Sunteți pe pagina 1din 2

Pre?edintele Romniei dispune de o serie de atribu?ii pe care le exer cit? f?r? s? aib?

nevoie de concursul Primului Ministru sau al unui alt ministru . 1. Atribu?ii n raporturile cu Guvernul: a. desemnarea candidatului la func?ia de Prim-Ministru. Rolul Pre?edintelui se rezum? la a desemna un candidat pentru func?ia de Pri m Ministru, candidat care urmeaz? s? primesc? votul de ncredere de la Parlament, al?turi de ntreaga echip? guvernamental?; b. numirea Guvernului , pe baza votului de ncredere acordat de Parla ment. c. revocarea ?i numirea unor membrii ai Guvernului, n caz de remanie re guvernamental? sau de vacan?? a postului; d. consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente ?i de impo rtan?? deosebit?; e. participarea Pre?edintelui la ?edin?ele Guvernului ?i prezidarea lor. - in cazul unor probleme de interes na?ional care privesc politica extern?, ap? rarea na?ional?, asigurarea ordinii publice. Pre?edintele nu semneaz? hot?rrile ?i ordonan?ele adoptate n cadrul ? edin?elor la care a participat ?i pe care le-a prezidat. Situa?iile n care Pre?edintele particip? la aceste ?edin?e sunt de 2 categorii: - cnd se discut? problemele prev?zute de art.87 - la solicitarea Primului Ministru. 2. Atribu?ii exercitate n leg?tur? cu alte autorit??i publice: a. este Pre?edinte al Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii(CSAT). b. atribu?ii de numire sau de participare la numire n diferite func ?ii publice. Aceaste decrete nu sunt contrasemnate de Primul Ministru

3. Atribu?ii exercitate n domeniul ap?r?rii ?i n situa?ii excep?ionale: - Declararea mobiliz?rii generale sau par?iale a for?elor armate. Parlamentul aprob? ?i Pre?edintele declar? mobilizarea par?ial? sau genera l?. Excep?ie -n cazuri excep?ionale Presedintele declara mobilizarea, ia r hot?rrea de mobilizare este supus? ulterior aprob?rii Parlamentului, ntr-un int erval de cel mult 5 zile de la adoptarea ei. - Respingerea agresiunii armate.

Pre?edintele , n caz de agresiune armat?, are 2 obliga?ii constitu?ionale: - s? ia m?suri urgente pentru respingerea agresiunii armate; - s? le aduc? la cuno?tin?a Parlamentului, ct mai urgent printr-un m esaj. n situa?ia n care Parlamentul este n vacan??, el se convoac? de drept n 24 de ore de la declan?area agresiunii.

- atribu?ii exercitate n domeniul politicii externe a. ncheierea n numele Romniei, a tratalelor interna?ionale. Procedura de ncheiere a tratatelor interna?ionale percurge urm?toarele faze: - negocierea de c?tre Guvern; - trimiterea spre ratificare ntr-un termen rezonabil de la semnare (Pre?edintele este liber s? semneze sau nu tratatul semnat de Guvern, el putnd s ? refuze semnarea acestuia, cnd consider? c? interesele statului impun acest lucr u); -ratificarea de c?tre Parlament (moment din care tratatul face pa rte din dreptul intern). b. Acreditarea misiunilor diplomatice ale Romniei n alte state ?i rec hemarea reprezentan?ilor diplomatici ai Romniei din alte state; c. Aprob? nfiin?area, desfiin?area ?i schimbarea rangului misiunilor diplomatice; d. Acreditarea, pe lng? Pre?edintele Romniei, a reprezentan?ilor dipl omatici ai altor state.