Sunteți pe pagina 1din 8

LPO271/2008

ID intern unic: 330807

LPO271/2008 ID intern unic: 330807 <a href=Версия на русском Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 271 din 18.12.2008 Fişa actului juridic privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44 art Nr : 118 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1 . Obiectul reglementării Prezenta lege stabileşte principiile, scopurile, procedura, formele şi metodele de verificare a informaţiilor referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care deţin funcţii publice sau care candidează la ele. Articolul 2 . Principiile verificării Verificarea se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) legalitatea; b) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului; c) tratamentul nepărtinitor, echitabil şi nediscriminatoriu al titularilor şi al candidaţilor la funcţii publice. Articolul 3. Scopurile verificării Verificarea se efectuează în scopul: a) prevenirii şi combaterii corupţiei în autorităţile publice; b) prevenirii ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale; c) determinării gradului de îndeplinire de către titulari şi candidaţi a cerinţelor de încadrare şi a gradului de respectare a restricţiilor stabilite de lege; d) prevenirii, identificării şi excluderii factorilor de risc; e) stabilirii autenticităţii informaţiilor comunicate de titularii şi de candidaţii la funcţii publice în documentele depuse pentru ocuparea lor; f) realizării măsurilor prevăzute de lege, orientate spre excluderea faptelor ce pot constitui o ameninţare a intereselor securităţii naţionale. Articolul 4. Factorii de risc Verificarea se efectuează în scopul prevenirii, identificării şi excluderii următorilor factori de risc: a) activităţi contrare intereselor funcţiei publice, inclusiv situaţii care provoacă conflict de interese; b) tolerarea actelor de trădare de patrie, spionaj, terorism, de diversiune, a chemărilor la răsturnarea sau la schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale sau la încălcarea prin violenţă " id="pdf-obj-0-8" src="pdf-obj-0-8.jpg">

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 271 din 18.12.2008

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44

art Nr : 118

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul

 

1.

Obiectul

reglementării

Prezenta lege stabileşte principiile, scopurile, procedura, formele şi metodele de verificare a

informaţiilor referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care deţin funcţii publice sau care

candidează

 

la

ele.

Articolul

 

2.

Principiile

verificării

 

Verificarea

se

desfăşoară

 

cu

respectarea

următoarelor

principii:

 

a)

legalitatea;

 

b)

respectarea

drepturilor

şi

a

libertăţilor

fundamentale

ale

omului;

c)

tratamentul nepărtinitor, echitabil şi nediscriminatoriu al titularilor şi al candidaţilor la funcţii

publice.

 

Articolul

 

3. Scopurile

 

verificării

Verificarea

 

se

efectuează

 

în

scopul:

 

a)

prevenirii

şi

combaterii

 

corupţiei

în

autorităţile

publice;

b) prevenirii ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru

interesele

 

securităţii

 

naţionale;

c)

determinării gradului de îndeplinire de către titulari şi candidaţi a cerinţelor de încadrare şi a

gradului

de

respectare

 

a

restricţiilor

stabilite

de

lege;

 

d)

prevenirii,

identificării

 

şi

excluderii

factorilor

de

risc;

e)

stabilirii autenticităţii informaţiilor comunicate de titularii şi de candidaţii la funcţii publice în

documentele

 

depuse

pentru

 

ocuparea

lor;

f)

realizării măsurilor prevăzute de lege, orientate spre excluderea faptelor ce pot constitui o

ameninţare

 

a

intereselor

 

securităţii

 

naţionale.

Articolul

 

4. Factorii

 

de

risc

Verificarea se efectuează în scopul prevenirii, identificării şi excluderii următorilor factori de

risc:

a)

activităţi contrare intereselor funcţiei publice, inclusiv situaţii care provoacă conflict de

interese;

 

b)

tolerarea actelor de trădare de patrie, spionaj, terorism, de diversiune, a chemărilor la

răsturnarea sau la schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale sau la încălcarea prin violenţă

a integrităţii teritoriale a altor

Republicii Moldova, propaganda directă sau indirectă a războiului şi

activităţi

extremiste;

c) exercitarea activităţilor, prin care se realizează funcţia publică, în detrimentul Republicii

Moldova, autorităţilor publice, societăţii, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

d)

dezvăluirea, contrar prevederilor legale, a unei informaţii ce constituie un secret ocrotit prin

lege

sau

neglijarea

 

cerinţelor

faţă

de

protecţia

unei

astfel

de

informaţii.

Articolul

5.

Persoanele

supuse

 

verificării

Sînt

supuşi

verificării

titularii

 

şi

candidaţii:

a)

la funcţiile de demnitate publică obţinute prin numire, specificate în anexa nr. 2 la Legea cu

privire

la

funcţia

publică

 

şi

statutul

funcţionarului

public;

b) la funcţiile publice de conducere de nivel superior şi la funcţiile publice de conducere;

c)

la funcţiile ocupate de militarii prin contract sau de alte persoane cu statut special în autorităţile

publice în care este prevăzut serviciul militar sau special, corespunzătoare categoriilor înalţilor

funcţionari

 

publici

şi

funcţionarilor

publici

 

de

conducere;

d)

la funcţiile ocupate de persoanele delegate în misiune diplomatică sau consulară în calitate de

şef al acesteia, precum şi de persoanele selectate pentru a fi delegate în misiune diplomatică sau

consulară

 

care

anterior

nu

au

deţinut

funcţie

 

publică.

Articolul

 

6.

Organul

 

de

verificare

 

Verificarea

se

efectuează

de

către

Serviciul

de

Informaţii

şi

Securitate.

 

Articolul

 

7. Obligaţia

de

informare

Autorităţile publice sînt obligate să informeze organul de verificare despre cazurile de încălcare

de către titularii şi candidaţii la funcţiile publice a condiţiilor şi restricţiilor stabilite de lege pentru ocuparea funcţiei publice, despre factorii de risc deveniţi cunoscuţi şi despre alte împrejurări ce prezintă ameninţare pentru interesele securităţii naţionale.

Capitolul II PROCEDURA ŞI METODELE VERIFICĂRII

 

Articolul

8.

Iniţierea

verificării

(1) Verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice se iniţiază de către autorităţile

publice

 

competente.

 

(2) Titularii şi candidaţii la funcţiile publice sînt informaţi în scris despre iniţierea verificării şi

despre

drepturile

şi

obligaţiile

lor

în

legătură

cu

verificarea.

 

(3) Persoana care deţine mai puţin de 5 ani de la verificarea anterioară funcţia publică menţionată

la

art.5

nu

este

supusă

 

verificării.

Articolul

9.

Declaraţia

 

de

verificare

(1) Verificarea se efectuează cu consimţămîntul scris al titularului, candidatului la funcţia

publică,

expus

în

declaraţia

de

verificare,

al cărei

model

este

specificat

la

anexa

nr.1.

 

(2) După declaraţia de verificare, titularul, candidatul la funcţia publică completează chestionarul

al

model

este

specificat

la

anexa

 

nr.2.

 

cărui (3) În termen

de 3 zile lucrătoare din data întocmirii, declaraţia

de verificare,

însoţită de

chestionarul completat, de două fotografii color 4x5 cm şi de un extras din actele normative care reglementează cerinţele de încadrare şi restricţiile stabilite pentru categoria vizată de persoane, se

expediază

 

organului

 

de

verificare.

(4) Refuzul candidatului la funcţia publică de a fi verificat are ca efect neangajarea lui în funcţie.

(5) În cazul în care titularul funcţiei publice nu consimte să fie verificat, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune eliberarea acestuia din funcţie. Titularul, cu

acordul

său,

poate

fi

transferat,

după

caz,

la

o

funcţie

neprevăzută

la

art.5.

 

Articolul

10. Metodele

 

de

verificare

(1) Organul de verificare întreprinde măsuri de verificare doar după primirea documentelor

menţionate

la

art.9

alin.(3).

(2) Organul de verificare colectează informaţiile necesare din bazele de date, din registrele şi din

alte surse ale autorităţilor publice, solicită persoanelor juridice informaţii, inclusiv copii de pe

dosarele personale ale candidaţilor de la locurile de lucru anterioare. Organul de verificare poate

folosi

şi

rezultatele

 

verificărilor

anterioare.

(3) Solicitările de informaţii adresate de către organul de verificare autorităţilor publice şi

persoanelor

juridice

sînt

obligatorii

spre

executare.

Informaţiile

se

prezintă

gratuit.

(4) Organul de verificare este în drept să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii şi

materiale care constituie secret comercial, bancar sau un alt secret protejat prin lege, care se referă nemijlocit la activitatea persoanei supuse verificării şi care nu pot fi utilizate decît în scopurile

impuse

de

prezenta

 

lege.

(5) Autorităţile publice şi persoanele juridice prezintă organului de verificare informaţiile

solicitate

în

termen

de

5

zile

lucrătoare

de

la

data

înregistrării

solicitării.

(6) Titularul, candidatul la funcţia publică pot prezenta organului de verificare informaţii ce

contribuie

la

efectuarea

 

verificării.

(7) Dacă în cadrul verificării sînt obţinute informaţii despre o infracţiune în curs de pregătire sau

despre o infracţiune comisă, organul de verificare este obligat să sesizeze organul de urmărire penală.

 

Articolul

 

11.

Durata

verificării

(1) Verificarea se efectuează în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data la care organul

de

verificare

 

a

primit

documentele

menţionate

la

art.9

alin.(3).

 

(2) La cererea organului de verificare, autoritatea publică iniţiatoare a verificării prelungeşte

durata ei cu cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea duratei verificării este adusă în scris la

cunoştinţă

 

titularului,

candidatului

 

la

funcţia

publică.

 

Articolul

12.

Verificarea

suplimentară

 

(1)

Temeiuri

pentru

efectuarea

verificării

suplimentare

servesc:

 

a)

descoperirea unor date care nu erau cunoscute în timpul verificării titularului, candidatului la

funcţia

publică

şi

care

ar

putea

influenţa

rezultatele

verificării;

 

b)

existenţa unor motive întemeiate pentru a se considera că ocuparea funcţiei publice ar fi

incompatibilă

 

cu

interesele

 

acelei

funcţii;

 

c)

solicitarea

persoanei

supuse

verificării.

 

(2) Verificarea suplimentară se iniţiază de autorităţile publice competente prin sesizarea

organului

 

de

verificare.

 

(3) În cazul descoperirii temeiurilor prevăzute la alin.(1), organul de verificare informează

autoritatea

 

publică

în

vederea

iniţierii

unei

verificări

suplimentare.

 

(4)

În

cazul

în

care

titularul,

candidatul

la

funcţia

publică

refuză

efectuarea

verificării

suplimentare, se aplică în modul corespunzător prevederile art.9 alin.(4) şi (5).

 
 

Capitolul III PREZENTAREA REZULTATELOR VERIFICĂRII.

 

DECIZIA PRIVIND COMPATIBILITATEA/INCOMPATIBILITATEA CU INTERESELE FUNCŢIEI PUBLICE

 
 

Articolul

 

13. Prezentarea

rezultatelor

 

verificării

(1) În baza informaţiilor obţinute în cadrul verificării, organul de verificare întocmeşte un aviz

consultativ

 

cu

privire

 

la:

 

a)

gradul de îndeplinire de către titular, candidat la funcţia publică a cerinţelor de încadrare şi de

respectare

 

a

restricţiilor

stabilite

de

lege;

 

b)

factorii

de

risc

descoperiţi

sau

lipsa

acestora;

 

c)

autenticitatea informaţiilor comunicate de titular, candidat la funcţia publică în documentele

depuse

 

pentru

ocuparea

funcţiei

publice.

 

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării, avizul organului de verificare se expediază

autorităţii

 

publice

care

a

iniţiat

verificarea.

 

(3) Autoritatea publică aduce avizul organului de verificare la cunoştinţă titularului, candidatului

la

funcţia

 

publică.

(4) Persoanele cu funcţie de răspundere ale organului de verificare vinovate de prezentarea cu

bună ştiinţă în aviz a unor informaţii false poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Articolul

14. Audierea

titularului,

 

candidatului

la

funcţia

publică

(1) Dacă există temeiuri de a declara titularul, candidatul la funcţia publică incompatibili cu

interesele acestei funcţii, autoritatea publică le acordă posibilitatea de a se exprima asupra faptelor

ce determină luarea unei astfel de decizii. Audierea se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului organului de verificare, astfel încît să fie protejate sursele de informaţii, interesele

securităţii

naţionale

şi

interesele

protejate

prin

lege

ale

terţilor.

(2) În cadrul audierii, persoana este în drept să solicite autorităţii publice iniţierea unei verificări

suplimentare.

 

(3) Neprezentarea la audiere din motive neîntemeiate a persoanei, anunţată în scris, nu serveşte motiv pentru amînarea emiterii deciziei privind incompatibilitatea titularului, candidatului cu

interesele

funcţiei

 

publice.

 

Articolul

15.

Decizia

privind

compatibilitatea/incompa-

 

tibilitatea

cu

interesele

funcţiei

publice

(1) În termen de 7 zile lucrătoare din data primirii avizului sau, după caz, avizului suplimentar al

organului

de

verificare,

autoritatea

publică

decide

asupra

compatibilităţii/incompatibilităţii

titularului,

candidatului

la

funcţia

publică

cu

interesele

acestei

funcţii.

(2) Titularul, candidatul la funcţia publică se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice

dacă îndeplinesc cerinţele şi restricţiile stabilite de lege pentru funcţia publică şi dacă nu au fost

descoperiţi

factori

 

de

risc.

(3) Decizia privind incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice, care include şi motivele de incompatibilitate, se comunică în scris titularului, candidatului la funcţia publică în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii. Accesul terţilor la informaţia privind motivele de incompatibilitate se

admite

numai

cu

consimţămîntul

 

persoanei

verificate.

(4) În cazul unei decizii de incompatibilitate cu interesele funcţiei publice, candidatul nu poate

ocupa

funcţia

 

publică

respectivă.

(5) Decizia privind incompatibilitatea titularului cu interesele funcţiei publice serveşte drept temei pentru eliberarea lui din funcţie. Titularul, cu acordul său, poate fi transferat, după caz, la o

funcţie

neprevăzută

 

la

art.5.

(6) Persoana în a cărei privinţă a fost emisă o decizie de incompatibilitate cu interesele funcţiei

publice poate candida la o funcţie publică prevăzută la art.5 doar după înlăturarea împrejurărilor

care

au

servit

drept

temei

pentru

emiterea

unei

astfel

de

decizii.

(7) Organul de verificare este informat despre compatibilitatea/ incompatibilitatea cu interesele

funcţiei

publice

a

persoanei

care

a

fost

supusă

verificării.

(8) Decizia privind incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice poate fi contestată în modul

stabilit

de

lege.

 

Articolul

 

16.

Suspendarea

 

din

funcţie

(1) În cazul în care aflarea în funcţia publică prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii

naţionale, titularul supus verificării poate fi suspendat din funcţie la cererea organului de verificare.

(2)

Suspendarea

din

funcţie

nu

poate

depăşi

termenul

de

emitere

a

deciziei

privind

compatibilitatea/incompatibilitatea

cu

interesele

funcţiei

publice

stabilit

la

art.15

alin.(1).

(3) Evaluînd rezultatele verificării, autoritatea publică, după caz, va repune în funcţie titularul

suspendat, cu achitarea drepturilor salariale pentru perioada de suspendare, sau îl va elibera din funcţie.

(4)

Suspendarea

din

funcţie

poate

fi

contestată

în

modul

stabilit

de

lege.

Articolul 17. Contestarea

acţiunilor

organului

de

verificare

(1) Persoana care consideră că acţiunile organului de verificare au depăşit atribuţiile lui şi au

condus la lezarea drepturilor şi libertăţilor sale poate înainta în instanţă judecătorească o plîngere

împotriva

acestor

 

acţiuni.

(2) Controlul  asupra  activităţii  organului de verificare este  exercitat de către Parlament în

modul stabilit de Regulamentul Parlamentului şi de Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Articolul

 

Capitolul IV PĂSTRAREA MATERIALELOR VERIFICĂRII ŞI ALTOR DOCUMENTE 18. Materialele

 

verificării

(1) Chestionarul completat de titularul, candidatul la funcţia publică şi informaţiile obţinute de

organul de verificare în cadrul verificării, cu excepţia informaţiilor privind elementele constitutive

ale

unei

infracţiuni

şi

a

altor

date

stabilite

de

lege,

reprezintă

date

cu

caracter

personal.

(2) Accesul la datele cu caracter personal se acordă în modul stabilit de Legea cu privire la

protecţia

 

datelor

 

cu

caracter

personal.

Articolul

19. Păstrarea

 

şi

protecţia

materialelor

 

verificării,

altor

documente

şi

informaţii

(1) După finalizarea verificării şi expedierea avizului autorităţii publice care a iniţiat-o,

materialele

verificării

sînt

luate

în

evidenţă

şi

păstrate

în

arhiva

organului

de

verificare.

(2) Decizia privind compatibilitatea cu interesele funcţiei publice, precum şi avizul organului de verificare se păstrează la autoritatea publică timp de 5 ani din data emiterii deciziei, în condiţii care să asigure protejarea informaţiilor împotriva accesului, distrugerii sau modificării. Decizia privind incompa-tibilitatea cu interesele funcţiei publice, precum şi avizul respectiv al organului de

verificare

se

păstrează

în

aceleaşi

condiţii

timp

de

un

an

din

data

emiterii

deciziei.

(3) La expirarea termenelor prevăzute la alin.(2), documentele se distrug, întocmindu-se actul de

rigoare.

(4)

Copia

de

pe

avizul

organului

de

verificare

şi

copia

de

pe

decizia

privind

compatibilitatea/incompatibilitatea

cu

interesele

funcţiei

publice

se

păstrează

la

organul

de

verificare timp

păstrează

de

5

ani, după

care se distrug.

timp

de

Alte materiale obţinute dacă un alt termen

la organul de verificare

un an,

în cadrul verificării se

nu este stabilit prin acte

normative pentru categoria respectivă de informaţii, după care se distrug în modul stabilit. (5) Accesul la materialele verificării şi la alte documente este permis persoanelor autorizate în scopul:

 

a)

verificării;

b) prevenirii sau combaterii unei infracţiuni ori unei alte acţiuni care prezintă o ameninţare pentru

interesele

securităţii

 

naţionale;

 

c)

prezentării

lor

în

instanţă

judecătorească;

d)

efectuării

controlului

parlamentar

asupra

activităţii

organului

de

verificare.

(6) Modul de păstrare, de acces şi de distrugere a materialelor verificării şi altor documente se stabileşte de şeful organului de verificare în conformitate cu actele normative pentru categoria

respectivă

de

informaţii.

(7) Organul de verificare este obligat să aplice măsuri de protecţie materialelor verificării şi altor

documente

contra

distrugerii

sau

pierderii

lor,

contra

accesului,

modificării

sau

difuzării

neautorizate. (8) Informaţiile care constituie secret de stat, secret comercial ori secret bancar sau cele care ţin

de activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor de resort, obţinute în cadrul

verificării,

sînt

protejate

conform

legislaţiei

în

vigoare.

(9) Accesul la informaţiile menţionate la alin.(8) se acordă în modul stabilit pentru categoria

respectivă

de

informaţii.

(10) Încălcarea modului stabilit de păstrare şi de protecţie a materialelor verificării şi altor

documente se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul V DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul

20

Prezenta

lege

intră

în

vigoare

la

3

luni

de

la

data

publicării.

Articolul

21

(1) Persoanele care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, deţin funcţii publice

menţionate la art.5 vor fi supuse verificării în termen

de 5 ani de la data intrării în vigoare.

(2) Autorităţile publice vor asigura verificarea persoanelor prevăzute la alin.(1) conform unui

plan

coordonat

 

cu

organul

de

verificare.

Articolul

22

Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului

propuneri

privind

aducerea

în

concordanţă

cu

ea

a

legislaţiei

în

vigoare.

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI

 

Marian

LUPU

Nr.271-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.

 
 

Anexa nr. 1

DECLARAŢIE DE VERIFICARE

Subsemnatul, ___________________________ autentice.

,

declar că informaţiile pe care le-am furnizat sînt

(numele,

prenumele,

patronimicul)

Autorizez organul de verificare să acceseze şi să obţină date cu caracter personal şi alte informaţii necesare verificării, efectuată în conformitate cu prevederile Legii privind verificarea titularilor şi

candidaţilor

 

la

funcţii

publice.

Autorizez accesul organului de verificare şi al şefului autorităţii publice în care mă angajez

(lucrez)

la

datele

cu

caracter

personal

referitoare

la

persoana

mea.

 

___________________

 

___________________

 

(data)

 

(semnătura)

 
 

Anexa nr. 2

 

CHESTIONAR

 

Date

 

generale

1.

Numele,

 

prenumele,

 

patronimicul;

IDNP.

2. Dacă v-aţi schimbat numele, prenumele sau patronimicul, indicaţi cînd, unde şi din ce cauză.

3.

Anul,

luna,

ziua

şi

locul

naşterii

(satul,

comuna,

oraşul,

municipiul,

raionul,

ţara).

4.

Buletinul

 

de

identitate

 

(numărul

şi

data

eliberării).

 

Cetăţenia

 

5.

Actuala

cetăţenie.

6.

Cetăţenia

deţinută

anterior

(ţara,

data

dobîndirii

şi

renunţării

la

cetăţenie).

 

7.

În

caz

de

cetăţenie

 

multiplă:

data

dobîndirii

 

cetăţeniei

unui

alt

stat;

 

paşaportul

statului

respectiv

 

(numărul

şi

data

eliberării).

Starea

 

civilă

 

şi

relaţiile

 

familiale

 

8.

Starea

civilă

(căsătorit,

necăsătorit,

divorţat,

văduv).

 

9.

Date

 

despre

 

soţ

(soţie):

numele,

 

prenumele,

patronimicul;

 

IDNP;

anul,

luna,

ziua

şi

locul

naşterii

(satul,

comuna,

oraşul,

municipiul,

raionul,

ţara);

 

cetăţenia;

funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) în care activează sau învaţă.

 

10.

Date

despre

părinţi,

ai

dumneavoastră

şi

ai

soţului

(soţiei):

 

numele,

 

prenumele,

patronimicul;

IDNP;

anul,

luna,

ziua

şi

locul

naşterii

(satul,

comuna,

oraşul,

municipiul,

raionul,

ţara);

 

cetăţenia;

funcţia

ocupată

şi

adresa

organizaţiei

(întreprinderii,

instituţiei)

în

care

activează.

 

11.

Date

 

despre

 

copii:

 

numele,

 

prenumele,

 

patronimicul;

 

IDNP;

anul,

luna,

ziua

şi

locul

naşterii

(satul,

 

comuna,

oraşul,

 

municipiul,

raionul,

ţara);

cetăţenia; funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) în care activează sau învaţă.

 

Domiciliul

 

12.

Domiciliul

(adresa,

 

numărul

 

de

telefon).

13.

Adresele

la

care

aţi

locuit

temporar

mai

mult

de

6

luni

(în

ultimii

5

ani).

14.

În cazul în care v-aţi aflat mai mult de 6 luni în străinătate, menţionaţi motivul şederii.

 

Studiile

15.

Enumeraţi instituţiile de învăţămînt pe care le-aţi absolvit, inclusiv în străinătate, începînd cu

liceul (denumirea instituţiei, adresa, durata studiilor, anul absolvirii, numărul şi data emiterii

certificatului

 

de

studii,

 

specialitatea).

16.

Enumeraţi

gradele

şi

titlurile

ştiinţifice

(unde,

cînd,

în

ce

domenii

le-aţi

obţinut).

17.

Enumeraţi lucrările ştiinţifice şi invenţiile pe care le aveţi (titlul, tema, denumirea ediţiei, anul

publicării).

 

18. Enumeraţi limbile

moderne pe

care

le

cunoaşteţi şi la

ce nivel

(citiţi şi traduceţi

cu

dicţionarul,

 

citiţi

şi

puteţi

 

exprima,

 

vorbiţi

fluent).

Ocupaţia

 

19.

Indicaţi ocupaţia actuală, funcţia, denumirea şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei)

în

care

 

activaţi.

 

20.

Ocupaţiile

 

şi

funcţiile

 

anterioare.

În

cazul

în

care

aţi

 

fost

concediat

la

iniţiativa

administraţiei,

 

indicaţi

temeiul.

În caz de şomaj, indicaţi perioada neangajării, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care

sînteţi

luat

în

evidenţă.

Situaţia

 

militară

21.

Dacă aţi îndeplinit serviciul militar, indicaţi timpul şi locul îndeplinirii, specialitatea militară

şi

gradul

 

militar.

Informaţii

 

de

natură

 

financiară

22.

Indicaţi veniturile pe care le-aţi obţinut dumneavoastră şi soţul (soţia) pe parcursul ultimului

an.

23.

Enumeraţi bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 50 000 de lei şi bunurile imobile de toate

tipurile pe care le-aţi acumulat dumneavoastră şi soţul (soţia) la data completării prezentului chestionar.

24. Enumeraţi chestionar.

angajamentele

financiare

pe

care

le

aveţi

la

data

completării

prezentului

25.

Indicaţi cota-parte a valorilor mobiliare pe care o aveţi în capitalul agenţilor economici

înregistraţi în Republica Moldova şi în alte ţări (denumirea agentului economic, sediul, tipul de

activitate,

 

preţul

 

valorilor

 

mobiliare, venitul anual).

26.

Dacă participaţi, direct sau indirect, la administrarea sau la conducerea unei organizaţii

(întreprinderi,

instituţii),

indicaţi

funcţia

(fondator,

cofondator,

 

membru

 

al

organului

de

administraţie

 

etc.).

27.

Dacă

dispuneţi

de

conturi

bancare

în

străinătate,

indicaţi

ţara

şi

denumirea

băncii.

Antecedente

 

penale

28.

Dacă aveţi antecedente penale în ultimii 15 ani, indicaţi denumirea organului de urmărire

penală şi instanţa judecătorească, numărul şi data ultimei

hotărîri, emisă

 

în cauza penală.

29.

Dacă există actualmente o cauză penală pornită împotriva dumneavoastră, indicaţi denumirea

instanţei

judecătoreşti

sau

a

unui

alt

organ

 

care

examinează

cauza.

Informaţii

 

speciale

30.

Dacă aţi ocupat în Republica Moldova sau în alte ţări o funcţie pentru care aţi completat

anterior un chestionar similar sau aţi dat o declaraţie de verificare, indicaţi ţara, denumirea

autorităţii

publice,

funcţia

şi

data

completării

chestionarului

sau

a

declaraţiei.

31. Dacă vi s-a perfectat anterior dreptul de acces la secretul de stat, indicaţi denumirea autorităţii

publice

care

a

perfectat

acest

drept.

32. Aţi activat sau activaţi în organizaţii social-politice şi în care organizaţie de partid sînteţi

înregistrat

în

calitate

de

membru?

33. Pe lîngă informaţiile enumerate, consideraţi că este important să menţionaţi vreun detaliu în

legătură

cu

verificarea?

(data)

___________________

(semnătura)

_________________