Sunteți pe pagina 1din 11

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Bibliografie general

Bailly, Dictionnaire grec-francais, Hachette, Orleans, 1894 1 (1963 26 ). Novum Testamentum Graece et Latinae, 1994 27 , Stuttgart. Bible – traduction oecumenique, ed. rev. 1995, Alliance Biblique universelle, Le Cerf. *** Dictionnaire de la theologie chretienne, Encyclopaedia universalis, Albin Michel, Paris, 1998.

Bibliografie special

I. Apologe i de limb greac , EIBMBOR, Bucure ti, 1997 sau PSB vol. 2

1. Sfântul Iustin Martirul i Filosoful

Apologia I în favoarea cre tinilor Apologia II în favoarea cre tinilor Dialogul cu iudeul Tryfon

2. Teofil al Antiohiei

Trei c r i c tre Autolic (S. chr. 20, 1948)

3. Atenagora Atenianul

Solie în favoarea cre tinilor (Source chretienne 3, 1943)

Despre învierea mor ilor

II. Clement Alexandrinul Scrieri I (PSB 4) Protrepticul (S. chr. 2, 1961),

271

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Pedagogul (S. chr. 70, 1960; 108, 1965; 158,

1947)

Scrieri II (PSB 4) Stromate (S. chr. I, 30, 1951; II, 38, 1954; V 278, 279)

III. Origen

Scrieri alese III (PSB 8) Despre principii (Peri archon) Comentariu sur S. Jean, Les Edition du Cerf, 1966, t. I (c. I-IV) (S. chr., 120)

IV. Sfântul Atanasie cel Mare,

Scrieri I, EIBMBOR, 1987, PSB, vol. 15. Tratat deapre Întruparea Cuvântului i despre ar tarea Lui nou în trup C tre elini (Cuvânt împotriva elinilor) (P.G., 25,

3-96)

Cele trei cuvinte împotriva arienilor (P.G., 26,

11-526)

Scrieri II, PSB 16, EIBMBOR, Bucure ti, 1988. Epistola întâi c tre Serapion, Episcopul de Thmuis, împotriva celor care hulesc i spun c Duhul Sfânt este creatur Epistola a doua c tre acela i Episcop Serapion, împotriva celor care declar c Fiul este creatur Despre Duhul Sfânt. Epistola aceluia i, c tre acela i Episcop Serapion Despre Duhul Sfânt, c tre acela i episcop Serapion

272

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Epistola despre sinoadele ce s-au inut la rimini, în Italia i la seleucia, în Isauria C tre Epictet, Episcopul Corintului Epistola c tre Episcopul Adelfie, împotriva arienilor C tre Maxim Filosoful Via a Cuviosului P rintelui nostru Antonie

Opera Sfântului Atanasie cel Mare, conform textelor publicate în Sources chretienne Deux apologies (S. chr. 56, 1958) Discours contre les paiens (S. chr. 18, 1947) Lettre a Serapion (S. chr. 158, 1947) Sur l’ incarnation du Verbe (S. chr. 199, 1947)

Bibliografie

1. Ad mu A.I., Literatur i filosofie cre tin ,

Editura Fides, Ia i, vol. 1.

2. Ad mu A.I., Filosofia Sfântului Augustin,

Editura Polirom, 2001

3. Afloroaei tefan, Cum este posibil filosofia

în estul Europei, Ed. Polirom, Ia i, 1997.

4. Anghelescu Gheorghe F., Timp i dincolo de

timp. Considera ii din antropologia patristic clasic r s ritean , Editura Universit ii Bucure ti, 1997.

5. Aristotel, Metafizica, Editura IRI, Bucure ti,

1996.

6. Aubenque Pierre, Problema fiin ei la Aristotel,

Teora, 1998.

273

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

7. Balca Nicolae, Istoria filosofiei antice,

EIBMBOR, 1982. 8. Banu Ion, Heraclit din Efes, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1963. 9. Beaufret Jean, Lec ii de filosofie, Editura Amarcord, Timi oara, 1999.

10. Bergson Henri, Introducere în metafizic

(Ed. Institutul european, 1998. 11. Biemel Walter, Heidegger, Editura Humanitas, 1996.

12. Boboc Alexandru, Filosofie contemporan ,

EDP, Bucure ti, 1980.

13. Boboc Alexandru, Filosofia contemporan ,

EDP, Bucure ti, 1982.

14. Borella Jean, Criza simbolismului religios,

Editura Institutului european, 1995.

15. Brehier Emile, Filosofia lui Plotin, Ed.

Amarcord, Timi oara, 2000.

16. Brehier Emile, Histoire de la Philosophie,

tome I, Paris, p. 316.

17. Bres Yvon, Psihologia lui Platon,

Humanitas, 2000.

18. Bulgakov Serghei, Rugul care nu se mistuie,

Ed. Anatasia, 2001.

19. Buzescu N.C., ,,Logos, trinitate i

ecleziologie la Pedagogul lui Clement Alexandrinul", în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976.

20. Idem, Logos i Kyrios în Stromatele lui

Clement Alexandrinul, în Studii Teologice, nr. 3-4,

1977.

21.

Cassirer

Humanitas, 1994.

Ernst,

274

Eseu

despre

om,

Ed.

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

22. Chif r Nicolae, R s ritul i Apusul cre tin în

ap rarea dogmei Sfintei Treimi în secolul al IV-lea, în

Dialog teologic (revista Institutului teologic romano- catolic), nr. 5 (Sfânta Treime - izvorul i temeiul unit ii cre tine), Ed. Presa Bun , Ia i, 2000.

23. Chi escu Nicolae, Fiin a dogmei, în “Studii

teologice”, nr. 3-4/1953, p. 1888-209.

24. Codoban Aurel, Sacru i ontofanie (Pentru o

nou filosofie a religiilor), Polirom, Ia i, 1998. 25. Coman Ioan G., Probleme de filosofie i

literatur patristic , EIBMBOR, Bucure ti, 1995.

26. idem, i Cuvântul S-a f cut trup, Editura

Mitropoliei Banatului, Timi oara, 1993.

27. idem, Patrologie, EIBMBOR, Bucure ti, vol.

1,1984.

28. idem, Patrologie, vol. 2, 1985.

29. idem, Elemente de antropologie în opera

Sfântului Iustin Martirul i Filosoful (Logosul în cadrul lumii i al istoriei), în Ortodoxia nr. 3, 1968. 30. idem, Persoana Logosului Iisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice, în Studii Teologice nr. 9-10, 1972.

31. idem, Ideea de crea ie i antropologie în

scrierile Sfântului Atanasie, în Mitrolopolia Banatului,

nr. 10-12, 1974. 32. idem, Teoria Logosului în apologiile

Sfântului Iustin Martirul i Filosoful, Bucure ti, 1942.

Cornea Andrei, Mentalit i culturale i

33.

forme artistice în epoca romano-bizantin (300 – 800), Ed. Meridiane, Bucure ti, 1984.

34. Crouzel Henri, Origen, Editura Deisis, 1999.

275

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

35. Devitt Michael, Kim Sterelny, Limbaj i

realitate. O introducere în filosofia limbajului, Ed Polirom, 2000.

36.

Dodds E.R., Grecii i ira ionalul, Polirom,

Ia i, 1998.

37.

Dumitriu Anton, Aletheia (Încercare asupra

ideii de adev r în Grecia antic ), Ed.Eminescu, 1984.

38. Dumitriu A., Istoria logicii, Ed. Tehnic ,

Bucure ti, 1993.

39. Eliade Mircea, Imagini i simboluri, Ed.

Humanitas, 1994. 40. Eliade, Nostalgia originilor, Humanitas,

1994.

 

41.

Eliade, Eseuri, Editura tiin ific , Bucure ti,

1991.

 

42.

***Eliadiana, Ed. Polirom, Ia i, 1997.

43.

Evdokimov Paul, Prezen a Duhului Sfânt în

Tradi ia ortodox , Ed. Anastasia, 1995.

44.

Feren Eduard, Cristologie, Ed. Presa Bun ,

Ia i, 1998.

45.

***Filosofie contemporan , Ed. Garamond,

Bucure ti

46. Fouille Alfred, Histoire de la philosophie,

Paris, Libraire Delagrave, 1919.

Manfred,

deschideri filosofice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995.

47.

Frank

Postmodernismul

48. Foucault Michel, Cuvintele i lucrurile, Ed.

Univers, Bucure ti, 1996.

49. Galeriu P rintele, Jertf i r scump rare,

Ed. Harisma, 1991.

50. Ghideanu Tudor, Con tiin a filosofic de la

Husserl la Teillard de Chardin, Ed. Junimea, 1981.

276

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

51. Girard René, Despre cele ascunse de la

întemeierea lumii, Nemira, 1999.

52. Guthrie W.K.C., O istorie a filosofiei

grece ti, Ed. Teora, 1999.

53. Hadot Pierre, Ce este filosofia antic , Editura

Polirom, Ia i, 1997.

54. Heidegger Martin, Fiin i Timp, Editura

Jurnalul literar, 1994.

55. Heidegger , Repere pe drumul gândirii,

Editura Politic , Bucure ti, 1988

56. Heidegger, Timpul imaginii lumii, Ed.

Paideia, Bucure ti, 1998.

57. Heidegger, Parmenide, Humanitas, 2000.

58. Heidegger, Introducere în metafizic , Editura Humanitas, Bucure ti, 1999.

59. Heidegger Martin, Originea operei de art ,

Ed. Univers, Bucure ti, 1982.

60. Hefele Charles Joseph, Histoire de conciles

d´apres les documents originaux,Paris, tome I, premiere parti, 1907.

61. Ioan Paul II, Fides et Ratio. Scrisoare

enciclic cu privire la raporturile dintre credin i ra iune, Editura Presa Bun , Ia i, 1999.

Iord chescu Cicerone, Istoria vechii

literaturi cre tine, Ia i, 1934, vol. 1.

62.

63. Janet Paul, Gabriel Seailles, Histoire de la

philosophie – les problemes et les ecoles, Paris, Libr. Ch. Delagrave, Paris, 1907.

64. Koyre Alexandre, De la lumea închis la

universul infinit,,Humanitas, 1997.

277

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

65. Lane Anthony N.S., Daniel Bulzan, .a.,

Erezie i logos. Contribu ii româno-britanice la o teologie a postmodenit ii, Ed. Anastasia, 1996.

66. Lovejoy Arthur O., Marele lan al Fiin ei

(Istoria ideii de plenitudine de la Platon la Schelling), Humanitas, 1997.

67. Lossky Vladimir, Vederea lui Dumnezeu,

Ed. Deisis, Sibiu, 1995.

68. Lossky, Teologia mistica a Bisericii de

R s rit, Editura Anastasia.

69. Lossky, Introducere în teologia ortodox ,

Ed. enciclopedic , Bucure ti, 1993.

70. Marrou H. I., Biserica în antichitatea târzie

303 – 604, Ed. Teora, 1999.

în

gnoseologia teologic , Ed. Bizantin , Bucure ti, 1997.

72. Meyendorff John, Hristos în gândirea

cre tin r s ritean , EIBMBOR, 1997.

Teologia bizantin ,

EIBMBOR, 1996.

74. Micle Veniamin, Cuvântul lui Dumnezeu în

Sfintele Taine în Biserica Ortodox , în ,,Ortodoxia”,

4/1972.

75. Mihoc pr. drd. Constantin, Sfântul Atanasie

cel Mare, despre Întruparea Logosului i mântuire, în Studii teologice, nr. 5-6, 1989.

71.

Matsoukas

Nikos,

Introducere

73.

Meyendorff

John,

76. Negoi pr. Ilie, Unele aspecte ale

arianismului dup condamnarea lui la Niceea 325, în Glasul Bisericii, nr. 5-6, 1969.

77.

Parain

Brice,

Logosul

Univers enciclopedic, 1998

278

platonician,

Ed.

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

78. Peters Francis, Termenii filosofiei grece ti,

Ed. Humanitas, 1997.

79. Platon, Opere III, Ed. iin ific i

enciclopedic , Bucure ti, 1978.

80. Platon, Opere VI, Ed. tiin ific i

Enciclopedic , Bucure ti, 1989.

81. Ple u Andrei, Limba p s rilor, Ed.

Humanitas, 1994.

82. Popa Gheorghe, Comuniune i înnoire

spiritual în contextul seculariz rii, Editura Trinitas,

2000.

83. Popovici Arhim. Iustin, Epistolele Sfântului

Ioan Teologul, Ed. Bizantin , Bucure ti, 1998.

84. Radu pr. prof. Dumitru, Mântuirea - a doua

crea ie a lumii, în Ortodoxia, nr. 2, 1986.

85. R mureanu Ioan, Istoria Bisericii universale,

EIBMBOR, Bucure ti, 1992.

86. R mureanu, Lupta ortodoxiei contra

arianismului, în Studii teologice nr. 1-2, 1961.

87. idem, Sinodul I ecumenic de la Niceea.

Condamnarea ereziei lui Arie. Sinodul niceean, în Studii teologice, nr. 1-2, 1977.

88. Robin Leon, , La pensee greque, Paris, 1932.

89. Rorty Richard, Pragmatism i filosofie

postnietzschean , Ed. Univers, Bucure ti, 2000.

90. Ross David, Aristotel, Ed. Humanitas, 1998.

91. Schwane Joseph, Histoire des dogmes, tome

II (Periode patristique, 325-787), Beauchesne, 1903.

92. Sl tineanul P.S. Prof. Irineu, Iisus Hristos

sau Logosul înomenit (Editura România cre tin , f r an de apari ie).

279

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

93. Dumitru St niloae, Înv t tura Sfântului

Atanasie cel Mare despre mântuire, în Studii teologice, nr. 5-6, 1973.

94. Dumitru St niloae, No iunea dogmei, în

„Studii teologice”, nr. 9-10/1964.

95. St niloae Dumitru, Teologia dogmatic

ortodox , EIBMBOR, vol. 1, 1996.

96. Suppes Patrik, Metafizica probabilistic ,

Humanitas, 1990. 97. T u an Grigore, Filosofia lui Plotin, Ed.

Agora, 1993.

98. Teodorescu G. Dem, Istoria filosofiei antice,

Lito-Tipografia Carol Göbl, 1893.

99. Tixeront J., Précis de Patrologie, Paris,

Libraire Victor Lecofre, 1927.

100. Tixeront, Histoire des dogmes, vol. II (325-

430), Paris, Libraire Victor Lecoffre, 1922.

101. Tofan, Origen, Br ila, 1996.

102. Tofan Sergiu, De la arhaic la liturgic, Ed.

Alterego-Christian.

103. Tudosescu Ion, Metafilosofie, Ed. Funda iei

,,România de mâine”, Bucure ti, 1997.

104.

Velasco

J.

Martin,

Introducere

în

fenomenologia religiei, Polirom, Ia i, 1997.

105. Vernant J.-P., Mit i gândire în Grecia

antic , Ed. Meridiane, 1995.

106. Vlachos Mitropolitul Hierotheos, Cugetul

Bisericii Ortodoxe, Ed. , Bucure ti, 2000.

107. Vlad Sofron, Prologul Evangheliei a patra,

Tipografia universal , Cluj, 1937.

108. Vl du escu Gheorghe, Aristotelismul ca

filosofie a individualului, Editura Paideia, 1997.

280

Bibliografie Creatie si intrupare Cordoneanu Ion www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

109. Vl du escu Gheorghe, Introducere în

istoria filosofiei Orientului antic, Ed. tiin ific i enciclopedic , Bucure ti, 1980.

110. Vl du escu, Filosofia neotomist în Fran a,

Editura tiin ific , Bucure ti, 1973.

111. Vl du escu, Filosofia primelor secole

cre tine, Editura enciclopedic , Bucure ti, 1995.

112. Zizioulas Ioannis, Fiin a eclesial , Editura

Bizantin , Bucure ti, 1996. 113. Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico- philosophicus, Ed. Humanitas, 1991. 114. Yannaras Christos, Heidegger i Areopagitul, Ed. Anastasia, 1996. idem, Persoan i Eros, Ed. Anatasia, Bucure ti,

2000.

281