Sunteți pe pagina 1din 157
Concordanţă biblică Dumnezeu Tatăl este mărturisit ca: Dumnezeul adevărului şi singurul Dumnezeu adevărat.
Concordanţă biblică Dumnezeu Tatăl este mărturisit ca: Dumnezeul adevărului şi singurul Dumnezeu adevărat.
Concordanţă biblică Dumnezeu Tatăl este mărturisit ca: Dumnezeul adevărului şi singurul Dumnezeu adevărat.

Dumnezeu Tatăl este mărturisit ca: Dumnezeul adevărului şi singurul Dumnezeu adevărat. Doamne, Dumnezeul adevărului: Ps 30, 5. Dumnezeu adevărat: Ir 10, 10; Is 65, 16; In 17, 3; In 3, 33.

Mântuitorul Iisus Hristos Se descoperă ca adevăr şi izvor al adevărului.

Eu sunt Calea, Adevărul

Plin de har şi de adevăr: In 1, 14. Harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit: In 1, 17. Vesteà, grăia, spunea adevărul: Pr 8, 7; Mal 2, 6; In 8, 45-46. Am venit în lume să mărturisesc pentru adevăr: In 18, 37. Martorul credincios şi adevărat: Ap 3, 14.

Sfântul Duh - Duhul adevărului şi călăuză spre adevăr. Duhul adevărului: In 14, 17; 15, 26; 16, 13. Duhul este adevărul: 1 In 5, 6. Vă va călăuzi întru tot adevărul: In 16, 3.

Sfânta Scriptură - cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul adevărului. Scriptura adevărului: Dn 10, 21. Cuvântul Tău este adevărul: In 17, 17. Cuvintele Tale - adevărate: 2 Rg 7, 28. Drept învăţând cuvântul adevărului: 2 Tim 2, 15. Adevărul Evangheliei: Ga 2, 5. Adevărul (ascultat şi învăţat) întru Iisus: Ef 4, 21. Cuvântul adevărului Evangheliei: Col 1, 5; Ap 21, 5; 22, 6. Nu minţiţi împotriva adevărului: Iac 3, 14. Mărturie adevărată, Ioan a mărturisit adevărul: In 5, 33. Spun întru Hristos adevărul: 1 Tim 2, 7. Cunoaşterea adevărului: Tit 1, 1. Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi: In 8, 32. Avându-vă sufletele curăţite prin aceea că vă supuneţi adevărului: 1 Ptr 1, 22. Sfinţiţi întru adevăr: In 17, 17; In 17, 19. Adevărul Său ca o pavăză; încins cu adevărul: Ps 90, 4; Ef 6, 14. Osândiţi să fie cei ce n'au dat crezare adevărului: 2 Tes 2, 12. Cine v'a vrăjit să nu daţi crezare adevărului?: Ga 3, 1. Arătarea şi învăţarea cuvântului adevărului: 2 Co 4, 2; 2 Tim 2, 15. Adevărul care rămâne întru voi: 2 In 2. Că iată, adevărul l-ai iubit: Ps 50, 7. Dumnezeu voieşte ca fiecare să vină la cunoştinţa adevărului; să cunoască adevărul: 1 Tim 2, 4; 2 Tim

1

2, 25. Roada luminii este în orice bunătate, dreptate şi adevăr: Ef 5, 9. Noi nu avem putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr: 2 Co 13, 8.

Căile de aşezare a credincioşilor în adevăr. Dumnezeu este aproape de cei care-L cheamă întru adevăr: Ps 144, 18. Închinare în Duh şi'n adevăr: In 4, 24. Azimile curăţiei şi ale adevărului: 1 Co 5, 8. Slujiţi pe Domnul întru adevăr: 1 Rg 12, 24. Să umble întru adevăr: 3 Rg 2, 4; 3, 6; 4 Rg 20, 3; 3 In 3-4. Călăuzeşte-mă spre adevărul Tău: Ps 24, 5; 42, 3. Întru adevărul Tău am bineplăcut: Ps 25, 3. Eu calea adevărului am ales-o: Ps 118, 30. Adevărul şi pacea să le iubiţi: Za 8, 19. Spun adevărul în Hristos: Rm 9, 1. Toate vi le-am grăit întru adevăr: 2 Co 7, 14. Grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său: Ef 4, 25. Mărturia adevărului şi a noastră pentru cei credincioşi: 3 In 12. Să iubim în faptă şi'n adevăr: 1 In 3, 18. În iubire trăind după adevăr: Ef 4, 15.

Câte sunt adevărate (

Iubirea se bucură de adevăr: 1 Co 13, 6. Să întoarcă la adevăr pe cel rătăcit: Iac 5, 19. Ştiţi adevărul, că din el nu vine nici o minciună: 1 In 2, 21. Suntem întru adevăr: 1 In 3, 19.

)

pe acestea să le gândiţi: Flp 4, 8.

Sfinţii slujitori - sunt slujitori ai adevărului. Învăţător neamurilor întru credinţă şi adevăr: 1 Tim 2, 7. Slujitori stăruitori ai lui Dumnezeu în cuvântul adevărului: 2 Co 6, 7-8. Paza regelui: mila şi adevărul: Pr 20, 28. Agoniseşte-ţi adevărul: Pr 23, 23.

Păcătoşii distrug adevărul prin fărădelegile lor.

Adevărul în căile lor s'a mistuit ( [În Israel] - nu e'n ţară adevăr, (

Oameni stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr: 1 Tim 6, 5. Mereu învaţă şi niciodată nu pot ajunge la cunoaşterea adevărului: 2 Tim 3, 7. Nimeni nu spune că există judecată adevărată: Is 59, 4. Pier din pricină că n'au primit iubirea adevărului: 2 Tes 2, 10, 12. V'a sleit avântul, ca să nu vă supuneţi adevărului: Ga 5, 7. Stau împotriva adevărului: 2 Tim 3, 8. Nu se supun adevărului: Rm 2, 8. Auzul şi-l întorc de la adevăr: 2 Tim 4, 4. Au preschimbat adevărul în minciună: Rm 1, 25. Dacă zicem că n'avem păcat, adevărul nu e în noi: 1 In 1, 8, 10. Mânia lui Dumnezeu peste oamenii ce ţin adevărul în robia nedreptăţii: Rm 1, 18.

)

)

şi a fost dus departe: Is 59, 14-15. ci blestem şi minciună: Os 4, 1-2.

2

Biserica - tezaurul şi propovăduitoarea infailibilă a adevărului. Este stâlp şi temelie a adevărului: 1 Tim 3, 15. Iisus Hristos este mărturia cea adevărată: In 8, 13-18.

Adevărul mărturisit ca atribut dumnezeiesc. Adevărul este unul din atributele lui Dumnezeu: Iş 34, 67; Ps 85, 14; In 7, 28; 8, 26; Rm 3, 4; 1 Tes 1, 9; 1 In 5, 20; Ap 6, 10. Lucrurile Sale sunt adevărate: Dt 32, 4. El nu minte, ci spune adevărul: Nm 23, 19; 1 Rg 15, 29; Tit 1, 2; Evr 6, 18. Mila şi adevărul vor merge înaintea feţei Lui: Ps 88, 14; 84, 10-11. Adevărul Domnului rămâne în veac: Ps 116, 2; 145, 6.

Adevărul dumnezeiesc se revelează din:

Lucrurile lui Dumnezeu: Ps 110, 7. Legile adevărului: Ne 9, 13 Căile Domnului (milă şi adevăr, adevărate): Ps 24, 10-11; Ap 15, 3. Legile, poruncile care sunt adevăr: Ps 118, 142, 151. Împlinirea făgăduinţelor: Mi 7, 20. Judecăţile lui Dumnezeu: Ps 18, 9; 53, 5; 95, 13; Rm 2, 2; Ap 16, 7; 19, 2. Izbăvirea sfinţilor: Ps 65, 3-4. Mărturia credincioşilor: Ps 39, 10-11; 70, 22; 137, 2.

Adevărul dumnezeiesc este respins de slujitorii minciunii:

De Satana: Fc 3, 4-5. De necredincioşi: 1 In 5, 10. De închinătorii la idoli: Rm 1, 25.

Adevărul dumnezeiesc s'a manifestat spre oameni şi a fost primit şi întrupat de:

; Ne 9, 32-33 ; Ps 97, 3 . David: Ps 131, 11-12 . Păcatul acesta

Păcatul acesta este judecat şi oprit de porunca lui Dumnezeu:

Cuvântul lui Dumnezeu arată care sunt faptele adulterine:

Legătura păcătoasă dintre cei despărţiţi este adulter: Mt 5, 32; 19, 9; Mc 10, 11-12; Lc 16, 18;Rm 7,

3.

Adulterul pleacă din inimă: Mt 15, 19; Mc 7, 21. Plăcerea ochilor este adulter: Mt 5, 28; 2 Ptr 2, 14.

3

Consecinţele determinate de săvârşirea păcatului:

Urmarea adulterului - pieirea sufletului: Pr 6, 32. Adulterul ne lipseşte de Împărăţia lui Dumnezeu: 1 Co 6, 9-10; Ga 5, 19-21; Ef 5, 5; Ap 21, 8.

Idolatria este considerată de către profeţi şi apostoli ca fiind adulter:

Închinarea la idoli este asemenea adulterului: Ir 3, 8-9; Iz 23, 2-49; Os 2, 4; 3, 1; 4, 10-12; Ap 2, 20-22.

Dintre cei care au săvârşit adulter şi pedeapsa lor:

David - 2 Rg 11, 2-4; bărbaţii Ierusalimului - Ir 5, 7-8; profeţii Ierusalimului - Ir 23, 14; Ahab şi Sedechia - Ir 29, 21, 23. În N. T.: Mt 14, 3-4; Mc 6, 17-18; In 8, 3-5; 1 Co 5, 1.

Mt 14, 3-4 ; Mc 6, 17-18 ; In 8, 3-5 ; 1 Co 5, 1

Alegerea neamului omenesc şi alegerea specială:

Mulţi chemaţi, puţini aleşi: Mt 22, 14; Rm 16. Eu v'am ales (ne-a şi ales întru El mai înainte de întemeierea lumii): In 15, 16; Ef 1, 4; Is 43, 22; Mt 28, 19; Mc 16, 15; Col 1, 6. Rămăşiţă, aleasă prin har: Rm 11, 5, 7; 2 Tes 2, 13.

Exemple de alegeri speciale:

Alegerea lui Hristos ca Mesia: Is 42, 1. Piatra cea din capul unghiului: 1 Ptr 2, 6. a îngerilor: 1 Tim 5, 21.

a lui Israel: Dt 7, 6; Is 45, 4.

a slujitorilor: Lc 6, 13; FA 9, 15.

a Bisericilor: 1 Ptr 5, 13.

a conducătorilor: Ne 11, 1.

Aceste alegeri s'au făcut potrivit planului lui Dumnezeu cel potrivit alegerii: Rm 9, 11; 11, 5.

Ce este alegerea şi ai cui sunt cei aleşi:

Alegere - osebind ce este bineplăcut: Ef 5, 10. Aleşii lui Dumnezeu: Tit 1, 1; 1 Ptr 1, 2.

4

Tit 1, 1-2 ; 1 Ptr 1, 2 ; 1, 20 ; 2 Ptr 1, 10

A fi dat morţii (pentru călcarea jurământului): Lv 27, 28-29.

„Eu însumi să fiu anatema

Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să fie anatema“: 1Co 16, 22. Cine propovăduieşte altceva decât noi, să fie anatema: Ga 1, 8.

de dragul fraţilor mei“: Rm 9, 3.

Nu poţi să rosteşti adevărul decât fiind în Duhul Sfânt:

„Luaţi aminte că nimeni grăind în Duhul lui Dumnezeu nu va zice: Anatema fie Iisus. Şi nimeni nu poate să zică că Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt“: Rm 9, 3.

că Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt“: Rm 9, 3 . Este prevestit de: Dn

Este descris ca amăgitor: Mt 24, 5, 24; 2 Tes 2, 9-10.

Va face minuni false cu puterea lui Satan: Ap 13, 13-14.

Îi va prigoni pe sfinţi: Dn 7, 21; Ap 13, 7.

Venirea lui e semnul sfârşitului veacurilor: 1 In 2, 18.

Hristos va veni să-l nimicească pe Antihrist: Dn 7, 10-14; 2 Tes 2, 8.

l nimicească pe Antihrist: Dn 7, 10-14 ; 2 Tes 2, 8 . Apa, ca mediu

Apa, ca mediu din care izvorăsc toate: Fc 1, 2.

Apa, ca element al creaţiei: Fc 1, 9-10; Iş 7, 19.

Apa, potop de ape: Fc 6, 17; 7, 6; izvoarele adâncului celui mare (vezi nota 62) Fc 7, 11-12, 17- 20, 24; 8, 1-3, 5, 7-9, 11, 13. Egiptenii fugeau pe sub apă: Iş 14, 27.

Frumuseţile edenice ale Canaanului:

- era udată ţara de apă ca Raiul Domnului şi ca pământul Egiptului: Fc 13, 10.

Izvor de apă:

Şi îngerul Domnului a găsit-o la un izvor de apă în pustiu: Fc 16, 7; 21, 19, 25; 26, 18;

- izvor de apă vie: Fc 26, 19.

- au găsit apă: Fc 26, 32.

- izvoare de apă caldă în pustiu: Fc 36, 24.

- izvoare de apă şi şaptezeci de palmieri: Nm 33, 9; Is 33, 6; 43, 20; 48, 21; 49, 10; 58, 11;Ps 77,

5

Apa, mijloc de curăţire:

- pentru spălarea trupurilor, picioarelor şi a jertfelor: Fc 18, 4; 24, 32; 43, 24; Iş 30, 19; Lv 1, 13; 8, 21; 15, 13.

- Pentru alinarea setei oamenilor şi a animalelor: Fc 21, 14, 19; Is 5, 13; -mi să beau puţină apă: Fc 24, 17, 43, 45; Iş 17, 2; când ies femeile să scoată apă: Fc 24, 11, 13, 19,20; Iş 2, 16-17.

Moise - izbăvit din apă: Iş 2, 10.

Apă din Nil: Iş 4, 9; 7, 18.

Apă din piatră şi apă dulce, săvârşită prin minune: Iş 15, 25, 27; 17, 1-6; Nm 20, 8.

Felurimile apelor: Apă curgătoare: Lv 14, 52; Is 44, 4; apa mustrării: Nm 5, 19; apă vie:Nm 5, 17; 19, 17; apă de stropire: Iş 40, 27; Nm 19, 9; apă curăţitoare: Nm 19, 20-21; 31, 23; apa iertării: Iz 47, 3; apă curată: Iz 36, 25; apă limpede: Iz 32, 19; pâraie de apă: Dt 8, 7; apă de fiere: Ir 8, 14; 9, 14; ca lacrimi: Ir 9, 17; Ps 118, 136; apă înşelătoare: Ir 15, 18; Iov 28, 10; apă-ntunecată'n norii văzduhului: Ps 17, 11.

Oprirea de la a bea apă - semn de abstinenţă: Dt 9, 18.

A întâmpina cu pâine şi apă - semn de ospitalitate: Dt 23, 4; Is 21, 14; Is 32, 20; Mt 10, 42; Mc 9, 41.

Căutătorul de apă: Dt 29, 11.

A pune apă în vin, simbol al păcătuirii: Is 1, 22.

Apa şi semnele eshatologice:

- Pe tot muntele va curge apă: Is 30, 25; 35, 7.

- Apă ieşea de sub pridvorul dinspre răsărit: Iz 47, 1.

- Şi'n ziua aceea va ieşi apă vie din Ierusalim: Za 14, 8.

- -şi întindă Lazăr degetul în apă: Lc 16, 24.

Scoateţi apă din izvoarele Mântuitorului: Is 12, 3; că Eu le voi da apă: Is 44, 3.

-ţi inima o apă revărsată: Plg 2, 19.

Apa, susţinătoare a vieţii: Is 32, 20; Iz 19, 10; Iov 5, 10.

Apa, mediu de locuire a balaurilor: Ps 73, 13.

Rostiri simbolice:

Apă adâncă este cuvântul în inima omului: Pr 18, 4; 20, 5; fântână-mi eşti de apă vie:Cânt 4, 15.

Apa botezului:

- S'a mântuit prin apă: 1 Ptr 3, 20.

- A te naşte din apă şi din Duh: In 3, 5.

6

Minunea umblării pe apă: Mt 14, 28-29; In 6, 19.

Spălarea lui Pilat: Mt 27, 24.

Spălarea picioarelor ucenicilor: In 13, 5.

Minunea de la Cana: In 2, 7.

Hristos şi apa cea vie: In 4, 10, 15; 7, 38.

Izvor de apă săltătoare: In 4, 14-15.

Semn al morţii: apă şi sânge: In 19, 34.

A călători pe apă: FA 21, 1.

şi sânge: In 19, 34 . A călători pe apă: FA 21, 1 . Ce este

Ce este apostazia:

Îndepărtarea cu inima de la Dumnezeu: 3 Rg 11, 9; 2 Par 29, 6; Is 1, 4; 59, 13; Ir 5, 23-24; Os 1, 2. Abatere de la calea dreptăţii: Iz 3, 20; 18, 24; 33, 13; Mal 2, 8; 2 Ptr 2, 15. Îndepărtarea de Evanghelie: 2 Co 11, 3; Ga 3, 1-3; 5, 4, 7. Omul se înclină cu multă uşurinţă spre apostazie: Ne 9, 28; Ir 2, 32; 8, 5; 14, 7; Za 7, 11-12.

Atenţionări, pedepse şi consecinţe:

Preveniri împotriva apostaziei: Ios 23, 6; 1 Rg 12, 20; 1 Co 10, 12; Evr 3, 12; 12, 15; 2 Ptr 3, 17. Este urâtă de Dumnezeu: Jd 3, 7-8; Evr 10, 38. Nenorocirile aduse de ea: Dt 4, 30; Os 5, 15; 10, 10-12.

Iertarea apostaziei le este făgăduită celor ce se căiesc: 2 Par 7, 14; Ir 3, 12, 22; 36, 3; Os 14, 2-5; Za 1,

3.

18, 24-26 ; 33, 18 ; Evr 6, 4-6 ; 2 Ptr 2, 20-21 . Iisus

Iisus Hristos este Apostolul prin excelenţă:

„Fraţi sfinţi, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos“:Evr 3, 1.

Apostolii au primit misiunea lor:

7

Au fost aleşi dintr'o stare neînsemnată: Mt 4, 18; 4, 21; 9, 9; Mc 1, 16; 1, 19; 2, 14; Lc 5, 27-28. Au fost oameni simpli (neînvăţaţi): Mt 11, 25; FA 4, 13.

Au lăsat totul spre a-I urma lui Hristos: Mt 4, 20-22; 19, 27; Mc 1, 18-20; 10, 28; Lc 5, 11; 5, 28; 18,

28.

Au fost învăţaţi de Duhul Sfânt:

