Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. HIGHSCHOOL MARKET S.R.L.

FETESTI IALOMITA
C.U.I. 29077398
J 21/368/2011

ADEVERIN
Nr. ______/____________

Prin prezenta se adeverete c Dl./Dna. _______________________________________,


domiciliat (-) n localitatea ______________str.________________________________.
nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap.____, jude/sector____________________,
posesor(-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie ______ nr. _________, eliberat de
_____________________la data de_______________ este angajat (-) la
S.C.____________________________________________________S.R.L. pe durat
determinat/nedeterminat, avand funcia de _________________________________, cu
un salariu de baz brut lunar de ncadrare de ___________ lei/lun n baza contractului
individual de munc nr. ______ din _____________ nregistrat la registrul
Inspectoratului Teritorial de Munc al jud. ___________________________,
Se elibereaz prezenta spre a-i servi la ________________________________________.

DATA,

ANGAJATOR,

___________________
(Semnatura si Stampila)

Prezenta adeverinta are o valabilitate de 3 (trei) luni de la data emiterii.