Sunteți pe pagina 1din 12

Epopeea poporului carpato-danubian

CUCERIREA NORD-VESTULUI EUROPEI DE C`TRE CARPATO-DANUBIENI

GDWC IRUPD@L FD SRSRU vQ VSD@LXO FDUSDWRGXQCUHDQ VWUCPR>LL FDUSDWRGDQXELHQL >LDX vQFHSXW PLJUD@LD vQ ]RQHOH SURSLFH YLH@LL FDUH DSCUHDX SHVWH WRW vQ (XURSD RGDWC FX UHWUDJHUHD FDORWHL JODFLDUH >L VFKLPEDUHD FOLPHL &LQH DU SXWHD VSXQH FkWH HUH FkWH PLOHQLL DX WUHFXW SkQC FH GHDOXULOH PDL MRDVH VDX DFRSHULW GH SCGXUL SCGXULOH DX SULQV YLD@C LQVHFWHOH SCVCULOH >L vQ VIkU>LW DQLPDOHOH DX vQFHSXW VC OH SRSXOH]H HOH ILLQG XUPDWH vQ PRG ILUHVF GH RDPHQL vQ FCXWDUHD KUDQHL DYkQG vQ HL >L LQVWLQFWXO GH H[SORUDUH 'DFC QH XLWCP SH KDUWD (XURSHL SXWHP YHGHD FXP ODQ@XO &DUSDWR+HUFLQLF VH FRQWLQXC FX FHO 7XULQJLDQ 'H R SDUWH >L GH DOWD D DFHVWHL OLQLL SRUQHVF UkXUL XQHOH VSUH 1RUG DOWHOH VSUH 6XG $VWIHO VSUH 1RUG DYHP %D]LQXO KLGURJHRJUDILF FDUH FXSULQGH (OED 2GUD 9LVWXOD >L 1HPDQ vQ WLPS FH vQ 6XG DYHP FHO DO 'XQCULL 'DQX ]HL@D YHGLFC D SORLL >L D SDML>WLORU ERJDWH QXPLW >L 'DQXELX RUL ,VWUX >L FDUH DGXQC DSURDSH WRDWH DSHOH FH L]YRUCVF SH YHUVDQWXO VXGLF DO OLQLHL VXVDPLQWLWH 2GDWC FX vPEOkQ]LUHD FOLPHL SHODVJLL FDUSDWRGDQXELHQL YRU SRUQL vQ FXFHULUHD OXPLL SUHDQWLFH 2 UDPXUC WLPSXULH QRUGLFC EDOWLFRPD]XULDQC VH YD VHSDUD PDL WkU]LX vQ GRXC VXEGLYL]LXQL GkQG QD>WHUH OD GRXC SRSRDUH JHUPDQLFH >L VODYH 2 D GRXD UDPXUC FHD VXGLFC D FDUSDWRGDQXELHQLORU YD GD QD>WHUH OD VXEGLYL]LXQL D 6XGHVWLFC VXPHULHQLL UDPDQLLWURLHQL GLQ $VLD 0LFC KLWL@LL JDUDPRQLL GLQ QRUGXO $IULFLL E 6XGYHVWLFC FH YD GD QD>WHUH UDVHORU D>D]LVH ODWLQH GLQ (XURSD JHWRGDFLL WUDFLL LOLULL ODWLQLL URPDQLL LWDOLHQLL ,EHULFLL VSDQLROLL SRUWXJKH]LL IUDQFH]LL HWF

177

 5DPXUD HVWLFC FH YD GD QD>WHUH OD VSLULWXDOLWDWHD YHGLFC FDUH YD FXFHUL $VLD VXGXO &KLQHL ]RQD 7DULP %DVLQ 7RFKDULHQL ,QGLD YHGLFLL DULHQL -DSRQLD SRSXOD@LD $LQX HWF 7RW FH VD VSXV SkQC DLFL UHSUH]LQWC PDL GHJUDEC R UHFRQVWL WXLUH ORJLFC GXSC FkWHYD GRYH]L >L UHIHULUL H[WUDVH GLQ SX@LQXO SH FDUH vO >WLP DVWC]L 1H UCPkQH VC LOXVWUCP FH DOWH GRYH]L SRW IL DGXVH OD SX@LQXO SH FDUHO FXQRD>WHP GHMD )LJ  'H OD $WODQWLF >L SkQC OD 0DUHD GH $]XU D H[LVWDW R LPSUHVLRQDQWC DULH FXOWXUDOC R PDQLIHVWDUH FXOWXUDOC GH OD GDQVXO EL]RQLORU GLQ VDQFWXDUXOSH>WHUC GH OD $OWDPLUD 6SDQLD VDX GH OD )RQWGH *DXPH )UDQ@D )HOLQD GH )LOGH> GH OD 3DYORY &HKLD OD 3DQWHUC FDL >L FDYDOHU XFLV GLQ VDQFWXDUXOSH>WHUC GH OD &XFLXODW ?G+ 5RPkQLD RUL OD *DLHQ DWDF GLQ VDQFWXDUXO SH>WHULL *DXUD &KLQGLHL ?G+ 5RPkQLD >L SkQC OD ILJXUD VWUDQLH FRVPLFC D EDVRUHOLHIXOXL GLQ VDQFWXDUXOSH>WHUC GH OD LQFD9HFKH YH]L )LJ >L )LJ  7UHEXLH VCO DPLQWHVF FX SOCFHUH SH GRPXO ,RQ 3DFKLD 7DWRPLUHVFX FDUH vQ FDLHWHOH 'DFR5RPkQLHL YRUEH>WH GHVSUH R XQLWDWH FXOWXUDOCDUKDLFHXURSHDQC SHODVJLFC DSCUXWC vQ SHULRDGD DQLORU ?G+ >L FDUH D GHYHQLW R XQLWDWH VWDELOC OD RUL]RQWXO DQXOXL ?G+ IUDJPHQWkQGXVH vQ WUHL XQLWC@L $FHVWH XQLWC@L VDX GH]YROWDW vQ DFHO DSRJHX DO QHROLWLFXOXL GLIHUHQ@LLQGXVH vQ 3HODVJLD GH 9HVW GH OD $WODQWLF >L SkQC vQ $OSL 3HODVJLD GH &HQWUX GH OD $OSLL 5CVCULWHQL >L 6DUGLQLD SkQC OD 1LSUX >L 0DUHD *HWLFC 0DUHD 1HDJUC GH OD &DUSD@LL 1RUGLFL >L 0DUHD %DOWLFC GLQWUH 2GHU >L 1HDPXQD SkQC vQ 6LFLOLD &UHWD 0DUHD 7UDFLFC DSCUaQG PXOW PDL WkU]LX FkQG SXQWHD GH SCPkQW FH OHJD $VLD 0LFC GH 3HQLQVXOD %DOFDQLFC VH YD SUCEX>L vQ 0DUHD 0HGLWHUDQC vQ XUPC FX GH DQL OCVkQG R SX]GHULH GH QRL LQVXOH >L R QRXC PDUH 0DUHD 7UDFLFC QXPH VFKLPEDW GH JUHFL PDL WkU]LX vQ 0DUHD (JHH L vQ VIkU>LW DYHP 3HODVJLD GH (VW GH OD 0DUHD 7UDFLFC (JHH 0DUHD *HWLFC 1HDJUC >L 1LSUX SkQC OD 'RQ 0XQ@LL &DXFD] >L GH DLFL SHVWH $QDWROLD SkQC vQ LQVXOD &LSUX $QGUH /HURL*RXUQDQ FHUFHWkQG FXOWXULOH DUWD UXSHVWUC HXURDVLDWLFC UHOLJLLOH SUHLVWRULHL D IRVW XQXO GLQWUH SULPLL FDUH DX HYLGHQ@LDW H[WUDRUGLQDUD XQLWDWH D FRQ@LQXWXOXL ILJXUDWLY SHUPDQHQWC SHUVLVWHQWC FRQWLQXLWDWHD UHSUH]HQWCULORU vQ VSD@LX >L WLPS GLQ $VWXULD SkQC OD 'RQ DFHDVWD ILLQG XQLWDWHD FXOWXUDOC >L GHPRJUDILFC GLQ FDUH

178

9ROJD

0$5($ 125'8/8,

0$5($ %$/7,&
$6,$

2&($18/ $7/$17,&

'21

3(/$6*,$ '(
$6785,$

3(/$6*,$ '( &(1758

9ROJD

3(/$6*,$ '(
0$5($ *(7,&1($*5 0$5($ &$63,&

9(67

(67
0(62327$0,$

179
 GH]YROWQGXVH Q GLUHFLL RULJLQDOH Q FHOH WUHL DULL 3(/$6*,$ '( 9(67 3(/$6*,$ '( &(1758 3(/$6*,$ 2/' (8523($1 &,9,/,6$7,21 L 3(/$6*,$ '( (67 VJHLOH LQGLF SULPD L XOWLPD PDUH PLJUDLH GLQ (XURSD Q YUHPHD FDWDFOLVPXOXL JHRFOLPDWHULF L WHFWRQLF GH OD FXPSQD PLOHQLLORU 9,, L 9, G+

3(/$6*,$ /$ $32*(8/ 1(2/,7,&  G+

0$5($ 0(',7(5$1

)LJ +DUWD SUHOXDWC GLQ &DLHWHOH 'DFR5RPaQLHL DQXO QU GHFHPEULH  PDUWLH ,3 7DWRPLUHVFX (G $HWKLFXV

)LJ %DVRUHOLHIXO GLQ VDQFWXDUXO GH OD LQFD9HFKH UHWX>DW GH PLQH GH IDSW VFXOSWDW ?Q SLDWUC GLQ YUHPXUL LPHPRULDOH >L SH FDUH SXWH@L VCO YHGH@L >L ?Q )LJ &RQFOX]LLOH GHVSUH DFHVWD YC ODV SH GYRDVWUC VC OH WUDJH@L RUL GDFC FXULR]LWD WHD QX YC YD OCVD ?Q SDFH YC LQYLW VCO YL]LWD@L OD HO DFDVC OD SLFLRUXO GHDOXOXL 3OH>X DIODW ?Q LPHGLDWD DSURSLHUH D FRPXQHL LQFD9HFKH DUD )CJCUD>XOXL MXGH@XO %UD>RY

180

Epopeea poporului carpato-danubian

VDX LYLW vQ ]RULL LVWRULHL HXURSHQLL SHODVJLL DUKDLFL XQLWDWH FH D DQWUHQDW >L R OLPEC FRPXQC SHODVJD DUKDLFC D RDPHQLORU SDOHROLWLFXOXL >L PH]ROLWLFXOXL DYkQG XQ OH[LF UHGXV OD VWULFWXO QHFHVDU GDU vPERJC@LQGXVH >L GLYHUVLILFkQGXVH GH OD XQ PLOHQLX OD DOWXO ( GH DMXQV VC QH JkQGLP OD VFKLPECULOH OLQJYLVWLFH GLQ XOWLPLL GH DQL FD VC QH SXWHP LPDJLQD FH VD SXWXW vQWkPSOD DWXQFL GH PXOW vQ DQWLFKLWDWHD SHULVWRULHL (XURSHL OLPED SHODVJLFCDUKDLFC D FDUSDWRGDQXELHQLORU GkQG QD>WHUH DFROR GHSDUWH vQ $VLD OLPELL VDQVFULWH vQ WLPS FH vQ (XURSD VXGLFC YD vQIORUL OLPED ODWLQC YXOJDUC FDUH YD GD QD>WHUH FHOHL FXOWH GLVSCUXWC GXSC R SHULRDGD GH PDL SX@LQ GH GH DQL 5DPXUD VXGYHVWLFC D FDUSDWRGDQXELHQLORU v>L YD SXUWD OLPED SHVWH WRW D>D FC GLQ OLPED FHQWUDOC SLYRW YRP DYHD GDFR URPaQC YODKC URPaQC LWDOLDQC UHWRURPDQC VDUGC 5DPXUD HVWLFC FDUSDWRGXQCUHDQC YD IL YRUELWC vQWUH 1LSUX &ULPHHD >L 'RQ&DXFD] GH FHL FH VDX FRQVWLWXLW vQ SULPXO >L DO GRLOHD YDONXUJDQ >L ?G+ vQGHRVHEL GH XUPD>LL ORU UCPD>L SH ORF FDUH VXUSULQG >L D]L SULQ D>D]LVHOH LQVXOH GH URPDQLWDWH YRUELWRUL DL XQHL OLPEL YODKLFH HVWLFH RUL H[WUHP HVWLFH FD vQ UHJLXQHD .HUVRQ RUL vQ 3HQLQVXOD &ULPHHD 8FUDLQD GH D]L RUL SH @CUPXO HVW QRUGHVW DO 0CULL &DVSLFH FD vQ 9DFKL .KXFKQL .XUDNK GLQ 'DJHVWDQ5XVLD >L 3HQLQVXOD %X]DFKL RUL vQ .D]DKVWDQ HWF $O@LL YRU DMXQJH vQ VXGXO &KLQHL WRFKDULHQLL RUL vQ ,QGLD DULHQL OLPED VDQVFULWC RUL FKLDU vQ -DSRQLD SRSXOD@LD $LQX 5DPXUD VXGYHVWLFC D FDUSDWRGDQXELHQLORU YD FRQVWLWXL GH IDSW FHHD FH QXPLP 9HFKHD FLYLOL]D@LH HXURSHDQC DYkQGX>L RULJLQHD vQ VSD@LXO VDFUX FDUSDWRGDQXELDQ &RQFHSWXO GH YHFKHD (XURSC D IRVW SXV vQ FLUFXOD@LH GH 0DULMD *LPEXWDV SURIHVRDUD GH DUKHRORJLH OLQJYLVWLFC GH OD 8QLYHUVLWDWHD GLQ /RV $QJHOHV &DOLIRUQLD FDUH OD SUH]HQWDW vQ OD DO 9,,,OHD &RQJUHV LQWHUQD@LRQDO GH >WLLQWH SUH LVWRULFH >L SURWRLVWRULFH GH OD 6LQJLGXQXP %HOJUDG $FHVWHL UDPXUL vL FRUHVSXQG @LQXWXUL FH VH JCVHVF D]L SH KDUWD (XURSHL vQ 8FUDLQD 5HSXEOLFD 0ROGRYD 5RPkQLD %XOJDULD 6HUELD 0DFHGRQLD 0XQWHQHJUX +HU@HJRYLQD %RVQLD &URD@LD 6ORYHQLD $OEDQLD *UHFLD 7XUFLD 8QJDULD (OYH@LD ,WDOLD FX R H[WUHPLWDWH QRUGLFC $XVWULD &HKLD 6ORYHQLD 3RORQLD >L /LWXDQLD >L R H[WUHPLWDWH VXGLFC PDUFDWC GH LQVXOHOH 6DUGLQLD 6LFLOLD &UHWD &LSUX $FHDVWC UDPXUC VXGYHVWLFC FDUSDWRGDQXELDQC D vQUHJLVWUDW R LPSUHVLRQDQWC GH]YROWDUH QHROLWLFC DGXFkQG SH OXPH FHD PDL YHFKH VFULHUH GH SH SODQHWC FHD GH OD 7CUWCULD

181

5RPkQLD >L FHD PDL IDVFLQDQWC DUKLWHFWXUC D WHPSOHORU &CVFLRDUHOH 5RPkQLD &UDQRQ *UHFLD 3RURGLQ 0DFHGRQLD *UDGHVQLWD %XOJDULD 3DUWD 5RPkQLD 6DUPL6HJHW8VD 5RPkQLD 3DQWHRQXO SHODVJLORU DULHQLLFDUSDWRGDQXELHQL GRPLQDWC GH FXOWXO 6RDUHOXL ]HX GLQ PXQ@LL 6XU\DQXOXL 6XU\D QXPHOH ]HXOXL 6RDUHOXL vQ OXPHD 9HGLFD Q QHFURSROD GH OD &HUQDYRGC 5RPkQLD VDX GHVFRSHULW GRXC VWDWXHWH GLQ FHUDPLFC GLQ RUL]RQWXO DQXOXL ?G+ UHSUH]HQWkQG SHUHFKHD SULPRUGLDOC WDWCOFHU 6DPDVXD >L PXPD SCPkQW 'DNLD QXPLW >L *kQGLWRUXO SRQWRGXQCUHDQ >L VR@LDL 6C QX XLWCP FC FRQGL@LLOH JHRFOLPDWLFH >L vQ VSHFLDO WHFWRQLFH GLQ DQLL ?G+ SkQC vQ ?G+ YRU DIHFWD UCVSkQGLUHD QHDPXOXL QRVWUX FDUSDWRGDQXELDQ $VWIHO vQ SHULRDGD GHVFULVC PDL VXV vQ XUPD FDWDFOLVPXOXL WHFWRQLF VD ULGLFDW SODFD WHFWRQLFC D 0CULL 1HJUH FX  P LQXQGkQG ]RQD FkPSLHL 'XQCULL GH -RV VD UXSW >L VD IRUPDW WUHFCWRDUHD %RVIRUXOXL VD SUCEX>LW vQ 0DUHD 0HGLWHUDQC SXQWHD FH OHDJC %DOFDQLL GH $VLD 0LFC GkQG QD>WHUH OD 3HQLQVXOD %DOFDQLFC >L 0DUHD 7UDFLFC (JHH FX LQVXOHOH HL 7RW vQ DFHDVWC SHULRDGC FHQWUXO VDFUX .RJD,RQ VH YD PXWD GLQ 0XQ@LL %XFHJL GH OD SXQFWXO VHLVPLF DO 9UDQFHL vQ ]RQD PXQWHOXL 6XU\D OD 6DUPL6HJHW8VD vQ YHFKHD VDQVFULWC vQVHPQkQG HX PC JUCEHVF VC FXUJ QWUH DQLL ?G+ VRVH>WH SULPXO YDO UCVCULWHDQ PLJUDWRU vQ DFHDVWC 3HODVJLD VRVH>WH SRSXOD@LD .XUJDQ vQ VWHSHOH 1RUG9HVW3RQWLFH >L YDOHD 'XQCULL RULJLQDUL GLQ DULD 'RQ 9ROJD $FHVW SULP YDO PLJUDWRU GH FCOCUH@L UC]ERLQLFL VH YD RSUL OD FRQIOXHQ@D UkXULORU 6DXVD >L 'UDYD FX 'XQCUHD (O YD FRQWULEXL OD UHYLJRUDUHD PLJUD@LHL SHODVJLFH FDUSDWRGDQXELHQH GLQFROR GH $OSL >L vQ VSHFLDO vQ 3HQLQVXOD ,WDOLFC 3HODVJLLFDUSDWRGXQCUHQL VH YRU RUJDQL]D PDL ELQH DGPLQLVWUDWLY PLOLWDU >L UHOLJLRV VSUH D OXSWD vPSRWULYD SRSXOD@LLORU PLJUDWRDUH Q QXPHOH ]HLWC@LORU VDFUH FD FHO DO UC]ERLXOXL 6RODUHV 6RDUHWkQCU UC]ERLQLF RUL vQ QXPHOH FXOWXOXL VRODUHV ILXO 7DWCOXLFHU 6DPD 6XD 6DOPRV=DOPRV=DOPR[LV UROXO FUHGLQ@HL YD IL UHYLJRUDW Q YHGHUHD DSCUCULL @CULL VH YD GH]YROWD R SURGXF@LH GH DUPH GLQ FH vQ FH PDL SHUIHF@LRQDWH 7HUUD $UXWHOLHQVLV $UGHDO GHYHQLQG vQ ILQDO SULP FHQWUX PHWDOXUJLF DO (XURSHL $VWIHO SULPXO YDO GH SRSXOD@LH .XUJDQ D IRVW DEVRUELW DVLPLODW GH DXWRKWRQLL FDUSDWRGDQXELHQL FDUH VWLPXOD@L >L DJDVD@L GH PLJUDWRUL YRU GD QD>WHUH XQXL SRSRU UC]ERLQLF UC]ERLQLFLL

182

Epopeea poporului carpato-danubian

6RDUHOXL OD DFHO vQFHSXW DO DQLORU  ?G+ FXQRVFXW >L VXE QXPHOH GH SRSRU GDF 'D[VILQ@L FDYDOHUL UC]ERLQLFL SRSRUXO FHO PDL YLWHD] FHO PDL FLQVWLW >L GUHSW GLQ PDVD QHDPXULORU SHODVJLFH +HURGRW ,VWRULL ,9  &DUSDWRGXQCUHQLL DX GHVFRSHULW 6HFHUD YH]L FRPSOH[HOH FXOWXUDOH *XPHOQL@D.DUDQRFR >L &XFX WHQL  &X@LWXO FXUE GLQ VLOH[ DWLQJkQG SkQC OD FP OXQJLPH GHYH QLQG vQ HSRFD PHWDOHORU VDELD GDFLFC vQFRYRLDWC IRORVLWC DWkW OD VHFHUDWXO JUkXOXL FaW >L OD VHFHUDWXO GX>PDQLORU 3OXJXO FX EUC]GDU GLQ FRUQ GH FHUE RUL GLQ VLOH[ PDL WkU]LX ILLQG ICFXW GLQ EURQ] RUL ILHU -XJXO IRORVLW OD WUDF@LXQHD FDUHORU FX ERL 7RSRUXO GLQ VLOH[ PDL WkU]LX ICFXW GLQ EURQ]ILHU WXUQDW vQWUXQ WLSDU GH OXW DUV WRSRU FX GRXC WCL>XUL WLSLF SHQWUX SRSRUXO QRVWUX FDUSDWRGXQCUHDQ 5RDWD SHQWUX ROCULW FkW >L URDWD SHQWUX FDU LQYHQ@LH DWULEXLWC GDFLORU FXFXWHQL &RWLJD FDUXO FCUX@D FX GRXC WUHL VDX SDWUX UR@L 7RDWH DFHVWHD DX IRVW LQYHQWDWH GH VWUCPR>LL QR>WUL 2ULFDUH DOW SRSRU GLQ OXPH VDU PkQGUL FX D>D GHVFRSHULUL H[FHSWkQG SRSRUXO QRVWUX URPkQ FDUH GLQ PRGHVWLH GDFC QX SURVW vQ@HOHDVC OLSVC GH PkQGULH FRQWLQXC VC>L DVXPH R RULJLQH ODWLQRURPDQC QHJOLMkQGX>L DGHYCUDWC LVWRULH 9DOXULOH GH PLJUDWRUL GLQ 5CVCULW DX FRQWLQXDW DVWIHO DYHP XQ DO GRLOHD YDO NXUJDQ ?G+ >L FKLDU XQ DO WUHLOHD ?G+ FDUH GDWRULWC QXPCUXOXL ORU PLF QX YRU LQIOXHQ@D HOHPHQWXO GHPRJUDILF ORFDO $WXQFL OD vQFHSXWXO DQLORU ?G+ SROXO GHPRJUDILF DO SODQHWHL VH DIOD vQ DULD FDUSDWRGXQCUHDQCSRQWLFC D>D vQFkW SRSXOD@LLOH VHPLQRPDGH GLQ VWHSHOH GLQWUH 1LSUX >L 8UDO SCVWRUL GH KHUJKHOLL DWUD>L GH SURVSHULWDWHD >L ERJC@LLOH YHFLQLORU GLQ GUHDSWD 1LSUXOXL YRU DSDUH >L GLVSDUH vQ PDUHD PDVC D SRSXOD@LHL FDUSDWRGXQCUHQH $FHVWH PDVH PLJUDWRDUH .XUJDQ ,, ,,, VDX VWUHFXUDW vQ JUXSXUL PLFL SkQC GHSDUWH vQ YHVWXO (XURSHL XQHOH JUXSXUL DMXQJkQG FKLDU SkQC vQ 3HQLQVXOD ,EHULFC 6SDQLD GH D]L 'DFLL DX SURWHMDW (XURSD GH QCYDOD EDUEDULORU OD IHO FXP XUPD>LL ORU R YRU IDFH PDL WkU]LX /LSVD GH FLYLOL]D@LH IRDPHD KR@LD

183

>L QHHGXFDUHD GH VHFROH vQ VSLULWXO PXQFLL D EDUEDULORU GLQ VWDWHOH 5CVCULWXOXL LD DGXV >L FRQWLQXC VCL DGXFC VSUH QRL Q 'DFLD LQWUDWC vQ SHULRDGD EURQ]XOXL VH FRQVWLWXLH FXOWXUD &R@RIHQL GRPLQDWC GH LGHL UHOLJLRDVH VLPEROXUL PRWLYH VDFUH JCVLP VSLUDOD GXEOC JCVLP FXOWXO EUDGXOXL YH]L PRWLYXO UDPXULORU GH EUDG *HEHOHL]LV EDODXUXO QRULORU v>L IDFH DSDUL@LD FD 0DUHOH =HX DYkQGR DOCWXUHD SH 0DUHD =HL@C %HQGLV ]HL@D SCGXULL /XQLL >L IDUPHFHORU &DUSDWRGDQXELHQLL VH YRU UCVSkQGL vQ OXPH R YRU FXFHUL GDU YRU IL >L HL FXFHUL@L SDU@LDO DVWIHO FLYLOL]D@LLOH FUHDWH GH HL SHODVJRWUDFRPLFHQLDQC SHODVJRWUDFRPLQRLFC SHODVJRWUDFR WURLDQC YRU IL QLPLFLWH FXFHULWH GH XQ JUXS EDUEDU VRVLW GH XQGHYD GLQ HVWXO 0CULL &DVSLFH vQ DQLL  ?G+ vQ YDOXUL DKHL LRQLHQL GRULHQL >L HROLHQL FXQRVFX@L PDL WaU]LX FD JUHFL (L YRU RFXSD WUHSWDW VXGXO 3HQLQVXOWHL %DOFDQLFH $VLD 0LFC QH YRU DOXQJD GLQ LQVXOHOH 0CULL 7UDFLFH YH]L DKHXO 7HPLVWRFOH FRQGXFCWRUXO JUXSXOXL GH JUHFL FDUH YRU FXFHUL LQVXOD /HPQRV GH OD WUDFLL 6LQWKLRQL ?G+ (L YRU VFKLPED >L QXPHOH GLQ 0DUHD 7UDFLFC vQ (JHH 9RU FXFHUL GH OD QRL 7URLD SH FDUH R YRU GLVWUXJH GDU GLQ FXFHULWRUL YRU GHYHQL FXFHUL@L GH FXOWXUD FDUSDWRGXQCUHQLORU (L QH YRU LPSUXPXWD ]HLL >L XQLYHUVXO PLWRORJLF *HEHOHL]LV YD GHYHQL =HXV ]HL@D %HQGLV 9HQXV SH 2UIHX >L %DFKXV vL YRU DVLPLOD ICUC PXOWH VFKLPECUL GH PXOWH RUL UHFXQRVFkQGXVH RULJLQHD WUDFRGDFC 1HVLJXUDQ@D GUXPXULORU ILHUXOXL DXUXOXL JUkXOXL >L YLWHORU vQ 'DFLD @DUD PDPC vL YD GHWHUPLQD SH DFH>WLD SH GDFL VC UCVSXQGC VROLFLWCULORU SULQ vQILLQ@DUHD XQXL RUGLQ HURLFUHOLJLRV FDYDOHUHVF FDUH YD SURPRYD LGHL vQ vQDOWXO VSLULW MXVWL@LDU SRWULYLW RELFHLXULORU GDFLORU SURPRYkQG FHOHEUHOH OHJL SHODVJLFH SHODJLQH EHOODJLQH RUL YODKLFH SXQkQG DVWIHO FDSCW WkOKCULLORU >L SLUDWHULLORU ORFDOH &DYDOHULL DFHVWXL RUGLQ FDYDOHULL 6RDUHOXL vQ]HVWUD@L FX DUPH GH ILHU YRU IL QHW VXSHULRUL LQDPLFLORU ORU 'XSC FXP DP VSXV OD vQFHSXW SHODVJLL FDUSDWRGDQXELHQL VDX GHVSCU@LW vQ GRXC UDPXUL XQD VXGLFC VSLULWXDOLWDWHD YHGLFC SH FDUH DP GLVFXWDWR SDU@LDO >L DOWD WLPSXULH QRUGLFC &HD QRUGLFC YD GD QD>WHUH OD GRXC JUXSXUL PDUL GH SRSRDUH VODYH >L JHUPDQLFH 8Q GRFXPHQW LPSRUWDQW SHQWUX QR@LXQHD GH 'DFLD FkW >L SHQWUX RULJLQHD >L LVWRULD GHVFHQGHQ@LORU HL HVWH &KURQLFOH 5ROO VDX 0RVHOH\ 5ROO R FURQLFC LVWRULFC DO FCUHL RULJLQDO VD SLHUGXW GDU DOH FCUHL FRSLL >L PDQXVFULVH GXSC DFHVWH GRFXPHQWH ICFXWH vQ VHFROXO

184

Epopeea poporului carpato-danubian

;9 vQ WLPSXO GRPQLHL OXL +HQU\ DO 9,OHD VH JCVHVF OD 8QLYHULVWDU\ &ROOHJH GLQ /RQGUD &RUSXV &KULVWL &ROOHJH GLQ &DPEULGJH >L %LEOLRWKHTXH 1DWLRQDOH GLQ 3DULV )LJ  $FHVW GRFXPHQW HVWH R JHQHDORJLH D SRSRDUHORU JHUPDQH R OHJHQGC D DFHVWRUD $VWIHO 6WHSK 6WHOGLXV RUL %RHULQXV HVWH SULPXO ORFXLWRU >L LQL@LDWRU DO SRSRDUHORU JHUPDQH FDUH DUH QRXC GHVFHQGHQ@L FHOH QRXC SRSRDUH JHUPDQLFH YHFKL LQL@LDWRDUH *HDWH 'DFXV 6XHWKHGXV )UHVXV *HWKLXV :DQGDOXV ,XWXV *RWKXV &LQULQLFLXV 7UHEXLH VCL PXO@XPHVF FROHJXOXL GLQ 1HZ -HUVH\ GU $OH[DQGUX %CGLQ FDUH vQ OXFUDUHD 'DFLD GLQ 9HVWXO (XURSHL SXEOLFDWC OD 1HZ <RUN (G 7KH *HU\RQ 3UHVV GHVFULH vQ DPCQXQW >L FX OX[ GH LQIRUPD@LL DFHDVWC OHJCWXUD GLQWUH 'DFLD GH (VW >L 9HVW GH]OHJkQG R LVWRULH SkQC DFXPD QHGH]OHJDWC R LVWRULH OHJHQGDUC UHDELOLWkQG SH ED]H LVWRULFH >L GRFXPHQWDUH RULJLQHD 'DFLHL GLQ YHVWXO (XURSHL &KLDU GDFC RSLQLLOH QRDVWUH QX VXQW vQWRWGHDXQD DFHOHD>L FRQWLQXX VCL SCVWUH] DFHHD>L GHRVHELWC VWLPC 5HYHQLQG OD FHL GHVFHQGHQ@L DL OXL %RHULQXV %RLHU QD HVWH FODU )LJ FC HL QX UHSUH]HQWDX SHUVRDQH FL SRSRDUH LDU SUH LVWRULD GHYLQH GLQWURGDWC XQ URPDQ IDVFLQDQW SROL@LVW FXP GH HL JHUPDQLL SRW DFFHSWD FD GRXC GLQWUH UDPXULOH ORU VC SRDUWH QXPH FD JHDWH >L GDFXV 6C ILH RDUH R VLPSOC FRLQFLGHQ@C RUL VRVLUHD SH WHULWRULXO *HUPDQLHL DWXQFL D XQXL WULE FDUSDWRGDQXELDQ GXSC UHWUDJHUHD FDORWHL JODFLDUH >L vQFCO]LULL FOLPHL VC IL JHQHUDW DFHDVWC OHJHQGC ([LVWC XQ HURX VFDQGLQDY %HRZXOI FRQGXFCWRU DO XQXL SRSRU QXPLW JHDWH JHDWDV JXDWD VDX JXDWDU )ULHGULFK +HHU vQ FDUWHD VD 7KH 0HGLHYDO :RUG 1HZ <RUN 1HZ $PHULFDQ /LEUDU\ GHVFULH WUHL SURIHVRUL LOX>WUL GH OD 8QLYHUVLWDWHD GLQ 3DULV VHFROXO ;,,, WR@L RULJLQDUL GLQ QRUGXO (XURSHL XQXO GLQ HL ILLQG %RHWLXV GLQ 'DFLD $FHVWD HUD UHSUH]HQWDQWXO WH]HL PXOWGH]ECWXWH D GXEOHL UHDOLWC@L >L FDUH GHVFULD FXQRD>WHUHD >L UHOLJLD FD GRXC SULQFLSLL GLIHULWH ILHFDUH DYkQG YDOLGLWDWHD HL SURSULH ,GHLOH OXL HUHWLFH DX IRVW DGXVH OD WCFHUH vQ DQXO SULQWUXQ GHFUHW SDSDO /RFDOL]DUHD JHRJUDILFC D 'DFLHL @DUD OXL %RHWLFXV HVWH FRQWURYHUVDWC 'XSC SURIHVRUXO -HQVHQ 6 6NRYJDDUG WHUPHQXO GH 'DFLD DYHD GRXC VHPLQILFD@LL SULPD VH UHIHUHD OD XQ PHPEUX DO RUGLQXOXL GRPLQLFDQ VDX IUDQFLVFDQ vQVHPQkQG FC SHUVRDQD

185

DSDU@LQHD 3URYLQFLHL 'DFLD vQ FDUH HUDX FXSULQVH WHULWRULLOH PDL PXOWRU @CUL 'DQHPDUFD 1RUYHJLD 6XHGLD >L )LQODQGD $ GRXD VHPQLILFD@LH DU vQVHPQD FC SHUVRDQD DSDU@LQHD @CULL 'DFLD GLQ YHFKLOH WH[WH ODWLQH DOH (YXOXL 0HGLX QXPLWC GH DVHPHQHD 'DQLD VDX 'DQHPDUFD $>DGDU JCVLP GRXC JUXSXUL GH SRSXOD@LL vQ GRXC UHJLXQL JHRJUDILFH GLIHULWH GLQ (XURSD FDUH SRDUWC DFHOHD>L QXPH GH GDFL >L 'DFLD 8Q JUXS HVWH VLWXDW vQ HVWXO (XURSHL vQ YDWUD YHFKLL (XURSH >L FHOCODOW vQ SDUWHD GH QRUGYHVW D FRQWLQHQWXOXL XQGH JCVLP FD VWDW 'DQHPDUFD QXPLWC >L 'DFLD vQ YHFKLOH WH[WH ODWLQH VDX R JCVLP FD SURYLQFLH UHJLXQH QXPLWC WRW 'DFLD LQFOX]kQG GH GDWD DFHDVWD 6XHGLD 1RUYHJLD 'DQHPDUFD >L )LQODQGD &H HVWH LQWHUHVDQW FD GDWDUH LVWRULFC 'DFLD GLQ HVWXO (XURSHL D IRVW PHQ@LRQDWC vQ LVWRULD VFULVC GLQ VHFROXO ,, ?G+ vQ WLPS FH FHD GLQ 9HVW PXOW PDL WkU]LX vQ MXUXO VHFROXOXL ,9 G+ 3HUVRQDO QX FUHG FC SUREOHPD RULJLQLL QD@LRQDOH D OXL %RHWLFXV GLQ 'DFLD WUHEXLH VC ILH GH]ECWXWC vQWUH VXHGH]L >L GDQH]L HL WUHEXLQG VC VH DGUHVH]H 'DFLHL GH (VW DFROR ILLQG FKHLD FDUH OH SRDWH GHVFKLGH X>D SUHLVWRULHL RULJLQLL ORU (VWH RDUH SRVLELO FD SH R DULH JHRJUDILFC GHWHUPLQDWC XQGHYD OD YHVW GH UkXO 5LQ >L OD HVW GH 0XQ@LL &DUSD@L VC H[LVWH GRXC UHJLXQL >L GRXC SRSRDUH FX QXPH LGHQWLFH FX WUDGL@LL FXOWXUDOH UHOLJLRDVH >L OLQJYLVWLFH IRDUWH DVHPCQCWRDUH FDUH VC QX DLEC R OHJCWXUD LVWRULFC vQWUH HOH FDUH VC QX DLEC R LVWRULH XQ WUHFXW >L R RULJLQH FRPXQC" (L SHODVJLLFDUSDWRGDQXELHQL >LDX SXUWDW VLPEROXULOH SHVWH WRDWH ]RQHOH FXFHULWH DVWIHO JCVLP FUXFHD SHODVJLFC QX QXPDL SH XQ YkUI GH ODQFH OD 7RURFHOOR OkQJC 9HQH@LD GDU >L OD 0XQFKHEHUJ *HUPDQLD GLQ %DOFDQL >L SkQC vQ $VLD 0LFC >L GH DFROR SkQC vQ ,QGLD &RUHHD >L ,QGRQHVLD LQVXOD %DOL FHD PDL YHFKH GLQ OXPH JCVLQGXVH OD VXGXO 'XQCULL SH WHULWRULXO %XOJDULHL GH D]L YHFKLPHD HL ILLQG GH SHVWH GH DQL 3DVCUHD KHUDOGLFC D CULL 5RPkQH>WL &RUEXO 3HODVJLF SDVCUHD VIkQWC D ]HXOXL 0LWUD ]HXO 6RDUHOXL DSDU@LQkQG SRSXOD@LHL FHOHL PDL YHFKL GLQ SDQWHRQXO YHGLF DGRUDW D>D GH PXOW vQ UHJLXQLOH 'DFLHL YH]L 1 'HQVX>LDQX 'DFLD SUHLVWRULFC S (G0HULGLDQH DUH vQ SOLVF R FUXFH SHODVJLFC VLPSOC DOWHRUL GXEOC vQ 2FWRLKXO VODYRQHVF WLSCULW OD DFHDVWC FUXFH DUH vQ SDUWHD VXSHULRDUC IRUPD XQHL ]YDVWLFL YHFKL SHODVJLFH VLPERO DO VRDUHOXL UHQCVFXW VDX DO VRDUHOXL GH SULPCYDUC 7RW DVWIHO R JCVLP >L vQ 3VDOWLUHD VODYRURPkQC GH OD

