Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

filme artistice şi documentare.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1.. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul.Anexa nr.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. 4923/29. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. B.profil uman.1. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. limbă şi comunicare. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. în vederea realizării unei comunicări corecte. literatura română. informativ. spectacole de teatru. filiera vocaţională .profil pedagogic. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . monolog informativ. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. II. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. argumentare/persuasiune etc. liceal (proba scrisă). descriere orală. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. pune accent pe latura formativă a învăţării. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu.2 la OMEN nr. expoziţii de pictură etc. tehnici de construire a monologului. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. monolog argumentativ. eficiente şi personalizate. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. context) şi la scopul comunicării (informare. narativ. Curriculumul liceal. fapt care a determinat precizarea. la prima vedere. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute.08. în programa de bacalaureat. profilurile şi specializările. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . probă comună pentru toate filierele.

contextul –ficţiune. limbaj regional.2.) şi la scopul comunicării (informare. ştiri. analiză. lexico-semantic. realitate. jurnalistice.2 la OMEN nr. interviul de angajare). corectitudine. simetrie. cerere. argumentare. comentariu. epistolare. imaginaţie. interviul (interviul publicistic. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. context etc. gestică. argou. lexico-semantic. puritate. invenţie. scrisoare de intenţie. argumentare/persuasiune etc. dramaturgie). juridic-administrative. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. tonalitate. limbaj colocvial. proprietate. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. ortografic şi de punctuaţie. ortografic şi de punctuaţie. ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. ortoepic. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare.). cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. curriculum vitae. texte nonliterare. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. limbaj popular. limbaj literar. aşezare în pagină. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul.3. – reacţiile receptorului: cititor. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. ritmul vorbirii etc. variaţie stilistică. dozarea participării la dialog etc. sinteză.Anexa nr.4. povestire. ştiinţifice. informativ. argumentare. limbaj arhaic. delectare. lexicosemantic.). concizie. naturaleţe. descriere. anunţuri publicitare. 4923/29. caracterizare de personaj. spaţiul dintre persoanele care comunică. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1.08. discuţia argumentativă. morfosintactic. –memorialistice. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. adevăr –scopul comunicării: informare. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. adecvarea la cerinţa de redactare. precizie. rezumat. argumentative. stilistico-textual. mimică. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. corespondenţă privată şi oficială. morfosintactic. tipuri: conversaţia. –reguli generale în redactare (structurarea textului. morfosintactic. paralelă. cursivitate. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . descriptiv. poezie. divertisment etc. adecvare stilistică.5. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. codul. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. proces-verbal.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. eseu structurat. stilistico-textual – limbaj standard.

4923/29. componente de episoade/secvenţe narative. Identificarea şi – titlu.1. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii.2 la OMEN nr.5. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. final. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. limbajul personajelor. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. limbajul naratorului – stilul direct. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. a modalităţilor de analiză tematică. elemente de prozodie – poezie epică.2. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. de iniţiere. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor.Anexa nr. viziuni despre lume. roman – registre stilistice. laitmotiv. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . tehnici narative structură. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. simbol central. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2.08. teme şi motive.3. nonliterare sau în alte arte 2. Compararea unor – viziune despre lume. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. limbajul cinematografic. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare.4. nuvelă. caută interpretări personale. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare. limbajul personajelor. motiv/motive identificat(e) în texte. liric. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. stilul indirect liber 2. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează.2013 –discursul politic. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. Identificarea temei – temă. figuri semantice (tropi). concepţii despre artă. incipit. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. limbajul picturii. relaţii de opoziţie şi de simetrie.6. stilul indirect.

adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat. Argumentarea – verbe evaluative. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice.2 la OMEN nr. stilistică şi de viziune. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. cronica literară. teatrul în perioada postbelică. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. poezia în perioada postbelică. identitate culturală în context european) d. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4.2. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2. tehnici argumentative. realismul. diversitate tematică. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. între Occident şi Orient. criticismul junimist) b. cuvinte cu rol argumentativ.1. 4923/29. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. conectori. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. simbolismul.3.08. un roman scris între 1960-1980. România. Identificarea – construcţia textului argumentativ. eseul. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică.Anexa nr. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei.1. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. tradiţionalism.2013 3. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. poezia interbelică. eseul argumentativ 4. Compararea şi – textul critic (recenzia. rolul conectorilor în structurilor argumentare. prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c. un roman scris după 1980. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. orientări avangardiste. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4.

08. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic .2013 III. hiat. hipercorectitudinea . Conform programei şcolare în vigoare. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora.L. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G. . LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.aplicarea cunoştinţelor de limbă. elemente de analiză tematică. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. în diverse situaţii de comunicare. accentul . a normelor ortografice. diftong. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial.2 la OMEN nr. ortoepice. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a.cacofonia. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. Notă. curente literare/culturale. regăsită în programa de examen. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară.aplicarea. Călinescu • E. 4923/29. pauză. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. de punctuaţie.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici.Anexa nr. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. b. triftong. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. cât şi altor autori studiaţi. Pentru proba scrisă. un eseu liber sau un eseu argumentativ.

conjuncţii.Ed. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . stil indirect liber .registre stilistice (standard. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic. stil indirect. fiind evaluaţi ca atare“.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. prefixoide. colocvial.C. limbaj literar..derivate şi compuse (prefixe.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale .erori semantice: pleonasmul.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . argou. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [.relaţii semantice (polisemie. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . sinonimie. limbaj colocvial. 48. forme flexionare ale verbului.stil direct.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. forme cazuale. schimbarea categoriei gramaticale . specializat etc. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic . adjective fără grade de comparaţie. jargon . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. numerale etc. descriptiv.Anexa nr.] la examenele de bacalaureat.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. argumentativ . începând cu anul şcolar 2006-2007.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . antonimie.08..variante lexicale. sufixoide). pronume/adjective pronominale relative. omonimie) . scrierea cu majusculă. 31.) adecvate situaţiei de comunicare .2013 Nivelul lexico-semantic .2 la OMEN nr. limbaj arhaic. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . despărţirea cuvintelor în silabe. valori expresive ale părţilor de vorbire.).641/3 mai 2006. limbaj regional. confuzia paronimică . nr. Conform Adreselor M. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.tipuri de texte şi structura acestora: narativ. tautologia.limbaj standard. informativ. câmpuri semantice .sensul cuvintelor în context.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . acordul prin atracţie.871/23 noiembrie 2005 şi nr. articularea substantivelor.elemente de relaţie (prepoziţii.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) . folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . sufixe. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) . 4923/29.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . limbaj popular.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful