Sunteți pe pagina 1din 3

RECAPITULARE CLASA IV FI Ș E 1

1.

Calcula ț i:

a)

num ă rul cu 47 mai mare decât 58;

num ă rul de 4 ori mai mare decât 178;

b) num ă rul cu 56 mai mic decât 102;

c)

d) num ă rul de 5 ori mai mic decât 3015.

2.

Calcula ț i:

a)

dublul num ă rului 137;

b) triplul num ă rului 215;

c)

jum ă tatea num ă rului 432;

d) treimea num ă rului 738;

e)

sfertul num ă rului 436.

3.

Se dau numerele: a = 48 + 6; b = 48 – 6; c = 48 · 6 ș i d = 48 : 6. Calcula ț i:

a)

a + b + c + d;

b) a · b + c : d;

c) a + b + c : d;

4.

a) Efectua ţ i ş i compara ţ i numerele x ş i y, unde:

x

= 2013 [2012 + (2011 2010)] ş i y = 2014 [2013 (2011 2010)]

5.

Calcula ţ i a (b c), unde:

a

= 1 + 2 + 3 + … + 2013,

b = 108 + 109 + 110 + … + 149,

c

= 13 + 14 + 15 + … + 42.

6.

Calcula ț i suma S = 1 + 3 + 5 +

+ 95 + 97 + 99:

7.

S ă se verifice:

{[(102 + 3) : 7 – 11] · 13 + 8} · 19 + 2 · 190 = 2014

8. Un tat ă cu vârsta de 40 ani are trei copii cu vârstele 6 ani, 8ani ș i 10 ani. Peste câ ț i

ani vârsta tat ă lui va fi egal ă cu suma vârstelor copiilor.

9. Calculat ț i suma tuturor resturilor împ ă r ț irilor la 6 ale numerelor naturale de la 0 la 49.

10.

Câte numere de trei cifre sunt egale cu r ă sturnatele lor?

11.

Calcula ț i suma celor mai mici 100 numere naturale.

12.

Scrie ț i num ă rul 15 ca sum ă de termeni al c ă ror produs s ă fie 15.

15.

În urm ă cu ș apte ani, un tat ă era de cinci ori mai în vârst ă decât fiul s ă u. Suma

vârstelor lor actuale este 64 ani. Afla ț i vârsta actual ă a fiului.

16. Suma a trei numere este 724. Primul num ă r m ă rit cu 3 este de dou ă ori mai mic

decât al doilea num ă r mic ș orat cu 4. Al treilea num ăr este de patru ori mai mare dec ă t

primul num ă r. Afla ț i numerele.

17. Dac ă împ ă r ț im numere naturale la 7, ce resturi se pot ob ține?

18. Dac ă într-o diferent ț a desc ă zutul cre ș te cu 12, iar sc ă z ă torul se mic ș oreaz ă cu 7,

afla ț i cu cât cre ș te diferen ț a.

19. Câte numere naturale de 4 cifre au ultima cifr ă 4?

20. Tat ă l, mama ș i fiul au împreun ă 76 ani. Fiul este cu 26 ani mai mic decât mama, iar

mama este cu 3 ani mai mic ă decât tata. Ce vârst ă are fiecare?

21. Se consider ă num ă rul n = 12345678910111213

cifra de pe locul 2013?

2010201120122013. Care este

22. S ă se calculeze diferen ț a dintre produsul ș i suma numerelor 36 ș i 27.

23. Calcula ț i suma dintre câtul ș i restul împ ă r ț irii lui 478 la 7.

24. Suma a dou ă numere naturale consecutive este egal ă cu 749. Afla ț i cele dou ă

numere.

25. Suma a dou ă numere este 13. Dac ă împ ă r ț im suma lor la diferenc ț a lor, ob ț inem

câtul 2 ș i restul 3. Afla ț i cele dou ă numere.

26. La produsul numerelor 34 ș i 43 adaug ă câtul numerelor 123 ș i 3.

27. Afla ț i suma a trei numere ș tiind c ă primul este 19, al doilea este de 18 ori mai mare

decât primul ș i al treilea este de 3 ori mai mic decât al doilea.

28. Suma a dou ă numere naturale este 568. Afla ț i cele dou ă numere ș tiind c ă unul din

ele este egal cu triplul celuilalt.

29. Bogdan a citit într-o zi 83 de pagini dintr-o carte. În a doua zi a citit cu 26 de pagini

mai mult decât în prima zi. Ș tiind c ă în primele dou ă zile a citit 3/5 din totalul paginilor, afla ț i câte pagini mai are de citit ș i câte pagini are cartea.

30. Un stilou cost ă cât 3 caiete, iar 2 stilouri ș i 3 caiete cost ă 54 lei. Afla ț i pre ț ul unui

stilou ș i pre ț ul unui caiet.

31. Scrie ț i în ordine descresc ă toare numerele: 3524; 3452; 5432; 2523; 5342.

32. Gigel are 80 lei. Cu un sfert din aceast ă sum ă î ș i cump ă r ă un tricou, iar cu o

jum ă tate din suma r ă mas ă î ș i cump ă r ă o minge. Ce sum ă de bani îi r ă mâne?

33. Suma a trei numere este 412. Primul num ă r, mic ș orat cu 52, este egal cu jum ă tatea

celui de-al doilea num ă r ș i cu treimea celui de-al treilea num ă r. Care sunt numerele?

34. Calculat ț i diferen ț a dintre produsul numerelor 17 ș i 28 ș i câtul numerelor 192 ș i 6.

35. Într-o cutie sunt 4 sticle a câte 3 litrii fiecare, 3 sticle a câte 6 litrii fiecare ș i 6

sticle a câte 5 litrii fiecare. Câ ț i litrii sunt în cutie?

36. Suma a trei numere naturale consecutive este 480 cm. Afla ț i numerele.

37. Suma a dou ă numere este 335, iar unul din numere este cu 59 mai mare decât

cel ă lalt num ă r. S ă se afle cele dou ă numere.

38. Iulia a cump ă rat 16 creioane ș i 8 caiete. Fiecate creion a costat 5 lei, iar pre ț ul

tuturor creioanelor este egal cu pre ț ul tuturor caietelor. Afla ț i cât a costat un caiet.

39. Completa ț i ș irul 1; 6; 12; 19; 27; 36;

cu înc ă trei termeni.

40. Folosind o singur ă dat ă fiecare din cifrele 3; 0; 9; 1; 7; 2; 8; scrie ț i cel mai mare ș i

cel mai mic num ă r natural posibil.