Sunteți pe pagina 1din 148
Comisia European Tineret în Ac iune Ghidul Programului Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)
Comisia European Tineret în Ac iune Ghidul Programului Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)
Comisia European Tineret în Ac iune Ghidul Programului Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)
Comisia European Tineret în Ac iune Ghidul Programului Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)
Comisia European Tineret în Ac iune Ghidul Programului Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)
Comisia European Tineret în Ac iune Ghidul Programului Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)

Comisia European

Tineret în Ac iune Ghidul Programului

Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009)

Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009) NOT ! În caz de conflict de interpretare, versiunea
Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009) NOT ! În caz de conflict de interpretare, versiunea
Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009) NOT ! În caz de conflict de interpretare, versiunea
Versiune valabil începând cu 1 ianuarie 2009) NOT ! În caz de conflict de interpretare, versiunea

NOT ! În caz de conflict de interpretare, versiunea în limba englez" va prevala.

începând cu 1 ianuarie 2009) NOT ! În caz de conflict de interpretare, versiunea în limba

CUPRINS

INTRODUCERE 3

PARTEA A – Informa ii generale cu privire la Programul Tineret în Ac iune

4

1. Care sunt obiectivele, priorit ile i caracteristicile importante ale Programului Tineret în Ac iune?

5

2. Care este bugetul?

11

3. Care este structura Programului Tineret în Ac iune?

12

4. Cine implementeaz Programul Tineret în Ac iune?

14

5. Cine poate participa în Programul Tineret în Ac iune?

17

6. Ce fel de suport este disponibil?

21

PARTEA B –Informa ii cu privire la Ac iuni

24

Ac iunea 1.1 – Schimburi de Tineri

25

Ac iunea 1.2 – Ini iative ale Tinerilor

36

Ac iunea 1.3 - Proiecte pentru Democra ie Participativ

44

Ac iunea 1 – Proiecte de M suri Multiple

52

Ac iunea 2 – Serviciul European de Voluntariat

54

Ac iunea 3.1 - Cooperare cu 4 rile Partenere din Vecin tatea Uniunii Europene

75

Ac iunea 4.3 - Proiecte de Formare i Re ele pentru cei activi în domeniul tineretului i în organiza ii de tineret

93

Ac iunea 4.3 - Proiecte de M suri Multiple

112

Ac iunea 5.1 - Întâlniri ale Tinerilor i Responsabililor cu politicile de tineret

103

PARTEA C – Informa ii pentru candida i

115

1. Ce trebuie s face i pentru a candida cu un proiect Tineret în Ac iune?

115

2. Ce se întâmpl dup ce a fost depus candidatura?

123

3. Ce se întâmpl dac v este aprobat candidatura?

124

ANEXA I – List" cu date de contact

130

ANEXA II – Glosar de termeni Cheie

138

ANEXA III – Referin e utile

144

ABREVIERI

AN: Agen ie Na ional

 

CE: Comisia European

CoE: Consiliul Europei

CR: Centru de resurse

DG: Directorat General

DG EAC: Directoratul General Educa ie

i Cultur

AEEAC: Agen ia Executiv pentru Educa ie, Audiovizual

i Cultur

EECA: Europa de Est

i zona Caucazului

ESE: Europa de Sud-Est

 

MDC: Metoda Deschis de Coordonare

MEDA: 4 ri Partenere din Zona Mediteranei

MI: Manifestarea inten iei

OC: Organiza ie coordonatoare

OG: Organiza ie gazd

ONGE: Organism activ la nivel european în domeniul tineretului

OT: Organiza ie de trimitere

PE: Parlamentul European

PFC: Plan de Formare

i Cooperare

RF: Reglementare financiar

 

SALTO: Suport pentru înv are avansat

i oportunit i de formare

SEV: Serviciul European de Voluntariat

TiA: Programul Tineret în Ac iune

UE: Uniunea European

VP: Vizit de preg tire

2

INTRODUCERE

Tineret în Ac iune este Programul pe care Uniunea European l-a creat pentru tineri, în vederea promov rii cet eniei europene active, solidarit iii toleran ei în rândul tinerilor europeni i a implic rii acestora în pl m direa viitorului Uniunii. Programul promoveaz mobilitatea în interiorul i în exteriorul grani elor UE, înv are non-formal i dialog intercultural, încurajând integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educa ional, social i cultural al acestora: Tineret în Ac iune este un Program pentru to i!

În fiecare an, promotorii depun mii de proiecte pentru a ob ine sus inere financiar din partea Programului; un proces de selec ie vizeaz finan area celor mai bune proiecte.

În func ie de Ac iunea din cadrul Programului, acest proces de selec ie este ini iat într- una din modalit ile urm toare:

pentru cele mai multe dintre Ac iuni, acest Ghid specific detaliile unui apel permanent pentru propuneri pentru unele Ac iuni, sunt publicate apeluri specifice pentru propuneri; aceste Ac iuni sunt doar men ionate în acest Ghid al Programului.

Acest Ghid este un instrument pentru oricine dore te s participe în Programul Tineret în Ac iune, fie ace tia 'participan i' - tineri i lucr tori de tineret - sau 'promotori' - cei care reprezint participan ii i depun solicit rile de finan are.

De i ne-am str duit ca acest Ghid al Programului s fie cât mai complet posibil, pot fi ob inute informa ii suplimentare din multe alte surse, men ionate pe parcursul Ghidului.

Cum se cite9te Ghidul Programului

Ghidul Programului are trei sec iuni:

Partea A este o introducere în Program i în obiectivele sale generale, indic rile care particip la Program i specific Priorit ile i principalele caracteristici relevante pentru activit ile pe care le sus ine. Aceast Parte îi vizeaz pe to i cei care doresc s aib o viziune de ansamblu asupra Programului.

Partea B ofer informa ii cu privire la diferitele Ac iuni sau sub-Ac iuni ale Programului tratate în acest Ghid. Aceast Parte este dedicat celor care sunt interesa i de detalii privind tipurile concrete de proiecte sus inute prin Program.

Partea C ofer informa ii detaliate cu privire a proceduri de candidatur i termene limit , modalit i de selec ie, prevederi financiare i legale. Aceast Parte este dedicat celor care inten ioneaz s depun o propunere de proiect în cadrul Programului Tineret în Ac iune.

Ghidul mai include urm toarele Anexe:

Anexa 1: Glosar de termeni importan i. Ace ti termeni sunt marca i cu caractere cursive pe tot parcursul Ghidului Anexa 2: Datele de contact ale structurilor i partenerilor Programului Tineret în Ac iune Anexa 3: Referin e utile

3

Sec iunea A – Informa ii generale cu privire la Programul Tineret în Ac iune

ii generale cu privire la Programul Tineret în Ac iune P ARTEA A – I NFORMA

PARTEA A – INFORMA ;II GENERALE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL TINERET ÎN AC ;IUNE

i Consiliul European au adoptat

Programul Tineret în Ac iune pentru perioada 2007-2013 care stabile te cadrul legal pentru sus inerea

activit ilor de înv are non-formal pentru activit i pentru tineri.

Prin Decizia N° 1719/2006/EC din 15 noiemberie 2006 1 , Parlamentul

Programul Tineret în Ac iune urm re te s r spund , la nivel european, nevoilor tinerilor de la vârsta adolescen ei i pân la maturitate. Aduce o important contribu ie la competen elor, fiind un instrument important de furnizare, c tre tineri, a unor oportunit i de înv are non-formal i informal cu o dimensiune european . Contribuie la îndeplinirea scopurilor stabilite în Strategia de la Lisabona revizuit 2 i în Pactul European pentru Tineret 3 . Ca un instrument important de înt rire a cet eniei active, sus ine i Cadrul de Cooperare European în domeniul tineretului 4 i Planul D al Comisiei pentru Democra ie, dialog i dezbatere 5 .

Programul Tineret în Ac iune exploateaz experien a fostelor programe Tineri pentru Europa (1989- 1999), Serviciul European de Voluntariat (1996-1999) i TINERET (2000-2006). A fost adoptat în urma unei consult ri ample cu diverse p r i interesate în domeniul tineretului. În 2003 s-a efectuat o evaluare interimar a programului TINERET, primindu-se informa ii de la o mare varietate de speciali ti, p r i interesate i persoane implicate în program. O evaluare ex ante a fost utilizat în procesul de construire a programului Tineret în Ac iune.

Punerea în aplicare a prezentului Ghid al Programului Tineret în Ac iune ( i apelurilor specifice pentru propuneri de proiecte) este condi ionat de:

adoptarea, de c tre Comisie, a programului de lucru anual pentru programul Tineret în Ac iune, dup trimiterea acestuia la Comitetul Programului adoptarea, de c tre Parlamentul European, a aloc rilor necesare pentru Tineret în Ac iune, în cadrul bugetului anual al Uniunii.

1 JO L 327 din 24 noiembrie 2006, pp.30-44.

2 Lucrând împreun pentru cre tere economic i locuri de munc . Un nou început pentru Strategia de la Lisabona, COM (2005) 24 din 2 februarie 2005.

3 Anexa 1 la Concluziile pre edin iei Consiliului European, Bruxelles, 22 i 23 martie 2005.

4 Rezolu ia Consiliului (2002/C 168/02) din 27 iunie 2002 privind cadrul cooper rii europene în domeniul tineretului, JO C 168 din 13.7.2002, pp. 2-5.

5 COM (2005) 494 final din 13 octombrie 2005.

4

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? 1. Care sunt obiectivele, priorit " ile 9 i

1. Care sunt obiectivele, priorit" ile 9i caracteristicile importante ale Programului Tineret în Ac iune?

Obiective

Obiectivele generale expuse în baza legal a programului Tineret în Ac iune sunt urm toarele:

S promoveze cet enia activ a tinerilor în general i cet enia european a acestora în special;

S dezvolte solidaritatea i s promoveze toleran a între tineri, în special pentru a consolida coeziunea social în Uniunea European ;

S cultive în elegerea reciproc între tinerii din diferite ri;

S contribuie la dezvoltarea calit ii sistemelor de sus inere a activit ilor de tineret i a capacit ilor organiza iilor societ ii civile în domeniul tineretului;

S promoveze cooperarea european în domeniul tineretului.

Priorit " i

Aceste obiective generale sunt implementate la nivel de proiect, avînd în vedere Priorit i permanente

i Priorit i anuale.

Priorit " i permanente

Cet" enia european "

O prioritate a programului Tineret în Ac iune const în con tientizarea tinerilor de faptul c sunt

cet eni europeni. Obiectivul este de a-i încuraja pe tineri s reflecteze asupra subiectelor europene i

s -i implice în dezbaterea privind construc ia i viitorul Uniunii Europene. În acest context, proiectele trebuie s aib o ’dimensiune european ’ solid i s stimuleze reflec ia asupra noii societ i europene

i a valorilor acesteia.

’Dimensiune european ’ este un termen cu o baz conceptual ampl . Pentru a o reflecta, un proiect Tineret în Ac iune trebuie s ofere tinerilor oportunitatea de a identifica valori comune cu al i tineri, din ri diferite, care s dep easc diferen ele culturale dintre ace tia.

Proiectele trebuie, de asemenea, s stimuleze tinerii s reflecteze asupra caracteristicilor esen iale ale societ ii europene i, în plus, s -i încurajeze s joace un rol activ în comunit ile lor. Pentru a se sim i europeni, tinerii trebuie s devin con tien i de faptul c joac un rol în construirea Europei prezente

i viitoare. În consecin , un proiect cu o dimensiune european nu trebuie doar s 'descopere' Europa, ci – mult mai important – s aib ca scop construirea acesteia.

Participarea tinerilor

O prioritate major a Programului Tineret în Ac iune este participarea activ a tinerilor în via a

cotidian . Scopul general este de a încuraja tinerii s fie cet eni activi. Participarea are urm toarele dimensiuni, conform Rezolu iei Consiliului privind obiectivele comune pentru participarea i informarea tinerilor 6 :

s amplifice participarea tinerilor la via a civic a comunit ii acestora;

s amplifice participarea tinerilor la sistemul democra iei reprezentative;

s ofere o mai mare sus inere pentru diferite forme de înv are privind modalit i de a participa.

Proiectele finan ate în cadrul programului Tineret în Ac iune trebuie s reflecte aceste trei dimensiuni prin utilizarea abord rilor participative ca principiu pedagogic al implement rii proiectului.

6 Rezolu ia Consiliului (2003/C 295/04) din 25 noiembrie 2003, JO C 295, 5.12.2003, pp. 6-8.

5

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? Urm toarele elemente eviden iaz principii

Urm toarele elemente eviden iaz principii importante ale abord rilor participative în proiecte Tineret în

Ac

iune:

oferirea de spa iu pentru interac iunea participan ilor, evitarea ascult rii pasive

respect pentru cuno tintele i abilit ile individuale

asigurarea unei influen e asupra deciziilor din proiect, nu simpla implicare

participarea este un proces de înv are, nu doar un rezultat

abordare i atitudine, mai degrab decât un set specific de abilit i tehnice.

Abord rile participative scot în eviden principii comportamentale. Acestea includ:

inversarea rolurilor tradi ionale de ‘exper i’ externi (o inversare a înv rii – de la extragerea de

informa ii pân la împuternicire/ empowering) facilitarea prelu rii procesului de auto-analiz de c tre tineri

stimularea unei con tiin e auto-critice din partea facilitatorilor

împ rt irea ideilor i informa iilor.

Tehnicile participative nu sunt doar instrumente. Abordarea participativ este în acela i timp o stare de spirit i o atitudine.

În sens larg, aceast prioritate ar trebui v zut ca o metod -cheie care permite tinerilor s aib un rol

activ în orice proiect Tineret în Ac iune în toate etapele dezvolt rii acestuia. Cu alte cuvinte, tinerii ar

trebui s fie consulta i i s fie parte a procesului de luare a deciziilor care le afecteaz proiectele.

În plus, Programul Tineret în Ac iune încurajeaz tinerii s se implice în proiecte care au un impact pozitiv asupra comunit ii în general.

Diversitate cultural "

Respectul pentru diversitate cultural , împreun cu lupta împotriva rasismului i xenofobiei sunt priorit i ale Programului Tineret în Ac iune. Prin facilitarea unor activit i comune pentru tineri din medii culturale, etnice i religioase diferite, Programul vizeaz dezvoltarea înv rii interculturale în rândul tinerilor.

