Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COLABORARE

I)

PARTILE CONTRACTANTE

1.1 S.C. , cu sediul in , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr, reprezentata prin , in calitate de, pe de o parte si 1.2 CABINET INDIVIDUAL arte, au convenit sa incheie urmatorul contract de coleborare, cu respectarea urmatoarelor clauze : II) OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Partile se obliga sa-si acorde reciproc consultanta de specialitate, in domeniul dreptului comercial, in scopul rezolvarii problemelor litigioase ivite pe parcursul desfasurarii activitatii. 2.2. Serviciile de consultanta pe care partile si le vor acorda reciproc, vor fi prestate la un la un nivel de capacitate si eficienta maxima, pe baza de comanda / ordin emis de partea solicitanta. III) PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Tariful orar al consultatiilor de specialitate se fixeaza la /ora. 3.2 Pentru cuantificarea baneasca a prestatilor , fiecare parte va emite facturi la sfarsitul lunii calendaristice , factura care va fi achitata in maximum 5 zile de la receptionarea ei. 3.3 La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, platile reciproce se vor efectua asupra restului ramas numai dupa ce va opera intre parti compensatia conventionala. IV) OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 S.C se obliga : - sa acorde, la cerere, consultatii de specialitate in domeniile financiar, fiscal, contabilitate - sa efectueza, la cererea partii sau prin dispozitia instantei de judecata, expertize judiciare de specialitate in materia reorganizarii judiciare si a falimantului, reglementata de legea 64/1995 republiacata. 4.2 CABINETUL INDIVIDUAL AVOCAT se obliga : - sa acorde consultanta juridica de specialitate in domeniul infiintarii societatilor comerciale, al recuperarii de creante, al litigiilor comerciale, etc., precum si in domeniul reorganizarii si falimentului prevazut de Legea 64/1995 republicata.

V)

CLAUZA PENALA

5.1 In cazul nerespectarii obligatiilor determinate prin prezentul contract , partea responsabila se obliga sa plateasca penalizari de 0,1 % pe zi de intarziere VI) ALTE CLAUZE

6.1 In sensul prezentului contract , toate comenzile/ordinele privind consultanta de specialitate vor fi solicitate in scris, aceeasi procedura aplicandu-se si pentru rezolvarile date acestor comenzi. 6.2 Rezolvarile date comenzilor/ ordinelor solicitate intre parti vor trebui efectuate in maximum zile de la receptionarea lor. 6.3 Prezentul contract se incheie pe durata nedeterminata. 6.4 Incetarea prezentului contract are loc in urmatoarele situatii : - in urma notificarii scrise a uneia dintre parti - daca oricare dintre parti nu-si indeplineste una din obligatile ce ii incumba potrivit prezentului contract 6.5 Indiferent de partea care invoca cauza de incetare a prezentului contract, aceasta are obligatia de a plati integral contravaloarea serviciilor prestate. VII) CLAUZE FINALE

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partuile contractante . 7.2 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, astazi, ..la