prinţ ul trimise pe contele de Guiche ală turi de tată l să u. Deş i ziua fusese obositoare. temîndu-se de distincţ ia ş i . ci la pas. Scrisorile furălungi. Cei doi tineri cerurăînsăîncuviinţ area s ără mînănoaptea împreună ş i li se fă cu pe plac. trebuiau sălase inamicul sădeschidăfocul.trebuia ca diferitele corpuri sămă rş ă luiascăîn ordine. dacăai în minte simţ ă minte mai calde. decît rupînd primul plic. nu trebuiau săatace în goană .

Ş tia c ăAthos. Ş i ră maserămiraţ i săse vadătuspatru în uş a „Schitului". se afla la doi paş i de locul întîlnirii. Aramis fă cuse o vizităuneia dintre credincioasele sale din cartier.sobrietatea lui. iar Athos. că ci asta întreţ inuse pe vremuri buna înţ elegere dintre ei. s ăse întîlneascăla un faimos birtaşde pe strada Monnaie. era încîntat căare prilejul săstudieze la Athos ş i la Aramis vorbirea ş i purtarea oamenilor de lume. pe cale săajungăbaron. luîndu-ş i unul altuia vorba din gurăş i purtîndu-se a ş a cum le era felul. Aramis s ăspunăceva. . Mirarea lui spori ş i mai mult cînd îl v ă zu pe Athos umplîndu-ş i ochi paharul ş i golindu-l cu setea de odinioar ă . chipul gasconului se înseninăş i fruntea lui Porthos se lumină . Porthos. în ziua hotă rît ăcei patru prieteni sosirăfă răîntîrzire. care era dornic săregă seascădulceaţ aş i voioş ia întîlnirilor din tinere ţ e. spiritu-i vesel ş i fin avusese parte multăvreme doar de satisfacţ ii neîndestulă toare – o zeamăchioară . Se vedea bine că d'Artagnan fă cea eforturi s ărîd ă . Porthos fusese săîncerce un cal nou. Într-adevă r. Aramis voia s ăafle de la d'Artagnan ş i Porthos noută ţ i de la Palatul regal ş i totodatăsă -ş i pă streze pentru orice împrejurare niş te prieteni atît de devota ţ i. mai ales de d'Artagnan. de le mersese faima căsînt nedespă rţ iţ i. Ai fi zis că tuspatru tovară ş ii de masăse gră beau să -ş i uite gîndurile ascunse. pe lîng ăcănu mai pune bă utură în gură . fiecare dintr-altăparte. Aramis – din strada Béthisy. care odinioarăîl sprjineau la nevoie cu spada lor de neînvins. dîndu-l pe gît numaidecât. fiind îmboldit doar de simţ ă mîntul mă re ţ al adev ă ratei prietenii. Porthos – din strada Roule. el era singurul care nu aş tepta nimic de la ceilalţ i. Aramis ră mase mirat. Porthos ş i Aramis ciocnir ă . iar atunci cînd unul dintre ei ar avea nevoie de ceilalţ i. Cît despre Athos. sunarăpu ţ in cam silit. La aceastăporuncărostităde Athos cu liniş tea-i obiş nuit ă . tocmai din dorinţ a fiecă ruia de a-ş i ară ta iubirea fa ţ ăde ceilalţ i. Se înţ eleseserădeci s ă -ş i dea fiecare adresa exactă . dupăcum spunea el însu ş i. ş i ospă ţ ul însu ş i începu într-o atmosfera de r ă ceal ă . Athos venind dinspre Pont-Neuf. d'Artagnan tocmai schimbase garda la Luvru. Propunerea fu primităcu bucurie de toţ iş i. care locuia în strada Guénégaud. Minunatul leac risipi pe datăpînăş i cel mai mic nor ce-ar fi putut s ă le stă ruie în suflet. Dîndu-ş i seama de încurcă tura tuturor ş i vrînd săo risipească . la ceasurile opt seara. Primele cuvinte schimbate între cei patru prieteni. D'Artagnan îş i umplu ş i el paharul. în cele patru sticle nu mai ră mă sese un strop de vin. are chiar un fel de silăfaţ ăde vin. Athos porunci s ăse aducăpatru sticle cu vin de Champagne. Cei patru prieteni începurăsăvorbeascămai tare. Athos săbea. propuse el cel dintîi săse strîngăîn jurul unei mese îmbelş ugate ş i fiecare săse lase în voia firii ş i a obiceiurilor sale. Prima întîlnire fu stabilităpentru miercurea urmă toare. iar Porthos sătacă . Cît ai clipi. cu firma „La Schitul". nici nu îndră zneau săpomeneascădespre acele straş nice ospeţ e de de la „Nelegiuitul". d'Artagnan – din strada Fossés-SaintGermanin-l'Auxerrois.

—Ş i Mazarin? — S-a supă rat? întrebăAthos. Aş i avea poftăsăspun o vorbuliţ ă despre Mazarin. a c ă rui prietenie Mazarin o că uta cu tot dinadinsul. Bă tă liile. domnul de Beaufort îi spuse căla una din primele sale certuri cu Mazarin ş i cu parlamentul. Izbucnirăcu to ţ ii într-un rîs atît de zgomotos. — A luat banii? întrebăd'Artagnan. Povestea s-a întins ş i iatăc ăto ţ i au început să -i întoarcăspatele lui Chavigny. Prin ţ ul. începu Aramis. destule laude pentru morţ i. îi vesti d'Artagnan. — Oho! exclamarăcei trei prieteni într-un glas. Vorbind într-o zi cu unul din prietenii Prinţ ului. — A poruncit săfie ciomă git trimisul prinţ ului? întrebăPorthos. Ş i prinţ ul ce-a f ă cut? — Prinţ ul i-a trimis numaidecît cincizeci de mii de livre. zise Aramis. Nu era mult ş i n-avea de ce săse team ăcăva fi luat în serios. care cunoş tea bine spiritul gascon atît de fin ş i de cuteză tor al prietenului să uş i-l ş tia ca nu-i omul sădea înapoi în nici o împrejurare. veselia se potoli. Acest prieten. pufnind în rîs. pe el care ţ inea la ră posatul cardinal din atîtea motive. vă zîndu-l ataş at de noul cardinal. Lista cuprindea trei condiţ ii care nu-i plă ceau defel lui Mazarin. a avut într-o bunăzi un diferend cu domnul de Chavigny ş i că . E îngă duit? — Oricînd! încuvinţ ăd'Artagnan. oferindu-i încădouă zeci de mii pe deasupra. Acesta că ută . — Domnul de Beaufort poate s ăfie înţ epat? întreb ăd'Artagnan. Oricînd! Spune ce ai de spus ş i eu te aplaud dac ăare haz. nu s-a mirat prea mult ş i i-a povestit totul degrabăş i Prinţ ului. loviturile primite ş i date îi ajutarăsă lege vorba. Am o poftăgrozavăsă -l înţ ep. ş tiindu-l pe domnul de Beaufort iute la mînie. alcă tui cam în sil ăo list ăş i i-o trimise. dă -i drumul! îl îndemn ăAramis. Crezuse căs-a stîrnit vreo încă ierare.Curînd – lucru nemaipomenit – Aramis îş i deschise doi eghile ţ i de la tunică . încît birtaş ul se înfă ţ iş ăş i întreb ădacădomnii nu mai doresc ceva. — Atunci încep. fu rugat de acesta să -i trimitălista condi ţ iilor în care iar face cinstea sălege prietenie cu el. Apoi vorbir ădespre luptele surde purtate împotriva aceluia că ruia i se spunea acum marele cardinal. rîzînd. zise Aramis. — Ai ghicit. rugîndu-l să nu-i mai scrie niciodată . Atunci oferi prinţ ului zece mii de scuzi ca s ărenunţ e la ele. c ă lă toriile îndelungate. — Haide. Athos? — Îţ i jur pe cinstea mea de gentilom căvom rîde din toatăinima dacă gluma-i bună . d'Artagnan. —Ţ u ce zici. ceea ce îl îndemnăpe Porthos săş i-i desfacăpe toţ i. — Un mare prinţ . dacăse obligăsănu-i mai vorbeascăniciodată . — Pe cinstea mea. s ă i luă m niţ el la scă rm ă nat pe cei vii. l-a b ş tut în lege. Într-un tîrziu. scîrbit întrucîtva s ăaibă de-a face cu un asemenea bă dă ran.

Drept urmare. m-aş i boteza din nou." „Ah. „Ş i cine a spus cădomnul de Beaufort m-a bă tut?" a întrebat Chavigny. cu condiţ ia ca Athos ş i Aramis să -l poatăbate pe Mazarin. într-adevă r. monsenioare. ce importan ţ ăare?! se mirădomnul de Beaufort. Dacăaşş ti cămă sc ă riciul ă sta-mi cunoaş te numele. ş i pe cel care le d ă . a ră spuns domnul de Beaufort. tocmai pentru a putea să -ş i bat ăvaleţ ii". cineva a avut curajul s ă -i spunăcătoatălumea se mirăcăs-a l ă sat bş tut de că tre domnul de Beaufort. a intervenit atunci unul dintre martorii lui Chavigny. care spune ţ i căl-aţ i bă tut. — Pe cinstea mea. dar cine a primit loviturile ş i cine vorbeş te de bă taie?" „Chiar dumneavoastră . Îngă dui ţ i-mi să -i spun alteţ ei-voastre căa lovi un gentilom degradeazădeopotriv ăş i pe cel care primeş te loviturile. —Ş i pe cine a pus să -i caute? ." „Pe cine?" „Pe domnul de Chavigny. văjur. spiritul de grup fiind înlă turat pentru totdeauna de la aceste întîlniri prieteneş ti. ale că rui boroboaţ e ajunseserăde pomin ă ." "Bş tut. iar omul rugat cu stă ruinţ ă săspunăadevă rul. aş i! adevă rat? fă cu Athos. monsenioare! a exclamat martorul. eş ti de condamnat pentru ajutorul pe care îl dai unui tică los ca Mazarin". a spus căl-a bă tut pe domnul de Chavigny. Ş tie căexistă doi gentilomi care au contribuit în mod deosebit la evadarea domnului de Beaufort ş i-i cautăde zor.ş i convenirăca. ori cel puţ in nu spuneţ i asta. le spuse d'Artagnan celor doi prieteni ai să i. s-a mirat domnul de Beaufort. săvedeţ i. ci dupăfaptele voastre. credeţ i-mă . a repetat ş i a întă rit fiecare cuvînt. „Chiar el". „Am spus-o ş i o repet ş i acum. dar nimeni nu îndră znea să -i mă rturiseasc ăadevă rul." „Eu? „Nu l-aţ i bă tut dumneavoastrăpe domnul de Chavigny. „Bine. Dezn ă dă jduit de o asemenea calomnie din care nu pricepea nimic. Doar ş i el văare ca sarea-n ochi. Chavigny a declarat prietenilor cămai degrabămoare decît s ăîndure o astfel de ocar ă . S-a cercetat de la cine a pornit vorba ş i s-a g ă sit persoana că reia domnul de Beaufort îi spusese întîi povestea. Nu-i acela ş i lucru? Ă ş tia care fac cuvinte sînt tare pedanţ i. — Ei. d'Artagnan ş i Porthos vor putea săcleveteascăîn voie pe seama prinţ ilor. aţ i vrut săspuneţ i căl-aţ i combă tut. ză u aş a!" Rîserătoţ i cu poftăde aceastăboacă năfilologic ăa domnului de Beaufort. — Nu văcunoaş te dupănume. de teamăs ănu se cread ăcă -l cunosc ş i eu pe el. oricît de prinţ ar fi fost el. Acum înţ eleg. combş tut. „Ei. i-a ră spuns acel prieten.explicaţ ia tă cerii pe care o simţ ea în jur. monsenioare?" „Ba da". a trimis doi martori prinţ ului. el zice cănu-i adevă rat. Regele Ludovic al XIII-lea nu voia săaibăgentilomi ca valeţ i. În cele din urm ă . aveţ i dreptate sănu-l îndră giţ i pe Mazarin. încît vărepet propriile mele cuvinte"." „Monseniore. a spus domnul de Beaufort cu mă reţ ia pe care i-o cunoaş teţ i: „Dragul meu Chavigny. l-am bă tut atît de tare. fiindcăacesta-i adevă rul. să -l întrebe dacă . „Ei bine.

Athos îş i trecu trecu mîna peste fruntea-i palid ă . îl lini ş ti d'Artagnan. E-atîta timp de atunci! —Ş i nu te mai mustrăconş tiinţ a? — Pe cinstea mea. Aramis? — Măgîndesc uneori la asta ca la un caz de conş tiinţ ăce poate fi cel mai viu subiect de discuţ ie.. vorbi Athos. îş i aminti Porthos. mă rturisi Aramis.. atunci. zise Athos. — Nici în cea de-a treia. — De nimic. ş i atunci cînd cazi ră pus se întîmplăsămai ş i învii. cel puţ in în prezent. m-a chemat azi-dimineaţ ăca s ăm ăîntrebe dacăam mai aflat ceva.. dovadănoi care sîntem aici. De altfel.— Pe mine. Porthos? — Da. vorbi Porthos. va că dea ca un viteaz. — Te temi pentru tînă rul Raoul? continuăAramis. — Ei. — Asupra acestor doi gentilomi? — Întocmai. Ş tiu ce vrei săspui. nu! zise Porthos. — Ah! fă cu d'Artagnan. — Atunci voi privi aceastănenorocire ca pe o ispă ş ire.. spuse Aramis. mă rturisi Porthos. sper. nu Raoul măneliniş teş te. Uitasem. . Iar dacăse va abate asupra lui aceastănenorocire. Nu de urmă rirea lui Mazarin m ătem. ş opti d'Artagnan. — Atunci? întrebăAramis. care îi încreţ ea faţ a-i largă . — Milady. spuse Porthos. că ci el se va purta. — Povestea de la Armentières? întreb ăacesta.. Dar nu trebuie săte gîndeş ti la asta: trecutul e trecut. — Dar în trecut? întrebăPorthos. dar căastă -searăvoi lua masa împreunăcu douăpersoane care ar putea să -mi dea o mîn ăde ajutor în această privinţ ă . da. Bravo! Nu ţ i-e teamă . — A.. e adevă rat. — Nu înţ eleg nimic. — Nu. — Atunci spune-mi mă car de ce te temi? st ă rui Aramis. —Ş i eu la fel. altăpoveste! oftăAthos. — Povestea de la Armentières. ca un gentilom. Nu cazi niciodatără pus în cea dintîi luptă . — I-ai spus asta?! exclamăPorthos cu rîsul lui puternic. spuse Aramis. în trecut. —Ş i ce i-ai ră spuns? — Căn-am aflat nimic. — Dar pe tine. În trecut ş i în viitor. — Lasă . — Cum. — Nici în cea de-a doua. pe cinstea mea. Athos? — Nu. pe tine? — Da. ş i dacăva că dea ră pus. Athos îl privi cu ochii să i pă trunză tori: — Ai uitat.

unul. ş i-apoi la ce bun săne mai gîndim la toate astea?! Ce-am fă cut e bun fă cut. nu-mi ră sare în minte decît trupul neînsufleţ it al să rmanei doamne Bonacieux. Aveam lîngămine o spadăcare tă ia ca briciul. —Ş tiu. e cădin toat ăistoria asta n-a mai ră mas nici o urmă . Era o viperă . nu. Oare din Béthune era?. ar fi crescut acest pui de ş arpe? De Winter l-ar fi osîndit pe fiu. Athos. Ti-aminte ş ti de ea. am încercat de multe ori pă reri de ră u pentru victimă .— Dar pe tine. Aramis? — Ce săfacăjudecă torul? El are putinţ a de a hot ă rî într-un fel sau altul ş i osînde ş te f ă răteamă . Noi am fost doar uneltele voinţ ei sale. unchiul lui. ai dreptate.. care n-au să vîrş it altăgreş eal ădecît căau încruciş at spada cu noi ş i n-au ş tiut să pareze destul de iute loviturile. din Béthune. Mi-ai vorbit despre asta. Jur pe cinstea mea ş i pe cruce cănu-mi pare ră u decît căera femeie. Ce face că lă ul? E st ă pîn pe braţ ul să uş i loveş te fă răremuş care. eu. atîta tot. cu aerul de nepă sare filozoficăpe care ş i-l luase de cînd devenise slujitor al bisericii. — Eu. — Gîndiţ i-vă . zise Athos. nu? Îţ i închipui cumva căde Winter. care n-au avut altă vinădecît căau tras asupra noastrăş i nu ne-au nimerit. Aramis. pe cinstea mea. — Că lă ul. spanioli. zise Aramis.. cum a osîndit-o ş i pe mama.. încuviinţ ăd'Artagnan. reluăAramis. nepă sare ce vă dea mai mult ateism decît credinţ ăîn Dumnezeu. — Dar liberul-arbitru. dar nici o remuş care pentru uciga ş . îmi spuneţ i? Nu.. — A. murmurăel. Da. Ş i fu copleş it de amintiri. vorbi Porthos. mă rturisesc căatunci cînd măpoartăgîndul spre acele zile cumplite. nu ma învinuiesc de moartea acestei femei. — Lucrul cel mai liniş titor. spuse d'Artagnan. ba chiar ş i ş ovă ind. Vom mă rturisi aceastăfaptăîn clipa cea de pe urmăş i Dumnezeu va ş ti mult mai bine decît noi dacăe o crimă . Sămăcă iesc.. aşfi retezat capul acelei scelerate fă răsăş ovă i.. da. pe cuvînt de cinste. doar tu o porecliseş i Balizarde? Ei bine. Athos clă tinăcu îndoialădin cap. e îngrozitor. o greş ealăsau o fapt ăvrednicăde laudă ... acum cînd mi-ai adus aminte. Că ci copilul . Eu stă team pe locul unde stăd'Artagnan. murmur ăAthos. unul. vai de prietenul nostru de Winter! rosti Athos. ba chiar ş i francezi. —Ş i-apoi. dacăn-ar fi fost acolo că lă ul din Béthune. Dar dacăne gîndim căam ucis englezi. rochellezi. văjur la toţ i trei că . — Avea un fiu.. revă d scena ca ş i cum abia s-ar fi petrecut: milady era acolo unde eş ti tu (Athos pă li).. da. Da. — Atunci. Dacăadmiteţ i justi ţ ia divin ăş i rolul ei în toate cîte se petrec pe lume. pe legea mea. d'Artagnan? — Eu. femeia asta a fost pedepsita prin voinţ a lui Dumnezeu. mor ş i puii. spuse d'Artagnan. Dar cine ş tie pe unde o mai fi? De moare ş arpele.

se auzi un zgomot de paş i pe scarăş i cineva ciocă ni la uş ă . — La naiba! mormă i Porthos.. Porthos îş i că ută spada. Tigresa avea un pui. pă lind. femeia aceea avea un copil. zise Athos. ori săm ăia dracu! se aprinse Porthos. hainele pline de praf. îl încredinţ ăGrimaud. paloarea ş i sudoarea ce-i acoperea faţ a. Săintre! Grimaud însăş i urcase ş i aş tepta în capul scă rii. f ă cu Porthos. copilul a crescut ş i a devenit bă rbat. la urma urmei dacăar tră i. care era atîrnatăîn perete. poate.. În clipa cînd aceastăconcluzie a lui Porthos ar fi înseninat. Grimaud se ridică . drept dezlegare de pă cate. nu-i decît un copil. zise Aramis. — Un copil?! exclamăel. — Cu cine? întrebarătuspatru prieteni. căvine la Paris. — Copilul a murit. S-a ş i întors? Ce i s-o fi întîmplat lui Bragelonne? — Săintre! strig ăd'Artagnan. frunţ ile mai mult ori mai puţ in întunecate ale celor patru prieteni. Intrăîn grabăş i fă cu semn birta ş ului s ăplece. am mai vă zut noi altele ş i mai ş i! Săvină ! — Chiar aş a. i-a înfipt în inimăacest pumnal. Ş i pe el cum îl cheamă ? — Grimaud. dupăce a stors totul de la el. a aflat toat ăpovestea spovedindu-l pe că lă ul din Béthune ş i. puiul s-a fă cut tigru ş i vine asupra dumneavoastră . — Căfiul lui milady a pă ră sit Anglia. e încăplin de . căse aflăîn Fran ţ a. Grimaud? strigăacesta din urmă . E aici cineva tare gră bit. — Ah! fă cu Athos. începu birtaş ul. Eş ti sigur? — Sigur. Ş tiţ i de ce-a fost în stare copilul ă sta? Travestit în că lugă r. d'Artagnan se ridicăîn picioare. feriţ i-vă ! Athos îş i privi prietenii cu un zîmbet melancolic. — Domnilor. Aramis luăcuţ itul în mîn ă . cu unul dintre dumneavoastră . totul ară ta c ăe purtă torul unei ve ş ti însemnate ş i cumplite. Iat ă . dup ăcîte spune d'Artagnan. — Ce vrei săspui. E-atîta ceaţ ăîn ţ ara asta îngrozitoare. dacăar veni la Paris. Tulburarea lui Grimaud. mîngîindu-ş i cu privirea spada atîrnatăîn cui.nu i-a greş it cu nimic. Birtaş ul închise u ş a dupăel: cei patru prieteni aş teptau. — Eu sînt. care cere să vorbească . — Ei bine. — Domnilor. dacăn-a ş i ajuns aici. cel puţ in. — Intră . O tă cere îndelungatăse a ş ternu dupăaceste cuvinte. dupăce l-a spovedit. Athos umplu un pahar cu vin de Champagne ş i i-l întinse. — Cu cel care se numeş te contele de La Fère. spuse el. zise Athos. vorbi d'Artagnan. n-are decît. Grimaud abia îş i mai tră gea sufletul ş i era atît de obosit încît că zu pe scaun. Noi îl aş teptă m: săvină ! — De altfel.

— Doamne! ş optea tînă ra fată . iar tînă ra fat ăstăîn picioare la cî ţ iva paş i de ea. a fost pă ră sit ăde toţ i. nici prieteni. Tînă ra fat ăe fermecă toare ş i lacrimile o fac ş i mai frumoasă . Mama ta. D'Artagnan. o femeie ş i o tînă răfat ă . noi. — Cum arată ? — E un om de statura mea. — Mama ta nu poate sămai facănimic pentru tine pe lumea asta. Ş i femeia. z ă u aş a! Cum. — Ei. pră buş indu-se în braţ ele fiicei sale. Henriette. s-au întîlnit ş i chiar vicontele l-a dus la patul ră nitului.. nici fiu. slab. de lemn pictat. întorcînd capul. liniş tit ş i visă tor. dar se vede călacrimile au îmbă trînit-o. E unsprezece dimineaţ ăş i evlavioasele mă icuţ e abia au ispră vit o slujbăpentru izbînda oş tilor lui Carol I. au intrat în chilia lor. cu ochii de un albastru deschis ş i cu pă rul b ă lai. Porthos ş i Aramis să rirăîn picioare ş i se repezir ăca un singur om săpunămîna pe spade. pe Raoul nu l-a vă zut? întrebăAthos. Ş i Grimaud zvîrli pe masăpumnalul pe care că lug ă rul îl uitase împlîntat în pieptul că lă ului. Avem aerul unor femeiuş ti. Ş i plecarăgră biţ i de la birt. cealaltă cu o copilăorfană . Femeia a îngenuncheat în faţ a unui pupitru de rugă ciune. domnilor. e îmbră cat ca un că lug ă r augustin. patru bă rbaţ i care am ţ inut piept fă răsă clipim unor armate întregi. sătremură m în fa ţ a unui copil?! — Da. — Doamne! murmura cea care se ruga în genunchi. Mama ta nu mai are nici tron.sînge. XXXVIII SCRISOAREA LUI CAROL I Acum cititorul trebuie sătreacăîmpreunăcu noi apa Senei ş i săne urmeze pînăla poarta mînă stirii Carmelitelor. pă zeş te-mi fiul ş i ia-mi viaţ a asta atît de tristăş i de nenorocită . Pă zeş te-mi mama. care se repezise s ăo .. fata abia paisprezece. că ci nu sînt nici treizeci de ceasuri de cînd i l-au scos din rană . nici soţ . Femeia trebuie săfi fost frumoasă . zise d'Artagnan. palid. încercînd sărîdă . Athos se ridicăfă r ăo vorb ăş i îş i desprinse ş i el sabia din cui. nici bani. numai căacest copil vine în numele lui Dumnezeu. Pă zeş te-mi soţ ul. —Ş i zici căpoartăhaine de că lugă r. Ieş ind de la biserică . în strada Saint-Jacques. una semă nînd cu o vă duvă . — Dimpotrivă . Grimaud? — Da. spuse femeia îndurerat ăcare se ruga. înveş mîntate în negru. Singur Athos ră mase nemiş cat pe scaun. zise Athos. dupăcîte mi-a spus hangiul. Femeia pare săaibăpatruzeci de ani. —Ş i. rezematăde un scaun ş i plînge. să rmana mea copilă .

nare nimic din ce-i trebuie. am vîndut toate lucrurile de îmbră că minte. dar în vorbitor aş teaptăun senior stră in. Sora mea regina nu mai e regină . spuse mama. — Oh. spuse fata. vorbi regina. Prietenul soţ ului meu! Săvină . ş tergîndu-ş i lacrimile ş i ridicîndu-se. nepotul vostru. Henriette? — Da. Dumneata ne aduci trei lucruri pe care . atunci regelui. Laporte ne-a spus asta de două zeci de ori. venit din Anglia. aud ş i nă dă jduiesc ş i eu. Vre ţ i să -i vorbesc eu? Ş tiţ i doar cît ţ ine la mine. — Atunci săne rugă m lui Dumnezeu. — Intră . — Rog pe maiestatea-voastrăsăbinevoiascăsămăierte dac ăîi tulbur gîndurile. milord. Intrînd în chilie. auzi. rezemîndu-ş i fruntea de um ă rul copilei. — Ah. anul ă sta numai nenorociri pe capul regilor! suspinăea. ca săplă tesc simbria servitorilor. Mi-am amanetat ultimele bijuterii. soră . doamnă . spune? — Un gentilom de patruzeci ş i cinci ori patruzeci ş iş ase de ani. lordul de Winter puse un genunchi la pă mînt ş i înfă ţ iş ăreginei o scrisoare într-un sul de aur. Cele douăfemei care se rugau astfel în faţ a aceluiaş i pupitru de rugă ciune erau fiica ş i nepoata lui Henric al IV-lea. sora voastră ? întreb ăfata. cînd o că lugă riţ ăciocă ni încetiş or în uş a chiliei. n-are cum săne trimităvreo veste nici mie. încănu e rege. regele. Că lugă riţ a. — Curaj. — Vai! suspinănă pă stuita femeie. că ruia îi întinse mîna neră bdă toare. — Dar de ce nu cereţ i sprijinul reginei. — Vai. plin ăde respect. ş i el însuş i. — Ah. nepotul meu. Dar acum a plecat ş i. mamă ! zise fata.sprijine. care doreş te săaibăcinstea de a înmîna o scrisoare maiestă ţ iivoastre. Cît timp a fost cu noi. care nu voiau să -l înso ţ ească dacănu le-aşfi fă cut pe voie. ale mele ş i ale tale. mamă . —Ş i cine este acest senior. soţ ia ş i copila lui Carol I. Într-o zi ai săîn ţ elegi asta. nici tată lui tă u. o scrisoare! O scrisoare din partea regelui. poate! Avem ş tiri din partea tată lui tă u. Ş i nimeni din ţ ara asta nu se gîndeş te la noi. altcineva domneş te în numele ei. Tocmai îş i sfîrş eau rug ă ciunea. pofteş te-l! Ş i regina alergăîntru întîmpinarea trimisului. Astă zi am ajuns s ătră im din milostivenia fiicelor Atotputernicului. fratele tă u m-a îmbă rbă tat. — Cum se numeş te? Nu ş i-a spus numele? — Milord de Winter. Sîntem douăfiinţ e să rmane l ă sate în seama lui Dumnezeu. în clipa de fa ţ ă . — Ei bine. Ş i îngenunche ală turi de mama ei. fiecare îş i vede de treburile lui. ş tii bine. abia cră p ăuş a. începu săplîngăîn hohote. — Milord de Winter! exclamăregina.

atît de cinstită . El aduce de asemenea binecuvîntarea ce o trimit copiilor mei. trebuie sşprevezi totul). Vreau în aceastşîmprejurare din urmş (vai! cînd ajungi unde am ajuns eu. Aş tept aici armata supuş ilor mei care s-au r ş zvrş tit ş i voi lupta pentru ultima oarş împotriva lor. zise regina. rege". ca sădoresc să -l mai pă streze. doamnă . doamnş ş i scumpşsoş ie. O citim de faţ ăcu dumneata. ră mîi. exilat. — Dar lordul Montross? întrebăregina. doamnă . sînt pierdut cu desş vîrş ire. La rîndul lor. spuse de Winter. Săfie învins.ş i mai disperatăîncă . într-o ş arşde pe acum tulburatşde rş zmeri ş e? înş elepciunea ş i iubirea ta mşvor cş lş uzi. de bă tă lii cîş tigate la Inverlashy. oare vor dori sşgş zduiasc ş acolo un rege nefericit. doamnş . Vei în ţ elege căsînt neră bdă toare s ăaflu aceste ve ş ti. proscris. — Milord. Purtş torul acestei scrisori îş i va spune. Vorbeş te. vreau sş încerc sşajung pe coasta Franş ei." În loc de „Carol. ară tînd scrisoarea. copila sprijinităde braţ ul mamei sale. mama ş i fiica se retraserălîng ăpervazul unei ferestre ş i citirăcu lă comie. Nu-ţ i dai seama cădoresc săte întreb o mie de lucruri? De Winter se dă du înapoi cî ţ iva paş i. Aceste triste veş ti. dar sătră iască ! Vai.nu le-am mai vă zut de multăvreme: aur. scrisoarea era semnată„Carol. nu-mi ascunde nimic. la . Te va lş muri ce demersuri aş tept de la tine. soţ ul ş i stă pînul meu. mătem. încît nu poate săbă nuiascătră darea. pe care de Winter le urmă rea cum se oglindesc pe chipul reginei. Anglia e cuprinsăde un vîrtej care. pentru tine. — Eu măretrag. îl opri regina. ceea ce n-am putut aş terne pe hîrtie de teama unei întîmplş ri neprevş zute. încît nu poate săînţ eleagăura. care aduce cu sine o pildşatît de nefastş . — Nu. de unde îş i scriu în grabş . — Sănu mai fie rege! exclamăea. încşrege". dimpreunşcu toate simş ş mintele inimii mele. de voi fi învins. Pînăunde au ajuns lucrurile? Situaţ ia e atît de disperatăpe cît socoteş te? — Vai. De Winter salutădin nou. De voi fi învingş tor. urmă toarea scrisoare: „Doamnşş i scumpşsoş ie. nu se va potoli decît în sînge. continu ăregina. A sosit ceasul. Am auzit vorbindu-se de niş te mari ş i fulgeră toare izbînzi. dar nu putu sără spundă . tă cut. Toate forş ele care mi le-a l ş sat Dumnezeu sînt concentrate pe cîmpul de la Naseby. un prieten devotat ş io scrisoare din partea regelui. într-atît era de miş cat. r ă mînînd în picioare. voi continua lupta. Dar oare voi putea. tronul se dovedeş te prea primejdios ast ă zi. îi aprinserătotuş i în ochi o razăde speranţ ă . milord. Maiestatea-sa are o inimăatît de bună .

doamnă . spre deosebire de Cromwell. ba poate chiar va fi împotriva noastră . doamnă .Ş i. — Ei bine.ş i n-aţ i vorbit primului venit dintre noi? — Iatăospitalitatea pe care o acordăunei regine ministrul că ruia un rege vrea să -i cearăospitalitate. rosti de Winter. Milord. — Din pă cate. dar regina. deoarece nu aveam foc. — Dumnezeu să -l aibăîn paz ă ! murmurăregina. S-a dus la Bergen. a interzis fiicei sale săse mai gîndeasc ăla aceast ăcă să torie. la Alfort ş i la Kilsyth. maiestatea-sa doreş te săafla ţ i simţ ă mintele regelui ş i ale reginei faţ ăde dînsul. atît de zdruncinatăîn clipa de . — Dar auzisem vorbindu-se despre o că să torie între prinţ ul de Galles ş i domniş oara d'Orléans? — Da. milord! continuăregina. — Întocmai. a ş a cum tră iesc eu. ori sămori. curaj! spuse de Winter. adaugăHenriette. numai ca la frontierăl-a întîlnit pe Lesly. doamnă . ba încădestul de slabă : aici Mazarin înseamnătotul. Interesele coroanei Franţ ei.Ş i. Mazarin are doar sprijinul reginei în lupta lui cu Parlamentul. ş i-a schimbat p ă rerea în vreme ce ducele de Orléans. care dispune de douăCamere. Obosise victoria. în Norvegia. — Curaj. Copiii se iubeau. Fiica lui Henric al IV-lea. — Un motiv în plus ca săocroteascăun rege pe care îl urm ă resc parlamentele. nu! E un italian iscusit ş i viclean. a ş a cum a fă cut regele. fă r ăs ăîncerce mă car s ă -ş iş teargălacrimile. decît sătră ieş ti cerş ind. am nă dă jduit o clip ă . travestit în valet.Auldone. milord. Nu văl ă saţ i pradă deznă dejdii. e trist ş i aproape ruş inos de spus. — Dacăjudec dup ămine. spune-mi ce ai să -mi spui din partea soţ ului meu. milord. Am auzit căse îndrepta spre frontieră spre a se ală tura regelui. zîmbind cu melancolie. dar nu va îndr ă zni niciodatăsăo să vîrş ească . adicădisperată . cardinalul n-are s ăridice un deget. Montross s-a vă zut silit să -ş i împră ş tie restul armatei ş i săfugă . cînd cunosc situaţ ia regelui aş a cum e. Regina clă tinădin cap cu amă ră ciune. aproape fă răpîine ş i deseori nu ne-am dat jos din pat. Prezen ţ a mea ş i a fiicei mele în Franţ a a ajuns s ă -l împovă reze: cu atît mai mult aceea a regelui. care viseazăpoate la o asemenea faptă . dar am petrecut iarna la Luvru f ă răbani. — Oare vrea săjoace în Franţ a rolul pe care Cromwell îl joacăîn Anglia? — O. Învins la Philippaugh. acum. doamnă . cerîndu-i lucruri supraomeneş ti: ş i victoria l-a p ă ră sit. Mai bine sălupţ i. dupăcum ş tii. regele. care încurajase ş i el înfiriparea prieteniei lor. fă ră schimburi. so ţ ia regelui Carol! De ce-aţ i tă cut. Ah. spuse ea. aş a cum poate i se va întîmpla. iar regina nu-i decît o femeie. — Îngrozitor! strigăde Winter. Am cel puţ in mîngîierea săş tiu căaceia care ş i-au primejduit de atîtea ori via ţ a pentru noi se aflăîn siguranţ ă . care la început încuraja aceastădragoste. regele e înc ăun copil.

—Ş i maiestatea-sa ar putea s ăse bizuie. maiestatea-sa are s ăse refugieze în Olanda. se dovedea destul de accesibil. Sînt copleş it de atîta cinste. — Totuş i. Pridge.faţ ă . spuse de Winter. dar el cine e? fă cu doamna Henriette. — Un croitor! Un că ruţ aş ! Un berar! O. Cardinalul era adesea stă pînit de team ă . murmurăregina cu acea îndoială sfîş ietoare a oamenilor care s-au aflat mult ăvreme în nenorocire. însoţ i tră sura nedesprinzîndu-se de lînga portier ă . veghea credinciosul Bernouin. Un prieten vorbeş te nespus de convingă tor. îns ăla cea de-a treia. pe cîţ iva oameni ca dumneata? — Din pă cate nu. ş i apoi iau totul în seama mea. doamnă . XXXIX SCRISOAREA LUI CROMWELL În clipa în care Doamna Henriette pleca de la mînă stirea Carmelitelor spre Palatul Regal. oprindu-se în loc. de Winter s ă ri în ş aş i. Dar am prevă zut asta ş i am venit săcaut aliaţ i în Fran ţ a. — Haide. dînd de ş tire ostaş ilor de gardăcăare s ăcomunice lucruri importante cardinalului Mazarin. — Aliaţ i! fă cu regina. ş i dumneata măliniş teş ti.. rosti de Winter. unde am auzit căse aflăprinţ ul de Galles. — Sămergem atunci. Să mergem ş i Dumezeu săte-audă ! Regina se urcăîn tr ă sură . dar cum avea mare nevoie de informaţ ii ş i de sfaturi. milord. un cavaler descă leca în poarta reş edin ţ ei regale. în cazul cătrebuie săfugă . Daţ i-mi mîna ş i sămergem la ministru. — De că tre cine? întrebăde Winter. urmat de doi valeţ i. zise doamna Henriette. pentru onoarea regelui. Mazarin e un om de stat ş i va înţ elege aceastănecesitate. milord. — De că tre cei din tagma lui Joyce. Cromwell. doamnă . spuse doamna Henriette. Piedica cea mai greu de învins nu te întîmpina la prima u ş ă . — Dar dacărefuză . cl ă tinînd din cap. sînt de a combate revolta la un popor din cea mai apropiată vecină tate. în afarăde gă rzi ş i uş ieri. — Săregă sesc întîi ni ş te vechi prieteni de odinioară . doamnă . ş i regele pierde bă tă lia? — Atunci. ră spunse de Winter. a reginei.. chiar ş i de uş a a doua se putea trece cu destulău ş urinţ ă . — Ei. — Dar eş ti convins căvenirea dumitale aici n-a fost anunţ at ă ? zise regina cu îndoială . — Doamnă . sper căMazarin nare săintre în cîrdă ş ie cu asemenea oameni. înclinîndu-se. săsperă m căva face ceva pentru onoarea lor. cerber pe care nici un cuvînt nu-l .

ci un trimis extraordinar. ră spunse noul venit. intrăîn cabinetul cardinalului. spuse uş ierul. Bernouin. iat-o. fie cătocmai se afla la post. Bernouin se întoarse în cabinet ş i.putea îndupleca ş i nici o creang ă . ră spunse tînă rul. Ş i ră mase în picioare. întreb ăgă rzile: — Domnul cardinal Mazarin? — Treceţ i înainte. dă du săse înapoieze la Mazarin. La cea de-a treia uş ă . — Să -ţ i dea scrisoarea. caracteristicăpuritanilor. — Un sol cu o scrisoare din partea lui Oliver Cromwell? fă cu Mazarin. ca de obicei. dupăce-l mă surădin cap pînăîn picioare cu o privire cercetă toare. Bernouin era în picioare în spatele uş ii ş i auzise totul. — Adă uga ţ i. mai degrabăcenuş ii decît albaş tri ş i. încredin ţ îndu-se c ăscrisoarea venea neîndoios din partea generalului Cromwell. deschizînd uş a primei încă peri. apropiindu-se de el. ş i încîntaţ i de altfel sădea de înţ eles că slujba valeţ ilor nu cade în seama lor. — Eu sînt cel pe care-l că utaţ i. Dar ca săvăconvingeţ i căîntr-adevă r aduc o scrisoare. monseniore: pă rul blond-roş cat. nu-l putea vră ji. — Aveţ i scrisoare de audienţ ă ? întreb ăunul dintre uş ieri. Ş i repetăîntrebarea. cănu sînt un simplu mesager. — Am una. spuse Bernouin. Binevoiţ i să spuneţ i acest nume Eminen ţ ei-Sale ş i veniţ i să -mi comunicaţ i dac ăpoate sămăprimească . De la cine este scrisoarea pe care o aduceţ i Eminenţ ei-Sale? — De la generalul Oliver Cromwell. trecînd din cabinet în anticameră . că ruia îi repet ăcuvintele trimisului. — Monseniorul cere scrisoarea. orgolios ş i înţ epat. însănu de la cardinalul Mazarin. deschise uş aş i îl pofti: . Aici vegheau vreo cîţ iva muş chetari ş i uş ieri. mai degrabă roş cat decît blond. Ş i cavalerul deschise uş a celei de-a treia încă peri. — Monseniorul nu va vedea scrisoarea fă r ăaducă torul ei. ivindu-se dupăcîteva clipe. într-o atitudine întunecat ăş i mîndră . Fie din întîmplare. fă rămă car săridice ochii din că rţ ile de joc ori de pe zaruri. ochi albaş tri-cenuş ii. spuse tîn ă rul. zise el. Ce fel de om e? — Un adevă rat englez. Cavalerul deschise uş a celei de-a doua încă peri. fie ş i de aur. ră spunserăosta ş ii. — Intraţ iş i întrebaţ i de domnul Bernouin. domnule. pe lîng ăasta. cine cerea sau reclama o audienţ ătrebuia deci săse supunăunui interogatoriu în lege. Bernouin cercetăsigiliul ş i. Cavalerul care-ş i legase calul de grilajul gardului urc ăscara cea mare ş i.

el este. Mazarin se ridicăîn picioare. — Cum asta. — Eş ti foarte tînă r. — Mănumesc Mordaunt. convins din experienţ ăc ă foarte puţ ini oameni reuş esc să -i ascund ăceva cînd el îi încol ţ ea cu întrebă rile ş i totodatăîi scruta cu privirea. Tînă rul scoase din buzunar a doua scrisoare. Nu ai avere. va remite aceastş scrisoare de recomandare Eminenş ei-Sale. — Ah. domnule? fă cu Mazarin. purtş torul unei a doua scrisori confidenş iale pentru Eminenş a-Sa. Dar averea mi-a fost furată . monseniore. de asemenea. la Paris. Cardinalul luase scrisoarea ş i o tot învîrtea în mînă . fă r ăsă -i rupăsigiliul. cîndva trebuia săam o avere de ş ase milioane. zise Mazarin. domnule Mordaunt.— Intraţ i. Dar Eminenţ a-Voastrăse înş al ăspunînd căsînt tînă r. — Aş adar. cardinalul Mazarin. oricît de ager era spiritul să u. Dar pentru a-l înş ela pe mesager. că uta zadarnic motivul care îl îndemnase pe Cromwell să intre în legă turăcu el. Nu văîn ţ eleg. începu să -i punăîntrebă ri. ai o scrisoare confidenţ ialăpentru mine? — Iat-o. aţ i fi auzit unul din numele cele mai ilustre ale Angliei. cum te numeş ti? întrebăMazarin. — Monseniore. — Vreau săspun. OLIVER CROMWELL" — Foarte bine. Mazarin luăscrisoarea. spuse Mazarin. potrivit obiceiului să u. — Dar. da. monseniore. — Domnule. înţ eleg. — Dac ămi-aşpurta titlul. nu e ş ti un om de rînd? rosti Mazarin cu mirare. rosti el. am două zeci ş i trei de ani. Tînă rul apă ru în pragul cabinetului. îi rupse sigiliul ş i citi: „Domnul Mordaunt. Dă -mi cealaltă scrisoare ş i ia loc. în sfîrş it. căanii de suferinţ ăse socotesc îndoit ş i căeu m ăaflu de două zeci de ani în suferinţ ă . nu-i aş a? Apoi adă ug ăîn sinea sa: „Revoluţ ionarii ă ş tia englezi sînt toţ i niş te calici ş i niş te ţ ă ră noi". o întinse cardinalului ş i se aş eză . spuse tîn ă rul. dar. eş ti să rac. deş i nu am înţ elepciunea voastră . în care dau greşuneori chiar cei mai încercaţ i diploma ţ i. domnule Mordaunt. cu pă lă ria într-o mînăş i cu o scrisoare în cealaltă . unul dintre secretarii mei. Mazarin înţ elese cătrimisul lui Cromwell dorea sănu-ş i dea în vileag . aşfi lord. absorbit de gînduri. — Monseniore. spuse tînă rul. înclinîndu-se. pentru meseria asta grea de ambasador. Dacăaşpurta adevă ratul meu nume. Sînt mai vîrstnic decît Eminen ţ a-Voastră . domnule. Mazarin recursese la tot acest du-te-vino ca s ă -ş i revinădin tulburarea pricinuităde vestea acestei scrisori.

dar ş tiam dinainte cămi s-a luat rangul de noble ţ eş i că am fost despuiat de întrega-mi avere de că tre regele Carol I. Parc ăar fi cioplit în marmură . monseniore. Cînd eram copil a venit de trei ori la doica mea. deoarece nimeni nu-i mai d ă dea un ban. mi-a împă rtă ş it tot ce ş tia el însu ş iş i m-a ajutat să -mi caut familia. dar într-ai lui nă vă li fierea ş i se fă cu galben ca ceara.adevă ratul nume. remarcăMazarin. Întîmplarea a fă cut totul. —Ş i cercetă rile dumitale? — Au fost zadarnice. ş i mămiş că . — Ce-ai fă cut atunci? — Cum plîngeam ş i cer ş eam la drumul mare. — Ah. Apoi. ş i atunci a rostit numele acelei rude despre care mama îi vorbise adesea. monsenire. monseniore. care m-a gonit cînd am împlinit cinci ani. m-a educat în spiritul religiei calvine. da. — La dracu cu toţ i puritanii ă ş tia! mormă i Mazarin. Tă cu cîteva clipe. sperînd ca tînă rul săcadăîn capcana acestei pref ă cute compasiuni. Ură ş ti pe rege. —Ş i pînăîn momentul cînd ai cunoscut-o? — Măsocoteam un copil pă ră sit. scumpe domnule Mordaunt! spuse Mazarin. — Povestea dumitale e cumplită . — Oh. domnule Mordaunt. — Ai aflat ce s-a întîmplat cu mama dumitale? — Am aflat căa fost asasinatăde acea rubedenie a mea. încît pe cardinal îl trecurătoţ i fiorii. dar într-un chip atît de ciudat. monseiore. — Da. mă rturisi tînă rul. Dumnezeule. —Ş i cine te-a crescut? — O doicăfranceză . Dumnezeule! Nici nu-ţ i închipui cît măintereseazăpovestea dumitale! Aş adar. îns ăîn acest timp îl privi cu mai multăluareaminte decît la început. mi-a ră mas una singură . te ajută ? — M-am înfă ţ iş at de trei ori la aceast ărubedenie pentru a-i implora sprijinul ş i de trei ori a pus valeţ ii sămăizgonească . — Ah! Acum înţ eleg de ce-l slujeş ti pe domnul Cromwell. Mazarin r ă mase uimit de expresia diabolic ăcu care tînă rul rostise aceste cuvinte: de obicei nă vă leş te sîngele în obraji. cu glas tare: — Mai ai rude? — Da. un preot din Kingston m-a luat la el. — Înseamnăc ănu ţ i-ai v ă zut niciodatămama? — Ba da. — Atunci. Tînă rul era de nepă truns. cu ajutorul a patru prieteni. îl ură sc! m ă rturisi tînă rul. nu-ţ i cunoş ti obîrş ia? — O cunosc de foarte puţ inăvreme. Ş i mi-o aduc aminte ca azi cînd a venit ultima dată . — Ai memorie bună .

regele nu va mai gş si sprijin nici în Anglia.Cele douşregate sînt prea învecinate pentru ca Franş a sşnu se preocupe de situaş ia noastrş . mai ales. deschise scrisoarea lui Cromwell. Din fericire pentru dumneata. însşDoamna Henriette e o fiicş a Franş ei ş i Franş a era datoare sşo gş zduiasc ş . Franş a a dat g ş zduire reginei Henriette ş i. monseniore. sînt în mş surşsş -mi dau seama mai bine decît oricine de natura ş i urmş rile ei. Încetul cu încetul. se va purta mai bine. Odatşcîş tiga ş ş aceasta bş tş lie. v ă zînd indiferen ţ a acestuia. fş rş sş vrea. va încerca sştreac ş în Fran ş a pentru a recruta soldaş iş i pentru a se reface. — Prin urmare. dupşcum ş i noi ne preocupam de aceea a Franş ei. vrînd s ăse încredin ţ eze dacăMordaunt nu-i pîndeş te reac ţ iile ş i. lucrurile se schimbş : dîndu-i gş zduire ş i ajutor. — Dar nu mi-ai spus c ăs-a purtat urît cu dumneata? — Prima oarăcînd am să -l vă d. am să -i vorbesc chiar eu. monseniore. ai un mijloc de a-l îndupleca? — Am un mijloc care ma va face temut. activitş ş ii guvernului pe care ş i-l va alege. El trebuie săte ajute în cercetă rile pe care le faci. — Muţ umesc.. — Monseniore. Englezii sînt aproape toş i convinş i sşlupte împotriva tiraniei regelui Carol ş i a partizanilor sş i. te afli în slujba unui stă pîn atotputernic. Mazarin aruncăo privire pe sub sprîncene. ochii tînă rului se stinserăş i redevenirăsticloş i. însăfulgerele care ţ îş neau din ochii tînă rului îl fă curăsăplece capul ş i. încurcat. iar el că zu într-o adîncăvisare. Dupăprimele rînduri.. Oamenii ca noi ş tiu o mulţ ime de lucruri. încît o asemenea stare de lucruri ar echivala cu niş te ostilitş ş i flagrante. nici în Scoş ia ş i. Săvedem acum scrisoarea. Voi cîş tiga b ş tş lia. unui cîine de rasănu trebuie decît s ă -i ară ţ i o urmă . pe urmădescoperăîn mod sigur totul. care ţ inea să -ş i cî ş tige un prieten pe lîngăCromwell. a întreş inut în ş ara mea un focar de rş zboi civil care nu poate fi stins. Astş zi pornesc lupta ş i voi da o loviturş hotş rîtoare regelui Carol. Mazarin îl privi. desigur. În ce priveş te pe regele Carol. " . ridicăuş or din umeri: — Cautăsăizbuteş ti cu ajutorul acelor oameni care-ş i fac în acelaş i timp treburile lor. Franş a ar dezaproba acş iunile poporului englez ş i ar d ş una într-o mş surş atît de hot ş rîtoare Angliei ş i.profund. Aflat în fruntea acestei miş cş ri prin încrederea publicş . dac ş nu va fi fş cut prizonier sau nu va fi ucis. — Vrei cumva săvorbesc eu acelei rude de care mi-ai pomenit? întrebăMazarin. procurîndu-ş i arme ş i bani. O reproducem textual: „Eminenş ei-Sale Monseniorului Cardinal Mazarin Am vrut. sşvşcunosc intenş iile cu privire la problemele de astş zi ale Angliei . cş ci nş dejdile poporului ş i harul Domnului sînt cu mine. ca s ă nu mai continue o asemenea convorbire.

iar mîine vor lupta împotriva voastrş . cu totul confiden ş ialşş i de aceea v-o trimit printr-un om care se bucurşde încrederea mea deplinş . sşcunosc vederile Franş ei: interesele acestui regat ş i cele ale Angliei.În clipa aceea. decît pe reginş . aveş i nevoie în aceeaş i mş surşca ş i noi de aceastşpace internş . monseniore. Du-te ş i aş teaptăacest . deş i îndreptate în direcş ii opuse. spuse cardinalul. monseniore. de care noi ne apropiem mulş umit ş energiei guvernului nostru. care rîvneş te de pe acum la aceastşalianş ş . Mazarin încetăsămai citeascăş i se uitădin nou pe sub sprîncene la tînă rul din faţ a lui. neînş elegerile zgomotoase cu prinş ii. se apropie totuş i mai mult decît s-ar putea crede. se va alia cu Spania. nici cu bani. însufleş it ş de avîntul noilor idei. Dintr-un sentiment pe care Eminenş a-Voastrşîl va aprecia. Anglia are nevoie de liniş tea internşpentru a duce pînş la capş t expulzarea regelui s ş u. care astş zi luptş pentru dumneavoastrş . însşprea supusş prejudecş ş ilor deş arte legate de obîrş ie ş i de puterea divinş . nici cu trupe pe acest rege strş in cu desş vîrş ire de ş ara voastrş . Certurile voastre cu Parlamentul. pre ş edintele Blancmesnil ş i consilierul Broussel. cunoscînd prudenş a voastrşş i situaş ia cu totul personal ş pe care evenimentele v-o creeazş astş zi. monseniore. Acesta continua săviseze. Scrisoarea mea e. foarte neliniş tit de întors ă tura pe care o luase scrisoarea. bineînş eles. dacşîn cincisprezece zile nu voi primi rş spuns. toatş aceastş dezordine care trece de la o treaptşla alta a statului trebuie sşvşfacşsşpriviş i cu îngrijorare eventualitatea unui rş zboi cu o ş arşstrş inş : cş ci atunci Anglia. îndîrjirea poporului diriguitşde cş tre vicar. în sfîr ş it. a cş rei fermitate e desigur minunat ş . ea precede m ş surile pe care le voi lua în funcş ie de evenimente. m-am gîndit ca aş i prefera sşvşconcentraş i for ş ele înlş untrul regatului Franş ei ş i sş nu stingheriş i cu nimic noul guvern al Angliei. OLIVER CROMWELL" — Domnule Mordaunt. M-am gîndit deci. Oliver Cromwell s-a gîndit cşva face mai uş or s ş asculte de glasul raş iunii un spirit inteligent ca acela al lui Mazarini. Aceastşneutralitate constşnumai în a îndepş rta pe regele Carol de teritoriul Franş ei ş i a nu ajuta nici cu arme. Mazarin citi mai departe: „Este deci urgent. cu cît voi fi mai sigur cănimeni nu va ş ti căi l-am trimis. voi socoti scrisoarea mea ca neavenit ş . Franş a are nevoie de aceastşliniş te pentru a consolida tronul tînş rului ei monarh. Cu bine. Ră spunsul meu la aceasta scrisoare va fi cu atît mai mulţ umitor pentru generalul Cromwell. ridicînd glasul ca ş i cum ar fi vrut săcurme visarea tînă rului.

Dupăcare se înapoie în grab ăla st ă pînul să u pentru a pofti înă untru pe regina Henriette. înconjurat cum sînt de felurite înrîuriri. — Văfă gă duiesc. cu cît simţ ea c ăel însu ş i avea să -ş i fac ădestule mustră ri asupra zgîrceniei ş i lipsei lui de omenie. dup ăo vă dit ăş ovă ială . fă r ăîndoială . ş i apoi scrisoarea domnului Cromwell te ridicăîn ochii mei la rangul de ambasador. cînd Bernouin intrăzorit pe uş a. ră spunse Mordaunt. nu-i aş a? Am hotă rît săaş tep ţ i la Boulogne. Î ţ i repet. lucru care nu sc ă pătînă rului. XL MAZARIN Ş I DOAMNA HENRIETTE Cardinalul se ridicăş i se îndreptăîn grabăsăîntîmpine pe regina Angliei. înă bu ş indu-i destă inuirea pe care. ş i vei ajunge în vestibul. nu pe-acolo. — Asta nu-i tot. care îl conduse într-o încă pere ală turat ăş i acolo îl dă du în seama unui uş ier. . O întîlni pe la mijlocul galeriei din faţ a cabinetului s ă u. întrucît socotesc căorice oraşdin Fran ţ aţ i-e indiferent. Pofteş te pe aici. ai auzit. spune. se aplecă la urechea cardinalului ş i-i ş opti ceva. ară tînd c ă tre o uş ăde ieş ire. Mazarin să ri în sus. te rog! stigăiute cardinalul. care tocmai stră bă tea galeria cu vitralii. Ară ta cu atît mai mult respect acestei regine lipsite de suităş i de podoabe. Moudaunt îl urmăpe Bernouin. poţ i pleca. continuăMazarin. domnule. fă cînd cîţ iva paş i spre u ş a pe care intrase. domnule. Mordaunt se înclină . doresc sănu se ş tie de prezenţ a dumitale la Paris. Înţ elegi însăprea bine că . regina Henriette înso ţ it ăde un gentilom englez intrăîn clipa asta în Palatul Regal. spuse el. — Domnule. Întîmplă rile din viaţ a dumitale m-au miş cat profund. — Nu. spuse Mordaunt. ş i fiica lui Henric al IV-lea zîmbea pă ş ind în întîmpinarea omului pe care îl ura ş i-l dispreţ uia. domnule. Doresc sănu fii vă zut la plecare. Cîte zile crede Eminenţ a-Voastr ăc ăva trebui s ăaş tept acest ră spuns? — Dacănu-l primeş ti în zece zile. spune-mi ce pot să fac pentru dumneata? Mordaunt se gîndi o clipăş i. monseniore. Dacădoreş ti un altul. — Voi pleca. Acei ce vin săceara ş tiu însăs ă -ş i zugră veascăorice expresie pe chip. întrevederea noastrătrebuie sără mînăsecretă . de care nu pot scă pa decît prin multădiscreţ ie.ră spuns la Boulogne-sur-Mer ş i fă gă duie ş te-mi căvei pleca acolo mîine dimineaţ ă . rosti cardinalul. era gata să deschidăgura săvorbeasc ă . pe coridor. — Monseniore. ar fi t ă cut-o.

cu un zîmbet dureros. — Nu ş tiu nimic. Cum priviţ i acest proiect? Cardinalul ascultase fă răsăi se clinteascăun mu ş chi de pe faţ ăcare să -i tră deze gîndurile. Am pierdut deprinderea de a mai porunci. oare. doamn ă– spuse el cu glasul cel mai mieros atunci cînd regina sfîrş i – crede ţ i oare căFranţ a. ar dori săse retragăîn Franţ aş i să -ş i ducăviaţ a aici ca un cetă ţ ean oarecare. dupăce o vă zu aş ezatăîntr-un fotoliu. zise: — Cel mai plecat dintre servitorii voş tri v ăaş teaptăporuncile. . v ărog s ăcredeţ i cămaiestateavoastrăm ăcople ş eş te cu atîta m ă gulitoare atenţ ie. Cum va suporta o îndoităpovară ? — Aceastăpovarăn-a fost prea apă să toare în ce m ăpriveş te. Or. atît de agitatăş i în fierbere cum e astă zi. aflaţ i căsoţ ul meu. ridicînd uş or din umeri. regele. doamnă . cugetăregina. reprezintăun adă post sigur pentru un rege detronat? Coroana de pe fruntea regelui Ludovic al XlV-lea se clatinăş i aş a. trebuie s ăprevezi totul. Mazarin ar fi vrut grozav săfie invizibil în acea clipă . aş a ca Mazarin. Ş i nu cer pentru so ţ ul meu mai mult decît aţ i fă cut pentru mine. Vai! Propriile noastre ră zboaie ră pesc timpul ş i mintea unui biet ministru nevolnic ca mine. însă mi-am zis cătreburile politice privesc în primul rînd pe b ă rbaţ i. Dacăva fi învins. urmăregina cu un surîs trist. — Văascult. ră spunse cardinalul. îl întrerupse regina. — Vai. ră spunse Mazarin. îl poartăîmpotriva supu ş ilor să i ră zvră tiţ i. — Domule cardinal. care-ş i fă cea nevă zut stă pînul atunci cînd îl ră sucea pe deget. spuse Mazarin. ş i că . spuse augusta vizitatoare. Oare mi-o fi ghicit gîndul?" Intraser ăîn cabinet. spuse regina. vor avea loc bă tă lii ş i mai hotă rîtoare decît cele de pînăacum. întrucît bă nuia că doamna Henriette vine să -i cearăceva. Cardinalul o pofti săia loc ş i. sora mea. ascunzînd vederii minunatul diamant a că rui stră lucire atră gea privirile asupra mîinii sale. inelul nu avea însuş irea inelului lui Gygès. la început m-am gîndit sădiscut chestiunea care măaduce aici cu regina. Surîsul lui ră mă sese la fel de fals ş i de linguş itor.. se gă se ş te în ajunul unei acţ iuni hotă rîtoare. sîntem ni ş te regi foarte modeş ti. — Domule cardinal. (aici Mazarin tresă ri). în scurt timp.. Poate nu ş tiţ i căîn Anglia sînt lupte. însemna căvine să -l roage ceva. e vorba despre ră zboiul pe care so ţ ul meu. Din nefericire. — Doamnă . doamnă . „E foarte amabil. M-am obiş nuit a face rugă minţ i. domnule cardinal. dacăva fi învins. — Ei bine. De vreme ce o reginăcu care el se purtase aş a cum se purtase apă rea cu surîsul pe buze în loc de ameninţ ă ri. iar î ş i ră suci inelul de pe deget. Vin sa vărog ceva ş i aşfi foarte fericitădacămi-aţ i îndeplini rug ă mintea. Vedeţ i.. domnule! exclamăregina. continuăregina. de altfel alb ăş i frumoasă .. Ce zîmbet dulce! Oare vine s ă -mi cearăbani?" Ş i aruncăo privire neliniş tităc ă tre scrinul unde ţ inea banii.„Ah! îş i zise în sinea lui Mazarin. — Credeţ i. Carol I.

credeţ i-m ă .. atunci trebuie săse mire din cale-afarăde această profundăadmira ţ ie pentru el. înainte de ami lua aceastăîndră zneală . O fiicăa lui Henric al IV-lea. acest sublim rege. s-a dus să cearăajutor Angliei ş i căAnglia i l-a dat. împletit ăcu atît de puţ inămil ăpentru familia sa. fă răîndoială . domnule. Mazarin se prefă cu a nu în ţ elege tîlcul îndoit al cuvintelor rostite chiar de el cu cîteva clipe mai înainte ş i continu ăs ăse înduioş eze de soarta lui Concino Concini. Dar. în cazul unei înfrîngeri? . — Chiar aş a a fă cut. îmi judecără u intenţ iile. ginerelui s ă u. trebuie săfie. îndeplinind tot ce i-ar face pl ă cere. fiindc ănu m ăexprim bine în limba franceza. din ce în ce mai înduio ş at. pe care o va da cu mijloace mult mai reduse decît acelea ale du ş manilor s ă i. s ăo fi trimis sămoarăîn exil. cardinalul. — Ceea ce nu văîmpiedic ăs ărefuzaţ i a da gă zduire. — Dimpotrivă . un sfat bun. Broboane mari de sudoare curgeau pe fruntea lui Mazarin. sublim rege. Dacăa mai ră mas ceva din acest mare. doamnă . maiestatea-voastrăîngă duie să -i dau un sfat? Bineînţ eles. aceastăadmira ţ ie e atît de adîncăş i de adevă rată . domnule! Regina Maria de Medicis. fă ră îndoială . poporul îi va da foc. — Văascult. a acestui mare. încol ţ it de aceastălogicănespus de simplă . monseniore. — Vorbiţ i italieneş te. E adevă rat. Într-o buna zi. vai! N-ar fi un adă post prea sigur. Cu dumneavoastrăe cu totul altceva. monseniore cardinal. regina Elisabeta nu-i era nepoat ă . i-aşpune la dispozi ţ ie casa mea. propria mea casă . dumneavoastră ! se gr ă bi săspună cardinalul pentru a pune capă t explicaţ iilor pe care le presimţ ea. în sfîrş it. din acest sublim rege Henric. nu-i a ş a? Ar trebui totuş i săv ăaduceţ i aminte căacest mare. — În sfîrş it. dacăregele Carol I – Dumnezeu să -l fereascăde orice nenorocire! – ar veni în Franţ a. — Peccato! fă cu Mazarin. mama noastră . dovedeş te cănu înţ elege săse predea f ă răluptă . aş a cum va fi soţ ul meu. ş i asta. rosti Mazarin. ca ş i dumneavoastr ă . — Oh.domnule. doamnă . încep prin a fi la picioarele maiest ă ţ iivoastre. domnule! ră spunse regina. cum a pus foc casei mareş alului d'Ancre. ş i aceastăultimăb ă tă lie. ne-a învă ţ at limba italianămai înainte ca predecesorul dumneavoastră . Dar. Sfatul unui om atît de prevă ză tor ca dumneavoastr ă . Doamnă . dumneavoastră . îş i pierdu ră bdarea regina. Care e ră spunsul dumneavoastră ? — Doamnă ! exclam ăMazarin. despre care vorbeaţ i adineauri. replic ăironic regina. fă răsăprimeascăpropunerea reginei de a vorbi într-alt grai. încît. domnule. — Doamnă . regele trebuie s ăse apere pîn ăla cap ă t. Maiestatea-voastrănu m ăîn ţ elege. surghiunit cîndva. Să rmanul Concino Concini! Ş i el nu dorea totuş i decît binele Franţ ei! — Da..

ş tiţ i. fă rămă car săîntoarc ăochii spre cel care vă rsa aceste lacrimi prefă cute. îi acordaţ i ospitalitate? — Doamnă . — Atunci. c ă ci de la acest Parlament. nemaiavînd ră bdare săurmă reascăacest spirit subtil în labirintul de vorbe în care se ră tă cea. doamnă . pe care îl admiraţ i atîta. domnule cardinal. cauza lui e pierdută . în faţ a că reia toţ i se mai înclinau doar fiindcăaş a cerea eticheta. aş tepta în picioare. Duceţ i-v ăîntr-adevă r în Parlament. Vă ascult. singur.— Ei bine. cred. deschise singurăuş aş i. domnule cardinal. Ş i zicînd aceasta. Eu nu mai pot face nimic pentru el. precum ş i dorinţ a mea de a rezolva aceastăchestiune la care ţ ineţ i atît de mult. i-au venit fiicei acelui mare. — Ei bine. Era o reginăumilită . rosti cardinalul. stră bă tu înc ă perea. ş iş tiu căîndră znesc destul înfă ţ iş înd maiestă ţ ii-voastre pă rerea mea. Ziua în care un ajutor stră in vine în sprijinul unui rege ca să -l repunăpe tron. ş tiţ i chiar mai bine decît oricine. în acest caz. Regina îş i muş ca buzele. se duse s ădea mîna lui de Winter. doamnă . trimiteţ i-i ajutoare în oameni ş i bani. sămăîncă lzesc eu ş i fiica mea. dacăaceasta-i pă rerea dumneavoastrăş i dacăvăinteresaţ i într-adevă r de soarta lui. care. Destul. dar că reia nu-i mai ră mă sese. pă rerea mea. spuse regina. doamnă . spuse Mazarin. domnule. în fotoliu. Dup ă aceea. acelui sublim Henric al IV-lea. înconjurat ăde luxul unei regalită ţ i rivale. stingher. în mijlocul numeroaselor gă rzi ale Eminenţ ei-Sale. — Cu care vără zboi ţ i. Sărevenim la fapte. — Sărevenim la fapte. cît de puţ in măcunoaş teţ i! Dumnezeule! Dar regina Henriette. ce aveţ i de gînd? vorbi ea în cele din urmă . e o m ă rturie cănu se mai poate bizui pe dragostea supuş ilor să i. îi trimiteţ i ajutoare? Dac ăvine în Franţ a. maiestatea-voastrănu se va mai îndoi de rîvna mea de a o sluji. tremurînd de neră bdare. spuse regina. singurele ajutoare care au împiedicat-o sămoarăde foame ş i de frig astă -iarnă . Nu mai am nimic. maiestatea-voastrănu ş tie ce-mi cere. am vîndut ş i ultimul diamant ca să -l ajut. la drept vorbind. doamnă . spuneţ i. sau mai curînd greş esc. regina se ridicăplin ăde o maiestuoasăindignare. pă rerea mea e c ăregele nu trebuie să -ş i pă ră seascăregatul. — Ah. Dacămi-ar mai fi ră mas vreo bijuterie. Regii absenţ i sînt repede uitaţ i: dacă trece în Franţ a. nu-i aş a? Veţ i însă rcina pe Broussel săfie raportor. — Ah. aşfi cump ă rat astă -iarnălemne. duş man al regilor. decît un singur braţ pe care săse sprijine! . cu aerul celei mai depline sincerită ţ i. sper săară t maiestă ţ ii-voastre cît îi sînt de devotat. Cardinalul întinse mîinile împreunate spre ea. R ă spunde ţ i-mi da sau nu: dacăregele stă ruie s ăr ă mînăîn Anglia. al curtenilor gră biţ i să -l linguş ească . destul! Văîn ţ eleg. — Măduc săm ăsfă tuiesc neîntîrziat cu regina ş i apoi vom supune problema Parlamentului.

ş i. Hm! Cromwell ă sta e un stra ş nic vînă tor de regi ş i-i plîng pe miniş trii lui. Ză rindu-l. adicăsăse ducădrept la milord de Winter. Dar n-am spus nimic nici unuia. ieş i din palat cu capul în piept. tînă rul se opri brusc. scuturăcapul pentru a o sili săcad ă . coborî încet scara. ca săvorbeasc ămaiestă ţ ii-sale. f ă răîndoialăla tabloul lui Rafaël. ci ca fascinat de vederea unui lucru cumplit. Dar monseniorul nu se duce la regină ? — De ce? — Domnul de Guitaut. cu ochii aţ intiţ i asupra porţ ii. — Monseniore. În acea clipăapă ru domnul de Villequier. care aş tepta ca regina săsfîrş eascănegocierile cu Mazarin. celui care aş tepta. aflat de gard ă . Cred căl-am v ă zut încă lecînd pe un cal cenuş iu ş i ie ş ind din curtea palatului. Pe cînd stră bă tea galeria paralelăcu marea galerie cu geamuri ză rise pe de Winter. Fă cu asta fă răîndoialăca săchibzuiascăş i. îş i opri calul în colţ ul stră zii Richelieu ş i. Ochii i se dilatar ăş i un fior îl stră bă tu din creş tet pînăîn tă lpi. Comminges n-ar mai fi avut pic de îndoialăcăacel senior englez îi era lordului duş man de moarte. — Bine.ş i de Winter. Dup ăaceea a ră mas o clipăvisă tor ş ia coborît scara. încă lecă . dac ăo săvrea vreodatăsăaibăminiş tri. dacăar fi vă zut cu ce expresie de ura se aţ intiserăochii tînă rului asupra lui de Winter. el s-a apropiat de u ş a de sticl ăa galeriei ş i s-a uitat mirat la ceva. unchiul meu. că ci. îmi spune cămaiestatea-sa a primit ş tiri de la o ş tirile noastre. Dar Mordaunt se stă pîni. se mai aflăîn palat. care pe atunci se numea tră sură . Bernouin reveni întovă ră ş it de Comminges. . În cele din urm ă . — Vezi dacătînă rul în hain ăneagrăş i cu p ă rul scurt. cum o lacrimăi se rostogolea încădin ochi ş i-i împiedica vederea. greoaia hardughie pe roate. că ci regina ră mase la Mazarin doar un sfert de ceas. în timp ce conduceam pe tînă rul de care întreabăEminen ţ a-Voastră . spuse Comminges. să -i lustruiascădiamantul ş i să -i admire stră lucirea. Ai fi spus c ăvrea sătreacă prin stavila de sticlăcare îl despă rţ ea de duş manul să u. care se gă se ş te în faţ a acestei uş i. în loc săse lase împins de prima pornire. se aplecă din nou în dreptul potierei. Comminges vă zuse bine. Cardinalul se folosi de lipsa lui ca săr ă suceascăla loc inelul pe deget. măduc îndată . aş teptăsăiasădin curte tră sura reginei. nici altuia. nu pentru a admira tabloul lui Rafael. Bernouin ieş i. toate astea m-au mîhnit. pe care l-ai introdus la mine adineauri. Mordaunt fă cuse chiar a ş a cum spusese el. Bernouin! Bernouin se ivi numaidecît. Nu aş teptămultăvreme. ie ş i huruind pe poartă . e un rol tare greu de jucat.— Oricum. Venea într-adevă r din partea reginei să -l cheme pe cardinal. spuse Mazarin cînd se vă zu singur. însăacest sfert de ceas de a ş teptare i se pă ru un veac. tot că lare.

am luat diligenţ a împreunăcu Tony. milord. milord. cardinalul era tare stînjenit ş i totuş i hotă rît sărefuze.Caii pornirăla trap ş i luarădrumul spre Luvru. zise doamna Henriette. ş i mărefer la cele despre care ţ i-am mai vorbit: nu m-aş mira săaflu căne-a luat-o Cromwell înainte. întocmai ca un basorelief reprezentînd o statuie ecvestră . în ce-l priveş te. înainte de a întreprinde ceva. cum aş teptase ş i la Palatul Regal. — Refuză ? — Nu ţ i-am spus dinainte? — Cardinalul refuzăsăprimeascăpe rege?! Fran ţ a refuză ospitalitatea unui prinţ nefericit? Dar asta se întîmplăpentru prima oară . am trecut ca prin minune prin mijlocul armatei puritane. se lipi cu calul de un zid învă luit de umbr ăş i ră mase acolo nemiş cat. care rîd de lacrimile mele ş i că . De altfel. — Dar regina. sînt convins. nu din Anglia. doamnă ! — N-am spus Franţ a. unde locuiserăamîndouămult timp ş i pe care îl pă ră siserănumai din pricinăcămizeria lor li se pă rea ş i mai greu de îndurat în încă perile acelea aurite. Căam suferit cît el. Regina nu va spune niciodatăda. milord? — Oricum. vorbi regina. iar caii i-am cumpă rat la Paris. atît înlă untrul. am spus cardinalul. cît ş i în afara ţ ă rii? Apoi mai e ceva. clă tinînd cu tristeţ e din cap. Am fă cut totul cu atîta grabăş i grijă . ş i cardinalul nici mă car nu-i francez. ba chiar mai mult. — Ceea ce am prevă zut. doamnă . va aş tepta ră spunsul maiestă ţ ii-voastre. Mordaunt urmă ri tr ă sura ş i. acel du-te-vino de oameni preocupaţ i? Oare s ăfi primit vreo veste. ai remarcat agitaţ ia de la Palatul Regal. regele. deznă dă jduit ă . silităsămă nînc pîinea exilului ş i săcer gă zduire unor prieteni prefă cu ţ i. Nu ş tii căacest italian conduce totul. dupăce regina îş i îndepă rtăservitorii. milord. Înainte săplece de la mînă stirea Carmeiitelor. unde ş i intrară . pe ea aţ i vă zut-o? — Nu avea rost. Afar ăde asta. atunci cînd cardinalul a spus nu. printre ornamentaţ iile lui Jean Goujon. În timp ce discutam. doamna Henriette spusese fiicei sale săvinăsăo a ş tepte la palat. — Adu-i la cunoş tinţ ăcănu pot face nimic. valetul meu. trebuie săse sacrifice cu . cînd vă zu căintrăpe sub bolta întunecată . doamnă ? fă cu întrebă tor de Winter. XLI CUM NEFERICI Ţ II IAU UNEORI ÎNTÎMPLAREA DREPT PRONIE CEREASCĂ — Ei bine. Aş tepta. încît sînt sigur c ănu mi-a luat-o altcineva înainte: am plecat acum trei zile.

care se agă ţ a de aceastăultimă nă dejde. — Spune-mi cum se numesc. Ascultaţ i-mă . dar de atunci eu. milord! Nu mai am nici un prieten pe lume. Atunci aş crede căsîntem cu adevă rat blestemaţ i. patru oameni hot ă rîţ i sămoar ăpot face mult. doamnă . întă ri de Winter. ori de cîte ori l-am vă zut pe rege în primejdie. Ceilalţ i. — Asta ar fi o ultimănenorocire. Cît despre ceilalţ i doi. — Oh. — Nu mai am prieteni. am auzit rostindu-se acest nume. i-am ră mas prieten.ş i cei despre care văvorbesc au să vîr ş it multe pe vremuri. — Unul dintre ei era cavalerul d'Artagnan. — Da. — Doamnă ! Doamnă ! exclam ăde Winter. ia seama. — Ce vrei sa faci cu patru oameni? — Patru oameni devota ţ i. — Dar ceilalţ i? întrebăregina. milord? — Numele celui de-al doilea l-am auzit din întîmplare.ş i că utaţ i săvăaduna ţ i amintirile: n-aţ i auzit vreodată povestindu-se căregina Anna de Austria a fost salvatăodinioarădin cea mai mare primejdie în care s-a g ă sit vreodatăo regină ? . vis ă tor. că ci înainte s ă tragăspada împotriva noastră . m-am gîndit la ei. Nu ş tiu dacăa ră mas prietenul meu. cînd poate căne mai ră mîne o raz ăde speran ţ ă . deoarece au ră mas aceia ş i. Doamne! se tîngui doamna Henriette. cavalerul d'Artagnan e locotenent de gardă . Se poate s ăle fi auzit numele ş i să -ţ i dau vreun ajutor să -i gă seş ti. doamnă . doamnă . milord! Dacănu măînş el. Totuş i ar trebui să -i gă sim cît mai repede. murmur ăde Winter.generozitate ş i sămoarăca un rege. credeţ i-mă . cel pu ţ in. Măvoi duce s ămor ală turi de el. milord? — Aş a cred. V-am vorbit de patru oameni. ş i totu ş i. — Aceş ti oameni erau prietenii dumitale? — Unul dintre ei a avut viaţ a mea în mîinile sale ş i mi-a d ă ruit-o. Maiestatea-voastrăse lasă pradădezn ă dejdii. mătem c ă omul acesta e devotat trup ş i suflet cardinalului. ră spunse de Winter. De aproape dou ă zeci de ani i-am pierdut din vedere. Oare ai luat la tine toate inimile mari care existau pe pă mînt?! — Eu trag nă dejde cănu. cum se agaţ ăun naufragiat de sfă rîmă turile corabiei. Doamne! murmurăregina. — Oh. ridicînd ochii spre cer. obiceiul de a le spune pe numele de împrumut m-a fă cut săle uit pe cele adevă rate. —Ş i unde sînt aceş ti patru oameni? — Ah! Iatăce-aşvrea săş tiu ş i eu. afarăde dumneata! Oh! Doamne. aceş ti patru gentilomi ş i-au spus numele: cel de-al doilea se numea contele de La Fère. —Ş i aceş ti oameni se aflăîn Franţ a. dacădumneata socoteş ti căaceş ti vrednici gentilomi pot să -i fie atît de folositori regelui. dar.

căsîntem atît de să ră că cios . milord. de niş te eghileţ iş i niş te diamante parcă . nu scă p ătinerei prinţ ese. iar regina. — Ei bine. — Ah! se adresăregina lui de Winter. de Winter. caută -i pe aceş ti gentilomi. ş i dac ă -i gă seş ti. sau mai degrab ătrei? Că ci. aur cît săcumpere palatul White-Hall. pentru a-l ajuta sătreac ămarea ş i. Da. ş i fă cu semn lui de Winter să schimbe vorba. am cîş tigat m ă car un lucru nemaifîind decît pe jumă tate regină : copiii mei îmi spun mamă . vor fi destul. odatăpe coastele Franţ ei. spuse de Winter. Caută -i deci. voi da fiecă ruia un ducat ş i. să -l însoţ eascăîn timpul fugii. dup ăcum v-am spus. mamă ? Regina zîmbi ş i murmurăîn loc de ră spuns: — Iată . mi se pare. Nu remarci. nu trebuie săne bizuim pe domnul d'Artagnan. — Da. ză vorindu-ş i-le în adîncul inimii. dar destul pentru a-l salva dacăva fi înfrînt. trebuie să -i că ută m. Apoi se întoarse spre fiica ei: — Ce doreş ti. dupăcum spune. cu acea sublimăt ă rie care este eroismul mamelor. să -l ajute cu sfatul. îş i st ă pîni lacrimile. mi-e teamăcăsîntem pierduţ i! exclamăregina.ş i nu doamnă . orice ar spune Mazarin. dar timpul e scurt: maiestatea-voastrăuit ăcăregele vă aş teaptăr ă spunsul ş i-l aş teaptăcu îngrijorare. chiar aş a doamnă : aceş ti oameni sînt cei care au salvat-o. fă r ăs ăo pun la socoteal ăpe a mea. — Asta ar însemna o spadăneînfricatămai puţ in. pe vremea cînd îl iubea pe domnul de Buckingham. caută -i. — Mi-aşda toatăsilinţ ă . În clipa aceea uş a se deschise. — Atunci. dacăse învoiesc sătreacăcu dumneata în Anglia. Dar ce vor putea face oare aceş ti patru oameni. cu îndurerarea unei inimi frînte. E unul dintre cei ce-mi sînt credincioş i. dar nu ş tiu bine despre ce era vorba. ş i i-aşgă si. Numai căaceastăînfrînare. scumpul meu lord. în ziua cînd ne vom urca din nou pe tron. pe lîngăasta. dar ar mai r ă mîne încătrei. zise tînă ra prin ţ es ă . un cavaler a intrat la Luvru ş i cere să prezinte omagiile lui maiestă ţ ii-voastre. deş i s-ar fi cuvenit să -i facăcei dintîi seniori ai regatului. săstea în luptăca un zid în jurul lui. — Caută -i atunci. f ă ră îndoială . oricîtătă rie ar fi v ă dit. tînă ra Henriette se ivi în prag. Henriette? — Mamă . milord. are să -ţ i înmîneze o scrisoare din partea mare ş alului de Grammont. nu pentru a-l face pe rege învingă tor. da. asta se datoreş te faptului căînsă ş i regina le-a uitat. patru oameni devotaţ i în jurul regelui. Ea se opri în prag. te conjur. soţ ul vostru va gă si tot atîtea ascunziş uri ş i adă posturi cîte gă se ş te ş i pasă rea de mare pe vreme de furtună . suspinăş i se adresăîn ş oaptăreginei: — De ce plîngi mereu în lipsa mea. ş i zîmbesc cu milăla gîndul ca dacănumele acestor gentilomi nu v ăsînt cunoscute. ca să -l pă zeascăde duş mani. milord. Vine din o ş tire ş i. doamnă .— Da.

fă cîndu-i semn s ăse ridice. — Mi-ai spus c ăe o scrisoare din partea mareş alului de Grammont. care înaintase pentru a o primi ş i a o înmîna reginei. zise regina. Fă cu îndatătrei paş i spre reginăş i îngenunche.. — Da. Regina vă zu totul ş i de bun ăseamăcăinima ei de mamăpricepu despre ce era vorba. ră spunse Raoul.gă zduite. — Săvedem ce ne scrie contele. — L-am vă zut pe fereastră . în ziua luptei s-a acoperit de glorie ş i a avut cinstea săfie îmbră ţ iş at de că tre Prinţ pe cîmpul de bă taie. Regina rupse sigiliul scrisorii ş i citi: „Doamnşş i reginş . spuse Raoul. La ş tirea căs-au dat lupte. întinzînd scrisoarea lui de Winter. . dar cum a fost ră nit la braţ ul drept. Henriette! rosti ea. doamnă . La numele contelui de Guiche. Dimpotriv ă . doamnă . precum ş i mă rturia respectului s ă u. care mi-a spus căare cinstea săse numere printre servitorii dumneavoastră . — Am avut cinstea săspun maiest ă ţ ii-voastre c ăv-a scris în numele tată lui să u. — Aş a credeam. aduc maiestă ţ ii-voastre o scrisoare din partea prietenului meu. în vreme ce rumeneala din obraji i se stingea treptat-treptat. glă sui el. — E vina mea. îmi frîngeţ i inima. se întoarse pe jumă tate ş i se aplecă spre un vas plin de trandafiri. ca ş i cum ar fi vrut săle soarbăparfumul. doamnă . aveţ i milăde mine. — Aş adar. Scrisoarea conţ ine o ş tire însemnată . f ă răîndoială . domnule. doamnă . domnule. dar gura i se închise fă răsărosteasc ăun singur cuvînt. vrînd să întrebe ceva de mare însemnă tate pentru ea.. Regina o privi cu o oarecare asprime. – îngă imătînă ra fat ă . Henriette? întrebăregina. că ci se adres ăiară ş i lui Raoul: —Ş i tînă rului conte de Guiche nu i s-a întîmplat nimic ră u? Că ci contele nu e numai unul dintre sevitorii noş tri. domnul conte de Guiche. doamn ă . M-am anunţ at într-adevă r ca venind din partea mareş alului de Grammont. —Ş tiu. — Doamnă . spuse de Winter. tînă ra prinţ es ădeschise gura. ruş inatăfoarte căs-a lă sat în voia unei asemenea porniri de bucurie. s-au dat lupte? întreb ăregina. Tînă ra prinţ esăbă tu din palme ş i. încît fiica mea îndepline ş te slujba celor care anunţ ăoaspe ţ ii? — Doamnă . înclinînd din cap. Regina zîmbi. — Nu. spuse tînă rul. nu a putut scrie ş i contele de Guiche i-a slujit de secretar. E un tîn ă r care pare săaibă ş aisprezece ani ş i care se numeş te vicontele de Bragelonne. o vie roş eaţ ăcolor ăobrajii tinerei prinţ ese. —Ş i cine-i acest cavaler. dupăcum v-a spus. ci se numă răş i printre prietenii no ş tri. tînă ra prinţ esădeschise uş aş i Raoul apă ru în prag.

— Doamnă . cş ruia. mai tră ieş te? — Nu. Nu mai încă pea nici o îndoială : fiica regelui Caroi I era îndră gostităde prietenul sau. — Contele de La Fère! exclamăea. Am cinstea de a fi cu respect.. cîş tig ăbă tă lii! Da. dacş vrea s ş -mi asculte sfatul. regina îl privi cu o nestă vilit ă bucurie. ş i de la dînsul. Este un gentilom cş ruia maiestatea-voastrş poate sş -i acorde toatşîncrederea în cazul cînd ar avea s ş -mi trimitşvreun ordin verbal sau scris. Maiestatea-voastrş . Vă zu în ochii ei o expresie de nemă rginitărecuno ş tinţ ăpentru el. ba chiar ne va d ă una. domnule. spuse Raoul. ca sş vş spun cşam cîş tigat bş tş lia de la Lens ş i cşaceastş victorie nu poate sşnu investeascşcu o mare putere în problemele Europei pe cardinalul Mazarin ş i reginş . cred. în calitate de rudă apropiată . te implor să -mi ră spunzi: contele de La Fère nu e oare seniorul pe care l-am . vşscriu prin fiul meu. aceasta va schimba faţ a lucrurilor. Fă r ădumneata. Vicontele de Bragelonne. dup şcum mi s-a spus. e prietenul fiului meu. ori poate cea din urm ă din întreg Parisul. Raoul nu se putu st ă pîni ş i întoarse capul spre tînă ra principesă . ş i-ţ i sînt recunoscă toare căai pus atîta grabăspre a ne-o aduce. întocmai ca ş i tatş l sş u. care nu-ş i putea stă pîni dorin ţ a de a-l cunoa ş te mai bine pe acest tînă r chipeş . — Contele de La Fère. i-a salvat viaş a. a mo ş tenit tutorele meu moş ia al că rei nume îl port. Mătem însăc ănu va avea nici o urmare în ce ne priveş te pe noi. — Tutorele dumitale este ş i el un Bragelonne? întrebălordul de Winter. ră spunse Raoul. Acolo nu o cunoaş te nimeni încă . acesta mai-mai sănu-ş i cread ăurechilor. — Bă tă lia de la Lens a fost cîş tigată ! exclamăregina. din cauza unei rş ni la mîna dreaptş . doamn ă . mareş alul de Grammont are dreptate: în ce-l priveş te. — Contele de La Fère! exclamăel la rîndu-i. fă r ăaceastă scrisoare. domnule. Oh. —Ş i cum se numeş te tutorele dumitale? întrebăregina." În clipa cînd se pomeni de serviciul pe care i-l adusese contelui. despre care ş ti ş i cş e servitorul vostru. aşfi aflat vestea abia mîine. Am cunoscut pe vremuri un Bragelonne. MAREŞ ALUL DE GRAMMONT. E o ş tire proaspă tă .Neputînd avea onoarea de a vş scrie eu însumi. Luvrul e al doilea palat unde ajunge vestea aceasta. Aş a ai spus? Cît despre de Winter. sşse foloseascşdeci de acest moment pentru a stş rui în favoarea augustului sş u soşpe lîngş guvernul regelui. care va avea cinstea sş va înmîneze aceastşscrisoare. continuăregina. înclinîndu-se. De Winter fă cu un gest de uimire. Oamenii sînt fericiţ i aici. Am jurat contelui de Guiche săînmînez maiestă ţ ii-voastre scrisoarea chiar înainte de a-l îmbr ă ţ iş a pe tutorele meu. a murit. poimîine. domnule. contele de Guiche.

în vîrstăpoate ast ă zi de patruzeci ş iş apte ori patruzeci ş i opt de ani? — Da. ş i căîn ziua izbînzii mele. pe care o am de la mama. încît sănu-i audătînă ra fat ă . milord. — Domnule. chiar a ş a. te rog.cunoscut eu. decît s ăm ădespart de aceste lucruri de pre ţ . pe care a dă ruit-o soţ ul meu: preţ uiesc aproape cincizeci de mii de livre. — Chiar aş a. vinde-le fă r ăteamă . —Ş i nu slujea sub arme cu un nume de împrumut? — Sub numele de Athos. măsimt datoare săsacrific totul acestei speran ţ e. Într-un ceas voi fi la contele de La Fère ş i mîine maiestatea-voastrăva avea un ră spuns lă murit. regina îi spuse: — Milord. Maiestatea-voastrăva fi slujităde un om devotat. încuviinţ ăregina. îl salută pe de Winter ş i plecă . — Îţ i mul ţ umesc din suflet. dar astă zi. domnule. Dă -i de ş tire acestui vrednic prieten al meu sără mînăacasă . De Winter ş i regina continuarăsăvorbeascăo vreme în ş oaptă . vinde-le. prevedere cu totul de prisos. Raoul se înclinărespectuos înaintea celor douăprincipese. Dar bunurile noastre au fost confiscate. întocmai. viconte. încît am ajuns săne creă m mijloace din tot ce ne-a mai ră mas. pe care nu le-aşfi primit de-aşfi avut la îndemîn ămijloacele vechii noastre averi. deoarece. cel care îmi va aduce aceastăiconiţ ăş i aceast ăcruce va fi binecuvînatat de mine ş i de copiii mei. gîndeş te-te. unde locuie ş te? — Contele de La Fère locuieş te pe strada Guénégaud la hanul „Grand-Roi-Charlemagne". fost muş chetar pe vremea !ui Ludovic al XIV-lea. De curînd l-am auzit pe prietenul să u. mulţ umit ăei. milord. fiindcăprincipesa era cufundatăîn gîndurile ei. am pă strat cu grija aceastăcruce de diamante. ş i aceastăiconiţ ăa sfîntului Mihail. văvoi îndeplini bucuros dorinţ a. cînd aceste bijuterii pot sa foloseascăsoţ ului meu sau apă ră torilor lui. Providenţ a e de partea noastră . Du-te ş i fii încredin ţ at de afecţ iunea noastr ă . domnul d'Artagnan. doamnă . adresîndu-se lui Raoul. Alerg sădepun într-un loc sigur aceste douălucruri de pre ţ . aici voi veni îndatăsă -l îmbră ţ iş ez. . Ia-le! Ş i. banii ni s-au irosit. Domnul fie lă udat! Ş i acum se afl ă la Paris? continuăcontele. — Du-te. Dacăînsăgă se ş ti vreun mijloc săle pă strezi. cum de Winter voia să -ş i ia ră mas bun. — Doamnă . Am jurat mai curînd sămor de foame. am regă sit ca prin minune pe acesi brav gentilom. Spune-mi. nă dă jduiţ i. dacăave ţ i nevoie de bani pentru expediţ ia dumneavoastr ă . domnule. Apoi. rosti de Winter. spunîndu-i astfel. doamnă . cămi-ai face cel mai mare serviciu pe care un gentilom îl poate face unei regine. dacămaiestatea-sa va binevoi să -mi îngă duie săplec. chipeşş i brav. În clipa urmă toare se întoarse spre regină : — Nă dă jduiţ i înc ă .

care i-o să rutăcu respect. — Sînt aici. spuse gentilomul.Regina întinse mîna lordului de Winter. lordul de Winter că utase în chip firesc sătragăundeva în apropiere de vechea-i locuinţ ă . roş ind. — Spuneţ i tată lui meu. puternic sau să rac. vă zuse o umbră asemă nă toare. dînd pinteni calului. ră spunse de Winter. De Winter ră mase mirat: nu ş tia ce vrea săspunăregina. Apoi plecă . Valetul lordului de Winter. ca s ăspunem aş a. cărege sau pribeag. întinse fruntea gentilomului. se înfundăîn labirintul de str ă zi care ducea la un han aflat nu departe de Marais: cum locuise multăvreme în Piaţ a Regală . Deodat ăză ri un că lă reţ desprinzîndu-se parcădin zid. atît de demn ăş i atît de adînc ăîn acela ş i timp. rosti prinţ esa. fă cîndu-i semn săse apropie. care venea la vreo cî ţ iva paş i în urm ă . atingînd cu buzele fruntea Henriettei. — Săfie vreun spion de-al cardinalului? spuse de Winter pentru sine. —Ş tiu. monseniore. aveţ i însă rcinarea s ădaţ i acestei copile ceva din partea tată lui ei. nu ş i le putea stă pîni la vederea acestei regeş ti nefericiri. ş tergîndu-ş i lacrimile pe care. stră bă tînd neînsoţ it acele mari încă peri pustii ş i întunecoase. doamnă . oricît de nesimţ itor ar fi devenit în cei cincizeci de ani petrecuţ i la curte. ie ş ind de la Palatul Regal. Ş i valetul se ală turăstă pînului să u. ş i urmă rindu-l la o mic ădistanţ ă : atunci îş i aminti că . Atunci sămăprefac cănu l-am ză rit. — Ai bă gat de seamăpe acest om care ne urmă re ş te? — Da. el are în mine cea mai supusăş i cea mai iubitoare fiică . se uita ş i el cu neliniş te la acest c ă lă re ţ . — Cine e? — Habar n-am. Necunoscutul îş i zori ş i el calul. Ş i. întorcînd capul din cînd în cînd ş i contemplînd faţ ada tă cutăş i întunecat ăa Luvrului. — Tony. . învingă tor sau învins. apoi se întoarse că tre fiica sa ş i spuse: — Milord. Ş tiu doar c ăvăurmă reş te de la Palatul Regal. XLII UNCHIUL Ş I NEPOTUL Calul ş i valetul lui de Winter aş teptau la poartă : el se îndreptă gînditor spre han. milord. c ăs-a oprit la Luvru ş i v-a aş teptat ş i căde la Luvru s-a luat din nou dupănoi. Tînă ra Henriette înaint ăatunci surîzînd ş i.

ş i chiar foarte mult. credeam căte-am fă cut săîn ţ elegi: mă oboseş te faptul cănu-mi dai pace. De Winter fă cu o sforţ are cumplităş i. rece ş i ameninţ ă tor. rosti Mordaunt cu glasul înă bu ş it. cînd vă zu într-o oglindădin fa ţ a lui o siluetăapă rutăîn prag. strigă : — Întreabăce-a devenit.De Winter descă lecăîn faţ a hanului ş i urc ăîn odaie la el. vorbi Mordaunt cu vocea lui spartăş i batjocoritoare. înmă rmurit. Apoi. — Da. poate c ăiadul o să -ţ i ră spund ă . aş a cum Dumnezeu l-a întrebat pe cel dintîi uciga ş : "Cain. altfel voi chema s ăte alunge. Se întoarse îndată : Mordaunt stă tea înaintea lui. voiam săte întreb ce-a devenit averea mea. dupăce mi-ai . — Oh. Mama mea l-a moş tenit pe soţ ul ei ş i dumneata ai ucis-o pe mama mea! Numele meu îmi dă dea dreptul la averea pă rinteascăş i dumneata mi-ai ră pit numele. — Te înş eli. cu aceast ăcheie se deschide pră pastia. — Cu mama dumitale? îngînăel. spuse de Winter. ca lovit de tră snet. De astădatăvin la dumneata cu o altfel de întrebare ş i mult mai cumplitădecît celelalte. cînd am aflat o mul ţ ime de lucruri pe care anul trecut nu le ş tiam. cu cumnata dumitale care era mama mea? De Winter se dă du înapoi sub privirea acelor ochi de foc. la Londra. Ş i că lă ul din Béthune mi-a ră spuns. De Wintor se pră bu ş i pe un scaun. Cît despre Mordaunt. unchiule. spuse tînă rul. sînt convins. ş i încercă zadarnic săgă seascăun ră spuns. milord. Retrage-te. Tînă rul înaintăpînăse aflăfaţ ăîn fa ţ ăcu lordul de Winter ş i îş i încruciş ăbraţ ele. nenorocitule. a ş a cum ai f ă cut la Londra. — Da. livid de durere ş i de furie. zvîcnind din cap de sus în jos. aş a cum am fă cut ş i la Londra. Se lă s ăo t ă cere de gheaţ ă . cu mama mea. ca o statuie. De Winter pă li ş i ră mase în picioare. ş i-mi vei împă rtă ş i pă rerea numaidecît. Nu sînt unchiul dumitale ş i nu te cunosc. —Ş i ce-mi pas ămie ce-ai aflat? izbucni de Winter. unchiule. ce-ai fă cut cu cumnata dumitale. ş i caut-o în iad. Milord. dar tocmai îş i lă sase mă nuş ile ş i pă lă ria pe o mă suţ ă . cînd m-am înfă ţ iş at pentru a doua oară . îţ i pasă . el stă tea în uş ă . vin săte întreb. cufundîndu-se în amintiri spre a gă si un temei nou de ură . — Domnule. Cît despre tă gada că -ţ i sînt nepot. Cînd m-am înfă ţ iş at la dumneata pentru întîia oară . voiam s ăte întreb ce anume mia necinstit numele. nu vei îndră zni. ce-ai fă cut cu fratele tă u Abel?". adă ugăel cu un surîs care f ă cu să -l treacătoţ i fiorii pe cel cu care vorbea. fă gă duindu-ş i săpun ăpe cineva sănu-l scape din ochi pe spion. De astădatănu măvei alunga. nu-i aş a? continu ătînă rul. Acest cuvînt lă mureş te totul. cred c ăai s ă te gîndeş ti mai bine acum. — L-am întrebat pe că lă ul din Béthune.

omul care l-a fă cut orfan. l-a otră vit pe fratele meu ş i. Strînse pumnii ş i. Femeia asta. s ă -l înjunghie pe nefericitul duce de Buckingham. dupăcîte spui. împovă ratăde atîtea f ă ră delegi. Află . acel c ă lă u care ţ i-a povestit totul.. era pe cale sămă asasineze ş i pe mine.ră pit numele. Un suspin mai puternic decît puterea-i de stă pînire sfîş ie pieptul lui Mordaunt. de o viaţ ădesfrînată . ea a murit blestemat ădeopotrivăde cer ş i de pă mînt. aducînd o nă valăde sînge în obrajii lui palizi. — Vrei săp ă trunzi în aceastăîngrozitoare taină . aidoma unei pantere însetate de sînge.. Ei bine. cînd l-ai spoliat ş i l-ai s ă ră cit. altă datădrept. ameninţ ă toare încă . ca ş i Hamlet. Oare aceastănelegiuire le va convinge ca ş i-a meritat pedeapsa? Aceastăcrimă a că rei dovadăo am? — Era mama mea! strigătînă rul pentru a treia oară . noaptea. cînd eş ti un uciga ş . ş i căai strigat o datăcu ei. care a ucis ş i a otră vit. stă pînind cu privirea-i severăprivirile exaltate ale tînă rului. dar. Acum nu mămirăfaptul c ănu mă recunoş ti. în tă cere. Aceste cuvinte avurăun efect contrar celui la care se aş tepta Mordaunt: de Winter îş i aminti ce monstru fusese milady ş i se ridică liniş tit ş i grav în picioare. domnule? glă sui de Winter. cu pă rul mă ciucăîn cap. Ce spui de asta? — Era mama mea! — Ea a îndemnat un om. domnule! Era mama mea! Nu-i cunosc via ţ a de stric ă ciune. dupătoate probabilită ţ ile. sorădenaturată . cu o pornire de fiecare datămai aprinsă . m-ai despuiat de avere. strigăsugrumat de furie: — Taci. unchiule. privităcu silăde toţ i cîţ i au cunoscut-o. ca niş te la ş i! Ş tiu doar căş i dumneata te aflai printre ei. au ucis-o într-ascuns. a otră vit în mîn ă stirea augustinilor din Béthune pe o tînă r ăfemeie care iubea pe unul dintre duş manii ei. vrînd să -mi moş teneasc ăaverea. cine era femeia pentru care vii să -mi ceri astă zi socoteal ă . uniţ i împotriva unei femei. odioasătuturor. cu faţ aş iroind de sudoare. Iat ăcine era aceastăfemeie. Nu stăbine săspui cuiva nepot. Ş i-a gă sit judecă tori în cei care cunoş teau îndeaproape faptele ei monstruoase: ş i acel c ă lă u pe care l-ai întîlnit. Femeie stricată . căai fost acolo. nu mămir cărefuzi sămărecuno ş ti. Am dovezi. trebuie să -ţ i fi mă rturisit căa tresă rit de bucurie ră zbunînd astfel ruş inea ş i sinuciderea fratelui s ă u. soţ ie necredincioasă . fie. — În sfirş it. nu-i cunosc crimele! Ş tiu doar căam avut o mamăş i căcinci oameni. de toate naţ iile ce-au primit-o în sînul lor. dacăîntr-adevă rţ i-a povestit totul. a pierit sub lovitura oamenilor pe care îi adusese la disperare ş i care nu-i pricinuiserăniciodatănici cel mai mic ră u. bun ş i curat la suflet. domnule. nu-i cunosc viciile. Ce spui de aceastăcrima pe care ţ i-o pot dovedi? — Era mama mea! — Întorcîndu-se în Franţ a. ba .

Athos era fericit. dar. Uitase de tot ce era întunecat în trecut. să tremuri. mai mult mort decît viu. Numai căde Winter nu-l chemă : zdrobit. silindu-se ca toate fibrele feţ ei ş i toţ i muş chii corpului s ăse elibereze din încordarea ce-l stă pînea. care îi povestea întîmplă rile tră ite în că lă toria sa ş i amă nuntele luptei. fericit cum nu fusese niciodat ă . Acesta duse mîna la spadăş i spuse cu zîmbetul omului care de treizeci de ani se joacăcu moartea: — Vrei sămăucizi. că ci eş ti într-adevă r fiul mamei tale. tînă rul ieş i pe uş ăş i coborî scara cu destulăliniş te. Chipul frumos ş i nobil al gentilomului mă rturisea o negr ă it ăfericire faţ ăde aceste prime simţ iri. Athos. pentru crima asta care m-a lă sat fă r ănume. atunci cînd am săajung să -i cunosc. îl asculta cu ochii ş i cu urechile deopotrivăpe Raoul. cel pu ţ in deocamdat ă : că ci f ă răajutorul dumitale n-am s ă -i pot descoperi pe ceilalţ i. . ş i ascult ăbine aceste cuvinte. Zicînd acestea. domnule? Atunci te recunosc de nepot. cu spume la gură . pline de atîta prospeţ ime ş i puritate: asculta glasul acela tineresc ce se însufleţ ea de pe acum la flac ă ra înaltelor sentimente. Dar atunci cînd am săajung să -i cunosc. Cu ochii scă pă rînd de ură . ca la auzul unei muzici armonioase. îngă imînd: — Dumnezeule! Îţ i mulţ umesc cănu măcunoaş te decît pe mine! XLIII INIMĂDE P Ă RINTE În timp ce aceastăscenăcumplităse petrecea la lordul de Winter. în capul sc ă rii. l-am înjunghiat fă rămilă . care. i-o întoarse Mordaunt. un pas nă prasnic ş i ameninţ ă tor. Mordaunt fă cu încăun pas spre de Winter. domnule. Jos. cu pumnul întins înainte. că zu pe un scaun. —Ş i ai fost martor. pentru crima asta am să -ţ i cer dumitale socotealămai întîi. aş ezat lîngăfereastra odă ii sale. cu cotul spijinit de o masăş i cu obrazul în palmă . ai luat parte la aceastămare bă tă lie. Nu. ca sănu fie bă gat de seam ă . — Nu. cu auzul încordat. L-am înjunghiat pe că lă ul din Béthune. Ai fi zis că întoarcerea acestui copil iubit preschimbase în nă dejdi pînăş i temerile sale. stă tea în picioare. n-am săte ucid. ca s ăţ i se întipă reascăîn minte pentru totdeauna: pentru crima asta care mi-a ră pit totul. Ş i abia cînd tropotul calului ce se depă rta îi ajunse la ureche. de tot ce se vestea înnorat în viitor. aplecat peste balustradă . trecu prin faţ a lui Tony.ş i el era doar cel mai puţ in vinovat dintre voi to ţ i. apoi complicilor dumitale. nu aş tepta decît un strigă t al st ă pînului ca sădea fuga în odaie. Bragelonne? întrebăfostul mu ş chetar.încămai tare decît ei: Trebuie sşpiarş ! Te previn.

uitîndu-se la conte cu un zîmbet plin de o adîncădragoste. mă rturisi cu naivitate tîn ă rul. care a ră sunat în spaniol ăîn rîndurile vră jmaş e. de credeai căs-a deschis iadul. care se aflau pe o în ă lţ ime. fiţ i fă răgrijă . atunci cînd mi-a dat însă rcinarea să -l însoţ esc la Paris pe domnul de Châtillon. La nevoie ai face ş i tu la fel. Cînd am atacat duş manul. Raoul. Am dat pinteni calului ş i m-am aflat numaidecît în mijlocul rîndurilor duş mane. strîngîndu-i mîna. —Ş i Prinţ ul a fost mulţ umit de tine? — Cel puţ in a ş a mi-a spus. nu-i aş a? — Liniş tit ca la paradă . i-ave ţ i în mîn ăpe toţ i". mi-a spus Prinţ ul. Oh. spuse prinţ ul. stră lucitor ca într-o zi de să rbă toare. domnule. am vă zut ţ evile muschetelor plecîndu-se ca o unduire stră lucitoare în bă taia soarelui. care a venit încoace s ădea aceastăveste reginei ş i săaducăsteagurile cîş tigate în luptă .. domnule. bine!. Athos îl atrase că tre sine ş i îl să rutăpe frunte. nu l-am pierdut din ochi o clipă . . ş i să -ţ i porţ i astfel numele! — Cu liniş te ş i str ă lucire. —Ş i a fost crîncenă . Se l ă sase o asemenea liniş te. Apoi ridicăspada ş i porunci: „S ăsune trîmbiţ ele!" — Bine. Raoul? întrebăcontele. Bragelonne. În aceeaş i clipără sunăo bubuitur ănă prasnică . oastea du ş manănu se reface înainte de cincisprezece zile. am pornit la pas. „Du-te. domnule. fiindcăasta mi s-a pă rut un lucru prea frumos ş i mă reţ . domnule. încît ş i prietenii ş i vră jmaş ii auziră aceste cuvinte. Pînăatunci nu am nevoie de dumneata. pe urmă . domnule. prinţ ul s-a întors că tre soldaţ i: „Copii. — E un mare ostaş . nu-i a ş a? — Măîndoiesc. ce minunat lucru. Cînd am ajuns la două zeci de paş i. schilodităş i însîngerată .— Da. Acum e acum!" —Ţ i-a fost frica. la pas. o treime din escadron ză cea la pă mînt. — Da. Du-te ş i îmbră ţ iş eazăpe cei pe care îi iubeş ti ş i care te iubesc ş i spune-i surorii mele. veţ i avea de înfruntat o grozavă descă rcă turăde pulbere. zise el. am închis ochii ş i m-am gîndit la dumneavoastră . spunîndu-mi căve ţ i fi mulţ umit sămărevedeţ i. — Da. uimit de-a fi sc ă pat teafă r. aveam consemnul sănu tragem primii ş i ne îndreptam spre spanioli. copii. nici m ă car ră nit. Nu măgîndeam decît la un singur lucru: căel se uităla mine. domnule. Am simţ it o ră cealăde gheaţ ăîn inimăş i. ca pe o fată . spuse Athos. doamna de Longueville. la cuvîntul „Foc!". Cînd a ajuns la treizeci de paş i de ei. continuăRaoul. domnule. În acea clipăam întîlnit privirea Prinţ ului. zici? — Prinţ ul însuş i a atacat de unsprezece ori la rînd. „La pas. — Adevă rat. Am deschis iar ochii. Raoul. domnule. cu muschetele în mîini.. că -i mulţ umesc pentru darul ce mi-a fă cut trimiţ îndu-mi-te. — E un erou. însă .." Ş i am venit. ş i cei ră ma ş i în viaţ ăsimţ irăcă ldura flă că rii.. săte numeş ti Condé.

domnule. Raoul. —Ş tii? — Grimaud l-a întîlnit între Béthune ş i Arras ş i s-a întors în goanăsă măprevină . Athos. E aici. — Ah. pe cît sînt eu de bucuros. m-a întrebat unde locuiţ iş i va veni săv ăvad ă . A spus ca e unul dintre prietenii dumneavoastră . — Athos. Îmi aminti ţ i un lucru de care am uitat în graba de a văpovesti ispră vile mele: la maiestatea-sa regina Angliei se afla un gentilom. săvorbim de dumneata. — Ei. încrunt ău ş or din sprîncene ş i rosti cu o voce liniş tită : —Ş tiu. Athos îi luămîinile într-ale sale ş i îi spuse cercetîndu-l cu privirea: — Ce ai. că vederea dumitale îmi sporeş te teama. — Cum îl cheamă ? — N-am îndr ă znit să -l întreb. — Aş adar. care a scos un strig ă t de surprindere ş i de bucurie atunci cînd v-am rostit numele. dupăaccent cred căe englez. glă sui el. — Cine? — Fiul lui milady. dă du cu ochii de un om care stă tea în pragul uş ii întredeschise ş i care îl privea cu un aer înduioş at. — Da. — Că lă ul din Béthune! exclamăde Winter. e adevă rat. Ai prieteni cu rangul de duce. Raoul pricepu c ăau de vorbit ş i ieş i pe nesimţ ire din odaie. r ă spunse lordul de Winter. Ş i de Winter se uităîn jur. Aşspune chiar mai mult. — Cît sîntem singuri săvorbim de noi. care pă rea căîl urmă reş te ca un ecou fatal. ş ovă i o clipă . cu toate căvorbea într-o franţ uzeasc ăfă r ăcusur. mirat. un prinţ de sînge regesc drept comandant de oş tire ş i. cînd o ridică . Ah. zise Athos. dar a stat la că pă tîiul unui om aflat pe patul de moarte care îl cunoş tea. —Ş tii? fă cu Athos. Apoi. ai pă ş it cu dreptul. — Lord de Winter! strigăcontele. — Tocmai a plecat de la mine. domnule! exclamăRaoul deodată .— Va săzic ă . acum ca sîntem singuri. de parcăar fi c ă utat să -ş i aminteasc ăceva. ai fost primit de douăregine: e frumos pentru început. prietene. iubite prietene. ce îngrozitoare scenă ! De ce oare n-am sugrumat ş i copilul atunci cînd i-am r ă pus mama? . chiar în ziua întoarcerii tale. — Aş a! fă cu Athos. Dar. El mi-a spus totul. un mareş al al Fran ţ ei drept na ş . Grimaud îl cunoa ş te? — Nu. ca ş i cum ar fi dorit săr ă mînăsinguri. izbit încăo datăde acest nume. prietene! Ş i cei doi gentilomi ră maserăo clipăîmbră ţ iş aţ i. milord? Îmi pari tot atît de trist. Ş i fruntea i se plecă . ră spunse de Winter. Dup ăaceea.

Dar săne întoarcem la dumneata. înfrînînd cu judecata-i limpede groaza instinctivădin prima clipă . prietene. spuse el. ca toate firile nobile. milord. iartă -m ă : eş ti liber? — Ce înţ elegi prin liber? — Te întreb dacănu e ş ti cumva că să torit. N-avem altceva de f ă cut decît să aş teptă m. nici nu puteai săfii. Milionari ca dumneata întîlneş ti rar în Fran ţ a. de altfel. pe care ai săle afli mai tîrziu. milord. dar cînd e vorba să -l slujeş ti pe cardinal sau sălupţ i împotrivă -i. Încăceva. conte. dînd în schimb celor din jur nă dejde ş i mîngîiere. Dar vorbeş te-mi de dumneata.. dar acum ş i-a potolit furia. vrei săafli dacăsînt de-al lui Mazarin? Nu. de o mie de ori nu. Ce vînt te aduce la Paris? — Unele treburi însemnate. ce vrei să -mi ceri? — Domnii Porthos ş i Aramis mai sînt ş i azi prietenii dumitale? — Pune-l ş i pe d'Artagnan la socoteală . dimpotrivă . De Winter se ridicăş i îl strînse în braţ e. surîse Athos. Săaş teptă m deci. Îţ i mulţ umesc pentru aceastăveste fericită . un asasin cu sînge rece? A fost în stare să -l omoare pe că lă ul din Béthune într-o pornire de mînie. — E un copil pe care îl cresc ş i care nu-ş i cunoa ş te nici mă car tată l. — Prea bine: ră mîi mereu acelaş i Athos. — Oare de ce ţ i-e team ă ? zise el. prietene. — Mulţ umesc. nu. întocmai ca ş i odinioară . E osta şş i ascultăde cei aflaţ i la cîrma ţ ă rii. D'Artagnan nu e bogat ş i. — Ei bine. Vom ră mîne întotdeauna patru prieteni devotaţ i unul altuia. nici nu-l ură sc. milord. încercînd s ăzîmbeascăş i el. De Winter zîmbi cu tristeţ eş i clă tinădin cap. — Haida-de! mormă i Athos. De altfel. ba poate chiar mai să rac decît el. de mîndru ş i de zvelt. mare ş i generos. Azi sînt ş i eu la fel de să rac. A doua generaţ ie trebuie săfi pierdut din cruzime. .. nu mai sîntem decît doi. nu e ş ti de-ai lui Mazarin! Slavă Domnului! Ş i. ca săpoată tră i. ş i pă rerile dumitale vor fi întotdeauna sfinte pentru mine: eş ti cumva de partea acestui om? — D'Artagnan poartăhainăost ă ş ească . are nevoie de gradul lui de locotenent. — Oh. Măvezi fericit ş i întinerit. nici nu sînt împotriva cardinalului. le ză vora întotdeauna în adîncul fiinţ ei sale. Ah. Iartă -mi ş i dumneata sinceritatea. Ai fi zis cădurerile pe care le încerca se preschimbau în sufletul lui în bucurii pentru ceilalţ i. — Ei bine. cît despre asta. — Te-ntreb pentru cătînă rul atît de chipeş . Dar ce-am auzit la maiestatea-sa regina Angliei? Se spune c ădomnul d'Artagnan e de partea lui Mazarin! Iartă -mi sinceritatea. providenţ a ne-a prevenit s ăfim gata de apă rare. s ăfii de partea lui Mazarin sau de partea Frondei.Athos. — Vai! oftăde Winter. — Sîngele apănu se face! zise el. Oare nu sîntem aici ca săne ap ă ră m? Acest tînă r a devenit oare un ucigaşde meserie. rosti Athos. cum te rugam adineauri. nu împă rtă ş ea celor din jur supă ră rile sale. milord.

— S-a schimbat oare? — A devenit abate. – murmurăAthos. din moment ce dumneata ai cheia. Niciodatăn-a fost atît de muş chetar ca acum. cînd vei dori. Ai un duel? — Da. Nu vrei să -l trimit pe Raoul să -l caute? — Mulţ umesc. conte: presimt în el un viitor sîngeros. —Ş i cum se numeş te acum? — Mordaunt. nu cer săş tiu mai mult. conte.. — Ce face în Anglia? — E unul dintre cei mai înfocaţ i partizani ai lui Oliver Cromwell. Vizita acestui tînă r. — Împotriva regelui? — Da. — Mister. nu-i aş a? — Ura împotriva regelui. conte. Nu-i nimic. — Poţ i sămăpui în legă turăcu acest prieten atît de încînt ă tor ş i de spiritual? — Fă r ăîndoială . spuse de Winter. — Poţ i veni cu el mîine la zece dimineaţ a la podul de la Luvru? — Aha! zîmbi Athos. care m-a îns ă rcinat s ăv ăprezint. un duel la care nă dă jduiesc c ăvei lua ş i dumneata parte. — În că lugă r. ră spunse Athos. de vreme ce socoteş ti căpoţ i sără spunzi de el. conte. milord? — La maiestatea-sa regina Angliei... cu siguranţ ă . Aramis îmi face cinstea săîmp ă rtă ş ească pă rerile mele. Tînă rul acesta mă îngrozeş te. că lă torind singur pe drumurile Franţ ei. de cînd e abate. î ţ i mă rturisesc. la ora asta s-ar putea s ănu fie acasă . milord? — Mulţ umesc. — Ce l-a fă cut săse ală ture acestei cauze? Mama ş i tat ă l lui erau catolici. ş i vei regă si în el un adevă rat Galaor. Regele l-a declarat bastard. — Puritan ş i travestit în că lugă r.. spui? . — Ca de mine însumi. — Măînspă imînţ i. — Dimpotrivă . atîta tot. — Unde vom merge. — Nu. Nu-mi acorzi cinstea săiei masa cu mine. Dar. zîmbi Athos. ş i e un duel frumos. fiindcănu ş tia c ăam plecat încoace. Cu ce misiune a venit la Paris? N-a venit sămăîntîlnească pe mine. i-a luat toatăaverea ş i i-a interzis săpoarte numele de Winter.— Domul Aramis e ală turi de d'Artagnan? întreb ălordul de Winter. mi-a tă iat pofta de mîncare ş i o să -mi ră peascăş i somnul. conte. Din pricina asta trebuie săfi ajuns sărenunţ e la acţ iuni îndr ă zneţ e. — Maiestatea-sa măcunoaş te? — Te cunosc eu.

zise Athos. dar mogîldeaţ a se pierdu pe o ulicioar ăpe care Grimaud socoti cănu e bine săse afunde. Grimaud. — La cine? — La Mazarin. Blaisois! Luaţ i-vămuschetele ş i chema ţ i-l pe domnul viconte.Ş i poate c ă n-ai nici un valet cu dumneata. . — Pe mîine. conte. dar cam naiv. Vei însoţ i pe milord pînăla hanul unde locuieş te ş i nu vei lă sa pe nimeni săse apropie de dînsul. rosti Athos. bă gînd de seamăcăpe de Winter îl fră mîntăo neliniş te mai mare decît l ă sa săse vadă . pe jumă tate ţ ă ran. Tony se tot uita în dreapta ş i în stînga. afarăde o umbrăpitulatăîn colţ ul stră zii Guénégaud dinspre chei: i se pă ru c ăa vă zut-o ş i la ducere stînd acolo. că ci habar nu avea de existenţ a unei primejdii. apoi d ă du din cap ş i aş teptăplecarea. Tu mergi în frunte ş i fii cu ochii-n patru. ş i printr-o întîmplare. — Eh. b ă tu cu pumnul în poartă . Raoul intrăpe uş ă . — Îl am pe Tony. Fereş te-te de că lugă r! Grimaud tresă ri. Îi povestirălui Athos de reuş ita expediţ iei ş i. — Viconte. Olivain tremura ca varga la fiecare lică rire de luminăîndoielnică . un bă iat de isprav ă . Grimaud. De Winter ş i Raoul mergeau unul lîngă altul ş i discutau împreună . cineva veni sădeschidăş i atunci îl salutăpe milord în tă cere. nu ş tiai? — Nu ş tiam decît ceea ce el însuş i mi-a spus. pă ş ea în frunte. pe care l-am ză rit la castelul Bragelonne venind săanunţ e cămasa e gata ş i că ruia Athos îi dă duse numele provinciei sale natale. fă cu de Winter. Ajuns în faţ a hanului unde tr ă sese de Winter. Se îndreptăspre ea. spuse Athos. totul e limpede pentru mine.— Da. pe jumă tate valet. Grupul apucăînspre strada Saint-Louis. conte. — Da. cum era zece seara. conte. La cinci minute dupăporunca lui Athos. în întuneric. la pîndă . La fel fu ş i întoarcerea: ochii p ă trunză tori ai lui Grimaud nu ză riră nimic suspect. — Atunci ghicesc totul: a venit aici trimis de Cromwell. Blaisois se ară ta destul de curajos. zise el. mîngîindu-ş i cu o tă cere gră itoare patul muschetei. — Numai aş a. milord. — Grimaud. Dumnezeu sămăierte dacă hulesc. ceea ce trebuie pus în seama faptului cănu ş tia franţ uze ş te. pe mîine! — Afară -i noapte neagră . — Hei. ne-au luat-o înainte: acum. Olivain. Blaisois era flă că ul acela voinic. De Winter îi strînse mîna. numai aş a a putut săasculte spovedania că lă ului din Béthune. dar îi pierise graiul. zise de Winter. potrivit poruncii lui Athos. ş i că ruia vicontele o să -i arate drumul. Drept cine m ăiei? — Drept un stră in care nu cunoaş te Parisul. Ş i regina a avut dreptate. Cu bine. cu fă clie într-o mînăş i cu muscheta în cealaltă .

. — Abate-te pe la castelul Luynes. — Unde? zise el. Vei lua cu tine pe Grimaud ş i pe Olivain. Aşdori săpetrec o zi la Blois. citea o nou ăcarte de-a domnului Chapelain. —Ş i nu pă straţ i nici o umbrăde sup ă rare în fundul sufletului? — Deloc. domnule. viconte. nu voi socoti căam dreptul săies din cuvîntul dumneavoastră . Tînă rul. Am dormit prost. Raoul. întorcîndu-se. ş i întreabădac ădoamna ducesăpoate săte primească . — Tu.. dimpotrivă . domnule. dar. Raoul. Raoul? — Dimpotrivă . — Asta niciodată . — Domnule. Dacănu e cumva secret. Îmi place săvă d c ănu uiţ i de cerinţ ele bunei-cuviinţ e. pentru zece. Athos surîse. — Te-ai ş i sculat. cînd deschise ochii. ş i de aceea aşvrea săplec undeva. Apoi salutăş i ieş i din odaie. eş ti învoit numai pentru douăzile. ră spunse tînă rul cu oarecare ş ovă ial ă . domnule.fiecare se duse la culcare. Raoul. Raoul? zise contele. asta-i foarte firesc! — Deci îmi îngă duiţ i săplec! strigăRaoul plin de fericire. atît de bunăcu mine. Acum eş ti aproape bă rbat. Raoul?! Tu ai dormit prost? Te fr ă mîntăceva. devreme ce ai primit botezul luptei. m-am gîndit cănumai doamnei ducese de Chevreuse. protestăRaoul. Nu rîd. nu-i aş a. — Pot săplec chiar acum? — Cînd vrei tu. De ce m-ar supă ra lucrurile care te bucură ? — Ah. sînteţ i atît de bun! strigătînă rul ş i fă cu o miş care ca pentru a se arunca de gîtul lui Athos. dar respectul îl opri. —Ş i căar trebui s ă -i mul ţ umeş ti. — Domnule. Raoul? — Aş a cred. domnule? se mirăRaoul. o sărîde ţ i de mine? — Nu. fă răsă -mi mai spui. nu sămăreîntorc în tabă ră . înă buş indu-ş i un suspin. domnule. îi datorez faptul cămăaflu în preajma Prinţ ului. ş iţ i-ai cîş tigat dreptul săte duci oriunde vrei. domnule. fu rîndul contelui să -l vadă pe Raoul la c ă pă tîiul s ă u. — Prin urmare.. A doua zi dimineaţ a. gata îmbră cat. ia spune? întrebăAthos. Athos oftă . rosti el. Raoul se ş i îndreptăspre uş ă . care mi-e atît de scump. — Pe amîndoi.. veţ i zice cămăgră besc săvăpă ră sesc. Privindu-l cum închide uş aş i auzindu-l cum îi strigăcu glasul lui voios ş i ră sună tor pe Grimaud ş i pe Olivain. Ţ i-e dor de Blois. Atîta timp cît voi avea fericirea săfiţ i ocrotitorul meu. Athos îi deschise braţ ele.. cînd de-abia am sosit. viconte. zise Athos. Dar dumneavoastr ăhot ă rîţ i. Măprivi ţ i într-un fel. — Da. — Desigur.

d ă ruindu-ş i inima altora?" Ş i Athos îş i mă rturisi cănu se aş tepta cîtuş i de puţ in la o despă rţ ire atît de grabnică . încît orice umbr ădin sufletul contelui pieri la acest gînd. ai insultat biserica! În clipa aceea. fă cu semn cu mîna lui Raoul c ăpoate săplece. La zece dimineaţ a. XLIV ÎNCĂO REGINĂCARE CERE AJUTOR Athos îi dă du de ş tire lui Aramis încăde dimineaţ ă . cum vă zuse căface elveţ ianul cu halebarda lui la Notre-Dame. Raoul era atît de fericit. Apoi. socotind căare de-a face cu un om dă ruit cu toate virtuţ ile acestei haine. aruncînd cerberului o privire mustră toare. Blaisos. totul era gata de plecare. puse mîna pe coada mă turii ş i se porni să -l burduş ească . Hotă rît. singurul servitor care îi mai ră mă sese.„M-a pă ră sit destul de repede. scoase scrisoarea din buzunar ş i i-o întinse lui Aramis. . clă tinînd din cap. Dar Bazin. c ădomnul viconte tocmai pornea spre castelul Luynes. ră spunse Athos. În schimb. Blaisois îl gă si pe Bazin îmbr ă cîndu-ş i anteriul de paracliser: în ziua aceea era de serviciu la Notre-Dame. în ciuda asigură rilor lui Bazin căstă pînul nu e acasă . pe atît de naiv. o iubeş te pe copila aceea. adicăr ă bdare ş i dragoste creş tinească . care se dovedea tot valet de muş chetar atunci cînd i se urca sîngele la cap. precum ş i de felul cum s-a purtat în luptă . Deş i vedea căBazin poartăhaina unui slujitor al bisericii. Bazin propti respectuos coada mă turii în pă mînt. — Spune-i doamnei ducese. Aramis cr ă pă prevă ză tor u ş a odă ii de culcare. prietene. De fapt. Pe cînd Athos se uita cum Raoul încalecă . cugetînd mai adînc. care nu ie ş ea în ruptul capului din cuvîntul stă pînului să u. auzind zarva asta neobiş nuită . Avea însă rcinarea săspunăcontelui de La Fère căducesa aflase de întoarcerea tînă rului ei protejat. strigîndu-i: — Ai insultat biserica. st ă rui atîta sădea ochi cu dînsul. un valet veni să -l salute din partea doamnei de Chevreuse. iar Blaisois. un flă că u pe cît de voinic. Blaisois se sinchisi prea puţ in de spusele lui ş i vru s ă treacăpeste el. oare pe mine m ăva iubi mai puţ in. se gîndi el. întrebăde abatele d'Herblay ş i. Athos îl sfă tuise săîncerce săvorbeascăchiar cu Aramis. printr-o scrisoare încredinţ at ălui Blaisois. Athos îş i zise c ănu era r ă u deloc ca Raoul s ăse afle în aceste clipe departe de Paris. priveş te mereu înainte. Aş a-i fă cutănatura. Dar se supune legilor firii. încît Bazin se supă răfoc. dup ăce îi mai d ă du cîteva îndrumă ri lui Grimaud.ş i căar fi fost foarte mulţ umit ăsă -l felicite.

Dupăo clipă . glă sui Aramis. Bine. Iat ă un abate care a miruit pe unul ş i salutăo femeie: trebuie s ăfie Aramis. Aramis îl trimisese la vreo zece paş i. dintr-un pumn. Acolo se întîlni cu lordul de Winter. Aş teptarăîmpreunăaproape zece minute." La ora zece. să -mi iau una. Athos se afla pe podul de la Luvru. Ş i ce scop are vizita asta? continuăel. — Dacăar fi a ş a. Într-adevă r. în care m-a pus săînmoi trei-patru biscui ţ i stra ş nici. Athos. zise de Winter. cum era tînă r ăş i frumoasă . aplecîndu-se la urechea lui Athos. —Ş i ce-a fă cut Bazin cînd a aflat c ăvii din partea mea? — Ah. de cînd mustru eu pe alţ ii. Athos îi ceru săspunăce a fă cut ş i Blaisois îi povesti toatăpă ţ ania. un gur ă -cascăîi stă tea în cale. Atunci haidem! Ajunş i la Luvru. Milord de Winter începea săse teamăcăAramis nu va veni. care rezistaseră . domnule. La dracu. ici-colo cu vechi ciubuce de aur. Blaisois se întoarse amă rît la hanul „Grand-Roi-Charlemagne". — Da. ziduri coş covite. privind în direc ţ ia str ă zii Bac. De vreme ce Aramis a primit scrisoarea mea. Tocmai atunci trecea pe acolo una dintre credincioasele sale ş i. n-am fi conduş i la maiestatea-sa de că tre lordul de Winter. — Foarte bine. cu punctualitatea-i obiş nuită . N-ai spus căvii din partea mea? — Nu. — Nu-i nevoie. despuiate de orice mobilă . Mergem săfacem o vizitămaiestă ţ iisale regina Angliei. nu cumva mergem săne batem? N-am spada la mine în dimineaţ a asta. ba încă îl mai ş i stropise cu noroi ş i. care tocmai sosea. mai ş tii? — N-o fi la mijloc povestea aia blestemată ? mormă i Aramis. că ci ar avea ş i el partea lui: era de-ai noş tri. dar e totuna. Ş i. o salutase cu cel mai fermecă tor surîs. zise Athos. nu-mi mai place săfiu mustrat. aş a cătrebuie s ătrec iar pe acasă .— Din partea contelui de La Fère? întrebăAramis. domnule. mi-a cerut iertare în fel ş i chip ş i m-a silit sădau pe gît douăpahare dintr-un vin muscat pe cinste. Poate vrea s ăne cearăvreo m ă rturie. Ş i intrăîn odaie fă r ăs ăîntrebe m ă car de pricina zarvei de adineauri. se în ţ elege. cugetăAthos în sinea lui. adevă rat. Un paracliser! Nu i-ar fi ruş ine! „Bun. orice-ar fi. îmbră ţ iş ă ri pline de c ă ldurăîntre Aramis ş i lordul de Winter. nu măprea trage inima sămerg. În cazul ă sta. te altoieş te ca un drac. lordul de Winter intrăcei dintîi: de altfel un singur paznic veghea la poartă . rîzînd. Aramis era lîngăei. Urmară . La lumina zilei. Aramis ş i englezul însuş i puturăsă -ş i dea seama de groaznica să ră cie a locuinţ ei pe care o milă zgîrcităo hă ră zise nefericitei regine. înseamnăcăva veni. zise Athos. Ră bdare. habar n-am. — Nă tă ră ule! zise Athos. — Pe cinstea mea. — Încotro? întrebăAramis. Să li mari. fiindc ăam săînghit vreo mustrare. — Ră bdare. el era: un tinerel.

care-ş i împunse în tă cere tovară ş ul cu cotul. ră spunse lordul. a că rui mare faimăe-atît de binecunoscut ămaiestă ţ iivoastre. Aramis roş i. neş tiind căvoi avea cinstea s ăm ăînf ă ţ iş ez maiestă ţ ii-voastre. — Doamnă . am îmbr ă cat haina de abate. cred într-adevă r că -l întreci pe bietul domn Voiture. armate: la un semn al meu. cer iertare maiest ă ţ ii-voastre. dar împotriva voinţ ei mele. domnilor. nici ostaş i de strajă . ară tîndu-i din ochi mizeria din jur. la cel dintîi zgomot pe care îl auzi în încă perea din faţ a odă ii ei. întorcîndu-se spre Athos. — Dacăte sile ş ti săfii spiritual. e adevă rat. — Domnilor. — Mazarin stămult mai bine. e nobilul conte de La Fère. dar nu sînt cu nimic mai puţ in omul în care maiestatea-voastrăva gă si cel mai devotat slujitor. ferestre fă r ăgeamuri ş i care nu se mai puteau închide. uitîndu-se cu tristeţ e în jur. Regina pă rea c ăaş teaptăcu neră bdare. Gentilomii pă ş irăîn odaie ş i. sînt abate. Athos surîse. spuse regina. zise ea. interveni de Winter. nici covoare. Pentru a duce la îndeplinire un plan menit să -mi salveze viaţ a nu-l am decît pe lordul de Winter.paraginei. uita ţ i-văîn jur! Veţ i fi surprinş i. zise el. Domnul. de care v-am vorbit. Astă zi. zise Aramis. dar n-aşfi în stare să -mi ascund revolta de a vedea pe fiica lui Henric al IV-lea tratat ă astfel la curtea Franţ ei. — Domnul este abatele d'Herblay.. la început. rosti Aramis. — Intraţ iş i fiţ i bineveni ţ i. — Doamnă . comori. Acum cîţ iva ani aveam în jurul meu gentilomi. e unul dintre acei viteji muş chetari ai regelui Ludovic al XIII-lea. Iar doamna Henriette aproape cănu mai e regin ă . — Domnul nu este cavaler? se adresăregina lordului de Winter.. observăAthos. . Azi-dimineaţ ă . ră maserăîn picioare. nici valeţ i: iatăce-l izbi din capul locului pe Athos. Era grav ş i liniş tit. în schimb. morm ă i Aramis. continuăel. ieş i ea însă ş i în prag spre a întîmpina pe aceş ti prieteni de zile grele. — Priveş ti la luxul meu? vorbi doamna Henriette. Niciodatăn-am simţ it chemarea de a deveni slujitor al bisericii. care îi poftea săse aş eze. doamnă . dar la un semn al reginei. domnilor. fă răîndoială . un prieten de două zeci de ani. sutana mea se ţ ine doar într-un singur nasture ş i sînt gata oricînd săredevin muş chetar. că ci. Athos dă du pilda supunerii. ş i pe dumneavoastră . totul era gata sămă slujească . Aramis fierbea de furie: o asemenea strîmtoare îl scotea din fire ş i ochii lui cercetau fiece nouă mă rturie a cumplitei să ră cii din prejmă . pe care văvă d pentru prima datăş i pe care văcunosc doar ca pe niş te compatrioţ i ai mei. — Domnul cavaler d'Herblay. — Mazarin e aproape rege. Athos. orice va voi să -mi poruncească .

fi ţ i prietenii lui. regele. Din clipa cînd lordul de Winter l-a pă ră sit. încît e puţ in spus m ă rturisindu-văcăîş i cautăş i îş i doreş te moartea. st ă rui regina. — Doamnă . domnilor. cînd trebuie săplec ă m? . spuse regina. deş i el însuş ie scoţ ian. spre a-i fi de folos. Mazarin a refuzat. Regele se aflăsingur cu cî ţ iva gentilomi pe care se teme în fiece zi sănu-i piardă . — Ei bine. afarăde soţ ul ş i de copiii mei.— E de ajuns. fiindcănu am nici un drept să cer. în mijlocul scoţ ienilor în care nu se încrede. domnilor. — Ei bine. ducele de York ş i prinţ esa Charlotte. rosti regina. de vreme ce sînteţ i dornici sa văpuneţ i în slujba unei biete prinţ ese pe care lumea întreagăo pă ră seş te. expuş i la loviturile ambiţ io ş ilor ş i duş manilor. pretutindeni unde merge domnul conte. Iatăscrisoarea pe care mi-a trimis-o prin milord de Winter. cu o plecă ciune adîncă . Cei doi prieteni schimbarăo privire plinăde dispreţ . — Ei bine? întrebăAthos cînd ispră vi de citit. Ei bine. — Eu. doamnă . continuăea: eu nu sînt numai cea mai nefericit ăregină . doamnă . Dar cînd e vorba săslujesc pe maiestatea-voastră . zise Athos. atunci o iau înainte domnului conte. înso ţ iţ i-l în luptă . domnule. — Simţ iţ i mă car un dram de compasiune faţ ăde atîta nenorocire? vorbi regina. o jur în faţ a lui Dumnezeu! Ş i regina ridicăochii încet ş i solemn spre cer. Citiţ i-o. soţ ul meu. îl urmez fă r ăsăcer vreo desluş ire. Athos citi cu glas tare scrisoarea pe care o cunoaş tem ş i în care regele Carol întreba dacăi s-ar acorda ospitalitate în Fran ţ a. privind-o pe reginăcu tot farmecul tinereţ ii sale. eş ti într-adevă r un suflet nobil! exclamăregina într-o pornire de recunoş tinţ ă . asta poate v-ar r ă ni. domnul d'Herblay ş i cu mine. Plecaţ i în Anglia. Dar ascultaţ i-mă . domnii mei. duce în Anglia povara unei existenţ e atît de dureroase. fie chiar ş i la moarte. domnilor. în timp ce lordul de Winter o privea cu aerul că vrea să -i spună : „Nu v-am încredinţ at oare cără spund de ei?" — Dar dumneavoastră . domnule? se adresăregina lui Aramis. în schimbul acestui sacrificiu pe care îl faceţ i pentru mine. ci ş i cea mai nenorocitămam ă . cea mai deznă dă jduităsoţ ie: copiii mei. doamnă . cel puţ in doi dintre ei. — Va mulţ umesc. ră spunse acesta. în casa unde locuieş te ş i unde în fiece zi îl pîndesc urzeli mai numeroase ş i mai viclene decît toate primejdiile ră zboiului. gă siţ i-l pe rege. —Ş i acum. văfă gă duiesc nu săvă ră splă tesc. se aflădeparte de mine. rosti Athos. adînc tulburată . ci săvăiubesc ca o sorăş i săvăam în inima mea înaintea oricui. adă ugăAramis. Athos ş i Aramis murmurarăo scuză . Sîntem gata. nu mai tr ă iesc. — Citiţ i-o. iat ăce trebuie săface ţ i pentru mine. poate cer prea mult. — Ah. — Am avut cinstea săîntreb pe maiestatea-voastrăce anume doreş te săfacem. ce e de fă cut? întrebăAthos. Dac ă viaţ a a trei oameni poate săo ră scumpere pe a voastră . de vreme ce aş a stau lucrurile.

cred. milord. pentru ca. scumpi prieteni. nu am nimic s ăcer maiest ă ţ ii-voastre. fă gă duind săne copleş eascăcu o prietenie cu mult mai presus de meritele noastre. Regina pregă tise douăscrisori: una era scrisăde ea. cealalt ăde prinţ esa Henriette. zise Athos. dar ace ş ti gentilomi săfie trataţ i aş a cum merită . dacăîntîmplarea i-ar fi despă rţ it. la nouă . îi slujiţ i pe Dumnezeu. mormă i Athos. spuse Aramis. domnilor. apoi vom lua diligenţ a. Regina le întinse mîna ş i ei o să rutară . vămulţ umesc în numele meu. — Ei bine. Dupăaceea plecarăto ţ i trei. Nu cumva sătrezim vreo bă nuială . — Acum săne desp ă rţ im. salvaţ i-l pe rege! Ş i deş i nu v ăgîndiţ i la ră splata ce vi se cuvine pe pă mînt pentru aceastăfaptăplin ăde vrednicie. sînt singur pe lume ş i nu rîvnesc decît să slujesc pe maiestatea-voastră . sînt datoare săvă ră spund la fel. Athos ş i Aramis ră maserăîmpreună . Vom că lă tori cu caii mei. Eu r ă mîn aici. miş catăpînăla lacrimi. fiica ei. sfă rîmăbijuteriile ce ţ i-am dat. Disear ă . tare încurcat ă . aş teptînd. fiindcăastfel ne sprijinim pe noi înş ine. Înmînăuna lui Athos ş i una lui Aramis. Cheltuieş te tot la nevoie. spuse Aramis. Numai cămaiestatea-voastrămerge prea departe. de Winter se opri. el văva ră spl ă ti. scoate diamantele ş i vinde-le: vei lua pe ele între cincizeci ş i ş aizeci de mii de livre. slujind un prin ţ atît de nefericit ş i o regina atît de virtuoasă . Da. Regii nu pot fi puternici decît prin nobilime. — Ah. nu? — Aş a cum voi face întotdeauna cînd e vorba de apă rarea unui mare principiu. Aveţ i să -mi spuneţ i ceva? Din aceast ăclipăam devenit prietena dumneavoastrăş i. Lordul de Winter apucăpe strada Saint-Honoré. spuse regina. Vă mulţ umesc încăo dată . Amîndouăerau adresate regelui Carol. Jos. v ăînvoi ţ i? exclamăregina cu bucurie. nu ş ovă i o clipă . iar nobilimea nu poate fi puternicădecît prin regi. doamnă . doamnă . Iat ăcea dintîi clipăde bucurie ş i nă dejde pe care o tr ă iesc de cinci ani încoace. săpoatăfi recunoscu ţ i de rege. doamnă . ş i cum puterea mea e prea mă rginităpentru a ră splă ti un asemenea sacrificiu. Salva ţ i-mi soţ ul. Săsprijinim deci monarhiile. . — Dar ai primit totul cu însufleţ ire. zise el. în capul scă rii. — Da. — Doamnă . întrucît înţ elegeţ i sămăslujiţ i. Îl slujim pe Dumnezeu. lă saţ i-mi speranţ a căv ă voi revedea pentru a vămulţ umi eu însumi. domnilor. adicăregeş te. Apoi îi ş opti lui de Winter: — Dacăî ţ i lipsesc banii. ne întîlnim la poarta Saint-Denis.— Aş adar. Cei trei gentilomi îş i strînserămîinile. în numele reginei. Văsîntem devotaţ i cu trup ş i suflet. decît săse roage pentru noi. Ce zici de povestea asta. atît cît ne vor duce. dupăce se vă zurăsinguri. el care-mi citeş te-n inimătoatărecuno ş tinţ a faţ ăde el ş i faţ ăde dumneavoastră . dragul meu conte? — Încurcată . — Eu. dragul meu d'Herblay.

pe care l-am întîlnit ieri searăla doamna de Rambouillet. S ăţ inem pă rerea asta de r ă u în sinea noastră ş i sănu mai pomenim de ea. Aş a ne punem la adă post de primejdia temniţ ei ş i ne purtă m totodatăca ni ş te eroi – alegerea e lesne de fă cut. credemă . — Uite unde-mi pare ră u dupăd'Artagnan! zise Athos. Un fel de frate geamă n. De altfel. ori la fortă reaţ ăVincennes din pricinăcăam înlesnit evadarea domnului de Beaufort? vorbi Athos. — Nu-i taina noastră . — Sînt lucruri care suferăamînare? — N-am încotro! — Despre ce-i vorba? — Mai întîi a loviturăde spad ăvicarului. dragul meu Aramis. întorcîndu-mi pe dos toate buzunarele ş i ră scolind prin toate sertarele. Dar tu? — Eu sînt sigur că . Nu pot să -i sufă r pe englezi. ră spunse cu liniş te Athos. — Uite unde-ar fi bun baronul Porthos! zise Aramis. dragul meu! E spadasin ca ş i mine. sănu mai amestecă m pe nimeni în povestea asta. Sutana îl cam apasăş i cred căş i mie mi s-a f ă cut lehamite de ea. dar ş i foarte necesară : Ai bani? — Am ceva. Crede-m ă . sînt grosolani ca toţ i bă utorii de bere. e un încurcă -lume din pricina că ruia tabă ra noastrăva pierde partida. — Ai dreptate. Ş i-apoi. dar trebuie sălas cam jumă tate lui Raoul: un tînă r gentilom se cade sătră iascăaş a cum se cuvine. — Ai dreptate. dacăi-aşda una. Mi-a parut cam pornit ş i-a avut o purtare ciudatăfaţ ăde mine. cam vreo sutăde pistoli. trebuie săte întorci la o aceeaş i primăîntrebare. care m ăplictiseş te ş i măsupă ră . n-am decît vreo cincizeci de pistoli. pe care arendaş ul meu mi i-a trimis în ajunul plecă rii de la Bragelonne. într-atît ne asemă nă m unul cu celă lalt. s-ar schimba faţ a lucrurilor. Într-un cuvînt. lordul de Winter e bogat. Însăîn toate. umblădupăfuste ca ş i mine. ar pă rea căne îndoim de noi înş ine. prostească . ba cîteodatămi se nă zare căel e Aramis ş i eu sînt vicarul. — Lordul de Winter e deocamdatăsă rac lipit.ş tiu. — Ce pungăplin ă ! — Ce spadămîndră ! — Să -i atragem de partea noastr ă . sînt convins .— Mergem acolo ca săfim uci ş i. ză u. — Era oare mai bine săr ă mînem aici ş i săfacem o plimbare la Bastilia. Ah. Ce faci pînădiseară ? Eu sînt nevoit săamîn două lucruri. cum am fă cut azi-dimineaţ ăcu mititelul ă la care m-a stropit cu noroi. pe cinstea mea. Din fericire. fiindc ăCromwell s-a fă cut st ă pîn pe averea lui. — Iar eu. — Haida-de! O ceartăîntre popi! Un duel între aliaţ i! — Ce vrei. Aramis. fă cînd un asemenea lucru. zise Aramis. Sînt convins că . nu trebuie săavem nici cea mai micăp ă rere de ră u. nu gă sesc mai mult de zece ludovici. Aramis. dragul meu.

în caseta mea de bronz. ză u. spune-i sşdeschidşpachetul pecetluit pe care st ş scris numele lui ş i pe care îl va gş si la Blois. nu pot să -l fac cînd vreau. f ă r ăsălă să m mă car un cuvinţ el de ră mas bun lui Porthos ş i lui d'Artagnan. am dou ă zeci de vizite de fă cut ş i tot atîtea scrisori de scris. nu mai ai două zeci de ani. — Am avut eu grijă . Aşfi dorit sş -mi iau r ş mas bun de la tine dar nu am timp. Haide. " Ş i trimise scrisoarea prin Blaisois. I-am îmbră ţ iş at din . Aramis sosi: purta uniforma de cavaler. nu mai dispuneţ i de voi înş ivănici unul. — Da. — Tii! fă cu el. — Spre marea mea pă rere de ră u. Pe curînd. Athos se duse în vizităla doamna de Vendôme. surîse Athos. astea-s lucruri lesne de amînat.. seara foarte tîrziu. Raoul s-a dus la Blois ş i nu mai ş tie de plecarea mea. dacăm ămai întorc. l ă săvorbăla doamna Chevreuse căa trecut pe acolo ş i scrise urmă toarea scrisoare lui d'Artagnan: „Dragşprietene..căasta n-ar schimba decît faţ a domnului de Retz. la naiba! Ah. Numai seara. Aş a căsăl ă să m lucrurile cum sînt. iar la ş old îi atîrna acea veche spadăpe care o tr ă sese din teac ăatît de des ş i era gata mai mult ca oricînd săo tragăş i acum. el omul Frondei. îi mă rturisi Athos. — Din nenorocire. dacşse întîmplşsşnu mai ai veş ti de la mine de azi în trei luni. Greş im fă r ăîndoială . nici celă lalt: tu eş ti omul reginei Angliei. Nu uita cş -ş i scriu ca sş -ş i spun încşo date cîtşdragoste îş i port. La miezul nop ţ ii. Îmbrş ş iş eazş -l pe Porthos din partea lui Aramis ş i a mea. unul.. Aramis. — Ce vrei. de altfel. cred căte-ai ţ ine numai de nebunii! Acum săne despă rţ im: eu am una sau douăvizite de fă cut ş i trebuie săscriu ş io scrisoare. — Înţ eleg. Eu. vei avea o asemenea scuză . încuviinţ ăAramis. mai degrabă . dacăplec ă m aş a. Ş i cu aceste cuvinte se despă rţ iră . ce-ţ i mai pasă ? Fii om de înţ eles. dragul meu. Prin urmare. de i-aşavea! — Da. — Cam aş a ceva. ori. sau poate rş mîi cu bine pentru totdeauna. a cş rei cheie ş i-o trimit. — Dacăe s ănu te mai întorci. La ora hotă rîtă . Vegheaz ş asupra lui în lipsa mea cît poş i mai bine ş i. dragul meu prieten. nu vrei sămîncă m împreunăla ş apte? — Prea bine. plec împreunşcu Aramis într-o chestiune de mare însemnş tate.. dacăş i al doilea lucru pe care-ţ i pare r ă u cănu-l duci la îndeplinire se dovedeş te tot atît de important ca primul. — Oh! E ceva foarte important. zise Athos. Vino sămăiei pe la opt. prietene. — Atunci fă -l numaidecît. ş i-l vei amîna mai ales căla întoarcere.

Aramis. Ş i scoase la ivealăo pungără sună toare ş i pîntecoas ă . Fireş te cş cei cincizeci de ludovici pe care ş i-i trimit sînt ai t ş i cum sînt ş i ai lui Aramis. din ziua cînd l-am vş zut. iatără spunsul domnului d'Artagnan. n ă tă ră ule? se supă răAthos. sînt fericit s ăv ă d căeş ti de partea mea. Cînd pleci într-o cş lş torie ş i. Îmi pare ră u numai cănu l-am îmbră ţ iş at pe d'Artagnan.partea amîndorura. pe cinstea mea. S. Ia tu două zeci ş i cinci ş i dă -mi-i mie pe ceilalţ i două zeci ş i cinci. Spune ce ai de gînd cu banii aceş tia. cincizeci de ludovici. nu cred nici un cuvînt: cine are inima ş i spada dumitale învinge orice piedicş . ş i chiar dacăn-aşavea nevoie. D'Artagnan. Cît despre povestea cş n-am sş te mai revş d. îi pă strezi sau îi trimiţ i înapoi? — Îi pă strez. cînd am chibzuit lucrurile. Raoul mi-e drag ca ş i copilul meu. Ceea ce ţ i se oferădin toat ăinima. sînt foarte mulţ umit săpă ră sesc Parisul în clipa de fa ţ ă . D'ARTAGNAN P. Tot bani cu chipul regelui Ludovic al XIII-lea. oricît era el de partea lui Mazarin. Athos o desfă cu ş i începu prin a scoate din ă untru un bileţ el pe care stă teau scrise urmă toarele: „Iubite conte. —Ţ i-am spus eu s ăaş tepţ i un ră spuns. trebuie săprimeş ti din toat ăinima. mai ales. diavolul. îl iubea deci ş i acum. deş i m-aşmîndri cu un fiu ca el. mşrog din suflet lui Dumnezeu sşnu ajung sş -i fiu tatş . Ei. pentru trei luni. Dar. dar e atît de ager. crede-m ş . dragul meu conte. ai lui Aramis cum sînt ş i ai tş i" Athos surîse ş i o lacrimăînroura ochii să i frumoş i. zise Aramis. acum plecă m? . La toate te gîndeş ti. Te implor sşnu le dai o prea greş it ş întrebuin ş are. tot i-aşp ă stra. mă rturisi Athos. Al tş u. n-ai niciodatş bani destui. Ş i acum. conte. te-ai hot ă rît în privinţ a că lă toriei? — Pe deplin. — Eş ti un om minunat. zise Aramis. dar m-a chemat înapoi ş i mi-a dat asta. Mi-aduc aminte de zilele noastre de lipsşş i-ş i trimit jumş tate din ce am: sînt bani pe care am izbutit sş -i storc de la Mazarin. Aş adar. Chiar la sfîrş itul mesei se ivi Blaisois: — Domnule. pe curînd. — Pă i am plecat fă r ăs ăaş tept. — Uite. — Ei bine. pentru care avusese întotdeauna o dragoste plinăde duio ş ie. —Ş i eu la fel. — SlavăDomnului. r ă sturnînd punga pe masă . Se înş elege f ş rşs ş mai spun cş . încît ne-ar fi ghicit planurile. ş i nicidecum «cu bine pentru totdeauna».

— Săplec ă m. atunci îl iei pe Blaisois. al tau devotat. Săvedem scrisoarea. caii a ş teptau înş eua ţ i. îţ i frîng oasele. îmi impune ş i azi. — Bun! fă cu Aramis. cu care n-aşş ti ce s ăfac. întrucît contele de La Fère. cşplecaş i într-o cş lş torie de douş -trei luni . care mş îmbrş ş iş eazş din partea ta ş i a contelui de La Fère. precum ş tii. În colţ ul stră zii îl întîlnirăpe Bazin. o sş cer sş -mi trimitşde la unul din castelele mele. — Bucuros. — Adică ? . chiar fş rşvoia mea." — Ei bine. Scapă r ăîndat ăamnarul ş i aprinse o lumînare încolă cit ăpe care o folosea la sfeş nicele lui. Dar tu n-ai un valet? — Nu. atunci cînd ai asemenea prieteni. — Oh. — Gata. Nu-ş i trimit mai mult de teamşcş n-ai primi o sumşmai mare. luînd punga pe care i-o întindea Bazin. vesti el cu zgîrcenia-i obiş nuit ăla vorb ă . ş i nu poate s ăplece de la Notre-Dame. — Te-am prevenit cădacăîmi spui altfel decît cavaler.— Cînd vrei. — Pă i cum o s-o citeş ti? întreb ăAthos. Mşadresez ş ie. dragul meu d'Herblay căe aproape un sacrilegiu săpui la îndoialăprovidenţ a. fiindcăeu îl am pe Grimaud. Cei doi vale ţ i încă lecar ăş i ei. care alerga să -ş i dea sufletul. Într-adevă r. domnule abate. — Bine. dupşcum ş tii. Grimaud se ivi în prag. se învoi Aramis. zise Bazin. slavăDomnului căajung la timp! strigăBazin. deş i îl iubesc din toata inima: fireş te însşcş ceea ce îş i trimit ş ie îi trimit deopotrivşş i lui. îş i ofer eu însumi: ai aici dou ş sute de pistoli cu care poş i face tot ce pofteş ti ş i pe care mi-i vei înapoia atunci cînd se va ivi prilejul. lă sînd asta pentru dumneavoastră . ce zici de asta?! exclamăAramis. Numai la Bracieux am douş zeci de mii de livre în aur. — Spun. Zicea c ăe ceva grabnic ş i cătrebuie săvăajungăîn mînăînainte săporniţ i la drum. cum nu te îndoieş ti. — Ce e? — Domnul Porthos tocmai a plecat de la noi. Ce-i asta? — Staţ i. În clipa aceea. e o scrisoare. E întuneric bezn ă . DU VALLON DE BRACIEUX DE PIERREFONDS. zise Athos. Aflu prin d'Artagnan. nă tîngului de Bazin i-a tr ă znit săse fac ăparacliser.Cum ş tiu cş nu-ş i place sş ceri de la prieteni. — O clipă . n ş dş jduiesc. Sînt. La lumina acestei lumînă ri Aramis citi: „Dragul meu d'Herblay. Nu te teme ca asta mş strîmtoreaz ş : dacşam nevoie de bani.

socotind cămăaş teaptăceva scrisori. zise Athos. spuse de Winter. Boulogne era o poziţ ie f ă răde pereche. iar dumneavoastrătrageţ i la hanul cel mai bun din oraş . de pildă . erau la poarta Saint-Denis.— Adicăîmpă rţ im pistolii lui Porthos. PARTEA A DOUA I UNDE SE DOVEDEŞ TE CĂPRIMA PORNIRE E ÎNTOTDEAUNA CEA MAI BUNĂ Cei trei gentilomi apucarădrumul Picardiei. Zis ş i fă cut. — Domnilor. dupădouăzile ş i o noapte de drum. gata. la „Spada Marelui Henric". — Pe legea mea! Eu. ară tînd spre o ferestruicăa pivniţ ei. aş a cum am împă rţ it ludovicii lui d'Artagnan. ce-ar mai fi tremurat! Ţ i-aduci aminte. Barca noastrătrebuie s ăne aş tepte acolo. ceea ce se numeş te oraş ul-de-jos nu exista. iar hangiul e omul meu credincios. dincolo de copacul ă sta e un loc ş or unde am crezut că . — DacăMousqueton ar fi cu noi. Curînd veni rîndul lui Grimaud să -ş i adune amintirile. spuse: — Cîrnaţ i! Athos izbucni în rîs. Dupa un sfert de ceas. ş i aceast ănă zbîtie din tinereţ e i se pă ru ş i acum plinăde tot atîta haz. Împă rţ irea odatăfă cutăla lumina lumîn ă rii lui Bazin. ajungînd în locul unde avuseserăde furcăodinioarăcu pavagiii. i-aşîngă dui sătremure. ca ş i cînd i s-ar fi povestit o ispravăde-a altuia. oraşaproape pustiu pe atunci. pe o vreme minunată . spre a intra în oraşpe o altăpoartă . săne despă rţ im. Ajunserăla porţ ile oraş ului. Ajungînd în faţ a hanului unde stă pînul să uş i cu el fă cuserăo petrecere straş nică . spre seară . Aramis? Aici l-a nimerit glonţ ul ă la ră mas de pomină . Parcăş i azi măia cu frig cînd mi-aduc aminte. unul. sosirăla Boulogne. se apropie de Athos ş i. săfacem ş i aici cum am fă cut la Paris. dup ăvreo douăsute . Măreped pîn ăacolo. În cele din urm ă . m-am dus pe copcă ! Îş i urmar ăcalea. în care timp cei doi prieteni intrarăpe poarta în faţ a că reia se aflau ş i. drum care le era atît de cunoscut ş i care reînvia în mintea lui Athos ş i Aramis unele dintre cele mai frumoase amintiri din tinereţ e. mă rturisi Aramis. ca sănu batem la ochi. Odihniţ i-văş i peste douăceasuri săfiţ i la dig. cei doi prieteni pornirădin nou la drum. Uite. Lordul de Winter îş i urmăcalea în lungul bulevardelor mă rginaş e. unde îi aş tepta de Winter. clă dit în întregime pe o în ă lţ ime. Ş tiu un han unde nu trage prea multălume.

ori cel pu ţ in sînteţ i stră ini de Boulogne. iar stă pînii ner ă bdă tori s ăse îmbarce. prin nu ş tiu ce aer lipsit de stinghereală . se opri în loc auzind numele de Winter. trecuse de vreo două -trei ori pe lîngăei. Avea ochii de un albastru atît de spă lă cit. —Eş i nu e ministru. Era tînă rş i palid. pe care îl observaserăei mai întîi. poruncindu-le sănu schimbe nici o vorbăcu nimeni. ră spunse Athos. p ă reau gata săse învă pă ieze ca ochii unui tigru. Omul acesta.de paş i. fă răsăle scoatăş eile. dupăculorile ce se oglindeau în ei. Într-adevă r. — Da. putea tot atît de bine săse fi oprit din întîmplare. — E barca noastră . Cu ce văputem fi de folos? — Domnule. încît. n-a fost nici pus pe fugă . Sînteţ i atît de bun să -mi spuneţ i: eadevă rat cădomnul cardinal Mazarin n-ar mai fi ministru? — Iatăo întrebare ciudată . Iertaţ i-mi curiozitatea. era bă ţ os ş i îndră zneţ . domnule. orice ar fi. De îndatăce-i ză ri. Îmbră cat în negru. domnule. cei doi prieteni atraserăatenţ ia cîtorva trecă tori. Nu-i prea plă cut săstai aici: nu trece mă car o singurăfemeie. Adicăjumă tate de Fran ţ ăîl alungă . venim de la Paris. Trage cu urechea. dar. în ciuda încetinelii ş iaş ovă ielii cu care se ră sucea pe că lcîie. le dă durăîntîlnire la dig. numai de Winter s ănu ză bovească . Ajunş i pe dig. Athos ş i Aramis coborîr ăspre port. zise Athos. prin intrigi ş i fă gă duieli. tîn ă rul care. din aceeaş i pricinăce-i fă cuse remarcaţ i la rîndul lor de că tre al ţ ii. nici aruncat în temniţ ă ? . — Tă cere! fă cu Athos. purta cu destulăeleganţ ăo spadălungăla cingă toare. continuăel. dar vă d c ăveniţ i de la Paris. salutîndu-i cu mult ăeleganţ ăş i politeţ e. gă sir ăhanul pomenit. Vale ţ ii se a ş ezară sămă nînce. izbuteş te săse menţ inămulţ umită celeilalte jumă tă ţ i: asta poate sămai dureze multăvreme. se plimba mîhnit încoace ş i încolo pe dig. ră spunse Athos. Umbletul lui. — Domnilor. Mai cu seamăvă zurăpe unul asupra c ă ruia ivirea lor fă cu oarecare impresie. la fel de curtenitor. următîn ă rul. care te face oricînd sărecuno ş ti pe omul deprins cu drumul. fă răîndoială . vorbi tînă rul. Se înţ elege căaceast ăporuncăîl privea numai pe Blaisois. în timp ce amîndoi prietenii cercetau barca. Prin veş mintele lor pline de praf. Ş i colo e corabia care se pregă teş te săridice ancora ca săne ducăla destina ţ ie. Lă sar ăcaii s ăse odihnească . îi privi ş i el cu stă ruinţ ăş i pă rea căarde de neră bdare săle vorbească . întrucît se fă cuse tîrziu. ră spunse Aramis. — În sfîrş it. Athos ş i Aramis se oprirăsăse uite la o barc ălegatăde un bulumac ş i gata s ăo porneascăîn larg. Pentru Grimaud devenise de prisos de o veş nicie. dupăcum vedeţ i. Acum. întrebăstr ă inul. Dar cum nu i se citi nici o tulburare pe chip. rosti Aramis. — Da.

ce vrei. — Ei. Acum n-ar mai trebui decît săse lase aş teptaţ iş i valeţ ii noş tri. pomenind numele lordului de Winter. urmă rind cu privirea pe tîn ă rul care tocmai dispă rea dupăni ş te coline de nisip. m-am purtat la fel. pentru o simplăb ă nuială .. hot ă rît. uite-l ş i pe de Winter. De altfel. — De ce-ar fi în stare un spion? Nu mai sîntem pe vremea cardinalului Richelieu. cînd stau săcuget. iubite prietene. măsileş ti sămăgîndesc! fă cu Aramis. ai greş it căi-ai ră spuns aş a cum i-ai ră spuns. — Aha. i-o întoarse Athos. Uiţ i ca la auzul acestui nume tînă rul s-a oprit în loc? — Un temei în plus ca. Un oarecare bastard. poruncea săse închidăporturile. — Bun.— Nu. cu buzele subţ iri. ză u aş a: gura asta fin ă . domnilor. — Zic căe un provincial care se plictiseş te. ză mislit de milady. zise tînă rul depă rtîndu-se. Îţ i jur căm-ar încînta tot atît de puţ in ca ş i pe tine să -l întîlnesc în calea mea pe acest pui de ş arpe. ori vreun spion care iscodeş te. Nu. Îi vă d venind la vreo două zeci de . s ă -l pofteş ti să -ş i vad ă de drum. vrei să -ţ i mă rturisesc ceva? Sînt ş i eu tare curios să -l vă d pe tînă rul ă sta mai de aproape. ş i acum. domnule. zise Athos. dă -i înainte. ş i-atît cît poate sem ă na un bă rbat cu o femeie. — De ce? — O sărîzi de mine. — Vămulţ umesc pentru bună voin ţ ă . care. — Nu-ţ i face griji. ochii ă ş tia care ascultăparcănumai de poruncile minţ ii ş i niciodat ăde cele ale inimii. la naiba. —Ş i de cînd ţ i-e teamăde o ceartă ? — Mătem de ceartăîntotdeauna cînd sînt aş teptat undeva ş i m-ar putea împiedica săajung la vreme. — Totuş i. spuse Aramis. nu ţ i se nă zare nimic. dacăe vreun spion. atunci cînd ţ i-a vorbit.. — Ce zici de întrebă re ţ ul ă sta? morm ă i Aramis. — Cu cine gă seş ti căseamă năomul ă sta? — Ca urîţ enie sau frumuseţ e? rîse Aramis. — O ceartă . — Eh. zise Aramis. da. gă sesc căai dreptate. îl lini ş ti Athos. ai săspui c ărepet mereu acela ş i lucru ş i căsînt cel mai fricos dintre fricoş i cu nă ză relile mele. zise Athos. Aramis! — Obiş nuinţ a. —Ş i i-ai ră spuns aş a? — Nimic nu măîndrept ă ţ ea să -i ră spund altfel. A fost politicos cu mine. — Iar tu uiţ i ca ai fost ş i mai neprev ă ză tor. — Lasăasta. — Ai poftăde glumă . — Ca urîţ enie. Aramis. cel puţ in deocamdată .

legă narea îngrozitoare a vasului. Ajunserăla treptele care coborau spre barc ă . încuviinţ ăAthos. darmite noaptea: mugetul valurilor. că ci îş i asculta prietenul. — L-a vă zut. în locul lor. murmurăAthos. barca trebuie săne aş tepte. de- . apă ruse pe ecluz ă . vuietul vîntului. că rora Satan le-a sucit gîtul să -ş i privească întruna că lcîiele. fă r ăs ă -l scape din ochi. Parc-ar fi blestemat.. mormă i Aramis. Îl recunosc pe Grimaud dupăfelul cum ţ ine capul ţ eapă n între umeri ş i dupăpicioroangele lui. fă cu Aramis. nimic. care se lă ţ ea pe încetul. Iatăcolo ş i corabia noastră . aflatădoar la vreo două zeci de paş i. S ăfie cu adevă rat un spion ş i săaibăde gînd săse împotriveascăîmbarcă rii noastre?" Cum însă . gîndinduse vă dit la altceva. — Ce ai. Nu-i nimic. Athos zîmbi cu zîmbetul lui trist. de ce gîfîi aş a? zise Athos. — Ce-o fi avînd prietenul nostru? ş opti Aramis. Ş i din nou întoarse capul. S ămergem. Nu-mi place marea nici ziua. „Oho! îş i zise el. — Drace. măfră mîntăun gînd. În clipa aceea. era prea tîrziu sămai facăceva. — Nimic. săne îmbarcă mş i. De Winter lă s ăs ă treacăîntîi valeţ ii – pe cel care purta armele ş i pe cei care purtau cuferele – apoi o porni în urma lor. spuse încet Athos lui Aramis. mă rturisesc. Athos. aruncînd o privire spre asfinţ it. ca ş i cînd ar fi vrut sa priveascăla îmbarcarea lor din partea cealaltăa portului. s ăpoftească ! Să ri ş i el în barcăş i barca se desprinse numaidecît de mal. chiar dacăstră inul ar fi avut asemenea gînduri. Prin pîcla tot mai deasăa înseră rii crezu că -l recunoaş te pe tînă rul cu întrebă rile. Tînă rul. prefer mîn ă stirea de la Noisy. — Crezi căne îmbarcă m în timpul nopţ ii? întrebăAramis. ca osîndiţ ii lui Dante. coborî treptele. paralel cu digul: zorea pasul. Athos ză ri un om care se apropia de ţ ă rm. — Ei. Ce naiba o fi avînd de se tot uităîndă ră t? De Winter. Ş i întoarse din nou capul. Tony ne poartă armele. — Are ceva cu noi.. continuăde Winter. ca sătaie drumul. îngînăde Winter. Athos se uităla Aramis. Aramis îl urmă . — Haidem. Dup ăo clip ăse îndrepta spre de Winter.paş i în spatele lordului. milord. o vede ţ i? Aşdori s ăm ăş tiu cît mai curînd pe punte. — Tot ce se poate. vă zîndu-i ş i el. unde soarele lă sase în urm ădoar un nor de aur. nu cumva ai uitat ceva? — Nu. scufundîndu-se în mare. la rîndul lui. iuţ i pasul ş i se apropie de ei cu o grab ă neobiş nuită . Trecînd pe lîngădune mi s-a pă rut. odatăîn larg. nici vorbă .

— Ah! zise Aramis. acestuia i se ridicase pă rul mă ciucăîn cap ş i sudoarea îi brobonise fruntea.pă rtîndu-se sub sforţ area a patru vîslaş i vînjoş i. murmurăde Winter. Trei oameni curajoş iş i hotă rîţ i. Ş i. că lugă rul. Îl aveam în b ă taia puş tii ş i i-aşfi trimis glonţ ul drept în piept.strigălordul de Winter. — Atunci. — Cine-i tîn ă rul? întrebăde Winter. — Da. în capul gol. Tînă rul auzi aceste cuvinte. înfă ţ iş area acestui om îi umplurăpe tustrei de groază . oprind împuş că tura. cu acel înspă imîntă tor sînge rece de care dă dea dovad ăîn cele mai grele împrejură ri. ş i o stînc ăpovîrnitădeasupra apei. — Ehei! fă cu Aramis spre Athos. Tînă rul se apucăs ă -i urmă rească . — Care el? întrebăAramis. asemenea unui înger blestemat. El e! Adineauri mi s-a p ă rut că -l recunosc ş i nu m-am înş elat. fiul lui milady. aş a cum spune? — Din nefericire. astfel încît sădomine trecerea bă rcii. Barca trebuia sătreacăîntre capul digului. el e fiul lui milady. — Mama era o sceleratăcare a că utat s ăloveascăîn noi ş i în cei care ne erau dragi. Athos se repezi ş i apuc ăţ eava armei. vorba. eu sînt. Eu. strîngînd braţ ul lui Athos. — Da. unde tocmai se aprinsese farul. — Săte ia dracu! izbucni Aramis. a că ror b ă rbă ţ ie nimeni n-ar fi îndră znit săo pun ăla îndoial ă . o încarcăş i-l luăla ochi pe tînă rul care st ă tea în picioare pe stîncă . — Cel care ne-a urmă rit. ră spunse Athos. glasul. Lumina farului învă luia mica strîmtoare pe unde avea sătreacăbarca. da. el e că lugă rul. De Winter se întoarse înspre partea încotro Aramis ar ă ta cu degetul. încît ai fi crezut căvrea săsarădintr-o clipăîn alta. Îl vă zurăde departe cum se caţ ă r ăpe stîncă . Grimaud. însăfiul nu ne-a fă cut nimic. Eu. pierzîndu-ş i cump ă tul. Ei bine. se aflau în barcă . El e nepotul. ba mai degrabăle-o luăînainte. care a intrat în vorb ăcu noi ş i care ne aş teaptăacolo. secretarul ş i prietenul lui Cromwell. cu siguran ţ ă . pe mal: priveş te. ş i te cunosc atît pe tine cît ş i pe tovară ş ii t ă i. Cît despre Grimaud. Stă tea chiar pe buza stîncii ş i într-atît se aplecase înainte. ca ş i stîncăpe care tînă rul aş tepta în picioare. care se ridicase în picioare săvadăurmarea împuş că turii. — Că lugă rul! exclamăGrimaud. apucăuna din cele douămuschete din bretele lui Tony. unchiule. — Destul căi-am omorît mama! zise în ă buş it Athos. — El e . — Foc! strigăGrimaud. . cu braţ ele încruciş ate la piept. întorcîndu-se spre ei. — Fiul lui milady. aş teaptă ! mormă i Aramis. eu. Tînă rul e un spion.

care. plesnindu-ş i descurajat palmele. mătem.. Grimaud scoase un mormă it surd. a sosit aici înaintea noastră . unde trebuiau sădebarce. că ci glasul lui Athos tocmai îi rostea gîndul. De Winter nu ră spunse decît printr-un oftat. — Totul s-a sfîrş it. Hohotele lui stridente ş i cuvintele-i pline de ameninţ are plutir ăpe deasupra bă rcii ş i.. ar fi trebuit săş tie de plecarea noastră . — Hotă rît. nu mai sîntem oameni? — Ba da. căm-ai silit la o nebunie cu înţ elepciunea ta. se stră duia săg ă seascăîn toate cauza ş i se sinchisea prea pu ţ in de urmă ri. întreabă -l pe unchi dac ăaşgreş i scă pîndu-l de scumpul nepot. prietene. — Taci. Dacăaşputea. că ci vederea tîn ă rului de pe stîncăîi fă cea ră u. acum văcunosc. Poate c ăîncămai e timp. Ş i. zise de Winter. auzindu-l de astădată . — Oare ce cautăla Boulogne? întrebăAthos. În clipa aceea cineva îi strigăde pe corabie. Ce naiba. Pe dată . continuăAramis. Vezi. Aramis. căş i pornirăspre larg. Stă pînul corabiei nu-ş i aş tepta decît că lă torii ca săridice ancora. Athos se întoarse cu o vă dit ăsforţ are. aducîndu-le o ultim ă . voi sînteţ i! strig ăel. că utînd săschimbe vorba. cred căam greş it. Athos. Într-adevă r. Cîrmaciul ră spunse ş i barca se lipi de vas. Dar cel de colo e un demon. Tînă rul izbucni în rîs.se lă s ăîn barc ă . Athos. ca un muget. i-o întoarse Aramis. — Măurmă re ş te pe mine. ba chiar dupătoate probabilită ţ ile. Ah. stă tea acolo tot în picioare. aşplînge. se pierdur ăîn adîncurile depă rtă rii. Aramis fremă ta. zise Aramis. oameni. nici nu s-a clintit din loc. îl întrebă : — Cînd ajungem în Anglia? Acesta nu-l auzi ş i nu-i ră spunse. fiind întruchiparea raţ iunii. — Uite ce e. purtate de vînt. iar farul îl înv ă luia cu un nimb de lumină . împiedicîndu-te adineauri să tragi. continuăAthos. Abia puseserăpiciorul pe punte. Cei trei prieteni aruncarăfă răsăvrea o ultim ăprivire că tre stînca pe care se mai vedea desluş it umbra ameninţ ă toare a urmă ritorului. cu aerul omului care socoteş te de prisos săse mai împotriveascăunei for ţ e supranaturale. În clipa aceea un glas ajunse pînăla ei. Ş i uite. valeţ iş i bagaje furăsus pe punte. Athos luămîna lui de Winter într-a lui ş i. — Ca săte urm ă rească . pe cît se pare. — Calm! îl povă ţ ui Athos. ră spunse Aramis. mă rturisi Athos. — Ah! Voi sînteţ i. îndreptîndu-se spre Hastings. — Atunci nu mai înţ eleg nimic! clă tinăenglezul din cap.

la care fuseserăpoftiţ i mareş alul de La Meilleraie ş i domnul de Villeroy pentru căerau de partea lui Mazarin. vestităde Prinţ prin domnul de Châtillon. cît ş i de la spanioli. aş a ca aveau multăcă utare. care luase parte cu stră lucire la luptă . în favoarea curţ ii. plin de pe acum de lume: stră zile cele mai întunecoase că pă taserăo înfă ţ iş are s ă rbă toreasc ăş i de-a lungul lor se vedeau ş iruri nesfîrş ite de cetă ţ eni. în cinstea victoriei de la Lens. Pră vă liile erau pustii. anume căduminica urmă toare va avea loc un Te Deum la Notre-Dame. sănu strige: — Ei.ameninţ are: — Pe curînd. domnilor din Parlament. Guitaut ş i Comminges pentru căerau devotaţ i reginei. Soarele. Or. care p ă rea căia ş i el parte la să rbă toare. aveau întotdeauna drept motiv nevoia de a susţ ine onoarea Franţ ei ş i nă dejdea îndoielnicăde a învinge duş manul. Toate ipotezele puse peste noapte ş i care întîmpinau împotrivirea Parlamentului. de astădată . casele ză vorîte. Nu se aflănimic despre hot ă rîrile luate la acest consiliu. fusese un triumf ş i încăun triumf deplin: toatălumea îş i dă dea seama de îndoita victorie a curţ ii. se ridicase stră lucitor pe cer. el avea misiunea săanine sub bolţ ile de la Notre-Dame două zeci ş i douăde drapele cucerite atît de la loreni. pe care . un Te-Deum era lucru mare pe vremea aceea. aflînd aceastăveste. Parlamentului îi venise apa la moarăs ă -l interpeleze pe Mazarin asupra victoriilor mereu fă gă duite ş i mereu amînate. nici chiar tînă rul rege. în plus. Nu se fă cuse încăabuz de aceste ceremonii. săvedem ce-o sămai ziceţ i! Cu acest prilej. Un consiliu avusese loc în aceeaş i sear ă . ş i că reia că utase zadarnic să -i afle cauza. ale că rui simţ ă minte trufaş eş i nestă pînite se potriveau atît de bine cu ale ei. Ş tirea era hotă rîtoare: ea încheia. lucră tori. care. astfel cănu era nimeni. scurgîndu-se spre Notre-Dame. în schimb. victorie în afara hotarelor. aidoma unui fluviu care urcăspre izvor. Fiecare ţ inuse să -l vadăpe tînă rul rege ală turi de mama sa ş i de faimosul cardinal Mazarin. era prilejuităde victoria de la Lens. aurind turlele posomorîte ale oraş ului. domnilor. Duminica urmă toare. victoria era în mîna lui. femei ş i copii. victorie înlă untrul lor. cum dupăNordlingen nu urmaser ădecît înfrîngeri. lupta început ă cu Parlamentul. parizienii se trezirăpuş i pe veselie. Doar un singur lucru. regina strînsese la piept pe vlă starul coroanei. în Anglia! II TE DEUM ÎN CINSTEA VICTORIEI DE LA LENS Toatăacea forfotăde care doamna Henriette îş i dă duse seama. Chavigny ş i Séguier pentru căurau Parlamentul.

îmbră cat cu cele mai ară toase haine ale lui. astfel încît capodopera pă lă rierilor din secolul al XVII-lea era galben ăş i verde într-o parte. precum am spus. ară tînd căi s-a umflat falca. nimic ameninţ ă tor nu tulbura armonia urii generale ş i vorbele clevetitoare nu îngheţ au pe buze. Bazin fiind. venise săse înş iruie de la Palatul Regal pînăla Notre-Dame. Podoaba lui cea mai de preţ era mai cu seamăo scufie greu de zugră vit în cuvinte. ră zmeriţ a. Friquet porni într-un suflet spre Palatul Regal. umbrităde un asemenea chip slu ţ it. în mijlocul acestei mulţ imi uriaş e. dupăcum am vă zut. ca săspunem aş a. îl pă că lise pe Bazin.îl urau pînăîntr-atît. că ci era în toane rele. Bazin s-ar fi înfă ţ iş at neîndoios episcopului cu aceeaş i rug ă minte care i se fă cuse ş i lui. spunînd căia parte la slujbăla Notre-Dame. manevrăurmă rit ăîn lini ş te de cetă ţ enii veş nic dornici săaud ămuzica militarăş i săvadăuniforme stră lucitoare. de la opt dimineaţ a. comandat de Guitaut. încît nimeni nu voia săscape prilejul să -l ză rească . asta cu ajutorul unui pumn de sîmburi de cireş e gră mă diţ i într-o parte a gurii. ş i Bazin îi dă duse liber pe toatăziua. de partea Frondei. bombă nind. bă tînd toba din douăpietre ş i trecînd apoi de la tobăla trompet ă . pentru cinstea copiilor din corul bisericii. fie dintr-o toană . albăş i roş ie în cealalt ă . se alipi numaidecît în frunte. Poliţ ia oraş ului o forma mulţ imea însă ş i. care nu gă sise cu cale nici mă car să -i spunăunde pleacă . încît îş i atrase nu o datălaudele iubitorilor de armonii imitative. Maică -sa îi fă cuse acest ciudat acoper ă mînt pentru cap ş i. falca lui Friquet se umflase ş i mai mult. a ş a cum miile de clopote ale bisericilor din Paris vesteau TeDeum-ul. În uş a bisericii. Dar Friquet. ş i mai triumfă tor. dar chiar sub ochii lui. superiorul să u. de la el de la birt scă pase. fireş te. care îş i are locul între boneta din evul mediu ş i pă lă ria din vremea lui Ludovic al XIII-lea. încît. Friquet scuipase umfl ă tura ş i-i dă duse lui Bazin cu tifla într-un fel care asigura ş trengarului din Paris întîietatea asupra tuturor ş trengarilor de pe lume. cum nu alergase încoace decît ca să -ş i bucure ochiul ş i să asculte muzica. Prin urmare. care îndră gise dintotdeauna varietatea culorilor. regimentul de gard ăal reginei. La început. apoi din pricinăcătrebuia săia parte la o slujba în cinstea unei victorii de care nu se bucura. Începuse deci. Ieş ind din bisericăde la Bazin. care îl avea drept ajutor pe Comminges. vestind. ş i dacăar fi fost cu putinţ ăca paracliserul sălipseasc ăde la o asemenea solemnitate. de altminteri. era ş i mai mîndru. Bazin nici nu voise săaudăde a ş a ceva. îmbră cat de duminică . Friquet era liber ş i. Ajunse acolo în clipa cînd regimentul de gardăieş ea pe poartăş i. pă rerile se rosteau deschis. Cea mai mare libertate domnea. . prin a se împotrivi orică rei învoiri. cu tobele ş i trompetele în frunte. pe care o imita din gurăcu atîta pricepere. nepotul s ă u. Totuş i. fie lipsindu-i postavul. Friquet. î ş i dă duse pînăla urmă încuviinţ area. mai întîi din pricina plecă rii lui Aramis. aidoma unui simplu copil din cor. precum ne amintim. se ar ă tase prea puţ in grijulie în potrivirea culorilor.

— Asta nu se poate. că ci lucra. — Ce cauţ i aici. Ş i cum lumea vorbeş te căla curte s-au luat mă suri împotriva lui domn' Broussel. cîş tigat de zelul ş trengarului. dă -i ş i bă iatului tă u vreo cîteva. doar dumneavoastrăle ş tiţ i pe toate. — Dimpotrivă . ză u. Nu trebuie să -mi purtaţ i picăpentru asta. cu atît mai mult cu cît ş tia el cum să -ş i omoare timpul. zise Friquet. bă iatule. prietene. dup ăce cugeta adînc. Friquet îş i aminti ca n-a pus nimic în gură . Nanette. Ba chiar îmi place căeş ti inimos. într-adevă r. Ce ne pasănouăde regimentul de gard ă ! Ai înnebunit de faci atîta tă ră boi? Nu ş tii cădomnii ă ş tia se poart ădupă regulăş i căe obiceiul ca regimentul săfacăzid pe unde trece regele? Friquet se ară tămirat ş i. maimuţ oiule. maicăNanette. Eu. domn' Broussel. c ă ruia îi convenea săaş tepte. ajunse gîfîind la casa consilierului ş i se apucăsăbatăîn poartăcu putere. — La urma urmei. ş i pentru Friquet fu o adevă ratăplă cere. am venit s ă -l previn. domn' Broussel. cu îngă duin ţ a lui jupîn Bazin. habar n-aveam ş i-am crezut căvădau un sfat bun. strigînd din ră sputeri. în cabinetul lui de la catul de sus. desf ă ş urîndu-se. veni sădeschidă . unul. unde locuia Broussel. Drept care o luăîndat ăla picior. neastîmpă ratule? bombă ni ea. săse ferească . Broussel îl auzi ş i. dimpotrivă . coborî la primul cat. mulţ umesc. Maică -sa. ră spunse: — Pă i nimic mai firesc săş tiţ iş i asta. se gîndi încotro să -ş i îndrepte pa ş ii spre a îndeplini ş i aceastăînsemnatăcerinţ ăa zilei ş i. sucindu-ş i boneta cea nouăîn mîini. p ă trunserăpînăîn inima vechiului oraşş i se orînduirăîn capul stră zii Saint-Christophe. . ia uită -te niţ el la caisele de colo. — Atunci o săaş tept. ră spunse Friquet. b ă trîna slujnicăa lui Broussel. Dar de îndatăce regimentul se opri ş i companiile. — Eh. hotă rî cănumai la consilierul Broussel ar putea să -ş i potoleasc ăfoamea. cu o bucatăde pîine proaspă tă . îl ş tii dumneata pe jupîn Bazin paracliserul. lucrează . ce vrei tu de la domnu' Broussel? se oţ ă rî ea din nou. aproape de strada Cocatrix. De ce nu e ş ti la biserică ? — Am fost. am venit încoace să -i vorbesc. pe care doamna de Longueville ni le-a trimis ieri de la Noisy. lui domn' Broussel? — Vreau săstau de vorbăchiar cu dînsul. dar am vă zut căacolo se petrec unele lucruri de care trebuie sădau de ş tire lui domn' Broussel ş i. —Ş i ce vrei tu să -i spui.Aceastăvesel ăîndeletnicire ţ inu de la bariera Sergents pînăîn piaţ a Notre-Dame. Spun drept c ă mor dupăcaise. zise el. domn' Broussel! se bucur ăFriquet. — Oh. — Vreau să -i spun căregimentul de gardăa venit în pă r aici. Ş i urcăsprinten scara pe care maica Nanette o urcăîncet dup ăel.

tunul de la Luvru vesti plecarea regelui.Broussel trecu în odaia soţ iei sale ş i ceru s ăi se aduc ăgustarea de dimineaţ ă . Tînă rul rege se ară t ăgrav la geamul portierei. Sergentul companiei. regina. Vuietul acesta spori înc ăo datăpe atît cînd d'Artagnan. un bă trîn ostaş . porni în joacădupăei. vă zîndu-l pe Comminges. cu atît mai voios. în picioare. Cortegiul înainta încet ş i-i trebui aproape o jumă tate de ceas ca să stră batădistanţ a dintre Luvru ş i pia ţ a Notre-Dame. mugetul uriaşal valurilor mulţ imii care creş tea mereu în jurul bisericii Notre-Dame. ar fi putut săadulmece t ă ră ş enia. regele apă ru cu regina într-o tr ă surăpe de-a-ntregul aurită . apoi. îl recunoscu pe Porthos. ş i Dumnezeu să -ţ i ajute! Comminges plecănumaidecît. dar el se dusese să -ş i mă nînce caisele sub streaş in ăunei case din piaţ a bisericii. Într-un tîrziu. schiţ ăun gest de recunoş tinţ ăş i salutăuş or din cap. pe reginăş i pe Mazarin ş i asculta slujba ca ş i cum ar fi fost în biserică . vechiul să u tovară şde arme. ieş i din biserica ş i apuc ăpe strada Saint-Christophe. Mulţ imea care se fră mînta dinapoia muschetelor nemiş cate ale ostaş ilor t ă lă zui asemenea arborilor zbuciumaţ i de furtună . ba chiar privit cu admiraţ ie. cel mereu cu ochii în patru. cu o companie de muş chetari. spuse în ş oaptă : — Du-te. ca muş chetar de onoare. a ş a cănici tră sura. ceea ce înteţ i strigă tele. încuviinţ area unei porunci date înainte de a pă ră si Luvrul. — Tră iascăregele! izbucnir ăstrigă te din toate pă rţ ile. urmat de doi ostaş i. care aş tepta în spatele ei. Era nouăş i jum ă tate. intr ă treptat-treptat sub bolta uriaş ăa sumbrei biserici ş i serviciul divin începu. Porthos fu bine primit în mijlocul companiei. Îi spusese lui Porthos săse foloseascăde acest prilej ca săvadăceremonia. ş i se gr ă bi săistoriseascăcelor afla ţ i sub ordinele sale despre ispră vile nemaipomenite s ă vîrş ite de acest uriaş . pe cel mai frumos cal al să u. La ceasurile zece. De acolo îl vedea pe rege. Acolo. cu doamnele de onoare. ş i Porthos ap ă ru în mare ţ inută . Zece alte tră suri veneau în urmă . În momentul cînd curtea se aş ezăîn jilţ uri. cu cît ceremonia se . Că tre sfîrş itul slujbei. patru ostaş i cu un ofiţ er se urcar ăîn ea ş i traserăperdelele. printr-o cră pă tură . ofiţ erul se apucăsăpîndeascăîn lungul stră zii Cocatrix. Friquet. Consilierul se duse la fereastră . oprindu-se în capul stră zii Saint-Christophe. Comminges. ca ş i cum ar fi a ş teptat pe cineva. aş a cum ş i d'Artagnan apă ruse în atîtea rînduri odinioară . Doar Friquet. Toatălumea nu se gîndea decît la ceremonie. falăa muş chetarilor de altă datăai lui Tréville. ca vuietul mă rii în creş tere. Strada era pustie cu desă vîrş ire. o tră surăcu blazonul lui Comminges se desprinse din ş irul tră surilor de la curte ş i se depă rtă încet. pustie cu desă vîrş ire. dar în depă rtare se auzea. nici mă surile de prevedere ale celor din ea nu furăb ă gate în seamă . ofiţ erii casei regale ş i toatăcurtea. veni săfacăde strajăla intrarea în biserică . Ajuns acolo. veteran al ră zboaielor din Spania. dînd cu ochii de acest chipeşofi ţ er.

