Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

a fragmentului de text epic sau dramatic.1. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. Exerciţii aplicative. 13. Pastelul. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 8. Semnele textului. Doina populară şi doina cultă. 5. Invitaţia. 4.4. 9. 12. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. 15. Unităţi frazeologice. Atelier de creaţie.1. Textul ca pretext. Texte funcţionale. Codrule. Textul şi textele. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 3.2. 10. de maxime. 3. Sensurile textului. Idila. Fraza. Atelier de scriere. 29. Studiul textului.2. Lectură explicativă. Alegoria. 18. Lexicul. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. codruţule. Discursul. Poezia Doina de Vasile Alecsandri. Monosemia şi polisemia. publicistic şi ştiinţific. 11. 10. Aliteraţia. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Sensul fundamental / secundar. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. 20. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. 11. Exerciţii de reflecţie în baza textului. Lectură şi comentare. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. de proverbe. 9. Evaluare sumativă. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 16. Integrarea adecvată. 4. Comentarea textului liric. Elemente de prozodie.1. 12. Sensul lexical şi gramatical.). Doina. 6. Sensurile textului. 23. 13. 19.1. Semnele textului. citit). 2. Textul ca pretext. Integrarea adecvată. 7. subordonarea. 25. enciclopedic. Asonanţa. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. de expresii şi locuţiuni. 9. Cuvintele textului. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. Analiza literară a poeziei. Sensurile cuvîntului. Exerciţii aplicative. 14.2. 5. 1. 24. Atelier de creaţie. Textul şi textele. 21. Studiul textului. 12. 14. Atelier de creaţie. Coordonarea. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu. 8. Tipuri de coordonare. 22. Fraza. codruţule. 17. 8. Lectura explicativă. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule. Analiza literară a poeziei. Dicţionarul enciclopedic. 9. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. Noţiuni de sintaxă.3.1. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic.

Comentarea textului liric. Dincolo de text. 23. CAPITOLUL IV. Procedee artistice. Dialogul artistic. Romanul. Imagini stilistice. 8. 6. Cererea. Atelier de creaţie.narativ. Subiectul şi propoziţia subiectivă. Predicatul verbal şi nominal. – conspect. Dialogul. . 8. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. Atelier de creaţie. experienţe 15.2. 19.1. 5. Oltul. 10. Romanul. FRAGMENTE DE ROMAN. 22. – cerere. Planul de idei al textului. citit). 16. 18. Acordul subiectului cu predicatul. Stampă de Grigore Vieru. Aureliu Busuioc. Exerciţii aplicative. Lectură şi comentare. Paralelism decriptiv. Tipuri de subordonare. 2. 25.1. Rugăciune.1. 7. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. Poezia Noi de Octavian Goga. 15. 11. PROZA NARATIVĂ. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru. Dialogul imaginar. 20. 4. 12. Cuvintele textului. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. Studiul textului.).Semnele textului. Proiect de grup: sărbători în familie. 23. 21. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Exerciţii aplicative. 10. Elementele de relaţie în frază. 35. 19. Oltul. Subordonarea. 17. Plugarii. Plugarii Marea. – caracterizare de personaj. 20. Lectura textului. cu utilizarea citatelor. Romanţă de Vasile Romanciuc.3. 1. – alocuţiune. 24. 13. Personaje. Regenţii propoziţiei subiective. Predicatul şi propoziţia predicativă. Vorbirea directă şi indirectă. Evaluare sumativă. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Adresarea. 22. 14. a fragmentului de text epic sau dramatic. Jurnalul intim. Exerciţii aplicative. Exerciţii aplicative. Exerciţii de scriere. Marea Neagră. eprimat/ neexprimat. 9. 21. Marea Neagră. Subiectul simplu/ multiplu. Propoziţia subordonată predicativă.2. întîmplări. 2. Marea. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. Octavian Goga. 16. George Meniuc. Sensurile textului. 17. Texte funcţionale. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Situaţii de comunicare. George Meniuc. Relatarea spontană a unei ştiri. 3. – pagină de jurnal. Rugăciune. Propoziţia principală/ secundară/ regentă. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). – text argumentativ. Romanţă de Vasile Romanciuc. Analiza literară a textului. 18.

