Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

în vederea realizării unei comunicări corecte.1. în programa de bacalaureat. informativ. eficiente şi personalizate. limbă şi comunicare. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. B.08. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. tehnici de construire a monologului. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. spectacole de teatru. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. 4923/29. pune accent pe latura formativă a învăţării. expoziţii de pictură etc. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. context) şi la scopul comunicării (informare.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. descriere orală. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a).) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. la prima vedere. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare.profil pedagogic. monolog argumentativ. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. profilurile şi specializările. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe.. monolog informativ. narativ.profil uman. II. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). fapt care a determinat precizarea. literatura română. Curriculumul liceal. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. filme artistice şi documentare. probă comună pentru toate filierele.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1.Anexa nr. argumentare/persuasiune etc.2 la OMEN nr. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. liceal (proba scrisă). filiera vocaţională . corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen.

gestică.) şi la scopul comunicării (informare. argumentare. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. 4923/29. interviul de angajare). informativ. argumentare. limbaj regional. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. delectare. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. spaţiul dintre persoanele care comunică. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. precizie. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. puritate. simetrie. proprietate. lexico-semantic. divertisment etc. juridic-administrative. codul.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. discuţia argumentativă.2 la OMEN nr. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. tonalitate. – reacţiile receptorului: cititor.). descriptiv. morfosintactic. ştiinţifice. dozarea participării la dialog etc. paralelă. lexicosemantic. naturaleţe. limbaj literar. ritmul vorbirii etc. stilistico-textual – limbaj standard. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. analiză. jurnalistice. limbaj colocvial. corespondenţă privată şi oficială. contextul –ficţiune. rezumat. lexico-semantic. tipuri: conversaţia. texte nonliterare. curriculum vitae. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul.3. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . imaginaţie. caracterizare de personaj. adecvare stilistică. ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. ortografic şi de punctuaţie. epistolare. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. cerere. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. ortografic şi de punctuaţie. poezie. argumentare/persuasiune etc.4. interviul (interviul publicistic. anunţuri publicitare. invenţie.5. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. mimică. proces-verbal. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. morfosintactic. ortoepic. limbaj arhaic. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. ştiri. aşezare în pagină. –memorialistice. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. variaţie stilistică. povestire. limbaj popular. morfosintactic. adecvarea la cerinţa de redactare. eseu structurat. realitate.Anexa nr. corectitudine. argumentative. context etc. cursivitate. concizie. stilistico-textual.2. –reguli generale în redactare (structurarea textului. adevăr –scopul comunicării: informare. descriere. sinteză.08.). lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. scrisoare de intenţie. dramaturgie). comentariu. argou.

discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. Compararea unor – viziune despre lume. simbol central. figuri semantice (tropi). stilul indirect. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate.6. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. stilul indirect liber 2. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare.2.2 la OMEN nr. Identificarea temei – temă. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. elemente de prozodie – poezie epică.2013 –discursul politic. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare.3. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. concepţii despre artă. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . viziuni despre lume. teme şi motive. limbajul naratorului – stilul direct. incipit. final. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. caută interpretări personale. componente de episoade/secvenţe narative. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. a modalităţilor de analiză tematică. 4923/29. motiv/motive identificat(e) în texte.5. de iniţiere. nuvelă. limbajul personajelor. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2.4. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. liric.08.1. Identificarea şi – titlu. relaţii de opoziţie şi de simetrie. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii.Anexa nr. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. laitmotiv. limbajul picturii. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. roman – registre stilistice. limbajul cinematografic. nonliterare sau în alte arte 2. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. limbajul personajelor. tehnici narative structură.

studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite. teatrul în perioada postbelică.1. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. eseul. realismul.08. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. Compararea şi – textul critic (recenzia. un roman scris după 1980. rolul conectorilor în structurilor argumentare. eseul argumentativ 4.1. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. criticismul junimist) b. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. tradiţionalism.3. poezia interbelică. stilistică şi de viziune. simbolismul.Anexa nr. prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c. România. Identificarea – construcţia textului argumentativ. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. tehnici argumentative. diversitate tematică. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei.2. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. un roman scris între 1960-1980. cuvinte cu rol argumentativ. conectori. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. cronica literară.2013 3. între Occident şi Orient. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. Argumentarea – verbe evaluative. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. identitate culturală în context european) d. orientări avangardiste. 4923/29.2 la OMEN nr.2. poezia în perioada postbelică. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică.

ortoepice. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. triftong. elemente de analiză tematică. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G.2013 III.08. un eseu liber sau un eseu argumentativ. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. în diverse situaţii de comunicare. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G.aplicarea. curente literare/culturale. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.2 la OMEN nr. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară.L.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor.aplicarea cunoştinţelor de limbă. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . accentul .Anexa nr. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. cât şi altor autori studiaţi. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. hipercorectitudinea . Pentru proba scrisă. Călinescu • E. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. 4923/29.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. . Conform programei şcolare în vigoare. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. regăsită în programa de examen. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. diftong. a normelor ortografice. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. pauză. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . de punctuaţie. hiat.cacofonia. b. Notă.

articularea substantivelor.2013 Nivelul lexico-semantic . 48. informativ.. forme cazuale. colocvial.641/3 mai 2006.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale .) adecvate situaţiei de comunicare . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. fiind evaluaţi ca atare“. confuzia paronimică . acordul prin atracţie. numerale etc.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . stil indirect. specializat etc. 31. pronume/adjective pronominale relative.elemente de relaţie (prepoziţii. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) .forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie .. despărţirea cuvintelor în silabe. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.08. forme flexionare ale verbului. sufixoide). argumentativ . sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic . mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . argou.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .registre stilistice (standard. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) .unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) . tautologia. omonimie) .stil direct.erori semantice: pleonasmul. câmpuri semantice .limbaj standard. limbaj regional.derivate şi compuse (prefixe. prefixoide. Conform Adreselor M. limbaj colocvial. valori expresive ale părţilor de vorbire. jargon . limbaj popular.sensul cuvintelor în context. limbaj arhaic. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . 4923/29.tipuri de texte şi structura acestora: narativ.] la examenele de bacalaureat.2 la OMEN nr.C.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) .elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. începând cu anul şcolar 2006-2007. descriptiv. sinonimie.871/23 noiembrie 2005 şi nr.relaţii semantice (polisemie. conjuncţii.).norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. limbaj literar.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. adjective fără grade de comparaţie. schimbarea categoriei gramaticale . nr.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [. scrierea cu majusculă.Ed.variante lexicale. stil indirect liber .Anexa nr. antonimie. sufixe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful