Sunteți pe pagina 1din 2

i

To:PFAtrovA

1//a7/2a1:-\

tA

a3

):2.J/

f

t)t)

.l

DIRECTIA GENERALA

EDUCATiE 9I INVAIEXE PE TOT PARCLTRSUL VIETII

MINISTIRI-l

EDUCA T]EI

NATION.{LI:

Inspectoratu I gcolar al Ju

In atenlih Inspebtorrluri

Inspectorulul

unicipiului Bueureqti

,7/rYV-./2

/u

t 7'1//

--/

A'em pldcerea sn vA a1lnFm

organizarea celei de_a

I ranslatores"- un proiect pentru pfpmolarea

$aptea

edilii a concursului

Juvenes

elevjlor.

kaducerii gi a multilingvismului in randul

adresiqdu-va rug{minlea de a transmite inrormalia

tuturor unilalilor de invilimint din judelul/municipiul dumneaioasr.a.

tuiu.or'p.or.so.;ror de rinrbi modenri sr

lingvistice este un obiectiv comun al [6rilo' L,niurrir

sJir;;;;;i",

f'uropene'

,,,^

-_?"1l:ll*ea_^competenleloi

reprezentdnd

un

insrrurnent important pentru sdmularea activitelii gi'a

intra europene.

Acest concur.

tinerilmsi aportunitalea de a descoperi traducerea. o aclivilate carc

elinoyinp, ";;";;.;.r-;l;iscursur inreractiv.Tesrere se vor

incurajeazi schimbur db

'fed

varori. de

deslbyura in 24 de limbi oficiale ale UF.

concursul se va desfdgura

membre La final' cate un laureat

-.

in data de 2g noiembrie 20rJ in ricee di' cere

2g de stare

d!q,ffecare stat memuru va n invitat sd participe ra cererronia

de decernage a prptnlflsr de la Bruxeties.

Toate infonnaliile referiloare

sunt publicate pe pagina Inrenet

lu

ifrffiffifftl3!*-

care prezintd

- "on"y:l

condiliile de partrcipare. precum si i,forma1,,

un.*!l'n"tou'"'" caracrerislici a,e acestui proiect pot fi gdsite in Fi;a informativd prezenri in

r i,'l

Il

DIRECTOR GENERAL ADJUNC,|,

DIRTCTOR.

Eugen STO,lg.4,

'/

{{

tr

,

c t.<r,' .

Mihaela Tania IRI]IIIA

, ir-Jt

,

,

-

Comisia

EuropeanE

Ege{dE@@

17,tAf

/ 2a 1at

11.()l

Suvenes Tc-anslatCIres

€oncu nsu!

'r;;

se adleseazE ?

Curn 9e va derula?

aA":d?

lin ce limbi si in ce limbi p.Jate fi tradus textul?

care ii prem:lg;rd pe

Uhiunii

cei mai

buni tineri tnade-rcdteri a i

Europer: e

Elevilor dio

ctul liceal niscuti in 1996

Trnerfi vor fii invitati s5 igi pun; Id incercare aptitudinire de traducrt'f

inainte de concurs

Scolile se vor inscrie djrect pe site-ui inLernet.

octombri e 20 1 3. scorire

Iara va corespunde

Parlamentul European).

""iri."[.i"#'"]"

oum6ruluj de locuri

nlre I .p.,err.,.,,,

,i:"1;,1:

#; I :' i^ ; ;:i:;':'i

ale statulul mernbrui in

Data concursului - 28

noiembrle AC13

In aceeagi zi, in toate statele

supravegherea unut profbsor,

menrbre, elevii vor.tiao,Jce un ixi: silLl

_Dupi

concurs -

eremonia de decernare a premiilor {pri{l-lutr

semeGttu al anului 2014)

I.:.9::1l9li

9r

vor

Comisier Europene

s6{ecta cea mai buni traducere

(Direclia Generat; Traduceri) vor (.oTe.r.j

din fiecare;urS

i,,f.

CJi ZS ,.

laurqali vor caFtiga o excursie de trei zjle ia Bruxelles ;i ""-;_;;,

Oricare din cele'24,de

limbi oficiale ate UE ts

Elevii vor primi un text in Jimba pe care au ales-o >

Si il vor t.aduce in lirlr:

pe care au ates-o (de

preferat limba

maternA).

Site-ul concursului Juvenes Ttanslatotesi ec,europa.eu/transtarorcs

lft fcrmatii sr!pEimerxtare?

Site-.ul comisaru!ui

multilirlgvism Si tifl ertl

european pentru edalcagie? eulturX,

ec.europa.eu/commission_2010,20

14lvassilioLl

,r:Ti.,tlitu

pe.Facebook (facebook. co m/tra nsla tores) sau ?wiiter

(

Gltrans$loFes)

Scrieti-ne: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

treffig