Sunteți pe pagina 1din 2

i

To:PFAtrovA

1//a7/2a1:-\

tA a3

):2.J/

t)t)

.l

DIRECTIA GENERALA EDUCATiE 9I INVAIEXE PE TOT PARCLTRSUL VIETII

MINISTIRI-l EDUCA T]EI NATION.{LI:

Inspectoratu I gcolar al Ju

unicipiului Bueureqti

In atenlih Inspebtorrluri Inspectorulul

,7/rYV-./2 /u t 7'1// --/

A'em pldcerea sn vA a1lnFm organizarea celei de_a $aptea edilii a concursului ..Juvenes I ranslatores"- un proiect pentru pfpmolarea kaducerii gi a multilingvismului in randul elevjlor. adresiqdu-va rug{minlea de a transmite inrormalia tuiu.or'p.or.so.;ror de rinrbi modenri sr tuturor unilalilor de invilimint din judelul/municipiul dumneaioasr.a. lingvistice este un obiectiv comun al ,,,^..-_?"1l:ll*ea_^competenleloi [6rilo' L,niurrir f'uropene' reprezentdnd un insrrurnent important pentru sdmularea activitelii gi'a sJir;;;;;i", intra europene.
Acest concur. tinerilmsi aportunitalea de a descoperi traducerea. o aclivilate carc incurajeazi schimbur db 'fed varori. de elinoyinp, inreractiv.Tesrere se vor deslbyura in 24 de limbi oficiale ale UF. ";;";;.;.r-;l;iscursur concursul se va desfdgura in data de 2g noiembrie 20rJ in ricee di' cere 2g de stare -. membre La final' cate un laureat d!q,ffecare stat memuru va n invitat sd participe ra cererronia de decernage a prptnlflsr de la Bruxeties.

Toate infonnaliile referiloare

ifrffiffifftl3!*un.*!l'n"tou'"'"

lu - "on"y:l._ sunt publicate pe pagina Inrenet care prezintd condiliile de partrcipare. precum

si

i,forma1,,

caracrerislici a,e acestui proiect pot

fi

gdsite

in Fi;a informativd prezenri

in

DIRECTOR GENERAL ADJUNC,|, Mihaela Tania IRI]IIIA

,
DIRTCTOR. Eugen STO,lg.4, , c t.<r,'

ir-Jt..,

,-

'/

{{ tr..

i,'l

Il

17,tAf

/ 2a 1at 11.()l

Comisia EuropeanE
Ege{dE@@

oncu nsu! care

Suvenes Tc-anslatCIres
ii

prem:lg;rd pe cei mai buni tineri tnade-rcdteri Uhiunii Europer: e

ai

'r;;

se adleseazE

Elevilor dio

ctul liceal niscuti in 1996

Curn 9e va derula?

Trnerfi vor fii invitati s5 igi pun; Id incercare aptitudinire de

traducrt'f

inainte de concurs
Scolile se vor inscrie djrect pe site-ui inLernet. nlre I .p.,err.,.,,, ,i:"1;,1: octombri e 20 1 3. scorire I :' i^ ; Iara va corespunde oum6ruluj de locuri ale statulul mernbrui in Parlamentul European).

""iri."[.i"#'"]" #;

;:i:;':'i

aA":d?

Data concursului - 28 noiembrle AC13 In aceeagi zi, in toate statele menrbre, elevii vor.tiao,Jce un ixi: silLl supravegherea
unut profbsor,

_Dupi concurs - eremonia de decernare a premiilor {pri{l-lutr semeGttu al anului 2014) Comisier Europene (Direclia Generat; Traduceri) vor (.oTe.r.j I.:.9::1l9li 9r vor s6{ecta cea mai buni traducere din fiecare;urS i,,f. CJi ZS ,. laurqali vor caFtiga o excursie de trei zjle ia Bruxelles ;i

""-;_;;,

lin

ce limbi si in ce limbi p.Jate fi tradus textul?

limbi oficiale ate

Oricare din cele'24,de


UE ts

Elevii vor primi un text in Jimba pe care au ales-o >

Si

pe care au ates-o (de preferat limba maternA).

il vor t.aduce in

lirlr:

Site-ul concursului Juvenes Ttanslatotesi ec,europa.eu/transtarorcs


Site-.ul comisaru!ui european pentru edalcagie? eulturX, multilirlgvism Si tifl ertl ec.europa.eu/commission_2010,20 14lvassilioLl

lft

fcrmatii sr!pEimerxtare?

pe.Facebook ,r:Ti.,tlitu Gltrans$loFes)

(facebook. co m/tra nsla tores) sau

?wiiter

Scrieti-ne: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

treffig