Sunteți pe pagina 1din 16

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 180 (XXIV)

,\

Nr. 425

LEGt, DECRETE, HOTARART $tALTE ACTE

PARTEA

Ma(i, 26 iunie 2012

SUMAR
Nr.

Pagina
DECTZil ALE CURTil CONSTTTUTTONALE

Nr.

Pagina Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptdrii amendamentelor la

1.068.

Decizia nr. 268 din 22 martie 2O12 referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a dispozi[iilor art.114 alin. (6) din Ordonanfd Guvernului ni. gz]zoO} privind CoCut Oe procedu16 fisca|d .......... Decizia nr. 370 din 26 aprilie 2012 referitoare la excep{ia de neconstitu{ionalitate a dispoziliilor art. 't 5 alin. (1 ) lit. g), art. 250 aiin. 1t; pct. 4 9i art. ZSt lit. d) din Lege.a nr.57112003 privind Codul fiscal ............ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTMTIEI PUBLICE CENTRALE

din 1974 pentru ocrotirea vie{ii omenegti pe mare,

Protocolul din 1988 privind Convenlia internalionald

2-3
4.301.

adoptate de Organizalia Maritimd Internalionald prin Rezolulia MSC.309(88) a Comitetului de Siguran{d


Maritimd din 3 decembrie

2010

9-10

3-5

Ordin al ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului gi sportului, interimar, pentru aprobarea listei nominale

a beneficiarilor Legii nr. 26912004 privind acordarea


unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achiziliondrii de calculatoare, pentru anul 2012 10-11

M.64.

consultativ al gefului Statului Major General .............. M.65. Ordin al ministrului apdrdrii nafionale pentru abrogarea Ordinului ministrului apdrdrii na{ionale

rhinistrului apdrdrii na[ionale privind infiinlarea, organizarea 9i funclionarea Consiliului

Ordin

al

5-6

ACTE ALE AUTORTTATil ELECTOMLE PERMANENTE

9.

601.

modului de acordare a
Ministerului Sanatdtii

nr.M.4112012 privind metodologia de acordare a gradelor 9i inaintare in grad a cadrelor militare in rezervd si in retragere, pe timp de pace Ordin al ministrului sdndtdfii privind stabilirea

Lista partidelor politice, alianlelor politice, alianlelor electorale, organizaliilor cetdlenilor romdni apar!indnd

minorit6lilor nalionale gi a candidalilor independenfi

audientelor

in

cadrul

2012 raporlul detaliat al veniturilor 9i cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanlarea activitdfii partidelor
7-A
politice 9i a campaniilor

pentru care a fost depus pdnd la finalul zilei de 25 iunie

electorale

11-15

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, NI. 425126.V:.2012

DECaz.t ALE CURTil CONSTTTUTTONALE ,,


CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA

Nr.268

din 22 martie 2012

referitoare la excepfia de neconstitulionalitate a dispozifiilor art.114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr.9212003 privind Codul de proceduri fiscali
Augustin Zegrean Aspazia Cojocaru
Acsinte

pregedinte

Pusk6s Valentin ZoltAn Tudorel Toader Daniela Ramona Mari[iu lon


Cu participarea reprezentantu

Gaspar Predescu

-judecitor judecitor
judecitor
judecdtor judecdtor
magistrat-asistent
lu i M in

trebuie sd corespundi un tratament egal, la situalii diferite tratamentul nu poate fi dec6t diferit. Curtea de Apel Bucuregti Seclia a Vlll-a contencios

administrativ

neconstitutionalitate este neintemeiatd.

cd exceplia de 9i fiscal apreciazd

isteru

i Pu bl ic, procu ror

Carmen-CitSlina Gliga.
Pe rol se afld solu{ionarea excep{iei de neconstitulionalitate a dispozi{iilor art. 114 alin. (6) din Ordonanla Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedurd fiscald, exceplie ridicatd de Compania NalionalS Pogta RomAnd S.A. din Bucuregtiin

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992, incheierea de sesizare a fost comunicati pregedinfilor celor doui Camere ale Parlamentului, Guvernului.si Avocatului Poporului, pentru a-gi exprima punctele de vedere asupra
excep{iei de neconstitulionalitate.

Avocatul Poporului considerd

cd

normele supuse

controlului de constitulionalitate se aplicd in mod egal tuturor


celor aflaliin situalia prevdzutd de ipoteza normelor legale, fird nicio discriminare pe considerente arbitrare. Dispozifiile legale criticate, reglementdnd posibilitatea depunerii cererii pentru

- Bucuregti Seclia Dosarul nr. 3311212010 al Cu(ii de Apel a Vlll-a contencios administrativ si fiscal. Excepfia formeazd obiectul Dosarului Curlii Constitulionale nr. 412D12011. La apelul nominal rdspunde, pentru autoarea excepliei, consilierul juridic Radu Diaconescu, cu delegalie depusd la
dosar. Lipsegte cealaltd parte, fa!5 de care procedura de citare este legal indeplinitS.

stingerea creanlei fiscale in termen de un an de la data pld{ii, sub sancliunea decdderii, nu sunt de naturd sd aducd atingere principiului egalitdliiin drepturi. Deciderea este o sanc{iune de drept procesual pentru lipsa de diligenld a celui care nu isi

exerciti

la timp dreptul sau gi-a exercitat

dreptul

cu

nerespectarea prevederilor legale.

Magistratul-asistent referd asupra notelor scrise depuse la dosar, prin care Agenlia Na{ionald de Administrare Fiscald solicitd respingerea excep!iei de neconstitulionalitate. Cauza fiind in stare de judecati, pregedintele acordi cuvAntul reprezentantului autorului excepliei, care solicitd
admiterea excepliei de neconstitulionalitate. In acest sens, aratd cd textul criticat instituie un tratament identic atdt pentru debitorul care nu .achitd obligafia bugetard, cdt gi pentru

Pregedinlii celor doui Camere ale Parlamentului 9i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep{iei de neconstitutionalitate.

debitorul care achiti la termen obligalia bugetard, dar efectueazi plata in alt cont bugetar decdt cel corect. Existenla
unui termen de decddere mai lung de un an ar da posibilitatea debitorului sd poatd solicita indreptarea erorilor materiale din documentele de platd.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepliei de neconstitullonalitate ca neintemeiatd.

CURTEA, examindnd incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatu u i Poporul u i, raportu I intocm it de judecdtoru l-raportor, suslinerile pi(ii prezente, concluziile procurorului, dispoziliile legale criticate, raportate la prevederile Constituliei, precum gi Legea nr. 4711992, reline urmdtoarele: Curtea Constitulionald a fost legal sesizatd gi este competenti, potrivit dispoziliilor art. 146lit. d) din Constitulie, precum gi ale art. 1 alin. (2), ale art.2,3,10 gi 29 din Legea
I

CURTEA,
avdnd in vedere actele si lucrdrile dosarului, retine urmdtoarele: Prin incheierea din'4 iunie 2010, pronunlata in Dosarul Seclia a Vlll-a nr.3311212010, Curtea de Apel Bucuregti

contencios administrativ 9i fiscal a - sesizat Gurtea Gonstitulionali cu exceplia de neconstitufionalitate a dispoziliilor art. 114 alin. (6) din Ordonanla Guvernului nr.9212003 privind Codul de proceduri fiscali, exceplie S.A. din ridicati de Compania Nalionald Pogta Romdnd
unei acliuni Bucuregtiintr-o cauzi ce are ca obiect solulionarea -

nr.4711992, sd solulioneze exceplia de neconstitu[ionalitate cu care a fost sesizatd. Obiectul excepliei de neconstitulionalitate il reprezintd dispoziliile art. 114 alin. (6) din Ordonanla Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedurd fiscali, republicati in MonitorulOficialal Romdniei, Partea l, nr.513 din 31 iulie 2007, care la data sesizdrii aveau urmdtorul conlinut: ,,Cererea poate fi depusd in termen de un an de la data plalii, sub sanc,tiunea

in contencios administrativ. in motivarea excepliei de neconstitulionalitate autoarea acesteia aratd ci instituirea aceluiagitermen de decidere at6t pentru debitorul care nu achitd obligalia bugetari, cAt giin cazul unui debitor care achitd la termen obligalia bugetari, dar efectueazd plata in alt cont bugetar decdt cel corect, contravine prevederilor art. 16 din Constitulie. Jurisprudenla Cu(ii Constitulionale ebte constantd in a retine cd principiul egaliti{ii nu inseamnd uniformitate, aga incAt, dacd la situa{ii egale

decddeii." in suslinerea neconstitu!ionalitdfii acestor dispozilii, autoarea excepliei invocd prevederile constitulidnale ale art. 16 referitor egalitatea in drepturi. Examindnd exceplia de neconstitu!ionalitate, Curtea constatd ci legiuitorul a stabilit in art. 48 din Ordonanla Guvernului nr.9212003 regula generald potrivit cdreia organul fiscal poate ?ndrepta erorile materiale din cuprinsul actului
administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. in ceea ce privegte crean{ele fiscale administrate de Agenlia Nalionald de Administrare Fiscald gi unitilile subordonate, potrivit art. 114 alin. (4) din Ordonanla Guvernului nr. 92/2003,

organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua indreptarea erorilor din documentele de platd intocmite de acesta. Cererea

MON ITORU L OFICIAL AL ROMAN I EI. PARTEA I. Nr. 425126.V 1.201 2

in ceea ce privegte stabilirea de cdtre legiuitor a unui termen de decddere, Curtea a statuat in jurispruden,ta sa constanti ci exercitarea unui drept de cdtre titularul siu nu poate avea loc dec6t intr-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu plata. se aplici exclusiv acelor debitori care au efectuat intre care si stabilirea unor obligaliilor fiscale, dar aceasta este viciati de anumite erori respectarea anumitor exigenle, a cdror expirare valorificarea respectivului drept dupi termene, intervenite in actul care face dovada pli{ii. nu mai este posibild. Astfel, cererea previzuti de textul de lege criticat nu poate Pe de altd parte, imprejurarea cd debitorul care a efectuat o fi depusd decAt de debitorul care a efectuat plata, actul doveditor plati afectati de erori materiale, degi cunogtea sau ar fi trebuit al acesteia conlindnd erori materiale. Prin urmare, textul de lege sd cunoasci termenul in care putea sd solicite indreptarea criticat se aplici doar acelui debitor care a efectuat o plati, iar erorilor din documentele de platd, precum 9i consecinlele nu 9i acelui debitor care nu a efectuat plata obligaliilor sale juridice ale nerespectirii acestuia, nu s-a conformat exigenfei fiscale, astfel cd nu se poate reline incilcarea prevederilor legale dd expresie propdei sale culpe, potrivit principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans. constitulionale ale art. 16.
pentru indreptarea acestor erori trebuie depusd in termen de un an de la data plilii, sub sanc{iunea decdderii. ln continuare, Curtea constati ci dispozifiile de lege criticate Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) gi al art. 147 alin. (4) din Constitulie, precum si al art. al art. 11 alin. (1) lit.'A.d) 9i al art. 29 din Legea nr. 4711992,

1-3,

CU

RTEA CONSTITUTIONALA
in numele legii

DECIDE:
Respinge, ca neintemeiat5, exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 114 alin. (6) din Ordonanla Guvernului nr.92t2003 privind Codulde procedurd fiscald, exceplie ridicatd de Compania Nalionald Pogta Romdnd - S.A. din Bucuregtiin Seclia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal. Dosarul nr.3311212010 al Cu(ii de Apel Bucuregti

Definitivi 9i general obligatorie. Pronunfati in gedinla publicd din data de 22 martie 2012.
PRE9EDTNTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

cu RTEA CONSTTTUTIONALA

DECIZIA

Nr.370

din 26 aprilie 2012

referitoare la excepfia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 gi art. 257 lit. d) din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal
Petre Acsinte Mircea $tefan pregedinte Lizdroiu judecitor Gaspar judecdtor Minea luliaAntoanellaMotoc -judecitor judecdtor lon Predescu judecdtor Valentin Zolt6n Puskds Toader Tudorel -judecitor Daniela Ramona Mari{iu - magistrat-asistent
M

celelalte pi(i, fald de care procedura de citare este legal indepliniti. Cauza fiind in stare de judecatd, pregedintele acordd cuvAntul reprezentantului autorului excep(iei, care solicitd
admiterea acesteia. Dispoziliile de lege criticate acordd scutirea de la plata impozitului doar institu{iilor autorizate sau acreditate. Acest tratament diferenliat se rdsfringe asupra cetdlenilor, iar aplicarea acestui tratament numai unei singure institulii duce la majorarea taxelor. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep{iei de neconstitulionalitate ca neintemeiati. Dispoziliile de lege criticate instituie exceplii de la plata impozitului pe clidiri gi pe profit. Distinclia pe care textul de lege criticat o realizeazd reprezintd opliunea legiuitorului, fird a se crea o discriminare.

Cu participarea reprezentantu lui Simona Ricu.

inisteru lui Publ ic, procuror

Pe rol se afld solulionarea excepliei de neconstitulionalitate

a dispoziliilor art. 15 lit. g), arl. 250 9i art. 257 din Legea
nr.57112003 privind Codul fiscal, exceplie ridicatd de Centrul

lnternalional pentru lnvdldmdnt Superior Tehnoeconomia Europeand (fostul Institut Academic de Consultanli, Instruire, Edituri gi Servicii ,,Tehnoeconomia Europeani") in Dosarul nr.12.5161212010 al Curlii de Apel Bucuregti - Sec{ia a Vlll-a contencios administrativ gi fiscal. Exceplia formeazi obiectul
Dosarulu i Cu

CURTEA.
avdnd in vedere actele gi lucririle dosarului, re{ine urmdtoarele: Prin incheierea din 22tebruarie 2011, pronunlatd in Dosarul Secfia a Vlll-a nr. 12.5161212010, Curtea de Apet Bucuregti sesizat Curtea contencios administrativ 9i fiscal a -

(ii Constitulionale nr. 57 8D I 201 I

La apelul nominal se prezintd, pentru autorul excepliei, Bogdan Dumitragcu, cu delegalie depusd la dosal lipsd fiind

Gonstitufionali cu exceplia de neconstitufionalitate a dispozi[iilor art. 15 lit. g), art. 250 9i art. 257 din Legea

MON ITORU L OFI CIAL AL ROMAN I El. PARTEA t. Nr. 425126.V 1.2012

avdnd ca obiect anularea unui act.

nr. 57112003 privind Codul fiscal, excep,tie ridicatd de Centrul lnternalional pentru lnvd{dmint Superior Tehnoeconomia Europeand (fostul Institut Academic de Consultantd, Instruire, Editurd 9i Servicii ,,Tehnoeconomia European6") intr-o cauzd

in motivarea excepfiei de neconstitulionalitate autorul acesteia susline ci dispozitiile criticate instituie o discriminare, din perspectiva plilii impozitelor pe profit, pe clidirigi pe teren, intre instituliile de invdldmdnt infiin[ate in perioada 1989-1993 9i cele infiinlate anterior sau ulterior acestei perioade. Astfel, se susfine cd cele obligate la plata acestor impozite sunt doar
instituliile de invd{imdnt infiinlate in perioada ardtati, nu
gi

Curtea Constitulionald a fost legal sesizatd 9i este competentd, potrivit dispoziliilor ar|. 146lit. d) din Constitu{ie, precum gi ale art. 1 alin. (2), ale art.2,3,10 9i 29 din Legea
nr. 4711992, sd solulioneze excep{ia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizatd. lnstanla de judecatd a sesizat Curtea cu exceplia de

legale criticate, raportate la prevederile Constituliei, precum si Legea nr. 47 11992, refine urmdtoarele:

a dispoziliilor art. 15 lit. g), art. 250 9i art.257 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal. Din motivarea excepliei de neconstitulionalitate rezultd insi cd
neconstitulionalitate autorulacesteia criticd dispoziliile art. 15 alin. (1) lit. g), art.250 alin. (1) pct.4 9i art.257 lit. d) din Legea nr.57112003 privind Codulfiscal, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu urmdtorul conlinut:

celelalte. Se susline, de asemenea, cd prin dispoziliile criticate

se incalcd regimul proprietdlii private, deoarece opereazd un transfer de proprietate injust din patrimoniul particular in cel public, ceea ce .echivaleazd cu o expropriere contrar prevederilor constitulionale ale art.44 9i 135. in continuare, autoarea excepliei susline cd textele criticate conlin o misurd contrari principiului agezdriijuste a sarcinilor fiscale, astfel cum

acesta este reglementat de prevederile art. 56 din Legea


fundamentali. Gurtea de Apel Bucuregti

administrativ

neconstitulionalitate este neintemeiatd.

Vlll-a contencios - Seclia aci exceplia de 9i fiscal apreciazd

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992, incheierea de sesizare a fost comunicatd pregedinlilor celor

doui Camere ale Parlamentului, Guvernului 9i Avocatului


excepliei de neconstitulionalitate.

Poporului, pentru a-gi exprima punctele de vedere asupra

Avocatul Poporului aratd cd dispoziliile legale criticate, care reglementeazd scutirea de la plata impozitului pe profit, pe teren 9i pe clidiri pentru unit5li gi institu{ii de invdldmdnt, se aplicd tuturor contribuabililor aflali in aceeagi situalie, firi privilegii 9i

alin. (1) lit. g): ,,(1) Sunt scutili de la plata impozitului -Art.15 pe profit urmdtorii contribuabili: (...) g) instituliile de invdldmdnt particular acreditate, precum gi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmdtori, potrivit Legii invdldmdntului nr. B4/1995, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gl Ordonan{eide urgenld a Guvernului nr. 174/2001 privind unele m dsu ri pe ntru im b u n dtd{i re a fi n anld ri i invdld m 6 ntu I u i su pe ri o r, cu modificdrile ulterioare;"; Art. 250 alin. (1) pct. a: ,,(1) Clddirile pentru care nu se datoreazd impozit, prin efectul legii, sunt, dupd cum urmeazd: (...) 4. clddirile care constituie patrimoniul unitd{ilor gi institutiilor de invd{dmdnt de stat, confesional sau particular, autorizate sd func{ioneze provizoriu ori acreditate, cu excep{ia incdpeilor care sunt folosite pentru activitdli economice;";

- (...) pentru:

Art. 257 lit. d): ,,lmpozitul pe teren nu se datoreazd

fdri discriminiri.

Problema condiliilor legale de funclionare a unei institulii de invdldmAnt, invocati de autorul excepliei, este distincti de cea a egalitdliifiscale, astfel cd nu poate fi re{inuti nici incSlcarea principiului ageziriijuste a sarcinilor fiscale. in

continuare, aratd cd.textele criticate reglementeazd scutirea de la plata impozitului pe profit, pe teren 9i pe clddiri pentru unitili 9i institulii de invdldm6nt. Regula generali in materia impozitelor si taxelor este cuprinsd in art. 139 alin. (1) din Constitulie, potrivit ciruia ,,impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat 9i ale bugetului asigurdrilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege". Curtea, Tn jurispruden_ta sa constanti, a statuat cd stabilirea impozitelor gi taxelor datorate bugetului de stat intrd in competenla exclusivi a legiuitorului, acesta av6nd dreptul exclusiv de a stabili cuantumul impozitelor 9i taxelor gi de a opta pentru acordarea unor exceptiri sau scutiri de la aceste obliga{ii in favoarea anumitor categorii de contribuabili. in ceea ce priveste critica dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct.4 9i art. 257 lit. d) din Codulfiscal prin raportare la

d) orice teren al unei institulii de invdldmdnt preuniversitar gi universitar, autorizatd provizoriu sau acreditatd." in suslinerea neconstitutionalitdtii acestor dispozifii, autorul excepliei invoci prevederile constitu{ionale ale art. 16 referitoare la egalitatea in drepturi a cetdlenilor, art.32 referitoare la dreptul la ?nviliturd, art.44 referitoare la dreptul de proprietate privati, art. 53 referitoare la restrAngerea exerci{iului unor drepturi sau

al unor libertili, art. 56 referitoare la contribuliile financiare gi art. 135 referitoare la economie. ExaminAnd exceplia de neconstitulionalitate, Curtea observi cd in ceea ce privegte instituliile de invdlimdnt infiin{ate in perioada 1989-1993, potrivit art. 28 (devenit art. 27 dupd republicarea legii) din Legea nr. 88/1993 privind acredilarea
instituliilor de

invilimdnt superior

gi recunoagterea diplomelor,

provizorie in termen de 6 luni de la intrarea

acestea "sunt obligafe sd so/iclfe autorizalia de funclionare

in vigoare a

dispoziliile art. 15 alin. (1) lit. g) din acelagi cod, se arati

ci
9i

aceasta nu poate fi relinutd. Examinarea constitulionalitSlii unui text de lege are in vedere compatibilitatea acestuia cu dispozilii

prezentei legi", iar potrivit art. 40 din Ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitilii educaliei, ,toate institu{iile gi unitdlile de invd,tdmdnt care funclioneazd legal la data intrdriiin vigoare a prezenteiordonanle de urgenld igi pdstreazd statutulgi se supun prevederilor acestei ordonan,te
de urgenld". Astfel, Curtea reline cd orice unitate de invdtdmAnt superior,

din Constitulie, nu compararea prevederilor legale intre ele


nici coroborarea lor sau posibilele contradic{ii dintre ele.

inclusiv autorul excepliei de neconstitu{ionalitate, putea face


demersurile necesare autorizdri i provizori i/acred itirii, degi a fost

Pregedinlii celor doui Gamere ale Parlamentului 9i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepliei de neconstitulionalitate ridicate.

infiinlatd in perioada 1989-1993.


Din analiza dispozi{iilor criticate Curtea constatd cd scutirea

CURTEA, examindnd incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatulu i Poporulu i, sus{inerile pi(i i prezente, raportu I intocm it de judecitorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziliile

de la plata impozitului pe profit, pe teren 9i pe clidiri se aplicd deopotrivi atdt instituliilor de invildm6nt infiinlate anterior sau ulterior perioadei 1989-1993, cit gi celor infiinlate in perioada aceasta. Astfel, dispoziliile criticate se aplici in mod egal tuturor
instituliilor de invd!6mAnt, condi{ia impusi de legiuitor pentru a ben6ficia de scutirea de la plata acestor impozite fiind aceea ca

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr.

425126.V1.2012

respectivele institulii sd funclioneze legal, cu respectarea sau pentru anumite categorii de contribuabili se intemeiazi pe principiul agezdrii juste a sarcinilor fiscale, prevdzut de art. 56 legislalieiin materie. Totodati, Curtea reline cd in jurisprudenla sa constantd a alin. (2) din Constitulie. statuat c6 stabilirea prin lege a obligaliei de platd a anumitor in final, Curtea observi ci autorulexceplieieste nemultumit impozite sau taxe, precum si a eventualelor scutiri de la plata de modul in care autoritatea fiscald a interpretat si a aplicat acestora line de opliunea exclusivd a legiuitorului, cu condilia dispoziliile de lege criticate. Or, controlul unei eventuale aplicdri ca aceste reglementdri sd se aplice in mod uniform pentru gregite a legii de citre organele fiscale, concretizatd intr-o situalii egale. Astfel, nu poate fi refinutd nici critica potrivit cireia decizie de impunere, nu line de resortul contenciosului dispoziliile art. 15 alin. (1 ) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 9i arL.257 constitulional, Curtea neputdnd analiza temeinicia acestui act. fit. d) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal contravin Partea care se consideri vdtdmati are, potrivit prevederilor prevederilor constitulionale ale art. 44. Stabilirea obliga{iei de Ordonanlei Guvernului nr. 9212003 privind Codul de procedurd plati a impozitelor gi taxelor locale, precum 9i scutirea de la fiscali, posibilitatea contestdrii acestui act in fala organului plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri emitent, iar apoi in fa{a instanlei de judecatd. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) 9i al art. 147 alin. (4) din Constitufie, precum 9i al art. 1*3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) 9i al art. 29 din Legea nr.4711992,

cURTEA CONSTTTUTTONALA
in numele legii

DECIDE: art.257lit. d) din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, exceplie ridicatd de Centrul Internalional pentru invdldmdnt Superior
Tehnoeconomia Europeand (fostul lnstitutAcademic de Consultanld, Instruire, Editurd gi Servicii ,,Tehnoeconomia Europeani") Dosaruf nr. 12.5161212010 al Curlii de Apel Bucuregti - Seclia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal. Definitivd 9i general obligatorie. Pronunlatd ?n gedinla publicd din data de 26 aprilie 2012.
PRESEDINTE,

Respinge, ca neintemeiatd, exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. a 9i
?n

PETRE

IAANOIU
Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMIN|STRATTET PUBLICE CENTRALE


MIN ISTERUL APARARII NATIONALE

ORDIN
privind infiinfarea, organizarea gi funcfionarea Gonsiliului consultativ al gefului Statului Major General
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) si ale art. 44 din Legea
nr. 346/2006 privind organizarea gi funclionarea MinisteruluiApdrdrii Nalionale, cu
modifi cdrile ulterioare,

in temeiul dispoziliilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificdrile ulterioare,

ministrul

apiririi nalionale

emite prezentul ordin.

face parte integrantd din prezentul ordin.


Art. 2.

Art. 1. Se infiinleazd Consiliul consultativ al gefului Statului Major General, care se organizeazd 9i funclioneazd potrivit regulamentului prevdzut in anexa re

Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l.


M

inistrul apdrdrii nalionale,

Corneliu Dobritoiu
Bucuregti, 19 iunie 2012.
Nr. M.64.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, NI. 425126.V1.2012


ANEXA

REGULAMENT de organizare gi funclionare a Consiliului consultativ al gefului Statului Maior General

Art. 1.
Generaf ,

Statului - Consiliul consultativ al denumit in continuare Consiliul, funcfioneazd ca organ gefului


Major

Art. 8.

Secretariatul Consiliuluiare urmdtoarele atribulii: a) elaboreazi proiectul ordinii de zi pentru gedinfele

consultativ la nivelul gefului Statului Major General,

in

baza

Consiliului, pe baza tematicii previzute in Planul de activitate


anual, ordinelor gefului Statului'Major General sau a propunerilor membrilor Consiliului; b) prezintd pregedintelui Consiliului pentru aprobare proiectul ordiniide zi 9i lista cu persoanele convocate/invitate la gedin!5, Consiliului;

prevederilor Legii nr. 34612006 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Apirdrii Na{ionale, cu modificdrile
ulterioare.

(1) in sensul prezentului regulament, consultativ se inlelege abilitarea Consiliului de a efectua analize

Att.2.

prin organ

pe baza dispoziliilor primite sau a propunerilor membrilor


pregdtegte documentele de lucru pentru gedinlele Consiliului 9i intreprinde mdsurile organizatorice necesare pentru desfigurarea acestora; d) elaboreazd documentele care cuprind opiniile 9i propunerile Consiliului 9i asiguri comunicarea acestora structurilor sau persoanelor implicate; e) asiguri punctul de contact intre Consiliu 9i structurile Statului Major General sau ale MinisteruluiApirdrii Nalionale, potrivit domeniilor de responsabilitate ale acestora 9i sarcinilor rezultate in urma desfdgurdrii gedinlelor Consiliului; f) pdstreazd arhiva Consiliului. (1) Consiliul igi desfigoari activitatea in gedinle Art. 9. organizate trimestrial sau ori de cdte ori este nevoie, ?n localia stabiliti de geful Statului Major General. (2) Dacd perspectiva problemelor ce urmeazi a fi abordaie permite, geful Statului Major General poate stabili un plan de activitate anual, care se aduce la cunogtinla membrilor

gi de a formula opinii gi propuneri in legiturd cu obiectivele 9i acliunile de importhnld majord in domeniul apirdrii nafionale, aflate in competenla Statului Major General sau pentru care se solicitd punctul de vedere ori expertiza Statului Major General. (2) Accesul la informaliile vehiculate pe timpul desfdgurdrii

c)

gedinlelor Consiliului se va face cu respectarea prevederilor


actelor normative d in domen ul protecliei informali ilor clasifi cate' (1) Consiliuleste compus din geful Statului Major Art.3.
i

General in funclie gi generalii gi amiralii care au exercitat


mandatul de 9ef al Statului Major General. (2) Pregedinte executiv al Consiliului este geful Statului Major General in func{ie, iar pregedinte de onoare este decanul de v6rsti dintre fogtii gefi ai Statului Major General. (3) Participarea membrilor la lucririle Consiliului este oplionald.

- Membrii Consiliului vedere asupra problematicii supuse analizei.


Art. 4.
Art. 5.

igi exprimi liber punctele de


de pe ordinea de zi,

(1) La dezbaterea subiectelor in funclie de importanla acestora, poate participa gi ministrul

apdrdrii nalionale.. (2) La lucririle Consiliului pot participa, cu aprobarea gefului Statului Major General 9i in raport cu tematica gedinlei' 9i alte persoane in afara celor prevdzute la art. 3. Consiliul se constituie cu urmdtoarele scopuri: Art. 6. a) dezbaterea unor probleme cu care se confruntd Statul Major General, identificarea de solulii concrete giformularea de propuneri pentru gestionarea acestora; b) valorificarea experienlei acumulate de membrii Consiliului; c) stimularea preocupirilor pentru efectuarea de studii, sinteze, analize gi formularea de idei, opinii sau propuneri referitoare la probleme de interes pentru Statul Major General; d) facilitarea realizdrii unui canal de comunicare atdt intre membrii Consiliului, cdt 9i intre instituliile, autoritdlile sau organizaliile in care acegtia i9i desfdgoard activitatea, pentru popularizarea, inlelegerea gi sprijinirea iniliativelor/ demersurilor
Tn

Consiliu lu i, prin grija secretariatul u i acestu ia. (3) $edinlele Consiliului sunt conduse de geful Statului Major

General.

(4) Ordinea de zi a gedinlelor Consiliului si data de desfdgurare a acestora se comunicd participanlilor de citre
Secretariatul Consiliului, impreuni cu documentele ce urmeazd a fi analizate, cu cel pu{in 10 zile inainte de data stabilitd pentru desfdgurarea gedinlei. (1) Secretariatul Consiliului constituie, pe timpul Art. 10. desfdqurdrii ged inlelor, secretariatul de ged inld. (2) Secretariatul de gedinld este format din 2 ofileri, unul din

cadrul Serviciului secretariat al Statului Major General 9i unul


din cadrul Cabinetului gefului Statului Major General. (1) Secretariatul de gedinli consemneazd Art. 11. conlinutul dezbaterilor pentru formularea opiniilor 9i propunerilor.

se coordoneazdprin

domeniul militar. (1) intreaga activitate administrativd a Consiliului Art. 7.

(2) La terminared

gedinlei,. secretariatul

de

gedinli

Secretariatul Consiliului, care se asiguri

intocmegte procesul-verbal cu concluziile 9i mdsurile rezultate, semnat pentru conformitate de geful Serviciului secretariat al Statului Major General. Opiniile 9i propunerile Consiliului se aduc la Att. 12. cunogtinla ministrului apdririi nalionale sau, dupd @4 a,sefilor structurilor centrale ale Ministerului Apdrdrii Nalionale.

de cdtre Serviciul secretariat al Statului Major General.

(2) Conducerea Secretariatului Consiliului se exercitd de geful Serviciului secretariat al Statului Major General sau de o alti persoand desemnatd de cdtre acesta.

MON ITORU L OF I C IAL AL ROMAN MIN ISTERUL APARARI I NATIONALE

I, PARTEA I, NI. 425126.V 1.2012

ORDIN
pentru abrogarea Ordinului ministrului apiririi nalionale nr.M.4112012 privind metodologia de acordare a gradelor giinaintare in grad a cadrelor militare in rezervi gi in retragere, pe timp de pace
AvAnd in vedere dispoziliile art. 17 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu rpodificdrile gi completdrile ulterioare,

in temeiul prevedeillorart.33 alin. (1) din Legea nr.346/2006 privind organizarea 9i funclionarea MinisteruluiApdrdrii
Nalionale, cu modifi cdrile ulterioare,

ministrul apiririi nafionale emite prezentul ordin.


Art. 1.
nr.M.41t2012 privind metodotosia de acordare a sradetor inaintare in grad a cadrelor militare Tn rezervd gi Tn retragere, Romdniei, Partea
Ministrul apdririi nalionale,

Se abrogd Ordinul ministrului apdrdrii

nalionale pe timp de pace, publicat in Monitorul Oficial al

9i

t"XT

Romdniei, al

!$:"i$ffi
l.

Trl it#pubticd in Mon1orut oficiat

Corneliu Dobrifoiu
Bucuregti, 22 iunie 2012. Nr. M.65.

MINISTERUL SANATATII

ORDIN
privind stabilirea modului de acordare a audienfelor in cadrul Ministerului Sdnitdtii
Vdzdnd Referatulde aprobare al Secretariatuluigeneral nr. C.V. 1.10612012, avdnd in vedere prevederile art. 7 alin. (a) din Hotdrdrea Guvernului nr. 14412010 privind organizarea 9i funclionarea
Ministerului Sdndtdlii, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,

ministrul
Art. 1.

sinitifii

emite prezentul ordin.

ordin, audientele ih cadrul Ministerului ministrul sindtdlii gisecretarii de stat.

incepdnd cu data intrdrii in vigoare a prezentului

Sinitdtii se lin de cdtre

(4) ln funclie de problematica ce face obiectul audienlei, structura de relalii publice a Ministerului SindtSlii planifici
audienla la ministrul

sinitilii

sau la unuldintre secretariide stat


9i
9i

Sdnitdtii, Att. 2. - inainte de a se adresa Ministerului persoana care solicitd Tnscrierea in audienld trebuie sd se adreseze direcliei de sindtate publicd judelene din raza
domiciliului sdu sau celeiin care are sediul autoritatea publicd reclamatd, solicitAnd programarea unei audienle. Art. 3. sdndtate publicd sau persoana care nu a primit niciun rispuns in termenul prevdzut de lege, precum gi in cazurile in care

care rdspunde de domeniul ce face obiectul audienfei


informeazi direclia de sdndtate publicd cu privire la data, ora
locul stabilite pentru audienli.

(5) Direclia de sdndtate publici are obligalia de a informa 9i de a Tndruma persoana care a solicitat audienla cu privire la data, ora gi loculstabilite in condiliile alin. (4). (6) Dupi desfdgurarea audienlei, structura de relalii publice

(1) Persoana nemuliumitd de rdspunsul direcliei de

din cadrul Ministerului Sdnatd{ii transmite direcliei de sdndtate

cererea sau situalia de fapt nu poate fi rezolvati la nivelul direcliei de sdnitate publicd se poate adresa Ministerului
Snndtalii.
(2) ln situalia previzutd la alin. (1) persoana solicitd direcliei

publici o informare cu privire la decizia luatd de cdtre persoana


care a linut audienla. Directorii executivi gi directoriiexecutivi adjuncliai Art. 4.

de sdndtate publicd programarea unei audienle la Ministerul


Sdndtd{ii.

direcliilor de sdndtate publicd pot solicita, telefonic sau in scris, audien{e la ministrul sdndtdlii ori la unul dintre secretariide stat
care rdspunde de domeniul care face obiectul audienlei, pentru rezolvarea unor situa,tii specifice activitdlii desfigurate in baza raporturilor de munci. Art. 5.
(1) Audienlele in cadrul Ministerului SdnitSlii se lin

(3) Direclia de sindtate publicd transmite, telefonic sau in scris, Ministerului Sindtdlii solicitarea previzutd la alin. (2), cerdnd, in numele gi pentru aceastd persoand, programarea
unei audiente la Ministerul Sdndtd{ii.

in fiecare zi de joi a siptdminii, prin rotalie, incepAnd cu ora

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 425126 .V1.2012


14,00, cu exceptia sdrbdtorilor legale, potrivit graficului intocmit conform modelului prev6zut in anexa nr. 1. (2) Graficul prevdzut la alin. (1) va fi completat de structura de relalii publice din cadrul Ministerului Sdndtdlii. (3) in cazulin care, din motive obiective, ministrul sdndtdtii

specifice activitSlii desfdgurate in baza raporturilor de muncd


sau de serviciu, de luni pAnd vineri, orele 9,00-11 ,00.

(2) Persoanele prevdzute la alin. (1) solicitd directorului de


cabinet al ministrului sdnitSlii programarea unei audien{e.

sau unul dintre secretarii de stat nu poate acorda audienta in

ziua programati, va desemna un inlocuitor dintre directorii


generali/d irectori i incad rali in structurile pe care le coordoneazi.

Structurile si persoanele care ocupi funcliile nominalizate in prezentul ordin vor duce la indeplinire

Art. 7.

prevederile acestuia.

(4) Numele persoanei desemnate ca inlocuitor in condiliile

Art.8.
ordin.

alin. (3) se comunicd structurii de relalii publice din cadrul Ministerului Sdnitilii de cdtre cabinetul demnitarului care a linut
audienla. (5) Structura de relalii publice din cadrul Ministerului Sdndtdlii are obligalia de a line un registru de audienle, intocmit conform modelului prevdzut in anexa nr. 2.

-Anexele

nr. 1 9i 2facparle integrantd din prezentul


?n

Art. 9.

abrogd Ordinul ministrului

La data intrdrii

vigoare a prezentului ordin se


nr.5212012 privind stabilirea

sdnitilii

modului de acordare
Sdndt6!ii.).

audien(elor

in cadrul Ministerului

- (1) $efii structurilor Ministerului Sdndtnlii pot solicita audiente la ministrul sdndtdlii pentru rezolvarea unor situalii
6.

Art

Art. 10.

RomAniei, Partea

Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial al


L

Ministrul sdndtdtii,

Vasile Cepoi

Bucuregti, 12 iunie 2012. Nr. 601.


") Ordlnul ministrului sdndtdlii nr. 5212012 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l.

ANEXA Nr.

MINISTERUL SANATATII

- modelGRAFIC DE AUDIENTE
Perioada

Luna

Siotdmina
1

Persoana care !ine audienla

Secretar de stat, Departamentul de asistenld medicald 9i politici publice Secretar de stat, Departamentul de sdndtate publicd gi relalii externe

2 3 4

Secretarde stat, Departamentul pentru relalia cu Parlamentul, control giachizi{ii publice


Ministrul sdndtdtii

ANEXA Nr. 2

model

REGISTRUL DE EVIDENTA A AUDIENTELOR


Nr.

^*

Data audientei

Numele 9i prenumele solicitantului/Date de contact

Numele si prenumele demnitarului care tine audienta

Obiectul solicitdrii

Solu!ia

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 425126.Vl.2012


M IN

ISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTU

RI

ORDIN
pentru pubticarea acceptirii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Gonvenfia internalionali din 1974 pentru ocrotirea vielii omenesti pe mare, adoptate de Organtzalia Maritimi lnternationald prin Rezolutia MSC.309(88) a Gomitetului de Siguranfd Maritimd din 3 decembrie 2010
Avdnd in vedere prevederile art. Vl din Protocolul din 1988 privind Convenlia internalionalA din 1974 pentru ocrotirea vietii omenegti pe mare (SOIAS 1974), precum gi ale art. Vlll(b)(vi)(2)(bb) qi art. Vlll(b)(vii)(2) din SOLAS 1974,

in temeiul prevederilorart.2 pct. 18 si ale art.5 alin. (a) din HotdrArea Guvernului nr.7612009 privind organizarea functionarea Ministerului Transporturilor 9i lnfrastructurii, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
min istru I transporturilor 9i

si

infrastructurii emite urmdtorul ordin:

Art. 1 . amendamentele la Protocolul din 19BB Art. 2. - Se publicd - Autoritatea Navald RomAnd va duce la indeplinire privind Convenlia internalionald din 1974 pentru ocrotirea vielii omenegti pe mare, adoptate de Oiganizalia Maritimd prevederile prezentuluiordin'

lnternalionali prin Rez-olulia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranld Maritimi din 3 decembrie 2010, previzutd in anexa

Art. 3.

prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al


l.

care face parte integrantd din prezentul

ordin.

Romdniei, Partea

p. Ministrul transporturilor gi infrastructurii, Riducu Valentin Preda, secretar de stat Bucuresti, 21 iunie 2012. Nr. 1.068.

ANExA

REzoLUTIA

MSC.309(88)

(adoptati la 3 decembrie 2010)


Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenlia internalionali din 1974 pentru ocrotirea viefii omenegti pe mare
privind crearea orsaniza{iei Maritime Internalionate rereritorta runcliite comitetutui, amintind, de asemenea, articolulVlll(b) din Convenlia internalionald din 1974 pentru ocrotirea vielii omenesti pe mare (SOLAS) (denumitd ?n continuare Conven{ia) 9i articolul Vl din Protocolul din 1988 privind Conven{ia (denumitin continuare Protocoluldin 19BB /a SOTAS) referitor la procedura de amendare a Protocoluluidin 1988 la SOLAS, ludnd in considerare, la cea de-a optzeci 9i opta sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse gidifuzate in conformitate cu articolulVlll(bxi)din Convenlie gicu articolulVl din Protocoluldin 19BB la SOLAS:

nnH}:n:firueti.lil$#i"",,"

si cu articolul Vl din Protocolul din 19BB la SOLAS,

1. adopti, in conformitate cu articolulVlll(b)(iv) din Convenlie

amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 19BB la SOLAS, al cdror text este prezentat in anexa la prezenta rezolu!ie; 2. stabilegte, in conformitate cu articolul Vlll(bXviX2)(bb) din Convenfie si cu articolul Vl din Protocolul din 1988 la SOLAS, ci amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2012, cu exceplia cazului?n care, inainte de aceastd datd, mai mult de o treime din pirfile la Protocolul din 1988 la SOLAS sau parlile ale ciror flote comerciale reprezintd in total cel pulin 50%

3.,invitd pd(ile interesate sd noteze c5, in conformitate cu articolul Vlll(b)(vii)(2) din Convenlie 9i cu articolul Vl din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra in vigoare fa 1 iulie 2012, dupit acceptarea lor in conformitate cu
paragraful 2 de mai sus;

4. soliciti secretarului general, in conformitate cu articolul Vlll(b)(v) din Convenlie gicu articolulVldin Protocoluldin 1988 la SOLAS, si transmiti tuturor pd(ilor la Protocoluldin 19BB la SOLAS copii certificate ale prezentei rezolulii gi ale textului
amendamentelor conlinute in anexd; 5. solicitd in plus secretarului general sd transmitd copii ale prezentei rezolulii si ale anexei sale membrilor Organizaliei care nu sunt pnrli la Protocolul din 1988 la SOLAS.

din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat


obiectiile lor la aceste amendamente;

10

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I,

NT. 425126 .V1.2012 ANEXA la Rezolutia M SC. 309 (88)

la Protocolul din 1988 privind Convenlia internalionali din 1974 pentru ocrotirea viefii omenegti pe mare, aga cum a fost amendat

AMENDAMENTE

Modificiri 9i completiri la anexa la Gonvenlia internalionali din 1974 pentru ocrotirea vielii omenegti pe mare
APENDICE
Modificiri gi completiri la apendicele anexei la Convenlia interna[ionali din 1974 pentru ocrotirea vielii omenegti pe mare Model de Certificat de siguranfi pentru navele de pasageri 1 . Textul existent al actualelor paragrafe 2.1 0 gi 2.11 se inlocuiegte dupi cum urmeazd: ,,2.10 nava a fdcuVnu a ficutl obiectul unor metode de proiectare gi dispozitive alternative in conformitate cu cerinlele
| - 1 /55/l l- 21 17 I lll | 381 d in Convenlie ; un document de aprobare a unor metode de proiectare 9i dispozitive alternative pentru magini 9i instalalii electrice/protec{ie cgntra incendiului/instalalii gimijloace de salvarel este/nu estel anexat prezentului certificat.

reg uli i/regu I ilor

i.ll

t gtergeli, dupd caz."

Model de Certificat de siguranli a construcfiei pentru navele de marfi


,,5 nava a fdcuVnu a ficuta obiectut unor metode q reg uli i/regu ilor I l- 1 /55/l l-21 17 din Convenlie;
I

2. Textul existent al actualelor paragrafe 5 9i 6 se inlocuiegte dupd cum urmeazd:

de proiectare 9i dispozitive alternative in conformitate cu cerinlele alternative pentru magini 9i instalalii

electrice/protec{ie contra incendiuluia este/nu este4 anexat prezentului certificat.


4 Stergeli, duPd caz."

6 un document de aprobare a unor metode de proiectare 9i dispozitive

dupi cum urmeazd: proiectare de metode unor obiectul fdcuta a fdcuvnu nava a 9i dispozitive alternative in conformitate cu cerintele ,,2.7 regul i/regu i lor ll2t 17 t lll/38+ d n Convenlie; i.A un document de aprobare a unor metode de proiectare 9i dispozitive alternative pentru proteclie contra incendiului/instalalii 9i mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.
3. Textul existent al actualelor paragrafe 2.7 gi 2.8 se inlocuiegte
I i i

Model de Certificat de siguranfi a echipamentului pentru navele de marfi

a Sterge.ti, dupd caz."

4. Textul existent al actualelor paragrafe 2.11 9i 2.12 se inlocuiegte dupi cum urmeazS: in conformitate cu cerinlele ,,2.11 nava a fdcuVnu a ficuta obiectul unor metode de proiectare 9i dispozitive alternative regulii/regulilor ll-1 /55/l l-21 17 lllll384 din Convenlie; 2.12 un document de aprobare a unor metode de proiectare gi dispozitive alternative pentru ma9ini 9l instala!ii electrice/protecfie contra incendiuiui/instalalii gi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.

Model de Certificat de siguranli pentru navele de marfi

Stergeti, duP6 caz."

MTNT5TERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI

9l SPORTULUI

ORDIN
pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii ffi.26912004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulirii achizitionirii de calculatoare, pentru anul2012
in temeiul:
procesului-verbal - art. 4 din Legea nr. 26gt2004 privind acordarea completdrile ulterioare; cu modificirile
9i

din data de 25 mai 2012;

unui ajutor financiar in vederea stimuldrii achizi{iondrii de calculatoare,

acordarea

privind art. 4, art. 9 alin. (3) tit. (c) gi ate art. 10 atin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 26912004 prin Guvernului HotdrArea aprobate calculatoare, de achizilionirii unui ajutor financiar in vederea stimuldrii
u

nr. 1 .2941 2004, cu mod ificdri le si completdrile

lterioare;

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA

1,Nr.425126.V1.2012

11

prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Educa{iei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului, cu modificirile gi completirile ulterioare,

ministrul educafiei, cercetirii, tineretului 9i sportului, interimar, emite prezentul ordin.


Art. 1.
nr.26g12004 privind acordarea unui ajutori financiar

(1) Se aprobd Lista nominald a beneficiarilor


?n

Legii
unui

vederea

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordi ajutorul financiar beneficiarilor prevdzuli in listd,
pubticd

stimurdrii achiziliondrii de carcuratoare, cu modiricirite


completdrile ulterioare, pentru anul2012, privind acordarea

ei ""TT.1:t"fl;illi,l,""ij,?'::
Romdniei, Partea
L

in Monitorut oriciat al

unui Art 3. - Direclia gendralS juridici, Direclia generald invSlamdnt superior, Direclia generalS educa{ie gi invdlare pe calculatorin anul2012,cuprinz6nd de beneficiariaiLegii - 20.610 -: --.-,tot parcursulviefii, Direcfia generald economic, finanle, resurse .:-- --...' .:
ajutor

in valoare de 200 de euro destinat achizilionirii

nr.26912004, cu modificirile 9i completdrile ulterioare, anexei") care face parte integranti din prezentul

potrivit

ordin.

umane, Direclia modernizarea patrimoniului, informatizare si investilii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaliei, cercetdrii, tineretului 9i sportului, interimar,

Liviu Marian Pop


Bucuregti, 31 mai 2012.
Nr. 4.301.

Autonome

*) Anexa se publici in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr. 425 bis, care se poate achiziliona de la Centrul pentru relalii cu publicul al Regiei Oficial", Bucuregti, gos. Panduri nr. 1. "Monitorul

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE ,


AUTORITATEA ELECTORALA

PERMANENTA

LISTA
partidelor politice, alianlelor politice, aliantelor electorale, organizaliilor cetilenilor romani apa4inand minoritililor nalionale gi a candidalilor independenti pentru care a fost depus pdni la finalul zilei de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor 9i cheltuielilor electorale, conform art.38 alin. (1) din Legea N.33412006 privind finanlarea activitilii partidelor politice gi a campaniilor electorale
1. PARTIDUL,,TOTUL PENTRU

TAM"

2. UNIUNEA SOCIALIST PROGRESISTA ECO 3. PARTIDUL PRODEMO 4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCMTAL MUNCITORILOR
5. PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
6. ALTANTA PENTRU MEDG|D|A 7. ALTE RNATIVA C IVICA ANAOENNA

_ PSDM

8. CANDIDATI INDEPENDENJI, conform tabelului urmitor:


Nr.

crt.
1

Judetul

Localitatea

Numele gi prenumele

Functia

Alba Alba Alba Alba Argeg Argeg Bihor Bihor Bihor Bihor Bihor

Alba lulia Alba lulia


Unirea Unirea Cdlinegti

Homostean-Milaciu loan-Florin Homostean-Milaciu loan-Florin Crisan Teodor Gherasim Tudor Cosmin Vilnoiu Catalin Constantin Simion Neculae Bondar Leontin Emilian Leg Eleodor Florin Gale loan Mdrza Vasile Alexandru

primar consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local

2 3

4
5 6 7

Rucir
Holod

I I
10
11

Holod
Holod

Marghita Salonta

Leuclua loan Nicolae

12
Nr.

MON ITORU L OF IC IAL AL ROMAN I EI. PARTEA I, Nr. 425126.V 1.2012


Numele gi prenumele Functia

Judetul

Localitatea

12 13 14 15 16 17 18
.1

Bihor Bistrita-Ndsaud Bistrila-Ndsaud Botosani Botogani Botosani Bragov Bragov Bragov Brasov Brasov Brasov Brasov Bragov

$tei Prundu BArgiului Ndsdud Corldteni Unfeni

Borza Viorel Monda Nicolae Toma


S?ngeorzan luliana

consilier local consilier local consilier local consilier local primar, consilier local consilier local consilier local pnmar consilier local consilier local pnmar consilier local consilier local consilier local pnmar primar, consilier local consilier local consilier judelean, consilier local consilier local consilier local pnmar consilier local consilier local primar, consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local primar, consilier local consilier local pnmar consilier local

Stanciu lonel Pavel Petru Mania Dorica Dia Dorin Leonte Moldoveanu Marius Adorian Boeriu Constantin Gabriel Pirdu loan Rddulet Sorin

Vlideni
Bran Codlea
MAndra MAndra

20
21

22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

Recea Recea Sdcele Vulcan Brdila Bucuresti

Ridule! Sorin
Medianu Gheorghe Pdtragcu Valericd Moise Eugen Filip Constantin Tilian

Briila
Bucuregti
Buzdu

Buziu Buziu
Sdhdteni Smeeni Bozovici Budegti Budegti Dichiseni Lehliu-Gard Lehliu-Gard
Dej

llie l. Nicolae
lon Mircea Matache lon Mocanu Mihai

Buzdu Buzdu

Buziu
Caras-Severin

32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

MiloiMarian
Ciund Dumitru Sandu Gheorghe Stan Vasilicd Bucur Cornel Bujor Geani
Todea Ovidiu Petru

Cdlirasi
CSlirasi

Ciliragi
Cdldrasi

Cdliragi
Cluj Cluj

Feleacu Huedin Huedin Negreni Ungurag Mangalia Costinegti

Rus Ddnu! Sandor Nicolae Drdgan Sandu Mircea Buliga Rdducu

Cluj
Cluj Cluj Cluj

42 43

SzatmariCsaba
Oprea Marin Popoiu M. Marcel Barabas Andras Barabas Andras

M
45 46
47

Constan!a Constanla Covasna Covasna

Aita Mare Aita Mare

MON ITORUL OFICIAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, Nr. 425126.V 1.2012


Nr.

13

cn.

Judelul

Localitatea

Numele si prenumele

Functia

48 49
50
51

Covasna Covasna Covasna Covasna Covasna Covasna Covasna Covasna DAmbovita Ddmbovita Ddmbovita Ddmbovita

Aita Mare Aita Mare


Arcus Arcus
Bixad

Benko Ferenc Lukacs Ana Balinth Zoltan Kurta Levente Herbszt Odon Socaciu Adela Socaciu Adela Macovei Octavian-Petru
Dina Adrian

pnmar consilier local consilier local consilier local consilier local pnmar consilier local consilier local primar, consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local pnmar consilier local pnmar consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local primar consilier local pnmar consilier local consilier local consilier local consilier local pnmar primar, consilier local consilier local primar

52 53 54 55 56 57
5B

Vdlcele V6lcele

Zagon
CAndegti

Moroieni Moroieni Potlogi

Soreanu Justin Soreanu Nicolae Radu Constantin Baila Niculae Petrescu Mircea Latea Sorin Boboc Petre Antoniu Corneliu-Dan Nini Florin Zaharia Viorel Voichita Doinel Sdrdcin Constantin Leugtean Nicolae Rogobete Mariana Racoceanu Grigore Lumezeanu Radu Mihai Bertalan Andras Csaba Both Lajos Nagy lmre Fiko Szilveszter Csog Zoltan Szep Robert Becica Mihai

59 60
61

Dimbovita
Ddmbovila DAmbovita
Dolj

$otdnga
Tdrtdgegii Viginegti Segarcea Gala!i Galati Galali Fdrcdsesti

62 63 64 65 66 67

Galali Gala!i Gala!i Gorj Gorj Gorj Gorj Gorj Gorj Harghita Harghita Harghita Harghita Harghita Harghita Harghita Harghita Hunedoara Hunedoara Hunedoara Hunedoara

68 69
70
71

Fircdsesti
Novaci Pades Turceni Ticleni
Bdile Tugnad CdpAlni{a

72 73 74

75
76 77
7B

Lunca de Jos Lunca de Sus Sdnsimion


SAnsimion Toplifa

79 80
81

Toplila Deva Haleg


Hdrdu

Hirigciu Horaliu Sever Nicu


Oancea Nicolae Florin Andrioni Alin Constantin Ocolisan Alexandru Buzatu Marian

82 83 84

Hdrdu

14
Nr. crt.

MON ITORUL OFICIAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, NT. 425126.V 1.201 2


Judetul Localitatea Numele 9i prenumele Functia

85
86 87
BB

Hunedoara Hunedoara llfov llfov llfov llfov Maramures Maramures Maramureg Maramures Maramureg Mehedinti Mehedin!i Mehedinti Mehedinti Mehedinti Mehedinli Mehedinli Mures Mures
Mureg

Hunedoara Vetel

Hada Ovidiu Marius Oncos Olivia Bunea lon Paraschiv Nicolae Costache Vasile Nicolae Georgescu Sorin Adrian Mu! Grigore Pukfus Zoltan

pnmar consilier local primar, consilier local primar, consilier local consilier local primar, consilier local consilier local consilier local primar consilier local pnmar consilier local pnmar consilier local primar consilier local consilier local consilier local consilier local pnmar primar primar consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local primar consilier local consilier local primar consilier local pnmar primar, consilier local consilier local consilier local

Diristi
Moara Vldsiei Moara Vlisiei Pantelimon Bdiut Bdiut Leordina Leordina

89 90
91

92 93 94 95 96 97 98 99 100
101

Tdut loan Florin Tdut loan Florin


Puklus Zoltan Palos N. Vasile
Sdrbu Alexandru

Biiuf
Balta Breznila-Motru Orgova Strehaia Grozesti Grozegti Strehaia Albesti Apold Coroisdnmdrtin Cucerdea Deda

Raescu Dorin Costicd Duicu Emanoil Coman A. luliana

Pagubi L. Elena
Popescu Gheorghe Viorel Nagy Lehel Ferencz Fodor Octavian Demeter Stefan

102
103

104
105 106 107 108 109
110
111

Mures
Mureg

Simu loan
Bendres Vasile Chirtes Zaharie Dumitru Ludugan Gheorghe Gligor Robert Laszlo Kocsis losif Bente Lazir Radu Vasile loan lchim Teodor Ujicd

Mures
Mureg Mureg

lbinesti
lcldnzel Miercurea Nirajului Miercurea Nirajului Sdncraiu de Mureg Sdntana de Mureg Solovdstru Stdnceni Tdrgu Mureg Ungheni Horia
Horia

Mures
Mureg Mureg Mureg

112 1't3 114


115

Mures
Mureg

Dinili

lto
117 118 119

Enache Smaranda Gyongy Vasile Corban Mihaela Miheile Sandu Cimpoegu Ddnici Drdgoi F. lon

Mures Neamt Neamt Neam!

120
121

Urecheni Drdgdnesti-Olt

ott

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nn 425126.Vl.2012


Nr. crt.

15

Judelul

Localitatea

Numele si prenumele

Funclia

122

olt olt olt


Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare

Priseaca Vlddila Voineasa

Lu{u Nicolae

consilier local consilier local primar, consilier local consilier local consilier local primar, consil ier local pnmar primar consilier local consilier local consilier local consilier local pnmar consilier local consilier local consilier local consilier local pnmar consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local primar pnmar consilier local

123 124 125 126


127

Birsan N. lon
Barbu lon Rizea Gh. Adriana Stefania Maracineanu Manolescu Liviu Trica Elena Balaceanu Elena

Brazi
lzvoarele lzvoarele
SAngeru

128 129
130
131

Sirna Halmeu Satu Mare


Tarna

lordache EmilGabriel
Marozsan Cristian

Drigan Mircea Ciorbi Vasile


Toth Stela Marcela Toth Stela Marcela MSlan Mircea loan

132
133

Vetis Vetis Chiesd Chiegd lleanda Nugfaldu Cisnddie

134
135
136 137

Silaj Silaj
Sdlaj Sdlaj Sibiu Sibiu
Sibiu

Ember Radu Traian


Rapilat Augustin

138 139

Benedek Vasile

Jula loan Jula loan


Sasu Costel Popa Dumitru Dolinski Gheorghe Bordianu Petru Candrea Maria Macovei Bogdan-Vasile

140
141

Cisnidie
Gura RAului Rosia Arbore Brosteni Brosteni Grdmegti Liteni

142
143 144 145 146
147

Sibiu Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Teleorman Teleorman Teleorman Tulcea V6lcea V6lcea Vrancea Vrancea Vrancea Bucuregti, 26 iunie 2012.

Achitei Mihai Pislariu Mircea


Dinu Benone Nicolae Botorogeanu llie Gogoasa Marin Stanca Mircea

148 149
150 151

Milisiuti
Turnu Mdgurele Nanov Saelele Turcoaia Bdile Oldnesti
Orlegti Pufegti

152
153

Onut lon Alexandru Dragog


David V. Mitici Enache Mirel-Liviu Munteanu Valentin Cdtdlin

154
155 156 157

Nereju Adjud

Nr.9.

ABONAMENTE LA pUBLtCATilLE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

Nr.

Preluri pentru anul2012


Numir
de apari!ii anuale

Valoare

Denumirea publicatiei

WA
12 luni

9% inclus) 3 luni

lei

I luni
120 140

Monitorul Oficial, Partea

900

1.200 1.500

330

z.

Monitorul Oficial, Partea l, limba maghiard

144

MonitorulOficia
A +-

Partea a ll-a

200
435 4.800

2.250
430

200
40
160 150 50

Monitorul Oficia Partea a lll-a Monitorul Oficia Partea a lV-a

1.720
1.600 540 450 750 120

6.

MonitorulOficia Partea a Vl-a


Monitorul Oficial, Partea a Vll-a
Colecf ia Legislalia Romdniei

250
48 4
12

8. q

Colectia HotdrAri ale Guvernului Romdniei

70

NOTA:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplicd gi se achizilioneazd pebaze de comandd.

ABONAMENTE LA PRODUSELE iI.I FORMAT ELECTRONTC


Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 p6(i ale Monitorului Oficial, la alegere)
Produs Online/
Re!ea
5

Preluri pentru anul2012

Lunar Monopost
Re!ea 25 Re!ea
100

Anual
Re!ea 300

Online/

Relea
5

Relea
25

Re,tea

Monopost

100

Relea 300

AutenticMO ExpertMO Autentic+ExpertMO

50 100 130

130

330 630 830

790
1.510 1.990

1.740

500
1.000 1.300

1.250 2.500 3.250

3.130 6.250 8.130

7.510 15.000
19.5'10

16.520 33.000

250
330

3.320
4.380

42.920

Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea | + toate celelalte pirli ale Monitorului Oficial)
Produs Online/
Refea
5

Lunar
Refea

Anual
Relea 100

Relea
300

Online/

Relea
5

Monopost

,25

Monopost

Relea 25

Relea 100

Re,tea

300

AutenticMO ExpertMO Autentic+ExpertMO

60

150 300

380 750
950

910 1.800

2.000 3.960 5.020

600 1.200
1.500

1.500

3.750 7.500 9.380

9.000 18.000

19.800

120
150

3.000 3.750

39.600 49.520

380

2.280

22.510

Colectia Monitorul Oficialin format electronic, oricare dintre pd(ile aces Prelurile sunt exprimate in lei gi conlin TVA. Mai multe informa[ii puteti gesi pe site-ulwww.expert-monitor.ro, unde puteli aplica online comanda.

50lei

EDITOR: PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMER,A DEPUTATILOR

OFICIAL

MONITORUL

,,Monitorul Oflcial" R.A., Str. Parcului nr.65, sectorul 1, Bucuregti; C'l'F'RO427282' Sucursala ,,Unirea" Bucuregti S.A. IBAN: RO55RNC80082006711100001 Banca ComercialS Romdnd Publici a Municipiului Bucuregti 9i IBAN: RO12TREZ7O05069XXX000531 Direclia de Trezorerie 9i Contabilitate (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tet. 021.318.51 .291150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relalii cu publicul, Bucuresti, gos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, te|.021.401.00.70, fax 021.401.00'71 9i021 .441.00.72 Tiparul: ,,Monitorul Oficial" R.A.

,ilxilxlLxil[[[[[[ll
lssN 1453--4495

Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.425126'Y1.2012 conline 16 pagini.

Prelul: 3,20 lei