Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

argumentare/persuasiune etc. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare).Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. expoziţii de pictură etc.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . filme artistice şi documentare. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. fapt care a determinat precizarea. pune accent pe latura formativă a învăţării. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. liceal (proba scrisă). informativ.profil uman. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. context) şi la scopul comunicării (informare. limbă şi comunicare. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. eficiente şi personalizate. descriere orală.Anexa nr. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. B. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. II. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. profilurile şi specializările. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. tehnici de construire a monologului. filiera vocaţională .2 la OMEN nr. probă comună pentru toate filierele. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. în programa de bacalaureat. narativ. spectacole de teatru.1. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . monolog argumentativ.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. literatura română. 4923/29.profil pedagogic. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. Curriculumul liceal. la prima vedere. în vederea realizării unei comunicări corecte.08.. monolog informativ.

gestică. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. stilistico-textual – limbaj standard. limbaj colocvial. lexico-semantic. –reguli generale în redactare (structurarea textului. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul.2 la OMEN nr. context etc. curriculum vitae. limbaj popular. comentariu. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. stilistico-textual.). limbaj arhaic. argumentare. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. ştiri. paralelă. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. jurnalistice. rezumat. cerere.3. caracterizare de personaj. cursivitate. proces-verbal. ortografic şi de punctuaţie. argumentative. discuţia argumentativă. corectitudine. codul. lexico-semantic. epistolare. adecvare stilistică.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. – reacţiile receptorului: cititor. argumentare/persuasiune etc. sinteză.). poezie.Anexa nr. juridic-administrative. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. variaţie stilistică. delectare. –memorialistice. limbaj regional.5. ortoepic. dramaturgie). ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. eseu structurat. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun.2. tonalitate. adevăr –scopul comunicării: informare. contextul –ficţiune. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. interviul (interviul publicistic. morfosintactic. descriptiv. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. scrisoare de intenţie. invenţie. morfosintactic. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. dozarea participării la dialog etc. limbaj literar. argumentare. argou. descriere. naturaleţe. aşezare în pagină. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. informativ. imaginaţie. divertisment etc. 4923/29. povestire.08. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. ritmul vorbirii etc. anunţuri publicitare. tipuri: conversaţia. ştiinţifice. precizie. spaţiul dintre persoanele care comunică. adecvarea la cerinţa de redactare. corespondenţă privată şi oficială. interviul de angajare).4. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. puritate. morfosintactic.) şi la scopul comunicării (informare. simetrie. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. mimică. ortografic şi de punctuaţie. analiză. concizie. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . lexicosemantic. realitate. texte nonliterare. proprietate.

de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. 4923/29. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. limbajul cinematografic. caută interpretări personale. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. concepţii despre artă.08.4. elemente de prozodie – poezie epică.6. motiv/motive identificat(e) în texte. nuvelă. simbol central. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. de iniţiere. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. Identificarea şi – titlu. incipit. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic.3. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. Compararea unor – viziune despre lume. componente de episoade/secvenţe narative.Anexa nr. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. figuri semantice (tropi). tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. Identificarea temei – temă. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2.2 la OMEN nr. a modalităţilor de analiză tematică. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. limbajul personajelor. relaţii de opoziţie şi de simetrie. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. limbajul personajelor. teme şi motive. stilul indirect. final. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare.1.2013 –discursul politic. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2. liric. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune.5. roman – registre stilistice. viziuni despre lume. nonliterare sau în alte arte 2. limbajul picturii. laitmotiv. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. tehnici narative structură. stilul indirect liber 2. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. limbajul naratorului – stilul direct.

Compararea şi – textul critic (recenzia.1.2. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. cronica literară. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă.Anexa nr. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .1. simbolismul. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. realismul.2. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. eseul. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic.2 la OMEN nr. prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c. poezia interbelică.08. eseul argumentativ 4. un roman scris între 1960-1980. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. tradiţionalism. teatrul în perioada postbelică. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice.2013 3. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. Identificarea – construcţia textului argumentativ. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. România. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. identitate culturală în context european) d. cuvinte cu rol argumentativ. poezia în perioada postbelică. orientări avangardiste. criticismul junimist) b. diversitate tematică. Argumentarea – verbe evaluative. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. tehnici argumentative. 4923/29. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4. între Occident şi Orient. un roman scris după 1980. stilistică şi de viziune.3. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. rolul conectorilor în structurilor argumentare. conectori.

examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare.2 la OMEN nr. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . un eseu liber sau un eseu argumentativ.L. hipercorectitudinea . Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G. ortoepice.aplicarea. 4923/29. diftong. cât şi altor autori studiaţi. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. pauză. Călinescu • E.cacofonia. a normelor ortografice. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. Pentru proba scrisă. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: .2013 III. în diverse situaţii de comunicare. Conform programei şcolare în vigoare.Anexa nr. accentul . elemente de analiză tematică. hiat. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.08. b.aplicarea cunoştinţelor de limbă. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. . LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. triftong. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . curente literare/culturale. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. Notă. regăsită în programa de examen.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. de punctuaţie. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora.

limbaj colocvial. limbaj arhaic.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare . limbaj literar.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale .sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) .tipuri de texte şi structura acestora: narativ. omonimie) . limbaj popular.relaţii semantice (polisemie.derivate şi compuse (prefixe. argou. valori expresive ale părţilor de vorbire.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. fiind evaluaţi ca atare“. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.) adecvate situaţiei de comunicare ..] la examenele de bacalaureat.871/23 noiembrie 2005 şi nr.2013 Nivelul lexico-semantic . numerale etc.limbaj standard. prefixoide. limbaj regional. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) .elemente de relaţie (prepoziţii.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. 31. nr.). scrierea cu majusculă.641/3 mai 2006.stil direct.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . antonimie.Anexa nr. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.erori semantice: pleonasmul.variante lexicale. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic . 4923/29.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . tautologia.Ed. pronume/adjective pronominale relative. acordul prin atracţie. sinonimie. sufixe.08. forme flexionare ale verbului. începând cu anul şcolar 2006-2007. confuzia paronimică . forme cazuale. stil indirect. argumentativ . adjective fără grade de comparaţie. despărţirea cuvintelor în silabe. câmpuri semantice . colocvial. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . articularea substantivelor. 48. informativ.sensul cuvintelor în context. Conform Adreselor M.C.2 la OMEN nr. conjuncţii. jargon . schimbarea categoriei gramaticale . stil indirect liber . sufixoide).norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual .. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . descriptiv.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) .rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . specializat etc. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) .registre stilistice (standard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful