Sunteți pe pagina 1din 11

Ecuat ii si sisteme de ecuat ii neliniare

1 Metoda lui Newton


Fie sistemul neliniar:
_

_
f
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
m
) = 0
f
2
(x
1
, x
2
, . . . , x
m
) = 0
. . .
f
m
(x
1
, x
2
, . . . , x
m
) = 0
(1)
unde funct iile f
i
: R
m
R, 1 i m, au derivate part iale de ordinul nt ai continue pe R
m
.
Dac a not am:
F =
_
_
_
_
_
_
_
_
f
1
f
2
.
.
.
f
m
_
_
_
_
_
_
_
_
, F : R
m
R
m
,
atunci sistemul (1) are forma
F(x) = 0, (2)
unde F : R
m
R
m
.
Funct ia F este diferent iabil a pe R
m
si:
F

(x) =
_
f
i
x
j
(x)
_
1i,jm
, ()x R
m
.
Metoda lui Newton este o metod a de calcul a unui sir de aproximat ii astfel:
x
0
aproximat ia init ial a dat a
x
n+1
= x
n
[F

(x
n
)]
1
F(x
n
), n 0.

In Algoritmul 1 se aplic a metoda lui Newton pentru aproximarea solut iei sistemului de ecuat ii (1) cu o
eroare dat a , ntr-un num ar de iterat ii dat ITMAX.
1
Algorithm 1 Metoda lui Newton pentru sisteme de ecuat ii (varianta 1).
Date de intrare:
- Funct iile f
i
, 1 i m
- Aproximat ia init ial a x = (x
1
, x
2
, ..., x
m
)
t
- Eroarea admis a
- Num arul maxim de iterat ii ITMAX
Date de iesire:
- Ultima aproximat ie calculat a x = (x
1
, x
2
, ..., x
m
)
t
- Num arul de iterat ii efectuate n
n = 1
for i = 1, 2, ..., m do
r
i
= f
i
(x
1
, x
2
, ..., x
m
)
end for
while max
1im
|r
i
| > si n ITMAX do
for i = 1, 2, ..., m do
for j = 1, 2, ..., m do
a
ij
=
f
i
x
j
(x)
end for
end for
Calculeaz a A
1
= (
ij
)
1i,jm
inversa matricei A = (a
ij
)
1i,jm
for i = 1, 2, ..., m do
x
i
= x
i

m

k=1

ik
r
k
end for
for i = 1, 2, ..., m do
r
i
= f
i
(x
1
, x
2
, ..., x
m
)
end for
n = n + 1
end while
if n > ITMAX then

In ITMAX iterat ii nu a fost realizat a aproximarea dorit a


else
Aproximarea obt inut a este x = (x
1
, x
2
, ..., x
m
)
t
end if
2

In particular, metoda lui Newton se poate aplica pentru rezolvarea ecuat iilor de forma:
f(x) = 0, (3)
unde f : I R Reste o funct ie derivabil a pe intervalul I.
S irul (x
n
)
n
se construieste cu formulele urm atoare:
x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
, n 0 (4)

In acest caz metoda lui Newton are urm atoarea interpretare geometric a: x
n+1
este abscisa punctului de
intersect ie dintre axa Ox si tangenta la gracul funct iei f dus a n punctul de abscis a x
n
. Din acest motiv
metoda lui Newton este cunoscut a si sub numele de metoda tangentei.
Algorithm 2 Metoda lui Newton pentru ecuat ia f(x) = 0.
Date de intrare:
- Funct ia f
- Aproximat ia init ial a x
- Eroarea admis a
- Num arul maxim de iterat ii ITMAX
Date de iesire:
- Ultima aproximat ie calculat a x
- Num arul de iterat ii efectuate n
n = 1
while |f(x)| > si n ITMAX do
x = x
f(x)
f

(x)
n = n + 1
end while
if n > ITMAX then

In ITMAX iterat ii nu a fost realizat a aproximarea dorit a


else
Aproximarea obt inut a este x
end if
Exemplul 1.1 S a construim un procedeu iterativ pentru extragerea radicalului de ordin p (p > 1) dintr-un
num ar real pozitiv a.
Consider am ecuat ia x
p
a = 0 si funct ia f(x) = x
p
a.
Din (4) rezult a urm atoarea formul a de calcul pentru iterat ii:
x
n+1
=
1
p
_
(p 1)x
n
+
a
x
p1
n
_
, n 0.

In particular, pentru radicalul de ordinul al doilea rezult a formula:


x
n+1
=
1
2
_
x
n
+
a
x
n
_
, n 0. (5)
3
Dac a x
0
> 0, atunci x
n
> 0, () n.

In acest caz: lim
n
x
n
=

a.
Dac a x
0
< 0, atunci x
n
< 0, () n.

In acest caz: lim
n
x
n
=

a.
Pentru a R\{0} e acum sirul (x
n
)
n
denit astfel:
x
0
= a, x
n+1
=
1
2
_
x
n
+
|a|
x
n
_
, n 0,
Conform celor stabilite anterior rezult a:
lim
n
x
n
=

a dac a a > 0,
lim
n
x
n
=

a dac a a < 0.
Algorithm 3 Metoda lui Newton pentru
p

a.
Date de intrare:
- Num arul real, pozitiv a
- Ordinul radicalului p
- Aproximat ia init ial a x
- Eroarea admis a
- Num arul maxim de iterat ii ITMAX
Date de iesire:
- Ultima aproximat ie calculat a x
- Num arul de iterat ii efectuate n
n = 1
while |x
p
a| > si n ITMAX do
x =
1
p
_
(p 1)x +
a
x
p1
_
n = n + 1
end while
if n > ITMAX then

In ITMAX iterat ii nu a fost realizat a aproximarea dorit a


else
Aproximarea obt inut a este x
end if
Observatie 1.1 Din denit ia derivatei f

avem:
f

(x
n
) = lim
xx
n
f(x) f(x
n
)
x x
n
.
Pentru x = x
n1
facem aproximarea:
f

(x
n
)

=
f(x
n1
) f(x
n
)
x
n1
x
n
.
4
Cu aceast a aproximare, din (4) obt inem:
x
n+1
= x
n

f(x
n
)(x
n
x
n1
)
f(x
n
) f(x
n1
)
.
Metoda iterativ a descris a de aceast a formul a este cunoscut a sub numele de metoda secantei.
Algorithm 4 Metoda secantei pentru ecuat ia f(x) = 0.
Date de intrare:
- Funct ia f
- Aproximat iile init iale x
0
, x
1
- Eroarea admis a
- Num arul maxim de iterat ii ITMAX
Date de iesire:
- Ultima aproximat ie calculat a x
- Num arul de iterat ii efectuate n
n = 2
while |f(x
1
)| > si n ITMAX do
x = x
1

f(x
1
)(x
1
x
0
)
f(x
1
) f(x
0
)
x
0
= x
1
x
1
= x
n = n + 1
end while
if n > ITMAX then

In ITMAX iterat ii nu a fost realizat a aproximarea dorit a


else
Aproximarea obt inut a este x
end if
2 Metoda aproximatiilor succesive
Fie ecuat ia:
x = F(x), (6)
unde F : R R.
Pentru un element oarecare x
0
Rprin metoda aproximat iilor succesive se determin a sirul (x
n
)
n
astfel:
x
n+1
= F(x
n
), n 0 (7)
Observatie 2.1 Un sistem de ecuat ii neliniare de forma:
F(x) = 0, (8)
cu F = (f
1
, f
2
, ..., f
m
)
t
se poate aduce la forma echivalent a:
x = x +AF(x), (9)
5
unde A este o matrice constant a, inversabil a, oarecare.
Vom pune n acest caz:
G(x) = x +AF(x) (10)
Dac a F este diferent iabil a ntr-un domeniu atunci si G este diferent iabil a n acelasi domeniu si:
G

(x) = I +AF

(x), (11)
unde I este matricea unitate de ordinul m. Pentru asigurarea convergent ei trebuie s a avem G

(x) q < 1
pe domeniul considerat. O astfel de condit ie poate asigurat a pe o vecin atate a lui x
0
dac a vom impune
condit ia G

(x
0
) = 0. De aici obt inem:
A = [F

(x
0
)]
1
.
Rezult a:
G(x) = x [F

(x
0
)]
1
F(x)
si deci egalitatea x
n+1
= G(x
n
) este echivalent a cu:
x
n+1
= x
n
[F