Planul de idei. Sensurile textului. 6. Lectură şi comunicare. Exerciţii aplicative. Lectură şi analiză. Proiect de grup: cartea de bucate a casei.2. 21. 2. 22. Lectură şi comentare.personale. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. 3. 17. – text argumentativ. Conspectul. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 3. Planul de idei. 9. 20. 24. 28. 9.Atributul acordat şi neacordat. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Impresii despre lectură. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. Exerciţii de consolidare. 12. Lectura textului. Nuvela Sania de Ion Druţă. 27. 9. Atributivele explicative şi determinative. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 8. 12. 25. Nuvela Sania de Ion Druţă . Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Povestirea nuvelei după elementele subiectului. Integrarea adecvată. 26. Studiul textului.2. Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. PROZA NARATIVĂ. Atributul. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat.1. cu utilizarea citatelor. Nuvela Sania de Ion Druţă. Atelier de creaţie în baza textului. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. – conspect. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 2. 14. Ion Druţă. – cerere.1. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. – pagină de jurnal. Jonctivele subordonatei atributive. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. improvizarea unui reportaj. Prezentare generală. 16. Semnele textului. 31. 18. 9. 26. 14. 30. citit). Evaluare sumativă. 10. Atelier de lectură. 19. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. – caracterizare de personaj. – alocuţiune. Textul ca pretext. Cuvintele textului. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu.1. Atribute omogene şi eterogene. 7. 25. 4. 15. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 11. 13.1. Caracterizarea personajelor. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). 23. 24. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. 27. 29. 1. 5. Proiect de grup: casa şi grădina.1. NUVELA ŞI POVESTIREA. Universul creaţiei druţiene. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. Subordonata atributivă. Atelier de lectură.

2. Genul dramatic. Proiect de grup: ocupaţii. 38. Eseu în baza operei studiate. GENUL DRAMATIC. Evaluare sumativă. 29. 40. Cuvintele textului.3. 8. Exerciţii aplicative de consolidare. 4. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. 46. 5.2. Personajele textului. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. Lectura expresivă a textului dramatic. 3.5. 28. publicistic şi ştiinţific. Reportajul. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 45. Prezentare generală. 2. 7. Dincolo de text. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . Complementul direct şi completiva directă. 44. 11.1. 12.3. Complementele circumstanţiale. Punctuaţia subordonatei completive directe. Comedia. Circumstanţialele de loc şi de timp. 39. 9. Integrarea adecvată. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 59. Integrarea adecvată. 8. 8. 47. 9. Atelier de creaţie. Lectură şi comentare. publicistic şi ştiinţific. 43. 8. Textul ca pretext. citit). Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 30. COMEDIA 1. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Texte funcţionale. 33. Destinul vieţii creatorului.Vocabularul textului. 36. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI. Atelier de lectură. 35. Propoziţia subordonată completivă directă. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Povestirea. 31. 42. 4. 37. Sensurile textului. Comentarea textului liric. Caracteristici. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. Textul şi textele. 13. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale.1. 6. Mitul Meşterului Manole la baza operei.2. Subordonata completivă indirectă.1. Semnele textului. 4. Tipologia personajelor. Dublarea complementului direct. a fragmentului de text epic sau dramatic. 10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.). Tipologia personajelor. 41. Cuvintele textului.1. Exerciţii aplicative. Complementul indirect şi completiva indirectă. Poezia Spectatori de Liviu Damian. Atelier de scriere. 34. a fragmentului de text epic sau dramatic. 32. Tipurile complementului circumstanţial. Exerciţii aplicative de consolidare. Comentarea textului liric.

– pagină de jurnal. – alocuţiune. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. 17. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. 16. 24. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. Subordonata circumstanţială de loc. cu utilizarea citatelor. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Proiect de grup: mobila şi vesela. Evaluare sumativă. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. 25. Anunţul şi reclamă. 20. – caracterizare de personaj. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 18. 21. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod. 19. 15. 23. 14. Invitaţia. 22. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . Texte funcţionale. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. – cerere. Exerciţii de consolidare. – text argumentativ.1. – conspect. 2.lingvistice şi literare în textul produs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful