P. 1
Test Proiectiv Cine Sunt Eu

Test Proiectiv Cine Sunt Eu

|Views: 341|Likes:
Published by lala_roxana
Test proiectiv Cine sunt eu
Test proiectiv Cine sunt eu

More info:

Published by: lala_roxana on Sep 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2015

pdf

text

original

C S E („CINE SUNT EU?

") - o probă de cercetare şi cunoaştere a Eului şi a personalităţii

1. PREMISE În investigarea Eului şi a personalităţii au fost utilizate cu precădere inventarele de autoapreciere, chestionarele de perso nalitate, scalele de interapreciere şi mai ales testele proiective care permit o abordare analitico -sintetică a personalităţii, a structurilor ei manifeste sau latente, dominante sau subordonate, a tendinţelor, aspiraţiilor, intenţiilor şi motivaţiilor asc unse, aspecte greu, dacă nu chiar imposibil, de depistat prin intermediul testelor psihometrice. Se consideră însă că deşi aceste instru mente furnizează informaţii relevante care pot fi interpretate şi în termenii „calităţii Eu-lui", de cele mai multe ori au fost inadecvat proiectate, incluzând itemi ce nu corespundeau concep tului de Eu. De aceea, a fost necesară orientarea tot mai insis tentă spre descoperirea sau cel puţin adaptarea şi perfecţionarea unor instrumente care să diagnosticheze mai direct calităţile Eu-lui. în 1950, F. J. T. Bugental şi S. L. Zelen 1 au imaginat o probă care consta în solicitarea subiecţilor investigaţi să formuleze trei răspunsuri la întrebarea „Cine eşti tu?*, în 1954, M. H. Kuhn şi T. S. Mc. Partland 2 au diversificat proba cerând subiecţilor
J. F. T. Bugental, S. L. Zelen, Investigations into the Self-concept: l Vie W-A- Y techiniques, Journal Personality, 1950,18,483 -498. 2 M. H. Kuhn, T. S. Mc. Partland, An empirical investigation of Self-Attitudes, American Sociological Re wiew, 1954,19,68-75.
1

121

să completeze, într-un timp de 15 minute, 20 de spaţii care înce peau cu formularea „Eu sunt...". Proba este cunoscută în lite ratura de specialitate sub denumirea de TST — Twenty Statements Test (testul celor 20 de propoziţii) sau WAY — Who Are You? (Cine sunteţi voi?). în 1974, R. W. Coan 3 modifică întrucâtva tehnica propunând subiecţilor să formuleze cât mai multe răspunsuri, în două minut e, la întrebarea „Cine eşti tu? a. Tot el arată însă că cei investigaţi ar putea răspunde şi la alte întrebări, cum ar fi: ce vreau de la viaţă?; care sunt cele mai importante lucruri pe care le fac?; dar cele pe care le -am făcut?; ce gândesc alţii despre mine?; există lucruri despre mine pe care alţii nu le înţeleg? În linii mari aceste probe sunt asemănătoare putând fi înca drate în categoria testelor proiective de completare. Diferenţele dintre ele apar în ceea ce priveşte: modul de formulare a cerinţei probei (răspunsuri la o întrebare sau completarea unor începu turi de fraze); numărul de răspunsuri solicitate, implicit, linii ta rea/nelimitarea numărului răspunsurilor (trei, 20 sau cât mai mul te); limitarea/nelimitarea timpului de elaborare a răspunsur ilor (2 minute, 15 minute, fără restricţii de timp). După părerea noas tră aceste diferenţe pot conduc e la apariţia unor disfuncţiona lităţi. Astfel, modul de formulare a sarcinii influenţează monta jul psihologic al subiectului. Când acesta este întrebat direct „Cine eşti tu?" n-ar fi exclus să apară un reflex de apărare sau senzaţia că este obligat din afară, de o altă persoană să se in trospecteze, fapt ce ar putea bloca mecanismele de proiecţie. Apoi, cerinţa de multiplicare a numărului răspunsurilor l -ar putea stresa pe subiect, l-ar determina să repete anumite răspun suri, fie într-o formă identică, fie în una uşor modificată sau să inventeze trăsături care nu-i aparţin. în sfârşit, atât limitarea nu mărului de răspunsuri, cât şi a timpului de fo rmulare a lor creează condiţii restrictive cu efecte negative asupra procesului de autodezvăluire. Se ştie că în condiţii de forţare, de impunere activitatea psihică este mai puţin productivă. în ceea ce ne pri veşte, considerăm că important în asemenea p robe este să se obţină cooperarea subiectului, cointeresarea lui, astfel încât sar R. W. Coan, The optimal personality. An empiricul and theoretical analysis, New York, Columbia UniversUy Press, 1974.

122

— evitarea furnizării oricăror sugestii în legătură cu con ţinutul propriu-zis al răspunsului. Puteţi să vă elaboraţi lucrările acasă. aşa cum vă ştiţi. iar cel care ia pus-o n-a fost decât ecoul propriilor lui intenţii (se obţine prin invitarea subiectului de a -şi imagina că singur şi-a formulat întrebarea). ce stări trăiţi în legătură cu ea. Zlate. cunoaştere şi intercunoaştere. În: Tineret. voi. nu le semnaţi. 482-492. ci şi modalităţile de soluţionare a lor. 2. înainte de a vă începe lucrările vă rog să notaţi care este prima voastră reacţie faţă de întrebarea de mai sus. inhibiţii. Imaginaţi-vă că fiecare dintre voi şi-a formulat o asemenea întrebare şi trebuie să răspundă în scris la ea. IV. I Instructajul verbal adresat subiecţilor este urmă torul: I „Vă rog să elaboraţi o compunere cu titlul „Cine sunt Eu? ”. Vezi: M. pentru a se înlătura contami Proba a fost prezentată pentru prima dată public în mai 1988.cina formulată să nu i se mai pară ca fiind impusă. când doriţi voi. Am considerat că asemenea efecte pot fi obţinute prin aplicarea unei probe pe care convenţional am denumit-o C S E („Cine Sunt Eu?") 4." În acest instructaj verbal sunt cuprinse nu numai principalele cerinţe metodologice ale probei. participare. proba constă într-o compunere pe care subiecţii trebuie s-o facă despre ei înşişi. baraje. O probă de autocunoaştere. Lucrările sunt anonime. aşa cum şi cât vă cunoaşteţi până acum. PROBA C S E („CINE SUNT EU? ”) — CERINŢE METODOLOGICE În esenţă. Dacă cineva nu poate sau nu vrea să scrie despre el este liber să n -o facă. libertatea de acţiune. Dacă totuşi cineva vrea să le semneze este liber s-o facă. cum o consideraţi. Relataţi cât mai multe lucruri despre voi. apoi. educaţie. convingerii sau cel puţin a „iluziei" că el însuşi şi -a formulat întrebarea. cu rugămintea ca după ce le-aţi terminat să mi le predaţi. Printre acestea enumerăm: — crearea la subiect a sentimentului. 4 123 . chiar spontaneitatea acţiunilor lui pentru a-l debloca de orice reţineri. Buşteni 25-27 mai 1988. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului.

incitarea amorului propriu al subiectului. scria: „Ce anu 124 . W. Un prim demers întreprins 1-a constituit consultarea literaturii de specialitate pentru a vedea în ce măsură asemenea moda lităţi există şi mai ales care este valoarea lor de dia gnostic.de Bugental. . a dorinţei sale de a nu fi mai prejos decât alţii. Kuhn şi Mc. de conţinut sau de formă a redac tării. . de loc.eliminarea tuturor condiţiilor restrictive de elaborare a răspunsurilor: de timp. O STRATEGIE DE PRELUCRARE ŞI INTERPRETARE A REZULTATELOR RECOLTATE PRIN APLICAREA PROBEI C S E Una dintre problemele cu care ne -am confruntat imediat după conceperea probei a constituit-o cea a descoperirii unor modalităţi de prelucrare şi interpretare a rezultatelor obţinute prin aplicarea ei. când există nu numai timpul fizic necesar. 3.insistarea asupra necesităţii de a se preciza „prima reac ţie" faţă de întrebarea formulată (aceasta reprezentând o „capca nă psihologică" prin care subiectul este „împins" să se angajeze în probă nu doar intelectual-cognitiv.narea sau centrarea subiecţilor pe cele sugerate (de aceea li se cere să scrie „cât mai multe lucruri despre ei"). de a nu -şi periclita statutul (formularea din instructaj care îi dă posibilitatea de a nu răspun de „dacă nu poate sau dacă nu vrea" ţinteşte spre obţinerea unui efect invers. ci şi afectiv-sentimental). de sporire a sentimentului de responsabilitate). de exemplu. ci şi cel subiectiv propice). comentând tes tele propuse.asigurarea anticipată a sincerităţii răspunsurilor (care se obţine prin garantarea anonimatului lucrărilor). . Allport. de angajare în probă. G. Partland. . Unii psihologi manifestă o oarecare îndoială în legătură cu posibili tatea cunoaşterii personalităţii prin tipul de probe la care ne -am referit mai înainte. care ţinteşte spre trezirea şi a mplificarea mecanismelor de proiecţie ale subiectului (se obţine prin recomandarea elaborării lucrărilor acasă.

5. El apreciază corect că aceste teste ne -ar putea ajuta la surprinderea „identificărilor şi imaginilor de sine 4* ale subiecţilor. fie Q. directe. dominanţa propoziţiilor de tip A evidenţiază prezenţa unor tendinţe egocentrice. după" autoare. clare. Bucureşti. De exemplu. 1972. Dominanţa unui tip de propoziţii | printre toate celelalte indică prezenţa la subiect a unor tendinţe accentuate. Coan introduce patru criterii în ana liza răspunsurilor recoltate: influenţa Eului (numărul total de răspunsuri). Futurist. dar în unele cazuri ies la iveală informaţii importante privind identificările si imaginea de sine" 5. aplicând testul WAY. dar greşeşte arunci când afirmă că „nu este clar" ce s -ar putea face cu astfel de răspunsuri. societatea). Personologul american are numai parţial dreptate. 1981 . narcisiste. situative. mai imprecise. Louis Zurcher (1972) 6. Partland îm părţeau răspunsurile subiecţilor în două categorii: consensuale (în legătură cu care consensul membrilor societăţii este maxim) şi subconsensuale (mai vagi.181-185. exaltate etc. „Revista de psihologie".3. ducând mai departe analiza lui Zurcher. complexe. Allport. identitatea de nume. care implică inter pretări personale variate). 411. natura. Ursula Şchiopu. condiţionate. impregnate de simboluri filosofice. cu lumea. evazioniste. reflectate. evaluative. Structura si dezvoltarea personalităţii. propoziţii de tip B (se referă la caracteristicile statutului social actual al subiectului). şi contrazicerile care apar fie între propoziţii. A. Editura Didactică şi Pedagogică. propoziţii de tip C (cuprind caracteristicile de ordin psihic ale individului). După modul de exprimare al subiecţilor propoziţiile pot fi: simple. clasifică răspunsurile subiecţilor în: descriptive. a stabilit existenţa a patru tipuri de răspunsuri: propoziţii de tip A (conţin caracteristici generale sau particularităţi de ordin fizic). Semnificative sunt. chiar de ordin filosofic. 1975. restrictive. 125 . reliefarea identităţii de sex. W. Louis Zurcher. Măria Gârboveanu. propoziţii de tip D (includ identificări mai complexe.279-291. variabilele de consens (apreciate comparativ cu numărul total de răspunsuri). The mutable Self. Ursula Şchiopu şi Măria Gârboveanu (1975)7. ample. p. incoerente. Kuhn şi Mc. Caracteristici manifeste şi latente diagnostice într-un test proiectiv verbal.me trebuie făcut cu aceste răspunsuri nu este clar.

„firească". „pusă la timp". Asemenea contradicţii re flectă gradul de maturitate/imaturitate al personalităţii. în ce împrejurări?). reacţiile stârnite de întrebare în subiect. profite de specializare (filolog ie -istorie. IV. Piteşti. Pentru toate aceste „variabile" redăm în continuare exemplificări din compunerile recoltate de noi. preluate şi integrate corespunzător punctului nostru de vedere. de câte ori. nivel educaţional (elevi din cla sele IX-XU. profil didactic. cadre didactice cu peste 10 ani vechime în Învăţământ). diferite judeţe din sudul ţării — pentru profesori). matematică . 126 . „Calificative" acordate întrebării: „ciudată şi totuşi inteligentă* 4. pe care o prezentăm în continuare.în cadrul uneia şi aceleiaşi propoziţii. importante pen tru cercetător sunt: „calificativele" acordate întrebării. -* ' _ Subiecţii erau diferiţi între ei prin: vârstă (adolescenţi. când. matematică — la cadrele didactice). familiarizarea/nefamiliarizarea subiectului cu procesul autocunoaşterii (dacă şi -a mai pus sau nu întrebarea respectivă. Multe dintre aceste modalităţi de prelucrare şi interpretare a rezultate lor obţinute prin aplicarea testului WAY sunt semnificative şi pentru proba concepută de noi. „încurcată". 1 -a constituit aplicarea probei C S E pe un număr de 591 subiecţi 8 şi analiza profundă a compunerilor recoltate. Din acest punct de vedere. chimie. matematică-fizică. studenţi din anii I. cadru didactic). „stupida". Iaşi. construcţii. Un al doilea demers pe care l-am întreprins în vederea găsirii unor modalităţi de prelucrare şi interpretare a r ezultatelor. locul unde îşi desfăşoară activita tea (Bucureşti. III. ele fiind. statut social (elev. filosofie-istorie — ia studenţi. matematică. „absurdă". mecanică-informatică. sex (masculin. adulţi).fizică. student. „cea mai dificilă din câte am auzit". „obsedantă". „delicată". pedago gic. Cost eşti — pentru elevi şi studenţi. În urma coroborării constatărilor făcute în cele două demersuri investigative am ajuns la stabilirea unei strategii de prelu crare şi interpretare a răspunsurilor obţinute la C S E. feminin). Craiova. aşa cum se va vedea mai departe. mult mai în acord cu specificul probei noastre. mecanică. construcţii de maşini — la elevi. „de nepătruns". „cheie". electrotehnică. Târgovişte. 8 . Analiza preliminară vizează cercetarea începutului compunerilor în care subiecţii îşi precizează „prima reacţie** faţă de întrebarea formulată. bazată pe trei tipuri de analiză şi mai multe modalităţi de valorizare.

îmi este uşor să vorbesc despre mine". ele sunt transparente în raport cu nivelul de cunoş tinţe. ezitare. spre minimalizare etc . mă cunosc. îndoială („când am auzit întrebarea prima reacţie a fost că nu voi şti niciodată cine sunt Eu"). Răspunsurile care vizează gradul de familiaritate cu întrebarea dispun de o dublă semnificaţie: pe de o parte. „iată o întrebare pe care mi -am pus-o de multe ori. pot fi reţinute în vederea corelării lor cu rezultatele obţinute în urma efectuării analizei pri mare. mobilitatea sau inerţia şi rigiditatea conduitelor intelectuale. profunzimea sau infantilismul gândirii. complexitatea sau simplitatea lor cognitivă. infatuată). „cea mai interesantă.). emoţie puternică („auzul acestei întrebări îmi străbate inima şi simt cum îmi creşte pulsul").„deosebit de dură". realistă sau uşor exaltată. Reacţii stârnite de întrebare in subiecţi: uimire. suspiciune („de ce mi se pune oare întrebarea. mirare. dar al cărei răspuns nu l -am găsit încă". dar conduc şi spre concluzii în plan cognitiv privind conştientizarea semnificaţiei întrebării. „Calificativele" asociate întrebării scot la iveală unele parti cularităţi ale subiecţilor. cu unele î nclinaţii (spre abstractizare. regret („sincer să fiu nu mi -am pus-o niciodată. „mi-am pus-o când aveam 14 ani". „Reacţiile" exprimate de subiecţi scot la iveală nu numai unele stări afective situative. supleţea. „sen sibila". „în funcţie de momentul în care ţi-o pui ea este ca un pumn în plexul solar sau ca o compresă care-ţi răcoreşte fruntea cuprinsă de febră" etc. dar şi cea mai grea". a necesităţii de a efectua mai des astfel de autoobservaţii şi autoanalize. inhibare („sunt total blocat în faţa ei". „nu reuşesc să-mi revin"). cum ar fi: sensibilitatea sau opacitatea faţă de procesul autocunoaşterii. descumpănire. „scurtă. m-am mai analizat şi altă dată. „mi-o pun ori de câte ori mă aflu la o răscruce de drumuri în viaţă". dar sunt sigură că trebuia s-o fac mai de mult"). „cumplită". spre „dramatizare". Teoretic pot apărea patru situaţii: 1. pe de altă parte. cum să răspund la ea ca sa nu dezamăgesc şi mei să nu spun lucruri false"). ele exprimă viziunea subiec tului asupra posibilităţilor cunoaşterii de sine (corectă. rănirea orgoliului („mi-e ciudă că altcineva decât eu mi-a pus această întrebare"). dar enigmatică". de instrucţie şi educaţie. subiecţi care declar ă că şi-au pus de multe ori întrebarea res127 . I Gradul de familiarizare cu întrebarea: „nu mi -a venit niciodată în minte". „bizară". De asemenea. „mi-o pun mai ales în momente de insatisfacţie personală". teribilistă. „mă ştiu.

Vezi: L. în: B. că nu se cunosc. nume. 1. probând astfel concordan ţa dintre propriile capacităţi de autocunoaştere şi tra ducerea lor în fapt. fapt care arată că au tendinţa de a -şi subaprecia posibilităţile de autocunoaştere. ne mulţumim doar cu prezentarea denumirii şi semnificaţiei lor în cunoaşterea personalităţii. capa citatea de autocunoaştere ocupă un loc Important.2. în esenţă. ceea ce reliefează viziunea lor realistă asupra posibili taţilor de autocunoaştere şi traducerea lor în fapt. *. adâncite. 2. Dat fiind faptul că temele şi subtemele cu noaşterii de sine sunt numeroase şi că exemplificarea lor ar ne cesita mult spaţiu tipografic. 3. evaluarea lor pe baza unor crit erii. ocupaţie). sex. că se cunosc bine şi care realizează compuneri realmen te interesante. A. nevoia de 9 În literatura de specialitate se consideră că printre factorii autodezvăluirii. complexe. Virgin ia M. sumare. fie a unora inconstante.1.FactorsaffectingSetf-Disclosure: A review of theliterature. cu contradicţii şi conflicte între planul real şi cel aspiraţional. multilaterale. Academic Press. 1. London. 1. Analiza de conţinut efectuată asupra celor 591 compuneri ne-a condus spre stabilirea a 27 de teme şi 52 de subteme ale cunoaşterii de sine. între „declaraţii" şi „realizări". Progress in Experimental Personality Research.1974.3. subiecţi care declară acelaşi lucru. bogate. Maher (Ed). New York.. dar care redactează lucrări simple. 4.pectivă. Asemenea si tuaţii arată fie existenţa unor personalităţi armonioase. ceea ce evidenţiază o di latare a imaginii referitoare la posibilităţile de autocunoaştere. vârstă. regăsim aici relaţia (de concordanţă/ne concordanţă) dintre capacitatea de autocunoaştere şi capacitatea de autodezvăluire 9. 1. San Francisco. 128 . subiecţi care declară că îşi pun pentru prima dată întrebarea respectivă. Goodstein. Exprima nevoia de afişare.4. Analiza primară presupune efectuarea a două categorii de demersuri investigativ-interpretative: stabilirea temelor (grilei) cunoaşterii de sine. echili brate. Identitatea (1. dar compun lucrări ample. sărăcăcioase. vo l 7. subiecţi care declară că şi -au pus pentru prima dată întrebarea respectivă. că nu se cunosc de loc sau aproape deloc şi care confirmă aceasta prin compunerile redactate. implicit de consolidare a iden tităţii ca premisă ce va asigura unicitatea persoanei. D. Reinecker. incongruente.

apartenenţă şi de identificare cu im grup de vâ rstă. dorinţe (5. de timp liber. 6. 7. autostăpânire şi autodirijare.' 2. Trăsăturile psihice (3. precaritatea relaţiilor.3. Din judecăţile abso 129 . cu prietenii).2. Rezultatele la învăţătură sau în muncă. tendinţe psihonevrotice). Sistemul relaţional (6. le gate de căsătorie). cu colegii. de împlinire şi realizare prin altul. 3. 5. trăsăturile pozitive sau negative fiind un fel de „pulsaţ ii" ale personalităţii ce-i dau forţă şi stabilitate sau o slăbesc şi dezagregă. ca şi mobilizarea resurselor psihice în vederea sporirii forţelor şi po tentelor adaptative. anumite de fecte sau imaturităţi fizice reprezentând deseori punctele „febri le".1. Exprimă nevoia de intimitate. de protejare sau de simulare a Intimităţii. 7. aptitudinale. adecvarea sau nonadecvarea propriilor posibilităţi. multitudinea sau unilateralitatea preo cupărilor. minore. de evaluare a stă rilor afective complexe. 5. Sunt transparente şi pentru anumite trăsături caracteriale (sinceritate.3. temperamentale. 5. autoacceptare. de moment. cu părinţii. Exprimă tendinţele acute spre autocunoaştere. atitudinile faţă de performanţele obţinute.1.1. 4. realismul sau romantismul lor. Oferă informaţii despre Eul fizic care poate fi dilatat sau contractat. Evidenţiază nivelul dezvoltării intelectuale. 3. caracteriale.2. Înfăţişarea fizică. nevoia de afiliere şi integrare socială. profunde. sex sau ocupaţional. de mare perspectivă).2. potenţialul interrelaţional (crescut sau scăzut). Pot fi transparente şi pentru anumite tensiuni sau complexe psihice. nevoia de auto depăşire etc).1. 3. gradul de implicare în realizarea lor practică. 6. 6. profunzimea sau superficialitatea. vocaţionale. legate de prima iubire.4. sensibilitatea şi selectivitatea interrela ţională. Opinii si experienţe (7. acceptat sau respins. Preferinţe. extensia. Scoate la iveală disponibilităţile sociorelaţionale.2.4. bogăţia şi profunzimea intereselor. 5. „nevralgice" ale existen ţei individului.3. Relevă disponibilităţile pentru activitatea de învăţare şi muncă. Furnizează informaţii cu privire la Eul psihic (spiritual). 3.

de par ticipare la viaţa socială.1. exigenţe spo rite faţa de sine. îndoială şi nesiguranţă. Valoarea autocunoaşterii. Scoate la suprafaţă: existenţa/nonexistenţa unor atitudini ferm conturate. tendin ţele.. neîncredere totală în posibilităţile cunoaşterii de sine).2. Arată disponibilităţile pentru învăţarea şi jucărea. susţinere şi înţelegere a comportamentelor altora. a unui sistem evaluativ şi auto evaluaţiv. 8. rolurilor sociale.lutizatoare transpar: precaritatea experienţelor afective. nevoia de confort psihic. Evidenţiază disponibilităţi pentru introspecţie. reverie. Unicitatea persoanei (10. 14. reacţiile provocate de ea (14. 12. Reliefează: nevoia acută de autodesci frare. Este transparentă pentru tendinţa de interiorizare ş i autoanaliză. 9.1. 13.4. nihilism. Izolarea şi închiderea în sine. corelată cu cea de evitare a disonanţelor creatoare de disconfort 10.2. Unitatea persoanei. spre. în subtext ascunde tensiuni cres cute în planul adaptativ. realiste. Căutarea de sine.2. ignoranţă/infatuare. conştientizarea complexităţii şi dificultăţii pro cesului autocunoaşterii. dificultăţi de adaptare şi inte grare socială). ca şi orientările valorice. Traduce aspiraţia de diferenţiere şi singularizare. de pasivitate. pendularea între diverse stări contradictorii (certitudine/incertitudine. implicare şi participare socială eficientă) 12. iveală comportamente de derută. nar 130 . dar şi pentru relativa fragilizare a potenţialului adaptativ. tendinţa de echilibrare cu sine şi cu lumea.1. 14. exagerarea exigenţelor. romantice).1. Atitudini faţă de viaţă şi problemele ei (13. existenţa unor disponibilităţi în acest sens. dar şi pentru dificultăţi de adaptare şi integrare socială. scoţând la . certitudinea lipsei autocunoaşterii'. stilul şi modul personal de viaţă. maturitatea în gândire sau uşorul infantilism cognitiv şi comportamental. certitudinea autocunoaşterii. 14.3. conştientizarea ei. 13. potenţia l scăzut de relaţionare socială.2. coerenţă şi stabilitate psihocomportanientală. Evidenţiază nevoia de unitate. 11. persistenţa unor conduite specifice etapelor depăşite sau avansul accelerat spre statute şi roluri noi. Este semnificativă pentru atitudinile de evaluare. 14. dorinţa de afiliere la grupurile sociale. 10. neconştientizarea unicităţii). Adaptarea şi integrarea socială (12. exclusivism.

reieşite din experienţele trăite. Conflicte şi contradicţii. neîncredere în forţele proprii. condiţiile devenirii. Arată existenţa unor motivatori superiori ai comportamentului. 15.4. ceea ce ar putea echivala fie cu nerealizarea perso nalităţii. Nevoia de autoperfecţionare şi autodepăşire (16. autoacceptare şi resemnare. Devenirea personalităţii. supleţea intelectuală. autoetalare. implicarea în acest proces sau expectativa în faţa lui. uneori sunt transparente pentru aspiraţiile personale şi sociale. de poză şi mimetism. trucării personalităţii. de implicare personală. fie cu apariţia unor surse de tensiune psihică sau de frustrare. 18. încredere. de a-şi elabora un sistem cognitiv şi axiologic propriu. posibilităţi crescute privind realizarea unor generalizări proprii. 17. derută şi derivă în faţa complexităţii cunoaşterii de sine.6. alteori traduc vagi tendinţe de sofisticare. 17. Exprimă nevoia de schimbare. direcţională). 16. 17. semnifică fragilizarea. Filtrarea personală a ideilor. vagă. sub/supraaprecierea posibilităţilor de auto cunoaştere). sursele. 21. Exprimă nevoia de personalizare. evenimentelor. Sistemul orientativ de valori (convingeri şi credinţe). 19. Transpar din ea aspecte subtile ale valorii personale. Exprimă o certă „reorientarc" i către sine. obişnuinţa cu introspecţia. acţiunilor.5. 17. autoflatare sau autoeclipsare. autonemulţumire.1. factorii. insatisfacţie însoţită de descurajare. revoltaşi respingere. imprecisă. Reliefează trebuinţa individului de a fi el însuşi.cisism/autoflagelare. nu oricum.2.2. nevoia de autocunoaştere autentică. dorinţa de a se schimba în bine.proiectare a trăsăturilor pozitive). 17. De la caz la caz. Marile întrebări şi frământări specifice vârstei sau per soanei în cauză. ca şi tendinţele de respingere a mascării. cu analiza subiectivă baza tă pe sisteme de criterii. pentru a lăsa o impresie bună.3. 22. Evidenţiază trebuinţa de schimbare calitativă de conţinut şi de nuanţă a personalităţii. 17. 16. inconstanţa şi incongruenţa psihocomportamentală sau 131 . Nevoia de autenticitate. Atitudinea faţă de sine (17. Evidenţiază complexitatea cognitivă. nu prin intermediari sau prin împrumut ideatic şi comportamental.1. dar şi existenţa unor uşoare tendinţe de exibiţionism. 20.

7. uşurinţa de a opera cu noţiuni şi concepte psihologice abstracte. Pune în lumină capacitatea de autocunoaştere (fină. Anexa 1 prezintă câteva exemple de compuneri elaborate de 5 subiecţi. unitar şi armonios dezvoltat 27. capacitatea de a se aprecia pe sine de pe poziţiile altora.3. de a se orienta şi focaliza într -o anumită direcţie. Scoate la iveală trebuinţa stabilizării statutelor. faţetele Eului. Idealul de sine (23. Sistemul de imagini despre alţii (Eul reflectat). 24. sensul vieţii. fiind relevantă pentru abili tatea surprinderii caracteristicilor tipice ale personalităţii. dobândirii unora noi sau depăşirii celor vechi. de a emite judecăţi de va loare. fie din unele fragmente concentrate ale ei. accentuat). Această temă reiese fie din întreaga compunere a subiectului. definirea Eului.2. 25.8. 23. Tipurile de personalitate (27. 25. de abstractizare şi generalizare psihologică. 26. plafonarea per sonalităţii. 26. 26:5. îndemânarea de a pătrunde în intimitatea vieţii psihice şi de a realiza corelaţii subtile. Exprimă nevoia autodefinirii prin raportarea la alţii. pentru judecarea ei după esenţă şi nu după aparen ţă. funcţiile Eului. dedublat.1. 26.2. spiritul activ de cooperare. Statutul persoanei în lume (25.3. locul Eului în structura personalităţii.3. diferen ţiată). 132 . dar şi de a fi dependent de alţii.2. 26 A. Evaluarea celor 27 de teme şi 52 de subteme ale cunoaşterii de sine se realizează după următorul sistem de criterii : — completitudinea/incompletitudinea lucrărilor (numărul temelor şi subtemelor conţinute) care evidenţiază fie capacitatea subiectului de a se adapta fără dificultate sarcinii de autoforare. dorinţa expresă de autocunoaştere. semnificaţia cunoaşterii Eului).marea supleţe cognitivă. devenirea Eului.6. 26. 23. incertitudinea lui). relaţiile dintre faţetele Eului. 23. angajarea personalităţii în procesul de venirii sale dialectice.1. 27. Lipsa lor arată stagnarea. ca şi procesul formării idealului de sine. Evidenţiază capacitatea persoanei de a se proiecta. profundă. certitudinea statutului. modelul sau prototipul ideal).2.1. 26. 26. scopul vieţii. 27.1. cunoaşterea Eului. Eul (26. instabil. 27A.

cit. nedirecţionalitatea inteligenţei. prezenţa lor indică superficialitatea şi inconsecvenţa gândirii. spiritul intelectual clar şi ferm. neclaritatea înţelegerii sarcinii. 133 . — dominanţa temelor (frecvenţa unora dintre ele în raport cu totalul general) indică punctele de maxim interes ale proce sului autocunoaşterii. Măria Gârboveanu 10). oboseală. pu terea corelării şi diferenţierii acestora. capacitatea de triere a informaţiilor. ce traduc diverse dezechilibrări psihice. la încărcătura cognitivă sau afectiv -motivaţională a compunerilor. la ecoul celor redactate în conştiinţa subiectului. op.un grad mare sau mijlociu de transparenţă psihică. p. fapt care ajuta la identificarea rapidă a subiec Ursula Şchiopu. predominanţa lor echivalează cu dezvoltarea near monioasă a personalităţii sau cu imaturitatea ei. dezvoltări dizarmonice ale personalităţii. netransparenţa psihică. fie reticenţa. chiar definitorii ale subiectului. devenirea personalităţii şi a însuşirilor ei. spi ritul opozant. trăsăturile caracteristice. platitudine. ceea ce coincide cu o mai bună funcţionare a mecanismelor de proiecţie. valoarea. Marin Gârboveanu. cursivitat ea exprimării. insuficienţa concentrării şi selectivită ţii gândirii. consecvenţa ei. uşurinţa înlănţuirii logice şi expresive a ideilor. tra ducând diverse tensiuni latente ale procesului adaptaţiv. — coerenţa/incoerenţa compunerilor relevă fie nivelul înalt de dezvoltare al gândirii. furnizând informaţii cu privire la natura.283. — conţinutul lucrărilor deplasează analiza de pe aspectele cantitative pe cele calitative. o dominanţă exagerată ar putea fi coincidentă cu anumite tendinţe exclusiviste sau chiar psihonevrotice. fapt care re levă funcţionarea defectuoasă a mecanismelor de proiecţie sau blocarea lor (Ursula Şchiopu. superficialitate. pentru consecvenţa şi adevărul ei. — relevanţa însuşirilor şi trăsăturilor descrise pentru persoana în cauză. redusa cunoaştere de sine. geneza. existenţa unor tendinţe accentuate sau agre siv-latente. — contradicţiile şi contrazicerile sunt semnificative pentru logica şi profunzimea gândirii. la gradul de angajare în sarcină. fie lipsa de supleţe intelectuală.

Singurul lucru pe care-1 vedem toţi (şi EU şi EI) se datorează oglinzii. obiective. 5. 3. sincer. cu răspunsuri vagi. maniera filosof arii. în tinzându-se de la „foarte relevante" până la „irelevante". 2. stereotipe. alteori impersonală. uneori profundă. Noi am desprins şase ma niere generale de redactare a lucrărilor. 2. de abatere de la subiect. cum gradul de relevanţă a însuşirilor şi trăsăturilor psihice este diferit. de eludare a răspunsului. „Sunt un corp în mişcare. de a in duce în eroare). uneori personală. Fiecare vede în mine altceva. 3 sau chiar a tuturor celorlalte. comparaţii. în seamnă că implicit aflăm şi diversele intenţii ale subiectului (de a se lăsa uşor descoperit. fie pentru unele tendinţe ascunse ale subiectului ce constituie un potenţial latent (pozitiv sau negativ) care oricând ar putea deveni însă manifest. Iubesc muzica uşoară. Aş dori o atmosferă veselă în jurul meu. dar şi j3 uşor rezervat şi timid. „Sunt un băiat de 18 ani. Deci EU reprezint în cele din urmă prezenţa fizică şi cea spi 134 . mimetică. conş tiincios. cu prezenţa a 2. în mine însă nu pot vedea totul (aş fi to tuşi subiectiv). Analiza secundară urmăreşte stabilirea manierei generale de redactare a lucrărilor semnificativă fie pentru alte însuşiri şi tră sături decât cele furnizate expres prin temele şi subtemele auto cunoaşterii. maniera exaltării poetice. îmi place să am prieteni. de a împiedica acest proces. Redăm câteva exemple sugestive pentru fiecare dintre aceste „ma niere". 1. in colore. un corp în timp. mai mult sau mai puţin din altceva. distracţiile în general. Acest „ceva" reprezint EU pen tru fiecare dintre EI. presărată cu metafore. alegorii. dar vede CEVA. chiar cu redarea în versuri. implicaţi vă . la utilizarea datelor în procesul educării capacităţ ii de intercunoaştere. 4. deşi nu ştiu să mi -i rac. corect. cu înşiruirea oarecum seacă a informaţiilor. maniera tip „eschivă". originală. combinată. actual. maniera autoanalizei şi autoprezentării reci. pe care le redăm şi exemplificăm în continuare: 1. Aş vrea să devin pictor". 6. maniera tip „ amalgam ". alteori sterila şi pue rilă.tului (când acesta nu-şi transcrie numele). detaşată. maniera laconică.

o adolescentă care se gândeşte la viitor. iar iarna fluture muritor de zăpadă ce cade pe pământul peren".rituală. Sunt o persoană care „Mi -am scris numele cu paşii/Pe despletitele cărări ale timpului/Şi am pornit spre veşnicii/De mână cu aripa curcubeului". dacă este şi rămâne ancorat în concret şi cotidian sau daca se avântă pe culmile abstractului cupri ns în gândul filosofic). „Nu cred că are mare importanţă cine sunt. vara grâul copt şi trandafir cerând curcubee şi ploaie. şi fiecare dintre Bl este un EU". dacă poate să-şi convertească stările subiective difuze în gânduri clare şi lucide. 4. între apă. destul că eu însumi cred că mă cunosc foarte bine". dacă îşi cunoaşte părţile „tari". autobiografia. întrebarea este însă în ce proporţie? Răspunsul la ea depinde de moment. „Nu ştiu?". 5. de fapt. „Nu ştiu cine sunt. „Cine ştie". atitudinea faţă de procesul autocunoaşterii (dacă mani festă prudenţă. rezerve sau. Parafrazându-1 pe Garcia Lorca. cer şi pământ/Sunt nimic şi totuşi ceva eu sunt/Sunt o frunză abia -nmugurită a unui pom/Am fost. aş putea spune că sunt cea mai activă fiinţă din câte cunosc pentru ca. Totuşi dacă stau să mă gândesc cred că sunt un complex de sen timente şi trăiri ce formează învelişul spiritual al Terrei. Sau: Sunt un atom. se „aruncă" nesăbuit şi [fără discernământ în el). „Sunt un simplu muritor care visează să Fie pri măvara mărţişor împletind cele două culori. 4. Şi. esenţial este că sunt între EI. 6. sunt o contemplativă care îşi impune activitatea. studiul jurnalelor de însem nări personale şi a altor documente personale). Sunt o fată obişnuita cu nimic deosebita de ceilalţi. firea subiectu lui (daca este o fire raţională sau una sensibilă. „Sunt un om". dimpotrivă. Acest tip de analiză furnizează informaţii cu privire la: gra dul de familiarizare al subiectului cu procesul autocunoaşterii (dacă ştie să se autoanalizeze şi să se autodezvăluie. sunt şi voi f i un OM". „Un băiat căruia nu-i place sa înveţe". PREZUMŢII ŞI COMENTARII Proba C S E (Cine Sunt Eu?) se încadrează în rând ul celorlalte probe şl metode care îşi propun sondarea personalităţii (metoda biografică. „Sunt ca oricare alta". 3. Asemănările ei 135 . de fapt. aspirând spre neantul de jos. toamna fenigel şi frunză de aur. puritate şi dragoste. şi părţile „slabe". realistă sau poe tic-visătoare. dacă dispune de intenţia corijării însuşirilor negative).

din care apoi cer cetătorul extrage o serie de concluzii asupra „sensului vieţii*' şi a „individualizării" persoanei respective. semnificaţie au nu atât temele în sine. Avem în vedere cauzometria. dar sunt mult mai analitice decât acestea. puternic-slab. dorinţe) şi tema 6 (sistemul relaţional) are asemănări cu două dintre subdiviziunile tema ticii existenţei. este vorba despre o analiză de con ţinut efectuată pe baza unor grile sau a unor unităţi tematice. dar furnizează şi multe alte informaţii despre capacităţile aspiraţi onal-proiective ale persoanei investigate. subdivizate în 29 unităţi tematice. C S E este o probă comprehensivă. H. centrându-se asupra succesiunii evenimentelor din decursul vieţii unui individ. în sfârşit. ci maniera de prelucrare şi interpretare a lor. şi anume cu „activarea existenţei 1* şi „integrarea socială". în esenţă. care la un moment dat ar putea fi chiar identice. Dacă me toda biografică şi metoda studiului jurnalelor de însemnări sunt prin excelenţă evenimenţiale. Astfel. Thomae. autonom-dependent — multe dintre acestea fiind trăsături temperamentale sau caracteriale. Hogrefe. existenţiale. dar se referă şi la alte aspecte care depăşesc cadrul tematic al psihologului german. De asemenea. revendicativ-încrezător în şansă. 136 . Psihologul german H. După opinia noastră. axată pe surprinderea efectelor concentrate şi solidificate — în trăsături psihocomportamentale — ale evenimentelor trăite de persoană. Deosebirile dintre proba propusă de noi şi metodele amintite provin din substanţa şi conţinutul datelor prelucrate. cognitive. Thomae 11 a folosit în analiza biografiilor patru categorii tematice (formale. Unele dintre temele cu noaşterii de sine stabilite de noi ar putea fi asemănate cu cele elaborate de psihologul german. iubit-antipatizat. tema 3 (trăs ăturile psihice) acoperă unele dintre „categoriile cognitive" ale lui Thomae — închis-deschis. G&ingen. tema 5 (preferinţe. O asemenea diferenţiere apare atât în raport cu variantele clasice ale metodei biografice. 1968. de tehnică a existenţei). tema 23 (idealul de sine) şi tema 25 (statutul propriu în lume) au unele corespondenţe cu subdiviziunea numită „tema tizare" din cadrul categoriilor formale sau cu subdiviziunea numită „creativă** din tematica existenţei deoarece se referă la organizarea activităţii în vederea realizării unor scopuri sau a realizării de sine. dar nu identificate cu ele. prietenos-duşmănos. cât şi cu variantele mai noi ale acesteia.cu toate acestea provin din modalit atea de interpretare a rezul tatelor recoltate. Dos Individium undseine Welf.

fie. dimpotrivă. u Andrei Cosmovici. Daca lucrul acesta este valabil pentru testele proiecti E. dând posibilitatea. numai că. „Revista de psihologie". Golovahna şi A. a Rosenzweig-ului între 0. I.4. Kiev. aplicarea repetată a aceluiaşi test îi tre zeşte bănuieli şi apare o creştere de tensiune. La fel ca orice test proiectiv. Naukovo dutka. 1984.77. proba propusă de noi ridică unele probleme privind fidelitatea şi validitatea ei. pe baza întocmirii unor cauzomatrici şi cauzogram e.propusă de E. coeficienţii de fidelitate sunt extrem de scăzuţi. A. surprinderii logicii drumului vieţii parcurs de o persoană. Daca în metoda biografică specificul persoanei apare conturat în urma analizei întreprinse de cercetător. . O variantă a metodei biografice tn studiul personalităţii. bazată expres pe inventarierea evenimentelor din viaţa individului şi pe stabilirea relaţiilor dintre ele (dintre evenimentele -cauză şi evenimentele-consecinţă sau dintre evenimentel e-scopuri şi evenimentele-mijloace). ca urmare a studierii înlănţuirii evenimentelor. 1 3 Elena Mare. în proba noastră acest specific este surprins şi relevat de însuşi subiectul care se autodezvăluie. 1985. în aceste cazuri.3. Golovahna.73.198-206. b sporire a vigi lenţei"14. La aceasta se adaugă apoi şi propria „descoperire" a cercetătorului. Kronik (1984) l2. coeficienţii de fidelitate de 0. A. fidelitatea se obţine printr-o nouă retestare. Din acest punct de vedere suntem de acord cu Andrei Cosmovici care afirmă că „proba de fidelitate prin retestare o considerăm rară sens în cadrul testelor proiective. Psihologhiceskoe vremia licinosti. faptele de conduită pot fi nu doar evidenţiate.65-0. „Revista de psihologie". 1 2 137 . Cu privire la clasificarea „unităţilor tematice" după 11 Tfio'mae. esenţială pen tru cauzometrie rămâne inventarierea evenimentelor vieţii. întrucât atitudinea subiectului se schimbă de obicei: fie este mai degajat datorită acomodării cu situaţia după o primă tratare. 273. Kronik. care permite ca înţelegerea şi interpretarea pers oanei să fie mult mai completă şi exacta. I. Aplica rea repetată a TAT-ului dă. De obicei. aşa cum arată Elena Mare (1987 )n. A. p. ci şi explicate. Chiar dacă prin analiza unor asemenea de pendenţe. 1987.

a unor mutaţii în evoluţia per sonalităţii. Documentele sociale în investigaţia socioumană. aceasta poate fi obţinută re lativ uşor şi apreciată mai clar. aplicând testul WAY la un interval de 13 ani. din păcate nu pe aceiaşi subiecţi. Junimea. Din acest punct de vedere ne exprimăm acordul cu cele declarate de Paul Thompson Septimiu Chelcea. 80. Adolescentul si timpul său liber. p. deoarece ea ar putea reflecta fie o per sonalitate instabilă. Mariana Caluschi. Zurcher. Ar fi un nonsens să aşteptăm ca un subiect să se auto dezvăluie la fel la o nouă repetare a probei. Ne putem aştepta că un asemenea rezultat să fie obţinut şi în cazul probei noastre. Andrei Cosmo vici16 a obţinut (într-un caz particular) o concordanţă crescută a părerilor unor subiecţi care au avut de evaluat biografia unei persoane. citat mai înainte. a des coperit o schimbare evidentă a „dominantelor" personalităţii. apariţia unor noi însuşiri psihocomportamentale.5%). nu menţinerea autoportretului de la o aplicare Ia alta a probei constituie regula. p. Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică. Aşadar. schimbarea lui în acord cu modificarea şi maturizarea personalităţii. Septimiu Chelcea (1985) 15 arată că în studiul documentelor personale problema esenţială care se ridică este aceea a autenticităţii celor declarate. în acest ultim caz pe prim plan trecând masca protectoare a individului. 54.' Asemănător. în proba noastră chiar şi neautenticitatea declaraţiilor are o mare importanţă. pro ba C S E prezintă o serie de avantaje. 138 . H. în. pe lângă constantele (invarianţii) personalităţii. Comparativ cu alte metode de investigare a personalităţii (ancheta pe bază de chestionar. T homae dând spre apreciere aceeaşi biografie mai multor persoane a obţinut o mare concor danţă între evaluatori (de 83.ve în general. Nu-i mai puţin adevărat că aplicarea testului pe aceeaşi persoană la intervale mari de timp ar putea evidenţia. fie una dedublată. ci tocmai modificarea. Bucureşti. 16 Andrei Cosmovici. 1985. 1985. el devine cu atât mai semnificativ pentru proba noastră. folosind categoriile lui Thomae. în ceea ce priveşte validitatea. Iaşi. Semnificaţia documentelor sociale. aceasta nef iind posibil deoarece personalitatea sa este în plin proces de formare şi schimbare. interviul etc). convorbirea.

„Faţă de empirismul cantitativ grosier al anchetei pe baza de chestionar. CÂTEVA CONCLUZII 1. scria el. forma capacitatea de intercunoaştere).(1980). LXIX. procedându-se de mai multe ori în acest fel se poate educa. subiectul se autodescoperă. ca probă de autocunoaştere (de subiectul în cauză care se autodezvăluie). nu doar pe cele recunoscute. reprezentând o secţiune transversală în care toate referinţe le temporare şi personale sunt eliminate. p. care se referea însă la autobiografie (recit de la vie). progresează în cunoaşterea de sine. „Cufundându-se" în sine. conştientizate. Ea furnizează informaţii despre gradul de autocunoaştere ca şi despre sensul evoluţiei ei ulte rioare. 2. C S E dispune de valenţe diferite: ea poate fi considerată ca o probă de cunoaştere psihologică (de persoana care studiază. Prin toate acestea se creează premisele autoformării. 250. exteriori zându-se. îşi proiectează. nu doar ten dinţele. uneori chiar tară să vrea. ci şi pe cele mai puţin conştientizate. I Paul Thompson. ca probă de educare a capacităţii de intercunoaştere (în acest caz putându-se proceda astfel: se citeşte o compunere a unui elev în faţa celorlalţi membri ai grupului cărora li se cere apoi să „ghicească" cui aparţine. prin excelenţă comprehensiv. faţă de agregarea de date. 17 139 . 1980. Proba propusă de noi reprezintă un test de descripţie. autoeducaţiei. motivaţiile şi trăsăturile dominante. prin intermediul cărora personalita tea este ridicată la cote valorice superioare. dar şi pe cele ascun se. autobiografia oferă informaţii care prin natura lor formează o totalitate coerenta şi bogată în experienţa socială reală" 17. 5. Asemănător. analizându-se şi descriindu-se. Des reciteş de vie a l'analyse du changement social. cercetează o altă persoană). Cahiers Intemationaux de Sociologie. analiză şi elaborare proiectivă. considerăm că C S E oferă posi bilitatea detectării modalităţii de structura re reală a personalităţii până la un anumit moment dat.

Un Eu interior şi altul exterior. că sunt sau buni sau răi. probabil pentru a mă trezi la realitate. calităţilor şi defectelor celui care se autodezvăluie).3. Un Eu neschimbător. Cazul 1. despre oameni şi mai ales despre tine însuţi sunt mereu aceleaşi. când răi şi. în cele trei ipostaze ale ei. Eu sunt doi. deci de la vârsta de 1 an. bineînţeles! Mult timp am crezut că oamenii sunt foarte asemănători. 17 ani. Ea era Ea şi gata. fie instinctual. Eu sunt doi. acţionează fie din inte rese. dar mereu le ilustrezi altfel. cât şi cel care beneficiază de datele aflate. atât cel în cauza. sporeşte cantitatea şi calitatea cunoştinţelor despre sine şi alţii. Liceul de Filologie-Istorie. Proba C S E. Dacă nu cumva mă înşel. în general. Eu sunt Eu. încât am impresia că este veşnic şi un Eu în schimbare. Apoi. formativă (oferă posibilitatea exersării şi edu cării capacităţii de autocunoaştere. E o întrebare pe care conştient sau inconştient mi-o pun aproape clipă de clipa. pot anticipa sau prefigura evoluţia comportamentului. A fost într-adevăr vorba de uimire. Prezentăm câteva exemple de „compuneri** pe tema „Cine sunt Eu?" redactate de diverşi subiecţi. mi s -a recomandat să menţionez prima mea reac ţie în faţa acestei întrebări. cunoaştere şi intercunoaştere psihologică). Acum câteva zile am întrebat -o pe mama: „Cine eşti tu?* 4. verifică veridicitatea şi autenticitatea autocunoaşterii şi intercu noaşterii). un Eu care nu este acelaşi în relaţiile cu doi oa 140 . „Bineînţeles că nu mă încearcă vreo senzaţie de uimire în faţa întrebării de mai sus. la care ea mi-a răspuns printr-o palmă. Părerile despre viaţă. un Eu pre zentat lumii. dar numai la adresa persoanei de la care-mi venea întrebarea. ci că oamenii sunt când buni. predictivă (pe baza informaţiilor recoltate. Unic. mi -am dat seama că nu există oameni buni şi oameni răi. Deci de pe atunci sunt eu filosof. Elev. Anexa 1. îşi relevă o mul tiplă utilitate: cognitivă (declanşează autocunoaşterea. clasa a Xl-a.

Dar — am uitat să menţionez — numai în solitudine. Liceu de construcţii. Elevă. Şi tot astfel peste douăzeci de ani. 28 zile şi sunt în clasa a X I-a ia LFI. în nici un caz. îmi ştiu dinainte fiece mişcare. Aş vrea deseori sa fiu un fel de prinţ care salvează o „frumoasă din pădurea adormită** dar de teamă ca după aceea tot ce mi -aş dori mai mult ar fi ca „fru moasa" să fie din nou mai adormită decât un televizor în lipsa curentului electric. Din punct de vedere ca racterologic. Ştiu că am întotdeauna dreptate — exceptând momentele în care mă înşel. clasa a XII-a. cine sunt Eu? Cred că s-a remarcat că sunt băiat. când aş fi vrut să mi se pună întrebarea. din lipsa de timp. prin munca.meni. şi prea. Nu e lipsă de modestie când spun asta pentru ca. scriind. Mă iubesc. Nu reuşesc întotdea una şi de aceea sunt nemulţumit. sper. în afară de momentele în care nu mă pot controla. spuneam. pe cei înţelegători. într -adevăr.. răspunsul meu ar fi fost altul. Aşa cum sunt acum." Cazul II. pentru ca mă cunosc şi deci ştiu ce valoare reprezint Con sider că sunt un om imperfect. Acum însă. şi prea. Defecte nu am. Pentru mine însumi — care sunt singurul care mă cunosc — reprezint. am impresia că vorbesc cu mine însumi.. 2 luni. P. Dintotdeauna am vrut sa fiu eu însumi. 17 ani. sunt de -a dreptul extraordinar.. Decât uneori. Şi prea. aş a cum şi celălalt îşi schimbă exteriorul pentru mine. binele. ale persoanei me le. Cum consider că sunt? Nu m -am întrebat niciodată. evident. am. nu sunt narcisist)...S. astfel încât cele două Euri exterioare să se îmbine perfect. „Deoarece am ajuns acum la vârsta adolescenţei vreau să vă destăinui câteva trăsături ale caracterului meu.? Nu. Aş fi dat probabil un răspuns mult mai conclu dent. Pentru că (nu.. mă autoanalizez în fiece secunda. aproape perfecţiunea.. îmi place 141 . ci cu fiecare om este altfel. rădăcină prielnică care. Şi. Sunt puţin timidă. ca două jumătăţi ale aceleiaşi portocale. iubesc oamenii din jur. renunţ la încercarea de a evada din realitatea monotonă printr-un asemenea mod. Sunt o fată pot spune căreia îi place frumosul. Sunt poate prea bun. dar unul din cei mai aproape de perfecţiune. sa devină arbore întreg. 18 ani. sunt o .. Am afirmat că mă cunosc extraordinar de bine. Dacă aş fi răspuns mâine la această întrebare. Pentru că dintotdeauna ştiu cum sunt.

Sufletul mi-e bântuit uneori de într ebări contradictorii asupra viitorului. preocupată de problemele mărunte de fiecare zi. Liceul Pedagogic. într-un fel o vârstă problemă. 20 ani. Sunt băiat. care să preocupe mai multă vreme pe cine va (bineînţeles. cuminte. 17 ani. să fiu elevă. Mă supăr pentru lucruri care de obicei îi supăr ă pe oameni şi mă bucur pentru lucruri care de obicei îi bucură pe oameni. Nu -mi place să mă cert cu nimeni. nu -mi place să fiu privită cu ochi răi. îmi place să învăţ. Uneori simt că trăiesc. clasa a XII-a. 17 ani. Studentă. 142 . Liceul de Filologie-lstorie. Sunt puţin ambiţioasă. alteori nu. analizând rea list. Cazul 4. Elevă. „cei mari” s-au decis să afle ce ne frământa pe noi! Este un pas. Sincer să fiu între barea m-a cam luat şi nu prea pe nepregătite. dar să fie nişte persoane care să te înţelea gă. Elev. Facultatea de Matematică. Eu sunt un om tară: aspiraţii prea înalte. al teori mi se pare că viaţa trece pe lângă mine. Nu mă evidenţiez cu nimic în nici un domeniu.** Cazul 3. clasa a XII-a. alteori mă mir ce ghinionistă pot fi. un PAS spre mai bine. afară de mine). Uneori sunt fericită. să respect pe cei în vârstă. în viaţa mea nu au apărut niciodată evenimente deosebite care să atragă atenţia cuiva. evit aceste certuri. Cine sunt Eu? Un om ca toţi ceilalţi. ca sa fiu sincer. Pot să spun. pentru că am re flectat câteodată asupra Eului meu. „În sfârşit! Întrebarea atât de mult aşteptată a sosit în fine. Asta ei** Cazul 5. anul III. sinceră şi uneori zgârcită. numai că anu mite condiţii mă împiedică să mă orientez spre ea**. vârsta adolescenţei. Sunt harnică. sunt în clasa a XII-a şi mă pregătesc pentru Filologie dar. că mă încadrez în aşa-zisele „cadre** ale acestei vârste.să ajut pe cei din jur. la fel ca toate celelalte. Nu fac nimic deosebit. Uneori îmi spun că sunt o norocoasă. I „ Eu sunt o fată de 20 de ani. îmi place mai mult istoria. „Dificil de răspuns mai ales când ai vârsta de 17 ani. care se îmbină deseori cu sentimente nedesluşite.

Prefer ceva mai aproape de pământ. într-un fel sunt închisă. după mine. Pe amândoi îi iubesc la fel. Chiar cu acest prilej mi-am schimbat înclinaţia scrisului. sunt tânără şi dacă nu râd acum. pentru a nu fi recunoscută. îmi plac copiii. buze senzuale (gen Alain Delon). altfel n -are farmec). De ce nu? Este şi ăsta un mod de a -ţi ascunde timiditatea. iar chestia asta?”. film şi. Nu mă voi face actriţă. sau daca o fac. Am numai o prietenă adevărată şi un prieten (idem). prefer stilul Humphry Bogart şi. dar să nu trec vârsta de 30 de ani. Bine. Am relaţii de colegialitate cu toate fetele din clasa şi cu Iulian (singurul nostru băiat) şi oriunde merg intru în vorbă cu oricine. în sfârşit. Cel mai tare m-a impresionat şi mă va impresiona cuplul Jenny-Oliver (din Love story). cea mai bună cântă 143 . are prilejul să vorbească. TEATRUL (adevărata pasiune). însă toţi care mă cunosc afirmă că sunt volubilă. Meseria de învăţătoare mi se potriveşte. dacă-mi face plăcere. foarte rar! Am spus că -mi place fizicul. de ce nu. în pragul afirmării care. Sunt una dintre acele fiinţe ce nu dezvăluie secretele. I Câteodată mă înşel. în fine. Poate că bucuria acestui test m-a făcut să-mi pierd şi fărâma de seriozitate şi melancolie care va fi în lucrările colegilor mei.Cine sunt Eu? Nu pot fi decât EU. cu înfă ţişare nepotrivita. pictură. dar e mai bine sa-ţi iei o măsură de precauţiune. Nu cred c-am fost supărată niciodată până acum (în adevăra tul sens al cuvântului). Preocupările mele sunt multiple: tenis. a fost Sharon Tate. prietenoasa. pă rul blond. mai târziu am să mă îngraş. Râd mereu. dacă s -ar putea aş vrea să am o sută. Amândoi mă consideră un copil pus pe năzbâtii. Cea mai frumoa să actriţă. chiar ştrengărită. muzică (orice gen). „directă**. Pun pariu ca nici 60% din cei ce -au citit cartea n-au înţeles adevăratul ei secret Şi dacă e secret nu trebuie spus (ci doar aflat pe cont propriu. dar nu m-am referit la ochi albaştri (îi am şi eu). Doar nasul nu se conformează aerului „sfânt" al figurii mele. o fac pe sfert. Nu vă contrazic. o fată de 17 ani şi jumăta te. Şi ce dacă?! Doar eu puteam scrie aşa. Gheorghe Visu şi Claudiu Bleonţ. Veţi spune — „ah!. dar e anonimă lucrarea (veţi spune!).

") sau de înclinaţie spre metaforă şi chiar spre maximă („sunt imperfect. Caracterizările 2 şi 3 aproape că descumpănesc şi prima în trebare pe care o declanşează în minte este: „doar atât?". Îmi place să înot şi ador soarele (mai ales pe plaja). mai naţională. Uraţi -mi succes (pauză două minute). de „ cei 100 de copiii". e mai frumoasă. cu optimismul ei debordant. în cel de al cincilea an vreau să-1 cunosc pe Robert Redford şi să-mi cumpăr „Guernica" lui Picasso. Fata din caracterizarea 2 relatează despre preferinţele şi trăsăturile caracteriale pe care crede că le 144 . O prefer pe a mea.. Nu ma îmbrac în pas cu moda (de la Paris. „sunt rădăcina prielnică ce va deveni a rbore întreg"). dar şi un pic exagerat („nu m-am supărat niciodată").reaţă de muzică uşoară . în timp ce în caracterizările 1 şi 5 se fac referinţe la peste 10 teme ale autocunoaşterii. de dorinţa fetei de a-1 cunoaşte pe Redford sau de a -şi cumpăra „Guernica"). extravaganţele sau chiar bizareriile ei (să ne amintim de „filosoful de 1 an".. cu teribilismele. ambele însoţite de o mare capacitate de auto cunoaştere („Eu sunt doi. e perfect adevărat şi serios.. cu absolutizările ei („sunt sin gurul care mă cunosc").. cel mult 3 dintre acestea. Mulţumesc! Bună ziua!" Cele 5 „autoportrete" sunt extrem de variate între ele. Caracterizările 1 şi 5 redau adolescenţa în toată „splendoa rea" ei. cu discernământul profund. dar şi cu analiza luc idă. Dintre animale iubesc leii şi tigrii şi mi -e frică de.Kim Wilde şi de operă Măria Callas. ofe rind posibilităţi mai mari sau mai mici de interpretare psiholo gică.. de la Berlin. dar cel mai aproape de per fecţiune".. Nu râdeţi . Ca muzică populară prefer melodiile ardeleneşti şi în speciali cum cântă Dumitru Fărcaş. cea din Drumul Taberei. Lucrul pe care -1 detest este acela de a mi se da „sfaturi prieteneşti"! Nu ascult decât de doua persoane: TATA şi MAMA.. de la New York). Are un stil. Ştiţi ce-mi doresc pentru următorii cinci ani1? Să nu mă mărit şi să nu mă cert cu actualul meu prieten pe care-îl plac (reţineţi nuanţa) la nebunie. în cele pe care le avem' î n vedere nu apar decât 2. perso nal (normal!). găini (asta este!).

în aceste condiţii probabil că subiecţii respectivi. în colţ. să pătrundem în ea. deoarece numai astfel ne vom „vedea" mai bine pe noi înşine. O mână necunoscută a scris pe o hârtie. opţiunile profesionale şi contradicţiile de care este cuprins. în faţa ei imediat ne vin în minte cu vintele lui Octavian Goga: „De multe ori privind în sufletul tău ţi se pare că stai în faţa unei case cu obloanele trase şi cu uşile închise. Caracterizarea 4 decepţionează. ci şi pentru alţii. 145 . ci că mai întâi ne oglindim în altul.posedă. acţiunile." Concluzia care se degajă de aici cred că este suficient de clară: dacă vrem să ne cunoaştem mai bine este necesar să ne deschidem uşile şi obloanele casei noastre sufle teşti. la poartă: Plecat fără adresă. iar băiatul din caracterizarea 3 oferă câteva date perso nale. să ne punem ordine în ele. vor reuşi să conştientizeze cât mai multe despre ei. nefolositor. sentimentele. este utilă deschiderea uşi lor şi obloanelor casei noastre sufleteşti nu doar pentru noi. să ne cântărim calităţile şi defectele. uzat. Să ne reamintim că n -am venit pe lume cu o oglindă în mână. pentru ca abia apoi. să ne analizăm gândurile. prin intermediul şi cu ajutorul acestuia. în noi înşine. păstrând ceea ce merită şi azvârlind ce este vechi. punându -şi tot rnai des întrebarea „Cine sunt Eu?". Mai mult decât atât. dacă a vem în vedere şi vârsta persoanei respective.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->