Sunteți pe pagina 1din 10

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

1. Care din următoarele mijloace de testare si depanare ar

fi cel mai util pentru testarea si depanarea unei aplicaţii

complexe cu microcontroler:

a. generator de semnal

b. numărător/frecvenţmetru

c. emulator in-circuit

d. osciloscop

2. La modul

caracterizat şi de existenţa:

general, un microcontroler trebuie să fie

a. unei memorii de program de mici dimensiuni

b. unei memorii de date de dimensiuni mari

c. unui sistem de întreruperi eficient

d. unui sistem de conversie analog-numeric

3. La modul general, pentru un sistem de calcul, utilizarea

unui limbaj de programare de nivel înalt, compilat faţă de unul interpretat, are in primul rând efect asupra:

a. conciziei programului

b. preciziei de calcul a programului

c. vitezei de execuţie a programului

d. portabilităţii programului

4. Comparativ,

microcontroler in locul unui microprocesor de uz general ar

duce şi la:

unui

utilizarea

intr-o

aplicaţie

a

a. 5

b. 3

c. 2

d. 4

9. Ce înseamnă că un microcontroler are o memorie internă

de program de tip FLASH-ISP:

a. că programarea ei se poate realiza şi fără a scoate microcontrolerul din circuit

b. că programarea ei se poate face doar de un număr foarte mic de ori (x10)

c. că programarea ei se poate face fără să fie nevoie de o ştergere prealabilă

d. că pentru programarea ei mai este nevoie şi de o tensiune externă auxiliară

10. La un microcontroler oarecare, faptul că intrările sau

ieşirile numerice sunt izolate galvanic prin optocuploare ajută si la:

a. reducerea puterii consumate

b. rejecţia tensiunilor parazite(zgomotului) de mod comun

c. rejecţia tensiunilor parazite(zgomotului) de mod diferenţial

d. se pot folosi tensiuni de intrare sau ieşire alternative

 

a.

creşterea portabilităţii aplicaţiei

 

b.

creşterea fiabilităţii aplicaţiei

 

11.

Care din următoarele ar reprezenta un dezavantaj al

c.

creşterea preciziei de calcul a aplicaţiei

 

utilizării unui simulator ca mijloc de testare si depanare al

d.

creşterea duratei de viaţă a aplicaţiei

unei aplicaţii cu microcontroler:

5.

La

un

microcontroler tipic dintr-o

familie

oarecare,

a. faptul ca nu se poate examina conţinutul locaţiilor de memorie

există întotdeauna pe acelaşi circuit (chip):

a. memorie, într-o formă sau alta

b. un convertor analog-numeric

c. un convertor numeric-analogic

d. un circuit comparator analogic

b. faptul ca execuţia codului nu se face in timp real

c. faptul ca nu se pot defini puncte de oprire (breakpoints) in program

d. faptul ca nu se poate utiliza sistemul de întreruperi

12. Care din următoarele ar reprezenta un dezavantaj al

6.

Care din următoarele funcţii nu ar putea fi, de regulă,

utilizării

unui

depanator rezident

(program

monitor) ca

realizată foarte simplu cu ajutorul unui microcontroler:

mijloc

de

testare

si

depanare

al

unei aplicaţii cu

 

a.

interfaţa cu un traductor de deplasare incremental

microcontroler:

b.

interfaţa cu un traductor de temperatură de tip termocuplu

a. faptul că nu se mai poate utiliza si un emulator in- circuit

c.

interfaţa cu un traductor de deplasare rezistiv

b. faptul că execuţia codului se face mai lent

 

d.

interfaţa cu un traductor inductiv de turaţie

c. faptul

că

nu

se

mai

poate examina

conţinutul

 

registrelor

 

7.

Care

din

următoarele tipuri de magistrale seriale,

d. faptul

că

aplicaţia

nu

poate

utiliza

unele

din

întâlnite la microcontrolere, este foarte utilizat în industria

automobilului:

resursele microcontrolerului

 

a.

I2C

13.

Ce înseamnă că un microcontroler are o memorie internă

b.

CAN

de program de tip OTP:

c.

SPI

a. că programarea ei se poate face doar de un număr

d.

Microwire

 

mic de ori (x10)

8.

Câte

fire

ar

fi

necesare

pentru

conectarea

unui

b. că programarea ei se poate face numai după o ştergere prealabilă

microcontroler la o magistrală serială I2C (TWI la AVR):

1

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

c. că programarea ei se poate realiza doar o singură dată

d. că programarea ei se poate realiza doar la fabricant

14. Facilitatea denumită generic ”bootloader” disponibilă

pentru anumite familii/variante de microcontrolere este

legată de:

a. existenţa unor instrucţiuni care permit scrierea in memoria de tip RAM

b. existenţa unor instrucţiuni care permit scrierea in memoria de tip EEPROM

c. existenţa unor instrucţiuni care permit scrierea in memoria de tip FLASH

d. existenţa unor instrucţiuni care permit citirea din memoria de tip FLASH

15. Diversele variante existente in familia AVR diferă intre

ele si prin:

a. numărul de cicluri maşină in care se execută o instrucţiune

b. dimensiunea memoriei de date SRAM dedicată registrelor de uz general

c. numărul de registre de uz general

d. dimensiunea memoriei de program FLASH

16. La un microcontroler din familia AVR programarea

biţilor de configurare de tip FLASH (a fuzibilelor):

a. este opţională

b. poate fi păstrată întotdeauna valoarea lor implicită

c. trebuie strict corelată cu natura si caracteristicile aplicaţiei

d. se realizează automat la punerea sub tensiune a microcontrolerului

17. La un microcontroler din familia AVR, pentru ca un pin

dintr-un port să poată fi utilizat ca intrare trebuie ca:

a. in registrul PORT aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare

b. in registrul DDR aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare

c. in registrul PIN aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare

d. in registrele PIN si PORT aferente portului trebuie scrise valorile corespunzătoare

18. La un microcontroler din familia AVR, pentru ca un pin dintr-un port să poată fi utilizat ca ieşire trebuie ca:

a. in registrul PIN aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare

b. in registrul PORT aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare

c. din registrele PIN si PORT aferente portului trebuie citite valorile corespunzătoare

d. in registrul DDR aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare

19. La un microcontroler din familia AVR programarea biţilor de configurare de tip FLASH (a fuzibilelor) nu are nici o legătură cu:

a. sistemul de generare a resetului

b. setul de instrucţiuni

c. sistemul de generare a ceasului

d. memoria EEPROM

20. Orice microcontroler din familia AVR are:

a. 16 registre de uz general si 16 registre dedicate

b. Întotdeauna o tensiune de alimentare Vcc=5V

c. Cel puţin un etaj pipeline la nivelul CPU

d. Întotdeauna o stivă software, in memoria internă de date

21. Pentru un microcontroler din oarecare familia AVR,

alimentat

porturile de intrare sunt:

de intrare pentru

la Vcc=5V, nivelele logice

a. compatibile TTL

b. ceva mai mari decât la circuitele TTL

c. V IL max=1.5V si V IH min=3.5V

d. la fel ca la seria 74HC alimentată la Vcc=5V

22. Care din următoarele descrieri este adecvată pentru

interfaţa electrică a portului serial (ieşire, intrare) a unui microcontroler AVR, alimentat la Vcc=5V:

a. Nivelele logice sunt compatibile RS-232

b. Nivelele logice sunt compatibile TTL

c. Nivelele logice sunt compatibile CMOS

d. Nivelele logice sunt compatibile RS-485

23. Pentru un microcontroler din familia AVR, care din următoarele caracteristici nu sunt întâlnite la portul serial standard in modul de lucru asincron:

a. rata baud programabilă

b. 7 biţi de date

c. 10 biţi de date

d. bit de paritate pară sau impară

24. La un microcontroler oarecare realizat in tehnologie

CMOS, frecvenţa semnalului de ceas şi puterea consumată (disipată) sunt corelate astfel:

a. când creşte frecvenţa scade şi puterea consumată

b. când scade frecvenţa scade şi puterea consumată

c. când scade frecvenţa creşte şi puterea consumată

d. sunt mărimi practic independente

25. Pentru

memorie program este întotdeauna:

familia

AVR

dimensiunea

cuvântului

de

a. 14 biţi

b. la fel ca la familia PIC (Microchip)

c. 16 biţi

d. 32 biţi

26. Numărătorul de program PC al unui microcontroler din

familia AVR, „numără”de fapt:

a. dubleţi

b. octeţi

2

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

c. cuvinte

d. kilo octeţi

27. Dacă

la

un

microcontroler

oarecare

realizat

in

b. unui număr constant de surse de întrerupere

c. un număr diferit de surse de întrerupere

d. a 10 surse de întrerupere

tehnologie CMOS, ar exista posibilitatea de oprire a tuturor

34.

Care din următoarele tipuri constructive de capacitori ar

semnalelor de ceas, atunci curentul mediu consumat de

fi

adecvat

pentru

decuplarea alimentării unui

acesta:

microcontroler?

 

a. creşte semnificativ

b. scade la o valoare nesemnificativă

c. rămâne neschimbat

d. creşte, dar nesemnificativ

28. La un microcontroler din familia AVR, cu memorie

internă de date, numărul maxim de obiecte care pot fi memorate (salvate) în stivă este limitat de:

a. faptul că indicatorul de stivă (SP) are doar 8 biţi

b. dimensiunea memoriei EEPROM

c. dimensiunea memoriei interne de date

d. faptul că numărătorul program(PC) are doar 16 biţi

29. Interfaţa serială a unui microcontroler AVR permite

aproape

comunicaţie serială de tip:

de

întotdeauna

implementarea

unui

protocol

a. cvasi-sincron

b. asincron

c. pseudo-sincron

d. super asincron

30. Pentru un microcontroler din familia AVR, prin

intermediul căruia din următoarele nu se poate genera o iniţializare hardware (reset):

a. punerea sub tensiune

b. watchdog (ceasul de garda)

a. Capacitor polarizat (cu aluminiu)

b. Capacitor ceramic multistrat

c. Capacitor cu polistiren (styroflex)

d. Capacitor cu mylar

35. In contextul familiei AVR, care din următoarele

facilităţi nu este disponibilă pentru portul serial standard, utilizat într-un mod asincron:

a. Posibilitatea programării numărului de biţi de stop

b. Posibilitatea detecţiei unei erori de suprascriere (Overrun)

c. Interfaţa electrică compatibilă RS-232

d. Posibilitatea modificării ratei baud

36. La un microcontroler oarecare, daca numărul de intrări

sau ieşiri numerice este insuficient, pentru mărirea lui s-ar putea utiliza:

a. un numărător binar

b. un registru de deplasare

c. un decodificator

d. un numărător zecimal

37. La un microcontroler din familia AVR, cu stiva in

memoria de date, valoarea iniţială a indicatorului de stivă

este SP; care va fi noua lui valoare după execuţia secvenţei de instrucţiuni:

c. pinul /RST

PUSH R16

d. portul serial

PUSH R17

 

RET

31. Pe un pin (definit ca intrare) dintr-un port al unui

a.

R17

microcontroler AVR este adus semnalul de ieşire,

b.

SP+1

compatibil TTL, al unui optocuplor comun, foarte lent (cu

c.

SP-1

fototranzistor); de ce ar trebui să ţinem cont?

d.

SP

a. de faptul că intrarea nu este de tip trigger Schmitt

b. de curentul de intrare al pinului din port

c. de faptul că tensiunea de prag a intrării este mai mare de 1.8V

d. de histerezisul mare al intrării

32.

întrerupere este:

In contextul familiei AVR, si nu numai, un vector de

a. o adresă fixă de tratare a unei întreruperi

b. o adresă programabilă de tratare a unei întreruperi

c. o adresă oarecare din rutina de tratare a întreruperilor

d. adresa la care se găseşte adresa de început a rutinei de tratare a întreruperilor

33. Microcontrolerele din familia AVR sunt caracterizate si de existenta:

a. aceluiaşi număr de surse de întrerupere

3

Justificare.

38. Memoria

microcontrolerelor din familia AVR este:

tip

de

EEPROM

existentă

la

majoritatea

a. o memorie de program

b. o memorie externă de program

c. o memorie de date

d. o memorie volatilă

39. Arhitectura de calcul a familiei AVR este descrisă ca

fiind si de tip:

a. Von Neumann si Harvard

b. Turing

c. Von Neumann

d. Harvard

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

40. Pentru un microcontroler din familia AVR, care din

următoarele caracteristici nu pot fi întâlnite la portul serial

d. PMOS

standard:

48.

Una din diferenţele intre memoria de tip FLASH si cea

a.

posibilitatea utilizării a 3 biţi de stop

de tip EEPROM existente la familia AVR ţine de:

b.

lipsa unui generator propriu pentru rata baud

a. rata mai mare de erori pentru memoria EEPROM

c.

existenta unor indicatori de eroare

b. numărul diferit de cicluri de citire posibile

d.

utilizarea unui bit de paritate pară sau impară

c. numărul diferit de cicluri de scriere posibile

41. La un microcontroler din familia AVR numărul de biţi

ai indicatorului de stivă SP este legat de:

a. dimensiunea memoriei interne de date SRAM

b. dimensiunea memoriei externe de date SRAM

c. dimensiunea memoriei interne de date EEPROM

d. dimensiunea memoriei interne de program FLASH

42. Arhitectura de

AVR este descrisă ca fiind orientată pe:

calcul

a familiei

a. acumulator/memorie

b. acumulator

c.

d. memorie/registru

registru

de microcontrolere

43. Principial

microcontrolere AVR implementează o stivă care „creşte”

in memoria SRAM internă:

de

majoritatea

membrilor

familiei

a. in mod constant

b. in jos

c.

d. in lateral

in sus

44. Având la dispoziţie un microcontroler din familia AVR

alimentat

alimentare ar fi indicată pentru o aplicaţie din industria

automobilului (automotive):

de

din

la

Vcc,

care

următoarele

variante

a. Vcc=2.5V

b. Vcc=5V

c. Vcc=1.8V

d. Vcc=3.3V

45. In cazul unui microcontroler care posedă o interfaţă de

tip JTAG ea poate, in mod tipic, fi utilizată pentru:

d. durata mult diferită a ciclurilor de citire

49. In general, faptul că o aplicaţie cu un microcontroler

utilizează o memorie externă de program sau date de tip

paralel reprezintă:

a. un dezavantaj numai dacă memoria externă este de date

b. un avantaj numai daca memoria externă este de program

c. un dezavantaj

d. un avantaj

50. „Intrarea” pentru un compilator de limbaj înalt

natura:

a. unui fişier cod obiect

b. unui fişier cod maşina

c. unui fişier hexazecimal

d. unui fişier text

este de

51. Pentru un microcontroler din familia AVR care din

memorie

următoarele

pentru

memorarea unor constante utilizate de o aplicaţie oarecare:

tipuri

de

ar

fi

adecvat

a. SRAM extern

b. registre

c.

d. EEPROM

SRAM intern

52. Pentru un microcontroler din familia AVR, in cazul utilizării protocolului de comunicaţie serială asincronă,

integritatea si corectitudinea informaţiei vehiculate poate fi asigurată si cu ajutorul:

a. unui bit de stop

b. unui bit de start

c. unui bit de paritate

 

a.

modificarea tensiunii de alimentare nominale

 

d. unui bit de date

b.

vizualizarea semnalului de ceas

 

c.

programarea memoriei program si depanare

 

53.

La un microcontroler din familia AVR programarea

d.

reprogramarea setului de instrucţiuni

 

biţilor de configurare de tip FLASH (a fuzibilelor):

46.

Care

din

următoarele

acronime

poate

fi

asociat

a. configurează sistemul de numărare-temporizare in mod numărător sau temporizator

arhitecturii de calcul a familiei AVR:

a. MIPS

b. FIPS

c. CISC

d. RISC

47. Practic, la ora actuală orice microcontroler este realizat

in tehnologie:

a. NMOS

b.

c.

bipolară

CMOS

4

b. modifică rezoluţia sistemului de conversie analog numerică

c. permite configurarea portului serial in modul sincron sau asincron

d. configurează sistemul de generare a iniţializării hardware (a reset-ului)

54. Care este natura informaţiei care se programează in

memoria de program a unui microcontroler:

a.

b.

cod obiect

cod ASCII

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

c. cod maşină

d. cod hex

55. Pentru

program a unui microcontroler, de multe ori se utilizează un format de fişier (o reprezentare) standard numit:

de

a

programa

codul

aplicaţiei

in

memoria

a. INTEL EXE

b. INTEL HEX

c. INTEL COM

d. INTEL BIN

56. Pentru a reprezenta caracterele alfa-numerice, tipăribile sau nu, una din cele mai vechi si răspândite codificări utilizate in programare este cea numită:

a. ANSI

b. BCD

c. HEX

d. ASCII

57. Un microcontroler din familia AVR:

a. funcţie de variantă, poate avea memorie externă de

date

b. poate avea memorie externă de program

c. funcţie de variantă, poate avea memorie externă de program dar numai de tip FLASH

d. poate avea memorie externă de date dar numai de tip SRAM

58. Arhitectura de

AVR este descrisă ca fiind orientată pe:

calcul

a familiei

de microcontrolere

d. salvarea automată in stivă a adresei de întoarcere si acumulatorului sau registrelor de uz general

62. Pentru

evoluţia programului principal, o întrerupere este in general:

un

sistem

de

calcul

oarecare,

in

raport

cu

a. un eveniment sincron

b. un eveniment asincron

c. un eveniment utilizator

d. un eveniment intern

63. La modul general, pentru un microcontroler oarecare, utilizarea sistemului de întreruperi permite si:

a. o mai bună utilizare a memoriei de date sau a registrelor

b. o mai bună utilizare a timpului de calcul al CPU

c. o mai bună utilizare a memoriei de program

d. o mai bună interfaţa cu utilizatorul

64. La modul general, pentru un sistem de calcul, utilizarea întreruperilor pentru intrări /ieşiri are doar dezavantajul că necesită la fiecare prelucrare a întreruperii:

a. Comutarea memoriei

b. Comutarea contextului

c. Comutarea sursei de alimentare

d. Comutarea registrelor

65. La modul modul general, pentru un sistem de calcul,

utilizarea transferului direct la/din memorie (DMA) pentru intrări /ieşiri este avantajoasă atunci când avem:

a. Transferul unor cantităţi mici de date

a.

acumulator/memorie

b. Transferul unor cantităţi mari de date doar de

b.

acumulator

intrare

c.

registru

c. Transferul unor cantităţi mari de date

d.

memorie/registru

d. Transferul unor cantităţi mari de date doar de ieşire

59. Cate fire ar fi necesare pentru o implementare minimală

a unei comunicaţii seriale asincrone full duplex intre două microcontrolere diferite:

a.

b.

c.

d.

2

4

3

6

Justificare.

60. Arhitectura de calcul a familiei AVR este descrisă ca

fiind de tip:

66. La modul general, pentru un sistem de calcul, care din

următoarele, nu poate fi descrisă ca o excepţie (ca un caz de flux de control excepţional):

a.

b.

c.

d.

Abort

Trap

Vector

Fault

67. La modul general, pentru un sistem de calcul, tratarea unei întreruperi este similară unui:

a. Instrucţiuni de salt

a.

Von Neumann modificată

b. Calcul in virgulă mobilă

b.

Harvard

c. Apel de procedură

c.

Von Neumann

d. Calcul in virgulă fixă

d.

Harvard modificată

61. Pentru familia AVR un apel de subrutină presupune si:

a. salvarea automată in stivă a adresei de întoarcere si

a indicatorilor de condiţie

b. salvarea automată in stivă doar adresei de

întoarcere

c. salvarea automată in stivă a adresei de întoarcere si

a indicatorului de stivă (SP)

5

68. Care din următoarele tehnici nu reprezintă o modalitate de a accesa dispozitivele de intrare sau ieşire pentru un sistem de calcul:

a. Acces direct la memorie

b. Alternare

c.

d. Întrerupere

Interogare

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

69. In cazul unui sistem de calcul cu mai multe surse de întreruperi contează si:

a. Semnul lor

b. Mărimea lor

c. Prioritatea lor

d.

Ordinea lor

b. eşantionare si memorare

c. blocare si memorare

d. multiplicare si memorare

77. Pentru un microcontroler din familia AVR care are si un

sistem

conversie analog numerică, obţinerea a mai

multor intrări analogice este realizată cu ajutorul unui:

de

70. Prin intermediul vectorilor de întrerupere se asociază:

a.

multiplicator analogic

 

a. Faza cu modulul întreruperii

b.

multiplexor analogic

b. Sursa întreruperii cu rutina de tratare a ei

c.

minimizator analogic

c. Sursa vectorială cu prelucrarea ei

d.

maximizator analogic

d. Rutina de tratare cu numărul de instrucţiuni necesare

78.

In

cazul

unei

comunicaţii

seriale

asincrone

timpul

71. Pentru un microcontroler din familia AVR întoarcerea

dintr-o procedură apelată sau dintr-una de tratare a unei

întreruperi presupune, restaurarea adresei de întoarcere din:

a. Indicatorul de stivă

b. Numărătorul program

c. Stivă

d. Cuvântul de stare program

72. Semnalul de achitare (acknowledge) a unei întreruperi,

are rolul de a indica dispozitivului de intrare/ieşire că CPU:

a. A terminat de prelucrat întreruperea

b. Este gata să prelucreze întreruperea

c. Nu poate prelucra întreruperea

d. Amână prelucrarea întreruperii

73. Pentru un sistem cu mai multe surse de întreruperi, utilizarea unei scheme de priorităţi „in ghirlandă” (daisy chain) permite si:

a. Dezactivarea întreruperii

b. Ştergerea întreruperii

c. Identificarea întreruperii

(durata) de bit este, prin raportare la rata baud:

a. direct proporţional

b. invers proporţional

c. nu depinde de rata baud

d. depinde pătratic de rata baud

79. Utilizarea unei modalităţi de semnalizare diferenţiale in

cazul comunicaţiei seriale are ca efect si mărirea:

a. imunităţii la perturbaţiile de mod diferenţial

b. imunităţii la perturbaţiile de mod comun

c. imunităţii la perturbaţiile de mod simplu

d. imunităţii la perturbaţiile de mod complex

80. Dacă

analogic si unul numeric (de 1 bit), cele două circuite au comun faptul:

comparator

ar

fi

să

„comparăm”

un

circuit

a. Că au amândouă o ieşire numerică

b. Că au amândouă o intrare analogică

c. Că au amândouă o intrare inversoare

d. Că au amândouă intrări numerice

81. Un sistem de conversie analog numerică, existent la un

d. Activarea întreruperii

microcontroler,

poate

avea,

la

modul

general, intrări

analogice:

74. Care din următoarele categorii de aplicaţii ar fi mai

adecvată pentru un microcontroler de 8 biţi:

a. aplicaţii care implică si calcul polinomial

b. aplicaţii care implică numai calcul in virgulă fixă

c. aplicaţii care implică si calcul in virgulă mobilă

d. aplicaţii care implică si calcul trigonometric

75. Principial, perifericul de tip UART al unui microcontroler din familia AVR, destinat comunicaţiei seriale, este realizat in jurul unui circuit numeric secvenţial de natura unui:

a. registru de numărare

b. registru de stare

c. registru de deplasare

d. registru indexat

76. Dacă pentru un microcontroler tehnica de conversie

analog numerică utilizata este de tipul cu aproximaţii succesive, ea este asociată de regulă si cu utilizarea unui circuit de:

a. eşantionare si multiplicare

a. simetrice si/sau complementare

b. simetrice si/sau diferenţiatoare

c. asimetrice si/sau diferenţiale

d. simetrice si/sau integratoare

82. Pentru un microcontroler din familia AVR care are si un

sistem

pentru conversia analog numerică este:

analog numerică, tehnica utilizată

de

conversie

a. paralelă

b. aproximaţii succesive

c. dublă pantă

d. tensiune frecvenţă

83. Sursa de tensiune echivalentă conectată pe una din

intrările analogice ale unui microcontroler AVR, care are si un sistem de conversie analog numerică este de dorit să aibă impedanţa sau rezistenţa internă:

a. cât mai mare

b. egală cu rezistenţa sau impedanţa de intrare

c. cât mai mica

d. nu există o astfel de condiţionare

6

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

84. Un microcontroler din familia AVR, cu sistem de conversie analog numerică, utilizează o sursă de referinţă VREF=3V, iar valoarea rezultată in urma unei conversii cu

rezoluţia de 10 biţi este 0x64. Cât a fost valoarea tensiunii de intrare corespunzătoare:

a. cca. 29V

b. cca. 2.9V

c.

d.

cca. 0.29V

cca. 0.029V

Justificare.

85. Un microcontroler din familia AVR, cu sistem de

conversie analog numerică, utilizează o sursă de referinţă VREF=3V. Valoarea tensiunii de intrare corespunzătoare este 1.5V. Care va fi valoarea rezultată (in hex) in urma unei conversii cu rezoluţia de 10 biţi?

a. cca 0x0FF

b. cca. 0x200

c. cca. 0x3F0

d. cca. 0xFFF

Justificare.