În ceea ce prive te dezvoltarea i punerea în aplicare a proiectelor, aceasta implic faptul ca tinerii care particip la un proiect s devin con tien i de dimensiunea intercultural a acestuia. Proiectul trebuie s stimuleze con tientizarea i reflec ia asupra diferen elor de valori. Tinerii trebuie s fie sus inu i pentru a provoca cu tact i respect acele puncte de vedere care perpetueaz inegalitatea sau discriminarea. Trebuie utilizate metode de lucru interculturale care s permit participan ilor s se implice pe baz de egalitate.

Includerea tinerilor cu oportunit" i reduse

O prioritate important pentru Uniunea European este de a permite tuturor tinerilor, inclusiv tinerilor

cu oportunit i reduse, s participe la Programul Tineret în Ac iune.

Tinerii cu oportunit i reduse sunt tineri dezavantaja i fa de al ii, datorit unor situa ii sau obstacole men ionate în lista ne-exhaustiv de mai jos. În anumite contexte, astfel de situa ii sau obstacole blocheaz accesul efectiv al tinerilor la educa ie formal i non-formal , mobilitate i participare transna ional , cet enie activ , încurajare i includere în societate în ansamblu.

Obstacole sociale: tineri discrimina i pe motive de gen, etnie, religie, orientare sexual , dizabilit i etc.; tineri cu abilit i sociale limitate sau comportamente anti-sociale sau riscante din punct de vedere sexual; tineri în situa ii precare; (fo ti) condamna i, (fo ti) consumatori în exces de droguri sau alcool; parin i tineri i/sau singuri; orfani; tineri din familii dezorganizate.

Obstacole economice: tineri cu un standard redus de trai, venituri sc zute, dependen de sistemul de asigur ri sociale; în situa ie de omaj pe termen lung sau s r cie; tineri f r ad post, cu datorii sau probleme financiare.

6

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? Dizabilit i : tineri cu dizabilit i mintale

Dizabilit i: tineri cu dizabilit i mintale (intelectuale, cognitive, de înv are), fizice, senzoriale sau de alt fel.

Dificult i educa ionale: tineri cu dificult i de înv are; tineri care s-au retras din sistemul de înv mânt formal; persoane cu calific ri inferioare; tineri cu rezultate colare slabe.

Diferen e culturale: tineri imigran i sau refugia i, ori descenden i ai unor familii imigran i sau refugia i; tineri apar inând unei minorit i na ionale sau etnice; tineri cu probleme de adaptare lingvistic i includere cultural .

Probleme de s n tate: tineri cu probleme cronice de s n tate; tineri cu probleme de s n tate mintal .

Obstacole geografice: tineri din zone izolate sau rurale; tineri locuind pe insule mici sau în regiuni periferice; tineri din zone urbane cu probleme; tineri din zone cu servicii deficitare (transport public limitat, facilit i reduse, sate abandonate).

Grupurile i organiza iile de tineret trebuie s întreprind m suri adecvate pentru a evita excluderea unor grupuri int specifice. Cu toate acestea, este posibil ca tineri care se confrunt cu o situa ie sau un obstacol specifice s fie dezavantaja i fa de tinerii dintr-o ar sau regiune, dar nu fa de cei dintr-o alta.

Programul Tineret în Ac iune este un Program pentru to i, reclamând eforturi pentru includerea tinerilor cu nevoi speciale.

Dincolo de accesibilitatea pentru to i tinerii, Programul Tineret în Ac iune se dore te i un instrument care s îmbun t easc includerea social , cet enia activ i capacitatea de a ob ine un loc de munc a tinerilor cu oportunit i reduse i s contribuie la coeziunea social în ansamblu.

A fost elaborat o Strategie de Includere pentru Programul Tineret în Ac iune, ca un cadru comun pentru sus inerea eforturilor i ac iunile prin care Comisia, Statele Membre, Agen iile Na ionale i cea Executiv , precum i alte organiza ii fac din includere o prioritate.

Priorit " i anuale

Pe lâng Priorit ile permanente de mai sus, Programul Tineret în Ac iune poate avea Priorit i anuale, comunicate pe website-urile Comisiei, Agen iei Executive i Agen iilor Na ionale.

În 2009, priorit ile anuale sunt urm toarele:

Anul European al Creativit ii i Inova iei

Participarea activ a tinerilor la alegerile pentru Parlamentul European

combaterea violen ei împotriva femeilor

sportul ca instrument de promovare a cet eniei active i includerii sociale a tinerilor

promovarea unor stiluri de via s n toase prin activit i fizice, inclusiv sport

promovarea includerii tinerilor cu dizabilit i

con tientizarea provoc rilor la nivel global (cum ar fi dezvoltarea durabil i provoc rile legate de

schimb ri climaterice implicarea tinerilor în revizuirea cadrului european de cooperare în ceea ce prive te politicile de

tineret dialog intercultural

7

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? Caracteristici importante ale Programului Tineret în Ac

Caracteristici importante ale Programului Tineret în Ac iune

Urm toarele caracteristici ale Programului merit o aten ie special . Unele dintre ele sunt prezentate în detaliu pe website-ul Comisiei.

Înv " are non-formal"

Programul Tineret în Ac iune furnizeaz tinerilor oportunit i importante de a dobândi abilit i i competen e. Prin urmare, este un instrument cheie pentru înv area non-formal i informal cu o dimensiune european .

Înv area non-formal vizeaz acel tip de înv are care se produce în afara curriculum-ului din sistemul de educa ie formal . Activit ile de înv are non-formal implic tineri participând voluntar; acestea sunt planificate cu grij , pentru a facilita dezvoltarea persoanal i social a participan ilor.

Înv area informal vizeaz acel tip de înv are care se produce în decursul activit ilor de zi cu zi, la locul de munc , în familie, în cursul activit ilor de recreere etc. În sectorul de tineret, înv area informal are loc în timpul activit ilor de recreere, de grup sau de voluntariat etc.

Înv area non-formal i informal permite tinerilor s dobândeasc competen e esen iale i contribuie la dezvoltarea personal , includerea social i cet enie activ a acestora, îmbun t indu-le perspectivele de a ob ine un loc de munc . Activit ile de înv are în domeniul tineretului furnizeaz o valoare ad ugat semnificativ , atât pentru tineri, cât i pentru economie i societate în ansamblu.

Activit ile de înv are non-formal i informal din cadrul Programului Tineret în Ac iune sunt complementare sistemului formal de educa ie i formare. Acestea au o abordare participativ i centrat pe persoana care înva , sunt desf urate în mod voluntar i, deci, sunt legate strâns de nevoile, aspira iile i interesele tinerilor. Furnizând o surs suplimentar de înv are i un traseu c tre educa ia i formarea formal , astfel de activit i sunt cu atât mai relevante pentru tinerii cu oportunit i reduse.

Proiectul de Recomand ri al Cartei Europene privind Calitatea Mobilit ii a fost avut în vedere în definirea i evaluarea mobilit ii i înv rii non-formale în Programul Tineret în Ac iune. Aceasta se reflect în special în criteriile de acordare a finan rii ale diferitelor Ac iuni i sub-Ac iuni, abord rii Comisiei, Agen ia Executiv i Agen iilor Na ionale privind grupurile int ale Programului, definirii drepturilor i responsabilit ilor în cadrul Serviciului European de Voluntariat, precum i accentului pus pe recunoa terea experien ei de înv are non-formal .

Proiectele finan ate prin Programul Tineret în Ac iune trebuie s adere la principiile înv rii non- formale. Acestea sunt:

înv area, în înv area non-formal , este inten ionat i voluntar educa ia se desf oar într-o gam larg de medii i situa ii în care formarea i înv area nu sunt neap rat singura sau principala activitate activit ile pot fi organizate de facilitatori profesioni ti (cum ar fi formatorii/lucr torii de tineret) sau voluntari (cum ar fi liderii/formatorii de tineret) activit ile sunt planificate, dar sunt rareori structurate prin etapizare conven ional sau subiecte curriculare activit ile vizeaz , de regul , grupuri int specifice i înregistreaz înv area într-un mod specific.

Youthpass

Orice persoan care a participat într-un proiect Tineret în Ac iune organizat în cadrul Ac iunii 1.1, Ac iunii 2 i Ac iunii 4.3 (Cursuri de Formare) este îndrept it s primeasc un certificat Youthpass, care descrie i valideaz experien a de înv are non-formal i informal dobândit în cursul proiectului.

Toate certificatele Youthpasss au o structur comun , con inând urm toarele informa ii:

detalii personale cu privire la participant descriere general a Ac iunii relevante din cadrul Programului

8

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? informa ii importante privind proiectul i activit ile

informa ii importante privind proiectul i activit ile realizate de c tre participant descriere i evaluare a rezultatului înv rii de c tre participant în timpul proiectului.

Prin Youthpass, Comisia European asigur faptul c experien a din cadrul programului este recunoscut ca experien educa ional i ca perioad de înv are non-formal i informal . Acest document poate fi foarte util pentru viitorul parcurs educa ional sau profesional al participantului.

Fiecare beneficiar al unei finan ri Tineret în Ac iune în cadrul Ac iunilor relevante este responsabil de:

informarea tuturor participan ilor implica i în proiect c sunt îndrept i i s primeasc un certificat Youthpass emiterea unor astfel de certificate pentru to i participan ii care doresc unul.

Aceste obliga ii sunt specificate în modelul de acord de finan are între beneficiar i Agen ia Na ional sau Executiv relevant .

Beneficiarii pot emite certificate Youthpasss înregistrându-se pe www.youthpass.eu, care este parte integral din website-ul Comisiei privind recunoa terea înv rii non-formale în domeniul tineretului (www.youthandrecognition.eu).

Vizibilitatea Programului Tineret în Ac iune

Toate proiectele finan ate prin Programul Tineret în Ac iune trebuie s dezvolte m suri care s asigure atât vizibilitatea proiectului finan at cât i a programului Tineret în Ac iune. Vizibilitatea const în diseminarea de informa ii cu privire la proiect, obiectivele sale i rezultatele vizate precum i în men ionarea contribu iei Programului Tineret în Ac iune la realizarea proiectului. M surile pentru asigurarea vizibilit ii se vor implementa în prinicipal înainte i în timpul proiectului. Astfel de m suri pot fi: realizarea de materiale informative sau promo ionale, comunicate de pres sau scrierea de articole în ziare, reviste, site-uri web sau buletine, crearea de grupuri electronice (e-groups), a unui spa iu web, a unei galerii foto sau blog pe Internet, etc. Pentru detalii cu privire la modul în care pot fi dezvoltate m suri de asigurare a vizibilit ii pentru fiecare din Ac iuni ale programului, vezi Partea B a Ghidului.

Vizibilitatea programului Tineret în Ac iune este reprezintat i de faptul c activit ile i produsele finan ate prin program men ioneaz clar suportul primit din partea Uniunii Europene. Pentru detalii, consulta i Partea C a acestui Ghid.

Diseminare 9i exploatare a rezultatelor

Diseminarea i exploatarea rezultatelor vizeaz utilizarea i aplicarea practic a rezultatelor unui proiect, ob inute prin transferare i adaptarea rezultatelor existente la nevoile unor noi grupuri int . Nevoile celor care vor beneficia de pe urma proiectului trebuie avute în vedere în cursul planfic rii pentru diseminare i exploatare. Exploatarea rezultatelor poate avea loc fie la nivel individual (multiplicare) sau la nivel politicilor (abordare integratoare/ mainstreaming).

Multiplicarea este relizat , de exemplu, convingând un promotor de proiect s foloseasc rezultatele unui proiect anterior a a cum sunt sau adaptându-le la un nou context. Abordarea integratoare/ mainstreaming se ob ine printr-un proces structurat i planificat de convingere factorilor de luare a deciziilor s utilizeze rezultatele de succes din unele proiecte prin incorporarea acestora în sisteme i practici locale, regionale, na ionale sau europene.

În acest scop, Comisia a stabilit o strategie vizând diseminarea i exploatarea sistematic a rezultatelor proiectelor, la diverse nivele. Diferi ii actori implica i în Program (Comisia European , Agen ia Executiv , Agen ii Na ionale, promotori etc.) au roluri specifice în cadrul acestei strategii.

În ceea ce îi prive te pe promotori, ace tia trebuie s desf oare activit i care s fac proiectele i rezultatele acestora mai vizibile, bine cunoscute i durabile. Aceasta presupune ca rezultatele unui proiect s continue s fie utilizate i s aib un efect pozitiv asupra unui num r cât mai mare de tineri i dup ce proiectul s-a încheiat. Prin planificarea unor m suri asigurând diseminarea i exploatarea

9

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? rezultatelor ca parte a proiectelor, promotorii vor m ri

rezultatelor ca parte a proiectelor, promotorii vor m ri calitatea muncii lor, contribuind activ la impactul general al Programului Tineret în Ac iune.

Prin unele Ac iuni sau sub-Ac iuni, Programul Tineret în Ac iune ofer un suport suplimentar proiectelor care au în vedere m suri speciale privind diseminarea i exploatarea rezultatelor.

Anti-discriminare

Anti-discriminarea este un element central al Programului Tineret în Ac iune. Programul trebuie s fie accesibil tuturor tinerilor, f r discriminare pe baz de gen, origine etnic sau rasial , religie sau credin , dizabilit i sau orientare sexual .

Egalitate între femei 9i b" rba i

Egalitatea între femei i b rba i a fost accentuat în Tratatul de la Amsterdam i este una din priorit ile privind dezvoltarea capacit ii de ocupare a unui loc de munc în Uniunea European . Toate Statele Membre au decis s includ principiul egalit ii între femei i b rba i în toate politicile i ac iunile la nivel european, în special în domeniile educa iei i culturii.

Programul Tineret în Ac iune vizeaz atingerea unui num r egal de participan i b rba i i femei, nu doar pe ansamblu, ci i la nivelul fiec rei sub-Ac iuni. La nivelul structurilor Programului, aceasta presupune c se vor lua m suri adecvate pentru a stimula interesul i participarea celui mai pu in reprezentat sex în fiecare sub-Ac iune.

În plus, Programul Tineret în Ac iune vizeaz stimularea abord rii tematice privind egalitatea între femei i b rba i în proiecte. Promotorii pot elabora proiecte focalizate pe o tem legat direct de egalitatea între femei i b rba i (de exemplu: stereotipuri, s n tate reproductiv , violen cu implicarea unei componente de gen etc.) sau pot adopta o abordare integratoare (mainstreaming), incluzând o dimensiune privind egalitatea între femei i b rba i în toate proiectele elaborate, indiferent de tema acestora.

Protec ia 9i siguran a participan ilor

Protec ia i siguran a tinerilor implica i în proiecte Tineret în Ac iune sunt principii importante ale Programului. To i tinerii participan i în Programul Tineret în Ac iune merit oportunitatea de a- i exploata întregul poten ial în termeni de dezvoltare social , emo ional i spiritual . Acest lucru poate fi realizat doar într-un mediu sigur, în care se respect , protejeaz i promoveaz drepturile i bun starea tinerilor.

În forma sa cea mai simpl , protec ia i siguran a vizeaz dreptul oric rei persoane tinere de a nu fi expus unui pericol. Din aceast perspectiv , nu exist niciun element care s nu fie legat, într-un fel sau altul, de protec ia i siguran a tinerilor. Protec ia, în acest context, vizeaz toate tipurile de comportament inadecvat, inclusiv h r uirea sexual i moral , dar i probleme interculturale, asigurare, accidente, incendiu, abuz de alcool i substan e, neglijen , agresiune, aplicare de tratamente sau pedepse degradante etc.

Obiectivul fundamental este de a asigura faptul c to i cei care lucreaz cu tineri admit ca fiind o datorie asigurarea protec iei tinerilor i sunt capabili s î iîndeplineasc aceast datorie. În acest scop, fiecare promotor participant în Programul Tineret în Ac iune trebuie s prevad proceduri i aranjamente efective menite s promoveze i s garanteze bun starea i protec ia tinerilor, ceea ce va contribui la o experien de înv are în condi ii adecvate.

În acest scop, to i participan ii implica i în proiecte Tineret în Ac iune trebuie s fie asigura i împotriva riscurilor legate de participarea lor la aceste proiecte. Cu excep ia Serviciului European de Voluntariat care are prev zut o poli de asigur ri specific (vezi Partea B, Ac iunea 2 a Ghidului), programul Tineret în Ac iune nu define te un format tip de asigurare i nici nu recomand companii de asigurare. Programul d promotorilor proiectului libertatea de a folosi poli a de asigurare pe care ace tia o consider a fi cea mai potrivit în func ie de tipul de proiect pus în practic i de tipurile de asigurare disponibile la nivel na ional. Totodat nu este necesar a se stipula o asigurare specific unui anumit proiect dac participan ii sunt deja acoperi i de una din poli ele men ionate anterior de c tre promotorii proiectului. Urm toarele aspecte trebuie acoperite:

10

Sec iunea A – Care sunt obiectivele, priorit ile

i caracteristicile importante ale Programului?

ile i caracteristicile importante ale Programului? • acolo unde este relevant, asigurare de transport

acolo unde este relevant, asigurare de transport (inclusiv pentru distrugerea sau pierderea bagajului)

riscuri din partea ter ilor (inclusiv, acolo unde este necesar, pentru garan ii profesionale sau asigurare pentru responsabilitate)

asigurare medical , inclusiv pentru asisten post-spitalizare

în caz de accident sau boal grav (inclusiv pentru incapacitate permanent sau temporar )

deces (inclusiv repatriere în cazul proiectelor care se desf oar în str inatate)

taxe pentru asisten a legal

acolo unde este relevant, asigurare special pentru circumstan e speciale cum ar fi activit i în aer liber Dac proiectele includ minori, promotorii proiectului vor solicita un acord parental sau din partea custozilor care s autorizeze participarea acestora.

Multilingvism

Conform Comunic rii Comisiei Uniunea multilingv 7 , Comisia caut s î iutilizeze Programele pentru a promova multilingvismul, inând cont de dou obiective pe termen lung: s sprijine crearea unei societ i care profit la maximum de diversitatea lingvistic i s încurajeze cet enii s înve e limbi str ine.

Programul Tineret în Ac iune atinge aceste obiective reunind tineri de diferite na ionalit i, care vorbesc diferite limbi i oferindu-le oportunitatea de a participa la activit i în str in tate. De i Tineret în Ac iune nu este un Program lingvistic, el este totu i un program de înv are non-formal care ofer tinerilor posibilitatea de a se familiariza cu alte limbi i culturi.

7 Comunicarea Comisiei c tre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor – O Nou Strategie Cadru pentru Multilingvlism, COM/2005/0596 final.

11

Sec iunea A – Care este bugetul Programului?

Sec iunea A – Care este bugetul Programului? 2. Care este bugetul? Programul are un buget

2. Care este bugetul?

Programul are un buget general de 885 milioane Euro pentru cei apte ani (2007-2013). Bugetul anual este decis de c tre Parlamentul i Consiliul European. Website-ul de mai jos v permite s urm ri i pa ii adopt rii bugetului. Acest Program este vizat de linia bugetar 15.05.55. http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

Comisia î i rezerv dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

12

Sec iunea A – Care este structura Programului?

Sec iunea A – Care este structura Programului? 3. Care este structura Programului Tineret în Ac

3. Care este structura Programului Tineret în Ac iune?

Pentru a- i atinge obiectivele, Programul Tineret în Ac iune are in vedere cinci Ac iuni opera ionale.

Ac iunea 1 – Tineri pentru Europa

Ac iunea 1 sus ine urm toarele sub-Ac iuni:

Sub-Ac iunea 1.1 - Schimburi de Tineri Schimburile de Tineri ofer unor grupuri de tineri din diferite ri oportunitatea de a se întâlni i înv a despre culturile fiec rora. Grupurile planific împreun Schimbul de Tineri, abordând o tem de interes comun.

Sub-Ac iunea 1.2 - Ini iative ale Tinerilor Ini iativele Tinerilor sus in proiecte de grup dezvoltate la nivel local, regional i na ional, precum i re ele de proiecte similare din diferite ri, pentru a le înt ri dimensiunea european i a îmbun t i cooperarea i schimbul de experien între tineri.

Sub-Ac iunea 1.3 - Proiecte pentru Democra ie Participativ" Proiectele pentru Democra ie Participativ sus in participarea tinerilor la via a democratic din comunitatea lor local , regional sau na ional , precum i la nivel interna ional.

Re ele Tematice În vederea amplific rii impactului Programului, poate fi publicat un apel anual pentru propuneri de proiecte vizând sus inerea unor proiecte de re ele tematice.

Ac iunea 2 - Serviciul European de Voluntariat

Scopul Serviciului European de Voluntariat este de a sus ine participarea tinerilor la diverse forme de activit i de voluntariat, atât în interiorul, cât i în exteriorul grani elor Uniunii Europene.

Prin aceast Ac iune, tinerii particip individual sau în grupuri la activit i non-profit, nepl tite.

Ac iunea 3 - Tinerii în Lume

Ac iunea 3 sus ine urm toarele sub-Ac iuni:

Sub-Ac iunea 3.1 - Cooperare cu ;" rile Partenere din Vecin" tatea Uniunii Europene

Aceast sub-Ac iune sus ine proiecte cu 4 ri Partenere din Vecin tatea Uniunii Europene,

respectiv Schimburi de Tineri i Proiecte de Formare i Re ele în domeniul tineretului.

Sub-Ac iunea 3.2 - Cooperare cu Alte ;" ri Partenere din Lume Aceast sub-Ac iune vizeaz cooperarea în domeniul tineretului, în special schimbul de bune practici cu 4 ri Partenere din alte zone ale lumii. Încurajeaz schimburile i formarea tinerilor i lucr torilor de tineret, parteneriate i re ele de organiza ii de tineret. Solicit rile de finan ri vizând aceast sub-Ac iune pot fi avansate în urma unor apeluri specifice la propuneri de proiecte. Sub- Ac iunea 3.2 nu este descris în acest Ghid.

Ac iunea 4 - Sisteme de Sus inere a Tinerilor

Ac iunea 4 sus ine urm toarele sub-Ac iuni:

Sub-Ac iunea 4.1 - Sus inerea organismelor active la nivel european în domeniul tineretului Aceast sub-Ac iune sus ine func ionarea organiza iilor neguvernamentale active la nivel european în domeniul tineretului care urm resc un scop de interes general (ONGE). Activit ile acestora trebuie s contribuie la participarea tinerilor în via a public i societate, precum i la dezvoltarea i punerea în aplicare de activit i de cooperare european în domeniul tineretului în sens larg. Solicit rile de finan ri vizând aceast sub-Ac iune pot fi avansate în urma unor apeluri specifice la propuneri de proiecte. Sub-Ac iunea 4.1 nu este desris în acest Ghid. Sub-Ac iunea 4.2 – Sus inerea Forumului European de Tineret Aceast sub-Ac iune sus ine activit ile curente ale Forumului European de Tineret. În fiecare an este atribuit o finan are prin aceast sub-Ac iune. Sub-Ac iunea 4.2 nu este desris în acest Ghid.

13

Sec iunea A – Care este structura Programului?

Sec iunea A – Care este structura Programului? Sub-Ac iunea 4.3 – Proiecte de formare 9

Sub-Ac iunea 4.3 – Proiecte de formare 9 i re ele pentru cei activi în domeniul tineretului 9 i în organiza ii de tineret Aceast sub-Ac iune sus ine formarea celor activi în domeniul tineretului i în organiza ii de tineret, în special schimbul de experien , expertiz i bune practici, precum i activit i care pot conduce la proiecte, parteneriate i re ele durabile, de calitate.

Sub-Ac iunea 4.4 - Proiecte care încurajeaz " inovarea 9 i calitatea Aceast sub-Ac iune sus ine proiecte vizând introducerea, punerea în aplicare i promovarea de abord ri inovatoare în domeniul tineretului. Solicit rile de finan ri vizând aceast sub-Ac iune pot fi avansate în urma unor apeluri specifice la propuneri de proiecte. Sub-Ac iunea 4.4 nu este desris în acest Ghid.

Sub-Ac iunea 4.5 - Activit" i de informare a tinerilor 9 i a celor activi în domeniul tineretului 9 i în organiza ii de tineret Aceast sub-Ac iune sus ine activit i la nivel european i na ional care îmbun t esc accesul tinerilor la servicii de informare i comunicare, precum i gradul de participare al tinerilor la preg tirea i diseminarea de produse cu titlu informativ u or de utilizat i destinate unor anumi i utilizatori. Aceasta sus ine, de asemenea, dezvoltarea portalelor de tineret europene, na ionale, regionale i locale tineret portals pentru diseminarea unor informa ii specifice c tre tineri. Solicit rile de finan ri vizând aceast sub-Ac iune pot fi avansate în urma unor apeluri specifice la propuneri de proiecte. Sub-Ac iunea 4.5 nu este desris în acest Ghid.

Sub-Ac iunea 4.6 - Parteneriate Aceast sub-Ac iune vizeaz finan area unor parteneriate menite s dezvolte proiecte pe termen lung care combin diferite m suri din cadrul Programului. Solicit rile de finan ri vizând aceast sub-Ac iune pot fi avansate în urma unor apeluri specifice la propuneri de proiecte. Sub-Ac iunea 4.6 nu este desris în acest Ghid.

Sub-Ac iunea 4.7 - Sus inere pentru structurile Programului Aceast sub-Ac iune finan eaz structurile de management ale Programului, în special Agen iile Na ionale. Sub-Ac iunea 4.7 nu este desris în acest Ghid.

Sub-Ac iunea 4.8 - Ac iuni de valorizare a Programului Aceast sub-Ac iune va fi utilizat de c tre Comisie pentru a finan a seminarii, colocvii i întâlniri în scopul facilit rii punerii în practic a Programului i disemin rii i exploat rii rezultatelor sale. Sub-Ac iunea 4.8 nu este desris în acest Ghid.

Ac iunea 5 - Sus inere pentru cooperarea european " în domeniul tineretului

Ac iunea 5 sus ine urm toarele sub-Ac iuni:

Sub-Ac iunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor 9 i responsabililor cu politicile de tineret Aceast sub-Ac iune sus ine cooperarea, seminariile i dialogul structurat între tineri, cei activi în domeniul tineretului i cei responsabili pentru politicile de tineret.

Sub-Ac iunea 5.2 - Sus inere pentru activit" i care faciliteaz " o mai bun " cunoa 9 tere a domeniului tineretului Aceast sub-Ac iune sus ine identificarea cuno tin elor existente legate de priorit ile în domeniul tineretului, stabilite în cadrul Metodei Deschise de Coordonare. Sub-Ac iunea 5.2 nu este desris în acest Ghid.

Sub-Ac iunea 5.3 - Cooperarea cu organiza ii interna ionale Aceast sub-Ac iune va fi utilizat pentru sus inerea cooper rii Uniunii Europene cu organiza iile interna ionale care lucreaz în domeniul tineretului, în special Consiliul Europei, Na iunile Unite sau institu iile sale specializate. Sub-Ac iunea 5.3 nu este desris în acest Ghid.

14

Sec iunea A – Cine implementeaz Programul?

Sec iunea A – Cine implementeaz Programul? 4. Cine implementeaz " Programul Tineret în Ac iune?

4. Cine implementeaz " Programul Tineret în Ac iune?

Comisia European "

Comisia European este responsabil pentru desf urarea programului Tineret în Ac iune. Aceasta administreaz bugetul i stabile te permanent priorit i, obiective i criterii pentru Program. În plus, Comisia îndrum i monitorizeaz punerea in aplicare, urm rirea i evaluarea Programului la nivel european.

Comisia European este de asemenea, responsabil pentru supervizarea i coordonarea Agen iilor Na ionale, care sunt institu ii desemnate i înfiin ate de c tre Autorit ile Na ionale privind domeniul tineretului în fiecare 4ar Participant în Program. Comisia European coopereaz îndeaproape cu Agen iile Na ionale i supravegheaz activit ile acestora. Comisia European a delegat Agen iei Executive pentru Educa ie, Audiovizual i Cultur managementul proiectelor la nivel centralizat.

Agen ia Executiv" pentru Educa ie, Audiovizual 9i Cultur"

Agen ia Executiv pentru Educa ie, Audiovizual i Cultur (Agen ia Executiv ) instituit prin Decizia Comisiei no. 2005/56/EC din 14 ianuarie 2005 este responsabil de punerea în aplicare a Ac iunilor centralizate ale Programului Tineret în Ac iune, r spunzând de întregul ciclu de via al acestor proiecte, de la analizarea cererilor de finan are, pân la monitorizarea proiectelor. Este, de asemenea, responsabil pentru lansarea apelurilor specifice pentru propuneri de proiecte.

Agen ia Executiv mai are func ii de sus inere, conform descrierii din Partea A, Sec iunea 6, în special în ceea ce prive te Serviciul European de Voluntariat.

Este, de asemenea, responsabil pentru managementul achizi iilor privind asigurarea voluntarilor i este implicat în managementul finan rii Re elei Eurodesk, Structurilor de fo ti voluntari SEV i al Platformei Euro-Med Tineret.

Agen iile Na ionale

Punerea în aplicare a Programului Tineret în Ac iune este, în mare parte, descentralizat , în scopul de se a lucra cât mai strâns cu beneficiarii i de a exista o adaptare la diversitatea sistemelor i situa iilor na ionale în domeniul tineretului. Fiecare 4ar Participant în Program a desemnat o Agen ie Na ional (vezi Anexa I a acestui Ghid). Aceste Agen ii Na ionale promoveaz i implementeaz Programul la nivel na ional level i ac ioneaz ca intermediar între Comisia European , promotori la nivel na ional, regional i local i tineri. Sarcinile acestora sunt de a:

colecta i furniza informa ii adecvate cu privire la Programul Tineret în Ac iune

administra un proces de selec ie transparent

i echitabil pentru propunerile de proiecte care vor fi

finan ate la nivel descentralizat opera procese administrative efective i eficiente

evalua i monitoriza punerea în aplicare a Programului

coopera cu organisme externe pentru a facilita punerea în aplicare a Programului

oferi sus inere solicitan ilor i promotorilor pe toat durata proiectului

forma o re ea func ional împreun cu toate Agen iile Na ionale i Comisia

îmbun t i vizibilitatea Programului

promova diseminarea i exploata rezultatele Programului la nivel na ional.

În plus, ele joac un rol important ca structuri intermediare pentru dezvoltarea activit ilor de tineret prin:

crearea de oportunit i pentru împ rt irea experien elor

 

furnizarea de formare i de experien e de înv are non-formal

 

promovarea de valori ca includere social , diversitate cultural i cet enie activ

sus inerea unor tipuri variate de structuri

i grupuri

de tineret, în special a

celor mai pu in

formalizate stimularea recunoa terii experien elor de înv are non-formal prin m suri adecvate.

15

Sec iunea A – Cine implementeaz Programul?

Sec iunea A – Cine implementeaz Programul? Totodat , acestea ac ioneaz ca structur de suport

Totodat , acestea ac ioneaz ca structur de suport pentru Cadrul de Cooperare European în

Domeniul Tineretului.

Alte structuri

Pe lâng organismele men ionate mai sus, urm toarele structuri ofer expertiz complementar Programului Tineret în Ac iune:

Centrele de Resurse pentru Tineret SALTO

Centrele de resurse SALTO (Sus inere pentru înv are avansat i oportunit i de formare) Tineret furnizeaz oportunit i de formare i cooperare vizând îmbun t irea calit ii i recunoa terea înv rii non-formale.

Urm toarele Centre de Resurse pentru Tineret SALTO sus in Programul:

CR Tineret SALTO pentru Diversitate Cultural" , aflat în Marea Britanie, furnizeaz formare, resurse i suport pentru aspecte precum identitatea, credin a, etnicitatea etc., pe tema înv rii cum s tr ie ti i s munce ti într-un mediu caracterizat prin diversitate i înv re intercultural .

CR Tineret SALTO pentru Europa de Est 9 i Zona Caucazului (EECA), aflat în Polonia, sus ine cooperarea dintre 4 rile Participante în Program i 4 ri Partenere din Vecin tatea UE din Europa de Est i Zona Caucazului în cadrul Programului Tineret în Ac iune.

CR Tineret SALTO Euro-Med, aflat în Fran a, sus ine cooperarea dintre 4 rile Participante în Program i 4 ri Partenere din Zona Mediteraneean (MEDA) în cadrul Programului Tineret în Ac iune, precum i identificarea i diseminarea de bune practici în Program.

CR Tineret SALTO pentru Includere, aflat în Belgia, dezvolt formare, publica ii i resurse pentru domeniul tineretului privind includerea tinerilor cu oportunit i reduse, pentru a facilita i amplifica participarea acestora în Tineret în Ac iune.

CR Tineret SALTO pentru Informare, co-g zduit în Ungaria i Suedia, dezvolt i faciliteaz comunicarea i informarea între Agen iile Na ionale i celelalte Centre de Resurse SALTO Tineret.

CR Tineret SALTO pentru Participare, aflat în Belgia, vizeaz crearea unui spa iu de reflec ie

i pentru schimbul de practici proiecte participative de calitate.

i idei care s permit tinerilor

i lucr torilor de tineret s dezvolte

CR Tineret SALTO pentru Europa de Sud-Est (ESE), aflat în Slovenia, sus ine cooperarea dintre 4 rile Participante în Program i 4 ri Partenere din Vecin tatea UE din Europa de Sud-Est în cadrul Programul Tineret în Ac iune.

CR Tineret SALTO pentru Formare 9 i Cooperare, aflat în Germania, sus ine dezvoltarea

calit ii în strategiile contextul form rii Youthpass.

i cursurile de formare, cooperarea cu institu ii

i calit ii; de asemenea, coordoneaz dezvoltarea

i formatori europeni în

a

i punerea în aplicare

Re eaua Eurodesk

Re eaua Eurodesk ofer servicii de informare în domeniul tineretului i ajut la diseminarea informa iilor privind Programul Tineret în Ac iune. Partenerii na ionali Eurodesk ofer o serie de servicii de informare public european la nivel na ional, regional i local, care pot include:

servicii de r spuns la întreb ri - telefon, vizit , email, fax etc. consiliere aferent acestora publica ii i resurse evenimente, conferin e, seminarii, etc. acces internet la informare european servicii de formare i sus inere.

16

Sec iunea A – Cine implementeaz Programul?

Sec iunea A – Cine implementeaz Programul? Eurodesk furnizeaz , de asemenea, con inut pentru Portalul

Eurodesk furnizeaz , de asemenea, con inut pentru Portalul European pentru Tineret i ofer servicii de informare online i detalii de contact prin website-ul s u.

Re eaua contribuie la actualizarea datelor de pe Portalul European pentru Tineret, la promovarea i dezvoltarea acestuia. În acest scop, Eurodesk coopereaz cu alte re ele relevante de informare pentru tineret, în special cu Agen ia European de Informare i Consiliere pentru Tineret (ERYICA) i the Asocia ia European de Carduri pentru Tineret (EYCA).

Platforma Euro-Med Tineret

Platforma Euro-Med Tineret vizeaz încurajarea cooper rii, re elele i schimburile între organiza ii de tineret de pe ambele rmuri ale Mediteranei. Aceasta furnizeaz elemente utile, cum ar fi o baz de date pentru c utare de parteneri, un forum de discu ii, profile de ar i informa ii cu privire la finan ri pentru ini iative ale tinerilor.

Structuri de fo 9ti voluntari SEV

Aceste structuri se ocup de aspecte privind tineretul i voluntariatul. Activit ile acestora includ, de regul , oferirea de suport pentru voluntarii SEV i crearea de platforme de comunicare i re ele între fo ti voluntari SEV pentru împ rt irea de experien e.

Pentru detalii, contacteaz Agen ia ta Na ional sau Agen ia Executiv .

17

Tineret în Ac iune – Ghidul Programului 5. Cine poate participa la Programul Tineret în

Tineret în Ac iune – Ghidul Programului

5. Cine poate participa la Programul Tineret în Ac iune?

Tinerii i lucr torii de tineret constituie, firesc, principalele grupuri int ale Programului. Cu toate acestea, Programul ajunge la aceste persoane prin promotori. Condi iile pentru participarea în Program se refer , prin urmare, la ace ti doi actori: ‘participan ii‘ (persoane participante în Program) i ’promotorii‘ (în cele mai multe cazuri, organiza ii legal constituite). Atât pentru participan i, cât i pentru promotori, condi iile de participare depind de ara în care se afl ace tia.

Participan i eligibili

E ti o persoan tân r de 13-30 ani sau o persoan activ în domeniul tineretului sau în organiza ii de

tineret, rezident legal în una din 4 rile Participante în Program sau într-o 4ar Partener ?

Dac r spunsul este da, pute i fi participant într-un proiect Tineret în Ac iune, în func ie de Ac iunea i sub-Ac iunea vizat . Pentru condi iile de participare în anumite Ac iuni sau sub-Ac iuni, consulta i Partea B a acestui Ghid.

Verific , în special:

limite inferioare de vârst - participan ii trebuie s fi atins vârsta minim la termenul limit de depunere a cererii de finan are. De exemplu, dac limita inferioar de vârst este de 15 ani,

participan ii trebuie s fi împlinit 15 ani la termenul limit pentru depunerea cererii de finan are

limite superioare de vârst – participan ii nu trebuie s aib o vârst mai mare decât limita

superioar de vârst la termenul limit pentru depunerea cererii de finan are. De exemplu, dac

limita superioar de vârst este de 28 de ani, participan ii nu trebuie s fi împlinit 29 de ani la

termenul limit pentru depunerea cererii de finan are.

Promotori eligibili

Proiectele Tineret în Ac iune sunt depuse i, în caz de selectare, sunt administrate de promotori reprezetând participan ii.

Sunte i

o organiza ie non-profit sau neguvernamental

un grup informal de tineri

un organism public local sau regional

un organism activ la nivel european în domeniul tineretului (ONGE), cu filiale în cel pu in 8 4 ri

Participante în Program o organiza ie guvernamental interna ional non-profit

o organiza ie care realizeaz profit i organizeaz un eveniment în domeniul tineretului, sportului

sau culturii

legal constituit într-o 4ar Participant în Program sau Partener ?

Dac r spunsul este da, pute i fi promotorul unui proiect Tineret în Ac iune, în func ie de Ac iunea i sub-Ac iunea vizat . Pentru condi iile de participare în diferitele Ac iuni sau sub-Ac iuni, consult Partea B a acestui Ghid.

Dac proiectul vostru este selectat, deveni i un beneficiar‘ al Programului. Un beneficiar este un promotor c ruia îi va fi propus un acord de finan are (contract) pentru realizarea proiectului (acordurile de finan are nu sunt propuse participan ilor în i i).

Ce este un organism activ la nivel european în domeniul tineretului?

Un ONGE trebuie:

s fie legal constituit de cel pu in un an

s fie non-profit

s func ioneze a nivel european, singur sau în coordonre cu alte organiza ii

18

Partea A – Cine poate participa în Program?

Partea A – Cine poate participa în Program? s aib o structur (filiale) i activit i

s aib o structur (filiale) i activit i vizând cel pu in opt 4 ri Participante în Program s fie activ în domeniul tineretului s desf oare activit i în conformitate cu principiile activit ii Comunit ii în domeniul tineretului s implice tinerii în administrarea activit ilor desf urate în beneficiul lor.

;"ri eligibile

În func ie de Ac iune sau sub-Ac iune, pot participa participan i i promotori stabili i în diferite ri. Pentru condi iile de participare la anumite Ac iuni sau sub-Ac iuni, consulta i Partea B a acestui Ghid.

Se face o distinc ie între 4 ri Participante în Program i 4 ri Partenere.

Participan ii i promotorii din 4 ri Participante în Program pot participa la toate Ac iunile Programului Tineret în Ac iune. Participan ii i promotorii din 4 ri Partenere din Vecin tatea UE pot participa la Ac iunea 2 i sub-Ac iunea 3.1 ale Programului Tineret în Ac iune. Participan ii i promotorii din Alte 4 ri Partenere din Lume pot participa la Ac iunea 2 i sub-Ac iunea 3.2 ale Programului Tineret în Ac iune.

;" ri Participante în Program

4 rile Participante în Program sunt urm toarele:

State Membre ale Uniunii Europene (UE) 8

Austria Belgia Bulgaria Cipru Danemarca Estonia Finlanda Fran a Germania

Grecia

Polonia Portugalia Republica Ceh Republica Slovac România Slovenia Spania Suedia Ungaria

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Marea Britanie

Olanda

;" ri Participante în Program membre ale Asocia iei Europene a Liberului Schimb (AELS), Spa

;" ri Participante în Program membre ale Asocia iei Europene a Liberului Schimb (AELS), Spa iului Economic European (SEE)

Participante în Program membre ale Asocia iei Europene a Liberului Schimb (AELS), Spa iului Economic European

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

;" ri Participante în Program – candidate pentru aderare la Uniunea European "

;" ri Participante în Program – candidate pentru aderare la Uniunea European "

Turcia

;" ri Participante în Program – candidate pentru aderare la Uniunea European " Turcia

;" ri Partenere din Vecin" tatea Uniunii Europene

Programul Tineret în Ac iune sus ine cooperarea între 4 rile Participante în Program i urm toarele 4 ri Partenere din Vecin tatea UE:

8 Persoane dintr-o 4ar i Teritoriu de peste M ri i, acolo unde este aplicabil, structurile publice i/sau private dintr-o astfel de 4ar sau Teritoriu, sunt eligibile pentru programul Tineret în Ac iune, f când obiectul reglement rilor Programului i acordurilor aplicabile Statului Membru cu care sunt asociate. Respectivele 4 ri i Teritorii sunt enumerate în anexa 1A a Deciziei Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind Asocierea 4 rilor i Teritoriilor de peste M ri la Comunitatea European (2001/822/CE), JO L 314 din 30 noiembrie 2001.

19

Partea A – Cine poate participa în Program?

Partea A – Cine poate participa în Program? Europa de Sud-Est Europa de Est 9 i

Europa de Sud-Est

Europa de Est 9 i Zona Caucazului

;" ri Partenere din Zona Mediteraneean "

 

Albania Bosnia i Her egovina Croa ia Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei (FYROM) Kosovo, în conformitate cu Rezolu ia 1244/1999 a Consiliului de Securitate ONU Muntenegru Serbia

Armenia Azerbaidjan Belarus Federa ia Rus Georgia Moldova Ucraina

Algeria

Egipt

Iordania

Israel

Liban

Maroc

Autoritatea