Sunteți pe pagina 1din 9

Gr. Sc.

Economic – Rm-Sarat-
Tehnician în activități economice

Panaite Gabriel

Tema:

Activitatea de întreținere și reparere a


utilajelor
Prin uzura normala de functionare se intelege un
fenomen fizic inevitabil datorat mai multor factori: mecanici,
termici, oxidare, oboseala, etc.
 
Ca urmare a uzurii fizice a utilajului de producție are loc
un proces de pierdere treptată a valorii de întrebuimțare și,
în cele din urmă, o pierdere a capacității lui de a saatisface
o necesitate socială, ducând în final, în felul acesta, la
pierderea valorii lui.
 
Organizarea pe baze ștințifice a lucrărilor de întreținere
și reparare a utilajelor trebuie să țină seama de
particulăritățile utilajului și de modul de uzură fizică a
diferitelor părți componente ale acestuia.
 
Din analiza comportamentului la uzura fizică a pieselor,
semifabricatelor, subansamblelor sau mecanismelor care
compun utilajul de producție se constată că uzura lor se
produce în mod diferit în timp. La un motor de pilda, cel mai
rapid se uzează lagărele, pistoanele, segmenții, în timp ce la
Folosirea utilajului de producție în condițiile
optime, necesită de asemenea, în scopuri
preventive a unor măsuri de întreținere, care să
împiedice uzura prematură și operații de control și
revizie care să permită depistarea din timp a
eventualelor defențiuni.
 
Prin reparaţie se înţelege o lucrare efectuată
periodic în scopul asigurării menţinerii în stare de
funcţionare a mijloacelor fixe, în general şi a
utilajului de producţie, prin care se înlătură
defectele constatate în funcţionare şi se
realizează înlocuirea totală sau parţială a aceslor
părţi care au o durată mai mică de funcţionare în
comparaţie cu altele.Într-o primă etapă de
organizare empirică reparaţiile se efectuau asupra
utilajelor atunci când acestea ieşeau din funcţiune
datorită uzurii. Aceasta modalitate era
Pentru a se evita uzura excesivă a utilajului, a
preveni ieşirea accidentală din funcţiune şi a asigura
executarea unor reparaţii de calitate cu costuri minime s-a
urmărit elaborarea unor sisteme de organizare a executării
reparaţiilor care să dea posibilitatea satisfacerii
următoarelor cerinte de bază :
a) cunoaşterea datei calendaristice a scoaterii
din functiune a utilajului pentru reparaţii ;
b) stabilirea din timp a felului reparaţiilor ce
trebuie efectuate şi a duratei de execuţie în vederea
pregătirii materialelor, utilajelor şi a forţei de muncă
necesare executarii lor;
c) determinarea mijloacelor financiare necesare
pentru realizarea reparaţiilor.
Pornindu-se de la aceste 3 cerinte au fost elaborate
două sisteme de organizarea executării reparării utilajului şi
anume: sistemul de reparaţii pe baza constatărilor şi
sistemul reparaţiilor preventiv planificate.

Ţinând seamă de toate aceste lipsuri s-a trecut la


folosirea sistemului de reparaţii preventiv-planificate
 
Pentru maşinile, utilajele şi instalaţii,
executarea reparaţiilor potrivit sistemului de
reparaţii preventiv-planificate prevede
următoarele categorii de intervenţii :
a)revizia tehnică (Rt) ;
ex: un control periodic asupra utilajului.
b) reparaţia curentă, care poate fi de gradul I
(RC1) şi de gra­dul II (RC2) ;
ex: schimbarea de ulei, a unor garnituri,etc..
c) reparaţia capitală (RK).
Ex: scoaterea utilajului in afara liniei de
productie si repararea sau modernizarea acestuia.
Pe baza acestor date, folosind relaţiile cunoscute
se poate determina numărul de intervenţii de acelaşi
fel care trebuie făcute în cadrul unui ciclu.

 
Prin elaborarea sistemului de reparatii

Prin elaborarea sistemului de reparatii preventiv-


planificate s-a urmărit asigurarea unui dublu
caracter ansamblului de măsuri de întreţinere şi
reparaţii şi anume :
a)profilactic;
Caracterul profilactic rezultă din faptul că
acest sistem prevede adoptarea unor măsuri de
întreţinere şi control prin care să se prevină
posibilitatea apariţiei unei uzuri premature care să
ducă la scoaterea din uz a utilajului înainte de
termenul fixat.
 

Caracterul planificat rezultă din faptul că


diferitele
Asigurarea lucrări dedublu
acestui întreţinere
caracterşiconferă
reparare pe care
sistemului de
Ie conţine
reparaţii sistemul se efectuează
preventiv-planificate o superioritatela anumite
evidentă
termene
asupra calendaristice
sistemului stabiliteîn mod
anterior, influenţând dinainte, cu o
direct asupra
ridicării
motivare calităţiiştiintifică
reparaţiilor, a reducerii duratei de execuţie a
corespunzatoare.
acestora şi a costurilor de producţie.
În ţara noastră, pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii a utilajului de producţie se foloseşte de regulă
sistemul de reparaţii preventiv-planificate.
Cu ocazia reviziei tehnice se pot efectua şi operaţii
de reglare şi consolidare a unor piese şi subansamble,
care să asigure o funcţionare normală a utilajului până
la prima reparaţie.
Pentru executarea reparaţiilor potrivit sistemului
de reparaţii preventiv-planificate, întreprinderea
industrială întocmeşte un plan de reparaţii şi un plan
de cheltuieli pentru acestea.
Elaborarea planului de repraţii necesită
cunoaşterea urmatoarelor elemente de bază :
a)durata ciclului de repraţii ;
b)structura ciclului de repraţii ;
c) durata (intervalul) dintre intervenţii sau
repraţii (în ore de funcţionare) ;
d)timpul de staţionare în reparaţie,
exprimat în zile lucrătoare;
e)procentul costului de reparaţie.
În afara acestor intervenţii sistemul de reparaţii
preventiv-planificate necesită şi activitatea de
întreţinere şi supraveghere zilnică a utilajului.

Asigurarea funcţionarii normale a diferitelor


maşini, utilaje sau instalaţii între două categorii de
intervenţii necesită efectuarea în mod zilnic a unor
lucrări de întreţinere şi reparaţii, din rândul cărora fac
parte cele de ungere şi curaţire zilnică, de reglare a
mecanismelor, de ajustare a lagărelor, de control a
funcţionării diferitelor piese şa. Aceste lucrări de
întreţinere şi supraveghere zilnică se execută de
muncitorii care lucreaza la diferitele maşini sau, în
anumite cazuri, de muncitori specializaţi (ungători,
reglori), pe baza regulilor de întreţinere a utilajului şi
de înlăturare a micilor defecte, fără a se proceda însă
la înlocuirea de piese.