Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. 4923/29. filme artistice şi documentare.08. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. probă comună pentru toate filierele. monolog argumentativ. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. spectacole de teatru. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . informativ. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. narativ. tehnici de construire a monologului. fapt care a determinat precizarea. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. la prima vedere. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. profilurile şi specializările. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. limbă şi comunicare. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. descriere orală. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională.2 la OMEN nr. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. monolog informativ. pune accent pe latura formativă a învăţării. în programa de bacalaureat. în vederea realizării unei comunicări corecte. eficiente şi personalizate. B.Anexa nr. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină.profil pedagogic. context) şi la scopul comunicării (informare.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. expoziţii de pictură etc.1.profil uman. II. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. literatura română. filiera vocaţională . liceal (proba scrisă). argumentare/persuasiune etc. Curriculumul liceal..

analiză. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. rezumat. ritmul vorbirii etc. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale.5.08. simetrie. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. ştiinţifice. – reacţiile receptorului: cititor. context etc. paralelă. jurnalistice.). spaţiul dintre persoanele care comunică. interviul (interviul publicistic. ortografic şi de punctuaţie. limbaj regional.4. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. curriculum vitae. limbaj popular. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . realitate. lexico-semantic. argumentare/persuasiune etc. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. lexico-semantic.2 la OMEN nr. argumentative. mimică. interviul de angajare). proces-verbal. invenţie. ştiri. contextul –ficţiune. imaginaţie. adecvarea la cerinţa de redactare.Anexa nr. epistolare. gestică. cursivitate. morfosintactic. 4923/29. sinteză. anunţuri publicitare. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. limbaj colocvial. argumentare. stilistico-textual. scrisoare de intenţie. povestire. morfosintactic. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. tonalitate. stilistico-textual – limbaj standard.2. discuţia argumentativă.3. comentariu. limbaj arhaic. ortografic şi de punctuaţie. juridic-administrative. corectitudine. argou.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. delectare. ortoepic. morfosintactic. precizie. proprietate. descriere. –memorialistice. cerere. poezie. dozarea participării la dialog etc. puritate. tipuri: conversaţia. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. aşezare în pagină. codul.). divertisment etc. texte nonliterare. eseu structurat. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. lexicosemantic. naturaleţe. –reguli generale în redactare (structurarea textului. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. informativ.) şi la scopul comunicării (informare. concizie. corespondenţă privată şi oficială. variaţie stilistică. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. adevăr –scopul comunicării: informare. adecvare stilistică. limbaj literar. argumentare. caracterizare de personaj. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. dramaturgie). descriptiv.

08. teme şi motive. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. simbol central. Compararea unor – viziune despre lume. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit.2.6. limbajul cinematografic. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2.2013 –discursul politic.1. liric. de iniţiere. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. stilul indirect. a modalităţilor de analiză tematică. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. Identificarea temei – temă. limbajul personajelor. roman – registre stilistice. laitmotiv. concepţii despre artă.5. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. nuvelă. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. limbajul naratorului – stilul direct. limbajul personajelor. elemente de prozodie – poezie epică. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2 la OMEN nr. caută interpretări personale.Anexa nr. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. motiv/motive identificat(e) în texte. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. figuri semantice (tropi). prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. final. nonliterare sau în alte arte 2.4. stilul indirect liber 2. Identificarea şi – titlu. tehnici narative structură. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. 4923/29. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. relaţii de opoziţie şi de simetrie. componente de episoade/secvenţe narative. limbajul picturii. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare.3. incipit. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. viziuni despre lume. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare.

perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. poezia interbelică. prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c.Anexa nr. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. criticismul junimist) b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. poezia în perioada postbelică. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism.3.2 la OMEN nr. realismul. cuvinte cu rol argumentativ. un roman scris după 1980. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. tehnici argumentative. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat.08. tradiţionalism.2013 3. identitate culturală în context european) d. România. teatrul în perioada postbelică. rolul conectorilor în structurilor argumentare. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4.2. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. diversitate tematică. Identificarea – construcţia textului argumentativ.1. simbolismul. Compararea şi – textul critic (recenzia. conectori. un roman scris între 1960-1980. stilistică şi de viziune. orientări avangardiste. Argumentarea – verbe evaluative.2. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. 4923/29. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei.1. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. eseul. eseul argumentativ 4. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. cronica literară. între Occident şi Orient.

curente literare/culturale. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G.cacofonia. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora.2013 III. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. a normelor ortografice. cât şi altor autori studiaţi. 4923/29. accentul .aplicarea cunoştinţelor de limbă. Notă. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. Călinescu • E. diftong. un eseu liber sau un eseu argumentativ. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. elemente de analiză tematică. hiat.08.2 la OMEN nr. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . .L. de punctuaţie. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. Conform programei şcolare în vigoare.Anexa nr. Pentru proba scrisă. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. în diverse situaţii de comunicare.aplicarea. regăsită în programa de examen. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. hipercorectitudinea . Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . b. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. triftong. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. ortoepice. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. pauză.

limbaj standard.) adecvate situaţiei de comunicare . colocvial. conjuncţii. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . prefixoide.2 la OMEN nr.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . sufixoide). limbaj arhaic. limbaj colocvial.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . nr. specializat etc. limbaj popular. articularea substantivelor. limbaj literar. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. tautologia.Ed..relaţii semantice (polisemie.stil direct. omonimie) . schimbarea categoriei gramaticale . valori expresive ale părţilor de vorbire. argumentativ . forme flexionare ale verbului. 48.08.elemente de relaţie (prepoziţii. antonimie. scrierea cu majusculă.erori semantice: pleonasmul.. descriptiv.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . fiind evaluaţi ca atare“.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . sinonimie.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.tipuri de texte şi structura acestora: narativ. acordul prin atracţie. 4923/29. stil indirect. forme cazuale. pronume/adjective pronominale relative. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic .coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . confuzia paronimică .871/23 noiembrie 2005 şi nr. jargon . Conform Adreselor M. stil indirect liber .elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. despărţirea cuvintelor în silabe.).variante lexicale. sufixe.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) . numerale etc.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor.2013 Nivelul lexico-semantic .C. limbaj regional. câmpuri semantice . începând cu anul şcolar 2006-2007.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .registre stilistice (standard.Anexa nr. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . adjective fără grade de comparaţie. 31. argou.641/3 mai 2006.sensul cuvintelor în context. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) .derivate şi compuse (prefixe. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) .] la examenele de bacalaureat. informativ.