P. 1
Manual Instalare Ariston-UNO

Manual Instalare Ariston-UNO

|Views: 165|Likes:
Published by Ionut Ignat

More info:

Published by: Ionut Ignat on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

RO

INSTRUC Ţ IUNI TEHNICE INSTALA ALAT PENTRU INST ALA T OR
CAZAN CU CAMER Ă ÎNCHIS Ă Ş I TIRAJ T (TIP C) AT FOR Ţ A
uno 24 MFFI

UCR
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÊÎÒËÛ ÒÈÏÀ C
uno 24 MFFI

40 20 0

60

80 100 120

1

3 . Acestor instrucţiuni li se vor alătura şi cele prezentate în manualul de instrucţiuni pentru utilizator. fapt pentru care societatea produc ă toare nu este răspunzătoare.11. 2. GENERALIT ĂŢ I Această broşură reprezintă o parte integrantă şi esenţială a produsului şi trebuie să fie păstrată cu grijă împreună cu aparatul astfel încît să poată fi consultată de către utilizator precum şi de către personalul autorizat pentru asistenţa tehnică.8. 2. Verificări înaintea instalării Amplasarea Dimensiuni de gabarit Distanţe minime Poziţionarea cazanului Racordarea electrică Racordarea la gaz Racordarea hidraulică Racordarea conductelor de aspiraţie aer şi evacuare fum 2. 3. Pregătirea în vederea funcţionării Panoul de comandă Instrucţiuni pentru demontarea mantalelor Prima aprindere Reglarea funcţionării Analiza combustiei Controlul evacuării fumului Sisteme de protecţie a cazanului Operaţiuni de golire a instalaţiei 4 . 3. indicaţiilor furnizate de producător şi de Centrele de Asistenţă Tehnică autorizate. Nu blocaţi terminalele tuburilor de aspiraţie/evacuare. nu folosiţi telefonul sau orice alt obiect care poate provoca scântei. Dacă simţiţi miros de gaz. animalelor şi obiectelor. O instalare greşită poate provoca daune persoanelor.9. 2. 3. Tehnicianul care instalează aparatul trebuie să fie autorizat de către ISCIR.8. GENERALIT ĂŢ I 1. 2.3. Înainte de orice interven ţ ie la cazan. Instalarea. Schema hidraulică 1 .7.RO CUPRINS 1 .3. închideţi robinetul de gaz şi nu-l mai folosiţi. 2. DA TE TEHNICE 2 . Conectarea termostatului de cameră 2.12. de utilizare şi de întreţinere.10.1. 3. În vederea curăţării părţilor exterioare se utilizează o cârpă umedă înmuiată în apă cu săpun. 2. ÎNTRE Ţ INEREA DATE 6 . stingeţi aparatul.9. În caz de defecţiune şi/sau funcţionare defectuoasă.4.4. Pentru reparaţii. PUNEREA ÎN FUNC Ţ IUNE 3.6. Schimbarea tipului de gaz 5 .2. 2.13. 3. REGLAREA GAZULUI 4. Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările incluse în această broşură. deoarece furnizează indicaţii importante privind siguranţa de instalare. Nu sprijiniţi nici un obiect pe aparat.7. Schema funcţională 2. 2. 3.2 Recomandări generale Vedere de ansamblu 1 . Evitaţi utilizarea aparatului de către copii sau de către persoane incapabile nesupravegheate.2. 1 RECOMAND Ă RI GENERALE Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru utilizare casnică. este necesar s ă se întrerup ă alimentarea electrică închizînd întrerupătorul exterior cazanului “OFF “. Trebuie să fie conectat la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de distribuţie a apei calde menajere compatibile cu prestaţiile şi puterea sa.1 1. Notele şi instrucţiunile tehnice incluse în acest document se adresează instalatorilor pentru a le permite acestora o montare corectă. INSTALAREA INST ALAREA 2. 3.1. nu acţionaţi întrerupătoarele electrice.5.6. 3. Se interzice utilizarea în alte scopuri decît cele precizate. Deschideţi imediat uşile şi ferestrele. închideţi robinetul principal de gaz (la contor) şi solicitaţi intervenţia unui Centru de Asistenţă Tehnică autorizat. În cazul unei absenţe îndelungate din locuinţă închideţi şi robinetul principal de gaz. întreţinerea şi orice altă intervenţie trebuie să fie efectuate conform normelor în vigoare.1. Nu este recomandabilă utilizarea de detergenţi abrazivi şi solubili.5. adresaţi-vă doar unui centru de asistenţă tehnică autorizat de către producător şi solicitaţi utilizarea de piese de schimb originale. Producătorul nu este considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de folosirea necorespunzătoare sau iraţională. Schema electrică 2. 2.

12. 2.o verificare a corespondenţei dintre tipul de gaz disponibil şi cel pentru care a fost echipat cazanul (citiţi inscripţia de pe eticheta ambalajului şi cea de pe plăcuţa din interiorul cazanului).4. Pentru a nu compromite funcţionarea corespunzătoare a cazanului. Acesta trebuie să fie conectat la o instalaţie de încălzire cât şi la o reţea de apă menajeră în funcţie de prestaţiile şi puterea sa. 23. 6. se recomandă efectuarea succesivă de umplere cu apă tratată. Racord evacuare fum Priză de aer Ventilator electric Colector de fum Schimbător de căldură primar Sondă de trimitere Cameră de ardere Fibră ceramică izolatoare Arzător Electrod de relevare a flăcării Electrozi de aprindere Valvă deviatoare motorizată Supapă de siguranţă 3 bar Schimbător de căldură secundar Valvă de gaz Robinet de umplere Filtru intrare apă sanitară Aprinzător Fluxostat sanitar Robinet de umplere Pompă de circulaţie cu dezaerator Sondă întoarcere Vas de expansiune Presostat evacuare fum Prize pentru analiza combustiei 3 . 8. . Pentru a crea un spaţiu tehnic. Legendă: 1. 22. să asigure că acesta a fost curăţat perfect şi nu prezintă reziduuri de ardere (zgură). în cazul racordării la un coş de fum existent.un control care. se impune respectarea unor distanţe minime care să garanteze accesul la componentele cazanului. Cazanul trebuie să fie instalat pe un perete întreg şi fix pentru a împiedica accesul la părţile electrice sub tensiune prin intermediul deschiderii din partea posterioară a acestuia. deoarece o eventuală desprindere a acestora poate împiedica trecerea fumului. 7. Nu se impune nici o restricţie datorată condiţiilor de aerisire şi volum ale localului. 5. b) introduceri frecvente de apă de reintegrare în instalaţie.2 VEDERE DE ANSAMBLU 2 . . 14. 9. . 17. c) circuite sanitare În cazul în care ar fi necesară golirea parţială sau totală a instalaţiei. determinând situaţii periculoase. 10. 20. 24. (Vezi Datele Tehnice). sudări sau murdării care ar putea compromite funcţionarea corectă a cazanului. 1 VERIFIC Ă RI ÎNAINTEA INST AL Ă RII INSTAL Cazanul este destinat încălzirii apei la o temperatură mai mică decît cea de fierbere. 25. 11. locul în care va fi instalat trebuie să respecte condiţiile impuse referitoare la temperaturile limită de funcţionare şi la protejarea împotriva agenţilor atmosferici. 21. 19. 13. 4.un control al tirajului coşului care nu trebuie să prezinte strangulări sau racorduri pentru evacuarea gazelor arse provenite de la alte aparate.o sp ă lare corespunz ă toare a conductelor instala ţ iilor pentru a îndepărta eventualele reziduuri de la filetări. 21 13 20 14 15 16 17 18 19 2. aşa cum este indicat în paragraful 2.2 AMPLASAREA Aparatele de tip C. 3. 1 2 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 23 22 2. 18. INST ALAREA INSTALAREA Instalarea ş i punerea în func ţ iune a cazanului trebuie s ă fie efectuate de c ă tre personal calificat ş i în conformitate cu normele de specialitate în vigoare cît ş i cu eventualele prescrip ţ ii emise de c ă tre autorit ăţ ile locale. 16.1. ESTE ABSOLUT INDISPENSABIL TRATAMENTUL APEI ÎN URMĂTOARELE CAZURI: a) instalaţii foarte extinse (cu conţinuturi mari de apă). a c ă ror camer ă de ardere ş i circuit de alimentare cu aer sunt realizate etan ş în raport cu mediul ş i pot fi instalate în orice tip de local cu excep ţ ia camerei de baie. Înainte de a racorda cazanul este necesar să se efectueze următoarele: . 15.

6 RACORDAREA ELECTRIC Ă Pentru o mai mare siguranţă efectuaţi un control corespunzător al instalaţiei electrice cu ajutorul unui personal calificat.2 15 2.5 123.8 RACORDAREA HIDRAULIC Ă 450 VEDEREA RACORDURILOR CAZANULUI 300 G 2.3 DIMENSIUNI DE GABARIT 35 400 123.ţin grupei H din familia a doua (II2H3+) aşa cum rezultă din schema de la capitolul 4 “Reglare gaz“. Înainte de instalare. conform reperelor de pe hârtie.conectaţi firul albastru (neutru) la borna indicată cu litera „N”. Începeţi racordarea montând un robinet de izolare. În cazul în care este necesară adaptarea cazanului pentru funcţionarea cu un alt tip de gaz. Legendă: A = B = C= D= E = F = G= H= Tur instalaţie Ieşire apă caldă menajeră Intrare gaz Intrare apă rece Retur instalaţie Robinet de umplere Evacuare supapă de siguranţă Robinet de golire 4 . conform normelor în vigoare.2 40. folosiţi exclusiv un cablu cu aceleaşi caracteristici: (Secţiune 3x0. .1.5 200 200 135 Cazanul funcţionează cu curent alternativ aşa cum rezultă din tabelul cu date tehnice.5 POZI Ţ IONAREA CAZANULUI Utilizaţi o nivelă cu bulă de aer pentru a poziţiona pe perete hârtia cu reperele de montaj şi fixaţi cazanul cu ajutorul ramei metalice şi a diblurilor cu expansiune.Ø max exterior 8 mm . în care este indicat şi consumul maxim. Verificaţi ca instalaţia să corespundă puterii maxime absorbite de cazan (indicate pe plăcuţa metalică) şi controlaţi ca secţiunea cablurilor de alimentare să fie corespunzătoare. 400 20 20 2. 85 mm 220 mm 700 IMPOR TANT! IMPORT Racordarea la re ţ eaua electric ă trebuie realizat ă printr-un racord fix (nu cu ş techer mobil) ş i trebuie prev ă zut ă cu un întrerup ă tor bipolar având distan ţ a de deschidere a contactelor de cel pu ţ in 3 mm. Asigura ţ i-v ă c ă racordarea cazanului este realizat ă cu respectarea polarităţii fază-nul. . se recomandă o curăţare corespunzătoare a conductelor de combustibil pentru a îndepărta eventualele reziduri care ar putea compromite buna funcţionare a cazanului. 68 65 67 67 65 68 116 120 acqua gas 250 Legendă: A B C D E = = = = = Tur instalaţie Ieşire apă caldă menajeră Intrare gaz Intrare apă rece Retur instalaţie 25. .7 RACORDAREA LA GAZ Cazanul a fost proiectat pentru utilizarea gazelor ce apar.conectaţi firul maro (fază) la borna indicată cu litera „L”. Pentru racordarea cazanului puteţi utiliza Kit-urile standard de racorduri hidraulice şi de tuburi de evacuare a fumului fabricate de către Merloni TermoSanitari SpA. se va vedea punctul 4.rotiţi frontalul cu comenzi pentru a avea acces la borne.2. deoarece producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune provocate de lipsa legăturii la pământ sau de anomalii ale instalaţiei de alimentare electrică.Tip HT03VV-F) Executaţi racordarea după cum urmează: .75 . scoateţi-l afară din cutie făcându-l să treacă prin fisura respectivă şi conectaţi-l la borna indicată de simbolul situat pe recipientul din partea stângă de jos.4 DIST AN Ţ E MINIME DISTAN Pentru a permite desfăşurarea uşoară a operaţiunilor de întreţinere a cazanului este necesar să se respecte distanţele minime indicate în schemă. În cazul înlocuirii cablului electric de alimentare. Informaţii suplimentare puteţi obţine din acest manual sau de la furnizorul cazanului.luaţi firul galben/verde (pământ).scoateţi cablul furnizat cu centrala. 2. . introduceţi din nou cablul în acelaşi dispozitiv de trecere a cablului şi închideţi-l cu acelaşi dispozitiv de închidere. F B C D H E A 2.

Introducerea colectorului aflat în dotaţie pe tub până când ajunge la partea inferioară (nu este necesară utilizarea de garnituri sau elemente de sigilare). în caz contrar. 2. montând un adaptator special pe colectorul de evacuare şi introducând tubul de aer în racordul (priza de aer) prevăzut în vecinătatea colectorului.2 bar. Presiunea minimă pentru funcţionarea dispozitivelor de reglare a producerii de apă caldă menajeră este de 0. (vezi instruc ţ iunile din 5 . 200 cu * sunt prezente în de evacuare a fumului. Verificaţi ca presiunea maximă din reţea să nu depăşească 6 bar.5 230 MIN * 132 500 135 400 300 200 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 l/h Acesta are scopul de a evita livrarea de apă insuficient de caldă în cazul deschiderii excesive a robineţilor la consumatori. trebuie efectuată o gaură în perete pentru a permite o asamblare mai bună între curba de aspiraţie aer şI tubul care strapunge si iese di perete (vezi figura alăturată). conform valorilor prezentate în graficul de mai jos.9 Componentele însemnate func ţ ie de tipul sistemului achizi ţ ionat de instalator kit-ul de tuburi ).5 200 25 ALEN Ţ A REZIDUAL Ă A CAZANULUI PREVALEN PREV mbar 600 107 123. *În cazul în care cele două curbe sunt orientate spre aceeaşi parte laterală şi se doreşte să se limiteze ocuparea de spaţiu. etc. ø 100 60 mm Există şi posibilitatea de a utiliza un sistem de evacuare a fumului cu tuburi separate.I n figura de mai sus sunt prezentate conexiunile pentru racordarea hidraulică şi la gaz a cazanului. Pentru a utiliza priza de aer este necesar: 1. este necesară montarea unui reductor de presiune. cota minimă de 230 mm poate fi redusă la 200 mm. tăind în mod adecvat curba care se află sub intrarea de aer de 25 mm. 3.) Este recomandabil să se protejeze sau să se direcţioneze la o scurgere ţeava de evacuare a supapei de siguranţă 3 bar pentru circuitul de încălzire. In cazul particular de evacuare cu tuburi coaxiale şi în care cazanul se găseşte la o distanţă minimţă de 6 cm de perete.9 RACORDAREA CONDUCTELOR DE ASPIRA Ţ IE AER Ş I EV ACUARE FUM EVACUARE Cazanul este destinat conectării la un sistem de evacuare a fumului coaxial. Instrucţiuni mai detaliate privind racordarea la instalaţie sunt prezentate în ambalajul kitului de racorduri hidraulice. Pentru dimensionarea sistemului de ţevi şi a radiatoarelor instalaţiei. Cazanul este prevăzut cu un by-pass automat care garantează un debit corect de apă prin schimbătorul principal în cazul unei instalaţii cu debit variabil (robineţi termostatici. 135. se estimează valoarea sarcinii hidraulice în funcţie de debitul solicitat. 2. 123.Scoaterea capacului prizei de aer.Introduceţi curba/colectorul în orificiul prizei de aer al cazanului şi fixaţi-l cu şuruburile respective.

iar pentru sistemele coaxiale ţine cont şi de un cot. în cazul în care se situează pe latura opusă faţă de cel al prizei de aspiraţie aer (o astfel de condiţie nu este obligatorie dacă aspiraţia şi evacuarea se află pe aceeaşi parte a clădirii). instalarea acestuia este obligatoare Valoarea L a lungimii maxime.Evacuarea fumului trebuie să fie făcută la o înălţime mai mare cu cel puţin 0.Menţinerea aceloraşi diametre Ø80mm pentruconductele de aspiraţie şi evacuare. EVACU TIPURI DE EV ACU Ă RI COAXIALE EVACU SEPARA ARATE TIPURI DE EV ACU Ă RI CU TUBURI SEP ARA TE 6 . 2 . 3 . Schemele prezintă câteva modalităţi de evacuare a fumului cu tuburi coaxiale sau separate.Dacă doriţi să introduceţi curbe în sistemul de aspiraţie şi/sau de evacuare trebuie să se ia în considerare pentru fiecare din ele o lungime echivalentă ce va fi utilizată la calculul lungimii maxime.5 m H max = 1 m L = 3 m NO NO NO NO H = 3 m Tipul evacuării C 1 2 (xx) C32 (xx) Sisteme ramificate Ø 80/80 C42 (xx) C52 (xx) Diafragmă Ø 42 mm Lungime maximă 42 m Formare de condens pe tubul de evacuare a fumului Ø 42 Tuburi neizolate diafragm ă fă r ă Ø 42 Tuburi izolate diafragm ă fă r ă L max = 1 1 m 11 42 m 42 m 5m 5m 5 m 5 m L max = 1 8 m C82 (xx 43 m 5m 5m 16 m 16 m L = Suma lungimilor conductelor de aspiraţie aer şi evacuare fum Pozi ţ ionarea diafragmei AVERTIZARE Dacă ieşirea fumului aleasă prevede folosirea diafragmei pe baza tabelelor specificate.Tipul evacuării C 1 2 (xx) Sisteme coaxiale Ø 60/ 1 00 C32 (xx) C42 (xx) Diafragmă Ø 42 mm Lungime maximă Formare de condens pe tubul de evacuare a fumului Ø 42 Tuburi neizolate fă r ă diafragm ă Ø 42 Tuburi izolate diafragm ă fă r ă H min = 0. prezentată în tabel include terminalul fum/ aer. Tipurile C52 trebuie să respecte următoarele indicaţii: 1 . Pentru obţinerea de informaţii suplimentare asupra accesoriilor de evacuare/aspirare consultaţi manualul de accesorii disponibile.5 m peste vîrful acoperişului.

Introduceţi cablul termostatului în dispozitivul de trecere a cablului şi fixaţi-l cu ajutorul dispozitivului de fixare a cablului predispus. 1 0 CONECT AREA TERMOST ATULUI DE CAMERĂ CONECTAREA TERMOSTA Pentru a efectua conectarea termostatutului de cameră (ambient) este necesar să se efectueze următoarele operaţii: 1.2. 1 SCHEMA ELECTRIC Ă 11 2.3 2. şi deci conectaţi cele două fire la borna electronică poziţionată pe latura anterioară a fişei electronice eliminând puntea de conectare. 1 Legenda: A= B= C= D= E= F = G= H= I = J = K= L = M= N= O= P= Q= R= S= T= U= Comutator vară/iarnă . Deschideţi panoul de comandă conform indicaţiilor de la paragraful 3.reglare temperatură încălzire Buton de deblocare Selector pornit/oprit Buton ON/OFF Buton de selectare a funcţiei Confort Reglare temperatură apă caldă menajeră Led de semnalizare a funcţiei Confort activă Led semnalizare blocare sistem de aprindere Led semnalizare evacuare defectuasă a fumului Led de semnalizare a aprinderii arzătorului Conector ceas programator Releu pompă de circulaţie Releu supapă deviatoare automată Releu ventilator Releu valvă de gaz Conector legătură fişă interfaţă control de la distanţă Clima Manager (opţional) Jumper reglare putere aprindere Jumper reglare întârziere aprindere Selector instalaţii la temperatură joasă Reglare aprindere lentă / putere maximă de încălzire Termostat de cameră Transformator A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 = = = = = = = = = = = Ventilator Alimentare valvă de gaz Supapă deviatoare motorizare Pompă de circulaţie Alimentare aprinzător Sondă de trimitere Sondă întoarcere Presostat fum Fluxostat sanitar Modulator valvă gaz Senzor flacără CULORI: G r = Gri Bi = Alb Ro = Ro ş u Az = Albastru Vi = Violet Nr = Negru 1 FUSE FUSE K L M N O CN 100 CN 201 LC 100 U A B CN 102 P 1 CN 101 Q R S 2 3 4 CN 301 CN 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 az nr nr gr gr gr gr gr gr gr ro nr nr vi gr CN 100 A01 A02 A03 A04 gr gr A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 7 bi vi CN 205 J 1 3 1 3 2 CN 301 CN 104 CN 101 4 A B CN 102 CN 100 S R Q P N L CN 200 CN 202 T CN 204 A B 1 F G H I C E D CN 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

14. C. Electrod de relevare a flăcării 8. prima aprindere a cazanului (punerea în func ţ iune) trebuie s ă fie executat ă Tehnic ARISTON. 17. PREG Ă TIREA ÎN VEDEREA FUNC Ţ ION Ă RII Pentru a garanta siguran ţ a ş i corecta func ţ ionare a cazanului ş i pentru a valida garan ţ ia. 1 . reglare încălzire Buton Reset / Funcţie curăţă cămin Buton ON/OFF Funcţie Confort Selector reglare temperatură dispozitiv sanitar Led verde de semnalizare a funcţiei Confort Led roşu de semnalizare a neaprinderii Led galben de semnalizare a unei evacuări de fum anormale Led verde de semnalizare a arzătorului aprins Termohidrometru Aprinderea în acelaşi timp a ledului roşu „G” şi a celui galben „H”. Presostat fum 2. Schimbător de căldură primar 4. B. 8 .2. 18.2 PANOUL DE COMAND Ă 10 11 12 A B C 60 LEGEND Ă : 1. 15. D. ALIMENTARE CU GAZ Deschideţi robinetul situat lângă contorului de gaz şi pe cel situat sub cazan şi verificaţi etanşeitatea racordului gaz. indică o stare de oprire totală din cauza lipsei de apă sau de circulaţie sau din cauza supraîncălzirii. 13. Electroventilator 3. 14 13 3. Electrozi de aprindere 7. 5 6 7 17 16 8 9 15 UMPLEREA CIRCUITELOR ELECTRICE Procedaţi după cum urmează: . E. Sondă de trimitere 5. Supapă de siguranţă 3 bar 10. Arzător 6. 12.13 SCHEMA HIDRAULICĂ 3 . . . 1 2 18 3 4 3. depistând eventualele pierderi cu un amestec de apă cu săpun (spumă de bărbierit). Schimbător de căldură secundar 11. Verificaţi ca gazul folosit. Termoidrometro 9. de c ă tre un Centru de Asisten ţă T ehnic ă autorizat ARIST ON. cele trei leduri se aprind în acelaşi timp pe o perioadă de o secundă.deschideţi treptat robinetul de umplere a cazanului şi închideţi aerisitoarele radiatoarelor atunci când începe să iasă apă. De fiecare dată când cazanul este alimentat electric. 16. Tur încălzire ¾" Ieşire apă caldă ½" Intrare gaz ¾" Intrare apă rece ½" Retur încălzire 3/7 “s ABCDEFGHI L- Deviator vară/iarnă. tensiunea şi frecvenţa de alimentare electrică să coincidă cu datele prezentate pe tăbliţa de identi-ficare a cazanului.închideţi robinetul de umplere a cazanului atunci când presiunea indicată pe manometru este de peste 1 bar. PUNEREA ÎN FUNC Ţ IUNE I M P O R TA N T ! Înainte de orice interven ţ ie la cazan este necesar s ă se întrerup ă alimentarea electric ă închizând întrerup ă torul din exteriorul cazanului. Valvă de gaz Fluxostat sanitar F G H I 40 L 20 0 80 100 120 D E Robinet de umplere cazan Robinet de golire Supapă deviatoare motorizată By-pass automat Pompă de circulaţie cu dezaerator Vas de expansiune DESCRIEREA P Ă R Ţ ILOR COMPONENTE: A.deschideţi aerisitoarele radiatoarelor din instalaţie.

a concentraţiilor de O2. NOx. 4. completaţi cu apă până la restabilirea acestei valori.7 bar.controlaţi presiunea din instalaţie şi. aşa cum este indicat la paragraful 3. În poziţia vară pentru a aprinde arzătorul este necesar să se efectueze o prelevare sanitară. CO2. întrucât apa conţinută în schimbătorul secundar şi în schimbătorul primar se menţine într-o condiţie de preîncălzire cu scopul de a obţine o furnizare mai rapidă a apei calde sanitare la cerere. Funcţia CONFORT este o stare de funcţionare specială a cazanului. apoi: .deşurubarea şuruburilor de fixare a selectoarelor.deşurubarea şuruburilor „a” din partea superioară . 1 2 3 3. Lăsaţi cazanul în acest stadiu până la realizarea evacuării complete a aerului.conector legătură ceas programator (opţional). deplasând selectorul „A” pe poziţia iarnă sau vară şi apăsând pe butonul „B” de reset timp de 10 secunde (ledul galben „H” semnalizează).3 INSTRUC Ţ IUNI PENTRU DEMONT AREA DEMONTAREA MANT ALELOR MANTALELOR Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesară: .5 REGLAREA FUNC Ţ ION Ă RII Este posibil să se regleze: .repetaţi evacuarea aerului din radiatoare.selectaţi funcţia CONFORT prin intermediul butonului „D”. 6 .7 bar.temperatura apei menajere acţionând asupra butonului “E“ .4 PRIMA APRINDERE Verific ă rile ce trebuie efectuate înainte de prima aprindere sunt urm ă toarele: 1 .când instalaţia este încărcată dopul aerisitorului automat montat pe pompa de circulaţie este slăbit. 5.racordul electric a fost efectuat în mod corect prin montarea unui întrerup ă tor bipolar cu distan ţ a minim ă de deschidere a contactelor de 3 mm ş i firul de legare la p ă mânt este racordat corect.conector cablu de alimentare. 5 . 2. .3.dacă presiunea este mai mică de 0.fig. . 3. . deschideţi din nou robinetul de umplere pentru a o readuce la 0. Pentru a avea acces la zonele rezervate operaţiunilor de reglare pe placa electronică. inclusiv cea a arzătorului. situate atât în partea inferioară cât şi în partea superioară a mantalei. se au activând funcţia de curăţare a căminului.fuzibili. este necesar să se deschidă mantaua. dacă acest lucru nu se va produce la prima încercare. şi deci să se rotească uşiţa pentru a avea acces la latura frontală a plăcii electronice. etc. Scânteia va aprinde arzătorul.REGLARE GAZ.jumper selector putere aprindere.desfaceţi dopul frontal al pompei şi deblocaţi rotorul învârtindu-l în sens orar cu ajutorul unei şurubelniţe.Asiguraţi-vă că eventualele clapete de reglare (şibăre) să fie deschise. în acest mod se realizează pornirea pompei de circulaţie.Puneţi sub tensiune cazanul apăsând pe butonul „C” şi poziţionaţi selectorul „A” între poziţiile de minim şi maxim.jumper aprindere lentă/putere maximă de încălzire 7.Controlaţi ca tuburile de evacuare a fumului să nu fie înfundate şi terminalele de evacuare să nu fie obturate. repetaţi această operaţiune. . . 7 . (fig. dacă aceasta este redusă.Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor. 3) După scoaterea mantalei se poate umbla în mod liber la părţile interne ale cazanului.jumper selector pentru instalaţii temperatură joasă 6. 9 . 2 .temperatura apei de încălzire acţionând asupra butonului “A“ .jumper reglare întârziere aprindere.3.Asiguraţi-vă că: . 4 . Pentru a avea acces la acele prize este necesară deşurubarea şuruburilor frontale şI îndepărtaţI pastila metallică cu garnitura de etanşare. 3. 1 . 2) Prindeţi laturile mantalei şi trageţi-o spre exterior printr-o presiune uşoară. 3. sau efectuând un ON/OFF (buton „C”) al cazanului.Deblocaţi sistemul de aprindere apăsând pe butonul “B“ de resetare. 3 .6 ANALIZA COMBUSTIEI Cazanul are în partea exterioară a colectorului de evacuare a fumului două prize pentru măsurarea temperaturii gazelor arse şi a aerului necesar combustiei. Condiţiile optime de probă. cu un confort evident pentru utilizator. După 7 secunde cazanul se va bloca datorită lipsei aprinderii. pentru a obţine starea „iarnă”.deschideţi un robinet de apă caldă pentru o scurtă perioadă de timp. Cazanul va începe din nou să funcţioneze normal.robinetul de gaz trebuie să fie închis .Verificaţi valoarea presiunii minime şi maxime a gazului la arzător şi reglaţi-o conform tabelului de la capitolul 4 . (fig. . Se obţine astfel accesul la placa electronică şi la urmă-toarele componente: 1. utilizând o soluţie cu săpun şi dacă este necesar eliminaţi cauza eventualelor pierderi de gaz. automat după 5 minute.sl ă bi ţ i dopul frontal al pompei pentru a elimina eventualele goluri de aer. rotirea acestora şi scoaterea lor.

nu este circula ţ ie de ap ă sau presiunea apei nu este suficient ă . Resetarea poate fi efectuată oprind şi pornind cazanul prin intermediul butonului „C”. cazanul dezabilitează această funcţie după a cincia tentativă. 3-Supraîncălzirea În cazul în care sondele relevă o temperatură superioară celei limită de siguranţă.9 OPERA Ţ IUNI DE GOLIRE A INST ALA Ţ IEI INSTALA GOLIREA INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE Nu este recomandată golirea frecventă a instalaţiei de încălzire deoarece schimbările apei determină creşterea depunerilor de calcar în interiorul cazanului şi a corpu-rilor de încălzit.Deficien ţ e de evacuare a fumului Un astfel de control opreşte cazanul în cazul unor anomalii de evacuare a fumului. prin apăsarea şi eliberarea butonului “B“ “B“. 3.presiunea din instalaţie este suficientă .3. Conectaţi un mic tub la dispozitivul situat în partea inferioară a cazanului („H” paragraful 2. cazanul porneşte din nou în mod automat. evitând deşurubarea completă a acesteia. este necesar să se adauge antigel în apa din instalaţie. Pentru a evita ca operaţiunea de reset să se repete în mod greşit în caz de lipsă de apă în circuit. cazanul va porni pompa de circulaţie la fiecare 21 de ore de la ultima acţionare şi/sau funcţionare de 20 de secunde.Lipsa circula ţ iei apei Acest control. după ce s-a verificat în prealabil dacă robinetul de gaz este deschis. Starea de blocare este semnalată prin aprinderea becului roşu de avarie “G“ “G“. Un astfel de dispozitiv se activează doar atunci când cazanul este în perfectă stare de funcţionare: . dar există pericol de îngheţ. Slăbiţi şurubul până la ieşirea apei din tubuleţ. 2 . Starea de blocare consecvent ă este semnalizat ă de aprinderea în acelaşi timp a ledurilor roşu „B” şi galben „D”. după ce s-a aşteptat câteva minute răcirea schimbătorul de căldură primar. 10 . Repornirea sistemului se realizează. 4. După această perioadă. opreşte cazanul dacă în interiorul circuitului primar nu este ap ă.55 mbar în condiţii de putere termică maximă pentru a avea o funcţionare corectă şi stabilă a cazanului. Blocarea aparatului este temporară şi este semnalată de aprinderea ledului “H“ “H“. GOLIREA INSTALAŢIEI SANITARE Ori de câte ori există pericol de îngheţ. efectuat prin intermediul a celor dou ă sonde de temperatură.deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece.închideţi robinetul reţelei de alimentare cu apă rece.8 SISTEME DE PROTEC Ţ IE A CAZANULUI Cazanul este prevăzut cu următoarele sisteme de protecţie: 1 . în cazul în care temperatura scade sub 80C activează pompa de circulaţie pana la atingerea a 180C. Dacă pe perioada iernii instalaţia termică nu este folosită.cazanul este alimentat electric şi cu gaz 6-Siguran ţ \ pomp ă de circula ţ ie Pentru a proteja pompa de circulaţie şI a evita blocajul. după cum urmează: .goliţi instalaţia prin punctele cele mai joase (acolo unde sunt prevăzuţi robineţi de golire). 8 . 3. 7 . se obţine apăsând pe butonul „B” de reset după efectuarea reintegrării nivelului de presiune în instalaţie. în caz de funcţionare necores-punzătoare se realizează oprirea cazanului până când defecţiunea nu va fi înlăturată. Repornirea sistemului se realizează apăsând şi eliberând butonul “B“ “B“. cazanul se blochează şi se aprind ledurile galben „H” şi roşu „G”. dacăcondiţiile de evacuare a fumului revin la normal. 3.Siguran ţă anticalcar Cazanul este dotat cu un dispozitiv care limitează formarea de tartar în schimbătorul secundar prin intermediul controlului indirect al temperaturii apei sanitare (L65°C) 5. Revenirea sistemului la starea iniţială. Acest system de siguranţă este activ atăt pentru circuitul sanitary cat si pentru cel de încălzire.Lipsa aprinderii Un astfel de control evidenţiază lipsa flăcării la arzător în decurs de 7 secunde de la cererea de aprindere. Golirea instalaţiei de încălzire se poate executa în felul următor: 1. Opriţi cazanul 2. Cu ajutorul unui manometru diferenţial legat la prizele de test ale camerei de ardere este posibil ă m ă surarea diferen ţ ei de presiune DP ce ac ţ ioneaz ă presostatul de fum.Oprirea de siguran ţă La începutul oricărei faze de aprindere placa electronică realizează o serie întreagă de verificări interne şi ale elementelor de acţionare. Dacă temperatura scade sub 30C. trebuie să se golească instalaţia sanitară. se aprinde arz\torul la putere minimă pana la atingerea unei temperaturi de 33)C. . . Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică de 0.8).Siguran ţă anti-înghe ţ Cazanul este dotat cu un dispozitiv care.7 CONTROLUL EV ACU Ă RII FUMULUI EVACU În cazan se poate controla realizarea corectă a aspiraţiei/eva-cuării verificând pierderile de sarcină generate de sistemul adoptat. Goliţi instalaţia prin punctele cele mai joase (acolo unde sunt prevăzuţi robineţi de golire).

75 10.6 5. În acest caz ledul roşu semnalizează şi se poate trece la reglarea presiunii puterii de pornire cu selectorul „A” de reglare a temperaturii de încălzire. are o întârziere de două minute.35 2. 1 SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ Cazanul poate fi transformat pentru a fi folosit cu gaz metan (G20) sau cu gaz lichefiat (G30-3 1 ) numai de c ă tre un Centru de Asisten ţă T Tehnic ehnic ă Autorizat de MTS ROMÂNIA. cazanul trebuie să fie mereu alimentat electric. Reglare aprindere lentă/putere maximă de încălzire Selectorul Jumper „S” pentru reglarea aprinderii lente şi a puterii maxime de încălzire. 4. aşa cum a fost fixat în fabrică.1 13 13. Reglarea puterii de aprindere în funcţie de valorile indicate în tabel (vezi paragraful 4. Memorizarea valorii stabilite se obţine în momentul în care selectorul jumper se aduce din nou în poziţia „B”.5. Înlocuirea duzelor arzătorului principal (vezi tabel cap.05 * . Pentru a modificare reglările din fabrică. 1013mbar) kg/h Presiune la ieşirea valvei de gaz: maximă – minimă [1 mbar = 10. Se efectuează deplasând selectorul jumper „P” din poziţia „B” la funcţionare normală (în funcţie de fixarea din fabrică) în poziţia „A”. Situat în poziţia „B”. 6. Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii Selectorul jumper „Q” controlează întârzierea de pornire a încălzirii. Memorizarea valorilor stabilite se obţine în momentul în care selectorul se aduce din nou în poziţia „B”. 5. Dacă una din cele două selectoare nu se deplasează. Operaţiunile ce trebuie efectuate sunt următoarele: 1.69 37 25 0. Reglarea aprinderii lente va putea fi efectuată rotind selectorul „E” care de obicei se foloseşte pentru reglarea temperaturii sanitare şi astfel reglarea puterii maxime de încălzire prin intermediul selectorului „A” folosit pentru reglarea temperaturii de încălzire.9 / 2.8 70.4) 3. CATEGORIA CA TEGORIA II2H3+ RO Gaz metan G20 Gaz lichefiat Butan G30 Gaz lichefiat Propan G3 1 4. Înlocuirea plăcuţei cu tipul de gaz 4. REGLAREA GAZULUI Gaz metan G20 Gaz lichefiat Butan G30 Gaz lichefiat Propan G31 CA TEGORIA II2H3+ RO CATEGORIA Indice Wobbe inferior Presiune nominală de alimentare Presiune minimă de alimentare MJ/m3h mbar mbar m m mc/h kg/h mbar 45. deplasaţi jumper-ul din poziţia „B” în poziţia „A”. se află pe poziţia „B” de funcţionare normală.197 mm c.67 20 17 1.a.0 Presiune recomandabilă pentru aprinderea lentă (mbar) Presiune putere de pornire (mbari) 11 .58 30 20 0.4 24 MFFI Arzător principal: 11 duze de diam.3. 1013mbar) m3/h Consumuri (15°C. Reglarea debitului termic maxim şi minim al cazanului (vezi tabel cap.] (*) Presiunea la ieşirea valvei de gaz se obţine strângând complet şurubul solenoidului. În acest caz ledul roşu începe să semnalizeze indicând faptul că se poate trece la reglările atât a nivelului de aprindere lentă cât şi a puterii maxime de încălzire.2 80. îm timp ce pe poziţia „A” întârzierea se anulează (zero minute).4.78 2. cazanul menţine în memorie valoarea fixată înainte. Presiunea maximă a gazului la arzător va fi egală cu presiunea nominală de alimentare (vezi tabelul) minus pierderile de sarcină din interiorul valvei de gaz.78 2.5 13 16.4) 2. Pe parcursul acestei operaţii.1).02 * -7. Consumuri (15°C.

verificarea supraîncălzirii pachetului lamelar.3) 1 . cel pu ţ in o dat ă pe an. 2 .0 / 11. şi dacă este necesar.Controlul vizual al schimbătorului de căldură primar: .0 0. 11 . 12 .Controlul vizual al stării de ansamblu a aparatului.Controlul etan şă rilor p ă r ţ ii de gaz.5 .Controlul corectei racordări la instalaţia electrică 10 .5 8 / 0.25 82 / 42 56 / 36 13. la încărcare parţială şi la încărcare maximă.8 0.Controlul vizual al camerei de ardere ş i eventualacur ăţ are a arzătoarelor.Controlul etanşărilor părţii de apă./min kW max.75 2.4 53. 3 .9 10 2.7 130 3 20 28-30 / 37 230 / 50 130 24D 12 .2 7 0. .Controlul evacuării produselor rezultate în urma procesului de ardere.curăţarea schimbătorului pe partea de fum.02 117 6. 7 . .Controlul eficienţei producerii de apă caldă menajeră prin verificarea debitului şi temperaturii corespunzătoare.3 / 9.siguranţa la presiunea limită .siguranţa la temperatura limită. cu o eventuala înlocuire a garniturilor şi refacerea etanşării.Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pentru partea de gaz: .Reglarea debitului corect de gaz: debitul la aprindere.Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pentru încălzire: . DA TE TEHNICE DATE RO 24 MFFI Certificare CE Capacitate termică Putere termică Randament la capacitate termică nominală Randament la 30% din capacitatea termică nominală Pierderi de căldură prin înveliş (DT=50°C) Pierderi la coş cu arzătorul în funcţiune Pierderi la coş arzătorul oprit Debit maxim de fum (pentru metan) Pierdere de presiune disponibilă pentru evacuarea fumului Consum la putere nominală (G20 metan) (15°C. dacă este necesar eventuala demontare şi curăţare a camerei de ardere./min.0 24. kW % % % % % kg/h Mbar m3/h kg/h °C % °C mbar bar °C °C l/min l/min l/min bar l bar l bar mbar mbar V/Hz W I P 26. eventuala demontare şi curăţare a injectoarelor.2 6. cu eventuala înlocuire a garniturilor şi refacerea etanşării.siguranţa la lipsă gaz sau flacără.Controlul general al funcţionării aparatului.8 91.7 +5 200 0. . 5 .6 93.siguranţa valvei de gaz. 4 . 6 .05/2. 1013 mbar) (G30 butan – G31 propan) Temperatură fum la putere nominală (metan) Conţinut de CO2 Temperatură minimă mediu ambiant Pierdere de sarcină pentru apă (max) (DT=20°C) Pierdere de sarcină disponibilă pentru instalaţie Temperatură încălzire Temperatură apă caldă menajeră Debit de apă caldă menajeră DT=25°C Debit de apă caldă menajeră DT=35°C Consum minim de apă caldă menajeră Presiune apă sanitară (max/min) Capacitate vas expansiune Presiune de preîncărcare Conţinut maxim de apă în instalaţie Presiune maximă de încălzire Presiune nominală Gaz Metan (G20) Gaze Lichefiate (G30/G31) Tensiune/Frecvenţă de alimentare Putere electrică absorbită totală Grad de protecţie instalaţie electrică max.90 2. a urm ă toarelor controale: (Pentru amănunte vezi paragraful 3. ÎNTRE Ţ INEREA Se recomand ă efectuarea la aparat. 8 6. 9 .4 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->