Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

fapt care a determinat precizarea.2 la OMEN nr. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). context) şi la scopul comunicării (informare. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. 4923/29. filme artistice şi documentare. în programa de bacalaureat.. II.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică . probă comună pentru toate filierele.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. în vederea realizării unei comunicări corecte.08. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. spectacole de teatru. expoziţii de pictură etc. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. narativ. informativ. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. monolog informativ. profilurile şi specializările. la prima vedere. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). filiera vocaţională . monolog argumentativ. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină.profil uman. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. B. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul.1. Curriculumul liceal.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. argumentare/persuasiune etc. tehnici de construire a monologului.profil pedagogic. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. eficiente şi personalizate.Anexa nr. literatura română. liceal (proba scrisă). descriere orală. limbă şi comunicare. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. pune accent pe latura formativă a învăţării.

curriculum vitae. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. morfosintactic. dramaturgie). informativ. tonalitate. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. dozarea participării la dialog etc. aşezare în pagină. proprietate. simetrie. argumentare. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .Anexa nr. 4923/29. adevăr –scopul comunicării: informare. epistolare. descriptiv. morfosintactic. morfosintactic. sinteză. eseu structurat. anunţuri publicitare. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. invenţie. paralelă. limbaj colocvial. naturaleţe. –memorialistice.5. corespondenţă privată şi oficială. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1.2. gestică.) şi la scopul comunicării (informare. contextul –ficţiune. –reguli generale în redactare (structurarea textului. realitate. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1.). stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. ortografic şi de punctuaţie. lexico-semantic. spaţiul dintre persoanele care comunică. descriere.4. ştiinţifice. divertisment etc. caracterizare de personaj. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. discuţia argumentativă. juridic-administrative. imaginaţie.3. – reacţiile receptorului: cititor. limbaj popular. adecvarea la cerinţa de redactare. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. adecvare stilistică. comentariu. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. jurnalistice.). delectare. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. puritate. lexico-semantic. codul. argumentative. ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. poezie. limbaj arhaic. stilistico-textual. tipuri: conversaţia.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului.2 la OMEN nr. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. ortografic şi de punctuaţie. corectitudine. argumentare.08. texte nonliterare. variaţie stilistică. rezumat. analiză. context etc. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. argumentare/persuasiune etc. ortoepic. concizie. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. lexicosemantic. cursivitate. mimică. ştiri. precizie. cerere. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. interviul de angajare). jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. argou. stilistico-textual – limbaj standard. proces-verbal. scrisoare de intenţie. limbaj regional. povestire. ritmul vorbirii etc. interviul (interviul publicistic. limbaj literar.

aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2.4. teme şi motive. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. nuvelă. elemente de prozodie – poezie epică. simbol central. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic.6. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. viziuni despre lume. limbajul picturii.1. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. limbajul naratorului – stilul direct. stilul indirect. tehnici narative structură. liric.2013 –discursul politic. Identificarea şi – titlu. limbajul personajelor. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit.2. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. roman – registre stilistice. limbajul personajelor. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. concepţii despre artă.08.2 la OMEN nr. Compararea unor – viziune despre lume. figuri semantice (tropi). a modalităţilor de analiză tematică.3. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. incipit. Identificarea temei – temă. limbajul cinematografic. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. stilul indirect liber 2. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare. componente de episoade/secvenţe narative. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. de iniţiere. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . 4923/29. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. nonliterare sau în alte arte 2. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. laitmotiv.5. relaţii de opoziţie şi de simetrie. caută interpretări personale. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. motiv/motive identificat(e) în texte.Anexa nr. final.

tipuri de roman: psihologic şi al experienţei.Anexa nr. tradiţionalism. un roman scris între 1960-1980. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. stilistică şi de viziune.2. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. Identificarea – construcţia textului argumentativ. prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c.1. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. cronica literară. 4923/29. conectori. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat.2 la OMEN nr. Argumentarea – verbe evaluative.3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4. diversitate tematică. eseul. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. identitate culturală în context european) d. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. cuvinte cu rol argumentativ. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . între Occident şi Orient. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. poezia interbelică. Compararea şi – textul critic (recenzia. România. teatrul în perioada postbelică. simbolismul. criticismul junimist) b.08. eseul argumentativ 4. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite. rolul conectorilor în structurilor argumentare. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. tehnici argumentative. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative. realismul.2013 3. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc.1. poezia în perioada postbelică. un roman scris după 1980.2. orientări avangardiste.

aplicarea cunoştinţelor de limbă.08. ortoepice. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. pauză. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. b. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. regăsită în programa de examen. a normelor ortografice. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. accentul . Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. hiat. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. Pentru proba scrisă. . cât şi altor autori studiaţi.2013 III. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. în diverse situaţii de comunicare. triftong. curente literare/culturale. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici.2 la OMEN nr. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.cacofonia. 4923/29. Conform programei şcolare în vigoare. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. hipercorectitudinea . un eseu liber sau un eseu argumentativ. Notă. Călinescu • E.aplicarea.L. elemente de analiză tematică.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G. diftong.Anexa nr. de punctuaţie.

Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2013 Nivelul lexico-semantic .erori semantice: pleonasmul. scrierea cu majusculă..Ed. conjuncţii. valori expresive ale părţilor de vorbire.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . nr. omonimie) . în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. articularea substantivelor. câmpuri semantice .08. schimbarea categoriei gramaticale . limbaj arhaic. limbaj regional. fiind evaluaţi ca atare“.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) .sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . limbaj popular. informativ. tautologia.registre stilistice (standard. începând cu anul şcolar 2006-2007. sinonimie. argumentativ .641/3 mai 2006. stil indirect liber .stil direct.871/23 noiembrie 2005 şi nr. jargon . folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . specializat etc. antonimie.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .derivate şi compuse (prefixe.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . 48..limbaj standard.C.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . numerale etc.relaţii semantice (polisemie. sufixoide). sufixe. descriptiv.variante lexicale. argou. 4923/29.) adecvate situaţiei de comunicare . limbaj literar. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului .sensul cuvintelor în context. despărţirea cuvintelor în silabe.] la examenele de bacalaureat. pronume/adjective pronominale relative. confuzia paronimică .tipuri de texte şi structura acestora: narativ.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. colocvial. limbaj colocvial.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . acordul prin atracţie.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic. prefixoide. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) .). stil indirect. adjective fără grade de comparaţie.Anexa nr. Conform Adreselor M.elemente de relaţie (prepoziţii. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. forme flexionare ale verbului. forme cazuale.2 la OMEN nr. 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful