Sunteți pe pagina 1din 4

Anularea datoriilor s i ajustarea creantelor comerciale expert contabil Carmen Ion-Bujor

Conform Ordinului Ministrului Finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, contabilitatea tertilor reflecta evidenta datoriilor si creantelor unei societati in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, debitorii si creditorii diversi.

In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate. Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, creantele si datoriile se inregistreaza la valoarea lor nominala. Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document in care se consemneaza aceasta. Conform Normelor metodologice nr. 22/2004 de aplicare a Ordinului Ministrului Finantelor publice nr. 1.753/2004, privind obligativitatea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, creantele si obligatiile fata de terti sunt inventariate cel putin o data, de regula, la incheierea exercitiului financiar. Acestea sunt verificate si confirmate pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor respective, conform Extrasului de cont cod 14-6-3, prezentat ca model in anexele la normele metodologice. Este obligatorie efectuarea punctajului si transmiterea confirmarilor reciproce.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate. Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.752/2005, creantele se prezinta in situatiile financiare la valoarea lor probabila de incasat. Conform Codului comercial, pentru realizarea faptelor de comert societatile comerciale incheie contracte comerciale. In mod obisnuit, un contract trebuie sa

cuprinda clauze clare referitoare la: obligatii, conditii de livrare, conditii de calitate a bunurilor si serviciilor, termene si modalitati de plata, instrumente de plata, modalitati de solutionare a eventualelor litigii. In cazul in care se constata ca sunt dificultati cu respectarea clauzelor contractuale si incasarea creantelor angajate, atunci entitatea are obligatia analizarii constituirii de ajustari pentru deprecierea creantelor. Datorii In situatia in care se constata ca, din diverse motive, societatea nu mai este obligata sa plateasca o datorie inregistrata in conturile bilantiere, se pune problema analizarii iesirii de resurse din societate. Daca in urma analizei se constata ca societatea nu mai are obligatia de a plati respectiva datorie, rezulta ca singura posibilitate de stingere a acesteia este reluarea contului de datorie pe venituri sau pe rezultat reportat. Conditia este ca respectiva datorie sa fi avut exigibilitate intr-o alta perioada precedenta decat cea curenta. Anularea datoriei se face si ca urmare a analizarii exercitarii dreptului de prescriptie. Astfel, odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii. Actul normativ care reglementeaza prescriptia extinctiva este Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescriptia extinctiva, republicat. Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita. Daca nu s-a exercitat acest drept, dupa 3 ani, perioada care reprezinta termenul de prescriptie, dreptul la actiune se stinge. Scaderea din evidenta a datoriilor a caror termene de plata sunt prescrise se poate face numai dupa ce au fost intreprinse toate demersurile juridice. De exemplu, anularea sau prescrierea furnizorilor comerciali (datorii pe termen scurt) intr-o alta perioada decat in cea de exigibilitate se face in creditul contului 117 Rezultatul reportat, cu sumele anulate reprezentand datorii fata de furnizori, creditori diversi, actionari/asociati, aferente exercitiilor financiare anterioare. Reflectarea in contabilitate 401 Furnizori Creante Prescriptia functioneaza si in cazul creantelor. Cand termenul de recuperare a creantei s-a prescris, aceasta creanta trebuie scoasa din evidenta contabila a societatii. Din punct de vedere contabil, pierderile din creante neincasate sunt considerate cheltuieli de exploatare. Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, se inregistreaza in mod distinct in evidenta contabila creanta constatata ca fiind incerta. = 117 Rezultat reportat

Caracterul incert al creantei se constata in timpul inventarierii anuale si se poate consemna in Procesul verbal de inventariere, unde se fac unele propuneri, legate de: trecerea sumei neincasate in contul de clienti incerti si in litigiu, deprecierea creantelor neincasate la termen, constituirea de ajustari, scoaterea din evidenta a creantelor insolvabile.

Reflectarea in contabilitate Conform hotararii conducerii societatii, pentru creantele neincasate la data bilantului, entitatile: pot ajusta valoarea acestora cu pierderea rezultata din deprecierea lor sau scoate din evidenta creantele neincasate, in situatia in care incasarea acestora este imposibila.

a) Ajustarea creantelor din bilant cu pierderea din depreciere rezultata ca urmare a neincasarii creantelor la data scadenta 681 = 491 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea creantelor amortizarile, provozioanele si ajustari pentru depreciere Trecerea creantei in clienti incerti 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 411 Clienti

Scoaterea creantelor incerte din evidenta 654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti sau in litigiu

b) Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru depreciere se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli. 491 = "Ajustari pentru deprecierea creantelor " 781 " Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare"

ATENTIE!

Contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la societatea debitoare, in functie de situatie. In ceea ce priveste tratamentul fiscal al cheltuielilor referitoare atat la ajutarile pentru depreciere, cat si la cele referitoare la pierderile din creantele definitive, trebuie avute in vedere prevederile Codului fiscal din perioada in care acestea au fost constituite.

S-ar putea să vă placă și