Sunteți pe pagina 1din 40
 
Orga
nizaţia
 
 pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pelîngă
 
Ministerul Economiei şi Comerţului
 
ODIMM
 
 
Conţinutul prezentării:
 
1.Antreprenoriatul şi sectorul IMM;
 2. Formele organizatorico
 – 
juridice ale întreprinderilor;3. Procedura de înregistrare a întreprinderii;
4. Impozite, taxe şi plăţi obligatorii;
 5. Lichidarea întreprinderilor;
6. Asistenţă tehnică şi financiară acordată întreprinzătorilor începători şi întreprinderilor deja existente.
 
I. Antreprenoriatul şi sectorul IMM
 
În legislaţia Republicii Moldova
antreprenoriatul 
 
este definit în felul următor:Antreprenoriatul are ca principale obiecte de activitate crearea, finanţarea şi gestionarea întreprinderilor, cu scopul de a obţ
ine
 profit. Poate fi vorba despre o întreprindere nouă sau o activitate individuală cu scopul angajării proprii în câmpul muncii,
da
r şi,de asemenea, despre activitatea de lărgire/ dezvoltare a întreprinderii existente.
Antreprenoriatul este un tip specific de activitate
şi se bazează pe patru „piloni”:
·
Iniţiativa
 – 
 
întreprinzătorul nu aşteaptă indicaţii ci, de sine stătător, manifestă iniţiativă, mobilizând resurse financiare,materiale şi umane, cu scopul de a produce mărfuri şi a le vinde. Desigur, în baza fiecărei iniţiative se află speranţa de aobţine un profit suplimentar.
·
Luarea deciziei
 
 – 
 
independent, întreprinzătorul ia decizii referitor la afacere şi trasează direcţiile de dezvoltare a întreprinderii.
·
Inovaţia
 
 – 
 
întreprinzătorul este inovatorul, raţionalizatorul, care tinde să producă mărfuri sau servicii sau să implementeze noi
moduri de a le produce/ presta.·
Riscul
 
 – 
 
întreprinzătorul îşi riscă reputaţia, cu investiţiile sale, adică resursele investite în afacere.
Antreprenoriat
este activitatea de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor,desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe ris
cul
propriu şi sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a
-
şi asigura o sursă permanentă de venituri.
 
 Legea RM «Cu privire la antreprenoriat 
 şi întreprinderi
» Nr.845 din 3.01.1992
 
 
 1.1. Sectorul IMM
 
Prin acest termen generic, de obicei, se subînţelege o activitate antreprenorială de un volum redus, iar firmele care activează
 
în acest mod sunt denumite întreprinderi mici şi mijlocii (
IMM
). Este internaţional recunoscută abrevierea
SME
(
Small and  Medium Enterprises
)
-
 
echivalentul în engleză a IMM, care se utilizează atunci când se face referinţă la businessul mic şi mijlociu.
 
În majoritatea ţărilor acest sector include trei tipuri de întreprinderi:
micro, mici şi mijlocii 
.
Conform legislaţiei Republicii Moldova,
 „Legea cu privire la susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii” № 206 
-XVI din 07.07.2006 
, sectorul ÎMM cuprinde trei categorii de agenţi economici, clasificaţi în baza a trei indicatori: numărul angajaţilor,
 
volumul anual al vânzărilor, valoarea de bilanţ a activelor.
 
numărul de angajaţi volumul anual al vînzărilor valoarea de bilanţ a activelor
Micro
 – 
p
înă la 9
-
 pînă la 3 mil. lei
-
 pînă la 3 mil. lei
 Mici
 – 
 
 pînă la 49
-
 pînă la 25 mil. lei
-
 pînă la 25 mil. lei
 Medii -
 pînă la 249
-
 pînă la 50 mil. lei
-
 pînă la 50 mil. lei
 Într-
una din aceste categorii se poate încadra, cu unele excepţii, orice agent economic, atât persoană fizică, cât şi juridică,
 
înfiinţată în baza capitalului propriu.În această categorie nu se încadrează şi nu dispun de facilităţi următoarele întreprinderi:a) agenţii economici care ocupă o poziţie dominantă pe piaţă – 
 
35% din piaţă;
 
 b) agenţi economici care au fondatori care nu fac parte din sectorul IMM şi deţine o pondere mai mare de 35% din fondul statu
tar;
c) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;
 
d) fondurile de investiţii;e) agenţii economici, care importă mărfuri cu accize;f) băncile, organizaţiile micro
-
financiare, asociaţiile de creditare şi economii şi alte întreprinderi financiare;
 
g) casele de schimb valutar şi casele de amanet;h) întreprinderile care activează în ramura jocurilor de noroc.Conform statisticii, în ţările dezvoltate întreprinderile mici şi mijlocii constituie majoritatea agenţilor economici. Ponder 
ea
acestora constituie 95% din numărul total. De exemplu, în ţările europene ÎMM constituie – 
98%, iar în Marea Britanie
 – 
99,8%.
Aproximativ 70% din locurile de muncă sunt create de ÎMM, majoritatea produselor serviciilor fiind sunt produse de reprezentanţi
i
 businessului mic şi mijlociu.
 
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505