Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

Curriculumul liceal.1. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal.Anexa nr. liceal (proba scrisă). raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. expoziţii de pictură etc. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. context) şi la scopul comunicării (informare. în programa de bacalaureat. argumentare/persuasiune etc. în vederea realizării unei comunicări corecte. literatura română. II. pune accent pe latura formativă a învăţării. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. spectacole de teatru. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. narativ. descriere orală. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1.2 la OMEN nr. tehnici de construire a monologului. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior..2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. B. monolog informativ. monolog argumentativ. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. eficiente şi personalizate. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . probă comună pentru toate filierele. profilurile şi specializările. filiera vocaţională . COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. tipuri de monolog: povestire/relatare orală.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . la prima vedere.08. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. informativ. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. 4923/29.profil pedagogic. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. fapt care a determinat precizarea. limbă şi comunicare. filme artistice şi documentare.profil uman. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog.

eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. analiză. informativ. realitate.). 4923/29. morfosintactic. jurnalistice. spaţiul dintre persoanele care comunică. caracterizare de personaj. scrisoare de intenţie. ortografic şi de punctuaţie. limbaj arhaic.) şi la scopul comunicării (informare. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. cursivitate. puritate. morfosintactic. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . lexicosemantic. ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. tonalitate. mimică. –reguli generale în redactare (structurarea textului. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. ortografic şi de punctuaţie. interviul (interviul publicistic. lexico-semantic.08. curriculum vitae.2 la OMEN nr. invenţie.5. cerere. context etc. texte nonliterare. ştiri. – reacţiile receptorului: cititor. lexico-semantic. variaţie stilistică. dozarea participării la dialog etc. tipuri: conversaţia. morfosintactic. limbaj literar. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. rezumat. adevăr –scopul comunicării: informare. paralelă. ortoepic. argumentare/persuasiune etc. argumentare. interviul de angajare). limbaj colocvial. gestică. proprietate. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. corectitudine. codul. imaginaţie. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. poezie. –memorialistice. ritmul vorbirii etc.Anexa nr. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. argou. adecvarea la situaţia de comunicare (partener.4. stilistico-textual – limbaj standard.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. precizie. comentariu. descriptiv. povestire. corespondenţă privată şi oficială. descriere. discuţia argumentativă. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. eseu structurat. sinteză. adecvare stilistică.2. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. proces-verbal. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. limbaj regional. stilistico-textual. simetrie. epistolare. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. dramaturgie). adecvarea la cerinţa de redactare.3. ştiinţifice. delectare. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. divertisment etc. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. aşezare în pagină. argumentare. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. juridic-administrative. naturaleţe. concizie. argumentative. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. contextul –ficţiune. anunţuri publicitare.). limbaj popular.

Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. stilul indirect liber 2. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . de iniţiere. concepţii despre artă. limbajul naratorului – stilul direct. a modalităţilor de analiză tematică. tehnici narative structură. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. motiv/motive identificat(e) în texte. caută interpretări personale.Anexa nr.6.2 la OMEN nr. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. elemente de prozodie – poezie epică. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. limbajul personajelor. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare. relaţii de opoziţie şi de simetrie. viziuni despre lume.1.4. Compararea unor – viziune despre lume. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. 4923/29. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2. limbajul personajelor.2. incipit. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. nonliterare sau în alte arte 2. figuri semantice (tropi). componente de episoade/secvenţe narative. teme şi motive. laitmotiv.5. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2.08. roman – registre stilistice. liric. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. final. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. nuvelă. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate.3. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. stilul indirect. limbajul picturii. limbajul cinematografic. Identificarea temei – temă. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. Identificarea şi – titlu.2013 –discursul politic. simbol central.

scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. eseul. tradiţionalism. teatrul în perioada postbelică.2. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3.1. orientări avangardiste. eseul argumentativ 4. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a.1. realismul. rolul conectorilor în structurilor argumentare. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . simbolismul. poezia în perioada postbelică. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. diversitate tematică. identitate culturală în context european) d. un roman scris după 1980. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. stilistică şi de viziune. criticismul junimist) b. România. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite.2. conectori. cuvinte cu rol argumentativ.2 la OMEN nr. între Occident şi Orient. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4. Argumentarea – verbe evaluative.08. un roman scris între 1960-1980. tehnici argumentative. Compararea şi – textul critic (recenzia. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. 4923/29.2013 3. Identificarea – construcţia textului argumentativ. cronica literară. poezia interbelică. prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c.Anexa nr.3.

aplicarea cunoştinţelor de limbă. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.L. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. diftong. un eseu liber sau un eseu argumentativ. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. cât şi altor autori studiaţi. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. Călinescu • E. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade.08. elemente de analiză tematică. de punctuaţie.Anexa nr.aplicarea. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. triftong.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. Conform programei şcolare în vigoare. hipercorectitudinea . accentul .pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. . PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară.2 la OMEN nr. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. pauză. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . regăsită în programa de examen. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Pentru proba scrisă.2013 III. b. a normelor ortografice.cacofonia. Notă. 4923/29. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. ortoepice. hiat. curente literare/culturale. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . în diverse situaţii de comunicare.

forme cazuale. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.limbaj standard. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . colocvial.elemente de relaţie (prepoziţii. limbaj colocvial. câmpuri semantice . nr. forme flexionare ale verbului.641/3 mai 2006. omonimie) . informativ. limbaj literar.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. schimbarea categoriei gramaticale .câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [. confuzia paronimică . antonimie. limbaj regional. 4923/29. scrierea cu majusculă. pronume/adjective pronominale relative. sufixoide).coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . sinonimie.. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) . Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie .C.. articularea substantivelor.) adecvate situaţiei de comunicare .rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual .stil direct. limbaj arhaic.08. numerale etc. 31. începând cu anul şcolar 2006-2007. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . fiind evaluaţi ca atare“. sufixe. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic.Ed. prefixoide. argou. argumentativ . conjuncţii. acordul prin atracţie. despărţirea cuvintelor în silabe. descriptiv.2013 Nivelul lexico-semantic .rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.Anexa nr. valori expresive ale părţilor de vorbire.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic.derivate şi compuse (prefixe.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) .registre stilistice (standard.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. specializat etc.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) .] la examenele de bacalaureat. limbaj popular.relaţii semantice (polisemie.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului .tipuri de texte şi structura acestora: narativ. Conform Adreselor M.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .variante lexicale.erori semantice: pleonasmul. adjective fără grade de comparaţie. jargon . stil indirect. tautologia. stil indirect liber .sensul cuvintelor în context. 48.2 la OMEN nr. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic .).871/23 noiembrie 2005 şi nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful