Sunteți pe pagina 1din 5

SC FunGift SRL

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


Capitolul I ANGAJAREA

Art.1 Angajarea pe orice post in SC FunGift SRL se face prin contract de


munca pe perioada nedeterminata. Contractul de munca se semneaza la angajare de
catre administrator si salariatul nou angajat si reglementeaza cadrul general in care
se desfasoara munca angajatului respectiv in SC FunGift SRL si remunerarea
acesteia.

Art.2 Ocuparea oricarui post in organigrama SC FunGift SRL se face cu


perioada de proba de 30 zile.

Art.3 Angajarile temporare se fac cu contract de munca pe perioada


determinata si numai pentru activitati sezoniere sau care implica o munca pe durata
limitata sau pentru inlocuirea unui angajat care este indisponibil o perioada
determinata de timp.

Capitolul II PROGRAMUL DE LUCRU

Art.4 Programul de lucru al SC FunGift SRL este de opt ore zilnic de luni
pana vineri, constand in prestari servicii si deplasari pe teren respectiv activitati
administrative si de intocmire de documente specifice in intervalul de opt ore.
Angajatii vor fi prezenti in incinta SC FunGift SRL astfel incat sa poata incepe lucrul la
ora stabilita. Programul pentru zilele din preajma sarbatorilor legale se stabileste de
catre administrator la fiecare caz in parte.

Art.5 Orele suplimentare se efectueaza din dispozitia administartorului in


limita timpului de lucru saptamanal permis de Codul Muncii si se compenseaza cu ore
libere. De asemenea orele lucrate sambata se compenseaza cu ore libere. Obligatia
contabilizarii orelor suplimentare ale angajatilor revine administratorului.

Art.6 Intarzierile mai mari de zece minute precum si trei intarzieri repetate
sub zece minute fiecare se penalizeaza cu nepontarea unei ore in ziua respectiva.
Acumularea a cinci ore nepontate intr-un trimestru sau intarzierile care afecteaza
buna desfasurare a activitatii SC FunGift SRL se considera abateri disciplinare si se
sanctioneaza conform Codului Muncii.

Art.7 Absentele nemotivate precum si plecarea neautorizata din timpull


programului de lucru se considera abateri disciplinare.

Art.8 Neprezentarea la serviciu sau plecarea din timpul programului pentru


rezolvarea unor probleme personale este permisa cu aprobarea administratorului.

Art.9 Vizitatorii personali nu sunt permisi decat cu acordul administratorului,


pentru fiecare caz in parte.
Capitolul III ORGANIGRAMA,IERARHIE, SUBORDONARE

Art.10 SC FunGift SRL este condus de administratori.

Art.11 Angajatii se vor adresa administratorilor pentru probleme legate de


imbunatatirea conditiilor de munca, cresterea eficientei activitatii, marirea gradului
de siguranta in exploatarea aparaturii, respectiv invoiri pentru rezolvarea unor
probleme personale.

Capitolul IV CIRCULATIA INFORMATIEI SI A DOCUMENTELOR.

Art.12 Angajatii au obligatia de a informa pe sefii ierarhici superiori in


legatura cu orice probleme aparute in desfasurarea activitatii si de a transmite catre
acesta orice informatie sau sesizare comunicata de catre terte persoane cu scopul de
a parveni acestora. Nerespectarea prevederilor acestui aliniat influenteaza criteriile
de evaluare profesionala.

Capitolul V SALARIZAREA

Art.13 Salariul fiecarui angajat se stabileste prin negociere cu administratorii


in conformitate cu posibilitatile SC FunGift SRL si cu reglementarile legale in domeniu
si tinandu-se seama de cantitatea, calitatea si importanta munciii depuse.

Art.14 Salariul fiecarui angajat este confidential. Divulgarea salariului


propriu, a salariului altui angajat de catre persoanele care au acces la aceste
informatii sau solicitarea de informatii despre salariul colegilor constituie abatere
disciplinara.

Art.15 Ziua de plata a salariului este data de 1 a fiecarei luni. In cazul in


care data de 1 a lunii este zi nelucratoare salariile se platesc in urmatoarea zi
lucratoare.

Art.16 In situatiile in care in ziua de plata a salariului nu exista sufieciente


disponibilitati banesti pentru acoperirea sumelor necesare, plata salariilor se
esaloneaza pe o perioada de pana la cinci zile lucratoare.

Capitoluul VI CONCEDII, ZILE LIBERE, SARBATORI LEGALE

Art.17 Concediile de odihna se programeaza cu cel putin trei luni inainte la


intelegere intre angajat si administrator.

Art.18 Orice modificare survenita in timpul anului referitoare la programarile


concediilor trebuie sa aiba acordul conducerii.

Art.19 Zilele libere se primesc ca urmare a acumularii orelor suplimentare


efectuate, salariatul care nu a solicitat pana la sfarsitul anuluii compensarea orelor
suplimentare cu zile libere, pierde dreptul de a mai beneficia de acestea.

Art.20 Sarbatorile legale reglementate sunt zile nelucratoare.


Art.21 Salariatul are dreptul la concediu medical platit conform
reglementarilor in vigoare la aparitia incapacitatii temporare de munca pe motiv de
boala cu conditia obtinerii unui ' Certificat de concediu medical' de la medicul care a
constatat alterarea starii de sanatate. La obtinerea actului medical salariatul are
obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta administratorului.

Art.22 Absenta de la domiciliu pe perioada concediului medical, nejustificata


de prezenta la medic pentru control, investigatii sau interventii, constituie abatere
disciplinara.

Art.23 Angajatii au dreptul la concediu fara plata de pana la 15 zile pe an,


solicitarea pentru acordarea acestuia trebuind adresata cu 30 de zile inainte de data
dorita a ramane in concediu .

Capitolul VII NORME DE COMPORTAMENT IN CADRUL SC FunGift SRL SI


PROBLEME DE ETICA PROFESIONALA

Art.24 La prezentarea la serviciu si in timpul orelor de program angajatii vor


avea o tinuta decenta, curata si ingrijita. Prezentarea la serviciu cu haine rupte sau
murdare constituie abatere disciplinara.

Art.25 In relatiile cu clientii, colegii, organe de control sau reprezentanti de


la diverse societati comerciale, angajatii vor da dovada de amabilitate si se vor
adresa respectuos, colegial. Folosirea unuii limbaj jignitor, injurios, a unui ton rastit
sau proliferarea de amenintari constituie abatere disciplinara.

Art.26 Personalul aflat in contact direct cu clientii este dator sa manifeste


amabilitate, sa se comporte fara discriminare in exercitarea activitatii si sa depuna
toate eforturile pentru a veni in intampinarea dorintei acestora cu toate serviciile la
care sunt indreptatiti acestia sau pe care SC FunGift SRL le poate oferi. Atitudinea
aroganta, practicile neprofesionale si lipsite de respect fata de client, care afecteaza
imaginea SC FunGift SRL sunt luate in considerare la evaluarea profesionala a
angajatului.

Art.27 Refuzul de a semna ca martor la constatarea de catre administrator


a faptelor care aduc prejudicii SC FunGift SRL sau a incalcarilor prezentului
regulament de catre colegi este tratat ca si complicitate si este supus acelorasi
sanctiuni ca si fapta propriu zisa.

Cap.VIII DATE CONFIDENTIALE, INFORMATII CONFIDENTIALE

Art.28 Datele despre clienti consemnate in registre sau alte documente,


sunt date confidentiale iar transmiterea acestora de catre angajatii care au acces la
ele catre alte persoane din interiorul sau din afara SC FunGift SRL constituie abatere
disciplinara.

Art.29 Informatiile legate de activitatea SC FunGift SRL de sumele incasate


sau platite pentru diverse servicii, de furnizorii sau clientii SC FunGift SRL si alte
asemenea sunt informatii confidentiale si transmiterea acestora de catre persoanele
care au acces la ele catre terti considerata lipsa de loialitate fata de SC FunGift SRL
si constituie abatere disciplinara.
Cap. IX REGIMUL CALCULATOARELOR, FAXURILOR, TELEFOANELOR,
FOLOSIREA INTERNETULUI

Art.30 Aparatura de birotica, computerele si orice alte elemente de logistica


si accesarea internetului sunt destinate exclusiv activitatii societatii iar folosirea lor in
interes personal este interzisa.

