Sunteți pe pagina 1din 5

// Contabilitatea dividendelor //

Ce sunt dividendele? Uzual, dividendele reprezinta distribuirea de sume banesti sau in natura catre asociatii/actionarii unei entitati, distribuire ce se realizeaza proportional cu numarul de parti sociale/actiuni detinute de fiecare asociat/actionar. Ce reprezinta dividendele din punctul de vedere al legislatiei? Ar trebui sa privim dividendele din doua perspective: pe de o parte din punctul de vedere al legii de organizare si functionare a societatilor comerciale, pe de alta parte din punctul de vedere al legislatiei fiscale. Daca abordam dividendele din punctul de vedere al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 67 alin. (1), dividendul reprezinta cota parte din profit ce se distribuie fiecarui asociat. Ca si sfera de impozitare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 pct. 12 incadreaza in categoria dividendelor orice distribuire in bani sau in natura, efectuata de catre o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, cu urmatoarele exceptii: distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare; distribuirea, in bani sau in natura, efectuata in legatura cu rascumpararea titlurilor de participare, ce nu modifica procentul de detinere a titlurilor pentru niciun participant; distribuirea, in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea persoanei juridice; distribuirea, in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti. Se observa deci, ca prevederile legislatiei fiscale in materie de dividende sunt mult mai cuprinzatoare decat cele ale legii de organizare si functionare a societatilor comerciale. Cine sunt beneficiarii dividendelor? Orice persoana, fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate beneficia de plata dividendelor, in conditiile detinerii de titluri de participare la o persoana juridica. Cine are obligatia stabilirii si distribuirii dividendelor? Art. 1172 din Codul fiscal stabileste ca obligatia de propunere si de repartizare a dividendelor revine Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor (AGA). Conditii pentru repartizarea dividendelor Nu se pot distribui dividende din profituri fictive sau in conditiile in care entitatea inregistreaza pierdere. Termenul de prescriere Legea nr. 31/1990 stabileste ca termenul de prescriere in cazul dividendelor neridicate este de 3 ani.

Inregistrarea in contabilitate a dividendelor EXEMPLU Se considera o entitate A cu 4 actionari, structura actionariatului precum cotele de detinere prezentandu-se astfel: o entitate persoana juridica romana B, cota de detinere 60% din capitalul social, perioada in care s-a detinut aceasta cota fiind mai mare de 3 ani; o entitate persoana juridica straina C, cota de detinere 20% din capitalul social, perioada in care s-a detinut aceasta cota fiind mai mare de un 1 an; o persoana fizica romana D, cota de detinere 10% din capitalul social; o persoana fizica nerezidenta E, cota de detinere 10% din capitalul social.

La sfarsitul anului 2007, entitatea inregistreaza un profit net de 100.000 lei. In adunarea de aprobare a situatiilor financiare ale anului 2007, AGA decide sa repartizeze respectivul rezultat, astfel: - 10% la rezerve legale; - 5% la alte rezerve; - restul la dividende. Reflectarea in contabilitate a repartizarii rezultatului anului 2007 Trebuie mentionat faptul ca, in ceea ce priveste problematica dividendelor, se opereaza cu 3 momente calendaristice: data declararii, reprezentand data la care Adunarea Generala a Actionarilor aproba repartizarea profitului in dividende; data inregistrarii, respectiv data la care se evidentiaza dreptul de a ridica dividendele; data platii, respectiv data la care dividendele sunt platite efectiv actionarilor.

ATENTIE! Ceea ce este foarte important de retinut este faptul ca in contabilitate, dividendele produc inregistrari contabile numai dupa aprobarea repartizarii rezultatului, si nu la data bilantului. Astfel, ca o consecinta, la data bilantului dividendele nu sunt recunoscute ca datorie in bilantul anului caruia ii revin, ele fiind inregistrate in contul 117 Rezultatul reportat, urmand ca la momentul aprobarii situatiilor financiare de catre AGA acestea sa se reflecte ca o datorie catre actionari, in conformitate cu prevederile pct. 222 alin. (4) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Inregistrarea repartizarii profitului la entitatea A a) Inregistrarea repartizarii profitului in rezerve legale, in bilantul anului 2007 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale 10.000

b) La inceputul anului 2008, se inchide contul de profit si pierdere. 121 Contul de profit si pierdere = % 129 100.000 10.000

Repartizarea profitului 117 Rezultatul reportat

90.000

c) In luna aprilie a anului 2008, dupa sedinta AGA de aprobare a bilantului se inregistreaza repartizarea profitului pe destinatiile stabilite prin hotarare AGA. 117 Rezultatul reportat = % 1068 Alte rezerve 457/B Dividende de plata 457/C Dividende de plata 457/D Dividende de plata 457/E Dividende de plata 90.000 5.000 51.000 17.000 8.500 8.500

Intrucat impozitul pe dividende este un impozit cu retinere la sursa, entitatea A are obligatia calcularii, retinerii si virarii la bugetul statului a impozitului pe dividende. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 36 din Codul fiscal, dividendele platite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana sunt impozitate prin aplicarea unei cote de 10% asupra dividendului brut platit de catre o persoana juridica romana. Ca si consecinta, aplicarea cotei de 10% nu se aplica in cazul in care societatea beneficiara a dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, incepand cu anul 2009, din titlurile de participare, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii dividendelor, in acest caz entitatea fiind scutita de plata impozitului pe dividende. In ceea ce priveste impozitul pe dividende aferent persoanelor fizice rezidente si nerezidente, entitatea are obligatia virarii la bugetul statului a unui impozit in cuantum de 16% din valoarea dividendelor brute incasate. ATENTIE! De retinut este faptul ca, in cazul persoanelor fizice nerezidente, in conformitate cu prevederile art. 118 din Codul fiscal, in cazul existentei unor conventii pentru evitarea dublei impuneri, cota de impunere nu poate depasi valoarea celei stabilite prin conventie. d) Inregistrarea retinerii impozitului pe dividende 457 Dividende de plata = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 4.420

NOTA Contul de impozit, la fel ca si cel pentru dividende trebuie sa contina analitice distincte pe fiecare tip de impozit retinut (persoane fizice, persoane juridice, nerezidenti).

Calculul impozitului pe dividende de plata: Dividendele aferente persoanelor juridice romane 51.000 lei sunt neimpozabile (detinerea participatiilor este pe o perioada mai mare de 2 ani si intr-un procent mai mare de 15%). Dividende aferente persoanelor juridice nerezidente 17.000 lei Cota de impozit 10% I. Impozit retinut 1.700 lei Dividende aferente persoanelor fizice din Romania 8.500 lei Cota de impozit 16% II. Impozit retinut 1.360 lei Dividende aferente persoanelor fizice nerezidente 8.500 lei Cota de impozit 16% III. Impozit retinut 1.360 lei IV. Impozit de virat la bugetul statului (I + II + III) 4.420 lei. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la buget pana pe 25 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata. Toate sumele distribuite sub forma de dividende vor fi inscrise in Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. De asemenea, pentru dividendele distribuite persoanelor fizice, entitatea va intocmi si va depune, pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul precedent, Declaratia 205 declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa. e) Inregistrarea platii impozitului catre bugetul statului 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 4.420

f) Inregistrarea platii dividendelor catre actionari % 457/B Dividende de plata 457/C Dividende de plata 457/D Dividende de plata 457/E Dividende de plata = 5121 Conturi la banci in lei 80.580 51.000 15.300 7.140 7.140

NOTA Trebuie amintit ca dividendele pot ramane temporar la dispozitia entitatii, caz in care in contabilitate se va inregistra:

% 457/B Dividende de plata 457/C Dividende de plata 457/D Dividende de plata 457/E Dividende de plata

455 Sume datorate actionarilor/asociatilor

80.580

2. Inregistrarea primirii dividendelor de catre persoana juridica romana B In contabilitatea beneficiarului, persoana juridica romana, veniturile din dividende se inregistreaza in functie de categoria participatiei (titluri detinute la entitatile legate prin interese de participare, titluri detinute sau investitii efectuate la entitatile afiliate, titluri detinute pe termen scurt), la momentul cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. a) Inregistrarea dividendelor cuvenite 453 = 761 51.000 Decontari privind interesele de participare Venituri din imobilizari financiare

b) Inregistrarea incasarii dividendelor 5121 Conturi la banci in lei = 453 Decontari privind interesele de participare 51.000

S-ar putea să vă placă și