Sunteți pe pagina 1din 7

1. D-auzi gazdă „Ba eu sunt un lemn de Că dar îi va dărui Fost-a şi Iisus chemat.

(*)
treabă (*) Şi frumos o va cinsti. Iar maica lui Iisus (*)
D-auzi gazdă, ori n-auzi Că toţi meşterii mă-ntreabă, La Crăciun, Văzând că nu-i vin de-ajuns,
Toaca-n cer şi slujba-n rai. Cu lapte bun, (*)
Care unde mă găseşte (*) Zise: Fiul meu iubit, (*)
Toaca-n cer cum o bătea, De icoane mă croieşte. La Ispas Vinul li s-a isprăvit. (*)
Slujba-n rai cum o făcea. Cu dulce caş. Atunci Hristos s-a sculat (*)
Pe margini mă zugrăveşte Şi slugile El le-a chemat. (*)
Dumnezeu cum cuvânta, (*) 5. La poartă la Ştefan Apa-n şase vase-au pus (*)
Maica Sfântă se ruga. Cu aur mă poleieşte. Vodă Şi le-au umplut până sus, (*)
Hristos le-a blagoslovit, (*)
Şi să stai să tot priveşti Şi-n biserică mă bagă (*) La poartă la Ştefan Vodă Apa-n vin s-a prefăcut. (*)
Cum făcea slujbe cereşti. Toată lumea mi se roagă; Lerului Domnului (*) Atunci toţi s-au bucurat, (*)
Boierii s-au strâns la vorbă. Pe Hristos dac-au aflat. (*)
Îngerii ţiind stâlpări La biserică mă duce (*)
Cântau sfintele cântări. Tot poporu-şi face cruce. Dar vorba de cin-este (*) 8. Sus la poarta Raiului
De Iisus născut în iesle.
Pentr-un fiu ce s-a născut În biserică mă pune (*) Sus la poarta Raiului, poarta
Domnul nost fără-nceput. Oamenii să mi se-nchine. Însă Ştefan Domn cel sfânt raiului,
(*) Paşti turma Tatălui, turma
Cum lumini-L lumina Tu bradul răşinos (*) De la rugă auzind, Tatălui.
Cum cobuze răsuna. Tu nu eşti nici de-un folos.”
Pe boierii ce vorbeau (*) Linu-i lin şi iară lin
Că s-a născut pe pământ „Ba eu sunt un lemn de Şi pe Domnul proslăveau. Bate vântul funza lin,
Fiul Tatălui Cel Sfânt. treabă (*) Lin şi iară lin. (*)
Că toţi meşterii mă-ntreabă, El pe dată s-a plecat (*)
2. Mare minune Cu boierii s-a-nchinat, Dar la turmă cine sta? Oare
Care unde mă găseşte (*) cine sta?
Mare minune s-arată De şindrilă mă croieşte. Şi cu glasul de supus (*) Sta chiar Maica Precista,
La Vifleem astă dată A slăvit pe Domn Iisus. Maica Precista. (*)
De îngeri şi de păstori Din mine fac şindrila (*)
Ciobănaşii de la oi. De-acopăr biserica. 6. Trei crai de la răsărit Lângă ea un legănel, leagăn
(* se repetă ultimele 2 legănel,
versuri) Că de n-ar fi şindrila (*) Trei crai de la răsărit Cu un copilaş în el, copilaş
În biserică-ar ploua, Spre stea au călătorit în el. (*)
Aduce-se laudă multă Ş-au mers după cum citim,
Lângă peştera cea sfântă, Aurul ţi s-ar strica (*) Până la Ierusalim. Copilaşul când plângea,
Strigau păstorii cântare, Şi-ar fi amar de cinstea ta.” Acolo dac-au ajuns, puiul când plângea,
Laudă Domnului prea mare! Steaua-n nori li s-a ascuns; Maica Sfântă-L legăna,
(* se repetă ultimele 2 Acesta-i bradul cel stufos Şi le-a fost a se plimba, Maica-L legăna. (*)
versuri) (*) Prin oraş a întreba.
Acesta-i Domnul cel Copilaşul când dormea,
3. Sus în vâful muntelui frumos. Unde s-a născut zicând, puiul când dormea,
Un crai mare de curând? Maica Sfântă lin cânta,
Sus la vârful muntelui Asta-i tufa cea stufoasă (*) Iar Irod împărat Maica lin cânta. (*)
Ai, lerui Doamne (*), Asta-i Doamna cea Auzind s-a tulburat.
În mijlocul codrului. frumoasă. Pe crai grabnic i-a chemat 9. La Vifleem colo-n jos
Şi în taină i-a-ntrebat
Îmi sunt două lemnişoare: 4. Colea, colea, după deal Ispitindu-i vru setos La Vifleem colo-n jos,
(*) Ca să afle pe Hristos. Cerul arde luminos,
Bradul verde, teiul alb. Colea, colea, după deal Preacurata naşte astăzi pe
Este-un beci de păcurar. Craii dacă au plecat Hristos.
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Steaua iar s-a arătat
Zise bradul către tei: Şi-o turmă mare de oi; Şi a mers pân-a stătut Naşte-n ieslea oilor,
Toate oile păştea. Und-era pruncul născut Pe-mpăratul tuturor,
„Măi teiule frate-mi eşti, (*) Şi cu toţi s-au bucurat Preacurata stă şi plânge-
Cu mine ce te sfădeşti? Numai una, miorea, Pe Hristos daca-au aflat ncetişor.
Sta-n genunchi şi se ruga; Cu daruri s-au închinat
Că eu sunt un lemn de brad Ca unui Mare-mpărat. N-are scutec de-nfăşat
(*) La Măicuţa Precista Nici hăinuţe de-mbrăcat,
La toţi oamenii li-s drag. S-o scape de iarna grea. 7. La nunta din Cana Preacurata, pentru pruncul
Galileii de-mpărat.
Tu eşti tei putregăios (*) S-o scoată din iarnă-n vară,
Şi nu eşti nici de-un folos”. La drăguţa primăvară. La nunta ce s-antâmplat Nu mai plânge maica mea,
În Cana Galileii (*) Scutecele noi ţi-om da,
Preacurată pruncul sfânt de-i Şi-o oaie cu miel prior. (*) Chichiuţă de bumbac, (*)
înfăşa. Raiul cel închis, azi iar s-a Moale să-i fie la cap. (*)
Ceru-i scutec luminos, deschis 15. Astăzi s-a născut Dar ce este-n-năuntrul ei?
Dragostea-i veşmânt frumos, Şarpelui cumplit capul s-a Hristos (**)
Preacurată, pentru mirele zdrobit Este-o piatră nestimată, (*)
Hristos. Şi strămoşii iară prin Sfânta Astăzi s-a năcut Hristos, Ce cuprinde lumea toată, (*)
Fecioară Mesia chip luminos. Ţarigradul jumătate, (*)
10. Steaua sus răsare Iar s-au înnoit, iar s-au Lăudaţi şi cântaţi, şi vă Rusalimu-a treia parte. (*)
înnoit. bucuraţi. (*) 18. Scoală gazdă din pătuţ
Steaua sus răsare
Ca o taină mare Îngerii cântau, păstori Mititel şi-nfăşăţel, Scoală gazdă din pătuţ
Steaua străluceşte fluierau, În scutec de bumbăcel. (*) Florile-s dalbe, (*)
Şi lumii vesteşte. Magii se-nchinau, toţi se Şi ne dă un colăcuţ.
bucurau, Vântul bate nu-L răzbate, Florile-s dalbe, florile-s
Că astăzi Curata, Dar Irod era că se tulbura Neaua ninge nu-L atinge. dalbe. (**)
Prea nevinovata, De naşterea Sa, de naşterea (*)
Feciora Maria Sa. Că mămuca n-o făcut (*)
Naşte pe Mesia. Şi de-acum până-n vecie, Sâtă rară n-o avut. (**)
El Îl căuta, voind morţii-a-L Mila Domnului să fie. (**) Pe când sâta-o căpătat, (*)
Magii cum zăriră da Covata i s-o crăpat. (**)
Steaua şi porniră, Dar pruncul Iisus din ţară s- 16. O ce veste minunată L-o sfădit mama pe tata, (*)
Mergând după rază a dus Di ce s-o crăpat covata, (**)
Pe Hristos să-L vază. Fie lăudat, binecuvântat O, ce veste minunată Când covata s-o lichit, (*)
De-a pururi, amin, de-a În Vifleem ni se-arată Cuptioru s-o prăhulit. (**)
Şi dacă sosiră pururi, amin. Astăzi S-a născut Când cuptioru o tocmit, (*)
Îndată-L găsiră Cel făr’ de-nceput Anu nou o şi zânit. (**)
La Dânsul intrară 13. Iată vin colindători Cum au spus prorocii.
Şi I se-nchinară. 19. Trei păstori se
Iată vin colindători, Că la Vifleem Maria întâlniră
Cu daruri gătite Zorile-s dalbe, (*) Săvârşind călătoria
Lui Hristos menite, Noaptea pe la cântători. Într-un mic sălaş Trei păstori se întâlniră R
Luând fiecare Lâng-acel oraş Raza soarelui, floarea
Bucurie mare. Şi ei vin mereu mereu (*) A născut pe Mesia. soarelui (*)
Şi ne-aduc pe Dumnezeu. Şi aşa se sfătuiră:
Care bucurie Pe Fiul în al Său nume Haideţi fraţilor să mergem,
Şi aici să fie Dumnezeu adevărat, (*) Tatăl L-a trimis în lume R (*)
De la tinereţe Care pe noi ne-a-nvăţat. Să se nască Floricele să culegem.
Pân la bătrâneţe. Şi să crească Şi să facem o cunună, R (*)
Cum e bine să trăim, (*) Să ne mântuiască. S-o-mpletim cu voie bună.
11. Nouă azi ne-a răsărit! Prin El să ne mântuim. Şi s-o ducem lui Hristos, R
Păstorii cum auziră (*)
Nouă azi ne-a răsărit 14. Închinarea păstorilor Spre locaşul sfânt porniră Să ne fie de folos.
Domnul Iisus Hristos (*) (I) Unde au aflat Nouă şi la neamul nost’
Mesia cel mult dorit, Pruncul minunat De naşterea lui Hristos.
Domnul Iisus Hristos. (*) Noi umblăm şi colindăm, Şi Îl preamăriră.
Florile dalbe, (*) 20. Asta-i casa cea
Din fecioară S-a născut (*) Pe Dumnezeu căutăm, (*) E Iisus Păstorul mare frumoasă
Şi cu lapte s-a crescut (*) Alergară-m şi-L aflarăm (*) Turmă ca El nimeni n-are
În iesle la boi născut. (*) Noi Îl lăudăm Asta-i casa cea frumoasă,
În scutece S-a-nfăşat (*) Şi I ne-nchinăm Florile dalbe, (*)
Şi în braţe S-a purtat. (*) Vântul dulce tragănă, (*) Cu credinţă tare. Cu icoane luminoase.
Pruncul de mi-L leagănă. (*) Florile, florile dalbe. (**)
Cum e robul S-a smerit, (*) Ploaia caldă Fiul scaldă, (*) 17. Închinarea păstorilor La fereşti cu flori domneşti,
Şi pe noi ne-a mântuit. (*) Neaua ninge nu-L atinge. (II) (*)
(*) Pă la uşi cu flori de rugi.
12. Praznic luminos Noi umblăm şi colindăm (**)
Pruncul mâinile-şi întinde, Florile dalbe, (*) La obloace busuioace, (*)
Praznic luminos strălucind (*) Şi pe Dumnezeu purtăm (*) La obloace busuioace, (**)
frumos, Maica Sfântă le sărută, (*) Mititel şi-nfăşăţel, (*) Păstă masă cruce trasă, (*)
Astăzi ne-a sosit şi ne-a La pământ plecându-ne, (*) Şi la faţă frumuşel. (*) Păstă pat cruce de brad, (**)
veselit, Şi noi sărutându-le. (*) Faşa-i dalbă de mătasă, (*) Iar la masă cine şede? (*)
Că Mântuitorul şi Să-i fie moale la oase, (*) Şede gazda cea frumoasă.
Izbăvitorul, Bucuroşi să-l prăznuim, (*) Scuticel de uşunic, (*) (**)
Cu trup s-a născut, cu trup s- Cu daruri să-l dăruim. (*) Moale să-i fie la trup. (*) Cu-n pahar de vin în mână,
a născut. Cu steble albe de flori (*) (*)
2
La ci-n-vin la toţi le-nchină. Păstori aleargă, ieslea o- E ger cumplit, e drumul
(**) Păstorii cu flori în mână R nconjoară greu,
În cea mână busuiocu, (*) Împletesc mândră cunună. Mari minuni se întâmplară. Da-i obicei străbun.
Să aibă gazda norocu. (**) (*) (*) Azi cu strămoşii cânt în cor
Colindul sfânt şi bun,
21. Doamn Domn să Pe cunună-i scris frumos R În Viflaim azi R Tot Moş era şi-n vremea lor
înălţăm Astazi s-a născut Hristos. E mare minune Bătrânul Moş Crăciun.
(*) Vergură curată R
Am plecat să colindăm, Fiu născu în lume. (*) E sărbătoare şi e foc
Domn, Domn să-nălţăm, (*) Care cu puterea Sa R În casa ta acum,
Când boieii nu-s acasă, Va îmărăţi lumea. (*) Din răsărit vin R Dar sunt bordeie fără foc
Domn, Domn să-nălţăm, Magi cu bucurie. Şi mâine-i Moş Crăciun.
Când boieii nu-s acasă 23. Doamne a Tale cuvinte Cu dar de smirnă R Acum te las fii sănătos
Domn, Domn să-nălţăm. Aur şi tămâie. (*) Şi vesel de Crăciun.
(**) Doamne a Tale cuvinte Dar nu uita când eşti voios
Care le-ai zis mai-nainte, Din cer cuvântul R Creştine să fii bun.
C-au plecat la vânătoare, (*) S-au plinit precum se scrie În trup se arată.
Să vâneze căprioare. (**) Moise la cartea întâie, Noaptea din lume R 27. Aseară pe-nserate
O minune, o minune! (*) Zi se face-ndată. (*)
Căprioare n-au vânat, (*) Aseară pe-nserate
Ci-au vânat un iepuraş. (**) De la răsărit răsare Hristos se naşte R Fecioara Maria,
O stea cu lumină mare Veniţi la închinare. În Viflaim cetate,
Să facă din blana lui, (*) Razele îşi răspândeşte Cu vesel suflet R Călătorind venea.
Veşmânt frumos Domnului. Pe trei crai povăţuieşte. (*) Veselă cântare. (*)
(**) Şi fiind obosită
Steaua semnul lui Hristos 25. Ce-aţi văzut păstori? Lăcaşul şi-l cerea
22. Deschide uşa creştine Străluceşte prea frumos Şi-n Viflaimul mare
De la stea s-a cunoscut Ce-aţi văzut păstori sculaţi Nimeni n-o primea.
Deschide uşa creştine R Că Mesia s-a născut. (*) până-n zori?
Că venim din nou la tine, Am văzut pe Nou-născutul Atunci Sfânta Fecioară
La mulţi ani mulţi ani cu Steaua magi călăuzeşte Prunc Iisus din cer venitul Din oraş ieşea
bine. (*) Viflaimul îi primeşte Fiu dumnezeiesc, Fiu Şi-n câmp într-o poiată
Şi acolo cum intrară dumnezeiesc. Fecioara atunci intra.
Drumu’-i greu şi-am obosit Prunc pe Mesia-L aflară. (*) Şi între dobitoace
R Ce palat era unde Domnul Pe fânul cel stufos
De departe am venit. (*) Pe Iisus Îl străjuiesc sta? Preasfânta Născătoare
Şi cu drag Îl preaslăvesc Peşteră săracă rece, Născut-a pe Hristos.
Şi la Viflaim am fost R Îngerii cu cântecele Peşteră de dobitoace
Unde s-a născut Hristos. (*) Păstorii cu fluierele. (*) Palatul era, palatul era. O încălziră boii
Cu aburii suflând
Şi-am văzut şi pe-a Sa Craii-n peşteră intrară Ce-avea de-aşternut micul Şi îngerii din ceruri
mamă R Lui Mesia se-nchinară nou-născut? O preaslăveau cântând.
Pe care Maria-o cheamă. (*) Daruri scumpe-i dăruiră Ieslea Îi era culcuşul
Şi smerenia-i admiră. (*) Fân şi paie aşternutul Se-aude blând spre seară
Cum umbla din casă-n casă Micului Iisus, micului Iisus. Al clopotelor cânt
R Magii daruri îi îmbie Căci vine, vine iar
Ca pe Fiul ei să-L nască. (*) Aur, smirnă şi tămâie, Cine sta cu El, Domnul Iisus pe-acest pământ.
Maica Sfântă mulţumeşte mititel?
Umbla-n sus şi umbla-n jos Şi pe crai blagosloveşte. (*) Sta Maria maica Sfântă El vine-n leagăn verde
R Sta Iosif cu faţa-i blândă De îngeraşi purtat
Ca să nască pe Hristos. (*) Bucurie-ntru mulţime Stau şi se-nchinau, stau şi Să spele lumea aceasta
Slavă sus întru-nălţime, se-nchinau. De rău şi de păcat.
Umbla-n jos şi umbla-n sus Pe pământ împăciuire
R La oameni bunăvoire. (*) Cine Îi cânta, cine-L Sculaţi creştini degrabă
Ca să nască pe Iisus. (*) preaslăvea? Şi-aduceţi-I prinos
24. Cerul şi pământul Îngerii din cer veniră Şi-I faceţi loc la masă,
Mai târziu găsi apoi R Vesele cântări doiniră Iubitului Hristos.
Un staul frumos de oi. (*) Cerul şi pământul, R Micului stăpân, micului
În cântări răsună. stăpân. 28. În seara de Moş Ajun
Şi acolo pe fân jos R Îngeri şi oameni R
S-a născut Domnul Hristos. Cântă împreună. 26. Din an în an În seara de Moş Ajun
(*) Hristos se naşte, Domnul Toţi copiii se adun,
coboară, Din an în an sosesc mereu Şi ascultă cu folos
Cete de îngeri coboară R Îngerii cântă, magii îl La geam cu Moş Crăciun, Ce se spune de Hristos.
Staulul de-l înconjoară. (*) adoară Magii steau urmăresc,
3
Mergând ca să-L vadă, Şi cu toţi se bucura. (*) După stea călătoresc La fântâna sfinţilor
Îngerii din cer privesc, Şi cântau cântec frumos Să găsească prunc ceresc. La doi brazi-mbinuraţi
Cântând imn de slavă. De naşterea lui Hristos. (*) Şi-n tulpini întulpinaţi
Asta-i seara lui Ajun, Şi-un cântec de bucurie Şi-au mers până au stătut La tulpină depărtaţi
Florile dalbe, flori de măr, Pace şi bunăvoire. (*) Unde era prunc născut La vârfuri amestecaţi
Mâine-i ziua lui Crăciun, Iată acum s-a împlinit Şi-nţelegând că-i Hristos Dar în ramurile lor
Florile dalbe, flori de măr. Ce Gavril bine-a vestit. (*) S-au închinat până jos. Este-un leagăn de mătasă
Că s-a naşte-un Fiu înalt Dar în leagăn cine-mi
29. Mărire-întru cele- La toată lumea-mpărat. (*) 34. Cetiniţă cetioară doarme
nalte Doarme, doarme om bun
31. Colindiţa Refren: Cetinitã cetioarã Vine-un cârd de rândunele
Mărire-ntru cele-nalte dragã Cu glasuri de păsărele
Toate stelele să salte Colindiţa nu-i mai multă Şi-mi cântară, îmi colindară
Salte cerul şi pământul Să trăiască cine-ascultă. Cine coase la fereastrã Pe cest om bun mi-l sculară
Şi să laude cuvântul. Sus la ceruri s-o-nălţăm, O coroanã prea frumoasã. Vine-un cârd de porumbei
Şi la gazde s-o-nchinăm. Este Maica lui Hristos Cu glaasuri de feciorei
Această zi preasfinţită O-nchinăm cu veselie Mesia Chip luminos. Şi-mi cântară, îmi colindară
Şi sărbătoare slăvită Şi cu mare bucurie Coroanã de îngeraşi Pe cest om bun mi-l sculară
Urăm la toţi să vă fie, C-am ajuns seara de-ajun, Pentru Iisus Copilaş. Scoală om bun de vezi tu
’Ntru mulţi ani cu bucurie. A bătrânului Crăciun. Coroanã de trandafiri Pruncul Sfânt cum se născu
(*) Sus, mai sus v-am înălţat, Care-aveau sã fie spini. Mititel, înfăşeţel
Ce-am ştiut noi v-am cântat, Vai! O Maicã nici visezi Curge mirul după El
Întru cei de sus mărire Să rămâneţi sănătoşi Cum o sã te întristezi. Cârpele-s de flori de măr
Şi pe pământ păciuire Sănătoşi şi bucuroşi. Coroanã de trandafiri Faşa dalbă de mătasă.
La toţi oamenii să fie C-am ajuns ziua cea sfântă, Va fi mâine pãtimiri.
De acum până-n vecie. (*) Când colindele se cântă, 37. În cetatea
Sărbătoarea lui Hristos, 35. Coborâta, coborât împărătească
30. Pe strada din Viflaim Să ne fie de folos.
Coborâta, coborât În cetatea împărătească
Pe strada din Betleem, 32. Somnul lui Iisus Florile dalbe de măr (*) Florile sunt dalbe (*)
Venea Maria cu Iosif Coborâta, coborât
Iisus s-a născut, în sara de Domneşte pacea pe pământ Maica Sfântă pe pământ Prins-au rugii să-nflorească
crăciun (*) Dormi, dormi, dormi Copile Florile dalbe de măr (*) Însă nu e rug în floare
sfânt Maica Sfântă pe pământ. Ci e-o Sfântă Născătoare.
La orice poartă bătea, Mii de Heruvimi şi de Lângă Maica-n legănel
Nimeni nu deschidea. (*) Serafimi Şi-a umblat din casă-n casă Doarme Pruncul mititel
Şi când din oraş să iasă, Te slăvesc în cor, copil (*) Iar în jurul Pruncului
Se opriră la o casă. (*) mântuitor. (*) Nimeni de mas nu o lasă (*) Creşte floarea rugului
În poartă un tânăr sta, Când a fost colea de seară Printre rugii înfloriţi
Şi frumos îi întreba: (*) Păstorii vin încet cântând (*) Cresc şi spinii ascuţiţi
De unde veniţi drumeţi? Dormi, dormi, dormi Copile Şi-a aflat o poiecioară (*) Pruncul în somn se mişcă lin
Tocmai de la Nazaret. (*) sfânt. (*) Şi-a aşternut fân uscat (*) I-a ajuns mânuţa-n spini
Fie-ţi milă tânăr bun Şi-a născut mândru Împărat Din mânuţă Îi iese sânge
Şi nu ne lăsa în drum. (*) Şi magii I s-au închinat (*) Pruncuşorul începe a plânge
Afară e frig şi noapte Dormi, dormi, dormi Prunc Care ne-a răscumpărat (*) Taci cu mama Fiul meu
Maica Sfântă nu mai poate. de-mpărat. (*) De la muncile din iad. (*) Că-ţi va fi cu mult mai greu
(*) Ucenicul când Te-o vinde
Acolo-afară în oraş Şi ruga lor se-nalţă lin 36. Şi pe cruce Te-or întinde
Are tatăl meu un grajd. (*) Dormi, dormi, dormi copil Atunci naşterea de-acum
Eu acolo duce-voi divin. (*) De când Domnu’ S-a Îţi va face-un aspru drum
Pat moale aşterne-voi. (*) născutu Când sudoarea Îţi va curge
Pat moale de grâu curat 33. Fluierul cel păstoresc De când Domnu’ S-a născut Să ne ierţi Iisuse dulce.
Ca la un mare-mpărat. (*)
Şi atunci era spe seară Fluierul cel păstoresc Şi pământu’ l-a făcutu 38. Viflaime, Viflaime
Şi acolo s-aşezară. (*) Cântă-n glas dumnezeiesc Şi ceru’ l-a ridicatu
Într-un grajd sărăcăcios Cu viers dulce, mângâios Patru stâlpi l-a răzimatu Viflaime, Viflaime
S-a născut Domnul Hristos. Că azi s-a născut Hristos. În patru stâlpi de-argintu’ Cum de n-ai primit în tine
(*) Şi frumos l-a împodobitu Pe Fecioara Maria
Dar o stea din cer lucea Veniţi dar la Vifleem Tot cu stele mărunţele Să nască pe Mesia.
Mai frumos decât alta. (*) Lucru mare să vedem Cu luceferi printre ele (* se repetă ultimele 2
Era steaua lui Hristos Pe al lumii împărat Şi cu luna, cu lumina versuri)
Care strălucea frumos. (*) În iesle pe fân culcat. Soarele cu razele
Steaua frumos strălucea Dar soarele unde rază N-ai ştiut tu Viflaime
Îngerii frumos cânta. (*) Şi trei crai mânaţi de dor Raze Doamne unde rază În casele tale bune
Filozofii se-nchina Lăsând ţări în urma lor Raze-n vârful munţilor Să-i dai un pic de sălaş
4
Celui mai sfânt copilaş. Soarele cu razele, S-au dus la turme păstoraşii Calea făcându-ne parte
Daia lerui Domn. Pe lângă focuri să se culce. Venim foarte de departe
N-ai ştiut tu Viflaime De la răsărit să credem
Cu câtă dragoste vine S-au dus şi magii fără teamă Şi dup-aia să purcedem
Cea mai sfântă între fecioare Spre casa lor îndepărtată Ţie închinări făcându-ţi
A Domnului Născătoare. 41. Velerim şi Veler Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Scumpe daruri aducându-ţi
Doamne Mama Aur, smirnă şi tămâie
Pat moale şi scutece Stau tot in ieslea îngheţată. Spre pomenire să fie
I-au dăruit vitele După dealul cel mai mare Peştera s-a făcut casă
Lumină I-a oferit Velerim şi Veler, Doamne (*) Au îngeraşii în cer să Ieslea leagăn de mătasă
O stea de la răsărit. Răsărit-a mândrul soare (*) meargă Unde s-a făcut palatul
Mândru soare nu era (*) Şi păstoraşii îşi au căsuţa Să se nască împăratul
Peştera întunecoasă Ci era o mănăstire (*) Şi magii o ţară unde aleargă Bucură-te Viflaime
A fost a Domnului casă Cu păreţii de-alămâie (*) Dar pruncul n-are nici Un oraş frumos ca tine
La venirea Sa în lume Şi cu uşa de tămâie (*) măicuţa. Căci în tine s-a întrupat
Din vina ta Viflaime. Dar într-însa cine şade (*) Iisus demult aşteptat.
Moş Crăciun cu Moş Ajun O drag pruncuţ fără de ţară
39. Creştinilor noi astăzi (*) Şi singuratică Măicuţă 46. Colind din
Cu barba de ibrişin (*) Veniţi la mine-n inimioară Maramureş
Creştinilor noi astăzi Şi mustăţile de fân. (*) Şi staţi în casa mea călduţă.
Un praznic mare-avem Ce ne-aduce Mos Craciun De trei luni de când venimu’
Ca să-l putem cunoaşte, (*) 44. Domnului flori dalbe de
Veniţi la Viflaim! Tot ce e frumos si bun (*) măru’
În noaptea sfântă de Crăciun Şi pe nime nu-ntâlnimu’
Că a născut în lume 42. Maica Sfântă a lui Pe drumul lin de lună Domnului flori dalbe de
Pe-acel ce-l aşteptăm, Iisus Trei magi călări cu suflet măru’
Maria, Maica Sfântă, bun C-am venit c-am auzitu’
Veniţi ca să-l vedem! Maica Sfântă a lui Iisus R Aleargă împreună. Domnului flori dalbe de
Colindăm Doamne colindă (* se repetă ultimele 2 măru’
Pe paie, între vite, versuri) Că s-a născut domn prea
Iisus este străin, Rătăceşte-n jos şi sus Lerui,lerui, lerui sfântu’
Să-i ducem şi noi daruri Pe câmpia unui râu Lerui,lerui,lerui Domnului flori dalbe de
Veniţi la Viflaim! Printre spice pân’ la brâu Lerui Domn din cer. măru’
Caută loc să se odihnească Maica Sfântă-L ţine-n braţe
Să mergem cu păstorii Şi pe Fiul Sfânt să-L nască De unde vin, cum se numesc Domnului flori dalbe de
Şi să Îl preamărim, Pe Fiul Sfânt L-a născut Ce doruri îi frământă măru’
Ca pentru noi el s-a născut, Proorocit fiind de demult. Spre iesle ei călătoresc Bobotează Îl botează
Veniţi la Viflaim! Şi cerurile cântă. Domnului flori dalbe de
43. măru’
Creştinilor, noi astăzi Şi cântă inimile lor Mândru nume i-au aflatu’
Degrabă s-alergăm, În căsuţa cea săracă Aprinsă-i bucuria Domnului flori dalbe de
Spre-a noastră mântuire La Betleem unde-i grăjduţul Că s-a născut Mântuitor măru’
Veniţi la Viflaim! În ieslea în care şi azi uitată Azi s-a născut Mesia. O, Iisus prea luminatu’
Mai stau măicuţa şi Domnului flori dalbe de
40. Dumnezeu dintr-u pruncuţul. Venim şi noi să-L lăudam măru’.
'nceputu Pe Domnul cu iubire
Colindă colindă Ca şi noi să ne bucurăm 47. Colind basarabean
Dumnezeu dintr-u 'nceputu Nu-i nimeni să aprindă De marea-I mântuire.
Tot pământu' a făcutu O lampă la grindă Tu eşti lumina cea sfântă
Daia lerui Domn. Şi-o flacără în tindă Mărturisindu-i vina grea Precista blagoslovită
Şi-i noapte-n poiată La El aflăm iertare Că ai născut pre Fiul Sfânt
Cerul sus la ridicatu, Şi ieslea îngheţată Şi vom vedea o nouă stea Oamenilor pre pământu’.
Şi bine l-a răzimatu, Şi iarna se-ntinde Pe cer cum ne răsare.
Daia lerui Domn Şi geru-i cuprinde Tu eşti cinstea îngerească
Colinde, colinde, colinde. 45. Şi slava apostolească
Pe patru stâlpi de argintu, Biruinţa sihăstrească
Şi frumos l-a 'mpodobitu, Fiori de frig pătrund prin Bucură-te Împărate R Nădejdea călugărescă.
Daia lerui Domn. oase În scutece înfăşate
Şi tainic se înfioară fânul Că steaua Ta ne-a spus nouă Tu eşti izvor de viaţă
Tot cu stele mărunţele, Când numai vitele sfioase De naşterea ta cea nouă Ada bine cu dulceaţă
Cu luceferi printre ele, Suflând îşi încălzesc Şi steaua cea mai aleasă Şi eşti maică adevărată
Daia lerui Domn. Stăpânul. Stelelor împărăteasă C-ai născut Fiu făr’de tată.
Vazând Domn ne-a pus la
Şi cu luna cu lumina, S-au dus la ceruri îngeraşii cale Mai întâi şi mai Cinstită
Care au cântat Osana dulce Prin strălucirile sale Decât soarele mai Sfântă
5
Eşti ieslea sălăjluită Într-o iesle o venit Şi tămâie scumpă Celui Zâmbetul Tău drag
Şi cartea pecetluită Şi pe noi ne-o mântuit. Preaînalt Ca o zi cu soare
Zâmbetul Tău drag
Cartea ne scrie cu drepţii 50. La tătă casa-i lumină Îngerii cântau Îl aşteaptă-n prag
Unde doresc întelepţii Îngerii cântau Cei din închisoare.
Şi de-acum până-n vecie La tătă casa-i lumină Păstori fluierau
Mila Domnului să fie. Ref: Ziurel de ziuă Cerul şi pământu-ntreg se Peste fericiri apuse
La tăt omu-i masa plină veseleau Pune mila Ta Iisuse
Cei din închisori
48. Colind bătrânesc Noi umblăm şi colindăm Astăzi toată lumea Te aşteaptă-n zori
Pe Dumnezeu lăudăm Astăzi toată lumea Pieptul lor suspină
Asta-i seara de Crăciun Se bucură Cei din închisori
Să te veseleşti om bun Să aveţi roade la vară Pe Stăpânu-L cântă şi-L Te aşteaptă-n zori
Naşterea de bucurie Linişte şi pace-n ţară. laudă Să le-aduci lumina.
La mulţi ani cu veselie.
La tineri înţelepciune 52. Colind (Radu Gyr) O, Iisuse Împărate
Seara sfântă de Crăciun La bătrâni griji mai puţâne Iartă lacrimi şi păcate
Când s-a născut Domnul A venit şi-aici Crăciunul Vin de-alin uşor
bun Şi la anu om veni Să ne mângâie surghiunul Rănile ce dor
Să alunge-a lumii jale Dintre noi care-om mai fi. Cade albă nea Cerul ni-l descuie
Pentru-a lui Adam greşale. Peste viaţa mea Noi te-om aştepta
Varsă Doamne har şi bine Peste suflet ninge Căci pe crucea Ta
Că Adam când a greşit Har şi bine de la Tine Cade albă nea Stăm bătuţi în cuie
Domnul de Rai l-a lipsit: Peste casă, peste masă Peste viaţa mea
“Du-te Adame de la Mine, Peste oamenii din casă. Care-aici se stinge. 53. Larg deschideţi poarta
Cum te-ai lipsit de-al tău
bine”. 51. Colind bizantin Steaua prinde să lucească Larg deschideţi poarta
Peste ieslea-mpărătească Sufletelor voastre
Dar Adam a prins a plânge Cel făr’ de-nceput Şi din nou trei magi N-am venit să cerem
Şi din gură a prins a zice: Cel făr’ de-nceput Varsă din desagi Am venit să dăm
“Raiule, gradină dulce, Azi s-a pogorât Smirnă şi tămâie
Nu mă-ndur a mă mai duce. Şi întru Fecioară s-a Îngerii de sus Ref: Dalbe şi iar dalbe flori
sălăşluit Magilor le-a pus adevărate
De verdeaţa pomilor Cerul sub călcâie. Ca şi vestea bună ce vi-o
De mireasma florilor R: Eru rem, eru rem, eru colindăm
De cursul izvoarelor reru reru rem Lumea-n cântec se deşteaptă Merele de aur,
De dulceaţa sfinţilor”. Leru-i Domn din cer Pe Mesia Îl aşteaptă Merele din sate
Zâmbete cereşti S-au cules azi-noapte
Asta-i seara de Crăciun De la răsărit Intră pe fereşti De colindători.
Să te veseleşti om bun De la răsărit Şi în orice casă
Naşterea de bucurie Magii au venit Şi în orice gând S-au cules din munţii
La mulţi ani cu veselie. Daruri să aducă Stăpânului Arde tremurând Unde veşnic merii
Câte-o stea sfioasă. Roditori de aur
49. Corindă-ne, Doamne Unde-i Împaratul Cresc nemuritori.
Unde-i Împarat Numai temniţa posacă
La Viflaim s-o născut Au întrebat A-mpietrit sub promoroacă 54. Veniţi cu toţii
Pruncul Cel făr’ de-nceput Şi Irod atuncea mult s-a Stăm în beznă grea
mâniat Pentru noi nu-i stea Veniţi cu toţii dimpreună
Ref: Corindă-ne, Doamne Cerul nu s-aprinde Să ne facem voie bună
Magii au plecat Îngerii grăbiţi Să ne bucurăm de Domnul
Pe braţe o fost purtat Magii au plecat Pentru osândiţi Şi să strigăm cu tot omul.
Cel pe cruce ridicat Pe Irod lăsând Nu aduc colinde.
Steaua luminând şi calea Că ne e Domn şi mântuinţă
De îngeri o fost slăvit arătând Tremură albastre stele Şi să strigăm cu credinţă
Cel de oameni răstignit Peste lacrimile mele Lui din hotarele toate
Venind la Iisus Dumnezeu de sus I se inchină ţări şi gloate.
Cu lapte o fost hrănit Venind la Iisus În inimi ne-a pus
Cel ce fiere o primit Ei s-au bucurat Numai lacrimi grele Ca marea cu valuri înalte
Lăudând pe Domnul şi s-au Dumnezeu de sus Dea Lui mână sunt lucrate
În scutece s-o-nfăşat închinat În inimi ne-a pus De El sunt făcuţi şi munţii
Cel în giulgiu îngropat Pâlpâiri de stele. Şi brazii mari şi mărunţii.
Aur au adus
Din Fecioară s-o-ntrupat Aur au adus Maica Domnului Curată El a facut tot pamântul
Şi din morţi o înviat Smirn-au închinat Ad-o veste minunată Singur numai cu Cuvântul
Înfloreşte-n prag Şi nouă ne este Domnul
6
Împărat peste tot omul.

Iar câţi în El nu crezură


Ispitiră şi văzură
Părăsiţi de Domnul fură
Căzând în dreapta Lui mână.

55. De trei zile

De trei zile tot venimu’


De trei zile tot venimu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.
N-auzim cocoş cântându’
N-auzim cocoş cântându’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

Numai oameni veselindu’


Numai oameni veselindu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

Veselind cu vesel bunu’


C-am ajuns acest Crăciunu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

56. Maica Sfântă

Maica Sfantă s-o pornitu’,


Haida ler boieri!
Maica Sfantă s-o pornitu’,
Haida ler boieri!

Să meargă-n câmpu-nfloritu,
Haida ler boieri!
La fereastra lui Crăciunu,
Haida ler boieri!

Măi Crăciune măi Bătrâne,


Haida ler boieri!
Fă-mi o ţâr de foc în casă,
Haida ler boieri!

Foc în casă nu-ţi pot face,


Haida ler boieri!
Du-te-n grajdu cailor,
Haida ler boieri!

Caii dacă o vedeau,


Haida ler boieri!
Din măsele ronţăiau,
Haida ler boieri!

Cu copitele băteau,
Haida ler boieri!
Maicii Sfinte se-nchinau,
Haida ler boier!