iar Friquet în urma lui Comminges. însăde mîncat. Broussel se d ă du înapoi tremurînd. mă nîncăla cel de jos. Acuma trebuie căstăla masă . — Aici. care prinsese valetul de braţ în momentul cînd se pregă tea sădeschidău ş a ca să -l anunţ e. care porni îndată . împreun ăcu întreaga-i familie: în faţ a lui ş edea soţ ia. — Ce cauţ i aici. Un tră snet săfi că zut în mijlocul acestor oameni paş nici ş i cumsecade. haimana? se ră sti Comminges. În aceeaş i clipă . Comminges bă tea în poartă . Comminges urcăîn urma valetului. Pe vremea aceea era cumplit săfii întemniţ at ca duş man al regelui. E casa lui. Broussel stă tea la masă . într-adevă r. Friquet. Comminges. domnule. domnule. deschise el însuş i uş aş i se pomeni în faţ a acestui tablou de familie. din nou teaf ă rş i să nă tos. ca ş i cum ar n vrut săsarăsăia spada . Totuş i. pe care am avut prilejul să -l cunoa ş tem cînd cu accidentul întîmplat consilierului. La ivirea ofiţ erului. — Prea bine. iar în capul mesei. Ofiţ erul îi puse cîteva întrebă ri ş i aflăcădomnul de Broussel era acas ăş i că . r ă spunse Broussel. Omul. ofi ţ erul din tră surăîi spuse un cuvînt vizitiului. — Aş tept săintru la domn' Broussel. se ridicăş i ră spunse la fel. v ă veţ i scuti de osteneala de a citi aceastălungăscrisoare ş i măveţ i urma. îl l ă muri Friquet. Broussel se sim ţ i oarecum tulburat. zise Comminges. — La ce etaj? — Stăîn toatăcasa. — Bine. în spatele lui Comminges. Ş i dacăbinevoiţ i să -mi daţ i crezare. — Am însă rcinarea săvăarestez. ş i tot n-ar fi stîrnit atîta spaimă . accident de pe urma că ruia se înzdră venise pe deplin. doar e amiază . oprindu-se în fa ţ a casei lui Broussel. Dar. — Dar unde îl gă se ş ti de obicei? — Cînd lucrează . De cum îl ză ri pe Comminges în capul stră zii Cocatrix. sînt purtă torul unui ordin al regelui. aş teptăsăvinăcineva s ă deschidă . Louvières. în ciuda politeţ ii amîndurora. — Domnule. tocmai stă tea la masă . fiul lui. — Va săzic ăstăaici? întrebăComminges. rosti Comminges pe acelaş i ton ş i cu aceea ş i polite ţ e. Louvières fă cu o miş care. urcăla catul de sus.sfîrş ise ş i regele tocmai se urca în tră sură . domn ofiţ er! murmur ăFriquet. Ce ordin? Ş i întinse mîna. de o parte ş i de alta cele doua fete. rosti Comminges. tocmai gusta din frumoasele fructe trimise de că tre doamna de Longueville. un valet veni sădeschidă . Louvières se fă cu galben ca ceara ş i aş tepta neră bdă tor lă muririle ofiţ erului. domnule. vă zîndu-l căsalutăpoliticos. o mare neliniş te se zugră vi pe chipul femeilor. În clipa aceea. cu un glas dulce pe care se pricepea de minune s ăş i-l ia la nevoie ş trengarul Parisului.

de partea cealaltăa mesei. . Comminges se întoarse ş i o vă zu pe maica Nanette cu mă tura în mînăş i cu ochii scă pă rînd de mînie. — Să -mi porunceasc ămie s ătac?! Mie?! se aprinse Nanette. domnule! îl asigurăBroussel. — Cu neputinţ ă . Doamna de Broussel. te rog. domnule. Porunciţ i acestei femei sătacăş i urma ţ i-m ă . — Cu neputinţ ă ?! ră sunăo voce ţ ipă toare din fundul odă ii. Ia să -ţ i iei tă lpă ş iţ a! se oţ ă rî ea la Comminges. o deschise ş i strigăcît o ţ inea gura. luaţ i seama. — Aha. rosti Comminges. se porni săstrige ş i mai vârtos: — Ajutor! Ajutor! L-aresteazăpe domn' Broussel fiindcăa apă rat poporul! Ajutor! Comminges se repezi la slujnică . nu tu. măsupun. — Buna mea Nanette. spuse Broussel.. stai liniş tită . dar o privire a bunului Broussel. Ofiţ erul zîmbi. Ordinul e limpede ş i trebuie adus pe loc la îndeplinire. abia acum ai sămăcunoş ti. încercînd să se desprindădin îmbr ă ţ iş area fetelor lui ş i să -ş i stă pîneascădin ochi bă iatul gata săizbucnească . ră stise Comminges. îi ţ inu isonul ţ ipînd ca din gură de ş arpe. Maica Nanette. poate altul. încleş tîndu-ş i mîinile de ză brelele ferestrei. dar în aceeaş i clip ăun alt glas. — Domnule. — Cu neputinţ ă ! exclamăLouvières. r ă sunăpiţ igă iat: — Să riţ i! Foc! Ucigaş ii! Îl omoarăpe domn' Broussel! Îl sugrumăpe domn' Broussel! Era glasul lui Friquet. simţ indu-se sprijinită . nu ne împingeţ i la disperare. — Săstau lini ş tităcînd mi-aresteaz ăstă pînul. sănu mai ză bovim! spuse Comminges. de undeva de jos. porunciţ i bă bă tiei sătacă . Ş i. urmăComminges. într-un col ţ . interveni Broussel. spuse el. chipos sticlete al regelui! Las' căvezi tu acuş i! Ş i maica Nanette se repezi la fereastră . de se auzea pînăîn piaţ a bisericii Notre-Dame: — Ajutor! Mi-aresteazăstă pînul! L-aresteazăpe consilierul Broussel! Ajutor! — Domnule.. — În acest caz. Domnule. Se cuvine sădă m ascultare regelui. Haide. vrînd săo smulgăde la fereastr ă . întorcîndu-se spre Broussel. Ră spunde ţ i: v ăsupune ţ i regelui sau nu? — Măsupun. care nu-ş i pierduse capul. izbucni în plîns.aflatăpe un scaun. — Sămergem. Cele dou ăfete î ş i strîngeau tată l în braţ e. nu măsimt prea bine cu să nă tatea ca săvăurmez acum: cer un ră gaz. bă bă tie! se c ă tră ni Nanette. pă rintele bietului popor! Eh. stă vili aceasta pornire dezn ă dă jduit ă . liberatorul. — Domnule.

trase din coburi pistoalele pe care ş i le vîrî la cingă toare. îş i aduse aminte de vorba . se pomenise purtat de ş uvoiul mul ţ imii ş i. dă du înapoi. e mort! strigăRaoul. — Vor să -l aresteze pe domn' Broussel! ră cni el. atras în capul stră zii. care. — Cine face un pas. Atunci apă ru Comminges. se lipi de spatele tră surii ş i. ală turîndu-se ostaş ilor.Cîteva capete de curioş i se ş i iviserăpe la ferestre. Bă iatul urlăde durere. dă dea fuga – la început doar cî ţ iva. simţ indu-se r ă nit. În ciuda purt ă rii duş mă noase a ostaş ilor. ba pă rea c ăo înt ă rîtăş i mai mult cînd. azvîrlind neobosit în osta ş i cu tot ce-i că dea în mîn ă . vă zînd cum erau batjocorite acele uniforme. de unde începu să -l bombardeze cu tot ce-i pica în mînă . — Ajutor! striga bă trîna. fă cîndu-ş i pavă zădin cal. Ajuns în preajma stră zii Cocatrix. deschiserăamîndouăportierele ş i puserămîna pe arme. — Oh. vedeau acolo o tră sură . în ajutorul lui Comminges. Mulţ imea nă vă li peste temutele lă nci ale gă rzilor. Poporul. gata săfie striviţ i de roţ ile ş i de pereţ ii tră surii. apropiindu-se tot mai mult de cai. Ostaş ii erau împinş i ca de ni ş te ziduri vii. ceilalţ i. Era într-adevă r Raoul. auzind strigă tul „În numele regelui". vizitiu afurisit! se înfurie Friquet. Că lă re ţ ul. Cei doi ostaş i ră maş i în strad ăurcarăîn casă . urlînd. — În numele regelui! striga Comminges. era alb căvarul la faţ a de furie. la strigă tul: „În numele regelui!". tînă rul ţ inu piept singur mulţ imii. care. ţ inuse să vadăş i el ceremonia ş i apucase pe drumul cel mai drept spre NotreDame. dupăo absenţ ăde cinci zile. repetat de vreo două zeci de ori de că tre ofiţ er. Strig ă tul: „În numele regelui!". Să ri din ş a. Totuş i. se arunc ăîn învă lmă ş ealăcu spada în mînă . Ostaş ii silirăpe cei mai porniţ i sa dea înapoi. Friquet ţ îş ni din casădrept pe acoperiş ul tră surii. Acesta. Timp de zece minute. Toţ i auzeau strigă tele. ofiţ erul e sus. atinse cu vîrful spadei un fel de uriaşgata să -l strivească . apoi puse mîna pe spadă . împingîndu-i cu lă ncile. vă zîndu-se împins de mulţ ime. — Să riţ i! striga Friquet. apoi un adevă rat puhoi. întorcîndu-se de la Blois. împingîndu-l din spate pe Broussel. — Săsf ă rîm ă m tră sura! strigăpoporul. Îi vedeţ i? Uite-i! Vizitiul se întoarse ş i-l plesni cu biciul. — Îi vedeţ i? strigăFriquet. vuietul creş tea neîncetat. Strada gemea de lume ş i oamenii curgeau din toate pă rţ ile. mulţ imea începu săl ă rmuiască . Osta ş ii aş teaptă -n tră sură . ba poate chiar din pricina asta. ca un lupt ă tor încercat. aş a cum fă gă duise contelui de La Fère. dar nimeni nu se dumirea ce ş i cum. aducînd un nesperat sprijin ostaş ilor. nu putea face nimic împotriva gloatei întă rîtate. Poporul începu sămurmure ş i se apropie de cai. afla ţ i în tră sură . un că lă re ţ se apropie în goan ăş i. Te-amesteci unde nu-ţ i fierbe oala?! Stai niţ el! Ş i se repezi în casă . un tîn ă r de cincisprezece-ş aisprezece ani.

cum obosiserăş i ostaş ii s ătot loveascăcu latul lă nciilor. o s ămai auzi de mine! îi fă gă dui el. începu săizbeasc ăcu tă iş ul. Ră sun ăun ţ ipă t cumplit: soţ ia ş i fetele lui Broussel întindeau mîinile rugă toare că tre mulţ ime. alergînd sălupte pentru rege. va face întocmai cum a spus: continua să -l ameninţ e. că ci nu mai avusese timp săse arunce în ş a. ai că rui ostaş i erau batjocoriţ i. Comminges ridic ăochii ş i. strigăComminges. Strigă tele: „La moarte! La moarte cu soldaţ ii! În Sena cu ofiţ erul!" pluteau desluş it pe deasupra acelui tumult cumplit. îş i smulgea pă rul din cap în tră sura . smucind în lă turi perdelele tră surii ca săse vadăînă untru. un glonţ îi gă uri pă lă ria de sus în jos. —Ş i dumneata la fel. Raoul. cu faţ a însîngerată . se vă zu silit săoprească . stră pungînd bra ţ ul unui ostaş . nu întîrziară să -ş i arate urmă rile. simţ ea căîncep să -l pă ră seascănu numai forţ ele. dar care pă rea atît de hotă rît. Comminges. ochii îi ră tă ceau într-o pîclăroş iatică . Din cînd în cînd în mijlocul mulţ imii lucea cîte o ţ eav ăde muschetăsau cîte un tă işde spadă . mai mult mort decît viu. întotdeauna atît de aţ îţ ă tor. asta-i tot. vă zu la o fereastr ăde la catul al doilea chipul ameninţ ă tor al lui Louvières. gata să -l înhaţ e cînd va că dea. trase în aer. ci ş i judecata. Vedem noi atunci care o săfie mai tare. — La moarte cu ofiţ erul! La moarte cu el! ră cnea mulţ imea. striviţ i. Se auzeau voci care nu se aud decît în zilele de ră zmeriţ ă . prin fumul împuş că turii. ră sunar ăcîteva împuş că turi. Ş i se stîrni o vînzolealănemaipomenită .lui Athos: „Slujeş te-l pe rege!". fel de fel de proiectile plouau de pe la ferestre. — Încăun pas. i-o întoarse Louvières. care stă tea ghemuit pe capră . În clipa aceea ră sun ăo împuş că tură . — La palat! strigăel vizitiului. Obosit să loveascăcu latul spadei. ş i puse spada pe pieptul lui Broussel – încăun pas ş i-l ucid. dincolo de care vedea o sutăde braţ e ameninţ ă toare întinse spre el. în ă buş iţ i. turbat de furie. Comminges spuse ostaş ului ră nit săurce lîngăel ş i porunci celorlalţ i săînchidăportiera.. zgomotul împuş că turii. cu pă lă ria mototolită . dar ecoul lor nu tulburămai puţ in inimile. mirosul de pulbere. Friquet ş i Nanette urlau ca apuca ţ ii. fă răîndoială . Am ordin să -l duc viu sau mort ş i-l voi duce mort. însăse retră gea îndă ră t. Numai căde îndatăce ie ş i pe chei. Dar acest ultim ş i groaznic mijloc de apă rare nu f ă cea decît săscoatălumea din minţ i. Vizitiul dă du bice cailor ş i caii deschiserăun drum lung prin mulţ ime.. — Bine. domnule. Raoul ră mă sese pe jos. Poporul înţ elese căacest ofiţ er atît de palid. ceea ce ş i fă cu. se vedeau chipuri care nu se vă d decît în zilele însîngerate. Strigă tele. tră sura fu r ă sturnată . caii smulş i din hamuri. Comminges aproape că -l aruncăpe Broussel în tră surăş i urcăiute ş i el.

claie peste gră madă . Comminges. Chiar eu. înarmaţ i cu spade ş i cu muschete. iar arestatul eliberat. zise Comminges. Îţ i mul ţ umesc ş i dumitale. Tu o s ăfii omorît. mulţ imea se despică . ostaş ii. Dupăaceea se întoarse spre Comminges. cînd. încît d'Artagnan nu-ş i putu stă pîni un hohot homeric de rîs. hotă rî d'Artagnan. Tînă rul îl privi nedumerit. azvîrlităîn laturi. valurile mulţ imii se împră ş tiar ăatît de repede. încît pînăş i cei mai porniţ i se traseră înapoi.ră sturnată . alerg! zise Comminges. Raoul se preg ă tea sără spund ă . Ostaş ii nu puteau sădea ajutor nimă nui. d'Artagnan. Haide! Uite. îngă imăComminges. Haide. doborîtă . nicidecum. chiar vă d o tră surăapropiindu-se. tocmai cînd era gata săcad ăla pă mînt. — Da. totul avea s ă fie sfîş iat în bucă ţ i. Ieş i din tră surădac ă poţ iş i porneş te mai departe cu alta. îl povă ţ ui el. de iute ce gonise. În aceea ş i clipă . — Bine. nă dă jduiesc. un ofiţ er de muş chetari. nu prea ş tiu. vai de ei! Ş i se ră suci în loc plin de atîta înspă imîntă toare for ţ ăş i mînie. în vreme ce unii venirăde-a rostogolul pînăîn Sena. — Mai cu seamăsănu-ţ i spui numele. — Haide. pe neaş teptate. oamenii stă pînirii ş i arestatul poate. — Pe Dumnezeu din cer. strivită . În clipa urmă toare se aplec ădin nou spre Raoul. Ceru celor ce se aflau în ă untru săcoboare ş i-i aduse lîngătră sura ră sturnată . ară tîndu-se pe jumă tate în uş a tră surii ră sturnate. nu miş cănimeni: un foc tras azi ar fi plă tit prea scump mîine. după cum se pare. — Nu. aici la mine! strigă înă lţ îndu-se în scă ri ş i ridicînd spada a chemare spre mu ş chetarii care nu putuserăsa-l urmeze. Ş i dacăă ia se întorc. tinere gentilom! Cum te cheamă ? Să -i spunem reginei. Comminges luăcu el pe cei patru ostaş i ai să iş i tot atîţ ia muş chetari ş i alergăspre tră sură . lovind în dreapta ş i în stînga cu spada. tînă rul meu prieten! Voi de colo. cînd D'Artagnan se aplecăş i-i ş opti la ureche: — Taci ş i lasă -măpe mine săvorbesc. Dar cînd trebui să -l mute pe Broussel . — Nu pierde vremea. dornici săscape cu fuga. cu o înfă ţ iş are atît de amenin ţ ă toare. sădea tră sura pentru a-l sluji pe rege. caii. alergăspre Raoul ş i-l luăîn braţ e. trageţ i. Oamenii vor fi fericiţ i. ră sunăo voce binecunoscut ă lui Raoul ş i o spadăaprigăscînteie în aer. mă turaţ i-mi totul de aici! Puneţ i mîna pe arme! Pregă tiţ i arm'! Încă rcaţ i arm'! La ochi arm'! La aceste porunci. din fericire pentru tine. îi ş opti d'Artagnan. Dimpotrivă . altfel în cinci minute îi vezi înapoi pe toţ iă ia de adineauri. În acest caz. — Cu care? — La naiba. — Domnul d'Artagnan! murmura Raoul. l-au omorît? strig ăofi ţ erul. Totul era pierdut: tră sura. — Îţ i mul ţ umesc. pe Dumnezeu din cer. cu prima care trece pe Pont-Neuf. — De.

— Pleacă ! spuse d'Artagnan. repezindu-l ghem într-un zid. în timp ce muş chetarii să i continuau ş arja. Eu pă strez două zeci săţ in piept mul ţ imii. nici pomenealăde-aş a ceva. nu te osteni s ăvorbeş ti. Izbucnirăcîteva împuş că turi. se întoarse cu spada ridicatăasupra celui trîntit la pă mînt. Ş i scoţ înd din coburi o sticlăcu vin de Spania. Apoi. Calul întă rîtat îl izbi pe nesă buitul care încerca săopreascăde unul singur o furtună . aş teaptă . cînd aşfi aflat cine este. ză rind pe cei care îl numea liberatorul să u. D'Artagnan smuci frîul. Cînd aţ i sosit. îl îmbie: — Trage vreo douăînghi ţ ituri. — Ah. Peste zece mii de oameni se îmbulzeau pe chei. săvămulţ umesc ş i pentru mine. Un muş chetar fu ră nit. — Măpredau! zise Louvières. era ş i timpul săm ăopreş ti: l-aş fi ucis ş i. fiindc ăîl vă zuse în strada Cocatrix. Ş i se nă pusti cu cei dou ă zeci de muş chetari ai să i asupra mulţ imii. dup ăce v-am mulţ umit pentru bietul bă iat. o săfii spînzurat. La plecarea tră surii. Cruţ aţ i-l. — Aha! fă cu el. la intrarea pe Pont-Neuf ş i pe stră zile înconjură toare. D'Artagnan se aplecăpe gîtul calului. — Oh. poporul. — Înainte! strigăd'Artagnan. — Eş ti fiul lui Broussel. se strecur ăpe sub grumazul calului ş i se f ă cu nevă zut dupăcolţ ul stră zii Guénégaud. — Eh. dragul meu.din tră sura sf ă rîmatăîn cealalt ă . tinere. la naiba! Dimpotrivă . mi-ar fi pă rut ră u de el. cu o puş c ăîn mîn ă . — Lasă . tînă rul trase. oprind calul în loc ş i. care venea ca o vijelie spre el.ş terge-o numaidecît. Îngă duiţ i-mi ca. domnule! spuse Raoul. strigă tele se înteţ irăîncăo data pe atît. izbucni într-un tumult neînchipuit de strigă te ş i dă du nă valădin nou. vă zînd cămu ş chetarii care mă turaserăcheiul de la Pont-Neuf ş i . întinzînd ofiţ erului puş ca desc ă rcată . Zece oameni pentru domnul Comminges! Zece muş chetari ieş irăîndatăîn faţ ă . Glonţ ul reteză pana de la pă lă ria muş chetarului. scos din ră bdă ri ş i muş cîndu-ş i mustaţ a. Un singur om. Raoul bă uş i începu din nou cu mul ţ umirile. ră mase pe loc. O săvorbim mai tîrziu de asta. spuse el. ză u. care-l cunoş tea pe tînă r. înconjurarătră sura cea nouăş i pornirăîn goanăcu ea. Îţ i dau zece muş chetari săte însoţ ească . Pleacăfă răsămai pierzi o clipă . îl opri d'Artagnan. D'Artagnan îş i înfrîn ăbraţ ul gata sălovească . — Aş teaptă . mormă i d'Artagnan. domnule! strigăRaoul. Dacăte-nhaţ . eram gata sămor. domnule. care se trase îndă ră t înspă imîntat ă . Asta-i altceva. Tînă rul nu aş teptăs ăi se spunăde douăori. e fiul lui. Va săzic ătu ai vrut s ă -l omori! Las' c ăvezi tu! Ş i îndreptăpuş ca spre d'Artagnan. — Pe legea mea.

împieliţ atule?! Ia vino încoace! — Da. — Hei. — Ce porunciţ i. Muş chetarii sosir ăîn trapul cailor. — Ia săvedem. stai pe loc. plecaţ i. calul lui Raoul tocmai trecea pe acolo. mi-e capul greu ş i parc ă -n fl ă că ri. te sim ţ i ră u? întrebăel.. ce spun eu. Muş chetarii pornir ăş i d'Artagnan ră mase singur cu Raoul. — Niş te ageamii! pufni el. Le-au sfă rîmat iar tră sura: un adevă rat blestem. ridicăspada ca să -i zorească . Friquet avea ochiul ager ş i urechea aidoma. Pă i nu aveai pinteni. — Eh. astfel încît nu-i scă pănici miş carea muş chetarului. —Ţ i-ai schimbat meseria.Ş i apoi. — Da. — Haide. Eh. pă că tosule! se r ă sti d'Artagnan.. Aha. — Da. domn' ofi ţ er? strigăel. din partea opusă a cheiului se ară tarăcei zece oameni de escortăpe care d'Artagnan îi dă duse lui Comminges. nici ţ ă că nitul coco ş ului. ce ai la cap? zise d'Artagnan. eu sînt. dar. alegi una trainică . nu alta! D'Artagnan ridicădin umeri. domnule! bombă ni sergentul. — Acum spune-mi. nu erai pe cal? — Fireş te. Ş i adu calul încoace! Friquet auzi vorba ofiţ erului. ză u! D'Artagnan îl privi cu luare-aminte ş i-l recunoscu pe puş tiul din strada Calandre. în clipa aceea. ridicîndu-i pă lă ria. — Tică loş ii! bomb ă ni d'Artagnan. cum nu voia să -l lase singur pe Raoul. care flutura în mîn ăboneta lui în patru culori ş i striga cît îl ţ inea gura: — Broussel! Broussel! — Hei. se mulţ umi sătragă un pistol din coburi ş i să -l încarce. — Dumneavoastrăveniţ i singur? — Pă i cum?! Nu cumva crezi căam nevoie de escortă ? — Oricum. purtîndu-l pe Friquet în spate. — Aha. tră sura cu care vii să -l arestezi pe Broussel trebuie s ăpoatăduce zece mii de oameni. D'Artagnan simţ i o clipăimboldul săporneascădupăjupîn Friquet. cred căm-a nimerit un ghiveci de flori.pînăla Saint-Michel f ă ceau cale întoarsă . domn' ofiţ er. domnule. Măbucur căvărevă d. iată -l! Într-adevă r. o vînă taie! — Da. tu eş ti. Cînd alegi o tr ă sură . apropiindu-se de d'Artagnan. spuse Friquet. Ş i opri calul într-o clipit ă . s-a mai întîmplat ceva? întrebăd'Artagnan. dar am să rit jos să -l apă r pe domnul Comminges ş i mi-au luat calul. dumneavoastrăsînte ţ i. ai? Nu mai eş ti copil de cor? Nici b ă iat de pră vă lie? Te-ai fă cut hoţ de cai? . dar fă cu pe surdul ş i încercăsă -ş i vad ă de drum. domnule locotenent? — Ia oamenii ş i du-i la cvartir. În acela ş i timp. cu un glas dulce.

căse face foc. — Eh. Ascultăbine ce-ţ i spun: tu n-ai alt comandant.. — Ce faci? întrebăd'Artagnan. Ah. regele.. o săvăgîndiţ iş i la mine. un gentilom. l-ai apă rat pe Mazarin.. Dar la vederea acestui ofiţ er atît de neînfricat după înfă ţ iş are. încît nimic mai acă tă rii nu-i supă răpe cei doi cavaleri. — Dar. pref ă cîndu-se că -l vede pentru prima oarăpe Raoul. Frumoasa Madelaine îi d ă du de ş tire lui d'Artagnan căPlanchet s-a întors. se poate săvorbi ţ i aş a! se tîngui Friquet. aducîndu-l pe Mousqueton. D'Artagnan trimise dupăPlanchet. Dupăce se aduse vinul ş i se vă zu singur cu Raoul. Numai căastă zi nu l-ai apă rat pe rege. Tot drumul se auzi un murmur surd. eu trebuie sămăsupun ordinelor pe care mi le dăcomandantul.. morm ă i d'Artagnan. nu-i aş a? Raoul duse mîna la buzunar. privindu-l drept în ochi: — Eş ti mulţ umit de tine. Oare nu lam apă rat pe rege? —Ş i cine te-a sfă tuit să -l aperi pe rege? — Însuş i contele de la Fère. care nu se aş tepta săscape atît de ieftin. ră spunse Raoul. Astfel ajunserăla hanul „La Că priţ a". dar degeaba îl tot strigară : Planchet dispă ruse. ţ i-aşmulţ umi.— O. Îl că utam pe stă pînul calului. Domnule.. fiindcă . tinere. . — Totuş i. scoţ înd la ivealăo monedăde un pistol. iat ă -l! continu ăel. însoţ it de zvonul unor ameninţ ă ri. — Credeţ i cumva c ădomnul conte de La Fère s-ar supă ra pe mine? — Dacăo cred?! Sînt sigur! Dac ăn-aşfi a ş a. cu mine-i altceva. — Ai fă cut o mare nesă buin ţ ă . nu-i aş a? — Fireş te. Cred cămi-am fă cut datoria. Apucarăpe strada Tiquetonne. p ă că tosule! Ş i nu uita căş tiu unde stai! Friquet. Comandantul t ă u e Prinţ ul.. li se deschidea calea fă răîntîrziere. porni glonţ de pe chei spre strada Dauphine ş i se fă cu nevă zut. domnule ofiţ er. la vederea temutei spade ce-i atîrna la ş old. — Vreau sădau zece livre acestui bă iat de isprav ă . Haide. d'Artagnan îi spuse. un cavaler chipeşş i viteaz ca ş i Cezar. ră spunse Raoul. — Merităzece picioare în spate. ceea ce nu-i acela ş i lucru. care îl privea ca pe propriul sau fiu. Raoul se urca pe cal ş i porni la pas ală turi de d'Artagnan. aduceţ i niş te vin! ceru d'Artagnan. domnule. — Da. Ia te uităce cap! Săte dai de partea lui Mazarin ş i săajuţ i la arestarea lui Broussel! Sănu sufli un cuvînt despre asta contelui. ia-ţ i tă lpă ş iţ a. care îndurase cu bă rbă ţ ie extracţ ia glonţ ului ş i căacum starea acestuia era cît se poate de bună . dacănu măîn ş el. chiar dumneavoastră . — Atunci. te-ai amestecat în lucruri care nu te privesc.

Vezi tu. adă ugăd'Artagnan. De îndatăce citi scrisoarea. Ş i îş i sunăpunga. aş i. f ă ră sămăvadă ? — A plecat acum patru zile.. Apoi se întoarse spre tovară ş ul să u: — Mergi cu mine. — De prisos săînţ elegi. Ş i dacă ar fi aici bunul Broussel. Aş adar. se duse la scrin. luăo scrisoare ş i i-o întinse lui Raoul. întorcînduse spre domnul du Vallon.. leoarcăde sudoare ş i colbuit tot. Dar am miruit peste două zeci cu mînerul lui Balizarde. — Da. spuse gasconul.oricum. — Scrisoarea lasăsăse înţ eleag ăc ăe în primejdie de moarte. d'Artagnan! — Tocmai pomenisem de tine.ţ i-aşspune: „Cere-i degrab ăiertare domnului Broussel ş i să rută -l pe amîndoi obraji". el în primejdie de moarte! Fii liniş tit: c ă lă toreş te cu treburi ş i se întoarce curînd. domnule d'Artagnan. tînă rul meu prieten. Sper căn-ai nimic împotrivădac ă -i ţ in locul de tutore. îş i supse mustaţ aş i întreb ă : — Despre ce-i vorba? — Uite. văvoi asculta. prietene. Doamne! suspinăel. atunci iubeş te-măş i tu. vreau s ă -ţ i cer pă rerea. — Ei. la arestarea că ruia ai dat o mîn ăde ajutor cu atîta nesocotinţ ă . ridicîndu-ş i ochii frumoş iş i umezi de lacrimi că tre d'Artagnan. – continu ăd'Artagnan. dragul meu. Domnul de Bragelonne a ţ inut mor ţ i şsă dea o mînăde ajutor la arestarea lui Broussel ş i abia l-am împiedicat să -l apere pe Comminges! — Drace! mormă i Porthos. la naiba! Ş i pe vicar. spuse Porthos. privirea tînă rului se înceţ oş ă . — Oh. — Nu înţ eleg. murmurăRaoul. reluăd'Artagnan.. Sînteţ i un gentilom atît de curajos ş i domnul conte văiube ş te atît de mult! — Ei. mă folosesc. Apoi. îl puse pe mas ă . Porthos goli paharul dintr-o sorbitură . umplînd ochi paharul lui Porthos. n-ai team ă . nu. care sosise cu ve ş mintele spintecate. deş i nu văprea înţ eleg. Ş i tutorele lui ce-o săspunăcînd o să afle? — Vezi? tă cu d'Artagnan. ne-ai slujit pe noi. domnule. N-am s ăte supă r cu nimic. spuse Raoul. D'Artagnan se ridică .. în schimb ş i eu i-am spintecat pe mul ţ i. Dupăce bei. ş i pe doamna de Longueville. domnule. Un deget de vin. Neispră viţ ii voiau să -mi smulgăspada! La naiba! Ce de mulţ imi în mi ş care! continuăuriaş ul. A ş a ca te cert în locul ş i în numele lui: furtuna are săfie mai blîndă . Porthos? . dar în schimb. — Dar am săo mai pot vedea pe doamna de Chevreuse? — Te cred. de dreptul pe care mi l-a dat tutorele t ă u. — Fie. cu aerul să u liniş tit. domnul conte a plecat din Paris. trup ş i suflet de partea Frondei. — Oh. întrerupîndu-l. Doamne. Ală tură -te Frondei. cu condiţ ia săfii de partea Frondei. ală tură -te Frondei ş i gînde ş te-te căeu ţ in locul contelui în toate.

zise el. — Aceste haine sînt mai de preţ decît ale multora dintre curtenii pe care îi veţ i gă si la regin ă . el ră mase cu desă vîrş ire nă ucit de ceea ce vedea. că ci e salvatorul meu. Toţ i îi ascultau povestirea. În timp ce amîndoi prietenii se aflau la cardinal. în spatele cardinalului. dar cardinalul scuturădin cap. că ci. îş i luăpă lă ria de pe scaun ş i porni în urma lui d'Artagnan. se cîş tigase o victorie asupra poporului. regina îi chemăla ea. D'Artagnan ş i Porthos se supuser ă . prin urmare. iar Porthos spre baronia lui. arestat în acelaş i timp cu el. D'Artagnan s-ar fi bucurat mai mult de niş te bani. umplîndu-ş i pentru a doua oarăpaharul cu vin. Curtea Annei de Austria era numeroasăş i cuprinsăde o g ă lă gioasă veselie. dupăvictoria asupra spaniolului. cînd ofiţ erul ză ri în uş ă . Comminges se gă sea în apropierea reginei. fusese întemniţ at la Vincennes. la Saint-Germain. că ci ş tia căMazarin fă gă duie ş te lesne. dar îş iţ ine anevoie fă gă duielile: de aceea socotea promisiunile cardinalului drept iluzii deş arte. Astfel căamîndoi fur ăfoarte bine primiţ i de că tre Mazarin. fiindcăle-aţ i purtat în luptă . D'Artagnan ş i Porthos ară tarăspre veş mintele lor sfîş iate ş i pline de praf. III CERŞ ETORUL DE LA SAINT-EUSTACHE D'Artagnan cînt ă rise bine lucrurile întîrziind s ăse ducăla Palatul Regal: lă sase timp lui Comminges săajungăacolo înaintea lui ş i. fiindcănu voia să -l descurajeze. care îi copleş i cu vorbe mă gulitoare ş i-i înş tiinţ ăcăfiecare dintre ei a stră bă tut jumă tate ş i mai bine din drumul spre ţ elul dorit: adicăd'Artagnan spre gradul de că pitan.— Unde? întrebăPorthos. Cît despre Raoul. săînf ă ţ iş eze cardinalului serviciile stră lucite pe care ei. Cardinalul cugetăcăar spori ş i mai mult zelul celor doi apă ră tori ai să i dîndu-le prilejul săprimeascămulţ umirile reginei îns ă ş i. în loc de vorbe. — Ah. Porthos goli paharul cu aceeaş i liniş te ca ş i prima dată . — Săprezent ă m omagiile noastre cardinalului. Dar se ară tă foarte mulţ umit faţ ăde Porthos. ş i prietenul să u le aduseser ăîn acea dimineaţ ăcelor din tabă ra reginei. care cerea amă nunte asupra misiunii sale. doamnă . d'Artagnan. Ş i le fă cu semn să -l urmeze. pe d'Artagnan ş i pe Porthos. d'Artagnan cerîndu-i sănu iasădin odaie pîn ăce toatăaceastătulburare nu se va potoli. alergînd spre d'Artagnan. oricum. Iatăpe cineva care poate săv ăistoriseascătotul mai bine decît mine. . zise el. iar Blancmesnil. Broussel fusese scos din Paris fă răvreo împotrivire ş i acum se afla pesemne dupăgratii. dar fă răzgomot ş i fă răvreo greutate.

adă ugăPorthos. glă sui d'Artagnan. — Îngă duiţ i-mi. nu am nimic de spus. vorbeş te! De cînd era locotenent de muş chetari. spuse d'Artagnan. Se ducea deci la palat ca săo felicite pe reginăpentru bă tă lia de la Lens. poate c ăîn clipa asta aşfi r ă mas agă ţ at în n ă voadele de la SaintCloud. D'Artagnan se trase doi paş i înapoi. — Printre muş chetari. Un strigă t de mirare ră sunăîn regeasca adunare. Se ivi în prag ş i. hot ă rît săacţ ioneze pentru sau împotriva curţ ii. Domnul de Retz voia săfie arhiepiscop în locul unchiului să u. partidul popular putea cu mare greutate să -i acorde aceste regeş ti favoruri. De aceea sînt încîntatăcăpot să -ţ i ară t faţ ăde toat ălumea pre ţ uirea ş i recunoş tinţ a mea. — Ei bine. ca ş i mine (d'Artagnan rosti apă sat aceste cuvinte) ş i care a să vîrş it adevă rate minuni. ca Mazarin. În clipa aceea fu anunţ at vicarul. spunînd căî ş i punea slabele-i puteri în slujba . oricît ar fi poftit cei de faţ ăsăfacăhaz. ş tiu asta. încît sănu poatăda înapoi dacăar fi primit din partea curţ ii avantajele la care rîvnea ş i spre care vicariatul nu era decît o punte. Vicarul singur avea însăaproape tot atîta spirit cît acea întreagă adunare gata să -ş i bat ăjoc de el. toatăacea curte triumfă toare ardea de curiozitate să -l audăvorbind. — Numele cavalerului? întrebăregina. doamnă . Or. — Doamnă . zise regina cu graţ ie. ş i Mazarin. Ş i încheie. dumneata taci? rosti Anna de Austria. Porthos fă cu o plec ă ciune. nu gă sir ănimic de care săse poatăagă ţ a. d'Artagnan. decît că viaţ a mea e în slujba maiestă ţ ii-voastre ş i c ănu voi fi fericit decît în ziua cînd îmi voi da viaţ a pentru maiestatea-voastră . fiindcăaveau de gînd s ămăarunce în rîu – nici mai mult. dar nu-i vorbise niciodată . dupăcum felicită rile sale aveau săfie bine sau ră u primite. domnule. Deş i vicarul predicase chiar în acea dimineaţ ă . adă ugăel. zise regina. vicarul aflase întîmplarea. vechi muş chetar din compania Tréville. Deş i era aproape angajat faţ ăde că peteniile Frondei. Vorbe ş te. d'Artagnan se aflase poate de o sutăde ori în acela ş i apartament cu regina.Fă răel. la vederea lui. ţ inuse neîndoios s ă -i joace domnului de Retz unul din acele renghiuri italieneş ti ce-l înveseleau atît de mult. ş i încăde multăvreme. Vicarul fu deci anunţ at. sărevă rs o parte din toate acestea asupra prietenului meu. ră spunse d'Artagnan. ş i cardinal. se numea Porthos (regina tresă ri). — Prea multe nume ca săle ţ in minte pe toate ş i apoi nu doresc s ă mi-l amintesc decît pe cel dintîi. — De Bracieux de Pierrefonds. dar adevă ratu-i nume e du Vallon. —Ş tiu asta. vicarul nu se simţ ea angajat pînăîntr-atît. cerînd arhiepiscopului Parisului ca nepotul lui să predice. ieş ind de la Notre-Dame. Într-adevă r. se ş tia căînclinăvă dit de partea Frondei. dupăce mi-ai adus un asemenea serviciu. Iar cuvîntul fu atît de meş teş ugit încît. nici mai puţ in. domnule.

vicarul aflăcăîn lipsăl-a că utat un tîn ă r. asupra celor porniţ i pe batjocură . nu-ş i pierdea vremea cu glume deş arte ş i primejdioase: el ieş ise îndatădupăvicar ş i acum î ş i punea la punct socotelile. Anna se întoarse ş i îş i vesti din ochi favoriţ ii că -l lasăpe vicar pe mîna lor. — Da. pentru a apă ra curtea împotriva Parlamentului ş i a burghezilor din Paris. domnule. care. care îl urmă rea din ochi. nu-i a ş a? — Da. strînse braţ ul lui d'Artagnan ş i-i ş opti: — De va fi nevoie. Gondy ră mase calm ş i sever. Vicarul salutăş i ieş i din palat. încît pă trunse pînăîn adîncul inimii lui Mazarin. împă rţ ind binecuvîntă ri în dreapta ş i-n stînga ş i dă ruindu-ş i plă cerea ră ută cioasăde a face săcadăîn genunchi înaintea lui pînăş i pe slujitorii duş manilor s ă i. Vreau săvărog săchibzuiţ i bine înainte de a dezlă nţ ui ră zboiul civil în regat. Ajuns acasă . aruncînd spre cardinal. la un semn. doamnă . era sup ă ră tor numai faptul că vicarul nu putea săfie recunoscut în învă lmă ş ealădup ăo pă lă rie roş ie. Atunci regina îl întrebădacămai are ceva de ad ă ugat la frumoasa-i cuvîntare. om cu judecatăş i care. era în stare săridice o armatăde popi. — Oh! murmurăel. Întrebăcine ş i tresă ri de încîntare cînd i se spuse c ătînă rul se . în cazul cînd s-ar ajunge la luptăş i vicarul ar da lovitura hotă rîtoare. singura care iscăgluma. în bă tă lia de la Ivry. Privirea aceasta era atît de tă ioasă . bufonul casei. În faţ a acestei furtuni pe care putea săo întoarcă . Regina îi întoarse spatele ş i rîsetele începurădin nou. Apoi. strigăcăregina era fericităsăg ă seascăsprijin în religie într-un asemenea moment. Nu-mi plac certurile dintre feţ ele bisericeş ti. de altfel. sim ţ ind aici o declaraţ ie de ră zboi. Iar glumeţ ii curţ ii începurăde îndatăjocul. Contele de Villeroy spuse cănu pricepe cum de s-a putut teme cineva mă car o singura clipăcînd. de paracliseri ş i de u ş ieri ai sfintelor lă caş uri. îi ş opti: — Drace! se-ncurcătreaba. strîngea aurul ş i să pa ascunză tori în ziduri cu ajutorul unor meş teri de încredere. Gondy se retrase.maiestă ţ ii-sale. întorcîndu-se la rîndu-i spre Porthos. Regina pă ru toatăvremea căgustăcu deosebire cuvintele vicarului. care îl aş tepta. avea toatăprevederea pe care ţ i-o dăfrica. una din acele priviri pline de înţ eles între ni ş te duş mani de moarte. curte la ş ă ! Te-nvă ţ eu mîine sărîzi altfel! În timp ce la Palatul Regal se fă cea mult haz. Toţ i izbucnirăîn rîs. dar la fraza de pe urmă . Nogent-Beautin. vei recunoaş te pe omul care a plecat adineauri. ca Henric al IV-lea dupăpana-i albă . ţ inîndu-se isonul reginei. monseniore. rosti vicarul. Mazarin. nimicitoare. curte vicleană . trecînd pragul palatului. Mareş alul de La Meilleraie adă ugăc ă . existăvicarul care. Curte ingrată .

credeţ i-mă . curtea va da. amantul ş i . ca sănu fie binevenit pentru dumneavoastră .numeş te Louvières. dacăvreţ i. —Ş i cît timp vătrebuie s ăcump ă niţ i? — Două sprezece ore. — Nu are a face. iar în ş ase luni veţ i fi cardinal. Învă ţ aţ i pe enoriaş ii voş tri c ăregina e un tiran ş i repetaţ i cu tă rie. zise vicarul. ceea ce n-ar da nimic de bună voie. — Pin adîncul inimii. monseniore. a sosit vremea faptei. — Dragul meu domn Louvières. Monseniore. La miezul nopţ ii. surpaţ i aceasta mizerabilăprejudecatăa fricii ş i a respectului fa ţ ăde regi. Preoţ ii îl întrebarăce era de fă cut. cele mai greu de ţ inut în frîu din Paris. de team ă . aş a cum aţ i fă cut dumneavoastrăde ş ase luni încoace. urmăLouvières. a trecut vremea vorbelor. fiul lui Broussel. vorbiţ i serios? murmur ăLouvières. Vicarul tresă ri. clocotind încăde furie ş i plin de sînge. Gondy le ară tăjignirea care i se adusese la Palatul Regal ş i le povesti glumele lui Beautin. Singura prevedere la care se gîndise venind la arhiepiscop fusese să -ş i lase arma la un prieten. crede-măcăiau parte în mod sincer la nenorocirea dumitale. Nu arunci treizeci de mii de scuzi pentru milostenii. — În acest caz. Ei bine. E prea mult? — Acum e amiază . Înţ elege căse cere săcumpă neş ti bine lucrurile. în trei zile tată l meu va ieş i din închisoare. săvorbim deschis. din simplămil ăcreş tinească . Dupădou ăceasuri strînsese la el treizeci de slujitori din parohiile cele mai populate ş i. Vicarul se îndreptăspre el ş i-i întinse mîna. Alergănumaidecît în cabinetul de lucru. Sînteţ i ambiţ ios. nici mai puţ in decît ră zboiul civil? — Îl pregă tiţ i de destul ăvreme. monseniore! — La miezul nopţ ii. ş i săjucă m cu că rţ ile pe faţ ă . ale contelui de Villeroy ş i ale mareş alului de La Meilleraie. în opt zile Parisul e al nostru ş i. îl asigurăGondy. cănenorocirile Franţ ei vin de la Mazarin. Gondy trimise dup ătoţ i preo ţ ii cu care era în legă tură . de care dispuneţ i: eu vădau burghezia ş i Parlamentul. — Oh. săafle toţ i. Vicarul îl cercetăla rîndu-i pe Louvières eu ochiul să u pă trunză tor. Voi că lă uziţ i conş tiinţ ele. din pricina asta. Daţ i-ne clerul ş i poporul. Cu aceste patru elemente. dupălupta cu oamenii regelui. e firesc: sînteţ i un om de geniu ş i vă cunoaş teţ i valoarea. Eu ură sc curtea ş i în clipa de faţ ănu am decît o singurădorinţ ă : ră zbunarea. — Adevă rat. domnule. monseniore. — Foarte simplu. îţ i dai seama cădumneata îmi propui nici mai mult. — Domnule Louvières. spuse Gondy. Tînă rul îl privi ca ş i cînd ar fi vrut să -i citeascăîn adîncul inimii. zise vicarul. Ar fi prea frumos. era acolo ş i-l aş tepta. scumpe domnule Louvières! Ră mas singur. Într-adevă r.

— Bine. În urmăcu vreo ş ase s ă ptă mîni a stîrnit de unul singur o ră zmeriţ ă . zise acesta. Ră maserătrei preoţ i: cel de la Saint-Merri. monseniore. se poate? — La ora ş ase vom fi la dumneavoastră . s-a fă cut nevă zut. ş i Dumnezeu s ă te binecuvînteze. scumpe p ă rinte. ş i în trei zile v ăaş tept din nou. întorcîndu-se spre parohul de la Saint-Sulpice. — Cum spui ca-l cheamă ? — Un oarecare Planchet.. care are un cuvînt greu de spus printre negustoraş ii din cartierul lui. ş i Dumnezeu să -ţ i ajute. te ascult! — Monseniore. monseniore. pă rinte. dacă -l gă seş ti. dar dupăasta. am să -l ascult bucuros. — La ce oră . Sînt duhovnicul neveste-si ş i. cel de la Saint-Sulpice ş i cel de la Saint-Eustache. cum îl că utau ca să -l spînzure.. — Eu. — Fă r ăîndoială ... — Nă dă jduim. caut ă -l ş i. — Cine e? — Contele de Rochefort. Din nefericire. P ă rinte de la Saint-Merri. — Credeţ i că -mi veţ i putea da un ajutor mai temeinic decît confraţ ii voş tri? întrebăde Gondy. Gondy îş i muş căbuzele. nu se aflăla Paris. Preotul plecă . vorbe ş te. — De cînd? — De trei zile? —Ş i de ce n-a venit sămăvad ă ? — I s-a spus. . Ai fi o minunatăcă petenie de ră zmeriţ ăş i aşputea săvi-l aduc. Treceţ i la fapte astă zi. monseniore. să ră mînă . adu-l la mine. aş a cum te binecuvântez eu. — Îl cunosc ş i eu. Afarăde asta. acum. nu cred să -l fi arestat. monseniore? — La ş ase. cunosc un om care a adus mari servicii unui prinţ foarte iubit de popor. — Dar dumneata.corupă torul ei. — Cămonseniorul era pe cale s ăcadăla înţ elegere cu curtea. Ceilalţ i se retraseră . Adu-l la mine disearăla opt. dacăea ş tie unde se află . — Se aflăîn strada Cassette. — A fost minţ it.. — Cine-i omul acesta? — Un negustor de pe strada Lombards. —Ş i-ai să -l gă se ş ti? — Sper. — Du-te. pă rinte. ră spunserăpreoţ ii. — Săvedem. voi ş ti ş i eu. am la mine în cartier un om care v-ar putea fi de cel mai mare folos. dac ăvreunul dintre voi are s ă -mi dea un sfat bun. pă rinte? continuăGondy. Monseniorul are sămăierte.

dar. monseniore. rosti vicarul. monseniore. — Drace! la aminte. De aproape ş ase ani împarte apăsfîntăpe treptele bisericii Saint-Eustache. mort de o moarte nă prasnică . cerînd milostenie. pă rinte. decît căpare chinuit de remuş că ri. îmi cere săslujesc o liturghie pentru odihna sufletului cuiva. celă lalt un conte. —Ş i zici căare o mare înrîurire asupra celor din tagma lui? — Monseniorul ş tie oare c ăcerş etorimea e un corp organizat. pă rea ca nu ş tie încotro s ăse nă pusteascăş i era vă dit că . Dumneata vrei cumva să -mi oferi un prin ţ ? — Eu văofer un cer ş etor. — Ei bine. Chiar ieri am f ă cut o asemenea liturghie. — Ce ş tii despre el? — Nimic. Vicarul ş i însoţ itorul să u stră bă turăstră zile de la arhiepiscopie ş i pînăla biserica Saint-Eustache. un fel de breaslăa celor care nu au împotriva celor care au. cum căMazarin i-a adus la sapăde lemn. Ai dreptate. totul avea s ăse iroseascăîn lă rmuire ş i zarvă . întocmai ca un roi furios de albine. ca să -i audă întreaga Franţ ă . — Haidem să -l vă d pe cer ş etorul dumitale. monseniore. împodobităcu o panăroş ie. — Ce te face săcrezi asta? — În fiecare lună . î ş i potrivi pe cap o pă lă rie mare. c ă zînd pe gînduri. preotul ară tăcu mîna spre tinda bisericii. —Ş i cum spui că -l cheam ă ? — Maillard. am auzit asta. o breasl ăîn care fiecare îş i aduce partea sa ş i care ţ ine de o că petenie? — Da. îţ i iei o sarcin ăfoarte grea: unul mi-a oferit un negustor.Cel de-al doilea preot se-nchin ăş i ieş i. dup ăcum v-am mai spus. atunci ai dreptate. spuse vicarul. — Am tocmai omul care vătrebuie. — Bravo! Ş i cine-i omul acesta? — Un simplu cerş etor. îş i legă pintenii la cizme. Ş i dacă -i a ş a precum spui. Poporul era pornit. se încinse cu o spada lungă . Oare ş i dumneata îmi oferi ceva tot atît de preţ ios ca ş i ceilalţ i doi care au plecat? — Mai preţ ios. lă sînd poporul fă r ăc ă petenii. Ajungînd în strada Prouvaires. întorcîndu-se spre ultimul preot. — E rîndul dumitale. dar bă nuiesc cănu-i numele adev ă rat. îş i aruncăpe umeri o mantie largăş i porni în urma preotului. dumneata ai gă sit o adevă ratăcomoară . — Ah! murmurăGondy. omul pe care vi-l ofer e că petenia lor. observînd cu grijăstarea de spirit a poporului. pă rinte. monseniore. Gondy îmbră c ăun costum de cavaler. în ziua de 28. —Ş i crezi căacum îl gă sim la post? — Fă r ăîndoială . . pă rinte: unul care ar ridica toatăaceastălegiune de să raci ce forfotesc pe la ră spîntii în Paris ş i care ar ş ti să -i facăsăstrige în gura mare.

pe care nu ş i-o putuse stă pîni ş i care îl surprinse pe vicar. — Maillard. ră spunse preotul. cerş etorul se ridicăde pe scaun ş i întinse sfeş tocul. care pă rea obiş nuit cu vorba lui. Locurile astea se cump ă ră . rîzînd. Avea lîngăel o că ldă ru ş ăş i ţ inea un sfeş toc în mîn ă . Dar tră snetul n-o săcadă decît atunci cînd se va gă si o că petenie ca să -l îndrume unde trebuie. e bogat. destul de gras. prietene. cerş etorul avu o uş oarătresă rire ş i-l privi cu un aer mirat. — E un privilegiu faptul c ăstăaici? întrebăGondy. În clipa cînd preotul ş i vicarul puserăpiciorul pe prima treaptăa scă rii. Preotul ş i vicarul atinseră sfeş tocul cu vîrful degetelor ş i îş i fă curăsemnul crucii. cad pe capul bietului popor. cu pă rul că runt ş i cu ochii cruzi. cucernice pă rinte ş i. interveni vicarul. treizeci de mii de livre. Asta-i o mare cinste pentru un biet împă rţ itor de apăsfin ţ ită . Cred c ăa plă tit o sutăde pistoli pentru el. în cazul căvom gă si una. — Nu. N-ai vrea săte amesteci într-un mic ră zboi civil în cazul cînd ar izbucni unul. aş ezat pe un sc ă unel ş i rezemat cu spatele de una din coloane.— Iată -l! zise el. apoi toatălumea e nemulţ umit ă . — Da. două zeci ş i cinci. toate vă ică relile ş i blestemele astea au stîrnit doar o furtună . ca de obicei. — Prietene. Vicarul aruncă un ban de argint în pă lă ria a ş ezatăal ă turi. ba chiar mai mult. Era un om între ş aizeci ş iş aizeci ş i opt de ani. — Cu mine?! murmurăcerş etorul. vorbi de Gondy. numai căcine zice toat ălumea zice nimeni. — Cumpă rat? — Întocmai. puterea ta . Cerş etorul clă tinădin cap: — Astea-s întîmplă ri triste. Pe chipul lui stă tea zugră vitălupta dintre bine ş i ră u. — Pă i toate strig ă tele astea. lă sînd cîte două zeci. În glasul cerş etorului se simţ ea o undăde batjocură . — Hm! fă cu Gondy. o fire rea. — Fii mai lă murit. monseniore. tică losul? — Unii dintre ei mor. îmi pari un om priceput. ş i săpui sub comanda acestei că petenii. st ă pînit ăde voinţ ăori poate de remuş care. E la postul lui! Gondy se uit ăîntr-acolo ş i vă zu un om să rman. zise preotul. Am vrut să ş tim ce gîndeş ti despre lucrurile petrecute ast ă zi ş i ce-ai auzit spunînd pe cei ce intra ş i ies din biserică . la pă mînt. doar fulgere. Cît despre ce se vorbeş te. În acest timp se apropiau de tinda bisericii. — Prin urmare. Nu credeam săplasez atît de bine milosteniile mele. Dînd cu ochii de cavalerul ce-l însoţ ea pe preot. atîta tot. continuăpreotul. A cumpă rat de la cel dinaintea lui locul de unde împarte apa sfinţ ită . scund. toatălumea se plînge. săstă m un pic de vorbă . am venit aici cu domnul.

apoi ieş i din biserică . Maillard. —Ş i crezi căai o putere atît de mare asupra alor tă i. — Gîndeş te-te. adicăiertarea p ă catelor ce-am să vârş it în via ţ ă . mă rturisi cerş etorul. spuse preotul. Totul va fi gata. suflete înflă că rate ş i fă răde vreun stă pîn. domnule. — Ră spund. întă ri preotul. ş i chiar pe vicar. vorbi cerş etorul. — Ră zboiul acesta nu numai căva primi încuviin ţ area bisericii. merse de-ş i muie mîna în aghiazmatar..personalăş i înrîurirea pe care ai dobîndit-o asupra tovară ş ilor tă i? — Da. Cît despre iertarea pă catelor. Ş tiu căîntotdeauna aţ i fost foarte bun cu mine. însănumai dacără zboiul ă sta ar primi încuviinţ area bisericii. vei mai primi o pungăcu cinci sute de pistoli. ca ş i cum n-ar fi avut încredere în apa sfinţ itădin că ldă ruş a lui. dar va ş i fi condus de biserică . — Ar trebui ales un loc înalt. puse cu grijăal ă turi că ldă ru ş aş i sfeş tocul. zise preotul. de vreme ce pă rintele r ă spunde pentru tine. Vorbeş ti cu o siguran ţ ăcare-mi face plă cere ş i. Ş i dacăsînt mulţ umit de tine. — Vrei să -ţ i dau o recomandare pentru parohul de la Saint-Jacquesla-Boucherie? Are săte duc ăîntr-o înc ă pere a turnului. — Ah! exclamăGondy. Ia toate mă surile pe care le gă se ş ti de cuviinţ ăş i spune-mi unde te pot gă si astă -searăla zece. zise cerş etorul. — Aş adar. —Ş tiu. Te-ai însă rcina s ăridici într-o noapte vreo zece baricade? — M-aşînsă rcina săridic cincizeci. — Minunat! spuse cerş etorul. care are indulgenţ e ce iartăorice p ă cat. Ochii cerş etorului scă pă rarăde lă comie.. de unde un semnal săpoatăfi v ă zut în toate cartierele Parisului. —Ş i poţ i săm ăîncredin ţ ezi căvei gă si cincizeci de oameni hotă rîţ i. domnule. O săte recomandă m vicarului. mîndru. pentru asta îl avem pe arhiepiscopul Parisului. aş a cum mi-a spus adineauri pă rintele? — Cred că -mi poartăun oarecare respect. aş a cum s-au pră bu ş it odinioarăzidurile Ierihonului? — Cred căpot săiau în seama mea lucruri mai grele ş i mai de seamă . pă rinte. . pe disear ăla zece. ş i-n ziua hotă rît ăs ăle ap ă r. că ci aş a mi-aşatinge ţ elul. replicăcerş etorul. dă ruit cu mari puteri de c ă tre biserica de la Roma. ş i într-un fel mi-am luat ră spunderea pentru tine. aş a căş i eu doresc din inimăsăvăfiu de folos. dar îş i stă pîni tulburarea. încît. — Iatăo pung ăcu cinci sute de pistoli de aur. Nu numai căvor face tot ce le voi porunci. — Pe diseară . — La naiba! mormă i Gondy. dar măvor urma oriunde. strigînd „Jos cu Mazarin!". cu gîtlejul zdravă n. săfacăsăse pră buş eascăzidurile Palatului Regal. Îş i duse scaunul în biseric ă . care e un senior atotputernic. Eu te-am recomandat acestui domn. glă sui vicarul.

vă deş ti totuş i înclinaţ ii atît de ră zboinice? — Cum se face cămonseniorul.IV TURNUL DE LA SAINT-JACQUES-LA-BOUCHERIE La ş ase fă răun sfert. glă sui parohul de la Saint-Merri. Ai ridicat atunci întreg cartierul. . În adîncul sufletului meu sînt de-al Frondei. — Lă mureş te-mă . da. monseniore. — Ei bine. pe cinstea mea! rîse Gondy. monseniore. ş i. Planchet se înclinăca un om umblat prin case mari. iatăpersoana de care am avut cinstea sa văvorbesc. am fost optsprezece luni valetul domnului d'Artagnan. am fost osîndit la spînzură toare. Vicarul aruncăo privire plinăde interes ş i vă zu căera urmat de cineva. într-adevă r! fă cu vicarul. — A. — Monseniore. – mormă i Planchet. domnul d'Artagnan îş i face datoria apă rîndu-l pe Mazarin. ră spunse Planchet. Dar ş tii. am avut întotdeauna înclinaţ ii r ă zboinice. înainte de a sluji ă ş ti trei ani în regimentul din Piemont. nu? — Aproape.. om al bisericii. — Fireş te. — Cum se numeş te? — Oh. —Ş i eş ti gata săslujeş ti cauza poporului? întreb ăGondy. unde ză cea de cinci ani. — Hm. Am auzit de povestea asta. monseniorul îl cunoaş te bine: e contele de Rochefort.. — Locotenentul de muş chetari? întrebăGondy. — Se zice ca e un partizan înfocat de-al lui Mazarin. domnul de Gondy îş i rezolvase toate treburile ş i se înapoiase la arhiepiscopie. Preotul intrăînsoţ it de Planchet. eu. — Chiar el. — Ce meserie ai? — Sînt cofetar în strada Lombards. — În ce împrejurare? — Am scă pat din mîinile sergenţ ilor lui Mazarin pe un nobil pe care-l duceau îndă ră t la Bastilia. cum se face căavînd o meserie atît de paş nică . m ăprimeş te în costum de cavaler. monseniore. am fost trei ani în regimentul din Piemont. înainte săfiu cofetar. adeveri Planchet. mulţ umit de sine. Domnul d'Artagnan e ostaş . — Poftim! zise el. cu spadăla ş old ş i cu pinteni la cizme? — Ră spunsul nu-i de lepă dat. La ora ş ase se anun ţ ăpreotul de la SaintMerri. monseniore. aş a mi s-a spus. în ciuda sutanei. — Ce vrei săspui? — Nimic. Aş a cum m ăvedeţ i. care-i plă teş te solda.

mîine te aş teaptăaceeaş i sumă . Pot sămăbizui pe tine? — Credeam căpă rintele v-a spus căr ă spunde de mine! se miră Planchent. monseniore? zise Rochefort. — Fireş te! — Ai vrea săte afli sub comanda contelui de Rochefort? — L-aşurma ş i în iad. — Va face chiar mai mult decît a fă gă duit. monseniore. . o săne lipsim de ei: dacăsînt. — Puteţ i săvăbizui ţ i pe mine. îmi pare un om hotă rît. — Atunci e straş nic. Dumneavoastr ăo spune ţ iş i eu văcred. Dar îmi place s ăprimesc aceastăasigurare chiar din gura ta. întinzîndu-i mîna. fiindcă -l cred în stare săcoboare ş i acolo. v-aţ i hot ă rît. zise el. fă gă dui Planchet. ţ i-l dau în seamăpe cardinal. — Tocmai despre asta e vorba. — Bun. mîine am avea o armatădestul de puternică . scumpul meu conte! exclam ăGondy. — Uite cinci sute de pistoli. — Eş ti un flă că u isteţ . burghezii. Dacănu-s. Daţ i consemnul: — Ai nevoie de bani? — Banii nu prind ră u niciodatăş i nică ieri. ne facem datoria să -l atacă m pe Mazarin. De îndatăce uş a cabinetului se deschise. Ş i dacătotul merge bine. monseniore. Ş i preotul îl ajunse din urmăpe Planchet. — Da. luînd punga subsuoară . — Întotdeauna am fost hotă rît. — Bravo! — Dupăce semn au săse deosebeascămîine prietenii de duş mani? — Tot omul Frondei săpoarte o fundăgalbenăla pă lă rie. — Voi da cinstit socotealămonseniorului de fiecare ban. numai s ăfie vorba de-a stîrni o ră zmeri ţ ăîn oraş . ră spunse Gondy. monseniore? întrebăel. treaba o sămeargămai repede ş i mai bine. Cîţ i oameni crezi căpoţ i strînge pîn ă n zori? — Douăsute de muschete ş i cinci sute de halebarde. — Într-adevă r. se aflăpe mîini bune. — Fiţ i liniş tit. un om dă du buzna înă untru: era contele de Rochefort. — În sfîrş it. Dupăzece minute veni preotul de la Saint-Sulpice. prietene. — Sănu mai vorbim de asta. Ş i nu spun o vorbăgoală . — Chiar dumneata eş ti. în vreme ce preotul ră mase puţ in în urmă . — Bun.aş a cum noi. care îl a ş tepta pe scară . — Sînteţ i mulţ umit. — De-ar fi doar cîte unul care s ăfacăla fel în fiecare cartier. Planchet ieş i. Gondy se duse la un cufă rş i luăo pung ăcu bani. care ne fură .

fireş te.. n-am decît să -i înlocuiesc. adună -ţ i cei cincizeci de oameni ş i fii gata! — Pentru ce? — Pentru orice. da. —Ş i cînd va începe jocul? — Pe oaspeţ i i-am poftit în noaptea asta. spuse Gondy. dacăvor mai lipsi dintre ei. care se vor îndesa săfie în frunte..Aş adar. dar viorile vor începe săcînte abia mîine dimineaţ ă . — Bine. spuse vicarul. unde aş teaptăsă -i scriu ca săse întoarcăla Paris. — O doresc. e timpul. — Prin urmare? — Du-te. —Ţ ineţ i la asta? — Fiindcăsînt silit săport o pă lă rie a că rei formănu-mi place. Dacăîntîrzie. numai cătrebuie săse gră bească : că ci abia se va ridica norodul Parisului ş i vom avea zece prin ţ i în loc de unul. — Ce-ai fă cut cu domnul de Beaufort? — Se aflăla Vendômois. — Pot să -i trimit vorbădin partea dumneavoastră ? — Da. doresc barem ca pă lă ria asta săfie roş ie. — Scrie-i. — Săm ălase sănegociez aş a cum socotesc de cuviinţ ăpentru pă lă ria mea de cardinal. — Să -i spun c ăpoate săse bizuie pe dumneavoastr ă ? — Fă r ădoar ş i poate! —Ş i că -i veţ i lasămînăliberă ? — Cît priveş te ră zboiul. îl punem pe Mazarin săjoace. — Gusturile ş i culorile nu se discută . — Sînteţ i deci sigur de reuş it ă ? — Da. — Puteţ i sa văbizui ţ i pe mine ş i pe cincizeci de soldaţ i. dar într-ale politicii. — Sper.. dragul meu Rochefort. gă seş te locul ocupat. — Ce mai e? întrebăRochefort. — În cîte zile poate săfie aici? — În cinci zile. Asta însănu-i tot. —Ş tiţ i cănu se prea pricepe. pe care mi i-a fă gă duit cavalerul d'Humières. — Existăvreun semn de recunoa ş tere? . V ăasigur de consimţ ă mîntul lui. — Te asigur de asta.. — Săvinăş i va gă si o schimbare. —Ş i-i vei scrie chiar astă -seară ? — Mai mult decît atît. — Cincizeci de soldaţ i? — Da. Distracţ ia odată terminată . surîzînd. rîse Rochefort. El instruieş te recruţ ii ş i mi-i împrumută . în cazul căaşavea nevoie. trimit pe cineva la el.

Bă gă de seamăcăo luminăveghea la una dintre ferestrele cele niai de sus ale turnului. Bă tu ş i i se deschise. Ai săvezi dacăsînt prea bă trîn pentru a fi un om de acţ iune! Era nouăş i jum ă tate ş i vicarul avea nevoie de o jum ă tate de ceas ca săajungăde la arhiepiscopie la turnul Saint-Jacques-la-Boucherie. Ajuns acolo. dragul meu Rochefort! — Ah. astfel ca vicarul săo gă seascăla plecare. vicarul ciocă ni la uş ă . spuse o voce în care recunoscu vocea cerş etorului. — Ei bine. Cu bine. te-ai ţ inut de cuvînt? — Nu chiar. Omul se apropie în tă cere de fiecare dintre cele trei lumînă ri ş i le stinse pe rînd. eu voi avea douămii. De Gondy trecu pragul. puse lumînarea într-o firidă . una în faţ a ferestrei ce dă dea spre strada Saint-Denis. — Perfect. luminîndu-i calea. tolă nit pe un pat ca vai de lume. jupîne Mazarin! mormă i Rochefort. — Nu cumva te lauzi? — Doriţ i o dovadă ? — Da. — Ce semnal? — Semnalul pentru baricade. ş i coborî.— O fundăgalben ăla pă lă rie. Într-adevă r. spuse Gondy. — Ce faci? întrebăvicarul. se ridică . nu-i a ş a? — Da. — Cum adică ? — M-aţ i cerut cinci sute de oameni. Numai fiţ i cu bă gare de seamăsănu vărupeţ i picioarele dînd peste vreun lanţ sau că zînd în vreo groapă . ascunsădupănori negri ş i groş i. — Intră . — Bun. ră spunse cerş etorul. monseniore! — Cu bine. era împ ă rţ itorul de apăsfinţ ită de la biserica Saint-Eustache. — Ah! — Cînd veţ i pleca de aici o s ă -mi vedeţ i oamenii la treabă . Stă tea în aş teptare. odaia era luminatădoar de razele palide ale lunii. . Preotul însuş i îl aş tepta ş i-l conduse pîn ăîn vîrful turnului. tră gîndu-l dupăel pe preotul care nu putuse s ăintervinăcu un cuvînt în acestă convorbire. Vicarul se pomeni înconjurat de întuneric. Deş i cheia era în broască . Vă zîndu-l pe vicar. Orologiul tocmai bă tea de zece. îi ară tăo uş iţ ă . În încă pere ardeau trei lumînă ri. una în fa ţ a ferestrei ce dă dea spre vechiul oraş . jupîne Mazarin. — Am dat semnalul. cu marginile poleite de lumina-i argintie. zise vicarul. una în faţ a ferestrei ce dă dea spre Palatul Regal. ş i? — Ei bine. Omul nostru se aflăla post.

ca a unui om ră vă ş it de o luptă lă untrică . Te-am binecuvîntat ş i asta-i ceva sfînt pentru mine. — Sînt două zeci de ani de cînd nu beau decît apă . N-ai fă cut toat ăviaţ a ceea ce faci azi. V-am recunoscut dintr-o ochire. monseniore. Ia săvedem. Acum aminteş te-ţ i că eş ti o că petenie ş i nu te duce săbei. Iatăbanii. adic ăpreacucernicul vicar. se tîngui el. dar. tot atîţ ia cîţ i ai mai primit. prietene! — Nu. — Eh! exclamăvicarul. — Acum. care auzi zornă itul monedelor cînd acesta îş i înfund ămîna în banii de aur. încît Gondy întinse mîna ş i-i dă du binecuvîntarea cu cea mai mare blîndeţ e de care era în stare. Cerş etorul rosti aceste cuvinte cu atîta umilinţ ăş i cu atîta adîncă pocă inţ ă . nu ţ ine de justiţ ia omeneascăş i dumneavoastrănu măputeţ i izbă vi de p ă cat decît binecuvîntîndu-m ăcît mai des. Eş ti zgîrcit. —Ş i înainte se asta? — Am stat închis la Bastilia. Înainte sămăpă ră siţ i. glă sui cer ş etorul. aş a cum trebuie săfie ş i pentru line. Nici pomeneal ăde aş a ceva. deş ertă ciune! — Totuş i iei banii! — Da. am nevoie de ea. vă zu căcerş etorul stă tea între el ş i uş a. omule! Cerş etorul scoase un oftat ş i zvîrli punga.— Bine. — Va săzic ăo sără mîn acela ş i. Măiei drept altul. — Ciudatăfiinţ ă ! murmurăGondy. — Vorbeş te deschis! îl îndemnăvicarul. ai să vîrş it vreo nelegiuire osîndităde justiţ ia omeneasc ăş i de care te-aşputea ierta? Cerş etorul clă tinădin cap: — Nelegiuirea pe care am să vîrş it-o eu. Avea faţ a palidăş i încordată . nu? — Nu. a ş a ca adineauri. monseniore. fac asta numai de ş ase ani. În prima clipăcrezu ca omul are vreun gînd r ă u. —Ş i înainte săfii la Bastilia? — Am săvăspun. întorcîndu-se. N-o săajung niciodată sămălepă d de omul vechi din mine? O. că ci în clipa urm ă toare îl vă zu împreunîndu-ş i mîinile ş i că zînd în genunchi. dar măleg înaintea dumneavoastrăsăfolosesc tot ce-mi ră mîne pentru fapte bune. Ş i îş i luăp ă lă ria ca săplece. ne-am legat unul de altul. Gondy surîse: —Ş i vrei binecuvîntarea mea? — Da. în ziua cînd ve ţ i avea bună tatea s ă -mi . zise vicarul. Omul luăpunga din mîna vicarului. monseniore. — Monseniore. rogu-v ă . monseniore. daţ i-mi binecuvîntarea! — Monseniore! exclamăGondy. văiau drept cel care sînte ţ i. tică loş ie! O.

ascultaţ i spovedania. Ieş i în strada Saint-Honoré ş i porni în lungul ei. Gondy nu fă cuse nici o sut ăde paş i pe stră zile Parisului ş i îş i dă du seama deodat ăde ciudata schimbare petrecută . care ridicau baricade pentru a doua zi. priveliş tea se schimbă : negustorii alergau din pră vă lie în pr ă vă lie. Gondy se uita la aceş ti oameni ai întunericului. dar se deschideau în grabă . Cînd vreunul dintre ei se apropia de el. Gondy ieş i iară ş i pe chei. Toate aceste mantii. Aici. Adu-ţ i aminte că . Cu bine! — Cu bine. fie negre. se vedeau umbre tă cute care desfundau stră zile. are săaibăputerea să -i trimit ăîndă ră t. era gata să -ş i fac ăsemnul crucii. La lică rirea unei lanterne. ş opti înă bu ş it cerş etorul. archebuzelor. vicarul constatăcătrecerea era pă zită . altele care să pau gropi gata săînghităcompanii întregi de că lă re ţ i. dupăcum ţ ineau de pă turile de sus ori de jos ale burgheziei. în vreme ce vreo cîţ iva singuratici treceau de la un pîlc la altul. — Vămulţ umesc. Întreg oraş ul pă rea locuit de fiinţ e fantastice. Toate aceste fă pturi atît de active se duceau. Vicarul luălumînarea. aidoma unor demoni porniţ i săfă ptuiasc ăceva necunoscut: erau cerş etorii de la Curtea Miracolelor. Ajungînd la Pont-Neuf. vicarul îl recunoscu pe Planchet. Un ins mergea din uş ăîn uş a. V RĂ ZMERIŢ A Era aproape unsprezece noaptea. deschizînd u ş aş i plecîndu-se adînc în faţ a prelatului. prin strada Monnaie. dupăce i-a stîrnit din bîrlogul lor. — Fie cum spui. erau oamenii împă rţ itorului de ap ăsfin ţ itădin faţ a bisericii Saint-Eustache. altele care tr ă geau ş i ră sturnau c ă ruţ e. îndreptîndu-se spre strada Ferronnerie. Dar încănus pregă tit săo primesc. stă teau locului. la ace ş ti truditori de noapte cu oarecare spaimă . la orice ceas din zi sau din noapte vei veni la mine. monseniore. încovoiat sub povara spadelor. se vedeau ridicate la spate de vîrful unei spade. muschetelor ş i armelor de tot soiul pe care le împ ă rţ ea pe mă surăce înainta. — Bine. uş ile pă reau ză vorîte ca ş i obloanele. zise cerş etorul. Pîlcuri de burghezi în mantii negre ş i cenuş ii. sau flinte. monseniore. iar în faţ ăde ţ eava unei archebuze. veneau. lă sînd sătreacăniş te oameni care parcăse temeau sănu se vadăce duc: erau negustorii care aveau arme ş i care împrumutau ş i celor care nu aveau. sînt gata să -ţ i dau iertarea pă catelor. coborî ş i ie ş i visă tor din biserică . alergau. fie cenuş ii. Un om . întrebîndu-se dacă .

Veni drept spre el ş i îi puse pistolul în piept. care coborî închizînd trapa dupăel. „Jos cu Mazarin!". Vicarul se întoarse acasă . Cei care purtau pă lă rii împodobite cu pene ori cu spade aurite erau opriţ iş i puş i săstrige: „Tr ă iască Broussel!". ba chiar execuţ ii. se simţ ea căpe toate aceste stră zi întunecoase ca niş te abisuri se petreceau lucruri neobiş nuite. Parisul pă ru cătresare la vederea propriei sale înfă ţ iş ă ri. rîzînd. cu ochi ameninţ ă tori ş i cu flinta pe umă r. dar se simţ ea lă murit căo asemenea pornire nu lipsea. copleş it de ocă ri ş i chiar bă tut. Ş i strînse mîna lui Rochefort. căel ş i tovară ş ii s ă i nu erau spionaţ iş i. din strada SaintThomas-du-Louvre ş i pîn ăla Pont-Neuf. Gondy se rezemăde colţ ul unei case ş i îi vă zu dispă rînd de la primul ş i pîn ăla cel dinaintea ultimului. ridicîndu-ş i pă lă ria. arestă ri. Era unu dup ămiezul nop ţ ii. Oameni înarmaţ i st ă teau pe baricade. Nu se ajunsese încăla v ă rsă ri de sînge. — Cine eş ti? întrebăomul. Din strada Bons-Enfants ş i pînăîn strada Ferronnerie. Gondy îş i urmăcalea ş i coborî pînăla turnul Nesle. Nu te recunosc săfii dintr-ai noş tri. ş i cine nu voia săse supunăera huiduit. în ciuda întunericului. dar nu era nimic lă murit. monseniore? — Chiar eu. fă răîndoială . Numai c-am g ă sit cu cale săcoborîm prin trapa pe unde-ş i aduce marmura. — Hei. fiindcătoţ i purtau mantii albe. — Foarte bine. —Ş i încotro? — La unul dintre prietenii mei. — Asta înseamnăc ănu-ţ i recunoş ti prietenii. Un zgomot ciudat. Baricadele fuseserăridicate pînăîn preajma Palatului Regal. iatăce întîlneai la fiece pas. un sculptor. Într-un anume loc se fă ceau nevă zuţ i rînd pe rînd. Pregă tirea ră scoalei ţ inu aş a toatănoaptea. Ai fi spus căe un oraşasediat. Din cînd în cînd se desluş ea – un vuiet ca de furtunăce se apropie. Ai fi zis c ăe un cortegiu de fantome. Sănu ne jucă m cu focul! Rochefort îi recunoscu glasul: — A. domnule de Rochefort! îl întîmpinăGondy. din strada Richelieu ş i pîn ăla . zise Gondy. dumneavoastrăsînte ţ i.se apropie de el. dragul meu domn Louvières. Acolo desluş i un lung ş ir de oameni care se furiş au pe lîngăziduri. ori ca de hulăce se înteţ eş te. fiind repartizaţ i la cavalerie. patrule. au primit numai mantii albe. Ultimul ridicăochii spre a se încredinţ a. nemaiauzit cuprinsese oraş ul. parole. A doua zi dimineaţ ă . nimic limpede ş i de în ţ eles. Deschise fereastra ş i se aplecăpeste pervaz ca s ăasculte. necunoscut. spuse vicarul. de parcăar fi intrat în pă mînt. trezindu-se. Ce oameni duci în mă runtaiele pă mîntului? — Cei cincizeci de recruţ i pe care mi i-a dat cavalerul d'Humières ş i care. Louvières îl recunoscu ş i se înclină . încît ai fi zis căsînt acele surde ş i misterioase zgomote care vestesc cutremurele de pă mînt. cumplite. îl ză ri îndatăpe Gondy.

Mareş alul. La Pont-Neuf d ă du însăpeste Louvières ş i burghezii lui.poarta Saint-Honoré se îmbulzeau peste zece mii de oameni înarmaţ i. seara. Astfel încît nici unul. livizi. dar mantiile cenuş ii îi ţ inurăpiept ş i mareş alul se retrase că tre strada Saint-Honoré. în vreme ce o grindinăde pietre se abă tu asupra lor de pe la toate ferestrele. ş i erau atîtea asemenea cete. Regina. Jupînaş ul Friquet. l ă sînd pe cîmpul de luptăpatru din ostaş ii să i. Pierdu aici trei oameni. fă lindu-se cu un pistol ş i o spadăprimite de la Louvières. obiş nuit oamenilor de arme. Atunci li se deschise o fereastr ă : vă zură . dar acolo dă du peste Rochefort ş i cei cincizeci de cavaleri ş ti ai lui. Halebardele se aplecarăameninţ ă tor să -l întîmpine. vru sătreacăînainte. Prin mijlocul acestei mulţ imi se miş cau cete de cîte o sută . dar acolo d ă du peste Planchet ş i halebardierii lui. dar pă li vizibil ş i. doborînd toate aceste mantii cenuş ii. lă satăs ăse descurce singură . pu-nîndu-ş i în degete cele mai frumoase diamante. încît de pretutindeni ră sunau strigă te. pă zite nu numai de oameni înarmaţ i. stră pun ş i. Mareş alul crezu acest punct mai slab pă zit decît celelalte ş i vru să . trimise dupămareş alul de La Meilleraie. se de ş teptase înfierbîntat ş i cuprins de o adîncătulburare. Mare fu uimirea Annei de Austria ş i a lui Mazarin cînd se trezirăş i cînd li se dă du de ş tire căoraş ul vechi. neînfricat ş i foarte aventuros din fire. Nu era chip sănesocoteasc ăo asemenea opreliş te. Mareş alul nici nu încercăs ătreacămai departe ş i se întoarse pe chei. cît ai clipi. tremurînd tot. dar fu primit cu împuş că turi. nici celă lalt nu voia sădea crezare celor spuse. cu aerul c ădispreţ uieş te grozav aceasta gloată . scris: Iatşmizeria poporului! Peste tot pe unde treceau izbucneau strigă te turbate. nutrind acel suveran dispreţ faţ ăde gloată . î ş i încropise o ceatăde ş trengari ca ş i el ş i fă cea o larmănemaipomenită . o sutăcincizeci ş i douăsute de oameni jigă riţ i. cu halebardele. alergăîn cabinetul să u. De astădată încercăsăatace. dar acolo dă du peste baricadele cerş etorului de la Saint-Eustache. auzirăş i se încredinţ ar ăc ăaş a stă teau lucrurile. ci ş i de femei ş i copii. Atunci apucăpe strada Saint-Honoré. Mazarin ridicădin umeri. înş iruite în jurul Palatului Regal ş i în spatele că rora por ţ ile stă teau închise. zicînd că se vor convinge abia cînd vor vedea ş i vor auzi totul cu ochii ş i cu urechile lor. în fruntea a peste o mie cinci sute de suflete. pe care în ajun. cei din primele rînduri strigau la santinelele nepă să toare din regimentul de gardă . unde se apucăsă -ş i ferece aurul ş i bijuteriile în casete. Bă tu în retragere că tre cartierul Halelor. purtînd un fel de steaguri pe care stă tea. luăcu el o sutăcincizeci de osta ş iş i vru s ăiasăpe podul Louvre. că ruia îi porunci săia oricîţ i oameni pofteş te ş i săse duc ăs ăvad ăce e cu aceast ăglumş . prevedere ce-i punea într-o situaţ ie proastă . zdrenţ ă roş i. furioasă . îl l ă saseră liniş tit.

ale c ă rui gînduri voi le-aţ i înţ eles greş it ş i care se angajeazăca. — Tră iascăvicarul! ră cni mulţ imea. Fontrailles. El întoarse fiecare loviturăprimităş i urletele de durere prinserăs ăr ă sune în mulţ ime. dupăcum am mai spus. la care halebardierii lui Planchet se ivirăde dup ăcol ţ ul stră zii Monnaie. Porunci la două zeci dintre oamenii să i sădescalece ş i să atace baricada. întorcîndu-se că tre La Meilleraie. Mareş alul îş i muş cămîinile de ciudă . — Scoate-măde-aici. binecuvîntînd în dreapta ş i în stînga. în cap cu Friquet ş i cu ş trengarii lui. — Copiii mei. avea să -i proteguiască . adjutantul să u. Mareş alul îl recunoscu ş i alergăla el. Îţ i iei acest angajament. cred ş i eu căda! Nu speram s ăscap atît de ieftin. că ci durerea scotea animalul din minţ i. de pe mormanele de pietre se porni o pîrîialăcumplităde împuş că turi. Mulţ imea se trase în l ă turi: drumul pe strada Saint-Honoré era cel mai scurt. pentru numele cerului! spuse el. se gă sea în acel moment suprem în care ş i cel mai neînfricat simte un fior în vine ş i sudoarea nă pă dindu-i pe frunte. Mareş alul de La Meilleraie se vedea prins între douăfocuri. ş i Gondy. mulţ imea se despicăînspre partea stră zii Arbre-Sec. deodată . în timp ce el. dar burghezii. To ţ i amuţ iră . mareş ale? ad ă ugăGondy. Cei dou ă zeci se îndreptarăspre baricadă . care imitau de zor ba ră pă itul tobelor. mai încercaţ i într-ale luptei. Numai căbaricadele se închiserăîn urma ostaş ilor. ba glasul trîmbiţ elor. cînd. împreun ăcu restul că lă re ţ ilor.forţ eze trecerea. tră geau cu mai multăîndemînare. îi striveau sub o adevă ratăploaie de gloanţ e. Baricadele se deschiserăş i mare ş alul. Gondy ridicămîna. Trimisese dupăd'Artagnan. Era o hă rm ă laie în mijlocul că reia nu s-ar fi auzit nici bubuitul tunetului. se retraser ă . dar din spatele bîrnelor. dintre roţ ile de că ruţ ă . las aici ş i pielea mea. mai numeroş i. ş i pielea oamenilor mei. libertatea lui Broussel al nostru. strigînd: „Tr ă iascăvicarul!". se hotă rî sămoarăpe poziţ ie. Oamenii că deau în jurul mare ş alului ca la Rocroy sau la Lérida. Dacănu. Ostaş ii. ocupat sa-ş i rînduiascălucru ş oarele. . glă sui el. Fu aproape un marştriumfal. avea braţ ul rupt. — Pe toţ i dracii. — Văfă gă duie ş te asta pe cuvîntul să u de gentilom. Cum era viteaz. cu pelerina peste anteriu pă ş i lini ş tit prin mijlocul împuş că turilor. În sfîrş it. În acest timp. săcearăreginei. dar toţ i urmarăîn cor: „Jos cu Mazarin!". Mareş alul ridicămîna în semn de încuviinţ are. dimpreunăcu restul ostaş ilor. calul lui primise un glonţ în gît ş i abia-l st ă pînea. Vreo cîteva glasuri adă ugarăchiar: „Tră iascămareş alul!". la fel de calm de parcăar fi condus o procesiune religioasă . spuse Gondy. în numele celor de aici. Iată -l pe mareş alul de La Meilleraie. Mazarin se afla în cabinetul lui. cerînd liniş te. Toatălumea c ă zu în genunchi. întorcîndu-se la Luvru.

Ce-i asta? Mareş alul La Meilleraie se întoarce fă ră pă lă rie. aci de faţ ăş i care e slujitorul dumneavoastră . urmat de Porthos.. totul e pierdut! izbucni d'Artagnan. — Atunci? se interesăMazarin. Fii binevenit. — Ia vezi ce se întîmplă . ş i trebuie oare să spun. — Oho: mormă i el. monseniore. — Priviţ i la pă lă ria ş i la pelerina mea. deschizînd fereastra. ba poate chiar din pricina ei. strigăMazarin. — Grilajul?! Numai patru-cinci minute. Ş i d'Artagnan ară tăpelerina g ă urităde patru gloanţ eş i pă lă ria stră punsăde asemenea de douăgloanţ e. intră . cu nep ă sarea-i obi ş nuită . pe legea mea! ră spunse d'Artagnan. sfă rîmat. urmate de o cumplităpîrîialăde gloanţ e. domnule d'Artagnan. spune! — „Jos cu Mazarin!". au sa tragă ! — Au consemn sătrag ăasupra mulţ imii. ca ş i prietenul dumitale.. dacămulţ imea se apropie de Palatul Regal. D'Artagnan se duse la fereastră . uite cămi-a sc ă pat! Mazarin surîse. cai plini de sînge. În ciuda acestei poveţ e. Cît despre mantia lui Porthos. Fontrailles cu braţ ul în eş arf ă . ce-au vrut săne mai sileascăsăstrigă m? — Spune. în ciuda uniformei ce port. — Nu. nu eram în voce. Eu unul. ră bufnirăvreo trei-patru împuş că turi. gînditor. la dracu! se ră sti d'Artagnan.. Totuş i.. îndoit. care în mijlocul zarvei din jur nici nu se auzi. Pe legea mea. zise d'Artagnan. dar nu avea curaj. Nu trageţ i.. că ci d'Artagnan nu era de serviciu. dar pă li teribil. Mazarin îş i ş terse fruntea ş i îş i roti ochii în jur. monseniore. Oraş ul e în plinărevoltăş i adineauri.dar. osta ş i din gardără ni ţ i. domnul du Vallon e ră cit ş i n-a strigat nici el. Ei.. unul trecu pe sub braţ ul lui d'Artagnan ş i pref ă cu în ţ ă ndă ri o oglindăîn care Porthos se privea cu plă cere. monseniore? Nimic bun. Atunci. intra. clă tinînd din cap. Oare ce se petrece în Parisul ă sta afurisit? — Ce se petrece. Eu aşfi strigat! În clipa aceea vuietul din stradăr ă sunăş i mai aproape. — Ah. în mijlocul acestui tumult. domnule d'Artagnan! exclamăcardinalul. Ar fi dorit grozav săse apropie de fereastră . — Avem grilajul. uitîndu-se cu o naivă admiraţ ie la cei doi prieteni. — Pă i dacătrag. nu spera să -l vadă . nedespă rţ itu-i prieten. Grilajul va fi smuls. . spuse el. au vrut săne sileascăsăstrigam „Tră iascăBroussel!". — Diavolo! exclamăcardinalul. o loviturăde halebard ăi-o despicase într-o parte ş i un foc de pistol îi retezase pana de pă lă rie. dar ce fac santinelele? Duc arma la ochi. pe cînd stră bă team strada Montorgueil cu domnul du Vallon. locotenentul se ivi în prag. Plumbii muş car ăcu scrîş net din fa ţ ada Palatului Regal. —Ş i-aţ i strigat? întrebăel. dupăzece minute.

încît cancelarul a socotit căi-a sunat ceasul ş i s-a spovedit fratelui să u spre a fi pregă tit sămoarăîn cazul ca ar fi fost descoperit. — Veniţ i. îngă duia s ăse vadătot ce se petrecea acolo. monseniore! rosti d'Artagnan. fie de Paris. povestea c ătră sura lui a fost sfă rîmată . zise Mazarin. fă cînd un ocol. tremurînd din creş tet pînă -n t ă lpi. Regina stă tea în picioare. unde o b ă trîn ă slujnicăl-a încuiat. femeile. Din fericire. devastat. Villequier ş i Guitaut. VI RĂ ZMERIŢ A SE PRESCHIMBĂÎN RĂ SCOALĂ Încă perea în care intraserăd'Artagnan ş i Porthos nu era despă rţ ită de salonul unde se afla regina decît de niş te draperii. Intraţ i în odaia asta ş i aş teptaţ i. a avut timp s ăse strecoare pe o uş ămascat ăîntr-o încă pere tă inuită . — Ei bine! vorbi Mazarin. închizînd cu liniş te fereastra. — Care-i pă rerea dumitale? întrebăcardinalul. dar avea atîta stă pînire de sine. Ş i. n-a fost aş a. Acolo. nu-i aş a? zise el. îmbr ă cînd hainele marchizului d'O. rosti d'Artagnan. veni ţ i cu mine. În faţ a reginei.— Vai! se tîngui cardinalul. O oglindăde Veneţ ia! — Eh. fie ea de Veneţ ia. — Pot săm ăbizui pe dumneavoastră . — Ei pe dracu! Săli-l daţ i pe Broussel de vreme ce-l cer! Ce naiba vreţ i săface ţ i cu un consifier al Parlamentului? Nu-i bun de nimic! — Asta-i ş i pă rerea dumitale. Am spus că sîntem oamenii dumneavoastră . acelaş i care o persecutase atîta cu două zeci de ani în urmă . căa fost urmă rit. Nu plîngeţ i înc ă . din fericire. Într-un ceas se prea poate s ănu mai ră mînăîn Palatul Regal nici o oglindă . oricît de strîmtă . spuse Porthos. domnule du Vallon? Dumneata ce-ai face? — L-aşda pe Broussel. proferînd ameninţ ă ri cumplite. Porunciţ iş i văvom da ascultare. cancelarul Séguier. M ăduc să -i spun reginei! În capă tul coridorului se opri. nu merită . — Noi nu ne dă m cuvîntul de douăori. iar deschiză tura dintre ele. ră sculaţ ii dezlă nţ uiţ i s-au apropiat de încă perea cu pricina. căpalatul a fost numaidecît invadat. domnilor. jefuit. încît ai fi zis cănu o umbreş te nici cea mai micătulburare. socotind căa fugit pe vreo uş ădosnic ă . ş i a ieş it din palat trecînd peste corpul ofiţ erului ş i a doi . Draperia subţ ire îngă duia s ăse audă . pă trunse în salon printr-o altău ş ă . domnilor. a plecat ş i i-a lă sat retragerea liberă . Atunci s-a travestit. palidăde mînie. mulţ imea. primejdia s-a dovedit atît de reală . episcopul de Meaux. În spatele ei erau Comminges. c ăa dat buzna în palatul marchizului d'O. dimpreunăcu fratele să u. în spatele bă rbaţ ilor.

ostaş i din garda lui personală . trebuie căte-ai aflat într-o mare primejdie de vreme ce-ai primit săporţ i o solie atît de ciudată ! Aceste cuvinte furărostite cu o ironie care nu scă p ăcîtu ş i de pu ţ in mareş alului. dar nu îndră znesc. — Iertare. domnule. Mazarin se strecurase fă r ăzgomot în apropierea reginei ş i asculta.ş ovă i cancelarul. uciş i în vreme ce ap ă rau poarta. deş i foarte palidă . spuse regina cu un zîmbet amar. întrebăregina. doamnă ! gl ă sui mareş alul. dupătoate probabilită ţ ile. —Ş i ce măsf ă tuieş ti? — Aşda un sfat maiestă ţ ii-voastre. ci de prezent. rîse La Meilleraie. Ar fi trebuit s ă spun dorinş a. domnule mareş al. spuse regina. Regina surîse. pă li ş i mai mult ş i chipul i se contract ă . iată -te. În timpul acestei povestiri. dar asta nu măobligăpe mine. care sămăscoatădin încurcă tură . — Ah. — Ei bine. oh. Într-adevă r. fiindcă serviciul ce mi l-a fă cut e încăfoarte proasp ă t. patru la Hale. — Voinţ a! murmurăAnna de Austria. — Îndr ă zneş te. rosti regina. ş i nu voinţ a poporului. — Ah! exclamăregina. — Bun. Regina. — Să -l eliberez pe Broussel?! Niciodat ă ! În clipa aceea se auzirăpaş i în sala din faţ ăş i mareş alul de La Meilleraie se ivi neanunţ at în uş ă . cu totul cincisprezece. îndră zneş te. dar m-am întors cu bine cu condiţ ia săvăînfă ţ iş ez voinţ a poporului. Spuneai căai să mi dai un sfat. încruntînd din sprîncene. Iată -te viu ş i nevă tă mat ş i asta-i tot ce doream. Sper c ă i-ai învă ţ at minte pe tică lo ş ii aceş tia. doamnă . Care anume? — Doamnă . am pierdut trei oameni la Pont-Neuf. . de cum ispră vi cancelarul. — Nu-i vorba de trecut. Pă lă ria mi-a ră mas nu ş tiu pe unde. dacăn-ar fi fost preacucernicul vicar. ci bine ai revenit! — Da. sînt ostaş . Eu nu sînt avocat. Aduc cu mine zece sau doisprezece ră ni ţ i. ce p ă rere ai? — Gîndesc căe ceva foarte grav. Oh. Cît despre r ă spunsul cu care m-aţ i onorat. vorbi mare ş alul. zburat ăde un glon ţ ş i.ş i prin urmare poate căîn ţ eleg greş it valoarea cuvintelor. nu? — Doamnă . sfatul meu ar fi s ă -l eliberaţ i pe Broussel. Poartă -i oricît ărecunoş tin ţ ăpofteş ti. ş ase în col ţ ul stră zii Arbre-Sec ş i doi la poarta palatului vostru. cred căaţ i vrut săspuneţ i cămi-a fost frică . Îţ i spun nu numai bun venit. nu-l ponegriţ i prea mult. m-ar fi mirat sănu-l vă d pe acest ş oricar cu picioarele strîmbe amestecat în toatăpovestea asta. fă răîndoială . doar ai îndră znit atîtea! Cancelarul se împurpurăş i îngă imăcîteva cuvinte. mare ş ale! exclamăbucuroasăAnna de Austria. doamnă . aşfi ră mas ş i eu cu pă lă ria. — Doamnă .

domnule. poţ i sărenunţ i. doamnă . înseamnăcă poate săo ş i potolească . s ă -l eliberez pe Broussel? Dacă -i aş a. De aceea stă rui. rosti regina. de ş i nu-i decît vicar. mi-a fost frică . vorbi Comminges. f ă cînd un pas înapoi. sînt nevoit s ăplec. —Ş i asta înseamnă ?. Dacăa stîrnit-o. murmur ăea. Ipocritul! Privi ţ i! — Vă d c ălumea îngenuncheaz ăîn faţ a lui. — Cu atît mai mult. urmăMazarin. că ci îl vă d dîndu-ş i binecuvintarea în piaţ a Palatului Regal. da. doamnă .. muş cîndu-ş i buzele. spuse Mazarin. Dac ăaşîndr ă zni la rîndul meu săvădau un sfat. Niciodată ! — Maiestatea-voastrăe stă pînă . n-ai teamă . Pe mine m-ar sfîş ia dacăaşfi în locul lui.— Ei bine. în dorinş a mea (Mazarin apă să asupra acestui cuvînt) ca maiestatea-voastrăsă -l primeascăpe vicar. — Ră mîi aici. Care e dorinţ a poporului meu? — Să -i fie redat Broussel. mareş ale? întrebăregina. mareş ale. adă ugămareş alul. —Ş i iată . Guitaut! Mazarin să ri îndat ă . de asemenea. zise La Meilleraie. spuse mare ş alul.Ş i măsimt mult mai în largul meu în faţ a maiestă ţ ii-voastre. care st ă tea lîngăo fereastr ăş i se uita afară . nu vreau săse creadăcăparlamentez cu niş te ră zvră ti ţ i! — Doamnă . E pentru a treia oarăîn viaţ ă cînd mi se întîmplă . spuse ea. — Oh. în timp ce curtenii se priveau cu uimire. Straş nic ră spuns! — Ei bine.. mi-a fost frică . — Încotro. mi-am dat cuvântul de cinste. — Bravo! ş opti d'Artagnan c ă tre Porthos. — M-ai sfă tui. iatăun prilej nimerit. Regina re repezi la fereastră . — Într-adevar. . care ne-au întovă ră ş it pînă aici ş i care habar n-am de unde tot ies la iveală .. oricît de ameninţ ă tor v-ar fi surîsul.ş i totu ş i am luat parte la două sprezece mari b ă tă lii ş i la nu ş tiu cîte lupte ş i hă rţ uieli. — Vicarul?! exclamăregina. începu el. mormă i Mazarin. Da. Ochii Annei de Austria aruncarăfulgere. cu toate că sînt cardinal. — Cădacănu porunciţ i săfiu arestat. doamnă . — Nu. — Atunci? — Să -l chemaţ i pe vicar. doamnă .. — Doamnă . Deş i acest sfat ar fi poate mai bun ca altul. Un om îngrozitor! El a stîrnit toată revolta asta. — Niciodată ! exclamăregina. Am poruncit săfie aresta ţ i alţ ii mai de vazădecît dumneata. decît în faţ a acelor demoni din iad. — Măduc săcomunic r ă spunsul maiestă ţ ii-voastre celor care-l aş teaptă .

rosti cu r ă cealăGondy. Gondy se înclinăcu respect.— De ce nu spui voinş a dumitale. Dar ră bdare. ce crezi c ăse va întîmpla? izbucni regina. i-o retez ăregina sec ş i fă rămă car s ăse . — Nu. maiestatea-sa doreş te. Dupăo clip ăridic ă fruntea ş i zise: — Domnule mareş al. n-aşş ovă i: l-aşda pe Broussel. — Săfie oare adev ă rat?! vorbi Gondy. aspră . Regina veni cîţ iva paş i în întîmpinarea vicarului ş i se opri în loc. Uş a se deschise din nou: mare ş alul apă ru în prag. ce spui de ră zmeriţ a asta? — Cănu mai e o r ă zmeriţ ă . rosti Porthos. încît mareş alul nu mai zise nimic: se înclinăş i plecă . că ruia începu să -i vorbeascăîn ş oaptă . Ră scoală . — Ei bine. rosti ea. du-te. pe domnul de Gondy care se gr ă beş te săse înfă ţ iş eze la porunca maiestă ţ ii-voastre. — Oare pentru a-mi spune aceasta mi-aţ i îngă duit cinstea de a mă afla în prezenţ a maiestă ţ ii-voastre? întrebăGondy cu r ă ceală . — Iată . cu buza de jos ră sfrînt ăa dispreţ . zise mareş alul. Anna de Austria se apropie de Comminges. — Nu pe dumneata te întreb. nemiş cată . În acest timp. În glasul mîndrei spanioloaice se desluş ea atîta hotă rîre. e o ră scoal ă . Eu am destul ă . incapabilăs ăse prefac ăîn faţ a vicarului. aş a s-a hotă rît. interveni Mazarin. inima acestei tulbură ri. ră bdare.. urmat de vicar. D'Artagnan se întoarse că tre Porthos. vesti el. cu aerul lui liniş tit. domnule. — Cred cămîine nu va mai r ă mîne piatra pe piatrăîn Paris. Ceilalţ i cî ţ i erau de faţ ădiscutau cu jumă tate de glas. autoritatea regelui va pune rînduialăîn toate. Regina r ă mase pe gînduri. Vicarul se uităla regină . poate pe drept. pe care îl socotea. aş a ca alţ ii? ş opti regina. Maiestateasa m-a chemat să -mi cear ăsfatul? — Da. — În locul maiestă ţ ii-sale.. ră spunse vicarul. iatăcum numesc miş carea stîrnităde ei înş iş i toţ i acei care o doresc. Pentru a-ţ i cere sfatul în împrejurarea neplă cutăîn care ne află m. — Oare cum se vor ispră vi toate astea? murmurăel. se uita în direcţ ia unde se aflau d'Artagnan ş i Porthos. — O săvedem. doamna. adeveri regina. — Ră scoalăe în sufletul acelora care cred căpoporul meu se poate ră scula! exclamăAnna. se gră bi sără spundăMazarin. caută -l pe vicar ş i adu-l încoace! —Ş i ce spun poporului? întrebămareş alul. Mazarin. neliniş tit. care încuviin ţ ăprintr-un semn. Mazarin se înclină . rece. — Săaibăr ă bdare. — Să -i spui ce-ai face în locul ei. fă cînd pe miratul. rosti Anna de Austria. scumpe vicar. Vicarul se înclină : — Prin urmare. —Ş i dacănu-l dau. doamnă .

Pe domnul de Gondy. poate deveni mîine o revoluţ ie? — Întocmai. dar ura ş i dorin ţ a de r ă zbunare se adunau în tă cere. iar frumo ş ii ei ochi alba ş tri pă reau gata să -i iasădin orbite. domnule vicar. Mazarin. — He-he! f ă cu el. ză u aş a! Se vede cît de colo căvine de la un preot. doamn ă . care azi s-a preschimbat într-o ră scoală . gîndea mult ş i vorbea puţ in. — Dacăl-aţ i da mort. O roş eaţ ăvie aprinse obrajii reginei. — Să -l dau pe Broussel! strig ăea în cele din urmă . E un fel de a vorbi. — Uite un consiliu de stat. dar într-alt chip decît socotiţ i. întocmai aş a cum spuneţ i. ş i-atunci totul s-ar sfirş i.întoarcă . Buzele-i de carmin. Bun sfat. pă lir ăş i tremurau de mînie. încuviinţ ăgrav vicarul. cl ă tinînd din cap. — Da. Ş tii doar căînţ eleg destul de prost franţ uzeasca pe care dumneata. apoi continuăcu aceeaş i liniş te: — Doamnă . ca sămă gîndesc căar lă sa multăvreme capitala pradăunei tulbură ri care poate săducăla o revoluţ ie. ră zmeriţ a de ieri. Se uităcu ră ceală la regină . rosti regina cu un zîmbet ră ută cios ş i muş cîndu-ş i buzele de furie. Priviţ i în Anglia. Minunat sfat. oamenii aceş tia sînt asemenea tră snetului: . în Fran ţ a. din fericire. vorbi vicarul cu aceeaş i lini ş te. monseniore. asta se datoreş te f ă răîndoialăfaptului ca aveţ i altele mai bune de urmat. — Dacăeu sînt cel întrebat de maiestaţ ea-voastră . deş i deprins cu furiile acestei că snicii zbuciumate. numai că . mort sau viu. L-aşda ş i eu pe acest domn Broussel. dupăpă rerea dumitale. domnule. Cunosc prea bine înţ elepciunea reginei ş i a sfetnicilor ei. noi. ră spunse regina. cu Athos ş i Aramis. care tocmai f ă cea semn lui Mazarin săspunăş i el ceva. sfat de prieten. dacăp ă rerea mea nu e pe placul maiestaţ ii-voastre. Gondy se ţ inu tare. o vorbeş ti ş i o scrii fă răcusur. totul s-ar sfîrş i. — Ascultîndu-te. — Am spus mort sau viu? reluăMazarin. zise d'Artagnan că tre Porthos. în urbea La Rochelle. dupăobiceiul să u. — Acolo ş i în altăparte. trebuie săcred oare căpoporul a pierdut orice mă sură ? — Anul acesta nu-i prielnic regilor. — În fortă rea ţ a Saint-Gervais. Mazarin însuş i. ră mase înspă imîntat. nu avem un Oliver Cromwell. aminti Porthos. — Cine ş tie? f ă cu Gondy. Vicarul lă săfurtuna sătreac ă . Insultele din ziua aceea pă reau călunecăpe lîngă el ca ş i batjocurile din ajun. — Deci. Numai că noi am ţ inut altele mai acă tă rii. glă sui Gondy. asemuite de toţ i poeţ ii vremii cu rodiile în floare. în adîncul inimii sale. doamnă . atunci voi spune căîmpă rtă ş esc întru totul pă rerea domnului mareş al. cu un zîmbet care te înfiora. pică turăcu pic ă tură .

atunci dumneata. cucernice vicar." — O săpun ăsă -l omoare. Săvedem ce-o săiasă . dac ă sare careva asupra lui. îi ş opti d'Artagnan lui Porthos. dumneata o să -i potoleş ti. zise regina. cu aceeaş i ră ceală . Se vedea căse stră duieş te să -ş i st ă pîneascăb ă tă ile repezi ale inimii. eu. Se vedea c ăface sforţ ă ri de necrezut ca să -ş i stă pîneascăfuria: se r ă corea cu evantaiul. Dar. observăGondy. — Maiestatea-voastră . Dar prev ă d căvor fi cumplite ş i căvor avea darul să îndîrjeascăş i mai mult pe ră zvră tiţ i. spuse regina. în sfîr ş it. îş i pipă ia c ă maş a de zale îmbră catăpe dedesubt ş i. dac ă -l daţ i pe Broussel. fă răsă -ş i gă seascălocul.nu-i cunoa ş tem decît în clipa cînd lovesc. Gondy. Dimpotriv ă . —Ş i eu la fel. Uite un om aş a cum îmi place mie. folosiţ i-l. — Deci eu n-am acest drept? exclam ăregina. uită -te bine la preotul ă sta. — Bun! murmurăMazarin. în ră stimpuri. va lua mă surile de cuviinţ ă . d'Artagnan. În acest timp. îl vă d.Ş i poate căeu însumi îmi voi fi pierdut atunci orice înrîunre asupra lor. acum că . — La naiba! fă cu d'Artagnan că tre Porthos. oprindu-se. regina îş i apă sa pieptul cu amîndou ămîinile. care începuse săse neliniş tească . cugetăGondy în sinea lui. drace. Regina urmă rea din ochi pe cei care plecau. n-o săfiu acela. Gondy fă cu o plec ă ciune ş i vru săse retragădimpreunăcu ceilalţ i. jur pe Dumnezeu că . continuăneîndur ă tor vicarul. unul. mirosea felurite parfumuri ş i se plimba de colo-colo. domnule. oricum. De ce nu-i el ministru. zise Porthos. a ş ezîndu-se. ce ispră vi am să vîrş i împreună ! — Da. dîndu-le binecuvîntarea dumitale. Cîtăvreme. — Haide. i se ală turăPorthos. murmurăd'Artagnan. eu îl apar. r ă spunse Gondy. cerceta cu privirea draperiile. Dupăce ultimul dintre curteni închise uş a. Are săcedeze. Era limpede cănu prea înţ elegea cuvintele prietenului să u. — Ră mîi. iar eu. să -l slujesc pe el în locul secă turii ă steia de Mazarin! Ah. — Poate căva fi prea tîrzîu. — Dacăîl ave ţ i. — Ei bine. — Bun. în afarăde Mazarin. — Porthos. Fiecare dintre cei de faţ ătres ă ri înfiorat ş i urmăun moment de tă cere. Mazarin ş edea pe scaunul lui ş i pă rea s ăcugete. Haide. se întoarse. care ai atîta putere asupra lor ş i care eş ti prietenul nostru. Ei ş i? — E un om ş i jum ă tate! Porthos întoarse ochii mirat spre d'Artagnan. maiestatea-voastrătaie din r ă dă cină orice ră zvră tire ş i dobîndeş te dreptul de a pedepsi aspru orice nou ă încercare de ră scoală . Regina concedie curtea printr-un semn. locului. că uta sub pelerinăsăvad ădacă mînerul pumnalului spaniol ascuns acolo îi e la îndemînă . spuse ironic regina. zise Porthos. „Bun.

mă . mai degrabăl-aşstrînge de gît cu mîinile mele! Ş i se repezi cu pumnii încleş taţ i spre Gondy. fă răîndoială . ceea ce constituie forţ a cîrmuitorilor puternici. oricît de iscusit fizionomist ar fi fost. Aceastăasprădojană . strîngîndu-l din ce în ce mai tare. Doar privirea-i de ghea ţ ăse încruci ş ăca o spadăcu privirea furioas ăa reginei. într-o altă împrejurare. lă sînd braţ ele vlă guite să -i atîrne de-a lungul corpului ş i zise cu o voce în care se ghiceau lacrimile: — Iartă -m ă . supus ăslă biciunilor femeii. se îmblînzi pe loc. ş i gata! Iar cardinalul Mazarin mi-ar purta o recuno ş tinţ a nem ă rginită . cucernice vicar. Ca s ă spunem aş a. e ş ti nebună ? Te cer ţ i aici ca o femeie de rînd. cînd Mazarin tă cu. îl ura în clipa aceea cel puţ in tot atît cît îl ura ş i pe Broussel. ş opti: — Porthos. eu l-aşucide pe Vitry.sîntem singuri. d'Artagnan apucase braţ ul lui Porthos. asta dac ăar mai exista vreun Vitry la curte ş i dacăVitry ar intra acum pe u ş ă . vă dind o elocinţ ăce-l caracteriza pe Mazarin atunci cînd vorbea italiana ori spaniola. S ăm ăumilesc pîn ăîntr-atît?! Sînt reginăsau nu? Toatăaceastăgloatăcare url ăe mul ţ imea supu ş ilor mei sau nu? Am prieteni. apoi eliberaţ i-l pe Broussel ş i redaţ i-l poporului. Apoi. recunoaş teţ i public o greş eală . — Iată -l. — Iatăun om mort. repetăsfatul dumitale. nu bă nui decît un simplu avertisment la moderaţ ie. cucernice vicar. — Oh! strigăAnna de Austria. Dinspre partea ei. fu rostităcu o expresie de nepă truns. încît Gondy. SfintăFecioară . înainte s ă ajungăla acest prelat de ispravă . Ascultă ! — Doamnă ! strig ăcardinalul. Numai ca. o regină ?! Nu-ţ i dai seama căai în faţ a ta. prin urmare. astă zi linguş eş te ş i dezmiardă . dar din care nu ră mînea nici urmăcînd vorbea franţ uze ş te. în persoana acestui preot. Doamna. Astă zi nu-i momentul. ostaş i? Ah. ş i că . ş i pune ieş irea de adineauri pe seama suferinţ ei mele! Femeie ş i. altfel nu e ş ti decît o femeie vulgară ! La primele cuvinte ale acestui discurs. doamn ă : lă saţ i săse cread ăc ăaţ i chibzuit adînc lucrurile. pe care. continuăea. tu. aprinzîndu-se de propriile-i cuvinte. dacăacest preot vrea. Se aş eză . pe care e primejdios să -l înfrunţ i acum. ş i tu la fel! — Bine. fă răs ăi se clinteasc ăun mu ş chi pe faţ ă . consimţ i Porthos. — Sst! fă cu Porthos. sănu spui niciodat ăfaţ ăde Mazarin căîn ţ eleg spaniola. ce faceţ i? Apoi adă ug ăîn spaniolă : — Anna. cum spune regina Caterina. lă săfocul din ochi săi se stingă . Decît s ăli-l dau pe tică losul de Broussel. zise gasconul. săpui piciorul în prag. Gondy ră mase nemi ş cat. apucînd-o pe Anna de Austria de braţ ş i tră gînd-o înapoi. sîngele să -i fugădin obraji ş i mînia vorbirii de pe buze. altfel sînt un om pierdut. într-un ceas pierzi coroana?! Deci lasăpe mai tîrziu. întreg poporul Parisului. astfel mustrată . regina.

credeţ i-l pe vicar. din prag. săţ in ăr ă zboiul civil numai un an ş i fac săaureascăpentru mine spada de comandant suprem! — Dar eu? întrebăPorthos. — Doamnă . dacăîmparte aş a pă lă riile de cardinal. Gonay se uitănedumerit la Mazarin. Cardinalul se apropie de regină să -i vorbească . — Nouă . maiestatea-voastrăgreş eş te socotind drept nesupunere pă rerile mele sincere. întă ri Gondy. regină . îmi ies din fire la primele semne de nesupunere. Du-te. ciulise urechile. „Ah. mugetele unui vulcan nu se pot asemui nici pe departe cu furtuna de strigă te ce tocmai se ridica spre . sănu pricinuiascămari nenorociri. mirat căbate pasul pe loc. doamnă . Gondy zîmbi. te temi cu adevă rat de tulburarea poporului? — Da. spuse regina. Mazarin. Urletul valurilor. Nu cu regina are poporul ce are. atîta tot. fiind prea fericit sătră iascăsub cîrmuirea maiestă ţ ii-voastre. crezînd căvicarul va pomeni de strigă tele: „Jos cu Mazarin!". În acea clipă . un tumult înspă imîntă tor se auzi în Piaţ a Palatului Regal. — Aş adar. tică los viclean!" îş i zise Gondy în sinea lui. rosti Gondy. — Iertare. doamnă . oare ce-o săne fă gă duiascăîn ziua cînd au săvrea să -l omoare? întrebăd'Artagnan. La naiba. privirea reginei se învă pă ie. ş i să -i cerem chiar de mîine un regiment pentru fiecare. în clipa de faţ ă . — În acest caz. Poporul a strivit santinelele de grilaj ş i acum forţ eazăporţ ilel Ce porunciţ i? — Ascultaţ i. eu cred cătrebuie săle pui noi z ă gazuri dinainte. Cea dintîi pă lă rie de cardinal disponibilăpare anume fă cutăpentru acest cap nobil. bubuitul tră snetului. am sămăgîndesc. care la cuvintele: Nu cu regina are poporul ce are. nu se bucurăde prea multătrecere. spre regină . adă ug ăGondy. vorbi regina. dac ămaiestatea-voastrăi-l dătotuş i pe Broussel. Maiestatea-voastrănu are decît supuş i plecaţ iş i plini de respect. Porthos. îi fu recunoscă tor lui Gondy pentru aceast ăsc ă pare din vedere ş i spuse cu glasul cel mai mieros ş i cu cea mai prietenoasăexpresie întipă rităpe faţ ă : — Doamnă . —Ţ ie aşface săţ i se dea bastonul de mare ş al al domnului de La Meilleraie.îngrozesc de ră zboiul civil. ai mare nevoie de mine. Mătem căo datăce torentul rupe ză gazurile. surîzînd. — Ce mai e? zise el. săne preg ă tim.ş i obiş nuităsăfiu ascultată . Comminges d ă du buzna în salon. doamn ă ! spuse Gondy. înclinîndu-se. poporul îl cere pe Broussel. dupăcît mi se pare. Deodată . îngă imăComminges. care e unul dintre cei mai iscusiţ i politicieni ce avem. care. Mazarin se fă cu alb ca varul. Drace.

Ţ inut în loc de Louvières. interveni Mazarin. te rog. — Adevă rul. — Cîţ i oameni ai la palat? —Ş ase sute. — Prea tîrziu! se tîngui Mazarin. Anna. Anna de Austria fu cuprinsăş i ea de fricăş i-l chem ăînapoi pe Comminges. Apoi ră sunăcu putere: „Tră iascăBroussel! Tr ă iascăvicarul!" — Tră iascăregina! strigăvicarul. se auzirădoar cîteva glasuri slabe ş i stinghere. Regina semnează . punîndu-i înainte o panăde scris ş i o hîrtie. pe care o deschise.cer. — Posteazăo sut ăde oameni în jurul regelui. Poate căvicarul nu scosese acest strigă t decît spre a o face pe Anna de Austria . În schimb. ne pierzi pe toţ i. nu-i timp de pierdut. strigă : — Iatăordinul! Întreg Parisul pă ru căsloboade un uriaşstrigă t de bucurie. — Nici un pas mai mult! strigăel. smulgîndu-ş i pă rul din cap. pe dumneata. Gondy se repezi la o fereastră . Vicarul. se întoarse la ferastr ăş i. Trebuie! Apoi adă ug ă : — Semnează . iar cu restul să -mi mă turi de aici toatăcalicimea asta. — Ei. luăpana în mînăş i semnă . fluturînd-o în mînă . În clipa aceea ră sunăun pîrîit îngrozitor: una din por ţ i începea s ă cedeze. — Da. care îi sorbea din ochi cele mai mici miş că ri. doamnă . Îl recunoscu pe Louvières în fruntea unei mulţ imi de trei-patru mii de oameni. poporul nu înaintase nici m ă car cu un pas. pe rege. ce faceţ i? — Du-te! Comminges ieş i. pe mine! La acest strigă t izbucnit din inima cardinalului îngrozit. doamnă . — Ce spui? izbucni regina. Regina scrise: „Paznicul închisorii Saint-Germain va pune în libertate pe consilierul Broussel". vreau eu acest lucru! Regina se pră buş i pe un scaun. murmurul nă prasnic al mîniei ră suna fă răîncetare. — Ce poruncesc? repetăregina. interveni Mazarin. cu acea supunere des ă vîrş ităa ostaş ului. — Doamnă . înş fă căhîrtia de îndatăce o vă zu semnată . Ş i semnă . Drept ră spuns. D'Artagnan puse mîna pe spadăş i fă cu semn lui Porthos săfacăla fel. Prea tîrziu! Poarta cedăş i se auzirăurletele de bucurie ale gloatei. — Salvaţ i-o pe regin ă ! strig ăMazarin vicarului.

VII NENOROCIREA ÎMPROSP Ă TEAZĂMEMORIA Anna se întoarse furioasăîn camera ei de rugă ciune. nici n-a crîcnit cînd erau batjocoriţ i. — Fiindcăregina a poruncit tuturor săplece. ră spunse d'Artagnan. Cum?! Poporul l-a vă zut pe domnul de Condé. dup ăo clip ăde visare. Încrunt ădin sprîncene ş i pă ş i drept spre draperia pe care o ridică : încă perea era goală . prin urmare. Apoi. îş i aminti c ăd'Artagnan ş i Porthos trebuie săfie acolo ş i. — De ce aţ i ie ş it din cameră . spuse d'Artagnan. întinzînd bra ţ ul că tre uş a care abia se închisese. Nu e ş ti bă rbat! Ş i plecă . întemni ţ at la Vincennes. — Aş adar. La cel din urmăcuvînt al reginei. frîngîndu-ş i frumoasele-i mîini. intr ăceva mai liniş tit la el în cabinet. înclinîndu-se. maiestatea-sa ş tie c ăsînt gata oricînd săo slujesc. domnule d'Artagnan? întrebăMazarin. domnule d'Artagnan. uitîndu-se la Porthos ş i fă cîndu-i semn s ănu-l dea de gol. ş i am crezut căporunca era ş i pentru noi.să -ş i cunoascăslă biciunea. Regina înclinădin cap ş i Gondy se retrase. — Hotă rît lucru. spuse ea. alungatăde că tre cardinal. Mazarin îi surprinse semnul ş i ră mase încredinţ at c ăd'Artagnan a vă zut ş i a auzit totul. — Cum?! strigăea. fosta lui regentă . cînd ai dobîndit ceea ce ai vrut. Te voi sili săbei într-o zi din veninul ce mi l-ai turnat azi! Mazarin vru săse apropie de ea. eş ti omul pe care-l că utam ş i poţ i săte bizui pe mine atît dumneata cît ş i prietenul dumitale. salutîndu-i cu cel mai fermecă tor zîmbet. Mazarin ie ş i îndatăş i el pe coridor.. — Tu nu eş ti femeie! murmur ăMazarin. adicăpe fiul lui Henric al IV-lea. Maria de Medicis. — De vreun sfert de ceas. — Cînd regina va avea nevoie de mine. tumultul contenise ca prin farmec. — Ah. unde îi gă si pe cei doi prieteni plimbîndu-se încoace ş i încolo. l-a vă zut pe domnul de Vendôme. arestat de că tre soacramea. popăblestemat! izbucni Anna de Austria. domnule de Gondy. întrucît la ieş irea lui Gondy din palat. întîiul prinţ de sînge. auziserătotul. d'Artagnan îl apucase de mîn ăpe Porthos ş i-l tră sese pe coridor. poţ i pleca. a vă zut-o pe soacr ă -mea. rosti vicarul. —Ş i acum. sînteţ i aici de. Apoi. însăîi fu recunoscă tor pentru aceastăminciună . cînd aceş ti oameni de seamăerau întemni ţ aţ iş i .. — Lasă -mă ! se smuci regina.

poporul simţ ea instinctiv c ăse apă răpe sine. Mazarin se înş ela de astădată : Broussel era o problemă . avînd ală turi pe Louvieres. ceea ce sporea ş i mai mult neliniş tea lui Mazarin. aş a cum se ridicase pentru Broussel. tată . nu o problemă . dar poporul se ridica pentru Broussel: asta fiindcăera vorba de un om de jos ş i fiindcă . lasă . împă rţ ind apăsfinţ ităcu o mînăş i cerînd milostenie cu cealaltă :ş i nimeni nu se gîndea căaceste douămîini au ajutat săse smulgădin edificiul social piatra de temelie a regalită ţ ii. În acest timp. El o cunoş tea pe orgolioasa prinţ esăş i se temea grozav de hotă rîrile Annei de Austria. Ş tiu. o săne luă m revanş a. Rochefort înapoiase cavaleriş tii cavalerului d'Humières: e adevă rat. a doua zi dimineaţ ă . cră patăde sus în jos. partizan al Frondei în sufletul lui. nici nu voise săaud ăde despă gubiri. pe care nu-l putea suferi. Izbînda ş terge orice vin ă : Planchet nu se mai temea deci căva fi spînzurat. Luînd în seamăp ă rerea lui. Vicarul îş i fă cuse intrarea în Parlament mai rege decît regele. dar cavalerul. poporul înarmat se îngră mă di să -l vadă trecînd. cădac ăi-aşcere acum reginei o companie. atunci ce-a ajuns regalitatea? Anna atingea fă răsăse gîndeasc ăproblema cea mai arză toare. — Eh! spuse el. într-o tră surăimpună toare.ameninţ aţ i! Ş i pentru Broussel?!. privind din cînd în cînd la frumoasa lui oglindăde Veneţ ia.. mi-ar da-o? D'Artagnan se folosise de acest ră gaz pentru a-l trimite înapoi pe Raoul. Aş a că . dacăar încerca mă car s ă -l aresteze. Iscoadele cardinalului ş i ale reginei culegeau de pretutindeni noută ţ i supă ră toare. apă rîndu-l pe Broussel.. Iisuse. lipseau doi.ş i doar o noapte ca săridice baricadele la loc. pe care abia îl ţ inuse închis în casăîn timpul ră scoalei. Mazarin se plimba în lungul ş i în latul cabinetului s ă u. Poporul nici nu crîcnise cînd era vorba de prinţ i. e trist s ăfii silit a ceda astfel. ş i pe Friquet în spatele tră surii. iar pe reginăfoarte lini ş tită . cînd Broussel îş i fă cu intrarea în Paris. b ă gîndu-l în sperieţ i pe Mazarin. Cerş etorul îş i luase iară ş i locul să u în tinda bisericii Saint-Eustache. ba chiar era convins că . Dar. care îl g ă seau pe ministru foarte tulburat. Ce conteazăBroussel?! E un nume. o hotă rîre a Parlamentului ceruse burghezilor sădepunăarmele ş i săînlă ture baricadele: ei ş tiau acum ca le trebuie doar un ceas ca săia din nou armele în mînă . Louvieres era mîndru ş i mulţ umit: se ră zbunase pe Mazarin. Numele lui fusese rostit cu groazăla Palatul Regal ş i tînă rul spunea rîzînd consilierului reîntors în mijlocul familiei: — Crezi oare.ş i nu un nume. Regina pă rea săurzeascăîn capul ei o mare hotă rîre. poporul s-ar ridica pentru el. regina ş i cardinalul la un loc. Planchet se întorsese la pră vă lia lui. iar strigă tele de: „Tr ă iasc ăBroussel! Tră iascăpă rintele nostru!" ră sunau din toate pă rţ ile. Oricît de iscusit politician ar fi fost. ş i contribuise mult la eliberarea tată lui s ă u din închisoare. fiul să u. că ci .

învinuit cănutreş te faţ ăde sora sa o dragoste care trece peste marginile afecţ iunii fră ţ eş ti. Se scurseserăş ase zile din cele zece cît îi ceruse lui Mordaunt săaş tepte.tînă rul voia cu orice preţ s ătrag ăspada pentru una sau alta din tabere. sar hră ni cu principiile naţ ionale ş i-ar îndră gi poporul. Se duse la vicar să -l întrebe dac ăn-ar trebui s ă -i trimit ăveste prinţ ului s ăse opreascăîn drum. consilierii municipali. că reia Prinţ ul. Se vorbea de unele indiscreţ ii ale doamnei de Longueville. Chiar în seara sosirii Prinţ ului. regina se duse în cabinetul cardinalului. se ră spîndi zvonul căPrinţ ul a sosit. nu sîntem decît la început! — Ce văface săcredeţ i asta? — Cunosc inima reginei: nu se va da bă tută . prinţ ul urma săsoseascăş i avea săgă seascăParisul liniş tit. La ora cinci. — Eh. ce ş ti ţ i? —Ş tiu ca i-a scris Prin ţ ului s ăse întoarcăde la o ş tire în cea mai mare grabă . Era o ş tire foarte simpl ăş i foarte firească . — Aş adar. — Spuneţ i-mi. a doua zi se vă zur ăiară ş i pelerinele cenuş ii ş i negre. — Oare pune la cale ceva? — Sper. Dar în seara zilei cînd avea loc aceastăconvorbire. Dacăea încă nu se culcase. Ave ţ i dreptate. consilierii comunali colindau pe la prietenii lor ş i spuneau: — De ce nu l-am lua noi pe rege ş i nu l-am aş eza la Palatul primă riei? E o greş ealăsăl ă să m să -l creasc ădu ş manii noş tri. — Ah! exclamăRochefort. Regina petrecuse noaptea sfă tuindu-se între patru ochi cu Prinţ ul. Aceste mă rturisiri dezvă luiau sinistre planuri urzite de regină . nu s-a ispr ă vit? întrebăRochefort. dar Cromwell ş tie . acesta intrase în camera ei de rugă ciune ş i plecase abia la cinci dimineaţ a. Peste noapte domni o surd ătulburare. dar d'Artagnan vorbise în numele contelui de La Fère. domnul de Beaufort trebuie lă sat săvină . Cardinalul aş ternea pe hîrtie un ră spuns că tre Cromwell. îi f ă cuse unele mă rturisiri. Gondy se gîndi puţ in ş i spuse: — Lasă -l să -ş i urmeze calea. Raoul se împotrivise la început. cardinalul se ş i deş teptase. de pildă . dragul meu conte. la miezul nopţ ii. L-am cam fă cut săaş tepte. — Eh! spunea Mazarin. Singur Rochefort socotea călucrurile s-au sfîr ş it destul de ră u: îi scrisese prinţ ului de Beaufort s ăvină . totuş i avu un uriaş ră sunet. Dacăar fi crescut sub privegherea vicarului. patrulele de negustori înarmaţ iş i cetele de cerş etori. Raoul fă cuse o vizitădoamnei de Chevreuse ş i apoi se înapoiase la oş tire. burghezii mai r ă să riţ i. care-i dau tot sfaturi rele.

Vreau ca acest eveniment. regina mea! spuse Mazarin. care o prindea bine încă . —Ş i Parisul? — Îl înfometeazăş i-l sileş te săse predea fă r ăcondiţ ii. strecurînd scrisoarea începutăsub filele de hîrtie albă . — Sprijinăacest plan? — E sfatul lui. Giulio. —Ş tii căvor s ămi-l ia pe rege? glă sui regina. spuse Mazarin. ca ş i Diane de Poitiers ş i Ninon. Anna de Austria pă stra privilegiul de a ră mîne mereu frumoasă : numai căîn acea dimineaţ ăera mai frumoasă ca de obicei. sădevin ăun fapt împlinit. Tocmai recita cu plă cere începutul ră spunsului. — Eş ti un mare politician. Regina era într-un halat de casă . . cînd auzi un zgomot uş or la uş a ce comunica cu apartamentul reginei. — Avem armată ? — Cinci sau ş ase mii de oameni. — Nu. — Aş adar. — Vorbe goale. neliniş tit. întrucît. da! Ş i pe mine vor săm ăspînzure. — Din nenorocire. dupăcum mi s-a spus? — Aseară . Cardinalul se ridicăş i se duse să deschidă . că ci avea în ochi stră lucirea pe care ţ i-o dăo bucurie lă untrică . tremurînd ca nu cumva Anna de Austria să -i ceara săscoatădin punga lui. — Ce e. că ci am gă sit mijlocul să înă bu şhidra. —Ş i cine este a treia persoană ? — Prinţ ul. practic. eu ş i o a treia persoană . Nimic nu e cu neputinţ ă . doamnă ? întrebăMazarin. — Nu-l vor avea pe rege! —Ş i nici pe mine nu măvor spînzura! — Ascultă : vreau săli-l smulg pe fiul meu ş i pe mine îns ă mi.bine ce-s revoluţ iile pentru ca sănu-mi treacăasta cu vederea. SingurăAnna de Austria putea săvinăpe uş a asta. Ş i ascunse ceea ce scria. f ă răsăş tie nimeni decît tu. care va schimba faţ a lucrurilor de la o zi la alta. precum ş i pe dumneata cu mine. Săvedem despre ce e vorba. — Da. numai c ăeu vă d o singur ăpiedic ăîn cale. Te vă d tare mîndră . Avem bani? — Puţ ini. — Care? — Neputinţ a de a-l aduce la îndeplinire. a sosit. — Planul nu-i lipsit de mă re ţ ie. —Ş i l-ai vă zut? — Abia m-am despă rţ it de el. Mîndrăş i fericită . adeveri ea. — Teoretic.

Vorbeş ti de fugă ! Mazarin ridicădin umeri. Vei fi decapitată . distrug ă tor.. Înţ eleg efectul. eu înfrunt furtuna. sînt întotdeauna gata de plecare. sigurăcăn-ai săfii pedepsită . se aflăla ananghie. rosti el. po ţ i săinsulţ i bă rbaţ ii dupăplac. mai puţ in ca altădată . E primejdios săporne ş ti r ă zboi împotriva unui întreg popor: uită -te la fratele tă u. — Anna. r ă zboi civil. ş i tu măînvinuie ş ti cămi-e fric ă ! S ăai în mine o pildă : cu mai puţ in zgomot izbute ş ti mai mult. — Eu am să -l gă sesc. Da. unul. Vreau o pildă înspă imîntă toare care săpă streze pururi vie crima ş i pedeapsa! Parisul! Îl ură sc. nu-i obiceiul meu. iată -te ş i însetatăde sînge! Ia seama. dacăeu plec. dar o înfrunt. —Ş tii căasta înseamnără zboi.—Avem curaj? — Berechet. la mare anaghie! — Noi sîntem în Franţ aş i eu sînt spaniol ă ! — Cu atît mai ră u.. Giulio? Parisul. dar nu vă d mijlocul de a ajunge aici. deoarece eu nu fug. ori pe mine? Ei bine. cu atît mai ră u! Aşfi preferat săfii franţ uzoaic ă . — E cu putinţ ă .ţ i-o spun eu. — În sfirş it.ş i eu la fel: ne-ar fi urît mai puţ in pe amîndoi! — Totuş i. vei pleca ş i tu? — Am sa încerc. îi luămîna ş i o conduse pe reginăla fereastră : — Priveş te! . da. ca femeie. — Atunci e uş or. asediat. tu nu e ş ti decît o femeie ş i. încercuit. crîncen. acest odios Paris. îl detest! — Foarte frumos. Carol I. nu sîntem pe vremea lui Malatesta ş i a lui Castruccio Castracani. Ma învinuie ş ti cămi-e frică : nu mi-e atît de fricăcum îţ i este ţ ie. per Baccho. Giulio! Oare de ce anume te temi? — De multe lucruri. Vreau săsting focul în sînge. vreau săprefac acest oraşîn cenuş ă . Atîta doar cănu plec niciodată . ori a mea? Pe cine vor săspînzure? Pe tine. — Măucizi cu frica asta a ta. nemaiavînd nici o altăresurs ădecît acest Parlament stupid ş i pe slă bă nogul de vicar cu picioarele lui strîmbe! — Frumos. înţ elegi. probabil. deş teptîndu-se într-o dimineaţ ăfă r ăregin ăş i fă r ărege. neiertă tor! — Oh. — Care? Chipul batjocoritor al lui Mazarin se posomorî. înfometat. frumoasa mea regină . ş i acum. Strigi prea tare ş i nu ajungi la nimic. Împotriva cui se strigă ? împotriva ta. Oh.ş i-ar fi pă cat! — Rîzi! — Nu rîd deloc. frumos! murmurăMazarin. ră zboi! zise Anna de Austria. cu condiţ ia ca lucrul săfie cu putinţ ă . da. nu ca un lă ud ă ros. eş ti de acord cu mine? — Da. Anna. Pregă teş te-te de plecare! — Eu.

cu că ş ti pe cap. d'Artagnan dormea în camera lui Porthos. fulgeratăde un gînd. regina se lă săîntr-un fotoliu ş i izbucni în plîns. încît au săte ză reascădacăridici mai mult perdeaua. cănorul acesta revarsăo ploaie de aur ş i căel st ăcu pă lă ria întinsăsub un jgheab. murmură : — Nerecunoscă toare ce sînt. Mazarin nici mă car nu întoarse capul. Ţ ineau spada sub că patîi. da. un om pe care multăvreme l-am dat uit ă rii. Era un obicei pe care cei doi prieteni îl luaserăde cînd cu tulbură rile. tremurînd de mînie ş i ro ş ie de umilinţ ă . VIII ÎNTREVEDEREA În dimineaţ a aceea. alergînd la o mă suţ ăpe care se aflau hîrtie ş i cerneală . care a dus-o la pierzanie. ai vedea acelaş i lucru: porţ ile sînt pă zite. galben. acoperăcerul. cunosc un om care va ş ti săne scoat ădin Paris. înarmaţ i cu halebarde. vino la cealalt ă fereastră : ce vezi? Oameni din popor. Porthos visa cău ş a tr ă surii lui nu-i destul de mare pentru blazonul pe care poruncise s ă -l zugră veascăacolo. Deodată . ş i care scruteazăfereastra de unde tu te ui ţ i la ei. n-o săieş i de aici. — Socoţ i s-o faci în acelaş i chip? — Atunci sînt prizonieră ? — Drace! exclamăMazarin. pe acest nobil d'Artagnan. iar pe o mă su ţ ă . — Din partea cui? întrebăd'Artagnan. începu să scrie. demnită ţ ile ş i aten ţ iile pentru Concini. ş i eu l-am lă sat în uitare. . De un ceas caut s ă -ţ i dovedesc asta. ieş i din încă pere. Anna. D'Artagnan dormea încăş i visa c ăun nor mare. ca pe vremea Ligii. care p ă zesc porţ ile palatului. în mizerie. care m-a salvat! Ş i. —Ş i totuş i el a izbutit. din care ar fi trebuit săfac un mare ş al al Franţ ei! Soacră -mea a risipit aurul. trîntind uş a cu putere în urma ei. la îndemînă . — Ce vezi de la aceastăfereastr ă ?Ă ş tia. regele l-a fă cut pe Vitry mare ş al al Fran ţ ei pentru un asasinat.— Ei bine? fă cu regina. Ş i. deş i pă trunsăde bucurie. Ş i Mazarin îş i reluăliniş tit scrisoarea începutăş i neterminată . încît ţ i-aşspune ş i eu ceea ce acel cumsecade La Ramée îmi spunea despre domnul de Beaufort: dacănu eş ti pasă re sau ş oarece. care aducea o scrisoare pentru d'Artagnan. ră suflă torile pivni ţ elor sînt p ă zite. pistoalele. Acum. visă toare. Furădeş teptaţ i la ora ş apte de că tre un valet fă rălivrea. sînt burghezi cu că mă ş i de zale. am uitat două zeci de ani de acest om. da. La orice fereastrăte-aşduce. dacănu măînş el. Ajunsăîn apartamentul ei. orbităde îndă ră tnicia ei. se ridicăstrigînd: — Sînt salvată ! Oh. cu muschete în mîini.

d'Artagnan. — Ei bine! zise Porthos. Un alt valet trecu pragul încă perii. D'Artagnan întoarse ochii spre Porthos. În vreme ce Porthos. — Dacăe vreo curs ăla mijloc. care nu se dă duse jos din aş ternut. Dacăsînt chemat. Ş i d'Artagnan se îmbră c ăîntr-o clipit ă . Porthos întinse mîna. — Intră ! spuse d'Artagnan. baroane. — Prietene Porthos. sînt convins. o miros eu. rosti d'Artagnan. — Bine! — Prietene. — Ascute-ţ i spada. Eminen ţ a-Sa îmi d ă întîlnire peste jumă tate de ceas. — Ai dreptate. în timp ce Porthos se zgîia la el. îl anunţ ăd'Artagnan. pentru ca. n-ai teamă . De unde să -ncepi? — Asta picăde minune! exclamăd'Artagnan. Ce-ndrugă ă sta? D'Artagnan îl rugăpe valet sătreacăîntr-o înc ă pere al ă turat ăş i. dăovă z la cai ş i te asigur căpînămîine se vor petrece lucruri noi. continu ăd'Artagnan. cardinalul. înseamnăcălucrurile s-au încurcat ră u.— Din partea reginei. încarcă -ţ i pistoalele. îi încheia mantaua. după două zeci de ani. luăscrisoarea ş i citi cu tremur în glas: „Regina vrea sşvorbeascşdomnului d'Artagnan. veş nic preocupat de supă rarea pe care mă rirea lui viitoare ar putea-o pricinui altora. de îndatăce închise uş a. — Nu crezi căte cautăamîndoi pentru acelaş i lucru? — Mai mult decît atît. eu sînt gascon. cineva ciocă ni pentru a doua oarăla u ş ă . — Uite căse-ncurcătreaba! morm ă i Porthos. — Haide-haide. — Din partea Eminenţ ei-Sale Cardinalul Mazarin. Nu mi se pare nimic neobiş nuit. — Noroc cănu l-a vă zut pe celă lalt! continuăd'Artagnan. ş i dupăcardinal. amintirea mea săse ridice iară ş i la suprafaţ ă . fă răsăîndră zneascăsăîntrebe ceva. întorcîndu-se spre valet. încuviinţ ăPorthos. Spune Eminenţ ei-Sale căîntr-o jum ă tate de ceas voi fi la ordinele sale. Ş i mucles! — Ah! Nu-i oare vreo cursăca săscape de noi? vorbi Porthos. — Hait! exclamăPorthos. Valetul se înclinăş i ie ş i. ră spunse valetul. citeş te ş i judecă . eu. zise el. ridicîndu-se în capul oaselor. întinzîndu-i scrisoarea. Gîndeş te-te puţ in ce tulburare a trebuit săcuprindăsufletul reginei. care sş -l urmeze pe aducş torul acestor rînduri". să ri din pat ş i citi scrisoarea pe neră suflate. ră spunse d'Artagnan. dupăregină . — Ba mie mi se pare ceva cu totul neobiş nuit. . a sunat goarna! Gîndeş te-te căregina te aş teaptă . DacăMazarin este italian.

fă cea săzvîcneascăinima locotenentului. rosti Anna de Austria. deschise o portiţ ăa gr ă dinii ce dă dea în strada Richelieu. — Dumneata eş ti. domnule. cu care se pricepea săvorbeascăatunci cînd voia – nu ş tii căregina a avut odinioarănevoie de un tînă r cavaler curajos ş i devotat. că ci regina are nevoie astă zi de acelaş i curaj ş i aceiaş i devotament. cu toate căel ar fi putut s ăcread ăc ăl-a dat uită rii. — Iată -mă . Atîta abnegaţ ie ş i atîta uitare de sine din partea gentilomului gascon o uimiserăde multe ori ş i ea se l ă săcopleş ităde generozitate. Ş tiu căeş ti în slujba cardinalului. El ş tia acum ce înseamnănobleţ ea prinţ ilor ş i mă reţ ia regilor ş i se obiş nuise s ăaş eze viaţ a sa neînsemnatăîn urma acelora încununate de gloria soartei ş ia naş terii. nu mai avea acea încredere în sine a tinereţ ii. eu sînt regina: mărecuno ş ti? — Nu. de care nici el singur nu putea să -ş i dea seama. ră spunse d'Artagnan. mul ţ umit ă meritelor sau poziţ iei lor. doamnă .D'Artagnan îl chemăpe valetul Annei de Austria. te recunosc! Priveş te-mă . domnule d'Artagnan. regina g ă seş te de cuviinţ ăsă -ş i arunce ochii asupra unui umil soldat? Anna pricepu aceastămustrare ascuns ăş i fu mai degrabătulburat ă decît enervată . dupăa că rei formă . — Cu atît mai ră u. prietene. nu ş tiu. doamnă . Haide. spuse el. apoi ajunse la o scarădosnica ş i d'Artagnan fu introdus în camera de rugă ciune a reginei. D'Artagnan tresă ri ş i vă zu draperia datăîn lă turi de o mîn ăalbă . apucînd spre stînga. căa g ă sit acest cavaler ş i. zise muş chetarul. Dumneata eş ti. continuăAnna de Austria. de sfetnici atît de înţ elep ţ i. Cu atît mai ră u. înconjuratăde slujitori atît de devotaţ i. O anumitătulburare. iar încercă rile vieţ ii îl învă ţ aserăs ă cîntă reascătoatăgravitatea întîmplă rilor din trecut. albeaţ ăş i frumuseţ e recunoscu acea regeascămîna pe care i se îng ă duise într-o zi săo să rute. Dar eu nu mai am încredere decît în dumneata. de oameni atît de mari. ea i-a pă strat un loc în adîncul inimii sale? — Nu. oprindu-ş i privirea plinăde o afectuoasămelancolie asupra ofiţ erului. domnule d'Artagnan. Odinioarăar fi întîmpinat-o pe Anna de Austria ca un tînă r care salutăo femeie. ai face astă zi pentru mine ceea ce a fă cut odinioarăpentru reginăacel gentilom pe care nu-l cuno ş ti? . Regina. Un zgomot u ş or tulburăliniş tea încă perii. dar slujeş te-măş i pe mine ş i ma voi îngriji de soarta dumitale. cu acel accent cuceritor. — Tot ce-mi spui despre cei ce m ăînconjoară . la rîndul dumitale. este poate adevă rat. Astă zi era altceva: venea la ea ca un soldat umil la un ilustru comandant. — Dar nu ş tii. Condu-mă ! Valetul îl duse prin strada Petit-Champs ş i. Regina intră . spuse ea. — Cum?! exclamăd'Artagnan. cel puţ in pentru regină .

