P. 1
Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014

Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014

5.0

|Views: 621|Likes:
Published by Lia Lara
Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014
Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014

More info:

Published by: Lia Lara on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil real Filiera tehnologică - toate profilurile şi specializările Filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic)

1. filiera tehnologică – toate profilurile şi specializările. pune accent pe latura formativă a învăţării. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. liceal (proba scrisă). în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică – profil real. expoziţii de pictură etc. 4923/29. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. narativ.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. informativ. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. tehnici de construire a monologului. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare).Anexa nr. probă comună pentru toate filierele. filiera vocaţională – toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic). limbă şi comunicare. descriere orală. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. filme artistice şi documentare. Curriculumul liceal. literatura română. la prima vedere. B. II. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog.08. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. spectacole de teatru.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1.. monolog argumentativ. adecvarea la situaţia Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. profilurile şi specializările. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. fapt care a determinat precizarea.2 la OMEN nr. monolog informativ. în vederea realizării unei comunicări corecte. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. în programa de bacalaureat.

spaţiul dintre persoanele care comunică. tipuri: conversaţia. curriculum vitae.5. divertisment etc.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. limbaj literar. ştiri. eseu structurat. epistolare. corespondenţă privată şi oficială.08. caracterizare de personaj. juridic-administrative.3. informativ. imaginaţie. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. proces-verbal. lexicosemantic. rezumat. realitate. discursul publicistic Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . comentariu. discuţia argumentativă. ştiinţifice. invenţie. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. limbaj arhaic. ortografic şi de punctuaţie. –reguli generale în redactare (structurarea textului. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. mimică. povestire. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. adaptate unor situaţii de comunicare diverse de comunicare (auditoriu. argou. dozarea participării la dialog etc. adecvare stilistică. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise.2 la OMEN nr. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. gestică. ortoepic. argumentare/persuasiune etc. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. limbaj regional. poezie. interviul de angajare). delectare. interviul (interviul publicistic. jurnalistice. limbaj colocvial. scrisoare de intenţie. codul. anunţuri publicitare. ritmul vorbirii etc. paralelă. contextul –ficţiune.2.). analiză. argumentare. adevăr –scopul comunicării: informare. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. cerere. descriere. 4923/29. morfosintactic. dramaturgie). argumentare. ortografic şi de punctuaţie. adecvarea la cerinţa de redactare.). lexico-semantic. tonalitate. ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic.2013 eficiente şi personalizate. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. limbaj popular. stilistico-textual. –memorialistice. argumentare/persuasiune etc. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. argumentative. stilistico-textual – limbaj standard. sinteză. – reacţiile receptorului: cititor. morfosintactic. descriptiv. lexico-semantic. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1.Anexa nr.4. context) şi la scopul comunicării (informare. morfosintactic. texte nonliterare. aşezare în pagină. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. context etc.) şi la scopul comunicării (informare. argumentativ – discursul politic.

08.2. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. de iniţiere.1. limbajul personajelor. concepţii despre artă. nuvelă.2013 – rolul verbelor în naraţiune. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. final. stilul indirect. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. figuri semantice (tropi).6. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. 4923/29.5. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. teme şi motive. relaţii de opoziţie şi de simetrie. incipit.Anexa nr. motiv/motive identificat(e) în texte. nonliterare sau în alte arte 2. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate.4. limbajul personajelor. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. elemente de prozodie – poezie epică. stilul indirect liber 2.3. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. caută interpretări personale. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. experienţă de viaţă şi de prisma propriilor valori lectură şi a propriei experienţe de lectură 3. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. Identificarea temei – temă. simbol central. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. a modalităţilor de analiză tematică. roman – registre stilistice. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare. limbajul picturii. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. Identificarea şi – titlu.2 la OMEN nr. limbajul naratorului – stilul direct. liric. limbajul cinematografic. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. Compararea unor – viziune despre lume. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2. laitmotiv. componente de episoade/secvenţe narative. viziuni despre lume. tehnici narative structură. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .

simbolismul) c.Anexa nr.2 la OMEN nr. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. adverbe de mod/predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite. poezia în perioada postbelică. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. curente culturale/literare: postmodernismul) 4. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. conectori. rolul conectorilor în argumentare. diversitate tematică.1. stilistică şi de viziune. 4923/29. poezia interbelică. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare. teatrul în perioada postbelică. identitate culturală în context european) d. eseul argumentativ – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. criticismul junimist) b. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. tradiţionalism. tehnici argumentative. realismul. pentru formularea unor judecăţi proprii Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4.2. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. perioada postbelică (romanul postbelic. cuvinte cu rol argumentativ. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie 4. scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative.2.08. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .3.2013 culturale/literare Competenţe specifice 3. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate Conţinuturi asociate – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a.1.

Pentru proba scrisă. pauză. de punctuaţie. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. ortoepice. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora.2 la OMEN nr. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. hipercorectitudinea . accentul . LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. în diverse situaţii de comunicare. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. Notă. curente literare/culturale. . Conform programei şcolare în vigoare. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: .aplicarea. diftong. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic . elemente de analiză tematică. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. triftong.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. 4923/29. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. hiat. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. Călinescu • E. a normelor ortografice. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .08. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.L.cacofonia. un eseu liber sau un eseu argumentativ. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G.aplicarea cunoştinţelor de limbă. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. cât şi altor autori studiaţi.2013 PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a.Anexa nr. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. b. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. regăsită în programa de examen.

sufixoide). adjective fără grade de comparaţie. valori expresive ale părţilor de vorbire. argou.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . colocvial. argumentativ . numerale etc. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului . jargon . informativ. schimbarea categoriei gramaticale . sinonimie. conjuncţii.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. începând cu anul şcolar 2006-2007. nr.derivate şi compuse (prefixe. limbaj popular. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) . fiind evaluaţi ca atare“. stil indirect.).] la examenele de bacalaureat. sufixe.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă . forme cazuale.stil direct.limbaj standard.relaţii semantice (polisemie.sensul cuvintelor în context.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. articularea substantivelor. pronume/adjective pronominale relative. limbaj arhaic. despărţirea cuvintelor în silabe. descriptiv.variante lexicale.. stil indirect liber . limbaj colocvial.registre stilistice (standard. limbaj regional.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) ..Ed. specializat etc.tipuri de texte şi structura acestora: narativ.) adecvate situaţiei de comunicare . „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic. 48. confuzia paronimică . antonimie. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare . tautologia.641/3 mai 2006. limbaj literar. 4923/29.C. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie .rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului .2013 Nivelul lexico-semantic .elemente de relaţie (prepoziţii.erori semantice: pleonasmul.Anexa nr.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. omonimie) . în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. Conform Adreselor M.2 la OMEN nr. scrierea cu majusculă. câmpuri semantice . forme flexionare ale verbului. 31.08. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . prefixoide. acordul prin atracţie.871/23 noiembrie 2005 şi nr. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic .unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->