PLAN DE LECŢIE

Data: 27.09.2012 Clasa: a VII-a B Subiectul: „Cuvânt” de Tudor Arghezi Propunător: prof. Delia Bob

Motivaţie:

a) de ce este valoroasă această lecţie

Lecţia este valoroasă deoarece elevii au ocazia de a-şi exersa competenţele de comunicare orală şi scrisă, în contextul asimilării unui conţinut nou de limbă şi comunicare. În acelaşi timp, lecţia oferă contexte noi de actualizare şi reactualizare a conţinuturilor asimilate.

b) cum se leagă de ceea ce am predat şi voi preda mai departe

Lecţia valorifică informaţiile deja asimilate de către elevi referitoare la abordarea unui text aparţinând genului liric. Noţiunea eu liric este esenţială în comentarea poeziilor ulterioare şi intră în programa pentru examenele naţionale. Predarea integrată noţiunilor de teorie literară va servi drept premisă pentru pentru unităţile de învăţare viitoare ce propun studierea textelor lirice: Imnul. Oda.

c) ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie

Prin concepţie şi metodologie, lecţia oferă ocazii de dezvoltare a gândirii critice
Page 1 of 14

aplicabile şi în alte contexte. Dintre acestea, se pot aminti: brainstorming, jurnal dublu de lectură, întrebări focalizatoare, grupuri de învăţare prin colaborare.

Competenţe urmărite:

a) ce cunoştinţe şi semnificaţii vor fi transmise • • • • • • • înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral (1.1. din programa şcolară); integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii(1.3. din programa şcolară); aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat (1.5. din programa şcolară); adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog(2.4. din programa şcolară); cooperarea în interacţiunile de grup (2.5. din programa şcolară); sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit (3.3. din programa şcolară); folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului(4.5. din programa şcolară);

b) ce vor putea face elevii cu aceste cunoştinţe şi semnificaţii  vor putea recunoaşte mărcile eului liric în texte lirice variate  vor folosi algoritmul de abordare a unui text liric şi în alte contexte specifice  vor lectura în mod conştient un text liric

Condiţii prealabile:

a) ce trebuie să facă un elev pentru a învăţa această lecţie

Page 2 of 14

 

elevii trebuie să aibă cunştinţe medii referitoare la textul aparţinând genului liric: tema, mesajul, elemente de prozodie elevii să fie familiarizaţi cu activitatea pe grupe

Evaluare:

a) ce dovezi vor exista că şi-au însuşit lecţia

• • •

vor formula în mod corect tema poeziei „Cuvânt” de Tudor Arghezi vor recunoaşte mărcile eului liric în cel puţin două poezii date vor respecta algoritmul de abordare a unui text liric

Resurse şi managementul timpului:

a) cum vor fi gestionate resursele şi timpul

-

timp de lucru: 100 minute (2 ore) resurse umane: colectivul clasei a VII-a B resurse ştiinţifice:  Steele, Jeannie; L. Meredith; S. Kurtis – Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, Editura Gloria, 2000  Crişan, Alexandru; Dobra, Sofia; Sânmihăian, Florentina – Limba româna, manual pentru cls a VII-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2010  Sânmihăian, Florentina; Dobra, Sofia; Cârstocea, Elena; Columban H, Monica; Kudor, Dorina; Sfârlea, Lenuţa - Limba şi literatura română pentru clasa a VII-a. Metoda Ştiu-Descopăr-Aplic, Grup Editorial Art, Bucureşti, 2011  Romonţi, Adrian – Învaţă jucându-te, caiet auxiliar la limba şi literatura română pentru clasa a VII-a, Editura Maxim Bit, Cluj-Napoca, 2010
Page 3 of 14

 Blandiana, Ana – Poezii, Colecţia Biblioteca pentru toţi, Editura Minerva, Bucureşti, 1989  Arghezi, Tudor – Cuvinte potrivite, Institutul European Iaşi, 1997 resurse materiale: coli de flipchart, markere, scotch, sala de clasă care să permită aranjarea meselor de lucru pentru activitatea pe grupe, laptop, videoproiector, ecran resurse metodologice: activitate pe grupe, activitate frontală, activitate individuală, brainstorming, jurnal dublu de lectură, muncă independentă

-

Lecţia propriu-zisă
Evocare

a) cum vor fi conduşi elevii către formularea unor întrebări şi răspunsuri pentru învăţare

Moment organizatoric: verificarea prezenţei

Întrebări focalizatoare: Care este ultima carte citită?, Când este Ziua Internaţională a Cărţii? Ce importanţă au cărţile? Ce importanţă au cuvintele?

Brainstorming: pornind de la Cuvânt

Pe cuvânt de onoare Cuvânt înainte

Cuvinte potrivite

Page 4 of 14

CUVÂNT

La început a fost cuvântul A se ţine de cuvânt

Litere, sunete

Enunţarea subiectului şi a obiectivelor urmărite: discuţie introductivă despre poezie Cuvânt de Tudor Arghezi din volumul Cărticică de seară, volum în care poezia este ca o prefaţă, ca un cuvânt înainte anunţarea obiectivelor: până la sfârşitul lecţiei, elevii îşi vor răspunde la întrebarea Cum citim un text liric?

-

Realizarea sensului a) cum va fi explorat conţinutul de către elevi

Grupuri de învăţare prin colaborare Elevii vor fi împărţiţi pe 5 grupe. Fiecare grup va formula 3 întrebări despre Tudor Arghezi Timp de lucru: 5 minute Discuţie orientată: viaţa şi opera lui Tudor Arghezi (viaţa la mănăstire, viaţa în carceră, prietenia cu Ioan Slavici, preocupări intelectuale, debut literar, volume de poezii, volume de proză, citate din jurnale, audierea unor fragmente recitate de autor Flori de mucegai, Zdreanţă) Timp de lucru: 10 minute

Schema tablei (Anexa 1): completarea datelor despre Tudor Arghezi
Page 5 of 14

Timp de lucru: 5 min

Lectura model, prima impresie (frontal) Lectura individuală, completarea jurnalului dublu de lectură, verificare frontal Timp de lucru: 15 minute

Jurnal dublu de lectură

Citat

Comentariu (la ce mă duce cu gândul/ îmi place/ nu îmi place…)

Universul poeziei: Ex.1,4,5 pag 5 (manual) 1.Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte din text: cititor, înţeles, micşorat, subţiat, dumneata, nevinovăţie, depărtare. (frontal) 4. Găsiţi în text un neologism şi un regionalism. (în perechi) 5. Daţi sinonime pentru cuvintele: dar, slovă, carte, crâmpei. (individual) Verificare frontală. Timp de lucru: 20 minute

Ex.1, pag 5 (manual) 1. Discutaţi forma poeziei, referindu-vă la: numărul de versuri din fiecare strofă, rima (tipul de rimă predominant), măsura (egală/ inegală). (frontal) Discuţie orientată despre mesajul poeziei.

Tema poeziei „Cuvânt” de Tudor Arghezi este universul creaţiei, relaţia dintre autor şi creaţia sa. Timp de lucru: 10 minute
Page 6 of 14

Lectura altor poezii care au ca temă cuvântul, creaţia: Cuvinte stricate de Tudor Arghezi, Şirul şi Poveste de Ana Blandiana. (Anexa 2)

Discuţie frontală despre mesajul poeziilor şi perspectivele lor diferite. Identificaţi cine vorbeşte în poezia Cuvânt de Tudor Arghezi. (Eventual, ex 2, pagina 6 din manual)

Eul liric este „vocea” din text, o construcţie abstractă, intermediarul dintre autor şi cititor. Mărcile eului liric sunt verbe şi pronume la persoana I. Timp de lucru: 15 minute

Reflecţie a) cum vor utiliza elevii sensul acestei lecţii

Identificaţi mărcile eului liric din poezia Povară de Marin Sorescu (Anexa 3) (Activitate individuală) Evaluare frontal Tema pentru acasă: Copiaţi în caiete o altă poezie de Tudor Arghezi în care este vorba despre cuvânt, creaţie. Subliniaţi mărcile eului liric. Timp de lucru: 10 minute

Feedback: Fixarea orală a principalelor elemente de teorie literară Feedback scris (individual): Notaţi 1. O informaţie reţinută 2. O nelămurire 3. O apreciere despre lecţie Timp de lucru: 10 minute

Page 7 of 14

ANEXA 1

Schema tablei

Cuvânt de Tudor Arghezi

Tudor Arghezi (1880-1967) poet, prozator, publicist. Este cunoscut în literatura română, în primul rând, ca un mare poet. Page 8 of 14

Volume de poezii: Cuvinte potrivite, Flori de mucegai, Ritmuri, Cărticică de seară, Agate negre.

Jurnal dublu de lectură

Citat

Comentariu (la ce mă duce cu gândul/ îmi place/ nu îmi place…)

Ex.1,4,5 pag 5 (manual) Ex.1, pag 5 (manual)

Tema poeziei „Cuvânt” de Tudor Arghezi este universul creaţiei, relaţia dintre autor şi creaţia sa. Eul liric este „vocea” din text, o construcţie abstractă, intermediarul dintre autor şi cititor. Mărcile eului liric sunt verbe şi pronume la persoana I. Identificaţi mărcile eului liric din poezia Povară de Marin Sorescu

Tema pentru acasă: Copiaţi în caiete o altă poezie de Tudor Arghezi în care este vorba despre cuvânt, creaţie. Subliniaţi mărcile eului liric.

Page 9 of 14

ANEXA 2

Cuvinte stricate de Tudor Arghezi

Toate Cuvintele mele sunt întortocheate Şi s-au îmbătat. Le vezi? Au căzut, s-au sculat. Au vrut să alerge şi să joace, Dar beţia le-a prăvălit încoace. Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor, Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii mai verzi. Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi, Să nu le mai spui agale
Page 10 of 14

Buzele tale, Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele.

Huleşte-le! (Mărţişoare, 1936)

Şirul de Ana Blandiana

Cuvintele trec strada Ca şirul de orfani De la Casa Copilului Fiecare cu pumnu-ncleştat În haina celui din faţă, Cu singura grijă De-a nu se pierde Unul de altul.

Poveste de Ana Blandiana

Page 11 of 14

Înaintez cu grijă, încet, Pe un drum Pe care îl tai eu însămi Păşind: Ca să ştiu să mă întorc, Presar în urmă Fărâme de litere şi de cuvinte. Sunt pornită de mult, Mi s-au terminat Puţinele silabe pe care le avusesemâmerinde de drum. Din fericire, am descoperit Că totul Poate fi transformat în cuvinte Şi am continuat să înaintez Presărând Vorbele în care mă destram Cum se destramă un pulover vechi În căpeţele de lână-ncreţită de atâta purtare…

Page 12 of 14

ANEXA 3

Povară de Marin Sorescu

O carte mică, N-am luat cu mine Decât o carte subţire, Aşa ca o frunză. Aşa ca o viaţă de om. M-am gândit c-o să mă doară spinarea, C-o să mă doară numele
Page 13 of 14

Care-o va căra.

Page 14 of 14