Art.31 Angajatii care au in folosinta computere poarta raspunderea pentru


legalitatea provenientei si existenta licentelor pentru programele instalate pe
computerele cu care lucreaza.

Art.32 Telefoanele fixe pot fi folosite in interes personal pentru rezolvarea


unor probleme. Administratorul isi rezerva dreptul de a stabili o limita
pentru convorbirile personale daca se constata abuzuri. Convorbirile interurbane,
internationale si pe retele de telefonie mobila sunt permise cu aprobarea
administratorului.

Cap. X FUMATUL SI CONSUMUL DE ALCOOL

Art.33 Fumatul nu este permis in cadrul societatii, fiind un spatiu in care


sunt depozitate materiale inflamabile. Pauzele de fumat sunt permise pentru fumat in
exteriorul incintei societatii, in limita a maxim 5 minute pe ora.

Art.34 Consumul de alcool este interzis in timpul programului de lucru iar


nerespectarea acestei prevederi constituie abatere disciplinara. Fac exceptie de la
prevederile prezentului articol sarbatorirea aniversarilor in mod organizat precum si
situatiile impuse de protocol.

Cap. XI FURTUL

Art.35 Furtul din patrimoniul SC FunGift SRL precum si tentativa de furt


constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu desfacerea contractului de
munca si cu sesizarea organelor de politie.

Cap. XII ACHIZITII PENTRU SC FunGift SRL

Art.36 Salariatii trimisi in delegatie trebuie sa prezinte documentele de


calatorie si documentele justificative pentru cheltuielile efectuate precum si sa
inapoieze restul de numerar si carnetele cec incredintate in cel mult 24 de ore de la
intoarcerea din delegatie. Depasirea termenului de 48 de ore constituie abatere
disciplinara.

Art.37 Angajatii nu pot ridica si nu pot elibera numerar din SC FunGift SRL
respectiv nu pot face achizitii de bunuri pentru SC FunGift SRL fara aprobarea
administratorului, iar la intoarcerea la sediu trebuie sa predea restul de numerar sau
fila cec precum si documentele justificative aferente bunurilor achizitionate,
completate conform legilor in vigoare.

Art.38 Achizitionarea de bunuri pentru SC FunGift SRL fara aprobarea


administratorului care se dovedesc necorespunzatoare sau inoportune sau
prezentarea de acte de achizitie care nu indeplinesc calitatea de document justificativ
si nu pot fi inregistrate in contabilitate poate atrage dupa sine imputarea sau
nedecontarea acestora.

Cap. XIII ACCESUL PERSOANELOR STRAINE

Art.39 Accesul persoanelor straine se face insotit de un angajat si atrage


raspunderea persoanei vizitate in cazul lipsurilor din gestiuni sau accesului la
informatii sau date confidentiale.

Cap. XIV Accidente.

Art.40 In cazul producerii unui accident sau a unei electrocutari a unui


salariat respectiv a unui vizitator angajatii au obligatia sa ii acorde primul ajutor
concomitent cu anuntarea administratorului si dupa caz a salvarii, despre
evenimentul produs.

Cap. XV PENALIZARI, SANCTIUNI, CONCEDIERI

Art. 41 Abaterile disciplinare se sanctioneaza conform Codului Muncii cu


avertisment, suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de pana la
10 zile, retrogradarea in functie si diminuarea corespunzatoare a salariului pe o
perioada de pana la 60 de zile, retineri din salariu pe o perioada de 1 – 3 luni cu 5
-10 % sau desfacerea contractului individual de munca in functie de gravitatea lor si
decizia administratorului.

Art. 42 Aspectele negative care se iau in considerare la evaluarea


profesionala a angajatului influenteaza nefavorabil acordarea primelor, majorarilor de
salariu si a altor facilitati sau bonificatii anuale.

Incheiat azi, .................... , la sediul SC FunGift SRL in 2 (doua) exemplare, cate


unul pentru fiecare parte.

Semnaturi:

Reprezentant SC FunGift SRL

Am luat la cunostinta, angajatii .......................