P. 1
Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014

Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014

5.0

|Views: 621|Likes:
Published by Lia Lara
Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014
Programa Lmba romana BACALAUREAT Real 2014

More info:

Published by: Lia Lara on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil real Filiera tehnologică - toate profilurile şi specializările Filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic)

. monolog informativ. limbă şi comunicare. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. narativ. probă comună pentru toate filierele. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute.1. la prima vedere. pune accent pe latura formativă a învăţării. în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică – profil real. Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1.2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. literatura română. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a).08. fapt care a determinat precizarea. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. spectacole de teatru. adecvarea la situaţia Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. 4923/29. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. monolog argumentativ. tehnici de construire a monologului. în programa de bacalaureat. filme artistice şi documentare. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. B. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat.2 la OMEN nr.Anexa nr. liceal (proba scrisă). filiera vocaţională – toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic). raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). tipuri de monolog: povestire/relatare orală. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. II. expoziţii de pictură etc. profilurile şi specializările. în vederea realizării unei comunicări corecte. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. informativ. Curriculumul liceal. descriere orală. filiera tehnologică – toate profilurile şi specializările.

informativ. context) şi la scopul comunicării (informare. aşezare în pagină. limbaj literar. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1.2013 eficiente şi personalizate. adaptate unor situaţii de comunicare diverse de comunicare (auditoriu. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. tonalitate. morfosintactic. adevăr –scopul comunicării: informare. comentariu. analiză. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. codul. epistolare. cerere. morfosintactic. poezie. eseu structurat. limbaj regional. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. paralelă.) şi la scopul comunicării (informare. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. –memorialistice.08. stilistico-textual. realitate.2. stilistico-textual – limbaj standard. adecvare stilistică. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. argumentare/persuasiune etc. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun.). argou. interviul (interviul publicistic. gestică. ritmul vorbirii etc. limbaj colocvial.4. –reguli generale în redactare (structurarea textului. imaginaţie. invenţie. contextul –ficţiune. ortoepic. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. morfosintactic.). ortografic şi de punctuaţie. discursul publicistic Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. lexicosemantic.2 la OMEN nr.Anexa nr. argumentativ – discursul politic. adecvarea la cerinţa de redactare. argumentative. texte nonliterare.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. 4923/29. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. argumentare. sinteză. interviul de angajare). context etc. descriere. scrisoare de intenţie. lexico-semantic. proces-verbal. rezumat. lexico-semantic. spaţiul dintre persoanele care comunică. tipuri: conversaţia. povestire. discuţia argumentativă. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. divertisment etc. argumentare/persuasiune etc. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. limbaj arhaic. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. jurnalistice. curriculum vitae. dozarea participării la dialog etc. juridic-administrative. argumentare. ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. delectare. ştiri. anunţuri publicitare.3. caracterizare de personaj. dramaturgie). limbaj popular. ortografic şi de punctuaţie. descriptiv. – reacţiile receptorului: cititor. mimică. ştiinţifice.5. corespondenţă privată şi oficială.

viziuni despre lume. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. experienţă de viaţă şi de prisma propriilor valori lectură şi a propriei experienţe de lectură 3.2 la OMEN nr. motiv/motive identificat(e) în texte. stilul indirect. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2.2.08.2013 – rolul verbelor în naraţiune. roman – registre stilistice. nonliterare sau în alte arte 2. simbol central. relaţii de opoziţie şi de simetrie. final.1. Identificarea şi – titlu. de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. liric. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. nuvelă. stilul indirect liber 2.3. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. limbajul personajelor. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. elemente de prozodie – poezie epică. limbajul picturii. a modalităţilor de analiză tematică. laitmotiv.Anexa nr. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. incipit. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. concepţii despre artă. Compararea unor – viziune despre lume.6. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. limbajul personajelor.4. Identificarea temei – temă. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. 4923/29. componente de episoade/secvenţe narative. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare. de iniţiere. caută interpretări personale. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2. limbajul naratorului – stilul direct. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii.5. teme şi motive. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. figuri semantice (tropi). limbajul cinematografic. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. tehnici narative structură. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult.

Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. poezia interbelică. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare. criticismul junimist) b.2. identitate culturală în context european) d. adverbe de mod/predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative. structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. diversitate tematică. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie 4. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism.2 la OMEN nr. curente culturale/literare: postmodernismul) 4. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. cuvinte cu rol argumentativ. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic.3. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . tipuri de roman: psihologic şi al experienţei.2. poezia în perioada postbelică.1. conectori. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. eseul argumentativ – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. simbolismul) c. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. perioada postbelică (romanul postbelic.08. pentru formularea unor judecăţi proprii Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4.Anexa nr. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. 4923/29. realismul. teatrul în perioada postbelică. stilistică şi de viziune. scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative. rolul conectorilor în argumentare. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate Conţinuturi asociate – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a.1. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite.2013 culturale/literare Competenţe specifice 3. tradiţionalism. tehnici argumentative.

în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. 4923/29. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . triftong. Notă.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. Conform programei şcolare în vigoare. de punctuaţie. a normelor ortografice. un eseu liber sau un eseu argumentativ. pauză. b. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G.L.aplicarea cunoştinţelor de limbă. Pentru proba scrisă. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. .08. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. hipercorectitudinea . în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. diftong. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice.cacofonia. curente literare/culturale. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. în diverse situaţii de comunicare. hiat. accentul . LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. Călinescu • E. regăsită în programa de examen. cât şi altor autori studiaţi.aplicarea. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G.Anexa nr. elemente de analiză tematică.2 la OMEN nr. ortoepice. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic .2013 PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a.

acordul prin atracţie.limbaj standard. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe..641/3 mai 2006..erori semantice: pleonasmul.08. despărţirea cuvintelor în silabe. omonimie) .tipuri de texte şi structura acestora: narativ. forme cazuale. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic.). schimbarea categoriei gramaticale . ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [.C.2 la OMEN nr. specializat etc.stil direct. pronume/adjective pronominale relative.elemente de relaţie (prepoziţii. nr.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual . folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . argou. stil indirect.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. tautologia. 48. numerale etc. sufixe. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului .unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) . sufixoide). informativ.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.] la examenele de bacalaureat. limbaj arhaic. sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic . 4923/29. 31. limbaj popular.sensul cuvintelor în context.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. sinonimie.derivate şi compuse (prefixe.Anexa nr. prefixoide.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . începând cu anul şcolar 2006-2007.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare . limbaj regional. fiind evaluaţi ca atare“.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . câmpuri semantice .relaţii semantice (polisemie. conjuncţii. adjective fără grade de comparaţie. argumentativ .2013 Nivelul lexico-semantic . articularea substantivelor.Ed. scrierea cu majusculă. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) . valori expresive ale părţilor de vorbire. jargon .câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale .coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă .) adecvate situaţiei de comunicare . în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.variante lexicale. Conform Adreselor M. forme flexionare ale verbului. colocvial. confuzia paronimică . Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .871/23 noiembrie 2005 şi nr. descriptiv.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . antonimie. limbaj literar. stil indirect liber .registre stilistice (standard. limbaj colocvial.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->