Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.

Date despre program Institutia de invatamant superior Facultatea Departamentul Domeniul de studii Ciclul de studii Programul de studii/Calificarea Forma de invatamint Codul disciplinei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Automatica si Calculatoare Automatica si informatica industriala Ingineria sistemelor automate Licenta Automatica si informatica aplicata/inginer IF-invatamint cu frecventa 21074211

2. Date despre disciplina 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Aria tematica (subject area) 2.3 Responsabili de curs 2.4 Titularul disciplinei 2.5 Anul de III 2.6 Semestrul 2 studii An/ Sem 3. Timpul total estimat Denumirea disciplinei

Hydro-Pneumatic Control Equipments Ingineria sistemelor automate Sl. Dr. Ing. Levente TAMAS Sl. Dr. Ing. Levente TAMAS 2.7 Evaluarea Examen 2.8 Regimul disciplinei O/DD

Nr. Curs Aplicaii Curs Aplicaii Stud. sapt. Ind. [ore/spt.] [ore/sem.] S L P S L P 14 2 2 28 28 30

TOTAL

III/2

Hydro-Pneumatic Control Equipments

88

3. Numar de ore pe 4 3.2 din care curs 2 3.3 aplicatii 1 saptamina 3. Total ore din planul de 56 3.5 din care curs 2 3.6 aplicatii 4 inv. 8 Studiul individual Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite Documentarea suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri Tutoriat Examinari Alte activitati 3.7 Total ore studiul individual 30 3.8 Total ore pe semestru 88 3.9 Numar de credite 5 4. Preconditii (acolo unde este cazul) 4.1 De curriculum Fizica, Teoria sistemelor 4.2 De competente Engleza 5. Conditii (acolo unde este cazul) De desfasurare a cursului Engleza De desfasurare a aplicatiilor Engleza

Credit 5 2 28 Ore 15 5 5 2 3

5.1 5.2

Competente profesionale

(Ce instrumente tie s mnuiasc) fac)Deprinderi dobndite: (Ce tie s Cunotine teoretice, (Ce trebuie sa cunoasc) Abiliti dobndite:

6 Competente specifice acumulate Sa cunoasca constructia si functionarea echipamentelor cu fluid. (cunoasterea) Sa cunoasca partcularitatile de analiza si sinteza a sistemelor automate care utilizeaza echipamente hidro-pneumatice. Sa cunoasca metode si principii de interfatare a echipamentelor cu fluid in sisteme complexe

Sa aleaga echipamente cu fluid pentru implementarea structurilor de control. Sa faca analiza de sistem pentru o structura de conducere cu echipamente hidropneumatice. Sa lucreze in echipe complexe de integrare a echipamentelor de automatizare in sisteme mari. Sa proiecteze si sa construiasca elemente de automatizare ale sistemelor cu fluid

Cunoasterea, montarea si intretinerea sistemului hidro-penumatica. Cunoasterea echipamentelor de control: senzori, interfete pentru sisteme hidro-pneumatice

Competenta de a rezolva probleme de design/analiza/sinteza pentru sisteme hidropneuamtice Competenta de a comunica folosind un limbaj tehnic adecvat in ingineria sistemelor hidro-pneumatice Componenta de a se adapta noilor technologii din domeniul echipamentelor de control hidro-pneumatic

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu sistemele de control hidro-pneumatice 7.2 Obiectivele specifice Cunostinte de baza privind sistemele cu fluide; echipamentele analogice/digitale hidro-pneumatice; analiza si sinteza sistemelor de control cu echipamente hidropneumatice 8. Continuturi 8.1. Curs (programa analitica) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aspecte calitative ale aparaturii cu fluid. Aspecte teoretice generale privind fluidele Elemente si circuite pneumatice pasive. Elemente si circuite pneumatice active. Elemente de executie pneumatice cu membrana. Traductoare pneumatice. Elemente de comanda a cilindrilor pneumatici. Elemente si circuite pneumatice cu actiune discreta. Regulatoare pneumatice Amplificatoare hidraulice Servovalva electrohidraulica. Motoare hidraulice liniare si rotative Sisteme hidraulice de pozitionare, de forta si de viteza Integrarea elementelor hidro-pneumatice in aplicatii industriale

Competene transversale

Bibliografie 1. Gh.LazeaEchipamente de automatizare pneumatice si hidraulice .Lito UTCN,1986. 2. Gh. Lazea - Echipamente de automatizare pneumatice si hidraulice vol 1 UTPRESS, 2006 3. www.festo.com 4. www.mathworks.com 5. www.emerson.com

Echipamente hidro-pneumatice, soft specific (festo, FischerT, Simulink, DeltaV)

Expuenre, aplicatie

8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect) 1 Determinarea debitului folosind diafragma. 2 Amplificatoare pneumatice 3 Convertor electro-pneumatic 4 Actuatori si traductori pneumatici 5 Aplicatie de sortare Festo 6 Controlul unui robot pneumatic Festo 7 Simularea circuitelor hidraulice.

Metode de predare Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Expunere Metode de predare

Observatii Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Proiector Observatii

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor care-si desfasoara activitatea de proiectare/realizare sisteme P&ID si automatizare a procesoleor hidro-pneuamtice. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din nota finala Curs Rezolvarea unei (1) probleme si Proba scrisa 80% gasirea raspunsurilor pentru 4 durata evaluarii intrebari din teorie 1,5-2 ore Aplicatii Rezolvarea unui test grila despre Proba practica 20% experimentele efectuate durata 1 ora 10.4 Standard minim de performanta 50% din problemele propuse la examen Data completarii 18.04.2012 Titularul de Disciplina Sl. Dr. ing. Levente TAMAS Responsabil de curs Sl. Dr. ing. Levente TAMAS Director departament Prof. dr. ing. Honoriu VALEAN

Data avizarii in departament 18.04.2012