P. 1
Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014

Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014

|Views: 263|Likes:
Published by Lia Lara
Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014
Pograma Limba romana BACALAUREAT Uman 2014

More info:

Published by: Lia Lara on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil umanist Filiera vocaţională - profil pedagogic

pune accent pe latura formativă a învăţării.Anexa nr. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. monolog argumentativ. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. filme artistice şi documentare. tehnici de construire a monologului. 4923/29.1. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. B.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. II. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. adaptate Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. descriere orală. monolog informativ.profil uman. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. informativ. fapt care a determinat precizarea. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. în vederea realizării unei comunicări corecte. spectacole de teatru.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. probă comună pentru toate filierele. profilurile şi specializările. narativ. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. literatura română. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică .. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. liceal (proba scrisă). Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. Curriculumul liceal. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. context) şi la scopul comunicării (informare. în programa de bacalaureat.08. limbă şi comunicare. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. expoziţii de pictură etc. argumentare/persuasiune etc. eficiente şi personalizate. la prima vedere.) Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .profil pedagogic.2 la OMEN nr. filiera vocaţională . raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare).

proces-verbal. interviul (interviul publicistic. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. discuţia argumentativă. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. descriptiv. mimică. morfosintactic. curriculum vitae. precizie. argumentative. lexicosemantic. ortografic şi de punctuaţie. dozarea participării la dialog etc. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic.2. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză.4. analiză. limbaj arhaic. ascultător –componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. ştiinţifice. dramaturgie). adevăr –scopul comunicării: informare. context etc. ortografic şi de punctuaţie. interviul de angajare). argumentare. spaţiul dintre persoanele care comunică.5. gestică. juridic-administrative.) şi la scopul comunicării (informare. cursivitate. descriere. lexico-semantic.08. ştiri. limbaj literar. contextul –ficţiune. comentariu. corespondenţă privată şi oficială.3.). divertisment etc. corectitudine. –reguli generale în redactare (structurarea textului.2 la OMEN nr. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. caracterizare de personaj. argumentare. epistolare. tipuri: conversaţia. scrisoare de intenţie. texte nonliterare. informativ. puritate. codul. limbaj popular. variaţie stilistică. adecvarea la cerinţa de redactare. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. eseu structurat. imaginaţie. stilistico-textual – limbaj standard. paralelă. aşezare în pagină. simetrie. adecvare stilistică. ritmul vorbirii etc. ortoepic. argumentare/persuasiune etc. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. povestire. naturaleţe. limbaj colocvial. argou. morfosintactic. 4923/29. jurnalistice. sinteză. proprietate. stilistico-textual. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. concizie.Anexa nr. –memorialistice. anunţuri publicitare. invenţie. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. delectare. adecvarea la situaţia de comunicare (partener.2013 unor situaţii de comunicare diverse – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. eufonie – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. lexico-semantic. rezumat. argumentativ Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. cerere. tonalitate. poezie. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. realitate.). morfosintactic. limbaj regional. – reacţiile receptorului: cititor.

incipit. liric. de iniţiere.3. simbol central.5. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. limbajul personajelor. a modalităţilor de analiză tematică. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare.1. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult.2013 –discursul politic. concepţii despre artă. componente de episoade/secvenţe narative. nonliterare sau în alte arte 2.4. motiv/motive identificat(e) în texte. final. relaţii de opoziţie şi de simetrie. nuvelă. limbajul naratorului – stilul direct.2 la OMEN nr. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. laitmotiv. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. drama dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. tehnici narative structură. Identificarea şi – titlu. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. 4923/29. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2.08. limbajul personajelor. teme şi motive. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. caută interpretări personale. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. limbajul cinematografic. limbajul picturii. viziuni despre lume. Compararea unor – viziune despre lume. experienţă de viaţă şi de lectură prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . stilul indirect liber 2.2. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2.Anexa nr. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. roman – registre stilistice. stilul indirect. Identificarea temei – temă.6. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. figuri semantice (tropi). elemente de prozodie – poezie epică.

prelungiri ale romantismului şi clasicismului) c.1. poezia în perioada postbelică. România. diversitate tematică. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. teatrul în perioada postbelică. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. criticismul junimist) b. – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în pentru formularea unor istoria literară judecăţi proprii – eseul structurat. 4923/29. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . între Occident şi Orient. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. curente culturale/literare: postmodernismul) – curente culturale/literare româneşti în context european 4. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. adverbe de mod/predicative ca mărci ale unui punct de vedere subiectivităţii evaluative.3. identitate culturală în context european) d. Argumentarea – verbe evaluative. orientări avangardiste. simbolismul. cuvinte cu rol argumentativ. Compararea şi – textul critic (recenzia.2. stilistică şi de viziune. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi argumentative în texte nonliterare. poezia interbelică. prin – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: integrarea şi umanismul şi iluminismul relaţionarea – perioada modernă: cunoştinţelor asimilate a. Construirea unei – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii viziuni de ansamblu române asupra fenomenului – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) cultural românesc. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 4. realismul.Anexa nr. structuri faţă de o problematică sintactice în argumentare pusă în discuţie – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice.1. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. conectori.08. un roman scris între 1960-1980.2. Identificarea şi – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele explicarea relaţiilor literare studiate sau în texte la prima vedere dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. tehnici argumentative.2 la OMEN nr. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. eseul. un roman scris după 1980.2013 3. scrise sau orale literare şi nonliterare – logica şi coerenţa mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4. eseul argumentativ 4. Identificarea – construcţia textului argumentativ. rolul conectorilor în structurilor argumentare. cronica literară. tradiţionalism. studiul critic) evaluarea unor în raport cu textul discutat argumente diferite.

Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G. Conform programei şcolare în vigoare. elemente de analiză tematică.2 la OMEN nr. 4923/29. ortoepice. un eseu liber sau un eseu argumentativ. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.L. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice.Anexa nr. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. curente literare/culturale. triftong. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. pauză. de punctuaţie. regăsită în programa de examen.cacofonia. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. . Notă.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. diftong. Pentru proba scrisă. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. b. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . aparţinând autorilor canonici sau prozei narative.08. Călinescu • E. hipercorectitudinea . cât şi altor autori studiaţi. accentul .2013 III. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. hiat. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade.aplicarea. a normelor ortografice. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G. în diverse situaţii de comunicare.aplicarea cunoştinţelor de limbă. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.

mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . nr. articularea substantivelor. stil indirect liber . sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic .rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.641/3 mai 2006. descriptiv.limbaj standard. valori expresive ale părţilor de vorbire.871/23 noiembrie 2005 şi nr.] la examenele de bacalaureat. argou. forme cazuale. informativ. 31. argumentativ . despărţirea cuvintelor în silabe. 48. sufixoide). începând cu anul şcolar 2006-2007.registre stilistice (standard.tipuri de texte şi structura acestora: narativ. pronume/adjective pronominale relative. numerale etc. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. Conform Adreselor M.) adecvate situaţiei de comunicare .unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) .forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor.C. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [. acordul prin atracţie.Anexa nr. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . stil indirect.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . jargon . schimbarea categoriei gramaticale . forme flexionare ale verbului. limbaj literar. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie .2013 Nivelul lexico-semantic .variante lexicale. 4923/29.stil direct. confuzia paronimică . în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . omonimie) . folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . colocvial.derivate şi compuse (prefixe.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. prefixoide. conjuncţii. adjective fără grade de comparaţie.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . specializat etc. câmpuri semantice .elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic.relaţii semantice (polisemie.. limbaj popular.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare . limbaj arhaic.elemente de relaţie (prepoziţii. sufixe.. limbaj colocvial.erori semantice: pleonasmul.2 la OMEN nr.08. scrierea cu majusculă. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) . tautologia. limbaj regional.sensul cuvintelor în context. antonimie. fiind evaluaţi ca atare“. sinonimie.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual .Ed.).rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->