— Jură -mi pe Crist! — Doamnă . dar nu pomeni nimă nui despre aceast ăîntîlnire. fiindcănu m-am odihnit niciodată . — Eu însumi am deschis uş a de la anticamerăş i te-am vă zut venind din capă tul coridorului. privindu-l ţ intă . D'Artagnan salutăş i plecă . Mi-a ră mas doar unul. eu nu mi-am că lcat niciodatăcuvîntul. pe masă . — Cum aş a? . stră bă tu coridorul ş i bă tu la uş a cardinalului. Bă găde seamăcă Mazarin avea înainte. — Eu. doamnă . — Asta fiindcăam intrat pe scara cea dosnică . Bernouin îl introduse în cabinet. — Ai prieteni? — Aveam trei: doi au plecat din Paris ş i nu ş tiu unde s-au dus. — Sînt la ordinele dumneavoastră . — Drace! mormă i el cînd ajunse la uş ă . spuse regina. Era unul din vicleş ugurile gasconului de a-ş i ascunde cîteodatăadînca-i subtilitate sub aparenţ a unei brutalită ţ i loiale. e nu! Regina. — Îmi pare foarte ră u. cum se scursese o jumă tate de ceas. dar trebuie săspun monseniorului căse înş al ă . spuse d'Artagnan. monseniore. vă zînd atitudinea prev ă ză toare a muş chetarului.— Voi face tot ce va porunci maiestatea-voastră . încît nu se putea vedea cui era adresată . dar ş tiu. — Vii de la regin ă ? întrebăMazarin. deş i miratăde acest fel de a vorbi cu care curtenii nu o obiş nuiseră . Numai că stă tea cu faţ a scris ăîn jos. — Ce trebuie săfac. ră spunse. o scrisoare cu sigiliul pus. Regina cugetăo clipăş i. aruncăo privire în jur. socoti căe un semn bun pentru zelul lui d'Artagnan în îndeplinirea planului ei. — Bine. — Nu. — Nu. dupăobiceiul să u. Se pare căe mare nevoie de mine aici. monseniore?! Cine v-a spus? — Nimeni. Cînd spun nu. spuse d'Artagnan. Dumneata ş i prietenul dumitale preţ uiţ i cît o armată . zise: — Poate îţ i place tihna? — Nu ş tiu. ră spunse cu neruş inare gasconul. doamnă . domnule. Ş i. Apoi. doamnă ? — Înapoiază -te aici după -amiazăla cinci ş i am să -ţ i spun. pe cavalerul despre care maiestatea-voastrămi-a fă cut cinstea să -mi vorbească . cred. ţ inîndu-ş i cu tă rie fă gă duiala pe care tocmai o fă cuse Annei de Austria. dar e unul dintre cei care cunosc. Poţ i săte retragi pînă -n momentul de care am vorbit. — Regina nu mai are nimic să -mi poruncească ? întrebăel.

— Te reţ ine ceva la Paris? — Nimic nu măpoate reţ ine la Paris decît o porunc ăde sus. pe domnul du Vallon. — Săcutez a repeta Eminenţ ei-Voastre rug ă mintea mea? — Bine.— Habar n-am. de vreme ce nu vrei să -mi spui nimic despre ale dumitale. Se duse ş i se aş ezăla masa de lucru. pe parte opus ăa peceţ ii nu scria nimic. S ă -l iei cu dumneata! „Drace! îş i zise d'Artagnan. oare-i supă rat pe mine? Cugetă . — Îţ i plac că lă toriile? întreb ăcardinalul. Numai căaşdori un lucru. — Adică . ş i plec îndată . Aş teaptă -măaici! Mazarin se uităatent dacănu a uitat vreo cheie în încuietorile de la scrin ş i plecă . Uite o scrisoare pe care e vorba săo duci la destinaţ ie. — Nu. rosti cardinalul. pentru o clipă . Pare supă rat. D'Artagnan îl scruta cu privirea. Trecurăzece minute în care toatăstră dania lui d'Artagnan de a citi prin primul plic ceea ce era scris pe cel de-al doilea se dovedi zadarnică .." — Stai pe gînduri? întrebăMazarin. „Eh! îş i zise gasconul. ai fost la regină ! zise Mazarin. — Ce înseamnăasta? întrebăMazarin. — Am avut cinstea săspun Eminen ţ ei-Voastre căpoate săfie o neînţ elegere la mijloc. renunţ ăsă -l mai iscodeasc ăpe gascon. monseniore. aş a că . — La destinaţ ie. o fi vreo neînţ elegere la mijloc. — Care? Spune! — Ca Eminenţ a-Voastrăs ăse ducăla regină . — Săvorbim de treburile mele. — Înţ eleg. monseniore? Dar nu are nici o adresă ! Într-adevă r. care îmi place mult. măduc. — De ce? — Să -i spune ţ i numai atît: „L-am trimis pe d'Artagnan undeva ş i i-am cerut săplece numaidecît.. — Mi-am petrecut via ţ a tot pe drumuri. D'Artagnan se înclină . — Cînd anume? — Chiar acum. — Bine. — Straş nic! Ţ ine scrisoarea ş i pleacă ! ai un prieten. Mazarin se întoarse palid ş i vă dit preocupat." — Vezi bine. urm ăMazarin. monseniore! La cel . dar chipul cardinalului era aproape la fel de nepă să toare ca ş i plicul. S-o fi gîndind sămătrimităla Bastilia? Încetiş or. aş a cum fă cuse ş i cu scrisoarea. Ş tie c-am auzit convorbirea de ieri ş i vrea săne îndepă rteze din Paris. Mazarin ş tia c ănu era u ş or să -l faci pe d'Artagnan s ăspunăceea ce voia săascundă . ş i va trebui să -l desfac pe primul numai dupăce ajung într-un anumit loc. e un plic dublu.

— Aşavea nevoie de dumneata astă -seară . m ăîntreb dac ătrebuie săfim înarma ţ i sau nu. îl liniş ti Mazarin. urmăel. Înapoiază -te peste vreo douăceasuri. D'Artagnan salută . De altfel. Încănu poţ i pleca. D'Artagnan se înclină . Ah. nici nu era de mirare: regina dă duse poporului pe Broussel ş i pe Blancmesnil. plecăş i alergăsărepete prietenului să u fă gă duielile m ă gulitoare ale lui Mazarin. Emoţ ia ei era o ră mă ş iţ ăa agitaţ iei prin care trecuse ş i că reia trebuia să -i lase ră gazul săse liniş teasc ă . de vreme ce poporul nu mai avea nimic de cerut. regina nu trebuia săse teamăde nimic. M-ar purta în triumf ca pe Broussel. te strîng de gît ş i trec de partea Frondei. dragădomnule d'Artagnan. cu închipuirea-i veş nic înfierbîntată . iatăo tain ăpentru care domnul de Gondy ar plă ti o suta de mii de livre!" — Te gîndeş ti! fă cu Mazarin. la sosirea lui d'Artagnan. prin urmare. monseniore. amîndoi la Palatul Regal: ghicesc ce e la mijloc. E vorba de acelaş i lucru. amîndoi măcheam ăla aceeaş i oră . la fel cum dupăfurtună . „Bun! cugetăd'Artagnan. am o întîlnire de la care nu pot să lipsesc. iar Athos m-ar proclama un Brutus francez. — Ah! fă cu d'Artagnan. Mazarin nici gînd sădea o asemenea poruncă . spuse Mazarin.dintîi cuvînt pe care-l spui. zise el. Grozav ar mai fi!" Gasconul. începu să l ia cu biniş orul. Palatul Regal înfă ţ iş ao priveliş te dintre cele mai îmbucură toare. Dimpotrivă . ceea ce dă du lui Porthos o veselie de necrezut. — Nu-ţ i face griji în privin ţ a asta. te rog! D'Artagnan se supuse ş i Mazarin se încredinţ ăcăpecetea era neatinsă . îş i zise: „Amîndoi au să mi dea aceeaş i poruncă ." — Înapoiază -te deci la ora cinci ş i adu-mi-l ş i pe scumpul du Vallon. — Înarmaţ i pînă -n dinţ i. Vreau săvorbesc cu dumneata între patru ochi. Bă nuiam eu. dar el săaş tepte în anticameră . monseniore. nelini ş tit. vă zuse pe datătoate foloasele pe care putea săle tragăde pe urma unei atari situaţ ii. IX FUGA În ciuda semnelor de tulburare pe care le dă dea oraş ul. — Ai dreptate. că tre ora cinci după -amiază . — Pă i.Ş i pe cînd se înclina. — Bine. — Peste douăceasuri. — Dă -mi înapoi scrisoarea. vom fi.

— Ei bine. — Da. Deci la dumneata m-am gîndit ca să -i însoţ eş ti pe rege ş i pe reginăpînăla Saint-Germain. monseniore. începu ministrul. Bucuria ră zbună rii îi stră lucea în ochi ş i-i flutura pe buze. femeile! Chiar regine. pricep foarte bine. — Nă dă jduiesc. — Pricepi. Ş i pentru ce-aşavea? — Vă d c ăridici din umeri. — Regina a hotă rît s ăfacăîmpreunăcu regele o micăplimbare pînă la Saint-Germain. D'Artagnan se înclină . . nu eş ti împotrivă ? — Nu sînt nici pentru. — Fiţ i mai lă murit. tot femei ră mîn. cămonseniorul o face fă răvreun gînd ascuns ş i măsocoteş te vrednic de asta. — La ce m-o fi pus săjur c ănu spun la nimeni de întîinire! murmură d'Artagnan. — Dragădomnu' d'Artagnan. Avusese loc un mare ospă ţ . niciodatănu fusese vă zut ăatît de voioasă . îl apucăde mîna ş i-l duse în cabinetul să u. Anna de Austria era în acea zi fermecă toare prin gra ţ ie ş i spirit. monseniore. Dupămasa de sear ăurma săse joace că rţ i la regină . monseniore? fă cu d'Artagnan. Oh. „Mare vulpoi!" îş i zise d'Artagnan în sinea lui. nici împotrivă . — E un fel al meu de a vorbi cu mine însumi. Asta înseamnăcăregina vrea să pă ră seascăParisul. de vreme ce tocmai dumitale măadresez. a ş tept. monseniore. continuăd'Artagnan. aş ezîndu-se. spuse el. — Scumpe domnu' d'Artagnan. astă -searăvei avea în mîinile dumitale salvarea statului. — Prin urmare. În clipa cînd lumea se ridica de la masă . rosti d'Artagnan. monseniore. — Cel mai vrednic dintre toţ i. — Ai ceva de zis despre aceastămicăplimbare. Am să -ţ i dau cea mai mare dovadăde încredere pe care un ministru poate s-o acorde unui ofiţ er. Mazarin se fă cu nevă zut. Ş i se opri. vămă rturisesc. — Ah! murmurăd'Artagnan. o toanăfemeiască . prinţ ese ş i tr ă surile umpleau curţ ile încăde la amiaz ă . drag ăprietene. — Pentru asta te-a chemat de diminea ţ ăş iţ i-a spus săte înapoiezi la ora cinci. Cardinalul apă ru surîză tor. — Bun. reluăMazarin. — Eu. dragădomnu' d'Artagnan? întrebăMazarin cu neliniş te. sub pretextul întoarcerii înving ă torului de la Lens. Fuseserăpoftiţ i prinţ i. a ş tept poruncile dumneavoastră . că aş tept de multăvreme un asemenea prilej. A ş a căspuneţ i-mi iute despre ce e vorba.e nevoie uneori de cîteva zile pînăse potole ş te marea. D'Artagnan se afla la post ş i-l a ş tepta în anticameră .

monseniore. Salvarea statului. — Crezi căe cu putinţ ă ? — Orice e cu putinţ ă . într-o fran ţ uzeasc ăfă r ăde cusur. — Veţ i fi atacaţ i pe drum? — Tot ce se poate. — Sînt destui oameni înarmaţ i pe stră zi. ş i simt întreaga ră spundere a unei asemenea însă rcină ri. — În franţ uzeş te. aş a cum îţ i spuneam. monseniore? — Dacăvreau ş i eu săplec? — Asta o săfie mai greu. împodobit cu ceaprazuri de argint. luaţ i seama. cenuş iu ş i roş u ca granatul. dragul meu! zise Mazarin. Ş i ridicăo mantie aruncatăpeste un fotoliu. pe care se gă sea un costum de cavaler. cu atît mai ră u pentru ei. —Ş i ce-ai săfaci în acest caz? — Am sătrec printre cei care măvor ataca. privindu-l ţ intă . stăîn mîinile dumitale. — Cum aş a? — Eminenţ a-Voastrăpoate săfie recunoscută . dar. — Am să -mi dau toatăsilinţ a. — DacăEminen ţ a-Voastrăse traveste ş te. b ă gînd de seamănep ă sarea ofiţ erului. continuăd'Artagnan. — Ce anume? — Săstriga ţ i: „Jos cu Mazarin"! — Voi striga. D'Artagnan zîmbi. Luaţ i seama căfrancezii s ănu se r ă zbune pe dumneavoastrăpentru Vecerniile siciliene. continuăMazarin. — Cum adicădumneavoastră . Sînteţ i . e mai uş or. —Ş i dacănu treci? — Atunci. — Da. voi trece peste ei! —Ş i-i vei duce pe rege ş i pe regin ănev ă tă ma ţ i la Saint-Germain? — Da. monseniore. — Ah! ră suflăMazarin. uş urat. — Pe viaţ a dumitale? — Pe viaţ a mea! — Eş ti un erou. —Ş i totuş i prime ş ti? — Fă r ăîndoială . la accent. — Dar va trebui săfaceţ i ceea ce Eminenţ a-Voastrăzicea deună zi că ar fi fă cut în locul nostru. uitîndu-se plin de admiraţ ie la muş chetar. Am pierdut ş ase mii de angevini în Sicilia fiindcă vorbeau stricat italieneş te. — Chiar dacămătravestesc? întrebăMazarin.— Vezi prea bine. — Dar eu? glă sui Mazarin dupăun moment de tă cere.

monseniore. Mazarin îi urmă ri privirea ş i suci încetiş or în ă untru piatra inelului. Ei mi-o cer ş i eu n-am nimic împotriv ă . Ace ş ti doi oameni se asemă nau într-o privinţ ă . — Regele ş i regina sînt regele meu ş i regina mea. se poate sămădea uită rii: cei mari nu ş tiu ce e recunoş tinţ a. Cum însămie nu-mi aparţ ine viaţ a dumitale. D'Artagnan zîmbi. spuse Mazarin cu surîsul fin. monseniore. încuviinţ ăd'Artagnan. — Ar fi o treabăstraş nicăpentru un tră dă tor. Dovadăc ăpe dumneata te-am ales ca sămăînsoţ eş ti. — Atunci. — Din pricina asta nici nu măîncred în oricine. aruncînd fă răs ăvrea o privire asupra diamantului reginei. — Aha! zise d'Artagnan.sigur cănimeni nu cunoaş te planul reginei? Mazarin r ă mase pe gînduri. unui l-ar fi fă cut pe celă lalt săsă vîrş ească lucruri mari. nu? Ş i. prin ş iretenie. sporesc primejdia ce o pîndeş te. — Vreau deci să -i împiedic săfie nerecunoscă tori faţ ăde mine. dar cugetăc ăun om care ar avea de gînd sătră deze nu te-ar preveni dinainte. creş te primejdia ce măpîndeş te pe mine. rosti el cu vioiciune. — Asta-i dragoste creş tinească . curtea odat ăsalvată . — Tocmai de aceea vreau săplec înaintea lor. s ănu-l duci în ispită pe aproapele tă u. am planurile mele. privindu-l cu aten ţ ie. — Nu plecaţ i odatăcu regina? — Nu. ceea ce mi-aţ i propus adineauri. zise d'Artagnan. Dacăsar fi asemă nat ş i prin curaj. în urma reginei? — Nu. care începea săînţ eleag ă . apoi. Dacăî ţ i cer acest serviciu. pe care Mazarin îl avea pe deget. ră spunse muş chetarul. murmurăMazarin. — Dar n-ai spus nimic din toate astea cînd a fost vorba de rege ş i de regină ! rosti Mazarin. Mazarin îl v ă zu zîmbind ş i se folosi de acest moment. Mazarin simţ i că -l trec fiorii. scumpe domnu' d'Artagnan? — Grea însă rcinare. astfel ca sănu-i scape nici cea mai micătres ă rire de pe chipul ofiţ erului. — Înţ eleg. trebuie săţ i-o cumpă r. întoarse încetiş or piatra inelului afar ă . cu un suspin adînc. reluîndu-ş i aerul grav. zise Mazarin. Plecînd cu regina. le-o datorez. monseniore! spuse d'Artagnan. zise Mazarin. — Ai săîncepi prin a măscoate întîi pe mine din Paris. plecînd dupăregin ă . continua cardinalul. — Aş a e. D'Artagnan zîmbi: el înţ elegea foarte bine aceast ăş iretenie italienească . nu-i a ş a. o fac cu gîndul de . Viaţ a mea le aparţ ine. repetăMazarin. Totul ar putea fi pus pe seama unui atac. — Asta aş a e. — Da.

întorcînd spatele. Dar n-are a face. dincolo de barieră . Ia-l. monseniore.a fi recunoscă tor. pentru dumneavoastră . ţ in la asta. . — Atunci. e drept deci să se întoarcăiară ş i la dumneata. vei fi aici la nouăş i jumă tate. monseniore. — Monseniore? — Îţ i iei toat ără spunderea? — Nu-mi iau nici o ră spundere. scumpe domnu' d'Artagnan. Mazarin îş i muş căbuzele. — Trebuie să -mi daţ i mînăliberă . adă ugăMazarin. — Ei bine. te rog din suflet! D'Artagnan nu-i dă du prilejul săse osteneascăstă ruind. „În sfirş it!" îş i zise d'Artagnan în sinea lui. ţ i-l dă ruiesc din toatăinima. cum vom face? întrebăel. —Ş i trebuie săl ă saţ i în seama mea întreaga acţ iune. — La ce oră ? — La zece. dup ăce se convinse de limpezimea stră lucirii diamantului. Mi se pare căpleacăcu diamantul! Ş i-l chema înapoi. spuse d'Artagnan. — Minunat! Dar cum măscoţ i din Paris? — Oh. voi face totul cît se poate mai bine. dragădomnu' d'Artagnan! murmurăel. Vreţ i săpleca ţ i înaintea tuturor? — Da. — Cît se poate mai bine? — Da. îl primesc aş a cum mi se dă . cercetăpiatra săse încredinţ eze dacăera într-adevă r aceeaş iş i. — Mi se pare totuş i mijlocul cel mai sigur. scoţ înd inelul din deget. Uite un diamant care a fost al dumitale cîndva. spuse Mazarin. dulceag. — Eh! ş opti Mazarin. — Da. — Totuş i. aruncînd o ultimăprivire asupra inelului. — Hm! mormă i Mazarin. — Poftim. cît despre asta. — Atunci se poate: văscot din ora şîntîi pe dumneavoastră .ş i măîntorc s-o iau pe regină . —Ş i eu. măîncred în dumneata. monseniore. —Ş i regina cînd pleacă ? — La miezul nopţ ii. î ş i puse inelul în deget cu o plă cere de nedescris. —Ţ ineam mult la el. ia cî ţ i oameni vrei pentru escortă . — Domnu' d'Artagnan. luăinelul. zise d'Artagnan. fie. — Deci. vălas undeva. — Monseniorul se gîndeş te numai? întrebăd'Artagnan. D'Artagnan clă tinădin cap. m ă rturisi Mazarin. lă saţ i pe mine! — Îţ i dau puteri depline. Săvorbim acum despre micile dumneavoastrătreburi. dar nu pentru regină . — Sau că utaţ i pe altcineva.

spuse ea cu un surîs plin de graţ ie. — Primeş ti misiunea pe care ţ i-o încredinţ ez? — Cu recunoş tinţ ă . monseniore. — Poate căa uitat ceva. rosti d'Artagnan. — Atunci ră mînem înţ eleş i. — Bine. îmi respect cuvîntul. monseniore. fă r ăîndoială . dar îţ i jur c ănu voi uita acest al doilea serviciu ce-mi faci. îl încredinţ ăd'Artagnan. monseniorul vrea sămăajute s-o vă d pe regină ? — La ce bun? — Aşdori săprimesc poruncile ce are să -mi dea chiar din gura maiestă ţ ii-sale. Acum. monseniore. monseniore. dar ţ ineam săprimesc poruncile chiar din gura maiestă ţ ii-voastre. D'Artagnan nu aş teptămult. — M-a însă rcinat săţ i le dau eu. cu cel mai fermec ă tor surîs. — Sămergem. Îl introduse pe d'Artagnan în camera de rugă ciune a reginei ş i îi spuse săaş tepte. domnule d'Artagnan. credeţ i-mă . cunosc prea bine dezinteresul dumitale ca să -ţ i vorbesc de recunoş tinţ a mea în aceastăclipă . pă rea abia de treizeci ş i cinci de ani ş i era frumoasă . Du-te ş i înapoiază -te la miezul nop ţ ii. zise regina. Gă tităastfel. Te voi conduce. aş a cum l-am uitat pe primul! — Maiestatea-voastrăe liberăsă -ş i aminteascăsau s ăuite. — Vino! îl pofti Mazarin. Mazarin ş ovă i o clipă . —Ş tii despre ce e vorba? — Da. Spun da sau nu ş i. — Poţ i săpleci. — Voi fi aici. — Domnule d'Artagnan. — Dumneata eş ti. D'Artagnan r ă mase neclintit în dorinţ a lui. spuse Mazarin. — Haide. În .—Ş i voi gă si pe Eminenţ a-Voastrăgata de plecare. —Ţ ii săo vezi? — È absolut necesar. La vreo cinci minute. — Gata. Nu înţ eleg ce vrea săspună . Ş i d'Artagnan se înclină . adă ugăregina. — Juri săfii mut? — Eu nu jur niciodată . Î ţ i mul ţ umesc căai stă ruit sămăvezi. doamnă . — E cel mai bun lucru. dar nici un cuvînt despre convorbirea noastră ! — Ceea ce am vorbit împreunăne priveş te numai pe noi. Îi fă cu un semn de bun ră mas cu mîna ş i d'Artagnan se retrase. vă d c ătrebuie săam deplinăîncredere în dumneata. regina se ară t ăîn ţ inutăde mare gală . — Văcer iertare. Săfii aici la miezul nopţ ii. cum sînt gentilom.

ajunserăîn gră dinăş i apoi în faţ a porti ţ ei.acelaş i timp aruncăo privire spre draperia de dupăcare se ivise regina ş i ză ri sub marginea de jos vîrful unui pantof de catifea. Mazarin nu aş teptăsăi se spun ăde douăori ş i se aruncăîn tră sură . puse cheia în buzunar: socotea săse întoarcătot pe acolo. monseniore. C ă utase în fel ş i chip sănu plece. dupăcum am mai spus. c-ar fi trebuit săvăinspir încredere. — Lă saţ i-măpe mine. —Ş i pe Bernouin nu-l iau cu mine? — N-avem loc pentru el. zise d'Artagnan. murmurăel. Întradevă r. Scara tră surii era lă satăş i portiera era deschis ă . — Urcaţ i-vă . De vreme ce totul trebuie fă cut după voinţ a dumitale. —Ş i vrednicul domn du Vallon nu ne d ăprilejul s ăne bucură m de tovă ră ş ia sa? — Ba da. oftînd din adîncul ră runchilor. paiaţ a asta nu merităsăfie slujităde un om cinstit. Săplecă m! Coborîrăamîndoi pe scara cea tainică . Mazarin îi dă du cheia ş i muş chetarul. încuviinţ ăMazarin. nu. Mazarin î ş i sprijinea braţ ul de braţ ul lui d'Artagnan ş i muş chetarul i-l sim ţ ea cum tremură . — Unde? — La poarta gră dinii Palatului Regal. veş mînt ce-l prindea de minune ş i pe care. iar Porthos în fundul tră surii. monseniore! zise d'Artagnan. — Deci cu tră sura lui plecă m? — Da. măînspă imîn ţ i cu sîngele dumitale rece. aş teaptăîn tră sura lui. Dar asta nu-l împiedicăpe d'Artagnan săfie punctual la întîlnire: la ora nouăş i jum ă tate intrăîn anticameră . Eminenţ a-Voastr ăe liber ăs ăfac ăaş a cum doreş te. Stră bă turăcurţ ile Palatului Regal. dupăce deschise poarta. — Fie. se împotrivi Mazarin. Mousqueton stă tea lîngăportieră . dup ăEminen ţ a-Voastră . — Singur? întrebăel. — Fă r ăalt ăescort ădecît dumneavoastrăamîndoi? — Oare nu-i destul? Unul dintre noi doi ar fi de ajuns. Numai c ăera foarte palid ş i tremura niţ eluş . zise d'Artagnan. Mazarin ascultăsăvad ădacănu-l tră dez. ză u aş a! spuse Mazarin. dimpotrivă . unde se mai aflau înc ăvreo câteva tră suri ale mesenilor întîrziaţ i. — Monseniore. Îl gă si pe cardinal îmbră cat în costum de cavaler. Mazarin îl purta cu eleganţ ă . încît nu era în stare nici sănimereascăbroasca. — Bun. D'Artagnan îl urmă . dar mîna îi tremura îngrozitor. — Nu. mai e timp săvără zgîndiţ i. — Da. — Scumpe domnule d'Artagnan. Bernouin aş tepta ş i-l introduse îndatăîn cabinet. monseniore. . va veni mai tîrziu. — Eu credeam. monseniore. Mazarin încercăsăo deschidăcu o cheie scoasădin buzunar. Mousqueton închise portiera ş i se cocoţ ăla spate.

— Cine-i? repetăacelaş i glas cu neră bdare. care. ceea ce nu dă dea cîtuş i de puţ in de bă nuit căîntr-însa s-ar gă si oameni gră biţ i. Dumnezeule mare. La o sutăde paş i de Palatul Regal. la Saint-Cloud. — Cine-i? întrebăcomandantul patrulei. ce nenorocire! se tîngui Planchet. — Cine-i? strigăcomandantul patrulei. scumpul meu Porthos. Cardinalul simţ i căi se face p ă rul mă ciucăîn cap. într-adevă r. zise Porthos. — Ascundeţ i-vă . D'Artagnan simţ i cum cineva se repede săapuce caii de că pă stru. dacăvrei.spunînd cătot îl mai doare rana. dumneavoastrăsînteţ i? fă cu Planchet. — Cum. Doamne. dragul meu domn Mouston. — Într-adevă r. ş i. una dinaintea lui Porthos. — Drum bun! strigarăei. urmăd'Artagnan. susţ inînd sus ş i tare căe gata să -ş i urmeze stă pînul ş i pe domnul d'Artagnan pînăla capă tul pă mîntului. Cardinalul îş iş terse fruntea cu batista ş i se uităîn jur. a primit o loviturăde spad ăş i-l duc la ţ ară . Comandantul patrulei se apropie: era. Ş i Mazarin se vîrî între cei doi prieteni. prietene. vă zînd o tră surăfă răblazon ş ăfă răescortă . Mă simt tare ră u. D'Artagnan recunoscuse vocea fostului să u valet. Planchet. monseniore! zise d'Artagnan. pricep. — Ah. Ş i lă sarătră sura sătreac ă . Pe bancheta din faţ ăerau douăperechi de pistoale. dacăîntîlneş ti vreun medic. ză u? zise Planchet. — Planchet. — Ei! fă cu d'Artagnan. — Oh. o a doua patrulăopri tră sura. — Ei. domnule. m-ar bucura sămi-l trimiţ i. — Porthos. La care Mousqueton nu mai pretinse nimic.. — Mazarin! strigăd'Artagnan. Planchet! strigăel. Ie ş i pe jumă tate din tră sură . o patrul ăopri tră sura. nu ş i-ar fi închipuit niciodatăcăe cu putinţ ăo asemenea lipsăde prevedere. cealaltăîn faţ a lui d'Artagnan. dragul de el. Cei doi prieteni ţ ineau fiecare sabia ală turi. dragăprietene! Porthos. Ce p ă rere are monseniorul de acest ră spuns? — Plin de duh! excalmăMazarin. Tră sura porni în trapul mă surat al cailor. suspinăPorthos cu o voce slabăş i jalnică . Gluma li se pă ru grozavăburghezilor. Dacămai poţ i vorbi.. În stînga îl avea pe Porthos ş i în dreapta pe d'Artagnan – fiecare veghea la cîte o portierăş i-i slujea drept de pavă ză . dar te previn că Parisul va fi în flă că ri în noaptea asta. Că tre mijlocul stră zii Petits-Champs. acasă . Cum s-a . de nici nu se mai vă zu. îns ăd'Artagnan i-o retezase numaidecît: — Ră mîi. izbucnind în hohote de rîs. — Eh. spune mă car un cuvînt bunului Planchet. da.

dar cum? întreb ăMazarin. caii ă ş tia măcostăcîte o sutăde pistoli fiecare. — Atenţ ie. — Am să -ţ i dau eu cîte douăsute pentru ei. Un om se apropie de uş a tră surii. — La dracu. cutezăş i el sătragăaer în piept. fă gă dui Mazarin. Ar fi pă cat. — Ce e? întrebăMazarin. — Cine-i? întrebăel. Planchet clă tinădin cap. e ră u!" Apoi. — Printre ei sau peste ei! Vizitiu. numai că . ori nu mai ajunge viu acasă : e atins la plă mîni. vrînd săfie mai liber în miş că ri. cred căne afl ă m într-o proastătovă ră ş ie. Pe mă surăce se apropia. bodogă ni omul. — Lasă -ne sătrecem. luminaţ i de lică rirea unui felinar. sînt prieteni! Tră sura porni mai departe ş i Mazarin. — Bricconi! murmurăcardinalul. ş uş oti d'Artagnan. ca ş i cum ar fi vrut săspună : „Dacă -i aş a. dac ăpoţ i. Cu puţ in înainte de poarta Saint-Honoré întîlnirăo a treia ceată : erau oamenii cerş etorului de la Saint-Eustache. deschide uş a! Noi pă zim poarta ş i nu trece nimeni fă răsăş tim noi cine trece. — Monseniore. vesti Porthos. Omul se apropie. — Ei. întorcîndu-se că tre oamenii lui. Să -l omor? — Dintr-un pumn. — Ce-i de fă cut? mormă i Porthos. zise Porthos. neispră vitule. Tragem numai dacăn-avem încotro. — Sătrecem. ne rup ş i nouăgîtul. Porthos întinse îndatămîna spre pistoale. porneş te în goană ! Vizitiul îş i ridicăpiciul. dacăle rup picioarele. Porthos scoase un geamă t adînc. Planchet. spuse Mousqueton. spuse d'Artagnan omului cu coasa. apucînd un pistol de ţ eavăş i pregă tindu-se s ăloveascăcu mînerul. Fă răîndoialăcăacesta îl recunoscu pe muş chetar. Fă răîndoialăcăş i d'Artagnan îl recunoscu. care-ş iţ inuse ră suflarea. d'Artagnan ieş i pe jumă tate din tră sură . — Vine unul în partea mea. cu un fel de coasăîn mînă . le strigă : — Lă saţ i-i sătreacă . — Da. Ochii lui se întîlnirăcu ochii cerş etorului. Porthos! spuse d'Artagnan. — Vino ş i deschide. — Pot. sătrecem! zise d'Artagnan.întîmplat? — Am să -ţ i povestesc eu. fiindcăse fă cu alb ca varul. fiindcăp ă rul i se . rup picioarele cailor! — La naiba! se întunecăPorthos. prietene. Dacănu. nu recuno ş ti tră sura Prinţ ului? — Prinţ sau nu. — Nici un pas mai mult! se ră sti omul care pă rea comandantul cetei.

— Ce ai? întrebăel. — Mi se pare cămi-am scrîntit mîna. Tr ă sura ieş i pe poarta oraş ului. liber! Mazarin r ă spunse printr-un soi de geamă t înfundat. zise el. întinzîndu-i mîna. îndră znind săscoatăcapul pe geamul portierei. loveş ti ş i tu ca un apucat! — Pă i n-aveam încotro: omul meu era cît pe ce sămăpricopsească cu un glonţ . — Spre Cours-la-Reine! strigăd'Artagnan vizitiului. că ci nu-i venea săcreadăîntr-o asemenea minune. Ră mîne săface ţ i la fel ş i pentru regină . D'Artagnan se întoarse ş i-l vă zu pe nefericitul acela ză cînd la vreo patru paş i mai încolo. — Acum goneş te cît poţ i! strigăel vizitiului. Vizitiul puse biciul pe cai ş i nobilele animale o luarăla goan ă . lu ăpistoalele de pe banchet ăş i le vîrî la cingă toare. — Monseniorul e mulţ umit de escortă ? întrebămuş chetarul. — Fii liniş tit. D'Artagnan se uitămirat la prietenul să u. Dupăaceea se întoarse că tre Mazarin: — Acum. — Ce naiba. — Domnul d'Artagnan! strigăcerş etorul. se îndreptăspre poarta Richelieu.. — Pă i ce era? — O nă lucă . spuse Porthos. vădau în grijăpe Eminenţ a-Sa. mulţ umind lui Dumezeu c-aţ i scă pat cu bine. cînd ră sunăo loviturăca de mă ciucărepezităîntre coarnele unui bou: era Porthos care îi venise de hac omului să u. Dar tu cum te-ai descotorosit de-al tă u? — Oh! zise d'Artagnan. Se auzirăni ş te strigă te ca de oameni trîntiţ i la p ă mînt. Apoi se simţ io hurducă tură . Douădin roţ i trecuserăpeste ceva rotund ş i lesne de îndoit. zise d Artagnan. murmurăPorthos. —Ş i.. să rind jos din tr ă sură . Fă răvreo altălă murire. domnu'! spuse Mazarin. Se fă cu tă cere pentru cîteva clipe. tră sura se opri: ajunseserăla Cours-la-Reine. tră gîndu-se un pas înapoi. Dupăcinci minute. cum nu ţ inea săse întoarc ăîn oraş prin poarta pe unde ieş ise. Domnule du Vallon. . se înfă ş urăîn mantie ş i. puteţ i spune de cinci ori în ş ir Tatş l nostru ş i Ave. Sînteti salvat. — L-am descîntat. — Asta o săfie mai uş or. — Încîntat. urmatăîndat ăde alta. monseniore.ridicăm ă ciucăîn cap. Domnul d'Artagnan! Lă saţ i-l sătreacă ! Muş chetarul ar fi r ă spuns poate ş i el. Al meu nici mă car nu era om.

dar cînd se dumiri despre ce era vorba. fă ră bă nuialăcăporunca vine din partea altcuiva decît a stă pînului s ă u. du tră sura la uş a sc ă rii din dos ş i aş teaptă -măacolo. vizitiul înţ elese căa picat într-o cursăş i ră mase cu gura că scatăş i cu ochii holbaţ i. fă -mi plă cerea ş i ia hă ţ urile din mîinile omului ă stuia. Vizitiul îş i dă du seama abia acolo căvaleţ ii nu se aflau pe locul lor din spate. tră gînd de firul de mă tase legat de degetul cel mic al vizitiului. eş ti mort! Dupăexpresia zugră vităpe chipul celui care îl amenin ţ a astfel. Ar fi un joc cinstit! Ş i. se trase înapoi. cu gîndul s ă -l fac ăsă strige: „Jos Mazarin!". încît ş i cei mai cusurgii se ară tarămulţ umiţ i. îl înconjurarăîndată . să ri de pe caprăfă r ăs ălase hă ţ urile din mînăş i veni s ădeschid ă . Treabăcu atît mai u ş oară . Se urcăbini ş or în tră surăş i. ră mase încredinţ at ca sosea un oaspete de seamăş i lă sătră sura sătreacă . E vorba de o chestiune de mare însemnă tate. spunînd: — Dacăsco ţ i o vorbă . Elveţ ianul de la palat tocmai se pregă tea săînchidăpor ţ ile. Cîţ iva oameni se apropiarăde el săcerceteze cine este ş i. Tr ă sura opri sub portalul de la intrare. porni îndatăspre locul numit. apropiindu-se de tră sură . Mergea pe strada Richelieu. suie pe capră . îl în ş fă căcu mîna stîngăde guler în vreme ce cu dreapta îi puse pistolul în piept. care avea destul timp înainte. cercetăcu privirea blazoanele zugră vite pe uş iş i livreaua vizitiului.X TRĂ SURA VICARULUI În loc săse înapoieze prin poarta Saint-Honoré. — Pă i asta-i chiar tră sura vicarului! zise el. în clipa cînd vizitiul. dar. la vederea acestui mă re ţ echipaj. speriat că nu-ş i recunoaş te stă pînul. în slujba regelui. porunci: — La Palatul Regal! Vizitiul. cu cît vizitiul dormea. Un gînd neaş teptat îi trecu prin minte. dus pe capră . încep să cred căprovidenţ a e de partea noastră . se adresăel unuia. d'Artagnan. Doi muş chetari se plimbau prin curte ş i d'Artagnan îi strigăpe nume. Pe legea mea. trezit pe neaş teptate. . la dracu! îngînăel. Crezind căvicarul a hotă rît aş a. — Ah. Întîmplarea avu darul să -l neliniş teascăla început. D'Artagnan să ri ş i el din tră surăş i. dîndu-ş i seama dupăp ă lă ria cu pene ş i dup ămantia-i împodobit ăcu galoane căau în faţ ăun ofiţ er de mu ş chetari. — Domnule de Bellière. că ci de o tră surăcu armele Franţ ei nici vorb ănu putea s ăfie. strigăcu atîta tragere de inimă . cugetînd cum săo scoatădin oraşpe regina. fă cu un ocol ş i intrăîn oraşpe poarta Richelieu. cînd ză ri în poarta palatului doamnei de Guéménée un echipaj.

se supuse fă r ămurmur. muş chetarul se înclinăş i. — Totul merge de minune. încredinţ at căera vorba de lucruri importante. Bernouin aş tepta cu neră bdare veş ti de la stă pînul să u. — A. — Avem aş a ceva. te poftesc s ă -mi dai mantaua ş i pă lă ria. care ş tia călocotenentul să u nu e în stare de o glumă proastăîn timpul serviciului. stră punge-l cu spada. tare îngîndurat. deş i ordinul i se pă ru cam ciudat. — Ei bine. domnule locotenent. dar dumneata înţ elegi. de care am mare nevoie. îl preveni d'Artagnan. Ş i bietul vizitiu fu dus într-o încă pere cu gratii la ferestre. adă ugăcu gravitate. Vizitiul. sănu uit. stră bă tu coridorul ş i pă trunse în anticamera lui Mazarin. D'Artagnan ieş i. — La ordinele dumneavoastră . De altfel. îi spuse d'Artagnan. în slujba regelui. Dă -i de veste c ă măaflu aici ş i apoi pune pachetul ă sta. dimpreunăcu o muschetă încă rcată . Bă tea de miezul nopţ ii. tră gînd spada. dupăcum am spus. Dar iatăun om pe care te rog să -l duci undeva. urmat la rîndu-i de că tre muş chetar. — Acum. numai locul ales săaibăobloane care se închid cu lacă te ş i o broascăbunăla u ş ă .Muş chetarul. era atît de buimă cit de cele întîmplate. Bernouin îl introduse în camera de rugă ciune a reginei. domnule du Verger. fă cu semn căe gata s ă -i îndeplinească porunca. — Acum. dragul meu Bernouin. ră spunse muş chetarul. nu se împotrivi cîtuş i de pu ţ in.. D'Artagnan urcăscara urmat de prizonierul să u. încît se cl ă tina pe picioare ş i se bîlbîia ca beat. zise el. — Unde. Dacăomul nostru încearcăsă fugăori săstrige. unde ofi ţ erul se aş ezăpe un scaun. cu omul ă sta. Muş chetarul d ă du din cap. domnule? întrebăel. bineînţ eles. r ă mîi închis aici. pîn ăva veni domnul Bernouin sădeschidă . într-un loc sigur. pe capra tră surii ce aş teaptăîn capul scă rii tainice. luîndu-l ş i pe Bernouin cu el. Cei care urmau să fugăo data cu curtea primiserătoate instrucţ iunile ş i fuseseăpoftiţ i să . — Du-m ăîn camera de rug ă ciune a reginei. dragăprietene. La ceasurile zece. care semă na grozav a închisoare. D'Artagnan se întoarse că tre celă lalt muş chetar. zise el. D'Artagnan puse totul în braţ ele lui Bernouin. Socotind călocotenentul a arestat vreun prinţ travestit. aproape to ţ i oaspeţ ii plecaseră . în semn căva respecta întru totul consemnul.ş tiu. La Palatul Regal totul se petrecea ca de obicei.. — Domnule du Verger. Veghea va fi destul de lungăş i de plicticoasă . domnule? — Unde vrei tu. ajut ă -m ăs ă -l duc pe omul acesta întrun loc sigur.

Doamnele de onoare. Regele ieş i. — Aveţ i dreptate. Adu o carte cît mai plicticoasăpentru maiestatea-sa. Regina se urcăîn pat. Doi copii din suităse jucau împreunăcu el. Regina dă du poruncile ce avea de dat. Masa doamnelor de onoare o datăsfîrş ită . s ăfie gata săo însoţ ească . dar regina stă rui. săaibăce mînca. o urm ăş i o ajutăsăse dezbrace. îl pov ă ţ ui regina. vorbi despre un ospă ţ pe care marchizul de Villequier îl oferea peste douăzile în cinstea ei. adicădoamna de Brégy. d'Artagnan intra în curtea Palatului Regal cu tră sura vicarului. îndeletnicire care îi plă cea nespus de mult. fă gă dui micuţ ul Ludovic. unde avea de gînd săse spovedeasc ăş i săse împă rtă ş ească . domniş oara de Beaumont. doamna de Motteville ş i Socratine. c ă ci nu-i era somn. Ludovic? Mi se pare cătu singur ai cerut asta. Anna de Austria intrăla rege. tră surile doamnelor de onoare ieş eau din curte ş i poarta se închidea în urma lor. Ludovic. aş a cum obiş nuia. Celă lalt copil fu dus ş i el la culcare. — Laporte. dar tu r ă mîi îmbră cat. Prin ţ ul tocmai se culcase ş i micul Ludovic. îi vorbi prietenos cîteva minute ş i apoi îi spuse că poate săplece. însoţ it de cavalerul Coislin. Bă tea miezul nopţ ii. Doamna de Motteville. Dupăcinci minute. Regina îş i apropie buzele de fruntea alb ăş i netedăpe care augustul vlă star i-o întindea cu o gravitate ce vadea de pe acum eticheta de la curte. — Cautăsăadormi repede. Regele ceru sămai stea. La puţ in timp. spuse regele.se afle dupămiezul nop ţ ii la Cours-la-Reine. ş i sînt gata s ăm ăretrag în odaia mea de îndatăce veţ i binevoi sămăsă rutaţ i. zicea el. îş i trecea vremea rînduind în linie de bă taie niş te soldaţ i de plumb. Însă nu mi-e deloc somn. doamnă . sora acesteia.ş i porunci lui Béringhen. Mîine te scoli de dimineaţ ă . Tocmai în clipa aceea. regina se prefă cu tare obosităş i trecu în odaia de culcare. —Măvoi stră dui săvăascult. primul ei valet. care purta sfe ş nicul. Bernouin ciocă ni la uş a camerei de culcare a . rosti în ş oaptăAnna de Austria. ră mas ultimul. numind pe cei că rora le îngă duia onoarea săia parte. — Oare nu trebuie săte duci mîine dimineaţ ăla ş ase s ăte scalzi la Conflans. doamnă . Laporte. anun ţ ăpentru a doua zi o vizităla Val-de-Grâce. — Laporte. Regina trecu în apartamentul ei. numităastfel din pricina înţ elepciunii ei. La zece. ar fi timpul ca maiestatea-sa s ăse culce. dăsfeş nicul cavalerului de Coislin. de serviciu pe lîngămaiestatea-sa în seara aceea. spuse regina. tocmai îi puseserăîntr-un dulap ceea ce r ă mă sese de la masă .

aş teptînd. — Tu eş ti. — Eş ti gata? — Gata. Întipă reş te-ţ i bine în minte numele lui ş i priveş te-l cu luare-aminte ca sănu-i uiţ i chipul.reginei. Era îmbră cată . Acesta puse un genunchi la pă mînt ş i i-o să rută . venind prin trecerea tainicăde care se folosea cardinalul. Acesta e domnul d'Artagnan. Bine. Regina îi fă cu semn lui d'Artagnan s ăse apropie. Era încăuna din urm ă rile caliciei lui Mazarin. care ră spundea numai atît: — Porunca reginei. încît pe alocuri se destră maserăde-a binelea. Bernouin se înclinăş i ieş i. Micuţ ul Ludovic era gata îmbră cat. Anna de Austria se gră bi ea însă ş i sădeschidă . glă sui regina. Du-te ş i spune lui Laporte să -l trezeascăş i să -l îmbrace pe rege. Ofiţ erul se supuse. Bernouin? întrebăea. apoi treci pe la mareş alul de Villeroy să -l previi din partea mea. ară tînd spre muş chetarul plin de lini ş te ş i cu capul descoperit. . repetăLudovic. un viteaz ca acei voinici din vechime. O tră surăaş teaptăjos. adicăîş i pusese un halat lung de casă . doamnă . D'Artagnan se înclinăş i o urmăpe regină . doamnă ! În acea clipăse auzi un vuiet care se apropia neîncetat. Tînă rul rege se uităla ofiţ er cu ochii lui mari ş i plini de mîndrie ş i repetă : — Domnul d'Artagnan? — Întocmai. Se ară ta uimit căe îmbră cat în toiul nopţ ii ş i-l copleş ea cu întreb ă rile pe Laporte. sire. Regina trecu în camera de rugă ciune. Tînă rul rege ridicăîncet mîna-i micuţ ăş i i-o întinse muş chetarului. — Fiul meu. — Domnul d'Artagnan. fiul meu. maiestate. — Dar cu ce tră surăplec ă m? — Am prevă zut totul. Îl v ă zu pe d'Artagnan în picioare. —Ş i cardinalul? — A sosit cu bine la Cours-la-Reine. — Eu. copilul se smulse din mîinile lui Laporte ş i alergăspre ea. Pe patul neacoperit se vedea aş ternutul cu cear ş afuri atît de purtate. — Sînt gata. se afl ăîn camera de rug ă ciune ş i aş tea