Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Pagina 1/6 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-05-2013 14:54


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU
Agent economic
Activitate (Activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201948,
Email: daniela.pamfilie@romgaz.ro, Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-
licitatie.ro
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Fisa de date
Pagina 2/6 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-05-2013 14:54
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, necesare realizarii obiectivelor de investitii: foraj sonde si instalatii tehnologice de
suprafata in perioada 2013-2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura
peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La locatia imobilelor ce urmeaza a fi expropriate si la sediul prestatorului
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 3,000,000.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Lunar. Valoarea celui mai mare contract subsecvent ce
urmeaza a fi atribuit in baza acordului cadru este de 587 000 lei.
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, necesare realizarii obiectivelor de investitii: foraj sonde si instalatii tehnologice de
suprafata in perioada 2013-2015
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
71315200-1 Servicii de consultanta in domeniul imobiliar (Rev.2)
70300000-4 Servicii de intermediere imobiliara pentru terti (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor caietului de sarcini: - Numarul maxim al imobilelor ce urmeaza a fi expropriate este 715 imobile, iar numarul minim de
imobile ce urmeaza a fi expropriate este de 350 imobile.
Valoarea estimata fara TVA: 3,000,000.00 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Fisa de date
Pagina 3/6 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-05-2013 14:54
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cuantumul GP:60.000 lei.Echivalenta pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor.Perioada de valab.a GP: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de const.a GP:1.GP se exprima n
lei,se va prezenta in original la deschiderea licitatiei si poate fi const.n urmatoarele forme: virament bancar printr-un instrument de
garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,care se prezinta n original,n cuantumul si pentru
perioada prevazuta n DA.ordin de plata sau fila CEC,cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor n
contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Medias.2.GP trebuie sa fie irevocabila.3.Instrumentul de garantare trebuie sa
prevada daca plata GP se va executa:a)conditionat,respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul
garantat; sau b) neconditionat, resp. la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.Ofertele care nu sunt nsotite de dovada constituirii GP vor fi respinse.A.C.are dreptul de a vira garantia pentru participare n
bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla n oricare dintre urmatoarele sit.:a)si retrage oferta
n perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie n perioada de
valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica n perioada de valabilitate a
ofertei.In masura in care CNSC respinge o contestatie,A.C.va retine contestatorului din GP in raport cu VE a contractului o suma in
conformitate cu art.278 alin(1) din OUG 34/20006 actualizata,modificata si completata de OUG 76/30.06.2010,resp.va retine din GP
cuantumul de 6780 lei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie
este egala cu cea a termenului de prestare aferenta fiecarui contract subsecvent.
Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 actualizata, dupa cum
urmeaza:
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, conform art.90 alin.(1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile
prevazute la art.90 alin.(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia autorittii contractante, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre furnizor in contul astfel deschis
nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa
alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie .
Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a
obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c. Ordinul nr. 314 din 12.10.2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, a ANRMAP
d. Ordinul 302/01.06.20011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului
procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
e. Ordinul 509 din 14.09.2011 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie, publicat in Monitorul Oficial nr.
687 din 28.09.2011.
f. Alte acte normative care reglementeaza achizitiile publice: www.anrmap.ro
Fisa de date
Pagina 4/6 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-05-2013 14:54
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr.3 din Cap.III Modele de Formulare
Cerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se
afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.4 din Cap.III Modele de Formulare
Cerinta nr.3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu
Formularul nr.5 din Cap.III Modele de Formulare
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Corin Cindrea Director General SNGN Romgaz SA
d-na Ionascu Lucia Director Departament Economic
dl. Lucian Birsan Director Departament Tehnic Achizitii
dl. Horea Bodogae - Director Directia Achizitii
dl. Iosif Kurtinecz Sef Serviciu Investitii, Management Proiecte
dl. Daniel Cornea Sef Birou Management Proiecte
dl. Cornel Chertes Inginer Birou Management Proiecte
d-na. Cecilia Bolchis Sef Serviciu Licitatii
d-na Cristina Crisan Economist Serviciul Contabilitate
Cerinta nr.4

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/.2010


Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie de tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care
se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta n concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr.6 din
Cap.III Modele de Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta nr.1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Ofertantul trebuie sa prezinte: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza
solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, sau:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria
profesionala impusa de ndeplinirea contractului.
Cerinta nr.2
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional.
Cerinta nr.3
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul).
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
n cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia ncadrandu-se n categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM),
asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.
Totodata, precizam ca n situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea
respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe
ultimii 3 ani de minim : 1.000.000 lei.
Prezentarea formularului nr.7 din cap.III Modele de Formulare
Bilantul contabil la data de 31.12.2011, vizat si nregistrat de organele
competente.
Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului
Finantelor.
Copie dupa bilant
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
a) lista cuprinznd subcontractantii nsotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze;
c) datele de recunoastere ale subcontractantilor.
Se solicita la incheierea contractului,contractele incheiate intre viitorul
contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate
trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.
In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta
Declaratie pe proprie raspundere privind nencadrarea n situatiile prevazute
de art. 69^1 din OUG 34/2006
Prezentarea Formularul nr.11. din Cap.III Modele de Formulare
(daca este cazul)
Experienta similara
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii similare
efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestari servicii,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea a cel mult 3(trei)
certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de catre clientul beneficiar a caror valoare insumata sa fie de cel putin :
500.000 lei.
Prezentarea Formularul nr.8. din Cap.III Modele de Formulare
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Fisa de date
Pagina 5/6 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-05-2013 14:54
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile
Offline
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a participa la etapa finala de L.E. La etapa finala de L.E. vor participa numai ofertantii a
caror oferte au fost declarate admisibile. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul ofertei. Ulterior evaluarii
initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor care au oferte
admisibile, invitatia de participare la etapa finala de L.E., in care se va prezenta data de desfasurare a rundei.Ofertantii pot vedea nr. de
participanti. Etapa finala de L.E. se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore.
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se vor urmari intocmai prevederile caietului de sarcini astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice prevazute. Se vor respecta prevederile legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii 319/2006. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale, nerespectarea acestora ducand la respingerea ofertei.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va elabora exprimandu-se tariful/imobil expropriat fara TVA, pentru urmatoarele cazuri:
1)Numarul de imobile expropriate pentru un obiectiv de investitii intre 1 si 5 (Tarif T1)
2)Numarul de imobile expropriate pentru un obiectiv de investitii intre 6 si 20 (Tarif T2)
3)Numarul de imobile expropriate pentru un obiectiv de investitii peste 20 (Tarif T3)
Pentru evaluarea ofertelor, se va lua in calcul tariful mediu calculat ca medie aritmetica a celor trei tarife ofertate
Tarifele de expropriere/ imobil ofertate vor fi prezentate defalcat pe urmatoarele componente de cost: servicii de intermediere imobiliara,
servicii topografice si servicii de evaluare.
Locatiile /obiectivele posibile pentru expropriere in perioada 2013-2015 sunt in judetele din Anexa 1 din Caietul de sarcini.
Ofertantul va prezenta :Formularul nr.9 din Cap.III Modele de Formulare, reprezentand formularul de oferta cu valoarea totala ofertata in
Lei si Anexa 9.1 la Formularul de oferta.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Fisa de date
Pagina 6/6 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-05-2013 14:54
Adresa la care se depune oferta: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - MEDIAS, Registratura, P-ta Constantin Motas nr. 4, jud. Sibiu.
Oferta va fi insotita de:
-Scrisoarea de inaintare (Formularul nr.1 din cap.III Modele de Formulare)
- Declaratia Privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr. 10.
-Imputernicire (Formularul nr.2 din cap.III Modele de Formulare)
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o nsotesc, in original, si doua exemplare in copii in format
digital, pe CD. Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila, va avea toate paginile numerotate si va fi semnat pagina cu
pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/ autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Ofertantul are obligatia de a
anexa un opis al documentelor prezentate. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri separate marcand corespunzator
plicurile cu ORIGINAL si , respectiv COPIE. Documentele de calificare, oferta tehnica si cea financiara vor fi prezentate in plicuri
separate marcate corespunzator cu DOCUMENTE DE CALIFICARE (ORIGINAL) (COPIE), OFERTA FINANCIARA (ORIGINAL)
(COPIE) si OFERTA TEHNICA (ORIGINAL) (COPIE). Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, nchis si netransparent. Plicurile
interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si
cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA .. (ofertantul va trece data si ora din anuntul de participare)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.3) ALTE INFORMATII
-Se va prezenta modelul de acord-cadru si contract subsecvent (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele
obligatorii nu se negociaza) pana la termenul limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina,
in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea acestora semnate si stampilate pana la termenul limita de depunere a ofertelor, se
considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se
va tine cont de art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.

-Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184.
Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.

-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

-In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta
va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii
etapei finale de licitatie electronica.

-Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la
runda finala de licitatie electronica formularul Formular de oferta, insotit de Centralizator de preturi(daca este cazul), completate cu noile
valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii
contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201940, Fax: +40 269844184
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri