Sunteți pe pagina 1din 12
Biletul nr. 1 (C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtd istorie a romanilor pentru tineret indeosebi) 1. ComenteazA punctul de vedere al celor doi emitatori privind prezenfa elementului geto-dac in limba romana. 2. Prezinta elementele de structur& si de compozitie specifice limbajului/ stilului stinfificilustrate in textul dat. 3. Exprimi-fi o opinie argumentatd despre urmAtoarea afirmafi a autorilor: ,[..] este sigur ca romanii au pastrat vechiul nume, autohton.” Biletul nr. 2 (Sorin Alexandrescu, Paradoxul roménesc) 1. Prezint& contextul istoric si sociocultural la care se refer’ emitatorul in fragmentul selectat 2. Motiveaza sensul figurat al secventei ,Geografia si istoria au plasat Romania intre Europa central, Europa Hisiriteand si Balcani, asemeni unei insule de latinitate pierdute intr-o mare slava si ungaré”, prin evidentierea rolului pe care il indeplineste in contextul dat. 3. Pornind de la ideile formulate de Sorin Alexandrescu in textul-suport, exprim& un punct de vedere argumentat fata de existenta sau nonexistenfa unui ,,paradox roménesc”. Biletal nr. 3 (C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtd istorie a roménilor pentru tineret indeosebiy 1. Prezint& perspectiva din care emitatorii analizeaz& procesul romanizarii si al formarii poporului roman, 2. Evidenfiaza constructia discursului argumentativ in textul dat (structuri si tehnici argumentative, conectori). 3. Analizeaz argumentele si sau contraargumentele pe care le formuleazit cei doi emifitori, pentru a combate opiniile unor ,,istorici straint”. Biletul nr. 4 (Florin Constantiniu, O istorie sincera a poporului roman) 1, Comenteaza atitudinea emifatorului fafa de etmogeneza romédnilor si fata de istoria poporului romén, referindu-te la ttlul lucraii si la textul citat. 2. Argumenteazi, pro sau contra afirmatiei ci fragmentul selectat ilustreaza atdt caracteristicile textului informativ, cat si pe acelea ale textului argumentativ. 3. Comenteaza, pe baza cunostinfelor si a convingerilor personale, relevanta sau nonrelevanfa exemplelor la care apeleaz’ istoricul Florin Constantiniu pentru a-si sustine afirmatiile. Biletul nr. 5 (Vasile Parvan, fnceputurile vieqii romane la gurile Dundrii) 1, ComenteazA opinia emipitorului privind ,,invafafii care scriu istoria popoarelor”. 2, Prezinta caracteristicile textului descriptiv (tehnici si structuri descriptive, particularitati ale limbajului la nivelurile lexico-semantic, morfosintactic, stilistico-textuale ete.). 3. Pornind de la cele dou modele de invajayi pe care le schijeazi Vasile Pérvan, formuleaza o judecata de valoare bazati pe convingerile personale, privind calitifile pe care trebuie si le intruneasca un omul de stints /de cultura in lumea contemporana. Biletul nr. 6 (P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii romanesti) 1, Prezinta contextul istoric si sociocultural Ia care se refer§ emifatorul in fragmentul selectat. 2. Comenteaz particularitafile limbajului la nivel morfosintactic (frecventa substantivelor si a adjectivelor, alternanfa timpurilor verbale prezent / imperfect, mulfimea determinatilor atributive etc.), in raport cu tipul de text ilustrat de fragmentul dat. 3. Exprima-fi o opinie argumentat& despre afirmafia autorului: Patrunderea bogditasilor romani in Dacia are ca urmare ridicarea oraselor noi cu canalizare, case de piatré, monumente publice, palate, amfiteatre, bét, portice etc., intr-o jard locuitd pand de curdnd de triburi barbare. Biletul nr. 7 (P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturil romdnesti) 1. Prezint& originalitatea punctului de vedere al emititorului referitor la retragerea romanilor sfarsitul secolului al II]-lea. ‘Comenteaza rolul interogafiei inifiale, prin raportare la caracteristicile textului argumentativ. Interpreteaz consecinfele celor doud retrageri din Dacia dintr-o alti perspectiva, cea a procesului de formare a limbii romane. tul nr. 8 (Nicolae Manolescu, Istoria critica a literaturii roméne, 1) 1. ComenteazA perspectiva / perspectivele din care autorul analizeazA contributia lui Grigore Ureche la ‘ntemeierea prozei medievale in limba romana 2. Prezinta elementele de structura si de compozitie specifice textului descriptiy, ilustrate in fragmentul selectat (particularitati ale organizArii textuale, tehnici si structuri descriptive, dispunerea ideilor in descrierea obiectiva / nonartistica ete.). 3. Exprim&-fi o opinie argumentata privind afirmatia A scrie cel dintdi in limba in care vorbese de céind lumea ai tai $i tu insugi inseamnis a trece un prag important, prin referire la particularitajile Umanismului roménesc. 1 Biletul nr. 9 (Miron Costin, Opere alese. Letopiseful Tarii Moldovei. De neamul motdovenilor) 1, Comenteaza ipostaza / ipostazele emifatorului si contextul in care acesta a emis mesajul citat 2. Prezint& conventiile specifice cuvdntului introductiv al autorului, aga cum sunt acestea ilustrate in Predoslovie catre cetitoriu, scrisi de Miron Costin in 1675. 3. Exprima-ti o opinie argumentatd privind valoarea de adevir a afirmafici despre cartea ce ye invafd cu, acele trecute vremi sd pricepem cele viitoare”, in raport cu o scriere istoriograficd din sec. al XVU-lea, Biletul nr. 10 (Grigore Ureche, Letopiseyul Téirii Moldovei) 1, Comenteaza perspectiva din care autorul realizeaza portretul lui $tefan cel Mare in fragmentul citat. 2, Prezinta caracteristicile textului descriptiv (tehnici si structuri descriptive, particularitati ale limbajului la nivelurile lexico-semantic, morfosintactic,stilistico-textuale etc.) 3. Exprima un punct de vedere personal referitor la valoarea artistic& / nonartistic& a portretului realizat de Grigore Ureche, prin comparare cu arta portretului in opera literara. jetul nr. 11 (Dan Horia Mazilu, Marit cronicari ai secolului al XVIH-lea) 1, Prezint& punctul de vedere al emiitorului privind contextul in care ,,infloresc” scrierile.istoriografice in secolul al XVII-lea. 2. Motiveazai prezenta repetat a enumeratiei in fragmentul citat 3. Comenteazi ideile formulate in textul selectat, pe baza cunostinfelor si a convingerilor personale. Biletul nr. 12 (lon Rotaru, Literatura romani veche) 1. Prezint& perspectiva / perspectivele din care autorul analizeazi contributia lui Dimi dezvoltarea culturii gia literaturii romane. 2. Comenteazi particularititile limbajului la nivel stilistico-textual, avand in vedere numai primal alineat din fragmentul reprodus. 3. Argumenteazi un punct de vedere personal asupra rolului pe care |-a avut Dimitrie Cantemir in contextul istoric si cultural al Umanismului romanesc. Cantemir la Biletul nr. 13 (Romul Munteanu', Huminismul, ID) 1. Prezinta intenfia cu care emitatorul adreseazs receptorului indemnul Sapere aude! 2. Comenteazi rolul exclamatiilor si al interogatiilor prezente in fragmentul selectat. 3. Interpreteazt opiniile prezentate in textul dat, din perspectiva lumii contemporane. Biletul nr. 14 (M. Eliade, Aspecte ale mitului, cap.IX, Supravietuiri $i camuflaje ale miturilor, , Miturile lumii moderne") 1. Comenteazii punctul de vedere al emititorului privind unul dintre ,, Miturile lumii moderne”, mitul ,originii nobile”. 2. Prezinti elementele de structura si de compozitie specifice textului descriptiv, ilustrate in fragmentul selectat (particularitati ale organizirii textuale, tehnici si structuri descriptive, caract ale limbajului etc.). 3. Argumenteazi pro sau contra ideii c& popoarele care ,s-au cantonat in istoria nationalé [...] au ajuns in cele din urmd la un provincialism cultural”. Biletul nr. 15 (Costache Negruzzi, Amintiri de junefe, Cum am invajat romaneste) 1. Prezinta contextul istoric si sociocultural la care se refer emigatorul in fragmentul selectat. 2. Prezinta conventiile scrierii memorialistice, pe baza textului-suport. 3. Exprima-fi o opinie argumentat& privind rolul inva{améntului in limba romana la inceputul secolului al XIX-lea, Biletul nr. 16 (lon Ghica, Scrisori cdtre Vasile Alecsandri) 1. Prezinti contextul istoric si sociocultural la care se refera emitatorul in fragmentul selectat, 2. Evidentiaza tipul de text ilustrat de fragmentul dat (text narativ, descriptiv, informativ, argumentativ sau normativ), prin reliefarea a doua elemente specifice de structura sau de compozitie. 3. ComenteazA viziunea Iui Ion Ghica asupra progresului pe care fl aduce secolul al XIX-lea dintr-o alts perspectiva, cea a dezvoltirii literaturii in perioada pasoptista. Biletul nr, 17 (Neagu Djuvara, fntre Orient si Occident, capitolul Boierii) 1, Identificd intentia cu care emifitorul prezinti schimbarea stilului de viata in ‘T&rile Romane la inceputul veacului al XIX-lea. 2. Evidentiaza relatia dintre campul semantic dominant gi tema textului selectat. 3. Exprima un punct de vedere personal privind relevanta aspectelor alese de Neagu Djuvara pentru a ilustra schimbarea paradigmei culturale, trecerea de la modelul oriental la cel occidental, Biletul nr. 18 (Neagu Djuvara, fntre Orient si Occident. Tarile roméne la inceputul epocii moderne) 1. Comenteaza punctul de vedere al emititorului privind rolul ,,generatiei de la 1848” in faurirea Roméniei moderne. . Motiveaza valoarea expresiva a verbelor la perfectul compus utilizate in alineatul al doilea. . Argumenteaza pro sau contra afirmatiei c& pasoptistii ,,Au sorbit cu nesay din izvoarele culturii apusene; au adoptat institujii noi, au innoit limba, au creat pe de-a-ntregul o literaturd de valoare universal, au inceput in liniste, un proces democratic, intr-un ritm nemaicunoscut de vreo altd tard din Europa”. Biletul nr. 19 (Adrian Marino, Actualitatea ideologiei pasoptiste) 1. Precizeaz& perspectiva din care autorul analizeazi contributia pasoptistilor la dezvoltarea cults romaine. 2. Prezinti tehnicile si structurile argumentative ide 0 singurdi metoda imediata si practicd de recuperare a intérzierii culturale Biletul nr. 20 (G. Antonescu, Literatura romana in epoca pasoptista, in Limba si literatura roménd) 1. Comenteazi perspectiva / perspectivele din care autoarea studiului demonstreazi angajarea generatiei pasoptiste ,,pe multiple si variate planuri 2. Prezint& elementele de structura si de compozitie specifice textului argumentatiy, ilustrate in fragmentul citat, (particularitati ale organizirii textuale, tehnici si structuri argumentative, conectori etc.). 3. Exprima-ti o opinie argumentata privind urmatoarea afirmatie: ,,Unele dintre scrierile lor raémén, totusi, puncte de referinga in istoria literard: Zburdtorul lui Heliade Radulescu, Alexandru Lépusneanul al lui Negruzzi [...], Pastelurile lui Alecsandri”. Biletul nr. 21 (Nicolae Manoleseu, Istoria erticd a literaturi romiine) 1. Prezinti contextul cultural la care se referd emititorul in fragmentul selectat, 2. Comenteaza rolul citatului inserat in textul reprodus. 3. Exprima un punct de vedere argumentat privind punctele convergente si punctele divergente semnalate de criticul Nicolae Manolescu intre ,prima generatie romanticé?” si romantismul eminescian. Biletul nr. 22 (lon Ghica, Scrisori catre Vasile Alecsandri) 1. Motiveaza punctul de vedere al emifétorului in contextul in care a fost emis mesajul 2. Prezint& conventiile scrierii epistolare, pe baza textului-suport. 3. Exprima-{i o opinie argumentata privind afirmatia ,Lucram fiecare cu cuvdntul si cu condeiul, dupa puterile mijloacelor noastre, la dezvoltarea nationalitaii roméne”. Biletul nr. 23 (Gh. Bulgit, Vasile Alecsandri, in Limbaj si arta literard tn opera scriitorilor romani) 1. Prezinté contextul in care este analizata activitatea lui Vasile Alecsandri de catre autorul studiului criti 2. Demonstreazi caracterul fictional / nonfictional al mesajului emis de criticul literar Gh. Bulgar. 3. Argumenteazi un punct de vedere personal asupra contribufiei Iui Alecsandri la ,innoirea resurselor expresive ale roménei literare”. Biletul nr. 24 (Vasile Alecsandri, Iasii in 1844) 1. Identificd intentia cu care emifitorul prezint& scl veacului al XIX-lea. 2. Prezint& patru caracteristici ale textului descriptiy, ilustrate in fragmentul selectat (elementele de structura si de compozitie, tehnici si structuri descriptive, particularitaqi ale limbajului ete.) 3. Exprima un punct de vedere personal privind relevanfa aspectelor alese de Alescandri pentru a ilustra schimbarea paradigmei culturale, ,marea prefacere” de la jumatatea veacului al XIX-lea. \barea stilului de viafd in Tarile Roméne la inceputul