- întru tot adevărul: In 14, 26; 15, 26; 16, 13. Sunt dăruiţi cu Duhul înţelepciunii nebiruite: Mt 10, 19-20; Mc 13, 11; Lc 12, 11-12; FA 2, 4;6, 10; 1 Co 2, 12-13; 12, 8. Au primit puterea de a face minuni: Mt 18, 1; 10, 8; Mc 3, 15; 6, 7; 16, 20; Lc 9, 1; FA 2, 43. Au fost trimişi să propovăduiască Evanghelia: Mt 10, 1; 10, 7; 28, 19; Mc 3, 14; 16, 15-20;FA 14, 7; 15, 7; Rm 1, 15; 15, 19; 2 Co 5, 19; 1 Tes 2, 4. Au fost împuterniciţi să vestească harul şi iertarea păcatelor: Mt 16, 19; 18, 18; Lc 24, 47;In 20, 23; FA 10, 42-43; 2 Co 5, 19; Is 40, 1-2. Au fost trimişi întâi către Iudei: Mt 10, 5-6; Lc 24, 47; FA 11, 19; 13, 26; 13, 46. Au fost trimişi apoi către toate neamurile: Mt 28, 29; Mc 16, 15; Lc 24, 47; FA 9, 15; 13, 46;19, 10; 22, 21; 26, 17; Rm 10, 18; Ga 1, 16; 2, 2; 2, 7-8; Ef 3, 8; Col 1, 6-7; 2 Tim 1, 11. Petru, apostolul Iudeilor: Ga 2, 7-8. Pavel, apostolul neamurilor: FA 9, 15; 13, 46; 18, 6; 22, 21; Rm 1, 5; 11, 13; 15, 16; Ga 1, 16; 2, 7-8; Ef 3, 8; 1 Tim 2, 7; 2 Tim 1, 11. Au văzut pe Iisus Hristos în trup: Lc 1, 2; In 1, 14; FA 1, 21; Evr 2, 3; 1 In 1, 1. Petru, Iacob şi Ioan au fost martorii schimbării la faţă a Domnului: Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-9;Lc 9, 28-36. Toţi apostolii au fost martori ai Învierii Domnului: Mt 28, 16-17; Mc 16, 14; Lc 24, 36; In 20, 19-30; 21, 1; 21, 14; FA 1, 3; 2, 32; 10, 41; 13, 31; 1 Co 15, 5-7. Toţi au fost martori ai Înălţării Domnului: Mc 16, 14; 16, 19; Lc 24, 50-51; FA 1, 2-9. Nu sunt din lume: In 15, 19; 17, 14; 17, 16; 1 Co 2, 12.

Atitudinea ostilă a lumii faţă de ei:

Fără Duhul lui Dumnezeu nu poţi înţelege tainicul plan al Stăpânului:

Înainte de Cincizecime nu au putut să-L înţeleagă pe Hristos, şi nici împărăţia întemeiată de El: Mt 8,

8

FA 1, 6 . Falşii apostoli: 2 Co 11, 13 ; Ap 2, 2 . Definiţie:

Datoriile creştinului faţă de aproapele:

-l iubeşti: Lv 19, 18; Mt 5, 43; 22, 39; Mc 12, 31-33; Rm 13, 9; Lc 10, 27; Iac 2, 8; Ga 5, 14. Să nu doreşti ceea ce este al lui: Iş 20, 17; Dt 5, 21. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva lui: Iş 20, 16; Dt 5, 20.

strâmb împotriva lui: Iş 20, 16 ; Dt 5, 20 . (termenul se suprapune în unele

(termenul se suprapune în unele locuri cu cel de preot, având sensul de „mare preot“ - în perioada antemozaică - şi cu slujirea hristică).

Arhiereii V. T.:

Melchisedec şi preoţii dinainte de Lege: Fc 14, 18; Evr 5, 6; 5, 10; 6, 20; 7, 1-21. Ietro: Iş 2, 16; alţi preoţi: Iş 19, 22; 19, 24, numiţi îngeri: Ecc 5, 6. Arhiereul mozaic: Lv 21, 10-15. Veşmintele arhiereului: Iş 28, 2-43; 39, 1-31; Lv 8, 7-9.

Arhieria Noului Testament:

Iisus - Arhiereul mărturisirii noastre: Evr 3, 1; 5, 5; 8, 1.

- superior arhieriei V. T.: Evr 7, 11; 7, 26; 7, 28; 8, 6.

- arhiereu al bunătăţilor celor viitoare: Evr 9, 11.

- arhiereu milostiv: Evr 2, 17.

- străbate cerurile: Evr 4, 14.

- suferă pentru slăbiciunile noastre: Evr 4, 15.

Pentru Hristos arhiereu, vezi: Hristos.

Evr 4, 15 . Pentru Hristos arhiereu, vezi: Hristos . A auzi cuvintele, poruncile Lui, şi

9

Supunere:

la credinţă: FA 6, 7. faţă de autorităţi: Rm 13, 1; Tit 3, 1; 1 Ptr 2, 13-14. este totul pentru om: Ps 118, 4; Ecc 12, 13; 1 Co 7, 19. prin har: Evr 13, 20-21. prin credinţă: In 6, 28-29; Evr 11, 6; Ap 14, 12. Este răsplătită: Ir 31, 33; Iz 11, 19-20; 10, 16.

Credincioşii şi ascultarea:

- îşi gătesc inima pentru ascultare: 1 Rg 7, 3; Ezr 7, 10; Ps 118, 112.