(x
0
)]
1
F(x
n
).
Am reg asit astfel o variant a a metodei lui Newton.
Algorithm 5 Metoda aproximat iilor succesive pentru ecuat ia x = f(x).
Date de intrare:
- Funct ia f
- Aproximat ia init ial a x
- Eroarea admis a
- Num arul maxim de iterat ii ITMAX
Date de iesire:
- Ultima aproximat ie calculat a x
- Num arul de iterat ii efectuate n
n = 1
while |x f(x)| > si n ITMAX do
x = f(x)
n = n + 1
end while
if n > ITMAX then

In ITMAX iterat ii nu a fost realizat a aproximarea dorit a


else
Aproximarea obt inut a este x
end if
6
3 Metoda lui Lobacevski
Fie ecuat ia algebric a:
a
0
x
n
+a
1
x
n1
+... +a
n1
x +a
n
= 0, (12)
unde a
0
, a
1
, ..., a
n
R, a
0
a
n
= 0.
Dac a x
i
, 1 i n, sunt r ad acinile acestei ecuat ii, atunci formulele lui Vi ete sunt:
_

_
x
1
+x
2
+ . . . +x
n
=
a
1
a
0
x
1
x
2
+x
1
x
3
+ . . . +x
n1
x
n
=
a
2
a
0
. . .
x
1
x
2
...x
n
= (1)
n a
n
a
0
(13)
Consider am r ad acinile acestei ecuat ii numerotate n ordinea descresc atoare a valorilor lor absolute, adic a:
|x
1
| |x
2
| ... |x
n
| (14)
Prima relat ie din (13) se poate scrie sub forma:
x
1
_
1 +
x
2
x
1
+... +
x
n
x
1
_
=
a
1
a
0
.
Dac a r ad acina x
1
este mult mai mare n valoare absolut a dec at celelalte r ad acini, adic a fract iile
x
i
x
1
, i 2,
pot neglijate, atunci putem face aproximarea:
x
1

=
a
1
a
0
.
Consider and c a si celelalte r ad acini satisfac condit ia x
i
mult mai mare n valoare absolut a dec at x
i+1
,
2 i n 1, din formulele lui Vi ete deducem succesiv:
_

_
x
1
x
2

=
a
2
a
0
x
1
x
2
x
3

=
a
3
a
0
. . .
x
1
x
2
...x
n1

= (1)
n1
a
n1
a
0
x
1
x
2
...x
n
= (1)
n a
n
a
0
Obt inem de aici formulele de aproximare:
x
i

=
a
i
a
i1
, 1 i n (15)
Asadar, r ad acinile ecuat iei (12), x
1
, x
2
, ..., x
n
, sunt aproximat ii ale r ad acinilor ecuat iilor de gradul nt ai:
a
i1
x +a
i
= 0, 1 i n.

In general, dac a r ad acinile ecuat iei (12) se separ a n p grupe, astfel nc at valorile absolute ale r ad acinilor
unei grupe sunt mult mai mari dec at valorile absolute ale r ad acinilor din grupa urm atoare, atunci r ad acinile
x
1
, x
2
, ..., x
n
sunt aproximat ii ale r ad acinilor a p ecuat ii de grad inferior (ecare grup a corespunz and unei
ecuat ii).
Fie:
P(x) = a
0
x
n
+a
1
x
n1
+... +a
n
.
Din:
P(x) = a
0
(x x
1
)(x x
2
)...(x x
n
)
(1)
n
P(x) = a
0
(x +x
1
)(x +x
2
)...(x +x
n
)
7
rezult a:
Q(x) = (1)
n
P(x)P(x) = a
2
0
(x
2
x
2
1
)(x
2
x
2
2
)...(x
2
x
2
n
).
Fie P
1
polinomul obt inut din Q prin nlocuirea lui x
2
cu x:
P
1
(x) = a
(1)
0
x
n
+a
(1)
1
x
n1
+... +a
(1)
n
R ad acinile polinomului P
1
sunt x
2
1
, x
2
2
, ..., x
2
n
, iar coecient ii s ai se calculeaz a astfel:
a
(1)
k
= (1)
k
a
2
k
+ 2
n

s=1
(1)
ks
a
ks
a
k+s
, 0 k n, (16)
unde a
j
= 0 pentru j < 0 sau j > n.
Repet and procedeul vom construi polinoamele P
k
:
P
k
(x) = a
(k)
0
x
n
+a
(k)
1
x
n1
+... +a
(k)
n
, k 1,
n care coecient ii lui P
k
se exprim a n funct ie de coecient ii lui P
k1
dup a relat ii de forma (16). R ad acinile
polinomului P
k
sunt:
x
2
k
1
, x
2
k
2
, ..., x
2
k
n
.
Trat am n continuare c ateva cazuri posibile relativ la natura si distribut ia valorilor absolute ale r ad acinilor
ecuat iei (12).
Cazul 1. Ecuat ia (12) are r ad acini reale, diferite n valoare absolut a.
Fie:
|x
1
| > |x
2
| > ... > |x
n
|.
Dup a un num ar sucient de pasi x
2
k
i
este mult mai mare dec at x
2
k
i+1
, 1 i n 1, astfel nc at s a putem
face aproxim arile:
x
2
k
i

=
a
(k)
i
a
(k)
i1
, 1 i n.
Rezult a de aici:
x
i

=
2
k

a
(k)
i
a
(k)
i1
, 1 i n (17)
Pentru ecare r ad acin a x
i
, din cele dou a aproxim ari date de (17), se ret ine aceea care veric a (cel mai
bine) ecuat ia dat a (12).
S a presupunem c a dup a k etape se pot face, n limite admise, aproxim arile (17). Atunci, n etapa
urm atoare se pot face aproxim arile:
x
i

=
2
k+1

a
(k+1)
i
a
(k+1)
i1
, 1 i n (18)
Deoarece:
a
(k+1)
0
=
_
a
(k)
0
_
2
din (17) cu (18) obt inem:

a
(k+1)
i

=
_
a
(k)
i
_
2
, 0 i n (19)
Asadar, coecient ii polinomului P
k+1
sunt n valoare absolut a aproximativ egali cu p atratele coecient ilor
polinomului P
k
.
8

Indeplinirea acestei reguli o vom lua ca reper pentru atingerea preciziei dorite. Vom vedea c a o astfel de
regul a este posibil a numai n acest caz.
Cazul 2. Ecuat ia (12) are dou a r ad acini complexe, conjugate:
x
p+1
= u +iv, x
p+2
= u iv,
iar celelalte sunt reale, distincte n valoare absolut a.
Fie:
|x
1
| > |x
2
| > ... > |x
p
| > |x
p+1
| = |x
p+2
| > |x
p+3
| > ... > |x
n
|.
Pentru k sucient de mare r ad acinile reale x
2
k
i
vor aproximativ egale cu r ad acinile ecuat iilor de gradul
nt ai:
a
(k)
i1
y +a
(k)
i
= 0, i = 1, 2, ..., p, p + 3, ..., n,
iar r ad acinile complexe x
2
k
p+1
, x
2
k
p+2
vor aproximativ egale cu r ad acinile ecuat iei de gradul al doilea:
a
(k)
p
y
2
+a
(k)
p+1
y +a
(k)
p+2
= 0.
Pentru r ad acinile reale, din ecuat iile de gradul nt ai, se obt in aproxim arile:
x
i

=
2
k

a
(k)
i
a
(k)
i1
, i = 1, 2, ..., p, p + 3, ..., n (20)
Pentru ecare r ad acin a x
i
, din cele dou a aproxim ari date de (20), se ret ine aceea care veric a (cel mai
bine) ecuat ia dat a (12).
Din ecuat ia de gradul al doilea avem:
y
p+1
y
p+2
=
a
(k)
p+2
a
(k)
p
.
Dar:
y
p+1
y
p+2
= |y
p+1
|
2

= |x
p+1
|
2
k+1
=
_
u
2
+v
2
_
2
k
.
Rezult a:
u
2
+v
2

=
2
k

_
a
(k)
p+2
a
(k)
p
(21)
Din:
x
1
+... +x
p+1
+x
p+2
+... +x
n
=
a
1
a
0
rezult a:
u =
1
2
_
_
_
a
1
a
0
+
n

i=1
i=p+1,p+2
x
i
_
_
_ (22)
Din (21) si (22) se obt in aproximat iile pentru r ad acinile complexe x
p+1
, x
p+2
.
Prezent a r ad acinilor complexe este indicat a de comportarea coecientului a
(k)
p+1
(n cazul unei perechi
de r ad acini complexe) care nu mai respect a regula: pentru k sucient de mare este n valoare absolut a
aproximativ egal cu p atratul coecientului corespunz ator din pasul anterior. Aceast a regul a este respectat a
de tot i ceilalt i coecient i.

In mod analog se trateaz a cazul a dou a sau mai multe perechi de r ad acini complexe.
9
Exemplul 3.1 Pentru ecuat ia :
x
3
3x + 1 = 0,
folosind formulele (16) se construiesc polinoamele P
1
, P
2
, ..., P
7
, ai c aror coecient i sunt dat i n urm atorul
tabel, calculele efectu andu-se cu patru cifre semnicative:
k 2
k
a
(k)
0
a
(k)
1
a
(k)
2
a
(k)
3
0 1 1 0 3 1
1 2 1 6 9 1
2 4 1 18 69 1
3 8 1 186 4725 1
4 16 1 2515 10 2233 10
4
1
5 32 1 5878 10
5
4986 10
11
1
6 64 1 3, 445 10
17
2, 486 10
29
1
7 128 1 11, 87 10
34
6, 180 10
58
1
Se observ a c a

a
(7)
i

=
_
a
(6)
i
_
2
, i = 0, 1, 2, 3. Suntem n primul caz.
Avem:
x
128
1

=
a
(7)
1
a
(7)
0
= 11, 87 10
34
x
128
2

=
a
(7)
2
a
(7)
1
=
6,18
11,87
10
24
x
128
3

=
a
(7)
3
a
(7)
2
=
1
6, 18 10
58
de unde:
x
1

= 1, 8794, x
2

= 1, 5321, x
3

= 0, 3473.
Apoi, deoarece:
P(1, 8794) = 2, 0001 P(1, 8794) = 0, 0001
P(1, 5321) = 0, 00004 P(1, 5321) = 1, 9999
P(0, 3473) = 0, 000009 P(0, 3473) = 2, 000009,
ret inem pentru r ad acini urm atoarele aproximat ii:
x
1

= 1, 8794, x
2

= 1, 5321, x
3

= 0, 3473.
Exemplul 3.2 Pentru ecuat ia:
x
4
+x
3
10x
2
34x 26 = 0,
rezultatele obt inute pentru calculul coecient ilor polinoamelor P
1
, P
2
, ... P
6
sunt:
k 2
k
a
(k)
0
a
(k)
1
a
(k)
2
a
(k)
3
a
(k)
4
0 1 1 1 10 34 26
1 2 1 21 116 636 676
2 4 1 209 1, 190 10
4
2, 477 10
5
4, 570 10
5
3 8 1 6, 748 10
4
3, 900 10
7
7, 223 10
10
2, 088 10
11
4 16 1 4, 476 10
9
8, 227 10
15
5, 2 10
21
4, 360 10
22
5 32 1 2, 005 10
19
2, 113 10
31
2, 704 10
43
1, 901 10
45
6 64 1 4, 020 10
38
6, 380 10
62
7, 312 10
86
3, 614 10
90
Calculele s-au efectuat cu patru cifre semnicative.
10
Pentru i = 2 avem

a
(6)
i

=
_
a
(5)
i
_
2
, iar

a
(6)
2

=
1
2
_
a
(5)
2
_
2
.
Suntem n cazul al treilea. Ecuat ia are dou a r ad acin reale x
1
, x
4
si dou a complexe x
2
, x
3
.
Avem:
x
64
1

=
a
(6)
1
a
(6)
0
= 4, 02 10
38
, x
64
4

=
a
(6)
4
a
(6)
3
=
3, 614
7, 312
10
4
,
de unde:
x
1

= 4, 01, x
4

= 1, 142.

Inlocuind ecare valoare n ecuat ie, ret inem pentru r ad acinile reale aproximat iile:
x
1

= 4, 01, x
2

= 1, 142.
Pentru r ad acinile complexe x
2, 3
= u iv avem:
_

_
u
2
+v
2
=
64

a
(6)
3
a
(6)
1
= 5, 676
u =
1
2
_
a
1
a
0
+x
1
+x
4
_

= 1, 934
Rezult a v

= 1, 391 si deci:
x
2, 3

= 1, 934 1, 391i.
11