186

'XSC 'DFLD GLQ YHVWXO (XURSHL $ %n',1 1HZ <RUN (G 7KH *HU\RQ 3UHVV 

)LJ &KURQLFOH 5ROO VDX 0RVHOH\ 5ROO VHF ;9 $FHVW GRFXPHQW HVWH R JHQHDORJLH D SRSRDUHORU JHUPDQH R OHJHQGC D DFHVWRUD $VWIHO 6WHSK 6WHOGLXV RUL %RHULQXV HVWH SULPXO ORFXLWRU >L LQL@LDWRU DO SRSRDUHORU JHUPDQH FDUH DUH QRXC GHVFHQGHQ@L FHOH QRXC SRSRDUH JHUPDQLFH YHFKL LQL@LDWRDUH *HDWH 'DFXV 6XHWKHGXV )UHVXV *HWKLXV :DQGDOXV ,XWXV *RWKXV &LQULQLFLXV

)LJ 2FWRLK VODYRQHVF SDUWHD D GRXD WLSCULW GH GLDFRQXO &RUHVL 9H]L %LEOLRJUDILD URPaQHDVFC YHFKH YRO , S 

187

 %LDQX >L +RGRV %LEOLRJUDILD URP 7RP, )LJ  /D LXOLH OD ELVHULFD 'RPQHDVFC GLQ &XUWHD GH $UJH> D IRVW GHVFRSHULW PRUPkQWXO OXL 1HJUX9RGC vQ PRPHQWXO vQ FDUH D IRVW ULGLFDWC SLDWUD GH SH VDUFRIDJ D DSCUXW LPDJLQHD QHDOWHUDWC D 0DUHOXL 'RPQ >L 3UHRW GLQ YHDFXO DO ;,,,OHD JLXOJLXO YRLHYRGXOXL ILLQG DFRSHULW FX VHPQXO VDFUX SHODVJLF FUXFHD SHODVJLFC 'DFC QH XLWCP vQ 0LFD FURQLFC D UHJLORU GLQ /HLUH VFULVC vQ ;,, G+ JCVLP (UDW (UJR 'DQ 5H[ LQ 'DFLD 3HU 7ULHQQLXP 'DQ D IRVW GHFL UHJH vQ 'DFLD WLPS GH WUHL DQL Q SDUWHD GH MRV D DFHOHLD>L SDJLQL 5: &KDPEHUV DGXFH R QRWC LQIRUPDWLYC GHRVHELWC 'DFLD 'HQ0DUN 'XSC R UHH[DPLQDUH D GRFXPHQWXOXL 0RVHOH\ 5ROO VH SRDWH REVHUYD FC DWkW QXPHOH UHJHOXL 'DQ FkW >L DO SRSRUXOXL 'DQL VXQW DEVHQWH GLQ DFHVW GRFXPHQW DSDUL@LD ORU LVWRULFC ILLQG PXOW PDL WkU]LH 'DQL 'DQLD 'DQHPDUFD VXQW QXPH PDL UHFHQWH FH DX vQORFXLW QXPHOH WUDGL@LRQDO GH 'DFLD 9HQLUHD GDQLORU GLQ QRUGXO 6FDQGLQDYLHL D GHSODVDW R SDUWH D SRSXOD@LHL GH GDFL SH WHULWRULXO 2ODQGHL GH D]L XQGH ORFXLWRULL HL VXQW FXQRVFX@L >L D]L VXE QXPHOH GH 'XWFK FDUH VH SURQXQ@C GDFL $YHP 5R\DO 'XWFK 2LO &RPSDQ\ RUL 'XWFK (DVW ,QGLD &RPSDQ\ 'XWFK 5HIURPHG &KXUFK HWF 'LQ QHIHULFLUH vQ 5RPkQLD GH D]L DYHP XQ SRSRU SUHRFXSDW vQ SULPXO UkQG GH VXSUDYLH@XLUHD IL]LFC >L PDL SX@LQ GH RULJLQL GH LGHQWLWDWHD OXL UHDOC Q SOXV HYHQLPHQWH QHILUH>WL >L GUDPDWLFH ODX ICFXW VC>L XLWH DGHYDUDWD RULJLQH QFHUFCULOH UHSHWDWH GH DO IDFH SH SRSRUXO GDFRURPaQ VC>L XLWH LGHQWLWDWHD QD@LRQDOC >L LVWRULFC VH SDUH FC DX UHX>LW 6C QX XLWCP FC R PLQFLXQC UHSHWDWC GHYLQH XQ DGHYCU GH YDORDUH vQ WLPS FH XQ DGHYCU QHJOLMDW WUHFH vQ VSD@LXO RFXOW 2DUH DFHDVWC KLSQR]C GH VHFROH OD FDUH HVWH VXSXV SRSRUXO GDFRURPDQ VC QX DLEC XQ VIkU>LW" 'DFRURPaQLL VC QX>L SRDWC GHVFRSHUL DGHYCUDWD RULJLQH LVWRULH" $GHYCUXOXL vL WUHEXLH GRXC OXFUXUL FLQHYD VCO URVWHDVFC >L FLQHYD VCO DXGC 'HFL SULPXO SDV D IRVW ICFXW

188