P. 1
Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014

Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014

|Views: 263|Likes:
Published by Lia Lara
Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014
Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014

More info:

Published by: Lia Lara on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

2 la OMEN nr. informativ. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. eficiente şi personalizate. liceal (proba scrisă). COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . Curriculumul liceal. narativ. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. la prima vedere. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). context) şi la scopul comunicării (informare. B. descriere orală. expoziţii de pictură etc. tehnici de construire a monologului.profil uman. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. probă comună pentru toate filierele. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. profilurile şi specializările. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. 4923/29.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. II. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. monolog informativ. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a).08. spectacole de teatru. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. fapt care a determinat precizarea.Anexa nr.1. pune accent pe latura formativă a învăţării. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora.profil pedagogic. în vederea realizării unei comunicări corecte. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. argumentare/persuasiune etc. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. filme artistice şi documentare. monolog argumentativ. filiera vocaţională . argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal..Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. limbă şi comunicare. în programa de bacalaureat. literatura română. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe.

ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. simetrie. imaginaţie. variaţie stilistică.08. interviul (interviul publicistic. scrisoare de intenţie. divertisment etc. –memorialistice. lexico-semantic. limbaj arhaic. stilistico-textual – limbaj standard. spaţiul dintre persoanele care comunică. argou. puritate. morfosintactic. discuţia argumentativă. descriere. comentariu. –reguli generale în redactare (structurarea textului. cursivitate. proces-verbal. stilistico-textual. proprietate. anunţuri publicitare. corespondenţă privată şi oficială.4. tonalitate. ortografic şi de punctuaţie. jurnalistice. povestire. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. argumentare. analiză. caracterizare de personaj. descriptiv. limbaj colocvial. delectare.) şi la scopul comunicării (informare. ortoepic. curriculum vitae. limbaj regional.5. lexico-semantic. – reacţiile receptorului: cititor. eseu structurat. paralelă. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie.3. adecvarea la cerinţa de redactare. rezumat. mimică. codul. adecvare stilistică. precizie. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. gestică. limbaj popular. ortografic şi de punctuaţie. corectitudine. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. informativ. ritmul vorbirii etc. aşezare în pagină. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. limbaj literar. juridic-administrative. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. morfosintactic. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. concizie. context etc. dozarea participării la dialog etc. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. contextul –ficţiune.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. dramaturgie). cerere. realitate.2. invenţie. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. tipuri: conversaţia.). sinteză.2 la OMEN nr. 4923/29. argumentative.Anexa nr. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. texte nonliterare.). interviul de angajare). naturaleţe. morfosintactic. argumentare. adevăr –scopul comunicării: informare. argumentare/persuasiune etc. poezie. ştiri. lexicosemantic. ştiinţifice. epistolare. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire.

rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. de iniţiere.3. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. concepţii despre artă. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2.6. final. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. limbajul personajelor. Identificarea şi – titlu. nuvelă. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. stilul indirect liber 2.2. laitmotiv. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. simbol central. limbajul picturii. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează.2 la OMEN nr. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. roman – registre stilistice. relaţii de opoziţie şi de simetrie.1. limbajul personajelor. stilul indirect. figuri semantice (tropi).5.4. viziuni despre lume. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2.08. tehnici narative structură. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. incipit.Anexa nr. motiv/motive identificat(e) în texte. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare. teme şi motive. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. a modalităţilor de analiză tematică. limbajul cinematografic. elemente de prozodie – poezie epică. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. limbajul naratorului – stilul direct. nonliterare sau în alte arte 2. 4923/29. Identificarea temei – temă. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. liric.2013 –discursul politic. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. Compararea unor – viziune despre lume. caută interpretări personale. componente de episoade/secvenţe narative. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .

prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite. identitate culturală în context european) d. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. orientări avangardiste.2. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. România. între Occident şi Orient.Anexa nr. Identificarea – construcţia textului argumentativ. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat.2013 3. conectori. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. cuvinte cu rol argumentativ. diversitate tematică. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4.2 la OMEN nr. un roman scris după 1980. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. Argumentarea – verbe evaluative. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. 4923/29.1. simbolismul. realismul. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare.08. un roman scris între 1960-1980. eseul argumentativ 4. stilistică şi de viziune. poezia în perioada postbelică. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul.3. Compararea şi – textul critic (recenzia. rolul conectorilor în structurilor argumentare. eseul. tradiţionalism. cronica literară. poezia interbelică. criticismul junimist) b. teatrul în perioada postbelică. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică.1. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. tehnici argumentative.

în diverse situaţii de comunicare. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. . examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici.08. hiat. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G.2013 III. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.aplicarea cunoştinţelor de limbă. diftong. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.cacofonia.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. Conform programei şcolare în vigoare. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. regăsită în programa de examen. accentul . în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. Notă.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. un eseu liber sau un eseu argumentativ. elemente de analiză tematică. de punctuaţie. cât şi altor autori studiaţi. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G.L. curente literare/culturale. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: .aplicarea. ortoepice. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. pauză. 4923/29. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. hipercorectitudinea .2 la OMEN nr. Călinescu • E. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. b. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . triftong. a normelor ortografice.Anexa nr. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. Pentru proba scrisă.

colocvial. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . sufixoide). schimbarea categoriei gramaticale .limbaj standard. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . articularea substantivelor. confuzia paronimică . forme cazuale.variante lexicale. 4923/29. 31. limbaj literar.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . sufixe. Conform Adreselor M. omonimie) . argou.derivate şi compuse (prefixe.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.C..stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. fiind evaluaţi ca atare“.08. despărţirea cuvintelor în silabe.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. descriptiv. sinonimie.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului .] la examenele de bacalaureat.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. specializat etc. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) .tipuri de texte şi structura acestora: narativ. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic . începând cu anul şcolar 2006-2007. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [.elemente de relaţie (prepoziţii.relaţii semantice (polisemie. conjuncţii. pronume/adjective pronominale relative. limbaj regional.Ed.stil direct.registre stilistice (standard. câmpuri semantice . nr.erori semantice: pleonasmul..rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. acordul prin atracţie.) adecvate situaţiei de comunicare . limbaj colocvial.). stil indirect.2 la OMEN nr. 48.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) . scrierea cu majusculă. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic. argumentativ . stil indirect liber . mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . limbaj popular. jargon . informativ. limbaj arhaic. prefixoide. antonimie. numerale etc. tautologia. adjective fără grade de comparaţie.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) .sensul cuvintelor în context.871/23 noiembrie 2005 şi nr.Anexa nr. valori expresive ale părţilor de vorbire.2013 Nivelul lexico-semantic . forme flexionare ale verbului. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .641/3 mai 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->