Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

Sensurile textului. 11. 22. Lectură explicativă. Lectura explicativă. 19. Sensurile cuvîntului.3. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. de expresii şi locuţiuni. codruţule. 9. publicistic şi ştiinţific. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 25. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Elemente de prozodie. 9. Cuvintele textului. Textul şi textele. 16. Doina. 5. 4. 13. codruţule. Alegoria. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Exerciţii aplicative. 9. citit). 13. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 12. Tipuri de coordonare. de proverbe. 4. a fragmentului de text epic sau dramatic. Studiul textului.1. 2. Sensurile textului. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Codrule. Lexicul. Semnele textului. Exerciţii de reflecţie în baza textului. 8. Asonanţa. Analiza literară a poeziei.4. 3. 24. 17. Dicţionarul enciclopedic. Integrarea adecvată. Texte funcţionale. 20. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. Poezia Doina de Vasile Alecsandri. Noţiuni de sintaxă. 11. 29. 10. Textul ca pretext. Atelier de creaţie. Coordonarea. subordonarea. Fraza. 6.1.1. 12. 9. 8. Fraza. Sensul lexical şi gramatical. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. 15. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. Atelier de scriere. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . Pastelul. 14.1. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Evaluare sumativă. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.2. Unităţi frazeologice. 7. Exerciţii aplicative.2. Discursul. Atelier de creaţie. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. Monosemia şi polisemia. Atelier de creaţie. Textul ca pretext. Analiza literară a poeziei. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Doina populară şi doina cultă. Studiul textului.1.). Textul şi textele. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Comentarea textului liric. 3. 10. 8. 1.2. Aliteraţia. 18. 5. de maxime. Idila. Invitaţia. 14. enciclopedic. Sensul fundamental / secundar. Semnele textului. 12. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. 21. Integrarea adecvată. 23. Lectură şi comentare.

Propoziţia principală/ secundară/ regentă. George Meniuc. Exerciţii aplicative. 21. Lectură şi comentare. 14. Oltul. 2. Evaluare sumativă. 24. Lectura textului. 9. Rugăciune. 23. 12. Cuvintele textului. 15. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 5. 7. Rugăciune. Proiect de grup: sărbători în familie. 1. 17.narativ.). Jurnalul intim. cu utilizarea citatelor. Planul de idei al textului.2.1. 22. Romanul.3. CAPITOLUL IV. 10. Predicatul verbal şi nominal. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). 35. Exerciţii aplicative. Predicatul şi propoziţia predicativă. 18. Oltul. Comentarea textului liric. citit). Acordul subiectului cu predicatul.Semnele textului. – conspect. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 8. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. Subiectul şi propoziţia subiectivă. Personaje. Propoziţia subordonată predicativă. Plugarii. Regenţii propoziţiei subiective. eprimat/ neexprimat. Cererea. Marea Neagră. 18. Octavian Goga. . Paralelism decriptiv. Dincolo de text. Romanul. Sensurile textului. PROZA NARATIVĂ. Stampă de Grigore Vieru. Procedee artistice. 2. Marea Neagră. Texte funcţionale. Adresarea. George Meniuc. 8. – pagină de jurnal. Subiectul simplu/ multiplu. Vorbirea directă şi indirectă. – alocuţiune. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. întîmplări. Poezia Noi de Octavian Goga. Exerciţii aplicative. Tipuri de subordonare. 20. 23. Exerciţii de scriere. 25. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. Situaţii de comunicare. Atelier de creaţie. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Imagini stilistice. Plugarii Marea. Relatarea spontană a unei ştiri. – cerere. 11. 19. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru. Subordonarea. 16. 13.2. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. Dialogul. FRAGMENTE DE ROMAN. Dialogul imaginar. 4. 3. Analiza literară a textului. Exerciţii aplicative. Romanţă de Vasile Romanciuc. Dialogul artistic. 10. 17.1. Marea. 6. – caracterizare de personaj. 19. 21. Atelier de creaţie.1. Romanţă de Vasile Romanciuc. 20. – text argumentativ. 22. 16. Studiul textului. Aureliu Busuioc. a fragmentului de text epic sau dramatic. Elementele de relaţie în frază. experienţe 15.

Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. 25. – caracterizare de personaj. Atribute omogene şi eterogene. 12.Atributul acordat şi neacordat. 4. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist. 6. 8. Cuvintele textului.personale. 9. Sensurile textului. – cerere. 25. Exerciţii de consolidare. 11. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu.1. Atributul. – conspect. 27. 2. 26. 2. 9. 31. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 28. Lectura textului. 3.2. Textul ca pretext. Caracterizarea personajelor. Proiect de grup: casa şi grădina. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. NUVELA ŞI POVESTIREA. 22.1. – text argumentativ. Exerciţii aplicative. Jonctivele subordonatei atributive. 14. Atelier de creaţie în baza textului. 26. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă.2. Lectură şi comentare. Lectură şi comunicare. 13. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. PROZA NARATIVĂ. Nuvela Sania de Ion Druţă. 29. 3. Planul de idei.1. Integrarea adecvată. Subordonata atributivă. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. 14. Atributivele explicative şi determinative. 20. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. 1. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). 19. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. 7. 5. 9. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. Nuvela Sania de Ion Druţă. – pagină de jurnal. 12. 16. Atelier de lectură. cu utilizarea citatelor. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Lectură şi analiză. 23. – alocuţiune. Conspectul. 15. Nuvela Sania de Ion Druţă . Universul creaţiei druţiene. improvizarea unui reportaj. citit). Povestirea nuvelei după elementele subiectului. Impresii despre lectură. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Studiul textului. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. Ion Druţă. Atelier de lectură. 27. 18. Semnele textului. 21. Prezentare generală. 10. 24. 30. 24. Planul de idei. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu. 17. Evaluare sumativă. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.1. 9. Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu.

2. 41. Textul şi textele. Sensurile textului. 4. Exerciţii aplicative de consolidare. Textul ca pretext. Caracteristici.1. 8. Lectura expresivă a textului dramatic. 5. 45. Dincolo de text. 10. Atelier de scriere. Atelier de lectură. a fragmentului de text epic sau dramatic. 59.5. Reportajul. Personajele textului.). Exerciţii aplicative. 6. Texte funcţionale. Complementul indirect şi completiva indirectă. Complementul direct şi completiva directă. 34. Cuvintele textului. 28. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 9. 31. Genul dramatic. Comentarea textului liric.3. 29. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 44. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI. 33. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. publicistic şi ştiinţific. 4.1.2. Eseu în baza operei studiate. 47. 38. 3. Tipologia personajelor. 40. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Punctuaţia subordonatei completive directe. 8. 37. 35. 11. Semnele textului. GENUL DRAMATIC. Circumstanţialele de loc şi de timp. Subordonata completivă indirectă.3. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. 4. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 30. 43. Prezentare generală. Integrarea adecvată. Proiect de grup: ocupaţii. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. citit). 8. 39. Tipurile complementului circumstanţial. Tipologia personajelor. 13. Lectură şi comentare. Propoziţia subordonată completivă directă. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . Poezia Spectatori de Liviu Damian. Complementele circumstanţiale. Atelier de creaţie. 7. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. Mitul Meşterului Manole la baza operei. a fragmentului de text epic sau dramatic.2.2. Integrarea adecvată. Povestirea. 12. Cuvintele textului.1. Destinul vieţii creatorului. Comedia. 42. Dublarea complementului direct. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Evaluare sumativă. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Exerciţii aplicative de consolidare.Vocabularul textului. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. 36. publicistic şi ştiinţific.1. COMEDIA 1. 9. 46. 8. Comentarea textului liric. 32.

Proiect de grup: mobila şi vesela. Evaluare sumativă. 18. 23. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. 24. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. Texte funcţionale. 22. Anunţul şi reclamă. cu utilizarea citatelor. – pagină de jurnal. 15. Subordonata circumstanţială de loc. 21. 2. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. – text argumentativ. 14. Invitaţia. 25. 19. – caracterizare de personaj.1. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. – cerere. 20. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod.lingvistice şi literare în textul produs. – alocuţiune. Exerciţii de consolidare. 17. – conspect. 16. Activitate de dezvoltare şi recuperare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful