Sunteți pe pagina 1din 44

Disciplina: DEONTOLOGIA FUNCłIONARULUI PUBLIC Prof.univ.dr.ADELA VOICU

1.SINTEZĂ CURS (pag.1)

2.GRILE EVALUARE (pag.34)

BIBLIOGRAFIE

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici (Publicată în Monitorul Oficial nr.157 din 23 februarie 2004)

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici (Publicată în Monitorul Oficial nr.600 din 8 decembrie 1999)

Legea nr.251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici ( Publicată în Monitorul Oficial nr.574 din 4 iulie 2006)

Codul de conduită a funcŃionarilor publici legiferat prin Legea nr.7 din 2004 şi modificată prin Legea nr.50 din 2007 reglementează normele de conduită profesională a funcŃionarilor publici. Normele de conduită profesională prevăzute de codul de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcŃie publică în cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice ale administraŃiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităŃilor administrative autonome, denumite în continuare autorităŃi şi instituŃii publice. În înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarilor publici, definim următorii termeni:

a) funcŃionar public - persoana numită într-o funcŃie publică ;

b) funcŃie publică - ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite de autoritatea sau

instituŃia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenŃelor sale;

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituŃiile şi

autorităŃile publice a drepturilor, libertăŃilor şi intereselor legitime ale cetăŃenilor, recunoscute de

ConstituŃie, legislaŃia internă şi tratatele internaŃionale la care România este parte;

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obŃinut, în mod direct

sau indirect, pentru sine ori pentru alŃii, de către funcŃionarii publici prin folosirea reputaŃiei, influenŃei, facilităŃilor, relaŃiilor, informaŃiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcŃiei publice;

e) conflict de interese - acea situaŃie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect,

al funcŃionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta

independenŃa şi imparŃialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcŃiei publice deŃinute;

f) informaŃie de interes public - orice informaŃie care priveşte activităŃile sau care rezultă din

activităŃile unei autorităŃi publice ori instituŃii publice, indiferent de suportul ei;

g) informaŃie cu privire la date personale - orice informaŃie privind o persoană identificată sau

identificabilă. Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităŃii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraŃiei şi a faptelor de corupŃie din administraŃia publică, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi

profesionale corespunzătoare creării şi menŃinerii la nivel înalt a prestigiului instituŃiei funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăŃit să se aştepte

din partea funcŃionarilor publici în exercitarea funcŃiilor publice;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăŃeni şi funcŃionarii publici, pe de o

parte, şi între cetăŃeni şi autorităŃile administraŃiei publice, pe de altă parte. Principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor publici sunt

următoarele:

1

a) supremaŃia ConstituŃiei şi a legii, principiu conform căruia funcŃionarii publici au îndatorirea

de a respecta ConstituŃia şi legile Ńării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcŃionarii publici au îndatorirea de a

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcŃiei publice;

c) asigurarea egalităŃii de tratament a cetăŃenilor în faŃa autorităŃilor şi instituŃiilor publice,

principiu conform căruia funcŃionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în

situaŃii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcŃionarii publici au obligaŃia de a îndeplini

atribuŃiile de serviciu cu responsabilitate, competenŃă, eficienŃă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparŃialitatea şi independenŃa, principiu conform căruia funcŃionarii publici sunt obligaŃi să

aibă o atitudine obiectivă, neutră faŃă de orice interes politic, economic, religios sau de altă

natură, în exercitarea funcŃiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcŃionarilor publici le este interzis să solicite

sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alŃii, vreun avantaj ori beneficiu în

considerarea funcŃiei publice pe care o deŃin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcŃie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcŃionarii publici pot să-şi

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcŃiei publice şi în

îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu funcŃionarii publici trebuie să fie de bună-credinŃă;

i) deschiderea şi transparenŃa, principiu conform căruia activităŃile desfăşurate de funcŃionarii

publici în exercitarea funcŃiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăŃenilor. FuncŃionarii publici au obligaŃia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenŃelor autorităŃilor şi ale instituŃiilor publice.

În exercitarea funcŃiei publice, funcŃionarii publici au obligaŃia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiŃiile legii, transparenŃa administrativă, pentru a câştiga şi a menŃine încrederea publicului în integritatea, imparŃialitatea şi eficacitatea autorităŃilor şi instituŃiilor publice. FuncŃionarii publici au obligaŃia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte ConstituŃia, legile Ńării şi să acŃioneze pentru punerea în aplicare a dispoziŃiilor legale, în conformitate cu atribuŃiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. FuncŃionarii publici trebuie să se conformeze dispoziŃiilor legale privind restrângerea exerciŃiului unor drepturi, datorată naturii funcŃiilor publice deŃinute. FuncŃionarii publici au obligaŃia de a apăra în mod loial prestigiul autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abŃine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. FuncŃionarilor publici le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităŃii sau

instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluŃionare şi în care

autoritatea sau instituŃia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte condiŃii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaŃiile la care au acces în exercitarea funcŃiei publice, dacă această

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile

instituŃiei ori ale unor funcŃionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenŃă şi consultanŃă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de

acŃiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităŃii ori instituŃiei publice în care îşi

desfăşoară activitatea. Prevederile lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziŃiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

2

Dezvăluirea informaŃiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conŃin asemenea informaŃii, la solicitarea reprezentanŃilor unei alte autorităŃi ori instituŃii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice în care funcŃionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaŃia legală a funcŃionarilor publici de a furniza informaŃii de interes public celor interesaŃi, în condiŃiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcŃionarului public de a face sesizări în baza

Legii nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii. În îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, funcŃionarii publici au obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei publice deŃinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. În activitatea lor, funcŃionarii publici au obligaŃia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenŃaŃi de considerente personale sau de popularitate. în exprimarea opiniilor, funcŃionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. RelaŃiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcŃionarii publici desemnaŃi în acest sens de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, în condiŃiile legii. FuncŃionarii publici desemnaŃi să participe la activităŃi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinŃat de conducătorul autorităŃii ori instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care nu sunt desemnaŃi în acest sens, funcŃionarii publici pot participa la activităŃi sau dezbateri publice, având obligaŃia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităŃii ori instituŃiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. În exercitarea funcŃiei publice, funcŃionarilor publici le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de demnitate publică;

c) să colaboreze, în afara relaŃiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaŃii

ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice, însemne ori obiecte inscripŃionate cu

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaŃilor acestora. e)să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acŃiuni publicitare pentru promovarea unei activităŃi comerciale, precum şi în scopuri electorale. În relaŃiile cu personalul din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcŃionarii publici sunt obligaŃi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinŃă, corectitudine şi amabilitate. FuncŃionarii publici au obligaŃia de a nu aduce atingere onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii

persoanelor din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcŃiei publice, prin:

1)

întrebuinŃarea unor expresii jignitoare;

2)

dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private;

3)

formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

FuncŃionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparŃială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăŃenilor. FuncŃionarii publici au obligaŃia să respecte

principiul egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃilor publice, prin:

- promovarea unor soluŃii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaŃii de

fapt;

-eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naŃionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. FuncŃionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituŃia publică în cadrul unor organizaŃii internaŃionale, instituŃii de învăŃământ, conferinŃe, seminarii şi alte activităŃi cu caracter internaŃional au obligaŃia să promoveze o imagine favorabilă Ńării şi autorităŃii sau

3

instituŃiei publice pe care o reprezintă. În relaŃiile cu reprezentanŃii altor state, funcŃionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naŃionale sau dispute internaŃionale. În deplasările externe, funcŃionarii publici sunt obligaŃi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor Ńării gazdă.

FuncŃionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaŃii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinŃilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaŃii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenŃa imparŃialitatea în exercitarea funcŃiilor publice deŃinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcŃii. În procesul de luare a deciziilor, funcŃionarii publici au obligaŃia să acŃioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparŃial. FuncŃionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituŃia publică, de către alŃi funcŃionari publici, precum şi îndeplinirea atribuŃiilor în mod privilegiat. În exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiilor publice de conducere, funcŃionarii publici au obligaŃia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcŃia publică pentru funcŃionarii publici din subordine. FuncŃionarii publici de conducere au obligaŃia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenŃei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcŃii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. Se interzice funcŃionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcŃia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de codul de conduită. Este interzisă folosirea de către funcŃionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcŃiei publice deŃinute. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acŃiuni de control, funcŃionarilor publici le este interzisă urmărirea obŃinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. FuncŃionarilor publici le este interzis să folosească poziŃia oficială pe care o deŃin sau relaŃiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcŃiei publice, pentru a influenŃa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. FuncŃionarilor publici le este interzis să impună altor funcŃionari publici să se înscrie în organizaŃii sau asociaŃii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiŃându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. FuncŃionarii publici sunt obligaŃi să asigure ocrotirea proprietăŃii publice şi private a statului şi a unităŃilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acŃionând în orice situaŃie ca un bun proprietar. FuncŃionarii publici au obligaŃia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparŃinând autorităŃii sau instituŃiei publice numai pentru desfăşurarea activităŃilor aferente funcŃiei publice deŃinute. FuncŃionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuŃiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. FuncŃionarilor publici care desfăşoară activităŃi publicistice în interes personal sau activităŃi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităŃii sau a instituŃiei publice pentru realizarea acestora. Orice funcŃionar public poate achiziŃiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiŃiile legii, cu excepŃia următoarelor cazuri:

a) când a luat cunoştinŃă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; b) când a participat, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

4

c)

când poate influenŃa operaŃiunile de vânzare sau când a obŃinut informaŃii la care persoanele

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

DispoziŃiile menŃionate se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale. FuncŃionarilor publici le este interzisă furnizarea informaŃiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor administrativ-teritoriale, supuse operaŃiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiŃii decât cele prevăzute de lege. Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională prevăzute de Codul de conduită a funcŃionarilor publici, se realizează de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici care exercită următoarele atribuŃii:

a) urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice, a prevederilor

codului de conduită;

b) elaborează studii şi analize privind respectarea prevederilor codului de conduită;

c) colaborează cu organizaŃiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăŃenilor în relaŃia cu funcŃionarii publici. Prin activitatea sa, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici nu poate influenŃa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor

publice. În scopul aplicării eficiente a dispoziŃiilor codului de conduită, conducătorii autorităŃilor şi instituŃiilor publice vor desemna un funcŃionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită, care va exercita următoarele atribuŃii

1) acordarea de consultanŃă şi asistenŃă funcŃionarilor publici din cadrul autorităŃii sau

instituŃiei publice cu privire la respectarea normelor de conduită;

2) monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice;

3) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către

funcŃionarii publici din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice. AtribuŃiile menŃionate se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice sau prin completarea fişei postului cu atribuŃia distinctă de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită. Rapoartele trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcŃionarii publici din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice, aprobate de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, se comunică funcŃionarilor publici din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice şi se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucŃiuni de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. Rapoartele autorităŃilor şi instituŃiilor publice privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:

-identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrângerilor sau ameninŃărilor exercitate asupra unui funcŃionar public pentru a-l determina să încalce dispoziŃii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător; -identificarea modalităŃilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională; -adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale."

Raportul anual cu privire la managementul funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici, care se întocmeşte de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, trebuie să cuprindă şi următoarele date:

a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită

profesională;

b) categoriile şi numărul de funcŃionari publici care au încălcat normele de conduită

morală şi profesională;

c) cauzele şi consecinŃele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;

5

d)

evidenŃierea cazurilor în care funcŃionarilor publici li s-a cerut să acŃioneze sub

presiunea factorului politic. AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică. În vederea protecŃiei personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii, Parlamentul României a adoptat Lege nr. 571 din 14/12/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214 din 17/12/2004 şi intrată în vigoare în 20/12/2004. Această lege reglementează unele măsuri privind protecŃia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităŃilor publice, instituŃiilor publice şi al altor unităŃi, săvârşite de către persoane cu funcŃii de conducere sau de execuŃie din autorităŃile, instituŃiile publice şi din celelalte unităŃi bugetare. DispoziŃiile legii se aplică autorităŃilor şi instituŃiilor publice din cadrul administraŃiei publice centrale, administraŃiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al AdministraŃiei PrezidenŃiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităŃilor administrative autonome, instituŃiilor publice de cultură, educaŃie, sănătate şi asistenŃă socială, companiilor

naŃionale, regiilor autonome de interes naŃional şi local, precum şi societăŃilor naŃionale cu capital de stat. Legea se aplică şi persoanelor numite în consilii ştiinŃifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităŃile sau instituŃiile publice. În înŃelesul legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaŃie:

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinŃă cu privire la

orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienŃei, eficacităŃii, economicităŃii şi transparenŃei;

b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit. a) şi care este încadrată în

una dintre autorităŃile publice, instituŃiile publice sau în celelalte unităŃi prevăzute de lege;

c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuŃii de cercetare

disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcŃionare a autorităŃilor publice, instituŃiilor publice sau a celorlalte unităŃi prevăzutede lege.

Principiile care guvernează protecŃia avertizării în interes public sunt următoarele:

a) principiul legalităŃii, conform căruia autorităŃile publice, instituŃiile publice şi celelalte

unităŃi prevăzute la art. 2 au obligaŃia de a respecta drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, normele procedurale, libera concurenŃă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremaŃiei interesului public, conform căruia, în înŃelesul prezentei legi,

ordinea de drept, integritatea, imparŃialitatea şi eficienŃa autorităŃilor publice şi instituŃiilor

publice, precum şi a celorlalte unităŃi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege;

c) principiul responsabilităŃii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări

ale legii este datoare să susŃină reclamaŃia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

d) principiul nesancŃionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancŃionate persoanele care

reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancŃiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. în cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în

interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităŃile publice, instituŃiile publice şi

celelalte unităŃi prevăzute la art. 2 sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiŃii de eficienŃă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a

6

spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităŃilor publice, instituŃiilor publice şi al celorlalte unităŃi prevăzute de lege;

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de

prevederile prezentei legi pentru a diminua sancŃiunea administrativă sau disciplinară pentru o

faptă a sa mai gravă;

h) principiul bunei-credinŃe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o

autoritate publică, instituŃie publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă

fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. Semnalarea unor fapte de încălcare a legii prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenŃii sau infracŃiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:

a) infracŃiuni de corupŃie, infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie, infracŃiuni în

legătură directă cu infracŃiunile de corupŃie, infracŃiunile de fals şi infracŃiunile de serviciu sau în

legătură cu serviciul;

b) infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene;

c) practici sau tratamente preferenŃiale ori discriminatorii în exercitarea atribuŃiilor

unităŃilor prevăzute la art. 2;

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităŃile şi conflictele de interese;

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepŃia persoanelor alese

sau numite politic;

g) încălcări ale legii în privinŃa accesului la informaŃii şi a transparenŃei decizionale;

h) încălcarea prevederilor legale privind achiziŃiile publice şi finanŃările nerambursabile;

i) incompetenŃa sau neglijenŃa în serviciu;

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,

retrogradare şi eliberare din funcŃie;

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu

nerespectarea legii;

I) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau

clientelare; m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităŃilor publice, instituŃiilor publice şi al celorlalte unităŃi prevăzute de lege;

n) încălcarea altor dispoziŃii legale care impun respectarea principiului bunei administrări

şi cel al ocrotirii interesului public. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi

făcută, alternativ sau cumulativ:

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

b) conducătorului autorităŃii publice, instituŃiei publice sau al unităŃii bugetare din care

face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităŃii publice,

instituŃiei publice sau al unităŃii prevăzute de lege, din care face parte persoana care a încălcat

legea;

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a

incompatibilităŃilor;

f) comisiilor parlamentare;

g) mass-media;

h) organizaŃiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i) organizaŃiilor neguvernamentale.

În faŃa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecŃie după

cum urmează:

7

1)

avertizorii în interes public beneficiază de prezumŃia de bună-credinŃă, până la proba

contrară;

2) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,

comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităŃilor publice, instituŃiilor publice sau al altor unităŃi prevăzute la art. 2 au obligaŃia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaŃiei profesionale. AnunŃul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităŃii publice, instituŃiei publice sau a unităŃii bugetare, cu cel puŃin 3 zile lucrătoare înaintea şedinŃei, sub sancŃiunea nulităŃii raportului şi a sancŃiunii disciplinare aplicate. În situaŃia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuŃii de control, inspecŃie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecŃia avertizorului, ascunzându-i identitatea. În cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecŃia martorilor. În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanŃa poate dispune anularea sancŃiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancŃiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinŃă. InstanŃa verifică proporŃionalitatea sancŃiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancŃionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităŃi publice, instituŃii publice sau unităŃi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancŃionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege. Legea nr. 188 (M) /1999 modificată prin Legea nr. 251/2006 reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcŃionarii publici şi stat sau administraŃia publică locală, prin autorităŃile administrative autonome ori prin autorităŃile şi instituŃiile publice ale administraŃiei publice centrale şi locale, denumite raporturi de serviciu, scopul legii fiind asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparŃial, în interesul cetăŃenilor, precum şi al autorităŃilor şi instituŃiilor publice din administraŃia publică centrală şi locală.

FuncŃia publică reprezintă ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraŃia publică centrală, administraŃia publică locală şi autorităŃile administrative autonome. În acest context, funcŃionarul public este persoana numită, în condiŃiile legii, într-o funcŃie publică, persoana eliberată din funcŃia publică dar aflată în corpul de rezervă al funcŃionarilor publici păstrându-şi calitatea de funcŃionar public. ActivităŃile desfăşurate de funcŃionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:

a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;

b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităŃii sau

instituŃiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;

c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi

statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaŃiei necesare executării legilor, în vederea realizării competenŃei autorităŃii sau instituŃiei publice;".

d) consilierea, controlul şi auditul public intern;

e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;

f) colectarea creanŃelor bugetare;

g) reprezentarea intereselor autorităŃii sau instituŃiei publice în raporturile acesteia cu

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din Ńară şi străinătate, în limita

competenŃelor stabilite de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, precum şi reprezentarea în justiŃie a autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) realizarea de activităŃi în conformitate cu strategia de informatizare a administraŃiei

publice.

FuncŃiile publice sunt prevăzute de lege:

8

I. FuncŃii publice generale

A. FuncŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici:

1. secretar general al Guvernului;

2. secretar general adjunct al Guvernului;

3. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraŃiei

publice centrale; 4. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale

administraŃiei publice centrale;

5. prefect;

6. subprefect;

7. inspector guvernamental.

B. FuncŃii publice de conducere

1. director general din cadrul autorităŃilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale;

2. director general adjunct din cadrul autorităŃilor administrative autonome, din

aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice

centrale;

3. secretar al judeŃului şi al municipiului Bucureşti;

4.director din cadrul autorităŃilor administrative autonome, din aparatul

ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităŃilor administraŃiei publice locale şi al instituŃiilor publice subordonate acestora;

5. director adjunct din cadrul autorităŃilor administrative autonome, din aparatul

ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităŃilor administraŃiei publice locale şi al instituŃiilor publice subordonate acestora;

6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi

comunei;

7. şef serviciu;

8. şef birou.

C. FuncŃii publice de execuŃie

1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;

2. referent de specialitate;

3. referent.

II. FuncŃii publice specifice

A. FuncŃii publice de conducere

1. arhitect-şef.

B. FuncŃii publice de execuŃie

1. inspector de concurenŃă;

2. inspector vamal;

3. inspector de muncă;

4. controlor delegat;

5. expert în tehnologia informaŃiilor şi a telecomunicaŃiilor;

6. comisar.

C. Alte funcŃii publice specifice

1. manager public.

9

Totalitatea funcŃionarilor publici din cadrul autorităŃilor administrative autonome şi din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice din administraŃia publică centrală şi locală constituie corpul funcŃionarilor publici. Principiile care stau la baza exercitării funcŃiei publice sunt:

a) legalitate, imparŃialitate şi obiectivitate;

b) transparenŃă;

c) eficienŃă şi eficacitate;

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

e) orientare către cetăŃean;

f) stabilitate în exercitarea funcŃiei publice;

g) subordonare ierarhică.

Raporturile de serviciu în cadrul instituŃiilor publice, se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condiŃiile legii iar exercitarea lor se realizează pe perioadă nedeterminată. Prin excepŃie, funcŃiile publice de execuŃie temporar vacante pe o perioadă de cel puŃin o lună pot fi ocupate pe perioadă determinată, astfel: 1) prin redistribuirea funcŃionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei publice

respective; 2) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condiŃiile legii, în situaŃia în care în corpul de rezervă nu există funcŃionari publici care să îndeplinească cerinŃele specifice pentru a fi redistribuiŃi în conformitate cu dispoziŃiile legale în vigoare. Persoana numită în aceste condiŃii dobândeşte calitatea de funcŃionar public numai pe această perioadă şi nu beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcŃionarilor publici. Pot beneficia de statute speciale funcŃionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;

b) structurile de specialitate ale AdministraŃiei PrezidenŃiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice şi consulare;

e) autoritatea vamală;

f) poliŃia şi alte structuri ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor;

g) alte servicii publice stabilite prin lege.

Prin statutele speciale menŃionate se pot reglementa:

a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităŃi specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta

lege;

b) funcŃii publice specifice.

În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, precum şi poliŃiştilor şi altor structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, dispoziŃiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute anterior precum şi cu privire la carieră.

Prevederile Legii nr.188 din 1999, modificată prin Legea nr.251 din 2006 nu se aplică:

a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităŃilor şi instituŃiilor publice, care desfăşoară activităŃi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreŃinere- reparaŃii şi de deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcŃii nu au calitatea de funcŃionar public şi li se aplică legislaŃia muncii;

b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

cj corpului magistraŃilor;

d) cadrelor didactice;

e) persoanelor numite sau alese în funcŃii de demnitate publică.

Clasificarea funcŃiilor publice

FuncŃiile publice se clasifică după cum urmează:

10

a) funcŃii publice generale şi funcŃii publice specifice;

b) funcŃii publice din clasa I, funcŃii publice din clasa a ll-a, funcŃii publice din

clasa a lll-a. c)funcŃii publice de stat, funcŃii publice teritoriale şi funcŃii publice locale. FuncŃiile publice generale reprezintă ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor cu caracter general şi comun tuturor autorităŃilor şi instituŃiilor publice, în vederea realizării competenŃelor lor generale.

FuncŃiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor cu caracter specific unor autorităŃi şi instituŃii publice, stabilite în vederea realizării competenŃelor lor specifice, sau care necesită competenŃe şi responsabilităŃi specifice. Echivalarea funcŃiilor publice specifice cu funcŃiile publice generale, în condiŃiile legii, se face prin statutele speciale menŃionate sau, la propunerea autorităŃilor şi instituŃiilor publice, de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. FuncŃiile publice de stat sunt funcŃiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraŃiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităŃilor administrative autonome. FuncŃiile publice teritoriale sunt funcŃiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul instituŃiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte, organe ale administraŃiei publice centrale din unităŃile administrativ-teritoriale. FuncŃiile publice locale sunt funcŃiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităŃilor administraŃiei publice locale şi al instituŃiilor publice subordonate acestora. FuncŃiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcŃiei publice, după cum urmează:

a) clasa I cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de

licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de

licenŃă sau echivalentă;

b) clasa a ll-a cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de

scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) clasa a lll-a cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale,

respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

După nivelul atribuŃiilor titularului funcŃiei publice, funcŃiile publice se împart în trei categorii după cum urmează:

a) funcŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici;

b) funcŃii publice corespunzătoare categoriei funcŃionarilor publici de conducere;

c) funcŃii publice corespunzătoare categoriei funcŃionarilor publici de execuŃie.

FuncŃionarii publici numiŃi în funcŃiile publice din clasele a ll-a şi a lll-a pot ocupa numai funcŃii publice de execuŃie. FuncŃionarii publici sunt debutanŃi sau definitivi. Pot fi numite funcŃionari publici

debutanŃi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcŃii publice de grad profesional debutant. Pot fi numiŃi funcŃionari publici definitivi:

1) funcŃionarii publici debutanŃi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi

au obŃinut rezultat corespunzător la evaluare;

2) persoanele care intră în corpul funcŃionarilor publici prin concurs şi care au vechimea

în specialitatea studiilor necesare ocupării funcŃiei publice de minimum 12 luni, 8 luni şi,

respectiv, 6 luni, în funcŃie de nivelul studiilor absolvite.

Categoria înalŃilor funcŃionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcŃii publice:

a) secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului;

b) secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraŃiei publice

centrale;

11

c)

prefect;

d) secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraŃiei

publice centrale;

e) subprefect;

f) inspector guvernamental.

Categoria funcŃionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre

următoarele funcŃii publice:

1) director general şi director general adjunct din aparatul autorităŃilor administrative

autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale,

precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acestora;

1) director şi director adjunct din aparatul autorităŃilor administrative autonome, al

ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, precum şi în

funcŃiile publice specifice asimilate acestora;

3)

secretar al unităŃii administrativ-teritoriale;

4)

director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale din unităŃile

administrativ-teritoriale, în cadrul instituŃiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităŃilor administraŃiei publice locale şi al instituŃiilor publice subordonate acestora, precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acestora;

5)

şef serviciu, precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acesteia;

6)

şef birou, precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acesteia.

Sunt funcŃionari publici de execuŃie din clasa I persoanele numite în următoarele funcŃii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acestora.

(2) Sunt funcŃionari publici de execuŃie din clasa a ll-a persoanele numite în funcŃia publică generală de referent de specialitate, precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acesteia. (3) Sunt funcŃionari publici de execuŃie din clasa a lll-a persoanele numite în funcŃia publică generală de referent, precum şi în funcŃiile publice specifice asimilate acesteia. FuncŃiile publice de execuŃie sunt structurate pe grade profesionale, după cum urmează:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

ÎnalŃii funcŃionari publici realizează managementul de nivel superior în administraŃia publică centrală şi în autorităŃile administrative autonome. Pentru a ocupa o funcŃie publică corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii:

a) studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă;

b) cel puŃin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice;

c) a absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcŃii publice

corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici;

d) a promovat concursul naŃional pentru intrarea în categoria înalŃilor funcŃionari publici;

e) are cetăŃenia română şi domiciliul în România;

) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

g) are vârsta de minimum 18 ani împliniŃi;

h) are o stare de sănătate corespunzătoare funcŃiei publice pentru care candidează,

atestată pe bază de examen medical de specialitate;

i) îndeplineşte condiŃiile de studii prevăzute de lege pentru funcŃia publică;

j) îndeplineşte condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei publice;

12

k) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra

statului.

Intrarea în categoria înalŃilor funcŃionari publici se face prin concurs naŃional. Recrutarea se face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, numiŃi prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani şi jumătate şi sunt numiŃi prin rotaŃie. Persoanele care au promovat concursul naŃional pot fi numite în funcŃiile publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici. Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atribuŃiile şi modul de organizare şi funcŃionare ale comisiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancŃionarea disciplinară a înalŃilor funcŃionari publici se fac, în condiŃiile legii, de către Guvern sau primul-ministru. La eliberarea din funcŃia publică, înalŃii funcŃionari publici au dreptul la compensaŃii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a funcŃionarilor publici.

Evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale înalŃilor funcŃionari publici se face anual, în condiŃiile legii. Evaluarea generală a înalŃilor funcŃionari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunoştinŃelor profesionale, aptitudinilor şi abilităŃilor necesare exercitării funcŃiei publice. ÎnalŃii funcŃionari publici au obligaŃia de a urma anual cursuri de perfecŃionare profesională, în condiŃiile legii. Evaluarea anuală şi evaluarea generală se fac de către o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt numiŃi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraŃiei şi internelor. Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcŃionari publici profesionist, stabil şi imparŃial se înfiinŃează, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, organ de specialitate al administraŃiei publice centrale, cu personalitate juridică. AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului administraŃiei şi internelor. în exercitarea atribuŃiilor care îi revin, preşedintele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ şi individual. AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici este finanŃată de la bugetul de stat şi are următoarele atribuŃii:

a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcŃiei publice şi al

funcŃionarilor publici;

b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcŃia publică şi funcŃionarii

publici;

c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaŃiei privind funcŃia publică şi

funcŃionarii publici în cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice;

d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităŃilor şi instituŃiilor publice,

privind funcŃiile publice, precum şi instrucŃiuni privind aplicarea unitară a legislaŃiei în domeniul

funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici;

e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru

funcŃionarii publici;

f) stabileşte criteriile pentru evaluarea activităŃii funcŃionarilor publici;

g) centralizează propunerile de instruire a funcŃionarilor publici, stabilite ca urmare a

evaluării performanŃelor profesionale individuale ale funcŃionarilor publici;

h) colaborează cu Institutul NaŃional de AdministraŃie la stabilirea tematicii specifice

programelor de formare specializată în administraŃia publică şi de perfecŃionare a funcŃionarilor publici;

i) întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenŃa funcŃiilor publice şi a

funcŃionarilor publici;

13

j) aprobă condiŃiile de participare şi procedura de organizare a recrutării şi promovării

pentru funcŃiile publice pentru care organizează concurs, avizează şi monitorizează recrutarea şi

promovarea pentru celelalte funcŃii publice, în condiŃiile legii;

k) realizează redistribuirea funcŃionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de

serviciu din motive neimputabile lor;

i) acordă asistenŃă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse

umane din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor administraŃiei publice centrale şi locale;

m) participă la negocierile dintre organizaŃiile sindicale reprezentative ale funcŃionarilor

publici şi Ministerul AdministraŃiei şi Internelor;

n) colaborează cu organisme şi cu organizaŃii internaŃionale din domeniul său de

activitate;

o) elaborează anual, cu consultarea autorităŃilor şi instituŃiilor publice, Planul de ocupare

a funcŃiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;

p) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcŃiilor publice şi al

funcŃionarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului

q) constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni, în condiŃiile legii.

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici are legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanŃa de contencios administrativ competentă cu privire la:

1) actele prin care autorităŃile sau instituŃiile publice încalcă legislaŃia referitoare la

funcŃia publică şi funcŃionarii publici, constatate ca urmare a activităŃii proprii de control;

2) refuzul autorităŃilor şi instituŃiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul

funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici. Actul atacat este suspendat de drept. Preşedintele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autorităŃile sau instituŃiile publice locale.

În exercitarea atribuŃiilor sale, A.N.F.P. întocmeşte Planul de ocupare a funcŃiilor publice prin care stabileşte:

a) numărul maxim al funcŃiilor publice rezervate promovării funcŃionarilor publici;

b) numărul maxim al funcŃiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;

c) numărul maxim al funcŃiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;

d) numărul maxim al funcŃiilor publice care vor fi înfiinŃate;

e) numărul maxim al funcŃiilor publice care vor fi supuse reorganizării;

f) numărul maxim de funcŃii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;

g) numărul maxim al funcŃiilor publice de conducere şi al funcŃiilor publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici. Planul de ocupare a funcŃiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcŃionarilor publici, astfel:

1) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor

principali de credite, pentru autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică centrală;

2) de către primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeŃean, prin aparatul

propriu de specialitate, pentru autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică locală. Planul de ocupare a funcŃiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite şi pe fiecare instituŃie din subordinea acesteia sau finanŃată prin bugetul său. Pentru autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică locală, proiectul planului de ocupare a funcŃiilor publice se transmite AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. în situaŃia în care AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici constată neregularităŃi în structura acestuia, autorităŃile sau instituŃiile publice au obligaŃia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcŃiilor publice, pe baza observaŃiilor AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale. Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcŃiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităŃi şi instituŃii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici.

14

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici administrează evidenŃa naŃională a funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorităŃile şi instituŃiile publice. EvidenŃa funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici se Ńine în cadrul fiecărei autorităŃi sau instituŃii publice, potrivit formatului stabilit de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia de a transmite AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici toate informaŃiile cuprinse în evidenŃa funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici din cadrul acestora. În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcŃionarului public, autorităŃile şi instituŃiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcŃionar public. Formatul standard al evidenŃei funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici, precum şi conŃinutul dosarului profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. AutorităŃile şi instituŃiile publice răspund de întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcŃionarilor publici şi asigură păstrarea acestora în condiŃii de siguranŃă. În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituŃia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi înmânează originalul funcŃionarului public, pe bază de semnătură. AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia de a comunica AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaŃia funcŃionarilor publici. Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenŃa naŃională a funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcŃionarului public au obligaŃia de a păstra confidenŃialitatea datelor cu caracter personal, în condiŃiile legii. La solicitarea funcŃionarului public, autoritatea sau instituŃia publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcŃia publică. Dreptul la opinie al funcŃionarilor publici este garantat. Este interzisă orice discriminare între funcŃionarii publici pe criterii politice, de apartenenŃă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură. FuncŃionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea statutului funcŃionarului public şi care îl vizează în mod direct. Dreptul de asociere sindicală este garantat funcŃionarilor publici. FuncŃionarii publici pot, în mod liber, să înfiinŃeze organizaŃii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. În situaŃia în care înalŃii funcŃionari publici sau funcŃionarii publici de conducere sunt aleşi în organele de conducere ale organizaŃiilor sindicale, aceştia au obligaŃia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaŃiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcŃii. în cazul în care funcŃionarul public optează pentru desfăşurarea activităŃii în funcŃia de conducere în organizaŃiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcŃia de conducere din organizaŃia sindicală. FuncŃionarii publici se pot asocia în organizaŃii profesionale sau în alte organizaŃii având ca scop protejarea intereselor profesionale. FuncŃionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiŃiile legii. FuncŃionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe durata grevei. Pentru activitatea desfăşurată, funcŃionarii publici au dreptul la un salariu compus din:

a) salariul de bază;

b) sporul pentru vechime în muncă;

c) suplimentul postului;

d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

FuncŃionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariate, în condiŃiile legii. Salarizarea funcŃionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcŃionarii publici. FuncŃionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaŃi să poarte uniformă în timpul serviciului, o primesc gratuit.

15

Durata normală a timpului de lucru pentru funcŃionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. FuncŃionarii publici pot fi aleşi sau numiŃi într-o funcŃie de demnitate publică, în condiŃiile legii; înalŃii funcŃionari publici şi funcŃionarii publici de conducere pot fi numiŃi în funcŃii de demnitate publică numai după încetarea, în condiŃiile legii, a raporturilor de serviciu; înalŃii funcŃionari publici şi funcŃionarii publici de conducere pot candida pentru funcŃii de demnitate publică numai după încetarea, în condiŃiile legii, a raporturilor de serviciu. FuncŃionarii publici au dreptul, în condiŃiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii. FuncŃionarul public are dreptul, pe lângă indemnizaŃia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat; în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniŃiativa funcŃionarului public în cauză. AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia să asigure funcŃionarilor publici condiŃii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. FuncŃionarii publici beneficiază de asistenŃă medicală, proteze şi medicamente, în condiŃiile legii. FuncŃionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii; în caz de deces al funcŃionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcŃionarului public decedat. În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităŃii sau a instituŃiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile legale, până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş. FuncŃionarii publici beneficiază în exercitarea atribuŃiilor lor de protecŃia legii. Autoritatea sau instituŃia publică este obligată să asigure protecŃia funcŃionarului public împotriva ameninŃărilor, violenŃelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcŃiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituŃia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. Măsurile speciale de protecŃie pentru funcŃionarii publici cu atribuŃii de control şi inspecŃie, executare silită a creanŃelor bugetare, precum şi pentru alte categorii de funcŃionari publici care desfăşoară activităŃi cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici sau de către autorităŃi şi instituŃii publice, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Autoritatea sau instituŃia publică este obligată să îl despăgubească pe funcŃionarul public în situaŃia în care acesta a suferit, din culpa autorităŃii sau a instituŃiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu. FuncŃionarii publici au obligaŃia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparŃialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcŃionarilor publici. FuncŃionarii publici de conducere sunt obligaŃi să sprijine propunerile şi iniŃiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăŃirii activităŃii autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităŃii serviciilor publice oferite cetăŃenilor. FuncŃionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. FuncŃionarilor publici le este interzis să ocupe funcŃii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaŃiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaŃiilor ori asociaŃiilor care funcŃionează pe lângă partidele politice. ÎnalŃilor funcŃionari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizaŃii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaŃiile ori asociaŃiile care funcŃionează pe lângă partidele politice.

16

FuncŃionarii publici au obligaŃia ca, în exercitarea atribuŃiilor ce le revin, să se abŃină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinŃelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaŃie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. FuncŃionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuŃiilor ce le revin din funcŃia publică pe care o deŃin, precum şi a atribuŃiilor ce le sunt delegate. FuncŃionarul public este obligat să se conformeze dispoziŃiilor primite de la superiorii ierarhici. FuncŃionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziŃiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziŃia o formulează în scris, funcŃionarul public este obligat să o execute, cu excepŃia cazului în care aceasta este vădit ilegală. FuncŃionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinŃă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziŃia, astfel de situaŃii. FuncŃionarii publici au obligaŃia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea funcŃiei publice, în condiŃiile legii, cu excepŃia informaŃiilor de interes public. FuncŃionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alŃii, în considerarea funcŃiei lor publice, daruri sau alte avantaje. La numirea într-o funcŃie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcŃionarii publici sunt obligaŃi să prezinte, în condiŃiile legii, conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice declaraŃia de avere. DeclaraŃia de avere se actualizează anual, potrivit legii. FuncŃionarii publici au obligaŃia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate. FuncŃionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenŃa lor sau să discute direct cu petenŃii, cu excepŃia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuŃii, precum şi să intervină pentru soluŃionarea acestor cereri. FuncŃionarii publici au obligaŃia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităŃilor, stabilite potrivit legii. FuncŃionarii publici au dreptul şi obligaŃia de a-şi îmbunătăŃi în mod continuu abilităŃile şi pregătirea profesională. AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecŃionare profesională a funcŃionarilor publici organizată la iniŃiativa ori în interesul autorităŃii sau instituŃiei publice. Pe perioada în care funcŃionarii publici urmează forme de perfecŃionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaŃia în care acestea sunt:

a) organizate la iniŃiativa ori în interesul autorităŃii sau instituŃiei publice; b) urmate la iniŃiativa funcŃionarului public, cu acordul conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice. FuncŃionarii publici care urmează forme de perfecŃionare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în Ńară sau în străinătate, finanŃate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaŃi să se angajeze în scris că vor lucra în administraŃia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporŃional cu numărul zilelor de perfecŃionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă. FuncŃionarii publici care au urmat forme de perfecŃionare profesională organzate de instituŃie ale căror raporturi de serviciu încetează, înainte de împlinirea termenului prevăzut, sunt obligaŃi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecŃionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecŃionării, calculate în condiŃiile legii proporŃional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului. Prevederile nu se aplică în cazul în care funcŃionarul public nu mai deŃine funcŃia publică din motive neimputabile acestuia. În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecŃionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituŃiei sau autorităŃii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecŃionare, precum şi drepturile salariate primite în perioada perfecŃionării, calculate în condiŃiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituŃia publică.

17

Nu constituie forme de perfecŃionare profesională şi nu pot fi finanŃate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat. AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia să comunice anual AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în condiŃiile legii, planul de perfecŃionare profesională a funcŃionarilor

publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecŃionare profesională a funcŃionarilor publici, organizate la iniŃiativa ori în interesul autorităŃii sau instituŃiei publice. Poate ocupa o funcŃie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiŃii:

a)

are cetăŃenia română şi domiciliul în România;

b)

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)

are vârsta de minimum 18 ani împliniŃi;

e)

are o stare de sănătate corespunzătoare funcŃiei publice pentru care candidează, atestată

pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiŃiile de studii prevăzute de lege pentru funcŃia publică;

g) îndeplineşte condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra

statului sau contra autorităŃii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiŃiei, de fals ori a unor fapte de corupŃie sau a unei infracŃiuni săvârşite cu intenŃie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcŃiei publice, cu excepŃia situaŃiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcŃie publică sau nu i-a încetat contractul individual de

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliŃie politică, astfel cum este definită prin lege.

Ocuparea funcŃiilor publice vacante şi a funcŃiilor publice temporar vacante se poate face

numai în condiŃiilelegii, prin:

a) promovare;

b) transfer;

c) redistribuire;

d) recrutare;

e) alte modalităŃi prevăzute expres de prezenta lege.

Recrutarea în vederea intrării în corpul funcŃionarilor publici se face prin concurs, în limita funcŃiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcŃiilor publice. CondiŃiile de participare şi procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii. Concursul are la bază principiile competiŃiei deschise, transparenŃei, meritelor profesionale

şi competenŃei, precum şi cel al egalităŃii accesului la funcŃiile publice pentru fiecare cetăŃean care îndeplineşte condiŃiile legale. AnunŃul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, şi într-un cotidian de largă circulaŃie, cu cel puŃin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. în mod excepŃional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în condiŃiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcŃiilor publice de execuŃie temporar vacante. CondiŃiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie se stabilesc astfel:

1) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa a lll-a;

2) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional principal;

3) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional superior.

18

CondiŃiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de conducere se stabilesc astfel:

I) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a

funcŃiilor publice specifice asimilate acestora;

II) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute anterior. Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de conducere, candidaŃii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraŃiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice.

Concursul de recrutare pentru funcŃiile publice vacante din autorităŃile şi instituŃiile publice centrale este organizat, în condiŃiile legii, astfel:

a) de către comisia prevăzută de lege pentru înalŃii funcŃionari publici. Secretariatul

tehnic al comisiei se asigură de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici;

b) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pentru ocuparea funcŃiilor publice

de conducere generale şi specifice;

c) de către autorităŃi şi instituŃii publice, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor

Publici, pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie generale şi specifice.

Concursul de recrutare pentru funcŃiile publice vacante din autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică locală este organizat, în condiŃiile legii, astfel:

a) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pentru funcŃiile publice de

conducere din următoarele domenii: protecŃia copilului, evidenŃa informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectură, resurse umane, integrare europeană,

pentru secretarii unităŃilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcŃiile publice de execuŃie din domeniul auditului public intern;

b) de către autorităŃi şi instituŃii publice, pentru ocuparea funcŃiilor publice vacante, altele

decât cele prevăzute anterior. În această situaŃie, autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică locală au obligaŃia de a informa AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. În situaŃia în care AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiŃiile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursului. AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici poate delega autorităŃilor sau instituŃiilor publice, în condiŃiile legii, competenŃa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcŃiilor publice de conducere generale şi specifice. Concursul pentru admiterea la programele organizate în condiŃiile legii pentru obŃinerea statutului de manager public se organizează şi se gestionează de instituŃiile abilitate potrivit legii să organizeze astfel de programe, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1209 din 14/10/2003, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din

29/10/2003.

Cariera în funcŃia publică cuprinde ansamblul situaŃiilor juridice şi efectele produse, care

intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, în condiŃiile legii. ModalităŃile de dezvoltare a carierei în funcŃia publică sunt promovarea într-o funcŃie publică superioară şi avansarea în gradele de salarizare. Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcŃia publică sunt următoarele:

a) competenŃa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze

Poate ocupa o funcŃie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiŃii:

19

a)

are cetăŃenia română şi domiciliul în România;

b)

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)

are vârsta de minimum 18 ani împliniŃi;

e)

are o stare de sănătate corespunzătoare funcŃiei publice pentru care candidează, atestată

pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiŃiile de studii prevăzute de lege pentru funcŃia publică;

g) îndeplineşte condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra

statului sau contra autorităŃii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea

justiŃiei, de fals ori a unor fapte de corupŃie sau a unei infracŃiuni săvârşite cu intenŃie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcŃiei publice, cu excepŃia situaŃiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcŃie publică sau nu i-a încetat contractul individual de

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliŃie politică, astfel cum este definită prin lege.

Ocuparea funcŃiilor publice vacante şi a funcŃiilor publice temporar vacante se poate face

numai în condiŃiilelegii, prin:

a) promovare;

b) transfer;

c) redistribuire;

d) recrutare;

e) alte modalităŃi prevăzute expres de prezenta lege.

Recrutarea în vederea intrării în corpul funcŃionarilor publici se face prin concurs, în limita funcŃiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcŃiilor

publice. CondiŃiile de participare şi procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii. Concursul are la bază principiile competiŃiei deschise, transparenŃei, meritelor profesionale şi competenŃei, precum şi cel al egalităŃii accesului la funcŃiile publice pentru fiecare cetăŃean care îndeplineşte condiŃiile legale. AnunŃul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, şi într-un cotidian de largă circulaŃie, cu cel puŃin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. în mod excepŃional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în condiŃiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcŃiilor publice de execuŃie temporar vacante. CondiŃiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie se stabilesc astfel:

1) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa a lll-a;

2) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional principal;

3) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de execuŃie de grad profesional superior. CondiŃiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul

de recrutare organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de conducere se stabilesc astfel:

I) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a

funcŃiilor publice specifice asimilate acestora;

II) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru ocuparea

funcŃiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute anterior. Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de conducere, candidaŃii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul

20

administraŃiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice.

Concursul de recrutare pentru funcŃiile publice vacante din autorităŃile şi instituŃiile publice centrale este organizat, în condiŃiile legii, astfel:

a) de către comisia prevăzută de lege pentru înalŃii funcŃionari publici. Secretariatul

tehnic al comisiei se asigură de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici;

b) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pentru ocuparea funcŃiilor publice

de conducere generale şi specifice;

c) de către autorităŃi şi instituŃii publice, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor

Publici, pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie generale şi specifice. Concursul de recrutare pentru funcŃiile publice vacante din autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică locală este organizat, în condiŃiile legii, astfel:

a) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pentru funcŃiile publice de

conducere din următoarele domenii: protecŃia copilului, evidenŃa informatizată a persoanei, audit

public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităŃilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcŃiile publice de execuŃie din domeniul auditului public intern;

b) de către autorităŃi şi instituŃii publice, pentru ocuparea funcŃiilor publice vacante, altele

decât cele prevăzute anterior. În această situaŃie, autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică locală au obligaŃia de a informa AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. În situaŃia în care AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiŃiile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursului.

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici poate delega autorităŃilor sau instituŃiilor publice, în condiŃiile legii, competenŃa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcŃiilor publice de conducere generale şi specifice. Concursul pentru admiterea la programele organizate în condiŃiile legii pentru obŃinerea statutului de manager public se organizează şi se gestionează de instituŃiile abilitate potrivit legii să organizeze astfel de programe, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1209 din 14/10/2003, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din

29/10/2003.

Cariera în funcŃia publică cuprinde ansamblul situaŃiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, în condiŃiile legii. ModalităŃile de dezvoltare a carierei în funcŃia publică sunt promovarea într-o funcŃie publică superioară şi avansarea în gradele de salarizare. Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcŃia publică sunt următoarele:

a) competenŃa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să

promoveze într-o funcŃie publică trebuie să deŃină şi să confirme cunoştinŃele şi aptitudinile

necesare exercitării funcŃiei publice respective;

b) competiŃia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare

exercitării unei funcŃii publice se face prin concurs sau examen;

c) egalitatea de şanse, prin recunoaşterea vocaŃiei la carieră în funcŃia publică a oricărei

persoane care îndeplineşte condiŃiile stabilite potrivit legii;

d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcŃiei publice se face cu

respectarea principiilor prevăzute de lege;

e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităŃile şi

instituŃiile publice au obligaŃia să identifice şi să aplice, în condiŃiile legii, instrumente de

21

motivare morală şi materială a funcŃionarilor publici, precum şi să sprijine iniŃiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;

f) transparenŃa, principiu potrivit căruia autorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia de a

pune la dispoziŃie tuturor celor interesaŃi informaŃiile de interes public referitoare la cariera în

funcŃia publică. Managementul carierei în funcŃia publică se asigură de către:

a) AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal şi a

instrumentelor necesare organizării şi dezvoltării carierei în funcŃia publică;

b)

autorităŃile şi instituŃiile publice, prin aplicarea principiului egalităŃii de şanse şi a

motivării;

c)

funcŃionarul public, prin aplicarea consecventă a principiilor competenŃei şi al

profesionalismului, în vederea dezvoltării profesionale individuale. Stabilirea posibilităŃilor de carieră în funcŃia publică se realizează anual prin planul de ocupare a funcŃiilor publice. Planul de ocupare a funcŃiilor publice se elaborează de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pe baza propunerilor autorităŃilor şi instituŃiilor publice cu privire la numărul funcŃiilor publice vacante şi modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel naŃional, şi se supune spre aprobare Guvernului. Recrutarea funcŃionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcŃiilor

publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcŃiilor publice. În mod excepŃional, autorităŃile sau instituŃiile publice pot organiza ori, după caz, pot solicita organizarea concursului, în condiŃiile prezentei hotărâri, în situaŃia în care funcŃiile publice se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute ca funcŃii publice vacante în planul de ocupare a funcŃiilor publice. în acest caz, concursul se organizează după promovarea, transferarea şi redistribuirea funcŃionarilor publici, în condiŃiile legii. Concursurile se organizează astfel:

a) de către comisia de concurs constituită pentru recrutarea înalŃilor funcŃionari publici în

condiŃiile legii; b) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pentru ocuparea funcŃiilor publice

de conducere vacante, cu excepŃia funcŃiilor publice de conducere de şef birou şi şef serviciu;

c) de către autorităŃi şi instituŃii publice din administraŃia publică centrală şi locală, pentru

ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie, a funcŃiilor publice de conducere de şef serviciu şi şef birou şi, respectiv, a funcŃiilor publice specifice vacante;

d) de către Institutul NaŃional de AdministraŃie, pentru admiterea la programele de

formare specializată în administraŃia publică, organizate în scopul numirii într-o funcŃie publică. Concursurile se organizează cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. CondiŃiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiilor publice generale se aprobă de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, la propunerea autorităŃilor şi instituŃiilor publice. CondiŃiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiilor publice specifice se stabilesc de autorităŃile şi instituŃiile publice, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. (2) CondiŃiile de desfăşurare a concursului se publică, prin grija autorităŃii sau instituŃiei publice organizatoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, cu cel puŃin 30 de zile înainte de

data desfăşurării concursului. CondiŃiile de participare şi condiŃiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităŃii sau instituŃiei publice organizatoare a concursului şi, dacă autoritatea sau instituŃia publică are pagină de Internet, se publică pe această pagină. La concursurile organizate pentru recrutarea funcŃionarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege. Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea în corpul funcŃionarilor publici, candidaŃii trebuie să îndeplinească

22

condiŃiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice prevăzute în fişa postului pentru care candidează, astfel:

a) minimum 7 ani pentru funcŃiile publice din categoria înalŃilor funcŃionari publici, cu

posibilitatea reducerii acestei perioade în condiŃiile legii;

b) minimum 5 ani pentru funcŃiile publice de conducere, cu excepŃia funcŃiilor publice de

şef birou, şef serviciu, secretar al comunei, precum şi a funcŃiilor publice specifice asimilate

acestora;

c) minimum 2 ani pentru funcŃiile publice de conducere de şef birou, şef serviciu, secretar

al comunei, precum şi pentru funcŃiile publice specifice asimilate acestora;

d) minimum 5 ani pentru funcŃiile publice de execuŃie de grad profesional "superior";

e) minimum 3 ani pentru funcŃiile publice de execuŃie de grad profesional "principal";

f) minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcŃie de nivelul studiilor absolvite, pentru

funcŃiile publice de execuŃie de grad profesional "asistent". Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea funcŃionarilor publici

debutanŃi, candidaŃii trebuie să îndeplinească condiŃiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul constă în 3 etape, după cum urmează:

a) selectarea dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviu.

Îîn vederea participării la concurs, candidaŃii depun un dosar de înscriere. Pot susŃine probele prevăzute candidaŃii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs, în condiŃiile prezentei hotărâri. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezenŃa comisiei de concurs. Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100. Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obŃinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probele prevăzute . Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte şi se obŃine prin cumularea punctajului obŃinut la fiecare dintre probele prevăzute în concurs. Sunt declaraŃi admişi candidaŃii care au promovat probele prevăzute. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susŃinerea interviului. CandidaŃii declaraŃi admişi sunt numiŃi, în condiŃiile legii, pe baza punctajului final obŃinut, în funcŃiile publice pentru care au candidat. În vederea numirii în funcŃia publică, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaŃii, la autoritatea sau instituŃia publică în al cărei stat de funcŃii este prevăzută funcŃia publică vacantă. Neprezentarea candidatului în termenul prevăzut în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcŃia publică pentru care a candidat. în cazul neprezentării în vederea numirii, autoritatea sau instituŃia publică organizatoare a concursului notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului. în cazul în care următorul candidat pentru funcŃia publică respectivă nu a obŃinut punctajul final minim de promovare a concursului, postul

rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiŃiile legii. Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis. Prin excepŃie, actul administrativ de numire poate fi emis cu acordul conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data declarării acestuia ca admis. În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcŃionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluŃionare a contestaŃiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice organizatoare a concursului, în condiŃiile prezentei hotărâri. Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu

23

calitatea de membru în comisia de soluŃionare a contestaŃiilor. Desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluŃionare a contestaŃiilor se face cu respectarea regimului conflictual de interese privind funcŃionarii publici, prevăzut de lege. Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor, se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluŃionare a contestaŃiilor persoanele care au calitatea de:

a) demnitar;

b) soŃ, soŃie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaŃi.

SituaŃia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaŃi, de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. în acest caz persoana care are competenŃa de numire a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va constata situaŃia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiŃiile cerute. Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluŃionare a contestaŃiilor, are un secretariat a cărui componenŃă se stabileşte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Această activitate se realizează de către funcŃionari publici desemnaŃi din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcŃionari publici cu atribuŃii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului. Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaŃie reprezentând 20% din salariul de bază. Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluŃionare a contestaŃiilor au dreptul la o indemnizaŃie de 10% din salariul de bază. IndemnizaŃia se plăteşte de către autoritatea sau instituŃia publică în al cărei stat de funcŃii este prevăzută funcŃia publică pentru care se organizează concursul. Un membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor, poate fi desemnat de organizaŃiile sindicale reprezentative ale funcŃionarilor publici, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Autoritatea sau instituŃia publică organizatoare a concursului pune la dispoziŃie candidaŃilor interesaŃi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, care sunt informaŃii de interes public. în cazul comisiei de concurs, respectiv al comisiei pentru recrutarea înalŃilor funcŃionari publici, obligaŃia aparŃine AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în urma transmiterii documentaŃiilor de către preşedinŃii comisiilor de concurs sau, după caz, ai comisiilor de soluŃionare a contestaŃiilor. Fac excepŃie, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, care conŃin date cu caracter personal ale candidaŃilor. Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului. Concursurile se organizează pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor, prevăzut în anexa nr. 1. Recrutarea înalŃilor funcŃionari publici se face prin concurs. (2) Concursul pentru recrutarea înalŃilor funcŃionari publici se organizează, de regulă, anual, iar pentru funcŃiile publice vacantate în cursul anului se poate organiza şi trimestrial. Comisia de concurs pentru recrutarea înalŃilor funcŃionari publici este formată din 5 personalităŃi recunoscute ca specialişti în administraŃia publică, numite prin decizie a primului- ministru, la propunerea ministrului administraŃiei şi internelor. Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor este formată din 5 personalităŃi desemnate în condiŃiile legii. Secretariatul tehnic al comisiei de concurs şi secretariatul tehnic al comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor se asigură de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. Secretariatul tehnic al acestor comisii va pune la dispoziŃie candidaŃilor interesaŃi, la solicitarea

24

acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, care sunt informaŃii de interes public şi care nu au caracter personal. Prin concurs se testează:

a) nivelul cunoştinŃelor generale teoretice şi practice în domeniul administraŃiei publice;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) capacitatea de a fundamenta o viziune strategică a deciziilor;

d) exercitarea controlului decizional;

e) previzionarea impactului deciziilor;

f) nivelul cunoştinŃelor generale în domeniul instituŃiilor comunitare;

g) nivelul cunoaşterii uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Concursul se poate organiza de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici trimestrial, în limita funcŃiilor publice de conducere vacante stabilite în planul de ocupare a funcŃiilor publice,

sau, în cazul vacantării acestor funcŃii publice, în cursul anului. Comisia de concurs se constituie prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a

FuncŃionarilor Publici şi este formată din 5 membri, desemnaŃi cu respectarea următoarelor condiŃii:

a) 3 sunt funcŃionari publici din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice în al cărui stat de

funcŃii figurează funcŃia publică scoasă la concurs;

b) 2 sunt funcŃionari publici din cadrul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, dintre

care cel puŃin unul deŃine o funcŃie publică echivalentă cu funcŃia publică pentru care se organizează concursul. Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă:

a) cunoştinŃele necesare evaluării probelor de concurs;

b) experienŃă în evaluarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor candidaŃilor, specifice procesului

de recrutare. Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. În funcŃie de numărul şi specificul funcŃiilor publice vacante pentru care se organizează concursul se pot constitui mai multe comisii de concurs, cu respectarea prevederilor legale. Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor este formată din 5 membri, desemnaŃi cu respectarea prevederilor legale. Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor se asigură de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici.

Concursul se organizează pentru funcŃiile publice de execuŃie vacante, funcŃiile publice de conducere vacante - şef serviciu şi şef birou - şi, respectiv, funcŃiile publice specifice vacante,

stabilite în planul de ocupare a funcŃiilor publice sau, în cazul vacantării acestor funcŃii publice, în cursul anului. Comisia de concurs se constituie prin act administrativ al conducătorului autorităŃii sau al instituŃiei publice în al cărui stat de funcŃii sunt prevăzute funcŃiile publice vacante. Comisia de concurs este formată din 5 membri, desemnaŃi cu respectarea următoarelor condiŃii:

a) cel puŃin 3 sunt funcŃionari publici, dintre care cel puŃin unul deŃine o funcŃie publică

echivalentă cu funcŃiile publice pentru care se organizează concursul;

b) un membru este reprezentant al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.

Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă:

a) cunoştinŃele necesare evaluării probelor de concurs;

b) experienŃă în evaluarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor candidaŃilor, specifice procesului

de recrutare. Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor este formată din 5 membri, desemnaŃi cu respectarea legii. Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor se asigură de către funcŃionarii publici din cadrul

25

compartimentelor de resurse umane sau de către funcŃionarii publici cu atribuŃii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului. Concursul poate se organiza de către Institutul NaŃional de AdministraŃie, în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naŃional pentru admiterea la programul de formare specializată în administraŃia publică cu durata de 2 ani, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. AbsolvenŃii programului de formare specializată în administraŃia publică cu durata de 2 ani vor fi numiŃi în funcŃiile vacante rezervate prin planul de ocupare a funcŃiilor publice, în ordinea mediilor de absolvire, prin act administrativ al conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice în cadrul căreia există funcŃia publică vacantă, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, ca urmare a solicitării autorităŃii sau instituŃiei publice. Perioada de stagiu este etapa din cariera funcŃionarului public cuprinsă între data numirii ca funcŃionar public debutant, în urma promovării concursului de intrare în corpul funcŃionarilor publici, şi data numirii ca funcŃionar public definitiv.

Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcŃionarilor publici debutanŃi în îndeplinirea atribuŃiilor şi responsabilităŃilor unei funcŃii publice, formarea lor practică, însuşirea specificului activităŃii autorităŃii sau instituŃiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenŃelor administraŃiei publice. Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie şi efectivă, cu excepŃia situaŃiilor prevăzute de lege. Perioada de stagiu este de 12 luni pentru funcŃionarii publici din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a ll-a şi 6 luni pentru cei din clasa a I ll-a, calculată de la data numirii ca funcŃionari publici debutanŃi. Numirea funcŃionarilor publici debutanŃi se face prin actul administrativ emis de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice. Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaŃia suspendării raportului de serviciu al funcŃionarului public, în condiŃiile legii. Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu, funcŃionarul public debutant îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute de lege. Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcŃionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane. Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:

a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual;

b) planificarea activităŃilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcŃie de nivelul cunoştinŃelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;

c) cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcŃionarul public debutant.

În scopul cunoaşterii specificului activităŃii autorităŃii sau instituŃiei publice, funcŃionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu de către funcŃionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Această activitate se va desfăşura în coordonarea funcŃionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară

activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu. FuncŃionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenŃă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcŃionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcŃionar public definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător. Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcŃionarul public debutant. Nu poate avea calitatea de îndrumător funcŃionarul public care:

a) a fost sancŃionat cu una dintre sancŃiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) din

Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) este soŃ, soŃie, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcŃionarul public debutant.

26

Îndrumătorul are următoarele atribuŃii:

a) coordonează activitatea funcŃionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalităŃi de rezolvare a lucrărilor repartizate funcŃionarului public debutant;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuŃiilor de serviciu de către funcŃionarul

public debutant;

d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecŃionare profesională la

care trebuie să participe funcŃionarul public debutant;

e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcŃionarului public debutant.

La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcŃionarilor publici debutanŃi este evaluată în conformitate cu Procedura de evaluare a activităŃii funcŃionarilor publici debutanŃi prevăzută în anexa nr. 2. FuncŃionarii publici debutanŃi care au obŃinut la evaluarea activităŃii calificativul "corespunzător" vor fi numiŃi, prin transformarea postului, funcŃionari publici definitivi într-o funcŃie publică de execuŃie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional

"asistent", în termen de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 12 luni de la data numirii ca funcŃionari publici debutanŃi prin actul administrativ emis de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice. In situaŃia în care funcŃionarii publici au obŃinut la evaluarea activităŃii calificativul "necorespunzător", conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din funcŃie, în condiŃiile legii. FuncŃionarul public debutant are drepturile şi îndatoririle prevăzute de Legea nr. 188/1999. cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele drepturi şi îndatoriri specifice statutului său, în condiŃiile prezentei hotărâri. FuncŃionarul public debutant are următoarele drepturi specifice:

a)

să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu pe parcursul perioadei

de stagiu;

b)

să i se stabilească atribuŃii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să

crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoştinŃelor

teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcŃii publice şi să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcŃionarii publici debutanŃi;

d) să i se asigure, prin grija autorităŃii sau instituŃiei publice, accesul la sursele de

informare utile perfecŃionării sale. FuncŃionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:

a) să îşi perfecŃioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile

practice necesare exercitării unei funcŃii publice;

b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul

compartimentului;

c) să participe la manifestări ştiinŃifice şi profesionale, în vederea desăvârşirii pregătirii

profesionale;

d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcŃionarii publici debutanŃi.

Raportul de serviciu al funcŃionarului public debutant nu poate fi modificat pe parcursul perioadei de stagiu. FuncŃionarul public debutant poate fi sancŃionat potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea sancŃiunii disciplinare aplicabile funcŃionarului public debutant, comisia de disciplină îl va audia în mod obligatoriu şi pe îndrumător. Evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale funcŃionarilor publici se face în condiŃiile Legii nr 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performanŃelor individuale ale funcŃionarilor publici prevăzute în anexa nr. 3.

27

În scopul formării unui corp profesionist de funcŃionari publici, metodologia de evaluare a performanŃelor profesionale individuale ale funcŃionarilor publici stabileşte cadrul general pentru:

a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcŃionarului public şi cerinŃele funcŃiei publice;

b) aprecierea obiectivă a performanŃelor profesionale individuale ale funcŃionarilor

publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele

obŃinute în mod efectiv;

c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea funcŃionarilor publici care au

obŃinut rezultate deosebite, care să determine creşterea performanŃelor profesionale individuale;

d) identificarea necesităŃilor de instruire a funcŃionarilor publici pentru îmbunătăŃirea

rezultatelor activităŃii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcŃii publice

superioare vacante. Promovarea poate fi:

a) definitivă, atunci când funcŃia publică superioară se ocupă prin concurs sau examen, în

condiŃiile prevăzute de prezenta hotărâre; b) temporară, atunci când funcŃia publică de conducere sau, după caz, funcŃia publică corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici se ocupă pe perioadă determinată, în condiŃiile legii. Concursul sau examenul pentru promovare se organizează în limita funcŃiilor publice

vacante rezervate în scopul promovării prin planul de ocupare a funcŃiilor publice sau pentru funcŃiile publice care devin vacante în cursul anului, astfel:

a) de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, pentru promovarea funcŃionarilor

publici în funcŃii publice, cu excepŃia funcŃiilor publice de şef serviciu şi şef birou;

b) de către autorităŃile şi instituŃiile publice, pentru promovarea funcŃionarilor publici în

funcŃii publice de execuŃie sau în funcŃii publice de conducere de şef serviciu ori şef birou. Concursul sau examenul pentru promovare constă în 3 etape, după cum urmează:

a) selectarea dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă constând în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în

prezenŃa comisiei de concurs;

c) interviu.

FuncŃionarii publici de execuŃie care dobândesc o diplomă de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea pot participa la concursul sau examenul pentru promovarea într-o funcŃie publică de execuŃie vacantă de nivel superior. Concursul sau examenul se organizează de autoritatea sau instituŃia publică în cadrul căreia funcŃionarii publici îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea prevederilor legale. FuncŃionarul public avansează în gradele de salarizare corespunzătoare funcŃiei publice deŃinute, în condiŃiile legii. Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuŃiilor şi responsabilităŃilor unei funcŃii publice, formarea practică a funcŃionarilor publici debutanŃi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraŃiei publice şi a exigenŃelor acesteia. Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcŃionarii publici de execuŃie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a ll-a şi 6 luni pentru cei din clasa a lll-a. La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcŃionarul public

debutant va fi:

a) numit funcŃionar public de execuŃie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor

absolvite, în funcŃiile publice prevăzute la art. 13, în gradul profesional asistent;

b) eliberat din funcŃia publică, în cazul în care a obŃinut la evaluarea activităŃii

calificativul "necorespunzător". (2) în cazul prevăzut anterior, perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcŃii publice.

28

Numirea în funcŃiile publice din categoria înalŃilor funcŃionari publici se face în

Numirea în funcŃiile publice de conducere pentru care se

organizează concurs, se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităŃilor sau instituŃiilor publice din administraŃia publică centrală şi locală, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conŃină temeiul legal al numirii, numele funcŃionarului public, denumirea funcŃiei publice, data de la care urmează să exercite funcŃia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităŃii. Fişa postului aferentă funcŃiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcŃionarului public. La intrarea în corpul funcŃionarilor publici, funcŃionarul public depune jurământul de credinŃă în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcŃia publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: "Jur să respect ConstituŃia, drepturile şi libertăŃile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile Ńării, să îndeplinesc

conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcŃia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. Depunerea jurământului se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcŃia publică. ObligaŃia de organizare a depunerii jurământului aparŃine persoanei care are competenŃa legală de numire. În carieră, funcŃionarul public poate promova în funcŃia publică şi poate avansa în treptele de salarizare, în condiŃiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiŃionate de existenŃa unui post vacant. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcŃii publice superioare. Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deŃinut de funcŃionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de funcŃionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fişa postului funcŃionarului public care a promovat în funcŃia publică se completează cu noi atribuŃii şi responsabilităŃi. Examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituŃia publică, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în limita funcŃiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deŃinut, funcŃionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii:

a) să aibă cel puŃin 4 ani vechime în gradul profesional al funcŃiei publice din care

promovează;

conformitate cu dispoziŃiile legii

b) să aibă cel puŃin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;

c) să fi obŃinut cel puŃin calificativul «bine» la evaluarea performanŃelor individuale în

ultimii 2 ani;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile

prezentei legi. FuncŃionarii publici care nu îndeplinesc condiŃiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deŃinut pot participa la concursul organizat, în condiŃiile legii, în vederea promovării rapide în funcŃia publică. Pentru a participa la

concursul de promovare într-o funcŃie publică de conducere, funcŃionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii:

1) să fie absolvenŃi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraŃiei

publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice;

2)

să fie numiŃi într-o funcŃie publică din clasa I;

3)

să îndeplinească cerinŃele specifice prevăzute în fişa postului;

4)

să nu aibă în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile

prezentei legi.

29

5)

să îndeplinească cerinŃele generale prevăzute de lege.

Avansarea în trepte de salarizare se face în condiŃiile legii privind sistemul unitar de salarizare a

funcŃionarilor publici. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, funcŃionarii publici de execuŃie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcŃii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraŃi, în condiŃiile legii. Promovarea în condiŃiile menŃionate se face prin transformarea postului ocupat de funcŃionarul public ca urmare a promovării examenului. Evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale funcŃionarilor publici se face anual. În urma evaluării performanŃelor profesionale individuale, funcŃionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător». Calificativele obŃinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:

a) avansarea în treptele de salarizare;

b) promovarea într-o funcŃie publică superioară;

c) eliberarea din funcŃia publică.

În cadrul procesului de evaluare a performanŃelor profesionale ale funcŃionarilor publici se stabilesc cerinŃele de formare profesională a funcŃionarilor publici. Pot beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcŃia publică:

a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condiŃiile legii, pentru obŃinerea

statutului de manager public;

b) funcŃionarii publici care au promovat concursul organizat conform legii şi care

îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii:

a) au cel puŃin 1 an vechime în gradul profesional al funcŃiei publice din care

promovează;

b) au obŃinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanŃelor profesionale

individuale din ultimul an;

c) nu au în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile prezentei

legi;

d) au urmat cel puŃin o formă de perfecŃionare profesională în ultimul an.

Concursul pentru promovarea rapidă se organizează anual, de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, în limita numărului de funcŃii publice rezervate promovării rapide. Perioada în care o persoană a urmat programe organizate, în condiŃiile legii, pentru obŃinerea statutului de manager public este asimilată perioadei de stagiu. În cazul nepromovării programelor prevăzute anterior, perioada de stagiu nu constituie vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcŃiilor publice şi nici vechime în funcŃia publică.

AutorităŃile şi instituŃiile publice pot încheia anual, în condiŃiile legii, acorduri cu

sindicatele reprezentative ale funcŃionarilor publici sau cu reprezentanŃii funcŃionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăŃirii condiŃiilor la locul de muncă;

b) sănătatea şi securitatea în muncă;

c) programul zilnic de lucru;

d) perfecŃionarea profesională;

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecŃia celor aleşi în organele

de conducere ale organizaŃiilor sindicale. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcŃionarii publici nu sunt organizaŃi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanŃii funcŃionarilor publici din respectiva autoritate sau instituŃie publică, desemnaŃi în condiŃiile legii. Autoritatea sau instituŃia publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanŃilor funcŃionarilor publici informaŃiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiŃiile legii. În cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice se constituie comisii paritare. În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanŃi desemnaŃi de conducătorul autorităŃii sau

30

instituŃiei publice şi de sindicatul reprezentativ al funcŃionarilor publici. în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcŃionarii publici nu sunt organizaŃi în sindicat, reprezentanŃii lor vor fi desemnaŃi prin votul majorităŃii funcŃionarilor publici din respectiva autoritate sau instituŃie publică. Modul de constituire, organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare, precum şi componenŃa, atribuŃiile şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situaŃii:

a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăŃire a activităŃii autorităŃilor şi instituŃiilor publice

pentru care sunt constituite;

b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcŃionarilor publici,

dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;

c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorităŃii sau instituŃiei

publice;

d) alte situaŃii prevăzute de lege.

În exercitarea atribuŃiilor, comisiile paritare emit avize consultative. Încălcarea de către funcŃionarii publici, cu vinovăŃie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenŃională, civilă sau penală, după caz. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanŃei judecătoreşti, în condiŃiile legii, împotriva autorităŃii sau instituŃiei

publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. În cazul în care acŃiunea se admite şi se constată vinovăŃia funcŃionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituŃia publică. Răspunderea juridică a funcŃionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Încălcarea cu vinovăŃie de către funcŃionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcŃiei publice pe care o deŃin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenŃa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenŃe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenŃiile sau stăruinŃele pentru soluŃionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenŃialităŃii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi

desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităŃi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuŃiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităŃi, conflicte de

interese şi interdicŃii stabilite prin lege pentru funcŃionarii publici;

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcŃiei

publice şi funcŃionarilor publici. SancŃiunile disciplinare sunt:

1)

mustrare scrisă;

2)

diminuarea drepturilor salariate cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

3)

suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare

în funcŃia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 4) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcŃia publică pe o perioadă de până la un an;

5) destituirea din funcŃia publică.

31

La individualizarea sancŃiunii disciplinare se va Ńine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăŃie şi

consecinŃele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcŃionarului public, precum

şi de existenŃa în antecedentele acestuia a altor sancŃiuni disciplinare care nu au fost radiate în

condiŃiile prezentei legi. SancŃiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare. În cazul în care fapta funcŃionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracŃiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanŃa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. Pe perioada cercetării administrative, în situaŃia în care funcŃionarul public care a săvârşit

abatere disciplinară poate influenŃa cercetarea administrativă, conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice are obligaŃia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenŃa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcŃionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităŃii ori instituŃiei publice. SancŃiunea disciplinară cu mustrare se poate aplica direct de către persoana care are competenŃa legală de numire în funcŃia publică. Celelalte tipuri de sancŃiuni disciplinare se aplică de persoana care are competenŃa legală

o

de

numire în funcŃia publică, la propunerea comisiei de disciplină. SancŃiunile disciplinare nu pot

fi

aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcŃionarului

public. Audierea funcŃionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancŃiunea nulităŃii. Refuzul funcŃionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraŃie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal. Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancŃiunii disciplinare aplicabile funcŃionarilor publici din autorităŃile sau instituŃiile publice se constituie comisii de disciplină. Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaŃiei sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităŃii funcŃionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcŃionarii publici nu sunt organizaŃi în sindicat. Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulŃi membri şi, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităŃii de cercetare. Comisia de disciplină pentru înalŃii funcŃionari publici este compusă din 5 înalŃi funcŃionari publici, numiŃi prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului administraŃiei şi internelor. Modul de constituire, organizare şi funcŃionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenŃa, atribuŃiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. FuncŃionarul public nemulŃumit de sancŃiunea aplicată se poate adresa instanŃei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziŃiei de sancŃionare. Pentru evidenŃierea situaŃiei disciplinare a funcŃionarului public, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o

administrează. Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancŃiunile disciplinare aplicate funcŃionarului public şi care nu au fost radiate în condiŃiile legii. Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:

a) desemnarea unui funcŃionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea

funcŃionarilor publici;

b)

desemnarea unui funcŃionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de

disciplină;

c)

desemnarea unui funcŃionar public ca membru în comisia paritară;

32

d)

ocuparea unei funcŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici

sau categoriei funcŃionarilor publici de conducere;

e) în orice alte situaŃii prevăzute de lege.

Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:

1)

funcŃionarului public interesat;

2)

conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

3)

preşedintelui comisiei de disciplină;

4)

altor persoane prevăzute de lege.

SancŃiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancŃiunea disciplinară cu mustrare scrisă;

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, celelalte

sancŃiuni disciplinare, cu excepŃia destituirii;

c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancŃiunea cu destituirea din funcŃie.

Radierea sancŃiunilor disciplinare cu mustrare scrisă sau diminuarea salariului cu 5-20% până la 3 luni, se constată prin act administrativ al conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice.

Răspunderea contravenŃională a funcŃionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenŃie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii funcŃionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripŃie îşi are sediul autoritatea sau instituŃia publică în care este numit funcŃionarul public sancŃionat. Răspunderea civilă a funcŃionarului public se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăŃie patrimoniului autorităŃii sau instituŃiei publice în

care funcŃionează;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituŃia publică, în calitate de comitent, unor

terŃe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Repararea pagubelor aduse autorităŃii sau instituŃiei se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice a unui ordin sau a unei dispoziŃii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaŃia prevăzută la lit. c), pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Împotriva ordinului sau dispoziŃiei de imputare funcŃionarul public în cauză se poate adresa instanŃei de contencios administrativ. Dreptul conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice de a emite ordinul sau dispoziŃia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. Răspunderea funcŃionarului public pentru infracŃiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuŃiile funcŃiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale. În cazul în care funcŃionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracŃiuni grave, persoana care are competenŃa legală de numire în funcŃia publică va dispune suspendarea funcŃionarului public din funcŃia publică pe care o deŃine. Dacă instanŃa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcŃia publică încetează, iar funcŃionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcŃia publică deŃinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. În situaŃia în care nu sunt întrunite condiŃiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcŃionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă. De la momentul începerii urmăririi penale, în situaŃia în care funcŃionarul public poate influenŃa cercetarea, persoana care are competenŃa numirii în funcŃia publică are obligaŃia să dispună mutarea temporară a funcŃionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităŃii ori instituŃiei publice.

33

2.TESTE EVALUARE

Ce tip de norme reglementează Legea nr.7/2004? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1,

art.1)

Ce caracter au normele reglementate de Legea 7/2004? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.1)

Ce urmăresc să asigure obiectivele Codului de conduită a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.2)

Ce urmăresc să asigure obiectivele Codului de conduită a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.2)

Ce urmăresc să asigure obiectivele Codului de conduită a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.2)

Care sunt obiectivele Codului de conduită a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.2)

Care sunt principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.3)

Care sunt principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.3)

Care sunt principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.3)

Care este conŃinutul principiului „deschiderii şi transparenŃei”, care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor publici, în exercitarea funcŃiei lor publice? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.3)

Care este conŃinutul principiului „integritate morală” care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor publici, în exercitarea funcŃiei lor publice? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.3)

Care este conŃinutul principiului „cinste şi corectitudine” care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor publici, în exercitarea funcŃiei lor publice? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.3)

Ce este funcŃia publică, în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

Care este definiŃia funcŃionarului public, în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

Ce este interesul public, în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

Ce este interesul personal, în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

Cum se defineşte conflictul de interese, în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

Care este definiŃia informaŃiei de interes public, în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

Cum definim o informaŃie cu privire la datele personale, , în înŃelesul Codului de conduită a funcŃionarului public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.4)

34

Care este implicarea funcŃionarului public la activitatea de luare a deciziilor, în instituŃia sau autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.5)

Cum pot menŃine funcŃionarii publici încrederea publicului în eficacitatea autorităŃilor şi instituŃiilor publice? ? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.5)

Care sunt obligaŃiile funcŃionarului public, în apărarea în mod loial, a prestigiului autorităŃii sau instituŃiei publice? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Ce aprecieri poate exprima în public funcŃionarul public, în legătură cu activitatea autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Ce aprecieri poate face funcŃionarul public, în legătură cu litigiile aflate în curs de soluŃionare şi în care autoritatea sau instituŃia în care îşi desfăşoară activitatea, are calitatea de parte? ? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Care sunt interdicŃiile impuse funcŃionarilor publici în ceea ce priveste informaŃiile pe care le pot dezvalui, in alte conditii decat cele impuse de lege? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Căror persoane le este interzisă acordarea de asistenŃă de către functionarii publici, în vederea promovării de acŃiuni juridice ori de altă natură, impotriva statului sau autoritatii ori instituŃiei publice in care aceştia îşi desfăşoară activitatea? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Dacă dispoziŃiile din legi speciale nu prevăd alte termene, pentru ce perioada de timp le este intezis funcŃionarilor publici să dezvăluie informaŃii cu caracter public, şi după încetarea raportului de serviciu? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Căror categorii de persoane au funcŃionarii publici obligaŃia de a le furniza informaŃii de interes public? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Ce caracter are aplicarea Legii nr.571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi, care semnalează încălcări ale legii? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.7)

Ce caracter are corelarea libertăŃii dialogului cu promovarea intereselor autorităŃii sau instituŃiei în care funcŃionarul public îşi desfăşoară activitatea? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.8)

Ce caracter are atitudinea conciliantă a funcŃionarilor publici faŃă de exprimarea opiniilor cetăŃenilor? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.8)

Pot participa funcŃionarii publici la activităŃi şi dezbateri publice, dacă nu sunt desemnaŃi în acest sens? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.9)

Ce caracter are participarea funcŃionarilor publici la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.10)

Ce caracter are furnizarea de către funcŃionarii publici a sprijinului logistic, candidaŃilor la funcŃii de demnitate publică? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1,

art.10)

Ce caracter are colaborarea, în afara relaŃiilor de srviciu, cu persoanele fizice sau

( sinteze curs; Legea

juridice care fac donaŃii ori sponsorizări partidelor politice?

7/2004, Cap.1, art.10)

În ce condiŃii poate afişa funcŃionarul public însemne ori obiecte înscripŃionate cu denumirea candidatului unui partid? ? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.10)

35

In ce acŃiuni poate permite funcŃionarul public utilizarea numelui sau imaginii proprii? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.11)

În ceea ce îi priveşte pe cetăŃeni, ca subiecte ale raporturilor profesionale in cadrul serviciului public, ce caracter are neîntrebuinŃarea de către aceştia a unor expresii jignitoare ? ( sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.12)

Care sunt condiŃiile în care funcŃionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naŃionale? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.13)

Care sunt obligaŃiile funcŃionarilor publici, din punct de vedere al conduitei, în deplasările externe? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.13)

Ce caracter are asigurarea egalităŃii de şanse cu privire la dezvoltarea carierei în funcŃia publică? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.16)

Care sunt interdicŃiile impuse funcŃionarilor publici, în activitatea de luare a deciziilor? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.17)

Ce obligaŃii au funcŃionarii publici, în folosirea timpului de lucru? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.18)

În ce condiŃii poate un funcŃionar public să achziŃioneze un bun aflat în proprietatea privată a statului? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.19)

În ce condiŃii poate un funcŃionar public să concesioneze un bun aflat în proprietatea privată a statului? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.19)

În ce condiŃii poate un funcŃionar public să închirieze un bun aflat în proprietatea privată a statului? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.19)

Care este instituŃia ce coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea normelor

(sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1,

Codului de conduită a funcŃionarilor publici? ?

art.20)

Cine poate fi desemnat pentru activitatea de consiliere etică si monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul instituŃiilor si autorităŃilor publice? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.21)

Care este perioada la care se întocmesc raportările privind respectarea normelor de conduită de către funcŃionarii publici din cadrul autorităŃii su instituŃiei publice? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.21)

Unde se transmit rapoartele privind respectarea normelor de conduită a funcŃionarilor publici? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.21)

În ce act/document se evidenŃiază cazurile în care funcŃionarilor publici li s-a cerut să acŃioneze sub presiunea factorului politic? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.22)

Ce instituŃie are competenŃa de a cerceta încăcarea prevederilor codului de conduită a FuncŃionarilor publici? ? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.23)

În ce condiŃii nu pot fi sancŃionaŃi funcŃionarii publici pentru sesizarea cazurilor de încălcare a cormelor de conduită? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.23)

Care sunt condiŃiile în care, pentru încălcarea normelor de conduită, sunt sesizate organele de conduită penală? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.23)

Ce obligaŃii au compartimentele de relaŃii publice, pentru asigurarea publicităŃii codului de conduită? (sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.25)

Înce condiŃii îşi poate păstra funcŃionarul public această calitate, şi după încetarea raporturilor de serviciu? sinteze curs; Legea 7/2004, Cap.1, art.23)

36

Care sunt activitatile desfasurate de functionarii publici? (sinteze curs; Legea 188/1999 republicata, Cap.1, art.2)

În ce domenii de activitate pot benefia funcŃionarii publici de statute speciale? principiile care stau la baza exercitării funcŃiei publice? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.3)

Ce categorii profesionale nu au statutul de funcŃionar public? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.6)

Ce studii se cer pentru ocuparea funcŃiei publice clasa I? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.8)

Ce studii se cer pentru ocuparea funcŃiei publice clasa a II-a? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.8)

Ce studii se cer pentru ocuparea funcŃiei publice clasa a III-a? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.8)

Care este criteriul de impartire pe clase a funcŃiilor publice? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.8)

Care sunt condiŃiile de numire a funcŃionarilor publici debutanti? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.10)

Care sunt criteriile de numire a funcŃionarilor publici definitivi ? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.10)

Care este vechimea necesara numirii ca funcŃionar public definitiv, clasa I? ? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.10)

Care este vechimea necesara numirii ca funcŃionar public definitiv, clasa II? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.10)

Care vechimea necesara numirii ca funcŃionar public definitiv, clasa III? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.10)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de subprefect? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.11)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de şef birou? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.12)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de expert? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de consilier? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de inspector(sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de consilier juridic? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de auditor? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de referent de specialitate? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

Cărei categorii îi aparŃine funcŃia publică de referent? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, modificată şi republicată, Cap.1, art.13)

37

Ce instituŃie organizează concursul de admitere la programele de formare specializată înadministraŃia publică? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.16)

Cine face numirea pentru funcŃia publică de prefect? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.17)

Cine face numirea pentru funcŃia publică de subprefect? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.17)

Ce caracter au ordinele emise de preşedintele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.17)

Care sunt situaŃiile în care AgenŃia Nationala a FuncŃionarilor Publici poate sesiza instanta de contencios administrativ? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.17)

Ce statut are actul atacat de AgenŃia NaŃionala a FuncŃionarilor Publici in contencios administrativ? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.17)

Ce instituŃii poate sesiza presedintele Agentiei Nationale a FuncŃionarilor Publici, în legătură cu actele ilegale emise de autoritatile sau instituŃiile publice locale? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.18)

Cine elaborează Planul de ocupare a funcŃiilor publice? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.21)

În

functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.21)

În ce document este prevăzut numarul funcŃiilor publice rezervate absolventilor programelor de formare specializată in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie Publica sau de institutii similare din strainatate? ? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.21)

promovarii

ce document

este

prevăzut

numarul

funcŃiilor

publice rezervate

Ce document prevede numarul funcŃiilor publice care vor fi ocupate prin concurs? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.21)

În ce act/document este prevăzut numarul funcŃiilor publice care vor fi infiintate? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.21)

Ce act/document prevede numarul funcŃiilor publice care vor fi infiintate? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.21)

Care este rolul organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel naŃional în elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice? ? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.22)

Ce institutie realizează administrarea evidentei nationale a funcŃiilor publice? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.23)

Ce instituŃie detine spre pastrare dosarele profesionale ale funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.23)

Care este caracterul dreptului la opinie al funcŃionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.25)

Care sunt organizaŃiile in care se pot asocia funcŃionarii publici(sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.25)

Care sunt categoriile de funcŃionari publici carora le este garantat dreptul de asociere sindicală? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.25)

38

Ce categorii de funcŃionari publici sunt obligati sa poarte uniforma? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.30)

Care este durata normala a timpului de lucru pentru funcŃionarii publici? ? (sinteze curs, Legea 188/1999, modificată şi republicată, Cap.3, art.32)

În ce conditii pot fi modificate raporturile de serviciu din initiativa funcŃionarului public? (sinteze curs, legea 188/1999, modificata si republicata, Cap.V, art.35)

Care este condiŃia ca o persoană eliberată din funcŃia publică, să-şi păstreze calitatea de funcŃionar public? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.2)

Ce categorie profesională constituie totalitatea funcŃionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome şi din cadrul autoritatilor publice din administratia publica centrala şi locală? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.2)

În ce condiŃii o funcŃie publică de executie, temporar vacanta, poate fi ocupată pe o perioada determinata? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.4)

În ce condiŃii se organizează concursul pentru ocuparea unei funcŃii publice de execuŃie, temporar vacante? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1,

art.4)

Care sunt categoriile de personal cărora nu li se aplica prevederile Statutului funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.6)

Care sunt funcŃiile publice de stat? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Care sunt funcŃiile publice teritoriale? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Care sunt funcŃiile publice locale? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Ce funcŃii publice pot ocupa funcŃionarii numiti in funcŃiile publice din clasele a II-a si a III-a? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Care sunt gradele profesionale pe care sunt structurate functiile publice de executie? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Ce vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice este necesara pentru a ocupa o funcŃie publică corespunzătoare categoriei inaltilor funcŃionari publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cum se face intrarea in categoria inaltilor functionari publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cum se finantează AgenŃia Nationala a FuncŃionarilor Publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cine elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cine elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcŃia publică şi funcŃionarii publici? ? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cine monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaŃiei privind funcŃia publică şi funcŃionarii publici în cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cine stabileşte criteriile pentru evaluarea activităŃii funcŃionarilor publici? ? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

39

Cine intocmeste si administrează baza de date cuprinzând evidenza funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici? ? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1,

art.7)

Cine realizează redistribuirea funcŃionarilor publici cărora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor? ? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Cine intocmeste planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru autorităŃile şi instituŃiile din administratia publică locală? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1,

art.7)

Care este scopul intocmirii dosarului profesional pentru fiecare funcŃionar public? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Ce statut are dreptul la opinie al funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, cap.1, art.7)

Ce statut are dreptul la asociere sindicala a funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.25

Ce statut are dreptul la greva al funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.27

Ce drepturi au funcŃionarii publici de execuŃie pentru orele lucrate din dispoziŃia conducătorului autoritatii sau instituŃiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbători legale ori declarate zile nelucrătoare? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.27

În ce condiŃii pot fi numiti în funcŃii de demnitate publică functionarii publici de execuŃie? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.33

În ce condiŃii pot fi numiti în funcŃii de demnitate publică înalŃii functionari publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.33)

În ce condiŃii pot fi numiti în funcŃii de demnitate publică functionarii publici de conducere? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.33)

Cine asigura protectia funcŃionarului public impotriva faptelor de ultraj cărora le+ar putea fi victimă în exercitarea funcŃiei publice sau in legătură cu aceasta? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.40)

Ce statut are dreptul funcŃionarului public de a fi protejat public impotriva faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcŃiei publice sau in legătură cu aceasta? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.40)

Ce drepturi are funcŃionarul public, in situaŃia ca a suferit , din culpa autorităŃii sau a instituŃiei publice, un prejudiciu material în timpul indeplinirii atributiilor de serviciu? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.41)

În ce conditii pot functionarii publici sa ocupe funcŃii de conducere în structurile sa organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.41)

Cărei categorii de funcŃionari publici le este interzis sa facă parte din partidele politice? ? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.43)

În ce condiŃii are dreptul funcŃionarul public să refuze, in scris şi motivat, indeplinirea dispoziŃiilor primite de la superiorul ierarhic? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.44)

40

Ce obligaŃii are funcŃionarul public care primeşte o dispoziŃie in scris, daca o considera ilegala ? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.44)

Ce informaŃii nu sunt obligati funcŃionarii publici sa le pastreze secrete? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.45)

In ce moment al raportului de serviciu este obligat funcŃionarul public sa-şi prezinte declaraŃia de avere? sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată, Cap.5, art.46)

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a ocupa o functie publica? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.50)

Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinita pentru ca o persoana sa ocupe o functie publica? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.50)

Cum se face recrutarea în vederea intrarii in corpul functionarilor publici? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa I? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa II? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie de grad profesional asistent din clasa III? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie de grad profesional principal? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie de grad profesional superior? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de conducere de şef de birou? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5)

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de conducere de şef serviciu? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, republicată Cap.6, art.51 (5

Care sunt condiŃiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcŃiei publice de conducere de secretar al primăriei comunale? (sinteze curs, Legea nr.188/1999, Cap.6, art.51 (5)

Care sunt conditiile pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere? (sinteze curs, Legea nr.188/1999 ,Cap.6, art.51 (5)

Care este durata perioadei de stagiu pentru funcŃionarii publici de executie din clasa I? (? (sinteze curs, Legea nr.188/1999 ,art.52)

41

Care este durata perioadei de stagiu pentru funcŃionarii publici de executie din clasa a II-a? (sinteze curs, Legea nr.188/1999 art.52)

Care este durata perioadei de stagiu pentru funcŃionarii publici de executie din clasa a III-a? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.52)

În ce funcŃie va fi numit funcŃionarul public debutant, la terminarea perioadei de stagiu? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, art.53)

In ce document se menŃionează temeiul legal al numirii in funcŃia publică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.54 (4)

În ce document se menŃionează denumirea funcŃiei publice in care este numit funcŃionarul public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.54 (4)

Ce document se atasează la actul administrativ de numire a funcŃionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.54 (5)

Ce trebuie să depună funcŃionarul public, la intrarea în corpul funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, art.54 (6)

Care este termenul de depunere a jurământului de credintă de catre funcŃionarul public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.54 (6)

Prin ce actiune realizată la intrarea in corpul funcŃionarilor publici, se angajează acesta sa respecte normele de conduită profesională şi civică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si (art.54 (6)

Ce atrage refuzul depunerii jurământului de credintă de către funcŃionarul public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.54 (7)

Care este modalitatea de promovare într-o functie publica superioara vacanta? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.56)

Ce reprezintă promovarea pentru cariera functionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.56)

Cum condiŃionează existenta unui post vacant promovarea funcŃionarului pblic in grade profesionale? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.57(1)

Care este condiŃia minima de vechime pentru promovarea intr-o functie publică de executie din gradul profesional principal? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.57(1)

Care este condiŃia minima de vechime pentru promovarea intr-o functie publică de executie din gradul profesional superior? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata art.57(2)

Care este efectul existentei unei sanctiuni disciplinare in cazierul administrativ asupra promovarii funcŃionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, art.57 (2) d)

Care sunt condiŃiile pentru participarea la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, SecŃiunea a 4-a)

Care este rolul calificativului obtinut la evaluarea profesionala la eliberarea din functia publica? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.7 art.60

(3)

Ce categorie de persoane poate beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcŃia publică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.7, art.60 (1)

42

Cand se pot incheia acorduri intre autoritătile sau instituŃiile publice si sindicatele reprezentative ale funcŃionarilor publici? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.7, art.61)

Ce probleme nu pot fi incluse in masurile convenite prin acordurile incheiate intre autoritatile si instituŃiile publice si sindicatele reprezentative ale functionarilor publici? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.7 art.61)

Ce sunt comisiile paritare? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.7 art.62)

Care este procedura de stabilire a organizării şi funcŃionării comisiilor paritare din cadrul instituŃiilor si autoritatilor publice? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata cap.7 art.62)

Care ste rolul comisiilor paritare din cadrul instituŃiilor si autoritatilor publice? comisiilor paritare din cadrul instituŃiilor si autoritatilor publice? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.7 art.62)

Ce instituŃii sunt consultate la stabilirea masurilor privind pregătirea profesională a funcŃionarilor publici? comisiilor paritare din cadrul instituŃiilor si autoritatilor publice? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.7 art.62)

Pe ce perioada urmaresc comisiile paritare din institutiile publice realizarea acordurilor stabilite cu sindicatele? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, cap.7 art.62)

Ce tip de raspundere a functionarului public nu este determinata de incalcarea cu vinovătie a indatoririlor de serviciu? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.64)

Căror institutii li se poate adresa persoana care se consideră vătămată într-un interes legitim, de către o autoritate publică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.64 (1)

Cine se obligă la plata daunelor, dacă instanta admite acŃiunea unei persoane care se considera vatamata intr-un interes legitim de către autoritatea sau instituŃia publică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.64 (2)

Ce tip de raspundere atrage încalcarea cu vinovătie de către funcŃionarii publici a normelor de conduită profesională şi civică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.65 (1)

Ce statut au interventiile funcŃionarilor publici pentru soluŃionarea unor cereri in afara cadrului legal? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8, art.65)

Ce tip de masura se considera mustrarea scrisa a funcŃionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8, art.65)

In ce termen se aplica sancŃiunile disciplinare? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8, art.65

In ce conditii poate fi dispusă mutarea temporară a funcŃionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritătii ori instituŃiei publice? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.65 (7)

Care dintre urmatoarele masuri nu constituie sanctiune disciplinară? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.65 (3)

Cum se consemnează audierea funcŃionarului public care a savârşit o abatere disciplinară? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.66 (3)

43

Ce sancŃiune atrage nerespectarea procedurii de consemnare a audierii funcŃionarului public care a savârşit o abatere disciplinară? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8 art.66 (3)

Ce instituŃie are atributia propunerii modului de organizare şi funcŃionare a comisiilor de disciplină? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.67

(5)

Cine poate anula dispoziŃia de sancŃionare a funcŃionarului public? sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.68)

Cine poate elibera cazierul administrativ, la solicitarea funcŃionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.69)

Ce date contine cazierul administrativ? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.69)

În ce situaŃii este necesar cazierul administrativ? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, cap.8 art.69 (3)

Cine poate solicita eliberarea cazierului administrativ? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.69 (4)

În ce termen se radiază de drept, mustrarea scrisă? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.8 art.70)

În ce termen se adiază de drept sancŃiunea prin destituire din funcŃia publică? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata Cap.8, art.70)

Ce răspundere se angajează pentru daunele platite de autoritatea sau instituŃia publică, in calitate de comitent, unor terŃe persoane, in temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata ,Cap.8 art.72)

Cine poate dispune suspendarea funcŃionarului public din funcŃia publică pe care o deŃine? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata ,Cap.8 art.74)

Prin ce forme se pot modifica raporturile de serviciu ale funcŃionarilor publici de execuŃie? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata ,Cap.9 art.75)

Ce efecte are numirea sau alegerea într-o funcŃie de demnitate publică a funcŃionarului public? (sinteze curs, Legea 188/1999 modificata si republicata, Cap.9

art.81)

44