Sunteți pe pagina 1din 10

LUNI

ORA

8

9

10

11

12

13

CLASA

5A

Matematica

Matematica

Italiana

Romana

Ed.Fizica

 

Dochioiu

Dochioiu

Constantinescu

Bentz

Grigoriu

6A

Matematica

Matematica

Ed.Fizica

Franceza

Romana

Geografie

Sarghie

Sarghie

Rosca

Visinescu

Nedelcu

Merzian

7A

Franceza

Chimie

Matematica

Matematica

Engleza

Romana

Visinescu

Maiereanu

Oprea

Oprea

Antonescu

Chelariu

8A

Matematica

Matematica

Chimie

Informatica

Istorie

Romana

Uleanu

Uleanu

Cismas

Ionita

Malinoiu

Norocea

8B

Matematica

Romana

Fizica

Geografie

Istorie

Cult.civica

Oprea

Nedelcu

Poll

Diac

Obodariu

Obodariu

9C

Engleza

Matematica

Fizica

Matematica

Biologie

Franceza

Muntenescu

Neagu

Pintilie

Neagu

Badiu

Coatu

9D

Informatica

Matematica

Engleza

Fizica

Religie

Geografie

Teodor

Poll

Muntenescu

Poll E.

Patrascanu

Diac

9E

Logica

Franceza

Matematica

Latina

Romana

Religie

Canae

Visinescu

Leon

Soare

Stoica

Patrascanu

9F

Matematica

Latina

Fizica

Istorie

Informatica

Romana

Poll

Soare

Dumbrava

Obodariu

Ionita

Neagu

10A

Romana

Fizica

Matematica

Informatica

Matematica

Franceza

Nedelcu

Pintilie

Uleanu

Mereuta

Uleanu

Brumaru

10B

Fizica

Matematica

Istorie

Chimie

Matematica

Dirigentie

Trestioreanu

Teodor

Malinoiu

Cismas

Teodor

Teodor

10C

Informatica

Matematica

Chimie

Geografie

Romana

Fizica

Titu

Oprea

Ples

Merzian

Norocea

Trestioreanu

10D

Geografie

Matematica

Chimie

Matematica

Franceza

Fizica

Merzian

Leon

Maiereanu

Leon

Visinescu

Poll E.

10E

Matematica

Informatica

Franceza

Biologie

Latina

Romana

Leon

Titu

Coatu

Badiu

Soare

Bentz

10F

Istorie

Fizica

Antreprenoriala

Italiana

Geografie

Engleza

Serban

Dumbrava

Mihailescu

Constantinescu

Diac

Dobroiu

11A

Fizica

Chimie

Franceza

Ed. Fizica

Matematica

Matematica

Pintilie

Ples

Visinescu

Rosca

Oprea

Oprea

11B

Matematica

Fizica

Matematica

Informatica

Informatica

 

Neagu

Trestioreanu

Neagu

Titu

Titu

11C

Informatica

Istorie

Fizica

Romana

Franceza

Biologie

Ionita

Malinoiu

Trestioreanu

Stoica

Coatu

Hutanu

11D

Fizica

Dirigentie

Matematica

Fizica

Engleza

 

Dumbrava

Badiu

Poll M.

Dumbrava

Dobroiu

11E

Franceza

Economie

Latina

Romana op.

Geografie

Romana

Coatu

Mihailescu

Soare

Norocea

Dumitrache

Nedelcu

11F

Economie

Religie

Istorie

Franceza

Romana

 

Mihailescu

Patrascanu

Obodariu

Coatu

Bentz

LUNI

ORA

8

9

10

11

12

13

CLASA

12A

Chimie

Filozofie

Religie

Matematica

Ed.Fizica

Romana

Maiereanu

Canae

Patrascanu

Uleanu

Rosca

Stoica

12B

Religie

Engleza

Biologie

Istorie

Fizica

Geografie

Patrascanu

Muntenescu

Badiu

Malinoiu

Poll E.

Dumitrache

12C

Istorie

Ed. Fizica

Matematica

Matematica

Biologie

Engleza op

Malinoiu

Rosca

Teodor

Teodor

Hutanu

Antonescu

12D

Chimie

Engleza

Informatica

Dirigentie

Fizica

Ed.Fizica

Ples

Constantinescu

Ionita

Ples

Trestioreanu

Rosca

12E

Istorie

Franceza

Geografie

Romana

Romana op

Latina

Obodariu

Coatu

op.

Chelariu

Chelariu

Soare

Merzian

12F

Engleza

Istorie

Istorie

Romana

Geografie

Ed.Fizica

Constantinescu

Serban

Serban

Nedelcu

op.

Grigoriu

Merzian

ora

12

13

14

15

16

17

9A

Informatica

Matematica

Biologie

Fizica

Geografie

Romana

Mereuta

Uleanu

Hutanu

Poll E.

Diac

Bentz

9B

Chimie

Informatica

Franceza

Romana

Fizica

Fizica

Cismas

Ionita

Coatu

Stoica

Pintilie

Pintilie

MARTI

ORA

8

9

10

11

12

13

CLAS

A

5A

Matematica

Romana

Geografie

Italiana

Religie

 

Dochioiu

Bentz

Diac

Constantinesc

Patrascanu

u

6A

Fizica

Engleza

Romana

Biologie

Franceza

 

Poll

Dobroiu

Nedelcu

Hutanu

Visinescu

7A

Matematica

Romana

Fizica

Religie

Romana

Biologie

Oprea

Chelariu

Poll E.

Patrascanu

Chelariu

Badiu

8A

Matematica

Religie

Romana

Geografie

Muzica/Desen

Fizica

Uleanu

Patrascanu

Norocea

Diac

Pintilie

8B

Chimie

Romana

Franceza

Matematica

Muzica/Desen

Matematica

Maiereanu

Nedelcu

Visinescu

Oprea

Oprea

9C

Romana

Fizica

Matematica

Informatica

Informatica

Muzica/Desen

Chelariu

Pintilie

Neagu

Mereuta

Mereuta

9D

Muzica/Desen

Dirigentie

Chimie

Franceza

Romana

Romana

Hutanu

Ples

Visinescu

Mandrescu

Mandrescu

9E

Franceza

Engleza

Fizica

Romana

Logica

Geografie

Visinescu

Mocanu

Trestioreanu

Stoica

Canae

Dumitrache

9F

Logica

Biologie

Franceza

Engleza

Istorie

Romana

Canae

Badiu

Coatu

Mocanu

Obodariu

Neagu

10A

Chimie

Informatica

Matematica

Romana

Matematca

Desen/Muzica

Ples

Mereuta

Uleanu

Nedelcu

Uleanu

10B

Muzica/Desen

Engleza

Informatica

Romana

Matematica

Antreprenoriala

Muntenescu

Teodor

Mandrescu

Teodor

Mihailescu

10C

Engleza

Muzica/Desen

Matematica

Informatica

Biologie

Fizica

Dobroiu

Oprea

Titu

Badiu

Trestioreanu

10D

Biologie

Franceza

Informatica

Muzica/Desen

Antreprenoriala

Romana

Hutanu

Visinescu

Mereuta

Mihailescu

Chelariu

10E

Fizica

Franceza

Romana

Muzica/Desen

Psihologie

Istorie

Pintilie

Coatu

Bentz

Modrea

Obodariu

10F

Franceza

Geografie

Muzica/Desen

Chimie

Ed.Fizica

Psihologie

Coatu

Diac

Ples

Grigoriu

Modrea

11A

Biologie

Matematica

Informatica

Romana

Matematica

Religie

Badiu

Oprea

Titu

Chelariu

Oprea

Patrascanu

11B

Engleza

Matematica

Franceza

Geografie

Fizica

Informatica

Constantinesc

Neagu

Brumaru

Dumitrache

Trestioreanu

Titu

u

11C

Matematica

Matematica op

Biologie

Ed.Fizica

Franceza

 

Neagu

Parvu

Hutanu

Grigoriu

Coatu

11D

Informatica

Romana

Ed.Fizica

Biologie

Geografie

Matematica

Ionita

Norocea

Rosca

Badiu

Dumitrache

Poll M.

11E

Romana

Engleza

Religie

Franceza

Stiinte

Ed.Fizica

Nedelcu

Constantinesc

Patrascanu

Coatu

Pintilie

Grigoriu

u

11F

Romana

Informatica

Dirigentie

Istorie

Matematica

Engleza

Bentz

Ionita

Ionita

Obodariu

Poll M.

Constantinescu

MARTI

ORA

 

8

9

 

10

 

1

1

 

1

2

 

13

CLAS

         

A

12A

Informatica

Matemat ica

Engleza

 

Matematica

B

iologie

R

omana

M

ereuta

Uleanu

Constantines

U

leanu

H

utanu

S

toica

 

cu

     

12B

Matematica

Fizica

Matema tica

F

ilozofie

Informatica

F

ranceza

P

arvu

Poll

Parvu

C

anae

T

itu

B

rumaru

12C

F

ranceza

Filozofie

Fizica

Matematica

R

omana

Matematica

B

rumaru

Canae

Pintilie

T

eodor

N

eagu

T

eodor

12D

Engleza op

Chimie

Biologie o p

 

F

izica

R

omana

F

ranceza

M

ocanu

Ples

Badiu

T

restioreanu

S

toica

V

isinescu

12E

E

ngleza

Ed.Fizic a

Romana

 

S

tiinte

I nformatica

F

ranceza

M

untenes

cu

Rosca

Chelariu

P

intilie

I onita

 

C

oatu

12F

Dirigentie

 

Istorie

Engleza

 

Informatica

Franceza

Stud.soc.

Serban

Serb an

Munte

nesc

u

Ionita

 

Brum aru

Cana e

   

13

14

15

   

16

 

17

 

18

9A

M

atematica

Religie

Engleza

 

I

storie

 

R

omana

R

omana

U

leanu

Patrasc anu

Dobroiu

S

erban

B

entz

B

entz

9B

Informatica

Romana

Matematica

 

Matematica

Istorie

 

Franceza

Ionita

 

Stoica

Poll M.

Poll M.

 

Serban

Coatu

MIERCURI

ORA

8

9

10

11

12

13

CLASA

5A

Matematica

Matematica

Informatica

Romana

Ed.Fizica

 

Dochioiu

Dochioiu

Mereuta

Bentz

Grigoriu

6A

Desen

Ed.Fizica

Dirigentie

Religie

Biologie

 

Mengher

Rosca

Rosca

Patrascanu

Hutanu

7A

Istorie

Matematica

Biologie

Engleza

Romana op.

Fizica

Malinoiu

Oprea

Badiu

Antonescu

Chelariu

Poll E.

8A

Ed.Fizica

Istorie

Matematica

Latina

Cult.Civica

Engleza

Grigoriu

Malinoiu

Uleanu

Soare

Malinoiu

Mocanu

8B

Matematica

Istorie

Latina

Dirigentie

Romana

Religie

Oprea

Obodariu

Soare

Obodariu

Nedelcu

Patrascanu

9C

Fizica

Matematica

Chimie

Informatica

Franceza

Romana

Pintilie

Neagu

Ples

Mereuta

Coatu

Chelariu

9D

Ed.Fizica

Chimie

Fizica

Romana

Logica

Biologie

Rosca

Ples

Poll E.

Mandrescu

Canae

Hutanu

9E

Geografie

Informatica

Romana

Istorie

Desen

Matematica

Dumitrache

Mereuta

Stoica

Serban

Mengher

Leon

9F

Chimie

Geografie

Religie

Franceza

Engleza

Ed.Fizica

Ples

Dumitrache

Patrascanu

Coatu

Mocanu

Rosca

10A

Antreprenoriala

Matematica

Istorie

Engleza

Fizica

Biologie

Mihailescu

Uleanu

Obodariu

Muntenescu

Pintilie

Badiu

10B

Franceza

Matematica

Ed.Fizica

Biologie

Romana

Fizica

Brumaru

Teodor

Grigoriu

Hutanu

Mandrescu

Trestioreanu

10C

Romana

Franceza

Engleza

Fizica

Matematica

Chimie

Norocea

Brumaru

Dobroiu

Trestioreanu

Oprea

Ples

10D

Chimie

Ed.Fizica

Matematica

Fizica

Istorie

Informatica

Maiereanu

Grigoriu

Leon

Poll E.

Serban

Mereuta

10E

Engleza

Antreprenoriala

Italiana

Fizica

Matematica

Psihologie

Dobroiu

Mihailescu

Constantinescu

Pintilie

Leon

Modrea

10F

Franceza

Latina

Romana

Matematica

Psihologie

Informatica

Coatu

Soare

Norocea

Leon

Modrea

Ionita

11A

Informatica

Fizica

Matematica

Matematica

Engleza

Geografie

Titu

Pintilie

Oprea

Oprea

Antonescu

Diac

11B

Matematica

Engleza

Romana

Informatica

Matematica

Istorie

Neagu

Constantinescu

Bentz

Titu

Neagu

Serban

11C

Romana

Informatica

Engleza

Chimie

Fizica

Matematica

Stoica

Ionita

Muntenescu

Ples

Trestioreanu

Neagu

11D

Chimie

Romana

Franceza

Biologie

Informatica

Istorie

Dragusanu

Norocea

Brumaru

Badiu

Ionita

Malinoiu

11E

Latina

Desen

Franceza

Engleza

Informatica

Romana

Soare

Mengher

Coatu

Constantinescu

Mereuta

Nedelcu

11F

Engleza

Engleza op.

Informatica

Romana

Geografie

Franceza

Constantinescu

Dobroiu

Ionita

Norocea

Diac

Coatu

MIERCURI

ORA

8

9

10

11

12

13

 

CLASA

12A

Informatica

Romana

Fizica

Matematica

Matematica

Engleza

Mereuta

Stoica

Trestioreanu

Uleanu

Uleanu

Constantinescu

12B

Matematica

Informatica

Matematica

Ed. Fizica

Fizica

Romana

Parvu

Titu

Parvu

Grigoriu

Poll E.

Neagu

12C

Matematica

Chimie

Fizica

Engleza

Religie

Filozofie

Teodor

Dragusanu

Pintilie

Mocanu

Patrascanu

Canae

12D

Istorie

Filozofie

Matematica

Matematica

Biologie

Ed. Fizica

Obodariu

Canae

Neagu

Neagu

Badiu

Grigoriu

12E

Filozofie

Franceza

Romana

Dirigentie

Istorie

Engleza

Canae

Coatu

Chelariu

Chelariu

Obodariu

Muntenescu

12F

Informatica

Matematica

Filozofie

Romana

Engleza

 

Ionita

Parvu

Canae

Nedelcu

Muntenescu

ora

12

13

14

15

16

17

18

9A

Chimie

Matematica

Bologie

Franceza

Engleza

   

Ples

Uleanu

Hutanu

Visinescu

Dobroiu

9B

 

Fizica

Biologie

Engleza

Geografie

Matematica

Matematica

Pintilie

Badiu

Mocanu

Dumitrache

Poll M.

Poll M.

JOI

ORA

8

9

10

11

12

13

CLASA

5A

Muzica

Romana

Engleza

Istorie

Dirigentie

 

Florentiu

Bentz

Antonescu

Serban

Diac

6A

Matematica

Matematica

Engleza

Romana

Muzica

Dirigentie

Sarghie

Sarghie

Dobroiu

Nedelcu

Florentiu

Rosca

7A

Matematica

Muzica

Ed.Fizica

Istorie

Franceza

Geografie

Oprea

Florentiu

Rosca

Obodariu

Visinescu

Diac

8A

Romana

Geografie

Chimie

Fizica

Biologie

Franceza

Norocea

Diac

Cismas

Pintilie

Hutanu

Brumaru

8B

Franceza

Engleza

Matematica

Geografie

Romana

Biologie

Visinescu

Antonescu

Oprea

Diac

Nedelcu

Hutanu

9C

Istorie

Romana

Religie

Chimie

Dirigentie

Logica

Serban

Chelariu

Patrascanu

Ples

Pintilie

Canae

9D

Chimie op.

Engleza

Matematica

Informatica

Romana

Matematica

Ples

Muntenescu

Poll M.

Teodor

Mandrescu

Poll M.

9E

Chimie

Engleza

Muzica

Ed. Fizica

Engleza

Istorie

Cismas

Mocanu

Florentiu

Grigoriu

Mocanu

Serban

9F

Matematica

Romana

Fizica

Engleza op.

Informatica

Muzica

Poll M.

Neagu

Dumbrava

Mocanu

Ionita

Florentiu

10A

Fizica

Ed. Fizica

Romana

Geografie

Franceza

Pshologie

Pintilie

Rosca

Nedelcu

Dumitrache

Brumaru

Luca

10B

Engleza

Chimie

Matematica

Franceza

Psihologie

Romana

Muntenescu

Cismas

Teodor

Brumaru

Luca

Mandrescu

10C

Ed. Fizica

Psihologie

Anteprenoriala

Matematica

Matematica opt.

Biologie

Rosca

Luca

Mihailescu

Oprea

Teodor

Badiu

10D

Psihologie

Biologie

Romana

Informatica

Ed. Fizica

Engleza

Luca

Hutanu

Chelariu

Mereuta

Grigoriu

Mocanu

10E

Dirigentie

Chimie

Istorie

Romana

Geografie

Engleza

Coatu

Dragusanu

Obodaru

Bentz

Dumitrache

Dobroiu

10F

Fizica

Romana

Biologie

Engleza

Istorie

Dirigentie

Dumbrava

Norocea

Hutanu

Dobroiu

Serban

Norocea

11A

Engleza

Matematica

Fizica

Romana

Istorie

Economie

Antonescu

Oprea

Pintilie

Chelariu

Obodariu

Mihailescu

11B

Chimie

Matematica

Informatica

Religie

Romana

Ed.Fizica

Dragusanu

Neagu

Titu

Patrascanu

Bentz

Grigoriu

11C

Religie

Fizica

Matematica

Matematica op.

Chimie

Geografie

Frunza

Trestioreanu

Neagu

Parvu

Ples

Dumitrache

11D

Franceza

Fizica

Chimie

Matematica

Matematica

Religie

Brumaru

Dumbrava

Dragusanu

Poll M.

Poll M.

Patrascanu

11E

Romana

Istorie

Lit. Univ.

Economie

Engleza op

 

Nedelcu

Serban

Norocea

Mihailescu

Dobroiu

11F

Istorie op.

Matematica

Romana

Ed.Fizica

Economie

Istorie

Obodariu

Poll M.

Bentz

Rosca

Mihailescu

Obodariu

JOI

ORA

8

9

 

10

 

11

 

12

13

 

CLASA

     

12A

Fizica

Istorie

Geografie

Franceza

Dirigentie

 

Trestioreanu

Obodaru

 

Dumitrache

Visinescu

Patrascanu

12B

Romana

Ed.Fizica

 

Romana

Informatica

Matematica

Informatica

Neagu

Grigoriu

Neagu

Titu

Parvu

Titu

12C

Biologie

Fizica

Geografie

Romana

Ed. Fizica

 

Hutanu

Pintilie

 

Diac

Neagu

Rosca

12D

Matematica

Chimie op.

 

Religie

Matematic

Biologie

 

Neagu

Ples

Frunza

a

Badiu

 

Neagu

12E

Romana op.

Religie

 

Engleza

Informatica

Lit.Universala

 

Chelariu

Frunza

Muntenescu

Ionita

Norocea

12F

Geografie

Franceza

 

Engleza

Religie

Filozofie

Matematic

Diac

Brumaru

Mocanu

Frunza

Canae

a

 

Parvu

ora

12

13

14

15

16

17

18

9A

Informatica

Romana

Muzica/Dese

Fizica

Fizica

Matematic

Matematica

Mereuta

Bentz

n

Poll E.

Poll E.

a

Uleanu

Uleanu

9B

Chimie

Informatica

Desen/Muzic

Engleza

Biologie

Romana

Romana

Cismas

Ionita

a

Mocanu

Badiu

Stoica

Stoica

VINERI

ORA

8

9

10

11

12

13

CLASA

5A

Ed.Tehnologica

Desen

Biologie

Engleza

Romana

 

Carp

Mengher

Badiu

Antonescu

Bentz

6A

Matematica

Ed.Tehnologica

Romana

Fizica

Istorie

 

Sarghie

Carp

Nedelcu

Poll E.

Serban

7A

Chimie

Romana

Ed. Fizica

Desen

Ed.Tehnologica

Dirigentie

Maiereanu

Chelariu

Rosca

Mengher

Carp

Antonescu

8A

Franceza

Matematica

Ed.Tehnologica

Ed.Fizica

Romana

Engleza

Brumaru

Uleanu

Carp

Grigoriu

Norocea

Mocanu

8B

Ed.Fizica

Chimie

Fizica

Ed.Tehnologica

Engleza

Romana op.

Rosca

Maiereanu

Poll E.

Carp

Antonescu

Nedelcu

9C

Geografie

Engleza

Ed.Fizica

Chimie op

Biologie

Romana

Dumitrache

Muntenescu

Grigoriu

Ples

Badiu

Chelariu

9D

Istorie

Informatica

Franceza

Biologie

Matematica

Fizica

Serban

Teodor

Visinescu

Hutanu

Poll M.

Poll E.

9E

Biologie

Romana

Fizica

Engleza

Informatica

Franceza

Hutanu

Stoica

Trestioreanu

Mocanu

Mereuta

Visinescu

9F

Romana

Geografie

Engleza

Logica

Dirigentie

Desen

Neagu

Dumitrache

Mocanu

Canae

Dumitrache

Mengher

10A

Matematica

Ed.Fizica

Engleza

Religie

Chimie

Biologie

Uleanu

Rosca

Muntenescu

Patrascanu

Ples

Badiu

10B

Dirigentie

Biologie

Religie

Geografie

Ed.Fizica

Fizica

Teodor

Hutanu

Patrascanu

Dumitrache

Grigoriu

Trestioreanu

10C

Religie

Istorie

Romana

Ed.Fizica

Dirigentie

Franceza

Patrascanu

Serban

Norocea

Rosca

Trestioreanu

Brumaru

10D

Engleza

Fizica

Chimie

Romana

Religie

Matematica

Mocanu

Poll E

Maiereanu

Chelariu

Patrascanu

Leon

10E

Istorie

Religie

Geografie

Romana

Engleza

Ed.Fizica

Obodariu

Patrascanu

Dumitrache

Bentz

Dobroiu

Rosca

10F

Engleza

Romana

Istorie

Romana

Matematica

Religie

Dobroiu

Norocea

Serban

Norocea

Leon