- vieţuiesc în ea: 1 Ptr 4, 2; Col 4, 12; Evr 13, 21.

- se roagă să rămână în stare de ascultare fiind: Ps 85, 11; 118; 142.

- o cunosc şi o înţeleg, cer să domnească în ea: Ef 5, 17; Col 1, 9; Mt 6, 10; Lc 11, 2.

- se îndreptează înaintea lui Dumnezeu: Dt 6, 25; 26, 13-19; Rm 13.

Roadele ascultării:

- face ca omul să fie viu: Lv 18, 5; Pr 7, 2; Iz 20, 11; Rm 10, 5; Ga 3, 12. Cine o plineşte este:

prietenul lui Hristos: In 15, 4. frate al lui Hristos: Mt 12, 50; Mc 3, 35. iubit de Dumnezeu şi de Hristos: In 14, 22.

Credinciosul dobândeşte prin ascultare: Evr 5, 9; 10, 36; Mt 5, 19-20; 7, 21; Ap 22, 14; In 8, 51; 1 In 2,

17.

; 7, 21 ; Ap 22, 14 ; In 8, 51 ; 1 In 2, 17
; 1 In 2, 17 . (vezi LEGĂMÂNT, TESTAMENT , LEGE ) (pentru mai multe informaţii,

(pentru mai multe informaţii, a se vedea: BOGĂŢIE)

10

Bunurile pământeşti:

Avuţiile sale: Lc 12, 15. Partea de avere: Lc 15, 12-32; Pr 29, 3.

Cele duhovniceşti, cele cereşti:

Comori: Mt 6, 19. Comorile cereşti: 6, 19-20; Lc 12, 33; 1 Tim 6, 19.

cereşti: 6, 19-20 ; Lc 12, 33 ; 1 Tim 6, 19 . (vezi şi FEMEIE

Porunca monogamiei şi a statornicirii căsniciei:

Bărbatul trebuie să aibă o singură femeie: Fc 2, 24; 1 Co 7, 2; 1 Tim 3, 2; 3, 12; Tit 1, 6. Nu poate bărbatul să se despartă de femeie, decât pentru cuvântul de adulter: Mt 5, 32; 19, 9; Mc 10, 11 (vezi: ADULTER). Are putere asupra femeii: Fc 3, 16; 1 Co 11, 3; Ef 5, 23; 1 Tim 2, 12. Cine îşi ia femeie pune temelie îmbogăţirii şi liniştii sale: Sir 36, 21-27.

Datoriile bărbatului către soţie:

s'o iubească: Fc 24, 67; Ef 5, 25; 5, 28; 5, 33; Col 3, 19. s'o cinstească: 1 Ptr 3, 7. -i fie credincios: Pr 5, 18-20; Mal 2, 14-15 (vezi: ADULTER). să privească la ea ca la sine însuşi: Fc 2, 23; Mal 2, 15; Mt 19, 5-6; Ef 5, 28. s'o aline: 1 Rg 1, 8.

Credincioşii să nu-şi ia soţii necredincioase: Fc 24, 3; 28, 1; 1 Co 7, 12; 7, 14; 7, 16.

Exemple de bărbaţi buni: Isaac: Fc 24, 67; Elcana: 1 Rg 1, 4-5.

Exemple de bărbaţi răi: Solomon: 3 Rg 11, 1; Artaxerxe: Est 1, 10-11.

răi: Solomon: 3 Rg 11, 1 ; Artaxerxe: Est 1, 10-11 . O bătrâneţe în ascultare

O bătrâneţe în ascultare şi rugăciune, aduce darul şi binecuvântarea lui Dumnezeu:

Avraam şi Sarra nasc pe Isaac la bătrâneţe: Fc 18, 11-14; 21, 2; 21, 7; 24, 36. Zaharia şi Elisabeta nasc pe Ioan Botezătorul la bătrâneţe: Lc 1, 18-20; 1, 36.

Gherusia V. T.:

11

Bătrânii şi slujirea lor în Apocalipsă:

Cei 24 de Bătrâni: Ap 4, 4; 4, 10; 5, 8;