89. Un pin Px al unui microcontroler AVR, alimentat la

Vcc=5V este configurat ca intrare. Două rezistoare R1=84 KOhmi si R2 = 16 KOhmi sunt înseriate si se conectează cu nodul comun la acest pin si respectiv la Vcc si masă:

Px Vcc ----R1---|- --R2----Masă Valoarea aproximativă a tensiunii pe pinul Px este:

cca. 1.4V

cca. 0.6V

cca. 0.8V

d. cca. 1.2V

a.

b.

c.

Justificare.

90. Actualmente, pentru familia AVR dimensiunea maximă

a spaţiului de adresare al memoriei de program este de:

a. 64 de kilo octeţi

b. 32 de kilo cuvinte

c. 64 de kilo cuvinte

d. 32 de kilo octeţi

91. Un microcontroler alimentat la Vcc=5V execută o

aplicaţie care presupune generarea unei forme de undă

modulată in durată, pe unul din pini Px,

numerice,

86.

unei intrări analogice a unui microcontroler din familia

Pentru ca să măsurăm un curent continuu cu ajutorul

configurat ca ieşire. Aplicaţia generează o formă de undă cu factorul de umplere FU% = 30% si o frecvenţă de 10kHz.

AVR, cu sistem de conversie analog numerică, avem nevoie

Px------R------

de cel puţin un:

|

 

a. un capacitor

C

b. un inductor

|

c. un rezistor

Masă

d. un tranzistor

Justificare.

87. Pentru un microcontroler din familia AVR durata cat

trebuie să fie activ semnalul de Reset (iniţializare hardware)

este legată si de:

a. timpul necesar pentru iniţializarea registrelor de uz general sau a acumulatorului

b. timpul necesar pentru iniţializarea stivei

c. timpul necesar pentru stabilizarea oscilatorului de ceas

d. timpul necesar iniţializării memoriei interne de date

88. Un pin Px al unui microcontroler AVR, alimentat la

Vcc=5V este configurat ca ieşire si este programat in „1”.

Două rezistoare R1 si R2 de 50 KOhmi sunt înseriate si se conectează la acest pin si respectiv la masă:

Px ----R1----R2----Masă Care este valoarea tensiunii pe nodul comun al celor 2 rezistoare:

a.

cca. 3.75V

cca. 2.5V

d. cca. 1.25V

b.

c.

cca. 5V

Justificare.

7

Pe pinul Px se conectează un grup R (1KOhm) si C (100nF) ca in figură. Ce tensiune va indica un voltmetru de curent continuu conectat intre punctul (+) si masă (-)?

a. cca. 3.5V

b. cca. 0.5V

c.

d. cca. 4.5V

cca. 1.5V

Justificare.

92. Care din următoarele criterii de selecţie ale unei

variante de microcontroler dintr-o anumită familie (in ideea

ca există aceste variante) ar trebui să fie prioritar pentru o aplicaţie din industria automobilului:

a. tensiunea foarte mică de alimentare

b. viteza foarte mare de calcul

c. imunitatea la perturbaţii

d. dimensiunea cat mai mare a memoriei de program

93. Care din următoarele tehnologii generice implică o

conectivitate wireless:

a. Firewire

b.

c.

d.

Zigbee

Blu-ray

Flexray

94. Pentru un microcontroler oarecare existenta unei stive

(stack) TCP/IP reprezintă:

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

a. modalitatea de a realiza o conectivitate Firewire

b. modalitatea de a realiza o conectivitate USB

c. modalitatea de a realiza o conectivitate Ethernet

d. modalitatea de a realiza o conectivitate Bluetooth

95. Specificaţia electrică pentru standardul de comunicaţie

serială RS-485 indică că se utilizează o modalitate de semnalizare:

a. simetrică

b. asimetrică

c.

d. ambiguă

diferenţială

96. Standardul de comunicaţie serială RS-485 este descris

ca fiind unul adecvat pentru o comunicaţie:

a. bidirecţională

b. punct la punct

c. multi punct

d.

unidirecţională

97. Care este tehnologia de bază in care se realizează

aproape orice microcontroler modern:

a. BiCMOS

b. PMOS

c. CMOS

d. NMOS

98. Un pin Px al unui microcontroler (alimentat la Vcc=5V)

este configurat ca intrare si prin un rezistor R =1kOhm este

conectat la o sursă de cc Vx ca in figură (cu masa comună cu sursa de alimentare a microcontrolerului). Vx------R------Px Care va fi tensiunea pe pinul Px dacă Vx= - 3V:

a. cca. 5V

b.

c. cca. - 0.7V

d. cca. - 3V

cca. 0.7V

Justificare.

99. Care din următoarele reprezintă o caracteristică

electrică a unui pin de microcontroler (CMOS) utilizat ca intrare:

a. curent de intrare mic pentru „1” si relativ mare pentru „0”

b. curent de intrare mic pentru „0” si relativ mare pentru „1”

c. curenţi de intrare nesemnificativi pentru cele două stări logice ale intrării („0” si „1”)

d. curenţi de intrare relativi mari pentru cele două stări logice ale intrării („0” si „1”)

100.

aplicaţii aproape numai in industria automobilului:

Care

din

următoarele

magistrale

seriale

a.

b.

c.

d.

SPI

TWI

LIN

I2C

are

101. Care din următoarele perechi de tensiuni ar

reprezenta nivele logice de intrare valide („0” si „1”) pentru

un microcontroler din familia AVR alimentat la Vcc=5V:

a. V IL =1.5V si V IH =3.5V

b. V IL =0.5V si V IH =3.5V

c. V IL =1V si V IH =2.5V

d. V IL =0.1V si V IH =1.8V

102. Un capacitor de decuplare se conectează faţă de

bornele de alimentare ale unui microcontroler:

a.

b. in serie cu un rezistor adecvat

c. cât mai aproape

d. in serie cu un inductor adecvat

cât mai departe

103. Dacă prin intermediul unui pin de microcontroler

configurat ca ieşire ar trebui să comandăm (stins-aprins) un bec cu incandescenţă de mică putere, de ce ar trebui sa

ţinem cont:

a. de cantitatea de căldură dezvoltată de bec

b. de caracterul unidirecţional al curentului pe la bornele becului

c. de evoluţia in timp a curentului la bornele becului

d. de faptul ca randamentul becului este mai bun in curent alternativ

104. Dacă prin intermediul unui pin de microcontroler

configurat ca ieşire ar trebui să comandăm (tot sau nimic) bobina unui releu de mică putere, de care din următoarele

legi si/sau teoreme ar trebui să mai ţinem cont in proiectarea sistemului:

a. Thevenin-Norton

b. Chablis-Bovier

c. Coulomb-Ampere

Faraday-Lenz

d.

105. Care din următoarele tehnici generice ar fi mai

adecvate pentru comanda turaţiei unui motor de curent

continuu de mică putere cu ajutorul unui microcontroler:

a. modularea in durată

b. modularea in amplitudine

c. modularea in frecvenţă

d. modularea fază-frecvenţă

106. Care din următoarele tehnici generice poate fi

asociată acronimului PWM:

a. modulaţie in amplitudine

b. modulaţie a factorului de umplere

c. modulaţie in frecvenţă

d. modulaţie de fază

107. Care din următoarele nu reprezintă un nivel de

tensiune RS-232 valid:

8

a.

b.

c.

d.

0.5V

7V

-4.8V

-9.5V

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

108. La un microcontroler oarecare, pentru sistemul de

temporizare-numărare, diferenţa între modurile de lucru

temporizator (timer) şi respectiv numărător este legată de:

a. cu ce sunt preîncărcate registrele de numărare

b. dimensiunea utilă a registrelor de numărare (8 sau 16 biţi)

c. unde provine semnalul de ceas pentru registrele de numărare

d. modul în care sunt conectate registrele de numărare L si H

109. Pentru un temporizator sau numărător existent ca

periferic pentru un microcontroler, care din următoarele ar

reprezenta un eveniment semnificativ declanşat de acesta:

a.

b. O depăşire

c. O închidere

O împărţire

d. O deschidere

115. Pentru un microcontroler din familia AVR care din

următoarele tipuri de generator de ceas nu poate fi utilizat:

a. oscilator RC intern

b. oscilator RC extern

c. oscilator cu cuarţ intern

d. oscilator cu cuarţ extern

116. Generatorul de ceas al unui microcontroler din

familia AVR are frecvenţa de 8MHz. Perioada semnalului de ceas va fi:

a. 1250 nsec

b. 125 nsec

c. 125 sec

d. 12.5 msec

Justificare.

117. Care din următoarele modalităţi de stabilizare a

frecvenţei unui oscilator de ceas a unui microcontroler este,

potenţial, cea mai precisă:

110.

Avem două temporizatoare sau numărătoare

a.

grup RC calibrat

binare, unul de 8 biţi N8 si celalalt de 16 biţi N16, care au

b.

rezonator piezoceramic

acelaşi semnal de ceas. Duratele T8 si T16, ale ciclurilor

c.

rezonator cu cuarţ

complete de numărare vor fi:

d.

grup LC calibrat

 

a. T16 > T8

b. T16=T8

118.

Un sistem cu microcontroler trebuie închis intr-o

c. T16 < T8

incintă

cu

scopul

realizării unei ecranări electrice si

d. T8 = T16 / 2

111. Pentru un temporizator sau numărător de 8 biţi,

numărul maxim de stări distincte este:

a.

b.

c. 256

255

512

d. 128

112. Dorim să realizăm, intre două sisteme cu

microcontrolere,

conform standardului RS-485. Principial am avea nevoie doar de:

comunicaţie serială, half-duplex,

o

a. 5 fire

b. 4 fire

c. 2 fire

d. 3 fire

113. Pentru un microcontroler oarecare existenţa unui

sistem de conversie analog numerică ar face posibilă:

a. interfaţa directă cu un panou LCD

b. interfaţa directă cu o tastatură matricială

c. interfaţa directă cu un divizor rezistiv

d. interfaţa directă cu un condensator variabil

114. Care ar fi o diferenţă semnificativă intre

tehnologiile generice de afişare a informaţiei LED si LCD:

a.

b.

c. raportul preţ-performanţă

d. consumul propriu

durata de viaţă fiabilitatea

magnetice. Care din următoarele materiale este adecvat

pentru realizarea incintei :

a. plumb

b. cupru

c.

d.

aluminiu

fier

119. Pentru un microcontroler din familia AVR care din

următoarele tipuri de generator de ceas nu poate fi utilizat:

a. oscilator cuarţ

b. oscilator piezoceramic

c. oscilator LC

d. oscilator extern

120. Pentru un microcontroler din familia AVR in urma

unui reset (iniţializare hardware) nu fac obiectul iniţializării:

a. indicatorul de stivă (SP)

b. memoria de date

c. registrele asociate portului serial

d. registrele asociate sistemului de temporizare- numărare

121. Pentru un microcontroler din familia AVR in urma

unui reset (iniţializare hardware) prima instrucţiune este executată din memoria de program de la adresa:

9

a. FFFEH

b. 0000H

c.

d.

FFFFH

0002H

Microcontrolere -2009/2010

Microcontrolere si microprocesoare - III M, R, ISM Microprocesoare si microcontrolere - III ELA

122. Pentru un microcontroler din familia AVR,

întreruperile externe, atunci când există, pot fi programate

sa fie active:

a. pe oscilaţie pozitivă sau negativă

b. doar pe nivel pozitiv sau negativ

c. pe nivel sau pe front

d. doar pe front pozitiv sau negativ

123. Pentru un microcontroler din familia AVR, tabela

cu vectorii de întrerupere se află in memoria de program

intr-o zonă situată:

a. La adresele superioare

b. La adresele inferioare

c. La adresele pare

d. La adresele impare

124. Un grup RC poate fi conectat la un pin de ieşire

sau intrare al unui microcontroler si cu scopul realizării:

a. unei filtrări trece-jos sau trece-sus

b. unei filtrări trece-bandă

c. unei filtrări opreşte-bandă

d. doar a unei filtrări trece-jos

125. Avem un amplificator operaţional ideal intr-o

conexiune inversoare standard cu R_intrare =10 kOhmi si

la intrare aducem o tensiune

Vx = - 1.5V, iar ieşirea este conectată pe pinul Px al unui

microcontroler, configurat ca intrare analogică. Cât este tensiunea pe pinul Px?

R_reacţie=

30kOhmi;

a. - 3.5V

b. 4.5V

c. 3.5V

d. - 4.5V

Justificare.

126. Tensiunea

microcontroler este descrisă ca fiind Vcc = 5V +/- 5%. Care din următoarele tensiuni se încadrează in plaja dată:

de alimentare nominală a unui

a. 5.40V

b. 4.85V

c. 4.65V

d. 5.28V

Justificare.

127. Dacă un pin al unui microcontroler este configurat

ca ieşire, atunci curentul de ieşire asociat va fi:

a. pozitiv când ieşirea este in „0” si negativ când ieşirea este in „1”

b. pozitiv pentru ambele stări ale ieşirii

c. negativ când ieşirea este in „0” si pozitiv când ieşirea este in „1”

d. sensul depinde doar de natura sarcinii conectate la ieşire

128. Avem la dispoziţie o sursă V+ = 5V si un

microcontroler cu tensiunea de alimentare nominală Vcc=

3.3V+/- 10%. Care din următoarele variante ar permite

alimentarea aproape corectă a microcontrolerului folosind V+, pentru un curent mediu de alimentare de cca. 10mA:

a.

b. un rezistor de 33 Ohmi

c. 3 diode pn

d. 2 diode Schottky

4 diode pn

Justificare.

129. Avem un microcontroler oarecare cu tensiunea de

alimentare

bornele de alimentare ale microcontrolerului cu borna + la

borna de masă a microcontrolerului si cu borna – la borna Vcc microcontrolerului. Atunci:

Vcc=5V. O sursă V+=5V este conectată la

a. microcontrolerul practic va funcţiona intermitent

b. microcontrolerul practic va funcţiona mai lent

c. microcontrolerul practic va consuma mai puţin

d. microcontrolerul practic se va distruge

130. Diferenţa intre o comunicaţie serială half-duplex si

una full-duplex intre două microcontrolere este dată de:

a. posibilitatea unuia din microcontrolere doar de a emite

b. imposibilitatea controlului prin bit de paritate

c. posibilitatea de a emite si a recepţiona in acelaşi timp

d. posibilitatea unuia din microcontrolere doar de a recepţiona

131. Dacă dorim să comandăm un LED (aprins-stins) cu

ajutorul

ieşire, in proiectare trebuie să ţinem cont si de:

al unui microcontroler, configurat ca

unui

pin

a. sursa de ceas pentru microcontroler

b. existenţa unui sistem de temporizare-numărare

c. culoarea LED-ului

d. setul de instrucţiuni al microcontrolerului

Justificare.

132. Dacă dorim să comandăm luminozitatea unui LED

folosind o tehnică de modulare in durată, cu ajutorul unui pin al unui microcontroler, configurat ca ieşire, ne bazăm pe

faptul că factorul de umplere al formei de undă de comandă va fi aproximativ:

a. invers proporţional cu curentul mediu prin LED

b. independent de curentul mediu prin LED

c. direct proporţional cu curentul mediu prin LED

d. dependent logaritmic de curentul mediu prin LED

Observaţii importante

Grila este de tipul in singur răspuns corect. Justificările trebuie sa fie cat mai concise posibil. Utilizarea oricărui mijloc de calcul electronic va fi interzisă!

10